ИНФОРМАТОР О РАДУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„СПОРТСКО – РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ЗА 2012. ГОДИНУ
ФЕБРУАР, 2013. ГОДИНЕ
Информатор о раду - Јавно предузеће „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац
САДРЖАЈ:
1. Основни подаци о информатору ................................................................. 3
2. Законски основ – надлежности и послови
ЈП „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац........................... 4
3. Закони и акта од значаја за рад ЈП „Спортско – рекреативни
центар“ Горњи Милановац .......................................................................... 5
4. Организациона структура и запослени у ЈП
„Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац ............................... 6
5. Подаци о буџету ........................................................................................... 8
6. Услуге које се пружају корисницима .......................................................... 11
7. Јавне набавке ............................................................................................... 19
8. Информације које поседује ЈП
„Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац ............................... 20
9. Остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја ............................................................... 21
10. Контакт ......................................................................................................... 22
2
Информатор о раду - Јавно предузеће „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ
ИНФОРМАТОР О РАДУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКО – РЕКРЕАТИВНИ
ЦЕНТАР“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ израђен је на основу члана 39. Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник Републике Србије“, бр.
120/2004 и 54/2007), Упутства за објављивање информатора о раду државног органа
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 57/2005) и Упутства о изради и објављивању
информатора о раду државног органа („Службени гласник Републике Србије“, бр. 68/10).
Информатор ће бити објављен на web страници ЈП „Спортско – рекреативни
центар“ Горњи Милановац (www.sportskahalabreza.com), a, на захтев заинтересованог
субјекта, може се издати и у штампаном облику.
За тачност информација и података у Информатору о раду ЈП „Спортско –
рекреативни центар“ Горњи Милановац одговара директор ЈП „Спортско – рекреативни
центар“ Горњи Милановац, Драшко Јаснић.
3
Информатор о раду - Јавно предузеће „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац
2. ЗАКОНСКИ ОСНОВ – НАДЛЕЖНОСТИ И ПОСЛОВИ
ЈП „СПОРТСКО – РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Скупштина Општине Горњи Милановац донела је 18. априла 2008. године
Одлуку о оснивању Јавног предузећа „Спортско - рекреативни центар“ Горњи Милановац,
са седиштем у Горњем Милановцу, ул. Корчагинова бб.
Предузеће је уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за
привредне регистре под бројем БД 125684/2008 од 8. септембра 2008. године.
У складу са Уредбом Владе Републике Србије о класификацији делатности
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/2010), ЈП „Спортско – рекреативни центар“
Горњи Милановац разврстано је под основну шифру делатности 9311 код Републичког
завода за статистику – делатност спортских објеката.
Основне услуге ЈП „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац су
издавање термина за тренинге и рекреацију клубовима, предузећима и физичким лицима
у спортској хали „Бреза“ (на великом терену и галерији хале), на отвореном терену са
вештачком травом („мини пич“ терену) и „Градском базену“ (који је до сада уступан под
закуп путем тендера), као и организација спортских, културних и забавних садржаја.
Треба поменути веома битну економску активност ЈП „Спортско – рекреативни
центар“ Горњи Милановац, која обухвата издавање рекламног простора у спортској хали
„Бреза“, као и на другим местима под управом предузећа која су интересантна нашим
партнерима.
4
Информатор о раду - Јавно предузеће „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац
3. ЗАКОНИ И АКТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД
ЈП „СПОРТСКО – РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНАР“
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Закони на основу којих је предузеће основано и на основу којих обавља своју
делатност су:
Закон о Јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ бр.
119/2012)
Закон о спорту („Службени гласник Републике Србије“ бр. 24/2011 и 99/2011
– други закони)
Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ бр.
9/2002, 33/2004 и 135/2004)
Остали прописи који имају утицај на обављање делатности и пословање
предузећа су:
Закон о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 39/02,
43/03, 55/04, 101/05 и 116/08)
Закон о буџетском систему ( „Службени Гласник Републике Србије“ бр. 9/02,
87/02, 61/05-др. Закон, 66/05, 101/05-др. Закон 62/06-др Закон, 85/06,
54/2009, 73/2010,101/2010 и 93/2012)
Закон о раду („Службени Гласник Републике Србије“ бр. 24/2005, 61/2005 и
54/2009)
Уредба о начину и контроли обрачуна и исплата зарада у јавним
предузећима („Сл. Гласник РС“ бр. 5/06)
Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2013. годину и
пројекције за 2014. и 2015. годину.
Одлука о оснивању ЈП „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац
(бр. 4-01-06-895/08 од 18.04.2008. године)
Статут предузећа (бр. 1/09 од 10.06.2008. године)
Правилник о раду (бр. 760/1-09 од 4.11.2009. године)
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места (бр.
