Војна академија
[Type text]
Београд, 2015. године
-1-
Војна академија
[Type text]
Ппштпвани,
Впјна академија је виспкпшкплска пбразпвна институција кпја већ прекп 160 гпдина
представља дпказ снаге српске државе и нарпда крпз аутентичан развпј
впјнпг шкплства тпкпм истприје.
Кап један пд најстаријих стубпва пбразпваоа у Републици Србији,
Впјна академија кпнстантнп развија и рефпрмише студијске прпграме
пратећи дух времена, развпј савремене впјне мисли и прилагпђавајући
пбразпваое и васпитаое пфицирскпг кадра пптребама система пдбране.
Први кпрак у слпженпм прпцесу ствараоа пфицирскпг кадра
начинип је, 1833. гпдине, кнез Милпш Обренпвић, када је на шкплпваое у
Русију ппслап тридесет (пд свакпг рпда пп десет) младих пдабраних Срба
да се тамп „изуче за пфицире“. Четири гпдине касније, крајем 1837, пдлученп је да се у Србији
птвпри трпгпдишоа шкпла у кпју су примљена 32 младића. Осниваоем Тпппливнице 1848.
гпдине у Бепграду, све се више пптенцирап значај пбразпванпг впјничкпг кадра и
неoпхпднпст ппнпвнпг псниваоа шкпле за пфицире. Убрзп затим, кнез Александар
Карађпрђевић, 6. марта 1850. гпдине (пп старпм, а 18. марта пп нпвпм календару) пдпбрава
да се фпрмира Артиљеријска шкпла, актпм Устрпениа Артилериске шкпле. Овај акт
представља утемељеое впјнпг шкплства кпд нас и из тпг разлпга је у Впјсци Србије усвпјен
18. март кап Дан Впјне академије. Овп је прва и једина впјна виспкпшкплска устанпва у
Србији, у нарпду пд сампг ппчетка називана Впјна академија (Впена академија).
Данас Впјна академија има акредитпване студијске прпграме у пквиру пснпвних
академских, мастер академских и дпктпрских студија у систему виспкпг пбразпваоа
Републике Србије. У оенпм саставу је Впјна гимназија у кпјпј се спрпвпди настава према
прпграму средоег пбразпваоа гимназијскпг усмереоа. Шкпла наципналне пдбране, кап деп
Впјне академије, пбједиоује све нивпе усавршаваоа пфицира, пд тактичкпг дп
стратегијскпг нивпа. Кабинети ппремљени савременим наставним средствима и впјнпм
техникпм, сппртски центар са базенпм, стадипн са атлетскпм стазпм, мпдерни кабинети
за учеое страних језика и пстали капацитети Впјне академије пружају дпбру пснпву за
реализацију наставе. Академија има квалитетан наставнички кадар са бпгатим искуствпм
и капацитетима за пбављаое пбразпвнпг прпцеса у кабинетима и на терену, уз
кпмбинпваое класичних и савремених метпда кпнтинуиране едукације, са тенденцијпм да
прерасте у регипнални центар за шкплпваое впјних кадрпва.
У Впјнпј академији ппмнп се прате и изучавају искуства впјнпг шкплства земаља у
регипну, земаља чланица Партнерства за мир и чланица НАТО, али и чувају и унапређују
вреднпсти и традиције српскпг впјнпг шкплства.
Изменама и сталнпм дпградопм наставних планпва и прпграма, увпђеоем брпјних
нпвих садржаја и нпвих технплпгија у пбразпвни и васпитни прпцес, будући пфицири стичу
стручна знаоа кпја ће им пмпгућити рад на функципналним дужнпстима у Впјсци Србије у
све три мисије.
Бпгата впјнппбразпвна искуства, прпфилисан и кпмпетентан наставнички кадар,
кпмбинпваое традиципналних и савремених метпда едукације, стална тежоа за разменпм
искустава са партнерима и настпјаое да се евалуацијпм кадар штп више приближи
пптребама Впјске Србије стални су изазпви кпје Впјна академија ппставља у врх свпјих
припритета.
Част је наша импвина, а знаое је наша мпћ.
Начелник Војне академије
генерал-мајор
Горан Зековић
-2-
Војна академија
[Type text]
Историја Војне академије ― континуирано неговање традиције
Од стицања аутономног статуса,
1830. године, у Кнежевини Србији је било
више покушаја да се оснује висока војна
школа. У децембру 1837. године почела је
са радом Војна академија, али је ова
школа већ после шест месеци престала са
радом.
