ОСНОВНА ШКОЛА ,,МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ” ЛАЈКОВАЦ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ
78. ГОДИНА РАДА
ЗА КОРАК НАПРЕД
У ШКОЛСКОЈ 2012/2013. ГОДИНИ
ЛАЈКОВАЦ, септембар 2013. гoдина
Директор: Невенка Јевтић
Аутори плана: Наставничко веће, Стручна већа, директор Невенка Јевтић,
помоћник директора Светлана Ковачевић, ПП служба
Телефон школе: 014 / 3431-300
Факс: 014 / 3431-336
e-mail: [email protected]
[email protected]
1
САДРЖАЈ
I. УВОДНИ ДЕО ........................................................................................................................... 5
II. ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ ............................................................................................................ 5
III. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА .................................................................................................... 7
IV. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ....................................................................................................... 8
V ПОРОДИЧНИ УСЛОВИ УЧЕНИКА....................................................................................... 9
VI. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ.................................................................................................... 10
1. Материјално-технички услови.......................................................................... 10
2. Наставна средства .............................................................................................. 11
3. Кадровски услови............................................................................................... 11
VII. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ .................................................................................... 12
1. Kућни ред школе ................................................................................................ 12
2. Бројно стање ученика по одељењима .............................................................. 14
VIII УСПЕХ И ДИСЦИПЛИНА УЧЕНИКА ......................................................................... 15
IX. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНИХ И ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПЛАНОВА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА КРОЗ ФОНД ЧАСОВА НА КРАЈУ II
ПОЛУГОДИШТА НА НИВОУ ШКОЛЕ .................................................................................. 27
X. ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДУ НАСТАВУ .................................. 33
1.Извештај о раду Стручног већа првог разреда .................................................. 33
2. Извештај о раду Стручног већа другог разреда .............................................. 34
3. Извештај о раду Стручног већа трећег разреда ............................................... 36
4. Извештај о раду Стручног већа четвртог разреда ........................................... 37
XI. ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ .................................. 41
1.Извештај о раду Стручног већа наставника српског језика............................. 41
2.Извештај о раду Стручних већа наставника страних језика ............................ 50
3.Извштај о раду Стручних већа наставника географије .................................... 51
4.Извештај о раду Стручног већа наставника математике ................................. 55
6.Извштај о раду Стручног већа наставника биологије ...................................... 56
7.Извштај о раду Стручног већа наставника физике ........................................... 57
9.Извштај о раду Стручног већа наставника музичке културе .......................... 60
10.Извштај о раду Стручног већа наставника ликовне културе......................... 61
14.Извештај о раду Стручног већа наставника верске наставе .......................... 64
15.Извштај о раду Стручног већа наставника информатике и рачунарства ..... 64
16.Извештај о раду Стручног већа Техничког и информатичког образовања .. 65
XII. ИЗВЕШТАЈИ О ТЕСТИРАЊИМА УЧЕНИКА И ЗАВРШНОM ИСПИТУ
УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА ................................................................................................... 66
1.Извештај о извршеном националном тестирању ученика четвртог разреда . 66
2.Извештај о резултатима композитног теста ученика седмог разреда из
историје .................................................................................................................... 68
2
3.Извештај о резултатима композитног теста ученика седмог разреда из
физике ...................................................................................................................... 68
4.Извештај о резултатима композитног теста ученика седмог разреда из
биологије .................................................................................................................. 69
5.Извештај о резултатима композитног теста ученика седмог разреда из
географије ................................................................................................................ 69
6.Извештај о резултатима композитног теста ученика седмог разреда из
хемије ....................................................................................................................... 70
7.Извештај о постигнућима ученика осмог разреда на пробном завршном
испиту....................................................................................................................... 72
8.Извештaј о резултaтима завршног испита ученика осмог разреда ................. 73
XIII. ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА, ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА, УПРАВНИХ,
САВЕТОДАВНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ ........................................................... 74
1.Извештај о раду директора школе ...................................................................... 74
2.Извештај о раду помоћника директора .............................................................. 77
3.Извештај о радуПедагошког колегијума ........................................................... 81
4.Извештај о раду Школског одбора ..................................................................... 85
5.Извештај о рaду Савета родитеља ...................................................................... 86
6.Извештај о раду Наставничког већа ................................................................... 86
XIV. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКО – ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ........................... 91
1.Извештај о раду педагошко-психолошке службе школе ................................. 91
2. Извештај о раду ученичког парламента............................................................ 92
3. Извештај о плану заштите ученика од насиља, злостављања и
занемаривања........................................................................................................... 93
XV ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ТИМОВА И КОМИСИЈА НАТАВНИЧКОГ ВЕЋА ............... 95
1. Извештај Комисије за ђачке екскурзије ............................................................ 96
2.Извештај Комисије за културну и јавну делатност .......................................... 97
3.Извештај Комисије за рад „Дечјег савез“ .......................................................... 99
4.Извештај Комисије за професионалну орјентацију ........................................ 100
5.Извештај о раду Комисије за медијску презентацију .................................... 101
6.Извештај Комисије за разгласну станицу ........................................................ 102
7.Извештај о раду Комисије за друштвено користан рад и естетско ............... 103
8.Извештај о раду Комисије за дечју штампу .................................................... 103
9.Извештај Комисије за прославе ........................................................................ 104
11.Извештај Комисије за уређење сајта школе .................................................. 105
12.Извештај Тима за школско развојно планирање и Извештај о реализацији
развојног плана...................................................................................................... 105
13.Извештај о раду тима за самовредновање и Извештај о обављеном .......... 114
самовредновању у претходној школској години ............................................... 114
14.Извештај Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
у школи .................................................................................................................. 120
15.Извештај Тима за унапређење годишњег плана рада школе ....................... 122
16.Извештај Тима за инклузију .......................................................................... 122
XVI. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА............................. 124
3
1.Извештај о стручном усавршавању у установи .............................................. 124
1.Извештај са семинара „НТЦ систем учења –развој креативног и
функционалног размишљања и ефикасног учења“ ........................................... 126
2.План реализације угледних часова................................................................... 127
XVII. ИЗВЕШТАЈ О ЕКСКУРЗИЈАМА И НАСТАВИ У ПРИРОДИ ................................. 129
1. Извештај о екскурзији ученика првог разреда ............................................... 129
2. Извештај о екскурзији ученика другог разреда ............................................. 131
3. Извештај о екскурзији ученика трећег разреда.............................................. 133
4. Извештај о екскурзији ученика четвртог разреда .......................................... 134
6. Извештај о екскурзији ученика шестог разреда............................................. 136
7. Извештај о екскурзији ученика седмог разреда ............................................. 137
8. Извештај о екскурзији ученика осмог разреда.............................................. 138
9.Настава у природи ............................................................................................. 140
10. Извештај са «Школе у природи» у периоду од 1.11 – 8.11.2012. године у
Врњачкој Бањи. ..................................................................................................... 140
11.Извештај са «Школе у природи» на Златибору од 26. 01. до 2.02. 2013.
године ..................................................................................................................... 141
XV. КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ........................................................... 142
1.Извештај о реализацији Дечје недеље ............................................................. 142
2. Извештај о прослави школске славе у централној школи и издвојеним
четвороразредним одељењим .............................................................................. 146
3. Извештај о прослави школске славе у ИО Боговађа .................................... 148
4. Извештај о прослави Дана школе у ИО Бајевац .......................................... 149
5. Извештај о прослави Дана школе у ИО Боговађа ........................................ 149
6. Извештај о посети „Вуковом сабору“ у Тршићу – 16. септембар 2012.
године ..................................................................................................................... 150
7. Извештај о учешћу ученика на манифестацији „Србија у ритму Европе“ . 150
8. Извештај о прослави Дана Рома ...................................................................... 151
9. Извештај о сарадњи са Саветом за борбу против наркоманије Лајковца ... 151
11. Извештај у вези реализације пројекта ``Безбедно детињство`` .................. 152
12. Извештај о учешћи наших ученика у емисији „Жикина шареница“ ......... 153
4
I. УВОДНИ ДЕО
Рад у основној школи одвијао се према Закону о основној школи, Правилнику о
наставном плану и програму и Годишњем плану рада школе.
Основна школа „Миле Дубљевић“ поред централне школе у Лајковцу има и 10
физички издвојених одељења. Од тога су ИО Боговађа и ИО Бајевац потпуне
осморазредне школе, а издвојена одељења у Селу Лајковцу, Ћелијама, Марковој
Цркви, Пепељевцу, Непричави и Врачевићу су четвороразредне школе са
комбинованим одељењима, сем издвојеног одељења у Доњем Лајковцу, које је
неподељена школа са три разреда.
II. ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ
Хаџи Рувим
Први подаци о писмености и школству на простору општине Лајковац односе се
на манастир Боговађу. Давне 1567. године помињу се преписивачи књига у
манастиру. Касније, више пута у XVII, а поготово у XVIII веку, помиње се школа
за свештенике у оквиру манастира Боговађа. За време Карловачког сабора 1726.
године појавиле су се прве световне школе у Србији. Међу њима се помиње и
школа у Боговађи.
Пред Први српски устанак, 1796. године, у манастиру Боговађа основана је
сликарска школа под управом Хаџи Рувима Ненадовића. Ту су се окупљали
најбољи живописци, дрворезбари, графичари и каменоресци. Надалеко је била
чувена библиотека Хаџи Рувима са неколико десетина књига и свезака, тако да је
Боговађа била прави уметнички и културни центар. После погибије Хаџи Рувима
школа је наставила рад под вођством Петра Николајевића Молера. Рад Молеров
наставља Јеремија Поповић из Бајевца, члан докмирске сликарске заједнице.
5
Манастир Боговађа
Школа наставља са радом после Другог српског устанка у Милошевој Србији. У
периоду владавине уставобранитеља школа постаје државна, издваја се из
манастира. Ваљевско начелство 1843. године шаље извештај Попечитељству
просвете, у коме се спомињу државне школе у Боговађи, Степању (Бајевцу),
Јабучју. Од тада школа ради све до Првог светског рата. У том периоду у њу су
ишли ђаци из шеснаест околних села. Након Првог светског рата школа наставља
са радом све до данас.
Варошица Лајковац дуго није имала школу, него су ђаци похађали наставу у
Јабучју, а после Првог светског рата у Селу Лајковцу. Прва школа у варошици
Лајковац била је женска стручна школа основана 1932. године. У њој су као
учитељице радиле Савка Бркић и Лепосава Вујичић. У току 1935/36. године у
варошици Лајковац радило је треће и четврто одељење Народне основне школе.
Спајањем ова два одељења настаје основна школа у варошици Лајковац која
почиње са радом школске 1936/37. године. Школу су похађали ученици из
варошице Лајковац и села Рубрибреза. Налазила се у згради Соколског друштва
(„Соколана“ – касније зграда Трговинског предузећа „Победа“).
После Другог светског рата школа у Лајковцу школске 1946/47. године прераста
у прогимназију и прелази на седмогодишње школовање, да би коначно постала
осморазредна школске 1952/53. године. Садашња школска зграда грађена је у
периоду од 1960. до 1962. године. Настава у њој почела је у септембру 1962.
године.
ОШ “Миле Дубљевић“ у Лајковцу поред централне школе у свом саставу има
десет физички издвојених одељења. Пошто је у претходном тексту поменута
осморазредна школа у Боговађи, ту је још једна школа у Бајевцу. Она је раније била
у селу Степање и помиње се још у првој половини 19. века. Тачније, са радом је
почела 1842. Године, а у нови објекат у Бајевцу се прешло у јесен 1963. Године. Ту
и данас ради.. После школе у Боговађи најстарија је на подручју лајковачке
општине. Остала издвојена одељења су четворогодишња. У селу Маркова Црква
школа је почела са радом давне 1904. године. У Селу Лајковцу школа почиње са
радом 1913. Године, да би већ наредне била срушена у Колубарској бици, а поново
наставља са радом 1920. године. Данас ради као четвороразредна школа. Школа у
селу Врачевић почела је са радом 1924. године, а прва учитељица је била Стана
Костић. У селу Непричава школа ради од 1925. године, а у Ћелијама и Пепељевцу
6
од 1931. године. Након Другог светског рата отворене су 1953. године школа у
Ратковцу, а 1957. године школа у Доњем Лајковцу.
У послератном периоду школа носи име „Милорад Миле Дубљевић“. Реч је о
Дубљевић Ђорђа Милораду – Милу, рођеном 1908. у селу Тврдојевац, Уб. По
занимању је био учитељ. Службовао је у Клечковцу, Осечини, Осладићу, Јабучју,
Лајковцу и Селу Лајковцу. Био је предратни члан КПЈ и резервни официр бивше
Југословенске војске, борац и командир чете у Тамнавском батаљону Ваљевског
НОП одреда. Заробљен је децембра 1941. године у селу Новаци код Уба и
спроведен у логор на Бањици, где је стрељан 9. марта 1942. године.
У последњих неколико деценија директори ОШ “Миле Дубљевић“ у Лајковцу су
били: Стојан Луковић – наставник, Никола Јанковић – учитељ, Душан Окука –
професор, Јован Савичић – професор, Милета Марковић – наставник и Невенка
Јевтић – професор.
III. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА
Полазне основе рада школе за школску 2012/2013. годину засноване су на
циљевима и задацима васпитања који произилазе из следећих докумената:
-
-
-
-
-
Закон о основама система образовања и васпитања Републике Србије, и
измена и допуна Закона о основном образовању и васпитању („Сл. гласник
РС“ – бр. 72/09, 52/11, 55/13);
Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред
основног образовања и васпитања и наставном програму за први, други,
трећи и четврти разред основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ –
Просветни гласник бр. 10/04, 1/05 ,3/06, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 3/11, 7/11);
Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и
наставном програму за пети, шести, седми и осми разред основног
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”– Просветни гласник бр. 5/08, 6/09,
2/10, 7/10, 3/11);
Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника,
стручних сарадника и васпитача у основној школи („Сл. гласник РС” –
Просветни гласник бр. 2/92 и 2/2000.);
Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску
2013/2014. годину („Сл. гласник РС” – Просветни гласник 6/13);
7
-
-
Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и
домовима ученика („Сл. гласник РС” бр. 12/09, 67/11);
Уредба о организовању у остваривању верске наставе и наставе
алтернативног предмета у основној и средњој школи („Сл. гласник РС” –
Просветни гласник 46/2001.);
Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални
образовни план, његову примену и вредновање („Сл. гласник РС“ 76/10);
Развојни план ОШ „Миле Дубљевић“ за период 2010–2015;
Остала упутства и подзаконска акта.
IV. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР
У школској 2012/2013. години радило се по Правилнику о школском календару
за основну школу („Сл. гласник РС” – Просветни гласник 4/11).
Настава је почела у понедељак, 3. септембра 2012. године.
8
V ПОРОДИЧНИ УСЛОВИ УЧЕНИКА
РАЗРЕД
БРОЈНО СТАЊ
I ПОРОДИЦА
1. КОМПЛЕТНА
2. БЕЗ ОЦА
3. БЕЗ МАЈКЕ
4. БЕЗ ОЦА И МАЈКЕ
5. НА РАДУ У ИНОСТР.
I
128
II
135
III
114
IV
11
V
101
VI
126
VII
127
VIII
122
115
4
6
118
8
6
/
3
102
6
4
/
2
119
4
4
1
/
96
3
2
/
/
112
7
6
1
/
116
7
6
1
/
116
4
4
1
/
2
II ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА РОДИТЕЉА
1. НЕПИСМЕНИ
2
3
а) отац
2
б) мајка
3
5
6
/
2
1
3
/
1
3
4
1
1
2. ОСНОВНА ШКОЛА
а) отац
б) мајка
10
12
18
29
16
31
25
26
4
2
23
27
15
21
12
19
1. СРЕДЊА ШКОЛА
а) отац
б) мајка
92
86
104
88
81
116
92
76
80
75
80
74
59
58
82
73
2. ВИША СПРЕМА
а) отац
б) мајка
7
6
1
3
8
3
1
5
6
5
3
6
9
4
3
2
3. ВИСОКА СПРЕМА
а) отац
б) мајка
10
12
1
5
5
2
2
3
1
4
8
5
4
5
3
3
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
4. ДР
а) отац
б) мајка
III СТАМБЕНИ УСЛОВИ
1. БЕЗ СТАНА (приватно)
2. КУЋА (властита)
3. СТАН
5
108
15
/
131
4
9
6
103
5
13
110
2
8
82
11
5
84
28
1
125
4
5
119
7
VI. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
1. Материјално-технички услови
Школска зграда Основне школе „Миле Дубљевић“ у Лајковцу изграђена је 1962.
године и има 2074 м2 корисног простора. Услови за рад школе су задовољавајући.
Радни простор у школској 2012/2013. години je проширен за две учионице, седам
канцеларија и једну салу за састанке. Обећања локалне самоуправе да ће бити
урађен кров зграде ни у овој школској години нису испињена. Столарија која је у
веома лошем стању такође није замењена. Очекујемо од локалне самоуправе да ове
школске године буде реконструисан кров, обновљена столарија и фасада матичне
школе. У току су радови на изградњи свечане сале чији су просторни капацитети
планирани за 90 ученика, а на основу информација из локалне самоуправе не зна се
када ће радови бити завршени. У близини школе се ради и спортска хала, а од
значаја за школу је то што је планиран посебан улаз и фискултурна сала за потребе
основне школе и њени радови видно напредују. Дакле, значајније промене
материјалне основе, као што су: проширење школског простора, отварање нових
кабинета, промена услова рада наставника, услова за учење ученика, услова за
хигијенско-здраствену заштиту, друштвене и школске активности, у великој мери су
реализоване када је у питању унутрашњост школе, док се на спољашном уређењу
није радило и са стрепњом се очекује време падавина. Руководство школе више пута
је интервенисало и апеловало на органе власти да се озбињније позабаве изгледом
школе.
Радови у току претходне школске године:
•
•
•
•
•
•
Изградња потпорног зида са дрвеном клупом поред игралишта у дворишту
матичне школе
Уградња стола са клупом у дворишту матичне школе
Уградња две клацкалице у дворишту матичне школе
У ИО Ратковац урађено парно грејање
Молерски радови: ИО Ћелије, ИО Ратковац, ИО Село Лајковац, делимично
ИО Маркова Црква, ИО Врачевић и ИО Бајевац
Набављен је школски намештај за мултимедијални кабинет у матичној
школи и за две учионице у дограђеном делу школе
10
2. Наставна средства
У току школске 2012/2013. године набављен је велики број наставних средстава.
Током Дечје недеље општина Лајковца поклонила је свакој учионици и свим
издвојеним одељењима по једну музичку линију (укупно 21), што је обрадовало
све ученике и наставнике.
На иницијативу господина Веље Павловића, члана комисије наградних конкурса
„Политикиног забавника“, школска библиотека у ИО Ратковац је добила 200
комада књига. Сви чланови комисије су поклонили део књига из својих личних
библиотека.
На основу Одлуке Управног одбора број 144/13-2 од 30.01.2013. године ЈП
„Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковца“ уступа на коришћење
четири кућна рачунара.
Набављена су и следећа наставна средства:
Геометријска дрвена тела 4 комада
Компас 1 комада
Лењири 8 комада
Троуглови 10 комада
Шестари 10 комада
Угломери 4 комада
Зидне слике ботанике 1 комплет
Зидне слике годишњих доба 1 комплет
Зидне слике домаћих животиња 1 комплет
Разредна словарица 2 комада
Шведска рачунаљка 1 комад
Њутнова цев 1 комад
Магнетна игла са постољем 1 комад
Лопте 47 комада
Пиштаљке 4 комада
Дигиталне штоперице 4 комада
Хула хоп обруч 10 комада
Чуњеви 10 комада
Вијаче 20 комада
Пумпа за лопту 3 комада
3. Кадровски услови
У основној школи са свим издвојеним одељењима ради укупно 111 радникa.
Квалификациона структура је приказана у табели.
11
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОБРАЗОВНОЈ СТРУКТУРИ
разредна
предметна
Наставник
Професор
Свега
Директор
Помоћник
Секретар
Рачуновођа
ВАННАСТАВА
Библиотекар
Стручни сарадник
Свега
Уређење простора
ПОМОЋНО ОСОБЉЕ Домар-ложач-кувар
Свега
10
20
30
1
1
1
3
1
2
9
20
7
27
7
38
45
Укупно
111
НАСТАВА
Настава у разредној настави је у потпуности стручно заступљена. У предметној настави
кадровску проблематика је у делу наставе математике.
VII. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
1. Kућни ред школе
На седници Наставничког већа одржаној 7.11.2011. године наставници су
упознати са Планом ангажовања запослених у школи у вези са безбедношћу
ученика. План се састоји од постојећих правила понашања наставника и осталих
запослених у школи, који су допуњени корацима и начинима реаговања у случају
насиља, злостављања и занемаривања ученика у школи.
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА НАСТАВНИКА И ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ У
ШКОЛИ
Дужности наставника су да:
- долази у школу најкасније 10 минута пре почетка наставе и других облика рада;
- одлази на време на часове;
- по уласку у учионице присутни наставник се стара о безбедности свих ученика у
учионици;
12
- у случају потребе удаљења ученика из учионице, уз председника одељењске
заједнице или ученика кога одреди присутни наставник ученика послати код
педагога или психолога школе у матичној школи. У издвојеним одељењима извести
ученика до канцеларије, а надгледање у учионици преузима помоћни радник. У
издвојеним одељењима, у случају изразито угрожене безбедности ученика, позвати
полицију, а потом обавестити директора школе, односно помоћника и педагога или
психолога школе. Ако је у питању лакши безбедносни проблем, обавестити
педагога или психолога школе, који ће потом известити директора школе, односно
помоћника;
- ради благовременог организовања замене на време обавести о свом изостајању:
директора шкoлe, секретара или дежурног наставника;
- користи опрему и инвентар шкoлe, као и остали потрошни материјал, само у
службене сврхе;
- прибави одобрење директора шкoлe за изношење важних докумената шкoлe, као и
других наставних средстава;
- долази на наставу прикладно одевен и да својим изгледом васпитно делује на
ученике;
- поштује распоред дежурства који му одреди директор.
Наставнику је у школи забрањено да:
- уноси оружје, оруђе и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити
живот ученика и запослених, односно нанети штета школској и личној имовини;
- пуши у просторијама шкoлe и дворишту школе;
- уноси, односно користи алкохол, опијате, наркотичка средства и друга средства
са психоактивним дејством;
- самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе;
- користи мобилни телефон за време одржавања наставе и другог облика рада.
Дежурни наставник дужан је да:
- надгледа школско двориште и ходнике у којима се налазе ученици од доласка до
уласка у учионицу. У првој смени дежурни наставник долази на дежурство у 07.00
часова, а завршава дежурство у 12.00 часова. У другој смени дежурство почиње у
12.00 часова, а завршава се у 18.10 часова.
- води уредно књигу дежурног наставника и у њу уписује промене које су од
значаја за живот и рад у школи (замене одсутног наставника, оштећења инвентара,
повреде кућног реда школе, физичке повреде ученика и теже здравствене
проблеме);
- обезбеди за време дежурства несметано извођење наставе и стара се о понашању
ученика у току свог дежурства;
- обавести директора о недоласку (изостанку) наставника на наставу ради
обезбеђивања замене за одсутног наставника;
- у случају теже физичке повреде наставник или дежурни наставник одмах позива
Хитну помоћ и обавештава присутног стручног сарадника, који обавештава
родитеље, директора школе и полицију. У случају да стручни сарадник није
присутан, ову обавезу преузима један од дежурних наставника;
- за лакше здравствене тегобе ученика у центалној школи ученик се одводи до
Дома здравља Лајковац од стране присутног стручог сарадника или дежурног
13
наставника; обавештавају се родитељи или старатељи ученика. У издвојеним
одељењима одмах се позивају родитељи или старатељи ученика, а у тежим
здравственим проблемима истовремено се зове Хитна помоћ и обавештавају
помоћник, присутни стручни сарадник у матичној школи и директор школе.
- простор и време на путу до школе и обрнуто покрива се адекватним реаговањем
самих ученика који у случају безбедносног проблема позивају полицију и Хитну
помоћ у случају повреде или здравственог проблема. Потом се обавештавају
одељењски старешина, стручни сарадници школе, помоћник или директор школе.
- важни телефони институција и појединаца битних за функционисање Плана
безбедности свих ученика ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац истакнути су на
огласној табли.
2. Бројно стање ученика по одељењима
Број ученика по одељењима и разредима разредне наставе у централној школи-Лајковац
Број ученика по одељењима
Разред
Број одељ.
Укупно
1
2
3
I
3
23
23
23
69
II
3
24
21
25
70
III
3
22
20
21
63
IV
2
30
29
/
59
УКУПНО
11
261
Број ученика у физички издвојеним одељењима-комбинована одељења
Место
Први р. Трећи р. УКУПНО Други р. Четврти р. УКУПНО
Бајевац
6
15
21
10
6
16
Боговађа
6
7
13
10
5
15
Непричава
4
3
7
6
5
11
Село Лајк.
4
9
13
4
8
12
Ћелије
4
2
6
4
6
10
Доњи Лајк.
2
/
2
1
5
6
М.Црква
4
9
13
3
4
7
Врачевић
6
5
11
5
4
9
Ратковац
4
8
12
6
3
9
Пепељевац
8
10
18
10
6
16
СВЕГА
48
68
116
59
52
111
• Доњи Лајковац има статус неподељене школе
**Остале школе имају комбинације I и III и II и IV разреда
Укупно ученика од првог до четвртог разреда (на нивоу школе)
РАЗРЕД
Први
Други
Трећи
Лајковац
69
70
63
ФИО
48
59
68
СВЕГА
117
129
131
Укупно на нивоу школе има 16 комбинованих oдељења.
14
Четврти
59
52
111
СВЕГА
37
28
18
25
16
8
20
20
21
34
227
СВЕГА
261
227
488
Предметна настава-централна школа Лајковац
Број ученика по одељењима
Разред
Бр.одељ.
1
2
3
V
4
26
25
26
VI
3
27
31
21
VII
4
24
23
22
VIII
4
28
24
22
УКУПНО
15
Предметна настава на нивоу школе
Разред
ЛАЈКОВАЦ
БОГОВАЂА
бр.одељ бр.учен. бр.одељ. бр.учен.
V
4
100
1
8
VI
3
79
1
10
4
97
1
12
VII
VIII
4
92
1
16
УКУПНО
15
368
4
46
Укупно
4
23
/
28
18
100
79
97
92
368
БАЈЕВАЦ
бр.одељ. бр.учен.
1
8
1
5
1
14
1
10
4
37
Свега
одељења
6
5
6
6
23
Свега
ученика
116
94
123
118
451
Укупно ученика у школи 939
VIII УСПЕХ И ДИСЦИПЛИНА УЧЕНИКА
1.Успех и дисциплина ученика на крају другог полугодишта школске 2012/13. године
Разред и одељење
Уписано
Досељено
Одсељено
Сада
Дечаци
Девојчице
Неоцењено
позитивне оцене
одличних
врло добрих
добрих
довољних
са недовољним оценама
са 1
са 2
са 3
са 4 и више
српски језик
енглески језик
музичка култура
ликовна култура
природа и друштво
I
II
III
IV
V
VI
117
4
6
115
53
62
0
0
0
0
0
0
0
129
3
3
129
74
55
1
128
75
25
18
9
0
128
4
2
130
71
59
0
130
71
33
23
3
0
111
1
1
111
58
53
0
111
53
33
17
8
0
116
0
3
113
49
64
1
105
44
39
21
1
7
4
0
0
3
4
3
1
94
0
0
94
50
44
0
212
39
31
24
0
0
0
0
0
0
15
VII
124
1
3
122
65
57
0
108
31
37
39
1
14
12
2
0
0
0
0
0
VIII
118
0
0
118
48
70
0
118
31
49
38
0
0
0
0
0
0
I-IV
485
12
12
485
256
229
1
369
199
91
58
20
0
0
0
0
0
0
0
0
II-IV
368
8
6
370
203
167
1
369
199
91
58
20
0
0
0
0
0
0
0
0
I-VIII
II-VIII
937
13
18
932
468
464
2
912
344
247
180
22
21
16
2
0
3
4
3
1
820
9
12
817
415
402
2
912
344
247
180
22
21
16
2
0
3
4
3
1
свет око нас
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
техничко и инфор. образовање
физичко васпитање
верска настава
руски језик
немачки језик
физичко васпитање - изабр спорт
грађанско васпитање
народна традиција
чувари природе
од играчке до рачунара
рука у тесту
лепо писање
информатика и рачунарство
цртање, сликање и вајање
свакодневни живот у прошлости
Примерно
врло добро
Добро
задовољавајуће
незадовољавајуће
укупан бр. оправданих
изостанака
укупан бр. неоправданих
изостанака
7
0
2
2
5
3
0
3
1
1
2
5
115
0
0
0
0
128
0
0
0
0
130
0
0
0
0
111
0
0
0
0
99
11
2
0
0
92
2
0
0
0
105
8
9
0
0
116
2
0
0
0
5667
5593
4061
3763
4315
3747
5414
8108
1
884
1
1
644
68
167
341
0
0
0
0
0
0
0
0
12
3
2
5
12
3
2
5
0
0
1
1
0
0
0
0
6
2
6
2
484
0
0
0
0
369
0
0
0
0
896
23
11
0
0
781
23
11
0
0
19084
13417
40668
35001
887
886
2107
2106
УЧЕНИЦИ УПУЋЕНИ НА РАЗРЕДНИ ИСПИТ (у јуну):
1. Горица Станковић 8-4, положила раз. испит из ликовне културе са оценом
довољан 2;
2. Немања Пауновић 8-3, положио раз. испит из ликовне културе са оценом
довољан 2;
3. Кристијан Митровић 2-3, положио други разред са довољним успехом;
4. Стефан Станковић 5-4, након раз. испита понавља разред са 7 недовољних оцена.
Од четири ученика, 3 су положила, а 1 ученик није, те понавља разред.
УЧЕНИЦИ УПУЋЕНИ НА ПОПРАВНИ ИСПИТ (у августу):
1. Кристина Антић 5-1 – историја, положила са оценом довољан 2, општи успех
добар 2,50;
2. Дејан Димитријевић 5-2 – историја, положио са оценом довољан 2, општи успех
добар 2,58;
16
3. Зоран Ивковић 5-БО – српски језик, положио са оценом довољан 2, општи успех
добар 2,83;
4. Никола Јовановић 5-БА – математика, положио са оценом довољан 2, општи
успех добар 3,00;
5. Кристина Бранковић 7-1 – историја, положила са оценом довољан 2, општи
успех добар 2,73;
6. Бранко Милосављевић 7-2 – историја, положио са оценом довољан 2, општи
успех добар 2,53;
7. Немања Параментић 7-2 – историја, положио са оценом довољан 2, општи успех
добар 2,80;
8. Немања Бајић 7-4 – руски, положио са оценом довољан 2, општи успех добар
2,60 ;
9. Марија Милинковић 7-4 – руски, положила са оценом довољан 2, општи успех
добар 2,87;
10. Стефан Остојић 7-4 – руски, положио са оценом добар 3, општи успех добар
2,67;
11. Милка Станковић 7-4 – историја, положила са оценом добар 3, општи успех
добар 2,60;
12. Марија Јовановић 7-4 – историја, положила са оценом довољан 2, општи успех
добар 2,80;
13. Јелена Јовановић 7-4 – руски и историја, положила са оценама довољан 2,
општи успех добар 2,67;
14. Немања Тејић 7-4 – руски, историја, положио са оценом довољан 2, општи
успех добар 2,73;
15. Немања Милосављевић 7-БО – физика, положио са оценом довољан 2, општи
успех добар 2,93;
16. Драгољуб Ракић 7-БО – физика, положио са оценом довољан 2, општи успех
добар 2,67;
17. Бојан Стефановић 7-БА – математика, положио са оценом довољан 2, општи
успех добар 2,67;
18. Јована Бојић 7-БА – математика, положио са оценом довољан 2, општи успех
добар 2,73.
Полагало је 4 ученика петог и 14 ученика седмог разреда. Укупно њих 18.
Шеснаест ученика је полагало поравни испит из једног предмета, а два
ученика су полагала по 2 предмета. Од 18 ученика сви су положили; њих 16 са
оценом довољан 2, а два са оценом добар 3. Свих 18 су остварили добар општи
успех.
УЧЕНИЦИ КОЈИ ПОНАВЉАЈУ РАЗРЕД:
1. Андријана Блажић 5-1 (5 недовољних оцена)
2. Данијел Антић 5-1 (6 недовољних оцена)
3. Стефан Станковић 5- 4 (7 недовољних оцена)
4. Денис Рошиу 5-4 (8 недовољних оцена)
17
УЧЕНИЦИ СА СМАЊЕНОМ ОЦЕНОМ ИЗ ВЛАДАЊА:
7. Филип Антић (добро 3)
5-1
1. Данијел Антић (вр.добро 4)
2. Андријана Блажић (вр.добро 4)
3. Немања Грујић (вр.добро 4)
8. Милан Малић (добро 3)
9. Јелена Јовановић (добро 3)
5-2
1. Дејан Димитријевић (вр.добро 4)
2. Наталија Ивановић (вр.добро 4)
7-БО
1. Драгољуб Ракић (вр.добро 4)
2. Марко Миловановић (вр.добро 4)
3. Лука Ивановић (добро 3)
5-4
1. Јован Иванковић (вр.добро 4)
2. Снежана Максимовић (вр.добро 4)
3. Милош Марковић (вр.добро 4)
4. Мирослав Радовановић (вр.добро 4)
5. Стефан Блажић (добро 3)
6. Денис Рошиу (добро 3)
8-4
1. Радован Петронијевић (вр.добро 4)
2. Немања Пауновић (вр.добро 4)
5-БО
1. Зоран Ивковић (вр.добро 4)
5-БА
1. Никола Јовановић (вр.добро 4)
6-1
1. Стефан Петровић (вр.добро 4)
6-3
1. Тијана Читаковић (вр.добро 4)
7-1
1. Марко Ђурђевић (вр.добро 4)
2. Николина Блажић (вр.добро 4)
3. Невена Поњавић (вр.добро 4)
4. Кристијан Антић (добро 3)
7-3
1. Марко Станковић (вр.добро 4)
7-4
1. Јовица Јелић (вр.добро 4)
2. Стефан Остојић (вр.добро 4)
3. Филип Лазаревић (добро 3)
4. Милка Станковић (добро 3)
5. Вељко Лучић (добро 3)
6. Вук Петровић (добро 3)
18
2.Успех ученика на крају школске године – август 2013. година
Разред и одељење
Уписано
Досељено
Одсељено
Сада
Дечаци
Девојчице
Неоцењено
позитивне оцене
одличних
врло добрих
добрих
довољних
са недовољним
оценама
са 1
са 2
са 3
са 4 и више
српски језик
енглески језик
музичка култура
ликовна култура
природа и друштво
свет око нас
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
техничко и инф. о.
физичко васпитање
верска настава
руски језик
немачки језик
физичко вас.- и.с.
грађанско васп.
народна традиција
чувари природе
од играчке до рач.
рука у тесту
лепо писање
информатика и р.
цртање, сликање ,в
свакод.живот у пр.
Примерно
врло добро
Добро
задовољавајуће
незадовољавајуће
укупан бр.
оправданих
изостанака
укупан бр.
неоправданих
изостанака
I
117
4
6
115
53
62
II
129
3
3
129
74
55
III
128
4
2
130
71
59
IV
111
1
1
111
58
53
V
116
0
3
113
49
64
129
75
25
18
11
130
71
33
23
3
111
53
33
17
8
109
44
39
25
1
VI
VII
124
1
3
122
66
57
VIII
118
0
0
118
48
70
I-IV
485
12
12
485
256
229
II-IV
368
8
6
370
203
167
I-VIII
937
13
18
932
468
464
II-VIII
820
9
12
817
415
402
122
31
37
53
1
118
31
49
38
0
370
199
91
58
21
370
199
91
58
21
817
344
247
198
24
817
344
247
198
24
4
4
4
4
4
4
1
4
4
4
4
1
94
0
0
94
50
44
94
39
31
24
4
4
4
4
3
1
3
1
1
1
2
2
2
2
115
129
130
111
100
11
2
92
2
105
8
9
116
2
485
370
898
23
11
783
23
11
5667
5593
4061
3763
4315
3747
5414
8108
19084
13417
40668
35001
1
884
1
1
644
68
167
341
887
886
2107
2106
19
3.Анализа постигнућа ученика првог разреда на крају другог полугодишта
Уписаних ученика : 116
53
Девојчице: 62
Одсељени: 5
Досељени: 4
Број ученика сада: 115 Дечаци:
УСПЕХ:
1.Изузетно висок степен постигнућа: 35
2.Веома успешно: 29
3.Успешно: 25
4.Потребна помоћ: 15
5.Неопходна помоћ: 11
ДИСЦИПЛИНА:
1. Примерно владање:
115
2. Врло добро владање:
_/______
3. Добро владање:
_/______
4. Задовољавајуће владање: __/_____
5. Незадовољавајуће владање: ___/____
СРПСКИ ЈЕЗИК
1. Препознаје гласове и слова азбуке ( велика и мала ):
Сва слова - 104
Не препознаје сва слова - 11
2. Писање:
Правилно пише речи и реченице - 89
Неправилно пише речи и реченице - 15
Не покушава да самостално пише - 11
3. Пише потпуним реченицама:
Више реченица - 89
Једну до три реченице - 15
Не покушава да пише - 11
4. Употребљава велико слово на почетку реченице, у имену и употребљава
тачку:
Употребљава увек - 89
Понекад употребљава - 15
Никад не употребљава - 11
5. Читање:
Чита - 35
Шчитава - 54
Слоговно сриче - 5
Словно сриче - 10
Не покушава - 11
6. Разумевање прочитаног:
Разуме - 104
Не разуме - 11
7. Писање писаним словима:
20
Преписује - 15
Пише по диктату - 89
Не покушава - 11
8. Говорне вежбе:
Прича по слици - 35
Одговара на питања - 54
Даје мишљења - 15
Не учествује у говорним вежбама - 11
МАТЕМАТИКА
1. Орјентише се у простору:
Да - 104
Не - 11
2. Разликује и именује тачку, дуж, линију, геометријске облике:
Самостално - 89
Уз помоћ - 15
Не покушава - 11
3. Користи термин скуп и елемент скупа, упоређује скупове, придружује:
Самостално - 89
Уз помоћ -15
Не покушава - 11
4. Броји, записује и упоређује научене бројеве:
Самостално - 89
Уз помоћ - 15
Не покушава - 11
5. Сабира и одузима до 10:
Самостално - 89
Уз помоћ - 15
Не покушава - 11
6. Решава текстуалне задатке:
Самостално - 89
Уз помоћ - 15
Не покушава – 11
Руководилац Стручног већа првог разред:
Снежана Трајковић
5. Одлични ученици од другог до седмог
1. разред, описно оцењивање;
2-1 – Вељко Гавриловић 5,00, Наталија Ђурђевић 5,00, Иван Јеленић 5,00, Јована
Јовановић 5,00, Анђелија Муртезовић 5,00, Ивана Петровић 5,00, Филип Тодоровић 5,00,
Андрија Бајић, Наталија Кеџић, Павле Матић, Милош Нинковић, Марина Пауновић.
2-2 – Нина Божић 5,00, Стефан Ђ. Грујичић 5,00, Лука Живановић 5,00, Стефана Пакић
5,00, Теодора Радованчевић 5,00, Сара Урошевић 5,00, Тијана Бајић,
21
Стефан П. Грујичић, Петар Јовановић, Мина Марковић, Никола Митровић, Милица
Остојић, Неда Пауновић, Анђела Симани, Анђела Тасић, Матеја Урошевић
2-3 – Мина Ђукић 5,00, Михајло Грујевић 5,00, Милица Ђукић, Бојана Марјановић,Јана
Мирковић, Стефан Мирковић, Јелена Лацмановић, Драго Јовић, Иван Илић, Јелена
Веселиновић, Филип Милићевић, Стефан Пантић, Веља Томашевић
2. – БАЈЕВАЦ
Валентина Вагурић 5,00, Никола Пантелић 5,00, Анђелија Павловић 5,00,
Драгана Јанковић, Немања Јанковић, Дарко Станојевић
2. – БОГОВАЂА
Вук Гајић 5,00, Ђорђе Вујичић 5,00, Давид Кикојевић 5,00, Јана Станковић,
Зоран Молеровић
2. – НЕПРИЧАВА
Филип Митровић 5,00, Милош Урошевић 5,00, Слађана Којадиновић,Михајло Илић
2. – СЕЛО ЛАЈКОВАЦ
2. – МАРКОВА ЦРКВА
Маријана Танасијевић 5,00, Марија Павловић
2.– ЋЕЛИЈЕ
Милош Ранковић 5,00, Вук Милинковић 5,00, Анђела Каменица
2. – ДОЊИ ЛАЈКОВАЦ
2. – ПЕПЕЉЕВАЦ
Мирослав Брдарић 5,00, Лука Јовановић 5,00, Милан Матић 5,00, Милица Пантелић 5,00,
Лука Перић 5,00, Матија Јаковљевић
2. – ВРАЧЕВИЋ
Милица Велимировић 5,00,Никола Ивановић 5,00, Урош Ивановић 5,00, Вукашин
Ђорђевић 5,00
2. – РАТКОВАЦ
Александар Лучић 5,00, Тамара Лучић 5,00, Алекса Милошевић, Душан Станишић
3-1 – Кристина Ђурић 5,00, Јасмина Јовановић 5,00, Немања Јовановић 5,00, Тамара
Јовановић 5,00, Анђела Марковић 5,00, Никола Митровић 5,00, Лана Бојичић
Јована Вуковић, Маја Марковић, Ивана Нинковић, Стефан Пантелић
3-2 – Лазар Рикач 5,00, Јована Миличић 5,00, Леа Пауновић 5,00, Јована Петровић 5,00,
Милица Ранисављевић 5,00, Андреа Радивојевић 5,00, Алекса Милијановић, Срђан
Миљанић, Игор Симић, Софија Јанковић
3-3 – Вук Бољановић 5,00, Милош Живковић 5,00, Катарина Мартић 5,00, Ивана
Милошевић 5,00, Маша Митровић 5,00, Алекса Пејкић 5,00, Матеја Петронијевић 5,00,
Андрија Трајковић 5,00, Матеа Вранковић, Мина Вранковић, Иван Лукић
Јована Милијановић, Невена Радованчевић, Чедомир Чанчаревић
3. – БАЈЕВАЦ
Ана Вукашиновић 5,00, Урош Ивковић 5,00, Кристина Јовановић 5,00, Невена Пантелић
5,00, Милица Станковић 5,00, Виолета Савић, Андреа Поповић
3. – БОГОВАЂА
Никола Аранђеловић 5,00, Николина Митровић 5,00, Мина Петровић 5,00,
Жељана Мијатовић
3. – НЕПРИЧАВА
Сања Јелић 5,00, Јелена Петковић 5,00
22
3. – СЕЛО ЛАЈКОВАЦ
Глишић Емилија, Поповић Војин, Филиповић Филип, Петровић Јована
3. – МАРКОВА ЦРКВА
Александра Матић, Лазар Панић
3. – ЋЕЛИЈЕ
Василије Јовановић, Душан Кошанин
3. – ДОЊИ ЛАЈКОВАЦ нема уч.
