Провера знања
Сабирање и одузимање до 20 (група А)
_______________________________
_______________________
(Име и презиме)
( Датум)
Бодови:
1. Израчунај:
7 + 8 = ____
8 + 9 = ____
5 + 6 = ____
20 – 8 = ____
18 – 4 = ____
11 – 3 = ____
11 + 8 = ____
13 + 7 = ____
11 + 9 = ____
19 –15 = ____
13 – 6 = ____
20 – 17= ____
/6
2. Израчунај:
12 – 8 + 5 = _____
( 5 + 10 ) – 7 = ______________________
11 – 7 + 6 = _____
( 14 + 4 ) – 9 = ______________________
12 – 4 + 5 = _____
( 19 – 6 ) + 4 = ______________________
9 + 7 – 4 = _____
7 + (8 – 2) = _______________________
12 + 8 – 11 = _____
15 – ( 11 + 2 ) = _____________________
7 – 7 + 10 = _____
( 12 + 6 ) – 14 = _____________________
3. Израчунај:
а) збир бројева 7 и 9
_____________________
в) збир бројева 14 и 3
______________________
/12
б) разлику бројева 13 и 5
_________________________
г) разлику бројева 17 и 9
_________________________
/4
4. Разлику бројева 17 и 12 увећај највећим једноцифреним бројем:
_________________________________________________________________________
/3
5. За колико је број 4 мањи од разлике бројева 16 и 9?
_________________________________________________________________________
/3
6. Умањеник је збир бројева 8 и 3, а умањилац је број 5. Израчунај разлику.
_________________________________________________________________________
/3
7. Влада је имао 13 бананица. Појео је 4. Колико бананица му је остало?
Рачунам: ________________ Одговарам: _________________________________________
/3
8. Пера је замислио неки број. Ако замишљеном броју дода 6 , добиће број 15. Који број је Пера
замислио?
Рачунам: __________________________________________________________________
Одговарам : ________________________________________________________________ /4
9*. Три дечака су укупно решили 16 задатака. Један је решио 7 задатака, а други 4 . Колико
задатака је решио трећи дечак ?
Рачунам: ____________________________________________________________________
Одговарам : __________________________________________________________________ /3
10*. Саша има 7 кликера , Васа има за 3 кликера мање него Саша, а Иван има за 2 више него
Васа. Колико кликера имају укупно?
Рачунам : С: ______ В: ____________ И : _________________ Укупно: __________________
Одговарам: Укупно имају ______ кликера.
/5
________________________________________________________________________________
Додај успут и наћи ћеш
пут!
“Да ли можеш да
помогнеш Ванземаљцу,
да стигне на планету
Бластер?“
Ванземаљац мора да посети сваку
планету, пре него се врати на планету
Бластер. Израчунавајући сваки збир,
помераш ванземаљца на следећу
планету. Збир упиши у сваки кружић.
Обој!
Шта смо проверавали?
Ученик уме да:
1. сабира и одузима у оквиру друге десетице
2. сабира и одузима у оквиру друге десетице ( две операције)
3. рачуна бројевни израз на основу једноставнијег текстуалног задатка
4. рачуна бројевни израз на основу сложенијег текстуалног задатка
5. употреби појам мањи за
6. рачуна бројевни израз на основу сложенијег текстуалног задатка
7. реши једноставан текстуални задатак
8. одреди непознати број
9*. реши проблемски задатак , одреди и запише број на основу више захтева
10*. реши проблемски задатак , одреди и запише број на основу више захтева
Напомена: савладао +, делимично савладао / , није савладао –
Бодовни кључ: Ученик уме да реши задатке
0 – 18 – уз већу помоћ
19 – 25 – уз помоћ
26 – 32 – самостално и делимично успешно
33 – 39 – самостално и успешно
40 – 46 – самостално и веома успешно
Потис родитеља:
Потпис учитеља:
created by Учитељски кутак
Бр. бодова
/ 46
Download

Провера знања Сабирање и одузимање до 20