САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
XIX СТРУЧНИ СУСРЕТИ
„ВАСПИТАЧИ – ВАСПИТАЧИМА”
ВРЊАЧКА БАЊА, 2013/2014.
2014.
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ОДРЖАНИ
XIX ЈЕСЕЊИ МЕЂУНАРОДНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ
„ВАСПИТАЧИ – ВАСПИТАЧИМА“ , ВРЊАЧКА БАЊА, новембар, 2013.
Традиционални сурети васпитача одржани од 28.новембра до 1. децембра 2013.
у хотелу „Звезда“ у Брњачкој Бањи. Скупу су присуствовали магистар Љубиша
Антонијевић, помоћник минстра за просвету, науку и технолошки развој и г-Бпгољуб Лазаревић, руководилац групе за послове предшколског васпитања и образовања , као и многи гости представници струковних удружења и министарстава.
Присутност 470 учесника и 136 радова који су пристигли, говоре о оправданости
одржавања два скупа годишње и указује на потребу нових форми окупљања стручњака-практичара за оваквим и сличним обликом стручног усавршавања васпитача
, стручних сарадника и медицинских сестара –васпитача, свеукупног стручног кадра заступљеног у васпитно-обарзовном раду у предшколским установама.
На јесењим стручним сусретима је приказано 35 радова стручних тимова предшколских установа Србије и земаља у окружењу.Сви презентовани радови , сложили смо се, доприносе унапређивању васпитне праксе. Васпитачи су добили нове
идеје за даљи рад , охрабрење да препознају добре стране своје праксе и потребу да
се и они сами на овај начин укључе и представе.
За већину радова на овим сусретима карактеристично је што је акценат стављен
на децу. Васпитачи их прате, подржавају њихова интересовања и обезбеђују услове
да се задовоље њихове потребе.
Добар део радова је посвећен разним видовима дечјег стваралаштва , говорног ,
драмског , ликовног - уз оригиналне примере његовог неговања.
Код васпитача је наглашена отвореност за нове идеје које су препознали и ставили у функцију сопствених материјалних и људских ресурса.
Такође се види изграђен активан однос , кроз активности свих учесника , деце
и одраслих, према култури и институцијама у функцији развоја и промена. Дакле,
локална средина , као средина за учење видљива је у сваком раду.
У већини презентација је јасна потреба да се уради евалуација на крају пројекта
и у складу са њом планирају даљи кораци и акције.
Такође похваљујемо богатсво средстава које су васпитачи правили да би реализовали планиране активности.
Препоруке модератора и медијатора и учесника, презентаторима:
-опустите се, ми смо колеге.. разумемо вас,
-хоћемо да учествујемо, ангажујте нас, не волимо да будемо гледаоци, већ учесници!
2
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
- говорите нам како треба ми да радимо, а не шта сте ви радили,
-желимо да причате са нама, не чита нам се са вама,
-прикажите нам процес , више волимо почетак и напредак у односу на њега, а
мање резултат,
-не одустајте од свог рада, прзентација није крај, истражујте даље, експериментишите...
Ове поруке су путоказ да после кратког приказа рада треба да се воде разговори
што је у великој мери на овим сусретима било заступљено.
Слободанка Радосављевић,
председник
Савеза удружења васпитача Србије
3
ПРВА ГРУПА
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ МЛАДОСТ
Бачка Паланка
Аутори:
Александра Марцикић, струковни васпитач
Спец. Драгана Чикош, педагог
УНАПРЕЂИВАЊE ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ ПРАКСЕ
– ХОРИЗОНТАЛНА ЕВАЛУАЦИЈА ИСКУСТВА ПРАКТИЧАРА
IMPROVING PRACTICE GENERAL EDUCATIONAL
- EVALUATION OF HORIZONTAL EXPERIENCE OF
PRACTITIONERS
Резиме
У Установи се континуирано спроводи процес самоевалуације од
2003 год., који смо као тим сукцесивно уводили у Установу. Увођење
побољшања на подручју : - Процене квалитета васпитно образовног
рада - охрабрује васпитаче на преиспитивање сопствене праксе. У
раду се приказује начин, како се у Установи градила и уводила хоризонтална евалуација , улога васпитача у овом процесу, као и рефлексија актера хоризонталне евалуације.
Унутрашњу евалуацију рада у вртићу омогућава хоризонтална евалуација, која за резултат има продубљен поглед у сопствени рад, самопроцену и пред практичаре поставља нове перспективе, стратегије,
које се темеље на критичком вредновању и анализи појединих сегмената рада у предшколској установи.
Кључне речи
хоризонтална евалуација, учесници, преиспитивање сопствене
праксе, самовредновање, рефлексија,
Проблем
Квалитет праксе васпитача у васпитно образовном раду ( шта је
добро , шта треба побољшати)
Показатељи квалитета праксе
7
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Шта практичар може да уради и побољша своју праксу, ко може
да му помогне?
Циљ
Општи циљ
Васпитачu спремни да преиспитују схватање квалитета у предшколском васпитању и образовању,као и сопствене улоге (као појединца и као дела колектива) у постизању квалитета
Посебан циљ
Помоћи васпитачима да развију знање, разумевање и вештине како
би проценили своју праксу у оквиру конкретног контекста – предмета
вредновања хоризонталне евалуације
Задаци
Мотивисати васпитаче на процес хоризонталне евалуације да активно учествују и објективно процењују рад колеге;
Да васпитачи као рефлексивни практичари прихватају перспективу другог да би што боље разумели и унапредили своју праксу
 да у односу на резултате вредновања васпитачи предузму конкретне кораке да је учине бољом (водећи рачуна о односу између намера и реалних последица свог деловања за учење деце).
Појачати комуникацију запослених у установи и усмерити их на
колегијалност и сарадњу у побољшању сопствене праксе;
Фазе рада
Самовредновање Предшколске установе је процес помоћу ког се
прати и вреднује рад ПУ. У ПУ '' Младост'' континуирано се спроводи
процес самоевалуације.
Формиран је Тим за самовредновање унутар Установе и почело
се с организацијом активности самовредновања. Развојним планом
Установе проналазе се фокуси самовредновања и реализују се процене истих.
Управо због тога била је неопходна едукација запослених у ПУ ,
како би се пробудила свест о самовредновању властитог рада.
Први корак у томе био је семинар о самовредновању под називом :
'' Самовредновање у функцији развоја школа/установа'', аутора: Весне
Радуловић, Зорице Димитријевић, Љиљане Симић.
8
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Такође, на стручним скуповима струковних удружења, прикупљају
се информације о самовредновању.
Питања која су постављали запослени односила су се на реализацију ВО рада у ПУ.
Да ли је добро оно што радимо?
Како знамо да активности с децом доводе до промена у развоју и
активном учењу деце?
Радимо ли уопште оно што треба да радимо? Да ли су нам циљеви и задаци усмерени на потребе деце?
Какав нам је методички приступ?
Колико пратимо развој деце и како га бележимо?
Колико се укључују родитељи у непосредан ВО рад?
Можемо ли боље? Где сам у односу на друге?
 Како оправдати свој рад колегама, родитељима, саветницима,
стручним сарадницима?
Где су ми докази за мој рад?
Појединци су питали : '' Зашто хоризонтална евалуација? Одговоре смо потражили у следећим темама на стручним активима
и већима:
 Вредновање квалитета рада Установе (Стандарди квалитета,
спољни евалуатори)
Међусобно уважавање
Учимо једни од других
Самовредновање ( унапређење ВО праксе)
Евалуација сопственог рада
Професионалност
Етос ( ресурс установе )
Закључили смо да је Хоризонтална евалуација:
Подршка унапређивању компетенција запослених у образовању
у области евалуације:
Учење (професионални развој запослених)
 Модел и спремност за самоевалуацију.
Прикупљање података о ономе што радимо и процена успешности
Повећање знања и боље разумевање сопствене праксе
9
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Приступило се процени спремности мотивацији запослених за
Хоризонталну евалуацију темама :
Како би могли сами себе да унапређујемо
Где сам у односу на друге ( ко је и у чему испред, поред и иза
мене)
Изазов и нове идеје у пракси
Побољшање квалитета сопствене праксе
Идентификација примера добре праксе
Сарадња и професионални дијалог
Договорили смо се шта ћемо вредновати.
Васпитно образовни рад ( стандарди квалитета)
 Угледну активност (циљеви и задаци.дидактичко методички
апекти,атмосфера током рада,вођење групе и педагошки стил)
Портфолио васпитача
Портфолио детета (област праћење дечјег развоја и напредовања)
Критеријуме смо проналазили у Документу оквира квалитета
СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА
–Србија 2012.доступно на www.nps.gov.rs
Израђени су обрасци по којима ће се бележити процес Хоризонталне евалуације запослених и вредновање ВО рада, Усмерене активности, портфолиа деце и васпитача.
Како одабрати пара. Неки од критеријума су били:
Радно место ( исти или сличан положај у Установи )
Радно искуство ( слично, исто, различито)
Квалификације ( виша, стуковна, специјализација)
Искуство у СУ ( број сати СУ и семинари )
Поверљивост ( поштовање договора и поузданост )
Посвећеност ( раду у Установи, професији )
Поставили смо очекивања од особе која нас вреднује:
Објективно вредновање и непристрасност
Запажања заснована на доказима
Интегритет у улози
Поштовање принципа професионалности
Поштовање договора о поверљивости информација
Конструктивне повратне информације
10
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Договорили смо термине уз:
уважавање међусобних потреба
Фреквенцију припрема за посету ( обрасци с критеријумима за
праћење, писане припреме за активност )
Организацију и флексибилност
Реализовали смо Хоризонталну евалуацију кроз :
Присуство колеге хоризонталног евалуатора у васпитној групи на
Угледној активности
Посматрање активности, бележење
Анализа документације ( Радна књига васпитача)
Анализа портфолиа васпитача
Анализа портфолиа детета
Евидентирање у обрасце
Евалуација резултата обављала се на нивоу пара и на нивоу
установе.
На нивоу пара размењивала су се искустав а на нивоу установе
педагог је обрадио добијене податке и презентовао их учесницима
хоризонталне евалуације на ВО већу.
Анализа ВО рада општи закључак :
Просечну оцену о квалитету в.о. рада на нивоу Установе (3,45).
Највећу оцену у процесу хоризонталне евалуације је (3,98), а најнижа
(2,40).
Најмања просечна оцена (1,50) односи се укључивање родитеља
у процес адаптације и њихове могућности да бораве у васпитној групи. Нижом просечном оценом (2,12) оцењена је и досадашња сарадња
са родитељима и децом у мењању и обогаћивању средине за учење и
развој, као и организовање активности деце на отвореном простору.
 Највиши квалитет (4,00) васпитачи остварују када је у питању
вођење радне књиге васпитача. Иста оцена дата је и за тврдњу да је
вредновање различитог в.о. процеса основа за даље планирање као
и тврдња да се продукти све деце излажу тако да су доступни деци и
родитељима.
Анализа Угледних активности
Циљеви и задаци су постављени у складу са потребама и интересовањима деце, јасни и усаглашени одговарају узрасту, усаглашени
су са садржајем
11
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
 Дидактико методички аспекти добра веза са претходним искуством деце, одговара садржају и обезбеђују високу активизацију и
пажњу
Атмосфера током рада подстицајна , кооперативна,висока мотивација деце коју подстиче васпитач уз високу интеракцију на свим
нивоима, а васпитач интегрише сазнајне садржаје
 Вођење групе и педагошки стил говор васпитача јасан и динамичан, атмосфера ведра и подстичућа уз подржавајући, подстичући,
охрабрујући, отворен стил васпитача који уважава потребе деце.
Анализа портфолиа деце и васпитача
Васпитач води дечји портфолио
ДА – 54
НЕ – 1
Васпитач води групни портфолио:
ДА – 51
НЕ – 4
Васпитач води лични портфолио:
ДА – 54
НЕ – 1
Родитељи учествују у изради дечјег портфолиа:
ДА – 50
НЕ – 5
Садржај портфолиа детета
Дечји цртежи и радови (51)
Фотографије или ЦД са фотографијама (31)
Анкете и упитници за родитеље (27)
Здравствени картон детета (26)
Белешке о напредовању деце по аспектима развоја (15)
Радови из пројекта ''Самопоштовање''(15)
Снимци приредби и активности (13)
Дечје изјаве (13)
Тест о физичкој спремности детета који попуњава стручни сарадник за физичко васпитање (12)
Запажање о дечјем напредовању – снимање почетног нивоа развоја графомоторике и графомоторичке вежбе (7)
Цртежи и радови родитеља (7)....
12
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Портфолио васпитне групе
Дечји групни радови (45)
Фотографије и ЦД са снимљеним активностима (40)
Социограм (12)
Збирке измишљених прича (7)
Запажања васпитача о структури и нивоу васпитне групе (7)
Чланци из новина (4)
Анализе родитељских анкета (4)
''Портфолио о физичком развоју деце'' (2)
Зидни календар рођендана (2)
Дечје изјаве на одређену тему (2)
Заједнички израђене сликовнице
''здравствени порфолио''
Обавештења која су била истакнута током године
Позивнице за приредбу
Снимци дечјих емисија ....
Садржај портфолиа васпитача:
Уверења о похађаним семинарима и другим облицима стручног
усавршавања (51)
Фотографије (34)
ЦД са снимцима манифестација и активности са децом (27)
Захвалнице (21)
Исечци из новина (16)
ЦД са снимљеним материјалом из рада и снимљеним угледним
активностима (8)
Мишљења стручне службе о одржаним активностима (7)
Извештај педагога о праћењу (7)
Дечји радови (7)
Дипломе (7)
Дидактичке игре и средства које је осмислио васпитач (6)
Апликације (5)
Мишљење колеге - хоризонтална евалуација (4)
Дневник ментора (4)
Поруке од бивше деце, родитеља, колега (4)
Текстови песама и приредби (4)...
Учешће родитеља у изради портфолиа детета
Попуњавањем анкете и упитника(32)
Доношењем фотографија (17)
13
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Учешћем у изради радова у оквиру пројекта ''Самопоштовање'' (9)
У изради појединих делова портфолиа (7)
Израда породичног албума (5)
Ликовним радовима (4)
Пружањем техничке подршке (снимање, фотографисање, израда
ЦД – ова...)(4)
Доношењем лекарских оправдања (4)
Доношењем докумената и рачуна (3)
Састављањем прича и песама (2)
Писаним изјавама (2)
Примери коментара и сугестија на нивоу пара
Коментар: ’’ Сандра је позитивна у сваком смислу. Поред свега
примећеног и наведеног у напомени уочљиво је искуство,креативност и надасве љубав према свом послу, која се не може одглумити.’’
Сугестија : ’’ Милица је изузетно креативна у свом раду. У свом
портфолиу поседује многе ауторске стихове, композиције и песме за
децу. Предлажем јој да их ауторизује и објави збирку својих стихова,
композиција и песама за децу ’’
Пример сугестије педагога на нивоу Установе
Појачати укључивање родитеља у непосредну реализацију ВО
рада ( у процесу адаптације, у мењању и обогаћивању средине за учење и развој )
Иницирати чешћу размену информација међу васпитачима на
стручним телима установе, као и процену и самопроцену квалитета
ВО рада
наставити хоризонталну евалуацију осталих сегмената ВО рада.
Пример сугестија педагога на нивоу установе . Шта побољшати?
Појачати укључивање родитеља у непосредну реализацију ВО
рада ( у процесу адаптације, у мењању и обогаћивању средине за учење и развој )
Иницирати чешћу размену информација међу васпитачима на
стручним телима установе, као и процену и самопроцену квалитета
ВО рада
наставити хоризонталну евалуацију осталих сегмената ВО рада.
14
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Лично искуство о хоризонталној евалуацији
Позитивне стране
Транспарентност
Колегијалност
Поверење
Спремност прихватања критике
Вредновање
Поштовање и разумевање
Превазилажење стереотипа и предрасуда
Комуникација – размена искустава
Заједничко разумевање васпитања и његових циљева
Процена снага, потреба и недостатака
Унапређење во праксе од стране васпитача
Јачање етоса
Негативне стране
Недостатак искуства у Хоризонталној евалуацији
Ограничено време трајања активности
Немогућност видео записа свих хоризонталних евалуација
Субјективност у оцењивању
Тешкоће у раду
Неадекватно попуњени образци од стране појединих учесника Хоризонталне евалуације
Недовољно изречених запажања и доказа појединих учесника Хоризонталне евалуације у обрасцима
Необјективност у оцењивању појединих учесника
Немогућност видео записа свих Хоризонталних евалуација
Добит за дете
Aктивности које доприносе развоју различите деце.
Активно учење у подстицајној средини и прилику да препознају
и причају о ономе што су научила ,о свом искуству
Могућност развијања своје особености
Једнака шанса за учење и развој у односу на различита искуства
која поседују
Богаћење портфолија детета, активним учешћем детета
15
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Добит за васпитача
 Обезбеђују се васпитачу информације о ВО раду ( разумевање
сопствене праксе)
Идентификовање проблема које треба побољшати
Анализирање сопствене праксе и њен утицај на учеснике васпитно образовног процеса
Унапређивање сопствене праксе,унапређење рада установе
Отвара могућности истраживања
Континуиран рад на развоју праксе и професионалних компетенција
Добит за родитеље
Извештај о самовредновању фокусиране области чита се на савету родитеља и УО Установе
Информације колико су васпитачи компетентни, квалификовани
и спремни да преиспитују своју улогу
Сазнање колико је добро васпитање и образовање које пружамо
 Расположиви капацитети за унапређење васпитно-образовног
рада
Поштује се и подржава улога родитеља у васпитању и образовању
Прате рад установе и развој деце, упознају установу и њен „карактер”
Сазнање да васпитачи међусобно деле знање и разумевање, јасно
комуницирају у тиму, са и међу другим стручњацима који раде са дететом, и родитељима
отвореност установе за потребе, идеје, утицаје родитеља
Планови за будућност
Хоризонтална евалуација осталих активности ( нпр. Укључивање
родитеља у ВО рад, родитељски састанци, приредбе, презентације радова на активима и во већу, сарадња с друштвеном средином, рад у
тимовима и комисијама... и сл.)
Закључак
Дошли смо заједно до закључка да вртић, као васпитна установа
може квалитетно функционисати, презентовати се , ако има надзор
16
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
над догађањем у установи. Вртић односно вођство нас подупире,
усмерава, помаже нам. Све то води ка успеху.
У процес Хоризонталне евалуације били су укључени: директор,
васпитачи, медицинске сестре васпитачи и стручни сарадници. Едуковали смо се и није нам било тешко потражити помоћ колеге или
је понудити. Учесници Хоризонталне евалуације закључују да су између себе повезанији, размењују примере добре праксе, сваки појединац са својим доприносом утиче на квалитет самоевалуације, те
заједнички тежимо истом циљу.
Закључили смо да је самоевалуација добра промоција предшколске
установе. Висока мотивација, право усмеравање, процена сопствене
праксе ... водили су нас , да постанемо квалитетнији стручни радници
у процесу самоевалуације и тако заједно водимо предшколску установу до жељеног нивоа квалитета.
Литература
 Весна Радуловић, Зорица Димитријевић, Љиљана Симић.,Приручник,САМОВРЕДНОВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ШКОЛА/УСТАНОВА,
 Драгана Чикош и Весна Јовицки стручни рад САМОВРЕДНОВАЊЕ – ПРИХВАТАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА СОПСТВЕНИ РАСТ И
РАЗВОЈ
 Maureen Bennet Department of Education, Edukation and Traning
Inspectorate Imelda Madigan HighScope Irl. Ins/Early-Years Organizacion
for Young Children, Лидија Радуловић, Филозофски факултет Универзитет у Београду, Лидија Мишкељин, Филозофски факултет Универзитет у Београду, Рецензенти, Доц. Др Весна Срдић,Биљана Којовић,
(2013),ВОДИЧ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА,Београд, Министарство просвете науке и технолошког развоја
 Наташа Костревц, Марија Терихај, Јожица Пангерчич, Ерика
Подвински, УВОЂЕЊЕ САМОЕВАЛУАЦИЈЕ У ВРТИЋУ МАВРИЦА
( ДУГА ) БРЕЖИЦЕ,
СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА –
Србија 2012.доступно на www.nps.gov.rs
http://www.ceo.edu.rs/novost/2-uncategorised/130-prirucnik-i-pratecimaterijali, Оквир за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији
17
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „11. април“
Аутори :
Бранка Старчевић, васпитач
Снежана Јовановић, васпитач
у сарадњи са Тимом вртића „ЧУПЕРАК“ и стручним сарадницима :
Јеленом Тришић Стајић, педагог и Тањом Дојић,психологом
Реализатори :
Бранка Старчевић, васпитач
Снежана Јовановић, васпитач
КРЕАТИВНОСТ ПРЕДШКОЛАЦА У РЕШАВАЊУ
ПРОБЛЕМ СИТУАЦИЈА
Презентација са радионицом*
Техничка средства за презентацију : пројектор, лаптоп, платно
Материјал за реализацију радионице : беџеви, картице, маске,сцене из филмолва, папири, боје
Објашњење избора теме:
Социоемоционална зрелост детета за полазак у школу подразумева
способност одлагања потребе, чекања на ред, саосећање, прихватање
различитости ... али и спремност за решавањем проблем ситуација.
Поред решавања на интелектуалном плану, изазов и неоп ходност за
предшколца представља решавање управо оних свакодневних проблем ситуација на социјалном плану. Социјална сналажљивост повезана је са говорним изражавањем, развија се од првих корака укључивања у колектив вршњака, доприноси будућој бољој адаптацији на
школу и школском постигнућу. Желели смо да подршком креатвности
у свим областима активности посебно говорно драмским оснажимо
прешколце у превазлажењу пробем ситуација.
Полазишта у раду:
Значај решавање проблема као образовне компетенције која
укључује спремност за :
развијање личних конструктивних и рефлексивних потенцијала;
18
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
коришћење старих знања на нов начин;
усвајање/коришћење нових знања;
јачање дивергентног и критичког мишљења;
праћење и евалуирање;
Значај креативности изражавања и мишљења детета која је
део спремности за успешно решавање проблема може се вежбати
и за то је потребно детету омогућити :
- „радосно откривање света, сопствених снага, снага стварања и
израза, маште и интелекта“
- познавање битних детаља за област проблема да би „старо знање
повезивао на нов начин“
- вежбање долажења до различитих решења кроз игру
- клима поверења и сарадње између одраслих и деце
- подстицајну средину за боравак, игру и развој
Значај подстицајне средине
Посебност вишегодишњег тимског акционог планирања вртића
„Чуперак“ садржана је у називу : „Пазл креативности“. У свим
расположивим просторима ван соба, структуирани су центри дечије
креативности : студио,сцена и атеље у фунцији развијања вртића као
центра интерактивних, иновативних и креативних активности..
 Значај заједничке подршке вртића и породице у грађењу
креативнOг програма заснованог на индивидуалним снагама детета
„Пазл креативности“ отворио је прозоре у свет дечије маште, покрета, речи ... Деца и одрасли стварали су ритмове, слике, приче,
представе ... Тако је лако заједно било бавити се и осећањима и проблем ситуацијама прво у баснама, причама, бајкама...а потом у свакодневним ситуацијама.
Општи циљ:
Подршка деци предшколског узраста у препознавању, креативном
и конструктивном решавању проблем ситуација у социјалним интеракцијама и заједничког предвиђања могућих решења.
Специфични циљеви:
� Јачање дечијег самопоштовања и говорног изражавања активном употребом говора и пружањем подршке дечијем говорно сценском изражавању;
19
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
� Развијање конструктивне комуникације и дивергентног мишљења деце трагањем за највећим могућим бројем решења кроз игру
и употребом различитих средстава;
� Оснаживање спремности предшколаца за решавање проблем
ситуација и самостално развијање активности употребом слике и израдом лутака;
� Подстицање говорног, драмског, ликовног и музичке креативности деце;
� Иновирање вртића као центра интерактивних, иновативних и
креативних активности;
Процес :
Како смо почели?
Процес акционог планирања и иновирања започет је анализом
потреба и интересовања деце, структуирањем центара, планирањем
просторне организације и сарадње са родитељима. 2011/2012. оживео
је „Пазл креативности“: у студиу, сцени и атељеу свакодневно су се
одвијале активности васпитача, деце и родитеља. 2012/2013. развијане су активности истраживања различитих могућих решења у проблем ситуацијама, кроз подстицање креативности у свим областима
активности и свим просторима. Посебан квалитет поседују говорно
сценске активности деце и родитеља у функцији подршке спремности
предшколаца за решавање проблем ситуација. Увод су биле басне и
приче са одраслима. Радионице у којима су се деца бавила проблемима имале су посебну „формулу“:
1. структура и групна динамика радионице чинила је да се изазове
аутентично искуство и да се учини смисленим и важним за бављење
њиме, са становишта деце;
2. деца су искуство освешћивала кроз групну интеракцију која је
била део игровног контекста драматизације;
3. индивидуално искуство и начин размишљања сваког детета био
је уважен у стварању тока говорне свценско драмске игре;
4. свако дете је искуство обрађивало и сагледавало на различите
начине кроз игру, емпатију и размени са групом и васпитачем - моделом особе која такође осећа, мисли и мења.
20
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Кораци у раду :
Септембар 2012. – Децембар 2013.
Деца су смишљала, истраживала и мењала ток догађаја у баснама и причама :
Слушала, стварала, илустровала и причала приче (по сликама
и без слика) које су им биле полазиште даљег развијања активности у
којима су: вредновали ликове и ситуације, замишљали /планирали/ и
мењали даљи ток приче (индивидуално илиу малим групама);
Разговарали су о баснама и причама насталим у поподневним
радионицама са родитељима, истраживали нове могућности ликова и
мењали ток приче (на нивоу велике групе);
Израђивали су штапне лутке рециклажом (индивидуални рад
иса род.);
Драматизовали су по причама и баснама (индивидуално или у
малим групама)
У радионицама деце и родитеља настала је Збирка басни
„Чудна шума“
*И процес стварања прича и процес драматизације увек је пратила
дискусија са питањима: Како се који лик басне осећа? Зашто нешто
чини? Шта је добро, а шта је лоше? Ко је коме рекао, урадио или дао
нешто добро или лоше и зашто? Шта својим делом неко добија а шта
губи? И поређење са свим оним ситуацијама које се дешавају и у нашем свакодневном животу.
Јануар/фебруар 2013.
Деца су откривала, именовала, разликовала осећања своја и
туђа и повезивала их са ситуацијама :
Играли су се пантомиме ради препознавања, именовања и разликовања осећања код других и код себе - дете (са или без штапне
лутке) је имало намеру да покаже одређено осећање а оно није увек
било препознато од стране групе;
Откривали су осећања ликова са фотографија – описивали су
осећање лика; посматрали ликове уз различиту музику; груписали
ликове према сличним осећањима;
Илустровали су картице меморије и асоцијација – цртеже ликова различитих осећања ;
Слушали су, стварали, илустровали и причали приче (по сликама и без слика) ради откривања осећања ликова у причи, подршке
ликовима у превазилажењу и мењању ситуација;
21
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Израђивали су штапне лутке рециклажом (индивидуални рад
иса род.);
Драматизовали су по причама (индивидуално или у малим
групама);
*И процес стварања прича и процес драматизације увек је пратила
дискусија са излиставањем разлога/узрока и последица осећања.
Март/април 2013.
Деца су смишљала конфликтне ситуације из свакодневног живота
- Израдили су картице са ПРОБЛЕМ СИТУАЦИЈАМА и решењима са елементима методе Монтесори : на полеђини сваке картице
постојао је исти знак да 2 означи тачан пар картица што је представљало „контролу грешке“ како би дете само проверило тачност. Картице су користили у низу свакодневних ситуација као игру и подршку
трагању за решењима.
Смишљали су приче са ситуацијама „Догодило се на путовању“ по сликама из богато илустрованих туристичких водича са
мапама. Индивидуалне приче су у размени са групом допуњавали и
мењали, на шта је инспиративно деловао и богат визуелни материјал. Смишљање тока је било иницирано или новом сликом коју дете
открије што му даје идеју за нову, пожељнију ситуацију или новим
размишљањем да је нешто боље јер доноси добит, што подразмева и
планирање.
Израђивали су штапне лутке рециклажом (индивидуални рад
иса род.);
Драматизовали су по причама (индивидуално или у малим
групама);
Смишљали проблем ситуације и решења на основу низа
фотографија
Рад у малим групама формираним случајним одабиром фотографија при чему по 5 фотографија припадају једном филму. Сцене су
биле из различитих мање познатих филмова о:
1.спорту; 2.љубави; 3.кућном љубимцу (папагају); 4.односу мајке и
детета; 5.несрећи (бродолому)
Деца су посматрала ликове, именовала осећања и акције ликов,
сами претпостављали у којим су то ондосима, ситуацијама и пробле-
22
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
мима ликови и проблем ситуацију повезивали су са свакодневним и
наводили примере... Проблем ситуације којима су се бавили биле сју:
1.Тренер грди спортисту...Тренер је бесан а спортиста увређен?
Како да среде однос?
2. Дечак је стао да прича са једном девојком а не са другом ... Она
је увређена? Он се чуди?
3. Папагај је побегао и долетео баки на раме...Шта ако бака не да
папагаја власнику?
4. Мајка и син седе и не разговарају обоје су љути ...Ко није био
добар. Како да се исправи?
5. На плажу је први дошао један пливач и не да другом да дође ...
Свака група је израдила лутке од сунђера и крпица по ликовима како
их виде и драматизовала прво: своју верзију проблем ситуације и потом: своје решење за промену. Приказујући пред великом групом сви
су имали прилику да чују решења посталих. У истраживању решења
свима деца су проверавала смернице : како се који лик осећа, зашто нешто чини, шта ће тиме постићи, ко је тај ко треба да се мења, зашто ... ?
Израђивали су штапне лутке рециклажом (индивидуални рад
иса род.);
Драматизовали су по причама (индивидуално или у малим
групама);
Октобар 2012. – Април 2013.
Деца и родитељи у поподневним радионицама (2/седмично) стварали су :
Осликана слова и игре са проналажењем што већег броја речи
на једно слово
Приче по цртежима и по сликама
Драмске текстове на основу прича по сликама
Сценографију од текстила и темпера
„Лутке“ (ликове и животиње) рециклажом природних материјала
Басне по задатим ликовима: зец, веверица, вук, лисица,
медвед и сова
Деца и родитељи смишљали су проблем ситуације ликова басне,
развијали ток и решења. У „мозгалици“ предлога сви су равноправно
учествовали. Басне створене током поподневних радионица деце и
родитеља коришћене су у активностима в.о.р. и деца су додавала предлоге и мењала ток. Смисао и вредности давала су сама деца што је
јачало њихово саопоштовање.
23
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
*Од драматизованих прича и басни насталих у говорно сценским
радионицама деце и родитеља настала је Збирка дечијих представа
„Чуперак на сцени“. Две басне прерасле су у позоришне представе
и приказане су на „ЛУТКАЛИШТУ“ на сцени Д.П.“Душко Радовић“
марта 2013. :
1. „Компјутерски хит“ – сиже: „Зека долази код Медведа да му
хитно долази да у шуми направи к центар са компјутерским хит игрицима за децу. Животиње већају... Сова их све упућује да прво погледају неки спортски центар за децу, па да одлуче. Сви одлучују да је
за здравље деци важан покрет, спорт и природа! Планирају дечији
интерактивни центар у ком би на видео биму биле игрице а деца би
по стварној шуми јурила, скакала, сакривала се...
Наша порука: Увек постоји и други начин / Пословица: „У здравом
телу – здрав дух“
2. „Пролећна прича“ – сиже: „На ливади се на једном месту играла група деце, а на другом месту група инсеката: бибамара, лептир и
пчела око цвета. Разиграни приближили су се и засметали једни другима. Дечак је кренуо да ухвати инсекте, али га је пчела ујела. И деци
и инсектима игра је била прекинута и нико више није био сретан.
Наша порука: Играј своју игру / Пословица: „Што нежелиш себи,не
чини другоме“
Даљи кораци
Израда „картица“ меморије и асоцијације са проблем ситуацијама
Говорно сценске игре драматизацијом прича по сликама
Настак говорно драмских радионица деце и родитеља и даље
комплетирање
1. Збирке басни „Чудна шума“
2. Збирка прича „Догодило се на путовању“
3. Збирке ситуација „Човече не љути се“
4. Збирке представа „Чуперак на сцени“
ДОБИТИ за :
Дете
богатија сазнања и речник, разноврсније и потпуније реченице;
јасније открива своја и туђа осећања и слободније изражава
своје мисли и осећања;
јача дивергентно мишљење и конструктивну комуникацију;
24
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
шири увид у целину /контекст/ проблема а не само детаље;
фокусира се на проблем, а не на особу и тражи решења уместо
кривца;
већа је компетентност стечених увида и сазнања;
има већу слободу избора активности и начина развијања разноврснијих садржаја;
креатор тока активности и позитивних интеракција којима доприноси бољој клими;
јача је подршка одраслих у социоемоционалном сазревању;
Родитеља
већа информисаност о активностима деце у вртићу и раду васпитача;
бољи увид у говор, осећања и искуства свог детета;
јаснију слику способности детета и потребну подршку детету;
већа укљученост у планирање и реализацију радионица;
нове идеје за игру и дружење са децом.;
пут ка бољој комуникацији и интеракцији са дететом;
Васпитача:
добра клима и тимски рад;
размена идеја и међусобно допуњавање;
квалитет више на релацији васпитач-дете-родитељ;
Коришћена литература:
Основе програма васпитнообразовног рада
Корак по корак у основе програма 3 – група аутора
Игром до спознаје – Т.Ковач Церовић и група аутора, 1993.
Чувари осмеха – Н.Игњатовић Савић, 2000.
Значење речи - Р.Ивановић, 1999.
Говорне радионице - Љ.Бељански, 1995.-2000.
ДИРЕКТОР УСТАНОВE
Маја Стефановић с.р.
25
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Врачар“, Београд,
Бјелановићева 2
тел. 3440968
[email protected]
НАЗИВ РАДА: ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ
РАДА – ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ
Аутори: васпитачи вртића „Гуливер“, „Мића и Аћим“, „Луња“ и
„Бисер“ -Вера Дабетић, Ивана Радовановић, Самирић Славица, Вукославчевић Славица, Ћулибрк Зорица, Стакић Маријана и Невена
Караванић
Рад ће бити приказан усменим излагањем, уз показивање примера
из праксе и радних књига – инструменти посматрања, дневне скице,
циљеви и задаци, евалуација као основа за нове кораке у планирању,
развијање програма ...(постер презентација)
У овој презентацији акценат је на примерима добре праксе у процесу планирања васпитно - образовног рада, као и у примени постојећег упутства за вођење педагошке документације.
Анализирајући радне књиге васпитача, као и осталу документацију која поткрепљује процес планирања, стручни сарадници заједно
са васпитачима проналазили су неке добре примере из непосредне
праксе и презентовали их на Активу, са циљем да се размене идеје
или помогне васпитачима који још увек имају одређене нејасноће везане за планирање. Те идеје желимо да разменимо и шире, ван наше
Установе.
Акценат је на следећим сегментима процеса планирања:
- Примена одговарајућих инструмената посматрања у постављању циљева за групу, мање групе деце и појединачно дете;
- Дневно планирање и евалуација које одговарају свим захтевима датим у упутству, а пре свега заступљеност различитих облика
рада током једног дана, повезивање активности и јасно дефинисани
задаци за децу и васпитаче;
- Дневне евалуације - како се на основу евалуације једног дана
планирају и усложњавају активности за наредни дан, прате деца и сумирањем дневних евалуација образлаже улазак у нови оквирни план;
26
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
- Примери из праксе који сликовито представљају процес: посматрање, планирање, делање и евалуација.
Сви наведени сегменти представљени су аутентично, из радних
књига или из портфолија васпитача, путем постер презентације.
Рад може бити веома користан за практичну примену у непосредном процесу планирања, даје одговоре на неке недоумице у процесу
планирања,а пре свега отвара могућност за сарадњу и размену идеја
међу васпитачима.
KЉУЧНЕ РЕЧИ: ПРОЦЕС, ПОСМАТРАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ, БЕЛЕЖЕЊЕ, ЕВАЛУАЦИЈА, ДОКУМЕНТОВАЊЕ...
Директор ПУ „Врачар
27
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Звездара“
Суботичка 2, 11000 Београд, Тел. 011 2412 920
e/mail: [email protected]
Аутори рада: Тим васпитача вртића „Лавић“ и
стручни сарадник (Марија Стефановић, психолог
и Бранислава Мацановић, педагог)
Презентатори: Весна Павловић, Горана Пајић и Сања Ранђеловић
Начин презентације: ПП и усмeна презентација
Пријава 19. стручне сусрете „Васпитачи васпитачима“
Резиме рада
„САМA СВОЈ МАЈСТОР“
израда дидактичких средстава за центре интересовања
Циљ:
Приказивање процеса структуирања и опремања простора новоотвореног вртића кроз тимску сарадњу (родитељи, деца, васпитачи)
кроз првенствено САМОСТАЛНО ОСМИШЉАВАЊЕ И ИЗРАДУ
ЦЕНТАРА ИНТЕРЕСОВАЊА И ДИДАКТИЧКИХ СРЕДСТАВА од
неструктуираног и рециклажног материјала.
Објашњење избора теме:
Вртић „Лавић“ је ненаменски објекат, адаптирана стамбена зграда.
Започео је са радом 06.09.2010. године. Тада је уписано око 100 деце
из породицe узрастa од 2-6 година.
Простор је био неадекватан (у два нивоа са по 4 мањe собe) опремљен гломазним намештајем. Непрегледан, дакле и небезбедан. Морали су се избацити најкрупнији комади намештаја, али и обезбедити
нови, функционални.
Требало је направити реалан контекст у датим условима и структуирати простор у складу са дечјим потребама. Tражећи друге могућности, започели самосталну израду намештаја, центара и средстава и
праћење ефеката њихове примене.
Трајање и осврт на процес кроз који се прошло:
Од отварања вртића 2010.год. до данас, прошли смо кроз следеће
фазе:
28
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
1. ФАЗА – С обзиром на нов тим васпитача, уважавајући личне
афинитете и компетенције (реализован интерни семинар Тимски рад),
поделили смо задатке и одговорности, и поставили себи заједнички
циљ – креирање подстицајне средине за учење усмерене на дете.
Током адаптације деце пратили смо њихова интересовања, потребе
и понашања и дошли до увида у ком простору би требало сместити
који центар интересовања. Тако смо у централним собама (које су највеће) поставили центре улога и саобраћајне центре, док смо у мањим
собама формирали драмске, језичке, ликовне и манипулативне центре.
2. ФАЗА – Планирали смо даље активности са децом и родитељима у циљу израде и опремања поменутих центара. Током овог процеса често смо мењали и распоред и намену центара, континуирано
пратећи интересовања деце, истовремено реализујући актуелне васпитно-образовне садржаје. Тако смо дошли до закључка да треба
наставити у том смеру, с обзиром да се показало да је тако израђен
намештај – мобилан и мултифункционалан – доступан деци за коришћење и манипулацију.
Од почетка смо имали родитеље као сараднике и активне учеснике
у процесу, од планирања до реализације.
3. ФАЗА – Континуирано и паралелно је текла израда дидактичких
средстава којима смо опремали центре, а који су били у функцији реализације васпитно-обраазовних саржаја. Овако израђена средства,
била су вишенаменска и увек доступна деци, чиме смо постигли да
деца буду истраживачи и креатори сопственог искуства.
Средства смо израђивали током активности са децом и на радионицама са родитељима, као и родитељи са својом децом у кућним
условима (викенд задаци).
За израду средстава користили смо претежно неструктуиране и рециклажне материјале, у чијем сакупљању су нам помогали и родитељи.
Истовремено се појавио проблем складиштења материјала, са којим се суочавамо и данас – имамо честе замерке санитарне инспекције.
Израдили смо и Приручник дидактичких средстава и игара.
4. ФАЗА – Свакодневни боравак на свежем ваздуху био је отежан
због неуређености и неопремљености дворишта, па смо се истовремено бавили израдом „справа и реквизита за двориште. Тако су настали шатори који су били погодни за игру деце, али и заштиту од
сунца; затим брод, дворац, кошеви, чуњеви, мреже, ластиши... такође
вишенаменска средства.
29
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Поједини актуелни садржаји планираног в.о. рада реализовани су
у дворишту (истраживачке, драмске, ликовне, спортске активности).
У току је опсежнија акција опремања дворишта у коју су укључени
васпитачи, деца, родитељи и локална заједница (у покушају).
Закључак о томе шта се постигло:
Васпитач је истраживач и креатор сопствене праксе, усавршавајући се у професионалном и тимском раду, осећајући задовољство.
Родитељ је активно укључен у васпитно-образовни процес и стиче
непосредан увид у учење и напредовање свог детета у вртићу, оснажује родитељске компетенције и успешно сарађује са васпитним особљем.
Дете кроз богатство материјала,садржаја и активности проширује
могућности учења и сопственим искуством стиче знање.
У току је реализација уређења дворишта према плану активности
за све актере: васпитаче, децу, родитеље и чланове локалне заједнице.
Планови за даље:
- сарађујући са децом и родитељима наставити истраживање различитих материјала за богаћење средине за учење
- проширити сарадњу са локалном заједницом
- формирати базу за едукацију васпитача
- постојећи приручник даље богатити и користити у раду
- даље професионално усавршавање и унапређење тимског рада
Закључак:
Рад приказује на који начин лично и професионално ангажовање
васпитача доприноси целовитом развоју детета. Сматрамо да је овако
креирана средина далеко подстицајнија за развој детета и прати његове
потребе за кретањем, иницијативом, дружењем, креативношћу, личним
избором, доступна у свим приликама, безбедна је и сврсисходна.
Основни квалитет – НЕМА СТЕРЕОТИПА.
Кључне речи:
средина за учење, самостална израда, центри интересовања, дидактичка средства, неструктуирани материјали, приручник
директор Установе
Снежана Петровић
30
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „ЗВЕЗДАРА”
ВРТИЋ „ЛАНЕ”
БЕОГРАД
Аутори : Славица Јакшић, васпитач
Златко Гајић, педагог, стручни сарадник
Асистенти : Снежана Тошић, васпитач
Весна Бандић, васпитач
РАЗВОЈ СТРПЉЕЊА КОД ДЕЦЕ
Свима добро позната пословица “СТРПЉЕН-СПАШЕН” која велича стрпљење указује на то колико је оно важно и да га треба учити
још од малих ногу .
Радећи дуго на резилијентности код деце, схватили смо да је стрпљење његов веома важан елемент и фактор на коме почива цело васпитање.
Стрпљење је веома важно, нарочито у групама са великим бројем
деце.
Из ових сазнања јевила се потреба, радa на развоју стрпљења код
деце, јер је оно основа за сваки васпитни рад.
Без њега се не може организовати ни једна активност.
Како у вртићу, тако и у породици стрпљење је елемент који би требало да се развија.
Анализирајући праксу ВОР-а у активностима са децом и вођени
чињеницом да је стрпљење основ за рад у групи, наши циљеви су
били :
- пронаћи игре и активности које подстичу стрпљење
- открити начине моделовања кроз које стичу стрпљење
- учешће родитеља у играма да би подстакли стрпљење кoд децe
активности смо поделили у неколико група :
-друштвене игре
-покретне игре
-говорне активности кроз радионице
-ликовне активности кроз радионице
31
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Моделовање игре реализовали смо кроз:
- циљеве ( како га подржати, мотивисати)
- садржаје (како га одржати; шта све ради у стрпљењу)
- задатке ( како га подстакнути, чиме)
Битни фактори за моделовање игре којом се развија стрпљење су :
ред, чекање и време.
Увидели смо да овакав начин рада деци помаже да истрају у својим
циљевима што још једном потврђује пословицу која гласи :
„СТРПЉЕЊЕ ЈЕ КЉУЧ УСПЕХА“.
Игра, стрпљење, упорност, задовољство, разумевање, дружење, заједница.
32
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Др Сима Милошевић“
Ул.Капетана Радича Петровића 26
Земун, Београд
[email protected]
011/26 06 662
Ана Вујатовић – васпитач, вртић „Петар Пан“
Бранка Клепић- васпитач, вртић „Петар Пан“
Татјана Ристивојевић -стручни сарадник– педагог
ВАСПИТНА ПРАКСА УЧЕЊА У МАЛИМ ГРУПАМА
РЕЗИМЕ: Ослонци у креирању учења у малим групама биле су
чињенице да дете учи кроз односе са децом,васпитачима и другим
одраслима, местима и стварима; деца уче како да на сигурне начине
истражују своју околину,како да комуницирају у процесу решавања
проблема, да развијају позитивне начине интеракције са другима, да
развијају разумевање пријатних и непријатних емоција других, да развијају капацитете за решавање конфликата. Кроз рад у малим групама деца уче о узајамној зависности, о дељењу, прављењу избора,
учествовању у доношењу заједничких одлука - радовању заједничким успесима.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: истраживање, кооперација, учење деце у малим групама, јачање капацитета детета.
У нашој вапитној пракси радили смо на развијању и унапређивању
учења деце индивидуално, као и у раду мале групе деце. Почели смо
са структуирањем средине за учење, што нам је помогло (у техничком
смислу) у формирању малих група. Наиме, простор је „отворен“, а
опет пружа могућност да се рад у малим групама одвија неометано.
Критеријуми на основу којих смо формирали мале групе су најчешће били:узраст, интересовања, афинитет за рад у групи, различитост
когнитивних, социјалних и емотивних нивоа или пак спонтано формирање групе од стране деце. Та различитост је довела до плодних
размена међу децом и омогућила да свако дете максимално развије
своје потенцијале, да даље развија своје снаге и подстакне развој
својих слабости.
33
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Суштина рада у малим групама
Рад у малим групама је размена у групи на нивоу материјала, акција деце и њихових међусобних односа.
* Групе смо формирали или као повремене или као сталне, што је
зависило од постављених циљева и задатака . Некада се рад одвијао у
две групе са два васпитача, некада у више мањих група - у пару, а према нашој процени мењани су и комбиновани различити облици рада.
*Учењем у групи постизали смо видна интелектуална осамостаљивања и упорност у заступању својих идеја: адекватно одабран материјал подстицао је интересовање, концентрисаност, промишљање,мноштво идеја, размене и предлагање различитих решења.
* У току рада подстицали смо позитивну међузависност унутар
групе, подржавали индивидуалну укљученост детета, развијали когнитивне и интерактивне способности, утицали на стварање позитивне климе, бирали адекватне методе интерактивног учења, анализирали и евалуирали ефекте са групом.
* У групи су се делили задаци,послови, улоге; сваки члан унутар
групе имао је свој задатак који је радио сам, у пару или подгрупи и
који је доприносио заједничком циљу; подгрупе су имале исте или
заједничке циљеве који су се могли интегрисати у један циљ. Групне
одлуке имају велику мотивациону снагу јер циљеве не доживљавају
као споља наметнуте већ као своје.
* Често смо морали да се прилагођавамо новонасталим ситуацијама, флексибилно реагујемо на пуно фактора које је било немогуће
предвидети –одсуство планиране деце у групи, несналажење деце у
раду у групи, лоша комуникација у некој групи, одсуство интересовања за рад баш у тој групи и др.
*Посматрања су показала да је било помака у учењу ове деце –
мање конфликата, више разумевања и толеранције и много боље поштовање правила. Деца са проблемом пажње имала су више успеха у
учењу у малој групи, показивала више интересовања и била су склона
богатијој комуникацији.Пажња се продужила и у оним ситуацијама
када му је задатак предложио и сам васпитач.
Улога васпитача– у малим групама је изузетно важна и од његове
стручности и процене зависи кавлитет рада и постигнућа деце. Велико
је ангажовање на осмишљавању задатака, прибављању материјала
који се у овом облику рада количински драстично повећава. У самом
раду васпитач је вођа или само „захвална публика“; ангажовање оба
34
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
васпитача је неминовно у самом процесу рада: од програмирања, припреме,набавке материјала, консултовања литературе, осмишљавања
тока рада и евалуације и сл.
Ефекти учења у малим групама
Кроз посматрање ситуација у раду малих група приметили смо да
се повећавају повољне прилике за учење деце када су укључена у
тај вршњачи однос (богаћење практичне, сазнајне, истраживачке активности као и унапређење сопствених игровних способности).
Добит за дете/ децу:
Међу децом има много мање конфликата, више толеранције и много боље прихватање и поштовање правила понашања и правила игре.
Усвојена знања добрим делом носе печат личног открића или личног увида и отуда се повећава концентрација, пажња, степен разумевања и трајност наученог.
Такође, у евалуацији смо анализирали ефекте рада у малим групама, постигнућа у понашању детета/деце, процењивали ефикасност
различитих метода, одабраних средстава, подобност амбијента и критеријуме за формирање група. Функција евалуације је увек водила
практичној акцији мењања праксе и служила бољем познавању и разумевању догађања у процесу учења у малим групама и његовом усавршавању.
Зато смо се критички односили према свом раду , анализирали и
освртали се на мање успешна остварења, предлагали другачија решења и на основу истраживања и стечених увида у свој рад развијали
своју педагошку праксу.
35
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „ Др Сима Милошевић“
Капетана Радича Петровића 26 – Земун
тел. 011/ 2606 662; факс: 011/2672 976
www.pudrsimamilosevic.edu.rs
[email protected]
Аутори:
Радна група за примену искуства са семинара
„КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ НА РАНОМ УЗРАСТУ“
Презентатори:
Бранислава Рељић, Данка Вукашиновић - васпитачи и стручни
сарадници
ПРИМЕНА МЕТОДА И ТЕХНИКА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА НА РАНОМ УЗРАСТУ
Кратак опис презентације:
Презентација се у првом делу односи на приказ основних полазшта и принципа у подстицању критичког мишења на раном узрасту.
У другом делу презентације биће приказана искустава у непосредном
раду са децом, анализирана са аспеката примене техника критичког
мишљења у: планирању, непосредном раду са децом и евалуацији; различитим областима рада; у оквиру пројекта на нивоу тимова вртића.
Кључне речи: настајање програма, избор деце, ситуације учења, кооперативно и интерактивно учење, тимски приступ
Сажетак рада:
Прихваћена чињеница у раду са предшколском децом је да програм учења није унапред дат већ настаје у интеракцији деце, одраслих
и средине у којој бораве. Досадашњи начини развијања програма
нису довољно пружали могућности за уочавање избора који потичу
од деце. Учесници семинара „КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ НА РАНОМ
УЗРАСТУ“ (реализатори Ж.Крњаја и М.Ћебић) су управо на том месту добили бројне идеје за квалитетније учење и подучавање деце
које максимално уважавају дечија интересовања и потребе и тиме
омогућавају квалитетну индидвидуализацију.
36
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Након одржаног семинара формирана је радна група коју су чинили представници свих вртића претходно укључени у семинар. На
првим састанцима анализирана је досадашња пракса из угла нових
сазнања и приступа у учењу деце предшколског узраста и то сагледавањем колики је ниво мишљења у ситуацијама када се од деце захтева
да запамте одређени садржај и када су у различитим ставаралачким
процесима ...
Сачињен је план рада радне групе и договорене су активности током године. Циљ је био ширење метода и техника кооперативног и
интерактивног учења кроз тимско осмишљавање, размену и анализу
искустава на стварању услова за развој критичког мишљења код деце.
Такође, размена искустава из непосредног рада у примени различитих техника за подстицање критичког мишљења требало је да допринесе повећању репертоара конкретних поступака којима васпитач
подстиче способност самосталног учења код деце, његовог праћења
и анализирања кроз подршку у свакој од фаза учења. Планирано је
да се наведени циљеви реализују кроз више активности а пре свега
анализом могућности примене техника ЕРР-а (евокација – разумевање значења - рефлексија) у планирању, непосредном раду са децом и
евалуацији.
Затим су васпитачи на нивоу своје васпитне групе стварали различите ситуације учења применом бројних техника којима се подстиче
развој критичког мишљења. У овој фази рада одвијали су се различити програми у које су укључивани и родитељи који су такође примењивали неку од техника ЕРРа. Најчешће теме које су реализоване на
овај начин биле су вода, свемир, омиљена бајка, другарство. Велики
извор информација који је потекао од деце омогућио је даље грањање
тема и стварање веза са претходним садржајима што је допринело
квалитетнијем учењу.
Након одређеног периода када су васпитачи имали прилику да реализују бројне садржаје применом различитих техника ЕРРа у непосредном раду са децом, оранизована је презентација примера добре
праксе у различитим областима као и презентација примене техника
критичког мишљења у оквиру развијања пројекта вртића.
Ефекти примене техника ЕРРа најуочљивији су у стварању игровних ситуација (чији су креатори често и сама деца,) које у потпуности
подржавају дечију радозналост, самосталност и логичко мишљење.
Обзиром на велико интересовање васпитача и изузетне могућности за индивидуализацију применом метод и техника ЕРРа, плани-
37
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
рано је да се и у наредном периоду на нивоу радне групе изврши анализа различитих начина праћења сопственог учења и сазнавања од
стране деце као и да се представе и други примери добре праксе који
би подстакли креативне приступе у програмирању.
Рад представља пример добре праксе у неговању иновативног приступа у организованом учењу деце кроз примену бројних метода и
техника којима се подстиче критичко мишљење код деце раног узрста. Активност радне групе омогућиле су систематичнији приступ
у примени нових сазнања у циљу унапређења и мењања сопствене
праксе. Откривени су бројни начини долажења до информација које
потичу од деце, а која су од великог значаја за програмирање. Поред наведеног, сагледане су и тешкоће и проблеми који су се јављали у појединим активностима, те су се приликом размене искустава
проналазили најбољи могући начини да се они превазиђу. Посебан
допринос семинара је што су бројне теме развијане на досадашње
начине добиле потпуно нову форму, постале изазовне и за децу а и за
васпитаче. Исто тако, значајан допринос кроз организовано деловање
радне групе огледа се у тимском раду на анализи, евалуацији и даљем
унапређењу праксе васпитача у области програмирања.
Директор
ПУ „Др Сима Милошевић“
Јасмина Боуали Станојковић
38
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Рада Миљковић“
ДЕСПОТОВАЦ
БЕЉАНИЧКА ББ 35213
РЕАЛИЗАТОРИ ПРОЈЕКТА
Спец. за драмско васпитање деце Сузана Петровић
Спец. за драмско васпитање деце Драгана Милошевић
Директор установе Верица Јанковић
Родитељи васпитних група села Велики Поповић, Јасеново, Богава и Медвеђа.
ДО МЕЂУСОБНОГ УВАЖАВАЊА И САМОПОШТОВАЊА
КРОЗ ДРАМСКЕ АКТИВНОСТИ
ЗАШТО СМО СЕ ОПРЕДЕЛИЛЕ ЗА ОВУ ТЕМУ?
Кроз драматизације прича, бајки и басни уочиле смо позитиван
утицај одређених садржаја на развијање дечје самосталности, јачање карактера и сопственог мишљења. Објаснити деци разлику између добра и зла, позитивних и негативних особина најједноставније је
кроз игру улога. Свако дете је јединка за себе и свако дете другачије
дочарава осећања (страх, бес, туга, моћ, радост...). Да би дете добило
улогу треба помно пратити и ослушкивати његове потребе, жеље,
емоције тј. сензибилитет детета у свим активностима током дана. Резултат праћења јесте текст. Рад са децом различитог узраста изискује флексибилност у писању текста, како би сва деца била укључена.
Крајњи резултат јесте текст проткан дечијим емоцијама, очекивањима
(срећан крај, поука итд.) и васпитачева спретност да све то усклади.
ЦИЉ
Откривање себе као „теме и средства“ драмског изражавања.
ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
Развој способности подражавања говора, гласова, гестова, израза лица, држања тела, начина ходања, поступака, радњи и понашања
других људи и животиња.
 Ослобађање напетости кроз драмске активности и овладавање
својим емоцијама.
39
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Развој самопоштовања и поштовања других.
 Ослобађање од егоцентризма стављањем у улоге других људи,
односно заузимањем туђих гледишта.
 Хомогенизација деце различитих националности (ромске, влашке и српске).
ЗАДАЦИ
Оспособљавање и охрабривање детета да говори пред другима,
стављајући га у ситуације у којима, представљајући неког другог, комуницира са суиграчима и публиком.
Кроз драмске игре омогућити коришћење потенцијала и способности важних за комуникацију и изражавање.
Омогућити детету да користи своју самосталност и слободу, све
своје способности, искуства, машту и осећања.
 Подстаћи дете да искаже и испуни своје унутрашње потребе и
оно што је њему, као личности, својствено.
Развијање осећања припадности групи и подстицање толеранције и уважавања различитости.
Како смо радиле?
Свакодневни рад у мешовитој групи са децом различитих националности је јако тежак. Деца су из различитог социјалног окружења,
говоре другим језиком и имају предрасуде једни према другима. Нетолеранција и свакодневни сукоби су поставили питање: како децу научити да се међусобно поштују а разлике уважавају? Ако деца науче
да поштују друге, поштоваће и себе. Позитивна реакција догодила се
приликом драматизације познате басне. Ето полазне тачке. Одлучиле
смо да сваку обрађену причу, бајку, басну па чак и песму испратимо
одговарајућим покретом, говором, мимиком тј. урадимо драматизацију. Свакодневне драматизације довеле су до смањења нетолеранције и
нетрпељивости међу децом. Појавила се потреба за већим пројектом
који ће укључити сву децу и помоћи да превазиђу међусобна неслагања и изграде себе као позитивне личности које поштујући друге,
науче да поштују себе. Пројекат је започет 2011. године и траје до
данас.Почеле смо драматизацијама познатих текстова, али временом
потенцијали деце нас наводе да створимо позоришну представу. Кроз
пројекат је прошло преко сто деце различитог узраста из различитих
средина. Прва представа „Спасавање Деда Мраза“ настала је као ре-
40
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
зултат обрађених басни, где су укључене све животиње и особине
истих. Деца кроз улоге упознају лоше и добре особине људи, делимично се идентификују са њима и стварају свест о томе шта је добро а шта лоше. У дугој представи „Принц Неваљалац“ обрадиле смо
особине као што су себичност, размаженост и понижавање слабијих
од себе. Добијајући те улоге код деце се јавило осећање разумевања,
уважавања и толеранције. У трећој представи „Дарка Гушчарка“ обрадиле смо особине лењост и користољубље, где су се деца научила
поштовању туђих жеља и потреба. Након позитивних промена које су
увидели код своје деце, јавила се и жеља родитеља да буду укључени у пројекат. Организоване су радионице, где су прављени костими,
сценографија, прикупљана реквизита итд. Ситним корацима, деца су
се постепено отварала, како међусобно тако и према себи. Постала су
отворена за сваку сарадњу, како са другом децом тако и са људима из
свакодневног живота.
ШТА ЈЕ ПОСЕБНО ЗНАЧАЈНО?
Пројекат траје три године, укључује гостовања као и учешћа на
дечијем драмском фестивалу ДЕДАР. За представу „Спасавање Деда
Мраза“ додељена нам је награда за најбољи дебитантски наступ
2011. године. Представа „Принц Неваљалац“ проглашена је најбољом представом фестивала 2012. године. „Дарка Гушчарка“ освојила
је другу награду фестивала 2013. године. Реализован је велики број
гостовања са представама у вртићима и наступ за време одржавања
манифестације Дани Општине. Ова гостовања и одласци на фестивал
су велики културолошки корак за ову децу која потичу из различитих
малих средина. Већина наших гостовања је била медијски пропраћена па је тако послата и порука широј друштвеној заједници.
ПРОБЛЕМИ НА КОЈЕ СМО НАИЛАЗИЛЕ
Деца која су учествовала у овом пројекту су из издвојених група на
терену, које су међусобно удаљене, тако да нам је био проблем превоз
деце. Превоз нам је обезбеђивао вртић, а касније су се укључили и
родитељи колико су им обавезе дозвољавале. Недостајала су нам финансијска средства за костиме, сценографију али смо их решавали уз
помоћ родитеља и вртића.
41
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
НАРЕДНИ КОРАЦИ
Наставак пројекта
Припрема нове представе
 Укључивање медија и шире друштвене заједнице у што већој
мери
Презентација и маркетинг драмских активности
Даљи рад на развоју међусобног уважавања и самопоштовања
42
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Драгољуб Удицки“
Доситејева 43
23300 Кикинда
0230/22-530; 0230/21-230; e-mail: [email protected]
Аутор презентације Софија Јегарски- васпитач
Коаутори и презентатори:
Кристина Росић-васпитач
Радмила Росић- васпитач
Јасмина Радосавчев-васпитач
Софија Јегарски-васпитач
ПРИКАЗ ТЕХНИКЕ КРЕАТИВНОГ МОДЕЛОВАЊА
ИНТЕГРАТИВНЕ НАСТАВЕ У ВРТИЋУ
Начин приказа рада:
Интерактивно усмено излагање са радионичарским сегментом за
учеснике power point презентације – 30min.
DVD- едукативни видео са приказом практичног рада са разменом
мишљења-20 min.
Две игрице за развијање сарадње-на самом почетку и на самом
крају презентације-10 min.
Сажетак:
Интегративна настава је иновативни модел учења у којем не постоје строго повучене границе између појединих методичких целина и тематских области. Каква су искуства везана за овај иновативни
модел наставе? Иако се овај модел ретко примењује у предшколству
због захтевног планирања, способности организације и реализације
потреба нам је да оснажимо улогу васпитача као практичара и осветлимо добре стране овог модела наставе. Увођењем задатака отвореног типа, игре,истраживачког рада, мултимедијског интегративно-интердисциплинарног тематског приступа у решавању проблема
подстиче се дивергентно мишљење и креативност у свим областима
интелектуалног понашања у активностима. Интегративна настава захтева активно дете и активног васпитача, и не искључује остале наставне облике који остају потребни и применљиви.Предмет интере-
43
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
совања приказа ове презентације јесте један пример наставне праксе
у дечијем вртићу где се показује практична улога васпитача и како
они виде интегративни процес ВОР-а. као иновације у раду.
Кључне речи: интегративна настава, игра,истраживачки рад, мултимедијски интегративно-интердисциплинарни приступ,дечији вртић, дете, креативност, иновације у раду.
Развијање пројекта
ПОСТАВИЛИ СМО ЦИЉЕВЕ
* Уочити осетљивост за интересовања и преокупације деце
* Укључивање деце у планирање , припремање и реализацију активности
* Подстицање креативности и интелектуалне радозналости деце
* Развити деци стваралачко мишљење као и деловање у складу са
хуманистичким опредељењем модерног друштва
* Уводити нове методе рада, освајати нова знања и искуства
* Стварати опуштену и креативну атмосферу у којој ће дете бити
опуштено и креативно
* Омогућавање тимског рада васпитача
Интензивније коришћење многобројних могућности повезивања
наставних области кроз активности
ПОСЕБАН ЦИЉ
Интегративном наставом утицати на , емоционални, морални, физички, интелектуални, социјални и стваралачки рад, различите материјалне и естецке критеријуме, визуелну перцепцију, изражавање и
креативност-креативно мишљење, оплемењивање животног и радног
простора.
ОПШТИ ОБЈЕКТИВИ
Опажање и перцепција, изражавањеи креативност, анализа и вредновање.
ЗАШТО ИНТЕГРАТИВНА НАСТАВА У ВРТИЋУ?
Зато што...
васпитачи чине вртић животнијим и интересантнијим.
44
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Зато што...
интегративна настава развија код деце разне начине учења и усвајању знања које на менталном нивоу успостављају међусобне везе
које децу подстичу на разна решења.
Зато што...
овакав начин рада подразумева активно и мотивисано дете.
Зато што...
деца треба да познају основне и изражајне могућности класичних
и савремених медија, техника, алата и материјала који се користи у
наставном процесу.
Зато што...
треба да препознају да су савремени медији (фотографија, видео, интернет, стрип, рекламне поруке...)средства за стваралачко изражавање.
Зато што...
деца треба да самостално или у групи спроводе процес рада: постављање проблема, истраживање и повезивање садржаја и идеја из
других области учења.
ЗАДАЦИ ВАСПИТАЧА
* Подстицати способност деце за: опажање, памћење и доживљавање облика, боје и просторних односа, појава и законитости у природи и друштвукоје се односи на интеграцију као стратегију и модел
наставе.
* Да зна да користи различите материјале за рад, стиче естецке
критеријуме, разуме тематску јединицу, негује интерес за културну
баштину, уобличује животни и радни просторкроз визије о отворености, слободи, стваралашком посматрању и неговању личне посебности.
* Поставља провокативна питања, подстиче разнолика искуствена
решења, активира машту и емоције, мотивацију и интересовања деце.
* Прихвата и цени оригинална дечија решења и охрабрује креативност.
* Поштује дечји рад и познаје развој деце, никада не преправља
дечији рад.
СТАНДАРДИ
Свака уметничка тема је повезана са другим, истим или сличним
изражајним средствима.
45
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Тако је књижевност а пре свега дечија, повезана са многим на пример музиком, ликовним стваралаштвом, сценском лутком... тако да
усавршава његову живописност.
Музички елементи су јасно повезани са књижевношћу, као што су
стих, рима, ритам, рефрен и слично који се јављају у поетском говору,
али и ликовном опису предела, мртве природе, портрети, атмосфере...
Зато постоји корелација и интеграција у дечијим вртићима, свих
садржаја које дете упознаје, унапређује дечији смисао за лепо, развија
способност за доживљавањем уметничког дела, пружа основне појмове уз помоћ којих ће лакше разумети нека дела и оспособљавати за
елементарно стваралачко истраживање.
То се постиже тематским приступом односно проналазе се књижевна, музичка, ликовна и друга остварења инспирисана истом темом. Она могу бити и подстицај за разговор, закључак и друге видове
комуникације са децом, навикавати их да слушају и гледају уметничка дела са више емоција, да им покрену више чула, развијати емоционални и естетски доживљај.
Креативни васпитач деци испуњава жеље и интерпретира дела
праћена илустрацијама, музиком, у облику драме, путем филма у
виду позоришта за децу… Код предшколске деце постоји потреба
да то што су чула и доживела изразе у игри, цртању или ликовним
обликовањем, и тако долазе до емоционалних и сазнајних искустава књижевног дела, оплемењујући читаву дечију личност, а посебно
њен емоционални живот и ставове према лепом и добром.
МОТИВИ И ПОДСТИЦАЈИ
Показати осетљивост за дечија интересовања и преокупације
Интересовања деце су добар покретач сваког пројкекта. Деца предшколског узраста имају немиран дух, широка интересовања и идеје
повезане са непосредним искуством. Следили смо те идеје и искористили их у планирању.
Имати склоност ка раду по пројектима
Са децом смо се играли, подтицали их да постављају питања, омогућили да развијају осетљивост за своје природно и социјално окружење, неговали смо самопуздање деце, утицали на њих да се отворе.
46
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Дефинисање пројекта
Када смо излистали идеје потекле од деце донели смо заједничку
одлуку – шта сада желимо да радимо.
Планирање пројекта
Усарадњи са децом реализовали смо и ову етапу. Проналазили смо
одговоре на питања:
* За чим имамо потребу?
* За ким имамо потребу?
* Колико нам времена треба?
* Како ћемо радити?...
Акција!
То је етапа у којој се ради, учествује, развијају вештине, учи се,
размењује, креира нешто ново...
Крај пројекта и презентација
Крај пројекта презентујемо: изложбом, публикацијом, видео и
драмском презентацијом, а што зависи од саме теме и начина рада
током реализације.
Евалуација
Током рада свако дете је имало прилику да учествује, да нешто ради,
да да свој допринос реализацији заједничке идеје. Зато је сваки учесник морао имати прилику да евалуира самог себе и читав пројекат.
Добити за дете:
- Богатство дидактичких средстава и идеја за игре и активности
- Деца истовремено проучавају различите области
- Велика мотивација и заинтересованост деце
- Квалитет више у интеракцији и заједничкој делатности дете-дете
и дете-васпитач
Добити за родитеље:
- Активни учесници у животу у раду вртића
- Квалитет више у односима родитељ-дете-васпитач
47
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Добити за васпитача:
- Континуитет у сарадњи са родитељима
- Нов,квалитетнији начин рада
- процес активности осмишљава и реализује више васпитача-тимски рад
- Занимљиве активности којима тим васпитача комбинује истраживање и проучавање садржаја
Шта даље?
- Даље усавршавање планирања васпитно-образовног рада
- Планирамо да наставимо да радимо на овој теми и наредне године
- Презентација добрих модела активности
- Презентација дечијег стваралаштва
КОРИШЋЕНА ЛИТЕРАТУРА:
- ``Корак по корак М. Марковић, М. Шајн, Илеана Ковачевић, Д.
Коруга, Р. Ивановић, Љ. Бељански Ристић, М. Крсмановић, З. Гајић,
Д. Пековић
- Приручник ``Више од игре``Д. Бојовић
- Основе програма ,стари методички приручници
- Е. Каменов``Интерактивно васпитање кроз игру``
48
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Нада Наумовић“
Крагујевац
Саве Ковачевић 30
[email protected]
вртић „Цветић“
Аутори и реализатори:
Душица Кањевац
Јелена Тијанић
Сузана Ђуричић
„ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ У СЛУЖБИ ВАСПИТАЧА И
ДЕЦЕ“
РЕЗИМЕ РАДА
Професионални развој је процес којим васпитачи развијају своје
компетенције ради квалитетнијег обављања посла и унапређивања
дечјег развоја.
У раду смо показали на који начин смо анализирали сопствену
праксу и сагледали јаке професионалне стране као и професионалне
стране које треба унапредити.
Тимски смо одредили примарне облике стручног усавршавања у
Установи и направили план акције.
Деци смо понудили иновативне и интересантне активности којима
смо подстицали све аспекте развоја. Показали смо различите начине
укључивања деце и породице у раду и подстицали тимски рад како
васпитача тако деце и родитеља.
Анализирали смо да ли активности постижу очекиване ефекте и
да ли развијају различите способности, у чему се примећује напредак код деце и у којој мери васпитачи имају прилике да развију своје
компетенције.
У раду смо показали и на који начин документујемо свој професионални развој, као и које су добити деце и васпитача оваквим начином
рада.
Директор:
Славица Отовић
49
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Вукица Митровић’’ Лесковац
ВРТИЋ У ПРИРОДИ - ВРЕДНОВАЊЕ ПОСЕБНОГ
ПРОГРАМА У УСТАНОВИ
30-ти рођендан слави наш најуспешнији посебни програм
’’Вртић у природи’’ 1983 – 2013
РЕАЛИЗАЦИЈОМ ПРОЈЕКТА РУКОВОДИЛИ:
ВАСПИТАЧИ: Оливера Тошић. Бојана Момчиловић, Слађана
Станојевић и Љубинка Ристић
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ И САРАДНИЦИ: Јоланда Илић,
Биљана Бошковић и Марина Аризановић
Опис програма
 Једном годишње, у јесен или пролеће,од понедељка до петка.
припремне групе деце бораве у 2 наша вртића на 20 км удаљености
од града (jeдна група недељно).
 Користимо сопствене ресурсе, јер у тим вртићима имамо мали
обухват
 Природни амбијент је прелеп и нуди велике могућности за
развијање програма.
 Близу је града, што умањује трошкове и бриге родитеља и
васпитача, а менаџменту установе олакшава организацију.
