ВИСОКА ТЕКСТИЛНА СТРУКОВНА ШКОЛА
ЗА ДИЗАЈН,ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕНАЏМЕНТ
Б е о г р а д, Старине Новака 24
Тел/фаx: 011 32 34 002 Тел: 011 32 32 430; 32 33 694
ВИСОКОШКОЛСКА ЈЕДИНИЦА ВАН СЕДИШТА ВЈ ЈАГОДИНА
зграда Прве техничке школе у Јагодини, Кнегиње Милице 101
Тел/фаx: 011 32 34 002 Тел: 011 32 32 430 или 062 80 50 74, или на сајту Школе
www.vtts.edu.rs
ИНФОРМАТОР
ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ
ВЈ ЈАГОДИНА
Акредитована државна Висока текстилна струковна школа за дизајн технологију и менаџмент из
Београда, од школске 2013/2014. године уписује студенте у Високошколској јединици ван седишта
установе - ВЈ Јагодина, на студијски програм Текстилно инжењерство. Настава се организује у
одличним условима, у згради Прве техничке школе у Јагодини. Пријава за упис од 26.јуна
2013.године, у згради Прве техничке школе. Полагање пријемног испита организује се у згради
Прве техничке школе у Јагодини, 04.07.2013.године.
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО
Циљеви и исходи студијског програма: Студијски програм Текстилно инжењерство образује
струковне инжењере из области текстилних и одевних технологија за рад у индустријским
условима. Студент стиче знање и стручност у пројектовању, организовању и управљању
процесима и поступцима производње и прераде текстилних материјала, израде одевних предмета,
као и испитивања и контроле квалитета различитих текстилних производа. На студијском
програму се образују инжењери који су оспособљени да раде у текстилној и одевној индустрији.
Студијски програм има двамодула:
Модул 1:Конструкција и моделовање и Модул 2: Конфекција.
На модулу 1 Конструкција и моделовање образују се струковни инжењери који су компетентни
да конструишу и моделују мушку, женску, дечју и спортску одећу и да реализују одевни предмет
од модне скице до готовог одевног производа користећи најновије софтверске САD пакете за
конструкцију, моделовање, комплетирање и градирање одеће који се примењују у области одевне
индустрије;
По завршетку студија стиче се звање: струковни инжењер технологије-конструктор моделар.
На модулу 2 Конфекција образују се струковни инжењери који су компетентни да самостално
решавају и прате послове оперативне и техничко-технолошке припреме производње и
технолошког процеса производње одеће, да организују и прате процес производње применом
савремених метода у области одевне индустрије, да конструишу и моделују одећу.
По завршетку студија стиче се звање: струковни инжењер технологије-конфекционер.
Услови уписа: На прву годину студија могу се уписати лица која имају стечено средње
образовање у трајању од три или четири године. За упис на овај студијски програме полаже се
пријемни испит за проверу знања из математике. На првој години студија настава је заједничка за
оба модула. Студенти се опредељују за модуле (конструкција и моделовање, конфекција,), на
другој години студија).
На студијски програм уписује се укупно 60 студената на самофинансирање. Цена једне године
студија за самофинансирајуће студенте је 55000 динара, плаћање у 10 рата.
Студијски програм: ОСС ТИН- модул 1:Моделарско конструкторски
Ред.