21/09
Програм пословања предузећа са финансијским планом
5
Информатор о раду - Јавно предузеће „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац
4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И ЗАПОСЛЕНИ
У ЈП „СПОРТСКО – РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Јавно предуће „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац је
самостална организација.
Унутрашња организација и систематизација радних места уређује се
Правилником. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији је донет и
добијена је сагласност оснивача и Министарства финансија Републике Србије.
Органи предузећа су:
Управни одбор
Надзорни одбор
Директор предузећа
Управни одбор – има седам чланова од којих пет из реда оснивача (Милета
Богдановић - председник, Дмитар Радоњић, Небојша Ћурчић, Ненад Живанић и Милош
Марић) и два представника запослених (Снежана Обрадовић и Славица Јевтић).
Надзорни одбор има пет чланова од којих три из реда оснивача (Милош
Димитријевић – председник, Давор Огњановић и Дејан Костић) и два из реда запослених
(Предраг Милинковић и Десимир Раковић).
Директор предузећа је Драшко Јаснић.
6
Информатор о раду - Јавно предузеће „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац
ЗАПОСЛЕНИ У ЈП „СПОРТСКО – РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
р.б.
Име и презиме
Степен
стручне
спреме
Функција
1. Драшко Јаснић
ВШС
Директор предузећа
2. Снежана Обрадовић
ВСС
Руководилац општих и правних послова Секретар
3. Иван Марковић
ССС
Технички секретар - администратор
4. Витомир Јаснић
ВСС
Руководилац службе маркетинга, развоја
информационих система и електронског
пословања
5. Драшко Стефановић
ССС
Руководилац службе обезбеђења и ППЗ и
радник на одржавању објекта
6. Радован Мишковић
КВ
Радник на одржавању електро и грејних
инсталација
7. Предраг Милинковић
ССС
Радник на одржавању објекта
8. Славица Јевтић
ССС
Хигијеничар
9. Љиљана Поповић
КВ
Хигијеничар
10. Зоран Кочовић
КВ
Чувар – ватрогасац
11. Десимир Раковић
КВ
Чувар – ватрогасац
12. Дејан Спалевић
ССС
Чувар – ватрогасац
13. Марко Вучићевић
КВ
Чувар – ватрогасац
14.
Јелена Тодоровић
(на одређено време)
ВШС
Књиговођа оператер – благајник
7
Информатор о раду - Јавно предузеће „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац
5. ПОДАЦИ О БУЏЕТУ
СТРУКТУРА ПРИХОДА
У структури прихода највећу ставку чине средства из буџета. Треба, међутим,
знати да највећи део тих средстава представљају дотације клубовима кроз плаћене
термине. Када се упореде искоришћени термини по корисницима, биће јасно колико
износе дотације клубовима кроз овај облик финансирања од стране Општине.
Структуру прихода чини Приход из буџета и остали извори прихода и то:
•
Приход од издавања у закуп терена за рекреацију,
•
Приход од закупа рекламног простора,
•
Остали приход од закупа (рефундација) .
Укупан приход из буџета ЈП “Спортско – рекреативни центар“ Горњи
Милановац за 2012. годину планиран је у износу од 13.877.284,28 динара. Планирани
приход из буџета остварен је у периоду од 01.01. до 31.12.2012. године у износу од
13.568.565,78 динара, односно 97,78 % .
Остали приходи ЈП “Спортско – рекреативни центар“ за 2012. годину
планирани су у износу од 2.000.000,00 динара, а остварени у износу од 1.918.971,65
динара, односно 95,95 %, од тога остварени приход од издавања термина за мали
фудбал, рекреацију, рекламни простор и стони тенис је 1.268.064,06 динара.
Приход у износу од 635.907,59 динара улаћен је за рефундацију електричне
енергије, смећа, воде за базен и пословни објекат које користе друге организације, а воде
се на ЈП “Спортско – рекреативни центар“ . Износ од 15.000,00 динара је приход од
донације.
Треба узети у обзир да нису евидентирана средства од закупа базена, а посао
око санације је завршен и да нису остварена средства од Новогодишњег фудбалског
турнира јер је хала бесплатно уступљена за ту намену, можемо бити задовољни
оствареним приходима.
СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Трошкови ЈП „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац су у
директној вези са остварењем прихода.
Највећи део трошкова предвиђен је за плате, доприносе и социјална давања
запосленим лицима, која својим радом омогућавају корисницима оптималне услове за
тренинге и рекреацију.
8
Информатор о раду - Јавно предузеће „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац
Због рестриктивних мера нема могућности плаћања прековременог рада па се
надокнада врши прерасподелом радног времена.
Следећи, по висини, су трошкови енергената, воде и изношења смећа.