 Део је предшколског програма и Годишњег плана установе, у
остваривању програма учествовала већина васпитног особља.
Поносни само на трајање и квалитет програма.
Зашто смо поносни
Реализовали смо програм у контунуитету 30 година
Развио се у једном периоду узвратни програм:сеоске групе
боравиле у градском вртићу
Пролећни програм, постао јесењи, чак и зимски
Деца са сметњама у развоју укључена у програм
Повремено одлазе на боравак и старије групе вртића
Искористили ресурсе ’’Вртића у природи’’ и оформили
ликовну колонију ’’Искрице’’
Усталили редовно стручно усавршавање у установи на тему
’’Вртић у природи’’.
50
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Вратили смо се на почетак и питање свих питања:
Како знамо да је програм добар
Ако то покажемо, знаћемо у чему и како да га унапредимо!
Урадили смо истраживање у пракси,применили смо сва најбоља
искуства која имамоБили смо отворени да укажемо на . недостатке.
Ко је то урадио?
Васпитачи:
Који су ове године били са децом на боравку
Имају искуства у програму
Искусни у самовредновању, чланови Тимова
Показују иницијативу и заинтересованост за добробит програма
Директор и стручна служба
Обавезују их документа установе
Обавезује их традиција
Заинтересовани за добробит програма
Преко Тима за самовредновање и Тима за развијање посебних
програма у установи који су врло активни у оквиру пројекта ИМПРЕС
КАКО СМО САМОВРЕДНОВАЛИ?
1.ВАСПИТАЧИ СА ДЕЦОМ И РОДИТЕЉИМА ОЦЕНИЛИ
ОСТВАРЕНОСТ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА У ОБЛАСТИ 2,3,И 4
на основу анализе:
 НЕДЕЉНОГ ПЛАНА В.О. РАДА
 УПИТНИКА ЗА РОДИТЕЉЕ ПРЕ И ПОСЛЕ БОРАВКА
 РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА ПРЕ И ПОСЛЕ БОРАВКА
 ИНТЕРВЈУА СА ДЕЦОМ
 ПОСТЕРА ЗА БЕЛЕЖЕЊЕ ДЕЧЈИХ ДНЕВНИХ УТИСАКА И
РАСПОЛОЖЕЊА
 ФОТОГРАФИЈА, СНИМАКА РАЗЛИЧИТИХ АКТИВНОСТИ
ДЕЦЕ
51
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
 ДЕЧЈИХ ЦРТЕЖА
 КЊИГЕ УТИСАКА
2.СА ТИМОВИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ЗА РАЗВИЈАЊЕ
ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА :
 СВОТ АНАЛИЗА (СНАГЕ И СЛАБОСТИ), ПРЕПРЕКЕ И
МОГУЋНОСТИ)
 ОЦЕНА ОСТВАРЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА У
ОБЛАСТИМА 1, 5,6 И 7
НА КРАЈУ СМО ЗАЈЕДНИЧКИ УРАДИЛИ
РЕЗУЛТАТА И ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ!
АНАЛИЗУ
ОБЛАСТ 1 :ПРОГРАМИ
1.Оцењен као изузетно оптималан за развој деце.
2.Програмски добро постављено,у складу са савременом
концепцијом о раном развоју.
3.Усклађено у свим документима.
4.Постоји квалитатитвна анализа у годишњем извештају и план за
унапређење у оквиру Развојног плана.
5.Савет родитеља доноси одлуку о цени и другим важним условима
за извођење програма.
6.Обезбеђује подршку за потребе деце и породице.
ОБЛАСТ 2: В.О.РАД Најостваренији стандарди су:
2.2. –Социјална средина подстиче учење и развој деце.
2.3. Циљеви и задаци постављени су у складу са подацима
систематског посматрања, уоченим интересовањима,потребама деце
и вредновању в.о. процеса.
2.4. –Игре и активности одговарају потребама и интересовањима
деце.
52
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ОБЛАСТ 3: ДЕЧЈИ РАЗВОЈ И НАПРЕДОВАЊЕ
Изјаве деце током и после боравка:
Како ти се свиђа? ’’Чак и превише!’’
Зашто волиш своју маму? ’’Зато што ме пустила да идем у Вучје’’.
Шта нисмо успели да урадимо, а хтели смо? ’’Нисмо одгледали
ниједан цртани и ниједну игрицу, а понели смо.’’
Зашто си данас била радосна? ’’Мени мама никад не би дала да
месим, да не направим лом.’’ ’’никада нисам узела мамину кецељу,
види што сам лепа!’’
’’Чула сам како река пева’’.
’’Овде живе лептири’’.
’’Јесте ли се уморили од пешачења?’’...дечак пита:’’Јесмо ли још у
Србији?’’
ОБЛАСТ 4: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ
стандарди су:
Остварени
4.3.3. Установа обезбеђује стручну подршку породици са циљем
унапређивања родитељских компетенција
4.3.5. На нивоу васпитне групе остварују се различити начини и
облици међусобног информисања о развоју и напредовању деце
4.3.6. на нивоу васпитне групе остварују се разноврсни начини
укључивања родитеља
Изјаве родитеља из упитника:
Дете ми је много самосталније, успављује се сам, не тражи да
лежим с њим. Јео је неке оброке које пре тога кући није хтео.
Самосталнији је, другачије гледа на свакодневне обавезе,опуштенији
је, схватио је да није најбољи у свему и да то нико ни не очекује од
њега.
Након повратка жели да проводи више времена напољу, а не поред
компјутера као пре
Боље познавање и разумевање природе
Кад су се вратили, имала сам осећај да испред мене стоји девојчица
која има бар 5 година више
53
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ОБЛАСТ 6: ОРГАНИЗАЦИЈА И РУКОВОЂЕЊЕ Остварени
стандард је:
6.4. У установи функционише систем за праћење и вредновање
квалитета рада
ОБЛАСТ 7: РЕСУРСИ Остварени стандард је:
7.3. обезбеђени су материјално-технички ресурси
7.4. ресурси се користе функционално
СВОТ АНАЛИЗА
СНАГЕ: Сопствени ресурси Природни ресурси Близина
објеката Традиција
Одрживост малих објеката Квалитет програма Посебни
повремени програм
ПРЕПРЕКЕ: Недовољно финансијских средстава за улагање у
опрему
Недовољно финансијских средстава за повећање броја васпитача
Већи број деце би угрозио функционисање објекта у коме се
одвија програм
СЛАБОСТИ: Застарелост опреме Недовољно информисање
родитеља у школским пп групама
Два васпитача 24 сата
Слаба платежна моћ родитеља Слаба
медијска промоција програма
Недовољан обухват деце
МОГУЋНОСТИ: Побољшање информисаности родитеља
Боља мотивисаност васпитача
Трагање за могућим изворима финансирања у локалној средини
Поступно и континуирано улагање у приоритетне делове опреме
Креирање курикулума у коме редовни и посебни програм
функционишу истовремено без ометања
54
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ: Како да програм ‘’Вртић у
природи’’ буде још бољи!
Повећати обухват деце у једној смени укључивањем деце из
ппп при школама у ванградској средини – повећава се квалитет
програма и директне добити за децу
Осмислити нови курикулум за редовни и посебни програм под
истим кровом у исто време
Побољшати техничке услове за обављање хигијене и спавање,
у фазама дефинисаним Развојним планом
Промовисати програм у септембру, омогућити плаћање у више
рата за пролећни боравак
Направити промотивни филм и флајер
Ангажовати васпитача-аниматора у поподневној смени без
повећавања цене боравка за децу
Испитати могућност за конкурисање са пројектом код
локалних друштвених делатности, како би се омогућила средства
за аниматора
Испитати могућности коришћења сопствених људских ресурса
укључивањем више васпитача у програм
Могућа акредитација програма стручног усавршавања, којим
би се васпитачи обучавали за извођење посебног програма
’’Вртић у природи’’
РЕАЛИЗАЦИЈОМ ПРОЈЕКТА РУКОВОДИЛИ:
ВАСПИТАЧИ: Оливера Тошић. Бојана Момчиловић, Слађана
Станојевић и Љубинка Ристић
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ И САРАДНИЦИ: Јоланда Илић,
Биљана Бошковић и Марина Аризановић
55
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Вукица Митровић“,
Лесковац,
вртић ''Цицибан'', ПП група
Зора Вељковић и Марија Ракић,васпитачи,
Биљана Бошковић,стручни сарадник-психолог
ПОВЕЗИВАЊЕ ПРАКСЕ СА СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА
ЦИЦИБАНУС ДОБРИЦИЈУС ПИТА:
„КОЛИКО ЈЕ КВАЛИТЕТНА МОЈА ПРАКСА?“
Током реализације пројекта ИМПРЕС у нашој установи (20112013) одвијале су се интезивније активности самовредновања квалитета в.о. рада. Пилотирањем Водича за самовредновање увело је
Стандарде квалитета рада предшколских установа на „мала врата“ у
сваку радну собу вртића.
Почели смо рад на самовредновању фронтално, сви заједно, користећи исти приступ и инструмент и добили просечне оцене. Нисмо
били задовољни ефектима, јер су и мере унапређивања биле уопштене и тражиле су даљу операционализацију.
Закључили смо да је:
- неопходно процес самовредновања „спустити“ на ниво васпитне групе, највише ниво једног вртића, како би било делотворно за све,
- неопходно је да сваки васпитач схвати сврху и значење процеса самовредновања за њега и његов рад,
- добро је почети од освешћивања оних поступака у пракси
васпитача који већ постоје, а у сврху су самовредновања и видети како да се они унапреде.
КЉУЧНО ЈЕ ПОЧЕТИ ОД ОНОГА ШТО ЈЕ ДОБРО У ТВОЈОЈ
ПРАКСИ!!!
Разговарали смо често о томе како вредновати сопствени рад, односно квалитет учења и напредовање деце.
56
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Поставили смо себи два кључна питања:
1.Шта је добро у мојој пракси?
2.Како то знам?
Суочили смо се са бројним недоумицима:
- како дефинисити одговор а да сви разумеју о чему говоримо,
- како раздвојити сегменте рада који се преплићу,
- кога још питати колико је добра моја пракса и како то учинити,
- коме је то важно,
- како то доприноси мени,
- како то доприноси деци,
- како то документовати.
Вођене овим идејама и поступцима одлучиле смо да приступимо
плански самовредновању процеса развијања теме са децом, реализоване током два месеца рада.
Да би то било могуће требало је:
 Редовно систематски бележити и документовати свакодневни
рад, као и важне догађаје и активности,
Тимски планирати, договарати се са децом и родитељима,
Континуирано се консултовати са стручним сарадником,
Планирати и припремити инструменте за праћење (упитнике, анкете, портфолио теме).
КАКО СМО РАДИЛИ?
Аналаза педагошке документације:
Колико су различите врсте и типови активности,
Које све методе користим, које су најчешће и зашто, које уопште
не користим и зашто,
Колико су разноврсна и доступна средства и материјали и из којих све извора долазе,
У којој мери родитељи и деца утичу и учествују у планирању,
У којој мери се различити простори вртића користе за активности и учење деце,
У којој мери су непосредна дешавања и актуелности извор садржаја учења деце,
Колико деца имају могућност да бирају активност и начин учења.
57
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Анализа видео снимака и фотографија:
Колико је видљиво задовољство детета, радост, сналажење у
свакодневним ситуацијама, другарство, сарадња, одговорност.
Колико су видљиве разлчите улоге детета,
Колико су видљиве различите улоге васпитача,
Анализа упитника за родитеље и бележака васпитача:
Како знам да активности одговарају потребама и интересовањима деце,
У којој мери су родитељи информисани и укључени у дешавања
у групи и вртићу,
Које начине користим да их информишем и укључим,
Како и када питам децу о томе шта желе да уче и на који начин,
Да ли планирам време за рефлексију,
Да ли уважавам иницијативу деце.
Водич за самовредновање помогао нам је да поставимо права питања и повежемо праксу са индикаторима квалитета рада.
ПРАВИЛНО ПОСТАВЉАЊЕ ПИТАЊА ПРЕДСТАВЉАЛО ЈЕ
ПОЛОВИНУ ОБАВЉЕНОГ ПОСЛА!!
Разултати наше анализе били су јако задовољавајући и указали
су на то да смо у великој мери задовољиле стандард 2.4. који гласи:
''Игре и активности одговарају потребама и интересовањима деце'', у
свих 5 индикатора.
Препознале смо важност последња два индикатора који говоре о
животности и реалистичности програма, и последњи који наглашава
значај интегрисаног и кооперативног учења. Управо је наш закључак
био да су најзанимљивије и најпродуктивније активности биле оне
засноване на истраживању, кооперативном и интегрисаном учењу.
У највећој мери остварено је следеће:
-различити типови и врсте активности
-обиље средстава и материјала, доступни и сложени, класификовани
-деца активна и сви ангажовани већину времена
-самостални у обављању свакодневних радњи, договарају се и сарађују
-слободни да изразе потребе, жеље и иницијативу
-слободни да бирају активности и материјале
58
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
-подстицање и повезаност различитих аспеката развоја деце кроз
интегрисано учење
-радна соба одражава тему и активности које се одвијају у том периоду
Шта бисмо могли унапредити:
-и поред бројних шетњи и посета, недовољно активности напољу
-уважити више иницијативу деце и родитеља
-омогућити више прилика за интегрисано и кооперативно учење
-стварати више прилика да деца постављају питања, путем истраживачких активности.
Филм о активностима у нашој групи,који је проистекао из нашег
рада упечатљиво говори о ефектима нашег рада и зато ћемо га
приказати на Сусретима васпитача Србије. Као подстицај колегиницама да вреднују свој рад, како би дечје учење и развој био успешнији, а ми бољи професионалци.
59
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Вукица Митровић“
Лесковац,
Васпитач Ана Митровић,
Васпитач – сарадник Марина Аризановић,
Стручни сарадник Јоланда Илић
OТВОРЕНА ВРАТА ПРОМЕНАМА
Значења градимо кроз причање прича. Прича је та која додељује
значења. Ова прича треба да подстакне све оне који су се на почетку
нечега осећали као ми: збуњени, несигурни али са великим ентузијазмом и вером у успех.
Први и основни циљ био нам је развијање и имплементација посебних програма у вртићу. Циљ смо добили,требало га је следити.
Почели смо да га посматрамо из различитих перспектива,са различитих аспеката.Дошли смо до сазнања да је неопходно да притом гласно
кажемо своје мисли, стрепње, идеје, јер смо само тако могли да створимо услове за квалитетну размену и рефлексију.
Прве смернице добили смо на семинару, али смо тада били у још
већој треми, јер смо схватили да је пут до постављеног циља трновит,
неизвестан, да га понекад треба заобићи користећи споредне улице.
Треба придобити људе из колектива,родитеље,локалну заједницу и
створити од њих сараднике,партнере,људе који ће радити на остварењу истог циља,људе који ће понудити нове идеје и могућност да
учимо једни од других,да размењујемо и преиспитујемо своју праксу.
Свакако, први корак је био:
ОСМИСЛИТИ ДОБРУ СТРАТЕГИЈУ И НАПРАВИТИ АКЦИОНИ ПЛАН
Било је дилема око структуре акционог плана.Како и од чега почети?Који би следећи корак био?Да ли ћемо успети да на прави начин
анимирамо људе око нас?Размењивали смо идеје,преиспитивали могућности,размишљали гласно...Свакако, најважнији елемент сваког
плана су планирани циљеви, и с тим у вези акција која треба бити
предузета.
60
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
НА ПОЧЕТКУ СМО БИЛЕ САМО НАС ТРИ
Знале смо да ко поседује информације - тај влада ситуацијом, да
му то даје сигурност, чини га способнијим да добро организује друге
и себе и тако створи могућност за планирање даљих корака.Зато је
наш први циљ био:
ПРИКУПИТИ ШТО ВИШЕ ПОДАТАКА
Прикупљање података се односило на прелиставање старе документације и трагања о постојању неког сличног подухвата. Било је
неких покушаја,али нису уродили плодом јер није било адекватне
подршке да се то одржи,није било добре промоције,сарадње и размене на свим нивоима професионалне и шире заједнице.И,што је најважније ,програм је окупљао децу која су у систему предшколског
васпитања и образовања,а не децу која су ван њега.
Да бисмо добили целовиту слику врло је важно било сазнати и
каква је клима у окружењу по питању увођења нових програма: у
колективу, локалној заједници, међу родитељима.Схватили смо да
те информације не можемо добити тако једноставно већ је требало
осмислити начин на који бисмо сазнали право стање. Дугим промишљањем, нашом међусобном разменом и преиспитивањем сопственог искуства и праксе кренули смо у трагање за могућим ресурсима.
Испитати потребе родитеља и деце, активирати локалну заједницу,
мотивисати чланове колектива да се укључе, промовисати се у медијима јер је важно да сви чланови локалне заједнице добију информације,створити услове за социјално укључивање и утицати на развој
свести о значају раног детињства за даљи развој личности детета.
Много циљева, велики задатак, а само једна акција која је омогућила све ово:
ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА У ВРТИЋИМА
Ова акција нам је пуно пружила, дошли смо до жељених циљева,
али то нисмо могли сами јер је између осталог важно да све што знамо и можемо поделимо са другима.Тако обезбеђујемо квалитет ономе
што радимо.
Наша установа има велике капацитете,могућности и ресурсе које
треба искористити.Свакако ћемо бити оперативнији ако нас је више
на истом задатку.Нужна потреба била је формирање тима на нивоу
установе.Била би то мрежа која би се допуњавала, прожимала, сара-
61
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ђивала,која би омогућила рефлексију и критичко мишљење у процесу
међусобног учења.
Приликом одабира чланова тима, наша сугестија је била да се људи
добровољно определе за учешће уз кратко објашњење чиме ће се заправо бавити.Било нам је важно да добијемо сараднике који ће бити
одговорни за процес учења,који ће учествовати у процесу преиспитивања и рефлексије,који ће неговати критичко мишљење индивидуално и тимски. Сви они који су пронашли себе у овоме, јавили су се и
понудили своју помоћ и сарадњу. Тако смо добили
АКТИВАН ТИМ, ВРЕДАН, СА ИНИЦИЈАТИВОМ
Наше замисли и планове поделили смо са тимом, изложили смо
акциони план, поделили искуства са семинара, поставили јасан циљ.
Једни другима смо били велика подршка.
Члановима тима се допала наша замисао о акцији „Отворена врата“, тако да је уследила подела обавеза, задатака, одговорности, рађале су се нове идеје, предлози, сугестије.Једна од
сугестија је била да се акција спроведе на четири места, а чланови тима организацију акције да поделе на четири подтима.
Сваки подтим је добио задатак да изради свој постер и флајер за рекламирање акција.Било је изузетно добрих решења.Затим је сваки
тим направио свој план промоције акције:у школама, домовима здравља,месним заједницама,преко родитеља деце које иду у вртић,у маркетима, у ромским насељима, па чак и лично на кућну адресу.Сам дан
отворених врата се реализовао уз активно учешће чланова подтимова
кроз планиране активности : приказивање представе у уводном делу,радионице са децом и родитељима и на крају анимирање деце док
родитељи попуњавају упитнике и пишу евалуационе листиће.
Сваки подтим је имао исти циљ- привући што већи број родитеља
и деце из осетљивих група у окружењу.
Отворене врата су реализована у четири вртића: „1001 радост“
„Колибри“ и„Цврчак“ у Лесковцу и „Мајски цветови“ у Вучју.
Добити од овако организоване акције су вишеструке:
Добили смо информације о потребама родитеља и деце узраста
3-5 година која нису у систему предшколског васпитања и образовања
Скренули смо пажњу на могућности развијања посебних програма на нивоу установе у самом колективу
 Остварили смо контакт са локалном заједницом и показали
спремност на сарадњу
62
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
 Скренули смо пажњу заједнице појављивањем у локалним медијима
 Сви смо се оснажили и појачали своје компетенције,ојачали смо
тимски рад.
 Схватили смо да мањи тимови могу бити оперативнији, а да о
ефектима сваке акције треба разговарати и у мањим тимовима подједнако као и у великом тиму.
Ослањајући се на добити спроведене акције, следећи постављени
циљ био је
ОСМИСЛИТИ ПРОГРАМ, НАЧИН И МЕСТО ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ
Детаљним промишљањем са целим тимом, који је показао велику
спремност за нове изазове, као и уз честе контакте са нашим консултантом, наша заједничка одлука је била да кренемо са два програма у
различитим срединама:
 Једна је градска - у вртићу „Цврчак“-има добру локацију,лепо
природно окружење,одлично је опремљен,има простор за извођење
програма.
 Друга је рурална - у вртићу „Мајски цветови“ у Вучју-веома
сиромашна средина у којој је прошле године дошло до великог осипања деце углавном због немогућности родитеља да плаћају боравак и
ово би била идеална прилика да се деци омогући "повратак" у вртић.
Уследило је прегруписавање чланова тима, тако да смо добили два
подтима(један за "Цврчак" а други за "Мајске цветове"). Сваки подтим је имао задатак, да према потребама родитеља и деце,условима и
расположивим ресурсима на одређеном подручју направи своје виђење, свој нацрт програма који ће се реализовати.
ТАКО СМО ДОБИЛИ ИГРОШКОЛИЦУ И РАЗИГРАОНИЦУ
Добили смо и два активна подтима са много искуства.Један је пратио развијање „Игрошколице“, други „Разиграонице“.Чланови подтимова су према договореном распореду пратили реализацију програма и по потреби се укључивали у рад.
Тако су оформљене две заједнице које су чинили деца, родитељи ,
васпитачи реализатори и васпитачи помагачи из подтима.
63
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Увек нам је била значајна размена са другим васпитачима и тимовима. Упознали смо нове људе који раде сличне ствари, васпитаче
који имају слична искуства и интересовања. Схватили смо да смо на
добром путу.Оснажили смо се и добили тачку ослонца.Сваки наредни
контакт са људима из других градова нам је потврђивао да исти циљ
може да се оствари на различите начине и да смо ми имали потпуно
другачији пут од осталих. Са сваким сусретом смо били све снажнији,
сигурнији, учили смо од других, али и други су учили од нас.
Велику подршку и у моралном и у материјалном смислу смо увек
имали у нашој установи од директорке, саветника школске управе,
начелнице за друштвене делатности.Ипак, највећа наша подршка су
деца и родитељи који бораве у ова два вртића и посећују Игрошколицу и Разиграоницу.
Родитељи су сада наши партнери у раду, учесници, спремни за договор и сарадњу, за комуникацију.То нам говори да смо добро проценили и добро планирали,што доприноси одрживости програма.
ТО НАМ ГОВОРИ ДА СМО НА ПРАВОМ ПУТУ
А шта даље? Опет, биле су нам потребне информације о броју
деце узраста од 3-5 година из окружења који не похађају вртић.
На основу информација и већ стеченог искуства планирамо отварање посебних програма у околини Лесковца, у седам приградских
насеља. Постојећим програмом обухватили смо педесеторо деце,
створили програм који је одржив и који може да се развија, а деци
пружили могућност да остваре своје право на васпитање и образовање у условима који свима пружају подједнаку шансу. Надамо се да
ће тај број бити много већи...да ће иницирати промене у мишљењу
о неопходности укључивања деце на раном узрасту у систем и код
родитеља и код представника локалне заједнице
ИМАМО ЖЕЉУ,
МОТИВ
СНАГУ,
ВИЗИЈУ,
ИДЕЈЕ...
СИГУРНО ЋЕМО УСПЕТИ!!
ДЕЦА, РОДИТЕЉИ И МИ НА ИСТОМ ЗАДАТКУ!!!
64
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Црвенкапа“
Мали Зворник, ул. Дринска 7
E mail: [email protected]
Аутори: Олга Тодоровић (директор), Снежана Николић (васпитач),
Драгица Грујић (васпитач)
Назив рада: ЦРВЕНКАПА ЈЕ ПРОНАШЛА ПУТ ДО СВАКОГ
ДЕТЕТА
Начин приказа: усмено излагање, POWER POINT презентација,
постер презентација, дискусија
Кључне речи:диверсификација, посебни програм, радионица,
комби,разуђеност терена
О нама:
ПУ „ Црвенкапа“ постоји, живи и ради још од 1968. године, тако да
ове године славимо јубилеј постојања. До 1986. год. Установа је три
пута мењала локацију, да би се од те године васпитно – образовни рад
са децом предшколског узраста почео одвијати у објекту у коме се и
данас пружају услуге целодневног боравка деце свих узраста.
Припремни предшколски програм се још од осамдесетих година
организује у свим селима наше општине. За боравак деце користе се
просторије у основним школама, које су опремањем прилагођаване
деци предшколског узраста. Задњих десетак година се посебно улагало у опремање простора у којима се одвија ППП, тако да у њима сада
постоји све што карактерише савремене радне собе вртића, почев од
намештаја, дидактичког материјала до рачунара. Припремним предшколским програмом је обухват деце стопостотан на нашој општини.
ПУ „Црвенкапа“ сада има 126 деце у целодневном боравку, 94 у
ППП-у и 53 деце у играоницама. Деца која бораве у играницама су
деца узраста од 3 до 5,5 година из руралних средина, а која раније нису била обухваћена предшколским васпитањем и образовањем.
Играоница је врста посебних програма, чијим увођењем је наша Установа повећала обухват деце у задње две године.
Презентација коју смо припремили се бави управо развијањем и
имплементацијом посебних и специјализованих програма у оквиру
наше Установе, односно увођењем играоница као облика посебних
програма.
65
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Радне 2011/12. године урађен је и усвојен Развојни план, у коме
је, на основу излистаних приоритета предвиђен смер деловања наше
Установе за наредне три године, и то са акцентом на развој у следећим
областима квалитета:
1. Подршка деци и породици
2. Ресурси
3. Дечији развој и напредовање
4. Васпитно – образовни рад
Општина Мали Зворник,у којој је наша установа једина предшколска установа, налази се на десној обали Дрине, и смештена је између
Љубовије на Југу и Лознице на северу. Једна од карактеристика наше
општине је велика разуђеност терена, што је увек представљало
отежавајућу околност за укључивање деце из руралних средина у систем предшколског васпитања и образовања.
Промишљањем на који начин се васпитно – образовни рад у нашој Установи може унапредити и учинити доступнијим, 2011. године
укључили смо се у пројекат IMPRES, који се и бави унапређивањем
предшколског васпитања и образовања у Србији.
О пројекту IMPRES:
Пројекат Унапређивање предшколског васпитања и образовања у Републици Србији (IMPRES project) је одобрен на основу Финансијског споразума између Владе Републике Србије – Министарства просвете и Европске комисије у вези са Националним програмом
за Републику Србију у оквиру ИПА. Пројекат је званично започео 07.
02. 2011. године са предвиђеним временом трајања од 36 месеци.
Сврха пројекта је унапређивање услова за предшколско васпитање
и образовање деце, посебно из осетљивих група, путем унапређивања
квалитета понуде предшколских програма и проширење просторних
капацитета предшколских установа.
Општи циљ пројекта је да допринесе социјалној инклузији и
смањењу сиромаштва унапређивањем услуга у области предшколског васпитања и образовања и ширењем доступности за сву децу,
посебно ону из осетљивих група.
Активностима у пројекту предвиђено је учешће 15 општина: Пожаревац, Петровац на Млави, аранђеловац, Лесковац, Крушевац, Ражањ, Сурдулица, Гаџин Хан, Бела Паланка, Ужице, Тутин, Рума, Беочин, Шабац и Мали Зворник.
Претпоставке на којима се заснива пројекат:
66
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
• Стална посвећеност Министарства просвете циљевима пројекта
• Одговарајућа сарадња са одабраним локалним самоуправама,
предшколским установама, породицама и локалном друштвеном заједницом
• Одговарајућа сарадња са другим институцијама, нарочито
образовним, које су директно или индиректно повезане са системом
предшколског васпитања и образовања
Основне компоненте пројекта односе се на пружањe подршке
предшколским установама и локалним самоуправама у:
• Системском организовању мреже предшколских установа у пилот општинама ради оптимизације капацитета услуга и веће доступности за осетљиве групе ( пошто је локална самоуправа одговорна за
мрежу предшколских установа унутар своје географске територије,
капацитети, квалитет и број деце у предшколским установама зависи
од ресурса које има дата ЛСУ и њене спремности да препозна важност предшколског васпитања и образовања и да га укључи међу
приоритете у годишњи буџет, планирање на локалном нивоу и одређивање приоритета су с тога од кључне важности)
• Унапређење законског оквира за предшколско васпитање и образовање, са посебном пажњом усмереном на осетљиве групе (препоруке везане за политику деловања за министарство просвете и подршка
у изради нацрта правилника везаних за Закон о предшколском васпитању и образовању и Закон о основама система образовања и васпитања , као и смернице за самовредновање предшколских установа)
• Унапређивање доступности ПВО-а (набавка монтажних објеката,возила која су опремљена да се користе као мобилне јединице, возила
која ће се користити за превоз деце у удаљеним подручјима, опреме и
других материјала који су важни за укључивање деце са инвалидитетом) посебно деци из осетљивих група и
• Унапређивање квалитета понуде предшколске установе у складу
са потребама деце, породица и локалних заједница
Зашто смо се укључили у пројекат IMPRES:
ПУ „ Црвенкапа“ је увек имала циљ да предшколско васпитање и
образовање учини доступнијим свој деци, а посебно оној из сеоских
средина. Укључивањем у пројекат видели смо могућност почетка
остваривања тог циља.
Учешћем у IMPRES пројекту добили смо комби возило помоћу
ког се проблем удаљености деце и породица од места где се изводи
67
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
васпитно – образовни рад знатно решава, и самим тим чини ПВО доступнијим.
Као што је већ раније поменуто, у новембру 2011. године сачињен
је нови Развојни план наше Установе, у који су биле уврштене могуће
позитивне промене које се тичу повећања обухвата деце од 3 до 5,5
година. У току истог месеца оформљен је Тим за имплементацију и
спровођење посебних и специјализованих програма на нивоу наше
Установе. Тим је имао задатак да спроведе низ акција којима ће бити
испромовисана играоница као облик посебних програма који ће се
наћи у понуди услуга Установе.
Процес увођења посебних и специјализованих програма
1. Прибављање података о породицама и деци – до података смо
дошли увидом у матичне књиге из Дома здравља, из Центра за социјални рад и непосредним контактима на терену
2. Сачињен је промотивни материјал „Хајде да се дружимо“, који
је садржао следеће сегменте:
• ШТА ЖЕЛИМО ?
- Више деце у вртићу
- Да унапредимо и развијемо предшколско васпитање и образовање како би допринели добробити детета и ширењу доступности услуга вртића
- Обезбедимо приступ деци из руралних средина
- Добар старт у васпитању и образовању за сву децу
- Да унапредимо квалитет услуга ПУ ( за децу која су већ у вртићу
да обезбедимо превоз од куће до вртића и назад )
- Да деца кроз дружење са вршњацима развијају комуникацију и
пријатељство са другом децом и васпитачима
• КАКО ЋЕМО ТО ОСТВАРИТИ ?
- Организовањем активности за децу од 3 до 5,5 година која до сада
нису била укључена у вртић
- Активности ће се организовати онолико често колико Ви то желите
- Време трајања активности је 2 сата
- Активности ће се организовати у просторијама у којима бораве
предшколци
68
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
- Активности ће се планирати и реализовати по моделу А, који подразумева рад по центрима интересовања
• РЕЖИМ ДАНА ОБУХВАТА:
- Долазак комбија, у коме ће бити и један васпитач, по дете испред
куће у којој живи и одвожење до места где ће активности бити организоване
- Боравак деце у групи трајаће 2 сата
- Враћање деце кући комбијем
За родитеље који већ користе услуге вртића, исте проширујемо
могућношћу довожења деце у вртић и враћање из вртића комби возилом
у коме ће бити присутан и један васпитач. У договору са родитељима који
су заинтересовани за ову услугу, комби возило ће у договорено време
бити пред њиховом кућом или зградом, без обзира где се она налази.
•
ШТА СУ ДОБИТИ ЗА ДЕТЕ ?
- СРЕЋНО
- БЕЗБРИЖНО
- БЕЗБЕДНО
- РАЗИГРАНО
- КРАТИВНО
- РАДОЗНАЛО
- НЕЗАВИСНО
- АКТИВНО
- ЖЕЛИ ДА ЗНА ВИШЕ
- ЖЕЛИ ДА ПРЕНЕСЕ ОСЕЋАЊА
- ЖЕЛИ ДА СЕ ОСЕЋА СЛОБОДНО У СВОЈИМ АКЦИЈАМА
3. Осмишљени су и послати позиви за родитељске састанке заједно са промотивним материјалом. Позиви су овако изгледали:
69
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПОЗИВ
Име и презиме детета: _____________________________________
Име и презиме родитеља: __________________________________
Место одржавања родитељског састанка: _____________________
Време и датум: ______________________
ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ,
Нудимо Вам могућност да, поред деце која су већ укључена у вртић
и припремни предшколски програм, укључите и Ваше и дете узраста
од 3 до 5,5 година. Програм који Вам нудимо је прилагођен жељама и
потребама деце, а подразумева:
- Дружење са другом децом
- Бољу комуникацију и бољу међусобну сарадњу деце
- Дете ће бити самосталније, иницијативније и слободније у понашању
- Стиче културне, хигијенске и радне навике у групи вршњака
Посебност овог програма је у томе што нећете имати обавезу довођења и одвођења деце, јер програм нуди и превоз деце комбијем уз
присуство васпитача.
ПУ „ ЦРВЕНКАПА “, Мали Зворник
4. На родитељским састанцима анимирали смо децу и родитеље
пригодним кратким програмима, које су изводила деца из ППП-а
5. Након разговора и упознавања родитеља са програмом који им
нудимо, подељени су упитници за родитеље, са следећим питањима:
• Да ли желите да се Ваше дете укључи у овакав облик окупљања и дружења?
• Колико често би, по Вашем мишљењу, деца требало да се окупљају у току једне седмице?
• Да ли се слажете да се повремено мењају места окупљања?
• Које и какве активности биста желели да се организују са децом?
• Шта очекујете од оваквог начина рада?
6. Анализом упитника дошли смо до информације о заинтересованости за извођење програма,као и о потребама и жељама деце и
родитеља
Чим су се стекли услови да комби возило може бити стављено у
употребу, већ од почетка маја 2012. године кренуло се у реализаци-
70
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ју пилот програма који је трајао до краја јуна исте године. Програм
је организован у следећим местима: Брасина, Доња Борина, Радаљ,
Доње Насеље, Доња Трешњица и Велика Река.
Васпитно – образовни рад са децом од 3 до 5,5 година организован
је у просторијама при основним школама које иначе користе предшколци, и за које смо раније већ напоменули да су опремљене тако
да одговарају потребама деце предшколског узраста. Током трајања
пилот програма, рад са децом у играоницама трајао је по два сата, два
пута седмично. Превоз деце уз присуство васпитача организован је у
свим местима.
Рад са децом у играоницама спроводили су васпитачи који раде са
децом из ППП-а у том месту: у Брасини васпитач Наташа Ристић, у
Доњој Борини Светлана Васић, у Радаљу Радмила Станковић, у Доњем Насељу Јелена Илић, у Доњој Трешњици Јована Јанковић и у
Великој Реци Драгица Грујић.
У току реализације двомесечног програма, дошли смо до сазнања
о томе колико су родитељи и деца заинтересовани за овакав вид рада.
Активности које су у том периоду организоване омогућиле су да се
деца социјализују и упознају радост дружења са вршњацима.
Имајући у виду жеље, потребе и интересовања деце и родитеља,
дошли смо до закључка да ће овакав начин рада и те како заживети.
Акционим планом који је урађен за реализацију Развојног плана
за радну 2012/13. годину, формализован је овај вид васпитно – образовног рада. План рада је, између осталог, имао за циљ континурано
проширивање обухвата деце кроз квалитетнији репертоар програма и
услуга, са уважавањем стварних потреба и интереса деце и породица,
ослањањем првенствено на своје ресурсе.
У септембру смо искористили већ прикупљене податке о деци и
прибавили нове ради одржавања родитељских састанака. На основу
информација које смо добили на родитељским састанцима, пратећи
потребе деце и родитеља, боравак деце од 3 до 5,5 година у играоницама организујемо свакодневно по 2 сата у свим селима. Комби
возило се користи за превоз деце у местима Брасина и Доња Борина,
а у осталим местима родитељи доводе и одводе децу, јер због велике
удаљености села међусобно, организација превоза није могла бити
другачија.
Податке о деци, родитељима, долазности деце и спроведеним активностима, васпитачи бележе у радним свескама, јер још увек не постоји
формална документација, у смислу радних књига, за овакав вид рада.
71
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Активности се организују уз поштовање и уважавање дечијих
жеља, способности и интересовања. Радни простори су осмишљени
тако да су сва дидактичк средства и материјали доступни деци. Деца
из играоничког програма су укључивана у све редовне приредбе, манифестације и догађања на нивоу Установе. Родитељи су укључивани у планирање и спровођење различитих активности, а најчешће су
узимали учешће у радионицама за родитеље, децу и васпитаче.
РАДНИ ЛИСТ ЗА ПЛАНИРАЊЕ 2012/13. год.
Мали Зворник: Брасина, Доња Борина, Радаљ,
Доње Насеље, Доња Трешњица, Велика Река
Олга Тодоровић-директор, Зорица Радовићсекретар, Јелена Аћимовић-родитељ, Драгица
Чланови тима:
грујић, Снежана Николић, Јованка Марјановић,
Ана Стаменковић и Светлана Васић-васпитачи,
Славица Јевтић- мед.сестра-васпитач
Врста/тип програма: Посебни програми
Име програма:
Играоница
ТЕОРИЈСКИ
Да се стручним и материјалним потенцијалима
ОСНОВ ПРОГРАМА- обезбеди радосно детињство за сву децу, да
ПРЕТПОСТАВКЕ(о
се осећају добро, да су безбедна, сигурна и
природи детета,
прихваћена, да се играју и уче
развоја и учења, о
природи васпитања и
образовања)
• Начело организације учења кроз игру
и откриће
КОНЦЕПЦИЈА
• Начело активности
(начела програма,
положаја детета, улога
• Начело социјане интеграције
васпитача, другог
особља, родитеља)
• Начело доследности
Место:
Циљна група:
НАМЕНА
ПРОГРАМА И
ЦИЉЕВИ (општи
циљ, специфични
циљеви)
72
• Начело животности
Деца од 3 до 5,5 година
Да се предшколско васпитање и образовање
учини доступним свој деци, без обзира
где и како живе. Да се кроз партнерство са
родитељима и локалном заједницом наставе
започете идеје и пројекти, да се у том процесу
примењују сва стручна знања и вештине које ће
се и даље усавршавати
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПРОСТОР
(организација
простора)
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА
ПРОГРАМА И
ДИНАМИКА
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ПЛАНИРАЊЕ
(садржај и стратегија/
стилови учења и
подучавања)
ПРАЋЕЊЕ
НАПРЕДОВАЊА
ДЕЦЕ
ПРАЋЕЊЕ И
ЕВАЛУАЦИЈА
ВАСПИТНООБРАЗОВНЕ
ПРАКСЕ
САРАДЊА СА
ПОРОДИЦОМ
И ЛОКАЛНОМ
ЗАЈЕДНИЦОМ
ПРОФЕСИОНАЛНИ
РАЗВОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ
ДОКУМЕНТОВАЊЕ
ПРОЦЕСА
КРЕИРАЊА И
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ
ПРОГРАМА
Организација простора је на начин који деци
омогућава да буду сигурна и да се осећају
добродошлим и прихваћеним. Материјали и
опрема одговарају узраснимкарактеристикама
деце и доступни су им у сваком моменту.
Почев од 01.10.2012.год. до 14.06.2013. год., и
то свакодневно по два сата
Укључивање све деце у активности, поштовање
развојних могућности сваког детета, развијање
различитих потенцијала код деце, активности
су у складу са дечијим интересовањима и
потребама, васпитач пажљиво припрема
средину и материјале за рад и допушта деци да
сама долазе до знања, повремено се укључујући
и помно пратећи активности.
Праћење напредовања деце одвија се
континуирано кроз индивидуалне и групне
пртфолије.
Праћење и евалуација васпитно-образовне
праксе биће обухваћена кроз чек листе, скале
процена, упитнике за родитеље и запослене и
кроз сарадњу са Тимом за смаовредновање.
Родитељски састанци, радионице, родитељи
као извор информација о деци учествују у
планирању активности, организоване посете
јавним установама...
У сарадњи са Тимом за стручно усавршавање
прати се професинолни развој запослених.
Документовање у писаној и мултимедијалној
форми, примери добре праксе биће
презентовани на разне начине: на сајту
Установе биће приказани текстови,
фотографије и видео записи. Кроз различите
јавне манифестације рад наше Установе биће
континуирано промовисан у широј јавности.
73
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
У циљу евалуације досадашњег рада, спровели смо анкетно испитивање родитеља, васпитача и директора Установе. Анализом упитника излистали смо које су добити за све учесике у оваквом облику
васпитно-образовне праксе:
• Добити за децу:
- Радосно, безбрижно и срећно детињство
- Социјализација ; друже се и играју са вршњацима
- Развијање самопоштовања; уважавају се њихове потребе
- Стичу радне навике и кроз игру уче
- Квалитетније проводе време
• Добити за родитеље:
- Знају да су њихова деца сигурна, безбедна и срећна
- Имају време за себе и за брже обављање послова у кући и домаћинству
• Добити за васпитаче:
- Изазови рада у мешовитим групама
- Континуирано стручно усавршавање
- Снажна мотивација за рад
- Укљученост већег броја деце у ПВО
- Очување професије ( радних места )
• Добити за Установу:
- Већи обухват деце
- Већа транспарентност рада Установе
- Развијање свести у широј друштвеној заједници о потреби и значају предшколског васпитања и образовања
Играонице се у радној 2013/14. години организују и одвијају по већ
устаљеној динамици и на исти начин као и претходне године, с тим
што смо ове године богатији за још две мешовите групе играоничког
типа, и то у местима Мали Радаљ и Цулине.
Промоција рада Установе
Полазећи од чињенице да се васпитно – образовни рад мора учинити што видљивијим , у циљу буђења свести у широј друштвеној
заједници о важности предшколског васпитања и образовања, континуирано радимо на промоцији наше Установе, и то организовањем
различитих активности:
74
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
• Угледне активности
• Стално стручно усавршавање
• Организовање и учествовање на јавним манифестацијама ( наступ деце на међународној Конференцији кајакашког савеза подунавских земаља у Малом Зворнику, сарадња са Туристичком организацијом; Манифестација „ Нашем граду с љубављу“, Зворник, Република
Српска; новогодишње представе у извођењу васпитача; новогодишње
приредбе по групама; приредбе поводом 8. Марта, тематске приредбе;
завршне приредбе; активности које се спроводе у току Дечије недеље)...
• Путем медија ( ТВ, новине, сајт ): 25.11.2012. године посетили
су нас новинари листа Политика и ТВ екипа РТС-а, у организацији
IMPRES пројекта; ТВ емисија Евронет приказала је репортажу коју
је снимила екипа РТС-а; 04. 02. 2013. године екипа РТС-а направила
снимке у предшколској групи из целодневног боравка и играоницама
у Брасини и Доњој Борини (организовао IMPRES), прилог је емитован у емисији Србија данас.
• На сајту наше Установе објављујемо различите актуелности
Важно је напоменути да битну компоненту у одрживости пројекта и новоуведених облика рада чине сарадња са локалном заједницом, локалном самоуправом и породицом.
Стратегија развоја образовања у Србији наводи да се предшколским васпитањем и образовањем до 2020. године треба обухватити
75% деце од 3 до 5,5 година. У том документу наведено је следеће:
„ За повећање обухвата, релевантности и ефикасности завршавања образовања утврђена су стратешка опредељења која треба да се
остварују до 2020. године, са следећим квантитативним индикаторима нивоа остварења:
1. За децу од шест месеци до три године повећан је приступ диверсификованим програмима и услугама и обезбеђен је обухват тог
узраста у износу од 30%. За сву децу од 4 до 5,5 година обезбеђено
је да бесплатно користе скраћене (полудневне) квалитетне васпитно
-образовне програме у току једне школске године. За децу од 5,5 до
6,5 година остварен је потпуни обухват кроз целодневне и полудневне облике припремног предшколског програма.“(Стратегија развоја
образовања у Србији)
75
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Евидентно је да смо на добром путу остваривања ових стратешких
циљева, јер се код нас обухват деце битно повећао:
2012/13. година
број
у%
277
100%
Деца обухваћена предшколским
васпитањем и образовањем (без
посебног програма)
77
27%
Деца обухваћена посебним програмом
58
21%
Укупан обухват деце од 3 до 5,5 година
135
48%
Деца од 3 до 5,5 година на територији
општине Мали Зворник
У циљу повећања доступности и обухвата деце у наредном периоду, наша Установа ће радити на даљој диверсификацији постојећих
и увођењу нових програма, у складу са компетенцијама васпитача.
Оно што смо до сада успели урадити даје нам подстицај да идемо
даље, јер срећна и насмејана лица деце говоре више од хиљаду речи о
томе колико је ПВО важно.
„ Деца су задовољна, родитељи још више. У тесно скројеном општинском буџету ипак се нашло пара за гориво, возача, за све оно
што изискује већи број деце у вртићу. Надамо се да ће после овог
текста, овим примером кренути и друге локалне самоуправе. Јер, где
има воље, нађе се и пара. А осмех, који нам је по изласку из комбија
на крају дана поклонила мала Теодора, пре него што је заронила у
наручје своје мајке, заиста нема цену. “- објавио је лист ПОЛИТИКА.
76
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ТЕМА:
„ Корак даље...“
- самовредновање у ПУ „Галеб“ Петровац на Млави Аутори рада: тим за самовредновање рада
 Ивана Милановић – психолог (координатор)
 Ивана Лазаревић – педагог
 Невенка Аранђеловић – мед.сестра на ПЗЗ
 Драгица Божиловић – васпитач
 Сузана Иванкић – васпитач
 Анђелка Спасојевић – васпитач
 Ивана Станојевић – васпитач
 Љиљана Стојковић – мед.сестра васпитач, представник Управног одбора
 Драгана Станојловић – васпитач
 Денис Миљковић – васпитач
 Звездана Миљковић – представник родитеља
ЦИЉ:
Јачање компетенција запослених у предшколским установама
за спровођење процеса самовредновања
Појам самовредновања
Самовредновање квалитета рада у установама представља процену квалитета рада на основу стандарда, а кроз све кључне области
вредновања.То је стално преиспитивање, развијање и усавршавање
77
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
конкретне праксе и вештина практичара. Носиоци самовредновања
су сами запослени, јер они најбоље познају децу са којом раде и контекст у оквиру кога раде. Самовредновање се може спроводити на различитим нивоима: на нивоу појединца, вртића (објекта) или читаве
предшколске установе.
Како смо се до сада (само)вредновали?
Самовредновање је процес који је у нашој установи започет пре
неколико година. Вредновање је тада вршено на основу кључних
области, подручја вредновања и индикатора као и на основу искуства
основних школа у овом процесу. У раду нам је тада користио Приручника за самовредновање за основне школе, у оквиру кога постоје
инструменти за вредновање за све области. Носилац процеса је био
тим за самовредновање, који су чинили представници свих структура
васпитно-образовног особља. Област вредновања је бирана на основу процене путем мете стања тако што је за даље вредновање и унапређивање бирана најлошије процењена област. У процени изабране
области су учествовали сви релевантни актери и то путем анкетирања. Упитнике за процену су израђивали чланови тима операционализацијом индикатора као и на основу инструмената из поменутог
Приручника. На основу добијене процене тим је израђивао акциони
план чија је реализација планирана независно или у оквиру Развојног
плана.
Преиспитивање...
Битна ставка у раду нашег вртића је и пројекат ИМПРЕС у који је
наша установа укључена. Рад у оквиру пројекта се реализује кроз три
компоненте: формирање мреже, самоевалуација и развијање програма. Осим тога, на организацију процеса самовредновања утицао је и
Правилник о вредновању квалитета рада установа. То је био тренутак
за самовредновање нашег досадашњег рада и тренутак за учење и
унапређивање.
Шта смо променили?
Проширен је тим за самовредновање. Наиме, у његов рад је укључен представник родитеља и Управног одбора. Осим тога, дата је
могућност запосленима да се добровољно пријаве за учешће у раду
78
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
тима. Настојали смо да једни другима будемо критички пријатељи,
да знамо да упутимо и примимо критику на конструктиван начин и
да најпре развијемо свест о значају и сврси самовредновања код чланова тима. Такође, променили смо начин избора области коју ћемо
вредновати. Наиме, бирали смо област која је оцењена не толико лошим нивоом квалитета како бисмо ојачали самопоуздање запослених
за спровођење процеса самовредновања. За разлику од ранијег начина прикупљања информација, користили смо више извора (дoкумeнтaциja, нeпoсрeднo пoсмaтрaњe, интeрвjуисaњe).
Шта смо (само)вредновали?
На нивоу установе вреднована је област Организација рада и руковођење, чије је вредновање предвиђено Годишњим планом установе.
осим тога, кроз учешће у пројекту ИМПРЕС организовали смо вредновање појединих стандарда у оквиру области Васпитно-образовни
рад и Дечји развој и напредовање на нивоу Актива и група.
Како смо (само)вредновали?
Организација рада и руковођење
У оквиру ове области најпре је организована процена свих индикатора скалом процене (1-4). Након анализе добијених података, чланови тима су конкретизовали лошије оцењене индикаторе и организовали њихову процену. Осим тога, извршена је анализа документације
у оквиру тима и то решења запослених и записника са састанака тимова и Актива. Такође, чланови тима су дискутовали о остварености
стандарда у оквиру ове области. На основу свих добијених података,
сачињен је извештај о самовредновању, предложене су мере и израђен акциони план (у прилогу).
Васпитно-образовни рад и Дечји развој и напредовање
Што се тиче ових области, у оквиру тима израђени су инструменти
и то упитник за васпитаче за анализу сопствене праксе и инструмент
за посматрање активности у групи.
Сви васпитачи су добили по примерак упитника са задатком да у
наредном периоду заједно са колегиницом са којом раде у оквиру групе
продискутују о сваком питању из упитника имајући у виду сопствени рад у групи и покушају да наведу што више доказа који могу да
поткрепе њихов одговор. Истакнуто је да нам питања могу помоћи да
79
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
боље сагледамо своју праксу, да установимо шта је добра страна нашег
рада, а шта би требало унапредити. Такође, наглашено је да се питања
у упитнику могу користити континуирано током рада, а не само једном,
јер њихов циљ није само дати одговоре, већ на основу њих промишљати о квалитету сопственог рада и исти унапређивати.
На састанцима Актива васпитачи су по мањим групама анализирали питања из упитника уз изношење доказа, а потом је извршена
размена на нивоу целе групе. Мишљења смо да су питања из упитника била подстицајна и наводила на промишљање сопствене праксе, јер су коментари већине васпитача били да су се многе ствари до
сада подразумевале и да не би ни размишљали о њима да им нису
представљене кроз овакав инструмент. Такође, сматрамо да поједини
запослени и даље не схватају сврху и имају отпор према самовредновању. Имајући све наведено у виду, потребно је и даље континуирано
радити на сензибилизацији и мотивацији свих запослених.
Стручни сарадници су посетили све групе у централном објекту
наше предшколске установе и заједно са васпитачима група на основу
сачињеног инструмента анализирали квалитет рада тј. изабране стандарде.
Још један корак у процени био је да васпитачи на основу израђеног
инструмента изаберу стандард или питања која ће пратити и анализирати у оквиру своје групе, а да потом на основу анализе изврше
потребне промене у раду у циљу унапређивања.
Потешкоће
- организација рада тима;
- отпор појединих запослених;
- искреност у процени;
- недовољно развијена свест запослених о значају и сврси самовредновања.
Добити
- мотивисаност чланова тима за даљи рад и унапређивање праксе;
- чланови тима схватају значај самовредновања;
- покренут је процес промишљања сопствене праксе;
- позитивна реакција запослених на предлог мера и акциони план;
- започета је реализација активности предвиђених акционим планом.
80
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Шта даље?
У даљем процесу предстоји нам реализација предложених
мера у оквиру области Организација рада и руковођење.
Предлог мера за унапређивање квалитета рада установе:
• Прецизније дефинисати задужења запослених (по потреби кориговати решења запослених о 40-часовној радној недељи, навести у
које тимове су запослени укључени и предвидети време за рад у тимовима, информисати особље о радним задацима свих запослених);
• Преиспитати структуру тимова и стручних органа и ускладити са
законском и подзаконском регулативом;
• Јасно дефинисати путеве којима теку информације о свим важним питањима из живота и рада установе;
• Повећати мотивацију запослених за давање предлога и ниво учешћа у процесу доношења одлука (аргументована дискусија о предлозима запослених, награда и санкција за испуњавање, односно неиспуњавање радних обавеза);
• Повећати степен учешћа Савета родитеља у животу и раду установе;
• Већу пажњу посветити планирању личног професионалног развоја на основу самовредновања сопственог рада;
• Редовно планирати и реализовати обилазак група;
• У већој мери посветити пажњу самовредновању редовних активности у групи (приказивање, дискусија и заједничка анализа свакодневних активности);
• Редовно информисати директора и Васпитно – образовно веће о
раду тимова и Актива (минимум два пута годишње);
Осим тога, како није вреднована целокупна област Васпитно-образовни рад, тим је Годишњим планом самовредновања предвидео
вредновање ове области током 2013/14. године.
ОБЛАСТ: Васпитно–образовни рад
81
82
5.Приказ и анализа
свакодневних активности
4.Посматрање физичког
окружења на основу
инструмента
3.Избор техника и израда
инструмената
13.Предлог за унапређивање
у оквиру извештаја
12.Сумирање добијених
података
11.Анализа постојећег
плана адаптације
10.Анализа планова
васпитно-образовног рада
група
9.Приказ и анализа
свакодневних активности
8.Разговори са децом
6.Опсервација активности
2.5. Ритам живљења
прилагођен је потребама деце у групи на основу
инструмента
2.6. У установи се тимски
стварају оптимални услови за 7.Међусобне посете
васпитача и опсервација
адаптацију деце
активности у групи
2.4. Игре и активности
одговарају потребама и
интересовању деце
2.3. План васпитнообразовног рада групе
је основа за оптимално
напредовање у учењу и
развоју детета
2.2. Социјална средина
2.Анализа остварености
подстиче учење и развој деце стандарда у оквиру Актива
СТАНДАРДИ
АКТИВНОСТИ
2.1. Физичка средина
1.Анализа оствареновсти
подстиче учење и развој деце стандарда у оквиру тима
Васпитачи
Током године
Тим
Тим
Јун
Јун, јул
Почетком радне године
Минимум једном
годишње
8. – деца дају
предлоге за промене
у раду
7. – васпитачи
дају предлоге за
унапређивање рада
6. – попуњен
протокол
5. – запослени
дају предлоге за
унапређивање рада
4. – попуњен
протокол
3. – израђени
инструменти
ИСХОДИ
1, 2. – запослени
су упознати са
стандардима и
индикаторима
12, 13. – израђен
извештај о
самовредновању и
акциони план
11. – корекција плана
адаптације
9. – родитељи се
упознају са радом у
групи и дају предлоге
Васпитачи и стручни за унапређивање
сарадници
10. – уносе се
промене у процес
Активи
планирања
Васпитачи и
родитељи
Васпитачи
Током године
Минимум једном
годишње
Директор, помоћник
директора, стручни
сарадници
Активи
2 пута годишње
Минимум 5 пута
годишње
Васпитачи,
родитељи, деца
Тим
Новембар
Децембар
Активи
Тим
НОСИОЦИ
Октобар
ДИНАМИКА
Септембар
- дискусија у оквиру стручних
органа, тима, родитељских
састанака
- анализа документације (план
рада групе, план адаптације,
радне кљиге)
(упитник)
- анкетирање
протокола
разговор на основу
- посматрање и
ТЕХНИКЕ И
ИНСТРУМЕНТИ
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Не може да шкоди…
Самовредновање значи:
• Бити спреман за самовредновање увек значи бити спреман за учење.
• Будите спремни да учите од других и њиховог искуства у пракси.
• У средини у којој самовредновање није одлика установе нити појединог запосленог, то значи бити спреман за учење о својој пракси и
о самовредновању.
• Самовредновање не може да се научи док не почнете да га практикујете.
• Ознака доброг практичара је да она/он стално учи и развија своју праксу. Статичност је назадовање: предшколске установе треба да
буду заједнице које уче и у којима сви уче!
• Као запослени у предшколској установи пожељно је размишљати
о томе зашто радимо оно што радимо, зашто радимо одређене активности, да ли су наши приступи делотворни, или да ли су уопште то
најбољи приступи које можемо да користимо.
• Наши професионални инстикти и искуство могу нас убедити да
је наш рад задовољавајући или чак добар, али како заиста знамо да је
наша оцена тачна?
• Без самоевалуације и самовредновања се могу развијати рутине
и устаљени начини рада, али се не стичу увиди у сопствену праксу.
• Када се спроводи самовредновање на нивоу установе, и укључују
сви запослени, добро је вратити се заједничком преиспитивању веровања и вредности у вртићу
• Формално знање и експлицитне намере су понекада другачије од
онога у шта верујемо и шта стварно радимо!
„Када се започиње процес самовредновања по први пут, вероватно
је корисно преиспитати три питања:
• Каква је моја пракса? (Шта добро радим, а шта би требало да
мењам?)
• Како и на основу чега то знам?
• Шта треба да урадим да би моја пракса била боља (Ко и шта
може да ми помогне, кога могу да консултујем, шта могу да урадим у
датим околностима?)”
83
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Самовредновање није...
- „уради сам” процес где склопите алат и пратите дато упутство.
Предшколску установу чине људи и њихова мотивација, односи, процеси, укључујући процес учења.
- једнократна процена као што је тест који можемо да положимо
или не, нити је само извештај о томе шта установа ради или шта нуди.
- одвојена и формална обавеза, која се често своди на повремено
извештавање о резултатима рада. Оно је деловање предшколске установе као заједнице оних који уче - истраживача сопствене праксе.
Стварање одговарајуће климе
• Одговорност према раду и отвореност за преиспитивање и
промену. Запослени не покушавају да „крију грешке”, већ о њима
отворено дискутују, како би из њих учили, како би што боље разумели
своју праксу, открили како је други доживљавају и како би одредили
шта је потребно да предузму. Запослени деле и истичу своје успехе;
уче из њих и сагледавају који аспекти могу да се унапреде.
• Запослени размењују искуства, дискутују и развијају заједничко разумевање васпитања и његових циљева, дечијег развоја и
начина на које деца уче, сопствених улога и искуства.
• Васпитачи и други запослени у таквом вртићу су развили међусобно поверење; они се осећају сигурно и уважавано и свако од њих
поштује појединачне снаге и мишљења колега.
Уколико је клима неодговарајућа, запослени не треба да чека да му
буду обезбеђени услови или друштвени систем у којем је његова позиција високо вреднована и где је атмосфера погодна за самовредновање, већ да почне да преиспитује сопствену улогу, иницира и подстиче
развој своје праксе и доприноси стварању одговарајућег контекста
Нe треба да заборавимо да је у центру овог процеса добробит
за дете!
84
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Чика Јова Змај“ Пирот
Аутори рада:
Марија Манић-васпитач
Јадранка Ћирић -васпитач
Војводе Степе 15,18300 Пирот
Ана Марија Василов
ПРИМЕНА НТЦ СИСТЕМА УЧЕЊА
Кључне речи: развој логичког мишљења, функционална знања,
развој свих аспеката личности,детекција даровите деце,превенција
поремећаја координације и пажње,стварање великог броја неуронских веза (кроз велики број асоцијација на један појам).
Рад представља презентацију двогодишњег рада у примени НТЦ
система учења.
Како смо почели:
Са применом програма почели смо након праћења семинара :НТЦ
систем учења аутора Ранка Рајовића и Уроша Петровића.
Менсин програм Нтц систем заснован је на сазнањима да се људски мозак развија 70% до седме године,од броја синапси зависи развој
IQ способности, па је с тога важно да се с применом почне што раније.
Рано откривање даровитости и њеног развоја је намера програма.
Овај програм помаже у стимулисању менталног развоја деце,координацији покрета и моторике,подстицање пажње,концентрације,дивергентног мишљења,закључивања,функционалног знања.
Основна идеја је да се укаже на значај неопходности повећања
удела неурофизиолошких сазнања у формалној едукацији деце.
Коришћењем овог програма ми припремамо нашу деце за нове
изазове у животу.
У предшколском периоду брзина стварања веза и број створених
веза између неурона је неупоредиво већи него после седме године. У
мозгу се одиграва борба за доминацију међу неуронима,стварају се
нове везе између адекватних неурона и нови командни путеви. Подстиче се развој важних центара у мозгу и формира се читава мрежа
нових путева.
85
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Програм представља холистички приступ васпитању где се подстиче функционално знање,промишљање,повезивање наизглед неповезаних знања наспрам понављања и репродукције,као и усклађен
развој моторике и интелектаи учење кроз деловање,дете је активни
чинилац сопственог развоја.
Методологија програма-садржаји реализовани током примене.
I део:
1. моторика,графомоторика,акомодација.
II део:
2. апстраховање,класификација,серијација
3.виртуелна класификација и серијација.
4. Асоцијације.
III део
5. загонетне приче.
6.загонетна питања
Сазнања која смо стекли на семинару поклопиле су се са интересовањима деце и нашим начином рада који смо примењивали и раније.
Како би код деце створили што већи број асоцијација на један задати појам,одлучили смо се да се упознамо са по једном земљом света
сваке недеље. Упознавање са земљама света разрадили смо кроз неколико тематских целина,понекад се враћајући на исту земљу,обагаћујући наша сазнања о њој из другог угла.
Најпре смо кренули са упознавањем наше земље,упознајући историју,ношњу,храну и обичаје.
Како Нтц промовише употребу старих народних игара и активности за развој моторике и акомодације ока као и учење застава,симбола,амблема кренули смо са упознавањем наше заставе,старих заната
и писма Србије током векова што се поклапа и са почетком године и
Вуковом недељом.
Тако смо се упознали са старим занатима подстичући децу да
се слободно њима баве,не презаштићујући децу,те су она научила да
шију,удену иглу-што осим развоја фине моторике развија и перцепцију,ткају на дечјем разбоју,закуцавају ексере и месе глину,али поред
практичних активности подстицали смо их да уочавају симболе одре-
86
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ђених занатлија или осмишљају којим симболом би они обележили
одређени занат.
Зна се да је у време када је већина људи била неписмена употреба
симбола и грбова омогућавала комуникацију међу њима,те да симболи представљају универзални језик.
Кроз упознавање са храном која се некад користили и традиционалним јелима развијали смо и фину моторику кроз низање воћа и
поврћа,сецкање,рендање и развијали синапсе кроз загонетне приче.
За решавање загонетних прича неопходна су нека знања предходно
стечена али не траже репродуктиван одговор. Ево једног примера:
ʤ̸̨̡̨̨̦̠̖̪̣̦̬̱̭̦̠̤̖̬̱̌̏̌̌̌̌̏̐̌̍̐̔̐̌̚ˁ̱̌̏͘
ˁ̨̨̡̨̠̖̹̌̏̌̔̌̔ʤ̵̸̨̡̧̛̛̛̛̦̖͕̦̹̠̖̖̱̱̭̖̪̣̖̌̌̐̔̔̌͘
ˁ̨̨̨̨̛̠̖̭̥̱̤̱̦̪̬̌̏̌̌̔̔̌̏̚ʤ̛̛̦̱͕̦̖̪̯̹̌̏ ̸̨̠̖̹̯̪̣̖̌̌̚͘
ʯ̨̹̯̠̖̌ʤ̡̦̪̣̣͍̌̌̌̌
Деца су већ кроз манипулацију воћем и поврћем схватила да плачемо када љуштимо или сецкамо лук,тако да до одговора на ово питање
долазе са лакоћом а много им је занимљивији овако формулисан задатак него да смо их питали: Шта се дешава када сецкамо лук?
Упознавање са глагољицом-често се воде полемике да ли у предшколском периоду треба учити децу да пишу слова,знамо да деца
спонтано већ са 4 год. Знају да напишу своје име а кроз примену НТЦ
система спонтано науче и сва слова до 6те године. Кроз упознавање
са глагољицом развија се перцепција,уочавање ситних разлика у писању а деци смо дали за задатак да напишу своје име глагољицом где
траже адекватан симбол.
Пут нас је даље одвео до далеког севера где смо се упознали са
земљама артичког појаса, биљним и животињским светом што прати
приближавање Нове године и дечја интересовања за зимским играма
и постојбином Деда Мраза. Овде смо се осим са заставама и климом
земаља севера кроз ребусе упознали са главним градовима и развијали моторику и перцепцију кроз упознавање са хокејом.
ˌ̵̨̨̡̛̛̯̪̖̱̠̖̪̪̬̖̠͍̌̏̌̚
ʸ̥
ʧ̛̣̦̬̌̏̐̌̔
ϭϬϬ̵̡
87
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Упознали се са Исландом,усамљеним острвом и земљом вулкана,
те правили вулкан (експеримент уз помоћ соде,сирћета и воде), упознали са злогласним викинзима,њиховим начином живота и одећом
као и Пипи Дугом Чарапом те организовали маскенбал и спортске
активности као што су ход по „жици“ које развијају акомодацију.
ʯ̨̨̧̛̦̖̯̦̪̯̖̌̐̌
ʥ̨̡̡̛̛̛̛̛̛̖̣̥̖̖̭̱̦̠̖̥̖̭̙̖̬͕̪̦̦̖̔̏̔̌̏̓̔̌̌̔
̛̛̠̖̱̪̦̦̖̔̐̏͘ʯ̨̹̯͍̌
ɉɍɌɉɊȺȼɈɋɅȺȼȴȺ
x
x
x
x
x
x
x
x
ɋɜɟɬɨɫɚɜɫɤɢɩɭɬɨɤɚɡɢɭɋɪɛɢʁɢ
ɉɭɬɏɢɥɚɧɞɚɪɚɋɜɟɬɚȽɨɪɚȽɪɱɤɚ
Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ
ȿɝɢɩɚɬ
ɐɪɧɚȽɨɪɚ
Ɋɭɫɢʁɚ
ɍɤɪɚʁɢɧɚ
Ȼɭɝɚɪɫɤɚ
ʺ̸̨̨̛̛̦̖̦̥̹̯̠̖̣̦̖̖̬̌̔̌̌̌̍̌̏̚
̡̠̖̌̔̌ˁ̨̪̬̖̖̦̌̏̌̍̐̌̌ˁ̖̯̱̏
̨̨̨̨̛̛̛̛̬̱͕̭̭̥̭̱̬̦̦̥̦̠̖̣̐̌̏̐̌̔̌̍̚
̸̵̡̨̛̛̪̖̖̦̬̥̪̬̌͘ʶ̡̨͍̌
ˌ̨̯̪̖̱̠̖̌̏̚ˈ̛̛̣̦̬̌̔̌˃̛̬
̡̡̨̨̡̛̛̥̱̭̖̯̬̦̥̦̭̱̦̌̌̌̌̔̌̌̔̚
̸̡̨̨̛̛̬̣̯̥̌͘
Упознајући се са православним земљама,њиховим заставама,грбовима,упознали смо се и са најзначајнијим грађевинама, те правили
манастир Острог у стенама од пур пене и картона,мапу Атоса, упознали се са синболима за цркве и манастире на картама,уочавали их и
касније писали развијајући перцепцију,графомоторику и сналажење
на картама. Упознајући се са Русијом упознали смо се и са основним
правилима шаха.
ˌ̨̡̛̛̛̛̯̦̪̬̹̦̱̦̣̌̌̏̐̍̌̔̌̐̌̏
̛̱͍̔̍
˄̨̡̨̡̨̛̛̛̠̖̦̥̥̱̹̥̥̖̦̱̬̠̖̭̖̥̖̠̖̦̔̔̐
̡̨̨̨̛̬̱̭̱̯̥̣̐̌̍̌͘;ʦ̣̌̔̌Ϳ
Све оно што је деци апстрактно или тешко откривали смо уз помоћ
ребуса, деци је лако да памте када имају и визуелну представу о неком
појму. Најпре су ребусе осмишљавали васпитачи,касније су деца све
више почела да дају своје асоцијације за дати појам те смо заједно
стварали ребусе. ( Нпр коњ Александра Македонског се звао Букефал,те је асоцијација на штрумпфа Кефала + Бу)
88
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
У СВЕТУ ПОЗОРИШТА
лутака (Индија)
Сенки (Турска)
Пантомиме (Индонезија)
Водено позориште ( Вијетнам)
Маски (Јужна и Северна Кореја, Јапан и Кина)
Упознајући са са карактеристичним позориштима осмишљавали
смо сценографије упознајући се са најзначајнијим архитектонским
грађевинама, орнаментиком,костиме правили у складу са датом земљом и поштовали обичаје који тамо владају. Тако се дете учи да
осим стицања конкретних знања поштује различитости и разуме их.
У СУСРЕТ ОЛИМПИЈАДИ
˄̸̡̨̡̨̡̨̡̛̛̣̪̣̬̱̦̭̱̪̖̥̤̌̏̐̌̌̏̌̌̌̚̚ʫ̶̨̛̬̪̖͕̬̦̏
ʤ̴̶̡̛̛̬̖͕̬̖̦̏ʤ̛̛̱̭̯̬̣̠̖͕̙̱̯̌ʤ̛̛̠̖̖̣̖̦̌̚̚
ʤ̡̛̛̛̛̥̖̬̖͕̖̭̯̣̐̔̍̌̏˃̡̱̬̭̱͍
 Стара Грчка, Пекинг 2008, Лондон 2012 осим упознавања са
Оломпијадом која је настала у старој Грчкој и одржава се на 4 године
организовали смо игре типа настави низ 0,4...,организовали смо ношење бакљи и представљање земаља учесница,као и игре по принципу Равенових матрица како би смо открили изглед застава.
Олимписки спортови
Кошарка (САД)
Фудбал ( Бразил, Аргентина ),игра футбала напољу и у сали,упознавање са бројем играча и поставком на терену,графичко представљање терена и играча као и упознавање са правилима и фер плеј
игром.
ʿ̸̨̡̨̡̛̛̬̥̖̬̣̯̐̐̌̔̌̌̚
ʪ̶̡̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̙̱̯̬̯̦̭̱̭̯̣̠̖̦̬̖̦̏̌̌̌̌̔̌̏͘
ˋ̶̵̡̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̖̯̬̙̱̯̬̯̦̭̱̭̯̣̬̖̦͍̌̌̌̏
89
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Тенис (Аргентина, Србија,Кореја),упознавање са синболима великих тениских турнира,преуређење собе,постављање мрежица и
организација турнира у стоном тенису,тенис на трави,бетону,земљи.
Уочавање трења и кретање лоптице по различитим врстама терена,посета Тениском клубу,упознавање са основним правилима и начином игре.
Атлетика (Африка,Етиопија, Кенија )
Гимнастика ( Румунија)
Бициклизам ( Белгија, Француска)
Пливање ( Аустралија)
Паралелно са упознавањем ових земаља упознали смо се и са причама које одатле потичу,традиционалном одећом,грађевинама и начином одевања.