3. – ПЕПЕЉЕВАЦ
Влада Брдарић 5,00, Јелена Васић 5,00, Ана Јовановић 5,00, Марко Мацура 5,00
Андрија Станојевић 5,00, Тамара Вукашиновић, Тамара Остојић
3. – ВРАЧЕВИЋ
Сара Ђорђевић, Лука Миловановић
3. – РАТКОВАЦ
Вељко Гавриловић 5,00, Јован Теофиловић 5,00, Александар Лазић, Тијана Лучић
Анђела Панић, Стефан Петровић
4-1 – Николина Гавриловић 5,00, Милош Жујовић 5,00, Милица Ивановић 5,00, Стефан
Малковић 5,00, Огњен Тодорић 5,00, Невена Тороман 5,00, Ива Шушњаревић 5,00,
Милош Маринковић, Алекса Недељковић, Немања Павловић, Уна Павловић, Анастасија
Петрић, Дарко Радовановић, Петар Рогановић
4-2 – Дуња Грујичић 5,00, Милена Ђорђевић 5,00, Лазар Јанковић 5,00, Ленка Марковић,
5,00, Анђела Митровић 5,00, Урош Ненадовић 5,00, Далибор Поповић 5,00, Доротеа
Симић 5,00, Ђорђе Урошевић, Никола Сими, Тијана Савић, Александар Радојичић,
Александра Радовановић, Бранко Васиљевић
4. – БАЈЕВАЦ
Катарина Павловић 5,00, Милица Ђурић
4. – БОГОВАЂА
Јована Аранђеловић 5,00, Лазар Тешановић 5,00
4. – НЕПРИЧАВА
Силвија Јанковић
4. – СЕЛО ЛАЈКОВАЦ
Милић Теодора 5,00, Лукић Цвијан, Милић Немања, Јелић Ивана
4. – МАРКОВА ЦРКВА
Анка Марјановић, Јелена Танасијевић, Анђелка Читаковић
4. – ЋЕЛИЈЕ
Петар МИћић 5,00, Никола Мићић 5,00, Анђа Милинковић
4. – ДОЊИ ЛАЈКОВАЦ
Драгана Петровић 5,00, Денис Ракић 5,00, Ана Ђокић
4. – ПЕПЕЉЕВАЦ
Невена Мештеровић 5,00, Сима Савковић
4. – ВРАЧЕВИЋ
Катарина Жујовић 5,00, Јелена Миловановић 5,00
4. – РАТКОВАЦ
Јован Петровић 5,00, Милица Лучић, Александра Петровић
5-1 – Вучетић Марија 5,00, Милошевић Катарина 5,00, Урошевић Ђорђе 5,00,
Јаковљевић Бојан, Костић Лазар, Нинковић Милан, Новаковић Немања, Пажиновић
Милица, Пауновић Александра, Стојнић Илија, Трифуновић Анђела
23
5-2 -- Јелена Вуксан 5,00, Марко Урошевић 5,00, Ивана Анђелковић, Марија Богатић
Ирина Зекић, Јелена Јеленић, Катараина Јовановић, Петар Миловановић, Милица
Танасијевић
5-3 – Нађа Ашковић 5,00,Теодора Б. Бранковић 5,00, Младен Гавриловић 5,00, Анђела
Ковачевић 5,00, Ана Станојевић 5,00, Јована Трајковић 5,00, Владимир Ђурђевић
Жељко Ђурђевић, Нина Јовановић, Момчило Лапчић, Санела Марковић, Теодора
Милосављевић, Петар Петровић
5-4 – Јелена Пантић 5,00, Милош Филиповић, Тијана Јовановић, Драгана Мијаиловић
Биљана Стошић
5-5 Бо
Марко Милосављевић, Михаило Јовановић
5-6 Ба
Александра Јовановић 5,00, Тијана Петковић 5,00, Марија Лазаревић, Наташа Ћурчић
6-1 – Теодора Митровић 5,00, Невена Жујовић 5,00, Ана Бркић 5,00,Тијана Цветковић
Немања Андрић, Никола Стојановић, Драгана Петковић, Ивана Петровић,
Душан Хамзић
6-2 – Катарина Ђурић 5,00, Стеван Миливојевић 5,00, Марко Павловић 5,00, Јелена
Радованчевић 5,00, Александар Трајковић 5,00, Дејан Бајић 5,00, Филип Бајић
Лазар Грујић, Урош Јовановић, Ана Милановић, Сања Пивић, Иван Тејић, Јована Томић,
Ана Грујић, Филип Ивановић
6-3 – Владимир Бошковић, Андреа Ђурђевић, Милица Лесић
6-5 Бо
Ђурђа Белић 5,00, Тамара Вујичић 5,00, Стефан Лазаревић 5,00, Кристина Живковић,
Томислав Жујовић, Милош Јовановић, Лазар Матијевић, Тијана Миловановић
6-6 Ба
Стеван Лазаревић, Марина Павловић, Иван Стефановић
7-1
Јелена Лончар 5,00, Љубица Марковић 5,00, Алекса Стојановић 5,00, Стефан Бајић
Давид Пантић, Данијел Пантић, Биљана Перишић, Кристина Словић
7-2 – Лазар Миловановић 5,00, Јелена Мићуновић 5,00, Иван Живковић, Милан
Пажиновић, Нина Радовановић, Милица Лапчић, Вања Гајић, Вања Цвијић
7-3 – Новак Рогановић 5,00, Бојана Панић 5,00,Анка Теофиловић 5,00, Радован Божић,
Анита Јелић, Никола Недељковић, Ивана Станаревић
7-4 –Николај Миловановић 5,00, Кристина Васић 5,00, Ђорђе Радовановић,Николија
Трајковић, Анђелка Живојиновић
7-5 Бо
Немања Николић 5,00
7-6 Ба
Слађана Нинковић 5,00,Марија Павловић
24
6. Најуспешнији ученици на такмичењима у школској 2012/2013. години
Као и претходних година, ученици Основне школе „Миле Дубљевић“ и ове године
постигли су врло значајне резултате на окружним такмичењима из скоро свих наставних
предмета, одржаним током марта и априла.
На окружном такмичењу из српског језика и језичке културе Ана Станојевић,
ученица 5. разреда, и Љубица Марковић, ученица 7. разреда, освојиле су прва места.
Ддруго место заузела је Јована Трајковић, ученица 5. разреда, док су Јелена Лончар и
Нина Радовановић, ученице 7. разреда, заузеле треће место на Књижевној олимпијади.
На такмичењу из енглеског језика Милица Петровић, ученица 8. разреда, заузела је
треће место.
Урош Пејчић, ученик 8. разреда из Боговађе, као и ученице 7. разреда Љубица
Марковић и Јелена Лончар заузеле су 3. место на окружном такмичењу из историје. Трећа
је била и Нина Матић, ученица 8. разреда, на такмичењу из географије. Посебну похвалу
на окружном такмичењу из физике добио је ученик 8. разреда Раденко Пејић, који се
истакао и на такмичењу из математике освојивши другу награду. На такмичењу из
математике прву награду освојила је Љубица Марковић, 7. разред, док је ученица 4.
разреда Милена Ђорђевић освојила другу награду. На такмичењу из биологије треће
место заузео је Иван Стефановић, ученик 7. разреда из Бајевца, а друго место на
такмичењу из хемије поделили су ученици 7. разреда Љубица Марковић, Јелена Лончар и
Новак Рогановић. На окружном првенству у малом фудбалу ученици Основне школе
„Миле Дубљевић“ освојили су друго место у категорији пионира. Овако добрим
резултатима на окружним такмичењима ученици ове школе изборили су пласман на
Републичко такмичење из чак пет предмета:
Српски језик: Љубица Марковић, 7. разред, наставница Душица Милосављевић;
Енглески језик: Милица Петровић, 8. разред, наставница Ана Пајић;
Историја: Урош Пејчић, 8. разред, наставник Рајко Сарић, Љубица Марковић, 7. разред,
наставник Рајко Сарић, Јелена Лончар, 7. разред, наставник Рајко Сарић;
Математика: Раденко Пејић, 8. разред, наставник Живота Ђорђевић;
Физика: Раденко Пејић, 8. разред, наставница Гроздана Ковачевић.
7. Најуспешнији ученици осмог разреда
За ђака генерације, одлуком Наставничког већа, проглашен је Раденко Пејић, ученик
VIII/2 разреда, као носилац Вукове дипломе и четири посебне дипломе.
Следећи ученици осмог разреда носиоци су Дипломе „Вук Караџић“ и посебних
диплома:
Име ученика
Бојан Васиљевић 8-1
Милица Петровић 8-1
Наташа Андрић 8-2
Сања Панић 8-2
Раденко Пејић 8-2
Марија Урошевић 8-3
Урош Пејчић 8-5
предмет
биологија, физика, физичко васпитање (фудбал)
енглески језик, математика, биологија., српски
језик, географија
математика, биологија
математика, биологија, физика
математика, биологија, физика, хемија
музичка култура
историја
25
Следећи ученици осмог разреда су носиоци посебних диплома:
НОСИЛАЦ ПОСЕБНЕ
ДИПЛОМЕ
ПРЕДМЕТ
Нина Матић 8-1
Јелена Маринковић 8-1
Мина Каменица 8-1
Огњен Симић 8-1
Невена Ђурђевић 8-1
Ивана Игњатовић 8-1
Јована Ненадовић 8-1
Милица Радивојевић 8-1
Тијана Радовановић 8-1
Биљана Бајић 8-1
Данијел Бркић 8-1
Марина Кошутић 8-2
Ива Миловановић 8-3
Ђорђе Бојичић 8-4
Катарина Миловановић 8-4
Јелена Лукићн 8-5
Ђорђе Радовановић 8-5
Бојана Павловић 8-5
Немања Перић 8-6
српски, хемија, географија
техничко образовање
ликовна култура
биологија, ликовна култура, физичко васпитање (фудбал)
физика
физичко васпитање (одбојка)
физичко васпитање (одбојка)
физичко васпитање (одбојка)
физичко васпитање (одбојка)
биологија
биологија
енглески језик
физичко васпитање (одбојка)
физичко васпитање (стони тенис)
физичко васпитање (одбојка)
историја
историја
историја
биологија
26
Одлични ученици осмог разреда су :
Бојан Васиљевић 8-1, Милица Петровић 8-1, Нина Матић 8-1, Јелена Маринковић 8-1,
Биљана Бајић 8-1, Огњен Симић 8-1, Александар Бркић 8-1, Данијел Бркић 8-1,
Невена Ђурђевић 8-1, Ивана Игњатовић 8-1, Невена Јаковљевић 8-1, Јована Ненадовић 81, Тијана Радовановић 8-1, Јана Трајковић 8-1, Наташа Андрић 8-2,
Сања Панић 8-2, Раденко Пејић 8-2, Тијана Марковић 8-2, Марија Урошевић 8-3,
Тамара Бајић 8-3, Биљана Радиновић 8-3, Немања Петровић 8-4, Александра Бошковић 84, Урош Пејчић 8-5, Јелена Лукић 8-5, Ђорђе Радовановић 8-5,
Бојана Павловић 8-5, Јелена Стефановић 8-6, Марија Живановић 8-6, Александар
Станковић 8-6, Филип Поповић 8-6.
IX. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНИХ И ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПЛАНОВА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА КРОЗ ФОНД ЧАСОВА НА КРАЈУ II
ПОЛУГОДИШТА НА НИВОУ ШКОЛЕ
У јуну 2013. године одржано је Стручно веће за разредну наставу и Стручна предметна
већа старијих разреда, на којима је извршена анализа реализације планова васпитнообразовног рада редовне, допунске, додатне и изборне наставе, као и секција.
Обим остварења фонда часова обавезних наставних активности (редовне, допунске, додатне и
изборне наставе) реализован је у планираном оквиру. Васпитно-образовни процес је текао у
континуитету, а дужа одсуства наставника замењивана су стручно.
По изјашњавању одељењских старешина, редовна настава је у потпуности реализована по
предвиђеном наставном плану и програму.
1. Реализовани фонд часова од првог до четвртог разреда
А.Обавезни
предмети
наставни
Српски језик
Енглески језик
Математика
Свет око нас
Природа и друштво
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко васпитање
УКУПНО А.
Б.Изборни
наставни
предмети
Верска настава
Грађанско васпитање
Народна традиција
Чувари природе
ПРВИ
реализовано
ДРУГИ
реализовано
недељно
5
2
5
2
/
1
1
3
19
годишње
180
72
180
72
/
36
36
108
684
на
нивоу
школе
2340
936
2340
936
/
468
468
1404
8892
1
36
468
1
1
36
36
324
108
27
недељно
5
2
5
2
/
2
1
3
20
годишње
180
72
180
72
/
72
36
108
720
на
нивоу
школе
2340
936
2340
936
/
936
468
1404
9360
1
1
1
1
36
36
36
36
468
36
324
144
Лепо писање
Од играчке до рачунара
УКУПНО Б.
УКУПНО А+Б
А.Обавезни
предмети
1
/
4
21
36
/
144
756
36
/
936
9828
/
/
4
24
/
/
144
864
/
/
972
10332
наставни
ТРЕЋИ
реализовано
Српски језик
Енглески језик
Математика
Свет око нас
Природа и друштво
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко васпитање
УКУПНО А.
Б.Изборни
наставни
предмети
Верска настава
Грађанско васпитање
Народна традиција
Чувари природе
Лепо писање
Од играчке до рачунара
УКУПНО Б.
УКУПНО А+Б
ЧЕТВРТИ
реализовано
недељно
5
2
5
/
2
2
1
3
20
годишње
180
72
180
/
72
72
36
108
720
на
нивоу
школе
2160
864
2160
/
864
864
432
1296
8640
1
/
1
1
/
/
3
23
36
/
36
36
/
/
108
828
432
/
324
108
/
/
864
9504
недељно
5
2
5
/
2
2
1
3
20
1
/
1
1
/
/
3
23
годишње
180
72
180
/
72
72
36
108
720
36
/
36
36
/
/
72
828
на
нивоу
школе
2160
864
2160
/
864
864
432
1296
8640
432
/
324
108
/
/
936
9504
2. Реализовани фонд часова од петог до осмог разреда
А.Обавезни
предмети
Српски језик
Енглески језик
Руски језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
наставни
ПЕТИ
реализовано
ШЕСТИ
реализовано
недељно
5
2
годишње
180
72
на
нивоу
школе
1080
432
2
2
1
1
72
72
36
36
432
432
216
216
4
2
144
72
864
432
28
недељно
4
2
годишње
144
72
на
нивоу
школе
720
360
1
1
2
2
2
4
2
36
36
72
72
72
144
72
180
180
360
360
360
720
360
Хемија
Техничко образовање
Физичко васпитање
УКУПНО А.
Б.Обавезни изборни наставни
предмети
Верска настава/Грађанско васпитање
Страни језик
Изабрани спорт
УКУПНО Б.
В.Изборни
наставни
предмети
Чувари природе
Свакодневни
живот
у
прошлости
Цртање,сликање и вајање
Информатика и рачунарство
УКУПНО В.
УКУПНО А+Б+В
А.Обавезни
предмети
72
72
828
432
432
4968
2
2
24
72
72
864
360
360
4320
1
2
1
4
36
72
36
144
252
216
216
684
1
2
1
4
36
72
36
144
216
216
180
612
1
36
36
1
36
36
1
1
3
30
36
36
108
1080
36
216
288
5940
1
1
3
31
36
36
108
1116
36
180
252
5184
наставни
СЕДМИ
реализовано
Српски језик
Енглески језик
Руски језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Техничко образовање
Физичко васпитање
УКУПНО А.
Б.Обавезни изборни наставни
предмети
Верска настава/Грађанско васпитање
Страни језик
Изабрани спорт
УКУПНО Б.
В.Изборни
предмети
Чувари природе
2
2
23
ОСМИ
реализовано
недељно
4
2
годишње
144
72
на
нивоу
школе
864
432
1
1
2
2
2
4
2
2
2
2
26
36
36
72
72
72
144
72
72
72
72
936
216
216
432
432
432
864
432
432
432
432
5616
1
1
2
2
2
4
2
2
2
2
26
34
34
68
68
68
136
68
68
68
68
884
204
204
408
408
408
816
408
408
408
408
5304
1
2
1
4
36
72
36
144
252
216
216
684
1
2
1
4
34
68
34
136
204
272
204
680
наставни
29
недељно
4
2
годишње
136
68
на
нивоу
школе
816
408
Домаћинство
Свакодневни
живот
у
прошлости
Цртање,сликање и вајање
Информатика и рачунарство
УКУПНО В.
УКУПНО А+Б+В
1
1
31
36
36
1116
216
216
6516
1
34
34
1
2
32
34
68
1088
170
204
6188
3.Реализација допунске, додатне наставе и слободних активности по разредима
ПРВИ
Вера Теофиловић
Драгица Лукић
Марина Ивковић
Драгана Перић
Милена Ивковић
Снежана Трајковић
Душица Милинчић
Љиљана Јеремић
Љиљана Лучић
Душица Кузнецов
Верица АдамовићТешић
Село Лајковац
Душанка Јовановић
Маркова црква
- Снежана Рулић
Непричава
- Бојана Петровић
Врачевић
- Биљана Жујовић
Пепељевац
- Јасмина Брдарић
Ратковац
- Светлана Гавриловић
Ћелије
– Ива Јеремић (Тања
Милошевић)
Боговађа
– Гордана Пејчић
Село Лајковац
- Маријана Селенић
Маркова црква
- Зорица Милиновић
ДРУГИ
ТРЕЋИ
ЧЕТВРТИ
дода
тна
допу
нска
секц
ија
дода
тна
допу
нска
секц
ија
дода
тна
допу
нска
секц
ија
дода
тна
допу
нска
секц
ија
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
36
36
36
/
/
/
/
/
/
/
72
72
72
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
36
36
/
/
/
/
/
/
/
/
72
72
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
36
36
36
/
/
/
/
/
/
/
72
72
72
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
36
36
/
/
/
/
/
/
/
/
36
36
/
/
/
/
/
/
/
/
72
72
/
/
/
/
/
/
/
/
/
36
72
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
36
72
/
/
/
36
36
72
/
36
72
/
/
/
/
36
72
/
/
/
/
/
/
/
36
72
/
/
/
36
36
72
/
36
72
/
/
/
/
36
72
/
/
/
/
36
72
/
/
/
/
36
72
/
/
/
/
/
/
/
36
72
/
/
/
36
36
72
/
36
72
/
/
/
/
36
72
/
/
/
/
/
/
/
36
72
/
/
/
36
36
72
/
36
72
/
/
/
/
36
72
/
/
/
/
/
/
/
36
72
/
/
/
/
36
72
30
Непричава
- Даринка Рисовић
Врачевић
-Драгана Жујовић
Пепељевац- Гордана
Станојевић
Ратковац- Биљана Перић
Ћелије – Миломир
Савић
Боговађа – Ана
Живковић
Бајевац – Невенка
Раонић
/
36
72
/
/
/
/
36
72
/
/
/
/
/
/
/
36
72
/
/
/
/
36
72
/
/
/
/
36
72
/
/
/
/
36
72
/
36
72
/
/
/
/
36
72
/
/
/
/
/
/
/
36
72
/
/
/
/
36
72
/
36
72
/
/
/
/
36
72
/
/
/
/
36
72
/
36
72
/
/
/
/
/
/
Бајевац
– Лидија Веселиновић
/
/
/
/
/
/
/
36
72
36
36
72
Слађана Жарковић
(Марија Јовановић)
/
36
72
36
72
/
/
/
36
36
72
А.Обавезни наставни
предмети
Српски језик
Ратко Мирковић
Соња Миловановић
Данијела Врачар
Вујошевић
Душица Милосављевић
Александра Чолаковић
Нинковић Бајевац
Сања Тодоровић
Боговађа
Енглески језик
Јелена Бајић
Мирјана Николић
Мирјана Николић
Бајевац
Ана Пајић
Биљана Вељановски
Јелена Гавриловић
Јелена Матић (Марија
Милић)
Руски језик
Емилија Ћећез - Савић
Мирјана Вујковић
Боговађа
Мирјана Вујковић
Бајевац
Немачки језик
Светлана Миловановић
Историја
Рајко Сарић
ПЕТИ
ШЕСТИ
дода
тна
допу
нска
секц
ија
18
36
34
18
36
34
18
18
9
18
18
18
18
9
18
дода
тна
допу
нска
секц
ија
18
36
34
допу
нска
секц
ија
18
36
34
18
36
34
9
18
18
18
9
18
18
17
17
20
9
32
14
10
9
6
19
14
36
36
9
14
9
ОСМИ
дода
тна
18
25
СЕДМИ
дода
тна
допу
нска
секц
ија
18
36
34
18
36
34
9
17
17
8
9
17
17
8
10
7
9
28
14
34
38
13
15
19
15
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
12
10
6
12
31
10
12
10
Рајко Сарић Боговађа
Станица Милошевић
Географија
Андрија Живковић
Андрија Живковић
Бајевац
Дијана Поповић
Дијана Поповић Боговађа
А.Обавезни наставни
предмети
Физика
Гроздана Ковачевић
Васо Симоновић
Математика
Ана Марковић
Дарко Јевтић
Живота Ђорђевић
Марија Јевтић
Иван Живановић
Биологија
Косана Грчић
Александра Јагодић
Бајевац
Александра
Милосављевић
(Боговађа)
Хемија
Данијела Лаловић –
Бајевац
Данијела Лаловић
Радмила Милентијевић
Радмила Милентијевић –
Бајевац
11
5
0
14
6
30
7
7
6
12
15
6
9
2
7
16
15
3
3
2
дода
тна
ПЕТИ
допу
нска
секц
ија
дода
тна
34
5
10
19
2
0
ШЕСТИ
допу секц
нска
ија
36
9
9
40
9
9
9
9
36
9
9
25
9
15
9
9
9
Музичко
Невена Савић – хор
Бајевац
Невена Савић – хор
Боговађа
Владимир Адамовић –
хор
15
7
7
3
дода
тна
6
14
6
24
19
7
2
10
2
1
1
СЕДМИ
допу секц
нска
ија
30
8
20
11
34
18
34
18
9
9
9
9
1
дода
тна
ОСМИ
допу секц
нска
ија
17
19
18
36
9
9
10
11
6
19
15
18
36
9
9
20
25
9
9
9
9
9
9
9
9
9
18
9
9
9
9
5
9
17
9
9
9
9
9
8
8
6
6
5
5
5
5
18
18
18
18
Ликовно
Милоје Митровић
Јасмина Митровић
Боговађа
Физичко
Милош Лазаревић
9
Иван Пејин
10
Соња Радојичић Боговађа
Александар Ђукић
Бајевац
9
9
9
9
9
9
9
9
30
30
30
9
9
9
10
10
15
32
X. Извештај рада Стручног већа за разреду наставу
Стручно веће за разредну наставу током школске 2012/2013. године реализује план
рада који је формулисан и усвојен на почетку школске године. Веће је, према том плану,
вршило анализу васпитно-образовног рада по разредима и предметима како за обавезне,
тако и изборне предмета и часове допунске и додатне наставе.
Стручно веће за разредну наставу се састајало у септембру, новембру, децембру,
априлу и јуну.
На почетку школске године је донета одлука о коришћењу контролних задатака и
радних листова и утврђен је распоред писмених задатака у трећем и четвртом разреду, као
и писмених провера знања, дужих од 15 минута.
У оквиру Већа одржана је обука за коришћење интерактивне табле. Утврђен је списак
уџбеника за наредну школску годину.
Веће је предлагало посете Зимским сусретима учитеља, Сабору учитеља и семинарима
за стручно усавршавање.
Детаљнији извештај је дат у извештајима стручних и одељенских већа.
1. Извештај о раду Стручног већа првог разреда
На седници Стручног већа 1. разреда утврђено је да су у потпуности реализовани сви
планови ВОР-а, како за редовну, тако и за допунску наставу, секције и остале слободне
активности.
Што се тиче активности ученика у пројектима школе и локалне заједнице
реализоване су следеће активности:
• 7.09.2012. Подела поклона првацима од стране Општине у сали биоскопа КЦ
,,Хаџи Рувим“ Лајковац и представа ,,Уплакана Катарина“ у извођењу Театра
,,Пулс“;
• 12.09.2012. Молебан – за успешан почетак нове школске године, одржан је пре
почетка наставе;
• У оквиру Дечје недеље од 1. до 5. 10. 2012. организоване су следеће активности:
- 1. дан – Отварање Дечје недеље и посета првака Радио ,,Прузи“ и учешће у
програму;
- 2. дан – Дан отворених врата, посета општини Лајковац и примање поклона;
- 3. дан – Дан књиге и безбедности у саобраћају. Посета школског полицајца
школи и посета Градској библиотеци;
- 4. дан – Мостови међу генерацијама – посета учитеља у пензији ученицима
првог разреда. ,,Деца цртају“ – цртамо у школском дворишту;
- 5. дан – Хуманитарна акција ,,Деца деци“ – прикупљање књига, прибора и
играчака. Садимо ,,Дрво генерације“. Позоришна представа ,,Др“ –
аматерско позориште КЦ Лајковац;
• 27.01.2013. Прослава школске славе Свети Сава;
• 28.02.2013. Позоришна представа ,,Црвенкапа“ у Дому младих, у извођењу чланова
драмске секције КЦ Лајковац;
• 15.05.2013. Позоришна представа ,,Студенко“ у сали КЦ Лајковац, у извођењу
аматерског позоришта из Лазаревца;
33
•
20.05.2013. Позоришна представа ,,Журка код плавог зеца“ у сали КЦ Лајковац у
извођењу аматерског позоришта из Врања;
• 25.05.2013. Прослава Дана школе.
У току школске године реализоване су:
• Настава у природи у два термина: у Врњачкој Бањи у периоду од 1.11.2012. до
8.11. 2012. и на Златибору у хотелу „Дијамант“ у организацији ТА ,,Национал“
из Ваљева;
• Једнодневна екскурзија 21. 05. 2013. на релацији Лајковац – манастир Лелић –
Бранковина – Ваљево – Лајковац, у организацији ТА ,,Национал“ из Ваљева.
Ученици су учествовали на школском и општинском такмичењу рецитатора.
Школу су посетили и са децом се дружили песник Недељко Попадић, афористичар
Раде Ђерговић, писац Радован Бели Марковић и Биљана Јефтић Марковић.
Музичка школа је одржала промотивни концерт 22.05.2013. у холу школе.
Учитељи првог разреда су присуствовали следећим семинарима:
• 24. и 25. 11. 2012. ,,Даровито дете у школи и шта са њим“;
• ,,Од открића до дефиниције – збирне и градивне именице“;
• 23.03.2013. Зимски сусрети учитеља Србије;
• 18.05.2013. ,,НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања
и ефикасног учења“.
• 15. и 16. 06. 2013. неки учитељи ће присуствовати Сабору учитеља у Београду.
На крају школске године су рађени исходни тестови. Резултати су следећи:
•
•
•
Српски језик
o Основни ниво – 77,06 %
o Средњи ниво – 59,39 %
o Напредни ниво – 60,70 %
Математика
o сновни ниво – 83,26 %
o Средњи ниво – 60,49 %
o Напредни ниво – 45,99 %
Свет око нас
o Основни ниво – 71,26 %
o Средњи ниво – 64,83 %
o Напредни ниво – 47,89 %
Руководилац Стручног већа:
Снежана Трајковић
2.
Извештај о раду Стручног већа другог разреда
На седници Стручног већа 2. разреда утврђено је да су у потпуности реализовани
сви планови ВОР-а, како за редовну, тако и за допунску наставу, секције и остале
слободне активности.
34
Што се тиче активности ученика у пројектима школе и локалне заједнице
реализоване су следеће активности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12.09.2012. Молебан – за успешан почетак нове школске године одржан је пре
почетка наставе;
У оквиру Дечје недеље од 1. до 5. 10. 2012. ученици 2. разреда су учествовали у
следећим активностима:
Посета другака Радио ,,Прузи“ и учешће у програму;
Хуманитарна акција ,,Деца деци“ – прикупљање књига, прибора и играчака.
Позоришна представа ,,Др“ – аматерско позориште КЦ Лајковац;
27.01.2013. Прослава школске славе Свети Сава;
28.02.2013. Позоришна представа ,,Црвенкапа“ у Дому младих у извођењу чланова
драмске секције КЦ Лајковац;
15.05.2013. Позоришна представа ,,Студенко“ у сали КЦ Лајковац у извођењу
аматерског позоришта из Лазаревца;
20.05.2013. Позоришна представа ,,Журка код плавог зеца“ у сали КЦ Лајковац у
извођењу аматерског позоришта из Врања;
25.05.2013. Прослава Дана школе.
У току школске године реализоване су:
•
Настава у природи у термину: од 26. 01 до 2. 02. 2013. на Златибору у хотелу
„Дијамант“ у организацији ТА ,,Национал“ из Ваљева;
• Једнодневна екскурзија 22.05.2013. на релацији Лајковац – планина Авала
(Авалски торањ, Споменик незнаном јунаку) – Београд (посета Зоо врту, Цркви
Свете Петке, шетња по Калемегдану и Кнез Михаиловој улици) – Лајковац, у
организацији ТА ,,Балканик“ из Ваљева.
Ученици су учествовали на школском и општинском такмичењу рецитатора и на
конкурсу „Витезово пролеће“, на којем су награђени ликовни радови ученика 2. разреда.
Школу су посетили и са децом се дружили песник Недељко Попадић, афористичар
Раде Ђерговић, писац Радован Бели Марковић и Биљана Јефтић Марковић.
Музичка школа је одржала промотивни концерт 22.05.2013. у холу школе.
Учитељи другог разреда су присуствовали следећим семинарима:
• 24. и 25. 11. 2012. ,,Даровито дете у школи и шта са њим“;
,,Од открића до дефиниције – збирне и градивне именице“;
• 23.03.2013. Зимски сусрети учитеља Србије;
• 18.05.2013. ,,НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања
и ефикасног учења“.
• 15. и 16. 06. 2013. неки учитељи ће присуствовати Сабору учитеља у Београду.
На крају школске године су рађени исходни тестови. Резултати су следећи:
• Српски језик
- Основни ниво – 77,26 %
- Средњи ниво – 55,22 %
- Напредни ниво – 42,81 %
35
•
•
Математика
- Основни ниво – 70,04 %
- Средњи ниво – 57,97 %
- Напредни ниво – 29,28 %
Свет око нас
- Основни ниво – 77,47 %
- Средњи ниво – 65,33 %
- Напредни ниво – 56,98 %
Руководилац Стручног већа:
Душица Кузнецов
3. Извештај о раду Стручног већа трећег разреда
Стручно веће 3. разреда је почетком септембра израдио иницијалне тестове за
ученике. Тестови су реализовани у септембру и постигнути су следећи резултати:
Српски језик – тест радила 122 ученика
- Основни ниво: 80,22%
- Средњи ниво: 55,39%
- Напредни ниво: 44,66%
Математика – тест радила 124 ученика
- Основни ниво 83,02%
- Средњи ниво: 63,04%
- Напредни ниво: 38,33%
Природа и друштво – тести радила 122 ученика
- Основни ниво: 65,51%
- Средњи ниво: 64,44%
- Напредни ниво: 39,66%
У септембру су ученици 3. разреда присуствовали позоришној представи ,,Уплакана
Катарина“. У току школске године присуствовали су и позоришним представама
,,Доктор“, ,,Студенко“ и ,, Журка код плавог зеца“.
Такође су учествовали у активностима поводом обележавања Дечје недеље у октобру,
школске славе 27. јануара и Дана школе 25. маја.
Посетили су и неке занатске радионице у оквиру предмета Народна традиција.
У јануару су неки ученици 3. разреда били на рекреативној настави на Златибору, а у мају
на екскрурзији у Тршићу.
Ученици су учествовали на такмичењима рецитатора и такмичењу из математике.
Ученица III3 Ивана Милошевић је освојила прво место на општинском такмичењу из
математике, а ученик Вељко Гавриловић из Ратковца друго место.
Ученици III3 су учествовали на конкурсу Витезово пролеће на којем је ликовни рад
ученика Лазара Бајић награђен. Такође ученици III3 су били гости радио Пруге поводом
рођендана Волта Дизнија.
Ученици III разреда су учествовали у уређењу школског дворишта поводом обележавања
Дана планете Земље.
У гостима су нам били Недељко Попадић, писац и Раде Ђерговић, афористичар.
Крајем маја и у јуну су рађени исходни тестови. Резултати су следећи:
36
Српски језик – радило 127 ученика
- Основни ниво 76,67%
- Средњи ниво 66,27%
- Напредни ниво 63, 03%
Математика – радило 127ученика
- Основни ниво 85,49%
- Средњи ниво 58,71%
- Напредни ниво 35,81%
Природа и друштво – радило 128 ученика
- Основни ниво 54,83%
- Средњи ниво 61,03%
- Напредни ниво 61,98%
Учитељи 3. разреда су присуствовали следећим семинарима:
- Од открића до дефиниције – збирне и градивне именице
- НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и
ефикасног учења.
- Зимски сусрети учитељи Србије
Неки учитељи ће присуствовати Сабору учитеља у Београду 15. и 16. јуна.
Руководилац Стручног већа:
Биљана Жујовић
4. Извештај о раду Стручног већа четвртог разреда
На почетку школске године ради се годишњи план рада и усклађује се са измемана
у Службеном гласнику. За сваки предмет урађен је план, критеријуми за оцењивање и
стандарди.
Исходни тестови су планирани у мају за предмете: српски језик, математика и
природа и друштво.
Национално тестирање планирано је у мају за предмете: српски језик, математика и
природа и друштво.
Часови редовне (180), додатне (36) и допунске (36) наставе су потпуно
реализовани, као и часови драмске - рецитаторске(36) секције и часови одељењског
старешине (36). Све је реализовано у складу са планом и програмом. Екскурзија за четврти
разред реализована је на релацији Лајковац – Горњи Милановац – Крагујевац – Топола –
Опленац – Орашац – Аранђеловац – Лајковац.
Што се тиче бесплатних уџбеника који се евраћају на крају школске године, сви ће
бити враћени.
Резултати исходних тестова :
српски језик
• основни ниво
58,37
• средњи ниво
55,40
• напредни ниво
53,68
37
математика
• основни ниво
• средњи ниво
• напредни ниво
природа и друштво
• основни ниво
• средњи ниво
• напредни ниво
64,52
31,63
26,81
68,73
51,60
65,92
На школском такмичењима постигнути су следећи резултати:
Школско такмичење из математике IV2:
1. Марковић Владимир
2. Грујићич Дуња
3. Васиљевић Бранко
4. Ђорђевић Милена
5. Урошевић Ђорђе
6. Јанковић Лазар
7. Симић Доротеја
8. Марковић Ленка
9. Радојичић Александар
10. Митровић Анђела
Општинско такмичење 2.3.2013.
1. Ђорђевић Милена
2. Грујићич Дуња
3. Митровић Анђела
4. Марковић Ленка
5. Васиљевић Бранко
6. Симић Доротеја
7. Радојичић Александар
Окружно такмичење 6.4.2013.
1. Ђорђевић Милена
2. Грујићич Дуња
3. Митровић Анђела
4. Марковић Ленка
Школско такмичење из математике IV1
1. Огњен Тодорић
2. Стефан Марковић
3. Николина Гавриловић
38
4. Невена Тороман
5. Милица Ивановић
6. Немања Павловић
7. Милош Маринковић
8. Петар Рогановић
9. Дарко Радовановић
10. Милош Жујовић
Општинско такмичење 2.3.2013.
1. Огњен Тодорић
2. Николина Гавриловић
3. Милица Ивановић
4. Невена Тороман
5. Милош Маринковић
Окружно такмичење 6.4.2013.
1. Огњен Тодорић
2. Николина Гавриловић
3. Милица Ивановић
4. Невена Тороман
5. Милош Маринковић
Школско такмичење из математике, Врачевић:
Миловановић Јелена
Општинско такмичење 2.3.2013.
Миловановић Јелена
Окружно такмичење 6.4.2013.
Миловановић Јелена
Школско такмичење из математике, Ратковац:
Петровић Јован
Општинско такмичење 2.3.2013.
Петровић Јован
Окружно такмичење 6.4.2013.
Петровић Јован
На школском такмичењу у шаху учествовали су ученици IV1:
1. Никола Вушковић
2. Милош Жујовић (освојио друго место)
3. Алекса Недељковић
4. Петар Рогановић
5. Немања Савковић
6. Милош Маринковић
7. Немања Павловић
39
Школско такмичење из рецитовања одржано је 16.3.2013.
1. Милош Жујовић
2. Ива Шушњаревић
3. Анастасија Петрић
4. Стефан Зрнзевић
Општинско такмичење у рецитовању: 23.3.2013.
1. Ива Шушњаревић
2. Анастасија Петрић
3. Стефан Зрнзевић
Окружно такмичење 23.4.2013.
1. Ива Шушњаревић
2. Анастасија Петрић
• Рекреативна настава је реализована на Златибору и Врњачкој бањи.
• IV1 и IV2 су учествовали на приредби за Светог Саву.
• У завршној приредби за Дан школе учествовало је IV2.
• У Дому културе изведена је представа „Студенко“ и „Плави зец“ којима су
присуствовали IV1 и IV2.
• IV1 је посетило Радио пругу и Градску библиотеку.
• На почетку школске године IV1 и IV2 су посетили пензионере.
Руководилац Стручног већа:
Драгана Перић
40
XI. ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ
1.Извештај о раду Стручног већа наставника српског језика
„Остати равнодушан према књизи значи
лакомислено осиромашити свој живот.” /Иво Андрић/
Програмски садржај
1. ОРГАНИЗАЦИОНО-ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ
а) Формирање Стручног већа и
избор руководиоца
б) Договор о изради годишњих и
оперативних планова
в) Подела посебних задужења
(секције)
г) Распоред наставника по
одељењима
2. ИЗРАДА ГОДИШЊИХ И
ОПЕРАТИВНИХ ПЛАНОВА
а) Израда годишњих планова
Динамика
рада по
месецима
Носилац активности
Праћење
реализације
Урађ. Није
урађ.
VIII
Чланови Стручног већа
+
VIII
Чланови Стручног већа
+
VIII
Чланови Стручног већа
+
VIII
Чланови Стручног већа
+
VIII
Наставници који су
добили ово задужење
Сви наставници
Сви наставници,
педагошко психолошка
служба
Директор школе
+
Сви наставници, а за
огледни час по
методама АУ
наставници који су
прошли одговарајућу
обуку, Инклузија у
насави,
НТЦ систем учења,
Заинтересовани
наставници
+
IX – VI
Наставници
+
IX-VI
Наставници
+
VI
Руководилац Стручног
+
б) Израда оперативних планова
3.ПРИМЕНЕ ДИДАКТИЧКИХ
ИНОВАЦИЈА У НАСТАВИ
- ОГЛЕДНИ ЧАС (АКТИВНА
НАСТАВА), ДИСКУСИЈА О
ЧАСУ
а) Примена савремених метода рада
и коришћење савремених
наставних средстава
IX - VI
IX - VI
б) Праћење стручних семинара
ради усвајања и примене иновација
у настави;
посете предавањима и
презентацијама књига
4. ЕВАЛУАЦИЈА РАДА
(СОПСТВЕНОГ/УЧЕНИКА)
а) Израда тестова за евалуацију
рада ученика
б) Анализа постигнутог успеха у
IX – VI
IX – VI
41
+
+
+
раду са ученицима и анализа
учешћа на такмичењима (описно
оцењивање)
5.ОРГАНИЗАЦИЈА ДОДАТНОГ
РАДА, ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ,
СЕКЦИЈА
а) Организовање додатног рада у
свим одељењима
б) Организовање допунске наставе
према потреби
в) Подела секција наставницима и
организовање рада
6. ОРГАНИЗАЦИЈА
ТАКМИЧЕЊА
а) Организација школског
такмичења
б) Израда теста за школско
такмичење
в) Организација одласка ученика на
више рангове такмичења
г)Организовање литерарних
конкурса и учешће на литерарним
конкурсима које расписују друге
установе и удружења
7. Избор уџбеника за наредну
школску годину по разредима;
Избор књига за награђивање
ученика за одличан успех и
успешне ученике на такмичењима и
школским литерарним, ликовним
конкурсима и шаховским и
спортским турнирима
8.Стручна предавања у оквиру
Стручног већа и изван стручног
већа (Наставничко веће) о
правопису:Употреба великог слова,
наш нови Правопис и сл.
9. Организовање стручних трибина
* (200 година од рођења Петра
Петровића Његоша)
већа и наставници
+
IX
Наставници
+
IX
Наставници
+
VIII, IX
Стручно веће/задужени
наставник за дату
секцију
+
I-II
Руководилац Стручног
већа, управа школе
Стручно веће
+
Руководилац Стручног
већа, управа школе
Наставници српског
језика
+
II, III, IV
Наставници,
Стручног већа
+
IX - VI
Наставници
+
Наставници
+
Наставници
+
Наставници српског
језика
Наставници српског
+
II
III-V
IX - VI
+
+
IX-VI
IX
10.Организовање школских
приредби и свечаности изван
установе
11. ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЕТА И
ИЗЛЕТА ВАН ШКОЛЕ
а) Посета Вуковом сабору у
IX
Тршићу
б) Посета Сајму књига у Београду
X
42
+
в)Посета позоришту
г)Дружење са секцијама из других
школа
д)Посета и сарадња са локалним
установама и институцијама
Сарадња са другим стручним
већима у школи
језика
Наставници
Наставници
+
Наставници
+
+
Стручно веће за српски језик и књижевност имало је осам састанака.
Стручно веће за српски језик и књижевност у току ове школске године
реализовало је наставне и ваннаставне активности предвиђене планом и програмом, а
чланови стручног већа били су ангажовани и на плану стручног усавршавања и
модернизовања наставног процеса. Велика пажња посвећена је ваннаставним
активностима, организована је припрема за такмичења кроз додатну наставу, припремна
настава за полагање завршног испита.
Учествовали смо на новом такмичењу – Књижевној олипијади и на Окружном
такмичењу освојили два 3. места (Јелена Лончар, ученица 7/1 и Нина Радовановић,
ученица 7/2).
На Окружном такмичењу из српског језика и језичке културе освојили смо два
прва и једно друго место. Љубица Марковић, ученица 7/1, освојила је 1. место и пласман
на Републичко такмичење. Ана Станојевић, ученица 5/3 – 1. место и Јована Трајковић,
ученица 5/3 – 2. место.
Организовали смо Школско такмичење рецитатора и пласирали се на Општинско
такмичење. Пласман на Окружну смотру рецитатора „Песниче народа мог“ у категорији
средњег узраста имале су сладеће ученице: Јелена Лончар 7/1, Катарина Милошевић 5/1,
Миљана Тодоровић 6/2.
Резултати нису изостали на 22. Републичком такмичењу из српског језика и језичке
културе. Наша такмичарка се у Тршићу на Републичком такмичењу пласирала на 5. место.
Учествовали смо многобројним литерарним конкурсима: „Лимске вечери поезије”,
Поетски конкурс „Десанка Максимовић“, „Вуково звоно” – конкурс Задужбине Доситеј
Обрадовић, фантастичне приче, кратке приче „Дани хлеба” у Алексинцу, „Оловко, не
ћути” у Београду, на литерарном XXI конкурсу на тему „Милански едикт и слобода за
хришћане“ у Новом Саду, „Комадић мојих снова“ у Ваљеву... и освојили: Радован Божић,
ученик 7/3, на литерарном XXI конкурсу на тему „Милански едикт и слобода за
хришћане“, освојио 3.место, Марина Ранковић 5/1 „Дани хлеба“ у Алексинцу, освојила
2.место. На конкурсу „Комадић мојих снова“ у Ваљеву, Теодора Бранковић освојила
3.место, њене песме и песме Јоване Трајковић и Анђеле Ковачевић, објављене у збирци
песама деце ваљевског краја „Комадић мојих снова“. Лазар Костић је похваљен на
конкурсу „Дани дечје поезије и прозе“ и добио диплому. Милица Миличић освојила 3.
место на међународном конкурсу „Оловко, не ћути“ и њене песме су објављене у
истоименом зборнику књижевних радова.
У књигама „Небеске кочије“ и „Шерлокова бележница – мистерије и авантуре“
објављени су радови наших ученица: Јелене Тадић (2. место), Марине Петковић (3. место),
Александре Ђокић (3. место) и Тање Срећковић (3. место).
43
Извештај са 54. Републичког зимског семинара
Ове године наставнице Душица Милосављевић и Соња Миловановић похађале су
54. Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и
књижевности. Семинар је одржан 10, 11. и 12. јануара 2013. на Филолошком факултету
Универзитета у Београду. Организатор је Друштво за српски језик и књижевност
Републике Србије.
Циљеви овог семинара су стручно усавршавање наставника и професора српског
језика и књижевности који раде у основним и средњим школама у Републици Србији,
њихово упознавање са новим сазнањима у науци о језику и науци о књижевности и
развијање свести о континуираном усавршавању и праћењу релевантне научне и стручне
литературе.