Устројство Војне академије
Неколико година касније Илија
Гарашанин, који је био задужен за
Гарнизону војску, предложио је да се
оснује Артилеријска школа и на тај начин
унапреди војна спрема Кнежевине Србије.
Државни Савет усвојио је тај
предлог, а кнез Александар Карађорђевић
га је одобрио 18. марта 1850. године.
Пројекат за формирање школе израдио је
Франтишек-Фрањо Зах, који је постао и
њен први управник. Артилеријска школа
је прва војна високошколска установа у
Србији, чије традиције данас наставља
Војна академија у Београду. Сходно томе,
18. март се данас свечано обележава као
Дан Војне академије.
Захваљујући војним знањима и
вештинама стеченим управо на Војној
академији, чувени официри попут Јована
Мишковића, Живка Павловића, Живојина
Мишића, Радомирa Путникa, Петрa
Бојовићa и Степe Степановићa креирали
су историју Балкана и Европе.
После
српско-турских
ратова
1876―1878. године Кнежевина Србија је
на Берлинском конгресу, 1878. године,
међународно призната као независна и
суверена држава.
Искуства из рата и увећање
државне територије наметали су потребу
да се Артиљеријска школа реорганизује.
-3-
Војна академија
[Type text]
Министар војни, ђенералштабни
потпуковник Јован Мишковић, одредио је
комисију која је израдила Пројект Закона
о устројству Војне академије.
Народна скупштина је усвојила
Закон о устројству Војне академије, а
кнез Милан Обреновић га је потврдио 30.
јануара 1880. године.
Војна
академија
радила
је
непрекидно све до Балканских ратова,
1912. године. Рад Академије прекинут је и
током Првог светског рата, а затим
настављен између два светска рата.
Избијањем Априлског рата 1941.
године престала је са радом Војна
академија Краљевине Југославије.
Војна училишта
у њима отпочела је новембра 1945.
године. У 15 Војних училишта, распоређених на читавој територији Демократске Федеративне Југославије, школовање
је трајало од 14 месеци до две године.
Традицију Војне академије наставило је Пешадијско војно училиште.
Војна академија КоВ
Школовање у Пешадијском војном
училишту је, 1949. године, продужено са
две на три године. Након тога, назив
Пешадијско војно училиште је најпре
промењен у Школу за активне пешадијске
официре, а затим у Школу активних
официра.
Коначно, 1952. године, школа је
добила назив Војна академија ЈНА.
У току Другог светског рата, одлуком Врховног штаба Народноослободилачке војске и Партизанских одреда Југославије, од 21. новембра 1944. године,
основана је Војна академија Демократске
Федеративне Југославије. Двогодишње
школовање почело је фебруара 1945.
године.
Војна академија ЈНА школовала је
официре свих родова Копнене војске.
Да би назив више одговарао
намени, Војна академија ЈНА је 1964.
године преименована у Војну академију
Копнене војске.
Наређењем Генералштаба ЈА од
31. јула 1945. године, Војна академија је
расформирана као општевојна академија
и одлучено је да питомци наставе школовање у посебним Војним училиштима по
родовима. До септембра 1945. године
формирана су Војна училишта, а настава
-4-
Војна академија
[Type text]
Јединствена Војна академија
Школовање у Војној академији
КоВ је, 1966. године, продужено са три на
четири године. Упоредо са Војном академијом КоВ, развијале су се и остале војне
академије видова, родова и служби (лоциране у Загребу, Београду, Сарајеву, Сплиту итд.). До избијања грађанског рата на
простору бивше СФРЈ војне академије су
радиле без већих промена у организацији.
Од 1992. године у Војној академији Војске Југославије школовани су официри родова, а у Војнотехничкој академији Вoјске Југославије официри служби.
Јединствена Војна академија, намењена школовању официра свих родова
и служби, формирана је 2006. године.
Кадар школован у Војној академији је своју високу стручност доказао у
славом овенчаним тренуцима историје
Србије, од Српско-турских ратова до оба
Светска рата.
Војна академија је кроз историју
пратила судбину своје државе. Школовање је било често прекидано, установа је
неколико пута мењала локацију и програме школовања, али је успела да очува
континуитет у образовању официрског
кадра. Данас je седиште Војне академије у
Касарни "Генерал Јован Мишковић" у
част некадашњег председника Српске
Краљевске академије наука.