Остали расходи односе се на одржавање зграде (објеката предузећа), набавку
машина и опреме, текуће поправке и одржавање, материјал, развој нових садржаја и
слично.
Укупни расходи и издаци као резултат пословања у периоду од 01.01 до
30.12.2012. године извршени су у износу од 13.568.565,78 динара из буџета, у односу на
планиране расходе – 13.877.284,28 динара, односно 97,78 % .
Планирани расходи и издаци из осталих средстава су у износу од 2.000.000,00
динара, а извршени у износу од 1.918.971,65 динара, односно 95,95 %.
Остварени приход у 2012. години, као и извршени расходи и издаци у 2012.
години са процентима приказани су у табели која следи:
9
Информатор о раду - Јавно предузеће „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац
Економ.
класиф.
О П И С
План за 2012.г.
Извршење за 2012.г.
Индекс
4/3
1
2
3
4
5
ПРИХОДИ:
742
744
745
771
791
Приходи од продаје добара и услуга
Текући добовољни трансфери
Мешовити и неодређени проходи
Рефундација расхода - боловање преко Завода
Приходи из буџета
СВЕГА ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА:
2.000.000,00
1.268.064,06
15.000,00
635.907,00
63,40
0,00
0,00
13.877.284,28
15.877.284,28
13.568.565,78
15.487.537,43
97,78
97,55
7.530.000,00
1.370.000,00
5.000,00
7.496.051,50
1.336.754,00
5.000,00
90.358,00
99,95
97,57
100,00
0,00
150.000,00
191.000,00
2.720.000,00
110.000,00
80.000,00
700.000,00
10.000,00
755.000,00
930.000,00
10.000,00
257.284,28
80.000,00
969.000,00
10.000,00
152.930,00
168.044,00
2.564.293,14
635.907,59
54.742,00
600.958,65
690.032,55
813.534,58
130,00
257.284,28
63.667,00
650.619,31
6.782,64
101,95
87,98
94,28
578,08
68,43
85,85
0,00
91,41
87,48
1,30
100,00
79,58
67,14
67,83
15.877.284,28
15.602.286,78
98,27
РАСХОДИ:
411
412
413
414
414
415
416
421
421
422
423
424
425
426
482
483
511
512
515
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнада у натури
Социјална давања запосленима
Социјална давања запосленима - рефундација
Накнада трошкова за запослене
Накнаде запосленима и остали посл. расходи
Стални трошкови
Стални трошкови – рефундација
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезе, таксе и казне
Новчане казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
СВЕГА РАСХОДИ:
10
Информатор о раду - Јавно предузеће „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац
6. УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ КОРИСНИЦИМА
Основне услуге које пружа ЈП „Спортско – рекреативни центар“ Горњи
Милановац су издавање термина за тренинге и рекреацију клубовима, предузећима и
физичким лицима у спортској хали „Бреза“ (на великом терену и галерији хале), на
отвореном терену са вештачком травом („мини пич“ терену), као и пружање техничке
подршке у организацији и организација спортских, културних и забавних садржаја.
У 2012. години, клубови (корисници услуга ЈП „Спортско – рекреативни центар“
Горњи Милановац) искористили су 741 термин за тренинге и 116 термина за одигравање
утакмица (21 утакмица у оквиру традиционалног Новогодишњег турнира у футсалу).
Што се тиче спортских активности за остале кориснике (Светосавски спортски
сусрети у одбојци и малом фудбалу, Општинско и Окружно првенство у малом фудбалу у
оквиру ОСИУРС, тренинг женске селекције Западне Србије у рукомету) у 2012. години
искоришћено је 9 термина за тренинге и 30 термина за одиграванје утакмица.
За ванспортске, тј. културно – забавне садржаје (Велики годишњи концерт КУД
„Шумадија“ и приредба Предшколске установе „Сунце“) реализовано је 27,5 сати
садржаја.
Рекреативци су у 2012. години искористили 398 термина, од чега је 166
термина искоришћено на Галерији спортске хале у оквиру фитнеса, док је 232 термина
искоришћено на спортској површини хале за мали фудбал, футсал, кошарку и одбојку.
У 2012. години промовисан је и нови садржај (стони – тенис) у оквиру ЈП
„Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац. Набављена су три стола за стони –
тенис. Показало се да је ово пун погодак, јер је у 2012. години искоришћено 953 термина
за стони тенис. Треба напоменути да је наплаћивање ове услуге почело од 1. фебруара
2012. године, а да је током целог јануара 2012. године трајао промотивни период у коме
је услуга била бесплатна.