Специфични циљеви овог семинара су подстицање наставника да радом у редовној
и додатној настави, као и у секцијама (литерарним, лингвистичким, новинарским...)
облицима и методама рада утичу на подизање квалитета наставе српског језик а и
књижевности.
Семинар је отворио проф. др Бошко Сувајџић. Професор др Мило Ломпар је
одржао предавање о Његошу – Његошеви љубавни стихови „Ноћ скупља вијека“ и „Сан
Вука Мандушића“ у 10.00. Проф. др Милорад Дешић одржао је предавање на тему:
Логичка и граматичка основа српске интерпункције. Затим смо одслушали врло
занимљиво излагање о српској књижевности у преводу на стране језике, који српски
писци су актуелни данас у свету, још увек су то Андрић и Селимовић. Одгледали смо
веома занимљиву позоришну представу студената Филолошког факултата Новела од
Станца – представа је приказивана и у нашем Културном центру почетком јануара.
Остатак дана смо провели у раду у секцијама:
1. О интерпункцијском знаку три тачке (проф. др Душка Кликовац)
2. Усклађивање стандарда и програма за старије разреде основне школе (проф. др Зона
Мркаљ)
3. Рекламни дискурс у настави српског језика (доц. др Драгана Вељковић Станковић)
У петак, 11. јануар 2013. Посетили смо следећа планирана предавања:
1. Женски ликови у Горском вијенцу (проф. др Горан Максимовић)
2. Реченична парадигма у српском језику , предавање одржао проф. др Милош Ковачевић.
Предавање је било врло занимљиво и корисно за рад у школи.
Потом је професорка др Валентина Питулић дала необичан осврт на Горски
вијенац: Ритуално – магијски и жртвени обред у Горском вијенцу Петра II Петровића
Његоша.
Од 13.00 часова учествовале смо у раду у радионицама. Определиле смо се за
следећу радионицу:
• Игра асоцијација у настави граматике (доц. др Весна Ломпар са сарадницима:
Биљана Анттић, Марија Марковић, Саша Чорболоковић). Урадили смо неколико
асоцијација, а објашњено нам је како да правимо ове асоцијације, а да уједно
одржимо занимљив час и да ученици на лак начин науче ново градиво или обнове
старо. Дали су нам неке асоцијације (примењено на часовима и деци је било
занимљиво).
У суботу, 12. јануара 2013. слушали смо неколико занимљивих предавања.
– На раскршћима периодизације српске књижевности (проф. др Душан Иванић)
44
Различите језичке јединице истог формалног састава као изазов у настави српског
језика (проф. др Рајна Драгићевић)
– Нови натписи и исписи (проф. др Вељко Брборић)
– Разговор са песником – гост Иван Негришорац (Разговор води проф. др М. Пантић)
• На годишњој скупштини Друштва остала наставница Душица Милосављевић.
–
Соња Миловановић
Извештај са посете трибини „Квалитет уџбеника и њихово коришћење“
Трибина је одржана 6. 12. 2012. године у Првој основној школи у Ваљеву.
Организовало ју је „Кlett друштво за развој образовања“ из Београда. Од наставника
српског језика из Основне школе „Миле Дубљевић“ трибини су присуствовали: Соња
Миловановић, Александра Чолаковић Нинковић, Сања Тодоровић, Зорана Милошевић и
Душица Милосављевић.
На трибини је говорено о значају увођења стандарда о квалитету уџбеника. Давани
су савети о томе чиме наставници треба да се руководе при избору уџбеника како би били
сигурни да су направили добар избор. Истицано је и да се Издавачка кућа „Klett“
придржава поменутих стандарда о квалитету уџбеника. Сви наставници су на поклон
добили и књигу „Водич за добар уџбеник – општи стандарди квалитета уџбеника“, чији су
аутори Иван Ивић, Ана Пешикан и Слободанка Антић, а издавач Издавачка кућа „Klett“.
Душица Милосављевић
Како припремити ученике за успешно полагање завршног испита
Наставнице: Душица Милосављевић, Сања Тодоровић, Александра Нинковић,
Зорана Милошевић и Соња Миловановић биле су на стручном предавању „Како
припремити ученике за успешно полагање завршног испита“. Предавање је одржано у
Ваљеву 6.2. 2013. године. Тог дана је била и презентација уџбеника за српски језик у ОШ
„Андра Савчић“.
Соња Миловановић.
Извештај са Сајма књига
И ове године организована је посета Сајму књига. У четвртак, 25. 10. 2013.године,
45 ученика и 5 наставника наше школе, љубитеља књиге и песничког стваралаштва,
запутило се ка Београду на Сајам књига. Уживали су у великом избору литературе
прикладне њиховом узрасту, као и других ремек-дела књижевности.
На штанду издавачке куће „ЈРЈ Мој издавач“ из Земуна, подељене су књиге
ученицима који су учествовали на конкурсу за најбољу љубавну песму или причу, као и
за најбољу детективску причу. Уз поздравни говор и честитке познатог писца за децу
Љубивоја Ршумовића, уручене су им награде и дипломе. У књигама „Небеске кочије“ и
„Шерлокова бележница – мистерије и авантуре“ објавњени су радови наших младих
писаца: Јелене Тадић, Марине Петковић, Александре Ђокић и Тање Срећковић.
Соња Миловановић
45
Извештаји са школских приредби
Новогодишња прослава
У Основној школи „Миле Дубљевић“ ИО Бајевац, 29.12.2012. год. са почетком у
11.00 часова, одржана је Новогодишња приредба у којој су актери програма били
наставници школе и школски педагог. У духу новогодишње веселе атмосфере наставници
су за своје ученике припремили пригодан програм.
По завршетку овог получасовног програма ученици осмог разреда организовали су
новогодишњу лутрију и проглашен је најлепши сто.
Програму је присуствовао велики број родитеља, ученика, наставника као и
просветни инспектор Драгица Милошевић.
Александра Чолаковић Нинковић
Храмовна слава Свети Великомученик Димитрије
Наше стручно веће учествује у раду многих комисија и самим тим припрема и
учествује на многим свечаностима у школи и изван школе. Посебно нам је драго што
имамо част да учествујемо у црквеним прославама.
Црква у Лајковцу је и ове године свечано прославила своју храмовну славу Светог
Великомученика Димитрија.
На крају Свете Литургије епископ Милутин одржао је пригодну беседу. По
освећењу капије испред црквено-парохијског дома организован је културно уметнички
програм у којем су узели учешће хор Св.Серафима Саровског, ученици наше школе и
фолклорно Културно-уметничко друштво Хаџи Рувим из Лајковца.
Љубав или ћути или песму пева, љубав нити броји, нити мери, нити снева...
Владика нас је похвалио!
Соња Миловановић
Бадњи дан и Бадње вече у Лајковцу 6.1.2013.год.
Ученици наше школе се веома радују овом празнику и посебна им је част да буду
део ове свечаности у нашој цркви којa им указује то поверење. Вежбали смо вредно и
спремили богат програм духовног садржаја. После вечерње молитве на којој је
присуствовало мноштво верника, а нарочито деце и омладине, наступили смо и ми.
Уживали смо певајући духовне песме... У нашем драмском приказу и рециталу уживали
су и присутни па смо на крају добили бројне похвале.
Соња Миловановић
46
Извештаји са Светосавских прослава
За све школе у Србији 27. јануар је врло важан и свечан дан јер тада прослављамо
првог српског светитеља и просветитеља – Светог Саву. У нашој школи прослава је, већ
традиционално, започела Светосавским програмом након богослужења у цркви.
Као и сваке године, прослава Савиндана је настављена у школи резањем славског
колача и освећењем славског жита. Након ломљења славског колача деци, родитељима и
просветним радницима крсну славу честитали су месни свештеници и заменик директора
школе. Највећу радост због прославе школске славе показали су ученици извођењем
пригодног програма. Програм је био испуњен садржајима из живота Светог Саве и наше
светосавске културе и живота, уприличен извођењем дечјег хора, драмске и рецитаторске
секције. Организовали смо Светосавски шаховски турнир и ликовни конкурс о Светом
Сави.
На Савиндан је наша школа гостовала у Жикиној Шареници. Наше стручно веће
учествовало је у припреми свечаног програма.
Светосавска прослава у Боговађи
Дан кад све српске школе славе, певају и радују се је 27. јануар.
Тако је било и ове, 2013. Године, у издвојеном одељењу ОШ „Миле Дубљевић“ у
Боговађи. Школска слава је прославњена како доликује, свечано и у добром расположењу.
Након службе и рецитала у манастиру Боговађа, деца су се окупила у својим учионицама.
Домаћини славе су били осмаци, а церемонију ломљења славског колача је обавио
свештеник Зоран и вероучитељ Бранимир.
„Химном Светом Сави“ хор наше школе је започео приредбу. Деца су казивала
стихове o Светом Сави, подсетила нас на „ Химну љубави“ апостола Павла, насмејала
своје другове и наставнике драматизацијом „ Хајдука“ Бранислава Нушића.
„А само на једно пазити: по врлинама живети и наравно владати се,и ништа друго.
Ако је могуће дисати спасоносном речју, и свим што је на сазидањ душе и на корист“ ,
речи су Светог Саве. Тешко је издвојено истаћи у чему је Свети Сава већи био и ком пољу
његовог рада племенитије дивљење и чуђење изазива. Али, ипак, кад су савременици и
потомци тражили израз који би собом симболизовао целог Светог Саву, као и коме би га
лику светитеља придружили, нису га назвали ни подвижником, ни преподобним, ни
чудотворцем, него учитељем српским. Ходио је по српским земљама зрачећи светлошћу
своје светости, сејући љубав и учећи људе да раде, да не узвраћају на зло злим. Учио је
свој народ да материјално богатство није вредно и да је богат онај ко је мудар, племенит и
вредан; ко зна да поклања и даје.
Ову свечаност својим присуством су нарочито увеличали бивши радници ове
школе, који су у пензији, као и монахиње из манастира Боговађе. Новинарка Радио
47
«Пруге» Снежана пропратила је наш програм, а након тога урадила интервју са неким
ђацима и наставницима.
Након приредбе деца су отишла својим кућама, а присутни наставници са гостима
наставили прославу уз свечани ручак и добро расположење.
Сања Тодоровић
Прослава Светог пророка Јеремије у Лајковцу – 14.05.2013. год.
Православна народна хришћанска заједница у Лајковцу, при Храму Светог
великомученика Димитрија, прославила је своју славу Светог пророка Јеремију који се
слави 14. маја. Епископ ваљевски Милутин уз саслужење свештенства Тамнавског
намесништва служио је на дан Светога пророка Јеремије свету Литургију. После Свете
Литургије и резања славског колача, у црквеној сали је припремљена свечана славска
трпеза. Драмска секција ОШ „Миле Дубљевић“ из Лајковца припремила је и извела богат
културно – уметнички програм.
Соња Миловановић
Извештај са Дана школе у Бајевцу
У суботу 25. маја 2013. године у Основној школи „Миле Дубљеви“' ИО Бајевац са
почетком у 10 часова одржана је свечана приредба поводом Дана школе.
Приредбу су отворили ученици петог и шестог разреда својим хорско
инструменталним извођењем. Потом су уследили ученици нижих разреда који су
спремили шаренолик програм – скечеве, рецитације,фолклорни наступ и рецитације на
енглеском. Након овог двадесетноминутног дела програма, наступили су ученици осмог
разреда који су овим поводом спремили драмски приказ из Нушићеве „Госпође
министарке“. Овај део свечаног програма затворен је хорским извођењем ученика седмог
разреда. Свечаност је употпуњена доделом диплома и похвала и књига ученицима који су
у овој школској години постигли значајније резултате на такмичењима.
Међу присутним гостима били су ученици са својим родитељима, одељењске
старешине, учитељице, предметни наставници, али и пензионисани радници ове школе.
Александра Нинковић
Извештај са Дана школе у Боговађи
Дана 25. маја 2013. године у школи у Боговађи одржана је свечана приредба
поводом Дана школе. Приредба је почела у 9.00 и трајала је 45 мин.
На самом почетку уводну реч је имала Гордана Пејчић, руководилац овог
издвојеног одељења. Поздравила је све присутне ђаке, госте ( бивше раднике наше школе )
и колеге.
Свечани програм је започео хором 6. разреда и песмама „Јелено, девојко“ и „ Скоч
коло“ на челу са наставницом музичког – Невеном Савић. Најмлађи ђаци ове школе
обрадовали су све присутне својим рецитацијама и кратким драмским приказом. Драмски
приказ „Лед се топи“ својом глумом су нам дочарали ученици 2. разреда Вук Гајић и
48
Ђорђе Вујичић. Песме „Школа“ и „Нема за мачке школе“ рецитовали су Давид Кикојевић,
ученик 2. разреда и Алекса Савић, уценик 1. разреда.
Ученице 6.разреда Ђурђа Белић и Тамара Вујичић су казивале стихове песме
„Анабели“, Едгара Алана Поа на енглеском језику, а онада испричале и кратку биографију
писца и историјат и садржај песме.
Сви су се највише забавили уз драмски приказ „Јединица“ који су одглумили
ученици 6. И 8. Разреда. И овај Дан школе је донео растанак са још једном генерацијом
матураната. Као специјалан поздрав уследила је рецитација песме Мирослава Антића
„Љубав“ коју су нам казивали ученици 8. разреда Јелена Лукић и Урош Пејчић.
Приредба је завршена песмама „Завичају, мили крају“ и „Банаћанским колом“ које
су отпевали ученици 5.разреда.
На самом крају свечаног програма уручене су похвале, дипломе и награде
најбољим ђацима ове школе који су учествовали на такмичењима и остварили одличне
резултате.
Свечано је прослављен Дан школе и у централној школи.
Присутне госте, наставнике и ученике поздравила је директорка наше школе
Невенка Јевтић. Спремљен је богат културно-уметнички програм. Хор, драмска секција,
ученици 4/2, ученици 3/3 и млађа група Фолклорног ансамбла „Хаџи Рувим“ спремили су
веома забаван програм. На крају свечаног програма уручене су похвале, дипломе и
награде најбољим ђацима школе који су учествовали на такмичењима и остварили
одличне резултате и њиховим предметним наставницима за успешно припремање ученика
за такмичење. Након свечаног програма и доделе награда, организован је свечани ручак за
наше госте, ученике и наставнике.
Међународни дан детета
Наша школа је учествовала у прослави Међународног дана детета 1. јуна, у
Градској библиотеци Лајковац. Дружили смо се у Дечјој креативној дружионици
„Полетник“ и показали одраслом свету да све можемо и умемо.
На крају смо сви добили захвалнице! ☺ ☺ ♥ ♥
Припремили смо и краћи свечани програм 6 .6. 2013. год. за осмачку
свечану доделу диплома и сведочанстава.
Учествовали у радио-емисији Међународни дан Рома.
49
Соња Миловановић
Угледни часови
И ове године организовали смо угледне часове.
1. Сања Тодоровић – Песме о Краљевићу Марку – 6. разред
2. Душица Милосављевић – Грчки митови, избор – 5. разред
3. Соња Миловановић – Мали Принц, Антоан де Сент Егзипери – 7. Разред
На 8. Састанку одржаном 11.6.2103. године извршена је подела часова и задужења за
наредну школску 2013/14. годину.
Руководилац Стручног већа наставника српског језика:
Соња Миловановић
2. Извештај о раду Стручних већа наставника страних језика
Чланови Стручног већа за стране језике су Емилија Савић Ћећез, Мира Вујковић,
Светлана Миловановић, Јелена Бајић, Ана Пајић, Мирјана Николић, Марија Милић,
Биљана Вељановски и Јелена Гавриловић .
У школској 2012/13. години енглески језик је изучаван као обавезан предмет. Настава
енглеског језика се изводи у свим разредима (у централној школи и у издвојеним
одељењима). У вишим разредима од V до VIII разреда постоји и обавезан изборни
предмет (други страни језик) – немачки (у централној школи), а наставу изводи проф.
Светлана Миловановић, и руски језик (у централној школи и у издвојеним одељењима), а
наставу изводе проф. Емилија Савић Ћећез у Лајковцу и проф. Мира Вујковић у Бајевцу и
Боговађи. Годишњи фонд је 72 часа, а за VIII разред 68 часова.
Стручно веће за стране језике направило је свој план рада (за енглески, немачки и
руски језик појединачно), и по том плану је извођена настава у школској 2012/2013.
години.
Поред редовне наставе, која је у потпуности реализована, држани су и часови
допунске и додатне наставе.
Када је руски језик у питању, одржано је по 36 часова допунске наставе – у Лајковцу,
Бајевцу и Боговађи. За додатну наставу није било заинтересованих ученика.
Енглески језик –
Јелена Гавриловић (VIII-2: 29 часова допунске и 36 часова додатне и
секције, IV-1: 20 часова допунске и 1 час секције, IV-2: 19 часова допунске и 2 часа
секције; 1 час допунске у издвојеном одељењу у Ратковцу и 4 часа допунске у Марковој
Цркви).
Ана Пајић (у VI разреду у Лајковцу 31час допунске, 14 часова додатне и 4
часа секције; у VIII1, VIII3, VIII4 – 35 часова додатне и 8 часова допунске.)
Мира Николић ( у VII-1, VII-3 и VII-4 – 17 часова додатне, 16 часова
допунске и 25 часова секције; у Бајевцу укупно од V до VIII – 26 часова допунске и 26
часова додатне)
50
Биљана Вељановски (у Боговађи у VI разреду – 11 часова додатне, у VII
разреду – 16 часова допунске, у VIII разреду - 15 часова допунске наставе).
Број одржаних часова допунске наставе, као и број недовољних оцена на крају првог
полугодишта, достављен је педагошко-психолошкој служби у Извештају стручног већа за
стране језике и анализи успеха на крају полугодишта у јануару 2013.
Сматрамо да су часови допунске наставе уродили плодом, што показује и број
недовољних оцена на крају школске 2012/13. године. Број недовољних оцена је смањен са
64 (укупан број из енглеског, руског и немачког) на крају другог квалификационог
периода на 3 недовољне оцене (енглески језик, наст. Марија Милић) на крају четвртог
квалификационог периода.
3. Извштај о раду Стручних већа наставника географије
Стручно веће за географију чине два наставника: Андрија Живковић и Дијана Поповић.
РАСПОДЕЛА ЧАСОВА У ШКОЛСКОЈ 2012-13.
Расподела часова по наставнику је изгледала овако:
Андрија Живковић: 5-1, 5-6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-6, 7-6, 8-1, 8-2, 8-4, 8-6.
Дијана Поповић: 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 6-5, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 8-3, 8-5.
Према годишњим задужењима оба наставника су имала по 20 часова редовне наставе, 1
час одељенског старешинства, 1 час допунске наставе, 1 час додатног рада и 1 час
географске секције.
РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ
Сви часови редовне наставе су реализовани; сви часови одељенског старешине (укупно
36) такође. У свакој категорији часова допунске наставе, додатног рада и географске
секције би требало да буде по 36 из сваке категорије што чини укупно 108 часова по
наставнику. Часови су распоређени по разредима и одељењима матичне школе и
истурених одељења и њихова реализација по том критеријуму изгледа овако:
Живковић Андрија:
разред
5
6
7
8
Укупно
Допунска
настава
16
20
8
16
60
Додатни рад
0
16
0
15
31
51
Географска
секција
0
12
0
5
17
Укупно по
разреду
16
48
8
36
108
Поповић Дијана:
разред
5
6
7
8
Укупно
Допунска
настава
22
3
17
11
53
Додатни рад
11
1
17
5
34
Географска
секција
26
4
12
10
52
Укупно по
разреду
59
8
46
26
139
КОМЕНТАР:
►Наставник Андрија Живковић је реализовао часове допунске наставе и преко фонда
(+24 часова), нијe реализовао фонд додатног рада (-5 часова), док часови географске
секције нису реализовани у потпуности ( -12 часова). Реализована су укупно 108 часа по
све три категорије од минималних 108 часа. Према потреби наставник је одржао више
часова допунске наставе, док остале две категорије нису реализоване према планираном,
али су надокнађене кроз рад допунске наставе, јер је било више потребе за том
категоријом часова.
►Наставница Поповић Дијана : Часова допунске наставе има 17 часова више, одржала је
мање два часа додатног рада него што је предвиђено по задужењима (-2 часа), док 16
часова географске секције има преко фонда. Укупно по све три категорије часова је
реализовано 139 часа, док је предвиђено 108 (+31).
ОЦЕЊИВАЊЕ
На крају четвртог класификационог периода сви ученици су оцењени из предмета
географија. Наставници су имали усаглашене критеријуме оцењивања који су приложени
уз годишње планове и који су детерминисани образовним стандардима за крај обавезног
образовања за наставни предмет географија.
►Оцене су закључене на крају другог полугодишта у складу са важећим правилником за
оцењивање ученика у основном образовању и васпитању оглашеног у Службеном
гласнику РС, бр. 74/2011 а на основу члана 109. став 5. Закона о основама система
образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 52/11).
Недовољне оцене из географије нема ниједан ученик, а просек из предмета је приказан
табеларно у дневнику рада сваког одељења понаособ.
►Наставници су предузели активности како би ученици имали услове за остваривање
прелазних оцена: индивидуализована настава, индивидуализовани тестови, допунска
настава, усмени контакт са ученицима одељенским старешинама и родитељима поводом
њиховог (не)залагања. Дати су савети за прилагођавање градива и метода и техника учења
њиховим карактеристикама, подељени папирићи са минималним захтевима и садржајем
лекције готово на сваком часу редовне наставе.
Ова пракса је била доступна свим ученицима.
►Свим ученицима је дозвољено истицање у техникама цртања, писања, прављења паноа,
предавања (замена улога предавач–ученик), па тако и ученицима са најнижим
остварењима. Ученици су имали прилике да се прикажу у сопственој креативности,
реторици и предавачким способностима, писању семинарских радова, есеја и измишљених
путописа у циљу спајања науке са литералним способностима кроз машту и дескрипцију,
52
оспособљавали се за самостално учење и истраживање путем коришћења интернета и
додатне литературе попут енциклопедија, географских читанки, верзизаних часописа
(Национална географија и Национална географија Јуниор, дневна штампа, атлас Свет на
длану, Благо Земље....), као и праћењем научно-популарних емисија на телевизији. На
часовима редовне наставе и осталих предвиђених активности ученици су исказали своје
амбиције и развијали се у смеру потпуне и хармоничне личности.
На часовима географске секције су приказивани научно-популарни филмови и
припремани су ученици за екскурзију.
Настава је често извођена у духу активне наставе уз употребу свих наставних облика
(индивидуализована, индивидуална, фронтална, групни и тимски рад, групни рад,
самостални рад ван школског објекта) као и широке лепезе наставних метода и
дидактичких и наставних средстава (мултимедијална, картографска, дискусија,
монолошко-дијалошка, илустративно-демонстративна метода, рад на тексту, мапама,
сликама и дијаграмима, кооперативна и комбинована метода, технике сугестопедије,
квиза, игара (нпр. тражимо скривено благо према својеручно нацртаним мапама,
састављање и решавање асоцијација, замене улога наставног процеса, читања, цртања,
писања уз честу корелацију са другим предметима – биологијом, историјом, ликовном и
музичком уметношћу, информатиком и рачунарством, математиком, физиком, верском
наставом....
►Поред „школског“ рада на часовима, наставник и ученици су се истакли у изради
дидактичких средстава – прикупљање часописа и стена, фосила, израда графичких радова
и паноа, размена мултимедијалних носача – CD, DVD, разгледање Stellariuma на часовима
додатне наставе петог разреда, размена фотографија, музике из разних делова света,
израда презентација у power pointu, downloader-има за „скидање видео и аудио садржаја са
интернета као и разним програмима за гледање фотографија.
Изведен је излет – посети манастиру Боговађа као и посета Лајковачкој цркви, како је и
планирано. У мају месецу је реализован излет са ученицима 5. разреда у циљу
популаризације науке, дружења, географског посматрања простора, сналажења у природи
уз помоћ компаса и географске карте. Ученицима петог разреда је уприличен квиз где су
могли да се окушају у такмичарским активностима против другох одељења. Квиз је
планиран за седми разред, али због недовољног залагања у припремању истог, ова
активност је пребачена на пети разред. Победници квиза су ученици 5-3 одељења и њима
је додељена диплома за најбољег географа петог разреда. Ученици су се на часовима
географских секција и додатног рада упознавали са ширим знањима из географије,
правили паное и дидактичка средства, изводили експерименте, правили анкете, имали
мултимедијалне презентације градива...
Наставници су се трудили да код ученика развију свест о неговању традиције (етно
музика, етно-кутак и реквизити), хигијене и уредности простора у школи и ван њега
(уређење школског дворишта, кабинета и учионица, улепшавање просторија, хуманитарне
акције у оквиру одељенских заједница...
►На часовима додатне наставе седмог и осмог разреда, наставници су радили са
даровитим ученицима на припремању градива за такмичења из географије. Резултати су
следећи:
53
РЕЗУЛТАТИ СА ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА
Број
ученика/учесника
на
окружном
такмичењу
Број пласираних
ученика
на
републичко
такмичење
Укупна
пролазност
V
/
VI
/
VII
0
VIII
2
УКУПНО
2
/
/
0
0
0
/
/
0%
0%
0%
НАПОМЕНА
Иако се ученици нису пласирали на Републичко такмичење, истакли су се у раду и поред
усмених похвала за своје залагање, добили су специјалне дипломе за учешће (према
пропозицијама). Награде су добили: Нина Матић 8-1, Никола Недељковић, Анита Јелић
(оба ученика из 7-3) и Миловановић Лазар 7-2. Наставник Андрија Живковић је дибио
специјалну диплому за залагање у припремама и успех на такмичењима.
РАД СТРУЧНОГ ВЕЋА
Према плану, одржано је шест састанка. ПП служби је прослеђен исцрпан извештај о
сваком састанку.
На почетку школске године, урађен је иницијални тест за све разреде и урађена је анализа
истог. На крају школске године су ученици свих разреда радили исходни тест па је могуће
упоредити напредак сваког ученика. Ученицима је прослеђена повратна информација о
раду и предлози за напредовање. Анализа резултата ће бити прослеђена ПП служби у
електро форми.
Наставници су сарађивали међусобно и са колегама, размењивали искуства, стручно се
усавршавали на семинарима, трибинама или самоусавршавањем. У досијеу сваког
наставника постоје ивештаји о похађаним семинарима.
Посећени семинари (акредитовани, стручне трибине, кружоци):
Поповић Дијана
►стручни скуп стручног усавршавања (акредотована трибина): Квалитет уџбеника и
његово коришћење (трајање: 1 дан ) у Првој основној школи, Ваљево 6.12. 2012.
► Презентација уџбеника издавачке куће Логос, (нема акредитацију, без бодова), Трећа
основна школа, Ваљево 30.11.2012.
►Презентација уџбеника издавачке куће „Нови Логос“, Трећа основна школа, Ваљево
6.2.2013. (1 бод)
►“Израда школског сајта“ (16 бодова, 23, 24.3.2013. ) Четврта основна школа, Ваљево
54
Андрија Живковић
►ЕТЦ Системи учења (20 бодова), ОШ „Миле Дубљевић“, Лајковац
САРАДЊА СА ДРУГИМ СТРУЧНИМ ВЕЋИМА
Као вид ванструковне сарадње се наводи посета часовима других колега (историје,
физике...).
У кооперативном раду наставника, али и са ученицима, у главном плану обележени су 17.
октобар – Међународни дан посвећен искорењивању сиомаштва путем прикупљања
гардеробе, ћебади и материјала за азиланте у Боговађи, као и 10. децембар – Дан људских
права, 5. јун – Дан заштите животне средине, где је уприличена кооперација наставнице
географије Дијане Поповић и Косане Грчић и ученика 7. разреда.
ПЛАНОВИ ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД
У наредном периоду (до септембра месеца текуће године) наставници ће бити у
константном контакту ради израде планова за предстојећи четворогодишњи период, а који
ће усвојити Школски одбор до краја јуна месеца 2013. године.
За наредну школску годину наставници планирају 6 састанака стручног већа, а извештаји
са њих ће бити прослеђени ПП служби.
Стручно веће за географију
Руководилац већа: Дијана Поповић
4. Извештај о раду Стручног већа наставника математике
Ово веће је одржало у протеклој школској години 6 састанака.
Усвојен је план и програм већа и договорено је о одржавању допунске и додатне наставе
из математике.
Урађени су годишњи и оперативни планови.
Наставници су учествовали на семинарима који су предвиђени годишњим програмом рада
школе.
У фебруару је организовано школско, а у марту општинско такмичење из математике.
Поједини наставници су са својим успешним ученицима у априлу учествовали на
окружном такмичењу.
Стручно веће је донело одлуку да се у школској 2013/2014. години користе уџбеници
издавачке куће „Герундијум“ за VI и VIII разред и „Математископ“ за V и VII разред.
Извршена је подела часова за школску 2013/2014. годину.
Руководилац стручног већа математике:
Ана Марковић
5. Извештај Стручног већа наставника историје
Стручно веће за историју чине следећи професори: Станица Милошевић и Рајко Сарић.
У току претходне године актив је одржао 4 састанка у оквиру којих је анализирана
реализација плана и програма из историје за текућу годину.
55
План и програм наставе историје за школску 2012/2013. годину у потпуности је
реализован. Одржане су допунска и додатна настава од петог до осмог разреда. Одржани
број часова допунске и додатне наставе по разредима је следећи : пети разред – 17 часова
допунске и 4 додатне наставе; шести разред – 17 часова допунске и 36 + 7 додатне
наставе; седми разред – 19 часова додатне и 13 часова допунске наставе, осми разред – 15
часова додатне и 18 часова допунске наставе. Спроведени су стандардизовани иницијални
тестови на почетку године од петог до осмог разреда. Извршена је анализа примене
стандарда за крај основног образовања, као и анализа успеха на крају првог
полугодишта и на крају школске године.Такође је извршена анализа резултата који се
тичу дела наставе историје у оквиру композитног теста за седми разред. Анализом
наставног програма остварена је корелеција у наставном програму. На такмичењу из
историје у школској 2012/2013. години забележено је учешће ученика наше школе са
високим резултатима. На Републичко такмичење су се пласирали ученици: Урош Пејчић ,
који је освојио четврто место, Љубица Марковић (13 место) и Јелена Лончар ( 16 место) .
Чланови стручног актива предали су планове ради стручног усавршавања унутар
установе за сваког наставника у оквиру актива историје и такође су усагласили предлог
семинара ради стручног усавршавања. Оба наставника су похађала стручне семинаре
„Контроверзе у историографији и њихова примена у настави историје“ , „НТЦ систем
учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног учења“, као и
трибину „Квалитет уџбеника и његово коришћењ“'. Наставница Станица Милошевић је
присуствовала на семинару удружења Euroclio „Историја у акцији – наука која повезуј“, а
наставник Рајко Сарић семинарима „Настава историје и образовна постигнућа“ и
„Унапређење наставе историје у основној школи“.
Руководилац актива:
Станица Милошевић
6. Извштај о раду Стручног већа наставника биологије
Поред редовне наставе, часови додатне наставе из биологије, биолошке секције,
еколошке секције и чувара природе доприносили су остваривању циљева и задатака из
области биологије.
Знање, љубав, свест о очувању природе је сврха учења и рада на овим часовима.
Ученици су део часова провели припремајући се за такмчења, где се један ученик
пласирао на окружно такмичење у Ваљеву.
У оквиру еколошке секције обележени су еколошки датуми`: 4. Октобар као Дан
животиња, 21. март Дан шума, 22. април Дан планете земље, 5. јун Дан заштите животне
средине.
Ученици биолошке секције и чувара природе учествовали су у обележавању Дана рома
8. Априла, и тиме показали да међу децом нема разлике. Тога дана су гостовали на радију
и учествовали у хуманитарној акцији у којој су пружили помоћ једној ромској пордици.
Све активности рада ових секција забележене су кроз емисије на радију које су прављене
приликом извођења акција у природи.
Свој допринос ученици ових секција и њихови настаници дали су у одржавању здраве
животне средине, правилног односа према природи и едукацији како младих тако и
одраслих грађана, кроз еколошке поруке и жеље да живимо у складу са природом.
Руководилац Стрчног већа наставника биологије:
Косана Грчић, проф.
56
7. Извштај о раду Стручног већа наставника физике
Веће је извршавало активности према свом плану за школску 2012/2013.годину,
плановима рада за наставне области и Годишњем плану рада школе:
- Утврђени су на време предлози поделе предмета на наставнике, подела одељења и
задужења наставника који су унети у Годишњи план рада школе.
- Урађени су сви планови рада по предметима, годишњи и месечни на време уз
добру сарадњу наставника, кao и планови допунске, додатне наставе и других активности.
- Одржани су сви планирани часови редовне наставе.
- Наставник физике Васо Симоновић учествовао је на Републичком семинару из
овог предмета од 30.04. до 02.05.2013. године.
- Део наставних средстава је набављен у току школске године и тиме се за физику
побољшава стање и стварају услови за извођење дела вежби.
- Одржани су сви планирани часови редовне наставе.
- Допунска и додатна настава је одржавана по плановима и распореду који је доста
отежан проблемима превеликих обавеза ученика за редовни и изборни програм.
Ковачевић Гроздана и Симоновић Васо одржали су више од планираних 36 часова
допунске и додатне наставе по распореду за сва три разреда истовремено (37 + 42), мада је
већина била из 6. и 7. разреда (евиденција је у посебном дневнику).
Распоредом је обезбеђено да се што више часова одржава у учионици за физику и
хемију, што је допринело бољем коришћењу наставних средстава.
Такмичења: Ученици су учествовали на такмичењима на свим нивоима.
На школском такмичењу учествовало 14 ученика из сва три разреда (4+8+2).
Задатке и остале припреме извршили су наставници физике. На општинском такмичењу
учествовало је 10 ученика (2+6+2), где је прву награду за 6. разред освојио Павловић
Марко, а трећу Миливојевић Стеван; за 7. разред прву награду освојила је Љубица
Марковић, а похвалу Рогановић Новак, Лазар Миловановић и Радовановић Ђорђе, а за 8.
разред прву награду освојили су Васиљевић Бојан и Пејић Раденко. За окружно се
пласирало 8 ученика, где је Раденко Пејић освојио трећу награду за 8. разред, а за 7.
разред Љубица Марковић и Никола Рогановић похвалу. На републичком такмичењу
Раденко Пејић је освојио похвалу, чиме овај ученик и наставница Г. Ковачевић заслужују
све похвале.
Сва такмичења су захтевала од наставника додатно ангажовање јер се успех може
постићи само на тај начин.
Стручно веће је разматрало успех ученика на свим класификационим периодима,
као и друга питања веза за рад наставника и ученика. Предати су поново прегледи
недостајућих наставних средстава како би се набавили када буде било финансијских
могућности.
Оба наставника одржала су угледне часове физике којима су присуствовали
помоћник директора и психолог школе и оценили их као успешне, а припреме и остала
пропратна документа предата су школи.
Веће је донело одлуку о употреби уџбеника у новој школској години од издавача
Логос Београд, који су коришћени и прошле школске године.
57
Урађен извештај о резултатима композитног теста са седми разред, део за физику,
који се нализи у оквиру комплетног извештаја о овом тесту.
Сматрамо да смо у овој школској години успешно обавили све планиране и
постављене задатке. У новој учионици – кабинету створени су бољи услови за рад, а
наставнице су се потрудиле да се и додатно уреди.
У јуну месецу иновирани су Годишњи планови за физику за нову школску годину
и предати службама школе. Стандарди и критеријуми су урађени уз поменуте планове као
и планови за допунску и додатну наставу.
Радни састанци су увек држани по потреби, а увек пред седнице стручних органа
школе (Одељењско и Наставничко веће и Педагошки колегијум).
Родилац Стручног већа:
Васо Симоновић
8. Извштај о раду Стручног већа наставника хемије
Стручно веће хемије почело је самостално да ради од ове школске године. Чине га
наставници хемије Данијела Лаловић и Радмила Милентијевић.
Настава
хемије
се
изводила
по
следећем
распореду:
Данијела Лаловић: VII1, VII2, VII3, VII4, VIII1, VII – Бајевац ,VIII – Бајевац;
Радмила Милентијевић: VIII2, VIII3, VIII4, VII – Боговађа,VIII – Боговађа.
За школску 2012/2013. годину није било измена у програму у односу на претходну
школску годину.
Чланови Стручног већа хемије су се састајали у току школске године и договарали
о својим активностима (планирање градива, критеријуми оцењивања и примена
образовних стандарда у настави, израда иницијалних тестова, изради тестова за школско
такмичење, коришћење програмиране наставе, посета семинарима, сарадња са другим
Стручним већима (физика, биологија и математика), анализа успеха ученика у редовној
настави, анализа успеха ученика на такмичењима...).
Допунска настава се одржавала за све ученике који нису могли самостално да
остваре жељене резултате:
Радмила
Милентијевић
разред
број часова
матична школа
Боговађа
VIII
25
VII
16
VIII
13
матична школа
Данијела
Лаловић
разред
VII
VIII
број часова
14
8
Напомена: Због распореда одржавања часова у Бајевцу (4, 5, 6, 7. час), допунска настава се
одржавала кроз интензивни рад са ученицима кроз редовну наставу.
58
Додатна настава се одржавала за ученике који су показали изузетан успех у
савлађивању градива и који су желели да прошире знање ван садржаја наставног плана и
програма. Такође, у оквиру додатне наставе припремани су ученици за такмичења.
Радмила
Милентијевић
разред
број часова
Данијела
Лаловић
разред
број часова
матична школа
VIII
20
матична школа
VII
12
VIII
15
Ове школске године, остварени су следећи резултати на такмичењима:
На школском такмичењу учествовало је седам ученика седмог разреда и три ученика
осмог разреда. На општинско такмичењу учествовало је пет ученика седмог разреда и два
ученика осмог разреда. Пласман на окружно такмичење остварили су Јелена Лончар VII1,
Љубица Марковић VII1, Новак Рогановић VII3, Радован Божић VII3 и Нина Матић VIII1,
наставнице Данијеле Лаловић. Јелена Лончар VII1, Љубица Марковић VII1 и Новак
Рогановић VII3 остварили су, према броју освојених поена, друго место на окружном
такмичењу.
Наставнице хемије су ове школске године биле на семинарима стручног
усавршавања:
Радмила Милентијевић:
1. „Mudl“- Електронска школа за почетнике, стекла 24 сата стручног усавршавања;
2. „Образовна постигнућа и интегрисани тематски приступ новости у учењу“, стекла
16 сати стручног усавршавања.
Данијела Лаловић:
1. „Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне
школске климе“, стекла 16 сати стручног усавршавања;
2. „Квалитет уџбеника и његово коришћење“ – трибина, стекла 1 сат стручног
усавршавања.
Чланови Стучног већа хемије су на крају школске године сумирали резултати и
договорили се о мерама које ће предузети за побољшање наставе у следећој школској
години.
Руководилац већа:
Данијела Лаловић
59
9.
Извштај о раду Стручног већа наставника музичке културе
Стручно веће наставника музичке културе Основне школе „Миле Дубљевић“ Лајковац
радило је у складу са Школским програмом школе и Наставним планом и програмом за
предмет Музичка култура.
Све редовне активности, односно часови редовне наставе су реализовани у потпуности.
Ваннаставне активности су реализоване по посебном плану за рад музичке секције,
односно хора, како у централној школи тако и у издвојеним одељењима Боговађа и
Бајевац.
Хор ученика Основне школе „Миле Дубљевић“ Лајковац је наступао на школским
приредбама током школске 2012/2013. Године, а један од запаженијих наступа био је за
школску славу „Свети Сава“ 27.1.2013. године, када је хор наступао у програму уживо на
РТС-у.
Хорови издвојених одељења Боговађа и Бајевац су наступали у оквиру приредби у тим
издвојеним одељењима.
Стручно веће наставника музичке културе поред седнице пред почетак школске године
обавезно одржава састанке и на крају сваког класификационог периода током школске
године.
Што се тиче наставних средстава, за извођење наставе музичке културе стање је
тренутно добро, што даје услове за квалитетно извођење наставе.
Руководилац Стручног већа наставника музичке културе:
Владимир Адамовић
60
10. Извштај о раду Стручног већа наставника ликовне културе
Према планираним активностима настава ликовне културе и настава цртања, сликања
и вајања одвијала се према предвиђеном плану и програму. Посебно је рађено са
талентованом децом. Урађени су планови и стандарди оцењивања, одабир и поставка
школских изложби у холу школе и у Културном центру „Хаџи Рувим“, сарадња са
локалном самоуправом, Домом здравља и ученицуи су учествовали на конкурсима.
Конкурси:
Републички конкурс „Пекарски дани“, Алексинац 17 –19. октобар:
1) 2. награда – Поњовић Невена 7-1;
2) Специјална награда – Антићм Јелена 7-3;
Републички конкурс Агенције за борбу против корупције, „Мењам себе, мењам
свет“
Прво место у категорији Ликовни рад – старији узраст
1. место Бојана Панић 7.-3
2. место Мина Каменица 8.-1
Регионални конкурс – Октобар месец правилне исхране
Прва награда – Николај Миловановић, награда наставнику Милоју Митровић
«Недеља здравља» и «Недеља зуба у Србији» од 13. до 19. маја 2013. године,
Завод за јавно здравље Ваљево:
Награде:
1) Прва награда – Петковић Драгана 6-1
2) Друга награда – Милица Лапчић 7-2
3) Специјална награда Александра Бошковић 8-4
Конкурс ПТТ (Политикиног Забавника и Малог Забавника) у част најрадосније
дечје манифестације «Радост Европе». Тема конкурса је «Цртам, сликам оно што
волим». На конкурс је стигло више од 30 000 радова.
Међу првих сто који ће добити дипломе на великој изложби која ће се на јесен
организовати у част ове велике акције, налази се и двоје ученика наше школе:
39. место – Владимир Ђуровић- 5-3
56. место Јелена Маринковић 8-1
Комплентан извештај предат је у ПП службу школе.
Стручно веће наставника ликовне културе:
Милоје Митровић и Јасмина Митровић
11. Извштај о раду Стручног већа наставника физичког васпитања
У школској 2012/2013. године Стручно веће се састајало више пута. Теме су биле
различите, али углавном према годишњем програму рада актива: унапређење наставе,
проблеми за нормално ивођење наставе (нарочито у зимском и кишном периоду), стручно
усавршавање, подела предмета на наставнике, инклузија и решавање исте, набавка
спортске опреме, реквизита и сл., реализација наставе, организација такмичења како на
61
нивоу школе тако и шире, годишњи планови рада, критеријуми оцењивања за редовну
наставу и изабрани спорт и др.
Констатовано је да су редовна настава и избрани спорт коректно реализовани. Када је
у питању реализација школског спорта, констатовано је да се он донекле реализује и да ту
има доста проблема на релацији школа – Савез спортова, фонд за школски спорт (оснивач
СО Лајковац) и да се тај проблем за наредну школску годину мора решити.
Активности:
- у септембру и октобру 2012. г. одржана су следећа такмичења: за ученице од 5. до 8.
разреда организована су такмичења у одбојци; за ученике од 5. до 8. разреда организована
су такмичења у малом фудбалу;
- у октобру одржана је бициклијада под називом „Узјаши точак“ на релацији Лајковац –
Маркова Црква и назад;
- 24. и 25.01.2013. г. одржан је традиционални Светосавски турнир у шаху у Лајковцу у
школи;
- 07.02.2013. г.одржано је у Ваљеву окружно такмичење у одбојци за девојчице и освојено
је друго место;
- 19.02.2013. г.одржано је школско такмичење у стоном тенису за дечаке;
- 19.03.2013. г.одржано је у Ваљеву окружно такмичење у малом фудбалу за дечаке и
заузето је друго место;
- 22.03.2013. г. одржан је сусрет у стоном тенису са основном школом "Димитрије
Туцовић" из Јабучја у просторијама Стонотениског клуба „Железничар“ из Лајковца;
- у мају и јуну 2013. г.одржана су следећа такмичења: за ученице од 5. до 8. разреда
одржана су такмичења у одбојци а за дечаке од 5. до 8. разреда у малом фудбалу;
- 25.05.2013. г. Дан школе; одржана су такмичења у малом фудбалу 5.раз. против 6.
