НАЦРТ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, да на седници од 09.12.2014.године,
на основу чл.46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.
129/07), на основу чл.59. став 1. тачка 1. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08)
и чл.7. став 1. тачка 1. Одлуке о Општинском већу општине Кнић (''Службени гласник
општине Кнић'', бр. 1/08), донело је
Закључак
ПРЕДЛАЖЕ СЕ СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ КНИЋ, да на седници од
_____________. 2014.године, на основу чл.20. тачка 3. и чл.32. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), чл.43 став 1. Закона о буџетском систему
(''Сл.гласник РС'',бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,93/12 и 63/13) и чл.35. став 1. тачка 2.
Статута општине Кнић (''Службени гласник РС'',бр. 95/08), донeсе
О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2015. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Укупни приходи и примања буџета општине Кнић за 2015.годину (у даљем
тексту: Буџет) планирају се у износу од 400.305.000 динара.
Члан 2.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Кнић за 2015.годину,састоје се од:
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
У динарима
400.305.000
380.305.000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
400.305.000
400.305.000
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних
политика)
Примања од продаје финансијске имовине
20.000.000
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице дуга
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних
политика
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ
20.000.000
20.000.000
Члан 3.
Приходи и примања буџета утврђују се у износу од 400.305.000 динара, и то:
- текући приходи у износу од 380.305.000 динара,
- примања од задуживања од пословних банака 20.000.000 динара.
Приходи и примања из осталих извора, и то:
- сопствени приходи 9.917.000 динара,
- приходи индиректних корисника из других извора 6.500.000 динара (основни програм и
донације од осталих нивоа власти).
Економска
класификација
У динарима
1
7
711
711110
711120
711140
711190
713
713120
713310
713420
714
714510
714540
714550
716
716110
Опис
2
Текући приходи
Порези на доходак, добит
и капиталне добити
Порез на зараде
Порез на приход од
самосталих делатности
Порез на приход од
имовине
Порез на друге приходе
Порез на имовину
Порез на имовину
Порез на наслеђе и
поклон
Порез
на
капиталне
трансакције
Порези на добра и услуге
Порези, таксе и накнаде
на моторна возила
Накнаде за коришћење
добара
од
општег
интереса
Боравишна такса
Други порези
Комунална
такса
на
фирму
Средства из
буџета
Средства
из осталих
извора
3 4
380.305.000 6.500.000
Средства из
сопствених
извора
Укупно
5
9.917.000
6
396.722.000
104.400.000
104.400.000
85.900.000
85.900.000
8.000.000
8.000.000
500.000
500.000
10.000.000
34.000.000
20.000.000
10.000.000
34.000.000
20.000.000
4.000.000
4.000.000
10.000.000
10.000.000
14.900.000
14.900.000
13.000.000
13.000.000
1.500.000
1.500.000
400.000
5.000.000
400.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
2
Економска
класификација
73
732
732150
733
733150
741
741150
741520
741530
742
742250
742350
743
743320
743350
744
744150
745
745150
911
Опис
Донације и трансфери
Донације
од
међународних
организација
Текуће
донације
од
међународних
организација у корист
нивоа општина
Трансфери од других
нивоа власти
Текући трансфери од
других нивоа власти у
корист нивоа општине
Приходи од имовине
Камате
од
средстава
консолидованог рачуна
Накнада за коришћење
шумског
и
пољопривредног
земљишта
Накнада за коришћење
простора и грађевинског
земљишта
Приходи
од
продаје
добара и услуга
Таксе у корист нивоа
општина
Приходи
Општинских
органа
Новчане казне и одузета
имовинска корист
Приходи од новчан.казни
за прекрш.у корист нивоа
Републике
Приходи од новчан.казни
за прекрш.у корист нивоа
општина
Добровољни трансфери
од физичких и правних
лица
Текући
добровољни
трансфери од физич.и
прав.лица у корист нивоа
општина
Мешовити и неодређени
приходи
Остали приходи у корист
нивоа општина
Примања од домаћих
задуживања
Средства из
буџета
Средства
из осталих
извора
Средства из
сопствених
извора
210.500.000 6.500.000
Укупно
217.000.000
-
-
210.500.000 6.500.000
217.000.000
210.500.000 6.500.000
217.000.000
4.905.000
4. 905.000
2.805.000
2.805.000
100.000
100.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
4.100.000
4.100.000
4.000.000
4.000.000
100.000
100.000
9.917.000
9.917.000
9.917.000
9.917.000
500.000
500.000
500.000
500.000
20.000.000
20.000.000
3
Економска
класификација
911450
Средства из
буџета
Опис
Примања од задуживања
од послов.банака
УКУПНО:
Средства
из осталих
извора
Средства из
сопствених
извора
20.000.000
Укупно
20.000.000
400.305.000 6.500.000
9.917.000
416.722.000
Средства из
сопс.извора
5
У динарима
Укупна
средства
6
Члан 4.
Расходи и издаци буџета по основним наменама
Ек.кла
сиф.
1
Врста расхода
2
Средства из
буџета
3
Средства из
ост.извора
4
● Текући расходи
410
Расходи за запослене
411
Плате, додаци и
накнаде запослен.
Соц.доп.на
терет.послод.
Накн.у натури
Социј.давања запослен
Накнаде за запослене
Нагр.бонуси и
ос.пос.рас
412
413
414
415
416
УКУПНО 410:
56.331.000
5.500.000
2.191.000
64.022.000
10.002.000
3.079.000
3.270.000
1.000.000
-
466.000
10.000
710.000
11.468.000
3.089.000
3.980.000
6.376.000
-
-
6.376.000
79.058.000
6.500.000
3.377.000
88.935.000
18.145.000
2.830.000
11.260.000
40.870.000
38.660.000
6.895.000
650.000
300.000
2.010.000
300.000
1.860.000
1.280.000
18.795.000
3.130.000
13.270.000
41.170.000
40.520.000
8.175.000
118.660.000
6.400.000
125.060.000
● Текући расходи
420
Коришћење роба и услуга
421
422
423
424
425
426
Стални трошкови
Трош.путовања
Усл.по уговору
Специјализ.услуге
Текуће поп.и одржав.
Материјал
УКУПНО 420:
440
Камате на кредит
440
Камате
3.200.000
3.200.000
УКУПНО 440:
3.200.000
3.200.000
4
Ек.кла
сиф.
1
Врста расхода
2
Средства из
буџета
3
Средства из
ост.извора
4
Средства из
сопс.извора
5
Укупна
средства
6
451
Субвенције
451
Субвенције
4.300.000
4.300.000
УКУПНО 451:
4.300.000
4.300.000
62.572.000
62.572.000
4.600.000
4.600.000
67.172.000
67.172.000
● Донације и трансфери
460
Донације и трансфери
463
Донац.и
транс.ост.нив.влас
Остале донац.дотац.и
трансфери
465
УКУПНО 460:
470
Социјална помоћ
472
Нак.за соц.заш.из буџ.
3.400.000
3.400.000
УКУПНО 470:
3.400.000
3.400.000
6.990.000
6.990.000
● Остали издаци
480
Остали издаци
481
482
Донације невл.организ.
Пор.обав.таксе и казне
нам.од јед.нив.вл.друг.
Новч.каз.и пен.по
суд.реш.
Накнада штете за
повреде или штету
нанету од стране
држ.органа
483
485
УКУПНО 480:
150.000
10.000
160.000
8.510.000
8.510.000
1.500.000
1.500.000
17.150.000
10.000
17.160.000
89.100.000
4.565.000
130.000
89.100.000
4.695.000
700.000
94.365.000
130.000
700.000
94.495.000
● Основна средства
510
Основна средства
511
512
515
541
Зграде и грађевински
објекти
Машине и опрема
Остала основна
средства
УКУПНО 510:
Земљиште
УКУПНО 540:
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
● Средства резерве
5
Ек.кла
сиф.
1
Врста расхода
Средства из
буџета
3
2
Средства из
ост.извора
4
Средства из
сопс.извора
5
Укупна
средства
6
499
Средства резерве
499
499
Стална резерва
Текућа резерва
1.800.000
7.200.000
1.800.000
7.200.000
УКУПНО: 499
9.000.000
9.000.000
УКУПНО
ИЗДАЦИ
РАСХОДИ
И
400.305.000
6.500.000
9.917.000
416.722.000
Члан 5.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2015., 2016. и 2017.годину исказују се у
следећем прегледу:
Ек.
клас
Редни
Број
1
2
511
1.
2.
3.
Опис
2015.
2016.
2017.
3
А.КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
Зграде и грађевински објекти
Замена столарије на згради
општине
Година
почетка
финансирања
пројекта 2015.
Година завршетка финансирања
пројекта 2017.
Укупна вредност пројекта 6.700.000
Извори финансирања:
Приходи из буџета
Из донација
Израда
плана
генералне
регулације насељеног места Кнић
Година
почетка
финансирања
пројекта 2013.
Година завршетка финансирања
пројекта 2015.
Укупна вредност пројекта 3.600.000
Извори финансирања:
Приходи из буџета
Из донација
Капитални пројекти буџетског
фонда
за
локалне
и
некатегорисане путеве
Година
почетка
финансирања
пројеката 2014.
Година завршетка финансирања
пројеката 2017.
4
5
6
700.000
2.000.000
700.000
2.000.000
700.000
2.000.000
1.000.000
300.000
6
Ек.