Стално смо организовали игре асоцијација,слагали слагалице земања,правили заставе од различитих материјала,упознавали се са
синболима аутомобила из различитих земаља (њихово познавање је
добро као предуслов читалачких вештина,као и асоцијативног мишљења), игре анаграма и ребуса.
ИСХОДИ
Шта су добила деца:
Свестрани развој личности детета. (кроз деловање на свеукупни
развој)
Физички добро и складно развијено дете, моторички спретно.
Емотивно стабилно дете,толерантно на различитости.
Дете оспособљено да само промишља и доноси закључке,тражи
нове везе и неочекивана решења за неки проблем.
Дете које се не плаши да погреши,погрешка је пут до решења.
 Дете оспособљено да асоцијативно размишља. (како би нешто
запамтио ствара у глави асоцијације на дати појам,ово смо највише
подстицали кроз креирање и решавање ребуса)
Дете оспособљено да препознаје различите симболе,као и слова.
(развој предчиталачких вештина)
адознало дете које се не плаши да пита,испробава,само долази до
решења.
ВАСПИТАЧИ
Нов угао гледања на рад и способности деце.
Ужитак у раду
90
ДРУГА ГРУПА
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Пу „Лане“
Алексинац, Мишићева 1
[email protected]
тел. 018/4804-827
Тим:
– васпитач: Маја Бошковић
васпитач: Марија Недељковић
васпитач/сарадник: АницаПавловић
психолог: Валентина Петровић
директор: Виолета Поповић
ПРОЈЕКАТ
РАЗВИЈАЊЕ ПОСЕБНИХ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ
ПРОГРАМА КРОЗ ПАРТНЕРСТВО СА РОДИТЕЉИМА
Power point презентација
Специфичности: развијање посебних и специјализованих програма и подизање нивоа партиципације родитеља у креирању васпитно
-образовног рада.
Кључне речи: дете, васпитач, родитељ, партнерство, посебни програми, диверсификација.
Сажетак: у овом раду приказујемо један од начина на који је могуће развијати посебне и специјализоване програме. У оквиру активности у пројекту „Вртићи без граница“ препозната је потреба да сем
досадашњег начина обухвата, кроз до сада постојеће програме, направимо искорак из досадашње праксе и изађемо у сусрет потребама
породица и деце која до сада нису била обухваћена предшколским
васпитање и образовањем. На стварању услова за подстицање целовитог развоја деце раног узраста (од 3-5,5 година), од самог почетка, укључени су родитељеи, како би се програм развијао у складу са
специфичностима групе, уважавајући породични контекст и обележја
локалне средине.
Циљ пројекта: повећан обухвата деце кроз квалитетнији програм
и флексибилнији облик предшколског васпитања и образовања за
подстицање раног раста и развоја деце.
93
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Задаци:
Повећати обухват деце од 3-5,5 година (шанса за сву децу)
Укључити родитеље у заједничко дефинисање циљева, стварање
и реализацију програма
Кораци :
Мапирање породица и деце
 Испитивање потреба породице и деце (о досадашњој понуди
програма и услуга)
Информисање родитеља о могућности другачијег облика обухвата деце
Сарадња са ЛЗ (обезбеђивање простора и кадра)
Мрежа подршке (МПНТР, UNICEF, IMPRES,ЦИП, )
Адаптација и опремање простора
Формирање група
Укључење родитеља и деце у креирање диверсификованог програма
Развијање посебног програма
Како смо развијали партнерство и градили програм са родитељима
Пракса развијања посебног програма у оквиру пројекта „Вртићи
без граница“ у ПУ „Лане“, обилује бројним примерима кроз које се
види на који начин се приступало изазовима и како су решавани проблеми на које се током овог комплексног процеса наилазило.
Програм за подршку раном расту развоју и учењу обухватио је пре
свега децу која нису била обухваћена ни једним обликом организованог предшколског васпитања, али и породице ове деце као и Локалну
заједницу у којој се развијао.
Овде ће бити речи првенствено о сарадњи са породицом, као веома
важним сегментом програма и подручјем које се посебно развијало и
оставило за собом доста примера добре праксе који могу да помогну
другим практичарима у развијању ове неприкосновене везе- везе између предшколске установе и породице.
Почетак сарадње са родитељима датира још пре успостављања
програма, односно још из фазе организације, припрема и осмишљавања концепта рада у играоници.Прва активност коју смо урадили
са родитељима била је анкетирање. Резултати анкета требали су да
нам укажу на то шта су стварне потребе породица и деце која нису
94
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
обухваћена организованим предшколским васпитањем. Родитељи су
усмерили наше планирање на свакодневни програм, у трајању од 4
часа дневно, развојно оријентисан са фокусом на развој социјализације и са организацијом активности које су радионичарског типа са
акцентом на учење кроз дечју активност- игру.
Први ниво у развијању сарадње био процес унапређења комуникације и упознавање родитеља са програмом што је подразумевало
боравак у групи.
Боравак родитеља у групи и њихово укључивање у рад имало је позитивне ефекте у том смислу што су родитељи боље разумевали посао васпитача, значење и смисао подстицајне средине, значење боравка деце у вршањачкој групи кроз посматрање интеракција и сарадње
међу децом. Ово укључивање је било спорадично, дешава се и данас
и представља једну од специфичности програма који смо развијали.
Међутим, да би родитељи долазили и постепено улазили у групу и
почињали да се осећају као партнери било је потребно створити климу и амбијент који позива на заједништво и упућује добродошлицу.
Васпитачи су промовисали политику која би могла да се дефинише „Дан за дете али бар пар минута и за родитеља“( организација
пријема и испраћања детета без журбе)
Родитељи су укључени у израду „Породичног зида“ кроз заједничку активност са децом
Родитељи и деца бирају име играонице
Родитељи учествују у опремању „Кутка за родитеље“
Родитељи од васпитача добијају отворен позив за заједничко ангажовање
 Укључивање родитеља у активности везане за успостављање
правила у групи
Када смо разматрали могућност укључивања родитеља у непосредни рад играонице имали смо на уму да је потребно да се сви родитељи
на неки начин укључе у рад, али и да начин њиховог укључивања
треба да буде у складу са њиховим интересовањима и компетенцијама. Овакво укључивање и заједничко делање допринео је томе
да родитељи развијају различите аспекте сопственог идентитета. У
том смислу смо реализовали следеће активности:
Омогућили смо родитељима да се определе за начин укључивања преко испитивања породичних интересовања- интерактивно, преко паноа за родитеље.
95
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Реализовали смо већи број пројеката у којима су неизоставно родитељи узели учешћа („ Здрави да смо“-родитељ педијатар у групи,
нутрициониста у групи; радионице“Здрава храна“ и „ Припремање
зимнице“, одлазак код стоматолога и отварање стоматолошког картона за сву децу; „Мама и тата-знају свашта“ низ активности у којима су родитељи узели учешће представљајући своје професије, хобије или нека посебна знања и вештине(дека столар, активност „израда
кућице за птице“, тата ветеринар „Ревија кућних љубимаца“, бака
фризерка „Мали манекени“, мама глумац аматер у драмској радионици „Црвенкапа“, мама медицинска сестра у активности „Како се
рађају бебе“); „У ишчекивању Деда Мраза“, родитељи учесници
радионица „Поштанско сандуче“, „Чарапе за Деда Мраза - плетење“,
„Новогодишњи поклони“; Промоција програма у Локалној самоуправи, отац глумац у приредби „Ми имамо право“.
Родитељи подршка у обиласку и упознавању града – посета Градској библиотеци, позоришту, уметничкој галерији, обилазак аутобуске станице, градског парка, реке и тд.
Делајући заједно са васпитачима родитељи су са једне стране стекли веће поверење у ПУ и боље разумели комплексност васпитног
рада , а са друге стране показали су своје потенцијале и тако изградили већи осећај компетентности као родитељи.
Квалитет сарадње са родитељима достигао је један виши ниво
оног тренутка када су родитељи почели да иницирају а не само прихватају понуђене предлоге за дешавања на нивоу групе. Ова промена у свести родитеља је резултат побољшане комуникације, односно
заједничког размишљања родитеља и васпитача. Следеће активности, имале су за циљ да истакну равноправну партнерску улогу
родитеља2 у креирању програма:
Пано за родитеље представљао је одличан модел за успостављање двосмерне комуникације на релацији вртић-породица.
Пано често мења садржај и пред родитеље износи актуелне теме
и питања везана за играоницу на која родитељи дају одговоре, предлоге, сугестије, или пак отварају нека нова питања.
Родитељи не само да учествују у активностима везаним за развијање програма, већ и добијају повретне информације о резултатима
свог учешћа од других родитеља и васпитача. Такође, сви родитељи
су у прилици да (кроз опште и групне саатанке) виде презентације
програма које иду од вртића ка локалној самоуправи и другим парт-
96
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
нерима на пројекту. Оваква евалуација омогућава родитељима да дају
предлоге и сугестије за даље активности
Родитељи активно учествују у организацији и реализацији дешавања на нивоу ПУ- излети, маскенбали, екскурзије.
Укључивање родитеља у рад вртића кроз доношење заједничких
одлука, представљало је партиципацију у правом смислу речи и код
родитеља је развило већи степен одговорности и оснажило осећај
припадања заједници. Да би родитељ могао да преузме ову одговорну улогу, требало је да се на више начина укључује у живот и рад
установе. Стварање контекста у којем родитељи уз остале учеснике
васпитног процеса могу да дискутују, промишљају, узимају на себе
део обавеза и одговорности представљало је „круну“ партнерства са
ПУ у стварању и креирању посебног програма:
 Родитељи су одлучивали о концепту играонице, на основу
своје најважније компетенције - улоге родитеља детета коме је
програм намењен и некога ко потребе, личност и интересовања
свог детета најбоље познаје
Родитељи су били носиоци мини пројекта за децу и преузимали
су на себе део одговорности за његову реализацију („Борићи“, избор
локације, план опремања игралишта, проналажење донатора, сарадња са ЛС и Дирекцијом за урбанитзам и изградњу)
На нивоу тима који се бавио развијањем програма препозната је
могућност унапређивања сарадње, посредством једног једноставног
модела. Померање граница одакле родитељи учествују у раду играонице, од опредељивања где и у којој мери ће бити учесници, до тога
да одлучују и који садржаји и активности ће бити актуелни. Од почетка ове школске увели смо у праксу виши степен партиципације
родитеља. Нпр:
...уместо да само користе фонд библиотеке у „Кутку за родитеље“
они и бирају литературу која ће се тамо налазити
...уместо да само добијају или дају информације о развоју детета
учествоваће у креирању и обогаћивању дечјих портфолија (заједничко документовање)
... уместо да само буду учесници радионица сад предлажу и бирају
теме које су им битне за унапређивање родитељских компетенција
97
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Добити за родитеље:
Боље разумевање значаја раног раста и развоја
 Усклађивање васпитних принципа у породичном и вртићком
окружењу
Схватање значаја сопствених могућности и утицаја на унапређивање услова за одрастање деце
Свест о томе да се њихово ангажовање уважава-могућност иницирања промена
Уважавање потреба породица (подршка родитељству)
Размена са другим родитељима и актерима у процесу васпитања
Добити за дете:
Упознавање и овладавање собом
Задовољство деце због успостављања сарадничких односа родитеља и васпитача
Осећај припадности и поверења
Модел демократског односа, развијање односа са другима
Добити за установу и васпитача:
Проширење обухвата
Разноврсност програма
Флексибилност у креирању и спровођењу програма
Повећање видљивости и угледа ПУ
Јачање професионалних компетенција запослених
Промоција значаја и вредности професије васпитача и ПУ
Подршка за развијање унутрашњих ресурса
Поверење родитеља
Наредни кораци:
Ширење мреже (формирање група у сеоским срединама)
Формирање родитељског удружења (рад на промоцији програма)
Директор ПУ „Лане“
Виолета Поповић
98
Председник удружења васпитача
Тамара Ћирић
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „ЛАНЕ“ Алексинац
Аутори презентације:
Наташа Ђорђевић- васпитач
Ивана Раичевић- васпитач
Виолета Николић- васпитач
Милена Станковић- васпитач
СТАРИ, ДРАГИ ОБИЧАЈИ
Резиме:
Прошлост се схвата као извор из кога будућност судбински проистиче. У њој се лако проналазимо, јер се и точак времена окреће. Традиција и обичаји су корен сваког народа. Преношени са генерације на
генерацију имају важну улогу у очувању идентитета једног народа.
Крај у коме се налазимо богат је народним обичајима и стваралаштвом и пружа прилику да се код детета на примерен начин сачува
сећање на прошлост – стицањем знања, богаћењем доживљаја, учешћем у народним обичајима, развијањем љубави према традицији и
изграђивањем позитивних ставова, те личним активним односом у
очувању културног идентитета.
Деца учешћем у народним обичајима, прославама, празницима од
ширег значаја, стичу извесне, њима доступне појмове о традицији,
култури, вери, предањима и прошлости уопште. Све то представља
клице свега онога што треба стално неговати.
Summary:
The past is the source out of which the future is destined to come. We
easily find ourselves there, because the wheel of time is spinning as well.
Tradition and customs are the roots of every nation. They are passed
down from generation to generation and they play an important part in the
preservation of the identity of a nation.
We live in a region which is rich in national customs and creativity
and which provides for us an opportunity to, in a suitable way, preserve
the memory of the past experience at a child – by gaining knowledge, by
enriching the experience, by taking part in national customs, by developing
love towards tradition, by building positive attitudes, and by a personal
and active attitude towards keeping a cultural identity.
99
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
By taking part in various national customs, celebrations and major
holidays, children acquire certain accessible notions about tradition,
culture, faith, folklore and the past in general. All of this represents the
germs of what should be incessantly cherished.
Мотиви за избор теме:
Мото је ТАКО ЈЕ БИЛО, ТАКО САД НИЈЕ, ИЛИ МОЖДА ЈЕСТЕ
МАЛО ДРУГАЧИЈЕ, а деца из ПУ „ЛАНЕ“ су кренули путем који
није било ни мало лако прећи.
Точак времена је окренут и обележили смо Вукову недељу, Божић,
Св Саву, Цвети, Ускрс, славу наше установе Св Ћирило и Методије.
Циљеви:
Општи циљ:
 Упознавање деце на природан, разумљив и прихватљив начин
са темељима вредности наше културне баштине, да им се приближи некадашњи начин живљења, народни обичаји, веровања, моралне
норме и осећај за лепо.
Посебни циљеви:
Допринети да дете израста у одраслу особу која воли, поштује и
чува свој културни идентитет и традицију;
 Вратити језик царству игре, обичаја, традиције, маште, драме,
занимљивост коју губи пред језиком технике , механике и сл.
 Укључити родитеље, старатеље, студенте, професоре, остале
раднике установе у активности са децом;
 Обогатити колекцију већ постојећих средстава, израдом нових
који ће се примењивати у свакодневном раду (лутке од различитих
материјала, музичке играчке од природних материјала и сл.).
Процесуалност:
Анализирајући План и Програм васпитно-образовног рада у периоду 2007.-2011. година, уочиле смо да је, у великој мери, акценат
стављен на културну баштину и традицију.
За потребе реализације овог пројекта потребно нам је било сазнање колико су деца и њихово окружење (породица, друштвена средина) заинтересовани за културни идентитет и традицију.
Размишљале смо каква ће у васпитно-образовном смислу бити
корист за дете у садашњости и будућности, шта ће усвојити а шта
100
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
одбацити. Због тога су садржаји били богати и разноврсни, а васпитно-образовним процесом сагледале смо искуство деце, не одвајајући
чин од мисли, рад од игре и знање од његове конкретне примене у
свакодневним животним ситуацијама. Да би смо остварили циљеве
водиле смо се планом истраживања који се одвијао кроз доста фаза.
Ток истраживања:
 Посматрање, ослушкивање, разговор, бележење потреба и жеља
деце;
 анкета за родитеље и на основу добијених резултата закључак
колико су деца заинтересована за неговање обичаја и поштовање традиције;
укључивање деце са сметњама у развоју;
договор са старатељем детета са сметњама у развоју око помоћи
у раду;
студенти су у оквиру говорних активности драматизовали народне шаљиве приче: “Еро и кадија” и “Све све али занат” уз активно
укључивање деце;
деца су са студентима, у оквиру ликовних активности, правили
ћилим од разнобојних папира и друге етно рукотворине од природног
материјала;
студенти су били укључени у обележавање Вукове недеље – драматизација „Ја као Вук“;
“Тако је било,тако сад није” – Митрина бака, Мартинова прабака
и Михајлов дека нам причају о играма и животу у прошлости;
родитељи и деца заједно у игри и активности: -прављење лутки
од варјача, вунице, јесењих плодова; прављење крпењача и такмичење родитеља и деце: убаци у кош;
представа „Здрав здрављаче“ са луткама из Ланетове радионице
у извођењу родитеља;
обележавање Св Саве: резање славског колача, представа Златно
јагње за родитеље и децу других група;
„Волим Ускрс јаја шару“- радионица са родитељима: најлепше
ускршње јаје;
сардања са друштвеном средином: деца на Пекарским даниманајлепши славски колачи;
 посета Организацији за туризам и спорт – разгледање домаће
радиности, разговор са девојкама и женама које израђују најлепше
рукотворине;
101
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
наша мала радионица деце и родитеља – израда најлепшег ћилимчића на платну;
„Ај, поведи весело наше коло шарено“- деца из вртића у игри,
песми и дружењу са децом из фолклора;
уређење етно кутка(деца и радници вртића): ствари старе – ствари драге;
посета кухињи: месимо колаче за госте на поселу;
„Здрав си газда био вазда“ посело деце мешовите и средње васпитне групе уз песму и игру.
Fair play school – час енглеског језика:ствари старе- ствари драге.
Циљ истраживања је да се утврди колико је дете заинтересовано
за културу и традицију и којим путем трeба приближити деци културну баштину и традицију.
Задаци истраживања су били да утврдимо у којој мери зе поштује култура и традиција, колико је дете упознато за својом културом.
Проблем истраживања:
Проблем истраживања је како и којим путем деци приближити
културну баштину и традицију. Како би лакше дошле до сазнања урађена је анкета.
Истраживање је обављено октобра 2010. Године у ПУ „ЛАНЕ“.
Анкетирањем је обухваћено 30 родитеља, 15. чија су деца у старијој
васпитној групи и 15. родитеља деце мешовите васпитне групе.Сматрамо да је узорак био довољно репрезентативан и да смо на основу
резултата добиле довољно информација.
Интегрисање у пракси:
Све активности које су предвиђене овим пројектом реализоване су
у пракси и то кроз откривање, упознавање, доживљај народног стваралаштва, посебно из краја у којем живимо (употребни предмети, ношње, обичаји и сл.). Велико задовољство представљало је и укључивање детета са сметњама у развоју и знатни напредак истог.
Евалуација:
Евалуација нам је омогућила истраживање, откривање, разне врсте
стваралаштва. Све је то имало мотивациону вредност личног подухвата где смо подржавали самопоуздање код деце и подстицали жељу
да могућности које поседују развијају. Најважније је да су деца осетила задовољство изазвано плодоносним и исцрпним опробавањем
сопствених снага. Створиле смо осећај да се баве нечим значајним, а
102
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
затим подстакле радост због постигнућа, као и поуздање у сопствене
способности.
Игром смо ангажовале дете у целини ослањајући се на дечја интересовања, емоционалне склоности, вољне процесе, неуобичајене
углове посматрања, откривачко понашање, симболичке функције, моторну и перцептивну спретност.
Најважнија подлога мотивације била је уочавање препреке која
омета овладавање одређеном ситуацијом, конфликт између онога
чему се тежи и шта се може у датом тренутку, осећање изазова у решавању тешкоћа и жеља да се дође до циља.
Анкетирање које је спроведено имало је за циљ сазнање како деци
приближити културну баштину и традицију.
На основу резултата истраживања дошле смо до закључка да виче
од половине анкетираних (54,2%) родитеља поштује културу и традицију у породици. Свега (33,43%) родитеља сматра да су деца мало
упозната са својим пореклом и културом, али то није обесхрабрујуће
с обзиром на то да 69,57% родитеља сматра да је веома важно очување културног идентитета.
Најважније је да су родитељи заинтересовани да заједно, путем радионица и васпитно-образовног рада, дете израсте у особу која воли,
познаје и чува свој културни идентитет и традицију.
Добит за дете:
развијање самопоуздања и поверења у сопствене снаге;
могућност самосталног, слободнијег изражавања;
ослобађање у говору, слободна комуникација са онима који нису
чланови њихове групе: са родитељима друге деце, студентима, особама из разних организација;
осећање задовољства припадности групи.
Добит за дете са сметњама у развоју:
 осећај прихваћености и самопоштовања, могућност успостављања пријатељских односа са децом своје и других група;
повећана могућност да учи и стекне неко ново сазнање кроз интеракцију са другима;
видна и слушна пажња су дуже, мотивација за сазнавањем нечег
новог је јача, координација покрета око-глава-рука је бржа, из раније
невербалне комуникације сада настаје реченица са и даље оскудним
фондом речи.
103
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Професионална добит за васпитача:
побољшање професионалне комуникације са колегама и осталим
радницима у вртићу;
развијање сарадње студената, професора и васпитача на реализацији одређених садржаја;
развијање и богаћење сарадње са родитељима;
помоћ родитеља и ближих рођака и већа ефикасност у раду;
сарадња са друштвеном средином;
лично искуство о културној традицији и примена у пракси;
понудом широког спектра разноврсних садржаја постигле смо да
дете може да види, чује, досегне нешто више, опипа...
подстицај, путем инклузије, да дете са средином комуницира на
начин који му је у одређеном тренутку најдоступнији;
поштовање свих учесника стварањем пријатне атмосфере у којој
ће се радити;
задовољство оним што се постигне на крају.
Добит за родитеље:
упознавање родитеља са во програмом у групи (пано за родитеље, присуствовање активностима, заједнички излети, род.састанци);
пружање прилике да се родитељи стваралачки изразе и изграде
квалитетнији однос са децом, сагледавајући њихове жеље, потребе и
интересовања;
мото: дете- родитељ- васпитач =заједно у игри и активности;
Добит за старатеље детета са сметњама у развоју:
Сазнање да је рана циљана интервенција дала резултате значајн
им напретком у свим сферама функционисања и понашања;
већи ниво очекивања кроз све аспекте развоја детета;
104
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
подстицајна средина је у великој мери допринела размишљању о
новим методама у подстицању развоја;
осећање припадности заједници и могућност да обављају друге
друштвене улоге.
Наредни кораци:
Oрганизовати посете установама у другим градовима ради упознавања обичаја њиховог краја ;
наставити рад на овој теми кроз развој група;
децу, родитеље и све остале учеснике увести у свет обичаја, традиције кроз разне игре и активности, уз непрестано окретање точка
времена;
наставити са активностима у облику радионица и играоница деце
и родитеља, а везаних за културну традицију;
обогатити родитељски етно центар са средствима за играње игара везаних за обичаје и традицију;
осмислити простор за излагање садржаја везаних за традицијску
културу деце и њихових породица;
организовати посету музејима и етно локалитетима;
учешће на традиционалним манифестацијама на нивоу Установе
и града;
организовати заједничке продајне изложбе деце ПУ „ЛАНЕ“ и
ОТИСА како би помогли сиромашној и болесној деци;
105
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Препорука:
Време у коме живимо поставља неке друге приоритете као што
је трка за престижoм и материјалним благостањем, а родитељи често нису свесни да је и само њихово понашање модел васпитања који
деца на овом узрасту брзо упијају. Заједничком сарадњом и добром
комуникацијом могу се постићи још бољи резултати који ће имати
већи ефекат у васпитању деце како од стране родитеља, тако и од
стране васпитача.
Немојте одустати! Точак времена је лако окренути. Ако вам се
чини да прилике не постоје, треба их стварати!
106
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ Звездара
Суботичка 2а , Београд
Вртић Чигра, Устаничка 194,
РОДИТЕЉ ВАСПИТАЧ У ВРТИЋУ
Врић Чигра је по програмској орјентацији у раду предшколске
установе Звездара, Трид –вртић, односно вртић који већ 4 године развија модел васпитања у малим групама родитеља и деце, тзв. ТРИД-овима, односно тимовима од по четворо родитеља и њихове деце .
Основну концепцију овог модела рада стручни тим вртића је презентовао на Балканским сусретима удружења васпитача у Сарајеву
ове године .
Презентација, коју Вам предлажемо, направио је стручни тим вртића на основу питања васпитача из праксе / како из наше установе ,
тако и из других установа Србије / који жели да конкретно примене
овај модел рада са децом и родитељима у својим срединама .
Презентација ,уме“ да одговори на следећа 4 питања практичара .
Како васпитач да организује ТРИД
Шта родитељи васпитавају код деце у ТРИД-у, и
На које начине то могу да изведу у ТРИД-у
Како васпитач води родитеље у васпитању деце у ТРИД-у
Одговори на ова питања су „корак по корак упуства „ којима желимо да помогнемо
да у својој васпитној групи васпитач има родитеље –васпитаче.
1. Организовање ТРИД-а
У презентацији се приказују начини избора чланова трида, начини
њиховог међусобног повезивања у тим , подела улога ,време и простор за деловање ,....
2. Садржаји васпитања у ТРИД-у
Презентација говори о мрежи појмова за васпитање самопоуздања
и самоконтроле , пажње и сигурности , флексибилности и оптимизма
и истрајности и стрпљења код деце. Наводи саджаје за сваки од набројаних квалитета у васпитању које може да се оствари у ТРИД-у.
107
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
3. Начини васпитања у ТРИД-у
Представљамо ТРИД као примену модела „гнезда“ у васпитању у
коме родитељи својој деци обезбеђују подршку , подстицај и представљају ослонац у ТРИД играма и активностима /играма и активностима које се наменски праве да се код деце ТРИД-а развију изабрани квалитети у васпитању/
4.Улога васпитача групе у ТРИД-у
ТРИД васпитање је заједничко ангажовање свих одитеља у ТРИД-у око сваког детета ТРИД-а .Улога васпитача је да ТРИД-у одређује
циљеве , прецизира задатке , предлаже садржаје и са ТРИД-ом разматра остваривање васпитних ефекта. У презентацији се приказује
конкретно искуства васпитача
Наша презентација биће организована у форми 15 мин упознавања
са предложеним садржајима , а остало време „потрошићемо“ на организовање разговараонице на основу 4 питања-одговора која истичемо
у нашој презентацији .
За разговоре изабрали смо следеће кључне појмове
Трид васпитање , трид васпитач . поверење , задовољство .
радост , пријатност у ТРИД-у, васпитно гнездо.
Презентацију допуњује и мини зборник састављен од најчесћих
питања колега васпитача и родитеља-васпитача у нашој пракси , који
смо обезбедили за свагог учесника наше презентације као додатни
подстицај за сопствену ТРИД праксу
108
• • • • • • • • • •• • • • • • • •
ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟɦ • • • • - • • • • • • •• • • • • • • - • •• • • • • • • •
ɩɪɚɜʂɟʃɟɢɝɪɟɡɚɞɟɰɭ
ɌɊɂȾ-ɚ
ɨɫɦɢɲʂɚɜɚʃɚ
ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɚɞɟɰɟɨɤɨɞɪɭɝɟ
ɞɟɰɟ
ȼɚɫɩɢɬɚʃɟɭɌɊɂȾ-ɭɫɟ
ɨɫɬɜɚɪɭʁɟɤɪɨɡ
ɨɫɦɢɲʂɚɜɚʃɟ
ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɚɞɟɰɟɨɤɨɫɬɜɚɪɢ
ɩɪɚɜʂɟʃɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɡɚ
ɞɟɰɭɌɊɂȾ-ɚɢ
ɩɪɚɜʂɟʃɚ ɝɧɟɡɞɚɫɥɟɞɢɧɚɦ
ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ
ȾɪɚɝɢɪɨɞɢɬɟʂɢɌɊɂȾ
ȼȺɋɉɂɌȺɑɂ
ɩɨɫɥɟ“ɭɬɢɦʂɚɜɚʃɚ”ɨɞɧɨɫɧɨ
ɞɚʁɭɫɟɩɪɟɞɥɨɡɢ-ɫɚɞɪɠɚʁɢ
ɤɪɚʁɚ
ɞɟɬɟɬɭɤɚɤɨɞɚɫɜɨʁɟɚɝɚɠɨɜɚʃɟɞɨɜɟɞɟɞɨ
4. ɍɫɦɟɪɚɜɚ- ɞɚʁɭɫɟɩɪɟɞɥɨɡɢ–ɰɢʂɟɜɢ
ɞɟɬɟɬɭɤɚɤɨɞɚɫɜɨʁɟɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟɧɚɫɬɚɜɢ
3. ɉɨɞɪɠɚɜɚ- ɞɚʁɭɫɟɩɪɟɞɥɨɡɢ-ɧɚɱɢɧɢ
ɞɚʁɭɫɟɩɪɟɞɥɨɡɢ–ɡɚɞɚɰɢ
ɞɟɬɟɬɭɤɚɤɨɞɚɫɜɨʁɟɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟɁȺɉɈɑɇȿ
2. ɉɨɞɫɬɢɱɟ-
ɞɟɬɟɬɭɤɚɤɨɞɚɫɜɨʁɟɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟɢɫɩɭɧɢ
1. ɉɨɦɚɠɟ-
ɒɬɚɫɟɪɚɞɢɤɚɞɚɫɟɜɚɫɩɢɬɚɜɚ
•ɋɢɝɭɪɧɨɫɬ- ɞɚɭɩɨɡɧɚʁɟ
•Ɉɩɬɢɦɢɡɦɚ- ɞɚɭɱɢ
•ɫɚɦɨɩɭɡɞɚʃɟ –ɞɚɫɚɪɚɻɭʁɟ
•ɋɬɪɩʂɟʃɟ–ɞɚɭɱɟɫɬɜɭʁɟ
ɤɪɨɡɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟɞɟɬɟɬɚɫɚɞɟɰɨɦ
•ɩɚɠʃɚ– ɞɚɫɟɨɪʁɟɧɬɢɲɟ
•Ɏɥɟɤɫɢɛɢɥɧɨɫɬ- ɞɚɫɟɫɧɚɥɚɡɢ
•ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɚ - ɞɚɫɟɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ
•ɂɫɬɪɚʁɧɨɫɬ – ɞɚɫɟɩɪɢɥɚɝɨɞɢ
Ȼ. ɭɢɝɪɢ
ɤɪɨɡɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟɞɟɬɟɬɚɫɚɫɬɜɚɪɢɦɚ
Ⱥ ɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɒɬɚɫɟɜɚɫɩɢɬɚɜɚ
•Ɋɨɞɢɬɟʂɢ-ɜɚɫɩɢɬɚɱɢɌɊɂȾ-ɚɫɟɦɟɻɭɫɨɛɧɨ
ɞɨɝɨɜɚɪɚʁɭɲɬɚʄɟɢɤɚɤɨɞɚɜɚɫɩɢɬɚɜɚʁɭɭ
ɌɊɂȾ-ɭ
ȾɈȽɈȼɈɊɂ
ɢɝɪɭ
1. Ʉɨ
Ʉɨɩɨɞɪɠɚɜɚ
ɩɨɞ
2. ɤɨɩɨɞɫɬɢɱɟ
3. Ʉɨɩɨɦɚɠɟ
4. Ʉɨɭɫɦɟɪɚɜɚ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɛɪ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ
Ⱥ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɡɚ Ȼɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɡɚ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɛɪ
ɪɨɞɢɬɟʂɚ-ɌɊɂȾɜɚɫɩɢɬɚɱɚ
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
109
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Бошко Буха-Палилула”
Прерадовићева 2а, Београд
ДЕЦА И ОДРАСЛИ У ИГРИ НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ
Реализатор: васпитачи вртића ''Дунавска бајка'' и Ана Којић,
педагог
Техничка средства: Лаптоп, пројектор
Тајање и осврт на процес кроз који се пролази (иновативни
приступ, избор теме, материјал, игре...):
Глобализација, миграције из села у градове, пресељење великог
броја људи из кућа у станове, довеле су до тога да деца више времена
проводе у кући него на отвореном.
На избор теме утицала је и анализа досадашње праксе којом смо
установили да се боравак деце на отвореном углавном не планира и
да се боравак деце напољу своди на игру у њиховој режији уз разне
спортске реквизите или без њих, што свакако није добар образац за
сваки радни дан.
ПОШЛИ СМО ОД:
Деца би требала да бораве на отвореном сваки дан (по киши, по
снегу...)
Деца треба да учествују у доношењу одлука и у акцијама (уређивање дворишта, прављење средстава, распоред...)које утичу на њихову игру и активности на отвореном
Спољашњи простор требао би да буде динамичан, прилагодљив
и да нуди разноврсне подстицаје како би деца могла бирати, стварати
и мењати окружење у ком се играју
Спољашни простор мора обиловати за децу неодољивим подстицајима, контекстима за игру, истраживање, развој говора, стицање непосредних искустава и контаката са светом природе и заједницом у
којој дете живи
Игре и активности на отвореном нуде деци врло значајна искуства до којих деца долазе сама и у интеракцији једни са другима
Треба планирати довољно времена, како би деца имала прилику
да развију и доврше своје идеје и игре
110
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Треба осмишљавати и правити подстицајна, вишенаменска средства за игру напољу
Спољашни простор мора подржавати инклузију и уважавати индивидуалне потребе све деце, нудећи различити спектар искустава
базираних на игри.
ЖЕЛЕЛИ СМО:
Да повећамо број и репертоар активности (из свих области), koje
би се реализовале на отвореном простору и које би имале за циљ да
деца у игри и међусобној инеракцији једни са другима и окружењем,
уче и развијају своје потенцијале.
Да укажемо на значај развијања и неговања навике да деца проводе доста времена напољу (не пред телевизором, компјутером) у
контексту здравља и припреме за школу и даљи живот
 Да деци омогућимо квалитетно испуњено време проведено напољу
Да ојачамо родитељске компетенције у домену квалитетног провођења времена на отвореном простору са дететом, и да им укажемо
на значај улоге одраслог у партнерској игри са дететом
Да ојачамо родитељске компетенције у домену избора / прављења квалитетне играчке за своје дете
Да унапредимо сарадњу на релацији родитељи-вртић и ставимо
је у функцији подршке дечјем развоју и напредовању
ТАЈАЊЕ И ОСВРТ НА ПРОЦЕС КРОЗ КОЈИ СЕ ПРОШЛО:
Реализација пројекта започета је у октобру 2011. године базирана
на достигнућима досадашње теорије и праксе
Организовали смо састанке (у току којих смо анализирали досадашњу праксу и промишљали акцију у току које би унапредили рад
у домену игре и активности на отвореном простору, користили смо
стручну литературу, часописе, интернет изворе, страна искуства)
Анкетирали смо родитеље са циљем да их укључимо рад, али и
да конкретно одговоримо на њихове потребе и интересовања у оквиру овог пројекта (приређивали смо им писаме материјале)
У жељи да придобијемо родитеље за сарадњу организовали смо
радионице ‘’двориште по мери детета’’, ''сви напоље'', ''поиграјмо се
заједно''
111
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
 Израдили смо велики број вишефункционалних средстава за
игру на отвореном
Разрадили смо бројне активности на отвореном за сваку област
Реализовали смо бројне активности на отвореном са акцентом на
заједничку игру деце различитих узрасних група
Уредили смо двориште и ставили га у функцију заједничке активности деце и одраслих
Оформили смо ‘’ћоше напољу а унутра’’
Наш рад пратила је и макета
Редовно смо обавештавали родитеље о развијању пројекта, а они
су нас подржавали тако што су учествовали на радионицама и активностима у вртићу, такође и радом код куће о чему су нас редовно
обавештавали (панои, отворена врата ...
112
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Чика Јова Змај“, Вождовац
Београд, Саве Шумановића 1
Тел: 011/3975-627
e-mail: [email protected]
САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ- „ВРТИЋ КАО ЦЕНТАР
САРАДЊЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ“
Аутори и реализатори: стручни сарадници и васпитачи колектива
вртића „Сестре Букумировић“
Приказ рада:
Power Point презентација праћена усменим излагањем и отвореном дискусијом на крају.
Опис презентације:
Усмено излагање ће појашњавати слајдове и илустровати садржај
самог излагања. Отворена дискусија је предвиђена за размену искустава из праксе. Поред презентације бит ће изложени и узорци анкета и упитника, ликовних и других продуката, часопис за родитеље и
флајери и брошуре.
Кључне речи:
Родитељ сарадник; новине, флајери и брошуре за родитеље; интерактивни пано; анкете породичних интересовања; породични кутак; трибине и тематски родитељски састанци; активност „Родитељ
родитељу“.
Сажетак:
Анализом и преиспитивањем сопствене праксе, те уочавањем позитивних аспеката као и слабости у сарадњи са породицом, колектив
вртића „Сестре Букумировић“, одлучио се за рад на унапређивању
постојећих и развијању нових облика сарадње са породицом. Изабрана област је обухватила две године интензивног планирања и спровођења активности што обухвата радну годину 2011/12 и 2012/13. У
оквиру те области су обрађиване две теме; и то „Заједничком сарадњом ка квалитетнијем одрастању деце“ (2011/12) и „Оквир за породичну слику“ (2012/13). Основни циљ је подизање нивоа активног
учешћа родитеља у животу и раду вртића. Били смо вођени са два
основна изазова: како укључити родитеље у васпитно-образовни рад
113
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
предшколске установе зависно од њихове спремности за то, стручности и животног искуства и како сарадњу са родитељима планирати,
остваривати и евидентирати плански и систематски, не запостављаијући при томе ни могућности које се јаве спонтано и уносећи стално
новине у облике и садржаје сарадње.
Два су кључна изазова у реализацији овог плана;
- мотивисати родитеље на сарадњу,
- мотивисати васпитаче на детаљније планирање и реализацију.
Васпитачима је била понуђена палета активности како да прилагоде потребама групе и реализују планирано. Уведен је нови облик
комуникације са Саветом родитеља, изабрани су родитељи сарадници
и урађено је анкетирање породичних интересовања.
Дете је било у прилици да оствари различите социјалне интеракције, имало је усаглашен васпитно-образовни рад и у породичном и у
вртићком окружењу, а изабране активности кроз презентовање и уважавање дечјих продуката су ојачале самопоуздање и самопоштовање
детета.
Овакво истраживање сопствене праксе нам је омогућило да стекнемо увид у начине на које родитељи васпитавају децу, њихове педагошке ставове и услове у којима деца одрастају, те нам се отворила
могућност да утичемо на њих али и стекнемо позитивна искуства која
ћемо примењивати у свом раду
САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ
„ВРТИЋ КАО ЦЕНТАР САРАДЊЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ“
МОТИВ:
Анализом и преиспитивањем сопствене праксе, те уочавањем позитивних аспеката као и слабости у сарадњи са породицом, колектив
вртића „Сестре Букумировић“, одлучио се за рад на унапређивању
постојећих и развијању нових облика сарадње са породицом.
ОБЛАСТ:
„Сарадња са породицом“
Изабрана област је обухватила две године интензивног планирања и спровођења активности што обухвата радну годину 2011/12 и
2012/13. У оквиру те области су обрађиване две теме; и то „Заједничком сарадњом ка квалитетнијем одрастању деце“ (2011/12) и „Оквир
за породичну слику“ (2012/13).
114
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ЦИЉЕВИ:
• Подизање нивоа активног учешћа родитеља у животу и раду вртића;
• Подићи свест о значају квалитетног односа између васпитача и
родитења кроз развијање поверења и спремности за сарадњу, те међусобно уважавање и подржавање;
• Установу развити као центар за размену педагошких, медицинских, дијететских и других искустава, како између стручних сарадника, васпитача и родитеља, тако и између родитеља међусобно што би
допринело квалитетнијем решавању васпитних ситауција;
• Подстаћи разноврсне облике међусобног повезивања и информисања о детету у родитељском дому и установи, уз размену података о
његовом развоју значајних и за васпитаче и за родитеље.
ЗАДАЦИ:
• Укључити родитеље у васпитно-образовни рад предшколске
установе зависно од њихове спремности за то, стручности и животног искуства;
• Код родитеља градити поверење и свест о могућностима сопственог доприноса што бољем функционисању предшколске установе;
• Обезбедити прилике и посебно време за сталну комуникацију
са родитељима радфи усклађивања васпитно-образовних утицаја на
дете;
• Упознати родитеља са циљем, задацима, садржајима, облицима
и методама којима се остварују програми васпитно-образовног рада
у установи;
• Сарадњу са родитељима планирати, остваривати и евидентирати
плански и систематски, не запостављати при томе ни могућности које
се јаве спонтано и уносећи стално новине у облике и садржаје сарадње.
ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМА:
На састанку колектива за формирање акционог плана 2011/12, разменом информација смо дошли до структуре годишњег акционог плана у којем су активности подређене сарадњи са породицом. Те су се
тако издвојиле области и задаци:
• Унапредити информативни облик сарадње са породицом;
• Користити индивидуалне и групне портфолие у функцији сарадње са породицом;
115
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
• Упознати и укључити родитеље у живот и рад групе;
• Подстицати родитеље да одређене задатке и активности ураде
кући са децом;
• Едуковати родитеље из области исхране, превентивно-здравствене заштите и васпитно образовног рада.
КАКО СМО ПОЧЕЛИ:
ПРВИ КОРАЦИ:
Унапређивање информативног облика сарадње са породицом смо
спровели кроз израду информатора и брошура за родитеље о програму рада вртића, структуирање кутка за родитеље у вртићу, израда
флајера и брошура из области дечјег развоја, здравља и исхране и
припрема и презентација активности за сајт установе. За овај облик
сарадње био је задужен стални тим васпитача и стручних сарадника,
који је оформљен за ту сврху.
Креирање интерактивног паноа и упознавање родитеља са оваквим
обликом сарадње је био задатак васпитача свих група, као и презентација оквирних палнова рада на огласним таблама за родитеље испред
сваке васпитне групе.
Да бисмо побољшали размену информација, формиран је индивидуални дечји портфолио, као и групни портфолио, и одређени су дани
Отворених врата на којим асу родитељи могли да дођу и разгледају
портфолио свог детета и разговарају са васпитачем. А да би се портфолио обогатио, периодично је слат родитељима кући уз попратно
писмо и анкету.
За упознавање и укључивање родитеља у живот и рад групе, ослонили смо се на досадашњу добру праксу, односно на тематске радионице са родитељима, као и приредбе и предсатве за родитеље, изложбе дечјих радова и продуката.
Укључили смо родитеље, посебно чланове Савета родитеља:
• у прикупљање амбалажног материјала и осталих средстава потребних за реализацију теме и пројеката,
• у организацију излета,
• посету установама од културног значаја,
• организацију хуманитарних акција на нивоу објекта и сл.
Увели смо „домаће задатаке“, занимљиве идеје за рад са децом
кући, користећи интерактивне паное.
Стручни сарадници су држали трибине и тематске родитељске састанке. Укључивани су и родитељи чија је струка психолог, педагог,
116
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
лекар и сл. у циљу едукације осталих родитеља кроз активности „Родитељ родитељу“.
МОТИВАЦИЈА ДЕЦЕ:
Децу смо мотивисали излагањем радова и продуката ликовног
стваралаштва на паноима, као и на продајним изложбама и кроз припрему и учествовање на приредбама и представама за родитеље. Деца
су била главни носиоци активности у формирању дечјег портфолиа и
изради домаћих задатака.
КЉУЧНЕ РЕЧИ:
• родитељ сарадник, новине за родитеље, флајери и брошуре за
родитеље, интерактивни пано, анкете породичних интересовања, породични кутак, трибине и тематски родитељски састанци, активност
„Родитељ родитељу“, ...
САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ:
За сарадњу са друштвеном средином, били смо вођени и отворени
за предлоге свих родитења, а посебно чланова Савета родитеља. Зависно од узраста деце и прилике, или смо ишли у посете или смо били
у прилици да будемо домаћини.
ПРОБЛЕМИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ:
Два су кључна изазова у реализацији овог плана;
- мотивисати родитеље на сарадњу,
- мотивисати васпитаче на детаљније планирање и реализацију.
Васпитачима је била понуђена палета активности како да прилагоде потребама групе и реализују планирано.
Евалуацијом акционог плана у првој години установили смо да
је потребно, поред већ постојећих и уходаних активности, развијати
следеће области и задатке:
• увести нови облик комуникације са Саветом родитеља кроз часопис за родитеље и анкетирати и пронаћи сараднике родитеље који би
учествовали у изради часописа,
• искористити простор галерије између две радне собе за формирање кутка „Бајкотеке“,
• анкетирање породичних интересовања,
• изабрати родитеље сараднике који ће помагати при одржавању
планиране манифестације „Сајам науке“.
117
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ЕВАЛУАЦИЈА:
КОРИСТ ДЕТЕТА:
• различите социјалне интеракције,
• усаглашен васпитно-образовни рад и у породичном и у вртићком
окружењу,
• јачање самопоуздања и самопоштовања кроз презентовање и уважавање дечјих продуката,
КОРИСТ ЗА ВАСПИТАЧА:
• остварује увид и прати кораке у развоју и напредовању сваког
детета,
• утиче на подстицанје и унапређивање дечијег развоја,
• остварује увид и прати кораке у развоју и напредовању сваког
детета,
• На основу стеченог увида о развоју и учењу информише и укључује родитеље,
• Стиче увид у начине на које родитељи васпитавају децу, њихове
педагошке ставове и услове у којима деца одрастају, како би могао да
утиче на њих али и стиче позитивна искуства која ће да примењује у
свом раду
КОРИСТ ЗА РОДИТЕЉЕ:
• Активно учешће родитеља у праћењу увида и подстицању развоја и увид у напредовању свог детета у зависности од узраста,
• Остваривање својих родитељских улога,
• Унапређивање својих партнерских односа са васпитачем у васпитању деце и припреми за полазак у школу,
• Осећај задовољства јер чине нешто ново и корисно за своје дете,
као и могућности родитеља да се активно укључе у рад установе,
• Пружена им је непосредна помоћ у организацији образовне средине и културних подстицаја у родитељском дому, уз формирање код
њих свести о сопственим могућностима да допринесу правилном
расту, развоју и учењу деце.
ШТА ДАЉЕ:
• Наставити са издавањем часописа и повећати тираж и тиме проширити број детаљније информисаних родитеља ван оквира Савета
родитеља;
118
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
• Охрабрити учешће родитеља у животу вртића повезујући склоности и хобије родитеља (нпр. љубав према шаху) оснивајући секције у
чијем би раду изабрани родитељ интензивно учествовао;
• Наставити праксу „Родитељ родитељу“ и пронаћи начин да се
такве трибине што чешће одржавају у просторијама вртића пратећи
интересовања родитеља путем анкета и предлога који стижу од Савета родитеља;
• Изложбе слика и фотографија о животу вртића излагати на видном месту у холу вртића са попратним текстом, створити од тога једну врсту „зидних новина“;
• Упознавати нове колегинице са добром праксом и уводити их у
широку палету комуникације и сарадње са родитељима;
• Припремити брошуре које би „нове“ родитеље на што исцрпнији
начин опскрбиле са свим потребним информацијама.
ЛИТЕРАТУРА:
• „Кругови пријатељства“, група аутора, Креативни центар, 2010.
• „Школа за родитеље; социо-едукативни програм за породицу“,
С.Медић, З.Матејић-Ђуричић, Д.Влаовић Васиљевић, Институт за
педагогију и андрагогију Филозофског факултета, 1997.
119
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ Чукарица
Пожешка 28, Београд
Тел: 011/ 3058-717
[email protected]
вртић: Дечји гај
ДЕТЕ У СВЕТУ ДРАМЕ
АУТОРИ И ПРЕЗЕНТАТОРИ РАДА: Наташа Кука, Весна
Јовановић, Елена Вилимановић, Маја Милорадовић, васпитачи и
Тијана Боговац, стручни сарадник
НАЧИН ПРИКАЗА РАДА - power - point или prezi презентација
праћена излагањем и дискусијом
САЖЕТАК:
Представљамо процес истраживања драмског метода и његових
могућности у раду са децом узраста од 3 до 6 година, тима
васпитача вртића „Дечји гај“. Подстицај за бављење овим методом
био је семинар „Моћ маште, моћ покрета“ и пратећи приручници.
Мотивисаност целокупног тима васпитача након што су колегинице
које су присуствовале семинару пренеле своја сазнања и искуства,
нас је усмерила да као годишњу тему одредимо тему „Дете у свету
драме“.
Ослонили смо се на приручнике, а потом постепено и самостално
истраживали чаробни свет драме. Оно чиме смо се руководили јесте
принцип да дете не учимо глуми већ да драму користимо као потку
за низ развојно значајних задатака, за богаћење и контекстуализацију
искуства детета, за креирање групне кохезије али и за решавање
конретних проблем - ситуација у групи. Дете је у драмском методу
активно у свим фазама активности. Путем драмског метода,
оснаживали смо дете да се изрази, договара симболику и дели значења.
Након што смо овладали драмским техникама (акционе приче,
врућа столица, карактер на зиду, пантомима, стаза савести,
замишљено путовање, игра улога и др.), у другој фази рада користимо
ове вештине за решавање актуелних питања у групи (за решавање
проблем ситуација у групи деце, за грађење малих - пројектата, за
развијање теме). Мали пројекти настају и када повезујемо драмски
метод са критичким мишљењем, те добијамо продубљенији начин
за овладавање појмовима, увиђање узрочно - последичних односа и
120
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
проблематизовање односа, понашања, поступака ликова из прича.
Осим драмских техника и њихове примене у зависности од узраста
деце, контекста групе као и актуелних тема, истраживали смо и
друге начине којима смо активирати дете да замишља, проживљава,
исказује, ствара причу у групи вршњака. Посебно смо задовољни
ефектима који су децу подстакли на самоактивност па су тако настале
- дечје „сликокњиге“, стрипови и групне приче по сликама. Галерија
вртића постала је „драмски полигон“ настала од апликација - дечјих
цртежа дајући могућност за креативно ткање приче. Тада настају
групне приче које улазе у Дечју књигу Дечјег гаја.
Такође, подаци самовредновања су нам показали да треба у већој
мери да се годишња тема "ослика" у васпитно-образовној средини.
Тада приступамо креирању драмских центара у радним собама али и
изради дидактичких средстава у сарадњи са родитељима. Користимо
свима доступне рециклажне и природне материјале, а драмски метод
почиње да спонтано живи у групи кроз игре које деца граде у својим
центрима интересовања.
Дечји гај је простран вртић са 18 група и дугачким ходницима.
Изазов за нас је било ставити овај ненаменски простор у васпитно
- образовну функцију. Посебан пројекат сарадње са породицом је
креирање сценографија - драмских центара у ходницима вртића.
Осим значаја који је драмски метод имао за децу, рад на овој
теми покренуо нас је да размишљамо о флексибилности средине
и средстава у раду са децом. Користимо рециклажне материјале
и сценографије више нису фиксиране већ су вишенаменске и
покретљиве. Ангажовали смо родитеље у процес креирања драмских
средстава и заједно проверили домете драмских техника.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: драмски метод, активно дете, креирање
подстицајне средине, сарадња са родитељима
ДЕТЕ У СВЕТУ ДРАМЕ
вртић ДЕЧЈИ ГАЈ, ПУ ЧУКАРИЦА, БЕОГРАД
Представљамо ток и домете истраживачког рада васпитача са
драмским методом у раду са децом узраста од 3 до 6 година вртића
Дечји гај, предшколске установе Чукарица из Београда.
Подстицај за бављење темом „Дете у свету драме“ био је семинар
„Моћ маште, моћ покрета“ и пратећи приручници. Мотивисаност
целокупног тима васпитача вртића „Дечји гај“ након што су
колегинице које су присуствовале семинару пренеле своја сазнања и
121
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
искуства, нас је усмерила да као годишњу тему у радној 2012/2013.
години одредимо управо тему „Дете у свету драме“. Интересовање
за ову тему и даље траје, стога, и у радној 2013/2014. години драмски
метод остаје наша годишња тема.
Ослонили смо се на приручнике, а потом постепено и самостално
истраживали чаробни свет драме. Оно чиме смо се руководили јесте
принцип да дете не учимо глуми већ да драму користимо као потку
за низ развојно значајних задатака, за богаћење и контекстуализацију
искуства детета, за креирање групне кохезије али и за решавање
конретних проблем - ситуација у групи.
Путем драмског метода, снажили смо дете да се изрази, договара
симболику и дели значења. Искуство нам показује да поједине
драмске технике у већој мери одговарају млађим узрастима (нпр.
пантомима, акционе приче, игре улога) док у старијој и предшколској
групи можемо користити читаву палету драмских техника.
Осим драмских техника и њихове примене у зависности од узраста
деце, контекста групе као и актуелних тема истраживали смо и друге
начине којима смо активирати дете да замишља, проживљава, исказује,
ствара причу у групи вршњака. Искуства у раду са драмским техникама
водили су нас у самостално креирање активности богатих драмским
потенцијалом. Креирали смо постер - приче, деца самостално дечје
стрипове, причу и драматизацију на основу задатих ликова (гињол
лутке), прича на основу дечјих цртежа праћена игром улога и
драматизацијом и сл. Када повезујемо драмски метод са критичким
мишљењем добијамо продубљенији начин за овладавање појмовима,
увиђање узрочно - последичних односа и проблематизовање односа,
понашања, поступака ликова из прича.
У првој години рада укључили смо родитеље у креирање драмских
средстава (маске, лутке, костими) и заједно проверили домете
драмских техника радионицама за децу и родитеље. Дан вртића
прославили смо у духу драмских игара заједно са родитељима.
На нивоу тима васпитача осмислили смо сегменте који повезују
све групе. Посебно смо задовољни ефектима који су децу подстакли
на самоактивност па су тако настале - дечје „сликокњиге“, стрипови
и групне приче по сликама. Галерија вртића постала је „драмски
полигон“ настала од апликација - дечјих цртежа дајући могућност за
креативно ткање приче. Тада настају групне приче које улазе у Дечју
књигу Дечјег гаја.
122
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Након што смо овладали драмским техникама (врућа столица,
пантомима, стаза савести, игра улога и др.) приказали смо прву фазу
рада, своја искуства и запажања колегама из установе.
У другој фази рада користимо драмски метод за решавање
актуелних питања у групи (за решавање проблем ситуација у групи
деце, за развијање теме). Актуелне проблем ситуације у групи постају
тема игара улога. Тако конфликти у групи постају садржај игре
улога „Шта је изазвало проблем“ и последично „Нађимо заједничко
решење“. Тема коју планирамо, као нпр. саобраћај, се лако дочарава
драмским методом. Игре улога и драматизовање ситуација (у аутобусу,
прелажење ван пешачког прелаза, везивање појаса, лопта на улици
и сл.) чине дечје сазнање „живим“ и омогућавају продубљивање и
ширење теме.
Такође, подаци самовредновања су нам показали да треба у већој
мери да се годишња тема "ослика" у васпитно-образовној средини.
Приступамо креирању драмских центара у радним собама али и
даљим израдама дидактичких средстава у сарадњи са родитељима.
Користимо свима доступне рециклажне и природне материјале, а
драмски метод почиње да спонтано живи у групи кроз игре које деца
граде у својим центрима интересовања. Дечји гај је простран вртић
са 18 група и дугачким ходницима. Изазов за нас је било ставити
овај ненаменски простор у васпитно - образовну функцију. Посебан
сегмент сарадње са породицом постаје креирање драмских центара
у холовима вртића. Тако настају драмски центри у холовима вртића:
„Чаробно дрво“, „Замак“ и „Бело - бело“(подстакнуто семинаром
Мала ликовна трилогија).
Осим значаја који је драмски метод имао за децу, рад на овој теми
покренуо нас је да размишљамо о флексибилности средине и средстава
у раду са децом. Користимо рециклажне материјале и драмски центри
више нису фиксирани већ су вишенаменски и покретљиви. Драмски
метод омогућио нам је да боље сагледамо свет детета и да омогућимо
подстицаје да се он проширује.
123
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ“Наше дете“ ВРАЊЕ
[email protected],
[email protected]
Ул. Цара Душана 22, 017/424-766
ДЕЧИЈЕ ИГРЕ НЕКАД И САД
АУТОР: педагог физичке културе Ненад Ђорђевић и васпитач Весна Терзић презентатори: Марина Савић, Трајковић Биљана, Јовчић
Александра, Алексић-Ристић Линдис, Стојановић Наташа, Радица
Крстић и Оливера Крстић, Крстић Бојана, Мишковић Зора, Арсић
Соња и Стошић Душанка
НАЧИН ПРИКАЗА РАДА: ППТ уз коментаре и практична примена
КРАТАК ОПИС ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ: у уводном делу прича о одрастању некад исад, затим ППТ презентација са сликама са активности
и коментарима излагача. Практична примена појединих игара прилагођена ситуацији. На крају питања и коментари присутних, предлози
и сугестије за даљи рад и размена искустава.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: игра, развој, одрастање, традиција, радост, дружење и једноставност
САЖЕТАК:
Игра је основна активност детињства, помоћу које дете свестрано развија своју личност, свој карактер и склоности. Какво је дете
у игри, такво ће у многоме бити и кад одрасте. Стога се васпитање
будућег ствараоца првенствено врши у игри. Дете се игра зато што
осећа потребу за активношћу, а та потреба је у гену његовог психофизичког развоја.
Истраживања наших и страних научника подтврђују чињеницу да
традиционалне игре нестају, а да је игра савремене деце све једноличнија и суровија, нарочито међу градском децом, све чешће можемо
видети квази игре великог рушилачког набоја, са много сирове моторике, што је узрок све веће агресије међу децом.
Садржај нашег рада чине традиционалне дечије игре којима су се
деца вековима уназад играла и уз које су одрастала. Наше народне
игре су нам послужиле да помоћу њих код деце развијамо, спретност,
брзину и координацију, кооперативност, дружење и покушамо да очувамо богати дух наших предака.
124
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Због изузетних ефеката ових игара на децу, проширили смо сарадњу са ОШ „Бранко Радичевић“ и родитељима који су се са радошћу
одазвали, на опште задовољство свих.
Активности су реализовали 12 васпитача у 7 васпитних група и
укупно је обухваћено 462 деце (деца из матичног вртића, школска
деца, деца из других вртића)
Увод
Како смо преживели?
Ако је неко од вас био дете за време 70, 80-тих као ја...
Како сте преживели???!!!
Наше љуљашке биле су обојене сјајним бојама на бази олова. Још
се сећам...
Када смо возили бицикле, нисмо имали ни кацигу, ни штитнике за
лактове и колена.
Пила се вода са чесме у дворишту или где би је нашли, све док
више не будемо жедни. Нису постојале флаше са водом за пиће.
Срећници који су имали пријатеља са бициклом, ухватили би се
отпозади да их вуче на врх узбрдице..., где бисмо се сетили да немамо
кочнице!!!
Ех, да! У то време није било пуно саобраћаја.
Нисмо имали мобилне телефоне... Тако да нико није могао знати
где смо!!! Незамисливо!!!
Падали смо, рањавали се, ломили кости, губили зубе, али никад
није било тужби за ове инциденте! Нико није био крив... Само ми.
Јело се све: колачи, маст и хлеб са шећером, чоколада, сладолед,
пили смо зашећерене сокове али нисмо имали проблема са тежином,
јер смо проводили дане трчећи и играјући се...!
Нисмо имали Плеј стејшн, МП3-е, Нинтендо 64, видео игрице, 99
ТВ канала на кабловској, интернет идр... Имали смо уместо тога:
Праве пријатеље за игру!
Играли смо кликере, жмурке, труле кобиле, школице, прескакали
ластиш, нека бије, нека бије..., играли фудбал..., а ако неко није био
изабран у тим за игру то се није претварало у драму.
Имали смо слободу успеха и неуспеха. Одговорност... И научили
смо да бирамо.
Јесте ли из те генерације? Ако јесте, потрошите неколико минута
на сећање, заборавите на трен ужурбани живот и поново будите деца
као некад.
125
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Погледајте како сарадња васпитача и стручног сарадника може да
вас учини срећним, задовољним и испуњеним!!!
О игри
Игра је основна активност детињства, помоћу које дете свестрано развија своју личност, свој карактер и склоности. Какво је дете
у игри, такво ће у многоме бити и кад одрасте. Стога се васпитање
будућег ствараоца првенствено врши у игри.
Дете се игра зато што осећа потребу за активношћу, а та потреба је
у гену његовог психофизичког развоја.
У предшколском узрасту дечији централни нервни систем још је
недовољно фунционално развијен, због тога је оно у већој мери покретљиво, у физичком, душевном и емотивном смислу. Ту основну
потребу за активношћу, ту тежњу да се активно учествује у животу, да
се изгледа велики, да се подражавају старији дете задовољава у игри.
По речима Горкога, који се интересовао овим важним проблемом
детињства, „Игра је пут деце ка сазнању света у коме она живе и који
су позвани де измене“.
Прве мисли о дечијој игри срећемо још код најстаријих филозофа
и педагога. О игри детета све се мање говори и пише као о врсти забављања, а све више као о услову здравог психо-физичког одрастања.
Мисли појединих стручњака о значају традиционалних игара
за децу
За душевни развој деце од 3, 4, 5, па и 6 година најпотребније су
игре.
Максим Горки
Г. Грос у своме делу говори, да животиње не употребљавају сву
своју мускулозну и физичку снагу једино ради добијања средстава за
материјално одржавање, већ да један, сувишни, део троше и за извесни индиферентни циљ, који не доприноси никакве користи, а то је
да се забављају, једном речју тај се сувишни део троши на игру, тј.
животиње се поред рада око одржавања још и играју.
Грос даље каже: „Кад је човек здрав и кад незна шта ће са својом
снагом, он почиње да пева и да подвикује, да игра и да скаче, да се
задиркује, другим речима човек почиње да се игра“.
Још једно схватање Гроса о игри: „Игра, нам када нас живот сувише притискује, даје могућности исцрпљеној снази за одмор и разонођење,. Као што жица на цитри и тетива на луку не сме увек
126
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
бити затегнута, ако хоћемо да инструмент и оружје сачува своју
ваљаност, исто тако и човек потребује разонођење у игри“.
Игра је од великог значаја за телесни и душевни напредак индивидуе, оне су вежба за озбиљне задатке у животу.
(Ворубунг)
Основа тих игара била је: надмудри и победи, брзим физичким и
мисаоним реаговањем, промућуреношћу, вештином, спретношћу и
духовитошћу.
(Предраг Спасојевић)
Компјутерске игрице су постале најважнија дечија игра са погубним последицама. Промовише се насиље (увезено из Америке), дете
седи по неколико сати за компјутером, само са собом, (одстрањена социјализација). Када би наше просветне институције, пре свега дечији
вртићи, почели да популаришу негдашње лепе, маштовите и духовите
дечије игре, наша деца би нам одрастала са више друштвене свести,
била би срећнија и у сваком погледу здравија.
Карл Бихер- игре имају огроман значај на развитак културе, јер
се тек помоћу њих човечанство навикло и приуготовило за озбиљан
и сталан рад.
Бихер је на многим играма показао да су претече озбиљном и правилном послу
Шулц- назива Витешке игре генијалним.
Игре су од нарочитог значаја и као производ заједничке мисли
народа, те су према томе ненадмашно важне за упоредо проучавање
духа народа.
(Волкергеданке)
Саопштење проф. др Александре Марјановић на научном скупу
(ОМЕП-а) на тему „Дечије игре у историској друштвеној перспективи“, засновано на истраживању наших и страних научника подтврђује бојазан да традиционалне игре нестају, а да је игра савремене
деце све једноличнија и суровија.
Ивић И. (1985:255)- Према истраживању, традиционалне игре
брзо нестају, а готово истим темпом се јављају, нарочито међу градском децом, квази игре великог рушилачког набоја, са много сирове
моторике, а агресивност је у порасту међу децом.
Проф. др Александра Марјановић је говорила о добрим временима у којима су игре привлачиле и повезивале децу и одрасле, када
су деца била укључена у многе видове живота одраслих, од свакодневних послова, до светковина, забава и игара.
127
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Игре нису биле просто подражавање култова, ритуала, обичаја,
актуелних догађаја или свакодневних људских односа. Игре су биле
сажете форме живота, минијатурни моделићи људске судбине и историје: рођење- смрт, срећа- несрећа, успон- пад, добитак- губитак,
устоличење- свргнуће, (Сикемић, 2001: 138)
Игра је непредвидивост и трагику људских живота доводила на
људску меру, пребацивала у весело време и омогућавала људима да
са њом баратају, игра је била друштвени феномен у коме су сви партиципирани, и тек много касније, ушавши у индивидуални живот, изгубила универзалне везе и изменила се.(Бахтин, 1978)
ЗАБРАЊЕНИ ПОКРЕТ
Ја радим овако, али немој ти тако !
Не имитирај, други покрет бирај !
ЖМУРКЕ
Бројим до десет, сакријте се сви... Ако те нађем жмуриш ти !
Кријем се од њих, а кад се укаже прилика стићићу пре свих
ОКОШ БОКОШ
Окош, бокош, ти си кокош. Пита Баја, кол'ко теби треба јаја
ШИРИ ШИРИ
Шири, шири... Коло прави, окрени се и настави
ШКОЛИЦА
Није тешка игрица ова наша школица!
Ова је игра права ствар, она се зове ''Пуж обућар''
ТРУЛЕ КОБИЛЕ
Да ли могу, да ли знам узјахати сам ?!!
Труле кобиле јахаче добиле !
ЛАСТЕ ПРОЛАСТЕ
'Ласто, ласто буди друг, дај ми крила један круг !''
У пару је лакше то свако зна, балон није препрека !
КРУЖНА ШКОЛИЦА
Весела нам лица док се игра ''Кружна школица'' !
МАТИ, МАТИ КОЛИКО ЈЕ САТИ
Колико је сати, мати ће знати !
128
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
НЕКА БИЈЕ, НЕКА БИЈЕ
Лопта чека да се ослободи, да некога погоди !
Нека бије, нека бије лопта на месту није !
ПРЕСКАКАЊЕ КОНОПЦА
Руке окрећу, ноге скачу... Брже врти вијачу !
Обруч вртим као чигра, баш је ово добра игра !
ИГРЕ ОРАСИМА
Ораси, друже, и за игру служе ! !
Кад се добро припремим, орахе могу да погодим !
ИГРЕ ЛАСТИШЕМ
Шта све може твоје тело, покажи нам смело !
Ову су игру некада играли сви, а сада ластиш скачемо ја и ти!
Спретност је битна, зато пази, ластиш не гази !
ЋОРАВЕ БАКЕ
Ћорава бако, сама се снађи па ме пронађи !
БИРИ, БИРИ ГУСКЕ МОЈЕ
Гушчице мале свуд' се разбежале. Бири, бири !
ЦАР ГОВЕДАР
Брже сви код цара, цара говедара !
ЖМУРЕ И ЗВОНЦЕ
Звонце прати па га ухвати !
Звонце смо ухватили и игру скратили !
ФОТЕ
Ова фота, ова фота као јежић да се смота !
Послушаћу, урадићу као јежић бићу !
Слушај ме пажљиво, говорим тихо, не смем гласно, јер је правило
свима јасно !
Шта сад да радим, са овим у руци, да ли ће доћи крај мојој муци?
Ово су игре која су деца научила од својих васпитача и у којима
су уживала док су се играла. Наведени стихови испод назива игара
су стихови поред слика које смо сликали док су се деца играла, али
због ограничености простора нисмо фотографије у овом документу
послали.
129
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ ,,Олга Јовичић-Рита''
Карађорђева 11
Краљево
тел.036- 332630
e-mail: [email protected]
Аутори рада: Драгана Ст.Рудњанин-мастер васпитач, Александар
Ракић-мастер васпитач,Габријела Чмерић -мастер васпитач
Презентатори рада:
Драгана Ст.Рудњанин-мастер васпитач
Александар Ракић-мастер васпитач
Габријела Чмерић -мастер васпитач
Емилија Романић-социјални радник
ПОВЕЖИМО СЕ - ЗБЛИЖИМО СЕ
Начин приказа рада: Усмено излагање уз мултимедијалну презентацију,играоница за учеснике у уводном делу и радионица у завршном делу презентације.
Кратак опис презентације: Три васпитача (Драгана Ст.Рудњанин,
Александар Ракић и Габријела Чмерић) уз пружање подршке социјалног радника (Емилије Романић), а уз музичку подршку васпитача
(Станоја Маринковића),путем усменог излагања праћеног мултимедијалном презентацијом, представљају пример добре праксе укључивања ромске деце и њихових родитеља у живот и рад обавезног припремног предшколског програма, укључујући учеснике скупа кроз
играоницу ,,Етикете'' у уводном делу и радионицу ,,Чаробњак речи'' у
завршном делу презентације.
Кључне речи: инклузија, ромска деца, социјална прихваћеност,
интеркултуралност, пружање подршке, толеранција.
Сажетак: У циљу прихватања одговорности и различитости, подстицањем узајамног дружења са вршњацима, живећи у хармонији,
омогућити свој деци да буду активни у животу и заједници, верујемо
да су промене могуће и желимо да мењамо себе и свет око себе.
Указујемо да оваква сарадња враћа људима који у њу верују смисао
за живот, родитељима мотивацију, наду у боље сутра, васпитачима
добру праксу, а деци да буду уважена и прихваћена без обзира на ра-
130
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
личитости које носе у себи у циљу припремљености за самостални
живот и укључивање у заједницу.Приказ рада
Полазна основа пројекта
Ромска деца имају исто право као и сва друга деца да заједно са
својим вршњацима похађају редовну групу припремног предшколског програма (ППП) при најближој школи месту становања као део
редовног основног образовања. Тако се стварају услови да им се
пруже разноврсне активности, обиље играчака, дидактичког материјала, друштво вршњака, подршка васпитача и оптимална средина за
целокупан развој личности, као и припрема за школу. Омогућава им
се укључивање у ширу социјалну средину и све редовне друштвене
токове успостављањем поверења и обостране сарадње на релацији
родитељ – васпитач кроз двосмерну комуникацију и добронамерност
према сваком детету и родитељу.У сарадњи са школом (Педагошким
асистентом за ромску децу), а уз помоћ локалне заједнице развија се
савезништво за подршку квалитетном и успешном образовању ромске деце уз конкретне акције. Сви заједно идемо у сусрет њиховим
потребама и проблемима да би се отворио зачарани круг сиромаштва
у коме ове породице вековима живе, а све у циљу уклањања препрека
из средине које их угрожавају да се оспособе за самосталан живот и
буду део заједнице.
Како смо почели
Годинама уназад присутне су исте тешкоће у раду са ромском децом.
У четири групе ППП при О.Ш. „Димитрије Туцовић“ сваке године се
упише од 20 до 30 деце ромске националности, али њихова редовна
долазност по групама не прелази 2% годишње.Родитељи им не могу
обезбедити ужину, прибор за рад, одећу и обућу и тешко је родитеље
мотивисати да без свега овога редовно доводе децу у ППП. Незаинтересованост родитеља за ППП је велика јер им је најважније да обезбеде
основну егзистенцију за своју породицу и не виде смисао у школовању своје деце.Присутно је неповерење родитеља према васпитачима
засновано на ранијим негативним искуствима (страх, понижење, незаинтересованост васпитача за услове одрастања њихове деце).
