СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
OПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ
Број 6
Понедељак, 10.јун 2013. године_
На основу члана 29. Статута Општине Шековићи
(„Службени гласник Општине Шековићи“, број:4/05),
Скупштина општине Шековићи на 7. Редовној
сједници одржаној дана 28.05.2013. године, д о н и ј
ела је
На основу члана 29. Статута Општине Шековићи
(„Службени гласник Општине Шековићи“, број:4/05),
Скупштина општине Шековићи на 7. Редовној
сједници одржаној дана 28.05.2013. године, д о н и ј
ела је
ОДЛУКУ
О давању гаранције за кредитно задужење
Закључак
I
I
Општина Шековићи по питању издате гаранције за
Даје се сагласност и гаранција за кредитно кредитно задужење КП „Зеленило и чистоћа“ а.д
задужење КП „Зеленило и чистоћа“ а.д. Шековићи, Шековићи за случај да услед невраћања кредита од
стране главног дужника буде у обавези да исти као
како слиједи:
давалац гаранције отплаћује из сопствених
средстава, задржава право да средства која уплати
- намјена и врста задужења: рефинансирање
по основу наведеног кредита намири тако што КП
постојећег дуга и финансирање пренесених
Шековићи као главном дужнику неће дозначавати
обавеза,
средства
из
редовне
транше
- максимални износ главнице задужења: 50.000,00 финансијска
предвиђене буџетом до висине уплаћеног износа
КМ,
- максимална висина каматне стопе задужења: по по кредиту.
уговору са банком,
II
- рок отплате: 60 мјесеци,
- начин отплате: у једнаким мјесечним ануитетима,
Закључак ступа на снагу даном доношења и биће
- повлачење средстава: одмах по потписивању
објављен у „Службеном гласнику Општине
Уговора,
Шековићи“.
- обезбјеђење кредита: мјеница, бјанко налози за
пренос, гаранција по овој Одлуци,
II
Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће
бити објављена у „Службеном гласнику Општине
Шековићи“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-70-1/13
Шековићи, 28.05.2013 године________________________
Понедељак,10. јун 2013. године
РЕПУБЛИКАСРПСКА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-79/13
Шековићи, 28.05.2013 године________________________
На основу члана 62. Закона о задужењу,дугу и
гаранцијама Републике Српске (Службени гласник
РС број: 71/12) те члана 18. и 29. Статута Општине
Шековићи („Службени гласник Општине Шековићи“,
број: 4/05) а рјешавајући по захтјеву ЈЗУ Дом
Здравља „Свети Сава“ Шековићи, Скупштина
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ,
Број: 6
Страна 1
Општине Шековићи на сједници одржаној дана Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
28.05.2013.године донијела је
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шековићи“.
О Д Л У К У
О давању гаранције за кредитно задужење
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
I
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
кредитно СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Даје се сагласност и гаранција за
задужење ЈЗУ
Дом Здравља „Свети
Шековићи, како слиједи:
Драган Галић,ср
сава“ Број:01-022-72/13
Шековићи, 28.05.2013 године____________________
Намјена и врста задужења – рефинансирање
постојећег дуга и финансирање пренесених обавеза
Максимални износ главнице задужења – 490.000,00
КМ
Максимална висина каматне стопе задужења –
9,00%
Рок отплате - 60 мјесеци
Грејс период 6 (шест) мјесеци- ( улази у рок
отплате)
Начин отплате – у једнаким мјесечним ануитетима
Повлачење сретстава - одмах по потписивању
Уговора
Обезбјеђење кредита – мјеница,бјанко налози за
пренос, ова Одлука о гаранцији
II
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у Службеном гласнику Општине
Шековићи.
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 29. Статута Општине Шековићи
(„Службени гласник Општине Шековићи“, број:4/05),
Скупштина општине Шековићи на 7. редовној
сједници одржаној дана 28.05.2013. године, д о н и ј
ела је
ОДЛУКУ
О усвајању Плана рада ЈЗУ Дом здравља
„Свети Сава“ Шековићи
I
Усваја се План рада ЈЗУ Дом здравља „Свети Сава“
Шековићи за 2013. годину.
