ВРАЧАР
www.vracar.rs
ИНФОРМАТОР
О РАДУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Београд
Децембар 2014. године
Садржај
1. Основни подаци о државном органу и Информатору о раду ..................................................................... 2
2. Организациона структура .............................................................................................................................. 3
2.1. Скупштина .................................................................................................................................................... 3
2.1.1. Надлежности Скупштине градске општине:.......................................................................................... 4
2.1.2. Радна тела .................................................................................................................................................. 5
2.1.3. Председник/председница Скупштине градске општине ..................................................................... 7
2.1.4. Секретар/секретарка Скупштине градске општине .............................................................................. 7
2.2. Председник/ председница градске општине ............................................................................................. 7
2.2.1 Надлежности председника/председнице градске општине ................................................................... 7
2.3. Веће градске општине ................................................................................................................................. 8
2.3.1. Надлежности Већа градске општине ...................................................................................................... 8
2.4. Управа градске општине ............................................................................................................................. 8
2.4.1 Надлежности Управе градске општине ................................................................................................... 9
2.4.2. Одељења и службе Управе градске општине и њихов делокруг ....................................................... 10
2. 4. 4. Посебни послови................................................................................................................................... 29
2.4.5. Општи бројчани подаци о запосленима у Управи градске општине Врачар у одељењима и
службама............................................................................................................................................................ 30
2.5. Општинско правобранилаштво ............................................................................................................... 31
2.6. Заштитник/заштитница грађана/грађанки ............................................................................................... 31
3. Опис функција старешина ........................................................................................................................... 32
4. Правила у вези са јавношћу рада ................................................................................................................ 32
4.1. Статут градске општине Врачар ............................................................................................................. 32
4.2. Одлука о организацији Управе градске општине Врачар...................................................................... 33
4.3. Пословник Скупштине градске општине Врачар ................................................................................... 33
4.4. Пословник о раду Већа градске општине Врачар .................................................................................. 33
4.5. Подаци о градској општини Врачар ........................................................................................................ 34
5. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја ..................................................................... 35
6. Опис надлежности, обавеза и овлашћења .................................................................................................. 35
6.1. Преглед овлашћења и обавеза .................................................................................................................. 37
7. Прописи ......................................................................................................................................................... 40
8. Услуге које се пружају заинтересованим лицимa ..................................................................................... 53
8.1. Каталог услуга општине Врачар .............................................................................................................. 53
9. Поступак ради пружања услуге ................................................................................................................... 54
9.1 Одељење за општу управу ......................................................................................................................... 55
9.2. Одељење за грађевинске и комуналне послове ...................................................................................... 57
9.3. Одељење за имовинско-правне и стамбене послове .............................................................................. 59
9.4. Одељење за инспекцијске послове........................................................................................................... 63
9.5. Одељење за буџет, привреду и друштвене делатности.......................................................................... 64
10. Преглед података о пруженим услугама .................................................................................................. 71
10.1. Ажурност у раду ...................................................................................................................................... 71
11. Подаци о приходима и расходима ............................................................................................................ 75
11. 1. Подаци о планираним и оствареним приходима и расходима у 2014. години ................................. 75
12. План јавних набавки ................................................................................................................................. 200
13. Подаци о државној помоћи ...................................................................................................................... 287
14. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима .......................................................... 308
15. Чување носача информација.................................................................................................................... 310
15.1. Чврсти дискови рачунара ...................................................................................................................... 311
15.2. УСБ уређаји ............................................................................................................................................ 311
15.3. Меморијске и SIM картице ................................................................................................................... 311
15.4. Фотографије ........................................................................................................................................... 312
16. Врсте информација којима градска општина Врачар омогућава приступ .......................................... 312
17. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама ......................................................... 314
18. Поступак за остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја................. 316
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 1 од 320
1. Основни подаци о државном органу и Информатору о раду
Назив органа:
Градска општина Врачар
Адреса седишта:
Његошева бр. 77, 11000 Београд
Матични број:
07013183
Порески идентификациони број:
101989714
Адреса за пријем поднесака:
Његошева бр. 77, 11000 Београд
Писарница градске општине Врачар
Адреса за пријем електронских поднесака:
[email protected]
Лице одговорно за тачност и потпуност података које садржи Информатор:
Даринка Брајовић, начелница Управе градске општине Врачар
Лице овлашћено за слободан приступ информацијама:
Александра Гојковић, секретарка Скупштине градске општине Врачар
Лица која се старају о одређеним информацијама, подацима и радњама у вези са израдом и
објављивањем Информатора:
Запослени у Служби за скупштинске послове
Датум првог објављивања Информатора:
Децембар 2007. године
Датум последње измене или допуне информатора:
Децембар 2014. године
Датум последње провере ажурности података:
Децембар 2014. године
Где се може остварити увид у Информатор и набавити штампана копија Информатора:
Његошева бр. 77, 11000 Београд
Веб-адреса Информатора
http://www.vracar.rs/vracar-informator.pdf
Информатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја (“Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за објављивање
информатора о раду државног органа (“Сл. гласник РС“ бр. 68/10 од 21.09.2010.) које је ступило на
снагу 29.09.2010.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 2 од 320
2. Организациона структура
Органи општине су Скупштина градске општине Врачар (Скупштина општине),
председник/председница градске општине Врачар (председник/председница општине), Веће
градске општине Врачар(Веће општине) и Управа градске општине Врачар (Управа општине).
2.1. Скупштина
Скупштина општине је највиши орган општине који врши одређене послове из надлежности града,
утврђене Статутом града и Статутом градске општине Врачар. Скупштину општине чини 60
одборника/одборница, које бирају грађани/грађанке на непосредним изборима, тајним гласањем,
на време од четири године у складу са Законом.
Право је и дужност одборника/одборница да учествују у раду Скупштине и њених радних тела,
извршавају поверене задатке, предлажу Скупштини расправу о одређеним питањима, подносе
предлоге за доношење одлука и других аката из надлежности Скупштине, постављају питања
везана за рад општине, подносе амандмане на предлог прописа и учествују у другим активностима
Скупштине општине.
ОДБОРНИЦИ СА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
ДРАГАН ЂИЛАС ИЗБОР ЗА БОЉИ ВРАЧАР
1. Константин Самофалов
2. Јована Механџић
3. др Тијана Благојевић
4. Неда Новаковић
5. Ђорђе Беламарић
6. мр Ана Матовић
7. Синиша Николић
8.Зорана Смиљанић-Милојевић
9. мр Желимир Попов
10. Александар Михајловић
11.Снежана Тешић
ОДБОРНИЦИ СА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
ПОКРЕНИМО ВРАЧАР –Томислав Николић
1. Јордан Поповић
2. Биљана Радовановић
3. Невена Шпановић
4. Александар Марковић
5. Бранислав Мрвић
6. Јасна Соломун
7. Влада Крстивојевић
8. Владимир Раца
9. Горан Симић
10. Младен Новаков
11. Јасна Дараган Савељић
12. Милана Глумац
13. Самир Сезаири
14. Јована Мајсторовић
15. Драган Орловић
16. Марко Николић
17. Драгиња Ђуровић
18. Ђена Ачански
19. Борислава Павловић Коцореп
20. Вук Кораћ
21. др Босиљка Радовић
22. др Ацо Јанићијевић
ОДБОРНИЦИ СА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ
Војислав Коштуница
1. Срђан Јовановић
2. Марија Поповић
3. Милорад Јакшић
4. Драган Весић
5. Никола Црногорац
ОДБОРНИЦИ СА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЧЕДОМИР
ЈОВАНОВИЋ- ПРЕОКРЕТ
1. мр Данко Рунић
2. Игор Мушић
ОДБОРНИЦИ СА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ИВИЦА ОДБОРНИЦА КОЈА НИЈЕ ЧЛАНИЦА
ДАЧИЋ СПС И ПУПС
ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ
1. Радмила Сарић
1. Јелена Ђуровић Орешковић
2. Александар Видаковић
3. Слободан Ребић
4. Станоје Ђурић
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 3 од 320
2.1.1. Надлежности Скупштине градске општине:
1. Доноси Статут Општине и Пословник Скупштине градске општине и одлучује о њиховим
променама;
2. Доноси буџет и завршни рачун буџета Општине;
3. Доноси прописе и друге опште акте у оквиру права и дужности Општине и даје аутентична
тумачења тих прописа и општих аката;
4. Оснива јавна предузећа, установе и друге облике јавних служби који обављају делатност,
односно послове, од интереса за Општину;
5. Оснива органе, организације и службе за потребе Општине и одређује њихову организацију и
рад;
6. Расписује општински референдум и референдум на делу територије општине и изјашњава се о
предлозима садржаним у грађанској иницијативи;
7. Бира и разрешава председника/председницу Скупштине и заменика/заменицу
председника/председнице Скупштине;
8. Поставља и разрешава секретара/секретарку Скупштине и заменика/заменицу
секретара/секретарке Скупштине;
9. Бира и разрешава председника/председницу Општине и, на предлог председника/председнице
Општине, бира заменика/заменицу председника/председнице Општине и чланове/чланице
Општинског већа;
10. Именује чланове/чланице Изборне комисије градске општине Врачар;
11. Одлучује о додељивању награда и других признања;
12. Одлучује о приступању у чланство организација градова и општина у земљи и иностранству;
13. Именује и разрешава управни и надзорни одбор установе, организације и службе чији је
оснивач; именује и разрешава директоре установа, организација и служби чији је оснивач и даје
сагласност на њихове статуте и врши друга права оснивача, у складу са законом, осим оних која су
по одредбама овог статута у надлежности другог органа;
13а. Именује и разрешава надзорне одборе идиректоре јавних предузећа чији је оснивач; даје
сагласност на њихове статуте, на годишње програме пословања, на финансијске извештаје, на
одлуке о задуживању јавних предузећа, на одлуке о улагању капитала, на одлуке о статусним
променама и оснивању других правних субјеката, на одлуке о расподели добити, односно начину
покрића губитака, као и на друге одлуке у складу са законом којим се уређује обављање делатности
од општег интереса, овим статутом, као и оснивачким актом;
14. Доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
15. Утврђује предлог одлуке о увођењу самодоприноса за територију Општине;
16. Даје мишљење на нацрт: Статута града, програма развоја Града и појединих делатности,
регионалног просторног плана и просторног плана за подручје Општине, урбанистичких
планова и одлуке о утврђивању прихода који припадају Општини;
17. Обавља и друге послове утврђене законом, Статутом града и актима Општине.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 4 од 320
Седнице Скупштине одржавају се по потреби, а најмање једном у три месеца. Начин припреме,
вођење и рад седнице Скупштине општине уређен је Пословником Скупштине градске општине
Врачар („Службени лист града Београда“, бр. 37/08).
2.1.2. Радна тела
За разматрање и претресање питања из надлежности Скупштине градске општине Врачар,
предлагање аката, давање мишљења на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и
извршавање других послова у складу са Статутом градске општине Врачар и Пословником
Скупштине градске општине Врачар, образују се стална радна тела. Чланови/чланице сталних
радних тела бирају се за мандатни период за који је Скупштина изабрана.
Стална радна тела Скупштине градске општине Врачар чине: председник/председница,
заменик/заменица председника/председнице и 3 или 5 чланова/чланица. Већина укупног броја
чланова/чланица сталних радних тела морају бити из реда одборника/одборница.
Стална радна тела су:
1. Комисија за прописе, управу и административно-мандатна питања
Комисију чине председник/председница, заменик/заменица председника/председнице и 5
чланова/чланица и она разматра предлоге прописа и општих аката који су упућени Скупштини
градске општине Врачар са становишта њихове усклађености са Уставом и правним системом,
општа питања организације и рада Управе градске општине, Јавног правобранилаштва и других
чији је оснивач Скупштина градске општине Врачар, утврђује пречишћене текстове одлука и
других прописа које је донела Скупштина градске општине, разматра предлоге аутентичног
тумачења прописа чији је доносилац Скупштина градске општине и друга питања од значаја за
јединствену правно-техничку обраду, предлаже доношење аката који се односе на зараду
изабраних, именованих и постављених лица и накнаде одборника/одборница и остваривање
других права и дужности изабраних, именованих и постављених лица, предлаже Скупштини
избор, именовања и разрешења, осим за лица чији је избор, именовање и разрешење регулисано
Статутом градске општине Врачар и Пословником Скупштине градске општине Врачар и која су у
искључивој надлежности Скупштине градске Општине или председника градске општине Врачар,
доноси појединачна акта о статусним питањима одборника/одборница, изабраних, именованих и
постављених лица, друга питања у вези са мандатно-имунитетним и другим правима
одборника/одборница.
2. Комисија за представке и жалбе
Комисију чине председник/председница, заменик/заменица председника/председнице и 3
члана/чланице и разматра представке и жалбе које су упућене Скупштини градске општине
Врачар и предлаже Скупштини градске општине Врачар и надлежним органима мере за решавање
питања садржаних у њима.
3. Савет за екологију и комуналне послове
Савет чине председник/председница, заменик/заменица председника/председнице и 3
члана/чланице и прати стање и даје мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси
Скупштина градске општине Врачар и предлаже покретање иницијативе према
председнику/председници градске општине Врачар за предузимање активности на заштити и
унапређењу животне средине, уређивању зелених површина, дечијих игралишта и сл. грађевинске
и комуналне послове.
4. Савет за привреду, предузетништво и друштвене делатности
Савет чине председник/председница, заменик/заменица председника/председнице и 3
члана/чланице и разматра питања из области привреде, предузетништва и друштвених делатности,
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 5 од 320
даје мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина градске општине Врачар или
Скупштина Града, а да се предходно тражи мишљење Скупштине градске општине Врачар и
покреће иницијативе према: председнику/председници Скупштине градске Општине,
председнику/председници градске Општине и Већу градске општине градске општине Врачар.
5. Савет за односе са јавношћу
Савет чине председник/председница, заменик/заменица председника/председнице и 3
члана/чланице и разматра питања деловања друштвених организација и удружења грађана, односе
Скупштине градске општине Врачар и њених органа према средствима информисања, друштвеним
организацијама и удружењима грађана и покреће иницијативе према председнику/председници
Скупштине градске Општине, председнику/председници градске Општине и Већу градске
општине Врачар.
6. Савет за односе са верским заједницама
Савет чине председник/председница, заменик/заменица председника/председнице и 3
члана/чланице и прати стање из делокруга рада верских организација, даје мишљење на предлоге
прописа и одлука које доноси Скупштина градске општине Врачар, односно Скупштина Града, а
да се предходно тражи мишљење од Скупштине градске општине из области усклађивања односа
општинских органа и верских заједница и покреће иницијативе према председнику/председници
Скупштине градске Општине, председнику/председници градске Општине и Већу градске
општине градске општине Врачар.
7. Савет за образовање, науку и културу
Савет чине
председник/председница, заменик/заменица председника/председнице и 3
члана/чланице и разматра питања из области образовања, науке и културе, даје мишљење
напредлоге прописа и одлука које доноси Скупштина градске општине Врачар из области
образовања, науке и културе, односно Скупштина Града, а да се предходно тражи мишљење од
Скупштине градске општине Врачар и покреће иницијативе према: председнику/председници
Скупштине градске Општине, председнику/председници градске Општине и Већу градске
општине градске општине Врачар.
8. Савет за спорт и омладину
Савет чине председник/председница, заменик/заменица председника/председнице и 3
члана/чланице и разматра питања бављења спортом деце предшколског и школског узраста, као и
одраслих и даје мишљење на предлоге прописа и одлука из ове области које доноси Скупштина
градске општине или Скупштина града, а да се предходно тражи мишљење Скупштине градске
општине Врачар и покреће иницијативе према председнику/председници Скупштине градске
Општине, председнику/председници градске Општине и Већу градске општине градске општине
Врачар.
9. Савет за решавање питања особа са инвалидитетом
Савет чине председник/председница, заменик/заменица председника/председнице и 3
члана/чланице и разматра питања афирмативног комуникационог окупљања особа са
инвалидитетом и координацију свих хуманитарних организација на Врачару, бави се едукацијом
околине – како и на који начин пружити помоћ лицима са инвалидитетом и информисањем особа
са
инвалидитетом
градске
општине
Врачар
и
покреће
иницијативе
према
председнику/председници Скупштине градске Општине, председнику/председници градске
Општине и Већу градске општине градске општине Врачар.
10. Савет за здравство
Савет чине председник/председница, заменик/заменица председника/председнице и 3
члана/чланице и разматра питања из области здравства, даје мишљење на предлоге прописа и
одлука из ове области које доноси Скупштина градске општине или Скупштина Града, а да се
предходно тражи мишљење Скупштине градске општине Врачар и покреће иницијативе према
председнику/председници Скупштине градске Општине, председнику/председници градске
Општине и Већу градске општине градске општине Врачар.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 6 од 320
11. Савет за родну равноправност
Савет чине председник/председница, заменик/заменица председника/председнице и 3
члана/чланице и разматра заступљеност оба пола у свим областима друштвеног и политичког
живота, што подразумева једнаке могућности оба пола без родне дискриминације, покреће
иницијативу за обезбеђивање механизма и стандарда једнакости права мушкараца и жена, иницира
активности ради подизања свести и едукације становништва о равноправности полова и покреће
друге иницијативе према председнику/председници Скупштине градске Општине,
председнику/председници градске Општине и Већу градске општине градске општине Врачар.
2.1.3. Председник/председница Скупштине градске општине
Скупштина градске општине има председника/председницу Скупштине. Председник/председница
организује рад Скупштине, сазива и председава њеним седницама, и обавља друге послове
утврђене законом и Статутом. Председника/председницу Скупштине градске општине бира
Скупштина градске општине из реда одборника/одборница на период од четири године, тајним
гласањем, већином гласова од укупног броја одборника/одборница. Председница Скупштине
градске општине Врачар је др Тијана Благојевић, контакт телефон: +381 11 3081 442.
Председник/председница Скупштине општине има заменика, који га/је замењује у случају
његовог/њеног одсуства или спречености да обавља дужност. Заменица председнице Скупштине
градске општине Врачар је Зорана Смиљанић Милојевић, контакт телефон: +381 11 3081 442.
2.1.4. Секретар/секретарка Скупштине градске општине
Скупштина општине има секретара/секретарку који/која се стара о обављању стручних послова у
вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине општине и њених радних тела и руководи
административним пословима везаним за њихов рад.
Секретар/секретарка Скупштине општине се поставља на предлог председника/председнице
Скупштине општине, на четири године, и може бити поново постављен/а. Секретарка Скупштине
градске општине Врачар је Александра Гојковић, контакт телефон: +381 11 3081 463.
Секретар/секретарка може имати заменика/заменицу, који/која га/је замењује у случају
његове/њене одсутности или спречености да обавља дужност. Заменица секретарке Скупштине је
Светлана Раосављевић Гвозденов, контакт телефон +381 11 3081 592.
2.2. Председник/ председница градске општине
Председник/председница градске општине је извршни орган кога бира Скупштина градске
општине из реда одборника/одборница, на време од четири године тајним гласањем, већином
гласова од укупног броја одборника/одборница.
Председник градске општине Врачар је Бранимир Кузмановић, контакт: +381 11 3081 432.
Председник општине има заменика/заменицу који га замењује у случају његове одсутности или
спречености да обавља своју дужност. Заменик председника градске општине Врачар је
Александар Ивановић, контакт: +3811 11 3081 455.
2.2.1 Надлежности председника/председнице градске општине
1. Представља и заступа општину;
2. Предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
3. Наредбодавац је за извршење буџета;
4. Усмерава и усклађује рад Управе градске општине;
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 7 од 320
5. Доноси појединачне акте за које је овлашћен/а Законом и Статутом;
6. Врши друге послове утврђене законом, Статутом и другим актима општине;
2.3. Веће градске општине
Веће градске општине је извршни орган градске општине који чине председник/председница
општине, заменик/заменица председника/председнице општине и девет чланова/чланица које бира
Скупштина градске општине на период од четири године. Председник/председница градске
општине је председник/председница Већа градске општине.
Председник/председница градске општине представља Веће градске општине, сазива и води
његове седнице. Одговоран/одговорна је за законитост рада Већа градске општине.
2.3.1. Надлежности Већа градске општине
1. предлаже Статут, Буџет, и друге одлуке и акте које доноси Скупштина градске општине;
2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина градске општине не донесе
Буџет пре почетка фискалне године;
4. врши надзор над радом Управе градске општине, поништава или укида њене акте који нису у
сагласности са законом, Статутом и другим општим актима или одлуком коју доноси Скупштина
градске општине;
5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и
установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;
6. поставља и разрешава начелника Управе градске општине;
7. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности града Београда.
Чланови и чланице Већа градске општине:
1. Мирјана Ђорђевић
телефон: 3081-455
2. Тамара Трипић
телефон: 3081-597
3. Вељко Радуновић
телефон: 3081-442
4. Вукота Јакшић
телефон: 3081-597
5. Богдан Татић
телефон: 3081-442
6. Александра Јовановић
телефон: 3081-597
7. Небојша Милићевић
телефон: 3081-464
8. Иван Русковић
телефон: 3081-464
9. Мирјана Митровић
телефон: 3081-464
2.4. Управа градске општине
Управа градске општине врши послове управе у оквиру права и дужности градске општине
утврђених Уставом, законом, Статутом града Београда и Статутом градске општине. Управа
градске општине је јединствени орган и самостална је у вршењу својих послова и ради у оквиру и
на основу Устава, закона, Статута града Београда, Статута градске општине, других прописа и
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 8 од 320
општих аката који регулишу надлежност Управе градске општине. Радом Управе градске општине
руководи начелник/начелница.
Начелник/начелница организује рад управе и у поступку организације и руковођења доноси
појединачне акте, издаје наредбе, упутства и инструкције у циљу ефикасног и законитог рада
управе. Начелница Управе градске општине Врачар је Даринка Брајовић, контакт: +381 11 3081
441.
Начелник/начелница Управе градске општине може имати заменика/заменицу који/која га/је
замењује у случају његове/њене одсутности и спречености да обавља своју дужност. Заменик
начелнице Управе градске општине је Александар Ђорђевић, контакт: +381 11 3081 463.
2.4.1 Надлежности Управе градске општине
1. Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина градске општине, председник
/председница градске општине и Веће градске општине;
2. Извршава одлуке и друге акте Скупштине градске општине, председника/председнице градске
општине и Већа градске општине;
3. Решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана/грађанки,
предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности градске
општине;
4. Обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине
градске општине;
5. Извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено градској општини;
6. Обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина градске општине, председник/
председница градске општине и Веће градске општине.
Управа градске општине има овлашћења у обављању управног надзора и може:
1. наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року;
2. изрећи мандатну казну;
3. поднети пријаву надлежном органу за учињенo кривично дело и привредни преступ и поднети
захтев за покретање прекршајног поступка;
4. издати привремено наређење, односно забрану;
5. обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за који је тај орган надлежан;
6. предузети друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим актом.
Управа градске општине доноси правилнике, упутства и решења. Правилником се разрађују
поједине одредбе одлука и других прописа. Упутством се одређује начин на који унутрашње
организационе јединице извршавају поједине одредбе одлука или другог прописа. Решењем се
одлучује о појединачним управним и другим стварима у складу са законом и другим прописима.
Акти Управе градске општине морају бити у сагласности са законом, Статутом Града, Статутом
градске општине, одлукама и другим општим актима Скупштине градске општине и извршних
органа Градске општине.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 9 од 320
2.4.2. Одељења и службе Управе градске општине и њихов делокруг
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Систематизација 2011. са изменама
Начелник
Заменик
Грађевински и
комунални послови
Имовинско-правни
и стамбени
послови
Инспекцијски
послови
14
11
25
Буџет, привреда и
друш. делатности
Финансијски и
заједнички послови
26
Општа управа
Скупштински
послови
22
2
15
0
16
Помоћник
председника
Кабинет
председника
6
Укупан број систематизованих радних места - 140
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 10 од 320
3
Одељењем, службом или кабинетом председника/председнице градске општине руководи
руководилац/руководитељка одељења, службе или кабинета .
Руководилац/руководитељка одељења или службе у Управи градске општине је начелник/начелница
одељења или службе кога/коју распоређује начелник/начелница Управе градске општине уз претходну
сагласност председника/председнице градске општине.
Руководилац/руководитељка кабинета председника/председнице је шеф/шефица кабинета кога/коју
поставља начелник/начелница Управе градске општине уз претходну сагласност
председника/председнице градске општине.
Руководилац/руководитељка одељења или службе може имати заменика/заменицу који/која одлучује
за време дужег одсуства начелника/начелнице одељења или службе.
Шеф/шефица кабинета има једног или више помоћника, који за свој рад одговарају шефу/шефици
кабинета.
Начелник/начелница одељења или службе одлучује, доноси и потписује акта, организује рад
одељења или службе, стара се о правилном распореду послова и извршавању радних дужности
запослених лица.
Шеф/шефица кабинета председника/председнице градске општине организује рад кабинета, стара се о
правилном распореду послова и извршавању радних дужности запослених лица у кабинету, затим
врши друге послове и дужности у складу са актима градске општине.
Шеф/шефица кабинета је одговоран/одговорна председнику/председници градске општине за
извршавање послова и законит и благовремени рад кабинета.
Одељења у оквиру Управе градске општине су:
1. Одељење за грађевинске и комуналне послове ;
2. Одељење за имовинско-правне и стамбене послове;
3. Одељење за буџет , привреду и друштвене делатности ;
4. Одељење за општу управу;
5. Одељење за инспекцијске послове.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 11 од 320
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Систематизација 2011. са изменама
Начелник
Заменик
Одсек за грађевинске, комуналне и
послове заштите животне средине
ВСС
1
ВСС
3
ВСС
1
ВШС
1
Одсек за управно-правне
послове
стручноадминистративни
асистент
шеф одсека
ВСС/
ВШС 1
шеф одсека
управно-правни
послови
грађевински
послови
комунални
послови
мање слож.
ком. послови
Систематизовано – 14
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 12 од 320
ВСС
1
ВСС
4
1.Одељење за грађевинске и комуналне послове врши послове који се односе на: давање
мишљења на просторне и урбанистичке планове које доноси Град; издавање грађевинске дозволе
за изградњу и реконструкцију објеката или делова објеката до 800м2 бруто развијене грађевинске
површине, пренамену заједничких просторија у стамбени простор, односно пословни простор,
припајање заједничких просторија стану или пословном простору, осим у поступцима
легализације објеката на територији града Београда; издавање употребне дозволе за објекте за које
је издало грађевинску дозволу и решења о одобравању пуштања објеката у пробни рад; вођење
регистра инвеститора; вођење поступка по пријави припремних радова и издавање потврде о
контроли усаглашености изграђених темеља са главним пројектом за објекте за које је издало
грађевинску дозволу; вођење поступка по захтеву за изградњу објеката и извођење радова за које
се не издаје грађевинска дозвола и то за изградњу помоћних објеката; издавање одобрења за
извођење радова на инвестиционом одржавању објеката и уклањању препрека за особе са
инвалидитетом, адаптацију и санацију објеката, промену намене објекта, односно делова објекта
са или без извођења грађевинских радова; вођење поступка по захтеву за утврђивање престанка
важења одобрења за изградњу привременог карактера; издавање решења о уклањању објеката за
које је утврђено да је услед дотрајалости или већих оштећења угрожена њихова стабилност и да
представљају опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте и безбедност саобраћаја;
издавање уверења о физичким деловима објекта и уверења о структури станова на територији
градске општине; одлучује о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на
површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијар) и
балон хала спортске намене у складу са прописима града Београда; одређује односно одобрава
продајно место на којем се обавља трговина на мало ван продајног објекта у складу са Плановима
постављања привремених и покретних привремених објеката на јавним површинама које доноси
Скупштина градске општине, као и време и начин те трговине у складу са законом; праћење стања
и предузимање мера за заштиту и унапређење животне средине на подручју градске општине;
израду и спровођење акционих и санационих планова од значаја за заштиту животне средине на
подручју градске општине, а у складу са актима града Београда; предлагање мера за уређење
зелених површина и дечијих игралишта, објеката јавне расвете и слично; издавање одобрења за
сечу или орезивање стабала на јавним површинама градске општине; праћење и утврђивање стања
и давање стручних мишљења на нацрте и предлоге прописа у областима из делокруга рада;
покретање иницијативе код надлежних државних и других органа и организација за решавање
питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана и од значаја за рад Одељења
и Управе градске општине у целини; израду нацрта одлука и других аката и обављање послова
стручног
опслуживања
Скупштине
градске
општине
и
њених
радних
тела,
председника/председнице градске општине и Већа градске општине из делокруга рада Одељења и
вршење других послова утврђених законом и другим прописима из делокруга рада Одељења.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 13 од 320
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Систематизација 2011. са изменама
Начелник
Заменик
Одсек за имовинско-правне
послове
ВСС
1
шеф одсека
Одсек за стамбене
послове
стручноадминистративни
асистент
ВСС/ВШС
1
послови пружања
правне помоћи
ВСС
1
шеф одсека
ВСС
1
управно-правни
послови
управно-правни
послови
ВСС
1
обрачун цене
станова
принудно
извршење
ВСС
1
евиденција
имовине
Систематизовано – 11
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 14 од 320
ВСС
1
ВСС
1
ССС
1
2. Одељење за имовинско-правне и стамбене послове врши послове који се односе на: вођење
управног поступка у предметима који се односе на експропријацију, национализацију, утврђивање
права коришћења грађевинског земљишта у државној својини ради изградње, ако то право
коришћења није уписано у јавну књигу и поступак поништаја правоснажног решења о утврђеном
праву прече градње; поступке који се понављају по правоснажно окончаним решењима у области
национализације и поступке који се понављају и нису окончани по основу Закона о надзиђивању и
претварању заједичких просторија у станове; спровођење првостепеног поступка из области
коришћења грађевинског земљишта; вођење поступка укњижбе имовине на којој је корисник
градска општина у јавним књигама – земљишним књигама и катастру непокретности; вођење
евиденције непокретности у државној својини на којима је градска општина Врачар корисник;
издавање уверења грађанима и правним лицима о подацима из евиденције и пружања обавештења;
обављање свих техничких послова око управних предмета; проверу и прикупљање података о
непокретној имовини и удруживање станова; вођење поступка по захтевима странака за
закључење анекса уговора о откупу станова и вођење евиденције о закљученим уговорима о
откупу ако је уговор о откупу закључен са градском општином Врачар; контролу стамбеног фонда
градске општине Врачар; поступак утврђивања и издавања уверења о конституисању
Скупштине/Савета зграде и избору председника Скупштине/Савета зграде; опслуживање
Комисије за доделу станова и Комисије за доделу гаража на којима градска општина има право
коришћења; вођење управног поступка и доношење решења за исељење лица која су се уселила у
стан или заједничке просторије у згради без правног основа или користе стан без закљученог
уговора или је поништен правни основ по коме је закључен уговор; обављање послова у вези
започетих поступака и доношење решења за обезбеђење станова и за пресељење носиоца
станарског права на становима у својини грађана; спровођење поступака административног
извршења извршних решења у наведеним поступцима; поступак утврђивања и давање сагласности
члановима породичног домаћинства да наставе са коришћењем стана у случају смрти закупца или
трајног престанка коришћења стана када су у питању станови на којима је корисник градска
општина; давање предлога Општинском јавном правобранилаштву за покретање поступка код
суда за отказ уговора о закупу; на основу акта градоначелника, у име и за рачун града, спровођење
поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда за давање у закуп, односно
отуђење, грађевинског земљишта у јавној својини града ради изградње објеката до 800 м2 бруто
развијене грађевинске површине, као и поступак давања у закуп односно отуђење грађевинског
земљишта у јавној својини града непосредном погодбом ради легализације објеката до 800 м2
бруто развијене грађевинске површине, у складу са законом и актима града; праћење и утврђивање
стања, пружање бесплатне правне помоћи, давање стручних мишљења на нацрте и предлоге
прописа у областима из делокруга рада; покретање иницијативе код надлежних државних и других
органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса
грађана/грађанки и од значаја за рад Одељења и Управе градске општине у целини; израду нацрта
одлука и других аката и обављање послова стручног опслуживања Скупштине градске општине и
њених радних тела, председника/председнице градске општине и Већа градске општине из
делокруга рада Одељења и вршење других послова утврђених законом и другим прописима из
делокруга рада одељења.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 15 од 320
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Систематизација 2011. са изменама
Начелник
Заменик
Одсек за борачко-инвалидску заштиту
и друштвене делатности
Одсек буџет и трезор
ВСС
1
шеф одсека
стручноадминистративни
асистент
ВСС/
ВШС
1
шеф одсека
ВСС
1
ВСС
1
послови
буџета
управно правни
послови
ВСС
1
послови
трезора и
извештавања
послови прив. и
друш. дел.
ВСС
1
ССС
1
мање сложени
послови
трезора
мат. фин.
послови
ВСС
1
ССС
2
контиста
билансиста
послови из
области
радних
књижица
ССС
1
ССС
1
ВСС
1
благајник
послови друштвених
делатности и веза са
Комесеријатом
за избеглице
Систематизовано – 16
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 16 од 320
ВСС
1
3.Одељење за буџет, привреду и друштвене делатности врши послове који се односе на:
послове буџета - планирање, припрема, нацрт буџета и извршење буџета; обавештавање корисника
буџетских средстава о одобреним апропријацијама и квотама; планирање буџетске ликвидности
готовинских токова у оквиру планова за извршење; одобравање преузетих обавеза и прослеђивање
трезору ради извршења; припрема предлога одлуке о употреби сталне и текуће буџетске резерве;
вршење евентуалних корекција плана; састављање консолидованог завршног рачуна буџета и
подношење извршном органу локалне власти; послове трезора – финансијско планирање,
управљање готовинским средствима, контролу расхода која обухвата управљање процесима
одобравања преузимања обавеза, проверу пријема добара и услуга и одобравање плаћања на терет
буџетских средстава, управљање дугом, буџетско рачуноводство и извештавање које обухвата
рачуноводствене послове за обраду плаћања и евидентирања примања, вођење дневника, главне
књиге трезора и главне књиге директних и индиректних корисника и одабраних помоћних књига
за сва примања и издатке, донације и друге видове помоћи и финансијско извештавање и
управљање финансијским информационим системом; праћење стања и предлагање мера за развој
угоститељства, занатства, трговине, туризма и оснивање туристичке организације, мале привреде
и приватног предузетништва на подручју градске општине; праћење рада туристичке организације
чији је оснивач градска општина; вођење регистра предузетника и издавање одговарајућих
уверења из регистра; оверу уговора о раду са кућним помоћним особљем и за обављање послова
ван просторија послодавца; стручне послове у вези са статусом избеглих и прогнаних лица
поверених од стране министарства; сахрањивање лица без сродника; послове признавања права на
материјалну заштиту лица на обавезној војној служби; вођење поступка и доношење решења за
признавање права у области борачко инвалидске заштите ратним и мирнодопским војним
инвалидима, цивилним инвалидима рата и корисницима породичне инвалиднине; послове исплате
допунске инвалиднине, материјалног обезбеђења и месечног новчаног примања у складу са
прописима Републике и Града; вођење евиденције свих корисника и врсте права, издавање и
оверавање књижица за повлашћену вожњу; издавање и чување радних књижица; послове у
области друштвених делатности који се односе на сарадњу са установама, друштвеним
организацијама и удружењима грађана у делатностима од интереса за градску општину; послове
ученичких и студентских кредита и стипендија; праћење стања, давање мишљења и покретање
иницијативе за решавање питања текућег одржавања дечијих вртића и основних школа, као и
праћење наменског трошења одобрених средстава; праћење уписа у први разред основне школе
или специјалне школе и редовног похађања наставе; покретање прекршајног поступка против
родитеља, односно старатеља, чије дете не похађа припремни предшколски програм, није
благовремено уписано и не похађа редовну наставу у основним школама, у складу са законом;
утврђивање мера и активности заштите и безбедности деце односно ученика за време остваривања
образовно-васпитног рада и других активности које организује установа, а у сарадњи са
образовно-васпитном установом, у складу са законом; организује послове који се односе на:
превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на
удаљености већој од 2км и ученика основне школе на удаљености већој од 4км од седишта школе;
превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места
становања од школе; превоз ученика на републичка и међународна такмичења; праћење и
предлагање мера за подстицање развоја културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на
подручју градске општине и оснивање установа културе и предлагање мера за обезбеђивање
услова за одржавање културних манифестација од значаја за градску општину; праћење рада
установа културе чије је оснивач градска општина; праћење стања, давање мишљења и покретање
иницијативе за изградњу и одржавање спортских објеката и установа чији је оснивач градска
општина и за оснивање установа у области спорта, за задовољавање потреба грађана/грађанки у
области спорта на подручју градске општине, обезбеђивање услова за реализацију система
школског спорта на подручју градске општине и организовање и одржавање спортских такмичења
и манифестација од значаја за градску општину, обезбеђивање услова за реализацију програма
установа и омладинских организација; пружање помоћи у стручним, административно-техничким
и организационим пословима које обављају Канцеларија за националне мањине, Канцеларија за
равноправност полова и Канцеларија за младе; предлагање мера за развој различитих облика
самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су у
суштински неједнаком положају са осталим грађанима/грађанкама, подстицање активности и
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 17 од 320
пружање помоћи организацијама особа са инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним
организацијама на подручју градске општине; предлагање мера за остваривање, заштиту и
унапређење људских права и индивидуалних и колективних права припадника/припадница
националних мањина и етничких група; предлагање одговарајућих мера у области коришћења
пословног простора и вршење послова везаних за уређење, обезбеђење и коришћење пословног
простора чији је корисник градска општина; праћење и утврђивање стања, давање стручних
мишљења на нацрте и предлоге прописа у областима из делокруга рада; покретање иницијативе
код надлежних државних и других органа и организација зарешавање питања од значаја за
ефикасно остваривање права и интереса грађана/грађанки и од значаја за рад Одељења и Управе
градске општине у целини; израду нацрта одлука и других аката и обављање послова стручног
опслуживања Скупштине градске општине и њених радних тела, председника/председнице
градске општине и Већа градске општине из делокруга рада Одељења и вршење других послова
утврђених законом и другим прописима из делокруга рада Одељења.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 18 од 320
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Систематизација 2011. са изменама
Начелник
Заменик
Одсек за ОУЦ и
Писарница
ВСС
1
ВСС
4
Одсек за информатику
и АОП
админ-технич.
послови
шеф Писарнице
и ОУЦ
Реферат адм. пословa
Правобранилаштва и
дактилобиро
послови ОУЦ
ВСС
1
пријем
поднесака
ССС
3
послови
Писарнице
ССС
2
овера
ССС
1
архивар
ССС
1
ССС
1
шеф одсека
систем
админист.
ССС
1
оператер
ССС
1
руководилац
реферата
дактилограф
ССС
3
Систематизовано – 22
Информатор о раду градске општине Врачар
ВСС
1
Страна 19 од 320
4. Одељење за општу управу врши послове који се односе на; издавање и овера потврда о
животу; стручне, административне и техничке послове за органе који спроводе изборе за
одборнике/одборнице у Скупштини градске општине и одређене стручне, административне и
техничке послове за потребе Републичке изборне комисије у поступку одржавања избора; стручне
и административне послове који се односе на спровођење референдума грађана и друге облике
непосредног учешћа грађана у обављању послова градске општине; стручно-техничке послове за
Комисију за попис становништва; израду нацрта и предлога нормативних аката везаних за
организацију и рад Управе градске општине; административно извршење решења Центра за
социјални рад градске општине; попис имовине умрлих лица; оверу потписа, рукописа и преписа;
послове Писарнице; унапређење организације рада и модернизације Управе градске општине
увођењем информатичке опреме; праћење стања ажурности у решавању управних предмета у
вршењу послова државне управе који су јој поверени; праћење утврђивање стања, давање
стручних мишљења на нацрте и предлоге прописа у областима из делокруга рада; покретање
иницијативе код надлежних државних и других органа и организација за решавање питања од
значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана/грађанки и од значаја за рад Одељења и
Управе градске општине у целини; израду нацрта одлука и других аката и обављање послова
стручног
опслуживања
Скупштине
градске
општине
и
њених
радних
тела,
председника/председнице градске општине, Већа градске општине и заштитника/заштитнице
грађана/грађанки из делокруга рада Одељења и вршење других послова утврђених законом и
другим
прописима
из
делокруга
рада
Одељења.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 20 од 320
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Систематизација 2011. са изменама
Начелник
Заменик
Одсек за управноправне послове
ВСС
1
ВСС
2
Одсек за комуналну
инспекцију
Одсек за грађевинску
инспекцију
стручноадминистративн
и асистент
шеф одсека
ВСС
/ВШ
С1
шеф одсека
управно-правни
послови
комунални
инспектор
ВСС
1
ВСС
1
ВСС
7
управно-правни
послови
послови
извршења
ССС
2
шеф одсека
ВСС
1
комунални
инспектор
Систематизовано – 25
ВШС 1
Информатор о раду градске општине Врачар
грађевински
инспектор
ВСС 3
Страна 21 од 320
ВШС
3
5.Одељење за инспекцијске послове врши послове комуналне и грађевинске инспекције;
Комунална инспекција врши послове инспекцијског надзора у комуналној области над
извршавањем закона и прописа града који се односе на: обављање комуналних делатности;
коришћење чување и одржавање комуналних објеката; уређивање града, јавних површина и
добара у општој употреби; одлучује о уклањању мањих монтажних објеката привременог
карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни
мобилијар), у складу са прописом града, као и друге послове утврђене законом и прописима града,
осим оних послова који су законом и прописима града поверени комуналној инспекцији града;
Грађевинска инспекција врши послове: инспекцијског надзора над изградњом објеката за које
одобрење за изградњу издаје Одељење за грађевинске и комуналне послове и врши надзор над
коришћењем објеката у случајевима предвиђеним законом и предузима мере предвиђене законом;
одељење спроводи административна извршења из области комуналне и грађевинске инспекције и
врши послове који се односе на: праћење и утврђивање стања, давање стручних мишљења на
нацрте и предлоге прописа у областима из делокруга рада; покретање иницијативе код надлежних
државних и других органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање
права и интереса грађана/грађанки и од значаја за рад Одељења и Управе градске општине у
целини; израду нацрта одлука и других аката и обављање послова стручног опслуживања
Скупштине градске општине и њених радних тела, председника/председнице градске општине и
Већа градске општине из делокруга рада Одељења и вршење других послова утврђених законом и
другим прописима из делокруга рада Одељења.
Стручне службе Управе градске општине и њихов делокруг
За вршење одређених стручних и са њима повезаних других послова од значаја за рад Скупштине
градске општине, председника/председнице градске општине, Већа градске општине и Управе
градске општине образују се:
1. Служба за скупштинске послове
2. Служба за финансијске и заједничке послове
3. Кабинет председника
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 22 од 320
СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Систематизација 2011. са изменама
Начелник
Заменик
Реферат административнотехничких послова
изабраних, именованих и
постављених лица
Одсек за скупштинске послове,
послове ОВ, председника општине
и начелника ОУ
ВСС
1
ВСС
1
ВСС
1
ВСС
1
ВСС
1
админ-технич.
послови
шеф одсека
Техничко
лице за
квалитет
стручни
послови за
председника/
председницу
скупштине
стручни
послови за
Скупштину и
веће
ССС
1
руководилац
реферата
ВСС
1
технички
секретар
ВСС
1
ССС
2
возач
ССС
1
послови
организације
одржавања
возила
ВСС
1
послови
информисања
кафе
куварица
послови
информисања
и интернет
презентације
Систематизовано-14
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 23 од 320
ССС
1
1. Служба за скупштинске послове
Служба за скупштинске послове врши: стручне, саветодавне и организационе послове за
Скупштину градске општине, председника/председницу градске општине, Веће градске општине,
као и све или појединачне послове за Скупштину градске општине, председника/председницу
градске општине, Веће градске општине и друге органе, a који се односе на припрему седница и
обраду аката усвојених на седницама; чува изворна документа Скупштине градске општине,
председника/председнице градске општине и Већа градске општине и води евиденцију о
одржаним седницама Скупштине градске општине, Већа градске општине и радних тела
Скупштине за које обавља послове стручног опслуживања; води евиденцију о поклонима
функционера и доставља је Агенцији за борбу против корупције; доставља Агенцији за борбу
против корупције обавештења за лица која врше јавну функцију, а која се односе на њихово
ступање на функцију и престанак функције; разматра представке и притужбе грађана/грађанки;
спроводи мере утврђене Планом интегритета градске општине; организује и координира
комуникацију са грађанима/грађанкама, удружењима, установама и органима градске и
републичке управе; сарађује са политичким странкама; врши послове избора и именовања;
обезбеђује јавност рада Скупштине градске општине и Већа градске општине, информисање
одборника/одборница у Скупштини градске општине; формира и ажурира базу података о
извештавању медија о раду органа градске општине; ажурира Информатор о раду и уређује
интернет презентацију градске општине; сарађује са другим општинама и градовима у земљи и
иностранству и обавља послове везане за организацију акција, изложби и манифестација од
значаја за градску општину; послове протокола, административно техничке послове за потребе
изабраних, именованих и постављених лица; обавља послове стручног опслуживања радних тела
Скупштине и других тела чији рад прати и друге послове по налогу председника/председнице
градске општине, председника/председнице Скупштине градске општине, секретара/секретарке
Скупштине градске општине и начелника/начелнице Управе градске општине
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 24 од 320
СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Систематизација 2011. са изменама
Начелник
Одсек за финансијско
материјалне послове
Заменик
Одсек за заједничке
послове
Одсек за јавне набавке
шеф одсека
ВСС
1
шеф одсека
шеф одсека
ВСС
1
ВСС
1
послови
планирања и
извештавања
ВСС
3
ССС
2
ликвидатор
ССС
1
послови ЈН
послови радних
односа
ВСС
1
мање слож.
послови ЈН
посл. безб. и
здравља на
раду
ВШ
С1
курир
ССС
3
Реферат тех. послова,
ПП и економата
ССС
1
ВШС
1
ВШС
1
књиговођа
контиста
обрачунски
радник и
ликвидатор
Послови
обрачуна
зараде
ВСС
1
руководилац
реферата
ВШС
1
економ
ВШС
2
домар
умножавање
материјала
Систематизовано – 26
ССС
1
админ-технич.
послови
Информатор о раду градске општине Врачар
ВСС
1
Страна 25 од 320
ССС
1
2. Служба за финансијске и заједничке послове врши стручне послове везане за финансијско
-материјално пословање у оквиру средставапланираних буџетом за финансирање рада директних
корисника буџетских средстава (Скупштине градске општине, председника градске општине, Већа
градске општине, Управе градске општине, Јавног правобранилаштва градске општине и Заштитника
грађана градске општине) и ЈП "Пословни простор Врачар" као индиректног корисника буџетских
средстава и то: припрему и израду предлога финансијских планова, припрему и комплетирање
документације за извршавање финансијских планова, као и припрему захтева и налога за плаћање,
извршавање задатака који се односе на управљање имовином за коју је одговорна Служба, вођење
помоћних књига и евиденција за директне кориснике буџетских средстава и ЈП ''Пословни простор
Врачар'', усклађивање података са главном књигом трезора и састављање периодичних и годишњих
извештаја и завршних рачуна директних корисника буџетских средстава, састављање консолидованог
завршног рачуна, као и друге финансијско-материјалне послове; вођење персоналне евиденције и
стручне послове у вези са радним односимакао и обрачун зарада; коришћење биротехничких средстава
опреме; коришћење и одржавање зграде и простора и обезбеђење других услова рада за директне
кориснике буџета; послове спровођења јавних набавки и све друге стручне послове у области јавних
набавки који се односе на учествовање у припреми интерних нормативних аката из области јавних
набавки, доношење Плана јавних набавки, подношење извештаја о јавним набавкама и сл;
организовање и спровођење превентивних и других мера заштите од пожара; друге послове утврђене
законом и другим прописима и послове по налогу начелника/начелнице Управе градске општине.
.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 26 од 320
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Систематизација 2011. са изменама
Шеф
Кабинета
председника
ВСС
1
ВСС
1
Помоћник за
послове протокола и
односе са
грађанима
ВСС
1
Руководилац
реферата
Технички
секретар
Помоћник на
пословима
информисања
ВСС/
ВШС
1
ССС
2
Систематизовано – 6
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 27 од 320
3. Кабинет председника/председнице градске општине обавља стручне, оперативне, организационе
и административно-техничке послове за потребе председника/председнице градске општине, а који се
односе на: непосредно извршавање, евидентирање и праћење извршавања донетих аката
председника/председнице; припремање програма рада председника/председнице; послове протокола
председника/председнице; послове комуникације са јавношћу председника/председнице који се односе
на обавештавање јавности о раду председника/председнице и планираним активностима за наредни
период; организацију конференција за штампу; послове међународне сарадње и друге послове по
налогу председника/председнице; као и друге организационе и административно-техничке послове за
потребе председника/председнице и остале послове по налогу председника/председнице.
Кабинет председника/председнице разматра представке, притужбе, петиције и предлоге грађана,
упућене председнику/председници, поступа по њима и о томе обавештава грађане.
4. Помоћници/помоћнице председника/председнице градске општине
У Управи градске општине изван унутрашњих организационих јединица могу се поставити највише
три помоћника/помоћнице председника/председнице градске општине за поједине области (економски
развој, урбанизам, област образовања, примарна здравствена заштита, заштита животне средине и
друго).
Помоћнике/помоћнице председника/председнице
председник/председница градске општине.
градске
општине
поставља
и
разрешава
Помоћници/помоћнице председника/председнице градске општине покрећу иницијативе, предлажу
пројекте и сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за које су
постављени/постављене. Помоћници председника су Јелена Ђорђевић, контакт телефон +381 11 3081
441 и Вељко Радуновић, контакт телефон +381 11 3081 441.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 28 од 320
2.4.3. Уже организационе јединице
У оквиру организационих јединица, одељења и служби предвиђено је обављање послова који спадају у
делокруг организационих јединица, у оквиру ужих организационих јединица попут кабинета, одсека и
реферата, што се види у даљем тексту:
1. Одељење за општу управу
 Услужни центар и Писарница
 Одсек за информатику и АОП
 Реферат административних послова Општинског јавног правобранилаштва и дактилобиро
2. Одељење за грађевинске и комуналне послове


Одсек за управно-правне послове
Одсек за грађевинске, комуналне и послове заштите животне средине
3. Одељење за имовинско-правне и стамбене послове


Одсек за имовинско-правне послове
Одсек за стамбене послове
4. Одељење за буџет, привреду и друштвене делатности


Одсек за буџет и трезор
Одсек за борачко-инвалидску заштиту и друштвене делатности
5. Одељење за инспекцијске послове



Одсек за управно-правне послове
Одсек за грађевинску инспекцију
Одсек за комуналну инспекцију
6. Служба за скупштинске послове:


Одсек за скупштинске послове, послове Већа градске општине, председника/председнице
градске општине и начелника/начелнице Управе градске општине,
Реферат административних послова, изабраних, именованих и постављених лица;
7. Служба за финансијске и заједничке послове




Одсек за финансијско-материјалне послове,
Одсек за јавне набавке
Одсек за заједничке послове
Реферат техничких послова, противпожарне заштите и економата
2. 4. 4. Посебни послови
Поред организационих јединица Управе градске општине, постоје и послови који се због своје
природе не могу подвести ни у једну организациону јединицу, стога је њихов статус посебно
регулисан.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 29 од 320

Техничко лице за квалитет
Задатак техничког лица за квалитет је пружање техничке помоћи лицу одговорном за квалитет градске
општине Врачар у одржавању и унапређивању система за менаџмент квалитетом градске општине Врачар.
Послови техничког лица за квалитет потребни су за спровођење система менаџмента квалитетом којим је
дефинисано и предвиђено испуњавање захтева квалитета предвиђених стандардом ИСО 9001:2008, за који
је Градска општина Врачар добила и сертификат.
2.4.5. Општи бројчани подаци о запосленима у Управи градске општине Врачар у одељењима и
службама
2.4.5. Општи бројчани подаци о запосленима у Управи градске општине Врачар у одељењима и
службама
ОПШТИ БРОЈЧАНИ ПОДАЦИ О ПОСТАВЉЕНИМ ЛИЦИМА И ЗАПОСЛЕНИМА У УПРАВИ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР И ОДЕЉЕЊИМА, СЛУЖБАМА И КАБИНЕТУ НА ДАН 31.
ДЕЦЕМБРА 2014. ГОДИНЕ
Организациона
јединица
Управа градске
општине
Одељење за
грађевинске и
2
комуналне
послове
Одељење за
имовинско3 правне и
стамбене
послове
1
Број
запослених
Број
на
систематизованих
неодређено
радних места
и одређено
време
магистар
или
ВСС ВШС ВКВ ССС
мастер
III
степен
5
5
4
1
14
11
8
3
11
10
2
7
1
Одељење за
буџет, привреду
4
и друштвене
делатности
16
12
1
8
3
Одељење за
општу управу
22
17
8
8
1
Одељење за
6 инспекцијске
послове
25
20
1
13
4
1
1
Служба за
7 скупштинске
послове
15
12
2
5
2
2
1
26
17
6
5
4
2
6
4
1
1
1
1
140
108
7
60
16
20
5
Служба за
финансијске и
8
заједничке
послове
9 Кабинет
УКУПНО
108
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 30 од 320
5
2.5. Општинско правобранилаштво
Послове правне заштите имовинских права и интереса градске општине врши Општинско
правобранилаштво градске општине Врачар.
Општинско правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред судовима,
органима управе и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса градске
општине и њених органа и организација које немају својство правних лица, у својству законског
заступника.
Општинско правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред судовима,
органима управе и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса јавних
предузећа и установа чији је оснивач градска општина, као и свих других правних лица чије се
финансирање обезбеђује у буџету градске општине, у својству пуномоћника.
Када у истом поступку учествују странке са супростављеним интересом, а једна од тих странака је градска
општина, Општинско правобранилаштво ће заступати градску општину.
Када у истом поступку учествују странке са супростављеним интересом, које према закону и овој одлуци
заступа Општинско правобранилаштво, а ниједна од тих странака није градска општина, Општинско
правобранилаштво ће заступати странку која је иницирала покретање поступка.
Општинско правобранилаштво приликом закључивања уговора које закључује градска општина даје
правна мишљења на испуњеност законом прописаних услова у вези са појединачним уговором.
Општинско правобранилаштво може давати мишљења у вези са правним питањима која су од значаја за
рад, поступање и одлучивање органа и организација градске општине, а односе се на спречавање штетних
имовинско-правних последица, које могу настати за органе и организације и то на иницијативу тих органа
и организација.
Функцију Општинског правобраниоца врши Општински правобранилац општине Врачар.
Општинска правобранитељка градске општине Врачар је Биљана Мировић, контакт: +381 11 3081 460.
Општински правобранилац има 2 заменика. Заменик општиинског правобраниоца може извршити
сваку радњу у поступку пред судом и другим органима за коју је овлашћен општински
правобранилац.
Заменици општинске правобранитељке су Ђорђе Аврамовић и Драгана Ивовић Давидовић, контакт:
+381 11 3081 460.
Општински правобранилац и његови заменици се постављају на пет године и могу бити поново
постављени.
Општински правобранилац за свој рад и рад Јавног правобранилаштва одговара Скупштини општине и
председнику општине.
2.6. Заштитник/заштитница грађана/грађанки
Према Одлуци о заштитнику/заштитници грађана/грађанки градске општине Врачар коју је
Скупштина општине Врачар донела у децембру 2008. године, заштитник/заштитница грађана/грађанки
штити индивидуална и колективна права и интересе грађана/грађанки када су она повређена актом,
радњом или нечињењем Општинске управе и јавних служби чији је оснивач Општина, када је повреда
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 31 од 320
учињена у извршавању одлука и других општих аката Општине или у вршењу послова чије је
извршавање поверено Општини.
Заштитник/заштитница грађана/грађанки не може узети у разматрање захтев за покретање поступка
који се односи на рад Скупштине градске општине, председника/ председнице градске општине и Већа
градске општине.
Свако ко сматра да су му актом, радњом или непоступањем Управе градске општине и јавне службе
повређена права може се притужбом обратити заштитнику/заштитници грађана/грађанки, а то може
учинити и преко одговарајућег удружења, организације и одборника/одборнице.
Заштитник/заштитница грађана/грађанки, по правилу, не поступа по анонимној притужби.
Подносилац је дужан да, пре подношења притужбе заштитнику/заштитници грађана/грађанки, покуша
да заштити своја права у одговарајућем правном поступку.
Притужба се подноси у писаној форми (укључујући све облике електронске комуникације) или усмено
на записник, а за њено подношење се не плаћа никаква такса, нити друга накнада.
Заштитница грађана/грађанки је Зорица Рунић, контакт: +381 11 3081 464.
3. Опис функција старешина
Председник градске општине Врачар – Бранимир Кузмановић.
Председница Скупштине градске општине Врачар - Тијана Благојевић.
Начелница Управе градске општине Врачар – Даринка Брајовић
Поред раније наведених надлежности начелник/начелнице Управе градске општине,
начелник/начелница Управе градске општине решава сукоб надлежности између унутрашњих
организационих јединица.
Начелник/начелница Управе градске општине у складу са законом и другим прописима одлучује о
правима, обавезама и одговорностима запослених у Управи градске општине.
Више о функцијама наведених старешина видети у поглављу број 2.
4. Правила у вези са јавношћу рада
Јавност рада градске општине Врачар и њених органа регулисани су Статутом градске општине
Врачар, Пословником Скупштине градске општине Врачар, Пословником о раду Већа градске
општине Врачар и Одлуком о орагнизацији Управе градске општине Врачар.
4.1. Статут градске општине Врачар
Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној 14. новембра 2008. године донела Статут
градске општине Врачар. (текст Статута можете видети на http://www.vracar.rs/skupstina-opstine/odlukeskupstine-opstine.php). Последња измена Статута, извршена је на седници Скупштине одржаној 13. јуна
2013. године. (www.vracar.org.rs/skupstina-opstine/odluke-skupstine-opstine/2012/010-5-sednica-13-062013.pdf ).
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 32 од 320
Статутом је предвиђено да је рад органа Општине јаван и да се jавност у раду органа Општине може
ограничити или искључити у случајевима утврђеним законом и другим прописом или актом
надлежног органа, у складу са законом.
4.2. Одлука о организацији Управе градске општине Врачар
Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној 29. децембра 2010. године, донела
Одлуку о организацији Управе градске општине Врачар (текст Одлуке можете видети на
http://www.vracar.rs/skupstina-opstine/odluke-skupstine-opstine/019-6-sednica-29-12-2010.pdf). Последња
измена Одлуке извршена је на седници Скупштине одржаној 27. фебруара 2014. (текст Одлуке можете
видети на http://www.vracar.rs/skupstina-opstine/odluke-skupstine-opstine/2012/014-2-sednica-27-022014.pdf ), а претходне измене су извршене на седници Скупштине одржаној 24. децембра 2013.(текст
Одлуке можете видети на www.vracar.org.rs/skupstina-opstine/odluke-skupstine-opstine/2012/013-12sednica-24-12-2013.pdf ) и на седници Скупштине одржаној 21. јуна 2012. године (текст Одлуке можете
видети на http://www.vracar.rs/skupstina-opstine/odluke-skupstine-opstine/2012/002-11-sednica-21-062012.pdf )
У Одлуци је предвиђено да Управа градске општине обезбеђује јавност рада давањем информација
средствима јавног информисања о свом раду, издавањем службених публикација и на други прикладан
начин. Начелник/начелница Управе градске општине даје информације о раду Управе градске
општине у целини, а у ту сврху може овластити и друго лице да то чини из делокруга рада одељења
или службе. Такође, у Одлуци се наводи да је рад Управе градске општине јаван и да су унутрашње
организационе јединице дужне да јавности омогуће увид у свој рад, према закону којим се уређује
слободан приступ информацијама од јавног значаја.
4.3. Пословник Скупштине градске општине Врачар
Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној 4. јула 2008. године донела Пословник
Скупштине
градске
општине
Врачар
(текст
Пословника
можете
видети
на
http://www.vracar.rs/skupstina-opstine/odluke-skupstine-opstine.php). Последња измена Пословника
извршена је на седници Скупштине одржаној 9. јула 2012. године (текст Одлуке можете видети на
http://www.vracar.rs/skupstina-opstine/odluke-skupstine-opstine/001-6-sednica-05-06-2012.pdf)
Пословником је утврђено да је рад Скупштине доступан јавности. Представници/представнице
средстава јавног информисања имају право да присуствују седницама Скупштине и њених радних тела
ради обавештавања јавности о њиховом раду. Седници Скупштине имају право да присуствују и
грађани/грађанке, осим када се седница одржава без присуства јавности. Председник/председница
Скупштине може ограничити укупан број грађана/грађанки који/које могу да присуствују седници, ако
је то потребно ради обезбеђивања несметаног тока седнице. Скупштина и њена радна тела, на
образложени предлог председника/председнице Скупштине, сталног радног тела, Већа градске
општине или најмање 10 одборника/одборница, изузетно могу ограничити или искључити јавност из
свог рада, у складу са законом.
Све одлуке Скупштине градске општине Врачар можете погледати на http://www.vracar.rs/skupstinaopstine/odluke-skupstine-opstine.php.
4.4. Пословник о раду Већа градске општине Врачар
Веће градске општине Врачар је на седници одржаној 4. јула 2012. године, донело Пословник о раду
Већа градске општине Врачар (текст Пословника можете видети на http://www.vracar.rs/opstinskovece/odluke-opstinskog-veca/2012/001-1-sednica-04-07-2012.pdf ). Пословником је предвиђено да се Веће
градске општине Врачар стара да представници штампе, радија и телевизије буду благовремено
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 33 од 320
инфорнисани о његовом раду, да им се обезбеди увид у материјале са седнице и присуство на
седницама, осим ако се седнице одржавају без присуства јавности.
Све одлуке Већа градске општине Врачар можете погледати на http://www.vracar.rs/opstinskovece/odluke-opstinskog-veca.php.
4.5. Подаци о градској општини Врачар
1. Порески идентификациони број: 101989714
2. Радно време Управе градске општине Врачар
Радно време Управе градске општине Врачар утврђено је Решењем о распореду радног времена и
дневног одмора запослених у Управи градске општине Врачар бр. 920-338/2013. Овим решењем је
утврђено да је 40 – часовно радно време у радној недељи распоређено на пет радних дана у Управи
градске општине: од понедељка до петка, тако да радно време почиње у 7:30, а завршава се у 15:30,
односно клизно од 9:00 до 17:00 часова. У Одељењу за инпекцијске послове - Одсеку за комуналну
инспекцију радно време одвија се у сменама: од 7:00 до 22:00 часа од понедељка до суботе и у дане
државних празника, недељом до 15.00 часова и ноћу између 22.00 и 6:00 часова. У Одсеку за
грађевинску инспекцију радно време радним даном је од 8:00 до 22:00, суботом и у дане државних
празника од 8:00 до 16:00 часова. Радно време матичара: сваким радним даном од 8.00 до16.00
часова. Венчања се обављају сваког радног дана, суботом и недељом по потреби. У одсеку за послове
писарнице и Услужни центар одељења за општу управу, шалтер пријема поднесака ради радним
даном од 8:00 до 17:00, а Услужни центар ради радним данима од 8:30 до 16:30 часова. У току
радног времена запослени имају право на дневни одмор у трајању од 30 минута, али тако да се не
ремети процес рада.
Пријем странака врши се према следећем распораду:
-Начелник/ца Управе –средом од 9:00 до 12:00 часова
-Начелници/начелнице одељења и служби-средом од 9:00 до 12:00 часова
-Запослени у Услужном центру-сваког радног дана од 8:30 до 16:30 часова
-Запослени у Кабинету председника/председнице градске општине Врачар-средом од 9:00 до 12:00
часова.
3. Адреса и контакт телефон градске општине Врачар и организационих јединица
Градска општина Врачар, Његошева 77, 11000 Београд
-Централа градске општине Врачар:
+381 11 3081 400
-Одељење за грађевинске и комуналне послове
+381 11 3081 526
Одељење за инспекцијске послове
+381 11 3081 553
Одељење за општу управу
+381 11 3081 556
Одељење за имовинско-правне и стамбене послове
+381 11 3081 513
Одељење за буџет, привреду и друштвене делатности
+381 11 3081 547
Служба за скупштинске послове
+381 11 3081 577
Служба за финансијске и заједничке послове
+381 11 3081 543
Кабинет председника
+381 11 3081 432
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 34 од 320
4. Контакт подаци лица овлашћеног за сарадњу са новинарима и јавним гласилима
-Ивана Ајтић-шефица Кабинета председника, контакт телефон: +381 11 3081 434.
5. Излед и опис поступка за добијање идентификационих обележја за праћење рада органа
Напомена: градска општина Врачар не израђује идентификациона обележја за потребе праћења
рада органа.
6. Изглед идентификационих обележја запослених у градској општини Врачар
Идентификационо обележје запослених је пластифицирана картица са сликом, именом и презименом,
називом одељења или службе и грбом градске општине Врачар.
7. Приступачност просторија лицима са инвалидитетом
У Услужном центру градске општине Врачар постоје тактилна табла и индукциона петља за
амплификацију говора. Ова помагала, постављена код улаза у општинску зграду и на пријемном пулту
на писарници, омогућавају слепим и особама са оштећеним слухом да самостално користе услуге
Управе. Омогућен је приступ особама са посебним потребама у све просторије општинске зграде, а
штампан је и Водич кроз Општину на Брајевом писму.
8. Могућност присуства седницама органа и непосредног увида у њихов рад, начин упознавања
са временом и местом одржавања седница и других активности органа на којима је дозвољено
присуство грађана и опис поступка добијања одобрења за присуствовање седницама и другим
активностима органа, уколико је такво одобрење потребно
Напомена: Видети поглавље 4.
9. Допуштеност аудио и видео снимања објеката и активности
Аудио и видео снимање је допуштено, уколико је претходно најављено.
5. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја
Информације од јавног значаја које најчешће захтевају појединци, односно медији, односе се на разне
области из делокруга рада Управе градске општине Врачар.
Најчешћи захтеви су за:




