АДРЕСАР СРЕДЊИХ ШКОЛА
- распоред према врсти школе Шифра
школе
Ред.
бр.
Пун назив школе
ДРЖАВНЕ
1
101011
101021
101031
101032
101033
101041
101051
101052
101061
102021
102022
102023
102024
102025
102026
103011
103021
103031
103032
103033
103051
103071
103072
103073
103074
103075
103076
104011
104012
104031
104032
104033
104034
104035
105011
105012
105021
105022
105023
105031
105041
105042
105043
105044
105045
106011
106021
106022
106041
106042
106061
106081
106082
106083
106084
106085
106086
106087
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Општина /Седиште
Пошт.
број
Адреса школе
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
СТРУЧНЕ ШКОЛЕ
Техничка школа
Пољопр.-техн. средњошк. центар "Беседеш Јожеф"
Економско-трговинска школа
Средња стручна школа "Милош Црњански"
Техничка школа
Средња школа "Доситеј Обрадовић"
Економско-трговинска средња школа
Средња медицинска школа
Хемијско-прехрамбена средња школа
Економско-трговинска школа "Јован Трајковић"
Медицинска школа
Средња пољопривредна школа
Хемијско-прехрамб. и текстил.шк. "Урош Предић"
Електротех. и грађевинска школа "Никола Тесла"
Техничка школа
Економско-трговинска школа "Доситеј Обрадовић"
Техничка школа "Сава Мунћан"
Пољопривредна школа "Вршац"
Хемијско-медицинска школа
Техничка школа "Никола Тесла"
Средња пољопривредна школа "Ковин"
Економско-трговинска школа "Паја Маргановић"
Медицинска школа "Стевица Јовановић"
Пољопривредна школа "Јосиф Панчић"
Машинска школа "Панчево"
Електротехничка школа "Никола Тесла"
Техничка школа "23. мај"
Пољопривредна школа
Средња техничка школа "Шинковић Јожеф"
Економска средња школа "Боса Милићевић"
Средња медицинска школа
Политехничка школа
Хемијско-технолошка средња школа "Лазар Нешић"
Техничка школа
Техничка школа са домом ученика
Средња грађевинска и дрвопрерађивачка струч. шк.
Економско-трговинска школа
Средња техничка школа "Михајло Пупин"
Пољопривредно-машинска школа
Техничка школа
Средња економска школа
Средња медицинска школа "Др Ружица Рип"
Средња пољопривредно-прехрамбена школа
Средња школа "Свети Сава"
Средња техничка школа
Пољопривредна школа
Средња стручна школа "Радивој Увалић"
Техничка школа "9. мај"
Економско-трговинска школа
Техничка школа
Средња стручна школа "4. јули"
Средња школа "Светозар Милетић"
Медицинска школа "7. април"
Средња машинска школа
Електротехничка школа "Михајло Пупин"
Техничка школа "Павле Савић"
Техничка школа "Јован Вукановић"
Саобраћајна школа "Пинки"
Ада
Кањижа
Кикинда
Кикинда
Кикинда
Нови Кнежевац
Сента
Сента
Чока
Зрењанин
Зрењанин
Зрењанин
Зрењанин
Зрењанин
Зрењанин
Алибунар
Бела Црква
Вршац
Вршац
Вршац
Ковин
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Панчево
Бачка Топола
Бачка Топола
Суботица
Суботица
Суботица
Суботица
Суботица
Апатин
Апатин
Кула
Кула
Кула /Црвенка
Оџаци
Сомбор
Сомбор
Сомбор
Сомбор
Сомбор
Бач
Бачка Паланка
Бачка Паланка
Бечеј
Бечеј
Врбас
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
1
24430
23330
23300
23300
23300
23330
24400
24400
23320
23100
23100
23100
23100
23100
23100
26310
26340
26300
26300
26300
26220
26100
26100
26100
26100
26100
26100
24300
24300
24100
24100
24100
24100
24100
25260
25260
25230
25230
25220
25250
25100
25100
25100
25100
25100
21420
21400
21400
21220
21220
21460
21100
21100
21100
21100
21100
21100
21100
Моше Пијаде 47
Војводе Мишића 70
Трг српских добровољ.35
Светосавска 57
Светосавска 55
Краља Петра I Карађ. 11
Трг М. Тита 12
Трг М. Тита 12
Моше Пијаде 28
Скерлићева ББ
Народног фронта 3
Македонска 2
Стевице Јовановића 46
Народног фронта 1
Стевице Јовановића 50
Вука Караџића 2
Јована Цвијића 7
Архитекте Брашована 1
Стеријина 113
Стеријина 40-44
Цара Лазара 239
Ослобођења 25
Пастерова 2
Новосељански пут 31
Браће Јовановића 103
Максима Горког 7
Браће Јовановића 89
Суботички пут ББ
Пут братства и једин.10
Ђуре Ђаковића 21
Ивана Милутиновића ББ
Максима Горког 38
Максима Горког 53
Трг Лазара Нешића 9
Пригревачка 72
Блока 112 ББ
Маршала Тита 113
Лазе Костића 14
Маршала Тита 107
Школска 20
Апатински пут 90
Подгоричка 9
Хаџића Светића 18
Подгоричка 7
Трг Цара Лазара 4
Школска 1
Школски трг 23
Краља Петра Првог 2
Маршала Тита 14
Петра Драпшина 1
Светозара Марковића 53
Народних хероја 7
Војводе Книћанина 1
Бул. Краља Петра I 36
Футошка 17
Шајкашка 34
Гагаринова 1
Шумадијска 12а
АДРЕСАР СРЕДЊИХ ШКОЛА
- распоред према врсти школе Шифра
школе
106088
106111
106121
107011
107012
107031
107041
107042
107043
107051
107052
107053
107054
107061
107062
107071
108011
108012
108013
108021
108031
108032
108041
108042
109041
109051
109081
109082
109083
109084
109085
110011
110021
110022
110023
110024
110031
110051
110052
110053
110054
110055
110056
110057
110061
110062
110063
110064
110065
110066
110071
110081
110091
110092
110093
110094
110101
110102
110111
110112
110113
Ред.
бр.
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Пун назив школе
Пошт.
