ИНФОРМАЦИЈЕ О СТУДИЈСКОМ
ПРОГРАМУ И УПИСУ СТУДЕНАТА
Департман за ветеринарску медицину
 Департмани
су основне образовне, научне и
предузетничке организационе јединице
Факултета и чине га наставници, научни радници,
истраживачи и асистенти са помоћним и
техничким особљем који омогућују
функционисање и остваривање задатака
департмана.
 Департман
за ветеринарску медицину је
организован као јединствена целина и
обједињава послове наставе,
истраживачког рада и лабораторијске
анализе.
 Интегрисане

акдемске студије
Трају 12 семестара и стиче се стручни назив –
доктор ветеринарске медицине
 Докторске

академске студије
Трају шест семестара и стиче се академски
назив доктор медицинских наука-ветерина
У
прву годину интегрисаних
академских може се уписати лице које
има средње образовање у
четворогодишњем трајању свих
профила образовања.
Пријемни
испит обухвата програмске
садржаје који су изучавани у средњој
школи у четворогодишњем трајању и
то из Биологије и Хемије.
http://polj.uns.ac.rs
У
П
И
С
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Коначна ранг листа пријављених кандидата утврђује се на основу:
УСПЕХА ИЗ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ (маx. 40 поена)
УСПЕХА ПОСТИГНУТОГ НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ (маx. 60 поена)
За школовање из средстава буџета потребно је више од 50 поена.
За школовање сопственим средствима (самофинансирање) потребно је
укупно мин. 30 поена.
Код оба начина студирања (буџет или самофинансирање) кандидат
мора имати мин. 14 поена на пријемном испиту.
 Трају
6 година (12 семестара).
 Студенти добијају диплому и звање
Доктора ветеринарске медицине.
 Основне студије постоје као интегрисане
студије, што значи да свршени студент има
360 ЕСПБ бодова и у рангу је мастерстудената.
 На основним студијама постоји већи број
обавезних и изборних предмета.
На сваком предмету постоји бодовни систем и
систем континуираног праћења рада студената, по
свим принципима болоњског процеса.
 На завршној 6. години студент по сопственом
афинитету може да моделира сопствено знање
избором једног од три понуђена модула и то

кућни љубимци
 фармске животиње и коњи
 хигијена намирница.

 Kућни
љубимци
 Фармске
животиње и коњи
 Хигијена
намирница
 12
– ти семестер је дизајниран као практична
настава где се студенти припремају за рад у
ветеринарским амбулантама, станицама и др.
 Ветеринарска
комора Србије издаје лиценцу
дипломираним студентима ветерине, по важећим
прописима, што им омогућава самостални рад у
пракси.
Анатомију
Хистологију
Физиологију
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
СЕМЕ
СТАР
ЧАСОВИ АКТИВНЕ
НАСТАВЕ
П
В
ЕСПБ
1
Биологија
1
2
2
4
2
Биофизика
1
2
2
3
3
Хемија
1
2
3
4
4
Анатомија I
1
4
4
8
5
Ветеринарска етика
1
1
1
2
6
Предмет изборног блока I
1
2
1
3
7
Предмет изборног блока
II
1
2
2
3,5
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
СЕМЕ
СТАР
ЧАСОВИ АКТИВНЕ
НАСТАВЕ
П
В
ЕСПБ
8.
Биохемија
2
3
2
7
9.
Анатомија II
2
4
6
9
10. Статистика
11. Крмно и отровно биље
2
1
1
3
2
1
1
2
Хистологија са
ембриологијом 1
Предмет изборног блока
13.
III
Предмет изборног блока
14.
IV
2
2
2
5
2
2
1
3
2
2
2
3,5
12.
Микробиологија



