СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
Година XIII
Број 6
1
ЖАБАРИ
19.11.2014.
На основу члана 56. Закона о локалним
изборима („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007, 34/2010-Одлука Уставног суда и
54/2011), члана 31. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007 и 83/2014), Скупштина општине Жабари
је на седници одржаној дана 19.11. 2014. године,
донела
и 83/2014), члана 4, 5. и 65. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12,
116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др.закон),
члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“, број 88/11), као и члана
13. Статута општине Жабари („Службени гласник
општине Жабари број 7/2008, 3/2013 и 4/2014),
на седници Скупштине општине Жабари, која је
одржана дана 19.11. 2014. године, а на предлог
Општинског већа општине Жабари, донета је
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
ОДЛУКА
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ЖАБАРИ
I
Потврђује се мандат одборнику у
Скупштини општине Жабари кандидату изабраном
за одборника са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ „СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ“, и то:
1. Весни Ђорђевић из Жабара.
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
II
Мандат одборнику наведеном у тачки I
овог решења траје до истека мандата Скупштине
општине Жабари.
III
Против овог решења може се изјавити
жалба Управном суду у року од 48 часова од дана
доношења решења.
IV
Ово решење објавити
гласнику општине Жабари“.
у
„Службеном
Број:020-67/14-01 Дана:19.11.2014. године Жабари
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
Председник СО Жабари
Саша Беговић, с.р.
2
На основу члана 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07
Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.
У циљу усклађивања са позитивним
прописима оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа „Комуналац“ Жабари, ставља се ван снаге
Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа
„Комуналац’’ Жабари
(„Службени
гласник
општине Жабари“, број 9/2011) којом је покренута
иницијатива за оснивање Јавног комуналног
предузећа, и доноси се нови оснивачки акт.
Циљ оснивања јавног комуналног предузећа
Члан 2.
Јавно комунално предузеће је основано
ради обезбеђивања трајног снабдевања водом за
пиће и пречишћавања и одвођења атмосферских и
отпадних вода, као делатности од општег интереса и
уредног задовољавања потреба крајњих корисника
услуга.
Предмет одлуке
Члан 3.
Овом Одлуком, у складу са Законом
о јавним предузећима, регулисана су права и
обавезе оснивача и Јавног комуналног предузећа
„Комуналац’’ Жабари у обављању делатности од
општег интереса, а нарочито:
Страна 2 - Број 6
-
-
-
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
назив и седиште оснивача;
пословно име и седиште Јавно
комуналног предузећа „Комуналац“
Жабари;
претежна делатност Јавно комуналног
предузећа „Комуналац’’ Жабари;
права,
обавезе
и
одговорности
оснивача према Јавно комуналном
предузећу „Комуналац’’ Жабари и Јавно
комуналног предузећа „Комуналац’’
Жабари према оснивачу;
услови и начин утврђивања и
распоређивања добити, односно начину
покрића губитака и сношењу ризика;
условима и начину задуживања Јавно
комуналног предузећа „Комуналац’’
Жабари;
заступање Јавно комуналног предузећа
„Комуналац“ Жабари;
износ основног капитала, као и опис,
врста и вредност неновчаног улога;
органи Јавно комуналног предузећа
„Комуналац’’ Жабари;
имовина која се не може отуђити;
располагање (отуђење и прибављање)
стварима у јавној својини која су пренета
у својину Јавно комуналног предузећа
„Комуналац’’ Жабари у складу са
законом;
заштита животне средине;
друга питања од значаја за несметано
обављање делатности за коју се
оснива Јавно комунално предузеће
„Комуналац’’Жабари.
II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Оснивач јавно комуналног предузећа
Члан 4.
Оснивач Јавно комуналног предузећа
„Комуналац“Жабари је:
Општина Жабари, улица Кнеза Милоша
број 103, матични број 07162456.
Права оснивача остварује Скупштина
општине Жабари.
19.11.2014.
Јавно комунално предузеће „Комуналац’’
Жабари у правном промету са трећим лицима
има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој
рачун.
Одговорност за обавезе јавног комуналног
предузећа
Члан 6.
Јавно комунално предузеће „Комуналац’’
Жабари за своје обавезе одговара целокупном
својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Јавног
комуналног предузећа „Комуналац’’ Жабари, осим
у случајевима прописаним законом.
Заступање и представљање јавног комуналног
предузећа
Члан 7.
Јавно комунално предузеће „Комуналац’’
Жабари заступа и представља директор.
III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Пословно име јавног комуналног предузећа
Члан 8.
Јавно комунално предузеће „Комуналац’’
Жабари послује под следећим пословним именом:
Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Жабари.
Скраћено пословно име је ЈКП „Комуналац“
Жабари.
О промени пословног имена одлучује
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Жабари, уз сагласност оснивача.
Седиште јавног комуналног предузећа
Члан 9.
Седиште Јавног комуналног предузећа
„Комуналац’’ Жабари је у Жабарима, улица Кнеза
Милоша број 103.
О промени седишта Јавног комуналног
предузећа „Комуналац’’ Жабари одлучује Надзорни
одбор, уз сагласност оснивача.
Правни статус јавног комуналног предузећа
Печат, штамбиљ и знак јавног комуналног
предузећа
Члан 5.
Јавно комунално предузеће „Комуналац’’
Жабари има статус правног лица, са правима,
обававезама и одговорностима утврђеним законом.
Члан 10.
Јавно комунално предузеће „Комуналац’’
Жабари поседује свој печат и штамбиљ са исписаним
текстом на српском језику и ћириличним писмом.
19.11.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
Печат је округлог облика и садржи пуно
пословно име и седиште Јавног комуналног
предузећа „Комуналац’’Жабари.
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи
пуно пословно име, седиште Јавног комуналног
предузећа „Комуналац’’Жабари и место за датум и
број.
Упис јавног предузећа у регистар
Члан 11.
Јавно комунално предузеће „Комуналац’’
Жабари се за обављање своје делатности од
општег интереса, утврђене овом одлуком, уписује
у регистар у складу са законом којим се уређује
правни положај привредних друштава и поступак
регистрације, у складу са законом.
Унутрашња организација јавног комуналног
предузећа
Члан 12.
Јавно комунално предузеће „Комуналац“
Жабари у свом саставу има седам (7)
организационих јединица и то: Влашки До,
Александровац, Ореовица, Симићево, Жабари,
Породин и Витежево.
Актом директора Јавног комуналног
предузећа „Комуналац“ Жабари, уређује се
унутрашња организација и систематизација
послова.
IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
Претежна делатност
Члан 13.
Претежна делатност Јавног комуналног
предузећа „Комуналац’’ Жабари је:
- 36.00 Сакупљање, пречишћавање и
дистрибуција воде
Осим наведене претежне делатности, Јавно
комунално предузеће „Комуналац“ ће се бавити и
другим делатностима, као што су:
- 37.00 Уклањање отпадних вода
- 38.32 Поновна употреба разврстаних
материјала
- 39.00 Санација, рекултивација и друге
услуге у области управљања отпадом
- 42.21 Изградња цевовода
- 42.91
Изградња
хидротехничких
објеката
Број 6 - Страна 3
-
43.22
Постављање
водоводних,
канализационих,
грејних
и
климатизационих система
- 70.10
Управљање
економским
субјектом
- 70.22 Консултантске активности у вези
с пословањем и осталим управљањем
- 71.12 Инжењерске делатности и
техничко саветовање
- 71.20 Техничко испитивање и анализе
- 46.76 Трговина на велико и мало осталим
полупроизводима;
- 46.77 Трговина на велико отпацима и
остацима
- 49.41 Друмски превоз терета
- 52.10 Складиштење.
Јавно комунално предузеће „Комуналац’’
Жабари може без уписа у регистар да врши и
друге делатности које служе обављању претежне
делатности, уколико за те делатности испуњава
услове предвиђене законом.
О промени делатности Јавног комуналног
предузећа „Комуналац’’ Жабари, као и о обављању
других делатности које служе обављању претежне
делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност
оснивача, у складу са законом.
Услови за обављање делатности као делатности
од општег интереса
Члан 14.
Јавно комунално предузеће „Комуналац’’
Жабари може да отпочне обављање делатности кад
надлежни државни орган утврди да су испуњени
услови за обављање те делатности у погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне средине
и
5) других услова прописаних законом.
Оснивање зависних друштава
Члан 15.
Јавно комунално предузеће „Комуналац’’
Жабари може да оснује зависно друштво капитала
за обављање делатности из члана 13. ове Одлуке, у
складу са Законом о привредним друштвима.
Јавно комунално предузеће „Комуналац’’
Жабари према зависном друштву капитала из става
1. овог члана, има права, обавезе и одговорности
Страна 4 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
које има општина Жабари, као оснивач према Јавном
комуналном предузећу „Комуналац’’ Жабари.
На одлуку из става 1. овог члана сагласност
даје Скупштина општине.
V ИМОВИНА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
Основни капитал
Члан 16.
Основни капитал Јавног комуналног
предузећа „Комуналац’’ Жабари износи 1.000,00
динара.
-Новчани капитал-уписан 1.000,00 дианара
и уплаћен: 1.000,00 динара.
-Неновчани улог-не постоји.
Имовина јавног комуналног предузећа
Члан 17.
Имовину Јавног комуналног предузећа
„Комуналац’’ Жабари чине право својине на
покретним и непокретним стварима, новчаним
средствима и хартијама од вредности и друга
имовинска права која су пренета у својину Јавно
комуналног предузећа „Комуналац” Жабари,
укључујући и право коришћења на стварима у
јавној својини општине Жабари.
Јавно
комунално
предузеће
„Комуналац’’Жабари може користити средства
у јавној и другим облицима својине, у складу са
законом, одлуком оснивача и посебним уговором
којим се регулишу међусобни односи, права и
обавезе Јавног комуналног предузећа „Комуналац’’
Жабари са једне и општине, као оснивача, са друге
стране.
Члан 18.
Средства у јавној својини могу се улагати у
капитал Јавног комуналног предузећа „Комуналац,“
Жабари у складу са законом и актима Скупштине
општине Жабари.
По основу улагања средстава из става 1. овог
члана општина стиче уделе у Јавно комуналном
предузећу „Комуналац’’ Жабари, као и права по
основу тих удела.
Капитал у Јавно комуналном предузећу
„Комуналац’’ Жабари подељен на уделе уписује се
у регистар.
Повећање и смањење оснивачког капитала
19.11.2014.
Члан 19.
О повећању или смањењу основног капитала
Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Жабари
одлучује Скупштина општине, као оснивач у складу
са законом.
Средства јавног комуналног предузећа
Члан 20.
Јавно комунално предузеће „Комуналац’’
Жабари, у обављању својих делатности, стиче и
прибавља средства из следећих извора:
- продајом производа и услуга,
- из кредита,
- из донација и поклона,
- из буџета оснивача и буџета Републике
Србије, и
- из осталих извора, у складу са законом.
Средства прибављена продајом производа
и услуга користиће се за одржавање постојеће
водоводне мреже и њено проширење, за исплату
плата запослених и накнада радно ангажованих
лица у организационим јединицама, а вишак
средстава ће бити уплаћиван на рачуне Месних
заједница сваке од организационих јединица, на
име измирења постојећих дугова.
Расподела добити
Члан 21.
Добит Јавног комуналног предузећа
„Комуналац’’ Жабари, утврђена у складу са
законом, може се расподелити за повећање основног
капитала, резерве или за друге намене, у складу са
законом, актима оснивача и овом одлуком.
Начела за одређивање цене услуга
Члан 22.
Елементи за образовање цена производа и
услуга Јавног комуналног предузећа „Комуналац’’
Жабари уређују се посебном одлуком, коју доноси
Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу
са законом.
Висина накнаде за испоруку воде формира
се у складу са начелима прописаним законом којим
је уређена комунална делатност, и то:
1)
начелом „потрошач плаћа“;
2)
начелом „загађивач плаћа“;
3)
начелом довољности цене да покрије
пословне расходе;
4)
начелом
усаглашености
цена
комуналних услуга са начелом
приступачности;
19.11.2014.
5)
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
начелом непостојања разлике у
ценама између различитих категорија
потрошача, сем ако се разлика
заснива на различитим трошковима
обезбеђивања комуналне услуге.
Цене производа и услуга предузећа
Члан 23.
Елементи за одређивање цена комуналних
услуга су :
1)
пословни расходи исказани у
пословним књигама и финансијским
извештајима;
2)
расходи за изградњу и реконструкцију
објеката комуналне инфраструктуре
и набавку опреме, према усвојеним
програмима и плановима вршиоца
комуналне делатности на које је
јединица локалне самоуправе дала
сагласност;
3)
добит
вршиоца
комуналне
делатности.
Средства која су намењена за финансирање
обнове
и
изградње
објеката
комуналне
инфраструктуре исказују се посебно и могу се
употребити само за те намене.
Усвајање захтева за измену цена
Члан 24.
Јавно комунално предузеће „Комуналац’’
Жабари је обавезно да захтев за измену цена
производа и услуга укључи у свој годишњи програм
пословања, у складу са чланом 26. ове Одлуке.
Када се значајније промене вредности
елемената, који су укључени у методологију за
обрачунавање цена, Јавно комунално предузеће
„Комуналац’’ Жабари може током пословне године
да поднесе оснивачу детаљно образложен захтев за
одобрење измене цена комуналних услуга, заједно
са изменама годишњег програма пословања.
Измене годишњег програма пословања са
предлогом за измену цена се достављају Скупштини
општине.
Унапређење рада и развоја предузећа
Члан 25.
Унапређење рада и развоја Јавно комуналног
предузећа „Комуналац’’ Жабари заснива се на
дугорочном и средњорочном плану рада и развоја.
Број 6 - Страна 5
Плановима и програмом рада из става 1.
ове Одлуке, утврђују се пословна политика и развој
Јавно комуналног предузећа „Комуналац’’ Жабари,
одређују се непосредни задаци и утврђују средства
и мере за њихово извршавање.
Планови и програми рада Јавног комуналног
предузећа „Комуналац’’ Жабари морају се заснивати
на законима којима се уређују одређени односи
у делатностима којима се бави Јавно комунално
предузеће „Комуналац’’ Жабари.
Планови и програми
Члан 26.
Планови и програми Јавно комуналног
предузећа „Комуналац’’ Жабари су:
- план и програм развоја Јавног
предузећа,
- финансијски планови и
- други планови и програми,
Планови и програми Јавно комуналног
предузећа „Комуналац’’Жабари достављају се
Скупштини Општине најкасније до 1. децембра
текуће године за наредну годину.
Планови и програми се сматрају донетим
када на њих сагласност да Скупштина општине.
VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Права оснивача
Члан 27.
По основу учешћа у основном капиталу
Јавног комуналног предузећа „Комуналац’’ Жабари,
општина, као оснивач има следећа права:
- право управљања Јавно комуналним
предузећем
„Комуналац’’ Жабари
на начин утврђен Статутом Јавног
предузећа;
- право на учешће у расподели добити
Јавног предузећа;
- право да буду информисани о пословању
Јавног предузећа;
- право да учествују у расподели
ликвидационе или стечајне масе, након
престанка
- Јавног
предузећа
стечајем
или
ликвидацијом, а по измирењу обавеза и
- друга права у складу са законом.
Обезбеђење општег интереса
Страна 6 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
Члан 28.
Ради обезбеђења општег интереса у
делатности за коју је Јавно комунално предузеће
„Комуналац’’ Жабари основано, Скупштина
општине даје сагласност на:
- Статут Јавног комуналног предузећа
„Комуналац’’ Жабари;
- давање гаранција, авала, јемства, залога
и других средстава обезбеђења за
послове који нису из оквира делатности
од општег интереса;
- располагање (прибављање и отуђење)
средствима у јавној својини која су
пренета у својину Јавног комуналног
предузећа
„Комуналац’’
Жабари,
веће вредности, која је у непосредној
функији обављања делатности од
општег интереса;
- улагања капитала;
- статусне промене;
- акт о процени вредности капитала и
исказивању тог капитала у акцијама,
као и на програм и одлуку о својинској
трансформацији и
- друге одлуке којима се уређује обављање
делатности од општег интереса у складу
са законом и овом одлуком.
Члан 29.
Општинско веће даје сагласност на:
1. Акт о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места.
2. Претходну сагласност на повећање броја
запослених.
Континуирано и квалитетно пружање услуга
Члан 30.
Јавно комунално предузеће „Комуналац’’
Жабари је дужно да делатност од општег интереса
за коју је основано обавља на начин којим се
обезбеђује стално, континуирано и квалитетно
пружање услуга крајњим корисницима.
Несметано функционисање постројења и
опреме
Члан 31.
Јавно комунално предузеће „Комуналац’’
Жабари је дужно да предузима мере и активности
за редовно одржавање и несметано функционисање
постројења и других објеката неопходних за
обављање своје делатности, у складу са законима
19.11.2014.
и другим прописима којима се уређују услови
обављања делатности од општег интереса због које
је основано.
Поремећај у пословању
Члан 32.
У случају поремећаја у пословању Јавног
комуналног предузећа „Комуналац’’ Жабари,
Скупштина општине предузеће мере којима ће
обезбедити услове за несметан рад и пословање
предузећа у обављању делатности од општег
интереса, у складу са законом, а нарочито :
- разрешење Надзорног одбора и
директора,
- ограничење права организационих
јединица Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Жабари,
- ограничење у погледу права располагања
појединим срдствима у јавној својини,
- друге мере одређене законом којим
се уређују услови и начин обављања
делатности од општег интереса и овом
Одлуком.
Члан 33.
У случају поремећаја у пословању Јавног
комуналног предузећа „Комуналац’’ Жабари,
Општинско веће предузеће мере којима ће
обезбедити услове за несметан рад и пословање
предузећа у обављању делатности од општег
интереса, у складу са законом, а нарочито :
- промену унутрашње организације
Јавног предузећа.
VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И
РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ
Пословање под тржишним условима
Члан 34.
Јавно комунално предузеће „Комуналац’’
Жабари послује по тржишним условима, у складу
са законом.
Пружање услуга корисницима са територије
других општина.
Члан 35.
У обављању своје претежне делатности,
Јавно комунално предузеће „Комуналац’’ Жабари
своје производе и услуге може испоручивати,
односно пружати и корисницима са територије
19.11.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
других општина и градова, под условом да се ни
на који начин не угрожава стално, континуирано
и квалитетно снабдевање крајњих корисника са
територије општине Жабари.
Испоруку производа и пружање услуга
из става 1. овог члана Јавно комунално предузеће
„Комуналац’’ обавља у складу са посебно
закљученим уговорима.
Расподела добити
Члан 36.
Добит Јавног комуналног предузећа
„Комуналац’’, утврђена у складу са законом, може
се расподелити за повећање основног капитала,
резерве или за друге намене, у складу са законом и
посебном одлуком Скупштине општине.
Пословни резултат Јавног комуналног
предузећа „Комуналац’’ утврђује се у временским
периодима, на начин и по поступку утврђеним
законом.
Одлуку о распоређивању добити доноси
Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине
општине.
VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
Органи јавног предузећа
Члан 37.
Управљање у Јавно комуналном предузећу
„Комуналац’’ Жабари је организовано као
једнодомо.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор
2) директор.
1) Надзорни одбор
Састав Надзорног одбора
Члан 38.
Надзорни одбор има председника и два
члана које именује Скупштина општине, на период
од четири године, под условима, на начин и по
поступку утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора именује се
из реда запослених, на начин и по поступку који
је утврђен Статутом Јавног комуналног предузећа
„Комуналац’’ Жабари.
Надзорни одбор има три члана. Од та три
члана оснивач једног именује за председника.
Број 6 - Страна 7
Услови за чланове Надзорног одбора
Члан 39.
За председника и чланове Надзорног одбора
именује се лице које испуњава следеће услове:
- да је пунолетно и пословно способно;
- да има стечено високо образовање
трећег или другог степена, односно
на основним студијама у трајању од
најмање четири године;
- да је стручњак у једној или више
области из које је делатност од општег
интереса за чије обављање је оснивано
јавно предузеће;
- најмање три године искуства на
руководећем положају;
- да поседује стручност из области
финансија, права или корпоративних
управљања;
- да није осуђивано на условну или
безусловну казну за кривична дела
против привреде, правног саобраћаја
или службене дужности, као и да му
није изречена мера безбедности забране
обављања претежне делатности јавног
предузећа.
Мандат чланова Надзорног одбора
Члан 40.
Мандат
председнику
и
члановима
Надзорног одбора престаје истеком периода на који
су именовани, оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора
разрешавају се пре истека периода на који су
именовани, уколико:
- надзорни одбор не достави оснивачу
на сагласност годишњи програм
пословања,
- оснивач не прихвати финансијски
извештај јавног предузећа,
- пропусте да предузму неопходне мере
пред надлежним органима у случају
постојања сумње да одговорно лице
јавног предузећа делује на штету јавног
предузећа кршењем директорских
дужности, несавесним понашањем и на
други начин.
Председник и чланови Надзорног одбора
могу се разрешити пре истека периода на који су
именовани, уколико предузеће не испуни годишњи
програм пословања или не оствари кључне
показатеље учинка.
Страна 8 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
Председник и чланови Надзорног одбора
којима је престао мандат, дужни су да врше своје
дужности до именовања новог Надзорног одбора,
односно именовање новог председника или члана
Надзорног одбора.
Надлежност Надзорног одбора
Члан 41.
Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и пословне
циљеве предузећа и стара се о њиховој
реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације
програма пословања;
3) доноси годишњи програм пословања,
уз сагласност оснивача;
4) надзире рад дирекитора:
5) врши
унутрашњи
надзор
над
пословањем предузећа;
6) успоставља,
одобрава
и
прати
рачуноводство, унутрашњу контролу,
финансијске извештаје и политику
управљања ризицима;
7) утврђује
финансијске
извештаје
предузећа и доставља их оснивачу ради
давања сагласности;
8) доноси статут уз сагласност оснивача,
9) одлучује о статусним променама и
оснивању других правних субјеката, уз
сагласност оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити,
односно начину покрића губитка уз
сагласност оснивача;
11) даје
сагласност
директору
за
предузимање послова или радњи у
складу са законом, статутом и одлуком
оснивача;
12) закључује уговоре о раду на одређено
време са директором предузећа;
13) врши друге послове у складу са законом,
статутом и прописима којима се утврђује
правни положај привредних друштава.
Надзорни одбор не може пренети право
одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у предузећу.
Накнада за рад
Члан 42.
Председник и чланови Надзорног одбора
имају право на одговарајућу накнаду за рад у
Надзорном одбору.
19.11.2014.
Висину накнаде из става 1. овог члана
утврђује оснивач на основу извештаја о степену
реализације програма пословања Јавног комуналног
предузећа „Комуналац’’ Жабари.
2) Директор
Члан 43.
Директора предузећа именује Скупштина
општине на период од четири године, а на основу
спроведеног јавног конкурса.
На услове за именовање директора
предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о
раду („Службени гласник РС’’, број 24/05, 61/05,
54/09, 32/2013 и 75/2014).
Директор Јавног комуналног предузећа
„Комуналац’’Жабари заснива радни однос на
одређено време.
Надлежности директора
Члан 44.
Директор Јавног комуналног предузећа
„Комуналац’’ Жабари:
1) представља и заступа предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање предузећа;
4) одговара за законитост рада предузећа;
5) предлаже годишњи програм пословања и
предузима мере за његово спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке надзорног одбора;
8) врши друге послове утврђене законом и
статутом предузећа.
Зарада директора
Члан 45.
Директор има право на зараду, а може имати
право на стимулацију у случају кад предузеће
послује са позитивним пословним резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси
Скупштина општине.
Мандат директора
Члан 46.
Мандат директора престаје истеком периода
на који је именован, оставком или разрешењем.
Разрешење директора
19.11.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
Члан 47.
Предлог за разрешење може поднети
Надзорни одбор предузећа.
Предлог за разрешење мора бити образложен
са прецизно наведеним разлозима због којих се
предлаже разрешење.
Члан 48.
Скупштина општине може разрешити
директора под условима предвиђеним законом.
Суспензија директора
Члан 49.
Уколико против директора ступи на снагу
оптужница за кривична дела против привреде,
правног саобраћаја или службене дужности,
Скупштина општине доноси решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак
правоснажно не оконча.
Вршилац дужности директора
Члан 50.
Скупштина општине именује вршиоца
дужности директора у следећим случајевима:
1) уколико директору престане мандат
због истека периода на који је именован,
због подношења оставке или у случају
разрешења пре истека мандата;
2) уколико буде донето решење о
суспензији директора;
3) у случају смрти или губитка пословне
способности директора.
Вршилац дужности може бити именован на
период који није дужи од шест месеци.
У нарочито оправданим случајевима
Скупштина општине може донети одлуку о
именовању вршиоца дужности директора на још
један период од шест месеци.
IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ
СИЛЕ
Поремећаји у пословању
Члан 51.
У случају поремећаја у пословању Јавног
комуналног предузећа „Комуналац’’ Жабари,
Скупштина општине, може предузети мере
прописане законом, ради обезбеђења услова за
несметано функционисање Јавног комуналног
Број 6 - Страна 9
предузећа „Комуналац’’ Жабари и обављање
делатности од општег интереса, а нарочито:
– промену унутрашње организације
Јавног предузећа;
– разрешење Надзорног одбора и
директора и именовање привременог
органа Јавног предузећа;
– ограничење права појединих делова
Јавног предузећа да иступају у правном
промету са трећим лицима;
– ограничење у погледу права располагања
појединим средствима у јавној својини.
Остваривање права на штрајк
Члан 52.
Штрајк је прекид рада који запослени
организују ради заштите својих професионалних и
екомских интереса по основу рада.
У Јавно комуналном предузећу „Комуналац’’
Жабари право на штрајк запослени остварују
у складу са законом, колективним уговором и
посебним актом оснивача.
У случају штрајка радника Јавног
комуналног предузећа „Комуналац’’ Жабари, мора
се обезбедити минимум процеса рада у обављању
делатности од општег интереса.
Минимум процеса рада посебном одлуком
утврђује Скупштина општине, у складу са
законом.
Унутрашња организација
Члан 53.
Статутом, општим актима и другим актима
Јавног комуналног предузећа „Комуналац’’ Жабари
ближе се уређују унутрашња организација Јавног
предузећа, делокруг органа и друга питања од
значаја за рад и пословање Јавног предузећа, у
складу са законом и овом Одлуком.
Радни односи
Члан 54.
Права, обавезе и одговорности запослених
из радног односа уређују се колективним уговором
Јавног комуналног предузећа „Комуналац’’ Жабари
у складу са законом и актима оснивача.
Колективни уговор Јавног комуналног
предузећа „Комуналац’’ мора бити сагласан
са законом, општим и посебним колективним
уговором.
Страна 10 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
19.11.2014.
Безбедност и здравље запослених на раду
X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Члан 55.
Права, обавезе и одговорности у вези са
безбедношћу и здрављем на раду остварују се у
складу са законом и прописима донетим на основу
закона, а ближе се уређују колективним уговором,
општим актима Јавног комуналног предузећа
„Комуналац’’ Жабари или уговором о раду.
Општи акти
Заштита животне средине
Члан 56.
Јавно комунално предузеће „Комуналац’’
Жабари је дужно да у обављању своје делатности
обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење
животне средине и да
спречава узроке и отклања штетне последице које
угрожавају природне и радом створене вредности
човекове средине.
Статутом Јавног комуналног предузећа
„Комуналац’’ Жабари детаљније се утврђују
активности предузећа ради заштите животне
средине, сагласно закону и прописима оснивача
који регулишу област заштите животне средине.
Јавност рада предузећа
Члан 57.
Рад
Јавног
комуналног
предузећа
„Комуналац’’ Жабари је јаван.
За јавност рада Јавног комуналног предузећа
„Комуналац’’ Жабари одговоран је директор.
Доступност информација
Члан 58.
Доступност информација од јавног значаја
Јавно комунално предузеће „Комуналац’’ Жабари
врши у складу са одредбама закона који регулише
област слободног приступа информацијама од
јавног значаја.
Члан 60.
Општи акти Јавног комуналног предузећа
„Комуналац’’ Жабари су Статут и други општи акти
утврђени законом.
Статут је основни општи акт Јавног
комуналног предузећа „Комуналац’’ Жабари.
Други општи акти Јавног предузећа морају
бити у сагласности са Статутом Јавно комуналног
предузећа „Комуналац’’ Жабари.
Појединични акти које доносе органи и
овлашћени појединци у Јавном предузећу, морају
бити у складу са општим актима Јавно комуналног
предузећа „Комуналац’’ Жабари.
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 61.
Опште акте надлежни органи Јавног
комуналног предузећа „Комуналац’’ Жабари су
дужни да донесу у року од 30 дана од дана ступања
на снагу Статута Јавног комуналног предузећа
„Комуналац’’ Жабари.
Члан 62.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о оснивању Јавног комуналног
предузећа „Комуналац’’ Жабари („Службени
гласник општине Жабари“ , број 9/2011).
Члан 63.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Жабари’’.
Број:020-68/14-01
Датум: 19.11.2014.год.
Жабари
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
Пословна тајна
Члан 59.
Пословном тајном сматрају се исправе и
подаци утврђени одлуком директора или Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа „Комуналац’’
Жабари чије би саопштавање неовлашћеном
лицу било противно пословању Јавног предузећа
и штетило би његовом пословном угледу и
интересима.
ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ
Саша Беговић, с.р.
3
На основу члана 12. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број
119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014др.закон ), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
19.11.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и
83/2014 ), члана 13.став 1. тачка 9. Статута општине
Жабари („Службени гласник општине Жабари“,
број 7/2008, 3/2013 и 4/2014), Скупштина општине
Жабари на седници дана 19.11.2014. године донела
је следеће
Р ЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Жабари
I
У Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа „Комуналац“ Жабари, на период од
четири године именују се:
1) за председника:
- Др Драгољуб Благојевић, професор Високе
техничке школе струковних студија у Пожаревцу,
из Пожаревца, испред локалне самоуправе;
2) за чланове:
1) Светлана Јовић, дипл. правник,
из
Жабара,
испред
локалне
самоуправе;
2) Миодраг Вујчић, дипл. економиста,
из Александровца, представник
запослених.
II
Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Жабари“.
Број 6 - Страна 11
седници одржаној дана, 19.11. 2014 одине донела
је
ОДЛУКУ
О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2014.
ГОДИНУ.
Члан 1.
Члан 2 Одлуке о буџету општине Жабари
за 2014.годину мења се и гласи: „Буџет општине
Жабари за 2014.годину састоји се од:
Pozicija
4
Број:020-65/14-01
Датум: 19.11.2014.год.
Жабари
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
Председник СО Жабари
Саша Беговић, с.р.
4
11
На основу члана 5,29 и 63. Закона о буџетском
систему(„Службени гласник Републике Србије „
број 54/09,73/10,101/2010,101/2011,93/2012,62/13,6
3/13-испр.и 108/13), члана 32. став 1. тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Сл.гласник Р.Србије“
бр.129/07), члан 13. став 1. тачка 2. Статута општине
Жабари („Службени гласник општине Жабари“број
7/08) и Буџета општине Жабари за 2014. годину
(„Службени гласник општине Жабари“ бр.6/2013,
1/2014 и 3/2014 ), Скупштина општине Жабари на
13
14
ОБРАЧУН СУФИЦИТА / ДЕФИЦИТА СА
РАЧУНОМ ФИНАНСИРАЊА
ТРЕЗОР ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
2014.Г.
у динaрима
Опис
Износ
А. РАЧУН ПРИХОДА И
ПРИМАЊА, РАСХОДА И
ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања
од продаје нефинансијске
имовине (кл. 7+8)
468.425.056
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
(класа 7) у чему:
468.425.056
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (класа 8)
2. Укупни расходи и издаци
за набавку нефинансијске
487.279.621
имовине (кл. 4+5)
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа
4) у чему:
341.857.379
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:
145.422.242
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ /
ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл.
4+5)
-18.854.565
Издаци за набавку финансијске
имовине (у циљу спровођења
јавних политика) категорија 62
УКУПАН ФИСКАЛНИ
СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ
(7+8) - (4+5) +(92-62)
-18.854.565
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје
финансијске имовине (конта
9211, 9221, 9219, 9227, 9228)
Примања од задуживања
(категорија 91)
Неутрошена средства из
15 претходних година
18.854.565
Страна 12 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
Издаци за отплату главнице
16 дуга (61)
Издаци за набавку финансијске
имовине која није у циљу
спровођења јавних политика
17 (део 62)
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ
-18.854.565
Приходи и примања, расходи и издаци који
представљају буџетска средства утврђени су у
следећим износима у рачуну прихода и примања:
ЗА ПЕРИОД 01.01.2014.Г.31.12.2014. ГОД.
ОПИС
Шифра
ек.класиф. Укупна сред.
2
УКУПНИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
1. Порески приходи
71
1.1. Порез на доходак, добит
и кап.добитке(осим самодоп.)
711
1.2. Самодопримос
711180
1.3. Порез на имовину
713
1.4. Порез на добра и услуге
(осим накнаде које се
714
користе преко Буџ.фонда), у
чему:
- поједине врсте прихода са
одређеном наменом (намен.
пх.)
1.5. Остали порески приходи 716+719
2. Непорески приходи
(осим накнада које се
74+77+78
користе преко Буџ.фонда), у
чему:
3. Донације
731+732
4. Трансфери
733
5. Примања од продаје
нефинансијске имовине
8
УКУПНИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ
И ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
1. Текући расходи
4
1.1. Расходи за запослене
41
1.2. Коришћење роба и
услуга
42
43
1.3. Отплата камата
44
1.4. Субвенције
45
468.425.055,72
80.690.000,00
51.740.000,00
1.500.000,00
16.200.000,00
9.750.000,00
3.000.000,00
88.173.950,00
18.090.898,04
281.470.207,68
1.5. Социјална заштита из
буџета
1.6. Остали расходи
2. Трансфери
3. Издаци за набавку
нефинансијске имовине
4. Издаци за набавку
финансијске имовине (осим
6211)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања по основу
отплате кредита и продаје
фин. Имовине
1.1. Примања од продаје
домаће финансијске имовине
2. Задуживање
2.1. Задуживање код домаћих
кредитора
2.2. Задуживање код страних
кредитора
ОТПЛАТА ДУГА
И НАБАВКА
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга
3.1. Отплата дуга домаћим
кредиторима
3.2. Отплата дуга страним
кредиторима
3.3. Отплата дуга по
гаранцијама
4. Набавка финансијске
имовине
УКУПАН ФИСКАЛНИ
РЕЗУЛТАТ
НЕРАСОПОРЕЂЕНИ
ВИШАК ПРИХОДА ИЗ
РАНИЈИХ ГОДИНА
150.469.385,04
153.000,00
500.000,00
47
48+49
463+465
28.680.000,00
31.027.244,56
35.357.749,50
5
145.422.242,11
62
0,00
92
ПРЕДХОДИНИХ
ГОДИНА (класа 3, извор
финансирања 14)
ПРОМЕНА СТАЊА НА
РАЧУНУ:(92+3-62+62)
0,00
921
91
911
912
0,00
61
611
612
613
6211
-18.854.565,49
3
(класа 3, извор
финансирања 13)
НЕУТРОШЕНА
СРЕДСТВА ОД
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ
487.279.621,21
341.857.379,10
95.670.000,00
19.11.2014.
18.854.565,49
3
18.854.565,49
Члан 2.
Члан 3 Одлуке о буџету та 2014.годину
остаје исти и гласи:
19.11.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
Буџет општине Жабари за 2014. годину
састоји се од :
1. Примања у износу од 468.425.055,72
динара,
2. Издатака у износу од 487.279.621,21
динара и
3. Буџетског дефицита од 18.854.565,49
динара.
Укупна средства за финансирање буџетског
дефицита из члана 1.ове одлуке у износу од
18.854.565,49 динара обезбеђена су из неутрошених
средстава буџета из предходне године, класа 3,
извор финансирања 13.
Члан 3.
Члан 8. Одлуке о буџету за 2014.годину
(после Другог ребаланса)остаје исти и износи
487.279.621,21 динара:
Члан 4.
Члан 9. Одлуке о буџету за 2014.годину
остаје у истом износу од 487.279.621,21 динара
али се мењају економске класификације и намене
и гласе:
2.5.РАСХОДИ
ПЛАН РАСХОДА БУЏЕТА И БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2013.
ГОДИНУ
РАСХОДИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА
Економ
класиф
ОПИС
424
425
426
43
431
434
14.673.587,98
3,01
42.872.724,59
14.821.742,05
8,80
3,04
УКУПНО 42
139.845.371,51
УПОТРЕБА
ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА
Употреба основних
средстава
Употреба
земљишта,шума,воде и
рудних богастава
153.000,00
28,70
УКУПНО 43
44
441
45
451
453
463
465
СУБВЕНЦИЈЕ
Субвенције
нефинансијских
корпорација
Субвенције јавним
финансиским
институцијама
УКУПНО 45
ДОНАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ
Трансфери осталим
нивоима власти
Остале донац. Дотац.и
трансфери
500.000,00
0,10
0,00
500.000,00
0,10
0,00
УКУПНО 47
28.680.000,00
5,89
0,00
4,40
483
422
Трошкови путовања
1.852.473,35
0,38
423
Услуге по уговору
44.160.551,46
9,06
484
Накнаде штете наст.
услед елемент.