број
Нови Сад /Футог
21410
Темерин
21235
Тител
21240
Инђија
22320
Инђија
22320
Пећинци
22410
Рума
22400
Рума
22400
Рума
22400
Ср. Митровица
22000
Ср. Митровица
22000
Ср. Митровица
22000
Ср. Митровица
22000
Стара Пазова
22300
Стара Пазова
22300
Шид
22240
Бор
19210
Бор
19210
Бор
19210
Кладово
19320
Мајданпек /Д.Милан. 19220
Мајданпек
19250
Неготин
19300
Неготин /Буково
19300
Жагубица
12320
Кучево
12240
Пожаревац
12000
Пожаревац
12000
Пожаревац
12000
Пожаревац
12000
Пожаревац /Костолац 12000
Барајево
11460
Вождовац
11000
Вождовац
11000
Вождовац
11000
Вождовац
11000
Врачар
11000
Звездара
11000
Звездара
11000
Звездара
11000
Звездара
11000
Звездара
11000
Звездара
11000
Звездара
11000
Земун
11080
Земун
11080
Земун
11080
Земун
11080
Земун
11080
Земун
11080
Лазаревац
14220
Младеновац
11400
Нови Београд
11070
Нови Београд
11070
Нови Београд
11070
Нови Београд
11070
Обреновац
11500
Обреновац
11500
Палилула
11000
Палилула
11000
Палилула
11000
Општина /Седиште
Пољопривредна школа са домом ученика - Футог
Техничка школа
Средња техничка школа "Милева Марић"
Техничка школа "Михајло Пупин"
Средња школа "Др Ђорђе Натошевић"
Техничка школа "Миленко Веркић - Неша"
Средња пољопр.-прехр.шк. "Стеван Петровић - Бриле"
Средња техничка школа "Миленко Брзак - Уча"
Средња стручна школа "Бранко Радичевић"
Економска школа "9. мај"
Медицинска школа "Драгиња Никшић"
Пехрамбено-шумарска и хемијска школа
Средња техничка школа "Никола Тесла"
Економско-трговинска школа "Вук Караџић"
Техничка школа
Техничка школа "Никола Тесла"
Економско-трговинска школа
Техничка школа
Машинско-електротехничка школа
Техничка школа
Техничка школа Мајданпек - делатност ван седишта
Техничка школа
Техничка школа
Пољопривредна шк.са домом ученика "Рајко Боснић"
Техничка школа
Економско-трговинска и машинска школа
Економско-трговинска школа
Медицинска школа
Пољопр. школа са домом ученика "Соња Маринковић"
Политехничка школа
Техничка школа 'Никола Тесла'
Средња школа
Друга економска школа
Школа за негу лепоте
Геолошка и хидрометеорол. шк. 'Милутин Миланковић'
Школа за дизајн текстила
Техничка школа ГСП
Зуботехничка школа
Медицинска школа
Архитектонска техничка школа
Грађевинска техничка школа
Грађевинска школа
Геодетска техничка школа
Фармацеутско - физиотерапеутска школа
Економска школа 'Нада Димић'
Медицинска школа 'Надежда Петровић'
Електротехничка школа "Земун"
Техничка школа 'Змај'
Саобраћајно-техничка школа
Правно-биротехничка школа 'Димитрије Давидовић'
Техничка школа 'Колубара'
Техничка школа
Средња техничка школа
Средња туристичка школа
Техничка школа "Нови Београд"
Графичка школа
Техничка школа
Пољопривредно-хемијска школа
Средња техничка ПТТ школа
Пољопривредна школа са домом ученика ПК"Београд"
Железничка техничка школа
2
Адреса школе
Царице Милица 2
Народног фронта 80
Маршала Тита 7
Цара Душана 2
Трг Слободе 2а
Школска 8
Вука Караџића 70
Вука Караџића 70
Партизанска ББ
Ђуре Даничића 2
Стари шор 47
Змај Јовина 2
Змај Јовина 29
Светосавска 3
Светосавска 5
Школска 1
Београдска 10
Београдска 10
Зелени булевар 24
Младост 1
Стевана Мокрањца 14
Велике ливаде 2
Пинкијева 9
Партизанска бб
Жике Поповића 68
Јована Шербановића 6
Лоле Рибара 6
Илије Бирчанина 70
Јована Шербановића 5
Боже Димитријевића бб
Светосавска 4
Господара Вучића 50
Јована Суботића 2А
Есад пашина 26
Војислава Илића 88
Божидара Аџије 2
Станка Враза 63
Вељка Дугошевића бб
Војислава Илића 78
Хајдук Станкова 2
Баје Секулића 39
Милана Ракића 42
Донска 27-29
22. октобра 19
Наде Димић 4
Наде Димић 4
Аутопут 18
Цара Душана 262
Тошин бунар 17
Раце Терзића 6
Боже Дамјановића 33
Булевар АВНОЈ-а 152/А
Отона Жупанчича 4
Омладинских бригада 25
Отона Жупанчича 19
Мила Манића 12
Милоша Обреновића 90
Здравка Челара 16
Панчевачки пут 39
Здравка Челара 14
АДРЕСАР СРЕДЊИХ ШКОЛА
- распоред према врсти школе Шифра
школе
110114
110121
110122
110131
110132
110133
110134
110141
110142
110151
110152
110153
110154
110155
110156
110161
110162
111021
111022
111023
111031
112021
112031
112041
112051
112052
112061
112071
112072
112081
112091
112092
112093
112094
112101
113011
113021
113031
113041
113042
113043
113044
113045
113046
113047
113048
113051
113061
114011
114012
114013
114014
114021
114051
114061
115011
115021
115031
115051
115052
115053
Ред.
бр.
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Пун назив школе
Општина /Седиште
Електротехничка школа "Раде Кончар"
Пета економска школа 'Раковица'
Машинска школа 'Радоје Дакић'
Медицинска школа 'Београд'
Угоститељско-туристичка школа
Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу
Техничка школа за дизајн коже
Економско-трговинска школа
Машинска школа 'Космај'
Прва економска школа
Трговачка школа
Правно-биротехничка школа '9.мај'
Ваздухопловно-техничка школа
Електротехничка школа "Никола Тесла"
Електропривредна школа "Стари град"
Хемијско-прехрамбена технолошка школа
Техничка школа
Економско-трговинска школа
Медицинска школа
Техничка школа
Техничка школа
Техничка школа
Техничка школа
Техничка школа
Пољопривредна шк.са домом ученика "Љубо Мићић"
Техничка школа
Машинско-електротехничка школа
Економско-трговинска школа
Техничка школа
Техничка школа
Економска школа
Медицинска школа 'Ужице'
Техничка школа "Радоје Љубичић"
Техничка школа 'Радоје Марић'
Угоститељско-туристичка школа
Техничка школа "Бошко Крстић"
Техничка школа
Средња техничка школа "Вожд Карађорђе"
Средња школа "Светозар Крстић Тоза"
Економска школа 'Ђука Динић'
Трговинско-угоститељска школа
Медицинска школа
Техничка школа 'Раде Металац'
Хемијско-технолошка школа "Божидар Ђорђевић Кукар"
Пољопривредна школа
Средња школа
Техничка школа ' Никола Тесла'
Техничка шк. са домом ученика 'Милентије Поповић'
Економска школа 'Ваљево'
Медицинска школа 'Др. Миша Пантић'
Техничка школа
Пољопривредна школа 'Ваљево'
Средња школа '17.септембар'
Економска школа "Ваљево"-делатност ван седишта
Техничка школа "Уб"
"Мачванска средња школа" Богатић
Техничка школа 'Драгољуб Јовичић'
Средња школа 'Вељко Влаховић'
Средња економска школа
Техничка школа
Хемијско-текстилна школа
3
Палилула
Раковица
Раковица
Савски венац
Савски венац
Савски венац
Савски венац
Сопот
Сопот
Стари град
Стари град
Стари град
Стари град
Стари град
Стари град
Чукарица
Чукарица
Зајечар
Зајечар
Зајечар
Књажевац
Бајина Башта
Косјерић
Нова Варош
Пожега
Пожега
Прибој
Пријепоље
Пријепоље
Сјеница
Ужице
Ужице
Ужице
Ужице
Чајетина
Бојник
Власотинце
Лебане
Лесковац /Вучје
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Лесковац
Медвеђа
Црна Трава
Ваљево
Ваљево
Ваљево
Ваљево
Лајковац
Осечина
Уб
Богатић
Владимирци
Коцељева
Лозница
Лозница
Лозница
Пошт.