Бактерије
Вируси
Гљивице
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
СЕМЕ
СТАР
ЧАСОВИ АКТИВНЕ
НАСТАВЕ
ЕСПБ
П
В
3
3
3
6
3
3
3
6
3
4
3
6,5
1
Ветеринарска физиологија I
2
3
Хистологија са
ембриологијом II
Микробиологија
4
Ветеринарска генетика
3
2
1
4
5
Топографска анатомија
3
1
1
2,5
6
Предмет изборног блока V
3
2
2
3
7
Предмет изборног блока VI
3
1
1
2
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
СЕМЕ
СТАР
ЧАСОВИ АКТИВНЕ
НАСТАВЕ
П
В
ЕСПБ
8
Ветеринарска физиологија II
4
3
3
7
9
Имунологија
4
2
2
4
10 Паразитологија
11 Сточарство
4
2
2
4
4
2
2
4
12 Етологија
13 Зоохигијена
4
1
1
2,5
4
2
2
3
14 Предмет изборног блока VII
15 Предмет изборног блока VIII
4
1
1
2
4
2
2
3,5
 Патологија
 Патолошка
физиологија
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
1 Општа патолошка
физиологија
2 Општа патолошка
морфологија
3 Фармакологија и
токсикологија I
4 Исхрана
5 Предмет изборног блока
IX
6 Предмет изборног блока X
СЕМЕС ЧАСОВИ АКТИВНЕ
ТАР
НАСТАВЕ
ЕСПБ
П
В
5
2
3
4
5
3
3
6
5
3
2
6
5
3
3
6
5
2
2
3,5
5
2
2
3,5
Фармакологија
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
7 Специјална патолошка
морфологија
8 Фармакологија и
токсикологија II
9 Специјална патолошка
физиологија
10 Општа клиничка
дијагностика
11 Паразитске болести
12 Предмет изборног блока
XI
СЕМЕС ЧАСОВИ АКТИВНЕ
ТАР
НАСТАВЕ
ЕСПБ
П
В
6
4
4
7
6
3
2
6
6
2
2
6
6
3
4
6
6
2
2
4
6
1
1
2
 ИНТЕРНИСТИЧКА
ОБОЉЕЊА
 ИНФЕКТИВНА ОБОЉЕЊА
 ХИРУРШКА ОБОЉЕЊА
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
1 Радиолошка и ултразвучна
дијагностика
2 Болести копитара I
3 Болести паса и мачака I
4 Болести преживара I
5 Репродукција домаћих
животиња
6 Ветеринарска
епидемиологија
7 Предмет изборног блока
XII
СЕМЕ
СТАР
ЧАСОВИ АКТИВНЕ
НАСТАВЕ
ЕСПБ
П
В
7
2
1
3
7
2
1
4
7
2
2
4
7
3
3
5
7
3
2
6
7
3
2
4
7
2
2
5
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
СЕМЕС ЧАСОВИ АКТИВНЕ
ТАР
НАСТАВЕ
П
В
ЕСПБ
8 Болести копитара II
9 Болести паса и мачака II
8
1
2
3
8
2
2
4
10 Болести преживара II
11 Болести свиња
8
2
2
4
8
3
3
5
8
3
3
5
8
2
2
4
8
1
2
4
12 Породиљство и
патологија репродукције
домаћих животиња
13 Општа хирургија са
анестезиологијом
14 Предмет изборног блока
XIII
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
1 Болести риба и
акватичних организама
2 Болести дивљих
животиња
3 Болести живине
4 Специјална хирургија са
ортопедијом и
офталмологијом I
5 Хигијена меса I
6 Инфективне болести I
7 Предмет изборног блока
XIV
СЕМЕ
СТАР
ЧАСОВИ АКТИВНЕ
НАСТАВЕ
ЕСПБ
П
В
9
2
2
3
9
1
1
2
9
3
2
3
9
2
3
4
9
3
2
6
9
3
2
5
9
2
2
5
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
СЕМЕ
СТАР
ЧАСОВИ АКТИВНЕ
НАСТАВЕ
ЕСПБ
П
В
10
2
3
4
10
2
3
5
10 Инфективне болести II
10
3
2
6
11 Хигијена млека
12 Радиобиологија и
радијациона хигијена
13 Болести пчела
10
2
2
5
10
2
1
2
10
1
1
2
