Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме РАДНИ ЛИСТИЋ ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ ХИЉАДА ДО МИЛИОН 1. Упиши бројеве који недостају.
1 000 2 000 3 000
7 000
10 000
2. Дате бројеве прочитај и запиши речима.
4 000 ___________________________
3 000 ___________________________
50 000 ___________________________
70 000 ___________________________
2 000 ___________________________
46 000 ___________________________
10 000 ___________________________
99 000 ___________________________
3. Напиши цифрама следеће бројеве:
три стотине три хиљаде ____________
шест стотина двадесет хињада ____________
две стотине педесет осам хиљада ____________
сто једна хиљада ____________
петнаест хиљада ____________
хиљаду хиљада _____
4. Упиши бројеве који недостају.
10 000 20 000 30 000
70 000
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме РАДНИ ЛИСТИЋ ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ БРОЈЕВА ДО МИЛИОН 1. Дате бројеве прочитај и запиши речима.
420 015 ______________________________________________________
387 300 ______________________________________________________
310 013 ______________________________________________________
600 606 ______________________________________________________
1 000 000 ______________________________________________________
526 625 ______________________________________________________
100 001 ______________________________________________________
809 998 ______________________________________________________
2. Напиши цифрама следеће бројеве:
сто седамдесет шест хиљада два __________
двеста једанаест хињада сто девет __________
осамсто двадест три хиљаде четрдесет __________
триста тринаест хињада шездесет __________
петсто пет хиљада девет стотина деветнаест __________
седамсто шездесет једна хиљада три сотине осам __________
четиристо четрдесет пет хиљада један __________
деветсто деветнаест хиљада пет стотина два __________
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић 3. Дати су бројеви:
34 568, 453 508, 99 890, 1 000 000, 1 000, 210 099, 75 456, 590 095
Који од датих бројева су:
а) четвороцифрени? ____________________________________
б) петоцифрени? _______________________________________
в) шестоцифрени? ______________________________________
4. Напиши све четвороцифрене бројеве чији је збир цифара 2.
________________________________________________________
5. Напиши највећи и најмањи петоцифрен број.
________________________________________________________
6. Напиши све петоцифрене бројеве чији је збир цифара 2.
________________________________________________________
7. Попуни табелу.
99 999
а-1
а
200 000
1 999
300 001
а+1
10 899
900 000
25 525
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић РАДНИ ЛИСТИЋ ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСНЕ ВРЕДНОСТИ ЦИФРЕ ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. Број 46 има 4 десетице и ___ јединица.
Број 70 има ___ десетица и ___ јединица.
Број 246 има 2 стотине 4 десетице и ___ јединица.
Број 372 има ___ стотине ___ десетица и ___ јединице.
Број 654 има ___ стотинa ___ десетица и ___ јединице.
Број 4 385 има 4 хиљаде ___ стотине ___ десетица и ___ јединица.
Број 12 798 има __ хиљада ___ стотина ___ десетица и ___ јединица.
2. Попуни табелу као што је започето.
БРОЈ
ХИЉАДЕ
Стотине
536 987
149 087
76 785
108 401
907 600
5
Десетице
3
ЈЕДИНИЦЕ
Јединице
Стотине
6
9
Десетице
8
Јединице
7
3. Дати су бројеви:
26 703, 62 307, 206 703, 306 627, 736 207, 72 306
а) Цифра 7 се налази на месту стотина у бројевима:
_________________________________________________________
б) Цифра 6 се налази на месту хиљада у бројевима:
_________________________________________________________
в) У броју 206 703 цифра 2 се налази на месту ___________________, а у броју
72 306 на месту _________________________.
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић 4. Напиши све четвороцифрене бројеве чији је збир цифара 6, а који садрже
једнак број стотина и јединица.
_________________________________________________________
5. Напиши петоцифрен број чија је цифра стотина 4, која је за 4 мања од
цифе јединица, а за 4 већа од цифре десетица, два пута већа од десетице
хиљада и за три мања од цифре хиљада.
_________________________________________________________
Добијени бој напиши речима: _______________________________
6. Напиши шестоцифрен број чији је збир цифара 1.
_________________________________________________________
Добијени бој напиши речима: _______________________________
7. Напиши све четвороцифрене бројеве чији је збир цифра 7, а чија је цифра
стотина мања од 2, а цифра десетица већа од 3.
_________________________________________________________
8. Напиши све петоцифрене бројеве који садрже једнак број десетица
хиљада, хиљада, стотина, десетица и јединица.
_________________________________________________________
Који од написаних бројева има збир цифара 5? _______
Добијени бој напиши речима: _______________________________
_________________________________________________________
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић РАДНИ ЛИСТИЋ ЗАПИСИВАЊЕ БРОЈЕВА У ОБЛИКУ ЗБИРА ПРОИЗВОДА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. Дате двоцифрене бројеве напиши као збир десетица и јединица.
125 = 1 · 100 + 2 · 10 + 5 · 1
408 = 4 · 100 + 0 · 10 + 8 · 1
4 321 = ___ · 1 000 + ___ · 100 + ___ · 10 + ___ · 1
99 978 = ___ · 10 000 + ___ · 1 000 + ___ · 100 + ___ · 10 + ___ · 1
125 601= ___ · 100 000 + ___ · 10 000 + ___ · 1 000 + ___ · 100 + ___ · 10 + ___ · 1
9 028 = ___ · 1 000 + ___ · 100 + ___ · 10 + ___ · 1
34 517 = ___ · 10 000 + ___ · 1 000 + ___ · 100 + ___ · 10 + ___ · 1
989 564= ___ · 100 000 + ___ · 10 000 + ___ · 1 000 + ___ · 100 + ___ · 10 + ___ · 1
2. Напиши одговарајуће бројеве.
2 · 1 000 + 8 · 100 + 6 · 10 + 5 · 1 = _________
4 · 10 000 + 2 · 1 000 + 4 · 100 + 5 · 10 + 9 · 1 = _________
8 · 100 000 + 3 · 10 000 + 1 · 1 000 + 6 · 100 + 9 · 10 + 7 · 1 = _________
7 · 100 000 + 5 · 1 000 + 3 · 100 + 2 · 10 = _________
9 · 10 000 + 9 · 1 000 + 9 · 100 + 9 · 10 + 9 · 1 = _________
5 · 100 000 + 2 · 10 000 + 9 · 1 000 + 3 · 100 = _________
8 · 100 000 + 4 · 1 000 + 3 · 100 + 3 · 10 + 3 = _________
2 · 100 000 + 2 · 1 000 + 4 · 100 = _________
4 · 10 000 + 2 · 1 000 + 9 · 10 + 7 · 1 = _________
2 · 100 000 + 1 · 10 000 + 2 · 1 000 + 1 · 100 = _________
8 · 100 000 + 8 · 1 000 + 8 · 100 + 8 · 10 + 8 = _________
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић РАДНИ ЛИСТИЋ УПОРЕЂИВАЊЕ БРОЈЕВА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. Упореди бројеве.
100
=
100
10 000
20 000
32 999
47 899
22 545
20 678
75 999
76 000
3 000
7 000
6 001
1 006
300 300
300 300
710 000
<
740 000
800 000
799 999
3 600
630
150 000
510 000
94 001
940 000
830 500
850 830
730 000
121 678
120 678
140 012
120 014
76 919
76 956
104 011
101 011
100 525
100 504
740 000
>
2. Поређај следеће бројеве редом од најмањег до највећег:
148 800, 148 710, 148 117, 148 884, 148 834, 148 818, 148 819,148 8 98
_____________________________________________
Поређај следеће бројеве редом од највећег до најмањег:
21 400, 2 140, 214 000, 20 014, 201 400, 210 014, 2 014
_____________________________________________
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић 3. Напиши све бројеве веће од 12 388, а мање од 12 404.
___________________________________________________________________
4. Напиши хиљаду која се налази између датих бројева.
