Kullanim Kilavuzu
Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma
katmanının devamlı olarak ölçülmesi için
TDR sensörü
VEGAFLEX 86
4 … 20 mA/HART - İki Telli
Koaksiyel ölçüm sondası
Document ID: 42284
İçindekiler
İçindekiler
1 Bubelgehakkında
1.1 Fonksiyon ......................................................................................................................... 4
1.2 Hedef grup ....................................................................................................................... 4
1.3 Kullanılan simgeler ........................................................................................................... 4
2 Kendiemniyetiniziçin
2.1 Yetkili personel ................................................................................................................. 5
2.2 Amaca uygun kullanım ..................................................................................................... 5
2.3 Yanlış kullanma uyarısı...................................................................................................... 5
2.4 Genel güvenlik uyarıları .................................................................................................... 5
2.5 CE uygunluğu ................................................................................................................... 5
2.6 NAMUR tavsiyeleri ........................................................................................................... 6
2.7 Çevre ile ilgili uyarılar ........................................................................................................ 6
3 Ürüntanımı
3.1 Yapı .................................................................................................................................. 7
3.2 Çalışma şekli .................................................................................................................... 8
3.3 Ambalaj, nakliye ve depolama ........................................................................................ 11
3.4 Aksesuarlar ve yedek parçalar ....................................................................................... 11
4 Monteedilmesi
4.1 Genel açıklamalar .......................................................................................................... 13
4.2 Montaj talimatları ............................................................................................................ 14
5 Beslemegeriliminebağlanma
5.1 Bağlantının hazırlanması ................................................................................................ 18
5.2 Bağla .............................................................................................................................. 19
5.3 Bir hücreli gövdenin bağlantı şeması .............................................................................. 20
5.4 İki hücreli gövdenin bağlantı şeması ............................................................................... 21
5.5 Bağlantı planı Ex-d-ia iki hücreli gövde ........................................................................... 23
5.6 DIS-ADAPT'lı iki hücreli gövde ....................................................................................... 25
5.7 Bağlantı planı - Model IP 66/IP 68, 1 bar......................................................................... 26
5.8 Yardımcı elektronikler ..................................................................................................... 26
5.9 Açma fazı ....................................................................................................................... 27
6 Göstergeveayarmodülüiledevreyealma
6.1 Gösterge ve ayar modülünün kullanılması ...................................................................... 28
6.2 Kumanda sistemi............................................................................................................ 29
6.3 Parametreleme - Hızlı devreye alma ............................................................................... 30
6.4 Parametreleme - Genişletilmiş kullanım.......................................................................... 33
6.5 Parametre bilgilerinin emniyete alınması ........................................................................ 52
8 Diğersistemlerledevreyealma
8.1 DD kontrol programları ................................................................................................... 60
8.2 Field Communicator 375, 475 ........................................................................................ 60
9 Tanıvehizmet
2
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
42284-TR-140616
7 PACTwareiledevreyealma
7.1 Bilgisayarı bağlayın ......................................................................................................... 53
7.2 PACTware ile parametrelendirme ................................................................................... 54
7.3 Hızlı devreye alma yoluyla çalıştırma .............................................................................. 55
7.4 Parametre bilgilerinin emniyete alınması ........................................................................ 59
İçindekiler
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
Bakım ............................................................................................................................. 61
Tanı hafızası.................................................................................................................... 61
Durum mesajları ............................................................................................................. 62
Arızaların giderilmesi ...................................................................................................... 66
Elektronik modülü değiştirin ........................................................................................... 68
Yazılım güncelleme ......................................................................................................... 69
Onarım durumunda izlenecek prosedür ......................................................................... 69
10 Sökme
10.1 Sökme prosedürü ........................................................................................................... 71
10.2 Bertaraf etmek................................................................................................................ 71
42284-TR-140616
11 Ek
11.1 Teknik özellikler .............................................................................................................. 72
11.2 Ebatlar ............................................................................................................................ 84
Exalanlariçingüvenlikaçıklamaları
Ex uygulamalarda ex özel güvenlik açıklamalarını göz önünde
bulundurun. Bunlar, kullanım kılavuzunun ayrılmaz parçasıdır ve ex
sertifikalı her cihazın ekinde bulunur.
Redaksiyon durumu: 2014-03-31
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
3
1 Bu belge hakkında
1 Bubelgehakkında
1.1 Fonksiyon
Bu kullanma kılavuzu montaj, bağlantı ve devreye alma için gerekli
bilgiler ile bakım ve arıza giderimi için önemli bilgiler içermektedir. Bu
nedenle devreye almadan önce bunları okuyun ve ürünün ayrılmaz
bir parçası olarak herkesin erişebileceği şekilde cihazın yanında
muhafaza edin.
1.2 Hedefgrup
Bu kullanma kılavuzu eğitim görmüş uzman personel için hazırlanmıştır. Bu kılavuzun içeriği uzman personelin erişimine açık olmalı ve
uygulanmalıdır.
1.3 Kullanılansimgeler
Bilgi,öneri,açıklama
Bu simge yararlı ek bilgileri içerir.
Dikkat: Bu uyarıya uyulmaması, arıza ve fonksiyon hatası sonucunu
doğurabilir.
Uyarı: Bu uyarıya uyulmaması, can kaybına ve/veya cihazda ağır
hasarlara yol açabilir.
Tehlike: Bu uyarıya uyulmaması, ciddi yaralanmalara ve/veya cihazın
tahrip olmasına yol açabilir.
•
→
1
Exuygulamalar
Bu simge, Ex uygulamalar için özel açıklamaları belirtmektedir.
Liste
Öndeki nokta bir sıraya uyulması mecbur olmayan bir listeyi belirtmektedir.
Prosedürdeizlenecekadım
Bu ok, prosedürde izlenecek olan adımı gösterir.
İşlemsırası
Öndeki sayılar sırayla izlenecek işlem adımlarını göstermektedir.
Pilinimhası
Bu simge pillerin ve akülerin imhasına ilişkin özel açıklamaları göstermektedir.
42284-TR-140616
4
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
2 Kendi emniyetiniz için
2 Kendiemniyetiniziçin
2.1 Yetkilipersonel
Bu kullanma kılavuzunda belirtilen tüm işlemler sadece eğitimli ve
tesis işleticisi tarafından yetkilendirilmiş uzman personel tarafından
yapılabilir.
Cihaz ile çalışan kişinin gerekli şahsi korunma donanımını giymesi
zorunludur.
2.2 Amacauygunkullanım
VEGAFLEX 86 sürekli seviye ölçümü yapan bir sensördür.
Kullanım alanına ilişkin detaylı bilgiler için "Ürün tanımı" bölümüne
bakın.
Cihazın işletim güvenliği sadece kullanma kılavuzunda ve muhtemel
tamamlayıcı kılavuzlarda belirtilen bilgilere ve amaca uygun kullanma
halinde mümkündür.
2.3 Yanlışkullanmauyarısı
Amaca veya öngörülen şekle uygun olmayan kullanma halinde (örn.
haznenin taşması, yanlış montaj veya ayar) bu cihaz, sistemin parçalarında hasarlar oluşması gibi kullanıma özgü tehlikelere yol açabilir.
2.4 Genelgüvenlikuyarıları
Cihaz, standart yönetmeliklere ve yönergelere uyulduğunda teknolojinin en son seviyesine uygundur. Cihaz, sadece teknik açıdan
kusursuz ve işletim güvenliği mevcut durumda işletilebilir. Kullanıcı,
cihazın arızasız bir şekilde işletiminden sorumludur.
Kullanıcı ayrıca bütün kullanma süresi boyunca gerekli iş güvenliği
önlemlerinin geçerli düzenlemelere uygun olmasını sağlamak ve yeni
kuralları göz önünde bulundurmakla yükümlüdür.
Kullanıcı, bu kullanma kılavuzunda belirtilen güvenlik açıklamalarına,
yerel kurulum standartlarına ve geçerli güvenlik kuralları ile kazadan
kaçınma kurallarına uymak zorundadır.
Kullanma kılavuzunda belirtilen işlemleri aşan müdahaleler güvenlik
ve garanti ile ilgili sebeplerden dolayı sadece imalatçı tarafından yetkilendirilmiş personel tarafından yapılabilir. Cihazın yapısını değiştirmek
veya içeriğinde değişiklik yapmak kesinlikle yasaktır.
Ayrıca, cihaza takılmış olan güvenlik işaretlerine ve açıklamalarına
uyulması gerekmektedir.
42284-TR-140616
2.5 CEuygunluğu
Bu cihaz, ilgili AT yönetmeliklerinin yasal gereksinimlerini karşılamaktadır. CE işareti ile, testin başarılı şekilde tamamlandığını teyit ederiz.
CE Uyum Beyanını internet sayfamızdaki dosya indirme bölümünden
elde edebilirsiniz.
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
5
2 Kendi emniyetiniz için
Elektromanyetikuyumluluk
Dört telli veya Ex-d-ia model cihazlar endüstriyel bir ortam için öngörülmüşlerdir. Bu cihazlarda, EN 61326-1'e göre A sınıfı bir cihazda
olduğu gibi, hattan gelen ve başka şekilde yansıyan bazı parazitlenmeler olabileceği dikkate alınmalıdır. Cihaz başka bir ortamda kullanılacaksa uygun önlemler alınarak diğer cihazlarla olan elektromanyetik
uyumluluğu temin edilmelidir.
2.6 NAMURtavsiyeleri
NAMUR, Almanya'daki proses endüstrisindeki otomasyon tekniği
çıkar birliğidir. Yayınlanan NAMUR tavsiyeleri saha enstrümantasyonunda standart olarak geçerlidir.
Cihaz aşağıda belirtilen NAMUR tavsiyelerine uygundur:
•
•
•
•
NE 21 – İşletim malzemelerinin elektromanyetik uyumluluğu
NE 43 – Ölçüm konverterlerinin arıza bilgileri için sinyal seviyesi
NE 53 – Saha cihazları ile görüntü ve kontrol komponentlerinin
uygunluğu
NE 107 – Saha cihazlarının otomatik kontrolü ve tanısı
Daha fazla bilgi için www.namur.de sayfasına gidin.
2.7 Çevreileilgiliuyarılar
Doğal yaşam ortamının korunması en önemli görevlerden biridir. Bu
nedenle, işletmelere yönelik çevre korumasını sürekli düzeltmeyi
hedefleyen bir çevre yönetim sistemini uygulamaya koyduk. Çevre
yönetim sistemi DIN EN ISO 14001 sertifikalıdır.
Bu kurallara uymamıza yardımcı olun ve bu kullanım kılavuzundaki
çevre açıklamalarına dikkat edin:
•
•
Bölüm "Ambalaj, nakliye ve depolama"
Bölüm "Atıkların imhası"
42284-TR-140616
6
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
3 Ürün tanımı
3 Ürüntanımı
Modeletiketi
3.1 Yapı
Model etiketi cihazın tanımlaması ve kullanımı için en önemli bilgileri
içermektedir:
1
2
16
15
3
14
4
5
6
7
8
9
10
13
12
11
Res. 1: Model etiketinin yapısı (Örnek)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
42284-TR-140616
Serinumarası-cihaz
arama
Cihaz tipi
Ürün kodu
Onaylar
Sağlanan elektrik ve sinyal çıkışı elektroniği
Koruma tipi
Sonda uzunluğu
Proses ve çevre sıcaklığı, proses basıncı
Madde - Islanmış parçalar
Donanım ve yazılım versiyonu
Sipariş numarası
Cihazın seri numarası
Cihaz koruma sınıfı simgesi
Cihaz belgelerine ait ID numaraları
Cihaz dokümantasyonund dikkate alınması gereken hususlar
CE işareti için bildirim yapılan yer
Ruhsat yönergeleri
Cihazın seri numarası model etiketinde bulunur. İnternet sitemizden
cihaza ait şu verilere ulaşmanız mümkündür:
•
•
•
•
•
•
Ürün kodu (HTML)
Teslimat tarihi (HTML)
Siparişe özel cihaz özellikleri (HTML)
Teslimat sırasında söz konusu olan kullanım kılavuzu ve kısa kullanım kılavuzu (PDF)
Bir elektronik değişimi için siparişe özgü sensör bilgileri (XML)
Test sertifikası (PDF) - opsiyonel
www.vega.com sayfasındaki "VEGA Tools" linkinden "Cihaz arama"
seçeneğine giriniz.
Alternatif olarak verileri akıllı telefonunuzdan alabilirsiniz:
•
Smartphone-App "VEGA Tools" araçlarınızı "Apple App Store" ya
da "Google Play Store" seçeneklerinden indirin
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
7
3 Ürün tanımı
•
•
Bukullanımkılavuzunun
geçerlilikalanı
Modeller
Cihazın üzerindeki veri matriks kodunu tarayın veya
seri numarasını manüel olarak App uygulamasına girin
Bu kullanım kılavuzu aşağıdaki cihaz modelleri için kullanılabilir:
•
•
•
1.0.0 üstü donanım
1.0.0 üstü yazılım
Sadece SIL yeterliği olmayan cihaz modelleri için
Cihaz ve elektronik modeli model etiketi üzerindeki ve elektronik
üzerindeki ürün koduyla belirlenebilir.
•
Standart elektronik: FX80H modeli .-
Teslimatkapsamı
Teslimat kapsamına şunlar dahildir:
Uygulamaalanı
VEGAFLEX 86 doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak
ölçülmesi için koaksiyel bir ölçüm sondasıdır ve 450 °C (842 °F)'e
kadar olan sıvı uygulamalarına uygundur.
Çalışmaprensibi-Dolulukölçümü
Yüksek frekanslı mikrodalga darbeleri bir çelik kablo veya bir iletkenle
sağlanır. Dolum yüzeyine vurulmasıyla mikrodalga darbeleri reflekte edilir. Çalışma süresi cihazdan ölçülür ve dolum seviyesi olarak
gösterilir.
•
•
Sensör
Dokümantasyon
– Bu kullanım kılavuzu
– Ölçüm doğruluğu testi için sertifika (opsiyonel)
– "Gösterge ve ayar modülü" kullanım kılavuzu (opsiyonel)
– Ek kılavuz "GSM/GPRS radyo modülü" (opsiyonel)
– Ek kılavuz "Gösterge ve ayar modülü için ısıtma" (opsiyonel)
– Ek kılavuz "Sürekli ölçüm yapan sensörler için bağlantı fişi"
(opsiyonel)
– Ex için özel "Güvenlik açıklamaları" (Ex modellerinde)
– Gerekmesi halinde başka belgeler
3.2 Çalışmaşekli
42284-TR-140616
8
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
3 Ürün tanımı
1
d
h
Res. 2: Seviye ölçümü
1
d
h
Sensör standart zemini (Proses bağlantısının contalı yüzeyi)
Ayırma katmanına uzaklık (HART değeri 1)
Yükseklik - Dolum seviyesi
Sondaucutayini
Hassasiyetin daha iyi olabilmesi için ölçüm sondasının sonda sonu
tayini fonksiyonu vardır. Dielektrik değeri küçük olan dolum malzemelerinde bu fonksiyon çok işe yarar. Mesela plastik granüllerden,
ambalaj köpüklerinde veya sıvılaştırılmış malzemeli haznelerde durum
böyledir.
Dielektrik değeri 1,5-3 arasında olduğunda fonksiyon gerektiğinde
açık konuma gelir. Dolum seviyesi yansıması daha fazla algılanır algılanmaz sonda sonu tayini otomatik olarak etkinleşir. Bundan sonraki
ölçüm en son hesaplanan dielektrik değeriyle yapılır.
Bu yüzden sonucun doğruluğu dielektrik değerinin stabilitesine
bağlıdır.
1,5'ten küçük bir dielektrik değerine sahipbir ortam ölçümü yapmak isterseniz sonda sonu tayini her zaman etkin konumdadır. Bu durumda
dolum malzemesine ait kesin bir dielektrik değeri vermelisiniz. Burada
sabit bir dielektrik değerinin verilmesi çok önemlidir.
42284-TR-140616
Çalışmaprensibi-Ayırma Yüksek frekanslı mikrodalga darbeleri bir çelik kablo (bir iletkenle)
katmanıölçümü
sağlanır. Dolum yüzeyine vurulmasıyla mikrodalga darbeleri kısmen
reflekte edilir. Diğer kısım üst ortamdan geçer ve ayırma katmanında
ikinci kez reflekte edilir. İki ortam katmanının çalışma süresi cihazdan
ölçülür.
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
9
3 Ürün tanımı
h2
L3
d2
L2
TS
1
d1
L1
h1
Res. 3: Ayırma katmanı ölçümü
1
d1
d2
TS
h1
h2
L1
L2
L3
Ayırmakatmanıölçümü
içinönşartlar
Sensör standart zemini (Proses bağlantısının contalı yüzeyi)
Ayırma katmanına uzaklık (HART değeri 1)
Dolum seviyesine uzaklık (HART değeri 3)
Üst ortamın kalınlığı (d1 - d2)
Yükseklik - Ayırma katmanı
Yükseklik - Dolum seviyesi
Alt ortam
Üst ortam
Gaz fazı
Üstortam(L2)
• Üst ortam iletken olmayabilir.
• Üstteki malzemenin dielektrisite değeri veya ayırma katmanına
olan gerçek uzaklık bilinmelidir (Bu verinin girilmesi gerekmektedir.). Min. dielektrik değeri: 1,6. Dielektrik değerlerinin listesini
www.vega.com internet sayfamızdan bulabilirsiniz.
• Üst ortamın terkibi kararlı olmalıdır (Ortam veya karışım oranları
değişmemelidir.).
• Üst ortam homojen olmalıdır (Ortamın altında tabakalanmalar
olmamalıdır.).
• Üst ortamın minimum kalınlığı 50 mm (1.97 in)
• Alt ortam, emülsiyon fazı veya bozuk tabakadan net bir şekilde
ayrılma maks. 50 mm (1.97 in)
• Üst yüzeyde köpük olmamasına dikkat edilmelidir
Altortam(L1)
dielektrik değeri üst ortamın dielektrik değerinden en az 10 değer
daha büyük olmalıdır (Tercihen iletken). Örnek: Üst ortamın dielektrik değeri 2, alt ortamın dielektrik değeri en az 12.
•
10
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
42284-TR-140616
Gazfazı(L3)
Hava veya karışık gaz
Gaz fazı - Uygulamaya bağlı olarak her zaman mevcut değildir (d2
= 0)
•
•
3 Ürün tanımı
Çıkışsinyali
Cihaz fabrikada her zaman "Dolum seviyesi ölçümü" ön ayarına
getirilmiştir.
Ayırma katmanı ölçümü için devreye alma sırasında istediğiniz çıkış
sinyalini seçebilirsiniz.
Ambalaj
3.3 Ambalaj,nakliyevedepolama
Cihazınız kullanılacağı yere nakliyesi için bir ambalajla korunmuştur.
Bu kapsamda, standart nakliye kazaları ISO 4180'e uygun bir kontrolle güvence altına alınmıştır.
Standart cihazlarda kartondan yapılan ambalaj çevre dostudur ve yeniden kullanılabilir. Özel modellerde ilaveten PE köpük veya PE folyo
kullanılır. Ambalaj atığını özel yeniden dönüşüm işletmeleri vasıtasıyla
imha edin.
Nakliye
Nakliye, nakliye ambalajında belirtilen açıklamalar göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Bunlara uymama, cihazın hasar görmesine
neden olabilir.
Nakliyekontrolleri
Teslim alınan malın, teslim alındığında eksiksiz olduğu ve nakliye hasarının olup olmadığı hemen kontrol edilmelidir. Tespit edilen nakliye
hasarları veya göze batmayan eksiklikler uygun şekilde ele alınmalıdır.
Depolama
Ambalajlanmış parçalar montaja kadar kapalı ve ambalaj dışına
koyulmuş kurulum ve depolama işaretleri dikkate alınarak muhafaza
edilmelidir.
Ambalajlanmış parçalar, başka türlü belirtilmemişse sadece aşağıda
belirtilen şekilde depolanmalıdır:
Depovenakliyesıcaklığı
•
•
•
•
•
•
•
PLICSCOM
Açık havada muhafaza etmeyin
Kuru ve tozsuz bir yerde muhafaza edin
Agresif ortamlara maruz bırakmayın
Güneş ışınlarından koruyun
Mekanik titreşimlerden kaçının
Depo ve nakliye sıcaklığı konusunda "Ek - Teknik özellikler - Çevre
koşulları" bölümüne bakın.
Bağıl nem % 20 … 85
3.4 Aksesuarlarveyedekparçalar
PLICSCOM gösterge ve kontrol modülü ölçüm değerinin, kumanda ve
tanının görüntülenmesini sağlar. Her zaman sensöre veya dış gösterge ve ayar birimine sokulup, sonra tekrardan çıkarılabilir.