II
План рада је саставни дио ове Одлуке.
III
Број: 01-022-71/13
Шековићи, 28.05.2013. године ___________________ Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шековићи“.
На основу члана 29. Статута Општине Шековићи
(„Службени гласник Општине Шековићи“, број:4/05),
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Скупштина општине Шековићи на 7. редовној РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА
ШЕКОВИЋИ
сједници одржаној дана 28.05.2013. године, д о н и ј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ела је
Број:01-022-73/13
Шековићи, 28.05.2013 године____________________
ОДЛУКУ
О усвајању Извјештаја о раду ЈЗУ Дом здравља
„Свети Сава“ Шековићи
На основу члана 29. Статута Општине Шековићи
(„Службени гласник Општине Шековићи“, број:4/05),
I
Скупштина општине Шековићи на 7. редовној
сједници одржаној дана 28.05.2013. године, д о н и ј
Усваја се Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља „Свети
ела је
Сава“ Шековићи за период од 01.01.2012. до
31.12.2012. године.
Закључак
II
I
Извјештај је саставни дио ове Одлуке.
III
Понедељак,10. јун 2013. године
Општина Шековићи задржава право да у случају да
као давалац гаранције буде у обавези да плаћа рату
кредита за Дом здравља „Свети Сава“ Шековићи,
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ,
Број: 6
Страна 2
I
обустави исплату редовне транше
планиране
буџетом за Дом здравља, односно да се исплата по
Усваја се Извјештај о положају корисника социјалне
кредиту изврши са наведене буџетске ставке.
заштите за период 01.01. до 30.03.2013. године
II
II
Реализација закључка из члана 1 вршиће се само
уколико из било којих разлога Дом здравља „Свети Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
Сава“ Шековићи не буде враћао кредит по објављивања у „Службеном гласнику Општине
кредитном задужењу за који је Општина Шековићи Шековићи“.
као оснивач дала гаранцију.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср.
Закључак ступа на снагу даном доношења и исти ће СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
бити објављен у „Службеном гласнику Општине Број:01-022-76/13
Шековићи, 28.05.2013 године________________________
III
Шековићи“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-74/13
Шековићи, 28.05.2013 године________________________
На основу члана 29. Статута Општине Шековићи
(„Службени гласник Општине Шековићи“, број:4/05),
Скупштина општине Шековићи на 7. редовној
сједници одржаној дана 28.05.2013. године, д о н и ј
ела је
Закључак
На основу члана 29. Статута Општине Шековићи
(„Службени гласник Општине Шековићи“, број:4/05),
Скупштина општине Шековићи на 7. Редовној
сједници одржаној дана 28.05.2013. године, д о н и ј
ела је
Закључак
I
Усваја се Извјештај о упису ученика у први разред
Основне школе „Јован Дучић“ Шековићи за школску
2013/14 годину.
I
II
Усваја се Информација о стању и активностима у
области привреде и предузетништва на подручју
Општине Шековићи.
Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шековићи“.
II
Закључак ступа на снагу даном доношења и исти ће
бити објављивљен у „Службеном гласнику Општине
Шековићи“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-75/13
Шековићи, 28.05.2013 године________________________
На основу члана 29. Статута Општине Шековићи
(„Службени гласник Општине Шековићи“, број:4/05),
Скупштина општине Шековићи на 7. редовној
сједници одржаној дана 28.05.2013. године, д о н и
јела је
Закључак
Понедељак,10. јун 2013. године
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Галић,ср.
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-77/13
Шековићи, 28.05.2013 године________________________
На основу члана 29. Статута Општине Шековићи
(„Службени гласник Општине Шековићи“, број:4/05),
Скупштина општине Шековићи на 7. Редовној
сједници одржаној дана 28.05.2013. године, д о н и ј
ела је
Закључак
I
Усваја се Приједлог листе споменика и
спомен обиљежја који су од значаја за јединицу
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ,
Број: 6
Страна 3
локалне самоуправе по Приједлогу Комисије за пружања солидарне – хуманитарне помоћи
споменике и спомен обиљежја уз напомену да се у обољелима и слично.