клас
Редни
Број
1
2
4.
Опис
3
Укупна вредност пројеката
Извори финансирања:
Приходи из буџета
Из кредита
Из буџета Републике Србије
Из донације
Капитални пројекти Буџетског
Фонда
за
пољопривреду,
водопривреду и шумарство
Учешће у изградњи пројекта и
ископа артеријских бунара са
секундарном
мрежомводоснабдевање
Година
почетка
финансирања
пројекта 2013.
Година завршетка финансирања
пројекта 2017.
Укупна
вредност
пројекта
43.090.000
Извори финансирања:
Приходи из буџета
Из кредита
Из буџета Републике Србије
Из донације
511
512
515
541
463
1.
2.
465
Б.
ОСТАЛИ
КАПИТАЛНИ
ИЗДАЦИ
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остала основна средства
В. ЗЕМЉИШТЕ
Куповина
земљишта
за
индустријску зону у Равном Гају
Година
почетка
финансирања
пројекта 2015.
Година завршетка финансирања
пројекта 2017.
Укупна
вредност
пројекта
12.000.000
Извори финансирања:
Приходи из буџета
Из кредита
Г.КАПИТАЛНИ
ТРАНСФЕРИ
ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
Капитални
трансфери
другим
нивоима власти
Улагање у основна средства у ОШ
Улагање у основна средства у
Средњој школи
Остале
донације,дотације
и
трансфери
2015.
4
81.000.000
2016.
2017.
5
6
61.000.000
20.000.000
19.000.000
2.120.000
2.270.000
2.000.000
2.120.000
2.270.000
4.000.000
4.000.000
2.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
5.480.000
1.610.000
5.480.000
1.610.000
5.480.000
1.610.000
17.000.000
4.400.000
4.565.000
700.000
7
Ек.
клас
Редни
Број
1
2
3.
Опис
3
Улагање у основна средства-Дом
здравља
2015.
2016.
2017.
4
1.200.000
5
1.200.000
6
1.200.000
Члан 6.
Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим
износима:
Функц.
класиф.
ФУНКЦИЈЕ
Средства из
буџета
1
2
3
000
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
010
Болест и инвалидност
040
Породица и деца
070
090
100
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Социјална заштита некласификована на
другом месту
Структура из
осталих
извора
4
Сопствени и
други
приходи
5
15.260.000
Укупна
средства
6
15.260.000
-
-
-
-
2.500.000
-
-
2.500.000
-
-
-
-
12..760.000
-
-
12.760.000
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
113.370.000
3.600.000
110
Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и спољни
послови
25.922.000
25.922.000
111
Извршни и законодавни органи
2.900.000
2.900.000
112
Финансијски и фискални послови
15.000.000
15.000.000
130
Опште услуге
60.748.000
60.748.000
133
Осрале опште услуге
7.200.000
7.200.000
160
Опште јавне услуге некласификоване на
1.600.000
3.600.000
116.970.000
5.200.000
8
Функц.
класиф.
ФУНКЦИЈЕ
Средства из
буџета
2
3
1
Структура из
осталих
извора
4
Сопствени и
други
приходи
5
Укупна
средства
6
другом месту
170
Трансакције јавног дуга
180
Трансфери општег карактера између
различитих нивоа власти
300
ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ
4.140.000
4.140.000
330
Судови
2.140.000
2.140.000
360
Јавни ред и мир неквалификован на другом
месту
2.000.000
2.000.000
ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
48.830.000
400
411
Општи економски и комерцијални послови
421
Пољопривреда
451
Друмски саобраћај
453
Железнички саобраћај
470
1.910.000
50.740.000
40.750.000
40.750.000
Остале делатности
1.000.000
1.000.000
473
Туризам
4.520.000
474
Вишенаменски развојни пројекти
490
Економски послови неквалификовани
на другом месту
2.560.000
2.560.000
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
132.102.000
132.102.000
125.102.000
125.102.000
500
520
Управљање отпадним водама
550
Заштита животне средине
560
600
Заштита животне средине некласификована
на другом месту
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И
ЗАЈЕДНИЦЕ
1.910.000
6.430.000
620
Развој заједнице
630
Водоснабдевање
640
Улична расвета
7.000.000
7.000.000
ЗДРАВСТВО
4.600.000
4.600.000
4.600.000
4.600.000
700
760
800
Здравство неквалификовано на другом
месту
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И
ВЕРЕ
12.240.000
407.000
12.647.000
810
Услуге рекреације и спорта
5.000.000
820
Услуге културе
5.430.000
840
Верске и друге услуге заједнице
1.810.000
ОБРАЗОВАЊЕ
68.763.000
6.500.000
4.000.000
79.263.000
911
Предшколско образовање
18.951.000
6.500.000
4.000.000
29.451.000
912
Основно образовање
40.287.000
40.287.000
920
Средње образовање
9.525.000
9.525.000
900
5.000.000
407.000
5.837.000
1.810.000
9
3
Структура из
осталих
извора
4
Сопствени и
други
приходи
5
400.305.000
6.500.000
9.917.000
Функц.
класиф.
ФУНКЦИЈЕ
Средства из
буџета
1
2
960
Укупна
средства
6
Помоћне услуге образовању
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
416.722.000
II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 7.
6
Ек. класиф
5
Подпозиција
4
Позиција
3
Пројекат
Функција
2
Програм.
активн.
Глава
1
1.
Програмска
класификација
Програм
Раздео
Средства буџета у износу од 400.305.000 динара ,средства из осталих извора корисника
буџета у износу од 6.500.000 динара, и средства из сопствених извора у изосу од 9.917.000
распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:
7
8
9
1.1
110
Опис
10
I
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Средства
из буџета
01
11
Средства из
Средства
сопствених
из осталих
извора
извора
04
12
13
Укупна
јавна
средства
14
Извршни и законодавни органи
0602
ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
06020001
Прогрмска активност 0001(ПА)Функционисање локал.самоуправе и
градских општина
01
02
03
0
0
0
04
0
05
06
07
08
0
0
0
0
09
0
10
11
0
0
411 Плате,додаци и накнаде функционера
412 Социјални доприноси на терет посл.функц.
414 Социјална давања запослених
Накнаде одборницима и члановима радних
416
тела
421 Сталнни трошкови-провизија
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору - информисање
423 Услуге по уговору-репрезентација
Специјализоване услуге 424
Накнада за одводњавање-споразум
426 Материјал- гориво
441 Камате на кредит
01
01
0602- П-1
10.160.000
1.707.000
405.000
4.000.000
10.160.000
1.707.000
405.000
4.000.000
400.000
400.000
100.000
500.000
6.500.000
400.000
400.000
100.000
500.000
6.500.000
800.000
200.000
800.000
200.000
25.172.000
25.172.000
Извори финансирања за ф-ју 110
Приходи из буџета
Извори финансирања за ПА 0001
Приходи из буџета
Пројекат :Дан Општине
10
6
Ек. класиф
5
Подпозиција
4
Позиција
Пројекат
Функција
3
Програм.
активн.
Глава
2
Програм
Раздео
1
Програмска
класификација
Опис
7
8
9
10
12
13
14
0
0
0
416 Награде по одлуци
423 Услуге по уговору
426 Материјал
Извор финансиранја за пројекат1/15
01 Приходи из буџета
Функција 110
Средства
из буџета
01
11
Средства из
Средства
сопствених
из осталих
извора
извора
04
12
13
Укупна
јавна
средства
14
300.000
400.000
50.000
300.000
400.000
50.000
750.000
25.922.000
750.000
25.922.000
1.2
040
Породица и деца
ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Програмска активност 0006(ПА)Дечија заштита
Пројекат:Родитељски додатак
0901
09010006
0901- П-1
15
0
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Пројекат:Студенске стипендије
1.000.000
1.000.000
16
0
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
1.500.000
1.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
400.000
1.000.000
1.500.000
400.000
1.000.000
1.500.000
0901- П-2
01
01
01
Извор финансиранја за пројекат 1 и 2/11
Приходи из буџета
Извори финансирања за ф-ју 040
Приходи из буџета
Функција 040
Извори финансирања за ПА 0006
Приходи из буџета
1.3
640
Улична расвета
ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност 0010(ПА)Јавна расвета
Пројекат: Јавна расвета
0601
06010010
0601- П-1
17
0
421 Стални трошкови
01
01
01
Извор финансиранја за пројекат 1 /2
Приходи из буџета
Извори финансирања за ф-ју 640
Приходи из буџета
Функција 640
Извори финансирања за ПА 0010
Приходи из буџета
1.4
111
Извршни и законодавни органи
Програмска активност 0014(ПА)Остале комуналне услуге
06010014
18
19
20
0
0
0
424 Специјализоване услуге
483 Ночане казне и пенали по решењу судова
485 Накнада штете за повреде или штету нанету
11
6
Ек. класиф
5
Подпозиција
4
Позиција
Пројекат
Функција
3
Програм.
активн.