непогода
0,03
481
0,00
5,89
21.464.292,08
160.000,00
48
0,00
28.680.000,00
42
421
2,11
1,21
0,00
9,84
482
10.291.000,00
5.877.000,00
472
0,00
47.930.612,98
19,63
2,53
0,02
0,00
УКУПНО 46
СОЦИЈАЛНА
ПОМОЋ
Накнада за социјалну
заштиту из буџета
95.670.000,00
12.315.000,00
100.000,00
47
0,03
1,54
УКУПНО 41
КОРИШЋЕЊЕ
УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
414
415
13,73
0,03
7.517.000,00
416
412
413
66.927.000,00
0,00
8,29
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним
организацијама
Порези, обавезне таксе
и казне наметнути од
једног нивоа власти
другом
Новчане казне и
пенали по решењу
судова и судских тела
411
0,00
0,00
40.413.612,98
РАСХОДИ ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ
Плате и додаци
запослених
Социјални доприноси
на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленим
Накнаде за запослене
Награде,бонуси
и остали посебни
расходи
41
153.000,00
ОТПЛАТА КАМАТА
Отплатедомаћих
камата
УКУПНО 44
46
ПЛАНИРАНО Учешће
Из буџета
%
оптшине
Специјализоване
услуге
Текуће поправке и
одржавања
Материјал
Број 6 - Страна 13
0,00
0,00
9.287.000,00
1,91
13.780.244,56
2,83
570.000,00
0,12
500.000,00
0,10
Страна 14 - Број 6
485
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
Накн.штете за повр.
или штету нанету
од стране државних
органа
УКУПНО 48
49
499
РЕЗЕРВЕ
Средства резерви
515
УКУПНО 49
ОСНОВНА
СРЕДСТВА
Зграда и грађевински
објекти
Машине и опрема
Остала основна
средства
Нематеријална
имовина
54
541
51
511
512
513
61
611
01.
04.
07.
13.
08.
100.000,00
0,02
24.237.244,56
4,97
7.019.000,00
0,00
1,44
7.019.000,00
1,44
0,00
137.929.037,00
4.855.355,16
28,31
1,00
0,00
100.000,00
0,02
УКУПНО 51
ПРИРОДНА
ИМОВИНА
Земљиште
142.884.392,16
29,32
360.000,00
0,00
0,07
УКУПНО 54
360.000,00
0,07
143.244.392,16
29,40
УКУПНО КЛАСА 5
ОТПЛАТА
ГЛАВНИЦЕ
Отплата главнице дом.
кредитор.
УКУПНО 61
УКУПНИ ТЕКУЋИ
РАСХОДИ
УКУПНИ РАСХОДИ
И ИЗДАЦИ
ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА:
ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА
СОПСТВЕНИ
ПРИХОДИ
ДОНАЦ.ОД ОСТ.
НИВ.ВЛАСТИ
НЕРАСПОРЕЂЕНИ
ВИШАК ПРИХ.ИЗ
ПРЕД.Г.
ДОНАЦ.ОД НЕВЛ.
ОРГ.И ПОЈЕД.
УКУПНИ РАСХОДИ
И ИЗДАЦИ
0,00
0,00
0,00
0,00
344.035.229,05
70,60
487.279.621,21
100,00
0,00
294.825.207,68
60,50
72.863.950,00
14,95
100.735.898,04
20,67
18.854.565,49
3,87
0,00
487.279.621,21
100,00
Члан 5.
Члан 10. гласи: Укупни расходи и издаци из
свих извора финансирања у износу од 487.279.621,21
динара, распоређују се по корисницима и то:
19.11.2014.
-Позиција
126
(126.05)
економска
класификација 421 Стални трошкови, раздео 03.07..
фунција 620 ЈП Дирекција за изградњу општине
Жабари, повећава се за динара 300.000,00 и сада
износи 1.030.000,00 динара,
-Позиција 128 (Потпоз.128.5.=300.000,0
0+128.6=286.244,56+128.7.=200.000,00 и 128.8.
=20.000,00) економска класификација 423 Услуге по
уговору, раздео 03.07.. фунција 620 ЈП Дирекција за
изградњу општине Жабари, смањује се за динара
806.244,56 сада износи 2.953.755,44 динара,
-Позиција
135
(135.02)
економска
класификација 482 Порези, таксе и казне , раздео
03.07.. фунција 620 ЈП Дирекција за изградњу
општине Жабари, повећава се за динара 506.244,56
и сада износи 12.026.244,56 динара,
-Поз.
бр.
145
(145.1.)
економска
класификација 423-Услуге по уговору, раздео 03.09.
функција 500 Заштита животне средине општине
Жабари повећава се за динара 48.000,00 и сада
износи 278.000,00 динара,
-Поз.бр.146 (146.2.дератизација) економска
класификација 424-Специјализоване услуге, раздео
03.09. функција 500 Заштита животне средине
општине Жабари смањује се за динара 48.000,00 и
сада износи 8.513.516,08 динара.
-Поз. бр. 177, економ. класиф. 425-Текуће
поправке и одржавање, раздео 03.11. функција 160
Месне заједнице општине Жабари повећава се
за динара 1.450.000,00 и сада износи 8.874.862,19
динара,
-Поз. бр. 185 економска класификација
511-Зграде и грађевински објекти, раздео 03.11.
функција 160 Месне заједнице општине Жабари
смањује се за динара 1.450.000,00 и сада износи
9.299.087,00 динара.
-Поз.
бр.
199
(199.7.)
економска
класификација 423 Услуге по уговору (4235) , раздео
03.16. функција 420 Фонд за развој пољопривреде
општине Жабари повећава се за динара 267.000,00
и сада износи 3.737.000,00 динара и
-Поз. бр. 202 (202.01.=67.000,00 и
202.02.=200.000,00) економска класификација 423
Услуге по уговору, раздео 03.16. функција 420 Фонд
за развој пољопривреде општине Жабари смањује
се за динара 267.000,00 и сада износи динара
233.000,00.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Жабари“.
19.11.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
Број: 400- 342 /2014-01
Жабари 19.11.2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
БЕГОВИЋ САША , с.р.
5
На основу члана 76.Закона о буџетском
систему („Службени гласник Р.Србије“бр.54/09,
73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2
013-испр.и 108/2013), чл.8 Уредбе о буџетском
рачуноводству(„Служб. гласник Р.Србије“ бр.125/03)
и Правилника о садржају и начину финансијског
извештавања о планираним и оствареним
примањима и издацима јединица локалне
самоуправе („Службени гласник Р.Србије“бр.10/04
), на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник Републике Србије» број 129/07)
, на основу члана 13. Статута општине Жабари («
Службени гласник општине Жабари»број 7/08),
Буџета општине Жабари за 2014.годину („Сл.
гласник општине Жабари“бр. 6/2013, 1/2014 и
3/2014) Скупштина општине Жабари, донела је
19.11.2014 .године
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ
О ОСТВАРЕНИМ ПРИМАЊИМА
И ИЗВРШЕНИМ ИЗДАЦИМА ПО
ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ БУЏЕТА И
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ОПШТИНЕ
ЖАБАРИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР
2014. ГОДИНЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о
оствареним приходима и примањима и извршеним
расходима и издацима по финансијском плану
буџета и буџетских корисника Општине Жабари за
период Јануар-Септембар 2014 године.
II
Извештај о оствареним приходима и
извршеним расходима по финансијском плану
прихода и расхода буџета и буџетских корисника
општине Жабари за период Јануар-Септембар 2014.
године, је саставни део овог Закључка.
Број 6 - Страна 15
III
Овј Закључак ступа на снагу даном
доношења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
Број : 400-308 /2014-01
У Жабарима 19.11.2014год .
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БЕГОВИЋ САША, с.р.
ИЗВЕШТАЈ
О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И
ПРИМАЊИМА И ИЗВРШЕНИМ
РАСХОДИМА И ИЗДАЦИМА ПО
ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ БУЏЕТА
И БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ОПШТИНЕ
ЖАБАРИ
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2014.
ГОДИНЕ
Буџет општине Жабари за 2014 .годину донет
је 16.12.2013. године (»Службени гласник општине
Жабари« бр.6/2013 ), у износу од 277.542.087,00
динара, плус сопствена средства буџетских
корисника у износу од 155.508.950,00 динара
што укупно чини план Трезора од 433.051.037,00
динара.
Финансијски план за први квартал буџета
и осталих буџетских корисника донет је одмах на
почетку Јануара а заведен је под бројем 400-4 дан
06.01.2014.године када је на њега дата сагласност
Решењем од стране Председника општине као
Извршног органа.
Приходи и примања , расходи и издаци
буџета за период Јануар-Март 2014.године,
планирани су у износу од 65.671.152,00 динара
и буџетских корисника из сопствених извора
планирани су у износу од 38.877.237,00 динара тако
да је план свих буџетских корисника за овај период
био 104.548.389,00 динара.
У овом периоду, наиме дана 04.03.2014.
године донет је Први ребаланс буџета општине
Жабари за 2014. годину под бројем; 400-44
и објављен у »Службеном гласнику општине
Жабари« бр.1/2014 где је буџет за 2014. годину
увећан за 2.300.000,00 динара тако да сада износи
динара 279.842.087,00 динара, сопствена средства
осталих буџетских корисника повећана су за
динара 18.090.898,04 (колико смо и добили од ЕУ за
заједнички пројекат из области социјалне заштите,
са општином Жагубица, где смо ми носиоци
Страна 16 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
пројекта) тако да сада износе 173.599.848,04 динара
тако да план трезора за 2014. годину износи укупно
динара 453.441.935,04, али се квартални планови
нису мењали.
Финансијски план буџетских средстава за
први квартал планиран је са 23,67% од годишњег
плана, јер је то наша процена остварења за овај
период, док смо сопствена средства буџетских
корисника планирали са 25,0%.
Текући буџетски приходи за први квартал
остварени су у износу од 59.870.682,24 динара или
са 91,16 од кварталног плана а у односу на годишњи
план остварење је са 21,57%, пренета неутрошена
средства из 2013.године износе 2.300.000,00 динара
која су саставни део I ребаланса буџета за 2014.
годину и 62.502,00 динара су средства од примања
од продаје непокретности тако да су средства за
овај период 62.233.184,24 динара, и 16.554.565,49
динара су пренета нераспоређена средства из 2013.
године тако да су укупна средства за овај период
остварена у износу од 78.787.749,73 динара , док
је остварење прихода и примања свих буџетских
корисника без пренетих неутрошених средстава у
износу од 8.590.000,00 динара, пренета неутрошена
средства из предходне године осталих буџетских
корисника у износу од 2.042.000,00 динара чине
масу од 10.632.000,00 динара а укупна средства
Трезора су у износу од 89.419.749,13 динара.
По евиденцији буџета општине, расходи и
издаци буџета општине за први квартал извршени
су у износу од 47.08.257,64 динара или са 71,62%
у односу на квартал а у односу на годишњи план
извршење је 16,80% , док су укупни расходи и
издаци осталих буџетских корисника из сопствених
извора извршени у износу од 8.832.000,00 динара,
што чини укупну масу извршених расхода и
издатака Трезора општине од 55.860.258,00 динара
(Табела по позицијама) а то је више у односу на
консолидовану табелу за динара 370.000,00 динара
колико се и налазе средства буџета код буџетских
корисника на рачуну а неутрошена.
Финансијски план за други квартал
буџета и осталих буџетских корисника донет је и
заведен под бројем 400-83 дан 01.04.2014.године
када је на њега дата сагласност Решењем од стране
Председника општине као Извршног органа.
Приходи и примања , расходи и издаци
буџета за период Април-Јуни 2014.године,
планирани су у износу од 68.256.452,00 динара
и буџетских корисника из сопствених извора
планирани су у износу од 38.877.237,00 динара тако
да је план свих буџетских корисника за овај период
био 107.133.689,00 динара.
19.11.2014.
У овом периоду, наиме дана 11.06.2014.
године донет је Други ребаланс буџета општине
Жабари за 2014. годину под бројем; 400-134 и
објављен у »Службеном гласнику општине Жабари«
бр.3/2014 где је буџет за 2014. годину увећан за
33.837.686,17 динара тако да сада износи динара
313.679.773,17 динара, сопствена средства осталих
буџетских корисника остала су у истом износу од
173.599.848,04 динара тако да план трезора за 2014.
годину износи укупно динара 487.279.621,21, а и
други квартални план се повећао код буџетских
средстава за вредност Првог ребаланса за динара
2.300.000,00 и за износ од 33.837.686,17 динара,
тако да је коначни план II квартала износио динара
104.394.138,17 динара, остала општа средства
буџетских корисника динара 38.877.237,00, укупно
трезор динара 143.271.375,17.
Текући буџетски приходи за други квартал
остварени су у износу од 48.170.877,23 динара или
са 56,31 од кварталног плана а у односу на годишњи
план остварење је са 16,34% и примања од продаје
непокретности остварена су у износу од 3.336,00
динара тако да је у Другом кварталу остварење
прихода и примања динара 48.174.213,23 динара.
Текући буџетски расходи за други квартал
извршени су у износу од 54.056.199,23 динара
или са 58,75 од кварталног плана а у односу на
годишњи план остварење је са 19,02% и издаци
за нефинансијску имовину су 2.255,487,35 динара
тако да је извршење у Другом кварталу буџетслих
средстава 56.311.686,58 динаеа.
Кумулативни план буџета за период
Јануар-Јуни 2014. године износио је динара
170.065.290,17 и буџетских корисника од сопствених
прихода динара 77.754.474,00, тако да је план
трезора општине Жабари за овај период износио
247.819.764,17 динара.
Финансијски план за трећи квартал буџета
и осталих буџетских корисника донет је и заведен
под бројем 400-159 дана 24.06.2014.године када
је на њега дата сагласност Решењем од стране
Председника општине као Извршног органа.
Приходи и примања , расходи и издаци буџета
за период Јули-Септембар 2014.године, планирани
су у износу од 74.628.516,00 динара и буџетских
корисника из сопствених извора планирани су у
износу од 38.877.237,00 динара + 18.090.898,04
динара Донације од међународних организација
Европске уније за пројекат социјалне заштите
»ИЗГРАДЊА ОДРЖИВИХ УСЛУГА, ПОСЛОВА
И ОРГАНИЗАЦИЈА« укупно динара 56.968.135,04
тако да је план свих буџетских корисника за овај
период био 131.596.651,04 динара.
19.11.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
Текући буџетски приходи за трећи квартал
остварени су у износу од 86.169.367,93 динара или
са 115,46 од кварталног плана ( Разлог су заостаци
трансферних средстава од Републике) а у односу на
годишњи план остварење је са 27,48% и примања
од продаје непокретности остварена су у износу
од 1.668,00 динара тако да је у трећем кварталу
остварење прихода и примања динара 86.171.035,93
динара.
Текући буџетски расходи за трећи квартал
извршени су у износу од 43.397.084,88 динара
или са 64,28 од кварталног плана а у односу на
годишњи план остварење је са 15,30% и издаци
за нефинансијску имовину су 2.060,121,91 динара
тако да је извршење у трећем кварталу буџетских
средстава 45.457.206,79 динаеа.
Кумулативни план буџета за период
Јануар-Септембар 2014. године износио је
динара 244.693.806,17 и буџетских корисника од
сопствених прихода динара 134.722.609,04, тако
да је план трезора општине Жабари за овај период
износио 379.416.45,21 динара.
Кумулативно остварење текућих буџетских
прихода, за сва три квартала, је 194.210.927,40
динара или 85,99% од кварталних планова после
ребаланса буџета а од годишњег плана остварење
је 65,88%, примања од продаје непокретности
су остварени у износу од 67.506,00 динара и
пренета неутрошена средства из 2013. године
од 18.854.565,49 динара, тако да су укупна
средства остварена за овај кумулативни период
194.278.433,40 динара а то је 79,39% од кварталног
плана а у односу на годишњи план остварење је
61,94%, док је остварење прихода и примања свих
буџетских корисника (без пренетих средстава
из предходне године) динара 28.857.000,00 а то
збирно чини масу остварења Трезора у износу од
223.135.000,00 динара текућих прихода, пренета
неутрошена средства буџетских корисника су
2.042.000,00 динара а укупна примања буџетских
корисника су 30.899.000,00 динара а све то заједно
са буџетским средствима износи за овај период
динара 244.032.000,00.
По евиденцији буџета општине, расходи и
издаци буџета општине кумулативно за три квартала
Број 6 - Страна 17
извршени су у износу од 148.797.151,01 динара
или са 60,80% у односу на квартал а у односу на
годишњи план извршење је 47,44% , док су укупни
расходи и издаци осталих буџетских корисника из
осталих извора извршени у износу од 27.682.000,00
динара, што чини укупну масу извршених расхода и
издатака Трезора општине од 176.372.151,00 динара
(Табела по позицијама) а то је више у односу на
консолидовану табелу за динара 509.000,00 динара
колико се и налазе средства буџета код буџетских
корисника на рачуну а неутрошена.
Консолидацијом извршених расхода и
издатака Трезора по корисницима утврдили смо да
су исти извршени у износу од 148.288.000,00 динара
од буџетских средстава за овај период , мање за
509.000,00 динара колико је пренето корисницима
али средства нису утрошена и налазе се на рачуну
истих, што се може видети из горње табеле по
основним наменама издатака и из приложене табеле
расхода по корисницима.
Поједине потпозиције мењале су се
Решењима председника општине у оквиру већ
донетих позиција на захтев корисника.
Основ за доношење ових финансијских
планова је Буџет општине Жабари за 2014. годину,
Закон о буџетском систему и Правилник о садржини
и начину финансијског извештавања о планираним
и оствареним примањима и издацима и динамика
остваривања средстава по кварталима.
Утврђена динамика наплате прихода и
распореда средстава је за период следећа:
-Јануар-Март до 21,0%,
-Јануар-Јули до 42% и
-Јануар-Септембар до 73%.
У прилогу је табела планираних и остварених
прихода и примања буџета и осталих буџетских
корисника са процентом остварења по видовима
примања за буџет и све буџетске кориснике као и
по економским класификацијама за период ЈануарСептембар 2014.године, као и годишњи и квартални
план 2014.године.
У прилогу је табела прихода по изворима,
планирано по годишњем плану, кумулативно по
кварталима, и остварено и % остварења према
кварталима:
1. ПРИХОДИ
ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА БУЏЕТА И БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА III КВАРТАЛ
2014. ГОДИНЕ
ПРИХОДИ
Конто
Назив Конта
ПЛАНИРАНО ЗА 2014.Г.
ПЛАН III КВАРТАЛА
ОСТВАРЕЊЕ III
КВАРТАЛА
%
Страна 18 - Број 6
321
311
321
311
711000
Нераспор. вишак
прихода из ран.
година за редов.
делатност
За набавку
нефинансиске
имовине
УКУПНО 321 000
ПОРЕЗ НА
ДОХОДАК, ДОБИТ
И КАПИТАЛНЕ
ДОБИТКЕ
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
Из
Из буџета
осталих УКУПНО: Из буџета
општине
извора
18.855
18.855
39.590
711
111
Порез на зараде
39.590
711120
Порез на приходе
од самосталне
делатности
3.800
711
122
711
123
711140
Порез на приход од
имовине
711- Порез на приходе од
143
непокретности
Порез на приход
711од пољопривреде и
146
шумарства
711Порез на земљиште
147
18.855
0
18.855
18.855
0
39.590
30.200
3.800
3.000
2.200
2.200
1.600
1.600
0
1.000
25.289
82,06
30.200
24.782
507
25.289
82,06
3.000
2.068
0
2.068
68,93
1.700
1.700
650
650
38,24
1.300
1.300
644
644
49,54
774
774 #DIJ/0!
1.000
850
0
0
240
1.090
13
13
-1,19
850
6
6
0,71
0
1
1 #DIJ/0!
240
20
0
711- Порез на приходе од
160
осигурања лица
0
0
2
711- Самодопринос према
181 зарадама запослених
0,00
507
0
Самодоприноси
0
0 #DIJ/0!
711- Порез на добитке од
150
игара на срећу
711180
0
24.782
1.090
350
0
30.200
1.350
0
0
350
18.855
0,00
0 #DIJ/0!
0
30.200
0
0
0
39.590
1.350
0
Остали
УКУПНО
извори
18.855
0
Порез на доходак и
капи. добитке које
плаћају физичка
лица
711
121
УКУПНО Из буџета
0
711110
Порез на приход
од сам.делатности
који се плаћа према
оствареном нето
приходу
Порез на приход
од сам.делатности
који се плаћа према
апсолутно одрећеном
нето приходу
Пор.на прих.
од самост.делат.
самоопорез.
18.855
Остали
извори
19.11.2014.
0
20
-8,33
0 #DIJ/0!
500
1.000
1.500
410
750
1.160
210
100
1.000
1.100
70
750
820
4
2 #DIJ/0!
0
210
51,22
4
5,71
19.11.2014.
Самодопринос из
711- прихода лица која се
184
баве самосталном
делатношћу
711Порез на друге
190
приходе
Порез на друге
711191
приходе
Порез на пруходе од
711спортиста и спорт.
193
струлњака
УКУПНО 711 000
ПОРЕЗ НА ФОНД
712ЗАРАДА И РАДНУ
000
СНАГУ
712- Порез на фонд зарада
110
и радну снагу
УКУПНО 712 110
713
ПОРЕЗ НА
000
ИМОВИНУ
713Порез на имовину
120
Пор.на имовину од
713- физичких лица (осим
121 на земљиште, акције
и уделе)
Пор.на имовину од
713- правних лица (осим
122 на земљиште, акције
и уделе)
713 Порез на наслеђе и
310
поклоне
Порез на
713
финансијске
420
трансакције
Порез на пренос
713апсолутних права на
421
непокрет.
Порез на пренос
апсолутних права на
713половним моторним
423
возилима и пловним
објектима
УКУПНО 713 000
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
400
5.500
5.500
Комуналне таксе
за коришћење
рекламних паноа
Сред за противпож.
зашт.од 6% нап.
714премије осиг. од
440 пожара у општ.на
чијој се тер.налази
имовина
340
5.500
4.000
5.500
4.000
0
0
50.740
1.000
51.740
38.700
750
340
206
4.000
2.899
4.000
2.806
0
93
39.450
29.948
0
206
60,59
2.899
72,48
2.806
70,15
93 #DIJ/0!
507
30.455
77,39
#DIJ/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
11.000
8.000
0
0
8.000
8.000
3.000
1.000
0 #DIJ/0!
10.940
5.600
5.600
8.026
8.026 143,32
3.000
2.400
2.400
2.914
2.914 121,42
1.000
850
850
169
4.200
3.235
3.235
1.790
2.200
2.200
1.700
1.700
2.000
2.000
1.535
16.200
12.085
16.200
0
0
0
550
550
0
0
0 #DIJ/0!
8.000
4.200
0
0
0 #DIJ/0!
0
11.000
714- ПОРЕЗ НА ДОБРА
000
И УСЛУГЕ
714431
0
400
Број 6 - Страна 19
0
0
10.940 136,75
169
19,88
1.790
55,33
683
683
40,18
1.535
1.107
1.107
72,12
12.085
12.899
0
550
0
550
0
0
0
12.899 106,74
0 #DIJ/0!
175
175
31,82
0 #DIJ/0!
Страна 20 - Број 6
714500
714510
714513
714514
714540
714543
714547
714552
714562
714570
714571
714572
714573
714600
Порези,таксе и
нак.на употребу
добара,на дозв.да се
добра употреб.или
делатн.обавњају
Порез на моторна
возила
Ком.такса за држање
моторних и друмских
возила осим
пољопривредних
возила и машина
Годишња накнада
за моторна возила.
тракторе и
прикључне машине
Нак.за коришћдобара од општег
интереса
Накнада за промену
намене обрадивог
пољ.земљишта
Накнада за
загаћивање животне
средине
Концесионе накнаде
и боравишне таксе
Општинске
накнаде-пос.
накн.за заштиту
и унапрећење
животне средине
Општинске и
градске комуналне
таксе
Ком.такса за држање
кућних и егзот.
животиња
Ком.такса за
држање средстава за
игру(забавне игре)
Ком.такса за коришћ.
витрина ради
излагања робе ван
пословног простора
Други порези на
добра и услуге
УКУПНО 714 000
716000
716110
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
0
6.200
0
6.200
0
3.000
0
9.750
0
0
ДРУГИ ПОРЕЗИ
6.200
4.200
6.200
4.200
0
0
3.000
УКУПНО 716 000
3.000
0
0 #DIJ/0!
4.200
2.744
4.200
2.744
0
0
0
2.744
65,33
2.744
65,33
0 #DIJ/0!
0
4
0
0
4
0
0
0 #DIJ/0!
0
0
0 #DIJ/0!
3.000
1.909
0
0
0
0
1.909
1.872
0
0
0
4 #DIJ/0!
4 #DIJ/0!
1.872
0
98,06
0 #DIJ/0!
0
0
0 #DIJ/0!
0
0
0 #DIJ/0!
0
0
0 #DIJ/0!
0
0
9.750
6.659
0
0
Комунална такса на
фирму
ДОНАЦИЈЕ ОД
732
МЕЂУНАРОДНИХ
000
ОРГАНИЗАЦИЈА
0
0
0
19.11.2014.
4.795
5
0
3.000
2.700
3.000
2.700
0
6.659
5
0
4.800
72,01
0 #DIJ/0!
2.700
2.360
2.700
2.360
0
5 #DIJ/0!
0
2.360
87,41
2.360
87,41
0 #DIJ/0!
19.11.2014.
732 Капиталне донације
200
од међ.орг.
УКУПНО 732 000
ТРАНСФЕРИ ОД
733ДРУГИХ НИВОА
000
ВЛАСТИ
Текући трансфери од
733- других нивоа власти
150
у корист нивоа
општина
733Пројекат”Помоћ у
154кући за старе”7 мес.
2
Капит. Транс. од
733- друг. нивоа власти
251у корист нивоаа
1
општ.(Мин.за рег.
развој-путна мрежа)
Кап.трансф.од друг.
733- нивоа власти(Мин.
251за пољопр.3
ревитализација
пољских путева)
Кап.кат-II део за
733главни пројекат
251
цевовода
УКУПНО 733 000
741ПРИХОДИ ОД
000
ИМОВИНЕ
741- Камате на средства
151
трезора општина
Закуп
741непроизведене
500
имовине
741Накн.за коришћ.
510
природних добара
741
Накн.за коришћ.
522 пољопривред.земљ.
Накн,за коришћење
741шума и шумског
526
земљишта
Ком.такса за
коришћење
простора на јавним
површинама или
741испред посл.прост.
531
осим продаје
штампе,књига,уметн.
дела и домаће
радиности
Накнада за
741коришћење
534
грађевинског
земљишта
Накнада за
741коришћење сливних
569
вода-приватна лица
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
18.091
18.091
0 18.091
18.091
0
0
0
181.542 82.645
1.276
264.187
136.157
1.276
1.276
16.007
80.074
281.470
16.007
3.330
1.286
153.440
80.074
0 11.746
11.746 #DIJ/0!
0 #DIJ/0!
216.231
136.157
970 137.127 100,00
1.276
1.276
1.276 100,00
0 #DIJ/0!
480
233.514
2.000
1.000
4.616
2.030
963
137.433
1.450 138.883
0,00
89,57
0 #DIJ/0!
1.000
610
2.993
1.118
682
0
963
480
0 #DIJ/0!
0
0
1.286
0
0
0
1.000
11.746 #DIJ/0!
16.007
0
2.000
11.746
0
0
198.825 82.645
0
0
0
16.007
Број 6 - Страна 21
610
61,00
1.800
55,07
0 #DIJ/0!
74
74 #DIJ/0!
0
13
13 #DIJ/0!
1.663
518
513
2.286
700
2.300
2.300
1.300
1.300
30
30
30
30
682
1.200
74,00
513
39,46
0
0,00
Страна 22 - Број 6
742
000
742
100
742251
742253
742270
742351
743000
743324
743351
743924
744
000
744
100
744
200
УКУПНО 741 000
ПРИХОДИ ОД
ПРОДАЈЕ ДОБРА И
УСЛУГА
Приходи од прод.
добара и услуга или
закупа
Таксе у кор.нив.
општине Општин.
Админастр. такса
Накнада за уређење
грађевинског
земљишта
Накнада за уређење
грађевинског
земљишта
Приходи општинских
органа од споредне
продаје добара и
услуга које врше
државне нетржишне
јединице
УКУПНО 742 000
НОВЧАНЕ КАЗНЕ
И ОДУЗЕТА
ИМОВИНСКА
КОРИСТ
Приходи од новч.
казни за саобраћајне
прекршаје
Приходи од новч.
казни за прекршу корист нивоа
општине прописане
актом скупштине
Прих.од увећ.дуга
који је предмет прин.
наплате за 5%
5.330
УКУПНО 743 000
3.020
ДОБРОВОЉНИ
ТРАНСФЕРИ ОД
ФИЗИЧКИХ И
ПРАВНИХ ЛИЦА
Текући добровољни
трансфери од
физичких и правних
лица
Кап.добров.трансф.
од физич.и прав.лица
УКУПНО 744 000
745
000
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
1.286
3.030
963
0
25.627
25.627
1.200
3.600
4.800
550
1.300
1.850
4.500
3.993
19.221
600
2.700
3.300
190
450
975
1.425
144
4.500
150
4.650
6.250 30.727
36.977
5.550
23.046
28.596
0
3.000
2.400
2.400
20
20
15
15
0
2.415
0
0
2.955
3.480 12.410
1.457
2.415
1.460
6.888
7.270
7.270
5.454
5.454
0 16.455
16.455
12.342
12.342
0
0
0
17.472
728
31,67
144
32,00
2.955
65,67
15.890
62,70
1.457
60,71
0
0,00
1.460
60,46
0 #DIJ/0!
1.657
1.657 #DIJ/0!
0 #DIJ/0!
0
1.657
0
17.472
12.063 #DIJ/0!
3 #DIJ/0!
0
6.888
57,03
0 #DIJ/0!
3
9.185
2.410
0 #DIJ/0!
0
9.185
23.296
538
0
3.000
23.296
191 11.872
0
4.700
3.020
682
0 #DIJ/0!
19.221
200
0
1.728
0
0
МЕШОВИТИ И
НЕОДРЕЂЕНИ
ПРИХОДИ
745Мешовити и
100 неодређени приходи
6.616
19.11.2014.
1.657 #DIJ/0!
0 #DIJ/0!
400
400 #DIJ/0!
19.11.2014.
Мешов.и неодређ.
745
приходи у корист
151- нивоа општин (кому.
1 такса на ост.предмете
таксирања)
Мешов.и неодређ.
745приходи у корист
151нивоа општин
2
(Нафтагас Нови Сад)
Мешов.и неодређ.
приходи у корист
745нивоа општин
151(рефундација
3
програма Социјалне
заштите)
Приходи од закупа
745
стана у државној
152
својини
УКУПНО 745 000
МЕМОРАН771 ДУМСКЕ СТАВКЕ
000 ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА
771 Меморанду. ставке за
111 рефундацију расхода
УКУПНО 771 000
TРАНСФЕРИ
ИЗМЕЂУ
781
БУЏЕТСКИХ
000
КОРИСНИКА НА
ИСТОМ НИВОУ
Трансф.између буџет.
781
корисни на истом
100
нивоу
УКУПНО 781000
791
000
791
100
811
151
1.650
1.650
60
1.710 23.296
0
0
1.200
1.200
30
30
2,50
0
0
0 #DIJ/0!
0
0
0 #DIJ/0!
60
60
25.006
1.260
17.472
60
66
18.732
96
0
0
0
0
12
0
12
0
0
0
0
0
Број 6 - Страна 23
100
100
100
100
0
66 110,00
400
496
7,62
0 #DIJ/0!
12 #DIJ/0!
0
12 #DIJ/0!
0
0 #DIJ/0!
75
75
0 #DIJ/0!
75
75
0
0
0 #DIJ/0!
ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА
0
0
0 #DIJ/0!
Приходи из буџета
0
0
0 #DIJ/0!
УКУПНО 791 000
811
000
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
0
0
ПРИМАЊА
ОД ПРОДАЈЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ
Примања од продаје
непокретности у
корист општине
УКУПНО 811 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67
0
67
0
0
0
0
0 #DIJ/0!
0 #DIJ/0!
67 #DIJ/0!
0
67 #DIJ/0!
911
ПРИМАЊА
ОД ДОМАЋ.
ЗАДУЖИВ.
0
0
0 #DIJ/0!
911
450
Прим.од задуж.од
посл.банака у земљи
0
0
0 #DIJ/0!
УКУПНО 911 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 #DIJ/0!
Страна 24 - Број 6
921
000
921
951
01.
01.
06.
07.
08.
13.
ПРИМАЊА
ОД ПРОДАЈЕ
ДОМАЋЕ
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
Примања од продаје
домаћих акција и
осталог капитала
у корист нивоа
општине
УКУПНО 921 000
ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ
СВЕГА ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА
ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА:
ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА
ОПШТИ ПРИХОДИ
ДОНАЦ.ОД
МЕЂУНАР.ОРГ.
ДОНАЦ.ОД
ОСТАЛИХ НИВОА
ВЛ.
ДОНАЦ.ОД
НЕВЛАД.ОРГАН.И
ПОЈЕД.
Нераспор. вишак
прихода из ран.
година за редов.
делатност
УКУПНО:
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
0
19.11.2014.
0
0
0 #DIJ/0!
0
0
0 #DIJ/0!
0
0
0
0
0
294.825 173.600
468.425
225.839
134.722
360.561
194.211 28.857 223.068
86,00
294.825 173.600
468.425
225.839
134.722
360.561
194.278 28.857 223.135
86,03
0
294.825
72.864
18.091
18.091
82.645
82.645
225.839
225.839
72.739
313.680 173.600
0 #DIJ/0!
61.983
18.855
18.855
487.280
244.694
194.278
194.278
86,03
15.468
15.468 #DIJ/0!
0
11.746
11.746 #DIJ/0!
61.983
1.450
1.450 #DIJ/0!
0
193
193 #DIJ/0!
2.042
20.897 100,00
18.855
134.722
0 #DIJ/0!
72.739
0
18.855
0
0
294.825
72.864
0
379.416
18.855
213.133 30.899 244.032
87,10
Укупно планирани и годишњи и квартални план а и извршени текући расходи и издаци према економској
класификацијии и из буџета и осталих сопствених извора буџетских корисника износе у динарима:
2. РАСХОДИ
ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ РАСХОДА БУЏЕТА И БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА III КВАРТАЛ
2014. ГОДИНЕ
РАСХОДИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА
ПЛАНИРАНО 2014.Г.
ОСТВАРЕЊЕ III
КВАРТАЛА
ПЛАН III КВАРТАЛА
Економ
класиф
ОПИС
41
РАСХОДИ ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ
411
Плате и додаци
запослених
62.698
4.229
66.927
46.727
3.173
49.900
38.433
4111
Плате, додаци и накнаде
запослених
62.698
4.229
66.927
46.727
3.173
49.900
38.433
Структура %
Из
Из
Из
Из буџета
Из буџета Из осталих
УКУПНО:
буџета осталих УКУПНО:
осталих УКУПНО: буџета%
оптшине извора
оптшине
оптшине извора
извора
0
0
0
#DIJ/0!
2.956
41.389
82,25%
2.956
41.389
82,25%
19.11.2014.
412
4121
4122
4123
413
4131
414
4141
4143
4144
415
4151
416
4161
42
421
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4219
422
4221
4222
4223
4224
423
Социјални доприноси
на терет послодавца
Допринос за пензијско и
инвалидско осигур.
Допринос за здравствено
осигурање
Допринос за
незапослене
Накнаде у натури
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленим
Исплата накн.за време
одсуств.с посла
Отпремнине и помоћи
Помоћ у медицинском
лечењу запосленог или
члана уже породице
и остале помоћи
запосленим радницима
Накнаде за запослене
Накнаде за запослене
Награде,бонуси и
остали посебни расходи
Награде,бонуси и остали
посебни расходи
УКУПНО 41
КОРИШЋЕЊЕ
УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови платног
промета и банк услуга
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникације
Трошкови осигурања
Закуп имовине и опреме
Остали трошкови
Трошкови путовања
Трошкови службених
путовања у земљи
Трошкови служб.
путовања у
иностранство
Трошкови путовања у
оквиру редовног рада
Трошкови путовања
ученика
Услуге по уговору
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
Број 6 - Страна 25
11.547
768
12.315
8.561
576
9.137
6.845
490
7.335
79,96%
7.016
476
7.492
5.185
357
5.542
4.323
316
4.639
83,38%
3.996
259
4.255
2.977
195
3.172
2.240
156
2.396
75,24%
535
33
568
399
24
423
282
18
300
70,68%
100
100
0
100
100
70
70
0
70
70
0
0
0
0
0,00%
0,00%
10.173
118
10.291
6.875
87
6.962
1.410
1
1.411
20,51%
350
232
232
12
1
13
5,17%
350
3.990
25
4.015
2.638
18
2.656
124
124
4,70%
5.833
93
5.926
4.005
69
4.074
1.274
1.274
31,81%
5.800
5.800
77
77
5.877
5.877
4.335
4.335
60
60
4.395
4.395
3.622
3.622
60
60
3.682
3.682
83,55%
83,55%
160
0
160
146
0
146
39
0
39
26,71%
160
146
146
39
39
26,71%
95.670
66.714
70.610
50.349
53.856
75,47%
0
#DIJ/0!
160
90.478
5.192
3.896
0
3.507
0
8.460
12.706
21.166
5.994
9.498
15.492
4.393
6.265
10.658
73,29%
1.700
607
2.307
1.190
456
1.646
303
89
392
25,46%
3.055
1.065
1.675
610
9.901
1.016
700
232
2.001
853
1.265
433
7.425
762
525
144
250
923
252
764
186
447
9.426
1.615
1.790
577
0
438
1.211
1.744
572
1.387
375
355
1.016
12.956
2.081
2.375
842
0
605
1.939
5.371
242
332
154
77
766
883
1.649
579
417
996
183
160
120
70
20
60
45
160
30
40
60
30
12
183
134
134
7.115 87,16%
814 67,06%
1.719 109,64%
529 86,61%
77 #DIJ/0!
12
4,76%
317 23,95%
317
31,61%
120
0
0,00%
50
0
0,00%
45
0
0,00%
5.826
26.353
70,53%
512
512
699
#DIJ/0!