листу споменика и спомен обиљежја уврсти и
2. За почасног грађанина општине Шековићи
спомен обиљежје у селу Мајдан.
може бити проглашено физичко лице, држављанин
II
Републике Српске, Босне и Херцеговине или страни
држављанин који је својим радом и дјеловањем
значајно допринио напретку и ширењу угледа
Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
општине.
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шековићи“.
Годишње се може, у правилу, Почасним грађанима
општине прогласити само једна личност.
3. Награда општине Шековићи Награда Општине
додјељује се физичком лицу, групи грађана и
удружењима за посебно вриједне резултате који
Број:01-022-78/13
доприносе развоју Општине у разним подручјима
Шековићи, 28.05.2013 године____________________ стваралаштва.
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Драган Галић,ср.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА:
Заинтересовани предлагачи писмене образложене
На основу члана 17. Одлуке о наградама и
предлоге могу доставити најкасније до 25. јуна
признањима општине Шековићи (''Службени гласник
2013.године.
општине Шекоивћи'', бр.4/12),
РАСПИСУЈЕ СЕ
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ И
ОБРАЗЛОЖЕНИХ ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА ЗА
ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ
ШЕКОВИЋИ
Предлоге слати на адресу: Скупштина општине
Шековићи– Комисија за доделу награда и признања
општине Шековићи, ул.Јосипа Ковачевића бр.3,
75450 Шековићи, поштом, или директно на шалтеру
за пријем захтјева у Центру за пружање услуга
грађанима (Шалтер сала).
Предлози са образложењем се подносе у писаној
форми и шаљу у затвореној коверти на чијој
ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА: је достављање
предњој страни мора да стоји: Пријава на јавни
писмених и образложених предлога кандидата за
позив за доделу награда и признања општине
доделу награда и признања општине Шековићи а у
Шековићи.
складу са Одлуком о наградама и признањима
општине Шековићи број: 01-022-84/12 од 18.04.2012.
Све
додатне
информације
заинтересовани
године.
предлагачи могу добити на телефон 056/654-612,
секретар Скупштине општине Шековићи.
ПРАВИЛА ЈАВНОГ ПОЗИВА:
Право предлагања кандидата за додјелу јавних
КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
признања општине Шековићи имају: појединци,
правна лица, јавне установе, удружења грађана,
политичке странке,који имају пребивалиште односно
НАЧЕЛНИК
сједиште на подручју општине Шековићи, као и
Скупштина општине, Начелник општине.
На основу члана 43. и 72. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
КРИТЕРИЈУМИ ОДАБИРА:
број:101/04,42/05 и 118/05) и члана 51. Статута
1. Плакета општине Шековићи је највише јавно општине Шековићи („Службени гласник општине
признање општине а додјељује се физичким и Шековићи“ број 4/05), Начелник општине Шековићи,
правним лицима за изузетне резултате на подручју д о н о с и
привреде, науке, културе и техничке културе,
здравства и социјалне заштите, васпитања и
ПРАВИЛНИК
образовања, спорта, заштите животне средине,
О ИНТЕРНИМ КОНТРОЛАМА И ИНТЕРНИМ
туризма
те
других
јавних
дјелатности,
КОНТРОЛНИМ ПОСТУПЦИМА
запошљавања малдих и надаредених кадрова,
Понедељак,10. јун 2013. године
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ,
Број: 6
Страна 4
планови,политике,процедуре,евиденције и остале
мјере којима се осигурава извршавање операција у
складу
са
унутрашњом
организацијом
и
систематизацијом послова у Административној
служби и то:
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о интерним контролама и интерним
контролним поступцимa у Општини (у даљем
тексту:Правилник) утврђује се:
1.пријем дописа и остале опште документације,
2.разврставање и достављање документације,
1.контролно окружење за примјену Правилника,
3.начин и рокови сачињавања писмена,
2.административни интерни контролни поступци,
4.овјера и дистрибуција писмена,
3.рачуноводствени интерни контролни поступци,
5.организација достављања материјала Скупштини
општине,
4.поступци процјене ризика,
5.поступци информисања,
6.организација састанака са лицима из спољних
институција,
6.поступци комуникације и
7.начин доношења одлука на колегијуму општине,
7.поступци надгледања.