Глава
2
Програм
Раздео
1
Програмска
класификација
7
8
9
01
01
Опис
10
од стране државних органа
Извори финансирања за ф-ју 111
Приходи из буџета
Функција 111
Извори финансирања за ПА 0014
Приходи из буџета
УКУПНО РАЗДЕО I
Средства
из буџета
01
11
Средства из
Средства
сопствених
из осталих
извора
извора
04
12
13
Укупна
јавна
средства
14
2.900.000
2.900.000
38.322.000
38.322.000
1.460.000
290.000
29.058..000
5.202..000
1.928.000
2.700.000
500.000
6.000.000
400.000
4.000.000
600.000
1.800.000
2.800.000
100.000
10.000
1.700.000
1.900.000
300.000
1.460.000
290.000
29.058.000
5.202.000
1.928.000
2.700.000
500.000
6.000.000
400.000
4.000.000
600.000
1.800.000
2.800.000
100.000
10.000
1.700.000
1.900.000
300.000
60.748.000
60.748.000
200.000
700.000
100.000
300.000
700.000
200.000
700.000
100.000
300.000
700.000
2.000.000
2.000.000
II
ОПШТИНСКА УПРАВА
2
2.1
Општинска управа
Опште услуге
130
0602
ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0001(ПА)Функционисање локал.самоуправе и
градских општина
06020001
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
411
412
411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
483
511
512
38
0
515 Нематеријална имовина
01
360
39
40
41
42
43
0
0
0
0
0
422
423
424
426
512
01
Плате,додаци и накнаде функционера
Социјални доприноси на терет посл.функц.
Плате,додаци и накнаде радника
Социјални доприноси на терет посл.радника
Социјална давања запослених
Накнада трошкова за запослене
Награде запосленима и ост.посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
материјал
Порези ,обавезне таксе,казне и пенали
Новчане казнеи пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за ф-ју 130
Приходи из буџета
Функција 130
Јавни ред и мир неквалификован на другом
месту
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
материјал
Машине и опрема
Извори финансирања за ф-ју 360
Приходи из буџета
Функција 360
2.2
133
Остале опште услуге
12
6
Ек. класиф
5
Подпозиција
4
Позиција
Пројекат
Функција
3
Програм.
активн.
Глава
2
Програм
Раздео
1
Програмска
класификација
7
8
9
1101
11010001
Опис
10
ПРОГРАМ 1-ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Средства
из буџета
01
11
Средства из
Средства
сопствених
из осталих
извора
извора
04
12
13
Укупна
јавна
средства
14
Програмска активност 0001(ПА)
Стратешко,просторно и урбанистичко
планирање
44
45
0
0
11010002
300.000
2.000.000
2.000.000
300.000
300.000
2.000.000
2.000.000
300.000
900.000
4.000.000
900.000
4.000.000
4.900.000
4.900.000
6.900.000
300.000
7.200.000
6.900.000
300.000
7.200.000
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
421 Услуге по уговору
Свега за Програмску активност 1501-0001:
10.000
180.000
390.000
580.000
10.000
180.000
390.000
580.000
Програмска активност 1501-0003(ПА) –
Подстицаји за развој предузетништва
Субвенције приватним финансијским
452
институцијама
Доације невладиним организацијама481
чланарина
Свега за Програмску активност 1501-0003
800.000
800.000
180.000
980.000
180.000
980.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
424 Специјализоване услуге
511 Пројектно планирање
Извор 01
Извор 07
Програмска активност 0002(ПА)Уређивање грађевинског земљишта
1101- П-1
Пројекат: индустријска зона Р.Гај
46
47
0
0
424 Специјализоване услуге
541 Куповина земље за индустријску зону
01
01
07
Извори финансирања за ф-ју 133
Приходи из буџета
Функција 133
Извори финансирања за ПА1101- 0001 ,
0002
Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Функција 133
2.3
490
Економски послови неквалификовани на
Другом месту
ПРОГРАМ 3 – ЛОК. ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ
1501
Програмска активност 1501-0001(ПА) –
Подршка постојећој привреди
15010001
48
49
50
0
0
0
15010003
51
0
52
0
15010005
53
0
Програмска активност 1501-0005(ПА) –
Финансијска подршка ЛЕР
Субвенције јавним нефинансијским
451
предузећима и организацијама
Свега за Програмску активност 1501-0005
Извори финансирања за ф-ју 490
01 Приходи из буџета
13
6
Ек. класиф
5
Подпозиција
4
Позиција
Пројекат
Функција
3
Програм.
активн.
Глава
2
Програм
Раздео
1
Програмска
класификација
7
8
9
01
Средства
из буџета
01
Опис
10
Функција 490
Извори финансирања за ПА 15010001,0003,
0005
Приходи из буџета
11
2.560.000
Средства из
Средства
сопствених
из осталих
извора
извора
04
12
13
Укупна
јавна
средства
14
2.560.000
2.4
550
0401
04010001
54
55
0
0
Заштита животне средине
ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Програмска активност 0401-0001(ПА)Управљање заштитом животне средине и
природних вредности
424 Специјализоване услуге
426 материјал
Свега за Програмску активност 0401-0001
Извори финансирања за ф-ју 550
01 Приходи из буџета
Функција 550
УКУПНО Р А З Д Е О
II
800.000
200.000
1.000.000
800.000
200.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
73.508.000
73.508.000
1.463.000
293.000
94.000
100.000
50.000
50.000
20.000
20.000
50.000
1.463000
293.000
94.000
100.000
50.000
50.000
20.000
20.000
50.000
2.140.000
2.140.000
II A
ОПШТИНСКО ЈАВНО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Општинско јавно правобранилаштво
судови
ПРОГРАМ 15- ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Програмска активност 0004 (ПА) –
Општинско јавно правобранилаштво
2А
2а
330
0602
06020004
56
57
58
59
60
61
62
63
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
411
412
414
415
421
422
423
424
426
01
Плате,додаци и накнаде функционера
Социјални доприноси на терет посл.функц.
Социјална давања запослених
Накнада трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
материјал
Извори финансирања за ф-ју 330
Приходи из буџета
Функција 330
УКУПНО РАЗДЕО IIА
III
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
3
3.1
912
2002
20020001
Основно образовање
ПРОГРАМ 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Програмска активност 0001(ПА)Функционисање основних школа
4631 Текући трансфери осталим нивоима
власти
14
6
Ек. класиф
5
Подпозиција
4
Позиција
Пројекат
Функција
3
Програм.
активн.
Глава
2
Програм
Раздео
1
Програмска
класификација
Опис
7
8
9
10
65
0
463 424-специјализоване услуге
66
0
67
0
463 414-социјална давања запосленима
416-награде запосленима и остали
463 пос.расходи
68
69
70
71
72
73
0
0
0
0
0
0
463
463
463
463
463
463
74
75
11
Средства из
Средства
сопствених
из осталих
извора
извора
04
12
13
Укупна
јавна
средства
14
2.700.000
2.700.000
125.000
125.000
1.006.000
9.330.000
15.570.000
1.085.000
101.000
1.950.000
2.940.000
1.006.000
9.330.000
15.570.000
1.085.000
101.000
1.950.000
2.940.000
1.960.000
1.640.000
1.960.000
1.640.000
35.707.000
35.707.000
76
ПРОЈЕКАТ:Замена столарија у ош
суфинансирање
ОШ „Рада Шубакић“ Гружа
Капитални трансфери осталим нивоима
4632
власти
0
511-зграде и грађевински објекти
600.000
600.000
77
ОШ „Вук Караџић“ Кнић
Капитални трансфери осталим нивоима
4632
власти
0
511-зграде и грађевински објекти
480.000
480.000
800.000
800.000
1.880.000
1.880.000
40.287.000
40.287.000
40.287.000
40.287.000
1.900.000
1.900.000
170.000
170.000
2002- П1
78
4
421-стални трошкови
422-трошкови путовања
423-Услуге по уговору
424-специјализоване услуге
425-текуће поправке и одржавање
426-материјал
Капитални трансфери осталим нивоима
4632
власти
0 463 511-зграде и грађевински објекти
0 463 512-машине и опрема
Свега програмска активност 0001(ПА)
Средства
из буџета
01
4.1
ОШ „Свети Сава “Топоница
Капитални трансфери осталим нивоима
4632
власти
0
511-зграде и грађевински објекти
Извор финансиранја за пројекат 1
01 Приходи из буџета
Свега П-1
Извори финансирања за ф-ју 912
01 Приходи из буџета
Функција 912
УКУПНО РАЗДЕО III
IV
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Средње образовање
ПРОГРАМ 10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Програмска активност 0001(ПА)Функционисање средњих школа
920
2003
20030001
4631
79
0
80
0
Текући трансфери осталим нивоима
власти
463 415-накнаде трошкова за запослене
416-награде запосленима и остали
463 пос.расходи
15
6
7
81
82
83
84
85
86
87
88
Ек. класиф
5
Подпозиција
4
Позиција
Пројекат
Функција
3
Програм.
активн.