5 900 6 000
6 400
3 799
4 100
5 000
3 000
8 002
7 989
4 999
5 001
7 200
8 200
4 002
2 001
6 599
5 599
6 999
7 002
6 005
7 003
9 009
7 777
9 999
8 199
5. Напиши:
а) највећи петоцифрен број _____ ,
б) највећи шестоцифрен број _____
в) најмањи четвороцифрен број _____,
г) најмањи троцифрен број _____ .
6. Колико хиљада има један милион? ______
7. Који је број за 1 већи од 999 999? _______
8. Који највећи број може да се напише цифрама 3, 4, 1, 2, 6 и 5? _________
Напиши речима добијени број:
___________________________________________________
9. Који најмањи петоцифрен број може да се напише цифрама 4, 5, 0, 3 и 6?
_________
Напиши речима добијени број:
___________________________________________________
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме РАДНИ ЛИСТИЋ ПИСАЊЕ И ЧИТАЊЕ БРОЈЕВА ВЕЋИХ ОД МИЛИОН 1. У табелу месних вредности упиши бројеве: 6 450 500, 709 908,
67 890 131, 123 456 708 901, 567 890 432, 51 890 023, као што је започето.
Милијарде
С
Д
Ј
БРОЈ
6 450 500
Милиони
С
Д
Ј
6
Хиљаде
С
Д
Ј
4
5
0
Јединице
С
Д
Ј
5
0
0
2. Напиши речима следеће бројеве:
1 420 015
______________________________________________________
6 387 300
______________________________________________________
10 310 013
______________________________________________________
606 600 606 ______________________________________________________
1 000 000 000
____________________________________________________
506 526 625 ______________________________________________________
1 100 001
______________________________________________________
9 809 998
______________________________________________________
6 348 621
______________________________________________________
9 990 099
______________________________________________________
81 546 789
______________________________________________________
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић 3. Напиши цифрама следеће бројеве:
осам милиона сто седамдесет шест хиљада осам _______________________
једанаест милиона двеста једанаест хиљада девет _______________________
сто милиона осамсто двадест три хиљаде десет _______________________
триста тринаест милиона_______________________
петсто пет милиона једна хиљада девет стотина деветнаест ________________
седамсто шездесет један милион три сотине осам _______________________
дванаест милијарди четиристо четрдесет пет милиона_______________________
деветсто деветнаест хиљада пет стотина два _______________________
десет милијарди ______________________
сто осам милиона ______________________
4. Запиши следеће бројеве са размацима између класа:
123879654
__________________________
92387965401
__________________________
1238706541
__________________________
10010001010
__________________________
68957439
__________________________
789439229
__________________________
1341431671
__________________________
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић РАДНИ ЛИСТИЋ ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УРЕЂЕНОСТ СКУПА ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА Име и презиме 1. Напиши све природне бројеве који се налазе између бројева:
а) 6 и 10
______________________________________________________
б) 13 и 21
______________________________________________________
в) 52 и 55 _______________________________________________________
г) 126 и 130 ______________________________________________________
д) 505 и 511 ______________________________________________________
ђ) 1099 и 1102 ____________________________________________________
е) 102 888 и 102 890 ________________________________________________
ж) 99 и 100
______________________________________________________
з) 999 и 1001 ______________________________________________________
2. Који је најмањи природан број? _________
3. Напиши број за 1 већи од највећег петоцифреног броја. _________
4. Напиши број за 1 мањи од најмањег седмоцифреног броја. _________
5. Колико бројева има скуп природних бројева? _________
6. Напиши највећи петоцифрен број чије су све цифре различите. Затим напиши број за
1 већи и број за 1 мањи од њега.
____________________________________________________________
7. Напиши два узастопна природна броја таква да је један троцифрен а други
четвороцифрен. Затим напиши два узастопна петоцифрена броја која ти желиш.
_______________________________________________________________
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме РАДНИ ЛИСТИЋ БРОЈЕВНА ПОЛУПРАВА 1. Упиши број који је обележен словом Р.
1 000
______
999
______
10 000
89 998
______
______
6 000
1 004
30 000
______
36 799
4 000
90 004
36 802
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић РАДНИ ЛИСТИЋ УПОРЕЂИВАЊЕ ПОВРШИНА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. Дате су фигуре:
А) Б) а) Нацртај фигуре које су истог облика и исте површине као фигуре А и Б.
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић б) Нацртај једну фигуру која има већу површину, а исти облик као фигура А.
в) Нацртај једну фигуру облика који ти желиш, а чија је површина већа од
површине фигуре Б.
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић РАДНИ ЛИСТИЋ МЕРЕЊЕ ПОВРШИНЕ. ПОВРШИНА ФИГУРЕ ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. Површину сваке фигуре изрази бројем мерних јединица . __________________ __________________ 2. Површину сваке фигуре изрази бројем мерних јединица . __________________ __________________ Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић __________________ __________________ 3. Површину сваке од датих фигура изрази бројем мерних јединица . а) б) В) __________________ __________________ _________________ Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић РАДНИ ЛИСТИЋ ЈЕДИНИЦЕ ЗА ПОВРШИНУ ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. Нека један квадрат представља површину 1 cm2. На цртежу су приказане фигуре
од којих је свака површине 8 cm2. Нацртај још три фигуре исте површине.
1. 2. 3. Нађи обим и површину сваке фигуре и добијене вредности упиши у табелу.
Број фигуре 1. Површина фигуре 12 cm 8 cm2 Обим фигуре Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић 2. Нека један квадрат представља површину 1 cm2. Нацртај три фигуре такве да
свака има површину 9 cm2. Испод сваке фигуре напиши њен обим и њену
површину.
3. Нека један квадрат представља површину 1 cm2. Нацртај две фигуре такве да
свака има површину 1 dm2. Испод сваке фигуре напиши њен обим и њену
површину.
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме РАДНИ ЛИСТИЋ ЈЕДИНИЦЕ ЗА ПОВРШИНУ 1. Упиши одговарајуће бројеве тако да једнакости буду тачне.
1 m = ____ dm
1 dm = ____ cm
1 m = ____ cm
1 cm = ____ mm
1 m = ____ mm
1 km = ________ cm
7 cm = ___ mm
1 km = ____ m
1 cm = ____ mm
233 mm = ____ dm ____ mm
1 023 mm = ____ cm ____ mm
55 cm 1 mm = ______ mm
2 001 m = ____ km ____ m
225 mm = ____ cm ____ mm
49 cm 9 mm = ______ mm
33 m 33 cm = ______ cm
223 cm = ____ m ____ cm
270 cm = ____ m ____ dm
88 cm = ______ mm
5 m 9 cm = ______ cm
1 008 mm = ____ m ____ mm
1 666 mm = ____ cm ____ mm
429 cm = ____ m ____ cm
8 079 m = ____ km ____ m
27 cm 5 mm = ______ mm
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић 2. Упиши одговарајуће бројеве тако да једнакости буду тачне.
1 m2 = ____ dm2
1 dm2 = ____ cm2
1 cm2 = ____ mm2
1 m2 = ____ cm2
1 cm2 = ____ mm2
1 m2 = ____ mm2
1 a = ____ m2
1 a = ________ cm2
200 mm2 = ____ cm2
4 000 mm2 = ____ cm2
55 cm2 1 mm2 = ______ mm2
8 m2 = ____ dm2
46 dm2 = ____ cm2
10 a = ____ m2
900 cm2 = ____ m2
7 cm2 1 mm2 = ______ mm2
8 dm2 12 cm2 = ______cm2
8 cm2 = _______ mm2
5 m2 9 cm2 = _______ cm2
5 000 mm2 = ______ cm2
6 m2 = ____ dm2
1 a 91 m2 = ______ m2
1m2 12 dm2 = ____ dm2
256 cm2 = ___ dm2___cm2
1 a = ________ dm 2
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме РАДНИ ЛИСТИЋ ЈЕДИНИЦЕ ЗА ПОВРШИНУ ВЕЋЕ ОД КВАДРАТНОГ МЕТРА 1. Упиши одговарајуће бројеве тако да једнакости буду тачне.