раз.,7.раз. против 8.раз. дечаци, 5. раз. против 6. раз. и 7. раз. против 8. раз. у одбојци
девојчице и кошарка 3 на 3 (два дечака плус једна девојчица);
- 08.06.2013.г.одржана је бициклијада под називом "Узјаши точак" на релацији Лајковац –
Доње Јабучје и назад;
- у издвојеним оделењима Бајевац и Боговађа такође су одржана такмичења у малим
спортовима, као и у стоном тенису;
- када је у питању сарадња са другим организацијама можемо констатовати да је коректна:
оба одбојкашка клуба у Лајковцу, ФК "Железничар" Лајковац, КК у Лајковцу како у
мушкој тако и у женској конкуренцији, петоро наше деце учествовало је на смотри
извиђача града Београда – логоровање у периоду од 27.04. до 02.05.2013.г. уз помоћ
канцеларије за младе СО Лајковац и вртића «Лептирић» из Лајковца.
У свим овим активностима учествовало је 400-500 наших ученика.
62
Заслужним појединцима наше школе подељене су дипломе и књиге, а поједини
ученици добили су (8.разред) Спартакове дипломе.
На крају овог извештаја, и поред свих околности, може се констатовати да је ова
школска година 2012/2013. коректно одрађена како у реализацији редовне наставе, тако и
школског спорта, изабраног спорта, такмичења и сарадње са другим организацијама.
За председника Стручног већа:
Пејин Иван
12. Извштај о раду Стручног већа наставника грађанског васпитања од првог до
четвртог разреда
Стручно веће Грађанског васпитања за Први циклус ВОР-а у школској 2012/2013.
години чини проф.Верица Адамовић Тешић. У овој школској години план и програм
Грађанског васпитања реализован је у другом разреду са једном групом ученика – 16
ученика.
План и програм реализовала је Верица Адамовић Тешић, проф. у одељењима 2-2 и 23 разреда.
13. Извштај о раду Стручног већа наставника грађанског васпитања од петог до осмог
разреда
Стручно веће за за грађанско васпитање чине следећи професори: Мирјана
Вујковић и Станица Милошевић.
У току претходне године актив је одржао 4 састанка у оквиру којих је анализирана
реализација плана и програма из грађанског васпитања за текућу годину.
План и програм наставе грађанског васпитања за школску 2012/2013. годину је
реализован. Наставу је пратило 115 ученика ( у петом разреду 30 ученика, шестом 28,
седмом 32 и осмом 25 ученика). Наставници који су изводили и реализовали наставу су:
Станица Милошевић (пети и осми разред ) и Мирјана Вујковић ( шести и седми разред).
Ученици петог разреда су се бавили су се изношењем проблема на нивоу школе,
као што је недостатак школских ормарића. У шестом разреду на часовима грађанског
васпитања ученици су се бавили уочавањем проблема у локалној заједници и поступцима
и мерама које треба предузети да би се они решили. У мају су посетили представу о
штетности пушења, узимања алкохола и дроге, која је изведена у Културном центру.
Учесници су били глумица Нада Блам, доктор Јован Марић и рок певачица Викторија.
Ученици седмог разреда су се, између осталог, упознали са могућностима волонтерског
рада и радом ђачког парламента. Ученици осмог разреда су се бавили утицајем медија на
свакодневни живот и друштво. У оквиру радионице ''Стереотипи и предрасуде'' одржана
су два часа у Центру за азил у Боговађи. Уз одобрење родитеља ученици су заједно са
децом из Центра за азил кроз радионицу препознавали утицај и последице предрасуда и
стереотипа. Такође, ученици и деца из Центра су заједно извели и приредбу за Осми март
посвећену мајкама у Центру.
63
Посебно интересовање ученици седмог и осмог разреда су показали за документарне
филмове Слободне зоне, чији је циљ бављење актуелним друштвеним и политичким
темама из целог света.
14. Извештај о раду Стручног већа наставника верске наставе
Часове веске наставе у OШ „Миле Дубљевић“ у Лајковцу у централној школи је
похађало око 80% ученика, а у издвојеним одељењима Бајевац, Боговађа, Врачевић, Доњи
Лајковац, Маркова Црква, Непричава, Пепељевац, Ратковац, Село Лајковац одзив ученика
за веронауку је 100%.
Планом и програмом предвиђено је да се одржи један час недељно. Сви часови су
реализовани.
Вероучитељи су по плану у току године неколико пута ђаке водили у Цркву.
Треба напоменути да је пред крај другог полугодишта часове Верске наставе посетио
и надзорник испред епархије ваљевске свештеник протојереј ставрофор Митар
Миловановић.
Сарадња вероучитеља са колегама и другим предметним наставницина је веома
добра. Учествовали смо у програмима организованим за Нову годину, прослави Светог
Саве и Дана школе.
У централној школи је проблем у извођењу наставе био седми час у другој смени
због ђака путника и превоза. Али у сличној ситуацији су биле и неке друге колеге,
наставници других предмета.
У школи у Лајковцу је учионица под редним бројем три названа кабинетом за
веронауку и физичко васпитање што је један веома велики напредак. У наредном периоду,
када се заврши изградња фискултурне сале, очекујемо да ће се проширити простор и
могућности за боље и лепше уређење истог кабинета.
Стручно веће верске наставе
15. Извштај о раду Стручног већа наставника информатике и рачунарства
Наставу информатике и рачунарства у протеклој школској 2012/2013. години
изводиo је наставник:
Милош Милијановић - V, VI, VII и VIII разред у матичној школи и издвојеним
одељењима Боговађа и Бајевац од 03.09.2012. године.
Наставни план и програм је у потпуности реализован и испуњен фонд часова редовне
наставе. У настави је коришћена следећа литература:
Драган Маринчић и Драгољуб Васић: „Информатика и рачунарство за пети
разред основне школе“, Завод за уџбенике, Београд 2007-2010.
Драгољуб Васић, Драган Маринчић и Миодраг Стојановић: „Информатика и
рачунарство за шести разред основне школе“, Завод за уџбенике, Београд
2008.
Драгољуб Васић, Драган Маринчић и Миодраг Стојановић: „Информатика и
рачунарство за седми разред основне школе“, Завод за уџбенике, Београд
2009.
64
-
Драгољуб Васић и Миодраг Стојановић: „Информатика и рачунарство за осми
разред основне школе“, Завод за уџбенике, Београд 2008.
Милош Милијановић као члан Стручног већа, Станица Милошевић и Светлана
Ковачевић су учествовали у осмишљавању и реализацији часова на тему „Мој пријатељ из
далеког света – Боговађа“, чији је циљ био превазилажење стереотипа и предрасуда,
зближавање деце из наше школе са децом из Центра за азил у Боговађи поводом поласка
два детета из азила у школу у ИО Боговађа и представљање наше земље у неком лепшем
светлу. Ови часови су коришћени за апликацију на такмичењу Креативна школа. Рад није
освојио ниједно од прва три места у категорији пројектне наставе, јер „није применљив у
пракси“, али је зато уврштен у базу знања.
За време школске године руководилац Стручног већа је присуствовао следећим
семинарима: „Школска бежична рачунарска мрежа“, „Израда школског сајта“ и „НТЦ
систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног учења“.
Поред наведених семинара, учествовало се на 19. вебинару „Однос ученика према школи“
који је организовала СШ „17. септембар“ Лајковац и 20. вебинару „Нацрт смерница за
унапређивање улоге ИКТ у образовању“. 19. вебинару су присуствовали још педагог
школе, наставница српског језика Соња Миловановић, учитељице Љиљана Јеремић и
Марина Пажиновић.
У току ове школске године ИО Боговађа је добило нови пројектор и лаптоп из
матичне школе, тако да су створени услови за коришћење информационих технологија и у
овом издвојеном одељењу, с обзиром да је кабинет за Информатику и рачунарство у
суседној згради која има проблем са грејањем у зимском периоду.
Евиденција родитеља и ученика се и даље не обавља преко ЕИС програма, већ се
евиденција оцена и укупних поена ученика завршног разреда основне школе обавља у
програму УПИС, верзија 4.80.
Сва наведена техничка опрема се одржава и софтверски ажурира.
Пошто због ограничених финансијских могућности није омогућено проширење
рачунарске мреже тако да сваки рачунар има приступ интернету, то остаје као задатак и у
наредном периоду, а поред тога и присуство семинарима везаним за саму струку, и више
ангажовања око наставе.
У име Стручног већа за Информатику и рачунарство дипл. инж. ел. Милош
Милијановић.
16. Извештај о раду Стручног већа Техничког и информатичког образовања
Чланови Стручног већа Техничког и информатичког образовања су Иванка
Алексић, Гроздана Ковачевић, Васо Симоновић и Гордана Петровић као руководилац.
Наставни план и програм је у потпуности реализован и испуњен је фонд часова
редовне наставе. У настави је коришћена литература издавачке куће „Едука”, а аутори
уџбеника су:
5. разред: З. Лапчевић: „Техничко и информатичко образовање за 5. разред основне
школе”
6. разред: З. Лапчевић: „Техничко и информатичко образовање за 6. разред основне
школе”
65
7. разред: Д. Голубовић: „Техничко и информатичко образовање за 7. разред основне
школе”
8. разред: Д. Голубовић, Н. Голубовић: „Техничко и информатичко образовање за 8.
разред основне школе”
Секција „ Шта знаш о саобраћају” одржавана је и ове школске године и ученици су
имали прилику да стекну нова и употпуне стара знања о саобраћају уопште, саобраћајним
прописима и активном коришћењу бицикла у саобраћају.
Школско такмичење одржано је 24.3.2013, општинско 19.4.2013. На окружно
такмичење „Шта знаш о саобраћају” пласирала су се два ученика и то: Јелена Маринковић
- 8. разред и Алекса Стојановић - 6. разред. Ученици нису прошли даље, али су њихови
резултати били задовољавајући. На часовима секције ученици су радили теоретски део и
практичан део – полигон и вожња бицикле на полигону. Иначе, ове године одржаван је 44.
циклус такмичења.
Сва техничка опрема у кабинету се одржава.
Због ограничених финансијских могућности није посећен ниједан семинар у току
ове школске године, па то остаје као задатак за наредне школске године, као и више
ангажовања око саме наставе
XII. ИЗВЕШТАЈИ О ТЕСТИРАЊИМА УЧЕНИКА И ЗАВРШНОM ИСПИТУ
УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА
Наша шлола је „пилот школа“ у овиру пројекта Завода за вредновање квалитета
образовања Републике Србије у оквиру увођења стандарда у основним школама тако да је
ове године обавњено тестирање ученика четвртог разреда из маатематике, српског језика
и природе и друштва, седмог разреда у оквиру композитног теста за завршни испит
наредне године ( физика, хемија, биологија, историја и географија), осмог разреда из
математике и српског језика и завршног испита ученика осмог разреда из српског језика и
математике.
1.Извештај о извршеном националном тестирању ученика четвртог разреда
На почетку школске 2012 / 2013. године планирано је да се у мају месецу изврши
национално тестирање из следећих предмета:
- Српски језик,
- математика и
- природа и друштво.
Дана 29.5.2013. одржано је национално тестирање из српског језика, на нивоу IV
разреда.
Дана 28.5.2013. одржано је национално тестирање из математике, на нивоу IV
разреда.
Дана 28.5.2013. одржано је национално тестирање из природе и друштва, на нивоу
IV разреда.
Приликом тестирања све је протекло у најбољем реду. Прикупљени тестови су
прегледани, по предметима и уз дате бодове.
66
Онда тако прегледани тестови су предати у пп службу.
Затим смо из пп службе по предметима и свако за своје одељење, добили повратну
информаацију о проценту тачних одговора по областима.
Углавном из датих табела имамо увид у проценат тачних одговора по областима.
Тестови из српског језика и природе и друштва су се могли урадити за предвиђено
време, а за математику је требало више времена.
Тестрано је 12 одељења на нивоу одељења Централне школе као и издвојених
одељења .
Резултати из српског језика по областима су следећи:
вештина
читања
и
разумевања
прочитаног
68,62%,
- књижевност 55%,
- граматика и лексикологија 62,69% .
Из приложеног се види да за тестирање се мора посебно обратити пажња, следеће
године на питања везана за књижевност.
Из природе и друштва по областима резултати су следећи:
- жива и нежива природа 58,45%,
- екологија 62,61%,
- материјали 64,84%,
- кретање и оријентација у простору 68,23%,
- друштво 40,84%
- држава Србија и њена прошлост 66,84%.
Из датог се може закључити да се мора обратити пажња на питања везана за
област из друштва.
Из математике по областма резултати су следећи:
- природни бројеви и операције са њима 63,31%,
- геометрија 63,69%,
- разломци 64,30%,
- мерење и мере 56,46%.
Веома је важно обратити пжњу на задатке везане за област мерење и мере.
Дубља анализа по одељењима показује да постигнућа нису уједначена Као
препорука за наредну школску годину истиче се важност допунске настсве коју
одржавају предметни наставници, тј, стављање акцента на мотивисање ученика са нижим
оценама да је редовно похађају.Већу пажњу треба посветити подстицању ученика са
нижим оценама да се укључе у допунску наставу, како би постигнуће на националном
тестирању било што боље.
Можемо закључити да су опши резултати задовољавајући.
Стручно веће четвртог разреда:
Драгана Перић
67
2.Извештај о резултатима композитног теста ученика седмог разреда из историје
Композитни тест садржао је у себи од 20 задатака и 4 задатка из историје, 5., 6., 7. и 8. по
реду. Тест из историје имао је 2 задатка основног нивоа. Један задатак је био везан за
историјска знања, а други за истраживање и тумачење историје. Трећи задатак је био из
средњег нивоа везан за историјско знање. Четврти задатак је из напредног нивоа везан за
истраживање и тумачење историје.
Тест из историје ученици су урадили доста солидно. По образовним стандардима
очекује се да постигнућа ученика буду следећа: на основном нивоу 80%; на средњем
нивоу 50%; и напредном нивоу 25%. Ученици 7. разреда на нивоу школе постигли су
следеће резултате: 1. питање основни ниво – 62%; 2. питање такође основни ниво – 56%.
То је доста ниже од предвиђених 80% по стандардима. Треће питање средњи ниво
постигнуће је 49%, а стандард је 50%. Ту скоро да је постигнут циљ. Четврто питање
напредни ниво – постигнуће је 64%, а по стандардима очекује се да 25% ученика уради
ово питање. Ту је планирано пребачено више него дупло.
Укупна постигнућа ученика из историје су 57,75% што је свакако задовољавајуће.
Појединачно тест је најбоље урадило одељење VII-3 – 74,50%; VII-2 – 70,75%; VII-1 67,5%; VII-4 – 55%; VII-Бајевац – 41,5%; VII-Боговађа – 38,25%.
Ако извршимо поређење са свеукупним композитним тестом на нивоу школе
резултат је следећи: укупан просек постигнућа ученика на тесту је 41,35%, а из историје је
57,75%. Постигнућа ученика на основном нивоу су 38%, из историје 59%. Постигнућа
ученика на средњем нивоу су 45,29%, из историје 49%. Постигнућа ученика на напредном
нивоу су 42%, из историје 64%.
Професор историје
Рајко Сарић
3.Извештај о резултатима композитног теста ученика седмог разреда из физике
Из физике на тесту су била питања под редним бројем 13,14,15 и 16.
Само једно од њих, прво, одговарано је заокруживањем и ту је резултат најбољи
(64%, у четири одељења преко 70%). Друго питање има доста више одговора који се могу
оценити као тачни ( по кључу само 26%). Треће и четврто питање имају проценте од 5% и
2% на нивоу школе и убедљиво су најлошије урађени. Тражили су примену рачунања а то
један део ученика није хтео без примене дигитрона које им ми дозвољавамо, а и сам
приступ је био неозбиљан јер се види из тестова да нема ни било каквог покушаја рада
што сматрамо да на испиту неће бити присутно.
Разлози за овај слаб резултат су и кампањско учење само пред контролни које је
све више присутно код ученика. Верујемо да ће и ученици и наставници више радити
следеће године пред испит а и у току године што сматрамо као нашу обавезу за наредну
школску годину.
У 3 од 4 задатка-питања су мерне јединице централни део а у њиховој примени и
припреми сматрамо да постоје, по нама, много бољи начини за проверу (набројимо 10
величина и поред 10 јединица па да их ученик распореди). Питања 14, 15 и 16 нису из
групе лаких ако немате никакве припреме за рад па остаје нејасно како ли ће бити на
68
испиту за све области ако је сада било обухваћено мање од трећине градива физике у
основној школи (сила и кретање).
Резултатима нисмо задовољни, односом ученика према овој обавези још мање и
морамо следеће школске године посветити више пажње припреми ђака.
Стручно веће физике
4.Извештај о резултатима композитног теста ученика седмог разреда из биологије
Анализа композитног теста из биологије за 7. разред по одељењима показала је да
ученици 7-2 и 7-5 на прво питање исказали неразумевање у решавању задатка који се
састојао из два дела, па су давали одговоре на половину питања.
Одговори на друго питање су приближно исти у свим одељењима, што говори да је
градиво у већини савладано.
На треће питање ученици свих одељења су дали већином позитивне одговоре, што опет
говори да је градиво из области генетике савладано.
На четврто питање ученици свих одељења су дали слабије одговоре пошто се одговор на
постављено питање подразумева као занимљиво питање у књизи.
Пробни тест из биологије за 7. Разред на нивоу школе је урађен тако да су резултати првог
и четвртог питања слабији, а другог и трећег бољи, оствареност резултата за прво питање
је 36% из поменутих разлога, за друго 59%, треће 72%, а четврто 40%.
Свеукупно тест је урађен задовољавајуће и биће нам показатељ за рад будућих тестова и
генерација.
Стручно веће биолога
5.Извештај о резултатима композитног теста ученика седмог разреда из географије
Композитни тест су радили ученици 7 разреда као припрему за завршни испит на крају
основног образовања и васпитања. Резултати су анализирани према одељењима и према
разреду.
Питање број 9 је из друштвене географије и одговара 1 нивоу. (ГЕ 1.3.1)
Питање број 10 је из регионалне географије и одговара нивоу 1 (ГЕ1.4.2)
Питање број 11 је из регионалне географије и одговара нивоу 1 (ГЕ 2.4.2)
Питање 12 је из регионалне географије и одговара нивоу 3. (ГЕ 3.4.3.)
Питање
бр
9
10
11
12
ниво
7-1 (%)
7-2 (%)
7-3 (%)
7-4 (%)
7-5 (%)
7-6 (%)
Школа (%)
1
1
1
3
14
33
17
73
25
37
30
70
31
43
38
71
44
33
26
50
27
9
9
50
0
0
7
58
24
26
21
62
Коментар:
Резултати теста говоре да ученици нису спремни да остваре добре резултате на завршном
испиту. Најбољи пласман су остварили на питању које одговара 3 нивоу. Из приложене
69
табеле се може закључити да ученици лоше познају карту и територијално простирање
географских појмова. Ако се узме и да један већи проценат ученика није са пажњом читао
задатке и није желео да се студиозније позабави одговорима, резултати би вероватно били
за нијансу бољи. Наставницима је стављено на задатак да се наредне године више
инсистирају на читању и оријентацији на карти.
►Потребно је напоменути да је анализа обухватила само потпуно тачне одговоре (1 поен),
док су ученици који су делимично урадили задатке нису узети у обзир(0,5 поена).
►Такође је важно истаћи и да су сва питања из географије у композитном тесту
састављана из више подпитања што није случај са осталим предметима (осим по једно
питање из историје, једно из физике и једно из хемије). Првом примедбом бих указала да
понуђена анализа не показује право знање ученика, а другом да је могуће да је код
ученика дошло до развијања неафирмативног става према пренатрпано написаним
питањима.
►Врло важна примедба је и та да се стандарди не подударају са питањима и да је
очигледна грешка учињена када је у кључу теста истакнуто да питање број 11 означено
стандардом ГЕ 2.4.2. припада првом нивоу остварења ученика што је контрадикција.
Наставник би имао напоменути и то да је питање број 9 стандардизовано ознаком ГЕ 1.3.1.
што значи да припада првом нивоу, али да би се на то питање одговорило је потребно
знати распоред о+у питању поменутих држава као њихову географску ширину која утиче
на климатску предиспозицију хабитата народа. Овај захтев припада стандарду ГЕ 3.3.1. и
припада напредном нивоу јер је у питању закључивање, а не ГЕ 1.3.1. како је назначено
(да припшада основном нивоу постигнућа).
Руководилац стручног већа за географију
Поповић Дијана
6.Извештај о резултатима композитног теста ученика седмог разреда из хемије
Композитни тест, који је чинило по четири питања из пет наставних предмета,
радили су ученици 6 одељења наше школе.
Из наставног предмета ХЕМИЈА, била су четири питања из области општа хемија,
и то по два питања из основног и средњег образовног нивоа. Претпоставка је, да ове
године није било задатака из напредног нивоа, због прве године учења хемије.
Остварени резултати, по задацима, изражени су у процентима и приказани у
следећим табелама (у загради је дат редни број задатка):
70
ОБЛАСТ
VII1
ОБРАЗОВНИ НИВО
мин. очекиваног
постигнућа
ОСНОВНИ
СРЕДЊИ
НАПРЕДНИ
80%
50%
25%
ОПШТА ХЕМИЈА
остварено постигнуће
просек
(17.)30%
(18.)17%
(19.)23%
(20.)86%
/
23,5%
54,5%
/
ОБЛАСТ
VII2
ОБРАЗОВНИ НИВО
мин. очекиваног
постигнућа
ОСНОВНИ
СРЕДЊИ
НАПРЕДНИ
80%
50%
25%
ОПШТА ХЕМИЈА
остварено постигнуће
просек
(17.)32%
(18.)25%
(19.)28%
(20.)85%
/
28,5%
56,5%
/
ОБЛАСТ
VII3
ОБРАЗОВНИ НИВО
мин. очекиваног
постигнућа
ОСНОВНИ
СРЕДЊИ
НАПРЕДНИ
80%
50%
25%
ОПШТА ХЕМИЈА
остварено постигнуће
просек
(17.)29%
(18.)19%
(19.)43%
(20.)95%
/
24%
69%
/
ОБЛАСТ
VII4
ОБРАЗОВНИ НИВО
мин. очекиваног
постигнућа
ОСНОВНИ
СРЕДЊИ
НАПРЕДНИ
80%
50%
25%
ОПШТА ХЕМИЈА
остварено постигнуће
просек
(17.)22%
(18.)8%
(19.)32%
(20.)89%
/
15%
60,5%
/
ОБЛАСТ
VII5
ОБРАЗОВНИ НИВО
мин. очекиваног
постигнућа
ОСНОВНИ
СРЕДЊИ
НАПРЕДНИ
80%
50%
25%
ОПШТА ХЕМИЈА
остварено постигнуће
просек
(17.)45%
(18.)0%
(19.)0%
(20.)90%
/
71
22,5%
45%
/
ОБЛАСТ
VII6
ОБРАЗОВНИ НИВО
мин. очекиваног
постигнућа
ОСНОВНИ
СРЕДЊИ
НАПРЕДНИ
80%
50%
25%
ОПШТА ХЕМИЈА
остварено постигнуће
просек
(17.)43%
(18.)0%
(19.)36%
(20.)58%
/
УКУПНИ РЕЗУЛТАТИ
ШКОЛЕ
21,5%
47%
/
ОБЛАСТ
ОПШТА ХЕМИЈА
ОБРАЗОВНИ НИВО
мин. очекиваног
постигнућа
ОСНОВНИ
СРЕДЊИ
НАПРЕДНИ
80%
50%
25%
остварено постигнуће
просек
(17.)34%
(18.)12%
(19.)27%
(20.)84%
23%
55,5%
/
/
Као што се види из табелa, ученици нису задовољили критеријуме који су
прописани за основни ниво, али су задовољили одговорима који се односе на средњи
образовни ниво. Резултати су, донекле, и очекивани узимајући у обзир питања која су дата
на тесту, начин бодовања и ангажованост ученика. Укупни резултати се слажу са
закључним оценама које су ученици имали на крају школске године.
За следећу школску годину, планирано је да се више пажње посвети задацима који
спадају у основни ниво, јер се ученици слабије сналазе са теоретским питањима, него са
конкретним задацима.
Стручно веће хемије
7.Извештај о постигнућима ученика осмог разреда на пробном завршном испиту
Од укупно 118 ученика осмог разреда, пробни испит је радило њих 108. Десеторо ученика
није радило испит.
Распон резултата из српског језика је од 0,0 до 14,6 (на нивоу целе школе). При том,
просечан резултат је 6,8.
Распон резултата из математике је од 1,0 до 18,0 (на нивоу целе школе). При том,
просечан резултат је 7,5.
72
8.Извештaј о резултaтима завршног испита ученика осмог разреда
Завршни испит чинили су тест из српског језика и тест из математике, оба са по 20
задатака. У нашој школи су сви ученици осмог разреда, њих 118, радили оба теста.
Резултати на нивоу Републике показују да је просечно постигнуће и из српског језика и из
математике, ниже него претходне године. Просечан резултат из српског, тј. матерњег
језика у Републици Србији био је 2012.године 13,27; а ове године је 10,79. Просечан
резултат из математике 2012. био је 10,43, а сада је 9,98.
Просек резултата наших ученика сличан је републичком просеку. Из српског језика
просечан резултат је 10,92, а из математике 9,71. Распон бодова из српског језика кретао
се од 2 до 17,5; а из математике од 1 до 19. Ово су резултати на нивоу целе школе.
Дубљом анализом постигнућа по одељењима добијају се следећи резултати:
Тест из српског језика најбоље су урадили ученици 8-1 са просеком бодова 13,29, затим
следе ученици 8-2 са 11,73; 8-6 са 10,85; 8-5 са 10,28; 8-4 са 9,69 и најнижи резултат имало
је 8-3 са просеком бодова 8,5.
Тест из математике најбоље су урадили ученици 8-2 са просеком бодова 11,73, затим
следе ученици 8-1 са 11,45; 8-6 са 10,35; 8-4 са 9,67; 8-5 са 7,25 и најнижи резултат имало
је 8-3 са просеком бодова 6,84.
На основу изложеног да се закључити да су наши ученици из српског језика имали нешто
бољи просек бодова него што је то на нивоу Републике (10,92 у односу на 10,79), али и да
су из математике остварили резултат нешто нижи од републичког просека (9,71 у односу
на 9,98).
Прецизније, види се да су из српског језика бољи резултат од републичког просека имала
одељења 8-1, 8-2, и 8-6. Близу просека Републике било је 8-5, док је просечан резултат у 84 и 8-3 испод републичког просека. Из математике поново су одељења 8-1, 8-2 и 8-6 била
боља од републичког просека. Близу просека Републике било је 8-4, а знатно нижи просек
имала су одељења 8-5 и 8-3.
Можемо закључити да су општи резултати задовољавајући. Ипак, дубља анализа по
одељењима показује да постигнућа нису уједначена. Зато се као препорука за наредну
школску годину истиче важност припремне наставе коју организују предметни
наставници, тачније стављање акцента на мотивисање ученика са нижим оценама да је
редовно похађају. Резултати завршног испита ове године остављају утисак да су одељења
са већим бројем одличних ученика постигла добар просечни резултат, док су лошија била
одељења са више „слабих“ ученика. Дакле, већу пажњу треба посветити подстицању
ученика са лошијим оценама да се укључе у припремну наставу, како би њихово
постигнуће на завршном испиту било што боље.
По одлуци Министарства просвете , науке и технолошког развоја резултати са завршног
испита, због проблема откривања тестова, нису узети у обзир за бодовање при упис у
средње школе већ само постигнути резултати у току школовања.
Емина Лазаревић, психолог школе
73
XIII. ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА, ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА, УПРАВНИХ,
САВЕТОДАВНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
1.Извештај о раду директора школе
У школској 2012/2013. години директор се бавио пословима регулисаним Законом о
основама система образовања и васпитања који обухватају све сегменте рада школе.
Руковођење школом
• Руковођење Наставничким већем ( 7 редовних седница и 3 ванредне седнице ),
присуствовање састанцима Педагошког колегијума ( 5 састанака ) и седницама
Одељенског већа од првог до осмог разреда;
• Учешће у раду школских тимова : Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања
и занемаривања, Тим за самовредновање рада школе, Тим за школоско развојно
планирање, Тим за израду, праћење и развој школског програма, Тим за
унапређење годишњег плана рада школе, и Тим за инклузију;
• Координација и контрола рада стручних служби ( психолошко – педагошка, правно
– техничка, рачуноводство и помоћно – техничко особље );
• Организовање и праћење извођења излета, екскурзија и наставе у природи;
• Организација школских и општинских такмичења из већине предмета;
• Организација пробног и завршног испита за ученике осмог разреда и уписа у
средње школе као и композитног теста за ученике седмог разреда и тестирање
ученика четвртог разреда из српског језика, математике и природе и друштва;
• Обезбеђивање средстава за учествовање ученика на окружним и републичким
такмичењима;
• Организација семинара и предавања у школи;
• Израда ценуса.
Кадровска политика
• Обезбеђивање кадра за замене привремено одсутних наставника и других
запослених до 60 дана;
• Сарадња са Школском управом Ваљево у вези формирања листе технолошких
вишкова;
• Расписивање конкурса за упражњена радна места;
• Сарадња са синдикалном организацијом школе у вези примене Посебног
колективног уговора за запослене у образовању;
• Склапање споразума о преузимању технолошких вишкова из ОШ „ Димитрије
Туцовић „ Јабучје и СШ „ 17. Септембар „ Лајковац;
Обезбеђивање материјално – техничких услова рада
• У дигиталном кабинету реинсталиран је нови програм;
74
•
•
•
•
Набављен нови намештај у две учионице и мултимедији као и канцеларијама
управе школе и стручних служби;
У ИО Ратковац урађено је парно грејање
Окречене су просторије библиотеке у Лајковцу и ИО Бајевац, као и све просторије
ИО Ратковац, ИО Ћелије, ИО Село Лајковац и део простора ИО Маркова Црква и
ИО Врачевић;
Набављена су нова наставна средства за математику, физичко васпитање,
географију и разредну наставу.
Безбедност ученика и запослених
• Организација дежурства ученика и наставника;
• Сарадња са полицијском станицом Лајковац и школским полицајцем;
• Контрола функционисања видео – надзора;
• Примена Правилника о примени Протокола о заштити ученика од насиља,
злостављања и занемаривања;
• Учествовање у раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања;
• Осигурање ученика и запослених;
• Примена Правилника о процени ризика на радном месту код послодавца;
• Ангажовање фирме „ Ватро ас „ за контролу противпожарних апарата,
противпаничне расвете и громобранске инсталације.
Организација образовно – васпитног процеса
• Програмирање рада школе;
• Распоред наставних и ваннаставних активности према школском календару;
• Доношење распореда писмених задатака и контролних вежби дужих од 15 минута;
• Праћење рада наставника;
• Обезбеђивање замене за одсутне наставнике;
• Праћење примене образовних стандарда за крај првог циклуса и крај обавезног
образовања.
Евалуација рада школе и успеха ученика
• Праћење успеха и владања ученика;
• Праћење резултата рада по класификационим периодима и праћење успеха ученика
на такмичењима;
• Сарадња са инспекторима и просветним саветницима Министарства просвете;
• Организација и контрола спровођења завршног испита и уписа у средњу школу.
Педагошко – инструктивни рад
• Праћење стручног усавршавања наставника и стручних сарадника;
75
• Праћење приправника и посета часовима, спровођење поступка за испит за
лиценцу;
• Организовање менторског рада;
• Посета часовима:
- Редован обилазак ( планиран ) – 6 часова
- Праћење рада приправника – 3 часа
- Угледни час – 3 часа
- Примедбе на рад наставника - 2 часа
- Увид у рад новог члана колектива – 4 часа
Лично стручно усавршавање
• Учешће на семинарима у организацији Министарства просвете;
• Праћење законских и подзаконских аката;
• Праћење стручне литературе;
• Похађање семинара
Медијско представљање школе емисија „Жикина шареница“ и емисија „Грађанин“ РТС-а
Праћење финансијског пословања
• Израда финансијског плана за буџетску годину, прорачуни издатака за оджавање
школских зграда, осигурање запослених, ученика и објеката;
• Израда плана јавних набавки мале вредности ( превоз ученика, превоз угља,
набавка опреме и наставних средстава );
• Контрола дознака за боловање;
• Праћење текућих рачуна за потрошни материјал, набавку наставних средстава и
опреме.
Сарадња са Саветом родитеља
• Присуство и учешће на састанцима Савета родитеља ( 5 састанака );
• Учешће у раду комисија Савета родитеља за избор агенције за извођење ђачких
екскурзија и наставе у природи;
76
• Састанак са Саветом родитеља ученика осмог разреда у вези организације
припремне и допунске наставе за припрему завршног испита и упис у средње
школе;
• Састанак са Саветом родитеља ученика осмог разреда у вези организације матурске
прославе;
• Сарадња с родитељима – спонзорима.
Сарадња са Школским одбором
• Школски одбор се у протеклој години бавио свим питањима из свог домена а
директор школе је присуствовао свим седницама ( 8 седница );
• Директор школе је извештавао чланове одбора о свим активностима у школи, а у
складу са Законом припремао документе и материјале за одлуке у надлежности
Школског одбора;
• Извештај о раду директора школе у првом полугодишту разматран је и усвојен
једногласно на седници одржаној у јануару 2013. године;
• Добра сарадња са Школским одбором и подршка свим акцијама у школи омогућила
је да се школска година успешно реализује.
Сарадња са локалном самоуправом и институцијама
• Помоћ општине у доградњи школе и сређивању школског простора;
• Акције Канцеларије за младе реализоване су у школи;
• Финансирање путовања ученика за републичка такмичења из наставних
предмета ( 6 предмета );
• Награђивање најбољих и најуспешнијих ученика;
• Током школске године директор је сарађивао са Школском управом Ваљево,
Домом здравља Лајковац, спортским друштвима и клубовима, средњим школама
из округа, предшколском установом „ Лептирић „ , полицијском станицом,
културним центром, центром за социјални рад, градском чистоћом, дирекцијом
за изградњу и уређење општине, бројним издавачким кућама, медијима : РТС,
Аvax, Gem, Напред.
Директор школе
Невенка Јевтић
2.Извештај о раду помоћника директора
У току школске 2012/13. године на месту помоћника директора је професор разредне
наставе и дипломирани андрагог Светлана Ковачевић. Помоћник директора радио је по
плану и програму помоћника директора који је саставни део Годишњег програма рада
школе.
У току школске године су реализоване планиране активности :
•
планирање,програмирање,организовање и праћење васпитно -образовног рада;
77
•
саветодавни рад са наставницима, ученицима, родитељима;
•
педагошко - инструктивни рад са наставницима;
•
рад у стручним већима, стручним органима школе и аналитички рад.
•
сарадња са локалном заједницон и другимм културно образовним установама
•
рад на маркетингу школе
У области планирања, програмирања и праћења васпитни-образовног рада урађени
су следећи послови:
Првог радног дана извршен је свечани пријем ученика првог разреда, ивршен је свечани
пријем родитеља ученика првог разреда,на коме су родитељи обавештени о кућном реду
Школе, Правилнику понашања ученика , Правилнику оцењивања, безбедности ученика у
школи и Закону о основној школи. Приликом пријема првака у свечаној сали КЦ“Хаџи
Рувим“ наша школа је пригодан поклон уручила др Милети Станимировићу , угледном
педијатру, поводом обележавања његовог 80. рођендана.
Урађена су решења наставника за 40 х радну недељу, извршен распоред ученика и
одељења (у школи) , распоред дежурства наставника, Урађен је распоред писмених
задатака и контролних вежби.
Помоћник директора учествовао је у изради Програма рада Школе за школску 2012/2013.
Годину, као у и изради Ценуса за школску 2012/2013. годину;
Када су у питању организациони послови у школи је:
Извршена су задужења наставницима на почетку школске године, урађен је план набавке
опреме и наставних средстава, Организована је набавка уџбеника за наставнике и ученике.
Пружана је помоћ у извођењу свих облика образовно васпитног рада у школи. Помоћник
директора је водио Педагошки колегијум и учествовао у организовању семинара.Такође
организоване су Светосавска прослава и Дан школе, као и свечан поделе диплома
матурантима , награда ученицима за одличан успех, носиоцима дипломе "Вук Караџић“
такмичарима за освојена места на Републичким такмичењима.
78
Саветодавни рад обављен је са наставицима , разредним старешинама,ученицима и
родитељима.На почетку школске године пружена је помоћ наставницима почетницима у
припремању и планирању наставног процеса.Пружана је помоћ свим наставницима у
решавању конкретних проблема (недисциплина ученика, конфликти на часовима са
наставницима и ученицима и др).Помоћ се одвијала кроз посету часова теоријске и
практичне наставе.Посећено је 18 часова наставника, обављени су индивидуални
разговори са њима и дата упуства за корекцију рада .Посећено је 10 угледних часова као
и часови појединих колега на које је било приговора од стране родитеља и ученика.
Обављени су разговори са наставницима и дата упутства за корекцију рада и побољшање
организовања часа.Сарадња са учитељима и разредним старешинама се огледала у
пружању помоћи у вођењу педагошке документације и решавању конкретних проблема у
одељењу (недисциплина, изостајање са наставе, конфликти међу ученицима, социјални
проблеми и др. ) Организовани су ванредни родитељски састанци.Сарадња са ученицима
се огледала у свакодневном раду са онима који су реметили дисциплину на
часовима.Вршено је праћење ученика којима су изречене дисциплинске мере, као и оних
који су постигли резултате на такмичењима вођена је брига о деци која имају социјалне
проблеме (нарочито о онима који немају оба родитеља ) или су боловала од тежих
болести.Сарадња са родитељима се одвијала на родитељским састанцима и групним и
индивидуалним, а посебно за децу која су имала дисциплинске прекршаје; за родитеље
који су имали социјалне проблеме или долазили по информације за упис ученика у нашу
школу. Сарадња се одвијала и кроз Савет родитеља.
Аналитичко рад одвијао се кроз вршење анализе реализације плана и програма рада
школе после сваког класификационог периода.Држани часови Народне традиције у
другом разреду.Рађени су извештаји о успеху ученика на сваком класификационом
периоду.Стално је надгледано оцењивање ученика , изостајање са наставе и редовност
правдања изостанака и упућиване су примедбе разредним старешинама.Одржан је у
солидној мери број часова допунске и припремне наставе.
Рад у стручним органима школе одвијао се кроз учествовање на свим седницама
Наставничког већа школе , Школског одбора,Педагошког колегијума ина састанцима
Савета родитеља.
79
Помоћник директора је у сарадњи са ПП службом и директором школе направио Пласн
стручног усавршавања у установи. Присуствовала сам свим скуповима које је у оквиру
наше школске управе организовала „Креативна школа“. Предст авњен је рад „Гором језде
кичени сватови“ који је освојио 3. Место на конкурсу креативне школе пред колегама у
ОШ“Нада Пурић“ у Ваљеву.
Законом о Агенцији за борбу против корупције прописана је обавеза доношења плана
интегритета од стране свих државних органа и организација, органа територијалне
аутономије и локалне самоуправе, јавних служби и јавних предузећа у складу са
Смерницама за њихову израду и спровођење које израђује Агенција. Дана 20.11.2012.
године, започели смо са првом фазом израде плана интегритета доношењем одлуке о
изради и спровођењу плана интегритета и именовањем чланова радне групе. У радну
групу именовани су:
− Координатор- Светлана Ковачевић- на радном месту помоћника директора
− Лице за надзор над планом интегритета Вучетић Витомир- секретар школе
− Члан радне групе- Љиљана Јеремић наставник разредне наставе
− Члан радне групе- Милош Милијановић-наставник информатике
− Члан радне групе- Емина Лазаревић- психолог школе
Израда плана интегритета обављена је у три фазе.План је на време предат и успешно
урађен.
Наша школа је 14. марта 2013. године потписала „Протокол о међу секторској сарадњи
у процесу заштите жртава насиља у породици на подручју општине Лајковац“. У
случају примењивања или примећивања да је над учеником вршено насиље школска
установ дужна је да поступи на следећи начин: Прикупи информацију о случају, Поднесе
пријавунадлежним институцијама, Учествује на конференцијама на којима се доносе мере
заштите, Размењује информације, Прати предузете мере.Приликом потписивања
протокола размењена су искуства са другим представницима других јавних установа.
Као представник школе присуствовала сам свим прославама народне хришћанске
заједнице „Свети пророк Јеремија“ при храму Светог великомученика Димитрија у
Лајковцу. Такође доазвали смо се свим свешаностима осталих јавних институција у
Лајковцу и шире.
Успоставњена је изузетна сарадња са Центромм за азиланте у Боговађи и Канцеаларијом
за узаштиту права азиланата. Деци и родитељима азиланата пружена је помоћ приликом
уписа њихове деце у школу. Организ је акција“Мој пријатељ из далеког света“ и
скупљено доста одеће, обуће и нааставног прибора за децу у азилу.У сарадњи са колегама
Милош Милијановић као члан Стручног већа, Станица Милошевић, професор историје
учествовала сам у у осмишљавању и реализацији часова на тему „Мој пријатељ из
далеког света – Боговађа“, чији је циљ био превазилажење стереотипа и предрасуда,
зближавање деце из наше школе са децом из Центра за азил у Боговађи поводом поласка
два детета из азила у школу у ИО Боговађа и представљање наше земље у неком лепшем
светлу. Ови часови су коришћени за апликацију на такмичењу «Креативна школа». Рад
није освојио ниједно од прва три места у категорији пројектне наставе, јер „није
применљив у пракси“, али је зато уврштен у базу знања.
80
Креативна радионица у Центру за азил- Боговађа
Помоћник директора школе присуствовао је састанку који је организовало Министарство
унутрашњих послава, Сектор за ванредне ситуације на ком су представници свих јавних
институцаија општине Лајковацдобили Приручнике за понашање у ванредним
ситуацијама.
Задаци за школску 2013/2014. годину били би већи обилазак часова наставника
приправника, већи обилазак часова са циљем побољшања квалитета наставе, смањења
броја изостанака ученика и постизања бољих ученичких резултата, боља организација
допунске , додатне , припремне наставе и активирање рада секција, боље опремање
кабинета наставним средствима
Помоћник директора,
Светлана Ковачевић
3. Извештај о радуПедагошког колегијума
Програм Педагошког колегијума за школску 2012/2013. годину урађен је на основу чл. 66.
ст. 53. и члана 62. став 3. тач. 1) до 3) и тач. 5) до 7) Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/0955/13). Чланови колегијума су
председници стручних већа, представник стручних сарадника, директор и помоћник
директора.
Прва седница Педагошког колегијуман одржана је 16.10.2012. године у 12:00 часова
по следећем дневном реду:
- Планирање педагошко-инструктивног рада ( превазилажење постојећих проблема у
наставном раду, организација и извођење наставе, анализа документације)
- Праћење и унапређивање квалитета васпитно-образовног рада(наставна средства,
коришћење мултимедијалног кабимета и дигиталног кабинета, распоред угледних часова,
значајни сајтови )
- Израда плана стручног усавршавања наставника (предлог семинара стручног
усавршавања, израда радне биографије наставника)
Седници су присуствовали руководиоци Стручних већа, директор, заменик директора.
81
Колегијум је водила Светлана Ковачевић, заменик директора, која је дала уводну реч. У
Годишњем плану рада шоле планиране су све седнице Педагошког колегијума. Следећа је
у децембру а ако буде потребе биће и пре.
1. Говорило се о превазилажењу постојећих проблема у настави . Издвајају се следећи
проблеми у настави:
- рад у учионицама где је недовољни наставних средстава. Прикупљени су предлози
за набавку наставних средстава која ће се набавити у складу са могућностима
школе.
- рад са ученицима којима је потребна индивидуализована настава у 5. разреду.
Уџбеници који су рекламни материјал могу се узети и користити за рад са
ученицима којима је потребна индивидуализована настава.