42284-TR-140616
Daha fazla bilgiyi "PLICSCOM gösterge ve ayar modülü" kullanım
kılavuzundan (Belge-ID 27835) bulabilirsiniz.
VEGACONNECT
VEGACONNECT arayüz adaptörü, iletişim olanağına sahip cihazların,
bir bilgisayarın USB arayüzüne takılmasına olanak sağlar. Bu cihazlara parametre girmek için VEGA-DTM'li PACTware uygulama yazılımı
kullanılması gerekmektedir.
Daha fazla bilgiyi "VEGACONNECT arayüz adaptörü" (Belge-ID
32628) kullanım kılavuzundan bulabilirsiniz.
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
11
3 Ürün tanımı
VEGADIS 81
VEGADIS 81, VEGA-plics® sensörleri için bir dış gösterge ve ayar
birimidir.
İki hücreli sensörlerde VEGADIS 81 için "DISADAPT" arayüz adaptörü
de gerekmektedir.
Daha fazla bilgiyi "VEGADIS 81" kullanım kılavuzundan (Belge-ID
43814) bulabilirsiniz.
DIS-ADAPT
"DIS-ADAPT" adaptörü, iki hücreli gövdesi olan sensörler için yedek
parçadır. VEGADIS 81'in M12 x 1fişiyle sensör gövdesine bağlantısını
sağlar.
Daha ayrıntılı bilgi için "DISDAPT adaptörü" ek kılavuzdaki (Belge ID
45250) bölümüne bakınız.
VEGADIS 82
VEGADIS 82, HART protokollü sensörlerin ölçüm değerlerinin görüntülenmesi ve ayarlanması amaçlıdır. 4 … 20 mA/HART sinyal hattına
sokulur.
Daha fazla bilgiyi "VEGADIS 82" kullanım kılavuzundan (Belge-ID
45300) bulabilirsiniz.
PLICSMOBILE T61
PLICSMOBILE T61 plics® sensörlerinin ölçüm değerleri ve uzak parametrelemelerin aktarılması için PLICSMOBILE T61 bağımsız bir GSM/
GPRS radyo birimidir. Kullanım PACTware/DTM üzerinden entegre
USB bağlantısının yardımıyla sağlanır.
Daha ayrıntılı bilgi için ek kılavuzdaki "PLICSMOBILE T61" bölümüne
bakın (Belge-ID 37700).
Koruyucukapak
Koruyucu kapak sensör gövdesini kirlenmeye ve güneş ışınları tarafından şiddetli ısınmaya karşı korur.
Daha ayrıntılı bilgi için ek kılavuzdaki "Koruyucu kapak" bölümüne
bakın (Belge-ID 34296).
Flanşlar
Dişli flanşların farklı modeller için şu standartları mevcuttur: DIN 2501,
EN 1092-1, BS 10, ANSI B 16.5, JIS B 2210-1984, GOST 12821-80.
Daha ayrıntılı bilgi için ek kılavuzdaki "DIN-EN-ASME-JIS gereğince
flanşlar" bölümüne bakın (Belge-ID 31088).
Elektronikmodül
VEGAFLEX 80 Serisi elektronik modülü, VEGAFLEX 80 serisinin
TDR sensörleri için değiştirilen bir parçadır. Farklı sinyal çıkışları için
modeller mevcuttur (Her sinyal çıkışı için bir model).
Daha fazla bilgi için, kullanım kılavuzundaki "VEGAFLEX 80 Serisi
elektronik modülüne" bakınız.
Isıtmalıgöstergeveayar
modülü
Gösterge ve ayar modülü seçmeli ısıtma fonksiyonlu bir gösterge ve
ayar modülü ile değiştirilebilir.
Daha fazla bilgiyi "Isıtmalı gösterge ve ayar modülü" kullanım kılavuzundan (Belge-ID 31708) bulabilirsiniz.
12
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
42284-TR-140616
Gösterge ve ayar modülünü bu sayede -40 ve 70 °C çevre sıcaklığı
aralığında kullanmanız mümkündür.
4 Monte edilmesi
4 Monteedilmesi
Vidalama
4.1 Genelaçıklamalar
Proses bağlantılı cihazlarda dişler altıgen köşelerinden, köşelere
uyan bir cıvata anahtarı ile sıkıştırılmalıdır. Anahtar ağzı için "Ebatlar"
bölümüne bakın.
İkaz:
Gövde vidalamak maksadıyla kullanılamaz! Fazla sıkmak, gövdenin
dönme mekaniğinde hasarlara neden olabilir.
Nemekarşıkoruma
Cihazınızı, nemlenmeye karşı, şu önlemleri alarak koruyun:
•
•
•
•
Tavsiye edilen kabloyu kullanın (Güç kaynağına bağlanma" bölümünden bulabilirsiniz.)
Dişli kablo bağlantısını sıkıştırın
Gövdeyi dişli kablo bağlantısı aşağı yönü gösterinceye kadar
döndürün
Dişli kablo bağlantısının önündeki bağlantı kablosunu aşağıya
doğru kaydırın
Bunun özellikle geçerli durumlar ve yerler:
•
•
•
Koruyucubaşlıklar
Açık havada montaj yaparken
Nemin dikkate alınması gereken alanlarda (temizleme prosesleri
gibi nedenler)
Soğutulan veya ısıtılan haznelerde
Proses bağlantılı cihazlarda dişler altıgen köşelerinde uygun bir aletle
sıkıştırılmalıdır.
Bu koruyucu başlıkları makine devreye almaından önce onaylanmış
kablo bağlantılarıyla değiştirin ya da bunlara uyan kör tapa ile ağızlarını kapatın.
Uygun kablo bağlantıları ve kör tapalar cihazla birlikte verilmektedir.
Proseskoşullarıiçin
uygunluk
Proseste yer alan tüm cihaz parçalarının, oluşan proses koşullarına
uygun olmasına dikkat edin.
Bu parçalar arasında şunlar sayılabilir:
•
•
•
Ölçüme etkin yanıt veren parça
Proses bağlantısı
Proses için yalıtımlama
•
•
•
•
Proses basıncı
Proses sıcaklığı
Malzemelerin kimyasal özellikleri
Abrazyon (çizilme) ve mekanik özellikler
42284-TR-140616
Proses koşulları arasında şunlar sayılabilir:
Proses koşulları ile ilgili bilgiler için "Teknik özellikler" bölümüne ve
model etiketine bakın.
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
13
4 Monte edilmesi
Montajpozisyonu
4.2 Montajtalimatları
Kullanım sırasında, ölçüm sondası entegre parçalara veya hazne
duvarına değmemelidir. Gerekirse sonda ucunu sabitleyin.
Konik zeminli haznelerde sensörün haznenin ortasına monte edilmesi
avantajlıdır çünkü bu durumda neredeyse hazne zeminine kadar
ölçüm yapılabilir. Ölçüm sondası ucuna kadar ölçüm yapılamayacağını
dikkate alın. En kısa mesafenin tam ve doğru değeri (blok uzaklığının altı) hakkında daha fazla bilgiyi "Teknik özellikler" bölümünden
bulabilirsiniz.
Res. 4: Konik zeminli hazne
Kaynakçalışmaları
Haznede kaynak çalışması yapılmadan önce elektronik modülü
sensörden çıkarın. Bu şekilde elektroniğin indüktif geçişler nedeniyle
zarar görmesini engellersiniz.
İçeriakandolummalzemesi
Cihazları doldurma akımının üstüne veya içine takmayın. İçeri akan
doldurma malzemesini değil, doldurma malzemesi yüzeyinin kapsama alanına alınmasını sağlayın.
42284-TR-140616
14
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
4 Monte edilmesi
Res. 5: İçeri akan dolum malzemesi sensörünün montajı
Ölçümaralığı
Sensörlerin ölçüm aralığı için referans düzlem dişli vidanın (Flanş)
contalı yüzeyidir.
Referans düzlemin altında ve gerekirse ölçüm sondasının ucunda
içinde ölçümün mümkün olmadığı bir minimum mesafe bırakılması
gerekmektedir (Blok aralığı). Blok aralıklarını "Teknik veriler" bölümünden bulabilirsiniz. Seviyeleme sırasında fabrika ayarının sudaki ölçüm
aralığını temel almasına dikkat edin.
Basınç
Kapta yüksek veya alçak basınç olduğu zaman proses bağlantısının
sızdırmazlığını sağlamanız gerekir. Sızdırmazlık malzemesinin dolum
malzemesine ve proses sıcaklığına dayanıklı olup olmadığını kullanmadan önce kontrol edin.
İzin verilen maksimum basıncı, sensörün "Teknik Veriler" veya Model
Etiketi bölümünden alın.
42284-TR-140616
Hazneyalıtımındakurulum
280 °C ya da 450 °C sıcaklığa kadar olan cihazlarda proses bağlantısı
ile elektronik gövdesi arasında bir mesafe parçası bulunmaktadır. Bu
parça yüksek proses sıcaklığı karşısında elektroniğin termik dekuplajına (bağlantı kesikliği) yol açar.
Bilgi:
Uzaklık parçası sadece maks. 50 mm (2 in)'ye kadar hazne yalıtımına
entegre edilebilir. Sadece bu şekilde güvenli bir sıcaklık dekuplajı olur.
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
15
4 Monte edilmesi
2
1
Res. 6: Cihazın yalıtılmış haznelere montajı.
1
2
Buharlıkazanuygulamaları
Sıcaklık yalıtımı
Gövde ortamının sıcaklığı
Buharlar, çok miktarda gaz birikmesi, yüksek basınçlar ve sıcaklık
farkları radar vurumlarının genişleme hızını değiştirebilir.
Bu ayarların düzeltebilecek iki seçenek vardır.
Devrekumandasisteminindüzeltmedeğeri
''Fazla gaz birikmesi ve basıncın ölçüm hassasiyetine etkisi'' bölümünden Teknik verilere bakarak birkaç standart gazda (su buharı gibi)
olan ölçüm sapmalarıyla ilgili bir tabloyu bulabilirsiniz.
İletim sisteminden (PLS) VEGAFLEX 86'in ölçüm sonuçlarını bu
değerlerle düzeltmeniz mümkündür.
Bu durumsa haznedeki sıcaklık ve basınç oranlarının sabit olmasını
gerektirir.
Standartyolüzerindenotomatikdüzeltme
VEGAFLEX 86 alternatif olarak standart yol üzerinden bir çalışma süresi düzeltmesiyle donatılmıştır. Bu şekilde ölçüm sondası bir otomatik
çalışma süresi düzeltmesi yapabilir.
Standart nokta bu nedenle taşacak kadar dolmamalıdır. Üst blok
aralığı da bu yüzden 450 mm (17.7 in)'dir.
42284-TR-140616
16
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
4 Monte edilmesi
1
6
4
2
3
5
Res. 7: Ölçüm aralıkları - Buhar kompanzasyonu olan VEGAFLEX 86
Referans düzlem
Sonda uzunluğu U
Ölçüm aralığı
Üst ölü alan buhar dengeleme ile = 450 mm (17.7 in)
Alt blok uzaklığı
Buhar kompanzasyonu için referans ölçüm alanı
42284-TR-140616
1
2
3
4
5
6
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
17
5 Besleme gerilimine bağlanma
5 Beslemegeriliminebağlanma
Güvenlikaçıklamaları
Beslemegerilimi
5.1 Bağlantınınhazırlanması
İlk olarak şu güvenlik açıklamalarını dikkate alın:
•
•
Sadece elektrik verilmeyen ortamda bağlantı yapılmalıdır
Aşırı gerilimin olması bekleniyorsa, aşırı gerilime karşı koruma
cihazları monte edin
Güç kaynağı ve akım sinyali aynı iki damarlı bağlantı kablosu üzerinden çalışır. Çalışma gerilimi bir cihaz modelinden diğerine farklılık
gösterebilir.
Besleme gerilimi için verileri "Teknik veriler" bölümünden bulabilirsiniz.
Şebeke akım devresinin kaynak devresinden güvenli bir şekilde ayrılması için DIN EN 61140 VDE 0140-1'e uygun hareket edin.
Çalışma gerilimi için şu ek etkileri dikkate alın:
•
•
Besleme cihazının nominal yük altındaki düşük çıkış gerilimi (sensör akımı olduğunda 20,5 mA; arıza bildirimi yapılacağında 22 mA)
Akım devresindeki diğer cihazların etkisi (Bkz. "Teknik özellikler "
bölümü yük değerleri.)
Analizcihazlarınabağlantı
VEGAMET ve VEGASCAN analiz cihazlarında bir dijital sensör
tanıma sistemi bulunmaktadır. VEGAFLEX 86‘i bağlayınca analiz
cihazının güncel bir yazımılı gereklidir. Yazılımı güncellemek için
www.vega.com/downloads ve "Software"e gidin.
Bağlantıkablosu
Cihaz piyasada bulunan blendajsız iki telli kablo ile bağlanır. Sanayi
için EN 61326-1 test değerlerinin üzerinde bir elektromanyetik parazitlenme beklendiği takdirde yalıtımlı kablo kullanılmalıdır.
HART multidrop modundayken genel olarak blendajlı bir kablo kullanmanızı tavsiye ederiz.
Gövdeli ve dişli kablo bağlantısı olan cihazlarda dairesel kablo kullanın. Dişli kablo bağlantısının (IP koruma tipi) contalanabilmesi için dişli
kablo bağlantısına nasıl bir kablo dış çapı gerekeceğini kontrol edin.
Kablo çapına uygun bir dişli kablo bağlantısı kullanın.
Kablogirişi½NPT
Plastik gövdede NPT kablo bağlantısı ya da Conduit-Çelik boru dişliye
gres yağsız olarak takılmalıdır.
Tüm gövdeler için maksimum sıkma torku, bkz. Bölüm "Teknik Özellikler".
Kabloyalıtımlamave
topraklama
Ex tesisatlarda topraklama kurulum kurallarına uygun olarak yapılır.
Hem galvanik hem de KKS sistemlerinde (katodik korozyon güvenliği) büyük gerilim farklarının olduğu dikkate alınmalıdır. Bu iki kenarlı
18
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
42284-TR-140616
Yalıtımlanmış kablo gerektiği takdirde, kablo yalıtımını iki taraflı olarak
topraklama potansiyeline takmanızı öneririz. Yalıtım sensörde direk
iç topraklama terminaline bağlanmalıdır. Gövdedeki dış topraklama
terminali alçak frekans empedans düzelticili olarak toprak gerilimine
bağlanmış olmalıdır.
5 Besleme gerilimine bağlanma
ekran topraklamasında izin verilmeyen yüksek ekran akımlarına yol
açabilmektedir.
Bilgi:
Cihazın metalik parçaları (proses bağlantısı, ölçüm değeri kaydedici,
kılıflı boru vs.) iletken olarak gövdenin iç ve dış topraklama klemensine bağlıdır. Bu bağlantı ya doğrudan metalik ya da harici elektroniğe
sahip cihazlarda özel bağlantı kablosunun yalıtımı üzerinden yapılır.
Cihaz dahili voltaj bağlantıları hakkında daha fazla bilgiyi "Teknik
özellikler" bölümünden bulabilirsiniz.
Bağlantıtekniği
5.2 Bağla
Elektriğin ve sinyal çıkışının bağlantısı gövdedeki yay baskılı klemenslerle yapılır.
Gösterge ve ayar modülüne ya da arayüz adaptörüne bağlantı gövdedeki kontak pimleri vasıtasıyla yapılır.
Bilgi:
Terminal blok elektriğe bağlanabilir ve elektronik parçadan ayrılabilir.
Bunun için terminal bloğu küçük bir tornavida ile kaldırın ve çekerek
alın. Tekrar bağlarken oturma sesi duyulmalıdır.
Bağlantıprosedürü
Şu prosedürü izleyin:
1. Gövde kapağının vidasını sökün
2. Varsa gösterge ve ayar modülünü hafifçe sola döndürerek çıkartın
3. Kablo bağlantısının başlık somununu çözün
4. Bağlantı kablosunun kılıfını yakl. 4 in10 cm (4 in) sıyırın, tellerin
münferit yalıtımını yakl. 1 cm (0.4 in) sıyırın
42284-TR-140616
5. Kabloyu kablo bağlantısından sensörün içine itin
Res. 8: 5. ve 6. bağlantı adımları - Tek hücreli gövde
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
19
5 Besleme gerilimine bağlanma
Res. 9: 5. ve 6. bağlantı adımları - Çift hücreli gövde
6. Tel uçlarını bağlantı planına uygun şekilde terminallere takın
Bilgi:
Hem sabit teller hem de tel ucunda kılıf bulunan esnek teller doğrudan
terminal ağzına takılır. Uç kılıfları olmayan esnek tellerde, üstten küçük
bir tornavida ile terminale basın: Terminal ağzı açılır. Tornavidayı tekrar
bıraktığınızda terminaller yeniden kapanır.
Maks. tel kesiti ile ilgili daha fazla bilgi için "Teknik özellik/elektromekanik bilgiler " bölümüne bakın
7. Terminaller içinde bulunan kabloların iyi oturup oturmadığını test
etmek için hafifçe çekin
8. Blendajı iç toprak terminaline bağlayın, dış toprak terminalini voltaj
regülatörü ile bağlayın
9. Kablo bağlantısının başlık somununu iyice sıkıştırın. Conta kabloyu tamamen sarmalıdır
10. Varsa gösterge ve ayar modülünü tekrar takın
11. Gövde kapağını vidalayın
Elektrik bağlantısı bu şekilde tamamlanır.
5.3 Birhücreligövdeninbağlantışeması
Ex olmayan, Ex-ia ve Ex-d modeli için şu şekil kullanılmaktadır.
42284-TR-140616
20
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
5 Besleme gerilimine bağlanma
2
Elektronikbölmevebağlantıbölmesi
3
4...20mA
(+)1
2(-)
5
6
7
8
4
1
Res. 10: Elektronik ve bağlantı bölmesinin bir hücreli gövdesi
1
2
3
4
Güç kaynağı, sinyal çıkışı
Gösterge ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
Bağımsız görüntü ve kontrol birimi
Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
5.4 İkihücreligövdeninbağlantışeması
Aşağıdaki şekiller Ex olmayanların yanı sıra Ex-ia modeli için de
geçerlidir.
Elektronikbölmesi
2
4...20mA
(+)1
2(-)
5
6
1
7 8
1
Res. 11: Elektronik bölmesi iki hücreli gövde
Bağlantı alanı için iç bağlantı
Gösterge ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
42284-TR-140616
1
2
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
21
5 Besleme gerilimine bağlanma
Bağlantıbölmesi
2
4...20mA
(+)1
3
Display
2(-)
5
6
7
1
8
4
Res. 12: İki hücreli gövdenin bağlantı alanı
1
2
3
4
Bağlantıalanı-PLICSMOBILEradyomodülü
Güç kaynağı, sinyal çıkışı
Gösterge ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
Bağımsız görüntü ve kontrol birimi
Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
Bilgi:
Hem bir dış görüntü ve kontrol biriminin hem de görüntü ve kontrol
modülünün bağlantı alanında paralel kullanımı desteklenmemektedir.
SIM-Card
Status
Test
USB
(+)1
2(-)
1
Res. 13: Bağlantı alanı PLICSMOBILE radyo modülü
1
Besleme gerilimi
Bağlantı için ayrıntılı bilgileri ek kılavuzundaki "PLICSMOBILE GSM/
GPRS radyo modülünden" bulabilirsiniz.
42284-TR-140616
22
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
5 Besleme gerilimine bağlanma
Elektronikbölmesi
5.5 BağlantıplanıEx-d-iaikihücreligövde
2
4...20mA
(+)1
2(-)
1
5
6
7 8
3
Res. 14: Elektronik bölmesi iki hücreli gövde Ex d ia
1
2
3
Bağlantıbölmesi
Bağlantı alanı için iç bağlantı
Gösterge ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
Dış gösterge ve ayar modülü için bağlantı fişi için iç bağlantı (opsiyonel)
Uyarı:
Ex-d-ia cihazı kullanılacağında HART-Multidrop ayar modu kullanılamaz.