број
11000
11090
11090
11000
11000
11000
11000
11450
11450
11000
11000
11000
11000
11000
11000
11030
11250
19000
19000
19000
19350
31250
31260
31320
31210
31210
31330
31300
31300
36310
31000
31000
31000
31000
31310
16205
16210
16230
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16220
16240
16215
14000
14000
14000
14000
14224
14253
14000
15350
15225
15220
15300
15300
15300
Адреса школе
Браће Грим 32
Хасанагинице 8
Мишка Крањца 17
Делиградска 31
Југ Богданова 28
Милоша Поцерца 2
Бранкова 17
Кнеза Милоша 14
Кнеза Милоша 14
Цетињска 5-7
Хиландарска 1
Светогорска 48
Булевар војводе Бојовића 2
Народног фронта 31
Високог Стевана 37
Љешка 82
Југословенска 19
Кнегиње Љубице 3-5
Кнегиње Љубице 3-5
Кнегиње Љубице 3-5
Карађорђева 52
Вука Караџића 32
Светосавска 39
Проте Јевстатија бб
Болничка 2
Вука Караџића 6
Вука Караџића 5
4. децембра 3
4. децембра 3
Саве Ковачевића 15
Трг Светог Саве 6
Трг Светог Саве 34
Николе Пашића 17
Трг Светог Саве 34
Сердара Мићића 5
Стојана Љубића 2
М. Михаиловића ББ
Цара Душана 78
29. Новембра 10
Косте Стаменковића 15
Дубочица бб
Б. Димитријевића Пиксле 1
Димитрија Туцовића ББ
Влајкова 94
Нишка 65
Краља Петра ББ
Б. Крстића ББ
Милентија Поповића ББ
Даничићева 1
Карађорђева 118
Косте Абрашевића 1
Ваљевског НОП одреда 42
Вука Караџића 19
Браће Недић 32
Вука Караџића 15
Јанка Веселиновића 1
Светог Саве бб
Доситејева 1
Трг Јована Цвијића 4
Трг Јована Цвијића 3
Саве Ковачевића 1
АДРЕСАР СРЕДЊИХ ШКОЛА
- распоред према врсти школе Шифра
школе
115054
115081
115082
115083
115084
115085
116011
116012
116021
116041
116042
116043
116044
116045
117011
117012
117031
117051
117052
117053
117054
117055
117057
117058
117059
117061
117071
117072
117073
117074
117101
118011
118041
118042
118043
118044
119011
119012
119021
119022
119023
119024
119031
119032
119033
120011
120021
120022
120023
120031
120032
120033
120041
120051
120061
120062
121021
121031
121041
121042
Ред.
бр.
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
204
205
208
203
206
207
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
Пун назив школе
Општина /Седиште
Медицинска школа Ваљево - делатност ван седишта
Економско-трговинска школа
Медицинска школа "Др. Андра Јовановић"
Техничка школа 'Шабац'
Стручна хемијска и текстилна школа
Средња пољопр. школа са домом ученика- Шабац
Економско-трговачка школа "Књаз Милош"
Техничка школа "Јован Жујовић"
Техничка школа
Економска школа
Медицинска школа
Техничка школа
Машинско-саобраћајна школа
Прехрамбено-угоститељска школа
Техничка школа 'Прота Стеван Димитријевић'
Пољопривредна школа 'Шуматовац'
Економска школа Ниш - делатност ван седишта
Економска школа
Администартивно-биротехничка школа
Трговинска школа
Угоститељско-туристичка школа
Медицинска школа 'Др. Миленко Хаџић'
Прехрамбено-хемијска школа
Стручна школа 'Филип Кљајић'
Машинска школа
Електротехничка школа "Мија Станимировић"
Машинска техничка школа "15. Мај"
Техничка школа "12. Фебруар"
Електротехничка школа "Никола Тесла"
Грађевинска техничка школа 'Неимар'
Стручна школа 'Душан Тривумац Драгош'
Техничка школа
Економска школа Пирот
Млекарска шк. са домом ученика 'Др. Обрен Пејић'
Техничка школа
Средња стручна школа
Економско-угоститељска школа "Вук Караџић"
Техничка школа "Никола Тесла"
Економско-трговинска школа
Техничка школа
Текстилно-технол. и пољопр. школа "Деспот Ђурађ"
Железничка индустријска школа - Смедерево
Машинско-електротехничка школа 'Гоша'
Хемијско-технол.и прехр. школа 'Жикица Дамњановић'
Мед. шк. са домом уч."Сестре Нинковић" Крагујевац Техничка школа
Економско-трговинска школа 'Славка Ђурђевић'
Прва техничка школа
Електротехничка и грађевинска шк. 'Никола Тесла'
Економско-трговинска школа
Машинско-електротехничка школа
Технолошка школа
Пољопривредно-ветеринарска шк. са домом учен.