Формира се тим на нивоу установе који ће покушати да се бави
наведеним проблемима. Тим чине социјални радник и три васпитача, од којих један ради у ППП при О.Ш. „Димитрије Туцовић“ и два
васпитача који су желели да учествују у планираним активностима.
131
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Социјални радник врши упис и идентификацију ромске деце у установи, прави распоред деце по групама, омогућава набавку прибора за
рад, ужину, одећу и обућу преко организација из локалне заједнице
кроз тимски рад са Педагошким асистентом за ромску децу. Васпитачи ће својим радом, идејама и позитивним ставовима премостити
тешкоће да би ромска деца била успешна не прилагођавајући другу
децу њима, већ мењајући методе и садржаје рада.
Мотив за избор теме:
Превазилажење предрасуда које годинама постоје код васпитача у
вези са ромском децом.
Општи циљ пројекта:
Укључивање и већа доступност ППП деци ромске националности;
Посебни циљеви:
-Информисаност и мотивисаност родитеља ромске националности
о важности укључивања деце у ППП и за даље образовање које ће им
омогућити запосленост и активно учешће у друштву;
-Ангажовање локалне самоуправе , Предшколске установе и
Основне школе, васпитача и родитеља ромске деце да се њихова деца
укључе у ширу социјалну средину;
-Успостављање поверења и сарадње између родитеља ромске националности и васпитача;
-Пружање подршке и разумевање њихових потреба и проблема;
-Социјална прихваћеност деце и доживљај припадања групи вршњака.
Очекивања:
-Превазилажење предрасуда у раду са ромском децом;
-Побољшање сарадње са децом и родитељима ромске националности;
-Критички однос према сопственој пракси;
-Отварање васпитно-образовних институција ка ромским породицама и њиховој деци уз уважавање њихових потреба и очекивања;
-Успостављање сарадње са локалном заједницом у циљу решавања
проблема да се ромска деца укључе у друштвене токове и буду део
заједнице;
-Повећање могућности да деца уче кроз интеракцију са другом децом у вршњачкој групи.
132
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Наша дилема:
Како ћемо подићи ниво свести и знања родитеља ромске деце о
важности укључивања све деце у ППП.
Како је пројекат текао:
Социјални радник и васпитачи из тима су после уочавања проблема због мале долазности ромске деце у ППП и непревазиђених
предрасуда које годинама постоје код васпитача у вези са ромском
децом, одржали састанак са Педагошким асистентом при О.Ш. „Димитрије Туцовић“ који врши попис и идентификацију деце ромске
националности који се уписују у ППП и школу, изнели став да је важно да деца редовно долазе у ППП да би ромска деца била успешна,
да би имали исти старт и полазну основу при упису у први разред
као и остала деца, предшколску припрему, задовољавање потребе за
друштвом вршњака, научили српски језик толико да могу пратити наставу у школу и имали ослонац у васпитачу.
Осмислили смо активности кроз које ћемо заједно проћи а у циљу
мењања досадашњег стања: отварање ромских породица за сарадњу
са васпитачима, поштовање културног идентитета, обичаја и традиције
Рома, одлазак васпитача у ромске породице, споразумевање на ромском
језику и учење деце понашању које је друштвено прихватљиво.
 Орагнизована је јавна трибина у ромском насељу под називом
„ППП – први корак ка успешном образовању“ као мотивација родитељима да се покаже добронамерност и разумевање за њихове проблеме који су годинама били присутни, а нису се решавали у корист деце
већ су родитељи остављени да се сами сналазе како и на који начин да
упишу и припреме децу за полазак у ППП и школу.
Цео тим са Педагошким асистентом учи ромски језик (основне
речи) како би уклонили ограничења и препреке у комуникацији са
децом и родитељима да би се лакше споразумели.
Посета ромском насељу да би се ближе упознале породице деце
која ће долазити у ППП. Разлог посете је и подела обуће, одеће, ранчева, прибора и играчака за децу. Као доказ поштовања њихове деце
понели смо неколико дечјих радова из ППП који ће красити њихове
домове. У циљу поштовања културног идентитета који даје печат сваком народу, причали смо на ромском језику са породицама које не
знају српски језик. Посета је била пријатна уз воду, шећер и чај, деца
срећна, задовољна, седели су нам у крилу, мазили се и држали нас за
руке, шетали по насељу и уводили нас у њихове домове.
133
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
На почетку нове школске године више пута смо послали ромским
родитељима информацију о родитељском састанку и теми састанка
„Упознавање са програмом рада у ППП“. Дошли су скоро сви родитељи ромске деце, што нам је говорило да смо успоставили добру
сарадњу и поверење са родитељима. Поделили смо прибор за рад у
ППП и договорили се да организујемо заједничке активности и радионице да би се дао допринос у раду групе и да родитељи виде начин
на који васпитач ради са децом.
Заједничке активности „Сви се смејемо на истом језику“.
Проналазили смо повод и циљ да посетимо организације, установе и друге групе деце у нашем граду, па су сва ова наша дружења
имала едукативни и забавни карактер.
Сарадња са Основном школом „Прваци предшколцима“ са циљем да се пожели добродошлица свим предшколцима уз сарадњу са
васпитачима, учитељима и школском децом а кроз подстицање позитивне комуникације да брину једни о другима и да сарађују: драмска
игра „ Септембар је, кренимо у школу“,певамо и рецитујемо.песме.о.школи,поклон.од.првака.за.предшколце.и.послужење.уз музику
Посета аеродрому „Морава“-Лађевци у циљу упознавања деце
са актуелним догађајима нашег града а у оквиру активности које су
планиране за Дечју недељу: упознавање са пилотима, пистом, авионима и хелихоптерима, улазак у авионе и хелихоптере, рецитовање
песмица и подела војних налепница и слаткиша деци.
Дружење са децом из других предшколских група. Заједничком
игром и кооперативношћу омогућити деци да уважавају једни друге,
поштују слободу изражавања и да се укључују заједно у рад групе:
певамо о другарству, играмо „Дуње ранке“ у пару,израђујемо оригами
срца,послужење за сву децу.
Дочек Деда-Мраза поводом предстојећих Новогодишњих и Божићних празника: певамо и играмо са Деда-Мразом,сликање и подела
пакетића.
 „Ђурђевданско посело“ – поштовање културног идентитета са
циљем унапређивања сарадње васпитач – родитељ.Приредба поводом
верског празника „Ђурђевдана“ где су деца певала и рецитовала на
српском и ромском језику. Песму „Ђурђевдан“ је на гитари изводио
васпитач ромске националности.
Завршна приредба у школи кроз коју смо пружили добар пример деци за повезивање различитих култура уз међусобно дружење
134
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
и зближавање: рецитовање на ромском и српском језику „На свету су
деца иста“, певамо песме о школи, игра „Деца су украс света“.
Сарадња са друштвеном средином:
Иницијатива за локални развој – град Краљево: испитујемо предлоге за бољу сарадњу и комуникацију са родитељима ромске деце,
понуда дидактичких средстава за игру у ППП и код куће (узимају –
враћају или им се поклања нешто од понуђених средстава), предложемо оснивање „Бајкотеке“ за предшколску децу у оквиру библиотеке у О.Ш. „Димитрије Туцовић“,утврђујемо правила понашања и
начин коришћења играчака и дидактичких средстава;
У сарадњи са медицинском школом одржано је предавање професора и ђака медицинске школе деци и родитељима ППП у циљу
подизања квалитета здравља (хигијене руку и зуба): разговор са децом о хигијени у циљу превенције ширења заразних болести, информисање о правилном прању зуба, додела одеће и обуће деци ромске
националности који су прикупљени кроз хуманитарне акције, рецитујемо и певамо друговима из медицинске школе у знак захвалности.
„Гарави сокак“ – приредба у краљевачком позоришту поводом
обележавања 8. Априла – дана Рома.Учествовали су предшколци и
школска деца Основне школе „Димитрије Туцовић“ и на креативан
начин игром, песмом и глумом приказали обичаје, културу и традицију Рома.
 Матурски плес предшколаца – заједничке активности за све
предшколске групе при П.У. „Олга Јовичић-Рита“ у сарадњи са локалном заједницом:дружење са дечјим песником (Милоје Радовић),певамо песму „Кад си срећан“ и пуштамо балоне у ваздух .
Радионица за родитеље: Израда матурских капа за завршну приредбу.
Циљ: узајамно упознавање кроз дружење и зближавање у активностима и раду.
Уводни део: упознавање о прављењу капа и подела у групе према
слици коју су извукли на картици.Главни део: подела шема и материјала и детаљно упутство за израду капа. Време за рад 20 минута.
Завршни део: стављамо направљене капе деци на главе и размена у
кругу ко је шта радио, како се осећао и коме је била потребна помоћ.
135
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Тешкоће у раду:
-Разлике у очекивању родитеља и васпитача;
-Несигурност у комуникацији на ромском језику;
-Разбијање дугогодишњих предрасуда код васпитача о ромској
деци;
-Слаба комуникација између самих родитеља ромске деце;
Лош проток информација.
Добит за децу:
-Свеобухватна припрема за школу и живот;
-Развој самосталности, самопоштовања и самопоуздања;
-Богаћење дечјег социјалног искуства кроз посете и контакте са
децом из других група;
-Присутност родитеља у групи.
Добит за родитеље:
-Расте сигурност и поверење родитеља у васпитача;
-Задовољство у заједничким активностима са својом и другом децом и родитељима;
-Допринос квалитетној припреми за школу;
-Могућност учествовања у васпитно-образовном раду са децом.
Добит за васпитаче:
-Тимски рад;
-Задовољство деце и родитеља;
-Раст самопоуздања и професионалне компетенције у процесу планирања, реализације и евалуације васпитно-образовног рада.
Шта планирамо даље?
Радећи на овом пројекту закључили смо да васпитачи уважавају
сву децу без обзира на различитост и обезбеђују свој деци исте услове
за живот и учење. Вртић је отворен за поштовање све деце и индивидуалних разлика као извор богатства и разноврсности, што нам омогућује ширење знања, обогаћивање искустава а сваком детету пружа
могућност да се дружи са својим вршњацима и припреми за школу
под истим условима као и сва друга деца.План је да се повећа број
активности којима ћемо се бавити са ромском децом и тимски рад са
њиховим родитељима, неговати оно што смо до сада постигли у сарадњи са вртићем и школом, чешће организовати трибине, састанке
136
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
и предавања и развијати партнерске односе са локалном заједницом.
Играоница за учеснике: „Етикете“ (уводни део презентације)
Циљ: уочавање ефеката нашег понашања на друге и туђег понашања на нас.
Уводна активност: учесници се шетају и поздрављају (здраво лутко, паметнице, лепото, фацо, глупане...) – ово кратко траје.
Главни део активности: користимо унапред припремљене етикете исписане на стикерима. За ову активност је важно да и водитељи
имају етикете на челу али не постају чланови групе. Етикете се деле
случајним избором и лепе на чело да сви могу да их виде од учесника
али не и особа која је носи. Прво се етикете залепе водитељима и цела
група се од тог тренутка понаша према њима у складу са етикетама.
Нико никоме не сме рећи шта је на етикетама нацртано. Групишу се
према знаку на етикети али ће остати три до четири учесника који
неће имати могућности да приђу ни једној групи, јер ће имати потпуно различите знакове на етикетама. Активност траје до 15 минута и
важно је да свако од учесника има довољно времена да „осети“ последице етикете коју носи.
Завршни део: свако скида етикету и оних четворо учесника који су
имали различите етикете од других причају како су се осећали. Може
се десити да бурно реагују или да постану агресивни.
Радионица за учеснике: „Чаробњак речи“ (завршни део презентације)
Циљ: Увиђање смисла комуникације, размене и узајамности у међуљудским односима.
Активност: Учесници добијају стикере на којима су вредности
према којима формирају групе. На стикеру записују реч која их асоцира на добијену вредност и размењују их између себе са особом коју
сретну, а од ње узму њену реч. Учесници се потом враћају у своју
групу и од речи коју су разменили праве причу, песму, бајку, плакат
које на крају активности презентују.
137
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ ,,ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА''
Карађорђева 11
Краљево
тел.036- 332630
e-mail: [email protected]
Аутори рада: Александар Ракић-мастер васпитач, Драгана
Ст.Рудњанин-мастер васпитач, Габријела Чмерић -мастер васпитач
Презентатори рада:
Драгана Ст.Рудњанин-мастер васпитач
Александар Ракић-мастер васпитач
Габријела Чмерић -мастер васпитач
„ИГРУ ПОКРЕНИ – СПОРТУ СЕ ОКРЕНИ“
Начин приказа рада: Усмено излагање уз мултимедијалну презентацију, играонице у уводном и звршном делу.
Кратак опис презентације: Три васпитача (Александар Ракић,
Драгана Ст. Рудњанин и Габријела Чмерић) промовишу утицај спорта
на правилан раст и развој, очување здравља деце, најздравију забаву и
разоноду, као и обавезан садржај активности у свакодневном животу
детета.
Кључне речи: Спорт, здравље, дружење, забава, кретање.
Сажетак: Циљ рада је указивање на смисао, значај и потребу за
спортским активностима деце да би се спречили негативни утицаји
које носе савремени начини живота. У таквој ситуацији као снажан
фактор санације штетних утицаја могу бити добро и правилно осмишљене спортске активности. Овим радом представљамо важност
спортских активности за очување здравља деце кроз дружење, кооперацију у игри, забаву и разоноду, уз макисмално залагање за постизање што бољих резултата, формирање радних навика и јачање
карактерa.
Приказ рада
ПОЛАЗНА ОСНОВА ПРОЈЕКТА
Устаљена пракса П.У. „Олга Јовичић – Рита“ је да се у васпитно-образовном раду у току школске године планирају спортске активности за децу ППП уважавајући последице које носе савремни и урбани
138
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
начин и услови живота. Основно обележје таквог начина живота је
телесна пасивност деце, недовољно кретање, прекомерено седење уз
игре и активности које не изискују кретање, гледање ТВ-а, седење уз
примену игара на рачунару. Можемо закључити кроз наведено да су
моторичке активности деце сведене на минимум. Све се то неповољно одражава на успоравање општег развоја дечјег организма. У таквој
ситуацији штетне утицаје можемо да сведемо на минимум уз добро
и правилно осмишљене спортске активности које ће имати утицај на
унапређење и очување здравља деце а кроз које ће се деца најздравије
забавити и разонодити.
Спортске активности, посебно дечја игра, доприносе развоју и
сарадњи међу децом, поштовању реда и основних норми понашања,
развоју другарства и кооперативности, самоконтроли и других позитивних вредности. Такође се значајан допринос остварује на развоју
самосталности и сигурности код деце кроз решавање одређених задатака у току активности и доприноси емоционалном и социјалном
прилагођавању деце.
КАКО СМО ПОЧЕЛИ
Уважавајући изложене проблеме које носи савремени начин живота, у договору са четири васпитача у вртићу „Невен“ који воде ППП
и који ће учествовати у планираним спортским активностима на ниву
установе и четири васпитача реализатора пројекта формиран је тим.
Цео тим је учествовао у следећим активностима: утврђено је колико
укупно деце ће учествовати у спортским активностима (100 деце из 4
група),спроведен је упитник за родитеље да се утврди које спортске
активности треба оснажити у раду са децом, одржан је родитељски
састанак да би презентовали добијене резултате на основу којих би
планирали конкретне акције, направили план активности које ћемо
реализовати у сарадњи са установом, одржали радионицу за родитеље и децу у циљу подстицања такмичарског духа правећи навијачку
заставу и осмисливши химну вртића „Невен“, мотивисали родитеље
да код своје деце развијају позитиван однос према спорту да би израсли у здраве особе и будуће спортисте, орјентационо одредили распоред група које ће учествовати у конкретним планираним спортским
активностима на нивоу установе.
МОТИВИ ЗА ИЗБОР ТЕМЕ:
Слободно време деце предшколског узраста организовати као активан одмор, што подразумева да то време искористе у спортским
139
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
активностима са циљем да се одстрани замор и оснажи организам
детета. Водећи се принципом забаве и разоноде и укључивањем родитеља у заједничке спортске активности изазивати код деце позитивне
емоције и радост.
ЦИЉЕВИ:
ОПШТИ ЦИЉ: Упознавање и приближавање деце предшколског
узраста разним спортовима и спортским дисциплинама, као пут да
се деца определе за један од њих и да се активно баве спортом ради
јачања здравља.
ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ:
Укључивање деце предшколског узраста у неку врсту физичке активности којом стичу основе базичних, тимских и индивидуалних
спортова;
Схватање значаја спорта и правилан однос према његовим вредностима;
Јачање и учвршћивање здравља и јачање отпорности према разним
болестима;
Формирање и јачање вољних и карактерних особина личности;
Развој сарадње, дружења и колективног рада;
Развој смисла за лепо, задовољство и срећу;
Смањиавање негативних утицаја савременог начина живота.
ОЧЕКИВАЊА:
Већа укљученост у спортске активности деце и родитеља;
Унапређивање сарадње са родитељима и укључивање родитеља у
заједничке спортске активности;
Развој свести код родитеља о значају бављења спортом за здравље
њихове деце;
Побољшавање и унапређивање нивоа спортске образованости
деце;
Већа мотивисаност код деце за бављење спортом.
НАША ДИЛЕМА:
Да ли су деца довољно мотивисана понуђеним спортским активностима како би се определила за омиљени спорт у којем би се осећали
срећно и задовољно, а који би одговарао њиховим интересовањима,
могућностима и потребама.
140
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Да ли ће деца схватити спорт само као разоноду и забаву или ће
имати за циљ да се максимално ангажују и постигну што боље резултате.
КАКО ЈЕ ПРОЈЕКАТ ТЕКАО:
Пројекат се развијао кроз три фазе.
I ФАЗА
Након формирања тима одржали смо састанак на којем смо се договорили да спроведемо Упитник за родитеље да испитамо мишљења и очекивања родитеља да би утврдили које спортске активности
треба оснажити у раду са децом. Упитником смо дошли до резултата
да је мишљење родитеља да би се њихова деца најрадије бавила фудбалом, пливањем, тенисом, кошарком, одбојком, атлетиком. То нам
је дало повод да организујемо групни родитељски састанак за све
групе ППП при вртићу „Невен“ на коме смо презентовали добијене
резултате Упитника и представили им које ћемо конкретне активности планирати у сарадњи са њима и децом како би подстакли правилан телесни развој код деце и приближили им спорт кроз забаву и
разоноду.
Радионица за родитеље и децу: Израда навијачке заставе и осмишљавање навијачке химне нашег вртића у циљу подстицања такмичарског духа.
Уводни део: упознавање о прављењу заставе и смишљању стихова
за навијачку химну. Родитељи деца су давали више предлога како ће
изгледати застава и којих боја, са којим обележијима и определили су
се за заставу Републике Србије са цветом невена у средини заставе.
Главни део: подела материјала за израду застава и смишљање стихова за навијачку химну. Време за рад је 20 минута.
Завршни део: приказивање направљених застава, читање стихова
осмишљене химне уз допуну или преправку, размена у кругу шта је
ко радио, како се осећао и коме је била потребна помоћ.
II ФАЗА
Организована је спортска радионица за родитеље и децу 4 припремних предшколских група „Игре без граница“ у којој су родитељи
били партнери у игри својој деци са циљем да се уоче предиспозиције
деце за бављењем неким од ових спортова (кошарка, мали фудбал,
одбојка, атлетика – штафета и скок у даљ, надвлачење конопца). Деца
141
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
су била подељена заједно са својим родитељима у 6 група а екипе су
формиране на основу картица које су деца извлачила пре почетка игара. Објашњена су им правила да свака игра траје по 10 минута и да се
након тога смењују екипе по пунктовима у смеру сказаљке на сату и
да ће тако све екипе проћи кроз све планиране спортове. Ове спортске
активности деца воле јер им пружају узбуђење, емоције радости и
среће, показујући кроз игру своје потенцијале за одређени спорт. Сва
су се деца поред својих родитеља осећала заштићено и сугурно што
их је још више мотивисало да истрају и буду упорни у игри до краја,
да покажу максимално залагање и постигну што бољи резултат у неким од понуђених спортова.
III ФАЗА
Спортске активности у сарадњи са друштвеном средином
-Такмичење у малом фудбалу: четири предшколске групе из вртића „Невен“ (40-оро деце) играло је упоредо на три терена са осталим екипама, а све у циљу повећања снаге мишића доњих екстремитета, брзине, покретљивости и координације, мотивишући децу за
што бољи резултат и будећи тако у њима такмичарски дух. Деца из
нашег вртића су освојили „Кикер куп“.
-Дан изазова – Бициклијада: поводом обележавања међународног
дана изазова организована је бициклијада на нивоу установе у којој су
учествовале и предшколске групе из вртића „Невен“. Деца су возила
своје бицикле заједно са васпитачима улицама града у веселој атмосфери јер је то дан који креира самосвест и ентузијазам- дан активног
живљења.
-Крос – „Трка за срећније детињство“: крос је био спортског али и
хуманитарног карактера у коме су учествовали сви предшколци установе, а међу њима и деца вртића „Невен“ који су куповином купона
Црвеног крста дали допринос за бољи живот социјално угрожене деце
из нашег града. На овај начин мотивисали смо децу да буду хумана,
да воле, да се друже и играју. Деца су трчала по обележеној травнати
стази на 400 метара до циља подељени по групама (вртићима) и по
категоријама (девојчице – дечаци). У финалној трци у категорији за
девојчице, наша Невена из „Невена“ освојила је друго место.
-Планинарење : у циљу промовисања здравог начина живота и
опште издржљивости код деце, планинарили смо до врха Стрменице
на планини Столови. Деца су показала упорност и истрајност да се
испењу на врх планине и ту поставе заставу вртића „Невен“ коју су
142
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
заједно са својим родитељима направили у радионици. Уском планинском стазом пешачили смо око сат времена до врха уз мале одморе до 10 минута. Деца су уживала у природи, дружењу са другарима
из осталих предшколских група, помагали једни другима током пешачења кроз шуму и бодрили оне који су желели да одустану.
-Игре на води – пливање: на градском базену организоване су игре
на води за децу из припремног предшколског програма, међу којима
су били и прешколци из вртића „Невен“. Циљ игара на води је био да
се деца забаве и разоноде на води и да заволе овакву врсту активности. Деци су подељени прслуци, па су по екипама пловили на чамцима и веслали заједно са васпитачима што је изазвало емоције среће,
радости и задовољства. Потом је организовано такмичење у пливању
на 30 метара за децу која су знала да пливају по категоријама дечаци –
девојчице уз инструкције стручних сарадника за физичко васпитање.
-Тенис : у циљу промовисања тениса као спорта који изграђује самопуздање, учи дисциплини и ослањању на самога себе, одржана је
промција тениса на четири терена за 150 предшколаца из краљевачких вртића. Предшколци из вртића „Невен“ активно су учествовали
у упознавању основних елемената овог спорта које је демонстрирао
тренер тениског клуба. Једни екипа је играла тенис а друга је скупљала лоптице, па су се смењивали на 5 минута. Најуспешнији по
мишљењу тренера добили су медаље. Деца су искзала вољу да науче
разне врсту удараца у тенису, као и да усавршавају кординацију покрета.
ТЕШКОЋЕ У РАДУ
Мотивисање родитеља за учествовање у спортским активностима.
Организовање превоза и боравак деце ван вртића не реметећи режим дана и потребе деце.
ДОБИТ ЗА ДЕЦУ
Срећно и задовољно дете,
Развој позитивних особина личности: истрајност, упорност, воља
и самопуздање.
Развијање упорности и истрајности,
Богаћење искуства ван вртића,
Успостављање боље интеракције, кооперативности и комуникације међу децом.
143
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ДОБИТ ЗА РОДИТЕЉЕ
Могућност укључивања у реализацију васпитно-образовног рада,
Бољи увид у значај спортских активности за развој деце,
Упознавање интересовања и способности своје деце,
Задовољство због заједничких активности са децом и васпитачима,
Кроз забаву и разоноду активно проводе слободно време са својом
децом.
ДОБИТ ЗА ВАСПИТАЧА
Повећање компетенције васпитача,
Успостављање атмосфере сарадње и тимског рада међу децом, васпитачима и родитељима,
Боље упознавање дечјих потенцијала,
Задовољство заједничким постигнућима,
Унапређење квалитета рада.
ШТА ПЛАНИРАМО ДАЉЕ?
Наставити сарадњу са спортским клубовима,
Чешће организовати заједничке спортске активности са децом и
родитељима,
Промовисати стечена искуства и значај спорта на предшколском
узрасту уз укључивање свих предшколских група на нивоу ПУ.
УПИТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ
Поштовани родитељи,
Вртић ,,Невен'' учествује у пројекту,,Игру покрени- спорту се окрени''.Пред Вама се налази упитник који ће нам помоћи у раду на овом
пројекту. На основу добијених резултата биће предложен план активности а све у циљу очувања и јачања дечјег здравља. Зато Вас молимо
да искрено одговорите на постављена питања
Упитник је анониман, а добијени подаци користиће се за израду
пројекта ,,Спортико''.
Унапред Вам хвала на сарадњи!
1. Сматрам да се моје дете довољно бави спортовима и физичким
активностима.
а) слажем се
б) делимично се слажем
в) не слажем се
144
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
2. Према учесталости рангирајте како Ваше дете проводи слободно време?(1- најчешће користи, 6- најређе користи)
__________ Игра игрице
__________ Гледа цртане филмове
__________ Игра се у затвореном простору
__________ Тренира неки спорт
__________ Игра се на отвореном простору
__________Иде на додатне активности (учење страног језика,балет,плес, музичко забавиште и др.)
3.У току једног дана, након боравка у предшколској установи,
Ваше дете проводи слободно време у затвореном простору :
а) од 30 мин. до 1h
б) oко 2h
в) више од 2h
4. Сматрам да би требало организовати више спортских активности у вртићу које би постицале дечји правилан телесни развој и то:
а) слажем се
б) делимично се слажем
в) не слажем се
5.По Вашем мишљењу које спортове треба организовати у ПУ
ради постизања високог нивоа моторичких способности код деце?
6. Колико често учествујете у спортским активностима са Вашим
дететом?
а) Сваки дан
б) Два пута недељно
в) Три или више пута недељно
г) Ретко,немам времена
7. Сматрате да време које моје дете проводи у спортским активностима има позитиван утицај на његово здравље.
а) слажем се
б) делимично се слажем
в) не слажем се
145
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Бамби“, Кула,
Јосипа Крамера 19
025/ 722-139
025/ 723-631
[email protected]
Аутори: васпитачи - Јелена Рајак, Митошевић Драгана и Гордана
Поповић
Тема: „Чаробан свет књига“
Начин излагања: Power Point презентација, видео запис, разговор
и дискусија у оквиру групе.
Кратак опис презентације: У току презентације учесници ће
имати прилику да се упознају са разрадом теме „Чаробан свет књига“
РЕЗИМЕ РАДА
Увидом у сопствену праксу, анализом васпитне средине и након
реализације семинара из „Лак изговор“, “Вртић по мери детета,
“Индивидуализација - одговор на аутентичне потребе предшколског
детета”, ”Заједно у одрастању”... поставили смо себи следећа питања:
- Које и какве промене унети да би смо изашли у сусрет
индивидуалним потребама и могућностима деце ? ( Да за свакога буде
по нешто)
- Како да сва деца буду укључена на основу својих могућности и
жеља и да са својим заједничким стваралаштвом креирају
- Како подстакнути децу на стваралаштво?
- Како подстакнути родитеље да подстакну дечије стваралаштво и
буду велика подршка дечијим остварењима?
- Како мотивисати и укључити родитеље у креирање васпитно
образовног процеса?
На основу интересовања и потреба деце започињемо пројекат
„Чаробан свет књига“ и том приликом постављамо себи следећа
питања:
- Како охрабрит дете и подржати га у говорној комуникацији
- Како подстакнути све функције говора, јасно изражавање,
имагинацију
- Како подстакнути децу на говорно стваралаштво и машту
- Како увести децу у свет бајки, песми,прича...подстакнути их да
анализирају, измишљају да изразе свој доживљај из књижевности
- Да учествују у комуникацији и износе своје мишљење
146
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
- Да размишља о језику и манипулише његовим карактеристикама
- Како обогатити дечија знања о свету и окружењу спонтано и
повезано
Схватили смо да су велики задаци испред нас, велика жеља и
очекивања деце. Препознли смо подршку породице и пронашли
подстицај у окружењу. Препустили се деци, њиховим потребама и
уживали у њиховим постигнућима.
Пратећи дечја интересовања са уживањем смо потпомогли дечије
стваралаштво и стварали пројекат „Чаробан свет књига“. Као резултат
реализације пројекта деца су учествовала у изради разноврсних књига
са којима су обогатили своју духовну културу
„ЧАРОБАН СВЕТ КЊИГА“
147
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
МОТИВ
Премештање деце из света рачунара и телевизора у свет писане
речи, сликовница - Чаробан свет књига. Посматрањем и праћењем
деце уочили смо потребу стварања и буђења љубави према књизи,
богаћење дечијег говора, побољшавање дечије комуникације, буђење
дечије маште... Тимским радом деце, васпитача и породице одредили
смо смернице и активности које су нас уводиле у пројекта, а идеје
и креативност деце отварала су нова подручја дечијег стваралаштва
и тако се стварало мноштво других идеја из којих је испливавало
унутрашње дечје задовољство.
ОПШТИ ЦИЉ
Упознавање деце са чаробним светом књига, буђење љубави према
књизи кроз разноврсне активности.
ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
- Упознавање деце са књижевним делима и подстицање
интересовања за њих било да су прочитана, испричана, приказана...
- Развијати код деце способност разумевања, доживљавања и
тумачења књижевних дела.
- Пробудити код деце љубав за књижевно стваралаштво.
- Изражавање дечје креативности кроз стваралачке активност
- Буђење интересовања деце за креирањем књига чији садржаји ће
бити обликовани по њиховим жељама
- Подстицње деце да коришћењем слова, речи, реченица стварају
нова дела која садрже њихову креативност
- Богаћење сазнања и искуства из свог окружења
- Схватање смисла усклађивања својих жеља и потреба са жељама
и потребама других
- Развој имагинације, инвенције стваралаштва
- Постизање стваралачке синтезе какву даје преплитање говорних,
ликовних, музичких, телесних, драмских активности
- Укључивања у планирање и реализацију ВОР-а родитеља и
друштвене средине
148
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ЗАДАЦИ
- Васпитач ствара атмосферу ставаралаштва и отворености према
искуству
- Негује говорно стваралаштво код деце, упознаје децу са
књижевношћу
- Обезбеђује услове за стварање доброг расположења код деце и
што опуштеније атмосфере у којој могу да се мотивисано баве разним
активностима и слободно изражавају своје унутрашње доживљаје
- Организује одговарајућу средину и обезбеђује услове за извођење
различитих активности
- Негује „уметничку слободу“ и пружа детету могућност да се
„одвоји“ од стварности
- Оспособљава, охрабрује децу да говоре пред другима, да
проналазе своја омиљена књижевна дела и да нас упознају са њима
- Ствара у групи такву социјалну климу у којој ће свако дете осећати
радост дружења, наклоности и љубави
- Подржава и даље развија спонтаност, природност и целовитост
дечијег израза кроз ликовно, говорно и драмско стваралаштво
ФАЗЕ У РАЗВОЈУ ТЕМЕ
- Посматрањем и праћењем дечијих интересовања дошли смо
до закључка да деца имају велико интересовање за бајке, али да не
поседују потребано сазнање, већ да су дела из књижевност замењена
обиљем ликова из цртаних филмова и игрца са рачунара
- Дата је анкета родитељима „Како деца проводе слободно време“,
анализом анкете утврђено је да деца време код куће проводе пасивно
најчећше испред телевизора и рачунара. Деца имају сликовнице,
дечије енциклопедије... у породичном дому, али им слабо ко чита,
слабо им се нуде
- Испитујемо дечја интересовања и долазимо до закључка да
деца воле да слушају приче, воле рецитације, чак су и за анализе
одређених књижевних дела веома заинтересована проналазе ликове,
препричавају радњу...
- На родитељском састанку представљамо родитељима анализу
анкете, и договарамо се око теме за започињање пројекта. Заједно са
њима запловили смо у „Чаробан свет књига“
149
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ЧАРОБАН СВЕТ КЊИГА ЈЕ РЕАЛИЗОВАН КРОЗ АКТИВНОСТИ
- Посматрање и разгледавање књига које се налазе у вртићу зборници за васпитаче
- Одлазак у градску Библиотеку упознавање са разноликим светом
књига, учлањивање деце у Билблиотеку
- Заједнички рад „Библиотека“ од картонске кутије, првимо прве
књиге „Мој лични знак и његово значење“
150
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
- „Моја омиљена књига“ деца доносе из породичног дома,
упознавање деце са разноврсним светом књига
- Цртање на тему „Моја омиљена књига“, деца по свом избору
цртају песме, причу , бајке, појам из енциклопедије...
- Рад на стварању нових садржаја и богаћење новонасталих књига,
уључивање породице у реализацију задатка, доношење разноврсних
прича и песми
Свако дете има своју омиљену песму, свако дете има своју омиљену причу
- Деца по свом виђењу врше поделу књига на Приче, Песме,
Сазнање. Праве корице за књиге
151
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
- Родитељ у вртићу „Читање дечијих омиљених прича и песми“
- Радионица у вртићу за родитеље „У чаробном свету књига“ Рад у
групама дружење са члановима породице (мама,тата, баба, деда)
- Радионица са мамама у разним дечијим часописима проналазе
заједно са децом разне занимљивости и богате наше књиге
- Различите илустрације из прича подстучу децу да уочавају што
више детаља на слици, повезују их и сама препричавају радњу у њима.
- Са илустарцијама организују се разне игре типа „Пронађи,
пронађи... „Где се крије...“ деца одговарају пуним реченицама тако
што описују предмете, служе се просторним релацијам и димензијама,
наводе боје и облик предмета, колико чега има на илустрацији....
Анализом илустрације дете добија мноштво информација.
- На основу различитих апликација – деца именују, богате речник,
а затим и стварају загонетке на основу њиховог објашњења датих
речи. Врше одабир апликација и правимо књигу загонетки
152
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
- Деца проналазе дуге - кратке, тужне – веселе, смешне речи..,
стварају реченице, повезују их и омишљавају нове прича
- Проналажењем речи које се римују деца осмишљаваје њихове
нове песме
- Организовање рецитаторске смотре у групи, вртићу, Дому културе.
- Дружење са школарцима једни другима казујемо стихиове.
- Дружење са песницима фестивал песника за децу „Булка“.
- Плес уз музику на познате обрађене рецитације
- Са децом се ораганизује разноврсна игра са словима „На слово на
слово“, „Које слово недостаје“, „Од којих слова је реч“ „Настављање
речи на задње слово“ ... Заједно са родитељима стварамо нашу књигу
азбучицу
153
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
- Деца украшавају корице за нашу нову књигу Сваштару. У сарадњи
са породицом богате се садржаји. Деца доносе разне занимљивости
из часописа које убацујемо у фолије, затим у Сваштару.
- Маскенбал у вртићу оживљање ликова из бајки
- Уз помоћ разних ликова из бајки код деце се буде игре маште, деца
се опредељују за омиљену приче или песме и драматизују омиљена
дела.
154
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
- Обележевање светског дана Књиге – 23.04 - Презентација наших
књига у холу вртића
ДОБИТИ У ОДНОСУ НА ДЕТЕ
- већa радозналост, мотивисаност детета, продужење пажње,
истрајност у раду
- задовољство и укљученост у израду и осмишљавање нових и
другачијих игара и активности, развој креативности деце
- неговање сарадње и рада у малим групама
- развој самопоштовања
- осетљивост на осећање других, способност за саосећање
- осећање сопствене вредности и личног достојанства
ДОБИТИ ЗА РОДИТЕЉА
- могућност укључивања у процес креирања ВОР
- добијање сазнања о креативности његовог детета
- стварање добрих односа родитеља и васпитача кроз њихову
сталну и узајамну помоћ сваког у свом домену
- задовољно дете
- изградња поверења и свести о могућностима и сопственом
доприносу за што бољим функционисањем
155
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ДОБИТИ ЗА ВАСПИТАЧЕ
- неговање и развијање тимског рада са децом, размењивање идеја
са децом, уношење новина, стицање нових сазнања
- неговање сарадње са родитељима и друштвеном средином
- бољи увид у индивидуално постигнуће детета
- мотивисаност за унапређивање сопствене праксе
- развој креативности васпитача
ПЛАНОВИ ЗА БУДУЋНОСТ
Овај пројекат био је веома инспиративан како за децу тако и за
васпитача. Подршка родитеља за започињање пројекта, а затим и
њихова укљученост и ангажованост како у самом вртићу тако и у
породичном дому донела је велики допринос у реализацији пројекта..
Сматрамо да овај пројекат нуди ширку лепезу активности и игара.
Створа се тесна веза дете - родитељ – васпитач. Подстицајна средина
и креативни садржаји нас наводе да наставимо да планирамо и
реализујемо овакав начин рад.
ЗАКЉУЧАК
Чаробан свет књига је веома инспиративни пројекат који код деце
буди сва чула, и сва осећања. Деца на другачији начин опажају свет
око себе. Богаство илустрација им буди машту, њихов фонд речи се
богати, деца слободно изражавају своје мишљење. У књигама деца ће
пронаћи корисне поруку са којом ће моћу да се боље снађу у животи.
Узори који су у њима су позитивни ликови. Понудимо деци сликовнице,
посветимо им време тако што ћемо им читати књижевна дела, јер
писци који су писали дела за децу желе да се они са њима сусуретно
онда када су они деца, а то је управо сада када су предшколци.
156
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Пчелица” Ниш
Орловића Павла бб,
e-mail: [email protected]
Тел.018/524-990,1ах: 018/523-461
АУТОРИ:
Биљана Тодоровић, васпитач
Јелена Павловић, васпитач
Маја Игић, васпитач
Ивана Радосављевић, васпитач
др Зоран Јонић, директор установе
Иван Тодоров, пом. директора за сектор „Вр™ћи"
Роза Николић, стр.сарадник за физичко васпитање
Љиљана Стаменковић, стр.сарадник - психолог
ПРЕЗЕНТАТОРИ
Биљана Тодоровић,васпитач Јелена Павловић, васпитач Маја Игић,
васпитач Ивана Радосављевић,васпитач
НИШ - ЦАРСКИ ГРАД
Мотив за избор теме
Ово је година када је Град Ниш добио историјску шансу да покаже
своје тековине, блага и историјско наслеђе обележавањем 17 векова
Миланског едикта и толеранције.
Овим актом Цар Константин који је рођен у Нишу је прогласио
верску равноправност и престанак прогона хришћана. Рекламе на локалним телевизијама стално су нас подсећале на његов значај за наш
град и на предстојеће манифестације ради обележавања јубилеја.
Деца су у вртићу питала: Шта је то Милански едикт? Ко је био
Константин? Ко су Римљани? Да ли су онда живели диносауруси?
Шта је Медијана?
Учинило нам се да културни садржаји у нашем граду у животу
деце заузимају премало интересовања и да је можда ово добра прилика да се то донекле промени.
Знали смо да хоћемо да избегнемо приближавање вери и цркви јер
се религиозност развија у самој породици.
157
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Циљ нам је био:
 Упознавање значајних догађаја у граду поводом обележавања
Миланског едикта.
Упознавање културних објеката и установа, њихове улоге и правила понашања у њима.
Упознавање града кроз игролики контекст.
Развијање припадности и љубави према Нишу.
Мотивисање родитеља да се укључе у живот и рад вртића.
Задатак нам је био:
Да створимо прилике за учење и добру мотивацију деце.
Да деца сублимирају утиске, да их прераде у вртићу и кроз активности које су тематски у вези са њима створимо безброј нових
садржаја.
Одакле смо пошли?
Прва фаза– Обзиром да се учење покреће личним смислом и интересовањем прво смо сагледали оно што су деца чула о цару Константину, Миланском едикту и догађањима у граду. Тако смо створили
везу нових информација са старим. И сами смо се информисали путем интернета, литературе и добили низ података о овој теми.
Друга фаза – Позвали смо у госте маму, професора историје која је
на прихватљив начин деци представила детињство, одрастање, битке
цара Константина и услове у којима се онда живело. Затим смо разгледали енциклопедије и сликовнице на ту тему и слагали слагалице
које је наш град понудио тим поводом у промотивне сврхе.
Трећа фаза – Детаљно смо се информисали о културним манифестацијама у Нишу поводом Миланског едикта и направили план посета.Заједнички је начињен избор догађања која могу да се представе
деци на погодан начин.
Четврта фаза – укључивање родитеља у заједничке активности са
децом на родитељском састанку и радионицама. Њихов задатак био је
такође да воде децу на манифестације које су се одигравале ван радног времена вртића. Повратне информације имали смо сутрадан кроз
разговор са децом и кроз интерактивни пано, а по договору и радионичарски рад. Неке манифестације пратили су васпитачи и стручни
сарадници и део тога уграђивали у активности наредних дана.
Пета фаза – Васпитачи су усаглашавали распоред дневних активности са дешавањима у граду. Прво су се обилазиле културне устано-
158
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ве у окружењу вртића и манифестације које су се догађале пре подне
и биле од интереса за децу. Посете су пратиле активности у вртићу
које су биле тематски повезане. Настојање васпитача да се обухвате
сви аспекти развоја и центри интересовања уродило је стварањем
новог центра под називом „Константинов кутак“. За ту намену преуређен је део хола па је кутак био доступан и осталој деци из вртића.
Уверили смо се да средина обогаћује и проширује развој и учење и
подстиче радозналост.
Уметничка школа је организовала 6 радионица у центру Ниша под
називом „Константине добро дошао у родни град“. Пројекат је садржавао раднионице цртања и сликања, израду мозаика. Наша деца
били су редовни посетиоци и учесници радионица примерених њиховом узрасту. Иза тога посетили смо парк Чаир где су нам мозаици
били мотив за израду истих у вртићу.
Након извођења опере „Трубадур“ Ђузепа Вердија на летњој позорници под окриљем прославе Миланског едикта, вртић је посетила
оперска певачица која ради у Италији. Она је деци отпевала неколико арија и са пуно љубави и знања потребних за рад са најмлађима
комуницирала са децом на тему „Детињство и одрастање Цара Константина“.
Ученици Музичке школе су деци у вртићу презентовали модерну музику филмског карактера под именом „Музика Константиновог
града“. Деца су се упознала са жичаним и дувачким инструментима и
иза тога их сама израђивала.
Градска манифестација „Наук није баук“ била је промоција фестивала „У гостима код Цара Константина“ где су студенти, средњошколци и основци имали презентације, игроказе и радионице. На
тему „Здрава храна „ био је избор из кухиње Цара Константина. То
је у вртићу био повод за едукативни део „Шта је здраво“? „А шта
волим“?
Новчићи и накит из тог времена виђени на манифестацијина сличан начин израђивала су и деца са родитељима у вртићу.
Мода из Константиновог доба пренешена је у вртић. На радионицама деца и родитељи су израђивали и облачили лутке од папира у
том стилу.
Слагалице на тему „Цар Константин, царица Јелена, Тврђава, Медијана“ биле су вежбе за израду мозаика.
Деца су се упознала и са појмовима вајар, скулптура и процесом
настајања скулптуре од идеје до уметничког дела. Сакупљали смо
159
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
слике вајарских дела нарочито из доба Рима, Египта и старе Грчке.
Са савременом скулптуром срела су се деца са спомеником у центру
Ниша из романа „Ивкова слава", а у вртићу уживала у ликовним активностима и причама о градским знаменитостима.
У Галерији примењене уметности разне технике су привукле дечију пажњу и биле мотив за уочавање боја, облика, распореда у простору, склада у приказивању мотива из природе... То је резултирало богатством детаља у дечијим ликовним радовима и знацима формирања
елементарних естетских ставова код деце.
У циљу промовисања здравог живота коришћен је травнати спортски терен у вртићу „Цврчак“ на коме су организоване игре из доба
старог Рима.
Приликом прославе рођендана Цара Константина деца су посетила основну школу Цар Константин у коју ће већина и поћи наредне
године. Разгледали су простор посвећен Цару Константину и дружила се са предшколском припремном групом у духу игара из времена
Цара Константина.
Медијана је археолошко налазиште, то је царско имање из трећег
века, била је инспирација деци за креације коцкама као грађевински
материјал.
Природна потреба за драмским изражавањем уочена је у свакодневном боравку деце у драмском кутку. Костими и драмски реквизити
коришћени у маскембалу обогатили су сценску игру дечији доживљај
и имагинацију. Стваране су сценске игре које представљају детињство цара Константина и турнире са садржајима који подстичу самопоштовање и културу опхођења са вршњацима и одраслима.
Установа „Пчелица“ у обележавање Миланског едикта укључила се
традиционалним маскенбалом са преко 700 деце и васпитача у костимима из доба цара Константина. Деца из вртића „Славуј“ уз помоћ васпитача и родитеља су имала прилику да својим креацијама и сценским
наступом на Летњој позорници у Тврђави отворе маскенбал.
Тешкоће и дилеме у раду биле су субјективне природе
Стално смо се питали да ли смо омогућили деци да се баве оним
што је њима важно?
Колико су садржаји употребљиви за развој дечијих сазнања, способности и карактеристика личности?
Трудили смо се да кроз игру понуђени садржаји буду смисаони за
дете тако да се оно учећи игра. Посматрали смо децу пратили њихова
интересовања и тумачили мотиве њиховог понашања.
160
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Њихове игре испуњене задовољством најчешће су текле у пријатној атмосвери. Деца су била активна и заинтересована па верујемо
да смо стварали и одговарајућу мотивацију као подстицај за њихово
ангажовање.
Добит за дете
Кроз заједничке активности са родитељима, васпитачима и људима различитих професија деца су стекла разноврсна знања.
Уживала су у активностима.
Усмеравана су према правим вредностима.
Осећање да је важно, јер види родитеља као активног учесника
у вртићу.
Стварање свести о богатству и вредности нашег града.
Добит за родитеља
Родитељ је упознат са оним што дете ради и учи у вртићу.
Активно ради на проширивању знања и вештина свог детета.
Тимски рад на овом задатку јачао је партнерски однос родитељ-васпитач.
Добит за васпитача
Спремност васпитача да унесе промене у свој рад.
Отворенији за сарадњу са родитељима.
Осећај успешности и задовољство.
ЗАКЉУЧАК:
Васпитно-образовни циљеви а затим и садржаји и активности су
ваљано одабрани а деца су била најпоузданији критеријум. Деца су
била мотивисана да учествују у свим активностима а ми смо користили сваку прилику за уграђивање у предвиђене активности садржаје повезаних са стварношћу изван установе, позивањем посетилаца
у вртић, укључивањем родитеља у васпитно-образовни рад у свим
његовим етапама и посећивањем објеката и манифестација у граду
поводом Миланског едикта.
Пројекат је потврдио вредност позитивних односа између родитеља и васпитача у стварању ситуација које децу највише провоцирају
161
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
за учење, истраживање и развој. Кренули смо у културну авантуру
са децом и родитељима са жељом да код деце стварамо услове да развијају интересе за догађања у граду, надамо се да ће се овај тренд
наставити у основној школи а и дугорочно.
И нама је сада јасније да наш град има шта да понуди посетиоцима, да покаже своју историју и гостољубивост и да у њему може да
се живи у складу са Константиновим речима: „Свако нека верује како
му срце хоће“.
162
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
D.V.: “MLADOST”
Novi Pazar
PROJEKAT: RECI POKRETA- “PLESNA AKTIVNOST”
“Ne zelim biti sam
zato plesem i igram,
sa decom celog sveta
to je nasa planeta!”
Realizatori: Tim vaspitaca DV:”Mladost”
OPŠTI CILJ PROJEKTA
- Preplitanjem muzickih, dramskih , fizickih, likovnih, govornih i plesnih aktivnosti, raditi na podsticaju stvaralacke sinteze kod dece na uzrastu
od 3 godine do polaska u skolu.
POSEBNI CILJEVI
- Poznavanje mogucnosti svog tela kao instrumente izrazavanja pokretom;
163
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
- Uvodjenje razlicitih oblika kretanja sa i bez muzike;
- Elementarno poznavanje i razumevanje autenticnog narodnog melosa
i plesnog stvaralastva;
- Negovanje tradicionalnih igara i plesova kao osnov razvoja svesti o
sebi i drugima;
- Kroz muzicke i plesne aktivnosti upoznavanje kulture i tradicije drugih naroda.
KAKO SMO POČELI
Kroz realizaciju aktivnosti u pripremnoj grupi,decak R.C. se pohvalio
da ide na casove folklora.
Na inicijativu ostale dece,a izazov vaspitacice,uz dogovor sa ostalim
koleginicama,potekla je ideja za organizovanjem plesnih aktivnosti u nasem objektu.
MOTIV
Organizovanim igrama uz odredjene teme:’’Moje omiljene igracke”,
”Proslava rodjendana”, ’’Putovanje kroz mastu” dosli smo do osnovnog
motiva koji podstice realizaciju decje aktivnosti.
KAKO SE PROJEKAT RAZVIJAO
Aktivnostima planiranim za deciju nedelju smo formirali tim vaspitaca,
kao i koordinatore i vodju tima te realizaciju sledecih aktivnosti i igara:
- Proslava rodjendana i izrada rodjendanskog poklona;
- Prolecna zurka uz adekvatne kostime i pokrete;
- “Rastimo uz ples” i igre uz muzicku pratnju: “Kruzenje okolo” i
“Kaubojski ples”;
- Obilazak zavicajnog muzeja i poselo: “Nekad I sad”;
- Negovanje igara I plesova naroda naseg kraja;
- Plesovi drugih naroda i negovanje njihove kulture i tradicije.
Igre koje su prethodile:
- Dramske aktivnosti: “Kljucna rec” u pricama “Kucne vile” i “Carobno
jezero”;
- Govorna radionica: “Moje igracke”;
- Stvaralacke radionice: “Moj cilim”, “Slikamo, nizemo i slusamo”,
“Carobno jezero”, “Kucne vile”;
164
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
- Igre: “Moje telo moze sve”, “Ja to umem, ja to mogu”, “Pokusaj I ti”;
- Tradicionalne igre: “Grosi”, “Fildzani”, “Tutumis”, “Klis”;
TEŠKOĆE U RADU
- Veliki broj dece u grupama;
- Nabavka i priprema sredstava za organizovanje nekih od aktivnosti
(posela);
- Odlazak sa velikim brojem dece do muzeja;
STASMO DOBILI:
- Timski rad i uvodjenje pripravnika u posao;
- Strucno usavrsavanje i prosirivanje iskustva u radu;
- Veci nivo saradnje sa roditeljima i sirom porodicom (nanama);
- Saradnja sa zavicajnim muzejom, regionalnim medijama, plesnim
studijima;
- Osecaj zadovoljstva i pojacano interesovanje za nastavkom projekta,
kako kod dece, tako i kod vaspitaca;
- Ukljucivanje dece sa smetnjama u razvoju i njihovo aktivno ucesce u
svim igrama;
165
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ŠTA PLANIRAMO DALJE
- Nastavak na polju istrazivanja kulture i tradicije naroda
nasih krajeva i
uporedo sa kulturom i tradicijom drugih naroda;
- Osnivanje sekcije plesnih aktivnosti na nivou objekta;
- Poseta jednom sesokom domacinstvu i ucestvovanje u svim dnevnim
aktivnostima;
- Ponovno ucesce na festivalu Tradicionalnih igara u
Pozarevcu;
- Ucesce na likovnim konskursima na temu “Nekad i sad”;
- Poseta nasih plesnih grupa i drugim objektima.
EVAULACIJA
Sam odabir igara i aktivnosti je doprineo boljoj i uspesnijoj realizaciji
istih. Deca su u ulozi realizatora, na sebi svojstven nacin, izrazavala visok
stepen tolerancije i uvazavanja starijih, a rezultat svega je bilo njihovo
zadovoljstvo i nesebicno izlaganje.
Poseta muzeju je kod dece izazvala dozu iznenadjenja, sto je evaluiralo
posebnom paznjom komentarisanja vidjenog.
Roditelji su od samog pocetka upoznati sa desavanjima u objektu, pa
su samim tim postali i direktni akteri u realizaciji svih aktivnosti i igara.
Islo se i dalje… Ukljucivanjem nana smo smo doprineli da i one daju svoj
nesebican doprinos realizaciji posela.
Kroz istrazivanje kulture drugih naroda kod dece smo razvili i svest o
razlicitostima zajednickog zivota.
Necemo stati na ovome!! Poceli smo da istrazujemo, ali isto nismo zavrsili…
SMERNO KORACAMO KA NOVIM CILJEVIMA!
166
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ ''Радосно детињство''
Павла Симића 9
ВРТИЋ
Нови Сад '' Весели Патуљци ''
Тел 021/ 420 439
Руменка
Аутори презентације:
Васпитачи: Маја Радујков
Ирина Поповић
Коаутори:Мирјана Покрајац-васпитач
Татјана Вујовић-педагог
Дубравка Прица-Јаблановски-психолог
МАМА , ТАТА ДОЂИТЕ И НАША ВРАТА ОТВОРИТЕ
(Сарадња родитеља и вртића кроз реализацију пројекта
“ОТВОРЕНА ВРАТА”)
Број реализатора: 2 ( аутори)
Начин излагања:
Усмено излагање –презентација
Кратак опис тока презентације:
Представљање аутора рада и ПУ
Усмено излагање које прати презентацију о следећем:
1. Како и зашто се јавила потреба да настане овај рад?
На основу вишегодишњег искуства дошли смо до закључка да
родитељи увек имају потребу да сазнају шта се дешава у вртићу “иза
затворених врата”
 Једна од идеја водиља била је и потреба за обогаћивањем и
проширивањем сарадње вртића са родитељимa
167
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
2. Циљ
 Побољшавање и проширивање сарадње са родитељима давањем могућности да активно узму учешће у животу и раду вртића
Обогаћивање васпитно-образовног рада кроз заједничко деловање родитеља и васпитача узајамном разменом идеја и искуства
3. Задаци
Тимски испланирати концепт “ОТВОРЕНИХ ВРАТА” и одредити конкретне кораке реалиѕације
 Мотивисати родитеље (упутити их у пројекат дајући им јасна
упутства и правила на родитељском састанку )
 Заједничко планирање и реализација активности родитеља и
васпитача
Организација простора и средстава
Планирање и реализација евалуционих родитељских састанака као и појединачне индивидуалне евалуације са родитељима након
сваких “ОТВОРЕНИХ ВРАТА”
4. Фазе у реализације пројекта
Прва фаза:
Васпитачи, педагог и психолог су тимски испланирали концепт “ОТВОРЕНИХ ВРАТА” и конкретизовали кораке
Мотивисали смо родитеље тако што смо их на родитељском
састанку детаљно упознали са концептом нашег пројекта
Васпитачи су децу упознали и припремили ѕа реализацију
пројекта“ОТВОРЕНА ВРАТА”
Друга фаза:
СЛОБО∆НЕ АКТИВНОСТИ -заједничка реализација активности сваког четвртка
 УСМЕРЕНЕ АКТИВНОСТИ-заједничка припрема и реализација васпитача и родитеља
Трећа фаза:
Планирање евалуационих родитељских састанака и појединачне индивидуалне евалуације са родитељима након сваких отворених врата
5. Добит за, децу, васпитаче, родитеље и Установу
За децу
168
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Усвајање нових знања и проширивање постојећих кроз игру
заједно са
родитељима и васпитачима
Активности у вртићу обогаћене су искуствима и идејама родитеља
Посматрање родитеља и васпитача као партнера
Стицање доживљаја да је вртић “други дом”
За васпитача
Проширивање искустава и сазнања кроз сарадњу са родитељима
Могућност праћења деце и њиховог напретка у присуству родитеља
Богаћење васпитно-образовног рада добијеним искуствима
Добијање могућности вредновање васпитно-образовног рада
од стране родитеља
Проширивање, богаћење сарадње са родитељима разменом
информација и идеја
За родитеља
Проширивање сарадње са вртићем, васпитачима и стручним
сарадницима
Увид у дневне активности деце у вртићу
Активно учествовање у животу вртића
Поспешивање и богаћење улоге родитеља
6. ПОТЕШКОЋЕ
Мотивисати родитеље на сарадњу и упознати их са свим правилима пројекта и поштовањем истих
Упознати децу са “ОТВОРЕНИМ ВРАТИМА”
Организовати безбедан боравак деце и родитеља у вртићу не
реметећи режим дана и потребе деце
Обезбедити средства и материјале за рад
7. ШТА ДАЉЕ?
Наставити сарадњу са родитељима кроз сличне пројекте
Неговати ову сарадњу као традицију и стални део васпитно
-образовног рада вртића “Весели патуљци” (проширити на остале
васпитне групе)
Стечена искуства поделити са свим учесницима васпитнообразовног процеса
169
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
П.У. „Љубица Вребалов“ Пожаревац
Вука Караџића 1
012-210-308
[email protected]
Аутори презентације: Арсић Милена, Вратоњић Ивана, Ђорђевић
Марија, Мишић Милица, Стојић Снежана, Стојковић Славица, Траиловић Маја, Цветковић Кристина, Цвијовић Марија
Сарадник на пројекту и презентацији: Славица Милановић, стр
сарадник-педагог
НАЗИВ РАДА: „МАЛО СЕ ПОКРЕНИ, У ВРТИЋ КРЕНИ“
ИМПРЕС ПРОЈЕКАТ - НАШЕ ИСКУСТВО ДА МОЖЕ И
ДРУГАЧИЈЕ
Начин приказа рада: PowerPoint презентација, постер („pop-up“
књига)
Кратак опис презентације: Усмено излагање и видео презентација,
постер и дискусија
Кључне речи: ИМПРЕС, путујући вртић, летња радионица, маргинализоване групе, васпитачи волонтери.
Сажетак:
Увод
Пројекат Унапређивање предшколског васпитања и образовања
у Србији (ИМПРЕС) заједнички је пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Европске уније.
Укључено је 25 предшколских установа са територије Србије. Циљ
пројекта је да допринесе социјалној инклузији и смањењу сиромаштва унапређивањем услуга у области предшколског васпитања и
oбразовања ширењем доступности за сву децу, посебно ону из осетљивих група. Град Пожаревац у оквиру ИМПРЕС-а добио је као донацију једини, путујући вртић-аутобус
Пројекат ИМПРЕС и УНИЦЕФ –Вртићи без граница су почели
као два одвојена пројекта али са истим циљем. У оба пројекта пуно
пажње је посвећено стварању веза између различитих предшколских
установа и општина , васпитача и других професионалаца па су се
170
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
временом и учесници оба пројекта умрежили и размењивали искуство.Све ове активности имају за циљ промовисање заједнице која
учи, заједнице која подржава интеракцију, везе и интеграцију унутар
ПУ која обухвата професионалце,децу и родитеље. И ова наша прича
је резултат сагледавања, размене и промишљања како да унапредимо
наш рад или тачније, како да приближимо и учинимо вртић доступан
свој деци.
,,Деце има разне, ал' свако дете је личност, разлике нису казне у
разликама је наша сличност!“ Љубивоје Ршумовић
Развој идеје и план активности
Већина предшколских установа у Србији је усмерена( што је и у
склопу самог концепта предшколског васпитања), на децу која су у
вртићима. Чак је и понуда програма за ову децу јако слична тако рећи
једнообразна свуда. То су целодневни боравак, најчеће још полудневни и припремни предшколски или четворочасовни програм. Установе
обично не виде и не обраћају довољно пажње на децу која нису корисници услуга установе, осим ако нису на листи чекања за пријем .
Учешће у ИМПРЕС пројекту , оснажило нас је за акције којима
смо установу приближили знатно већем броју деце и то оној деци
којој вртић никада не би био доступан.
Прикупљање података и анализом стања у нашој општини, сагласили смо се да највећи број деце која нису обухваћена услугама наше
установе, су деца из сеоских насеља и ромска деца у приградским
насељима и у Пожаревцу и у Костолцу.То су породице досељеника
углавном са Косова, који често мигрирају, измештају се, сиромашни
су, често неписмени и њихова деца не излазе из такозваних махала.
Тако је и одабир за рад токо године био да путујући вртић окупља
децу из околине Костолца и одвози их у насеље Трњане где су се
прикључивала и деца тог села. Подразумева се да је васпитач радио и
током вожње аутобуса и организовао активности и у аутобусу вртићу
и ван њега у складу са временом.
Након завршетка радне године, остало је отворено питање „шта
даље са аутобусом?“ Тачније, на једном од последњих виђења са Милошем, ментором нашег тима за посебне и специјализоване програме, поставило се питање шта ћемо радити и шта планирамо током
лета...Размишљали смо да нам је тешко да продужимо рад играоница
у Ћириковцу, Маљуревцу и Кличевцу јер су то простори који су у
оквиру школа, учионице а школе током лета н ису отворене за рад са
171
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
децом. Ако још узмемо у обзир да је летњи период да деца одлазе и
на одмор, многи одлазе у иностранство код бабе и деде, било нам је
неизводљиво да организујемо и даље рад у селима. Онда нам је синула идеја да би аутобус –вртић могао да окупља децу током лета и
у градској средини и да нуди разнолике активности и анимацију која
ће привући децу која су у граду а на неки начин запостављена. Идеја
нам је била да ми учинимо вртић ближи деци и буквално га ,,доведемо'' деци, да се ми покренемо. На једдном од групних састанака
назвали смо наш пројекат „Мало се покрени у вртић крени“
Направили смо анализу где имамо највише деце која нису обухваћена предшколским васпитањем нити укључена у било какакв програм. То су у Пожаревцу у и Костолцу углавном ромска насеља на периферији града чија су деца невидљива,и којих нема ни у евиденцијама матичне службе, ни Домова здравља . Први кораци у реализацији
ове идеје били су остваривање сарадње са локалним самоуправама и
здравственим медијаторима ромских заједница. Сарадња је успостављена у циљу обавештавања породица из циљних група. Нас неколико контактирало је месне заједнице, обишло је ова ромска насеља, и
разговарало са становницима и децом, прегледало терен ,погледали
где можемо да се ,,стационирамо''.. Наговестили смо им да ћемо доћи
следеће недеље аутобусом-путујућим вртићем и да их позивамо да се
играју са нама. То је наишло на њихово велико одобравање.
Направили смо и постере-плакате које смо залепили на месне заједнице и аутобус где обавештавамо о раду играонице, који су били
постављени на свих пет локација које смо одабрали за рад. Обавештење о раду играонице је пренето и путем локалних средстава јавног
информисања..
Реализација
Сваког радног дана, дружили смо се на другој локацији, тако да су
малишани са свих тих територија имали по једном недељно двочасовни забаву са нама. Играоница је организована у поподневним часовима (од 17 до 19 часова), после радног времена установе, у периоду од
10.јула до 30.августа
Рад на реализацији читаве идеје био је волонтерског карактера на
нивоу целе установе, а учешће су узели васпитачи из припремних
предшколских група, стр. сарадник-логопед и инструктор јоге Милица Ивковић и мед.сестра на прев. здрав. заштити у установи Драгана Антић. Рад у играоници подразумевао је планирање активности
172
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
на недељном нивоу, свакодневну евалуацију и прилагођавање датим
околностима, расположивим средствима, као и броју присутне деце.
Васпитачи су са посебном вољом и ентузијазмом прионули на реализацију плана. План рада састављен је из 4 врсте активности које
су биле прилагођене свим узрастима. Активности у одређеним деловима изискују сарадњу међу члановима групе, што ће и код деце
изградити позитивне ставове о различитости и уважавању других.
Кроз ове активности код деце се развија пажња, машта, самопоуздање, истрајност. Ове активности планиране су као игре које ће деци
причињавати задовољство а истовремено испуњавати основне потребе дечјег развоја.
Активности
Уводна активности била је јога за децу, сачињена од посебно одабраних вежби за које се знало да ће деци бити забавне. Реализована
је у оквиру петнаестоминутног вежбања. У току вежбања градила се
атмосфера поверења, опуштености,партнерства, подршке, што је водило високом степену мотивације за ове активности.
Користи од јоге за децу у току ова два месеца су вишеструке: повећана снага и еластичност,превенцију лошег држања, гради самопоштовање, самодисциплину, д охрабрује тимски рад, учи саосећању, несебичности и др. Дечја непресушна потреба за кретањем и
надметањем била је основни мотив за организовање такмичарских
активности. Такмичарске активности организоване су под називом
„Игрице без граница“. Ове активности реализоване су у виду полигона спретности, уз коришћење доступних средстава (обручеви, лопте,
балони, чуњеви, конопац). Циљ ових игара био је да се се развије
вештина специфичног кретања код деце (скакање, пузање, вијугаво
трчање и ходање, провлачење), одржавање равнотеже, јачање тимског
и победничког духа.
Сви такмичари били су подељени у екипе које су се вешто бориле
за победу. Учесници игара били су и навијачи, који су ведро бодрили своје другове у екипи. Такмичарске игре представљале су право
задовољство и радост за децу, јер су имала прилику да прикажусвоја
умећа у савладаваљу различитих препрека и баратању различитим
реквизитима. Било је побеђених и победника, али на крају ипак сва
деца су била победници.
Креативно-стваралачке активности наступиле су после такмичарских игара. У почетку ове активности реализоване су индивидуално
173
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
као активности израде оригами бродића и рибица и њихово декорисање. Због великог броја деце, приступиле смо раду у групама у оквиру којих се радио мозаик колаж папиром, природним материјалима
(пиринач,песак), отискивање темперама (печати од кромпира, шаке).
ДЕца су уживала у свим игрицама, тражила да радове понесу кући,
многи су се први пут сусрели са пластелином, бојицама.
Како је време пролазило, наша дружења су постајала лепша, емотивнија и деца су са узбуђењем ишчекивала долазак аутобуса-вртића
и наше екипе. Наша идеја је била да се свако дружење заврши игром
и песмом „Кад си срећан“. Међутим, на иницијативу деце ово се претворило у „Покажи шта знаш“, јер су деца била жељна да нам покажу
своје умеће у музичким и плесним тачкама. Сходно томе, подстицале
смо децу да нам отпевају нешто и на свом матерњем језику- ромском.
Осим што смо сви у томе бескрајно уживали, ово је било посебно важно јер су тиме они јачали своју везу са својим језиком и културним
наслеђем.Након свега тога химна нашег дружења постала је песма
„Кад си срећан“ коју смо сви заједно изводили и тиме обележавали
крај сваког дружења.
Проблеми и како смо их превазилазиле
Први проблем на који смо наишли био је недостатак средстава за
куповину горива за аутобус и материјал за рад са децом. Како је установа у врло тешком материјалном положају, нисмо могли да рачунамо на сопствена средства па смо покренули акцију да нам донатори
обезбеде и гориво и материјал за рад. Наишли смо на одазив с њихове
стране, па смо са пуно елана кренули са радом.
У почетној фази пројекта направљен је план активности као смерница за даљи ток рада. Међутим, на терену се показало да првобитни
план није могуће реализовати због великог броја деце. То нас је навело да планове прилагођавамо околностима у којима смо се нашле у
том тренутку.
Број деце узраста од 2 до 15 година варирао је од 20оро до 70оро
дневно. Био је изазов прилагодити садржаје броју и узрасним карактеристикама присутне деце. Тај проблем решаван је дневном евалуацијом и већим бројем присутних васпитача.
Поред ових, наишле смо и на многе друге проблеме. Неприступачност терена (висока трава, немогућност приласка аутобуса) као и нехигијенски услови превазиђени су у договору са родитељима који су
се ангаржовали на решавању истог. Језичка баријера био је још један
174
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
проблем са којим смо се среле а који је решен помоћу деце која говоре
оба језика (српски и ромски). Лоши односи међу децом, ометали су
групни рад у оквиру активности, што је решавано у ходу
Добит за децу-учеснике:
Нове доживљаје, знања и искуства;
Јаче самопоуздање и осећај важности
Способност сналажења у новим ситуацијама;
Спремност на међусобну сарадњу;
Срећу и задовољство стварања;
Деци је пружена прилика да се социјализују на најбољи могући
начин;
Могућности да буду активни учесници и носиоци активности;
Могућност да се изразе кроз музику и покрет;
Добит за васпитаче:
Неговале и развијале тимски рад;
Стицање сигурности у нове начине раде;
Мотивисаност за мењање васпитне праксе;
Подигнут ниво вредности васпитно-образовног рада у очима јавности;
Јачање партнерства са окружењем;
Поверење у сопствене снаге и компетенције,
усавршавање професионалних вештина;
Задовољство постигнутим;
За родитеље и њихово окружење:
Одређену дозу сатисфакције јер се неко посветио баш њиховој
деци;
Савете за превентивну негу („Чистоћа је пола здравља“);
Информације о важности боравка деце у васпитним групама вртића, или припремним предшколским групама;
Пример да су деца без обзира на социјални и економски статус
једнака у очима васпитача
Закључак
Играоница „Мало се покрени, у вртић крени“ трајала је два месеца, током јула и августа. Била је конципирана према карактеристикама сваке средине у којој је била реализована. Свака локација на којој
175
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
смо се дружили имала је свој дух и менталитет, а свуда је резултат био
исти- осећај заједништва, колективизма и задовољство остварењима
која воде ка истом циљу. И оно што је најважније, добили смо нове
пријатеље и нова пријатељства и показали да може и другачије...
Уважавајући контекст у коме смо реализовали играонице, направили смо један искорак ка промени устаљеног. Искуство нам је показало
да је неопходно градити квалитетне, вишеструке релације и везе између предшколске установе, локалне средине и родитеља. Само тако
можемо направити квалитетне и дугорочне промене наше праксе и
учинити да се сваком детету предшколско васпитање и образовање
буде доступно.
У летњим играоницама су као реализатори учествовали :
Милица Ивковић, стр.сарадник и инстуктор јоге
Марија Ђорђевић, васпитач
Снежана Стојић, васпитач
Ивана Вратоњић. -//-Славица Стојковић -//--//Милица Мишић -//Невена МилошевићМилена Арсић -//Тамара Стојановић -//Данијела Романовић -//Кристина Цветковић -//Марија Цвијовић -//Кристина Павковић -//Светлана Марковић -//Данијела Јаковљевић -//Љубица Костић -//Александра Јовановски -//Маја Траиловић, васпитач
и мед. сестра на превентиви Драгана Антић
вд директор установе: Никола Велинов
176
ТРЕЋА ГРУПА
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Предшколска установа „Лане“
18220 Алексинац , Мишићева 1
018/4804-827
mail: [email protected]
Тим:
Васпитач : Јованка Вукасовић
Васпитач : Биљана Мајсторовић
Васпитач – сарадник за драмско васпитање : Аница Павловић
Васпитач – волонтер: Надица Стојановић
Васпитач/родитељ: Марија Степановић
Родитељ: Бојан Цветковић
ПРОЈЕКАТ: „ИГРАМО СЕ, УЧИМО И СТВАРАМО“
Power point презентација
Кључне речи: деца, родитељи, партнерство, радионица, гињол лутка, представа, васпитачи-глумци.