издавање копије решења којим се утврђује да су даном 26.12.1958. године, као даном ступања
на снагу Закона о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта,
национализована, постала друштвена својина, изграђена и неизграђена грађевинска земљишта
КО Врачар;
увид у збирке исправа за катастарске парцеле КО Врачар;
увид у списе предмета по захтеву за издавање грађевинске дозволе;
издавање копије решења о експропријацији непокретности на катастарским парцелама КО
Врачар.
6. Опис надлежности, обавеза и овлашћења
Градска Општина, како је Статутом градске општине Врачар предвиђено, а у складу са законом и
Статутом Града Београда, преко својих органа:
1. доноси Статут, буџет и завршни рачун буџета општине;
2. доноси програме и спроводи пројекте развоја Општине и стара се о унапређењу општег оквира за
привређивање у општини, у складу са актима Града;
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 35 од 320
2а. доноси стратегије од локалног значаја у складу са актима града;
3. оснива месну заједницу и друге облике месне самоуправе, по прибављеном мишљењу
грађана/грађанки, у складу са законом, Статутом града и Статутом општине и актима градске општине
Врачар;
4. даје мишљење на просторне и урбанистичке планове које доноси Град;
5. доноси решење у првом степену за изградњу и реконструкцију објеката до 800 m² бруто површине и
претварању заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор и за те објекте издаје
потврду о усклађености идејног пројекта са издатим изводом из урбанистичког плана, односно актом о
урбанистичким условима;
6. доноси планове за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама
јавне намене (киосци, тезге и други мобилијар) по претходно прибављеној сагласности
организационих јединица Градске управе надлежних за послове урбанизма и саобраћаја, односно
друге надлежне организације у складу са прописом Града;
7. одлучује о постављању привремених објеката на јавним површинама (киосци, баште, покретне тезге
и сл. ), балон хала спортске намене у складу са прописом Града;
8. спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у
стамбеним зградама;
9. стара се о одржавању комуналног реда у градској општини, спроводи прописе којима се уређује
комунални ред и издаје одобрења за која је овим прописима утврђена надлежност градске општине;
врши инспекцијски надзор у комуналној области, у складу са посебном одлуком Скупштине града;
10. обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, одређује висину закупнине пословног
простора и врши друге послове у вези са коришћењем пословног простора, у складу са законом и
другим актима Града;
11. прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју, доноси
и спроводи акционе и санационе планове од значаја за заштиту животне средине на свом подручју, у
складу са актима Града;
12. прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечјих вртића и основних школа; прати
упис у први разред основне или специјалне школе и редовно похађање наставе у основним школама и
покреће прекршајни поступак против родитеља, односно старатеља, чије дете није благовремено
уписано, односно не похађа припремни предшколски програм у складу са законом; у сарадњи са
образовно–васпитном установом утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, односно
ученика/ученица за време остваривања образовно васпитног рада и других активности које организује
установа, у складу са законом;
13. подстиче развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на свом подручју, обезбеђује
услове за одржавање културних манифестација од значаја за Општину и у циљу задовољавања потреба
грађана/грађанки са свог подручја може оснивати установе културе;
14. доноси програм развоја спорта на нивоу градске општине који је усклађен са програмом развоја
спорта на нивоу Града; учествује у изградњи и одржавању спортских објеката на свом подручју;
обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма којима се задовољавају потребе
грађана у области спорта на подручју градске општине; може оснивати установе у области спорта;
15. спроводи националну стратегију за младе и акциони план политике за младе Града; утврђује
акциони план политике за младе на подручју градске општине који је усклађен са акционим планом за
спровођење стратегије за младе Града; може основати савет за младе на нивоу градске општине;
обезбеђује услове за реализацију програма установа удружења младих и удружења за младе, која
делују на подручју градске општине; може да оснује, прати и обезбеђује функционисање Канцеларије
за младе на свом подручју;
16. стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом подручју и може основати
туристичку организацију ради промовисања туризма на свом подручју;
16а. одређује, односно одобрава продајно место на којем се обавља трговина на мало ван продајног
објекта, као и време и начин те трговине у складу са законом;
17. предлаже мере за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда и води
евиденцију о начину организовања послова одржавања стамбених зграда; предлаже мере за уређење
зелених површина и дечјих игралишта и објеката јавног осветљења и сл.;
17а. учествује у заштити и спасавању људи, материјалних и културних добара и животне средине у
ванредним ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових последица, учествује у развоју цивилне
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 36 од 320
заштите и спровођењу мера и задатака цивилне заштите, образује штаб за ванредне ситуације на свом
подручју, у складу са законом и актима Града;
18. управља стварима у јавној својини Града на којима има право коришћења у складу са законом;
19. организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
20. обезбеђује пружање правне помоћи грађанима/ грађанкама за остваривање њихових права;
21. образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује њихову организацију и рад и
оснива јавна предузећа и друге организације у складу са Статутом Града и Статутом Општине;
22. уређује организацију и рад мировних већа;
23. помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама,
као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима/грађанкама и
подстиче активности и пружа помоћ организацијама лица са инвалидитетом и другим социјално–
хуманитарним организацијама на свом подручју;
24. стара се остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права
припадника/припадница националних мањина и етничких група;
25. установљава заштитника/заштитницу грађана/грађанки за Општину;
26. стара се о јавном обавештавању о питањима од значаја за живот и рад грађана/грађанки на свом
подручју;
27. прописује прекршаје за повреде прописа Општине;
28. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог симбола Општине, организује ''Дане
улепшавања Врачара'', као годишњу културно-просветитељску манифестацију;
29. извршава прописе и опште акте Града и Општине;
30. обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане/грађанке,у складу са законом,
Статутом Града, другим прописима Града и овим статутом.
Такође, градска општина на основу Статута може обављати следеће послове:
Градска општина може на основу акта градоначелника, у име и за рачун Града, спроводити поступак
јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда за давање у закуп, односно отуђење,
грађевинског земљишта у јавној својини Града ради изградње објеката до 800 m² бруто развијене
грађевинске поврђине, као и поступак давања у закуп односно отуђења грађевинског земљишта у
јавној својини Града непосредном погодбом ради легализације објеката до 800 m² бруто развијене
грађевинске површине, у складу за законом и актима Града.
6.1. Преглед овлашћења и обавеза
ОВЛАШЋЕЊЕ
1. доноси Статут, буџет и завршни рачун буџета
општине
2. доноси програме и спроводи пројекте развоја
Општине и стара се о унапређењу општег оквира
за привређивање у општини, у складу са актима
Града
3/ оснива месну заједницу и друге облике месне
самоуправе, по прибављеном мишљењу грађана /
грађанки, у складу са законом, Статутом града и
Статутом општине и актима градске општине
Врачар
4/ даје мишљење на просторне и урбанистичке
планове које доноси Град
5/ доноси решење у првом степену за изградњу и
реконструкцију објеката до 800 m² бруто
површине и претварању заједничких просторија
у стамбени, односно пословни простор и за те
објекте издаје потврду о усклађености идејног
пројекта са издатим изводом из урбанистичког
плана, односно актом о урбанистичким условима
Информатор о раду градске општине Врачар
ОБАВЕЗЕ
доноси Статут, буџет и завршни рачун буџета
општине
даје мишљење на просторне и урбанистичке
планове које доноси Град
доноси решење у првом степену за изградњу и
реконструкцију објеката до 800 m² бруто
површине и претварању заједничких просторија
у стамбени, односно пословни простор и за те
објекте издаје потврду о усклађености идејног
пројекта са издатим изводом из урбанистичког
плана, односно актом о урбанистичким условима
Страна 37 од 320
6. Доноси планове за постављање мањих
монтажних објеката привременог карактера на
површинама јавне намене (киосци, тезге и други
мобилијар) по претходно прибављеној
сагласности организационих јединица Градске
управе надлежних за послове урбанизма и
саобраћаја, односно друге надлежне организације
у складу са прописом Града;
Доноси планове за постављање мањих
монтажних објеката привременог карактера на
површинама јавне намене (киосци, тезге и други
мобилијар) по претходно прибављеној
сагласности организационих јединица Градске
управе надлежних за послове урбанизма и
саобраћаја, односно друге надлежне организације
у складу са прописом Града;
7/ одлучује о постављању привремених
одлучује о постављању привремених
објеката на јавним површинама (киосци,
објеката на јавним површинама (киосци,
баште, покретне тезге и сл. ), балон хала
баште, покретне тезге и сл. ), балон хала
спортске намене у складу са прописом Града; спортске намене у складу са прописом Града;
8/ спроводи поступак исељења бесправно
усељених лица у станове и заједничке просторије
у стамбеним зградама
9/ стара се о одржавању комуналног реда у
градској општини, спроводи прописе којима се
уређује комунални ред и издаје одобрења за која
је овим прописима утврђена надлежност градске
општине;врши инспекцијски надзор у
комуналној области, у складу са посебном
одлуком Скупштине града;
10/ обезбеђује коришћење пословног простора
којим управља, одређује висину закупнине
пословног простора и врши друге послове у вези
са коришћењем пословног простора, у складу са
законом и другим актима Града;
спроводи поступак исељења бесправно усељених
лица у станове и заједничке просторије у
стамбеним зградама
стара се о одржавању комуналног реда у градској
општини, спроводи прописе којима се уређује
комунални ред и издаје одобрења за која је овим
прописима утврђена надлежност градске
општине;врши инспекцијски надзор у
комуналној области, у складу са посебном
одлуком Скупштине града;
обезбеђује коришћење пословног простора којим
управља, одређује висину закупнине
пословног простора и врши друге послове у вези
са коришћењем пословног простора, у складу са
законом и другим актима Града;
11/ прати стање и предузима мере за заштиту и
унапређење животне средине на свом подручју,
доноси и спроводи акционе и санационе планове
од значаја за заштиту животне средине на свом
подручју, у складу са актима Града;
доноси и спроводи акционе и санационе планове
од значаја за заштиту животне средине на свом
подручју, у складу са актима Града
12/ прати стање и стара се о одржавању (осим
капиталног) дечјих вртића и основних школа;
прати упис у први разред основне или специјалне
школе и редовно похађање наставе у
основнимшколама и покреће прекршајни поступак
против родитеља, односно старатеља, чије дете
није благовремено уписано, односно не похађа
припремни предшколски програм у складу са
законом; у сарадњи са образовно–васпитном
установом утврђује мере и активности заштите и
безбедности деце, односно ученика/ученица за
време остваривања образовно васпитног рада и
других активности које организује установа, у
складу са законом
13/ подстиче развој културно-уметничког
стваралаштва и аматеризма на свом подручју,
обезбеђује услове за одржавање културних
манифестација од значаја за Општину и у циљу
задовољавања потреба грађана/грађанки са свог
подручја може оснивати установе културе;
прати стање и стара се о одржавању (осим
капиталног) дечјих вртића и основних школа;
прати упис у први разред основне или специјалне
школе и редовно похађање наставе у основним
школама и покреће прекршајни поступак против
родитеља, односно старатеља, чије дете није
благовремено уписано, односно не похађа
припремни предшколски програм у складу са
законом; у сарадњи са образовно–васпитном
установом утврђује мере и активности заштите и
безбедности деце, односно ученика/ученица за
време остваривања образовно васпитног рада и
других активности које организује установа, у
складу са законом
подстиче развој културно-уметничког
стваралаштва и аматеризма на свом подручју,
обезбеђује услове за одржавање културних
манифестација од значаја за Општину и у циљу
задовољавања потреба грађана/грађанки са свог
подручја може оснивати установе културе;
14/доноси програм развоја спорта на нивоу
градске општине који је усклађен са програмом
доноси програм развоја спорта на нивоу градске
општине који је усклађен са програмом развоја
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 38 од 320
развоја спорта на нивоу Града; учествује у
изградњи и одржавању спортских објеката на
свом подручју; обезбеђује средства за
финансирање и суфинансирање програма којима
се задовољавају потребе грађана у области
спорта на подручју градске општине; може
оснивати установе у области спорта;
спорта на нивоу Града; учествује у изградњи и
одржавању спортских објеката на свом подручју;
обезбеђује средства за финансирање и
суфинансирање програма којима се задовољавају
потребе грађана у области спорта на подручју
градске општине; може оснивати установе у
области спорта;
15/ спроводи националну стратегију за младе и
акциони план политике за младе Града; утврђује
акциони план политике за младе на подручју
градске општине који је усклађен са акционим
планом за спровођење стратегије за младе Града;
може основати савет за младе на нивоу градске
општине; обезбеђује услове за реализацију
програма установа удружења младих и удружења
за младе, која делују на подручју градске
општине; може да оснује, прати и обезбеђује
функционисање Канцеларије за младе на свом
подручју
16/ стара се о развоју угоститељства, занатства,
туризма и трговине на свом подручју и може
основати туристичку организацију ради
промовисања туризма на свом подручју
16а/одређује, односно одобрава продајно место на
којем се обавља трговина на мало ван продајног
објекта, као и време и начин те трговине у складу
са законом;
спроводи националну стратегију за младе и
акциони план политике за младе Града; утврђује
акциони план политике за младе на подручју
градске општине који је усклађен са акционим
планом за спровођење стратегије за младе Града;
може основати савет за младе на нивоу градске
општине; обезбеђује услове за реализацију
програма установа удружења младих и удружења
за младе, која делују на подручју градске
општине; може да оснује, прати и обезбеђује
функционисање Канцеларије за младе на свом
подручју
одређује, односно одобрава продајно место на
којем се обавља трговина на мало ван продајног
објекта, као и време и начин те трговине у складу
са законом;
17/ предлаже мере за уређење и одржавање
спољног изгледа пословних и стамбених зграда и
води евиденцију о начину организовања послова
одржавања стамбених зграда; предлаже мере за
уређење зелених површина и дечјих игралишта и
објеката јавног осветљења и сл.;
предлаже мере за уређење и одржавање спољног
изгледа пословних и стамбених зграда и води
евиденцију о начину организовања послова
одржавања стамбених зграда; предлаже мере за
уређење зелених површина и дечјих игралишта и
објеката јавног осветљења и сл.;
17а/ учествује у заштити и спасавању људи,
материјалних и културних добара и животне
средине у ванредним ситуацијама и ублажавању
и отклањању њихових последица, учествује у
развоју цивилне заштите и спровођењу мера и
задатака цивилне заштите, образује штаб за
ванредне ситуације на свом подручју, у складу са
законом и актима Града;
учествује у заштити и спасавању људи,
материјалних и културних добара и животне
средине у ванредним ситуацијама и ублажавању
и отклањању њихових последица, учествује у
развоју цивилне заштите и спровођењу мера и
задатака цивилне заштите, образује штаб за
ванредне ситуације на свом подручју, у складу са
законом и актима Града;
18/ управља имовином Општине, користи
средства у државној својини и стара се о
њиховом очувању и увећању у складу са
законом;
стара се очувању и увећању имовине и средстава
у државној својини у складу са законом;
19/ организује вршење послова правне заштите
својих права и интереса;
20/ обезбеђује пружање правне помоћи
грађанима/ грађанкама за остваривање њихових
права
21/ образује органе, организације и службе за
потребе Општине и уређује њихову организацију
и рад и оснива јавна предузећа и друге
организације у складу са Статутом Града и
Статутом Општине;
/ организује вршење послова правне заштите
својих права и интереса
/ обезбеђује пружање правне помоћи грађанима/
грађанкама за остваривање њихових права
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 39 од 320
22/ уређује организацију и рад мировних већа;
23/ помаже развој различитих облика
самопомоћи и солидарности са лицима са
посебним потребама, као и са лицима која су
суштински у неједнаком положају са осталим
грађанима/грађанкама и подстиче активности и
пружа помоћ организацијама особа са
инвалидитетом и другим социјално–
хуманитарним организацијама на свом подручју;
помаже развој различитих облика самопомоћи и
солидарности са лицима са посебним потребама,
као и са лицима која су суштински у неједнаком
положају са осталим
грађанима/грађанкама и подстиче активности и
пружа помоћ организацијама особа са
инвалидитетом и другим социјално–
хуманитарним организацијама на свом подручју;
24/ стара се остваривању, заштити и унапређењу
људских права и индивидуалних и
колективних права припадника/припадница
националних мањина и етничких група
25/ установљава заштитника/заштитницу
грађана/грађанки за Општину
26/ стара се о јавном обавештавању о питањима
од значаја за живот и рад грађана/грађанки на
свом подручју;
стара се остваривању, заштити и унапређењу
људских права и индивидуалних и
колективних права припадника/припадница
националних мањина и етничких група
установљава заштитника/заштитницу
грађана/грађанки за Општину
стара се о јавном обавештавању о питањима од
значаја за живот и рад грађана/грађанки на свом
подручју;
27/ прописује прекршаје за повреде прописа
Општине;
28/ уређује и обезбеђује употребу имена, грба и
другог симбола Општине, организује ''Дане
улепшавања Врачара'', као годишњу културнопросветитељску манифестацију;
уређује и обезбеђује употребу имена, грба и
другог симбола Општине, организује ''Дане
улепшавања Врачара'', као годишњу културнопросветитељску манифестацију;
29/ извршава прописе и опште акте Града и
Општине
30/ обавља и друге послове од непосредног
интереса за грађане/грађанке,у складу са
законом, Статутом Града, другим прописима
Града и овим статутом.
извршава прописе и опште акте Града и
Општине
7. Прописи
У Управи градске општине Врачар, прате се и примењују прописи, односно материјални и процесни
закони и подзаконска акта, у циљу законитог и благовременог спровођења поступака из надлежности
Управе градске општине Врачар.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ- Одсек за управно-правне послове,
-Одсек за грађевинске, комуналне и послове заштите животне средине;
Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.129/2007);
Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС” бр.72/2009, 81/2009, 64/2010 – одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/14 и 145/14)
Закон о одржавању стамбених зграда („Службени гласник РС“ бр.44/1995, 46/1998, 1/2001 и
101/2005 – др. закон, 27/2011 - одлука УС и 88/2011)
Закон о основама својинско-правних односа („Службени лист СФРЈ“ бр.6/1980 и 36/1990 и
„Службени лист СРЈ“ бр. 29/1996 и „Службени гласник РС“ бр.115/2005 – др. закон);
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 40 од 320
Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр.33/1997 и 31/2001 и
„Службени гласник РС“ бр.129/2007 и „Службени гласник РС“ бр.30/2010);
Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр.135/2004, 36/2009 – др. закон,
72/2009 – др. закон и 43/2011 - одлука УС);
Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. и 111/2009);
Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ 101/2005);
Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник
РС“ бр.10/1993 и 14/1993);
Одлука о условима и начину постављања привремених објеката на јавним
површинама у Београду („Службени лист града Београда“ бр.31/2002 – пречишћен текст,11/2005,
29/2007, 61/2009, 24/2010, 10/2011, 10/2011 – др. одлука и 11/2014);
Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката („Службени
лист града Београда“ бр.31/2002 – пречишћен текст, 11/2005,18/2006, 61/2009, 24/2010, 10/2011 и
69/14);
Одлука о оглашавању на територији града Београда („Службени лист града Београда“, бр.
29/2007, 34/2009, 16/2010 и 44/2014);
Одлука о улицама, локалним и некатегорисаним путевима („Службени лист града
Београда“, бр. 3/2001,15/2005 и 29/2007 – др. одлука);
Одлука о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина
(„Службени лист града Београда“, бр.12/2001, 15/2001, 11/2005, 23/2005 и 29/2007 – др. одлука, 2/2011
и 44/2014);
Одлука о одржавању чистоће („Службени лист града Београда“, бр. 27/2002 и 11/2005 и 6/2010 –др.
одлука 2/2011, 10/2011 – др. одлука, 42/2012, 31/2013 и 44/2014);
Одлука о локалним административним таксама („Сл. лист града Београда“ бр.50/14 и 77/14);
Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда („Сл. лист
града Београда“ бр. 11/14, 25/14 и 44/14);
Правилник о типу, величини, условима и поступку за постављање објеката и
средстава за оглашавање на територији града Београда („Службени лист града
Београда“, бр. 27/2009);545
Правилник о типу, величини, изгледу и другим условима за постављање привремених објеката
на јавним површинама („Сл.лист града Београда“ бр.62/2012);
Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе („Сл.гласник РС“
бр.93/2011 и 103/2013);
Правилник о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе
(„Сл.гласник РС“ бр.3/2010);
Правилник о условима, начину вођења и приступа, као и о садржини регистра
инвеститора („Сл.гласник РС“ бр.55/2010);
Правилник о садржини и начину израде техничке документације за објекте
високоградње („Службени гласник РС“, бр. 15/2008);
Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта и издавању
употребне дозволе („Службени гласник РС“, бр. 93/2011);
Одлука о условима и техничким нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова
(„Службени гласник РС“, бр. 58/2012);
Правилник о техничким стандардима приступачности („Службени гласник РС“, бр. 46/2013);
Правилник о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник РС“, бр. 61/2011);
Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у
сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ“, бр. 31/1981,49/1982, 29/1983, 2/1988 и 52/1990);
Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара („Службени лист
СФРЈ“, бр. 30/91);
Одлука о организацији Управе градске општине Врачар (''Службени
лист града Београда'', бр. 49/2010, 40/12, 74/13 и 13/2014);
 Статут градске општине Врачар („Службени лист града Београда“, бр.45/08, 17/10, 44/10, 6/12 и
35/12, 44/12 и 29/13);
 Статут града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 39/08, 6/10 и 23/13).
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 41 од 320
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕОдсек за имовинско-правне послове,
- Одсек за стамбене послове;
 Закон о средствима у својини Републике Србије (''Службени гласник РС'', бр. 53/95, 3/96, 54/96,
32/97 и 101/05);
 Закон о становању ("Службени гласник РС", бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53,93, 67/93, 46/94,
47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01 и 101/05);
 Закон о одржавању стамбених зграда ("Службени гласник РС", бр. 44/95, 46/98, 1/01 и 101/05
др. закон, 27/2011 – одлука УС и 88/2011);
 Закон о основама својинско-правних односа ("Службени лист СФРЈ", бр. 6/80, 36/90/,
"Службени лист СРЈ", бр. 29/96 и ''Службени гласник РС'', бр. 115/05);
 Одлука о кућном реду у стамбеним зградама "Службени лист града Београда", бр. 12/96, 14/96,
6/99 и 11/05);
 Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и „Службени
гласник РС“, број 30/10);
 Закон о управним споровима ("Службени гласник РС", бр. 111/09);
 Закон о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта ("Службени лист ФНРЈ",
бр. 52/58, 3/59, 24/59, 24/61 и 1/63 и ''Службени лист СФРЈ'', бр. 30/67 и 32/68);
 Закон о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС” бр.72/09, 81/09, 64/2010- Одлука УС,
24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014
 Закон о јавној својини ( „Сл.гласник РС“, бр. 72/2011 и 88/2013);
 Закон о враћању одузете имовине и обештећењу ( „Сл.гласник РС“, бр. 72/2011)
 Закон о експропријацији ("Службени гласник РС", бр. 53/95, ''Службени лист СРЈ'', бр. 16/01 и
''Службени гласник РС'', бр. 20/09);
 Закон о промету непокретности ("Службени гласник РС", бр. 42/98 и 111/09);
 Закон о надзиђивању зграда и претварању заједничких просторија у станове, атељеа и
пословни простор ("Службени гласник СРС", бр. 44/84 и 12/88);
 Закон о престанку важења Закона о надзиђивању зграда и претварању заједничких
просторија у станове, атељеа и пословни простор ("Службени гласник РС", бр. 46/94);
 Породични закон ("Службени гласник РС", бр. 18/05 и 72/2011 – др. закон);
 Закон о наслеђивању ("Службени гласник РС", бр. 46/95 и 101/03);
 Закон о облигационим односима (" Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89,
"Службени лист СРЈ'', бр. 31/93 и " Службени лист СЦГ", бр. 1/03- Уставна повеља);
 Закон о хипотеци ("Службени гласник РС", бр. 115/05);
 Закон о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима ("Службени
гласник РС", бр. 72/09 и 18/10);
 Закон о извршном поступку ("Службени гласник РС", бр. 125/04);
 Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07);
 Закон о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05 и 101/07);
 Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", бр.
120/04, 54/07, 104/09 и 36/10);
 Правилник о утврђивању станова који се изузимају од откупа у зградама, задужбинама које
би могле обновити рад ("Службени гласник РС“, бр. 29/94);
 Одлука о грађевинском земљишту ("Службени лист града Београда", бр. 23/10);
 Одлука о додели гаража у закуп на којима је корисник општина Врачар (''Службени лист
града Београда'', бр. 7/05 и 16/07);
 Одлука о додељивању станова на којима је корисник општина Врачар (''Службени лист
града Београда'', бр. 21/09 и 17/10);
 Одлука о организацији Управе градске општине Врачар (''Службени лист града Београда'', бр.
49/2010, 40/12, 74/13 и 13/14);
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 42 од 320
 Статут Градске општине Врачар ("Службени лист града Београда'', бр. 45/08, 17/10 и 44/10,
6/12, 35/12, 44/12 и 29/13);
 Упутство о поступању Општинске управе Градске општине Врачар у поступку заштите
имовине и лица умрлих на територији општине Врачар ("Службени лист града Београда", бр.
17/05);
 Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник РС", бр.
40/2010).
 Закон о промету непокретности ("Службени гласник РС", бр. 93/2014 и 121/2014);
 Закон о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС", бр. 31/2011, 99/2011 –др.закон,
109/2013 – одлука УС, 55/2014 и 139/2014).

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Одсек за буџет и трезор,
- Одсек за борачко-инвалидску заштиту и друштвене делатности;
Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07);
Закон о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Сл. гласник РС", бр.
30/10);
Закон о прекршајима ("Сл. гласник РС", бр. 65/2013);
Закон о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13);
Закон о буџету Републике Србије за 2014. годину (''Службени гласник Републике Србије'', број
110/13);
Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Србије'', број 62/06,
47/11, 93/12 и 99/13-усклађени дин.износи);
 Закон о финансирању политичких активности (''Службени гласник Републике Србије'', број
43/11);
Закон о јавном дугу ("Службени гласник Републике Србије'', број 61/05, 107/09 и 78/11);
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени
гласник Републике Србије'', број 119/12);
Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца ("Службени лист
СРЈ", бр. 24/98, 29/98 - испр. и 25/00 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 101/05 - др. закон и 111/09 др. закон);
Закон о основним правима носиоца "Партизанске споменице 1941" ("Службени лист СФРЈ"број
53/82 и 87/89);
Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица ("Сл. гласник СРС", бр.
54/89 и "Сл. гласник РС", бр. 137/04);
Закон о правима цивилних инвалида рата ("Сл. гласник РС", бр. 52/96);
Царински закон ("Сл. гласник РС" бр. 18/2010 и 111/2012);
Закон о сахрањивању и гробљима ("Сл. гласник СРС", бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и "Сл. гласник РС",
бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05 - др. закон, 120/12 одлука УС и 84/2013 - одлука УС);
Закон о избеглицама ("Сл. гласник РС", бр. 18/92, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/02 – одлука СУС и "Сл.
гласник РС", бр. 30/10);
Закон о средњој школи ("Сл. гласник РС", бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/02, 25/02 - испр.,
62/03 - др. закон, 64/03 - испр. др. закона, 101/05 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 55/2013 - др. закон);
Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 52/11 и 55/13);
Закон о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08,
44/10, 93/12 и 89/ 13 );
Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13);
 Закон о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр.
др. закона и 83/05 - испр. др. закона);
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 43 од 320
 Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12, 116/13 аутентично тумачење и
44/2014);
 Статут Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар“
Београд („Службени лист града Београда“, број 22/13);
 Статут Народног универзитета „Божидар Аџија“, број 01-4-956/1 од 13.05.2005. године, броj 011092/1 од 08.09.2008. године, број 01-1029/2 од 29.03.2010. године, број 01-1959/1 од 26.11.2012.
године, број 01-275/1 од 28.02.2013. године и број 01-679/1 од 22.05.2013. године;
 Статут Установе Спортско рекреативно образовни центар „Врачар“, број 654 од 06.06.2013.
године;
Подзаконски и други акти
Уредба о буџетском рачуноводству ("Службени гласник Републике Србије'', број 125/03 и 12/06);
Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника
буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања
("Службени гласник Републике Србије'', број 51/07 и 14/08 - исправка);
Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем
("Службени гласник Републике Србије'', број 103/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13,
61/13,63/13-испр, 106/13 и 120/13);
Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава
са тих рачуна ("Службени гласник Републике Србије'', број 104/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13,
48/13, 61/13, 106/13 и 120/13);
Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна
трезора ("Службени гласник Републике Србије", број 92/02, 100/03 и 10/04);
Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и
извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору ("Службени
гласник Републике Србије", број 99/11 и 106/13);
Фискална стратегија за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину ("Службени гласник
Републике Србије", број 97/13);
Одлука о привременом утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских
општина и привременом утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским
општинама за период јануар-март 2014. године;
Статут градске општине Врачар ("Службени лист града Београда“, број 45/08, 17/10, 44/10, 6/12,
35/12, 44/12 и 29/13);
Одлука о привременом финансирању градске општине Врачар за 2014. годину (''Службени лист
града Београда'', број 74/13);
Правилник о борачком додатку ("Сл. лист СРЈ", бр. 37/98 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/03 -Уставна
повеља);
Правилник о утврђивању процента војног инвалидитета ("Сл. лист СРЈ", бр. 37/98 и "Сл. лист
СЦГ", бр. 1/03 - Уставна повеља);
Правилник о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на ортопедски
додатак и разврставању тих оштећења у степене ("Сл. лист СРЈ", бр. 37/98 и "Сл. лист СЦГ", бр.
1/03 - Уставна повеља);
Правилник о медицинским индикацијама за разврставања војних инвалида у степене додатка
за негу и помоћ ("Сл. лист СРЈ", бр. 37/98 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/03- Уставна повеља);
Правилник о раду лекарских комисија у поступку за остваривање права по закону о основним
правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца ("Сл. лист СРЈ", бр. 37/98 и "Сл. лист
СЦГ", бр. 1/03 - Уставна повеља);
Правилник о начину остваривања и коришћења права на бесплатну и повлашћену вожњу
("Сл. лист СРЈ", бр. 37/98 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/03 - Уставна повеља);
Правилник о ортопедским помагалима војних инвалида (“Службени гласник РС”, бр.45/09);
Уредба о праву на месечно новчано примање за време незапослености ратних војних инвалида
од В до X групе из оружаних акција после 17. августа 90. године ("Сл. гласник РС", бр. 42/2006);
Уредба о решавању стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 44 од 320
бораца ("Сл. гласник РС", бр. 82/2006);
Уредба о начину остваривања права припадника Југословенске војске у отаџбини и
Равногорског покрета у области борачко-инвалидске заштите ("Сл. гласник РС", бр. 51/2005);
Правилник о јединственој евиденцији података о корисницима права у области борачкоинвалидске заштите ("Службени гласник РС", број 54/08);
Одлука о допунском материјалном обезбеђењу учесника НОР и чланова њихових породица
(''Службени лист града Београда'' , број 13/98);
Одлука о проширеном обиму заштите цивилних инвалида рата ("Службени лист града
Београда", број 12/84 и 10/98);
Одлука о правима и обавезама корисника превоза у возилима јавног градског превоза на свим
линијама у интегрисаном тарифном систему на подручју града Београда (Службени лист града
Београда'', број 15/06, 24/06, 8/08, 6/09, 2/10, 15/10 и 9/11)
Правилник о радној књижици ("Сл. гласник РС", бр. 17/97);
Правилник о начину и поступку регистровања уговора о раду за обављање послова ван
просторија послодавца и послова кућног помоћног особља ("Сл. гласник РС", бр. 1/02);
Статут града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 39/08, 6/10 и 23/13);
Одлука о организацији Управе градске општине Врачар („Службени лист града Београда“, бр.
49/2010, 40/12, 74/13 и 13/14)
Одлукa о начину финансирања програма удружења из буџета Градске општине Врачар
(„Службени лист града Београда“, бр. 74/13);
Одлукa о суфинансирању спортских програма и активности из буџета градске општине Врачар
("Службени лист града Београда", број 74/13);
Одлука о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на градским (окружним),
републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде ("Службени лист
града Београда", број 74/13);
 Одлука о награђивању ученика и Студената из буџета Градске општине Врачар ("Службени
лист града Београда", број 74/13);
 Одлука о начину мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају
и суфинансирају из буџета Градске општине Врачар ("Службени лист града Београда", број 74/13);
-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ- Одсек за послове писарнице и Услужног центра,
- Одсек за информатику и АОП;
 Закон о републичким административним таксама (''Службени гласник РС'', бр.43/03, 51/03,
53/04, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 и 57/14);
 Статут града Београда (''Службени лист града Београда'', бр. 39/08 и 6/2010 и 23/13);
 Статут Градске општине Врачар („Службени лист града Београда“, број 45/08 ,17/10 , 44/10, 6/12,
35/12, 44/12 и 29/13);
 Одлука о организацији Управе градске општине Врачар (''Службени лист града Београда'', бр.
49/2010, 40/12, 74/13 и 13/14).
Напомена
Од 28.12.2009. године вођење матичних књига је прешло у надлежност Градске управе Града
Београда, тј. Секретаријата за управу – Сектор за лична стања грађана, вођење матичних књига и
изборна права. Сектор је подељен на мање организационе јединице, 17 Одсека за лична стања грађана,
вођење матичних књига и изборна права, који воде матичне књиге и решавају у првостепеном
управном поступку за територију Града Београда. Седишта поменутих Одсека се налазе у градским
општинама.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 45 од 320
-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ- Одсек за управно-правне послове,
- Одсек за грађевинску инспекцију,
- Одсек за комуналну инспекцију;
Прописи који се примењују у раду грађевинске инспекције:
Закон о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01, "Сл. гласник РС", бр.
30/2010);
Закон о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС” бр.72/09, 81/09, 64/10 – одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13)
Закон о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске
дозволе (Сл. гласник РС“ бр. 25/13)
Закон о легализацији објеката („Сл. гласник РС“ бр. 95/13)
Прописи који се примењују у раду комуналне инспекције:
Закон о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01, "Сл. гласник РС", бр.
30/2010);
Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11);
Закон о прекршајима („Сл. гласник РС“ бр. 65/13);
Одлука о комуналној инспекцији ( "Сл. лист града Београда", бр. 18/92, 19/92-испр.,
9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99, 11/2005 и 29/14);
Одлука о комуналном реду ("Сл. лист града Београда", бр. 10/2011 и 60/12 );
 Одлука о пијацама ("Сл. лист града Београда", бр. 9/2001, 11/2005, 23/2005 и 2/11);
 Одлука о условима и начину постављања привремених објеката на јавним
површинама у Београду ("Сл. лист града Београда", бр. 10/2011 );
 Одлука о кућном реду у стамбеним зградама ("Сл. лист града Београда", бр. 12/96 –
пречишћени текст, 14/96-испр., 6/99 и 11/2005);
Одлука о радном времену занатства и трговине на територији града Београда („Сл. лист града
Београда“ бр. 31/13 и 22/14);
 Одлука о одржавању чистоће ("Сл. лист града Београда", бр. 27/2002, 11/2005, 6/10-др.одлука, 2/11,
1011- др.одлука, 42/12, 31/13 и 44/14);
 Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији Града Београда ("Сл.
лист града Београда", бр. 37/11, 55/11 и 34/14);
 Одлука о јавним паркиралиштима ("Сл. лист града Београда", бр. 12/2010 , 37/2011, 42/2011,
41/14, 30/14 и 34/14 )
 Одлука о јавној расвети ("Сл. лист града Београда", бр. 4/87, 10/87-испр., 25/I/88, 13/90, 15/91,
23/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99 и 11/2005);
 Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката ("Службени лист града
Београда”, број 31/02 – пречишћен текст, 5/03, 11/05, 18/06, 61/09 , 24/10 и 10/11)
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 46 од 320
-СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ- Одсек за скупштинске послове, послове Општинског већа, председника/председнице
Општине и начелника/начелнице Општинске управе,
- Реферат административних послова, изабраних, именованих и постављених лица;
 Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС ", бр. 129/07);
 Закон о територијалној организацији Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 129/07);
 Закон о главном граду ("Службени гласник РС", бр. 129/07);
 Закон о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 34/2010 – одлука УС и 54/11);
 Закон о јавним набавкама („Cлужбени гласник Републике Cрбије“ број 124/2012)
 Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС" бр. 34/01,
62/06, 63/06, 116/08 – други закон 92/11 и 99/11-др.закон, 10/2013 и 55/2013);
 Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", бр.
120/04, 54/07, 104/2009 и 36/2010);
 Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 33/01 и "Службени
гласник РС", бр. 30/2010);
 Закон о раду ("Службени гласник РС " број 24/05 и 61/05, 54/2009, 32/2013 и 75/14);
 Закон о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/09, 57/89,
"Службени лист СРЈ" бр. 31/93 и "Службени лист СЦГ", бр. 1/03 – Уставна повеља);
 Закон о печату државних и других органа ("Службени гласник РС", бр. 101/07);
 Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 119/2012, 116/2013-аутентично
тумачење и 44/2014-др. закон)
 Закон о јавном информисању ("Службени гласник РС", бр. 43/2003, 61/2005, 71/2009, 89/2010 и
41/2011);
 Закон о агенцији за борбу против корупције ("Службени гласник РС", бр. 97/2008, 53/2010 и
66/11-одлука УС, 67/2013 -одлука УС и 112/2013);
 Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник РС", бр.
40/10);
 Уредба о одржавању стамбених зграда и станова ("Службени гласник РС", бр. 43/93);
 Статут града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 39/08, 6/10 и 23/13);
 Статут градске општине Врачар ("Службени лист града Београда", бр. 45/08, 17/10, 44/10,
6/2012, 35/2012, 44/12, 29/13 );
 Одлука о организацији Управе градске општине Врачар (''Службени лист града Београда'', бр.
49/2010, 40/12, 74/13 и 13/2014);
 Одлука о организацији, саставу и надлежностима сталних радних тела Скупштине градске
општине Врачар ("Службени лист града Београда", 44/12);
 Одлука о накнадама и другим примањима одборника/одборница у Скупштини општине
Врачар и платама изабраних, именованих и постављених лица ("Службени лист града
Београда", бр.16/2012, 50/2013 и 46/2014);
 Одлука о употреби грба и заставе /стега/ града Београда ("Службени лист града Београда", бр.
18/03 и 42/09);
 Пословник Скупштине градске општине Врачар ("Службени лист града Београда", бр. 15/11 –
пречишћен текст, 6/12, 35/12, 44/12 и 56/14);
 Пословник о раду Општинског већа градске општине Врачар (96-38/2012-VIII/1 од 4. јула 2012.
године)
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 47 од 320
СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
-одсек за финансијско-материјалне послове,
- одсек за јавне набавке,
- одсек за заједничке послове,
- реферат техничких послова, противпожарне заштите и економата.
 Закон о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009 и 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013)
 Закон о буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник Републике Србије“, број
110/2013)
 Закон о финансирању локалне самоуправе(„Службени гласник Републике Србије“, број 62/2006,
47/2011, 93/2012 и 99/2013 – усклађени дин. изн.)
 Закон о рачуноводству и ревизији („Службени гласник Републике Србије“, број 46/2006, 111/2009,
99/2011- др. Закон и 62/2013 – др. Закон)
 Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени
гласник Републике Србије“, број 119/2012)
 Правилник о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између корисника јавних
средстава и привредних субјеката када су корисници јавних средстава дужници („Службени
гласник Републике Србије“, број 21/2013)
 Закон о финансирању политичких активности („Службени гласник Републике Србије“, број
43/2011)
 Закон о јавном дугу („Службени гласник Републике Србије“, број 61/2005, 107/2009 и 78/2011)
 Закон о платном промету („Службени гласник Републике Србије“, број 43/2004, 62/2006, 111/2009др. Закон и 31/2011 и „Службени лист СРЈ“, број 3/2002 и 5/2003)
 Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник Републике
Србије“, број 93/2012)
 Закон о затезној камати („Службени гласник Републике Србије“, број119/2012)
 Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник Републике Србије“,
број 80/2002,84/2002 – испр.,23/2003 – испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005 и 85/2005- др. Закон,62/2006др. Закон,63/2006- испр. Др. Закон, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – др. Закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012испр, 93/2012, 47/2013, 108/2013 и 68/2014)
 Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник Републике Србије“, број 24/2001, 80/2002 –
др.закон, 135/2004, 62/2006 и 65/2006-испр, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011, 93/2012 и
114/2012-Одлука УС 8/2013 – усклађени дин.изн., 47/2013 и 48/2013 – испр.)
 Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник Републике Србије“,
број 84/2004, 61/2005, 62/2006 и 5/2009, 52/2011, 101/2011 и 7/2012 – усклађени дин.изн., 8/2013 усклађени дин.изн, 47/2013, 108/2013, 6/2014, 57/2014 и 68/2014)
 Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Србије“, број
34/2003, 64/2004 - одлука усрс, 84/2004-др. Закон, 85/2005, 101/2005 -др. Закон и 63/2006- одлука усрс,
5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 и 108/2013)
 Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате
у буџетима јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 30/2013)
 Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем
(„Службени гласник Републике Србије“, број 103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013,
48/2013, 61/2013, 63/2013 – испр, 106/2013, 120/2013, 20/2014 и 64/2014)
 Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем („Службени гласник Републике Србије“, број 106/2006)
 Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама
амортизације („Службени гласник Републике Србије“, број 17/1997, 24/2000)
 Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун
извршења буџета Републике Србије(„Службени гласник Републике Србије“, број 120/2012)
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 48 од 320
 Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника
буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања
(„Службени гласник Републике Србије“, број 51/2007 и 14/2008-испр.)
 Правилник о садржају и начину финансијског извештавања о планираним и оствареним
приходима и примањима и планираним и извршеним расходима и издацима јединица локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 79/2011)
 Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна
трезора („Службени гласник Републике Србије“, број 92/2002, 100/2003 и 10/2004)
 Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна
консолидованог рачуна трезора републике и о начину извештавања о инвестирању средстава
корисника буџета и организација обавезног социјалног осигурања („Службени гласник Републике
Србије“, број 3/2004, 104/2004, 1/2006 и 111/2009)
 Правилник о обрасцу збирне пореске пријаве о обрачунатим и плаћеним доприносима за
обавезно социјално осигурање по одбитку („Службени гласник Републике Србије“, број 96/2004,
105/2004, 65/2005, 82/2006, 15/2012, 123/2012, 61/2013, 74/2013 – др. правилник и 118/2013)
 Правилник о обрасцу појединачне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу и
доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку на терет примаоца прихода
(„Службени гласник Републике Србије“, број 128/2003)
 Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава
са тих рачуна („Службени гласник Републике Србије“, број 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012,
99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013, 120/2013, 20/2014, 60/2014 и 66/2014)
 Правилник о начину и поступку обрачунавања пореза на зараде у случају умањења пореске
основице („Службени гласник Републике Србије“, број 115/2013)
 Правилник о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе
директног корисника буџетских средстава („Службени гласник Републике Србије“, број 123/2003)
 Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени
гласник Републике Србије“, број 98/2007-пречишћен текст)
 Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник Републике Србије“, број 125/2003 и
12/2006)
 Уредба о мерама за спречавање неблаговременог измиривања новчаних обавеза јавног сектора
према привредним субјектима („Службени гласник Републике Србије“, број 80/2011)
 Уредба о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа порез на додату
вредност („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2004)
 Уредба о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној својини
(„Службени гласник Републике Србије“, број 27/1996)
 Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике
Србије јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег дела пореза на зараде и
пореза на добит предузећа аутономној покрајини („Службени гласник Републике Србије“ број
6/2006 и 108/2008)
 Одлука о обрасцима пријава података за матичну евиденцију о осигураницима и корисницима
права из пензијског и инвалидског осигурања („Службени гласник Републике Србије“, број
118/2003, 11/2006 и 54/2010-др. уредба)
 Упутство о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог
рачуна трезора Градске општине Врачар Број 92-11/2013 од 05.11.2013. године.
 Уредба о изгледу, садржају и начину попуњавања образаца, као и начину достављања обраде
података који се уносе у регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у
јавном сектору („Cлужбени гласник Републике Cрбије“ број 76/2013)
 Закон о јавним набавкама („Cлужбени гласник Републике Cрбије“ број 124/2012)
 Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ број 29/2013 и
104/2013);
 Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним
набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 29/2013);
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 49 од 320
 Правилник о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки
(„Службени гласник Републике Србије“ број 29/2013);
 Правилник о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког
поступка („Службени гласник Републике Србије“ број 29/2013);
 Правилник о грађанском надзорнику („Службени гласник Републике Србије“ број 29/2013);
 Правилник о форми и садржини кредитног захтева и форми и садржини документације о
кредитној способности наручиоца („Службени гласник Републике Србије“ број 31/2013);
 Списак међународних организација и међународних финансијских институција чији се
посебни поступци јавних набавки могу примењивати уместо одредаба Закона о јавним
набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 33/2013);
 Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла
(„Службени гласник РС“, број 33/2013)
 Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука
УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС);
 Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ број 29/78, 39/85, 45/89 –одлука УСЈ и 57/89 и
„Сл. лист СРЈ“, број 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, број 1/2003 – Уставна повеља);
 Закон о радним односима у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'', број
48/91, 66/91, 44/98 – други закон, 49/99 – други закон, 34/2001 – други закон, 39/2002, 49/2005 –
Одлука Уставног суда Републике Србије, 79/2005 - други закон, 81/2005 - исправка другог закона,
83/2005 - исправка другог закона и 23/2013 – Одлука Уставног суда Републике Србије);
 Закон о раду (''Службени гласник Републике Србије'', број 24/05, 61/05, 54/09 и 32/2013);
 Анекс посебног колективног уговора за државне органе (''Службени гласник Републике Србије'',
број 11/09 и 15/12);
 Закон о пензијском и инвалидском осигурању (''Службени гласник Републике Србије'', број 34/03,
64/04 – одлука уставног суда Републике Србије, 84/04 – други закон, 85/05, 101/05 – други закон, 63/06
– одлука уставног суда Републике Србије, 5/09 , 107/09, 101/10, 93/2012 – други закон, 62/2013 и
108/2013);
 Закон о државној управи (''Службени гласник Републике Србије'', број 79/2005, 101/2007 и
87/2011);
 Закон о општем управном поступку (''Службени лист савезне Републике Југославије'' број 33/97 и
31/01 и „Службени гласник Републике Србије“ број 30/10);
 Закон о евиденцијама у области рада (''Службени лист савезне Републике Југославије'', број 46/96
и ''Службени гласник Републике Србије'', број 101/05 – други закон и 36/09 – други закон);
 Закон о државним и другим празницима у Републици Србији (''Службени гласник Републике
Србије'', број 43/01 , 101/07 и 92/11);
 Одлука о јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у
области рада (''Службени лист савезне Републике Југославије“, брoј 9/98, 25/00, „Службени лист
Србије и Црне горе“, број 1/03 – уставна повеља и „Службени гласник Републике Србије“ број 15/10 –
други правилник);
 Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник Републике
Србије“, број 36/09 и 88/10);
 Правилник о исправи о здравственом осигурању и посебној исправи за коришћење
здравствене заштите (''Службени гласник Републике Србије'', број 68/2006, 49/07, 50/07 – исправка,
95/07, 127/07, 37/08, 54/08, 61/08, 1/09, 25/09, 42/10 , 45/10,103/10,89/11,91/11, 34/12, 78/12, 81/12 –
исправка, 96/12 – исправка, 114/12 и 110/2013);
 Уредба о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно социјално
осигурање, јединственим методолошким принципима и јединственом кодексу шифара за унос
података у јединствену базу централног регистра обавезног социјалног осигурања (''Службени
гласник Републике Србије'', број 54/10, 124/12 и 119/2013);
 Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Службени
гласник Републике Србије “ број 104/09);
 Закон о спречавању злостављања на раду (''Службени гласник Републике Србије'''', број 36/10);
 Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и
заштитом од злостављања на раду (''Службени гласник Републике Србије”, број 62/10);
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 50 од 320
 Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (''Службени
гласник Републике Србије'', број 36/09 и 32/2013);
 Правилник о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и
начину доказивања извршавања те обавезе (''Службени гласник Републике Србије'', број 33/10,
48/10 – исправка и 113/2013);
 Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима (''Службени гласник
Републике Србије'' број 85/05 и 31/11);
 Уредба о програму и начину полагања државног стручног испита (''Службени гласник
Републике Србије'' број 16/09);
 Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника (''Службени
гласник Републике Србије, број 98/07 – пречишћен текст);
 Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник Републике Србије “, број 101/05);
 Закон о печату државних и других органа („Службени гласник Републике Србије“ број 101/07);
 Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије („Службени гласник
Републике Србије “, број 36/09);
 Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини
(„Службени гласник Републике Србије “, број 72/06, 84/06-исправка и 30/2010);
 Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и
здравља на раду („Службени гласник Републике Србије “, број 60/06);
 Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду („Службени гласник
Републике Србије “, број 62/07);
 Статут градске општине Врачар („Службени лист града Београда“, број 45/08, 17/10, 44/10, 6/12,
35/12, 44/12 и 29/2013);
 Правилник о оцењивању запослених у Управи градске општине Врачар Број 110-4/11;
 Одлука о организацији Управе градске општине Врачар ("Службени лист града Београда", број
49/10, 40/12, 74/2013 и 13/2014);
 Правилник о звањима, занимањима и платама постављених и запослених лица у Управи
градске општине Врачар број 110-1/2012-V, број 110-2/2012-V, број 110-4/2012-V и 110-2/2014-V;
 Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи градске
општине Врачар број 110-2/2011-V, 110-5/2011-V, 110-3/2012-V, 110-5/2012-V, 110-1/2013-V и 1101/2014-V
 Решење о распореду радног времена и дневног одмора запослених у Управи градске општине
Врачар број 920-388/2013-VIII и 920-31/2014- VIII
 Правилник о стручном усавршавању и школовању (дошколовавању) запослених и
постављених лица у Општинској управи градске општине Врачар број 110-8/2007- V и 1106/2009- V;
 Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду,
професионалном обољењу и обољењу у вези са радом („Службени гласник Републике Србије“, број
72/06 и 84/06-исправка);
 Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник Републике
Србије “, број 30/10);
 Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне
околине („Службени гласник Републике Србије “, број 94/06 и 108/06-исправка);
 Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава за и
опреме за личну заштиту на раду („Службени гласник Републике Србије “, број 92/08);
 Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад
(„Службени гласник Републике Србије “, број 23/09 и 123/2012;
 Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту („Службени
гласник Републике Србије “, број 21/09);
 Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу терета
(„Службени гласник Републике Србије “, број 106/09);
 Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са
екраном („Службени гласник Републике Србије “, број 106/09 и 93/2013);
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 51 од 320
 Уредба о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се
покретне ствари из јавне својине могу отуђити непосредном погодбом („Службени гласник
Републике Србије “, број 53/2012);
 Правилник о безбедности лифтова ( "Службени лист РС број 101/2010")
 Закон о заштити од пожара („Службени гласник Републике Србије “, број 111/09);
 Правила заштити од пожара за управну зграду градске општине Врачар (Одлука број 920244/2013-VIII);
 Правилник о начину израде и садржају плана заштите од пожара аутономне покрајине,
јединице локалне самоуправе и субјеката разврстаних у прву и другу категорију („Службени
гласник Републике Србије “, број 73/2010);
 Правилник о посебној обуци и полагању стручног испита из области заштите од пожара
(„Службени гласник Републике Србије “, број 92/2010 и 11/2011);
 Правилник о техничким и другим захтевима за ручне и превозне апарате за гашење
пожара(„Службени гласник Републике Србије “, број 74/2009);
 Програм обуке запослених из области заштите од пожара (Одлука број 920-587/2010-VIII);
 Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара („Службени лист
СФРЈ “, број 30/91);
 Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Службени
лист СФРЈ број 53/88 и 54/88-испр. и „Сл. лист СРЈ“,бр. 28/95);
 Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у
објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима („Службени гласник СРС,
број 21/89);
 Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења
(„Службени лист СРЈ, број 11/96);
 Уредба о обавезним средствима и опреми за личну узајамну и колективну заштиту од
елементарних непогода и других несрећа („Службени гласник РС, број 3/11);
 Закон о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије “, број 135/04, 36/09,
36/09-други закони , 72/09-други закон и 43/11 одлука УС);
 Закон о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије “, број 36/09 и 88/10);
 Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање
(„Службени гласник Републике Србије “, број 114/2013);
 Закон о јавној својини („Службени гласник Републике Србије “, број 72/11 и 88/2013);
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 52 од 320
8. Услуге које се пружају заинтересованим лицимa
У следећем каталогу дати су подаци о услугама које градска општина Врачар, у оквиру делокруга
утврђеног законом, непосредно пружа заинтересованим физичким и правним лицима
8.1. Каталог услуга општине Врачар
1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
СПИСАК УСЛУГА
1. Грађевински послови
1.1 Услуга издавања грађевинске дозволе
1.2 Услуга издавања употребне дозволе
1.3 Услуга издавања решења о одобрењу за извођења радова на инвестиционом одржавању,
адаптацији, санацији или изградњу помоћног објекта
1.4 Услуга издавања уверења о структури и квадратури стамбених и пословних објеката
1.5 Услуга утврђивања престанка важења привремених грађевинских дозвола
1.6 Услуга измене решења о грађевинској дозволи услед промене инвеститора у току грађења
објекта
1.7 Услуга измене решења о грађевинској дозволи услед промена у току грађења
1.8 Услуга издавања решења о привременој грађевинској дозволи
1.9 Услуга издавања потврде о извршеној пријави радова
1.10 Услуга издавања потврде о усаглашености изграђених темеља са главним пројектом
1.11 Услуга издавања решења о уклањању објекта, односно његовог дела
2. Комунални послови
2.1 Услуга издавања решења за заузеће јавних површина
2.2 Услуга издавања рашења за заузеће јавних површина по основу конкурса или лицитације
2.2.1 Услуга издавања решења за привремене покретне објекте
2.2.2 Услуга издавања решења за привремене објекте
2.3 Услуга издавања решења за оглашавање
2.4 Услуга издавања решења за сечу и орезивање стабала
2.5 Услуга издавања решења за манифестације
3. Услуга вршења увида у списе предмета и/или техничку документацију
4. Услуга издавања потврда, преписа решења
2. СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
1. Услуга организовања и реализација манифестација
2. Услуга подршке и праћења седница Већа општине Врачар
3. Услуга подршке и праћења скупштине општине
3. СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКE И ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
1. Спровођење поступака јавних набавки за потребе Градске општине Врачар
2. Услуга одржавања зграде, опреме и уређаја Градске општине Врачар и стварање услова за редован
рад запослених у Општинској управи Градске општине Врачар.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 53 од 320
4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Услуге друштвених делатности
Издавање уверења предузетницима
Издавање уверења студентима
Услуге издавања, уписа промена и чувања радних књижица
Издавање потврда корисницима борачко инвалидске заштите
Издавање уверења избеглим, расељеним и прогнаним лицима
5. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
1. Услуге овере потписа, преписа и рукописа
2. Услуге информисања у вези делокруга рада органа управа
6. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Услуге исељавања бесправно усељених лица
Услуге издавања уверења о конституисању скупштине станара зграде
Услуге издавања уверења о исплаћеној откупној цени стана
Услуге спровођења поступка експропријације
Услуге додела станова и гаража на коришћење
Услуге спровођења поступка у вези откупа станова
Услуге пружања бесплатне правне помоћи
7. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
1. Услуге инспекцијског надзора у комуналној делатности
2. Услуге инспекцијског надзора над изградњом и употребом објекта
3. Услуге спровођења поступка принудног извршења
9. Поступак ради пружања услуге
Информације о раду Управе градске општине доступне су на сајту: www.vracar.rs. Грађани могу
упутити питања:




позивом Кол центра на број 360-2-380
слањем СМС поруке „ VR текст поруке“ на број 6633 (важи за све мреже)
слањем e-mail поруке на [email protected]
слањем ММС поруке на телефон: 065/360-2-380
Одређена документа грађани могу наручити и добити путем Услужног сервиса за доставу докумената
на кућну адресу :


путем телефона 360-2-380
електронским путем
Наручивање докумената телефоном, Извода из матичних књига рођених, венчаних, умрлих и Уверења
из књиге држављана (само за лица која су уписана у матичне књиге градске општине Врачар), врши се
позивом на телефонски број: 360-2-380, добићете љубазне оператере Кол центра који ће Вам помоћи
да поручите и добијете на кућну адресу наведена документа..
За извод из књиге рођених, венчаних и умрлих потребно је платити републичку административну
таксу у износу 410,00 динара за изводе на домаћем обрасцу, односно 670,00 динара на међународном
обрасцу.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 54 од 320
За Уверење из књиге држављана потребно је уплатити републичку административну таксу у износу од
720,00 динара.
Републичка административна такса се не плаћа за социјална давања, за дечији додатак, за упис у
школу или факултет, за регулисање војне обавезе, за заснивање радног односа и за пријаве за упис у
матичне књиге.
Достава извода износи 360,00 динара (укључујући ПДВ). Таксе и трошкови доставе плаћају се куриру
приликом преузимања извода.
Изводи се уручују у року од 2-5 дана за лица са пребивалиштем на територији града Београда –
куриром. За лица са пребивалиштем ван територије Београда изводи се достављају путем поште, а рок
доставе зависи од ажурности поште.
За наручивање докумената електронским путем, Извода из матичне књиге рођених, венчаних,
умрлих, и Уверење из књиге држављана ( само за лица која су уписана у матичне књиге у градској
општини Врачар ) потребно је платити републичку административну таксу у износу од 410,00 динара
за изводе на домаћем обрасцу, односно 670,00 динара за изводе на међународном обрасцу, док је за
Уверење из књиге држављана потребно платити републичку административну таксу у износу од
750,00 динара.
Изводи се уручују у року од 2 – 5 дана за лица са пребивалиштем на територији града Београдакуриром. За лица са пребивалиштем ван територије Београда изводи се достављају путем поште, а рок
доставе зависи од ажурности поште.
Републичка административна такса не плаћа се за социјална давања, за дечији додатак, за упис у
школу, или факултет, за регулисање војне обавезе, за заснивање радног односа и за пријаве за упис у
матичне књиге.
Достава извода износи 360,00 динара ( укључујући ПДВ). Таксе и трошкови доставе плаћају се куриру
приликом преузимања извода.
Грађанима је омогућено да користе услугу електронског обавештавања о статусу предмета.
Подносећи захтев ради остваривања права или регулисања обавеза, грађани се изјашњавају да ли желе
да електронском поштом буду обавештени о решавању предмета.
9.1 Одељење за општу управу
a) Писарница
Радно време са странкама: радним даном од 8:00 до 17:00 часова,
Телефон за информације: 3081-410
Место овере: шалтери 6 и 7 у приземљу
Бирачки списак: шалтер 10
Потврда о животу: VII спрат, канцеларија 702, тел.: 3081-558
Пријем поднесака: шалтер 9
Овера потписа (изјаве, пуномоћја, сагласности и др..)
Потребна документација:
- најмање 2 примерка документа на коме се оверава потпис;
- лична карта или пасош лица које оверава потпис и његово лично присуство;
- доказ о уплаћеној такси према Закону о републичким административним таксама.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 55 од 320
Овера преписа:
Потребна документација:
- оригинал документа на увид;
- најмање 2 копије документа;
- доказ о уплаћеној такси према Закону о републичким административним таксама.
Бирачки списак:
Увид у бирачки списак, потврда о изборном праву
Потребна документација:
- лична карта
Напомена:
Могуће је извршити увид на следећем интернет сајту: http://www.drzavnauprava.gov.rs/electoralroll.php
Уверење о упису у бирачки списак
Потребна документација:
- лична карта;
- доказ о уплаћеној такси према Закону о републичким административним таксама.
Упис, брисање, измена, допуна и исправка бирачког списка
Потребна документација:
- лична карта;
- документа на основу кога се тражи упис, брисање, измена, допуна или исправка
(нпр. извод из матичне књиге венчаних..).
Потврда о животу:
Потребна документација:
- важећа лична карта и лично присуство (евентуално и инострани образац).
Такса се не наплаћује.
Могућ је излазак на терен у случају непокретних и болесних особа.
б) Услужни центар
У општинском услужном грађанима се пружају стручне информације о току поступка који се воде у
унутрашњим организационим јединицама Управе градске општине – Одељењу за грађевинске и
комуналне послове, Одељењу за имовинско-правне и стамбене послове, Одсеку за грађевинску
инспекцију и Одсеку за комуналну инспекцију, пружају се стручна помоћи и информација о правима
и правним интересима грађана/грађанки и правних лица у поступку пред управним органом,
омогућава се странкама да остваре право разгледања списа предмета и да предају поднеске. Радно
време
Услужног
ценра
је
радним
даном
од
8:30
до
16:30
часовa.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 56 од 320
9.2. Одељење за грађевинске и комуналне послове
У Одељењу се воде управни и вануправни поступци у вези са грађевинским и комуналним пословима
који спадају у делокруг Одељења. Рокови за поступање и/или доношење аката у овим поступцима су
прописани Законом о општем управном поступку као и посебним законима које Одељење примењује у
свом раду, при чему је рок за доношење акта у вануправним поступцима 30 дана, док је у управним 60
дана.
а) Грађевински послови
За објекте до 800 m² бруто развијене грађевинске површине Одељењу за грађевинске и комуналне
послове као надлежном органу за поступање подносе се следећи захтеви:
o захтев за добијање решења о грађевинској дозволи (за радове на изградњи нових и
реконструкцији, доградњи и надоградњи постојећих објеката) (чл. 135. Закона о планирању и
изградњи);
o захтев за измену решења о грађевинској дозволи услед промене инвеститора у току грађења
објекта (чл. 141. Закона о планирању и изградњи);
o захтев за измену решења о грађевинској дозволи услед промена у току грађења (чл. 142. Закона
о планирању и изградњи);
o захтев за добијање решења о извођењу радова за које се не издаје грађевинска дозвола (за
радове на инвестиционом одржавању објекта и уклањању препрека за особе са инвалидитетом,
адаптација, санација и промена намене објекта без извођења грађевинских радова, односно
промена намене објекта, изградње помоћних објеката, као и посебних врста објеката) (чл.145.
Закона о планирању и изградњи);
o захтев за издавање решења о привременој грађевинској дозволи (чл. 147. Закона о планирању и
изградњи);
o захтев за издавање потврде о извршеној пријави радова (чл. 148. Закона о планирању и
изградњи);
o захтев за издавање потврде о усаглашености изграђених темеља са главним пројектом (чл.152.
Закона о планирању и изградњи);
o захтев за вршење техничког прегледа објекта и издавање решења о употребној дозволи (чл.
155. – 158. Закона о планирању и изградњи);
o захтев за уклањање објекта, односно његовог дела (чл. 168. Закона о планирању и изградњи);
o захтев за издавање клаузуле правноснажности на добијено решење;
o захтев за издавање уверења о физичким деловима објекта;
o захтев за вршење увида у списе предмета и/или техничку документацију;
o захтев за издавање преписа решења.
По примљеном захтеву, врши се преглед приложене правне и техничке документације.
У случају непотпуне документације, од подносиоца захтева се тражи допуна исте у примереним
законским роковима.
На основу уредне правне и техничке документације издаје се тражено решење, односно потврда у
законом прописаним роковима.
На свако издато решење може се уложити жалба у року наведеном у поуци о правном леку у решењу.
По истеку рока за жалбу, на решење на које није изјављена жалба, ставља се клаузула
правноснажности а по поднетом захтеву странке.
Уколико странка изјави жалбу, предмет се доставља надлежном другостепеном органу на одлучивање.
У случајевима истека рока важности решења, иста се стављају ван снаге.
б) Kомунални послови
Одељењу за грађевинске и комуналне послове као надлежном органу за поступање у управним и
вануправним предметима из комуналне области подносе се следећи захтеви:
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 57 од 320
o захтев за доношење решења о постављању киоска и мањих монтажних објеката привременог
карактера, (Одлука о условима и начину постављања привремених објеката на јавним
површинама у Београду, „Сл. лист града Београда", бр. 31/2002 - пречишћен текст, 11/2005,
29/2007, 61/2009, 24/2010, 10/2011 и 10/2011 - др. одлука);
o захтев за доношење решења о постављању покретних привремених објеката на површинама
јавне намене, (Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката, „Сл. лист
града Београда", бр. 31/2002 - пречишћен текст, 5/2003, 11/2005, 18/2006, 61/2009, 24/2010 и
10/2011);
o захтев за доношење решења о постављању средстава за оглашавање, (Одлука о оглашавању на
територији града Београда, "Службени лист града Београда", бр. 29/2007, 34/2009 и 16/2010 );
o захтев за доношење решења за орезивање и сечу стабала;
o захтев за доношење решења за орезивање и сечу стабала на јавним површинама (Одлука о
уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина „Службени лист града
Београда“, бр. 12/2001, 15/2001, 11/2005, 23/2005, 29/2007 - др. одлука и 2/2011);
o захтев за издавање клаузуле правноснажности на добијено решење;
o захтев за вршење увида у списе предмета и/или техничку документацију;
o захтев за издавање преписа решења.
По примљеном захтеву, врши се преглед приложене правне и техничке документације.
У случају непотпуне документације, од подносиоца захтева се тражи допуна исте у примереним
законским роковима.
Уколико је потребно прибављање сагласности надлежних орагана, захтеви се прослеђују надлежним
органима.
На основу уредне правне и техничке документације издаје се тражено решење у законом прописаним
роковима.
На свако издато решење може се уложити жалба у року наведеном у поуци о правном леку у решењу.
По истеку рока за жалбу, на решење на које није изјављена жалба, ставља се клаузула
правноснажности а по поднетом захтеву.
Уколико странка изјави жалбу, предмет се доставља надлежном другостепеном органу на одлучивање.
Решења престају да важе по истеку временског периода за који су донета.
- информације о потребним прилозима уз захтев који се подноси странке могу добити у Општинском
услужном центру (ОУЦ) или позивом на тел. број 3081-403;
- образац за подношење захтева може се преузети у ОУЦ-у или са сајта општине, односно исти се
може поднети и на обичном папиру;
- захтев се подноси преко ОУЦ-а односно, Писарнице ГО Врачар Одељењу за грађевинске и
комуналне послове лично или преко овлашћеног лица, односно путем поште;
- Информацију ком референту је додељен предмет странка може добити преко ОУЦ-а на тел. 3081403;
- Преглед предмета врши се са правне и техничке стране и странка се обавештава писменим путем о
недостацима које је потребно отклонити у остављеном року;
- Пријем странака за вршење увида у списе предмета или техничку документацију или због вршења
консултација са референтом правне или техничке струке врши се у заказано време, а по позиву
надлежног референта код кога су тражене консултације, односно задуженог за праћење вршења
увида у предмет.
- По истеку назначеног рока за допуну документације врши се преглед предмета и у зависности од
стања предмета доноси се одговарајуће решење.
- Решење се доставља свим странкама у поступку с тим што рок за подношење жалбе тече од дана
достављања решења;
- По истеку рока за жалбу, на решење на које није изјављена жалба, ставља се клаузула
правноснажности, а по поднетом захтеву странке.
Напомена: захтеве и обрасце из комуналне и грађевинске области могу се преузети са линкова:
www.vracar.org.rs/gradjani/gradjevinsko/gradjevinsko-obrasci.php
www.vracar.org.rs/gradjani/obrasci.php
www.vracar.org.rs/gradjevinska-dozvola.php
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 58 од 320
9.3. Одељење за имовинско-правне и стамбене послове
а) Одсек за имовинско-правне послове
У Одсеку за имовинско правне послове обављају се следећи управно-правни послови:
Експропријација објеката ради привођења земљишта намени
Странка која може да буде правно или физичко лице подноси у писaној форми
предлог за експропријацију. Уз предлог подноси:
1. Извод из катастра непокретности или других јавних књига,
2. Акт о изградњи објекта,
3. Доказ да је утврђен општи интерес,
4. Гаранцију банке.
Орган управе заказује усмену расправу где позива све заинтересоване странке у поступку. После
саслушања странака доноси решење о експропријацији, које потписује начелник Одељења. Жалба на
решење о експропријацији подноси се преко овог органа другостепеном органу - Министарству
финансија Републике Србије. Корисник експропријације стиче право да ступи у посед експроприсане
непокретности даном правноснажности Одлуке о накнади, односно даном закључења споразума о
накнади за експроприсану непокретност. Споразум о накнади закључује се у одвојеном поступку пред
органом управе. Управа градске општине је дужна да без одлагања закаже расправу за споразумно
одређивање накнаде. На расправу се позивају корисник експропријације и ранији сопственик.
Корисник експропријације подноси писмену понуду о облику и висини накнаде коју орган управе
доставља ранијем сопственику. Споразум о накнади уноси се у записник који мора да садржи све
податке неопходне за испуњење обавезе странака. Споразум о накнади има снагу извршне исправе.
Ако се пред органом управе не закључи споразум о накнади без одлагања, списи предмета достављају
се надлежном суду ради одређивања накнаде. Споразум о новчаној накнади извршава надлежни суд, а
споразум о другим облицима накнаде извршава Управа градске општине.
Изузимање земљишта из поседа ранијег корисника
Захтев за изузимање земљишта се подноси у писаној форми. Уз захтев се подноси:
1. Извод из планског акта – ДУП-а,
2. Извод из земљишних књига/катастра.
Заказује се усмена расправа и уколико су испуњени законски услови, доноси се решење о изузимању
које потписује начелник Одељења. Жалба на решење доставља се непосредно органу управе, који
може исту да проследи другостепеном органу – Министарству финансија Републике Србије.
Административни пренос земљишта
Захтев се подноси у писаној форми . Уз захтев се подноси следећа документација:
1. Потврда да је утврђен општи интерес,
2. Извод из планског акта,
3. Потврда о обезбеђеним финансијским средствима,
4. Извод из земљишних књига/катастра.
Заказује се усмена расправа и уколико су испуњени законски услови доноси се решење о
административном преносу које потписује начелник Одељења. Жалба се подноси преко овог органа,
Министарству финансија Републике Србије.
Враћање одузете имовине, односно обештећење.
Сви ранији власници национализоване имовине на територији општине Врачар, односно њихови
законски наследници, могу поднети Одељењу за имовинске послове општине Врачар захтев за
документацију која је потребна за поступак који се води у Агенцији за реституцију.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 59 од 320
Сви грађани могу лично да дођу у општину Врачар по документацију о праву својине, подржављењу и
друге податке који су потребни за остваривање права по Закону о враћању одузете имовине и
обештећењу.
Грађанима је омогућено да преузму документа и преко електронске адресе [email protected],
информишу се телефоном на број 011 3081 522 или да пошаљу писани захтев насловљен на Одељење
за имовинско правне и стамбене послове Управе градске општине Врачар, Његошева 77 у Београду.
Захтеви за документацију о национализованој имовини могу се поднети Одељењу до 16. фебруара
2014. године.
Враћање земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног
фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза
Захтев у писменој форми подноси ранији сопственик, односно његов правни следбеник.
Поступак по захтеву води и решење доноси Комисија коју образује Министарство надлежно за
послове пољопривреде на предлог Скупштине градске општине. Председник комисије именује се из
реда судија.
Уз захтев се подноси:
1. Решење о ПЗФ,
2. Пресуда,
3. Извод из земљишних књига,
4. Доказ о исплаћеној накнади.
Уколико подносилац захтева не располаже напред наведеном документацијом, овај орган сам
прикупља потребну документацију. Када Комисија нађе да је захтев основан доноси се у овом
Одељењу решење које потписује Председник комисије. Решењем се може утврдити повраћај земље
која је раније одузета, односно другог одговарајућег земљишта или одговарајућа новчана накнада.
Жалба на решење подноси се преко овог органа Министарству финансија Републике Србије. У овом
поступку примењује се Закон о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је
прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због
неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа ("Сл.гласник РС", бр. 18/91,
20/92 и 42/98).
Право коришћења осталог неизграђеног градског грађевинског земљишта
Странка која може да буде ранији сопственик, законски наследник, као и лице на које је ранији
сопственик пренео право коришћења, у складу са законом, подноси захтев у писменој форми.
Уз захтев прилаже следећу документацију:
1. Извештај о променама за катастарске парцеле,
2. Копија плана за предметну парцелу,
3. Извештај о идентификацији парцела,
4. Обавештење Градског секретаријата за урбанизам и грађевинске послове – ул. 27. марта бр. 43-45 о
намени предметне парцеле у складу са ДУП-ом односно новим регулационим планом, односно тачним
навођењем да ли ова парцела спада у категорију јавног или осталог грађевинског земљишта,
5. Доказ о правном основу коришћења предметне парцеле.
Орган управе разматра приложену документацију, па уколико утврди да је документација потпуна
доноси решење којим утврђује право коришћења подносиоцу захтева. Решење потписује начелник
Одељења. На основу овако донетог решења које мора да буде правноснажно врши се овера уговора о
промету непокретности. У овом поступку примењују се одредбе Закона о планирању и изградњи (
"Службени гласник Републике Србије" бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-Одлука УС и 24/2011) .
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 60 од 320
Престанак права коришћења на осталом неизграђеном грађевинском земљишту
Захтев за престанак права коришћења градског грађевинског земљишта подноси ранији сопственик
односно његов законски наследник. Уз захтев подноси:
1. изводе из земљишних књига односно из Катастра непокретности,
2. доказ о правном основу коришћења предметне парцеле,
3. извод из планског акта – детаљни урбанистички план.
Орган управе заказује усмену расправу на коју позива све заинтересоване странке у поступку. Уколико
су испуњени сви законски услови, орган управе доноси решење о престанку права коришћења
земљишта. Жалба на решење доставља се органу управе који исту прослеђује другостепеном органу Министарству финансија Републике Србије. У овом поступку примењују се одредбе Закона о
планирању и изградњи ( "Службени гласник Републике Србије" бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010Одлука УС и 24/2011).
Давање у закуп осталог неизграђеног земљишта у државној својини
Градска општина даје у закуп остало неизграђено грађевинско земљиште у државној својини ради
изградње објекта, односно објеката до 800 м2 бруто развијене грађевинске површине у оквиру једне
грађевинске парцеле. Захтев за давање земљишта у закуп подноси се у писаном облику. Грађевинско
земљиште даје се у закуп јавним надметањем или непосредном погодбом.
Веће градске општине одлучује о оглашавању јавног надметања. Одлука се доноси на основу
елабората сачињеног од стране Дирекције за грађевинско земљиште. Уз захтев за израду елабората
општина доставља Дирекцији:
1. Извод из планског акта или акт о условима,
2. Извештај о степену комуналне опремљености,
3. Урбанистички пројекат,
4. Извод из земљишних књига,
5. Копију плана.
Поступак јавног надметања спроводи Комисија коју образује Веће градске општине. Акт о давању
земљишта у закуп доноси Веће градске општине, а Дирекција и закупац закључују уговор о закупу.
Откуп станова на којима је носилац права располагања Градска општина Врачар
Захтев за откуп стана се подноси у писаној форми, а подноси га закупац стана или носилац права
коришћења на стану односно члан породичног домаћинства кога овласти закупац.
Уз захтев се подноси:
1. Изјава да нема друге непокретности,
2. Уговор о закупу (коришћењу) стана,
3. Фотокопија личне карте,
4. Доказ о радном стажу,
5. Извод из матичне књиге венчаних,
6. Попуњен образац о погодности и квалитету зграде.
Орган управе одлучује о поднетом захтеву закључивањем уговора о откупу стана. Уговор о откупу
оверавају Јавни правобранилац градске општине и начелник Одељења. Подносилац захтева и начелник
Одељења оверавају уговор о откупу у Суду. Уколико је уговор о откупу закључен на рате, евиденцију
о плаћању рата води рачуноводство Општине. После исплате цене коштања стана у целости, издаје се
уверење о измиреним обавезама из уговора о откупу стана. У овом поступку примењују се одредбе
Закона о становању ("Сл.гласник РС" бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 44/95- др.
закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001 и 101/2005- др. закон).
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 61 од 320
Издавање уверења
Уверење се издаје о чињеницама о којима орган управе води евиденцију. Заинтересована странка
захтев подноси писмено.У овом поступку примењује се Закон о општем управном поступку ("Сл. лист
СРЈ" бр. 33/97, 31/2001 и „Службени гласник РС“, бр. 30/2010).
Поступак по замолници других органа
Захтев писменим путем подноси неки други орган или друга општина. Референт проверава захтев и
заказује саслушање странака. Након саслушања записник се доставља подносиоцу замолнице. У овом
поступку примењује се Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ" бр. 33/97, 31/2001 и
„Службени гласник РС“, бр. 30/2010).
б) Одсек за стамбене послове
Управно-правни послови које врши Одсек за стамбене послове су следећи:
1. Исељење бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије;
2. Спровођење поступка принудног исељења;
3. Евидентирање скупштина/савета станара зграда и вођење централних евиденција истих;
4. Стручно административни послови за потребе Стамбене комисије – израда уговора о закупу станова
и израда уговора о кредиту;
5. Пренос права закупа за станове на којима градска општина има право располагања;
6. Други послови у складу са Законом и Статутом Града Београда.
Одсек за стамбене послове поступа по писменом захтеву странке за исељење бесправно усељеног
лица, који странка подноси преко писарнице Управе градске општине или путем поште. Основаност
поднетог захтева се утврђује у доказном поступку који се спроводи пред овим органом на усменим
расправама, на којима странке презентују доказе и на основу чињеница које се утврде у току поступка,
а у складу са начелом оцене доказа. На основу тога, овај орган доноси одговарајући управни акт. У
складу са начелом двостепености у решавању, странка има право на жалбу на предметни управни акт
донет у првостепеном поступку. Овај орган, поступајући по жалби, уколико је иста благовремена,
допуштена и изјављена од стране овлашћеног лица, исту са свим списима предмета доставља
другостепеном органу – Секретаријату за имовинско-правне послове, грађевинску и урбанистичку
инспекцију Градске управе града Београда, на одлучивање. Одлука другостепеног органа је
обавезујућа за овај орган и он је у обавези да поступа ускладу са налогом другостепеног органа.
Поступак принудног исељења се спроводи уколико је овај орган донео решење о исељењу, након
чега се по захтеву странке доноси закључак о дозволи извршења, а потом по захтеву странке заказује
дан и час исељења. Принудном исељењу присуствује и спроводи га извршитељ Одсека за стамбене
послове, уз асистенцију полиције и помоћних радника, о чему се сачињава записник о извршеном
исељењу.
У вези са евидентирањем скупштина/савета станара зграда и вођењем централних евиденција
истих, овај Одсек издаје потврде о евидентирању председника скупштина/савета станара зграда, а по
захтевима странака. У вези са издатим потврдама у Одсеку се води евиденција из које се достављају
подаци по захтевима државних органа и институција као и заинтересованих лица.
Одсек обавља све стручно-административне послове за којима се укаже потреба у вези са радом
Стамбене комисије (прикупља захтеве, врши бодовање у складу са нормативним актима, ради
формирања коначне ранг листе за доделу станова и сходно томе израђује предлоге одговарајућих аката
које доноси Стамбена комисија).
Одсек доноси закључке којима се даје сагласност или се одбија давање сагласности за закључење
уговора о закупу стана на којима Општина има право располагања, по захтевима чланова породичног
домаћинства бивших закупаца.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 62 од 320
в) Пружање бесплатне правне помоћи
Бесплатна правна помоћ пружа се у областима грађанског, породичног, радног и социјалног,
наследног и управног права.
Бесплатни правни савети
Право на бесплатне правне савете имају сви грађани и грађанке са пребивалиштем или боравиштем на
територији општине Врачар. За случајеве пружа се у Управној згради градске општине Врачар, у
Његошевој 77, на шестом спрату, соба 701, сваког радног дана од 09 до 13 часова.
9.4. Одељење за инспекцијске послове
Врши послове комуналног и грађевинског надзора утврђеног законским прописима, одлукама
Скупштине Града Београда и Одлуком о организацији Управе Градске општине Врачар ( "Сл. лист
града Београда", бр. 49/2010).
а) Одсек за грађевинску инспекцију
Грађевинска инспекција врши инспекцијски надзор над спровођењем одредаба Закона о планирању и
изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009,81/2009-испр., 64/2010- Одлука УС и 24/2011).
У вршењу надзора води се управни поступак и доносе решења којима се налаже рушење објеката који
се граде без одобрења за изградњу; налаже обустава радова ако се објекат не гради према издатом
одобрењу за изградњу; врши надзор над коришћењем објеката и обавља друге послове према Закону о
планирању и изградњи.
Послови грађевинске инспекције обављају се по службеној дужности и по захтеву заинтересованог
лица.
Захтеви се могу предати непосредно у просторијама инспекције, телефонским путем или писменим
путем преко пријемног шалтера Управе градске општине.
У сваком од ових случајева надлежни инспектор се задужује са предметом, спроводи управни
поступак и у зависности од утврђених чињеница доноси одговарајући управни акт (решење,
закључак). Управни акт се доставља лицу против којег је покренут поступак и заинтересованом лицу
са правном поуком о могућности жалбе на управни акт. Жалбе се подносе Секретаријату за
имовинско-правне послове, грађевинску и урбанистичку инспекцију Градске управе Града Београда у
законском року од 15 дана.
б) Одсек за комуналну инспекцију
Комунална инспекција врши инспекцијски надзор над извршавањем закона и прописа Града Београда
који се односе на обављање комуналних делатности, одржавање стамбених зграда, одржавање и
чишћење јавних површина, опште уређење града, услове и начин постављања привремених објеката
(киосци, мањи монтажни објекти, летње баште, конзерватори за сладолед и др.), градске пијаце,
држање домаћих животиња, кућни ред у стамбеним зградама, радно време угоститељских,
трговинских и занатских објеката, одржавање канализације и водоводних инсталација.
Послови комуналне инспекције обављају се по службеној дужности и по захтеву заинтересованог
лица.
Захтеви се могу предати непосредно у просторијама инспекције, телефонским путем или писменим
путем преко писарнице Управе градске општине.
У сваком од ових случајева надлежни инспектор се задужује са предметом, спроводи управни
поступак и у зависности од утврђених чињеница доноси одговарајући управни акт (решење,
закључак). Управни акт се доставља лицу против којег је покренут поступак и заинтересованом лицу
са правном поуком о могућности жалбе на управни акт.
Жалбе се подносе Сектору за комунални инспекцијски надзор Секретаријата за инспекцијске послове
Градске управе Града Београда, у законском року од 15 дана.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 63 од 320
Напомена:
Грађани могу пријавити комунални проблем на сајту општине Врачар преко сервиса „Грађанин –
инспектор“ на линку http://www.vracar.org.rs/gradjani/gradjanin-inspektor.php
в) Одсек за управно-правне послове
Одсек врши израду управних аката (решења и закључака) и обавља све остале правне и стручне
послове везане за рад Одељења за инспекцијске послове.
9.5. Одељење за буџет, привреду и друштвене делатности
а) Одсек за борачко-инвалидску заштиту и друштвене делатности
У оквиру борачко инвалидске заштите доносе се решења у првом степену и издају уверења о
признатим статусима корисника, и то :

































