ЈКП „ ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР
Бул. др Зорана Ђинђића 5
ЈНМВ 04/2014
22.04.2014. године
ЗАЈЕЧАР
КОНКУРСНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА -
МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕЛЕКТРО ОДРЖАВАЊЕ
ЈНМВ 04/2014
Датум и време:
Крајњи рок за достављање понуда:
Јавно отварање:
ЗАЈЕЧАР,
22.04.2014. године до 10,00
30.04. 2014. године у 10,30
А ПРИЛ
2014.
ЈКП Водовод Зајечар | Јавна набавка мале вред. добара ЈНМВ 04/2014 – Кон. документација – Материјал за електро одржавање
1/37
ЈКП „ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР
19 000 Зајечар, Србија
Бул. д р Зорана Ђинђића 5
ПИБ: 101328084,
Матични број: 07183372
www.vodovodza.rs
С лужба јавних
набавки
Тел: 019/422 041
019/423 041
Факс: 019/422 859
e-mail: [email protected]
На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС»
бр.124/12, у даљем тексту: Закон),
ЈКП „ ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР
19 000 ЗАЈЕЧАР, Бул. д р Зорана Ђинђића 5,
објављује
П О З ИВ
за под ношење понуд а
у поступку јавне набавке мале вред носи д обара:
МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕЛЕКТРО ОДРЖАВАЊЕ
(број јавне набавке: ЈНМВ 04/2014)
1.
2.
3.
Врста наручиоца: Јавно предузеће -локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке: предметна јавна набавка се спроводи поступку јавне набавке мале
вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Служ бени гласник РС“ бр.124/12) и подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке.
Врста пред мета јавне набавке: Добра - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕЛЕКТРО ОДРЖАВАЊЕ ЈНМВ 04/2014
Шифра набавке
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
31720000
Материјал за електро од ржавање - Електро механичка опрема
Критеријум, елементи критеријума за д од елу уговора: најниж а понуђена цена
Начин преузимање конкурсне д окументације, од носно интернет ад реса гд е је конкурсна
д окументација д оступна: Конкурсна документација мож е да се преузме на Порталу управе за јавне
набавке http://portal.ujn.gov.rs или на интернет страници наручиоца: www.vodovodza.rs
Начин под ношења понуда и рок за под ношење понуда: Понуде се припремају и подносе у складу са
конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.
Понуде се достављају на адресу наручиоца у року од 8 (осам) дана од дана објављивања позива на
Порталу јавних набавки, односно до дана 30.04.2014. године до 10,00 часова. Понуде које пристигну до
наведеног рока сматраће се благовременим. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за
подношење понуда, односно која је примљена по ист еку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.
Наручилац ће након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену
понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је
одређен за подношење понуде. Понуђач је дуж ан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Понуда се подноси непосредно (лично) преко архиве или путе м поште на адресу: ЈКП „Вод овод “
Зајечар, Бул. д р Зорана Ђинђића 5, 19000 Зајечар, Служ ба за јавне набавке, са назнаком «НЕ
ОТВАРАТИ» понуда за јавну набавку добара ЈНМВ 04/2014. На полеђини коверте навести назив
понуђача, адресу, бр.телефона контакт особе и бр. факса.
Понуде се достављају у затвореним ковертама. Пож ељно је да сва документа у понуди буду повезана
траком у целини и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови.
Понуђачи, самостално, као група понуђача, могу доставити само једну понуду.
Понуда мора да важ и 60 (шездесет) дана од дана јавног отварања понуда.
Место, време и начин отварања понуд а: Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана рока,
односно 30.04.2014. године у подрумским просторијама ЈКП „Вод овод “ Зајечар, Бул. д р Зорана
Ђинђића 5, 19000 Зајечар, са почетком у 10:30 часова.
Услови под којима пред ставници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуд а:
Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења
предати Комисији пре отварања понуда. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено
печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
Рок за д оношење од луке: Наручилац ће донети одлуку у року од 8 (осам) дана од дана отварања
понуда.
Лице за контакт у вези припреме конкурсне документације је: Синиша Pадовановић тел: 019/422-041,
факс: 422-859, e-mail: [email protected]
ЈКП Водовод Зајечар | Јавна набавка мале вред. добара ЈНМВ 04/2014 – Кон. документација – Материјал за електро одржавање
2/37
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту:
Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке бр. 1086 од 22.04.2014. године и Решења о образовању
комисије за јавну набавку бр. 1087 од 22.04.2014. године, припремљена је конкурсна
документација која има следећи
САДРЖАЈ
ПОГЛАВЉЕ
НАЗИВ ПОГЛАВЉА
СТРАНА
I
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
4
II
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
4
III
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ НАБАВКЕ
5
IV
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
10
V
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
11
VI
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
16
VII
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
21
VIII
МОДЕЛ УГОВОРА
31
IX
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
34
X
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
35
XI
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
36
XII
ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
37
ЈКП Водовод Зајечар | Јавна набавка мале вред. добара ЈНМВ 04/2014 – Кон. документација – Материјал за електро одржавање
3/37
I.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.
Наручилац: ....................................ЈКП „ ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР
2.
Адреса: …........................................Бул. др Зорана Ђинђића 5, 19 000 ЗАЈЕЧАР
3.
Интернет страница:........................www.vodovodza.rs
4.
Врста наручиоца: Јавно предузеће – локална самоуправа
5.
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
6.
Предмет јавне набавке:
Добра – Материјал за електро одрж авање на годишњем
нивоу - ЈНМВ 04/2014
7.
Поступак се спроводи: Ради закључења уговора
8.
Лице за контакт је:
[email protected]
II.
Синиша Pадовановић тел/факс 019/422-041, 422-859,
e-mail:
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.
Предмет јавне набавке: Добра - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕЛЕКТРО ОДРЖАВАЊЕ НА ГОДИШ.
НИВОУ – ЈНМВ 04/2014
Предмет јавне набавке је ближ е одређен у садрж ини техничких спец ификац ија, који су
саставни део конкурсне документац ије.
2.
Шифра набавке – 31720000 – МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕЛЕКТРО ОДРЖАВАЊЕ НА ГОДИШ.
НИВОУ
3.
Партије: Предметна набавка није обликована по партијама
4.
Напомена: /
ЈКП Водовод Зајечар | Јавна набавка мале вред. добара ЈНМВ 04/2014 – Кон. документација – Материјал за електро одржавање
4/37
III. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ НАБАВКЕ
(врста, техничке карактеристике, опис и место извршења)
МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕЛЕКТРО ОДРЖАВАЊЕ НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ
Предмет јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 04/2014 је набавка добара –
материјала за електро одрж авање на годишњем нивоу за потребе ЈКП Водовод Зајечар, и то:
rb
Naziv materijala
Jed.
mere
Količina
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Redne kleme 2,5mm 2
Redne kleme 4 – 6 mm2
Redne kleme 8 – 10mm2
Osigurači – topljivi – 6A
Osigurači – topljivi – 10A
Osigurači – topljivi – 16A
Osigurači – topljivi – 20A
Osigurači – topljivi – 25A
Osigurači – topljivi – 35A
Osigurači – topljivi – 50A
Osigurači – topljivi – 63A
Osigurači nožasti NV 100 – 25A
Osigurači nožasti NV 100 – 35A
Osigurači nožasti NV 100 – 50A
Osigurači nožasti NV 100 – 63A
Osigurači nožasti NV 100 – 80A
Osigurači nožasti NV 100 – 100A
Osigurači nožasti NV 250 - 150A
Osigurači nožasti NV 250 – 200A
Osigurači nožasti NV 250 – 250A
Osigurači nožasti NV 400 – 250A
Osigurači nožasti NV 250 – 80A
Postolja za osigurače NV 100
Postolja za osigurače NV 250
OG razvodna kutija 150x150x70
Rele asimetrije faze DAF 3 –Tehnoelektro Aleksinac
kom
kom
Kom
kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
20
20
20
100
100
100
100
100
100
50
50
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
3
6
10
10
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Vrem.rele VR8 (0,15-2h)ON/OF – Tehnoelektro Aleksinac
FKN klema (VS) od 35mm 2 Feman Jagodina
Tasteri – start (5) i stop (5)
Neonske cevi – 36w
Starteri za neonske cevi 4 – 65 w
Živina sijalica 125 w
Sijalice E – 27 100w
Sijalična grla E – 27 keramička
Sijalična grla E – 27 keramička za brodske svetiljke
Sijalična grla keramička E – 40 sa kapom
Monofazna viljuška
Trofazna viljuška
Monofazna OG priključnica
Trofazna OG priključnica
Monofazna priključnica za u zid (dupla)
Trofazna priključnica za u zid
Termostat sobni
Prekidač OG
Grejači za kalorifer 220 V – 2000w
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
kom
Kom
Kom
kom
Kom
Kom
Kom
Kom
kom
kom
kom
10
20
10
200
200
50
400
10
10
1
1
1
1
1
10
1
5
1
9
ЈКП Водовод Зајечар | Јавна набавка мале вред. добара ЈНМВ 04/2014 – Кон. документација – Материјал за електро одржавање
5/37
46
47
48
49
50
Grejači za kupatilsku grejalicu 220 V – 2000w
Kupatilska grejalica 2000w
Signalne sijalice BS 9 – 24 V
Provodnik P / F od 0,75mm 2 – crna boja
Provodnik P / F od 0,75mm 2 – plava boja
51
Provodnik P / F od 1,5mm 2 – crna boja
2
kom
kom
Kom
m
m
15
3
50
200
200
m
200
52
53
Provodnik P / F od 1,5mm – plava boja
Provodnik P / F od 2,5mm 2 – crna boja
m
m
200
200
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Provodnik P / F od 2,5mm 2 – plava boja
Tranzistor BSX20
IC kolo 4011
IC kolo 40106
Stabilizator napona 7812
Stabilizator napona 7805
Trafo 220V/2x17V 3VA
Silikonski provodnik Si/F - 1,5mm2
Silikonski provodnik Si/F - 2,5mm2
m
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
m
m
200
20
20
20
20
20
10
40
40
63
64
65
Keramičke redne kleme od 2,5mm 2
Izolir traka
FKN (VS) klema od 6 mm 2 Feman Jagodina
Kom
Kom
Kom
20
100
50
66
67
68
69
70
71
72
73
74
66. Brojevi za obeležavanje provodnika 0 – 9
Slova za obeležavanje provodnika AGrejači za kvarcnu grejalicu 1000w
Prekidač za kvarcnu grejalicu
Termostat za kvarcnu grejalicu
