Испитна питања из предмета:
Методика васпитно-образовног рада 2 - шк.год.2012/13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Како можемо дефинисати подучавање
Наведите и објасните аспекте ефективне педагошке праксе
Наведите карактеристике ефективног подучавања и објасните „подучавање као
начин грађења значења“
Наведите карактеристике ефективног подучавања и објасните „подучавање које
подстиче и подржава активно учење“
Наведите карактеристике ефективног подучавања и објасните „подучавање које
води ка одговорности“
Наведите карактеристике ефективног подучавања и објасните „подучавање које
пружа изборе“
Наведите карактеристике ефективног подучавања и објасните „подучавање које
познаје и води рачуна о могућностима деце“
Шта је потребно да васпитач зна да би ефективно подучавао
Објасните учење као процес и улогу васпитача у процесу учења деце
Који су услови потребни детету за учење
Наведите и објасните елементе стила учења
Наведите и објасните стилове учења предшколског детета
Како дете прима и организује информације и како му у томе може помоћи васпитач
Објасните значај и сврху посматрања и праћења у васпитној пракси
Наведите и објасните врсте посматрања у васпитно образовној пракси
Наведите смернице за процењивање ефикасности центара за игру и учење
Објасните специфичности феноменолошког посматрања
Објасните специфичности систематског посматрања
Наведите смернице за објективну интерпретацију података наративних техника
Објасните шта је и како се користи: протокол посматрања унутар временских
узорака
Објасните шта је и како се користи: протокол посматрања бележењем узорака
догађаја
Објасните шта је и како се користи: чек листа
Наведите и објасните врсте скале процене
Наведите смернице за објективан наративни запис
Наведите смернице за објективну интерпретацију података наративних техника
Како се могу дефинисати методе подучавања
Како се могу класификовати методе подучавања
Објасните линеарни и развојни приступ у планирању
Класификујте методе подучавања на основу критеријума „начин сазнања“
Класификујте методе подучавања на основу критеријума „услов за процес учења“
Наведите и објасните различите могућности планирања
Објасните методе подучавања засноване на посматрању и показивању
Објасните методе подучавања засноване на речима
Објасните дијалошку методу и наведите њене предности и слабости
Објасните методу рада са текстом
Објасните методе подучавања засноване на практичним активностима
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Објасните предавачку методу подучавања и наведите њене предности и слабости
Објасните примену проблемске методе
Објасните методу подстицања групе и кооперативно учење
Објасните методу усмерену на деловање и интегрисано учење
Објасните линеарни и развојни приступ у планирању
Тематско планирање – извори и концептуализација
Специфичности тематског планирања
Како васпитач долази до теме и начини бележења теме
Наведите (структуру) елементе недељног (дневног) плана
Наведите и објасните специфичности планирања по центрима интересовања
Наведите и објасните специфичности планирања по пројектима
Објасните интегрисани приступ учењу
Објасните разлике између интеграције и корелације активности и садржаја учења
Објасните значај и статус игре у Основама програма предшколског васпитања
Принципи који усмеравају планирање курикулума центрираног на игру
Наведите и објасните стратегије индиректног управљања дечјом игром
Наведите и објасните улоге (стратегије) васпитача у вођењу дечје игре
Објасните стратегије развијања курикулума центрираног на игру
Наведите и објасните облике непосредне комуникације васпитача и родитеља
Наведите и објасните могућности учешћа родитеља у раду са децом у вртићу
Објасните значење, сврху и кораке у евалуацији васпитно-образовног рада
Објасните везу евалуације и планирања васпитно-образовног рада
Како пружати повратне информације деци о њиховом напретку и начину учења
Објасните значење и сврху самоевалуације у раду васпитача
Download

Методика васпитно-образовног рада II