Глава
2
Програм
Раздео
1
Програмска
класификација
8
0
0
0
0
0
0
9
463
463
463
463
463
463
Опис
10
421-стални трошкови
422-трошкови путовања
423-Услуге по уговору
424-специјализоване услуге
425-текуће поправке и одржавање
426-материјал
Капитални трансфери осталим нивоима
4632
власти
0 463 511-зграде и грађевински објекти
0 463 512-машине и опрема
Свега програмска активност 0001(ПА)
Средства
из буџета
01
11
3.691.000
223.000
497.000
100.000
749.000
585.000
Средства из
Средства
сопствених
из осталих
извора
извора
04
12
13
Укупна
јавна
средства
14
3.691.000
223.000
497.000
100.000
749.000
585.000
170.000
610.000
170.000
610.000
8.695.000
8.695.000
830.000
830.000
830.000
830.000
9.525.000
9.525.000
9.525.000
9.525.000
ПРОЈЕКАТ:Замена столарија
2003- П1
89
Средња школа
Капитални трансфери осталим нивоима
4632
власти
0 463 511-зграде и грађевински објекти
01
01
Извор финансиранја за пројекат 1
Приходи из буџета
Свега П-1
Извори финансирања за ф-ју 920
Приходи из буџета
Функција 920
УКУПНО РАЗДЕО IV
V
КУЛТУРА
5
КУЛТУРА
5.1
Услуге културе
ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Програмска активност 0001(ПА)Функционисање локалних услтанова
културе
820
1201
12010001
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
12010002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
411
412
414
415
416
421
422
423
425
426
482
511
512
515
Плате,додаци и накнаде радника
Социјални доприноси на терет посл.радника
Социјална давања запослених
Накнада трошкова за запослене
Награде запосленима и ост.посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
материјал
Порези,обавезне таксе и казне
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематетијална имовина -књиге
Свега програмска активност 0001(ПА)
1.426..000
255.000
144.000
150.000
90.000
435.000
30.000
530.000
250.000
235.000
10.000
400.000
505.000
400.000
306.000
51.000
10.000
10.000
4.860.000
407.000
10.000
10.000
10..000
Програмска активност 0002(ПА)Подстицаји културном и уметничком
стварачаштву
16
1.732.000
306.000
154.000
160.000
90.000
445.000
30.000
540.000
250.000
235.000
10.000
400.000
515.000
400.000
5.267.000
6
Ек. класиф
5
Подпозиција
4
Позиција
Пројекат
Функција
3
Програм.
активн.
Глава
2
Програм
Раздео
1
Програмска
класификација
7
104
105
8
0
0
9
10
422 Трошкови путовања
512 Машине и опрема
Свега програмска активност 0002(ПА)
Опис
Средства
из буџета
01
11
360.000
210.000
Средства из
Средства
сопствених
из осталих
извора
извора
04
12
13
14
360.000
210.000
570.000
01
01
04
6.
Извори финансирања за ф-ју 820
Приходи из буџета
Функција 820
Извори финансирања за ПА 1201-0001,0002
Приходи из буџета
Сопствени приходи
УКУПНО РАЗДЕО V
Укупна
јавна
средства
570.000
5.430.000
407.000
5.837.000
5.430.000
407.000
5.837.000
VI
ФИЗИЧКА КУЛТУРА
6.1
Услуге рекреације и спорта
ПРОГРАМ 14-РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ
Програмска активност 0001(ПА)-Подршка
локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
810
1301
13010001
106
0
Дотације спортским и другим
481 организацијама
4.000.000
13010003
4.000.000
Програмска активност 0003(ПА)Одржаавање спортске инфраструктуре
107
511
01
01
Зграде и грађевински објекти –(спортска
хала)
Извори финансирања за ф-ју 810
Приходи из буџета
Функција 810
Извори финансирања за ПА 1301-0001,0003
Приходи из буџета
УКУПНО РАЗДЕО VI
1.000.000
1.000.000
5.000.000
5.000.000
70.000
1.000.000
4.000.000
70.000
1.000.000
4.000.000
VII
СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА
7.
7.1
Социјална заштита неквалификована на
другом месту
090
0901
09010001
0
108
0
109
110
0
0
ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА
Програмска активност 0001(ПА)Социјалне помоћи
463 Трансфери осталим нивоима власти
416-награде запосленима и остали
пос.расходи
423-Услуге по уговору
472-накнаде за социјалну уаштиту из буџета
17
6
Ек. класиф
5
Подпозиција
4
Позиција
Пројекат
Функција
3
Програм.
активн.
Глава
2
Програм
Раздео
1
Програмска
класификација
7
8
9
01
10
Приходи из буџета
Средства
из буџета
01
11
5.070.000
Средства из
Средства
сопствених
из осталих
извора
извора
04
12
13
Укупна
јавна
средства
14
5.070.000
ПРОЈЕКАТ 1 :Поправка објеката за
социјално угрожене
0901- П1
111
0
463 Трансфери осталим нивоима власти
472-накнаде за социјалну уаштиту из буџета
01 Приходи из буџета
300.000
300.000
300.000
300.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
100.000
40.000
140.000
100.000
40.000
140.000
250.000
250.000
250.000
250.000
ПРОЈЕКАТ 2 :кућна нега и
имплементација-суфинансирање
0901- П2
112
113
0
0
0
463 Трансфери осталим нивоима власти
423-ускуге по уговору
01 Приходи из буџета
463 Трансфери осталим нивоима власти
472-накнаде за социјалну уаштиту из буџета
Донације од међународних
06 организација
ПРОЈЕКАТ 3 :прихватилиште за децу и
старе и сигурна кућа
0901- П3
114
115
116
0
0
0
463 Трансфери осталим нивоима власти
463 423-ускуге по уговору
463 423-ускуге по уговору
Приходи из буџета
01
ПРОЈЕКАТ 4 :Решавање стамбених
потреба
избеглих и интерно расељених лица
(суфинансирање)
0901- П4
117
118
0
0
463 Трансфери осталим нивоима власти
472 накнаде за социјалну уаштиту из буџета
01
Приходи из буџета
Програмска активност 0006(ПА)Дечја заштита
09010006
119
0
0
463 Трансфери осталим нивоима власти
4.000.000
472-накнаде за социјалну уаштиту из буџета
Извори финансирања за ф-ју 090
4.000.000
01 Приходи из буџета
12.760.000
Функција 090
Извори финансирања за ПА 0901-0001,0006
01
06
8.
Опис
4.000.000
4.000.000
12.760.000
Приходи из буџета
Донације од међународних
организација
УКУПНО РАЗДЕО VII
VIII
ДРУШТВЕНА БРИГА
О ДЕЦИ
12.760.000
12.760.000
18
6
Ек. класиф
5
Подпозиција
4
Позиција
Пројекат
Функција
3
Програм.
активн.
Глава
2
Програм
Раздео
1
Програмска
класификација
Опис
7
8
9
10
Средства
из буџета
01
11
Средства из
Средства
сопствених
из осталих
извора
извора
04
12
13
Укупна
јавна
средства
14
8.1
Предшколско образовање
ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ
Програмска активност 0001(ПА)Функционисање предшколских установа
911
2001
20010001
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
472
482
511
512
01
04
07
Плате,додаци и накнаде радника
Социјални доприноси на терет посл.радника
Социјална давања запослених
Накнада трошкова за запослене
Награде запосленима и ост.посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
материјал
накнаде за социјалну уаштиту из буџета
Порези ,обавезне таксе,казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Свега програмска активност 0001(ПА)
10.081. 000
1.775. 000
425.000
200.000
150.000
3.000.000
110.000
400.000
250.000
200.000
950.000
900.000
10.000
200.000
300.000
5.500.000
1.000.000
18.951.000
18.951.000
926.000
224.000
100.000
16.507.000
2.999.000
425.000
900.000
150.000
3.300.000
260.000
500.000
350.000
620.000
1.920.000
900.000
20.000
200.000
400.000
6.500.000
4.000.000
29.451.000
6.500.000
4.000.000
29.451.000
700.000
300.000
150.000
100.000
100.000
420.000
970.000
10.000
Извори финансирања за ф-ју 911
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Приходи из реп.(основни програм)
УКУПНО РАЗДЕО VIII
IX
ОСТАЛИ РАСХОДИ
9.
9.1
Остале делатности
470
0901
ПРОГРАМ: 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА
09010005
Програмска активност 0005(ПА)Активности црвеног крста
Црвени крст Кнић
Дотације непрофитним организацијама које
пружају помоћ домаћинствима
481 Дотација Црвеном крсту ооптине Кнић ?
481
135
0
01
Извори финансирања за ф-ју 470
Приходи из буџета
Свега програмска активност 0005(ПА)
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
9.2
туризам
473
1502
ПРОГРАМ 4:
19
6
Ек. класиф
5
Подпозиција
4
Позиција
Пројекат
Функција
3
Програм.
активн.
Глава
2
Програм
Раздео
1
Програмска
класификација
7
8
9
15020001
10
-РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Средства
из буџета
01
11
Средства из
Средства
сопствених
из осталих
извора
извора
04
12
13
Укупна
јавна
средства
14
Програмска активност 0001(ПА)Управљање развојем туризма
136
137
137
138
139
140
0
0
1
0
0
0
411
412
414
416
421
424
15020002
Плате,додаци и накнаде радника
Социјални доприноси на терет посл.радника
Социјална давања запосленима
Награде запосленима и ост.посебни расходи
Стални трошкови
Специјализоване услуге
Свега програмска активност 0001(ПА)
1.347. 000
241. 000
42.000
110.000
150.000
459.000
91.000
40.000
100.000
1.806.000
332.000
42.000
110.000
190.000
100.000
1.890.000
690.000
2.580.000
140.000
1.240.000
10.000
310.000
100.000
100.000
50.000
1.000.000
40.000
10.000
20.000
190.000
2.240.000
50.000
320.000
100.000
120.000
1.900.000
1.120.000
3.020.000
70.000
410.000
250.000
100.000
70.000
510.000
250.000
730.000
100.000
830.000
4.520.000
1.910.000
6.430.000
5.520.000
1.910.000
7.430.000
Програмска активност 0002(ПА)Туристичка промоција
141
142
143
144
145
146
1502
Опис
0
0
0
0
0
0
422
423
425
426
511
512
П-1
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
материјал
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Свега програмска активност 0002(ПА)
ПРОЈЕКАТ:Ликовна колонија
„Гружанска
Јесен“
147
148
149
0
0
0
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
426 материјал
Свега Пројекат;П-1
Извори финансирања за ф-ју 473
01
04
Приходи из буџета
Сопствени приходи
УКУПНО РАЗДЕО IX
X
СРЕДСТВА ЗА
ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
10.