Halogena sijalica MR 16 / 12V 50w GU 5,3
Sijalična grla za halogenu sijalicu GU 5,3
Kupatilska sijalična armatura kosa sa kuglom
Provodnik P – 4 mm2
Kom
Kom
Kom
kom
Kom
Kom
Kom
kom
m
1000
1000
10
15
2
20
20
3
50
75
Provodnik P – 6 mm2
m
50
m
m
50
50
m
50
m
m
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
m
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
kom
Kom
Kom
Kom
Kom
50
50
5
10
10
10
10
10
10
10
10
30
5
5
3
5
20
30
40
10
10
10
2
76
77
Provodnik P – 10 mm
Provodnik P / F – 4 mm2
78
Provodnik P / F – 6 mm2
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
2
Provodnik P / F – 10 mm
Provodnik P / F – 16 mm2
Postolje topljivih osigurača za na šinu DII
Kalibrisani prsteni od 6A
Kalibrisani prsteni od 10A
Kalibrisani prsteni od 16A
Kalibrisani prsteni od 20A
Kalibrisani prsteni od 25A
Kalibrisani prsteni od 35A
Kalibrisani prsteni od 50A
Kalibrisani prsteni od 63A
Šina za nizanje elemenata
Pomoćni rele Schrack PT570524 za špulnu 24V AC
Pomoćni rele Schrack PT570730 za špulnu 220V AC
Pomoćni rele Schrack PT
za špulnu 24V DC
Postolja za Schrack YPT78704
Plastični monofazni utikač
Ukrsni komad za FeZn traku 25x4 (sa 3 pločice)
Nosač za FeZn traku 25x4
Obujmica za sondu FeZn za cev Ф – 2 col
Prekidač Rade Končar BS 10-10-U ( 0 – 1 ) položaj
Prekidač Rade Končar BS 25 -10- U ( 0-1 ) položaj
ЈКП Водовод Зајечар | Јавна набавка мале вред. добара ЈНМВ 04/2014 – Кон. документација – Материјал за електро одржавање
6/37
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Živine sijalice 250 w
Baterija 9V VARTA
Sig. sijalice sa kućištem ( Led ) Ф – 22 mm Zelena
Sig. sijalice sa kućištem ( Led ) Ф – 22 mm Crvena
Fid sklopka 40 / 0,5 A Iskra
OG razvodna kutija 80x80x70
Fid sklopka 63 / 0,5 A Iskra
Presostat Schneider electric XMX A06L2135 ,1-6 bar 1/2col
(mirni i radni kontakt)
Uvodnici PG 13,5
Uvodnici PG 16
Uvodnici PG 21
Uvodnici PG 29
Komplet termo – skupljajuća spojnica 5 x 1,5-10 mm2 TM ELKON
Jagodina
Termo – skupljajući bužir - 2 mm
Termo – skupljajući bužir - 4 mm
Termo – skupljajući bužir - 6 mm
Termo – skupljajući bužir - 10 mm
Termo – skupljajući bužir - 20 mm
Brodska svetiljka (armatura) za 100w
Živina armatura sa prigušnicom od 125 w
Živina armatura sa prigušnicom od 250 w
Plastične vezice Ф – 5 L – 200mm
RS redne kleme za na šinu 0.8 - 4 mm2
Nosači RS kleme do 4 mm2
RS redne kleme za na šinu 6 - 10 mm2
Nosači RS kleme 6 – 10 mm2
Neonska armatura 2x36w IP55 za vlažne prost.
Plovak (plovna kruška)
Mrežni trafo 220v/24v snaga 30VA
Akumulator za refle.lampu 6V 4,5Ah
Kontaktor Hyundai Hi Mc 65A
Automatski osigurači B4 A - ETI
Automatski osigurači B6 A - ETI
Automatski osigurači C6 A - ETI
Automatski osigurači C10 A - ETI
Automatski osigurači C16 A - ETI
Automatski osigurači C20 A - ETI
Automatski osigurači C32 A - ETI
Automatski osigurači C40 A - ETI
Kapa topljivog osigurača za 25 A DII
Buksne za 2.5mm2 muške
Buksne za 2.5mm2 ženske
Prekidač Rade Končar BS 10 90 U ( 0 – 1 ) položaj
Prekidač Rade Končar BS 20 51 U ( 1-0-2 ) položaj
Prekidač Rade Končar BS 63 10 U ( 0 - 1 ) položaj
Burgije za metal Ф-2mm
Burgije za metal Ф-3mm
Burgije za metal Ф-3.5mm
Burgije za metal Ф-4mm
Burgije za metal Ф-5mm
Burgije za metal Ф-6mm
Burgije za metal Ф-8mm
Blok za nadogradnju LADN 40 Schn.Electric
Prekidač naizmenični OG (Metalka Majur)
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
20
10
1
1
1
10
1
Kom
6
Kom
Kom
Kom
kom
200
100
50
30
Kom
20
Kom
m
m
m
m
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
10
20
20
20
20
15
5
5
400
200
150
100
50
10
3
2
3
2
10
10
30
30
50
20
15
15
5
300
300
10
10
6
5
5
5
5
5
5
5
2
10
ЈКП Водовод Зајечар | Јавна набавка мале вред. добара ЈНМВ 04/2014 – Кон. документација – Материјал за електро одржавање
7/37
155
Blok za nadogradnju kontakt. LADN22 Schneider El
Kom
5
156
157
158
159
160
161
162
Kabl PPOO-Y-4x4 mm2
Burgije za metal Ф-10mm
Burgije za metal Ф-12mm
Burgije za beton Ф-8mm
Burgije za beton Ф-10mm
Ključevi okasto viljuškasti garnitura (6-22)
Klešta za presovanje hilzni 0,75-4mm2
Hidrostatička sonda Nivelco merna dužina 4m, 9-30vDC ,4-20mA,
sa držačem i priključnom kutijom
Hidrostatička sonda Nivelco merna dužina 2m,9-30vDC ,4-20mA,
sa držačem i priključnom kutijom
Plastična kanalica 17x17
Plastična kanalica 40x40
Plastična kanalica 60x40
Plastična kanalica 30x40 (perforirana)
Plastična kanalica 40x40 (perforirana)
Pom. kontaktor Schneider E. LAZKN22, 48V 50Hz
Pom. kontaktor Schneider E. LAZKN40, 48V 50Hz
Prigušnica za živinu sijalicu od 125W
Prigušnica za živinu sijalicu od 250W
Elektropneumatski razvodnik FESTO tip 6211 MFH -5-1/4,radni
pritisak (1.8-8) bara, u kompletu sa priključcima
Sijalice E27 40W 24V 50Hz
Sijalice E27 60W 24V 50Hz
Špulne sa konektorom za elektroventil Joucomatic Ф-10mm, L30mm,220V AC 4155
Špulne sa konektorom za elektroventil Joucomatic Ф-15mm, L39mm,220V AC 4189/5j0
Signalna sijalica BS 9 48V 50HZ
OG razvodna kutija 100x100x70
Silika gel za zapreminu 110 litara
Pištoljska lemilica 100w
Kalorifer 9kw 380V
Nosač fluo cevi sa starterom
Nosač fluo cevi bez startera
Katodni odvod. prenap. IS01064-A Schrack -Postolje
Kat. odvod.prenap. IS010075 Schrack-Patron nula
Kat. odvod. prenap. IS010076 Schrack-Patron faza
Kat.odvod.prenap. IS212424 Schrack za 24V DC
Kat.odvod.prenap. IS212430 Schrack za 30V DC
Analogni miliapermetar 4-20mA
Analogni miliapermetar 0-10mA
Termostat štapni 220v
N.kompa.prekidač 3P-63A Schneider E. NSX(00BTM63D)
m
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
30
5
5
5
5
1
1
Kom
1
Kom
4
m
m
m
m
m
Kom
Kom
Kom
Kom
20
20
20
20
20
2
2
10
10
Kom
2
Kom
Kom
10
10
Kom
3
Kom
2
Kom
Kom
kg
Kom
Kom
kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
20
30
50
1
2
100
100
1
1
3
1
1
3
1
3
1
Prigušnica za fluo cev 36W
Prigušnica za fluo cev 18W
Neonska cev 18W
Tipli Ф-8 sa holšrafom (žuti)
Tipli Ф-10 sa holšrafom (žuti)
Tipli Ф-6 sa holšrafom (žuti)
Obujmica 11-18
Obujmica **** veća
Špulna sa konektorom 3 pina FESTO tip MSFW-220 za napon
220V AC , 7.5/6 VA , IP65
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
kom
Kom
Kom
20
5
30
1000
200
200
600
100
kom
3
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
ЈКП Водовод Зајечар | Јавна набавка мале вред. добара ЈНМВ 04/2014 – Кон. документација – Материјал за електро одржавање
8/37
204
Špulna sa konektorom 3 pina FESTO tip MSG za napon 24V DC,
11W, IP65
kom
2
kom
3
kom
Kom
Kom
Kom
Kg
Kom
Kom
m
Kg
Kom
Kom
m
5
4
1
2
1
5
5
40
20
200
30
30
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
Špulna sa konektorom 3 pina FESTO tip MSFG za napon 24V DC,
4,6W, IP 54
Orman poliester IP55 1050x300x200 Feman Jagod.
Orman poliester IP55 400x300x200 Elmark
Vrh za lemilicu VELLER 40W
Pasta za lemljenje u tubi
Kalaj žica Ф-2mm (kvalitetna)
Kućište sig.sijalice Ф-18mm za sijalicu BS9 24V zele
Kućište sig.sijalice Ф-18mm za sijalicu BS9 24V crve
Silikonski provodnik Si/F – 4mm2
Gips
Tipli Ф-8 sa holšrafom (padobranac)
RS stezaljka 25-35mm2 za na šinu
Provodnik P/F 25mm2
218
Provodnik P/F 35mm2
m
30
219
220
2
Provodnik P/F 50mm
Provodnik P/F 10mm2 žuto zelena
m
m
20
30
221
Provodnik P/F 16mm2 žuto zelena
m
30
205
2
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
Pertineks Ф-6mm
Pertineks Ф-3mm
Signalna tinjalica zelena
Signalna tinjalica crvena
Čelično pocinkovana traka FeZn 25x4mm 2
Papučice FCPCU 6/6
Feman Jagodina
Papučice FCPCU 6/8
Feman Jagodina
Papučice FCPCU 10/6
Feman Jagodina
Papučice FCPCU 10/8
Feman Jagodina
Papučice FCPCU 16/8
Feman Jagodina
Papučice FCPCU 16/10 Feman Jagodina
Papučice FCPCU 25/8
Feman Jagodina
Papučice FCPCU 25/10 Feman Jagodina
Papučice FCPCU 35/8
Feman Jagodina
Papučice FCPCU 35/10 Feman Jagodina
Papučice FCPCU 50/8
Feman Jagodina
Papučice FCPCU 50/10 Feman Jagodina
Papučice FCPCU 50/12 Feman Jagodina
Papučice CU 70/10
Feman Jagodina
Papučice CU 70/12
Feman Jagodina
Prekidač naizmenični za u zid (Metalka Majur)
Prekidač serijski za u zid (Metalka Majur)
Prekidač serijski OG (Metalka Majur)
Hilzne za 0.75mm2
m
m2
Kom
Kom
m
Kom
Kom
Kom
kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
2
2
20
20
50
20
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
10
10
10
200
246
247
248
Hilzne za 1.5 mm2
Hilzne za 2.5mm2
Plastična monofazna priključnica
kom
Kom
Kom
200
200
20
249
Vremenski kontaktni blok za nadogradnju ON (1-30s) Schneider
Electric LAD – T2,NO/NC
kom
1
Kom
1
kom
kom
Kom
3
2
1
250
251
252
253
Vremenski kontaktni blok za nadogradnju OF (10 -180s)
Schneider Electric LAD – R4,NO/NC
Napajanje za PLC DR-45-24,24VDC,2A Meanwell
Modem Unitronics GSM-KIT-41J
Port za komunikaciju Unitronics V200-19-RS4-X
ЈКП Водовод Зајечар | Јавна набавка мале вред. добара ЈНМВ 04/2014 – Кон. документација – Материјал за електро одржавање
9/37
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
Pneumatski razvodnik FESTO tip VL -5-1/4,za radni pritisak (08)bara,pritisak upravljanja (1.5-8)bara,u kompletu sa priključcima
Pumpica za kalaj
Mini bušilica ( za elektroniku)
Osigurač cevasti (stakleni) 6A 220V AC
Osigurač cevasti (stakleni)10A 220V AC
Prekidač naizmenični OG (Metalka Majur)
PLC Unitronics V350-35-TR20
Kontaktor Schneider E.LC1-D25
Bimetal Schneider E.LRD-21 (12-18)A
Bimetal Schneider E.LRD-14 (7-10)A
Vremenski kontaktni blok za nadogradnju ON (10-180s)
Schneider Electric LAD – T2,NO/NC
Vremenski kontaktni blok za nadogradnju OF (1-30s) Schneider
Electric LAD – R4,NO/NC
Kom
1
Kom
kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
1
1
20
20
10
2
3
2
1
Kom
1
Kom
1
Напомена 1:
Сваки робни знак, тип, порекло или производња назначени у спец ификац ији конкурсне
документац ије праћени су речима «или одоговарајуће».
Предвиђена (оквирна, планирана) количина уписана је у табели. Стварна купљена (испоручена)
количина путем уговора о јавној набавц и мож е бити већа или мања од предвиђене количине, у
зависности од потреба Наручиоц а, уз ограничење да укупна плаћања без пореза на додату
вредност не смеју прећи износ процењене вредности јавне набавке утврђен е Одлуком о покретању
поступка. Место испоруке добара: Ф -ко ЗАЈЕЧАР – Магац ин управе ЈКП Водовод Зајечар.
Напомена 2:
Реализац ија набавке ће се вршити на основу поручбениц а наручиоц а којима ће бити исказане
стварне потребе Наручиоц а.
Изабрани понуђач је обавезан да у било ком тр енутку испоруке, на захтев Наручиоц а достави
доказ о пореклу испоручених добара.
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗАБРАНОГ ПОНУЂАЧА И ДОБРА КОЈЕ ИСПОРУЧУЈЕ