4...20mA
(+)1
2(-)
2
1
Res. 15: İki hücreli gövdenin bağlantı alanı Ex d ia
Güç kaynağı, sinyal çıkışı
Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
42284-TR-140616
1
2
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
23
5 Besleme gerilimine bağlanma
Elektronikbölmesi
1
2
3
Res. 16: Dış gösterge ve ayar biriminin bağlanması için DISADAPT'lı elektronik
bölmesine bakış
1
2
3
DIS-ADAPT
İç fiş bağlantısı
Fiş bağlantısı M12 x 1
Fişbağlantısınınatanması
4
3
1
2
Res. 17: M12 x 1 elektrik bağlantısına bakış
1
2
3
4
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4
Kontakpini
Sensöriçinderenkli
bağlantıkablosu
KlemensElektronik
modül
Pin 1
Kahverengi
5
Pin 2
Beyaz
6
Pin 3
Mavi
7
Pin 4
Siyah
8
42284-TR-140616
24
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
5 Besleme gerilimine bağlanma
Elektronikbölmesi
5.6 DIS-ADAPT'lıikihücreligövde
1
2
3
Res. 18: Dış gösterge ve ayar biriminin bağlanması için DISADAPT'lı elektronik
bölmesine bakış
1
2
3
DIS-ADAPT
İç fiş bağlantısı
Fiş bağlantısı M12 x 1
Fişbağlantısınınatanması
4
3
1
2
Res. 19: M12 x 1 elektrik bağlantısına bakış
1
2
3
4
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4
Sensöriçinderenkli
bağlantıkablosu
KlemensElektronik
modül
Pin 1
Kahverengi
5
Pin 2
Beyaz
6
Pin 3
Mavi
7
Pin 4
Siyah
8
42284-TR-140616
Kontakpini
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
25
5 Besleme gerilimine bağlanma
Telatamabağlantıkablosu
5.7 Bağlantıplanı-ModelIP66/IP68,1bar
1
2
Res. 20: Tel doğrulama sıkı bağlanmış bağlantı kablosu
1
2
Yardımcıelektronik-ek
akımçıkışı
Güç kaynağı ve/veya değerlendirme sistemi için kahverengi (+) ve mavi (-)
Blendaj
5.8 Yardımcıelektronikler
İkinci bir ölçüm değerinin elde edilmesi için, yardımcı elektroniği - ek
akım çıkışını kullanabilirsiniz.
İki akım çıkışı da pasiftir ve buralara elektrik verilmelidir.
II
4...20mA
I
4...20mA
(+)1
1
( +)7
2(-)
3
8(-)
2
Res. 21: Bağlantı alanı İki hücreli gövde, Yardımcı elektronik - ek akım çıkışı
1
2
3
İlk akım çıkışı (I) - Güç kaynağı ve sinyal çıkışı (HART)
İkinci akım çıkışı (II) - Güç kaynağı ve sinyal çıkışı (HART'sız)
Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
Yardımcıelektronik-PLI- PLICSMOBILE radyo modülü, ölçüm değerlerinin aktarılması ile uzakCSMOBILEradyomodülü tan parametrelemenin yapılmasında kullanılan bir dış GSM/GPRS
radyo birimidir.
SIM-Card
Status
Test
USB
(+)1
2(-)
Res. 22: Bağlantı alanı entegre radyo modülü PLICSMOBILE
1
26
Besleme gerilimi
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
42284-TR-140616
1
5 Besleme gerilimine bağlanma
Bağlantı için ayrıntılı bilgileri ek kılavuzundaki "PLICSMOBILE GSM/
GPRS radyo modülünden" bulabilirsiniz.
5.9 Açmafazı
Cihazın güç kaynağına bağlantısından (gerilimin geri dönmesinden)
sonra cihaz yaklaşık 30 sn kendi kendine bir test yapar:
•
•
•
•
Elektroniğin iç testi
Cihaz tipi, donanım sürümü, yazılım sürümü ve ölçüm yeri isminin
ekran ya da bilgisayar üzerindeki bilgileri
"F 105 Ölçüm değerini bul" durum mesajının ekran veya bilgisayar
bilgileri
Çıkış sinyali, ayarlanan arıza akımına sıçramaktadır
42284-TR-140616
Uygun bir ölçüm değeri bulunur bulunmaz ilgili akım sinyal hattına
gönderilir. Değer gerçek doluluk seviyesine ve yapılmış ayarlara,
örneğin fabrika ayarına tekabül eder.
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
27
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
6 Göstergeveayarmodülüiledevreyealma
6.1 Göstergeveayarmodülününkullanılması
Gösterge ve kullanım modülü istendiğinde sensörün içine yerleştirilebilir ve çıkarılabilir. 90°'lik açılarla dört konumda takılabilir. Bu işlemi
yaparken elektrik akımının kesilmesine gerek yoktur.
Şu prosedürü izleyin:
1. Gövde kapağının vidasını sökün
2. Gösterge ve ayar modülünü elektronik üzerinde dilenilen konuma
getirin ve yerine oturuncaya kadar sağa doğru çevirin
3. İzleme penceresini gövdenin kapağına takıp iyice sıkın
Sökme, bu işlemi tersine takip ederek yapılır.
Gösterge ve ayar modülünün enerjisi sensör tarafından sağlanır,
başka bir bağlantıya gerek yoktur.
Res. 23: Elektronik bölmesinde bir hücreli gövdede gösterge ve ayar modülünün
çalıştırılması
42284-TR-140616
28
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
1
2
Res. 24: Gösterge ve ayar modülünün iki hücreli gövdeye montajı
1
2
Elektronik bölmesinde
Bağlantı alanında (Ex-d-ia modelleri mümkün değildir.)
Uyarı:
Cihazın donanımını sonradan ölçüm değerlerini devamlı gösteren bir
gösterge ve ayar modülü ile donatmak isterseniz, izleme pencereli bir
yüksek kapak kullanılması gerekir.
6.2 Kumandasistemi
1
42284-TR-140616
2
Res. 25: Gösterge ve kumanda elemanları
Tuşfonksiyonları
1
2
Sıvı kristal ekran
Kumanda tuşları
•
[OK] tuşu:
– Menüye genel bakışa geç
– Seçilen menüyü teyit et
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
29
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
•
•
•
– Parametre işle
– Değeri kaydet
[->] tuşu:
– Ölçüm değerinin gösterilme şeklini değiştir
– Liste kaydını seç
– İşleme pozisyonunu seç
[+] tuşu:
– Bir parametrenin değerini değiştir
[ESC] tuşu:
– Girilen bilgileri iptal et
– Üst menüye geri git
Kumandasistemi
Sensörü, gösterge ve ayar modülünün dört tuşu ile kullanırsınız.
Münferit menü noktaları LCD-Göstergede görülür. Münferit tuşların
fonksiyonları için önceki açıklamaya bakın. Sistem, son kez tuşa bastıktan takr. 10 dakika sonra otomatik olarak ölçüm değerleri göstergesine döner. Bu kapsamda, önceden [OK] ile teyitlenmemiş değerler
kaybolur.
Açmafazı
VEGAFLEX 86 açıldıktan sonra kendine bir test yapar. Bu sayede
cihaz yazılımı denetlenmiş olur.
Çıkış sinyali açılış fazı sırasında bir arıza sinyali verir.
Başlangıç prosesi sırasında gösterge ve ayar modülünde aşağıdaki
bilgiler yer almaktadır:
•
•
•
•
Ölçümdeğeriningöstergesi
Cihaz tipi
Cihaz adı
Yazılım sürümü (SW sür)
Donanım sürümü (HW sür)
[->] tuşu ile üç farklı gösterge modu arasında seçim yapabilirsiniz.
İlk şekilde seçilen ölçüm değeri büyük harflerle gösterilir.
İkinci şekilde, seçilen ölçüm değeri ve bununla ilgili bir çubuk grafiği
gösterilmektedir.
Üçüncü şekilde, seçilen ölçüm değeri ve seçilen ikinci bir ölçüm
değeri (ör. Sıcaklık değeri) gösterilir.
30
6.3 Parametreleme-Hızlıdevreyealma
Sensörün hızlı ve kolayca ölçüme uyarlanabilmesi için, gösterge
ve kullanım modülünün başlangıç resminden "Hızlı devreye alma"
seçeneğini seçin.
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
42284-TR-140616
Hızlıdevreyealım
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Genişletilmiş kullanım hakkında bilgileri sonraki alt bölümde bulabilirsiniz.
Genel
Ölçümyeriismi
İlk menü seçeneğine uygun bir ölçüm yeri ismi verebilirsiniz. Maksimum 19 karakterli isim vermeniz mümkündür.
Dolummalzemesinintipi
Sonraki menü seçeneğinden cihazınızın hangi ortam tipi için uygun
olduğunu bulabilirsiniz. Cihazınız sadece belli bir ortam için uygunsa,
bu menü seçeneği ekranda görülmez.
Uygulama
Bu fonksiyonla, uygulamayı seçebilirsiniz. Doluluk seviyesi ölçümü
ve ayırma katmanının ölçümü arasında seçim yapın. Bunun dışında
hazne veya bypass veya dikey boru arasında bir seçim yapmanız
mümkündür.
Seviyeölçümü
Ortam-Dielektrisitedeğeri
Bu menü seçeneğinden ortam tipini (Dolum malzemesi) öğrenebilirsiniz.
Maks.seviye
Bu menü seçeneğinden doluluk ayarı için maks. seviyeyi verebilirsiniz.
Yüzde değer için dolu hazne için uygun mesafeyi metre değerinden
verin. Mesafe, sensörün standart düzlemine bağlıdır (Proses bağlantısının contalı yüzeyi). Maksimum doluluk seviyesinin blok uzaklığının
altında kalmasına dikkat edin.
Min.seviye
Bu menü seçeneğinden doluluk ayarı için min. seviyeyi verebilirsiniz.
42284-TR-140616
Yüzdelik değeri bulmak için, boş hazneye uygun uzaklık değerini
metre cinsinden verin (Ör. Flanştan sondanın ucuna olan uzaklık).
Mesafe, sensörün standart düzlemine bağlıdır (Proses bağlantısının
contalı yüzeyi).
Ayırmakatmanıölçümü
Dielektrisitedeğeri-Üstortam
Bu menü seçeneğinden ortam tipini (Dolum malzemesi) öğrenebilirsiniz.
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
31
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Maks.seviye
Bu menü seçeneğinden doluluk ayarı için maks. seviyeyi verebilirsiniz.
Yüzde değer için dolu hazne için uygun mesafeyi metre değerinden
verin. Mesafe, sensörün standart düzlemine bağlıdır (Proses bağlantısının contalı yüzeyi). Maksimum doluluk seviyesinin blok uzaklığının
altında kalmasına dikkat edin.
Min.seviye
Bu menü seçeneğinden doluluk ayarı için min. seviyeyi verebilirsiniz.
Yüzdelik değeri bulmak için, boş hazneye uygun uzaklık değerini
metre cinsinden verin (Ör. Flanştan sondanın ucuna olan uzaklık).
Mesafe, sensörün standart düzlemine bağlıdır (Proses bağlantısının
contalı yüzeyi).
Maks.seviyeleme-Ayırmakatmanı
Ayırma katmanı için maks. seviyelemeyi yerine getirin.
Bunun için yüzde değeri ve dolu hazne için uygun mesafeyi metre
değerinden verin.
Min.seviyeleme-Ayırmakatmanı
Ayırma katmanı için min. seviyelemeyi yerine getirin.
Bunun için yüzde değeri ve boş hazne için uygun mesafeyi metre
değerinden verin.
Lineerizasyon
Lineerizasyon
Bir lineerizasyon doluluk seviyesi hazne hacimleri doluluk seviyesi
yüksekliğine lineer şekilde çıkmayan tüm haznelerde yapılmalıdır
(ör. Yuvarlak veya konik tankta hacmin gösterilmesi dileniyorsa). Bu
hazne için uygun lineerizasyon eğimi bulunmaktadır. Yüzdesel doluluk
yüksekliği ve hazne hacmi arasındaki oranı belirtin.
Lineerizasyon hem ölçüm değeri göstergesi hem de akım çıkışı için
yapılmaktadır. Uygun eğimin etkinleştirilmesiyle yüzdesel hazne hacminin doğru görüntülenmesi sağlanır.
Yanlışsinyalbastırma
Yüksek destekler ve hazne iç düzenleri arıza refleksiyonlarına ve
ölçümün zayıflamasına neden olurlar.
32
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
42284-TR-140616
Bir arıza sinyali hariçleyici bu arıza sinyallerinin doluluk seviyesi ve
ayırma katmanı ölçümü sırasında bir daha dikkate alınmamaları için
bu sinyalleri ölçer, tanımlar ve kaydeder. Genel olarak, olabilecek en
doğru sonuca ulaşılması için arıza sinyali hariçleyicinin kullanılmasını
öneririz.
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Sensörden dolum malzemesinin yüzeyine kadar olan gerçek uzaklığı
verin.
Bunu yaptığınızda bu aralıkta olan tüm mevcut arıza sinyalleri sensörle
ölçülür ve kaydedilir.
Cihaz ölçüm sondası örtüsüz olur olmaz otomatik olarak bir yanlış
sinyal önleme işlemi yerine getirir. Yanlış sinyal önleme her zaman
güncellenir.
6.4 Parametreleme-Genişletilmişkullanım
"Genişletilmiş kullanımın" teknik olarak ölçüm yerlerinin çok uğraştırıcı
olduğu kullanımlarda daha kapsamlı ayarların yapılması öngörülmelidir.
Anamenü
Ana menü aşağıda belirtilen fonksiyonları içeren beş bölüme ayrılmıştır:
Devreyealma:Ölçüm yerleri ismi, ortam, kullanım, hazne, seviyeleme, sinyal çıkışı, cihaz birimi, arıza sinyali hariçleyici, lineerizasyon
eğimi gibi ayarlar
Ekran: Dil, ölçüm değeri gösterme ve aydınlatma ayarları
Tanı: Cihaz durumu, ibre, ölçüm güvenliği, simülasyon ve yankı eğimi
hakkında bilgiler
Diğerayarlar: Sıfırlama, tarih/saat, sıfırlama, kopyalama fonksiyonu
Bilgi: Cihaz adı, donanım ve yazılım versiyonu, kalibrasyon tarihi,
cihazın özellikleri
Uyarı:
Ölçümün optimum ayarı için "Devreye alma" ana menüsündeki münferit alt menüler peş peşe seçilip doğru parametreler girilmelidir. Sırayı
mümkün mertebe bozmamaya dikkat edin.
42284-TR-140616
İzlenecek yol aşağıda belirtilmektedir.
Şu alt menü seçenekleri mevcuttur:
Alt menü seçenekleri aşağıda belirtilmektedir.
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
33
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Devreyealma-Ölçüm
yeriismi
Buraya uygun bir ölçüm yeri ismi verebilirsiniz. "OK'' tuşuna basarak
işlemi başlatın. "+" düğmesine basarak karakteri değiştirebilir ve "->"
düğmesiyle de bir öteye sıçrayabilirsiniz.
Maksimum 19 karakterli isim vermeniz mümkündür. Karakterler şunlardan oluşmaktadır:
•
•
•
Devreyealma-Birimler
A'dan Z'ye tüm büyük harfler
0'dan 9'a tüm sayılar
Özel karakterler (+ - / _ ) boşluk karakteri
Bu menü seçeneğinde uzaklık birimini ve sıcaklık birimini seçin.
Uzaklık birimlerinde m, mm ve ft arasından seçebilirsiniz. Sıcaklık
birimlerinde °C, °F ve K arasından seçebilirsiniz.
Devreyealma-Sonda
uzunluğu
Bu menü seçeneğinde sonda uzunluğunu girer veya bunu otomatik
olarak sensör sisteminden bulabilirsiniz.
"Evet" seçeneğini seçtiğinizde sonda uzunluğu otomatik olarak bulunur. "Hayır" seçeneğini seçtiğinizde sonda uzunluğunu manüel olarak
verebilirsiniz.
Devreyealma-Uygulama Bu menü seçeneğinden hangi ortam tipini ölçmek istediğinizi seçebi-Ortamtipi
lirsiniz. Sıvı veya döküm malzemesi arasından seçim yapabilirsiniz.
Devreyealma-Uygulama Bu fonksiyonla, uygulamayı seçebilirsiniz. Doluluk seviyesi ölçümü
-Uygulama
ve ayırma katmanının ölçümü arasında seçim yapın. Bunun dışında
hazne veya bypass veya dikey boru arasında bir seçim yapmanız
mümkündür.
Demo modunu seçme seçeneğiniz de bulunmaktadır. Bu mod sadece
test ve reklam için öngörülmüştür. Bu modda sensör, uygulamanın parametresini kayda almaz ve her değişikliğe doğrudan reaksiyon verir.
34
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
42284-TR-140616
Uyarı:
Uygulama seçiminin diğer menü seçenekleri üzerine etkisi çok büyüktür. Daha sonraki parametrelerken her menü seçeneğinin sadece
alternatif olarak mevcut olmasına dikkat edin.
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Devreyealma-Uygulama-Ortam,dielektrisite
değeri
Bu menü seçeneğinden ortam tipini (Dolum malzemesi) öğrenebilirsiniz.
Bu menü seçeneği sadece "Uygulama" seçeneğinden doluluk ölçümü
seçilmiş olduğunda mevcuttur.
Aşağıdaki dolum malzemesi tipleri arasından seçim yapabilirsiniz:
Dielektrisitedeğeri
Dolummalzeme- Örnekler
sinintipi
> 10
Su bazlı sıvılar
Asitler, bazlar, su
3 … 10
Kimyasal karışımlar
Klorbenzol, azot bazlı cila, anilin, izosiyanat, kloroform
<3
Hidrokarbonlar
Çözücü, yağlar, sıvı gaz
Devreyealma-Uygulama Bu menü seçeneği sadece "Uygulama" seçeneğinden ayırma katmanı
-Gazfazı
ölçümü seçilmiş olduğunda mevcuttur. Bu menü seçeneğinden uygulamanızda biriken bir gaz fazının olup olmadığı bilgisini girebilirsiniz.
İşlevi sadece gaz fazı sürekli olarak varsa "Evet"e getirin.
Devreyealma-Uygulama Bu menü seçeneği sadece "Uygulama" seçeneğinden ayırma katmanı
-Dielektrisitedeğeri
ölçümü seçilmiş olduğunda mevcuttur. Bu menü seçeneğinden üst
ortam için bir ortam tipi seçebilirsiniz.
42284-TR-140616
Üst ortamın dielektrisite değerini ya doğrudan siz girersiniz ya da bu
değeri cihaza buldurtabilirsiniz. Bu iş için, ayırma katmanına kadar
ölçülen veya bilinen mesafeyi girmeniz gerekir.
Devreyealma-Maks.
seviyedolulukseviyesi
Bu menü seçeneğinden doluluk ayarı için maks. seviyeyi verebilirsiniz.
Ayırma katmanı ölçüleceğinde bu maksimum toplam dolum seviyesine eşittir.
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
35
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
İstediğiniz yüzde değerini [+] düğmesiyle ayarlayın ve [OK] tuşuna
basarak kaydedin.
Yüzde değer için dolu hazne için uygun mesafeyi metre değerinden
verin. Mesafe, sensörün standart düzlemine bağlıdır (Proses bağlantısının contalı yüzeyi). Maksimum doluluk seviyesinin blok uzaklığının
altında kalmasına dikkat edin.
Devreyealma-Min.seviyeayarıdolulukseviyesi
Bu menü seçeneğinden doluluk ayarı için min. seviyeyi verebilirsiniz.
Ayırma katmanı ölçüleceğinde bu minimum toplam dolum seviyesine
eşittir.
İstediğiniz yüzde değerini [+] düğmesiyle ayarlayın ve [OK] tuşuna
basarak kaydedin.
Yüzdelik değeri bulmak için, boş hazneye uygun uzaklık değerini
metre cinsinden verin (Ör. Flanştan sondanın ucuna olan uzaklık).
Mesafe, sensörün standart düzlemine bağlıdır (Proses bağlantısının
contalı yüzeyi).
Devreyealma-Maks.
seviyeAyırmakatmanı
Bu menü seçeneği sadece "Uygulama" seçeneğinden ayırma katmanı
ölçümü seçilmiş olduğunda mevcuttur.
42284-TR-140616
36
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Ayırma katmanı ölçümü için de dolum seviyesi ölçümünün seviye
ayarını yapabilirsiniz. "Evet"i seçtiğinizde güncel ayar ekrana çıkar.
"Hayır" seçeneğini seçtiyseniz, ayırma katmanı için seviye ayarını ayrı
bir şekilde verebilirsiniz. İstediğiniz yüzde değerini girin.
Yüzde değer için dolu hazne için uygun mesafeyi metre değerinden
verin.
Devreyealma-Min.seviyeAyırmakatmanı
Bu menü seçeneği sadece "Uygulama" seçeneğinden ayırma katmanı
ölçümü seçilmiş olduğunda mevcuttur. Önceki menü seçeneğinden
(Dolum seviyesi ölçümünün seviye ayarının kullanılması) "Evet" seçeneğine bastıysanız, ekrana güncel ayar çıkar.
"Hayır" seçeneğini seçtiyseniz, ayırma katmanı ölçümü için seviye
ayarını ayrı bir şekilde verebilirsiniz.
Boş haznenin yüzde değerine tekabül eden mesafeyi metre değerinden verin.
Devreyealma-Sönümleme
Proses koşullarına uygun ölçüm oynamalarının sönümlemesi için bu
menü seçeneğinden 0 - 999 sn'lik bir entegrasyon süresi ayarlayın.