1 m2 = ____ dm2
1 dm2 = ____ cm2
1 cm2 = ____ mm2
1 m2 = ____ cm2
1 cm2 = ____ mm2
1 m2 = ____ mm2
1 a = ____ m2
1 ha = ________ a
1 km2 = ________ ha
1 km2 = ________ a
1 km2 = ___________ m2
500 m2 = ____ a
4 000 m2 = ____ a
1 200 a = ______ ha
8 km2 = ____ ha
19 ha = ____ a
10 a = _____ m2
7 ha 1 a = ______ a
8 a 12 m2 = ______m2
9 m2 = _______ dm2
5 ha 7a 9 m2 = _______ m2
5 000 m2 = ______ a
16 km2 = ____ m2
1 a 91 m2 = ______ m2
1km2 12 ha = ____ ha
256 a = ___ ha ___a
900 m2 = ____ a
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић РАДНИ ЛИСТИЋ ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. Израчунај.
САБИРАЊЕ 2 498
+ 6 191
6 520
+ 23 197
134 598
96 190
84 498
+ 96 199
92 498
+ 88 909
786 520
+ 23 197
99 507
+ 196 694
32 498
+ 68 893
42 097
+ 9 193
6 520
+ 93 695
505 595
+ 565 410
84 498
+ 26 612
14 498
+ 6 602
1 527
+ 23 197
111 999
+ 11 101
1 492
+ 9 618
777 498
+ 7 007
911
+ 19 199
643 500
+
908
14 494
+ 96 606
891 498
2 013
+ 7 693
412
1 501
+ 99 197
643 402
1134 598
+ 96 190
74 454 84 458
+ 96 199
+
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. Израчунај.
РАДНИ ЛИСТИЋ ОДУЗИМАЊЕ 9 498
- 6 191
86 520
- 23 197
92 498
- 88 909
786 520
- 23 197
499 507
- 196 694
42 097
- 9 193
106 520
- 93 695
600 595
- 565 410
84 498
- 26 612
14 498
- 6 602
101 527
- 23 197
111 999
- 11 101
1 000 492
- 9 618
-
134 598
96 190
84 498
- 16 199
132 498
- 68 893
777 498
- 7 007
20 911
- 19 199
643 500
908
12 013
- 7 693
9 000 501
- 99 197
1 134 598
- 96 190
14 494
- 7 606
100 000
- 96 199
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић РАДНИ ЛИСТИЋ ВЕЗА ИЗМЕЂУ САБИРАЊА И ОДУЗИМАЊА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. Израчунај.
100 + 300 = 400
1 550 + 50 =____
9 999 + 1 = ____
1 395 + 436 = ____
100 = 400 - 300
1 550 = ______
9 999 = ______
1 395 = _________
300 = 700 - ___
50 = ______
1 = ______
436 = __________
2. Попуни табелу.
а 4 000 40 550 354 000 900 000 b 1 200 3 000 a + b 6 000 4 670 9 650 80 000 460 000 1 000 000 3. Збир два броја је 890 000. Ако je један сабирак 498 000, колики је други?
_________________________________________________________________ 4. Збир два броја је 1 000 000. Ако je један сабирак највећи петоцифрен број, колики
је други?
_________________________________________________________________
5. Попуни табелу. а 40 000 b 1 200 23 000 a ‐ b 15 000 14 670 19 650 140 550 1 354 000 900 000 0 460 000 999 Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић РАДНИ ЛИСТИЋ ПОВРШИНА ПРАВОУГАОНИКА ЧЕТВРТИРАЗРЕД Име и презиме 1. Израчунај обим и површину датих правоугаоника. О = _______________ О = _______________ Р = _______________ Р = _______________ Р = _______________ Р = _______________ О = _______________ О = _______________ Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић Р = _______________ Р = _______________ О = _______________ О = _______________ Р = _______________ Р = _______________ О = _______________ О = _______________ Р = _______________ Р = _______________ О = _______________ О = _______________ Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић Р = _______________ Р = _______________ О = _______________ О = _______________ Р = _______________ Р = _______________ О = _______________ О = _______________ Р = _______________ Р = _______________ О = _______________ О = _______________ Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић РАДНИ ЛИСТИЋ ПОВРШИНА КВАДРАТА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. Израчунај обим и површину датих квадрата.
О = _______________ О = _______________ Р = _______________ Р = _______________ Р = _______________ Р = _______________ О = _______________ О = _______________ Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић РАДНИ ЛИСТИЋ ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПОВРШИНE ПРАВОУГАОНИКА И КВАДРАТА – ЗАДАЦИ ЧЕТВРТИРАЗРЕД Име и презиме 1. Израчунај обим и површину датих фигура.
О = _______________ О = _______________ Р = _______________ Р = _______________ О = _______________ О = _______________ Р = _______________ Р = _______________ Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић О = _______________ О = _______________ Р = _______________ Р = _______________ 2. Правоугаоник је састављен од 5 квадрата странице 3 cm. Израчунај његов
обим и његову површину.
___________________________________________________________________
3. Квадрат и правоуганик имају исту површину. Страница квадрата је 8 cm.
Колика је ширина правоугаоника ако је његова дужина 16 cm?
___________________________________________________________________
4. Мајстор треба да поплоча кухињу правоугаоног облика дужине 4 m и ширине 3
m. За лепљење једног квадратног метра плочица потребно је 300 g лепка.
Лепак се продаје у паковањима од 2 kg. Колико паковања мајстор треба да
купи како би му остало најмање неискоришћеног лепка?
___________________________________________________________________
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме РАДНИ ЛИСТИЋ ЗАМЕНА МЕСТА САБИРАКА 1. Сабери и сваком збиру пронађи одговарајући.
300 + 400 = 700
69 400 + 34 876 =___________
12 789 + 4 896 = ___________
303 000 + 303 033 = ___________
34 876 + 69 400 = ___________
12 000 + 21 000 =___________
303 033 + 303 000 = ___________
4 896 + 12 789 =___________
709 + 907 =___________
400 + 300 = 700
21 000 + 12 000 = ___________
43 343 + 34 433 = ___________
34 433 + 43 343 = ___________
1 001 001 + 1 000 100 =
___________
1 000 100 + 1 001 001 = _________
907 + 709 =___________
2. Користећи својство замене места сабирака, попуни празна поља у
табели.
а
b
a+b
999
1 000
505
1 001
5 005
99 901
387 690
b+a
387 690
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић РАДНИ ЛИСТИЋ ЗДРУЖИВАЊЕ САБИРАКА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. Израчунај на лакши начин.
8 + 9 + 2 = (8 + 2) + 9 = 10 + 9 = 19
18 + 9 + 12 = (18 + 12) + 9 = 30 + 9 = 39
27 + 88 + 63 =
_________________________________________________
166 + 84 + 34 =
_________________________________________________
214 + 36 + 77 =
_________________________________________________
1 888 + 8 + 112 = ________________________________________________
1 998 + 448 + 2 = ________________________________________________
999 + 569 + 1 =
_________________________________________________
555 + 89 + 45 =
_________________________________________________
147 + 113 + 123 = ________________________________________________
652 + 124 + 248 = ________________________________________________
356 + 226 + 344 = ________________________________________________
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме РАДНИ ЛИСТИЋ 0 И 1 КОД САБИРАЊА И ОДУЗИМАЊА 1. Упиши бројеве тако да једнакости буду тачне.
276 + 0 = ....
148+ 0 = ....
0 + .... = 659
.... + 1 000 = 1 000
999 - 0 = ....
941 - 0 = ....
6 010 + .... = 0
0+ 549= ....
1 +11 101 = ....
.... + 100 000 = 100 001
899 - 899 = ....
7 207 - 1 = ....
(599 + 0) + 301 = ....
(28 +51) + … = 79
(70 – ....) + 0 = 68
(32+ 0) – 32 = ....
49 + (38 – 0) = ...
(17 – 17) +... = 0
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић РАДНИ ЛИСТИЋ ЗАВИСНОСТ ЗБИРА ОД ПРОМЕНЕ САБИРАКА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. Попуни табелу.