Сажетак:
У оквиру пројекта „ Играмо се, учимо и стварамо“ спроведеног у
средњој васпитној групи, представљамо заједничко живљење деце,
васпитача и родитеља, њихово стваралаштво кроз израду дидактичког средства гињол лутке, као и стварање и реализацију лутка - представе у извођењу васпитача и родитеља као глумаца.
Употреба лутке као универзалног, свестраног и едукативног средства у васпитно-образовном раду доприноси поштовању дечјих потреба и интересовања, а грађењем партнерства са родитељима кроз
њихово директно укључивање у заједничке активности, постиже се
висок ниво у остваривању васпитно-образовних циљева.
Како смо радили?
Мотив за реализацију пројекта: Велико дечје интересовање за
употребу гињол - лутке
Циљ пројекта: Израда и употреба лутке као универзалног, свестраног и едукативног средства у васпитно-образовном раду.
179
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Специфични циљеви:
– Партнерство родитеља и васпитача у остваривању васпитно образовних циљева
– Обогаћивање и структуирање средине кроз израду дидактичких
средстава
Задаци:
– Подстицати партнерске односе дете-васпитач-родитељ
– Директно укључивати родитеље у васпитно-образовни рад
– Подстицати дечју креативност, кроз директно учешће у изради
лутке
– Подстицати сарадњу, тимски рад, кооперативност и позитивну
атмосферу
Пројекат је прошао кроз три етапе:
• Планирање и започињање пројекта
• Развој пројекта
• Рефлексија и евалуација
Пројекат је реализован кроз следеће кораке:
• Праћење интересовања деце:
Пратећи децу, кроз игру, запазили смо велико дечје интересовање
у драмском центру за употребу гињол лутке у свакодневним активностима.
• Родитељски састанак :
Сазвали смо родитељски састанак и упознали родитеље са развојним карактеристикама деце, њиховом напредовању и интересовањима које показују кроз разне активности у току дана. Истакли смо велико интересовање деце за употребу гињол лутке али и на проблем о
непостојању довољног броја истих у драмском центру.
Покренули смо иницијативу да се изађе у сусрет њиховим потребама кроз заједничко ангажовање свих. Од њих смо тражили повратну информацију и предлоге, на који начин је могуће реализовати пројекат који би задовољио. Заједнички смо осмислили кораке кроз који
ће пројекат бити реализован.
Анкетирањем родитеља о заинтересованости за учешће у пројекту,
дошли смо до резултата да су сви присутни родитељи заинтересовани
за тимски рад.
180
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
• Угледна активност „Обрада броја три“ :
У складу са оквирним планом који је предвиђао формирање појма
броја, релизовали смо угледну активност „Обрада броја три,“ кроз
садржај бајке „Три прасета“.
• Припрема материјала потребног за релизацију радионице:
У припреми материјала за реализацију радионице „Израда гињол
лутке“ учествовали су, родитељи, васпитачи, деца, радник установе
-столар, радник у шнајдерају и остали запослени. ( дрво, слама, картон, боје, четке, бело платно, ексери, чекићи, тестерице, текстил, конац, игле, вуница, маказе, дугмад, шиваћа машина, сунђер)
• Структуирање средине за рад (припрема центара):
У радној соби, формирали смо центре:
– Центар за израду кућица
– Центар за израду и осликавање паравана
– Центар за обликовање глава лутки
– Центар за кројење и шивење
• Радионица са родитељима „Израда гињол лутки“
Радионици се одазвала већина анкетираних родитеља и реализована је у радној соби. Родитељи су се према својим креативним способностима опредељивали у ком центру ће учествовати. Учешће у
радионици узели су и радници установе: столар и шнајдерица.
181
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
• Евалуација (о радионици):
Након реализоване радионице родитељи су попуњавали евалуационе листе, а дечје коментаре о утисцима смо бележили.
• Изложба :
Неизоставно је било да радионицу представимо:осталим запосленима, родитељима и посетиоцима вртића. Изложба је садржала фотографије са тока радионице и готове продукте (гињол лутке , параван
и кућице).
• Припрема за лутка представу:
Припрема за лутка представу, захтевала је пре свега адаптацију
текста, а потом избор музике, поделу улога (наратор, ликови), пробе
за столом и пробе за сценски наступ.
Васпитачи и родитељи нашли су се у улози глумаца. Израда промотивног плаката, била је добра реклама и позив за лутка преставу.
• Лутка-представа „Три прасета“:
Представа је реализована у радној соби. Публика: деца и родитељи
средње васпитне групе, гости (баке, деке, млађи и старији браћа и
сестре деце).
• Евалуација ( о лутка представи):
Резултати анкете родитеља, њихови утисци и коментари деце о
лутка представи, само су били потврда да смо заједничким снагама и
тимским радом остварили циљ.
182
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Време трајања пројекта: март-мај 2013.
Шта смо хтели?
• За децу:
– Да поштујући дечја интересовања, створимо подстицајнију средину за учење и стваралачко изражавање (израда лутки)
– Да створимо прилику да деца стварају и уче од вршњака и одраслих (радионичарски рад , боља социјализација)
– Да подигнемо ниво самопоуздања код деце ( присуство родитеља)
– Да подстакнемо позитивне емоције (дружење, задовољство, радост)
• За родитеље:
– Да мотивишемо родитеље на партнерство/партиципацију у процесу васпитања и образовања ( укључивање у активности)
– Да подигнемо ниво поверење у установу и васпитаче (бољи увид
у рад са децом и њихов развој и напредовање)
– Да укажемо на значај тимског рада ( родитељ- дете- васпитач)
– Да подстакнемо и оснажимо родитеље да обраћају више пажње
на дечја интересовања
– Да укажемо родитељима на употребу лутке као значајног едукативног средства
– Да обогатимо средину за учење новим дидактичким средствима
• За васпитаче:
– Шири репертоар деловања у ВОР-у
– Виши ниво квалитета сарадње на релацији дете-васпитач-родитељ
– Боље упознавање дечјих креативних потенцијала и способности
Шта смо добили:
– Задовољну и срећну децу
– Позитивне промене код деце у развојним доменима
– Искуствено учење
– Подигнут степен поверења родитеља у компетенције васпитача
– Виши ниво партиципације родитеља у ВОР-у
– Тимски рад
– Богатију и стимулативнију средину за учење
183
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Наредни кораци:
– Проширити пројекат на остале аспекте позоришне уметности.
– Приближити деци свет луткарства
– Посета луткарском позоришту. Закорачити у свет сценографије,
костимографије и наравно глуме кроз посматрање једне професионалне лутка-представе.
– Дружење са луткарима и глумцима-професионалцима
184
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Пчелица“
Апатин, Блок 112
Тел.: 025/773-029
e-mail:[email protected]
АУТОРИ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ: Виолета Ловас, мастер васпитач
Валентина Радаковић, васпитач
КОАУТОРИ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ: Сања Бурсаћ, психолог
Милка Слијепчевић, педагог
„ОД БОЈЕ ДО ЛОКОМОТИВЕ“
БРОЈ РЕАЛИЗАТОРА: 1
НАЧИН ИЗЛАГАЊА: Power Point
КРАТАК ОПИС ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ:
Тема „Од боје до локомотиве“ настала је на иницијативу васпитача
и деце.
Реализација теме трајала је две године.
На почетку школске године, деца су испитана на основу инструмента за праћење развоја ( чек листа). Добијени резултати из области
когнитивног развоја, били су слабији у односу на узраст деце,те се
због тога наметнула потреба интензивнијег подстицања деце у наведеној области.
Мотив је био олакшати деци усвајање почетних математичких појмова полазећи од њиховог искуства, интересовања, користећи њихово предзнање употребом разноврсних средстава за рад.
Циљ: Подстицати развој почетних математичких појмова код деце
у припремној групи.
ЗАДАТАК ЗА ВАСПИТАЧА је био да обезбеди подстицајну физичку и социјалну средину која обезбеђује развој почетних математичких појмова.
ЗАДАТАК ЗА ДЕТЕ: Да коришћењем различитих средстава, манипулисањем, решавањем проблемских ситуација, развија појмове.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: деца, развој, дидактичка средства, инструмент
за испитивање почетног статуса групе, васпитач
185
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
КАКО СМО СТВАРАЛИ:
Посматрањем, праћењем и на основу инструмената за испитивање
почетног статуса групе, сазнали смо да деца:
• У потпуности именују величине (велико-мало).
• Воле да пореде, пребројавају, рачунају.
• Препознају просторне односе, као и временске, а да их мали број
именује.
• Најтеже препознају и именују геометријске облике.
• Механички набрајају дане у недељи.
Имајући у виду сва ова сазнања до којих смо дошли, одлучили смо
да осмислимо активности где ће деци током године на савременији,
спонтанији начин бити омогућено усвајање претходно наведених појмова (просторни односим временски односи, дани у седмици, геометријски облици, појам броја).
Прве активности су нам биле боје и нијансе.
Са бојом се деца упознају врло рано, али, нерашчлањено од осталих квалитета ствари и без довољно разликовања категорија боја.
Пажњу посвећујемо уочавању нијанси једне исте боје, серијацији
нијанси од најтамније до најсветлије и обрнуто.
Нијансе уводимо када деца са сигурношћу оперишу називима боја
и када су оспособљена за серијацију на неким другима материјалима
(нпр. величинама).
Активности смо преносили са реалних, тродимензионалних ствари и практичних операција са њима, не нешто апстрактнији план
решавања игровних проблема – још увек на практично-опажајном
плану (на папиру, у две димензије, са елементима симболичког представљања).
За ове активности реализоване су следеће игре:
1. Боје и нијансе – средство за ову игру чине дечје играчке – конструктори. Они су у основним нијансама појединих боја. Деца треба
да групишу према нијансама.
2. Распознавање нијанси – средства за ову игру су картонске траке.
На њима су налепљени кругови исте боје, али различитих нијанси.
Деци се поделе траке, док се одвојени кружићи налазе расути по столу, обојеном страном окренути наниже. Први играч узима кружић.
Ако му кружић одговара по боји ставља га на своју траку, при чему
има добија право да узима кружић још једном. Ако му кружић не одговара дужан је да га врати на сто, промеша све кружиће које се налазе на столу и препусти узимање кружића наредном играчу. Као при-
186
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
бор за ову игру могу послужити и кругови који се, осим по нијанси,
разликују и по величини.
3. Укрштеница – папир квадратног облика подељен је на 25 квадрата, по 5 у сваком реду. Посматрајући по вертикали, квадратићи у
првом реду обојани су најтамнијим нијансама црвене, жуте, зелене,
плаве и љубичасте боје. На столу се налазе квадратићи одговарајуће
величине који су обојени осталим нијансама наведених боја. Играчи
се такмиче се у брзини и тачности ређања квадратића у необојена
поља по систему: иста боја од најтамније до најсветлије.
4. Шарене играчке – играчке које се налазе у соби поставе се тако
да буду приступачне деци. Одаберу се два водитеља, а остала деца
остављају залог у кесу. Један водитељ игре наводи боје, нијансе или
њихове комбинације, које види на играчкама, а други из кесе извлачи залоге. Дете чији залог буде извучен треба да дохвати и покаже
осталима играчку која одговара опису који је дао први водитељ. Ако
у томе успе добија назад залог. У супротном, залог се враћа у кесу. На
крају, деца чији су залози остали у кеси извршавају разне задатке који
им се одреде.
Следеће активности које смо уводили у рад су игре везане за просторне односе. Веома је битно оспособљавање очију деце да запажају
простор у коме се налазе и кретање у њему.
Сматрали смо да је, осим усмереног гледања, потребно увежбати
и тзв. периферно гледање – опажање онога што се налази у видном
пољу. Ова врста гледања има велику практичну вредност (нпр. код
избегавања препрека на путу), а припрема дете и за тачно и брзо читање.
За то нам је послужила следећа вежба: дете гледа одређени предмет испред себе, набраја и остале предмете који му се налазе у виденом пољу (лево, десном, поред, испред).
За просторне односе реализоване су следеће игре:
• Појмови који су потребни за просторну оријентацију, најбоље се
стичу премештањем сопственог тела у простору и посматрањем кретања и положаја других. За то нам је послужила игра:
1. Постављање у колону „воз“.
• Поступке, који се изводе у тродимензионалном простору, треба
преносити на умањени дводимензионални простор тј. макете и папир,
да би успоставили појмовну повезаност.
2. Лавиринт – од различитих предмета у радној соби направи се
пут са мноштвом препрека, преко којих треба прећи, провући се, пре-
187
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
скочити, заобићи итд. Негде се постави „слепа улица“. Затим се све
то опише деци као лавиринт кроз који треба проћи без обзира на све
препреке.
3. Тачка, тачка, тачкица – деца седе у паровима, једно наспрам другог, и оба имају по један фломастер различите боје. Једно од деце има
пред собом лист папира. Дете које нема пред собом папир црта на папиру тачку, а друго дете је дотакне врхом свог фломастера. Прво дете
нацрта другу тачку, а друго дете је спаја са претходном. Оваква игра
се наставља док има места на папиру. Услов за спајање тачака је само
да се линије не секу.
4. Трагови – од картона изрезати разне геометријске облике различите по величини. Геометријски облици се поређају по поду. Деца извлаче мапе на којима се налазе нацртани геометријски облици са стрелицама које показују правац кретања детета. Поставља се од 3 до 10
геометријских облика, зависно од способности оријентације детета.
Игра се отежава тако што деца само погледају план и запамте, а по
геометријским облицима крећу се по сећању.
• Тежили смо што више повезивати кретање по простору, графомоторну и вербалну активност, тежећи да се појмови стечени у једним,
утврђују у различитим животним ситуацијама.
5. Нацртај исто – деца спајају тачке у горњим пољима по угледу на
доња поља.
Уочавање геометријских фигура у равни започели смо активностима које садрже кретање по неком од облика. Ходање:
• Испред и иза столица постављених у облику троугла или четвороугла.
• По аутомобилским гумама у дворишту.
• По обручевима постављеним на под.
• Убруси одмотани.
Раније стечена искуства у претходним активностима омогућавају
брже долажење до апстрактнијих облика круг, четвороугао, троугла и
сл.
Игре за увођење модела облика су:
1. Све на своје место – са поклопцима, уметаљкама.
2. Отисак – лишћа, металног новца, коре дрвета, све што има рељефну шару. Користили смо и за загонетање – погодити од чега потичу.
За распознавање облика веома је битна и контура. Ту нам је помогла игра Силуета, где су нам у пројекционој равни дводимензионални
188
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
и тродимензионални облици исти. Ово потврђујемо активностима цртања и сликања тродимензионалних облика тј. преношење на равну
површину.
Водили смо радионицу:
1. Какви су облици?
2. Можемо ли их испитати прстом?
3. Како „изгледају“ под прстом?
4. Можемо ли да пронађемо предмете истог облика у соби?
5. Можемо ли их нацртати прстом у ваздуху?
Оквире обцртавамо. Затим изрезујемо папир по контурама. Деца
опипавају прстом, описују и затим препознају везаним очима.
Следе игре у којима облици представљају елементе већих целина,
конфигурација. То су игре:
1. Растави, састави – слика из часописа – сече се на 3-4-12 делова,
па све више, прво симетрично, потом како желе.
2. Лото боја и облика – плочице се налазе на столу и слажу се боја
на боју, облик на облик.
Задатак за дете је да апстрахује појам „облик“ и уочи га на предметима из свакодневне употребе.
Игре:
1. Нађи своје седиште – картице на којим су насликани парови геометријских облика, једни чланови пара поставе на столице, а друге
поделе деци. На знак, свако дете тражи пар сличици коју има код себе
и седа на одговарајућу столицу.
2. Поклопи исте облике – такмичарска – једно дете слаже фигуру
од облика различитих по величини и боји. Такмичење се састоји у
брзом поклапању истоврсних облика.
које нам помажу у спаривању истих облика.
Веома битно нам је било помоћи деци да структурирају знања о
времену и изграде временску оријентацију. У томе значајну улогу
има:
• Устаљени режим живота.
• Активности у појединим деловима дана – пре и после доручка,
пре и после ручка.
• Редослед дана у недељи.
ИДЕЈА ДЕЦЕ:
Слушајући композицију „Ивин воз“ у игри „Нађи своје седиште“
деца су предложила да направимо воз.
189
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Кренули смо у израду воза.
Деца и васпитачи праве воз од седам вагона, због седам дана у недељи. Воз је од колаж папира. Сваки вагон је у боји или нијанси коју
деца слабије именују. Воз је инсталиран на зиду у гардероби. Вагони су облика правоугаоника са прозорима различитих геометријских
облика и различите величине. Вагонима смо дали називе дана у недељи. Тако нам је први вагон „понедељак“, други „уторак“ итд. Постављамо питања „Који је данас дан?“, „Који је био јуче?“, „А сутра
ће бити?“, „Који дан се налази између?“, „Који је дан пре?“ „Који
после?“, „Које је боје вагон испред нпр. тамно зеленог?“, „Иза?“, „Са
леве стране од?“ итд.
Дане у недељи повезујемо са редним бројевима.
Свакодневно водимо разговор са децом на тему „Који је данас
дан?“ као и који је дан пре, после, које је боје вагон испред, иза,... са
леве стране од..., десно од... итд.
Свакодневном употребом салвета за доручак, ручак, ужину, искористили смо воз за развијање културно-хигијенских навика са претходним активностима. Осмислили смо савијање салвета у геометријске облике као што су тог дана прозори на вагону. Деца пре одласка у
трпезарију савијају салвету у одговарајући геометријски облик.
Након што су деца прошла кроз све ове активности, током школске
године поновиле смо инструмент за испитивање нивоа групе да бисмо утврдили постигнућа деце.
ДОБИТИ ЗА ДЕТЕ:
• Деца су имала прилику за развој сопственим искуством.
• Деца су имала шансе за развој самопоштовања.
• Могућност да сама решавају конфликтне ситуације.
• Прилику да покажу саосећајност.
• Креирала су сопствени простор.
• Развијала су креативне способности (израдом лутака, стварањем
представе).
• Деца лакше прихватају различитост.
ЗА ОДРАСЛЕ:
• Имала сам прилику да боље упознам свако дете.
• Спонтано и индиректно добила родитеље као сараднике.
• Професионално се усавршавала.
190
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ШТА ДАЉЕ
И даље планирамо утицати на развој ЕИ, учествовати у стварању
нових драмских текстова (бележити дечје исказе и решења везана за
ликове и сл.).
• Евалуирали смо (метод АВ запис, фотографије).
• На крају школске године проверили смо појмове на основу инструмената. Деца су показала видљив напредак.
191
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Раковица“
Београд, Славољуба Вуксановића 22
011/ 3582 983
[email protected]
Презентатори рада: Наташа Петковић, Биљана Мајсторовић,
Мирјана Дамјанац и Љиљана Миладиновић, васпитачи; Душанка Јерковић, Марија Белензада, психолози; Милица Лазаревић, педагог и
Радмила Аранђеловић, директор Установе
„ПРЕДШКОЛСКО ДЕТЕ И КЛАСИЧНА МУЗИКА“
Начин приказа рада: power point презентација
Резиме рада:
У ДВ „Лабудић“, већ више година, тема на којој раде све васпитне
групе је „Дете и уметност“.
2005. године у Вртићу је реализован семинар „Уметничка дела у
дечјем свету“, аутора и водитеља Весне Јањевић Поповић. Семинар
су прошли сви васпитачи и медицинске сестре овог вртића (11 вртићких и 7 јаслених група).
Семинар је био подстицај за групу васпитача и стручни тим Установе да истражују на пољу класичне музике.
Као резултат тог истраживања осмишљен је семинар „Предшколско дете и класична музика“, чији су аутори и водитељи Мирјана Дамјанац и Мирјана Праизовић, васпитачи и Душанка Јерковић и Марија Белензада, психолози Установе.
У децембру 2011. године сви васпитачи из ДВ „Лабудић“ су похађали семинар „Предшколско дете и класична музика“.
За рад на овој теми, у стручној литератури, нема пуно материјала
па је семинар био прави изазов и за његове ауторе и за васпитаче који
су га прошли - да у раду са децом различитих узраста (3 – 6;6 година)
свакодневно планирају активности са класичном музиком, водећи рачуна о развоју свих аспеката личности.
У априлу 2012. године је реализован Актив васпитача - у свих 12
вртићких група (11 целодневних и 1 четворочасовна ППГ) биле су
угледне активности на тему „Класична музика“.
Током припреме и реализације Актива, осмишљене су бројне радионице:
192
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
 деца су слушала различита, пажљиво одабрана дела класичне
музике;
 после слушања композиција класичне музике представљала су
свој доживљај помоћу различитих ликовних техника,
деца су после слушања композиција класичне музике смишљала
приче (појединачне, групне, са родитељима, приче на задате појмове);
осмишљене су ритмичке пратње дечјег оркестра на изабране композиције класичне музике (Орфов инструментариј, али и инструменти које су направили васпитачи – клавесе, звечке, каменчићи, звонца);
 после слушања композиција настале су драматизације на тему
одређеног дела класичне музике, различите покретне игре, научени
су први кораци валцера кроз „игру гажења“;
организовани су квизови за децу и родитеље као евалуација процеса кроз који се прошло
Холови и панои у вртићу су били осмишљени и уређени у складу са темом. Такође, израђен је велики број дидактичких средстава
- музички инструменти, слагалице великог формата, игре меморије,
музички икс-окс, музичке преклапалице...
Деца Предшколских група ДВ „Лабудић и васпитачи су присуствовали концерту класичне музике у сали Београдске филхармоније.
Тамо су били запажени због заинтересованости, пажљивог слушања
и знања о делима класичне музике;
Дан Установе у октобру 2012. године је прослављен у ДВ „Лабудић“. Тема је била „Предшколско дете и класична музика“. Присуствовао је Иван Тасовац, директор Београдске филхармоније, који је
одао признање начину како се деца упознају са класичном музиком.
Значај рада:
- резултат вишегодишњег рада је увођење класичне музике у свакодневни рад, кроз планиране активности и праћење деце уз уважавање њихових развојних и психолошких карактеристика и критичних
периода у њиховом музичком развоју.
- остварена је плодна сарадња са музичком школом „Даворин Јенко“ (организовање концерата у вртићу и одлазак деце из вртића у посете и на концерте у музичкој школи, заједнички наступ у сали Београдске филхармоније) били су гости на нашем „Малом концерту“).
193
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
- остварена је сарадња са Београдском филхармонијом – одлазак
предшколаца на концерт класичне музике у Београдској филхармонији, присуство директора, господина Ивана Тасовца прослави Дана
ПУ „Раковица“, „Мали концерт“ 100 предшколаца у сали Београдске
филхармоније.
- родитељи су се укључили у све активности у вртићу.
- значај стручног усавршавања и постојање континуитета - повезивање и примена различитих семинара („Уметничка дела у дечјем свету“, „Предшколско дете и класична музика“, „Рад са глином“, „Критичко мишљење на раном узрасту“, „Мала ликовна трилогија“)
Литература: „Психологија музичких способности“, Ксенија Радош, „Како музику приближити деци“, Мира Воглар, Развојна психологија, Вера Смиљанић, Корак по корак 2, група аутора.
Кључне речи: класична музика, критични период у музичком развоју деце, континуирано стручно усавршавање, сарадња, покретне
игре, драматизација, ликовне технике.
194
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „11.април“, Нови Београд
Адреса: Народних хероја 12а, Нови Београд
Телефон: 2603-042,
е-mail:[email protected]
Аутор: тВера Хаџи-Антић, васпитач
Презентатори: Вера Хаџи-Антић, васпитач, Невенка Алексић,
васпитач
УМЕТНОСТ НАС ВОДИ КРОЗ ПРОСТОР И ВРЕМЕ
Kључне речи: Уметност Дете Креативност Истраживање Осећања Естетски доживљај Стваралаштво
Дечија игра се често доводи у везу са једном другом људском делатношћу са уменошћу. Човеков развој се одвија кроз стално прилагођавање некад кроз равнотежу, а некад у дисхармонији са околином.
Управо машта има кључну улогу у човековом прилагођавању и код
деце и код уметника. Деца као и креативни људи глобално сагледавају свет услед чега долазе до проналажења необичних и оригиналних
веза, у сталном су трагању за новим решењима. Узимајући у обзир
ове сличности између детета и уметника долазимо до значаја који ликовно васпитање има у предшколском узрасту. Васпитање и образовање деце у креативном духу подиже ниво дететовог менталног здравља и чини га предузимљивијим и слободнијим у друштву и у животу.
Кроз игру се успоставља веза између структуре човека и структуре
космоса.
У овом раду покушаћемо да укажемо на значај историје уметности
и на проналажење начина да се деци у најранијем узрасту приближи историја развоја уметности кроз упознавање деце са ствараоцима-сликарима који су припадали различитим периодима, културама
и правцима. Кроз универзални језик уметности кроз ванвременску
игру симболима и знацима покушаћемо да осмислимо једну нову врсту игре између детета и уметника као ствараоца који кроз своја дела
и радове поред сопствених искустава и доживљаја доносе и печат
времена и тренутка у коме су настали. На овај начин покушаћемо да
повежемо дететова досадашња искусва оно блиско и познато са но-
195
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
вим садржајима који ће бити подстицајни за дететово стваралаштво
,а уједно и занимљиви и конструктивни. Проучавање и познавање
историје уметности неопхоно је за процес естетског васпитања. Са
овим процесом може се почети веома рано с тим да се методе и садржаји рада прилагоде дететовим могућностима и способностима. Од
малог детета не очекујемо анализу нити оцену уметничког дела већ
подтичемо дете да ирази свој доживљај или мисли о некој естетској
појави или уметничком делу,да дете покуша да објасни због чега му
се нешто допада или не допада. Историја уметности представља веома обиман и важан део лиовне културе. Она даје увид у комплетно
људско стваралаштво од неолита па све до данас. Намера у овом раду
није била да децу оптеретимо гомилом чињеница и података који су
страни предшколском узрасту већ да на један другачији њима близак
начин покушамо да проширимо њихова знања, да им откријемо један
нови свет и другачији начин размишљања. Ово је била нова игра и за
васпитача као и за децу - игра која је била у виду једног малог уметничког“експеримента“. У избору садржаја главна смерница су била
дечија интересовања, могућности као и истраживачка потреба малог
детета да открије нешто ново и да покуша да пронађе сличности са
оним што већ зна и што му је блиско из његовог искуства и свакодневног живота.
На овом малом путовању децa су се упознала са седам веома различитих уметника који су припадали различитим правцима,живели
у различитим временима али сваки од њих у свом ликовном изразу
имао је карактеристике које су могле да се приближе деци.Њихова
дела и начин рада дали су нам велике могућности да се експериментише, да их наведемо на одређене закључке које могу применити током свог рада..Без намере да приоритет буде критички суд, већ искрен
доживљај самог детета. Пробали смо да откријемо какав утисак на
децу остављају њихова остварења .И какву ће поруку деца открити.
Ево како смо започели игру:
Први сликар био је.ЖОРЖ СЕРА. Техника сликања тачкицама и
коришћење основних боја на његовим радовима била је главни разлог
за избор овог уметника..С’обзиром на значај који боја има и у свакодневном животу детета овој теми је посвећена посебна пажња.
Да би побудили дечије интересовање и да би их мотивисали
деца су прво упозната са појмом боје као основним ликовним елементом и једним од основних својстава сваког предмета.У наставку
су се деца упознала са поделом боја на основне и изведене а онда је
196
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
изведен експеримент да сами открију која се боја добија мешањем
основних боја. Извршен је експеримент у коме су деци приказане изведене боје, мешањем основних у прозирној епрувети, где је праћен
сам процес настанка. .Прича о бојама настављена је разговором о
томе каква осећања која боја изазива уводећи их у причу о хладним
и топлим бојама.Након овог увода прешло се на упознавање са самим уметником .Деци су прво показане репродукције након којих је
поведен разговор о томе које боје сликар користи каква осећања оне
изазивају код њих. Након упознавања деце са уметниковим делима и
разговора о њима деци је била испричана кратка биографија која је
садржала битне детаље из његовог живота.
Други сликар је САЛВАДОР ДАЛИ. Инспирација деци за овог
уметника биле су две њима блиске појаве, снови и машта.Са децом се
прво водио разговор о томе шта су то снови, зашто сањамо какви снови постоје (лепи и ружни-„кошмари“) Деца су описивала своје снове.
Следећа тема за разговор била је прича о машти,јунацима и догађајима у бајци и колико су све те ствари стварне.
Деци су после разговора показане Далијеве репродукције. Деци
је такође приказанн и Далијев цртани филм рађен за Волта Дизнија.
Деца су посматрала слике и износила своја запажања и питања.
Слике о сатовима су такође искоришћене за разговор о времену,како
протиче,чиме га меримо и како још можемо мерити време кроз боравак у вртићу. Следећа фаза се односила на Далијеву биографију.
Трећи сликар је био ВАН ГОГ. Упознавање са овим уметником и
његовим делом омогућило нам је даљу причу о бојама о њиховом значају и о жутој боји која је била доминантна на већини његових радова.
Пошто је Ван Гог познат по сликању сунцокрета деца су прво била
упозната са овом биљком,као и са разлогом добијања оваквог имена
што опет има везе са бојом коју имају. Деца су упозната и са два сасвим нова појма портретом и аутопортретом. Објашњено им је да је
аутопортрет кад уметник слика или црта сам себе, а да је портрет када
слика неког другог.За илустрцију је коришћен портрет самог уметника. Након овог увода деци су приказане Ван Гогове репродукције, као
и кратка биографија.
Четврти сликар је ГУСТАВ КЛИМТ. Причу о Климту започели
смо једним појмом са којим се деца свакодневно сусрећу а то је појам линије. У оквиру активности везаних за методику основних математичких појмова, где су деца упозната са врстама линија, правим,
кривим, отвореним, затвореним, како све можемо да дочарамо лини-
197
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ју,веза између линије и тачке. Уз помоћ вунице прављене су различите
линије које су представљале везу међу децом. Пошто је овај уметник
познат по текстури управо линије су биле начин да појам текстуре
буде приближен деци.
Деца су посматрала слике и описивала шта виде ,које боје су заступљене,каква осећања изазивају шаре . Након посматрања и приче о
репродукцијама прешло се на кратку биографију.
Пети сликар је ЕДГАР ДЕГА.Покрет је израз који овај уметник
дивно дочарава на својим сликама и управо он је био мотивација да
се започне ова нова прича.Покрет је веома близак појам детету предшколског узраста и у свакодневним активностима и у игри покрет је
нешто што дете познаје и разуме.Са кретањем као појавом упознати
су кроз различите активности методике околине где су упознати са
врстама кретања,начинима... Пошто је у групи било деце која иду на
балет прича о балеринама била је следећа тема разговора. Девојчице
су играле као на балету и покушано је да замисле ситуацију да се балерина заледи у сред покрета. Шта се дешава са руком,ногом,косом.
Како она изгледа тада. А онда су деци биле показане репродукције, и
упознати су са биографијом.
Шести уметник је ПАУЛ КЛЕ. Као увод за упознавање овог сликара и за што боље приближавање деци његовог начина рада водио се
разговор о појму понављања. Кренуло се од тога шта је уопште понавњљање како изгледа када понављамо стално исте ствари. Како се
осећамо тада а како када унесемо мало промена у то понављање. Са
понављањем деца се сусрећу у игри „Настављања низа“ када треба да
доврше започети низ елемената водећи рачуна о њиховом облику,боји
или броју. Посматрани су елементи између себе, како изгледа када се
држе тог реда а како када га поремете.
Следило је упознавање са уметниковим репродукцијама. Деца су
посматрала репродукције и описивала како их доживљавају, препознавала су боје које су коришћене ,да ли се понављају,како,бројали
су колико којих елемената има,препознавали геометријске облике
који се налазе на слици.Како се осећају док посматрју одређену слику. Слика града створена од геометријских облика била им је веома
интересантна она им је будила најјача осећања. А онда су се деца
упознала са уметниковом биографијом.
И последњи седми уметник био је ПАБЛО ПИКАСО. Увод за
овог сликара била је прича о осећањима, како их изражавамо, које
боје одговарају одређеној емоцији. Након одгледаних репродукција
198
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
и упознавања са биографијом сликара деца су стварала изломљена
лица од исечака из новина .
Ово дружење са сликарима није овде завршено настављено је кроз
прављење костима за позоришну предстау инспирисану сликарима
као и кроз припрему новог путовања у свет уметности овога пута
са композиторима који су живели и стварали у периоду када и наши
одабрани сликари. Без намере да се деца оптерете информација које
не разумеју пробали смо да им омогућимо контакт са вредностима
( репродукцијама уметничких дела) које су сигурно вредности на
којима савремено дете треба да гради свој ликовни укус. Од Жоржа
Сера до Пабла Пикаса, од тачке до геометријских облика,од снова до
осећања,дизајнирања гардеробе до балетских костима.све ово je део
„бескрајне приче“ у коју смо ушли.
Ситуација да дете „процењује“ једно уметничко дело подразумевала је такође припрему васпитача у смислу проналажења одговарајућих питања којим би се деца мотивисала да што дуже задрже своју
пажњу у посматрању репродукција.Као и покушај да се повежу нове
чињенице и да дете уочи сличности и разлике.
Сва деца у групи су радо учествовала у свим активностима, и увек
су се осећала као да раде нешто стварно посебно и вредно. Родитељи
су били веома заинтересовани за ове активности, и укључивали су се
и директно и индиректно. Децу су водили на изложбе слика, заједно
су разгледали репродукције, али су и учествовали у самим активностима.
Уз све тешкоће и стрепње за успех замисли, начин на који су се
активност одвијале, радост са којом су деца учествовала у раду као
и продукти који су настали током рада били су довољан знак да је
требало пробати.Игра која је настала из свега овога донела је велико
искуство и радост свима који су учествовали у њој.
199
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „11. АПРИЛ“
Народних хероја 12а
НОВИ БЕОГРАД
011/2603-042
e-mail: [email protected]
Аутори: Тим васпитача вртића „Наша радост“ у сарадњи са
стручним сарадником педагогом
Тема: „Мали истраживачи“
Број реализатора: 5
Начин излагања: Усмена презентација у Power point – у и радионица са учесницима
Кратак опис тока презентације: Кроз презентацију рада и радионицу коју ће презентанти реализовати, учесници ће имати прилику
да стекну увид у рад тима васпитача током једне радне године.
Кључне речи: дете, игра, природа, наука, истраживање, учење,
сарадња
„МАЛИ ИСТРАЖИВАЧИ“
МОТИВ ЗА ИЗБОР ТЕМЕ
Вртић „Наша радост“ акционим планом разрађивао је тему „Мали
истраживачи“, за чије су садржаје и активности деца свих узрасних
група показала велико интересовање. Полазиште у планирању и реализацији рада била су дечја радозналост, потреба за истраживањем
појава око себе и у природи. Васпитачи су такође били мотивисани
да заједно са децом истражују природу и природне појаве и постепено их, у складу са интересовањима и развојним могућностима, уводе
у свет науке. Почетна опремљеност материјала и средстава које вртић поседује (лупе, микроскопи, огледала, енциклопедије, магнети,
опиљци...) представљало је предност у раду.
ЦИЉЕВИ
Иновирање промена у средини у функцији проширења дечијих
интересовања, искуства и учења.
Развијање вртића као центра интерактивних и креативних активности у процесу ВОР-а.
Подстицање уочавања и разумевања појава и процеса у природи
200
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Подстицање дечје радозаности и природне склоности ка истраживању, подстицање сазнавања, анализирања, уочавања узрочно-последичних веза и закључивања
Подстицање сарадње и учења међу децом различитог узраста
Унапређивање заједничке активности детета и одраслог као партнера у игри и учењу
ЗАДАЦИ
Формирати истраживачки центар у вртићу
Уредити физичку и социјалну средину за рано учење, посматрање, упознавање, откривање, грађење појмова о појавама, процесима и
односима у природи
Постепено уводити децу у свет науке кроз игру
 Приближити детету разумевање науке примерено узрасту кроз
огледе и експерименте
 Стварати услове за заједничку игру, учење и размену искуства
деце различитог узраста
Јачати сарадњу са породицом као партнером у активностима
РАЗВИЈАЊЕ ТЕМЕ
КАКО СМО ПОЧЕЛИ? - ПЛАНИРАЊЕ - На почетку радне године, у складу са Акционим планом установе, израђен је акциони план
вртића „Наша радост“. Као и претходе радне године, тема је била из
области „Дете и природа“ са тематским обележјем „Мали истраживачи“. Акционим планом предвиђене су активности на уређењу физичке
и социјалне средине, пре свега формирање и уређење истраживачког
центра у вртићу, као и активности непосредног васпитно-образовног
рада са децом свих узрасних група. Договорено је да се планирају и
реализују месечне теме на нивоу вртића а које ће свака узрасна група
прилагођавати развојним могућностима деце.
УРЕЂЕЊЕ СРЕДИНЕ ЗА УЧЕЊЕ - С обзиром да је акционим
планом вртића предвиђено формирање истраживачког центра у вртићу, на почетку године договорено је да се у свакој радној соби, у
складу са просторним могућностима и постојећим средствима формирају мањи центри, а да се у сали вртића формира заједнички који
ће бити богатије опремљен у неколико сегмената. Прво је формирана
зона посматрања, у којој су деца пре свега посматрала појаве (промене у природи кроз годишња доба) и бележела своја запажања кроз
201
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
цртеж. Потом је формиран део за експериментисања и истраживања у
којем су деца имала могућност да се играју опремом и материјалима
за науку, да уђу у свет науке, истражују, откривају и уче о научним
феноменима кроз игру. Поред микроскопа, лупа, сталака и епрувета,
центар је обогаћен књигама, енциклопедијама и постерима о појавама у природи. Материјал који се истраживао мењао се током године
у складу са темама.
РАД СА ПРИРОДНИМ НЕСТРУКТУИРАНИМ МАТЕРИЈАЛОМ
- Током периода адаптације и реадаптације, деца су у вртић доносила
природни материјал (лишће, гранчице, кестење, жирове, зрневље...),
које су прикупљали са родитељима а са којима смо организовали
бројне активности у истраживачком центру у којима су деца била активно ангажована: посматрање под микроскопом и лупом, коорелација кооперативних игара са математичким, истраживачким, музичким
и ликовним активностима (нпр. израда накита, маски животиња, инструмената, преношење, убацивање-избацивање и додавање плодова,
израда хербаријума.).
ИСТРАЖИВАЊЕ ВАЗДУХА - Мотив за ово истраживање добили
смо од деце и њихове заинтересованости за појам „промаја“. Организоване су разноврсне истраживачке игре са ваздухом у којима су
деца сазнавала о својствима ваздуха и била подстакнута да уочавају и
доносе закључке: Правили смо балончиће тако што смо кроз цевчице
дували ваздух у воду; Правимо лепезе и користимо их; Долазимо до
закључка на који начин ваздух убрзано стиже до нас; Дувамо балон
и пуштамо га; Струјање ваздуха под притиском у балону чини да балон лети слободно све док ваздух не изађе из њега и тада пада на
под; Како да померимо семенке са места на место: користимо цевчицу - први задатак је да дувамо кроз цевчицу и све семенке ставимо на
једно место (ако јаче дунемо све се разлете), следеће је било да кроз
цевчицу удахнемо и семенку по семенку преносимо на место (вакум);
Функција падобрана приликом скакања, слободан пад, разлика у ваздуху који нас окружује у односу на онај на ''небу''.
ИСТРАЖИВАЊЕ ВОДЕ - Полазиште за игре са водом био је зимски период и дечије интересовање зашто смо мокри када се играмо
у снегу. Реализоване активности су прилагођаване узрасним могућностима деце. Ову фазу започели смо уношењем снега у радну собу
у пластичној посуди, разговарамо о његовој боји, мирису, структури,
топлоти...; Радимо огледе са снегом у истраживачком центру - ста-
202
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
вљамо снег у три посуде, у две стављамо по пар капи црвене и плаве
боје а трећа посуда је са чистим белим снегом. Посматрамо процес
топљења снега. Резултат: једна чинија са црвеном водом, једна са плавом, једна са водом. Шта можемо да закључимо: Снег је бео али се у
топлој просторији топи и постаје вода без боје (зато смо мокри, снег
је вода наше руке су топле). Снег можемо да обојимо и тиме добијамо
воду у боји; Снег и киша као природне појаве. Причамо о процесу
који се дешава у облаку, хладни ветрови, удаљеност сунца; Оглед са
воденом паром; Својства воде коју пијемо: без боје, мириса, укуса;
Море: слано, плаво (објашњавамо да је плаво због соли...лакше пливамо густа вода); Река: слатка, теже пливамо, нема соли у њој, река
брже тече; Оглед мењамо тј. дајемо води боју, мирис и укус, користимо екстракте јагоде, банане, вишње, со, шећер, кафу...; Закључак:
воду можемо да обојимо и да јој променимо мирис, или само укус а да
боју и мирис не мењамо. Сликамо са водом коју смо бојили и мењали
укус. Закључак: да би се видело нешто вода мора да има боју, а нису
битни њен мирис и укус.
ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕТЛОСТИ - Мотив за истраживачке игре са
светлошћу представљала је сенка. Кренули смо од пропустљивости
светлости у односу на врсту материјала од које је препрека (направљена баријера); Упознавање са врстама светлости (природна и вештачка); Повезаност извора светлости, јачина светлости у односу на
извор; Предности и мане одређених извора светлости (свећа-ветар;
лампа-батерија; сунце-ноћ; сијалица-струја). У овој фази реализована
је и радионица са родитељима коју је водила мама редитељка а на којој су се деца и родитељи упознали са позориштем сенки.
ИСТРАЖИВАЊЕ ЗВУКА – Након истраживања ваздуха, воде,
светлости, следило је истраживање звука: интезитет, јачина, висина,
тон, пријатност, непријатност, звуци из природе - опонашање, препознавање; гудачки инструменти, прављење музичких инструмената:
звечке, удараљке, металофон ...; На сопствену иницијативу, родитељи музичари који свирају у симфонијском оркестру одржали су мини
концерт у вртићу - деца су имала прилику да се упознају са правим
инструментима гитаром, виолином, виолончелом и да уоче разлику
међу тоновима...
ОСТВАРЕНА САРАДАЊА СА РОДИТЕЉИМА – На општем и
групним родитељским састанцима на почетку године, родитељи су
упознати са темом вртића и планираним активности за радну годину.
203
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Месечне теме и активности биле су видљиве на паноима за родитеље
и тако им је пружена могућност да дају своје предлоге и сугестије у
циљу унапређења рада са децом али и да се укључе у реализацију неких активности, а што је имало и ефекта јер су неки родитељи показали инцијативу. У фази када смо истраживали светлост, мама редитељка је заједно са васпитачима организовала радионицу истраживања
сенки "Позорише сенки" за децу и родитеље у оквиру које су се деца
и други родитељи упознали како функционише позориште сенки, са
луткама које се користе у позоришту сенки, проживљавање ликова, са
вежбама за развој моторике руку у коорелацији са развојем мишљења
и говора. Закључивање функције лутке, као баријере која се налази
на релацији рефлектор-платно. Узрочно последична веза прикривања
светлост. Током истраживања звука родитељи који су чланови симфонијског оркестра били су гости вртића и одржали мини концерт у
сали вртића на којем су се деца упознавала са функцијама њихових
музичких инструмената. Ипак, сарадња са највећим бројем родитеља
остварена је кроз набавку материјала за рад (кроз домаће задатке да са
децом прикупе неки материјал) и свакодневну размену информација
о дечјем напредовању.
ЗАВРШНА ФАЗА – ЕВЛУАЦИЈА
На крају радне године, израдили смо извештај и евалуацију акционог плана. Утврдили смо да смо већину планираних активности реализовали. Деца и родитељи су били заинтересовани за планиране
садржаје и активности. Дете је у свим активностима било активан
учесник у игри и процесу учења. У зависности од дечјих интересовања, на појединим темама смо се дуже задржавали од планираног.
ДОБИТ ЗА ДЕТЕ
Богатија дечја искуства из свих аспеката дечјег развоја
 Учење кроз манипулацију са различитим природним материјалима и појавама
 Активан учесник у игри, процесу учења и сазнавања – учење
путем искуства
Разумевање узрочно-последичних веза, појава и феномена, као и
усвајање знања у конктексту природе и науке
Развијенија стрпљивост у посматрању и истраживању појава
Вршњачке интеракције са децом различитог ураста у игри и учењу
Ојачано дечје самопоуздање
204
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ДОБИТ ЗА ГРУПУ
Ојачана групна кохезија кроз активности у којима деца заједнички решавају проблем ситуације
Већа упућеност деце на друге и групу
Развијенија сарадња, поверење и учење у групи
Развијенија емпатија, саосећајност и позитивна атмосфера у групи
ДОБИТ ЗА ВАСПИТНУ ПРАКСУ
Активно учење посматрањем и истраживањем
Богатство истраживачких активности у којима дете има активну
улогу
Увођење новина у тематско обрађивање садржаја из природе и
науке
ДОБИТ ЗА ВАСПИТАЧА
Тимски рад и размена идеја и искуства
Неговање партнерског односа са децом и родитељима
Мотивисаност за даље истраживање и унапређење праксе
Лично задовољство током припрема, рада са децом, дечјег напредовања
Задовољни родитељи спремни на сарадњу
ДОБИТ ЗА РОДИТЕЉА
Увид у све активности вртића
Задовљно и срећно дете
Идеје за игру са дететом код куће
Јачање сарадње и поверења са вртићем
ТЕШКОЋЕ У РАДУ - С обзиром да је истраживачки центар формиран у сали вртића јер је ту било највише просторних могућности да
га све групе користе, највећа тешкоћа у раду представљало је вишенаменско коришћење сале за различите активности (физичко, библиотека, истраживачки енглески...). Центри по собама били су оскудније
опремљени. Ову тешкоћу превазилазили смо прављењем распореда
коришћења центара у сали. Такође, у периодима године када је била
мања долазност деце, чешће смо организовали заједничке активности
деце различитог узраста.
ДОКУМЕНТОВАЊЕ
Континуирано је праћено дечје напредовање, како сваке групе у
целини, тако и сваког поједничаног детета. Запажања васпитача су
део дечјег портфолиа, као и дечје изреке и коментари током активности. Активности су фотографисане.
205
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
НАРЕДНИ КОРАЦИ
С обзиром да је дечје интересовање за истраживачке игре и природу и даље актуелно, вртић ће и ове радне године развијати активности
и садржаје из ове области. Како је природа неисцрпан извор за истраживање и игру, постоје бројне могућности за проширивање дечјег
искуства са већ обрађиваним садржајима и материјалима а свакако и
новим. У овој години, акценат ће се ставити на истраживање човека
као дела природе, животињског и биљног света.
НАПОМЕНА О ВРЕДНОСТИ РАДА
Рад приказује само један сегмент реализованог васпитно-образовног рада током радне године у вртићу „Наша радост“. У свим активностима које су реализоване видљива је активна улога деце у игри
и процесу учења. Стављањем деце у центар васпитно - образовног
процеса односно игре васпитачи су желели да помогну деци да уочавају и разумевају појаве и процесе у природи као и свакодневним
животним ситуацијама. Васпитачи су активности и садржаје тимски
планирали и реализовали на нивоу вртића, пратећи дечја интересовања и усклађујући их и прилагођавајући са развојним могућностима
сваке узрасне групе али и детета чиме су стварани услови за интеракцију деце различитог узраста кроз игру и учење. Посебно желимо да
истакнемо да су млади васпитачи били високо мотивисани за рад и да
су континуирано током године међусобно размењивали своја знања,
умења и идеје за рад, те је и овај рад резултат њиховог тимског рада.
У том смислу смтрамо да би било вредно и корисно приказати њихов
рад на стручним сусретима и тиме их подстаћи и мотивисати да се и
надаље развијају и професионално усавршавају.
206
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Врачар“
Београд
Бјелановићева 2 тел. 3440968
[email protected]
ИГРЕ СИМБОЛИМА
ПРЕЗЕНТАТОРИ: Тим васпитача вртића “Свети Сава“
Начин презентације:ppt
У току свакодневног процеса васпитно-образовног рада,
осетили смо потребу да кроз игре симболима подстичемо децу на
размишљање. У том смислу, симболи су представљали покретаче
активности, а уз помоћ замишљених ситуација интензивирали смо
дечије стваралаштво и изражавање.
Циљеви рада:
- истражити заступљеност, структуру, садржај и функције симбола
по узрасним групама у вртићу;
- избором активности допринети развоју симболичког мишљења,
као и стваралаштва код деце;
- сагледати каква је улога симболa у интеракцији детета са
вршњацима и одраслима.
Тема је реализована по месецима календарске године. Сваки месец
је садржао одређене активности, које смо остваривали по узрасним
групама. Сложеност садржаја је одређен зависно од узраста групе у
којој се реализовао. Садржај активности којима смо подстицали игре
симболима био је следећи:
- Пажљив избор средстава и играчака за одређене игре;
- Увођење нове улоге, новог средства, новог лика;
- Подстицање деце да самостално овладавају предметима и дати
им слободу у представљању стварности;
- Подстицање деце да сама организују игру ( драматизација бајки
или приче коју воле);
- Давање деци различитих улога ( не само да доминирају, већ и да
слушају једни друге, да се договарају...);
- Довођење деце у везу са уметничким делима ( одговарајућа
литература, дечији филмови, посете галеријама);
207
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
- Праћење деце и осмишљавање задатака за појединачно дете или
за мању групу деце.
Током рада на овој теми која је трајала једну радну годину,
остварена је веома успешна сарадња са родитељима који су били
активни учесници у креативним радионицама, уређењу паноа и
другим активностима који су обележили ову тему.
Добри резултати и позитивна искуства која су се стекла радећи
на овој теми допринели су да сагледамо развој мишљења код деце
на различитим узрастима, примењујемо симболе у свакодневним
активностима и уз помоћ замишљених ситуација приближимо
функцију симболичке игре. Увидели смо да овакве врсте активности
стимулише децу у њиховом напредовању, па смо одлучили да се овај
пројекат реализује и у будуће.
Бављење овом темом омогућило нам је да деци приближимо
симболичку игру, стварање и обогаћивање нових симбола, подстицање
стваралачког и имагинативног мишљења као и самостално
истраживање дечје игре. Рад приказује комплетан процес настајања
ослањајући се на дечији стваралачки потенцијал и креативност
васпитача, где је продукт дечије активности коришћен као подстицај
за даљи рад на овој теми.
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ: СИМБОЛ-ЗНАК- ПОЈАМ, СИМБОЛ
КАО ПОДСТИЦАЈ НА РАЗМИШЉЕЊЕ, СИМБОЛ КАО
ПОДСТИЦАЈ НА СТВАРАЛАШТВО, ПРИМЕНА СИМБОЛА
У СВАКОДНЕВНИМ АКТИВНОСТИМА, ПРОДУКТ КАО
ПОДСТИЈ ЗА ДАЉИ РАД..
208
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Врачар“
Београд
Бјелановићева 2
тел: 3440968
[email protected]
РЕАЛИЗАТОРИ: тим васпитача вртића „Луња“
СПОРТСКЕ ИГРЕ И АКТИВНОСТИ –ЗДРАВСТВЕНА
КУЛТУРА
Начин презентације: видео филм
У оквиру презентације теме „Спортске игре и активности-здравствена култура“ планирамо да:
• прикажемо фотографије и видео записе свих активности које су
се одвијале у току реализације ове теме;
• реализујемо радионицу за учеснике;
• одвојимо време за дискусију учесника;
Рад на теми „Спортске игре и активности-здравствена култура“ обухватао је:
1. Мерење:
– физичког развитка деце
– стања физичке способности.
Код физичког развитка деце мерили смо:
– висину тела;
– тежину тела;
– средњи обим грудног коша.
Стање физичких способности деце мерили смо кроз успешност савладавања препрека на полигону.
Мерења смо обавили:
– на почетку рада са децом;
– на завршетку планираног периода вежбања.
2. Превентивно корективне вежбе:
Ове вежбе су нам помогле:
– за јачање великих мишићних група код деце предшколског узраста;
209
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
– за спречавање појаве деформитета кичме и стопала код деце.
Од реквизита смо користили : врећице са песком, лопте, обручеве,
каменчиће, кестење, кликере, шкољке, сламчице...
3. Полигон
Помоћу полигона смо мерили стање физичке способности деце.
Полигон нам је помогао за усавршавање природних облика кретања
локомоторног и манипулативног карактера и развој физичких способности код деце предшколског узраста. Полигоне смо организовали у
сали, дворишту вртића и холу вртића.
Добит:
Продубљивање свести код родитеља и деце о важности физичког
вежбања као основи за здрав живот.
Уколико прихватите ову презентацију предлажемо Вам да узмете у
обзир и њен други део „Спортске игре и активности – обучавање деце
спортским играма и активностима и традиционалне игре“ јер заједно
представљају једну целину.
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ: МЕРЕЊЕ, ПРЕВЕНТИВНО-КОРЕКТИВНЕ ВЕЖБЕ, ПОЛИГОН, ПРАЋЕЊЕ ФИЗИЧКОГ РАЗВОЈА,
ПРИЛАГОЂАВАЊЕ АКТИВНОСТИ УЗРАСНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ДЕЦЕ, АКТИВНОСТИ У СОБИ, АКТИВНОСТИ У
САЛИ, АКТИВНОСТИ У ДВОРИШТУ
210
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Врачар“
Београд
Бјелановићева 2
тел: 3440968
[email protected]
РЕАЛИЗАТОРИ: тим васпитача вртића „Луња“
СПОРТСКЕ ИГРЕ И АКТИВНОСТИ – ОБУЧАВАЊЕ
ДЕЦЕ СПОРТСКИМ ИГРАМА И АКТИВНОСТИМА И
ТРАДИЦИОНАЛНЕ ИГРЕ
Начин презентације: видео филм
У оквиру презентације теме „Спортске игре и активности - обучавање деце спортским играма и активностима и традиционалне
игре“ планирамо да:
• прикажемо фотографије и видео записе свих активности које су
се одвијале у току реализације ове теме;
• реализујемо радионицу за учеснике;
• одвојимо време за дискусију учесника;
Рад на теми „Спортске игре и активности- обучавање деце
спортским играма и активностима и традиционалне игре“ обухватао је:
1. обучавање деце екипним и индивидуалним спортовима;
Од екипних спортова бавили смо се фудбалом, кошарком, и одбојком; а од индивидуалних спортова каратеом. Обучавање деце екипним и индивидуалним спортовима реализовали смо у три корака:
– упознавање основа спорта кроз играонице организоване у вртићу
– усвајање основних правила, у спортским клубовима, у сарадњи
са професионалним тренерима;
– примена усвојеног знања у вртићу.
2. спортске активности;
– обука вожње тротинета, трке тротинета
– обука вожње трицикла, полигон.
211
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
3. традиционалне игре;
– традиционалне спортске игре
– традиционалне шаљиве игре
– традиционалне фолклорне игре.
Пробуђено интересовање код деце за спорт, наставићемо да негујемо и након завршетка ове годишње теме јер су бављење спортом и
здрав начин живота добит за све.
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ: ПОДСТИЦАЊЕ ДЕЧЈЕГ ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА СПОРТ, СПОРТСКЕ ИГРАОНИЦЕ У ВРТИЋУ, ТРЕНИНГ
У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА, ПРИМЕНА УСВОЈЕНОГ ЗНАЊА
У ВРТИЋУ, ТРАДИЦИОНАЛНЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ, ПРАКТИЧНА
АКТИВНОСТ ДЕЦЕ…
212
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Врачар“
Београд
Бјелановићева 2
тел: 3440968
[email protected]
Аутор/и, презентатори рада: васпитачи вртића „Бисер“
KУТИЈА КАО ДИДАКТИЧКО СРЕДСТВО
Начин приказа рада: PPT презентација уз усмено излагање
Презентација обилује идејама, процесима и продуктима појма „кутија“ као дидактичко средство.
Садржаји рада који су били заступљени у раду са децом (и веома
често родитељима) успели су да преусмере дечју пажњу са готових
играчака на стварање нових, маштовитих, оригиналних, корисних…
Кутија је прерасла у извор инспирације за израду дидактичких
средстава за све развојне области.
Фазе кроз које се прошло у раду на овој теми су:
Посматрање и праћење потреба, интересовања деце;
Игре са необрађеним кутијама;
Тимски рад на нивоу целог вртића у осмишљавању, припремању
и реализацији активности;
Активности у различитим центрима интересовања; свакодневне
активности прожете кутијом као дидактичким средством;
„Грозд“ техника;
Анкетирање деце и родитеља;
Сарадња са породицом и локалном средином.
Начин организације средине за учење у складу је са основама
програма и стандардима квалитета (укључени су родитељи свих васпитних група, а шира локална средина веома често представљала је
место за учење и учење кроз игру (ТВ студио, ЈДП, музеји, градско
зеленило, пошта ..) Активности које прате све битније датуме као и
званичне манифестације које се иначе обележавају у предшколским
установама биле су прожете кутијом.
Задовољство деце током процеса игре и учења веома је разумљиво,
обзиром да су сами били и идејни творци и „извођачи радова“ у процесу настајања, а потом и стављања у функцију игре и учења „нових
213
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
дидактичких средстава.“ Размена позитивних емоција међу децом
као и родитељима доприноси стварању осећаја заједништва.
Деца су уживала у креацијама и примени својих продуката а тиме
и обогатили средину за учење.
Посебан квалитет оваквих активности огледа се у нараслој жељи
да се и даље настави рад са неструктуираним материјалом.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: РАЗМЕНА, НЕСТРУКТУИРАНИ МАТЕРИЈАЛ,
ТИМСКИ РАД, ПУТУЈУЋА КУТИЈА, ЛОКАЛНО ОКРУЖЕЊЕ,
ИСТРАЖИВАЊЕ, РАДОЗНАЛОСТ...
214
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Врачар“
Београд
Бјелановићева 2
тел. 3440968
[email protected]
Реализатори: тим васпитача вртића „Гуливер“
РАЗВОЈ ГРАФОМОТОРИКЕ КРОЗ МОДУ НЕКАД И САД
Начин презентације:ppt
Идеја за тему била је логичан наставак теме „Развој графомоторике кроз почетак писма“ која је реализована у претходној радној
години. У самом почетку план је био да се ради на развијању ситне
моторике кроз упознавање моде различитих епоха. После прве активности- тематског маскембала „Праисторијска мода“, постављени су
знатно шири циљеви.
Циљеви из области моторике су били да кроз упознавање моде и
начина облачења људи у различитим епохама утичемо на: развијање
координације око- рука, да деца правилно користе маказе, способност хватања помоћу три прста и развијање ситне мускулатуре малих
прстију, на развијање концентрације и координације и осећаја за шематски приказ.
Остали циљеви:
 да деца кроз различите историјске епохе упознају тадашњи начин живота и облачења као и музику и плес тог доба ;
упознавање са занимањима – кројач, модни креатор, манекен и
пружање могућности деци да се слободно визуелно изразе коришћењем различитих ликовних техника.
Кроз реализацију теме обухваћени су сви периоди мењања моде,
од праисторије до новог доба, тако што су се деца кроз различите активности упознавала са одређеним периодима.
Мода у присторији реализована кроз разне садржаје – креирање
одеће за пећинског човека, размишљање на тему: Зашто су пећински
људи носили крзно ,лутка Цица у праисторијском костиму,, радионица са родитељима на тему креирање и израда костима и модних
детаља..те на крају маскенбал, као завршница на нивоу целог вртића.
215
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Моду античког доба пратиле су активности: прављење античких
костима, тематски маскенбал – Стари Рим, Античка Грчка и Египат,
израда обуће од коже, облачимо лутку Цицу у античке костиме...
Мода средњег доба реализована кроз радионице прављење накита и шешира, креирање и шивење костима, прављење средњевековних костима колаж техником, осликавање текстила – батик техника,
лутка Цица у костимима карактеристичним за средњи век, сликање
на различитим подлогама...Деца су имала прилику да се упознају са
процесом обраде вуне и прављењем одевних предмета.Такође завршницу овог периода обележио је пролећни маскенбал.
У раду је коришћена различита литература – блог „Мода некад и
сад“ који садржи богату историју костима у сликама и прегршт интересантних прича које су биле извор инспирација за рад , енциклопедија „Историја моде“, као и модни часописи...
Добити за децу: радост учења, самопоуздање, инспирација за имагинацију;
Добити за родитеље: укључивање у дечји живот у вртићу;
Добит за васпитаче: квалитетнија сарадња са родитељима.
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ: РАЗВОЈ ГРАФОМОТОРИКЕ КРОЗ РАЗВОЈ МОДЕ, МОДА КРОЗ ЕПОХЕ, ПРЕРАДА НОВИХ ИСКУСТАВА И САЗНАЊА НА ПРАКТИЧНОМ ПЛАНУ, АКТИВНО СТИЦАЊЕ ЗНАЊА, ЗАЈЕДНИЧКЕ АКТИВНОСТИ ДЕЦЕ, ВАСПИТАЧА И
РОДИТЕЉА...
216
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „ВРАЧАР”
Вртић „Фића”
Београд
МОЈА ПРВА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА
ПЛАНЕТА ЗЕМЉА
Резиме: Општи циљ – развијање компетенција васпитача, наставника и стручних сарадника у области комуникацијских вештина –
креативни васпитач; Специфични циљеви: савладавање препрека у
личном изразу добре презентације. Овладавање техникама за превазилажење стандардних начина осмишљавања презентација. Буђење
свести и слободе у изразу, тежња ка новим изазовима; Мото: Васпитач сам тим се дичим ал' у раду никоме не сличим. Иновације у комуникацији у начину презентовања и преношења продуката као секач скупова који дуго трају са превише говорника, заинтересованих
и оних других, врсних стручњака који све знају и већ виђених начина
презентација који представљају напор; магнет који привлачи пажњу
и жељу за генерације од 2-102 године који опушта, забавља, отвара
нове видике, рађа идеје, буди машту и гура напред и у нове изазове,
као круна стицања нових знања путем аудиовизуелног учења.
Кључне речи: Професионални развој и усавршавање, одговорност,
став као и развој креативности сваког васпитача, наставника, буђење
свести васпитача, наставника и стручних сарадника према иновацијама.
Деца и васпитачи у оквиру вртића “Фића” на основу праћења интересовања, жеља и потреба деце изабрали су да годишња тема буде
ПЛАНЕТА ЗЕМЉА
Око избора Годишње теме
Није било дилеме,
Желели смо да знамо
Да ли смо сами у свемирској тами
Или постоји нешто
А крије се вешто?!
И зашто је баш Земља планета
Велика кућа за људе света
217
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Зашто баш на њој живе животиње
И прекрива је чудно растиње?!
Шта се то на глобусу плави
Мисли се роје у мојој глави....
Васпитачи као креативна моћ увек теже ка нечему новом, богатијем и квалитетнијем у свом раду, бежећи од стереотипије.
Са првим стихом примећује се отварање нових инспирација и слобода израза и тежња да се од обичних, до сад виђених начина презентовања искорачило огромним кораком напред, привлачећи снагом
магнета слушаоце и посматраче од 2-102 године.
Пратећи стандарде квалитета упустили смо се у нашу авантуру.
ЈАСАН ЦИЉ
Циљ је један
Ал' веома вредан
Има снагу магнета
Да крајем лета
Кренемо на пут око света
До Земље, Сунца, звезда
И осталих планета....
...одредио нам је јасне смернице у даљем планирању.
ТИМСКИ РАД
Имати тим велика је ствар
Тимским радом отклања се квар
Кад циљ поставити треба
Без тимског рада опасност вреба
Што тим смисли прелази у дело
И на рад крећемо смело....
Тимови, подтимови, састанци, разговори, договори, идеје, могућности, предлози, на основу потреба и интересовања деце, њихових
могућности отворили су стазе за планирање и постављање задатака.
У нашем вртићу група је пет
Да би обишли галаксију и свет
Све смо задатке испунили
218
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Које су пред нас поставили...
галаксија
звезде
ракете
Сунце
вода
земља
вулкани
земљотреси
временске непогоде
годишња доба
рељеф и клима
благо земље
путовање
фауна и флора
коцкарење, грозд, зжн
локална заједница
сарадња са родитељима
инерактивна мапа
игре
енциклопедија
натавак следи...
Путем разних добро испланираних игара и активности, сарадње са
родитељима (радионице, интерактивне мапе...), сарадња са локалном
заједницом (планетаријум, црква свете Петке, музеј Вука Караџића
и Доситеја Обрадовића, доктори, зубари, Природњачки музеј, Калемегдан, библиотека, школа...), лагано смо обишли Земљу планету од
свемира до језгра.
Баш смо се лудо забавили
И још знања сакупили
Тако то бива кад неко уме
Наше потребе да разуме
Игра има огромну предност
И путовању даје велику вредност
На узрасту нашем игра је важна,
Покрећу нас тада осећања снажна
И зато нам се диви на планети свако
Земљину куглу обишли смо лако.
219
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
И деца и васпитачи обогаћени новим искуствима подстакнути су
да све уобличе, у виду филма, где су активно учешће поред васпитача
имала и деца (дете рецитује стихове и директно учествује у наснимавању истих). Филм прати музика, разни звучни ефекти, уводна и
завршна шпица.
Све је забележено у енциклопедији “Моја прва енциклопедија –
планета Земља” која је настала као круна обиласка света и има велики
значај другима као едукативно средство, а нама као подстицај у даљем раду, и која ће ове вредности сачувати од заборава.
Ово путовање пробудило је и код васпитача и код деце нова интересовања, потребе и жеље које су и темељ наше друге енциклпедије,
што ће за сада остати тајна.
Ослобођене страха од новог и непознатог, а охрабрене одличним
резултатима и реакцијама колега из наше бранше, приликом приказивања презентације на
Х ИСТРАЖИВАЧКИМ ДАНИМА ВАСПИТАЧА
и на
7. МАНИФЕСТАЦИЈИ “ДАНИ ПРЕДШКОЛАЦА ВРАЧАРА”
крећемо у нове иновације.
Презентацију је осмислило десет васпитача и деца вртића “Фића”,
генерација 2012/2013. свих узрасних група.
Монтажер филма : Невенка Поповић
Стихове написала : Зорица Ђурић
Никаква сензација, само иновација
Колегиницама инспирација, деци мотивација
Будите своји у раду смели
Резултат ће, верујте, да вас весели.
Кад путе укрсте знање и машта
Идеје ће ваше створити свашта
ВАСПИТАЧ САМ ТИМ СЕ ДИЧИМ
АЛ' У РАДУ НИКОМЕ НЕ СЛИЧИМ!
220
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Јелица Обрадовић”
Ул.Вука Караџића77
11400 Младеновац
Аутори: Тим васпитача вртића „Дуга“ са педагогом
Реализатори: Васпитачи Тања Савић и Славица Катић
Начин приказа рада: Power Point презентација ( 30min )
МУЗИКА ЈЕ СВУДА ОКО НАС
Циљеви:
-Подстицање схватање музике као универзалног начина комуникације људи, која обогаћује чулни емотивни, интелектуални потенцијал
деце.
-Подстицање деце на изражавање сопственог, емотивног доживљаја одређене музике говором покретом, ликовним изразом.
-Развијати слух, ритам, музичку меморију, музички укус, музикалност.
-Игре и активности су смишљене на принципима интегрисаног
учења.
Посета предшколаца Музичкој школи је пробудила дечје интересовање за музику, пре свега уметничку и то је била прилика да постављањем ове теме подстакнемо чулни, емотивни и интелектуални потенцијал деце обогатимо њихов доживљај себе и света који
их окружује.Васпитачи су понудили деци различите врсте игара и
типове активности имајући у виду податке добијене посматрањем,
а који су се односили на стилове учења, потребе, интересовања...
Композиције које су предшколци чули током посете изведене на различитим музичким инструментимa, пробудили су њихову радозналост да препознају музику „свуда око нас“. Враћајући се из Музичке
школе, деца су ослушкивала звукове и препознавала музику у кишним капима, шуштању лишћа, цвркутању птица...Предложили смо
деци игре којима се развија слух, ритам, музичка меморија идр. -бројалице попут“Киша и мрави“, “игре чашама“ напуњене различитим
нивоом воде на којима су деца музицирала и поредила произведене
звуке са звуком металофона, Орфовог инструментарија који је деци
открио богаство и различитост света звукова. Слушањем музике упознали смо различите ауторе и њихова дела. Доживљај Мокрањчевих
221
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
руковети „У Будиму граду“ ,“Вишњичица род родила“ деца су изразила ликовним и драмским путем, кроз покрет. Све игре и активности
осмишљене су на принципима интегрисаног и кооперативног учења.
Открили смо занимњивости из живота Моцарта, разгледајући енциклопедије. Дошли смо и до сазнања о модним стиловима, начинима
одевања у различитим епохама. Изражавали смо доживљаје композиције Едварда Грига „ У двору планинскоог краља“ а потом шили
и креирали моделе за игре на двору уз нашу“ модну ревију“.Правећи нотне системе у игри „Распеване ноте“ појаснили смо непознате
речи, богатили дечији речник, упознали се са музичким појмовима.
Док смо слушали опере „Чаробна фрула“ и „Фигарова женидба“ уочили смо карактеристике људског гласа, смиш- љали своје мелодије,
текстове и изводили покрете.У сарадњи са родитељима правили смо
наш ,,симфониски оркестар“-породицу инструмената.После упознавања традиционалне музике кроз композиције Боре Дугића правили
смо фруле, окарине и дудуке од различитог материјала, изражавали
смо своје емоције ликовним изразом и драмским покретом. После
неколико месеци рада на реализацији теме на овакав начин, иструменти за праћење дечијег развоја и напредовања говоре да се поред
остварених циљева, може уочити велико интересовање код деце да
и даље на овакав начин шире своја сазнања о свету музике. Музика
је била велика инспирација за децу, могли су да јој прилазе са различитих странa на различите начине (ослушкујући, посматрајући,
играјући, манипулишући...).упознају њене лепоте у богаству тонова,
звукова, препознајући је у сваком тренутку. Реализујући различите
врсте игара и типове активности, подстицали смо различите развојне
способности и вештине.Поред реализације постављених циљева, развијали смо љубав према уметничкој музици, чули смо композиције
које су обогатиле дечији музички слух и заинтересовали нас да одемо на концерт. Упознали смо домаћу музичку традицију, сазнали смо
различите занимљивости из живота великих уметника.Слушали смо
различите звучне примере , опробали се у заједничком музицирању.
После неколико месеци реализације теме на овакав начин, пробудили
смо интересовање деце за даље трагање о занимљивом свету музике.
Радећи на овој теми, створили смо атмосверу за квалитетан музички
доживљај, услове за повезивање, унутрашњег и спољашњег доживљаја. Посматрали смо децу у музичком центру и бележили значајно.
Супроставили смо се сваком музичком кичу.
222
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Лане”
Ул.Хајдук Вељка 31
11306 Гроцка
Тел.011 8500535
E-mail [email protected]
Аутори: Тим васпитача РЈ *Лане*,Калуђерица
Презентатори: Славица Симоновић
Љиљана Ћировић
Тамара Јоргачевић
Презентација: Пауер поинт
МАТЕМАТИКА, ТО ЈЕ ПРАВА НАУКА
Рад је настао као разултат пренешених искустава са семинара *Развој почетних математичких појмова*.