10.1
Финансијски и друге услуге заједнице
112
0602
ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
06020010
Програмска активност 0010(ПА)Резерве
20
6
Ек. класиф
5
Подпозиција
4
Позиција
Пројекат
Функција
3
Програм.
активн.
Глава
2
Програм
Раздео
1
Програмска
класификација
Опис
7
8
9
10
150
151
0
0
499 Стална резерва
499 Текућа резерва
Средства
из буџета
01
11
Средства из
Средства
сопствених
из осталих
извора
извора
04
12
13
Укупна
јавна
средства
14
1.800.000
7.200.000
1.800.000
7.200.000
9.000.000
9.000.000
340.000
340.000
250.000
190.000
400.000
300.000
330.000
250.000
190.000
400.000
300.000
330.000
1.810.000
1.810.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
150.000
150.000
300.000
550.000
500.000
800.000
300.000
550.000
500.000
800.000
2.300.000
2.300.000
Свега програмска активност 0010(ПА)
01
Извори финансирања за ф-ју 112
Приходи из буџета
10.2
Верске и друге услуге заједнице
840
06020001
Програмска активност 0001(ПА)Функционисање локал.самоуправе и
градских општина
152
0
153
0
154
0
155
156
157
158
0
0
0
0
481 Дотације невладиним организацијама
Средства за културне манифестације по
481
Одлуци С О
Дотације осталим удружењима грађана
481
(по спроведеном јавном конкурсу)
481 Стална комференција градова и општина
481 Средства за верске заједнице
481 Средства за полизичке странке
481 Регионална агенција – годишња чланарина
01
Извори финансирања за ф-ју 840
Приходи из буџета
Финансијски и фискални послови и услуге
112
159
0
483
01
Новчане казне и пенали по решењима суда и
судских тела
Извори финансирања за ф-ју 112
Приходи из буџета
10.3
Здравство неквалификовано на другом месту
760
1801
ПРОГРАМ 12-ПРИМАРНА ЗДРАВСВЕНА
ЗАШТИТА
Програмска активност 0001(ПА)Функционисање Установа примарне
здравсвене заштите
18010001
1801 П-1
160
0
161
0
162
163
164
0
0
0
465 Остале донације, дотације и трансфери
423-Дом здравља Кнић – накнада по Одлуци
465
СО
423-Услуге по уговору- одржавање софтвера
465
Е-картон
465 425-Текуће поправке и одржавање
465 511-Зграде и грађевински објекти
465 512-Машине и опрема
Свега програмска активност 0001(ПА)
Пројекат:Кућно лечење и палијативно
Збрињавање
21
6
Ек. класиф
5
Подпозиција
4
Позиција
Пројекат
Функција
3
Програм.
активн.
Глава
2
Програм
Раздео
1
Програмска
класификација
Опис
7
8
9
10
165
0
0
1
2
3
4
5
6
465 Остале донације, дотације и трансфери
465 411-плате,додаци инактаде запослених-зараде
412-социјални доприноси на терет
465
послодавца
465 415-накнада трошкова за запослене
465 421-стални трошкови
465 423-услуге по уговору
465 425-текуће поправке и одржавање
465 426-материјал
Свега Пројекат;П-1
01
10.1
Средства
из буџета
01
11
Средства из
Средства
сопствених
из осталих
извора
извора
04
12
13
Укупна
јавна
средства
14
995.000
995.000
179.000
26.000
10.000
190.000
50.000
850.000
179.000
26.000
10.000
190.000
50.000
850.000
2.300.000
2.300.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
23.010.000
23.010.000
1.336.000
1.336.000
239.000
41.000
120.000
326.000
1.000.000
90.000
220.000
24.000.000
15.600.000
300.000
30.000
239.000
41.000
120.000
326.000
1.000.000
90.000
220.000
24.000.000
15.600.000
300.000
30.000
Извори финансирања за ф-ју 760
Приходи из буџета
Развој заједнице
160
0101
ПРОГРАМ 5-РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
01010001
Програмска активност 0001(ПА)Унапређење услова за пољопривредну
делатност
166
0
423 Услуге по уговору-противградни стрелци
Свега програмска активност 0001(ПА)
УКУПНО РАЗДЕО X
XI
БУЏЕТСКИ ФОНД И МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
Буџетски фонд за локалне и
некатегорисане
Путеве и комуналну делатност на селу
Развој заједнице
XI
11.1
620
ПРОГРАМ 7-ПУТНА
ИНФРАСТРУКТУРА
0701
Програмска активност 0001(ПА)Управљање саобраћајном
инфраструктуром
07010001
167
0
411
168
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
Плате,додаци и накнаде
Социјални доприноси на терет посл..
Социјална давања запосленима
Накнада трошкова за запослене
Награде запосленима и ост.посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
материјал
Порези ,обавезне таксе,казне и пенали
22
6
Ек. класиф
5
Подпозиција
4
Позиција
Пројекат
Функција
3
Програм.
активн.
Глава
2
Програм
Раздео
1
Програмска
класификација
7
8
9
178
0
0701 П-1
Опис
10
Новчане казне и пенали по решењима суда и
483
судских тела
Свега програмска активност 0001(ПА)
Средства
из буџета
01
11
Средства из
Средства
сопствених
из осталих
извора
извора
04
12
13
Укупна
јавна
средства
14
500.000
500.000
43.802.000
43.802.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
2.000.000
2.000.000
3.000.000
3.000.000
Пројекат:Путни праавац“ Љуљаци“
179
0
0701 П-2
511 Зграде и грађевински објекти
Извор финансирања за П-1
01 Приходи из буџета
Пројекат:Путни правац „Љубић“
180
0
0701 П-3
511 Зграде и грађевински објекти
Извор финансирања за П-2
01 Приходи из буџета
Пројекат:Путни правац „Рашковић“
181
0
0701 П-4
511 Зграде и грађевински објекти
Извор финансирања за П-3
01 Приходи из буџета
Пројекат:Путни правац“ Кнић-Крушак“
182
0
0701 П-5
511 Зграде и грађевински објекти
Извор финансирања за П-4
01 Приходи из буџета
Пројекат:Путни правац „Кнић-улице“
183
0
0701 П-6
511 Зграде и грађевински објекти
Извор финансирања за П-5
01 Приходи из буџета
Пројекат:Путни правац „Вучковица“
184
0
0701 П-7
511 Зграде и грађевински објекти
Извор финансирања за П-6
01 Приходи из буџета
Пројекат:Путни правац „Губеревац –
улице“
185
0
0701 П-8
511 Зграде и грађевински објекти
Извор финансирања за П-7
01 Приходи из буџета
Пројекат:Путни правац „Гунцати“
186
0
0701 П-9
511 Зграде и грађевински објекти
Извор финансирања за П-8
01 Приходи из буџета
Пројекат:Путни правац „Борач“
187
0
511 Зграде и грађевински објекти
Извор финансирања за П-9
01 Приходи из буџета
23
Подпозиција
Ек. класиф
5
6
0701 П-10
Позиција
4
Пројекат
Функција
3
Програм.
активн.
Глава
2
Програм
Раздео
1
Програмска
класификација
7
8
9
188
0
Опис
10
Пројекат:Ограда за сметлиште
511 Зграде и грађевински објекти
Извор финансирања за П-10
01 Приходи из буџета
0701 П-11
Средства
из буџета
01
11
Средства из
Средства
сопствених
из осталих
извора
извора
04
12
13
Укупна
јавна
средства
14
1.000.000
1.000.000
4.000.000
4.000.000
5.000.000
5.000.000
Пројекат:Путни правац „Драгушица“
189
0
511 Зграде и грађевински објекти
Извор финансирања за П-11
10 Примања од домаћих задуживања
0701 П-12
Пројекат:Путни правац „Липница“
190
0
511 Зграде и грађевински објекти
Извор финансирања за П-12
10 Примања од домаћих задуживања
0701 П-13
Пројекат:Путни правац „Лесковац“
191
0
511 Зграде и грађевински објекти
Извор финансирања за П-13
10 Примања од домаћих задуживања
Пројекат:Путни правац „Фабрика РАП“
3.000.000
3.000.000
191
0
511 Зграде и грађевински објекти
Извор финансирања за П-13
10 Примања од домаћих задуживања
Пројекат:Путни правац „Равни Гај“
3.000.000
3.000.000
191
0
511 Зграде и грађевински објекти
Извор финансирања за П-13
10 Примања од домаћих задуживања
Пројекат:Путни правац „Кнић-улице“
3.000.000
3.000.000
191
0
511 Зграде и грађевински објекти
Извор финансирања за П-13
10 Примања од домаћих задуживања
Извор финансирања за П-1 до П-10
01
Приходи из буџета 61.000.000
Извори финансирања П-11 до П-16
Примања од домаћих задуживања
10
20.000.000
Програмска активност 0002(ПА)Одржавање путева
2.000.000
2.000.000
192
0
512 Машине и опрема
Свега програмска активност 0002(ПА)
300.000
300.000
300.000
300.000
125.102.000
125.102.000
0701 П-14
0701 П-15
0701 П-16
07010002
Извор финансирања 0002(ПА)
01
11.2
Приходи из буџета
Месне заједнице
Опште јавне услуге
160
0602
ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
06020002
Програмска активност 0002(ПА)Месне заједнице
24
6
Ек. класиф
5
Подпозиција
4
Позиција
Пројекат
Функција
3
Програм.