Педагог школе Дражен Милосављевић дао је информације који ученици у 5. разреду треба
да раде по индивидуализованој настави.
То су: Никола Ђурђевић 5-4, Дејан Димитријевић 5-2, Јована Јовановић 5-3- математика,
Денис Рашију 5-4 – требало би да ради по ИОП-у, Стефан Блажић 5-4 проблеми у
понашању узрокују проблеме у учењу, Стефан станковић 5-4 не долази редовно у школу.
Постоји школски тим за инклузију. Када наставник примети да дете не прати наставу
треба да изнесе тај проблем. Деца која су инклузивна не би требало да понављају. Предлог
је да нека одрасла особа буде са децом док чекају аутобус, јер се тада често јављају
проблеми и сукоби. Наставници су затражили већу ангажованост школског полицајца.
Обавестити полицајца за малолетничку деликвенцију о ученицима са проблемима у
понашању.
2. Захтев је да наставници направе распоред одржавања угледних часова за ову
школску годину. Поштон је завршено самовредновање школе, почеће екстерно
вредновање школе. На сајт адресу наше школе стижу конкурси за пројекте Министарства
просвете и технолошког развоја.У понуди су два пројекта: „Образовни туризам у
функцији руралног развоја“ и „Целоживотно учење“. Школа се пријавила за пројекат
„Одрживи туризам у функцији руралног развоја. До 25.октобра 2012. године наша школа
ће бити обавештена о резултатима конкурса.
3. Наставници су у писменој форми предложили акредитоване семинаре за које су
заинтересовани. Подељени су формулари за радне биографије запослених наставника.
Друга седница Педагошког колегијума одржана је 26.12.2012. године у 12:00 часова
по следећем дневном реду:
1. Праћење остварења Школског развојног плана и договор о даљим
задужењима
2. Стручно усавршавање у овој школској години
3. Верификација ИОП-а
82
Tекућа питања
Седници су присуствовали руководиоци Стручних већа, директор, заменик директора.
Колегијум је водила Светлана Ковачевић, помоћник директора.
1. Циљ развојног плана јесте да се унапреди рад у школи. Педагог школе Дражен
Милосављевић истакао је да је још ове школске године важећи школски програм.
Школски одбор мора усвојити нови План и програм који ће важити 4 године. У
њему морају бити секције, допунска и додатна настава,клубови, ђачка
задруга....План и програм рада школе мора да се допуни и доради.
На основу резултата рада уочене су слабости у области тимског рада наставника,
које треба превазићи. Примећен је известан напредак у примени информационих
технологија и томе је знатно допринео мултимедијални кабинет.
2. За 2012. Годину планирано је 550 000динара за стручно усавршавање. Ту спадају
семинари и испити за лиценцу.Предложена су четири семинара: НТЦ систем
учења, Планирање и реализација додатне образовне подршке, Обука наставника за
решавање дисциплинских поступака, Умеће комуникације
3. По предлогу Педагошког колегијума доноси се ИОП за следеће ученике:
- Цветковић Анђела 1. разред, Село Лајковац, родитељи су сагласни
- Тара Танасијевић 1.разред, делимично укинуто физичко
ИОП је једногласноусвојен.
4. Треба више радити на рекламирању школе. Ради се ТВ емисија о школи која ће ићи
сваки месец на ГЕМ телевизији.Заиста имамо шта да покажемо о нашој школи.
Трећа седница Педагошког колегијума одржана је 8.марта 2013. године са почетком у
12:00 часова по следећем дневном реду:
Седници су присуствовали руководиоци Стручних већа, директор, заменик директора.
Колегијум је водила Светлана Ковачевић, помоћник директора, укупно 19 чланова.
1. Верификација ИОП-а
2. Текућа питања
1. Извршена је верификација ИОП-а по одлуци Интерресорне комисије (ИРК)
општине Лајковац за ученике првог разреда издвојеног одељења Маркова Црква
под деловодним бројем 560-15/02-12 и 560-16/02-12. Педагог школе, Дражен
Милосављевић, изложио је обавезу Педагошког колегијума да верификује ИОП-е
после одлуке ИРК за ученике првог рзреда ИО Маркова Црква под деловодним
бројевима 560-15/02-12 и 560-16/02-12. Педагог је истакао да у складу са
Правиолником о датној подршци (здравственој, образовној, социјалној) неће се
83
износити имена деце. Тим за инклузију зна имена. Педагог је предложио да се ИОП
верификује без дискусије што је и учињено. Текућих питања по овој тачки дневног
реда није било.
Четврта седница Педагошког колегијума одржана је 9.априла 2013. године са
почетком у 12:00 часова по следећем дневном реду:
1
2.
3.
4.
Израда новог школског програма
Унапређење ВОР-а
Подизање нивоа функционисања тимова и комисија Наставничког већа
Текућа питања
Седници су присуствовали руководиоци Стручних већа, директор, заменик директора.
Колегијум је водила Светлана Ковачевић, помоћник директора, укупно 20 чланова.
1. Педагог школе Дражен Милосављевић јуе истака да Школски програм је документ
који траје 4 године и треба да буде завршен најкасније до краја јуна. Школски
програм чине два суштинска дела:
- Наставни план од 1. до 8. разреда са свим обавезним и изборним предметима,
секцијама, додатном и допунском наставом;
- Сви други облици рада које школа нуди деци и родитељима: излети, екскурзије,
трибине, клубови....
Годишњи план рада школе доноси се сваке године на основу Школског програма и
важи за ту школску годину.
2. После трећег тромесечја закључак стручне службе је да треба појачати
индивидуализовану наставу. Код деце која имају проблема у раду, прилагодити рад
и захтеве њиховим могућностима и предходнонм знању.
Свако ко је био на семинару мора да достави извештај директору школе.
Директорка је нагласила да се у рубрику „напомене“ у Дневнику не описују не
одговарајуће примедбе.
3.Предсаедници комисија и тимова су добили свеске у којима ће водити записнике са
својих састанака. Потребно је да се тимови састану и да се договоре шта треба радити,
мењати у раду.
4. У нашој школи 10. И 18.маја одржаће се семинар НТЦ- систем учења у организацији
МЕНСЕ. Пријава за семинар је до 10. Априла. Циљ семинара је повећање ефикасности
учења. Семинар даје 8+8 сати плус 4 сата за реализацију у настави.
За стручно усавршавање потребно је 120 сати за 5 година, од следеће школске године.
За стручно усавршавање у установипотребно је 44 сата за једну годину. Предлоге за
усавршавање у установи потребно је доставити до 20. априла.
На екскурзији потребно је одрадити анкету за ученике, и анализу доставити ПП служби.
Записничар: Душица Кузнецов
84
Пета седница Педагошког колегијума одржана је 6.јуна 2013. године са почетком у
12:00 часова по следећем дневном реду:
Седници су присуствовали руководиоци Стручних већа, директор, заменик директора.
Колегијум је водила Светлана Ковачевић, помоћник директора, укупно 19 чланова.
1. Анализа реализације стручног усавршавањ
2. Израда плана рада Педагошког колегијума за следећу школску годину
3. Текућа питања
1.У школи је 10. И 18. Маја одржан семинар НТЦ систем учења у организацији МЕНСЕ.
Утисци већине колега који су присуствовали семинару су позитивни.
Следећи планирани семинар је везан за инклузивно обрзовање. Биће организован у
зависности од финансијских могућности школе.
Потребно је попунити листу евалуације. Основан је стручни тим клоји ће сачинити
Документ о стручном усавршавању у оквиру установе.Тим чини Светлана Ковачевић,
Биљана Жујовићи и Мирјана Вујковић. Предлог докуменрта ће се послати у Школску
управу и кориговати по њиховим упутствима. Следеће године наша школа ће имати
екстерно вредновање. Саопштено је коју потребну документацију треба да поседује сваки
наставник. Саопштено је комисијама да ураде извештаје о свом раду
2.Педагошки колегијум је највиши стручни орган школе и потрбно је веома одговорно
осмислитигодишњи план рада. Није било нових предлога за рад колегијума.
3. Предлог да се подела ученика по одељењима 1. и 5. Разреда изврши по критеријума ПП
службе у складу са педагошким нормама а учитељи и разрене старешине „извлаче“ тако
формирана одељења у наредном временском периоду. Гласало је 19 чланова( 18 за и 1
уздржан).
Записничар: Душица Кузнецов
4.Извештај о раду Школског одбора
У току школске 2012/2013. године одржано је осам седница Школског одбора ОШ
„Миле Дувљевић“ Лајковац, на којима се расправљало о свим битним дешавањима
везаним за рад школе и место ученика и родитеља у образовно-васпитном процесу и
доношене су одлуке у складу са законом потребним за функционисање школе. Између
осталог Школски одбор је усвојио Извештај о раду школе у протеклој школској години,
Годишњи план рада школе за школску 2012/2013. годину. Затим, разматране су и следеће
важније тачке као што су:
- Разматрање и усвајање Школског програма рада
- Разматрање и усвајање Извештаја са екскурзије ученика и „наставе у природи“
- Упознавање са контролним прегледима општинског просветног инспектора и
предузетим мерама;
- На предлог Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
донета је Одлука за побољшање безбедности ученика;
- Усвајање Извештаја о раду директора школе;
85
-
Усвајање извештаја са екскурзија и наставе у природи;
Разматрање пријава кандидата на конкурсе и давање мишљења;
Доношење одлука по приговору кандидата на избор по конкурсу;
Разматрање реализације Школског развојног плана 2010-2015. год. и резултата
самовредновања рада школе у претходном периоду
Усвојен је Годишњи програм рада школе који вжи наредне четири године
.5. Извештај о рaду Савета родитеља
Савет родитеља ОШ „Миле Дувљевић“ Лајковац у школској 2012/2013. години одржао
је пет седница. Савет родитеља броји 53 члана, односно родитеља, и сваки члан је
представник по једног одељења наше школе. Савет родитеља је у оквиру својих
надлежности расправљао и доносио одлуке битне за живот и рад школе ученика, односно
наставника. Између осталог, на поменутих пет седница Савет је разматрао и усвојио
Годишњи план рада школе за школску 2012/2013. годину, затим Извештај о раду школе за
школску 2012/2013. годину, комисија састављена од Савета родитеља обавила је избор
најбољег понуђаџа за реализацију екскурзија и наставе у природи. Такође, Савет
родитеља је разматрао и усвојио висину дневница за наставнике.. Прочитан је извештаје о
листи изборних предмета за ученике од првог до осомог разреда у новој школској години,
упознати су са уџбеницима који ће се користити у наредној школској години, усвојили
извештај о резултатима такмичења ученика у текућој школској години, усвојили извештај
о завршном испиту ученика осмог разреда и разматрали и усвојили извештаје о успеху и
владању ученика наше школе на крају другог полугодишта. Свакако да је Савет родитеља
заинтересован да безбедност ученика буде на високом нивоу и да услови рада у школи
буду што бољи.Може се закључити да је сарадња са родитељима на високом нивоу.
6.Извештај о раду Наставничког већа
Наставничко веће ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац радило је према плану који је био саставни
део Годишњег плана рада школе. У школској 2012/2013. години одржано је укупно шест
редовних и три ванредне седнице Наставничког већа.
Прва редовна седница Наставничког већа одржана је 6.11.2012. године са следећим дневним
редом:
1) Успех и дисциплина у првом класификационом периоду. Извештај је поднела Светлана
Ковачевић. Анализирани су успех и дисциплина ученика наше школе на крају првог
класификационог периода;
2) Реализација и организација редовне, додатне и допунске наставе. У оквиру ове тачке
констатовало се да је ученицима потребна и допунска и додатна настава и апеловало се да се
часови редовно уписују у дневнике осталих облика образовно - васпитних активности;
3) Стручна тема: Превенција вршњачког насиља у основној школи. Предавање је одржалан
Емина Лазаревић, психолог школе.
4) Анализа употребе мултимедијалног кабинета и малих аистивних уређаја у настави. О
начину употребе кабинета говорио је педагог Дражен Милосављевић и позвао на коришћење
кабинета у што већој мери како би настава била интересантнија и деца мотивисанија за рад.
Учитељице Снежана Рулић, Маријана Селенић, Душица Кузнецов и ИО Бајевац добиће
диктафоне како би радиле са ученицима који теже прате наставу.
86
5) Текућа питања - Директор школе је подсетио на обавезу одржавања угледних часова и
похађања стручних семинара. Прочитана са имена наставника који имају обавезу да полажу
испит за лиценцу.
Прва ванредна седница одржана је 27. 11. 2013. године у 11.30 часова са следећим дневним
редом:
1.)Упознавање Наставничког већа са семинаром одржаним у Регионалном центру за стручно
усавршавање у Шапцу 17.11.2012. године са темом Оцењивање ученика (Правилник о
оцењивању ученика у основном образовању и васпитању). Учесници семинара су путем
презентације упознали Наставничко веће са најважнијим деловима Правилника о оцењивању
ученика о основном образовању и васпитању и подстакли колеге на што обухватније прихватање
и спознавање правилника.
2.) Текућа питања – Наставничко веће је обавештено да је школа у обавези да до 31. марта 2013.
године донесе План интегритета о спречавању корупције у школи и у ту сврху је оформљена
комисија.
Друга редовна седница Наставничког већа одржана је 29.12. 2012. у 8. 30 часова са следећим
дневним редом:
1) Успех и владање ученика на крају првог полугодишта. Утврђени успех и владање ученика
од првог до осмог разреда, за први разред са описним оцењивањем и давањем мишљења о
напредовању;
2) Реализација плана образовно-васпитног рада на крају првог полугодишта. Констатовано је
да су сви образовно-васпитни садржаји на крају првог полугодишта реализовани;
3) Извештај о реализацији наставе у природи – Врњачка Бања
4) Договор око реализације школске славе Светог Саве; Директор је упознао веће са дописом
и препоруком Министарства просвете и технолошког развоја да се Свети Сава обележи у петак
25. 1. 2013. године. После дискусије донета је одлука да се празник обележи у недељу 27.1.2013.
године.
5.) Текућа питања – Наглашено је да свака грешка у Дневнику мора бити исправљена и оверена
печатом школе и печатом.
Трећа редовна седница Наставничког већа одржана је 28.3. 2013. године у 18.00 часова са
следећим дневним редом:
1.) Успех и дисциплина на крају трећег класификационог периода;
Констатовано је да је велики број недовољних оцена и да наставници и учитељи треба да
интевизирају допунску наставу. Родитеље слабијих ученика и ученика који не похађају наставу
потребно је позвати писменим путе. Отворена је дискусија о дисциплини учениа.
2.) Реализација плана образовно-васпитног рада у трећем класификационом периоду;
Настава је је реализована и наглашено је да треба приликом одсуствовања обезбедити стручну
замену а неодржане часове надокнадити.
3.) Извештај о реализацији наставе у природи – Златибор
4.) Екскурзије ученика од 1. до 8. разреда
87
Одређене су релације екскурзија које су усвојене на Школском одбору. Обавезно је после
екскурзије предати извештај о реализацији и анкете ученика о томе колико су задовољни
изведеном екскурзијом.
5.) Доношење одлуке о коришћењу уџбеника за школску 2013/2014. годину;
У наредној школској години ће се користити само они уџбеници који су одобрени од стране
Министарства просвете и научно технолошког развоја.
6.) Актуелности у образовању;
Помоћник директора Светлана Ковачевић је обавестила Наставничко веће у актуелностима у
образовању (Завршни испит и екстерно вредновање)
7.) Текућа питања
Било је речи о редовности обављања текућих послова.
Четврта редовна седница Наставничког већа одржана је 27.05. 2013. године у 13.25 часова са
следећим дневни редом:
1) Извештај о успеху и владању ученика осмог разреда на крају другог полугодишта;
2) Реализација наставног плана и програма за ученике 8. разреда
3) Похвале и награде за ученике осмог разреда;
4) Извештај са такмичења;
5) Извештај о реализацији екскурзије ученика 8. разреда
6) Припреме за полагање завршног испита ученика осмог разреда;
7) Текућа питања
Почетак седнице је каснио један сат и тридесет минута због полагања разредног испита из
ликовне културе.
1) Поднет је извештај о успеху ученика осмог разреда на крају школске 2012/2013. године. Сви
ученици су завршили осми разред са позитивним успехом.
2) Настава је реалилзована према плану.
3) Наставничко веће је упознато са именима похваљених и награђених ученика. За ђака
генерације предложени су : Милица Петровић( један глас), Раденко Пејић( 19 гласова), Урош
Пејчић(22 гласа). После гласања, одељењски старешина Раденка Пејића замолио је Наставничко
веће да још једном преиспита своју одлуку. Разлог тога су успеси на окружним и републичким
такмичењима из физике, математике и хемије, док ученик Урош Пејчић има високе пласмане на
такмичењима из историје. На поновљеном гласању од 50 присутних чланова већа за Раденка
Пејића је гласало 22 наставника а за Уроша Пејчића 23 наставника, 5 наставника је било
уздржано.
Због нејасноћа у Правилнику о избору ученика генерације, директорка је предложила формирање
комисије за дораду овог правилника.
4) Наставничко веће је упознато са пласманима и именима ученика и наставника који су
учествовали на такмичењима.
5) Прочитан је извештај са екскурзије осмог разреда.
6) Изнета су битна обавештења за полагање завршног испита.
7) У оквиру ове тачке дата су обавештења о матурској прослави и родитељском састанку ученика
осмог разреда, као и о изради теста из српског језика и математике ученика четвртог разреда.
Друга ванредна седница Наставничког већа одржана је 31. маја 2013. године са почетком у 18.00
часова са следећим дневним редом:
1) Упознавање Наставничког већа са целокупним садржајем записника просветног инспектор
88
2) Избор ученика генерације у складу са Статутом школе и Правилником о похвалама и
наградама ученика
1) Прочитан је записник просветног инспектора о ванредном инспекцијском прегледу по жалби
оца ученика Раденка Пејића, Милорада Пејића, на поступак избора ученика генерације.
2) Чланови Наставничког већа упознати су са записником са седнице Разредног већа осмог
разреда одржане 31. маја 2013. године у 12:00 часова. Једина тачка дневног реда била је избор
ученика генерације где су чланови већа гласали на следећи начин: Раденко Пејић – 15, Урош
Пејчић-9, уздржаних – 7. После упознавања са резултатима гласања Разредног већа осмог
разреда, Наставничко веће прихвата предлог да Раденко Пејић буде ђак генерације. Од присутних
69 чланова против ове одлуке гласало је два члана, уздржаних је било 17 а остали присутни су
сагласни са предлогом Разредног већа осмог разреда. Директорка је замолила комисију за дораду
Правилника о избору ђака генерације да узму у обзир све могућности како се ова ситуација не би
поновила.
Пета седница Наставничког већа одржана је 11.06.2013. године са почетком у 8.30 часова са
следећим дневни редом:
1) Доношење одлуке о превођењу ученика 2. и 3. рзреда
2) Успех и владање ученика од првог до седмог разреда на крају другог полугодишта;
3) Реализација наставног плана и програма;
4) Похвале и награде за ученике од првог до седмог разреда;
5) Извештај о реализацији екскурзија за ученике од првог до седмог разреда;
6) Текућа питања.
1) У овој школској години нема преведених ученика другог и трећег разреда.
2) Поднет је извештај о успеху и владању ученика на крају другог полугодишта.
На поправни испит је упућено 18 ученика, разредни испит полажу два ученика.
3) Наставни план и програм је у потпуности реализован. Потребно је да сва Стручна већа
предају извештаје о раду у току ове школске године.
4) Одлични ученици ће бити награђени књигом од стране школе и општине.
5) Вође пута су информисале Наставничко веће о реализацији екскурзија од првог до седмог
разреда. Комисија за екскурзије предложила је да Наставничко веће гласа да све екскурзије од
првог до осмог разреда у наредној школској години буду једнодневне, што је и прихваћено.
6) Завршни испит за ученике осмог разреда одржаће се 17. и 18. јуна а дежурни наставници ће
благовремено добити решења и упутства. До краја школске године обавезно је урадити анализу
резултата композитног теста за седми рзред и годишњег теста за четврти разред, јер ће свака
школа од следеће школске године имати обавезу да изнесе мере за побољшање успеха ученика.
Педагог школе појаснио је шта треба да садржи школски програм и план.
Трећа ванредна седница Наставничког већа одржане 1. 07. 2013. године у 8.30 часова са следећим
дневним редом:
1) Школски програм рада ОШ“Миле Дубљевић“
2) Усвајање Документа о вредновању сталног стручног усавршавања у оквиру установе;
3) Усвајање измена и допуна Правилника о похвалама и наградама ученика;
4) Анализа Годишњег теста знања ученика четвртог разреда, композитног теста ученика седмог
разреда и завршног испита ученика осмог разреда;
5) Подела часова по стручним већима;
89
6) Извештај о раду тимова и комисија;
7) Текућа питања;
1) Школски програм који ће важити у нашој школи наредне четири године представио је педагог
школе Дражен Милосављевић. Школски програм је усвојен са једним уздржаним гласом.
2)Светлана Ковачевић, помоћник директора школе, представила је Документ о вредновању
сталног стручног усавршавања у оквиру установе. Предложено је да после ове седнице чланови
комисијеи заинтересовани наставници ревидирају овај документ.
3) Педагог школе је упознао Наставничко веће са Правилником о похвалама и наградама
ученика. Пошто је било примедби на прецизност појединих сегмената договорено је да се
консултује секретар школе када су у питању законске регулативе и да наставници писменим
путем доставе комисији за израду правилника.
4) Поднети су извештаји о резултатима Годишњег теста знања ученика четвртог разреда,
Композитног теста за седми разред, Завршног испита за осми разред.
5) Директорка ј е прочитала стручно упутство о формирању одељења и предлоге стручних већа
који се тичу поделе часова на наставнике. Број ученика заинтересованих за поједине изборне
предмете доставити обавезно прве недеље септембра.
6) Представници комсија и тимова Наставничког већа су прочитали извештаје о раду.
7) Директорка је информисала веће о решењима за годишњи одмор, терминима за припремну
наставу и полагање поправних испита.
Шеста седница Наставничког већа одржана је 19. 08. 2013. године са почетком у 8.00 часова са
следећим дневним редом:
1) Организовање припремне наставе;
2) Подела часова и одређивање разредних старешина;
3) Разно;
1) Наставници су обавештени о распореду припремне наставе. Укупно 18 ученика је упућено на
полчагање поправног испита из историје, руског језика, мартематике, физике и српског језика.
Припремна настава се одржава од 19. до 23. августа. У понедељак
26. 08. 2013. године ће бити одржани писмени део испита из српског језика, руског језика и
математике и усмени испит из историје и физике. Усмени део испита из српског језика, руског
језика и математике одрзаце се у уторак 27.08.2013. године.Комисије за полагање поправних
испита морају бити стручне и комплетне а наставници су о томе благовремено обавештени.
2) Извршена је подела часова и разредних старешинстава о чему је Наставничко веће детаљно
обавештено.
3) Наставничко веће је упознато са изменама и допунама Закона о основном образовању.
Седма седница Наставничког већа одржана је 28.08.2013. године са почетком у 8.00 часова
следећим дневни редом:
1. Успех и владање ученика на крају 2012/2013. године
2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе за 2012/2013. годину
3. Усвајање програма рада Наставничког већа за школску 2013/14. годину
4. Школски календар за 2013/2014. годину
5. Структура 40-часовне радне недеље за школску 2013/2014. годину
6. Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за 2013/2014. годину
7. Текућа питања
90
1. Сви ученици упућени на полагање поправних испита у августовском испитном року
завршили су разред. Ученик другог разреда Кристијан Митровић положио је разредни
испит. Извештај о упеху и владању на крају 2012/2013. године је једногласно усвојен.
2. Извештај о раду школе за 2012/2013. годину поднела је Светлана Ковачевић, помоћник
директора. Недостаје извештајо раду Стручног већа ликовне културе. Руководилац
Стручног већа Милоје Митровић рекао је да ће извештај послати преко Министарства
просвете, науке и технолошког развоја.Извештај је усвојен са једним уздржаним гласом.
3. Педагог школе Дражен Милосавњевић упознао је Наставничко веће са планом рада већа у
наредној школској години. Једно је усвојен план рада већа.
4. Директор школе упознао је Наставничко веће са школским календаром за 2013/2014.
годину. У другој недељи септембра треба одржати разредна већа и дати предлоге за
израду писмених вежби и контролних задатака дужих од 15 минутан за прво полугодиште.
5. Директор школе упознао је Наставничко веће са битним детаљима везаним за наставу,
поделу часова на наставнике и разредним старешинствима. Наглашено је да треба
уредити радни простор и уклонити непотребан материјал из предходних година.
6. Психолог школе, Емина Лазаревић, упознала је веће са детаљима из Годишњег плана рада
школе за наредну школску годину. Прочитана су имена руиководилаца стручних већа и
комисија и томова, као и чланова комисија и тимова. Директорка је предложила да тим за
самовредновање настави да ради у припреми школе за екстерно вредновање. Педагог
школе је нагласио да треба имати планове у физичкој форми (одштампане). Обавеза
издвојених одељења је да распоред часова у електронској форми пошаљу у централну
школу.
7. Директор школе је обавестио Наставничко веће о распореду смена за други септембар.
Наставник Васо Симуиновић је прочитао распоред дежурастав и наставе за почетак
школске године. Педагог школе подсећа да је од ове школске године законска обавеза
вођење Летописа школе. Помоћник директора нагласио је да је потребно добити
сагласност родитеља за објављивање фотографија њихове деце на сајту школе тако да ће
сви наставници на првом родитељском састанку узети ту сагласност. Од ове године
обавезно је имати портфолио ученика и наставника.
XIV. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКО – ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ
1.Извештај о раду педагошко-психолошке службе школе
У току школске 2012/2013. године стручни сарадници (педагог и психолог) су обављали
послове из области предвиђене Годишњим планом рада школе: планирање и организовање
васпитно-образовног рада, сарадњу са ученицима и родитељима, аналитичко-истаживачки
рад и остале послове значајне за функционисање наставе.
Прецизније:
• Радили су на изради Годишњег плана рада школе, новог школског програма и
интересовањима ученика за ваннаставне активности и изборне предмете;
• Присуствовали су часовима редовне разредне и предметне наставе у оквиру педагошкоинструктивног рада;
• Пратили су и организовали стручно усавршавање наставника;
91
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Учествовали су у раду Наставничког већа, комисијама и тимовима школе: Педагошки
колегијум, Комисија за квалитет, Комисија за рад „Дечјег Савеза“, Тим за професионалну
орјентацију, Комисија за медијску презентацију школе, Комисија за самовредновање рада
школе, Тим за унапређивање безбедности ученика и Тим за школско развојно планирање;
Са одељенским старешинама су сарађивали на решавању васпитних проблема ученика
као и оних који показују неуспех у раду. Саветодавни рад са ученицима и родитељима
реализован је индивидуално, континуирано и по потреби;
Аналитичко-истраживачки рад односио се на анализе успеха и владања ученика на
свим квалификационим периодима, извештај о резултатима је презентован на
седницама Наставничког већа и Савета родитеља;
Учествовали су у раду Ученичког парламента кроз давања инструкција и организвања
седница;
Сарађивали су са институцијама Општине Лајковац из области здравства, образовања,
културе и безбедности у оквиру радионица;
Учествовали су у комисијама за припрему наставника за полагање стручног
испита;
Обавили су испитивање спремности за полазак у школу предшколаца и формирали
одељења првог разреда, као и на основу критеријума за уједначавање одељења формирали
одељења петог разреда;
Ангажовали се у примени инклузије и сензибилизацији свих актера школског
живота за нову законску обавезу образовања за све;
Организовали су и пратили реализацију угледних часова наставника у разредној и
предметној настави;
У току школске године учествовали су у раду семинара стручног усавршавања у
области инклузивног образовања и у семинарима друге тематике;
Водили су Тим за професионалну оријентацију, одржавали радионице и
индивидуалне консултације.
2. Извештај о раду ученичког парламента
Ученички парламент ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац у школској 2012/2013. години је
формиран на основу Закона о основама система образовања и васпитања од ученика
седмог и осмог разреда наше школе.
Парлемент је бројао 24 члана. Поред конститутивне седнице одржане су још 4 седнице
Ученичког парламента ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац.
За председника Ученичког парламента изабран је Урош Пејчић, ученик 8-5 ИО Боговађа,
а за заменика председника Ученичког парламента изабрана је Љубица Марковић, ученица
7-1, за секретара Ученичког парламента изабрана је Јелена Лончар, ученица 7-1.
Заменик председника Ученичког парламанта, Љубица Марковић, је изабрана да
представља ученике наше школе у раду Школског одбора ОШ „Миле Дубљевић“
Лајковац, где има право речи, без права гласа, у складу са Законом.
Саставни део извештаја о раду Ученичког парламента ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац
јесу уредно вођени записници са свих одржаних седница.
92
3. Извештај о плану заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања
У складу са међународним документом Конвенцијa о правима детета и документима
које је усвојила Влада Републике Србије (Национални план акције за децу и Општи
протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања), Министарство просвете и
науке Републике Србије је објавило Посебни протокол за заштиту деце и ученика од
насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, којим је
прецизирана улога свих који су укључени у живот и рад школе.
На основу овог Протокола школа је још 2010. године формирала Тим за заштиту
ученика од насиља, злостављања и занемаривања у ОШ „Миле Дубљевић“, који је израдио
овај План, као саставни део Годишњег плана рада школе.
Током школске године тим се састајао са циљем да се детаљније анализира План рада,
да се чују евентуални предлози и сугестије за даљи рад и да се изнесе оно што је досад
урађено. Потврђене су обавезе свих чланова тима, начин сарадње спољашње и унутрашње
заштитне мреже, начин комуникације унутар колектива, начин евидентирања случајева
насиља и координисање превентивних активности.
У току школске 2012/2013. године у ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац било је,
нажалост, три инцидента која су евидентирана у предвиђеним обрасцима. Први случај
озбиљнијег повређивања десио се при сукобу ученика другог и четвртог разреда у
централној школи. До тада се ученици нису сукобљавали, те је уз разговоре, које је ПП
служба обавила са ученицима и родитељима, постигнуто помирење. Други инцидент се
десио између два ученика истог одељења другог разреда централне школе, који су се и
пре тога више пута сукобљавали. У покушају успостављања адекватне комуникације и
пријатељског односа поред стручне службе ангажовали су се и родитељи ученика,
разредни старешина и школски полицајац. Постигнут је задовољавајући резултат, али ће
се свакако већа пажња обратити и у наредној години, с обзиром да је реч о ученицима са
учесталим неприлагођеним понашањем. Трећи сукоб десио се када је током школског
одмора, при игрању фудбала у дворишту, дошло до свађе у којој је ученик другог разреда
повредио ученика четвртог разреда. После ангажовања разредног старешине, стручних
сарадника и родитеља ученика и поред првобитне озбиљности проблема успело се
постићи помирење и нормално комуницирање између ученика као и између родитеља.
Сви инциденти су уредно евидентиран у складу са Планом заштите ученика од насиља,
злостављања и занемаривања у школи у делу који се односи на евиденцију нежељеног
догађаја. Стручна служба школе реаговала је благовремено и адекватно, те су сви сукоби
позитивно разрешени.
У школској 2012/2013. години у белешкама стручних сарадника евидентирано је осам
случајева кошкања, гуркања ученика, и то претежно млађих разреда, и један случај у
старијим разредима. Одлика ових проблема је вербално задиркивање, гуркање обично на
одморима, што је забележено и заједно са одељенским старешинама, ученицима и
стручним сарадницима решавано. Забележен је и један случај вербалног вређања и
93
узнемиравања код ученица осмог и седмог разреда, који је позитивно разрешен уз
измирење и успостављање пријатељских односа.
У овој школској години евидентирана су и два случаја узнемиравања путем интернета
(Facebook, Ask.fm) код ученика старијих разреда. Успешно су разрешени уз ангажовање
директора, одељенских старешина и стручне службе. С обзиром да је реч о облику насиља
који је све учесталији међу младима, током наредне године посветиће се додатна пажња
превенцији оваквог нежељеног понашања.
Ситнији проблеми из домена ометања часова решавани су разговорима са предметним
наставницима, одељенским старешинама и у педагошко-психолошкој служби школе. Овај
проблем је евидентиран у белешкама стручних сарадника у делу индивидуалних разговора
са ученицима. Укупан број ових проблема на нивоу целе школе у школској 2012/2013.
години који је евидентиран је 13. Одлика овог проблема јесте неадекватна комуникација
на релацији ученик-наставник, што квари радну атмосферу на часу, али не спада у
озбиљније безбедносне ризике ни по ученике ни по наставнике.
Сви актери школског живота (руководство, чланови тима, наставници, одељенске
старешине и ученици) су упознати са својим активностима и одговорностима у
ситуацијама насиља у школи.
Дефинисали смо кораке и нивое реаговања у случајевима насиља; кораке у подршци
деци која трпе насиље; кораке у раду са децом која врше насиље; кораке у оснаживању
деце која су посматрачи насиља за конструктивно реаговање.
У оквиру превентивних мера урадили смо следеће:
У току школске године Тим за заштиту ученика од насиља, злостаљања и
занемаривања у школи се састајао четири пута како би ова област дала вредне резултате у
реалности. Тим се састајао и доносио одређене одлуке у делу Кућног реда школе после
нежељених догађаја (које смо навели) како би превенција била што ефикаснија. И у овој
школској години ПП служба школе је детаљно упознала Школски одбор, Савет родитеља,
Наставничко веће и остале учеснике школског живота о Плану заштите ученика од насиља
и планираним активностима.
Наставници и професори разредне и предметне наставе, као и стручни сарадници
наше школе, похађали су семинаре који су акредитовани и који су допринели превенцији
појаве насиља у школи.
Наши ученици узели су учешћа у ликовном конкурсу „Твоје не, мења све“ општине
Лајковац.
У организацији Савета за борбу против болести зависности општине Лајковац, у мају
2013.г., у сали Градске општине, ученици наше школе гледали су представу „Никад
хероин“.
Организоване су радионице с циљем превенције болести зависности у сарадњи са
удружењем „Добри људи“ из Ваљева.
94
У оквиру Дечје недеље су изведени сви планирани садржаји, и у оквиру ње
хуманитарна акција „Помози другу/другарици“, која је имала за циљ развијање свести
ученика о постојању различитих социјалних група и подстицање ученика на хуманост.
ПП служба:
Дражен Милоосављевић, педагог и Емина Лазаревић, психолог
XV ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ТИМОВА И КОМИСИЈА НАТАВНИЧКОГ ВЕЋА
КОМИСИЈЕ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
ПЕДАГОШКИ
КОЛЕГИЈУМ:
директор,помоћник
дир.,психолог, педагог, руководилац стручног већа наставника
млађих разреда,рук.стручних већа
КОМИСИЈА ЗА ЂАЧКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ: Рајко Сарић,
СтаницаМилошевић,
Андрија
Живковић,Душица
Кузнецов,Дијана Поповић
КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ:,Соња
Миловановић, Ратко Мирковић, ,Сања Тодоровић , Милоје
Митровић, Владимир Адамовић,Душанка Јовановић, Снежана
Трајковић,Александра Чолаковић Нинковић
КОМИСИЈА ЗА РАД ,,ДЕЧЈЕГ САВЕЗА": Љиљана Лучић, Снежана Трајковић, Љиљана Јеремић,
Душица Милинчић, Ива Крушкоња, Невенка Раонић, Гордана Пејчић, Биљана Жујовић
КОМИСИЈА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ:помоћник директора,психолог, педагог,
одељењске старешине осмих разреда, Љиљана Лучић, Гроздана Ковачевић, Ратко Мирковић
КОМИСИЈА ЗА МЕДИЈСКУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ :Љиљана Лучић, Душица Милосављевић,
директор,помоћник директора, психолог, педагог, Милошп Милијановић
КОМИСИЈА ЗА РАД РАЗГЛАСНЕ СТАНИЦЕ:Душица Милосављевић, Данијела Врачар, Драгица
Лукић, Емилија Ћећез Савић, Милена Ивковић, Драгана Перић
КОМИСИЈА ЗА ДРУШТВЕНО - КОРИСТАН РАД И ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ:Косана Грчић,
Даринка Васиљевић, Александра Јагодић, Гордана Петровић , Невенка Раонић, ,педагог,Љиљана
Јеремић,Верица Адамовић Тешић,Јасмина Митровић,Данијела Врачар Вујошевић,Радмила
Милентијевић
КОМИСИЈА ЗА ПОПИС ИНВЕНТАРА:Иванка Алексић,Андрија Живковић,Данијела Лаловић,
Живота Ђорђевић, Лидија Веселиновић,Снежана Рулић, Миломир Савић
КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ РАСПОРЕДА: Васо Симоновић
ВОЂЕЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦА:Мирјана Вујковић
КОМИСИЈА ЗА ШТАМПУ:Милена Ивковић,Соња Миловановић
95
КОМИСИЈА ЗА ПРОСЛАВУ : Владимир Адамовић, Ана Пајић, Јелена Гавриловић,Иван Пејин,
Драгана Перић,Мирјана Николић
КОМИСИЈА ЗА ИНФОРМАТИЧКУ ПОДРШКУ:Милош Милијановић,Ана Марковић,Живота
Ђорђевић, Иван Живановић,Марија Јевтић
КОМИСИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ САЈТА ШКОЛЕ: Милош Милијановић,Иванка Алексић,Гоца
Петровић, Љиљана Лучић, Ива Крушкоња, Иван Живановић,
ТИМ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ: директор, помоћник дир., психолог, педагог,
представник локалне заједнице, родитељ, Вера Теофиловић, руководилац ИО Боговађа,
руководилац ИО Бајевац, Мирјана Вујковић, Душица Милинчић, Данијела Лаловић, Ива
Јеремић,Јасмина
Брдарић,Јелена
Бељић,Светлана
Миловановић,Драгана
Жујовић,Ана
Марковић,Мирјана Николић
ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ: директор, помоћник дир.,психол, педагог, Милена
Ивковић, Верица Адамовић Тешић, Гроздана Ковачевић, Снежана Трајковић, Марина Пажиновић,
Драгана Перић, Душица Кузнецов, Станица Милошевић, Светлана Ковачевић, Косана Грчић,
Љиљана Јеремић, Андрија Живковић, Јелена Матић, Дијана Поповић, Душица Милосављевић,
Биљана Жујовић, Светлана Гавриловић, Зорица Милиновић, Гордана Станојевић, , Петар Пајић,
Душанка Јовановић, Гордана Пејчић, Невенка Раонић,Иван Живановић,Ива Јеремић,Јелена Бајић
ТИМ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА: директор,помоћник дир.,психолог,
педагог, Гордана Пејчић, Мирјана Вујковић, Соња Радојичић, Александар Ђукић, Александра
Чолаковић Нинковић, Сања Тодоровић,, Драгана Перић,Владимир Адамовић, Милоје Митровић,
Иван Пејин, Милош Лазаревић, Немања Живковић, Миломир Савић
ТИМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ: директор школе, помоћник
директора школе, ПП служба, Милош Милијановић, Љиљана Лучић, Гроздана Ковачевић, Ратко
Мирковић, Соња Миловановић, Станица Милошевић
ШКОЛСКИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИЈУ:педагог, психолог, помоћник директора, директор, Маријана
Селенић, Снежана Рулић
1. Извештај Комисије за ђачке екскурзије
Комисија за ђачке екскурзије радила је у следећем саставу: Станица Милошевић,
професор историје, Дијана Поповић, професор географије, Душица Кузњецов, професор
разредне наставе, Андрија Живковић, професор географије и Рајко Сарић, професор
историје.
Комисија је на почетку школске године предложила план извођења екскурзија који
је Наставничко веће усвојило.
После изведених екскурзија комисија је разматрала извештаје које су поднели вође
пута. Такође је извршила анализу спроведене анкете код ученика. На основу анкете може
се извући закључак да су ученици у високом проценту веома задовољни екскурзијом.
Мали број ученика је имао извесне примедбе. На основу спроведене анекте и разговора са
разредним старешинама комисија је предложила наставничком већу да наредне школске
96
године све екскурзије од 1. до 8. разреда буду једнодневне и да се изведу у пролеће. На
уму је имала и то да би на екскурзију ишао већи број ученика и да би се лакше пронашао
термин извођења екскурзије. Наставничко веће је усвојило овај предлог.
Предлог комисије да екскурзије за наредну школску годину буду исте, тј. изведене
у истом правцу од 1. до 6. разреда. Екскурзије 7. и 8. разреда, због тога што су
једнодневне, морају бити маршуте измењене. Предлог за 7. разред је: ЛајковацАранђеловац-Манастир
Манасија-Ресавска
пећина-Манастир
Раваница-ЈагодинаЛајковац. Предлог за 8. разред је: Лајковац-Овчарско-кабларски манастири-ДрвенградШарганска осмица-Манастир Рача-Бајина Башта-Ваљево-Лајковац. С тим што су чланови
комисије Станица Милошевић и Андрија Живковић преузели на себе да ће контактирати
стручног водича из агенције „Балканик“, па можда ове предложене маршуте мало
изменити.
Председник комисије:
Рајко Сарић
2.Извештај Комисије за културну и јавну делатност
МЕСЕЦ
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
АКТИВНОСТ И ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
1. Конституисање комисије
2. Израда плана рада
3. Договор о обележавању Дечје недеље
4.Дечја недеља – начин обележавања
5.Програм добродошлице –пријем првака у Дечји
савез
6.Здрава храна (10. 10.октобар 2011. године)
7.Светски дан заштите животиња 4. Октобар
Чланови драмске секције припремили
пригодан програм, наставник Милоје
Митровић обогатио паное цртежима са овом
темом; припремили смо и литерарне радове
на ову тему.
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
КОМИСИЈАМА И
СЕКЦИЈАМА
Дечји савез
Дечји савез
Биолошка секција
Драмска секција
Еколошка секција
Ликовна секција
8. 8.11. 2012.Црква у Лајковцу је и ове године Драмска секција
свечано прославила своју храмовну Славу Светог
Великомученика Димитрија.
На крају Свете Литургије епископ Милутин
је одржао пригодну беседу. По освећењу капије
испред црквено – парохијског дома организован је
културно уметнички програм у којем су узели
учешће хор Св.Серафима Саровског, ученици наше
97
школе и фолклорно културно– уметничко друштво
Хаџи Рувим из Лајковца.
9.Договор око реализације прославе школске славе
Светог Саве (25. 12. 2013.)
ДЕЦЕМБАР
ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ
10.Народни обичаји
- У сусрет Новој години – уређење паноа
Драмска секција,
рецитаторска
11.Припреме прославе школске славе Св. Саве
секција, литерарна
секција
Драмска секција
12.Ученици наше школе већ традиционално од Ликовна секција
2004. године учествују у свечаности обележавања
Бадње вечери и Божића и посебна нам је част да
будемо део ове свечаности у нашој цркви kојa нам
указује то поверење. Вежбали смо вредно и
спремили богат програм духовног садржаја. После
вечерње молитве наступили смо и ми. Уживали
смо певајући духовне песме... У нашем драмском
приказу и рециталу уживали су и присутни па смо
на крају добили бројне похвале.
Драмска секција
Рецитаторска
13.Прослава Савиндана – 27. 1. 2013. год
секција
– Учешће у „Жикиној шареници“
Литерарна секција
14. Договор о прослави Сретења (15. II)
Ликовна секција
Хор
15.Сретење- народни обичаји-Сусрећу се зима и
пролеће ( изложба литерарних и ликовних радова)
15. 2. 2013. год.
16.Учешће у прослави Дана шума –21.марта
2012.Уређење паноа, литерарни и ликовни радови
Ликовна,литерарна
секција и драмска
секција
Драмска секција
Еколошка секција
Ликовна секција
17. Обележавање Светског дана Рома8. IV. 2013.
Учешће у радио емисији
18.Договор о прослави Дана школе 25. 5.2013.