Пољопр.-ветерин. шк. са домом ученика "Свилајнац"
Медицинска школа 'Данило Димитријевић'
Техничка школа
Стручна школа "Свети Сава"
Техничка школа
Економско-трговинска школа
Медицинска школа
4
Лозница
Шабац
Шабац
Шабац
Шабац
Шабац
Горњи Милановац
Горњи Милановац
Ивањица
Чачак
Чачак
Чачак
Чачак
Чачак
Алексинац
Алексинац
Дољевац
Ниш-Медиана
Ниш-Медиана
Ниш-Медиана
Ниш-Медиана
Ниш-Медиана
Ниш-Медиана
Ниш-Медиана
Ниш-Медиана
Ниш-Палилула
Ниш-Црвени крст
Ниш-Црвени крст
Ниш-Црвени крст
Ниш-Црвени крст
Сврљиг
Бабушница
Пирот
Пирот
Пирот
Пирот
Велика Плана
Велика Плана
Смедерево
Смедерево
Смедерево
Смедерево
Смед. Паланка
Смед. Паланка
Смед. Паланка
Деспотовац
Јагодина
Јагодина
Јагодина
Параћин
Параћин
Параћин
Рековац
Свилајнац
Ћуприја
Ћуприја
Бујановац
Владичин Хан
Врање
Врање
Пошт.
број
15300
15000
15000
15000
15000
15000
32300
32300
32250
32100
32100
32100
32100
32100
18220
18220
18410
18100
18100
18100
18100
18100
18100
18100
18100
18100
18100
18100
18100
18100
18420
18000
18300
18300
18300
18300
11320
11320
11300
11300
11300
11300
11420
11420
11420
35213
35000
35000
35000
35250
35250
35250
35250
35210
35230
35230
17250
17510
17500
17500
Адреса школе
Саве Ковачевића 1
Масарикова 29
Душанова 9
Ж. Марковића 2
Народних хероја 10
Војводе Путника 58
Вука Караџића 1
Вука Караџића 3
М. Матовића 2
Жупана Страцимира 15
Никифора Максимовића 8
Цара Душана 20
Др Драгише Мишовића 146
Драгише Мишовића 165
Др Т. Ђорђевића ББ
Др Т. Ђорђевића ББ
Мајаковског 2
Трг ослобођења 8
Мајаковског 2
Мајаковског 2
Зетска 55
Генерала Лешјанина 23
Станка Пауновића 23
Шумадијска 1А
Бул.Св.Цара Константина
Београдска 22
Београдска 22
Београдска 16
Београдска 18
Гордане Тодоровић 2
Омладинских бригада ББ
Таковска 24
Николе Пашића 173
Таковска 22
Ћирила и Методија 29
Момира Гајића 12
Момира Гајића 12
Црвене армије 156
Вука Караџића 13
17. Октобра 40
Милоша Великог 39
Индустријска 66
Главашева 81
Главашева 81
Рудничка 1
Књегиње Милице 101
Књегиње Милица 101
Милана Мијалковића 14
Драгољуба Јовановића 2
Бранка Крсмановића бб
Драгољуба Јовановића 2
Светозара Марковића бб
Жикице Јовановића
Раде Кончара 3
Кнеза Милоша бб
К. Петровића 240
Моше Пијаде 21
Есперанто ББ
Партизанска 12
АДРЕСАР СРЕДЊИХ ШКОЛА
- распоред према врсти школе Шифра
школе
121043
121044
121045
121051
121061
121062
121071
122041
122042
122043
122044
122045
122051
122061
123011
123021
123022
123023
123024
123025
123026
123031
123032
123033
123034
123041
123051
124021
124031
124041
124042
124043
125011
125012
125031
125041
125042
125043
125044
125045
125046
125051
126001
126021
126031
126041
126042
126043
126044
126045
126046
126047
126048
126049
126051
127011
127021
127041
127042
127043
127051
Ред.
бр.
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
285
283
284
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
Пун назив школе
Општина /Седиште
Техничка школа
Хемијско-технолошка школа
Средња пољопр.-ветерин. школа 'Стеван Синђелић'
Средња техничка школа 'Прешево'
Техничка школа 'Никола Тесла'
Пољопривредно-шумарска школа "Јосиф Панчић"
Средња стручна школа 'Милутин Бојић'
Економско-трговинска школа
Медицинска школа
Техничка школа
Хемијско-технолошка школа
Машинско-електротехничка школа
Техничка школа
Економско-трговинска шк. Крушевац - дел.ван сед.
Угоститељско-туристичка школа са домом ученика
Економско-трговинска школа
Медицинска школа
Машинска техничка школа "14. октобар"
Електро-саобраћајна школа "Никола Тесла"
Пољопривредно-хемијска школа "Др Ђорђе Радић"
Шумарска школа са домом ученика
Економско-трговинска школа
Кожарско-текстилна школа
Техничка школа
Медицинска школа Краљево - делатност ван сед.
Машинска школа
Техничка школа
Средња школа
Економска школа
Медицинска школа 'Др. Алекса Савић'
Техничка школа '15.мај'
Пољопривредна школа 'Радош Јовановић Сеља'
Економско-угоститељска школа "Слободан Минић"
Техничка школа "Милета Николић"
Средња школа
Трговинско-угоститељска школа "Тоза Драговић"
Медицинска шк. са домом учен. "Сестре Нинковић"
Техничка школа за машинство и саобраћај
Друга техничка школа
Прва техничка школа
Економска школа
Средња школа
Техничка школа
Пољопривредна школа
Техничка школа "Никола Тесла "
Медицинска школа
Грађевинско-саобраћајна школа
Медицинска школа Приштина - дел. ван седишта
Медицинска школа Приштина - дел. ван седишта
Економско-трговинска школа
Економско-трговинска шк. Приштина - дел. ван сед.
Медицинска школа Приштина - дел. ван седишта
Електротехничка школа
Машинска школа
Економско-трговинска школа Штрпце - дел. ван сед.
Техничка школа Вучитрн
Средња школа
Економско-трговинска школа
Медицинска школа
Техничка школа 'Михајло Петровић Алас'
Пољопривредна школа Приштина
Врање
Врање
Врање
Прешево
Сурдулица
Сурдулица
Трговиште
Крушевац
Крушевац
Крушевац
Крушевац
Крушевац
Трстеник
Ћићевац
Врњачка Бања
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Нови Пазар
Нови Пазар
Нови Пазар
Нови Пазар
Рашка
Тутин
Житорађа
Куршумлија
Прокупље
Прокупље
Прокупље
Аранђеловац
Аранђеловац
Кнић
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Лапово
Подујево /Куршумлија
Липљан /Д.Гуштерица
Обилић
Приштина /Грачаница
Приштина /Грачаница
Приштина
Приштина /Кос. Поље
Приштина /Лапље
Приштина /Племетина
Приштина /Племетина
Приштина/СушицаПриштина/СушицаШтрпце /Д.Битиња
Вучитрн /Кос.Митров.