14 Предмет изборног блока XV
10
2
2
5
15 Предмет изборног блока XVI
10
1
1
3
8
9
Специјална хирургија са
ортопедијом и
офталмологијом II
Хигијена меса II
 Безбедност
хране
 Фармске животиње и коњи
 Кућни љубимци
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
1
Законски прописи
2
Судска ветеринарска
медицина
Економика и менаџмент у
ветеринарској медицини
Ветеринарска легислатива и
званичне контроле у
безбедности хране
Изборни модул 1:
Безбедност хране
Анализа ризика у
безбедности хране
Алиментарна обољења
људи
3
4
6
7
СЕМЕ
СТАР
ЧАСОВИ АКТИВНЕ
НАСТАВЕ
ЕСПБ
П
В
11
1
1
3
11
3
3
6
11
1
1
2
11
1
1
2
11
2
1
3
11
1
1
2
11
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
Технологија меса и
производа од меса
9 Технологија млека и
производа од млека
10 Изборни предмет 1
8
11 Изборни предмет 2
Изборни модул2: Клиничка
патологија и терапија
фармских животиња и коња
12 Спортска медицина коња
13 Здравствени статус крава у
раној лактацији
14 Анестезиологија и
оперативне технике
фармских животиња и коња
СЕМЕ
СТАР
ЧАСОВИ АКТИВНЕ
НАСТАВЕ
ЕСПБ
П
В
11
2
1
3
11
1
1
2
11
1
1
2
11
1
1
2
11
1
1
2
11
1
1
2
11
1
1
2
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
15 Клиничка хематологија и
биохемија фармских
животиња и коња
16 Лабораторијска
дијагностика инфективних
обољења фармских
животиња и коња
17 Изборни предмет 1
18 Изборни предмет 2
Изборни модул 3: Клиничка
патологија и терапија
кућних љубимаца
19 Интерна медицина кућних
љубимаца са аспекта
симптома пацијента
СЕМЕ
СТАР
ЧАСОВИ АКТИВНЕ
НАСТАВЕ
ЕСПБ
П
В
11
1
1
2
11
1
1
2
11
1
1
2
11
1
1
2
11
2
2
4
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
20 Клиничка хематологија и
биохемија кућних
љубимаца
21 Лабораторијска
дијагностика инфективних
обољења кућних
љубимаца
22 Репродукција паса и
мачака
23 Изборни предмет 1
24 Изборни предмет 2
25 Студијски истраживачки
рад
СЕМЕСТ
АР
ЧАСОВИ АКТИВНЕ НАСТАВЕ
ЕСПБ
П
В
11
1
1
2
11
1
1
2
11
1
1
2
11
1
1
2
11
1
1
2
12
0
2
5
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
25
27
Стручна пракса на
клиници, фарми или у
погонима производње
хране
Дипломски рад
СЕМЕ
СТАР
ЧАСОВИ АКТИВНЕ
НАСТАВЕ
ЕСПБ
П
В
0
20
10
0
0
18
Укупно ЕСПБ бодова
360
 Друмом,
шумом, бродом, водом
 Понекад
и овако...
Од
2003. године редовно се одвија и
последипломска настава – докторске
студије
 Докторске
студије трају 3 године
(6 семестара), у оквиру којих се налазе обавезни
и изборни предмети, које студент бира према
ужој научној области којом се бави.
 Докторске студије се завршавају одбраном
докторске тезе, са звањем Доктора медицинских
наука-ветеринрска медицина
 Департман
за ветеринарску медицину
 Пољопривредни факултет
 Трг Доситеја Обрадовића 8
 21000 Нови Сад
 тел./факс: 021 /459 – 978
 /http/:polj.uns.ac.rs
 E – mail: [email protected]
Download

Prezentacija departmana 2015