88,48%
38.603
6.879
45.482
29.102
3.411
32.513
20.527
4231 Административне услуге
4232 Компјутерске услуге
1.060
Услуге образовања и
4233
590
усавршавања запослених
4234 Услуге информисања
6.161
4235
Стручне услуге
22.223
955
77
955
1.137
790
420
57
420
847
699
707
1.297
407
60
467
109
65
174
26,78%
1.299
1.140
7.460
23.363
4.574
16.311
585
699
5.159
17.010
2.696
12.062
404
3.030
3.100
15.092
58,94%
73,95%
Страна 26 - Број 6
4236
4237
4239
424
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4249
425
4251
4252
426
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
43
431
4311
Услуге за домаћинство и
угоститељство
Репрезентација
Остале опште услуге
Специјализоване
услуге
Пољопривредне услуге
Услуге
обрзовања,културе и
спорта
Медицинске услуге
Услуге одржавања
аутопутева
Услуге одрж.национ.
паркова и прир.
површина
Услуге очувања животне
средине,науке и
геодетске услуге
Остале специјализоване
услуге
Текуће поправке и
одржавања
Текуће поправке и
одржавање зграда и
објеката
Текуће поправке и
одржавање опреме
Материјал
Административни
материјал
Материјал за
пољопривреду
Материјал за образ.и
усавршавање запослених
Материјал за саобраћај
Материјал за очување
животне средине и науку
Материјал за
образовање,културу и
спорт
Медицински и
лабораторијски мат.
Материјал за
домаћинство и
угоститељство
Материјал за посебне
намене
УКУПНО 42
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
120
10
130
112
6
118
85
3.598
4.851
567
2.124
4.165
6.975
3.161
3.747
426
1.158
3.587
4.905
1.987
2.889
12.427
2.294
14.721
10.562
1.458
12.020
2.852
270
172
270
410
50
50
649
1.059
295
85
75,89%
146
1.669
2.133
4.558
62,86%
77,10%
399
3.251
27,00%
172
0
0,00%
39
39
0
#DIJ/0!
486
781
424
60,00%
177
247
0
0
0
#DIJ/0!
0
0
0
#DIJ/0!
1.000
921
1.921
1.080
690
1.770
853
4
857
78,98%
10.747
674
11.421
9.015
243
9.258
1.822
148
1.970
20,21%
36.000
5.072
41.072
33.457
3.804
37.261
7.425
1.153
8.578
22,19%
33.780
4.575
38.355
31.715
3.432
35.147
5.297
952
6.249
16,70%
2.220
497
2.717
1.742
372
2.114
2.128
201
2.329 122,16%
7.038
8.446
15.484
5.236
5.886
11.122
4.036
3.725
7.761
77,08%
1.685
940
2.625
1.179
462
1.641
731
531
1.262
62,00%
33
124
157
32
93
125
32
644
334
978
532
252
784
464
159
623
87,22%
2.520
1.469
3.989
1.784
1.059
2.843
1.207
684
1.891
67,66%
0
#DIJ/0!
155
76,61%
0
#DIJ/0!
0
180
514
694
32 100,00%
0
124
387
0
511
95
60
0
585
3.345
3.930
493
2.478
2.971
508
1.689
1.391
1.720
3.111
1.092
1.155
2.247
999
602
1.601
91,48%
36.320 139.864
85.115
24.504
109.619
39.416 17.502
56.918
46,31%
0
#DIJ/0!
0
#DIJ/0!
0
#DIJ/0!
103.544
УПОТРЕБА
ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА
Употреба основних
средстава
Зграда и грађевински
објекти
19.11.2014.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.197 103,04%
19.11.2014.
4312
Машине и опрема
4313 Остала основна средства
Употреба
434 земљ.,шума,воде и руд.
богастава
4343 Употреба шума и воде
УКУПНО 43
44
ОТПЛАТА КАМАТА
Отплатедомаћих
441
камата
Отплата камата домаћим
4414
пословним банкама
УКУПНО 44
45
СУБВЕНЦИЈЕ
Субвенције
451
нефинансијских
корпорација
Текуће субвенције
јавним нефинансијским
4511
предузећима и
организацијама
Капиталне субвенције
јавним нефинансијским
4512
предузећима
иорганизацијама
Субвенције јавним
453
финансиским
институцијама
Тек.субвенције јавним
4531
финан.институцијама
Капиталне субвенције
јавним нефинансијским
4532
предузећима
иорганизацијама
УКУПНО 45
46
463
4631
4632
465
4651
4652
ДОНАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ
Трансфери осталим
нивоима власти
Текуће донац.и транс.
осталим нивоима власти
Капиталне дона.и тран.
осталим нивоима власти
Остале
нонације,дотације и
трансфери
Остале текуће донац.
дотац.и трансфери
Остале капит.донац.
дотац и трансфери
УКУПНО 46
47
СОЦИЈАЛНА
ПОМОЋ
472
Накнада за социјалну
заштиту из буџета
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
0
0
Број 6 - Страна 27
0
0
0
0
#DIJ/0!
#DIJ/0!
0
153
153
0
114
114
0
51
51
#DIJ/0!
0
153
153
153
153
0
0
114
114
114
114
0
0
51
51
51
51
0
#DIJ/0!
#DIJ/0!
#DIJ/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#DIJ/0!
0
#DIJ/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#DIJ/0!
#DIJ/0!
500
0
500
300
0
300
0
0
0
0,00%
500
300
300
0
0,00%
0
0
#DIJ/0!
0
#DIJ/0!
500
0
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#DIJ/0!
0
0
0
#DIJ/0!
0
0,00%
0
#DIJ/0!
500
300
0
0
300
0
0
0
28.801
12.417
41.218
23.280
18.091
41.371
15.754
2.719
18.473
67,67%
25.649
12.417
38.066
21.118
18.091
39.209
13.768
2.719
16.487
65,20%
3.152
2.162
2.162
1.986
1.986
91,86%
3.152
4.700
2.817
7.517
3.720
2.112
5.832
1.820
745
2.565
48,92%
1.920
2.817
4.737
1.880
2.112
3.992
1.820
745
2.565
96,81%
2.780
1.840
0
0,00%
48.735
27.000
21.038
65,09%
0
#DIJ/0!
16.862
76,34%
2.780
33.501
15.234
1.840
20.203
0
28.657
0
28.657
47.203
17.574
3.464
0
22.087
0
22.087
16.862
0
Страна 28 - Број 6
4723
4726
4727
4728
4729
48
481
4819
482
4821
4822
4823
483
4831
484
4841
4842
485
4851
49
499
4991
51
511
5111
5112
Накнаде из буџеза за
децу и породицу
Накнаде из буџета у
случају смрти
Накнаде из буџета за
образовање,културу,науку
и спорт
Накнада из буџета за
становање и живот
Остале накнаде из
буџета
УКУПНО 47
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним
организацијама
Дотације осталим
непрофитним
институцијама
Порези, обавезне таксе
и казне наметнути од
једног нивоа власти
другом
Остали порези
Обавезне таксе
Новчане казне
Новч.казне и пенал по
реш. Суд.и суд. тела
Новч.казне и пенали по
решењу суд. и суд.тела
Накнаде штете наст.
услед елемент.непогода
Накн.штете зс повреде
или штету услед
елемент.непог.
Накнада штете од
дивљачи
Накнада штете за
повреду или штету
нанету од стране
државних органа
Нак.штете за повреду
или штету нанету од
стране државних органа
УКУПНО 48
РЕЗЕРВЕ
Средства резерви
Средства резерви
УКУПНО 49
ОСНОВНА
СРЕДСТВА
Зграда и грађевински
објекти
Куповина зграда и
објеката
Изградња зграда и
објеката
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
19.11.2014.
24.640
24.640
18.705
18.705
14.417
14.417
77,08%
380
380
275
275
15
15
5,45%
2.977
2.977
2.657
2.657
2.330
2.330
87,69%
250
250
180
180
100
100
55,56%
410
410
270
270
0
0,00%
28.657
0
28.657
0
22.087
0
22.087
0
16.862
0
16.862
0
76,34%
#DIJ/0!
10.207
392
10.599
8.955
294
9.249
6.860
0
6.860
76,61%
10.207
392
10.599
8.955
294
9.249
6.860
6.860
76,61%
11.960
1.314
13.274
9.069
962
10.031
8.185
442
8.627
90,25%
130
11.820
10
839
465
10
969
12.285
20
126
8.937
6
609
348
5
735
9.285
11
37
8.148
354
88
391
8.236
0
29,37%
91,17%
0,00%
520
50
570
212
39
251
139
0
139
65,57%
520
50
570
212
39
251
139
139
65,57%
660
0
660
490
0
490
160
160
32,65%
460
460
370
370
160
160
43,24%
200
200
120
120
0
0,00%
345
305
345
305
25.448
0
3.393
3.393
3.393
19.031
1.295
1.636
1.636
1.636
0
345
0
345
23.692
1.756
3.393
3.393
3.393
0
0
0
0
0
27.434 111.880 139.314
4.060
14.895
305
343
0
305
343
20.326
0
1.636
1.636
1.636
15.687
442
0
0
0
0
20.784
83.910
104.694
6.478
704
0
7.735
3.045
10.780
1.150
343 112,46%
343 112,46%
0
0
10.835
0
140
16.129
0
0
0
0
82,43%
#DIJ/0!
0,00%
0,00%
0,00%
0
#DIJ/0!
7.182
31,17%
0
#DIJ/0!
1.290
14,87%
19.11.2014.
5113
5114
512
5121
5122
5123
5125
5126
5129
513
5132
515
5151
54
541
5411
5
61
611
6114
01.
04.
06.
07.
08.
Капитално одржавање
зграда и објеката
Пројектно планирање
Машине и опрема
Опрема за саобраћај
Административна
опрема
Опрема за
пољопривреду
медицинска и
лабораторијска опрема
Опрема за
образовање,културу и
спорт
Опрема за произв.
моторна,непокр.и
немотор.опрема
Остала основна
средства
Нематеријална основна
средства
Нематеријална
имовина
Нематеријална имовина
УКУПНО 51
ПРИРОДНА
ИМОВИНА
Земљиште
Земљиште
УКУПНО 54
УКУПНО КЛ.5
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
Отплата главнице
домаћим кредиторима
Отпл.главнице дом.
пословним банкама
УКУПНО 61
УКУПНИ ТЕКУЋИ
РАСХОДИ
УКУПНИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ
ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА:
ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА
СОПСТВЕНИ
ПРИХОДИ
ДОНАЦ.ОД
МЕЂУНАРОДНИХ
ОРГ.
ДОНАЦ.ОД ОСТ.
НИВОА ВЛАСТИ
ДОНАЦ.ОД
НЕВЛАДИНИХ
ОРГАН.И
ПОЈЕДИНАЦА
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
13.849 107.820 121.669
2.750
2.401
2.253
60
11.119
80.865
91.984
4.804
5.368
43,21%
2.012
1.887
524
3.871
1.887
27,15%
95,48%
#DIJ/0!
54
1.826
98,06%
34
#DIJ/0!
2.750
5.086
1.904
1.930
1.947
515
1.930
2.462
0
524
1.859
731
2.984
1.807
477
2.284
1.772
0
0
34
0
0
0
#DIJ/0!
90
0
0,00%
50
0
110
52
88
88
0
0
38
0
0
80
564
2.685
1.904
88
0
Број 6 - Страна 29
20
88
53
71
124
60,23%
0
0
0
0
#DIJ/0!
0
#DIJ/0!
0
100
80
15
95
63
0
63
78,75%
80
20
100
29.915 114.585 144.500
80
22.811
15
84.440
95
107.251
63
8.400
2.716
63
11.116
78,75%
36,82%
0
#DIJ/0!
0
0
0
11.116
0
#DIJ/0!
#DIJ/0!
#DIJ/0!
36,82%
#DIJ/0!
0
#DIJ/0!
0
#DIJ/0!
0
0
#DIJ/0!
0
0
360
360
360
360
0
360
360
29.915 114.945 144.860
0
0
0
0
0
0
0
22.811
270
270
270
84.710
270
270
270
107.521
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.400
0
2.716
0
0
0
0
0
0
58.655 342.420 221.883
50.012
271.895
139.888 24.966
164.854
63,05%
313.680 173.600 487.280 244.694
134.722
379.416
148.288 27.682
175.970
60,60%
0
#DIJ/0!
107
148.395
60,60%
54.648
15.547
15.547
#DIJ/0!
0
10.992
10.992
#DIJ/0!
80.074
968
968
#DIJ/0!
0
68
68
#DIJ/0!
283.765
0
0
0
313.680
0
313.680 244.694
72.864
72.864
18.091
18.091
82.645
82.645
0
0
244.694
54.648
80.074
148.288
Страна 30 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
НЕРАСПОРЕЂЕНИ
13. ВИШАК ПРИХОДА ИЗ
0
ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ
УКУПНИ РАСХОДИ И
313.680 173.600 487.280 244.694
ИЗДАЦИ
19.11.2014.
0
134.722
379.416
148.288 27.682
0
#DIJ/0!
175.970
60,60%
Табела извршених расхода и издатака по корисницима буџета и економским класификацијама на
четири нивоа за 2014. годину налази се у прилогу и чини саставни део овог извештаја.
Сви буџетски корисници извештаје о оствареним приходима и примањима и извршене расходе и издатке
, по донетом кварталним плановима, доставили су служби рачуноводства Општинске управе, а консолидацију
је извршила служба буџета, за период Јануар-Септембар 2014. године и исте сложила са стањем трезора. На
основу сопствене евиденције и директне евиденције из извештаја буџетских корисника консолидован је овај
извештај у трезору који је достављен Извршном органу на усвајање и давање сагласности а и Управи за
трезор . Ови извештаји и одступања у односу на трезор допуњени су образложењима у писаној форми за не
слагање у приказивањима појединих врста прихода и примања и расхода и издатака.
Приходи и примања трезора општине остварени су у износу 223.135.000,00 динара а заједно са
пренетим неутрошеним средствима из 2013.године од 20.897.000,00 динара чини масу од 244.032.000,00
динара , а у табели су приказани по корисницима и изворима.
1.3.ПРИХОДИ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ПО
КОРИСНИЦИМА ЗА III КВАРТАЛ 2014.ГОДИНЕ .дин.
БУЏЕТСКИ КОРИСНИК
БУЏЕТ
Ј.П.ДИР.ЗА ИЗГРАДЊУ ОП.
ФОНД СОЛ.СТАМБ.ИЗГРАДЊУ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
Д.ВРТИЋ”М.ЦВЕТ”ЖАБАРИ
БИБЛИОТЕКА”А.ИВИЋ”ЖАБ.
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЖАБ.
ФОНД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
ПРОЈ.КА ИНКЛУЗИЈИ
НОВ СОЦИЈАЛНИ ПРОЈЕКТА
ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ
ФК
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
УКУПНО:
Соп.тек.
Од.друг.
Укупно
С.2013.
Укупно
Приходи
нивоа
56.845.000
137.433.000
194.278.000
18.855.000
213.133.000
0
4.000
4.000
0
0
0
1.000
1.000
1.422.000
970.000
2.392.000
10.000
2.402.000
0
0
61.000
61.000
61.000
317.000
317.000
247.000
564.000
480.000
480.000
4.000
484.000
7.000
7.000
11.746.000
11.746.000
11.746.000
148.000
148.000
47.000
47.000
13.861.000
13.861.000
1.574.000
15.435.000
72.506.000
150.629.000
223.135.000
20.897.000
244.032.000
Из табеле може се видети ( сем појединачно за Месне заједнице, али и за њих има прилог ) колико
је сваки буџетски корисник остварио своје сопствене приходе, средства добијена од других нивоа власти
(Републике и др,) и колико су пренета неутрошена средства из претходне године., а појединачни збир прихода
сваког буџетског корисника приказује износ ( промет) активе т.ј. приходне стране.
У табели прихода по наменама може се видети план буџета за целу годину за први квартал и остварење
истих из буџета и осталих извора( сопствена средства и средства из од других нивоа власти) по облицима
прихода и проценат остварења у односу на план.
Приходи трезора по облицима прихода:
ОПИС
1
ТЕКУЋИ П Р И Х О Д И
Економска
ТРЕЗОР за
класификација
2014.год.
2
3
Оствар.-Трезор
за III кв.2014.год.
3
19.11.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Број 6 - Страна 31
468.425.037,00
223.135.000,00
Текући приходи
7
468.425.037,00
223.135.000,00
1. Порески приходи
71
80.690.000,00
50.514.000,00
1.1. Порез на доходак грађана
7111
51.740.000,00
30.455.000,00
1.2. Порез на имовину
713
16.200.000,00
12.899.000,00
1.3. Порез на добра и услуге
714
9.750.000,00
4.800.000,00
1.4. Остали порески приходи
716
3.000.000,00
2.360.000,00
387.735.037,00
172.621.000,00
299.561.087,00
150.629.000,00
2. Непорески приходи
2.1. Трансфери од другог нивоа власти
732+733
2.2. Приходи од имовине
741
6.616.000,00
2.410.000,00
2.3. Таксе
742
36.977.000,00
15.890.000,00
2.4. Новчане казне
743
3.020.000,00
1.460.000,00
2.5. Приходи од продаје добара и услуга
742
41.560.950,00
2.232.000,00
од тога: приходи од продаје добара и услуга
индиректних буџетских корисника
2.6. Остали непорески приходи
744,745, 77,78,8
3. Донације
732
Расходи и издаци буџета и буџетских корисника извршени су у износу од 175.970.000,00 динара а
односе се на следеће трошкове и издатке следећих буџетских корисника приказаних у следећој табели.
2.4.РАСХОДИ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА И ИЗДАТАКА ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
ЗА III КВАРТАЛ 2014.ГОДИНЕ
БУЏЕТСКИ
КОРИСНИК
БУЏЕТ
ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКА
УПРАВА
Ј.П.ДИР.ЗА
ИЗГРАДЊУ ОПШТ.
ЖАБАРИ
ПРЕДШК.УСТАНОВА
“М.ЦВЕТ”ЖАБАРИ
БИБЛИОТЕКА
“А.ИВИЋ”ЖАБАРИ
ЦЕНТАР ЗА
КУЛТУРУ
ЖАБАРИ
ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗ.
ЖАБАРИ
ФОНД ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ
РЕПУБЛ.И
СОПСТВЕ
-НА
СРЕДСТ.
ТЕК.РАС.
139.888.000
2.385.000
46.000
ИЗДАЦИ
8.400.000
УКУПНО
СРЕДСТВА
БУЏЕТА
УКУПНИ
ТЕК.РАСХ. ИЗДАЦИ УКУПНО
РАС.И ИЗД
148.288.000
0
0
100.342.000
1.403.000
101.745.000
101.745.000
0
13.494.000
767.000
14.261.000
14.261.000
2.385.000
10.105.000
183.000
10.288.000
12.673.000
0
1.407.000
83.000
1.490.000
1.490.000
46.000
3.764.000
3.764.000
3.810.000
0
770.000
773.000
773.000
0
3.133.000
3.133.000
3.133.000
3.000
Страна 32 - Број 6
ОСТАЛИ
КОРИСНИЦИ
ФК
ПРОГРАМ СОЦ.
ЗАШТИТЕ
МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
УКУПНО:
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
65.000
42.000
65.000
42.000
9.105.000
1.887.000
10.992.000
643.000
13.323.000
164.854.000
829.000
11.116.000
14.152.000
175.970.000
6.230.000
139.888.000
5.961.000
8.400.000
19.11.2014.
0
0
65.000
42.000
643.000
11.635.000
12.191.000
148.288.000
26.343.000
175.970.000
Из приказане табеле расхода и издатака по буџетским корисницима могу се видети посебно текући
расходи, посебно издаци за не финансијску имовину и укупни расходи и издаци по припадности извора
финансирања за сваког буџетског корисника . Из другог дела исте табеле може се видети утрошак буџетских
средстава у износу од 148.288.000,00 динара по корисницима и врсти расхода, за текуће расходе и издатке
за не финансијску имовину а што је мање од евиденције буџета за 509.000,00 динара које је буџет пренео
корисницима а они нису исте утрошили тако да се овај износ налази у суфициту за овај период .
Стање трезора општине Жабари 30.09.2014. године је 68.061.960,63 динара од тога 17.715,29 динара
налазе се на консолидованом рачуну трезора пласирано је по банкама и то код:
-ЦЕПТЕР БАНКЕ 17.715,29 динара
Вишак прихода-суфицит и стање жиро-рачуна буџета и буџетских корисника 30.06.2014.године
у износу од 68.061.960,63 динара преноси се у наредни период 2014.године за редовну делатност као
нераспоређен приход а односи се на следеће буџетске кориснике:
1. Буџет општине
64.335.847,88 динара
2. Ј.П. Дирекција за изградњу општине Жабари
15.665,03 динара
3. Дечији вртић „Моравски цвет“ Жабари
16.631,18 динара
4. Народна библиотека „Проф.Др.Аца Ивић „Жабари
6.502,54 динара
5. Центар за културу „Војислав Илић Млађи“ Жабари
18.794,74 динара
6. Туристичка организација Жабари
2.275,09 динара
7. МЗ Полатна
134.737,44 динара
8. МЗ Сибница
13.531,23 динара
9. МЗ Симићево
617.293,88 динара
10. МЗ Породин
148.804,96 динара
11. МЗ Ореовица
16.954,25 динара
12. МЗ Мирјево
15.665,41 динара
13. МЗ Александровац
31.925,31 динара
14. МЗ Влашко До
59.608,09 динара
15. МЗ Жабари
330.633,64 динара
16. МЗ Брзоходе
4.926,93 динара
17. МЗ Витежево
94.750,30 динара
18. МЗ Четереже
5.664,60 динара
19. МЗ Кочетин
6.469,16 динара
20. МЗ Тићевац
872,86 динара
21. МЗ Горња Ливадица
11.537,11 динара
22. МЗ Свињарево
12.005,15 динара
23. МЗ Точка Влашки До
- динара
24. Наменски рачун за обезбеђење избеглих лица
484.155,45 динара.
25. Фонд за развој пољопривреде општине Жабари
703 123,64 динара
26. Социјални програм „Корак ка инклузији“
6.725,75 динара
27. КУД-ови општине
3.927,50 динара
28. ФК општине
52.926,64 динара
29. Остали корисници
31.947,82 динара
30. Нов социјални програм
878.056,15 динара
У К У П Н О : 68.061.960,63 динара
19.11.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
Број 6 - Страна 33
У табели извршења буџета по позицијама и у извештајима индиректних корисника стање извршених
расхода и издатака не слаже се са стањем рачуна трезора код појединих врста трошкова за 5096.000,00 динара
колико је остало неутрошено буџетских средстава код корисника .
Код буџета општине Жабари за период Јануар-Септембар 2014.године укупни расходи и издаци су у
износу од 148.797.151,00 динара, код буџетских корисника укупни расходи и издаци од средстава из буџета су
148.288.000,00 динара, разлика је 509.000,00 динара које је буџет пренео буџетским корисницима по захтевима
али ти издаци нису извршени код буџетских корисника већ се налазе на рачуну корисника и улазе у укупан
резултат буџета и трезора општине Жабари, а односе се на кориснике:
- ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ динара 12.000,00 које је буџет пренео за
трошкове платног промета а нису утрошени,
- ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЖАБАРИ динара 4.000,00 пренетих на име трошкова платног промета а
нису утрошени,
- НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ЖАБАРИ, динара 6.000,00 пренетих на име трошкова платног промета
која нису утрошена,
- ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЖАБАРИ динара 1.000,00 пренетих за трошкове платног промета
и стручне услуге а нису утрошени,
- ФОНД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ЖАБАРИ динара 139.000,00, 2.000,00 динара пренетих на име
трошкова платног промета и 137.000,00 динара за стручне услуге,
- МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ динара 223.000,00 пренетих по свим видовима и преко и осталих корисника
а нису утрошена: КЛАСА 4 и 5,
-ПРОЈЕКАТ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЖАБАРИ динара 124.000,00 пренетих на име трошкова платног
промета 6.000,00 динара и 118.000,00 динара на име дотација осталим нивоима власти а нису утрошени.
Код осталих корисника има мало одступања у коришћењу наменских средстава а то се махом односи
на трошкове платног промета.
У табели утврђивање резултата види се појединачно за буџет, за остале кориснике буџета и укупно
за све кориснике буџета утврђени резултат за овај претходни период 2014.године појединачно за све врсте
прописане Законом.
ОПИС
1
I УКУПНА СРЕДСТВА ( II+III )
II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)
1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
од којих су 1.1. камате
2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
3.1 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6 )
4. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
од којих су 4.1. отплате камата
5. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
6. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ
ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА
Економска
Буџетска
класификација
средства
2
3
3+7+8+9
213.133.000
7+8+9
194.278.000
7
194.211.000
7411
610.000
8
Додатна
средства
4
30.899.000
28.857.000
28.857.000
67.000
67.000
9
92
3
4+5+6
4
44
5
6
Укупна
средства
5
244.032.000
223.135.000
223.068.000
610.000
0
18.855.000
148.288.000
139.888.000
2.042.000
27.682.000
24.966.000
0
20.897.000
175.970.000
164.854.000
0
8.400.000
2.716.000
11.116.000
0
Страна 34 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
6.1 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
V УКУПНО ОСТВАРЕН ТЕКУЋИ
СУФИЦИТ-ДЕФИЦИТ
VI УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС
УКУПНИ ИЗДАЦИ
VII БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ
(1+2)-(4+5)
VIII ПРИМАРНИ СУФИЦИТ
( УКУПНИ ПРИХОДИ
УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ
КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ
РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА
ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ )
(VI - (1.1-4.1 ))
IX УКУПНИ ФИСКАЛНИ
РЕЗУЛТАТ (VI + (3.1-6.1 )
19.11.2014.
62
(7+8+9)(4+5+6)
(3+7+8+9)(4+5+6)
0
45.990.000
1.175.000
47.165.000
64.845.000
3.217.000
68.062.000
(7+8)-(4+5)
45.990.000
1.175.000
47.165.000
62.180.000
6.607.000
68.787.000
45.990.000
1.175.000
47.165.000
(7-7411+8)(4-44+5 )
(7+8)-(4+5)+
(92-62)
У табели извештаја трезора види се појединачно по буџетским корисницима по врсти утврђени
резултат и код ког буџетског корисника колико средстава се налази неутрошено:
ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ
ТЕКУЋИ
2
РАСХОДИ
ВИШАК ( 1-2)3
МАЊАК(2-1)
ОСТВАРЕНА
4 К.8+9
ПРИМАЊА
ИЗВРШЕНИ
5 К.5+6
ИЗДАЦИ
ВИШАК ( 4-5)6
МАЊАК(5-4)
КОРИГ.
7
СУФИЦИТДЕФИЦ.
УКУПНА
8
ПРИМАЊА
УКУПНИ
9
ИЗДАЦИ
КОРИГОВАН
10
СУФИЦИТ
КОРИГОВАН
ПРИЛИВ
11
ИЗ ДРУГИХ
ИЗВОРА
СУФИЦИТ
ТРЕЗОРА
31.06.2014.
ГОД.
1
700
000
400
000
321
120
194.211
61
2.392
139.888
46
2.385
54.323
0
15
0
7
317
0
317
480
480
11.746 13.861
0
УКУПНО:
ФК
ОСТА-ЛИ
КОР.
МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
КОМ. ЗА
ИЗБЕ-ГЛ
КА ИНКЛУЗ.
ПРО-ЈЕК.
СОЦ-ИЈ.
ФОНД ЗА
ПОЉО-ПР.
ТУРИСТ.
ОРГА-НИЗ.
Д. ВРТИЋ
БИБЛИ.
ЦЕН. ЗА
КУЛТ-УРУ
ЈП ДИР. ЗА
ИЗГРАД.
БУЏЕТ
ОПИС
К-ТО
Р. Б.
ИЗВЕШТАЈ ТРЕЗОРА 31.09.2014. ГОДИНЕ О СОПСТВЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
223.068
9.105 13.323
65
42 164.854
2.641
-65
-42
538
67
58.214
67
8.400
1.887
829
11.116
-8.333
0
0
0
0
0
0
0
0 -1.887
-829
0
45.990
0
15
0
7
0
317
480
754
-291
-65
194.278
0
61
0
2.392
0
317
480
0 11.746 13.861
0
0 223.135
148.288
0
46
0
2.385
0
0
0
0 10.992 14.152
65
42 175.970
45.990
0
15
0
7
0
317
480
-65
-42
-509
12
4
6
1
139
45.481
12
19
6
1
456
7
480
0
754
-291
124
223
878
-68
0 -11.049
-42
47.165
47.165
0
-65
-42
47.165
19.11.2014.
12
13
СУФИЦИТ
ТРЕЗОРА
31.12.2013.
ГОД.
ЖИРО РАЧУН
31.09.2014.Г.
СУФИЦИТ
ТРЕЗОРА
31.09.2014.
ГОД.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
18.855
4
64.336
16
19
64.336
16
19
10
1
247
4
7
6
17
2
703
484
7
6
17
2
703
484
7
Број 6 - Страна 35
1.574
148
47
20.897
878
1.506
83
5
68.062
878
1.506
83
5
68.062
Из приказане табеле трезора 30.09.2014. године може се видети по свим буџетским корисницима
колико су текући приходи и расходи и резултат текући, примања и издаци и резултат по том основу као и
кориговани приходи и примања, расходи и издаци и кориговани резултат као и извор из кога су покривени
евентуални дефицити.
Трезор општине Жабари за период Јануар-Септембар 2014.године, из текућих прихода и текућих
расхода остварио је текући суфицит од 58.214.000,00 динара , али зато је остварио дефицит код остварених
примања и издатака у износу од 11.049.000,00 динара тако да је коригован суфицит трезора за период ЈануарСептембар 2014. године износио 47.165.000,00 динара заједно са оствареним средствима од продаје домаћих
акција и осталог капитала у корист нивоа општине од 67.000,00 динара, са пренетим средствима из претходне
године од 20.897.000,00 динара, чини суфицит од 68.062.000,00 динара колико је и стање жиро рачуна трезора
30.09.2014.године а и коригован суфицит 2014.године који се преноси у наредни период 2014.године као
нераспоређен., за редовну делатност по финансијским плановима.
Буџет општине Жабари за овај период у 2014. години финансирао је капитална улагања у укупном
износу од 20.162.827,50. Преко класе 5 динара 8.520.268,46 и то: 1.402.942,97динара преко Општинске
управе Жабари, Народне библиотеке динара 62.521,60, 767.116,53 динара преко Ј.П .Дирекцији за изградњу
динара, Предшколске установе „Моравски цвет“ Жабари динара 183.088,00, и Месним заједницама општине
6.104.599.36 динара. За капитална улагања општина у овом периоду је издвојила преко класе 4 т.ј. преко
конта 4632 динара 1.967.966.00 као капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти- корисницима
буџета општине који нису индиректни корисници и то: Основној школи Жабари 761.740,00 динара, Основној
школи Александровац динара 1.131.6960,00 и Центру за социјални рад Жабари динара 74.530,00, преко конта
425 текуће поправке и одржавање зграда и објеката динара 7.937.433,04 и то: код Општинске управе динара
2.092.170,01, ,Предшколске установе „Моравски цвет“ Жабари динара 171.525,00, ЈП Дирекције динара
276.724,15 и Месним заједницама динара 5.397.013,88. динара уложено је преко конта 424 за израду пројеката
код М.З. преко раздела Председника општине и општинског већа динара 1.737.160,00.
У прилогу је такође, табела извршених расхода буџета по наменама, по функцијама, по економским
класификацијама и по корисницима и позицијама.и процентом структуре сваког раздела и корисника у укупним
расходима и издацима за овај период за период Јануар-Септембар 2014. године., утрошених и пренетих по
евиденцији буџета општине која је већа од стварног утрошка средстава за 509.000,00 динара које се налазе
код буџетских корисника неутрошени.
Раздео
01.01.
01.02.
02.01.
03.01.
03.02.01.
03.02.02.
03.02.03.
РАСПОРЕД ПРИХОДА БУЏЕТА ПО КОРИСНИЦИМА ЗА III КВАРТАЛ 2014.Г.
Позиција
Фунција
Корисници
Динара
%
01-11.
110
Скупштина општине
7.198.440,27
4,84
12-13.
160
Изборна комисија
50.820,61
0,03
Укупно раздео 1:
7.249.260,88
4,87
14-23
110
Председник општине и опш.веће
9.916.497,22
6,66
Укупно раздео 2:
9.916.497,22
6,66
25-41.
130
Општинска управа
44.116.474,59
29,65
42
40
Накнаде из буџета за образов.
2.087.000,00
1,40
43-46
90
Основно образовање (накнаде)
5.601.311,00
3,76
47
912
Осн.школа “Дуде Јовић”Жабари
7.744.545,03
5,20
Страна 36 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
03.02.04.
03.02.05.
48
49-50
912
920
03.03.01.
03.03.02.
03.03.03.
51-67
68-82
83-84
820
820
820
03.04.
03.05.01.
03.05.02.
03.05.03.
03.05,05.
85-89
90-91
92-93
94-96
208-223
810
90
90
90
40
03.05.06.
225
90
03.06.01.
03.06.02.
100-116
117-119
911
911
03.07.
03.08.
03.09.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
03,14.
03.15.
03.15.02.
03.16.
03.17.
03.18.
03.19.
120-138
139-144
145-153
154-167
168-187
188-191
192
193-196
197
227
198-202
203
204-206
207
620
610
560
473
160
220
620
320
330
330
420
490
760
840
Осн.школа”Роса Трифуновић”Ал
Средње образовање
Укупно образовање:
Центар за културу Жабари
Народна библиотека Жабари
Трансфери ост.нив.вл-културе
Укупно култура:
Физичка култура
Социјална зашт.не кл.на др.мес.
Центар за социјални рад Жабари
Донације невладиним орган.
Соц.зашт.пород.и деце-програм
Прог.соц.зашт.Помоћ за децу и старе са
инвалидитетом
Укупно соц.заштита
Дечји вртић”Моравски цвет”Ж.
Накнада за соц.зашт.-дечја
Укупно дечја заштита:
ЈП Дирекција за изградњу Жаб.
Стамбени развој општине
Заштита животне средине
Туристичка организација Жаб.
Месне заједнице општине
Цивилна заштита
Јавно комунално пред.Жабари
Јавни ред и мир
Судови
Опшински суд Пожаревац за јединицу Жабари
Фонд за пољопривреду
Економски послови некв.на др.
Здравство не кв.на др.месту
Верске и др.услуге заједнице
Укупно раздео 3:
УКУПНИ РАСХОДИ :
19.11.2014.
5.983.446,23
21.416.302,26
3.768.200,13
1.495.839,01
500.000,00
5.764.039,14
5.409.331,47
7.102.691,00
960.939,13
180.000,00
771.589,47
9.015.219,60
9.808.353,38
1.650.403,00
11.458.756,38
14.272.554,21
842.367,52
774.605,03
12.141.570,97
590.138,29
51.403,89
50.000,00
371.180,03
3.272.199,03
2.085.250,50
131.631.392,91
148.797.151,01
4,02
0,00
14,39
2,53
1,01
0,34
3,87
3,64
4,77
0,65
0,12
0,52
0,00
6,06
6,59
1,11
7,70
9,59
0,00
0,57
0,52
8,16
0,40
0,00
0,03
0,03
0,25
2,20
0,00
1,40
0,00
88,46
100,00
Из приказане табеле види се структура расхода по разделима и главама.Трошкови Општинске управе
учествују са највећим процентом учешћа у трошковима са чак 29,65% али највећи део функција које обавља
локална самоуправа обавља се преко Општинске управе и ти послови већином су поверени послови од стране
Републике Србије, а ту су и све зараде запослених као и сви пратећи трошкови истих. После Општинске
управе са 14,39% учествује укупно образовање са основним школама али знамо да се велики део средстава
издваја за превоз запослених и ђака путника, Месне заједнице учествују са 8,16%, па у укупним расходима
учествује раздео Председника општине и општинског већа са 6,66% али поред редовних трошкова за рад
ових тела овде је планирана стална и текућа резерва а планирани су и сви трошкови-специјализоване услуге
где се налазе сви пројекти и предрачуни за израду пројеката за све Месне заједнице и општину , са 9,59%
учествује ЈП Дирекција за изградњу општоне Жабари преко које се део финансира инфраструктура Месних
заједница а и сви пратећи капитални пројекти, са 3,87% култура, са ,3,64 учествује физичка култура,. Социјала
учествује учествује са чак 6,06% али преко ње финансирају се сви пројекти добијени од стране Републике
Србије,Трошкови Скупштине чине 4,87%, Дечја заштита са 7,70%, па остали трошкови.
Раздео
01.01.
РАСПОРЕД ПРИХОДА ТРЕЗОРА ПО КОРИСНИЦИМА ЗА III КВАРТАЛ 2014.Г.
Позиција
Фунција
Корисници
Динара
%
01-11.
110
Скупштина општине
7.198.440,00
4,08
19.11.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
01.02.
12-13.
160
02.01.
14-23
110
03.01.
03.02.01.
03.02.02.
03.02.03.
03.02.04.
03.02.05.
25-41.
42
43-46
47
48
49-50
130
40
90
912
912
920
03.03.01.
03.03.02.
03.03.03.
51-67
68-82
83-84
820
820
820
03.04.
03.05.01.
03.05.02.
03.05.03.
03.05,05.
85-89
90-91
92-93
94-96
208-223
810
90
90
90
40
03.05.06.
225
090.
03.06.01.
03.06.02.
100-116
117-119
911
911
03.07.
03.08.
03.09.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
03,14.
03.15.
03.15.02.
03.16.
03.17.
03.18.
03.19.