Звечан
Кос. Митровица
Кос. Митровица
Кос. Митровица
Лепосавић /Лешак
5
Пошт.
број
17500
17500
17500
17523
17530
17530
18525
37000
37000
37000
37000
37000
37240
37210
36210
36100
36100
36100
36100
36100
36100
36300
36300
36300
36300
36350
36320
18412
18430
18400
18400
18400
34300
34300
34240
34000
34000
34000
34000
34000
34000
34220
38240
38232
38000
38100
38100
Адреса школе
Булевар АВНОЈ-а 2
Браће Рибникар ББ
Булевар АВНОЈ-а бб
15. новембра 102
Томе Ивановића 24
Сурдуличких мученика бб
8. српске ударне бригаде 1
Треће срп. прол. бриг.1
Луке Ивановића 13
Треће срп. прол.бриг.1
Луке Ивановића 30
Луке Ивановића 26
Вука Караџића 11
Карађорђева бб
Чајкино брдо 18
Доситејева 44
Доситејева 46
Индустријска 21
Доситејева бб
Ђуре Ђаковића 2
Карађорђева 262
28. новембра 163
Вука Караџића бб
Вука Караџића бб
28. новембра 163
Омладински центар бб
7. Јула 18
Светосавска 23
Карађорђева 2
Ратка Павловића 20
Ратка Павловића 194
Вука Караџића 1
Васе Савића 3
Васе Савића 3
Саве Ковачевоћа 25
Радоја Домановића 2
Шпанских бораца 8
Шпанских бораца 8
Радоја Домановића 8
Радоја Домановића 6
Светозара Марковића 34
Топличка ББ
Прилужје
38100
38100
38100
38220
38227
38220
38220
38220
Иве Лоле Рибара 27
Нушићева 7
Иве Лоле Рибара 27
Дрварска 1
Иве Лоле Рибара 27
Браће Матовића 17
АДРЕСАР СРЕДЊИХ ШКОЛА
- распоред према врсти школе Шифра
школе
127061
128011
128021
128022
128023
128024
128025
128026
128027
128028
128031
128032
128033
128034
128035
129021
129022
130011
2
201031
201041
201051
201052
202021
203041
203071
204031
204032
205011
205021
205041
206021
206031
206051
206061
206081
206082
206083
206084
206091
206101
207011
207041
207051
207061
208011
208031
208041
209081
210021
210022
210031
210032
210051
210052
210061
210071
210081
210091
210092
Ред.
бр.
Пун назив школе
Општина /Седиште
Техничка школа
Техничка школа
Економско-трговинска школа Гњилане - дел. ван сед.
Техничка школа 'Драги Поповић'
Пољопривредна школа Лепина-дел.ван сед.
Економско-трговинска школа Гњилане - дел. ван сед.
Економско-трговинска школа Гњилане - дел. ван сед.
Техничка школа Гњилане - дел. ван седишта
Медицинска школа Гњилане - дел. ван седишта
Медицинска школа Гњилане - дел. ван седишта
Техничка школа Косовска Каменица - дел. ван сед.
Медицинска школа
Техничка школа
Економско-трговинска школа
Пољопривредна школа Лепина-дел.ван сед.
317 Економско-трговинска школа
318 Машинско-електротехничка школа
319 Економско-трговинска школа
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
ГИМНАЗИЈЕ
Гимназија "Душан Васиљев"
Гимназија
Гимназија
#Гимназија са домом учен. за талентоване уч."Бољаи"
Зрењанинска гимназија
Гимназија "Михајло Пупин"
Гимназија "Урош Предић"
Гимназија "Светозар Марковић"
#Филолошка гимназија "Деже Костолaњи"
Гимназија "Никола Тесла"
Основна школа и гимназија "Пјетро Кузмјак" са домом
Гимназија "Вељко Петровић"
Гимназија "20 октобар"
Гимназија "Јан Колар" са домом ученика
Гимназија
Гимназија "Жарко Зрењанин"
#Гимназија "Јован Јовановић Змај"
Гимназија "Светозар Марковић"
Гимназија "Исидора Секулић"
Гимназија "Лаза Костић"
Гимназија "Светозар Милетић"
#Карловачка гимназија
Гимназија
Гимназија "Стеван Пузић"
Гимназија "Иво Лола Рибар"
Гимназија "Бранко Радичевић"
Гимназија "Бора Станковић"
Гимназија "Миле Арсенијевић Бандера"
Неготинска гимназија
Пожаревачка гимназија
Дванаеста београдска гимназија
Осма београдска гимназија
#Трећа београдска гимназија
Четрнаеста београдска гимназија
Шеста београдска гимназија
Седма Београдска гимназија
Земунска гимназија
Гимназија
Гимназија
Девета гимназија 'Михајло Петровић Алас'
Десета гимназија 'Михајло Пупин'
6
Србица /Суво Грло
Витина /Врбовац
Гњилане /Врбовац
Гњилане /Горње Кусце
Гњилане /Горње Кусце
Гњилане /Коретиште
Гњилане /Партеш
Гњилане /Партеш
Гњилане /Пасјане
Гњилане /Шилово
Кос.Каменица
Кос.Каменица
Кос. Каменица
Кос.Каменица
Кос.Каменица
Пећ /Гораждевац
Пећ /Гораждевац
Драгаш
Кикинда
Нови Кнежевац
Сента
Сента
Зрењанин
Ковачица
Панчево
Суботица
Суботица
Апатин
Кула /Руски Крстур
Сомбор
Бачка Паланка
Бачки Петровац
Бечеј
Врбас
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Србобран
Срем.Карловци
Инђија
Рума
Ср. Митровица
Стара Пазова
Бор
Мајданпек
Неготин
Пожаревац
Вождовац
Вождовац
Врачар
Врачар
Звездара
Звездара
Земун
Лазаревац
Младеновац
Нови Београд
Нови Београд
Пошт.