Одредбе овог Правилника дужни су спороводити сва 8.организација послова у одјељењима, службама и
одјељења
Административне
службе
општине одсјецима,
Шековићи и стручна служба Скупштине општине.
9.организација послова између одјељења и служби,
II КОНТРОЛНО ОКРУЖЕЊЕ
Члан 2.
Под контролним окружењем подразумјевају
се
активности, политике и поступци Начелника
општине,замјеника Начелника општине, начелника
одјељења,шефова одсјека,секретара Скупштине ( у
даљем
тексту:руководиоци
организационих
јединица) у погледу планирања и примјене
активности Административне службе.
Запослени у Општини, а посебно изабрана лица са
посебним овлашћењима и одговорностима, дужни су
обезбједити несметане услове рада, проток
информација неопходних за благовремено и
квалитетно обављање пословних активности, вршити
правилну расподјелу овлашћења и надлежности и
поступати у складу са етичким пословним кодексом и
нормама.
III АДМИНИСТРАТИВНИ ИНТЕРНИ КОНТРОЛНИ
ПОСТУПЦИ
Члан 3.
Административни
организациони
контролни
Понедељак,10. јун 2013. године
поступци
су
10.остали послови у вези са администрирањем у
општини.
Члан 4.
Сва
улазна
–књиговодствена
документација
(уговори,фактуре,грађевинске
ситуације
итд.)
заприма се у писарници, заводи се у књигу протокола
и књигу рачуна и истог дана доставља у одјељење или
другу службу у зависности гдје је трошак настао,
односно ко је наручилац одређене набавке.
Члан 5.
Начелници одјељења односно секретар Скупштине
општине, својим потписом на
финансијскокњиговодственом документу потврђује да је роба или
материјал примљен.Записником потврђује да је
услуга извршена или инвестиција завршена у
уговореном обиму и по уговореним цијенама.Кроз
интерну
доставну
књигу
финансијскокњиговодствена документација доставља се вишем
стручном сараднику за рачуноводство и буџет, а све у
року од два дана од пријема документа из писарнице.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ,
Члан 6.
Број: 6
Страна 5
Виши стручни сарадник за рачуноводство и буџет
кроз књигу улазних рачуна заприма књиговодствени
документ.Стручни
сарадник
за
књиговодство
основних средстава и контролу рачуна врши
формалну и рачунску исправност документа и исти
дан доставља приспјела документа на увид
Начелнику одјељења за привреду,финансије и
друштвене дјелатности.
трезора запримају се у писарници, заводе у књигу
протокола и истог дана достављају у службу
рачуноводства.
Образци за трезорско пословање морају бити
исправно,потпуно и уредно попуњени у складу са
прописаним правилима и овјерени од стране
одговорних лица буџетских корисника.
Виши стручни сарадник за рачуноводство и буџет
заприма образце, врши формалну и суштинску
контролу образаца.Образци који нису попуњени у
складу са прописаним упуством враћају се уз писмено
образложење одмах, а најкасније у року од два
Уколико документ није исправан одговорна лица
дана.Образци који су исправно попуњени достављају
враћају документ на исправку пошиљаоцу са
се Начелнику одјељења за привреду,финансије и
образложењем.
друштвене дјелатност на потпис, а затим стручном
Начелник одјељења за привреду,финансије и сараднику за књиговодство и обраду података на
друштвене дјелатности ће у року од два дана евидентирање .
доставити Начелнику општине на коначно одобрење,
Члан 10.