Треба поменути веома битну економску активност ЈП „Спортско – рекреативни
центар“ Горњи Милановац, која обухвата издавање рекламног простора у спортској хали
„Бреза“, постављање рекламног банера на сајт ЈП „Спортско – рекреативни центар“ Горњи
Милановац (www.sportskahalabreza.com) са редирекцијом ка сајту партнера, постављање
рекламе на великом спортском семафору унутар хале „Бреза“, као и на другим местима
под управом предузећа која су интересантна нашим партнерима.
11
Информатор о раду - Јавно предузеће „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац
У 2012. години, ЈП „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац
наставило је успешну сарадњу са предузећима „Металац АД“, „Дунав Осигурање“, „Невен
Комерц“, Јавним комуналним предузећем Горњи Милановац, Јавним предузећем за
путеве, али и отпочело сарадњу са Туристичком организацијом општине Горњи
Милановац и Јавним предузећем за изградњу.
У табелама које следе може се видети евиденција коришћења спортске хале
„Бреза“.
12
Информатор о раду - Јавно предузеће „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац
13
Информатор о раду - Јавно предузеће „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац
14
Информатор о раду - Јавно предузеће „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац
15
Информатор о раду - Јавно предузеће „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац
16
Информатор о раду - Јавно предузеће „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац
17
Информатор о раду - Јавно предузеће „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац
18
Информатор о раду - Јавно предузеће „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац
7. ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈП „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац, у 2012. години, вршило
је набавке и све су биле испод лимита за Јавну набавку мале вредности.
За сваку набавку коју је предузеће обавило, прикупљане су понуде од више
понуђача и бирана је најповољнија понуда.
19
Информатор о раду - Јавно предузеће „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац
8. ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ ПОСЕДУЈЕ
ЈП „СПОРТСКО – РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ЈП „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац поседује:
Правне прописе (Закони и Подзаконски Акти) из области делокруга рада;
Информације, Извештаје, Одлуке и друга документа ЈП „Спортско – рекреативни
центар“ Горњи Милановац, која су разматрали и усвојили Управни одбор ЈП
„Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац и Скупштина општине Горњи
Милановац;
Документа која се односе на рад ЈП „Спортско – рекреативни центар“ Горњи
Милановац;
Закључене уговоре са другим организацијама, институцијама, правним и
физичким лицима;
Електронску базу података;
Финансијска документа о плаћању
центар“ Горњи Милановац;
за потребе ЈП „Спортско – рекреативни
Документацију везану за исплату плата запослених у ЈП „Спортско – рекреативни
центар“ Горњи Милановац;
Досијеа запослених;
Архиву;
Осталу папирну и електронску документацију.
20
Информатор о раду - Јавно предузеће „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац
9. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
На основу Члана 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја, тражилац информације подноси писмени захтев ЈП „Спортско – рекреативни
центар“ Горњи Милановац за остваривање права на приступ информацијама од јавног
значаја.
Захтев треба да садржи пун назив ЈП „Спортско – рекреативни центар“ Горњи
Милановац, име, презиме и адресу тражиоца информације, односно адресу електронске
поште уколико тражилац жели да му се информација пошаље у електронској форми.
Захтев треба да садржи што прецизнији опис информације која се тражи, а
може да садржи и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.
У захтеву тражилац, такође, треба да наведе у ком облику жели да му се
тражене информације издају. Тражилац не мора навести разлоге за упућивање захтева.
Ако захтев није уредан, овлашћено лице ЈП „Спортско – рекреативни центар“
Горњи Милановац дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке
отклони, односно, да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не отклони
недостатке у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостатци су такви да
се по захтеву не може поступити, ЈП „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац
ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.
Приступ информацијама ЈП „Спортско – рекреативни центар“ Горњи
Милановац дужно је да омогући и на основу усменог захтева тражиоца, који се
евидентира у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију. Рокови који
се примењују су исти као да је у питању писани захтев.
Према Члану 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја, ЈП „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац је дужно да, без
одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о
поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију,
односно, изда или упути копију тог документа.
Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од
значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно, угрожавање или заштиту
здравља становништва и животне средине, ЈП „Спортско – рекреативни центар“ Горњи
Милановац мора да обавести тражиоца те информације (да му стави на увид, односно, да
му изда копију тог документа) најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.
21
Информатор о раду - Јавно предузеће „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац
10. КОНТАКТ
Назив органа: Јавно предузеће „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац
Адреса: Корчагинова бб
Матични број: 20456108
ПИБ: 105764670
Директор: Драшко Јаснић
Телефон: +381 (0)32 712-436
Факс: +381 (0)32 712-436
Е-mail:
[email protected]
[email protected]
Web: www.sportskahalabreza.com
Овлашћено лице за слободан
приступ информацијама од Драшко Јаснић
јавног интереса:
Телефон: +381 (0)600 77-44-24
Е-mail: [email protected]
22
Download

„спортско – рекреативни центар“ горњи милановац