Изабрани понуђач је дуж ан да испоручи нова, а не коришћена или ремонтована добра и да за
потребе пријемне контроле наручиоца дефинише начин на који се то доказује односно проверава.

Уколико се контролом квалитета или у току експлоатације утврди одступање од декларисаног
квалитета, изабрани Понуђач је обавезан да без надокнаде отклони све недостатке, као и да
надокнади евентуално причињену штету.

Испоручена добра морају бити прописно декларисана, упакована и обележ ена са
образлож еном ознаком произвођача.

Произвођачка декларац ија мора да садрж и:

Назив производа

Тип производа

Каталошки број

Назив произвођача

Земља порекла

Серијски број (уколико постоји)

Датум производње – година, месец недеља... (уколико постоји)

Изабрани понуђач је обавезан да се на захтев наручиоц а изјасни о томе како произвођач
понуђеног добра испитивањем потврђује квалитет својих производа, да ли су и ако јесу, како и
када испитивани статистички репрезентативни узорц и производа који су предмет уговора.

У случају потребе наручилац има право да спроведе контролу квалитета, односно контролу
саобразности испоручених добара са декларацијом код за то компетентне организације (акредитове
лабораторије и сл.) а која је способна да то учини применом верификоване или документоване
методе.
IV.
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
/
ЈКП Водовод Зајечар | Јавна набавка мале вред. добара ЈНМВ 04/2014 – Кон. документација – Материјал за електро одржавање
10/37
V.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
5.1.1
Обавезни услови из чл. 75. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012
- у даљем тексту: Закон)
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
условеза учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1.
да је регистрован код надлеж ног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2.
да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против ж ивотне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3.
да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4.
да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне даж бине у складу са прописима
Републике Србије или стране држ аве када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1.
тач. 4) Закона);
5.
6.
да има важ ећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона:
Понуђач је дуж ан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важ ећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
ж ивотне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2.
Закона).
5.1.2
Додатни услови (чл. 76. Закона)
За предметну набавку понуђач мора да испуни следеће додатне услове:
7.
Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, односно у претходне три године
испоручио је добра која се односе на предмет ове јавне набавке у износу од мин.
4.000.000,00 дин.
8.
Понуђач располаж е неопходним техничким капацитетом, односно располаж е најмање
једним возилом за испоруку предмета јавне набавке .
9.
Да понуђач нуди добра – материјал за електро одржавање који мора имати званични доказ о
квалитету – сертификат за сваку врсту материјала који је предмет ове јавне набавке, а за
коју се овакав доказ мож е прибавити
5.1.3
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75.
став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Напомена: Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона,
понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача, којем је поверио извршење тог
дела набавке.
5.1.4
Уколико понуду подноси група понуђача
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дуж ан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
ЈКП Водовод Зајечар | Јавна набавка мале вред. добара ЈНМВ 04/2014 – Кон. документација – Материјал за електро одржавање
11/37
5.2.
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
5.2.1 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1.
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлеж ног Привредног суда
2.
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона
Доказ: Правна лиц а:1) Извод из казнене евиденц ије, односно уверењe основног суда на
чијем подручју се налази седиште домаћег правног лиц а, односно седиште представништва
или огранка страног правног лиц а, којим се потврђује да правно лиц е није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против ж ивотне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденц ије
Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да
правно лиц е није осуђиваноза неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод
из казнене евиденц ије, односно уверење надлеж не полиц ијске управе МУП-а, којим се
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против ж ивотне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се
мож е поднети према месту рођења или према месту пр ебивалишта законског заступника).
Уколико понуђач има више законских заступника дуж ан је да достави доказ за сваког од
њих. Предузетниц и и физичка лиц а: Извод из казнене евиденц ије, односно уверење
надлеж не полиц ијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против ж ивотне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (захтев се мож е поднети пре ма месту рођења или
према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда
3.
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона
Доказ: Правна лиц а: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности, или потврда Агенц ије за привредне регистре да код тог
органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;
Предузетниц и: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенц ије за привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања
делатности,која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лиц а:
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда
4.
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенц ије за приватизац ију да се
понуђач налази у поступку приватизац ије.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда
5.
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: За ову набавку није потребан никакав доказ
6.
Услов из члана чл. 75. ст. 2.
Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII).Изјава мора
да буде потписана од стране овлашћеног лиц а понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лиц а сваког понуђача из групе понуђача и оверена печато м.
ЈКП Водовод Зајечар | Јавна набавка мале вред. добара ЈНМВ 04/2014 – Кон. документација – Материјал за електро одржавање
12/37
5.2.2 . Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
7.
Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, односно у претходне три године
испоручио је добра која се односе на предмет ове јавне набавке у износу од мин.
4.000.000,00 дин.
Доказ: «Потврда за референц е» о испорученим добрима – материјалу за електро
одрж авање, за претходне три године (2011., 2012. и 2013.год.) издата и потписана од
стране купц а/наручиоц а везане за испоруку предмета јавне набавке
8.
Понуђач располаж е неопходним техничким капацитетом, односно располаж е најмање
једним возилом за испоруку предмета јавне набавке.
Доказ: Фотокопија важеће - очитане саобраћајне дозволе или уговор о коришћењу возила
(закуп, лизинг. и сл.)
9.
Да понуђач нуди добра – материјал за електро одржавање који мора имати званични доказ о
квалитету – сертификат за сваку врсту материјала који је предмет ове јавне набавке, а
за коју се овакав доказ мож е прибавити
Доказ: Уверење/Атест/Сертификат о понуђеном материјалу
5.2.3 . Начин доказивања испуњености услова
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач може доказати достављањем Изјаве
(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу 5.3.), којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим
услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено
за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу 5.3.), потписану од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора тражити од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.
ЈКП Водовод Зајечар | Јавна набавка мале вред. добара ЈНМВ 04/2014 – Кон. документација – Материјал за електро одржавање
13/37
5.3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Назив понуђача
Седиште понуђача:
Улиц а и број:
Телефон:
Датум:
Број понуде:
ИЗЈАВА
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача за јавну набавку добара – МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕЛЕКТРО ОДРЖАВАЊЕ - ЈНМВ
04/2014, наручиоца ЈКП „Водовод“ Зајечар, Бул. др Зорана Ђинђића 5, испуњавам све услове из
чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документац ијом за предметну јавну
набавку, и то:
1)
2)
3)
4)
5)
Понуђач је регистрован код надлеж ног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против ж ивотне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објаве позива за подношење понуде;
Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне даж бине у складу са
прописима Републике Србије (или стране држ аве када има седиште на њеној територији);
Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важ ећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити ж ивотне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине;
Понуђач испуњава и додатне услове и то:
6)
7)
8)
Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, односно у претходне три године
испоручио је добра која се односе на предмет ове јавне набавке у износу од мин.
4.000.000,00 дин.
Понуђач располаж е неопходним техничким капац итетом, односно располаж е најмање
једним возилом за испоруку предмета јавне набавке.
Да понуђач нуди добра – материјал за електро одржавање који мора имати званични доказ
о квалитету – сертификат за сваку врсту материјала који је предмет ове јавне набавке, а
за коју се овакав доказ мож е прибавити
Место и датум:
Потпис овлашћеног лиц а
М.П.
____________________
понуђача:
____________________
Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лиц а
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
ЈКП Водовод Зајечар | Јавна набавка мале вред. добара ЈНМВ 04/2014 – Кон. документација – Материјал за електро одржавање
14/37
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ
ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Назив понуђача
Седиште понуђача:
Улиц а и број:
Телефон:
Датум:
Број понуде:
ИЗЈАВА
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача у поступку јавне набавке мале вредности добара – МАТЕРИЈАЛ ЗА
ЕЛЕКТРО ОДРЖАВАЊЕ - ЈНМВ 04/2014 испуњавамо све услове из чл. 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документац ијом за предметну јавну набавку, и то:
1)
2)
3)
4)
Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против ж ивотне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
Подизвођачу није изречена мера забране обављања де латности, која је на снази у време
објаве позива за подношење понуде;
Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне даж бине у складу са
прописима Републике Србије (или стране држ аве када има седиште на њеној територији).
Место и датум:
____________________
Потпис овлашћеног лиц а
М.П.
понуђача:
____________________
Напомена:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем , Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лиц а подизвођача и оверена печатом.
ЈКП Водовод Зајечар | Јавна набавка мале вред. добара ЈНМВ 04/2014 – Кон. документација – Материјал за електро одржавање
15/37
VI.
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
6.1. Језик на којем понуда мора бити састављена
Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и поступак јавне набавке
се води на српском језику. Понуђач мора доставити понуду на српском језику.
Страни подносилац понуде може за доказе из Упутства како се доказује испуњеност услова из
члана 75. Закона, из конкурсне документације, доставити оригинале или фотокопије на матерњем
језику, праћене овереним преводом на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
6.2. Начин на који понуда мора да буде сачињена
За припремање понуде понуђач користи обрасц е из конкурсне документац ије за предметну
набавку. Без обзира на начин уношења, писани подац и на обрасц има морају бити читки и
неизбрисиви.
Понуђач је обавезан да ставке на обрасцима понуде које су предвиђене за уношење података,
попуни и/или обележ и на траж ени начин. Исказани подац и морају бити коректни, прец изни
(недвосмислени) и у складу са напоменама на обрасц има. О брасц и се оверавају потписом и
печатом, чиме се потврђује да су дати подац и тачни. Уколико обрасц и нису коректно попуњени и
оверени, наручилац мож е одбити понуду.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној пошиљц и (коверта, пакет
или кутија), затворену на начин да се приликом отварања понуда мож е са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини пошиљке навести називи адресу понуђача. У случају да понуду подноси група
понуђача, потребно је назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:
ЈКП „ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР
19 000 Зајечар, Бул. др Зорана Ђинђића 5
са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку – Материјал за електро одржавање,
ЈНМВ 04/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”
Понуда се сматра благовременом уколико
30. априла 2014. године, до 10 часова.
је
примљена
од
стране наручиоц а до
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на пошиљци у којој се понуда налази, обележ ити
време пријема и евидентирати број и датум према редоследу приспећа.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
Р.бр.
Назив обрасца или документа
1.
Образац понуде
2.
Модел уговора о јавној набавци
3.
Образац Структура ц ене
4.
Образац трошкова припреме понуде
5.
Образац изјаве о независној понуди
6.
Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75. И 76. Закона
7.
Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона
8.
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2.закона
ЈКП Водовод Зајечар | Јавна набавка мале вред. добара ЈНМВ 04/2014 – Кон. документација – Материјал за електро одржавање
16/37
6.3. Подношење понуде за једну или више партија и упутство о начину на који понуда
мора да буде поднета
Предмет набавке није обликован по партијама.
6.4. Обавештење у вези подношењa понуде са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
6.5. Начин измене, допуне и опозива понуде
У року за подношење понуде понуђач мож е да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дуж ан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоц а на коју је
достављена понуда, са назнаком:
„Измена понуде за ЈНМВ 04/2014 – Материјал за електро одржавање - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за ЈНМВ 04/2014 – Материјал за електро одржавање - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за ЈНМВ 04/2014 – Материјал за електро одржавање - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за ЈНМВ 04/2014 – Материјал за електро одржавање - НЕ
ОТВАРАТИ”.
На полеђини пошиљке навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу
свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6.6. Ограничења у погледу начина подношења понуда
Понуђач мож е да поднесе само једну понуду.
Понуђач који самостално подноси понуду не мож е истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лиц е мож е учествовати у више заједничких понуда.
Наручилац је дуж ан да одбије све понуде које су поднете супротно овој забрани.
У Обрасц у понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
6.7. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасц у понуде наведе да
понуду подноси са подизвођачем, проц енат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не мож е бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи податке о подизвођачу, уколико ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоц а и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавц и.
Понуђач у потпуности одговара наручиоц у за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дуж ан да наручиоц у, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености траж ених услова.
6.8. Заједничка понуда
Понуду мож е поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а
који обавезно садрж и податке из члана 81. ст.4. тач.1) до 6) Закона и то податке о:
-
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоц ем;
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
понуђачу који ће издати рачун;
рачуну на који ће бити извршено плаћање;
обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора;
имена и одговарајуће професионалне квалификац ије лиц а која ће бити одговорна за
извршење уговора о јавној набавц и.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоц у.
ЈКП Водовод Зајечар | Јавна набавка мале вред. добара ЈНМВ 04/2014 – Кон. документација – Материјал за електро одржавање
17/37
6.9. Захтеви од којих зависи прихватљивост понуде
Да би понуда била прихватљива, понуђач мора да исуни и следеће захтеве :
- Захтеви у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не мож е бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дуж ан да у писаном облику затраж и од
понуђача продуж ење рока важ ења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продуж ење рока важ ења понуде не мож е мењати понуду.
- Захтеви у погледу места и рока испоруке
Место испоруке добара: Ф-ко ЗАЈЕЧАР – Магац ин у саставу Управе наручиоц а
Рок испоруке: сукц есивно, максимално 3 дана, од захтева наручиоца
- Захтеви у погледу рокова плаћања
Рок плаћања је ____ дана (минимално 30, а максимално 45 дана) од дана испостављања
рачуна за сукц есивну испоруку.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Наручилац ће, сходно чл. 106. Закона, одбити понуду ако:
1)
2)
3)
4)
понуђач не докаж е да испуњава обавезне услове за учешће ;
је понуђени рок важ ења понуде краћи од рока дефинисаног у конкурсној документац ији;
понуђач не понуди или ако мења елементе који су садрж ани обрасцима или их различито
искаж е у обрасц у понуде и моделу уговора;
понуда садрж и друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садрж ину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
6.10. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализац ији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оц ену
понуде узимати у обзир ц ена без пореза на додату вредност.
У ц ену је урачунато ц ена предмета јавне набавке и испорука.
Цена је фиксна и не мож е се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска ц ена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Ако понуђена ц ена укључује увозну ц арину и друге даж бине, понуђач је дуж ан да тај део
одвојено искаж е у динарима.
6.11. Државни органи или организације или органи/службе територијалне аутономије
односно локалне самоуправе где се могу добити подаци о пореским обавезама,
заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл, а који су
везани за извршење уговора о јавној набавци у случају јавних набавки код којих је
позив за подношење понуде објављен на страном језику
Подац и о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде - адреса: ПОРЕСКА УПРАВА, Саве Машковића, 3-5, 11000 Београд, e-mail:
[email protected], интернет адреса: http:// www.poreskauprava.gov.rs
Подац и о заштити животне средине могу се добити у Агенц ији за заштиту ж ивотне средине и
у Министарству енергетике, развоја и заштите ж ивотне средине Сектор за заштиту ж ивотне средине
- адресе: Агенц ија за заштиту ж ивотне средине Руж е Јовановића 27а, 11160 Београд, Телефон:
(+381) (0)11 2861080, факс (0)11 2861077, e-mail: [email protected] / Интернет адреса
http://www.merz.gov.rs