активн.
Глава
2
Програм
Раздео
1
Програмска
класификација
Опис
7
8
9
10
193
0
411
194
195
196
197
198
199
200
0
0
0
0
0
0
0
412
421
422
423
424
425
426
Средства
из буџета
01
11
Плате,додаци и накнаде
Социјални доприноси на терет посл.
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
материјал
Свега програмска активност 0002(ПА)
Средства из
Средства
сопствених
из осталих
извора
извора
04
12
13
Укупна
јавна
средства
14
500.000
500.000
100.000
300.000
100.000
800.000
100.000
1.400.000
300.000
100.000
300.000
100.000
800.000
100.000
1.400.000
300.000
3.600.000
3.600.000
3.600.000
128.702.000
Извор финансирања 0002(ПА)
04
Сопствени приходи
УКУПНО РАЗДЕО XI
125.102.000
XII
ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА
XII
12.1
Пољопривреда
421
0101
ПРОГРАМ 5-РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Програмска активност 0001(ПА)Унапређење услова за пољопривредну
делатност
01010001
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
416
421
422
423
424
426
441
451
511
512
0101 П-1
Награде запосленима и ост.посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
материјал
Отплата камата
Субвенције у пољопривреди
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Свега програмска активност 0001(ПА)
900.000
100.000
800.000
750.000
3.200.000
650.000
3.000.000
2.500.000
2.700.000
850.000
900.000
100.000
800.000
750.000
3.200.000
650.000
3.000.000
2.500.000
2.700.000
850.000
15.450.000
15.450.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000
4.800.000
4.800.000
Пројекат:хидрогеолошка истаживања
термалних вода и израда истражне
бушотине
211
0
424 Специјализоване услуге
01
Извор финансирања за П-1
Приходи из буџета
Пројекат:Уређење (ревитализација)
пољских путева
0101 П-2
213
0
425 Текуће поправке и одржавање
25
6
Ек. класиф
5
Подпозиција
4
Позиција
Пројекат
Функција
3
Програм.
активн.
Глава
2
Програм
Раздео
1
Програмска
класификација
7
8
9
1
Опис
10
Текуће поправке и одржавање
425
Извор 07
01
07
Извор финансирања за П-2
Приходи из буџета
Дон. Од осталих нивоа власти
01
07
Извори финансирања за ф-ју 421
Приходи из буџета
Дон. Од осталих нивоа власти
Средства
из буџета
01
11
16.000.000
Средства из
Средства
сопствених
из осталих
извора
извора
04
12
13
Укупна
јавна
средства
14
16.000.000
4.800.000
16.000.000
4.800.000
16.000.000
40.750.000
40.750.000
УКУПНО РАЗДЕО XII
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
400.305.000
6.500.000
9.917.000
26
416.722.000
Члан 8
Средства буџета у износу од 400.305.000 динара , средства из осталих извора у износу од 6.500.000 динара и средства из
сопствених извора у износу од 9.917.000 динара , утврђени су и распоређени по програмској класификацији, и то:
Износи у табели приказани су у 000 динара
ПРОГРАМ / ПA /
Пројекат
Шифра
Циљ
Индикатор
Вредност у
базној
години
(2014)
Циљана
вредност
2015
1 - Локални развој
и просторно
планирање
1101
Стратешко,
просторно и
урбанистичко
планирање
0001
Уређивање
грађевинског
земљишта
Пројекат бр. 1
Пројекат бр. 2
0002
1101-П-1
4.900
2 - Комунална
делатност
Водоснабдевање
Пројекат бр. 1
Пројекат бр. 2
Управљање
отпадним водама
Одржавање
депонија
Даљинско грејање
Јавни превоз
Паркинг сервис
Пројекат бр. 3
Уређивање,
одржавање и
0601
9.900
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
7.200
Израда
планске и
урбанис.
Техницке
документа
ције
2.300
Циљана
вредност
2016
Циљана
вредност
2017
Средства
из буџета
Сопствени
и други
приходи
Укупна
средства
коришћење пијаца
Јавна хигијена
Уређење и
одржавање
зеленила
Пројекат бр. 4
Пројекат бр. 5
Јавна расвета
Одржавање
гробаља и погребне
услуге
Одржавање
стамбених зграда
Ауто-такси превоз
путника
Остале комуналне
услуге
3- Локални
економски развој
0008
0009
0010
0011
0012
0013
2.900
0014
1501
Подршка постојећој
привреди
0001
Унапређење
привредног
амбијента
0002
Подстицаји за
развој
предузетништва
0003
Одржавање
економске
инфраструктуре
0004
Финансијска
подршка локалном
економском развоју
7.000
0005
2.900
2.900
2.560
Успостављ
ање
сарадње
између
представ.
Привреде
и ЛС
580
510
510
1.600
1.600
Успостављ
ање
механизма
подстицаја
.....
980
980
980
2.940
2.940
1.000
1.000
1.000
3.000
3.000
Успостављ
ање
механизма
радне
праксе
1.100
28
4- Развој туризма
Управљање
развојем туризма
1502
0001
Туристичка
промоција
0002
Пројекатбр. 1
5 - Развој
пољопривреде
1502-П-1
Унапређење услова
за пољопривредну
делатност
Подстицаји
пољопривредној
производњи
Рурални развој
Пројекат бр.1
Пројекат бр.2
6 - Заштита
животне средине
Управљање
заштитом животне
средине и
природних
вредности
Управљање
комуналним
отпадом
Праћење квалитета
елемената животне
средине
Заштита природних
Усвојеност
и
испуњење
циљева
дефинисан
их у
стратегији
област
туризма
Адекватна
промоција
туристичке
понуде
0101
0001
Стварање
услова за
развој и
унапређењ
е пољ.
Произ.на
територији
општине
6.430
2.580
3.020
830
42.350
830
830
17.050
17.050
17.050
13.500
20.800
13.500
20.800
1.000
1.000
0002
0003
4.500
20.800
1.000
0101-П-1
0101-П-2
0401
0001
Унапређењ
е
квалитета
животне
средина
1.000
4.500
4.500
0002
0003
0004
29
вредности и
унапређење
подручја са
природним
својствима
7 - Путна
инфраструктура
Управљање
саобраћајном
инфраструктуром
Одржавање путева
Пројекат бр. 1
0701
0001
0002
125.102
Развијенос
т
изфрастукт
уре
Квалитет
путне
мреже
0701-П-1
0701-П-2
0701-П-3
0701-П-4
0701-П-5
0701-П-6
0701-П-7
0701-П-8
0701-П-9
0701-П-10
0701-П-11
0701-П-12
0701-П-13
0701-П-14
0701-П-15
0701-П-16
8 – Предшколско
васпитање
Функционисање
предшколских
установа
2001
0001
43.802
43.802
43.802
300
300
300
9.000
9.000
9.000
5.000
5.000
9.000
9.000
2.000
3.000
1.000
4.000
5.000
3.000
3.000
3.000
2.000
9.000
9.000
9.000
5.000
5.000
9.000
9.000
2.000
3.000
1.000
4.000
5.000
3.000
3.000
3.000
2.000
9.000
9.000
9.000
5.000
5.000
9.000
9.000
2.000
3.000
1.000
4.000
5.000
3.000
3.000
3.000
2.000
29.451
29.451
29.451
Обезбеђен
и
прописани
технички
услови за
васпитно
образовни
рад са
децом
29.451
30
9 – Основно
образовање
Функционисање
основних школа
2002
0001
Пројекат бр. 1
2002П-1
10 – Средње
образовање
Функционисање
средњих школа
2003
0001
Пројекат бр. 1
2003-П1
11 - Социјална и
дечја заштита
0901
Социјалне помоћи
0001
Пројекат бр.1
Пројекат бр2
Пројекат бр3
Пројекат бр.4
Прихватилишта,
прихватне станице
и друге врсте
смештаја
Подршка социохуманитарним
организацијама
Саветодавнотерапијске и
0901-П-1
0901-П-2
0901-П-3
0901-П-4
40.287
Потпуни
обухват
основним
обрзовање
ми
васпитање
м
Замена
столарије
38.407
38.407
38.407
1.880.
1.880
1.880
8.695
8.695
8.695
830
830
830
5.070
5.070
5.070
300
3.000
140
250
300
3.000
140
250
300
3.000
140
250
9.525
Обезбеђен
потребан
обухват
средњошк
олског
образовањ
а
16.260
Унапређењ
е положаја
грађана
који
припадају
угроженим
групама
0002
0003
0004
31
социјалноедукативне услуге
Активности
Црвеног крста
0005
Дечја заштита
0006
Дечја заштита
Дечја заштита
12 - Примарна
здравствена
заштита
0901-П1
0901П-2
1801
001
Функционисање
установа примарне
здравствене
заштите
Пројекат бр.1
13 - Развој културе
Функционисање
локалних установа
културе
Подстицаји
културном и
уметничком
стваралаштву
Пројекат бр. 1
Пројекат бр. 2
Пројекат бр. 3
14 - Развој спорта
и омладине
Подршка локалним
спортским
организацијама,
удружењима и
Унапређењ
е заштите
сиромашн
их
Унапређењ
е
доступност
ии
правичнос
ти
примарне
здрав. Заш.