"Uygulama" menü seçeneğinden ayırma katmanı ölçümü seçeneğini
seçtiyseniz, dolum ayarı ile ayırma katmanı için sönümlemeyi ayarlayabilirsiniz.
42284-TR-140616
Fabrika ayarı 0 sn'lik bir sönümlemedir.
Devreyealma-Lineerizasyon
Bir lineerizasyon doluluk seviyesi hazne hacimleri doluluk seviyesi
yüksekliğine lineer şekilde çıkmayan tüm haznelerde yapılmalıdır
(ör. Yuvarlak veya konik tankta hacmin gösterilmesi dileniyorsa). Bu
hazne için uygun lineerizasyon eğimi bulunmaktadır. Yüzdesel doluluk
yüksekliği ve hazne hacmi arasındaki oranı belirtin.
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
37
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Lineerizasyon hem ölçüm değeri göstergesi hem de akım çıkışı için
yapılmaktadır. Uygun eğimin etkinleştirilmesiyle yüzdesel hazne
hacminin doğru görüntülenmesi sağlanır. Hacim yüzde olarak değil de
litre veya kilogram olarak verilecekse ek olarak "Ekran" menü seçeneğinden bir ölçekleme ayarı yapılabilir.
İkaz:
Bir lineerizasyon eğimi seçilirse, ölçüm sinyali artık dolum yüksekliğine zorla lineer olmaz. Bu, kullanıcı tarafından (özellikle sınır sinyali
vericideki anahtarlama noktasının ayarı yapılırken) dikkate alınmalıdır.
Aşağıda, haznenizle ilgili değerleri (ör. hazne yüksekliğini, soket
düzeltmeyi) girmeniz gerekmektedir.
Lineer olmayan hazne kalıplarında hazne yüksekliği ve soket düzeltme değerini girin.
Hazne yüksekliği verileceğinde, haznenin toplam yüksekliğini girmeniz gerekmektedir.
Soket düzeltme değeri verileceğinde, soketin haznenin üst kısmındaki
yüksekliğini girmeniz gerekmektedir. Soket haznenin üst kısmından
daha alçaktaysa, bu değer eksi de çıkabilir.
42284-TR-140616
38
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
D
-h
+h
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Res. 26: Hazne yüksekliği ve soket düzeltme değeri
D Hazne yüksekliği
+h Artı soket düzeltme değeri
-h Eksi soket düzeltme değeri
42284-TR-140616
Devreyealma-Ölçekleme Ölçekleme çok geniş kapsamlı olduğu için, dolum seviyesinin ölçekdolumdurumu
lenmesi iki menü başlığı altında toplanmaktadır.
Devreyealma-Ölçekleme Ekran üzerinde "Dolum durumu 1" menü seçeneğinden dolum durudolumdurumu1
mu için ölçekleme büyüklüğünü ve ölçekleme birimini belirleyin (ör.
hacimler l olarak).
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
39
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Devreyealma-Ölçekleme Ölçekleme çok geniş kapsamlı olduğu için, dolum seviyesinin ölçekdolumdurumu2
lenmesi iki menü başlığı altında toplanmaktadır.
"Dolum durumu 2" menü seçeneğinden ölçekleme formatını ve dolum
durumu ölçüm değeri ölçeklemesini % 0 - % 100 için belirleyin.
Devreyealma-Ölçekleme Ölçekleme çok geniş kapsamlı olduğu için, ayırma katmanı değerinin
ayırmakatmanı
ölçeklenmesi iki menü başlığı altında toplanmaktadır.
Devreyealma-Ölçekleme Ekran üzerinde "Ayırma katmanı 1" menü seçeneğinden ayırma
ayırmakatmanı(1)
katmanı için ölçekleme büyüklüğünü ve ölçekleme birimini belirleyin
(ör. hacimler l olarak).
Ayırma katmanı ölçümü için de dolum seviyesi ölçümünün ölçeklemesini yapabilirsiniz. "Evet" seçeneğini seçtiğinizde ekrana güncel ayar
çıkar.
"Hayır" seçeneğini seçtiyseniz, ayırma katmanı için ölçeklemeyi ayrı
bir şekilde verebilirsiniz.
Devreyealma-Ölçekleme "Ayırma katmanı 2" menü seçeneğinden ölçekleme formatını ve ayırayırmakatmanı(2)
ma katmanı ölçüm değeri ölçeklemesini % 0 - % 100 için belirleyin.
40
"Akım çıkışı büyüklüğü" menü seçeneğinden akım çıkışının hangi
ölçüm büyüklüğüne tekabül ettiğini belirleyin.
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
42284-TR-140616
Devreyealma-Akım
çıkışıbüyüklüğü
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Devreyealma-Akım
çıkışıSeviyeleme
"Akım çıkışı seviyeleme" menü seçeneğinden akım çıkışına uygun bir
ölçüm değeri atayabilirsiniz.
Devreyealma-Akım
çıkışımodu
"Akım çıkışı modu" menü seçeneğinden arıza durumundaki çıkış
çizgisini ve akım çıkışı davranışını belirleyin.
Fabrika ayarı çıkış çizgisi için 4 … 20 mA, arıza modu için < 3,6 mA.
Devreyealma-Akım
çıkışıMin./Maks.
"Akım çıkışı Min./Maks." kullanımdaki akım çıkışı davranışını belirleyin.
Fabrika ayarı için min. akım 3,8 mA, maks. akım 20,5 mA'dır.
42284-TR-140616
Devreyealma-Akım
çıkışı2
Cihaza ikinci bir akım çıkışı olan ek bir elektronik entegre edilmişse,
ayrıyeten bu ek akım çıkışının ayarını yapabilirsiniz.
"Akım çıkışı 2" menü seçeneğinden ek akım çıkışının hangi ölçüm
büyüklüğüne tekabül ettiğini belirleyin.
İzlenecek prosedür, normal akım çıkışının ön ayarına uymaktadır. Bkz.
"Devreye alma - Akım çıkışı".
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
41
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Devreyealma-HART
değişkenleri(1)
HART değişkenleri çok geniş kapsamlı olduğu için, görüntü iki menü
başlığı altında toplanmaktadır.
"HART değişkenleri 1" menü seçeneğinden sensörün ilk HART değeri
PV (primary value) ve ikinci HART değerini SV (secondary value)
görüntüleyebilirsiniz.
Bu değerler gösterge ve ayar modülünden değiştirilemez. Değerleri
değiştirmek için PACTware kullanım yazılımını kullanmalısınız.
Devreyealma-HART
değişkenleri(2)
"HART değişkenleri 2" menü seçeneğinden sensörün üçüncü HART
değeri TV (third value) ve dördüncü HART değerini QV (quarter value)
görüntüleyebilirsiniz.
Bu değerler gösterge ve ayar modülünden değiştirilemez. Değerleri
değiştirmek için PACTware kullanım yazılımını kullanmalısınız.
Devreyealma-Yanlış
sinyalbastırma
Aşağıdaki koşullar hatalı yansımalara ve ölçümün zayıflamasına
neden olurlar:
•
•
Yüksek ek bağlantılar
Hazne iç düzenleri (Taşıyıcı kolon gibi)
Uyarı:
Bir arıza sinyali hariçleyici bu arıza sinyallerinin doluluk seviyesi ve
ayırma katmanı ölçümü sırasında bir daha dikkate alınmamaları için
bu sinyalleri ölçer, tanımlar ve kaydeder. Genel olarak, olabilecek en
doğru sonuca ulaşılması için arıza sinyali hariçleyicinin kullanılmasını
öneririz.
Şu prosedürü izleyin:
42
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
42284-TR-140616
Sensörden dolum malzemesinin yüzeyine kadar olan gerçek uzaklığı
verin.
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Bunu yaptığınızda bu aralıkta olan tüm mevcut arıza sinyalleri sensörle
ölçülür ve kaydedilir.
Uyarı:
Dolum malzemesi yüzeyine olan mesafe yanlış (çok büyük) verildiğinde, gerçek dolum durumu parazit olarak kayda alınacağından bu
mesafeyi kontrol edin. Bu böyle olduğunda bu aralıkta dolum durumu
ölçülemez.
Sensörde önceden bir yanlış sinyal bastırma etkin hale getirilmişse
"Yanlış sinyal bastırma" seçeneğinde şu menü penceresi açılır:
Cihaz ölçüm sondası örtüsüz olur olmaz otomatik olarak bir yanlış
sinyal önleme işlemi yerine getirir. Yanlış sinyal önleme her zaman
güncellenir.
"Sil" menü seçeneği önceden başlatılan yanlış sinyal bastırırmayı
tamamen silme görevini yerine getirir. Bu, etkin haldeki yanlış sinyal
bastırıcıyı artık haznenin ölçüm ve tekniği ile ilgili koşulları yerine
getiremediği takdirde kullanılır.
Devreyealma-Kullanımınkilitlenmesi/yeniden
açılması
"Kullanımın kilitlenmesi/yeniden açılması" menü seçeneğine girerek
sensör parametresini istemediğiniz ve öngörmediğiniz değişikliklerin
yapılmasına karşı korursunuz. PIN bu durumda sürekli olarak etkinleştirilip/pasif konuma getirilebilir.
PIN (şifre) aktif konumda olduğunda sadece şu kullanım fonksiyonları
PIN (şifre) girilmeden çalışabilir:
•
•
Menü seçeneklerine basarak verilerin gösterilmesi
Sensördeki verilerin gösterge ve ayar modülünden okunması
Dikkat:
PIN aktif olduğunda PACTware/DTM ve diğer sistemler üzerinden
kullanım kilitlidir.
PIN numarasını "Diğer ayarlar - PIN" seçeneğinden değiştirebilirsiniz.
Ekran
Ekran seçeneklerinin optimum ayarı için "Ekran" ana menüsündeki
münferit alt menüler peş peşe seçilip doğru parametreler girilmelidir.
İzlenecek yol aşağıda belirtilmektedir.
42284-TR-140616
Şu alt menü seçenekleri mevcuttur:
Alt menü seçenekleri aşağıda belirtilmektedir.
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
43
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Ekran–Menünündili
Bu menü seçeneği sizin istediğiniz ülkenin dilini kullanmanıza izin
verir.
Sensörün teslimat bilgileri sipariş edilen ülkenin diline getirilir.
Ekran-Göstergedeğeri1 Bu menü seçeneğinden ölçüm değerinin ekran üzerindeki görünümü
tanımlayabilirsiniz. Bununla iki farklı ölçüm değerini görüntüleyebilirsiniz. Bu menü seçeneğinden ölçüm değeri 1'i belirleyebilirsiniz.
Gösterge değeri 1 için fabrika ayarı "Dolum yüksekliği dolum durumudur".
Ekran-Göstergedeğeri2 Bu menü seçeneğinden ölçüm değerinin ekran üzerindeki görünümü
tanımlayabilirsiniz. Bununla iki farklı ölçüm değerini görüntüleyebilirsiniz. Bu menü seçeneğinden ölçüm değeri 2'yi belirleyebilirsiniz.
Gösterge değeri 2 için fabrika ayarı elektronik sıcaklığıdır.
Ekran-Işıklandırma
Alternatif entegre fon ışınlandırma kullanım menüsünden çalıştırılabilir.
Çalışma güç kaynağının yüksekliğine bağlıdır. Bkz. "Teknik veriler".
Teslimat modunda ışıklandırma kapalıdır.
Bu menü seçeneğinde cihazın durumu görüntülenmektedir.
Tanı-İbremesafesi
Sensörde her zaman minimum ve maksimum ölçüm değeri kaydedilir.
"İbre mesafesi" menü seçeneğinde iki değer gösterilir.
"Devreye alma - Uygulama" menü seçeneğinden ayırma katmanı
ölçümünü seçtiğinizde doluluk seviyesi ibre değerlerine ek olarak
ayırma katmanı ölçümü de görüntülenir.
44
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
42284-TR-140616
Tanı-Cihazdurumu
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Bir başka pencerede iki ibre değeri için ayrı ayrı bir sıfırlamayı yerine
getirmeniz mümkündür.
Tanı-İbreölçümgüvenliği
Sensörde her zaman minimum ve maksimum ölçüm değeri kaydedilir.
"İbre ölçüm güvenliği" menü seçeneğinde iki değer gösterilir.
Ölçüm, proses koşullarından etkilenebilir. Bu menü seçeneğinde doluluk seviyesi ölçümünün ölçüm güvenliği yüzde değerinden gösterilir.
Değer ne kadar büyük olursa, ölçüm de o kadar güvenli çalışır. Güvenilir ölçümde değerler % 90'dan büyüktür.
"Devreye alma - Uygulama" menü seçeneğinden ayırma katmanı
ölçümünü seçtiğinizde doluluk seviyesi ibre değerlerine ek olarak
ayırma katmanı ölçümü de görüntülenir.
Bir başka pencerede iki ibre değeri için ayrı ayrı bir sıfırlamayı yerine
getirmeniz mümkündür.
Tanı-İbrediğer
Sensörde her zaman minimum ve maksimum ölçüm değeri kaydedilir.
"İbre diğer" menü seçeneğinde iki değer gösterilir.
Bu menü seçeneğinde hem elektronik sıcaklığının hem de dielektrisite
değerinin ibresini görüntüleyebilirsiniz.
42284-TR-140616
Bir başka pencerede iki ibre değeri için ayrı ayrı bir sıfırlamayı yerine
getirmeniz mümkündür.
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
45
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Tanı-Yankıeğimi
"Yankı eğimi" menü seçeneği yankının sinyal şiddeti ölçüm aralığından
(V) gösterilmektedir. Sinyal şiddeti ölçüm kalitesinin değeriendirilmesine izin vermektedir.
Aşağıdaki fonksiyonları kullanarak yankı eğiminin kısmi aralıklarını
arttırabilirsiniz.
•
•
•
Tanı-Simülasyon
"X büyütme": Ölçüm aralığının büyüteç fonksiyonu
"Y-Zoom": Sinyalin "V" olarak 1-, 2-, 5- ve 10-kat büyütülmesi
"Önceki büyüklüğe getirme": Göstergedeki nominal aralığın değiştirilmemiş büyüklüğe geri getirilmesi
Bu menü seçeneğinden akım çıkışı yoluyla ölçüm değerlerini simüle
edebilirsiniz. Bu sayede örn. çıkışa bağlanmış gösterge cihazları ve
kablolu sistemlerin giriş kartı kullanılarak sinyal yolu test edilir.
İstediğiniz simülasyon büyüklüğünü seçin ve istediğiniz sayıyı girin.
Dikkat:
Simülasyon başladığında simüle edilen değer 4 - 20 mA akım değeri
ve dijital HART sinyali olarak gösterilir.
Simülasyonu deaktive etmek için [ESC] tuşuna basınız.
Bilgi:
60 Tuşa en son basıldığı süreden itibaren 10 dakika sonra simülasyon
otomatik olarak kesilir.
Tanı-Yankıeğimibelleği
"Devreye alma" menü seçeneği ile devreye alma zamanında yankı
eğimini kaydedebilirsiniz. Genelde bu tavsiye edilir; hatta bu, Mülk İşletimi İşlevselliğinin kullanımı için gereklidir. Kayıt olabildiğince düşük
bir doluluk seviyesinde yapılır.
46
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
42284-TR-140616
Bu şekilde kullanım sırasında sinyal değişiklikleri anlaşılabilir. Devreye
alma yankı eğiminin güncel yankı eğimiyle karşılaştırılması için PACTware kullanım yazılımı ve PC kullanılarak yüksek çözünürlüklü yankı
eğimi görüntülenip kullanılabilir.
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
"Yankı eğimi kaydedici" fonksiyonu ölçümün yankı eğiminin kaydedilmesini sağlar.
"Yankı eğimi kaydedici" alt menü seçeneğinden güncel yankı eğimini
kaydedebilirsiniz.
Yankı eğiminin kaydedilebilmesi için ayarı ve yankı eğiminin ayarları
için ayarları PACTware kullanım yazılımını kullanabilirsiniz.
Ölçüm kalitesinin değerlendirilmesi için PACTware kullanım yazılımı ve
PC kullanılarak yüksek çözünürlüklü yankı eğimi sonradan görüntülenip kullanılabilir.
Diğerayarlar-Şifre
Yetkisiz kişi ve öngörülmemiş değişikliklere karşı, sensör verileriniz 4
haneli bir şifre ile korunmaktadır. Bu menü seçeneğinde şifre görüntülenir (Düzenlenir veya değiştirilir.). Bu, bununla birlikte "Devreye alma
- Kullanımın kilitlenmesi/açılması" menüsünde kullanım başlatılır.
Teslim konumunda şifre "0000"'dır.
Diğerözellikler-Tarih
Saat
Bu menü seçeneğinden sensörün iç saat ayarı yapılır.
42284-TR-140616
Diğerözellikler-Sıfırlama Sıfırlama sırasında kullanıcı tarafından belirlenen belli başlı parametre
ayarları eski konumuna getirilir.
Şu sıfırlama fonksiyonları mevcuttur:
Teslimatzamanı: Fabrikadan teslim alındığı sırada parametre ayarlarının (siparişle ilgili ayarlar dahil) eski durumuna getirilmesi. Hem bir
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
47
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
yanlış sinyal bastırıcıyı, hem bir serbest programlanabilen lineerizasyon eğimi hem de ölçüm değeri belleği silinir.
Temelayarlar: Her cihaz için özel parametre ayarları dahil tüm ayarların standart değerlerine getirilmesi. Hem bir yanlış sinyal bastırma,
hem bir serbest programlanabilen lineerizasyon eğimi hem de ölçüm
değeri belleği silinir.
Şu tablo, cihazın standart değerlerini göstermektedir. Cihaz modeline
ve uygulamaya bağlı olarak tüm menü seçenekleri mevcut olmayabilir
ya da seçeneklerin düzeni farklı yapılmış olabilir:
Devreyealma
Menüseçeneği
Standartdeğer
Kullanımın kilitlenmesi
Kilit açık
Ölçüm yeri ismi
Sensör
Birimler
Uzaklık birimi: mm
Sonda uzunluğu
Fabrikada ölçüm sondasının uzunluğu
Dolum malzemesinin tipi
Sıvı
Uygulama
Doluluk durumu hazne
Ortam, dielektrisite değeri
Su bazlı, > 10
Aşırı dolu gaz fazı
Evet
Dielektrisite değeri, üst ortam (TS)
1,5
Boru iç çapı
200 mm
Maks. seviyeleme - Dolum seviyesi
100 %
Maks. seviyeleme - Dolum seviyesi
Uzaklık: 0,000 m(d) - Blok uzaklıkları dikkate alın
Min. seviyeleme - Dolum seviyesi
0%
Min. seviyeleme - Dolum seviyesi
Uzaklık: Sonda uzunluğu - Blok uzaklıkları dikkate alın
Dolum seviye ölçümü yapılsın mı?
Evet
Maks. seviyeleme - Ayırma katmanı
100 %
Maks. seviyeleme - Ayırma katmanı
Uzaklık: 0,000 m(d) - Blok uzaklıkları dikkate alın
Min. seviyeleme - Ayırma katmanı
%0
Min. seviyeleme - Ayırma katmanı
Uzaklık: Sonda uzunluğu - Blok uzaklıkları dikkate alın
Bütünleşme süresi - Dolum seviyesi
0,0 sn
Bütünleşme süresi - Ayırma katmanı
0,0 sn
Lineerizasyonun tipi
Lineer
Lineerizasyon - Soket düzeltme
0 mm
Lineerizasyon - Hazne yüksekliği
Sonda uzunluğu
Ölçekleme büyüklüğü - Dolum seviyesi
l cinsinden hacimler
Sıcaklık birimi: °C
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
42284-TR-140616
48
Değişendeğer
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Menüseçeneği
Standartdeğer
Ölçekleme birimi - Dolum seviyesi
Litre
Ölçekleme formatı - Dolum seviyesi
Anlamlı rakamlar olmaksızın
Ölçekleme dolum seviyesi - % 100'e eş
100
Ölçekleme dolum seviyesi - % 0'a eş
0
Dolum seviye ölçümünü ölçeklemesini onayla
Evet
Ölçekleme büyüklüğü - Ayırma katmanı
Hacim
Ölçekleme birimi - Ayırma katmanı
Litre
Ölçekleme formatı - Ayırma katmanı
Anlamlı rakamlar olmaksızın
Ölçekleme ayırma katmanı - % 100'e eş
100
Ölçekleme ayırma katmanı - % 0'a eş
0
Akım çıkışı Çıkış büyüklüğü
Lin. yüzde - Dolum seviyesi
Akım çıkışı - Çıkış eğimi
% 0 - 100, 4 - 20 mA'ya tekabül eder
Akım çıkışı - Arızada davranış
≤ 3,6 mA
Akım çıkışı - Min.