400
а
200
b
450
500
550
600
650
200
200
200
200
200
600
a+b
Који се сабирак у табели не мења? _______
Објасни како се мења први сабирак.
Пронађи колону у којој се први сабирак повећао за 200 у односу на прву колону.
Обој је плавом бојом.
За колико се повећао збир у тој колони? _____________
2. Само једним сабирањем или одузимањем одреди вредност збира.
200 + 300 = 500 220 456 + 118 432 = 338 888 (200 + 50) + 300 = ________
(200 - 10) + 300 = ________
200 + ( 300 + 79) = ________
200 + ( 300 - 250) = ________
(220 456 + 2100) + 118 432 = ____________
(220 456 +10 000) + 118 432 = ___________ 220 456 + (118 432 - 2100) = ____________
220 456 + (118 432 + 998) = ____________
3. Збир два броја је 100 000.
Ако се први сабирак повећа за 100, збир ће се ____________________.
Ако се први сабирак повећа за 100 a други сабирак смањи за 50, збир ће се
____________________.
Ако се први сабирак смањи за 100 а други повећа за 100, збир ће се
____________________.
Ако се први сабирак повећа за 100 и други за 50, збир ће се
____________________. Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић РАДНИ ЛИСТИЋ НЕПРОМЕНЉИВОСТ ЗБИРА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. Попуни табелу.
100
а
b
400
a+b
500
150
200
250
300
350
350
300
250
200
150
Који од сабирака се повећава? _______
Како се мења други сабирак? __________________________________________
Шта се у табели не мења? ___________________
Пронађи колону у којој се први сабирак повећао за 100 у односу на прву колону.
Обој је плавом бојом.
За колико се повећао збир у тој колони? _____________
2. Попуни празна поља тако да једнакости буду тачне.
200 + 300 = 500 220 456 + 118 432 = 338 888 (200 + 50) + ( 300 - __ ) = 500
(200 - 10) + ( 300 + __ ) = 500
(200 - ___ ) + ( 300 + 79) = 500
(200 - 55) + ( ____ + 55) = 500
(220 456 + 2100) + _______ = 338 888
(220 456 + 10 000) + _______ = 338 888 _______ + (118 432 - 2100) = 338 888
_______ + 118 431 = 338 888
3. Збир два броја је 999.
Ако се први сабирак повећа за 9, збир ће се ____________________.
Ако се први сабирак повећа за 99 a други сабирак смањи за 9, збир ће се
____________________.
Ако се први сабирак смањи за 999 а други повећа за 999, збир ће се
____________________.
Ако се први сабирак повећа за 100 и други за 50, збир ће се
____________________. Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. Попуни табелу.
РАДНИ ЛИСТИЋ ЗАВИСНОСТ РАЗЛИКЕ ОД ПРОМЕНЕ УМАЊЕНИКА И УМАЊИОЦА а
400
450
500
550
600
650
b
200
200
200
200
200
200
a-b
200
Шта се мења у табели? ___________________________
Како се мења умањеник у табели? ___________________________
Шта се не мења у табели? ___________________
Пронађи колону у којој се умањеник повећао за 150 у односу на прву колону. Обој је
плавом бојом. Да ли се у тој колони разлика повећала или се смањила?
____________ За колико? _________
2. Само једним сабирањем или одузимањем одреди вредност разлике.
300 - 200 = 100 (300 - 50) - 200 = ________
(300 - 10) - 200 = ________
300 - ( 200 - 50) = ________
300 - ( 200 + 50) = ________
3. Збир два броја је 1 000.
220 500 - 120 000 = 100 500 (220 500 - 20 000) - 120 000 = ____________
(220 500 + 10 000) - 120 000 = ____________ 220 500 - (120 000 - 20 000) = ____________
220 500 - (120 000 + 20 000) = ____________ Ако се умањеник повећа за 100, разлика ће се ____________________.
Ако се умањилац повећа за 100, разлика ће се ____________________.
Ако се умањеник смањи за 100, разлика ће се ____________________.
Ако се умањилац повећа за 100 а умањеник смањи за 10, разлика ће се
____________________.
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић РАДНИ ЛИСТИЋ НЕПРОМЕНЉИВОСТ РАЗЛИКЕ ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. Попуни табелу.
а
800
750
700
650
600
550
b
400
350
300
250
200
150
400
400
400
400
400
a-b
400
Шта се у табели мења? _______
Шта се у табели не мења? ___________________
Пронађи колону у којој се умањилац смањио за 150. Обој је плавом бојом.
Да ли се повећао или смањио умањеник? _____________ За колико?____________
2. Попуни празна поља тако да једнакости буду тачне.
700 - 300 = 400 220 456 - 118 456 = 102 000 (700 - 50) - ( 300 - __ ) = 400
(700 - 10) - ( 300 - __ ) = 400
(700 - ___ ) - ( 300 - 79) = 400
(700 - 55) - ( ____ - 55) = 400
(220 456 + 100) - _______ = 102 000
(220 456 + 10 000) - _______ = 102 000 _______ - (118 432 - 100) = 102 000
_______ - 118 457 = 102 000
3. Разлика два броја је 999.
Ако се умањеник повећа за 9, разлика ће се ____________________.
Ако се умањеник смањи за 99, разлика ће се ____________________.
Ако се умањеник повећ за 999 и умањилац смањи за 1, разлика ће
____________________.
Ако се и умањеник и умањилац смање за исти број, разлика ће
____________________. Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме РАДНИ ЛИСТИЋ ОДРЕЂИВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ САБИРКА 1. Израчунај.
х + 200 = 700
х + 350 = 900
999 + х = 1 000
1 000 + х = 6 000
х = 700 - 200
х = ______
х = ______
х = ______
х = 500
х = ______
х = ______
х = ______
Провера:
Провера:
Провера:
Провера:
__________
__________
__________
__________
а + 347 = 981
а + 259 = 862
1 348 + b = 4 341
9 999 + b = 10 000
а = ______
а = ______
b = ______
b = ______
а = ______
а = ______
b = ______
b = ______
Провера:
Провера:
Провера:
Провера:
__________
__________
__________
__________
а + 246 = 1 405
а + 2 711 = 3 900
229 + b = 5 021
9 758 + b = 9 758
а = ______
а = ______
b = ______
b = ______
а = ______
а = ______
b = ______
b = ______
Провера:
Провера:
Провера:
Провера:
__________
__________
__________
__________
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић 2. Попуни табелу.
а
200
b
a+b
600
3 255
1 110
689
1 540
10 987
10 836
43 570
229 781
5 000
16 712
100 000
1 000 000
3. Збир два броја је 875 900. Ако je један сабирак 386 219, колики је други?
_________________________________________________________________
4. Збир два броја је 1 000 000. Ако je један сабирак највећи петоцифрен број, колики
је други?
_________________________________________________________________
5. Упиши број који недостаје тако да једнакост буде тачна.
4 230 + ____ = 8 024
771 + ____ = 1 970
8 527 + ____ = 8 510
____ + 2 055 = 4 180
13 699 + ____ = 14 000
____ + 490 = 1 615
3 950 + ____ = 19 040
____ + 170 = 7 791
____ + 48 043 = 80 008
____ + 129 000 = 349 000
____ + 779 = 854
448 + ____ = 1 864
1 006 + ____ = 1 076
7 577 + ____ = 7 622
700 756 + ____ = 803 999
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме РАДНИ ЛИСТИЋ ОДРЕЂИВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ УМАЊЕНИКА 1. Израчунај.
х - 3 000 = 2 000
х - 250 = 950
х - 356 = 700
х - 845 = 625
х = 2 000 + 3 000
х = ______
х = ______
х = ______
х = _____
х = ______
х = ______
х = ______
Провера:
Провера:
Провера:
Провера:
__________
__________
__________
__________
а - 29 = 8·4
а - 45 = 365 + 49
b - 416 = 3 434
b - 3 632 = 9 108
а = ______
а = ______
b = ______
b = ______
а = ______
а = ______
b = ______
b = ______
Провера:
Провера:
Провера:
Провера:
__________
__________
__________
__________
а - 9 246 = 405
а - 70 011 = 0
b - 126 = 59 877
b - 1 348 = 1 348
а = ______
а = ______
b = ______
b = ______
а = ______
а = ______
b = ______
b = ______
Провера:
Провера:
Провера:
Провера:
__________
__________
__________
__________
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић 2. Попуни табелу.