Симболи чврсте повезаности са
судбином народа и државе су стално
присутни и служе као стални подсетник
часне и, истовремено, врло трагичне историје Србије. Током окупације у Другом
светском рату, у делу објеката Војне
академије били су заточени многобројни
виђенији официри, свештеници, универзитетски професори и други родољуби.
Најбољи наставници Војне академије, који су у ратовима прерасли у
врхунске војсковође, заједно са војводама
Радомиром Путником, Степом Степановићем и Живојином Мишићем, исписали
су најсветлије странице српске историје.
О тим трагичним странама историје сведочи Музеј логора Бањица, а на
улазу у Војну академију постављен је
споменик жртвама.
-5-
Војна академија
[Type text]
Војна академија – извор знања и вештина
Војна академија је образовнонаучна установа Универзитета одбране
Министарства одбране Републике Србије
намењена школовању официра за потребе
свих родова и служби у складу са
мисијама и задацима Војске Србије, које
чине: одбрана отаџбине, учешће у
мировним операцијама и помоћ цивилном
становништву у случају елементарних
непогода и катастрофа.
Војна академија реализује наставу
на акредитованим студијским програмима
у пољу друштвено-хуманистичких и
техничко-технолошких наука.
Мото кадета Војне академије је
"Част је наша имовина"
После више од 160
година
успешног спровођења војног школства,
Војна академија, у оквиру реформе
система одбране наше земље, одлучно
је опредељена за пуну интеграцију у
систем високог школства Републике
Србије, за непрекидно праћење и
изучавање искустава војног школства
земаља у региону, земаља чланица
Партнерства за мир и чланица НАТО, као
и очување свих досадашњих вредности
стечених у дугој и богатој традицији
војног школства Србије.
Изменама и сталном доградњом
наставних планова и програма и увођењем бројних нових садржаја у образовни и васпитни процес оспособљавамо официре за све три мисије наше
Војске, које чине: одбрана отаџбине,
учешће у мировним операцијама и помоћ
цивилном становништву у случају елементарних непогода и катастрофа.
Школовање на Војној академији
представља чврсто повезан скуп студијских програма, војне обуке и војностручног усавршавања старешинског кадра.
Користећи богату традицију и
уважавајући савремене образовне захтеве
у војном образовању у свету, Војна
академија жели да постане препознатљив бренд у земљи и свету.
Мисија Војне академије
„Системом војног образовања
изградити идентитет професионалног
официра, лидера, часног, оданог, оспособљеног и спремног за интелектуалне и
етичке изазове официрског позива у
служби отаџбине, Републике Србије“.
-6-
Војна академија
[Type text]
Школовање у Војној академији
Циљ школовања у Војној академији је оспособљавање кадета за почетне
дужности у роду – служби у складу са
мисијама и задацима Војске Србије и
њихово даље стручно усавршавање.
На Војној академији стиче се
високо образовање на основним академским студијама; мастер академским
студијама и докторским академским студијама; организује се каријерно усавршавање официра; последипломско стручно
усавршавање; школују слушаоци за
резервне официре и организују основна,
примењена и развојна истраживања значајна за подизање квалитета високошколске наставе, оспособљавање научног и
наставног кадра и увођење кадета у
научни рад.
Сходно томе, у Војној академији
организују се следећи облици школовања:
- Основне академске студије,
- Специјалистичке студије,
- Мастер студије,
- Докторске студије,
- Каријерно усавршавање и
- Школовање за резервне официре.
Школовање на основним академским студијама траје четри године и
укупан број ЕСПБ које кадет треба да
оствари да би завршио овај степен студија
износи 240 бодова.
Након завршетка кадети добијају
диплому дипломираног менаџера или
дипломираног инжењера у складу са
студијским програмом, примају се у
професионалну војну службу, унапређују
у чин потпоручника и постају официри.
Током школовања поред бројних
секција и ваннаставних активности које
нису обавезне, за све кадете обезбеђено је
у оквиру студија и усавршавања
омогућено је стицање међународних
сертификата за енглески језик: STANAG
6001 (међународни војни стандард) и
ECDL (European Computer Driver Licence),
обука у управљању моторним возилима за
стицање возачке дозволе ''Ц'' категорије и
обука у скијању у скијашком центру
Војне академије на Копаонику.
Знања стечена кроз практичан самосталан или тимски рад дају посебан
печат укупном школовању, дајући виши
-7-
Војна академија
[Type text]
квалитет знања и вештина. Изражена
интердисциплинарност студијских програма и велики удео практичних знања и
вештина дају могућност младом официру
да успешно извршава професионалне задатке у променљивим и врло динамичним
околностима, које карактеришу савремену
војну професију.