120-138
139-144
145-153
154-167
168-187
188-191
192
193-196
197
227
198-202
203
204-206
207
620
610
560
473
160
220
620
320
330
330
420
490
760
840
Број 6 - Страна 37
Изборна комисија
Укупно раздео 1:
Председник општине и опш.веће
Укупно раздео 2:
Општинска управа
Накнаде из буџета за образов.
Основно образовање (накнаде)
Осн.школа “Дуде Јовић”Жабари
Осн.школа”Роса Трифуновић”Ал
Средње образовање
Укупно образовање:
Центар за културу Жабари
Народна библиотека Жабари
Трансфери ост.нив.вл-културе
Укупно култура:
Физичка култура
Социјална зашт.не кл.на др.мес.
Центар за социјални рад Жабари
Донације невладиним орган.
Соц.зашт.пород.и деце-програм
Соц.зашт.пород.и деце-програм-Помоћ за децу и
старе са инвал.
Укупно соц.заштита
Дечји вртић”Моравски цвет”Ж.
Накнада за соц.зашт.-дечја
Укупно дечја заштита:
ЈП Дирекција за изградњу Жаб.
Стамбени развој општине
Заштита животне средине
Туристичка организација Жаб.
Месне заједнице општине
Цивилна заштита
Јавно комунално пред.Жабари
Јавни ред и мир
Судови
Општински суд Пожаревац-јединица Жабари
Фонд за пољопривреду
Економски послови некв.на др.
Здравство не кв.на др.месту
Верске и др.услуге заједнице
Укупно раздео 3:
50.821,00
7.249.261,00
9.916.497,00
9.916.497,00
44.116.475,00
2.087.000,00
5.601.311,00
7.744.545,00
5.983.446,00
159.206.393,00
0,00
11,34
6,91
0,94
7,85
8,09
0,00
0,48
0,44
14,91
0,33
0,00
0,03
0,03
0,21
1,86
0,00
1,18
0,00
90,27
УКУПНИ РАСХОДИ :
176.372.151,00
100,00
21.416.302,00
3.814.200,00
1.495.839,00
500.000,00
5.810.039,00
5.409.331,00
7.102.691,00
960.939,00
180.000,00
11.763.589,00
20.007.219,00
12.193.353,00
1.650.403,00
13.843.756,00
14.272.554,00
842.368,00
774.605,00
26.293.571,00
590.138,00
51.404,00
50.000,00
371.181,00
3.272.199,00
2.085.251,00
0,03
4,11
5,62
5,62
25,01
1,18
3,18
4,39
3,39
0,00
12,14
2,16
0,85
0,28
3,29
3,07
4,03
0,54
0,10
6,67
Из ове табеле такође може се видети учешће свих носиоца функција трезора у укупно извршеним
расходима.
Табела распореда прихода по корисницима приказује извршење буџета по функцијама.
Буџет општине у 2014. години , из текућих прихода и текућих расхода остварио је суфицит у износу од
54.323.000,00 динара али од остварених примања и извршених издатака остварио је дефицит од 8.333.000,000
динара тако да је коригован суфицит остварен у износу од 45.990.000,00 динара, од којих се 509.000,00 динара
Страна 38 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
налазе код корисника значи коригован суфицит
износи 45.481.000,00 динара умањен за 509.000,00
динара колико се налази неутрошено код буџетских
корисника и пренета су неутрошена средства из
предходне године 18.855.000,00 динара, тако да
је на рачуну буџета 30.09.2014.године остало
неутрошених средстава у износу од 64.336.000,00
динара и преносе се у наредни период за редовно
извршавање буџета.
Сви остали индиректни корисници буџета
остварили су суфицит у износу од 1.175.000,00
динара али пошто се код њих налазе 509.000,00
динара
неутрошених
буџетских
средстава,
коригован суфицит 1.684.000,00 динара ,тако да
је резултат на нивоу трезора општине Жабари за
период Јануар-Септембар 2014 .године суфицит
од 47.165.000,00 динара који заједно са пренетим
неутрошеним средствима од 20.897.000,00 динара
чини масу од 68.062.000,00 динара који се преноси
у наредни период 2014.године за редовно извршење
финансијских планова ове године..
Средства распоређена овим кварталним
плановима преношена су месечно, у висини 1/3
планираних средстава и директном а и индиректним
корисницима, с размерно оствареним приходима а
према створеним обавезама и уредно приложене
потребне документације а највише до планираног
износа квартала.
Табела расхода по корисницима и изворима
средстава је коначан и стваран преглед са
трошковима приказаним тамо где су и извршени и
то по наменама.
Табела расхода по основним наменама је
збирна за све буџетске кориснике и то по изворима
средстава.
Извештај трезора приказује укупан промет
стања по корисницима преко њиховог жиро-рачуна,
а не стварне њихове трошкове јер су ту буџетска
средства дуплирана т.ј. једни исти трошкови
приказани су на више места, али стање жиро-рачуна
30.09.2014. године је сложено са стањем Управе за
трезор.
Извештај трезора о стању средстава по
припадности је уједно и приказ и појединачног и
укупног стања трезора, где се могу видети текући
приходи, текући расходи, суфицит и дефицит по
корисницима, извршени издаци за не финансијску
имовину, кориговани приливи и одливи средстава,
салдо готовине на почетку године и усаглашено
стање трезора 30.09.2014. године са Управом за
трезор.
У прилогу су и обрасци који по Закону о
буџетском систему чине саставни део Извештаја
трезора-буџета и буџетских корисника.
19.11.2014.
ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
Измењеним одредбама члана 49 Закона
измењен је начин располагања средствима сталне
буџетске резерве. Наиме ова средства се више не
издвајају са рачуна буџета на посебан рачун, већ
се по Закону а у Одлуци о буџету планирају на
апропријацији 499111 ,а коришћење средстава
се спроводи задуживањем конта групе 484000Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода, што значи да се ова
средства прате само као планирана и коришћена
средства, а не и као извори средстава.
Решење о коришћењу сталне буџетске
резерве доноси надлежни извршни орган локалне
власти-председник општине на предлог локалног
органа управе надлежног за послове финансија, а
обавеза је да се извештај о коришћењу средстава
достави локалној скупштини уз завршни рачун
буџета.
Годишњи план сталне буџетске резерве
је 1.403.750,00 динара а за први квартал је био
350.930,00 динара.
Стална резерва у овом периоду није
коришћена тако да је остало неутрошено 350.930,00
динара који се преносе у наредни квартал.
Рачун је угашен, престао је основ за
издвајање средстава на посебан рачун буџета
по чл.19 Закона о изменама и допунама закона
о буџетском систему(„Сл.гласник Р.С“бр.66/05).
По члану 49.став 1 Закона,у буџету се планирају
средства сталне буџетске резерве као посебна
апропријација,а ставом 2 истог члана прописано
је коришћење истих за отклањање последица
ванредних околности, као што су поплаве,суше,
земљотрес,пожар,еколошка катастрофа и друге
елементарне непогоде, односно ванредних догађаја
који могу да угрозе живот и здравље људи или
проузрокују штету већих размера.
План за други квартал је 350.930,00
динара + 350.930,00 динара неискоришћених
средстава из првог квартала тако да је на
располагању у другом кварталу било слободних
средстава динара 701.860,00.
У другом кварталу потрошено је динара
321.298,29 динара за део накнаде штете поводом
проглашења ванредне ситуације од стране
Републичког штаба за ванредне ситуације која је
проглашена у читавој Републици Србије 15.05.2014.
године и заведена под бројем:05/2014
19.11.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
Решење о коришћењу сталне буџетске
резерве доноси надлежни извршни орган локалне
власти-председник општине на предлог локалног
органа управе надлежног за послове финансија, а
обавеза је да се извештај о коришћењу средстава
достави локалној скупштини уз завршни рачун
буџета.
-Решење број:400-123 од 23.05.2014.године
динара 106.627,77, функција 200 Цивилна заштита,
позиција 191, економска класификација 4264Материјал за саобраћај-гориво,
-Решење број:400-125 од 23.05.2014.године
динара 78.180,00, функција 200 Цивилна заштита,
позиција 191, економска класификација 4269Материјал за посебне намене,
-Решење број:400-137 од 02.06.2014.године
динара 34.376,50, функција 200 Цивилна заштита,
позиција 191, економска класификација 4269Материјал за посебне намене и за саобраћај,
-Решење број:400-141 од 04.06.2014.године
динара 12.287,00, функција 200 Цивилна заштита,
позиција 191, економска класификација 4269Материјал за посебне намене ,
-Решење број:400-142 од 03.06.2012.
године динара 60.000,00, функција 200 Цивилна
заштита, отворена је нова позиција 226. економска
класификација 484-Накнада штете настале услед
елементарне непогоде- по проглашењу ванредне
ситуације за територију Р.Србије,
-Решење број:400-144 од 09.06.2014.године
динара 28.228,00, функција 200 Цивилна заштита,
позиција 191, економска класификација 4269Материјал за посебне намене (чизме,лопате и др.)
и
-Решење број:400-151 од 13.06.2014.године
динара 1.599,02, функција 200 Цивилна заштита,
позиција 191, економска класификација 4264Материјал за саобраћај.
Стална резерва у овом периоду остала
је неутрошена у износу од 380.561,71 динара и
преноси се у следећи квартал за исте намене.
План за трећи квартал је 350.930,00
динара + 380.561,71 динара неискоришћених
средстава из предходних квартала тако да је на
располагању у другом кварталу било слободних
средстава динара 731.491,71.
У трећем кварталу потрошено је динара
169.000,00 динара за део накнаде штете поводом
проглашења ванредне ситуације од стране
Републичког штаба за ванредне ситуације која је
проглашена у читавој Републици Србије 15.05.2014.
године и заведена под бројем:05/2014 и то:
-Решење број:400-266 од 05.09.2012.
године динара 100.000,00, функција 200 Цивилна
Број 6 - Страна 39
заштита, економска класификација 484-Накнада
штете настале услед елементарне непогоде- по
проглашењу ванредне ситуације за територију
Р.Србије (Биљани Стојадиновић из Ореовице на
име накнаде за санирање штете од поплаве на
породичној-стамбеној згради) и
-Решење број:400-268 од 05.09.2014.
године динара 69.000,00, функција 200 Цивилна
заштита, позиција 191, економска класификација
4264-Материјал
за
саобраћај-гориво
МЗ
Александровац.
Стална резерва у овом периоду остала
је неутрошена у износу од 562.491,71 динара и
преноси се у следећи квартал за исте намене.
2 .ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
Планирана је буџетом за 2014. годину у
износу од 5.615.800,00 динара, за први квартал план
је 1.403.000,00 динара.
Текућа буџетска резерва у овом првом
кварталу искоришћена је у износу од 461.128,40
динара по Решењу Председника општине и то:
-Решење број: 400-1 од 06.01.2014. године,
динара 200.000,00, функција 110 Скупштина
општине Жабари позиција 8 (8.5), економска
класификација 426 (4269) за обележавање „Бадње
вечери),
-Решење број: 400-5 од 21.01.2014. године,
динара 53.500,00, функција 160 Месне заједнице
општине Жабари (позиција 208, економска
класификација 512,) за набавку раоника за снег МЗ
Сибница,
-Решење број: 400-20 од 29.01.2014. године,
динара 20.000,00, функција 160 Месне заједнице
општине Жабари (позиција 175, економска
класификација 423-4237,) за пакетиће деце школе
у МЗ Мирјево.
-Решење број: 400-27 од 11.02.2014. године,
динара 30.000,00, функција 160 Месне заједнице
општине Жабари (позиција 175, економска
класификација 423-4237,) за организовање дана
жена „8 Марта“ у МЗ Мирјево,
-Решење број: 400-54 од 05.03.2014. године,
динара 15.000,00, функција 160 Месне заједнице
општине Жабари (позиција 175, економска
класификација 423-4237,) за организовање дана
жена „8 Марта“ у МЗ Свињарево,
-Решење број: 400-55 од 05.03.2014. године,
динара 25.300,00, функција 160 Месне заједнице
општине Жабари (позиција 175, економска
класификација 423-4237,) за организовање Бадње
вечери у МЗ Сибници=18.900,00 и 6.400,00 позиција
178, екон.клас.426-4268,
Страна 40 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
-Решење број: 400-57 од 05.03.2014. године,
динара 80.328,40, функција 160 Месне заједнице
општине Жабари (позиција 178, економска
класификација 426) за сређивање Дома културе у
МЗ Сибници,
-Решење број: 400-63 од 06.03.2014. године,
динара 37.000,00, функција 110 Председник
општине и општинско веће општине Жабари
позиција 42 (42.1), економска класификација 472 за
стипендије-накнаде студентима,
Неискоришћен део текуће буџетске резерве
из предходног периода по кварталном плану износи
941.871,60 динара а према годипњем плану динара
5.153.871,60.
Другим кварталним планом текућа буџетска
резерва планирана је у износу од 1.403.000,00
динара + 941.871,60 динара неискоришћених из
првог квартала , на располагању је укупно било
2.344.871,60 динара.
У другом кварталном плану текућа буџетска
резерва искоришћена је у износу од 266.440,00
динара и то за:
-Решење број: 400-102 од 29.04.2014.
године, динара 142.900,00, функција 160 Месне
заједнице општине Жабари (позиција 168),
економска класификација 512 Машине и опрема за
МЗ Полатну,
-Решење број: 400-105 од 29.04.2014. године,
динара 10.000,00, функција 110 Скупштина општине
Жабари (позиција 10), економска класификација
481 Донације невладиним организацијама-СУБНОР
Петровац на Млави,
-Решење број: 400-111 од 13.05.2014.
године, динара 32.240,00, функција 090 Центар за
социјални рад Жабари (позиција 93), економска
класификација 463 Капиталне донације и трансфери
осталим нивоима власти за опрему,
-Решење број: 400-113 од 14.05.2014.
године, динара 55.000,00, функција 820 Народна
библиотека „Проф.др.Александар Ивић“ Жабари
(позиција 75), економска класификација 423 Услуге
по уговору-информисање
-Решење број: 400-114 од 14.05.2014. године,
динара 26.300,00, функција 820 Народна библиотека
„Проф.др.Александар Ивић“ Жабари (позиција 74),
економска класификација 422 Трошкови путовања
у земљи.
Неискоришћен део текуће буџетске резерве
из предходног периода по кварталном плану износи
2.078.431,60 динара а према годишњем плану
динара 4.887.431,60.
Трећим кварталним планом текућа буџетска
резерва планирана је у износу од 1.403.000,00
19.11.2014.
динара + 2.078.431,60 динара неискоришћених из
предходних квартала , на располагању је укупно
било 3.481.431,60 динара.
У трећем кварталном плану текућа буџетска
резерва искоришћена је у износу од 2.421.071,68
динара и то за:
-Решење број: 400-171 од 03.07.2014.
године, динара 50.000,00, функција 160 Месне
заједнице општине Жабари (позиција 175.06.05.),
економска класификација 423 Репрезентација
на име обележавања 7.Јула Дана устанка Србије
против фашизма за МЗ Симићево,
-Решење број: 400-174 од 09.07.2014.
године, динара 39.887,76, функција 810 Физичка
култура општине Жабари (позиција 85.06.),
економска класификација 481 Донације невладиним
организацијама Спортском савезу општине Жабари
за редовну делатност,
-Решење број: 400-177 од 09.07.2014.
године, динара 2.390,00, функција 110 Скупштина
општине Жабари (позиција 10.06.), економска
класификација
481
Донације
невладиним
организацијама - Удружење потомака за неговање
традиција ослободилачких ратова Србије 1912-1920
и од 1941-1945 године Жабари за обележавање 4 и
7. Јула,
-Решење број: 400-182 од 14.07.2014. године,
динара 3.880,00, функција 110 Скупштина општине
Жабари (позиција 10.06.), економска класификација
481 Донације невладиним организацијама-Удружење
потомака за неговање традиција ослободилачких
ратова Србије 1912-1920 и од 1941-1945 године
Жабари за обележавање 4 и 7. Јула,
-Решење број: 400-183 од 14.07.2014.
године, динара 22.344,00, функција 090 Центар за
социјални рад Жабари (позиција 93.03.), економска
класификација 463 Донације и трансфери осталим
нивоима власти за конкурс,
-Решење број: 400-180 од 21.07.2014.
године, динара 299.461,61, функција 160 Месне
заједнице општине Жабари позиција 175.
дин. 270.896,98., економска класификација 423
Услуге по уговору и позиција 178 дин.28.564,63
економска класификација 426 материјал Месној
заједници Сибница на име организовања II изложбе
приплодних крава и јуница,
-Решење број: 400-184 од 22.07.2014.
године, динара 15.600,00, функција 810 Физичка
култура општине Жабари (позиција 85.06.),
економска класификација 481 Донације невладиним
организацијама Спортском савезу општине Жабари
на име помоћи ФК„Ударник“Сибница,
-Решење број: 400-173 од 25.07.2014.
године, динара 100.000,00, функција 810 Физичка
19.11.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
култура општине Жабари (позиција 85.06.),
економска класификација 481 Донације невладиним организацијама Спортском савезу општине
Жабари на име помоћи ФК„Борац“Жабари,
-Решење број: 400-201 од 29.07.2014.
године, динара 12.895,00, функција 810 Физичка
култура општине Жабари (позиција 85.06.),
економска класификација 481 Донације невладиним
организацијама Спортском савезу општине Жабари
за редовну делатност,
-Решење број: 400-210 од 1.08.2014. године,
динара 46.280,00, функција 160 Месне заједнице
општине Жабари позиција 178.дин.12.000,00.,
економска класификација 426 Материјал и позиција
186 дин.34.280,00 економска класификација 512
Машине и опрема Месној заједници Четереже на
име сређивања гробља и куповине прскалице и
тримера,
-Решење број: 400-219 од 12.08.2014. године,
динара 370.694,64, функција 620 ЈП Дирекција
за изградњу општине Жабари (позиција 137.),
економска класификација 511 Зграде и грађевински
објекти –изградња школских трибина и септичке
јаме у О.Ш.Александровац,
-Решење број: 400-223-1 од 13.08.2014.
године, динара 13.267,72, функција 160 Месне
заједнице општине Жабари позиција 175.
дин.8.266,00., економска класификација 423 Услуге
по уговору и позиција 178 дин. 5.001,72 економска
класификација 426 Материјал Месној заједници
Сибница на име сређивања села,
-Решење број: 400-226 од 15.08.2014. године,
динара 64.860,00, функција 620 ЈП Дирекција
за изградњу општине Жабари (позиција 137.),
економска класификација 511 Зграде и грађевински
објекти –изградња школских трибина и септичке
јаме у О.Ш.Александровац,
-Решење број: 400-229 од 18.08.2014.
године, динара 200.000,00, функција 810 Физичка
култура општине Жабари (позиција 85.04.02.),
економска класификација 481 Донације невладиним
организацијама Спортском савезу општине Жабари
на име помоћи ФК„Омладинац“Мирјево,
-Решење број: 400-231 од 21.08.2014.
године, динара 9.605,00, функција 110 Скупштина
општине Жабари (позиција 10.06.), економска
класификација
481
Донације
невладиним
организацијама-Удружење потомака за неговање
традиција ослободилачких ратова Србије 1912-1920
и од 1941-1945 године Жабари ,
-Решење број: 400-242 од 25.08.2014.
године, динара 30.000,00, функција 110 Скупштина
општине Жабари (позиција 10.06.), економска
Број 6 - Страна 41
класификација
481
Донације
невладиним
организацијама-Удружење потомака за неговање
традиција ослободилачких ратова Србије 1912-1920
и од 1941-1945 године Жабари ,
-Решење број: 400-243 од 25.08.2014.
године, динара 50.000,00, функција 110 Скупштина
општине Жабари (позиција 10.12.), економска
класификација
481
Донације
невладиним
организацијама-Удружење потомака за неговање
традиција ослободилачких ратова Србије 1912-1920
и од 1941-1945 године Мало Црниће ,
-Решење број: 400-248 од 25.08.2014.
године, динара 170.000,00, функција 130 Општинска
управа општине Жабари (позиција 39.), економска
класификација 485 Накнада штете за повреде или
штету нанету од стране државних органа,
-Решење број: 400-259 од 02.09.2014.
године, динара 75.305,95, функција 130 Општинска
управа општине Жабари (позиција 39.), економска
класификација 485 Накнада штете за повреде или
штету нанету од стране државних органа,
-Решење број: 400-274 од 16.09.2014.
године, динара 94.600,00, функција 160 Месне
заједнице општине Жабари позиција 175.дин.,
економска класификација 423 Услуге по уговору
Месној заједници Брзоходе за израду монографије
села Брзоходе,
-Решење број: 400-280 од 18.09.2014. године,
динара 750.000,00, функција 330 Судови позиција
227., економска класификација 463 Трансфери
осталим нивоима власти Основном суду Пожаревац
за пријемну канцеларију у Жабарима.
Неискоришћен део текуће буџетске резерве
из предходног периода по кварталном плану износи
1.060.359,92 динара а према годишњем плану
динара 2.466.359,92.
Према одредбама члана 48. Закона, у оквиру
буџета део планираних примања не распоређује
се већ се опредељује за текућу буџетску резерву,
који се износ по Закону,а у Одлуци о буџету
планира на економској класификацији 499121 ,а
књижење коришћења спроводи се задуживањем
конта класе 400000-текући расходи и класе 500000нефинансијска имовина по намени и за тај износ
умањује се текућа буџетска резерва а повећава
апропријација на коју се односи извршена исплата.
По намени, средства текуће буџетске резерве
користе се за непланиране сврхе за које нису
извршене апропријације, или за сврхе за које се у
току године покаже да апропријације нису биле
довољне.
Новине у односу на раније одредбе члана
48. Закона чини одредба става 5.,овог члана која
Страна 42 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
упућује да се средства текуће буџетске резерве могу
користити и за извршавање обавеза буџета локалне
власти.
Текућа буџетска резерва коришћена је за
недовољно планиране и не планиране трошкове
т.ј.за измене апропријација а самим тим и њен износ
се мењао, као и износ појединих апропријација.
ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У
ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ
У периоду Јануар-Септембар 2014. године
буџет и трезор општине Жабари није дао ни једну
гаранцију а није ни примљена ни једна гаранција.
ИЗВЕШТАЈ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ О
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА
Чланом 65.Закона о буџетском систему
прописано је да завршни рачун буџета садржи
извештај екстерне ревизије а члан 71 Закона о
буџетском систему прописао је да завршни рачун
буџета локалне власти подлеже екстерној ревизији,
али не прописује обавезу вршења екстерне ревизије
корисника буџетских средстава за квартале, тако
да извештај екстерне ревизије о финансијским
извештајима корисника буџетских средстава
није наведен као обавеза у члану 7.Уредбе, тако
да и немамо овај извештај, поготову што је ово
периодични извештај.
ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА
И КРЕДИТИМА
У 2014 години трезор општине Жабари
примио је донације и то:.
1. Наша општина , општина Жабари ,
т.ј. Председник општине Миодраг Филиповић и
општина Жагубица у партнерству су потписали
Уговор о заједничком финансирању пројекта из
области социјалне заштите „Изградња одрживих
услуга, послова и организација“ са Делегацијом
Европске Уније у Србији 27.01.2014.године и
3
05. 05.
40
05. 05.
208
463
208.1. 4631
208.2. 4631
209.
463
19.11.2014.
који је почео 03.фебруара 2014. године и траје до
03.фебруара 2015 године=12 месеци.
Носилац пројекта је општина Жабари а
партнери су: Општина Жагубица, Асоцијација за
развој општине Жагубице, Центар за друштвено
економски развој Јагодина и Центар за социјални
рад жабари.
Укупна вредност пројекта је 175.042,40 ЕУР
(100%) а од тога:23
-Учешће Делегације Еу је 155.787,74 ЕУР
( 89%) и
-Учешће општина Жабари и Жагубица
19.254,66 ЕУР (11%).
Делегација је од предвиђених 80,0% по
Уговору од свог дела пренела на наш девизни
рачун 123.562,19ЕУР мање за 1.068,01 ЕУР колика
је то нека резерва. Остатак од 32.225,55 ЕУР
пренеће након усвајања завршног извештаја по
окончању пројекта у 2015.години.
Износ од 32.225,55 ЕУР ће општине Жабари
и Жагубица финансирати тзв.“предфинансирати“
а Делегација ЕУ ће наведени износ рефундирати
општинама након завршетка пројекта. Од овог
износа 17.000,00 ЕУР припада општини Жабари
и 10.000,00 ЕУР од ућешћа укупно 27.000 ЕУР
општина Жабари треба да обезбеди т.ј. овим
Ребалансом обезбеђујемо.Добили смо и вредност
курса од 116,1253 динара што збначи наша обавеза
је динара 3.135.383,10 динара плус трошкови
провизије укупно око динара 3.300.000,00.
У прилогу је финансијски план целог
пројекта:
II- СРЕДСТВА ОД ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ:
ОСТАЛИ ИЗВОРИ 18.090.898,04 ДИНАРА
ПРОЈЕКАТ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
„ИЗГРАДЊА ОДРЖИВИХ УСЛУГА,
ПОСЛОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА
Отварају се нове позиције наведене у табели:
СОЦ.ЗАШТИТА Пројекат “Изградња
одрживих услуга,послова и
организација”
Трансфери осталим нивоима власти
Учешће општине у пројекту
Предфинансирање
4235 ЉУДСКИ РЕСУРСИ Особље на
пројекту
Трансфери осталим нивоима власти
1. ПОВЕЋАТИ ПОЗИЦИЈЕ:
БУЏЕТ
Општине
Европска
унија
3.135.383,10
1.161.253,00
1.974.130,10
0,00
Укупно:
3.135.383,10
1.161.253,00
1.974.130,10
0,00 12.083.039,52 12.083.039,52
0,00 11.874.013,98 11.874.013,98
19.11.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
209.1.
209.2.
209.3.
209.4.
210
423
211
463
211.1.
211.2.
212
213
213.1.
213.2.
214
422
512
512
214.1.
214.2.
215
216
463
426
216.1. 4261
216.2.
216.3.
216.4.
216.5.
4261
4264
4268
4269
217
421
218
482
219
423
219.1. 4231
219.2. 4233
219.3. 4234
220
424
220.1. 4249
221
421
222
426
223
423
Број 6 - Страна 43
Центар за соц.рад Жабари
4.647.334,51 4.647.334,51
Општина Жагубица
0,00
Асоцијација за развој општине Жагубица
4.495.830,47 4.495.830,47
Центар за друштвено економски развој
2.730.849,00 2.730.849,00
Јагодина
Општина Жабари
209.025,54
209.025,54
4221 ПУТНИ ТРОШКОВИ0,00
815.199,61
815.199,61
смештај,превоз,дневнице
Трансфери осталим нивоима власти
0,00
487.726,26
487.726,26
Центар за друштвено економски развој
139.350,36
139.350,36
Јагодина
Асоцијација за развој општине Жагубица
348.375,90
348.375,90
Општина Жабари
327.473,35
327.473,35
5121 OПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ
1.904.454,92 1.904.454,92
Општина Жабари
952.227,46
952.227,46
Општина Жагубица
952.227,46
952.227,46
5122 АДМИНИСТАТИВНА ОПРЕМА92.900,24
92.900,24
РАЧУНАРИ
Општина Жабари
46.450,12
46.450,12
Општина Жагубица
46.450,12
46.450,12
МАТЕРИЈАЛ
480.294,24
480.294,24
Асоцијација Жагубица-канц.опрема
55.740,14
55.740,14
МАТЕРИЈАЛ
424.554,10
424.554,10
Администр.мат.(одећа,обућа,униформе и
210.535,17
210.535,17
др.)
Канц.опрема за Жабари-потрошна
111.480,29
111.480,29
Зимске гуме за аутомобиле
55.740,14
55.740,14
Опрема за чишћење
39.482,60
39.482,60
Остало (идентифик.картице и ознаке)
7.315,90
7.315,90
РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА
69.675,18
69.675,18
Осигурање
0,00
Порези
0,00
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
1.542.143,98 1.542.143,98
Администартивене услуге
394.826,02
394.826,02
Услуге образов.и усавршавања627.076,62
627.076,62
обука,конфер,и размена знања
Услуге информисања-промотивне акције
520.241,34
520.241,34
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
348.375,90
348.375,90
Истраживања и друго
348.375,90
348.375,90
Трошкови платног промета
164.616,90
164.616,90
Непредвиђени текући трошкови(5%)
174.187,95
174.187,95
Непредвиђени текући трошкови(7%)
580.626,50
СВЕГА ГЛ.3.05.05.
3.300.000,00 18.090.898,04 21.390.898,04
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
0,00
01.
Приходи из буџета Жабара
01.
Приходи из буџета Жагубице
04.
Сопствени приходи
07.
Донац.од осталих нивоа власти
06.
Донац.од међународних организација
3.300.000,00
3.300.000,00
0,00
0,00
3.300.000,00 18.090.898,04 21.390.898,04
Страна 44 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
19.11.2014.
Од планираних 3.300.000,00 буџетских
динара реализовано је динара 771.589,47 динара
а од планираних 18.090.898,04 динара од ЕУ
реализовано је динара 10.992.000,00 динара, укупно
пројекат је реализован у износу од 11.763.589,47
динара и на рачуну се налази динара 878.056,15.
власти, раздео 03.05.06. функција 090 Социјална
заштита-Пројекат Р.С.„Помоћ за децу и старе са
инвалидитетом општине Жабари,`
1.596.520,00 динара.
Пројекат је почео да се реализује али
трошкови нису још измирени.
2. Од Министарства рада и социјалне
политике РС а на основу нашег захтева,захтева
општине Жабари коју заступа Председник општине
Миодраг Филиповић , добили смо одобрење о
спровођењу пројекта „ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ДЕЦУ
И ОДРАСЛЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ “ намењеном
за најсиромашније општине а за ублажавање
последица сиромаштва, насталог као последицу
светске економске кризе, вредност пројекта
1.596.520,00 динара и трајање финансирања
6.месеци. Локална самоуправа је, ради реализације
овог пројекта склопила Уговор са Центром за
социјални рад Жабари који је имплементирао
пројектне активности.
- Средства у износу од 1.276.520,00 динара
добили смо из републичког буџета-Министарства
рада, запошљавања и социјалне политике Београд за
пројекат у социјалној заштити „ПОМОЋ У КУЋИ
ЗА ДЕЦУ И ОДРАСЛЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ“
које смо распоредили на поз.бр.225 у разделу
03.05.06. функције 090 али динара 1.596.520,00
колика је вредност укупног пројекта јер 320.000,00
динара је наше учешће.
Финансијски план програма је:
- Позиција 225 (потпозиција 225.01.Особље
на пројекту = 1.364.520,00 + 225.02. смештај,
Превоз и дневнице = 40.000,00 + 225.03.
канцеларијски материјал = 7.000,00 + 225.04.
Материјал за одршавање хигијене = 12.000,00 +
225.05.репрезентација = 18.000,00 + 225.06. Услуге
комуникације = 18.000,00 + 225.07. трошкови
електричне енергије = 36.000,00 + 225.08.
Непланирани трошкови = 14.000,00 + 225.09.
трошкови финансијских услуга = 72.000,00 + 225.10.
трошкови платног промета = 15.000,00 ) економска
класификација 463 Трансфери осталин нивоима
3. Очекујемо 16.006.600,68 динара, или
70,0% вредности пројекта, капиталног трансфера
које треба да добијемо од Републике-Министарства
за пољопривреду, шумарства и водопривредеУправе за пољопривредно земљиште уређење
(ревитализацију) пољских путева за пројекат чија
је укупна вредност са надзором 22.866.572,40
динара за ревитализацију пољских путева а
наше учешће са надзором је 6.859.971,72 динара
које обезбеђујемо преко ЈП Дирекције за изградњу
општине Жабари.
У 2014.години буџет општине Жабари није
се задужио ни код једне финансијске институције.
ПРИЛОГ ТАБЕЛЕ:
- Извештај трезора о промету стања,
- Извештај трезора о стању средстава по
корисницима,
- Консолидовани
извештај
укупних
прихода и примања,
- Консолидовани извештај по корисницима
о приходима и примањима,
- Извештај расхода и издатака по буџетским
позицијама и функцијама,
- Извештај расхода по наменама укупно и
- Извештај расхода и издатака по
корисницима,наменама и економским
класификацијама.
- Образац 5. за буџет општине Жабари и
- Образац 5 за трезор општине Жабари.
Жабари 21.10.2014.год.
Број:400- 308.
Шеф буџета и трезора,
Славица Вукашиновић, с.р
УКУПНО:
УКУПНО ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
УКУПНО ИЗ
БУЏЕТА
Месне заједнице
ФК
Остали корисници
Нов соц. заштита
Ка инклуз.
Комесар.за
избеглице
Фонд за пољопривр.
Т. О. Жабари
Дечији вртић
Библиотека
Центар за културу
ЈП дир. за изградњу
Назив Конта
Буџет
Конто
1.1. ПРИХОДИ
ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА БУЏЕТА И БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА III КВАРТАЛ 2014. ГОД.
ПРИХОДИ ПО КОРИСНИЦИМА
ИЗВРШЕНО
19.11.2014.
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
година за редовну
делатност
321 За набавку нефинансиске
311
имовине
321
311
УКУПНО 321 300
711
000
711
100
711
111
711
121
711
122
711
123
711
143
711
146
711
147
711
148
711
150
711
161
711
181
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
18.855
4
10
1 247
4
7
148
Број 6 - Страна 45
47 1.574
0
18.855
4
0
0
10
1 247
4
7
0 148
47 1.574
ПОРЕЗ НА
ДОХОДАК, ДОБИТ
И КАПИТАЛНЕ
ДОБИТКЕ
Порез на доходак и
капиталне добитке које
плаћају физичка лица
Порез на зараде
Порез на приход од
самост. Делатности који
се плаћа према пств.нето
приходу
Порез на приход од
самост. Делатн. који се
плаћа према паушално
одређеном.нето приходу
Порез на прих.од
самоост.дел.самоопорез.
Порез на приход од
непокретности
Порез на прих.од
пољопривреде и шумар.
Порез на земљиште
Порез на прих.од
непокрет.на остале
Порез на добитке од
игара на срећу
Порез на прих.од
осигурања лица
Самодоприноси према
зарадама запослених
Самодопринос из
711
прих.лица која се баве
184
самосталном деларношћу
711
Порез на друге приходе
191
7110 Пор.на прих.спортиста и
193
спорт.струч.
УКУПНО 711 000
18.855
24.782
507
18.855
2.042 20.897
0
0
2.042 20.897
0
0
0
0
0
0
24.782
507 25.289
650
650
0
650
644
644
0
644
774
774
0
774
6
6
0
6
1
1
0
1
-20
-20
0
-20
0
0
0
0
0
0
2
2
0
2
4
4
0
4
206
206
0
206
93
93
0
93
2.806
2.806
0
2.806
29.948
0
0
0
0
0
0
0
0
507
29.948
507 30.455
712
000
ПОРЕЗ НА ФОНД
ЗАРАДА И РАДНУ
СНАГУ
0
0
0
712
110
Порез на фонд зарада и
радну снагу
0
0
0
0
0
0
УКУПНО 712 110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Страна 46 - Број 6
713
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
000
Порез на имовину осим
713
на земљ.од физичких
121
лица
713 Порез на имовину осим
122 на земљ.од правних лица
713
Порез на наслеђе и
311
поклоне
713 Порез на пренос апсол.
421
права на непокрет.
Порез на пренос апсол.
713
права на половним
423
мот.возила и пловним
објектима
УКУПНО 713 000
714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И
000
УСЛУГЕ
714Порез на додатну
110
вредност
714
Једнофазни порез на
120
промет
714 Кумулативно вишефазни
130
порез напромет
Комунална такса за
714
коришћење рекламних
431
паноа
Ком.такса за држање
714 мотор.друмских и прикљ.
513
возила осим пољопр.
возила и маши.
Годишња накнада за
714
мот.возилс,тракторе и
514
прикључна возила
714 Накн.за промену намене
543
пољопр.земљ.
714Накн.за загађивање
547
животне средине
714- Посебна накн.за зашт. и
562
унапређ жив.сред.
Ком.такса за кор.витрина
714ради излагања робе ван
573
пословне просторије
714- Други порези на добра и
600
услуге
УКУПНО 714 000
716
000
19.11.2014.
0
0
0
8.026
8.026
0
8.026
2.914
2.914
0
2.914
169
169
0
169
683
683
0
683
1.107
1.107
0
1.107
12.899
0
0
0
0
0
0
0
0
0
УКУПНО 716 000
ДОНАЦИЈЕ ОД
МЕЂУНАРОДНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА
12.899
0 12.899
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175
175
0
175
2.744
2.744
0
2.744
0
0
0
4
0
1.872
5
4.795
0
0
0
0
0
5
0
0
0
ДРУГИ ПОРЕЗИ
Комунална такса за
716
истицање фирме на посл.
111
простору
732
000
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
2.360
2.360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.872
0
1.872
0
0
0
0
5
5
4.795
5
4.800
0
0
0
2.360
0
2.360
2.360
0
2.360
0
0
0
19.11.2014.
732
200
Капиталне донације од
међунар.организ.
УКУПНО 732 000
733
000
3 150
733
250
741
000
741
150
741
522
741
526
741
531
741
569
741534
742
100
742
251
742253
742
253
742
351
ПРИХОДИ ОД
ПРОДАЈЕ ДОБРА И
УСЛУГА
Приходи од продаје
добара и услуга или
закупа од стране
тржишних организација
Општинске
административне таксе
Таксе у корист нивоа
општине ( Накнада за
уређење грађевинског
земљишта и Општинск
администартивна такса
Накнада за уређење
грађевинског земљишта
Приходи општинских
органа од споредне
продаје добара и услуга
које врше државне
нетржишне јединице
Број 6 - Страна 47
11.746
0
ТРАНСФЕРИ ОД
ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ
Текући трансфери од
других нивоа власти у 137.433
корист нивоа општина
Капитални трансфери од
других нивоа власти у
корист нивоаа општина
УКУПНО 733 000
137.433
ПРИХОДИ ОД
ИМОВИНЕ
Приходи буџ.опш.од
камата на сред. консолид.