1801-П-1
1201
0001
0002
Подстицањ
е развоја
културе
кроз
јачање
капацитета
установа
културе
Подстицањ
е развоја
културе
код
младих
1301
0001
1.000
1.000
1.000
4.000
4.000
4.000
1.000
1.500
4.600
1.000
1.500
1.000
1.500
2.300
2.300
2.300
2.300
5.837
5.267
2.300
2.300
5.267
5.267
570
570
570
4.000
4.000
5.000
Обезбеђив
ање услова
за рад и
унапређењ
е
4.000
32
капацитета
спортских
организаци
ја преко
којих се
остварује
јавни
интерес
савезима
Подршка
предшколском,
школском и
рекреативном
спорту и масовној
физичкој култури
Одржавање
спортске
инфраструктуре
0002
0003
15 - Локална
самоуправа
0602
Функционисање
локалне самоуправе
и градских општина
0001
Пројекат бр.1
Месне заједнице
Пројекат бр. 1
Пројекат бр. 2
Управљање јавним
дугом
Општинско јавно
Планска
градња
спортских
објеката
1.000
1.000
111.220
Обезбеђен
континуир
ано
функциони
сање
органа
ЈЛС
95.730
0602-П1
0002
1.000
750
Обезбеђен
о
задовољав
ање
потреба и
интереса
локалног
становн.де
ловањем
МЗ
3.600
0003
0004
Заштита
-
2.140
33
имовин.
Права и
интереса
општине
правобранилаштво
Заштитник грађана
Информисање
Канцеларија за
младе
Пројекат бр. 1
Програми
националних
мањина
Правна помоћ
Резерве
УКУПНО:
0005
006
0007
0008
0009
0010
9.000
416.722
34
III
ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 10.
У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за
2015.годину и пројекцијама за 2016. и 2017.годину, број 401-00-03539/2014-03 од
25.11.2014.године, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу Одредби
чл.36а Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС'',бр. 54/09,73/10, 101/10, 101/11, 93/12 и
63/13), и Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији
(''Сл.гласник РС'',бр. 104/09), број запослених код корисника буџета не може прећи
максимални број запослених на неодређено и одређено време и то:
- 67 запослених у локалној администрацији на неодређено време;
- 7 запослених у локалној администрацији на одређено време;
- 18 запослених у предшколским установама на неодређено време;
- 7 запослених у предшколским установама на одређено време.
У Одлуци о буџету за 2015.годину средства за плате су планирана на основу
броја запослених и платних фондова у Буџету 2014.године, умањених за 2,5%.
Посебно су планирана средства за општинског јавног правобраниоца у разделу 2а.
Број запослених је мањи од дозвољеног броја из става 1. алинеја 1. и 2., и то:
- 4 изабрана лица,
- 8 постављена лица,
- 52 запослених у локалној администрацији на неодређено време;
- 1 запослен у локалној администрацији на одређено време;
- 2 радника-мировање радног односа;
- 15 запослених у предшколским установама на неодређено време;
- 11 запослених у предшколским установама на одређено време.
Број запослених код буџетских корисника може се повећавати само у складу са
Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији
(''Сл.гласник РС'',бр.104/09).
Члан 11.
Наредбодавац за извршавање буџета је председник општине и одговоран је за
законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком.
Члан 12.
Руководилац директног односно индиректног корисника буџетских средстава
одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских
апропријација као и за преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају
из додатних извора прихода, као и за издавање захтева за плаћање са рачуна извршења
буџета.
Члан 13.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених у буџету, односно
употребу буџетских апропријација поред наредбодавца директног односно индиректног
корисника буџета одговоран је и руководилац Службе рачуноводства из своје надлежности.
Члан 14.
Општинска управа-Одељење надлежно за финансије, обавезно је да редовно
прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише председника општине и
Општинско веће, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно
деветомесечног периода.
Председник општине је обавезан да у складу са чланом 76. Закона о буџетском
систему поднесе извештај Скупштини општине о реализацији Одлуке о Буџету, и то:
- Оствареним приходима и примањима као и о извршеним расходима и издацима
о наменама и корисницима,
- Стању и коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве.
Члан 15.
Приходи и примања буџета општине Кнић прикупљају се и наплаћују у складу
са Законом и другим прописима, независно од износа утврђених у буџету за поједине врсте
прихода и примања.
Члан 16.
Изузетно, у случају да се буџету општине из другог буџета (виши и други ниво
власти) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна
средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања
донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке,
Општинска управа-Одељење надлежно за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће
апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу, у складу са чланом 5. Закона
о буџетском систему.
Члан 17.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских
средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и
материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу
сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу
капиталних издатака измире у року утврђеним Законом који регулише рокове измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
У колико корисници средстава Буџета локалне власти у извршавању расхода и
издатака поступе супротно одредбама стљава 1. и 2. овог члана, министар надлежан за
послове финансија привремено ће обуставити пренос трансферних средстава из Буџета
Републике Србије односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа.
Члан 18.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном
износу апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.
Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем
од износа планираног овом Одлуком, могу користити та средства до нивоа до ког су та
средства и остварена за намене утврђене овом Одлуком.
36
Члан 19.
Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање
јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у
складу са Законом о буџетском систему.
Члан 20.
Депоновање слободних средстава директних и индиректних корисника буџета
вршиће се преко консолидованог рачуна трезора. Управљање готовинским средствима
трезора врши председник општине.
Члан 21.
Корисници јавних средстава дужни су да своје финансијске планове за 2015.
годину ускладе са Одлуком о буџету и доставе Општинској управи – Одељењу надлежном за
финансије.
Члан 22.
Пренос средстава из буџета за поједине апропријације (намене), односно
кориснике вршиће се сразмерно динамици прилива средстава преко одговарајућих рачуна и
подрачуна у оквиру консолидованог рачуна трезора Општине.
Извршење расхода и издатака за раздео један – Скупштина општине,
Општинско веће, председник општине, Општинску управу, Фонд за заштиту животне
средине, 50% средстава од новчаних казни за прекршаје по члану 19. Закона о безбедности
саобраћаја и Општинског јавног правобраниоца-раздео 2а вршиће се са рачуна буџета према
предвиђеним наменама и позицијама.
Члан 23.
Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом
Одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима (са одговарајућом
документацијом) та средства одобрена и пренета.
Обавезе преузете у 2014.години у складу са одобреним апропријацијама у
2014.години, а неизмирене у току 2014.године, преносе се у 2015.годину и имају статус
преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво
на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора.
Члан 24.
Корисници средстава буџета могу преузимати обавезе на терет буџета највише
до износа одобрених апропријација умањених за неизмирене обавезе и извршене расходе у
текућој години.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног
уговора или другог правног акта уколико Законом није друкчије прописано.
Уколико је корисник буџета својом делатношћу изазвао судски спор, извршење
правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет његових средстава.
37
Члан 25.
У случају да се у току године обим пословања или овлашћења буџетских
корисника промени, у случају оснивања новог или гашења постојећег буџетског корисника,
председник општине доноси Одлуку о промени апропријација у складу са чланом 61. Закона
о буџетском систему.
Директни корисник буџетских средстава уз одобрење Општинске управеОдељења надлежног за финансије може извршити преусмеравање апропријације одобрене на
име одређеног расхода и издатка у износу од 5% вредности апропријације за расход и
издатак чији се износ умањује.
За извршна Судска решења по основу Закона о начину и условима признавања
права и враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредно
земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа
пољопривредних производа (''Сл.гласник РС, бр. 18/91, 20/92 и 42/98) где се Општина
појављује као супсидијални дужник евиденција се води у разделу X-средства за остале
намене, функција 112-финансијски и други послови и услуге, идентификациони број 70068,
економска класификација 483111-новчане казне и пенале по решењу Суда и судских тела.
Члан 26.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно
оствареним приходима и примањима буџета.
Ако се у току године примања буџета смање издаци буџета ће се извршавати
по приоритетима, и то:
-Обавезе утврђене Законским прописима-на постојећем нивоу,
-Минимални стални трошкови неопходни за нормално функционисање
корисника буџетских средстава.
Члан 27.
Јавне набавке врше се у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.
Члан 28.
Директни корисници буџетских средстава могу вршити плаћања у складу са
квотама за сваки квартал.
Приликом одређивања квота за директне, индиректне и кориснике јавних
средстава полази се од планираних средстава у буџету, извршења буџета и ликвидних
могућности буџета.
Општинска управа-Одељење надлежно за финансије обавештава кориснике
буџетских средстава о одобреним квотама најкасније у року од 15 дана пре почетка периода
на који се квоте односе.
Буџетски корисници су дужни да на захтев Општинске управе-Одељења
надлежног за финансије достављају Извештаје о оствареним приходима и извршеним
расходима.
Члан 29.