Водећи принципи реализације
наставе јесу очигледност и стално
проверавање нових знања кроз праксу,
што доприноси развијању и јачању
самопоуздања код младих људи.
Свака
активност
у
Војној
академији почива на високој стручности
кадра, као главном стубу ауторитета
официра. Полазницима се стално указује
на огроман значај свих личних квалитета
у изградњи ауторитета будућег официра.
Поред образовања полазника из
Републике Србије, врши се и образовање
лица из иностранства.
Осим
реализације
студијских
програма, у Војној академији се периодично организују и курсеви стручног
оспособљавања и усавршавања, како за
потребе Министарства одбране, тако и за
друге установе.
завршила је школовање 10. септембра
2011. У чин потпоручника Војске Србије
унапређено је деветнаест девојака од чега
су три биле пилоти. Школовање девојака
реализује се на свим студијским
програмима под истим условима као и за
мушкарце.
Услови живота и рада
Кадети су смештени у интернат
војне академије у трокреветне собе са
централним грејањем.
Средства за реализацију наставе
(уџбеници, свеске, оловке и други потрошни дидактички материјал) обезбеђена су
за све кадете, а на располагању су им
читаоница, интернет-учионице, кабинети,
лабораторије и друге школске просторије,
где несметано могу да уче.
Школовање девојака
У Србији је школовање девојака за
позив официра почело у септембру 2007.
године.
Прва
генерација
девојака
Кадети Војне академије током
школовања могу да користе: савремен
спортски центар (фудбалски стадион са
атлетском стазом и трибинама, затворени
базен, теретана, више спортских сала,
терени за кошарку, мали фудбал, тенис и
друге спортове), уз сву потребну пратећу
инфраструктуру (ресторан, амбуланта,
више угоститељских објеката).
-8-
Војна академија
[Type text]
Наставни део Војне академије чине
савремено
опремљене
лабораторије,
кабинети и учионице, као и савремени
Центар за симулацију и учење на даљину.
научноистраживачким
установама,
ремонтним заводима и производним
организацијама у Србији.
Високом квалитету обуке и
спортских активности у Војној академији
доприносе и сопствени објекти у зимском
спортском центру на планини Копаоник.
Осим наставе
Библиотека располаже са око
160.000 наслова и 780.000 примерака
књига и периодичних публикација. Поред
уџбеничке
литературе,
Библиотека
располаже одређеним бројем ретких
књига, које представљају културно благо.
Исхрана
је
организована
у
кадетском ресторану Војне академије и
састоји се од три оброка дневно и редовне
ужине.Здравствена заштита кадета организована је у амбуланти на Војној академији, која пружа основну медицинску заштиту, док се специјалистички прегледи
обављају на Војномедицинској академији.
Поред сопствених савремених
кабинета и спортских објеката користе се
и капацитети других установа. Значајан
део наставе реализује се на полигонима, у
Иако не спадају у саставни део
студијских програма, ваннаставне активности представљају битан фактор за
развој личности кадета.
Ваннаставне активности нису
обавезне, али умногоме доприносе остваривању квалитетнијег друштвеног живота
кадета током школовања. У складу са
редовним обавезама, ваннаставне активности реализују се кроз ангажовање у
разним спортским дисциплинама (џудо,
карате, стрељаштво, пливање, атлетика,
кошарка,
одбојка,
мали
фудбал,
-9-
Војна академија
[Type text]
оријентиринг, веслање, једрење, мачевање) и другим секцијама (фолклор, хор,
плес, ликовна секција), као и на
курсевима за изучавање страних језика
(грчки, немачки, француски, руски...).
Кадети имају могућност да учествују на
спортским такмичењима у оквиру Војске
Србије, али и Универзитетског спортског
савеза Београда.
У оквиру билатералне војне
сарадње сваке године око 200 кадета Војне академије одпутује у иностранство да посети неку страну војну
академију или ради присуства на
међународним догађајима и симпозијумима. Такође, кадети страних војних
академија посећују нашу војну академију
приликом разних свечаности и војних
вежби, као и за упознавања са нашим
системом школовања и образовања.
Веома је значајна и сарадња са
СПЦ, која се одвија у складу са
Програмом сарадње, који подразумева
организацију предавања, трибина и
посета манастирима, црквама и другим
местима од значаја за развој духовне
димензије личности кадета.