број
Адреса школе
38527
38250
38250
38240
38300
38300
38420
23300
23330
24400
24400
23100
26210
26100
24100
24100
25260
25233
25100
21400
21470
21220
21460
21100
21100
21100
21100
21480
21205
22320
22400
22000
22300
19210
19250
19300
12000
11000
11000
11000
11000
11000
11000
11080
14220
11400
11070
11070
Трг српских добровољ.35
Краља Петра Првог 11
Трг М. Тита 12
Поштанска 18
Гимназијска 2
Николе Тесле 57
Игњата Барајевца 5
Петефи Шандора 1
Трг жртава фашизма 21
Блок 112 ББ
Русинска 63
Доситеја Обрадовића 2
Школски трг 23
14. Бригаде 12
Бориса Кидрича 13
Палих бораца 9
Златне греде 4
Његошева 22
Владике Платона 2
Лазе Лазаревића 1
Трг младости 4
Трг Бранка Радичевића 2
Трг слободе 2а
Партизанска ББ
Светог Саве 2
Светосавска 5
Зелени булевар 26
Велике ливаде 2
Хајдук Вељкова 3
Симе Симића 1
Војводе Степе 82
Грчића Миленка 71
Његошева 15
Хаџи-Проданова 5
Милана Ракића 33
Шејкина 21А
Градски парк 1
Раце Терзића 6
Милосава Влајића 25
Гоце Делчева 41
Пролетер. солидрности 1а
АДРЕСАР СРЕДЊИХ ШКОЛА
- распоред према врсти школе Шифра
школе
210101
210111
210121
210131
210132
210133
210134
210151
210152
210161
211021
211031
212021
212041
212051
212061
212071
212081
212091
213021
213031
213041
214011
214061
215051
215081
216011
216021
216041
217011
217051
217052
217053
217061
218011
218041
219011
219021
219031
220021
220031
220061
221031
221041
221051
221061
222041
222051
223011
223021
223031
223041
223051
224031
224041
225011
225041
225042
226001
226021
226041
Ред.
бр.
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
101
100
102
Пошт.
број
Обреновац
11500
Палилула
11000
Раковица
11090
Савски венац
11000
Савски венац
11000
Савски венац
11000
Савски венац
11000
Стари град
11000
Стари град
11000
Чукарица
11030
Зајечар
19000
Књажевац
19350
Бајина Башта
31250
Нова Варош
31320
Пожега
31210
Прибој
31330
Пријепоље
31300
Сјеница
36310
Ужице
31000
Власотинце
16210
Лебане
16230
Лесковац
16000
Ваљево
14000
Уб
14210
Лозница
15300
Шабац
15000
Горњи Милановац
32300
Ивањица
32250
Чачак
32100
Алексинац
18220
Ниш-Медиана
18100
Ниш-Медиана
18100
Ниш-Медиана
18100
Ниш-Палилула
18100
Бабушница
18000
Пирот
18300
Велика Плана
11320
Смедерево
11300
Смед. Паланка
11420
Јагодина
35000
Параћин
35250
Ћуприја
35230
Владичин Хан
17510
Врање
17500
Прешево
17523
Сурдулица
17530
Крушевац
37000
Трстеник
37240
Врњачка Бања
36210
Краљево
36100
Нови Пазар
36300
Рашка
36350
Тутин
36320
Куршумлија
18430
Прокупље
18400
Аранђеловац
34300
Крагујевац
34000
Крагујевац
34000
Подујево /Куршумлија 38240
Липљан
38232
Приштина /Лапље
38100
Пун назив школе
Општина /Седиште
Гимназија у Обреновцу
Пета београдска гимназија
Петнаеста београдска гимназија
#Филолошка гимназија
Гимназија "Свети Сава"
Четврта београдска гимназија
Спортска гимназија
Прва београдска гимназија
#Математичка гимназија
Тринаеста београдска гимназија
Гимназија
Књажевачка гимназија
Гимназија 'Јосиф Панчић'
Гимназија 'Пиво Караматијевић'
Гимназија 'Свети Сава'
Гимназија 'Прибој'
Пријепољска гимназија
Гимназија 'Јездимир Ловић'
Ужичка гимназија
Гимназија 'Стеван Јаковљевић'
Гимназија
Гимназија
#Ваљевска гимназија
Гимназија 'Бранислав Петронијевић'
Гимназија 'Вук Караџић'
#Шабачка гимназија
Гимназија "Таковски устанак"
Гимназија
Гимназија
Алексиначка гимназија
#Гимназија "Стеван Сремац"
Гимназија "Бора Станковић"
Гимназија "9. Мај"
#Гимназија "Светозар Марковић"
Гимназија 'Вук Караџић'
Гимназија Пирот
Гимназија 'Велика Плана'
#Гимназија
Паланачка гимназија
Гимназија 'Светозар Марковић'
Гимназија
Гимназија
Гимназија 'Јован Скерлић'
Гимназија 'Бора Станковић'
Гимназија
Гимназија 'Светозар Марковић'
#Гимназија
Гимназија "Вук Караџић"
Гимназија
#Гимназија
Гимназија
Гимназија
Гимназија
Гимназија
Гимназија
Гимназија "Милош Савковић"
#Прва крагујевачка гимназија
#Друга крагујевачка гимназија
Гимназија
Гимназија Липљан
Гимназија
7
Адреса школе
Милоша Обреновића 90
Илије Гарашанина 24
Гочка 40
Каменичка 2
Ресавска 58
Теодора Драјзера 25
Петра Чајковског 2А
Цара Душана 61
Народног фронта 37
Љешка 47
Кнегиње Љубице 5
Карађорђева 16
Вука Караџића 32
Проте Јевстатија 30
Вука Караџића 6
Немањина 37
4. Децембра бб
Саве Ковачевића 15
Трг Светог Саве 6
М. Михаиловића ББ
Цара Душана 78
Косте Стаменковића 15
Вука Караџића 3
Вука Караџића 15
Гимназијска 5
Масарикова 13
Милоша Великог 11
13. септембра 58
Жупана Страцимира 1
Др Т. Ђорђевића бб
Вождова 27
Вождова 27
Јеронимова 18
Бранка Радичевића 1
Омладинских бригада ББ
Српских владара 118
Војводе Мишића 3
Моше Пијаде 3
Вука Караџића 18
Слободана Пенезића 1
Бранка Крсмановића бб
Карађорђева 57
Моше Пијаде 21
Партизанска 12
15. новембра 102
Сурдуличких мученика бб
Топличина 1
Вука Караџића 17
Чајкино брдо 18
Доситејева 44
Вука Караџића ББ
Омладински центар бб
7. јула 18
Карађорђева 2
Ратка Павловића 20
Бранка Петровића 1
Даничићева 1
Ђуре Пуцара Старог 2
Топличка ББ
АДРЕСАР СРЕДЊИХ ШКОЛА
- распоред према врсти школе Шифра
школе
227011
227041
228021
228022
228031
228032
229021
230021
3
302031
302041
302051
303021
303031
303051
304011
305031
306071
307071
308021
309011
309091
310041
311011
311041
312011
314031
315041
315061
315071
316031
318021
318031
320051
321011
321021
322011
322021
322031
324011
325021
325061
325071
326051
327031
327041
Ред.
бр.