Циљ рада: Подстицање развоја мишљења и логичко-математичког
закључивања код деце
Активности су реализоване у свим вртићким групама. Набројаћемо неке од њих које су код деце побудиле интересовање: *Просторна
орујентација и рeлације*, *Уочавање просторних димензија предмета*, Облици и равни у простору,Операције сa скуповима, Појам броја,
Мерење, Време...
За све ове активности коришћена су постојећа дидактичка средства, као и средства која су израдили васпитачи.Простор који је коришћен током активности су радне собе,холови, сала за физичко.
Родитељи су тракође били укључени у све активности( како у вртићу,тако и код куће) што им је помогло да уоче разноврсне могућности усвајања математичких појмова.
Деца су добијала могућности за развој логичког мишљења кроз
свакодневне активности у свим просторима вртића уз коришћење
свих расположивих средстава.
Васпитачи су овим активностима подстицали развој логичко-математичког мишљења,а самим тим утицали на целокупан развој и напредовање детета.
Аутори активности је Тим васпитача РЈ"Лане"Калуђерица.
Мотив за рад на овој теми је био да искуства са семинара "Математика свуда око нас ",ауторке Милице Ћебић пренесемо и применимо
у раду са децом.
223
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Циљ рада био је подстицање развоја мишљења,опажања,памћења,закључивања код деце,као и усвајања логичко-математичких појмова.
Код деце смо такође подстицали посматрање,уочавање,разликовање и именовање просторних односа и релација,као и просторних
димензија предмета,препознавање и именовање различитих облика
у простору и прелажење са предметног на сликовно представљање
предмета,издвајање и груписање предмета на основу једног или више
издвојених својстава,прелажење са предметног на графичко приказивање скупа,а онда и на тематско и апстрактно.
Активности са децом одвијале су се у свим васпитним групама,у
свим просторима вртића, као и са постојећим средствима(конструкторима,слагалицама,обручевима,вијачама),а неке од средстава израдили су васпитачи,деца и родитељи на заједничким дружењима.
Ево неких од активности:
- усвајање појма скупа и операције са скуповима(у радној соби са
конструкторима и у сали где су елементи скупа били деца)
- графичко представљање скупа
- појам броја ( идемо у куповину)
- мере и мерење( телесна тежина и висина,маса тела,мерење телесне температуре)
- временски односи( времеплов-Кад сам био мали,Мој дан у вртићу,Славимо рођендан)
Све ове активности организоване су и током дружења са родитељима
224
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Бошко Буха”
Палилула
Аутор/и, презентатори рада/ова, Јелена Јањић- васпитач, Милица Будишин – васпитач, Драгана Милошевић – стручни сарадник педагог
“КАЖИ МИ КАЖИ“
Начин приказа радa, Презентација
Кратак опис презентације,
КЉУЧНЕ РЕЧИ Говор, дечије стваралаштво, игра, развој
У презентацији је приказан рад на подстицању дечијег језичког
стваралаштва, кроз велики број разноврсних игри и активности. Трудили смо се да деци свих узраста омогућимо да изразе своје креативне
потенцијале и да унапреде своје вербалне способности. Интересовања деце и теме блиске њиховом животном искуству, искористили смо
да им омогућимо развој највише функције говора – јасно излагање
властитих мисли и сликовито и смислено причање.
Општи циљ: - Подстицање дечијег језичког стваралаштва
Посебни циљеви:
- култивисање дечијег језичког изражавања разноврсним активностима
- подстицање дечијих креативних потенцијала и маште
- неговање имагинативне функције говора за развој комуникације
Објашњење избора теме: Деца су данас, од најранијег узраста, у
великој мери под утицајем савремених технологија – пре свега телевизора и компјутера, што се одражава на њихов целокупан развој, а
нарочито на развој говора. Из тог разлога одлучили смо да се током
радне 2012./13.године интензивније бавимо овом темом. На радним
састанцима на нивоу вртића, заједнички смо се договарали и разговарали о томе како да је конкретизујемо. Након темељне анализе досадашњег рада, одлучили смо да се фокусирамо на подстицање стваралачке функције говора. Тако је настао пројекат „Кажи ми кажи“-
225
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
подстицање дечијег језичког стваралаштва. Када смо се определили
за конкретну област рада, поставили смо циљеве, направили оквирни
план рада и оформили ужи тим на нивоу радне јединице, који је имао
задатак да координише и прати рад у свим групама. Тим су чинила
три васпитача из различитих узрасних група и стручни сарадник.
Методологија: Пут до стваралачког причања у виду монолога
пред другима, води преко етапа и облика који му претходе: разговор
→ описивање → стварно причање → стваралачко причање по машти.
Зато смо се ми бавили и свим овим облицима који му претходе као и
говорним играма, а затим и различитим врстама причања и препричавања:
Причање по сликама – позната прича/ бајка
Причање по сликама – измењен садржај
Причање по сликама – непознат садржај
Препричавање
Причање о догађајима који су се десили ( како сам провео викенд, летовање, празнике…)(пишемо писмо- група)
Шта смо сањали?
Изокренута прича
Непотпуне приче ( изостављен почетак или крај)
Прича на основу задатих речи
Измишљање бајки ( бајка наопако, промена ликова, збивања или
детаља у причи, бајка коктел, помешана прича, стави крај на почетак,
бајка копија)
Примењујући принцип сложености, могли смо да прилагођавамо
васпитно-образовне задатке различитим способностима сваког детета или групе деце, односно, комбинацијом ових активности свако
дете имало је могућност да учи на начин који му највише одговара у
датој ситуацији ( диференцијација у раду).
Дечија креативност нема границе, она је унутрашња потреба детета, а улога васпитача је да је испровоцира (креативност) и подржи њен развој. Пратећи дечија интересовања и допуштајући им да
се слободно изразе на свој начин, добили смо богатство продуката
дечијег језичког стваралаштва.
Подстицање дечијег језичког стваралаштва доприноси развоју целокупне личности. Да би децу мотисивали да се изразе, схватили смо
да је важно да укључимо њихово животно искуство, позивајући се на
оно што има лично значење за њих и стварајући ситуације у којима
226
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ће се понашати природно. Трудили смо се да дечије исказе бележимо
аутентично, оригинално, без икаквих исправки. Све ово омогућило је
неговање дечије радозналости и спонтаности у изражавању.
Облик и методе рада: Због специфичности области рада, најзаступљенији је био индивидуални рад, али се доста радило и у малим
групама и заједно цела групе.
Сарадња са породицом: Основни циљ сарадње, везано за овај
пројекат, био је да родитеље оснажимо како да и сами, код куће, негују дечије језичко стваралаштво и покажемо им основне поступке
и дамо идеје којима ће обогатити и оплеменити време које проводе
са својом децом. Поред редовног информисања родитеља о томе шта
њихова деца раде у вртићу ( панои, дан „отворених врата“, портфолио детета), организовали смо и едукативне радионице на којим су се
родитељи кроз активно учешће упознавали са играма које доприносе
развоју стваралачке функције говора. Осим тога, практиковали смо и
задавање „домаћих задатака“, односно заједничких активности деце
и њихових родитеља код куће.
227
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Бошко Буха”
Палилула
Београд, Прерадовићева 2а
Тел./фах: 72 92 331
E-mail: [email protected]
Аутор: Мира Димитријевић, сарадник ликовне кулгуре
Презентатори: Маја Максимовић, Тања Ћирић, Мирјана Димитријевић
''ОДНОС ДЕЧЈЕГ ЛИКОВНОГ ИЗРАЗА И ЛИКОВНИХ
ТЕХНИКА КРОЗ ЛИНИЈУ КАО ОСНОВНОГ СРЕДСТВА
ИЗРАЖАВАЊА''
Циљ:
- подстицање ликовног израза различитим техникама и различити
начини
коришћења линије у ликовном изражавању,
- опажање, уочавање и разликовање линија у природи,
- упознавање изражајних могућности линије кроз различите технике у односу на развојне могућности деце,
Развој линије кроз методске целине:
- истраживање, уочавање и сагледавање линија у природи (допринос визуелном освешћивању линија),
- линија у функцији графомоторичних способности,
- карактер линије и ослобођена форма, њен третман и положај у
простору (инсталације),
- вредност линије у структури сличане површине,
- линија кроз рељефни цртеж са уздржаном интервенцијом колажа,
Разговарамо о линији, правимо инпровизовану колекцију линија
које смо пронашли у природи и подстичемо децу да аранжирају, уређују њихове колекције на различите начине.
Тражимо различите лилније у текстилу, дизајну, соби вртића, ципелама, таласима, зградама...
Игре линијама, грдимо различите облике на поду, столу, у дворишту и др.
228
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Разликујемо, објашњавамо, представљамо, апстрактну линију у
односу на линију којом градимо облик.
Бавимо се ослобођеном формом и кретањем линије у простору
(уочавање тока, смера и правца кретања линија).
Употреба различитих материјала и ликовних техника у изражавању линије.
Разговарамо о сликарима, дизајнерима и њиховим начинима коришћера линија.
Спонтано се намеће закључак да линијом и њеним деловањем у ма
ком сегменту освешћујемо мисао да је ликовна техника веома важно
средство у подстицају дечјег ликовног израза али никако није и не сме
бити сама по себи циљ или сврха.
229
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Савски венац“
Топчидерски венац 1,
Београд,
Тел.Установе: 3672-537; Факс: 2662-582
Вртић „Пчелица“, Сењачка 46, Београд, телефон: 2650-436
E-mail: [email protected]
Аутори презентације: васпитачи Весна Младеновић и Аница
Златковић
Стручни сарадник: педагог Гордана Младеновић
Презентанти: Весна Младеновић и Аница Златковић
ВЕЖБАЛИЦА – МОЗГАЛИЦА
Начин излагања: усмено, ППТ презентација и видео запис
Кратак опис презентације:
Вртић Пчелица се у радној 2012/13 години, бавио темом: “Вежбалица - мозгалица”,где смо објединили стечена знања са два семинара:
„НТЦ – систем учења“ и “ Критичко мишљење”.
Едукација којом смо обогатили дотадашња знања помогла нам је
да на нивоу објекта осмислимо другачији приступ у раду којим смо
хтели да ревидирамо досадашње методе које смо применили у раду,
да побољшамо услове рада и уведемо иновације које ће подићи васпитни процес на виши ниво, а резултати у циљаним областима бити
бољи у односу на претходне године.Након похађања ова два семинара
направили смо план сарадње са медицинским сестрама васпитачима,а затим се приступило тематском планирању и на крају реализацији
планираних активности.Планиране активности су пратиле узрасне
могућности деце,тако да се неке активности понављају на различитим
узрастима с тиме што су у неким ситуацијама оне централне (главне)
активности,а опет на старијим узрастима исте активности коришћене
су тек само као пропратне,уводне или завршне активности у оквиру
неких других,планираних активности предвиђених за дати узраст.
Као резултат наших искустава настала је и ова презентација која
представља одабир само неких од остварених и планираних активности.
230
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Доказано је да претерано гледање ТВ-а, играње видео игрица, недостатак графомоторичких активности, физичка неактивност, успорава и смањује развој појединих биолошких , а нарочито интелектуалних способности.Зато смо се ми управо и одлучили за овај програм којим се успешно стимулишу интелектуални потенцијали деце
у предшколском узрасту.Циљ је да се код деце развије функционално
(логичко) мишљење, тако што ће се занимљивим задацима и играма
код њих изазвати радозналост која је иначе приоритетно природно
стање детета и његов покретач.
Практично је то код нас изгледало овако.
ЈАСЛЕ
У раду на теми учествовале су и наше старије јаслене групе, јер
нас је јако занимало какве резултате можемо да постигнемо на тако
раном узрасту. Кренуло се наравно од моторике с’обзиром да је на
овом узрасту учење путем чула и кретања доминантно. На овом узрасту говор заузима све важнију улогу у развоју мишљења, а деца
уочавају симболе и користе их на њима својствен начин.
У циљу ране стимулације симболичког учења организоване су следеће активности: Као прво, јавила се идеја да се примени један специфичан облик учења дечијих песама који би се ослањао на симболе
блиске и интересантне деци, за који се претпоставља да је примеренији и делотворнији на раном јасленом узрасту.
ВРТИЋ
У вртићу смо се у зависности од узраста деце бавили одређеном
методологијом рада.
У млађим групама и средњој групи акценат је био на моторици,
графомоторици и акомодацији, као и класификацији,серијацији и асоцијацији, док су старија и предшколска група прошле кроз све фазе
методологије рада и дошле до завршног дела у виду продукта смишљања загонетних питања и загонетних прича.
У свакодневном раду кроз више месеци дошли смо до врло занимљивих активности, игара, као и нових дидактичких средстава, а исто
тако смо и вратили старе и давно заборављене игре.
231
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Добити од пројекта:
Оно што смо добили овим пројектом је сазнање како свакодневне ситуације можемо искористити за стицање нових искустава, а да свака добро осмишљена ситуација може бити интелектуални изазов за дете.
Лакше планирање садржаја активности које прате дечија интересовања,потребе и могућности као и планирање тежине задатка за свако дете.
Једноставније праћење дечијих постигнућа.
Јачање професионалне компетенције.
Богаћење сопственог искуства.
Бољи увид у интелектуални, али и општи развој детета.
Јачање тимског рада.
Оно што нам је био најмеродавнији показатељ је боље логичко закључивање деце које смо приметили на основу њихових сталних питања и тражења асоцијативног начина рада, као и повратне информације са тестирања деце припремних група у школама где је примећено
одлично логичко закључивање наше деце, што доводи до закључка да
ћемо овај пројекат наставити и даље,како би видели какве резултате
ћемо добити у периоду од четири године тј.пратећи напредовање генерација.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: РОТАЦИЈА, АКОМОДАЦИЈА, СИМБОЛ
(СИМБОЛИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ),ЛОГИЧКО ЗАКЉУЧИВАЊЕ,
ПИТАЊА, ЗАГОНЕТНЕ ПРИЧЕ...
232
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ ,,Савски венац“
Вртић ,,Принцеза Оливера“
Београд
Аутори рада: Иванка Бугарин, Босиљка Јовановић и Јасмина Буквић
Тим за реализацију: васпитачи свих васпитних група.
Тим за подршку: физијатри дома здравља ,,Савски венац“, сестра
на превентивно здравственој заштити, социјални радник и чланови
геронтолошког клуба, КК ,,Киндер“, директорка и професор физичког ОШ ,,Исидора Секулић“, педагог и педагог за физичко васпитање
ПУ ,,Савски венац“
,,ИГРАЛИШТЕ - ВЕЖБАЛИШТЕ“
Након урађени систематских прегледа деце из нашег вртића, јасно
је било да и она пате од сувише седења у затвореном простору, игре
за компјутером и претераног гледања ТВ-а. Последице тога су равна
стопала, крива кичма, гојазна и незаинтересована деца за бављење
физичким активностима.
Размишљали смо о могућности нашег доприноса промени таквог
стања и све чешће имали састанке на којима смо размењивали мишљења и идеје и планирали даље акције.
Циљ нам је био квалитетан и разноврстан васпитно-образовни
процес у коме дете активно развија своје потенцијале, задовољава потребу за кретањем, игром и новим сазнањима, уз укључивање породице и локалне средине у његово планирање и реализацију.
Посебни циљеви:
Формирање здравог, складно развијеног, спретног и одважног детета;
Јачање и заштита дечјег организма;
Подстицање дечјег самопоуздања и развој толеранције;
Упознавање деце са различитим спортовима;
Подршку родитеља смо задобили чим смо их, на родитељском састанку, обавестили о намерама. Пројекат је реализован у све четири вртићке васпитне групе у периоду од око годину дана. Акценат је
стављен на осмишљавање и планирање акција које ће у што краћем
периоду дати резултате и санирати поражавајуће налазе физијатра.
233
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Фазе које смо прошли у реализацији пројекта:
Систематски преглед деце од стране физијатра и анализе плантограма;
Родитељски састанак;
Анкетирање родитеља;
Анализа анкетa;
Прикупљање литературе;
Реализовање посета стадиону, СЦ и геронто-клубовима;
Гостовања професора физичког васпитања и фудбалског тренера
у вртићу, као и тренера тениса и каратеа;
Договор о коришћењу спортских терена и сале у ОШ ,,Исидора
Секулић“;
Коришћење базена СЦ ,,Стари ДИФ“;
Свакодневно вежбање у соби или дворишту уз имплементацију
вежби за превенцију и корекцију деформитета кичме и стопала у игре
и игролике активности (тако да су деца уживајући у игри у ствари
интензивирала вежбање, јачала кичмени стуб и свод стопала);
Упознавање деце са зимским спортовима на зимовању, а на летовању са такмичарским спортским играма;
Припрема и организовање ,,Мини олимпијаде“ у вртићу;
Евалуација;
Током свакодневног јутарњег телесног вежбања упражњавали смо
вежбе за превенцију деформитета стопала и кичме које су нам физијатри показали. Користили смо активне методе рада. Имплементирали
смо вежбе за превенцију деформитета кичме и стопала у свакодневне
активности, а сваку од ових активности раније припремали и адаптирали за и у сврху постављеног циља.
234
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Између мирних активности убацивали смо игре и игролике активности са елементима потребних вежби које смо смишљали са децом
или сами. У те активности често су се укључивали и родитељи.
Помоћна средства која су нам била потребна израђивали смо заједно са децом и родитељима.
У радној соби, дворишту вртића или оближњој школи, парку, на
излету, зимовању... спроводили смо организоване игре из области физичког васпитања. Уз јутарње телесно вежбање рађене су и кондиционо-физичке припреме (кроз полигоне) и вежбе дисања.
Деца су била врло заинтересована и мотивисана, активно учествовала несвесна да играјући се и вежбају, често нам и сама дајући подстицајне идеје.
Трудили смо се да максимално користимо и проширимо могућности које нам је пружало двориште вртића и мобилијари у њему.
Готово свакодневно у дворишту вртића са децом старије и предшколске групе рађена су елементарна правила тимских спортова:
кошарке, фудбала, одбојке, а тренер тениса им је одржао пар часова
тениса. Родитељ детета из старије васпитне групе, фудбалски тренер
више пута је држао тренинге деци у дворишту нашег вртића, а чланови Карате клуба „Киндер“ су повремено долазили и показивали неке
од ката и како изгледа кондициони тренинг, који увек почиње загревањем и вежбама за развој свих мишићних група.
Једном недељно смо ишли на пливање на базен СЦ Стари ДИФ.
Упознавање деце са спортским дисциплинама и правилима у њима,
помогли су нам у реализацији и успешности Олимпијских игара које
су биле круна свега.
235
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Наше Мини-олимпијске игре су трајале 5 дана током којих смо имали дефиле свих група, свечано отварање, паљење олимписког пламена, мини-кошаркашки турнир родитеља и деце у сали ОШ “Исидора
Секулић“, шаховски тиурнир деце и корисника Геронтолошког клуба,
атлетске игре деце и родитеља, плесне тачке, доделу медаља и свечано затварање уз гашење пламена.
Даље планирамо да нам Мини-олимпијске игре заживе и постану традиција нашег вртића, а наставићемо да користимо у раду нове
игре које смо осмислили током рада на пројекту, а показале су се као
допадљиве и веома корисне за дечји развој.
Тешкоће са којима смо се суочили:
• Схватили смо да је теже реализовати идеју него што смо првобитно мислили;
• Улоге смо морали усклађивати са особинама чланова тима како
бисмо постигли жељени циљ;
• Неповољне временске прилике су нам повремено реметиле планирне активности;
• Бројност деце у групама и удаљеност посећених објеката отежавала је вођење деце у исте;
Добити за децу:
 На основу физијатријског прегледа огледног узорка од три васпитне групе, који је након годину дана поновљен, добили смо следеће резултате: процентуално се уредан налаз повећао у групи 1 за 12%,
у групи 2 за 24%, у групи 3 чак за 48 %;
Имамо срећно, задовољно и мотивисано дете, које разуме и поштује правила игре и понашања у групи, које кроз сопствене активности упознаје свет око себе и постепено схвата шта значи здрав начин
живота;
Многа деца су се учланила у различите спортске клубове;
Добити за родитеље:
Изградња квалитетнијег, сарадничког односа између васпитача и
родитеља;
Радије се укључују у живот и рад групе и вртића;
 Бољи увид у социјализацију и понашање сопственог детета у
групи;
236
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Добити за васпитаче:
Богаћење сопственог искуства и стицање задовољства у раду и
исходима;
Јачање професионалне компетенције;
Бољи увид у могућности и интересовања деце;
Већи степен поштовања од стране родитеља;
Обогатили смо сопствена искуства у погледу тимског рада;
Веома корисне продукте у виду нових игара ћемо моћи користити и у даљем раду;
Закључак: Оно што је новина у нашем раду је имплементација
вежби за превенцију и корекцију деформитета кичме и стопала у игре
и игролике активности, тако да су деца уживајући у игри у ствари интензивирала вежбање, ојачала кичмени стуб и свод стопала, а нека и
постигла корекцију деформитета. Као продукти рада су настале игре
које сада можемо препоручити колегиницама за примену у сопственој
васпитној пракси, јер већина деце данас има сличних проблема.
Литература:
1. Правилник о општим основама ПП, Министарство просвете и
спорта републике Србије, Просветни преглед, Београд, 1996.
2. Група аутора: Корак по корак 2, Креативни центар, Београд,
1997.
3 Др Џиновић-Којић, Д.: Физичко васдпитање предшколског детета, Београд , 2002.
Интернет стране: www.obrazovanje plus, NTC mensa vaspitac, време
игре, идр.
237
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Др Сима Милошевић”
Капетана Радича Петровића 26- Земун
тел.011/2606 662; факс:011/2672 976
www.pudrsimamilosevic.edu.rs
Аутори:
Тим васпитача вртића „Вила Звончица“ са стручним сарадницима
Презентатори: Мира Вујичић, васпитач, Зорица Радуловић, стручни сарадник-педагог
СТИМУЛАЦИЈА ГОВОРНО- ЈЕЗИЧКОГ РАЗВОЈА КОД
ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ У МЕШОВИТИМ ГРУПАМА
Пројекат „ЊЕНО ВЕЛИЧАНСТВО РЕЧ“
Кратак опис презентације:
Презентација се у првом делу односи на приказ основних полазишта и принципа у подстицању говорно-језичког развоја на раном
узрасту. У другом делу презентације биће приказана искуства у непосредном раду са децом на стимулацији говора у условима рада са
децом мешовитог узраста као и начинима укључивања родитеља у
све фазе пројекта кроз: тимски приступ у планирању система вежби
и подстицаја у васпитно-образовном раду и примену принципа индивидуализације, континуирано праћење и посматрање, планирање и
евалуацију у оквиру пројекта на нивоу тима вртића.
Кључне речи: кооперативно и интерактивно учење, ндивидуализација, стимулација говорно-језичког развоја, тимски приступ
у развијању програма .
Сажетак рада
Кроз реализацију прошлогодишњег пројекта „Драмске игре и активности“, вршено је праћење дечјег развоја и напредовања – ефеката
програма и у односу на развој говора. Уочен је значај даљег продубљенијег бављења развојем говора. Драмски и други видови говорног
стваралаштва нису имали довољно простора услед посвећености неким другим аспектима рада. С друге стране , уочене су неправилности у говору код једног броја деце. Полазећи од тога тим васпитача
238
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
вртића „Вила Звончица“ је разрадио пројекат под називом „Његово
величанство реч“, којег је даље развијао кроз четири подтеме: „Реч по
реч да се добро разумемо“ (слушање и правилан изговор), „Реч по реч
да стварамо свој свет“(говор и креативност),“Реч по реч упознаћемо
свет“ (функције говора), „Реч по реч до сазнања“ (мисаоно говорне
активности).
На основу снимка говорног статуса деце уочили смо да се и деца
истог узраста у говорном развоју веома разликују - у погледу речника, фонологије, семантике и синтаксе, употребе говора. Снимањем изговора свих гласова уочене су неправилности у говору код
једног броја деце. У процесу планирања рада на стимулацији говорно
језичког развоја у обе мешовите групе пошли смо од података добијених применом инструмената за процену способности слушања и
разумевања говора .У сарадњи са родитељима обогатили смо центар
за говор новим садржајима и средствима, подстицајним за спонтану
говорну активност.
У оквиру нашег пројекта са децом обе групе смо радили на:
– развијању способности слушања и разумевања говора кроз вежбе: аудитивне пажње, аудитивне меморије, аудитивне дискриминације,
– развијању способности вербалног изражавања: језичке игре,
причање, препричавање, говорно стваралаштво, рецитовање, драмске
игре
– развијању фонетског слуха: вежбе аудитивне пажње,вежбе артикулације и дискриминације, вербално памћење- вежбе налога,
У циљу унапређивања развоја говора у условима рада у мешовитим групама , организовали смо различите говорне игре и активности : фонетска гимнастика – вежбе дисања , изговор гласова, слушање
прича, причање прича ,препричавање,брзалице, бројалице, разбрајалице, играчке причају причу,„Ја имам таленат“,Телефон,питалице, допуњалке,„Моја прича“,прича по сликама .... у којима су деца радо учествовала и понављала , уносећи у њих понекад и сопствена правила.
Остварени су значајни помаци у односу на све учеснике процеса (
деца, васпитачи, родитељи).
Добити за децу: правилан изговор гласова код свих осим код троје
деце,старији и предшколци успешни су у препричавању и причању
прича, речник је богатији,број речи у реченици је у складу са узрастом,веома добри и заинтересовани за говорне игре. Такође је уочени
напредак :у стваралаштву, препричавању, рецитовању, глуми.
239
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Све наведене добити за децу су допринеле већем осећању компетентности и задовољства како васпитача, тако и родитеља. Такође,
оне су и резултат сарадње и заједничких напора одраслих усмерених
на стварање услова за унапређивање развоја деце. Уочен је значај даљег продубљенијег бављења развојем говора као и даље примене и
разраде прошлогодишњих искустава и постојећих ресурса
Рад представља пример добре праксе у области стимулације
језичког и говорног развоја деце у условима рада у мешовитим
узрасним групама. Такође представља и добар пример тимског
рада у реализацији пројекта и сарадње на свим нивоима (укључивањем родитеља, логопеда ,стручних сарадника...)
240
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Чика Јова Змај“
Вождовац
Београд, Саве Шумановића 1
Тел: 011/3975-627
e-mail: [email protected]
Аутори: вапитачи припремних група вртића Чика Андра 1, Чика
Андра 2, Брезе, Сестре Букумировић, ППП ОШ Бранислав Нушић,
Петар Пан, Др Ненад Парента, стручни сарадници педагози, координатор за културну и јавну делатност Установе, Директор Установе
ОД ОГЛЕДА ДО САЈМА НАУКЕ
Приказ рада:
Power Point презентација праћена усменим излагањем, узорцима
плаката, постера и фотографија и отвореном дискусијом на крају.
Кључне речи:
1# иновативни приступ, 2# праћење потреба детета, 3# природне
науке, 4# истраживачке активности, 5# сарадња са родитељима/ друштвена средина- институт Винча, 6# сарадња међу објектима; побољшана комуникација, 7# развој апстрактног мисшљења код детета
Сажетак:
Тема је проистекла из различитих извора:теоријска знања о детету,
начину на који сазнаје свет око себе, реализација програма, запажања стручног сарадника о васпитној пракси и запажања васпитача о
дечјим интересовањима за природне науке, иницијатива родитеља за
реализацијом истраживачких игара.
Васпитачи припремних група различитих вртића су почетком октобра 2013. изабрали област/научну дисциплину коју ће заједно са децом истраживати, развијати током године. Одабране се: математика,
ботаника, зоологија, астрономија и астрофизика, геологија, физика,
хемија, метерологија и акустика. Од јануара 2013. године пројекту су
се прикључилила деца и васпитачи млађих група из два вртића. Наиме, у овим групама је на иницијативу родитеља, сарадника Института
на нуклеарне науке Винча, започета реализација различитих огледа.
241
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Међу првим дилемама су биле – како приближити и прилагодити
ове области деци, одакле кренути јер деца овог узраста имају већ нека
искуства и знања о садржајима истих области. Ово је решено кроз
разговор са децом уз бележење одговора „шта знам о“. Дечји одговори су представљали основу/смерницу за планирање игара и активности. Кроз различите игре и активности деца су изводила хипотезе,
закључке, постављала питања, предлагала даља учења.
У неколико група формирани су центри интересовања који су садржали материјале, продукте истраживачких активности, који су подстицали децу на даља трагања, питања, поновна проверавања закључака огледа. По завршетку пројекта деца су се са васпитачима осврнули на процес кроз који су прошла тако што су рађени постери-шта
смо научили, сазнали о нпр. о сунчевом систему, земљиној кори и сл.
Читав процес родитељима и локалној заједници је презентован
на првом Сајму науке у априлу 2013. године. Сајам науке је имао 10
штандова на којима су се одвијале истраживачке игре и активности.
Докуметовање рада на пројекту је било у функцији презентовања:
фотографије на панома, сајту Установе, дечји ликовни радови, зидне
новине, продукти и у функцији праћења деце и развијања плана: дечји индивидуални и групни портфолији, књига васпитно-образовног
рада кроз оквирне, дневне планове и евалуације. Новина у односу на
досадашњи рад била је израда ткзв. научних постера током реализације активности на којима је приказиван ток огледа-хипотезе које
деца постављају, процес активности, закључак који су извели. Улоге
постера биле су: да деци омогући да боље прате своје учење, да подигне конкретне активности на апстрактни ниво, да их мотивише за нова
открића, да васпитачима олакша евалуацију и планирање следећих
игара и активности (упознају начин размишљања, извођења хипотеза
и закључивања деце) и да презентује васпитни рад родитељима.
Током истраживања јављале су се тешкоће материјално-организационе природе у почетку пројекта (недостатак материјала и средстава
за рад, литературе) које су превазилажене у сарадњи са родитељима.
Такође, појавиле су се тешкоће као пут ка новим открићима-преиспитивање васпитача око: одабира метода и садржаја пти увођењу деце
у научне појмове/законе; дилеме око “кретања” кроз одабану научну
област (од општег ка појединачном) или је потребно приказати појаву
кроз ситуације и омогућити деци да сама донесе закључке,узрочно
-последичне везе…
242
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Од самог почетка пројекта родитељи су били укључени у пројекат
кроз различите видове сарадње и улоге које су преузимали: презентовање садржаја активности путем паноа, прикупљање материјала за
истраживачке игре и активности, радионице са родитељима на којима
су се израђивала средства, реализатори огледа са децом, организатори
посета научним иституцијама и волонтери на Сајму науке.
У зависности од изабране области реализоване у активности у
друштвеној средини: посете музеју Николе Тесле, Планетаријуму,
основним школама где су ученици старијих и млађих разреда, учитељи и наставници приказивали огледе, кабинете физике, хемије и
билологије, сарадња са ветеринанарима, Друштвом за удомљавања
животиња.
У наредном планира се:интегрисање истраживачких игара и активности у редован васпитно образовни рад, укључивање већег броја
вртића у реализацији манифестације Сајам науке, наставак пројекта
са Институтом за нуклерне науке Винча којим ће се интензивирати
истраживачке игре и активности у свим групама узрастима као и
остваривање сарадње са организаторима манифестације Ноћ музеја и
Фестивал науке ради договора око укључивања предшколске установе кроз радионице за децу и родитеље и излагања продуката насталих
у раду.
Значај рада се може сагледати на више нивоа-планирање и реализација рада је кренула од актуелних дечјих искустава, знања и интересовања, реализован је велики број игара и активности у оквиру науче области које су деци омогућила да активно учествују, постављају
хипотезе, изводе закључке, прате своје напредовање, створене су различите могућности за укључивање породице у пројекат, обогаћена
сарадња са друштвеном средином. Постигнуто је веће разумевање
васпитача о начинима на који дете схвата научне појмове, подигнут је
ниво сарадње васпитача различитих вртића.
243
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Чукарица”
Београд
ПУТОВАЊЕ КРОЗ УМЕТНОСТ
Цео живот сам се трудио да научим
И тек на крају сам успео да сликам као деца.
Свако дете је уметник.
Проблем је како да остане уметник када порасте.
Пикасо
„Уметност се од најстаријег доба посматра као део и средство васпитања, то јест извесног дуготрајног мењања нашег понашања и нашег организма....
...И примање уметности захтева стваралаштво, јер је и за примање
уметности недовољно једноставно искрено доживети осећање које је
обузимало аутора, недовољно је и разумети структуру самог дела неопходно је још стваралачки савладати сопствено осећање, пронаћи
његову катарзу, и тек онда ће се потпуно испољити деловање уметности.....“ (Психологија уметности, Л.С.Виготски)
Стваралаштво деце условљавају многобројни фактори. Важно је
стваралачко понашање, способност употребе, примене стеченог знања, нова остварења која дете воде новим открићима. Јављање, развој, учесталост стваралаштва и међусобно деловање условљено је
подстицајима из околине. Стваралаштво и мотивација временом се
мењају, док су способности релативно стабилне и лако се откривају.
Наслеђе и околина делују на дете, али се ипак околина сматра нешто
важнијим фактором. Околина у којој је дете рођено утиче на његове
потребе, мишљење, понашање.
Пресудну улогу у развоју детета има социјална интеракција која
се испољава у сарадњи, кроз заједничке активности, комплементарно
деловање и партнерство. Предшколско дете има потребу и право да
буде оно што јесте, да расте и да се развија, а у томе му помажу како
породица тако и васпитачи. Улога васпитача је да ствара услове за
квалитетан живот и директно подстиче учење и развој деце, постављајући одговарајуће циљеве, како за децу појединачно, тако и за групу у целини. Поштујући природни развој детета, његове могућности,
потребе и интересовања васпитачи планирају разноврсне активности.
244
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Стваралаштво представља људску сазнајну делатност мењања социјалне и природне средине. У процесу стваралаштва мења се и сама
особа, облици мишљења и својства личности. Деца експериментишући откривају свет који их окружује, стварају продукте, а то је и пут
ка показивању иницијативе.
Да неко био поштовалац уметности мора на раном узрасту да буде
изложен уметничким делима, али и да она буду значајна у личном
вредносном систему.
Улога и значај одраслих
Улога одраслог (васпитача и родитеља) је стварање околности, ситуација у којима ће свако дете имати прилику да прође свој лични креативни процес, јер је вртић за велики број деце место које ствара први
културни контекст. Практична учешћа у различитим активностима и
разноврсни облици комуникације са одраслима помажу детету да са
опажајно-практичног и опажајно - представног прелази на појмовни
план. Инспирисана разноврсним садржајима и активностима са којима долазе у контакт деца креирају на себи својствен начин.
Одрасли ствара предуслове за развој: давањем различитих предмета и материјала да би се деца самостално бавила истраживањем, испробавањем њихових својстава кроз различите активности: цртања,
конструисања, игру, давање нових идеја за испробавање, развијањем
различитих активности са предметима, телом, речима..
Да би конструисање подстицало развој детета, ако сама деца не
уводе нове идеје, одрасли започиње активности заједничком анализом карактеристика предмета, мењањем његовог положаја у простору, уводи, предлаже активности "дограђивања" у мислима - додавање
дела који би употпунио фигуру, уводи стратегије склањање "вишка"
у односу на замишљену фигуру.
Битно је да се сачува деловање уметности, односно да објашњење
не уништи узбуђење (Л.Виготски).
Лепота дечијег израза је у могућности игре, претварања невидљиве стварности (бића из маште, звука, музике, ...) у видљив израз, а све
су то начини јачања личног доживљаја.
У нашем раду са децом поставили смо следеће циљеве:Развијање код деце осетљивости према различитим врстама уметности; Подстицање деце на стваралаштво, истраживање, очување и преношење
културних вредности; Ангажовање различитих креативних способности у разумевању различитих уметничких дела; Развијање и јачање
245
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
естетског доживљаја деце;Повећање сарадње са институцијама културе;Континуирана сарадња са родитељима;Развијање потребе код
деце и родитеља за посећивање културних институција: галерија,
музеја, концерата, позоришних представа...
Како смо остваривали циљеве?
Стварањем ситуација за намерни, планирани, осмишљени, сусрет
са уметничким делима на што ранијем узрасту, у којима ће свако дете
имати прилику да прође свој лични креативни процес;Богаћењем
дечјег доживљаја, укључујући дечије емоције, интелект, досадашње
искуство... Пружајући деци прилику да се опробају у улогама: стваралаца, уметника, истраживача уметности и заштитника културних
добара;Помажући детету да повеже свој доживљај и своје искуство
са уметничким делом.
Кораци у раду:
Формирање тимова на нивоу вртића;Формирање уметничких кутака у сарадњи са породицом;Упознавање родитеља са темом и позив за
учешће у активностима, путем родитељских састанака, паноа, радионица, индивидуалних разговора...;Планирање и реализација активности са децом, уз велику подршку породице;Континуирано посматрање, праћење и ослушкивање дечјих интересовања и подржавање
њихових иницијатива;Самоевалуација реализованих активности и
даље планирање.
Теме којима смо се бавили: Стварање подстицајне васпитно-образовне средине;Повезивање уметничких дела и личног искуства
детета;Подстицање деце на слободно изражавање своје креативности;Улога породице у приближавању уметности деци;Деца и родитељи заједно стварају;Родитељи креирају представу за децу;Израда музичких инструмената;Деца- деци( драматизације, концерт класичне
музике у вртићу, балетска представа..);Дечји доживљаји...;Развијање
различитих модела сарадње са локалном заједницом и установама
културе( уметници у вртићу и ми у посети институцијама културе
Ликовна уметност и стваралаштво
Ликовни језик или ликовни израз деце и одраслих дат је и представља урођену способност изражавања, комуницирања и обликовања.
Облици ликовног изражавања нису само начини да дете покаже свој
унутрашњи свет, већ и да оснажи своје способности уочавања, пер-
246
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
цепције, стварања. Ликовне стваралачке способности могу се развијати или слабити онолико колико је поједином детету омогућена или
ускраћена могућност да искаже своју индивидуалност. Као и сваки
други језик и облик комуникације, ликовни језик има своје симболе,
структуру, функције и значења.
Ликовни симболи јављају се спонтано и природно, како код мале
деце, тако и кроз историју уметности. Најједноставнији ликовни симболи сигурно су: линија, облик, боја, светлина. Први ликовни знаци
код деце су линије: кружеће, вибрирајуће, шарање, мрље, тачке, цртице, низови, равне, косе линије, круг...
Ликовни израз детета је начин комуникације са собом, другима и
светом који га окружује. У стваралачком процесу ликовних активности и игара најбоље се упознаје дете, његове развојне могућности и
потребе, индивидуалне склоности, жеље, интересовања, страхови...
Тако се отварају врата његовог унутарњег света и откривају путеви и
начини којима треба ићи даље у развоју и васпитању. Због различитог
темпа развоја и индивидуалних разлика, могућности ликовног изражавања су различите за свако дете.
Током реализације нашег пројекта бавили смо се цртањем, сликањем на различитим нестандардним површинама, вајањем...Израђивали смо разне лутке - на варјачама, кукурузу, музичке инструменте, накит, лицидерска срца, бомбоне... Организовали смо разноврсне
креативне радионице са родитељима.
Игре везане за ткање у различитим варијантама-од папира, канапа,
вунице, рафије, крпица - давале су нам могућност за препознавање и
преношење знања детету везано за просторну( у, на, испод,изнад,између...), и природну орјентацију (веће мање, уже шире,...) као увод у
схватање почетних математичких појмова.
Посетили смо ликовни атеље ликовне уметнице Елизабете Јордановски. Деца су имала прилику да виде шта све прави уметник користи
у свом раду, да виде уметника на делу, а и сама се опробају и оставе
свој траг у атељеу једног уметника. Разговор са Елизабетом о ликовној
уметности је за децу био веома инспиративан, што се види из безброј
разноврсних питања која су деца са великим занимањем постављала.
Та посета је снимљена и захваљујући том снимку и деца која нису
била у атељеу су путем снимка стекла свој доживљај о атељеу.
Након тога ликовна уметница Елизабета је гостовала код нас и тада
смо салу нашег вртића претворили у атеље. Деца су осетили чари ликовног атељеа:сликало се, вајало, стварало....
247
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Музика и покрет
Музика и покрет имају значајно место у физичком и психичком
развоју детета. Пријатне емоције које настају у играма и приликом
слушања музике благотворно делују на понашање детета и оно се
ослобађа напетости и агресивности. Покрет је саставни део игре, а
музика му даје лепоту и сигурност.
Важну улогу у музичком развоју деце има социјално окружење које
је богато интеракцијом музичких симбола (звук, тон, глас, динамика,
темпо...) Активна природа детета испољава се и у спонтаном музичком истраживању и креативном изражавању. Музика емоционално
обогаћује дете, провоцира топао и присан однос са другим људима и
околином. У музичким активностима и игри, дете упознаје своје музичке могућности, ствара сопствене начине музичког изражавања и
репродуковања, открива и упознаје своја опажања, осећања, потребе,
маштања, идеје и мисли, своје креативне домете. Путем разноврсних
музичких игара дете упознаје, овладава и креира различите облике
музичког изражавања (гласом, инструментом, покретом). Коришћењем и експериментисањем сопственим гласом и различитим облицима ритмова дете упознаје сопствене музичке способности.
Музичке истраживачке игре омогућују да деца манипулишући и
експериментишући различитим предметима и средствима откривају
начине добијања звука, као и да разликују његову јачину, висину, трајање и боју. За истраживачке игре потребно је обезбедити мноштво
средстава и одговарајуће структуирати средину која ће подстицати
дечју креативност.
Дете осећа и реагује на музику већ у првој години живота. Она
код деце изазива весеље, радост, опуштеност и одушевљење.Период
од прве године до поласка у школу има значајну улогу у стварању
интересовања за музику. Током читавог предшколског периода, дете
показује интересовање да игра, пева, свира и слуша музику. Задатак
нас одраслих је да пратимо дечја интересовања у циљу формирања
и развијањане само музичких способности, већ у циљу развијања
свестране личности. Због тога је у овом периоду важно да понудимо
деци добро одабране и правилно изведене и организоване музичке
активности.
Путујући кроз уметност, заједно са децом и родитељима, васпитачи вртића Царић су се руководили овим сазнањима и кроз различите
активности омогућили да дете развије способности естетског суђења о музици, осетљивост за музички квалитет музичких дела, као
248
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
и осетљивост за квалитет интерпретације музичког дела. Родитељи
музичари су реализовали активности са децом и омогућили им да манипулишу правим музичким инструментима и сами постигну своје
прве акорде; „Наш бал“ је назив групе активности које смо створили
плешући валцер, твист, танго, а и сами смо осмишљавали различите
покрете на познату музику и стварали нове плесове...
Осим свакодневног слушања музике, стварања разноврсних звукова помоћу сопственог гласа и различитих предмета из нашег окружења, успоставили смо сарадњу са музичком школом „Ватрослав
Лисински“, балетском школом „Луј Давичо“ и Београдском филхармонијом. Ученици музичке школе „Ватрослав Лисински“, гостовали
су у нашем вртићу и том приликом упознали су децу са музичким
ихструментима на којима свирају, а након тога су одржали концерт у
сали нашег вртића.
Балерина балетске школе „Луј Давичо“ посетиле су децу нашег
вртића у свим групама разговарале са децом, а након тога извеле балетску представу у сали вртића. Деца су била одушевљена и самим
присуством правих балерина и костима, које су могли да додирну, а
представа их је оставила без даха.
Посетили смо Београдску филхармонију и присуствовали концерту Карневал животиња, Камија Сен-Санса специјално намењеном деци предшколског узраста. То је, за велики број деце, била јединствена прилика да уђу у концертну дворану и слушају концерт
симфонијског оркестра.
Драмска уметност и стваралаштво
Драмска уметност се у вртићу може изводити на више начина, кроз
драматизације, драмске игре, игре улога, стварањем представа. Игра
улога је једна од техника драмског метода у којој дете импровизује
одређено понашање које илуструје радњу замишљеног лика постављеног у замишљену ситуацију.То је метода симулације и демонстрације. Игра улога је корисна да се код деце поспеши развој критичког
мишљења, доношење одлука и развој свих способности. Она је изнад
свега социјално оријентисана. Игре улога деца свакодневно и самоиницијативно играју и захваљујући њима развијају машту и креативност.
У процесу рада на теми „ Путовање кроз уметност“ покушали смо
да све облике драмских активности што више приближимо деци. Драматизација упућује и омогућава деци да искуствено и активно истраже
249
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
и прикажу како су разумела оригиналну идеју самог текста па чак и
да осмисле нови. Важно је деци константно обезбеђивати различита
искуства организацијом и активним учешћем у различитим креативним активностима попут причања прича, драматизација. Догађаји у
некој причи су најчешће засновани на важним питањима и односима
из живота и едукативни циљ прича је да децу на примерен начин упознају са аспектима света одраслих који још нису постали део дечјег
искуства. Тако смо извели драматизацију рецитације „Воће“ где су
деца имала улогу воћа и уз помоћ апликација на штапићима рецитовала песму.
Драмске игре су природно проширење већ стеченог дечјег играчког
понашања. Оне усмеравају децу да следе одређене инструкције, да их
правилно разумеју и да прихвате одређене позитивне моделе понашања. Драмске игре су игре које користе стратегију драме да би код деце
изградиле мноштво способности и вештина: вештине комуникације,
поверење, имагинацију, концентрацију, говорне и слушалачке вештине, тимски рад и тако утицале на свестран и балансиран развој. Кроз
драмске игре развијали смо код деце креативност, тимски дух. Циљ
нам је био да се деца опусте.
Драмска игра „ Ко се крије иза завесе“ је игра у којој деца погађају
ко је иза завесе на основу очију (завеса има прорезе за очи) и тако
вежбају пажњу, уочавају сличности и разлике.
Драмска игра „Гурамо зид“ је игра са самогласницима где деца на
сваки самогласник гурају замишљени зид ( напред, са страна, горе,
доле). На овај начин деца су вежбала тимски дух, пажњу и концентрацију.
Драмска игра „Појачивач гласа“ је такође игра са самогласницима
где деца на знак васпитача изговарају самогласнике различитог степена јачине. Најнижи степен је 1 а највиши 5. Ово је игра која развија
контролу гласа, пажњу и тимски рад.
Деца су и сама стварала представу на основу измишљене приче.
Васпитач започне причу а онда свако дете додаје речи све док се не добије цела прича. Затим смо осмислили представу у којој је свако дете
имало своју улогу. У причи су и неживе ствари оживеле па су деца
глумила сунце, ветар, дрвеће, реку...Процес стварања ове представе је
деци донео уживање и радост, била су поносна и срећна због својих
идеја и продукта. Постигли смо да се сва деца опусте, да искажу своја
осећања и идеје. Постигли смо да се деца ослободе стидљивости и
страха од наступа, да верују у себе и друге, да осете тимски дух.
250
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Важно нам је да свако и најстидљивије дете добије могућност да
искаже своје мисли и осећања, размени их са другима и проба да
схвати и туђе рефлексије. Неопходно је децу увући у креативно размишљање, повезивање својих искустава, разликовање и разјашњавање емоција, приказаних модела понашања и радњи.
Позориште и дете
Одрасли и деца заједно, у интеракцији могу да се баве светом,
простором и временом који се путем позоришта нуди деци.Трагају
за одговорима на питања које радње и поступке нудимо као пожељно
понашање, како разумемо теме и везе имагинарног и реалног. Позоришне представе су повод за размишљање о животима јунака и нашем сопственом: о томе по чему смо слични, а по чему се разликујемо? Уметност нас све учи животу. Како се јунаци понашају, боре,
одрастају, до којих последица доводе њихове и туђе одлуке? Да ли се
нешто може научити о томе како савлађују различите животне ситуације - сами или уз помоћ других ?
Постигли смо да је позориште веома заступљено у животима деце
нашег вртића. Најмање једном месечно у вртићу организујемо гостовање дечјег позоришта, ми одлазимо у позориште бар два пута годишње, дајемо препоруке родитељима где и које представе могу да
погледају са децом. Након одгледане представе са децом се о томе
дискусује, размењују се мишљења и утисци.
На велико задовољство деце и одраслих, остварили смо сарадњу са
Народним позориштем у Београду и омогућена нам је посета Народном позоришту где су деца могла да виде шта је све потребно да би
настала једна представа и како све изгледа пре него што почне представа, како изгледа позориште, сцена, како се припрема сценографија,
шта раде глумци, како се припремају, ко прави представу, костиме,
сценографију, видели смо и део пробе ..., а деца су сву ту атмосферу
потом пренела у вртић.
Такође, видевши које све игре и активности ми реализујемо са децом, родитељи старије групе су самоиницијативно осмислили и извели представу Зунзарина палата, прво за своју децу, а потом за сву децу
у вртићу. То је код деце изазвало огромно изненађене и одушевљење,
а родитељи су стварно уживали стварајући и играјући за своју децу.
251
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Закључак
Реализујући наш пројекат „Путовање кроз уметност“, децу смо
подстакли да истражују и креативно стварају, развијају машту, емоције, мишљење, изражавају сопствену индивидуалност, поштујући
индивидуалност других. Упознали су и практиковали мноштво ,,нових’’ игара, упознали су нове материјале и опробали се у њима. Уживали су у радости стварања, обогатила су свој речник и усвојила нове
појмове. Такође, остварена је боља комуникација дете- дете; дете -родитељ; дете- васпитач, а деца се осећају срећно и задовољно, значајно
и важно, јер родитељи активно учествују у раду вртића, а упознали
су родитеље и у новој улози.
Родитељи су добили бољу информисаност и размену информација,
јаснију слику о активностима у вртићу, активно учешће у заједничком
стварању уметничких дела, нова сазнања о развоју и васпитању деце,
боље упознавање могућности и способности своје деце, нове идеје за
игру и дружење са децом код куће, бољу сарадњу деце и родитеља из
групе. Родитељи и васпитачи су постали прави партнери и подршка
једни другима.
Васпитачи су стекли нова искуства, нова сазнања у посматрању,
подстицању и истраживању дечијег развоја и мноштво прилика за
исказивање сопствене креативности. Боља информисаност и размена
информација са децом, породицом, као и колегама, допринела је квалитетнијем васпитно образовном раду, успостављању партнерских
односа на свим нивоима и професионалном задовољству свих учесника.
Литература:
Беламарић, Д. (1986). Дјете и облик. Загреб: Школска књига.
Бојовић Д. (2009). Моћ маште, моћ покрета. Београд: Центар за
примењену психологију.
Бојовић Д. ( 2010). Више од игре. Београд:Центар за примењену
психологију.
Виготски, Л.С. (1975). Психологија уметности. Београд: Нолит.
Виготски, Л.С. ( 2005). Дечија машта и стваралаштво. Београд:
ЗУНС.
Група аутора (1997). Корак по корак 2. Београд: Креативни центар.
Ивановић Р. (2000). Вилинград. Београд: Алтера.
252
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Јањевић Поповић В. (2004). Уметничка дела у дечјем свету. Београд: радни материјал уз семинар Уметничка дела у дечјем свету.
Квашчев,Р. ( 1971). Психологија стваралаштва. Београд: Нолит.
Кокс, М. (2000). Дечји цртежи.Београд: ЗУНС.
Милинковић, М.(2002). Способности, личност и стваралаштво.
Београд:Нолит.
Панић,В. (2005). Психологија и уметност. Београд: ЗУНС.
Филиповић С., Каменов Е. (2009). Мудрост чула. Нови Сад:Драгон.
253
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Милица Ножица“
Владе Даниловић 9
Ваљево
Тел.: 014⁄221173
email: [email protected]
Вртић ,,Бамби“, Насеље Ослободиоци Ваљева 26
ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ КАО ИЗВОР КРЕАТИВНОСТИ
Пројекат је планирало и реализовало 13 група, 2 јаслене и 11 васпитних:
1. Јовичић Марија
14. Тешић Љиљана
2. Петровић Мирјана
15. Ракић Весна
3. Баратовић Маријана
16. Саватић Љиљана
4. Сандић Данијела
17. Видосављевић Славица
5. Миловановић Вера
18. Икасовић Славица
6. Стојчић Косана
19. Ненадовић Љиљана
7. Обрадовић Весна
20. Мирковић Марија
8. Цвјетиновић Милијана 21. Радовић Милан
9. Пауновић Катарина
22. Тимотић Марија
10. Мирковић Јована
23. Бабић Зорица
11. Панић Биљана
24. Танасковић Зринка- вођа тима и
12. Петровић Јелена
Тим стручних сарадника уз
13. Дамњановић Слађана
подршку
руководства Установе
Кључене речи у раду су: Љубав, Машта, Стваралаштво, Драматизација, Интеракција.
У години Десанке Максимовић, када се у нашем граду обележава
115 година од рођења и 20 година од смрти познате песникиње, дошли смо на идеју да радимо пројекат на тему „Десанка Максимовић
као извор креативности”. Већ формирани тим васпитача одредио је
циљ пројекта:
Подстицање говорно-језичког развоја деце увођењем у свет поезије и прозе Десанке Максимовић.
Одређени су посебни циљеви :
Пробудити трајно интересовање за леп говорни израз кроз упознавање са књижевном традицијом;
254
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Неговањем гласовних квалитета говора развијати дечје самопоуздање које подстиче децу на слободно изражавање пред другима;
Неговати уметничку слободу кроз игру, акцију, креативно искуство и нека нова значења и тумачења ствари;
Развијати сарадњу међу члановима групе; Заједничко састављање прича, бајки, песама; Подстицати децу на перманентно истраживање и експериментисање;
Кроз заједничке активности подстакнуте књижевним делима Десанке Максимовић, изграђивати свест о добру, поштењу, пријатељству, стрпљењу, узајамној помоћи, скромности, поштовању старијих,
уважавању људског рада и његових резултата као и потреба да се чува
природа и све живо у њој.
Реализација пројекта
Припрема пројекта:
• Прикупљање и анализа литературе ,интернет страница...
• Размена идеја и искустава
• Упознавање родитеља са идејом
• Анкета за родитеље
• Зидне новине „Прве странице наше књиге”
255
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
• Родитељски састанци по групама
• Избор адекватних садаржаја у складу са узрастом
Учешће интересовања и спремност родитеља на укључивање у
пројекат најпре су проверена у анкети а затим су на основу добијених
резултата планиране и реализоване различите активности:
• Радионице са децом и родитељима
• Активности у групи-поетски, прозни текстови драматизације и
импровизације: од писане речи до драматизације и говорног стваралаштва, од писане речи кроз говорно стваралаштво, невербалну комуникацију, драматизацију, музичко стваралаштво до детета у свету
књижевности
• Повезивање свих области васпитно-образовног рада кроз стваралаштво Десанке Максимовић
Презентација и продукти:
• Заједничка приредба „ Мами на дар“- на текстове Десанке Максимовић
• Изложбе дечјих радова
• Музика на текст Десанке Максимовић „Коло“, компоновала мајка
магистар виолине, кореографија-васпитачи
256
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
• Збирке текстова и књига сакупљене од родитеља, васпитача и сарадника
• Збирке дечјег стваралаштва настале током пројекта
• Луткарска представа „Медведове Женидбе“- у извођењу старије
групе
• Дечја позоришна представа „Прича о раку кројачу“- у извођењу
друге предшколске групе
• Колаж програм „ У гостима“- у извођењу прве предшколске групе
• Видео и аудио записи, албуми, странице у летопису, трагови у
медијима, искази деце...
• Реализовано је низ посета и активности у: Ваљевском музеју,
изложба „Остају Вам само речи“; Библиотеци Града Ваљева; Музеју и
Библиотеци у Бранковини; Активности на Десанкином тргу у нашем
граду; Изложба „Остабићу Вам једино речи”.
Евалуација
Од песме до песме, од приче до приче деца су прешла велики пут
сазнања, искусила и научила много тога о животу и свету у коме живе
окружени биљем и птицама, животињама и зверима - тим великим
богатством без којег би овај свет био пуст и празан.
Kроз песме и приче Десанке Максимовић, деца су слушала жубор
потока, клопарање воденица које су градила, а патуљци их премештали с места на место.
Слушали су шта причају хвалисави зечеви и како се у сватове спрема меда. И тако, од странице до странице, пред дечјим очима откривали су се и откључавали снови и тајне пуне живота и животне
мудрости.
У животу деце и родитеља Десанка је постала модел песникиње,
мудре баке са шеширом која пише песме, приче и комаде. Од њих су
деца правила представе и бирала улоге које ће играти, стихове које ће
говорити, а све уз подршку родитеља и васпитача.
Добити
Добити за децу:
• Развој свести о себи, другима и околини
• Радост стварања кроз игру и развој сарадничких односа
• Искуство деце је обогаћено новим садржајима и сазнањима
257
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
• Деца су оспособљена да сама трагају за информацијама и активно учествују
• Деца су у стању да се самоорганизују, више обраћају пажњу на
другу особу, на невербалне знакове у комуникацији
• Сараднички односи у групи пружили су услове за развој самопоштовања и самопотврђивања детета
• Сва деца су слободнија у разговору и драмском изражавању
• Побољшан је правилан изговор гласова - артикулација, знатно
обогаћен речник и проширена реченица
Добити за родитеље:
• Стицање нових искустава и добијање комплетнијег увида у васпитно-образовни рад са децом
• Учешће у припреми и реализацији активности
• Упознавање креативних потенцијала свога детета
• Квалитетно проведено време са децом
Добити за васпитаче:
• Нова искустава у раду са децом и родитељима
• Ближе упознавање са ликом и делом Десанке Масимовић
• Континуиран, тимски рад
• Радост стварања
Кораци који следе
Наставити са радом на подстицању развоја дечје креативности и
стваралаштва;
Наставити са упознавањем деце и родитеља са другим знаменитим
личностима и њиховим делима;
Наставити са увођењем деце и родитеља у свет књижевности и
уметности.
258
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Пионир“
Јагодина,
ул. Вука Караџића бр. 4.
тел/факс 035/242-99
E-mail : [email protected]
Аутор рада Наташа М Стевановић (васпитач), која је у исто време
и презентатор рада уз помоћ стручних сарадника Јелене Рикало
(педагог) и Наташе Стефановић (психолог);
ПИТАГОРИЦА
у свету фигуративних бројeва
Дидактичко средство, под називом „Питагорица – у свету
фигуративних бројева“. Намењено је деци предшколског узраста,
раног основношколског узраста, као и деци са посебним потребама и
користи се приликом обрађивања садржаја из области ПМП;
Рад би био презентован усменим путем, и подржан снимком и PPT,
као и директном демонстрацијом. Поред тога, присутни ће добити
флајере са описом средства и његовим могућностима и предностима
у раду;
Презентацијом бих покушала да објасним како је средство настало,
шта је основна идеја, шта се све поспешује, који аспекти развоја
овим средством, начин коришћења, шта све садржи средство и које
садржаје из области ПМП покрива. Такође бих ставила акценат на
то да се овде ради о активном учењу, где деца сама себи померају
границе, кроз игру и врло малу помоћ васпитача, која се огледа у
постављању питања, а не давању објашњења. Презентацијом бих
указала и на то да се на овај начин убрзава процес усвајања одређених
садржаја и да је само средство резултат двогодишњег рада, праксе, али
и самообразовања и перманентног образовања, односно померањем и
сопствених граница.
КЉУЧНЕ РЕЧИ – дидактичко средство, фигуративни бројеви,
игра, активно учење, померање граница, логичко мишљење, тимски
рад;
Дидактичко средство „Питагорица – у свету фигуративних бројева“,
је резултат двогодишњег рада, праксе. Основни принцип којим сам се
руководила приликом израде овог средства је принцип једноставности,
259
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
јер уколико нешто не умемо да објаснимо на једноставан начин, значи
да ни ми сами не разумемо шта желимо да пренесемо, постигнемо
код деце, па како онда очекивати да они разумеју неке апстрактне
појмове. Такође, пошла сам и од тога да деца морају бити активни
учесници приликом усвајања одређених појмова и садржаја,
како би усвојена знања била трајног карактера. Што значи да је
средство подстиче активно учење и да се одвија кроз један вид игре.
Ово дидактичко средство покрива све садржаје из области ПМП,
изузев мерења и мера и то:
- формирање појма броја (придруживањем)
- формирање пјма скупа
- упознавање са геометријским фигурама у равни
- упознавање са геометријским фигурама у простору
- упознавање са просторним релацијама
- упознавање са терминима: веће/мање, веће/мање за...плус
(сабирање), минус (одузимање), једнако...
Такође, ово средство поред упознавања са основним математичким
појмовима поспешује и следеће:
- логичко мишљење
- креативно мишљење
- емоционалну зрелост
- развија се фина моторика шаке
- прецизност
- спретност
- и тимски рад.
Презентацијом бих указала да деца предшколског узраста, раног
основношколског узраста, као и деца са посебним потребама, на лак
једноставан и занимљив начин усвајају основне математичке појмове
и садржаје, при чему стичу самопуздање, осећај одговорности,
припадности и важности.
260
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Нада Наумовић”
Ул.Саве Ковачевића бр.30.
Тел: 034-335-074
e-mail: [email protected]
Aутори презентације: Којић Милена-васпитач, Јелена Станковић-васпитач, Бранка Станојевић-педагог.
„ИГРЕ ИЗ ПРАКСЕ У ВРТИЋУ „ЦИЦИБАН“…“
(Избор садржаја и израда нових дидактичких средстава и игара ,
као резултат праћења дечијег развоја(вештина васпитача у примени
нових метода васпитно-образовног рада,НТЦ,систем учења )
Реализатори: Којић Милена, Јелена Станковић
Презентација Pawer-point и усмено излагање ,,20 min , радионица
за учеснике 15 min. Подела евалуационих листића 10 min ,као и подела пропратног материјала-дискови и флајери...
Вртић „Цицибан “ је дефинисао опште циљеве којима се руководи
у раду већ дужи низ година:то је покушај сагледавања онога што се
стварно дешава у вртићу и онога што бисмо желели-тежња бољој васпитно-образовној пракси-процес који настаје у вртићу ...
Задаци за остваривање општег циља:
1. Коришћење стечених знања и примена нових метода
2. Избор животно-практичних садржаја и активности и израда
нових дидактичких средстава
3. Организација средине и уређење простора осмишљен је и користи се као средина за учење и развој,
4. Социјална средина подстиче учење и развој; у групи се негује
позитивна атмосфера
1. Коришћење стечених знања и примена нових метода
Вртић показује отвореност за иновативне програме,а исто тако за
сарадњу и размену са свим структурама ( стручним сарадницима,
колегама,пицси,професори,као и другим представницима локалне заједнице).
261
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Тим вртића „Цицибан је у оквиру Плана васпитно- образовног
рада за 2012. /2013. годину преиспитао,проширио постојећи и имплементирао НТС програм у своју васпитно-образовну праксу .
2. Избор животно-практичних садржаја и активности и израда
нових дидактичких средста као резултат праћења дечијег развоја и
анализе дечије игре
Приказ дидактичких материјала и вежби и осмишљених новонасталих игара у пракси по фазама Програма:
Прва фаза Програма
Кинезиолошке активности: Акомодација ока ,ротација , равнотежа
.Графомоторичке вежбе .Рационална техника извођења вежбе проузрокују е да функционални потенцијали сваког детета дођу до пуног
изражаја, а тиме се постиже жељени ефекат вежбања кроз спровођење система групног рада и индивидуалног приступа. Најбоље вежбе
за развијање флексибилности шаке и прстију су:држање коцке и премештање из руке у руку, повлачење играчке на узици,убацивање плочица у празну кутију, листање сликовница, увлачење пертле у ципеле,
навијање играчака, убацивање шибица у кутију, сакупљање ситних
предмета или исцепканих папитића, отварање поклопца на кутији,
облачење малих лутки, цепкање, лепљење, цртање, убацивање кликера у тунел, закопчавање и откопчавање дугмади ,везивање чворова
од канапа,пластелин, глина,боцкалице,слагалице...Те активности с у
део свакодневне игре детета, јер доприносе јачању мишића шаке,
њене спретности, развијању координације око – рука, развоју пажње
и концентрације и примењују се свакодневно у вртићу. Дидактичка
средства за ове вежбе постоје у облику инпровизованих- направљених средстава(картонске ролне,коцке од картона,рибице закачене на
канап о чуњ, оловку, варјачу и слично, канапи , парирне траке, слагалице, застава, саобраћајних знакова, марке аутомобила-ознаке, слова
и бројеви) и готових дидактичких средстава(кликери, петрле, пузле,
боцкалице,коцке разних величина,вијаче, лопте,обручеви,ниске пластичне греде...) ,насталих у непосредној интеракцији родитеља деце
и васпитача.
Приказ новонасталих игара из праксе
Свака новонастала игра има јасно дефинисано упутство за васпитача и одређене дидактичке материјале који припадају . У току ове
школске године Збирка новонасталих игара је допуњена са новим
играма и новим упутствима за сваку осмишљену игру у вртићу.
262
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Графомоторичке вежбе
1. „ ПРЕНЕСИ РИБИЦУ У БАРИЦУ „
УПУТСТВО :
У овој игри учествује 5 играча од којих је један судија. Игра се
састоји од намотаних рибица на канапу у четири боје ( плава, црвена,
жута и зелена) и четири обруча у истим бојама. Опис игре: рибице
пливају у барици, сваки играч прилази и пеца по једну рибицу ( намотава канап на оловку ). Упецану рибицу у најкраћем могућем року
мора пренети у барицу исте боје ( мора је одмотати и спустити у барицу ). Победник је онај такмичар који први заврши поменути задатак.
2. „УБАЦИ КЛИКЕР У ТУНЕЛ“
УПУТСТВО:
У овој игри учествује 5 играча од тога је један судија. Свки играч
има по 3 кликера која покушава да убаци у тунел и тако три круга.
Победник је онај који има, на крају игре, највише кликера у тунелу.
Судија резултате бацања уписује у табелу
Дечији исказ:Никола:“Сто пута сам убацио кликер у тунел“
3.„ПАЛЧИЋ“
Упутство за игру:
У игри учествују 4 играча;Сваки играч добија кутијицу и лист за
уписивање поена;Игра почиње бацањем коцкице, ко добије највећи
број, први почиње игру;
Први играч почиње игру стављањем кутијице на предвиђено место
на ивицу стола и ставља је у положај који му одговара;Ударом палцем
у кутијцу, убацује кутијицу у кутију која је поставњена на средину
стола;Положај кутијице, боја или број тачкица на њој показују број
освојених поена;Поени се уписују крстићима на лист за уписивање
поена;Сваки играч има право само на једно убацивање, док се не заврши круг, а затим после четвртог, опет наставња први играч.Победник је играч који први скупи 10 поена; Игра може да траје док и последњи играч не сакупи 10 поена
Дечији исказ:Тијана:-„Игра је веома лепа,много пута сам успела да
убацим кутију у „ово“!
Данило:“Желим стално да је играм,мој палац је најјачи“..
263
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Друга фаза програма
1.Стимулација развоја асоцијативног размишљања -Вежбе за препознавање апстрактних појмова
У првим месецима програма деци се приказују препознатљиви апстрактни симболи-заставе,симболи аутомобила, амблеми спортских
клубова,разних робних производа.Игре симболима,заставама ,изузетно су добре за развој функционалног размишљања па се користе
опет у вежбама у каснијим фазама програма(класификације, серијације, асоцијације, аналогије...) Када деца овладају одређеним бројем
застава , може се прећи на асоцијације.Деци се показују заставе држава , а она проналазе и откривају асоцијације за те државе.То су обично
особине, понашање , спорт,знаменитости , плес, химне ,музика....
1.Нађи уљеза и спари
УПУТСТВО:
-Избаци заставу која нема пар са карактеристичном знаменитошћу(четири заставе и три припадајуће знаменитости)-ову игру играју
када деца овладају одређеним бројем застава,карактерикама и знаменитостима тих земаља.
-Избаци марку аутомобила која не припада понуђеној држави - Немачка-ауди,мерцедес,фолцваген,хјундаји....-која марка не припада?
Дечији искази:Алекса:Ја сам све погодио,ја знам све марке аутомобила које постоје на свету,вежбам са татом !“
- Новонастале игре из праксе -серијације, класификације и асоцијације
. „ БАБУШКА, ЧИЗМА, БИК, БИЦИКЛА“
УПУТСТВО:
Игру игра 4 играча која би требало да разврстају симболе четири
различите државе у што краћем временском периоду. Циљ игре је да
сваки играч извуче по једну државу, скупи њене знаменитости и при
том буде најбржи.
Дечији искази:Алекса; „Ја сам најбрже нашао сличице за Италију,
јер највише волим пицу“
„ ВРТЕШКА ЗНАЊА“
УПУТСТВО:
Ова игра се игра у паровима уз помоћ васпитача који има задатак
да прочита питања која се крију испод бројева на вртешци. Сваки пар
се договара и даје одговор на дато питање. Сваки пар поседује коцку,
на чијим страницама се налазе заставе различитих земаља. Сваки пар
264
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
одговара на питања која су у вези са државом која падне а васпитач их
чита. Бројеви на вртешци крију следећа питања :
1. Наброј знаменитости државе коју си добио,
2. Главни град државе коју си добио.
3. Карактеристична марка аутомобила,
4. Карактеристичан плес.
5. Карактеристична храна ( врста јела )
6. Победнички пар је онај који има више тачних одговора.
Вежбе мисаоне класификације и серијације(двоструке асоцијације
и игре меморије)
Изводе се помоћу дидактичке игре НТЦ, пузле ( НТЦ слагалице и
меморијске карте). Деца уз помоћ НТЦ слагалица лакше и брже могу
да савладају другу фазу програма, тј. Мисаоне класификације, серијације и асоцијације. Користимо и дидактичко средство – карту Европе
и платнену мапу застава света, слова...
Асоцијативне мапе, мапе учења
Асоцијативне мапе представљају графички приказ меморијских
техника, тј. Асоцијација. Техника помаже да се на лакши начин запамти песмица или лекција, помоћу слика, цртежа, симбола и боја.
Боје су изузетно битне јер повећавају број синапси које учествују у
процесу памћења.
Примери усмерених активности: Усвајање текста песме асоцијативном методом, помоћу симбола (Пролеће,).Дете реч или групу речи
представља симболом и црта се само један симбол за који се деца
определе кроз асоцијације и директне слике (вук, овца, лептир, сунце).Закључак: Свака асоцијативна техника представља меморијску
технику а уколико се пренесе на папри добија се мапа учења-мапа
учења песмице. Лепше је и лакше да се памти уколико слике имају
разнолике боје али то зависи од узраста детета и од технике цртања.
Деца ово не доживљавају као учење него као игру, а док цртају и размишљају о асоцијацијама, много лакше умеморишу песмицу него на
уобичајен репродуктиван начин.
3.Организација средине и уређење простора осмишљен је и користи се као средина за учење и развој,
За вртић Цицибан је специфично да су васпитачи и родитељи
били високо мотивисани,што ће показати и резултати анкете,а такође
и ст опремању НТЦ центра у вртићу ( дидактика,реквизити, ластиши, дугмад, кликери,интер-активне табле...).На руку је ишла и добра
265
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
организација простора,,прегледност соба,сале-пространост и комодитет. Средства су доступна ,на видном месту и у нивоу деце,све је
у функвцији развоја укупних способности,знањаи вештина све деце.