Подац и о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и соц ијалне политике , адреса: Б е о г р а д, Немањина 2 2-26, Сектор за
запошљавање: Телефон: 011/285 50 77, e -mail: [email protected] , Интернет адреса http://
www.minrzs.gov.rs
-
6.12. Средства обезбеђења испуњења обавеза понуђача
За конкретну набавку нису потребна никаква средства обезбеђења.
ЈКП Водовод Зајечар | Јавна набавка мале вред. добара ЈНМВ 04/2014 – Кон. документација – Материјал за електро одржавање
18/37
6.13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче
Предметна набавка не садрж и поверљиве информац ије које наручилац ст авља на
располагање.
У случају да документација предметне набавке садрж и поверљиве податке које наручилац ,
односно понуђач ставља на располагање, лиц е које је примило податке одређене као поверљиве
дуж но је да их чува и штити, без обзира на степен те повер љивости.
Као поверљива третираће се документа која у десном горњем углу, великим словима имају
исписано «ПОВЕРЉИВО».
6.14. Измене и допуне конкурсне документације
Наручилац задрж ава право да током рока за достављање понуда измени или допуни
конкурсну документацију. Све измене и допуне наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страниц и.
Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документац ију 8 (осам) или мање дана пре
истека рока за достављање понуда, наручилац ће продуж ити рок за подношење понуда за
одговарајући број дана.
6.15. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Комуникац ија се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште,
електронске поште или факсом.
Заинтересовано лиц е може, у писаном облику траж ити од наручиоц а додатне информац ије
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење
понуде. Додатне информац ије или појашњења упућују се са напоменом:
«Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
Материјал за електро одржавање - ЈН 04/2014», електронском поштом на: [email protected]
или поштом на адресу: ЈKП«ВОДОВОД» Зајечар, Бул. Др Зорана Ђинђића 5.
Наручилац ће у року три дана од пријема захтева послати одговор у писаном облику и
истовремено ту информац ију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страниц и.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока
за подношење понуда, дуж ан је да продуж и рок за подношење понуда и објави обавештење о
продуж ењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не мож е да мења нити да
допуњује конкурсну документац ију.
Траж ење додатних информац ија или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Комуникац ија у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
6.16. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и право наручиоца на
контролу код понуђача односно његовог подизвођача
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а мож е да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача
(члан 93. Закона).
Уколико наручилац оц ени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код
понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац мож е уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне ц ене, меродавна је јединична ц ена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Наручилац не мож е да захтева, дозволи или понуди промену елеме ната понуде који су од
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која je
неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако
другачије не произилази из природе поступка јавне наб авке.
ЈКП Водовод Зајечар | Јавна набавка мале вред. добара ЈНМВ 04/2014 – Кон. документација – Материјал за електро одржавање
19/37
6.17. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на
списку негативних референци
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ члана 82. Закона.
6.18. Врста критеријума за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: најнижа понуђена цена.
6.19. Додела уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем
пондера или истом понуђеном ценом
Уколико више понуда има исту понуђену ц ену, уговор ће се доделити понуђачу који је
понудио дужи рок плаћања. Ако и у том случају постоји две или више понуда, изабраће се она која
је пре заведена на деловодник наручиоц а.
6.20. Поштовање обавезе понуђача које произилазе из важећих прописа
Понуђач је дуж ан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важ ећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити ж ивотне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у конкурсној документац ији).
6.21. Кoришћeњe пaтeнaтa и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe
свojинe трeћих лицa
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лиц а, сноси понуђач.
6.22. Обавештење у вези подношења захтева за заштиту права понуђача
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лиц е, или
пословно удруж ење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а пред аје наручиоц у. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за
заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail [email protected], факсом
на број 019/422 041 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може
поднети у току ц елог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоц а, осим уколико
Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обаве штава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу
јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садрж ина позива за по дношење
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од
стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од
дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоц а предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоц у захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека
тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стр ане
истог подносиоц а захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоц а за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног за хтева.
Подносилац захтева је дуж ан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
40.000,00 динара (број ж иро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка
административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона .
6.23. Рок у којем ће уговор о јавној набавци бити закључен
Уговор о јавној набавц и ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од
осам (8) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац мож е закључити уговор пре истека рока
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5 ) Закона.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавц и, наручилац
мож е да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
ЈКП Водовод Зајечар | Јавна набавка мале вред. добара ЈНМВ 04/2014 – Кон. документација – Материјал за електро одржавање
20/37
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
VII.
Понуда бр _______________ од ___. ___.2014. године
за ЈН мале вредности добара: МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕЛЕКТРО ОДРЖАВАЊЕ,
ЈНМВ 04/2014.
7.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e -mail):
Интернет страница понуђача:
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лиц е овлашћено за потписивање уговора
Интернет странице на којој су подаци који су
тражени у оквиру услова за учешће у
поступку предметне набавке јавно доступни
7.2. ПОНУДУ ПОДНОСИ
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокруж ити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесниц има заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђача.
ЈКП Водовод Зајечар | Јавна набавка мале вред. добара ЈНМВ 04/2014 – Кон. документација – Материјал за електро одржавање
21/37
7.3.
1)
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Телефон:
Електронска адреса понуђача (e -mail):
Проц енат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Интернет странице на којој су подаци
који су тражени у оквиру услова за
учешће у поступку предметне набавке
јавно доступни
2)
Назив подизвођача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Телефон:
Електронска адреса понуђача (e -mail):
Проц енат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Интернет странице на којој су подаци
који су тражени у оквиру услова за
учешће у поступку предметне набавке
јавно доступни
Напомена:
Табелу „Подац и о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да
се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
ЈКП Водовод Зајечар | Јавна набавка мале вред. добара ЈНМВ 04/2014 – Кон. документација – Материјал за електро одржавање
22/37
7.4.
1)
ПОДАЦИ О О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Телефон:
Електронска адреса (e-mail):
Интернет странице на којој су подаци
који су тражени у оквиру услова за
учешће у поступку предметне набавке
јавно доступни
2)
Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Телефон:
Електронска адреса (e-mail):
Интернет странице на којој су подаци
који су тражени у оквиру услова за
учешће у поступку предметне набавке
јавно доступни
3)
Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Телефон:
Електронска адреса (e-mail):
Интернет странице на којој су подаци
који су тражени у оквиру услова за
учешће у поступку предметне набавке
јавно доступни
Напомена:
Табелу „Подац и о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који п односе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
ЈКП Водовод Зајечар | Јавна набавка мале вред. добара ЈНМВ 04/2014 – Кон. документација – Материјал за електро одржавање
23/37
7.5.
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕЛЕКТРО ОДРЖАВАЊЕ, ЈНМВ 02/2014
Укупан износ понуде, без ПДВ-а
____________________ РСД
Износ ПДВ-а
____________________ РСД
Укупан износ понуде, са ПДВ-ом
____________________ РСД
Комерцијални услови понуде:

Врста и количина добара: Mатеријал за електро одржавање на годишњем нивоу

Период важења понуде је 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда

Уговорена јединична цена је фиксна до окончања уговора

Цена је дата на паритету ДДП Ф-ко УПРАВА ЈКП Водовод Зајечар

Цена у понуди сa свим трошковима исказује се у динарима

Начин плаћања: Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс

Рок плаћања је ____ дана (минимално 30, а максимално 45 дана) од дана пријема
исправне фактуре за сваку сукцесивну испоруку