19.Учешће у прослави Дана планете Земље –
22.aприл
Драмска секција,
ликовна секција
Дечји савез
Драмска секција
Еколошка секција
20. Православна народна хришћанска заједница у Драмска секција
Лајковцу, при храму Светог великомученика
Димитрија, прославила је своју славу, Светог
98
пророка Јеремију који се слави 14/1. маја. Драмска
секција ОШ „Миле Дубљевић“ из Лајковца
припремила је и извела богат културно –уметнички
програм,
21.Прослава Дана школе 25. 5. 2012.
Наша школа је учествовала у прослави
Међународног дана детета 1. јуна, у Градској
библиотеци Лајковац. Дружили смо се у Дечјој
креативној дружионици „Полетник“ и показали
одраслом свету да све можемо и умемо!
ЈУН
Драмска секција
22.Свечаност поводом доделе сведочанстава
Литерарна секција
осмацима – 6. 6. 2013.
Рецитаторска
секција
Председник комисије: Соња Миловановић
3.Извештај Комисије за рад „Дечјег савез“
План и програм Дечјег савеза који је планиран реализован је у потпуности.
Реализоване су припреме за обележавање Дечје недеље и припреме ученика првог
разреда основне школе, за приступање у Дечји савез.
Прикладно је обележена Дечја недеља у октобру, активностима у школи, општини,
граду.
Спроведено је приступање ученика првог разреда у Дечји савез, обележен Светски
дан детета, засађена садница у школском дворишту, посећена радио „Пруга'' и прваци су
учествовали у директном програму.
У оквиру Дечје недеље посећена је општина и деца су од председника општине
добила поклоне. Организована је посета Градској библиотеци и школског полицајца
школи. Организована је и посета учитеља у пензији ђацима првацима, као и акција
солидарности „Деца-деци'' тј. прикупљање одеће, књига и прибора за сиромашне ученике.
На крају ове школске године, школу су посетили и предшколци који су
присуствовали часу ликовне културе у циљу упознавања са школом.
Ученици првог разреда и осталих разреда наше школе гледали су неколико
представа у Културном центру. Школу је посетило неколико дечјих писаца. Организовано
је и успешно спроведено школско и општинско такмичење рецитатора.
Комисија је успешно реализовала многе планиране програмске садржаје, све у
циљу јачања улоге значаја наставника, свестраном слободном развоју сличности детета и
доследнијем и бржем остваривању Конвенције о правима детета.
Већина активности је остварена захваљујући подршци школе, организацијама и
институцијама у области културе и спорта, у сарадњи са органима локалне самоуправе,
медијима и свима онима који су желели да помогну у реализацији програма.
Руководилац комисије:
Снежана Трајковић
99
4.Извештај Комисије за професионалну орјентацију
Комисија за професионалну оријентацију састала се пет пута током школске
2012/2013. године. На првом састанку, одржаном 11. септембра 2012. године, договорен је
оквиран план рада усклађен са условима у којима ће се радионице држати. На другом,
трећем и четвртом састанку, одржаним 3. децембра 2012, 21. фебруара 2013. и 24. априла
2013, анализирана је дотадашња оствареност плана рада. Последњи састанак, одржан 12.
јуна 2013, послужио је за стварање целовите слике о остварености циљева професионалне
оријентације у овој школској години, као и планирање у наредној.
На почетку године формиране су четири групе од по 25 ученика – две ученика
седмог и две ученика осмог разреда.
Будући да је спровођење радионица било ограничено на часове одељењског
старешине и оне непланиране када су предметни наставници били одсутни, њихов избор
морао је бити сужен, с тим што је као основни услов постављено спровођење петофазног
модела професионалне оријентације. Избор радионица условило је, пре свега, њихово
трајање, јер су се морале уклопити у школски час, који траје 45 минута.
Дражен Милосављевић, педагог школе, држао је радионице и ученицима седмог и
ученицима осмог разреда. На годишњем нивоу одржао је 13 радионица. Емина Лазаревић,
психолог, спровела је 10 радионица, како са ученицима седмог тако и са ученицима осмог
разреда. Гроздана Ковачевић одржала је 4 радионице. Станица Милошевић и Зорана
Милошевић, као одељењске старешине, радиле су само са ученицима осмог разреда, и
одржале по 7 радионица. Сања Тодоровић и Андрија Живковић, одељењске старешине
издвојених одељења, одржали су по 2 радионице.
Рад са ученицима седмог разреда почео је радионицом Представљање програма
професионалне оријентације и портфолија. Ученици су упознати са појмом
професионалне оријентације, њеним циљевима и начином рада. Представљен им је
портфолио и објашњено чему он служи. Ученици су добили прилику да се представе и
кажу нешто о својим мотивима за прикључивање радионици.
У раду са ученицима седмог разреда акценат је стављен на прве две фазе
петофазног модела – Самоспознаја и Информације о занимањима. У оквиру радионица из
фазе Самоспознаја, ученици су се сусрели са сопственом личношћу –личним особинама,
интересовањима, способностима, врлинама, али и недостацима. Увидели су да је реална
слика о себи и властитим могућностима важна за избор школе и постизање успеха.
Радионице Ја за десет година, Самоспознаја –аутопортрет, Мој тип учења и У свету
интересовања на различите начине омогућиле су им да увиде како виде сами себе.
Нарочито интересантне и посебно успеле биле су прве две наведене радионице, у којима
су ученици посредством ликовних радова откривали себе и друге, понекад и на сопствено
изненађење. Са друге стране, радионица У очима других суочила их је са сликом коју
околина има о њима и омогућила им да упореде сопствене представе о себи са онима које
други имају о њима.
Ученици осмог разреда такође су кренули од радионица из фазе Самоспознаја.
Правили су пирамиду вредности (У свету врлина и вредности), дискутовали о
стереотипима у односу према људима, њиховим склоностима и занимањима (О
стереотипима), говорили о својим очекивањима од средње школе и будућег занимања
100
(Моја очекивања). Радионица Самоспознаја – то сам ја пружила је ученицима осмог
разреда могућност да први пут сами пишу биографију. Сагледавали су понаособ своја
интересовања, вредности, способности и таленте, жеље, али су и процењивали могућности
сналажења на одређеном радном месту.
Радионица Прикупљање и обрада информација о школама и занимањима указала је
ученицима седмог разреда на важност оспособљавања за самостално прикупљање
информација о могућим занимањима из различитих извора.
Са ученицима осмог разреда радили смо на формирању критеријума за избор
школе (Критеријуми за избор школе). Оспособљавали смо их да проналазе на интернету
информације о средњим школама које их интересују – од трајања школовања, преко
предмета који се изучавају, до посебних услова које школе нуде (Сазнајем са интернета
куда после основне школе). Правили су и плакате са прегледом средњих школа у нашем
крају. Упознали су се са појмовима области рада, образовног профила и занимања
(Мрежа средњих школа).
Иако спровођене са извесним ограничењима, радионице су ученицима осмог
разреда помогле да сагледају своје способности, интересовања, склоности, јаке и слабе
стране и да према томе приступе избору средње школе. Нарочито су им помогле
упутивши их на различите начине прикупљања информација о средњим школама, тако да
су могли створити реалну представу о ономе што их чека у одређеној школи.
У наредној школској години Комисија за професионалну оријентацију настојаће да
ради са ученицима већим интензитетом и да у рад укључи и друге одељењске старешине
одељења седмог и осмог разреда. У плану је и да се посебна пажња посвети реалним
сусретима, како кроз организовање посета различитим средњим школама и фирмама тако
и кроз гостовања експерата у самој школи. Такође, наша школа планира да се укључи у
фазу реалних сусрета и као домаћин школама Колубарског округа и шире. Наиме, школа
је постигла договор са фирмама „Елмонт“ и „Борверк“ да буду домаћини у оквиру
пројекта професионалне оријентације. У „Елмонту“ ученици се могу упознати са
пословима из области металске индустрије – од израде делова у радионицама до монтаже
и одржавања електроенергетских и телекомуникационих објеката. У „Борверку“ могу
видети како изгледа процес производње пет амбалаже, али и доћи у додир и са
економском струком. Ови сусрети могу им помоћи при опредељивању за неку од школа
одговарајуће струке.
Руководилац: Дражен Милосављевић, педагог
5.Извештај о раду Комисије за медијску презентацију
Комисију за медијску презентацију у школској 2012/2013. години чинили су: директор,
помоћник директора, педагог, психолог, Љиљана Лучић, Милош Милијановић и Душица
Милосављевић, руководилац Комисије.
Активности Комисије током године огледале су се у сарадњи са радијом „Пруга“ и
телевизијским станицама „ГЕМ“ и РТС, као и са другим комисијама и стручним већима
школе. Чланови Комисије припремали су извештаје, обавештења и прилоге за
презентацију рада школе у медијима путем радија, телевизије и интернета (на сајту
школе).
101
У септембру је почетак школске године пропраћен прилогом на телевизији и на сајту
школе, а у октобру су припремљени прилози у вези са обележавањем Дечје недеље који су
емитовани на радију и телевизији.
Новембар је искоришћен за упознавање са активностима неких секција наше школе
путем сарадње са стручним већима и другим комисијама.
У децембру је на телевизији „ГЕМ“ представљена наша школа и активности у њој у
виду дужег прилога. За ту прилику наша комисија имала је интензивну сарадњу са
наставницима задуженим за драмску и рецитаторску секцију.
У јануару наша школа имала је представљање на РТС-у. Поводом уписивања у 1.
разред деце азиланата у ИО Боговађа у овој школи гостовале су екипе РТС-а, телевизије
„ГЕМ“ и неких новонских кућа, па су прилози са овог догађаја емитовани на овим
телевизијама и обајвњени у листовима „Вечерње новости“, „Блиц“ и „Напред“. Такође у
јануару школа је имала представљање у емисији „Жикина шареница“ на РТС-у, у сарадњи
са наставницима задуженим за драмску и рецитаторску секцију и школски хор. Н а
локалном радију су презентоване активности поводом обележавања Савиндана.
У марту је припремљено и локалном радију прослеђено обавештење о активностима
које су предстојале у вези са уписом првака за наредну школску годину.
Након одржаних окружних такмичења у априлу су сачињени извештаји о резултатима
са тих такмичења и прослеђени за емитовање локалном радију и постављени на сајт
школе.
Медијски, путем радија и школског сајта, пропраћено је и обележавање Дана школе у
мају.
Руководилац Комисије за медијску презентацију:
Душица Милосављевић
6. Извештај Комисије за разгласну станицу
Комисија за рад разгласне станице састала се два пута у току школске 2012/2013.
године. Први састанак одржан је 13. септембра 2012, а други 11. јуна 2013. године.
На првом састанку одабран је руководилац Комисије и договорено ко ће од
ученика бити задужен за рад разгласне станице. На другом састанку сумирали смо
оствареност циљева у овој школској години.
Сви чланови Комисије сложили су се да разгласна станица није у најбољем стању.
Опрема је застарела, а квалитет звука није у свим деловима школе једнак. Осим тога,
просторија предвиђена за разгласну станицу користи се и у друге сврхе. Имајући у виду
ограничења условљена таквим стањем, рад разгласне станице био је сведен искључиво на
преношење обавештења о актуелним догађајима која су стизала од руководства школе. У
погледу тога, разгласна станица је у потпуности испунила циљеве свога рада.
Међутим, уколико би се опрема осавременила, она би се у следећој години могла
користити и у друге сврхе – могла би се, на пример, током великог одмора пуштати
музика или какав други пригодан садржај, што би допринело стварању пријатније и
опуштеније атмосфере у школи, или би се могла користити за пуштање музике приликом
прославе матуре.
102
У наредној школској години Комисија ће настојати да унапреди квалитет рада
разгласне станице, али ће јој приоритет и даље бити благовремено пласирање обавештења,
како би ученици и запослени увек били на време упознати са актуелним збивањима.
Руководилац Комисије
Зорана Милошевић
7.Извештај о раду Комисије за друштвено користан рад и естетско
У 2012-2013 чланови комисије за друштвен о користан рад и естестко уређење својим
ангажовањем допрнели су да школско двориште ,школске учионице и холови буду место
где се ученици ,наставници као родитељи окупљају и у тим просторима уживају.
Израда кућице са натрешицом ,клупе столови ,клацкалице,израда трибине са клупама за
седење,поправка металне трибине и кошева говор и о прјектима које је ова комисија
реализовала и оставила у наслеђе наредним г енерацијама .
Заједно са еколошком секцијом и чуварима природередовно се обављало чишћење клупа
по учоницама.
Ученици су доносили од куће ацетон алкохол, крпе,сунћере,средства за одржавање
хигијене.
Пратећи датуме који су предвиђени еколошким календаром ученици су са члановима
комисије излазили у школско двориште и доприносили улепшавању своје околине где су
купили папир,садили саднице,одржавали живи свет у школском.дворишту.
Сређивање холова кроз постављање паноа и обележја дана које славимо у нашој школи
такође су дело ове комисије и наших ученика.
Договор чланова ове комисије за следећу годину је да свако издвојено одељење достави
своје планове како би имали више идеја и покушали да што више пројеката на на тему
лепше животне средине урадимо.
Косана Грчић
8.Извештај о раду Комисије за дечју штампу
Комисија се у школској 2012/2013. години састала пет пута. У првом полугодишту се
састала два пута ради прегледа пристиглих понуда дечјих часописа, контролних задатака,
приручника за ученике, збирки задтака и слично. Комисија је издвојила све оно што је
одобрено од стране Министарства просвете, а затим је то исто по датој цени и начину
плаћања обавестила све наставнике од првог до осмог разреда. По прикупљању пријава
комисија се састала и исте наручила. На исти начин рађено је и у другом пологодишту.
У другом полугодишту комисија је контактирала са уредником дечјег часописа „Витез“,
иначе познатим дечјим песником и организатором фестивала“Витезово пролеће“
Недељком Попадићем и договорила сусрет песника и ученикаод првог до четвртог
разреда. На сусрету 16. маја 2013. године, песник је говорио соје песме и уједно
промовисао своју нову књигу коју су ученици могли и да купе. . Стихове су говорили и
ученици. Са песником је гостовао и наш афористичар Раде Ђерговић који је ученицима
читао своје афоризме. Сусрет је протекао у одличној атмосфери. Ученици су песнику
постављали питања, на које је он давао веома духовите одговоре.
103
У току ове школске године све што је наручене комисија је благајници школе предала све
пристигле рачуне за уплату на којима је истакнут и рабат који припада школи.
Сарадња комисије и наставника је била добра. Потребно је истаћи добру сарадњу са
наставницима који помажу комисији око дистрибуције часописа у издвојеним одељењима.
Како би сарадња била успешна, и како би комисија благовремено обавила своје задатке,
потребно је да наставници поштују дате рокове за наручивање и плаћање дечјих часописа,
контролних задатака, приручника и сличног штампаног материјала.
Чланови комисије:
Милека Ивковић
Соња Миловановић
9.Извештај Комисије за прославе
Чланови комисије за прославе су: Драгана Перић, Јелена Гавриловић, Владимир
Адамовић, Мирјана Николић и Ана Пајић.
Комисија за прославу састала се два пута у току школске 2012-2013. године.
25.01.2013. године чланови комисије су се договарали о припреми прославе школске
славе Светог Саве.На наставничком већу одржаном 29.12.2012. године, одлучено је да се
прослава школске славе одржи 27.01.2013. уместо 25.01.2013. што је био предлог
Министарства Просвете.
Ова свечаност се одржана је у холу школе, где је приређен пригодан програм и где је
ломљен славски колач.Овогодишњи домаћин био је наставник Милош Милијановић.
Свечани ручак је приређен у школској зборници који је за ту прилику прикладно
декорисан уз велику помоћ помоћног особља школе.Свечаном ручку су присуствовали
директор школе, школски педагог, психолог, наставници, чланови локалне самоуправе,
свештенство општине Лајковац, бивши радници школе, ученици који су учествовали на
приредби као и ученици који су тог дана били гости емисије Жикина Шареница.
Комисија за прославу се други пут састала 22.05.2013. године ради договора о прослави
Дана школе који се обележава 25.маја.
Прослава је одржана 25.маја 2013. године.У холу школе је приређен пригодан програм,
подељене су дипломе и књиге ученицима који су остварили запажене резултате на
такмичењима уручене су похвалнице наставницима за успешну припрему ученика за
такмичења и уручени су поклони наставницима који су у школској 2012-2013. години
отишли у пензију.
Свечани ручак је приређен у школској зборници. Храну и пиће обезбедила је школа.
Чланови комисије су послуживали госте .
Представник комисије за прославе:
Ана Пајић
104
10. Извештај Комисије за информатичку подршку
Ова комисија није имала организоване састанке, већ су
чланови били ангажовани према потреби, где се могла видети
колегијалност приликом одсуства појединих чланова
Комисије.
Комисија се бавила одржавањем рачунара и софтвера како у
матичној школи, тако и у издвојеним одељењим. Поред тог,
чланови су били техничка подршка осталим колегама на пољу
информационих технологија.Највеће ангажовање чланова ове
Комисије је било приликом реализације пробних и завршних
тестова. Задатак је био унос и обрада података, за шта је к
оришћен програм УПИС б.4.80. У реализацији ових задатака
су учествовали сви чланови. У току ове школске године ИО
Боговађа је добила нови пројектор и лаптопиз матичне школе,
тако да су створени услови за коришћење информационих
технологија. У реализацији наставе у овом издвојеном одељењу, с обзиром да је кабинет
за Информатику и рачунарство у суседној згради која има проблем са грејањем у зимском
периоду.
11. Извештај Комисије за уређење сајта школе
Чланови комисије нису организовали састанке, већ су радни задаци обављани у складу са
динамиком дешавања у школи. Сви чланови су подједнако учествовали у обављању својих
дужности.
Резултати рада ове Комисије се могу видети на самом сајту, тј. URL адреси
www.oslajkovac.edi.rs
12. Извештај Тима за школско развојно планирање и Извештај о реализацији
развојног плана
Извештај Тима за школско развојно планирање
Први сатанак актива за Школско развојно планирање одржан је 21. септембра 2012.
године. Састанку су присуствовали сви чланови актива.
Дневни ред
1. Договор о раду актива за ШРП за 2012/2013. годину.
2. Избор руководиоца актива
3. Усвајање програма рада актива за текућу школску годину.
1. Школски развојни план је усвојен за период 2010 – 2015. године. Усвојен је на
седници Школског одбора у септембру 2010. године. Циљ наше школе је да овијм планом
унапреди свој рад бројним активностима и на тај начин се приближи жељеним
стандардима препорученим у Приручнику за самовредновање рада шклое.
Актив за ШРП чине. директор, помоћник директора, педагог, психолог, представник
локалне заједнице, представник Савета родитеља, руководилац ИО Бајевац, руководилац
ИО Боговађа, Вера Теофиловић, Душица Милинчић, Данијела Лаловић, Ива Крушкоња,
105
Јасмина Брдарић, Јелена Бајић, Светлана Миловановић, драгана Жујовић, Ана Марковић,
Мирјана Николић, Љиљана Лучић.
Чланови актива су се договорили да у овој школској години одрже најмање четири
редовна састанка на којима ће се вршити анализа урађеног, а предвиђеног акционим
планом, и утврдити кораци за даље напредовање у остваривању циљева из Акционог
плана.
2. За аруководиоца актива за ШРП једногласно је изабрана Вера Теофиловић, професор
разредне наставе. записнике са састанака водиће Светлана Миловановић, професор
немачког језика.
3. На овом састанку је усвојен план рада за текућу школску годину.
Септембар:
1. Договор о раду тима за ШРП за 2012/2013. годину.
2. Избор руководиоца тима.
3. Усвајање програма рада за 2012/2013. годину.
Децембар:
1. Анализа стања у школи.
2. Организација семинара.
Април:
1. Израда новог школског програма.
2. Активна практична примена знања и вештина у реализацији наставе.
3. Организација семинара.
Јун:
1. Анализа рада тима за ШРП за 2012/2013. годину.
2. Договор о раду у школској 2013/2014. години
Записник водила
Светлана Миловановић
Други састанак актива је одржан 7. 12. 2012. године у 12 сати. Састанку су
присуствовали сви чланови актива.
Дневни ред:
1. Анализа стања у школи;
2. Организација семинара.
1. Чланови актива упознати су са анализом стања у школи који су обухваћени ШРПом.
Снаге наше школе су:
- стручан кадар;
- добра информатичка обученост запослених;
- мотивисаност запослених за даље стручно усавршавање;
- отвореност за сарадњу са родитељима и локалном заједницом;
- добри резултати ученика на такмичењима;
- брига за ученике;
- коректни међуљудски односи.
106
-
Слабости:
недостатак простора;
недостатак фискултурне сале;
превише предмета;
велики број ученика у појединим одељењима;
недовољна корелација између наставних предмета;
велика разуђеност школе;
непотпуна опремљеност школе наставним средствима;
лош материјални положај наставника.
-
Могућности:
учешће у пројектима;
чвршће повезивање са локалном заједницом;
медијска презентација школе;
повезивање са школама у окружењу;
побољшање материјалних услова;
спремност родитеља да помажу школи;
спремност да се унапреди вредновање рада.
-
Претње:
економска криза;
миграција запослених;
стално мењање школског програма;
све рестриктивнији буџет;
смањење броја ученика на нивоу школе;
пораст деликвенције;
немаран однос локалне заједнице према школи.
-
-
-
На овом састанку је посебно било речи о слабостима наше школе и шта урадити да
се оне превазиђу.
Недостатак простора ће донекле бити решен започетом доградњом школе.
Велики проблем за организовање наставе физичког васпитања је недостатак
фискултурне сале. Он ће делимично мбити решен завршетком изградње спортске
хале у којој ће наша шклоа имати свој простор.
Недовољна корелација између наставних предмета биће решена повећаном
сарадњом између актива и снажнијим тимским радом при планирању и
реализовању наставе.
Велика разуђеност школе – 10 издвојених одељења (Бајевац, Боговађа, Село
Лајковац, Доњи Лајковац, Ћелије, Врачевић, Пепељевац, Маркпова Црква,
Ратковац, Непричава). Све школе су повезане фиксном и мобилном телефонском
мрежом, имају могућност изласка на интернет. Све то је омогућило бољу
комуникацију.
107
-
Непотпуна опремљеност наставним средствима- иако су у претходном периоду
набављена многа наставна средства, за савременију и успешнију наставу је
потребно школу још боље опремити да би настава била занимљивија и
приступачнија ученицима, а насз+тавници мотивисанији за рад.
2. У месецу децембру наша школа ће бити домаћин семинара за учитеље „Од
открића до дефиниције – збирне и градивне именице“. Семинар траје 12 сати.
Програм обукестручног усавршавања је одобрио завод за унапређење образовања и
васпитања.
Записник водила
Светла Миловановић
Трећи састанак је одржан 12. априла 2013. године.
Дневни ред:
1. Израда новог школског програма;
2. Активна практична примена знања и вештина у реализацији наставе;
3. Организација семинара;
1. За школску 2013/2014. годину припрема се нови Школски програм који ће
важити у наредне четири године. Овај школски програм садржаће у себи све
активности које школа трба да уради у наредном периоду од четири године, а
наставни процес буде успешно реализован.
У изради Школског програма посебно место треба да заузима Школски развојни
план, посебно Акциони план ШРП- а.
Програм мора бити усклађен са потребама и условима рада школе и са новинама
у Закону о ОСОБ, и усклађен са потребама локалне заједнице.
2. У претходном периоду већи број учитеља и наставника одржао је угледне
часове. У реализацији угледних часова наставници и учитељи су користили
мултимедијални кабинет, рачунаре, пројекторе, примењивали су нове наставне
методе и облике рада, и на тај начин показали знања и вештине стечене стручним
усавршавањем и редовним праћењем иновација у настави.
3. У мају месецуи се планира да наша школа буде домаћин семинара Програм
учења НТЦ системи учења.
Записничар:
Светлана Миловановић
Четврти састанак актива за школско развојно планирања одржан је 6.6. 2013.
године.
Дневни ред:
1. Анализа рада актива за ШРП у школској 2012/2013. години.
108
2. Договор о раду тима у школској 2013/2014. години.
-
1. - У школској 2012/2013. години рађено је на примени стандарда и
унапређивању критеријума оцењивања.
- Одржани су угледни часови ( наставници разредне и предметне наставе);
- Наставници су похађали семинаре стручног усавршавања;
- Ученици су постигли запажене резултате на такмичењима одлични резултати на
републичким такмичењима из српског језика, енглеског језика, историје, физике
математике, хемије);
- На конкурсу „Милански едикт и слобода за хришћане“ у Новом Саду – 3. место.
- Конкурс „Креативне школе“ – ужи избор од 34 школе.
- Доградња кабинета и канцеларија.
- Урађена санација санитарног чвора у ИО Ратковац и уведено парно грејање.
- Набављена нова неопходна наставна средства.
- Активан сајт школе.
- Сарадња са РТВ „Пруга“ и „ГЕМ“ телевизијом.
- Сарадња са Црквеном општином и културним центром ( наступ драмске секције,
такмичење рецитатора).
2. У наредној школској години планира се:
- даље усклађивање Школског плана и Годишњег плана рада са законским
новинама;
- даље унапређивање сарадње са локалном заједницом;
- стално стручно усавршавање запослених о актуелним темама из области
образовања и васпитања;
- даља набавка наставних средстава;
- завршетак доградње школе;
- учествовање у развојним пројектима;
- рад тимова и ангажовање неопходних стручњака за рад са децом по ИОП- у;
стална едукација ученика и подстицање вршњачке сарадње;
развијање социјалних вештина и социјално прихватљивог понашања.
Записник водила
Светлана Миловановић
Руководилац Актива за Школски развојни план
Вера Теофиловић, професор разредне наставе
Извештај о реализацији развојног плана
Школски развојни план је донет 2010.године и обухвата период од 2010 – 2015. године.
Базиран је на искуствима која су прикупљена реализацијом Школског развојног плана за
период 2004 – 2009. као и на резултатима Самовредновања рада школе и активностима из
Програма заштите ученика од насиља и занемаривања. У изради ШРП- а су учествовали
чланови школског развојног тима уз подршку чланова колектива, ученика, родитеља и
локалне заједнице. Важећи ШРП је усвојен на седници Школског одбора у септембру
2010. године. Са планом је упознат и Савет родитеља.
Циљ наше школе је да овим Развојним планом унапреди свој рад бројним
активностима и на тај начин се приближи стандардима препорученим Приручником за
самовредновање и вредновање рада школе.
109
И у школској 2012/2013. години рађено је на примени стандарда за све наставне
предмете. Радило се и на унапређивању критеријума оцењивања за све предмете у складу
са Правилником о оцењивању у основној школи.
У овој школској години један број наставника и учитеља је одржао угледне часове. У
реализацији неких угледних часова коришћен је мултимедијални кабинет.
План реализације угледних часова
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
НАСТАВНИКА
1. Биљана Перић
2. Сања
Тодоровић
3. Љиљана
Јеремић
4. Јелена
Гавриловић
5. Ана Марковић
6. Дијана Поповћ
7. Иванка
Алексић
8. Биљана
Жујовић
9. Маријана
Селенић
10. Зорица
Милиновић
11. Снежана Рулић
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТ И
НАСТАВНА
ЈЕДИНИЦА
Српски језик „Бајка о
белом коњу“-обрада
Математика Редни
бројеви-обрад
Eпске народне песме о
Марку Краљевићобрада
Свет око нас –Шумске
посластице и приче
Extra exereises
/ViktorianBritain
Математика
Примена пропорције
на директнои обрнуто
зависне величине
Географија - Мексико
Техничко
информатичко
образовање
Самосталан рад на
сопственом пројекту
Српски језик „Прича о
раку кројачу“
Математика“Бројање
по 10 до 100“
Српски језик
Математика
РАЗРЕД
И
ОДЕЉЕЊЕ
РЕДНИ БРОЈ
ЧАСА ПО
РАСПОРЕДУ
ДАТУМ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
1. и 3.
разред
Ратковац
8.00
18.фебруар
6. разред
Боговађа
8:55- 9:20
21.фебруар
1.-3
3. час
28.фебруар
8./2
3.час
1.априлрт
7.-1
4. час
2. април
7./2
6.-5
1. час
2. час
2.април
27.март
1. и 3.
разред
2.час
29.март
1. и 3.
разред
2.час
29.март
Српски језик „Бајке
Андерсен“
Математика“Површин
а“
Српски
језик“Пролеће“ В.
2. и 4.
разред
1.час
29.март
1. и 3.
разред
1.час
29.март
110
12. Душица
Милинчић
13. Милена
Ивковић
14. Драгана
Жујовић
15. Живота
Ђорђевић
16. Гроздана
Ковачевић
17. Васо
Симоновић
18. Радмила
Милентијевић
19. Ана Пајић
20. Верица
Адамовић
21. Душанка
Јовановић
22. Душица
Милосављевић
23. Соња
Миловановић
24. Вера
Теофиловић
Царић
Математика
„Сабирање
троцифрених бројева“
Српски језик“Кад
пролеће дође све на
боље пође“
Српски језик“Врсте
речи“
Српски језик“Врабац и
ласте“
Математика
„Површина квадра и
коцке“
Решавање система
методом супротних
коефицијената
Узајамно деловање
тела – тематско
понављање
Одређивање густине
Угљени хидрати,
особине модела
Моносахариди
Extra exereises/Extra
reading Ghaud
Свет око нас Човек је
део живе природе
Српски
језик“Реченице,
субјекат, предикат, род
и број“
Математика
Математички изрази,
редослед рачунских
операција
1.-2
3.час
26. март
4.-2
2.час
12. март
2. и 4.
разред
1. и 2.час
3.април
8.-4
1.час
12. март
6./3
4.час
12.12. 2012.
6./2
1.час
18.априол
8.-4
2.час
4.април
8.-1
3.час
10. април
2.-3
3.час
16. април
2. и 4.
разред
1.час
7. мај
5.-3
5. час
28. мај
7.-3
1. час
30. мај
3.-1
2.час
8. мај
Српски језик
„Грчки митови“
Српски језик
„Мали Принц“
Математика
„Писмено множење
троцифреног броја
једноцифреним“
111
Наставници су похађали семинаре стручног усавршавања из различитих области, а
велики број је прошао обуку по принципима инклузивне наставе. Стручно усавршавање је
реализовано у складу са новим Правилником о усавршавању и стицању знања наставника,
васпитача и стручних сарадника.
У 2012/2013. г. планирани су семинари:
- НТЦ систем учења;
- Планирање и реализација додатне образовне подршке;
- Обука наставника за решавање дисциплинских поступака;
- Умеће комуникације.
Оформљен је стручни тим који треба да сачини Документ о стручном усавршавању у
оквиру установе. Тим чине: Светлана Ковачевић, Биљана Жујовић, Васо Симоновић,
Милена Ивковић, Мирјана Вујковић.
Семинари које су похађали наставници наше школе:
- „Даровито дете у школи и шта са њим“;
- „Од открића до дефиниције – збирне и градивне именице“;
- 29. зимски сусрети учитеља у организацији Савеза учитеља Србије;
- 27. сабор учитеља Србије;
- агенција за организацију и маркетинг DUGA – CO организовала је семинар
„Настава историје и образовна постигнућа“;
- ресурсни центар за специјалну едукацију – Београд, РЦ за професионални развој
запослених у образовању – Шабац;
- друштво дефектолога Војводине организовало је семинар „Актуелности у
едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју“;
- међународни стручни скуп, Клет, друштво за развој образовања – Београд –
семинар „Квалитет уџбеника и њихово коришћење (трибина)“;
- друштво физичара Србије организовало је 12. конгрес физичара Србије и
Републички семинар о настави физике;
- 10. и 18. маја у нашој школи је одржан семинар „НТЦ систем учења – развој
креативног и функционалног размишљања и ефикасног учења“. Предавачи су били
Ранко Рајовић и Урош Петровић . Сви учесници семинара су имали само позитивне
утиске .
Ученици наше школе су у овој школској години постигли запажене резултате на
окружним такмичењима ( српски језик, енглески језик, историја, географија,
физика, математика, биологија, хемија, физичко васпитање). На републичка
такмичења ученици су се пласирали из српског језика, енглеског језика, историје,
физике, математике.
На конкурсу Креативне школе, тим наше школе је урадио пројекат који је ушао
у ужи избор од 34 школе.
На конкурсу „Милански едикт и слобода за хришћане“ у Новом Саду наша
школа је освојила 3. место.
На републичком конкурсу „Пекарси дани“ у Александровцу освојили смо .
награду и специјалну награду.
112
Републички конкурс Агенције за борбу против корупције на тему „Мењам себе,
мењам свет“ донео је нашој школи прво место у категорији Ликовни рад – старији
узраст.
На регионалном конкурсу „Октобар месец правилне исхране“ освојена је прва
награда.
Поводом Недеље здравља и Недеље здравих зуба у Србији у организацију
Завода за јавно здравље Ваљево, освојена је прва, друга и специјална награда.
На конкурсу ПТТ у част манифестације „Радост Европе“ , где је пристигло
30000 радова, међу сто се налазе радови наших ученика (39. и 56. место).
-
Што се тиче радова који се изводе у нашој школи, започета доградња кабинета,
канцеларија и амфитеатра још је у току. (С тим што су канцеларије усељене).
Завршена је планирана санација санитарног чвора у ИО Ратковац и уведено је
парно грејање. Окречене су просторије библиотеке у Лајковцу и ИО Бајевац, ИО
Ратковац, ИО Ћелије, ИО Село Лајковац, део просторија у ИО Маркова Црква, и
ИО Врачевић.
Још су урађене:
изградња потпорног зида са дрвеном клупом поред игралишта у дворишту матичне
школе;
уградња столова са клупама у дворишту матичне школе;
уградња две клацкалице у дворишту матичне школе;
набављен је школски намештај за мултимедијални кабинет у матичној школи и за
две учионице у дограђеном делу школе.
Набављена су само непходна наставна средства за математику, физичко
васпитање, географију и разредну натаву.
И ове школске године се доста радило на промоцији наше школе. Активан је
сајт школе на коме су постављене информације о њеном историјату, о запосленима,
о раду секција, фото и видео галерија о дешавањима у школи.
Сарадња са РТВ „Пруга“ из Лајковца и „ГЕМ“ телевизијом из Лазаревца, који
редовно прате дешавања у школи је била веома успешна. Школа је успешно
представљена и 27.1. 2013. године у емисији РТС „Жикина шареница“.
Сарадња са локалном заједницом: са Црквеном општином (поводом славе
црквене општине 14.маја драмска секција извела је богат културно – уметнички
програм).
Сарадња са градском библиотеком и култирним центром – сарадња у
организацији такмичења рецитатора, позоришне представе за ученике млађих
разреда (гостовање дечјих позоришта из Лазаревца и Врања), а за ученике старијих
разреда у мају организована је представа „Никад хероин“, радионице са циљем
превенције болести зависности у сарадњи са удружењем „Доби људи“ из Ваљева,
гостовање Снежане Мишковић Викторије са својом поучном причом, монодрама у
извођењу глумице Наде Блам, све у циљу теме „Твоје не, мења све“.
Ове школске године посебно се водило рачуна о безбедности ученика. редовне
су посете школског полицајца, ради се на проширењу видео надзора. На почетку
школске године у сарадњи са ПУ Лајковац за све ученике и централне школе и
издвојених одељења одржано је предавање о безбедности ученика у саобаћају.
113
Завршени су послови око израде новог Школског програма који ће важити у
наредне четити године.
-
У наредном периоду се планира:
даље усклађивање Школслог плана и Годишњег плана рада са законским новинама;
даље унапређивање сарадње са локалном заједницом;
стално стручно усавршавање запослених са актуелним темама из области
образовања и васпитања;
даља набавка наставних средстава;
завшавање доградње школе;
учествовање у развојним пројектима;
рад тимова и ангажовање неопходних стручњака за рад са децом по ИОП- у;
стална едукација ученика и подстицање вршњачке сарадње;
развијање социјалних вештина и социјално прихватљивог понашања.
Руководилац Тима за школско развојно планирање
Вера Теофиловић, професор разредне наставе
13. Извештај о раду тима за самовредновање и Извештај о обављеном
самовредновању у претходној школској години
Извештај о раду тима за самовредновање
Тим за самовредновање чине:
Љиљана Јеремић – наставник разредне наставе, руководилац тима; Невенка Јевтић –
директор школе ; Сања Симић – дипломирани психолог; Светлана Ковачевић – помоћник
директора; Дражен Милосављевић – дипломирани педагог; Милена Ивковић – професор
разредне наставе; Верица Адамовић Тешић – професор разредне наставе; Драгана Перић –
професор разредне наставе; Марина Пажиновић – професор разредне наставе; Невенка
Раонић – наставник разредне наставе; Биљана Жујовић – професор разредне наставе; Вера
Теофиловић – професор разредне наставе; Зорица Милиновић – наставник разредне
наставе; Гордана Станојевић – професор разредне наставе; Светлана Гавриловић –
наставник разредне наставе; Гордана Пејчић – професор разредне наставе; Снежана
Трајковић– професор разредне наставе; Душица Ђорђевић Кузнецов– професор разредне
наставе; Косана Грчић – професор биологије; Гроздана Ковачевић – професор физике и
техничког образовања; Станица Милошевић – професор историје и грађанског васпитања;
Душица Милосављевић – професор српског језика; Андрија Живковић – професор
географије; Дијана Поповић – професор географије; Јелена Матић – професор енглеског
језика; Зорица Ранковић председник Савета родитеља школе и Урош Пејчић председник
Ученичког парламента
У овој школској години тим се састајао пет пута. Први састанак је одржан 27.
септембра 2012.године. Присуствовали су сви чланови, сем Верице Адамовић Тешић ,
114
Невенке Раонић, Андрије Живковића који су своје одсуство благовремено најавили.
Чланови су упознати са следећим дневним редом:
1. Избор председника и записничара 2. Усвајање плана рада тима за
самовредновање за 2012/2013. годину 3. Питања и предлози
Допуна дневног реда није било. За председника комисије предложена је учитељица
Љиљана Јеремић, а за записничара је предложена Зорица Милиновић, других предлога
није било. Гласали су сви присутни чланови и једногласном одлуком су оне и изабране.
Другу тачку дневног реда, тј. план тима за самовредновање за ову школску годину
прочитала је помоћник директора, Светлана Ковачевић. План је прецизан и јасан и дат је
на усвајање. Гласали су сви присутни чланови и план је једногласно усвојен. Накнадних
питања и предлога није било.
Други састанак је одржан 6. новембра 2012. Састанку су присуствовали сви чланови,
који су упознати са дневним редом , дневни ред је усвојен без накнадних допуна. Прва
тачка дневног реда је : 1. Анализа области које су вредноване у претходној школској
години. Утврђено је тренутно стање везано за постигнућа у претходном периоду.
Разматран је амблем школе у погледу функционалности и изгледа; Анализирали смо и рад
комисије за медијску презентацију; Услове у погледу материјално-техничких ресурса;
Напредовање у погледу развоја атмосфере и међуљудских односа; Припремање
наставника, израда годишњих и оперативних планова; Израда програма рада школе;
Подршка ученицима; Постигнућа ученика. Договорили смо се да систематично пратимо
напредовање и постигнућа из наведених области и потрудимо се да ниво остварености
буде 4 . Поделили смо тим по групама тј. задужење сваке групе је било да прати одређену
област и поднесе извештај о раду на следећем састанку. Друга тачка дневног реда су: 2.
Питања и предлози. Накнадних питања није било.
Трећи састанак је одржан 1. марта 2013. године. Састанку су присуствовали сви
чланови, сем Снежане Трајковић и Светлане Гавриловић које су своје одсуство
благовремено најавиле. Чланови су упознати са дневним редом , дневни ред је једногласно
усвојен без накнадних допуна. Прва тачка дневног реда је 1. Праћење и извештавање о
планираним и реализованим активностима . С обзиром да је тим добио задатке да
прати свих шест области које су вредноване у претходном периоду, чланови су поднели
извештај о томе шта је постигнуто до овог датума ( детаљнији извештај ће бити приложен
у другом документу комисије за самовредновање). Друга тачка дневног реда је 2. Даљи
рад – Семинари. Предложен је семинар: НТЦ систем учења – развој креативног и
функционалног размишљања и ефикасног учења. Овај семинар је предложила учитељица
Марина Пажиновић. Семинар ће бити реализован 10. и 18. маја, водитељи семинара су
Ранко Рајевић и Урош Петровић. Координатор семинара ће бити Светлана Ковачевић.
Овај семинар је предложен ради боље подршке ученицима у раду, олакшати учење и
приближити учене садржаје свим ученицима. Сви чланови тима су се сложили и
једногласно смо донели одлуку да се овај семинар реализује у наредном периоду. Трећа
тачка дневног реда је: 3. Разно. Чланови тима су у обавези да и даље прате свих шест
области и да припреме анализу остварених активности за ову школску годину. Није било
дискусијен, ни накнадних питања.
Четврти састанак је одржан 3. јуна 2013. године. Састанку су присуствовали сви
чланови. Упознати су са дневним редом, који је једногласно усвојен без накнадних
допуна. Прва тачка дневног реда је: 1. Анализа рада тима за школску 2012/2013. годину.
Представници сваке групе одређене области су поднели извештај о раду за овај период (
115
од марта до јуна). Набројане су активности које су рађене у овој школској години. Друга
тачка дневног реда: 2. Анализа остварених активности . Представници сваке групе
одређене области су поднели извештај о оствареним активностима за овај период ( од
марта до јуна). Детаљнији извештај ће бити приложен у другом документу комисије за
самовредновање. Трећа тачка дневног реда: 3. Питања и предлози. Председник комисије
се захвалио тиму за сарадњу и успешно обављене активности у овој школској години.
Следећи састанак ће бити одржан у августу након седнице Наставничког већа.
Пети састанак је одржан 19. августа 2013. године. Састанку су присуствовали сви
чланови.
Чланови су упознати са дневним редом, који је једногласно усвојен без накнадних
допуна. Прва тачка дневног реда је: 1. Усвајање извештаја о самовредновању за
школску 2012/2013. годину. Председник комисије је прочитао детаљан извештај о
самовредновању за ову школску годину. Дискусије није било и извештај је једногласно
усвојен. 2. Предлог плана рада тима за самовредновање. Прочитан је предлог плана за
школску 2013/2014. План рада ће се дати на усвајање на првом састанку у новој школској
години. 3. Питања и предлози .Накнадних питања и предлога није било. Председник
комисије је пожелео тиму још бољу сарадњу и успешан рад у новој школској години.
Председник комисије за самовредновање:
Љиљана Јеремић
Извештај о обављеном самовредновању у претходној школској години
У Основној школи „Миле Дубљевић“ тим за самовредновање је у школској 2008/2009.
вредновао шест области. Етос ; Настава и учење; Ресурси; Школски програм,годишњи
програм рада, руковођење, организација и обезбеђивање квалитета; Подршка ученицима;
Постигнућа ученика.
У школској 2012/2013. години тим за самовредновање школе је пратио
напредовање и
постигнућа из наведених области . Етос садржи три подручја
вредновања: Углед и промоција школе ; Атмосфера и међуљудски односи; Партнерство
са родитељима школским одбором и локалном заједницом
План првог подручја вредновања је: Повећати углед школе истицањем њених
обележја и промоцијом ученичких постигнућа, као и израдом сајта школе.
Изабран је амблем школе који је осликао ученик наше школе. Констатовали смо
да амблем школе треба технички (компијутерски) обрадити у сврхе даљег коришћења. На
усавршавању амблема ради ће се у следећој школској години. Наставник информатике
Милош Милијановић је осмислио сајт школе www.osmiledubljeviclajkovac. Тим за
мултимедијалну презентацију поставља на сајт школе све информације везане за рад и
унапређење наставе. И на тај начин омогућавамо доступност информација о дешавањима
у нашој школи, добру промоцију успеха наших ученика осталим школама, родитељима и
нашим ученицима .
Новоусвојеним Законом о основном образовању уводи се вођење летописа школе
коме ћемо у наступајућем периоду посветити пажњу.
Наставља се са свим активностима које промовишу нашу школу уз помоћ и сарадњу
локалне заједнице. Локална заједница је за ову школску годину обезбедила књиге за све
116
одличне ученике , новчане награде за ученике који су добитници Вукове дипломе, као и за
ученике који су имали учешће на републичким такмичењима.