610
рач.трезора укљ.у депоз.
банака
Накн.за коришћење
74
пољопр.земљ.
Нак.за коришћ-шума и
13
шум.земљишта
Ком.такса за кор.
простора на јавн.повр.
у пословне сврхе осим
518
прод.штампе,књига и
др.публ.произв.домаће
радин.
Накн.сливна водаприватних лица
Накнада за коришћење
513
грађевинског земљишта
УКУПНО 741 000
742
000
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
1.728
0
0
0
0
0
0
0
11.746
0
0 11.746
11.746
0 11.746
11.746
0
970
137.433
480
0
0
0
970
0
0
480
0
0
0 137.433
682
0
0
0
0
0
0
0
0
682
0
0
970 138.403
480
480
1.450 138.883
0
0
0
610
0
610
74
0
74
13
0
13
518
682
1.200
0
0
513
0
513
1.728
682
2.410
0
0
0
191
11.872
190
386
190
386
576
144
152
144
152
296
0
0
0
2.955
0
2.955
2.955
191 11.872 12.063
Страна 48 - Број 6
Ш УКУПНО 742 000
743
000
743
324
743
351
743924
744
000
744
100
744
200
745
000
745
100
745
150
745
152
771
000
771
111
781
000
НОВЧАНЕ КАЗНЕ
И ОДУЗЕТА
ИМОВИНСКА
КОРИСТ
Приходи од новчаних
казни за саобраћајне
прекршаје
Прих.од новчаних казни
изреч.у прекршајном
поступку за прекр.
прописане актом
скупштине
Прих.од увећаног дуга
који је предмет принудне
наплате за 5%
УКУПНО 743 000
ДОБРОВОЉНИ
ТРАНСФЕРИ ОД
ФИЗИЧКИХ И
ПРАВНИХ ЛИЦА
Текући добровољни
трансфери од физичких и
правних лица
Капитални добровољни
трансф.од физичјих и
правних лица
УКУПНО 744 000
МЕШОВИТИ И
НЕОДРЕЂЕНИ
ПРИХОДИ
Мешовити и неодређени
приходи
Меш. и неодређ. приходи
у корист нивоа опш.
(комунална такса на
остале пред.)
Закуп стана у корист
нивоа општине
УКУПНО 745 000
МЕМОРАНДУМСКЕ
СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА
Меморандумске ставке за
рефундацију расхода
УКУПНО 771 000
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
3.480
0
0
0
0
0
0
0
19.11.2014.
0
12.410
1.457
3
1.460
0
30
0
0
61
0
0
0
0
0
0
0
1.422
0
0
174
66
96
0 61
0 1.422
0
0
0
0
174
312
0
0
0
0
0
0 312
88
0
0
88
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.480 12.410 15.890
0
0
0
1.457
0
1.457
0
0
0
3
0
3
1.460
0
1.460
0
0
0
30
1.657
1.687
66
0
66
96
1.657
1.753
0
0
0
0
400
400
0
0
0
0
0
0
0
400
400
0
0
0
12
0
12
12
0
12
СОПСТВЕНИ
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
194.211
0 61
0 2.392
0 317
480
0 11.746
0
0 13.861 194.211 28.857 223.068
СОПСТВЕНИ
ПРИХОДИ
213.066
4 61
0 2.402
1 564
484
7 11.746 148
47 15.435 213.066 30.899 243.965
TРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ
БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА НА
ИСТОМ НИВОУ
0
0
0
19.11.2014.
781
100
Трансфер.између буџ.
Кор на истом нивоу
УКУПНО 781000
791
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
000
791
Приходи из буџета
100
УКУПНО 791 000
ПРИМАЊА
811
ОД ПРОДАЈЕ
000
НЕПОКРЕТНОСТИ
Примања од продаје
811
непокретности у корист
151
општине
УКУПНО 811 000
ПРИМАЊА ОД
921
ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ
000
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
Примања од продаје
921 домаћих акција и осталог
950 капитала у корист нивоа
општине
УКУПНО 921 000
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
СВЕГА ПРИХ.И
ПРИМ.
ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА:
01. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
СОПСТВЕНИ
04.
ПРИХОДИ
ДОНАЦ.ОД МЕЂУН.
06.
ОРГ.
ДОНАЦ.ОД ОСТ.НИВ.
07.
ВЛАС.
ДОНАЦ.ОД НЕВЛ.
08.
ОРГАН.
Нераспоређени вишак
прихода из ранијих
13.
година за редовну
делатност
УКУПНИ ПРОМЕТ
ПРИХОДА
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Број 6 - Страна 49
0
0
67
67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67
0
67
67
0
67
0
0
0
0
0
194.211
0 0
0 61
0
0
0 2.392
0
0
0 317
0
480
0
11.746
0
0
0
0
13.861 194.211 28.857 223.068
194.278
0 61
0 2.392
0 317
480
11.746
13.861 194.278 28.857 223.135
194.278
61
1.422
197
4 61
0 2.402
1 564
0
0
0
0
0 11.746
480
120
213.133
0
13.788 194.278 15.468 209.746
11.746
970
0
73
484
7 11.746 148
11.746
0
1.450
1.450
0
193
193
0
0
0
47 15.435 213.133 30.899 244.032
413
РАСХОДИ ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ
Плате и додаци
запослених
Плате и додаци
запослених
Социјални
доприноси
на терет
послодавца
Допринос за
пензијско и
инвалидско
осигурање
Допринос за
здравствено
осигурање
Допринос за
незапослене
Накнаде у
натури
Дир.из буџета
општинска управа
0
14
211
0
110
207
1.677
3.264
331
1.850
28.976
5.152
1.850
Буџет
ЈП дир. за изградњу
Буџет
28.976
Остали извори
0
0
0
9
74
138
221
1.231
0 1.231
0
0
0
Библиотека
Буџет
0
2
18
34
54
304
304
Остали извори
0
0
0
Дечији вртић
Буџет
0
46
361
680
1.087
6.072
6.072
Остали извори
0
0
13
13
0
0
0
0
0
0
Фонд за развој
пољопривреде
Буџет
0
0
0
Остали извори
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Буџет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
561
561
Месне заједнице
0
0
0
Остали извори
0
18
156
316
490
2.382
2.382
УКУПНО ИЗ БУЏЕТА
0
282
2.240
4.323
6.845
38.433
38.433
0
18
156
316
490
2.956
2.956
0
300
2.396
4.639
7.335
41.389
41.389
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
4123
4122
4121
412
4111
411
41
Буџет
Центар за културу
Остали извори
ОПИС
Буџет
Туристичка
организација Жабари
Остали извори
ОСТАЛИ
Буџет
ФК
Ост.изв.
Еко.
кл.
Буџет
Помоћ избеглицама
Ост.изв.
Ка инклузији
Ост.изв.
у 000 динара
УКУПНО ОСТАЛИХ ИЗВОРА
РАСХОДИ ПО КОРИСНИЦИМА
УКУПНО:
2.2 РАСХОДИ
ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА БУЏЕТА И БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА III КВАРТАЛ 2014. ГОДИНЕ
Буџет
Соц.заштита
Изградња одрж.услуга
Остало
Страна 50 - Број 6
19.11.2014.
Буџет
Накнаде у
натури
Социјална
давања
запосленим
Испл.нак.за
време одсуст.са
посла
Отпремнине и
помоћи
Помоћ у
медицинском
лечењу
Остале помоћи
запосленим
радницима
Накнаде за
запослене
4211
Трошкови
платног
промета и
банкарских
услуга
КОРИШЋЕЊЕ
УСЛУГА И
РОБА
Стални
трошкови
УКУПНО 41
193
2.589
37.959
38
443
2.427
0
39
39
196
196
50
50
2.716
2.716
898
42
124
12
1.076
0
153
153
50
50
0
9
36
0 1.655
0
0
0
0
0
0
0
0
6
131
423
0
48
48
17
17
0
0
0
0
0
17
776
7.885
0
509
509
217
217
14
146
14
0
0
1
1
3
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
29
0
0
0
0
62
561
0
0
0
285
0
0
0
0
75
6.057
2.932
0
60
60
0
303
4.393
0
50.349
39
39
3.622
3.622
1.232
42
124
12
1.410
0
89
6.265
0
3.507
0
0
60
60
0
0
0
1
1
0
392
10.658
0
53.856
39
39
3.682
3.682
1.232
42
124
13
1.411
0
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
421
42
4151
Накнаде за
запослене
Награде,
бонуси и
416
остали посебни
расходи
Награде,бонуси
и остали
4161
посебни
расходи
415
4144
4144
4143
4141
414
4131
19.11.2014.
Број 6 - Страна 51
4234
Услуге
информисања
Енергетске
услуге
Комуналне
услуге
Услуге
комуникације
Трошкови
осигурања
Закуп имовине
и опреме
Остали
трошкови
Трошкови
путовања
Трошкови
службених
путовања у
земљи
Трошкови
службених
путовања у
иностранство
Трошкови
путовања
у оквиру
редовног рада
Трошкови
путовања
ученика
Услуге по
уговору
Административне услуге
Компјутерске
услуге
Услуге
образовања и
усавршавања
запослених
21
113
1.718
69
666
401
2
2.067
21
113
12.091
5
43
336
21
5
255
1.205
200
731
3
3
280
0 1.331
0
7
20
46
0
85
14
742
46
46
2
40
83
0
0
26
31
328
0
120
74
36
529
6
55
120
103
103
132
75
719
0
18
15
0
0 2.690
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
292
190
4.951
0
22
40
137
559
0
285
106
10
322
709
31
31
77
292
242
5.371
2.696
109
699
0
20.527
0
0
0
183
183
12
0
375
1.387
572
1.744
404
65
0
512
5.826
0
0
0
134
134
0
77
154
332
242
5.371
3.100
174
699
512
26.353
0
0
0
317
317
12
77
529
1.719
814
7.115
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
4233
4232
4231
423
4224
4223
4222
4221
422
4219
4216
4215
4214
4213
4212
Страна 52 - Број 6
19.11.2014.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
277
124
29
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
4.622
4.885
923
1.069
5.297
7.425
952
1.153
148
6.249
8.578
1.970
857
0
0
424
0
0
3.251
4.558
2.133
85
15.092
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
171
274
0
4251
0
Текуће
поправке и
одржавање
зграда и
објеката
0
1.822
4
0
0
0
0
0
247
0
0
177
399
1.669
146
0
3.030
2.852
2.092
102
4
247
353
Текуће
поправке и
одржавања
203
26
229
425
0
0
1.607
265
265
2.889
Остале
специјализоване услуге
46
0
99
4249
12
46
39
853
131
143
21
588
0
0
44
85
Услуге очувања
животне
4246 средине,науке
и геодетске
услуге
277
0
204
1.526
383
0
20
0
1
5
12.062
0
15
87
2.215
334
19
2.943
145
32
2.690
2.145
46
618
1.987
300
48
147
610
1.101
417
85
1.372
85
6.307
Усл.одрж.нац.
4245 парк.и природ.
површ.
4235 Стручне услуге
Услуге за
4236 домаћинство и
угоститељство
4237 Репрезентација
Остале опште
4239
услуге
Специјали424
зоване услуге
Пољопривредне
4241
услуге
Услуге
образовања,
4242
културе и
спорта
Медицинске
4243
услуге
Услуге
4244 одржавања
путева
19.11.2014.
Број 6 - Страна 53
0
0
0
0
37
22
159
57
169
0
0
1.740 2.371
40
80 1.483
50
8
105
39
322 1.927
0
770
1
10
4
15
35
72
3
110
0
0
0 3.133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
0
0
5.918
38
419
393
850
0
6.230
73
47
120
32
272
0
9.167
433
168
23
243
81
948
602
1.689
0
60
0
684
159
0
531
3.725
201
0
0
0
0
56.918
1.601
2.197
0
155
0
1.891
623
32
1.262
7.761
2.329
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
0
0
0
39.416 17.502
999
508
0
95
0
1.207
464
32
731
4.036
Зграде и
грађевински
објекти
0
0
0
4311
0
984
1
23
15
12
1
13
65
2.128
0
0
46
0
146
Употреба
основних
средстава
0 1.429
16
11
30
2
59
263
431
3.087
0
55
0
22.014
36
16
176
3
48
279
47
УПОТРЕБА
ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА
УКУПНО 42
797
321
819
355
622
2.914
1.818
43
4269
4268
4267
4266
4265
4264
4263
4262
4261
426
4252
Текуће
поправке и
одржавање
опреме
Материјал
Административни материјал
Материјал за
пољопривреду
Материјал за
образовање и
усавршавање
запослених
Материјал за
саобраћај
Материјал
за очување
животне
средине и науку
Матер. за
образов.,
културу и спорт
Медицински и
лабораториски
мат.
Материјал за
домаћинство и
угоститељство
Материјал за
посебне намене
Страна 54 - Број 6
19.11.2014.
453
Субвенције
нефинансијских
корпорација
Текуће
субвенције
јавним нефин.
предузећима и
организацијама
Капиталне
субвенције
јавним нефин.
предузећима и
организацијама
Субвенције
јавним
финансиским
институцијама
СУБВЕНЦИЈЕ
УКУПНО 44
Машине и
опрема
Остала основна
средства
Употреба
земљишта,
шума, воде
и рудних
богастава
Употреба шума
и воде
УКУПНО 43
ОТПЛАТА
КАМАТА
Отплате
домаћих
камата
Отплата камата
домаћим посл.
банк.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
51
51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
51
51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
51
51
0
0
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
4512
4511
451
45
4414
441
44
4343
434
4313
4312
19.11.2014.
Број 6 - Страна 55
СОЦИЈАЛНА
ПОМОЋ
УКУПНО 46
ДОНАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ
Трансфери
осталим
нивоима вл.
Текуће донације
и трансфери
осталим
нивоима власти
Капиталне
донације и
трансфери
осталим
нивоима власти
Остале донц.
дотац.и
трансф.
Остале тек.
донц.дот.и
трансф.
Остале капит.
донац.дотац.и
трансф.
Накнада за
социјалну
472
заштиту из
буџета
Накнаде из
4723 буџеза за децу и
породи.
7
4652
4651
465
4632
4631
463
46
УКУПНО 45
Тек.субв.јавн.
финансијск.
орган.
Капит.субв.
4532 јавним финанс.
организ.
4531
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
480
480
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
0
65
65
0
0
42
0
42
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 614
0
614
0 614
0
0
2.612
0
2.612
2.612
0
0
0
0
0
0
0
745
745
745
0
0
14.417
16.862
0
17.574
0
1.820
1.820
1.986
13.768
15.754
0
0
0
0
0
3.464
0
745
745
0
2.719
2.719
0
0
0
0
14.417
16.862
0
21.038
0
2.565
2.565
1.986
16.487
18.473
0
0
0
0
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
13.937
16.382
16.960
1.820
1.820
1.986
13.154
15.140
0
0
0
Страна 56 - Број 6
19.11.2014.
483
ОСТАЛИ
РАСХОДИ
Дотације
невладиним
организацијама
Дотације
осталим
непрофи.
Инстит.
Порези,
обавезне
таксе и казне
наметнути од
једног нивоа
власти другом
Остали порези
Обавезне таксе
Новчане казне
Новчане казне
наметнуте од
једног нивоа
власти другом
Новчане казне
и пенали по
решењу судова
и судских тела
0
0
0
0
0
0
480
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
139
37
168
205
6.180
6.180
0
7.980
7.980
0
0
0
0
0
0
680
680
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
14
0
0
0
0
0
340
88
428
0
139
0
37
8.148
0
8.185
6.860
6.860
0
16.862
0
0
16.382
0
100
100
0
0
354
88
0
442
0
0
0
0
0
2.330
2.330
0
15
15
139
0
391
8.236
0
8.627
6.860
6.860
0
16.862
0
100
2.330
15
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
4824
4821
4822
4823
482
4819
481
48
УКУПНО 47
Накнаде из
буџета у
случају смрти
Накнаде из
буџета за
4727 образовање,
културу, науку и
спорт
Помоћ
4728 незбринутој
деци
Остале накнаде
4729
из буџета
4726
19.11.2014.
Број 6 - Страна 57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
5.731
0
0
0
0
4.581
154
0
0
0
0
0
Капит.о
одржавање
зграда и објек.
0
0
0
0
0
5113
0
0
0
0
0
1.150
0
0
0
0
0
Изградња
зграда и
објеката
0
0
0
0
0
343
4.804
1.150
564
140
704
0
0
6.478
0
0
0
0
0
0
442
0
0
0
5.368
1.290
7.182
0
0
0
0
16.129
0
343
343
0
160
160
139
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
564
140
704
0
0
428
0
678
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
680
0
15.687
0
0
0
7.980
0
7.027
0
0
0
343
0
0
0
0
160
343
343
160
160
0
160
0
139
139
5112
Новчане касзне
и пенали по
4831
реш.судова и
суд.тела
Накнада штете
484
усл.елем.
непогода
Накнада штете
4841
усл.елем.
непогода
4842
Накнада штете
за повреде или
штету нанету
485
од стране
државних
органа
Нак,штете за
повр.или штету
4851 нан.од стране
државних
органа
УКУПНО 48
49
РЕЗЕРВЕ
Средства
499
резерви
Средства
4991
резерви
УКУПНО 49
ОСНОВНА
51
СРЕДСТВА
Зграда и
511 грађевински
објекти
Страна 58 - Број 6
19.11.2014.
ПРИРОДНА
ИМОВИНА
Земљиште
54
541
УКУПНО 51
Пројектно
планирање
Машине и
опрема
Опрема за
саобраћај
Административна опрема
Опрема за
пољопривреду
Опр.за пчув.
живот.сред.и
науку
Медицинска и
лабораториска
опрем
Опрема за
образ.културу и
спорт
Опрема за јавну
безбедност
Опрема
за произв.
.моторна,
непокретна и
немот. опрема
Остала
основна
средства
Нематеријална
основна
средства
Нематеријална
имовина
Нематеријална
имовина
0
1.403
0
0
1.403
1.403
0
767
0
0
89
89
524
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
63
63
0
20
20
0
0
0
0
0
0
183
0
0
114
114
0
0
0
0
0
0
3
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.887
0
0
1.887
1.887
0
5.961
0
0
53
34
143
230
0
829
0
0
71
54
125
0
0
8.400
63
63
0
0
53
0
0
0
0
34
1.772
0
1.859
524
0
0
2.716
0
0
0
0
71
0
0
0
0
0
54
1.887
2.012
0
0
0
11.116
63
63
0
0
124
0
0
0
34
1.826
1.887
3.871
524
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
5151
515
5132
513
5129
5128
5126
5125
5124
5123
5122
5121
512
5114
19.11.2014.
Број 6 - Страна 59
ПРИХОДИ ИЗ
101.745 14.261
БУЏЕТА
СОПСТВЕНИ
ПРИХОДИ.:
ДОНАЦ.ОД
МЕЂУНАР.
ОРГАН,
ДОНАЦ.ОД
ОСТ.НИВОА
ВЛАСТИ
01.
04.
06.
07.
ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА:
3.764
0 3.764
46
1.490
46 1.490
0
0
10.288
968
1.417
0 10.288 2.385
0 10.105 2.385
0
773
773
770
0
0
3.133
0 3.133
0 3.133
0
0
0
0
0
0
65
65
65
0
0
42
42
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.105
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.230 13.323 139.888 24.966 164.854
0
0
0
0
643
10.992
12.191
14.084
968
0 10.992
968
10.992
15.547
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
0
0
107 148.395
0
0 15.547
148.288
0
0 643 10.992 12.191 14.152 148.288 27.682 175.970
0 643
0
0
0
101.745 14.261
46 1.407
0
0
0
УКУПНИ
РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ
0 3.764
0
0
0
100.342 13.494
0
0
0
УКУПНИ
ТЕКУЋИ
РАСХОДИ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
УКУПНО 61
0
0
0
0
0
Отпл.главнице
дом.посл.
банкама
0
0
6114
0
0
0
0
0
611
0
Отплате
главнице
домаћим
кредиторима
0
0
0
ОТПЛАТА
ГЛАВНИЦЕ
0
0
0
УКУПНО 54
0
0
Земљиште
61
5411
Страна 60 - Број 6
19.11.2014.
НЕРАСПОРЕЂЕНИ
13.
ВИШАК
ПРИХОДА ИЗ
ПРЕДХ. ГОД.
УКУПНИ
РАСХОДИ И 101.745
ИЗДАЦИ
08.
ДОН.ОД
НЕВЛАД.
ОРГАНИЗ.
И ПОЈЕДИНАЦА
14.261
0
3.764 46 1.490 0 10.288 2.385 773
0 3.133
0
65
42
0
0
0
0
Извештај саставила
Вукашиновић Славица, с.р.
643 10.992 12.191 14.152 148.288 27.682 175.970
0
0
68
68
0
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
0
68
19.11.2014.
Број 6 - Страна 61
6
На основу члана 8. Закона о финансирању
локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 62/2006,
47/2011 и 93/2012), члана 11. став 1. и члана 38б став
1. Закона о порезима на имовину (“Сл. гласник РС”,
бр. 26/2001, “Сл. лист СРЈ”, бр. 42/2002 - одлука
СУС и “Сл. гласник РС”, бр. 80/2002, 80/2002 - др.
закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011,
78/2011, 57/2012 - одлука УС и 47/2013), члана
36. став 1. тачка 1) Закона о изменама и допунама
Закона о порезима на имовину (“Сл. гласник РС”, бр.
47/2013) и члана 13 Статута општине Жабари (“Сл.
гласник општине Жабари”, бр. 7/08), Скупштина
општине на седници одржаној дана 19.11.2014.
године, донела је
ОДЛУКУ
О СТОПАМА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се стопе пореза
на имовину на непокретностима на територији
општине Жабари.
Члан 2.
Стопе пореза на имовину износе:
1. на непокретностима обвезника који води
пословне књиге – 0,40%
2. на земљишту обвезника који не води
пословне књиге – 0,05%
3. на непокретностима обвезника који не
води пословне књиге, осим на земљишту, зависе од
висине пореске основице, и то:
На пореску основицу
(1) до 10.000.000
динара
Плаћа се на име пореза
0,40%
(2) од 10.000.000 до
25.000.000 динара
порез из подтачке (1) +
0,60% на износ преко
10.000.000 динара
(3) од 25.000.000 до
50.000.000 динара
порез из подтачке (2) +
1,00% на износ преко
25.000.000 динара
(4) преко 50.000.000
динара
порез из подтачке (3) +
2,00% на износ преко
50.000.000 динара
Члан 3.
Даном почетка примене ове одлуке престаје
да важи Одлука о стопама пореза на имовину
(“Службени гласник општине Жабари”, број
4/2013).
Страна 62 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
Ову одлуку објавити на интернет страни
општине Жабари.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику општине
Жабари, а примењиваће се од 1. јануара 2015.
године.
Број:020-69/14-01
19.11.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
ПРЕДСЕДНИК
Саша Беговић, с.р.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Законски основ за доношење одлуке о
стопама пореза на имовину произлази из:
- члана 8. Закона о финансирању локалне
самоуправе, који уређује да скупштина јединице
локалне самоуправе утврђује висину стопе пореза
на имовину, осим пореза на пренос апсолутних
права и пореза на наслеђе и поклон, до висине
највише стопе прописане законом којим се уређују
порези на имовину.
- члана 11. Закона, којим је уређено да стопе
пореза на имовину износе:
1) на права на непокретности пореског
обвезника који води пословне књиге - до 0,40%;
2) на права на земљишту пореског обвезника
који не води пословне књиге - до 0,30%;
3) на права на непокретности пореског
обвезника који не води пословне књиге, осим на
земљишту:
На пореску основицу
Плаћа се на име пореза
(1) до 10.000.000 динара
до 0,40%
порез из подтачке (1) +
до 0,6% на износ преко
10.000.000 динара
порез из подтачке (2) +
до 1,0% на износ преко
25.000.000 динара
порез из подтачке (3) +
до 2,0% на износ преко
50.000.000 динара
(2) од 10.000.000 до
25.000.000 динара
(3) од 25.000.000 до
50.000.000 динара
(4) преко 50.000.000
динара
У случају да скупштина јединице локалне
самоуправе не утврди висину пореске стопе, или је
утврди преко максималног износа из става 1. члана
11. Закона, порез на имовину утврдиће се применом
највише одговарајуће пореске стопе из става 1. члана
19.11.2014.
11. Закона на права на непокретности обвезника
који води пословне књиге, односно обвезника који
не води пословне књиге.
- члана 38б став 1. Закона, према коме се
порез на имовину утврђује за календарску годину,
применом одредаба Закона, као и одлуке скупштине
јединице локалне самоуправе на чијој територији
се имовина налази о стопама пореза на имовину,
одлуке којом су одређене зоне (укључујући и
најопремљеније зоне) и акта о коефицијентима
за непокретности у зонама, који важе на дан 15.
децембра текуће године.
Скупштина јединице локалне самоуправе
надлежна је да донесе одлуку о стопама пореза на
имовину. Донета одлука објављује се на начин на
који се објављују општи акти јединице локалне
самоуправе која је ту одлуку донела, као и на интернет
страни те јединице локалне самоуправе. Јединица
локалне самоуправе није у обавези да сваке године
доноси “нову” одлуку о стопама пореза на имовину
за утврђивање пореза за наредну годину, већ је
довољно да постоји донета одлука која важи на дан
15. децембра текуће године. Скупштина јединице
локалне самоуправе није овлашћена да утврђује
различиту стопу пореза зависно од врсте земљишта,
односно од врсте објеката (на пример, различиту
стопу за пољопривредно земљиште у односу на
шумско земљиште...), нити за различите обвезнике
који воде, односно који не воде пословне књиге
(на пример, зависно од врсте њихове делатности,
од чињенице у која су правна лица разврстани
обвезници...) - већ искључиво према критеријумима
из члана 11. тј. да ли су то непокретности обвезника
који води пословне књиге или не и да ли је реч о
земљишту или другим непокретностима обвезника
који не води пословне књиге.
Порез на имовину утврђује се по стопама
које је одлуком прописала скупштина јединице
локалне самоуправе, под условима да:
- одлука важи на дан 15. децембра текуће
године;
- су одлуком прописане пореске стопе ниже
или исте као максимално дозвољене стопе уређене
Законом (стопе које су одлуком прописане у вишем
износу од максималне стопе из члана 11. Закона
неће се примењивати, већ ће се порез утврдити по
највишој стопи за одговарајуће непокретности из
члана 11. Закона).
Председник Општинског већа
Миодраг Филиповић, с.р.
19.11.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
7
На основу члана 60. а у вези са чланом
6. Закона о финансирању локалне самоуправе
(“Сл. гласник РС”, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012 и
99/2013), члана 6 став 3 и 4, члана 7а став 4 и 7.
и члана 38б став 1. Закона о порезима на имовину
(“Сл. гласник РС”, бр. 26/01... 57/12 – одлука УС,
47/13 и 68/14),члана 36 став 1. тачка 2. Закона о
изменама и допунама закона о порезу на имовину
(“Сл. гласник РС”, бр. 47/13), и члана 13. Статута
општине Жабари (“Сл. гласник општине Жабари”,
бр. 7/08) Скупштина општине Жабари, на седници
од 19.11.2014.године, донела је
ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЗОНА
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се зоне, као
корективни елемент, за утврђивање вредности
непокретности за обрачун годишњег пореза
на имовину на територији општине Жабари
у зависности од тржишне вредности објеката
и земљишта, комуналне опремљености и
опремљености јавним објектима, покривености
планским документима и развојним могућностима
локације и осталим условима.
Члан 2.
Према погодности које пружа локација на
којој се непокретност налази, утврђују се следеће
зоне: ПРВА зона; ДРУГА зона; ТРЕЋА зона
Члан 3.
Зоне обухватају делове
општине Жабари и то:
територије
ПРВА ЗОНА
Обухвата подручје седиште општине
Жабари – насељено место Жабари.
У оквиру ПРВЕ ЗОНЕ одређује се
најопремљенија зона и то: улица Кнеза Милоша од
броја 24 до броја 118 (парни и непарни бројеви).
ДРУГА ЗОНА
Обухвата подручје насељених места:
Породин, Симићево, Ореовица, Александровац,
Влашки До
ТРЕЋА ЗОНА
Обухвата подручје насељених места:
Витежево, Четереже, Брзоходе, Кочетин, Полатна;
Сибница, Миријево, Свињарево, Тићевац.
Број 6 - Страна 63
Члан 4.
Ову Одлуку спроводиће Општинска
управа општине Жабари – Одсек за утврђивање и
наплату локалних прихода.
Члан 5.
Даном почетка примене ове одлуке престаје
да важи Одлука о утврђивању зона (“Службени
гласник општине Жабари”, број 4/2013).
Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику
општине Жабари“ и на интернет страни општине
Жабари.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу у року од осам
дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
општине Жабари“, а примењиваће се од 01.01.2015.
године.
Број:020-70/14-01
19.11.2014.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
ПРЕДСЕДНИК
Саша Беговић, с.р.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Законски основ за доношење одлуке о
одређивању зона и најопремљеније зоне за које
се утврђује просечна цена квадратног метра
одговарајућих непокретности, као елемент за
утврђивање основице пореза на имовину (даље:
одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне),
произлази из:
- члана 6. став 3. Закона, којим је уређено да
зоне (за које се утврђује просечна цена квадратног
метра одговарајућих непокретности, као елемент
за утврђивање основице пореза на имовину),
представљају делове територије јединице локалне
самоуправе које надлежни орган јединице локалне
самоуправе одлуком може одредити одвојено за
насеља према врсти насеља (село, град) и изван
насеља или јединствено за насеља и изван насеља,
према:
- комуналној опремљености и опремљености јавним објектима,
- саобраћајној повезаности са централним
деловима јединице локалне самоуправе, односно
са радним зонама и другим садржајима у насељу
(даље: зоне).
Страна 64 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
- члана 6. став 4. Закона - према коме је
јединица локалне самоуправе дужна да на својој
територији одреди најмање две зоне у складу са
чланом 6. став 3. Закона;
- члана 7а став 4. Закона - према коме је
јединица локалне самоуправе дужна да објави акте
којима се утврђују зоне, најопремљеније зоне, као
и коефицијенти за непокретности у зонама, до 30.
новембра текуће године на начин из става 1. овог
члана, као и сваку промену тих аката;
- члана 7а став 7. Закона - према коме је
јединица локалне самоуправе дужна да акте из члана
7а ст. 1. до 4. Закона и одлуку о стопама пореза на
имовину објави и на својој интернет страни;
- члана 36. став 1. тачка 2) ЗПИ - према
коме су јединице локалне самоуправе дужне да,
најкасније до 30. новембра текуће. године, за
потребе утврђивања пореза на имовину за 2015.
годину, у складу са овим законом објаве одлуку
којом су одредиле зоне, са назнаком зона које се
сматрају најопремљенијим, на својој територији.
- члана 38б став 1. Закона - којим је уређено
да се порез на имовину утврђује за календарску
годину, применом одредаба Закона, као и одлуке
скупштине јединице локалне самоуправе на чијој
територији се имовина налази о стопама пореза на
имовину, одлуке којом су одређене зоне (укључујући
и најопремљеније зоне) и акта о коефицијентима
за непокретности у зонама, који важе на дан 15.
децембра текуће године.
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Доношење одлуке о одређивању зона и
најопремљеније зоне у надлежности је јединице
локалне самоуправе. Јединица локалне самоуправе
је дужна да одлуком одреди најмање две зоне
на својој територији, као и да међу одређеним
зонама одреди зону која је најопремљенија, према
Законом уређеним критеријумима за одређивање
зона. То значи да јединица локалне самоуправе
може одредити само две зоне (од којих је једна
најопремљенија) или више од две зоне (при чему
максималан број зона није одређен Законом).
Критеријуми за одређивање зона су:
- комунална опремљеност,
- опремљеност јавним објектима и
- саобраћајна повезаност са централним
деловима јединице локалне самоуправе, односно са
радним зонама и другим садржајима у насељу;
С обзиром на то да су критеријуми за
одређивање зона (што значи и најопремљеније зоне)
прописани Законом, јединица локалне самоуправе
19.11.2014.
нема овлашћење да, поред тих критеријума, уводи
и друге критеријуме за одређивање зона.
Одлука о одређивању зона и најопремљеније
зоне објављује на начин на који се објављују
општи акти јединице локалне самоуправе која
ју је донела, као и на интернет страни јединице
локалне самоуправе.
Одлука о одређивању зона и најопремљеније
зоне примењиваће се код утврђивања пореза на
имовину за 2015. годину, ако је:
- донета и објављена до 30. новембра 2014.
године,
- важила на дан 15. децембра 2014. године;
- одређене најмање две зоне и једна најопремљенија зона међу утврђеним зонама;
- да су и зоне и најопремљенија зона
одређене применом критеријума: комунална
опремљеност, опремљеност јавним објектима и
саобраћајна повезаност са централним деловима
јединице локалне самоуправе, односно са радним
зонама и другим садржајима у насељу.
Ако јединица локалне самоуправе не
донесе и не објави одлуку којом одређује зоне
(укључујући и најопремљенију зону) на својој
територији (уз услов да та одлука важи на дан
15. децембра текуће године) - основица пореза на
имовину у пореској години биће:
- за непокретности обвезника који не воде
пословне књиге (предузетника који порез на доходак
грађана на приходе од самосталне делатности
плаћа на паушално утврђен приход; другог лица
које не води пословне књиге у складу са прописима
Републике Србије, као и предузетника који води
пословне књиге - за имовину која није евидентирана
у његовим пословним књигама) - једнака основици
пореза на имовину за текућу годину те, односно
друге одговарајуће непокретности обвезника који не
води пословне књиге, за одговарајућу површину;
- обвезника који води пословне књиге
(правног лица које води пословне књиге у складу
са прописима Републике Србије; огранка и другог
организационог дела страног правног лица који
обавља привредну делатност у Републици Србији
и који пословне књиге води у складу са прописима
Републике Србије; предузетника који води пословне
књиге - за имовину коју је евидентирао у својим
пословним књигама - осим предузетника који
порез на доходак грађана на приходе од самосталне
делатности плаћа на паушално опорезовани приход,
као и другог лица које води пословне књиге у складу
са прописима Републике Србије, осим за имовину
предузетника који води пословне књиге која није
евидентирана у њиховим пословним књигама) -
19.11.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
књиговодствена вредност исказана на последњи
дан пословне године обвезника у текућој години.
Председник Општинског већа
Миодраг Филиповић, с.р.
8
На основу члана 60. а у вези са чланом
6. Закона о финансирању локалне самоуправе
(“Сл. гласник РС”, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012 и
99/2013), члана 7а ст. 3, 4. и 7. и члана 38б став 1.
Закона о порезима на имовину (“Сл. гласник РС”,
бр. 26/2001, “Сл. лист СРЈ”, бр. 42/2002 - одлука
СУС и “Сл. гласник РС”, бр. 80/2002, 80/2002 - др.
закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011,
78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013 и 68/14), члана
36. став 1. тачка 4 Закона о изменама и допунама
Закона о порезима на имовину (“Сл. гласник РС”, бр.
47/2013), члана 13. Статута општине Жабари (“Сл.
гласник општине Жабари”, бр. 7/08) Скупштина
општине Жабари, на седници од 19.11.2014.године,
донела је
ОДЛУКУ
О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА
НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ
ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се коефицијенти за
утврђивање пореза на имовину за непокретности
обвезника који воде пословне књиге (у даљем
тексту: коефицијенти), које се налазе на територији
општине Жабари.
Члан 2.
Констатује се да је Одлуком о одређивању
зона за утврђивање пореза на имовину, територију
општине Жабари чине:
ПРВА ЗОНА
Обухвата подручје седиште општине
Жабари – коефицијент локације - 0,80
У оквиру ПРВЕ ЗОНЕ одређује се
најопремљенија зона и то: улица Кнеза Милоша
од броја 24 до броја 118 (парни и непарни бројеви)
- коефицијент локације- 1,00
ДРУГА ЗОНА
Обухвата подручје насељених места:
Породин, Симићево, Ореовица, Александровац,
Влашки До – коефицијент локације - 0,60
Број 6 - Страна 65
ТРЕЋА ЗОНА
Обухвата подручје насељених места:
Витежево, Четереже, Брзоходе, Кочетин, Полатна;
Сибница, Миријево, Свињарево, Тићевац –
коефицијент локације - 0,40
Члан 3.
Ову Одлуку спроводиће Општинска
управа општине Жабари – Одсек за утврђивање и
наплату локалних прихода.
Члан 4.
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику
општине Жабари“ и на интернет страни општине
Жабари.
Члан 5.
Даном почетка примене ове одлуке престаје
да важи Одлука о о коефицијентима за утврђивање
пореза на имовину за непокретности обвезника који
воде пословне књиге (“Службени гласник општине
Жабари”, број 4/2013).
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу у року од осам
дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
општине Жабари“, а примењиваће се од 01.01.2015.
године.
Број:020-71/14-01
19.11..2014.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
ПРЕДСЕДНИК
Саша Беговић, с.р.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Законски основ за доношење акта о
коефицијентима за непокретности у зонама чине:
- члан 7а став 3. Закона, према коме у случају
из члана 6. став 8. Закона (када ни у зонама ни у
граничним зонама није било промета одговарајућих
непокретности у периоду од 1. јануара до 31.