3,8 mA
Akım çıkışı - Maks.
20,5 mA
Akım çıkışı 2 - Çıkış büyüklüğü
Uzaklık - Dolum seviyesi
Akım çıkışı 2 - Çıkış eğimi
% 0 - 100, 4 - 20 mA'ya tekabül eder
Akım çıkışı 2 - Arızada davranış
≤ 3,6 mA
Akım çıkışı - Min.
3,8 mA
Akım çıkışı - Maks.
20,5 mA
Üçüncü HART değişkeni (TV)
Ölçüm güvenliği ölçüm durumu
Dördüncü HART değişkeni (QV)
Elektronik sıcaklığı
İlk HART değişkeni (PV)
İkinci HART değişkeni (SV)
Değişendeğer
Ekran
Menüseçeneği
Standartdeğer
Dil
Siparişe özgün
Gösterge değeri 1
Dolum yüksekliği Dolum seviyesi
Gösterge değeri 2
Elektronik sıcaklığı
Aydınlatma
Sönük
Değişendeğer
42284-TR-140616
Tanı
Menüseçeneği
Standartdeğer
Durum sinyalleri - Fonksiyon kontrolü
Açık
Durum sinyalleri - Spesifikasyonun dışında
Sönük
Durum sinyalleri - Bakım ihtiyacı
Sönük
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
Değişendeğer
49
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Menüseçeneği
Standartdeğer
Cihaz belleği - Yankı eğimi belleği
Durduruldu
Cihaz belleği - Ölçüm değeri belleği
Başlatıldı
Cihaz belleği - Ölçüm değeri belleği - Ölçüm değerleri
Uzaklık (dolum seviyesi), yüzde değer (dolum seviyesi), ölçüm
güvenirliği (dolum seviyesi), elektronik sıcaklığı
Değişendeğer
Cihaz belleği - Ölçüm değeri belleği - Zaman çizel- 3 dk
gesine kaydetme
Cihaz belleği - Ölçüm değeri belleği - Ölçüm değerinde fark olduğunda kaydetme
15 %
Cihaz belleği - Ölçüm değeri belleği - Ölçüm değerinde başlatma
Etkin değil
Cihaz belleği - Ölçüm değeri belleği - Ölçüm değerinde durma
Etkin değil
Cihaz belleği - Ölçüm değeri belleği - Bellek doluysa, kaydı durdur
Etkin değil
Diğerayarlar
Menüseçeneği
Standartdeğer
Şifre
0000
Tarih
Güncel tarih
Saat
Güncel saat
Saat - Format
24 Saat
Sonda tipi
Cihaza özgün
Değişendeğer
Diğerayarlar-Cihazayar- Bu fonksiyonla cihaz ayarları kopyalanmaktadır. Aşağıdaki fonksiyonlarınınkopyalanması
lar mevcuttur:
•
•
Sensörden okuyun: Sensördeki verileri toplayın ve gösterge ve
ayar modülüne kaydedin
Sensöre yazın: Gösterge ve ayar modülündeki veriler sensöre
kaydedilir
Bu kapsamda, gösterge ve ayar modülünün kullanımının şu verileri ya
da ayarları kaydedilir:
•
•
•
"Devreye alma" ve "Gösterge" menülerinin tüm verileri
"Diğer ayarlar" menüsünde "Sıfırlama, tarih/saat" seçenekleri
Özel parametreler
50
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
42284-TR-140616
Kopyalanan veriler gösterge ve ayar modülünün bir EEPROM kaydedicisinde kaydedilir ve elektrik kesintisi olduğunda dahi bunlara
ulaşılır. Bunlar buradan bir veya daha fazla sensöre yazdırılabilir veya
bir elektroniğin değiştirilmesine karşılık veri güvenliğini sağlamak
amacıyla muhafaza edilebilirler.
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Uyarı:
Veriler sensöre kaydedilmeden önce verilerin sensöre uygun olup
olmayacağı kontrol edilir. Veriler uygun değilse bir hata mesajı verilir
(Fonksiyon kilitlenir.). Veriler sensöre yazdırılırken verilerin hangi cihaz
tipinden geldiği ve bu sensörün TAG numarasının ne olduğu görüntülenir.
Diğerayarlar-Sondatipi
Bu menü seçeneğinden olabilecek tüm ölçüm sondalarını gösteren bir
listeden ölçüm sondanızın tipini ve ebatını seçebilirsiniz. Bu, elektroniğin ölçüm sondasına en iyi şekilde uyarlanabilmesi için gereklidir.
Diğerayarlar-Özelparametreler
Bu menü seçeneğinden özel parametreleri girebileceğiniz korunan bir
alana girersiniz. Sensörün özel gereksinimleri yerine getirebilmesi için
nadiren de olsa bazı parametreler değiştirilebilir.
Özel parametre ayarlarını sadece servis çalışanlarımızla görüştükten
sonra değiştirin.
Diğerayarlar-HART
modu
Sensör "Analog akım çıkışı" ve "Sabit akım (4 mA)" HART çalışma
modlarını sunmaktadır. Bu menü seçeneğinden HART çalışma modunu belirleyin ve Multidrop çalışmadaki adresi verin.
"Sabit akım çıkışı" çalışma modundan iki damarlı bir hattan 63 sensöre kadar sensör çalıştırılabilir (Multidrop çalıştırma). Her sensöre 0 ila
63 arasında bir adres atanmalıdır.
"Analog akım çıkışı" fonksiyonunu seçerseniz ve aynı zamanda bir
adres numarası verirseniz Multidrop çalıştırmada da bir 4 … 20 mA
sinyali çıkışı olabilir.
42284-TR-140616
"Sabit akım (4 mA)" çalışma modunda güncel dolum seviyesinden
bağımsız olarak sabit bir 4 mA sinyali verilir.
Fabrika ayarı "Analog akım çıkışı" ve 00 adresidir.
Bilgi-Cihazismi
Bu menüden cihaz isimlerini ve cihazın seri numarasını alın.
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
51
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Bilgi-Cihazsürümü
Bu menü seçeneğinden sensörün donanım ve yazılım sürümü görüntülenir.
Bilgi-Fabrikakalibrasyonutarihi
Bu menü seçeneğinden sensörün fabrikada yapılan kalibrasyonunun
tarihi ve sensör parametrelerinin gösterge ve ayar modüllerinden
(bilgisayardan) son değiştirilme tarihi görüntülenir.
Bilgi-Sensörözellikleri
Bu menü seçeneğinden sensörün ruhsat, proses bağlantısı, conta,
ölçüm aralığı, gövde ve diğer özellikleri görüntülenir.
6.5 Parametrebilgilerininemniyetealınması
Ayarlanan verileri not etmeniz, örn. bu kullanma kılavuzuna not
etmeniz ve akabinde arşivlemeniz tavsiye olunur. Bunlardan böylece
kullanım ya da servis için bir defadan fazla yararlanılır.
Cihazın bir gösterge ve ayar modülü ile donatılmış olması halinde,
sensördeki bilgiler gösterge ve ayar modülüne kaydedilebilir. İşlem,
"Gösterge ve ayar modülü" kullanma kılavuzunun "Sensör verilerini
kopyalama" menüsünde açıklanmaktadır. Sensör ikmalinin kesilmesi
halinde veriler orada sürekli kayıtlı kalır.
Bu kapsamda, gösterge ve ayar modülünün kullanımının şu verileri ya
da ayarları kaydedilir:
•
•
•
"Devreye alma" ve "Gösterge" menülerinin tüm verileri
"Diğer ayarlar" menüsünde "Sensöre özgü birimler, sıcaklık birimi
ve lineerizasyon" noktaları
Serbest programlanabilen lineerizasyon eğimi değerleri
Fonksiyondan, ayarları bir cihazdan aynı modeldeki başka bir cihaza
aktarmak için de yararlanılabilir. Sensörün değiştirilmesinin gerekmesi
halinde, gösterge ve ayar modülü değiştirilen cihaza takılır ve bilgiler
aynı şekilde "Sensör verilerine kopyalama" menüsünde belirtilen şekilde sensöre yazılır.
42284-TR-140616
52
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
7 PACTware ile devreye alma
7 PACTwareiledevreyealma
7.1 Bilgisayarıbağlayın
Arayüzadaptörüyardımıyladoğrudansensöre
2
1
3
Res. 27: Bilgisayarın arayüz adaptörüyle sensöre doğrudan bağlanması
1
2
3
Bilgisayara USB kablosu
VEGACONNECT arayüz adaptörü
Sensör
ArayüzadaptörüveHART
ile
2
4
USB
N
OPE
3
TWIST
LO
CK
1
5
Res. 28: Bilgisayarın HART üzerinden sinyal hattına bağlanması
42284-TR-140616
1
2
3
4
5
Sensör
HART direnci 250 Ω (Değerlendirmeye bağlı olarak seçilebilir)
2 mm'lik pini ve klemensi olan bağlantı kablosu
Analiz sistemi/PLC/Besleme gerilimi
Arayüz adaptörü (Ör. VEGACONNECT 4)
Uyarı:
Entegre HART dirençli (İç direnç yakl. 250 Ω) besleme yuvalarında
ilaveten harici dirence gerek yoktur. Bu, örn. VEGATRENN 149A,
VEGAMET 381 ve VEGAMET 391 VEGA cihazları için geçerlidir. Piyasada bulunan harici besleme yuvaları da çoğunlukla yeterli büyüklükte
bir akım sınırlama direnci ile donatılmıştır. Bu durumlarda arayüz konVEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
53
7 PACTware ile devreye alma
vertörü 4 … 20 mA hattına paralel olarak bağlanabilir (Önceki şekilde
kesik çizgilerle gösterilmiştir.).
Koşullar
7.2 PACTwareileparametrelendirme
Sensörün Windows yüklü bir bilgisayarla parametrelendirilmesi için
PACTware konfigürasyon yazılımı ile FDT standardına uygun bir cihaz
sürücüsüne (DTM) gerek vardır. HGüncel PACTware versiyonu ve
mevcut tüm DTM’ler bir DTM koleksiyonunda özetlenmiştir. Ayrıca
DTM’ler FDT standardına uygun diğer çerçeve uygulamalara bağlanabilir.
Uyarı:
Cihazın tüm fonksiyonlarının desteklenmesini sağlamak için daima en
yeni DTM koleksiyonunu kullanın. Ayrıca, belirtilen tüm fonksiyonlar
eski Firmware versiyonlarında bulunmamaktadır. En yeni cihaz yazılımını internet sayfamızdan indirebilirsiniz. Güncelleme işleminin nasıl
yapılacağı da yine internette mevcuttur.
Devreye almanın devamı, her DTM Collection'un ekinde bulunan
ve internetten indirilebilen "<DTM Collection/PACTware" kullanma
kılavuzunda açıklanmaktadır. Detaylı açıklamalar için PACT-ware ve
VEGA-DTM'in Çevrim İçi Çağrı Merkezine bakın.
Res. 29: Bir DTM görünümü örneği
54
Tüm cihaz DTM'leri ücretsiz standart versiyon olarak ve ücretli komple
versiyon olarak mevcuttur. Yazılımın tam anlamıyla kullanılabilmesi için
gereken tüm işlevler standart sürümde bulunmaktadır. Bir projenin
kolaylıkla yapılabilmesini sağlayan sihirbaz kullanımı oldukça kolaylaştırmaktadır. Projenin kaydedilmesi, yazdırılması ya da projenin başka
bir formattan kaydedilip başka bir formata yazdırılması da standart
sürümün özellikleri arasındadır.
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
42284-TR-140616
Standartsürüm/Tam
sürüm
7 PACTware ile devreye alma
Tam sürümde, ayrıca, projenin tam olarak belgelenmesi amacıyla genişletilmiş bir yazdırma fonksiyonunun yanı sıra ölçüm değeri ve yankı
eğimi kaydetme gibi olanaklar da mevcuttur. Ayrıca burada bir depo
hesaplama programı, bir de ölçüm değeri ve yankı eğimi kayıtlarının
analizinin yapılmasını sağlayan çoklu bir izleyici mevcuttur.
Standart sürüm www.vega.com/downloads ve "Software" adresinden indirilebilir. CD formatındaki tam sürümü yetkili bayinizden temin
edebilirsiniz.
Genel
7.3 Hızlıdevreyealmayoluylaçalıştırma
Hızlı devreye alım, sensörün parametrelendirilmesi için başka bir
seçenektir. Sensörü standart uygulamalara hızlı bir şekilde uyarlayabilmek için önemli verilerin rahat bir şekilde girilmesini sağlamaktadır.
Bu işlem için başlatma ekranından "Hızlı devreye alım" fonksiyonunu
seçin.
Res. 30: Hızlı devreye alımı seçin
1
2
3
Hızlı devreye alım
Genişletilmiş kullanım
Bakım
42284-TR-140616
Hızlıdevreyealım
Hızlı devreye almayı kullanarak VEGAFLEX 86 cihazını birkaç adımda
uygulanız için parametreleyebilirsiniz. Kılavuz araçlı kullanım basit ve
güvenli devre alma için temel ayarları içermektedir.
Bilgi:
Fonksiyon etkin değilse muhtemelen cihaz bağlanmamıştır. Cihaza
bağlantıyı kontrol edin.
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
55
7 PACTware ile devreye alma
Genişletilmişkullanım
Genişletilmiş kullanım ile cihazı genel bir bakış sunan menü yapısından DTM (Device Type Manager) içinde parametreleyin. Bu sizin hızlı
devreye alma üzerinden ek ve özel ayarlar yapmanızı sağlar.
Bakım
"Bakım" menü seçeneğinden kapsamlı ve önemli bir servis ve bakım
desteği alırsınız. Tanı fonksiyonlarını çağırın ve bir elektronik değiştirin
veya bir yazılım güncelleyin.
Hızlıdevreyealmayı
başlatın
"Hızlı devreye alma" düğmesine tıklayarak daha kolay ve güvenli
devre alımı için yardım aracını başlatın.
Adım1
Cihazkonfigürasyonu
Cihazadı
Burada cihazınıza ait cihaz tanımlaması vardır. Cihaz tanımlaması
değiştirelemeyecek şekilde cihaza kayıtlı olduğundan bu satırı değiştiremezsiniz.
Serinumarası
Burada cihazınıza ait seri numarası vardır. Seri numarası değişmeyecek şekilde cihaza kayıtlı olduğundan bu satırı değiştiremezsiniz.
Ölçümyeriismi
Buraya VEGAFLEX 86 cihazınıza uygun bir ölçüm yeri ismi verebilirsiniz. Maksimum 19 karakterli isim vermeniz mümkündür. İster büyük
ister küçük harf ya da sayı kullanabilirsiniz. Aşağıdaki özel işaretlerin
de kullanılması mümkündür: + - . : , ( ) / < >
Sondauzunluğudeğiştirilirse?
Ölçüm sondasının uzunluğunu değiştirdiyseniz, bu değeri bu seçim
alanına girmelisiniz.
•
•
"Hayır" seçeneğini seçerseniz cihaz otomatik olarak önceden ayarı
yapılan fabrika uzunluğuna getirilir.
"Evet" seçeneğine basarsanız başka bir alana değiştirilen cihaz
uzunluğunu girebilirsiniz.
ContayüzeyindenLsondauzunluğu
Ölçüm sondası uzunluğunu değiştirdiyseniz bu alana ölçüm sondasının değiştirilen uzunluğunu girebilirsiniz. Seçilen ölçüm birimine dikkat
edin.
Sondauzunluğununotomatikolarakbelirlenmesi
Ölçüm sondası uzunluk değerini bilmiyorsanız bu alana ölçüm sondasının uzunluğunu otomatik olarak koydurabilirsiniz. Bunun için ön
koşul, ölçüm sondasının önünün boş olması ve dolum malzemesinin
örtüsüz olmasıdır.
Adım2
Uygulama
56
Dolummalzemesinintipi
Buradan cihazınızın hangi ortam tipi için uygun olduğunu bulabilirsiniz. Fonksiyon etkin değilse, cihazınıza uygun olan ortam tipi önceden
ayarlanmıştır.
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
42284-TR-140616
"Şimdi yap" seçeneğine tıklayarak otomatik uzunluk belirlemesi
başlatın.
7 PACTware ile devreye alma
Bilgi:
Özel durumlarda ortam tipini değiştirebilirsiniz. Bu ayarı "Genişletilmiş
kullanım" seçeneğinden değiştirebilirsiniz.
Uygulama
Bu alandan cihazınıza hangi uygulamayı koyacağınızı belirleyebilirsiniz. Şu seçenekleriniz mevcuttur:
•
•
•
•
•
Haznede dolum seviyesi
Bypass/Dikey boru içindeki dolum seviyesi
Haznede ayırma katmanı
Bypass/Dikey boru içindeki ayırma katmanı
Demo modu
Dolum seviyesi ölçümü: "Dolum seviyesi" seçeneğine basarsanız
başka bir alanda ortam özelliklerini seçebilirsiniz.
Ayırma katmanı ölçümü: "Ayırma katmanını" seçiyorsanız cihaz başka
verilere ihtiyaç duyabilir [Varsa aşırı gaz fazı, ayırma katmanına mesafe veya üst ortamın dielektrisite değeri gibi].
Demo modu: Bu mod test ve reklam amaçlıdır. Bu modda sensör
hiçbir parametreyi kayda almaz ve ölçüm aralığı içindeki her ölçüm
değeri değişikliğine hemen yanıt verir.
Uygulama-Dolumseviyesiölçümü
Dolum seviyesi ölçümü, gaz fazı ile sınır oluşturan dolum malzemesi
yüzeyini temel almaktadır.
Cihaz normalde sıvıların dolum seviyesi ölçümü ayarındadır. Cihazı
yine de dökme malzemelerin ölçümüne getirebilmeniz mümkündür.
•
•
Sıvılar
– Çözücüler, yağlar, LPG - Dielektrisite değeri < 3
– Kimyasal Karışımlar - Dielektrisite değeri 3 … 10
– Su bazlı - Dielektrisite değeri > 10
Döküm malzemeleri
– Tozlar, talaşlar - Dielektrisite değeri <1,5
– Parçacıklar, tozlar - Dielektrisite değeri 1,5 … 3
– Tahıl, un - Dielektrisite değeri > 3
Uygulama-Ayırmakatmanıölçümü
Ayırma katmanı ölçümünde iki sıvı arasındaki faz sınırını temel alınır.
Ayrıca toplam dolum seviyesi ölçüm değeri olarak mevcuttur.
•
42284-TR-140616
•
Adım3
Seviyeayarı
Fazla gaz var
– Hazneden gazın fazla olup olmadığını kontrol edin.Bu ancak
toplam dolum seviyesi hiç proses bağlantısında sıra beklemediği takdirde olan bir durumdur.
Özellikler
– Buraya üst ortamın dielektrisite değerini verebilirsiniz
– Alternatif olarak ayırma katmanına olan uzaklığı verebilirsiniz
Dolumseviyesiölçümününayarlanması
Önceki menüden dolum seviyesi ölçümünü seçtiyseniz min. ve maks.
seviyeleme için değerleri girebilirsiniz. Girilecek değer proses bağlan-
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
57
7 PACTware ile devreye alma
tısının conta yüzeyinden itibaren dolum seviyesinin uzaklığından alınır
(Sensörün standart yüzeyi).
Dolumseviyesiveayırmakatmanıölçümüiçinseviyeleme
Önceki menüden ayırma katmanını seçtiyseniz, dolum seviyesinin ve
ayırma katmanının min. ve maks. seviyeleme değerlerini girebilirsiniz
veya dolum seviyesi ölçümünün değerlerini alabilirsiniz. Girilen değer
proses bağlantısının conta yüzeyinden itibaren dolum seviyesinin (ya
da ayırma katmanının) uzaklığından alınır (Sensörün standart yüzeyi).
Adım4
Lineerizasyon
Bir lineerizasyon, bir ölçümün hacim ve yükseklikleri orantılı çıkmayacağında gerekir. Lineerizasyon, dolum seviyesi ve ayırma katmanı
ölçümüne eşit seviyede etkili olur. Daha fazla lineerizasyon türünü
genişletilmiş kullanımdan bulabilirsiniz:
Lineer olmayan bir hazneniz varsa, buradan uygun lineerizasyon
eğimini seçmeniz mümkündür.
•
•
•
Lineer
Konik tank
Yatar konumda yuvarlak tank
•
•
Ek bağlantı elemanının (h) yüksekliği
Hazne yüksekliği D
İlişkiler lineer değilse aşağıdaki hazne ebatlarını girin:
Adım5
Ayar-Çıkışsinyali
Bu pencereden çıkış sinyali ayarlayabilirsiniz. Fonksiyon etkin değilse
"Genişletilmiş kullanım"dan ayarları değiştirebilirsiniz.