а
b
200
1 000
34 500
325 469
136 882
57 439
a-b
300
540
78 387
400 700
1 000 000
0
3. Разлика два броја је 315 478. Ако је умањилац 569 100, колики је умањеник?
_________________________________________________________________ 4. Разлика два броја је најмањи шестоцифрен број. Ако је умањилац 299 819,
колики је умањеник?
_________________________________________________________________
5. Упиши број који недостаје тако да једнакост буде тачна.
____ - 12 = 34 + 76
____ - 32 = 4·5
____ - 1 436 = 1 500
____ - 2 000 = 8 000
____ - 17 325 = 0
____ - 359 899 = 1
____ - 1 = 164 579
____ - 1 170 = 779
____ - 44 389 = 20 813
____ - 16 534 = 55 519
____ - 4 000 = 3 899
____ - 3 669 = 5 871
____ - 77 009 = 154 001
____ - 20 002 = 1
____ - 49 999 = 50 001
____ - 497 000 = 294
____ - 0 = 29 890
____ - 728 = 1 022
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме РАДНИ ЛИСТИЋ ОДРЕЂИВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ УМАЊИОЦА 1. Израчунај.
300 - х = 200
6 000 - х = 4 500
9 000 - х = 700
8 000 - х = 7 625
х = 300 - 200
х = ______
х = ______
х = ______
х = _____
х = ______
х = ______
х = ______
Провера:
Провера:
Провера:
Провера:
__________
__________
__________
__________
1 440 - а = 527
8 021 - а = 3 065
5 162 - b = 434
316 - b = 108
а = ______
а = ______
b = ______
b = ______
а = ______
а = ______
b = ______
b = ______
Провера:
Провера:
Провера:
Провера:
__________
__________
__________
__________
6 044 - а = 2 029
8 011 - а = 6 192
41 912 - b = 1
75 000 - b = 0
а = ______
а = ______
b = ______
b = ______
а = ______
а = ______
b = ______
b = ______
Провера:
Провера:
Провера:
Провера:
__________
__________
__________
__________
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић 2. Попуни табелу.
а
800
15 400
38 007
400 000
612 543
435 100
100
15 400
12 560
289 999
0
1
b
a-b
3. Разлика два броја је 467 538. Ако је умањeник 685 200, колики је умањилац?
_________________________________________________________________ 4. Разлика два броја је најмањи седмоцифрен број. Ако је умањеник највећи
седмоцифрен број, колики је умањилац?
_________________________________________________________________
5. Упиши број који недостаје тако да једнакост буде тачна.
9 023 - ____ = 824
1 771 - ____ = 970
5 270 - ____ = 3 510
17 355 - ____ = 418
3 069 - ____ = 3 056
99 601 - ____ = 601
9 095 - ____ = 9 094
88 092 - ____ = 1 779
9 999 - ____ = 8 908
4 004 - ____ = 1 005
44 978 - ____ = 0
757 000 - ____ = 1
5 854 - ____ = 5 853
10 006 - ____ = 76
756 100 - ____ = 6 103
99 600 - ____ = 99 599
4 015 - ____ = 1 026
1 000 000 - ____ = 999
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме РАДНИ ЛИСТИЋ ОДРЕЂИВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ УМАЊЕНИКА И УМАЊИОЦА 1. Упиши број тако да једнакост буде тачна.
496 -_____ = 190
972 - _____ = 969
803 -_____ = 663
976 +_____ = 7000
538 +_____ = 1 204
_____ + 703 = 1 991
_____ + 380 = 1 280
1 319 - _____ = 1 660
_____ + 21 005 = 34 999
_____ + 221 = 10 564
_____ - 1 125 = 465
_____ - 2 117 = 9 109
4 549 - _____= 1 452
_____ + 8 239 =10 000
_____ + 7 965 = 9 185
_____ + 2 453 = 978
_____ + 88 109 = 99 009
51 709 +_____ = 108 870
1 887 - _____ = 972
_____ + 783 = 12 831
_____ + 5 195 = 21 421
_____ + 4 056 = 6 020
_____ - 1 972 = 768
99 199 -_____ = 1
6 045 +_____= 6 045
436 + _____ = 1 605
67 935 +_____= 99 053
_____+ 205 = 410
_____ + 1 980 = 2 000
765 +_____= 766
_____+ 330 = 1 101
99 022 -_____ = 0
_____- 16 512 = 100 000
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић _____ - 21 413 = 121
27 007 -_____ = 10
_____ + 5 443 = 4 557
_____- 6 278 = 1 505
21 000 +_____= 52 000
_____ + 4 655=7 000
1 593 + _____= 6 746
1 090 -_____ = 0
24 001 - _____= 139
589 +_____= 918
8 779 -_____ = 2 000
10 188 +_____=290 000
_____ + 262 =1 705
988 +_____= 10 000
_____ - 229 = 245 131
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме РАДНИ ЛИСТИЋ НЕЈЕДНАЧИНЕ 1. Који бројеви из скупа А = {1000, 2 000, 3 000, 4 000, 5000} задовољавају
неједнакост:
Х + 3 000 < 7 000
_________________________________________
Реши дату једначину: х + 3 000 = 7 000
__________________________________________
2. Који бројеви из скупа А = {121, 122, 123, 124, 125} задовољавају неједнакост:
Х + 1 100 < 1 223
_________________________________________
Реши дату једначину: х + 1 100 = 1 223
__________________________________________
3. Напиши све десетице хиљада које задовољавају неједначину:
70 000 - х < 10 000
_________________________________________
Реши дату једначину: 70 000 - х = 10 000
__________________________________________
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић РАДНИ ЛИСТИЋ МРЕЖА КОЦКЕ ЧЕТВРТИРАЗРЕД Име и презиме 1. Исеци дати цртеж и направи коцку.
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић 2. Исеци дати цртеж и направи коцку.
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић РАДНИ ЛИСТИЋ ПОВРШИНА КОЦКЕ ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. Попуни табелу.
Ивица коцке Површина једне стране коцке 5 cm
9 cm2
1 dm 4 cm
4 cm2
2.
Површина коцке Збир свих ивица коцке 24 cm
48 cm
Израчунај површину коцке ако је обим једне њене стране 32 cm.
______________________________________________________________ 3. Израчунај површину коцке ако је збир свих њених ивица 1 dm 2 cm.
______________________________________________________________ 4. Израчунај збир ивица коцке чија је површина 54 cm2.
______________________________________________________________ Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић РАДНИ ЛИСТИЋ МРЕЖА КВАДРА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. Исеци дати цртеж и направи квадар.
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић 2.
Исеци дати цртеж и направи квадар.
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић РАДНИ ЛИСТИЋ ПОВРШИНА КВАДРА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. Попуни табелу.
Дужина Ширина Висина Површина квадра 5 cm
3 cm
2 cm
4m
2m
6m
1 dm
5 dm
4 dm
1 dm
2 cm
5 cm
2 dm 2 cm
1 dm 4 cm
3 cm
14 cm
8 cm
9 cm
2. Израчунај површину квадра насталог спајањем две коцке ивице 2 cm.
______________________________________________________________ 3. Израчунај површину квадра приказаног на слици.
4. Коцка ивице 8 cm пресечена је на два једнака квадра. Израчунај
површину једног од њих.
______________________________________________________________ Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. Израчунај.
РАДНИ ЛИСТИЋ Писмено множење броја једноцифреним бројем 15 · 5
75
25 · 4
23 · 8
52 · 6
16 · 8
32 · 9
22 · 4
87 · 3
46 · 7
47 · 2
99 · 8
99 · 5
115 · 5
575
115 · 7
241 · 4
153 · 3
107 · 8
327 · 3
224 · 4
279 · 3
459 · 2
109 · 9
198 · 5
246 · 4
199 · 5
272 · 3
488 · 2
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. Израчунај.