број
шифра
1
МАТ 000001
2
Семес
тар
укупан број часова
Ста
тус
ЕСПБ
Математика
O
ХЕМ 200002
Хемија
3
ФИЗ 320014
4
5
назив
предавања
вежбе
6
2
3
1
O
8
2
2
1
Физика
O
6
2
2
1
МЕН 000004
Менаџмент
O
7
2
2
1
ОСД 002008
Основе дизајна
O
6
1
2
1
6
ЕНГ 000006
Енглески језик
O
6
2
2
2
7
ОСМ 001124
Основи машинства
O
7
3
3
2
8
ДПР 342114
Дизајн производа
O
6
2
2
2
9
ТВЛ 201015
Текстилна влакна
O
8
4
2
2
10
РАЧ 003126
Рачунари
O
5
1
3
3
11
ПИП 003029
Планирање и припрема производње
O
6
2
2
3
12
МПК 233031
Машине и постројења у конфекцији
ИЗ
6
2
2
3
13
ТПР221018
Технологија предења
ИЗ
6
2
2
3
14
ТМА 001028
Текстилни материјали
ИЗ
6
2
2
3
15
ТНТ221024
Технологија нетканог текстила
ИЗ
6
2
2
3
16
КЖО 233030
Конструкција женске одеће
О
7
2
2
3
17
СТР 003046
Студија рада
О
5
2
2
4
18
ТИО 233044
Технологија израде одеће
О
8
2
2
4
19
КМО 233045
Конструкција мушке одеће
О
6
2
2
4
20
МОД 233047
Моделовање женске одеће
О
5
1
4
4
21
КДО 233049
Конструкција и моделовање дечје одеће
ИЗ
6
2
2
4
22
ПСО 220160
Психологија одевања
ИЗ
6
2
2
4
23
ИСТ 203059
Испитивање текстила
О
5
3
3
5
24
ОПТ 001062
Оплемењивање текстила
О
6
3
1
5
25
ИСО 223125
Израда спортске одеће
О
6
3
2
5
26
МОД 233064
Моделовање мушке одеће
О
6
1
4
5
27
МЉР 343113
Менаџмент људским ресурсима
ИЗ
6
2
2
5
28
ИОД 233051
Израда одеће од денима
ИЗ
6
2
2
5
29
ЕУТ 001073
Екологија у текстилу
О
6
2
2
6
30
МРТ 343013
Маркетинг
О
6
2
2
6
31
ПРК 233074
Примена рачунара у конфекцији
ИЗ
6
2
2
6
32
ПДЗ 343056
Предузетништво
ИЗ
6
2
2
6
33
ИМД 223126
Израда модних детаља
ИЗ
6
2
2
6
34
ИТП 003127
Интернет презентације
ИЗ
6
2
2
6
35
СТП 003071
Стручна пракса
О
4
36
ДПР 003128
Завршни рад
О
6
Укупан број ЕСПБ
183
друго
100
6
6
Студијски програм: ОСС ТИН-модул 2:Конфекцијски
Ред.
број
шифра
1
МАТ 000001
2
семестар
укупан број часова
Ста
тус
ЕСПБ
Математика
O
ХЕМ 200002
Хемија
3
ФИЗ 320014
4
МЕН 000004
5
назив
предавања
вежбе
6
2
3
1
O
8
2
2
1
Физика
O
6
2
2
1
Менаџмент
O
7
2
2
1
ОСД 002008
Основе дизајна
O
6
1
2
1
6
ЕНГ 000006
Енглески језик
O
6
2
2
2
7
ОСМ 001124
Основи машинства
O
7
3
3
2
8
ДПР 342114
Дизајн производа
O
6
2
2
2
9
ТВЛ 201015
Текстилна влакна
O
8
4
2
2
10
РАЧ 003126
Рачунари
O
5
1
3
3
11
ПИП 003029
Планирање и припрема производње
O
6
2
2
3
12
МПК 233031
Машине и постројења у конфекцији
ИЗ
6
2
2
3
13
ТПР221018
Технологија предења
ИЗ
6
2
2
3
14
ТМА 001028
Текстилни материјали
ИЗ
6
2
2
3
15
ТНТ221024
Технологија нетканог текстила
ИЗ
6
2
2
3
16
КЖО 233030
Конструкција женске одеће
О
7
3
3
3
17
СТР 003046
Студија рада
О
5
2
2
4
18
ТИО 233044
Технологија израде одеће
О
8
3
2
4
19
КМО 233045
Конструкција мушке одеће
О
6
2
2
4
20
ПДЗ 343056
Предузетништво
О
6
2
2
4
21
ИНЛ 003050
Индустријска логистика
ИЗ
6
2
2
4
22
КОК 003066
Контрола квалитета
ИЗ
6
2
2
4
23
ИСТ 203059
Испитивање текстила
О
5
3
3
5
24
ОРГ 343038
Организација процеса производње
О
6
2
2
5
25
ОПТ 001062
Оплемењивање текстила
О
6
3
1
5
26
ИСО 223125
Израда спортске одеће
О
6
3
2
5
27
ОПП 001060
Основи пројектовања процеса
ИЗ
6
2
2
5
28
МЉР 343113
Менаџмент људским ресурсима
ИЗ
6
2
2
5
29
ОПМ 003067
Оперативни менаџмент
О
6
2
3
6
30
ТЧТ 001061
Технички текстил
О
6
2
2
6
31
ПРК 233074
Примена рачунара у конфекцији
ИЗ
6
2
2
6
32
ИОД 233051
Израда одеће од денима
ИЗ
6
2
2
6
33
ЕУТ 001073
Екологија у текстилу
ИЗ
6
2
2
6
34
ПОК 001022
Пословна комуникација
ИЗ
6
2
2
6
35
СТП 003071
Стручна пракса
О
4
36
ЗВР 003128
Завршни рад
О
6
Укупан број ЕСПБ
184
друго
100
6
6
Download

VJ Jagodina-Informator OSS Tekstilno inženjerstvo