септембра текуће године) обвезници који воде
пословне књиге за потребе утврђивања основице
пореза на имовину просечне цене из става 2. члана
7а (просечне цене одговарајућих непокретности на
основу којих је за текућу годину утврђена основица
пореза на имовину за непокретности обвезника
који не воде пословне књиге у зони која је према
одлуци надлежног органа те јединице локалне
самоуправе утврђена као најопремљенија) множе
Страна 66 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
коефицијентима које утврђује јединица локалне
самоуправе актом надлежног органа, за сваку зону
на својој територији, а који не могу бити већи од:
1) 1,00
за
непокретности
у
најопремљенијим зонама;
2) 0,80 - за непокретности у зонама које
се у тој јединици локалне самоуправе
граниче са зонама из тачке 1) овог
става;
3) 0,40 - за непокретности у зонама
сеоских насеља;
4) 0,30 - за непокретности у зонама изван
сеоских и градских насеља;
5) 0,60 - за остале зоне у тој јединици
локалне самоуправе;
- члана 7а став 4. Закона, који уређује
дужност јединици локалне самоуправе да објави
акте којима се утврђују зоне, најопремљеније зоне,
као и коефицијенти за непокретности у зонама, до
30. новембра текуће године на начин из става 1.
овог члана, као и сваку промену тих аката;
- члана 7а став 5. Закона, према коме ако
јединица локалне самоуправе до истека рока из
става 4. овог члана (30. новембар текуће године)
не објави коефицијенте за непокретности у зонама
или их утврди преко максималног износа из става
4. овог члана, у случају из члана 6. став 8. овог
закона основица пореза на имовину утврдиће се
применом коефицијента из става 4. овог члана за
непокретности у одговарајућој зони;
- члана 7а став 7. Закона, који уређује
дужност јединици локалне самоуправе да акте из
члана ст. 1. до 4. овог члана и одлуку о стопама
пореза на имовину објави и на својој интернет
страни.
Коефицијенте за непокретности у зонама
утврђује јединица локалне самоуправе, а примењују
се код утврђивања основице пореза на имовину за
непокретности обвезника који воде пословне књиге
- само када ни у зонама ни у граничним зонама
није било најмање три промета одговарајућих
непокретности у периоду од 1. јануара до 30.
септембра текуће године.
Висину ових коефицијената утврђује надлежни
орган јединице локалне самоуправе својим актом,
али највише до законског максимума који износи:
1) 1,00
за
непокретности
у
најопремљенијим зонама;
2) 0,80 - за непокретности у зонама које
се у тој јединици локалне самоуправе
граниче са најопремљенијим зонама;
3) 0,40 - за непокретности у зонама
сеоских насеља;
19.11.2014.
4) 0,30 - за непокретности у зонама изван
сеоских и градских насеља;
5) 0,60 - за остале зоне у тој јединици
локалне самоуправе.
Законом
није
ограничен
број
коефицијената које јединица локалне самоуправе
може одредити, што значи да може износити више
од пет коефицијената, уз услов да су коефицијенти
тих зона до нивоа законског максимума. На пример,
ако је јединица локалне самоуправе сеоска насеља
разврстала у три зоне, коефицијенте може одредити
тако да буду једнаки или различити за све зоне али
не већи од 0,40.
Акт о коефицијентима јединица локалне
самоуправе дужна је да објави до 30. новембра
текуће године на начин на који се објављују општи
акти те јединице локалне самоуправе, као и сваку
њихову промену, као и на интернет страни.
Када донесе и објави акт о коефицијентима,
јединица локалне самоуправе није у обавези да
сваке године доноси “нови”. Довољно је да постоји
(раније) донет акт који важи на дан 15. децембра
текуће године.
Коефицијенти које је прописала јединица
локалне самоуправе примењиваће се и код
утврђивања пореза на имовину за 2015. годину
за непокретности обвезника који воде пословне
књиге - али само у јединицама локалне самоуправе
у којима у периоду од 1. јануара 2014. до 30.
септембра 2014. године није било најмање три
промета одговарајућих непокретности ни у зонама,
ни у граничним зонама, под условима да је:
- акт о коефицијентима донет и објављен
до 30. новембра 2014. године,
- да важи на дан 15. децембра 2014.
године;
- да су коефицијенти утврђени тим актом
до нивоа законског максимума из члана 7а Закона.
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ
Ако јединица локалне самоуправе пропусти
да до 30. новембра текуће године донесе и објави
(или стави ван снаге акт о коефицијентима тако да
на дан 15. децембра текуће године не постоји важећи
акт) коефицијенте за непокретности у зонама:
- ако је у текућој години, у периоду од 1.
јануара до 30. септембра, у зонама било најмање
три промета одговарајућих врста непокретности
- чињеница да коефицијенти нису утврђени неће
утицати на основицу пореза на имовину;
- ако је у текућој години, у периоду од
1. јануара до 30. септембра, за поједине врсте
одговарајућих непокретности у зонама било најмање
19.11.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
три промета а за преостале врсте - у граничним
зонама било најмање три промета - чињеница
да коефицијенти нису утврђени неће утицати на
основицу пореза на имовину;
- ако је у текућој години, у периоду од 1.
јануара до 30. септембра, у граничним зонама
било најмање три промета одговарајућих врста
непокретности - чињеница да коефицијенти нису
утврђени неће утицати на основицу пореза на
имовину;
- ако у текућој години, у периоду од
1. јануара до 30. септембра, ни у зонама, ни у
граничним зонама није било промета одговарајућих
непокретности, основица пореза на имовину
обвезницима који воде пословне књиге утврдиће се
применом максималног законског коефицијента за
непокретности у одговарајућој зони.
Ако јединица локалне самоуправе утврди
коефицијенте преко максималног износа - основица
пореза на имовину обвезницима који воде пословне
књиге утврдиће се применом максималног законског
коефицијента за непокретности у одговарајућој
зони (1,00 - за непокретности у најопремљенијим
зонама; 0,80 - за непокретности у зонама које се
у тој јединици локалне самоуправе граниче са
најопремљенијим зонама; 0,40 - за непокретности
у зонама сеоских насеља; 0,30 - за непокретности у
зонама изван сеоских и градских насеља; 0,60 - за
остале зоне у тој јединици локалне самоуправе).
Недоношење акта о коефицијентима није од
утицаја на утврђивање основице пореза на имовину
за непокретности обвезника који не воде пословне
књиге.
Председник Општинског већа
Миодраг Филиповић, с.р.
9
На основу члана 6. став 5. до 7. и члана 7а
став 2. Закона о порезима на имовину (“Сл. гласник
РС”, бр. 26/2001, “Сл. лист СРЈ”, бр. 42/2002 - одлука
СУС и “Сл. гласник РС”, бр. 80/2002, 80/2002 - др.
закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011,
78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013, 68/14), члана
36. став 1. тачка 3 Закона о изменама и допунама
Закона о порезима на имовину (“Сл. гласник
РС”, бр. 47/2013) и члана 13 Статута општине
Жабари (“Сл. гласник општине Жабари”, бр. 7/08),
Скупштина општине Жабари, на седници одржаној
дана 19.11.2014.године, донела је
Број 6 - Страна 67
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА
КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се просечне цене
квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2015. годину у
општини Жабари.
Члан 2.
Констатује се да је на територији општине
Жабари одређено три зоне за утврђивање пореза
на имовину, према комуналној опремљености и
опремљености јавним објектима, саобраћајној
повезаности са централним деловима општине
Жабари, односно са радним зонама и другим
садржајима у насељу, и то: Прва зона, Друга зона
и Трећа зона и да је у оквиру прве зоне утврђена за
најопремљенију зону улица Кнеза Милоша од броја
24 до броја 118 (парни и непарни бројеви).
Члан 3.
Просечне
цене
квадратног
метра
непокретности за утврђивање пореза на имовину
за 2015. годину на територији општине Жабари у
ПРВОЈ зони и то у најопремљенијој зони износе:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
за грађевинско земљиште
за пољопривредно земљиште
за шумско земљиште
за станове
за куће за становање
за пословне зграде и друге
(надземне и подземне)
грађевинске објекте који служе
за обављање делатности
7) за гараже и гаражна места
550,00динара;
75,00динара;
75,00динара;
36.000,00динара;
33.000,00 динара
40.000,00 динара
15.000,00 динара
Члан 4.
Просечне
цене
квадратног
метра
непокретности за утврђивање пореза на имовину
за 2015. годину на територији општине Жабари у
ПРВОЈ зона износе:
1) за грађевинско земљиште
500,00 динара;
2) за пољопривредно земљиште
70,00 динара;
3) за шумско земљиште
70,00 динара;
4) за станове
32.400,00 динара
5) за куће за становање
29.700,00динара;
Страна 68 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
6) за пословне зграде и друге
(надземне и подземне)
грађевинске објекте који служе
за обављање делатности
7) за гараже и гаражна места
36.000,00 динара;
13.500,00 динара.
Члан 5.
Просечне
цене
квадратног
метра
непокретности за утврђивање пореза на имовину
за 2015. годину на територији општине Жабари у
ДРУГОЈ зони износе:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
за грађевинско земљиште
за пољопривредно земљиште
за шумско земљиште
за станове
за куће за становање
за пословне зграде и друге
(надземне и подземне)
грађевинске објекте који служе
за обављање делатности
7) за гараже и гаражна места
400,00 динара;
41,30 динара;
41,30 динара;
21.160,00динара;
21.160,00динара;
25.600,00динара
7.200,00динара
Члан 6.
Просечне
цене
квадратног
метра
непокретности за утврђивање пореза на имовину
за 2015. годину на територији општине Жабари у
ТРЕЋОЈ зони износе:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
за грађевинско земљиште
за пољопривредно земљиште
за шумско земљиште
за станове
за куће за становање
за пословне зграде и друге
(надземне и подземне)
грађевинске објекте који служе
за обављање делатности
7) за гараже и гаражна места
200,00 динара;
25,17 динара;
17,81 динара;
16.100,00динара;
16.100,00динара;
25.600,00динара
7.200,00динара
Члан 7.
Ову одлуку објавити у Службеном гласнику
општине Жабари и на интернет страни општине
Жабари.
Даном почетка примене ове одлуке престаје
да важи Одлука о утврђивању просечних цена
квадратног метра одговоарајућих непокретности
за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину
(“Службени гласник општине Жабари”, број
4/2013).
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику општине
Жабари,а примењиваће се од 1. јануара 2015.
године.
19.11.2014.
Број:020-72/14-01
19.11.2014.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
ПРЕДСЕДНИК
Саша Беговић, с.р.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Законски основ за доношење акта о
просечној цени квадратног метра одговарајућих
непокретности у зонама произлази из:
- члана 6. став 1. тачка 2) Закона, према
коме је један од елемената за утврђивање вредности
непокретности из члана 5. овог закона (која чини
основицу пореза на имовину за непокретности
обвезника који не води пословне књиге) - просечна
цена квадратног метра (даље: просечна цена)
одговарајућих непокретности у зони у којој се
налази непокретност;
- члана 6. став 3. Закона, који зоне дефинише
као делове територије јединице локалне самоуправе
које надлежни орган јединице локалне самоуправе
одлуком може одредити одвојено за насеља према
врсти насеља (село, град) и изван насеља или
јединствено за насеља и изван насеља, према
комуналној опремљености и опремљености јавним
објектима, саобраћајној повезаности са централним
деловима јединице локалне самоуправе, односно
са радним зонама и другим садржајима у насељу
(даље: зоне);
- члана 6. став 5. Закона, према коме
просечну цену одговарајућих непокретности по
зонама на територији јединице локалне самоуправе,
утврђује свака јединица локалне самоуправе актом
надлежног органа, на основу цена остварених у
промету одговарајућих непокретности по зонама
у периоду од 1. јануара до 30. септембра године
која претходи години за коју се утврђује порез на
имовину (даље: текућа година);
- члана 6. став 6. Закона, који уређује да
се просечна цена у зони у којој није било најмање
три промета (даље: зона у којој није било промета)
одговарајућих непокретности у периоду из става
5. овог члана (у периоду од 1. јануара до 30.
септембра текуће године), за те непокретности
утврђује на основу просека просечних цена
остварених у граничним зонама у којима је у том
периоду било најмање три промета одговарајућих
непокретности;
- члана 6. став 7. Закона, који дефинише
граничне зоне као зоне чије се територије граниче
19.11.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
са зоном у којој није било промета, независно од
тога којој јединици локалне самоуправе припадају;
- члана 6а став 1. Закона, који уређује да се
за сврху утврђивања основице пореза на имовину,
непокретности разврставају у следеће групе
одговарајућих непокретности:
1) грађевинско земљиште;
2) пољопривредно земљиште;
3) шумско земљиште;
4) станови;
5) куће за становање;
6) пословне зграде и други (надземни и
подземни) грађевински објекти који
служе за обављање делатности;
7) гараже и гаражна места.
- члана 7а став 1. Закона, према коме је
јединица локалне самоуправе дужна да објави акт
којим се утврђују просечне цене одговарајућих
непокретности у зонама у складу са чланом 6. ст.
5. и 6. овог закона до 30. новембра сваке текуће
године, на начин на који се објављују њени општи
акти.
- члана 7а став 6. Закона, који уређује да ако
јединица локалне самоуправе не објави акт којим
утврђује просечне цене одговарајућих непокретности
у зонама до 30. новембра текуће године, као и акт
којим утврђује зоне и најопремљеније зоне у складу
са ставом 4. овог члана, основица пореза на имовину
на непокретности обвезника који води пословне
књиге је књиговодствена вредност исказана на
последњи дан пословне године обвезника у текућој
години.
Просечну цену квадратног метра одговарајућих
непокретности у зонама у којима се налазе
непокретности (као елемент за утврђивање основице
пореза на имовину) утврђује јединица локалне
самоуправе актом надлежног органа, засебно за
сваку врсту одговарајућих непокретности, у свакој
зони тј. за:
- грађевинско земљиште (у свакој зони те
јединице локалне самоуправе);
- пољопривредно земљиште (у свакој зони
те јединице локалне самоуправе);
- шумско земљиште (у свакој зони те
јединице локалне самоуправе);
- станове (у свакој зони те јединице локалне
самоуправе, независно од њихове структуре,
спратности, године изграђености и сл.);
- куће за становање (у свакој зони те
јединице локалне самоуправе, независно од њихове
структуре, спратности, године изграђености и сл.);
- пословне зграде и друге (надземне и
подземне) грађевинске објекте који служе за
Број 6 - Страна 69
обављање делатности (у свакој зони те јединице
локалне самоуправе);
- гараже и гаражна места (у свакој зони те
јединице локалне самоуправе).
Просечна
цена
квадратног
метра
одговарајућих непокретности у зонама у којима се
налазе непокретности утврђује се сваке године до
30. новембра, на основу цена остварених у промету
одговарајућих непокретности, и то:
- када је у зони у којој се непокретност
налази било три или више промета одговарајућих
непокретности (на пример, у зони А продато је 44
гараже у периоду од 1. јануара до 30. септембра) на основу цена остварених у промету одговарајућих
непокретности по зонама у периоду од 1. јануара до
30. септембра текуће године (у конкретном примеру,
на основу просека цена продате 44 гараже).
- Када је у зони у којој се непокретност
налази било мање од три промета одговарајућих
непокретности, или промета одговарајућих
непокретности уопште није било (даље: зона у којој
није било промета) - за те непокретности утврђује
се на основу просека просечних цена остварених у
граничним зонама (зонама чије се територије граниче
са зоном у којој није било промета, независно од
тога којој јединици локалне самоуправе припадају)
у којима је у том периоду било најмање три промета
одговарајућих непокретности.
Акт којим се утврђују просечне цене
одговарајућих непокретности (било да су утврђене
на основу података о промету у зонама или у
граничним зонама) објављује се до 30. новембра
сваке текуће године, на начин на који се објављују
општи акти јединице локалне самоуправе, као и на
њеној интернет страни.
За одговарајуће непокретности за које је
у конкретној зони за коју се утврђује просечна
цена квадратног метра било најмање три промета
у периоду од 1. јануара до 30. септембра текуће
године - просечна цена м2 утврђује се на основу цена
остварених у промету у зони. Ако је у периоду од 1.
јануара до 30. септембра текуће године у тој зони
остварен промет од најмање три сваке одговарајуће
врсте непокретности - у тој зони ће се, за све врсте
одговарајућих непокретности просечна цена м2
утврдити на основу цена остварених у промету у
тој зони (тј. промет у граничним зонама се неће
узимати у обзир).
Ако јединица локалне самоуправе не објави
акт којим утврђује просечне цене одговарајућих
непокретности у зонама до 30. новембра текуће
године, основица пореза на имовину је:
Страна 70 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
- на непокретности обвезника који води
пословне књиге (правног лица које води пословне
књиге у складу са прописима Републике Србије;
огранка и другог организационог дела страног
правног лица који обавља привредну делатност
у Републици Србији и који пословне књиге
води у складу са прописима Републике Србије;
предузетника који води пословне књиге - за имовину
коју је евидентирао у својим пословним књигама осим предузетника који порез на доходак грађана
на приходе од самосталне делатности плаћа на
паушално опорезовани приход, као и другог лица
које води пословне књиге у складу са прописима
Републике Србије, осим за имовину предузетника
који води пословне књиге која није евидентирана
у њиховим пословним књигама) - књиговодствена
вредност исказана на последњи дан пословне
године обвезника у текућој години,
- на непокретности обвезника који не
води пословне књиге (предузетника који порез
на доходак грађана на приходе од самосталне
делатности плаћа на паушално утврђен приход;
другог лица које не води пословне књиге у складу
са прописима Републике Србије, као и предузетника
који води пословне књиге - за имовину која није
евидентирана у његовим пословним књигама) једнака је основици пореза на имовину те, односно
одговарајуће непокретности у тој зони обвезника
који не води пословне књиге за текућу годину.
На основу добијених података од стране
појединих граничних општина, дошло је до
корекције просечних цена у појединим зонама у
општини Жабари на износе који су нижи од износа
просечних цена у 2014 години због свеукупне
економске ситуације у земљи.
Председник Општинског већа
Миодраг Филиповић, с.р.
10
На основу члана 60. а у вези са чланом
6. Закона о финансирању локалне самоуправе
(“Сл. гласник РС”, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012 и
99/2013), члана 5 став 3, члана 6. Закона о порезима
на имовину (“Сл. гласник РС”, бр. 26/01... 57/12
,47/13 и 68/14), и члана 13. Статута општине
Жабари (“Сл. гласник општине Жабари”, бр.
7/08) Скупштина општине Жабари, на седници од
19.11.2014. године, донела је
19.11.2014.
ОДЛУКУ
О СТОПИ АМОРТИЗАЦИЈЕ У ОПШТИНИ
ЖАБАРИ, ЗА КОЈУ СЕ УМАЊУЈЕ
ВРЕДНОСТ НЕПОКРЕТНОСТИ, ОСИМ
ЗЕМЉИШТА, КОЈА ЧИНИ ОСНОВИЦУ
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ
НЕ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се стопа
амортизације у општини Жабари, за коју се умањује
вредност непокретности, осим земљишта, која
чини основицу пореза на имовину обвезника који
не води пословне књиге.
Члан 2.
Вредност непокретности (утврђена за
корисну површину по просечној цени м2), осим
земљишта, умањује се за амортизацију по стопи
од 0,80% годишње применом пропорционалне
методе, а највише до 40%,укупно, почев од истека
сваке календарске године у односу на годину у
којој је извршена изградња, односно последња
реконструкција објекта.
Члан 3.
Ову Одлуку спроводиће Општинска
управа општине Жабари – Одсек за утврђивање и
наплату локалних прихода.
Члан 4.
Ову одлуку објавити у „Службеном
гласнику општине Жабари“ и на интернет страни
општине Жабари.
Члан 5.
Даном почетка примене ове одлуке престаје
да важи Одлука о стопи амортизације у општини
Жабари за коју се умањује вредност непокретности,
осим земљишта, која чини основицу пореза
на имовину обвезника који не води пословне
књиге(“Службени гласник општине Жабари”, број
4/2013).
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу у року од осам
дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
општине Жабари“ , а примењиваће се од 01.01.2015.
године.
Број: 020-73/14-01
19.11.2014.године
19.11.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
ПРЕДСЕДНИК
Саша Беговић, с.р.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Законски основ за доношење Одлуке о
утврђивању стопе амортизације чине:
- члан 5. став 3. Закона, према коме се
вредност непокретности из члана 5. став 1.
Закона (која чини основицу пореза на имовину за
непокретности обвезника који не води пословне
књиге), осим земљишта, може се умањити за
амортизацију по стопи до 1% годишње применом
пропорционалне методе, а највише до 40%, почев
од истека сваке календарске године у односу на
годину у којој је извршена изградња, односно
последња реконструкција објекта, а на основу
одлуке скупштине јединице локалне самоуправе
о висини стопе амортизације која важи на дан 15.
децембра године која претходи години за коју се
утврђује порез на имовину и која је објављена у
складу са овим законом;
- члан 5. став 4. Закона, који уређује да ако
скупштина јединице локалне самоуправе не утврди
висину стопе амортизације, или је не утврди у
складу са овим законом, или је утврди а не објави
у складу са ставом 3. овог члана, код утврђивања
пореза на имовину вредност непокретности из
става 1. овог члана не умањује се за амортизацију.
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Јединица
локалне
самоуправе
има
овлашћење, али не и обавезу, да донесе одлуку
о стопи амортизације за коју се умањује вредност
непокретности која чини основицу пореза на
имовину пореског обвезника који не води пословне
књиге:
- физичким лицима која остварују приходе
од самосталне делатности у складу са законом
којим се уређује опорезивање дохотка грађана
- предузетницима који порез на доходак грађана
на приходе од самосталне делатности плаћају на
паушално утврђен приход (независно од врсте
непокретности на коју се порез плаћа: земљиште,
стан у коме станују, стан који издају у закуп,
пословни простор који користе за обављање
делатности...);
- другим лицима која не воде пословне
књиге у складу са прописима Републике Србије (на
пример, страним физичким лицима);
Број 6 - Страна 71
- предузетницима који воде пословне књиге
- за имовину која није евидентирана у његовим
пословним књигама (на пример, за стан у коме
станују).
За доношење одлуке надлежна је
скупштина јединице локалне самоуправе.
Одлуком о стопи амортизације може се
(али не мора) уредити стопа амортизације само за
непокретности обвезника који не води пословне
књиге - осим за земљиште (пољопривредно,
грађевинско, шумско и друго). Међутим, не може
се уредити висина стопе амортизације за земљиште
обвезника који не води пословне књиге, нити за
непокретности (укључујући и земљиште) обвезника
који води пословне књиге.
Стопа амортизације одлуком се може
прописати:
• до 1% годишње (тј. може бити мања од
1%, може износити 1%, али не може бити виша од
1%);
• до 40% укупно (што значи да може бити
мања од 40%, може износити 40%, али не може
бити виша од 40% укупно по основу свих година
старости објекта).
Умањење за амортизацију у јединици
локалне самоуправе која је донела одлуку о стопи
амортизације врши се:
- почев од истека сваке календарске године
у односу на годину у којој је извршена изградња,
односно последња реконструкција објекта;
- применом пропорционалне методе
(скупштина јединице локалне самоуправе нема
овлашћење да умањење пореске основице за
амортизацију врши прогресивним методом за, на
пример, објекте веће вредности, објекте одређене
врсте...).
Одлука се објављује на начин на који се
објављују општи акти јединице локалне самоуправе
која ју је донела, као и на интернет страни.
Недоношење одлуке о стопи амортизације,
као и доношење одлуке којом је утврђена стопа
амортизације која није у складу са чланом 5. став 3.
Закона, није од утицаја на вредност непокретности
која чини основицу пореза на имовину обвезника
који воде пословне књиге, као и на вредност
земљишта обвезника који не воде пословне књиге - с
обзиром на то да се та вредност не може умањивати
за амортизацију.
Вредност непокретности која чини
основицу пореза на имовину обвезника који не
води пословне књиге, осим земљишта, не умањује
се за амортизацију:
Страна 72 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
- ако скупштина јединице локалне
самоуправе није донела одлуку о висини стопе
амортизације,
- ако је одлуком утврђена виша годишња или
виша укупна стопа амортизације од максимално
дозвољене стопе прописане Законом (1%, односно
укупно 40%);
- ако одлука о висини стопе амортизације
није објављена на начин на који се објављују општи
акти те јединице локалне самоуправе и на њеној
интернет страни;
- ако одлука није важила на дан 15. децембра
текуће године (на пример, ако је донета после тог
датума...).
Председник Општинског већа
Миодраг Филиповић, с.р.
11
На основу члана 6, члана 7. члана 11 и члана
15. Закона о финансирању локалне самоуправе
(“Службени гласник РС”, бр. 62/2006, 47/2011,
93/2012 и 99/2013 – усклађени дин.изн.) и члана
10 став 1 тачка 4 и члана 13 став 1 тачка 3 Статута
општине Жабари (“Службени гласник општине
Жабари”, бр. 7/2008), Скупштина општине Жабари
на седници од 19.11.2014. године, донела је
ОДЛУКУ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ
ТАКСАМА
Члан 1.
Овом одлуком уводе се локалне комуналне
таксе (у даљем тексту: комуналне таксе) које
плаћају правна и физичка лица за коришћење права,
предмета и услуга на територији општине Жабари
и утврђује се висина, олакшице, рокови и начин
плаћања.
Висина комуналне таксе утврђује се
таксеном тарифом која је саставни део ове Одлуке.
Члан 2.
Комуналне таксе уводе се за:
1. истицање фирме на пословном
простору;
2. коришћење
рекламних
паноа,
укључујући и истицање и исписивање
фирме ван пословног простора на
објектима и просторима који припадају
јединици локалне самоуправе (коловози,
тротоари, зелене површине, бандере и
сл.);
19.11.2014.
3. држање
моторних
друмских
и
прикључних
возила,
осим
пољопривредних возила и машина;
4. коришћење простора на јавним
површинама или испред пословних
у
пословне
сврхе,
просторија,
осим ради продаје штампе, књига
и других публикација, производа
старих и уметничких заната и домаће
радиности;
5. држање средстава за игру (забавне
игре);
6. коришћење слободних површина за
кампове, постављање шатора или друге
објекте привременог коришћења;
7. заузеће јавне површине грађевинским
материјалом и за извођење грађевинских
радова.
Члан 3.
Обвезник комуналне таксе је корисник
права, предмета или услуга за чије је коришћење
прописано плаћање комуналне таксе.
Члан 4.
Таксена обавеза настаје даном почетка
коришћења права, предмета и услуга за чије је
коришћење прописано плаћање комуналне таксе.
Таксена обавеза траје док траје коришћење
права, предмета или услуге.
Члан 5.
На територији општине Жабари комунална
такса плаћа се у различитој висини зависно од врсте
делатности, површине и техничко-употребних
карактеристика објеката, величине правног лица у
смислу закона којим се уређује рачуноводство и по
деловима територије, односно у зонама у којима се
налазе објекти, предмети или врше услуге за које се
плаћају таксе.
Члан 6.
Обвезник комуналне таксе за истицање
фирме на пословном простору дужан је да поднесе
пријаву за утврђивање обавезе по основу комуналне
таксе надлежном одељењу Општинске управе,
у року од 15 дана од дана истицања фирме на
пословном простору.
Обвезник комуналне таксе за држање
средстава за игру (“забавне игре”) дужан је да
поднесе пријаву за утврђивање обавезе по основу
комуналне таксе надлежном одељењу Општинске
управе, у року од 15 дана од дана почетка држања
средстава за игру.
19.11.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
Обвезник комуналне таксе из ст. 1. и 2. овог
члана дужан је да сваку насталу промену пријави
надлежном одељењу Општинске управе, у року од
15 дана од дана настанка промене.
Образац пријаве за утврђивање обавезе
плаћања локалне комуналне таксе из ст. 1. и 2. овог
члана, саставни је део ове Одлуке.
Члан 7.
Наплату комуналне таксе врши Одељење за
буџет и финансије – Одсек за утврђивање и наплату
локалних прихода, односно организациона јединица
Општинске управе општине Жабари.
У погледу начина утврђивања, поступка
по правним лековима, начина и рокова плаћања,
камате, повраћаја, застарелости, наплате, принудне
наплате и осталог што није посебно уређено овом
одлуком, примењује се закон којим се уређује
порески поступак и пореска администрација.
Члан 8.
Уплата прихода од комуналних такси врши
се на одговарајуће уплатне рачуне код Управе за
трезор Републике Србије, прописане Правилником
о условима и начину вођења рачуна за уплату
јавних прихода и распореду средстава са тих рачуна
(“Службени гласник РС”, бр. 104/11... и 20/14).
Члан 9.
Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000
динара казниће се за прекршај правно лице ако:
- надлежном одељењу –Одсеку за
утврђивање и наплату локалних прихода општинске
управе општине Жабари не поднесе или не поднесе
у прописаном року, пријаву за утврђивање обавезе
по основу истицања фирме на пословном простору
(члан 6. став 1. одлуке);
- надлежном одељењу
- Одсеку за
утврђивање и наплату локалних прихода општинске
управе општине Жабари не поднесе или не поднесе
у прописаном року, пријаву за утврђивање обавезе
по основу комуналне таксе за држање средстава за
игру (“забавне игре”) (члан 6. став 2. одлуке);
- надлежном одељењу општинске управе
општине Жабари не пријави или не пријави у
прописаном року сваку насталу промену (члан 6.
став 3. одлуке);
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 20.000 до 75.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се и предузетник новчаном казном од 50.000 до
250.000 динара.
Број 6 - Страна 73
Члан 10.
Саставни део ове одлуке представља Таксена
тарифа утврђена за поједина права, предмете и
услуге.
Члан 11.
Подручја, односно зоне по тарифним
бројевима утврђене су Одлуком о утврђивању
висине накнаде за уређивање грађевинског
земљишта (“Сл. гласник општине Жабари”, бр.
11/2012).
Члан 12.
Општинско Веће може по посебним
захтевима корисника права, предмета и услуга за
чије је коришћење прописано плаћање локалне
комуналне таксе, из ове Одлуке у оправданим
случајевима, за одређена права, предмете или
услуге, када је то у интересу општине умањи или
ослободи плаћања таксе
Члан 13.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о локалним комуналним таксама
(“Службени гласник општине Жабари“, број 6/13).
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Жабари”, а примењиваће се од 01.01.2015. године.
У Жабарима, 19.11. 2014. године
Број:020-74/14-01
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Беговић, с.р.
ТАКСЕНА ТАРИФА
Тарифни број 1
Локална комунална такса за истицање
фирме на пословном простору (у даљем тексту:
такса) утврђује се на годишњем нивоу зависно од
регистроване претежне делатности обвезника,
односно делатности коју обвезник обавља
предвиђену Законом о финансирању локалне
самоуправе, и то: банкарства; осигурања имовине и
лица; производње и трговине нафтом и дериватима
нафте; производње и трговине на велико дуванским
производима; производње цемента; поштанских,
мобилних и телефонских услуга; електропривреде;
Страна 74 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и
пружања коцкарских услуга и ноћних барова и
дискотека, величине правног лица у смислу закона
којим се уређује рачуноводство и по зонама у којима
се налази пословни објекат на којем је истакнута
фирма.
1. За правна лица која су према закону којим
се уређује рачуноводство разврстана у велика,
средња, мала и микро правна лица и предузетнике, а
обављају делатност банкарства, осигурања имовине
и лица производње и трговине нафтом и дериватима
нафте, производње и трговине на велико дуванским
производима, производње цемента, поштанских,
мобилних и телефонских услуга, електропривреде,
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и
пружања коцкарских услуга и ноћних барова и
дискотека, таксу плаћају у годишњем износу, и то:
- Централно језгро насеља
Жабари
-Шире језго насеља Жабари
-Моравска насеља
- Брдска насеља
144.000,00 динара
129.600,00 динара
129.600,00 динара
116.640,00 динара
1а. За делатност производње и трговине
нафтом и дериватима нафте такса се утврђује у
годишњем износу, и то:
- за сваку пословну јединицу, која се налази
уз државни пут у износу од 180.000,00 динара;
- за остале пословне јединице зависно од
зоне у којој се налазе, у износима који су наведени
у тачки 1.
2. Предузетници и правна лица која су према
закону којим се уређује рачуноводство разврстана
у мала и микро правна лица (а не обављају
делатности под тачком 1.), а имају годишњи приход
до 50.000.000,00 динара, не плаћају локалну
комуналну таксу за истицање фирме на пословном
простору
3. Правна лица која су према закону којим
се уређује рачуноводство разврстана у средња
правна лица, као и предузетници, мала и микро
правна лица која имају годишњи приход преко
50.000.000,00 динара (а не обављају делатност под
тачком 1.), плаћају таксу у годишњем износу, и то:
- Централно језгро насеља Жабари
-Шире језго насеља Жабари
-Моравска насеља
- Брдска насеља
78.000,00 динара
70.200,00 динара
70.200,00 динара
63.000,00 динара
4. Правна лица која су према закону којим
се уређује рачуноводство разврстана у велика
19.11.2014.
правна лица (а не обављају делатност под тачком
1.), плаћају таксу у годишњем износу, и то:
- Централно језгро насеља
Жабари
-Шире језго насеља Жабари
-Моравска насеља
- Брдска насеља
110.000,00 динара
100.000,00 динара
100.000,00 динара
90.000,00 динара
5. Плаћања таксе из овог тарифног броја
ослобађају се занатске радње старих заната и домаће
радиности у смислу члана 3. и 4. Правилника о
одређивању послова који се сматрају уметничким
и старим занатима односно пословима домаће
радиности (“Сл. гласник РС”, број 9/96).
НАПОМЕНА:
1. Такса по овом тарифном броју плаћа
се за седиште, представништво и сваку пословну
јединицу, односно за сваку истакнуту фирму.
Фирма у смислу ове таксене тарифе јесте сваки
истакнути назив или име који упућује на то да
правно или физичко лице обавља делатност.
Ако се на једном пословном објекту налази
више истакнутих фирми истог обвезника, такса се
плаћа само за једну фирму.
Ако се у једном објекту налази више
правних лица или предузетника који обављају
одређену делатност и имају истакнуту фирму, такса
се обрачунава и плаћа за сваку истакнуту фирму.
Таксена обавеза из овог тарифног броја
настаје даном уписа у регистар код Агенције
за регистрацију привредних субјеката и других
надлежних органа.
2.Износ таксе и тачке 3 Тарифног броја 1
умањује се:
- Такса за фирму плаћа се за седиште
правног лица у прописаном износу, а умањује за
80% у односу на висину таксе у одговарајућој зони
за сваку наредну пословну јединицу правног лица
које има седиште на територији општине Жабари.
3.. Утврђивање, контролу и наплату таксе
по овом тарифном броју врши Одељење за буџет
и финансије – Одсек за утврђивање и наплату
локалних прихода.
4. Предузетници за време привремене
одјаве и правна лица у поступку ликвидације,
реструктуирања и стечаја су ослобођени су плаћања
комуналне таксе за истицање фирме на пословном
простору.
Таксу по овом тарифном броју не плаћају
директни и индиректни корисници буџета општине
19.11.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
Жабари и јавна предузећа и установе чији је оснивач
општина Жабари.
Спортски клубови, удружења грађана,
хуманитарне организације и слично, ослобођени су
плаћања таксе за истицање фирме.
5. Такса по овом тарифном броју утврђује се
годишње решењем Одељења за буџет и финансије
– Одсека за утврђивање и наплату локалних
прихода, односно сразмерно времену истицања
фирме, а плаћа се тромесечно, у року од 45 дана од
дана почетка тромесечја, на уплатни рачун јавних
прихода број 840-716111843-35.
6. До доношења решења о утврђивању таксе
за текућу годину такса се плаћа аконтационо у
висини обавезе за последње тромесечје године која
претходи години за коју се утврђује и плаћа такса.
7. Просечна зарада остварена на територији
општине Жабари у периоду јануар-август 2014.
године, према подацима републичког органа
надлежног за послове статистике износи 39.848,00
динара.
Тарифни број 2
За коришћење рекламних паноа, укључујући
и истицање и исписивање фирме ван пословног
простора на објектима и просторима који припадају
општини (коловози, тротоари, зелене површине,
бандере и сл.) утврђује се такса у годишњем износу
и то:
1.За правна лица која су према закону којим
се уређује рачуноводство разврстана у средња правна
лица, као и предузетнике, микро и мала правна лица
која имају годишњи приход преко 50.000.000 динара
(осим предузетника и правних лица која обављају
делатности: банкарства; осигурања имовине и
лица; производње и трговине нафтом и дериватима
нафте; производње и трговине на велико дуванским
производима; производње цемента; поштанских,
мобилних и телефонских услуга; електропривреде;
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и
пружања коцкарских услуга и ноћних барова и
дискотека):
- Централно језгро насеља Жабари
-Шире језго насеља Жабари
-Моравска насеља
7.800,00 динара
7.200,00 динара
7.200,00 динара
- Брдска насеља
6.300,00 динара
2.За правна лица која су према закону којим
се уређује рачуноводство разврстана у велика
правна лица (осим правних лица која обављају
делатности: банкарства; осигурања имовине и
Број 6 - Страна 75
лица; производње и трговине нафтом и дериватима
нафте; производње и трговине на велико дуванским
производима; производње цемента; поштанских,
мобилних и телефонских услуга; електропривреде;
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и
пружања коцкарских услуга и ноћних барова и
дискотека):
- Централно језгро насеља
Жабари
-Шире језго насеља Жабари
-Моравска насеља
- Брдска насеља
11.000,00 динара
10.000,00 динара
10.000,00 динара
9.000,00 динара
3.За правна лица која су према закону којим
се уређује рачуноводство разврстана у велика,
средња, микро и мала правна лица, у смислу закона
којим се уређује рачуноводство и предузетнике, а
који обављају делатности: банкарства, осигурања
имовине и лица, производње и трговине нафтом и
дериватима нафте, производње и трговине на велико
дуванским производима, производње цемента,
поштанских, мобилних и телефонских услуга,
електропривреде, казина, коцкарница, кладионица,
бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних
барова и дискотека:
- Централно језгро насеља Жабари
-Шире језго насеља Жабари
39.800,00 динара
31.200,00 динара
-Моравска насеља
31,200,00 динара
- Брдска насеља
23.400,00 динара
НАПОМЕНА:
1.Рекламни панои су:
А) огласни објекти (огласни стубови, панои
или огласне табле, односно плакатна места),
Б) наменски постављени конзолни панои
над јавном површином, или слободно стојећи
панои или експонати на објекту, или у простору
са исписаним рекламним порукама у које спадају
и транспарентне рекламе исписане на платну или
сличном материјалу које се постављају изнад
коловозних површина на висини од најмање 4,50 м
од површине коловоза.