Adım6
Sensöroptimizasyonu
Bu ayarlarla sensörü optimize edebilirsiniz. Bu şekilde doğrultulmuş
uzaklığı görüntülenen değerle karşılaştırıp gerekirse düzeltebilirsiniz.
Sondasıvıiçinedaldırılır(Örtülü)
Ölçüm sondasının ortam içine dalıp dalmayacağına karar verin.
Dolummalzemesineölçülenuzaklık
Dolum malzemesi ölçüm malzemesine sokulmuşsa, bu yere ölçüm
malzemesine olan ölçülen uzaklığı girebilirsiniz.
Görüntülenenuzaklıkdoğrumu?
Görüntülenen uzaklık doğru mudur? İmkanınız varsa, bu yere ölçüm
malzemesine olan ölçülen uzaklığı girebilirsiniz.
Yanlışsinyalbastırma
Bu fonksiyonla, otomatik yanlış sinyali bastırmayı etkinleştirebilirsiniz.
Size ne olursa olsun yanlış sinyali bastırmayı etkinleştirmenizi tavsiye
ederiz.
58
Cihazın devreye alması bittiğinde ek ayar yapabilirsiniz. Buna, farklı
verilerin yanı sıra cihazın yetkisiz kişiler ya da kendiniz tarafından
istemediğiniz bir şekilde kullanılmasına karşı kilitlenmesi gibi özellikler
dahildir.
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
42284-TR-140616
Adım7
Ekayarlar
7 PACTware ile devreye alma
Cihazparametrelerigüvenlikdosyasınınhazırlanması?
Veri güvenliği için, cihazın güncel parametreleri bir dosya içine kaydedilmektedir. Bunu, cihaz parametrelemenin yeniden kurulması için
sonradan kullanabilirsiniz. Kurulumun sağlanması için tüm verilerin
cihazdan indirilmesi gerekmektedir. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.
Cihazdokümantasyonununhazırlanması?
Bu fonksiyon güncel cihaz parametrelerine ait bir PDF dosyasının
hazırlanması ve yazdırılması görevini görür. PDF dosyasının okunabilmesi için buna uygun bir programa gerek duyulur (Ör. Acrobat
Reader). PDF dosyasının yazdırılması veya hazırlanması için tüm
verilerin cihazdan indirilmesi gerekmektedir. Bu fonksiyon için DTM
Collection yazılımının tam sürümünü kullanmalısınız. Bu işlem birkaç
dakika sürebilir.
Devreyealımınyankıeğimininsensörekaydedilmesi?
Cihazınızın ilk devreye alımı işlemini tamamladınız mı? Bu durumda size daha sonraki cihaz testleri için ve cihazın tanı güvenliği için güncel
sinyal ilişkilerini tavsiye ederiz.
Şifregirildiktensonrakullanımınkilitlenmesi?
Cihaz güncel olarak belirlenen bir ŞİFRE ile kilitlenir. Bir parametreleme ancak ŞİFRE yeniden girildiği takdirde mümkündür.
7.4 Parametrebilgilerininemniyetealınması
42284-TR-140616
Parametreleme bilgilerinin PACTware kullanılarak belgelenmesi ve
kaydedilmesi tavsiye olunur. Bunlardan böylece kullanım ya da servis
için bir defadan fazla yararlanılır.
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
59
8 Diğer sistemlerle devreye alma
8 Diğersistemlerledevreyealma
8.1 DDkontrolprogramları
Cihazın, AMS™ ve PDM gibi DD kontrol programları için Enhanced
Device Description (EDD) olarak cihaz tanımları mevcuttur.
Dosyalar www.vega.com/downloads ve "Software" internet adresinden indirilebilir.
8.2 FieldCommunicator375,475
Cihazın, Field Communicator 375 veya 475 ile parametrelendirilmesi
için EDD cihaz tanımları mevcuttur.
EDD'nin field communicator 375 veya 475'e entegre edilebilmesi için,
üreticiden temin edilebilen "Easy Upgrade Utility" yazılımına ihtiyaç
vardır. Bu yazılım internet ortamında güncelleştirilir; üreticinin izin
vermesiyle yeni EDD'ler otomatikman yazılımın cihaz kataloğuna alınır
ve daha sonra bir field communicator'a aktarılabilirler.
42284-TR-140616
60
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
9 Tanı ve hizmet
9 Tanıvehizmet
9.1 Bakım
Amaca uygun kullanıldığı takdirde normal kullanımda herhangi bir
bakım yapılmasına gerek yoktur.
9.2 Tanıhafızası
Cihaz, tanı amaçlı çok sayıda belleğe sahiptir. Elektrik kesintisi olsa
da verilere bir şey olmaz.
Ölçümdeğeribelleği
100.000'e kadar ölçüm değeri sensörde bir halka arabelleğine
kaydedilebilir. Her kayıt tarih/saat ve ölçüm değeri gibi bilgileri içerir.
Kaydedilebilir değerler şunlar olabilir:
•
•
•
•
•
•
•
•
Uzaklık
Dolum yüksekliği
Yüzde değer
Lin. yüzde
Ölçeklenmiş
Akım değeri
Ölçüm güvenirliği
Elektronik sıcaklığı
Ölçüm değeri belleği teslimat sırasında etkindir ve her 3 saniyede
bir uzaklık, ölçüm güvenirliği ve elektronik sıcaklık gibi özellikleri
kaydeder.
Genişletilmiş kullanımda dilediğiniz ölçüm değerlerini seçebilirsiniz.
Hem istediğiniz değerler hem de kayıt koşulları bir bilgisayar üzerinden PACTware/DTM ve/veya EDD iletim sistemi ile belirlenir. Bu
sayede veriler okunur ve gerekirse sıfırlanır.
Olaybelleği
500'e kadar aktivite zamanıyla birlikte otomatik olarak sensöre kaydedilir ve bu bilgi silinemez. Her kayıt tarih/saat, olay içeriği, olay tanımı
ve değer gibi bilgileri içerir. Olay içeriği şunlar olabilir:
•
•
•
•
Bir parametrenin değiştirilmesi
Açma ve kapatma zamanı
Durum mesajları (NE 107 gereğince)
Hata mesajları (NE 107 gereğince)
Bilgiler PACTware/DTM'li bir bilgisayar üzerinden ya da EDD'li yönetim
sistemi ile okunur.
42284-TR-140616
Yankıeğimibelleği
Yankı eğimleri bununla tarih ve saat ve buna ait yankı verileri kaydedilir. Bellek iki alana ayrılmaktadır:
Devreyealımınyankıeğimi: Bu, devre alımındaki ölçüm koşulları
için referans bir yankı eğimi görevini görür. Kullanımdaki ölçüm koşullarının değiştirilmesi veya sensörde kalan maddeler bu şekilde ortaya
çıkar. Devreye alımın yankı eğimi şu şekilde kaydedilir:
•
•
•
PACTware/DTM'li bilgisayar
EDD'li iletim sistemi
Gösterge ve ayar modülü
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
61
9 Tanı ve hizmet
Diğeryankıeğimleri: Bu kayıt bölgesinde sensörden 10'a kadar
yankı eğimi bir halka arabelleğine kaydedilebilir. Diğer yankı eğimleri
şu şekilde kaydedilir:
•
•
•
PACTware/DTM'li bilgisayar
EDD'li iletim sistemi
Gösterge ve ayar modülü
9.3 Durummesajları
Cihazda, NE 107 ve VDI/VDE 2650'ye göre otomatik bir kontrol ve tanı
aracı bulunmaktadır. Aşağıda belirtilen tablolarda tanımlanan durum
mesajlarıyla ilgili detaylı hata mesajları gösterge ve ayar modülü,
PACTware/DTM ve EDD içindeki "Tanı" menüsünden bulunabilir.
Durummesajları
Durum mesajları aşağıda belirtilen kategorilere ayrılmıştır:
•
•
•
•
Kesinti
Fonksiyon kontrolü
Spesifikasyon dışında
Bakım ihtiyacı
ve piktogramlar ile belirtilir:
1
2
3
4
Res. 31: Durum mesajlarının piktogramları
1
2
3
4
Arıza (Failure) - kırmızı
Spesifikasyonun dışında kalan (Out of specification) - Sarı
Fonksiyonun kontrolü (Function check) - Turuncu
Bakım (Maintenance) - Mavi
Arıza(Failure): Cihazda bir fonksiyon arızası tespit edildiğinde cihaz
bir arıza mesajı verir.
Bu durum mesajı daima aktiftir. Kullanıcı tarafından kapatılması mümkün değildir.
Fonksiyonunkontrolü(Functioncheck): Cihazda çalışılmaktadır,
ölçüm değeri geçici olarak geçersizdir (örn. Simülasyon sırasında).
Bu durum mesajı standart durumda kapalıdır. Ancak kullanıcı PACTware/DTM veya EDD üzerinden bunu tekrar açabilir.
Bu durum mesajı standart durumda kapalıdır. Ancak kullanıcı PACTware/DTM veya EDD üzerinden bunu tekrar açabilir.
Bakımihtiyacı(Maintenance): Dış etkiler sonucu cihazın fonksiyonu
kısıtlanmıştır. Ölçüm etkilenmektedir, ölçüm değeri halen geçerlidir.
62
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
42284-TR-140616
Spesifikasyonundışındakalandeğerler(Outofspecification):
Değer (Örn. elektroniğin sıcaklığı) cihaz spesifikasyonunda verilen
değerin üzerine çıktığı için ölçüm değeri kesin değil.
9 Tanı ve hizmet
Cihazın (örn. madde biriktiği için) yakın zamanda arızalanma ihtimali
varsa cihaz bakımı yaptırmayı ajandanıza koyun.
Bu durum mesajı standart durumda kapalıdır. Ancak kullanıcı PACTware/DTM veya EDD üzerinden bunu tekrar açabilir.
Failure
Aşağıdaki tabloda "Failure" durum mesajındaki hata kodları ve metin
mesajları ile bunların sebebi ve giderilmesi ile ilgili açıklamalar bulunmaktadır. Bunda sadece dört telli cihazlardaki bazı açıklamaların
geçerli olduğu göz önüne alınmalıdır.
Kod
Neden
SorunGiderme
F013
– Kullanım sırasında sensör
yankı algılamıyor
– Proses kurulumu ve/veya
ölçüm sondası kirli veya
bozuk
– Kurulumu ve parametreleri
kontrol edin ve/veya gereken düzeltmeyi yapın
– Proses kurulumu ve/veya
ölçüm sondasını temizleyin
veya değiştirin
F017
– Seviye ayarı belirtilen
değerlerin dışında kalıyor
– Sınır değerlerine uygun
seviyenin değiştirilmesi
(Min. ve maks. arasındaki
fark ≥ 10 mm olmalıdır.).
F025
– Boru bağlantı noktaları
sürekli olarak yükselmiyor
(Örn. mantıksız değer
çiftleri)
– Lineerizasyon tablosunun
değerinin kontrol edilmesi
– Lineerizasyon tablosunun
silinmesi/yeniden çizilmesi
F036
– Yazılım güncellemesi hatalı
veya yarım kalmış
– Yazılım güncellemesini
tekrarlayın
– Elektronik modelini kontrol
edin
– Elektroniğin değiştirilmesi
– Cihazı onarıma gönderin
F040
– Donanım hatalı
– Elektroniğin değiştirilmesi
– Cihazı onarıma gönderin
F041
Sonda kaybı
– İp sonda yırtık veya çubuk
sonda sorunlu
– Ölçüm sondasını kontrol
edin ve gerekirse değiştirin
F080
– Genel yazılım hatası
– Çalışma gerilimini kısa
süreliğine ayırın
F105
– Cihaz hâlâ açılma aşamasında. Ölçüm değeri de
halen bulunamadı
– Açılma aşamasının sonunu
bekleyin
– Süre, model ve parametrelere bağlı olarak her zaman
maks. 5 dk
Metinmesajı
Hiçbir ölçüm
değeri yok
Ayar süresi
çok kısa
Lineerizasyon
tablosunda
hata
Çalışan bir
yazılımın olmaması
Elektronikte
hata
Genel yazılım
hatası
42284-TR-140616
Ölçüm değeri
belirleniyor
F113
– EMV arızaları
– EMV etkilerini giderin
İletişim hatası – Dört telli besleme ünitesi ile – Dört telli besleme ünitesini
iç iletişimde transfer hatası
veya elektroniğini değiştirin
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
63
9 Tanı ve hizmet
Kod
Neden
SorunGiderme
F125
– Belirtilmeyen alanda elektroniğin sıcaklığı
– Çevre sıcaklığını kontrol
edin
– Elektroniği yalıtın
– Daha yüksek sıcaklık aralığına sahip bir cihaz kullanın
F260
– Fabrikada yapılan kalibrasyonda hata
– EEPROM'da hata
– Elektroniğin değiştirilmesi
– Cihazı onarıma gönderin
F261
Cihaz ayarında hata
– Sıfırlayın
– Devreye alımda hata
– Devreye alımı tekrarlayın
– Sıfırlama sırasında hata
– Yanlış sinyal bastırma hatalı
F264
– Devreye alımda hata
– Kurulumu ve parametreleri
kontrol edin ve/veya gereken düzeltmeyi yapın
– Sonda uzunluğunu test edin
F265
– Sensör artık ölçüm yapmıyor
– Sıfırlayın
– Çalışma gerilimini kısa
süreliğine ayırın
F266
– Belirtilen aralığın altında
kalan çalışma gerilimi
– Elektrik bağlantısını test
edin
– gerekirse çalışma gerilimini
arttırın
F267
– Sensör çalıştırılamıyor
– Elektroniğin değiştirilmesi
– Cihazı onarıma gönderin
Metinmesajı
Onaylanmamış elektronik
sıcaklığı
Kalibrasyonda hata
Kurulum/Devreye alım
hatası
Ölçüm fonksiyonu arızalı
İzin verilmeyen çalışma
gerilimi
No executable sensor
software
Functioncheck
Aşağıdaki tabloda "Function check" durum mesajındaki hata kodları
ve metin mesajları ile bunların sebebi ve giderilmesi ile ilgili açıklamalar bulunmaktadır.
Kod
Neden
SorunGiderme
C700
– Bir simülasyon etkin
– Simülasyonu kapat
– 60 dakika sonra otomatik
kapanmayı bekle
Metinmesajı
Simülasyon
etkin
Outofspecification
Aşağıdaki tabloda "Out of specification" durum mesajındaki hata
kodları ve metin mesajları ile bunların sebebi ve giderilmesi ile ilgili
açıklamalar bulunmaktadır.
42284-TR-140616
64
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
9 Tanı ve hizmet
Kod
Neden
SorunGiderme
S600
– Belirtilmeyen alanda elektroniğin sıcaklığı
– Çevre sıcaklığını kontrol
edin
– Elektroniği yalıtın
– Daha yüksek sıcaklık aralığına sahip bir cihaz kullanın
S601
– Haznenin taşma tehlikesi
– Daha fazla dolum yapılmamasını sağlayın
– Haznede dolum seviyesini
kontrol edin
S603
– Belirtilen aralığın altında
kalan çalışma gerilimi
– Elektrik bağlantısını test
edin
– gerekirse çalışma gerilimini
arttırın
Metinmesajı
Onaylanmamış elektronik
sıcaklığı
Taşma
İzin verilmeyen çalışma
gerilimi
Maintenance
Aşağıdaki tabloda "Maintenance" durum mesajındaki hata kodları ve
metin mesajları ile bunların sebebi ve giderilmesi ile ilgili açıklamalar
bulunmaktadır.
Kod
Neden
SorunGiderme
M500
– Teslimatta sıfırlama yapıldığında veriler eski hallerine
getirilemedi
– Sıfırlamayı tekrarlayın
– Sensör verili XML dosyasını
sensöre yükleyin
M501
– EEPROM donanım hatası
– Elektroniğin değiştirilmesi
– Cihazı onarıma gönderin
M502
– EEPROM donanım hatası
– Elektroniğin değiştirilmesi
– Cihazı onarıma gönderin
M503
– Yankı ve parazit arasındaki
ilişki güvenilir bir ölçüm için
çok azdır.
– Kurulum ve proses koşullarını kontrol edin
– Anteni temizleyin
– Kutuplanma yönünü
değiştirin
– Daha hassas bir cihaz
kullanın
M504
– Donanım hatalı
– Bağlantıları kontrol edin
– Elektroniğin değiştirilmesi
– Cihazı onarıma gönderin
M505
– Doluluk seviyesi yankısı
artık algılanamıyor
– Anteni temizleyin
– Daha uygun anten/sensör
kullanın
– Varsa hatalı yankıları giderin
– Sensör konumu ve hizalamayı optimize edin
Metinmesajı
Teslimat sırasında sıfırlama
hatası
Etkin olmayan
lineerizasyon
tablosunda
hata
Tanı belleğinde hata
Ölçüm güvenirliği çok
düşük
42284-TR-140616
Bir cihaz arayüzünde hata
Hiçbir yankı yok
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
65
9 Tanı ve hizmet
Arızaolduğundayapılacaklar
Arızanıngiderilmesiiçin
izlenecekprosedür
9.4 Arızalarıngiderilmesi
Herhangi bir arızanın giderilmesi için gerekli önlemleri almak teknisyenin görevidir.
Alınacak ilk önlemler şunlardır:
•
•
•
Ör. Gösterge ve ayar modülünden hata mesajlarının değerlendirme raporu
Çıkış sinyalinin kontrolü
Ölçüm hataları ile başa çıkma
PACTware yazılıma ve gereken DTM'e sahip bir bilgisayar size daha
kapsamlı tanı olanağı sunmaktadır. Birçok durumda arıza nedeni bu
yolla tespit edilerek çözülür.
4…20mAsinyalinikont- Bağlantı planına bağlı olarak, gereken ölçüm aralığında bir mültimetre
roledin
takın. Aşağıdaki tabloda akım sinyalinde olabilecek muhtemel hatalar
ve bunların giderilmesi ile ilgili tanımlamalar yer almaktadır:
Hata
Neden
SorunGiderme
4 … 20 mA sinyali – Ölçüm büyüksabit değil
lüğündeki
oynamalar
– Sönümlemeyi cihaza göre görüntü
ve kontrol paneli ya da PACTware/
DTM'den ayarlayın
4 … 20 mA sinya- – Elektrik bağlan- – Bağlantıyı "Bağlantı prosedürü"
li yok
tısı hatalı
bölümüne uygun şekilde kontrol
edin ve gerekirse "Bağlantı planı"
bölümüyle düzeltmelerini yapın
– Besleme gerilimi yok
– Hatlarda kesinti olup olmadığını
kontrol edin ve varsa sorunu giderin.
– Çalışma enerjisi – Kontrol edin ve gerektiği takdirde
çok düşük ya da
uyarlayın
yükleme direnci
çok yüksek
Akım sinyali 22
mA'dan daha
büyük veya 3,6
mA'dan daha küçük
Ölçümhatalarıilebaşa
çıkma
– Sensördeki
elektronik
modül bozuk
– Cihazı ya değiştirin ya da onarıma
gönderin
Aşağıdaki tablolar uygulama koşullu ölçüm hataları için tipik örnekler
vermektedir. Bununla aşağıdakilerin ölçüm hataları birbirinden ayrılır:
•
•
•
Dolum seviyesi sabitken
Doldururken
Boşaltırken
66
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
42284-TR-140616
"Hatalı şekil" sütunundaki şekiller hem gerçek dolum seviyesini kesik
çizgi olarak gösterir hem de sensör tarafından gösterilen dolum seviyesini ortadan çizilmiş bir çizgi olarak gösterir.