а затим се одобрени документ упучује стручном
сараднику за књиговодство и обраду података на
евидентирање.Стручни сарадник за књиговодство и Благајничко пословање обавља се по процедури о
пословању.Висину
благајничког
обраду података фактуре,ситације и друго заводи у благајничком
максимума
за
текућу
годину,
утврђује
Начелник
књигу
улазних
фактура,
одређују
општине,
на
приједлог
Начелника
одјељења
за
организациону,економску
и
функционалну
класификацију буџетских средстава, а затим привреду,финансије и друштвене дјелатности.Захтјев
сачињава образце за трезорско пословање,те за готовину одобрава Начелник општине уколико
обезбјеђује
овјеру
од
стране
овлашћених постоје расположива средства и уколико су оправда
лица.Овјерене образце уноси у систем трезора у року на предходно подигнута средства,што потврђује
од 2 дана од пријема истих, што се овјерава на десној Начелник одјељења за привреду, финансије и
друштвене дјелатности.
страни образца( уз датум уноса).
Књиговодствени документ мора формално и
рачунски бити исправан, мора садржавати све
потребне елементе.
Члан 7.
Одређивањем врсте расхода формира се налог за
плаћање и доставља на потпис Начелнику општине и
упућује у пословну банку на реализацију.На основу
примљених извјештаја пословних банака/изводи
евидентира се измирење обавеза у књизи улазних
фактура.
Члан 8.
Друга књиговодствена документа (судска рјешења,
одлуке и друго) уносе се исти или следећи дан по
пријему и подлежу истој процедури као и остала
књиговодствена документација.
Члан 9.
Образци за трезорско пословање буџетских
корисника који су укључени у систем локалног
Понедељак,10. јун 2013. године
Из благајне се могу вршити исплате за следеће
намјене:
-исплате аконтација путних трошкова и дневница за
службена путовања у земљи и иностранству,
-плаћање добара и услуга, изузев плаћања добара и
услуга у трговини на велико ,ако њихов појединачни
износ не прелази 200,00 КМ.
-исплате физичким лицима из области социјалне
заштите.
Исплате из благајне се врше по следећим
приоритетима:
-исплате физичким лицима из области социјалне
заштите.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ,
Број: 6
Страна 6
-исплате аконтација путних трошкова и дневница за
службена путовања у земљи и иностранству.
- плаћање добара и услуга, изузев плаћања добара и
услуга у трговини на велико ,ако њихов појединачни
износ не прелази 200,00 КМ.
Аконтација за службени пут може се исплатити у
висини процјењених трошкова на службеном путу.
Члан 11.
Благајнички дневник се закључује сваког радног дана
за који су настале промјене.У року од два дана стучни
сарадник за послове благајне доставља благајнички
дневник
са
одговарајућом
документацијом
Начелнику одјељења за привреду,финансије и
друштвене дјелатности на овјеру.
Члан 12.
Руководиоци организационих јединица дужни су
водити мјесечну евиденцију о присуству на послу и
исту, овјерену и потписану доставити стучном
сараднику за послове благајне првог радног дана у
мјесецу за предходни мјесец. Стучни сарадник за
послове благајне у складу са прописима, а на основу
достављених докумената врши обрачун нето плата и
накнада, накнада скупштинским посланицима,
накнада за обављање привремених и повремених
послова,пореза и доприноса и друге обрачуне.
Члан 14.
Процедуру јавне набавке роба, материјала,услуга или
инвестирања спроводи самостални стручни сарадник
за јавне набавке уз кординацију са руководиоцима
организационих јединица.У складу са Правилником о
јавним набавкама, Начелник општине након Законом
спроведене процедуре јавне набавке потписује уговор
о набавци робе,материјала, услуга или инвестирања.
Члан 15.
Начелници одјељења, секретар Скупштине, врше
одобрење,
контролу
ситног
инвентара
и
канцеларијског материјала за своја одјељења.На
основу
требовања
подписаног
од
стране
руководилаца организационе јединице економ врши
дистрибуцију ситног инвентара и канцеларијског
материјала (нема залиха).
Члан 16.
Начелник општине доноси посебне Правилнике
којима се регулише кориштење, употреба и
одржавање
службених
возила,
телефона,
репрезентације и других трошкова.