2. Обвезник таксе је правно лице и
предузетник који поставља рекламни пано, односно
чија се фирма истиче и исписује ван пословног
простора на објектима и просторима који припадају
општини.
3. Таксу по овом тарифном броју утврђује
и наплаћује Одељење за буџет и финансије – Одсек
за утврђивање и наплату локалних прихода, а на
Страна 76 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
основу решења које издаје Одељења за привреду,
урбанизам и друштвене делатности сходно Одлуци
о комуналном уређењу („Службени гласник
општине Жабари“, број 10/2009).
Сваку промену која се тиче основа или висине
обавезе из овог тарифног броја обвезник је дужан
да пријави Одељењу за привреду, урбанизам и
друштвене делатности најкасније 5 дана од дана
настанка промене. Одељење за привреду, урбанизам
и друштвене делатности ће обавестити Одсек за
утврђивање и наплату локалних прихода о настанку
исте.
4. Таксу по овом тарифном броју не плаћају
директни и индиректни корисници буџета општине
Жабари, организатори манифестација када је
покровитељ општина Жабари и јавна предузећа и
установе чији је оснивач општина Жабари.
Спортски клубови, удружења грађана, хуманитарне
организације, посмртне објаве и огласи и слично,
ослобођени су плаћања таксе.
5. Такса из овог тарифног броја плаћа се
и за рекламне паное и натписе постављене на
посебним објектима за рекламирање, плакатирање
и оглашавање; зидовима и крововима зграда;
оградама; стубовима јавне расвете, конзолним и
ротирајућим рекламним таблама; транспарентним
таблама између стубова и на објектима (разапета
платна) и другим сличним објектима, у појасу улице
окренутим ка јавној површини.
6. Таксу из овог Тарифног броја обвезник
плаћа месечно у висини 1/12 годишњег износа таксе
и то до15. у месецу за претходни месец, на уплатни
рачун јавних прихода број 840-714431843-12.
Тарифни број 3
1. Локална комунална такса за држање
моторних, друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина, која се плаћа
приликом регистрације возила, утврђује се у
следећим износима:
у динарима
Ред.
број
1.
Врста возила
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
Врста Л - мопеди, мотоцикли и
трицикли
до 125 цм3
преко 125 цм3 до 250 цм3
преко 250 цм3 до 500 цм3
преко 500 цм3 до 1.200 цм3
преко 1.200 цм3
Врста М - возила за превоз лица
2.1.
М1-путничко возило
420
630
1.050
1.260
1.570
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.2.
до 1.150 цм3
преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3
преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3
преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3
преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3
преко 3.000 цм3
М2 - лаки аутобус
2.3.
М3 - тешки аутобус
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
Врста Н - теретна возила
до 2 т носивости
од 2 т до 5 т носивости
од 5 т до 12 т носивости
преко 12 т носивости
Врста О - прикључна возила
до 1 т носивости
од 1 т до 5 т носивости
од 5 т до 10 т носивости
од 10 т до 12 т носивости
преко 12 т носивости
19.11.2014.
520
1.050
1.570
2.100
3.150
5.240
50 динара
по
50 динара
по
1.570
2.100
3.670
5.240
420
730
1.000
1.360
2.100
- за радна возила, специјална адаптирана
возила за превоз реквизита за путујуће забаве,
радње и атестирана специјализована возила за
превоз пчела 1.050 динара.
2. Таксу из овог тарифног броја не плаћају:
1) особе са инвалидитетом са 80 или више
процената телесног оштећења, на једно возило, које
се на њено име прво региструје у једној години;
2) особе са инвалидитетом код којих
постоји телесно оштећење које има за последицу
неспособност доњих екстремитета ногу од 60 или
више процената, на једно возило, које се на њено
име прво региструје у једној години;
3) родитељи вишеструко ометене деце која
су у отвореној заштити, односно о којима родитељи
непосредно брину, на једно возило, које се на
њихово име, односно на име једног од њих, прво
региструје у једној години;
4) организације особа са инвалидитетом
основане са циљем пружања помоћи лицима са
инвалидитетом, које су регистроване у складу са
законом за возила прилагођена искључиво за превоз
њихових чланова;
Комунална такса из овог тарифног броја не
плаћа се за специјална возила јавних комуналних
предузећа чији је оснивач јединица локалне
самоуправе, као и за она возила за која се не плаћа
накнада за употребу и коришћење путева, сходно
Закону о јавним путевима.
19.11.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
Лица која испуњавају услове за остваривање
права из ове тачке, подносе доказе о испуњености
услова за годину у којој се врши регистрација.
Такса из овог тарифног броја плаћа се на
уплатни рачун јавних прихода број 840-71451384304.
Тарифни број 4
За коришћење простора на јавним
површинама или испред пословних просторија
у пословне сврхе, осим ради продаје штампе,
књига и других публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности, од сваког
целог или започетог квадратног метра коришћеног
простора плаћа се такса у дневном износу и то:
1. За киоске и друге привремене монтажне
објекте у дневном износу плаћа се, и то:
- Централно језгро насеља Жабари
- Шире језгро насеља Жабари
- Моравска насеља
- Брдска насеља
5,00 динара
4,00 динара
4,00 динара
3,00 динара
2. За покретне тезге, столове и сл, на којима
се врши продаја робе, плаћа се дневно, и то:
- Централно језгро насеља Жабари
- Шире језгро насеља Жабари
- Моравска насеља
- Брдска насеља
20,00 динара
15,00 динара
15,00 динара
10,00 динара
3. За уређаје и конзерваторе за сладолед,
кремове, кокице и освежавајућа безалкохолна пића
плаћа се по апарату дневно, и то:
- Централно језгро насеља Жабари
- Шире језгро насеља Жабари
- Моравска насеља
- Брдска насеља
10,00 динара
9,00 динара
8,00 динара
6,00 динара
4. За коришћење јавних површина од стране
угоститељских објеката за обављање угоститељске
делатности у башти отвореног типа плаћа се дневно
по квадратном метру, и то:
- Централно језгро насеља Жабари
- Шире језгро насеља Жабари
- Моравска насеља
- Брдска насеља
6,00 динара
5,00 динара
5,00 динара
3,00 динара
5. За коришћење јавних површина од стране
угоститељских објеката за обављање угоститељске
Број 6 - Страна 77
делатности у башти затвореног типа плаћа се
дневно по квадратном метру, и то:
- Централно језгро насеља Жабари
- Шире језгро насеља Жабари
- Моравска насеља
- Брдска насеља
6,50 динара
5,50 динара
5,50 динара
3,50 динара
6. За коришћење јавне површине за продају
цвећа такса се плаћа дневно по м2 у износу од 2,00
динара.
7. За приређивање изложби, за забавне
паркове, циркусе и друге објекте забавних радњи
плаћа се дневно по м2 5,00 динара.
8. За коришћење јавних површина у пословне
сврхе у време одржавања сајмова, културних и
других јавних приредби, вашара, осмомартовских
празника, новогодишњих и ускршњих празника на
локацијама које утврди Општинско веће општине
Жабари решење доноси Одељење за општу управу,
заједничке и инспекцијске послове, а такса се
утврђује дневно по м2 у износу од 300,00 динара без
обзира на зону.
9. За коришћење платоа испред зграде
општине се увећава 20 % од таксе која се плаћа за
Централно језгро насеља Жабари.
10. за постављање изложбених пултова за
излагање и продају робе која се продаје у објекту,
плаћа се дневно по квадратном метру, и то:
- Централно језгро насеља Жабари
- Шире језгро насеља Жабари
- Моравска насеља
- Брдска насеља
6,00 динара
5,00 динара
5,00 динара
3,00 динара
НАПОМЕНА:
1. Таксу по овом тарифном броју утврђује
и наплаћује Одељење за буџет и финансије – Одсек
за утврђивање и наплату локалних прихода, а на
основу решења које издаје Одељења за привреду,
урбанизам и друштвене делатности сходно Одлуци о
комуналном уређењу („Службени гласник општине
Жабари“, број 10/2009). Одељење за привреду,
урбанизам и друштвене делатности дужно је да један
примерак решења достави Комуналној инспекцији
и Одсеку за утврђивање и наплату локалних
прихода, осим тачке 8 овог тарифног броја која је у
надлежности Одељења за општу управу, заједничке
и инспекцијске послове.
2. Такса за коришћење тротоара и простора
на јавним површинама из тачке 1, тачке 4, тачке 5 и
тачке 10 из овог тарифног броја плаћа се до 15-ог
Страна 78 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
у месецу за претходни месец на основу задужења
Одсека за утврђивање и наплату локалних прихода, а
на основу решења Одељења за привреду урбанизам
и друштвене делатности, а за остале обвезнике по
овом тарифном броју приликом издавања решења
од стране надлежног Одељења сходно Одлуци о
комуналном уређењу.
3. Таксу по овом тарифном броју не плаћају
директни и индиректни корисници буџета општине
Жабари, организатори манифестација када је
покровитељ општина Жабари и јавна предузећа
и установе чији је оснивач општина Жабари на
површинама јавне намене које су им поверене на
управљање, коришћење и одржавање.
4. Комунална такса из овог тарифног броја
не плаћа се за коришћење простора на јавним
површинама ради продаје штампе, књига и других
публикација, производа старих и уметничких заната
и домаће радиности.
Ако се поред штампе, књига и других
публикација, производа старих и уметничких заната
и домаће радиности продаје и нека друга роба, онда
се такса плаћа у целокупном прописаном износу из
овог тарифног броја.
5. Такса по овом тарифном броју плаћа се на
уплатни рачун јавних прихода број 840-74153184377.
Тарифни број 5
1. За држање средстава за игру (“забавне
игре”) утврђује се такса сразмерно времену
коришћења, и то дневно:
- Централно језгро насеља Жабари
17,00 динара
- Шире језгро насеља Жабари
15,00 динара
- Моравска насеља
15,00 динара
- Брдска насеља
13,00 динара
НАПОМЕНА:
1. Под забавним играма у смислу овог
тарифног броја сматрају се игре на рачунарима,
симулаторима, видео-аутоматима, флиперима и
другим сличним направама које се стављају у погон
помоћу новца или жетона, као и пикадо, билијар и
друге сличне игре, у којима се учествује уз наплату,
а у којима учесник не може остварити добитак у
новцу, стварима, услугама или правима, већ право
на једну или више бесплатних игара исте врсте.
2. Таксени обвезник ј дужан да пријави
држање средстава за игру Одељењу за буџет
и финсније – Одсеку за утврђивање и наплату
19.11.2014.
локалних прихода, која врши задужење по овом
тарифном броју.
Пријава је саставни део Одлуке.
3. Такса се плаћа на рачун број 840714572846-29 сразмерно времену коришћења до 15.
у месецу за претходни месец.
Тарифни број 6
За коришћење слободне површине за
кампове, постављање шатора или друге облике
привременог коришћења плаћа се за сваки
квадратни метар заузете површине дневно у износу
од 10,00 динара.
НАПОМЕНА:
Комуналну таксу из овог тарифног броја
наплаћује Одељење надлежно за комуналне послове,
приликом издавања решења којим се одобрава
коришћење простора за кампове, постављање
шатора или друге објекте привременог коришћења.
Тарифни број 7
1. За заузеће јавне површине грађевинским
материјалом и за извођење грађевинских радова
(постављањем скела, заштитних ограда и
грађевинских машина за монтажне и привремене
објекте који служе за потребе градилишта и сл.)
утврђује се комунална такса дневно и то:
- при изградњи објеката дневно по м2
заузете површине
30,00 динара
2. При извођењу радова на објектима
који изискују раскопавање коловоза и
тротоара дневно по м2 плаћа се
40,00 динара
3. При заузимању јавних површина 300,00 динара
које захтевају забрану кретања возила
и пешака и паркирања возила дневно
плаћа се
НАПОМЕНА:
1. Такса из тарифног броја 7 плаћа се
сразмерно времену коришћења.
2. Такса из тачке 2. и 3. овог тарифног броја
повећава се за 50% уколико се дозвољени рок за
раскопавање, односно заузимање јавних површина
продужава за 15 дана, а уколико се рок продужи
више од 15 дана такса се повећава за 100%.
3.Комуналну таксу по овом тарифном
броју плаћа инвеститор за период од дана почетка
градње, односно заузећа јавне површине до
завршетка грађевинских радова, односно уклањања
грађевинског материјала.
19.11.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
4. Комунална такса по овом тарифном броју
не плаћа се ако се заузимање јавне површине врши
за изградњу и одржавање коловоза или друге јавне
површине, за отклањање хаварије на инсталацијама
водовода, канализације, као и за извођење радова на
изградњи и реконструкцији водовода, канализације,
када се ови радови финансирају из средстава
иностране помоћи по одређеним донаторским
програмима или по програмима јавних комуналних
предузећа који се финансирају из средстава буџета
општине.
Број 6 - Страна 79
5. Таксу из тачака од 1. до 3. овог тарифног
броја утврђује, наплаћује и контролише Одељење
општу управу, заједничке и инспекцијске послове
приликом издавања одобрења за раскопавање
односно заузеће јавне површине.
6. Такса по овом тарифном броју плаћа се на
уплатни рачун јавних прихода број 840-74153584308.
��������� ������
������� �� ���
������� ������
��������� ������
����� �� ���������� � ������� �������� �������
�
�������
�� �O����� ��������� ����� �� �������� ����� �� 20__ ������
1.������ O TAK����� ���������
1.1
����� – �������� ���
1.2
������� ��������������� ���� (���)
1.3
��� � ������� ��������
(��������)
�
1.4
������� ���� (������� ����, ������� ������������)
1.5
����������� ������� ���� ������� (����)
�
�
1.6
������ � ������� /
������������
1.6.1. ������, �������, ����, �-mail ______________________________________
�
2. ������ � ���������� (���������� �����)
2.1
�������� ���������
�
(����� � �����)
2.1.1 ������ �������-�������
�� ���� �� ��������� �����
2.1.2
����� ������� �������� ����������
2.2.
���� ���������� ����� ��� ��������� �������
3. ������� � ������������ ������� ����
3.1.
������ ������ ����
3.2.
������ ������ ����
3.3.
���� ������ ����
3.4.
����� ������ ����
Страна 80 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
19.11.2014.
4. ������� �������� ������ ��������� � ������ ����� �� ��������
��������� ���������� (������� �����, ������, ����� ����������
� ����� ������� �������� ���������� ������ ������� ) – �������
�������� ��� ���� ��������, ���� ������� � �������� ������� ���
�� �������� �������.
�����
�����
������ ��������
����� ��������
���.
���.
�.�.
��������
��������
�����.���.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
�������� : �� ������ ����� 6. ������ � �������� ���������� ������� �������
������ ��������� ��������� ����� �� ����� �� ����� ������� ������� ������� ������ ��
���������� � ������� �������� ������� � ���� �� 15 ���� �� ���� �������� �������
(���. ������ � ����������� ������, ������ � ������� ����������, ������ � �������
�������.....).
�
5. �������� ��������� ��������� �����
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
�������� ���������� �������
��� ��������� � ������������ ������������ ���������� �� �� ������ � �������
������� � �����:
________________________
___________________________
___________________________
(�����)
(�����)
���������� ����)
(������ ����������
�������� ����� �� ���������� � ������� �������� ������� ������� ������
������� � ������� �������
19.11.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
������� ������ – ��������� ������
Број 6 - Страна 81
������� �� ��
������� �� ����� � ���������
����� �� ���������� � ������� �������� �������
�
�������
�� ������� ��������� ����� �� ������ �������� �� ���� �� 20__ ������
1. ������ � �������� ���������
1.1
����� - �������� ���
1.2
������� ��������������� ���� (���)
1.3
��� � ������� �������� (��������)
I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
1.4 ������� ���� (������� ����, ������� ������������)
1.5 ����������� ������� ���� ������� (����)
1.6
I_I_I_I_I_I_I_I_I
I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
������ � ����š�� / ���������š��
1.6.1. ������, �������, ����, �-����
2. ������ � ����������
2.1
�������� ��������� (����� � �����)
I_I_I_I_I_I_I_I_I
2.1.1
������ ������� � ���� �� ��������� ������� ����
2.1.2
������ ������� � ���� �� ��������� ������� ����
3. ������� �������� ������ ��������� ����������� �������� �����
�������� ���������
�.�. ����� ������� �����/���
������ ����
�������
�������� ����
�������
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
��������: �� ������ ����� 6. ������ � �������� ���������� ������� �������
������ ��������� ��������� ����� �� ����� �� ����� ������� ������� �������
��������� ������� � ���� �� 15 ���� �� ���� �������� �������.
Страна 82 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
19.11.2014.
5. �������� ��������� ��������� �����
�������� ���������� �������
��� ��������� � ������������ ������������ ���������� �� �� ������ � �������
������� � �����:
____________________ ____________________ �.�.
____________________
(�����)
(�����)
(������ ���������� ���� ���������� �������)
�������� ������� �� ����� � ��������� –����� �� ���������� � ������� ���.�������
������� � ������� �������
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење одлука о
локалним таксама и садржан је у одговарајућим
одредбама Закона о финансирању локалне
самоуправе (‘’Службени гласник РС’’, бр. 62/06 ,
47/11, 93/12 и 99/2013), којима су уређени услови
за увођење локалних такса, које су изворни приход
Општине.
На основу Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06,
47/11, 93/12 и 99/13), утврђује начин и мерила
којима се одређује висина локалних комуналних
такси по прописаним тарифама, поштујући при том
законска ограничења.
Чланом 15 прописано је за које облике се
могу уводити локалне комуналне таксе
Сходно члану 15а предузетници и правна
лица која су према закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у мала правна лица
(осим предузетника и правних лица која обављају
делатности: банкарства; осигурања имовине и
лица; производње и трговине нафтом и дериватима
нафте; производње и трговине на велико дуванским
производима; производње цемента; поштанских,
мобилних и телефонских услуга; електропривреде;
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и
пружања коцкарских услуга и ноћних барова и
дискотека), а имају годишњи приход до 50.000.000
динара, не плаћају локалну комуналну таксу за
истицање фирме на пословном простору (у даљем
тексту: фирмарина).
Правна лица која су према закону којим се
уређује рачуноводство разврстана у средња правна
лица, као и предузетници и мала правна лица која
имају годишњи приход преко 50.000.000 динара
(осим предузетника и правних лица која обављају
делатности: банкарства; осигурања имовине и
лица; производње и трговине нафтом и дериватима
нафте; производње и трговине на велико дуванским
производима; производње цемента; поштанских,
мобилних и телефонских услуга; електропривреде;
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и
пружања коцкарских услуга и ноћних барова и
дискотека), фирмарину плаћају на годишњем нивоу
највише до две просечне зараде.
Правна лица која су према закону којим се
уређује рачуноводство разврстана у велика правна
лица (осим правних лица која обављају делатности:
банкарства; осигурања имовине и лица; производње
и трговине нафтом и дериватима нафте; производње
и трговине на велико дуванским производима;
производње цемента; поштанских, мобилних и
телефонских услуга; електропривреде; казина,
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека),
фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до
три просечне зараде.
Правна лица која су према закону којим се
уређује рачуноводство разврстана у велика, средња
и мала правна лица, у смислу закона којим се
уређује рачуноводство и предузетници, а обављају
делатности банкарства, осигурања имовине и
лица, производње и трговине нафтом и дериватима
нафте, производње и трговине на велико дуванским
производима, производње цемента, поштанских,
мобилних и телефонских услуга, електропривреде,
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и
пружања коцкарских услуга и ноћних барова и
дискотека, фирмарину плаћају на годишњем нивоу
највише до десет просечних зарада.
Под просечном зарадом, у смислу ст. 2,
3. и 4. овог члана, сматра се просечна зарада по
запосленом остварена на територији јединице
локалне самоуправе у периоду јануар - август
године која претходи години за коју се утврђује
фирмарина, према подацима републичког органа
надлежног за послове статистике.
19.11.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
Изузетно од ст. 3. и 4. овог члана, јединица
локалне самоуправе може утврдити и већи износ
фирмарине, уз претходну сагласност министарства
надлежног за финансије.
Сходно члану 15б локална комунална
такса за коришћење рекламних паноа, укључујући
и истицање и исписивање фирме ван пословног
простора на објектима и просторима који припадају
јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари,
зелене површине, бандере и сл.) на годишњем
нивоу за правна лица и предузетнике не може бити
већа од 20% одговарајућих износа утврђених у
члану 15а ст. 2, 3. и 4. овог закона, зависно од тога
да ли су разврстани у велика, средња и мала правна
лица и предузетнике и зависно од делатности које
обављају.
Предузетници и мала правна лица (осим
предузетника и правних лица која обављају
делатности: банкарства; осигурања имовине и
лица; производње и трговине нафтом и дериватима
нафте; производње и трговине на велико дуванским
производима; производње цемента; поштанских,
мобилних и телефонских услуга; електропривреде;
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и
пружања коцкарских услуга и ноћних барова и
дискотека), а имају годишњи приход до 50.000.000
динара, не плаћају локалну комуналну таксу из
става 1. овог члана.
Сходно члану 15в прописани су највиши
износ локалне комуналне таксе за држање
моторних друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина, која се плаћа
приликом регистрације возила.
Највиши износи локалне комуналне таксе
из става 1. овог члана усклађују се годишње, са
годишњим индексом потрошачких цена, који
објављује републички орган надлежан за послове
статистике, при чему се заокруживање врши тако
што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ
преко пет динара заокружује на десет динара.
Приликом усклађивања највиших износа
локалне комуналне таксе, у складу са ставом 2.
овог члана, основице за усклађивање су последњи
објављени усклађени највиши износи локалне
комуналне таксе.
Влада, на предлог министарства надлежног
за послове финансија, објављује усклађене највише
износе локалне комуналне таксе из става 1. овог
члана.
Објављени усклађени највиши износи
локалне комуналне таксе из става 4. овог члана
примењују се од првог дана наредног месеца од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике
Србије.”
Број 6 - Страна 83
У случају да јединица локалне самоуправе
пропише више износе ове таксе од износа
прописаних у ставу 1. овог члана, примењиваће се
највиши износи прописани овим законом.
Одредбама члана 10. тачка 4. Статута
општине Жабари (“Службени гласник општине
Жабари” бр. 07/08), предвиђено је да Општина
преко својих органа, у складу са Уставом и законом
утврђује стопе изворних прихода града, као и начин
и мерила за одређивање висине локалних такси и
накнада.
У складу са чланом 13. тачка 3 и тачка 13
Статута општине Жабари, доношење ове одлуке у
надлежности је Скупштине општине Жабари.
ΙΙ- РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Чланом 7. Закона о финансирању локалне
самоуправе предвиђено је да скупштина јединице
локалне самоуправе својом одлуком утврђује
стопе изворних прихода, као и начин и мерила за
одређивање висине локалних такса и накнада, у
поступку утврђивања буџета за наредну годину.
Одлуком о локалним комуналним таксама
извршено је усклађивање са Законом о финасирању
локалне самоуправе у погледу законских решења
која су регулисала лимите за утврђивање појединих
таксених облика и одређивање таксених обвезника
(Члан 15, 15а, 15б и 15в Закона).
Чланом 15в Закона о финансирању локалне
самоуправе(„Службени гласник РС“, бр. 62/09,
47/11 и 93/12) прописани су највиши износи локалне
комуналне таксе за држање моторних друмских и
прикључних возила, осим пољопривредних возила
и машина, која сеплаћа приликом регистрације
возила.
Председник Општинског већа
Миодраг Филиповић, с.р.
12
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/2007
и 83/2014), члана 6. став 1. тачка 2. Закона о
финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник
РС“ бр. 62/06, 47/11, 93/12 и 99/2013- усклађени дин.
изн.) и члана 13. тачка 3. Статута општине Жабари
(„Сл. гасдник општине Жабари“,бр. 7/2008, 3/2013
и 4/2014), Скупштина општине Жабари на седници
одржаној дана 19.11.2014. године, донела је
Страна 84 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ
ТАКСАМА
Члан 1.
Овом одлуком уређују се Локалне
административне таксе за списе и радње у
управним стварима, као и за друге списе и радње,
код општинских органа, у вршењу послова јавних
овлашћења из њихове стварне и месне надлежности
(у даљем текасту: таксе), као и прекршајна
одговорност службених лица.
Висина таксе за рад органа утврђује се
Тарифом, која је саставни део ове Одлуке.
Члан 2.
Обавезник таксе је подносилац захтева,
односно поднеска којим се поступак покреће,
односно врши радња прописана тарифом (даље:
обавезник).
Ако за прописану радњу постоји више
обвезника њихова обавеза је солидарна.
Ако записник замењује захтев, односно
поднесак из става 1. овог члана на који се плаћа
такса, обвезник је давалац изјаве на записник.
Члан 3.
Ако тарифом није другачије прописано,
обавеза плаћања таксе настаје:
1.
2.
3.
За поднеске – у тренутку када се
предају, а захтеве дате на записник када
се записник састави;
За решења, дозволе и друге исправе – у
тренутку подношења захтева за њихово
издавање;
За управне радње – у тренутку
подношења захтева за издавање тих
радњи.
Члан 4.
Такса се плаћа у прописаном износу, у
тренутку настанка таксене обавезе, ако овом
одлуком није другачије прописано.
Такса се плаћа у новцу, на уплатни рачун
840-742251843-73 прописаног Правилником о
условима и начину вођења рачуна за уплату јавних
пригхода и распореду средстава са тих рачуна
(„Службени гласник Републике Србије“, број
104/2011.....117/2014).
Обавезник је дужан да приликом подношења
поднеска или захтева за поступање, органу управе
приложи доказ да је платио прописану таксу.
19.11.2014.
Члан 5.
Ако обвезник поднесе поднесак или захтев
за који није платио таксу, или за који није платио
таксу у прописаном износу, орган општинске
управе ће од обвезника захтевати да исту таксу
плати у року од 10 (десет) дана од дана подношења
поднеска или захтева, уз упозорење на попследице
неплаћања таксе, о чему ће на поднетом захтеву,
односно поднеску, сачинити забелешку.
Ако обвезник поднесак или захтев достави
поштом, одговорно лице општинског органа
надлежног за одлучивање о поднеску или захтеву,
позваће обвезника писменом опоменом, да у року
од 8 (осам) дана од дана пријема опомене плати
дуговану таксу, као и таксу за опомену и упозорити
га на последице неплаћања таксе.
Ако обвезник плати таксу у року из става 1.
и 2. овог члана, сматра се да је поднесак или захтев
уредан. Ако обвезник не плати таксу, накнаду у року
из става 1. и 2. овог члана, неће му се доставити
захтевано решење или друга исправа, нити извршити
захтевана радња, све док не поднесе доказ да је
платио прописану таксу, како за поступање органа,
тако и за опомену.
Члан 6.
Ослобађају се плаћања таксе:
1. државни органи,
2. органи територијалне аутономије и
локалне самоуправе и организације
социјалног осигурања и
3. организације регистроване за обављање
друштвене заштите деце и омладине и
социјалне заштите.
Члан 7.
Такса се не плаћа за:
1. списе и радње у поступцима који се
воде по службеној дужности,
2. списе и радње у поступку за повраћај
више наплаћених или погрешно
наплаћених јавних прихода,
3. списе и радње у поступку за исправљање
грешака у решењима, другим исправама
и службеним евиденцијама,
4. пријаве за упис у матичне књиге,
5. све врсте пријава и прилога уз њих
за утврђивање јавних прихода, списе
и радње у поступку за утврђивање
смањења катастарског прихода због
елемњентарних непогода и других
ванредних догађаја, као и за списе
и радње за остваривање законом
19.11.2014.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
признатих олакшица и ослобађања
код плаћања пореза и других јавних
прихода,
списе и радње за остваривање права
из социјалног осигурања, социјалне
заштите, борачко-инвалидске заштите
и заштите цивилних инвалида рата,
списе и радње у вези са школовањем
ученика и студената,
списе
и
радње
у
вези
са
сахрањивањем,
поднеске упућене органима за преставке
и притужбе,
поднеске јавном тужилаштву,
списе и радње у поступку за заснивање
радног односа и остваривање права по
том основу,
списе и радње у поступку остваривања
права на пензију, и
друге списе и радње утврђене законом.
Члан 8.
У исправи која се издаје без плаћања таксе
мора се назначити у коју се сврху иста издаје и на
основу ког прописа се такса не плаћа.
Исправа из става 1. овог члана може се
употребити у друге сврхе само уколико се за
исту плати одговарајућа такса, ако је за те сврхе
прописана обавеза плаћања таксе.
Члан 9.
Лакшом повредом радних обавеза и
дужности сматраће се ако службено лице у органу
из члана 1. ове одлуке:
изда решење, поднесак или документ
или изврши управну радњу, без доказа
о наплати таксе, у складу са овом
одлуком.
у решењу или другој исправи за
коју је такса плаћена, не означи да је
такса плаћена, износ плаћене таксе
и тарифни број по коме је такса
плаћена,
у решењу или другој исправи који се
издају без плаћене таксе, не наведе
сврху издавања и основ за ослобађање
од плаћања таксе.
Члан 10.
Обвезник који је платио таксу коју није био
дужан да плати или је таксу платио у већем износу,
има право на повраћај таксе. Поступак за повраћај
таксе покреће се на захтев обвезника.
Број 6 - Страна 85
Решење о повраћају таксе доноси орган
надлежан за послове јавних прихода уз примену
прописа о повраћају вишка или погрешно, односно
неправилно уплаћених пореза.
Члан 11.
Право на повраћај таксе застарева протеком
2 (две) године, по истеку године у којој је такса
неправилно или погрешно наплаћена, односно
наплаћена у већем износу.
Члан 12.
Такса се не може наплатити ако Тарифом
није прописана, нити се може наплатити у износу
већем или мањем од прописаног.
Члан 13.
У погледу поступка за утврђивање,
наплату и контролу таксе, примењују се Закон
о административним таксама, Закон о пореском
поступку и пореској администрацији, Закон о
општем управном поступку и Закон о финансирању
локалне самоуправе.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Жабари“, а примењиваће се од 01.01.2015. године.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о локалним административним
таксама број:020-155/13-01 од 16.12.2013.године,
(„Службени гласник општине Жабари“, бр.
6/2013).
ТАРИФА
Тарифни број 1.
За захтев, молбу, предлог, пријаву и
други поднесак, ако овом Одлуком
није другачије прописана .. 195,00 дин.
Накнада по овом тарифном броју не плаћа
се за накнадне поднеске којима странка захтева
брже поступање по раније поднетом и наплаћеном
захтеву.
1.
Тарифни број 2.
1. За решења за која није утврђена посебна
накнада .................................390,00 дин.
2. За уверење о плаћеним јавним
приходима, без обзира на намену .......
...............................................445,00 дин.
Ако се издаје једно решење по захтеву
више лица, накнаду по овом тарифном броју плаћа
свако лице коме се уручује решење.
Страна 86 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
За сваки други и следећи примерак решења,
или исправке документа, плаћа се такса као за
препис, која не може бити већа од таксе за први
примерак.
1.
2.
Тарифни број 3.
За жалбу против решења које доноси
Општинска управа, ако овом Одлуком
није другачије прописано ...390,00 дин.
За опомену због захтева или поднеска
на који није плаћена такса или није
плаћена такса у одговарајућем износу
...............................................195,00 дин.
Тарифни број 4.
За списе и радње из имовинско – правне
области плаћа се такса:
1. Решења о додели земљишта на
привремено коришћење..... 695,00 дин.
2. Решења о додели земљишта на трајно
коришћење ....................... 1.525,00 дин.
3. Решење о праву прече градње ...............
........................................... 1.525,00 дин.
4. Издавање водопривредних услова .........
........................................... 2.155,00 дин.
5. Издавање водопривредне сагласности
............................................3.205,00 дин.
6. Издавање решења за промену намене
пољопривредног земљишта .................
............................................1.525,00 дин.
7. Издавање уверења о обављању пољопривредне делатности ........190,00 дин.
Тарифни број 5.
1. Издавање решења о одобрењу за
постављање летњих башти и рекламних
паноа....................….............695,00 дин.
2. за решење о одобрењу постављања
тезги, витрина, покретних апарата и
објеката за забаву (циркус, луна парк и
др.)........................................ 695,00 дин.
За издавање решења из става 1. и 2. овог
тарифног броја надлежно је Одељење за привреду,
урбанизам и друштвене делатности.
3. Издавање решења за продужење радног
времена угоститељских објеката ...........
...............................................695,00 дин.
За издавање решења из става 3. овог
тарифног броја надлежна је Одељења за привреду,
урбанизам и друштвене делатности.
Број:020-75/2014-01
у Жабарима, дана 19.11. 2014. године
19.11.2014.
ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ
Беговић Саша, с.р.
13
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи(„Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14),
члана 6. став1. Тачка 7. Закона о финансирању
локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр.62/06,
47/11,93/12 и 99/3013 - усклађени дин. изн.) и члана
13. тачка 3. Статута општине Жабари („Сл. Гласник
општине Жабари“, бр. 7/2008, 3/2013 и 4/2014),
Скупштина општине Жабари на седници одржаној
дана 19.11.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ЗА РАД ОРГАНА УПРАВЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се накнада за рад
Општинског органа управе за списе и радње у
управним стварима, као и за друге списе и радње
код општинских органа, у вршењу послова јавних
овлашћења из њихове стварне и месне надлежности
(у даљем тексту: Накнада), као и прекршајна
одговорност службених лица.
Висина накнаде за рад органа утврђује се
Тарифом, која је саставни део ове Одлуке.
Члан 2.
Обвезник накнаде за рад је подносилац
захтева, односно поднеска којим се поступак
покреће, односно врши радња прописана тарифом
(даље: обвезник).
Ако за прописану радњу постоји више
обвезника њихова обавеза је солидарна.
Aко записник замењује захтев, односно
поднесак из става 1. овог члана на који се плаћа
накнада, обвезник је давалац изјаве на записник.
Члан 3.
Ако тарифом није другачије прописано,
обавеза плаћања накнаде настаје:
1. за поднеске – у тренутку када се предају,
а за захтеве дате на записник када се
записник састави;
2. за решења, дозволе и друге исправе – у
тренутку подношења захтева за њихово
издавање;
3. за управне радње – у тренутку
подношења захтева за извршење тих
радњи.
19.11.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
Члан 4.
Накнада се плаћа у прописаном износу,
у тренутку настанка таксене обавезе, ако овом
одлуком није другачије прописано.
Накнада се плаћа у новцу, на уплатни рачун
840-742351843-94 Приходи које својом делатношћу
остваре органи и организације општине, прописаног
Правилником о условима и начину вођења рачуна
за уплату јавних прихода и распореду средстава са
тих рачуна („Службени гласник Републике Србије“,
број: 104/2011.........117/2014).
Обвезник је дужан да приликом подношења
поднеска или захтева за поступање, органу управе
приложи доказ да је платио прописану накнаду.
Члан 5.
Ако обвезник поднесе поднесак или захтев
за који није платио накнаду, или за који није платио
накнаду у прописаном износу, орган општинске
управе ће од обвезника захтевати да исту накнаду
плати у року од 10 (десет) дана од дана подношења
поднеска или захтева, уз упозорење на последице
неплаћања накнаде, о чему ће о поднетом захтеву,
односно поднеску, сачинити забелешку.
Ако обвезник поднесак или захтев
достави поштом, одговорно лице општинског
органа надлежног за одлучивање о поднеску или
захтеву, позваће обвезника писменом опоменом, да
у року од 8 (осам) дана од дана пријема опомене
плати дуговану накнаду, као и накнаду за опомену
и упозорити га на последице неплаћања накнаде.
Ако обвезник плати накнаду у року из
става 1. и 2. овог члана, сматра се да је поднесак
или захтев уредан.
Ако обвезник не плати накнаду у року
из става 1. и 2. овог члана, неће му се доставити
захтевано решење или друга исправа, нити
извршити захтевана радња, све док не поднесе доказ
да је платио прописану накнаду, како за поступање
органа, тако и за опомену.
Члан 6.
Ослобађају се плаћања накнаде:
1. државни органи,
2. органи територијалне аутономије,
локалне самоуправе и организације
социјалног осигурања, и
3. организације регистроване за обављање
друштвене заштите деце и омладине и
социјалне заштите.
Члан 7.
Накнада се не плаћа за:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Број 6 - Страна 87
списе и радње у поступцима који се
воде по службеној дужности,
списе и радње у поступку за повраћај
више наплаћених или погрешно
наплаћених јавних прихода,
списе и радње у поступку за исправљање
грешака у решењима, другим исправама
и службеним евиденцијама,
пријаве за упис у матичне књиге,
све врсте пријава и прилога уз њих
за утврђивање јавних прихода, списе
и радње у поступку за утврђивање
смањења катастарског прихода због
елементарних непогода и других
ванредних догађаја, као и за списе
и радње за остваривање законом
признатих олакшица и ослобађања код
плаћања код пореза и других јавних
прихода,
списе и радње за остваривање права
из социјалног осигурања, социјалне
заштите, борачко-инвалидске заштите
и заштите цивилних инвалида рата,
списе и радње у вези са школовањем
ученика и студената,
списе
и
радње
у
вези
са
сахрањивањем,
поднеске
упућене
органима
за
представке и притужбе,
поднеске јавном тужилаштву,
списе и радње у поступку за заснивање
радног односа и остваривање права по
том основу,
списе и радње у поступку остваривања
права на пензију, и
друге списе и радње утврђене законом.