Level
9 Tanı ve hizmet
1
2
0
time
Res. 32: Kesik çizgili hat 1 fiili doluluk seviyesini, sürekli çizgili hat 2 sensörün
gösterdiği doluluk seviyesini göstermektedir
Uyarı:
• Sensörün sabit bir değer gösterdiği her yerde sebep akım çıkışındaki ayarın "Değeri muhazafa et " şşeklinde olmasından kaynaklanmış olabilir
• Dolum seviyesi çok az olduğunda neden aynı zamanda çok yüksek hat direnci de olabilir
Sabitdolumseviyesindeölçümhatası
1. Dolum seviyesinin
ölçüm değeri ya çok az
ya da çok yüksek
Hatanınresmi
Level
Hataaçıklaması
0
Level
2. Ölçüm değeri % 100
yönüne sıçrıyor
time
0
time
Neden
SorunGiderme
– Min./maks seviyeleme doğru
değil
– Min./maks. seviyelemeyi yapın
– Lineerizasyon eğimi yanlış
– Lineerizasyon eğimini uyarlayın
– Çalışma süresi hatası (Küçük
ölçüm hatası % 100'e yakın/
büyük hata % 0'a yakın)
– Devreye alımı tekrarlayın
– Proses koşuluna bağlı olarak
ürün yankısının genliği düşüyor
– Yanlış sinyal bastırılmadı
– Yanlış sinyalleri bastırın
– Yanlış bir sinyalin genliği veya
– Değişen yanlış sinyallerin sebeyeri değişti (Ör. Ürün birikmesi);
bini tespit edin, madde birikimi
yanlış sinyal bastırma artık
olan yanlış sinyal bastırmayı
uygun değil
etkin hale getirin
Dolumsırasındaölçümhatası
3. Doldururken ölçüm
değeri zemin alanında
takılıyor
Hatanınresmi
Level
Hataaçıklaması
42284-TR-140616
4. Doldururken ölçüm
değeri geçici olarak takılıyor ve doğru doluluk
seviyesine sıçrıyor
time
0
SorunGiderme
– Ortam ve hazne yüksekliğinin
parametresini test edin ve
gerekirse uyarlayın
– Doldurma malzemesi yüzeyinde – Parametreyi test edin gerekirse
türbulanslar, hızlı doldurma
değiştirin (Ör. Dozaj haznesi,
reaktör)
Level
0
Neden
– Sonda ucunun yankısı ürün
yankısından büyük (Ör. εr < 2,5
olan sıvı yağ bazlı, çözücü gibi
ürünlerde)
time
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
67
9 Tanı ve hizmet
5. Ölçüm değeri doldurma sırasında arada bir
% 100'e sıçrıyor
Hatanınresmi
Level
Hataaçıklaması
0
Neden
SorunGiderme
– Ölçüm sondasında değişen
yoğuşku veya kir
– Yanlış sinyalleri bastırın
time
Level
6. Ölçüm değeri ≥
% 100 ya da 0 m mesafeye sıçrıyor
0
time
– Dolum seviyesi yankısı yakın
– Yakın alandaki yanlış sinyalleri
alanda yanlış sinyaller yüzünbastırın
den algılanmaz. Sensör taşma – Kurulum koşullarını test edin
güvenliğine gider. Maks. dolum – Mümkünse taşma güvenliği
seviyesi (0 m uzaklık) ile birlikte
fonksiyonunu kapatın
''taşma güvenliği'' durum mesajı
ekrana çıkar.
Boşaltmasırasındaölçümhatası
7. Boşaltırken ölçüm
değeri yakın alanda
duruyor
Hatanınresmi
Level
Hataaçıklaması
8. Ölçüm değeri boşaltma sırasında bir yerde
yeniden üretilebilecek
şekilde kalıyor
time
Level
0
0
Neden
SorunGiderme
– Hatalı yankı dolum seviyesi
yankısından daha büyük
– Dolum seviyesi yankısı çok
düşük
– Yakın alandaki yanlış sinyalleri
bastırın
– Ölçüm sondasındaki kir sorununu giderin. Yanlış sinyallerle
ilgili sorunlar giderildikten sonra
yanlış sinyal önleyici silinmelidir.
– Yeni yanlış sinyalleri bastır
– Kaydedilen arıza sinyalleri bu
yerde dolum seviyesi yankısından daha büyüktür
– Yanlış sinyal kaydını sil
– Yeni yanlış sinyalleri bastır
time
Arızayıgiderdiktensonra Arıza nedeni ve alınan önlemlere bağlı olarak "Çalıştırma" bölümünde
yapılmasıgerekenler
tanımlanan işlem adımlarını en başından tekrarlayın ve akla yatkınlığını
ve bütünlüğünü kontrol edin.
24SaatHizmet-Çağrı
Merkezi
Bu önlemler yine de herhangi bir sonuç vermedikleri takdirde acil
durumlar için +49 1805 858550 numaralı telefondan VEGA Çağrı
Merkezimizi arayabilirsiniz.
Çağrı merkezimiz size normal çalışma saatleri dışında da haftada 7
gün aralıksız hizmet vermektedir.
Bu hizmeti dünya çapında sunduğumuz için destek İngilizce olarak
verilmektedir. Hizmet ücretsizdir, sadece normal telefon maliyeti
doğmaktadır.
9.5 Elektronikmodülüdeğiştirin
Bir arıza olduğunda elektronik modül kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
Tesiste elektronik modül yoksa yetkili bayiye sipariş edilebilir. Elektronik modüller bağlanacağı sensörlere göre ayarlanmıştır ve hepsinin
sinyal çıkışları ve besleme gerilimi birbirinden farklıdır.
68
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
42284-TR-140616
Ex uygulamalarda sadece uygun Ex ruhsatı olan bir cihaz ve elektronik modüller kullanılabilir.
9 Tanı ve hizmet
Yeni elektronik modülüne, sensörün fabrika ayarları yüklenmelidir.
Alternatifler şunlardır:
•
•
Fabrikada
Tesis içinde kullanıcı tarafından
Her iki durumda da sensörün seri numarasının girilmesi gerekir. Seri
numarası cihazın model etiketinde, cihazın içinde ve irsaliyesinde
bulunmaktadır.
Tesiste yüklerken önce sipariş bilgilerinin internetten indirilmesi gerekmektedir (Bkz. "Elektronik modül" kullanım kılavuzu).
Dikkat:
Uygulama ile ilgili tüm ayarlar yeniden belirlenmelidir. Bu nedenle,
elektronik değiştirileceğinde yeniden devreye alım yapın.
Sensörün ilk devreye alınışında parametrelemenin verilerini kaydettiğinizde bunları yeniden yedek elektronik modüle aktarabilirsiniz.
Yeniden devreye almak bu aşamadan itibaren gerekmez.
9.6 Yazılımgüncelleme
Cihaz yazılımının güncellenmesi için şu komponentlerin kullanılmasına gerek vardır:
•
•
•
•
•
Cihaz
Besleme gerilimi
VEGACONNECT arayüz adaptörü
PACTware yazılımlı bilgisayar
Dosya halinde güncel cihaz yazılımı
Hem güncel cihaz yazılımı hem de prosedür hakkında ayrıntılı bilgiyi
www.vega.com/downloads sayfasındaki "Yazılım" linkinden bulabilirsiniz.
Dikkat:
Lisanslı cihazların sırf belli yazılım sürümleri ile kullanılması öngörülmüş olabilir. Bu yüzden yazılım güncellenirken lisansın etkin kalıp
kalmadığına dikkat edin.
Ayrıntılı bilgiyi www.vega.com/downloads sayfasındaki "Lisanslar"
linkinden bulabilirsiniz.
9.7 Onarımdurumundaizlenecekprosedür
Hem onarım formu hem de prosedür hakkında ayrıntılı bilgiyi
www.vega.com/downloads sayfasındaki "Formlar ve Sertifikalar"
linkinden bulabilirsiniz.
Bu sayede bize onarımı hızlı ve daha fazla izahat etmenize gerek
kalmadan yapmamıza yardım etmiş olursunuz.
42284-TR-140616
Onarım gerekli bulunduğu takdirde, şu prosedürü izleyin:
•
•
•
Her cihaz için bir form print edin ve doldurun
Cihazı temizleyin ve kırılmasına karşı korunaklı şekilde ambalajlayın
Doldurulan formu ve varsa bir güvenlik veri pusulasını ambalajın
dış kısmına iliştirin
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
69
9 Tanı ve hizmet
•
Bayinizden geri iade için kullanılacak adresi öğrenin. Bunlar için
www.vega.com internet sayfamıza gidin.
42284-TR-140616
70
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
10 Sökme
10 Sökme
10.1 Sökmeprosedürü
İkaz:
Sökmeden önce haznedeki veya boru tesisatındaki basınç, yüksek
sıcaklıklar, agresif veya toksik dolum malzemeleri gibi tehlikeli proses
koşullarını dikkate alın.
"Montaj" ve "Besleme gerilimine bağlanma" bölümünü dikkate alın ve
orada listelenen adımları tersten yerine getirin.
10.2 Bertarafetmek
Cihaz, bu konuda uzman geri dönüşüm işletmeleri tarafından yeniden
değerlendirilen malzemelerden oluşmaktadır. Bunun için elektronik
modülü kolay çıkartılabilir şekilde dizayn ettik ve geri kazanımlı malzemeler kullanmaktayız.
Atıkların, usulüne uygun bir şekilde atıldığı takdirde insanlara ve
çevreye olumsuz etkisi engellenir ve değerli ham maddelerin geri
kazanılması mümkün olur.
Malzemeler: "Teknik veriler" bölümüne bakın
Eski cihazı usulüne uygun şekilde bertaraf edemeyecekseniz geri
iade ve bertaraf konusunda bize başvurabilirsiniz.
42284-TR-140616
WEEE2002/96/EGyönergesi
Bu cihaz WEEE yönergesi 2002/96/EG'ye ve ilgili ulusal kanunlara
tabi değildir. Cihazı doğrudan uzmanlaşmış bir geri dönüşüm işletmesine götürün ve bu iş için genel atık tesislerini kullanmayın. Genel atık
tesisleri WEEE yönergesi uyarınca sadece kişisel kullanım için olan
cihazları kabul edebilmektedir.
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
71
11 Ek
11 Ek
11.1 Tekniközellikler
Genelbilgiler
316L malzemesi 1.4404 veya 1.4435'e uymaktadır.
Ortamla temas eden malzemeler
Ʋ Proses bağlantısı - Koaksiyel model
Ʋ Boru: ø 42,2 mm (1.661 in)
316, alaşım C22 (2.4602) ve alüminyum oksit seramik
% 99,7 (Al2O3) veya alaşım C22 (2.4602) ve alüminyum
oksit seramik % 99,7 (Al2O3)
316L veya alaşım C22 (2.4602)
Ʋ Cihaz kenarında proses contası (İp/
Çubuk geçidi)
Aluminyum oksit seramik % 99,7 (Al2O3) ve grafit
Ʋ İç iletken (Ayırma çubuğuna kadar)
Alloy C22 (2.4602)
Ʋ Proses için yalıtımlama
Ʋ Merkezleme yıldızı
Yapı tarafı
AL2O3
Ortam (malzeme) ile temas etmeyen malzemeler
Ʋ Plastik gövde
Plastik PBT (Poliester)
Ʋ Paslanmaz çelik gövde - Hassas
döküm
316L
Ʋ Alüminyum pres döküm gövdesi
Alüminyum pres döküm AlSi10Mg, toz kaplama - Temel:
Poliester
Ʋ Elektrolizle parlatılmış paslanmaz çelik 316L
gövde
Ʋ İkinci line of defence
Ʋ Gövde ve gövde kapağı arasında
conta
Ʋ Gövde kapağında izleme penceresi
(opsiyonel)
Borosilikatlı cam GPC 540
NBR (paslanmaz çelik gövde, hassas döküm), silikon
(alüminyum ve plastik gövde; paslanmaz çelik, elektrolizle parlatılmış)
Polikarbonat (Ex-d modelinde: Cam)
Ʋ Topraklama terminalleri
316L
Ʋ Taşıyıcı malzeme
316L
Ʋ Kontaklar
Alloy C22
İkinci line of defence
Ʋ Cam döküm
Ʋ Helyum kaçağı oranı
Ʋ Basınç mukavemeti
Proses bağlantıları
Ʋ Boru dişi, silindirik (DIN 3852-A)
Ʋ Flanşlar
72
< 10-6 mbar l/s
Sensörün proses basıncına bakın
G1½
1½ NPT
ör. DIN DN 50 üstü, ANSI 2" üstü
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
42284-TR-140616
Ʋ Amerikan. Boru dişleri, konik (ASME
B1.20.1)
Borosilikatlı cam GPC 540
11 Ek
Ağırlık
Ʋ Cihaz ağırlığı (Farklı proses bağlantıları için)
yakl. 6 … 12 kg (13.23 … 26.46 lbs)
Ʋ Boru: ø 42,2 mm (1.661 in)
yakl. 3100 g/m (33.3 oz/ft)
Ʋ Boru: ø 42,2 mm (1.661 in)
6 m'ye (19.69 ft) kadar
Conta yüzeyinden L ölçüm sondası uzunluğu
Ʋ Kesilen uzunluğun doğruluğu - Boru
Yan yük
±1 mm
Ʋ Boru: ø 42,2 mm (1.661 in)
300 Nm (221 lbf ft)
Ʋ -196 … +280 °C (-321 … +536 °F)
maks. 450 Nm (332 lbf ft)
Proses bağlantısı dişli için sıkma torku
Ʋ -196 … +450 °C (-321 … +842 °F)
maks. 400 Nm (295 lbf ft)
NPT kablo vidaları ve Conduit-Borular için sıkma torku
Ʋ Plastik gövde
Ʋ Alüminyum gövde/Paslanmaz çelik
gövde
Girişbüyüklüğü
Ölçüm büyüklüğü
Maks. 10 Nm (7.376 lbf ft)
Maks. 50 Nm (36.88 lbf ft)
Sıvıların seviye durumu
42284-TR-140616
Dolum malzemesinin minimum dielektri- εr ≥ 1,4
site değeri
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
73
11 Ek
1
4
2
3
5
Res. 41: Ölçüm aralığı - VEGAFLEX 86
1
2
3
4
5
Referans düzlem
Sonda uzunluğu U
Ölçüm aralığı (Fabrika seviyeleme sudaki ölçüm aralığına bağlıdır)
Üst blok uzunluğu (Ölçüm doğruluğundan diyagrama bakınız - Gri işaretli alan)
Alt blok uzunluğu (Ölçüm doğruluğundan diyagrama bakınız - Gri işaretli alan)
Çıkışbüyüklüğü
Çıkış sinyali
4 … 20 mA/HART
Yerine getirilmiş HART spesifikasyonu
7
Çıkış sinyali aralığı
0,3 µA
Akım çıkışı kesinti sinyali (Ayarlanabilir)
Son geçerli ölçüm değeri, ≥ 21 mA, ≤ 3,6 mA
Giriş akımı
Açıldıktan sonra 5 msn boyunca ≤ 10 mA, ≤ 3,6 mA
Maks. çıkış akımı
74
21,5 mA
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
42284-TR-140616
Sinyal çözünürlüğü
3,8 … 20,5 mA/HART (fabrika ayarı)
11 Ek
Yük
Sönümleme (Giriş büyüklüğünün %
63'ü), ayarlanabilir
Güç kaynağından yüke bakın
0 … 999 s
HART 7'ye göre HART çıkış değerleri (Fabrika ayarı)1)
Ʋ İlk HART değeri (PV)
Ʋ İkinci HART değeri (SV)
Ʋ Üçüncü HART değeri (TV)
Dolum durumu lineerleşmiş yüzdelik değer
Dolum malzemesine olan uzaklık
Ölçüm güvenliği ölçüm durumu
Ʋ Dördüncü HART değeri (QV)
Elektronik sıcaklığı
Ʋ Gösterge değeri 1
Dolum yüksekliği Dolum seviyesi
Görüntü değeri - Gösterge ve ayar modülü2)
Ʋ Gösterge değeri 2
Ölçüm çözünürlüğü dijital
Elektronik sıcaklığı
< 1 mm (0.039 in)
Çıkışbüyüklüğü-Ekakımçıkışı
Çalışma gerilimi hakkında ayrıntılı bilgiler - Bkz. Güç kaynağı
Çıkış sinyali
Çıkış sinyali aralığı
Sinyal çözünürlüğü
4 … 20 mA (pasif)
3,8 … 20,5 mA (fabrika ayarı)
0,3 µA
Akım çıkışı kesinti sinyali (Ayarlanabilir)
Son geçerli ölçüm değeri, ≥ 21 mA, ≤ 3,6 mA
Giriş akımı
Açıldıktan sonra 20 msn boyunca ≤ 10 mA, ≤ 3,6 mA
Maks. çıkış akımı
Yük
Sönümleme (Giriş büyüklüğünün %
63'ü), ayarlanabilir
21,5 mA
Yük direnci - Bkz. Güç kaynağı
0 … 999 s
Görüntü değeri - Gösterge ve ayar modülü3)
Ʋ Gösterge değeri 1
Ʋ Gösterge değeri 2
Ölçüm çözünürlüğü dijital
Dolum yüksekliği Dolum seviyesi
Elektronik sıcaklığı
< 1 mm (0.039 in)
Ölçümhassasiyeti(DINEN60770-1uyarınca)
DIN EN 61298-1 uyarınca proses-referans koşulları
Ʋ Sıcaklık
+18 … +30 °C (+64 … +86 °F)
Ʋ Hava basıncı
+860 … +1060 mbar/+86 … +106 kPa
(+12.5 … +15.4 psig)
Ʋ Bağıl nem
42284-TR-140616
Kurulum - Referans koşulları
Ʋ Entegre parçalara olan minimum
uzaklık
1)
2)
3)
45 … 75 %
> 500 mm (19.69 in)
Çıkış değerleri istenilen şekilde atanabilir
Görüntü değerleri istenilen şekilde atanabilir
Görüntü değerleri istenilen şekilde atanabilir
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
75
11 Ek
Ʋ Hazne
metalik, ø 1 m (3.281 ft), merkezi kurulum, hazne çatısına eşit seviyede proses bağlantısı
Ʋ Ortam
Su/Yağ (Dielektrisite değeri ~2,0)4)
Ʋ Montaj
Sensör parametreleme
Tipik ölçüm sapması - Ayırma katmanı
ölçümü
Tipik ölçüm sapması - Toplam dolum
ayırma katmanı ölçümü
Ölçüm sondasının ucu hazne zeminine değmiyor
Hiçbir yanlış sinyal bastırıcı kullanılmamış
± 5 mm (0.197 in)
Aşağıdaki diyagramlara bakınız
Tipik ölçüm sapması - Dolum ölçümü5)6)
Aşağıdaki diyagramlara bakınız
Sapan üst blok uzaklığı - Standart yollu
model
450 mm (17.7 in)
Maksimum ölçüm sapması - Standart
yollu model
± 10 mm (0.39 in)
L
5mm (0.197")
2mm (0.079")
0
-2mm (-0.079")
-5mm (-0.197")
-10mm (-0.394")
1
0,03 m (1.18")
0,15 m (5.906")
0,1 m
(3.937")
Res. 42: Ölçüm sapması VEGAFLEX 86 dolum malzemesinde koaksiyel modelde su- 1,5 m (4.92 ft)'ye kadar
ölçüm uzunluğu
1
L
5)
6)
76
Ayırma katmanı = 2,0 ise
Kurulum koşullarına bağlı olarak, sapma olması mümkündür. Bunlar seviye uyarlanarak veya DTM servisi modunda ölçüm çapraz merkezi değiştirilerek giderilebilir
Bir arıza sinyali hariçleyici ile blok uzaklıkları en iyi seviyeye getirilebilir.
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
42284-TR-140616
4)
Blok uzaklığı - Bu alanda ölçüm yapılamaz
Sonda uzunluğu
11 Ek
L
6mm (0.236")
0
-6mm (-0.236")
-10mm (-0.394")
1
0,1 m
(3.937")
0,03 m (1.18")
Res. 43: Ölçüm sapması VEGAFLEX 86 dolum malzemesinde koaksiyel modelde su- 6 m (19.69 ft)'ye kadar
ölçüm uzunluğu
1
L
Blok uzaklığı - Bu alanda ölçüm yapılamaz
Sonda uzunluğu
L
10mm (0.394")
2mm (0.079")
0
-2mm (-0.079")
-10mm (-0.394")
1
0,1 m (3.937") 0,25 m (9.842")
1
0,1 m
(3.937")
0,05 m
(1.968")
Res. 44: Ölçüm sapması VEGAFLEX 86 dolum malzemesinde koaksiyel modelde yağ- 1,5 m (4.92 ft)'ye kadar
ölçüm uzunluğu
Blok uzaklığı - Bu alanda ölçüm yapılamaz
Sonda uzunluğu
42284-TR-140616
1
L
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
77
11 Ek
L
10mm (0.394")
6 mm (0.236")
0
-6mm (-0.236")
1
-10mm (-0.394")
1
0,1 m
(3.937")
0,1 m (3.937") 0,25 m (9.842")
0,05 m
(1.968")
Res. 45: Ölçüm sapması VEGAFLEX 86 dolum malzemesinde koaksiyel modelde yağ- 6 m (19.69 ft)'ye kadar
ölçüm uzunluğu
1
L
Blok uzaklığı - Bu alanda ölçüm yapılamaz
Sonda uzunluğu
Tekrar üretilebilirlik
≤ ±1 mm
Ölçümhassasiyetinietkileyenfaktörler
Dijitalölçümdeğeriiçinveriler
Sıcaklık sürüklemesi - Dijital çıkış
EN 61326 kapsamında elektromanyetik yayılımlar sonucu ölçümde ilaveten
oluşan sapma
±3 mm/10 K maks. ölçüm aralığını veya maks. 10 mm
(0.394 in)'yi temel alır
< ±10 mm (< ±0.394 in)
Bilgilerayrıcaçıkışakımıiçindegeçerlidir7)
Sıcaklık akışı - Akım çıkışı
16 mA toleransta %±0,03/10 K ya da maks. %±0,3
EN 61326 kapsamında elektromanyetik yayılımlar sonucu ölçümde ilaveten
oluşan sapma
< ±150 µA
Analog-dijital dönüşümü nedeniyle akım < ±15 µA
çıkışında sapma
Geçişmişgazvebasıncınölçümdoğruluğunaetkisi
Radar sinyallerinin gazda ya da dolum maddesinin üstündeki buharda yayılma hızı yüksek basınçlar
sonucu azalır. Bu etki geçişmiş gaza ya da buhara bağlıdır ve düşük sıcaklıklarda özellikle büyüktür.