IV РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНТЕРНИ КОНТРОЛНИ
ПОСТУПЦИ
Члан 17.
Начелник општине доноси одлуку о именовању
комисије за вршење редовног годишњег пописа и
ванредног пописа, према Правилнику о начину и
роковима
вршења
пописа
и
усклађивања
Члан 13.
књиговодственог са стварним стањем имовине и
Читко попуњене путне налоге одобрава Начелник обавеза.
општине или руководилац организационе јединице
За потребе евидентирања у главну књигу општине до
којој припада радник који је био на службеном путу.
15. фебрура ,доставља се Извјештај о о извршеном
По повратку са пута у року од седам дана подноси се попису за предходну годину, пописним листама и
извјештај о обављеном службеном путу уз тачно одлуком Начелника општине о прихватању пописа.
навођење времена проведеног на службеном путу и
Члан 18.
укупних трошкова ( у прилогу је документација у вези
са насталим путним трошковима), чију овјеру и
интерним
контролним
контролу врши руководилац организационе јединице Рачуноводственим
поступцима
у
општини
утврђују
се
поступци
којој припада радник који је био на службеном путу.
пријема,контроле,обраде и уноса у пословне књиге
документације
о
насталим
Ликвидирање путних налога и њихову формалну и књиговодствене
рачунску контролу у року од два дана врши стручни пословним промјенама, начин извршавања насталих
сарадник за књиговодство основних средстава и обавеза по основу расхода.
контролу рачуна.
Члан 19.
Обрачуне потписује Начелник одјељења за
привреду,финансије и друштвене дјелатности.
Понедељак,10. јун 2013. године
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ,
Број: 6
Страна 7
Израду финансијских извјештаја врше одговорна
лица у зависности од врсте извјештаја који се
обрађује.Израду финансијских извјештаја врши Виши
стручни сарадник за рачуноводство и буџет и стручни
сарадник за књиговодство и обраду података.
Комисија у складу са Правилником о критеријумима и
поступку за остваривање права на проширене облике
социјалне заштите доноси приједлог за додјелу
једнократне новчане помоћи и доставља Начелнику
општине.
Попуњени образци и извјештаји достављају се Начелник општине доноси одлуку или ријешење о
Министарству финансија или Скупштини општине у праву коришћења једнократне новчане помоћи а на
роковима утврђеним важећим законским прописима основу приједлога комисије.
о извјештавању.
Одјељење за привреду,финансије и друштвене
Стручни сарaдник за послове благајне врши израду дјелатности врши исплату одобрене помоћи на
мјесечних пријава пореза по одбитку за све видове основу одлуке или рјешења Начелника општине.
обрачуна.Мјесечна пријава пореза по одбитку за
Члан 22.
доприносе врши се до краја мјесеца за предходни
мјесец док мјесечна пријава пореза по одбитку за
Појединци односно физичка лица из категорије ППБ
исплаћене порезе врши се до 10. у мјесецу за
И РВИ захтјев за остваривање права подносе преко
предходни мјесец, а у складу са важећим законским
писарнице комисији за борачко инвалидску заштиту,
прописима којима се регулише ова област.
коју именује Начелник општине.
Члан 20.
Комисија у складу са Одлуком о допунским правима
Начелник одјељења за привреду,финансије и породица погинулих бораца и ратних војних
разматра захтјев и доноси приједлог
друштвене дјелатности до 20. јула доноси упуство о инвалида
Начелнику
општине,
а на основу кога Начелник
изради буџетског захтјева за припрему нацрта буџета
општине доноси одлуку или рјешење о оствареним
за наредну годину за све буџетске кориснике.
правима.
Буџетски корисници достављају буџетске захтјеве
Одјељењу за привреду, финансије и друштвене Одјељење за привреду,финансије и друштвене
дјелатности, након чега надлежно одјељење дјелатности врши исплату одобрене помоћи на
припрема Нацрт буџета и одређују буџетски оквир за основу одлуке или рјешења Начелника општине.