Члан 8.
У исправи која се издаје без плаћања таксе
мора се назначити у коју се сврху иста издаје и на
основу ког прописа се такса не плаћа.
Исправа из става 1. овог члана може се
употребити у друге сврхе само уколико се за исту
плати одговарајућа накнада, ако је за те сврхе
прописана обавеза плаћања накнаде.
Члан 9.
Лакшом повредом радних обавеза и
дужности сматра се ако службено лице у органу из
члана 1. ове одлуке:
- изда решење, поднесак или докуменат,
или изврши управну радњу, без доказа
Страна 88 - Број 6
-
-
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
о наплати накнаде, у складу са овом
одлуком,
у решењу или другој исправи за коју
је накнада плаћена, не означи да
је накнада плаћена, износ плаћене
накнаде и тарифни број по коме је
накнада плаћена,
у решењу или другој исправи које се
издају без плаћања накнаде, не наведе
сврху издавања и основ за ослобађање
од плаћања накнаде.
Члан 10.
Обвезник који је платио накнаду коју није
био дужан да плати , или је накнаду платио у већем
износу, има право на повраћај таксе. Поступак за
повраћај накнаде покреће се на захтев обвезника.
Решење о повраћају накнаде доноси орган
надлежан за послове јавних прихода уз примену
прописа о повраћају вишка или погрешно, односно
неправилно уплаћених пореза.
Члан 11.
Право на повраћај накнаде застарева
протоком 2 (две) године, по истеку године у којој
је накнада неправилно или погрешно наплаћена,
односно наплаћена у већем износу.
Члан 12.
Накнада не може се платити ако Тарифом
није прописана, нити се може наплатити у износу
већем или мањем од прописаног.
Члан 13.
У погледу поступка за утврђивање,
наплату и контролу накнада, примењује се Закон
о административним таксама, Закон о пореском
поступку и пореској администрацији, Закон о
општем управном поступку и Закон о финансирању
локалне самоуправе.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Жабари“, а примењиваће се од 01.01.2015. године.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о накнади за рад органа управе број:
020-156/13-01од 16.12.2013. године, („Службени
гласник општине Жабари“, бр. 6/2013)
ТАРИФА
Тарифни број 1.
19.11.2014.
За захтев, молбу, предлог, пријаву и
други поднесак, ако овом Одлуком није другачије
прописана .................................................195,00 дин.
Накнада по овом тарифном броју не плаћа
се за накнадне поднеске којима странка захтева
брже поступање по раније поднетом и наплаћеном
захтеву.
Тарифни број 2.
За списе и радње из области личних стања
грађана плаћа се накнада:
1. Закључење брака:
- у радном времену Општинске управе
у службеним просторијама..................
........................................ 1.905,00 дин.
- после радног времена у службеним
просторијама ..................3.200,00 дин.
- у службеним просторијама у нерадне
дане (субота, недеља, државни
празник) ..........................5.145,00 дин.
- ван службених просторија (излазак
службеног лица)...........12.705,00 дин.
2. За решење о промени личног имена......
......................................... 12.705,00 дин.
3. За решење о накнадном упису у књигу
рођених и умрлих................890,00 дин.
4. За решење о враћању девојачког
презимена ............................890,00 дин.
5. За издавање извода из МК венчаних,
рођених и умрлих................290,00 дин.
6. За издавање извода из МК венчаних,
рођених и умрлих по међународним ко
нвенцијама........................1.910,00 дин.
7. Доношење решења у управном поступку
о исправкама у матичним књигама и
књигама држављана по захтеву странке
............................................3.520,00 дин
8. За образац извода из МК рођених,
венчаних, и умрлих...............51,00 дин.
(када је ослобођено таксе)
9. Исправке које се врше по службеној
дужности су ослобођене плаћања
накнади.
Тарифни број 3.
За списе и радње из области општих
послова плаћа се накнада:
1. Уверења.................................265,00 дин.
2. Овера аутетичности рукописа или овера
преписа, фотокопија и изјаве у једном
примерку...............................315,00 дин.
сваки следећи .................65,00 дин.
19.11.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
3.
Овера пуномоћја и овлашћења...............
...............................................390,00 дин.
4. Овера преписа и рукописа ван
службених просторија у једном приме
рку..........................................695,00 дин.
сваки следећи................130,00 дин.
5. Издавање потврда о животу, имовном
стању и издржавању која се користе у
иностранству ................... 2.100,00 дин.
уколико се потврда вади два
пута годишње, накнада за другу
потврду, уз обавезан доказ да је
прва извађена (фотокопија исте) је
.....................................1.050,00 дин.
6. Увид у документацију која се налази у
архиви ..................................390,00 дин.
7. За оверу и раскид уговора о делу...........
.............................................. 630,00 дин.
8. За издавање радне књижице...................
...............................................315,00 дин.
9. За уношење промена у радну књижицу
...............................................175,00 дин.
10. Накнада за обављање делатности
ван просторија за време државних
и верских празника и других јавних
манифестација ..................2.165,00 дин.
11. Фотокопирање урбанистичких, односно
регулационих планова и документације
по комаду:
формат А4.......................35,00 дин.
формат А3.......................85,00 дин.
Тарифни број 4.
За списе и радње из области урбанизма и
грађевинатрства плаћа се накнада:
1. Издавање решења о утицају објекта и
делатности на животну средину ............
........................................... 6.405,00 дин.
2. За издавање информација о локацији у
смислу члана 53. Закона о планирању и
изградњи:
За комуналне објекте.......................
.................................... 1.525,00 дин.
За помоћне објекте, гараже и
слично ......................... 770,00 дин.
3. За издавањеб локацијске дозволе у
смислу члана 54. Закона о планирању и
изградњи:
3.1. За производне објекте, комуналне
инфраструктуре и пословне објекте и сл.
по метру дужном за објекте комуналне
инфраструктурне објекте (водовод,
канализација,
телекомуникациони
Број 6 - Страна 89
објекти, гасне инсталације и сл.) ........
.................................................70,00 дин.
површине до 100 метара квадратних
.....................................3.500,00 дин.
површине преко 100 метара
квадратних ................4.850,00 дин.
3.2. За стамбене, економске и сл. објекте:
површине до 100 метара квадратних................................ 800,00 дин.
површине преко 100 метара
квадратних ............... 1.720,00 дин.
4. За грађевинску дозволу у смислу члана
135. Закона о планирању и изградњи:
4.1. за производне објекте, комуналне
инфраструктуре и пословне објекте и сл..
по метру дужном за објекте комуналне
инфраструктурне објекте (водовод,
канализација,
телекомуникациони
објекти гасне инсталације и сл.)...........
................................................ 40,00 дин.
површине до 100 метара квадратних..............................2.100,00 дин.
површине преко 100 метара
квадратних ............... 3.500,00 дин.
4.2. за стамбене, економске и сл. објекте:
површине до 100 метара квадратних............................. 1.030,00 дин.
повржине преко 100 метара квадрaтних............................. 2.100,00 дин.
5. Одобрење извођења радова за које
се не издаје грађевинска дозвола за
комуналне објекте............ 4.450,00 дин.
за помоћне објекте, гараже и сл......
.................................... 1.030,00 дин.
6. Пријава почетка грађења објекта у
смислу члана 148. Закона о планирању
и изградњи за производне објекте,
комуналне и пословне објекте и сл......
........................................... 2.100,00 дин.
за стамбене, економске и сл.
објекте ..................... 1.155,00 дин.
7. За издавање решења којим се одобрава
употреба објекта плаћа се накнада
од 0,3% од предрачунске вредности
објекта.
НАПОМЕНА: Предрачунска вредност
објекта по пројекту увећава се за вредност њеног
утврђивања (датум овере) до дана за подношење
захтева за решење применом индекса раста цена на
мало.
- Издавање разних потврда у вези изградње
објекта ...................................................... 770,00 дин.
Страна 90 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
Број: 434- /14-01
у Жабарима, дана 2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Жабари“.
Број:020-77/14-01
Датум: 19.11.2014.год.
Жабари
ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ
Беговић Саша, с.р.
14
На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007) и члана 13. став 1. тачка 1. а у вези члана
63.став 1. Статута општине Жабари („Службени
гласник општине Жабари“, број 7/2008, 3/2013 и
4/2014), а на предлог Општинског већа општине
Жабари, Скупштина општине Жабари на седници
одржаној дана 19.11. 2014. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА
ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
I
Приступа се промени Статута општине
Жабари („Службени гласник општине Жабари“,
број 7/2008, 3/2013 и 4/2014).
II
Промена Статута општине Жабари
извршиће се ради усаглашавања са одредбама
Закона о правобранилаштву („Службени гласник
РС“, број 55/2014), конкретно члана 11. Статута.
III
Комисија за израду нацрта одлуке о
промени Статута општине Жабари у саставу:
1. Љубордаг Чолић, дипл.правник председник,
2. Бојан Петровић, дипл. правник-члан,
3. Небојша Марковић, правник-члан,
4. Небојша Миловановић, дипл. правникчлан,
5. Слободанка Мисић, дипл. правник
–члан.
ће сачинити нацрт одлуке о промени Статута
општине Жабари у року од 10 дана од дана ступања
на снагу ове одлуке.
Након припреме нацрта одлуке о промени
Статута општине Жабари за исти се спроводи јавна
расправа, а потом Општинско веће усваја предлог
који се прослеђује Скупштини на разматрање и
усвајање.
19.11.2014.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ
Саша Беговић, с.р.
15
На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи(
„Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014др.закон), члана 13. став 1. тачка 9. Статута општине
Жабари („Службени гласник општине Жабари“
број 7/2008, 3/2013 и 4/2014) и захтева овлашћеног
предлагача бр.112-65/14-01 од 01.10.2014.године,
Скупштина општине Жабари на седници одржаној
дана 19.11. 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата једном члану Школског
одбора Основне школе „Херој Роса
Трифуновић“ Александровац који је именован
испред Савета родитеља
I
Члану Школског одбора Основне школе
„Херој Роса Трифуновић“ Александровац који је
именован решењем СО Жабари број 020-44/14-01
од 11.06.2014. године, из реда родитеља:
-Пајкић Дејану из Влашког Дола, престаје
дужност члана у Школском одбору због престанка
основа на основу кога је именован.
II
Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Жабари“.
Број:020-78/14-01
Датум: 19.11.2014.год.
Жабари
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
19.11.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
Председник СО Жабари
Саша Беговић, с.р.
16
На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (
„Службени гласник РС“ број 129/2007, и 83/2014др.закон), члана 13. став 1. тачка 9. Статута општине
Жабари („Службени гласник општине Жабари“
број 7/2008, 3/2013 и 4/2014) и захтева овлашћеног
предлагача бр.112-65/14-01 од 01.10.2014.године,
Скупштина општине Жабари на седници одржаној
дана 19.11. 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Јавног
комуналног предузећа “Комуналац“ Жабари
I
Даје се сагласност на Статут Јавног
комуналног предузећа “Комуналац“ Жабари, који
је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
“Комуналац“ Жабари, донео на седници одржаној
дана 19.11.2014. године.
II
Ово решење објавити
гласнику општине Жабари“.
II
Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Жабари“.
у
„Службеном
Број:020-80/14-01
Датум: 19.11.2014.год.
Жабари
РЕШЕЊЕ
о именовању два члана Школског одбора
Основне школе „Херој Роса Трифуновић“
Александровац испред Савета родитеља
I
Именују се за чланове Школског одбора
Основне школе „Херој Роса Трифуновић“
Александровац, до истека мандата члановима
именованим решењем СО Жабари бр. 20-44/14-01
од 11.06.2014. године:
- испред Савета родитеља:
1. Ненадовић Срећко из Влашког Дола;
2. Станковић Марко из Полатне.
Број 6 - Страна 91
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
Председник СО Жабари
Саша Беговић, с.р.
18
На основу члана 18. став 1. тачка 8. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
број 119/12, 116/2013-аутентично тумачење и
44/2014-др.закон), члана 41. став 1. тачка 8.
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Жабари, Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа “Комуналац” Жабари на
седници од 19.11.2014.године донео је
Број:020-79/14-01
Датум: 19.11.2014.год.
Жабари
СТАТУТ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ“ ЖАБАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Председник СО Жабари
Саша Беговић, с.р.
17
На основу члана 13. став 1. тачка 9. Статута
општине Жабари („Службени гласник општине
Жабари“, бр.7/2008, 3/2013 и 4/2014), Скупштина
општине Жабари, на седници одржаној дана
19.11.2014. године, донела је
Члан 1
Јавно комунално предузеће „Комуналац“
Жабари (у даљем тексту: Јавно предузеће)
основано је и послује на неодређено време, ради:
1. обезбеђивања
трајног
обављања
делатности од општег интереса и уредног
задовољавања
потреба
корисника
комуналних услуга,
2. развоја
и
унапређења
обављања
делатности од општег интереса,
3. стицања добити,
Страна 92 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
4. остваривања другог законом утврђеног
интереса.
Члан 2.
Јавно предузеће се оснива тако да
комуналне делатности обавља на начин којим
се обезбеђује задовољавање потреба корисника
комуналних услуга на подручју општине Жабари
и да се исте врше на начин којим се обезбеђује
техничко-технолошко и економско јединство
комуналног система, стабилност пословања, развој
и усклађеност сопственог развоја са укупним
привредним развојем, заштита и унапређење добара
од општег интереса и животне средине, уредно
и квалитетно задовољавање потреба корисника
комуналних услуга, самосталност у оквиру система
и функционална повезаност са другим системима.
Члан 3.
Права и обавезе Оснивача према Јавном
предузећу утврђена су Одлуком о оснивању Јавног
предузећа и овим Статутом.
Члан 4.
Овај Статут садржи следеће одредбе:
- податке о оснивачу,
- фирми, седишту, печату и штамбиљу,
- одговорности за обавезе,
- заступању и представљању,
- планирању рада и развоја,
- унутрашњој организацији и делатности
Јавног предузећа,
- средствима Јавног предузећа и начину
распоређивања добити,
- саставу, избору, опозиву, органа Јавног
предузећа,
- пословној тајни,
- статусној промени и промени облика
предузећа,
- заштити и унапређењу животне средине,
- обезбеђењу општег интереса,
- општи акти предузећа,
- јавности у раду,
- другим питањима која су од значаја за
несметано обављање делатности за коју
се оснива јавно предузеће.
2. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 5.
Оснивач Јавног комуналног
‘’Комуналац“ Жабари је:
предузећа
19.11.2014.
Општина Жабари, улица Кнеза Милоша
број 103, матични број 07162456.
Права оснивача остварује Скупштина
општине Жабари.
3. ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И
ШТАМБИЉ
Члан 6.
Јавно предузеће послује под следећим
пословним именом:
Јавно комунално предузеће “Комуналац”
Жабари.
Скраћено пословно име је ЈКП “Комуналац”
Жабари.
О промени пословног имена одлучује
Надзорни одбор Јавног предузећа, уз сагласност
оснивача.
Члан 7.
Седиште Јавног предузећа је у Жабарима,
улица Кнеза Милоша број 103.
О промени седишта Јавног комуналног
предузећа “Комуналац’’ Жабари одлучује Надзорни
одбор, уз сагласност оснивача.
Члан 8.
Јавно предузеће има свој печат и штамбиљ са
исписаним текстом на српском језику и ћириличним
писмом.
Печат Јавног предузећа је округлог облика
пречника 35 мм и садржи кружно уписан текст
Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Жабари.
Штамбиљ Јавног предузећа је правоугаоног
облика, димензије 50 мм x 25 мм и садржи
водоравно уписан текст: Јавно комунално предузеће
„Комуналац“ Жабари, и место за датум и број.
Члан 9.
Одлуку о промени пословног имена,
седишта, заштитног знака, печата и штамбиља
доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз
сагласност Оснивача.
4. ОДГОВОРНОСТИ ЗА ОБАВЕЗЕ
Члан 10.
Јавно предузеће је правно лице које обавља
делатност од општег интереса.
Јавно предузеће може поред делатности
за чије је обављање основано да обавља и друге
делатности уз сагласност оснивача.
19.11.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
Члан 11.
Јавно предузеће у правном промету са
трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје
име и за свој рачун, и одговара за обавезе целокупном
својом имовином (потпуна одговорност).
Организационе јединице Јавног предузећа
немају овлашћења у правном промету.
5. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Члан 12.
Јавно предузеће заступа и представља
директор.
Директор предузећа је овлашћен да у
оквиру делатности предузећа, предузеће заступа,
представља, закључи уговоре и да врши све правне
радње неограничено.
Члан 13.
Директор, као заступник Јавног предузећа
може дати другом лицу писмено пуномоћје за
закључивање одређених врста уговора, као и за
преузимање других правних радњи.
Директор Јавног предузећа може генералним
и специјалним пуномоћјем пренети појединачна
овлашћења за заступање на друге запослене или на
лица изван Јавног предузећа.
У случају одсутности директора или његове
спречености Јавно предузеће заступа и представља
запослени кога директор, уз сагласност Надзорног
одбора, унапред за то овласти.
Јавно предузеће потписује директор, а у
случају његове одсустности или спречености, лице
из предходног става овог члана.
6. ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА
Члан 14.
Основе пословне политике утврђује
Надзорни одбор јавног предузећа, које се заснивају
на годишњем, средњорочном и дугорочном
планирању рада и развоја.
На планове рада и развоја из предходног
става сагласност даје оснивач.
Члан 15.
Унапређење рада и развоја Јавног
предузећа заснива се на годишњем, средњорочном
и дугорочном плану рада и развоја.
Плановима и програмом рада из става
1.овог Статута, утврђују се пословна политика и
развој, одређују се непосредни задаци и утврђују
средства и мере за њихово извршавање.
Број 6 - Страна 93
Планови и програми рада Јавног предузећа
морају се заснивати на законима којима се уређују
одређени односи у делатностима којима се бави.
Основе пословне политике утврђује
Надзорни одбор, које се заснивају на годишњем,
средњорочном и дугорочном планирању рада и
развоја.
На планове рада и развоја из овог члана
сагласност даје Скупштина општине Жабари.
Члан 16.
Уколико по годишњем обрачуну предузеће
искаже губитак, Надзорни одбор у складу са
важећим прописима доноси одлуку о покрићу
губитка.
Члан 17.
Јавно предузеће кроз остваривања плана
дужно је да:
- осигура трајно, несметано и редовно
обављање делатности,
- гарантује квалитет услуга,
- утврђује организацију и начин рада
у циљу максималног задовољавања
потреба потрошача тј. корисника
услуга,
- сарађује са другим заинтересованим
субјектима, ради ефикаснијег обављања
делатности и успешнијег извршавања
обавеза према потрошачима односно
корисницима услуга.
Члан 18.
Јавно предузеће поднеће планове и програме
на давање сагласности Скупштини општине за који
је то Законом прописано или на захтев Скупштине
општине у складу са Законом.
Ако у току примене плана и програма
на који је Скупштина општине дала сагласност,
наступе околности које онемогућавају њихово
извршење, директор Јавног предузећа ће поднети
извештај о узроцима који онемогућавају извршење
у предвиђеном обиму, односно вредности и
предложиће промене који одговарају ново насталим
околностима о чему ће известити Скупштину
општине.
7. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И
ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 19.
Организација рада и пословања Јавног
предузећа заснива се на рационалној подели рада,
Страна 94 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
како у погледу организационих јединица, тако и
послова и радних задатака које обављају поједини
радници.
Члан 20.
Предузеће организовано као јединствена
целина, а своју делатност обавља на начин да се
обезбеде услови прописани Законом о комуналним
делатностима, другим законима и подзаконским
актима и то преко организационих јединица.
Члан 21.
Унутрашња организација и ситематизација
послова и радних задатака у Јавном предузећу
ближе се утврђује општим актом.
Члан 22.
Претежна делатност Јавног предузећа је:
- 36.00 Сакупљање, пречишћавање и
дистрибуција воде.
Поред претежне делатности Јавно предузеће
обавља и следеће делатности:
-
37.00 Уклањање отпадних вода
38.32 Поновна употреба разврстаних
материјала
- 39.00 Санација, рекултивација и друге
услуге у области управљања отпадом
- 42.21 Изградња цевовода
- 42.91
Изградња
хидротехничких
објеката
- 43.22
Постављање
водоводних,
канализационих,
грејних
и
климатизационих система
- 70.10
Управљање
економским
субјектом
- 70.22 Консултантске активности у вези
с пословањем и осталим управљањем
- 71.12 Инжењерске делатности и
техничко саветовање
- 71.20 Техничко испитивање и анализе
- 46.76 Трговина на велико и мало осталим
полупроизводима;
- 46.77 Трговина на велико отпацима и
остацима
- 49.41 Друмски превоз терета
- 52.10 Складиштење.
Јавно предузеће може без уписа у регистар
да врши и друге делатности које служе обављању
претежне делатности, уколико за те делатности
испуњава услове предвиђене законом.
О промени делатности, као и о обављању
других делатности које служе обављању претежне
19.11.2014.
делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност
оснивача, у складу са законом.
Јавно предузеће може да оснује зависно
друштво капитала за обављање делатности из
овог члана, у складу са Законом о привредним
друштвима.
Јавно предузеће према зависном друштву
капитала из претходног става овог члана, има права,
обавезе и одговорности које има општина Жабари,
као оснивач према Јавном предузећу.
На одлуку о оснивању зависног друштва
капитала сагласност даје Скупштина општине
Жабари.
8. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И
НАЧИН РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ
Члан 23.
Основни капитал Јавног предузећа утврђен
је Одлуком о оснивању.
Члан 24.
Имовину Јавног предузећа чине право
својине на покретним и непокретним стварима,
новчаним средствима и хартијама од вредности и
друга имовинска права која су пренета у својину
Јавног предузећа, укључујући и право коришћења
на стварима у јавној својини општине Жабари.
Јавно предузеће може користити средства
у јавној и другим облицима својине, у складу са
законом и одлуком оснивача.
Члан 25.
Капитал у Јавном предузећу подељен на
уделе уписује се у регистар.
Члан 26.
О повећању или смањењу основног капитала
Јавног предузећа одлучује Скупштина општине
Жабари, као оснивач у складу са законом.
Располагање (отуђење и прибављање)
стварима у јавној својини које нису пренете у
капитал јавног предузећа, врши се под условима,
на начин и по поступку прописаним законом којим
се уређује јавна својина.
Члан 27.
Јавно предузеће, у обављању својих
делатности, стиче и прибавља средства из следећих
извора:
– продајом производа и услуга,
– из кредита,
– из донација и поклона,
19.11.2014.
–
–
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
из буџета општине Жабари и буџета
Републике Србије и
из осталих извора, у складу са
законом.
Расподела добити и начин покрића губитка
Члан 28.
Одлуку о начину покрића губитка доноси
Надзорни одбор јавног предузећа уз сагласност
оснивача.
Члан 29.
Јавно предузеће послује по тржишним
условима, у складу са законом.
Добит се утврђује периодичним обрачуном
и годишњим рачуном у складу са законом и
Правилником о рачуноводству о утврђивању и
расподели добити коју доноси Надзорни одбор на
предлог директора.
Члан 30.
Добит Јавног предузећа, утврђена у складу
са законом, првенствено се расподељује за покриће
губитака из ранијих година, финансирање развоја
Јавног предузећа, или за друге намене, у складу са
законом, актима оснивача и Одлуком о оснивању
Јавног предузећа.
Општина као оснивач, учествује у добити
у случају позитивног финансијског пословања и у
делу добити која се оствари посебним улагањем
Општине у изградњу, проширење, реконструкцију
или модернизацију објеката, опреме и уређаја,
возног парка и осталог, првенствено на тај начин што
ће преко Надзорног одбора и директора обезбедити
коришћење тих средстава за намене које одреди.
Одлуку о расподели добити доноси
Надзорни одбор јавног предузећа уз сагласност
Скупштине општине Жабари.
Органи јавног предузећа
Члан 31.
Управљање у Јавном
организовано као једнодомо.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор
2) директор.
предузећу
9. САСТАВ, ИЗБОР, ОПОЗИВ И ДЕЛОКРУГ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
је
Број 6 - Страна 95
Члан 32.
Надзорни одбор има председника и два
члана које именује Скупштина општине Жабари, на
период од четири године, под условима, на начин и
по поступку утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора именује се из
реда запослених на предлог директора по претходно
прибављеној сагласности запосленог.
Надзорни одбор за свој рад одговара
Скупштини општине Жабари.
Члан 33.
За председника и чланове Надзорног одбора
именује се лице које испуњава следеће услове:
да је пунолетно и пословно способно;
да има стечено високо образовање
трећег или другог степена, односно
на основним студијама у трајању од
најмање четири године;
да је стручњак у једној или више
области из које је делатност од општег
интереса за чије обављање је оснивано
јавно предузеће;
најмање три године искуства на
руководећем положају;
да поседује стручност из области
финансија, права или корпоративних
управљања;
да није осуђивано на условну или
безусловну казну за кривична дела
против привреде, правног саобраћаја
или службене дужности, као и да му
није изречена мера безбедности забране
обављања претежне делатности јавног
предузећа.
Члан 34.
Мандат
председнику
и
члановима
Надзорног одбора престаје истеком периода на који
су именовани, оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора
разрешавају се пре истека периода на који су
именовани, уколико:
- надзорни одбор не достави оснивачу
на сагласност годишњи програм
пословања,
- оснивач не прихвати финансијски
извештај јавног предузећа,
- пропусте да предузму неопходне мере
пред надлежним органима у случају
постојања сумње да одговорно лице
јавног предузећа делује на штету јавног
предузећа кршењем директорских
Страна 96 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
дужности, несавесним понашањем и на
други начин.
Председник и чланови Надзорног одбора
могу се разрешити пре истека периода на који су
именовани, уколико предузеће не испуни годишњи
програм пословања или не оствари кључне
показатеље учинка.
Председник и чланови Надзорног одбора
којима је престао мандат, дужни су да врше своје
дужности до именовања новог Надзорног одбора,
односно именовање новог председника или члана
Надзорног одбора.
Члан 35.
Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и
пословне циљеве предузећа и стара се
о њиховој реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације
програма пословања;
3) доноси годишњи програм пословања,
уз сагласност оснивача;
4) надзире рад директора:
5) врши
унутрашњи
надзор
над
пословањем предузећа;
6) успоставља,
одобрава
и
прати
рачуноводство, унутрашњу контролу,
финансијске извештаје и политику
управљања ризицима;
7) утврђује
финансијске
извештаје
предузећа и доставља их оснивачу ради
давања сагласности;
8) доноси статут уз сагласност оснивача,
9) одлучује о статусним променама и
оснивању других правних субјеката, уз
сагласност оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити,
односно начину покрића губитка уз
сагласност оснивача;
11) даје
сагласност
директору
за
предузимање послова или радњи у
складу са законом, статутом и одлуком
оснивача;
12) закључује уговоре о раду на одређено
време са директором предузећа;
13) доноси план јавних набавки на предлог
директора;
14) врши друге послове у складу са
законом, статутом и прописима којима
се утврђује правни положај привредних
друштава.
Надзорни одбор не може пренети право
одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у предузећу.
19.11.2014.
Члан 36.
Председник и чланови Надзорног одбора
имају право на одговарајућу накнаду за рад у
Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана
утврђује оснивач на основу извештаја о степену
реализације програма пословања Јавног предузећа.
10. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ
ДИРЕКТОРА
Члан 37.
Директор одговара за резултате пословања
и за законитост рада Јавног предузећа.
Члан 38.
Директор у складу са законом одговара
материјално за штету нанету Јавном предузећу
доношењем и извршавањем одлука за које је
овлашћен, а са којим је нанео штету Јавнм
предузећу.
Члан 39.
Директора Јавног предузећа именује
Скупштина општине Жабари на период од четири
године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
На услове за именовање директора
предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о
раду (‘’Службени гласник РС’’, број 24/05, 61/05,
54/09, 32/2013 и 75/2014).
Учесници конкурса за именовање
директора Јавног предузеће дужни су да уз пријаву
на конкурс поднесу програм који намеравају да
остваре у циљу развоја Јавног предузећа и повећања
добити.
Директор Јавног предузећа заснива радни
однос на одређено време.
Члан 40.
Директор Јавног предузећа:
1) представља и заступа предузећа;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање предузећа;
4) одговара за законитост рада предузећа;
5) предлаже
годишњи
програм
пословања и предузима мере за његово
спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке надзорног одбора;
8) врши друге послове утврђене законом
и статутом предузећа.
19.11.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
Члан 41.
Директор има право на зараду, а може имати
право на стимулацију у случају кад предузеће
послује са позитивним пословним резултатима.
Одлука о исплати стимулације доноси се у
скаладу са Одлуком о оснивању Јавног предузећа.
Члан 42.
Мандат директора престаје истеком периода
на који је именован, оставком или разрешењем.
Члан 43.
Предлог за разрешење директора може
поднети Надзорни одбор предузећа.
Предлог за разрешење мора бити образложен
са прецизно наведеним разлозима због којих се
предлаже разрешење.
Члан 44.
Скупштина општине Жабари може
разрешити директора под условима предвиђеним
законом.
Члан 45.
Уколико против директора ступи на снагу
оптужница за кривична дела против привреде,
правног саобраћаја или службене дужности,
Скупштина општине Жабари доноси решење о
суспензији.
Суспензија траје док се поступак
правоснажно не оконча.
Члан 46.
Скупштина општине Жабари именује
вршиоца дужности директора у следећим
случајевима:
1) уколико директору престане мандат
због истека периода на који је именован,
због подношења оставке или у случају
разрешења пре истека мандата;
2) уколико буде донето решење о
суспензији директора;
3) у случају смрти или губитка пословне
способности директора.
За именовање вршиоца дужности директора
важе исти услови као и за именовање директора.
Вршилац дужности може бити именован на
период који није дужи од шест месеци.
У нарочито оправданим случајевима
Скупштина општине Жабари може донети одлуку
о именовању вршиоца дужности директора на још
један период од шест месеци.
Број 6 - Страна 97
11. ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 47.
Чланови Надзорног одбора, директор као
и запослени у Јавном предузећу обавезни су да
податке који представљају пословну тајну чувају
за време трајања њихове функције односно радног
односа, као и две године после престанка функције,
односно радног односа.
12. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРОМЕНЕ
ОБЛИКА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 48.
Одлуке о статусној промени Јавног
предузећа доноси Надзорни одбор Јавног предузећа
уз сагласност Оснивача.
О предложеној статусној промени Јавног
предузећа Надзорни одбор прибавља мишљење
запослених.
Члан 49.
Јавно предузеће може променути облик
организованости у други ако испуњава услове за
оснивање тог облика организованости утврђен
законом.
Одлуку о промени облика организованости
Јавног предузећа доноси Надзорни одбор Јавног
предузећа уз сагласност Оснивача.
13. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Члан 50.
Радници у Јавном предузећу и његови органи
дужни су да организују обављање делатности на
начин којим се осигурава безбедност у раду као и да
спровoде потребне мере заштите на раду и заштите
радне средине.
Члан 51.
Јавно предузеће је дужно да у обављању
делатности чува вредности природе и обезбеђује
потребне услове за заштиту и унапређење човекове
средине и да спречава узроке и отклања штетне
последице које угрожавају природне и радом
створене вредности човекове средине.
14. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА
Члан 52.
Ради обезбеђења општег интереса у
делатности за коју је Јавно предузеће основано,
Скупштина општине Жабари даје сагласност на:
Страна 98 - Број 6
-
-
-
-
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
Статут Јавног предузећа;
давање гаранција, авала, јемства, залога
и других средстава обезбеђења за
послове који нису из оквира делатности
од општег интереса;
располагање (прибављање и отуђење)
средствима у јавној својини која су
пренета у својину Јавног предузећа,
веће вредности, која је у непосредној
функији обављања делатности од
општег интереса
улагања капитала;
статусне промене;
акт о процени вредности капитала и
исказивању тог капитала у акцијама,
као и на програм и одлуку о својинској
трансформацији и
друге одлуке којима се уређује обављање
делатности од општег интереса у складу
са законом и Одлуком о оснивању.
15. ЈАВНОСТ У РАДУ
Члан 53.
Јавност у раду Јавног предузећа обезбеђује
се редовним обавешавањем јавности о програму
рада предузећа и реализацији програма, о
годишњим финансијским извештајима, као и о
мишљењу овлашћеног ревизора на тај извештај, о
саставу Надзорног одбора, о именима директора,
о организационој структури предузећа, као и о
начину комуникације са јавношћу.
Јавно предузеће ће информације и
обавештења из претходног става, учинити доступне
јавности и преко своје интернет странице.
16. ОПШТА АКТА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 54.
Статут је основни општи акт Јавног
предузећа. Други општи акти Јавног предузећа
морају бити у складу са овим Статутом. Овај
Статут доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз
сагласност Оснивача.
Члан 55.
Друге опште акте, правилнике и одлуке
којима се на општи начин уређују одређена питања
доноси Надзорни одбор односно директор Јавног
предузећа.
19.11.2014.
Члан 56.
Појединачни акти које доноси директор
предузећа морају бити у складу са одговарајућим
општим актима Јавног предузећа.
Члан 57.
Општи акти ступају на снагу осмог дана
по објављивању на огласним таблама Јавног
предузећа.
Члан 58.
Поступак који важи за доношење Статута и
других општих аката важи и приликом доношења
њихових измена и допуна.
Члан 59.
Општим актима Јавног предузећа уређују
се питања за која је законом и другим прописима
и овим Статутом утврђено овлашћење односно
обавеза за њихово доношење.
Члан 60.
Сви општи акти Јавног предузећа су
доступни сваком запосленом.
17. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 61.
Јавно предузеће ће своју организацију и
општа акта ускладити са одредбама овог Статута
најкасније у року од 30 дана од дана његовог
ступања на снагу.
Члан 62.
Надзорни одбор и директор Јавног предузећа
обављаће своје послове и функцију до избора
органа јавног предузећа на начин и по поступку
прописаним овим Статутом.
Члан 63.
Тумачење одредаба овог Статута даје
Надзорни одбор Јавног предузећа.
Члан 64.
Овај Статут ступа на снагу по добијању
сагласности од стране Оснивача и биће објављен на
огласним таблама Јавног предузећа.
Члан 65.
Овај Статут објавити у „Службеном
гласнику општине Жабари“.
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Др Драгољуб Благојевић, с.р.
19.11.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
19
На основу члана 42. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/2012,
116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др.закон),
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/2007 и
83/2014 ), члана 13. став 1. тачка 9. Статута општине
Жабари („Службени гласник општине Жабари“,
бр.7/2008, 3/2013 и 4/2014 ), Скупштина општине
Жабари на седници дана 19.11.2014. године донела
је следеће
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа „Комуналац“
Жабари
I
Именује се Аранђеловић Александар,
дипл. економиста из Београда за вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Жабари.
II
Мандат именованом вршиоцу дужности
директора
Јавног
комуналног
предузећа
„Комуналац“ Жабари траје до момента ступања на
дужност директора Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Жабари изабраног на основу јавног
конкурса, а најдуже шест месеци.
III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а има се објавити у „Службеном
гласнику општине Жабари“.
Број:020-81/14-01
Датум: 19.11.2014.год.
Жабари
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
Председник СО Жабари
Саша Беговић, с.р.
Број 6 - Страна 99
Страна 100 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
19.11.2014.
19.11.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
Број 6 - Страна 101
Страна 102 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
19.11.2014.
19.11.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
Број 6 - Страна 103
САДРЖАЈ
1. Решење о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Жабари ...........................................
2. Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Жабари .................................................
3. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Жабари ......................................................................................................................................
4. Одлука о трећој измени и допуни Одлуке о буџету општине Жабари за 2014. годину ...........................
5. Закључак о давању сагласности на Извештај о оствареним примањима и извршеним издацима по
финансијском плану буџета и буџетских корисника општине Жабари за период јануар-септембар
2014. године .....................................................................................................................................................
6. Одлука о стопама пореза на имовину ............................................................................................................
7. Одлука о утврђивању зона ..............................................................................................................................
8. Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде
пословне књиге ................................................................................................................................................
9. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање
пореза на имовину за 2015.годину .................................................................................................................
10. Одлука о стопи амортизације у општини Жабари, за коју се умањује вредност непокретности, осим
земљишта, која чини основицу пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге .................
11. Одлука о локалним комуналним таксама ......................................................................................................
12. Одлука о локалним административним таксама ..........................................................................................
13. Одлука о накнади за рад органа управе ........................................................................................................
14. Закључак о приступању промени Статута општине Жабари ......................................................................
15. Решење о престанку мандата једном члану Школског одбора ОШ „Херој Роса Трифуновић“
Александровац који је именован испред Савета родитеља .........................................................................
16. Решење о именовању два члана Школског одбора ОШ „Херој Роса Трифуновић“ Александровац
испред Савета родитеља .................................................................................................................................
17. Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Жабари ..............
18. Статут Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Жабари .......................................................................
19. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“
Жабари ..............................................................................................................................................................
1
1
10
11
15
61
63
65
67
70
72
83
86
90
90
91
91
91
99
Страна 104 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
19.11.2014.
Издавач: Скупштина општине Жабари, Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари.
Главни и одговорни уредник: Секретар скупштине општине Жабари, Слободанка Мисић, дипл. правник
Телефон: 012 250 130, 012 250 230, 012 250 160, 012 250 195, Факс: 012 250 232.
Редакција: Одељење за буџет и финансије и Одељење за општу управу, заједничке и инспекцијске послове.
Тираж броја 6 - 75 примерака.
Прелом: “Тец електроник” - Пожаревац
Штампа: “Тец електроник” - Пожаревац
Download

Sluzbeni glasnik Z 06 14.pdf