1 · 10 = ...
4 · 100 = ...
81 · 10 = ...
РАДНИ ЛИСТИЋ Множење природног броја декадном јединицом 2 · 100 = ...
3 · 10 = ...
42 · 10 = ...
6 · 10 = ...
17 · 10 = ...
10 · 100 = ...
33 · 10 = ...
5 · 10 = ...
9 · 10 = ...
2. Израчунај.
27 · 10 = ...
45 · 10 = ...
457 · 10 = ...
39 · 10 = ...
21 978 · 10 = ...
612 · 10 = ...
10 · 132 = ...
10 · 10 000 = ...
99 · 10 = ...
300 · 10 = ...
580 · 10 = ...
917 608 · 10 = ...
3. Израчунај.
27 · 100 = ...
458 · 100 = ...
397 894 · 100 = ...
1 356 · 100 = ...
1 000 000 · 100 = ...
458 · 1 000 = ...
397 894 · 1 000 = ...
1 356 · 1 000 = ...
1 000 000 · 1 000 = ...
342 · 100 = ...
27 · 1 000 = ...
342 · 1 000 = ...
4. Упиши одговарајући број.
8 km = _____ m
2 m = _______ mm 7 t = ___________ g
17 km = ____________ dm 98 hl = ______ l
56 km 18 m = _____________ mm 18 kg 24 g = __________ g
17 km = ____________ cm Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. Израчунај.
РАДНИ ЛИСТИЋ Множење вишецифреног броја једноцифреним 120 · 9
1 080
425 · 4
323 · 8
502 · 6
169 · 8
302 · 9
452 · 4
851 · 3
746 · 7
947 · 2
599 · 8
909 · 5
2 115 · 5
10 575
1 015 · 7
2 241 · 4
1 153 · 3
10 207 · 8
34 727 · 3
224 608 · 4
279 001 · 3
25 459 · 2
109 901 · 9
100 000 · 5
787 246 · 4
199 463 · 5
632 156 · 3
48 709 · 2
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. Израчунај.
РАДНИ ЛИСТИЋ Множење вишецифреног броја двоцифреним 25 · 91
25
225
2 275
42 · 34
23 · 81
50 · 67
16 · 83
30 · 92
45 · 38
85 · 13
74 · 67
94 · 27
99 · 85
67 · 76
213 · 52
426
1 065
11 076
115 · 72
241 · 45
153 · 32
207 · 81
727 · 35
2 001 · 39
25 459 · 27
4 608 · 42
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић 109 901 · 91
100 000 · 52
787 246 · 49
199 463 · 55
632 156 · 37
48 709 · 88
9 975 · 63
199 463 · 27
10 000 · 76
632 156 · 94
787 246 · 16
48 709 · 43
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. Израчунај.
РАДНИ ЛИСТИЋ Множење вишецифреног броја двоцифреним 251 · 312
502
251
753__
78 312
422 · 347
238 · 810
504 · 673
169 · 803
300 · 920
451 · 386
854 · 137
749 · 679
1 946 · 272
991 · 8 055
10 678 · 764
27 413 · 526
115 309 · 7 264
241 578 · 6 903
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић 109 901 · 914
100 000 · 525
787 246 · 4 956
199 463 · 55 136
632 156 · 373 891
483 709 · 896
9 975 · 63
199 463 · 127
10 000 · 765
632 156 · 942
787 246 · 164
481 709 · 1 243
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. Израчунај.
РАДНИ ЛИСТИЋ ПИСМЕНО ДЕЉЕЊЕ ВИШЕЦИФРЕНОГ БРОЈА ЈЕДНОЦИФРЕНИМ БРОЈЕМ 552 : 2 = 276
3 636 : 6 = ...
12 324 : 4 = ...
3 912 : 3 = ...
8 416 : 2 = ...
14 728 : 7 = ...
339 426 : 3 = ...
48 624 : 6 = ...
200 596 : 4 = ...
120 438 : 3 = ...
312 194 : 2 = ...
690 987 : 3 = ...
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић 108 675 : 9 = ...
104 596 : 4 = ...
257 675 : 5 = ...
215 194 : 2 = ...
160 440 : 8 = ...
28 427 : 7 = ...
36 624 : 6 = ...
812 596 : 4 = ...
500 675 : 5 = ...
99 194 : 2 = ...
3 09 438 : 3 = ...
987 678 : 6 = ...
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. Израчунај.
РАДНИ ЛИСТИЋ ПИСМЕНО ДЕЉЕЊЕ ВИШЕЦИФРЕНОГ БРОЈА ДВОЦИФРЕНИМ БРОЈЕМ 5 240 : 10=
340 : 20 = ...
14 625 : 45 = ...
2 072 : 37 = ...
1 344 : 24 = ...
5 488 : 56 = ...
56 051 : 23 = ...
126 100 : 25 = ...
245 601 : 87 = ...
394 052 : 29 = ...
598 792 : 58 = ...
681 020 : 20 = ...
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић 108 585 : 95 = ...
3 325 711 : 71 = ...
257 625 : 45 = ...
141 360 : 38 = ...
214 214 : 22= ...
28 152 : 72 = ...
36 564 : 66 = ...
167 943 : 89 = …
992 124 : 12 = ...
506 226 : 51 = ...
99 499 : 47 = ...
129 851 : 89 = ...
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. Израчунај.
РАДНИ ЛИСТИЋ ПИСМЕНО ДЕЉЕЊЕ ВИШЕЦИФРЕНОГ БРОЈА ВИШЕЦИФРЕНИМ БРОЈЕМ 5 240 : 10=
3 400 : 200 = ...
14 625 : 45 = ...
20 000 : 1 000 = ...
134 400 : 240 = ...
2 488 000 : 4 000 = ...
56 000 : 28 000 = ...
126 100 : 325 = ...
245 613 : 417 = ...
394 057 : 389 = ...
598 808 : 1 036 = ...
680 000 : 170 000 = ...
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић 108 585 : 95 = ...
3 325 752 : 4 152 = ...
257 625 : 125 = ...
141 372 : 308 = ...
214 214 : 2 002= ...
167 943 : 89 = …
28 119 : 721 = ...
36 564 : 66 = ...
992 128 : 124 016 = ...
506 250 : 1 125 = ...
99 356 : 421 = ...
987 696 : 684 = ...
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић РАДНИ ЛИСТИЋ МНОЖЕЊЕ ЗБИРА И РАЗЛИКЕ ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. Напиши у облику производа и израчунај.
71 · 3 + 29 · 3 =
45 · 10 + 155 · 10 =
(71 + 29) · 3 =
_________________
100 · 3 = 300
_________________
376 · 25 + 25 · 224 =
1 291 · 133 + 209 · 133 =
_________________
_________________
_________________
_________________
691 · 50 - 141 · 50 =
987 · 105 - 105 · 87 =
_________________
_________________
_________________
_________________
346 · 179 + 654 · 179 =
10 000 · 505 - 105 · 10 000 =
_________________
_________________
_________________
_________________
1 227 · 326 - 326 · 427 =
979 · 446 + 1021 · 446 =
_________________
_________________
_________________
_________________
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић РАДНИ ЛИСТИЋ ДЕЉЕЊЕ ЗБИРА И РАЗЛИКЕ ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. Израчунај количник на два начина.
ПРВИ НАЧИН
ДРУГИ НАЧИН
(40 + 16) : 4 =
(40 + 16) : 4 =
40 : 4 + 16 : 4 =
56 : 4 = 14
10 + 4 = 14
(230 + 80) : 10 =
(230 + 80) : 10 =
_________________
_________________
_________________
_________________
(276 + 345) : 23 =
(276 + 345) : 23 =
_________________
_________________
_________________
_________________
(540 - 270) : 30 =
(540 - 270) : 30 =
_________________
_________________
_________________
_________________
(1 584 + 3 960) : 72 =
(1 584 + 3 960) : 72 =
_________________
_________________
_________________
_________________
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. Попуни табелу.