све буџетске кориснике и доставља Начелнику
Члан 23.
општине који утврђује Нацрт буџета и доставља
Министарству финансија на препоруку.
Невладине организације средства из буџета општине
добијају искључиво на основу објављеног Јавног
Након добијених препорука од стране Министарства
позива за финансирање пројеката невладиних
финансија, Нацрт буџета се доставља Скупштини
организација, а у складу са Правилником о начину
општине на изјашњавање.
финансирања невладиних организација.
Начелник општине утврђује Приједлог буџета и
Одабир пристиглих пројеката врши Комисија коју
доставља Министарству финансија, а након добијене
именује Начелник општине.
сагласности Приједлог буџета и Одлука о извршењу
буџета се доставља Скупштини општине на усвајање . На основу приједлога комисије Начелник општине
потписаће уговор са овлашћеним представницима
Члан 21.
невладине организације, на основу кога Oдјељење за
Појединци односно физичка лица која су социјално привреду, финансије и друштвене дјелатности врши
угрожена захтјев за једнократну новчану помоћ исплату одобрених средстава.
подносе преко писарнице комисији за додјелу
једнократне новчане помоћи.
Члан 24.
Појединци односно физичка лица која не припадају
Начелник општине именује комисију за једнократну
категоријама из чланова 21. и 22. овог Правилника
новчану помоћ, која броји три члана.
само изузетно у тешким случајевима као што су тежа
Понедељак,10. јун 2013. године
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ,
Број: 6
Страна 8
обољења,ургентне социјалне ситуације и слично, -поступак надгледања:упоређивање реалоцираних
подносе захтјев за текуће помоћи Начелнику средстава према буџету и одлуци о извршењу буџета,
општине.
5.доношење буџета на нивоу општине
Појединци односно физичка лица из става 1. овог
члана ,морају уз захтјев доставити одговарајућу -степен ризика:висок
документацију која ће потврдити наводе из захтјева.
-поступак надгледања:упоређивање података са
Одјељење за привреду,финансије и друштвене извршењем и процјеном буџета за предходну
дјелатности врши исплату одобрене помоћи на годину,процјеном прихода и расхода и адекватно
функционисање локалне власти,упоређивање са
основу одлуке или рјешења Начелника општине.
дугорочном стратегијом развоја општине,
V ПОСТУПЦИ ПРОЦЈЕНЕ РИЗИКА
6.попис (стална средства,ситни инвентар,новчан
средства,потраживања,обавезе и извори средстава)
Члан 25.
На основу административних и рачуноводствених -степен ризика:висок
интерних контролних поступака утврђених овим
Правилником, утврђује се поступци са средњим и -поступак надгледања:континуирано усклађивање у
главној књизи општине.
високим ризиком те поступци надгледања:
локалних
прихода,плата,личних
1.достављање
документације
из
других 7.обрачун
одјељења,нижих буџетских корисника и других у примања,пореза и доприноса и других обрачуна,
Oдјељење за привреду,финансије и друштвене
-степен ризика:висок
дјелатности
-поступак надгледања:интерним актима,
евиденцијама и рачунима банака.
-степен ризика:средњи
-поступак надгледања:упоређивање података из
8.исплата помоћи појединцима и непрофитним
књиге протокола са интерном пријемном књигом на
организацијама,
крају седмице за предходну седмицу,
-степен ризика:висок
2.достављање документације из Одјељења за
привреду,финансије и друштвене дјелатности -поступак надгледања:упоређивање извршења према
Начелнику
општине,
Скупштини
општине, прихваћеном програму,
Министарству финансија РС и другим институцијама
9.плаћање обавеза,евидентирање трансакција и
-степен ризика:средњи
извјештавање
-поступак надгледања:упоређивање података из
књиге протокола према роковима и прописаним
обавезама,
3.достављање општих аката на објављивање у
општинском гласнику
-степен ризика:средњи
-степен ризика:висок
-поступак надгледања:упоређивање према исказаним
или уговореним обавезама и упоређивање према
важећим прописима.