У културна дешавања школе укључени су и садашњи и бивши ученици школе а
повремено и личности из јавног живота. Неретко су бивши ученици школе били спонзори
или на неки други начин директни учесници у активностима школе ( нпр., гостовања на
часовима изборних предмета , часовима учитеља, угледним часовима и сл.) .Бивши ученик
наше школе а сада песникиња за децу, Биљана Марковић - Јевтић је промовисала збирку
песама, заједно са еминентним лајковачким писцем Радованом Белим – Марковићем.
План другог подручја је: Побољшати односе међу запосленима кроз семинаре и
различите заједничке активности;
Кроз испитивања и анализе потреба запослених тим је закључио да је неопходно
побољшати атмосферу и међуљудске односе у школи тако што ће наставницима
омогућити неформалне облике дружења,обележавање значајних датума, путовања и друге
облике комуникације који ће позитивно утицати на отворенију сарадњу међу запосленима.
Као позитиван пример наводимо приредбу одржану у ИО Бајевац коју су осмислили и
извели наставници за ученике и њихове родитеље.
План трећег подручја је Подићи ниво партнерства са родитељима, кроз
организацију трибина и прослава
Родитељи кроз угледне часове из различитих наставних предмета узимају учешће у
креирању и реализацији наставног процеса, што је пракса већ дужи низ година. За овакав
вид сарадње је велика заинетесованост родитеља, тако да ће и убудуће бити планирана и
реализована.Родитељи су укључени у рад школе кроз родитељске састанке(на којима
присуствују и стручни сарадници), присуствовање на завршним приредбама,
свечаностима за Дан школе, Школске славе( учествују у припремама). Тим предлаже да
се интензивирају партнерски односи са родитељима одржавањем општег родитељског
састанка који ће одржати сарадници др Ранка Рајевића. Циљ родитељског састанка је
упознавање родитеља са најчешћим грешкама у васпитању и одгајању детета.
Наставићемо са организовањем различитих врста комуникације наставник-ученикродитељ, путем предавања, састанака, саветовања, трибина, прослава, спортских
такмичења, изложби, уређења школског простора. И даље ћемо промовисати школу и
уважавати дечја искуства, ставове, мишљења, идеје.... јер се тиме постиже већа ученичка
активност.
Друга област самовредновања је: Настава и учење
У односу на досадашњи начин рада, новина је увођење стандарда постигнућа и
критеријума оцењивања за све наставне предмете. Сваки наставник је у обавези да одржи
један угледни час једном у пет година. Наставници и учитељи су тимским радом завршили
годишње планове рада који ће након усвајања важити четири године. Све измене и допуне
уносиће се анексима када то буде потребно.
За припремање наставници користе поред стручне литературе, интернет и друге
изворе. Иновација на досадашње облика учења се односи на мапирање знања односно на
117
обучавање ученика да у садржајима које уче пронађу кључне речи чиме се смањује учење
напамет.
Нови Правилник о оцењивању је прецизирао начин оцењивања и донео неке измене
које се у потпуности поштују, а односи се на учење и понашање ученика.
Трећа област: Ресурси
Потребно је континуирано радити на мотивацији наставника да већу пажњу посвете
размени искустава у оквиру стручних друштава, као и праћењу нових достигнућа у
области коју предају, и осавремењивању наставних метода. Велики напредак су остварили
у раду учитељи наше школе који су чланови Друштва учитеља које им је омогућило
присуство семинарима који су се одржавали како у Ваљеву, тако и у нашој школи.
У нашој школи што се тиче материјално - техничких ресурса услови су побољшани
доградњом нових кабинета, службених просторија који омогућавају лакше и ефикасније
извођење наставе. Једна учионица је претворена у мултимедијални кабинет где се
одржавају семинари, угледни часови, предавања...И даље остаје отворен проблем
непостојања фискултурне сале у школи који отежава извође часова физичког васпитања у
зимским месецима.
Велики помак је учињен и у техничкој опремљености издвојених одељења наше
школе.
Сва издвојена одељења добила су лап-топ и пројектор. Очекујемо у наредном
периоду наставак добре сарадње са локалном заједницом која ће нам помоћи у даљем
унапређењу материјално техничке опремљености наше школе. Школа има веома добру
сарадњу са институцијама локалне средине- Дом Здравља, СО Лајковац,предшколска
установа „Лептирић“, ОУП Лајковац, Културни центар, Средња школа.
Четврта област: Школски програм,годишњи програм рада, руковођење, организација и
обезбеђивање квалитета
Школски програм је састављен у складу са законом. Садржи све прописане садржаје, а
свим елементима у њему је дат одговарајући значај. Перманентно се прате све законске
измене и укључују се у све програме рада школе. Годишњи програм рада донет је у
складу са развојним планом и програмом образовања и васпитања.
Тим сматра да би руководилац у наредном периоду требало да посвети пажњу
неговању међуљудских односа и јачању тимског рада у свим сегментима.
Организација рада школе
Обавезе и задужења се деле запосленима у складу са законом, на основу стручности,
знања и способности. Подела обавеза и задужења је јасна, прецизна и правовремена.
Адекватном поделом послова обухваћени су сви аспекти живота и рада школе. У школи
постоји добра координација рада органа управљања, стручних органа и других служби.
Обезбеђивање квалитета
Очекује нас Екстерна евалуација и у том погледу се
наставници наше школе укључују у активности потребне за припреме која су неопходне за
ту врсту провере.
Пета област : Подршка ученицима
План вредновања из ове области је следећи: Подстицање и развијање социјалних
вештина код ученика – конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација,
толерантно понашање, солидарност. Подршка у учењу се одвија у току процеса учења,
као и кроз упознавање ученика са новим облицима и техникама учења. Наставници се
путем семинара и сами усавршавају да ученицима пруже адекватну подршку. У мају
месецу организован је семинар за наставнике наше школе под називом : „НТЦ систем
118
учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног учења“. Водитељи
семинара су др Ранко Рајевић и Урош Петровић. Координатор семинара је била помоћник
директора Светлана Ковачевић. Наставници су добили 20 сати стручног усавршавања и
још 4 сата ће добити када пошаљу загонетна питања, чиме стичу право доступности бази
података. Наставници су почели примену овог семинара у настави и констатовали су да су
ученици заинтересованији, да се укључују у рад и ученици који слабије напредују, знање
је трајније, као и да учене садржаје лакше и брже науче.
Деца која слабије напредују,уз помоћ наставника раде индивидуализовано.Таквој
деци омогућена је и вршњачка помоћ у раду, ради развијања демократског духа, осећаја
припадности колективу и позитивног става ученика према школи. За децу са посебним
потребама доносе се ИОП- и, и са њима поред разредних старешина раде и стручни
сарадници и родитељи. Наши наставници су присуствовали и семинарима где су се
обучавали за рад са децом која ће радити по ИОП-у. У издвојеном одељењу Село Лајковац
ради се на прилагођавању простора за особе са потешкоћама у кретању. У нашој школи се
организују часови у мултимедијалном кабинету, рад са дигиталним таблама, како би се
садржаји часа прилагодили узрасту и сазнајним могућностима ученика. Користе се
другачије методе и облици рада у односу на класичне часове.
Надареној деци се такође посвећује пажња у раду давањем адекватних задатака.
Предлажемо да се овој области у наступајућем периоду посвети посебна пажња ради
постизања бољих резултата како ученика са посебним потребама , тако и талентованих
ученика.
Што се тиче личног и социјалног развоја ученика, ученици се подстичу да буду
одговорни за своје учење, да поред индивидуалног рада , негују и сарадничке односе кроз
групни рад. Ученицима је веома важно што их наставници похваљују и то мотивишуће
делује на њих. Наставници утичу на развој толеранције код ученика, као и на поштовање
различитости. Треба радити на томе да и ученици са слабијим постигнућима буду
укључени у рад секција, ваннаставне активности и друге облике рада који ће им
омогућити афирмацију и развијање самосталности и самопоуздања.
Комисија за самовредновање наставиће да прати области које се самовреднују и
својим залагањем и тимским радом настојати да унапреди рад и квалитет постигнућа у
раду.
Шеста област: Постигнућа ученика
Наставници као актери подстичу, прате, вреднују, мотивишу, охрабрују,
упућују, похваљују и награђују ученике, како би постигли што боље резултате и стекли
потребна знања и вештине.
Потребно је уложити напор да се повећа мотивисаност ученика за учење, као и
формирање вредносног система заснованог на истинским вредностима. У школи постоји
низ секција : драмска,рецитаторска,ликовна,литерарна,новинарска,географска, историјска,
шаховска , еколошка и биолошка секција, Чувари природе, хор. Велики успех остварују
чланови ликовне секције који постижу резултате на многим конкурсима. Драмска секција
узела је учешће на многобројним свечаностима и јавним наступима у школи и изван ње:
прослава Савиндана, прослава Божића, свечаност у лајковачкој цркви ; Дан школе,
119
свечана додела диплома и сведочанстава ученицима осмог разреда. Школа бележи и
резултате на такмичењима.У овој школској години наши ученици су освајали прва места
на окружним такмичењима из математике, српског језика, историје, физике, енглеског
језика и самим тим су остварили учешће и на републичким такмичењима. Конкретнији
подаци се налазе у годишњем извештају раду.
Одржани су и угледни часови . Часови су одржани у мултимедијалном кабинету.
Присуствовали су директор, психолог, педагог, заинтересовани наставници и родитељи.
Школа је обезбедила равноправне услове и добру атмосферу за рад како ученицима ,
тако и наставницима.
Комисија за смовредновање наставиће да прати све наведене области и својим
залагањем и тимским радом настојати да унапреди рад и квалитет постигнућа у раду.
Председник комисије за самовредновање:
Љиљана Јеремић
14. Извештај Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања у
школи
У складу са међународним документом Конвенцијa о правима детета и документима
које је усвојила Влада Републике Србије (Национални план акције за децу и Општи
протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања), Министарство просвете и
технолошког развоја е Републике Србије је објавило Посебни протокол за заштиту деце и
ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама,
којим је прецизирана улога свих који су укључени у живот и рад школе.
На основу овог Протокола школа је још 2010. године формирала Тим за заштиту
ученика од насиља, злостављања и занемаривања у ОШ „Миле Дубљевић “, који је
израдио овај План, као саставни део Годишњег плана рада школе.
Садржај плана је следећи:
1.
Увод
2.
Појам и врсте насиља
3.
Анализа постојећег стања безбедности у школи
4.
Основни принципи Плана заштите ученика
5.
Задаци у области превенције
6.
Активности у области превенције
7.
Задаци у области интервенције
8.
Активности у области интервенције
Током школске године тим се састајао са циљем да се детаљније анализира План рада,
да се чују евентуални предлози и сугестије за даљи рад и да се изнесе оно што је досад
урађено. Потврђене су обавезе свих чланова тима, начин сарадње спољашње и унутрашње
заштитне мреже, начин комуникације унутар колектива, начин евидентирања случајева
насиља и координисање превентивних активности.
На почетку школске године 2012. – 2013.
120
Планирано је да се одрже састанци у: септембру, децембру, априлу и мају.
Договорили смо се и да састанке држимо по потреби, можемо одржати и више састанака.
На првом састанку у септембру смо се договорили о плану и програму рада: тима за
заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања у школи. Мора се водити
рачуна о усклађивању постојећих Правила понашања и последица кршења тих правила.
На састанку у децембру смо радили на организовању обуке за ненасилну комуникацију.
Као и на организовању разговора, трибина и спортских догађаја.
У априлу смо разговарали о могућностима увођења наставних садржаја који се могу
користити за превенцију од насиља, на пример (на часу одељенског старешине...). Морамо
давати подршку деци која трпе насиље. А, онда се мора вршити паралелно рад са децом
која врше насиље.
У мају смо вршили анализу шта смо то урадили. Морамо да радимо на повезивању свих
носилаца превенција насиља: Савет родитеља, Школски одбор, Ученички парламент.
Закључак свих нас је да морамо сви заједно да се трудимо да би заштитили ученике од
насиља, злостављања и занемаривања у школи.
Рад мора бити сталан.
У организацији Савета за борбу против болести зависности општине Лајковац,
одржане су следеће активности у нашој школи:
02.10.2012. године организована је трибина „Решавање конфликата ненасилним путем“.
Предавачи су Мира Михаиловић Степановић-психолог и Јасмина Момчиловић-педагог.
05.10.2012. година- Савет за борбу против наркоманије општине Лаковац именовао је
комисију за избор најуспешнијих радова на ликовни конкурс у следећем саставу:
1. Гордана Пауновић Живановић
2. Споменка Миливојовић
3. Мила Митровић
Тема конкурса је: „Твоје не меља све“. Критеријуми избора су: аутентичност, ликовност,
идеја и порука рада. Изабрано је десет најуспешнијих радова, награђени ученици су могли
узети робу у вредности од 5.000 динара у продавници „Леџенд“ у Лајковцу.
Награђени су радови следећих ученика:
Анђела Николлић, Урош Јовановић, Марија Вучетић, Милица Лапчић, Тамара Бранковић,
Анђела Трифуновић, Ана Станојевић, Владимир Бошковић, Дејан Бајић, Тијана
Радовановић
22.фебруара 2013. годинеза ученике петог и шестог разреда одржана је радионица
„Методе и техникеуспешног учења“
26. фебруара 2013. године за ученике седмог разреда одржана је радионица „Одрастање и
промене које то прате“ а за ученике осмог рзреда „Професионална орјентација“ Водитељи
радионице супедагог ЈасминаМомчиловић и психолог Мира Михаиловић из Ваљева.
121
11. марта 2013. године одржана је радионица за ученике петог и шестог разреда на тему „
Дрога – корак до дна“ . Реализатор радионице је Кристина Цвејановић, уредница сајта
„Никад хероин“ и едукатор вршњачких едукатора.
13. мај 2013. године одржана је радионица на тему“Превенција болести зависностиспречавање употребе ПАС“ – предавач Милена Максимовић спец.мед. психологије,
координатор
17. мај 2013. године у оквиру програма превенције болести зависности а у оквиру пројекта
„Здрав живот“ одржана је монодрама у извођењу глумиоце Наде Блам, настале на основу
исповести мајке наркомана, предавање психијатра Јована Марић и исповест певачице
Викторије, као излечене од болести зависности говори о свом животу.
Руководилац тима: Драгана Перић
15.Извештај Тима за унапређење годишњег плана рада школе
Тим за унапређење годишњег плана рада школе чине директор школе Невенка Јевтић,
заменица директора школе Светлана Ковачевић , педагошко психолошка служба у
саставу Дражен Милосављевић и Емина Лазаревић, учитељица Љиљана Лучић,
наставници Милош Милијановић, Станица Милошевић, Гроздана Ковачевић, Соња
Миловановић и Ратко Мирковић.
У току школске 2012/2013. године Тим за унапређење годишњег плана рада школе се
састајао четири пута.
Први састанак је одржан у септембру 2012. године. Тада је конституисан Тим за
унапређење годишњег плана рада школе и извршена је анализа школског програма , уз
договор, како ће се у школској 2012/2013. години Годишњи план рада школе унапредити
и реализовати.
Други састанак је одржан у фебруару 2013. године.Разматрана је сарадња са стручним
већима и педагошким колегијумом . Предложене су новине које се могу унети у Годишњи
план рада школе. Било је речи и о избору уџбеника и помоћне литературе.
Трећи састанак је одржан у априлу 2013. године. Предвиђена је сарадња са стручним
тимом за инклузивно образовање,сарадња и унапређење рада комисија и тимова као и
унапређивање васпитног рада у слободним активностима, изборним предметима и ђачким
организацијама.
Четврти састанак је одржан и јуну 2013. године. Поклоњена је пажња информатичкој и
естетској прегледности Годишњег плана рада школе. Дат је предлог да се обележава
јубилеј годишњице рада школе.
16.Извештај Тима за инклузију
Током школске 2012/2013. године тим за инклузију ОШ,, Миле Дубљевић``у Лајковцу
одржао је низ консултација међу члановима тима, а одржавана је и континуирана
комуникација са члановима свих интересних група. Чланови тима су пратили, подстицали
122
и активно учествовали у планирању и реализацији активности које су допринеле бољем
раду са децом која имају образовних потешкоћа.
Организација рада тима за инклузију
Тим за инклузију је у школској 2012/2013.години радио у саставу:
• Неванка Јевтић-директор
• Дражен Милосављевић- педагог
• Соња Миловановић- професор српског језика
• Станица Милошевић- професор историје
• Марина Пажиновић- професор разредне наставе
• Душица Кузњецов- професор разредне наставе
• Снежана Рулић- професор разредне наставе
• Лидија Веселиновић- професор разредне наставе
• Маријана Селенић- професор разредне наставе
Председник тима је био Дражен Милосављевић, а записничар Маријана Селенић.
Остварена је одлична сарадња са управом школе, психолошко-педагошком службом и
професорима запосленим у школи да би се реализовале активности.
Општи циљ рада тима за инклузију:
Спровођење свих активности везаних за примену принципа инклузивног образовања
утврђених законским и подзаконским актима.
Специфични циљеви:
• Информисање свих запослених о принципима инклузивног образовања
• Праћење потребе за едукацијом запослених у овој области
• Праћење и прикупљање информација о ученицима код којих се појави потреба за
неким од облика пружања додатне подршке
• Координација и праћење рада тимова за пружање додатне подршке, уколико
постоји потреба за формирање ових тимова
• Подизање осетљивости наставника, стручних сарадника и запосленх за
препознавање и прилагођавање рада у случајевима који потпадају под стандарде
инклузивног образовања.
Активности у оквиру Тима за инклузију су започете у септембру школске 2012/2013.
године. Тим је одржао шест седница. Прво је конституисан тим и усвојен план за
2012/2013. годину.
Почетком октобра месеца педагог школе истакао је свим наставницима обавештење да на
основу досадашњег поступка праћења и напредовања ученика од првог до осмог разреда
дају своја мишљења и предлоге о томе да ли има ученика који имају потешкоћа у
праћењу и савладавању наставног градива, да ли ученик не остварује очекиване исходе
образовања и васпитања или су резултати које ученик остварује значајно изнад нивоа
општих и посебних стандарада. Наставницима је образложено шта треба да стоји у
предлогу, као и кораци који су неопходни у процесу инклузије. Три учитељице су предале
предлоге за четири ученика. За три ученика су родитељи потпипсали захтев, а за једно не.
Захтеви су отишли на Интерресорну комисију. Чланови Интерресорне комисије у саставу
123
педијатар, представник система социјалне заштите и школски педагог из васпитно о
бразовног система су се у дијалогу са родитељима деце из осетљивих група и самим
ученицима, упознали са информацијама од значаја за стварање слике о ученику. На тај
начин су могли да сагледају и социјално економске породичне услове, здравствени статус
и сагледају интелектуално емоционални развој ученика.
Тим за инклузивно образовање учествовао је у идентификовању ученика за израду
ИОП-а по измењеном програму за више предмета и у одређивању и формирању «малих
тимова» за израду ИОП-а. Давао је сагласност за примену ИОП-а. Тим је учествовао у
интерном вредновању примене ИОП-а.
Тим је радио на едукацији чланова из области везаних за инклузивно образовање.
Такође, Тим је сарађивао са Мрежом за подршку инклузивном образовању. Саветници су
долазили у посету, разговарали са члановима тима, саветовали их и помагали у
недоумицама.
Председник тима: Дражен Милосављевић
XVI. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА
1.Извештај о стручном усавршавању у установи
Стручно усавршавање ће се реализовати у складу са новим Правилником о сталном
стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл.
гласник РС“, бр. 13/2012 и 31/2012) у школској 2012/2013. години у ОШ „Миле Дубљевић“
Лајковац. Планирамо да у складу са финансијским могућностима наставници и стручни
сарадници узму учешћа у Компентенцији за ужу стручну област (К1) у складу са
акредитованим семинарима и стручним скуповима ван седишта школе. План је да до краја
школске 2012/2013. године школа за наставнике и стручне сараднике организује као
домаћин у простору школе по један семинар из Компентенција за подучавање и учење (К2),
Подршке развоју личности детета и ученика (К3) и Комуникације и сарадње (К4). Одлуку о
избору конкретног семинара (укупно 3) из сваке наведене Компентенције донеће
Педагошки колегијум на предлог стручних већа за организацију школе као домаћина а у
складу финансијских могућности по одлуци директора школе. О учешћу на семинарима из
Компентенције К1 одлуку о плаћеном учествовању доносиће директор школе. У складу са
новим Правилником без обзира на издвајање средстава школе наставник или стручни
сарадник има право да три дана у току школске године изостане са рада због стручног
усавршавања. Од ове школске године Каталог програма сталног стручног усавршавања се
124
објављује електронски и важи две године. Каталог је објављен и садржи укупно 1011
програма.
Програм стручног усавршавања у школи водила је Светлана Ковачевић, помоћник
директора. Израда плана стручног усавршавања наставника, предлог семинара
стручног усавршавања, израда радне биографије наставника осмишљена је заједно са
представницима Разредних и Стручникх већа на Педагошком колегијуму. Наставници су у
писменој форми предложили акредитоване семинаре за које су заинтересовани. Подељени
су формулари за радне биографије запослених наставника.
За 2012. годину планирано је 550. 000 динара за стручно усавршавање. Ту спадају
семинари и испити за лиценцу.Предложена су четири семинара: НТЦ систем учења,
Планирање и реализација додатне образовне подршке, Обука наставника за решавање
дисциплинских поступака, Умеће комуникације. Сви наведени семинари су акредитовани
и налазе се у Каталогу програма стручног усавршавања запослених у образовању за
школску 2012/2013. годину.
У школи је 10. И 18. Маја одржан семинар НТЦ систем учења у организацији др Ранка
Рајовић оснивача Менсе Утисци већине колега који су присуствовали семинару су
позитивни.
Следећи планирани семинар је везан за инклузивно обрзовање. Биће организован у
зависности од финансијских могућности школе.
Потребно је попунити листу евалуације. Основан је стручни тим клоји ће сачинити
Документ о стручном усавршавању у оквиру установе.Тим чини Светлана Ковачевић,
Биљана Жујовићи, Васо Симоновић, Милена Ивковић и Мирјана Вујковић. Предлог
докуменрта ће се послати у Школску управу и кориговати по њиховим упутствима.
Следеће године наша школа ће имати екстерно вредновање. Саопштено је коју потребну
документацију треба да поседује сваки наставник. Такође су дата упутства везана за
израду портволија наставника и ученика.
Наставници и учитељи су изводили угледне часове према унапред припремљеном плану
пријављивања.Друштва учитеља Ваљево је организовало низ семинара које су посетили
наши раднизи , између осталог: „Даровито дете у школи и шта са њим“ и „Од открића до
дефиниције – збирне и градивне именице“. Такође су организовани и 29. Зимски сусрети
учитеља а у организацији Савеза учитеља Србије и 27. Сабор учитеља Србије.
Агенција за организацију и маркетинг „DUGA -CO“организовала је семинар: Настава
историје и образовна постигнућа, Ресурсни центар за специјалну едукацију – Београд,РЦ
за професионални развој запослених у образовању –Шабац. ОШ „Свети Сава „-Шабац,
Друштво дефектолога Војводине организовали су семинар: Актуелности у едукацији и
ехабилитацији особа са сметњама у развоју- Међународни стручни скуп, Клет друштво
за развој образовања – Београд организовало је семинар: „Квалитет уџбеника и његово
коришћење – трибина“, Друштво Физичара Србије организовало је 12. Конгрес физичара
србије и Републички семинар о настави физике (РС2013);Свим наведеним семинарима
присуствовали су наставници наше школе. Завод за вредновање квалитета образовања и
васпитања Републике Србије у Центру за стручно усавршавање Шабац је организовао
семинар о примени новог Правилника о оцењивању у основној школи. Семинару су
присуствовали директор школе, помоћник директора, педагог и наставник математике.
125
Школа ће и даље, што се уклапа и са одредбама новог Правилника, водити базу података о
стручном усавршавању наставника и стручних сарадника у електронској форми а и чувати
копије доказа о оствареном стручном усавршавању.
1.Извештај са семинара „НТЦ систем учења –развој креативног и функционалног
размишљања и ефикасног учења“
др Ранко Рајовић оснивач «Менсе»
У Основној школи ''Миле Дубљевић'' у Лајковцу 10. и 18. маја 2013. године одржан
је семинар „НТЦ СИСТЕМ УЧЕЊА – РАЗВОЈ КРЕАТИВНОГ И ФУНКЦИОНАЛНОГ
РАЗМИШЉАЊА И ЕФИКАСНОГ УЧЕЊА''
Први дан семинара предавања је држао Ранко Рајовић који нас је упознао са
детаљима шта НТЦ систем учења подразумева. Наиме,овај систем учења заговара тезу
учења које би било у складу са оним како људски мозак заправо функционише.Током
предавања показао нам је неке технике овом система учења као што су:техника кратких
филмова,техника дуплих асоцијација,техника сакривања речи у реченици, техника
претварања речи у слике и др.Његово предавање било је пропраћено и поткрепљено
примерима дечјих радова који су неком од ових техника обрадили лекцију из градива.
Други дан семинара предавање је одржао Урош Петровић и током овог дана
семинара наставило се са техникама НТЦ учења као што су техника загонетних питања и
техника загонетних прича. Учесници семинара су добили конкретна упутства како и сами
да праве загонетна питања и приче чиме би рад на часу добио на занимљивости,а ученици
би уједно на ефектан начин усвајали градиво и вршили серијацију истог. Осим
овога,други дан семинара бавили смо се и прављењем мапа учења које се базирају на
издвајању кључних рећи из сваке лекције које се потом сликовно представљају и даље
гранају.
Сви присутни учесници семинараносе позитивна искуства са семинара и сматрају
да је семинар био поучан и користан.
126
2.План реализације угледних часова
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
НАСТАВНИКА
25. Биљана Перић
26. Сања
Тодоровић
27. Љиљана
Јеремић
28. Јелена
Гавриловић
29. Ана Марковић
30. Дијана Поповћ
31. Иванка
Алексић
32. Биљана
Жујовић
33. Маријана
Селенић
34. Зорица
Милиновић
35. Снежана Рулић
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТ И
НАСТАВНА
ЈЕДИНИЦА
Српски језик „Бајка о
белом коњу“-обрада
Математика Редни
бројеви-обрад
Eпске народне песме о
Марку Краљевићобрада
Свет око нас –Шумске
посластице и приче
Extra exereises
/ViktorianBritain
Математика
Примена пропорције
на директнои обрнуто
зависне величине
Географија - Мексико
Техничко
информатичко
образовање
Самосталан рад на
сопственом пројекту
Српски језик „Прича о
раку кројачу“
Математика“Бројање
по 10 до 100“
Српски језик
Математика
РАЗРЕД
И
ОДЕЉЕЊЕ
РЕДНИ БРОЈ
ЧАСА ПО
РАСПОРЕДУ
ДАТУМ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
1. и 3.
разред
Ратковац
8.00
18.фебруар
6. разред
Боговађа
8:55- 9:20
21.фебруар
1.-3
3. час
28.фебруар
8./2
3.час
1.априлрт
7.-1
4. час
2. април
7./2
6.-5
1. час
2. час
2.април
27.март
1. и 3.
разред
2.час
29.март
1. и 3.
разред
2.час
29.март
Српски језик „Бајке
Андерсен“
Математика“Површин
а“
Српски
језик“Пролеће“ В.
Царић
Математика
„Сабирање
2. и 4.
разред
1.час
29.март
1. и 3.
разред
1.час
29.март
127
36. Душица
Милинчић
37. Милена
Ивковић
38. Драгана
Жујовић
39. Живота
Ђорђевић
40. Гроздана
Ковачевић
41. Васо
Симоновић
42. Радмила
Милентијевић
43. Ана Пајић
44. Верица
Адамовић
45. Душанка
Јовановић
46. Душица
Милосављевић
47. Соња
Миловановић
48. Вера
Теофиловић
троцифрених бројева“
Српски језик“Кад
пролеће дође све на
боље пође“
Српски језик“Врсте
речи“
Српски језик“Врабац и
ласте“
Математика
„Површина квадра и
коцке“
Решавање система
методом супротних
коефицијената
Узајамно деловање
тела – тематско
понављање
Одређивање густине
Угљени хидрати,
особине модела
Моносахариди
Extra exereises/Extra
reading Ghaud
Свет око нас Човек је
део живе природе
Српски
језик“Реченице,
субјекат, предикат, род
и број“
Математика
Математички изрази,
редослед рачунских
операција
1.-2
3.час
26. март
4.-2
2.час
12. март
2. и 4.
разред
1. и 2.час
3.април
8.-4
1.час
12. март
6./3
4.час
12.12. 2012.
6./2
1.час
18.априол
8.-4
2.час
4.април
8.-1
3.час
10. април
2.-3
3.час
16. април
2. и 4.
разред
1.час
7. мај
5.-3
5. час
28. мај
7.-3
1. час
30. мај
3.-1
2.час
8. мај
Српски језик
„Грчки митови“
Српски језик
„Мали Принц“
Математика
„Писмено множење
троцифреног броја
једноцифреним“
128
XVII. ИЗВЕШТАЈ О ЕКСКУРЗИЈАМА И НАСТАВИ У ПРИРОДИ
У школској 2012/2013. години екскурзије ученика ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац су
изведене према Годишњем плану рада школе.
1. Извештај о екскурзији ученика првог разреда
Годишљим планом за ученике првог разреда планирана је једнодневна екскурзија
на релацији Лајковац – манастир Лелић – Бранковина – Ваљево – Лајковац.
Циљ екскурзије, као облика образовно – васпитног рада јесте да допринесе
остваривању сврхе, циљева и задатака образовања, као и циљева и задатака наставних
предмета.
Екскурзија је реализована 21. маја 2013. године према приложеном плану.
Организована је за три одељења првог разреда из матичне школе, ИО Врачевић и ИО
Доњи Лајковац. На екскурзију је ишло 83 ученика. Ученике су водиле учитељице првог
разреда:I1 – Снежана Трајковић, I2 – Душица Милинчић, I3– Љиљана Јеремић, ИО
Врачевић 1. и 3. разред– Биљана Жујовић и ИО Врачевић 2. и 4. разред Драгана Жујовић
и ИО Доњи Лајковац Марија Јовановић. Са нама је био и представник Агеције „
Национал “.
На пут смо кренули у 8 часова , са платоа железничке станице у Лајковцу, након
обављене одговарајуће контроле аутобуса и возача од стране полиције.
Прво смо посетили манастир Лелић. Ученицима је о манастиру говорио један од монаха.
Ту су се деца одморила, играла у дворишту, фотографисала знаменитости. Наставили смо
пут до Бранковине. У Бранковини је било доста школа и гужва. Ученици су у групи прво
обишли цркву, затим гроб Десанке Максимовић , где су саслушали предавање кустоса о
свим објектима који се налазе у склопу Бранковине. Група је са својим учитељицама
обишла све објекте и упознала се са начином постанка тог комплекса. Ученици су такође
имали прилику да виде многе старе предмете, да науче чему су они служили. Након
обиласка комплекса, имали су слободно време за одмор и куповину сувенира или за
ужину.
У 13 часова , кренули смо према Ваљеву. Посетили смо Муселимов конак и Народни
музеј. Кустос је децу упознао са начином постанка тог музеја и садржајем музеја.
С обзиром да смо имали довољно времена, а временске прилике су нам ишле на
руку,
након
тога
наставили
смо
пешке
до
парка
Пећина.
Била је то лепа шетња градом. Ту смо провели време од 15 до 18 часова . Деца су прво
ручала, а потом су се играла у парку и на игралишту. У Лајковац смо стигли око 18 часова
и 30 минута.
За време боравка у парку, са ученицима смо спровели анонимну анкету о степену
задовољства изведеном екскурзијом.
Ученици су имали да одговоре на 5 питања, од тога, на 4 питања су одговарали
заокруживањем бројева од 1 до 5 , који су представљали степен задовољства о изведеној
екскурзији од најнижег до највишег, и то под 1 – веома сам незадовољан, под 2 –
129
незадовољан сам, под 3 – задовољан и незадовољан, под 4 – задовољан и под 5 – веома
задовољан.
На нивоу групе од 83 ученика имали смо 23 анкетна листића.
Питање број 1. Да ли сте
задовољни избором релације, места које
сте посетили?
1
2
3
4
5
˗
2
5
9
7
˗
8,70%
21,74% 39,13% 30,43%
Из наведених резултата може се закључити да је мањи број ученика био
незадовољан избором релације и места које су посетили, њих 5-оро или 30,44%. Већи број
ученика, тј. њих 16-оро је задовољно избором екскурзије и то 69,56%.
Питање број 2. Колико сте
задовољни услугама стручног водича на
екскурзији?
1
2
3
4
5
˗
3
˗
10
10
˗
13,04%
˗
43,48% 43,48%
Ученици су у највећем броју задовољни или веома задовољни услугама стручног
водича на екскурзији и то њих 20 или 86,96%, док је мали број ученика незадовољан , њих
3-је или 13,04%.
Питање број 3. Да ли је агенција
обезбедила добре услове за превоз?
1
2
3
4
5
˗
1
2
12
8
˗
4,35%
8,70%
52,17% 34,78%
Што се тиче условима превоза 3 ученика или 13,05% није задовољно, док је 20
ученика тј. 86,95% задовољно или веома задовољно условима превоза.
Питање број 4. Да ли су садржај и
реализација предвиђених програма на
екскурзији били задовољавајући?
1
2
3
4
5
˗
˗
5
13
5
˗
˗
21,74% 56,52% 21,74%
На питање: Да ли су садржај и реализација предвиђених програма на екскурзији
били задовољавајући, сви ученици, у ствари 100% су се сложили да је садржај и програм
екскурзије реализован у потпуности.
130
Питање број 5. Напишите ваше утиске и коментаре у вези са реализованом
екскурзијом.
Ученички одговори о утисцима о изведеној екскурзији били су позитивни. Деца су
говорила да им је било лепо, занимљиво, да им се свидело оно што су видели и доживели.
Посебан утисак на њих је оставио манастир Лелић, Десанкин дом, музеј, парк , дружење и
игра са вршњацима.
С обзиром да је екскурзија добро организована и испланирана и да су деца била веома
расположена и пуна утисака, сви предвиђени циљеви и задаци су остварени.
Морамо похвалити возаче и стручног водича, јер су се потрудили да нам путовање буде
садржајно, безбедно и пријатно.
Извештај подноси вођа пута:
Снежана Трајковић
2.
Извештај о екскурзији ученика другог разреда
Годишљим планом за ученике другог разреда планирана је једнодневна екскурзија
на релацији Лајковац – Авала – Београд (Зоолошки врт, Калемегдан) Лајковац.
Екскурзија је реализована 22. маја 2013. године. Организована је за три одељења другог
разреда из матичне школе, ИО Бајевац и ИО Ћелије. На екскурзију је ишло 83 ученика.
Ученике су водиле учитељице другог разреда:II1 – Љиљана Лучић, II2 – Душица
Кузнецов, II3– Верица Адамовић Тешић, ИО Бајевац 1. и 2. разред– Невенка Раонић и
ИО Ћелије 1. и 3. разред Тања Милошевић. Са нама је био и представник Агеције „
Национал “.
На пут смо кренули у 8 часова , са платоа железничке станице у Лајковцу, након
обављене одговарајуће контроле аутобуса и возача од стране полиције.
Прво смо посетили планину Авалу. Видели смо Авалски торањ, попели се на видиковац, а
затим отишли до споменика Незнаном Јунаку. Ту су се деца одморила, играла,
фотографисала знаменитости. Наставили смо пут до Београда. Прво смо обишли
Зоолошки врт, где су деца видела разне животиње. Затим смо шетали Калемегданом,
ишли у цркву Свете Петке, посматрали ушће Саве у Дунав....
С обзиром да смо имали довољно времена, а временске прилике су нам ишле на
руку, након тога наставили смо шетњу Кнез Михајловом улицом. Била је то лепа шетња
градом. Ту смо провели време до 18 часова . У Лајковац смо стигли око 19 часова, како је
и планирано.
Са ученицима смо спровели анонимну анкету о степену задовољства изведеном
екскурзијом.
131
Ученици су имали да одговоре на 5 питања, од тога, на 4 питања су одговарали
заокруживањем бројева од 1 до 5 , који су представљали степен задовољства о изведеној
екскурзији од најнижег до највишег, и то под 1 – веома сам незадовољан, под 2 –
незадовољан сам, под 3 – задовољан и незадовољан, под 4 – задовољан и под 5 – веома
задовољан.
На нивоу групе од 83 ученика имали смо 23 анкетна листића.
Питање број 1. Да ли сте
задовољни избором релације, места које
сте посетили?
1
2
3
4
5
4
5
11,76% 88,24%
Питање
број
2.
Колико сте задовољни
услугама стручног водича
на екскурзији?
1
2
3
1
2,94%
4
5
10
23
29,41% 67,65%
Питање број 3. Да ли је агенција
обезбедила добре услове за превоз?
1
2
3
4
5
4
30
11,76% 88,34%
Питање број 4. Да ли су садржај и
реализација предвиђених програма на
екскурзији били задовољавајући?
1
2
3
4
5
5
29
14,71% 85,29%
Ученички одговори о утисцима о изведеној екскурзији били су позитивни. Деца су
говорила да им је било лепо, занимљиво, да им се свидело оно што су видели и доживели.
Посебан утисак на њих је оставио манастир Авалски Торањ и Зоолошки врт.
С обзиром да је екскурзија добро организована и испланирана и да су деца била веома
расположена и пуна утисака, сви предвиђени циљеви и задаци су остварени.
Извештај подноси вођа пута:
Душица Кузнецов
132
3. Извештај о екскурзији ученика трећег разреда
Екскурзија је реализована 22. 05. 2013. године са туристичком агенцијом ''Балканик'' из
Ваљева. На једнодневну екскурзију кренуло је 114 ученика, 9 учитеља и једна колегиница
у пензији, Дивна Петровић. Ученици су путовали са два аутобуса и са водичем из
истоимене агенције.
Кренуло се са платоа Железничке станице у Лајковцу у 8 часова ујутру. Прво
стајање је било у месту Текериш где смо посетили музеј и спомен костурницу изгинулим
ратницима из Првог светског рата у Церској бици.
Следећа дестинација је била Бања Ковиљча, у којо смо прошетали и боравили
извесно време у прелепом парку.
У Тршић, родно место Вука Караџића, стигли смо око 14 часова. Обишли смо цео
комплекс, улазили у кућу, вајате, шетали око етно кућице, уживали у прелепој природи.
Преостало слободно време ученици су искористили за ручак, одмор и игру.
Потом смо се упутили до манастира Троноше. Док је све ученике анимирао вођа
пута у манастирском дворишту, учитељи су се послужили хладном водом, шећером и
кафом.
Дан је био прелеп за путовање, тако да су ученици уживали а и учитељима је било
много лакше и лепше. Ово је једна од лепших екскурзија, јер нам је све ''ишло на руку''.
За возаче аутобуса и вођу пута све похвале. Наш план је у потпуности реализован.
Са песмом и осмехом на лицу, без трунке умора вратили смо се на почетну станицу
у 19 часова, када је и планирано. Ученици су остали без динара, а у рукама су биле пуне
кесе сувенира, разгледница, брошура.
Извештај анкетираних ученика трећег разреда са једнодневне екскурзије реализоване
22. 05. 2013.
Анкетни листић је имао пет питања. Сва питања су се односила на степен
задовољства или незадовољства реализованом екскурзијом. Ученици су имали понуђених
пет одговора, а само су могли један да заокруже.
Бр.
Питање
1
2
3
4
5
1. Да ли сте задовољни избором релације места где
12
18
сте путовали?
40%
60%
2. Колико сте задовљни услугама стручног водича
1
2
9
18
на екскурзији?
3,3% 6,6% 30%
60%
3.
4.
5.
Да ли је агенција обезбедила добре услове за
превоз?
Да ли су садржаји и реализација програма на
екскурзији били задовољавајући?
9
30%
1
7
3,3% 23,3
%
21
70%
22
73,3%
Сви коментари су веома позитивни, све похвале
на рачун екскурзије и веома висок степен
задовољства код ученика.
Табеларни приказ изражен у процентима
Вођа пута:
Драгица Лукић
133
4. Извештај о екскурзији ученика четвртог разреда
Лајковац – Горњи Милановац – Крагујевац – Топола – Опленац – Орашац –
Аранђеловац – Лајковац
Полазак је са платоа железничке станице у 8 часова. На екскурзију креће 154
ученика и 14 одраслих особа, распоређених у 3 аутобуса.
Најпре стижемо у Горњи Милановац и ту обилазимо Кућу пријатељства –
Норвешку кућу. Затим одлазимо у Крагујевац, обилазимо Спомен музеј 21 октобар и
спомен парк Шумарице. У граду обилазимо Спомен музеј Милошу Обреновићу.
Полазимо за Тополу – Опленац. Обилазимо целину која обухвата: остатке утврђења
Карађорђевог града са кућом, црквом, конаком (Карађорђев двор), у ком се налази
историјски музеј, као и маузолеј династије Карађорђевић на Опленцу са црквом Светог
Ђорђа, што је задужбина краља Петра I Карађорђевића.
Онда обилазимо Орашац, село у ком је на Сретење 15 – ог фебруара 1804. године
подигнут Први српски устанак, против Турака (односно Спомен комплекс Марићевића
јаруга).
Нисмо стигли да обиђемо Буковичку бању у Аранђеловццу.
Време је било идеално за реализацију екскурзије. С обзиром на бројност групе, све
је протекло у најбољем реду. Повратак је био у 20 часова, на платоу железничке станице.
На једном од одмора спровели смо анкету о екскурзији за ученике нижих разреда.
Анкета је обухватила 60 ученика.
1. Да ли сте задовољни избором релације, места које сте посетили?
• 1 ученик одговорио: незадовољан сам ..........................................1,66%
• 2 ученика одговорили са. и задовољн и незадовољан .............3,33%
• 10 ученика са: задовољан сам ..................................................16,66%
• 47 ученика са: веома сам задовољан........................................78,33%
2. Колико сте задовољни услугама стручног водича на екскурзији?
• 4 ученика су одоговорила са: задовољан сам ..........................6,66%
• 56 ученика је одговорило са: веома сам задовољан................93,33%
3. Да ли је агенција обезбедила добре услове за превоз?
• 2 ученика су одговорила са: задовољан сам................................3,33%
• 58 ученика са: веома сам задовољан ........................................96,66%
4. Да ли су садржај и реализација предвиђених програма на екскурзији били
задовољавајући?
• 1 ученик је одговорио са: незадовољан сам ...............................1,66%
• 1 ученик је одговорио са: и задовољан и незадовољан сам......1,66%
• 18 ученика са: задовољан сам ..................................................30,00%
• 40 ученика са: веома сам задовољан .......................................66,66%
5. Напишите ваше утиске и коментаре у вези са реализованом екскурзијом.
• 14 ученика је примедбовало што се није свратило у Аранђеловац..23,33%
134
•
46 ученика је потпуно задовољно ...........................................76,66%
На основу спроведене анкете може се закључити да се деци екскурзија веома
допала.
Свидела им се релација екскурзије клао и њен садржај.
Задовољни су условима које је агенција обезбедила, као и стручношћу водича.
Мањи број ученика, око 23, 33%, је исказало незадовољство што се није посетила
релација Аранђеловац – Буковичка бања.
Проф. разр. наставе
/Драгана Перић/
5. Извештај о екскурзији ученика петог разреда
РЕЛАЦИЈА: ЛАЈКОВАЦ-СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ-ПЕТРОВАРАДИНСКА
ТВРЂАВА-ХОПОВО –ЛАЈКОВАЦ
Дана 23.маја 2013.године изведена је екскурзија ученика петог разреда, према
предвиђеном плану. На екскурзији је било 98 ученика,њихових шест одељенских
старешина,помоћница директора,педагог школе и наставница енглеског језика.
Време поласка из Лајковца – 7.45h.
Прва пауза од око пола сата, направљена је на бензинској станици на уласку у Руму.
Пошто је до Фрушке Горе непрестано падала киша, а када смо стигли до ње престала,
договорили смо се да обрнемо редослед маршруте. Прво смо посетили Сремске Карловце.