Организација простора се односи на формирање и опремање НТЦ
центра у вртићу (Јун, јул,август2012-2013..) ,креирање порука кроз
окружење (НТЦ кутак, постављање -интер-активне табле, кутак за
родиртеље, Мапе вртића кроз симболе, Јеловник за децу са симболима ,хол са мапама учења,где дете спонтано учи и обнавља научене
песмице ,мапа није декорација већ доидактичко средство ,гардеробице са симболима за свако дете .Деца су у радионицама са родитељима изабрали симбол, исти симбол је на портфолију и налази се у
соби;симболима су обележени центри по вртићу;свака група има свој
симбол који стоји на вратима испред соба и све ово указује и доприноси стварању осећаја заједништва,припадности,задовољства . Дете
је креатор функционалне средине.
4.Социјална средина подстиче учење и развој ; у групи се негује
позитивна атмосфера
Пријатна атмосфера која је пратила наше прве кораке као и стална
потреба деце да се игра настави,као и изналажење разних креативних
решења за нова дидактичка средства,као и сарадљња подршка родитеља и сртучног кадрана-соцјална клима је деловала на учење иподстицајно и деца су постовала и усвојила наша нова правила која су
осмислила у интеракцији са васпитачима а везане за примену нових
дидактичких средтава,...
Показетељи успешности ...
-Подиже се ниво интелектуалних способности све деце која су
укључена у програм(осмишљене игре подстичу дечију радозналост
и “држе” им пажњу ...
-Развија се координација покрета и моторика,(свакодневневна заинтересоиваност за игре и средства из ове области...)
-Спречава се поремећај концентрације и пажње
-Развија се брзина размишљања и закључивања( функционално
знање)
-Дете учи кроз активност- (дечији искази,цртежи,покрети...)
-Развој унутрашње мотивације за сопствени развој и понашање,индивидуализација ...(садржаји интересантни и препознатљиви деци)
-Развој унутрашње мотивације за сопствени развој и понашање,индивидуализација ...
266
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
-Дете које увек има највећи број идеја,асоцијација преноси на другу децу своје исказе и врши се вршњачка едукација...(Видео приказ
детета из „Галерије вештина“)
Интерна евалуација:
Листе праћења за свако дете -порт-фолио активности васпитача
сваке васпитне групе ,порт-фолио продуката НТЦ програма, Каталог
Новонасталих игара ,нови дидактички материјал... радне књиг-е,месечни извештаји васпитача ,албуми,фотографије , видео записи целокупних активности ..
Екстерна евалуација
-Радионице –део активности НТЦ програма у КОЦ Ризници.(колеге и родитељи припремног предшколског програма,Презентација
примене програма у пракси-Двадесетоминутни филм-на обједињеном Активу јасленог,три –пет година,и припреног предшколског програма ...
Добити за децу
Видљива је улога детета, јер дете пита у игри ,размишља, анализира, разчлањује,користећи и стварајући нове игре и нова правила и
упутства за игре заједно са васпитачем.. Дечији исказ: Лука.:Јер мора
свка држава да има заставу у облику правоугаоника?Петар:Јер има
земље на Антартику?“
Дете учи да буде пажљиво, кооперативно и сарадљиво...
Деца се осећају важним јер су родитељи непосредни учесници у
игри и животу вртића ,подизаже се квалитет услова за боравак деце
у вртићу ,стварање могућности и прилика за учење деце ван вртића
,задовољство и срећа на дечјим лицима ,дете активан чинилац свог
развоја-увек присутна унутрашња мотивација за сопствено понашање и развој .бржи развој моторике,графомоторике асоцијативног мишљења,функционалног размишљања ,дете се “у игри и не жели да се
ова „игра “заврши..Вршњачка едукација...
Добити за родитеље
Родитељ се осећа добро ,чини нешто вредно за своје дете ,развија
нове вештине и унапређује родитељску улогу ,стиче специфична знања која користи током даљег ангажовања у другим срединама ,стиче
поверење у васпитаче ,родитељ препознаје своју књучну улогу у одрастању свог детеТа ,родитељ партнерски учествује у животу свог
267
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
детета али и у животу друге деце...Родитељ коригује своје понашање
у односу на дете,...
Добити за васпитача
Помоћ у раду ,подела одговорности ,нове идеје ,синергетски ефекат ангажовања васпитача и родитеља, јачање професионализма,оснаживање тима ,нов квалитет,нова боља васпитно-образовна пракса..
.Збирка новонасталих игара...(у прилогу на цд-у и штампаној форми)
Општа добит
Дидактичко срество није готово,није купљено већ у његовој изради
учествују деца,васпитачи и родитељи и оно је резултат примене знања умења и вештина васпитача ,може увек да се мења,дорађује,са децом истражује и користи детету да све то примељује у свакодневним
животним ситуацијама и да се осећа задовољно,радосно и у активној
улози у свим сферама сопственог развоја....
268
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ ,,Вукица Митровић’’
Лесковац
Масариков трг С-12
16000 Лесковац
Тел. 016/255-366
Факс 016/251-245
e-mail: [email protected]
Аутори презентације: Слађана Станојевић, васпитач
Сузана Станковић, логопед
,,ДА НАМ СЛОВА И АЗБУКА У ШКОЛИ НЕ БУДУ МУКА’’
Увођење деце у свет писане речи у сарадњи са родитељима Број реализатора: два, 1 васпитач и 1 стручни сарадник.
Начин излагања: PowerPoint презентација, усмено излагање,
дискусија у оквиру групе, радионица.
Мотив за одабир теме
На почетку, у првој години рада, из потребе зато што је у групи
био већи број деце за логопедским третманом. Касније, наредне три
године, са сваком новом генерацијом, као наставак добре праксе.
Општи циљеви
припрема деце за почетно описмењавање
унапређење родитељских компетенција
критичко промишљање сопствене праксе
Посебни циљеви
 подстицање и утицање на развој оних способности деце неопходних за савладавање процеса описмењавања (развој субјективних
функција)
развој гласовне структуре речи и реченица
 развој правилне артикулације, лексике, синтаксе, семантике,
дикције
оснаживање детета да у складу са својим могућностима кроз игру
и учење стиче нова сазнања и искуства из области говора и језика
развој љубави према књизи и школи
укључивање родитеља у рад
269
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
приказивање и приближавање родитељима начин рада и компентенције васпитача када је у питању рад на почетном описмењавању
Кораци
снимање и анализа говорног стања (2009.-2013.)
три фазе годишње у разради пројекта (2009.-2013.)
подршка и сарадња са породицом (2009.-2013.)
 имплементирање различитих програма стручног усавршавања
(2009.-2013.)
рефлексивни практичар (2012.-2013.)
рефлексија (2012.-2013.)
Како смо почели
одређена је циљна група-28-оро деце припремног предшколског
узраста
снимљен је говорно-језички статус деце
проверена је способност деце за гласовну анализу и синтезу речи
и реченица
 испитана је графомоторна и визуелно-перцептивна спретност
деце
укључени су родитељи као равноправни партнери
Мерни инструменти
глобални артикулациони тест (ГАТ)
тест гласовне анализе и синтезе
предикциони тест за дисграфију
Резултати испитивања
ГАТ:
77% деце има проблема у артикулацији одређених гласова
Тест гласовне анализе и синтезе речи и реченица
 способност за анализу и синтезу речи и реченица код велоког
броја деце је неразвијена
Предикциони тест за дисграфију
Одређени број деце
црта подебљане фигуре, више пута поправљане
јако притиска оловком
црта мале фигуре и њима густо испуњава руб
270
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Фазе у оквиру пројекта током школске године
Прва фаза
Вежбе за развој психомоторике и субјезичких функција и њихове
организованости
развој визуелне перцепције и меморије
развој аудитивне перцепције, меморије и пажње
развој моторике (крупне и фине)
вежбе латерализације
развој графомоторике
Друга фаза
Развијање свести детета о појмовима реченица-реч-слово-глас
Развијање фонемског слуха
Развој фонематске перцепције
уочавање гласа на почетку речи-иницијални положај
уочавање гласа на крају речи- финални положај
уочавање гласа у средини речи-медијални положај
 одређивање положаја гласа у речима (на почетку, у средини, на
крају)
анализа и синтеза речи и реченица
број гласова у речи
Развој фонолошке свести
Трећа фаза
Препознавање слова изоловано и у контексу
препознавање слова изоловано
повезивање појма глас-слово
уочавање места слова у речима
састављање речи од одговарајућих слова
састављање реченица
састављање приче на слово-реч
После једногодишњег рада питале смо се
Како знамо да добро радимо то што радимо и добиле одговор
на основу праћења и посматрања напредовања деце
повећање интересовања и иницијативе васпитача и родитеља за
рад
анализе евалуационих листова са предавања и радионица за родитеље
презентовање рада на скуповима у и ван установе
повратних информација од колега и учитеља
271
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Занимало нас је шта су родитељи рекли и схватиле смо да су
препознали значај тимског рада и кренуле са радом у том правцу.
Подршка и сарадња са родитељима на више начина
предавања
радионице
флајери
формирање логопедског кутка
саветодавно-инструктивни рад
информативни разговори
родитељски састанак
укључивање у разноврсне активности
Предавања
„ Фазе у развоју говора’’
„ Развојне норме усвајања гласова, речника, реченице, значења
речи’’
„ Поремећаји изговора и улога родитеља у њиховом спречавању“
„ Муцање - како га спречити и како реаговати уколико до њега
дође“
У току рада примениле смо искуства стечена на семинарима
,, Да у вртићу свако учи радосно и лако“
,,Функционална сарадња са родитељима“
,,Ликовно је и ...“
Организовале смо и реализовале радионице
„Ослушкијемо, опажамо, сечемо, нижемо...“, „Играмо се гласовима“, „Кад знам слова, могу да ...“, „Ћилим лепих речи“, „На репу змаја“, „Букет за маму, баку, секу ...“, „На слово, на слово ...“
Продуктима заједничког рада са радионица, учествовали смо на
литерарном конкурсу за предшколце ,,Реч по реч ...“ и добили посебне награде.
Повезале смо праксу са Развојним планом установе и Стандардима квалитета рада ПУ, промислиле шта и како радимо и покушале да
унапредамо одређене стандарде
Рефлексивни практичар
стандард 2.5.4. (свакодневно се организју активности на отвореном)
стандард 4.3.3. (установа обезбеђује стручну подршку породици
са циљем унапређења родитљских компетенција)
стандард 4.3.6. (на нивоу васпитне групе се остварују разноврсни
272
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
начини укључивања родитеља)
После активности разговарале смо са децом. Она су износила своје
мишљење, давала предлоге,сугестије ( Рефлексија )
ДОБИТИ
За децу
развијена способност за гласовну анализу и синтезу речи и реченица у складу са њиховим интересовањима и могућностима
унапређивање говорно-језичког статуса
оснажене психомоторне и субјезичке функције
учење кроз игру
брже и лакше прихватање и примењивање нових сазнања
развијање партнерског односа на терену
учествовање у тимском раду, развој емпатије
За родитеље
сагледавање реалних могућности детета
могућност праћења напредовања свог детета
активни учесник у заједничким активостима и играма
укључивање у васпитно- образовни рад
развијање квалитетнијег односа на релацији родитељ-дете, родитељ-васпитач
упознавање са компетенцијама логопеда
За васпитача
уношење иновација у свој рад
проширивање својих сазнања
праћење напредовања сваког детета индивидуално као и напредовање целе групе
значај и улога логопеда као стручног сарадника
успостављање боље сарадње са родитељима
За логопеда
 мотивација за бољи рад и задовољство резултатима рада деце,
родитеља и васпитача
могућност промовисања свог рада
афирмација професије
273
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Закључак
Евидентан напредак деце у свим сегментима рада на почетном
описмењавању у складу са њиховим интересовањима и индивидуалним могућностима.
Извори доказа:
дечји портфолио
документација васпитача
ретестирање
систематски преглед од стране логопеда у дечјем диспанзеру
изјаве родитеља
изјаве учитеља
Шта даље
даље радити на унапређивању педагошке праксе
укључивати већи број васпитача и родитеља у рад
радити на личном професионалном плану
едуковати васпитно особље и јачати професионалну компетенцију васпитача када је у питању ова област рада са децом
 упозати родитеље деце припремног предшколског програма са
начином и могућностима припремања деце за почетно описмењавање
у вртићу (предавања,радионице, презентације)
 развијати партнерску сарадњу васпитач-учитељ (презонтовати
учитељима начин рада васпиатача везан за почетно описмењавање,
размене искустава, мишљења, схватања ... .
274
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Радосно детињство”
ул. Павла Симића 9,
Нови Сaд,
тел. 021 422 451
[email protected]
АУТОРИ И ПРЕЗЕНТАТОРИ: Александра Ћурчић и Тамара Кисо,
васпитачи
САРАДНИЦИ: Весна Ивезић, васпитач, Мина Панић, педагог и
Сања Матијевић-Буњевчев, психолог
ЛEТО У НАШЕМ ВРТИЋУ
НАЧИН ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ: Power point презентација и усмено
излагање
Овај рад представља приказ активности које је тим васпитача из
вртића „Звончица“ реализовао са децом мешовитог узраста. Рад одговара на питање „Шта радити са децом током лета?“. Јасна методологија, примери за амбијентално учење кроз демонстрацију у природној
средини, низ активности које доприносе развоју свих аспеката дечије
личности, идеје за коришћење дидактички необликованог материјала
као и предлози за структуирање средине и коришћење свих капацитета вртића и локалне заједнице, представљају специфичност овог рада
и његов посебан значај.
Активности приказане у оквиру рада су тематски планиране са
основним циљем да се одговори на аутентичне потребе деце за игром
и истраживањем. Реализоване су у континуитету, у трајању од три
недеље. „Вода“, „Песак“, и „Со“ су теме кроз које су деца имала прилику да буду активни учесници и експериментатори , могућност да
обогате искуства о различитим чулним квалитетима, као и да уживају
у продуктима свог рада. Предности оваквог начина рада у току летњег периода су вишеструке и усмерене на све актере васпитно-образовног процеса. Ово искуство у раду представљало је за васпитаче незаменљиву професионалну сатисфакцију и пружило основу за даље
планирање рада.
Мишљења смо да рад може допринети развоју методологије рада васпитача и унапредити васпитно-образовну праксу јер нуди јасне смернице у планирању и реализацији активности током летњег периода.
275
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
КЉУЧНЕ РЕЧИ:
активности у току лета, методологија рада, истраживачке активности, мешовити узраст деце.
ОПШТИ ЦИЉ:
Омогућити деци што пријатније лето у вртићу кроз реализацију
разноврсних и развојно подстицајних активности у вртићу.
ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ:
задовољење дечије потребе за кретањем и игром
 развијање биомоторичких способности (прецизност, брзина,
спретност)
обогаћивање искустава о различитим чулним квалитетима
подстицање деце на комуникацију, сарадњу и кооперативност у
заједничким активностима
стварање и неговање пријатних емоционалних стања
обогаћивање искустава о својствима материје
развијање способности описивања, објашњавања, саопштавања
и упоређивања појава
интересовање за ликовно изражавање на разне начине, на разним
подлогама и уз помоћ разних техника
подстицање развоја дечије маште и креативности
ЗАДАЦИ:
смањити образовне активности, тако да деца што више времена
проведу у игри и дружењу, практичним активностима и креативном
стваралаштву
стварање повољне социо-емоционалне климе и структуирање васпитне средине која задовољава потребе деце и мотивише их
организовати активности у којима ће се деца различитих узраста
зближити и у којима ће моћи заједно да учествују
организовати активности за развој фине и крупне моторике
 омогућити деци да кроз истраживачке активности посматрају,
испитују, проверавају, предвиђају и доносе закључке
омогућити деци боравак уз учествовање у играма и активностима на отвореном простору
276
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
неговати слободу, самосталност и оригиналност у ликовним решењима
организовати активности у којима ће деца задовољити потребе за
откривањем нових и разноврсних материјала
радити на очувању и унапређењу здравља деце кроз активности
превентивне здравствене заштите (вежбе за превенцију равних стопала)
ФАЗЕ РАДА:
Пред крај школске 2012./13. године разговарале смо и договориле
се да заједно испланирамо и реализујемо активности за рад са децом
у летњем периоду. Обзиром да су заједно била деца млађег, средњег
и старијег узраста, да је реализација трајала три недеље и била тематски подељена у три фазе , припрема за реализацију била је веома
сложена.
Приликом првог сусрета са родитељима упознале смо их са планираним активностима и кроз разговор добиле повратну информацију
да су родитељи веома расположени да њихова деца учествују у активностима са водом, песком и сољу.
ПРВА НЕДЕЉА 05.-09.08.2013. године
АКТИВНОСТИ СА ВОДОМ
Током овог периода биле су највише температуре ваздуха у години,
што нам је омогућило да све активности и игре организујемо на отвореном простору – у дворишту вртића.
Реализоване активности:
- разговор са децом о распусту и прављење штитника за сунце од
картона
- истраживачке активности и разговор о особинама воде
- игролике активности: прање лутака, крпица и аутића са четкицама
- игре за развој фине моторике: качење гардеробице штипаљкама
на штрик
- игра за развој брзине и спретности: „Мале праље“ - ко ће пре закачити штипаљкама све издвојене крпице
- игре са прскалицама
- ликовне активности: “Летњи ледени акварел“ - сликање ледом у
боји
277
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
- игра „Трка бродићима“ - дување у бродиће направљене од коцки
леда и посматрање понашања леда на топлоти
- вежбе за превенцију равних стопала: трка преношења и пресипања воде сунђерима и ножним прстима
- покретна игра уз музику “Веш машина“
- истраживачка активност: „Водени зид“ - посматрање понашања и
кретања воде кроз препреке направљене од рециклажног материјала
- музичка активност: учење бројалице „Идемо се купати“ - прво са
штапићима, па пљескањем длановима о воду
ДРУГА НЕДЕЉА 12.-16.08.2013. година
АКТИВНОСТИ СА ПЕСКОМ
Након приче о води уследила је прича о песку, коју смо у највећој
мери реализовале у пешчанику на оближњем дечијем игралишту.
Реализоване активности:
- сензорне активнсти: „Потрага за благом“- посматрање, опипавање и памћење донешених играчака , а затим тражење и препознавање
по додиру истих у песку
- истраживачке активности: посматрање песка лупом и разговор о
уоченом, о карактеристикама и начину настанка песка
- прављење дворца и торти од песка - посматрање промене песка у
додиру са водом
- прослава рођендана девочице М.Р. са „Песак тортом“ на иницијативу деце
- вежбе за превенцију равних стопала: трка преношења и пресипања песка ножним прстима
- ликовна активност: „Слике из пешчаника“ - слике од лепка и песка на раније урађеном леденом акварелу
- „У дубинама мора“ - прављење гипсаних фигурица са морском
тематиком, посипање песка и прављење подлоге
- прављење вртићког пешчаника - дворац од рециклираног материјала са лепком и песком - групни рад
ТРЕЋА НЕДЕЉА 19.-23.08.2013 година
АКТИВНОСТИ СА СОЉУ
Након воде и песка уследиле су активности са сољу којима смо заокружиле причу о мору и летњем распусту. Активности су у највећој
мери реализоване у радној соби услед промене временских прилика.
278
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Реализоване активности:
- истраживачка - сензорна активност: посматрање, опипавање, кушање, поређење кухињске и морске соли, разговор о настанку соли и
зашто је морска вода слана
- практичне активности: бојење соли сувим пастелом и тушем у
боји
- „На пучини“ - вођена фантазија, а затим ликовна активност: комбинована техника акварел и со - групни рад праћен музиком
- мали експеримент: утицај соли на лед - да би деца лакше уочила
промене до којих долази услед утицаја соли на лед, али и да би им
било интересантније користе се тушеви у боји
- игра „Пишем, цртам, бришем“ - писање прстима по подлози покривеној сољу
- прављење украсних флашица - сипање раније обојене соли у стаклене флашице - развијање спретности и прецизности
Завршна активност је била заједничка – деца и васпитачи су уредили павиљон летњим радовима, а затим уживали у продуктима свог
рада.
Наши предлози још неких могућих активности са водом, песком и соли:
трка са чашама воде на глави
pinaqua - пињата кеса са водом
куглање - пластичне флашице са обојеном водом
мерење тежине - суви и мокри песак
отисци дланова - гипс и песак
moon sand
вулкан у песку
експеримент - јаје, вода и со
прављење плаже у боци
ТЕШКОЋЕ НА КОЈЕ СЕ НАИЛАЗИ:
Реализујући рад нисмо наишле на потешкоће. Заинтересованост
деце , родитеља и нас васпитача била је на високом нивоу.
ДОБИТИ ЗА ДЕТЕ:
- активни експлоратори (истраживачи)
- активација свих чула
- свакодневна повратна информација (продукти рада)
279
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
- добра, пријатна и подстицајна радна атмосфера
- интергенерацијски трансфер
ДОБИТИ ЗА ВАСПИТАЧЕ:
- подизање професионалних компетенција
- остваривање сарадничких односа
- хоризонтална евалуација
- незаменљива професионална сатисфакција
ДОБИТИ ЗА РОДИТЕЉЕ:
- задовољно дете
- стицање увида у васпитно-образовни рад, као и континуирана комуникација и сарадња са васпитачима
- развијање партнерских односа са вртићем и стицање поверења у
стручност кадра у предшколској установи
ПЛАНОВИ ЗА БУДУЋНОСТ:
- на основу дечијих интересовања планирати и осмислити нове садржаје за активности са децом у зимском периоду
- наставити рад са добром праксом и могућношћу да се стално побољшава и унапређује.
ЗАКЉУЧАК:
Ово није класична прича како би требало да се ради, већ приказ
једног од могућих начина реализације активности током летњег периода. Креативни рад захтева више припреме и веће напоре, али ствара
немерљив осећај задовољства, поверења и заједништва свих учесника у њему.
ЛИТЕРАТУРА И ИЗВОРИ:
 Каменов, Е., Опште основе предшколског програма: модел Б,
Драгон, Нови Сад, 2007.
Шаин, М., Чарапић С., Корак по корак 3, Креативни центар, Београд, 2012.
Сенћански, Т., Мали кућни огледи 3, Креативни центар, Београд, 2003.
Чуб, Н., Вешти прстићи, ЈРЈ, Београд, 2013.
www.pinterest.com
280
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ ''Дечја радост''
ПАНЧЕВО
Ул.Жарка Зрењанина 25
Тел: 013/345-955,354-292
45-148, 351-866
Факс 345-332
[email protected]
www.decjaradost.rs
ТРАДИЦИОНАЛНЕ ЧОБАНСКЕ ДЕЧЈЕ ИГРЕ КАО
ПОДСТИЦАЈ ДЕЧЈЕМ РАЗВОЈУ
1. УВОД
Време и услови у којим деца живе се мењају, али потреба деце за
игром не јењава. Деца све више времена проводе у вртићима, игре и
играчке којима се данас играју дају готова решења, стављају децу у
пасиван положај у затвореном простору. Трагајући за играма које ће
целовито утицати на развој деце, изместити их у природу и подстицати моторичке, говорне и интелектуалне вештине, закључиле смо да се
ове способности развијају применом традиционалних дечјих игара.
Традиционалне дечје игре део су народне културе у којима је сачувано педагошко искуство многих генерација. Спадају у категорију
спонтаних инструмената социјализације и представљају један од најуспешнијих модалитета традиционалног друштва.
1.1. Полазиште
Сачувати традицију и уткати је у савремене токове представља
изазов за васпитаче да се изађе из оквира који се тичу само садашњости и да се пронађу најбољи начини и садржаји који ће развијати
код деце свест о лепоти и значају традиције и садашњости, стварајући
тако добру основу за будућност.
2. ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ
Традиционалне дечје игре су најчистији облик дечјег фолклора у
ком су деца активни ствараоци, преносиоци и извођачи културних садржаја.Оне су један од најзначајнијих фактора у социјализацији у сеоским срединама, јер се путем прописаних модела понашања у играма,
деца припремају за укључивање у социјални живот заједнице. Кла-
281
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
сификацију традиционалних игара дало је веома мало аутора. Прву
класификацију народних игара код нас је дао Тихомир Ђорђевић поделивши све игре у пет основних група:
1. чобанске игре или игре надметања (клиса, гуџе, свињице, вина,
бацање камена, ћуприје, с коња на кобу);
2. орске игре : религиозне и световне (групе игара у којима се испољава транс, занос као што су: игра, коло, плес, оро);
3. забавне игре (игре које су се изводиле на поселима и прелима.
У њима је било прерушавања, забављања, духовитости, разних шала
и досетки);
4. игре на срећу
5. дечје игре.
Група игара у којима се налазе традиционална надметања и чобанске игре, данас је прерасла у такозване спортске игре.
Орске игре или плес представљају најсложенију групу игара. У
прошлости цу чиниле целину са обредима.
Игре на поселима, према својим основним одликама чине колевку
глуме из које се највероватније развило данашње позориште.
У дечјим играма се препознају трагови играчког наслеђа одраслих
(плети танац, пауна, ласте проласте...)
Не постоје круте границе између појединих група игара, већ се
многе од њих преплићу и допуњују.
Познати аутори: Тихомир Ђорђевић., Јован Миодраговић, Иван
Томашић, Емил Каменов, Оливера Васић и многи други, дали су своје
различите поделе и систематизације традиционалних игара. Све дечје традиционалне игре, могу се поделити у две основне категорије:
игре имитације и такмичарске игре.
Под играма имитације се подразумевају:
� игре имитације свцакодневице,
� игре имитације животиња,
� игре имитације обредне праксе (породичних и личних обичаја и
годишњих обичаја),
� иигре имитације митских бића и предања.
У такмичарске игре спадају:
1. вербалне игре,
2. вербалне и невербалне игре са реквизитима,
3. игре без вербалних садржаја и реквизита. (Марјановић, 2005:26)
Не постоје строге границе у широј подели игара јер се игре имитације и такмичарске игре прилично преплићу.
282
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Игре имитације су колективне игре у којима деца имитирају живот
одраслих и своје окружење. Ове игре немају унапред одређена правила, одликују се маштом, креативношћу и имају дечји лични печат.
Такмичарске игре су колективне игре у којима се деца међусобно
такмиче, да би победила противника, остварила жељени циљ: дошла
до првог места или остварила „материјалну добит“. То су игре које захтевају добре менталне и физичке способности и посебну концентрацију. Исход ових игара је победа или пораз, као и велико задовољство
због постигнутог успеха. Такмичарске игре се међусобно прожимају,
па је немогуће направити прецизну поделу унутар ових игара.
3. ЗНАЧАЈ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ДЕЧЈИХ ИГАРА
Традиционалне дечје игре имају изванредну васпитну вредност.
Правила која карактеришу игре су осмишљена тако да ангажују дете
и подстичу сензо-моторичку активност. Помоћу ових игара дете упознаје своје тело, делове тела као инструменте за извођење разноврсних радњи, овладава оријентацијом у простору и времену, развија
окретност, самосталност, сналажљивост.
Ове игре позитивно делују на развој и богатство говора. Дете у
игри је у ситуацији да невербално и вербално комуницира, да даје
објашњења, да се договара о правилима и називу игре. Кроз традиционалне игре, код деце се развијају пажња, перцепција, мишљење,
машта, имагинација.
Оне дају важан допринос социјализацији деце. Положај деце у
игри је изједначен. Сва деца имају једнаке стартне позиције. Избор
вође у игри врши се помоћу разбрајалице, извлачењем дрвца или трске, пар-не пар, писмо-глава...На тај начин дете стиче социјално искуство, постаје члан групе и почиње да се идентификује са њом, осећа
задовољство због дружења.
У игри, учесник доживљава успех или пораз, негативну или позитивну емоцију које показује, али истовремено учи и да их контролише. Тако се формирају морални квалитети дечје личности: поштовање, уважавање, изграђивање става о успеху и неуспеху, о победи и
поразу.
Традиционалне дечје игре доприносе учењу. Дете кроз сопствено
искуство стиче знања о предметима, материјалима, појавама.
„Полазећи од чињенице да је дете комплетно ангажовано у игри и
да у игри показује себе, старе дечје игре, са осталим играма и активностима, чине претпоставку правилног дечјег развитка.“
283
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
(Завод за унапређивање васпитања и образовања града Београда,
1986:4)
Управо због тога је предшколска установа средина у којој обе врсте
игара (традиционалне и савремене) могу бити подједнако заступљене.
4. ЦИЉЕВИ У ОДНОСУ НА ДРУГЕ
Преиспитујући сопствену праксу и трагајући за репертоаром традиционалних дечјих игара дошле смо до закључка да се исте углавном
преносе усменим путем и да постоји мало литературе односно збирки
традиционалних дечјих игара које се могу примењивати у садашњим
условима. Зато смо дошле на идеју да у процес прикупљања традиционалних дечјих игара укључимо родитеље, баке, деке, али и ширу заједницу,односно становништво нашег града путем локалних медија.
Прикупљене игре наћи ће своје место у интерном приручнику наше
установе. На овај начин васпитачима ће бити олакшана примена ових
игара, а све игре биће описане како су се некад примењивале, али и
како их можемо примењивати у савременим условима, у затвореном
простору или када немамо средства у њиховом изворном облику.
5. ИСТРАЖИВАЊЕ
Фаза 1: План истраживања
У циљу добијања полазне основе за планирање и имплементацију
традиционалних дечјих игара, а ради што квалитетнијег и богатијег
подстицања развоја деце и унапређивања васпитне праксе, спроведено је истраживање у ПУ „Дечја радост“ Панчево, у вртићима „Пупољак“, „Бамби“, „Петар Пан“ и „Цврчак“. Анкету је попунио 41 васпитач. Добијени резултати путем анкете, анализирани су по питањима
у оквиру постављених задатака истраживања. Резултати су изражени
текстуално и графички и изведени су закључци истраживања.
Фаза 2: Ток и проблем истраживања
Из постављеног циља проистекла су следећа питања:
1. У којој мери васпитачи примењују традиционалне дечје игре у
раду,
2. Које игре васпитачи најчешће примењују,
3. Начин на који су васпитачи сазнали за традиционалне дечје игре
4. Значај и утицај традиционалних дечјих игара на развој деце.
Значај овог истраживања се огледа у томе да се укаже на потребу
васпитача за додатном едукацијом из ове области, у циљу јачања ком-
284
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
петенција васпитача и подстакла размена искустава. На овај начин
би се истакао значај традиционалних дечјих игара и њихов утицај на
дечји развој.
Фаза 3: Анализа резултата добијених истраживањем
1. У којој мери васпитачи примењују традиционалне дечје игре у
раду
Анкета је показала да 95% васпитача у раду са децом примењује традиционалне дечје игре, док је 5 %
васпитача дало одричан одговор.
2. Које игре васпитачи најчешће
примењују
Ослањајући се на сопствену праксу, васпитачи су излистали игре које
најчешће примењују у раду са децом
(57 игара). Из добијених података
можемо закључити да су то најчешће орске игре као што су: „Ја посејах лубенице, дуње ранке, дивна Дивна, у Милице дуге трепавице..."
Поменуте игре се у анкетама понављају, што указује да нема разноврсности у примени ових игара, односно да су то углавном исте игре.
Забавне и такмичарске традиционалне дечје игре не налазе у великој
мери своју примену у вртићу.
3. Начин на који су васпитачи
сазнали за традиционалне дечје
игре
Највећи проценат васпитача,
38% учило је од колега. 26% васпитача учило је ове игре у својој
породици, нешто мањи број, 23%
се едуковало помоћу литературе,
а само 13% путем стручног усавршавања.
4. Значај и утицај традиционалних дечјих игара на развој деце
По мишљењу васпитача значај и утицај традиционалних дечјих
игара је у томе што:
� Развијају осећај припадности одређеној култури, негују традицију и наслеђе, чувају традиционалне животне вредности,
285
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
� Поспешују социјализацију, сарадњу, тимску игру и здрав такмичарски дух,
� Помажу усвајању и поштовању правила игре и развијају достојанство пораза,
� Подстичу емоционалну стабилност, нису агресивне па утичу на
развој позитивних емоција и самопоуздање,
� Остварује се повезаност породице и вртића, јер су игре познате
родитељима и могу се примењивати и у породици као и у вртићу,
� Развијају когнитивне способности,
� Развијају музичке способности,
� Подстичу развој говора (артикулација, богаћење речника)
� Развијају физичке способности,
� Одвајање од виртуелног света, боравак у природи, на свежем
ваздуху.
Истраживање је показало да васпитачи дају велики значај примени традиционалних дечјих игара у вртићу, али је истакнута потреба
за стручном едукацијом, како би се обогатили садржаји и повећала
примена традиционалних дечјих игара у предшколским установама.
Фаза 4: Интегрисање у пракси
Примена традиционалних дечјих игара у предшколским установама, у великој мери је условљена едукацијом васпитача путем семинара, актива, стручних сусрета, разменом искустава у оквиру установе,
као и путем адекватне литературе.
Пројекти на нивоу вртића или установе (месечни или годишњи
план, обилазак етно села, формирање етно кутка, одржавање етно фестивала) добра су основа да кроз тимски рад васпитача, родитеља,
деце и сарадњу са културно�уметничким друштвима, традиционалне дечје игре нађу свакодневну примену у вртићима.
Радионице за родитеље са темом традиционалних дечјих игара на
којима се деца заједно играју са родитељима један је од начина примене ових игара у вртићу.
Некадашње чобанске игре временом су прерасле у спортске игре и
као такве могу бити добра тема за организацију спортских такмичења
– „Традицијада“.
Боравак у парку, дворишту вртића, спортском центру, градском
кеју, може такође бити планиран за организовање традиционалних
дечјих игара.
Сарадња са стручним сарадником за традиционалне игре и фор-
286
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
мирање фолклорних група на нивоу вртића (секција), могу ојачати
компетенције васпитача у овој области.
Примену традиционалних дечјих игара у предшколским установама поспешило би формирање тима васпитача који би се бавио прикупљањем и обједињавањем свих познатих традиционалних игара у
приручник и кроз радионице са васпитачима.
У традиционалној породици, деца су имала активну улогу у обележавању прослава и празника. У савременом друштву та улога се
изгубила. Упознавање деце са обичајима и културом, и прожимањем
прошлости са садашњошћу, кроз разноврсне традиционалне дечје
игре, у вртићу се могу прослављати важни празници као што су Божић, Васкрс, прослава Светог Саве, Врбица.
6. РАДИОНИЦЕ
На основу сопственог искуства и кроз размену са васпитачима, закључиле смо да би било корисно осмислити радионицу за подстицање васпитача на примену традиционалних дечјих чобанских игара,
јер су у последње време неправедно запоставњене као и да истакнемо
улогу коју оне имају у развоју деце, не само као игра (разбибрига), већ
да се уврсте у план рада са конкретним задацима за развој деце. Ова
радионица нашла би своју примену на стручнним активима, већима,
стручним сусретима васпитача.
Прва фаза радионице:
Одређивање састава играчких група, улога и места које ће у току
игре имати учесници игровне активности (стране терена које ће групе
и појединци заузети, одређивање појединаца или екипе које започињу
односно отварају игру, редослед такмичара, одређивање просторно
временских граница);
Извлачењем дрвца, шибице
Представници игровних група се договарају о редоследу и правилима извлачења. На пример, дете које извуче дуже дрвце или шибицу
стиче право да прво отпочне игру или бира игровну групу.
Хватање штапа
Изводи се тако што се изабере представник сваке међусобно супротстављене групе, који стоје лицем окренути један према другоме.
Један од њих узима штап и добацује га свом ривалу, који га дочекује и
хвата једном руком и поставља у усправни положај. Други такмичар
хвата једном руком штап изнад руке ривала. Ривал затим, по истом
287
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
принципу, ставља шаку изнад шаке противника. Тако редом ређају
шаке, све док не дођу до врха штапа. Победник је онај играч у чијој
руци остане врх штапа, макар толико да га може држати са три прста.
Разбрајалица
Деца образују круг, а затим одреде које дете ће говорити текст, тј.
изводити разбрајалицу. Играч који изговара текст стоји у образованом кругу и након сваке изговорене речи, руком додирује једно дете.
Такмичар којег последње додирне што се поклопи и са престанком
изговарања текста стиче право да први започне игру или почне бирање својих саиграча.
– Припрема предмета, реквизита, који ће у игри бити коришћени;
– Унапред одређивање награде или казне за актере у игри.
Друга фаза: Играње у мањим групама
Прва група: „Просто пљеске“
Друга група: „Титрице“
Трећа група: „Пашара“
Трећа фаза: завршетак игре
Остваривање награде или казне за актере у игри.
Након одиграних игара, у малим групама, следи рад у тимовима
који имају задатак да на нивоу малих група излистају које вештине и
способности поменуте игре развијају. Једна група извештава, а друге
допуњују и све обједињујемо на једном хамеру, а затим изводимо закључке.
7.ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА
Добит за васпитача
– Прилика да проверимо сопствене способности, креативност и
умешност,
– Упознавање дечјих способности, разумевање на који начин деца
размишљају, праћење њиховог развоја што нам је омогућило да видимо колико су напредовала. То нам је помогло да схватимо на који
начин да планирамо даљи рад;
– Успостављање сарадничког односа са децом и њиховим породицама, стварање пријатне атмосфере са пуно поверења;
– Успостављање сарадње са колегама у процесу истраживања;
– Повезивање и сарадња са широм локалном заједницом.
288
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Добит за децу
– Развијање сарадничких односа и социјализација
– Стварање пријатне атмосфере у групи,
– Развијање моторичких вештина, брзине, спретности, окретности,
– Развијање музичких способности
– Развијање свести код деце о начинима играња и без реквизита
(играчака),
– Повезивање вртића и породице,
Добит за родитеље
– Родитељи су имали прилику да примете како њихова деца постају отворена, самопоуздана, сарадљивија;
– Укључивање родитеља у свакодневни живот вртића,
Тешкоће на које смо наилазили
– Прикупљање информација, путем анкете, у процесу истраживања је предуго трајало, што је успорило даљи рад,
– Предуг је временски период за прикупљање игара путем медија
што условљава завршетак интерног приручника.
– Временски услови приликом снимања видео материјала су отежавали рад због летњих врућина,
Задовољне смо начином на који смо децу мотивисале да традиционалне дечје игре постану део свакодневнице у вртићу и атмосфером
у групи приликом примене ових игара. Успешно смо превазишле све
тешкоће на које смо наилазиле. Сматрамо да су деца овладала различитим вештинама.
8. ЗАКЉУЧАК
Игра је одувек била саставни део дечјег живота. Традиционалне
дечје игре у којима деца развијају вештине, спретност, мудрост, духовитост...треба да буду део детињства и данашњих генерација. На
тај начин, кроз игру, традиционалне вредности можемо прилагодити
савременом друштву. Најважнији корак ка богатијој примени традиционалних дечјих игара у предшколским установама јесте едукација
васпитача, ради што квалитетнијег и богатијег подстицања развоја
деце и унапређивања васпитне праксе. Деца ће се свеобухватније и
целовитије развијати уколико се у раду са њима истовремено, подједнако примењују традиционалне и савремене игре. На тај начин ће
прошлост и садашњост створити сигурнију и лепшу будућност.
289
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Пчелица”
Марко Перичин Камењар 16
22000
Сремска Митровица
Тел. 022 / 624 - 398
Е-mail: [email protected]
Аутори презентације: Зорица Бодловић-васпитач, специјалиста за
реализацију припремног предшколског програма, Данијела Теодосићваспитач, специјалиста за реализацију припремног предшколског
програма и Татјана Миливојчевић-васпитач, специјалиста за ликовно
васпитање.
„ФЕНОМЕН СВЕТЛОСТИ У ПРИПРЕМНОЈ
ПРЕДШКОЛСКОЈ ГРУПИ”
Обзиром на постојеће интересовање деце најстарије васпитне групе за шетње и боравак у природи као и радозналост за свет који их
окружује, тражење објашњења, жељу деце за опробавањем снага и
могућности, интересовање за цртање, сликање и пластично обликовање као и тежњу ка сарадњи и заједничкој игри, васпитачи су дошли
на идеју да осмисле пројекат који ће дугорочно задовољавати уочене
дечије потребе и интересовања и допринети свестраном дечијем развоју. Мотив за избор теме је настао приликом посматрања дуге када
су деца постављала питања о њеном настанку.
Пројекат се одвијао у пет фаза које су пратиле процес рада и особине
светлости као и њихово истраживање и доказивање експериментисањем: опремање кутића, извори светлости, праволинијско простирање
светлости, разлагање светлости на дугине боје и последице небриге човека за здравље планете. Садржаји рада по фазама су осмишљени тако
да подстичу сарадничке односе међу децом у вртићу, као и да унапређују сарадњу вртића са породицама деце и локалном заједницом.
Акценат је стављен на дете које у васпитно-образовном процесу
сопственим активностима (посматрањем, истраживањем, поређењем,
проверавањем и закључивањем) запажа односе међу појавама и процесима, као и на интеграцију сопствених дететових циљева у групне
кроз заједничке активности са другарима, а које доприносе стварању
веселе и радне атмосфере.
Кључне речи: дете, истраживач, посматрање, акција, сарадња.
290
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ЦИЉЕВИ:
Увођење детета у свет природних наука, подстичући га да запажа
појаве светлости, њено простирање и различите изворе светлост
и
Уочавање важности светлости за живот човека
Спремност за договарање са другима у расподељивању послова и
њиховом усаглашеном, заједничком обављању
ЗАДАЦИ ВАСПИТАЧА
Oрганизoвати активности и експерименте у којима ће дете бити
подстакнуто даоткрива својства и понашање светлост
и
Подстицати децу на тражење одговора
Неговати групну солидарност и међусобну сарадњу међу децом,
организујући ситуације у којима се она окупљају око заједничких активности
АКТИВНОСТИ КОЈЕ СУ РЕАЛИЗОВАНЕ КРОЗ ФАЗЕ РАДА:І
ФАЗА
Кроз сарадњу са родитељима: опремање кутка библиотеке, истраживачког и драмског кутка
Полигон спретности „Са повезом – без повеза“ – уочавање разлике
између светлости и мрака
II ФАЗА
Извори светлости: природни и вештачки
Одгонетање загонетки везаних за ову тематику
Значај Сунчеве светлости и топлоте за живот биљака, животиња и
људи
Смена дана и ноћи
III ФАЗА
Огледи који доказују праволинијско простирање светлости
Огледи који доказују преламање светлости
Огледи који доказују да се светлост одбија
291
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
IV ФАЗА
Разлагање на дугине боје
Свет боја
Посете оптичару и стаклоресцу
V ФАЗА
Откривање ситуација у којима човек доводи себе у опасност наносећу штету својој околини.
ТEШКОЋЕ И НАЧИНИ ЊИХОВОГ ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА:
Тешкоће су биле техничке природе у смислу недостатка материјала и дидактичких средстава за рад што смо превазилазили израђујући
исте у току процеса.
ДОБИТ ЗА ДЕТЕ:
стимулисање и продубљивање дечије радозналости
стицање нових знања и искуства
боља комуникација и богаћење речника
поверење у себе и сопствене снаге
изграђен однос љубави, припадања и заједништва
развијање еколошке свести
стварање могућности за учење ван вртића
боља и свеобухватнија припрема за полазак у школу
ДОБИТ ЗА ВАСПИТАЧЕ:квалитетнија сарадња са родитељима и друштвеном средином
могућност да будемо бољи истраживачи своје праксе
успешније планирање и евалуација
задовољство у интеракцији и партнерском односу са децом
ДОБИТ ЗА РОДИТЕЉЕ:
прилика да се боље упознају са садржајима и начинима рада у вртићу
да активно учествују у васпитно-образовном процесуда ојачају родитељске улоге кроз стицање поверења у рад вртића и
интеракцију са васпитачима и децом
292
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПЛАНОВИ ЗА БУДУЋНОСТ
Пројектом смо показали да он даје бројне могућности и да представља непресушан извор идеја у смислу рада на реализацији свих
циљева посебно као тема, на пример: „Упознавање са занимањима
људи у околини вртића” ,
„Истраживање разлика између живе и неживе природе” , „Стварамо и моделујемо” итд. Избор тема је огроман, а даље ћемо се у планирању свакако ослањати на посматрање деце и њихових интересовања,
као и слушање питања које деца постављају о свету који их окружује,
активности и садржаје ћемо организовати кроз групни рад како би
подигли квалитет вршњачких односа међу децом и неговаћемо сарадњу са родитељима ради успешније реализације васпитно-образовног
рада.
ЗАКЉУЧАК
Веома је важно да васпитачи као креатори своје праксе исту континуирано испитују и преиспитују, тражећи нова решења и откривајући
сопствене идеје о могућим применама експериментално-истраживачке и других метода активног учења у васпитно-образовном процесу. Водећи се знањем да дете лако учи о ономе што доживи и осети
својим чулима и планирајући на тај начин своју праксу, васпитачи
унапређују њен квалитет, омогућавају свестранији и потпунији развој
деце, из чега неминовно произилази и сопствено задовољство и снажна мотивација за даљи професионални развој.
Литература:
Група аутора, Откривање света у предшколској установи: живи
свет, материја, предмети, Просветни преглед, Бг., 2007.
Правилник о општим основама предшколског програма, Службени
гласник Републике Србије, Бг. 2006.
Шаин, М..: и сарадници: Корак по корак 2, Креативни центар, Београд, 1997.
Шаин, М..: Корак по корак у Основе програма предшколског васпитања и образовања, Бг., 1998.
Закон о основама образовања и васпитања, Службени гласник Републике Србије, Бг. 2009.
293
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Предшколска установа „Радост’’
Књаза Милоша бб 31310
Чајетина
Тел/факс: 031/831-360
E-mailradostcaj@ open.telekom.rs
[email protected]
Аутори рада:
Снежана Кутлешић, васпитач
Биљана Јелисавчић, васпитач
Jелена Митрашиновић Брашанац, психолог
Мирјана Јелисијевић Лончар, психолог
''РАСТИМО УЗ МУЗИКУ''
Начин приказа рада: PowerPoint презентација
Кратак опис презентације: : У овом раду желимо да презентујемо
искуства која смо стекли континуираним радом фокусираним на
утицај и значај које имају музичке активности у периоду од 3 – 7
година живота. Пре свега како се креирањем стимулативне ''музичке
средине'' може код деце у том узрасту постићи да се:
повећа осетљивост и пријемчивост за различите видове музике и
музичког изражавања,
формира музичка култура,
спонтано прихвати јавни наступ,
стиче самопоуздање и осећање сигурности.
Кључне речи: музика, стимулација, самопоштовање, социјална
сигурност, емотивна стабилност, игра
Предмет рада: Полазећи од тога да се музика учи слушањем,
памћењем, певањем, свирањем уз покрет и утиче на формирање и
развитак дечје личности и њених психичких функција, идеја нам је
да у периоду раног развоја за децу креирамо стимулативну ''музичку
средину'' и да кроз систематски креиране и плански организоване
музичке активности подстакнемо развој слушне перцепције и
пријемчивост деце за општеприхваћене музичке изразе.
294
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Циљ нашег рада је да кроз систематски и интегративни приступ
омогућимо деци развој музичког потенцијала и стварање прве
''музичке шеме'' која ће стимулисати осетљивост за различите видове
музике и музичког изражавања, допринети формирању музичке
културе (укуса) као и омогућити детету да спонтано прихвати јавни
наступ, стекне самопоуздање и осећање сигурности у социјалним
ситуацијама.
Хипотезе: Претпоставка је да ће кроз систематски интегративни
приступ деца створити прву ''музичку шему'' која ће допринети:
осетљивости за различите видове музике и музичког изражавања,
формирању музичке културе и укуса,
спонтаном прихватању јавног наступа,
стицању самопоуздања и осећања сигурности.
Задаци:
Уз пријатну и добру музику креирати атмосферу која ће код деце
изазвати позитивна осећања,
 Реализовати активности у којима ће деца бити упозната са
музичким инструментима и начинима на које се продукује музика,
Креирати и реализовати активности где ће деца бити упозната са
начинима записивања мелодије,
 Упознати децу са нашим и традиционалним играма других
народа,
Тестирати осетљивост на ритам и мелодију,
Омогућити деци да сами креирају активности,
 Спонтано каналисати активности које ће омогућити детету да
развије самопоштовање и да сценски наступ прихвати као саставни
део свакодневне комуникације (да нема страх од јавног наступа) ,
Стимулисати дете са сметњама у развоју да се спонтано укључује
у све активности,
 Подстицати тимски рад и сарадњу са родитељима и локалном
заједницом.
Метод рада: демонстрација игре, вербална метода, драмски метод,
слушање музике, музичке радионице
Активности:
 Добро одабрана музика је саставни део активности (вежбе за
физички развој, ликовне активности, слободне активности и сл.)
295
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
 Упознавање деце са музичким инструментима (клавир, гитара,
фрула, хармоника, , балалајка),
 Шта су ноте? (бележење дечјих одговора, израда линијског
система и нота)
Провера гласовних могућности код деце (праћење од средње до
припремне предшколске групе)
Формирање хора
Формирање фолклорне групе
 Једном недељно пробе хора и фолклора, вежбе координације,
вежбе дисања
Посета деце из старије фолклорне групе, наступи у вртићу
Присуствовање концерту Музичке школе из Јекатеринбурга
 Музика и инклузивни рад са дететом са сметњама у развоју у
групи
 Едукација родитеља кроз музичке радионице и предавања о
утицају музике у раном развоју
Корелација са другим активностима у васпитно – образовном
раду:
 Слушање класичне, дечје и музике различитих култура у
континуитету
 Коришћење рециклажног материјала за израду ’’нота’’ (јачање
еколошке свести)
Израда ’’нота’’ (формирање појмова пола – цело)
Украшавање елемената ’’нота’’ (развијање перцепције)
Учење песмице за сваку ноту
 Упознавање са популарним играма (валцер, твист, рокенрол,
самба)
Упознавање са композиторима путем прича и цртаних филмова
 Вежбе за правилан развој стопала, правилно држање тела,
вежбе за развој моторике реализоване су у корелацији са вежбама
фолклорних игара
 Вежбе за правилно дисање реализоване су прилоком хорског
певања
 Упознавање са деловима народне ношње, њиховим називима,
начину ношења
Стварање навике за бављење неком активности (вежбе игара и
певања у одређено време)
296
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Резултати рада:
 Деца препознају и усвојили су кораке игара (твист, сиртаки,
валцер, народно коло, самба),
 Усвојили су појмове: линијски систем, ноте, виолински кључ,
музички оркестар,
Препознају музичке композиције дечје и класичне музике,
Именују поједине познате композиторе,
Савладали су основе хорског певања,
Упознати су са различитим инструментима,
 Стекли искуство првим јавним наступом.
Наредни кораци:
Наставити са реализацијом и постојећих и креирати нове музичке
активности у наредном периоду,
 Слушање, препознавање и усвајање различитих музичких
стилова (поп и рок музика, француске шансоне, италијанске канцоне,
грчка музика, класична музика, изворна народна музика),
Посета музичкој и балетској школи,
Присуствовање различитим музичким фестивалима
297
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Радост“
Надежде Петровић 8
32000 Чачак
Тел:032-222-556
ПУ „Моје детињство“ Чачак
Немањина 60
32000 Чачак
Тел:032-347-530
Аутори рада:
Сања Мирковић-дипломирани васпитач,
Марина Илић- дипломирани васпитач.
Презентатори рада:
Сања Мирковић-дипломирани васпитач
Марина Илић- дипломирани васпитач
„МАГНЕТНА ТАБЛА КАО ДИДАКТИЧКО ИГРОВНО
СРЕДСТВО У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА“
Начин приказа рада: Усмено излагање уз мултимедијалну презентацију, демонстрација на реалном дидактичком средству, радионица у завршном делу, дискусија.
Кратак опис презентације: Васпитач Сања Мирковић и Марина
Илић уз мултимедијалну презентацију представљају употребу магнетне табле као дидактичко игровног средства у предшколској установи „Радост“. Демонстрирају репертоар активности на реалној магнетној табли. Изводи заједно са учесницма радионицу „ Израда магнетних апликациаја“ где ће учесници израдити магнетне апликације
које ће употребљавати у својој пракси.Дискусија.
Кључне речи: игра, креативност, едукација, могућности, прилагодљивост, доступност.
Сажетак: Циљ рада је размена искуства у раду са децом предшколског узраста, указивање на начине организовања средине за
учење уз иновативну употребу дидактичких средстава које код деце
подстичу развој мишљења, памћења, креативности и ситне моторике
. Указивање на значај и потребу за употребом оваквих дидактичких
298
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
средстава који деци и васпитачима пружају широк спектар могућности комбиновања активности, материјала и облика рада. Представићемо репертоар активности који кроз игру, дружење и забаву у свим
предшколским узрастима пружају детету прилике да примењује, вежба и унапређује оне способности које су код њега најактуелније у
одређеном тренутку својим темпом и прилагођено сопственој когнитивној структури.
ПОЛАЗНА ОСНОВА
ПУ „Радост“ у сарадњи са локалном самоуправом почев од 2004.
године до данас спроводи еколошке пројекте који за циљ имају да
се у васпитно-образовном раду у току школске године планирају и
реализују еколошке активности за децу и родитеље у циљу подизања еколошке свести и успостављања позитивног односа према приридном и друштвеном окружењу. Једна од пројектних активности је
и организовање еколошких радионица на градском тргу 5.јуна сваке
године.
Изазов у оваквој организацији радионица,на које су позвана на
учешће сва деца Града Чачка, је осмислити и припремити активности које ће истовремено и испуњавати постављене циљеве и за кратко
време ангажовати што већи број учесника ( деце и родитеља).
КАКО СМО ПОЧЕЛИ
Поставили смо себи циљ да осмислимо дидактичко игровно средство које ће развијати еколошку свест деце , њихове умне способности, позитивно утицати на развој дечје личности, развој социјалних
особина, неговање позитивних емоција, да подстиче дечју машту и
креативност, и да испуњава психолошко–педагошке, техничко–технолошке, здравствено – хигијенске и естетске услове добре играчке.
Желели смо да направимо средство које ће поред образовне функције
имати и функцију преношења културе друштвене средине у којој дете
расте.
МОТИВИ ЗА ИЗБОР ТЕМЕ:
Потреба васпитача за дидактичким средством које својим садржајем,величином и трајношћу може да обезбеди великом броју деце
прилику да кроз игру стичу сазнања.
299
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ЦИЉЕВИ:
ОПШТИ ЦИЉ:
Имплементација нових начина васпитно образовног рада у предшколском васпитању и образовању.
ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ:
Развој логичког мишљења.
Развој еколошке свести код деце.
Развој кооперативности у процесу учења и игре.
Развој креативности.
Развој естетског доживљаја.
ОЧЕКИВАЊА:
Укључивљње што већег броја деце и родитеља у еколошке активности.
Мотивисаност деце да играјући се уче и то индивидуално , у пару
или у мањим групама по сопственом избору.
Унапређивање васпитно образовног рада.
НАША ДИЛЕМА:
Да ли ће ово средство наћи ширу примену у васпитно образовном
раду.
КАКО ЈЕ ПРОЈЕКАТ ТЕКАО:
Пројекат се развијао кроз три фазе.
I ФАЗА
За потребе ПУ „Радост“ да у сарадњи са друштвеном средином
подржи акцију „Очистимо Србију“, 5. Јуна 2010. године , поред активности и радионица које смо планирали у тиму, имали смо жељу да
осмислимо дидактичко игровно средство које ће код деце развијати
еколошку свест кроз игру и разоноду. Које ће моћи да задовољи све
критеријуме добре играчке. Желели смо да то игровно средство буде
по мери детета а да својом величином и естетиком привуче што већи
број посетилаца на грдском тргу. Планирали смо да садржи смисаону
игру коју у исто време може играти више игарача а да се након игре
300
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
лако може поставити за нове играче и нову игру. Водећи се овим критеријумима осмислили смо и направили „Магнетну еколошку слагалицу“.
Магнетна еколошка слагалица састојала се из: велике магнетне
плоче(2.4*1м) на којој је био насликан симболичан приказ града Чачка и велике канте са видно назначеним знаком за рециклажу, затим
око 50 разних апликација са магнетом на којима су били приказани
деца ( у игри, док саде биљке и др.пожељним активностма), биљке,
животиње, куће итд. док је на следећих 25 апликација било приказано
смеће, пластичне флаше и разни одпадни материјал. Магнети су тако
направљени да деца њима могу врло лако да манипулишу уз задатак
да апликације смећа „одлажу“ у канту за рециклажу и замењују их
апликацијама на којима су приказани бића, предмети и појаве које су
пожељне у природи. „Магнетна еколошка слагалица“ је 5.јуна 2010.
представљена јавности, испунила је наша очекивања и изазвала је велику заинтерсованост деце предшколског узраста, њихових браће и
сестара школског узраста и такође родитеља.
II ФАЗА
Магнетна еколошка слагалица је након активности на тргу пренешена у радну собу наше васпитне групе. У свакодневном раду са децом, пратећи на које се све начине деца играју апликацијама на табли,
увидели смо да овакво дидактичко игровно средство пружа велики
избор могућности деци који су постали креатори игре, а самим тим и
васпитачи су добијали идеје за осмишљавање активности са постојећим апликацијама и таблом или уз мале додатке.
Табла је расла заједно са децом, а идеје су се низале једна за другом. У сарадњи са родитељима оформљена је радна група родитеља
и васпитача који су имали задатак да израђују нове апликације које
су биле потребне.
Неке од активности које смо од постојећег материјала осмислили и
реализовали са децом су:
Средња група:
� Шта где припада? Уочи неправилности и замени их одговарајућом сличицом.
� Лети ,плива, хода? Постави сличицу бића које хода, или које
лети или које плива на одговарајуће место на табли односно слици.
� Скупови? На назначено место одвој скуп биљака или скуп животиња или скуп деце, одреди бројност ( до 5 елемената).
301
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
� Уз додатак апликација које симболишу годишња доба, поставити задатак деци да формирају слику која је карактеристична за актуелно годишње доба.
� Говорна вежба: Опиши догађај са слике.
Старија група:
� Релације положаја: испред, иза, између, поред, изнад, испод...
Нпр. Постави птицу изнад фабрике, стави жабицу поред реке, постави два цвета испод дрвета а између њих лептирића...
� Такмичарске игре: уклони смеће и стави прикладну апликацију. Ограничење или временско или по задатом броју апликација.
� Скупови до 7 елемената, формирање, издвајање, бројност,
придруживање...(формирај скуп цветића, одреди бројност скупа па
сваком елементу скупа цветића придружи по лептира.)
Припремна група:
� Говорна вежба: Измишљена прича; Поставити на почетку само
нпр. апликацију девојчице, даље једно дете започиње причу и додаје
другу апликацију, наставља следеће дете додаје 1 апликацију – 1 реченицу...
� Скупови до 10 елемената, придруживање симбола бројности
односно цифара одређеном скупу , почетно сабирање и одузимање
односно добројавање и одбројавање ( ако из скупа лептира издвојиш
лептире црвене боје, колико ће лептира остати...)
302
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
� Придруживање слова азбуке на табли. Препознавање слова,
слагање одређене речи уз одређену апликацију , разне игре словима ,
комбиновање, слободна игра словима по жељи децe.
III ФАЗА
Презентовали смо рад на нивоу установе, на активима свих узрасних група. Стручна служба установе и менаџмент установе је препознао значај увођења оваквог дидактичког средства у васпитно образовни рад у предшколској установи и већ у јесен 2010. године све
васпитне групе (127 васпитних група) су добиле беле магнетне табле.
Наставили смо да осмишљавамо активности и апликације а магнетна табла је на задовољство деце постала неизоставно средство у
нашем раду.
Априла 2013. године, магнетну таблу смо презентовали ван установе, на такмичењу "Нај играчка 2013." у Пожези. У конкуренцији од
25 дидактичких средстава из Србије, "Магнетна еколошка слагалица"
је освојила прво место. То нам је потврдило наша уверења да је овај
иновативан начин организовања учења кроз игру добар и потребан
сваком васпитачу у свакодневном раду.
303
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ТЕШКОЋЕ У РАДУ
Техничка израда средства (табле)- велику помоћ нам је пружило
техничко особље ПУ"Радост".
Потреба за великим бројем магнетних апликација чија израда изискује доста времена и труда- подршку смо добили од родитеља који
су били чланови радне групе за израду апликација.
ДОБИТ ЗА ДЕЦУ
Срећно и задовољно дете.
Развој креативности .
Успостављање боље интеракције и кооперативности међу децом.
Прилика да стичу и верификују своја знања на нов и забаван начин.
Игра која им пружа безброј могућности.
ДОБИТ ЗА РОДИТЕЉЕ
Могућност укључивања у реализацију васпитно-образовног рада.
Задовољство због заједничких активности са децом и васпитачима.
Применљивост идеје за организовање игара и у кућним условима.
ДОБИТ ЗА ВАСПИТАЧА
Унапређење квалитета рада.
Иновативан начин остваривања васпитно образовног рада.
Повећање компетенције васпитача,
Успостављање сарадње међу децом, васпитачима и родитељима.
Боље упознавање дечјих потенцијала.
Задовољство због заједничким постигнућа.
ШТА ПЛАНИРАМО ДАЉЕ?
Промовисање стеченог искуства у раду.
Ширење употребе овог средства кроз све области васпитно образовног рада.
Прилог : Фотографије „Магнетне еко слагалице“
304
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Наше дете“
Шабац
Краља Александра 17
15000 Шабац
Телефон: 015 304 750
Факс: 015 304 745
email: [email protected]
Аутори:
Оливера Павловић, помоћник директора, дипломирани васпитач
Мирјана Васић, помоћник директора, дипломирани васпитач
Невенка Јокановић – Урошевић, васпитач
Јованка Петровић, дипломирани васпитач
Данијела Томић, дипломирани васпитач – мастер
МУЗИКА ЗА ДУШУ
Како је све почело?
Правилник о стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника, донет прошле године покренуо
је низ дешавања у нашој Установи. Први корак је било анкетирање
запослених који се баве васпитно-образовним радом, у којем је требало да се прикупе подаци о компетенцијама васпитача, медицинских
сестара и стручних сарадника. Обрадом је добијена база категорисаних података, који су, између осталог1, показали да одређен број
васпитача поседује високе компетенције у области музике2. (До сада
су сви васпитачи са музичким образовањем имали улогу сарадника у
објектима у којима раде и несебично су помагали свим колегама приликом организовања и извођења музичких активности и програма.)
Идејни творци овог пројекта су помоћнице директора које су предложиле да се вештине и знања запослених активирају и да се, пре
него што нас закон условљава, започне са програмима стручног усавршавања унутар установе. У Годишњем плану рада за 2012/13. годину
1 Испоставило се да имамо групу васпитача са високим компетенцијама у: драмском
стваралаштву, изради лутака, плесним и фолклорним активностима, математици и
многим другим областима.
2 Под високим компетенцијама подразумевамо завршену средњу музичку школу.
305
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
предвиђено је да започне са радом Школа хармонике и Хор васпитача. Сви запослени су у новим решењима добили и нова задужења у
оквиру четрдесеточасовне радне недеље, заснована на специфичним
вештинама које поседују. За диригента оркестра на основу компетенција, одабрана је Невенка Јокановић - Урошевић, за диригента хора
Јованка Петровић.
Зашто баш хор и оркестар хармоника?
Упоредо са Правилником, захваљујући сарадњи и договору двеју
директорки – Марице Вулетић и Светлане Карић, у Установу је стигла и донација Високе струковне школе за образовaње васпитача из
Шапца – 13 хармоника3. Идеја је била да се споје законска обавеза и
задовољство, што, морамо признати није често изводљиво. Пробе су
организоване са две групе полазника, у два термина. Са пробама се
почело у фебруару 2013.
У хору су се окупили сви љубитељи вокалне музике и хорског певања.
На самом почетку пројекта није се знало да ли ће хор и оркестар
имати наступ, али како је време одмицало, а музичари се усавршавали, одлучено је да тај наступ буде на отварању XIII Позоришних
играрија, у мају 2013.
Оркестар
Први је са радом почео оркестар, 1. фебрура 2013. и то у две групе
од по 10 васпитача. Анкетом смо дошли до података да само 12,5%
има музичко образовање, неко из музичке школе, а неко са Педагошке
академије. Некима то и није био први сусрет са хармоником, али без
обзира на музичко искуство, у почетку су сви били уздрмани тремом.
Међутим, мотивација је надвладала трему – сви полазници су били
чврсто решени да кроз дружење науче да свирају и да тиме унапреде
своју васпитно-образовну праксу. Мотивација је толико јака, да би се
сви определили за овај облик стручног усавршавања чак и да нису добили сате за стручно усавршавање унутар установе. 25% испитаника
је оценило да свирање, осим што унапређеје професионалне компетенције, позитивно утиче на личност васпитача. Сви су се сложили
да су током обуке много научили и да то примењују у раду са децом.
3 5 хармоника је већ било у установи, а 2 хармонике су васпитачи донели.
306
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Нико од испитаника није имао примедбу да организацију проба (пробе су биле после радног времена) и сви би препоручули и другима да
се опробају у овој вештини.
На Семафору осећања полазници Школе хармонике су требали
да означе своја осећања пре и после пробе. Од двадесет понуђених
„емоција“, ево како су се изјаснили:
Пре пробе
После пробе
23,07% „срећно“
23% „срећно“
30,76% „конфузно“
15,38% „охрабрено“
15,38% „лепо“
23% „поносно“
7,68% „љутито“
38,5% „лепо“
7,68% „нестрпљиво“
7,68% „нервозно“
7,68% „иритирано“
Могло би се закључити да је већина негативних емоција нестала и
након пробе се преобратила у неко позитивно осећање.
Диригент оркестра уредно је водила евиденцију о пробама и о напредовању полазника. Уложила је своје музичко умеће да обучи почетнике, подстакне оне са искуством и да на крају све то звучи као
складна целина. Невенка је непрестано бодрила чланове оркестра,
желећи да свако извуче најбоље из себе и да то искаже кроз музику.
Поред Невенке, са оркестром је радила и Оливера Павловић.
Хор
Аудиција за хор је одржана 22. фебруара. Пријавиле су се 24 васпитачице, међутим за финални наступ је одабрано двадесет. Пробе су
организоване једном недељно, у сали вртића „Младост“, као и пробе
оркестра. Све полазнице су имале искуство у хорском певању – неке
само из школских хорова, а неке и из чувеног шабачког хора „66 девојака“. У почетку су те разлике биле драстичне, али временом су
усклађене. Песме су увежбаване градацијски, од једноставнијих ка
сложенијим, а када се сазнало за наступ, одабрана је песма која ће
одговарати и прилици и извођачима.
307
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Спроведена је анкета међу чланицама хора и утврђено је да, иако
све имају искуства у хорском певању, само 10% има музичко образовање (завршену средњу музичку школу). За учешће у хору мотивисала их је љубав према музици и певању, али и жеља за дружењем.
Сати стручног усавршавања нису од пресудног значаја. Интересантно
је да су се у хор укључиле и приправнице. Нико није имао замерке
на организацију проба, сви су се сложили да пробе кратко трају. Све
чланице су се сложиле да певање позитивно утиче на њих као особе
и да им прија. Ово искуство им користи и у раду са децом, али и њима
лично. Топло препоручују свима који имају вокалне могућности да се
укључе у рад хора.
Наступ(и)
Све три вечери XIII Позоришних играрија почеле су наступом хора
и оркестра. Утисак је да су васпитачи наступили врло професионално,
без обзира на то што су имали мало времена да увежбају репертоар.
Добити
Ако имамо у виду да ПУ „Наше дете“ велика установа са преко
четири стотине запослених, од којих је преко 200 васпитача и медицинских сестара, логично је да се не познајемо добро сви међусобно.
Хор и оркестар су окупили педесетак људи који иначе не раде заједно,
чак се и не познају међусобно, око исте идеје, што није занемарљива чињеница. Стечено је и значајно искуство у тимском раду и улози синхронизације рада са осталим члановима тима, као и важност
личног доприноса за остварење заједничког функционисања и циља.
Такође, ако знамо колико су сви васпитачи и медицинске сестре изложени стресу због природе посла, важно је и то што им је омогућено да
се у оквиру Установе баве нечим што унапређује њихово расположење и доприноси личном и професионалном усавршавању. Важно је и
то што су сви учесници на тренутак променили своју професионалну
улогу и представили се и колегама, и родитељима, и деци у другачијем светлу. Музичко искуство које су стекли доприноси и њима лично
и деци са којом раде – сада су то охрабрени васпитачи који боље познају музику и који са задовољством и новим жаром искуство преносе
деци. Ефекти музичког усавршавања васпитача били су видљиви већ
на завршним приредбама у јуну 2013. Посебно је лепо било видети
308
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
оба васпитача – диригента како се трансформишу и цветају бавећи се
нечим што им је у ранијим животним фазама можда било примарна
љубав – музиком.
Наредни кораци
Годишњим планом рада установе предвиђено је да оба ова програма наставе са радом и у радној 2013/14 години. Очекује се да ће ове
године бити лакше и још квалитетније, с' обзиром на претходно искуство, као и да ће бити укључено још више заинтересованих.
309
ЧЕТВРТА ГРУПА
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Јелица Обрадовић“
Вука Караџића 77
11400 Младеновац
Аутори: Тим Васпитача вртића „Сунце“, „Брезе“ и „Звездица“ са
педагогом
Реализатори Васпитачи Весна Јанић и Слободанка Ђурђевић
Начин приказа рада: Power Point презентација
МОЈА УЛИЦА...кроз логику, увиђање, расуђивање...
Дечја потреба да истражују своју околину, њихово интересовање
и радозналост за све што их окружује, као и потреба да испитују и
откривају свет око себе, испољена је током шетњи које смо организовали у околини вртића и у граду. Том приликом, између осталог,
деца су упоређивала куће, зграде, предпостављала ситуације које је
требало решавати-како се станари у овакве зграде усељавају, како би
помогли странцу да пронађе одређену кућу, којим симболима би куће
обележили уместо бројевима, како би упутили друга да дође до вртића, посластичарнице, играонице идр. Ове ситуације су довеле до постављања теме „Моја улица“, са циљем развијања способности решавања практичних проблема и сналажења у свакодневним животним
ситуацијама ослањањем на логику, увиђање и расуђивање.
У реализацију теме, кренуло се од онога што је деци било најближе-куће у којој живе. Деца су градила куће од различитог материјала,
пројектовала су куће од одређеног броја елемената, правила кућа по
моделу, као и решавала проблеме у игри „Ради оно што радим ја“, где
су била у ситуацији да упознају просторне релације, величине, облике. Понудили смо игре решавања практичних проблема, нпр. „Пробушен олук“, „Нестала је струја“, „Саксије на прозору“ или „Како
дохватити изгубљени кључ“ до чијих су решења долазила неком
интелектуалном операцијом, истраживањем и примењујући стечена
знања. Стављали смо децу у ситуацију да изразе проблем представљен на слици у играма „Пронађи грешку“ или „Шта није логично“.
Цртање једне исте куће из различитих позиција била је прилика да
деца мењају угао посматрања и у односу на њега реше задатак.
Користили смо искуства која су деца стекла у односима са другим
људима и осмислили игре решавања проблем ситуација кроз драмске
313
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
игре нпр. селидба кућних љубимаца (измешане „корпице“), сусрет
аутомобила у уској улици, комшија на степенишу зграде који носе
велике пакете идр.
Решавање проблема постављених на симболичком материјалу је
био интересантан свој деци. Примери игара су „Исто или не“, „Пронађи исте куће“, „Збуњени зидар“... где су деца била у ситуацији да
проналазе или стварају решења у сложеном сплету односа.