VI ПОСТУПЦИ ИНФОРМИСАЊА
Члан 26.
-поступак надгледања:упоређивање података из
књиге протокола са обављеним актима у Службеном Поступци информисања су интерни и екстерни.
гласнику општине.
Интерни поступци информисања су сви поступци из
овог Правилника који се односе на Општину или се
4.спровођење реалокације буџетских средстава
користе у Општини.
-степен ризика:високи
Понедељак,10. јун 2013. године
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ,
Број: 6
Страна 9
Екстерни поступци информисања односе се на све
кориснике финансијских извјештаја,података и
докумената проистеклих из поступака прописаних
овим
Правилником,
укључујући
финансијске
извјештаје, податке и документе који се по посебним
актима презентују и достављају на увид или
коришћење надлежним инстутуцијама.
VII ПОСТУПЦИ КОМУНИКАЦИЈЕ
Члан 27.
Начин комуникације утврђује се према основним
линијама одлучивања и то:
1.Начелник општине-руководиоци организационих
јединица,
1.успостављање адекватне интерне контроле и
правилно
провођење
интерних
контролних
поступака у одјељењима којима руководе,
2.правилну идентификацију и оцјену ризика
пословања у областима рада своје организационе
јединице,
3.испитивање,
анализу,упоређивање,утврђивање
разлика и прегледање мјера на исправљању
недостатака у погледу одсупања од планираних
активности и утврђивање узорака који су довели до
наведених одступања,
4.доступност потребних информација запосленим у
организационој јединици у циљу благовременог и
ажурног извршавања радних задатака,
2.руководиоци организационих јединица-непосредни 5.пружање стручног надзора над радом запослених у
извршиоци.
организационој јединици.
Комуникација се обавља искључиво по конкретним
пословним догађајима.
Коначне одлуке доноси Начелник општине.У хитним
и непредвиђеним околностима, линија комуникације
може се спустити за један ниво.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи
Правилник о интерним контролним поступцима број
03-403-53/08 од 10.04.2008. године.
Начелник општине комуницира са свим запосленим
радницима, а руководиоци организационих јединица
Члан 31.
са запосленим у својим одсјецима, службама и
Овај Правилник ступа на снагу од дана потписивања,
међусобно.
а биће објављен у „Службеном гласнику општине
VIII ПОСТУПЦИ НАДГЛЕДАЊА
Шековићи“.
Члан 28.
Поступке
надгледања
споровођења
интерних Број:03-120-53/13
контролних
поступака
и
спровођење
овог Шековићи,10.06.2013. године
Правилника врши интерна контрола Општине.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Будимир Нинић,ср
Интерна ревизија је дужна да утврди евентуалне
пропусте и одговорна лица и предложи мјере
Начелнику општине за уклањање утврђених
недостатака.
Начелник општине именује органе интерне контроле
и ревизије у општинској административној служби.
Члан 29.
Начелници одјељења треба да проводе стални
поступак надгледања и то за:
Понедељак,10. јун 2013. године
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ,
Број: 6
Страна 10
С
А
Д
Р
Ж
А
Ј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1. Одлука о кредитном задужењу КП ....................................................................................................1
2. Закључак..............................................................................................................................................1
3. Одлука о кредитном задуж. ЈЗУ Дом здравља.................................................................................2
4. Закључак..............................................................................................................................................2
5. Одлука о усвајању Извјештаја ЈЗУ Дом здрављ..............................................................................2
6. Одлука о усвајању План рада ЈЗУ Дом здравља.............................................................................2
7. Закључак – привреда и предузетништво..........................................................................................3
8. Закључак- корисници социјалне помоћи...........................................................................................3
9. Закључак-упис ученика у прври разред основне школе..................................................................3
10. Закључак- спомен обиљежја............................................................................................................4
11. Јавни позив за награде и признања................................................................................................4
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
1. Правилник о интерној контроли........................................................................................................5
Понедељак,10. јун 2013. године
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ,
Број: 6
Страна 11
Download

С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К