Решење за исплату трошкова сахране "НПС 1941"
Решење за исплату заосталих инвалидских принадлежности
Решење за обуставу инвалидских принадлежности "НПС 1941"
Решење за обуставу инвалидских принадлежности
Решење за обуставу права на борачки додатак
Решење за обуставу права на месечно новчано примање као незапосленом ратном војном
инвалиду
Решење за обуставу принадлежности у случају смрти
Решење за помоћ у случају смрти
Решење за признавање права на борачки додатак
Решење за признавање права на додатак за негу и помоћ
Решење за признавање права на додатак за негу по Републичком закону
Решење за признавање права на месечно новчано примање као старијој од 80 година живота
Решење за признавање права на месечно новчано примање увећано због самохраности као
млађем од 80 година живота
Решење за признавање права на ортопедски додатак као цивилном инвалиду рата
Решење за признавање права на ортопедско помагало
Решење за признавање права на породични додатак
Решење за признавање права на породичну инвалиднину по умрлом ратном војном инвалиду
Решење за признавање права на својство мирнодопског војног инвалида
Решење за признавање права на својство цивилног инвалида рата
Решење за признавање права на својство ратног војног инвалида
Решењеза признавање права на увећану породичну инвалиднину
Решење за признавање права на накнаду за време незапослености
Решење за утврђивање права на већи проценат војног инвалидитета
Решење за утврђивање права на већи степен ортопедског додатка
Решење за обуставу породичне инвалиднине услед смрти корисника
Решење за обуставу инвалиднине услед смрти корисника РВИ-МВИ
Решење о обустави породичне инвалиднине услед навршених 27 година живота
Пресељење списа инвалидског предмета
Издавање налога за израду ортопедских помагала
Издавање потврде о својству РВИ-МВИ због увоза возила
Издавање уверења о коришћењу инвалидских примања ради остваривања права на повлашћену
вожњу – ГСП
Издавање уверења о коришћењу инвалидских примања ради остваривања права на повлашћену
вожњу – унутрашњи саобраћај РВИ
Издавање уверења о коришћењу инвалидских примања ради остваривања права на повлашћену
вожњу, - унутрашњи саобраћај корисницима породичне инвалиднине
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 64 од 320








Издавање уверења о коришћењу инвалидских примања ради остваривања права на повлашћену
вожњу - унутрашњи саобраћај за посету гроба палог борца
Издавање уверења о висини примања ради добијања кредита
Издавање уверења о висини примања ради остваривања права на дечији додатак
Издавање уверења о заосталим инвалидским принадлежностима
Издавање уверења ради остваривања права из здравствене заштите
Издавање уверења о својству ради ослобађања партиципације при регистрацији возила
Издавања уверења о висини месечних примања ради остваривања права на смештај детета у
вртић
Издавање уверења - инфостан
У Одељењу се врши поступак издавања радних књижица и поступак промене података у радним
књижицима.
Поступак издавања прве радне књижице
-радна књижица (не попуњавати)
-два захтева
-уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
-лична карта (на увид)
-диплома-уверење о последњој завршеној школи-факултету (оригинал на увид и копија)
Поступак издавања дупликата радне књижице уместо изгубљене
-радна књижица (не попуњавати)
-два захтева
-уверење о држављанству
-лична карта на увид
-диплома-уверење о последњој завршеној школи
Потребно је огласити прву радну књижицу неважећом у ЈП“ Службени гласник Републике
Србије“(улица Краља Милутина 27) и приложити признаницу.
Поступак накнадног уписа и промене података у радној књижици
а) за промену презимена након удаје
-Извод из матичне књиге венчаних (оригинал документ на увид и копија-не старији од 6 месеци)
б) за упис школске и стручне спреме
-Уверење (важеће до издвања дипломе -оригинал документ на увид и копија)
-Диплома(оригинал документ на увид и копија)
-Сведочанство (оригинал документ на увид и копија)
Ималац радне књижице лично преузима радну књижицу наредног дана од дана предаје захтева
(после 10 часова).
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 65 од 320
Примери захтева странке
ПРАВО НА ТРОШКОВЕ САХРАНЕ
ГРАДСКA ОПШТИНA ВРАЧАР
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ,
ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ПРЕДМЕТ:
Захтев за доделу једнократне помоћи
поводом смрти војног инвалида
Поводом смрти супруга / оца ________________________________
војног инвалида ___________ групе, који је преминуо дана _________________,
молим да ми се додели помоћ по чл. 70. Закона о основним правима војних инвалида и породице палих
бораца.
Са именованим сам живео-ла у заједничком домаћинству.
Уз захтев прилажем:
- фотокопију извода из матичне књиге умрлих,
- фотокопију личне карте.
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
____________________________
име и презиме
____________________________
улица и број
____________________________
телефон
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 66 од 320
ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ПОРОДИЧНУ ИНВАЛИДНИНУ
ГРАДСКA ОПШТИНA ВРАЧАР
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ,
ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ПРЕДМЕТ: Захтев за признавање права на породичну инвалиднину
Молим да ми се призна право на породичну инвалиднину а након смрти супруга
______________________ из Београда ул. _____________________
војног инвалида ___________ групе, који је преминуо дана _________________,
у складу са Законом о основним правима бораца, ратних војних инвалида и породица палих
бораца.
Са именованим сам живео-ла у заједничком домаћинству.
Уз захтев прилажем фотокопију извода из матичне књиге умрлих, извод из матичне
књиге венчаних, извод из матичне књиге рођених и фотокопију личне карте.
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
___________________________
име и презиме
____________________________
улица и број
____________________________
Телефон
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 67 од 320
ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ДОДАТАК ЗА НЕГУ И ПОМОЋ
ГРАДСКA ОПШТИНA ВРАЧАР
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ,
ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ДОДАТАК ЗА НЕГУ И ПОМОЋ
Тражим да ми се призна право на додатак за негу и помоћ као признатом ратном –
мирнодопском
војном
инвалиду_______________________групе,
са
____________%
војног
инвалидитета, због веома лошег здравственог стања по признатом основу и у целини.
Прилажем одговарајућу медицинску документацију.
У Београду,
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА:
_______________________
(име и презиме)
_______________________
(адреса)
_______________________
(ЈМБГ)
____________________
(телефон)
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 68 од 320
НАКНАДА ТРОШКОВА САХРАНЕ
НОСИОЦА 'ПАРТИЗАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ 1941.''
ГРАДСКA ОПШТИНA ВРАЧАР
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ,
ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ПРЕДМЕТ: Захтев за накнаду трошкова сахране
носиоца '' Партизанске споменице 1941.''
Поводом смрти супруга / оца __________________________________
носиоца
''
Партизанске
споменице
1941.'',
са
пребивалиштем
у
вашој
општини
ул.
_______________________________бр.___________, који је преминуо дана _______________, молим
да ми се, у складу са Законом призна право на накнаду трошкова сахране које сам сносио-ла.
Уз захтев прилажем фотокопије:
извод из матичне књиге умрлих,
књижице носиоца '' Партизанске споменице 1941.''
рачуне погребног предузећа,
фотокопија личне карте подносиоца захтева.
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
__________________________
име и презиме
_____________________________
улица и број
_____________________________
телефон
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 69 од 320
ГРАДСКA ОПШТИНA ВРАЧАР
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ,
ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Београд, Његошева 77
ПРЕДМЕТ: Захтев за уручење радне књижице остављене на чување
Молим да ми се изда моја радна књижица која је остављена на чувању у Градској
општини Врачар.
О себи дајем следеће податке ____________________________________
име и презиме
_____________
име оца
адреса ________________________________________________________________________
место становања, улица и број
лична карта :______________________ ____________________ _______________________
рег. број
датум
место издавања
ЈМБГ
___________________________________________________
У Београду, _______________
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
____________________________
име и презиме
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 70 од 320
10. Преглед података о пруженим услугама
10.1. Ажурност у раду
У извештајном периоду Управа градске општине Врачар имала је у раду по захтеву странке и
службеној дужности укупно 3982 управна предмета, заједно са 128 предмета по попису аката (2012.
године – 3544), од којих је решено 3707 предмета или 93,09% (2012. године – 91,53%).
Остало је нерешено 275 предмета или 6,91%, од којих је за 52 предмета протекао законски рок за
решавање, а 223 предмета су у законском року за решавање.
Од укупног броја предмета у раду по захтеву странке било је 1252 предмета (исти период 2012.
године – 1179), од којих је решен 1101 предмет или 87,94% (2012.године – 83,54% ). Остао је нерешен
151 предмет или 12,06%, од којих је за 52 предмета протекао законски рок за решавање, а 99 предмета
је у року за решавање.
Од укупног броја предмета у раду по службеној дужности било је укупно, са 128 предмета по попису
аката, 2730 предмета (2012. године – 2365), од којих су решенo 2606 предмета или 95,46% (2012.
године – 95,52%). Остала су нерешена 124 предмета или 4,54% и сви су у законском року за решавање.
Укупан број предмета у раду, у односу на исти период 2012. године повећан је за 438 предмета кao и
ажурност за 1,56%. Ажурност у решавању предмета по захтеву странке повећана је за 4,40%, а по
службеној дужности је смањена за 0,06%.
Према областима грађани су се својим захтевима обраћали: Одељењу за грађевинске и комуналне
послове (1142); Одељењу за имовинско-правне и стамбене послове (82) и Одељењу за буџет,привреду
и друштвене делатности (28).
По службеној дужности покренути су поступци у: Одељењу за инспекцијске послове (2678 са 128
предмета по попису аката); Одељењу за буџет, привреду и друштвене делатности (51) и Одељењу за
имовинско-правне и стамбене послове (1).
У Одељењу за грађевинске и комуналне послове у раду било је укупно 1142 предмета (2012. године
– 1076), од којих су решена 1002 предмета или 87,74% (2012. године - 87,27%). Остало је нерешено
140 предмета или 12,26%, од којих је за 48 предмета протекао законски рок за решавање, а 92 предмета
су у року за решавање.
Сви предмети су били су по захтеву странке.
У овом Одељењу одржавање законског рока, код решених предмета, износи 48,00% (2012. године –
74,11%).
У Одељењу за буџет, привреду и друштвене делатности у раду је било је укупно 79 управних
предмета (2012. године – 78) и сви су решени или 100% (2012. године – 84,61%).
Од укупног броја предмета у раду по захтеву странке било је 28 предмета и сви су решени или 100%
(2012.године – 85,71%).
По службеној дужности у раду је био 51 управни предмет и сви су решени или 100% ( 2012. године
био је 1 предмет за који је протекао законски рок за решавање).
У овом Одељењу одржавање законског рока, код решених предмета, износи 98,73% (2012.године –
98,73%).
У Одељењу за имовинско-правне и стамбене послове у раду су била 83 управна предмета (2012.
године - 59), од којих су решена 72 предмета или 86,75% (2012. године – 94,91%). Остало је нерешено
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 71 од 320
11 предмета или 13,25% од којих је за 4 предмета протекао законски рок за решавање а 7 предмета је у
року за решавање.
Од укупног броја предмета у раду, по захтеву странке била су 82 управна предмета, од ког
броја је решен 71 предмет или 86,59% (2012. године – 88,89%). Остало је нерешено 11 предмета или
13,41% од којих је за 4 предмета протекао законски рок за решавање а 7 предмета је у року за
решавање.
По службеној дужности у раду је био 1 предмет и он је решен или 100% (2012. године – 100,00%) .
У овом Одељењу одржавање законског рока, код решених предмета, износи 81,94% (2012.
године – 100,00%) .
У Одељењу за инспекцијске послове у раду је било, заједно са 128 предмета по попису аката, укупно
2678 предмета (исти период 2012. године - 2331), од којих је решено 2554 предмета или 97,37% (2012.
године – 95,49%). Остала су нерешена 124 предмета или 4,63% и сви су у законском року за решавање.
Сви предмети у раду су били по службеној дужности.
У овом Одељењу одржавање законског рока, код решених предмета, износи 99,60% (2012. године –
100%)
ЗАКОНИТОСТ У РАДУ
Законитост у раду подразумева дужност Управе градске општине да у управним стварима решава на
основу закона и других прописа.
У овом извештајном периоду било је изјављено 614 жалби (2012. године – 757), од којих је решено
476, а остало је нерешено 138 жалби.
Од укупног броја жалби одбијањем, одбацивањем или обустављањем поступка решено је 228 жалби.
Од укупног броја жалби уважено је 248 жалби због недовољно утврђеног чињеничног стања.
Од укупно 476 решених жалби уваженo jе 248 и то по одељењима:




у Oдељењу за инспекцијске послове од 386 решених жалби уважено је 211;
у Oдељењу за грађевинске и комуналне послове од 42 решене жалбе уважено је 17;
у Одељењу за имовинско-правне и стамбене послове од 47 решених жалби уважено је 20
жалби;
у Одељењу за буџет, привреду и друштвене делатности била је изјављена 1 жалба која је
одбијена
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 72 од 320
ПРЕГЛЕД
4
6
10
11
12
13
УКУПНО
12+13=6-10
9
У РОКУ ЗА
РЕШАВАЊЕ
8
%
ПРЕКО РОКА
ОД 2 МЕСЕЦА
7
НЕРЕШЕНО
УКУПНО
(7+8+9)
УКУПНО (4+5)
ПРИМЉЕНО У
ИЗВЕШТАЈНОМ
ПЕРИОДУ
5
ПО ИСТЕКУ
ОД 2 МЕСЕЦА
3
ПРЕНЕТО
НЕРЕШ
ИЗ ПРЕДХОДНОГ
ПЕРИОДА.
НАЗИВ ОБЛАСТИ-ОРГАНА
РЕШЕНО
У РОКУ ОД
2 МЕСЕЦА
2
У РАДУ
У РОКУ ОД
1 МЕСЕЦА
1
ОРГ. ЈЕДИНИЦА
ОРГАН
АЖУРНОСТИ У РЕШАВАЊУ ПРЕДМЕТА ПРВОСТЕПЕНОГ УПРАВНОГ ПОСТУПКА ПОЗАХТЕВУ СТРАНКЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2013 ДО 31.12.2013
14
%
15
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
I
11
ИМОВИНСКО-ПРАВ.ПОСЛ.
3
25
28
11
11
2
24
12
СТАМБЕНИ ПОСЛОВИ
8
46
54
17
20
10
47
УКУПНО
11
71
82
28
31
12
71
3
25
28
24
3
1
28
3
25
28
24
3
1
28
97
363
460
93
76
214
383
83
180
599
962
682
1142
214
307
98
174
307
521
619
1002
86,59%
1
3
4
3
4
7
4
7
11
/
/
/
/
/
/
33
44
77
15
48
48
92
63
140
13,41%
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ,ПРИВРЕДУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
25
II
БОР. ИНВ. ЗАШТИТА
УКУПНО
100%
0%
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
III
34
ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ
37
КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ
УКУПНО
87,74%
12,26%
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ
IV
41
ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
43
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
194
1058
1252
359
208
534
1101
52
99
151
УКУПНО
Информатор о раду градске општине Врачар
87,94%
Страна 73 од 320
12.06%
ПРЕГЛЕД
4
6
10
11
12
13
УКУПНО
12+13=6-10
9
У РОКУ ЗА
РЕШАВАЊЕ
8
%
ПРЕКО РОКА
ОД 2 МЕСЕЦА
7
НЕРЕШЕНО
УКУПНО
(7+8+9)
УКУПНО (4+5)
ПРИМЉЕНО У
ИЗВЕШТАЈНОМ
ПЕРИОДУ
5
ПО ИСТЕКУ
ОД 2 МЕСЕЦА
3
ПРЕНЕТО
НЕРЕШ
ИЗ ПРЕДХОДНОГ
ПЕРИОДА.
НАЗИВ ОБЛАСТИ-ОРГАНА
РЕШЕНО
У РОКУ ОД
2 МЕСЕЦА
2
У РАДУ
У РОКУ ОД
1 МЕСЕЦА
1
ОРГ. ЈЕДИНИЦА
ОРГАН
АЖУРНОСТИ У РЕШАВАЊУ ПРЕДМЕТА ПРВОСТЕПЕНОГ УПРАВНОГ ПОСТУПКА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. 2013. ДО 31.12.2013.
14
%
15
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
I
11
ИМОВИНСКО-ПРАВ.ПОСЛ.
1
/
1
/
/
1
1
12
СТАМБЕНИ ПОСЛОВИ
УКУПНО
/
1
/
/
/
1
/
/
/
/
/
1
/
1
/
51
51
50
1
/
51
/
51
51
50
1
/
51
100%
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
0%
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ,ПРИВРЕДУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
25
II
БОР. ИНВ. ЗАШТИТА
УКУПНО
100%
0%
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
III
34
ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
37
КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ
УКУПНО
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ
IV
41
ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА
63
563
626
256
290
6
552
/
74
74
43
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА
42
1882
1924
1794
76
4
1874
/
50
50
105
2445
2550
2050
366
10
2426
95,06%
/
124
124
4,94%
106
2496
2602
2100
367
11
2478
95,23%
/
124
124
4,77%
УКУПНО
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 74 од 320
11. Подаци о приходима и расходима
11. 1. Подаци о планираним приходима и расходима у 2014. години
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 96-50/2014-VIII/1
Датум: 26. јун 2014. године
Београд, Његошева 77
Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној 26. јуна 2014. године, на основу
члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07) и члана 15. став 1. тачка 2.
Статута градске општине Врачар (''Службени лист града Београда'', број 45/08, 17/10, 44/10, 6/12,
35/12, 44/12 и 29/13) д о н е л а
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2014. ГОДИНУ
I
ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Укупни приходи и примања буџета Градске општине Врачар у 2014. години, утврђују се у
износу од 381.152.871,00 динара.
Члан 2.
Приходи и примања из члана 1. став 1. ове Одлуке састоје се од прихода и примања
утврђених Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању
прихода и примања који припадају Граду, односно градским општинама у 2014. години.
Члан 3.
Приходи и примања, расходи и издаци, нето набавка нефинансијске имовине, буџетски
суфицит (дефицит), укупни фискални суфицит (дефицит), као и рачун финансирања за 2014. годину
утврђени су у следећим износима, и то:
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 75 од 320
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Износ у динарима
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
406.700.779,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему :
406.700.779,00
- буџетска средства
381.152.871,00
- сопствени приходи
- донације
-трансфери
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
469.500,00
25.078.408,00
-
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
451.757.994,00
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:
429.399.194,00
- текући буџетски расходи
403.851.286,00
- расходи из сопствених прихода
- донације
469.500,00
-трансфери
25.078.408,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:
22.358.800,00
- текући буџетски издаци
22.358.800,00
- издаци из сопствених прихода
- донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
-45.057.215,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних
политика)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
-45.057.215,00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година
45.057.215,00
Издаци за отплату главнице дуга
Издаци за набавку финансијске имовине
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ
Информатор о раду градске општине Врачар
45.057.215,00
Страна 76 од 320
ОПИС
Економска
класификација
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
406.700.779,00
1. Порески приходи
71
1.1. Порез на зараде
711
1.2. Самодопринос
711180
1.3. Порез на имовину
713
1.4. Остали порески приходи-ПДВ на закуп који је
наплаћен кроз закупнину
742
2. Непорески приходи, у чему :
74
- разни приходи
741,742,743,745
- приходи од давања у закуп објеката
742
3. Донације
744
4. Трансфери
733
5. Меморандумске ставке
772
6. Примања од продаје нефинансијске имовине
182.378.830,00
13.481,00
76.633.227,00
23.017.525,00
96.373.425,00
26.860.500,00
69.512.925,00
469.500,00
25.078.408,00
2.736.383,00
451.757.994,00
1. Текући расходи
4
1.1. Расходи за запослене
41
1.2. Коришћење роба и услуга
42
1.3. Отплата камата
44
1.4. Субвенције
45
1.5. Социјална заштита из буџета
47
1.6. Остали расходи
48
1.7. Резерве
49
2. Трансфери
46
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине
5
429.399.194,00
229.559.120,00
133.121.389,00
174.000,00
5.802.581,00
46.489.866,00
3.158.869,00
11.093.369,00
22.358.800,00
62
1. Примања по основу отплате кредита и продаје
финансијске имовине
92
2. Задуживање
91
2.1. Задуживање код домаћих кредитора
911
2.2. Задуживање код страних кредитора
912
Информатор о раду градске општине Врачар
282.043.063,00
8
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим
6211)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
И ЗАДУЖИВАЊА
Износ у
динарима
Страна 77 од 320
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга
61
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
611
3.2. Отплата дуга страним кредиторима
612
3.3. Отплата дуга по гаранцијама
613
4. Набавка финансијске имовине
6211
ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА класа 3,
извори финансирања 13 и 15, и то:
33.041.846,00 динара-извор финансирања 13
12.015.369,00 динара-извор финансирања 15
Информатор о раду градске општине Врачар
3
45.057.215,00
Страна 78 од 320
Приходи и примања по врстама и расходи и издаци по основним наменама за 2014. годину
утврђени су у следећим износима, и то:
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА
Извор
фин.
1.
01
01
07
07
01
01
Економска
клас.
2.
711
713
733
733
741
742
01
742
01
742
01
742
01
01
743
743
08
744
01
745
Остали приходи у корист нивоа општина
1,600,000.00
01
772
Меморандумске ставке
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БЕЗ ТРАНСФЕРА И
ДОНАЦИЈА
2,736,383.00
01
01
742
711181
ВРСТА ПРИХОДА
3.
Порез на зараде
Порез на имовину
Текући наменски трансфери од Републике у 2014. години
Текући наменски трансфери од Града у 2014. години
Камате
Општинске административне таксе
Приходи које својом делатношћу остварују општински
органи
ПДВ на закуп који је наплаћен кроз закупнину
Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних
организација у корист нивоа општина
Приходи од новчаних казни
Приходи од мандатних казни
Текући добровољни трансфери од физичких и правних
лица (донације) у 2014. години
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ОД ТРАНСФЕРА И ДОНАЦИЈА
I УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
Приходи од давања у закуп објеката
Самодопринос
II УКУПНИ НАМЕНСКИ ПРИХОДИ
01
01
8
9
ПЛАН I-XII 2014.
4.
182,378,830.00
76,633,227.00
20,000.00
25,058,408.00
7,000,000.00
1,700,000.00
150,000.00
23,017,525.00
16,000,000.00
360,500.00
50,000.00
469,500.00
311,626,465.00
25,547,908.00
337,174,373.00
69,512,925.00
13,481.00
69,526,406.00
Примања од продаје нефинансијске имовине
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
0.00
0.00
III УКУПНА ПРИМАЊА
0.00
IV УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, НАМЕНСКИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА (I+II+III)
Пренети неутрошени наменски трансфери од Града и
Републике из 2013. и ранијих година
Пренета неутрошена средства текућих трансфера од
физичких и правних лица (донације) из 2013. и ранијих
година
Пренета неутрошена средства распоређеног суфицита из
2013. и ранијих година
406,700,779.00
15
321
15
321
13
321
13
321
Пренета неутрошена средства распоређеног закупа из
2013. године
1,428,077.00
13
321
Пренета неутрошена средства распоређеног закупа из
2012. и ранијих година
26,692,925.00
V УКУПНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА
45,057,215.00
У К У П Н И П Р И Х О Д И И П Р И М А Њ А (IV+V)
Информатор о раду градске општине Врачар
5,977,069.00
6,038,300.00
4,920,844.00
451,757,994.00
Страна 79 од 320
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Е.К.
ОПИС
1
41
411
2
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Одборнички додатак
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
(услуге и материјал)
Материјал
ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Трансфери осталим нивоима власти
Остале текуће дотације и трансфери
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
Накнаде из буџета за децу и
породицу
Накнаде из буџета у случају смрти
Накнаде из буџета за образовање
Накнаде из буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним
организацијама
Дотације политичким странкама
Порези, обавезне таксе и казне и
ПДВ
Новчане казне и пенали по решењу
судова и судских тела
Накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних
непогода или других природних
узрока
РЕЗЕРВЕ
Стална резерва
Текућа резерва
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
412
413
414
415
416
417
42
421
422
423
424
425
426
44
441
444
46
463
465
47
472
472
472
472
48
481
481
482
483
484
49
499
499
5
51
511
512
515
УКУПНО
Информатор о раду градске општине Врачар
УКУПАН ОКВИР
I-XII 2014.
ГОДИНЕ
3
229,113,020.00
178,995,140.00
СРЕДСТВА ИЗ
ОСТАЛИХ
ИЗВОРА I-XII
2014. ГОДИНЕ
4
446,100.00
32,044,180.00
583,800.00
5,844,139.00
8,393,663.00
2,674,506.00
577,592.00
81,722,029.00
19,956,180.00
250,000.00
15,686,550.00
488,000.00
УКУПНИ
РАСХОДИ I-XII
2014. ГОДИНЕ
5(3+4)
229,559,120.00
178,995,140.00
32,044,180.00
583,800.00
5,844,139.00
8,393,663.00
446,100.00
51,399,360.00
10,660,000.00
5,267,881.00
5,140,540.00
3,120,606.00
577,592.00
133,121,389.00
30,616,180.00
250,000.00
20,954,431.00
5,628,540.00
40,613,493.00
4,727,806.00
174,000.00
76,025.00
97,975.00
30,138,876.00
192,063.00
0.00
70,752,369.00
4,919,869.00
174,000.00
76,025.00
97,975.00
10,065,824.00
6,769,432.00
3,296,392.00
1,027,545.00
1,027,545.00
11,093,369.00
7,796,977.00
3,296,392.00
2,169,071.00
3,633,510.00
5,802,581.00
3,613,510.00
20,000.00
13,619,808.00
933,000.00
120,000.00
3,613,510.00
1,136,071.00
46,489,866.00
933,000.00
120,000.00
1,116,071.00
32,870,058.00
1,375,000.00
457,202.00
1,375,000.00
457,202.00
29,176,860.00
29,176,860.00
1,539,296.00
321,700.00
3,158,869.00
100,000.00
3,058,869.00
21,880,000.00
21,880,000.00
13,619,808.00
0.00
15,159,104.00
321,700.00
3,158,869.00
100,000.00
3,058,869.00
478,800.00
478,800.00
22,358,800.00
22,358,800.00
21,800,000.00
80,000.00
478,800.00
21,800,000.00
558,800.00
381,152,871.00
70,605,123.00
451,757,994.00
Страна 80 од 320
Члан 4.
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита, у износу од 45.057.215,00 динара из
члана 3. ове Одлуке, биће обезбеђена из неутрошених пренетих средстава из ранијих година.
II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 5.
Приходи и примања и расходи и издаци буџета Градске општине Врачар из члана 3. ове
Одлуке распоређују се према принципу поделе власти на законодавну и извршну, у складу са
економском, функционалном и класификацијом према изворима финансирања, на следеће
кориснике:
Раздео
Глава
Функција
Извор фин.
Екон.клас.
Позиција
Подпозиција
ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД I-XII 2014. ГОДИНЕ
ОПИС
1
2
3
4
5
6
7
8
1
1
УКУПАН
ОКВИР
I-XII
2014. ГОДИНЕ
СРЕДСТВА ИЗ
ОСТАЛИХ
ИЗВОРА I-XII
2014. ГОДИНЕ
УКУПНИ
РАСХОДИ I-XII
2014. ГОДИНЕ
9
10
11
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и
спољни послови
110
411
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
6,899,430.00
6,899,430.00
412
Социјални доприноси на терет
послодавца
1,235,000.00
1,235,000.00
414
Социјална давања запосленима
768,188.00
768,188.00
415
Накнаде трошкова за запослене
152,675.00
152,675.00
416
Награде запосленима и остали посебни
расходи
417
Одборнички додатак
422
Трошкови путовања
423
Услуге по уговору
426
Материјал
39,161.00
577,592.00
80,000.00
39,161.00
577,592.00
80,000.00
633,546.00
633,546.00
184,576.00
184,576.00
Извори финансирања за функцију 110:
01
Приходи из буџета
Укупно за функцију 110:
Информатор о раду градске општине Врачар
-
10,570,168.00
10,570,168.00
10,570,168.00
10,570,168.00
Страна 81 од 320
Извори финансирања за Раздео 1:
Приходи из буџета
01
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:
2
-
10,570,168.00
10,570,168.00
10,570,168.00
10,570,168.00
3,926,586.00
3,926,586.00
702,860.00
702,860.00
100,000.00
100,000.00
103,550.00
103,550.00
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
1
Извршни и законодавни органи
111
411
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
412
Социјални доприноси на терет
послодавца
414
Социјална давања запосленима
415
Накнаде трошкова за запослене
422
Трошкови путовања
423
Услуге по уговору
426
Материјал
25,000.00
25,000.00
157,610.00
157,610.00
585,052.00
585,052.00
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
01
Укупно за функцију 111:
-
5,600,658.00
5,600,658.00
5,600,658.00
5,600,658.00
Извори финансирања за Раздео 2:
Приходи из буџета
01
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:
3
-
5,600,658.00
5,600,658.00
5,600,658.00
5,600,658.00
16,306,944.00
16,306,944.00
2,918,987.00
2,918,987.00
395,500.00
395,500.00
461,300.00
461,300.00
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
1
Извршни и законодавни органи
111
411
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
412
Социјални доприноси на терет
послодавца
414
Социјална давања запосленима
415
Накнаде трошкова за запослене
422
Трошкови путовања
10,000.00
423
Услуге по уговору
10,000.00
10,000.00
10,000.00
Извори финансирања за функцију 111:
01
Приходи из буџета
Укупно за функцију 111:
Информатор о раду градске општине Врачар
-
20,102,731.00
20,102,731.00
20,102,731.00
20,102,731.00
Страна 82 од 320
Извори финансирања за Раздео 3:
Приходи из буџета
01
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:
4
-
20,102,731.00
20,102,731.00
20,102,731.00
20,102,731.00
ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ВРАЧАР
1
Судови
330
411
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
6,135,655.00
6,135,655.00
412
Социјални доприноси на терет
послодавца
1,098,284.00
1,098,284.00
414
Социјална давања запосленима
574,362.00
574,362.00
415
Накнаде трошкова за запослене
155,373.00
155,373.00
416
Награде запосленима и остали посебни
расходи
422
Трошкови путовања
423
Услуге по уговору
10,000.00
426
Материјал
57,690.00
59,727.00
5,000.00
59,727.00
5,000.00
10,000.00
57,690.00
Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета
01
Укупно за функцију 330:
-
8,096,091.00
8,096,091.00
8,096,091.00
8,096,091.00
Извори финансирања за Раздео 4:
Приходи из буџета
01
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:
5
-
8,096,091.00
8,096,091.00
8,096,091.00
8,096,091.00
1,721,246.00
1,721,246.00
308,105.00
308,105.00
ЗАШТИТНИК/ЗАШТИТНИЦА
ГРАЂАНА/ГРАЂАНКИ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ВРАЧАР
1
Судови
330
411
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
412
Социјални доприноси на терет
послодавца
414
Социјална давања запосленима
92,478.00
415
Накнаде трошкова за запослене
51,791.00
422
Трошкови путовања
5,000.00
92,478.00
51,791.00
5,000.00
Извори финансирања за функцију 330:
01
Приходи из буџета
Информатор о раду градске општине Врачар
-
2,178,620.00
2,178,620.00
Страна 83 од 320
Укупно за функцију 330:
2,178,620.00
2,178,620.00
Извори финансирања за Раздео 5:
Приходи из буџета
01
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:
6
-
2,178,620.00
2,178,620.00
2,178,620.00
2,178,620.00
125,705,279.00
125,705,279.00
22,504,944.00
22,504,944.00
503,800.00
503,800.00
3,803,611.00
3,803,611.00
6,176,974.00
6,176,974.00
335,618.00
335,618.00
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
1
Општи економски и комерцијални
послови по питању рада и остали
послови
410
411
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
412
Социјални доприноси на терет
послодавца
413
Накнаде у натури
414
Социјална давања запосленима
415
Накнаде трошкова за запослене
416
Награде запосленима и остали посебни
расходи
421
Стални трошкови
1
Стални трошкови
2
Стални трошкови
3
Стални трошкови
14,302,180.00
13,962,680.00
339,500.00
339,500.00
10,660,000.00
Трошкови путовања
423
Услуге по уговору
10,840,605.00
Услуге по уговору
10,840,605.00
424
1
1
2
50,000.00
Специјализоване услуге
105,000.00
Специјализоване услуге
105,000.00
Текуће поправке и одржавање
425
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из 2014.
године
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из 2012.
године
2,280,000.00
10,660,000.00
50,000.00
10,840,605.00
10,840,605.00
105,000.00
105,000.00
8,452,229.00
2,280,000.00
10,732,229.00
2,280,000.00
112,229.00
3
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из 2012.
године за постављање рампи за лакше
кретање особа са инвалидитетом
600,000.00
4
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из 2012.
године за побољшање услова рада
Полицијске управе Врачар
240,000.00
Информатор о раду градске општине Врачар
24,962,180.00
13,962,680.00
422
1
10,660,000.00
112,229.00
600,000.00
240,000.00
Страна 84 од 320
5
426
1
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из 2012.
године и ранијих година
7,500,000.00
Материјал
3,520,488.00
Материјал
3,520,488.00
7,500,000.00
3,520,488.00
3,520,488.00
441
Отплата домаћих камата
76,025.00
444
Пратећи трошкови задуживања
97,975.00
482
Порези, обавезне таксе и казне
38,500.00
511
Зграде и грађевински објекти
-
Зграде и грађевински објекти - распоређени
приход од закупа из 2014. године
-
1
Машине и опрема
512
1
515
1
Машине и опрема - распоређени приход од
закупа из 2014. године
76,025.00
97,975.00
38,500.00
21,700,000.00
21,700,000.00
21,700,000.00
21,700,000.00
Нематеријална имовина
478,800.00
Нематеријална имовина - распоређени
приход од закупа из 2012. године за набавку
софтвера за плате
478,800.00
478,800.00
478,800.00
Извори финансирања за функцију 410:
01
Приходи из буџета
07
Трансфери од других нивоа власти
13
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 410:
-
212,040,999.00
212,040,999.00
10,660,000.00
10,660,000.00
8,931,029.00
8,931,029.00
212,040,999.00
19,591,029.00
231,632,028.00
751,504.00
1,311,367.00
2,062,871.00
Општи економски и комерцијални
послови
411
Услуге по уговору
423
1
Услуге по уговору
2
Услуге по уговору - распоређени суфицит из
2012. године за стручно оспособљавање и
усавршавање - ''БГ пракса'' и финансирање
сличних пројеката из области запошљавања
и културе
3
Услуге по уговору - Матичари - текући
наменски трансфер од Града из 2014.
године
4
Услуге по уговору - међудржавна и
међуопштинска сарадња
5
Услуге по уговору - трансфери и донације из
ранијих година
Информатор о раду градске општине Врачар
488,198.00
488,198.00
82,356.00
82,356.00
12,000.00
12,000.00
263,306.00
263,306.00
1,217,011.00
1,217,011.00
Страна 85 од 320
5.1
Услуге по уговору - Матичари - текући
наменски трансфер од Града из ранијих
година
5.2
Услуге по уговору - пренети трансфер од
Града за реализацију пројекта ''еШКОЛА''
445,338.00
5.3
Услуге по уговору - пренети трансфер од
Републике за еколошку заштиту
3,815.00
5.4
Услуге по уговору - пренета средства
капиталних трансфера од Града на име
надокнаде за загађивање животне средине
из ранијих година
5.5
Услуге по уговору - текући добровољни
трансфери (донације) из ранијих година за
младе лидере са Врачара
7,376.00
381,170.00
381,170.00
1
Специјализоване услуге за уклањање
бесправно подигнутих објеката и комунално
уређење - наменска средства трансфера од
Града из 2013. и ранијих година
4,940,540.00
2
Специјализоване услуге за уклањање
бесправно подигнутих објеката и комунално
уређење - наменска средства трансфера од
Града из 2014. годинe
200,000.00
Текуће поправке и одржавање
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из 2014.
године
1
28,086,554.00
1.3
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из 2014.
године за уређење зелених површина и
паркова
675,512.00
1.4
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из 2014.
године за уређење улица и тргова на
Врачару
732,831.00
2.2
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из 2012. и
ранијих година за уређење улица и тргова
на Врачару
2.3
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из 2013.
године за уређење улица и тргова на
Врачару
Информатор о раду градске општине Врачар
49,773,201.00
25,326,052.00
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из 2014.
године за уређење школа и предшколских
објеката
2.1
200,000.00
25,326,052.00
1.2
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из 2012.
године за уређење зелених површина и
паркова
4,940,540.00
28,086,554.00
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из 2014.
године
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из 2013. и
ранијих година
21,686,647.00
5,140,540.00
28,086,554.00
1.1
2
3,815.00
379,312.00
5,140,540.00
425
445,338.00
379,312.00
Специјализоване услуге
424
7,376.00
1,352,159.00
1,352,159.00
675,512.00
732,831.00
18,921,017.00
18,921,017.00
199,348.00
199,348.00
424,431.00
424,431.00
148,201.00
148,201.00
Страна 86 од 320
2.4
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из 2012.
године за текуће поправке и одржавање
стамбених зграда на Врачару по
програмима "Да лепше изгледа" и "За
безбедније лифтове на Врачару"
2.5
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из 2013.
године за уређење школа и предшколских
објеката
2.6
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из ранијих
година
2.7
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из 2013.
године
2.8
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из 2012. и
ранијих година
3
Текуће поправке и одржавање распоређени суфицит из ранијих година
4
Текуће поправке и одржавање - текући
добровољни трансфер (донација) из ранијих
година
5
4.1
Текуће поправке и одржавање - текући
добровољни трансфер (донација) у 2012. и
ранијим годинама за побољшање
квалитета образовања, услова боравка у
школама на Врачару и одржавања школских
објеката
4.2
Текуће поправке и одржавање - текући
добровољни трансфер (донација) у 2012. и
ранијим годинама за реализацију пројекта
заштите и унапређења животне средине и
побољшања услова живота становника
Врачара
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из ранијих
година за уређење и улепшавање простора
око Каленић пијаце
Материјал
426
1
Материјал - Матичари - текући наменски
трансфер од Града у 2014. години
2
Материјал - Матичари - текући наменски
трансфер од Града у 2013. и ранијим
годинама
3
Материјал - пренета средства капиталних
трансфера од Града за загађивање животне
средине из ранијих година
Трансфери осталим нивоима власти
463
1
Трансфери основним школама распоређени приход од закупа из 2014.
године за текуће поправке и одржавање
Информатор о раду градске општине Врачар
6,769,432.00
6,769,432.00
7,450,000.00
7,450,000.00
500,000.00
500,000.00
989,338.00
989,338.00
779,876.00
779,876.00
8,429,823.00
8,429,823.00
881,974.00
881,974.00
1,614,700.00
1,614,700.00
966,889.00
966,889.00
647,811.00
647,811.00
268,956.00
268,956.00
192,063.00
192,063.00
120,500.00
120,500.00
23,394.00
23,394.00
48,169.00
48,169.00
1,027,545.00
7,796,977.00
6,769,432.00
Страна 87 од 320
2
Текући трансфери - текући добровољни
трансфер (донација) у 2012. и ранијим
годинама за побољшање квалитета
образовања, услова боравка у школама на
Врачару и одржавања школских објеката
3
Текући трансфери - текући наменски
трансфер од Града за реализацију пројекта
''е ШКОЛА''
4
Текући трансфери - текући добровољни
трансфер (донација) за реализацију пројекта
увођења зоне успореног саобраћаја у делу
улице Булевар ослобођења између улица
Рудничке и Бокељске
Текуће дотације и трансфери
465
1
Текуће дотације и трансфери за установе
чији је оснивач Градска општина Врачар распоређени приход од закупа из 2014.
године
386,422.00
386,422.00
129,125.00
129,125.00
511,998.00
511,998.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
Извори финансирања за функцију 411:
01
Приходи из буџета
07
Трансфери од других нивоа власти
13
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
15
Неутрошена средства донација из
претходних година
Укупно за функцију 411:
-
35,857,490.00
35,857,490.00
35,857,490.00
332,500.00
332,500.00
20,154,303.00
20,154,303.00
8,871,359.00
8,871,359.00
29,358,162.00
65,215,652.00
446,100.00
446,100.00
446,100.00
446,100.00
3,956,514.00
5,457,169.00
Опште услуге које нису класификоване
на другом месту
160
Награде запосленима и остали посебни
расходи
416
1
Награде запосленима и остали посебни
расходи - текући наменски трансфер од
Града у 2014. години за покриће трошкова
спровођења избора
Услуге по уговору
423
1
Услуге по уговору - спровођење акције
''Подршка врачарским сениоркама и
сениорима''
2
Услуге по уговору - за реализацију пројекта
''Помоћ и нега у кући за здравствено и
материјално угрожена стара лица'' распоређени суфицит из 2013. и ранијих
година
Специјализоване услуге
424
1
Специјализоване услуге
Текуће дотације и трансфери
465
-
1
Текуће дотације и трансфери за установе
чији је оснивач Градска општина Врачар
2
Текуће дотације и трансфери за
ублажавање последица поплава на
територији града Београда
Информатор о раду градске општине Врачар
1,500,655.00
1,500,655.00
1,500,655.00
3,956,514.00
3,956,514.00
383,000.00
383,000.00
383,000.00
383,000.00
3,046,392.00
3,046,392.00
1,846,392.00
1,846,392.00
1,200,000.00
1,200,000.00
Страна 88 од 320
Накнаде из буџета
472
1
Накнаде из буџета
2
Накнаде из буџета за децу и породицу
3
Накнаде из буџета у случају смрти
4
Накнаде из буџета за образовање
4.1
Накнаде из буџета за образовање - текући
добровољни трансфери (донације) у 2012.
и ранијим годинама за побољшање
квалитета образовања на територији
општине Врачар
4.2
Накнаде из буџета за образовање - текући
добровољни трансфер (донације) у 2012.
години за унапређење образовања и
побољшање услова боравка у врачарским
школама
4.3
Накнаде из буџета за образовање - текући
добровољни трансфери (донације) у 2013.
години за побољшање квалитета
образовања на територији општине
Врачар
4.4
Накнаде из буџета за образовање - текући
добровољни трансфери (донације) у 2013.
години за награђивање ученика који
показују успех и резултате у образовном
раду
4.5
Накнаде из буџета за образовање - текући
добровољни трансфери (донације) у 2013.
години за награђивање врачарских ученика
5
Накнаде из буџета - Текући наменски
трансфер од Републике у 2014. години за
помоћ социјално угроженим породицама
избеглих и интерно расељених лица која су
тренутно настањена на територији општине
Врачар
6
Накнаде из буџета за образовање - текући
добровољни трансфери (донације) у 2014.
години за побољшање квалитета
образовања на територији општине Врачар
Дотације невладиним организацијама
481
1
Дотације невладиним организацијама
2
Дотације политичким странкама (0,15%)
483
Новчане казне и пенали по решењу
судова
484
Накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода
или других природних узрока
1
Накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или
других природних узрока
Информатор о раду градске општине Врачар
2,169,071.00
3,633,510.00
5,802,581.00
1,116,071.00
1,116,071.00
933,000.00
933,000.00
120,000.00
120,000.00
3,144,010.00
3,144,010.00
1,345,803.00
1,345,803.00
139,210.00
139,210.00
1,129,500.00
1,129,500.00
500,000.00
500,000.00
29,497.00
29,497.00
20,000.00
20,000.00
469,500.00
469,500.00
1,832,202.00
1,832,202.00
1,375,000.00
1,375,000.00
457,202.00
457,202.00
1,539,296.00
321,700.00
321,700.00
13,619,808.00
-
15,159,104.00
321,700.00
321,700.00
Страна 89 од 320
Средства резерве
499
1
Стална резерва
2
Текућа резерва
3,158,869.00
3,158,869.00
100,000.00
100,000.00
3,058,869.00
3,058,869.00
Извори финансирања за функцију 160:
01
Приходи из буџета
07
Трансфери од других нивоа власти
08
Донације од невладиних организација и
појединаца
13
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
3,956,514.00
3,956,514.00
15
Неутрошена средства донација из
претходних година
3,144,010.00
3,144,010.00
21,655,932.00
35,607,117.00
Укупно за функцију 160:
2
-
13,951,185.00
13,951,185.00
14,085,908.00
14,085,908.00
469,500.00
13,951,185.00
ЈП ''ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВРАЧАР''
620
Развој заједнице
411
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
412
Социјални доприноси на терет
послодавца
413
Накнаде у натури
80,000.00
Накнаде у натури
80,000.00
1
414
1
18,300,000.00
18,300,000.00
3,276,000.00
3,276,000.00
Социјална давања запосленима
110,000.00
Социјална давања запосленима
110,000.00
Накнаде трошкова за запослене
1,292,000.00
Накнаде трошкова за запослене
1,292,000.00
Награде запосленима и остали посебни
расходи
2,240,000.00
Награде запосленима и остали посебни
расходи
2,240,000.00
Стални трошкови
5,654,000.00
1
Стални трошкови
2,354,000.00
2
Стални трошкови
3,300,000.00
415
1
416
1
421
422
1
423
1
Трошкови путовања
75,000.00
Трошкови путовања
75,000.00
Услуге по уговору
1,782,630.00
Услуге по уговору
1,507,630.00
Информатор о раду градске општине Врачар
80,000.00
80,000.00
110,000.00
110,000.00
1,292,000.00
1,292,000.00
2,240,000.00
2,240,000.00
5,654,000.00
2,354,000.00
3,300,000.00
75,000.00
75,000.00
1,782,630.00
1,507,630.00
Страна 90 од 320
2
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
425
1
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из 2014.
године
Материјал
426
1
Материјал
275,000.00
10,246,939.00
10,246,939.00
380,000.00
380,000.00
380,000.00
380,000.00
29,138,360.00
1
ПДВ на закуп који је наплаћен кроз
закупнину
23,017,525.00
2
Порези, обавезне таксе и казне
2,597,000.00
3
Порези, обавезне таксе и казне
30,000.00
4
ПДВ на закуп
512
1
515
1
10,246,939.00
10,246,939.00
Порези,обавезне таксе и казне
482
275,000.00
29,138,360.00
23,017,525.00
2,597,000.00
30,000.00
3,493,835.00
Машине и опрема
100,000.00
Машине и опрема - распоређени приход од
закупа из 2014. године
100,000.00
Нематеријална имовина
80,000.00
Нематеријална имовина
80,000.00
3,493,835.00
100,000.00
100,000.00
80,000.00
80,000.00
Извори финансирања за функцију 620:
01
Приходи из буџета
Укупно за функцију 620:
72,754,929.00
72,754,929.00
72,754,929.00
72,754,929.00
Извори финансирања за Раздео 6:
01
Приходи из буџета
07
Трансфери од других нивоа власти
08
Донације од невладиних организација и
појединаца
13
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
15
Неутрошена средства донација из
претходних година
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6:
334,604,603.00
334,604,603.00
25,078,408.00
25,078,408.00
469,500.00
33,041,846.00
334,604,603.00
33,041,846.00
12,015,369.00
12,015,369.00
70,605,123.00
405,209,726.00
Укупно извори финансирања:
-
01
Приходи из буџета
07
Трансфери од других нивоа власти
08
Донације од невладиних организација и
појединаца
13
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
33,041,846.00
33,041,846.00
15
Неутрошена средства донација из
претходних година
12,015,369.00
12,015,369.00
Информатор о раду градске општине Врачар
381,152,871.00
381,152,871.00
25,078,408.00
25,078,408.00
469,500.00
Страна 91 од 320
УКУПНО ИЗДАЦИ
381,152,871.00
70,605,123.00
451,757,994.00
III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 6.
Планирана средства за потрошњу Градске општине Врачар за 2014. годину према Одлуци о
обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања
који припадају Граду, односно градским општинама у 2014. години, утврђују се у износу од
381.152.871,00 динара.
Члан 7.
У случају да једaн ниво власти својим актом определи другом нивоу власти наменска
трансферна средства, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у
поступку доношења буџета, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара
одговарајуће апропријације за извршење расхода и издатака по том основу, у складу са чланом 5.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13).
Члан 8.
Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Врачар за 2014. годину према Одлуци о
обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања
који припадају Граду, односно градским општинама у 2014. години, увећан је за:






Текуће наменске трансфере од Града у 2014. години за покриће дела трошкова изласка
службеног лица на терен ради закључења брака, у износу од 132.500,00 динара;
Текући наменски трансфер од Града у 2014. години за исплату накнада за рад лицима
ангажованим на пословима спровођења избора за одборнике Скупштине града Београда у
градским општинама, у износу од 446.100,00 динара;
Текуће наменске трансфере од Града у 2014. години за уклањање бесправно подигнутих
објеката и комунално уређење, у износу од 200.000,00 динара;
Текуће наменске трансфере од Града у 2014. години за покриће дела сталних трошкова и
судских пресуда, у износу од 24.279.808,00 динара;
Текуће наменске трансфере од Републике у 2014. години за исплату новчане помоћи интерно
расељеним лицима са КиМ, тренутно настањеним на територији општине Врачар, у износу
од 20.000,00 динара;
Текуће добровољне трансфере (донације) у 2014. години за побољшање квалитета
образовања на територији општине Врачар, у износу од 469.500,00 динара.
Члан 9.
Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Врачар за 2014. годину према Одлуци о
обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања
који припадају Граду, односно градским општинама у 2014. години, увећан је за:


Пренете неутрошене наменске трансфере од Града и Републике из 2013. и ранијих година у
износу од 5.977.069,00 динара;
Пренета неутрошена средства текућих трансфера од физичких и правних лица (донацијe) из
2013. и ранијих година у износу од 6.038.300,00 динара;
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 92 од 320



Пренета неутрошена средства распоређеног суфицита из 2013. и ранијих година у износу од
4.920.844,00 динара;
Пренета неутрошена средства распоређеног закупа из 2013. године у износу од 1.428.077,00
динара;
Пренета неутрошена средства распоређеног закупа из 2012. и ранијих година у износу од
26.692.925,00 динара;
Средства из става 1. алинеје 1 и 2 овог члана распоређују се за исте намене зa које су и била
распоређена или добијена у претходним годинама.
Члан 10.
Наменска средства ће се користити у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе
(''Службени гласник Републике Србије'', број 62/06, 47/11, 93/12 и 99/2013 - усклађени дин. изн.), за
куповину, изградњу, текуће поправке и одржавање зграда и објеката и набавку и одржавање опреме,
и то:











2.280.000,00 динара - Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из 2014.
године – функција 410;
21.700.000,00 динара - Машине и опрема - распоређени приход од закупа из 2014. године;
25.326.052,00 динара - Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из
2014. године – функција 411;
1.352.159,00 динара - Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из 2014.
године за уређење школа и предшколских објеката;
675.512,00 динара - Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из 2014.
године за уређење зелених површина и паркова;
732.831,00 динара - Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из 2014.
године за уређење улица и тргова на Врачару;
6.769.432,00 динара - Трансфери основним школама - распоређени приход од закупа из
2014. године за текуће поправке и одржавање;
250.000,00 динара – Текуће дотације и трансфери за установе чији је оснивач Градска
општина Врачар - распоређени приход од закупа из 2014. године;
10.246.939,00 динара - Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из
2014. године - ЈП ''Пословни простор Врачар'';
100.000,00 динара - Машине и опрема - распоређени приход од закупа из 2014. године - ЈП
''Пословни простор Врачар'';
80.000,00 динара - Нематеријална имовина- распоређени приход од закупа из 2014. године ЈП ''Пословни простор Врачар''.
Члан 11.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 100.000,00 динара. Одлуку о
употреби средстава сталне буџетске резерве у појединачним случајевима доноси председник/
председница градске општине Врачар на предлог начелника/начелнице Управе градске општине
Врачар.
Члан 12.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 3.058.869,00 динара и користиће
се у складу са Законом за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације или за сврхе за
које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
Одлуку о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси председник/председница
градске општине Врачар на предлог начелника/начелнице Управе градске општине Врачар.
Члан 13.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 93 од 320
Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар
буџета, председник/председница градске општине Врачар на предлог начелника/начелнице Управе
градске општине Врачар доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити,
пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом
или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.
Укупан износ преусмеравања из претходног става овог члана не може бити већи од износа
разлике између буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и половине максимално
могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног Законом о буџетском систему
(''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и
108/13).
Члан 14.
Одлуку о преусмеравању апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка који се
финансира из општих прихода буџета у износу од 5% вредности апропријације за расход и издатак
чији се износ умањује, доноси председник/председница градске општине Врачар на предлог
начелника/начелнице Управе градске општине Врачар.
Преусмеравање апропријација односи се на апропријације из прихода из буџета, док се из
осталих извора могу мењати без ограничења.
Члан 15.
Корисници средстава буџета Градске општине Врачар дужни су да одобрена средства
наменски користе за вршење задатака и послова из свог делокруга рада, руководећи се начелом
штедње и рационалности при коришћењу одобрених средстава.
Корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена овом Одлуком само
за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из
других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.
Члан 16.
Директни корисник буџетских средстава може да преузима обавезе и врши плаћање до
висине издатака који су планирани овом Одлуком.
Изузетно, корисник из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском
систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13-испр. и 108/13), може преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и
захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз
сагласност надлежног извршног органа локалне власти.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава који је предвиђен овом Одлуком или
су у супротности са Законом о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), не могу се извршавати на терет
буџета.
Изузетно, од става 1. и 3. овог члана, корисници буџетских средстава могу преузети обавезе
у складу са Одлуком о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета
Градске општине Врачар у 2014. и 2015. години.
Обавезе преузете, у складу са одобреним апропријацијама у 2013. години, а неизвршене у
току те године, преносе се и имају статус преузетих обавеза и у 2014. години и извршавају се на
терет одобрених апропријација овом Одлуком.
Члан 17.
Функционер/функционерка директног, односно индиректног корисника буџетских средстава
одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 94 од 320
извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају
буџету.
Функционер/функционерка директног, односно индиректног корисника буџетских средстава
може пренети поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица у директном, односно
индиректном кориснику буџетских средстава.
Члан 18.
Распоред и коришћење средстава утврђених Одлуком о буџету Градске општине Врачар за
2014. годину вршиће се на основу годишњег финансијског плана директног корисника буџета који
доноси функционер/функционерка тог буџетског корисника, у року од 10 дана од почетка примене
ове Одлуке.
Годишњим финансијским планом из става 1. овог члана средства буџета распоређују се по
ближим наменама, у складу са економском и функционалном класификацијом и по изворима
финансирања. На финансијски план из става 1. овог члана сагласност даје председник/ председница
градске општине Врачар.
Финансијски план директног корисника мења се истовремено са променом апропријација у
складу са Законом.
Члан 19.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним
приходима буџета.
Ако се у току године приходи смање, издаци из буџета извршаваће се по приоритетима, и то:
обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови
неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Члан 20.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе на основу писаног уговора или другог
правног акта, уколико законом није другачије прописано.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу
готовинске основе са Консолидованог рачуна Трезора, осим ако је законом, односно актом Владе
предвиђен другачији метод.
Члан 21.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2014. години обрачунату исправку
вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала.
Члан 22.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању
услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који регулишу
јавне набавке.
За јавну набавку изнад износа средстава од 1.500.000,00 динара, наручилац захтева
банкарску гаранцију у поступку јавне набавке.
Члан 23.
Наредбодавац/наредбодавка за извршење буџета и лице овлашћено за управљање ликвидним
средствима (готовином) је председник/председница градске општине Врачар и заменик/заменица
председника градске општине Врачар, када је председник/председница спречен да обавља своју
дужност и када је одсутан.
Члан 24.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 95 од 320
Председник/председница градске општине Врачар је одговоран, у смислу Закона о
буџетском систему, за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и
примањима и расходима и издацима.
Члан 25.
Уколико у току реализације ове Одлуке дође до измене у прописима који дефинишу
стандардни класификациони оквир и контни план за буџетски систем, овлашћује се
председник/председница градске општине Врачар да може извршити усаглашавање ове Одлуке са
тим изменама, на предлог начелника/начелнице Управе градске општине Врачар.
Члан 26.
Распоред и коришћење средстава појединачним актима врши председник/председница
Градске општине Врачар, на основу предлога начелника/начелнице Управе градске општине Врачар
или надлежне комисије, на следећим апропријацијама:
У оквиру функције 160 – Опште услуге које нису класификоване на другом месту, економска
класификација 424 – Специјализоване услуге позиција 1; економска класификација 465 - Текуће
дотације и трансфери позиције 1 и 2; економска класификација 472 - Накнаде из буџета позиције 1,
4 и 6; економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама позиција 1.
Члан 27.
Слободна новчана средства трезора градске општине Врачар, у складу са чланом 10. Закона о
буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13-испр. и 108/13), пласирају се код пословних банака у депозит по виђењу, или се
орочавају. Решење о пласирању и орочавању средстава код одређене банке доноси председник/
председница градске општине Врачар, на предлог начелника/начелнице Управе градске општине
Врачар.
Члан 28.
Распоред прихода и примања и расхода и издатака врши се тромесечним плановима за
извршење буџета градске општине Врачар за 2014. годину.
Планове из става 1. овог члана доноси председник/председница градске општине Врачар, на
предлог начелника/начелнице Управе градске општине Врачар.
Члан 29.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до краја фискалне
године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у тој години, а која су овим
корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету Градске општине Врачар.
Члан 30.
Примљени депозити у 2013. години враћаће се у 2014. години са истог рачуна на који су и
примљени.
Члан 31.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу града
Београда'', а примењиваће се од 01.07.2014. године.
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-50/2014-VIII/1 - 26. јун 2014. године
др Тијана Благојевић,с.р.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 96 од 320
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
ВЕЋЕ
Број: 96-26/2014-VIII/2
Датум: 10. април 2014. године
Београд, Његошева 77
Веће градске општине Врачар je, на 41. седници одржаној 10. априла 2014. године, на основу
члана 46. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13) и члана 32. Статута градске општине Врачар
("Службени лист града Београда", број 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и 29/13),
донело
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ И РАСПОРЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ВРЕМЕ
ПРИВРЕМЕНОГ ФИНАНСИРАЊА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2014. ГОДИНЕ
I
ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Укупни приходи и примања буџета Градске општине Врачар за период јануар-јун 2014.
године, утврђују се у износу од 200.141.000,00 динара.
Члан 2.
Приходи и примања из члана 1. став 1. овог Решења састоје се од прихода и примања
утврђених Одлуком о привременом утврђивању обима средстава за вршење послова Града и
градских општина и привременом утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским
општинама за период јануар – јун 2014. године.
Члан 3.
Приходи и примања, расходи и издаци, нето набавка нефинансијске имовине, буџетски
суфицит (дефицит), укупни фискални суфицит (дефицит), као и рачун финансирања у периоду
привременог финансирања утврђени су у следећим износима, и то:
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 97 од 320
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Износ у динарима
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
200.355.600,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему :
200.355.600,00
- буџетска средства
200.141.000,00
- сопствени приходи
- донације
-трансфери
214.600,00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
-
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
219.856.970,00
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:
208.205.702,00
- текући буџетски расходи
207.991.102,00
- расходи из сопствених прихода
- донације
-трансфери
214.600,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:
11.651.268,00
- текући буџетски издаци
11.651.268,00
- издаци из сопствених прихода
- донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
-19.501.370,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних
политика)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
-19.501.370,00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година
19.501.370,00
Издаци за отплату главнице дуга
Издаци за набавку финансијске имовине
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ
ОПИС
19.501.370,00
Економска
класификација
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Порески приходи
71
1.1. Порез на зараде
711
1.2 Самодопринос
Износ у динарима
200.355.600,00
711180
152.408.800,00
94.286.056,00
8.300,00
1.3. Порез на имовину
713
44.781.111,00
1.4. Остали порески приходи-ПДВ на закуп који је
наплаћен кроз закупнину
742
13.333.333,00
2. Непорески приходи, у чему :
74
46.332.200,00
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 98 од 320
- разни приходи
14.708.971,00
- приходи од давања у закуп објеката
31.623.229,00
3. Донације
731+732
4. Трансфери
733
214.600,00
5. Меморандумске ставке
772
1.400.000,00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине
8
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
219.856.970,00
1. Текући расходи
4
208.205.702,00
1.1. Расходи за запослене
41
106.002.135,00
1.2. Коришћење роба и услуга
42
65.746.858,00
1.3. Отплата камата
44
84.000,00
1.4. Субвенције
45
1.5. Социјална заштита из буџета
47
5.475.286,00
48+49
21.635.177,00
2. Трансфери
46
9.262.246,00
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине
5
11.651.268,00
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)
62
1.6. Остали расходи, у чему средства резерви
1.155.883,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања по основу отплате кредита и продаје
финансијске имовине
2. Задуживање
2.1. Задуживање код домаћих кредитора
2.2. Задуживање код страних кредитора
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
3.2. Отплата дуга страним кредиторима
3.3. Отплата дуга по гаранцијама
4. Набавка финансијске имовине
92
91
911
912
61
611
612
613
6211
ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА класа 3,
извори финансирања 13 и 15, и то:
14.542.546,00 динара-извор финансирања 13
4.958.824,00 динара-извор финансирања 15
3
19.501.370,00
Приходи и примања по врстама и расходи и издаци по основним наменама у периоду
привременог финансирања утврђени су у следећим износима, и то:
Извор
фин.
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА
Економска
ВРСТА ПРИХОДА
клас.
3.
ПЛАН I-VI 2014.
1.
2.
01
711
Порез на зараде
94.286.056,00
01
713
Порез на имовину
44.781.111,00
07
733
Текући наменски трансфери од Града у 2014. години
Информатор о раду градске општине Врачар
4.
214.600,00
Страна 99 од 320
01
741
Камате
01
742
Општинске административне таксе
700.000,00
01
742
Приходи које својом делатношћу остварују општински
органи
100.000,00
01
742
ПДВ на закуп који је наплаћен кроз закупнину
01
742
Приходи од продаје добара и услуга од стране
тржишних организација у корист нивоа општина
01
743
Приходи од новчаних казни
600.000,00
01
743
Приходи од мандатних казни
300.000,00
01
745
Остали приходи у корист нивоа општина
1.568.971,00
01
772
Меморандумске ставке
1.400.000,00
6.800.000,00
13.333.333,00
4.640.000,00
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БЕЗ ТРАНСФЕРА И
ДОНАЦИЈА
168.509.471,00
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ОД ТРАНСФЕРА И ДОНАЦИЈА
214.600,00
I УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
01
742
01
711181
168.724.071,00
Приходи од давања у закуп објеката
31.623.229,00
Самодопринос
8.300,00
II УКУПНИ НАМЕНСКИ ПРИХОДИ
01
8
01
9
31.631.529,00
Примања од продаје нефинансијске имовине
Примања од задуживања и продаје финансијске
имовине
0,00
III УКУПНА ПРИМАЊА
0,00
0,00
IV УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, НАМЕНСКИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА (I+II+III)
15
321
15
321
13
321
13
321
200.355.600,00
Пренети неутрошени наменски трансфери од Града и
Републике из 2013. и ранијих година
500.000,00
Пренета неутрошена средства текућих трансфера од
физичких и правних лица (донације) из 2013. и ранијих
година
Пренета неутрошена средства распоређеног суфицита
из 2012. и ранијих година
4.458.824,00
3.131.243,00
Пренета неутрошена средства распоређеног закупа из
2013. и ранијих година
11.411.303,00
V УКУПНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА
19.501.370,00
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
(IV+V)
219.856.970,00
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Е.К.
ОПИС
1
2
41
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
411
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
412
413
Информатор о раду градске општине Врачар
Oбим средстава Издаци из
привремено
осталих извора Iфинансирање
VI 2014.
I-VI 2014.
3
4
105.926.535,00
75.600,00
УКУПНО I-VI
2014.
5(3+4)
106.002.135,00
81.223.596,00
81.223.596,00
14.547.974,00
14.547.974,00
327.800,00
327.800,00
Страна 100 од 320
414
Социјална давања запосленима
4.219.046,00
4.219.046,00
415
4.286.316,00
4.286.316,00
417
Накнаде за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Одборнички додатак
42
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
50.077.223,00
421
422
423
424
472
472
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање (услуге
и материјал)
Материјал
ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Трансфери осталим нивоима власти
Остале текуће дотације и трансфери
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
ИЗ БУЏЕТА
Накнаде из буџета за децу и породицу
Накнаде из буџета у случају смрти
472
Накнаде из буџета за образовање
472
Накнаде из буџета
1.646.458,00
1.646.458,00
48
481
481
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним организацијама
Дотације политичким странкама
20.479.294,00
535.000,00
228.601,00
20.479.294,00
535.000,00
228.601,00
482
Порези, обавезне таксе и казне и ПДВ
18.057.835,00
18.057.835,00
1.657.858,00
1.657.858,00
1.155.883,00
100.000,00
1.055.883,00
1.155.883,00
100.000,00
1.055.883,00
416
425
426
44
441
444
46
463
465
47
483
49
499
499
5
51
511
512
515
Новчане казне и пенали по решењу
судова и судских тела
РЕЗЕРВЕ
Стална резерва
Текућа резерва
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
УКУПНО
1.089.183,00
75.600,00
232.620,00
1.164.783,00
232.620,00
15.669.635,00
65.746.858,00
20.270.583,00
115.000,00
11.769.294,00
1.301.000,00
2.261.269,00
600.000,00
20.270.583,00
115.000,00
14.030.563,00
1.901.000,00
13.431.329,00
12.781.366,00
26.212.695,00
3.190.017,00
84.000,00
41.025,00
42.975,00
27.000,00
3.217.017,00
84.000,00
41.025,00
42.975,00
8.875.824,00
386.422,00
9.262.246,00
6.769.432,00
2.106.392,00
386.422,00
7.155.854,00
2.106.392,00
2.369.773,00
3.105.513,00
5.475.286,00
650.000,00
73.315,00
650.000,00
73.315,00
3.105.513,00
3.105.513,00
11.172.468,00
478.800,00
11.651.268,00
11.172.468,00
0,00
11.092.468,00
80.000,00
478.800,00
478.800,00
11.651.268,00
0,00
11.092.468,00
558.800,00
200.141.000,00
19.715.970,00
219.856.970,00
Члан 4.
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита, у износу од 19.501.370,00 динара из
члана 3. овог Решења, биће обезбеђена из неутрошених пренетих средстава из ранијих година.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 101 од 320
II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 5.
Приходи и примања и расходи и издаци буџета Градске општине Врачар из члана 3. овог
Решења распоређују се према принципу поделе власти на законодавну и извршну, у складу са
економском, функционалном и класификацијом према изворима финансирања, на следеће
кориснике:
4
5
6
Подпозиција
Позиција
3
Екон.клас.
1 2
Извор фин.
Глава
Функција
Раздео
ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД I-VI 2014. ГОДИНЕ
ОПИС
УКУПАН ОКВИР
I-VI 2014. ГОДИНЕ
8
9
7
СРЕДСТВА ИЗ УКУПНИ РАСХОДИ
ОСТАЛИХ
I-VI 2014. ГОДИНЕ
ИЗВОРА I-VI 2014.
ГОДИНЕ
10
11(9+10)
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
1 1
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
110
411
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
412
2,637,960.00
2,637,960.00
Социјални доприноси на терет послодавца
472,197.00
472,197.00
414
Социјална давања запосленима
738,000.00
738,000.00
415
Накнаде трошкова за запослене
82,523.00
82,523.00
417
Одборнички додатак
232,620.00
232,620.00
422
Трошкови путовања
10,000.00
10,000.00
423
Услуге по уговору
364,400.00
364,400.00
426
Материјал
160,295.00
160,295.00
Извори финансирања за функцију 110:
01
-
Приходи из буџета
4,697,995.00
4,697,995.00
Укупно за функцију 110:
4,697,995.00
4,697,995.00
Извори финансирања за Раздео 1:
01
-
Приходи из буџета
4,697,995.00
4,697,995.00
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:
4,697,995.00
4,697,995.00
1,630,898.00
1,630,898.00
291,932.00
291,932.00
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
2 1
Извршни и законодавни органи
111
411
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
412
Социјални доприноси на терет послодавца
414
Социјална давања запосленима
415
Накнаде трошкова за запослене
52,850.00
52,850.00
422
Трошкови путовања
25,000.00
25,000.00
423
Услуге по уговору
183,560.00
183,560.00
Информатор о раду градске општине Врачар
-
Страна 102 од 320
426
Материјал
299,152.00
299,152.00
Извори финансирања за функцију 111:
01
-
Приходи из буџета
2,483,392.00
2,483,392.00
Укупно за функцију 111:
2,483,392.00
2,483,392.00
Извори финансирања за Раздео 2:
01
-
Приходи из буџета
2,483,392.00
2,483,392.00
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:
2,483,392.00
2,483,392.00
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
3 1
Извршни и законодавни органи
111
411
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
6,855,207.00
6,855,207.00
412
Социјални доприноси на терет послодавца
1,227,126.00
1,227,126.00
414
Социјална давања запосленима
245,500.00
245,500.00
415
Накнаде трошкова за запослене
216,075.00
216,075.00
422
Трошкови путовања
5,000.00
5,000.00
423
Услуге по уговору
10,000.00
10,000.00
Извори финансирања за функцију 111:
01
-
Приходи из буџета
8,558,908.00
8,558,908.00
Укупно за функцију 111:
8,558,908.00
8,558,908.00
Извори финансирања за Раздео 3:
01
-
Приходи из буџета
8,558,908.00
8,558,908.00
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:
8,558,908.00
8,558,908.00
ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
4 1
Судови
330
411
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
412
2,546,107.00
2,546,107.00
Социјални доприноси на терет послодавца
455,755.00
455,755.00
414
Социјална давања запосленима
368,362.00
368,362.00
415
Накнаде трошкова за запослене
79,248.00
79,248.00
422
Трошкови путовања
5,000.00
5,000.00
423
Услуге по уговору
10,000.00
10,000.00
426
Материјал
70,115.00
70,115.00
Извори финансирања за функцију 330:
01
-
Приходи из буџета
3,534,587.00
3,534,587.00
Укупно за функцију 330:
3,534,587.00
3,534,587.00
Извори финансирања за Раздео 4:
01
Приходи из буџета
Информатор о раду градске општине Врачар
3,534,587.00
3,534,587.00
Страна 103 од 320
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:
3,534,587.00
3,534,587.00
ЗАШТИТНИК/ЗАШТИТНИЦА ГРАЂАНА/ГРАЂАНКИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
5 1
Судови
330
411
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
715,145.00
715,145.00
412
Социјални доприноси на терет послодавца
128,013.00
128,013.00
414
Социјална давања запосленима
40,000.00
40,000.00
415
Накнаде трошкова за запослене
26,416.00
26,416.00
422
Трошкови путовања
5,000.00
5,000.00
Извори финансирања за функцију 330:
01
-
Приходи из буџета
914,574.00
914,574.00
Укупно за функцију 330:
914,574.00
914,574.00
Извори финансирања за Раздео 5:
01
-
Приходи из буџета
914,574.00
914,574.00
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:
914,574.00
914,574.00
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
6 1
Општи економски и комерцијални послови по питању рада и остали послови
410
411
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
58,638,279.00
58,638,279.00
412
Социјални доприноси на терет послодавца
10,499,951.00
10,499,951.00
413
Накнаде у натури
327,800.00
327,800.00
414
Социјална давања запосленима
2,766,365.00
2,766,365.00
415
Накнаде трошкова за запослене
3,275,204.00
3,275,204.00
416
Награде запосленима и остали посебни
расходи
59,523.00
59,523.00
421
Стални трошкови
16,493,583.00
16,493,583.00
1
Стални трошкови
16,154,083.00
16,154,083.00
2
Стални трошкови
339,500.00
339,500.00
50,000.00
50,000.00
422
Трошкови путовања
423
Услуге по уговору
8,919,181.00
8,919,181.00
Услуге по уговору
8,919,181.00
8,919,181.00
Специјализоване услуге
55,000.00
55,000.00
Специјализоване услуге
55,000.00
55,000.00
1
424
1
Текуће поправке и одржавање
3,042,703.00
1
Текуће поправке и одржавање - распоређени
приход од закупа из 2014. године
3,042,703.00
2
Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из
2012. године
425
Информатор о раду градске општине Врачар
952,229.00
3,994,932.00
3,042,703.00
112,229.00
Страна 104 од 320
112,229.00
3
Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из
2012. године за постављање рампи за лакше кретање особа са
инвалидитетом
600,000.00
600,000.00
4
Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из
2012. године за побољшање услова рада Полицијске управе Врачар
240,000.00
240,000.00
426
1
Материјал
2,482,655.00
2,482,655.00
Материјал
2,482,655.00
2,482,655.00
441
Отплата домаћих камата
41,025.00
41,025.00
444
Пратећи трошкови задуживања
42,975.00
42,975.00
482
Порези, обавезне таксе и казне
38,500.00
38,500.00
511
Зграде и грађевински објекти
-
Зграде и грађевински објекти - распоређени приход од закупа из 2014. године
-
1
512
1
515
1
Машине и опрема
10,972,468.00
10,972,468.00
Машине и опрема - распоређени приход од
закупа из 2014. године
10,972,468.00
10,972,468.00
Нематеријална имовина
478,800.00
478,800.00
Нематеријална имовина - распоређени приход од закупа из 2012.
године за набавку софтвера за плате
478,800.00
478,800.00
Извори финансирања за функцију 410:
01
Приходи из буџета
13
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
117,705,212.00
117,705,212.00
1,431,029.00
1,431,029.00
117,705,212.00
1,431,029.00
119,136,241.00
Услуге по уговору
729,098.00
94,356.00
823,454.00
1
Услуге по уговору
429,098.00
2
Услуге по уговору - распоређени суфицит из 2012. године за стручно
оспособљавање и усавршавање - ''БГ пракса'' и финансирање
сличних пројеката из области запошљавања и културе
82,356.00
82,356.00
3
Услуге по уговору - Матичари - текући наменски трансфер од Града
из 2014. године
12,000.00
12,000.00
4
Услуге по уговору - међудржавна и
међуопштинска сарадња
Укупно за функцију 410:
Општи економски и комерцијални послови
411
423
300,000.00
300,000.00
Специјализоване услуге
600,000.00
600,000.00
1
Специјализоване услуге за уклањање бесправно подигнутих објеката
и комунално уређење - наменска средства трансфера од Града из
2013. и ранијих година
500,000.00
500,000.00
2
Специјализоване услуге за уклањање бесправно подигнутих објеката
и комунално уређење - наменска средства трансфера од Града из
2014. годинe
100,000.00
100,000.00
424
425
429,098.00
Текуће поправке и одржавање
Информатор о раду градске општине Врачар
3,631,516.00
11,829,137.00
Страна 105 од 320
15,460,653.00
Текуће поправке и одржавање - распоређени
приход од закупа из 2014. године
3,631,516.00
3,631,516.00
1.1
Текуће поправке и одржавање - распоређени
приход од закупа из 2014. године
871,014.00
871,014.00
1.2
Текуће поправке и одржавање - распоређени
приход од закупа из 2014. године за уређење
школа и предшколских објеката
1,352,159.00
1,352,159.00
1.3
Текуће поправке и одржавање - распоређени
приход од закупа из 2014. године за уређење
зелених површина и паркова
675,512.00
675,512.00
1.4
Текуће поправке и одржавање - распоређени
приход од закупа из 2014. године за уређење
улица и тргова на Врачару
732,831.00
732,831.00
1
Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из
2013. и ранијих година
9,711,318.00
9,711,318.00
2.1
Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из
2012. године за уређење зелених површина и паркова
199,348.00
199,348.00
2.2
Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из
2012. и ранијих година за уређење улица и тргова на Врачару
424,431.00
424,431.00
2.3
Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из
2013. године за уређење улица и тргова на Врачару
148,201.00
148,201.00
2.4
Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из
2012. године за текуће поправке и одржавање стамбених зграда на
Врачару по програмима "Да лепше изгледа" и "За безбедније
лифтове на Врачару"
7,450,000.00
7,450,000.00
2.5
Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из
2013. године за уређење школа и предшколских објеката
500,000.00
500,000.00
2.6
Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из
ранијих година
989,338.00
989,338.00
3
Текуће поправке и одржавање - распоређени суфицит из ранијих
година
881,974.00
881,974.00
4
Текуће поправке и одржавање - текући добровољни трансфер
(донација) у 2012. и ранијим годинама
966,889.00
966,889.00
4.1 Текуће поправке и одржавање - текући добровољни трансфер
(донација) у 2012. и ранијим годинама за побољшање квалитета
образовања, услова боравка у школама на Врачару и одржавања
школских објеката
966,889.00
966,889.00
2
5
426
1
Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из
ранијих година за уређење и улепшавање простора око Каленић
пијаце
268,956.00
268,956.00
Материјал
27,000.00
27,000.00
Материјал - Матичари - текући наменски трансфер од Града у 2014.
години
27,000.00
27,000.00
386,422.00
7,155,854.00
Трансфери осталим нивоима власти
463
1
Трансфери основним школама - распоређени
приход од закупа из 2014. године за текуће
поправке и одржавање
Информатор о раду градске општине Врачар
6,769,432.00
6,769,432.00
6,769,432.00
Страна 106 од 320
2
465
1
Текући трансфери - текући добровољни трансфер (донација) у 2012.
и ранијим годинама за побољшање квалитета образовања, услова
боравка у школама на Врачару и одржавања школских објеката
386,422.00
386,422.00
Текуће дотације и трансфери
250,000.00
250,000.00
Текуће дотације и трансфери за установе чији је
оснивач Градска општина Врачар распоређени приход од закупа из 2014. године
250,000.00
250,000.00
Извори финансирања за функцију 411:
01
Приходи из буџета
07
Трансфери од других нивоа власти
13
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
15
Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за функцију 411:
11,380,046.00
11,380,046.00
11,380,046.00
139,000.00
139,000.00
10,944,604.00
10,944,604.00
1,853,311.00
1,853,311.00
12,936,915.00
24,316,961.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
2,166,913.00
2,559,168.00
Опште услуге које нису класификоване на другом месту
160
Награде запосленима и остали посебни
расходи
416
1
-
Награде запосленима и остали посебни расходи - текући наменски
трансфер од Града у 2014. години за покриће трошкова спровођења
избора
Услуге по уговору
392,255.00
1
Услуге по уговору - спровођење акције
''Подршка врачарским сениоркама и сениорима''
392,255.00
2
Услуге по уговору - за реализацију пројекта ''Помоћ и нега у кући за
здравствено и материјално угрожена стара лица'' - распоређени
суфицит из 2012. године
423
392,255.00
2,166,913.00
2,166,913.00
Специјализоване услуге
1,246,000.00
1,246,000.00
Специјализоване услуге
1,246,000.00
1,246,000.00
Текуће дотације и трансфери
1,856,392.00
1,856,392.00
Текуће дотације и трансфери за установе чији је
оснивач Градска општина Врачар
1,856,392.00
1,856,392.00
Накнаде из буџета
2,369,773.00
1
Накнаде из буџета
1,646,458.00
1,646,458.00
2
Накнаде из буџета за децу и породицу
650,000.00
650,000.00
3
Накнаде из буџета у случају смрти
73,315.00
73,315.00
4
Накнаде из буџета за образовање
424
1
465
1
472
4.1 Накнаде из буџета за образовање - текући добровољни трансфери
(донације) у 2012. и ранијим годинама за побољшање квалитета
образовања на територији општине Врачар
4.2 Накнаде из буџета за образовање - текући добровољни трансфер
(донације) у 2012. години за унапређење образовања и побољшање
услова боравка у врачарским школама
4.3 Накнаде из буџета за образовање - текући добровољни трансфери
(донације) у 2013. години за побољшање квалитета образовања на
територији општине Врачар
Информатор о раду градске општине Врачар
3,105,513.00
5,475,286.00
3,105,513.00
3,105,513.00
1,345,803.00
1,345,803.00
139,210.00
139,210.00
1,120,500.00
1,120,500.00
Страна 107 од 320
4.4 Накнаде из буџета за образовање - текући добровољни трансфери
(донације) у 2013. години за награђивање ученика који показују успех
и резултате у образовном раду
500,000.00
Дотације невладиним организацијама
763,601.00
763,601.00
1
Дотације невладиним организацијама
535,000.00
535,000.00
2
Дотације политичким странкама (0,15%)
228,601.00
228,601.00
481
483
Новчане казне и пенали по решењу судова
1,657,858.00
1,657,858.00
499
Средства резерве
1,155,883.00
1,155,883.00
1
Стална резерва
100,000.00
100,000.00
2
Текућа резерва
1,055,883.00
1,055,883.00
Извори финансирања за функцију 160:
01
Приходи из буџета
07
Трансфери од других нивоа власти
13
15
9,441,762.00
9,441,762.00
75,600.00
75,600.00
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
2,166,913.00
2,166,913.00
Неутрошена средства донација из претходних година
3,105,513.00
3,105,513.00
5,348,026.00
14,789,788.00
Укупно за функцију 160:
2
500,000.00
9,441,762.00
ЈП ''ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВРАЧАР''
620
Развој заједнице
411
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
8,200,000.00
8,200,000.00
412
Социјални доприноси на терет послодавца
1,473,000.00
1,473,000.00
413
Накнаде у натури
-
Накнаде у натури
-
1
Социјална давања запосленима
60,819.00
60,819.00
Социјална давања запосленима
60,819.00
60,819.00
Накнаде трошкова за запослене
554,000.00
554,000.00
Накнаде трошкова за запослене
554,000.00
554,000.00
Награде запосленима и остали посебни
расходи
1,029,660.00
1,029,660.00
Награде запосленима и остали посебни расходи
1,029,660.00
1,029,660.00
Стални трошкови
3,777,000.00
3,777,000.00
1
Стални трошкови
2,191,000.00
2,191,000.00
2
Стални трошкови
1,586,000.00
1,586,000.00
Трошкови путовања
15,000.00
15,000.00
Трошкови путовања
15,000.00
15,000.00
Услуге по уговору
1,160,800.00
1,160,800.00
414
1
415
1
416
1
421
422
1
423
425
1
Услуге по уговору
955,000.00
955,000.00
2
Услуге по уговору
205,800.00
205,800.00
6,757,110.00
6,757,110.00
Текуће поправке и одржавање
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 108 од 320
1
Текуће поправке и одржавање - распоређени
приход од закупа из 2014. године
6,757,110.00
6,757,110.00
Материјал
177,800.00
177,800.00
1
Материјал
177,800.00
177,800.00
2
Материјал
426
-
Порези,обавезне таксе и казне
18,019,335.00
18,019,335.00
1
ПДВ на закуп који је наплаћен кроз закупнину
13,333,333.00
13,333,333.00
2
Порези, обавезне таксе и казне
1,172,167.00
1,172,167.00
3
Порези, обавезне таксе и казне
20,000.00
20,000.00
4
ПДВ на закуп
3,493,835.00
3,493,835.00
Машине и опрема
120,000.00
120,000.00
Машине и опрема - распоређени приход од
закупа из 2014. године
120,000.00
120,000.00
Нематеријална имовина
80,000.00
80,000.00
Нематеријална имовина
80,000.00
80,000.00
Приходи из буџета
41,424,524.00
41,424,524.00
Укупно за функцију 620:
41,424,524.00
41,424,524.00
179,951,544.00
179,951,544.00
482
512
1
515
1
Извори финансирања за функцију 620:
01
Извори финансирања за Раздео 6:
01
Приходи из буџета
07
Трансфери од других нивоа власти
13
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
15
Неутрошена средства донација из претходних година
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6:
179,951,544.00
214,600.00
214,600.00
14,542,546.00
14,542,546.00
4,958,824.00
4,958,824.00
19,715,970.00
199,667,514.00
Укупно извори финансирања:
-
01
Приходи из буџета
07
Трансфери од других нивоа власти
13
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
15
Неутрошена средства донација из претходних година
УКУПНО ИЗДАЦИ
Информатор о раду градске општине Врачар
200,141,000.00
200,141,000.00
200,141,000.00
214,600.00
214,600.00
14,542,546.00
14,542,546.00
4,958,824.00
4,958,824.00
19,715,970.00
219,856,970.00
Страна 109 од 320
III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 6.
Планирана средства за потрошњу Градске општине Врачар за период јануар-јун 2014. годинe
према Одлуци о привременом утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских
општина и привременом утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама
за период јануар – јун 2014. године, утврђују се у износу од 200.141.000,00 динара.
Наведена средства се распоређују за општу потрошњу у износу од 168.517.771,00 динара и
наменску потрошњу у износу од 31.623.229,00 динара.
Члан 7.
У случају да једaн ниво власти својим актом определи другом нивоу власти наменска
трансферна средства, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у
поступку доношења буџета, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара
одговарајуће апропријације за извршење расхода и издатака по том основу, у складу са чланом 5.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13).
Члан 7a
Планирана средства за потрошњу Градске општине Врачар за период јануар – јун 2014.
године, увећана су у складу са чланом 7. Решења за:



Текуће наменске трансфере од Града у 2014. години за покриће дела трошкова изласка
службеног лица на терен ради закључења брака, у износу од 39.000,00 динара;
Текући наменски трансфер од Града у 2014. години за исплату накнада за рад лицима
ангажованим на пословима спровођења избора за одборнике Скупштине града Београда у
градским општинама, у износу од 75.600,00 динара;
Текуће наменске трансфере од Града у 2014. години за уклањање бесправно подигнутих
објеката и комунално уређење, у износу од 100.000,00 динара.
Члан 8.
Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Врачар за период јануар-јун 2014. године
према Одлуци о привременом утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских
општина и привременом утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама
за период јануар – јун 2014. године повећава се за:




Пренете неутрошене наменске трансфере од Града и Републике из 2013. и ранијих година у
износу од 500.000,00 динара;
Пренета неутрошена средства текућих трансфера од физичких и правних лица (донацијe) из
2013. и ранијих година у износу од 4.458.824,00 динара;
Пренета неутрошена средства распоређеног суфицита из 2012. и ранијих година у износу од
3.131.243,00 динара;
Пренета неутрошена средства распоређеног закупа из 2013. и ранијих година у износу од
11.411.303,00 динара.
Средства из става 1. алинеје 1, 2, 3 и 4 овог члана распоређују се за исте намене зa које су
и била распоређена или добијена у претходним годинама.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 110 од 320
Члан 9.
Наменска средства из члана 6. став 2. овог Решења у износу од 31.623.229,00 динара,
користиће се у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник
Републике Србије'', број 62/06, 47/11 и 93/12), за куповину, изградњу, текуће поправке и одржавање
зграда и објеката и набавку и одржавање опреме, и то:











3.042.703,00 динара - Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из 2014.
године – функција 410;
10.972.468,00 динара - Машине и опрема - распоређени приход од закупа из 2014. године;
871.014,00 динара - Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из 2014.
године – функција 411;
1.352.159,00 динара - Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из 2014.
године за уређење школа и предшколских објеката;
675.512,00 динара - Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из 2014.
године за уређење зелених површина и паркова;
732.831,00динара - Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из 2014.
године за уређење улица и тргова на Врачару;
6.769.432,00 динара - Трансфери основним школама - распоређени приход од закупа из
2014. године за текуће поправке и одржавање;
250.000,00 динара – Текуће дотације и трансфери за установе чији је оснивач Градска
општина Врачар - распоређени приход од закупа из 2014. године;
6.757.110,00 динара - Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из 2014.
године - ЈП ''Пословни простор Врачар'';
120.000,00 динара - Машине и опрема - распоређени приход од закупа из 2014. године - ЈП
''Пословни простор Врачар'';
80.000,00 динара - Нематеријална имовина- распоређени приход од закупа из 2014. године ЈП ''Пословни простор Врачар''.
Члан 10.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 100.000,00 динара. Одлуку о
употреби средстава сталне буџетске резерве у појединачним случајевима доноси председник/
председница градске општине Врачар на предлог начелника/начелнице Управе градске општине
Врачар.
Члан 11.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 1.055.883,00 динара и користиће
се у складу са Законом за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације или за сврхе за
које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
Одлуку о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси председник/председница
градске општине Врачар на предлог начелника/начелнице Управе градске општине Врачар.
Члан 12.
Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар
буџета, председник/председница градске општине Врачар на предлог начелника/начелнице Управе
градске општине Врачар доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити,
пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом
или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.
Члан 13.
Одлуку о преусмеравању апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка који се
финансира из општих прихода буџета у износу од 5% вредности апропријације за расход и издатак
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 111 од 320
чији се износ умањује, доноси председник/председница градске општине Врачар на предлог
начелника/начелнице Управе градске општине Врачар.
Преусмеравање апропријација односи се на апропријације из прихода из буџета, док се из
осталих извора могу мењати без ограничења.
Члан 14.
Корисници средстава буџета Градске општине Врачар дужни су да одобрена средства
наменски користе за вршење задатака и послова из свог делокруга рада, руководећи се начелом
штедње и рационалности при коришћењу одобрених средстава.
Корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена овим Решењем само
за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из
других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.
Члан 15.
Директни корисник буџетских средстава може да преузима обавезе и врши плаћање до
висине издатака који су планирани овим Решењем.
Изузетно, корисник из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском
систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13-испр. и 108/13), може преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и
захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз
сагласност надлежног извршног органа локалне власти.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава који је предвиђен овим Решењем
или су у супротности са Законом о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), не могу се извршавати на терет
буџета.
Изузетно, од става 1. и 3. овог члана, корисници буџетских средстава могу преузети обавезе
у складу са Одлуком о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета
Градске општине Врачар у 2014. и 2015. години.
Члан 16.
Функционер/функционерка директног корисника буџетских средстава одговоран је за
преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из
средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.
Члан 17.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним
приходима буџета.
Ако се у току периода јануар-јун 2014. године приходи смање, издаци из буџета извршаваће
се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални
стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Члан 18.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе на основу писаног уговора или другог
правног акта, уколико законом није другачије прописано.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу
готовинске основе са Консолидованог рачуна Трезора, осим ако је законом, односно актом Владе
предвиђен другачији метод.
Члан 19.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 112 од 320
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању
услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују
јавне набавке.
Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра се набавка чија је
вредност дефинисана законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2014. годину.
За јавну набавку изнад износа средстава од 400.000,00 динара наручилац захтева банкарску
гаранцију у поступку јавне набавке.
Члан 20.
Наредбодавац/наредбодавка за извршење буџета и лице овлашћено за управљање ликвидним
средствима (готовином) је председник/председница градске општине Врачар и заменик/заменица
председника градске општине Врачар, када је председник/председница спречен да обавља своју
дужност и када је одсутан.
Члан 21.
Председник/председница градске општине Врачар је одговоран, у смислу Закона о
буџетском систему, за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и
примањима и расходима и издацима.
Члан 22.
Уколико у току реализације овог Решења дође до измене у прописима који дефинишу
стандардни класификациони оквир и контни план за буџетски систем, овлашћује се
председник/председница градске општине Врачар да може извршити усаглашавање овог Решења са
тим изменама, на предлог начелника/начелнице Управе градске општине Врачар.
Члан 23.
Распоред средстава апропријација на функцији 160 – Опште услуге које нису класификоване
на другом месту, економска класификација 424, позиција 1 – Специјализоване услуге, економска
класификација 465, позиција 1 - Текуће дотације и трансфери за установе чији је оснивач Градска
општина Врачар, економска класификација 472, позиција 1 - Накнаде из буџета и економска
класификација 481, позиција 1 - Дотације невладиним организацијама, појединачним актима врши
председник/председница Градске општине Врачар, на основу предлога начелника/начелнице
Управе градске општине Врачар или надлежне комисије.
Члан 24.
Слободна новчана средства трезора градске општине Врачар, у складу са чланом 10. Закона о
буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13-испр. и 108/13), пласирају се код пословних банака у депозит по виђењу, или се
орочавају. Решење о пласирању и орочавању средстава код одређене банке доноси
председник/председница градске општине Врачар, на предлог начелника/начелнице Управе градске
општине Врачар.
Члан 25.
Примљени депозити у 2013. години враћаће се у 2014. години са истог рачуна на који су и
примљени.
Члан 26.
Решење ступа на снагу даном доношења
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Александар Ивановић,с.р.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 113 од 320
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 96-77/2013-VIII/2
Датум: 24. децембар 2013. године
Београд, Његошева 77
Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној 24. децембра 2013. године, на
основу члана 46. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), члана 28. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07) и члана 15. став 1. тачка 3) Статута градске
општине Врачар (''Службени лист града Београда'', број 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и
29/13), д о н е л а
ОДЛУКУ
О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2014. ГОДИНУ
Члан 1.
До доношења Одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2014. годину, а најкасније до
31.03.2014. године, на основу члана 46. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике
Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), вршиће се привремено
финансирање Градске општине Врачар.
Члан 2.
Привремено финансирање из члана 1. ове Одлуке врши се највише до једне четвртине износа
планираних расхода и издатака у Одлуци о буџету претходне фискалне године.
Члан 3.
Укупни приходи и примања буџета Градске општине Врачар за период јануар-март 2014.
године, утврђују се у износу од 101.961.000,00 динара.
Члан 4.
Приходи и примања из члана 3. ове Одлуке састоје се од прихода и примања утврђених
Одлуком о привременом утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина
и привременом утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама за период
јануар – март 2014. године.
Члан 5.
Распоред средстава из члана 3. ове Одлуке на предлог начелнице Управе градске општине
Врачар врши Веће Градске општине Врачар, Решењем о утврђивању и распоређивању средстава за
време привременог финансирања Градске општине Врачар за период јануар - март 2014. године.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 114 од 320
Члан 6.
Неутрошена средства трансфера добијена од Града или Републике за одређене намене у
2013. и ранијим годинама, преносе се у 2014. годину и користиће се за намене за које су и добијена.
Обим и распоред средстава из става 1. овог члана на предлог начелнице Управе градске
општине Врачар врши Веће градске општине Врачар, Решењем о утврђивању и распоређивању
средстава за време привременог финансирања Градске општине Врачар за период јануар - март
2014. године.
Члан 7.
Неутрошена средства текућих трансфера од физичких и правних лица (донације) добијена за
одређене намене у 2013. и ранијим годинама, преносе се у 2014. годину и користиће се за намене за
које су и добијена.
Обим и распоред средстава из става 1. овог члана на предлог начелнице Управе градске
општине Врачар врши Веће градске општине Врачар, Решењем о утврђивању и распоређивању
средстава за време привременог финансирања Градске општине Врачар за период јануар - март
2014. године.
Члан 8.
Неутрошена средства суфицита из ранијих година, која су распоређена Одлуком о буџету
Градске општине Врачар за 2013. годину (''Службени лист града Београда'', број 69/12, 29/13 и
50/13), преносе се у 2014. годину и користиће се за исте намене за које су и распоређена.
Обим и распоред средстава из става 1. овог члана на предлог начелнице Управе градске
општине Врачар врши Веће градске општине Врачар, Решењем о утврђивању и распоређивању
средстава за време привременог финансирања Градске општине Врачар за период јануар - март
2014. године.
Члан 9.
Неутрошена средства закупа из 2013. и ранијих година која су распоређена Одлуком о
буџету Градске општине Врачар за 2013. годину (''Службени лист града Београда'', број 69/12, 29/13
и 50/13), преносе се у 2014. годину и користиће се за исте намене за које су и распоређена.
Обим и распоред средстава из става 1. овог члана на предлог начелнице Управе градске
општине Врачар врши Веће градске општине Врачар, Решењем о утврђивању и распоређивању
средстава за време привременог финансирања Градске општине Врачар за период јануар - март
2014. године.
Члан 10.
Средства за привремено финансирање из члана 2. и 3. ове Одлуке повећавају се за средства
која у току прва три месеца 2014. године, Град или Република пренесу Градској општини Врачар за
одређену намену, као и за средства којa Градска Општина Врачар оствари по основу текућих
добровољних трансфера од физичких и правних лица (донација).
Члан 11.
Корисници средстава буџета могу преузимати обавезе само у оквиру средстава обезбеђених
овом Одлуком и Решењем о утврђивању и распоређивању средстава за време привременог
финансирања Градске општине Врачар за период јануар - март 2014. године.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 115 од 320
Изузетно од става 1. овог члана, корисници буџетских средстава могу преузети обавезе у
складу са Одлуком о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета
Градске општине Врачар у 2014. и 2015. години.
Члан 12.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним
приходима буџета.
Члан 13.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу града
Београда'', а примењиваће се од 01.01.2014. године.
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-77/2013-VIII/2 - 24. децембар 2013. године
ПРЕДСЕДНИЦА
др Тијана Благојевић,с.р.
Тачност преписа оверава:
Секретарка
Биљана Мировић
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 116 од 320
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 96-37/2014-VIII/1
Датум: 22.мај 2014. године
Београд, Његошева 77
Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној 22. маја 2014. године, на основу
чланова 77, 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07) и члана 15. став 1. тачка
2. Статута градске општине Врачар ("Службени лист града Београда", број 45/08, 17/10, 44/10, 6/12,
35/12, 44/12 и 29/13), д о н е л а
ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2013. ГОДИНУ
Члан 1.
Укупно остварени и распоређени приходи и примања у буџету Градске општине Врачар у
2013. години износе:
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Oстварени текући приходи без закупа у 2013. години
Наменски трансфери од Града у 2013. години
Наменски трансфери од Републике у 2013. години
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица (донације) у
2013. години
Самодопринос
Приходи од давања у закуп објеката (нето закуп)
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ
Вишак прихода из ранијих година
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Информатор о раду градске општине Врачар
369.780.817,79
4.951.202,77
375.000,00
4.078.200,00
23.753,14
87.313.620,32
466.522.594,02
112.296.331,00
578.818.925,02
Страна 117 од 320
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Расходи из текућих прихода 2013. године
Расходи из наменских трансфера од Града у 2013. години
Расходи из наменских трансфера од Републике у 2013. години
Расходи из добровољних текућих трансфера од физичких и правних
лица (донација) у 2013. години
Расходи из закупа 2013. годинe
Расходи из вишка прихода из ранијих година
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА
368.047.390,56
4.547.808,77
375.000,00
2.410.503,00
85.885.542,72
72.460.397,48
533.726.642,53
Члан 2.
Планирана средства за потрошњу у буџету Градске општине Врачар у 2013. години увећана
су у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13) и чланом 4. Одлуке о буџету градске
општине Врачар за 2013. годину, за средства која су Град и Република пренели Општини за конкретне
намене, као и за средства остварена по основу текућих добровољних трансфера од физичких и
правних лица (донација) у укупном износу од 9.386.704,00 динара.
Члан 3.
У 2013. години остварен је приход од наменских трансфера од Града у износу од 4.951.202,77
динара. Планирана средства за потрошњу у буџету Градске општине Врачар за 2013. годину увећана
су за средства остварена по основу наменских трансфера од Града у износу од 4.951.204,00 динара и
то:




103.036,00 динара у складу са Одлуком о додатним облицима заштите трудница и
породиља на територији града Београда;
180.125,00 динара за покриће дела трошкова изласка службеног лица на терен ради
закључења брака;
400.000,00 динара за уклањање бесправно подигнутих објеката и комунално уређење на
територији општине Врачар;
4.268.043,00 динара за извођење радова у ОШ ''Свети Сава''.
У 2013. години утрошено је 4.547.808,77 динара наменских трансфера од Града. Неутрошена
средства остварених и распоређених наменских трансфера од Града у износу од 400.000,00 динара
пренета су Одлуком о привременом финансирању Градске општине Врачар за 2014. годину и
Решењем о утврђивању и распоређивању средстава за време привременог финансирања Градске
општине Врачар за период јануар - јун 2014. године, за намене за које су и добијена.
Неутрошена средства у износу од 3.395,23 динара усмеравају се у нераспоређени суфицит и
то:


3.394,00 динара - Текући наменски трансфер од Града за покриће дела трошкова изласка
службеног лица на терен ради закључења брака;
1,23 динара – остатак средстава настао заокруживањем износа.
У 2013. години остварен је приход од наменских трансфера од Републике у износу од
375.000,00 динара за помоћ социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица
која су тренутно настањена на територији општине Врачар. Утрошено је 375.000,00 динара
наменског трансфера од Републике за намене за које су средства и добијена.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 118 од 320
Члан 4.
У 2013. години остварен је приход од текућих трансфера од физичких и правних лица
(донације) у износу од 4.078.200,00 динара. Планирана средства за потрошњу у буџету Градске
општине Врачар за 2013. годину увећана су за средства остварена по основу текућих трансфера од
физичких и правних лица (донације) у износу од 4.060.500,00 динара и то:




1.800.000,00 динара - Донација за уређење Платоа између улица Кнегиње Зорке,
Макензијеве и Молерове;
1.120.500,00 динара - Донација за побољшање квалитета образовања на територији
општине Врачар;
640.000,00 динара - Донација за награђивање врачарских ученика;
500.000,00 динара - Донација за награђивање ученика који показују успех и резултате у
образовном раду.
На рачун буџета Градске општине Врачар уплаћена су и средства која нису распоређена у
2013. години, а која су добијена за одређене намене, у укупном износу од 17.700,00 динара и то:


9.000,00 динара - Донација за побољшање квалитета образовања на територији општине
Врачар;
8.700,00 динара - Донацијa за спровођење акције ''Трчимо за бебе''.
У 2013. години утрошено је 2.410.503,00 динара из остварених и распоређених текућих
трансфера од физичких и правних лица (донација). Неутрошена средства остварених и
распоређених донација од физичких и правних лица у 2013. години, у укупном износу од
1.620.500,00 динара, пренета су у наредну годину Одлуком о привременом финансирању Градске
општине Врачар за 2014. годину и Решењем о утврђивању и распоређивању средстава за време
привременог финансирања Градске општине Врачар за период јануар - јун 2014. године, за намене
за које су и добијена.
Неутрошена средства у износу од 29.497,00 динара усмеравају се у нераспоређени суфицит и
то:

29.497,00 динара - Донација за награђивање врачарских ученика.
Члан 5.
У 2013. годину пренети су наменски трансфери од Града и Републике из 2012. и ранијих
година у укупном износу од 8.501.931,00 динара.
У 2013. години утрошено је 3.878.910,35 динара из пренетих наменских трансфера од Града
и Републике из 2012. и ранијих година.
Неутрошена средства пренетих наменских трансфера од Града и Републике из 2012. и
ранијих година, у износу од 100.000,00 динара, пренета су у наредну годину Одлуком о
привременом финансирању Градске општине Врачар за 2014. годину и Решењем о утврђивању и
распоређивању средстава за време привременог финансирања Градске општине Врачар за период
јануар - јун 2014. године, за намене за којe су и добијена.
Неутрошена средства у износу од 4.523.020,65 динара усмеравају се у нераспоређени
суфицит и то:



20.000,00 динара - Текући наменски трансфер од Града за покриће дела трошкова
изласка службеног лица на терен ради закључења брака;
7.376,00 динара - Текући наменски трансфер од Града за покриће дела трошкова изласка
службеног лица на терен ради закључења брака;
574.463,00 динара - Текући наменски трансфер од Града за реализацију пројекта
''еШКОЛА'';
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 119 од 320




3.815,00 динара - Текући наменски трансфер од Републике за еколошку заштиту;
427.481,00 динара – Капитални трансфер од Града на име надокнаде за загађивање
животне средине;
3.489.885,05 динара - Текући наменски трансфер од Града за уклањање бесправно
подигнутих објеката и комунално уређење;
0,60 динара – остатак средстава настао заокруживањем износа.
Члан 6.
У 2013. годину пренет је приход од текућих трансфера од физичких и правних лица
(донације) из 2012. и ранијих година, у износу од 15.251.375,00 динара.
У 2013. години утрошено је 10.869.459,93 динара из пренетих текућих трансфера од
физичких и правних лица (донација) из 2012. и ранијих година.
Неутрошена средства пренетих трансфера од физичких и правних лица (донација) из 2012. и
ранијих година, у износу од 2.838.324,00 динара, пренета су у наредну годину Одлуком о
привременом финансирању Градске општине Врачар за 2014. годину и Решењем о утврђивању и
распоређивању средстава за време привременог финансирања Градске општине Врачар за период
јануар - јун 2014. године, за намене за којe су и добијена, док се средства у износу од 1.543.591,07
динара усмеравају у нераспоређени суфицит и то:





381.170,00 динара - Донација за младе лидере са Врачара;
647.811,50 динара – Донација за реализацију пројекта заштите и унапређења животне
средине и побољшање услова живота становника Врачара;
511.998,00 динара - Донација за реализацију пројекта увођења зоне успореног саобраћаја у
делу улице Булевар ослобођења између улица Рудничке и Бокељске;
2.610,00 динара – Донација за реализацију акције ''Трчимо за бебе'';
1,57 динара - остатак средстава настао заокруживањем износа.
Члан 7.
У 2013. годину пренет је распоређени суфицит из 2011. и ранијих година, у износу од
5.616.416,00 динара.
У 2013. години утрошено је 3.727.613,00 динара из пренетог распоређеног суфицита из 2011.
и ранијих година.
Неутрошена средства пренетог распоређеног суфицита из 2011. и ранијих година, у износу
од 881.974,00 динара, пренета су у наредну годину Одлуком о привременом финансирању Градске
општине Врачар за 2014. годину и Решењем о утврђивању и распоређивању средстава за време
привременог финансирања Градске општине Врачар за период јануар - јун 2014. године, за намене
за којe су и добијена.
Неутрошена средства пренетог распоређеног суфицита из 2011. и ранијих година, у износу
од 1.006.829,00 динара усмеравају се у нераспоређени суфицит, и то:
 37.000,00 динара, која су била распоређена за привремене заступнике за лица непознатог
пребивалишта односно боравишта;
 860.000,00 динара, која су била распоређена за увођење зоне успореног саобраћаја на
Врачару;
 109.829,00 динара, која су била распоређена за подршку рада Комисије за процену потреба за
пружање додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику.
Члан 8.
У 2013. годину пренета су средства суфицита из 2012. године, у износу од 3.166.913,00
динара.
У 2013. години утрошено је 917.644,00 динара од пренетих средстава суфицита из 2012.
године.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 120 од 320
Неутрошена средства пренетог суфицита из 2012. године, у износу од 2.249.269,00 динара, у
потпуности су пренета у наредну годину Одлуком о привременом финансирању Градске општине
Врачар за 2014. годину и Решењем о утврђивању и распоређивању средстава за време привременог
финансирања Градске општине Врачар за период јануар - јун 2014. године, за намене за којe су и
била распоређена.
Члан 9.
У 2013. годину пренета су неутрошена средства распоређеног закупа из 2011. и ранијих
година, у износу од 9.100.009,00 динара.
У 2013. години утрошено је 4.618.825,46 динара од пренетих неутрошених средстава
распоређеног закупа из 2011. и ранијих година.
Неутрошена средства пренетог распоређеног закупа из 2011. и ранијих година, у износу од
1.380.274,00 динара, пренета су у наредну годину Одлуком о привременом финансирању Градске
општине Врачар за 2014. годину и Решењем о утврђивању и распоређивању средстава за време
привременог финансирања Градске општине Врачар за период јануар - јун 2014. године, за намене
за којe су и била распоређена.
Неутрошена средства пренетог распоређеног закупа из 2011. и ранијих година, у износу од
3.100.909,54 динара усмеравају се у нераспоређени суфицит, и то:




3.052.902,37 динара, која су била распоређена за зграде и грађевинске објекте;
18.006,00 динара, која су била распоређена за машине и опрему;
30.000,00 динара, која су била распоређена за нематеријалну имовину;
1,17 динара – остатак средстава настао заокруживањем износа.
Члан 10.
У 2013. годину пренета су неутрошена средства распоређеног закупа из 2012. године, у
износу од 70.659.687,00 динара.
У 2013. години утрошено је 48.447.944,74 динара од пренетих неутрошених средстава
распоређеног закупа из 2012. године.
Неутрошена средства пренетог распоређеног закупа из 2012. године, у износу од
9.382.828,00 динара, пренета су у наредну годину Одлуком о привременом финансирању Градске
општине Врачар за 2014. годину и Решењем о утврђивању и распоређивању средстава за време
привременог финансирања Градске општине Врачар за период јануар - јун 2014. године, за намене
за којe су и била распоређена.
Неутрошена средства пренетог распоређеног закупа из 2012. године, у износу од
12.828.914,26 динара усмеравају се у нераспоређени суфицит, и то:







48.706,19 динара, која су била распоређена за текуће поправке и одржавање;
288.000,00 динара, која су била распоређена за постављање рампи за лакше кретање особа са
инвалидитетом;
227.661,00 динара, која су била распоређена за побољшање услова рада Полицијске управе
Врачар;
777.324,48 динара, која су била распоређена за зграде и грађевинске објекте;
11.407.221,52 динара, која су била распоређена за текуће поправке и одржавање стамбених
зграда на Врачару по програмима "Да лепше изгледа" и "За безбедније лифтове на Врачару";
80.000,00 динара, која су била распоређена за нематеријалну имовину;
1,07 динара – остатак средстава настао заокруживањем износа.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 121 од 320
Члан 11.
У 2013. години планиран је текући приход без прихода од закупа у износу од 395.140.000,00
динара.
Од планираних текућих прихода из 2013. године остварено је 369.780.817,79 динара, од чега
је утрошен износ од 368.047.390,56 динара. Износ од 1.733.427,23 динара оствареног текућег
прихода у 2013. години усмерава се у нераспоређени суфицит и распоредиће се у 2014. години.
Члан 12.
У 2013. години планиран је приход од давања у закуп објеката (нето закуп) у износу од
107.657.000,00 динара.
Од планираног прихода од закупа из 2013. године остварено је 87.313.620,32 динара, од чега
је утрошен износ од 85.885.542,72 динара, док је 648.201,00 динара пренето у наредну годину
Одлуком о привременом финансирању Градске општине Врачар за 2014. годину и Решењем о
утврђивању и распоређивању средстава за време привременог финансирања Градске општине
Врачар за период јануар - јун 2014. године, за намене за које је и био распоређен. Износ од
779.876,60 динара оствареног прихода од закупа у 2013. години усмерава се у нераспоређени
суфицит и распоредиће се у 2014. години.
Члан 13.
У току 2013. године, у складу са законским прописима, вршене су измене апропријација:


изменама апропријација до 5%;
ангажовањем средстава текуће буџетске резерве.
У току 2013. године билa су три ребаланса буџета Градске општине Врачар за 2013. годину.
Члан 14.
Ангажована средства текуће буџетске резерве у току године исказана су у складу са
законским прописима према врсти трошка на одговарајућим позицијама планираних и извршених
расхода, а за исти износ је умањена апропријација текуће буџетске резерве.
Одлуком о буџету градске општине Врачар за 2013. годину планирана је текућа буџетска
резерва у износу од 6.500.000,00 динара. У току године наведени износ је увећан за 2.768.940,00
динара. Средства текуће буџетске резерве ангажована су у укупном износу од 9.112.410,00 динара,
за следеће намене:






533.672,00 динара за услуге по уговору;
5.500.000,00 динара за расходе за запослене;
1.986.820,00 динара за плаћање судских такси и ПДВ-а
за потребе ЈП "Пословни простор Врачар";
491.918,00 динара за новчане казне и пенале по решењу судова;
520.000,00 динара за остале дотације и трансфере;
80.000,00 динара за нематеријалну имовину.
Члан 15.
Одлуком о буџету градске општине Врачар за 2013. годину планирана је стална буџетска
резерва у износу од 400.000,00 динара. У току године наведени износ је смањен за 300.000,00
динара. Из ових средстава није било ангажовања.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 122 од 320
Члан 16.
Планирани и остварени приходи и примања и извршени расходи и издаци по основним
наменама износe:
I ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
Извор
фин.
Економска
клас.
ВРСТА ПРИХОДА
ПЛАН I-ХII 2013.
1.
2.
3.
4.
01
711
Порез на земљиште
01
711
Порез на зараде
01
713
Порез на имовину
07
733
07
733
01
741
Камате
01
742
Општинске административне таксе
01
742
01
742
01
742
01
743
Приходи од новчаних казни
2,500,000.00
01
743
Приходи од мандатних казни
2,500,000.00
08
744
Текући добровољни трансфери од
физичких и правних лица (донације) у
2013. години
4,060,500.00
01
745
Остали приходи у корист нивоа општина
01
772
Меморандумске ставке
Текући наменски трансфери од Града у
2013. години
Текући наменски трансфери од
Републике у 2013. години
Приходи које својом делатношћу
остварују општински органи
ПДВ на закуп који је наплаћен кроз
закупнину
Приходи од продаје добара и услуга од
стране тржишних организација у корист
нивоа општина
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БЕЗ
ТРАНСФЕРА И ДОНАЦИЈА
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ОД ТРАНСФЕРА И
ДОНАЦИЈА
01
711
Самодопринос
II УКУПНО НАМЕНСКИ ПРИХОДИ
321
110,191,000.00
4,951,204.00
375,000.00
32,000,000.00
3,000,000.00
14,743,000.00
40,000,000.00
39,350,000.00
16,000,000.00
5,297,000.00
395,140,000.00
9,386,704.00
107,657,000.00
Приходи од давања у закуп објеката
15
129,559,000.00
404,526,704.00
742
III УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА
СА НАМЕНСКИМ ПРИХОДИМА (I+II)
Пренети неутрошени наменски
трансфери од Града и Републике из
2012. и ранијих година
Информатор о раду градске општине Врачар
5.
%
6.
468,034.74
I УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
01
ИЗВРШЕЊЕ
01.01.-31.12.2013.
140,422,813.43
112,627,135.64
4,951,202.77
375,000.00
25,947,870.75
2,437,670.00
116,032.00
31,185,588.95
36,251,851.75
2,458,188.84
787,500.00
4,078,200.00
10,258,049.64
6,820,082.05
369,780,817.79
9,404,402.77
379,185,220.56
87,313,620.32
108%
102%
100%
100%
81%
81%
1%
78%
92%
98%
32%
100%
64%
129%
94%
100%
94%
81%
23,753.14
107,657,000.00
512,183,704.00
8,501,931.00
87,337,373.46
466,522,594.02
8,501,931.00
81%
91%
100%
Страна 123 од 320
Пренета неутрошена средства текућих
трансфера од физичких и правних лица
(донације) из 2012. и ранијих година
Пренета неутрошена средства
распоређеног суфицита из 2011. и
ранијих година
15
321
13
321
13
321
Пренета неутрошена средства
распоређеног суфицита из 2012. године
13
321
Пренета неутрошена средства
распоређеног закупа из 2012. године
13
321
Пренета неутрошена средства
распоређеног закупа из 2011. и ранијих
година
IV УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
(III+IV)
Информатор о раду градске општине Врачар
15,251,375.00
15,251,375.00
100%
5,616,416.00
5,616,416.00
100%
3,166,913.00
3,166,913.00
100%
70,659,687.00
70,659,687.00
100%
9,100,009.00
9,100,009.00
100%
112,296,331.00
624,480,035.00
112,296,331.00
578,818,925.02
100%
93%
Страна 124 од 320
ИЗДАЦИ
Е.К.
1
41
411
412
ОПИС
2
РАСХОДИ ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ
Плате и додаци
запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца
%
СРЕДСТВА ИЗ
ОСТАЛИХ
ИЗВОРА I-XII
2013. ГОДИНЕ
ИЗВРШЕЊЕ
I-XII 2013.
ГОДИНЕ
4
5(4/3)
6
7
240,593,016.92
99%
УКУПАН ОКВИР
I-XII 2013.
ГОДИНЕ
ИЗВРШЕЊЕ
I-XII 2013.
ГОДИНЕ
3
242,909,397.00
103,036.00
103,034.97
%
УКУПНИ
РАСХОДИ IXII 2013.
ГОДИНЕ
УКУПНО
ИЗВРШЕЊЕ
I-XII 2013.
ГОДИНЕ
%
8(7/6)
9(3+6)
10(4+7)
11(10/9)
243,012,433.00
240,696,051.89
100%
99%
194,076,350.00
193,431,618.97
100%
194,076,350.00
193,431,618.97
100%
34,721,535.00
34,617,646.09
100%
34,721,535.00
34,617,646.09
100%
6,243,170.00
5,788,224.16
93%
1,872,725.00
1,584,447.19
85%
413
Накнаде у натури
6,243,170.00
5,788,224.16
93%
414
Социјална давања
запосленима
1,769,689.00
1,481,412.22
84%
415
Накнаде за запослене
3,489,425.00
3,387,180.81
97%
3,489,425.00
3,387,180.81
97%
416
Награде запосленима и
остали посебни расходи
2,529,228.00
1,822,290.67
72%
2,529,228.00
1,822,290.67
72%
417
Одборнички додатак
80,000.00
64,644.00
81%
80,000.00
64,644.00
81%
42
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И
РОБА
136,804,969.00
219,052,292.00
150,177,222.65
421
Стални трошкови
49,966,981.00
35,582,823.41
71%
49,966,981.00
35,582,823.41
71%
422
Трошкови путовања
323,727.00
156,139.40
48%
20,000.00
343,727.00
156,139.40
45%
423
Услуге по уговору
27,326,037.00
20,357,274.09
74%
7,226,936.00
3,613,827.00
50%
34,552,973.00
23,971,101.09
69%
424
Специјализоване услуге
61,044.00
6,044.00
10%
6,117,565.00
2,127,679.95
35%
6,178,609.00
2,133,723.95
35%
425
Текуће поправке и
одржавање (услуге и
материјал)
51,282,736.00
37,553,552.07
73%
68,575,166.00
43,822,597.79
64%
119,857,902.00
81,376,149.86
68%
100,357,024.91
Информатор о раду градске општине Врачар
73%
103,036.00
82,247,323.00
103,034.97
49,820,197.74
100%
61%
Страна 125 од 320
69%
426
Материјал
44
ОТПЛАТА ДОМАЋИХ
КАМАТА
228,771.00
441
Отплата домаћих камата
105,000.00
99,498.90
95%
105,000.00
99,498.90
95%
123,771.00
58,765.72
47%
123,771.00
58,765.72
47%
444
46
463
465
47
472
472
472
Пратећи трошкови
задуживања
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ
НИВОИМА ВЛАСТИ
Трансфери осталим
нивоима власти
Остале текуће дотације и
трансфери
НАКНАДЕ ЗА
СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
ИЗ БУЏЕТА
Накнаде из буџета за
децу и породицу
Накнаде из буџета у
случају смрти
Накнаде из буџета за
образовање
7,844,444.00
39,059,440.00
83%
69%
81%
8,152,100.00
228,771.00
7,466,035.00
5,575,880.00
75%
46,525,475.00
6,957,284.94
158,264.62
37,234,312.60
85%
69%
80%
3,036,035.00
1,145,880.00
38%
41,575,475.00
32,284,312.60
78%
520,000.00
520,000.00
100%
4,430,000.00
4,430,000.00
100%
4,950,000.00
4,950,000.00
100%
12,666,305.00
11,673,873.05
92%
5,048,437.00
1,913,425.95
38%
17,714,742.00
13,587,299.00
77%
1,231,860.00
1,231,859.64
100%
1,231,860.00
1,231,859.64
100%
185,257.00
158,213.00
85%
185,257.00
158,213.00
85%
48
ОСТАЛИ РАСХОДИ
51,743,289.00
482
256,093.00
81%
11,249,188.00
481
31,658,432.60
307,656.00
31,138,432.60
Накнаде из буџета
Дотације невладиним
организацијама
Дотације политичким
странкама
Порези, обавезне таксе и
казне и ПДВ
158,264.62
85%
38,539,440.00
472
481
6,701,191.94
10,283,800.41
51,039,725.13
91%
99%
4,611,207.00
1,476,195.95
32%
4,611,207.00
1,476,195.95
32%
437,230.00
437,230.00
100%
11,686,418.00
10,721,030.41
92%
51,743,289.00
51,039,725.13
99%
2,575,317.00
2,523,060.00
98%
2,575,317.00
2,523,060.00
98%
499,664.00
486,907.58
97%
499,664.00
486,907.58
97%
47,781,647.00
47,202,539.55
99%
47,781,647.00
47,202,539.55
99%
827,218.00
93%
886,661.00
827,218.00
93%
483
Новчане казне и пенали
по решењу судова и
судских тела
886,661.00
49
РЕЗЕРВЕ
256,530.00
499
Стална резерва
100,000.00
Информатор о раду градске општине Врачар
256,530.00
100,000.00
Страна 126 од 320
Текућа резерва
499
156,530.00
5
ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
19,128,299.00
51
ОСНОВНА СРЕДСТВА
19,128,299.00
511
Зграде и грађевински
објекти
512
Машине и опрема
515
Нематеријална имовина
УКУПНО
156,530.00
18,452,596.05
18,452,596.05
96%
96%
26,818,204.00
26,818,204.00
45,946,503.00
40,833,766.64
40,833,766.64
89%
89%
36%
5,946,855.00
2,116,628.15
36%
20,264,542.44
100%
39,250,848.00
38,637,138.49
98%
748,800.00
80,000.00
11%
624,480,035.00
533,726,642.53
97%
20,282,549.00
160,000.00
80,000.00
50%
588,800.00
90%
83%
45,946,503.00
2,116,628.15
18,372,596.05
453,932,933.28
22,381,170.59
83%
5,946,855.00
18,968,299.00
502,797,000.00
22,381,170.59
121,683,035.00
79,793,709.25
66%
85%
Члан 17.
Укупни планирани и извршени расходи и издаци из средстава буџета и средства из осталих извора у буџету Градске општине Врачар по ближим
наменама и корисницима у 2013. години износе:
Раздео
Глава
Функција
Извор фин.
Екон.клас.
Позиција
Подпозиција
ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД I-XII 2013. ГОДИНЕ
ОПИС
1
2
3
4
5
6
7
8
1
1
УКУПАН
ОКВИР I-XII
2013. ГОДИНЕ
ИЗВРШЕЊЕ
I-XII 2013.
ГОДИНЕ
%
СРЕДСТВА ИЗ
ОСТАЛИХ
ИЗВОРА I-XII
2013. ГОДИНЕ
ИЗВРШЕЊЕ
I-XII 2013.
ГОДИНЕ
%
УКУПНИ
РАСХОДИ I-XII
2013. ГОДИНЕ
УКУПНО
ИЗВРШЕЊЕ
I-XII 2013.
ГОДИНЕ
%
9
10
11(10/9)
12
13
14(13/1
2)
15(9+12)
16(10+13)
17(16/
15)
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ,
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ,
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И
ФУНКЦИОНЕРИ
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 127 од 320
Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови
и спољни послови
110
411
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
71,618,350.00
412
Социјални доприноси на терет
послодавца
12,801,485.00
413
Накнаде у натури
414
Социјална давања запосленима
415
Накнаде трошкова за запослене
416
Награде запосленима и остали
посебни расходи
417
Одборнички додатак
422
Трошкови путовања
423
Услуге по уговору
426
Материјал
927,606.00
835,411.00
765,000.00
116,015.00
80,000.00
85,727.00
1,039,040.00
487,877.00
71,298,715.23
100%
71,618,350.00
12,762,470.05
100%
12,801,485.00
927,605.46
100%
927,606.00
750,164.31
90%
835,411.00
731,250.00
96%
765,000.00
116,013.99
100%
116,015.00
64,644.00
81%
80,000.00
85,726.50
100%
85,727.00
911,099.39
88%
1,039,040.00
442,726.20
91%
487,877.00
Извори финансирања за функцију
110:
01
Приходи из буџета
Укупно за функцију 110:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:
2
1
12,762,470.05
100%
100%
100%
927,605.46
90%
750,164.31
96%
731,250.00
100%
116,013.99
81%
64,644.00
100%
85,726.50
88%
911,099.39
91%
442,726.20
-
88,756,511.00
88,756,511.00
88,090,415.13
99%
88,756,511.00
88,090,415.13
99%
88,756,511.00
Извори финансирања за Раздео 1:
01
71,298,715.23
88,090,415.13
88,090,415.13
99%
99%
-
88,756,511.00
88,756,511.00
88,090,415.13
99%
88,756,511.00
88,090,415.13
99%
88,756,511.00
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Информатор о раду градске општине Врачар
88,090,415.13
88,090,415.13
-
Страна 128 од 320
99%
99%
Општи економски и комерцијални
послови по питању рада и остали
послови
410
-
411
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
104,950,000.00
412
Социјални доприноси на терет
послодавца
18,786,050.00
413
Накнаде у натури
414
Социјална давања запосленима
415
Накнаде трошкова за запослене
416
Награде запосленима и остали
посебни расходи
421
Стални трошкови
1
Стални трошкови
2
Стални трошкови
4,665,564.00
834,278.00
2,059,425.00
503,213.00
37,782,014.00
31,980,014.00
5,802,000.00
104,786,022.01
100%
18,750,084.86
100%
18,786,050.00
4,337,763.31
93%
4,665,564.00
731,247.91
88%
2,053,800.00
100%
2,059,425.00
503,212.68
100%
503,213.00
26,888,190.93
71%
37,782,014.00
25,818,610.96
81%
31,980,014.00
1,069,579.97
18%
5,802,000.00
67,412.90
48%
140,000.00
422
Трошкови путовања
423
Услуге по уговору
18,086,350.00
13,377,336.20
74%
Услуге по уговору
18,086,350.00
13,377,336.20
74%
140,000.00
Услуге по уговору - распоређени
суфицит из 2012. године за
трошкове оглашавања у Службеном
листу града Београда
424
Специјализоване услуге
425
Текуће поправке и одржавање
1
2
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из
2013. године
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из
2012. године
Информатор о раду градске општине Врачар
104,950,000.00
103,036.00
300,000.00
6,044.00
10%
6,694,000.00
6,052,850.32
90%
6,694,000.00
6,052,850.32
90%
300,000.00
100%
100%
937,314.00
18,386,350.00
18,086,350.00
300,000.00
61,044.00
103,034.97
300,000.00
100%
300,000.00
61,044.00
3,661,669.00
2,145,072.21
59%
10,355,669.00
6,694,000.00
432,600.00
271,664.81
63%
Страна 129 од 320
432,600.00
104,786,022.01
18,750,084.86
4,337,763.31
834,282.88
2,053,800.00
503,212.68
26,888,190.93
25,818,610.96
1,069,579.97
67,412.90
13,677,336.20
13,377,336.20
300,000.00
6,044.00
8,197,922.53
6,052,850.32
271,664.81
100%
100%
93%
89%
100%
100%
71%
81%
18%
48%
74%
74%
100%
10%
79%
90%
63%
3
Текуће поправке и одржавање текући наменски трансфер од Града
из ранијих година за спровођење
пројекта ''Урбани џепови Београда''
на територији општине Врачар
61,069.00
4
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из
2012. године за постављање рампи
за лакше кретање особа са
инвалидитетом
888,000.00
5
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из
2012. године за побољшање услова
рада Полицијске управе Врачар
480,000.00
12,339.00
6
Текуће поправке и одржавање Текући добровољни трансфер
(донација) у 2013. години за уређење
Платоа између улица Кнегиње Зорке,
Макензијеве и Молерове
1,800,000.00
1,800,000.00
426
Материјал
441
61,068.40
100%
61,069.00
888,000.00
3%
100%
480,000.00
1,800,000.00
6,676,567.00
5,892,362.78
88%
6,676,567.00
Отплата домаћих камата
105,000.00
99,498.90
95%
105,000.00
444
Пратећи трошкови задуживања
123,771.00
58,765.72
47%
123,771.00
482
Порези, обавезне таксе и казне
98,794.00
26,989.86
27%
98,794.00
511
Зграде и грађевински објекти
1
2
3
Машине и опрема
512
1
5,946,855.00
Зграде и грађевински објекти распоређени приход од закупа из
2013. године
Зграде и грађевински објекти распоређени приход од закупа из
2012. године
Зграде и грађевински објекти распоређени приход од закупа из
ранијих година
Машине и опрема - распоређени
приход од закупа из 2013. године за
унапређење образовања на Врачару
17,848,299.00
15,102,423.00
Информатор о раду градске општине Врачар
17,808,466.55
100%
15,102,423.00
100%
2,116,628.15
1,261,172.00
483,847.52
4,685,683.00
1,632,780.63
20,245,835.00
20,245,834.44
36%
5,946,855.00
38%
1,261,172.00
35%
4,685,683.00
100%
38,094,134.00
15,102,423.00
Страна 130 од 320
100%
61,068.40
-
12,339.00
1,800,000.00
5,892,362.78
99,498.90
58,765.72
26,989.86
2,116,628.15
483,847.52
1,632,780.63
38,054,300.99
15,102,423.00
3%
100%
88%
95%
47%
27%
36%
38%
35%
100%
100%
515
2
Машине и опрема - распоређени
приход од закупа из 2013. године
3
Машине и опрема - распоређени
приход од закупа из 2012. године за
унапређење образовања на Врачару
4
Машине и опрема - распоређени
приход од закупа из 2012. године
5
Машине и опрема - текући
добровољни трансфер (донација) у
2012. и ранијим годинама за
побољшање квалитета образовања,
услова боравка у школама на
Врачару и одржавања школских
објеката
6
Машине и опрема - пренета
преостала средства донације
''Паркинг сервиса'' из ранијих година
Нематеријална имовина
2,745,876.00
80,000.00
Нематеријална имовина
80,000.00
2,706,043.55
99%
80,000.00
100%
80,000.00
100%
2,745,876.00
14,250,000.00
14,250,000.00
1,931,962.00
1,931,961.44
3,748,848.00
3,748,848.00
315,025.00
315,025.00
100%
14,250,000.00
100%
1,931,962.00
100%
3,748,848.00
100%
315,025.00
478,800.00
558,800.00
80,000.00
Нематеријална имовина распоређени приход од закупа из
2012. године за набавку софтвера
за контролу разговора у циљу
праћења и провере љубазности и
побољшања ефикасности
запослених у Управи ГО Врачар
478,800.00
07
Трансфери од других нивоа власти
08
13
100%
100%
1,931,961.44
100%
3,748,848.00
100%
315,025.00
14%
80,000.00
80,000.00
478,800.00
Извори финансирања за функцију
410:
Приходи из буџета
14,250,000.00
100%
-
Нематеријална имовинараспоређени приход од закупа из
2012. године за набавку софтвера
за плате
01
99%
2,706,043.55
-
-
219,494,369.00
201,520,048.93
92%
219,494,369.00
103,036.00
103,034.97
Донације од невладиних
организација и појединаца
1,800,000.00
1,800,000.00
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
24,708,217.00
18,882,593.40
Информатор о раду градске општине Врачар
100%
103,036.00
100%
1,800,000.00
76%
24,708,217.00
Страна 131 од 320
-
201,520,048.93
103,034.97
1,800,000.00
18,882,593.40
92%
100%
100%
76%
Неутрошена средства донација из
претходних година
15
Укупно за функцију 410:
219,494,369.00
201,520,048.93
92%
4,124,942.00
4,124,941.40
30,736,195.00
24,910,569.77
100%
81%
4,124,942.00
250,230,564.00
100%
4,124,941.40
226,430,618.70
90%
Општи економски и комерцијални
послови
411
422
Трошкови путовања - Матичари текући наменски трансфер од
Града у 2010. години
423
Услуге по уговору
424
1
Услуге по уговору
2
Услуге по уговору - Матичари текући наменски трансфер од Града
из ранијих година
3
Услуге по уговору - текући
добровољни трансфери (донације) из
ранијих година за младе лидере са
Врачара
4
Услуге по уговору - пренети
трансфер од Града за реализацију
пројекта ''еШКОЛА''
5
Услуге по уговору - привремени
заступници за лица непознатог
пребивалишта односно боравишта распоређени суфицит из ранијих
година
6
Услуге по уговору - пренети
трансфер од Републике за еколошку
заштиту
7
Услуге по уговору - пренета средства
капиталних трансфера од Града на
име надокнаде за загађивање
животне средине из ранијих година
8
Услуге по уговору - распоређени
суфицит из 2012. године за стручно
оспособљавање и усавршавање ''БГ пракса'' и финансирање сличних
пројеката из области запошљавања
и културе
20,000.00
20,000.00
1,275,302.00
1,275,302.00
Специјализоване услуге
Информатор о раду градске општине Врачар
865,610.99
68%
865,610.99
68%
1,964,811.00
628,444.00
32%
3,240,113.00
1,275,302.00
18,176.00
10,800.00
59%
381,170.00
445,338.00
37,000.00
3,815.00
379,312.00
700,000.00
6,117,565.00
617,644.00
2,127,679.95
18,176.00
68%
865,610.99
59%
10,800.00
381,170.00
-
445,338.00
-
37,000.00
-
3,815.00
-
379,312.00
-
88%
700,000.00
35%
6,117,565.00
Страна 132 од 320
46%
1,494,054.99
617,644.00
2,127,679.95
88%
35%
1
Специјализоване услуге за
уклањање бесправно подигнутих
објеката и комунално уређење наменска средства трансфера од
Града из 2012. и ранијих година
5,717,565.00
2
Специјализоване услуге за
уклањање бесправно подигнутих
објеката и комунално уређење наменска средства трансфера од
Града у 2013. години
400,000.00
Текуће поправке и одржавање
425
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из
2013. године
1
1.1
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из
2013. године за текуће поправке и
одржавање стамбених зграда на
Врачару по програмима "Да лепше
изгледа" и "За безбедније лифтове
на Врачару"
1.2
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из
2013. године за уређење школа и
предшколских објеката
1.3
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из
2013. године за уређење зелених
површина и паркова
1.4
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из
2013. године за уређење улица и
тргова на Врачару
22,136,736.00
22,136,736.00
12,636,736.00
4,700,000.00
2,500,000.00
2,300,000.00
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из
2012. године
2
2.1
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из
2012. године за уређење зелених
површина и паркова
Информатор о раду градске општине Врачар
2,127,679.95
37%
5,717,565.00
400,000.00
12,609,399.17
57%
12,609,399.17
57%
22,136,736.00
6,733,144.80
53%
12,636,736.00
3,272,721.10
70%
4,700,000.00
1,227,077.66
49%
2,500,000.00
1,376,455.61
60%
2,300,000.00
64,913,497.00
47,407,153.00
462,820.00
41,677,525.58
28,048,131.97
263,472.00
64%
87,050,233.00
59%
47,407,153.00
57%
462,820.00
Страна 133 од 320
37%
2,127,679.95
-
54,286,924.75
12,609,399.17
6,733,144.80
3,272,721.10
1,227,077.66
1,376,455.61
28,048,131.97
263,472.00
62%
57%
53%
70%
49%
60%
59%
57%
2.2
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из
2012. године за уређење улица и
тргова на Врачару
2.3
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из
2012. године за текуће поправке и
одржавање стамбених зграда на
Врачару по програмима "Да лепше
изгледа" и "За безбедније лифтове
на Врачару"
2.4
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из
2012. године за уређење школа и
предшколских објеката
3
Текуће поправке и одржавање распоређени суфицит из ранијих
година
4
Текуће поправке и одржавање текући добровољни трансфер
(донација) у 2012. и ранијим
годинама
4.1
Текуће поправке и одржавање текући добровољни трансфер
(донација) у 2012. и ранијим
годинама за реализацију пројекта
заштите и унапређења животне
средине и побољшања услова
живота становника Врачара
4.2
Текуће поправке и одржавање текући добровољни трансфер
(донација) у 2012. и ранијим
годинама за побољшање квалитета
образовања, услова боравка у
школама на Врачару и одржавања
школских објеката
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из
ранијих година
5
5.1
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из
ранијих година
Информатор о раду градске општине Врачар
2,608,647.00
2,306,195.49
43,433,179.00
24,575,957.48
902,507.00
902,507.00
88%
2,608,647.00
57%
43,433,179.00
100%
902,507.00
24,575,957.48
902,507.00
881,974.00
881,974.00
6,408,715.00
4,794,013.98
1,720,325.00
1,072,513.50
4,688,390.00
3,721,500.48
3,144,927.00
2,101,139.41
3,022,947.00
2,101,139.41
75%
6,408,715.00
62%
1,720,325.00
79%
4,688,390.00
67%
3,144,927.00
70%
3,022,947.00
Страна 134 од 320
88%
2,306,195.49
57%
100%
-
4,794,013.98
1,072,513.50
3,721,500.48
2,101,139.41
2,101,139.41
75%
62%
79%
67%
70%
5.2
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из
ранијих година за уређење и
улепшавање улица и тргова на
Врачару
6
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из
ранијих година за уређење и
улепшавање простора око Каленић
пијаце
7
Текуће поправке и одржавање пренета средства капиталних
трансфера од Града на име
надокнаде за загађивање животне
средине из ранијих година
8
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из
2011. године
9
Текуће поправке и одржавање текући наменски трансфер од Града
у 2013. години за извођење радова у
ОШ ''Свети Сава''
121,980.00
268,956.00
Материјал
426
1
Материјал - пренета средства
капиталних трансфера од Града за
загађивање животне средине из
ранијих година
2
Материјал - Матичари - текући
наменски трансфер од Града у 2012.
години
3
Материјал - Матичари - текући
наменски трансфер од Града у 2013.
години
1,600,000.00
933,729.00
866,197.42
4,268,043.00
4,268,042.80
307,656.00
256,093.00
38,539,440.00
1
Трансфери основним школама за
текуће поправке и одржавање
1,173,475.00
2
Донација за реализацију пројекта
увођења зоне успореног саобраћаја у
делу улице Булевар ослобођења
између улица Рудничке и Бокељске
3
Пренета средства трансфера од
Града за реализацију пројекта ''е
ШКОЛА''
Информатор о раду градске општине Врачар
31,138,432.60
81%
1,173,475.00
100%
-
268,956.00
-
100%
1,600,000.00
93%
933,729.00
100%
4,268,043.00
83%
307,656.00
79,362.00
79,362.00
180,125.00
176,731.00
3,033,425.00
1,145,880.00
100%
79,362.00
98%
180,125.00
38%
41,572,865.00
1,173,475.00
511,998.00
129,125.00
Страна 135 од 320
100%
1,600,000.00
93%
866,197.42
100%
4,268,042.80
83%
256,093.00
48,169.00
48,169.00
Трансфери осталим нивоима
власти
463
1,600,000.00
121,980.00
-
100%
79,362.00
98%
176,731.00
32,284,312.60
78%
100%
1,173,475.00
511,998.00
-
129,125.00
-
4
Tрансфер за увођење зоне успореног
саобраћаја на Врачару - распоређени
суфицит из ранијих година
5
Текући трансфери - текући
добровољни трансфер (донација) у
2012. и ранијим годинама за
побољшање квалитета образовања,
услова боравка у школама на
Врачару и одржавања школских
објеката
6
Текући трансфери - текући
добровољни трансфер (донација) у
2011. години за побољшање
квалитета образовања, услова
боравка у школама на Врачару и
одржавања школских објеката
7
Текући трансфери - распоређени
приход од закупа из 2013. године за
текуће поправке и одржавање
стамбених зграда на Врачару по
програмима "Да лепше изгледа" и
"За безбедније лифтове на Врачару"
8
Трансфери основним школама распоређени приход од закупа из
2013. године за текуће поправке и
одржавање
Остале текуће дотације и
трансфери
465
1
Текуће дотације и трансфери за
Рекреативно образовни центар
"Врачар" - распоређени суфицит из
2011. године
2
Текуће дотације и трансфери за
Рекреативно образовни центар
"Врачар"
3
Текуће дотације и трансфери за
установе чији је оснивач Градска
општина Врачар - распоређени
приход од закупа из 2012. године
860,000.00
860,000.00
1,209,600.00
1,145,880.00
95%
29,964,957.60
100%
29,965,000.00
520,000.00
520,000.00
Информатор о раду градске општине Врачар
-
29,964,957.60
7,400,965.00
7,400,965.00
520,000.00
520,000.00
100%
4,430,000.00
4,430,000.00
980,000.00
980,000.00
100%
4,950,000.00
100%
980,000.00
100%
520,000.00
3,450,000.00
3,450,000.00
100%
Страна 136 од 320
3,450,000.00
95%
1,145,880.00
322,702.00
322,702.00
29,965,000.00
1,209,600.00
-
100%
-
4,950,000.00
980,000.00
520,000.00
3,450,000.00
100%
100%
100%
100%
Извори финансирања за функцију
411:
01
Приходи из буџета
07
Трансфери од других нивоа власти
13
15
-
62,471,478.00
45,133,442.76
72%
62,471,478.00
4,848,168.00
4,444,773.80
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
58,663,739.00
36,063,112.80
Неутрошена средства донација из
претходних година
17,275,047.00
9,757,735.93
80,786,954.00
50,265,622.53
Укупно за функцију 411:
62,471,478.00
45,133,442.76
72%
92%
4,848,168.00
61%
58,663,739.00
56%
17,275,047.00
62%
143,258,432.00
45,133,442.76
Услуге по уговору
423
1
Услуге по уговору - спровођење
акције ''Подршка врачарским
сениоркама и сениорима''
2
Услуге по уговору - за реализацију
пројекта ''Помоћ и нега у кући за
здравствено и материјално угрожена
стара лица'' - распоређени суфицит
из 2011. године
3
Услуге по уговору - за подршку рада
Комисије за процену потреба за
пружање додатне образовне,
здравствене или социјалне подршке
детету/ученику - распоређени
суфицит из 2011. године
4
Услуге по уговору - за реализацију
пројекта ''Помоћ и нега у кући за
здравствено и материјално угрожена
стара лица'' - распоређени суфицит
из 2012. године
463
1
92%
4,444,773.80
36,063,112.80
61%
56%
9,757,735.93
95,399,065.29
Опште услуге које нису
класификоване на другом месту
160
72%
67%
-
3,953,345.00
3,953,345.00
3,213,345.00
3,213,345.00
81%
4,962,125.00
2,685,383.00
54%
81%
8,915,470.00
3,953,345.00
2,685,383.00
2,685,383.00
100%
109,829.00
2,166,913.00
2,685,383.00
66%
5,898,728.00
81%
3,213,345.00
100%
2,685,383.00
109,829.00
-
2,166,913.00
-
Трансфери осталим нивоима
власти
2,610.00
2,610.00
-
Трансфер за реализацију акције
''Трчимо за бебе'' - Текући
добровољни трансфер (донација) у
2012. години
2,610.00
2,610.00
-
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 137 од 320
Накнаде из буџета
472
1
Накнаде из буџета
2
Накнаде из буџета за децу и
породицу
3
Накнаде из буџета у случају смрти
4
Накнаде из буџета за образовање
4.1
Накнаде из буџета за образовање текући добровољни трансфери
(донације) у 2012. и ранијим
годинама за побољшање квалитета
образовања на територији
општине Врачар
4.2
Накнаде из буџета за образовање текући добровољни трансфери
(донације) у 2012. и ранијим
годинама за награђивање
врачарских ученика
4.3
Накнаде из буџета за образовање текући добровољни трансфер
(донације) у 2011. години за
побољшање квалитета
образовања, услова боравка у
школама на Врачару и одржавања
школских објеката
4.4
Накнаде из буџета за образовање текући добровољни трансфер
(донације) у 2012. години за
унапређење образовања и
побољшање услова боравка у
врачарским школама
4.5
Накнаде из буџета за образовање текући добровољни трансфери
(донације) у 2013. години за
побољшање квалитета образовања
на територији општине Врачар
4.6
Накнаде из буџета за образовање текући добровољни трансфери
(донације) у 2013. години за
награђивање врачарских ученика
12,666,305.00
11,249,188.00
1,231,860.00
185,257.00
Информатор о раду градске општине Врачар
11,673,873.05
92%
10,283,800.41
91%
11,249,188.00
1,231,859.64
100%
1,231,860.00
158,213.00
85%
185,257.00
5,048,437.00
4,611,207.00
1,913,425.95
1,476,195.95
38%
32%
4,611,207.00
1,345,803.00
1,345,803.00
804,904.00
17,714,742.00
804,903.33
100%
804,904.00
13,587,299.00
10,283,800.41
1,231,859.64
77%
91%
100%
85%
158,213.00
1,476,195.95
32%
-
804,903.33
100%
-
200,000.00
60,789.62
30%
1,120,500.00
1,120,500.00
640,000.00
200,000.00
610,503.00
95%
Страна 138 од 320
640,000.00
60,789.62
30%
-
610,503.00
95%
4.7
5
6
Накнаде из буџета за образовање текући добровољни трансфери
(донације) у 2013. години за
награђивање ученика који показују
успех и резултате у образовном
раду
500,000.00
Накнаде из буџета - за спровођење
акције "Првак са Врачара" распоређени суфицит из 2011.
године
Накнаде из буџета - Текући
наменски трансфер од Републике у
2013. години за помоћ социјално
угроженим породицама избеглих и
интерно расељених лица која су
тренутно настањена на територији
општине Врачар
Дотације невладиним
организацијама
3,074,981.00
1
Дотације невладиним
организацијама
2,575,317.00
2
Дотације политичким странкама
(0,15%)
499,664.00
483
Новчане казне и пенали по
решењу судова
886,661.00
499
Средства резерве
481
1
Стална резерва
2
Текућа резерва
500,000.00
62,230.00
62,230.00
375,000.00
375,000.00
100%
62,230.00
100%
375,000.00
3,009,967.58
98%
3,074,981.00
2,523,060.00
98%
2,575,317.00
486,907.58
97%
499,664.00
827,218.00
93%
886,661.00
256,530.00
100,000.00
156,530.00
-
Приходи из буџета
07
Трансфери од других нивоа власти
08
100%
375,000.00
98%
3,009,967.58
98%
2,523,060.00
97%
486,907.58
93%
827,218.00
256,530.00
-
100,000.00
-
156,530.00
-
Извори финансирања за функцију
160:
01
100%
62,230.00
-
20,837,822.00
18,724,403.63
90%
20,837,822.00
375,000.00
375,000.00
Донације од невладиних
организација и појединаца
2,260,500.00
610,503.00
13
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
5,024,355.00
2,747,613.00
15
Неутрошена средства донација из
претходних година
2,353,317.00
865,692.95
Информатор о раду градске општине Врачар
100%
375,000.00
27%
2,260,500.00
55%
5,024,355.00
37%
2,353,317.00
Страна 139 од 320
18,724,403.63
375,000.00
610,503.00
2,747,613.00
865,692.95
90%
100%
27%
55%
37%
Укупно за функцију 160:
2
620
20,837,822.00
90%
10,013,172.00
4,598,808.95
46%
30,850,994.00
-
Развој заједнице
-
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
17,508,000.00
412
Социјални доприноси на терет
послодавца
3,134,000.00
413
Накнаде у натури
1
Накнаде у натури
2
Накнаде у натури
650,000.00
630,000.00
17,346,881.73
99%
17,508,000.00
3,105,091.18
99%
3,134,000.00
522,855.39
80%
650,000.00
522,855.39
83%
630,000.00
20,000.00
Социјална давања запосленима
100,000.00
-
Социјална давања запосленима
100,000.00
Накнаде трошкова за запослене
665,000.00
602,130.81
91%
665,000.00
1
Накнаде трошкова за запослене
605,000.00
602,130.81
100%
605,000.00
2
Накнаде трошкова за запослене
60,000.00
1,203,064.00
63%
1,910,000.00
1
Награде запосленима и остали
посебни расходи
1,890,000.00
1,203,064.00
64%
1,890,000.00
2
Награде запосленима и остали
посебни расходи
20,000.00
1
Стални трошкови
Информатор о раду градске општине Врачар
-
8,694,632.48
71%
12,184,967.00
6,860,000.00
3,980,066.78
58%
6,860,000.00
Страна 140 од 320
100%
602,130.81
-
63%
1,203,064.00
64%
1,203,064.00
20,000.00
12,184,967.00
91%
602,130.81
60,000.00
1,910,000.00
Стални трошкови
-
100,000.00
Награде запосленима и остали
посебни расходи
421
83%
522,855.39
100,000.00
2
99%
80%
522,855.39
-
76%
99%
3,105,091.18
-
Социјална давања запосленима
416
17,346,881.73
20,000.00
1
415
23,323,212.58
ЈП ''ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
ВРАЧАР''
411
414
18,724,403.63
-
8,694,632.48
3,980,066.78
71%
58%
2
Трошкови путовања
422
5,324,967.00
4,714,565.70
89%
5,324,967.00
98,000.00
3,000.00
3%
98,000.00
3,000.00
3%
3,000.00
100%
3,000.00
3,000.00
100%
1
Трошкови путовања
3,000.00
2
Трошкови путовања
95,000.00
2,972,000.00
1,989,882.51
67%
2,972,000.00
1
Услуге по уговору
2,310,000.00
1,824,518.51
79%
2,310,000.00
2
Услуге по уговору
662,000.00
165,364.00
25%
662,000.00
22,452,000.00
18,891,302.58
84%
22,452,000.00
18,885,739.58
84%
22,412,000.00
5,563.00
14%
40,000.00
366,102.96
54%
680,000.00
248,061.60
65%
380,000.00
118,041.36
39%
300,000.00
Текуће поправке и одржавање
425
1
Текуће поправке и одржавање распоређени приход од закупа из
2013. године
2
Текуће поправке и одржавање
Материјал
426
1
Материјал
2
Материјал
22,412,000.00
40,000.00
680,000.00
380,000.00
300,000.00
Порези,обавезне таксе и казне
47,682,853.00
47,175,549.69
99%
47,682,853.00
1
ПДВ на закуп који је наплаћен кроз
закупнину
41,206,820.00
41,206,819.44
100%
41,206,820.00
2
Порези, обавезне таксе и казне
1,780,000.00
1,606,527.59
90%
1,780,000.00
3
Порези, обавезне таксе и казне
443,033.00
220,229.05
50%
443,033.00
4
ПДВ
253,000.00
141,973.61
56%
253,000.00
5
ПДВ на закуп
4,000,000.00
4,000,000.00
100%
4,000,000.00
Машине и опрема
1,120,000.00
564,129.50
50%
482
Информатор о раду градске општине Врачар
36,714.00
18,708.00
51%
Страна 141 од 320
1,156,714.00
89%
4,714,565.70
95,000.00
Услуге по уговору
423
512
Стални трошкови
-
1,989,882.51
1,824,518.51
165,364.00
18,891,302.58
18,885,739.58
5,563.00
366,102.96
248,061.60
118,041.36
47,175,549.69
41,206,819.44
1,606,527.59
220,229.05
141,973.61
4,000,000.00
582,837.50
67%
79%
25%
84%
84%
14%
54%
65%
39%
99%
100%
90%
50%
56%
100%
50%
1
Машине и опрема - распоређени
приход од закупа из 2013. године
2
Машине и опрема - распоређени
приход од закупа из 2011. године
1,120,000.00
1
2
3
80,000.00
Нематеријална имовина распоређени приход од закупа из
2013. године
Нематеријална имовина распоређени приход од закупа из
2012. године
Нематеријална имовина распоређени приход од закупа из
2011. године
Извори финансирања за функцију
620:
01
Приходи из буџета
13
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
13
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Укупно за функцију 620:
50%
1,120,000.00
36,714.00
Нематеријална имовина
515
564,129.50
18,708.00
51%
110,000.00
36,714.00
Приходи из буџета
07
Трансфери од других нивоа власти
08
Донације од невладиних
организација и појединаца
13
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
15
Неутрошена средства донација из
претходних година
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:
190,000.00
-
80,000.00
-
80,000.00
80,000.00
-
30,000.00
30,000.00
-
80,000.00
111,236,820.00
100,464,622.83
90%
111,236,820.00
146,714.00
18,708.00
13%
146,714.00
100,464,622.83
-
111,236,820.00
100,464,622.83
90%
146,714.00
18,708.00
13%
111,383,534.00
Приходи из буџета
07
Трансфери од других нивоа власти
90%
13%
18,708.00
-
100,483,330.83
90%
414,040,489.00
365,842,518.15
88%
414,040,489.00
5,326,204.00
4,922,808.77
4,060,500.00
2,410,503.00
88,543,025.00
414,040,489.00
365,842,518.15
88%
57,712,027.20
23,753,306.00
14,748,370.28
121,683,035.00
79,793,709.25
92%
5,326,204.00
59%
4,060,500.00
65%
88,543,025.00
62%
23,753,306.00
66%
535,723,524.00
365,842,518.15
88%
92%
4,922,808.77
59%
2,410,503.00
57,712,027.20
14,748,370.28
445,636,227.40
Укупно извори финансирања:
01
51%
18,708.00
Извори финансирања за Раздео 2:
01
50%
564,129.50
65%
62%
83%
502,797,000.00
Информатор о раду градске општине Врачар
453,932,933.28
90%
502,797,000.00
5,326,204.00
4,922,808.77
92%
Страна 142 од 320
5,326,204.00
453,932,933.28
4,922,808.77
90%
92%
08
Донације од невладиних
организација и појединаца
4,060,500.00
2,410,503.00
13
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
88,543,025.00
57,712,027.20
15
Неутрошена средства донација из
претходних година
23,753,306.00
14,748,370.28
121,683,035.00
79,793,709.25
УКУПНО ИЗДАЦИ
502,797,000.00
Информатор о раду градске општине Врачар
453,932,933.28
90%
59%
4,060,500.00
65%
88,543,025.00
62%
23,753,306.00
66%
Страна 143 од 320
624,480,035.00
2,410,503.00
57,712,027.20
14,748,370.28
533,726,642.53
59%
65%
62%
85%
Члан 18.
У Билансу стања на дан 31.12.2013. године (Образац 1), утврђена је укупна актива у
износу од 1.474.031 хиљада динара и укупна пасива у износу од 1.474.031 хиљада динара.
Члан 19.
У билансу прихода и расхода у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013. године (Образац 2),
утврђени су следећи износи, и то:





477.316 хиљада динара - укупно остварени приходи и примања од продаје
нефинансијске имовине;
544.443 хиљада динара - укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске
имовине;
67.127 хиљада динара - мањак прихода и примања – буџетски дефицит;
112.296 хиљада динара - кориговани вишак прихода и примања;
45.169 хиљада динара – вишак прихода и примања – суфицит за пренос у наредну
годину, који се састоји од 19.501 хиљада динара (део вишка прихода и примања
наменски опредељен за наредну годину, који је пренет Одлуком о привременом
финансирању Градске општине Врачар за 2014. годину и Решењем о утврђивању и
распоређивању средстава за време привременог финансирања Градске општине
Врачар за период јануар - јун 2014. године), 77 хиљада динара (део вишка прихода и
примања наменски опредељен за наредну годину на подрачуну пројеката градске
општине Врачар) и 25.591 хиљада динара (нераспоређени део вишка прихода и
примања за пренос у наредну годину).
Члан 20.
У извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2013. до
31.12.2013. године (Образац 3), утврђени су укупни издаци у износу од 40.834 хиљада динара и
мањак примања у износу од 40.834 хиљада динара.
Члан 21.
У извештају о новчаним токовима у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013. године (Образац
4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 477.316 хиљада динара (који се састоји од
дела новчаних прилива на буџет у износу од 466.523 хиљада динара и дела новчаних прилива на
подрачун пројеката у износу од 10.793 хиљада динара), укупни новчани одливи у износу од
544.443 хиљада динара (који се састоји од дела новчаних одлива са буџета у износу од 533.727
хиљада динара и дела новчаних одлива са подрачуна пројеката у износу од 10.716 хиљада
динара), мањак новчаних прилива у износу од 67.127 хиљада динара и салдо готовине на дан
31.12.2013. године у износу од 45.515 хиљада динара.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 144 од 236
Члан 22.
У извештају о извршењу буџета у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013. године (Образац
5), утврђен је мањак новчаних прилива у износу од 67.127 хиљада динара, између укупних
прихода и примања у износу од 477.316 хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу
од 544.443 хиљада динара по нивоима финансирања из: Републике, општине-града и донација.
Члан 23.
Остварени вишак прихода и примања – суфицит (консолидовани) је 45.169 хиљада динара.
Члан 24.
У 2013. години за нефинансијску имовину потрошено је укупно 40.833.766,64 динара, и
то 2.116.628,15 динара за зграде и грађевинске објекте, 38.637.138,49 динара за машине и
опрему и 80.000,00 динара за нематеријалну имовину.
Члан 25.
У 2013. години није било пробијања апропријација.
Члан 26.
У току 2013. године средства трезора Градске општине Врачар орочавана су и пласирана
код пословних банака у складу са важећим законским прописима и по овом основу остварене су
камате које су укључене у укупне текуће приходе.
Члан 27.
У току 2013. године буџет се није кредитно задуживао.
У току 2013. године нису дате никакве гаранције.
Члан 28.
Стање средстава на подрачунима консолидованог рачуна трезора градске општине
Врачар на дан 31.12.2013. године износи:
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР- РАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР-СТАМБЕНИ ФОНД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР-ПРОЈЕКТИ
ЈП"ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВРАЧАР"-БОЛОВАЊЕ
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР-ИЗБОР ОДБОРНИКА
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР БУЏЕТ- ПРИМЉЕНИ ДЕПОЗИТИ
45.438.142,74
113.508.270,40
77.245,90
1.804,42
10.032,76
18.824.638,76
177.860.134,98
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 145 од 236
Средства на подрачунима консолидованог рачуна трезора преносе се у 2014. годину као
почетно стање.
Члан 29.
Одлуку о завршном рачуну буџета градске општине Врачар за 2013. годину, Извештај о
извршењу Одлуке о буџету градске општине Врачар за 2013. годину, консолидоване обрасце 1,
2, 3, 4 и 5, доставити Градској управи града Београда, Секретаријату за финансије.
Члан 30.
Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Врачар за 2013. годину неће бити
предмет екстерне буџетске ревизије, с обзиром да ће кроз консолидовани завршни рачун града
Београда бити предмет ревизије. Привремени орган града Београда је донео Закључак о
ангажовању ревизора за обављање ектерне ревизије завршног рачуна буџета града Београда за
2013. годину број 40-742/14-С-20 дана 14. фебруара 2014. године (''Службени лист града
Београда'', број 9/14).
Члан 31.
Ову Одлуку о завршном рачуну буџета градске општине Врачар за 2013. годину објавити
у ''Службеном листу града Београда''.
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-37/2014-VIII/1 - 22. мај 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
др Тијана Благојевић,с.р.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 146 од 236
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 96-86/2014-VIII/4
Датум: 4. новембар 2014. године
Београд, Његошева 77
Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној 4. новембра 2014. године, на
основу члана 43. став 1. и члана 63. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), члана
32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број
129/07) и члана 15. став 1. тачка 2) Статута градске општине Врачар (''Службени лист града
Београда'', број 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и 29/13), д о н е л а
ОДЛУКУ О РЕБАЛАНСУ
БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2014. ГОДИНУ
Члан 1.
Одлука о буџету градске општине Врачар за 2014. годину ("Службени лист града
Београда", број 56/14), у даљем тексту: Одлука, мења се тако што се члан 1. мења и гласи:
''Укупни текући приходи и примања буџета (извор 01) Градске општине Врачар у 2014.
години, утврђују се у износу од 396.152.871,00 динара.''
Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
''Укупни текући расходи и издаци буџета (извор 01) Градске општине Врачар у 2014.
години, утврђују се у износу од 396.152.871,00 динара.''
Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
''Приходи и примања, расходи и издаци, нето набавка нефинансијске имовине, буџетски
суфицит (дефицит), укупни фискални суфицит (дефицит), као и рачун финансирања за 2014.
годину утврђени су у следећим износима, и то:
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 147 од 236
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Износ у динарима
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
421.700.779,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему :
421.700.779,00
- буџетска средства
396.152.871,00
- сопствени приходи
- донације
-трансфери
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
469.500,00
25.078.408,00
-
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
466.757.994,00
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:
444.399.194,00
- текући буџетски расходи
418.851.286,00
- расходи из сопствених прихода
- донације
469.500,00
-трансфери
25.078.408,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:
22.358.800,00
- текући буџетски издаци
22.358.800,00
- издаци из сопствених прихода
- донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
-45.057.215,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних
политика)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
-45.057.215,00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година
45.057.215,00
Издаци за отплату главнице дуга
Издаци за набавку финансијске имовине
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ
Информатор о раду градске општине Врачар
45.057.215,00
Страна 148 од 236
ОПИС
Економска
класификација
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Износ у
динарима
421.700.779,00
1. Порески приходи
71
297.043.063,00
1.1. Порез на зараде
711
182.378.830,00
1.2 Самодопринос
711180
13.481,00
1.3. Порез на имовину
713
76.633.227,00
1.4. Остали порески приходи-ПДВ на закуп који је
наплаћен кроз закупнину
742
38.017.525,00
74
96.373.425,00
741,742,743,745
26.860.500,00
- приходи од давања у закуп објеката
742
69.512.925,00
3. Донације
744
469.500,00
4. Трансфери
733
25.078.408,00
5. Меморандумске ставке
772
2.736.383,00
2. Непорески приходи, у чему :
- разни приходи
6. Примања од продаје нефинансијске имовине
8
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
466.757.994,00
1. Текући расходи
4
444.399.194,00
1.1. Расходи за запослене
41
229.559.120,00
1.2. Коришћење роба и услуга
42
133.121.389,00
1.3. Отплата камата
44
174.000,00
1.4. Субвенције
45
1.5. Социјална заштита из буџета
47
5.802.581,00
1.6. Остали расходи
48
61.489.866,00
1.7. Резерве
49
3.158.869,00
2. Трансфери
46
11.093.369,00
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине
5
22.358.800,00
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)
62
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања по основу отплате кредита и продаје
финансијске имовине
92
2. Задуживање
91
2.1. Задуживање код домаћих кредитора
911
2.2. Задуживање код страних кредитора
912
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга
61
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
611
3.2. Отплата дуга страним кредиторима
612
3.3. Отплата дуга по гаранцијама
613
4. Набавка
имовине
Информатор
о раду финансијске
градске општине Врачар
ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА класа 3,
извори финансирања 13 и 15, и то:
33.041.846,00 динара-извор финансирања 13
12.015.369,00 динара-извор финансирања 15
6211
3
Страна 149 од 236
45.057.215,00
Приходи и примања по врстама и расходи и издаци по основним наменама за 2014.
годину утврђени су у следећим износима, и то:
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА
Извор
фин.
1.
Економска
клас.
2.
01
711
Порез на зараде
01
713
Порез на имовину
07
733
Текући наменски трансфери од Републике у 2014. години
07
733
Текући наменски трансфери од Града у 2014. години
01
741
Камате
7.000.000,00
01
742
Општинске административне таксе
1.700.000,00
01
742
Приходи које својом делатношћу остварују општински органи
01
742
ПДВ на закуп који је наплаћен кроз закупнину
38.017.525,00
01
742
Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних
организација у корист нивоа општина
16.000.000,00
01
743
Приходи од новчаних казни
01
743
Приходи од мандатних казни
08
744
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица
(донације) у 2014. години
01
745
Остали приходи у корист нивоа општина
1.600.000,00
01
772
Меморандумске ставке
2.736.383,00
ВРСТА ПРИХОДА
ПЛАН I-XII 2014.
3.
4.
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БЕЗ ТРАНСФЕРА И ДОНАЦИЈА
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ОД ТРАНСФЕРА И ДОНАЦИЈА
I УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
01
742
01
711181
Приходи од давања у закуп објеката
Самодопринос
II УКУПНИ НАМЕНСКИ ПРИХОДИ
182.378.830,00
76.633.227,00
20.000,00
25.058.408,00
150.000,00
360.500,00
50.000,00
469.500,00
326.626.465,00
25.547.908,00
352.174.373,00
69.512.925,00
13.481,00
69.526.406,00
01
8
Примања од продаје нефинансијске имовине
0,00
01
9
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
0,00
III УКУПНА ПРИМАЊА
0,00
IV УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, НАМЕНСКИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА (I+II+III)
15
321
15
321
Пренети неутрошени наменски трансфери од Града и Републике из
2013. и ранијих година
Пренета неутрошена средства текућих трансфера од физичких и
правних лица (донације) из 2013. и ранијих година
Информатор о раду градске општине Врачар
421.700.779,00
5.977.069,00
6.038.300,00
Страна 150 од 236
13
321
13
321
13
321
Пренета неутрошена средства распоређеног суфицита из 2013. и
ранијих година
Пренета неутрошена средства распоређеног закупа из 2013. године
Пренета неутрошена средства распоређеног закупа из 2012. и ранијих
година
4.920.844,00
1.428.077,00
26.692.925,00
V УКУПНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА
45.057.215,00
У К У П Н И П Р И Х О Д И И П Р И М А Њ А (IV+V)
466.757.994,00
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Е.К.
ОПИС
УКУПАН ОКВИР
I-XII 2014.
ГОДИНЕ
1
2
3
СРЕДСТВА ИЗ
ОСТАЛИХ
ИЗВОРА I-XII
2014. ГОДИНЕ
4
УКУПНИ
РАСХОДИ I-XII
2014. ГОДИНЕ
5(3+4)
41
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
229.113.020,00
411
412
413
414
415
178.995.140,00
32.044.180,00
583.800,00
5.844.139,00
8.393.663,00
417
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Одборнички додатак
42
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
81.722.029,00
51.399.360,00
133.121.389,00
421
422
423
424
19.956.180,00
250.000,00
15.686.550,00
488.000,00
10.660.000,00
5.267.881,00
5.140.540,00
30.616.180,00
250.000,00
20.954.431,00
5.628.540,00
40.613.493,00
30.138.876,00
70.752.369,00
426
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање (услуге и
материјал)
Материјал
4.727.806,00
192.063,00
4.919.869,00
44
ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА
441
444
472
472
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Трансфери осталим нивоима власти
Остале текуће дотације и трансфери
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ
БУЏЕТА
Накнаде из буџета за децу и породицу
Накнаде из буџета у случају смрти
472
Накнаде из буџета за образовање
472
Накнаде из буџета
48
ОСТАЛИ РАСХОДИ
481
481
Дотације невладиним организацијама
Дотације политичким странкама
416
425
46
463
465
47
Информатор о раду градске општине Врачар
2.674.506,00
446.100,00
229.559.120,00
178.995.140,00
32.044.180,00
583.800,00
5.844.139,00
8.393.663,00
446.100,00
577.592,00
3.120.606,00
577.592,00
174.000,00
174.000,00
76.025,00
97.975,00
76.025,00
97.975,00
10.065.824,00
1.027.545,00
11.093.369,00
6.769.432,00
3.296.392,00
1.027.545,00
7.796.977,00
3.296.392,00
2.169.071,00
3.633.510,00
5.802.581,00
933.000,00
120.000,00
933.000,00
120.000,00
3.613.510,00
3.613.510,00
1.116.071,00
20.000,00
1.136.071,00
47.870.058,00
13.619.808,00
61.489.866,00
1.375.000,00
457.202,00
1.375.000,00
457.202,00
Страна 151 од 236
482
Порези, обавезне таксе и казне и ПДВ
483
Новчане казне и пенали по решењу судова
и судских тела
44.176.860,00
1.539.296,00
44.176.860,00
13.619.808,00
15.159.104,00
321.700,00
321.700,00
49
499
499
5
Накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или
других природних узрока
РЕЗЕРВЕ
Стална резерва
Текућа резерва
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
3.158.869,00
100.000,00
3.058.869,00
21.880.000,00
478.800,00
3.158.869,00
100.000,00
3.058.869,00
22.358.800,00
51
ОСНОВНА СРЕДСТВА
21.880.000,00
478.800,00
22.358.800,00
511
512
515
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
21.800.000,00
80.000,00
478.800,00
21.800.000,00
558.800,00
УКУПНО
396.152.871,00
484
70.605.123,00 466.757.994,00
Члан 4.
Функција
Извор фин.
Екон.клас.
Позиција
Подпозиција
1 2
3
4
5
6
7
Раздео
Глава
Члан 5. мења се и гласи:
''Приходи и примања и расходи и издаци буџета Градске општине Врачар из члана 3. ове
Одлуке распоређују се према принципу поделе власти на законодавну и извршну, у складу са
економском, функционалном и класификацијом према изворима финансирања, на следеће
кориснике:
1 1
110
411
412
414
ОПИС
8
СКУПШТИНА
ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ
Извршни и
законодавни
органи,
финансијски и
фискални послови
и спољни послови
Плате, додаци и
накнаде
запослених
(зараде)
Социјални
доприноси на
терет послодавца
Социјална давања
запосленима
Информатор о раду градске општине Врачар
УКУПАН
ОКВИР
I-XII
2014. ГОДИНЕ
СРЕДСТВА
ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА I-XII
2014.
ГОДИНЕ
9
10
УКУПНИ
РАСХОДИ I-XII
2014. ГОДИНЕ
11
6,899,430.00
6,899,430.00
1,235,000.00
1,235,000.00
768,188.00
768,188.00
Страна 152 од 236
415
416
417
Накнаде трошкова
за запослене
Награде
запосленима и
остали посебни
расходи
Одборнички
додатак
422
Трошкови
путовања
423
Услуге по уговору
426
Материјал
152,675.00
152,675.00
39,161.00
39,161.00
577,592.00
577,592.00
80,000.00
80,000.00
633,546.00
633,546.00
184,576.00
184,576.00
Извори
финансирања за
функцију 110:
Приходи из буџета
01
Укупно за
функцију 110:
Извори
финансирања за
Раздео 1:
Приходи из буџета
01
2 1
111
411
412
414
УКУПНО ЗА
РАЗДЕО 1:
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ
Извршни и
законодавни
органи
Плате, додаци и
накнаде
запослених
(зараде)
Социјални
доприноси на
терет послодавца
Социјална давања
запосленима
415
Накнаде трошкова
за запослене
422
Трошкови
путовања
423
Услуге по уговору
426
Материјал
Информатор о раду градске општине Врачар
-
10,570,168.00
10,570,168.00
10,570,168.00
10,570,168.00
-
10,570,168.00
10,570,168.00
10,570,168.00
10,570,168.00
3,926,586.00
3,926,586.00
702,860.00
702,860.00
100,000.00
100,000.00
103,550.00
103,550.00
25,000.00
25,000.00
157,610.00
157,610.00
585,052.00
585,052.00
Страна 153 од 236
Извори
финансирања за
функцију 111:
Приходи из буџета
01
Укупно за
функцију 111:
Извори
финансирања за
Раздео 2:
Приходи из буџета
01
УКУПНО ЗА
РАЗДЕО 2:
3 1
111
411
412
414
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ
Извршни и
законодавни
органи
Плате, додаци и
накнаде
запослених
(зараде)
Социјални
доприноси на
терет послодавца
Социјална давања
запосленима
415
Накнаде трошкова
за запослене
422
Трошкови
путовања
423
Услуге по уговору
-
5,600,658.00
5,600,658.00
5,600,658.00
5,600,658.00
-
5,600,658.00
5,600,658.00
5,600,658.00
5,600,658.00
16,306,944.00
16,306,944.00
2,918,987.00
2,918,987.00
395,500.00
395,500.00
461,300.00
461,300.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
Извори
финансирања за
функцију 111:
01
Приходи из буџета
Укупно за
функцију 111:
Извори
финансирања за
Раздео 3:
01
4 1
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА
РАЗДЕО 3:
ЈАВНО
ПРАВОБРАНИЛА
ШТВО ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ
Информатор о раду градске општине Врачар
-
20,102,731.00
20,102,731.00
20,102,731.00
20,102,731.00
-
20,102,731.00
20,102,731.00
20,102,731.00
20,102,731.00
Страна 154 од 236
ВРАЧАР
Судови
330
411
412
414
415
416
422
Плате, додаци и
накнаде
запослених
(зараде)
Социјални
доприноси на
терет послодавца
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова
за запослене
Награде
запосленима и
остали посебни
расходи
Трошкови
путовања
423
Услуге по уговору
426
Материјал
6,135,655.00
6,135,655.00
1,098,284.00
1,098,284.00
574,362.00
574,362.00
155,373.00
155,373.00
59,727.00
59,727.00
5,000.00
5,000.00
10,000.00
10,000.00
57,690.00
57,690.00
Извори
финансирања за
функцију 330:
Приходи из буџета
01
Укупно за
функцију 330:
Извори
финансирања за
Раздео 4:
Приходи из буџета
01
УКУПНО ЗА
РАЗДЕО 4:
ЗАШТИТНИК/ЗАШ
ТИТНИЦА
ГРАЂАНА/ГРАЂА
НКИ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ
ВРАЧАР
5 1
-
8,096,091.00
8,096,091.00
8,096,091.00
8,096,091.00
-
8,096,091.00
8,096,091.00
8,096,091.00
8,096,091.00
1,721,246.00
1,721,246.00
Судови
330
411
Плате, додаци и
накнаде
запослених
(зараде)
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 155 од 236
Социјални
доприноси на
терет послодавца
Социјална давања
запосленима
412
414
Накнаде трошкова
за запослене
415
Трошкови
путовања
Извори
финансирања за
функцију 330:
422
Приходи из буџета
01
Укупно за
функцију 330:
Извори
финансирања за
Раздео 5:
Приходи из буџета
01
УКУПНО ЗА
РАЗДЕО 5:
УПРАВА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ
Општи економски
и комерцијални
послови по
питању рада и
остали послови
Плате, додаци и
накнаде
запослених
(зараде)
Социјални
доприноси на
терет послодавца
6 1
410
411
412
413
Накнаде у натури
414
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова
за запослене
Награде
запосленима и
остали посебни
расходи
415
416
Стални трошкови
421
1
Стални трошкови
Информатор о раду градске општине Врачар
308,105.00
308,105.00
92,478.00
92,478.00
51,791.00
51,791.00
5,000.00
5,000.00
-
2,178,620.00
2,178,620.00
2,178,620.00
2,178,620.00
-
2,178,620.00
2,178,620.00
2,178,620.00
2,178,620.00
125,705,279.00
125,705,279.00
22,504,944.00
22,504,944.00
503,800.00
503,800.00
3,803,611.00
3,803,611.00
6,176,974.00
6,176,974.00
335,618.00
335,618.00
14,302,180.00
13,962,680.00
10,660,000.00
24,962,180.00
13,962,680.00
Страна 156 од 236
2
Стални трошкови
3
Стални трошкови
339,500.00
10,660,000.00
422
Трошкови
путовања
423
Услуге по уговору
10,840,605.00
Услуге по уговору
10,840,605.00
Специјализоване
услуге
105,000.00
Специјализоване
услуге
105,000.00
1
424
1
425
1
2
3
4
5
426
1
Текуће поправке и
одржавање
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа из
2014. године
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа из
2012. године
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа из
2012. године за
постављање рампи
за лакше кретање
особа са
инвалидитетом
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа из
2012. године за
побољшање услова
рада Полицијске
управе Врачар
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа из
2012. године и
ранијих година
50,000.00
2,280,000.00
10,840,605.00
10,840,605.00
105,000.00
105,000.00
8,452,229.00
600,000.00
240,000.00
7,500,000.00
Материјал
3,520,488.00
10,732,229.00
2,280,000.00
112,229.00
3,520,488.00
10,660,000.00
50,000.00
2,280,000.00
Материјал
Информатор о раду градске општине Врачар
339,500.00
112,229.00
600,000.00
240,000.00
7,500,000.00
3,520,488.00
3,520,488.00
Страна 157 од 236
441
Отплата домаћих
камата
76,025.00
444
Пратећи трошкови
задуживања
97,975.00
482
511
1
Порези, обавезне
таксе и казне
Зграде и
грађевински
објекти
Зграде и
грађевински објекти
- распоређени
приход од закупа из
2014. године
Машине и опрема
512
1
515
1
Машине и опрема распоређени
приход од закупа из
2014. године
Нематеријална
имовина
Нематеријална
имовина распоређени
приход од закупа из
2012. године за
набавку софтвера
за плате
Извори
финансирања за
функцију 410:
Приходи из буџета
01
Трансфери од
других нивоа
власти
Нераспоређени
вишак прихода из
ранијих година
Укупно за
функцију 410:
Општи економски
и комерцијални
послови
07
13
411
Услуге по уговору
423
1
Услуге по уговору
Информатор о раду градске општине Врачар
76,025.00
97,975.00
38,500.00
38,500.00
-
-
21,700,000.00
21,700,000.00
21,700,000.00
21,700,000.00
478,800.00
478,800.00
478,800.00
478,800.00
-
212,040,999.00
212,040,999.00
10,660,000.00
8,931,029.00
212,040,999.00
751,504.00
488,198.00
19,591,029.00
1,311,367.00
10,660,000.00
8,931,029.00
231,632,028.00
2,062,871.00
488,198.00
Страна 158 од 236
2
3
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Услуге по уговору распоређени
суфицит из 2012.
године за стручно
оспособљавање и
усавршавање - ''БГ
пракса'' и
финансирање
сличних пројеката
из области
запошљавања и
културе
Услуге по уговору Матичари - текући
наменски трансфер
од Града из 2014.
године
Услуге по уговору међудржавна и
међуопштинска
сарадња
Услуге по уговору трансфери и
донације из ранијих
година
Услуге по уговору Матичари - текући
наменски
трансфер од Града
из ранијих година
Услуге по уговору пренети трансфер
од Града за
реализацију
пројекта
''еШКОЛА''
Услуге по уговору пренети трансфер
од Републике за
еколошку заштиту
Услуге по уговору пренета средства
капиталних
трансфера од
Града на име
надокнаде за
загађивање
животне средине
из ранијих година
Услуге по уговору текући
добровољни
трансфери
(донације) из
ранијих година за
младе лидере са
Информатор о раду градске општине Врачар
82,356.00
12,000.00
263,306.00
82,356.00
12,000.00
263,306.00
1,217,011.00
7,376.00
445,338.00
3,815.00
379,312.00
381,170.00
1,217,011.00
7,376.00
445,338.00
3,815.00
379,312.00
381,170.00
Страна 159 од 236
Врачара
424
1
2
425
1
1.1
1.2
1.3
Специјализоване
услуге
Специјализоване
услуге за уклањање
бесправно
подигнутих објеката
и комунално
уређење - наменска
средства
трансфера од
Града из 2013. и
ранијих година
Специјализоване
услуге за уклањање
бесправно
подигнутих објеката
и комунално
уређење - наменска
средства
трансфера од
Града из 2014.
годинe
Текуће поправке и
одржавање
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа
из 2014. године
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа из
2014. године
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа из
2014. године за
уређење школа и
предшколских
објеката
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа из
2014. године за
уређење зелених
површина и
паркова
Информатор о раду градске општине Врачар
5,140,540.00
4,940,540.00
200,000.00
28,086,554.00
21,686,647.00
5,140,540.00
4,940,540.00
200,000.00
49,773,201.00
28,086,554.00
28,086,554.00
25,326,052.00
25,326,052.00
1,352,159.00
1,352,159.00
675,512.00
675,512.00
Страна 160 од 236
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа из
2014. године за
уређење улица и
тргова на Врачару
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа
из 2013. и ранијих
година
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа из
2012. године за
уређење зелених
површина и
паркова
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа из
2012. и ранијих
година за уређење
улица и тргова на
Врачару
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа из
2013. године за
уређење улица и
тргова на Врачару
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа из
2012. године за
текуће поправке и
одржавање
стамбених зграда
на Врачару по
програмима "Да
лепше изгледа" и
"За безбедније
лифтове на
Врачару"
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа из
2013. године за
уређење школа и
Информатор о раду градске општине Врачар
732,831.00
732,831.00
18,921,017.00
199,348.00
424,431.00
148,201.00
7,450,000.00
500,000.00
18,921,017.00
199,348.00
424,431.00
148,201.00
7,450,000.00
500,000.00
Страна 161 од 236
предшколских
објеката
2.6
2.7
2.8
3
4
4.1
4.2
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа
из ранијих година
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа
из 2013. године
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа
из 2012. и ранијих
година
Текуће поправке и
одржавање распоређени
суфицит из ранијих
година
Текуће поправке и
одржавање - текући
добровољни
трансфер
(донација) из
ранијих година
Текуће поправке и
одржавање текући
добровољни
трансфер
(донација) у 2012. и
ранијим годинама
за побољшање
квалитета
образовања, услова
боравка у школама
на Врачару и
одржавања
школских објеката
Текуће поправке и
одржавање текући
добровољни
трансфер
(донација) у 2012. и
ранијим годинама
за реализацију
пројекта заштите
и унапређења
животне средине и
Информатор о раду градске општине Врачар
989,338.00
779,876.00
8,429,823.00
881,974.00
1,614,700.00
966,889.00
647,811.00
989,338.00
779,876.00
8,429,823.00
881,974.00
1,614,700.00
966,889.00
647,811.00
Страна 162 од 236
побољшања услова
живота
становника
Врачара
5
426
1
2
3
463
1
2
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа из
ранијих година за
уређење и
улепшавање
простора око
Каленић пијаце
268,956.00
Материјал
192,063.00
Материјал Матичари - текући
наменски трансфер
од Града у 2014.
години
Материјал Матичари - текући
наменски трансфер
од Града у 2013. и
ранијим годинама
Материјал пренета средства
капиталних
трансфера од
Града за
загађивање
животне средине из
ранијих година
Трансфери
осталим нивоима
власти
Трансфери
основним школама
- распоређени
приход од закупа из
2014. године за
текуће поправке и
одржавање
Текући трансфери текући добровољни
трансфер
(донација) у 2012. и
ранијим годинама
за побољшање
квалитета
образовања, услова
боравка у школама
на Врачару и
Информатор о раду градске општине Врачар
120,500.00
23,394.00
48,169.00
6,769,432.00
1,027,545.00
6,769,432.00
268,956.00
192,063.00
120,500.00
23,394.00
48,169.00
7,796,977.00
6,769,432.00
386,422.00
386,422.00
Страна 163 од 236
одржавања
школских објеката
3
4
465
1
01
07
13
15
160
Текући трансфери текући наменски
трансфер од Града
за реализацију
пројекта ''е ШКОЛА''
Текући трансфери текући добровољни
трансфер
(донација) за
реализацију
пројекта увођења
зоне успореног
саобраћаја у делу
улице Булевар
ослобођења између
улица Рудничке и
Бокељске
Текуће дотације и
трансфери
Текуће дотације и
трансфери за
установе чији је
оснивач Градска
општина Врачар распоређени
приход од закупа из
2014. године
Извори
финансирања за
функцију 411:
Приходи из буџета
Трансфери од
других нивоа
власти
Нераспоређени
вишак прихода из
ранијих година
Неутрошена
средства донација
из претходних
година
Укупно за
функцију 411:
Опште услуге које
нису
класификоване на
другом месту
Информатор о раду градске општине Врачар
129,125.00
511,998.00
129,125.00
511,998.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
-
35,857,490.00
35,857,490.00
332,500.00
20,154,303.00
8,871,359.00
35,857,490.00
29,358,162.00
332,500.00
20,154,303.00
8,871,359.00
65,215,652.00
Страна 164 од 236
416
1
Награде
запосленима и
остали посебни
расходи
Награде
запосленима и
остали посебни
расходи - текући
наменски трансфер
од Града у 2014.
години за покриће
трошкова
спровођења избора
Услуге по уговору
423
1
2
424
1
465
1
2
Услуге по уговору спровођење акције
''Подршка
врачарским
сениоркама и
сениорима''
Услуге по уговору за реализацију
пројекта ''Помоћ и
нега у кући за
здравствено и
материјално
угрожена стара
лица'' распоређени
суфицит из 2013. и
ранијих година
Специјализоване
услуге
Специјализоване
услуге
Текуће дотације и
трансфери
Текуће дотације и
трансфери за
установе чији је
оснивач Градска
општина Врачар
Текуће дотације и
трансфери за
ублажавање
последица поплава
на територији града
Београда
Накнаде из буџета
472
1
Накнаде из буџета
2
Накнаде из буџета
за децу и породицу
Информатор о раду градске општине Врачар
-
446,100.00
446,100.00
1,500,655.00
3,956,514.00
1,500,655.00
446,100.00
446,100.00
5,457,169.00
1,500,655.00
3,956,514.00
3,956,514.00
383,000.00
383,000.00
383,000.00
383,000.00
3,046,392.00
3,046,392.00
1,846,392.00
1,846,392.00
1,200,000.00
1,200,000.00
2,169,071.00
3,633,510.00
5,802,581.00
1,116,071.00
1,116,071.00
933,000.00
933,000.00
Страна 165 од 236
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
Накнаде из буџета у
случају смрти
Накнаде из буџета
за образовање
Накнаде из буџета
за образовање текући
добровољни
трансфери
(донације) у 2012. и
ранијим годинама
за побољшање
квалитета
образовања на
територији
општине Врачар
Накнаде из буџета
за образовање текући
добровољни
трансфер
(донације) у 2012.
години за
унапређење
образовања и
побољшање услова
боравка у
врачарским
школама
Накнаде из буџета
за образовање текући
добровољни
трансфери
(донације) у 2013.
години за
побољшање
квалитета
образовања на
територији
општине Врачар
Накнаде из буџета
за образовање текући
добровољни
трансфери
(донације) у 2013.
години за
награђивање
ученика који
показују успех и
резултате у
образовном раду
Информатор о раду градске општине Врачар
120,000.00
120,000.00
3,144,010.00
1,345,803.00
139,210.00
1,129,500.00
500,000.00
3,144,010.00
1,345,803.00
139,210.00
1,129,500.00
500,000.00
Страна 166 од 236
4.5
5
6
481
1
2
483
484
1
Накнаде из буџета
за образовање текући
добровољни
трансфери
(донације) у 2013.
години за
награђивање
врачарских ученика
Накнаде из буџета Текући наменски
трансфер од
Републике у 2014.
години за помоћ
социјално
угроженим
породицама
избеглих и интерно
расељених лица
која су тренутно
настањена на
територији општине
Врачар
Накнаде из буџета
за образовање текући добровољни
трансфери
(донације) у 2014.
години за
побољшање
квалитета
образовања на
територији општине
Врачар
Дотације
невладиним
организацијама
Дотације
невладиним
организацијама
Дотације
политичким
странкама (0,15%)
Новчане казне и
пенали по решењу
судова
Накнада штете за
повреде или штету
насталу услед
елементарних
непогода или
других природних
узрока
Накнада штете за
повреде или штету
насталу услед
Информатор о раду градске општине Врачар
29,497.00
20,000.00
469,500.00
29,497.00
20,000.00
469,500.00
1,832,202.00
1,832,202.00
1,375,000.00
1,375,000.00
457,202.00
457,202.00
1,539,296.00
321,700.00
321,700.00
13,619,808.00
-
15,159,104.00
321,700.00
321,700.00
Страна 167 од 236
елементарних
непогода или
других природних
узрока
Средства резерве
499
1
Стална резерва
2
Текућа резерва
3,158,869.00
3,158,869.00
100,000.00
100,000.00
3,058,869.00
3,058,869.00
Извори
финансирања за
функцију 160:
Приходи из буџета
01
Трансфери од
других нивоа
власти
Донације од
невладиних
организација и
појединаца
Нераспоређени
вишак прихода из
ранијих година
Неутрошена
средства донација
из претходних
година
Укупно за
функцију 160:
ЈП ''ПОСЛОВНИ
ПРОСТОР
ВРАЧАР''
07
08
13
15
2
620
-
13,951,185.00
13,951,185.00
14,085,908.00
469,500.00
3,956,514.00
3,144,010.00
13,951,185.00
21,655,932.00
14,085,908.00
469,500.00
3,956,514.00
3,144,010.00
35,607,117.00
Развој заједнице
Плате, додаци и
накнаде
запослених
(зараде)
Социјални
доприноси на
терет послодавца
411
412
Накнаде у натури
413
1
Накнаде у натури
1
Социјална давања
запосленима
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова
за запослене
414
415
Информатор о раду градске општине Врачар
18,300,000.00
18,300,000.00
3,276,000.00
3,276,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
110,000.00
110,000.00
1,292,000.00
110,000.00
110,000.00
1,292,000.00
Страна 168 од 236
1
416
1
Накнаде трошкова
за запослене
Награде
запосленима и
остали посебни
расходи
Награде
запосленима и
остали посебни
расходи
1,292,000.00
2,240,000.00
2,240,000.00
Стални трошкови
5,654,000.00
1
Стални трошкови
2,354,000.00
2
Стални трошкови
3,300,000.00
421
422
1
Трошкови
путовања
75,000.00
Трошкови путовања
75,000.00
Услуге по уговору
1,782,630.00
1
Услуге по уговору
1,507,630.00
2
Услуге по уговору
275,000.00
423
425
1
Текуће поправке и
одржавање
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа из
2014. године
Материјал
426
1
482
1
2
3
4
512
1
Материјал
Порези,обавезне
таксе и казне
ПДВ на закуп који је
наплаћен кроз
закупнину
Порези, обавезне
таксе и казне
Порези, обавезне
таксе и казне
ПДВ на закуп
10,246,939.00
2,240,000.00
2,240,000.00
5,654,000.00
2,354,000.00
3,300,000.00
75,000.00
75,000.00
1,782,630.00
1,507,630.00
275,000.00
10,246,939.00
10,246,939.00
10,246,939.00
380,000.00
380,000.00
380,000.00
380,000.00
44,138,360.00
38,017,525.00
2,597,000.00
30,000.00
3,493,835.00
Машине и опрема
100,000.00
Машине и опрема распоређени
100,000.00
Информатор о раду градске општине Врачар
1,292,000.00
44,138,360.00
38,017,525.00
2,597,000.00
30,000.00
3,493,835.00
100,000.00
100,000.00
Страна 169 од 236
приход од закупа из
2014. године
515
1
01
Нематеријална
имовина
Нематеријална
имовина
Извори
финансирања за
функцију 620:
Приходи из буџета
Укупно за
функцију 620:
Извори
финансирања за
Раздео 6:
01
07
08
13
15
01
07
08
13
15
Приходи из буџета
Трансфери од
других нивоа
власти
Донације од
невладиних
организација и
појединаца
Нераспоређени
вишак прихода из
ранијих година
Неутрошена
средства донација
из претходних
година
УКУПНО ЗА
РАЗДЕО 6:
Укупно извори
финансирања:
Приходи из буџета
Трансфери од
других нивоа
власти
Донације од
невладиних
организација и
појединаца
Нераспоређени
вишак прихода из
ранијих година
Неутрошена
средства донација
из претходних
година
УКУПНО
ИЗДАЦИ
Информатор о раду градске општине Врачар
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
-
87,754,929.00
87,754,929.00
87,754,929.00
87,754,929.00
-
349,604,603.00
349,604,603.00
25,078,408.00
469,500.00
33,041,846.00
12,015,369.00
349,604,603.00
70,605,123.00
25,078,408.00
469,500.00
33,041,846.00
12,015,369.00
420,209,726.00
-
396,152,871.00
396,152,871.00
25,078,408.00
469,500.00
33,041,846.00
12,015,369.00
396,152,871.00
70,605,123.00
25,078,408.00
469,500.00
33,041,846.00
12,015,369.00
466,757,994.00
Страна 170 од 236
Члан 5.
Члан 6. мења се и гласи:
''Планирана средства за потрошњу Градске општине Врачар за 2014. годину утврђују се у
износу од 396.152.871,00 динара.''
Члан 6.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу града
Београда''.
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-86/2014-VIII/4 - 4. новембар 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
др Тијана Благојевић,с.р.
Тачност преписа оверава:
Секретарка
Александра Гојковић
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 171 од 236
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 96-105/2014-VIII/1
Датум: 26. децембар 2014. године
Београд, Његошева 77
Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној ________2014. године, на
основу члана 43. став 1. и члана 63. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), члана
32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број
129/07 и 83/14-др.Закон) и члана 15. став 1. тачка 2) Статута градске општине Врачар
(''Службени лист града Београда'', број 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и 29/13), донела
ОДЛУКУ О РЕБАЛАНСУ
БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2014. ГОДИНУ
Члан 1.
Одлука о буџету градске општине Врачар за 2014. годину ("Службени лист града
Београда", број 56/14 и 84/14), у даљем тексту: Одлука, мења се тако што се члан 3. мења и
гласи:
''Приходи и примања, расходи и издаци, нето набавка нефинансијске имовине, буџетски
суфицит (дефицит), укупни фискални суфицит (дефицит), као и рачун финансирања за 2014.
годину утврђени су у следећим износима, и то:
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 172 од 236
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Износ у динарима
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
399.321.206,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему :
399.321.206,00
- буџетска средства
396.152.871,00
- сопствени приходи
- донације
-трансфери
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
822.000,00
2.346.335,00
-
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
444.378.421,00
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:
422.019.621,00
- текући буџетски расходи
418.851.286,00
- расходи из сопствених прихода
- донације
-трансфери
822.000,00
2.346.335,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:
22.358.800,00
- текући буџетски издаци
22.358.800,00
- издаци из сопствених прихода
- донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
-45.057.215,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних
политика)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
-45.057.215,00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година
45.057.215,00
Издаци за отплату главнице дуга
Издаци за набавку финансијске имовине
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ
Информатор о раду градске општине Врачар
45.057.215,00
Страна 173 од 236
ОПИС
Економска
класификација
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Износ у
динарима
399.321.206,00
1. Порески приходи
71
297.043.063,00
1.1. Порез на зараде
711
182.378.830,00
1.2 Самодопринос
711180
13.481,00
1.3. Порез на имовину
713
76.633.227,00
1.4. Остали порески приходи-ПДВ на закуп који је
наплаћен кроз закупнину
742
38.017.525,00
74
96.373.425,00
741,742,743,745
26.860.500,00
- приходи од давања у закуп објеката
742
69.512.925,00
3. Донације
744
822.000,00
4. Трансфери
733
2.346.335,00
5. Меморандумске ставке
772
2.736.383,00
2. Непорески приходи, у чему :
- разни приходи
6. Примања од продаје нефинансијске имовине
8
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
444.378.421,00
1. Текући расходи
4
422.019.621,00
1.1. Расходи за запослене
41
215.154.656,00
1.2. Коришћење роба и услуга
42
137.619.087,00
1.3. Отплата камата
44
174.000,00
1.4. Субвенције
45
1.5. Социјална заштита из буџета
47
7.008.081,00
1.6. Остали расходи
48
48.635.875,00
1.7. Резерве
49
846.114,00
2. Трансфери
46
12.581.808,00
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине
5
22.358.800,00
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)
62
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања по основу отплате кредита и продаје
финансијске имовине
92
2. Задуживање
91
2.1. Задуживање код домаћих кредитора
911
2.2. Задуживање код страних кредитора
912
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
Информатор о раду градске општине Врачар
61
611
3.2. Отплата дуга страним кредиторима
612
3.3. Отплата дуга по гаранцијама
613
4. Набавка финансијске имовине
6211
Страна 174 од 236
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА
Приходи
и примања по врстама и расходи и издаци
Извор
Економска
ВРСТА ПРИХОДА
фин.
клас.
1.
2.
3.
по основним наменама за 2014.
ПЛАН I-XII 2014.
4.
01
711
Порез на зараде
01
713
Порез на имовину
07
733
Текући наменски трансфери од Републике у 2014. години
07
733
Текући наменски трансфери од Града у 2014. години
1.931.335,00
01
741
Камате
7.000.000,00
01
742
Општинске административне таксе
1.700.000,00
01
742
Приходи које својом делатношћу остварују општински органи
01
742
ПДВ на закуп који је наплаћен кроз закупнину
38.017.525,00
01
742
Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних
организација у корист нивоа општина
16.000.000,00
01
743
Приходи од новчаних казни
01
743
Приходи од мандатних казни
08
744
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица
(донације) у 2014. години
01
745
Остали приходи у корист нивоа општина
1.600.000,00
01
772
Меморандумске ставке
2.736.383,00
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БЕЗ ТРАНСФЕРА И
ДОНАЦИЈА
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ОД ТРАНСФЕРА И ДОНАЦИЈА
I УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
01
742
01
711181
Приходи од давања у закуп објеката
Самодопринос
II УКУПНИ НАМЕНСКИ ПРИХОДИ
182.378.830,00
76.633.227,00
415.000,00
150.000,00
360.500,00
50.000,00
822.000,00
326.626.465,00
3.168.335,00
329.794.800,00
69.512.925,00
13.481,00
69.526.406,00
01
8
Примања од продаје нефинансијске имовине
0,00
01
9
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
0,00
III УКУПНА ПРИМАЊА
IV УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, НАМЕНСКИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА (I+II+III)
Пренети неутрошени наменски трансфери од Града и
15
321
Републике из 2013. и ранијих година
Пренета неутрошена средства текућих трансфера од
15
321
физичких и правних лица (донације) из 2013. и ранијих година
Пренета неутрошена средства распоређеног суфицита из
13
321
2013. и ранијих година
Пренета неутрошена средства распоређеног закупа из 2013.
13
321
године
Пренета
неутрошена средства распоређеног закупа из 2012. и
Информатор о раду градске општине
Врачар
13
321
ранијих година
V УКУПНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА
У К У П Н И П Р И Х О Д И И П Р И М А Њ А (IV+V)
0,00
399.321.206,00
5.977.069,00
6.038.300,00
4.920.844,00
1.428.077,00
Страна 175
од 236
26.692.925,00
45.057.215,00
444.378.421,00
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Е.К.
годину
утврђени су уОПИС
следећим
1
41
2
СРЕДСТВА ИЗ
УКУПАН ОКВИР
ОСТАЛИХ
УКУПНИ РАСХОДИ
износима,I-XII
и то:
2014. ГОДИНЕ ИЗВОРА I-XII 2014. I-XII 2014. ГОДИНЕ
ГОДИНЕ
3
4
5(3+4)
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
411 Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
412
послодавца
413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима
415 Накнаде за запослене
Награде запосленима и остали посебни
416
расходи
417 Одборнички додатак
42
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање (услуге и
425
материјал)
426 Материјал
421
422
423
424
44
ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА
441 Отплата домаћих камата
444 Пратећи трошкови задуживања
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
46
ВЛАСТИ
463 Трансфери осталим нивоима власти
465 Остале текуће дотације и трансфери
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
47
ИЗ БУЏЕТА
472 Накнаде из буџета за децу и породицу
472 Накнаде из буџета у случају смрти
214.708.556,00
48
ОСТАЛИ РАСХОДИ
215.154.656,00
169.648.387,00
169.648.387,00
30.331.009,00
30.331.009,00
803.800,00
4.353.019,00
6.566.163,00
803.800,00
4.353.019,00
6.566.163,00
2.578.586,00
446.100,00
427.592,00
95.726.992,00
3.024.686,00
427.592,00
41.892.095,00
137.619.087,00
32.020.063,00
196.000,00
17.497.630,00
867.000,00
5.267.881,00
6.140.540,00
32.020.063,00
196.000,00
22.765.511,00
7.007.540,00
40.613.493,00
30.138.876,00
70.752.369,00
4.532.806,00
344.798,00
4.877.604,00
174.000,00
174.000,00
76.025,00
97.975,00
76.025,00
97.975,00
11.554.263,00
1.027.545,00
12.581.808,00
6.769.432,00
4.784.831,00
1.027.545,00
7.796.977,00
4.784.831,00
2.627.071,00
4.381.010,00
7.008.081,00
1.222.700,00
168.300,00
472 Накнаде из буџета за образовање
472 Накнаде из буџета
446.100,00
1.236.071,00
1.222.700,00
168.300,00
3.966.010,00
3.966.010,00
415.000,00
1.651.071,00
48.635.875,00
48.635.875,00
481 Дотације невладиним организацијама
481 Дотације политичким странкама
1.344.482,00
457.202,00
1.344.482,00
457.202,00
482 Порези, обавезне таксе и казне и ПДВ
44.400.780,00
44.400.780,00
2.111.711,00
2.111.711,00
321.700,00
321.700,00
846.114,00
846.114,00
10.000,00
836.114,00
10.000,00
836.114,00
Новчане казне и пенали по решењу
судова и судских тела
Накнада штете за повреде или штету
484 насталу услед елементарних непогода
или других природних узрока
483
49
РЕЗЕРВЕ
499 Стална резерва
499 Текућа резерва
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
5
ИМОВИНУ
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА
Информатор о раду градске општине Врачар
511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема
515 Нематеријална имовина
УКУПНО
21.880.000,00
478.800,00
22.358.800,00
21.880.000,00
478.800,00
22.358.800,00
Страна 176 од 236
21.800.000,00
80.000,00
478.800,00
21.800.000,00
558.800,00
396.152.871,00
48.225.550,00
444.378.421,00
Члан 2.
Члан 5. мења се и гласи:
''Приходи и примања и расходи и издаци буџета Градске општине Врачар из члана 3. ове
Одлуке распоређују се према принципу поделе власти на законодавну и извршну, у складу са
економском, функционалном и класификацијом према изворима финансирања, на следеће
кориснике:
Раздео
Глава
Функција
Извор фин.
Екон.клас.
Позиција
Подпозиција
ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД I-XII 2014. ГОДИНЕ
1 2
3
4
5
6
7
1 1
110
411
412
414
415
416
417
422
ОПИС
8
СКУПШТИНА
ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ
Извршни и
законодавни
органи,
финансијски и
фискални
послови и
спољни послови
Плате, додаци и
накнаде
запослених
(зараде)
Социјални
доприноси на
терет послодавца
Социјална
давања
запосленима
Накнаде
трошкова за
запослене
Награде
запосленима и
остали посебни
расходи
Одборнички
додатак
Трошкови
путовања
Информатор о раду градске општине Врачар
УКУПАН
ОКВИР
IXII 2014.
ГОДИНЕ
СРЕДСТВА
ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА I-XII
2014.
ГОДИНЕ
УКУПНИ
РАСХОДИ IXII 2014.
ГОДИНЕ
9
10
11
6,262,770.00
6,262,770.00
1,128,438.00
1,128,438.00
188.00
188.00
142,675.00
142,675.00
39,161.00
39,161.00
427,592.00
427,592.00
46,000.00
46,000.00
Страна 177 од 236
423
Услуге по
уговору
693,546.00
693,546.00
426
Материјал
184,576.00
184,576.00
43,322.00
43,322.00
465
Остале текуће
дотације и
трансфери
Извори
финансирања за
функцију 110:
Приходи из буџета
01
Укупно за
функцију 110:
Извори
финансирања за
Раздео 1:
Приходи из буџета
01
2 1
111
411
412
414
415
422
УКУПНО ЗА
РАЗДЕО 1:
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ
Извршни и
законодавни
органи
Плате, додаци и
накнаде
запослених
(зараде)
Социјални
доприноси на
терет послодавца
Социјална
давања
запосленима
Накнаде
трошкова за
запослене
Трошкови
путовања
8,968,268.00
8,968,268.00
8,968,268.00
8,968,268.00
8,968,268.00
8,968,268.00
8,968,268.00
8,968,268.00
3,880,368.00
3,880,368.00
695,272.00
695,272.00
-
-
72,050.00
72,050.00
-
-
423
Услуге по
уговору
157,610.00
157,610.00
426
Материјал
585,052.00
585,052.00
36,906.00
36,906.00
465
Остале текуће
дотације и
трансфери
Извори
финансирања за
функцију 111:
Информатор о раду градске општине Врачар
-
Страна 178 од 236
Приходи из буџета
01
Укупно за
функцију 111:
Извори
финансирања за
Раздео 2:
01
3 1
111
411
412
414
415
422
423
465
01
4 1
5,427,258.00
5,427,258.00
5,427,258.00
-
Приходи из буџета
5,427,258.00
5,427,258.00
УКУПНО ЗА
РАЗДЕО 2:
5,427,258.00
5,427,258.00
15,997,351.00
15,997,351.00
2,867,210.00
2,867,210.00
-
-
296,300.00
296,300.00
-
-
10,000.00
10,000.00
176,470.00
176,470.00
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ
Извршни и
законодавни
органи
Плате, додаци и
накнаде
запослених
(зараде)
Социјални
доприноси на
терет послодавца
Социјална
давања
запосленима
Накнаде
трошкова за
запослене
Трошкови
путовања
Услуге по
уговору
Остале текуће
дотације и
трансфери
Извори
финансирања за
функцију 111:
Приходи из буџета
Укупно за
функцију 111:
Извори
финансирања за
Раздео 3:
01
5,427,258.00
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА
РАЗДЕО 3:
ЈАВНО
ПРАВОБРАНИЛА
ШТВО ГРАДСКЕ
Информатор о раду градске општине Врачар
-
19,347,331.00
19,347,331.00
19,347,331.00
19,347,331.00
19,347,331.00
19,347,331.00
19,347,331.00
19,347,331.00
Страна 179 од 236
ОПШТИНЕ
ВРАЧАР
Судови
330
411
412
414
415
416
422
423
Услуге по
уговору
426
Материјал
465
01
Плате, додаци и
накнаде
запослених
(зараде)
Социјални
доприноси на
терет послодавца
Социјална
давања
запосленима
Накнаде
трошкова за
запослене
Награде
запосленима и
остали посебни
расходи
Трошкови
путовања
Остале текуће
дотације и
трансфери
Извори
финансирања за
функцију 330:
Приходи из буџета
Укупно за
функцију 330:
Извори
финансирања за
Раздео 4:
01
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА
РАЗДЕО 4:
ЗАШТИТНИК/ЗАШ
ТИТНИЦА
ГРАЂАНА/ГРАЂА
НКИ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ
ВРАЧАР
5 1
330
5,920,151.00
5,920,151.00
1,065,139.00
1,065,139.00
326,362.00
326,362.00
108,123.00
108,123.00
59,727.00
59,727.00
-
-
-
-
57,690.00
57,690.00
53,749.00
53,749.00
7,590,941.00
7,590,941.00
7,590,941.00
7,590,941.00
7,590,941.00
7,590,941.00
7,590,941.00
7,590,941.00
Судови
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 180 од 236
411
412
414
415
422
465
Плате, додаци и
накнаде
запослених
(зараде)
Социјални
доприноси на
терет послодавца
Социјална
давања
запосленима
Накнаде
трошкова за
запослене
Трошкови
путовања
Остале текуће
дотације и
трансфери
Извори
финансирања за
функцију 330:
Приходи из буџета
01
Укупно за
функцију 330:
Извори
финансирања за
Раздео 5:
Приходи из буџета
01
6 1
410
411
412
413
414
415
УКУПНО ЗА
РАЗДЕО 5:
УПРАВА
ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ
Општи економски
и комерцијални
послови по
питању рада и
остали послови
Плате, додаци и
накнаде
запослених
(зараде)
Социјални
доприноси на
терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална
давања
запосленима
Накнаде
трошкова за
Информатор о раду градске општине Врачар
1,658,952.00
1,658,952.00
300,905.00
300,905.00
-
-
36,041.00
36,041.00
-
-
14,594.00
2,010,492.00
2,010,492.00
2,010,492.00
2,010,492.00
2,010,492.00
2,010,492.00
2,010,492.00
2,010,492.00
117,745,466.00
117,745,466.00
21,018,929.00
21,018,929.00
723,800.00
723,800.00
3,916,469.00
3,916,469.00
4,618,974.00
4,618,974.00
Страна 181 од 236
запослене
416
Награде
запосленима и
остали посебни
расходи
421
Стални трошкови
26,436,063.00
1
Стални трошкови
26,096,563.00
26,096,563.00
2
Стални трошкови
339,500.00
339,500.00
3
Стални трошкови
335,618.00
335,618.00
-
26,436,063.00
-
422
Трошкови
путовања
75,000.00
75,000.00
423
Услуге по
уговору
12,246,485.00
12,246,485.00
Услуге по уговору
12,246,485.00
12,246,485.00
Специјализоване
услуге
105,000.00
105,000.00
Специјализоване
услуге
105,000.00
105,000.00
1
424
1
425
1
2
3
4
Текуће поправке
и одржавање
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа
из 2014. године
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа
из 2012. године
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа
из 2012. године за
постављање
рампи за лакше
кретање особа са
инвалидитетом
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа
из 2012. године за
побољшање
услова рада
Полицијске управе
Информатор о раду градске општине Врачар
7,280,000.00
8,452,229.00
7,280,000.00
15,732,229.00
7,280,000.00
112,229.00
112,229.00
600,000.00
600,000.00
240,000.00
240,000.00
Страна 182 од 236
Врачар
5
426
1
441
444
465
482
511
1
1
515
1
7,500,000.00
7,500,000.00
Материјал
3,344,488.00
3,344,488.00
Материјал
3,344,488.00
3,344,488.00
76,025.00
76,025.00
97,975.00
97,975.00
Отплата домаћих
камата
Пратећи
трошкови
задуживања
Остале текуће
дотације и
трансфери
Порези, обавезне
таксе и казне
Зграде и
грађевински
објекти
Зграде и
грађевински
објекти распоређени
приход од закупа
из 2014. године
Машине и опрема
512
01
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа
из 2012. године и
ранијих година
Машине и опрема распоређени
приход од закупа
из 2014. године
Нематеријална
имовина
Нематеријална
имовина распоређени
приход од закупа
из 2012. године за
набавку софтвера
за плате
Извори
финансирања за
функцију 410:
Приходи из буџета
Информатор о раду градске општине Врачар
965,743.00
38,500.00
38,500.00
-
-
21,700,000.00
21,700,000.00
21,700,000.00
21,700,000.00
478,800.00
478,800.00
478,800.00
478,800.00
-
220,724,535.00
220,724,535.00
Страна 183 од 236
Трансфери од
других нивоа
власти
Нераспоређени
вишак прихода из
ранијих година
Укупно за
функцију 410:
Општи економски
и комерцијални
послови
Услуге по
уговору
07
13
411
423
Услуге по уговору
1
2
3
4
5
5.1
5.2
5.3
Услуге по уговору распоређени
суфицит из 2012.
године за стручно
оспособљавање и
усавршавање - ''БГ
пракса'' и
финансирање
сличних пројеката
из области
запошљавања и
културе
Услуге по уговору Матичари - текући
наменски
трансфер од Града
из 2014. године
Услуге по уговору међудржавна и
међуопштинска
сарадња
Услуге по уговору трансфери и
донације из
ранијих година
Услуге по уговору
- Матичари текући наменски
трансфер од
Града из ранијих
година
Услуге по уговору
- пренети
трансфер од
Града за
реализацију
пројекта
''еШКОЛА''
Услуге по уговору
- пренети
Информатор о раду градске општине Врачар
-
-
8,931,029.00
8,931,029.00
220,724,535.00
8,931,029.00
229,655,564.00
906,904.00
1,311,367.00
2,218,271.00
488,198.00
488,198.00
82,356.00
82,356.00
12,000.00
12,000.00
418,706.00
418,706.00
1,217,011.00
1,217,011.00
7,376.00
7,376.00
445,338.00
445,338.00
3,815.00
3,815.00
Страна 184 од 236
5.4
5.5
424
1
2
425
1
трансфер од
Републике за
еколошку
заштиту
Услуге по уговору
- пренета
средства
капиталних
трансфера од
Града на име
надокнаде за
загађивање
животне средине
из ранијих година
Услуге по уговору
- текући
добровољни
трансфери
(донације) из
ранијих година за
младе лидере са
Врачара
Специјализоване
услуге
Специјализоване
услуге за
уклањање
бесправно
подигнутих
објеката и
комунално
уређење наменска средства
трансфера од
Града из 2013. и
ранијих година
Специјализоване
услуге за
уклањање
бесправно
подигнутих
објеката и
комунално
уређење наменска средства
трансфера од
Града из 2014.
годинe
Текуће поправке
и одржавање
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа
из 2014. године
Информатор о раду градске општине Врачар
28,086,554.00
28,086,554.00
379,312.00
379,312.00
381,170.00
381,170.00
6,140,540.00
6,140,540.00
4,940,540.00
4,940,540.00
1,200,000.00
1,200,000.00
21,686,647.00
49,773,201.00
28,086,554.00
Страна 185 од 236
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа
из 2014. године
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа
из 2014. године за
уређење школа и
предшколских
објеката
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа
из 2014. године за
уређење зелених
површина и
паркова
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа
из 2014. године за
уређење улица и
тргова на
Врачару
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа
из 2013. и ранијих
година
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа
из 2012. године за
уређење зелених
површина и
паркова
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа
из 2012. и ранијих
година за уређење
улица и тргова на
Врачару
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа
из 2013. године за
Информатор о раду градске општине Врачар
25,326,052.00
25,326,052.00
1,352,159.00
1,352,159.00
675,512.00
675,512.00
732,831.00
732,831.00
18,921,017.00
18,921,017.00
199,348.00
199,348.00
424,431.00
424,431.00
148,201.00
148,201.00
Страна 186 од 236
уређење улица и
тргова на
Врачару
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
4
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа
из 2012. године за
текуће поправке и
одржавање
стамбених зграда
на Врачару по
програмима "Да
лепше изгледа" и
"За безбедније
лифтове на
Врачару"
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа
из 2013. године за
уређење школа и
предшколских
објеката
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа
из ранијих година
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа
из 2013. године
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа
из 2012. и ранијих
година
Текуће поправке и
одржавање распоређени
суфицит из ранијих
година
Текуће поправке и
одржавање текући
добровољни
трансфер
(донација) из
ранијих година
Информатор о раду градске општине Врачар
7,450,000.00
7,450,000.00
500,000.00
500,000.00
989,338.00
989,338.00
779,876.00
779,876.00
8,429,823.00
8,429,823.00
881,974.00
881,974.00
1,614,700.00
1,614,700.00
Страна 187 од 236
4.1
4.2
5
Текуће поправке и
одржавање текући
добровољни
трансфер
(донација) у 2012.
и ранијим
годинама за
побољшање
квалитета
образовања,
услова боравка у
школама на
Врачару и
одржавања
школских објеката
Текуће поправке и
одржавање текући
добровољни
трансфер
(донација) у 2012.
и ранијим
годинама за
реализацију
пројекта
заштите и
унапређења
животне средине
и побољшања
услова живота
становника
Врачара
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа
из ранијих година
за уређење и
улепшавање
простора око
Каленић пијаце
Материјал
426
1
2
Материјал Матичари - текући
наменски
трансфер од Града
у 2014. години
Материјал Матичари - текући
наменски
трансфер од Града
у 2013. и ранијим
годинама
Информатор о раду градске општине Врачар
966,889.00
966,889.00
647,811.00
647,811.00
268,956.00
268,956.00
344,798.00
344,798.00
273,235.00
273,235.00
23,394.00
23,394.00
Страна 188 од 236
3
463
1
2
3
4
465
Материјал пренета средства
капиталних
трансфера од
Града за
загађивање
животне средине
из ранијих година
Трансфери
осталим нивоима
власти
Трансфери
основним школама
- распоређени
приход од закупа
из 2014. године за
текуће поправке и
одржавање
Текући трансфери
- текући
добровољни
трансфер
(донација) у 2012.
и ранијим
годинама за
побољшање
квалитета
образовања,
услова боравка у
школама на
Врачару и
одржавања
школских објеката
Текући трансфери
- текући наменски
трансфер од Града
за реализацију
пројекта ''е
ШКОЛА''
Текући трансфери
- текући
добровољни
трансфер
(донација) за
реализацију
пројекта увођења
зоне успореног
саобраћаја у делу
улице Булевар
ослобођења
између улица
Рудничке и
Бокељске
Текуће дотације и
трансфери
Информатор о раду градске општине Врачар
6,769,432.00
48,169.00
48,169.00
1,027,545.00
7,796,977.00
6,769,432.00
350,000.00
6,769,432.00
386,422.00
386,422.00
129,125.00
129,125.00
511,998.00
511,998.00
350,000.00
Страна 189 од 236
1
2
Текуће дотације и
трансфери за
установе чији је
оснивач Градска
општина Врачар распоређени
приход од закупа
из 2014. године
Текуће дотације и
трансфери за
установе чији је
оснивач Градска
општина Врачар
Извори
финансирања за
функцију 411:
Приходи из буџета
01
07
13
15
160
416
1
423
1
Трансфери од
других нивоа
власти
Нераспоређени
вишак прихода из
ранијих година
Неутрошена
средства донација
из претходних
година
Укупно за
функцију 411:
Опште услуге које
нису
класификоване
на другом месту
Награде
запосленима и
остали посебни
расходи
Награде
запосленима и
остали посебни
расходи - текући
наменски
трансфер од Града
у 2014. години за
покриће трошкова
спровођења
избора
Услуге по
уговору
Услуге по уговору спровођење акције
''Подршка
врачарским
сениоркама и
сениорима''
Информатор о раду градске општине Врачар
250,000.00
250,000.00
100,000.00
100,000.00
-
36,112,890.00
36,112,890.00
1,485,235.00
1,485,235.00
20,154,303.00
20,154,303.00
8,871,359.00
8,871,359.00
36,112,890.00
30,510,897.00
66,623,787.00
-
446,100.00
446,100.00
446,100.00
446,100.00
3,956,514.00
5,695,969.00
1,739,455.00
1,500,655.00
1,500,655.00
Страна 190 од 236
Услуге по уговору
- за реализацију
пројекта ''Помоћ и
нега у кући за
здравствено и
материјално
угрожена стара
лица'' распоређени
суфицит из 2013. и
ранијих година
Услуге по уговору
- Превоз старих
лица и особа са
инвалидитетом
Специјализоване
услуге
Специјализоване
услуге
Текуће дотације и
трансфери
Текуће дотације и
трансфери за
установе чији је
оснивач Градска
општина Врачар
Текуће дотације и
трансфери за
ублажавање
последица
поплава на
територији града
Београда
Накнаде из
буџета
2
3
424
1
465
1
2
472
3,956,514.00
3,956,514.00
238,800.00
238,800.00
762,000.00
762,000.00
762,000.00
762,000.00
3,006,392.00
3,006,392.00
1,846,392.00
1,846,392.00
1,160,000.00
1,160,000.00
2,627,071.00
4,236,010.00
6,863,081.00
1
Накнаде из буџета
1,236,071.00
1,236,071.00
2
Накнаде из буџета
за децу и породицу
1,222,700.00
1,222,700.00
168,300.00
168,300.00
3
4
4.1
Накнаде из буџета
у случају смрти
Накнаде из буџета
за образовање
Накнаде из
буџета за
образовање текући
добровољни
трансфери
(донације) у 2012.
и ранијим
годинама за
побољшање
квалитета
образовања на
Информатор о раду градске општине Врачар
3,144,010.00
3,144,010.00
1,345,803.00
1,345,803.00
Страна 191 од 236
територији
општине Врачар
4.2
4.3
4.4
4.5
Накнаде из
буџета за
образовање текући
добровољни
трансфер
(донације) у 2012.
години за
унапређење
образовања и
побољшање
услова боравка у
врачарским
школама
Накнаде из
буџета за
образовање текући
добровољни
трансфери
(донације) у 2013.
години за
побољшање
квалитета
образовања на
територији
општине Врачар
Накнаде из
буџета за
образовање текући
добровољни
трансфери
(донације) у 2013.
години за
награђивање
ученика који
показују успех и
резултате у
образовном раду
Накнаде из
буџета за
образовање текући
добровољни
трансфери
(донације) у 2013.
години за
награђивање
врачарских
ученика
Информатор о раду градске општине Врачар
139,210.00
139,210.00
1,129,500.00
1,129,500.00
500,000.00
500,000.00
29,497.00
29,497.00
Страна 192 од 236
5
6
7
8
481
1
2
Накнаде из буџета
- Текући наменски
трансфер од
Републике у 2014.
години за помоћ
социјално
угроженим
породицама
избеглих и
интерно
расељених лица
која су тренутно
настањена на
територији
општине Врачар
Накнаде из буџета
за образовање текући
добровољни
трансфери
(донације) у 2014.
години за
побољшање
квалитета
образовања на
територији
општине Врачар
Накнаде из буџета
за образовање текући
добровољни
трансфери
(донације) у 2014.
години за куповину
мајица за ђаке
прваке школа на
општини Врачар
Накнаде из буџета
за образовање текући
добровољни
трансфери
(донације) у 2014.
години за куповину
рачунара поводом
акције ''Ја сам
супер, буди и ти''
Дотације
невладиним
организацијама
Дотације
невладиним
организацијама
Дотације
политичким
странкама (0,15%)
Информатор о раду градске општине Врачар
415,000.00
415,000.00
560,000.00
560,000.00
117,000.00
117,000.00
145,000.00
145,000.00
1,801,684.00
1,801,684.00
1,344,482.00
1,344,482.00
457,202.00
457,202.00
Страна 193 од 236
483
484
1
Новчане казне и
пенали по
решењу судова
Накнада штете за
повреде или
штету насталу
услед
елементарних
непогода или
других
природних
узрока
Накнада штете за
повреде или штету
насталу услед
елементарних
непогода или
других природних
узрока
Средства резерве
499
2,111,711.00
321,700.00
2,111,711.00
-
321,700.00
321,700.00
321,700.00
846,114.00
846,114.00
1
Стална резерва
10,000.00
10,000.00
2
Текућа резерва
836,114.00
836,114.00
Извори
финансирања за
функцију 160:
Приходи из буџета
01
Трансфери од
других нивоа
власти
Донације од
невладиних
организација и
појединаца
Нераспоређени
вишак прихода из
ранијих година
Неутрошена
средства донација
из претходних
година
Укупно за
функцију 160:
ЈП ''ПОСЛОВНИ
ПРОСТОР
ВРАЧАР''
07
08
13
15
2 620
-
13,216,127.00
13,216,127.00
13,216,127.00
861,100.00
861,100.00
822,000.00
822,000.00
3,956,514.00
3,956,514.00
3,144,010.00
3,144,010.00
8,783,624.00
21,999,751.00
Развој заједнице
411
Плате, додаци и
накнаде
запослених
(зараде)
Информатор о раду градске општине Врачар
18,183,329.00
18,183,329.00
Страна 194 од 236
412
Социјални
доприноси на
терет послодавца
413
3,255,116.00
3,255,116.00
Накнаде у натури
80,000.00
80,000.00
Накнаде у натури
80,000.00
80,000.00
110,000.00
110,000.00
110,000.00
110,000.00
1,292,000.00
1,292,000.00
1,292,000.00
1,292,000.00
2,144,080.00
2,144,080.00
2,144,080.00
2,144,080.00
Стални трошкови
5,584,000.00
5,584,000.00
1
Стални трошкови
2,284,000.00
2,284,000.00
2
Стални трошкови
3,300,000.00
3,300,000.00
Трошкови
путовања
75,000.00
75,000.00
Трошкови
путовања
75,000.00
75,000.00
Услуге по
уговору
1,743,630.00
1,743,630.00
1
Услуге по уговору
1,468,630.00
1,468,630.00
2
Услуге по уговору
275,000.00
275,000.00
5,246,939.00
5,246,939.00
5,246,939.00
5,246,939.00
Материјал
361,000.00
361,000.00
Материјал
361,000.00
361,000.00
1
414
1
415
1
416
1
421
422
1
423
425
1
426
1
Социјална
давања
запосленима
Социјална давања
запосленима
Накнаде
трошкова за
запослене
Накнаде трошкова
за запослене
Награде
запосленима и
остали посебни
расходи
Награде
запосленима и
остали посебни
расходи
Текуће поправке
и одржавање
Текуће поправке и
одржавање распоређени
приход од закупа
из 2014. године
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 195 од 236
465
482
1
2
3
4
ПДВ на закуп
Машине и опрема
512
1
515
1
01
Остале текуће
дотације и
трансфери
Порези,обавезне
таксе и казне
ПДВ на закуп који
је наплаћен кроз
закупнину
Порези, обавезне
таксе и казне
Порези, обавезне
таксе и казне
Машине и опрема распоређени
приход од закупа
из 2014. године
Нематеријална
имовина
Нематеријална
имовина
Извори
финансирања за
функцију 620:
Приходи из буџета
Укупно за
функцију 620:
Извори
финансирања за
Раздео 6:
01
07
08
13
15
Приходи из буџета
Трансфери од
других нивоа
власти
Донације од
невладиних
организација и
појединаца
Нераспоређени
вишак прихода из
ранијих година
Неутрошена
средства донација
из претходних
година
УКУПНО ЗА
РАЗДЕО 6:
Укупно извори
финансирања:
Информатор о раду градске општине Врачар
137,655.00
137,655.00
44,362,280.00
44,362,280.00
38,017,525.00
38,017,525.00
2,820,920.00
2,820,920.00
30,000.00
30,000.00
3,493,835.00
3,493,835.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
-
82,755,029.00
82,755,029.00
82,755,029.00
82,755,029.00
352,808,581.00
352,808,581.00
352,808,581.00
2,346,335.00
2,346,335.00
822,000.00
822,000.00
33,041,846.00
33,041,846.00
12,015,369.00
12,015,369.00
48,225,550.00
401,034,131.00
-
Страна 196 од 236
01
07
08
13
15
Приходи из буџета
Трансфери од
других нивоа
власти
Донације од
невладиних
организација и
појединаца
Нераспоређени
вишак прихода из
ранијих година
Неутрошена
средства донација
из претходних
година
УКУПНО
ИЗДАЦИ
396,152,871.00
396,152,871.00
396,152,871.00
2,346,335.00
2,346,335.00
822,000.00
822,000.00
33,041,846.00
33,041,846.00
12,015,369.00
12,015,369.00
48,225,550.00
444,378,421.00
Члан 3.
Члан 8. мења се и гласи:
''Дозвољени оквир за потрошњу Градске општине Врачар за 2014. годину, увећан је за:







Текуће наменске трансфере од Града у 2014. години за покриће дела трошкова изласка
службеног лица на терен ради закључења брака, у износу од 285.235,00 динара;
Текући наменски трансфер од Града у 2014. години за исплату накнада за рад лицима
ангажованим на пословима спровођења избора за одборнике Скупштине града Београда у
градским општинама, у износу од 446.100,00 динара;
Текуће наменске трансфере од Града у 2014. години за уклањање бесправно подигнутих
објеката и комунално уређење, у износу од 1.200.000,00 динара;
Текуће наменске трансфере од Републике у 2014. години за исплату новчане помоћи
интерно расељеним лицима са КиМ, тренутно настањеним на територији општине
Врачар, у износу од 415.000,00 динара;
Текуће добровољне трансфере (донације) у 2014. години за побољшање квалитета
образовања на територији општине Врачар, у износу од 560.000,00 динара;
Текуће добровољне трансфере (донације) у 2014. години за куповину мајица за ђаке
прваке школа на општини Врачар, у износу од 117.000,00 динара;
Текуће добровољне трансфере (донације) у 2014. години за куповину рачунара поводом
акције ''Ја сам супер, буди и ти'', у износу од 145.000,00 динара.''
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 197 од 236
Члан 4.
Члан 10. мења се и гласи:
''Наменска средства ће се користити у складу са Законом о финансирању локалне
самоуправе (''Службени гласник Републике Србије'', број 62/06, 47/11, 93/12 и 99/2013 усклађени дин. изн.), за куповину, изградњу, текуће поправке и одржавање зграда и објеката и
набавку и одржавање опреме, и то:











7.280.000,00 динара - Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из
2014. године – функција 410;
21.700.000,00 динара - Машине и опрема - распоређени приход од закупа из 2014.
године;
25.326.052,00 динара - Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из
2014. године – функција 411;
1.352.159,00 динара - Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из
2014. године за уређење школа и предшколских објеката;
675.512,00 динара - Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из
2014. године за уређење зелених површина и паркова;
732.831,00 динара - Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из
2014. године за уређење улица и тргова на Врачару;
6.769.432,00 динара - Трансфери основним школама - распоређени приход од закупа из
2014. године за текуће поправке и одржавање;
250.000,00 динара – Текуће дотације и трансфери за установе чији је оснивач Градска
општина Врачар - распоређени приход од закупа из 2014. године;
5.246.939,00 динара - Текуће поправке и одржавање - распоређени приход од закупа из
2014. године - ЈП ''Пословни простор Врачар'';
100.000,00 динара - Машине и опрема - распоређени приход од закупа из 2014. године ЈП ''Пословни простор Врачар'';
80.000,00 динара - Нематеријална имовина- распоређени приход од закупа из 2014.
године - ЈП ''Пословни простор Врачар''.
Члан 5.
Члан 11. мења се и гласи:
''У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 10.000,00 динара. Одлуку о
употреби средстава сталне буџетске резерве у појединачним случајевима доноси председник/
председница градске општине Врачар на предлог начелника/начелнице Управе градске општине
Врачар.''
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 198 од 236
Члан 6.
Члан 12. мења се и гласи:
''У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 836.114,00 динара и
користиће се у складу са Законом за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације
или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
Одлуку о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси председник/председница
градске општине Врачар на предлог начелника/начелнице Управе градске општине Врачар.
Члан 7.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу града
Београда''.
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-105/2014-VIII/1 - 26. децембар 2014. године
ПРЕДСЕДНИЦА
др Тијана Благојевић,с.р.
Тачност преписа оверава:
Секретарка
Александра Гојковић
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 199 од 236
12. Јавне набавке
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
ПРЕДСЕДНИК
Број: 920-74/2014-VIII
Датум: 28.3.2014.
Београд, Његошева 77
Председник Градске општине Врачар, на основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник Републике Србије“, број 124/2012), у вези са чланом 31. став 1. тачка 5. Статута градске
општине Врачар („Службени лист града Београда“ број 45/2008, 17/2010, 44/2010, 6/2012, 35/2012,
44/2012 и 29/2013), д о н о с и
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2013. ГОДИНУ
Табела 1:
ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2013. ГОДИНИ
(вредност дата у динарима без ПДВ)
Добра
Услуге
Радови
25.823.407,00
44.702.282,00
50.917.239,00
Табела 2:
ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ
(УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА) У 2013. ГОДИНИ
(вредност дата у динарима без ПДВ)
Добра
Информатор о раду градске општине Врачар
Услуге
Радови
Страна 200 од 236
20.765.621,00
42.827.533,00
45.159.428,00
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У табели 1 Извештаја дате су укупне планиране вредности јавних набавки без ПДВ, посебно за добра,
услуге и радове.
У табели 2 Извештаја дате су укупне вредности (без ПДВ) закључених уговора за јавне набавке
предвиђене Планом набавки за 2013. годину, а које су спроведене у отвореном поступку јавне набавке, у
поступку јавне набавке мале вредности, кроз другу фазу рестриктивног поступка, као и у преговарачком
поступку.
Извештајем о извршењу плана набавки за 2013. годину нису обухваћене набавке на које се Закон о
јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012) не примењује (члан 7. и члан
39. став 2).
Поред напред наведеног, током 2013. године спроведена је и прва фаза квалификационог поступка.
У 2013. години обустављено је укупно три поступка јавне набавке: један отворени поступак (све поднете
понуде су биле неисправне и/или неприхватљиве), прва фаза квалификационог поступка (услед
неиспуњења услова за признавање квалификације) и један поступак јавне набавке мале вредности (услед
престанка потребе за предметом набавке).
У 2013. години није било поднетих захтева за заштиту права понуђача.
Овај Извештај сачињен је у складу са упутством Управе за јавне набавке за достављање извештаја о
извршењу плана набавки за 2013. годину.
Извештај сачинио
Сагласан са
Извештајем
Организациона
јединица
Одсек за јавне
набавке
Служба за
финансијске и
заједничке послове
Име и презиме,
функција
Милорад
Рајковић, шеф
Бојан Мандић,
заменик
начелника
Потпис и печат
Доставити:
- Управи за јавне набавке
- Државној ревизорској институцији
ПРЕДСЕДНИК
Бранимир Кузмановић, с.р.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 201 од 236
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
ПРЕДСЕДНИК
Број: 920-1/2014-VIII
Датум: 8.1.2014.
Београд, Његошева 77
Председник Градске општине Врачар, на основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“,
број 124/2012), у вези са чланом 31. став 1. тачка 5. Статута градске општине Врачар („Службени лист града Београда“ број
45/2008, 17/2010, 44/2010, 6/2012, 35/2012, 44/2012 и 29/2013), д о н о с и
ПРИВРЕМЕНИ ПЛАН НАБАВКИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2014. ГОДИНЕ
ОДЕЉАК I - ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. ДОБРА
Редни
број
Предмет ЈН
Процењена
вредност
(без ПДВ)
Подаци о
апропријацији у
буџету
Врста поступка
Електрична
1.127.619,18
421000
Поступак ЈН
енергија
Стални
мале вредности
ОРН: 09310000
трошкови
Разлог и оправданост набавке: Неопходна за обављање делатности
Процењена вредност: утврђена на основу потрошње и рачуна из претходне године
УКУПНО ДОБРА: 1.127.619,18
1.
Информатор о раду градске општине Врачар
Оквирни датум
покретања
поступка
Оквирни датум
закључења
уговора
Јануар 2014.
Март 2014.
Страна 202 од 236
Оквирни
датум
извршења
уговора
Мај 2014.
2. УСЛУГЕ
Редни
број
Предмет ЈН
Процењена
вредност
(без ПДВ)
Подаци о
апропријацији у
буџету
Врста
поступка
Оквирни датум Оквирни датум
покретања
закључења
поступка
уговора
Оквирни
датум
извршења
уговора
Мај 2014.
Услуга
808.680,00
421000
Поступак ЈН
Јануар 2014.
Март 2014.
одржавања
Услуге
мале
хигијене
чишћења
вредности
ОРН: 90911200
Разлог и оправданост набавке: Како Градска опстина Врачар нема специјализовану службу и запослене који могу да пружају
хигијенске услуге, потреба за ангажовањем специјализоване службе/агенције/фирме је неопходност и за ову годину. Градска општина
Врачар има потребу да месечно ангажује ове услуге.
Процењена вредност: на основу претходних искустава и истраживањем цена предметних услуга на тржишту, телефонским путем и
путем интернета.
Mолерско768.500,00
425000
Поступак ЈН
Фебруар 2014. Фебруар 2014. Фебруар/Март
2.
фарбарске
Текуће
мале
2014.
услуге у
поправке и
вредности
сутерену ОШ
одржавање
''НХ Синиша
Николајевић''
ОРН: 45400000
Разлог и оправданост набавке: по Статуту Града Београда, градске општине се старају о текућим поправкама и одржавању школских
објеката. Како су у реализацији радови на електроинсталацијама, након тих радова, потребно је кречење комплетног сутерена.
Процењена вредност: на основу испитивања цена за предметни посао на тржишту телефонским путем и путем интернета
Услуга
597.000,00
425000
Поступак ЈН
Јануар 2014.
Март 2014.
Мај 2014.
3.
софтверског
Текуће
мале
одржавања
поправке и
вредности
рачунара у
одржавање
основним
школама на
Врачару
ОРН: 72267000
Разлог и оправданост набавке: Градска општина Врачар је међу првим општинама увела интернет у своје школе, опремила
1.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 203 од 236
информатичке кабинете и већ 6 генерација врачарских трећака добија своје персоналне рачунаре од општине, како би их користили у
настави. Рачунаре добијају и њихови учитељи. Како школе немају капацитета да самостално одржавају све рачунаре и комплетну
рачунарску мрежу, општина на тај начин додатно помаже рад школа.
Процењена вредност: утврђена је према вредности набавке од прошле године, као и истраживањем актуелних цена на тржишту за
конкретну услугу путем интернета, а узимајући у обзир и повећан број рачунара који ће бити на одржавању.
Услуга израде и
501.725,00
425000
Поступак ЈН
Јануар 2014.
Фебруар 2014.
Март 2014.
4.
монтаже рампе
Текуће
мале
за лица са
поправке и
вредности
инвалидитетом
одржавање
ОРН: 34953000
Разлог и оправданост набавке: За помоћ особама са инвалидитетом ради омогућавања лакшег приступа стамбеним објектима
Процењена вредност: На основу израђеног предмера и предрачуна за израду и монтажу инвалидске рампе
Услуга
562.500,00
425000
Поступак ЈН
Фебруар 2014. Фебруар 2014.
Март 2014.
5.
сервисирања и
Текуће
мале
одржавања
поправке и
вредности
фотокопира и
одржавање
штампача
ОРН: 50313200
Разлог и оправданост набавке: Преглед и одржавање фотокопир апарата и штампача ради несметаног функционисања рада у Градској
општини Врачар
Процењена вредност: утврђена је на основу нивоа потреба из 2013. године са сагледавањем неопходности у 2014. години, према
информацијама о цени прикупљеним телефонским путем и путем интернета
УКУПНО УСЛУГЕ: 3.238.405,00
3. РАДОВИ
Редни
број
1.
Предмет ЈН
Процењена
вредност
(без ПДВ)
Подаци о
апропријацији у
буџету
Врста поступка
Оквирни датум
покретања
поступка
Оквирни датум
закључења
уговора
Додатни радови
на текућим
поправкама и
986.492,00
425000
Текуће
поправке и
Преговарачки
поступак без
објављивања
Фебруар 2014.
Март 2014.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 204 од 236
Оквирни
датум
извршења
уговора
Мај 2014.
одржавању
одржавање
позива за
фасада на
подношење
Врачару по
понуда
програму „Да
(члан 36. став 1.
лепше изгледа“
тачка 5)
ОРН: 45443000
Разлог и оправданост набавке: Наставак спровођења програма „Да лепше изгледа“ ради безбедности грађана, као и ради подизања
квалитета живота грађана Врачара. У питању су додатни радови за којима је утврђена потреба од стране надзорног органа током
извођења основних радова.
Процењена вредност: На основу утврђене потребе и процене надзорног органа.
Радови на
6.150.000,00
425000
Отворени
Фебруар 2014.
Март 2014.
Мај 2014.
2.
поправкама
Текуће
поступак
лифтова на
поправке и
Врачару по
одржавање
програму „За
безбедније
лифтове на
Врачару“
ОРН: 50750000
Разлог и оправданост набавке: Спровођење програма „За безбедније лифтове на Врачару“ ради безбедности грађана, као и ради
подизања квалитета живота грађана Врачара
Процењена вредност: На основу израђених предмера и предрачуна за предметне радове
Реконструкција
689.166,66
511000
Поступак ЈН
Фебруар 2014.
Март 2014.
Април
постојеће
Зграде и
мале вредности
2014.
хидрантске
грађевински
инсталације
објекти
ОРН: 42131160
Разлог и оправданост набавке: Ради стварања услова за безбедан и здрав рад, као и сигурност за запослене и друге кориснике услуга
Управе градске општине Врачар
Процењена вредност: утврђена је испитивањем цена на тржишту телефонским путем и путем интернета
УКУПНО РАДОВИ: 7.825.658,66
3.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 205 од 236
ОДЕЉАК II – НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
1. ДОБРА
Редни број
Предмет ЈН
Процењена
вредност
(без ПДВ)
Подаци о
апропријацији у
буџету
Основ за изузеће
Оквирни датум
покретања
поступка
Оквирни датум
закључења
уговора
Оквирни
датум
извршења
уговора
Децембар
2014.
Куповина
100.000,00
426000
члан 39.
Фебруар 2014.
Март 2014.
штампаних
Материјал
став 2. и 6.
дневних и
недељних новина
Разлог и оправданост набавке: Јавност и транспарентност рада су императив функционисања органа локалне самоуправе, а за објављивање аката
Скупштине и других органа постоје и законске одредбе. Ефекти су многоструки: јавност и транспарентност у раду су елемент демократских
процедура рада органа локалне самоуправе. На основу објављених информација о раду руководећи тим Градске општине Врачар добија
повратну информацију о потребама и захтевима грађана, који су упознати са одлукама које се доносе у локалним органима те могу реаговати и
исказивати своје потребе.
Процењена вредност: утврђена је према важећим ценовницима дистрибутера дневних и недељних новина
Мајице за акцију
42.000,00
472000
члан 39.
Јануар 2014.
Јануар 2014.
Јануар
2.
''Ја сам супер
Накнаде из
став 2. и 6.
2014.
буди и ти''
буџета
Разлог и оправданост набавке: ''Ја сам супер буди и ти'' је акција награђивања најбољих малих матураната са Врачара и реализује се већ десет
година. Ученици поред новчане награде добијају и захвалнице и мајице са логом акције.
Процењена вредност: према вредностима набавке од прошле године, као и истраживањем актуелних цена на тржишту за конкретну набавку
путем интернета.
1.
Интерактивна
85.000,00
472000
члан 39.
Фебруар 2014.
Фебруар 2014.
Фебруар
табла за ОШ
Накнаде из
став 2. и 6.
2014.
„НХ Душан
буџета
Дугалић“
Разлог и оправданост набавке: С обзиром да је ова школа за децу са сметњама у развоју, Општина настоји да сваке године на некин начин
унапреди образовање ове деце. Како су се савремена учила, попут интерактивне табле, показала као изузетно корисна и сврсисходна у раду са
том децом, Општина се одлучила за набавку интерактивне табле.
Процењена вредност: утврђена је истраживањем цена путем интернета
3.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 206 од 236
Пројектор за ОШ
42.000,00
512000
члан 39.
Фебруар 2014.
Фебруар 2014.
Фебруар
„НХ Синиша
Машине и
став 2. и 6.
2014.
Николајевић“
опрема
Разлог и оправданост набавке: У циљу унапређењења наставе и коришћења савремених учила, Општина планира куповину пројектора који би
се користио у настави, након што се сама школа Општини обратила са молбом о куповини пројектора.
Процењена вредност: утврђена је истраживањем цена путем интернета
Набавка и замена
125.000,00
425000
члан 39.
Јануар 2014.
Јануар 2014.
Фебруар
5.
делова на
Текуће поправке
став 2. и 6.
2014.
систему видео
и одржавање
надзора у
основним
школама на
Врачару
Разлог и оправданост набавке: С обзиром да је Општина увела видео надзор у све школе ради повећања безбедности деце и повезала га са
надзорним центром у Полицијској станици Врачар, потребно је вршити замену делова које више није могуће поправити.
Процењена вредност: утврђена је истраживањем цена путем интернета
Дигитални
60.000,00
512000
члан 39.
Фебруар 2014.
Фебруар 2014.
Фебруар
6.
фотоапарати
Машине и
став 2. и 6.
2014.
опрема
Разлог и оправданост набавке: неопходан за рад појединих одељења у Управи градске општине Врачар за потребе изласка на терен и
утврђивања стања предмета интервенције на терену
Процењена вредност: утврђена је на основу оквирне тржишне вредности
Ласерски метар
20.000,00
426000
члан 39.
Фебруар 2014.
Фебруар 2014.
Фебруар
7.
Материјал
став 2. и 6.
2014.
Разлог и оправданост набавке: Потребно техничким лицима ради лакше провере стања на терену и приказаног постојећег стања у пројектима
Процењена вредност: утврђена је на основу оквирне тржишне вредности
Мерна трака
1.500,00
426000
члан 39.
Фебруар 2014.
Фебруар 2014.
Фебруар
8.
ПВЦ
Материјал
став 2. и 6.
2014.
4.
Разлог и оправданост набавке: Код обележавања башти дужих од 7-10м, ради прецизног размеравања потребно је користити мерну траку
Процењена вредност: утврђена је на основу оквирне тржишне вредности
426000
члан 39.
Материјал
став 2. и 6.
Разлог и оправданост набавке: Неопходан за рад Одељења за грађевинске послове
9.
Метар 5/1
500,00
Информатор о раду градске општине Врачар
Фебруар 2014.
Фебруар 2014.
Страна 207 од 236
Фебруар
2014.
Процењена вредност: утврђена је на основу оквирне тржишне вредности
Боја и четке за
10.000,00
426000
члан 39.
Март 2014.
Април 2014.
Април
10.
обележавање
Материјал
став 2. и 6.
2014.
башти
Разлог и оправданост набавке: Правилник о постављању баште угоститељског објекта предвића обавезу обележавања положаја башти на јавној
површини, па је потребно набавити материјал за обележавање
Процењена вредност: утврђена је на основу оквирне тржишне вредности
Куповина
250.000,00
425000
члан 39.
Фебруар 2014.
Фебруар 2014.
Фебруар
11.
резервних делова
Текуће поправке
став 2. и 6.
2014.
за потребе ИТ
и одржавање
инфраструктуре
Градске општине
Врачар
Разлог и оправданост набавке: Неопходно за несметано функционисање информационог система Градске општине Врачар
Процењена вредност: утврђена на основу информација прикупљених са сајтова продаваца ИТ опреме
Средства за
17.500,00
426000
члан 39.
Јануар 2014.
Фебруар 2014.
Децембар
12.
одржавање
Материјал
став 2. и 6.
2014.
хигијене кафе
кухиње
Разлог и оправданост набавке: Одржавање хигијене инвентара у кафе кухињи Градске општине Врачар
Процењена вредност: утврђена је на основу нивоа потреба из 2013. године са сагледавањем неопходности у 2014. години, према информацијама
о цени прикупљеним телефонским путем и путем интернета
Потрошни
208.000,00
425000
члан 39.
Јануар 2014.
Фебруар 2014.
Децембар
13.
материјал за
Текуће поправке
став 2. и 6.
2014.
одржавање
и одржавање
зграде
Разлог и оправданост набавке: потребна је за одржавање инфраструктуре
Процењена вредност: утврђена је на основу нивоа потреба из 2013. године са сагледавањем неопходности у 2014. години, према информацијама
о цени прикупљеним телефонским путем и путем интернета
Ролне за
16.666,67
426000
члан 39.
Јануар 2014.
Фебруар 2014.
Децембар
14.
прозивни систем
Материјал
став 2. и 6.
2014.
Разлог и оправданост набавке: Преузимање тикета из апарата за евидентирања странака ради ефикаснијег рада услужног центра Градске
општине Врачар
Процењена вредност: утврђена је на основу нивоа потреба из 2013. године са сагледавањем неопходности у 2014. години, према информацијама
о цени прикупљеним телефонским путем и путем интернета
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 208 од 236
426000
члан 39.
Јануар 2014.
Фебруар 2014.
Фебруар
Материјал
став 2. и 6.
2014.
Разлог и оправданост набавке: Обезбеђивање заменских застава ради истицања на јарболима
Процењена вредност: утврђена је на основу нивоа потреба из 2013. године са сагледавањем неопходности у 2014. години, према информацијама
о цени прикупљеним телефонским путем и путем интернета
Куповина беби
300.000,00
472000
члан 39.
Јануар 2014.
Јануар 2014.
Децембар
16.
постељина
Накнаде из
став 2. и 6.
2014.
буџета
Разлог и оправданост набавке: Традиционално Градска општина Врачар набавља постељину за новорођене бебе на територији градске општине
Врачар у циљу побољшања животног стандарда њихових родитеља и повећања наталитета
Процењена вредност: утврђена је на основу истраживања тржишта телефонским путем и путем интернета
Куповина пелена
150.000,00
472000
члан 39.
Јануар 2014.
Јануар 2014.
Децембар
17.
Накнаде из
став 2. и 6.
2014.
буџета
Разлог и оправданост набавке: Традиционално Градска општина Врачар набавља пелене за новорођене бебе на територији градске општине
Врачар у циљу побољшања животног стандарда њихових родитеља и повећања наталитета
Процењена вредност: утврђена је на основу истраживања тржишта телефонским путем и путем интернета
Куповина
100.000,00
472000
члан 39.
Јануар 2014.
Јануар 2014.
Децембар
18.
флашица
Накнаде из
став 2. и 6.
2014.
буџета
Разлог и оправданост набавке: Традиционално Градска општина Врачар набавља флашице за новорођене бебе на територији градске општине
Врачар у циљу побољшања животног стандарда њихових родитеља и повећања наталитета
Процењена вредност: утврђена је на основу истраживања тржишта телефонским путем и путем интернета
Куповина натрон
4.000,00
472000
члан 39.
Јануар 2014.
Јануар 2014.
Децембар
19.
кеса
Накнаде из
став 2. и 6.
2014.
буџета
Разлог и оправданост набавке: Традиционално Градска општина Врачар набавља натрон кесе за формирање пакетића за новорођене бебе на
територији градске општине Врачар у циљу побољшања животног стандарда њихових родитеља и повећања наталитета
Процењена вредност: утврђена је на основу истраживања тржишта телефонским путем и путем интернета
Куповина одеће
200.000,00
472000
члан 39.
Јануар 2014.
Јануар 2014.
Децембар
20.
и обуће за
Накнаде из
став 2. и 6.
2014.
социјално
буџета
угрожена лица
15.
Комплет застава
29.000,00
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 209 од 236
Разлог и оправданост набавке: Побољшање животног стандарда социјално угрожених родитеља и њихове деце на Врачару
Процењена вредност: утврђена је на основу истраживања тржишта телефонским путем и путем интернета
Артикли за
125.000,00
423000
члан 39.
Јануар 2014.
Јануар 2014.
Јануар
прославу Славе
Услуге по
став 2. и 6.
2014.
Градске општине
уговору
Врачар
Разлог и оправданост набавке: Градска општина Врачар слави славу Свети Сава 25. јануара, а Дан општине 14. октобра. Обичај је да се на Славу
и на Дан општине позове шири скуп званица, не само одборници Скупштине већ и бројни сарадници, представници невладиног сектора,
институција културе, личности из политичког и јавног живота. Средства су потребна за скромне коктеле, уређење простора и друге намене, а
ефекат тих средстава је што се на великим скуповима размењују идеје, договарају непосредне акције, негује традиција и осећај припадности
општини Врачар.
Процењена вредност: утврђена је на основу истраживања тржишта телефонским путем и путем интернета
Остали трошкови
390.000,00
423000
члан 39.
Јануар 2014.
Јануар 2014.
Децембар
22.
репрезентације
Услуге по
став 2. и 6.
2014.
уговору
Разлог и оправданост набавке: Комуникација са грађанима, са другим општинама и градовима, са удружењима подразумева узвратне
протоколарне поклоне, сусрете, поштовање обичаја гостопримљивости и изражавања саосећања, те су због тога предложене следеће набавке:
набавке цвећа за комеморације или сахране познатим и заслужним грађанима градске општине Врачар или града Београда или за традиционално
полагање цвећа на споменике или спомен обележја на територији градске општине Врачар или града Београда; набавке протоколарних поклона,
о чијим поводима Кабинет председника води евиденцију; спровођење акције „На кафу са председником“; набавке ваучера за угоститељске
услуге, чије је коришћење регулисано посебним актом.
Процењена вредност: одређена је на основу досадашњег искуства о вредности таквих добара као и на основу резултата претраживања понуда
путем телефона и интернета
Средства за
166.666,66
426000
члан 39.
Јануар 2014.
Фебруар 2014.
Април
23.
одржавање
Материјал
став 2. и 6.
2014.
хигијене у
тоалетима
Разлог и оправданост набавке: Набавка убруса, тоалет паира, сапуна и папирних подметача за вц даску ради одржавања личне хигијене у радно
време
Процењена вредност: утврђена је на основу нивоа потреба из 2013. године са сагледавањем неопходности у 2014. години, према информацијама
о цени прикупљеним телефонским путем и путем интернета
Артикли за кафе
83.333,28
426000
члан 39.
Јануар 2014.
Фебруар 2014.
Април
24.
кухињу
Материјал
став 2. и 6.
2014.
Разлог и оправданост набавке: Градска општина Врачар организује велики број манифестација којима присуствују ученици врачарских школа,
21.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 210 од 236
њихови професори, чланови невладиног сектора и обичај је да буду послужени водом, соком и кафом. Ово утолико пре што сви они припремају
програме добровољно, без накнаде, те је закључено да Градска општина Врачар треба да им обезбеди минимално послужење. Из средстава за
кафе кухињу обезбеђују се артикли за потребе састанака и за личне потребе изабраних, именованих и постављених лица, што је регулисано
одговарајућим актом.
Процењена вредност: утврђена је на основу нивоа потреба из 2013. године са сагледавањем неопходности у 2014. години, према информацијама
о цени прикупљеним телефонским путем и путем интернета
Гориво
333.333,33
426000
члан 39.
Фебруар 2014.
Фебруар 2014.
Фебруар
25.
Материјал
став 2. и 6.
2014.
Разлог и оправданост набавке: Гориво је неопходно за грејање у објекту Спортско Рекреативно образовног центра „Врачар“ - „Шупља стена“ на
Авали
Процењена вредност: утврђена је на основу информација о цени горива на тржишту, прикупљеним телефонским путем и путем интернета
Калорифери за
37.500,00
512000
члан 39.
Јануар 2014.
Јануар 2014.
Фебруар
26.
грејање хола и
Машине и
став 2. и 6.
2014.
услужног центра
опрема
Разлог и оправданост набавке: Неопходно за грејање хола и услужног центар у приземљу управне зграде, у случају кварова система за грејање
Процењена вредност: утврђена је на основу истраживања тржишта испитивањем цена таквих производа телефонским путем и путем интернета
Канцеларијски
166.666,67
426000
члан 39.
Јануар 2014.
Фебруар 2014.
Март 2014.
27.
материјал
Материјал
став 2. и 6.
Разлог и оправданост набавке: Неопходна за обављање редовне делатности
Процењена вредност: утврђена је на основу претходног искуства, као и испитивањем цена на тржишту, телефонским путем и путем интернета
УКУПНО ДОБРА: 3.063.666.61
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 211 од 236
2. УСЛУГЕ
Редни број
Предмет ЈН
Процењена
вредност
(без ПДВ)
Подаци о
апропријацији у
буџету
Основ за изузеће
Оквирни датум
покретања
поступка
Оквирни датум
закључења
уговора
Оквирни
датум
извршења
уговора
Април
2014.
Израда видео
275.000,00
423000
члан 7. став 1.
Јануар 2014.
Фебруар 2014.
материјала
Услуге по
тачка 10)
(продукцијске
уговору
услуге)
Разлог и оправданост набавке: Градска општина Врачар је дужна да информише грађане о активностима које спроводи. Услуга снимања свих
или одабраних активности Градске општине Врачар, све услуге у продукцијском смислу, одабира и монтирања видео материјала су потребне
како би материјал био доступан и употребљив од стране електронских медија и Градске општине Врачар за прављење својих презентација и
постављања вести на сајт.
Процењена вредност: одређена на основу досадашњег искуства о вредности предметне услуге као и на основу претраживања понуда путем
интернета.
Услуга „Call
100.000,00
423000
члан 39.
Јануар 2014.
Фебруар 2014.
Април
2.
centra“
Услуге по
став 2. и 6.
2014.
уговору
Разлог и оправданост набавке: Услуга „Call centra“ је потребна ради благовремене и перманентне комуникације са грађанима како би они на
најбржи начин дошли до информација у вези са активностима које Градска општина Врачар спроводи, пријавили свој проблем или дали
критику рада појединих служби Градске општине Врачар.
Процењена вредност: одређена на основу досадашњег искуства о вредности предметне услуге као и на основу претраживања понуда путем
интернета.
Услуга најма
20.000,00
423000
члан 39.
Фебруар 2014.
Фебруар 2014.
Април
3.
мобилног тоалета
Услуге по
став 2. и 6.
2014.
уговору
Разлог и оправданост набавке: Председнику Градске општине Врачар су се обратили такси возачи са такси станице на углу улица Максима
Горког и Јужног Булевара са молбом за постављање мобилног тоалета пошто у близини поменуте станице не постоји ниједан тоалет. По
добијању сагласности Секретаријата за саобраћај и ЈП Градско зеленило покренуће се поступак за најам мобилног тоалета.
Процењена вредност: одређена је на основу претраживања понуда путем интернета.
Реализација
270.000,00
423000
члан 39.
Фебруар 2014.
Фебруар 2014.
Април
4.
програма
Услуге по
став 2. и 6.
2014.
„Врачарски
уговору
1.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 212 од 236
мајстор“
Разлог и оправданост набавке: Помоћ материјално најугроженијим грађанима Врачара око основних и неопходних поправки у домаћинствима
ради одржавања њихове безбедности и здравља.
Процењена вредност: Утврђена на основу досадашњег искуства о вредности предметних услуга, као и испитивањем различитих учесника на
тржишту о условима пружања таквих услуга
Превоз врачарских
150.000,00
472000
члан 39.
Јануар 2014.
Јануар 2014.
Фебруар
5.
ученика на
Накнаде из
став 2. и 6.
2014.
релацији Београдбуџета
Блед-Београд
Разлог и оправданост набавке: У склопу је сарадње која је успостављена Споразумом између Градске општине Врачар и Општине Блед у
Словенији. На тај начин се млади упознају са културом, школским системом и обичајима у иностранству и у својој земљи.
Процењена вредност: утврђена је на основу испитивања цена услуга превоза на тржишту
6.
Постављање
снегобрана
60.000,00
425000
Текуће поправке
и одржавање
члан 39.
став 2. и 6.
Фебруар 2014.
Фебруар 2014.
Разлог и оправданост набавке: Неопходна ради безбедности грађана и њихове заштите од пада снега и леденица
Процењена вредност: утврђена је испитивањем цена предметног посла на тржишту, телефонским путем и путем интернета
Услуге вештака
60.000,00
423000
члан 39.
Фебруар 2014.
Фебруар 2014.
7.
Услуге по
став 2. и 6.
уговору
Фебруар
2014.
Март 2014.
Разлог и оправданост набавке: Неопходно за поступање у одређеним предметима надлежних одељења Управе градске општине Врачар
Процењена вредност: Износ трошкова за вештачење одређен је чињеницом да Суд или надлежни појединац, односно установа (Градски завод за
вештачење) својим решењем по важећој тарифи и постављеном задатку у вештачењу одређују трошкове вештачења.
Постављање
40.000,00
423000
члан 39.
Фебруар 2014.
Фебруар 2014.
Март
8.
привременог
Услуге по
став 2. и 6.
2014.
заступника
уговору
Разлог и оправданост набавке: Неопходно за поступање у одређеним предметима надлежних одељења Управе градске општине Врачар
Процењена вредност: Трошкови постављања привременог заступника одређени су важећом адвокатском тарифом, која је ступила на снагу
1.1.2014. године и која се објављује на сајту Адвокатске коморе Србије и тачно је прописано колико кошта поднесак и приступ на расправу у
управним поступцима. У оквиру наведене процењене вредности је, према досадашњем искуству, предвиђен евентуално један поступак
постављања привременог заступника
Услуга годишње
75.000,00
423000
члан 39.
Фебруар 2014.
Фебруар 2014.
Март
9.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 213 од 236
надзорне провере
Услуге по
став 2. и 6.
2014.
система квалитета
уговору
Разлог и оправданост набавке: Редовна годишња надзорна провера
Процењена вредност: утврђена је истраживањем тржишта путем интернета и телефонске комуникације са пружаоцима таквих услуга на
тржишту
Обука запослених
100.000,00
423000
члан 39.
Фебруар 2014.
Фебруар 2014.
Март
10.
за примену система
Услуге по
став 2. и 6.
2014.
заштите животне
уговору
средине (ЕМS)
Разлог и оправданост набавке: Препорука из извештаја са сертификације
Процењена вредност: утврђена је истраживањем тржишта путем интернета и телефонске комуникације са пружаоцима таквих услуга на
тржишту
Успостављање и
105.000,00
423000
члан 39.
Јануар 2014.
Фебруар 2014.
Април
11.
одржавање портала
Услуге по
став 2. и 6.
2014.
Моја школа
уговору
(е-дневник)
Разлог и оправданост набавке: Овај портал омогућава лако и правовремено информисање родитеља о успеху и изостанцима њихове деце, на
дневном нивоу. Данашње радно време и дневне обавезе које родитељи имају онемогућавају активно праћење активности и успеха њихове деце.
Из тог разлога, Општина се определила за овај портал са циљем да олакша родитељима информисање и праћење успеха њихове деце.
Процењена вредност: утврђена је истраживањем цена за конкретну услугу путем интернета
Услуга превоза и
335.000,00
472000
члан 39.
Фебруар 2014.
Фебруар 2014.
Март
12.
смештаја
Накнаде из
став 2. и 6.
2014.
директора школа са
буџета
Врачара у циљу
посете Сајму
образовања у
Немачкој
Разлог и оправданост набавке: Сајам образовања у Немачкој који се сваке године организује већ традиционално је најквалитетнији сајам
образовања у свету. У жељи да унапредимо рад и уведемо неке иновативне методе у наше школе, Општина жели да омогући посету наших
директора школа једном оваквом догађају.
Процењена вредност: утврђена је истраживањем цена за конкретну услугу (превоз и смештај) путем интернета
Услуга израде
70.000,00
425000
члан 39.
Фебруар 2014.
Фебруар 2014.
Март
13.
пројекта за радове
Текуће поправке
став 2. и 6.
2014.
на школској огради
и одржавање
у ОШ „Краљ Петар
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 214 од 236
II Карађорђевић“
Разлог и оправданост набавке: У циљу повећања безбедности у оквиру школског дворишта, неопходно је урадити нову ограду јер је постојећа
потпуно девастирана и веома небезбедна, посебно што се налази у делу дворишта где се изводе часови физичког и где су ученици константно
присутни.
Процењена вредност: утврђена је испитивањем цена за вршење предметне услуге телефонским путем
Услуга стручног
100.000,00
423000
члан 39.
Фебруар 2014.
Фебруар 2014. Март 2014.
14.
усавршавања и
Услуге по
став 2. и 6.
учешћа на
уговору
семинарима
Разлог и оправданост набавке: Стална стручна обука и усавршавање запослених током године
Процењена вредност: утврђена на основу претходних искустава, а дата на укупном нивоу за годину дана што ће се сукцесивно током године по
потреби реализовати
Услуга
10.000,00
423000
члан 39.
Јануар 2014.
Јануар/
Децембар
15.
фотокопирања
Услуге по
став 2. и 6.
Децембар
2014.
пројеката и слично
уговору
2014.
Разлог и оправданост набавке: Неопходно за рад Управе, услед техничке немогућности копирања појединих пројеката или техничке
документације у Градској општини Врачар
Процењена вредност: утврђена на основу претходних искустава и испитивањем актуелних цена на тржишту телефонским путем
Израда акта о
208.333,00
423000
члан 39.
Фебруар 2014.
Фебруар 2014.
Март
16.
процени ризика –
Услуге по
став 2. и 6.
2014.
безбедност и
уговору
здравље на раду
Разлог и оправданост набавке: Процена безбедности и здравља на раду за свако радно место – фактичко стање и предлози за евентуално
унапређење затеченог стања
Процењена вредност: утврђена је претраживањем цена на тржишту телефонским путем и путем интернета
Обука запослених
20.000,00
423000
члан 39.
Март 2014.
Март 2014.
Март
17.
за пружање помоћи
Услуге по
став 2. и 6.
2014.
уговору
Разлог и оправданост набавке: Обучавање одређеног броја запослених за пружање прве помоћи – обучена лица за пружање прве помоћи
Процењена вредност: утврђена је претраживањем цена на тржишту телефонским путем и путем интернета
Одржавање Птице
54.000,00
425000
члан 39.
Фебруар 2014.
Март 2014.
Мај 2014.
18.
робот
Текуће поправке
став 2. и 6.
и одржавање
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 215 од 236
Разлог и оправданост набавке: Провера и евентуалне поправке еколошке Птице робот „Арка аутомат“ како би се обезбедио њен исправан рад
Процењена вредност: утврђена је на основу претходних искустава и испитивањем актуелних цена на тржишту телефонским путем и путем
интернета
421000
члан 39.
Фебруар 2014.
Март 2014.
Март
Стални
став 2. и 6.
2015.
трошкови
Разлог и оправданост набавке: Осигурање имовине – обезбеђивање накнаде штете
Процењена вредност: утврђена је на основу претходних искустава и испитивањем актуелних цена на тржишту телефонским путем и путем
интернета
Закуп – хостинг
16.666,66
423000
члан 39.
Фебруар 2014.
Фебруар 2014.
Фебруар
20.
пакета за сајт
Услуге по
став 2. и 6.
2014.
mojaskola.org.rs и
уговору
volimvracar.org
Разлог и оправданост набавке: Закуп простора за сајт mojaskola.org.rs неопходног за пројекат електронски дневник који спроводи Градска
општина Врачар и сајт volimvracar.org чији је циљ ажурирање информација о свим битним дешавањима на територији о градске пштине Врачар
Процењена вредност: утврђена је на основу информација прикупљених са сајтова различитих понуђача интернет услуга на тржишту
Услуга
70.000,00
425000
члан 39.
Март 2014.
Март 2014.
Март
21.
сервисирања
Текуће поправке
став 2. и 6.
2014.
рачунарске опреме
и одржавање
19.
Осигурање Птице
робот
35.000,00
Разлог и оправданост набавке: Неопходност поправке неисправних ИТ уређаја ради функционисања информационог система Градске општине
Врачар
Процењена вредност: утврђена је на основу информација прикупљених од сервиса ИТ опреме
Услуга одржавања
88.500,00
425000
члан 39.
Јануар 2014.
Фебруар 2014.
Април
22.
лифтовских
Текуће поправке
став 2. и 6.
2014.
постројења у
и одржавање
управној згради
Градске општине
Врачар
Разлог и оправданост набавке: Редовно одржавање лифтова ради безбедног превоза странака и запослених у управној згради
Процењена вредност: утврђена је на основу нивоа потреба из 2013. године са сагледавањем неопходности у 2014. години, према информацијама
о цени прикупљеним телефонским путем и путем интернета
Услуга одржавања
12.000,00
425000
члан 39.
Јануар 2014.
Фебруар 2014.
Децембар
23.
хидрофорског
Текуће поправке
став 2. и 6.
2014.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 216 од 236
постројења
и одржавање
Разлог и оправданост набавке: Обезбеђење средстава услуге ванредних интервенција на хидрофорском постројењу ради редовног и несметаног
снабдевања водом хидрантске инсталације, као и потрошне воде у тоалетима
Процењена вредност: утврђена је на основу нивоа потреба из 2013. године са сагледавањем неопходности у 2014. години, према информацијама
о цени прикупљеним телефонским путем и путем интернета
Услуга одржавања
40.000,00
425000
члан 39.
Јануар 2014.
Фебруар 2014.
Децембар
24.
сензорских
Текуће поправке
став 2. и 6.
2014.
батерија у
и одржавање
тоалетима
Разлог и оправданост набавке: Обезбеђивање рада батерија у тоалетима ради одржавања основне хигијене и воде за пиће
Процењена вредност: утврђена је на основу нивоа потреба из 2013. године са сагледавањем неопходности у 2014. години, према информацијама
о цени прикупљеним телефонским путем и путем интернета
Услуга обуке и
25.000,00
423000
члан 39.
Јануар 2014.
Март 2014.
Март
25.
тестирање
Услуге по
став 2. и 6.
2014.
запослених из
уговору
противпожарне
заштите
Разлог и оправданост набавке: Законска обавеза противпожарне заштите ради основне обуке запослених
Процењена вредност: утврђена је испитивањем цена предметне услуге телефонским путем и путем интернета
Услуга санирања
29.166,66
425000
члан 39.
Јануар 2014.
Март 2014.
Март
26.
одлепљених кант
Текуће поправке
став 2. и 6.
2014.
трака на столовима
и одржавање
у великој сали
Разлог и оправданост набавке: Обезбеђивање нормалних услова за коришћење велике сале
Процењена вредност: утврђена је испитивањем цена предметне услуге телефонским путем и путем интернета
Услуга одржавања
62.500,00
425000
члан 39.
Јануар 2014.
Фебруар 2014.
Април
27.
електроинсталација
Текуће поправке
став 2. и 6.
2014.
у управној згради
и одржавање
Градске општине
Врачар
Разлог и оправданост набавке: Законска обавеза противпожарне заштите
Процењена вредност: утврђена је испитивањем цена предметне услуге телефонским путем и путем интернета
Услуга замене
333.333,00
425000
члан 39.
Јануар 2014.
Март 2014.
Март
28.
сајли у лифту
Текуће поправке
став 2. и 6.
2014.
и одржавање
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 217 од 236
Разлог и оправданост набавке: Безбедан вертикални превоз странака и запослених у управној згради Градске општине Врачар
Процењена вредност: утврђена је испитивањем цена предметне услуге телефонским путем и путем интернета
Услуга
100.000,00
423000
члан 39.
Јануар 2014.
Фебруар 2014.
29.
електронског
Услуге по
став 2. и 6.
клипинга
уговору
Aприл
2014.
Разлог и оправданост набавке: Праћење активности општине кроз штампане и електронске медије и услуга анализе медијске позиционираности
и медијског појављивања као и услуга снимања, претраживања медијске архиве и достављања компакт дискова са нарезаним прилозима како би
се имао увид у видљивост активности које спроводи Градска општина Врачар, тј. да ли грађани могу довољно да се информишу из медија о
могућностима које им пружа Градска општина Врачар.
Процењена вредност: одређена је на основу досадашњег искуства о вредности ове услуге као и на основу резултата претраживања понуда путем
интернета.
Остале услуге
399.000,00
425000
члан 39.
Јануар 2014.
Фебруар 2014.
Децембар
30.
поправки у
Текуће поправке
став 2. и 6.
2014.
управној згради
и одржавање
Градске општине
Врачар
Разлог и оправданост набавке: Разне поправке у управној згради Градске општине Врачар које је немогуће прецизније одредити, а за којима ће
се јавити потреба током године, услед искрсавања различитих кварова и хаварија
Процењена вредност: одређена је на основу досадашњег искуства
Услуга одржавања
81.100,00
425000
члан 39.
Март 2014.
Март 2014.
Мај
31.
воденог зида и
Текуће поправке
став 2. и 6.
2014.
зелених површина
и одржавање
на Платоу Соје
Јовановић
Разлог и оправданост набавке: Неопходно је обилажење и одржавање постављање воденог зида и зеленила засађеног на Платоу који су
финансирани из буџета Градске општине Врачар
Процењена вредност: на основу прошлогодишње уговорене вредности предметне услуге
Постављање
100.000,00
423000
члан 39.
Јануар 2014.
Јануар 2014.
Децембар
32.
изложби
Услуге по
став 2. и 6.
2014.
уговору
Разлог и оправданост набавке: Градска општина Врачар има два изложбена простора намењена афирмацији стваралаштва, а нема ниједног
квалификованог дизајнера вичног постављању изложбених експоната.
Процењена вредност: одређена је на основу досадашњег искуства о вредности ове услуге као и на основу резултата претраживања понуда путем
телефона и интернета
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 218 од 236
423000
члан 39.
Јануар 2014.
Јануар 2014.
Децембар
Услуге по
став 2. и 6.
2014.
уговору
Разлог и оправданост набавке: Градска општина Врачар је потписала Споразум о сарадњи са словеначком општином Блед, планира се сарадња и
са другим општинама у Србији и иностранству. На тај начин се размењују искуства из рада органа локалне самоуправе, млади се упознају са
културом и обичајима у иностранству и у својој земљи.
33.
Међуопштинска
сарадња
100.000,00
Процењена вредност: одређена је на основу досадашњег искуства о вредности таквих услуга као и на основу резултата претраживања понуда
путем телефона и интернета
Техничка контрола
25.000,00
425000
члан 39.
Фебруар 2014.
Фебруар 2014.
Децембар
34.
за два службена
Текуће поправке
став 2. и 6.
2014.
аутомобила
и одржавање
Разлог и оправданост набавке: За све пословне потребе изабраних, именованих и постављених лица, за потребе рада Управе и за потребе
организовања манифестација, Градска општина Врачар располаже са два службена аутомобила. За те аутомобиле је неопходно обезбедити
бензин, техничке контроле, регистрацију, осигурање и поправку како би били исправни и у складу са прописима укључени у саобраћај.
Процењена вредност: одређена је на основу досадашњег искуства о вредности таквих услуга као и на основу резултата претраживања понуда
путем телефона и интернета
Прање службених
20.000,00
425000
члан 39.
Фебруар 2014.
Фебруар 2014.
Децембар
35.
аутомобила
Текуће поправке
став 2. и 6.
2014.
и одржавање
Разлог и оправданост набавке: За све пословне потребе изабраних, именованих и постављених лица, за потребе рада Управе и за потребе
организовања манифестација, Градска општина Врачар располаже са два службена аутомобила. За те аутомобиле је неопходно обезбедити
бензин, техничке контроле, регистрацију, осигурање и поправку како би били исправни и у складу са прописима укључени у саобраћај.
Процењена вредност: одређена је на основу досадашњег искуства о вредности таквих услуга као и на основу резултата претраживања понуда
путем телефона и интернета
Редовни и
170.000,00
425000
члан 39.
Јануар 2014.
Јануар 2014.
Децембар
ванредни сервиси
Текуће поправке
став 2. и 6.
2014.
за службене
и одржавање
аутомобиле
Разлог и оправданост набавке: За све пословне потребе изабраних, именованих и постављених лица, за потребе рада Управе и за потребе
организовања манифестација, Градска општина Врачар располаже са два службена аутомобила. За те аутомобиле је неопходно обезбедити
бензин, техничке контроле, регистрацију, осигурање и поправку како би били исправни и у складу са прописима укључени у саобраћај.
Процењена вредност: одређена је на основу досадашњег искуства о вредности таквих услуга као и на основу резултата претраживања понуда
путем телефона и интернета
36.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 219 од 236
472000
члан 39.
Март 2014.
Март 2014.
Април
Накнаде из
став 2. и 6.
2014.
буџета
Разлог и оправданост набавке: Петар Краљ је био еминентни уметник, дугогодишњи врачарац и на седници Скупштине донета је Одлука о
установљавању награде којом ће се чувати успомена на Петра Краља. Ова награда ће се додељивати ученицима на такмичењу у рецитовању
песама и треба да допринесе упознавању поезије, вежбању у рецитовању и сценском наступу ученика који ће се такмичити за награду „Петар
Краљ“.
Процењена вредност: одређена је на основу претходног искуства и резултата претраживања понуда путем телефона и интернета
Демонтажа и
40.000,00
423000
члан 39.
Јануар 2014.
Јануар 2014.
Децембар
38.
монтажа бине у
Услуге по
став 2. и 6.
2014.
великој сали
уговору
Разлог и оправданост набавке: За потребе појединих манифестација које се одржавају у великој сали Градске општине Врачар неопходно је
вршити демонтажу, а по њиховом завршетку поновну монтажу бине.
Процењена вредност: одређена је на основу претходног искуства и испитивања цена путем телефона и интернета
Услуга одржавања
135.000,00
423000
члан 39.
Јануар 2014.
Фебруар 2014.
Април
39.
и дораде, услед
Услуге по
став 2. и 6.
2014.
законских промена
уговору
и захтева
корисника,
информационог
система „e ЈИСОП“
Разлог и оправданост набавке: Услуга одржавања и дораде, услед законских промена и захтева корисника, информационог система „e ЈИСОП“
обухвата: апликативни софтверски пакет FENIX – предмет, апликативни софтверски пакет FENIX – документ и базу FENIX инсталирану на
SQL серверу, потребан за ефикасан рад Управе градске општине Врачар
Процењена вредност: утврђена на основу претходног искуства од пружаоца предметне услуге који има искључиво право одржавања наведеног
система
Услуге интернета
150.000,00
421000
члан 39.
Јануар 2014.
Фебруар 2014.
Април
40.
Стални
став 2. и 6.
2014.
трошкови
Разлог и оправданост набавке: Градска општина Врачар има потребу за интернетом као једним од најредовнијих начина комуникација и ставком
која је свакодневна потреба општини за редован рад
Процењена вредност: на основу претходних искустава и истраживањем цена предметне услуге на тржишту, телефонским путем и путем
интернета.
Услуга обављања
245.634,00
423000
члан 39.
Јануар 2014.
Фебруар 2014.
Април
41.
посла
Услуге по
став 2. и 6.
2014.
37.
Краљевство
поезије
200.000,00
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 220 од 236
координатора за
уговору
равноправност
полова
Разлог и оправданост набавке: Како Градска општина Врачар има формирану Канцеларију за равноправност полова која наставља да спроводи
своје пројекте и у 2014. години, потребно је спровести јавну набавку услуга обављања посла координатора те канцеларије у циљу што
успешније организације посла и реализације свих потребних активности
Процењена вредност: утврђена је на основу претходних искустава, као и испитивањем цена таквих услуга на тржишту телефонским путем и
путем интернета
Услуга обављања
161.568,00
423000
члан 39.
Јануар 2014.
Фебруар 2014.
Април
посла
Услуге по
став 2. и 6.
2014.
координатора за
уговору
националне
мањине
Разлог и оправданост набавке: Како Градска општина Врачар има формирану Канцеларију за националне мањине која наставља да спроводи
своје пројекте и у 2014. години, потребно је спровести јавну набавку услуга обављања посла координатора те канцеларије у циљу што
успешније организације посла и реализације свих потребних активности
Процењена вредност: утврђена је на основу претходних искустава, као и испитивањем цена таквих услуга на тржишту телефонским путем и
путем интернета
Услуга обављања
128.604,00
423000
члан 39.
Јануар 2014.
Фебруар 2014.
Април
43.
посла
Услуге по
став 2. и 6.
2014.
координатора за
уговору
младе
Разлог и оправданост набавке: Како Градска општина Врачар има формирану Канцеларију за младе која наставља да спроводи своје пројекте и у
2014. години, потребно је спровести јавну набавку услуга обављања посла координатора те канцеларије у циљу што успешније организације
посла и реализације свих потребних активности
Процењена вредност: утврђена је на основу претходних искустава, као и испитивањем цена таквих услуга на тржишту телефонским путем и
путем интернета
Руковање АВ
109.170,00
423000
члан 39.
Јануар 2014.
Јануар 2014.
Март 2014.
44.
опремом у великој
Услуге по
став 2. и 6.
сали
уговору
Разлог и оправданост набавке: Инсталирана аудио визуелна опрема захтева квалификовано руковање, а међу запосленима у Управи нема лица са
одговарајућом квалификацијом. Аудио визуелна опрема је неопходна за рад органа Општине и за организовање бројних састанака и
манифестација који се одржавају у великој сали.
Процењена вредност: утврђена је на основу претходних искустава, као и испитивањем цена таквих услуга на тржишту телефонским путем и
путем интернета
42.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 221 од 236
45.
Услуга одржавања
централне
климатизације и
грејања
70.000,00
425000
Текуће поправке
и одржавање
члан 39.
став 2. и 6.
Март 2014.
Април 2014.
Мај 2014.
Разлог и оправданост набавке: Неопходно одржавање климатизације и грејања у управној згради Градске општине Врачар ради стварања
адекватних климатских услова за рад запослених
Процењена вредност: утврђена је на основу претходних искустава, као и испитивањем цена таквих услуга на тржишту телефонским путем и
путем интернета
Сервис и
168.000,00
425000
члан 39.
Март 2014.
Април 2014.
Мај 2014.
46.
одржавање ВРФ и
Текуће поправке
став 2. и 6.
ХРВ система у
и одржавање
холу, услужном
центру и великој
сали
Разлог и оправданост набавке: Неопходно одржавање климатизације, грејања и вентилације у холу, услужном центру и великој сали управне
зграде Градске општине Врачар ради стварања адекватних климатских услова за рад запослених.
Процењена вредност: утврђена је на основу претходних искустава, као и испитивањем цена таквих услуга на тржишту телефонским путем и
путем интернета
Осигурање
339.500,00
421000
члан 39.
Фебруар 2014.
Фебруар 2014. Март 2014.
47.
запослених
Стални
став 2. и 6.
трошкови
Разлог и оправданост набавке: Обавеза утврђена позитивним прописима – обезбеђивање накнаде штете
Процењена вредност: утврђена је на основу претходних искустава, као и испитивањем цена таквих услуга на тржишту телефонским путем и
путем интернета
Услуга замене и
233.333,33
425000
члан 39.
Јануар 2014.
Јануар 2014.
Фебруар
48.
монтаже
Текуће поправке
став 2. и 6.
2014.
портирнице –
и одржавање
стражарске кућице
испред Полицијске
станице Врачар
Разлог и оправданост набавке: Побољшање услова рада Полицијске станице Врачар и повећање степена безбедности
Процењена вредност: утврђена је истраживањем цена на тржишту, путем интернета и телефонским путем
Маркетиншке
399.000,00
423000
члан 39.
Фебруар 2014.
Фебруар 2014.
Април
49.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 222 од 236
услуге
Услуге по
став 2. и 6.
2014.
уговору
Разлог и оправданост набавке: Маркетиншке услуге су потребне како би се спровеле активности из области јавног обавештавања и односа са
јавношћу, креирање унапређеног имиџа ГО Врачар као и свих изабраних и постављених лица, консултантске услуге везане за промотивне
активности ГО Врачар и рад на сајту ГО Врачар.
Процењена вредност: одређена на основу досадашњег искуства о вредности предметне услуге као и на основу претраживања понуда из те
области путем интернета
Услуга стручног
174.000,00
425000
члан 39.
Јануар 2014.
Фебруар 2014.
Март
надзора над
Текуће поправке
став 2. и 6.
2014.
извођењем радова
и одржавање
на текућим
поправкама и
одржавању фасада
на Врачару по
програму „Да
лепше изгледа“
Разлог и оправданост набавке: Како је у претходној години покренут поступак јавне набавке за радове неопходно је спровести и јавну набавку
за услугу стручног надзора над извођењем предметних радова ради праћења квалитета радова и изведених количина.
Процењена вредност: стандардна прихваћена вредност услуге стручног надзора износи 3% од процењене вредности радова, али због постојања
мањих процењених вредности радова за које је обим посла за вршење надзора идентичан са обимом посла за фасаде са већом процењеном
вредношћу, као и због степена сложености радова на појединим фасадама, планира се 3,5% од процењене вредности радова
Услуга стручног
184.500,00
425000
члан 39.
Јануар 2014.
Фебруар 2014.
Март
51.
надзора над
Текуће поправке
став 2. и 6.
2014.
извођењем радова
и одржавање
на поправкама
лифтова на
Врачару по
програму „За
безбедније
лифтове“
Разлог и оправданост набавке: За праћење квалитета радова и изведених количина
Процењена вредност: стандардна прихваћена вредност услуге стручног надзора износи 3% од процењене вредности радова
Замена делова на
122.000,00
425000
члан 39.
Фебруар 2014.
Фебруар 2014.
Март
52.
систему видео
Текуће поправке
став 2. и 6.
2014.
50.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 223 од 236
надзора
и одржавање
Разлог и оправданост набавке: Неопходно ради исправног функционисања система видео надзора у школама на Врачару ради безбедности деце
Процењена вредност: утврђена је истраживањем цена на тржишту, путем интернета и телефонским путем
УКУПНО УСЛУГЕ: 6.619.908,65
УКУПНО НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ: 9.683.575,26
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Назив директног корисника
Име и презиме, функција
Предлог плана утврдила
Скупштина градске општине Врачар
Тијана Благојевић,
председник
Предлог плана утврдио
Председник градске општине Врачар
Бранимир Кузмановић
Предлог плана утврдило
Веће градске општине Врачар
Предлог плана утврдила
Управа градске општине Врачар
Предлог плана утврдило
Јавно правобранилаштво градске
општине Врачар
Миланка Перовић, јавни
правобранилац
Предлог плана утврдио
Заштитник грађана/грађанки
Зорица Рунић
Сагласна са предлогом плана
Служба за финансијске и заједничке
послове
Бојан Мандић, заменик
начелника
Предлог плана израдио
Одсек за јавне набавке
Милорад Рајковић, шеф
Потпис и печат
Бранимир Кузмановић,
председник
Даринка Брајовић,
начелник
План набавки за 2014. годину доноси се на основу утврђених и образложених потреба свих директних корисника буџета Градске општине
Врачар у првом кварталу 2014. године, а на основу Одлуке о привременом финансирању Градске општине Врачар за 2014. годину број
96-77/2013-VIII/2, од 24.12.2013. године.
Предвиђене набавке су у функцији обављања делатности коју врше наведени корисници и у складу су са њиховим планираним циљевима.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 224 од 236
Доставити:
- Управи за јавне набавке
- Државној ревизорској институцији
ПРЕДСЕДНИК
Бранимир Кузмановић, с.р.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
ПРЕДСЕДНИК
Број: 920-1/2014-VIII
Датум: 10.4.2014.
Београд, Његошева 77
Председник Градске општине Врачар, на основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“,
број 124/2012), у вези са чланом 31. став 1. тачка 5. Статута градске општине Врачар („Службени лист града Београда“ број
45/2008, 17/2010, 44/2010, 6/2012, 35/2012, 44/2012 и 29/2013), д о н о с и
ДРУГИ ПРИВРЕМЕНИ ПЛАН НАБАВКИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2014. ГОДИНУ
ОДЕЉАК I - ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. ДОБРА
Редни
број
1.
Предмет ЈН
Процењена
вредност
(без ПДВ)
Подаци о
апропријацији у
буџету
Врста поступка
Оквирни датум
покретања
поступка
Оквирни датум
закључења
уговора
Електрична
енергија
ОРН: 09310000
Укупно:
3.382.857,54 у 2014. години:
421000
Стални
трошкови
Отворени
поступак
Мај 2014.
Јул 2014.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 225 од 236
Оквирни
датум
извршења
уговора
Март 2015.
1.879.365,30
у 2015. години:
1.503.492,24
Разлог и оправданост набавке: Услед важности ове набавке и њене неопходности за обављање делатности, планира се јавна набавка
електричне енергије за период до марта месеца 2015. године, како би се обезбедило несметано и континуирано снабдевање Градске
општине Врачар електричном енергијом.
Процењена вредност: Утврђена je на основу потрошње и рачуна из периода од претходних годину дана.
УКУПНО ДОБРА: 3.382.857,54
2. УСЛУГЕ
Редни
број
Предмет ЈН
Процењена
вредност
(без ПДВ)
Подаци о
апропријацији у
буџету
Врста поступка
Оквирни датум
покретања
поступка
Оквирни датум
закључења
уговора
Оквирни
датум
извршења
уговора
Јул 2014.
Услуге
1.500.000,00
421000
Поступак ЈН
Април 2014.
Мај 2014.
обезбеђења
Стални
мале
ОРН: 79710000
трошкови
вредности
Разлог и оправданост набавке: Ради обезбеђивања пружања предметне услуге у циљу безбедности и заштите запослених и имовине.
Процењена вредност: Одређена је на основу досадашњег искуства о вредности предметне услуге, као и на основу претраживања
понуда из те области путем интернета.
Услуга
398.000,00
425000
Поступак ЈН
Мај 2014.
Јун 2014.
Јул 2014.
2.
софтверског
Текуће
мале
одржавања
поправке и
вредности
рачунара у
одржавање
основним
школама на
Врачару
ОРН: 72267000
Разлог и оправданост набавке: Градска општина Врачар је међу првим општинама увела интернет у своје школе, опремила
информатичке кабинете и већ 6 генерација врачарских трећака добија своје персоналне рачунаре од општине, како би их користили у
настави. Рачунаре добијају и њихови учитељи. Како школе немају капацитета да самостално одржавају све рачунаре и комплетну
рачунарску мрежу, општина на тај начин додатно помаже рад школа.
1.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 226 од 236
Процењена вредност: Утврђена је према вредности претходно спроведене набавке, као и истраживањем актуелних цена на тржишту за
конкретну услугу путем интернета.
Услуга
573.000,00
425000
Поступак ЈН
Април 2014.
Мај 2014.
Јун 2014.
3.
сервисирања и
Текуће
мале
одржавања
поправке и
вредности
фотокопира и
одржавање
штампача
ОРН: 50313200
Разлог и оправданост набавке: Преглед и одржавање фотокопир апарата и штампача ради несметаног функционисања рада у Градској
општини Врачар.
Процењена вредност: утврђена је на основу нивоа потреба из 2013. године са сагледавањем неопходности у 2014. години, према
информацијама о цени прикупљеним телефонским путем и путем интернета, имајући у виду и претходна искуства у набавци
предметне услуге.
Услуга
246.000,00
423000
Поступак ЈН
Април 2014.
Мај 2014.
Јул 2014.
4.
обављања посла
Услуге по
мале
координатора за
уговору
вредности
равноправност
полова
ОРН: 98200000
Разлог и оправданост набавке: Како Градска општина Врачар има формирану Канцеларију за равноправност полова која наставља да
спроводи своје пројекте у 2014. години, потребно је спровести јавну набавку услуге обављања посла координатора те канцеларије у
циљу што успешније организације посла и реализације свих потребних активности.
Процењена вредност: Утврђена је на основу претходних искустава, као и испитивањем цена таквих услуга на тржишту телефонским
путем и путем интернета.
УКУПНО УСЛУГЕ: 2.717.000,00
ОДЕЉАК II – НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
1. ДОБРА
Редни број
Предмет ЈН
Процењена
вредност
(без ПДВ)
Подаци о
апропријацији у
буџету
Основ за изузеће
Оквирни датум
покретања
поступка
Оквирни датум
закључења
уговора
1.
Дестилована
2.500,00
426000
члан 39.
Април 2014.
Мај 2014.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 227 од 236
Оквирни
датум
извршења
уговора
Јун 2014.
вода и уље за
Материјал
став 2. и 6.
агрегат
Разлог и оправданост набавке: Неопходна средства за функционисање агрегата.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем интернета и телефонским путем, сагледавањем неопходности у 2014.
години.
Куповина књига
231.000,00
472000
члан 39.
Април 2014.
Мај 2014.
Јун 2014.
2.
за награђивање
Накнаде из
став 2. и 6.
вуковаца и
буџета
најбољих
ученика на
Врачару
Разлог и оправданост набавке: Градска општина Врачар већ традиционално, више од деценије награђује најбоље ученике и вуковце врачарских
школа за резултете и успех који остварују током школовања. Овај вид награђивања је дефинисан и одлукама које је донела Скупштина ГО
Врачар.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем јединичних цена одређених наслова који су примерени ученицима основних и средњих школа,
а за просечан број награђиваних ученика гледано уназад 3 године.
Рачунарска
320.000,00
512000
члан 39.
Април 2014.
Април 2014.
Мај 2014.
3.
опрема
Машине и
став 2. и 6.
опрема
Разлог и оправданост набавке: Обезбеђивање штампача и друге рачунарске опреме за несметани рад информационог система Градске општине
Врачар.
Процењена вредност: Утврђена је испитивањем цена на тржишту путем интернета, телефонским путем, као и на основу ранијих искустава.
180 лиценци
220.000,00
423000
члан 39.
Април 2014.
Април 2014.
Април
4.
антивирусног
Услуге по
став 2. и 6.
2014.
програма
уговору
Разлог и оправданост набавке: Набавка се врши због неопходности антивирусне заштите информационог система Градске општине Врачар
Процењена вредност: Утврђена је испитивањем цена на тржишту путем интернета са сајтова произвођача антивирусних програма, телефонским
путем, као и на основу ранијих искустава.
Бензин за
166.666,67
426000
члан 39.
Јун 2014.
Јун 2014.
Јун 2014.
5.
службене
Материјал
став 2. и 6.
аутомобиле
Разлог и оправданост набавке: За све пословне потребе изабраних, именованих и постављених лица, за потребе рада Управе и за потребе
организовања манифестација, Градска општина Врачар располаже са два службена аутомобила. За те аутомобиле је неопходно обезбедити
бензин, техничке контроле, регистрацију, осигурање и поправку како би били исправни и у складу са прописима укључени у саобраћај.
Процењена вредност: Утврђена је испитивањем цена на тржишту путем интернета, телефонским путем, као и на основу ранијих искустава.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 228 од 236
Ускршњи
16.666,67
472000
члан 39.
Април 2014.
Април 2014.
Април
поклони за децу
Накнаде из
став 2. и 6.
2014.
из Дома
буџета
„Драгутин
Филиповић Јуса“
Разлог и оправданост набавке: Од 1992. године Градска општина Врачар за децу из Дома „Драгутин Филиповић Јуса“ организује прославе
Ускрса. Посебно се организују прославе за децу из Дома „Драгутин Филиповић Јуса“, које поред карактера помоћи имају и значајан педагошкопсихолошки ефекат, јер су штићеници Дома деца без родитеља. Прославом Ускрса деца се од малена уче православним обичајима и другим
обичајима као што су радост у обележавању празника, даривање, пригодне песме, а није занемарљив ни ефекат дружења.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем тржишта испитивањем цена путем интернета, телефонским путем, као и на основу ранијих
искустава.
Ускршње
5.833,33
423000
члан 39.
Април 2014.
Април 2014.
Април
7.
честитке
Услуге по
став 2. и 6.
2014.
уговору
Разлог и оправданост набавке: Устаљени протоколарни обичај је слање честитки, који Градска општина Врачар као јавна институција има
обавезу да поштује.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем тржишта испитивањем цена путем интернета, телефонским путем, као и на основу ранијих
искустава.
Артикли за
30.000,00
426000
члан 39.
Април 2014.
Април 2014.
Јун 2014.
8.
потребе кафе
Материјал
став 2. и 6.
кухиње и
манифестација
Разлог и оправданост набавке: Градска општина Врачар организује велики број манифестација којима присуствују ученици врачарских школа,
њихови професори, чланови невладиног сектора и обичај је буду послужени водом, соком и кафом. Ово утолико пре што сви они припремају
програме добровољно, без накнаде, те је закључено да Градска општина Врачар треба да им обезбди минимално послужење.
Из средстава за кафе кухињу обезбеђују се артикли за потребе састанака и за личне потребе изабраних, именованих и постављених лица, што је
регулисано одговарајућим актом.
Процењена вредност: Истраживањем тржишта испитивањем цена путем интернета, као и на основу ранијих искустава.
Материјал за
22.500,00
426000
члан 39.
Април 2014.
Мај 2014.
Јун 2014.
9.
потребе матичара
Материјал
став 2. и 6.
Разлог и оправданост набавке: У обавези смо према Граду Београду да обезбедимо основне услове за рад матичара.
Процењена вредност: Утврђена је на основу претходних искустава, као и испитивањем цена таквих услуга на тржишту телефонским путем и
путем интернета.
Пропагандни
41.666,67
423000
члан 39.
Април 2014.
Април 2014.
Мај 2014.
10.
материјал,
Услуге по
став 2. и 6.
6.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 229 од 236
плакете и награде
уговору
за награђене у
акцији „Врачар
мој зелени кутак“
Разлог и оправданост набавке: Oдлука о постављању баште угоститељског објекта предвића обавезу обележавања положаја башти на јавној
површини, па је потребно набавити материјал за обележавање.
Процењена вредност: Утврђена је на основу оквирне тржишне вредности, испитивањем цена предметне услуге на тржишту путем интернета, као
и телефонским путем.
Средства за
233.332,34
426000
члан 39.
Април 2014.
Април 2014.
Јун 2014.
11.
одржавање
Материјал
став 2. и 6.
хигијене у
тоалетима
Разлог и оправданост набавке: Набавка убруса, тоалет папира, сапуна и папирних подметача за WC даску ради одржавања личне хигијене у
радно време
Процењена вредност: Утврђена је на основу оквирне тржишне вредности, испитивањем цена предметне услуге на тржишту путем интернета,
као и телефонским путем, и на основу претходног искуства у набавци наведених средстава.
12.
Пригодни
поклони (мајице,
сувенири)
поводом посете
ђака са Бледа
Врачару
25.000,00
423000
Услуге по
уговору
члан 39.
став 2. и 6.
Април 2014.
Април 2014.
Април
2014.
Разлог и оправданост набавке: Ученици врачарских основних школа посетили су Блед у јануару 2014. године тако да је потребно организовати
узвратну посету ђака са Бледа. На тај начин се млади упознају са културом, школским системом и обичајима у иностранству и у својој земљи.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем интернета и телефонским путем.
Канцеларијски
166.666,67
426000
члан 39.
Април 2014.
Април 2014.
Јун 2014.
13.
материјал
Материјал
став 2. и 6.
Разлог и оправданост набавке: Неопходан за обављање делатности и функционисање свих органа Градске општине Врачар.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем интернета и телефонским путем, као и на основу претходног искуства
у набавци канцеларијског материјала.
Претплата на
35.000,00
426000
члан 39.
Април 2014.
Април 2014.
Април
14.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 230 од 236
стручни часопис
Материјал
став 2. и 6.
2014.
„Избор судске
праксе“
Разлог и оправданост набавке: Наведени стручни часопис је потребан за рад Јавног правобранилаштва Градске општине Врачар.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем интернета и телефонским путем.
Услуга израде
16.667,00
426000
члан 39.
Април 2014.
Мај 2014.
Јун 2014.
15.
идентификацион
Материјал
став 2. и 6.
их картица за
запослене
Разлог и оправданост набавке: Потребно за евидентирање доласка на рад и одласка са рада - евиденција присуства на раду.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена путем интернета, као и на основу претходног искуства у набавци предметне услуге.
Претплата на
55.000,00
426000
члан 39.
Април 2014.
Април 2014.
Април
16.
Службени лист
Материјал
став 2. и 6.
2015.
града Београда
Разлог и оправданост набавке: Јавност и транспарентност рада су императив функционисања органа локалне самоуправе, а за објављивање
аката Скупштине и других органа постоје и законске одредбе.
Процењена вредност: Утврђена је према ценовнику Службеног листа града Београда.
Претплата на
58.181,82
426000
члан 39.
Април 2014.
Април 2014.
Април
17.
„Привредни
Материјал
став 2. и 6.
2015.
саветник“ и
„Регистар
прописа“
Разлог и оправданост набавке: Неопходна стручна литература за потребе послова које обавља Службе за финансијске и заједничке послове.
Процењена вредност: Утврђена је испитивањем цена на тржишту путем интернета и телефонским путем, као и на основу претходног искуства.
УКУПНО ДОБРА: 1.646.681,17
2. УСЛУГЕ
Редни број
1.
Предмет ЈН
Процењена
вредност
(без ПДВ)
Подаци о
апропријацији у
буџету
Основ за изузеће
Оквирни датум
покретања
поступка
Оквирни датум
закључења
уговора
Израда видео
материјала
275.000,00
423000
Услуге по
члан 7. став 1.
тачка 10)
Април 2014.
Мај 2014.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 231 од 236
Оквирни
датум
извршења
уговора
Јун 2014.
(продукцијске
уговору
услуге)
Разлог и оправданост набавке: Градска општина Врачар је дужна да информише грађане о активностима које спроводи. Услуга снимања свих
или одабраних активности Градске општине Врачар, све услуге у продукцијском смислу, одабира и монтирања видео материјала су потребне
како би материјал био доступан и употребљив од стране електронских медија и Градске општине Врачар за прављење својих презентација и
постављања вести на сајт.
Процењена вредност: одређена на основу досадашњег искуства о вредности предметне услуге као и на основу претраживања понуда путем
интернета.
Услуга „Call
99.990,00
423000
члан 39.
Април 2014.
Мај 2014.
Јун 2014.
2.
centra“
Услуге по
став 2. и 6.
уговору
Разлог и оправданост набавке: Услуга „Call centra“ је потребна ради благовремене и перманентне комуникације са грађанима како би они на
најбржи начин дошли до информација у вези са активностима које Градска општина Врачар спроводи, пријавили свој проблем или дали
критику рада појединих служби Градске општине Врачар.
Процењена вредност: одређена на основу досадашњег искуства о вредности предметне услуге као и на основу претраживања понуда путем
интернета.
Услуге
5.000,00
423000
члан 39.
Април 2014.
Мај 2014.
Јун 2014.
3.
фотокопирања
Услуге по
став 2. и 6.
техничке
уговору
документације
Разлог и оправданост набавке: Потреба за фотокопирањем документације која се не може копирати у оквиру расположивих општинских апарата
Процењена вредност: Утврђена је на основу оквирне тржишне вредности, испитивањем цена предметне услуге на тржишту путем интернета,
као и телефонским путем.
Остали трошкови
85.925,00
423000
члан 39.
Април 2014.
Април 2014.
репрезентације
Услуге по
став 2. и 6.
(цвеће,
уговору
протоколарни
поклони, акција
„На кафу са
председником“;
ваучери за
угоститељске
услуге и сл.)
Разлог и оправданост набавке: Комуникација са грађанима, са други општинама и градовима, са удружењима подразумева узвратне
4.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 232 од 236
Јун 2014.
протоколарне поклоне, сусрете, поштовање обичаја гостопримљивости и изражавања саосећања, те су због тога предложене набавке наведених
услуга и роба.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем интернета, телефонским путем, као и на основу ранијих искустава.
Услуга
66.666,66
421000
члан 39.
Април 2014.
Април 2014.
Мај 2014.
5.
дератизације и
Стални
став 2. и 6.
дезинсекције
трошкови
Разлог и оправданост набавке: Обезбеђивање стандардних услова за рад запослених.
Процењена вредност: Утврђена је на основу оквирне тржишне вредности, испитивањем цена предметне услуге на тржишту путем интернета,
као и телефонским путем, имајући у виду и претходна искуства у предметној набавци.
Поставка изложби
30.000,00
423000
члан 39.
Април 2014.
Април 2014.
Јун 2014.
6.
Услуге по
став 2. и 6.
уговору
Разлог и оправданост набавке: Градска општина Врачар има два изложбена простора намењена афирмацији стваралаштва, а нема ниједног
квалификованог дизајнера вичног постављању изложбених експоната.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена за конкретну услугу путем интернета.
Организовање
100.000,00
423000
члан 39.
Април 2014.
Април 2014.
Јун 2014.
7.
изложби,
Услуге по
став 2. и 6.
промоција
уговору
програма и трибина
у галерији и холу
општине
/штампа каталога,
постера и др./
Разлог и оправданост набавке: Реконструкцијом приземља управне зграде направљена су два изложбена простора. У протеклим годинама то су
постали у Београду афирмисани изложбени простори. Циљ организовања изложби, промоција програма јесте да се афирмишу уметници и
ствараоци са територије Врачара и Београда, да се грађанима Врачара омогући да упознају стваралаштво уметника, да се обезбеди могућност
интерактивне комуникације са грађанима. У времену смањених улагања у културу изложбени простори општине Врачар треба да омогуће
грађанима да проведу слободно време у сусрету са делима еминентних стваралаца.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена путем интернета и телефонским путем.
Успостављање и
70.000,00
423000
члан 39.
Април 2014.
Април 2014.
Јун 2014.
8.
одржавање портала
Услуге по
став 2. и 6.
Моја школа
уговору
(е-дневник)
Разлог и оправданост набавке: Овај портал омогућава лако и правовремено информисање родитеља о успеху и изостанцима њихове деце, на
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 233 од 236
дневном нивоу. Данашње радно време и дневне обавезе које родитељи имају онемогућавају активно праћење активности и успеха њихове деце.
Из тог разлога, Општина се определила за овај портал са циљем да олакша родитељима информисање и праћење успеха њихове деце.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена за конкретну услугу путем интернета.
Израда и уградња
333.333,33
425000
члан 39.
Април 2014.
Април 2014.
Мај
9.
барикадних и
Текуће поправке
став 2. и 6.
2014.
декоративних
и одржавање
стубова
Разлог и оправданост набавке: У оквиру традиционалне акције пролећно уређење Врачара, грађани се често обраћају са молбом за постављање
стубова како би се ослободили тротоари од бахато паркираних аутомобила.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена путем интернета, као и на основу ранијих искустава и спроведених набавки.
Демонтажа и
15.000,00
423000
члан 39.
Април 2014.
Мај 2014.
Јун 2014.
10.
монтажа бине у
Услуге по
став 2. и 6.
великој сали
уговору
Разлог и оправданост набавке: За потребе појединих манифестација које се одржавају у великој сали Градске општине Врачар неопходно је
вршити демонтажу, а по њиховом завршетку поновну монтажу бине.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем интернета, телефонским путем, као и на основу ранијих искустава.
Поправка и замена
83.333,33
425000
члан 39.
Април 2014.
Мај 2014.
Јун 2014.
11.
реквизита за дечију
Текуће поправке
став 2. и 6.
игру, спорт и
и одржавање
рекреацију
Разлог и оправданост набавке: Потребно је вршити поправке и замену реквизита за децију игру и реквизита за вежбање у парковима на Врачару,
који услед редовног или неправилног коришћења подлежу оштећењу, а који су од значаја за становнике Врачара, посебно за децу
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем интернета, телефонским путем, као и на основу ранијих искустава.
Организација танго
20.833,33
423000
члан 39.
Април 2014.
Април 2014.
Мај
концерта у
Услуге по
став 2. и 6.
2014.
Градској општини
уговору
Врачар
Разлог и оправданост набавке: У оквиру великог броја културних дешавања у великој сали Градске општине Врачар планирано је организовање
танго концерта, у оквиру кога би се изводиле нумере на клавиру и виолини, а све због великог интересовања грађана Врачара за културна
дешавања на овој општини.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем интернета, телефонским путем, као и на основу ранијих сличних
искустава.
Одржавање Птице
45.000,00
425000
члан 39.
Април 2014.
Април 2014.
Јун 2014.
13.
12.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 234 од 236
робот
Текуће поправке
став 2. и 6.
и одржавање
Разлог и оправданост набавке: Провера и евентуалне поправке еколошке Птице робот „Арка аутомат“ како би се обезбедио њен исправан рад.
Процењена вредност: Утврђена је на основу претходних искустава и испитивањем актуелних цена на тржишту телефонским путем и путем
интернета.
Одржавање
140.000,00
425000
члан 39.
Април 2014.
Мај 2014.
Јун 2014.
14.
система видео
Текуће поправке
став 2. и 6.
надзора у
и одржавање
основним школама
на Врачару
Разлог и оправданост набавке: У циљу повећања безбедности деце, Градска општина Врачар је увела видео-надзор у све врачарске основне
школе и умрежила цео систем директно са надзорним центром у Полицијској станици Врачар. На тај начин је омогућено ефикасније деловање
полиције у сличају да дође до неког инцидента.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем интернета, телефонским путем, као и на основу искуства претходне
набавке спроведене за предметну услугу.
Услуга одржавања
25.625,00
425000
члан 39.
Мај 2014.
Јун 2014.
Јун 2014.
15.
лифтовских
Текуће поправке
став 2. и 6.
постројења у
и одржавање
управној згради
Градске општине
Врачар
Разлог и оправданост набавке: Редовно одржавање лифтова ради безбедног превоза странака и запослених у управној згради.
Процењена вредност: утврђена је на основу нивоа потреба из 2013. године са сагледавањем неопходности у 2014. години, према информацијама
о цени прикупљеним телефонским путем и путем интернета.
Штампани
6.000,00
423000
члан 39.
Април 2014.
Април 2014.
Април
материјал за
Услуге по
став 2. и 6.
2014.
Канцеларију за
уговору
равноправност
полова – акција 25.
на Врачару –
Разлог и оправданост набавке: Неопходан промотивни материјал за одржавање скупа и промоцију ГО Врачар.
Процењена вредност: Утврђена је на основу истраживања цена на тржишту штампаног материјала путем интернета и телефонским путем.
Закуп домена и
8.000,00
423000
члан 39.
Април 2014.
Април 2014.
Април
17.
16.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 235 од 236
хостинга за сајт
Услуге по
став 2. и 6.
2014.
Канцеларије за
уговору
равноправност
полова
Разлог и оправданост набавке: Неопходно је за несметани рад Канцеларије, за комуникацију и промоцију.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем интернета и телефонским путем.
Услуга одржавања
62.500,00
425000
члан 39.
Април 2014.
Мај 2014.
Јун 2014.
18.
електроТекуће поправке
став 2. и 6.
инсталација у
и одржавање
управној згради
Градске општине
Врачар
Разлог и оправданост набавке: Законска обавеза противпожарне заштите.
Процењена вредност: Утврђена је испитивањем цена предметне услуге на тржишту телефонским путем и путем интернета, као и на основу
претходног искуства.
Мајице за дефиле
208.333,33
472000
члан 39.
Април 2014.
Мај 2014.
Мај
19.
малих матураната
Накнаде из
став 2. и 6.
2014.
буџета
Разлог и оправданост набавке: Градска општина Врачар традицинолано у сарадњи са свим основним школама организује Дефиле (шетњу
врачарским улицама уз концерт) малих матураната, последњи дан школе. За ту прилику, мали матуранти сваке школе добијају мајице са грбом
општине и своје школе, различитих боја.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена путем интернета.
Услуга
100.000,00
423000
члан 39.
Април 2014.
Април 2014.
Јун 2014.
20.
електронског
Услуге по
став 2. и 6.
клипинга
уговору
Разлог и оправданост набавке: Праћење активности општине кроз штампане и електронске медије и услуга анализе медијске позиционираности
и медијског појављивања као и услуга снимања, претраживања медијске архиве и достављања компакт дискова са нарезаним прилозима како би
се имао увид у видљивост активности које спроводи Градска општина Врачар, тј. да ли грађани могу довољно да се информишу из медија о
могућностима које им пружа Градска општина Врачар.
Процењена вредност: Одређена је на основу досадашњег искуства о вредности ове услуге као и на основу резултата претраживања понуда
путем интернета.
Израда акта о
208.333,00
423000
члан 39.
Април 2014.
Мај 2014.
Јун 2014.
21.
процени ризика Услуге по
став 2. и 6.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 236 од 236
Безбедност и
уговору
здравље на раду
Разлог и оправданост набавке: Процена безбедности и здравља на раду за свако радно место - фактичко стање и предлози за евентуално
унапређење затеченог стања.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена путем интернета, као и телефонским путем.
Услуга одговорног
25.000,00
423000
члан 39.
Април 2014.
Мај 2014.
Јун 2014.
22.
лица за безбедност
Услуге по
став 2. и 6.
и здравље на раду
уговору
Разлог и оправданост набавке: Неопходно је ради вршења надзора и спровођења мера за безбедан и здрав рад.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена путем интернета, као и телефонским путем.
Изнајмљивање
20.000,00
423000
члан 39.
Април 2014.
Април 2014.
Април
23.
аутобуса за
Услуге по
став 2. и 6.
2014.
панорамско
уговору
разгледање
Београда поводом
посете ђака са
Бледа Врачару
Разлог и оправданост набавке: Ученици врачарских основних школа посетили су Блед у јануару 2014. године тако да је потребно организовати
узвратну посету ђака са Бледа. На тај начин се млади упознају са културом, школским системом и обичајима у иностранству и у својој земљи.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем интернета и телефонским путем.
Услуга поправке
25.000,00
425000
члан 39.
Април 2014.
Мај 2014.
Јун 2014.
24.
мобилних
Текуће поправке
став 2. и 6.
телефона
и одржавање
Разлог и оправданост набавке: Оспособљавање комуникационе опреме, стварање услова за неометан рад.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем интернета и телефонским путем.
Услуга
19.000,00
423000
члан 39.
Април 2014.
Април 2014.
Април
туристичких
Услуге по
став 2. и 6.
2014.
водича поводом
уговору
посете ђака са
Бледа Врачару
Разлог и оправданост набавке: Ученици врачарских основних школа посетили су Блед у јануару 2014. године тако да је потребно организовати
узвратну посету ђака са Бледа. На тај начин се млади упознају са културом, школским системом и обичајима у иностранству и у својој земљи.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем интернета и телефонским путем.
25.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 237 од 236
Угоститељске
43.000,00
423000
члан 39.
Април 2014.
Април 2014.
Април
услуге поводом
Услуге по
став 2. и 6.
2014.
посете ђака са
уговору
Бледа Врачару
Разлог и оправданост набавке: Ученици врачарских основних школа посетили су Блед у јануару 2014. године тако да је потребно организовати
узвратну посету ђака са Бледа. На тај начин се млади упознају са културом, школским системом и обичајима у иностранству и у својој земљи.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем интернета и телефонским путем.
Смештај деце и
150.000,00
423000
члан 39.
Април 2014.
Април 2014.
Април
27.
пратилаца
Услуге по
став 2. и 6.
2014.
поводом посете
уговору
ђака са Бледа
Врачару
Разлог и оправданост набавке: Ученици врачарских основних школа посетили су Блед у јануару 2014. године тако да је потребно организовати
узвратну посету ђака са Бледа. На тај начин се млади упознају са културом, школским системом и обичајима у иностранству и у својој земљи.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем интернета и телефонским путем.
Услуга обуке
20.000,00
423000
члан 39.
Април 2014.
Мај 2014.
Јун 2014.
28.
запослених за
Услуге по
став 2. и 6.
пружање прве
уговору
помоћи
Разлог и оправданост набавке: Неопходно је обучити одређени број запослених за пружање прве помоћи.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем интернета и телефонским путем.
Израда лимова на
83.333,33
425000
члан 39.
Април 2014.
Април 2014.
Мај 2014.
29.
подрумским
Текуће поправке
став 2. и 6.
отворима око
и одржавање
управне зграде
Разлог и оправданост набавке: Сигурност за запослене и друге кориснике; безбедан и здрав рад.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем интернета и телефонским путем.
Услуга одржавања
135.000,00
423000
члан 39.
Април 2014.
Мај 2014.
Јун 2014.
30.
и дораде, услед
Услуге по
став 2. и 6.
законских промена
уговору
и захтева
корисника,
информационог
система „e ЈИСОП“
Разлог и оправданост набавке: Услуга одржавања и дораде, услед законских промена и захтева корисника, информационог система „e ЈИСОП“
26.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 238 од 236
обухвата: апликативни софтверски пакет FENIX – предмет, апликативни софтверски пакет FENIX – документ и базу FENIX инсталирану на
SQL серверу, потребан за ефикасан рад Управе градске општине Врачар
Процењена вредност: Утврђена на основу претходног искуства од пружаоца предметне услуге који има искључиво право одржавања наведеног
система.
Услуге бежичног
60.000,00
421000
члан 39.
Април 2014.
Април 2014.
Јул 2014.
31.
интернета
Стални
став 2. и 6.
трошкови
Разлог и оправданост набавке: Услуга бежичног интернета обезбеђује се грађанима у непосредном окружењу ГО Врачар, како би лакше могли
да обављају своје послове и намирују своје потребе електронског пословања и комуникације.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена предметне услуге на тржишту, телефонским путем и путем интернета, као и на основу
претходних искустава.
Интернет услуге
120.000,00
421000
члан 39.
Април 2014.
Мај 2014.
Јул 2014.
32.
Стални
став 2. и 6.
трошкови
Разлог и оправданост набавке: Обезбеђивање интернет конекције за потребе Градске општине Врачар.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена предметних услуга на тржишту путем интернета са сајтова интернет сервис провајдера,
као и на основу претходних искустава.
Услуга обављања
423000
члан 39.
Април 2014.
Мај 2014.
Јул 2014.
33.
посла
161.568,00
Услуге по
став 2. и 6.
координатора за
уговору
националне
мањине
Разлог и оправданост набавке: Како Градска општина Врачар има формирану Канцеларију за националне мањине која наставља да спроводи
своје пројекте и у 2014. години, потребно је спровести јавну набавку услуге обављања посла координатора те канцеларије у циљу што
успешније организације посла и благовремене реализације свих потребних активности, обзиром и да је у Одлуци о оснивању наведене
Канцеларије наведено да њеним радом руководи координатор.
Процењена вредност: Утврђена је на основу претходних искустава, као и испитивањем цена таквих услуга на тржишту телефонским путем и
путем интернета.
Услуга обављања
129.000,00
423000
члан 39.
Април 2014.
Мај 2014.
Јул 2014.
34.
посла
Услуге по
став 2. и 6.
координатора за
уговору
младе
Разлог и оправданост набавке: Како Градска општина Врачар има формирану Канцеларију за младе која наставља да спроводи своје пројекте и у
2014. години, потребно је спровести јавну набавку услуге обављања посла координатора те канцеларије у циљу што успешније организације
посла и благовремене реализације свих потребних активности.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 239 од 236
Процењена вредност: Утврђена је на основу претходних искустава, као и испитивањем цена таквих услуга на тржишту телефонским путем и
путем интернета
Руковање АВ
163.755,00
423000
члан 39.
Април 2014.
Април 2014.
Јун 2014.
35.
опремом у великој
Услуге по
став 2. и 6.
сали
уговору
Разлог и оправданост набавке: Инсталирана аудио визуелна опрема захтева квалификовано руковање, а међу запосленима у Управи нема лица са
одговарајућом квалификацијом. Аудио визуелна опрема је неопходна за рад органа Општине и за организовање бројних састанака и
манифестација који се одржавају у великој сали.
Процењена вредност: Утврђена је на основу претходних искустава, као и испитивањем цена таквих услуга на тржишту телефонским путем и
путем интернета.
Осигурање
375.000,00
421000
члан 39.
Април 2014.
Април 2014.
Јун 2014.
36.
запослених
Стални
став 2. и 6.
трошкови
Разлог и оправданост набавке: Обавеза утврђена позитивним прописима – обезбеђивање накнаде штете.
Процењена вредност: Утврђена је на основу претходних искустава, као и испитивањем цена таквих услуга на тржишту телефонским путем и
путем интернета.
Напомена: Набавка предвиђена првим привременим планом за период јануар-март 2014. године, али није реализована, те се планира
њено спровођење у другом кварталу 2014. године са промењеном процењеном вредношћу у односу на први привремени план!
Услуге за потребе
10.000,00
423000
члан 39.
Април 2014.
Мај 2014.
Јун 2014.
37.
матичара
Услуге по
став 2. и 6.
уговору
Разлог и оправданост набавке: У обавези смо према Граду Београду да обезбедимо основне услове за рад матичара.
Процењена вредност: Утврђена је на основу претходних искустава.
Услуга тестирања
20.000,00
423000
члан 39.
Април 2014.
Април 2014.
Април
38.
запослених из
Услуге по
став 2. и 6.
2014.
противпожарне
уговору
заштите
Разлог и оправданост набавке: У вези је са законском обавезом противпожарне заштите, ради тестирања запослених, након обављене основне
обуке.
Процењена вредност: Утврђена је испитивањем цена предметне услуге телефонским путем и путем интернета, као и на основу претходних
искустава.
Услуга замене
275.000,00
425000
члан 39.
Април 2014.
Април 2014.
Мај
39.
компресора на VRF
Текуће поправке
став 2. и 6.
2014.
систему за грејање
и одржавање
и климатизацију
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 240 од 236
услужног центра и
хола
Разлог и оправданост набавке: Стварање климатских услова за рад запослених и корисника услуга у услужном центру и холу.
Процењена вредност: Утврђена је испитивањем цена предметне услуге телефонским путем и путем интернета, као и на основу претходних
искустава.
Услуге контроле и
58.333,33
425000
члан 39.
Април 2014.
Април 2014.
Мај
40.
сервиса ПП апарата
Текуће поправке
став 2. и 6.
2014.
и хидраната
и одржавање
Разлог и оправданост набавке: У циљу обезбеђивања исправности противпожарних апарата и хидраната у случају избијања пожара.
Процењена вредност: Утврђена је испитивањем цена предметне услуге телефонским путем и путем интернета, као и на основу претходних
искустава.
Услуга испитивања
20.833,33
423000
члан 39.
Април 2014.
Април 2014.
Мај
41.
громобрана
Услуге по
став 2. и 6.
2014.
уговору
Разлог и оправданост набавке: Неопходно за безбедност људи и имовине.
Процењена вредност: Утврђена је испитивањем цена предметне услуге на тржишту телефонским путем и путем интернета, као и на основу
ранијих искустава.
УКУПНО УСЛУГЕ: 3.902.695,97
УКУПНО НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ: 5.549.377,14
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 241 од 236
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Назив директног корисника
Име и презиме, функција
Предлог плана утврдила
Скупштина градске општине Врачар
Тијана Благојевић,
председник
Предлог плана утврдио
Председник градске општине Врачар
Бранимир Кузмановић
Предлог плана утврдило
Веће градске општине Врачар
Предлог плана утврдила
Управа градске општине Врачар
Предлог плана утврдило
Јавно правобранилаштво градске
општине Врачар
Биљана Мировић, јавни
правобранилац
Предлог плана утврдио
Заштитник грађана/грађанки
Зорица Рунић
Сагласна са предлогом плана
Служба за финансијске и заједничке
послове
Бојан Мандић, заменик
начелника
Предлог плана израдио
Одсек за јавне набавке
Милорад Рајковић, шеф
Потпис и печат
Бранимир Кузмановић,
председник
Даринка Брајовић,
начелник
Привремени план набавки се доноси на основу утврђених и образложених потреба свих директних корисника буџета Градске општине
Врачар, а на основу Одлуке о привременом финансирању Градске општине Врачар за 2014. годину број 96-26/2014-VIII/1, од 10.4.2014.
године.
Предвиђене набавке су у функцији обављања делатности коју врше наведени корисници и у складу су са њиховим планираним циљевима.
Доставити:
- Управи за јавне набавке
- Државној ревизорској институцији
ПРЕДСЕДНИК
Бранимир Кузмановић, с.р
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 242 од 236
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
ПРЕДСЕДНИК
Број: 920-1/2014-VIII
Датум: 1.7.2014.
Београд, Његошева 77
Председник Градске општине Врачар, на основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“,
број 124/2012), у вези са чланом 31. став 1. тачка 5. Статута градске општине Врачар („Службени лист града Београда“ број
45/2008, 17/2010, 44/2010, 6/2012, 35/2012, 44/2012 и 29/2013), д о н о с и
ГОДИШЊИ ПЛАН НАБАВКИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2014. ГОДИНУ
ОДЕЉАК I - ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. ДОБРА
Редни број
Предмет ЈН
Процењена
вредност
(без ПДВ)
Подаци о
апропријацији у
буџету
Врста поступка
Оквирни датум
покретања
поступка
Оквирни датум
закључења уговора
Оквирни датум
извршења
уговора
Куповина 570
преносивих
рачунара за
512000
Отворени
ученике трећег
14.100.000,00
Јул 2014.
Септембар 2014.
Септембар 2014.
Машине и опрема
поступак
разреда основних
школа на Врачару
ОРН: 30213100
Разлог и оправданост набавке: Један од основних приоритета у раду руководства Градске општине Врачар јесте улагање у образовање врачараца. Од 2009.
године општина Врачар се определила за улагање у информатичку писменост својих ученика, од њихових најранијих дана с обзиром да је то неопходни знање за
живот и рад у 21. веку. Између осталог и Стратегија за образовање Републике Србије као један од приоритета наводи управо потребу за убрзаним развојем
1.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 243 од 236
информатичке писмености ученика, почевши од њиховог најранијег периода. Градска општина Врачар традиционално обезбеђује персоналне преносиве рачунаре
свим ученицима трећих разреда основних школа са Врачара у оквиру акције ''Врачунари на дар''.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена предметне опреме на тржишту, путем телефона и интернета.
Канцеларијски
2.
Поступак ЈН мале
материјал
333.333,33
426000 Материјал
Јул 2014.
Август 2014.
Децембар 2014.
вредности
ОРН: 30192000
Разлог и оправданост набавке: Неопходан за обављање делатности и функционисање свих органа Градске општине Врачар.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем интернета и телефонским путем, као и на основу претходног искуства у набавци
канцеларијског материјала.
3.
Укупно:
Куповина
2.553.200,00
рачунарске опреме
– 8 преносивих
рачунара, 27
2.246.000,00
512000
Отворени
десктоп рачунара,
Август 2014.
Септембар 2014.
Септембар 2014.
Машине и опрема
поступак
15 монитора, 5
пројектора и 4
мрежна штампача
307.200,00
472000
ОРН: 30213300
Накнаде из буџета
Разлог и оправданост набавке: Обезбеђивање рачунарске опреме за несметани рад информационог система Градске општине Врачар (десктоп рачунари,
монитори, штампачи, сервер, преносиви рачунари, УТМ систем-заштита информационог система и надгледање интернет саобраћаја). Такође, један од основних
приоритета у раду руководства Градске општине Врачар јесте улагање у образовање врачараца. Од 2009. године Градска општина Врачар се определила за
улагање у информатичку писменост својих ученика обзиром да је то неопходни знање за живот и рад у 21. веку.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена предметних добара на тржишту путем телефона и интернета.
Средства за
4.
одржавање
хигијене у
517.958,33
426000
Поступак ЈН мале
Јул 2014.
Август 2014.
Децембар 2014.
тоалетима управне
Материјал
вредности
зграде ГО Врачар
ОРН: 33771000
Разлог и оправданост набавке: За одржавање личне хигијене у радно време.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена предметних артикала на тржишту путем телефона и интернета.
УКУПНО ДОБРА: 17.504.491,66
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 244 од 236
2. УСЛУГЕ
Редни
број
Предмет ЈН
Процењена
вредност
(без ПДВ)
Подаци о
апропријацији у
буџету
Врста поступка
Оквирни датум
покретања
поступка
Оквирни датум
закључења
уговора
Оквирни
датум
извршења
уговора
укупно:
4.500.000,00
421000
Отворени
2014: 824.913,73
Август 2014.
Октобар 2014.
Јун 2015.
Стални трошкови
поступак
2015:
3.675.086,27
Разлог и оправданост набавке: Ради обезбеђивања пружања предметне услуге у циљу безбедности и заштите запослених и имовине.
Процењена вредност: Одређена је на основу досадашњег искуства о вредности предметне услуге, као и на основу претраживања понуда из те области путем
интернета.
Услуга израде идејних
2.
решења носилаца визуелног
укупно:
идентитета и израда
891.388,88
423000
Поступак ЈН мале
концепата/осмишљавање
Август 2014.
Септембар 2014.
Јануар 2015.
Услуге по уговору
вредности
акција и програма које
2014: 534.833,33
спроводи ГО Врачар
2015: 356.555,55
ОРН: 79822500
Разлог и оправданост набавке: Наведене услуге су потребне како би се спровеле активности из области јавног обавештавања и односа са јавношћу, креирања
унапређеног имиџа Градске општине Врачар као и свих изабраних и постављених лица, консултантске услуге везане за промотивне активности Градске општине
Врачар.
Процењена вредност: Одређена је на основу досадашњег искуства о вредности предметне услуге, као и на основу претраживања понуда из те области путем
интернета.
3.
Услуга софтверског
укупно:
одржавања рачунара у
832.500,00
425000
основним школама на
Поступак ЈН мале
Септембар 2014.
2014: 462.500,00
Текуће поправке
Август 2014.
Јануар 2015.
Врачару
вредности
2015: 370.000,00
и одржавање
ОРН: 72267100
1.
Услуга физичког
обезбеђења
ОРН: 79710000
Разлог и оправданост набавке: Градска општина Врачар је међу првим општинама увела интернет у своје школе, опремила информатичке кабинете и већ 6
генерација врачарских трећака добија своје персоналне рачунаре од Општине, како би их користили у настави. Рачунаре добијају и њихови учитељи. Како школе
немају капацитета да самостално одржавају све рачунаре и комплетну рачунарску мрежу, Општина на тај начин додатно помаже рад школа.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем актуелних цена на тржишту за конкретну услугу путем интернета, као и на основу претходних искустава, а
узимајући у обзир повећан број рачунара који ће бити на одржавању.
Услуга обављања посла
укупно:
423000
Поступак ЈН мале
4.
Август 2014.
Септембар 2014.
Јануар 2015.
координатора за
481.005,00
Услуге по уговору
вредности
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 245 од 236
равноправност полова
2014: 288.603,00
ОРН: 98200000
2015: 192.402,00
Разлог и оправданост набавке: Како Градска општина Врачар има формирану Канцеларију за равноправност полова која наставља да спроводи своје пројекте у
2014. и 2015. години, потребно је спровести јавну набавку услуге обављања посла координатора те канцеларије у циљу што успешније организације посла и
реализације свих потребних активности.
Процењена вредност: Утврђена је на основу претходних искустава, као и испитивањем цена таквих услуга на тржишту телефонским путем и путем интернета.
Услуга обављања посла
укупно:
5.
координатора Канцеларије
323.136,00
423000
Поступак ЈН мале
Јул 2014.
Август 2014.
Јануар 2015.
за националне мањине
2014: 215.796,00
Услуге по уговору
вредности
ОРН: 98200000
2015: 107.340,00
Разлог и оправданост набавке: Како Градска општина Врачар има формирану Канцеларију за националне мањине која наставља да спроводи своје пројекте у
2014. и 2015. години, потребно је спровести јавну набавку услуге обављања посла координатора те канцеларије у циљу што успешније организације посла и
реализације свих потребних активности.
Процењена вредност: Утврђена је на основу претходних искустава, као и испитивањем цена таквих услуга на тржишту телефонским путем и путем интернета.
укупно:
6.
Услуга обављања посла
258.000,00
координатора Канцеларије
423000
Поступак ЈН мале
2014: 163.121,00
Јул 2014.
Август 2014.
Јануар 2015.
за младе
Услуге по уговору
вредности
2015: 94.879,00
ОРН: 98133110
Разлог и оправданост набавке: Како Градска општина Врачар има формирану Канцеларију за младе која наставља да спроводи своје пројекте у 2014. и 2015.
години, потребно је спровести јавну набавку услуге обављања посла координатора те канцеларије у циљу што успешније организације посла и реализације свих
потребних активности.
Процењена вредност: Утврђена је на основу претходних искустава, као и испитивањем цена таквих услуга на тржишту телефонским путем и путем интернета.
7.
Руковање АВ опремом у
великој сали
ОРН: 92370000
укупно:
400.000,00
2014: 220.521,00
2015: 179.479,00
423000
Услуге по уговору
Поступак ЈН мале
вредности
Јул 2014.
Август 2014.
Јануар 2015.
Разлог и оправданост набавке: Инсталирана аудио визуелна опрема захтева квалификовано руковање, а међу запосленима у Управи нема лица са одговарајућом
квалификацијом. Аудио визуелна опрема је неопходна за рад органа Општине и за организовање бројних састанака и манифестација који се одржавају у великој
сали.
Процењена вредност: Утврђена је на основу претходних искустава, као и испитивањем цена таквих услуга на тржишту телефонским путем и путем интернета.
Преговарачки
8.
укупно:
поступак без
Услуга одржавања и дораде
270.000,00
423000
објављивања
програмског пакета FENIX
2014: 124.500,00
Јул 2014.
Август 2014.
Јануар 2015.
Услуге по уговору
позива за
ОРН: 72267100
2015: 145.500,00
подношење
понуда
Разлог и оправданост набавке: Услуга одржавања и дораде, услед законских промена и захтева корисника, програмског пакета FENIX обухвата: апликативни
софтверски пакет FENIX – предмет, апликативни софтверски пакет FENIX – документ и базу FENIX инсталирану на SQL серверу, потребан за ефикасан рад
Управе Градске општине Врачар.
Процењена вредност: Утврђена на основу претходног искуства од пружаоца предметне услуге који има искључиво право одржавања наведеног система.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 246 од 236
Преговарачки
поступак без
425000
објављивања
Текуће поправке
Јул 2014.
Септембар 2014.
Јануар 2015.
позива за
и одржавање
подношење
понуда
Разлог и оправданост набавке: У циљу повећања безбедности деце, Градска општина Врачар је увела видео надзор у све врачарске основне школе и умрежила
цео систем директно са надзорним центром у Полицијској станици Врачар. На тај начин је омогућено ефикасније деловање полиције у случају да дође до неког
инцидента.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем интернета, телефонским путем, као и на основу претходног искуства у спровођењу
набавке за предметну услугу.
укупно:
10.
Услуге интернета
358.800,00
421000
Поступак ЈН мале
Јул 2014.
Август 2014.
Јануар 2015.
ОРН: 72400000
2014: 195.710,00
Стални трошкови
вредности
2015: 163.090,00
Разлог и оправданост набавке: Обезбеђивање интернет конекције за потребе Градске општине Врачар, као и за грађане у непосредном окружењу Градске
општине Врачар, како би лакше могли да обављају своје послове и намирују своје потребе електронског пословања и комуникације.
Процењена вредност: Утврђена на основу информација прикупљених са сајтова ISP.
укупно:
11.
Услуга одржавања хигијене
1.250.000,00
421000
Поступак ЈН мале
за потребе ГО Врачар
Јул 2014.
Август 2014.
Март 2015.
2014: 750.000,00
Стални трошкови
вредности
ОРН: 90911200
2015: 500.000,00
Разлог и оправданост набавке: Обезбеђивање основних хигијенских услова за рад.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем интернета, телефонским путем, као и на основу претходног искуства у спровођењу
набавке за предметну услугу.
укупно:
12.
Услуга сервисирања и
1.250.000,00
425000
одржавања фотокопира и
Поступак ЈН мале
2014: 625.000,00
Текуће поправке
Август 2014.
Октобар 2014.
Јануар 2015.
штампача
вредности
2015: 625.000,00
и одржавање
ОРН: 50313200
9.
Одржавање система видео
надзора у основним
школама на Врачару
ОРН: 72267100
укупно:
318.333,33
2014: 191.000,00
2015: 127.333,33
Разлог и оправданост набавке: Преглед и одржавање фотокопир апарата и штампача ради несметаног функционисања Управе.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем интернета, телефонским путем, као и на основу претходног искуства у спровођењу
набавке за предметну услугу.
Осигурање запослених
421000
Поступак ЈН мале
Децембар
13.
365.000,00
Август 2014.
Август 2014.
ОРН: 66512200
Стални трошкови
вредности
2014.
Разлог и оправданост набавке: Обавеза утврђена позитивним прописима – обезбеђивање накнаде штете.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем интернета, телефонским путем, као и на основу претходног искуства у спровођењу
набавке за предметну услугу.
укупно:
14.
2.840.000,00
421000
Услуге мобилне телефоније
Поступак ЈН мале
Октобар
2014: 236.666,67
Стални
Септембар 2014.
Октобар 2014.
ОРН: 64212000
вредности
2016.
2015: 1.420.000,00
трошкови
2016: 1.183.333,33
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 247 од 236
Разлог и оправданост набавке: Неопходност сталне комуникације и доступности свих запослених у Градској општини Врачар.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем интернета, телефонским путем, као и на основу рачуна за предметну услугу у
претходном периоду.
УКУПНО УСЛУГЕ: 14.338.163,21
3. РАДОВИ
Редни број
Предмет ЈН
Процењена
вредност
(без ПДВ)
Подаци о
апропријацији у
буџету
Врста поступка
Оквирни датум
покретања
поступка
Оквирни датум
закључења уговора
Оквирни
датум
извршења
уговора
Радови на текућем
425000
одржавању и
Текуће поправке и
поправкама у
Поступак ЈН мале
Септембар
833.333,33
одржавање
Август 2014.
Септембар 2014.
основним школама
вредности
2014.
на Врачару
ОРН: 45000000
Разлог и оправданост набавке: Статутарна обавезе градских општина јесте текуће поправке и одржавање основних школа.
Процењена вредност: Утврђена је испитивањем цена радова на текућем одржавању објеката на тржишту телефонским путем и путем интернета, као и на основу
ранијих искустава.
Радови на увођењу
2.
грејања у
425000
Услужном центру
Текуће поправке и
Поступак ЈН мале
Октобар
1.613.500,00
Август 2014.
Септембар 2014.
Градске општине
одржавање
вредности
2014.
Врачар
ОРН: 45331000
Разлог и оправданост набавке: Ради обезбеђивања основних услова за рад Услужног центра Градске општине Врачар.
Процењена вредност: Утврђена на основу израђеног предмера и предрачуна за предметне радове.
УКУПНО РАДОВИ: 2.446.833,33
1.
ОДЕЉАК II – НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 248 од 236
1. ДОБРА
Редни број
Предмет ЈН
Процењена
вредност
(без ПДВ)
Подаци о
апропријацији у
буџету
Основ за изузеће
Оквирни датум
покретања поступка
Оквирни датум
закључења уговора
Оквирни
датум
извршења
уговора
Мајице за врачарске
472000
члан 39.
120.900,00
Јул 2014.
Август 2014.
Август 2014.
прваке
Накнаде из буџета
став 2. и 6.
Разлог и оправданост набавке: Градска општина Врачар већ традиционално организује 1. септембра пријем ђака првака у врачарске основне школе. Том приликом сваки
првак добија мајицу ''Првак са Врачара'' и са логом своје општине.
Процењена вредност: Утврђена је испитивањем цена на тржишту путем интернета, телефонским путем, као и на основу ранијих искустава.
Мајице за акцију ''Ја
2.
472000
члан 39.
Новембар
сам супер, буди и
42.000,00
Октобар 2014.
Новембар 2014.
Накнаде из буџета
став 2. и 6.
2014.
ти''
Разлог и оправданост набавке: Један од основних приоритета у раду руководства Градске општине Врачар јесте улагање у образовање врачараца. Из тог разлога,
Скупштина Градске општине Врачар је донела одлуку којом се сваке године награђују најбољи мали матуранти врачарских основних школа.
Процењена вредност: Утврђена је испитивањем цена на тржишту путем интернета и телефонским путем.
Бензин за службене
426000
члан 39.
Децембар
3.
166.333,33
Јул 2014.
Јул 2014.
аутомобиле
Материјал
став 2. и 6.
2014.
Разлог и оправданост набавке: За све пословне потребе изабраних, именованих и постављених лица, за потребе рада Управе и за потребе организовања манифестација,
Градска општина Врачар располаже са два службена аутомобила. За те аутомобиле је неопходно обезбедити бензин, техничке контроле, регистрацију, осигурање и
поправку како би били исправни и у складу са прописима укључени у саобраћај.
Процењена вредност: Утврђена је испитивањем цена на тржишту путем интернета, телефонским путем, као и на основу ранијих искустава и потреба.
4.
Чланска картица за
422000
члан 39.
Септембар
5.000,00
Септембар 2014.
Септембар 2014.
помоћ на путу
Трошкови путовања
став 2. и 6.
2014.
1.
Разлог и оправданост набавке: За два службена аутомобила потребно је у случају квара обезбедити поправку на путу од стране стручних лица, као и шлеповање уколико
је потребно.
Процењена вредност: Утврђена је испитивањем цена на тржишту путем интернета, телефонским путем.
Куповина три
5.
адвокатска
роковника и једног
426000
члан 39.
Октобар
5.000,00
Октобар 2014.
Октобар 2014.
судско-адвокатског
Материјал
став 2. и 6.
2014.
роковника за 2015.
годину
Разлог и оправданост набавке: Неопходно за рад и добру организацију рада Јавног правобранилаштва Градске општине Врачар
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем тржишта испитивањем цена путем интернета, телефонским путем, као и на основу ранијих искустава.
Терапеутско
512000
члан 39.
6.
236.363,64
Јул 2014.
Јул 2014.
Јул 2014.
помагало
Машине и опрема
став 2. и 6.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 249 од 236
Разлог и оправданост набавке: Неопходно је набавити једно терапеутско помагало.
Процењена вредност: Утврђена је испитивањем цена на тржишту путем интернета, као и телефонским путем.
Новогодишње и
423000
члан 39.
Децембар
7.
20.000,00
Децембар 2014.
Децембар 2014.
божићне честитке
Услуге по уговору
став 2. и 6.
2014.
Разлог и оправданост набавке: Устаљени протоколарни обичај је слање честитки, који Градска општина Врачар као јавна институција има обавезу да поштује.
Процењена вредност: Истраживањем тржишта испитивањем цена путем интернета, као и на основу ранијих искустава.
Летња и зимска
8.
гардероба за децу из
472000
члан 39.
Октобар
Дома за незбринуту
23.833,33
Накнаде из буџета
Август 2014.
Септембар 2014.
став 2. и 6.
2014.
децу „Драгутин
Филиповић Јуса“
Разлог и оправданост набавке: Деца смештена у Дому „Драгутин Филиповић Јуса“ оскудевају у гардероби. Овај Дом је на територији градске општине Врачар и већ више
од деценије Градска општина Врачар обезбеђује деци без родитељског старања гардеробу, како се не би разликовали од друге деце у обдаништима и школама.
Процењена вредност: Истраживањем тржишта испитивањем цена путем интернета, као и на основу ранијих искустава.
Приручник за
9.
припрему стручног
426000
члан 39.
2.525,00
Јул 2014.
Август 2014.
Август 2014.
испита – Безбедност
Материјал
став 2. и 6.
и здравље на раду
Разлог и оправданост набавке: Стицање неопходних знања за полагање стручног испита.
Процењена вредност: Утврђена је испитивањем цена на тржишту путем интернета, као и телефонским путем.
Претплата на
10.
426000
члан 39.
Септембар
електронску правну
250.000,00
Септембар 2014.
Септембар 2014.
Материјал
став 2. и 6.
2015.
базу података
Разлог и оправданост набавке: Неопходно за рад органа Градске општине Врачар ради праћење и правилне примене прописа.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем интернета и телефонским путем, као и на основу претходног искуства у предметној набавци.
Часопис
11.
426000
члан 39.
Децембар
„Привредни
66.666,67
Децембар 2014.
Децембар 2014.
Материјал
став 2. и 6.
2014.
саветник“
Разлог и оправданост набавке: Информисање запослених неопходно за обављање радних задатака.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем интернета и телефонским путем, као и на основу претходног искуства у предметној набавци.
2 примерка
12.
426000
члан 39.
Децембар
часописа „Буџетско
120.000,00
Децембар 2014.
Децембар 2014.
Материјал
став 2. и 6.
2014.
рачуноводство“
Разлог и оправданост набавке: Информисање запослених неопходно за обављање радних задатака.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем интернета и телефонским путем, као и на основу претходног искуства у предметној набавци.
Набавке за потребе
13.
423000
члан 39.
Октобар
обележавања Дана
191.666,66
Септембар 2014.
Октобар 2014.
Услуге по уговору
став 2. и 6.
2014.
ГО Врачар
Разлог и оправданост набавке: Градска општина Врачар слави Славу Светог Саву 25. јануара, а Дан општине 14. октобра. Обичај је да се на Славу и на Дан општине
позове шири скуп званица, не само одборници Скупштине већ и бројни сарадници, представници невладиног сектора, институција културе, личности из политичког и
јавног живота. Средства су потребна за скромне коктеле, уређење простора и друге намене, а ефекат тих средстава је размена идеја, договарање непосредне акције,
неговање традиција и осећај припадности општини Врачар.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 250 од 236
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем тржишта путем телефона.
Ролне за прозивни
426000
члан 39.
Децембар
14.
12.325,00
Јул 2014.
Јул 2014.
систем
Материјал
став 2. и 6.
2014.
Разлог и оправданост набавке: Преузимање тикета из апарата за евидентирања странака ради ефикаснијег и системског рада Услужног центра Градске општине Врачар.
Процењена вредност: Утврђена је на основу нивоа потреба из 2013. године са сагледавањем неопходности у 2014. години, према информацијама о цени прикупљеним
телефонским путем и путем интернета.
Материјал за
426000
члан 39.
15.
150.000,00
Јул 2014.
Јул 2014.
Јул 2014.
потребе матичара
Материјал
став 2. и 6.
Разлог и оправданост набавке: Према Уговору о сарадњи између Градске управе Града Београда и Управе Градске општине Врачар број
404-186/2010, од 7.7.2010.
године, постоји обавеза да се, између осталог, матичарима обезбеди и службена одећа.
Процењена вредност: Утврђена је на основу претходних искустава у набавци предметних добара.
Течност за
426000
члан 39.
Децембар
16.
4.166,66
Јул 2014.
Јул 2014.
ветробране
Материјал
став 2. и 6.
2014.
Разлог и оправданост набавке: За све пословне потребе изабраних, именованих и постављених лица, за потребе рада Управе и за потребе организовања манифестација,
општина Врачар располаже са два службена аутомобила. За те аутомобиле је неопходно обезбедити бензин, техничке контроле, регистрацију, осигурање и поправку како
би били исправни и у складу са прописима укључени у саобраћај.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем тржишта путем телефона.
Новогодишњи и
413000
17.
божићни поклон
Накнаде у натури
члан 39.
Децембар
146.666,00
Октобар 2014.
Децембар 2014.
пакетићи за децу
став 2. и 6.
2014.
запослених
Разлог и оправданост набавке: Од 1992. године Градска општина Врачар за децу запослених организује прославе Нове године, којима присуствују и родитељи који раде
у Градској општини Врачар и одборници Скупштине Градске општине Врачар. Прославом Бадњег дана и Нове године деца се од малена уче православним обичајима и
другим обичајима као што су радост у обележавању празника, даривање, пригодне песме, а није занемарљив ни ефекат дружења. Такође, посебно се организују прославе
за децу из Дома „Драгутин Филиповић Јуса“ које поред карактера помоћи имају и значајан педагошко-психолошки ефекат, јер су штићеници Дома деце без родитеља.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем телефона и интернета.
Новогодишњи и
18.
472000
божићни поклон
Накнаде из буџета
члан 39.
Децембар
пакетићи за децу из
23.833,00
Октобар 2014.
Децембар 2014.
став 2. и 6.
2014.
Дома „Драгутин
Филиповић Јуса“
Разлог и оправданост набавке: Од 1992. године Градска општина Врачар за децу запослених организује прославе Нове године, којима присуствују и родитељи који раде
у Градској општини Врачар и одборници Скупштине Градске општине Врачар. Прославом Бадњег дана и Нове године деца се од малена уче православним обичајима и
другим обичајима као што су радост у обележавању празника, даривање, пригодне песме, а није занемарљив ни ефекат дружења. Такође, посебно се организују прославе
за децу из Дома за незбринуту децу „Драгутин Филиповић Јуса“ које поред карактера помоћи имају и значајан педагошко-психолошки ефекат, јер су штићеници Дома
деце без родитеља.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем телефона и интернета.
Артикли за
19.
70.000,00
423000
члан 39.
Децембар
прославу Бадњег
Децембар 2014.
Децембар 2014.
(у 2015. години)
Услуге по уговору
став 2. и 6.
2014.
дана
Разлог и оправданост набавке: Од 1992. године Градска општина Врачар за децу запослених организује прославе Бадњег дана и Нове године, којима присуствују и
родитељи који раде у Градској општини Врачар и одборници Скупштине Градске општине Врачар. Прославом Бадњег дана и Нове године деца се од малена уче
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 251 од 236
православним обичајима и другим обичајима као што су радост у обележавању празника, даривање, пригодне песме, а није занемарљив ни ефекат дружења.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем телефона и интернета.
20.
укупно:
Интерактивна табла
393.890,00
са пратећим
елементима и
512000
члан 39.
Септембар
314.874,00
Август 2014.
Септембар 2014.
сервис магнетних
Машине и опрема
став 2. и 6.
2014.
белих табли
425000
79.016.00
Текуће поправке и
одржавање
Разлог и оправданост набавке: Неопходна за остварење циљева Градске оппштине Врачар који се односе на унапређење образовање основаца на Врачару.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем телефона и интернета.
Артикли за потребе
426000
Поступак ЈН мале
Децембар
кафе кухиње и
268.750,00
Јул 2014.
Август 2014.
Материјал
вредности
2014.
манифестација
Разлог и оправданост набавке: ГО Врачар организује велики број манифестација те је обичај да учесници буду послужени водом, соком и кафом јер сви они припремају
програме добровољно, без накнаде, те је закључено да Градска општина Врачар треба да им обезбеди минимално послужење. Из средстава за кафе кухињу обезбеђују се
артикли за потребе састанака и за личне потребе изабраних, именованих и постављених лица, што је регулисано одговарајућим актом.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена предметних артикала на тржишту путем телефона и интернета, праћењем досадашње потрошње.
УКУПНО ДОБРА: 4.371.088,58
21.
2. УСЛУГЕ
Редни број
Предмет ЈН
Процењена вредност
(без ПДВ)
Подаци о
апропријацији у
буџету
Основ за изузеће
Оквирни датум
покретања поступка
Оквирни датум
закључења
уговора
Оквирни
датум
извршења
уговора
Израда видео
укупно: 550.000,00
423000
члан 7. став 1. тачка
материјала
2014: 303.333,33
Јул 2014.
Август 2014.
Јануар 2015.
Услуге по уговору
10)
(продукцијске услуге)
2015: 246.666,67
Разлог и оправданост набавке: Градска општина Врачар је дужна да информише грађане о активностима које спроводи. Услуга снимања свих или одабраних активности
Градске општине Врачар, све услуге у продукцијском смислу, одабира и монтирања видео материјала су потребне како би материјал био доступан и употребљив од
стране електронских медија и Градске општине Врачар за прављење својих презентација и постављања вести на сајт.
Процењена вредност: Одређена на основу досадашњег искуства о вредности предметне услуге као и на основу претраживања понуда путем интернета.
укупно: 233.310,00
2.
423000
члан 39.
Услуга „Call centra“
2014: 124.000,00
Јул 2014.
Јул 2014.
Јануар 2015.
Услуге по уговору
став 2. и 6.
2015: 109.310,00
Разлог и оправданост набавке: Услуга „Call centra“ је потребна ради благовремене и перманентне комуникације са грађанима како би они на најбржи начин дошли до
информација у вези са активностима које Градска општина Врачар спроводи, пријавили свој проблем или дали критику рада појединих служби Градске општине Врачар.
Процењена вредност: Одређена на основу досадашњег искуства о вредности предметне услуге као и на основу претраживања понуда путем интернета.
1.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 252 од 236
укупно: 233.310,00
423000
члан 39.
2014: 120.840,00
Јул 2014.
Јул 2014.
Јануар 2015.
Услуге по уговору
став 2. и 6.
2015: 112.470,00
Разлог и оправданост набавке: Праћење активности Градске општине Врачар кроз штампане и електронске медије и услуга анализе медијске позиционираности и
медијског појављивања, као и услуга снимања, претраживања медијске архиве и достављања компакт дискова са нарезаним прилозима како би се имао увид у видљивост
активности које спроводи Градска општина Врачар, тј. да ли грађани могу довољно да се информишу из медија о могућностима које им пружа Градска општина Врачар.
Процењена вредност: Одређена на основу досадашњег искуства о вредности предметне услуге, као и на основу претраживања путем интернета.
Текуће поправке и
4.
Укупно:
одржавање воденог
425000
320.000,00
члан 39.
зида, урбаног
Текуће поправке и
Јул 2014.
Август 2014.
Јануар 2015.
2014: 280.000,00
став 2. и 6.
мобилијара и зелених
одржавање
2015: 40.000,00
површина на Врачару
Разлог и оправданост набавке: Неопходне су поправке и одржавање постављеног воденог зида, урбаног мобилијара и зеленила на свим уређеним површинама
финансираним из буџета Градске општине Врачар да би се спречило њихово даље пропадање.
Процењена вредност: На основу прошлогодишње уговорене вредности услуге одржавања уз додавање већег обима посла и обједињавање свих уређених површина.
Остали трошкови
5.
репрезентације (цвеће,
протоколарни поклони,
акција „На кафу са
54.300,00
423000
члан 39.
Децембар
Јул 2014.
Јул 2014.
председником“;
Услуге по уговору
став 2. и 6.
2014.
ваучери за
угоститељске услуге и
сл.)
Разлог и оправданост набавке: Комуникација са грађанима, са други општинама и градовима, са удружењима подразумева узвратне протоколарне поклоне, сусрете,
поштовање обичаја гостопримљивости и изражавања саосећања, те су због тога предложене набавке наведених услуга и роба.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем интернета, телефонским путем, као и на основу ранијих искустава.
Поставка изложби,
6.
организовање
423000
члан 39.
Децембар
60.500,00
Јул 2014.
Јул 2014.
изложби, промоција
Услуге по уговору
став 2. и 6.
2014.
програма и трибина
Разлог и оправданост набавке: Градска општина Врачар има два изложбена простора намењена афирмацији стваралаштва, а нема ниједног квалификованог дизајнера
вичног постављању изложбених експоната. Реконструкцијом приземља управне зграде направљена су два изложбена простора. У протеклим годинама то су постали у
Београду афирмисани изложбени простори. Циљ организовања изложби, промоција програма јесте да се афирмишу уметници и ствараоци са територије Врачара и
Београда, да се грађанима Врачара омогући да упознају стваралаштво уметника, да се обезбеди могућност интерактивне комуникације са грађанима. У времену
смањених улагања у културу изложбени простори Градске општине Врачар треба да омогуће грађанима да проведу слободно време у сусрету са делима еминентних
стваралаца.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена за конкретну услугу путем интернета.
Услуга котизације за
7.
конференцију
80.000,00
423000
члан 39.
Септембар 2014.
Октобар
Август 2014.
„Microsoft Sinergija
Услуге по уговору
став 2. и 6.
2014.
2014“
Разлог и оправданост набавке: На конференцији ће бити представљени најновији Microsoft-ови оперативни системи Windows 8 и Windows сервер 2012, као и нове
технике виртуализације сервера које се користе у информационом систему Градске општине Врачар.
3.
Услуга електронског
клипинга
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 253 од 236
Процењена вредност: Утврђена је на основу информација прикупљених са сајта конференције.
Услуга замене (израде
8.
и монтаже) архивских
425000
члан 39.
Јул 2014.
полица за архиву
398.815,00
Текуће поправке и
Јул 2014.
Јул 2014.
став 2. и 6.
Управе Градске
одржавање
општине Врачар
Разлог и оправданост набавке: Због недостатка простора за општинску архиру уређен је депо који треба опремити полицама.
Процењена вредност: Истраживањем тржишта путем интернета и телефонске комуникације са потенцијалним понуђачима, о чему је сачињен записник.
Демонтажа и монтажа
423000
члан 39.
Децембар
9.
25.000,00
Јул 2014.
Јул 2014.
бине у великој сали
Услуге по уговору
став 2. и 6.
2014.
Разлог и оправданост набавке: За потребе појединих манифестација које се одржавају у великој сали Градске општине Врачар неопходно је вршити демонтажу, а по
њиховом завршетку поновну монтажу бине.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем интернета, телефонским путем, као и на основу ранијих искустава.
Услуга израде
10.
локацијских скица за
30.000,00
423000
члан 39.
манифестације испре
Август 2014.
Август 2014.
Август 2014.
Услуге по уговору
став 2. и 6.
Храма Светог Саве на
Врачару
Разлог и оправданост набавке: Обавеза предвиђена Правилником о одржавању манифестација, ради добијања одговарајућих сагласности од ЈКП „Зеленило-Београд“ у
циљу испуњавања законских обавеза.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем интернета, телефонским путем, као и на основу ранијих искустава.
425000
11.
Материјална средства
125.000,00
члан 39.
Текуће поправке и
Јул 2014.
Јул 2014.
Јул 2014.
за одржавање зграде
став 2. и 6.
одржавање
Разлог и оправданост набавке: Неопходна за одржавање инфраструктуре управне зграде Градске општине Врачар.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем интернета, телефонским путем, као и на основу ранијих сличних искустава.
425000
12.
Одржавање Птице
50.000,00
члан 39.
Децембар
Текуће поправке и
Јул 2014.
Август 2014.
робот
став 2. и 6.
2014.
одржавање
Разлог и оправданост набавке: Провера и евентуалне поправке еколошке Птице робот „Арка аутомат“ како би се обезбедио њен исправан рад.
Процењена вредност: Утврђена је на основу претходних искустава и испитивањем актуелних цена на тржишту телефонским путем и путем интернета.
Услуга инсталације
13.
централе и пуштање у
425000
296.000,00
члан 39.
рад система за дојаву
Текуће поправке и
Јул 2014.
Јул 2014.
Јул 2014.
став 2. и 6.
пожара у управној
одржавање
згради ГО Врачар
Разлог и оправданост набавке: Безбедност и заштита запослених и имовине.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем интернета, телефонским путем.
Услуга одржавања
14.
425000
лифтовских
166.666,66
члан 39.
Децембар
Текуће поправке и
Јул 2014.
Јул 2014.
постројења у управној
став 2. и 6.
2014.
одржавање
згради Градске
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 254 од 236
општине Врачар
Разлог и оправданост набавке: Редовно одржавање лифтова ради безбедног превоза странака и запослених у управној згради.
Процењена вредност: Утврђена је на основу нивоа потреба из 2013. године са сагледавањем неопходности у 2014. години, према информацијама о цени прикупљеним
телефонским путем и путем интернета.
Услуга редовног
15.
одржавања система
398.920,00
425000
централне
члан 39.
2014: 160.690,00
Текуће поправке и
Јул 2014.
Август 2014.
Август 2015.
климатизације
став 2. и 6.
2015: 238.230,00
одржавање
управне зграде ГО
Врачар
Разлог и оправданост набавке: Неопходно је обезбедити редовно одржавање постојећег система централне климатизације у управној згради ГО Врачар ради
обезбеђивања неопходних климатских услова за рад запослених.
Процењена вредност: Утврђена је на основу нивоа потреба из 2013. године са сагледавањем неопходности у 2014. години, истраживањем цена на тржишту путем
интернета и телефонским путем.
Одржавање система за
16.
вентилацију
(са ХРВ и ВРФ
Укупно:
425000
технологијама) хола
150.000,00
члан 39.
Текуће поправке и
Август 2014.
Август 2014.
Maj 2015.
управне зграде ГО
2014: 100.000,00
став 2. и 6.
одржавање
Врачар, услужног
2015: 50.000,00
центра, галерије и
мултимедијалне сале
Разлог и оправданост набавке: Неопходно је обезбедити одржавање система за вентилацију (са ХРВ и ВРФ технологијама) хола управне зграде Градске општине Врачар,
услужног центра, галерије и мултимедијалне сале, ради обезбеђивања неопходних услова за рад запослених и за грађане – посетиоце и кориснике услуга.
Процењена вредност: Утврђена је на основу нивоа потреба из 2013. године са сагледавањем неопходности у 2014. години, истраживањем цена на тржишту путем
интернета и телефонским путем.
Услуга организовања
17.
новогодишње
424000
члан 39.
Децембар
представе за децу
41.666,66
Специјализоване
Новембар 2014.
Децембар 2014.
став 2. и 6.
2014.
запослених у Градској
услуге
општини Врачар
Разлог и оправданост набавке: Од 1992. године Градска општина Врачар за децу запослених организује прославе Нове године, којима присуствују и родитељи који раде
у Градској општини Врачар и одборници Скупштине Градске општине Врачар. Прославом Бадњег дана и Нове године деца се од малена уче православним обичајима и
другим обичајима као што су радост у обележавању празника, даривање, пригодне песме, а није занемарљив ни ефекат дружења.
Процењена вредност: Утврђена је испитивањем цена предметне услуге на тржишту телефонским путем и путем интернета
18.
Техничка контрола,
прање, замена гума,
42500
члан 39.
Децембар
редовни и ванредни
235.238,00
Текуће поправке и
Јул 2014.
Јул 2014.
став 2. и 6.
2014.
сервиси и сл.
одржавање
службених аутомобила
Разлог и оправданост набавке: За све пословне потребе изабраних, именованих и постављених лица, за потребе рада Управе и за потребе организовања манифестација,
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 255 од 236
Градска општина Врачар располаже са два службена аутомобила. За те аутомобиле је неопходно обезбедити бензин, техничке контроле, регистрацију, осигурање и
поправку како би били исправни и у складу са прописима укључени у саобраћај.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена путем интернета, као и телефонским путем.
Поправка продора
19.
електроинсталација и
425000
162.400,00
члан 39.
негоривих и горивих
Текуће поправке и
Јул 2014.
Август 2014.
Август 2014.
став 2. и 6.
цеви негоривим
одржавање
материјалом
Разлог и оправданост набавке: Законска обавеза противпожарне заштите
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем интернета и телефонским путем.
Услуга одржавања
20.
425000
електроинсталација у
75.000,00
члан 39.
Децембар
Текуће поправке и
Јул 2014.
Јул 2014.
управној згради ГО
став 2. и 6.
2014.
одржавање
Врачар
Разлог и оправданост набавке: Законска обавеза противпожарне заштите.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем интернета и телефонским путем.
Услуга поправке левог
425000
21.
члан 39.
дуплекс лифта у
80.000,00
Текуће поправке и
Јул 2014.
Јул 2014.
Јул 2014.
став 2. и 6.
управој згради
одржавање
Разлог и оправданост набавке: Безбедност и заштита запослених и имовине.
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем интернета и телефонским путем.
Услуга обавезног и
22.
каско осигурања за два
421000
члан 39.
Септембар
службена аутомобила
190.000,00
Август 2014.
Август 2014.
Стални трошкови
став 2. и 6.
2014.
и регистрација
аутомобила
Разлог и оправданост набавке: За све пословне потребе изабраних, именованих и постављених лица, за потребе рада Управе и за потребе организовања манифестација,
Градска општина Врачар располаже са два службена аутомобила. За те аутомобиле је неопходно обезбедити бензин, техничке контроле, регистрацију, осигурање и
поправку како би били исправни и у складу са прописима укључени у саобраћај
Процењена вредност: Утврђена је истраживањем цена на тржишту путем интернета и телефонским путем.
укупно:
61.000,00
423000
члан 39.
Јул 2014.
Јул 2014.
Јануар 2015.
2014: 39.520,00
Услуге по уговору
став 2. и 6.
2015: 21.480,00
Разлог и оправданост набавке: Градској општини Врачар су се обратили грађани и таксисти који користе такси станицу на углу улица Максима Горког и Јужног булевара
са молбом да се постави мобилни тоалет из разлога што у близини не постоји ниједан јавни тоалет који би таксисти могли да користе.
Процењена вредност: Утврђена је на основу досадашњег искуства о вредности предметне услуге, као и на основу претраживања понуда путем интернета.
Услуге контроле и
425000
24.
58.333,33
члан 39.
сервиса ПП апарата и
Текуће поправке и
Јул 2014.
Јул 2014.
Јул 2014.
став 2. и 6.
хидраната
одржавање
Разлог и оправданост набавке: У циљу обезбеђивања исправности противпожарних апарата и хидраната у случају избијања пожара.
23.
Услуга најма
мобилног тоалета
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 256 од 236
Процењена вредност: Утврђена је испитивањем цена предметне услуге телефонским путем и путем интернета, као и на основу претходних искустава.
Истраживање јавног
423000
члан 39.
Август
25.
175.000,00
Јул 2014.
Август 2014.
мњења
Услуге по уговору
став 2. и 6.
2014.
Разлог и оправданост набавке: Услуга истраживања јавног мњења о положају, ставовима и потребама становника Врачара.
Процењена вредност: Утврђена је испитивањем цена предметне услуге на тржишту телефонским путем и путем интернета, као и на основу ранијих искустава.
Услуга стручног
26.
надзора над извођењем
425000
радова на увођењу
Текуће поправке и
члан 39.
Октобар
53.166,00
Август 2014.
Септембар 2014.
грејања у Услужном
одржавање
став 2. и 6.
2014.
центру Градске
општине Врачар
Разлог и оправданост набавке: Како је планирана јавна набавка радова на увођењу грејања у Услужном центру Градске општине Врачар, неопходно је спровести и
набавку за услугу стручног надзора над извођењем предметних радова ради праћења квалитета радова и изведених количина.
Процењена вредност: Стандардна прихваћена вредност услуге стручног надзора износи око 3% процењене вредности радова.
Остале услуге
425000
поправки у управној
члан 39.
Децембар
399.000,00
Текуће поправке и
Јул 2014.
Јул 2014.
згради Градске
став 2. и 6.
2014.
одржавање
општине Врачар
Разлог и оправданост набавке: Разноврсне поправке у управној згради Градске општине Врачар које је немогуће прецизније одредити, а за којима ће се јавити потреба
током године, услед искрсавања различитих кварова и хаварија.
Процењена вредност: Утврђена је оквирно, на основу претходних искустава, за различите поправке и одржавања која могу да искрсну.
Одржавање система
28.
заштите од пожара са
425000
израдом главног
члан 39.
Септембар
399.000,00
Текуће поправке и
Јул 2014.
Август 2014.
пројекта заштите од
став 2. и 6.
2014.
одржавање
пожара у управној
згради ГО Врачар
Разлог и оправданост набавке: Неопходност ради техничког пријема и добијања решења од стране Управе за ванредне ситуације.
Процењена вредност: Утврђена је путем интернета и телефона са сагледавањем неопходности у 2014. години.
Техничка контрола
29.
главног пројекта
425000
члан 39.
Октобар
заштите од пожара у
39.900,00
Текуће поправке и
Септембар 2014.
Октобар 2014.
став 2. и 6.
2014.
управној згради ГО
одржавање
Врачар
Разлог и оправданост набавке: Неопходност вршења техничке контроле израђеног пројекта ради техничког пријема и добијања решења од стране Управе за ванредне
ситуације.
Процењена вредност: Утврђена је према правилима струке где техничка контрола износи 10% вредности главног пројекта.
Израда беџева за
30.
потребе Канцеларије
423000
члан 39.
3.000,00
Јул 2014.
Јул 2014.
Јул 2014.
за равноправност
Услуге по уговору
став 2. и 6.
полова
27.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 257 од 236
Разлог и оправданост набавке: Неопходно за акције које спроводи Канцеларија за равноправност полова.
Процењена вредност: Утврђена је путем интернета и телефона за такву врсту услуга.
УКУПНО УСЛУГЕ: 10.289.051,30
УКУПНО НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ: 14.660.139,88
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Назив директног корисника
Име и презиме, функција
Предлог плана утврдила
Скупштина градске општине Врачар
Тијана Благојевић,
председник
Предлог плана утврдио
Председник градске општине Врачар
Бранимир Кузмановић
Предлог плана утврдило
Веће градске општине Врачар
Предлог плана утврдила
Управа градске општине Врачар
Предлог плана утврдило
Јавно правобранилаштво градске
општине Врачар
Биљана Мировић, јавни
правобранилац
Предлог плана утврдио
Заштитник грађана/грађанки
Зорица Рунић
Сагласна са предлогом плана
Служба за финансијске и заједничке
послове
Бојан Мандић, заменик
начелника
Предлог плана израдио
Одсек за јавне набавке
Милорад Рајковић, шеф
Информатор о раду градске општине Врачар
Бранимир Кузмановић,
председник
Даринка Брајовић,
начелник
Страна 258 од 236
Потпис и печат
Годишњи план набавки за 2014. годину се доноси на основу утврђених и образложених потреба свих директних корисника
буџета Градске општине Врачар, а на основу Одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2014. годину број 96-50/2014-VIII/1,
од 26.6.2014. године.
Предвиђене набавке су у функцији обављања делатности коју врше наведени корисници и у складу су са њиховим планираним
циљевима.
Доставити:
- Управи за јавне набавке
- Државној ревизорској институцији
ПРЕДСЕДНИК
Бранимир Кузмановић
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 259 од 236
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 260 од 236
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 261 од 236
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 262 од 236
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 263 од 236
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 264 од 236
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 265 од 236
.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 266 од 236
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 267 од 236
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 268 од 236
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 269 од 236
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 270 од 236
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 271 од 236
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 272 од 236
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 273 од 236
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 274 од 236
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 275 од 236
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 276 од 236
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 277 од 236
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 278 од 236
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 279 од 236
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 280 од 236
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 281 од 236
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 282 од 236
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 283 од 236
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 284 од 236
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 285 од 236
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 286 од 236
13. Подаци о државној помоћи
Финансирање и суфинансирање пројекта по јавним конкурсима
Градска општина Врачар финансијски подржава пројекте удружења грађана који су значајни за развој
локалне заједнице. На основу Одлуке о начину финансирања програма удружења из буџета градске
општине Врачар (Службени лист града Београда“, број 41/13), градска општина расписује конкурсе за
финансирање пројеката удружења и додељује средства чији је износ утврђен у буџету. Право учешћа
на конкурсу имају невладине, непрофитне и неполитичке организације и удружења грађана која су
регистрована на територији градске општине Врачар, пројекат реализују највећим делом на територији
градске општине Врачар, не краће од две године. Комисија за спровођење јавног конкурса за
финансирање пројеката удружења врши избор пројеката ценећи испуњеност услова и предвиђених
критеријума.
Одлуку о начину финансирања програма удружења из буџета градске општине Врачар можете
погледати на www.vracar.org.rs/skupstina-opstine/odluke-skupstine-opstine/2012/011-4-sednica-12-092013.pdf , као и последњу измену и допуну наведене Одлуке из децембра 2013. године
www.vracar.org.rs/skupstina-opstine/odluke-skupstine-opstine/2012/013-7-sednica-24-12-2013.pdf .
На седници скупштине одржаној 24. децембра 2013. године донета је Одлука о начину, мерилима и
критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета градске
општине Врачар (www.vracar.org.rs/skupstina-opstine/odluke-skupstine-opstine/2012/013-6-sednica-24-122013.pdf ) и Одлуку о о суфинансирању спортских програма и активности из буџета градске општине
Врачар (www.vracar.org.rs/skupstina-opstine/odluke-skupstine-opstine/2012/013-5-sednica-24-12-2013.pdf)
Председник градске општине Врачар расписао је Јавни конкурс за финансирање програма удружења из
буџета градске општине Врачар у 2014. години. Текст јавног конкурса са пријавним обрасцима можете
погледати овде: http://www.vracar.org.rs/arhiva-vesti/index.php?2014-4/1200
По спроведеном конкурсу за избор пројеката у области културе који се финансирају средствима из
буџета општине Врачар, председник општине донео је Одлуку о избору програма удружења који се
финансирају из буџета градске општине врачар у 2014. години
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
ПРЕДСЕДНИК
Број: 920-181/2014-VIII
Датум: 23. јул 2014. године
Београд, Његошева 77
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 287 од 236
Председник Градске општине Врачар, дана 23. јула 2014. године, на основу члана 17. Одлуке о
начину финансирања програма удружења из буџета Градске општине Врачар ("Сл. лист града
Београда", бр. 41/13 и 74/13), а у складу са Одлуком о буџету Градске општине Врачар за 2014. годину
("Сл. лист града Београда", бр. 56/14) и члана 31. став 1. тачка 6. Статута градске општине Врачар (''Сл.
лист града Београда'', бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и 29/13), доноси
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ВРАЧАР У 2014. ГОДИНИ
Бирају се програми удружења који се финансирају из буџета Градске општине Врачар у 2014.
години и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
УДРУЖЕЊЕ "ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ ВРАЧАРА"
САВЕЗ ПРОНАЛАЗАЧА СРБИЈЕ
Београдска отворена школа
"БАЗААРТ"
Невладина организација "Ленон"
Удружење пензионера општине Врачар
Удружење крематиста "Огањ"
Удружење слепих и слабовидих Србије "Бели штап"
Удружење грађана "Заједно заједно"
УДРУЖЕЊА БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА ВРАЧАР БЕОГРАД
83.000,00
83.000,00
74.000,00
68.000,00
67.000,00
67.000,00
66.000,00
65.000,00
64.000,00
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
63.000,00 динара
ТАБЕЛА УДРУЖЕЊА 2014 ПО БОДОВАЊУ КОМИСИЈЕ
К1
0 -10,5
К2
5 - 20
К3
0 - 19,5
К4
5 - 20
К5
10 - 20
укупно
бодова
одобрен
износ у
динарима
"Инклузивна хипотерапија"
10,50
20
0,00
20
20
70,50
83.000,00
САВЕЗ ПРОНАЛАЗАЧА СРБИЈЕ
"РАЗВОЈ КРЕАТИВНИХ
СПОСОБНОСТИ УЧЕНИКА КРОЗ
ПРИМЕРЕ ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ"
10,50
20
0,00
20
20
70,50
83.000,00
Београдска отворена школа
"Видеопедија - предавања најбољих
наставника са Врачара у видео
енциклопедији"
10,5
20
0,28
15
20
65,78
74.000,00
4
"БАЗААРТ"
"ДОБРА ВОДА: ДОБијам, РАдим,
ВОлим, ДАјем
Развој волонтерске базе на Врачару:
обука волонтера за даљи рад у својству
вршњачких едукатора, кроз примену
креативне драме"
10,50
20
7,57
15
10
63,07
68.000,00
5
Невладина организација "Ленон"
"Мала школа рокенрола"
10,50
15
12,5
15
10
63,00
67.000,00
6
Удружење пензионера општине
Врачар
"ПОМОЋ НАЈСИРОМАШНИЈИМ
ПЕНЗИОНЕРИМА НА ОПШТИНИ
ВРАЧАР"
10,5
20
2,5
20
10
63,00
67.000,00
7
Удружење крематиста "Огањ"
"Будимо одговорни према животу, себи
и ближњима"
10,5
20
1,5
10
20
62,00
66.000,00
8
Удружење слепих и слабовидих
Србије "Бели штап"
"Врачарска палета различитости 2014"
0
20
1,73
20
20
61,73
65.000,00
р.б.
назив удружења
1
УДРУЖЕЊЕ "ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ
ВРАЧАРА"
2
3
назив програма
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 288 од 236
9
10
Удружење грађана "Заједно
заједно"
УДРУЖЕЊА БОРАЦА
НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ
РАТА ВРАЧАР-БЕОГРАД
"Школа за родитеље"
10,50
20
0,15
20
10
60,65
64.000,00
"Негујмо традицију"
10,5
20
0
10
20
60,50
63.000,00
Укупно: 700.000,00 динара
по следећим критеријумима:
К1 - припадност предложеног програма приоритетним областима,
K2 - обим реализације предложеног програма на територији Градске општине Врачар,
К3 - проценат учешћа 25% удружења у финансирању предложеног програма,
К4 - остварени резултати удружења претходне 2 године,
К5 - одрживост програма.
Председник Градске општине Врачар закључиће уговор о финансирању програма из буџета
Градске општине Врачар са удружењем чији је програм изабран, најкасније у року од 15 дана од дана
коначности ове Одлуке.
Обавештење о доношењу Одлуке о избору програма удружења којима се из буџета Градске
општине Врачар додељују средства за реализацију програма у 2014. години, објављује се у средствима
јавног информисања, а текст Одлуке на званичној интернет страници Градске општине Врачар у року
од осам дана од дана коначности Одлуке.
Финансирање програма удружења иде на терет Одлуке о буџету Градске општине Врачар за
2014. годину ("Сл. лист града Београда", бр. 56/14), Посебан део буџета за период I-XII 2014. године Раздео 6, Глава 1, Функција 160, Позиција 1, Економска класификација 481.
О реализацији ове Одлуке стараће се Одељење за буџет, привреду и друштвене делатности и
Служба за финансијске и заједничке послове Управе градске општине Врачар.
ПРЕДСЕДНИК
Бранимир Кузмановић с.р.
Председник градске општине Врачар расписао је Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање
пројеката у култури из буџета градске општине Врачар у 2014. години. Одлуку са пратећим обрасцим
ожете погледати овде. http://www.vracar.org.rs/arhiva-vesti/index.php?2014-05/1205
-По спроведеном конкурсу за избор пројеката у области културе који се финансирају средствима из
буџета општине Врачар, председник општине донео је Одлуку о избору пројеката и додели средстава
корисницима у области културe:
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 289 од 236
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
ПРЕДСЕДНИК
Број: 920-191/2014-VIII
Датум: 23. јул 2014. године
Београд, Његошева 77
На основу члана 14. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се
финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Врачар („Сл. лист града Београда“, бр.74/13)
и члана 31. став 1. тачка 6. Статута Градске општине Врачар ("Сл. лист града Београда", бр. 45/08,
17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и 29/13), а у складу са Одлуком о буџету Градске општине Врачар за
2014. годину ("Сл. лист града Београда", бр. 56/14), председник Градске општине Врачар д о н о с и
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ
БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У 2014. ГОДИНИ
Бирају се пројекти и додељују средства корисницима у култури који се финансирају и суфинансирају
из буџета Градске општине Врачар у 2014. години и то:
1. Удружење композитора Србије, Београд, ул. Мишарска 12-14
2. Културни центар Београда, Београд, ул. Кнез Михаилова 6/I
3. Центар за ликовно образовање ,,Шуматовачка“, Београд ,
ул. Шуматовачка 122
4. Фондација за таленте општине Врачар, Београд,
ул. Радослава Грујића 3
5. Удружење ,,СРПСКО - ЈЕВРЕЈСКО ПЕВАЧКО ДРУШТВО“,
Београд, ул. Господар Јевремова 24
150.000,00 динара
150.000,00 динара
75.000,00 динара
75.000,00 динара
50.000,00 динара
Р.б.
подносилац
пријаве
назив пројекта
К1
0-15
К2
0-21
К3
0-19
К4
0-10
К5
0-10
К6
5-15
укупно
бодова
додељен
износ у
динарима
1.
Удружење
композитора
Србије
„23. Међународна трибина
композитора - У част
Стевана Мокрањаца“
5
21
19
10
10
15
80
150.000,00
2.
Културни центар
Београда
XIV Међународни фестивал
„Дани оргуља - dies
organorum“
10
15,6
19
10
10
15
79,6
150.000,00
3.
Центар за ликовно
образовање
,,Шуматовачка“
„Уметничко-образовни
програми и креативне
радионице у Шуматовачкој“
15
21
15
5
5
10
71
75.000,00
4.
Фондација за
таленте општине
Врачар
„Креативна станица“
15
0,3
19
10
10
15
69,3
75.000,00
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 290 од 236
5.
Удружење
,,СРПСКО ЈЕВРЕЈСКО
ПЕВАЧКО
ДРУШТВО“
„Да се никад не понови,
Холокауст, да се никад не
понови - музика пише
сећања, против предрасуда,
расизма, антисемитизма за
толеранцију“
5
20,7
0
10
10
15
60,7
50.000,00
Укупно 500.000,00 динара
по следећим критеријумима:
К1 обим реализације предложеног пројекта на територији Градске општине Врачар,
К2 проценат учешћа корисника у финансирању предложеног пројекта,
К3 остварени резултати учесника предходних година,
К4 квалитет, значај и садржајна иновативност,
К5 стручност координатора и кључних стручњака укључених у пројекат,
К6 дугорочност пројекта.
Обавештење о доношењу Одлуке о избору пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из
буџета Градске општине Врачар објављује се у средствима јавног информисања, а текст Одлуке на
званичној интернет страници Градске општине Врачар, најкасније у року од 8 дана, од дана коначности
Одлуке.
По коначности Одлуке о избору пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета
Градске општине Врачар, председник Градске општине Врачар закључује Уговор о финансирању и
суфинансирању пројекта у култури из буџета Градске општине Врачар, у року од 15 дана.
Финансирање и суфинансирање пројеката у култури иде на терет Одлуке о буџету Градске општине
Врачар за 2014. годину ("Сл. лист града Београда", бр. 56/14), Посебан део буџета за период I - XII
2014. године - Раздео 6, Глава 1, Функција 160, Позиција 1, Извор финансирања 01, Економска
класификација 481.
О реализацији ове Одлуке стараће се Одељење за буџет, привреду и друштвене делатности и Служба за
финансијске и заједничке послове Управе градске општине Врачар.
ПРЕДСЕДНИК
Бранимир Кузмановић
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 291 од 236
-Председник општине Врачар је 7. новембра 2014. године расписао је конкурс за финансирање и
суфинансирање пројеката у култури из буџета градске општине Врачар у 2015. години. Рок за
подношење пријава је 15. март 2015. године. http://www.vracar.rs/arhiva-vesti/index.php?2014-11/1327
-Извештај о реализацији пројеката невладиних организација финансираних из буџета градске
општине Врачар по одлуци председника општине број 920-110/2013-VIII oд 18. мaрта 2013.
године:
У следећем тексту дат је Извештај о реализацији пројеката невладиних организација финансираних из
буџета градске општине Врачар по одлуци председника општине број 920-110/2013-VIII oд 18. мaрта
2013. године:
Одлуком о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета Градске општине
Врачар ("Сл. лист града Београда", бр. 26/06, 4/08 и 9/10), одређени су критеријуми, услови, начин и
поступак финансирања пројеката невладиних, непрофитабилних и неполитичких организација из
буџета Градске општине Врачар.
Чланом 8. Одлуке о начину финансирања пројеката нeвладиних организација из буџета Градске
општине Врачар ("Сл. лист града Београда", бр. 26/06, 4/08 и 9/10), прописано је да се финансирање
пројеката невладиних организација врши на основу јавног конкурса.
На основу члана 11. наведене Одлуке, Решењем председника Градске општине Врачар број 920341/2012-VIII од 23. октобра 2012. године именована је Комисија за спровођење поступка јавног
конкурса за финансирање пројеката невладиних организација и утврђени су задаци Комисије.
У складу са тачком 6. наведеног Решења, Комисија је припремила текст јавног конкурса на
основу утврђених приоритета, пријавни образац, образац описа пројекта, образац буџета пројекта,
одредила проценат новчаног учешћа невладиних организација у укупној вредности пројекта,
разматрала пријаве, извршила бодовање сваког пројекта, сачинила записник о спроведеном поступку
јавног конкурса, утврдила предлог Одлуке о избору пројеката невладиних организација који се
финансирају из буџета Градске општине Врачар у 2013. години, и исти доставила председнику Градске
општине Врачар у року од 10 дана, од дана закључења конкурса.
На основу напред наведеног записника и предлога Комисије, дана 18. марта 2013. године,
председник Градске општине Врачар донео је Одлуку о избору пројеката невладиних организација који
се финансирају из буџета Градске општине Врачар у 2013. години, број 920-110/2013-VIII.
На конкурсу је изабрано 22 пројекта невладиних организација, за чију реализацију су одобрена
средства у износу од 2.000.000,00 динара.
Невладиним организацијама, чији су пројекти изабрани наведеном Одлуком, а који се
финансирају у 2013. години из буџета Градске општине Врачар, појединачно су одобрени следећи
износи:
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 292 од 236
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Фондација за таленте општине Врачар, за пројекат "Учи, ради и таленат гради" - 140.000,00
динара;
Удружење "Деца Врачара", за пројекат "На крилима пегаза до бољег живота" - 130.000,00
динара;
Центар за нове комуникације Докукино, за пројекат "Врачарци заједно" - 115.000,00 динара;
Невладина организација "Ленон", за пројекат "Мала школа рокенрола" - 105.000,00 динара;
Београдска отворена школа, за пројекат "Мали Будо/Светлости велеграда" - 100.000,00 динара;
Друштво за церебралну и дечију парализу Врачар, за пројекат "Ванинституционална подршка
особама са последицама церебралне и дечије парализе са територије Градске општине Врачар" 96.000,00 динара;
Удружење студената електротехнике Европе - Локални комитет Београд, за пројекат
"Berkeley & Belgrade: Build the Future" - 95.000,00 динара;
Удружење грађана Недеља дизајна, за пројекат "Београдска недеља дизајна 2013." - 94.000,00
динара;
Савез проналазача Србије, за пројекат "Развој креативних способности ученика кроз допунско
иновативно образовање" - 92.000,00 динара;
Центар за омладински активизам "Млади и активни", за пројекат "Еко школе Врачара" 91.000,00 динара;
Удружење слепих и слабовидих Србије "Бели штап", за пројекат "...наш прАви корак..." 90.000,00 динара;
Удружење "Еко центар", за пројекат Мали еколог Врачара - Врачар, "Мој комад планете" 88.000,00 динара;
Удружење грађана "Заједно заједно", за пројекат "Локални активизам у служби побољшања
положаја жена" - 88.000,00 динара;
Удружење за помоћ МНРО Врачар, за пројекат "Унапређивање социјалне партиципације особа
са менталном ретардацијом" - 87.000,00 динара;
Удружење дистрофичара Београда, за пројекат "Асистенцијом до бољег живота" - 85.000,00
динара;
Савез извиђача Београда, за пројекат "Извиђачко врачарско пролеће" - 83.000,00 динара;,
Удружење ратних ветерана града Београда, за пројекат "Институционална подршка ратним
ветеранима" - 80.000,00 динара;
Удружење грађана ОЗОН, за пројекат "Дрвеће чује, види, осећа. Чувај га" - 77.000,00 динара;
Удружење грађана за подршку европским интеграцијама "ЕВРОКОНТАКТ", за пројекат
"Унапређење сарадње између јавног и цивилног сектора у градској општини Врачар путем
партнерства на развојиним пројектима" - 73.000,00 динара;
Покрет горана Врачара, за пројекат "Еколошка школа" - 72.000,00 динара;
Удружење пензионера општине Врачар, за пројекат "Помоћ најсиромашнијим
пензионерима на општини Врачар" - 62.000,00 динара;
Центар за фото таленте, за пројекат "ЕКО-ФОТО 2013 - Однос према животној средини" 57.000,00 динара;
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 293 од 236
У складу са тачком 2. исте Одлуке, председник Градске општине Врачар, закључио је
појединачне уговоре са невладиним организацијама чији су пројекти изабрани. Уговори су закључени
8. маја 2013. године.
У члану 3. уговора заључених са невладиним организацијама прописано је да ће се пренос
средстава извршити у року од 5 радних дана од дана потписивања Уговора и то у износу од 60%
одобрених средстава, а преосталих 40% одобрених средстава, по подношењу периодичног
финансијског извештаја корисника средстава и начину утрошка претходно пренетих средстава.
Након потписивања уговора извршенa је уплата 60% одобрених средстава невладиним
организацијама чији су пројекти изабрани на конкурсу, a који се финансирају из буџета Градске
општине Врачар у 2013. години, у укупном износу 1.200.000,00 динара.
Чланом 23. став 1. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета
Градске општине Врачар ("Сл. лист града Београда", бр. 26/06, 4/08 и 9/10), прописано је да су
корисници средстава дужни да доставе извештај председнику Градске општине Врачар о утрошку
одобрених средстава односно реализацији одобрених пројеката периодично, и то по истеку прве
половине рока утврђеног за реализацију пројекта и најкасније 30 дана по завршетку пројекта.
Чланом 4. став 1. алинеја прва, Уговора о финансирању пројекта невладине организације из
буџета Градске општине Врачар, прописано је да је корисник средстава дужан да достави периодични
извештај о утрошку 60% уплаћених средстава најкасније до 30. септембра 2013. године.
Одлуком о буџету Градске општине Врачар за 2013. годину ("Сл. лист града Београда", бр.
69/2012, 29/2013, 50/2013 и 74/2013), Посебан део буџета за период I-XII 2013. године - Раздео 2, Глава
1, Функција 160, Позиција 1, Извор финансирања 01, Економска класификација 481, планиранa су
средства у износу од 2.575.317,00 динара.
На основу Периодичних извештаја достављених до 30. септембра 2013. године, председник
Градске општине Врачар донео је Закључак, број 920-378/2013-VIII дана 24. октобра 2013. године,
којим је усвојио Периодични извештај о утрошку уплаћених средстава за финансирање пројеката
невладиних организација из буџета Градске општине Врачар и реализацији одобрених пројеката по
одлуци председника општине број 920-110/2013-VIII од 18. марта 2013. године, утврдио да су
невладине организације наменски утрошиле пренета средства у висини од 60% и одобрио пренос
преосталих 40% средстава невладиним организацијама чији су пројекти финансирани из буџета
Градске општине Врачар у 2013. години.
Наведени Закључак је реализован уплатом преосталих 40% одобрених средстава, невладиним
организацијама, дана 7. новембра 2013. године, у укупном износу од 800.000,00 динара.
Чланом 4. став 1. алинеја друга, Уговора заључених са невладиним организацијама, прописано је
да је корисник средстава дужан да достави Извештај председнику Градске општине Врачар о утрошку
одобрених средстава, односно реализацији одобрених пројеката и то: Завршни извештај о утрошку
укупно одобрених средстава, односно реализацији одобреног пројекта, најкасније у року од 30 дана од
дана завршетка пројекта, a чланом 5. став 1. уговора да је корисник дужан да реализује пројекат
најкасније до 15. децембра 2013. године.
Невладине организације по реализацији пројекта, а у складу са уговорним обавезама, доставиле
су Завршни извештај о утрошку укупно уплаћених средстава, односно реализацији одобрених
пројеката.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 294 од 236
Председник Градске општине Врачар, донео је Закључак број 920-105/2014-VIII, дана 7. маја
2014. године, којим је усвојио Извештај о финансирању пројеката невладиних организација из буџета
Градске општине Врачар по Одлуци председника Градске општине Врачар, 920-110/2013-VIII од 18.
марта 2013. године, и утврдио да су невладине организације чији су пројекти финансирани из буџета
Градске општине Врачар у 2013. години наменски утрошиле пренета средства.
Чланом 24. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета Градске
општине Врачар ("Сл. лист града Београда", бр. 26/06, 4/08 и 9/10), прописано је да надзор над
извршавањем уговором утврђених послова по овој Одлуци врши Управа градске општине Врачар.
Одељење за буџет, привреду и друштвене делатности као надлежни орган Управе градске
општине Врачар, разматрало је извештаје следећих невладиних организација:
1. Фондација за таленте општине Врачар, за пројекат "Учи, ради и таленат гради".
Пројекат је реализован кроз радионичарске активности из глуме, ликовне уметности и
математике. У радионицама су даровита деца, препозната у раном добу, развијала своје интелектуалне
и стваралачке активности уз адекватну стручну помоћ, уз подстицање њихове креативности, а
применом најсавременијих метода у процесу рада.
Обука талената у радионицама трајала је три месеца, односно радионице су почеле са радом у
септембру и трајале до половине децембра. Активности радионица из глуме заснивале су се на игри,
кроз вежбу покрета, гласа, слободе личног изражавања уз коришћење основних глумачких израза
прилагођених узрасту деце, вежбама којима се деца ослобађају од негативних емоција као што су: стид,
страх, агресивност, бол, туга, као и вежби концентрације и памћења. Ликовне радионице су се
заснивале на одржавању колоритног сензибилитета, фокус је на развијању личног израза и личног
става, при чему приоритет је практичан рад на употребном предмету. Радионице из математике
базирале су се на развоју позитивног односа према математици, логичком размишљању и изради
задатака за такмичење са нешто већим захтевима. Директни корисници су били деца узраста од 10 до
15 година. Сарадници на пројекту су били: педагози, наставници, родитељи и полазници из претходних
радионица.
Фондација за таленте општине Врачар, доставила је финансијски извештај:
укупна вредност
пројекта
одобрено
348.500,00 динара
140.000,00 динaра
уплаћено (60%)
уплаћено (40%)
18.6.2013. године
7.11.2013.године
84.000,00 динара
56.000,00 динара
утрошено
140.000,00 динaра
2. Удружење "Деца Врачара", за пројекта "На крилима Пегаза до бољег живота".
Радом у заједничким радионицама је промовисана инклузија, што је имало за циљ да се деца са
посебним потребама укључе у потпуно нови систем васпитања и образовања. Методе које је Удружење
користило у раду су хипотерапија и инклузија, уз поштовање начела родне равноправности. У
радионицама су учествовала деца из основних школа "Душан Дугалић", "Светозар Марковић", "Краљ
Петар II Карађорђевић", предшколских установа "Луња", "Каспер" и "Мића и Аћим". Организован je и
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 295 од 236
извршен превоз коња у специјалним возилима са ергеле коњичког клуба "Пегаз", са хиподрома, у
двориште основне школе "Душан Дугалић", а за обуку јахања ангажовани су и инструктори јахања.
Поред хипотерапије у инклузивним радионицанма су реализоване и друге радионице: физикална
(развој равнотеже, јачање мускулатуре и сл.), психолошка (повећање самопоуздања, повећање
интересовања за спољни свет), социјална и едукативна (развој љубави према животињама, моторичко
планирање, дружење са вршњацима и др.). Заједничке радионице су допринеле инклузији деце са
посебним потребама кроз унапређење васпитно образовног рада.
Удружење "Деца Врачара", доставило је финансијски извештај:
укупна вредност
пројекта
одобрено
300.000,00 динара
130.000,00 динaра
уплаћено (60%)
уплаћено (40%)
4.7.2013. године
7.11.2013.године
78.000,00 динара
52.000,00 динара
утрошено
130.000,00 динaра
3. Центар за нове комуникације Докукино, за пројекат "Врачарци заједно".
Пројекат је реализован кроз обуку запослених у Грaдској општини Врачар, креирана стратегија
која ће се користити за имплементацију будућих циљева, а у вези са промоцијом активности општине,
успоставља се непосредна online комуникација са грађанима и јача се сарадња са организацијама
цивилног друштва путем друштвених мрежа.
На основу анкетирања запослених и активиста организована је евалуацијска анализа
интересовања и нивоа едукације запослених у општини, резултати упинтника су коришћени за
креирање курикулума радионице и прављење стратегије. Обука је организована према пројектованом
плану и резултатима упитника, утврђене теме на основу спроведене анкете о интересовањима и
вештинама учесника. Обуци је присуствовало преко 20 учесника, представника запослених у Градској
општини Врачар и представника организација грађанског друштва, подучавајући се о пословној
употреби нових медија и друштвених мрежа, са циљем отварања локалних институција
имплементација комуникативне стратегије. Снимљен и монтиран видео материјал, у форми две видео
репортаже/интервјуа са представницима општине и организација око поставке монтираног материјала
на YouTube о раду на обуци једне особе запослене у општини задужене за информисање и једне
представнице организације грађанског друштва. Активиран волонтер који је два месеца водио налог на
друштвеној мрежи twitter.
Центар за нове комуникације Докукино, доставио је финансијски извештај:
укупна вредност
пројекта
одобрено
243.000,00 динара
115.000,00 динaра
уплаћено (60%)
уплаћено (40%)
4.7.2013. године
7.11.2013.године
69.000,00 динара
46.000,00 динара
утрошено
115.000,00 динaра
4. Невладина организација "Ленон", за пројекат "Мала школа рокенрола".
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 296 од 236
Пројекат је реализован кроз теоретске и практичне радионичарске активности. У радионицама
су талентована деца, уз адекватну стручну помоћ, разврстана у групе према степену музичког
образовања и интересовања.
Мала школа рокенрола почела је са радом априла месеца и окончала план и програм радионица
септембра 2013. године. Полазници су савладали и усавршили свирање на гитари, басу, бубњевима, рок
певању, стекли теоријска знања о настанку и развоју рокенрола, рок култури, рок лектири и рок
поезији. Између часова-радионица инсистирало се на преслушавању неких важних албума, гледању рок
филмова, препоручена рок литература. У практичном радионичарском делу наставе формирана четири
бенда су вежбала за јавне наступе у основним врачарским школама. Организовано полагање за три
нивоа полазника, подељене су дипломе за успешно савладано градиво, изведена три јавна наступа и
издат ЦД са студијском компилацијом песама полазника.
Невладина организација "Ленон", доставила је финансијски извештај:
укупна вредност
пројекта
одобрено
600.000,00 динара
105.000,00 динaра
уплаћено (60%)
уплаћено (40%)
18.6.2013. године
7.11.2013.године
63.000,00 динара
42.000,00 динара
утрошено
105.000,00 динaра
5. Београдска отворена школа, за пројекат "Мали Будо/Светлости велеграда".
Пројект се реализовао у више фаза: продукција, постпродукција и планирана
дистрибуција/пласман филма "Мали Будо" и промотивне активности везане за филм и тематику којом
се бави. Пројекат се бави актуелном темом становника великог града и досељених у велики град,
људским правима и непоштовању истих.
Филм је урађен по највишим светским стандардима, технолошким и кадровским иновацијама у
свету филма. Учесници пројекта успоставили су комуникацију са еминентним страним продуцентима,
дистрибутерима, представницима светских фестивала специјализованих за филмове из Југоисточне
Европе.
Уговорено приказивање радне верзије филма на Интернационалном филмском и музичком
фестивалу "Кустендорф", 22. јануара 2014. године, на позив редитеља и оснивача Емира Кустурице.
Објављени су медијски бројни интервјуи са ауторима филма, штампано је више насловних страна у
часописима са актерима филма у промотивне сврхе, док је дневна штампа пропратила учешће филма и
најаву приказивања на фестивалима у Аустрији – пројекције у 7 градова, фестивалу у Ванкуверу,
Бањалуци, Хрватској, Словенији, Црној Гори и Македонији. Организована припрема премијере на
Берлинском филмском фестивалу – Берлинале, у периоду од 6. до 12. фебруара 2014. године, док се
београдска премијера очекује у првој половини септембра 2014. године.
Београдска отворена школа, доставила је финансијски извештај:
укупна вредност
пројекта
одобрено
Информатор о раду градске општине Врачар
уплаћено (60%)
уплаћено (40%)
18.6.2013. године
7.11.2013.године
утрошено
Страна 297 од 236
29.900.000,00 динара
100.000,00 динaра
60.000,00 динара
40.000,00 динара
100.000,00 динaра
6. Друштво за церебралну и дечију парализу Врачар, за пројекат "Ванинституционална подршка
особама са последицама церебралне и дечије парализе са територије Градске општине Врачар".
Реализацијом пројекта је извршена процена потреба Друштва за церебралну и дечију парализу
Врачар за услугама у систему здравствене и социјалне заштите. Процењени подаци добијени су
анкетирањем чланова Друштва.
На основу исказаних потреба дефинисане су и врсте услуга, у односу на већ постојећа системска
решења. Добијени подаци су искоришћени за израду процене за акционо и стратешко планирање
сервиса подршке. У сарадњи са Савезом за церебралну и дечију парализу Београда развијене и
спроведене социјалне услуге: дневни боравак за вишеструко ометена лица, помоћ у кући и ван куће,
викенд програм и саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге. Активност запошљавања
реализована преко Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање ОСИ–Сунце ЦДП
д.о.о, преко програма Националне службе за запошљавање у партнерству са Савезом за церебралну и
дечију парализу Беогада. Директни корисниници су чланови Друштва, а индиректни њихове породице.
Друштво за церебралну и дечију парализу Врачар, доставило је финансијски извештај:
укупна вредност
пројекта
одобрено
601.000,00 динара
96.000,00 динaра
уплаћено (60%)
уплаћено (40%)
4.7.2013. године
7.11.2013.године
57.600,00 динара
38.400,00 динара
утрошено
96.000,00 динaра
7. Удружење студената електротехнике Европе - Локални комитет Београд, за пројекат "Berkeley &
Belgrade: Build the Future".
Пројектом "Berkeley & Belgrade: Build the Future", реализовано такмичење у програмирању у
сарадњи са студентском организацијом "Tau Beta Pi" са Универзитета "Berkeley", одржано у Berkeley и
Београду.
Циљ пројекта је планирање и реализација социјалне мреже, тј. веб апликације која ће повезати
одређене социјалне групације. На такмичењу у Београду од 100 пријављених учесника подељених у
четири тима издвојено је 48 такмичара који су наставили такмичење. Одабрани такмичари
презентовали су своје идеје стручном жирију, сачињеном од професора и асистената са
Електротехничког факултета. На такмичењу проглашен најбољи тим из Београда, као и победник
Универзитета у Београду и "Berkeley".
Удружење студената електротехнике Европе - Локални комитет Београд, доставило је финансијски
извештај:
укупна вредност
пројекта
одобрено
201.200,00 динара
95.000,00 динaра
Информатор о раду градске општине Врачар
уплаћено (60%)
уплаћено (40%)
4.7.2013. године
7.11.2013.године
57.000,00 динара
38.000,00 динара
утрошено
95.000,00 динaра
Страна 298 од 236
8. Удружење грађана Недеља дизајна, за пројекат "Београдска недеља дизајна 2013".
Београдска недеља дизајна је мултитисциплинарни образовни фестивал у Србији и региону.
Фестивал је ове године одржан у Музеју савремене уметности у Београду под називом Осма
традиционална Београдска недеља дизајна "иновација на квадрат".
У оквиру пројекта реализовало се девет радионица и постављено је дванаест врхунских
изложби, у сарадњи са државним институцијама, страним амбасадама, културним институцијама и
компанијама. Циљ београдске недеље дизајна је спречавање одлива мозгова, обезбеђивање
континуираног образовања, подстицај развоју привреде и ширење европских вредности. Радионице су
развстане према теми у неколико група креативних индустрија, а намењене су професионалцима,
почетницима и студентима. Учешће у радионицама је било бесплатно. Поред радионица организоване
су изложбе, конкурси и музички програми. Публици је представљено четрдесет светских и домаћих
стручњака из области дизајна, архитектуре, брендинга, медија, едукације, грађевине и урбаног
планирања.
Удружење грађана Недеља дизајна, доставило је финансијски извештај:
укупна вредност
пројекта
одобрено
2.866.500,00 динара
94.000,00 динaра
уплаћено (60%)
уплаћено (40%)
4.7.2013. године
7.11.2013.године
56.400,00 динара
37.600,00 динара
утрошено
94.000,00 динaра
9. Савез проналазача Србије, за пројекат "Развој креативних способности ученика кроз допунско
иновативно образовање".
Пројекат jе реализован у пет школа на Врачару: XIV београдској гиманазији, техничкој школи
ГСП
и основним школама: "Краљ Петар II Карађорђевић", "Светозар Марковић" и "Јован
Миодраговић", и то у две фазе:
У првој фази, реализована образовна радионица у ОШ "Светозар Марковић" и ОШ "Краљ Петар
II Карађорђевић"; на тему улога и значај интелектуалне својине: проналасци, патенти, модели,
индустријски дизајн, ауторско право, робне марке и брендови. Предавања су пратили илустровани
радови.
У другој фази су представљене креативне радионице које су подразумевале активно учешће
ученика, дискусије, питања и одговоре на теме за које су ученици заинтересовани, приказани су радови
ученика и експерименти из физике и хемије. Група од 40 ученика упознала се са светским
достигнућима у циљу промовисања стваралаштва и обележавања Светског дана науке, а спроведена је
и посета Музеју науке. Организована је и реализована завршна манифестација у холу Градске општине
Врачар, где су додељене награде и признања најбољим ученицима и приказана Изложба стваралаштва
младих. У пројекту је учествовало око 120 ученика.
Савез проналазача Србије, доставио је финансијски извештај:
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 299 од 236
укупна вредност
пројекта
одобрено
316.650,00 динара
92.000,00 динaра
уплаћено (60%)
уплаћено (40%)
4.7.2013. године
7.11.2013.године
55.200,00 динара
36.800,00 динара
утрошено
92.000,00 динaра
10. Центар за омладински активизам "Млади и активни", за пројекат "Еко школе Врачара".
Пројекат је реализован промовисањем заштите животне средине и здравог начина живота за
школску децу коришћењем бицикала као видом рекреације у свакодневним активностима.
Пројекат је реализован у дворишту ОШ "Јован Миодраговић". Реализација је започела тако што
се у еко акцији уз помоћ удружења уредило школско двориште, поставиле клупе, канте за смеће и
држачи за бицикле, које су ученици сами израдили од дрвених летвица. На тај начин су ученици који су
укључени у програм "Еко школе Врачара" показали развијену свест о значају очувања животне средине
и послали су поруку да уређењем свог дворишта доприносе заштити животне средине. Одржан је јавни
час у школи са циљем да се подигне свест деце о екологији и промовише здрав стил живота. Након
реализације програма Центар за омладински активизам обишао је школе и спровео неформалан
разговор са ученицима о сврсисходности ове акције.
Центар за омладински активизам "Млади и активни", доставио је финансијски извештај:
укупна вредност
пројекта
одобрено
262.500,00 динара
91.000,00 динaра
уплаћено (60%)
уплаћено (40%)
18.6.2013. године
7.11.2013.године
54.600,00 динара
36.400,00 динара
утрошено
91.000,00 динaра
11. Удружење слепих и слабовидих Србије "Бели штап", за пројекат "...наш прАви корак...".
Овим пројектом је реализована активност на отварању првог сервиса за едукацију слепих и
слабовидих особа у Србији и тиме су се стекли услови за отварање Центра за обуку у самосталном
кретању слепих и слабовидих особа.
Реализацијом пројекта успешно је завршена обука две слепе особе за самостално кретање уз
помоћ технике белог штапа. До сада су се слепи и слабовиди образовали за ту врсту занимања у
Бугарској. Обука је извршена у затвореном простору (канцеларија - двориште), и на отвореном
простору – улици, уз формирање траса за кретање према индивидуалним потребама учесника у
пројекту. Спроведена је кампања за куповину пса и школовање дресера паса водича. Реализована је
акција "Прошетајмо заједно", поводом обележавања 15. октобра светског дана белог штапа, на релацији
од трга "Славија" до Градске општине Врачар.
Удружење слепих и слабовидих Србије "Бели штап", доставило је финансијски извештај:
укупна вредност
пројекта
одобрено
305.909,00 динара
90.000,00 динaра
Информатор о раду градске општине Врачар
уплаћено (60%)
уплаћено (40%)
2.8.2013. године
7.11.2013.године
54.000,00 динара
36.000,00 динара
утрошено
90.000,00 динaра
Страна 300 од 236
12. Удружење "Еко центар", за пројекат Мали еколог Врачара - Врачар,"Мој комад планете".
Пројекат је реализован путем еколошких радионица одржаним ученицима другог разреда
основних школа: "Свети Сава", "Јован Миодраговић", "Синиша Николајевић", "Краљ Петар II
Карађорђевић", "Душан Дугалић", "Владислав Робникар" и "Светозар Марковић". У пројекат су били
укључени стручњаци - еколози, који су поред деце едуковали и наставнике о основним елементима
еколошке културе, главним покретачима одрживог развоја.
Радионице су трајале по три дана у свакој основној школи и биле су интерактивне. Први дан
радионице, деца су у дружењу са екологом стекла основна знања о заштити животне средине. Други
дан су деца читала причу "Добро дрво", анализом и разговором деци су приближени проблеми
животне средине у ужем окружењу. Трећи дан радионице, подељено је 1000 примерака часописа "Мали
еколог Врачара", са темама и мотивима Врачара и богатим илустрацијама урбане екологије. Пројекат је
завршен трибином за децу "Како да Врачар буде чистији, зеленији и здравији".
Удружење „Еко центар“, доставило је финансијски извештај:
укупна вредност
пројекта
одобрено
294.000,00 динара
88.000,00 динaра
уплаћено (60%)
уплаћено (40%)
4.7.2013. године
7.11.2013.године
52.800.00 динара
35.200,00 динара
утрошено
88.000,00 динaра
13. Удружење грађана "Заједно заједно", за пројекат "Локални активизам у служби побољшања
положаја жена".
Пројекат "Локални активизам у служби побољшања положаја жена" је реализован кроз две
интерактивне радионице. У фокусу радионица је било искорењивање предрасуда везаних за сексуално и
родно засновано насиље (СРЗН) што доприноси превенцији и смањењу насиља према женама.
Спроведен је пројекат низом активности почев од едукативних предавања и радионица,
интернет презентације и саветовалишта, штампања брошуре, летака, постера и сл, како би се на најбољи
начин презентовале и оснажиле вештине учесница из области које су директно везане за активизaм,
родну равноправност и насиље према женама. У радионицама је презентован феномен насиља над
женама и даљи ангажман у превенцији и борби против истог. Уз домаћине програма присуствовале су
гошће социјалистичке омладине Немачке, и том приликом су размењена искуства о изналажењу начина
за што ефикаснију борбу против насиља над женама. Реализацији акције "45 није само број", на Тргу
Соје Јовановић, је присуствовало 20 позваних гостију, а 150 особа је написало своју поруку против
насиља над женама и анимирано је преко 1.000 случајних пролазника.
Удружење грађана "Заједно заједно", доставило је финансијски извештај:
укупна вредност
пројекта
одобрено
244.000,00 динара
88.000,00 динaра
Информатор о раду градске општине Врачар
уплаћено (60%)
уплаћено (40%)
4.7.2013. године
7.11.2013.године
52.800.00 динара
35.200,00 динара
утрошено
88.000,00 динaра
Страна 301 од 236
14. Удружење за помоћ МНРО Врачар, за пројекат "Унапређивање социјалне партиципације
особа са менталном ретардацијом".
Реализацијом пројекта промовисан је програм радно окупационог ангажмана за МНР особе, а
место за спровођење пројектних активности је ОШ "Душан Дугалић".
Спровођењем пројекта прикупљене су информације о потреби конкретног вида подршке
особама са менталном ретардацијом у циљу побољшања њихове социјалне партиципације. Пројекат је
реализован је кроз 12 радно - окупационих радионица.
Програм радионица је спроведен на тај начин да се чланови удружења обуче новим социјалним
вештинама, да се интеграцијом укључе у ширу социјалну средину, инклузијом у вршњачку средину и
то све са циљем да се повећа социјална партиципација особа са менатлном ретардацијом које живе на
територији Градске општине Врачар.
Пружена подршка у решавању практичних проблема у свакодневном животу (на пример кућни
послови, лична хигијена, набавка намирница, манипулација са разним алатима и материјалима)
реализована је кроз кућне посете и ангажовање волонтера и личних пратилаца, са пружањем стручне
помоћи и подршке персоналне асистенције у решавању практичних проблема, кроз симулацију
активности свакодневног живота у циљу примене социјалних вештина у различитим животним
ситуацијама.
Удружење за помоћ МНРО Врачар, доставило је финансијски извештај:
укупна вредност
пројекта
одобрено
365.000,00 динара
87.000,00 динaра
уплаћено (60%)
уплаћено (40%)
18.6.2013. године
7.11.2013.године
52.200,00 динара
34.800,00 динара
утрошено
87.000,00 динaра
15. Удружење дистрофичара Београда, за пројекат "Асистенцијом до бољег живота".
Реализацијом пројекта покренуће се "Сервис асистента на позив", формиран да буде на услузи
како запосленим са инвалидитетом, тако и свим редовним члановима Удружења, са радним временом
од 8 до 16 сати, како би им се омогућило да много лакше обављају послове које раније нису могли да
обављају.
Пројектом је ангажован персонални асистент и лице за пружање психолошке подршке, са циљем
да се прошири и вишеструко унапреди спектар услуга који се пружа корисницима. У сервису су
ангажовани едуковани асистенти који су у стању да пруже висок ниво услуге, што доприноси вишем
квалитету живота чланова и њихових породица. Поред помоћи у кретању, асистенти пружају помоћ и у
извршавању послова, који због ограничених физичких активности захтевају снагу и спретност у
обављању радних задатака особа са инвалидитетом (на пример: услужно фотокопирање, коричење и
дигитална штампа).
Удружење дистрофичара Београда, доставило је финансијски извештај:
укупна вредност
пројекта
одобрено
Информатор о раду градске општине Врачар
уплаћено (60%)
уплаћено (40%)
утрошено
Страна 302 од 236
365.000,00 динара
85.000,00 динара
18.6.2013. године
7.11.2013.године
51.000,00 динара
34.000,00 динара
85.000,00 динaра
16. Савез извиђача Београда је за пројекат "Извиђачко врачарско пролеће".
Реализацијом овог пројекта, Савез извиђача Београда је децу основних школа "Синиша
Николајевић", "Светозар Марковић" и "Јован Миодраговић" упознао са радом извиђачке организације
путем едукативних интерактивних радионица, организовањем једнодневних и вишедневних излета,
извиђачких такмичења и дружења.
У пројекту је био заступљен велики број активности неформалног садржаја обуке и дружења
која воде ка њиховој социјализацији и развоју, са фокусом на непосредно дружење са вршњацима.
Пројекат "Извиђачко врачарско пролеће"намењен је деци трећег и четвртог разреда, интерактивног
карактера је и на необичан начин упознаје децу са значајем извиђачке организације.
Деца из ОШ "Синиша Николајевић" су са извиђачком јединицом, јатом "Штрумфови", у месецу
мају на дводневном такмичењу под називом "Илегалац на старом граду", у организацији извиђача
"Васа Пелагић", учествовала и освојила 3. место. Реализована сарадња са Рекреативно образовним
центром "Врачар" где је и одржано шест једнодневних радионица у којима су учествовали предшколци
и основци од првог до четвртог разреда врачарских основних школа. Шест чланова Савеза извиђача је
савладало десетодневну обуку за воднике, спроведене су две радионице у природи за врачарске
предшколске установе и реализован је излет у Вршац и Белу Цркву за 42 учесника пројекта.
Наведеним методама обуке ојачана је свест и стечена су нова сазнања деце о значају извиђачке
организације, а Савез је добио нове чланове са Врачара који ће у наступајућем периоду достојно
представљати Врачар у свим активностима организације Београда и Србије.
Савез извиђача Београда, доставио је финансијски извештај:
укупна вредност
пројекта
одобрено
340.000,00 динара
83.000,00 динара
уплаћено (60%)
уплаћено (40%)
18.6.2013. године
7.11.2013.године
49.800,00 динара
33.200,00 динара
утрошено
83.000,00 динaра
17. Удружење ратних ветерана града Београда, за пројекат "Институционална подршка ратним
ветеранима".
Пројекат "Институционална подршка ратним ветеранима" осмишљен је као програм подршке
ратним ветеранима кроз обезбеђивање континуитета активности Удружења.
Промовисана је презентација месечног јавног гласила српских ветерана, часописа "Наша
Истина", спроведена креативна радионица на тему ратних траума, тј. посттрауматског стресног
поремећаја и извршена подела 400 пропусница за коришћење базена Спортског центра "Олимп Звездара". Обележени су значајни историјски датуми у 2013. години, извршена је посета спомен
обележјима, учествовање на трибинама, семинарима и округлим столовима.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 303 од 236
Члановима Удружења стално је доступана канцеларија и сервис услуга које се пружају почев од
најпростијих као што је бесплатно копирање до посредовања у име ратних ветерана код разних
институција за остваривање њихових права. Поред ових сервисних услуга пружа се и социјално хуманитарна подршка најугроженијим припадницима организације. Подељено је 160 пакета основних
животних намирница изабраним члановима Удружења, као подршка.
Удружење ратних ветерана града Београда, доставило је финансијски извештај:
укупна вредност
пројекта
одобрено
2.085.000,00 динара
80.000,00 динара
уплаћено (60%)
уплаћено (40%)
18.6.2013. године
7.11.2013.године
48.000,00 динара
32.000,00 динара
утрошено
80.000,00 динaра
18. Удружење грађана ОЗОН, за пројекат "Дрвеће чује, види, осећа. Чувај га".
Еколошко уметнички пројекат који је становницима Врачара скренуо пажњу на дрвореде, и
појединачна стабла, и на шаљив начин промовисао значај зеленила града и заштите животне средине.
Дрвореду и појединачним стаблима се на сликовит начин удахнуо "живот". На одабрана стабла
на територији општине Врачар постављене су очи јунака из стрипова уз сагласност надлежних
институција, са циљем да пробуде свест и да се уочи значај паркова и унутар урбаних система зеленила
дрвореда, појединачних стабала, жардињера и др. На овај начин послата је недвосмислена порука да је
наш град жива структура и да је у њему све, па и појединачно стабло вредно пажње и бриге. Ради
реализације пројекта, интерактивне радионице дана 25. септембра 2013. године и 11. октобра 2013.
године, анимирале су велики број Врачараца да израде креативне предмете и дају допринос својим
идејама за потребе уличне инсталације. Уметничке инсталције поставњене су на четири локације на
Врачару.
Удружење грађана ОЗОН, доставило је финансијски извештај:
укупна вредност
пројекта
одобрено
260.000,00 динара
77.000,00 динара
уплаћено (60%)
уплаћено (40%)
4.7.2013. године
7.11.2013.године
46.200,00 динара
30.800,00 динара
утрошено
77.000,00 динaра
19. Удружење грађана за подршку европским интеграцијама "ЕВРОКОНТАКТ", за пројекат
"Унапређење сарадње између јавног и цивилног сектора у градској општини Врачар путем
партнерства на развојиним пројектима".
Реализацијом пројекта успостављена је непосредна и квалитетна сарадња између локалне
самоуправе и невладиног сектора у Градској општини Врачар, заснована на заједничком интересу и
развојним пројектима.
Организоване радионице едукативног програма за управљање пројектним циклусом биле су у
складу са европским стандардима, у које су укључени представници општинске управе, буџетски
корисници и представници невладиних организација. Тема радионица је начин претраживања
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 304 од 236
доступних донаторских програма и припрема пројектних предлога за реализацију пројекта у складу са
методологијом прихваћеном у Европској унији. Обука представника локалне самоуправе и локалних
предузећа и институција "Управљање пројектним циклусом (УПЦ) у складу са стандардима Европске
Уније" спроведена је кроз 4 радионице.
Округли сто на тему "Могућности унапређења сарадње између јавног и цивилног сектора у
Градској општини Врачар" одржан је 18. новембра 2013. године, на коме је учешће узело 45
представника локалне самоуправе, локалних јавних предузећа, установа и организација цивилног
друштва са територије Градске општине Врачар.
Удружење грађана за подршку европским интеграцијама "ЕВРОКОНТАКТ", доставило је финансијски
извештај:
укупна вредност
пројекта
одобрено
316.000,00 динара
73.000,00 динара
уплаћено (60%)
уплаћено (40%)
4.7.2013. године
7.11.2013.године
43.800,00 динара
29.200,00 динара
утрошено
73.000,00 динaра
20. Покрет горана Врачара, за пројекат "Еколошка школа".
Пројектом су се деца са Врачара, узраста од 10 до 15 година упознала о могућностима заштите
животне средине. Деца Врачара су се упознала са флором и фауном на локацији "Шупља стена" под
Авалом у периоду вегетације.
Деци је на пригодан начин, сходно узрасту, презентован начин производње лековитог и
зачинског биљног материјала, прављење чајева, сокова и мирисних врећица, прављење аранжмана од
сувог цвећа, грана и шишарица, као и упознавање са гљивама и њихово чување. Поред упознавања са
биљкама деца су се упознала и са врстама птица на тој локацији, начину њиховог препознавања и
заштите. Сакупљан је и осушен биљни материјала за хербаријуме. Орагнизована садња из семена,
производња садница и узимање резница, као и израда учила за следеће генерације горана који ће
користити "Шупљу стену" за упознавање са флором и фауном. Учесници у пројекту били су и
професори са Шумарског факултета, који су одржали неформално предавање о узроцима и настанку
ерозије, као и штетним последицама узрокованим неадекватним односом према природи. У току
предавања пуштани су слајдови терена пре и после реновирања и реконструкције флоре Шупље стене,
тако да су деца имала и визуелни контакт са флором Шупље стене. Директан контак остварен је у
шетњи кроз природу како би се све што је забележено у теорији и видело на терену.
Покрет горана Врачара, доставио је финансијски извештај:
укупна вредност
пројекта
одобрено
249.000,00 динара
72.000,00 динара
уплаћено (60%)
уплаћено (40%)
4.7.2013. године
7.11.2013.године
43.200,00 динара
28.800,00 динара
утрошено
72.000,00 динaра
21. Удружење пензионера општине Врачар, за пројекат "Помоћ најсиромашнијим пензионерима
на општини Врачар".
Пројекат је реализован низом пројектних активности за заштиту и унапређење стандарда
пензионера, заштиту њиховог хуманитарно - социјалног и економског положаја.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 305 од 236
Пројектне активности су биле: обилазак болесних и најугроженијих пензионера на Врачару,
њихово евидентирање, као и подела помоћи. Спроведеним активностима обухваћене су акције: поделе
пакета са прехрамбеним производима, куповине лекова и средстава за одржавање хигијене. Поред
наведених активности учесници у пројекту су својим радом допринели развоју самопомоћи, а такође је
јачањем и развојем фонда солидарности пензионера остварена сарадња са одговарајућим надлежним
службама ради остваривања права на кућну негу и помоћ.
Удружење пензионера општине Врачар, доставило је финансијски извештај:
укупна вредност
пројекта
одобрено
300.000,00 динара
62.000,00 динара
уплаћено (60%)
уплаћено (40%)
4.7.2013. године
7.11.2013.године
37.200,00 динара
24.800,00 динара
утрошено
62.000,00 динaра
22. Центар за фото таленте, за пројекат "ЕКО-ФОТО 2013 - Однос према животној средини".
Пројектом је реализована осма такмичарска изложба уметничких фотографија под називом
"ЕКО- ФОТО 2013 - Однос према животној средини". Активностима у пројекту је извршена обука из
области визуелне уметности, фотографског стваралаштва и комуникације међу грађанима, са циљем
утицаја на културу живљења, чиме се указала прека потреба за промену свести грађана о заштити
животне средине.
Одржано јавно жирирање фотографија у Центру за културу и спорт "Шумице". Због великог
броја аутора са високим звањима у Фото савезу Србије ова изложба је проглашена изложбом првог
ранга. Организована је, и реализована изложба фотографија 28. маја у галерији Градске општине
Врачар, која је посвећена 5. јуну - Међународном дану заштите животне средине. Од 5. јуна до 30.
октобра изложба је постављена у још 10 галерија. Циљна група у овом пројекту била је: школска
омладина, студенти и грађани заљубљени у фотографију и фотографско стваралаштво. Каталог
изложбе је каталогизован и депонован као трајни документ у Народној библиотеци Србије.
Центар за фото таленте, доставио је финансијски извештај:
укупна вредност
пројекта
одобрено
383.380,00 динара
57.000,00 динара
уплаћено (60%)
уплаћено (40%)
4.7.2013. године
7.11.2013.године
34.200,00 динара
22.800,00 динара
утрошено
57.000,00 динaра
Информације о пројектима невладиних организација реализованим у 2012. години можете прочитаити
у брошури „Пројекти неваладиних организација финансирани из буџета општине Врачар у 2012.
години“ www.vracar.org.rs/gradjani/2013-nvo.pdf.
Награђивање ученика и студената
Градска општина Врачар награђује ученике и студенте из буџета општине Врачар и то:
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 306 од 236
1. ученике основних школа носиоце признања "Вукова диплома" и признања "ђак генерације",
2. ученике средњих школа носиоце признања "Вукова диплома" и признања "ђак генерације",
3. ученикe који су на завршном испиту у основном образовању и васпитању, односно испиту којим се
процењује степен остварености општих и посебних стандарда у основном образовању и васпитању,
постигли најбоље резултате,
4. ученике и студенте учеснике међународних студијских путовања, међународних научних скупова
или постдипломских студија, квалитативно другачијих од постојећих у образовном систему у Србији.
Поступак награђивања ученика и студената можете видети на www.vracar.org.rs/skupstinaopstine/odluke-skupstine-opstine/2012/013-9-sednica-24-12-2013.pdf, а детаљније информације о
критеријумима и обиму награђивања можете видети у Одлуци о врсти, обиму и критеријумима за
награђивање ученика и студената из буџета градске општине Врачар у www.vracar.rs/opstinskovece/odluke-opstinskog-veca/2012/036-4-sednica-12-02-2014.pdf
Награђивање ученика који су на градским (окружним),
републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде
Градска општина награђује радска општина Врачар награђује ученике врачарских основних и средњих
школа који нису старији од 19 година, за освојено прво, друго и треће место на градским (окружним),
републичким, регионалним и међународним такмичењима. Награде се додељују у новцу за тачно
одређене области ( можете видете у Одлуци о Награђивању ученика који су на градским (окружним),
републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде). Захтев за награду може
поднети: појединац, стручно тело основних и средњих школа, стручне и научне институције. Захтеви се
достављају у писаној форми са образложењем и подацима о кандидату за награду и доказом о
постигнутомрезултату, тј. освојеном првом, другом или трећем месту на градским(окружним),
републичким, регионалним и међународним такмичењима. Детаљније информације о награђивању
можете видети у Одлуку о награђивању ученика који су на градским (окружним), републичким,
регионалним и међународним такмичењима освојили награде
www.vracar.org.rs/skupstinaopstine/odluke-skupstine-opstine/2012/013-8-sednica-24-12-2013.pdf. Новчане износе за освојено место
можете видети у Одлуци о утврђивању износа за награђивање ученика који су на градским (окружним),
републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде www.vracar.rs/opstinskovece/odluke-opstinskog-veca/2012/036-5-sednica-12-02-2014.pdf
Финансијска помоћ физичким лицима
Градска општина Врачар одобрава финансијску помоћ физичким лицима са пребивалиштем на Врачару
која поднесу захтев председнику општине, васпитно-образовним установама са седиштем на општини
Врачар, установама за одржавање културно-уметничких манифестација и за организовање превоза
ученика на републичка и међународна такмичења.
Финансијска помоћ за децу и породицу додељује се:
- по захтевима за накнаду трошкова лечења тежих обољења лица која имају пребивалиште на
територији Градске општине Врачар;
- по захтевима за материјалну помоћ за малолетну децу у виду одеће и обуће;
- као поклон новорођеним бебама са територије Градске општине Врачар у виду беби пакетића.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 307 од 236
Финансијска помоћ се додељује породицама са малолетном децом у стању социјалне потребе и деци
без родитељског старања, а која имају пребивалиште на територији Градске општине Врачар најмање
три године непрекидно.
Посебну предност при одобравању финансијске помоћи имају:
- породице са више деце;
- корисници дечијег додатка;
- корисници накнаде за туђу негу и помоћ;
- корисници накнаде за помоћ и негу;
- домаћинства са хендикепираним и тешко оболелим лицима;
- хранитељске породице;
- породице са самохраним родитељем;
- породице интерно - расељених или избеглих лица чија деца похађају (или су похађала) основне школе
на територији Градске општине Врачар.
Финансијска помоћ се по овом основу може доделити једном годишње.
www.vracar.org.rs/skupstina-opstine/odluke-skupstine-opstine/2012/013-10-sednica-24-12-2013.pdf и
http://www.vracar.org.rs/skupstina-opstine/odluke-skupstine-opstine/2012/017-05-sednica-18-09-2014.pdf
Награда за „Полицајца године“ и „Ватрогасца године“
Градска општина Врачар је установила награду за изузетне резултате полицијских службеника и
ватрогасно-спасилачке јединице.
Награда „Полицајац године” и награда „Ватрогасац године” додељују се једном годишње у
новчаном износу који се утврђује решењем о награђивању, које доноси председник Градске
општине Врачар у складу са овом Одлуком. Одлуку о установљењу награде „Полицајац године“ и
„Ватрогасац године“ можете погледати овде
http://www.vracar.org.rs/skupstina-opstine/odluke-skupstine-opstine/2012/017-06-sednica-18-09-2014.pdf
14. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима
Подаци о висини плата, односно зарада руководилаца према
стању из децембра месеца 2014. године
Изабрана лица
Функција
Председник
Заменик председника
Председница Скупштине
Заменица председнице
Скупштине
Заштитница грађана
Информатор о раду градске општине Врачар
Нето плата без
мин. рада /у дин./
101.948,81
99.035,98
101.948,81
Tрудничко
боловање
80.588,10
Страна 308 од 236
Члан општинског већа
91.268,45
Постављена лица
Нето плата без
Функција
мин. рада /у дин./
Секретарка скупштине
99.043,72
Заменица секретарке Скупштине
91.375,15
Помоћник председника
103.180,99
Јавни правобранилац
111.560,02
Заменик јавног правобраниоца
90.016,95
Начелница Управе
111.560.02
Заменик начелнице Управе
104.037,70
Подаци о исплаћеним платама за запослене за месец децембар 2014. године:
Звање - занимање
Начелник одељења и службе
Заменик начелника одељења и
службе
Шеф кабинета
Помоћник шефа кабинета
Шеф одсека
Самостални стручни сарадник –
руководилац реферата
Самостални стручни сарадник
Виши стручни сарадник –
руководилац реферата
Виши стручни сарадник
Стручни сарадник – рук.реферата
Стручни сарадник
Виши сарадник
Сарадник
Виши референт - руководилац
реферата
Виши референт
ВКВ радник
Референт
Дактилограф/ IV степен стручне
спреме
КВ радник
Информатор о раду градске општине Врачар
Најнижа исплаћена
Највиша исплаћена
нето плата(без
нето плата(без
минулог рада)
минулог рада)
72.324,67
72.324,67
60.498,42
72.324,67
Трудничко
боловање
58.835,00
60.498,42
72.324,67
Трудничко
боловање
60.954,16
51.383,73
43.590,77
51.383,73
48.922,83
42.132,42
40.674,08
42.132,42
44.752,88
/
/
38.942,30
32.744,34
30.556,83
42.155,21
40.127,20
33.610,23
33.655,81
29.508,84
32.060,75
33.655,81
32.060,75
32.060,75
/
/
28.346,53
25.566,57
28.346,53
25.566,57
Страна 309 од 236
У следећој табели дати су подаци о непокретним и покретним стварима које представљају
имовину градске општине Врачар, а према последњем попису.
Стање основних средстава на дан 31.12.2013. године:
Рачун
Опис
011125
011133
011211
011216
011221
011222
011223
Пословна зграда
Други објекти - Гараже, киоск
Опрема за копнени саобраћај
Лизинг опреме за саобраћај
Канцеларијска опрема
Рачунарска опрема
Комуникациона опрема
Електронска и фотографска
опрема
Опрема за домаћинство
Опрема за заштиту животне
средине
Мерни и контролни
инструменти
Остала медицинска опрема
Опрема за културу
Опрема за спорт
Опрема за јавну безбедност
Моторна опрема
Немоторна опрема
Књижевна и уметничка дела
Укупно:
011224
011225
011241
011253
011255
011263
011264
011281
011292
011294
016121
Стање по књигама
Набавна
Исправка
вредност
вредности
270.962.877,77
75.009.776,34
126.341.341,15
1.529.573,69
2.357.634,56
2.227.613,99
2.875.035,68
1.039.804,57
36.503.389,04
25.002.346,83
106.953.658,45
52.517.961,16
15.318.074,13
6.436.369,86
Садашња вредност
195.953.101,43
124.811.767,46
130.020,57
1.835.231,11
11.501.042,21
54.435.697,29
8.881.704,27
30.563.201,02
765.600,00
15.482.302,79
55.825,00
15.080.898,23
709.775,00
1.191.226,52
1.044.829,69
146.396,83
26.160,00
103,500.00
1.499.558,86
434.676,60
84.965,37
338,471.05
43,598.64
2.834,052.74
602.171.086,01
4.360,00
92.503,14
387.514,61
173.870,64
21.800,00
10.996,86
1.112.044,25
260.805,96
84.965,37
151.465,82
14.124,84
2,834,052.74
417.975.890,24
187.005,23
29.473,80
0.00
184.195.195,77
15. Чување носача информација
Информације (подаци) који су примљени и настали у раду Управе градске општине Врачар се обрађују
у складу са канцеларијским пословањем.
Канцеларијско пословање обухвата: примање, прегледање, распоређивање, евидентирање, достављање
у рад и отпремање поште, административно – техничко обрађивање аката, архивирање и чување
архивираних предмета, излучивање безвредног регистратурског материјала и предају архивске грађе
надлежном архиву (Архив града Београда), као и праћење ефикасности и ажурности рада органа
управе.
Информације (подаци) чувају се у папирном облику, те је носилац информација папир. Сви носачи
информација (података) у папирном облику чувају се у Писарници и архиви.
У архиви се чувају завршени (архивирани) предмети, евиденција о предметима, као и остали
регистраторски материјал до предаје надлежном архиву или до његовог уништења на основу писмене
сагласности Архива града Београда.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 310 од 236
Сређена и пописана архивска грађа по правилу требало би да се предаје на чување Архиву града
Београда после 30 година, рачунајући од дана настанка грађе с тим што овај рок може да буде и дужи (
у складу са чланом 39. Закона о културним добрима „Службени гласник РС“, бр. 71/94).
Папирна документација која се односи на предмете у раду чува се код референата задужених за те
предмете.
Регистратoрски материјал који настаје у току рада Управе градске општине дели се на управне и остале
предмете у складу са канцеларисјким пословањем при чему се управним предметима сматрају
предмети у којима се води управни поступак којим се решава о правима и обавезама и правним
интересима грађана и правних лица.
Све информације ( подаци, предмети,) који настају у Управе градске општине Врачар, доступни су на
увид грађанима и правним лицима у складу са Законом о општем управном поступку за управне
предмете, док за остале предмете у сладу са актима Управе градске општине.
Градска општина Врачар поседује елекронско издање пакета прописа „Параграф-лекс“ -38 лиценци.
15.1. Чврсти дискови рачунара
На чврстим дисковима рачунара који се користе у раду овог органа налазе се најзначајније врсте
докумената, које према локацији и начину чувања података можемо издвојити две групе:
а) подаци ускладиштени на радним станицама
б) подаци ускладиштени на серверу
Подаци се, у зависности којој од ове две групе припадају, чувају, штите и спашавају на другачији
начин.
Са циљем да се подигне ниво сигурности рачунарске мреже и мрежног окружења, а самим тим и
података који се налазе на локалним и мрежним ресурсима користи се анти-вирусни програм.
15.2. УСБ уређаји
Градска општина Врачар поседује УСБ уређаје за пренос података. На УСБ уређајима се подаци не
чувају трајно, већ привремено, ради преноса са једног на други рачунар, када је то потребно. Подаци
снимљени на УСБ диск нису поверљиви и немају третман посебне заштите
15.3. Меморијске и SIM картице
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 311 од 236
На меморијским и сим картицама мобилних телефона чувају се контакт подаци (нпр. бројеви телефона
сарадника). Привремено се на меморијској картици фотоапарата чувају фотографије забележене на
значајнијим догађајима у организацији градске општине Врачара, фотографије се чувају на меморијској
картици до момента преношења на радну станицу, када се бришу са меморијске картице.
15.4. Фотографије
Градска општина Врачар поседује фотографије у електронском облику на којима су забележени неки
значајни догађаји у организацији градске општине Врачар. Фотографије се складиште на званичној
интернет презентацији градске општине Врачар www.vracar.rs .
16. Врсте информација којима градска општина Врачар омогућава
приступ
У начелу, све врсте информација, које су садржане у неком документу, којима располаже Градска
општина Врачар, које су настале у раду или у вези са радом општине могу се добити на основу захтева
за приступ информацијама.
Приступ информацијама може бити ускраћен или ограничен у вези са следећим врстама информација и
из следећих разлога:





Ако се захтев односи на неку информацију која се већ налази објављена на интернет
презентацији градске општине Врачар, Овлашћено лице за приступ информацијама може се
позвати на то да је тражена информација већ доступна на интернету, и поступити на основу
одредаба члана 10 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја тако што ће
подносиоцу захтева, уместо омогућавања увида или копије документа, доставити тачну
интернет адресу на којој се информација може прочитати или документ преузети.
Када се захтев односи на неки податак који је овлашћено лице другог органа јавне власти, у
складу са Законом о тајности података, означило одређеним степеном тајности, градска општина
може ускратити приступ таквом податку, на основу одредаба члана 9. т. 5 Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја, ако су испуњени и материјални услови за то у
погледу могућности наступања тешких правних или других последица по интересе који претежу
над интересом за приступ информацијама . У таквом случају одбијање захтева може бити
делимично или потпуно, у зависности од тога да ли је тајни податак могуће издвојити и
делимично удовољити захтеву или не. Примена овог изузетка се може очекивати у малом броју
случајева.
Захтеви који се односе на неку од ниже наведених врста информација могу бити делимично или
потпуно одбијени на основу члана 14 Закона о слободном приступу информацијама. У свим
овим случајевима, подносиоцу захтева, у начелу, неће бити омогућен приступ у личне податке, а
биће омогућен у делове документа који преостају када се из њега издвоје информације које се
штите по овом основу, на начин предвиђен чл. 12 Закона.
Подаци о другим поднетим захтевима за приступ информацијама (градска општина ће ускратити
податак о имену и презимену жалиоца, адреси и другим контакима, као и личне податке других
лица која се помињу у жалби).
Подаци о поднетим захтевима у вези са заштитом података о личности (градска општина ће
ускратити све податке на основу којих би се могао идентификовати подносилац захтева).
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 312 од 236


Подаци о државним службеницима и намештеницима (градска општине ће ускратити приступ
њиховим личним подацима (нпр. матични број, датум рођења, кућна адреса и број телефона,
националност, подаци о здравственом стању, социјалном статусу и сл).
Подаци о исплатама (Градска општина Врачар ће ускратити поједине личне податке лица која
добијају исплате из буџета - број рачуна у банци, матични број, адреса становања).
Када се захтевом траже информације из неког предмета који је у поступку, општина ће проценити да ли
је нужно ускратити приступ информацији привремено, за време трајања поступка, ако би то могло
угрозити даље вођење поступка.
С обзиром на то да није у потпуности могуће унапред предвидети сваку ситуацију у којој би било
оправдано ускратити приступ некој информацији, напомињемо да је могуће да се и у оквиру других
категорија информација, осим оних које су изричито наведене у овом поглављу, нађу неки подаци у
које би био ускраћен приступ на основу заштите приватности лица на која се ти подаци односе.
У вези са овим могућим изузецима нарочито истичемо да је Закон о слободном приступу
информацијама од јавног значаја предвидео могућност да се право на приступ информацијама ускрати
уколико постоји претежнији интерес који се може супротставити интересу тражиоца (јавности) да зна.
Ни у случају да постоји неки од тих интереса, не значи да ће приступ информацији бити по
аутоматизму ускраћен, већ се примењује тзв. „троделни тест“ ( видети у Приручнику за примену Закона
о слободном приступу информацијама од јавног значаја, стр. 69 до 90).
Могући разлози (интереси) за ускраћивање приступа из чланова 9, 13 и 14 Закона су:
 живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица (члан 9. ст. 1. тач. 1);
 спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за кривично дело, вођење преткривичног
поступка односно судског поступка, извршење пресуде или спровођење казне, вођење којег
другог правно уређеног поступка, фер поступање и правично суђење (члан 9. ст. 1. тач. 2);
 одбрана земље, национална или јавна безбедност, међународни односи (члан. 9. ст. 1. тач. 3);
 способност државе да управља економским процесима у земљи, остварење оправданих
економских интереса (члан 9. ст. 1. тач. 4)
 државна, службена, пословна и друга тајна, односно информација која је доступна само
одређеном кругу лица (члан 9. ст. 1. тач. 5);
 спречавање злоупотребе права на приступ информацијама (члан 13);
 право на приватност, на углед, и које друго право лица на које се тражена информација лично
односи (члан 14).
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 313 од 236
17. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у вези са радом
градске општина Врачар и које се налазе на неком документу који је у поседу Градске општине Врачар,
може се поднети на неки од следећих начина:




у писаној форми на поштанску адресу: Његошева 77, 11000 Београд, за овлашћено лице за
слободан приступ информацијама, Александра Гојковић, или предајом на Писарници градске
општине Врачар, радним данима od 8:00 do 19:00 часова,
електронском поштом, на адресу [email protected]
усмено, на записник пред лицем овлашћеним за слободан приступ информацијама, у пријемној
канцеларији бр. 303, трећи спрат, радним данима између 9:00 и 16:00 часова
факсом, на број +381 11 3081 465
Законске одредбе у вези са подношењем захтева и остваривањем права на приступ информацијама су
следеће:
1. Свако (нпр. домаће и страно, физичко и правно лице) може да поднесе захтев за приступ
информацијама;
2. Захтев мора да садржи име или назив подносиоца захтева, адресу подносиоца захтева и што
прецизнији опис информације која се тражи;
3. У захтеву се не мора навести разлог тражења информације;
4. Право на приступ информацијама се може остварити тако што ће се тражити нешто од следећег:
увид у документ који садржи информацију, копија документа на којем се информација налази,
обавештење о томе да ли орган поседује информацију, обавештење о томе да ли је информација
иначе доступна;
5. У вези са остваривањем овог права могуће је наплатити само трошкове умножавања и упућивања
копије документа који садржи тражену информацију, а не и друге евентуалне трошкове које орган има
у вези са поступањем по захтеву. Трошкови се могу наплатити у складу са Уредбом o висини нaкнaдe
нужних трoшкoвa зa издaвaњe кoпиje дoкумeнaтa (сл.гласник рс" 8/2006) које је утврдила Влада Србије
http://www.poverenik.org.rs/sr/pravni-okvir-pi/podzakonski-akti/53-uredba-o-visini-naknade-troskova.html
На основу тог прописа, трошкови који се могу наплатити су следећи:
Кoпиja дoкумeнaтa пo стрaни:
нa фoрмaту A3 6 динaрa
нa фoрмaту A4 3 динaрa
Кoпиja дoкумeнaтa у eлeктрoнскoм зaпису:
дискeтa 20 динaрa
ЦД 35 динaрa
ДВД 40 динaрa
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 314 од 236
Кoпиja дoкумeнтa нa aудиo кaсeти 150 динaрa
Кoпиja дoкумeнтa нa aудиo-видeo кaсeти 300 динaрa
Прeтвaрaњe jeднe стрaнe дoкумeнтa из физичкoг у eлeктрoнски oблик 30 динaрa
Упућивaњe кoпиje дoкумeнтa трoшкoви сe oбрaчунaвajу прeмa рeдoвним
изнoсимa у JП ПТТ Србиje
Укoликo висинa нужних трoшкoвa зa издaвaњe кoпиja дoкумeнaтa нa кojимa сe
нaлaзe инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja прeлaзи изнoс oд 500,00 динaрa, трaжилaц
инфoрмaциje je дужaн дa прe издaвaњa инфoрмaциje пoлoжи дeпoзит у изнoсу oд
50% oд изнoсa нужних трoшкoвa прeмa oвoм трoшкoвнику.
Oргaн влaсти мoжe oдлучити дa трaжиoцa инфoрмaциje oслoбoди плaћaњa
нужних трoшкoвa, aкo висинa нужних трoшкoвa нe прeлaзи изнoс oд 50,00
динaрa, a пoсeбнo у случajу дoстaвљaњa крaћих дoкумeнaтa путeм eлeктрoнскe
пoштe или тeлeфaксa.
6. Лице овлашћено за слободан приступ информацијама је дужно да поступи по захтеву без одлагања,
а најдуже у року од 48 сати, 15 дана или до 40 дана у зависности од врсте тражене информације.
Обавеза да се информација достави «без одлагања» је основна, и значи да ће Градска општина Врачар
одговорити по захтеву одмах чим буде у прилици да то учини;
7. Лице овлашћено за слободан приступ информацијама је обавезно да или омогући приступ
информацији или да донесе решење којим ће захтев у потпуности или делимично одбити из
разлога који су одређени Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Игнорисање захтева и упућивање неформалних обавештења уместо поступања по захтеву није
допуштено;
8. У случају да Лице овлашћено за слободан приступ информацијама донесе решење којим се захтев
одбија, или у случају да пропусти да донесе такво решење или удовољи захтеву у року, подносилац
захтева има право да покрене управни спор. Управни спор се покреће подношењем тужбе Управном
суду, у року од 30 дана од дана достављања решења, односно у року од 60 дана од истека рока у коме је
требало поступити по захтеву;
9. Подносилац захтева има право да покрене управни спор и у односу на закључак којим се његов
захтев одбацује као неуредан, у року од 30 дана од дана достављања закључка.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 315 од 236
18. Поступак за остваривање права на слободан приступ информацијама
од јавног значаја
Захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја тражилац информације
(грађанин и правно лице) може поднети писменим путем или га може саопштити усмено.
Зaхтев мора да садржи:



назив органа власти
име, презиме и адресу тражиоца
што прецизнији опис информације која се тражи.
Захтев може да садржи и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.
Писмени захтев се може поднети и лично на Писарници општине.
Тражилац од органа јавне власти може да захтева:
 обавештење да ли поседује тражену информацију,
 да омогући увид у документ који садржи тражену информацију,
 да изда копију тог документа,
 да достави копију документа поштом или на друти начин.
Орган власти је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева,
тражиоца обавести о поседовању информације, стави на увид документ који садржи тражену
информацију, односно изда или упути копију тог документа.
Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота
или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и животне
средине, орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању те информације, да стави на увид
документ који садржи тражену информацију, односно да изда копију тог документа најкасније у року
од 48 сати од пријема захтева.
Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема
захтева обавести тражиоца о поседовању информације, да стави на увид докумет који садржи тражену
информацију, да изда односно да упути копију тог документа, дужан је да о томе одмах обавести
тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће
тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити на увид документ који садржи тражену
информацију, издати, односно упутити копију тог документа.
Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију,
омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 316 од 236
Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.
Копија документа која садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду
нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања.
Влада прописује трошковник на основу кога орган обрачунава трошкове.
Од обавезе плаћања накнаде за издавање копије документа који садржи тражену информацију,
ослобођени су:



новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива,
удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради остваривања
циљева удружења,
сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља
становништва и животне средине, осим у случајевима из члана 10. став 1. Закона, односно
ако се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на интернету.
Тражилац информације може изјавити жалбу Поверенику за информације од јавног значаја у року од 15
дана од дана достављања решења органа власти.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 317 од 236
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
СЕКРЕТАРУ
БЕОГРАД
Његошева 77
ЗАХТЕВ
за приступ информацијама од јавног значаја
На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени лист
РС“, бр. 120/04 и 54/07, 104/09 и 36/10), од наведеног органа захтевам*
o
o
o
o
o
o
o
o
обавештење да ли поседује тражену информацију
увид у документ који садржи тражену информацију;
копију документа који садржи тражену информацију;
достављање копије документа који садржи тражену информацију;**
поштом
електронским поштом
факсом
на други начин ***....................................................................................
Овај захтев се односи на следеће информације:
..................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење
тражене информације)
У .........................................
Дана ................ 201 године
.................................................................
Тражилац информације
Име и презиме
.................................................................
Адреса
.................................................................
Други подаци за контакт
..................................................................
Потпис
.....................................
* У кућицу означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите
** У кућицу означити начин достављања копије докумената
*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате.
Захтеви се предају Писарници градске општине Врачар, Његошева 77, Београд.
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 318 од 236
ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ
ПОСТУПКА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
ЗАХТЕВ
писани
УДОВОЉАВАЊЕ
ЗАХТЕВУ
- обавештење о поседовању
информације;
- увид у документ са траженом
информацијом;
- издавање копије документа са
траженом информацијом;
- достављање копије документа
поштом или на други начин
усмени
РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ
ЗАХТЕВА
ЖАЛБА
ПОВЕРЕНИКУ
РЕШЕЊЕ
ПОВЕРЕНИКА
по жалби
ЗАКЉУЧАК
о одбацивању жалбе
РЕШЕЊЕ
о усвајању жалбе
РЕШЕЊЕ
о одбијању жалбе
ТУЖБА
Којом се покреће
управни спор пред
надлежним судом
против решења
Повереника
Информатор о раду градске општине Врачар
Страна 319 од 236
Download

Информатор о раду