103
104
105
106
107
108
109
110
Општина /Седиште
Гимназија Вучитрн
Гимназија
Гимназија Гњилане - дел. ван седишта
Гимназија
Гимназија Косовска Каменица - дел. ван седишта
Гимназија
Гимназија "Свети Сава"
Гимназија Ораховац
Вучитрн
Кос. Митровица
Гњилане /Пасјане
Гњилане /Шилово
Кос.Камен./Вел.Ропот.
Кос. Каменица
Пећ /Гораждевац
Ораховац
МЕШОВИТЕ ШКОЛЕ - СТРУЧНЕ И ГИМНАЗИЈЕ
Средња школа "Ђура Јакшић"
Средња школа
Средња школа "Вук Караџић"
Гимназија "Јован Цвијић"
Гимназија "Борислав Петров Браца"
Гимназија и економска школа "Бранко Радичевић"
Гимназија и економска школа "Доситеј Обрадовић"
Гимназија и економска школа "Јован Јовановић Змај"
Средња школа "22 октобар"
Гимназија "Сава Шумановић"
Средња школа 'Свети Сава'
Средња школа
Средња школа 'Младост'
Средња школа
Средња школа "Никола Тесла"
Средња школа "Бранислав Нушић"
Средња школа 'Свети Ахилије'
Средња школа "1300 каплара"
Средња школа
Средња школа 'Вук Караџић'
Средња школа
Средња школа 'Драгачево'
Средња школа "Никета Ремезијански" са домом ученика
Гимназија "Свети Кирило и Методије"
Техничка школа
Гимназија
Средња школа "Сезаи Сурои"
Средња школа "Свети Трифун"
Средња школа
Средња школа
Средња школа
Средња школа "Никола Тесла"
Средња школа
Средња школа 'Краљ Петар Први'
Економско-трговинска школа 'Јован Цвијић'
Средња школа 'Григорије Божовић'
37 Техничка школа 'Никола Тесла'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
4
410051
410151
413041
1
2
3
5
506081
510131
512091
515081
517051
523021
1
2
3
4
5
6
6
Пун назив школе
МЕШОВИТЕ ШКОЛЕ - СТРУЧНЕ И УМЕТНИЧКЕ
"Техноарт Београд" -школа за машинство и уметн. занате
Техн.школа за обраду дрвета, унутр.декор. и
Школа за текстил и дизајн
УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ ЛИКОВНЕ ОБЛАСТИ
Школа за дизајн "Богдан Шупут"
Школа за дизајн
Уметничка школа
Школа за уметничке занате
Уметничка школа
Уметничка школа у Краљеву
МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
8
Пошт.
Адреса школе
број
38220 Иве Лоле Рибара 27
38220 Иве Лоле Рибара 27
38250
38240
38300
38430 Маршала Тита бб
Нова Црња
Нови Бечеј
Сечањ
Бела Црква
Вршац
Ковин
Бачка Топола
Оџаци
Жабаљ
Шид
Кладово
Вел. Градиште
Петровац
Гроцка
Бољевац
Сокобања
Ариље
Љиг
Крупањ
Љубовија
Мали Зворник
Лучани /Гуча
Бела Паланка
Димитровград
Свилајнац
Босилеград
Бујановац
Александровац
Брус
Варварин
Блаце
Баточина
Рача
Топола
Штрпце
Зубин Поток
Лепосавић
23220
23272
23000
26340
26300
26220
24300
25250
21230
22240
19320
12220
12300
11000
19370
18230
31230
14240
15314
15320
15318
32230
18330
18310
35210
17540
17250
37230
37220
37260
18240
34227
34210
34310
38236
38228
38218
Бориса Кидрича 60
Маршала Тита 5
Гимназијска 2
Јована Цвијића 7
Кордунска 1
Цара Лазара 197
Трг братства-јединства 12
Сомборска 18
Николе Тесле 78
Лазе Костића 2
Младост 1
Житни трг 4
Млавска 14
Ужичка 2
Команданта Стеве 13
Митрополита Михаила 5
Војводе Мишића 40
Војводе Мишића 28
Вука Караџића 16
Дринска бб
Краља Петра Првог 12
Републике бб
9. Маја 2
Ћирила и Методија 12
Лоле Рибара 10
Г. Димитрова 27
Јаћима Ђошића 13
Крушевачка 8-10
Братислава Петровића 7
Светог Саве 6
Краља Петра Првог 68
7. Јула 1
Карађорђева 34
Шумадијска 2
Звездара
Стари град
Лесковац
11000 Баје Секулића 39
11000 Цара Душана 23
16000 Вилема Пушмана 21
Нови Сад
Савски венац
Ужице
Шабац
Ниш-Медиана
Краљево
21100
11000
31000
15000
18100
36100
Јелене Анжујске 17
Немањина 29А
Јанка Веселиновића 22
Крупањска 3
Немањина 52
Добропољска 5
Првомајска 6
Доситејева 19
АДРЕСАР СРЕДЊИХ ШКОЛА
- распоред према врсти школе Шифра
школе
602021
603071
604041
606081
607051
608041
609081
610031
610032
610061
610121
610151
610152
610161
613041
614011
615081
616041
617051
619021
620061
621041
622041
623021
625041
626041
627041
Ред.
бр.
Пошт.
број
Зрењанин
23100
Панчево
26100
Суботица
24100
Нови Сад
21100
Ср. Митровица
22000
Неготин
19000
Пожаревац
12000
Врачар
11000
Врачар
11000
Земун
11080
Раковица
11090
Стари град
11000
Стари град
11000
Чукарица
11030
Лесковац
16000
Ваљево
14000
Шабац
15000
Чачак
32100
Ниш-Медиана
18100
Смедерево
11300
Ћуприја
35230
Врање
17500
Крушевац
37000
Краљево
36100
Крагујевац
34000
Приштина /Грачаница 38100
Кос. Митровица
38220
Пун назив школе
7
706081
710151
Музичка шк."Јосиф Маринковић"- осн. и сред.