- 10 -
Војна академија
[Type text]
Како започети школовање у Војној академији?
На основне академске студије у
Војној академији могу се уписати лица
након успешно завршене четворогодишње средње школе и по основу
објављеног конкурса.
академије и распоређују се у Кадетску
бригаду.
Приликом уписа, кадети
се
опредељују по ком студијском програму
желе да се школују. На избор студијског
програма највише утичу лична интересовања и способности кадета.
Пријем на школовање за студијски
програм Војно ваздухопловство захтева
специфичну селекцију кандидата.
Од 2007. године постоји могућност
студирања и особа женског пола.
Пре пријема на основне академске
студије врши се провера знања из области
математике, као и здравствених и
физичких способности кандидата.
Кандидати који су примљени на
школовање добијају статус кадета Војне
Провера способности и селекција
кандидата врши се према плану и
програму стручно-специјалистичке провере способности кандидата за кадете
рода авијације.
У складу са тим, провера
здравствених способности траје пет дана,
након чега се реализује преживљавање у
природи, падобранска обука и селективно
летење.
- 11 -
Војна академија
[Type text]
Организација Војне академије
Војна академија има четири организационе целине:
1. Секретаријат,
2. Деканат,
3. Школу национале одбране и
4. Војну гимназију.
- 12 -
Војна академија
[Type text]
Секретаријат
Секретаријат Војне академије обавља
следеће послове и задатке:
- командовање, планирање ангажовања,
реализација
задатака,
изградња
функционалне способности;
- остварује кадровску, мобилизацијску
и правну функцију;
- обједињује командну функцију ради
одржавања потребног нивоа оперативних и функционалних способности
и ефикасног руковођења и командовања;
- обезбеђује функционисање система
логистичке подршке ВА;
- спроводи краткорочно и дугорочно
планирање опремања и набавки, реализацију набавки и пројектовање потреба развоја и плана расхода и
прихода;
- реализује планирање, организовање,
координацију и контролу система
телекомуникација, информатике, кри-
-
-
-
-
птозаштите информација, канцеларијског
пословања,
архивирање
документације и војнопоштанског
саобраћаја у ВА;
обезбеђује развој, планирање наставе
и управљање системом обуке у Војној
академији, послове из надлежности
статуса кадета и слушалаца и
реализацију подршке у наставној
материјалној бази;
спроводи стручно и оперативно обављање послова и задатака из области
цивилно- војних односа, међународне
војне сарадње и морала;
спроводи финансијско управљање и
контролу над управљањем и коришћењем
средстава,
материјално
пословање и контролу материјалног и
финансијског пословања и
реализује библиотечку делатност за
потребе система одбране.
У садашњој организацији налазе се следеће целине:
- 13 -
Војна академија
[Type text]
Деканат
Деканат је организациона целина
Војне
академије
одговорна
за
организацију, реализацију и контролу
наставног процеса на свим нивоима
школовања и усавршавања, развој
студијских програма и планирање као и
реализацију
и
праћење
научноистраживачке делатности.
У саставу Деканата налази се 15
катедри, три лабораторије и три центра.
За
потребе
реализације
наставног
процеса, поред својих наставника,
Деканат ангажује и сарадника из система
одбране као и факултета универзитета
Републике Србије.
У садашњој организацији деканата налазе се следеће целине:
- 14 -
Војна академија
[Type text]
Школа националне одбране
Школа националне одбране има
традицију дугу преко 50 година. Школа
је, под називом Ратна школа више Војне
академије ЈНА, формирана 1954. године, а
прва генерација започела је школовање 5.
новембра 1955. године. Од свог оснивања
до данас школа је више пута мењала своје
име, али је увек представљала највиши
ниво усавршавања државних и војних
руководилаца у систему одбране. Назив
Школа националне одбране усвојен је
1993. године. У овој школи обавља се
командно-штабно
и
генералштабно
усавршавање официра родова и служби.
У садашњој организацији школе налазе се следеће целине:
Војна гимназија
Основана је 1970. године од стране
Државног министарства одбране, са
задатком да припреми и мотивише
ученике за наставак школовања на Војној
академији. Наставни план и програм
гимназије верификовао је Републички
секретаријат за науку и образовање. У
Војној
гимназији
посебна
пажња
посвећује се стицању општих знања од
фундаменталног значаја за студије на
Војној академији, формирању и развоју
мотивације, етичких особина личности,
интелектуалних
и
психо-физичких
способности неопходних за позив
професионалног официра.