РАДНИ ЛИСТИЋ ЗАВИСНОСТ ПРОИЗВОДА ОД ПРОМЕНЕ ЧИНИЛАЦА а
5
10
15
20
25
30
35
b
100
100
100
100
100
100
100
a·b
500
Обој колону у којој је производ 2 500. Колики је први чинилац у том производу? ____
Колики је други чинилац? ____
Шта се променило и како у односу на прву колону?
_____________________________________________________________________
2. Попуни табелу.
а
9
9
9
9
9
9
b
800
400
200
100
50
25
a·b
7 200
Обој колону у којој је производ 450. Колики је први чинилац у том производу? ____
Колики је други чинилац? ____
Шта се променило и како у односу на прву колону?
_____________________________________________________________________
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић 3. Попуни табелу.
а
800
400
200
100
b
100
100
100
100
a·b
80 000
Обој колону у којој је производ 20 000. Колики је први чинилац у том производу? ____
Колики је други чинилац? ____
Шта се променило и како у односу на прву колону?
_____________________________________________________________________
4. Попуни табелу.
а
16
8
4
2
b
200
400
800
1 600
a·b
3 200
Обој колону у којој је први чинилац 8. Колики је други чинилац у тој колони? ____
Шта се променило и како у односу на прву колону?
_____________________________________________________________________
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. Попуни табелу.
РАДНИ ЛИСТИЋ ЗАВИСНОСТ КОЛИЧНИКА ОД ПРОМЕНЕ ДЕЉЕНИКА И ДЕЛИОЦА а
1 000
500
250
125
b
10
10
10
10
а:b
100
Пронађи колону у којој се дељеник 8 пута смањио у односу на прву колону. Обој је
плавом бојом.
Колики је делилац? ____
Шта се променило и како у односу на прву колону?
_____________________________________________________________________
2. Попуни табелу.
а
1 000
2 000
3 000
4 000
b
1 000
1 000
1 000
1 000
а:b
1
Шта се у овој табели не мења? __________________
Шта се у овој табели мења ? _________________________
Како се мења количник? _______________________________
Како се променио количник у колони у којој се дељеник повећао 3 пута?
_________________________________________________________
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић 3. Попуни табелу.
а
800
800
800
800
b
400
200
100
50
а:b
2
Шта се у овој табели не мења? __________________
Шта се у овој табели мења? _________________________
Како се мења количник? _______________________________
Како се променио количник у колони у којој се делилац смањио 4 пута?
_________________________________________________________
4. Попуни табелу.
а
600
600
600
600
b
50
100
150
200
а:b
12
Шта се у овој табели не мења? __________________
Шта се у овој табели мења? _________________________
Како се мења количник? _______________________________
Како се променио количник у колони у којој се делилац повећао 3 пута?
_________________________________________________________
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић РАДНИ ЛИСТИЋ РЕДОСЛЕД РАЧУНСКИХ ОПЕРАЦИЈА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. Израчунај вредност израза.
8 · (6 + 24) - 30 =
49 · 10 - 10 : 5 =
8 · 30 - 30 =
_________________
240 - 30 = 210
_________________
360 - 300 : 6 =
240 + 60 · 2 =
_________________
_________________
_________________
_________________
19 · 16 - 16 - 4 =
19 · 18 - 18 : 6 =
_________________
_________________
_________________
_________________
19 · (19 - 16) - 4 =
19 · (16 - 16) · 4 =
_________________
_________________
_________________
_________________
250 - 25 : 5 · (20 + 5) =
1 000 : (1 000 : 10 + 5 · 5) =
_________________
_________________
_________________
_________________
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић РАДНИ ЛИСТИЋ Одређивање непознатог чиниоца ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. Реши једначине и провери тачност добијеног резултата.
а · 9 = 9 189
12 · а = 144
63 · с = 9 576
17 · а = 1 479
а = 9 189 : 9
_______
_______
_______
а= 1 021
_______
_______
_______
Провера:
_______
_______
а · 60 = 64 260
25 · а = 15 225
_______
867 · с = 0
_______
436 · а= 436
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
а · 100 = 73 800
3 · а + 99 = 354
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
Провера:
6 · с = 348 : 2
5 · а = 405 - 215
Провера:
_______
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић 2. У једну кутију може да стане 16 шрафова. Колико кутија је потребно за 1 824
шрафа?
Једначина: ______________
Решење: _____________
Провера: _______________
Одговор: Потребно је _____ кутија.
3. На једној фарми има 1 224 пилета који су смештени у 24 кавеза, тако да је
у сваком кавезу једнак број. Колико има пилића у једном кавезу?
Једначина: ______________
Решење: _____________
Провера: _______________
Одговор: У једном кавезу је _____ пиле.
4. Учитељица је купила 34 исте свеске. Колика је цена једне свеске ако је за
34 платила 2 278 динара.
Једначина: ______________
Решење: _____________
Провера: _______________
Одговор: Цена једне свеске је _____ динара.
5. За шивење кошуља у једној фабрици купљено је 455 истих дугмади. Колика
је цена једног дугмета ако је рачун за 455 био 5 005 динара?
Једначина: ______________
Решење: _____________
Провера: _______________
Одговор: Цена једног дугмета је _____ динара.
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић РАДНИ ЛИСТИЋ ОДРЕЂИВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ ДЕЉЕНИКА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. Израчунај непознати дељеник.
а : 27 = 108
а : 63 = 127
а : 4 = 239
а = 27· ....
а = __________ а = __________
а = .....
а = __________ а = __________ Провера: __________ __________ __________ а : 101 = 826
а : 543 = 189
а : 326 = 3 391
а = __________ а = __________ а = __________ а = __________ а = __________ а = __________ Провера: __________ __________ __________ b : 200 = 438
b : 39 = 2 971
b : 42 314 = 0
b = __________ b = __________ b = __________ b = __________ b = __________ Провера: __________ __________ __________ b = __________ а : 1 = 229
а : 117 = 117
а : 66 = 10 000
а = __________ а = __________ а = __________ а = __________ а = __________ а = __________ Провера: __________ __________ __________ Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић 2. Упиши бројеве који недостају.
......... : 64 = 100
........ : 12 = 70
........ : 45 = 125
........ : 59 = 607
........ : 80 = 88
........ : 59 = 500
........ : 62 = 20
........ : 84 = 35
........ : 47 = 1 000
........ : 22 = 500
........ : 74 = 75
........ : 600 = 90
........ : 3 000 = 90
........ : 93 = 20
........ : 700 = 100
........ : 62 300 = 0
........ : 8 678 = 1
........ : 5 = 30
........ : 1 = 436
........ : 62 900 = 100
........ : 2 436 = 0
3. Одреди непознати дељеник и усмено провери.
а
б
а:б
3
500
71
10 000
1 200
0
50
60
42
40
4. Ако је делилац 523 и количник 109, колики је дељеник?
_________________________________________________
5. Количник два броја je 0. Колики је дељеник ако је делилац 1 000 000?
_________________________________________________
900
80
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић РАДНИ ЛИСТИЋ ОДРЕЂИВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ ДЕЛИОЦА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. Израчунај непознати број.
7 288 : а = 8
12 028 : а = 124
а = 7 288 : ....
а = __________
4 444 : а = 101
а = __________
а = __________
а = __________ а = __________
Провера: __________ __________ __________ 24 192 : а = 96
53 801 : а = 803
497 497 : а = 497 497
а = __________
а = __________
а = __________ а = __________
а = __________
а = __________ Провера: __________ __________ __________ 725 : а = 25
336 : а = 16
22 200 : а = 37
а = __________
а = __________
а = __________ а = __________
а = __________
а = __________ Провера: __________ __________ __________ 23 920 : а = 104
5 110 : а = 10
336 000 : а = 1 000
а = __________
а = __________
а = __________ а = __________
а = __________
а = __________ Провера: __________ __________ __________ Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић 2. Упиши бројеве који недостају.