Музичка школа "Јован Бандур"
Музичка школа
Музичка школа "Исидор Бајић"
Музичка школа "Петар Крањчевић"
Музичка школа "Стеван Мокрањац"
ШОСМО "Стеван Мокрањц"
Музичка школа "Јосип Славенски"
Музичка школа "Станковић"
Музичка школа "Коста Манојловић"
Музичка школа "Даворин Јенко"
Музичка школа "Др Војислав Вучковић"
Музичка школа "Мокрањац"
Музичка школа "Ватрослав Лисински"
Музичка школа 'Станислав Бинички'
Музичка школа 'Живорад Грбић'
Музичка школа "Михаило Вукдраговић"
ШОМО "Др Војислав Вучковић"
Музичка школа
Музичка школа 'Коста Манојловић'
Школа за музичке таленте
Музичка школа 'Стеван Мокрањац'
Музичка школа "Стеван Христић"
Музичка школа 'Стеван Мокрањац'
Музичка школа "Др Милоје Милојевић"
Музичка школа 'Стеван Мокрањац'
27 Музичка школа "Миодраг Васиљевић"
БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ
1 Балетска школа
2 Балетска школа "Лујо Давичо"
8
802021
803031
803071
804031
804032
805041
806051
806081
807051
807061
808011
810021
810061
810121
810131
810161
811021
813041
816041
817061
817062
818041
820021
821041
822041
823021
825041
825042
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Општина /Седиште
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Нови Сад
Стари град
ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
Основна и средња школа "9. мај"
Зрењанин
ШОСО "Јелена Варјашки"
Вршац
ШОСО "Мара Мандић"
Панчево
Основна и средња школа "Жарко Зрењанин"
Суботица
Шк.центар за васп. и обр. слушно оштећ. лица са домом Суботица
ШОСО "Вук Караџић"
Сомбор
ШОСО "Братство
Бечеј
ШОСО "Милан Петровић"
Нови Сад
ШОСО "Радивој Поповић"
Ср. Митровица
ШОСО "Антон Скала"
Стара Пазова
ШОСО "Видовдан"
Бор
ШОСО "Вожд"
Вождовац
Школа са домом учен.оштећ.вида "Вељко Рамадановић" Земун
Средња занатска школа
Раковица
Школа за оштећене слухом - наглуве "Стефан Дечански" Савски венац
ШОСО са домом "Свети Сава"
Чукарица
ШОСО "Јелена Мајсторовић"
Зајечар
ШОСО "11. октобар"
Лесковац
ШОСО "1. новембар"
Чачак
ШОСО "14. октобар"
Ниш-Палилула
Специјална школа са домом ученика "Бубањ"
Ниш-Палилула
ШОСО "Младост"
Пирот
Школа са домом за учен.оштећ.слуха и говора "11. мај"
Јагодина
ШОСО "Вуле Антић"
Врање
ШОСО "Веселин Николић"
Крушевац
ШОСО "Иво Лола Рибар"
Краљево
Школа са домом за ученике оштећеног слуха
Крагујевац
ШОСО "Вукашин Марковић"
Крагујевац
9
Адреса школе
Трг слободе 7
Народног фронта 3
Штросмајерова 3
Његошева 9
Житни трг 36
Трг Ђорђа Станојевића 11
Кнеза Лазара 1
Божидара Аџије 2а
Кнеза Милоша 1а
Немањина 9
Мишка Крањца 7
Кондина 6
Моше Пијаде 6
Страше Пинџура 1/2
Млинска 2
Карађорђева 122
Масарикова 35
Вука Караџића 10
Првомајска 6
Милоша Великог 8
Милице Ценић бб
Боре Станковића 10
Чупићева 25
Обилићева 31
Кнеза Милоша 5
Џона Кенедија 17
21100 Јеврејска 7
11000 Кнез Милетина 8
23100
26300
26100
24100
24100
25100
21220
21100
22001
22301
19210
11000
11080
11091
11001
11250
19000
16000
32100
18100
18100
18300
35000
17500
37000
36100
34000
34000
Народне омладине 16
Жарка Зрењанина 22
Цара Душана 34
Штросмајерова 4
Зрињског 2
Радоја Домановића 98
Доситејева 11
Браће Рибникар 32
Фрушкогорска 73
Бориса Кидрича 12
Моше Пијаде 31
Булевар ослобођења 219
Цара Душана 143
Вукасовићева 21
Светозара Марковића 85
М.Станојловића 30
Тимочке буне 14
Кајмакчаланска 24
Вука Караxића 9
Гоце Делчева 2
Бубањски хероји 3
Косте Абрашевића 38
Славке Ђурђевић 8
Радних бригада 2
Ћирила и Методија 17
Доситејева 5/4
Старине Новака 33
Јанка Веселиновића ББ
АДРЕСАР СРЕДЊИХ ШКОЛА
- распоред према врсти школе Шифра
школе
827041
Ред.
бр.
Пун назив школе
Општина /Седиште
29 Спец. школа за васп. и образ. деце са сметњама у разв.
Кос. Митровица
Пошт.
број
38220
Адреса школе
Знаком # обележене су математичке и филолошке гимназије и гимназије које имају ова одељења.
ПРИВАТНЕ
91
9103071
9106061
9106081
9106082
9106083
9106084
9110061
9110111
9110121
9110122
9110131
9110132
92
9204031
9206081
9206082
9210121
9210122
9210151
9210161
9210162
10
9
1
4
5
12
2
6
3
7
8
11
СРЕДЊЕ
ШКОЛЕ
СТРУЧНЕ ШКОЛЕ
Средња зуботехничка школа
Средња медицинска школа "Козма и Дамјан"
Елитна приватна средња економска школа
Прва приватна средња економска школа "Свети Никола"
Приватна средња правно-економска школа "Алфа"
Прва приватна средња фризерска школа "Војкан"
Економска школа "Др Коста Цукић"
Прва приватна угоститељско-туристичка школа
Европска пословна школа"Милутин Миланковић"
Школа општег здравља и лепоте "Милутин Миланковић"
Стручна школа за естетику, стил и културу тела
Школа за негу здравља и лепоте "Професионал"
ГИМНАЗИЈЕ
Бискупијска класична гимназија "Паулинум"
Прва приватна гимназија "Олимп"
Гимназија "Живорад Јанковић" са домом ученика
Општа гимназија "Милутин Миланковић"
Гимназија "Руђер Бошковић" са домом ученика
Рачунарска гимназија
Гимназија "Црњански"
Прва спортска кошаркашка гимназија-колеџ
10
Панчево
Врбас
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Земун
Палилула
Раковица
Раковица
Савски венац
Савски венац
26100
21460
21100
21100
21001
21100
11080
11000
11090
11090
11000
11000
Жарка Зрењанина 179
Светозара Марковића 53
Војводе Степе 12
Дечанска 9
Булевар ослобођења 30А
Трг Марије Трандафил 14
Градски парк 2
Митрополита Петра 8
17. октобра108
Кнеза Вишеслава 27
Петра Чајковског 2а
Немањина28
Суботица
Нови Сад
Нови Сад
Раковица
Раковица
Стари град
Чукарица
Чукарица /Железник
24100
21100
21100
11090
11090
11000
11030
11250
Трг жртава фашизма 19
Хајдук Вељкова 11
Темеринска 28
Др М.Петровића 6
Кнеза Вишеслава 17
Кнез Михајлова 6/VI
Ђорђа Огњановића 2
Стјепана Зупанца 15а
Download

комплетан шифарник школа у PDF формату