Обишли смо Патријаршијски дом и њихову Ризницу,затим Гимназију где смо у свечаној
сали саслушали ,,кустоса“ и видели библиотеку, и на крају били смо у Саборној цркви.
После Сремских Карловаца, ишли смо на Петроварадинску тврђаву. Ту смо били око
1,5 сат, па смо пут наставили према манастиру Хопово. Управо по завршетку ове посете
почела је киша да пада, тако да смо већ око 16h кренули пут Лајковца. У Лајковац смо
стигли у 18,30h.
Циљ и задаци екскурзије су остварени. Темпо је био мало бржи због претећег
невремена.
Остала је једна недоумица- у понуди и у уговору агенције се помиње музеј. Ми
мислимо да је то музеј града који је веома богат и садржајан и којо се некада посећивао
када су деца самостално плаћала улазнице. Водичи у последње време, па и наш
овогодишњи водич, не воде у музеј,тврдећи како се то мисли на Ризницу Патријаршије.
Предлажем да се у будуће то прецизира приликом склапања уговора. Јер, улазница за
музеј је бар 50 динара по ученику.
После изведене екскурзије урађена је анкета о екскурзији на репрезентативном
узорку.
Резултати су следећи:
• На питање ДА ЛИ СТЕ ЗАДОВОЉНИ ИЗБОРОМ РЕЛАЦИЈЕ,МЕСТА КОЈЕ СТЕ
ПОСЕТИЛИ
135
79,5% анкетираних одговорило је ВЕОМА САМ ЗАДОВОЉАН, а 20,5% је одговорило
ЗАДОВОЉАН САМ.
• На питање КОЛИКО СТЕ ЗАДОВОЉНИ УСЛУГАМА СТРУЧНОГ ВОДИЧА 55,26%
ученика је одговорило ВЕОМА САМ ЗАДОВОЉАН, 34,21% је одговорило ЗАДОВОЉАН
САМ а 10,53% је одговорило ЗАДОВОЉАН И НЕЗАДОВОЉАН.
• На питање ДА ЛИ ЈЕ АГЕНЦИЈА ОБЕЗБЕДИЛА ДОБРЕ УСЛОВЕ ЗА ПРЕВОЗ 71%
анкетираних је одговорило ВЕОМА САМ ЗАДОВОЉАН, 21% ЗАДОВОЉАН САМ а 8%
је одговорило ЗАДОВОЉАН И НЕЗАДОВОЉАН.
• Последње питање се односило на УТИСКЕ И КОМЕНТАРЕ. Преовладавају изрази:
СУПЕР, ЕКСТРА,ОДЛИЧНО,ЛЕПО, ЗАДОВОЉАН,ДОБРО и сл.- 80%.
Коментари типа :МОГЛО ЈЕ БИТИ БОЉЕ,НЕМА МУЗИКЕ,БОЉИ АУТОБУС...чине 5%
а посебно бих као најнегативнији коментар издвојила само један – ДОСАДНО А
ПРЕСКУПО.
Такође су занимљиви коментари као ПРОВОД У БУСУ ЈЕ ОДЛИЧАН, ЗАБАВНО И
УДОБНО У АУТОБУСУ. (само два).
Као најпозитивније је оцењен избор релације(79,5%).
Општи закључак би могао бити да је и по мишљењу ученика екскурзија је успешно
реализована.
Вођа екскурзије:
Гроздана Ковачевић
6. Извештај о екскурзији ученика шестог разреда
Извештај са екскурзије ученика 6. разреда одржане 24. 05.2013. године
Екскурзија је изведена по плану, предвиђени садржаји су реализовани, циљ и задатак
испоштовани. На екскурзију је ишло 90 нученика и пет одељењских старешина. Водич
пута је ученицима био на услузи. Посећени су манастири: Жича, Љубостиња, музеј и
црква Лазарица.
Одељењске старешине сматрају да се садржаји сваке године скраћују и да о томе треба
обавестити агенције.
Повратак у Лајковац био је око 19.00 часова, тада је ученицима подељења анкета са
питањима о протеклој екскурзији, како би допринели бољем и квалитетнијем садржају
следећим генерацијама.
На питање да ли су ученици задовољни избором релације, већина је одговорила са оценом
4 и 5, а на питање да ли су садржаји и релација задовољавајући исто су одговорили оцено
4 и 5, то говори да су били задовољни.
Највећи број ученика је своје утиске и коментаре у вези са реализованом екскурзијом
изнео као: „Било је супер, али је кратко трајало“. Екскурзија је спроведена у најбољем
реду од стране ученика.
Лајковац, 28.05.2013. године
Вођа пута:Косана Грчић
136
7. Извештај о екскурзији ученика седмог разреда
Извештај после изведене дводневне екскурзије ученика VII разреда 02.-03. 06. 2013.
године
Релација: Лајковац-Аранђеловац-Марковац-Манастир Раваница-Ниш-Врњачка БањаЛајковац
Дана 02.-03. 06. 2013. године изведена је екскурзија ученика VII разреда према
предвиђеном плану. На екскурзију су ишла два аутобуса са 88 ученика, 6 наставника,
стручним водичем и лекаром. Екскурзију је органозовала агенција „Балканик“ из Ваљева.
Време поласка: 7:25 сати
Прва пауза направљена је у Буковичкој бањи у Аранђеловцу од око сат времена. Следеће
стајање од 15 минута имали смо у ресторану „Стари храст“ у Марковцу. Затим смо
посетили Манастир Раваницу, задужбину кнеза Лазара из 14. века. Затим смо направили
паузу за ручак у ресторану „Тито“ код Параћина. У Нишу смо посетили у поподневним
сатима: тврђаву, археолошку збирку народног музеја и „Ћеле кулу“, јединствен споменик
у свету. Нешто пре 18 часова стигли смо у хотел „Видиковац“ у Нишу, сместили се у собе
и вечерали у 19 часова. Ученици су вече провели у диску где није било никаквих
проблема. Следећег дана после доручка, посетили смо брдо „Чегар“, место славне битке
против Турака 1809. године и „Црвени крст“, логор из Другог светског рата. Ученици су
имали од око сат слободног времена у пешачкој зони у центру Ниша и могућност да
нешто купе. У 13 часова је био ручак у хотелу. За Врњачку Бању кренули смо око 14
часова и у њој направили паузу око сат и тридесет минута. Нешто пре 18 часова кренули
смо из Врњачке Бање у Лајковац. Око 20 часова били смо на платоу железничке станице у
Лајковцу. Ученици са терена су одвежени кући према претходном плану.
Смештај и храна у хотелу „Видиковац“ били су одлични. Стручни водич, лекар и
возачи су били крајње професионални, љубазни и за сваку похвалу. На повратку кући у
аутобусу је спроведена анкета међу ученицима. Ученици су у високом проценту веома
позитивно одговорили на сва питања из анкете. Мањи број је имао примедбе на смештај и
храну.
Циљ и задаци екскурзије су остварени.
Анкета о екскурзији ученика VII разреда (узорак 40 ученика)
1. На питање „Да ли сте задовољни избором релације, места које сте посетили?“ 29
ученика је дало оцену 5 (72,5%), 10 ученика оцену 4 (25%), а један ученик оцену 3
(2,5%).
2. На питање „Колико сте задовољни услугама стручног водича на екскурзији?“
оцену 5 је дало 33 ученика (82,5%), 5 ученика је оценило оценом 4 (12,5%) и 2
ученика оцена 3 (5%).
137
3. На питање „Да ли су услуге исхране биле на задовољавајућем нивоу?“ 18 ученика
(45%) је дало оцену 5, 12 ученика (30%) је дало оцену 4, 8 ученика (20%) оцену 3 и
два ученика (5%) оцену 2.
4. На питање „Да ли је агенција обезбедила добре услове за превоз?“ 30 ученика
(75%) је веома задовољно (оцена 5), а 10 ученика (25%) су задовољни (оцена 4).
5. На питање „Да ли су садржај и реализација предвиђених програма на екскурзији
били задовољавајући?“ 26 ученика (65%) је веома задовољно (оцена 5), а 14
ученика (35%) је задовољно (оцена 4).
6. На питање о периоду када би желели да иду на екскурзију: 29 ученика (72,5%) се
изјаснило да би ишло у пролеће, док 11 ученика (27,5%) би ишли у јесен.
7. У седмом питању ученици су износили своје утиске у вези са реализацијом
екскурзије. Најчешћи одговори су:
− Било је екстра, једва чекамо следећу
− Супер никад боље
− Лепо нам је било и сл.
Неколико ученика изнели су примедбе на рачун хране и смештаја. Коментари су
следећи:
− Све је добро сем хране,
− За исти новац су добијене собе различитог квалитета
− Било је супер осим соба за појединце
− Било је лепо и задовољни смо, али је водич био мало досадан
− Нашли смо длаку у храни и тако...
Вођа пута
Рајко Сарић
8. Извештај о екскурзији ученика осмог разреда
Тродневна екскурзија је реализована 26, 27, 28 априла 2013 године уз помоћ туристичке
агенције Национал из Ваљева и туристичког водича.Агенција је послала 2 закупљена
аутобуса.
Релације и објекти посете екскурзије
ПРВИ ДАН - Лајковац – Ресавска пећина – Манастир Манасија – Манастир Раваница –
Зајечар
ДРУГИ ДАН – Зајечар – Гамзиград ( археолшко налазиште Felix Romuliana ) – Неготин (
музеј Крајне и кућа Стевана Мокрањца ) – Караташ
ТРЕЂИ ДАН – Караташ – ХЕ Ћердап – Лепенски Вир – Панорамско разгледање
Голубачког града – Сребрно Језеро – Лајковац ( долазак на место поласка )
Учесници екскурзије
Ученици осмог разреда ОШ „Миле Дубљевић“ ( укупно 98 ), разредне старешине:
VIII- 1 Живота Ђорђевић
VIII-2 Станица Милошевић
VIII-3 Зорана Милошевић
138
VIII-4 Милош Лазаревић
VIII-5 ( ИО Боговађа ) Сања Тодоровић
VIII-6 ( ИО Бајевац ) Андрија Живковић
Укупно учесника екскурзије 104.
Ток екскурзије
ПРВИ ДАН -Један аутобус је довезао децу из Бајевца, други децу из Боговађе и стигли су
на плато испред Железничке станице у 7.00 часова. Полиција је прегледала аутобусе и
констатовала исправност истих.Сви ученици су присутни и екскурзија је кренула пут своје
маршуте у 7.30 часова преко Лазаревца и Аранђеловца.Прва пауза направљена је у
Марковцу ( мотел Стари Храст ) у 9.30 часова у трајању од 30 минута. Након вожње у
трајању од 50 минута у 10.50 часова екскурзија стиже у Манастир Манасију где се
задржава до 11.25 часова након чега је кренула пут Ресавске пећине где смо стигли у 12.00
часова и задржали се до 13.30 часова , да бих потом преко Сењских рудника наставили
пут ка Манастиру Раваница где смо стигли у 14.30 часова и задржали се до 15.00
часова.Пут је даље нстављен ка Ћуприји где смо стигли у 15.20 и направили паузу до
16.45 часова где су ученици посетили ужи центар града и пар уз Велику Мораву.Пут је
настављен преко Параћина – Бољевца да бих у 18.30 часова стигли у Тајечар ( хотел Тис
Србија ). Ученици су смештени у собе а вешера је заказана за 20.00 часова након које су
ушеници имали дискотеку у 21.30 часова до 00.00 часова.Ученици су били јако добри
стога није било већих проблема.Први дан је реализован по плану.
ДРУГИ ДАН – Доручак у 8.00 часова, након тога паковање ствари и спремање за
итлазак из хотела.У 9.30 часова кренули смо ка Гамзиграду где смо стигли у 9.30 часова и
задржали се до 11.30 часова а потпм се вратили у Зајечар у 11.45 часова када су ученици
посетили уже јеѕгро града а потом ручали у Хотелу Тис Србија у 13.00 часова да бих у
13.45 кренули пут Неготина где смо стигли у 14.45 часова и уз прелепо сунчано време
прошетали пешачком зоном у центру града која нас је водила до објеката које смо
посетили кућу Стевана Мокрањца и Музеј Крајне.После обиласка поменутих објеката у
16.15 крећемо преко Брзе Паланке и Кладова до Караташа где смо стигли у 17.30
часова.Ученици су смештени у бунгалове и заказана је вечера у 20.00 часова након чега су
ученици имали дискотеку у 9.30 часова до 00.00 часова .Други дан је реализован по
плану.
ТРЕЋИ ДАН- Доручак је заказан за 8.00 часова да бих у 9.00 чсова кренули у посету ХЕ
Ђердап и задржали се до 10.00 часова где су ученици од стране локалног водича
похваљени за дисциплину.Потом смо пут наставили ка Ђердапској клисури из прелеп
поглед на реку Дунав где смо на Голом Брду направили паузу у 10.40 до 13.10 часова а
потом преко Голубца и Голубачког града, Великог Градишта стигли на Сребрно језеро у
14.15 часова где су ученицима подељени ланч пакети и дато слободно време до 15.45
часова када крећемо ка Лајковцу преко Београда где правимо кратку паузу у 17.25 до
17.45 часова. На плато железничке станице стижемо у 19.10 часова а потом су ученици
аутобусом развежени у околна насеља.
Напомена – Због посете ХЕ Ђердап које почињу од 9.00 часова нисмо били у могућности
да посетимо Смедеревску тврђаву, јер бих у том случају у Лајковац стигли у 21.00 час а
ученици из оближњих насеља око 21.30 часова.
ПОХВАЛЕ
- Возачи су јако пријатни и расположени
139
-
Турустички водич је изузетно професионалан и ведар
Дисциплина ученика је била за похвалу
ПРИМЕДБЕ
Мало лошији смештај и храна у оба објекта где су ученици имали преноћиштаАндрија
Живковић, проф.
9.Настава у природи
У школској 2012/2013. години две групе ученика и учитеља изводиле су наставу у
природи у Врњачкој Бањи у хотелу „Бреза“ и на Златибору, у хотелу „Дијамант“. Прва
група ученика боравила је у Врњачкој Бањи у периоду од 1.11.2012. до 8.11. 2012.
године, а друга група ученика у периоду од 26. 01.2013.године до 2.02. 2013. године.
Циљ и задаци наставе у природи:
- Омогућавање ученицима да уче свеукупним доживљајем и разумевањем животних и
наставних садржаја у непосредној стварности;
- Упознавање изгледа краја, облика рељефа, климатских услова, природних феномена,
као и флоре и фауне;
- Омогућавање ученицима посматрање природних промена и уочавање одређених
узрочно-последичних односа;
- Указивање на важност заштите природе и активно укључивање ученика у конкретне
акције;
- Обогаћивање и оплемењивање искуства међусобних односа ученик-ученик, ученикучитељ;
- Развијање позитивних односа према националним, културним и естетским
вредностима;
- Развијање спортских навика, другарских односа;
- Развијање критичког мишљења и самосталности;
- Омогућавање сваком ученику да се бави садржајима за које има највише
интересовања и способности.
10. Извештај са «Школе у природи» у периоду од 1.11 – 8.11.2012. године у Врњачкој
Бањи.
Школа у природи изведена у периоду од 1.11 – 8.11.2012.године у Врњачкој Бањи.
Путни правац –Лајковац-Врњачка Бања-Лајковац
Ученике водила два учитеља:
1. Душица Милинчић – 18 ученика
2. Драгана Перић – 20 ученика
Ученици су били смештени у хотелу „Бреза 3“ на бази пуног пансиона. Путовање
организовала агенција „Балканик“ из Ваљева.
Превоз – један аутобус са уредним техничким прегледом.
Од стране агенције обезбеђен је лекар и рекреатор. Повратак групе био је у договорено
време 8.11.2012. године у 14:30 часова.
140
Циљеви школе у природи су у потпуности реализовани. Упознавање Врњачке Бање
оживљено је оно што је теоријски научено на часовима природе и друштва. Постигнуто је
подизање опште комуникативности, социјалне зрелости, унапређење морлног, социјалног
и естетског васпитања.
Задаци школе у шрироди су такође реализовани. Ученици су схватили да је природа
отворена за оне који је поштују, који разумеју њен говор. Уживали су у доживљајима
природног амбијента. Омогућено им је стицање нових знања, подстицање и испољавање
емоционалних доживљаја природе. Допринето је развијању позитивног односа према
националним и културним вредностима, развијању позитивних социјалних односа м еђу
ученицима, наставницима, развијању еколошке свести и љубави према природи.
Уз стални контакт са директором школе, организатором и уз помоћ сарадње колегинице
„Школа у природи“ протекла је без проблема уз обострано задовољство родитеља и
ученика.
С обзиром на ученичку разлику, први и четврти разред, у току реализације „Школе у
природи“ сарадња ученика и однос једних према другима био је на завидном нивоу.
Вођа пута:
Драгана Перић, проф. раз.наставе
.
11.Извештај са «Школе у природи» на Златибору од 26. 01. до 2.02. 2013. године
«Школе у природи» за ученике нижих разреда реализована је на Златибору од 26. 01. до
2.02. 2013. године у хотелу «Дијамант». На златибору су боравили ученици 1. и 2. разреда
из централне школе и ученици од 1. до 4. разреда из издвојеног одељења Пепељевац, са
својим учитељицама.
Снежана Трајковић 1.-1- 15 ученика
Љиљана Лучић 2.-1 – 16 ученика
Душица Кузнецов 2.-2 – 17 ученика
Јасмина Брдарић и Гордана Станојевић – Пепељевац од 1. – 4. разреда 34 ученика
Укупно 82 ученика, 5 учитељица и докторка. Са платоа железничке станице у Лајковцу
26.01.2013.године око 9:20 часова кренула су два аутобуса пут Златибора, где смо стигли
око 13:30 часова и сместили се у хотел. Боравак на Златибору протекао је како смо
унапред планирали.Свако пре подне смо са рекреатором ишли у организоване
шетње.Шетали смо до споменика „Жртвама Ужичке републике“, Метереолошке станице,
ранча „Зова“н где су деца имала прилику да јашу коње и возе се кочијама. После
поподневне шетње деца су се клискала на оближњој падин, а затим би се враћала у хотел,
где смо се одмарали, учили и припремала за вечерњи програм. Вечерњи програм је водио
рекреатор и био је разноврстан: Покажи шта знаш, Нај-фризура, маскенбал, Вече плеса,
Квиз знања, ....дискотека после свега. Деца су уживала јер им је дан био испуњен и пуно
времена су проводили напољу у шетњи и игри.
Смештај и храна у хотелу су били добри. Љубазно и предусетљиво особље које изклази у
сусрет свим нашим захтевима учинило је боравак још пријатнијим. Нисмо имали
никаквих проблема. Једина непријатност нам је била та што што је известан број деце био
болестан. Са нама је била докторка Љубица , која је заједно са учитељицама водила бргу о
деци.
141
У суботу 2.02. 2013. године после ручка, око 12:30 часовакренули смо са Златибора. У
Лајковац смо стигли око 15:30 часова. Током боравка на планини остварени су следећи
васпитно-образовни задаци:
Стицање нових и проширивање стечених знања и искустава о законитостима и
појавама у природи;
Развијање свести о потребама заштите, неговања, чувања и унапређивањан
животне средине;
Развијањ љубави према природи, биљном и животињском свету;
Развијање осећања, потреба и формирање навика за одлазак и боравак у природи;
Упознавање културно историјских знаменитости;
Стицање нових знања, вестина и искустава корисних за живот, посебно за живот и
боравак у природи;
За ученике наше школе реализована је још једна Школа у природи која би се могла
оценити успешном.
Вођа пута
Душица Кузнецов
XV.
КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ
Најбогатија културна активност школе одвија се при обележавању Дана школе, Савиндана, Дечје
недеље, када ученици традиционално представљају своје радове.
Кроз стваралачке и слободне активности ученика сваке године се одржава низ разноврсних
активности и манифестицаја: ликовне изложбе,крос , спортске активности, одлазак на
позоришне представе, креативна радионица, драмска, ликовне вечери, излети, посете културноисторијским споменицима, организовање и учешће на такмичењима и сл.
Све стваралачке и слободне активности одвијају се кроз секције. Школа планира и остварује
сарадњу са васпитно-образовним, културним, спортским и другим институцијама и установама у
свом окружењу. Школа покреће и прикључује се еколошким, хуманитарним, културним и другим
акцијама у локалној заједници. Органи локалне заједнице упознати су са потребама школе и
пружају помоћ и подршку за задовољење тих потреба.
1.Извештај о реализацији Дечје недеље
ПОГРАМ АКТИВНОСТИ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА „ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ“
„РАСТИМО КАО ЈЕДНО – БОЉИ СМО ЗАЈЕДНО“
од 1. до 5. октобра 2012.године
Ове године дечја недеља се одржава као део шире националне кампање под
називом БОЉИ СМО ЗАЈЕДНО, а посебна пажња се посвећује инклузији и промоцији
права деце са сметњама у психофизичком развоју. У складу с тим, мото дечје недеље 2012
гласи: РАСТЕМО КАО ЈЕДНО- БОЉИ СМО ЗАЈЕДНО.
Дечја недеља 2012. посвећује пуну пажњу промоцији права деце са сметњама у развоју, и
представља прилику да се јавно говори о овом питању, да се анализира постојеће стање, и
да се подрже сва настојања и актери у успостављању обједињеног и савременог система за
промоцију права деце са сметњама у развоју и њихову пуну интеграцију у друштво, као и
142
да се подстакну активности у циљу подизања квалитета живота деце са сметњама у
развоју и унапређењу њиховог положаја.
Циљеви Дечје недеље су:
-
скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце,
указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају
у заштити и остваривању права деце,
презентација постигнутих резултата
указивање на примере добре праксе и проблема у остваривању права деце,
подстицање интересорне и интерсекторске сарадње у стварању услова за
поштовање права и оптималнин развој сваког детета,
промоција активног учешћа деце у доношењу одлука које се њих тичу,
покретање иницијативе и нових акција које ће допринети побољшању положаја
деце у Србији и остваривању њихових права
Дечја недеља реализована је по следећем програму активности:
1. ДАН - ОТВАРАЊЕ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ 1.10.2012. године
Јавна и медијска промоција „Дечје недеље“ (промовисање Конвенције УН –
локални медији), посета првака „Радио Прузи“. Ученици првог разреда посетили су
“Радио Пругу“. Прочитани су изводи из Конвенције УН а деца су рецитовала своје
омиљене стихове.
Започета је комуникација са ИО Село Лајковац путем Скајпа. У овом издвојеном
одељењу учитељица Маријана Селенић ради са ученицом која болује од дистрофије
и ученицом са Дауновим синдромом. Ради пружања подршке и евентуалне помоћи
овај вид комуникације ће се у будуће користити.
Сваки дан у Дечјој недељи имао је одговорне учитеље.За дан отварања Дечје
недеље
одговорне учитељице су биле:
1. смена - Душица Милинчић
2. смена - Љиљана Лучић
2. ДАН - ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА 2.10.2012. године
Ученици првог разреда посетили су Општину Лајковца.Председик општине
ученицима је уручио поклоне(мини линија за сваку одељењсу заједницу).
Локална заједница упозната са мерама које се могу предузети за побољшање
положаја ђака и ђака са сметњама у развоју и подизање образовног и друштвеног
стандарда ученика. Ученици који имају сметње у раду добили су посебне поклоне
од локалне заједнице.
За ученике 5. разреда одржано је предавање на тему „Решавање конфликата
ненасилним путем“
Предавачи Мира Михаиловић Степановић-психолог и Јасмина Момчиловићпедагог.
143
За ученице 8. разреда одржано је предавање на тему „Анорексија као последица
неправилне исхране“Снежана Маринковић - нутрициониста –ЗЗЈЗ
Одговорне учитељице:
1. смена – Љиљана Јеремић
2. смена – Верица Адамовић Тешић
3. ДАН - ДАН КЊИГЕ И БЕЗБЕДНОСТИ У САОБРАЋАЈУ - 3.10.2012. године
Школу је посетио школски полицајац Милош Симић и разговарао о безбедности
деце у саобраћају.Посета издвојеним одељењима обавњена је од 2. до 4. октобра
Уприличена је посета „Градској библиотеци“ученика првог разреда.
Посета Градске библиотеке издвојеним одељењима обављена је од 2. до 4.
октобра.Организована је акција „Поклањамо књиге школској библиотеци“
Разговор одељењских старешина са ученицима на тему“Препоручио бих свом
другу да прочита“ обављен је на часовима српског језика.
Одговорне учитељице:
1. смена – Снежана Трајковић
2. смена – Душица Кузнецов Ђорђевић
4. ДАН - МОСТОВИ МЕЂУ ГЕНЕРАЦИЈАМА 4.10.2012. године
Организован је сусрет старих људи са децом. У госте су нам дошле пензионисане
учитељице наше школе.Које су се дружиле са колегама и ученицима.
144
Циљ је био скретање пажње ученицима на прихватање и разумевање осећања старе
особе и развијање уважавајућег односа према старим људима и њиховимпотребама.
Разговор одељењских старешина са ученицима на тему „Однос према старима
некад и сад“ одржан је на часовима одељњских старешина.
Ученици 3. и 4. разреда посетили су Пензионерски дом у Лајковцу и пенѕионерима
однели воће.
Под слоганом „Деца цртају“- цртали смо у школском дворишту.
Одговорне учитељице:
1. смена – Марина Пажиновић
2. смена – Милена Ивковић
5. ДАН - ДЕЧЈЕ АКЦИЈЕ „ДЕЦА -ДЕЦИ“ 5.10.2012. године
Предавање за ученике 7. разреда одржао је дечји психолог Павле Ковачевић на
тему “Проблеми одрастања“
145
Др Павле Ковачевић
Позоришна представа „Др“ Аматерско позориште КЦ Лајковац за ученике нижих
разреда одржана је у 12:00 часова Културни центар Лајковца.
Покренута је акција прикупљања књига, прибора, гардеробе за децу из социјално
угрожених породица.
У школском дворишту посађено је „Дрво генерације“.
Одговорне учитељице:
1. смена – Дивна Петровић
2. смена – Драгана Перић
На организацији Дечје недеље радили су директор, помоћник директора и ПП
служба у сарадњи са локалном заједницом.
2. Извештај о прослави школске славе у централној школи и издвојеним
четвороразредним одељењим
ПРОСЛАВА СВЕТОГ САВЕ
За све школе у Србији 27. јануар је врло важан и свечан дан јер тада прослављамо
првог српског светитеља и просветитеља – Светог Саву. У нашој школи прослава је, већ
традиционално, започела Светосавским програмом након богослужења у цркви.
Као и сваке године прослава Савиндана је настављена у школи резањем славског
колача и освећењем славског жита. Након ломљења славског колача деци, родитељима и
просветним радницима крсну славу честитали су месни свештеницо и заменик директора
школе. Највећу радост због прославе школске славе показали су ученици извођењем
пригодног програма. Програм је био испуњен садржајима из живота Светог Саве и наше
светосавске културе и живота, уприличен извођењем дечјег хора, рецитаторских и
музичких секција. У нашој школи прослава је, већ традиционално, започела Светосавскм
химном.У присуству бројних ђака и наставника обављено је и свечано сечење славског
колача.
146
У наставку свечаности приређен је музичко поетски програм у коме су учествовали
ученици и наставници ове школе.
Памтиће се дуго ове светосавске свечаности.
После Светосавске химне у извођењу хора наше школе , уследила је поздравна реч.
Љубав према њему је вечна. Ове године смо спрмили богат програм, организовали
Светосавски шаховски турнир, организовали ликовни конкурс о Светом Сави и на тај
начин му се захвљујемо што је просветлио наше животне стазе!
147
Мали хор нам је отпевао прелепу песму Свети Саво, скоро као и хор Чаролија !
Старији другари , чланови хора, данас нису били на прослави са нама. Они су гостовали у
Жикиној шареници, али смо зато ми ту да и наша свечаност буде једнако добра, можда и
боља од Жикине шаренице!
Школску славу су свечано и уз присуство парохијског свештеника и уз пригодан
културни програм прославила и сва четворорауредна издвојена одељења наше школе.
3. Извештај о прослави школске славе у ИО Боговађа
Дан кад све српске школе славе, певају и радују се је 27. јануар.
Тако је било и ове, 2013. године у издвојеном одељењу ОШ „ Миле Дубљевић“ у
Боговађи.Школска слава је прославњена како доликује,свечано и у добром расположењу.
Након службе и рецитала у манастиру Боговађа, деца су се окупила у својим учионицама.
Домаћини славе су били осмаци, а церемонију ломљења славског колача је обавио
свештеник Зоран и вероучитељ Бранимир.
„Химном Светом Сави“ хор наше школе је започео приредбу.
Деца су казивала стихове o Светом Сави, подсетили нас на „ Химну љубави“ апостола
Павла, насмејали своје другове и наставнике драматизацијом „ Хајдука“,Бранислава
Нушића.
„А само на једно пазити: по врлинама живети и наравно владати се,и ништа друго. Ако је
могуће дисати спасоносном речју, и свим што је на сазидањ душе и на корист“ , речи су
Светог
Саве.
Тешко је издвојено истаћи у чему је Свети Сава већи био и ком пољу његовог рада
племенитије дивљење и чуђење изазива. Али, ипак, кад су савременици и потомци
тражили израз који би собом симболизовао целог Светог Саву, као и коме би га лику
светитеља придружили, нису га назвали ни подвижником, ни преподобним, ни
чудотворцем,
него
учитељем
српским.
Ходио је по српским земљама зрачећи светлошћу своје светости, сејући љубав и учећи
људе да раде, да не узвраћају на зло злим. Учио је свој народ да материјално богатство
није вредно и да је богат онај ко је мудар, племенит и вредан; ко зна да поклања и даје.
Свети Сава је проверена духовна вредност која одолева искушењима времена и променама
историје. Овде је живео неколико деценија, а његов живот и дело проучавају се више од 8
векова.То је сунце српског неба, инспирација која траје.Захвалићемо му се певајући у
његово
имe.
Ову свечаност својим присуством су нарочито увеличали бивши радници ове школе, који
су
у
пензији,
као
и
монахиње
из
манастира
Боговађе.
Новинарка Радио Пруге Снежана је пропратила наш програм, а након тога урадила
интервју са неким ђацима и наставницима.
148
Након приредбе деца су отишла својим кућама , а присутни наставници са гостима
наставили прославу уз свечани ручак и добро расположење.
Сања Тодоровић
4. Извештај о прослави Дана школе у ИО Бајевац
У суботу 25. маја 2013. године у Основној школи ''Миле Дубљевић'' ИО Бајевац са
почетком у 10 часова одржана је свечана приредба поводом дана школе.
Приредбу су отворили ученици петог и шестог разреда својим хорско
инструменталним извођењем. Потом су уследили ученици нижих разреда који су
спремили шаренолик програм- скечеве, рецитације,фолклорни наступ и рецитације на
енглеском. Након овог двадесетноминутног дела програма, наступили су ученици осмог
разреда који су овим поводом спремили драмски приказ из Нушићеве '' Госпође
министарке''.Овај део свечаног програма затворен је хорским извођењем ученика седмог
разреда. Свечаност је употпуњена доделом диплома и похвала и књига ученицима који су
у овој школској години постигли значајније резултате на такмичењима.
Међу присутним гостима били су ученици са својим родитељима, одељенске
старешине,учитељице,предметни наставници, али и пензионисани радници ове школе.
Александра Нинковић
5. Извештај о прослави Дана школе у ИО Боговађа
Дана 25. маја 2013. године у школи у Боговађи је одржана свечана приредба
поводом Дана школе. Приредба је почела у 9 и 30 мин. и трајала је 45 мин.
На самом почетку уводну реч је имала Гордана Пејчић, руководилац овог издвојеног
одељења. Поздравила је све присутне ђаке, госте ( бивше раднике наше школе ) и колеге.
Свечани програм је започео хором 6. разреда и песмама „Јелено, девојко“ и „ Скоч коло“
на челу са наставницом музичког – Невеном Савић. Најмлађи ђаци ове школе обрадовали
су све присутне својим рецитацијама и кратким драмским приказом. Драмски приказ „
Лед се топи“ својом глумом су нам дочарали ученици 2. разреда Вук Гајић и Ђорђе
Вујичић. Песме „Школа“ и „Нема за мачке школе“ рецитовали су Давид Кикојевић,
ученик 2. разреда и Алекса Савић, уценик 1. разреда.
Ученице 6.разреда Ђурђа Белић и Тамара Вујичић су казивале стихове песме „Анабели“,
Едгара Алана Поа на енглеском језику, а онада испричале и кратку биографију писца и
историјат и садржај песме.
Сви су се највише забавили уз драмски приказ „Јединица“ који су одглумили ученици 6. И
8. Разреда.
И овај Дан школе је донео растанак са још једном генерацијом матураната. Као специјалан
поздрав уследила је рецитација песме Мирослава Антића „Љубав“ коју су нам казивали
ученици 8. разреда Јелена Лукић и Урош Пејчић.
Приредба је завршена песмама „Завичају, мили крају“ и „Банаћанским колом“ које су
отпевали ученици 5.разреда.
На самом крају свечаног програма уручене су похвале, дипломе и награде најбољим
ђацима ове школе који су учествовали на такмичењима и остварили одличне резултате.
Сања Тодоровић
149
6. Извештај о посети „Вуковом сабору“ у Тршићу – 16. септембар 2012. године
У Тршићу, код Лознице, одржана је 16.9. завршна свечаност 78. Вуковог сабора,
који се традиционално одржава у част реформатора српског језика Вука Стефановића
Караџића. Наша школа традиционално организује посету овој веома значајној културној
манифестацији. Наставници и ученици ОШ „Миле Дубљевић” :наставник Ратко
Мирковић- вођа пута,Рајко Сарић, Љиљана Лучић, Гроздана Ковачевић, Соња
Миловановић и 48 ученика ( 5–8. Разреда) посетили су завршну манифестацију овог
сабора.
Овогодишњи саборски беседник, књижевник из Републике Српске, Ранко
Рисојевић, истакао је да се Вук у свом просветитељском и реформаторском раду
руководио знањем и ширином, а борио против верске затупљености, празног елитизма,
провинцијализма, кратковидости и малодушности.
На отвореној сцени на Саборишту, Народно позориште из Београда извело је
представу „Кањош Мацедоновић”, по тексту и режији Виде Огњеновић. Претходно је у
Вуковој спомен школи, у Тршићу, отворена изложба „Са Каницом по Србији” Народног
музеја из Београда.
Завршној свечаности Вуковог сабора присуствовали су представници Владе и
Народне Скупштине Србије, Војске и Министарства унутрашњих послова Србије, Српске
православне цркве, градова побратима Плоцка из Пољске, Зеленике из Црне Горе, Гуче из
Србије, Вукове задужбине, Матице Српске и братства Караџић из Петнице у Црној Гори.
7. Извештај о учешћу ученика на манифестацији „Србија у ритму Европе“
У нашој школи гостовала је екипа манифестације „Србија у ритму Европе“. Након више
месеци обуке одржаће се велики концерт у Лајковцу. Идеја манифестације је да
сепромовишу здрави животни стилови, као и да се покаже да је Србија пуна талентоване
деце. Наши ученици су у великом броју учествовали у овој манифестацији.
У оквиру манифестације Србија у ритму Европе, 28.02.2013. године у 15 часова нашу
школу посетио је Никола Планка финалиста телевизијског такмичења „Први глас Србије“.
Деца су се сликала и дружила са Николом уз обострано задовољство.
150
8. Извештај о прослави Дана Рома
У нашој школи је 8. априла 2013. године обележен Дан Рома. Организована је пригодна
изложба са сликама из живота Рома, гостовање ученика на локалном рдију „Радио Пруга“
и направљена је брошура „Ромско дете у школи“. Досадашњи резултати рада у нашој
школи, када јереч о укључивању ромске деце у систем образовања, очигледни су – ови
малишани постижу боље резултате, боље се интегришу и боље комуницирају с другом
децом.
Досада су спроведене рзне акције са следећим циљевима:
1. Побољшање успешности у учењу
2. Унапређење сарадње са ромским породицама
3. Јачањекултурног идентитета
4. Подизање социјалног статуса ромске деце
5. Пружање помоћи ромскимпородицама и деци
9. Извештај о сарадњи са Саветом за борбу против наркоманије Лајковца
Савет за борбу против наркоманије у општини Лајковац у складу са својим планом рада
планирао је и одржао следеће активности у нашој школи:
02.10.2012. године организована је трибина „Решавање конфликата ненасилним путем“.
Предавачи су Мира Михаиловић Степановић-психолог и Јасмина Момчиловић-педагог.
05.10.2012. година- Савет за борбу против наркоманије општине Лаковац именовао је
комисију за избор најуспешнијих радова на ликовни конкурс у следећем саставу:
1. Гордана Пауновић Живановић
2. Споменка Миливојовић
3. Мила Митровић
Тема конкурса је: „Твоје не меља све“. Критеријуми избора су: аутентичност, ликовност,
идеја и порука рада. Изабрано је десет најуспешнијих радова, награђени ученици су могли
узети робу у вредности од 5.000 динара у продавници „Леџенд“ у Лајковцу.
Награђени су радови следећих ученика:
Анђела Николлић, Урош Јовановић, Марија Вучетић, Милица Лапчић, Тамара Бранковић,
Анђела Трифуновић, Ана Станојевић, Владимир Бошковић, Дејан Бајић, Тијана
Радовановић
Предавање за ученике 7. разреда одржао је дечји психолог Павле Ковачевић на тему
“Проблеми одрастања“
151
22.фебруара 2013. годинеза ученике петог и шестог разреда одржана је радионица
„Методе и техникеуспешног учења“
26. фебруара 2013. године за ученике седмог разреда одржана је радионица „Одрастање и
промене које то прате“ а за ученике осмог рзреда „Професионална орјентација“ Водитељи
радионице супедагог ЈасминаМомчиловић и психолог Мира Михаиловић из Ваљева.
11. марта 2013. године одржана је радионица за ученике петог и шестог разреда на тему „
Дрога – корак до дна“ . Реализатор радионице је Кристина Цвејановић, уредница сајта
„Никад хероин“ и едукатор вршњачких едукатора.
13. мај 2013. године одржана је радионица на тему“Превенција болести зависностиспречавање употребе ПАС“ – предавач Милена Максимовић спец.мед. психологије,
координатор
17. мај 2013. године у оквиру програма превенције болести зависности а у оквиру пројекта
„Здрав живот“ одржана је монодрама у извођењу глумиоце Наде Блам, настале на основу
исповести мајке наркомана, предавање психијатра Јована Марић и исповест певачице
Викторије, као излечене од болести зависности говори о свом животу.
Уз подршку Министарства просвете и технолошког развоја и Министарства здравља,
покренута је канпања „Unilever“. Реч је о друштвено одговорној канпањи током које ће
бити очишћено 70 школа у Србији. Наша школа је била на листи оних школа које су
очишћене. Школа је чишћена 22. Априла 2013. Године у 18 00 и чишћење је трајало два
сата.
10. Извештај о сарадњи са Заводом за јавно здравље Ваљево
02. 10. 2012. године у нашој школи одржано је предавање на тему“ Анорексија као
последица неправилне исхране“ намењена девојчицама осмог разреда.Предавање је
одржала Снежана Маринковић-нутрициониста.
30.10.2012. године, поводом месеца правилне исхране, одржано је предавање „Здрава
храна сваког дана“ намењена ученицима првог разреда. Предавање је одржала Снежана
Маринковић- нутрициониста.
27.03.2013. године одржано је предавање на тему „Туберкулоза“ – за ученике четвртог
разреда и „Сида“ за седми рзред – предавање је одржала др Тијана Вујачић, специјалиста
епидемиологије Завода за јавно здравље Ваљево.
11. Извештај у вези реализације пројекта ``Безбедно детињство``
Поступљено по акту Дирекције полиције број 13486/08-4 од 12.03.2010. године и
том приликом се током фебруара 2013 године приступило реализацији пројекта
``Безбедно детињство`` и то са темом ``Безбедно учешће деце у саобраћају``.
152
У оквиру теме ``Безбедно учешће деце у саобраћају`` ученици су на
предавањима упознати са основним појмовима везаним за саобраћај као што су пут,
тротоар, возило, као и о правилним начинима кретања као пешака(прелазак пута, кретање
ван насељеног места) и путника у возилима(везање сигурносног појаса, седење на задњем
седишту),као и употребе бицикла и др. превозних средстава. Посебна пажња указана је
ученицима на сеоском подручју на могуће опасности од евентуалне употребе трактора и
других машина од стране нестручних и малолетних лица као и на могуће последице. У
наведеним предавањима коришћени су и актуелни догађаји из околине са тежим
последицама у којима су актери били деца а за које су ученици већ чули.
Дана 21.02.2013. године у времену од 07.45 до 08.30 предавање је одржано у
основној школи Миле Дубљевић одељење у Боговађи, уз присуство 8 ученика и
разредним старешином Иванком Алексић.
Дана 21.02.2013. године у времену од 08.50 до 09.35 предавање је одржано у основној
школи Миле Дубљевић у Бајевцу уз присуство 8 ученика са разредним старешином
Петровић Горданом.
Дана 21.02.2013. године у времену од 11.05 до 11.50 часова предавање одржано у основној
школи Димитрије Туцовић у Јабучју уз присуство 31 ученика V разреда са педагогом
Радич Мирјаном, разредним старешином Косановић Душаном.
Дана 25.02.2013. године у основној школи Миле Дубљевић у Лајковцу и то од
15.40 до 16.25 са 21 учеником V/4 разредни старешина Милијановић Милош, од 16.30 до
17.15 са 26 ученика V/3 разредни старешина Душица Милосављевић, и дана 27.02.2013.
године од 15,40 до 16,25 са 26 ученика V/1 разредни старешина Васо Симоновић и од
16.30 до 17.15 са 24 ученика V/2 са разредним старешином Грозданом Ковачевић .. Свим
наведеним предавањима присуствовала је и педагог основне школе Миле Дубљевић
Дражен Милосављевић.
Извештај Вам се доставља на даљу надлежност.
Извештај поднео полицајац:
Симић Милош
.
12. Извештај о учешћи наших ученика у емисији „Жикина шареница“
Сценарио наступа у емисији:
„Добродошо Христе“ -02:39 –Хор
„У колони Светог Саве“ (Власта Н. Ценић)– 01:30 – Јелена Лончар
153
„Чисте руке“( Слободан Зоран Обрадовић) – 01:00 – Сандра Павловић
“
Ученици који су учествовали у телевизијској емисији „Жикина шареница“:
1. Јана Трајковиоћ, 8. разред
2. Кристина Бојичић, 6. разред
3. Јелена Маринковић, 8. разред
4. Јелена Лончар, 7. разред
5. Ана Грујић, 6. разред
6. Емилија Марић, 8. разред
7. Ивана Цветковић, 7. разред
8.Сања Панић 8.разред
9. Ива Миловановић 8. разред
10. Сандра Павловић 8. разред
11. Невена Миловановић 5.разред
12. Немања Грујић5.разред
13. Невена Поњавић 7.разред
14.Данијела Миленковић7.разред
15.Милица Миличић 7.разред
Наставници:
1. Невенка Јевтић- директор школе
2. Владимир Адамовић – професор музичке културе
3. Андрија Живковић – професор географије
Ученици, директор и наставници су представили нашу школу у овој веома гледаној
телевизијској емисији. Атмосфера је била веома пријатна и ученици су се показали у
најбољем светлу.
13. Извештај о посети песника Недељка Попадића –„Сусрет са песником“
Нашу школу је 15. маја 2013. године посетио најпопуларнији и најпознатији песник на
такмичењима младих рецитатора Недељко Попадић.
154
Његове песме су преведене на више језика, компоноване и заступљене у читанкама.
Покретач и оснивач Београдског фестивала писаца за децу „Витезово пролеће“, на коме
сваке године 12. маја присуствују и ученици наше школе као добитници награда за своја
песничка и ликовна стваралаштва.
Песник је у получасовном дружењу са ученицима говориоо стихове својих песама,
разговарао са ученицима и одговарао на питања.
Атмосфера је била одлична, песник задовољан, а деца одушевљена.
155
Download

Izvestaj o radu za 2012-2013