1 500: ......... = 100
490 : ......... = 70
1 000 : ......... = 125
6 070: ......... = 607
88 000 : ......... = 88
2 500 000 : ......... = 50
480 : ......... = 20
420 : ......... = 35
500 : ......... = 500
1 650 : ......... = 75
10 000 : ......... = 1 000
3 330 : ......... = 90
8 100 : ......... = 90
48 000 : ......... = 20
1 700 : ......... = 100
144 : ......... = 12
37 853 : ......... = 1
54 000 : ......... = 30
2 180 : ......... = 436
22 000 : ......... = 44
16 000 : ......... = 800
3. Одреди непознати делилац и провери.
а
б
a:б
27 000
240 000
67 802
36 060
1 680
6 600
500
1 200
2
60
40
33
4. Ако је дељеник најмањи петоцифрен број а количник најмањи троцифрен број,
колики је делилац?
_________________________________________________
5. Количник два броја је 25. Колики је делилац ако је дељеник 7 000?
_________________________________________________
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме РАДНИ ЛИСТИЋ НЕЈЕДНАЧИНЕ 1. Који бројеви из скупа А = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} задовољавају
неједначину:
x · 300 < 900
_________________________________________
Реши дату једначину: х · 300 = 900
__________________________________________
2. Напиши бројеве који су решења неједначине у скупу No :
x · 20 < 600 : 10
_________________________________________
Реши дату једначину: х · 20 = 600 : 10
__________________________________________
3. Напиши све бројеве који задовољавају неједначину
20 : х < 10
_________________________________________
Реши дату једначину: 20 : х = 10
__________________________________________
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић РАДНИ ЛИСТИЋ ИЗРАЗИ СА ВИШЕ ОПЕРАЦИЈА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. У једној пекари су направили х векни белог хлеба, а црног за 250 више.
Хлеб су отпремили у 10 продавница. Запиши поред сваког израза шта он
представља.
Х + 250
________________________________________________________
Х + (Х + 250) ___________________________________________________
Х : 10
___________________________________________________________
(Х + 250) : 10
___________________________________________________
Х : 10 + (Х + 250) : 10
__________________________________________
2. Попуни табелу.
а
80
255
62
125
188
1 000
b
20
14
15
8
55
13
a ⋅b
100 + a ⋅ b
(100 + a ⋅ b ): 10
3. Користећи а, 5, 2 и 8, напиши:
а) два израза с две операције ___________________, __________________.
б) два израза с три операције ___________________, __________________.
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић РАДНИ ЛИСТИЋ РЕШАВАЊЕ ЗАДАТАКА ПОМОЋУ ИЗРАЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. Из једне пекаре је у 10 продавница отпремљено по 890 векни хлеба, а у
17 по 455. Колико је укупно векни хлеба отпремљено?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Одговор: __________________________________________________
2. У једну продавницу су довезли 212 пакета са чашама. У сваком пакету је
било по 15 кутија, а у свакој кутији по 4 чаше. Колико чаша су довезли у
ту продавницу?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Одговор: __________________________________________________
3. У септембру су у једној књижари дневно продавали 755 црних и 812
плавих хемијских оловака. Колико су укупно хемијских оловака продали
за 15 дана?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Одговор: __________________________________________________
4. Колико кошуља по цени од 1 200 динара може да се купи за новац који је
плаћен за 16 кошуља по цени од 1 500 динара?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Одговор: __________________________________________________
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић РАДНИ ЛИСТИЋ ПИСАЊЕ И ЧИТАЊЕ РАЗЛОМАКА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. Попуни табелу као што је показано.
1
3
jедна трећина Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић 2. Израчунај.
1
1
1
од 300 је _____ од 600 је ____ од 900 је ____ 3
6
9
1
1
1
од 200 је _____ од 350 је ____ од 630 је ____ 10
5
7
1
1
1
од 644 је _____ од 720 је ____ од 150 је ____ 4
8
2
3. Израчунај.
2
5
4
од 300 је _____ од 600 је ____ од 900 је ____ 6
9
3
7
2
4
од 200 је _____ од 350 је ____ од 630 је ____ 10
5
7
3
5
4
од 644 је _____ од 720 је ____ од 150 је ____ 4
8
5
4. Израчунај.
1
1
од једног часа је _____ минута. од једног часа је _____ минута. 3
6
1
1
од једне године је _____ месеца. од једне године је _____ месеца. 3
6
5. Израчунај и упиши.
8 је 1
1
1
од ____ 6 је од ____ 100 је од ____ 3
9
4
10 је 1
1
1
од ____ 125 је од ____ 50 је од ____ 2
8
2
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме РАДНИ ЛИСТИЋ УПОРЕЂИВАЊЕ РАЗЛОМАКА 1.Заокружи тачна тврђења, a нетачна прецртај.
1 1
>
2 3
1
1
1
1
1
1
<
<
<
3
4 6
2 7
9
1 1
>
5 2
1
1
1
1
1
1
<
<
>
2
4 4
3 8
4 2. Упиши бројеве тако да једнакости буду тачне.
4
=
8 2
3
=
6 2
5
=
10 2
3 6
=
4
2
=
8 4
1
2
=
10 5
2 1
=
4
=
2
6
3. Израчунај.
1
5
од једног часа је _____ минута. од једног часа је _____ минута. 3
6
1
3
од једног часа је _____ минута. од једног часа је _____ минута. 10
6
3
2
од једног часа је _____ минута. од једног часа је _____ минута. 5
4
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић 1
1
од једне године је _____ месеца. од једне године је _____ месеца. 3
6
1
1
од једне године је _____ месеца. од једне године је _____ месеци. 4
2
3. Израчунај и запиши. 1
1
1
m = ______ cm kg = _____ g t = _______ kg 2
4
5
3
2
3
km = ______ m kg = _____ g m = _______ mm 4
4
5
7
1
1
m = ______ dm kg = _____ g m = _______ mm 10
100
5
1
3
3
t = ______ kg m = _____ cm t = _______ kg 1000
4
5
4. Нацртај дуж дужине 1 dm. Подели је на 10 једнаких делова. Црвеном бојом обој
три десетине дужи.
5. У једној школи има 1 000 ученика. Четири осмине ученика чине девојчице. Колико
има дечака?
________________________________________________________________________ Одговор: ________________________________________________________________ Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић РАДНИ ЛИСТИЋ ЗАПРЕМИНА КОЦКЕ ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. Запремина једне коцке је 1 cm3 . Испод сваке фигуре напиши њену
запремину.
1 cm3 4 cm3 ______________ _____________ ______________ _____________ Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић 2. Попуни табелу.
Површина једне стране коцке Ивица коцке Површина коцке Збир свих ивица коцке Запремина коцке 125 cm3
5 cm
24 cm
9 cm2
1 dm 4 cm
48 cm
4 cm2
3. Израчунај површину и запремину коцке ако је обим једне њене стране 32 cm.
______________________________________________________________ 4. Израчунај површину и запремину коцке ако је збир свих њених ивица
1 dm 2 cm.
______________________________________________________________ 5. Израчунај запремину коцке чија је површина 54 cm2.
______________________________________________________________ Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић РАДНИ ЛИСТИЋ ЗАПРЕМИНА КВАДРА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Име и презиме 1. Ивице квадра су изражене у дециметрима. Испод сваког квадра напиши колике су
дужине његових ивица и колика је његова запремина.
a = ____ dm
a = ____ dm
a = ____ dm
b = ____ dm
b = ____ dm
b = ____ dm
c = ____ dm
c = ____ dm
c = ____ dm
V = ____ dm3
V = ____ dm3
V = ____ dm
3
a = ____ dm
a = ____ dm b = ____ dm
b = ____ dm
c = ____ dm
c = ____ dm V = ____ dm3
V = ____ dm3
Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић 2. Испод сваког квадра напиши његову површину и запремину.
P = __________________
P = __________________
V = __________________
V = __________________
P = __________________
P = __________________
V = __________________
V = __________________
P = __________________
P = __________________
V = __________________
V = __________________
Download

1 000 2 000 3 000 7 000 10 000 2. Дате бројеве прочитај и