Врста продаје: Сукцесивна на годишњем нивоу

Период испоруке: 2014. година

Место испоруке добара: Ф-ко ЗАЈЕЧАР – Магацин управе ЈКП Водовод Зајечар

Рок испоруке: сукцесивно, максимално

Гарантни рок за понуђена добра је према декларацији произвођача
3 дана од
Место и датум:
____________________
захтева наручиоца
Потпис овлашћеног лиц а
М.П.
понуђача:
____________________
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подац и који су у обрасц у понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача мож е да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи или
група понуђача мож е да одреди једног понуђача из групе који ће попунит и, потписати и печатом
оверити образац понуде.
ЈКП Водовод Зајечар | Јавна набавка мале вред. добара ЈНМВ 04/2014 – Кон. документација – Материјал за електро одржавање
24/37
СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА И ЦЕНА - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕЛЕКТРО ОДРЖАВАЊЕ
прилог уз Образац понуде
rb
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Naziv materijala
Redne kleme 2,5mm2
Redne kleme 4 – 6 mm2
Redne kleme 8 – 10mm2
Osigurači – topljivi – 6A
Osigurači – topljivi – 10A
Osigurači – topljivi – 16A
Osigurači – topljivi – 20A
Osigurači – topljivi – 25A
Osigurači – topljivi – 35A
Osigurači – topljivi – 50A
Osigurači – topljivi – 63A
Osigurači nožasti NV 100 – 25A
Osigurači nožasti NV 100 – 35A
Osigurači nožasti NV 100 – 50A
Osigurači nožasti NV 100 – 63A
Osigurači nožasti NV 100 – 80A
Osigurači nožasti NV 100 – 100A
Osigurači nožasti NV 250 - 150A
Osigurači nožasti NV 250 – 200A
Osigurači nožasti NV 250 – 250A
Osigurači nožasti NV 400 – 250A
Osigurači nožasti NV 250 – 80A
Postolja za osigurače NV 100
Postolja za osigurače NV 250
OG razvodna kutija 150x150x70
Rele asimetrije faze DAF 3 – Tehnoelektro
Aleksinac
Vrem.rele VR8 (0,15-2h)ON/OF –
Tehnoelektro Aleksinac
FKN klema (VS) od 35mm 2 – Feman Jagodina
Tasteri – start (5) i stop (5)
Neonske cevi – 36w
Starteri za neonske cevi 4 – 65 w
Živina sijalica 125 w
Sijalice E – 27 100w
Sijalična grla E – 27 keramička
Sijalična grla E – 27 keramička za brodske
svetiljke
Sijalična grla keramička E – 40 sa kapom
Monofazna viljuška
Trofazna viljuška
Monofazna OG priključnica
Trofazna OG priključnica
Monofazna priključnica za u zid (dupla)
Trofazna priključnica za u zid
Termostat sobni
Prekidač OG
Grejači za kalorifer 220 V – 2000w
Grejači za kupatilsku grejalicu 220 V – 2000w
Kupatilska grejalica 2000w
Signalne sijalice BS 9 – 24 V
Jed.
mere
Koli
čina
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
20
20
20
100
100
100
100
100
100
50
50
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
3
6
10
Kom
10
Kom
10
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
20
10
200
200
50
400
10
Kom
10
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
1
1
1
1
1
10
1
5
1
9
15
3
50
Proizvođač i
zemlja porekla
Jedin.
cene bez
PDV-а
ЈКП Водовод Зајечар | Јавна набавка мале вред. добара ЈНМВ 04/2014 – Кон. документација – Материјал за електро одржавање
Ukupna
cena bez
PDV-а
25/37
49
Provodnik P / F od 0,75mm 2 – crna boja
2
m
200
50
Provodnik P / F od 0,75mm – plava boja
m
200
51
52
Provodnik P / F od 1,5mm 2 – crna boja
Provodnik P / F od 1,5mm 2 – plava boja
m
m
200
200
53
Provodnik P / F od 2,5mm 2 – crna boja
m
200
54
55
56
57
58
59
60
61
Provodnik P / F od 2,5mm 2 – plava boja
Tranzistor BSX20
IC kolo 4011
IC kolo 40106
Stabilizator napona 7812
Stabilizator napona 7805
Trafo 220V/2x17V 3VA
Silikonski provodnik Si/F - 1,5mm2
m
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
m
200
20
20
20
20
20
10
40
62
Silikonski provodnik Si/F - 2,5mm2
m
40
63
64
Keramičke redne kleme od 2,5mm 2
Izolir traka
Kom
Kom
20
100
65
FKN (VS) klema od 6 mm2 Feman Jagodina
Kom
50
66
67
68
69
70
71
72
73
66. Brojevi za obeležavanje provodnika 0 – 9
Slova za obeležavanje provodnika AGrejači za kvarcnu grejalicu 1000w
Prekidač za kvarcnu grejalicu
Termostat za kvarcnu grejalicu
Halogena sijalica MR 16 / 12V 50w GU 5,3
Sijalična grla za halogenu sijalicu GU 5,3
Kupatilska sijalična armatura kosa sa kuglom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
1000
1000
10
15
2
20
20
3
74
Provodnik P – 4 mm2
m
50
75
2
m
50
m
m
50
50
m
50
m
m
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
m
50
50
5
10
10
10
10
10
10
10
10
30
Kom
5
Kom
5
Kom
Kom
Kom
3
5
20
kom
30
Kom
Kom
Kom
Kom
40
10
10
10
Provodnik P – 6 mm
2
76
77
Provodnik P – 10 mm
Provodnik P / F – 4 mm2
78
Provodnik P / F – 6 mm2
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
2
Provodnik P / F – 10 mm
Provodnik P / F – 16 mm2
Postolje topljivih osigurača za na šinu DII
Kalibrisani prsteni od 6A
Kalibrisani prsteni od 10A
Kalibrisani prsteni od 16A
Kalibrisani prsteni od 20A
Kalibrisani prsteni od 25A
Kalibrisani prsteni od 35A
Kalibrisani prsteni od 50A
Kalibrisani prsteni od 63A
Šina za nizanje elemenata
Pomoćni rele Schrack PT570524 za špulnu
24V AC
Pomoćni rele Schrack PT570730 za špulnu
220V AC
Pomoćni rele Schrack PT za špulnu 24V DC
Postolja za Schrack YPT78704
Plastični monofazni utikač
Ukrsni komad za FeZn traku 25x4 (sa 3
pločice)
Nosač za FeZn traku 25x4
Obujmica za sondu FeZn za cev Ф – 2 col
Prekidač Rade Končar BS 10-10-U (0-1)položaj
Prekidač Rade Končar BS 25-10-U (0-1)položaj
ЈКП Водовод Зајечар | Јавна набавка мале вред. добара ЈНМВ 04/2014 – Кон. документација – Материјал за електро одржавање
26/37
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
Živine sijalice 250 w
Baterija 9V VARTA
Sig. sijalice sa kućištem ( Led ) Ф – 22 mm
Zelena
Sig. sijalice sa kućištem ( Led ) Ф – 22 mm
Crvena
Fid sklopka 40 / 0,5 A Iskra
OG razvodna kutija 80x80x70
Fid sklopka 63 / 0,5 A Iskra
Presostat Schneider electric XMX
A06L2135 ,1-6 bar 1/2col (mirni i radni
kontakt)
Uvodnici PG 13,5
Uvodnici PG 16
Uvodnici PG 21
Uvodnici PG 29
Komplet termo – skupljajuća spojnica 5 x 1,510 mm2 TM ELKON Jagodina
Termo – skupljajući bužir - 2 mm
Termo – skupljajući bužir - 4 mm
Termo – skupljajući bužir - 6 mm
Termo – skupljajući bužir - 10 mm
Termo – skupljajući bužir - 20 mm
Brodska svetiljka (armatura) za 100w
Živina armatura sa prigušnicom od 125 w
Živina armatura sa prigušnicom od 250 w
Plastične vezice Ф – 5 L – 200mm
RS redne kleme za na šinu 0.8 - 4 mm2
Nosači RS kleme do 4 mm2
RS redne kleme za na šinu 6 - 10 mm2
Nosači RS kleme 6 – 10 mm2
Neonska armatura 2x36w IP55 za vlažne
prost.
Plovak (plovna kruška)
Mrežni trafo 220v/24v snaga 30VA
Akumulator za refle.lampu 6V 4,5Ah
Kontaktor Hyundai Hi Mc 65A
Automatski osigurači B4 A - ETI
Automatski osigurači B6 A - ETI
Automatski osigurači C6 A - ETI
Automatski osigurači C10 A - ETI
Automatski osigurači C16 A - ETI
Automatski osigurači C20 A - ETI
Automatski osigurači C32 A - ETI
Automatski osigurači C40 A - ETI
Kapa topljivog osigurača za 25 A DII
Buksne za 2.5mm2 muške
Buksne za 2.5mm2 ženske
Prekidač Rade Končar BS 10 90 U ( 0 – 1 )
položaj
Prekidač Rade Končar BS 20 51 U ( 1-0-2 )
položaj
Prekidač Rade Končar BS 63 10 U ( 0 - 1 )
položaj
Burgije za metal Ф-2mm
Burgije za metal Ф-3mm
Burgije za metal Ф-3.5mm
Burgije za metal Ф-4mm
Kom
Kom
20
10
Kom
1
Kom
1
Kom
Kom
Kom
1
10
1
Kom
6
Kom
Kom
Kom
kom
200
100
50
30
Kom
20
Kom
m
m
m
m
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
10
20
20
20
20
15
5
5
400
200
150
100
50
Kom
10
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
3
2
3
2
10
10
30
30
50
20
15
15
5
300
300
Kom
10
Kom
10
Kom
6
Kom
Kom
Kom
Kom
5
5
5
5