Решавали смо стварне проблеме док смо шетали-кретање улицом
пуној бара или рупа, залеђеном улицом, недостатак места за одлагање
отпадака. Откривали смо која кола најдуже стоје на паркингу (пада
снег), која су стигла последња и из ког правца.
Осмислили смо игре где су деца, користећи математичка сазнања,
решавала проблеме формирања насеља, распореда кућа у улици, ко
где живи, повезивали и проналазили бројеве на кућама и картама у
игри „Сналажљиви ђубретари“.
Деца су нас својим запажањима водила ка осмишљавању нових
игара. У шетњи смо уочили да се иза зграда налазе неке друге зграде
Тако је настала игра „Колико има кућа“, а она су се у сложеном сплету
кровова одлично сналазила. У игри као што је „Поштар“ деца су у
пару проналазила који део мапе недостаје, склапала ликове чланова
породица идр, а у игри „Рођендан“ деца су решила проблем израдом
мапе по којој су деца из друге групе пронашла воскарску радњу за
свећицу која недостаје за прославу рођендана.
Непосреда околина и окружење у којем деца расту и крећу се представљају неисцрпан извор ситуација које су провокација за њихов интелектуални развој. Ми смо то искористили, уједно подстчући их да
трагају за што више решења на различите начине.
314
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Бошко Буха-Палилула”
Прерадовићева 2а
Београд 011/7292382
Аутори презентације: тим васпитачи вртића «Весна»: Драгана
Савић, Бранка Несторов и стручни сарадник- психолог Весна
Дукадиновић
Начин излагања: усмено излагање, ППТ презентација
„УЧИМО ИГРУ- УЧИМО КРОЗ ИГРУ”
Почетком прошле радне године одлучили смо да се интензивније
бавимо квалитетом дечје игре и улогом васпитача у њеном подстицању. Каo и увек до сада, наша полазна основа били су стандарди квалитета- овога пута у области Васпитно-образовни рад.
На састанцима смо почетком године...
-причали о опремљености васпитних соба, центара интересовања,
разноврсности дидактичких средстава
-о врсти и начину реализације игара и активности у вртићу као и
-својим искуствима везаним за игру из нашег детињства, а
-питали смо и родитеље како се њихова деца играју код куће
-Питали смо се и:
-колико спонтана дечја игра захтева интервенцију/подстицај од
стране одраслог и у којој мери је она онда и даље спонтана?
- у којим улогама се васпитач налази током дана, са којом флексибилношћу прелази из једне у другу улогу креирајући квалитетну,
развојно подстицајну игру
Васпитач има важан задатак- да обезбеди: време, простор, материјале и подршку деци у игри која је безбедна, у социјалном смислу
подстицајна, са смислом и значењем и испуњена имагинацијом.
Дечју игру подстичемо тако што: пажљиво посматрамо, знамо
када треба да уђемо а када да изађемо из игре, обезбеђујемо безбедну средину, провоцирамо различитим питањима децу, водимо рачуна
315
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
о важности културног и породичног контекста, постављамо питања
отвореног типа, нудимо различите материјале и средства, нудимо изборе, омогућавамо деци да преузимају ризик а да не доживе неуспех,
хвалимо идеје деце.
На почетку смо се бавили средином за учење и закључили да
у нашем вртићу:
-средину за учење треба оплеменити, а неке центре направити
(драмски)
да нам недостаје мекани кутак где би деца могла да се осаме, да
физичку средину за учење ретко -мењамо, да она рефлектује актуелна
дешавања и васпитно образовни процес углавном кроз дечје радове и
исказе на паноу
-Материјали и средства су класификовани али нису означени
-Дечји продукти и радови су углавном доступни деци и родитељима
-Игровни материјал није разноврстан колико бисмо желели, и не
подстиче децу довољно на експериментисање и истраживање
-Повремено правимо нова средства, најчешће слагалице
-Мањи део родитеља се укључује у израду средстава
Тимски рад се реализује по потреби у соби или током реализовања
теме
Наши одговори су били углавном уопштеног карактера и на већину
тврдњи смо одговарали позитивно.
Анализирали смо и како се одвијају игре и активности у вртићу, и сагледали да се
-Остварују сви типови активности- неки у већој мери а неки у
мањој
-Деца користе играчке по свом избору, нека деца током игре спутавају другу децу
-Могло би да буде много више разноврсних ситуација за активности у малим групама
-Уколико је неки материјал за децу нов и непознат подстичемо
децу на игру
-Уколико ситуација дозволи пратимо реакције деце
316
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
-Деци омогућавамо да бирају играчке, нарочито поподне
-Због недостатка материјала ређе креирамо прилике и искуства
које су изазовне и провокативне за децу
-Понекад има одступања од планираног тока активнсти, то кратко
траје и настављамо са планираним активностима
-Дечје вербално и невербално изражавање током игара и активности пратимо али не бележимо често, галама је па се не чује најбоље
-Не може се све забележити
-Да би деца учила путем открића некад нам за то недостају средства и време
-Потребно је више средстава за креативно изражавање деце у односу на оно што имамо
-Потребно је више средстава за драму, музику
Средина за учење и развој- како смо почели
Сагледавши ситуацију по центрима интересовања, закључили смо
да су многи центри били сиромашни средствима за игру. Играчке које
имамо у соби, ту су већ дуги низ година, неке су похабане, полепљене, деца их узимају по навици а неке и не примећују.Ставили смо на
папир шта нам све треба и које смо недостатке уочили.Дошли смо до
закључка да имамо доста играчака али да нам ипак много тога недостаје.Посматрали смо децу како користе центре интересовања, и позвале родитеље да се укључе у обогаћивање средине за учење. Њихов
одзив је био изнад свих очекивања.
С обзиром да је центар саобраћаја у средњој групи био сиромашан
средствима, у сарадњи са родитељима смо радили на оплемењивању
тог простора.Родитељи су почели да доносе разна превозна средства,
играчке, а потом су учествовали у прикупљању разног амбалажног
материјала, слика превозних средстава- аутобуса, камиона, цистерни
итд. Израдили смо саобраћајну мапу, раскрсницу, семафор.Од прикупљених кутија већих димензија које смо обложили направили смо неструктуиран материјал за игру и тиме обогатили грађевински центар,
кој је смештен непосредно уз центар саобраћаја.
И кухиња је у свим васпитним групама захтевала „реновирање“,
унели смо у њу кецеље, капе, столњаке, завесе, салвете, прибор за
317
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
јело од пластике, пластичне посуде различитих величина, послужавнике, шпорете, машине за прање судова, микроталасне пећнице, фрижидере...
Центар за улогу лекара добио је стетоскопе, здравствене картоне,
књижице, рецепте, инструменте за зубара, компјутер, телефоне...
Језички центар је оплемењен; сточићем са столицама, сликовницама, књигама са причама, часописима, проспектима, албумом са фотографијама са летовања и зимовања, дечјим портфолијима, меканим
кутком за опуштање- слушање и читање сликовница
Драмски центар обогаћен је скривалицом, позорницом, разним маскама са ликовима животиња, гињол луткама...
Почели смо да посматрамо и пратимо децу током „спонтане“
игре, покушавајући да сагледамо:
-Чега деца највише воле да се играју
-Које играчке и материјале преферирају
-Који делови собе су најатрактивнији, најзанимљивији за децу
-Да ли и како деца комуницирају међусобно
-Који су им омиљени другари
-Који је њихов ниво, вештина играња…
Бележиле смо разговоре међу децом, шта раде, питања која постављају, пратили њихова интересовања, као и средства и играчке
које су користили у игри.Некад су деца сама предлагала да нам нешто
недостаје и да бисмо требали да набавимо.Приметиле смо да су игре
на почетку кратко трајале, деца су се делила у мање групице, често су
мењала центре интересовања, игре су се понављале.Почињемо да се
укључујемо, пажљиво пазећи да не прекинемо игру, дајемо предлоге,
додајемо нова средства и примећујемо да се број деце у игри повећава,
боља је међусобна сарадња и игра је садржајнијаи дуже траје. У појединим играма постојала је подела: игра за дечаке и девојчице. Нашим
праћењем и укључивањем и дечаци и девојчице су подједнако почели
да користе све просторе у васпитним собама.Повременим додавањем
средстава и материјала, игру проширујемо и обогаћујемо, све већи
број деце се укључује у различите улоге. Постоји боља међусобна сарадња у смислу дијалога међу децом, међусобног пружања подршке,
318
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
давања предлога, нових идеја. Деца која су се више играла у друштву
једног детета или сама, и мање комуницирала, сада су почела да посматрају игру вршњака и вербалним подстицањем од стране одраслог
се укључивала у игру.
Деца су стављала мобилне телефоне у торбице, журећи да не закасне на посао.Тема породице се некако увек провлачила, било да је
реч о примарној породици или породици животиња.Центар породице
се претварао у кафић, Мек Доналдс и продавницу у зависности од
потреба и игре детета.За мрве које се нађу на поду у недостатку оног
правог направљен је усисивач од амбалажног материјала који за оним
правим ни мало не недостаје.
Примећујемо да деца сама узимају средства, играчке и односе на
места на која желе у соби. Средства су им интересантна, користе их
на различите начине у различите сврхе, игра постаје другачија, богатија.
Ипак, читајући протоколе посматрања, схватиле смо да нас мало
има у дечјој игри. Питали смо се која је наша улога осим да допуњујемо и обогаћујемо средину за учење. Чинило се као да још увек нисмо
довољно повезани са децом, планирамо активности и игре, пратимо
децу током спонтане игре.обогаћујемо средину...Како да им се још
више приближимо?
Почели смо пажљивије да посматрамо спонтану дечју игру сагледавајући своју улогу у њој.
За нас је био професионални изазов да сагледамо у којој улози и
када да се нађемо, а да истовремено не нарушимо квалитет спонтаности. Могле бисмо да будемо посматрачи и да седимо близу деце која
се играју и посматрамо игру, повремено коментаришемо или сугеришемо како бисмо помогли да игра траје и не прекидамо игру. Или
сценографи, тако што додајемо средства, материјале, коментаришемо
и пружамо помоћ и подршку уколико је потребно,не прекидајући игру
деце. Могле бисмо и да се паралелно играмо поред децеса истим материјалима, да се не обраћамо директно детету и не прекидамо игру,
такође, да будемо партнери деци у игри тако што ћемо се прикључивати игри, допуштати да нам деца дају инструкције и да контролишу
ток игре.И наравно да први започнемо игру.
319
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Критички осврт
Пред нама је био изазов, јер смо до тада спонтану дечју игру посматрали другим очима.На различите начине смо узимале учешће и
мењале улоге, уживале смо док смо били партнери деци током игре,
али некад је требало и покренути игру, поставити неко питање како
би деца добила нову идеју и наравно без добрих подстицајних средстава- ништа.Деца су била и изненађена и задовољна што смо обратили пажњу на неке игре које они сами организују, као и што смо дали
важност нечему што они раде. У неким улогама смо се подсетиле
детињства и добиле идеје за даља планирања.Посебан квалитет свему
даје то што смо стекли целовитију слику о дечијим потребама, могућностима, интересовањима.
Не играју се сва деца на исти начин, није свака игра добра игра и не
подстиче развој код деце. Међу децом постоје индивидуалне разлике.
Посматрали смо на основу следећих индикатора децу током игре
Да ли дете има проблема током интеракција у малој групи или
само када је само.
Да ли дете бива одбијено када покушава да се прикључи групи
Да ли се чини да је дете напето док се друга деца играју а оно није
укључено
Да ли дете лако губи стрпљење када се игра са другом децом
Да ли дете више манипулише предметима него што их користи за
симболичку игру Да ли ћути или говори само са собом током игре
Да ли одбија да сачека свој ред, или да дели са другом децом.
Уколико је одговор негативан за више индикатора, састављали смо
чек листу за поједину децу како бисмо лакше сагледали потребе детета и кроз постављање индивидуалних циљева настављали даље да
планирамо активности за ту децу.
И деца са посебним образовним потребама се укључују у игру
у редовне групе, дечаку су биле најинтересантније игре у центру породице.
Родитеље смо укључили од самог почетка, њихова подршка нам
је била драгоцена, били смо партнери у правом смислу речи.Након
што смо им дали упитник, сазнали смо како се деца играју код куће,
које су им омиљене играчке, где се играју.
320
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Одлучиле смо да врата вртића за дружење родитеља и деце буду
отворена преко целог дана
Родитељи су били пријатно изненађени али и мало збуњени
Деца су са нестрпљењем чекала долазак својих родитеља и водила
их у центре својих интересовања
Маријина мама се забринула око велике количине судова који ће
остати када они оду из ресторана, па је рекла да би било дивно када
би имали машину за судове.
Неки родитељи су остали и дуже од два сата у игри са својом децом
Појединој деци нису дошли родитељи, али су се на позив родитеља
друге деце играли са њима
Поједина деца чији родитељи који нису били тог дана са својом
децом пренела су своје утиске, тако да су они питали да нам дођу
наредних дана у посету
Игре су биле садржајне, временски су дуго треајале и биле пропраћене веселим расположењем.
Родитељи су рекли после радионице...
Све ово ме је на тренутак вратило у детињство и подсетило како
сам се исто овако некад играла
Сад имам јасну слику шта моје дете ради у вртићу и како се игра
Могло би ово и чешће да се организује бар једном месечно
Смејала сам се са децом они су најдивнија створења
Радионица је велики погодак што се тиче упознавања деце и упознавања остале деце и родитеља, требало би правити што више оваквих скупова са осталом децом и родитељима
Лепо је бити поново дете
Једва чекамо да поново дођемо
Следећи пут да буде организована мало касније, јер маме које раде
треба да излазе раније са посла да би стигле
Закључак
Почели смо са стандардима квалитета враћамо се њима како бисмо
сагледали у чему су помаци, где смо тренутно.У односу на недостатке
када је реч о средини за учење, које смо на почетку сагледали сада
321
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
примећујемо да се много флексибилније односимо према центрима
интересовања, неке смо заменили, неке проширили, уводимо нове
центре.Унели смо доста средстава, обогатили средину за учење.Деца
сама преносе средства где желе, више и дуже се играју по центрима
интересовања.Деца која су се раније слабије укључивала у игру сада
се више укључују.Васпитачи све више преузимају улогу партнера са
децом у игри.Родитељи радо долазе на радионице, да се „играју са
нама“. Тимски рад је постао квалитетнији, често се током дана и пре
и по подне састајемо и размењујемо искуства, на основу тога даље
проширујемо свој рад, добијамо нове идеје..Деца се више договарају
о томе како ће се играти и које ће играчке користити.Комуникација је
богатија и квалитетнија, све више деле играчке.У млађој групи деца
се све више играју самостално.Деца која се раније нису укључивала
у игру, сада траже помоћ и подршку васпитача и укључују се у игру.
Све више бележимо и на тај начин боље упознајемо дечју игру и више
сазнајемо о деци.
Кључне речи: стандарди квалитета, спонтана дечја игра, тимски
рад, средина за учење, сарадња са породицом
322
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Бошко Буха“ Палилула,
Прерадовићева 2а,
Београд,
[email protected]
Аутори и презентатори: тим објекта „Пахуљица“: васпитачи Наташа Чукић, Радмила Одаџић, Јелена Лазић, Весна Геошев, Весна Петровић и стручни сарадник Гордана Поповац
Назив рада: „Екологија“
Начин приказа рада: powerpoint презентација и 7 бројева Еколошких новина, формата (51x70)
ЕКОЛОГИЈА
Кратак опис презентације:
Презентација представља водич кроз процес одабира, разраде и
реализације теме ЕКОЛОГИЈА, почев од образложења теме, осврта
на почетне акције и кораке, дефинисања циљева, одабира концепције и израде плана акције, преко приказа структуре и извода из садржаја свих бројева еколошких новина, све до евалуације и добити за
све учеснике у овом процесу. Како су саме еколошке новине, чији
настанак и структуру образлажемо у powerpoint презентацији, најбољи приказ активности, садржаја, материјала и акција, захваљујући
којима смо сазнавали о природи и животној средини, о проблемима
савремног друштва али и стицали вештине и особине неопходне за
њихово решавање, изложићемо и свих 7 бројева еколошких новина.
Кључне речи:
ПРИРОДА, ЕКОЛОГИЈА, РЕЦИКЛАЖА, ЖИВОТНА СРЕДИНА,
ЗАГАЂЕЊЕ И ЗАШТИТА
Сажетак:
Иако је екологија Општим основама васпитања и образовања већ
предвиђена у редовном васпитно-образовном раду, сматрали смо да је
неопходно да се на нивоу објекта интензивније посветимо овој области како бисмо унели промену, како у физичку средину тако и у свест
деце, родитеља па и свих запослених и локалне заједнице, чиме бисмо обезбедили свакој следећој генерацији, која прође кроз наш вртић, еколошку освешћеност и писменост.
323
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
С друге стране, глобални токови и очигледне климатске промене,
обавезују нас да се ангажујемо на очувању, бар своје непосредне, животне средине.
Најзначајнијим сматрамо утицај који рад на овој теми има на моралну зрелост, која у ово време одсуства солидарности и хуманости, обезбеђује деци, која ће из нашег вртића кренути у живот, вештину грађења
заједништва, која им гарантује бољу адаптацију на живот у школи а
касније и у свету одраслих, што смо и поставили као основни циљ.
ОПШТИ ЦИЉ: социо-емоционални и духовни развој који гради
позитиван однос према себи и другима, према биљном и животињском свету и позитивна осећања према целокупној животној и друштвеној средини.
КОНКРЕТНИ ЦИЉЕВИ:
• Стицање сазнања:
- о улогама које поједине биљке и животиње имају у човековом
животу и како човек може да допринесе њиховом опстанку и развоју.
- о начинима на које човек утиче на животну средину и њиховим
последицама.
- о начинима на које се човек ослобађа од отпадака и њиховим последицама по квалитет животне средине.
- о начинима загађивања воде, земљишта и ваздуха, и поступцима
на које се загађење смањује или избегава.
• Развој свести о користима које човек има од шума и начинима да
се оне очувају и обнове.
• Развој поштовања и љубави према природи уз мотив да се она
чува и унапређује.
• Развој свести о потреби исхране квалитетном храном, коришћења
исправне воде и боравка на свежем и чистом ваздуху.
Овако одабрани конкретни циљеви добро су полазиште за избор
садржаја а такође у основи развијају општим циљем дефинисане способности.
Васпитачи као модератори, планери, организатори, све време су
били вођени задатком да деци омогуће да развију радозналост и искуства о свету који их окружује, да уче да истражују, да користе своја
чула и спознају међусобну зависност свега и свих у природи и друштву.
ПЛАН АКЦИЈЕ: На једној од уводних радионица са родитељима,
издвојила се старија група која је са својим родитељима израдила еко
новине састављене од разних новинских чланака, апликација, песми-
324
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ца и прича, везаних за екологију што нас је инспирисало да ову њихову идеју искористимо као основни концепт за структуирање теме
екологија на нивоу целог објекта а самим тим се ова старија група
са својим васпитачима квалификовала да буде уређивач свих бројева
еколошких новина.
Тако смо и кренули у реализацију теме:
- једна етапа, један број новина (укупно 7 бројева)
- старија група, сав прикупљени материјал, настао као плод еколошких активности реализованих у току етапе по свим васпитним групама, је анализирала, селектовала и правила еколошке новине које
смо потом излагали у еко кутку у холу вртића, на прелиставање, читање, коришћење, као извор садржаја, идеја, игара, свима у објекту,
деци, родитељима, гостима.
- временом су се искристалисале теме за сваки број, усталила се
концепција (садржај) а из великог броја дечијих предлога издвојио се
и назив: ЦИЦА ПРИРОДИЦА
ТЕМЕ БРОЈЕВА су: ЦИЦА ПОЧЕТНИЦА; ШУМЕ; ЖИВОТИЊЕ; БИЉКЕ; РЕЦИКЛАЖА; ВОДА; ВАЗДУХ / ЦИЦИНА ЗАВРШНИЦА
САДРЖАЈ НОВИНА смо структуирали тако да одражава мултидисциплинарност ове области а у сваком броју је идентичан, што даје
стабилну структуру, која је пожељна у класификовању информација
и гарантује логичку повезаност и трајност усвојених знања. Садржај
чине поглавља која су тако одабрана да равномерно прикажу еколошке активности свих васпитно-образовних области и утицај који
имају на све аспекте развоја: Цица причалица (еколошке приче, песмице, текстови, приче по сликама...); Цицина играоница (еколошке
игре); Еколошка азбука (еко буквар); Еко поруке (дечији искази);
Еко бонтон (илустрације проблем ситуација); Актуелности (акције,
приредбе, представе, посете, сарадња са родитељима и локалном заједницом); Цицина еко галерија (изложбени простор); Цица паметница (квизови, питалице, загонетке);
ЕВАЛУАЦИЈА: с обзиром на постављене циљеве сматрали смо да
су најбољи показатељ њихове остварености: Дечији искази, о кључним еколошким појавама и појмовима, који када их упоредимо са онима с почетка године указују на боље разумевање еколошких садржаја,
о бољем разумевању законитости којима је природа управљена, о бољој перцепцији промена у природи, о зрелијем тумачењу понашања
људи која нарушавају или пак чувају животну средину. Анкета за ро-
325
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
дитеље, захваљујући којој сазнајемо да је након годину дана рада на
овој теми и у кућном окружењу дошло до значајних промена, да деца
све чешће запиткују родитеље о еколошким појавама, да инсистирају
на штедњи енергије, на лепом опхођењу према животињама, биљкама
и другим људима, на правилном одлагању отпада и разврставању и
да више учествују у кућним пословима који доприносе одржавању
чистоће и хигијене.
ДОБИТИ: Свако ДЕТЕ је осим задовољства које носи истраживање, увиђање, сазнавање, добило и прегршт прилика да ствара, ради
и партиципира у својој животној средини, што са собом носи већу
одговорност а самим тим и моралну зрелост. РОДИТЕЉИ су осим
бројних прилика да заједно са својом децом допринесу здравијем и
чистијем окружењу, видно уживали и на бројним радионицама на којима су и сами стварали, креативно се исказали у изради корисних
средстава, посматрајући своју децу у различитим новим ситуацијама. ЗА ВАСПИТАЧЕ је драгоцено сазнање колики потенцијал носи
екологија за примену у свим васпитно-образовним областима уз неограничене могућности коришћења неструктуираних и амбалажних
материјала. ДРУШТВО је сигурно на добитку јер се кроз екологију
на најзанимљивији начин усваја демократски принцип да „слобода
појединца има границе у поштовању захтева да се њоме не угрожава
слобода других људи“, додајемо, свих живих бића.
ЛИТЕРАТУРА:
- Др Емил Каменов, Зелена планета, Драгон, Нови Сад, 2004.
- Стручни тимови предшколске установе „Радосно детињство“,
Збирка еколошких активности, Нови Сад, 2006.
- Марија Вукосављевић, Небојша Деспотовић и др., Рециклиграње, Одисеја, Београд, 2009.
- Предшколска установа „Врачар“, Зелени путокази, Београд,
1995.
- Јадранка Ишин Томић, Чувари природе, облици рада са децом
предшколског узраста на очувању животне средине, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1994.
- Весна Мијатовић, Илустроване приче за децу о екологији, како
да сачувамо околину
- Дејвид Сузуки, Еколошке занимације, експерименти и радионице, Одисеја, Београд.
326
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
П.У. Бошко Буха
Блок Саве Ковачевића 8 Врбас
tел: 021/705-100
e-mail: [email protected]
Аутори презентације: мр Мира Недић, Олгица Шушулић
ЧУВАМ СВОЈУ ОКОЛИНУ
-сарадња са породицомРад Чувам своју околину афирмише развој ставова и односа према
природи кроз разнолике еколошке активности, укључивање родитеља
у реализацију во рада и сарадњу са локалном заједницом, употребу
природног материјала и ресурса локалне заједнице.
Еколошка интерактивна сликовница Чувам своју околину (Недић
Мира,ИКП Богуновић, Нови Сад,2010.) настала је након вишегодишњег бављења еколошким темама, реализацијом активности са
децом.
Еколошка сликовница обједињује три целине: ваздух,земљу и
воду, у оквиру којих се налазе занимљиве радионице које смо уз
помоћ еколога и родитеља реализовали.
I целина ЧУВА(Ј)М(О)... ВАЗДУХ КОЈИ УДИШЕМО
➢ Свако дете треба да посади бар једно дрво које ће расти
са њим.
II ЦЕЛИНА ЧУВА(Ј)М(О)... ЗЕМЉУ ПО КОЈОЈ ХОДАМО
➢ Свако дете треба да научи да прави хумус који храни
биљке.
➢ Где год нађеш згодно место ту цвет посади.
III целина ЧУВА(Ј)М(О)... ВОДУ
➢ Обележавање Дана вода- Барска трска у одбрану канала.
➢ На обали Великог бачког канала смо направили протестни перформанс опомињући још једном одрасле на потребу
заштите животне средине.
С обзиром на нашу оријентисаност ка еколопким активностима
имамо добру сарадњу са Еколошким покретом Врбаса са којима
планирамо и реализујемо акције на очувању животне средине. У
току школске 2011./2012. смо у сарадњи са родитељима и Еколошким покретом Врбаса имали две акције озелењавања дворишта
327
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
вртића и садње цвећа, као и колективно учлањење у Еколошки
покрет.
Добити су вишеструке по дете, породицу и васпитаче. Акценат
је на подизању сарадње са породицом на виши ниво,али и изграђеност личног става детета према природи на основу схватања да
и оно може да допринесе очувању природе (улепшању околине)
својим учешћем.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: очување, озелењавање,ваздух,вода,земља, еколози,сарадња.
Циљеви:
• подизање сарадње са породицом на виши ниво
• улепшавање дворишта вртића садњом цвећа и дрвећа
• схватање човековог утицаја на околииу и развијање љубави
према околини
• развој еколошке свести и савести најмлађих
• изграђеност личног става детета према природи на основу схватања да и оно може да допринесе очувању природе (улепшању
околине) својим учешћем.
• развијање традиционалне сарадње са Еколошким покретом
Врбаса
• развијање сарадње са локалном заједницом
Мотиви:
• улепшавање дворишта вртића садњом цвећа и дрвећа
• подршка у схватању света природе
• медијско популарисање потребе за еколошком едукацијом на
предшколском узрасту
• значај ране едукације најмлађих на развоју еколошке свести
и савести
Увод
Вртић Сунцокрет се налази у старом делу града Врбаса окружен зеленилом и одвојен са два моста преко Великог бачког канала. Двориште вртића је пространо са доста зеленила. Улаз у вртић
је цветна оаза. Објекат је наменски грађен и има простран хол
са доста светлости. И у самом холу има доста саксијског цвећа,
Кутак природе са акваријумом.
328
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
С обзиром да је Велики бачки канал најзагађенији водоток у
Европи
предшколци већ низ година активно утичу на очување животне средине и савест одраслих суграђана кроз различите манифестације од којих је најзапаженија традиционални велики
Еко карневал који се одржава на Дан екологије, а у сарадњи са
локалном заједницом.
С обзиром на нашу оријентисаност еколопким активностима
имамо добру сарадњу са Еколошким покретом Врбаса са којима
планирамо и реализујемо акције на очувању животне средине.
У току школске 2011./2012. смо у сарадњи са родитељима и
Еколошким покретом Врбаса имали две акције озелењавања дворишта вртића и садње цвећа, као и колективно учлањење у Еколошки покрет. На основу интензивне, квалитетне и континуиране
сарадње са Еколошким покретом Врбаса добили смо у априлу
2012. године награду за најбоље екологе аматере у 2012.-ој години
у нашој општини.
329
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
I
целина ЧУВА(Ј)М(О)... ВАЗДУХ КОЈИ УДИШЕМО
Свако дете треба да посади бар једно дрво које ће расти са
њим. Дрво је чистач ваздуха.
ЕКОЛОШКА РАДИОНИЦА У ВРТИЋУ СУНЦОКРЕТ ....ЗА
ЗДРАВИЈИ ДЕЧИЈИ СВЕТ
У организацији еколошког покрета, а у оквиру акције Како
расте дрво, на поклон смо добили неколико десетина садница
углавном туја,али и неколико јелки, борова, храстова,врба и липа.
Крајем новембра 2011.године је у сарадњи са родитељима и активистима Еколошког покрета организована садња дрвећа.
Свако дете је са својим родитељем засадило једно дрво уз осећање дужности да то дрво негује и штити док је у вртићу,а и
после. Активисти Еколошког покрета су демонстрирали садњу једне тује објашањавајући значај озелењавања своје околине, начин
садње дрвета и каснију негу у виду редовног заливања. Њихов
пример су следила деца са одраслима.
330
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ХЛАДНА ЗИМА - ТОПЛО СРЦЕ! Данас смо се супер забављали
на хладноћи. Садили смо дрвеће, слушали рецитале и песмице о дрвећу деце из вртића Сунцокрет у Врбасу а све у друштву родитеља,
бака и дека. А после - сви на чај! КАКО РАСТЕ ДРВО - рашћемо заједно!-записали су млади еколози на порталу Еколошког покрета
испод фотографија насталих на акцији.
Одазвао се велики број родитеља, а читаву акцију је забележила локална телевизијска станица Бачка и РТВ Војводине. Догађај
је лепо пропраћен на интернет порталима Врбаса и Еколошког
покрета,а телевизијски прилози су доступни на Tubu Tube (25 11
2011 TV BAČKA - SADNJA U VRTIĆU SUNCOKRET)
У нашу књигу Утисци еколози су записали:
- Још једна лепа сарадња са предшколском установом Бошко Буха
у Врбасу. Доћи ћемо опет како би најмлађе полако спремили на изазове животног амбијента.
II ЦЕЛИНА ЧУВА(Ј)М(О)... ЗЕМЉУ ПО КОЈОЈ ХОДАМО
Свако дете треба да научи да прави хумус који храни биљке.
Лако је, покушај и ти.
Током јесени у неколико наврата смо одрадили радионицу сакупљања лишћа из приручника Чувам своју околину. Упутство у
приручнику гласи:
Потражи помоћ одраслог да ти ископа рупу у земљи. Буди
вредан и скупљај лишће као и ми. Лишће стављај у рупу. На пролеће ће у тој рупи бити хумус који можеш стављати када будеш
садио неке биљке.
Циљеви:
- озелењавање вртића;
- развијање осећања одговорности за еколошку ситуацију у својој околини;
- пажљив однос према живом свету из непосредне околине.
331
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПРВИ ДАН ПРОЛЕЋА-ГДЕ ГОД НАЂЕШ ЗГОДНО МЕСТУ ТУ ЦВЕТ ПОСАДИ
Први дан пролећа смо обележили акцијом уређења баште вртића. Читаве породице: маме,баке, сестре деце су се одазвали акцији
доносећи различита семена цвећа, расад, саднице ружа, али и различите алатке за обраду земље.
Сунчано преподне испред Сунцокрета оплеменио је жагор
деце.
• Уз помоћ родитеља деца су припремила земљу за сетву (ситњење и равнање земље различитим алаткама).
• Потом су у леје стављали семена, равнали земљу и заливали.
• У наредном периоду деца су бринула и неговала засађене
саднице.
Заједничким залагањем родитеља и деце радили смо на развијању хармоничног односа између човека и природе.
Циљ: Подстицање интересовања и пажљив однос према биљкама из непосредне околине.
Првим пролећних дана смо, као и сваког пролећа, имали акцију
садње семена поврћа у нашем расаднику.
• У пластичне чаше од јогурта деца стављају земљу за цвеће.
• У чаше стављају семе одређеног поврћа по свом избору.
• Посађено семе заливају и стављају на тацне како би се вишак течности излио.
• Током наредног периода, негујући биљке, деца су пратила фазе
клијања и раста расада поврћа запажајући какви услови погодују
биљкама за раст и развој.
332
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Циљеви: Уочавање животног циклуса биљке и услова неопходних за раст и развој биљака. Активно учествовање деце у неговању биљака (радно васпитање).
III целина ЧУВА(Ј)М(О)... ВОДУ
ДАН ВОДА-- БАРСКА ТРСКА У ОДБРАНУ КАНАЛА
На обали Великог бачког канала смо направили протестни
перформанс опомињући још једном одрасле на потребу заштите
животне средине.
333
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Стотине деце свакодневно прелазе мост преко Великог бачког
канала идући до школе. Овај канал је велики загађивач ваздуха.
Одржали смо радионицу у оквиру кампање „Зелени, а зрели“ коју
су подржали локална управа, компанија Суноко, те покрајински секретаријати за спорт и омладину и заштиту животне средине и просторног планирања. Узорковање муља, објашњење његовог састава,
помен преосталих загађивача канала, разговор о штетности по природу и људско здравље, обавезни су део оваквих радионица.
Велики бачки канал у протоку кроз град Врбас постао је једно велико „мокро поље“, с којим је природа кренула у одбрану од људског
атака. Познато нам је да се на овај начин, уз додатак супстрата, ефикасно могу отклонити непријатни мириси, али и једињења азота, фосфора, тешких метала и других отровних материја из отпадних вода.
Наравно, тешко је веровати да се пола милииона тона токсичног
муља, може прерадити искључиво трском и супстратом. Али ако би
се загађивање зауставило, природи би умногоме олакшали опоравак,
и сигурни смо да би канал за коју годину постао знатно безопаснији
по здравље околног живља.
Говорна (ликовна) играоница коју смо одрадили:
Буди маштовит(а) и реци (нацртај) за шта све може да се користи:
• Пластична флаша, а да није за воду или сок.
• Конзерва, а да није за пиће или храну.
334
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ДОБИТИ ЗА ДЕЦУ
• Подизање еколошке свести деце, укључујући их у реализацију
конкретних
активности, од откривачких, истраживачких до садње дрвећа
и цвећа у непосредној
околини вртића.
• Учешће у Еко карневалу,уз пригодне маске, музику, песму и
дружење деца обележавају Дан екологије.
• Радно васпитање кроз практичне,животне активности.
• Игра: Прављење играчака од плодова из природе.
• Игра-ликовне активности:
ДОБИТИ ЗА ВАСПИТАЧЕ
• Приручник за рад са децом Чувам своју околину (Недић Мира,ИКП Богуновић, Нови Сад,2010.) настао након вишегодишњег
бављења еколошким темама, реализацијом активности.
• Едукација родитеља и деце,као и самих васпитача кроз радионице Еколошког покрета.
• Медијско промовисање еколошких акција вртића у смислу
популаризације заштите животне средине, као и потребе за едукацијом од предшколског узраста.
ДОБИТИ ЗА РОДИТЕЉЕ
• Родитељи су непосредно укључени у живот вртића.
• Утичу на оплемењивање средине у којој им одрастају деца.
• Демонстрирају друштвено пожељно и одговорно понашање
према животној средини.
335
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Драгољуб Удицки”
23300 Кикинда
Доситејева 43
Тел.(0230)21-230,22-530(ф)
Е-mail: [email protected]
Аутори рада-презентатори-Далиборка Сретеновић,Оливера Ивановић и Едита Петровић-васпитачи
САРАДЊА СА КУЛТУРНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА КАО СЕГМЕНТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДАТНИХ АКТИВНОСТИ
Овај рад представља приказ одређених додатних активности ПУ
"Драгољуб Удицки" из Кикинде које се реализују на специфичан начин у сарадњи са локалним институцијама културе и широм друштвеном заједницом.Циљ ових активности је успостављање и развој сарадње ПУ са културним институцијама,увођење иновација у васпитно образовни рад, развој културних навика на раном узрасту деце и
едукација.
Мотиви за избор теме:
Мотив за избор овог начина реализације садржаја био је шире и
квалитетније повезивање ПУ са друштвеном средином, према позитивним могућностима и утицајима које она садржи. Оваквим активностима уводе се нове методе рада, усвајају се нова знања и искуства,
а истовремено оне делују на стимулисање свих сегмента развоја личности.
Циљ:
 Циљ презентације је да се кроз практичан рад учесницима покаже на који начин се кроз додатне активности ПУ може утицати на
развој свих сегмента личности и како добит од ових програма имају
сви учесници васпитно-образовног процеса(деца,родитељи,васпитачи,стручни сарадници и шира друштвена заједница).
Специфичан циљ:
 Остваривање циљева васпитно образовног рада у широј друштвеној заједници
 Подстицање развоја свих аспеката личности, посебно комуникативних способности деце у интеракцији са познатом и непознатом
децом и одраслима
336
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Развијање партнерских односа са породицом
Увођење новина у васпитно образовни рад кроз реализацију додатних активности у културним институцијама града
Задаци васпитача:
Развој стваралачке имагинације и мишљења на раном узрасту
Упознавање са културном баштином
Подстицање хуманости и емпатије на раном узрасту
Стимулисање спонтаног драмског израза, драмске импровизације и драмског стваралаштва
Развој самопоштовања деце,сарадње и коооперације
Неговање стваралаштва и имагинације
Развијање интересовања и љубави према уметничким вредностима
Препознавање правих уметничких вредности на раном узрасту
Фазе кроз које смо пролазили:
Фазе припреме:
Формирање група деце за одређене додатне активности
Медијска кампања-кратка промоција додатних активности на
локалној телевизији
Штампање промотивних флајера додатних активности ПУ
"Драгољуб Удицки"
Осмишљавање и израда плаката додатних активности
Упознавање родитеља са циљевима и на додатних програма,формирање групе
Одржати родитељски састанак да би се родитељи упознали са
циљевима и задацима конкретне додатне активности
Упознавање са културним дешавањима града у текућем периоду
пратећи културни водич града
Фазе реализације:
Комуникација са представницима културних институција-по потреби
Заказивање посете одређеног догађаја -најава и договор са одређеном институцијом
Припрема деце и родитеља за предстојеће посете културним догађајима
Реализација одређених васпитно образовних садржаја који ће се
презентовати ван оквира установе
337
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Сарадња са родитељима (укључивање родитеља у реализацију
васпитно образовних садржаја у оквиру додатних активности)
Фаза евалуације:
Кроз реализацију васпитно образовних садржаја унапређују се
сви сегменти развоја личности, а посебно комуникативне способности говора,отварајући богате и разноврсне интеракције, вербално и
невербално изражавање емоција на различите начине...
Одређене садржаје културних институција прилагодити дечјим
могућностима и интересовањима деце предшколског узраста
Тешкоће са којима смо се суочавали:
Ускладити време реализације активности које ће одговарати
свим актерима(деца,васпитачи,родитељи и друштвена заједница)
Недостаци техничке природе:
Обезбедити превоз,осветљење ,музику,микрофон...)
Изналажење материјалних могућности за обезбеђивање одређених средстава за рад
Како смо превазилазили тешкоће:
подршка родитеља,ПУ и институција културе
континуирано медијско праћење и промовисање активности на
нивоу васпитне групе,вртића,установе и града
тимски рад
флексибилност васпитача,деце,културних радника
Време реализације:
Додатне активности реализоване су у поподневним сатима једном недељно током претходне школске године
Шта смо хтели да добијемо
Енергетски баланс међу актерима додатне активности,слободна
размена искуства,доживљаја –подстицајна интеракција
Подстицање и развој интересовања за културне и уметничке
врендости и садржаје
338
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Шта смо постигли
Добит за децу:
Развој способности слободног изражавања
Развој стваралачке маште и креативног мишљења
Богаћење искуства
Богаћење речника
Задовољена је дечија потреба за боравком у другачијој средини
Добит за васпитача:
Иновирање сопствене праксе
Сарадња и неговање тимског рада у установи и ван ње
Повезали смо децу са културним и традиционалним вредностима
и садржајима шире заједнице,јачајући свест о припадности
 Створили смо ситуације за богате и разноврсне интеракције и
комуникације
Открили смо нови начин употребе простора и предмета који нас
окружују
Стицали смо различита искуства ван вртића
Сарадња са родитељима и њихово укључивање у реализацију садржаја
Добит за родитеље:
Активно учешће у реализацији садржаја додатних активности
Партнерски однос са дететом и васпитачем
Стицање објективније слике развоја детета
Сазнање да дете јесте пуноправни члан заједнице,зрело за улазак и боравак у поједине институције културе
Добит за ширу друштвену заједницу:
Приближавање садржаја културних институција деци предшколског узраста
Повратак традиционалним уметничким и културним вредностима и деце и родитеља
339
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Шта даље:
Оно што следи у наредном периоду јесте континуирана сарадња
ПУ Кикинда са институцијам културе кроз реализацију додатних активности- „Културни кутак“,“Кроз игру до књиге“ и „Дашчице које
живот значе“,на задовољство деце и реализатора.
Очекује нас и рад на новој представи која је тематски повезана
такође за једно од културних обележја града-„Сова ушара“.
Поменути васпитачи покушаће да у блиској будућности оформе
у оквиру установе тим васпитача задужен за стварање позоришних
представа које би се могле наћи и на репертоару Народног позоришта
Кикинда.
Рад на различитим облицима стваралаштва, чији су актери деца и
васпитачи,уз подршку друштвене заједнице био је и остаје један од
примарних циљева ПУ „Драгољуб Удицки“ из Кикинде.
340
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Драгољуб Удицки“
23300 КИКИНДА
Доситејева 43
Тел.(0230)21-230, 22-530(ф)
Е-mail: [email protected]
Аутор рада: Радмила Хоманов
Презентатори: Јасмина Вулин, Александра Хоманов Завишин,Радмила Хоманов - васпитачи
ЕКОЛОШКЕ РАДИО ДРАМЕ
Овај рад презентује дечје драмско стваралаштво под називом
„Еколошке радио драме“ насталог у оквиру додатног програма који
се остварује четири године уназад у нашој установи. Програм под
називом „Чувари природе“ својим садржајима обухвата еколошке
активности које су у корелацији са методиком ликовног, музичког
и методиком развоја говора. У тој корелацији настали су различити
продукти дечјег стварања, а најзначајнији од њих су драмске представе. Сваке школске године смо припремали по једну позоришну
представу које су приказане на завршним приредбама, на јавним манифестацијама обележавања значајних еколошких датума и др., а у
сарадњи са родитељима и институцијама културе. Све представе су
снимане у музичком студију наше установе који се налази у оквиру
вртића „Плави чуперак“ и који поседује савремену опрему. Аудио цд
је трајни запис дечјег стварања који има за циљ представљање рада и
могућности деце, васпитача и установе, популарисање екологије код
деце и одраслих. Значај овог рада огледа се у конкретном примеру
који описује процес настанка аудио диска под називом Еколошке радио драме, како искористити постојеће ресурсе установе и друштвене
средине и остварити неуобичајену активност – издавање аудио цд-а.
Кључне речи: дечје драмско стваралаштво, екологија, сарадња
Циљ
Циљеви које смо себи поставили:
Општи:
 Сачувати дечје драмско стваралаштво као трајни запис, и тиме
обезбедити доступност радио драма деци, родитељима, васпитачима,
медијима и другима, а у циљу промовисања тема о заштити животне
средине и дечјег стваралаштва међу децом и одраслима.
341
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Посебни циљеви:
Унапређивање васпитачких компетенција.
Иновативан приступ васпитно-образовном раду.
Развијање сарадничких односа са родитељима, друштвеном средином.
Задаци васпитача
Да обезбеди потребна средства за реализацију пројекта.
Да обезбеди потребне услове за реализацију пројекта.
Фазе рада
Мотиви за избор теме: Драмске представе су приказане по два до
три пута на различитим манифестацијама и све су добиле веома добре критике: да су веома едукативне, да добро осликавају могућности
деце, да таквим начином презентовања садржаја „деца-деци“ , деца
најлакше усвајају знања, утичу једни на друге. То нам је сугерисало
да би било добро да се представе трајно забележе. Из тога се родила
идеја да бисмо их могли урадити у форми радио драма, јер као такве
имају ширу примену у пракси.
Фаза припреме
Одабир текстова и њихова адаптација.
Припрема деце за снимање у музичком студију у нашој Установи
који се налази у склопу вртића „Плави чуперак“ и који је добро опремљен савременом техником.
Упознавање деце са студиом и начином рада у њему.
Упознавање родитеља са њиховим улогама и задацима.
Фаза реализације
Техничка припрема цд-а
Обезбеђивање дозволе за коришћење текстова од аутора текстова: Станке Брдар, Јовице Тишме, Бранка Милићевића- Коцкице.
Обезбеђивање спонзора за реализацију цд-а – сарадња са локалном заједницом и привредним субјектима.
Договор о сарадњи са локалним бендом „Дрво труо“ који је радио
аранжман и музику за музичку нумеру.
Обезбеђивање дискова, омота.
342
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Дизајнирање омота и налепнице за диск.
Каталогизација у публикацији библиотеке Матице српске и додељивање ISBN броја.
Фаза евалуације
 Презентација Еколошких радио драма у вртићу „Колибри“ ПУ
„Драгољуб Удицки“, Кикинда.
Примена радио драма у васпитно-образовном раду: васпитачи их
користе као наставно средство у активностима из области екологије,
пуштају им драме у времену поподневног одмора пред спавање, и др.
Цд је представљен локалним медијима, те се надамо да ће наћи
пут и до шире публике.
Време реализације
Првобитна идеја је настала после реализације друге представе и
било је неопходно сачекати још неко време како бисмо имали довољно материјала за издавање цд-а. Од идеје до реализације било нам је
потребно око две године.
Тешкоће са којима смо се суочавали
Како од идеје доћи до реализације? Најтеже је било осмислити
читав пројекат и разрадити по корацима када шта треба урадити, али
и придржавати се тога.
Како децу припремити за улазак у студио? Многа деца су имала
страх од „глуве собе“ , страх од микрофона и уопште од технике која
се налази у студиу.
 Можемо рећи да нисмо наишли на непремостиве тешкоће, потребно је било веома се потрудити око проналаска спонзора који су
обезбедили омоте и дискове, све друго смо успели да превазиђемо
добром организацијом и подршком.
Како смо превазилазили тешкоће?
 Подршком родитеља, колега и сарадника, њиховим активним
укључивањем у реализацију.
 Систематском припремом деце- упознавање деце са микрофоном, слушалицама, звучницима и техником која се налази у студиу. У
томе нам је много помогао монтажер и тон мајстор.
343
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Планским деловањем и придржавањем договореног.
Јасним постављањем циљева.
Успостављањем добре сарадње са друштвеном заједницом.
Шта смо хтели да добијемо?
Трајни документ који сведочи и презентује стваралаштво деце.
Медиј који има вишеструку сврху.
Средство популарисања екологије, промовисања значаја заштите
животне средине које својим садржајима утиче на развијање еколошке свести.
Шта смо добили?
Добит за децу
Могућност слободног изражавања кроз драмско стваралаштво.
Развијање посебних способности.
Стицање ширих знања и богаћење искустава.
Задовољност и осећај поноса.
Успостављање толерантног односа међу децом, међусобно уважавање и подржавање.
Добит за родитеље
Могућност активног учешћа у активностима.
Унапређивање партнерских односа међусобно и са васпитачима.
Посматрање и праћење дететовог развоја и напредовања.
Увид у дететове способности.
Добит за васпитаче
Иновирање сопствене праксе.
Откривање личних снага, интересовања и могућности.
 Унапређење сарадничких односа са родитељима, сарадницима,
друштвеном заједницом.
Богаћење личног искуства.
Промовисање професије и установе.
344
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Планови за будућност – шта даље?
Задовољство деце и свих осталих учесника у реализацији овог
пројекта мотивише на даљи рад. Додатни програм „Чувари природе“
и даље се реализује, те ће и наредне генерације имати прилику да
наставе стопама претходника, а наша је жеља да наставимо у истом
правцу, правцу унапређења васпитно-образовне праксе.
345
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ „Бамби“
Генерала Јуришића бр.3
Лозница
Тел.015/882-122;Факс:015/710-0029
Е.Маil:[email protected]
Аутори/презентатори рада:Васпитачи:Драгана Јовановић,Катарина Спасојевић
Стручна подршка:Станиша Чабаркапа,стручни сарадник-педагог
Ивана Петровиић,стручни сарадник-психолог
ВАСПИТАЧ КАО УЧЕСНИК У КРЕИРАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ
ДИВЕРСИФИКАЦИЈЕ ПРОГРАМА И УСЛУГА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Начин приказа рада: Power Point презентација,дискусија у оквиру групе
Кратак опис презентације:
Презентација садржи 20 слајдова.Почетни слајдови указују на
основне и посебне циљеве у креирању и спровођењу диверсификације програма а потом запажања васпитача о проблемима и изазовима
са којима су се сусрели при организовању и реализацији програма у
трајању од по 3-4 сата, за децу од 3-5 година.Завршни слајдови садрже евалуативне поступке,извештавање и документовање рада као
и добити свих заинтересованих страна(деце,васпитача,родитеља,локалне заједнице и Установе).
Резиме:Аутори са аспекта своје професије,поставили су себи за
циљ да,користећи стручну подршку Тима за имплементацију пројекта“Вртићи без граница“,стручну подршку задуженог ментора пројекта и стручне службе у Установи,пруже деци од 3-5,5 година могућност да се интегришу у заједницу вршњака,да у њој нађу своје
место и простор за рани развој,као и развој социјалних и других капацитета,сходно узрасту. Такође,кроз свакодневну комуникацију са
родитељима (формално и неформално) оснажити родитеље да активно учествују у осмишљавању и реализацији активности са децом и
активности на стварању услова за раст и развој деце у својој средини.
Пројекат је осмишљен да кроз тимски рад васпитача,родитеља,менто-
346
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ра и локалне заједнице створимо што садржајнију средину за ментални, социјални и физички развој деце која до тада нису била у систему
институционалног предшколског васпитања и образовања и у њему
су представљене активности које богате дечја искуства, искуства родитеља и васпитача.
Кључне речи:Прикупљање података,диверсификација,подршка и
оснаживање,умрежавање, предузимање активности,развојно прилагођен програм,отворен програм ,међусобно поверење, рефлексија,
праћење,вредновање
Мотиви:
У складу са позитивним трендовима у нашој земљи у домену предшколског васпитања и образовања(Закон о предшколском васпитању
и образовању,Национална стратегија за развој предшколског васпиртања и образовања...),у смислу унапређења мреже предшколске установе,повећању обухвата и излажењу у сусрет потребама породице и
родитеља,од почетка радне 2011/2012. године ПУ“Бамби“Лозница је
узела учешће у пројекту „Вртићи без граница-више могућности за
учење и развој деце раног узраста“. Полазећи од основних и посебних циљева пројекта а и од тренутног стања у Установи решили смо
да започнемо трансформацију нашег рада и да изађемо из оквира своје традиционалне улоге.
У то време наша установа била је више усмерена на децу у целодневном боравку и реализацију обавезног припремног предшколског
програма. Било је покушаја да се кроз неке облике специјализованих
програма пружи подршка за развој посебних склоности и интересовања деце кроз рад плесних, драмских и ликовних радионица и играоница на енглеском језику али све те активности су се организовале за
децу у седишту Установе, која већ похађају програме предшколског
васпитања и образовања. Обухват за децу узраста до 5,5 година био је
мањи од 20%. Ако изузмемо обавезни припремни предшколски програм остале услуге, које смо нудили, биле су доступне углавном деци
са градског подручја чији родитељи су могли да задовоље одређене критеријуме (да су запослени, да могу да извршавају финансијске
обавезе и сл.). Био је јако мали број деце незапослених родитеља, са
сеоског подручја, из периферних насеља, са потешкоћама у развоју,
из ромских насеља и других мањинских група. Услед оријентације
углавном на бихевиорални приступ у васпитању деце, сарадња са
породицом и родитељима била је више формалног типа (родитељски
347
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
састанци, панои за родитеље, представници у Савету родитеља и у
Управном одбору) и иницирана једносмерно – од установе ка родитељима. Свесни сопствених слабости прихватамо учешће у пројекту
сматрајући да ћемо добити стручну и материјалну помоћ да изађемо
из своје традиционалне улоге.Бриге које смо на почетку имали нису
нас обесхрабриле.Настојали смо да те бриге претворимо у изазове и
могућности за деловање и акцију,свесни да ће то захтевати тимски и
појединачан напор,суочавање са неизвесношћу и отпорима.
Циљеви:
– Повећати обухват деце узраста од 3-5,5 година предшколским васпитањем и образовањем са фокусом на децу из маргинализованих
друштвених група;
– Проширити улогу и значај рада вртића кроз рад на увођењу алтернативних програма;
– Унапређење квалитета комуникације на релацији дете-васпитач,дете родитељ, васпитач-родитељ и родитељ-родитељ;
– Унапредити знања и вештине васпитача да креирају и спроводе
диверсификоване програме и излазе у сусрет потребама различите
деце и њихових родитеља
– Оснажити родитеље,посебно оне из осетљивих група да се организују и преузму активну улогу у креирању програма за децу у групи
и креирању бољих услова за образовање своје деце.
Задаци:
– Полазећи од чињенице да планирани посао неће моћи да се
квалитетно уради одвојеним активностима појединаца, приступити
формирању иницијалног тима у који ћемо укључити представнике
установе (директора, помоћника, стручног сарадника и 2 васпитача),
два представника родитеља деце узраста од 3-5 година из насеља у
коме се организује рад, и једног преставника локалне управе;
– Утврђивање спискова деце која су ван система(који не похађају
ни један од постојећих облика рада у оквиру институционалног система);
– Прикупљање података од родитеља очекивањима,интересовањима и потребама њихове деце(које си омиљене активности,која искуства,знања и вештине би желели да деца стекну у вртићу,како би
волели да рад са децом буде организован,колико времена-дневно или
недељно би волели да дете проводи у вртићу,у које облике сарадње би
348
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
родитељи желели да се укључе,теме које би волели прорадити на едукативним радионицама,проблеми о којима би желели више сазнати,у
којим активностима групе би желели учествовати,чему би лично могли поучити децу у групи,како могу помоћи условима квалитетнијег
рада у групи.....);
– Адаптација деце на атмосферу вртића,осталу децу и васпитаче,простор,време и динамику рада;
– Испитивање потреба,интересовања и развојних могућности групе и појединачно сваког детета;
– Опрему,материјале и организацију радне собе уредити тако да
подржава индивидуализовано учење с циљем да се стави нагласак на
самосталност у избору игара и материјала за рад.У организацији радне собе укључити и родитеље.
– Искористити сваку могућност организације активности ван радне собе уз потпуно коришћење свих расположивих ресурса локалне
средине;
– Организовати васпитни рад на принципу рада усмереног на дете(не стављати тежиште на унапред одређене теме и циљеве рада које
диктирају темпо већ полазиште ставити на дете и његове аутентичне
потребе,способности и искуства са којим долази у групу,рад базирати на принципима отвореног система васпитања, циљеве и задатке
бирати у складу са развојним нивоом сваког детета узрастно мешовите групе а динамика рада:уводна активност са целом групом након
пријема,рад у малим групама,паровима или индивидуално,завршна
активност са целом групом као сумирање дана;
– Укључити родитеље у васпитно-образовни рад са децом,на разним пољима,према принципима партнерства чиме се ствара прилика
да сами унапређују своје родитељске вештине а сваког петка са родитељима организовати получасовне сусрете како би анализирали рад у
протеклој седмици и направили план активности за наредну седмицу
и план појединачног укључења родитеља у рад групе;
– Радити на оснаживању родитеља да преузму активну улогу у креирању програма за децу и креирању услова за раст и развој деце у
локалној средини;
– Редовно водити евиденцију о раду у групи кроз евидентирање
активности у радној књизи,писање периодичних извештаја за кординаторе пројекта и задужене менторе и докуметовање применом
различитих техника и инструмената(фотографисање и снимање активности,анкетирање,посматрање..) а евиденцију систематизовати у
349
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
портфолијима васпитача , портфолијима о деци и портфолију самог
пројекта.
– По утврђеној динамици вршити евалуацију свих активности
Реализација пројекта(заједничко живљење деце-васпитача
-родитеља)
Организација радног простора
-уређење радне собе и кутка за родитеље
-уређење спољашњег простора
Планирање и организација активности
-активности у радној соби
-активности у дворишту
-активности у локалном окружењу
Учешће родитеља у животу групе
-анкетирање родитеља
-формални и неформални састанци
-активности на реализацији програмских задатака са децом
-посете радним местима родитеља и посете сеоским домаћинствима
-обележавање Дечје недеље и значајних датума
-радионице са децом и родитељима
-радионице са родитељима,трибине и презентације за родитеље
-заједнички излети и посете
-акције родитеља
Посматрање,бележење и извештавање о дечјем понашању
Анализа и евалуација рада
Добити:
Добити за Установу:
– Већи обухват малишана у оквиру система образовања, на основу исказаних потреба родитеља за полудневним боравком, односно
посебним и другачијим васпитно-образовним програмима у локалној
средини, а у оквиру ПУ,смањење листе чекања;
– Оснаживање реализатора Пројекта на едукативном, креативном,
иновативном и стручном плану, уз императив тимског рада у најширемсмислу – деца, породице, колеге, стручни сарадници, управа Установе, локална средина, локална самоуправа
350
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
– Пораст угледа и афирмација рада предшколске установе и угледа
вртића у локалној заједници
– Већа подршка,разумевање и уважавање од стране родитеља
Добити за дете:
– Већи број деце обухваћен раним васпитањем и образовањем
– Деца имају равноправне услове за развој
– Подршка целовитом развоју,развоју социјализације и интересовања у складу са психофизичким могућностима(самосталности,самопоштовања,искуства која не могу стећи у породици....)
– Задовољство и срећа деце
Добити за васпитаче:
– Професионално напредовање(нове идеје,сарадња са стручним
сарадницима изван Установе, искуство у раду са мешовитим групама,
– Учвршћивање тимског рада
– Развој одговорности за исходе
– Другачија организација рада и већа флексибилност
Добити за родитеље:
– Слободно време и могућност посвећивања другим обавезама уз
свесност да су им деца на сигурном
– Родитељи добијају информације о развоју свог детета на основу
исказа стручних лица у вртићу и могу да упоређују своју децу са
другима
– Стручна подршка о подстицању раста и развоја свог детета-могућност укључивања у васпитно образовни рад
– Подизање нивоа свести родитеља о значају раног раста и развоја
и благовременог систематског утицаја на раст и развој
– Повећање осећаја припадности друштву
Добити за локалну средину:
– Смањује се неједнакост деце без обзира на социјални,национални статус породица
– Смањење трошкова превоза до вртића у граду
– Стварање услова за образованије становништво
– Повећава се продуктивност радне снаге
– Искоришћеност радног простора
351
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ ,,Пава Сударски” Нови Бечеј
Јаше Томића 1
бр.телефона 023 771-058
E- mail: [email protected]
Директор ПУ: Драган Милорадовић
Аутор рада: Дијана Брусин, васпитач
Реализација активности: Дејана Стојић, васпитач приправник и Дијана Брусин, мастер васпитач, деца из вртића ,,Лептирић“ узраста четири године
Стручни сарадници: Татјана Шутка, педагог и Бобан Алексов, професор физичког васпитања
Фотографије: Дијана Брусин
PowerPoint презентација: Дијана Брусин
ЗНАЧАЈ И УЛОГА ПРИРЕДБЕ У РАЗВОЈУ ДЕЦЕ
ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Видео запис: Маријана Видаковић
Начин презентовања: PowerPoint презентација, видео презентација и плесна радионица
Резиме
Приредбе имају образовну и васпитну функцију. Извор веселе и
пријатне атмосфере, која истовремено од деце захтева озбиљан и одговоран приступ самом догађају. На приредби деца доживљавају свој
први аплауз и потврду да је оно што раде вредно и важно. Приредбе су показатељи континуираног и систематизованог рада са децом у
току године који се представља широј публици.
Кључне речи: дете, вртић, приредба.
Добити за децу
Социјализација, у овом случају када се организује приредба, обухвата развијање интерперсоналних односа међу децом, неговање
емпатије, групне солидарности , међусобно разумевање и сарадњу.
Деца су постала самосвеснија, сигуранија у себе.Упознали су се са
елементарним знањима која су везана за традицију нашег краја.
352
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Добити за родитеље
Приредбе представљају важан догађај и уживање. Пружају информације родитељима о раду и активностима које се одвијају у вртићу.
Добити за васпитача
Осмишљајући и организујући приредбу васпитач је: сценограф,
кореограф, рецитатор, музичар,...самим тим, мора да се усавршава
не занемарујући ни једну методичку област. Интеграцијом свих поља
дечијег сазнања, васпитачки рад се осавремењује и прелази у процес
који се надовезује и траје.
Увод
Приредбе и прославе су саставни део програма васпитно-образовног рада у вртићу и представљају најсвечаније и највеселије тренутке
за децу, родитеље и запослене у предшколској установи.
Слика бр 1.
Приредба за баке и деке
Теме приредби могу бити разнолике, као и поводи за њихово организовање, али је најважније да садржаји буду тако осмишљени да се
везују за дечије доживљаје и искуства. Садржај приредбе у многоме
353
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
зависи од узрасних могућности и индивидуалних способности деце.
Активности које садржи приредба представљају васпитање игром и
уметношћу, што је нарочито важно у узрасту када су способности и
вештине деце у развоју. За разлику од процеса стицања знања и навика, у игри и уметности дете прерађује догађаје из живота и развија
телесну и духовну осетљивост, слободу и креативност.
Синопсис активности које су предходиле дечијој приредби
У плану и програму за предшколско образовање и васпитање традиција заузима значајно место. Тимским планирањем дошли смо до
заједничке идеје да осмислимо приредбу која би била колажног карактера, где би се прожимало традиционално и савремено.Одабрале
смо шаљиве и љубавне дечије стихове, народну хорску песму и народно дечје коло. Да би дали ноту савремености, за лајт мотив целе
приредбе, одлучиле смо се за савремену песму са етно мотивима..
Водиле смо рачуна о тексту песме,стихови су прихватљиви за четворогодишњаке.
Циљ организовања приредбе
Eмоционална стабилност и неговане позитивне емоције на основу
осећања сигурности, поверења и прихваћености групе.
Задатак васпитача: Створити услове за богаћење и оплемењивање дечјих осећања.
Слика бр.2 Наступ на завршној приредби за Дан установе
354
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Говорне активности
Циљ:Неговање гласовних квалитета (висине,снаге,боје гласа) и
навике да се говори без напрезања,прилагођавајући глас конкретној
ситуацији; интонациона изражајност говора,односно,јасан,жив,мелодичан и ритмичан говор уз одговарајући нагласак.
Задатак:Обезбедити деци добре моделе говора и посебним поступцима и вежбањем створити услове како за правилан изговор свих
гласова матерњег језика,тако и усвајање јасне дикције,акцента и правилног изговарања речи и реченица, као и правилну интонацију.
Слика бр. 3 Читање стихова деци и одабир које ће дете које стихове говорити ( деца сам бирају од понуђених песама која ће бити
,,њихова“).
Музичке активности
Циљ:Владање својим гласом приликом певања (умерено,без напрезања,гримаса,дизања рамена и викања),ритмички правилније и
интонативније чистије извођење, већи опсег гласа
Задатак:Створити одговарајућу атмосферу која ће допринети да
деца у своје певање уносе емоције, изражавајући сопствене доживљаје на стваралачки начин
Обрада песме “Игра коло.”
355
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Слика бр.4 Водити рачуна да сви заједно почну певање,да сви
заједно заврше певање; да разговетно и тачно отпевају текст,да мелодијски и ритмички тачно певају.
Плесне активности
Циљ:Ритмичка прецизност, координација и култура покрета, њихов склад, лакоћа и слобода у изражавању музичког доживљаја уз
сналажење у простору и способност овладавања њиме.
Задатак:Подржавати и даље развијати спонтаност, природност и
целовитост дечјег израза кроз играње и ритмичко кретање.
Увежбавање плесне кореографије “Седи Ћира.”
Слика бр. 5
Имајући у виду узраст деце,плесну кореографију
смо осмислиле као комбинацију три плесна корака.Свака музичка целина је повезана за једну врсту плесног корака.
356
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Ликовне активности
Причајући са децом о предстојећој приредби,заједнички смо дошли до закључка да треба да направимо позивнице за госте.
Циљ:Смисао за обликовање и грађење волуменом у простору од
различите врсте материјала,који се одкидају, обликују и спајају.
Задатак:Обезбедити различите врсте папира (хамер папир,креп
папир) за обликовање и лепило које је безбедно за здравље деце.
Слика бр. 6
Деци је био понуђен исти ликовни материјал, објашњена иста ликовна техника, а свако је дете испољило своју креативност те је свака позивница понела лични печат.
Упознавање околине
Заједно са децом смо посетили етно центар који се налази у оквиру вртића и заједно бирали ручне радове који ће нам послужити да
уредимо сценографију.
Слика бр.7
Сценографија за приредбу
357
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Циљ:Свест о припадности култури и традицији свог народа,као и
њиховој повезаности са културом и традицијом других народа.
Задатак:Упознати децу са значајем народне традиције и неговањем народних обичаја.
Показале смо деци ношњу.Причале смо им о народима и народностима које живе у нашем месту.
Слика бр. 8
Сваки народ има своју ношњу.
Наведене активности су рађене у периоду од три недеље.За то време, деца су научила да рецитују стихове, да играју и певају, направили
су позивнице и позвали госте на приредбу.
Планирани циљеви су у потпунисти остварени: даца су постала
самосвеснија, сигуранија у себе, упознали су се са елементарним знањима која су везана за традицију нашег краја.
Крајњи исход свих активности је приредба.
Слика бр. 9
358
Наступ хора
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Тешкоће у раду
Имали смо проблем да пронађемо народну ношњу одговарајућих
величина за децу, те смо прибегли стилизовању костима. Други велики проблем је била лоша акустика сале у којој су деца изводила своју приредбу. Но, дечија самоувереност у наступу и весела атмосвера
коју су деца приредила гостима, је и тај проблем ставио у други план.
Закључак
Овакве активности на предшколском узрасту помажу сазревању и
доприносе успостављању контакта детета са околином.
Поред образовне и васпитне функције, приредбе су извор веселе
и пријатне атмосфере, која истовремено од деце захтева озбиљан и
одговоран приступ самом догађају. Учешће деце има велики значај за
њихов доживљај себе и развијање самопоуздања, јер у овим приликама деца доживљавају свој први аплауз и потврду да оно што раде
вредно и важно. Приредбе су показатељи планираног и континуираног рада са децом у току године, који се путем ових активности представља широј публици. Васпитач заједно са родитељима мора храбрити дете и радовати се његовим успесима. Одрасли према детету
треба да испољава разумна очекивања и показује поверење у његове
могућности, чак и када оно греши. Одрасли морају да имају поверење у спретност и истрајност детета, као и у његову способност да се
понаша зрело и одговорно.
Литература:
1. Мирковић Радош К. – Психологија музичких способности
2. Раденско С. Крујљ, Саит Качапор, Радивоје Кулић: Педагогија,
Свет књиге, Београд, 2001.
3. Даниловић, М., Перспективе савремене наставе, Просветни преглед, Београд, 1971.
4. Заниновић, М., Опћа повијест педагогије, Школска књига, Загреб, 1988.4.
5. Хорват Л.: Предшколско васпитање и интелектуални развој,
Лунс, Београд,1990.5.
6. Пиагет Ј., Инхелдер Б.: Интелектуални развој детета, 1978.
7. Ивић И.: Васпитање деце раног узраста.
8. Камерон Е.: Интелектуално васпитање кроз игру
9. Правилник о општим основама предшколског програма
359
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
10. Р. Матић: Прославе, празници и друге свечаности у дечијим
вртићима,Нова просвета, Београд 1987.
11. Е. Каменов: Модел основа програма васпитно-образовног рада
са предшколском децом, Нови Сад 1995.
12. М. Чикош,Ј. Бузарски-зарић,В. Чикош: Ликовно васпитање,
Стилос, Нови Сад 2009.
13. З. Дебић,К. Мајкић, Д. Николић: Развиј говора, Стилос, Нови
Сад 2009.
14. Д. Радиојковић, К. Цибула-Балог, М. Пантић: Упознавање околине, Стилос, Нови Сад 2009.
15. И. Јанковић, И. Прусина: Физичко васпитање, Стилос, Нови
Сад 2009.
360
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
ПУ ,,Полетарац“Оџаци
Ж.Зрењанина бб,Оџаци
025/5742-635
[email protected]
Аутори:Зорица Зорић,васпитач,Славица Малешев васпитач,Биљана Станковић васпитач, Тања Милетић васпитач,Јелена Селак
директор,Бојана Купусинац педагог, ПУ,,Полетарац“Оџаци,
,,С ДЕЦОМ ОКО СВЕТА “
НАЧИН ПРЕЗЕНТОВАЊА РАДA:
-PowerPoint ПРЕЗЕНТАЦИЈА-20 минута -Снимак -10 минута
Средина у којој живимо подразумева живот у мултикултуралном
окружењу с обзиром да на нашем простору живи око 27 различитих
нација . Узимајући у обзир чињеницу да сазнавање о различитости
култура представља корак ка њиховом прихватању и разумевању богатства које носе, желели смо да децу поведемо на пут око света и
упознамо их са културним обрасцима других земаља.У нашу установу први пут је уписано дете кинеске националности , што је код
остале деце подстакло интересовање за истаживање различитости
међу људима.Формирали смо Тим васпитача који је осмислио пројекат ,,С децом око света“.У току пројекта децу смо упознавали са
обичајима, песмама,причама,музиком и језиком,играма и плесовима
,традиционалном одећом и храном , историјом и уметношћу различитих земаља света и на тај начин настојали да допринесемо развоју
отвореног и толерантног духа код деце.Посебни циљеви су нам били:
- Проширивати знања о другим народима , њиховој култури,обичајима,песмама и традиционалним дечјим играма.
- Обогаћивати искуства деце у вези са културном баштином свог
и других народа и друштвених група
-Развити код деце осећај толеранције,љубави и разумевања према
различитостима у свету који их окружује и који ће одрастањем открити.
У току пројекта остварена је добра сарадња са родитељима које
смо укључили у све фазе реализације пројекта.Такође је остварена и
значајна сарадња са друштвеном средином и другим предшколским
установама .Остварене су и
361
XIX ЈЕСЕЊИ И ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ 2013/2014.
Добити за децу:
-код деце су проширена знања и обогаћена искуства у вези са културном баштином свог и других народа и друштвених група
- деца су мотивисана да прихватају и уважавају припаднике других
народа, мањинских група и култура у својој околини
- деца су мотивисана за даље истраживање различитих културних
образаца
- квалитетно проведено време са родитељима
- презентација усвојених садржаја кроз јавни наступ на манифестацији ,,Полетарци пролећу’’
Шта даље?
Реализацијом овог пројекта отвориле су се многобројне могућности за активно упознавање деце са различитим културама света као и
укључивање породице у живот и рад вртића.Ове могућности ћемо и
даље истраживати,користићемо потенцијале родитеља и покушати да
остваримо што бољу сарадњу.Оно што планирамо као наредни корак
је да у сарадњи са родитељима осмислимо друштвену игру,дидактички материјал,сликовницу... путем којег би се деца упознавала са
различитим културама света.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Деца,различитост,прихватање ,свет
ЦИЉЕВИ
• ОПШТИ :
-Допринети развоју отвореног и толерантног духа код деце кроз
рано упознавање са различитим културама и погледима на свет
• ПОСЕБНИ:
- Обогаћивати искуства деце у вези са културном баштином свог
и других народа и друштвених група
-Проширивати знања деце о