Aşağıdaki tabloda bu durum sonucu tipik bazı gazlar ya da buhar için oluşan ölçüm sapmaları
görülmektedir. Belirtilen değerler mesafeyle ilgilidir. Pozitif değerler, ölçülen mesafenin çok büyük,
negatif değerler ise ölçülen mesafenin çok küçük olduğu anlamına gelmektedir.
78
42284-TR-140616
7)
Ek akım çıkışı için de (opsiyonel)
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
11 Ek
Gazfazı
Hava
Hidrojen
Sıcaklık
Basınç
10bar
(145psig)
50bar
(725psig)
100bar
(1450psig)
200bar
(2900psig)
400bar
(5800psig)
0.22 %
1.2 %
2.4 %
4.9 %
% 9,5
200 °C/392 °F 0.13 %
0.74 %
1.5 %
3.0 %
%6
400 °C/752 °F 0.08 %
0.52 %
1.1 %
2.1 %
% 4,2
20 °C/68 °F
0.10 %
0.61 %
1.2 %
2.5 %
4.9 %
200 °C/392 °F 0.05 %
0.37 %
0.76 %
1.6 %
% 3,1
400 °C/752 °F 0.03 %
0.25 %
0.53 %
1.1 %
% 2,2
-
-
-
-
-
-
-
-
264 °C/507 °F 1.44 %
9.2 %
-
-
-
366 °C/691 °F 1.01 %
5.7 %
13.2 %
76.0 %
-
20 °C/68 °F
Su buharı (yo- 100 °C/212 °F ğun buhar)
180 °C/356 °F 2.1 %
Ölçümözellikleriveperformansbilgileri
Ölçüm devri süresi
< 500 ms
Sıçrama cevap süresi8)
≤3s
Çevrekoşulları
Çevre, depo ve nakliye sıcaklığı
-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)
Maksimum doldurma/boşaltma hızı
1 m/min
Proseskoşulları
Proses koşulları için ilaveten model etiketindeki bilgilere uyulmalıdır. Her zaman en düşük değer
geçerlidir.
Verilen basınç ve sıcaklık aralığında ölçün aralığı proses koşulları nedeniyle <% 1.
Proses basıncı
-1 … +400 bar/-100 … +40000 kPa
(-14.5 … +5800 psig), proses bağlantısına bağlı olarak
Flanş nominal basınç derecesine tekabül "DIN-EN-ASME-JIS'e uygun flanşlar" ek kılavuzuna
eden hazne basıncı
bakın.
42284-TR-140616
Proses sıcaklığı
8)
-196 … +280 °C (-321 … +536 °F)
Sıçrama cevap süresi çıkış sinyali ilk kez nihai değerin %90'ına ulaşıncaya kadar (IEC61298-2) ölçüm mesafesinin aniden değişmesinden sonraki süre (Sıvılarda maks. 0,5 m, dökme malzeme uygulamalarında maks. 2 m.)
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
79
11 Ek
1
80°C
(176°F)
3
4
65°C
(149°F)
55°C
(131°F)
-196°C
(-321°F)
-80°C
(-112°F)
2
0°C
(32°F)
190°C
(374°F)
250°C 280°C
(482°F) (536°F)
-40°C
(-104°F)
Res. 46: Çevre sıcaklığı - Proses sıcaklığı (Model -196 … +280 °C/-321 … +536 °F)
1
2
3
4
Ortam sıcaklığı
Proses sıcaklığı (Conta malzemesine bağlı olarak)
Maksimum kabul edilen sıcaklık - Standart
Sınırlı sıcaklık aralığı - Plastik gövde ve paslanmaz çelik gövde, elektrolizle parlatılmış
Proses sıcaklığı
-196 … +450 °C (-321 … +842 °F)
Proses koşullarına bağlı ölçüm hatası verilen basınç ve
sıcaklık aralığında % 1'in altındadır.
1
80°C
(176°F)
3
4
35°C
(95°F)
-196°C
(-384.8°F)
-110°C
(-230°F)
0°C
(32°F)
-20°C
(-68°F)
2
220°C
(428°F)
450°C
(842°F)
-40°C
(-104°F)
Res. 47: Çevre sıcaklığı - Proses sıcaklığı (Model -196 … +450 °C/-321 … +842 °F)
1
2
3
4
Ortam sıcaklığı
Proses sıcaklığı (Conta malzemesine bağlı olarak)
Maksimum kabul edilen sıcaklık - Standart
Sınırlı sıcaklık aralığı - Plastik gövde ve paslanmaz çelik gövde, elektrolizle parlatılmış
42284-TR-140616
80
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
11 Ek
400 bar
(5800 psig)
356 bar
(5160 psig)
2
380 bar
(5510 psig)
200 bar
(2900 psig)
100 bar
(1450 psig)
1
-196°C
(-321°F)
-100°C
(-148°F)
0°C
(32°F)
100°C
(212°F)
200°C
(392°F)
280°C
(536°F)
Res. 48: Proses basıncı - Proses sıcaklığı (Model -196 … +280 °C/-321 … +536 °F
1
2
Proses sıcaklığı (Conta malzemesine bağlı olarak)
Proses basıncı
400 bar
(5800 psig)
300 bar
(4350 psig)
2
380 bar
(5510 psig)
350 bar
(5070 psig)
320 bar
(4640 psig)
200 bar
(2900 psig)
100 bar
(1450 psig)
-196°C
(-321°F)
-100°C
(-148°F)
0°C
(32°F)
100°C
(212°F)
200°C
(392°F)
300°C
(572°F)
1
400°C 450°C
(752°F) (842°F)
Res. 49: Proses basıncı - Proses sıcaklığı (İşlem -196 … +450 °C/-321 … +842 °F)
1
2
Proses sıcaklığı (Conta malzemesine bağlı olarak)
Proses basıncı
Viskozite - Dinamik
42284-TR-140616
Titreşim mukavemeti
Ʋ Cihaz gövdesi
Ʋ Koaksiyel ölçüm sondası
0,1 … 500 mPa sn (Ön koşul: Yoğunluk 1'de)
EN 60068-2-6'ya göre 5 … 200 Hz'te 4 g (Rezonansta
titreşim)
EN 60068-2-6'ya göre 5 cm'lik (19,69 in) boru boyunda 5
… 200 Hz'te 1 g (Rezonansta titreşim)
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
81
11 Ek
Darbe mukavemeti
Ʋ Cihaz gövdesi
Ʋ Koaksiyel ölçüm sondası
100 g, 6 msn EN 60068-2-27'ye göre (Mekanik darbe)
25 g, 6 msn EN 60068-2-27'ye göre (Mekanik çarpma)
50 cm (19.69 in)'lik boru boyunda
Elektromekanikbilgiler-ModelIP66/IP67veIP66/IP68;0,2bar
Kablo bağlantı elemanı
M20 x 1,5 veya ½ NPT
Tel kesidi (yay baskılı klemensler)
Ʋ Kalın tel, bükülü tel
Ʋ Tel ucu kılıflı tel demeti
0,2 … 2,5 mm² (AWG 24 … 14)
0,2 … 1,5 mm² (AWG 24 … 16)
Elektromekanikveriler-IP66/IP68modeli(1bar)
Bağlantı kablosu
Ʋ Yapı
dört tel, bir taşıma ipi, örgü ekran, metal folyo, kılıf
Ʋ Tel direnci
< 0,036 Ω/m
Ʋ Tel kesidi
Ʋ Çekiş kuvveti
Ʋ Standart uzunluk
Ʋ Maks. uzunluk
Ʋ Min. bükülme yarıçapı
Ʋ Çap yakl.
Ʋ Renk - Ex olmayan model
Ʋ Renk - Ex modeli
Göstergeveayarmodülü
Gösterge öğesi
Ölçüm değerinin göstergesi
Ʋ Rakam sayısı
Ʋ Rakam büyüklüğü
Ayar elemanları
Koruma tipi
Ʋ Ambalajsız
Ʋ Kapaksız gövdeye takılmış
Malzemeler
Ʋ Gövde
Ʋ İzleme penceresi
0,5 mm² (AWG 20)
< 1200 N (270 lbf)
5 m (16.4 ft)
180 m (590.6 ft)
25 °C (77 °F)'de 25 mm (0.984 in)
8 mm (0.315 in)
Siyah
Mavi
Arkadan aydınlatmalı ekran
5
E x B = 7 x 13 mm
4 tuş
IP 20
IP 40
ABS
Poliester folyo
Gün.Ay.Yıl
Fabrikanın bulunduğu zaman dilimi
CET
Saat formatı
Saatte sapma maks.
82
42284-TR-140616
Entegresaat
Tarih formatı
12 h/24 h
10,5 dk/yıl
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
11 Ek
Elektroniksıcaklıkölçümü
Çözünürlük
0,1 °C (1.8 °F)
İzin verilebilir sıcaklık aralığı
-40 … +85 °C (-40 … +185 °F)
Kesinlik
Beslemegerilimi
Çalışma gerilimi
±1 °C (1.8 °F)
Ʋ Ex olmayan cihaz, Ex-d cihazı
9,6 … 35 V DC
Ʋ Ex-d-ia cihazı
15 … 35 V DC
Ʋ Ex-ia cihazı
9,6 … 30 V DC
Aydınlatılmış gösterge ve ayar modülü olan çalışma gerilimi
Ʋ Ex olmayan cihaz, Ex-d cihazı
16 … 35 V DC
Ʋ Ex-d-ia cihazı
20 … 35 V DC
Ʋ Ex-ia cihazı
Polarite hatasına karşı koruma
16 … 30 V DC
Entegre
İzin verilen kıpırtı - Ex ve Ex-ia olmayan cihaz
Ʋ Frekans
16 … 400 Hz
Ʋ 18 V< UN < 35 V için
≤ 1,0 Veff
Ʋ 12 V< UN < 18 V için
≤ 0,7 Veff
İzin verilen kıpırtı - Ex-d-ia cihazı
Ʋ Frekans
Ʋ 18 V< UN < 35 V için
16 … 400 Hz
≤ 1,0 Veff
Yük direnci
Ʋ Hesaplama
Ʋ Örnek - UB= 24 V DC'de Ex olmayan
cihaz
(UB - Umin)/0,0215 A
(24 V - 9,6 V)/0,0215 A = 670 Ω
Elektriğekarşıkorunmaönlemleri
Koruma tipi
Gövdemalzemesi
Model
IPkorumasınıfı
NEMAkorumasınıfı
Plastik
Tek hücre
IP 66/IP 67
NEMA 4X
İki hücre
IP 66/IP 67
NEMA 4X
Tek hücre
IP 66/IP 68 (0,2 bar)
NEMA 6P
İki hücre
IP 66/IP 67
NEMA 4X
Alüminyum
IP 68 (1 bar)
IP 66/IP 68 (0,2 bar)
42284-TR-140616
IP 68 (1 bar)
Paslanmaz çelik, elekroliz- Tek hücre
le parlatılmış
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
IP 66/IP 68 (0,2 bar)
NEMA 6P
NEMA 6P
NEMA 6P
NEMA 6P
83
11 Ek
Gövdemalzemesi
Model
IPkorumasınıfı
NEMAkorumasınıfı
Paslanmaz çelik, hassas
döküm
Tek hücre
IP 66/IP 68 (0,2 bar)
NEMA 6P
İki hücre
IP 66/IP 67
NEMA 4X
IP 68 (1 bar)
NEMA 6P
IP 68 (1 bar)
IP 66/IP 68 (0,2 bar)
Aşırı gerilim kategorisi
NEMA 6P
NEMA 6P
III9)
Koruma sınıfı
III10)
Onaylar
Lisanslı cihazların teknik verilerinde sürüme bağlı farklılıklar olabilir.
Bu nedenle bu cihazlara ait lisans belgeleri dikkate alınmalıdır. Bu lisans belgeleri ya cihazın teslimi
sırasında verilir veya www.vega.com adresindeki "VEGA Tools" linkinden "Cihaz arama" kutusuna
girilerek ya da ''www.vega.com/downloads" linkinden ''Lisanslar'' bölümüne basılarak indirilebilir.
11.2 Ebatlar
Aşağıdaki ölçekli çizimler sadece olası modellerin bir kesitini göstermektedir. Ayrıntılı ölçekli çizimleri
www.vega.com/downloads sayfasındaki "Çizimler" linkinden indirebilirsiniz.
Plastikgövde
~ 69 mm
(2.72")
ø 79 mm
(3.11")
~ 84 mm
(3.31")
ø 79 mm
(3.11")
M20x1,5/
½ NPT
1
112 mm
(4.41")
112 mm
(4.41")
M16x1,5
M20x1,5/
½ NPT
2
Res. 50: IP 66/IP 68 (0,2 bar) koruma tipli gövde modelleri - Entegre gösterge ve ayar modülü gövde yüksekliğini 9
mm/0.35 in ile arttırır
1
2
10)
84
42284-TR-140616
9)
Bir hücreli model
İki hücreli model
IEC 61010-1
IEC 61010-1
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
11 Ek
Alüminyumgövde
~ 116 mm
(4.57")
~ 87 mm
(3.43")
ø 86 mm
(3.39")
ø 86 mm
(3.39")
120 mm
(4.72")
116 mm
(4.57")
M16x1,5
M20x1,5
M20x1,5/
½ NPT
M20x1,5/
½ NPT
1
2
Res. 51: IP 66/IP 68 (0,2 bar) koruma tipli gövde modelleri - Entegre gösterge ve ayar modülü gövde yüksekliğini 9
mm/0.35 in ile arttırır
1
2
Bir hücreli model
İki hücreli model
KorumatipiIP66/IP68olanalüminyumgövde(1bar)
~ 105 mm
(4.13")
~ 150 mm
(5.91")
ø 86 mm
(3.39")
ø 86 mm
(3.39")
120 mm
(4.72")
116 mm
(4.57")
M16x1,5
M20x1,5
M20x1,5
1
M20x1,5/
½ NPT
2
Res. 52: IP 66/IP 68 (1 bar) koruma tipli gövde modelleri - Entegre gösterge ve ayar modülü gövde yüksekliğini 9
mm/0.35 in ile arttırır
Bir hücreli model
İki hücreli model
42284-TR-140616
1
2
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
85
11 Ek
Paslanmazçelikgövde
~ 87 mm
(3.43")
~ 69 mm
(2.72")
ø 79 mm
(3.11")
~ 59 mm
(2.32")
ø 80 mm
(3.15")
ø 86 mm
(3.39")
M20x1,5/
½ NPT
M20x1,5/
½ NPT
1
120 mm
(4.72")
112 mm
(4.41")
117 mm
(4.61")
M16x1,5
M20x1,5/
½ NPT
2
3
Res. 53: IP 66/IP 68 (0,2 bar) koruma tipli gövde modelleri - Entegre gösterge ve ayar modülü gövde yüksekliğini 9
mm/0.35 in ile arttırır
1
2
3
Bir hücreli model elektrolizle parlatılmış
Bir hücreli model hassas döküm
İki hücreli model hassas döküm
KorumatipiIP66/IP68olanpaslanmazçelikgövde(1bar)
~ 93 mm
(3.66")
~ 103 mm
(4.06")
ø 80 mm
(3.15")
~ 105 mm
(4.13")
ø 79 mm
(3.11")
ø 86 mm
(3.39")
M20x1,5/
½ NPT
120 mm
(4.72")
112 mm
(4.41")
117 mm
(4.61")
M16x1,5
M20x1,5
1
2
M20x1,5/
½ NPT
3
Res. 54: IP 66/IP 68 (1 bar) koruma tipli gövde modelleri - Entegre gösterge ve ayar modülü gövde yüksekliğini 9
mm/0.35 in ile arttırır
1
2
3
Bir hücreli model elektrolizle parlatılmış
Bir hücreli model hassas döküm
İki hücreli model hassas döküm
42284-TR-140616
86
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
11 Ek
312 mm (12.28")
237 mm (9.33")
VEGAFLEX86,koaksiyelmodel
SW 60
(2.36")
57 mm
(2.24")
35 mm
(1.38")
3
L
L
G1½ /
1½ NPT
ø 42,2 mm
(1.66")
ø 42,2 mm
(1.66")
1
2
42284-TR-140616
Res. 55: VEGAFLEX 86, Dişli model
L
1
2
3
Sensör uzunlukları, "Teknik veriler" bölümüne bakın
Sıcaklık sürümü -196 … +280 °C (-321 … 536 °F)
Sıcaklık sürümü -196 … +450 °C (-321 … 842 °F)
Hazne yalıtımının maksimum yüksekliği
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
87
11 Ek
11.3 Sınaimülkiyethakları
VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see
www.vega.com.
Only in U.S.A.: Further information see patent label at the sensor housing.
VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.
Nähere Informationen unter www.vega.com.
Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.
VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad
industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.
Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную
собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.
VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。
进一步信息请参见网站<www.vega.com>。
11.4 Marka
Tüm kullanılan markaların yanı sıra şirket ve firma isimleri de mal sahipleri/eser sahiplerine aittir.
42284-TR-140616
88
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
INDEX
INDEX
A
Akım çıkışı 2 41
Akım çıkışı büyüklüğü 40
Akım çıkışı Min./Maks. 41
Akım çıkışı modu 41
Akım çıkışı Seviyeleme 41
Ana menü 33
Arızaların giderilmesi 66
Aydınlatma 44
B
Bağla
– Bilgisayara 53
– Elektriksel 19
– Mekanik 13
Bağlantı
– Adımlar 19
– Kablo 18
– Teknik 19
Bilgilerin toplanması 51
Birimler 34
C
Cihaz durumu 44
Çalışma prensibi 8
Çıkış sinyalini test edin 66
D
Devreye almanın yankı eğimi 46
Dil 44
Dolum malzemesinin tipi 34
Durum mesajları - NAMUR NE 107 62
E
EDD (Enhanced Device Description) 60
Eğim verileri
– Yankı eğimi 46
Elektronik bölmesi iki hücreli gövde 21
Elektronik ve bağlantı bölmesinin bir hücreli
gövdesi 21
F
42284-TR-140616
Fabrika kalibrasyon tarihi 52
G
Gaz fazı 35
H
HART adresi 51
HART değişkenleri 42
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
HART'ın direnci 53
Hata kodları 64
Hazne yalıtımı 15
Hızlı devreye alım 31
I
İbre 44, 45
İçeri akan dolum malzemesi 14
K
Kalibrasyon tarihi 52
Kullanımın kilitlenmesi 43
Kumanda sistemi 30
L
Lineerizasyon 37
M
Model etiketi 7
Montaj pozisyonu 14
N
NAMUR NE 107 65
– Failure 63
O
Olay belleği 61
Onarım 69
Ölçekleme Ölçüm değeri 39, 40
Ölçüm değeri belleği 61
Ölçüm değerinin göstergesi 44
Ölçüm güvenirliği 45
Ölçüm sapması 66
Ölçüm yeri ismi 34
Özel parametreler 51
P
PIN 47
S
Sensör ayarlarının kopyalanması 50
Sensör özellikleri 52
Servis - Çağrı Merkezi 68
Seviye ayarı
– Maks. seviye 35, 36
– Min. seviye 36, 37
Sıfırlama 47
Simülasyon 46
Sonda tipi 51
Sonda uzunluğu 34
Sönümleme 37
89
INDEX
Standart değerler 48
T
Tarih/Saat 47
Topraklama 18
Tuş fonksiyonu 29
U
Uygulama 34, 35
Uygulama alanı 8
Y
Yankı eğimi belleği 61
Yanlış sinyal bastırma 42
Yedek parçalar
– Elektronik modül 12
– Isıtmalı gösterge ve ayar modülü 12
42284-TR-140616
90
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
42284-TR-140616
Notes
VEGAFLEX 86 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
91
Sensörlerin ve değerlendirme sistemlerinin teslimat kapsamı, uygulanması, kullanımı ve işletme talimatları hakkındaki bilgiler basımın yapıldığı zamandaki mevcut
bilgilere uygundur.
Teknik değişiklikler yapma hakkı mahfuzdur
© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2014
VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany
Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-mail: [email protected]
www.vega.com
42284-TR-140616
Baskı tarihi:
Download

Kullanim Kilavuzu VEGAFLEX 86