ЈКП Водовод Зајечар | Јавна набавка мале вред. добара ЈНМВ 04/2014 – Кон. документација – Материјал за електро одржавање
27/37
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
Burgije za metal Ф-5mm
Burgije za metal Ф-6mm
Burgije za metal Ф-8mm
Blok za nadogradnju LADN 40 Schn.Electric
Prekidač naizmenični OG (Metalka Majur)
Blok za nadogradnju kontakt. LADN22
Schneider El
Kabl PPOO-Y-4x4 mm2
Burgije za metal Ф-10mm
Burgije za metal Ф-12mm
Burgije za beton Ф-8mm
Burgije za beton Ф-10mm
Ključevi okasto viljuškasti garnitura (6-22)
Klešta za presovanje hilzni 0,75-4mm2
Hidrostatička sonda Nivelco merna dužina
4m, 9-30vDC ,4-20mA, sa držačem i
priključnom kutijom
Hidrostatička sonda Nivelco merna dužina
2m,9-30vDC ,4-20mA, sa držačem i
priključnom kutijom
Plastična kanalica 17x17
Plastična kanalica 40x40
Plastična kanalica 60x40
Plastična kanalica 30x40 (perforirana)
Plastična kanalica 40x40 (perforirana)
Pom. kontaktor Schneider E. LAZKN22, 48V
50Hz
Pom. kontaktor Schneider E. LAZKN40, 48V
50Hz
Prigušnica za živinu sijalicu od 125W
Prigušnica za živinu sijalicu od 250W
Elektropneumatski razvodnik FESTO tip 6211
MFH -5-1/4,radni pritisak (1.8-8) bara, u
kompletu sa priključcima
Sijalice E27 40W 24V 50Hz
Sijalice E27 60W 24V 50Hz
Špulne sa konektorom za elektroventil
Joucomatic Ф-10mm, L-30mm,220V AC 4155
Špulne sa konektorom za elektroventil
Joucomatic Ф-15mm, L-39mm,220V AC
4189/5j0
Signalna sijalica BS 9 48V 50HZ
OG razvodna kutija 100x100x70
Silika gel za zapreminu 110 litara
Pištoljska lemilica 100w
Kalorifer 9kw 380V
Nosač fluo cevi sa starterom
Nosač fluo cevi bez startera
Katodni odvod. prenap. IS01064-A Schrack Postolje
Kat. odvod.prenap. IS010075 Schrack-Patron
nula
Kat. odvod. prenap. IS010076 Schrack-Patron
faza
Kat.odvod.prenap. IS212424 Schrack za 24V
DC
Kat.odvod.prenap. IS212430 Schrack za 30V
DC
Analogni miliapermetar 4-20mA
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
5
5
5
2
10
Kom
5
m
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
30
5
5
5
5
1
1
Kom
1
Kom
4
m
m
m
m
m
20
20
20
20
20
Kom
2
Kom
2
Kom
Kom
10
10
Kom
2
Kom
Kom
10
10
Kom
3
Kom
2
Kom
Kom
kg
Kom
Kom
kom
Kom
20
30
50
1
2
100
100
Kom
1
Kom
1
Kom
3
Kom
1
Kom
1
Kom
3
ЈКП Водовод Зајечар | Јавна набавка мале вред. добара ЈНМВ 04/2014 – Кон. документација – Материјал за електро одржавање
28/37
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
Analogni miliapermetar 0-10mA
Termostat štapni 220v
N.kompa.prekidač 3P-63A Schneider E.
NSX(00BTM63D)
Prigušnica za fluo cev 36W
Prigušnica za fluo cev 18W
Neonska cev 18W
Tipli Ф-8 sa holšrafom (žuti)
Tipli Ф-10 sa holšrafom (žuti)
Tipli Ф-6 sa holšrafom (žuti)
Obujmica 11-18
Obujmica **** veća
Špulna sa konektorom 3 pina FESTO tip
MSFW-220 za napon 220V AC , 7.5/6 VA ,
IP65
Špulna sa konektorom 3 pina FESTO tip MSG
za napon 24V DC, 11W, IP65
Kom
Kom
1
3
Kom
1
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
kom
Kom
Kom
20
5
30
1000
200
200
600
100
Kom
3
Kom
2
Kom
3
Kom
5
Kom
Kom
Kom
Kg
4
1
2
1
Kom
5
Kom
5
m
Kg
Kom
Kom
m
40
20
200
30
30
213
214
215
216
217
Špulna sa konektorom 3 pina FESTO tip
MSFG za napon 24V DC, 4,6W, IP 54
Orman poliester IP55 1050x300x200 Feman
Jagod.
Orman poliester IP55 400x300x200 Elmark
Vrh za lemilicu VELLER 40W
Pasta za lemljenje u tubi
Kalaj žica Ф-2mm (kvalitetna)
Kućište sig.sijalice Ф-18mm za sijalicu BS9
24V zele
Kućište sig.sijalice Ф-18mm za sijalicu BS9
24V crve
Silikonski provodnik Si/F – 4mm2
Gips
Tipli Ф-8 sa holšrafom (padobranac)
RS stezaljka 25-35mm2 za na šinu
Provodnik P/F 25mm2
218
Provodnik P/F 35mm2
m
30
219
220
2
Provodnik P/F 50mm
Provodnik P/F 10mm2 žuto zelena
m
m
20
30
221
Provodnik P/F 16mm2 žuto zelena
m
30
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
Pertineks Ф-6mm
Pertineks Ф-3mm
Signalna tinjalica zelena
Signalna tinjalica crvena
Čelično pocinkovana traka FeZn 25x4mm 2
Papučice FCPCU 6/6
Feman Jagodina
Papučice FCPCU 6/8
Feman Jagodina
Papučice FCPCU 10/6
Feman Jagodina
Papučice FCPCU 10/8
Feman Jagodina
Papučice FCPCU 16/8
Feman Jagodina
Papučice FCPCU 16/10 Feman Jagodina
Papučice FCPCU 25/8
Feman Jagodina
Papučice FCPCU 25/10 Feman Jagodina
Papučice FCPCU 35/8
Feman Jagodina
Papučice FCPCU 35/10 Feman Jagodina
Papučice FCPCU 50/8
Feman Jagodina
Papučice FCPCU 50/10 Feman Jagodina
Papučice FCPCU 50/12 Feman Jagodina
Papučice CU 70/10
Feman Jagodina
m2
m2
Kom
Kom
m
Kom
Kom
Kom
kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
2
2
20
20
50
20
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
205
206
207
208
209
210
211
212
ЈКП Водовод Зајечар | Јавна набавка мале вред. добара ЈНМВ 04/2014 – Кон. документација – Материјал за електро одржавање
29/37
241
242
243
244
245
Papučice CU 70/12
Feman Jagodina
Prekidač naizmenični za u zid (Metalka Majur)
Prekidač serijski za u zid (Metalka Majur)
Prekidač serijski OG (Metalka Majur)
Hilzne za 0.75mm2
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
30
10
10
10
200
246
247
248
Hilzne za 1.5 mm2
Hilzne za 2.5mm2
Plastična monofazna priključnica
Vremenski kontaktni blok za nadogradnju
ON (1-30s) Schneider Electric LAD –
T2,NO/NC
Vremenski kontaktni blok za nadogradnju OF
(10 -180s) Schneider Electric LAD –
R4,NO/NC
Napajanje za PLC DR-45-24,24VDC,2A
Meanwell
Modem Unitronics GSM-KIT-41J
Port za komunikaciju Unitronics V200-19-RS4-X
kom
Kom
Kom
200
200
20
kom
1
Kom
1
kom
3
kom
Kom
2
1
Kom
1
Kom
kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
1
1
20
20
10
2
3
2
1
Kom
1
Kom
1
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
Pneumatski razvodnik FESTO tip VL -5-1/4,za
radni pritisak (0-8)bara,pritisak upravljanja
(1.5-8)bara,u kompletu sa priključcima
Pumpica za kalaj
Mini bušilica ( za elektroniku)
Osigurač cevasti (stakleni) 6A 220V AC
Osigurač cevasti (stakleni)10A 220V AC
Prekidač naizmenični OG (Metalka Majur)
PLC Unitronics V350-35-TR20
Kontaktor Schneider E.LC1-D25
Bimetal Schneider E.LRD-21 (12-18)A
Bimetal Schneider E.LRD-14 (7-10)A
Vremenski kontaktni blok za nadogradnju
ON (10-180s) Schneider Electric LAD –
T2,NO/NC
Vremenski kontaktni blok za nadogradnju
OF (1-30s) Schneider Electric LAD –
R4,NO/NC
UKUPA N IZNOS BEZ PDV-а u RSD:
PDV u RSD:
UKUPA N IZNOS SA PDV-om u RSD:
Напомена: сваки робни знак, тип, порекло или производња назначени у спец ификац ији конкурсне
документац ије праћени су речима «или одоговарајуће».
Предвиђена (оквирна, планирана) количина уписана је у табели. Стварна купљена (испоручена)
количина путем уговора о јавној набавц и мож е бити већа или мања од предвиђене количине, у
зависности од потреба Наручиоца, уз ограничење да укупна плаћања без пореза на додату вредност
не смеју прећи износ проц ењене вредности јавне набавке утврђене Одлуком о покретању поступка.
Место и датум:
____________________
Потпис овлашћеног лиц а
М.П.
понуђача:
____________________
ЈКП Водовод Зајечар | Јавна набавка мале вред. добара ЈНМВ 04/2014 – Кон. документација – Материјал за електро одржавање
30/37
VIII.
МОДЕЛ УГОВОРА
Уговорне стране:
Наручилац:
ЈКП ВОДОВОД'' ЗАЈЕЧАР, Зајечар,
Бул. др Зорана Ђинђића бр. 5,
МБ 07183372, ПИБ 101328084, кога заступа ВД директора
Марко Пауновић, дипл.ец ц . (у даљем тексту: Наручилац)
Испоручиоц:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(у даљем тексту Испоручиоц)
(Напомена Наручиоц а: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду
са подизвођачем и члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача
потписати уговор)
Уговорне стране сагласно констатују:



да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012),
спровео поступак јавне набавке добара мале вредности – МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕЛЕКТРО
ОДРЖАВАЊЕ на годишњем нивоу ЈНМВ 04/2014, на основу позива објављеног на Порталу
јавних набавки и интернет страни наручиоц а;
да је Испоручилац доставио понуду број ......................................................................... од ............................................................ ,
која у потпуности испуњава услове из конкурсне документац ије, налази се у прилогу и
саставни је део увог уговора;
да је Наручилац Одлуком о додели уговора број ..................................................... (попуњава Наручилац )
доделио уговор за јавну набавку добара – МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕЛЕКТРО ОДРЖАВАЊЕ на
годишњем нивоу ЈНМВ 04/2014 испоручиоцу .......................................................................... ......................................
(попуњава Наручилац ).
Члан 1.
Предмет овог уговора је сукц есивна испорука МАТЕРИЈАЛА ЗА ЕЛЕКТРО ОДРЖ АВАЊЕ, у року
од годину дана од дана закључења уговора, за потребе ЈКП „ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР.
Предвиђена (оквирна, планирана) количина уписана је у спец ификац ији. Стварна купљена
(испоручена) количина путем уговора о јавној набавц и мож е бити већа или мања од
предвиђене количине, у зависности од потреба Наручиоц а, уз ограничење да укупна плаћања
без пореза на додату вредност не смеју прећи износ проц ењене вредности јавне набавке
утврђене Одлуком о покретању поступка.
Место испоруке добара је управа ЈКП „Водовод“ Зајечар, Бул. Др Зорана Ђинђића 5.
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу испоручи добра у свему према понуди број ..........................
од .............................. и техничкој спецификацији добара. Иста документа су и саставни део уговора.
Испоручилац ће испоручити добра из става 1. (заокруж ити и попунити):
а) самостално;
б) са подизвођачима:
___________________________________________________________ из __________________
___________________________________________________________ из __________________
___________________________________________________________ из __________________
в) заједнички у групи са:
___________________________________________________________ из __________________
___________________________________________________________ из __________________
___________________________________________________________ из __________________
ЈКП Водовод Зајечар | Јавна набавка мале вред. добара ЈНМВ 04/2014 – Кон. документација – Материјал за електро одржавање
31/37
Члан 2.
Овим уговором Уговорне стране уређују права, обавезе и одговорности у погледу купопродаје
материјала за електро одржавање, као и друга питања везана за реализацију овог Уговора, под
условима утврђеним овим Уговором и понудом бр.___________ од _______________ која је
саставни део овог уговора и налази се у прилогу истог.
Члан 3.
Рок за сваку сукц есивну испоруку је 3 дана од дана пријема захтева Наручиоц а.
У случају прекорачења рока за испоруку, Наручилац задрж ава право набавке материјала за
електро одржавање од другог добављача, а евентуалну разлику у ц ени ће надокнадити
Испоручилац .
Рок испоруке се мож е продужити само у случају наступања догађаја или околности које по закону
искључују одговорност Испоручиоц а и то за време трајања тих догађаја или околности.
Члан 4.
Квалитативни и квантитативни пријем материјала за електро одржавање извршиће овлашћено
лиц е Наручиоц а, о чему ће се сачинити записник.
Члан 5.
Уговорена вредност за набавку и испоруку материјала за електро одржавање износи:
__________________ РСД без ПДВ-а,
__________________ РСД износи ПДВ и
__________________ РСД са ПДВ-ом.
Јединичне ц ене из понуде су фиксне и не могу се мењати током важ ења уговора.
Све ц ене су дате са свим зависним трошковима набавке на паритету ДДП Ф-ко ЗАЈЕЧАР, управа ЈКП
Водовод Зајечар.
Члан 6.
Фактурисање ће се вршити искључиво у динарима након сваке појединачне испоруке.
Плаћање уговорене ц ене је ______ (минимално 30, а максимално 45) дана од дана пријема
исправно испостављене фактуре.
У случају прекорачење рока из става 2. овога уговора Испоручиоц мож е захтевати исплату
законске камате.
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог уговора,
уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити другој страни стварну штету, у складу са
законом.
У случају било каквог квалитативног или квантитативног одступа ња у испоруц и материјала за
електро одржавање у складу са овим Уговором, Испоручиоц је дужан да, без одлагања, приступи
отклањању утврђених недостатака и да исте недостатке отклони у року од 10 дана од дана
утврђеног недостатка и испоруку усагласи са условима из конкурсне документац ије и прихваћене
понуде продавц а.
Члан 8.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу и овере законски заступниц и уговорних страна
или од њих овлашћена лиц а.
Датумом потписивања сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних страна уколико га не
потпишу истовремено.
Члан 9.
Овај Уговор се закључује са трајањем од 12 месец и од дана ступања уговора на снагу.
Испоруком уговорене количине пре истека рока од 12 месец и од дана ступања уговора на снагу,
уговор престаје да важ и о чему Наручилац обавештава Испоручиоц а.
ЈКП Водовод Зајечар | Јавна набавка мале вред. добара ЈНМВ 04/2014 – Кон. документација – Материјал за електро одржавање
32/37
Члан 10.
Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној или
организационој промени, као и све друге промене везане за опште податке као што је текући рачун,
адреса, овлашћена лиц а и сл.
Члан 11.
Уговорне
отказним
Уговорне
Уговорне
стране су сагласне да се овај Уговор мож е раскинути једнострано, писменим путем са
роком од 30 дана.
стране су дуж не да у отказном року измире све доспеле обавезе.
стране су сагласне и да овај Уговор мож е раскинути споразумно, писменим путем.
Члан 12.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се важ еће законске одредбе.
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, насто јати да
реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.
У случају да се настали спор не мож е решити мирним путем, спорове из овог Уговора или поводом
овог Уговора, решаваће надлеж ни суд у Зајечару.
Члан 14.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих и Наручилац и Испоручилац
задрж авају по 2 (два) примерка.
Испоручиоц
__________________
______________________
Наручилац
ЈКП Водовод Зајечар
ВД Директора
Марко Пауновић, дипл.ец ц .
Напомена:
Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише Модел уговора, чиме потврђује да се слаж е са
садрж ином истог.
Овај модел уговора представља садрж ину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем,
као и да ће наручилац , ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној
набавц и, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне
рефренц е, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку
јавне набавке.
ЈКП Водовод Зајечар | Јавна набавка мале вред. добара ЈНМВ 04/2014 – Кон. документација – Материјал за електро одржавање
33/37
IX.
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Назив понуђача
Седиште понуђача:
Улиц а и број:
Телефон:
Датум:
Број понуде:
И З Ј А В А
Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду бр.________, за јавну
набавку добара – МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕЛЕКТРО ОДРЖАВАЊЕ на годишњем нивоу, ЈНМВ 04/2014.
наручиоц а ЈКП „Водовод“ Зајечар, Бул. др Зорана Ђинђића 5, подносимо независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, у складу са чланом 26. Закона
о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12).
Место и датум:
____________________
Потпис овлашћеног лиц а
М.П.
понуђача:
____________________
Напомена:
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах
обавестити организац ију надлеж ну за заштиту конкуренц ије.Организац ија надлеж на за заштиту
конкуренц ије, мож е понуђачу, односно заинтересованом лиц у изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди даје понуђач, односно заинтересовано лиц е повредило
конкуренц ију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренц ије.
Мера забране учешћа у поступку јавне набавке мож е трајати до две године. Повреда конкуренц ије
представља негативну референц у, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бит и потписана од стране овлашћеног
лиц а сваког понуђачаиз групе понуђачаи оверена печатом.
ЈКП Водовод Зајечар | Јавна набавка мале вред. добара ЈНМВ 04/2014 – Кон. документација – Материјал за електро одржавање
34/37
X.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
На основу члана 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Служ бени гласник РС“ бр.
124/12), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документац ије у поступц има јавних
набавки („Служ бени гласник РС“ бр. 29/13), за понуду бр. ____________ од ____ _____ 2014. год.
за јавну набавку добара – МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕЛЕКТРО ОДРЖАВАЊЕ на годишњем нивоу, ЈН
04/2014., наручиоца ЈКП „Водовод“ Зајечар, Бул. др Зорана Ђинђића 5, достављамо вам попуњен
образац структуре ц ена:
Табела 1
Рб
1
Предмет
Укупна
цена
без ПДВ-а РСД
Укупна
цена
са ПДВ-ом РСД
1
2
3
МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕЛЕКТРО
ОДРЖАВАЊЕ
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре ц ене на следећи начин:

у колони 2. уписати укупну ц ену без ПДВ-а за материјал за електро одржавање

у колони 3. уписати укупну ц ену са ПДВ-ом за материјал за електро одржавање
Табела 2
Структура цене
Учешће у укупној цени (%)
Добро
Остало
Свега
100%
У одељку „Остало“ наводе се трошкови који нису приказани у претходној ставц и, сваки посебно и
проц енат којим утичу на комплетну ц ену. Збир свих наведених ставки мора да изн оси 100%.
Место и датум:
____________________
М.П.
Потпис овлашћеног лиц а
понуђача:
____________________
ЈКП Водовод Зајечар | Јавна набавка мале вред. добара ЈНМВ 04/2014 – Кон. документација – Материјал за електро одржавање
35/37
XI.
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Назив понуђача
Седиште понуђача:
Улиц а и број:
Телефон:
Датум:
Број понуде:
На основу члана 88. Став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама („Служ бени гласник РС“
бр.124/12), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документац ије у поступц има јавних
набавки („Служ бени гласник РС“ бр.29/13), због учешћа у поступку за јавну набавку добара –
МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕЛЕКТРО ОДРЖАВАЊЕ на годишњем нивоу, ЈНМВ 04/2014., наручиоц а ЈКП
„Водовод“ Зајечар, Бул. др Зорана Ђинђића 5, достављамо вам укупан износ и структуру
трошкова припремања понуде, како следи у табели:
Врста трошка
Износ трошка у РСД
Укупан износ трошка припремања
понуде:
Место и датум:
____________________
Потпис овлашћеног лиц а
М.П.
понуђача:
____________________
Напомене:


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не мож е траж ити од
наручиоц а накнаду трошкова;
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоц а, наручилац
је дуж ан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу
са техничким спец ификац ијама наручиоц а и трошкове прибав љања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач траж ио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Достављање овог обрасца није обавезно.
ЈКП Водовод Зајечар | Јавна набавка мале вред. добара ЈНМВ 04/2014 – Кон. документација – Материјал за електро одржавање
36/37
XII.
ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
Назив понуђача
Седиште понуђача:
Улиц а и број:
Телефон:
Датум:
Број понуде:
И З Ј А В А
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Служ бени гласник РС“, број124/12),
изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам при састављању понуде
број __________, од ___________ 2014. године, за јавну набавку добара – МАТЕРИЈАЛ ЗА
ЕЛЕКТРО ОДРЖАВАЊЕ на годишњем нивоу, ЈНМВ 04/2014., наручиоц а ЈКП „Водовод“
Зајечар, Бул. др Зорана Ђинђића 5, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине и гарантујем
да сам ималац права интелектуалне својине.
Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке број ЈНМВ 04/2014 и у друге сврхе се не мож е
употребити.
Место и датум:
____________________
М.П.
Потпис овлашћеног лиц а
понуђача:
____________________
Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лиц а сваког понуђачаиз групе понуђачаи оверена печатом.
ЈКП Водовод Зајечар | Јавна набавка мале вред. добара ЈНМВ 04/2014 – Кон. документација – Материјал за електро одржавање
37/37
Download

materijal za elektro održavanje