38
Депоновање слободних средстава директних и индиректних корисника буџета
вршиће се преко консолидованог рачуна трезора. Управљање готовинским средствима
трезора врши председник општине.
Члан 30.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава чија се делатност у
целини или претежно финансира из буџета умањиће обрачунату амортизацију средстава за
рад у 2015.години, на терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и
средстава остварених по основу донација.
Члан 31.
Одређени индиректни корисници буџета финансирају се делимично из прихода
буџета, и то:
- Предшколска установа ''Цветић'' Кнић, (предшколско образовање),
- Општинска библиотека ''Др.Драгиша Витошевић (област културе),
- Туристичка организација ''Кнић'' из Кнића
Код физичке културе планирана су средства као дотације за развој и
унапређење спорта (спортска друштва, спортских организација, клубова и удружења од
интереса за општину), извршаваће се по спроведеном јавном конкурсу.
У основном и средњем образовању финансирају се материјални расходи и
издаци у складу са Законом.
У основном образовању финансирају се специјалне школе, укључујући
смештај и превоз деце са пратиоцима.
Средства за верске заједнице распоређују се на предлог црквених општина.
Средства за културне манифестације распоређују се на основу Одлуке
Скупштине.
Финансирање политичких странака вршиће се у складу са Законом о
финансирању политичких странака.
Средства за противградне стрелце одређују се у нето износу од 5.000 динара по
стрелцу, за 6 месеци, (април – септембар), а на основу закључених уговора.
Средства из области комуналних јавних расхода користиће се према Програму
одржавања, заштите и развоја локалних и некатегорисаних путева и других комуналних
објеката на селу - раздео ХI.
Средства за пољопривреду користиће се према програму Фонда за
пољопривреду, водопривреду и шумарство – раздео XII.
Члан 32.
У оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се унапред већ се
задржава на име текуће буџетске резерве.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису
утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису
биле довољне.
Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 2% укупних прихода и
примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.
У текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од 7.200.000 динара.
Председник општине доноси решење о употреби текуће буџетске резерве.
Средства текуће буџетске резерве распоређују се на директног корисника
буџетских средстава током фискалне године.
39
Члан 33.
У сталну буџетску резерву издваја се износ од 1.800.000 динара, односно до
0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.
Овлашћује се председник општине да одлучује о коришћењу средстава сталне
резерве за намене утврђене у члану 70. Закона о буџетском систему.
Члан 34.
Овлашћује се Општинска управа-Одељење надлежно за финансије да може да
врши усклађивање исказаних прихода и примања као и расхода и издатака са прописаним
класификацијама.
Приходи који су погрешно уплаћени или су уплаћени у већем износу од
прописаних враћају се на терет погрешно или више уплаћених прихода ако прописом није
другачије одређено.
Повраћај прихода врши се на основу Решења које доноси Општинска управанадлежно одељење ако се ради о приходима по Општинским прописима, односно Пореска
управа за друге приходе.
Члан 35.
Општина Кнић се може дугорочно задуживати у складу са чланом 36. Закона о
јавном дугу („Службени гласник РС“ бр. 61/05,107/09 и 78/11)
Одлуку о дугорочном задужењу Општине доноси Скупштина општине Кнић.
Члан 36.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед
неуравнотежености кретања у јавним приходима и јавном расходима, председник општине
може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник
РС“ бр. 61/05,107/09 и 78/11).
Члан 37.
Општина Кнић може имати девизни рачун код Народне банке Србије, и
Управе за трезор, осим ако посебним законом или међународним уговором није друкчије
прописано.
Члан 38.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
гласнику општине Кнић'', а примењиваће се од 01.01.2015.год.
Број: 400-1238/2014-03
У Книћу, 09.12.2014.год.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Љубомир Ђурђевић
40
Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о Буџету општине Кнић за 2015.годину,
садржан је у чл.20. тачка 3. и чл.32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник
РС'',бр.129/07), и чл.42. Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС'',бр.54/09, 73/10, 101/10,
101/11,93/12 и 63/13).
Законом о буџетском систему (чл.36а) предвиђено је да министар финансија
доноси Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2015.годину и пројекцијама
за 2016. и 2017.годину.
У складу са овлашћењем из чл.36а Закона о буџетском систему, министар
финансија је донео Упутство 25.11.2014.године, бр.401-00-03539/2014-03.
Нацрт Одлуке о буџету општине Кнић за 2015.годину припремљен је у складу
са смерницама датим горе наведеним Упутством и то за планирање масе средстава за плате,
материјалне трошкове као и за издатке.
Упутство министра финансија је обавезујуће, јер у колико се не припреми
Одлука о буџету у складу са Упутством, министар може привремено обуставити пренос
трансферних средстава из Буџета Републике Србије до момента док се Одлука о буџету не
усклади са Упутством.
У нацрту Одлуке о буџету за 2015.годину предвиђају се укупни приходи и
примања у износу од 400.305.000 динара и то текући приходи у износу од 380.305.000 динара
и примања од задуживања код пословних банака у износу од 20.000.000 динара.
Код израде нацрта Одлуке и планирању приходног дела буџета, тачније код
планирања трансферних средстава (општи трансфер, трансфер солидарности, наменски
трансфер), а према Упутству за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2015.годину и
пројекцијама за 2016. и 2017.годину, планирана су средства у истом износу који је био
опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2014.годину, (''Сл.гласник РС'',бр. 110/13).
У структури прихода предлаже се утврђивање пореза на зараде у износу од
85.900.000 динара. Проценат учешћа општина и градова у порезу на зараде је 80%, а 20%
припада Републичком буџету. Стопа пореза на зараде је 10% и утврђен је неопорезив износ
зараде.
Порези на имовину, порези на добра и услуге, други порези, приходи од
имовине, остали приходи, новчане казне и други приходи предлажу се на основу остварења
у Буџету за 2014.годину, узимајући у обзир измене законских прописа које се односе на
порез на имовину, као и на накнаду за коришћење грађевинског земљишта. Порез на
имовину предвиђа се на износ од 20.000.000 динара, порез на наслеђе и поклон 4.000.000
динара, порез на капиталне трансакције 10.000.000 динара.
Предлаже се у нацрту Одлуке о Буџету - примања од задуживања од
пословних банака у земљи у корист општине износ од 20.000.000 динара за финансирање
капиталних инвестиција у разеделу XI.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2015., 2016. и
2017.годину, исказују се у општем делу буџета (чл.5.) као капитални пројекти, остали
капитални издаци, земљиште и капитални трансфери осталим нивоима власти.
Расходи и издаци Буџета по основним наменама-економска класификација,
приказани су у општем делу Буџета.
У општем делу Буџета (чл.6) издаци буџета су приказани по функционалној
класификацији.
41
Посебан део Буџета приказује расходе и издатке по корисницима и ближим
наменама, као и табеларни приказ програмског буџетирања (чл.8.).
Средства за зараде запослених са припадајућим доприносима послодавца
планирана су у складу са Упутством министра финансија датим на основу чл.36а Закона о
буџетском систему.
Плате запослених код корисника буџета локалне власти, уређене су у складу са
Законом о платама у државним органима и јавним службама (''Сл.гласник
РС'',бр.66/06.......99/14), Закон о привременм уређивању основица за обрачун и исплату плата
односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (''Сл.гласник
РС'',бр.116/14) и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и
постављених лица и запослених у државним органима (''Сл.гласник РС'',бр.44/08-пречишћен
текст и 2/12).
Приликом обрачуна и исплата плата примењују се основице према закључцима
Владе Републике Србије 05 број: 121-13957/2014 и 05 број: 121-13956/14 од
06.11.2014.године.
Код планирања масе средстава за плате у нацрту Одлуке о Буџету за
2015.годину а према Упутству нема индексирања плата, већ су платни фондови планирани у
мањем обиму за 2,5% у 2015.години.
Нов директни корисник буџетских средстава за плате је Општински јавни
правобраниоц.
Средства од 2,5% код свих корисника са економске класификације 411, и 412, у
нацрту Одлуке пребачена су на економску класификацију 414-социјална давања запосленима
ради реализације исплате отпремнине запосленима.
Програмом Владе Републике Србије предвиђа се смањење броја запослених за
5% до 01.07.2015.године.
Прилог: табела 1. – планирана маса средстава за плате за 2015.годину,
табела 2. – број запослених у 2015.години.
Напомињемо, да у колико се добије сагласност за пријем радника доћи ће до
корекције платних фондова код тих корисника.
У оквиру групе конта 42, учињени су максимални напори да се остваре уштеде.
Напомињемо да је у оквиру ове групе и део текућег наменског трансфера од стране
Републике а по пројектима где локални буџет учествује са делом средстава за конкретне
пројекте.
Код планирања расхода у оквиру ове групе конта посебно се има у виду Закон
о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
На основу чл.112. Закона о буџетском систему, одредбе закона које се односе
на програмски део Буџета примењене су у целини код доношења нацрта Одлуке о Буџету за
2015.годину.
Министарство финансије је објавило Упутство за израду програмског Буџета
које између осталог садржи шифарник програмске класификације који се налази у Анексу 5,
Упутства, где су предвиђени униформни програми и програмске активности јединица
локалне управе.
Код нацрта Одлуке доминантна је организациона класификација и из тих
разлога даје се у чл.8. рекапитулација програма, програмских активности и пројеката у
посебном делу Буџета.
42
43
Download

Н А Ц Р Т ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, да на