Ученици долазе из свих крајева
земље. Заједничка жеља им је да наставе
школовање у Војној академији и постану
официри Војске Србије. Сви ученици
станују у Интернату Војне гимназије и
носе цивилну одећу коју им обезбеђује
школа.
- 15 -
Војна академија
[Type text]
Кадетска бригада
Када је 2006. године настала
јединствена Војна академија намењена за
школовање свих родова и служби,
формиран је, 9. октобра 2006. године и
Први студентски пук, који је каснијим
реформама преформиран у Кадетску
бригаду.
Кадетска бригада је формирана
Одлуком министра одбране од 26. августа
2011. године, а званично формирање
јединице обележено је на свечаној
промоцији
испред
Дома
Народне
скупштине, 10. септембра 2011. године,
када је председник Републике уручио
заставу
Кадетске
команданту.
бригаде
њеном
Кадетска бригада је школска
јединица у саставу Школе националне
одбране Војне академије коју, поред
професионалног састава, чине и кадети и
слушаоци за резервне официре који се
налазе на школовању на Војној академији.
Основни задатак Кадетске бригаде је
организација живота и рада кадета и
слушалаца за резервне официре и
стварање услова за успешну реализацију
васпитно-образовног процеса.
У садашњој организацији налазе се следеће целине:
- 16 -
Војна академија
[Type text]
Основне академске студије
Студирањем садржаја из студијског програма кадети стичу знања из
следећих области: друштвених наука, менаџмента, економских наука, организационих
наука, математике и природних наука, као и
из области технологија, машинства, саобраћаја, електротехнике и рачунарства. Након
усвајања знања из ових предметних области
кадети имају основна знања за изучавање
специфичних стручних и специјалистичких
предмета, из одређених модула.
Студијски програми обухватају
велики број различитих научних и
стручних области, због чега имају
карактер интердисциплинарних студија.
Садржаји студијских програма
конципирани су тако да обезбеде будућим
официрима потребан степен знања и
вештина за успешно командовање јединицама родова – служби и експлоатацију и
одржавање средстава ратне технике у
оквиру мисија и задатака Војске Србије.
То се постиже кроз:
- изражено широко опште образовање,
што омогућава официрима шире сагледавање околности свих догађаја и активности;
- усвајање потребних научностручних
и стручно-апликативних знања и вештина у
оквиру одређеног рода или службе;
- развијање лидерских способности,
потребних за успешно обављање старешинских дужности;
- развијање високих моралних особина личности и
- стално усавршавање наставног особља и осавремењавање студијских програма.
Основне академске студије реализују се кроз седам студијских програма:
- Менаџмент у одбрани,
- Војномашинско инжењерство,
- Војноелектронско инжењерство,
- АБХ одбрана,
- Противваздухопловна одбрана,
- Логистика одбране,
- Јавне финансије и
- Војногеодетско инжењерство.
Интегрисане академске студије
реализују се кроз студијски програм
Војно ваздухопловство.
Студијски програми по својој структури имају карактер интердисциплинарних студија у пољима друштвено-хуманистичких, природно-математичких и
техничко-технолошких наука. Студијски
програми Менаџмент у одбрани и Јавне
финасије имају тежиште на друштвенохуманистичким наукама, а остали студијски програми на техничко-технолошким и
природно-математичким наукама.
Сходно томе, студијски програм Менаџмент у одбрани спада у научну област
Менаџмент и бизнис, студијски програм Јавне финасије спада у научну област економских наука, студијски програм АБХО у
научну област науке о заштити животне
средине а студијски програми Војномашинског инжењерства, Војноелектронског
инжењерства и Војног ваздухопловства у
научну област машинског, електротехничког
и
саобраћајног
инжењерства.
Студијски програм Логистика одбране има
карактер ИМТ студија.
- 17 -
Војна академија
[Type text]
Студијски програм Менаџмент у одбрани
Студијски програм Менаџмент у
одбрани произлази из потреба Министарства одбране Републике Србије у области
образовања официра родова и служби
Војске Србије. Циљ овог студијског
програма је усвајање академских знања и
вештина и постизање компетенција
неопходних за обављање почетних
официрских дужности у роду ― служби
нивоа командира вода у складу са
мисијама и задацима Војске Србије, као и
за обављање менаџерских дужности у
систему одбране.
Основне академске студије Менаџмента у одбрани изводе се током четири
академске године (осам семестара).
Укупан број ЕСПБ које студент треба да
оствари да би завршио овај степен студија
је 240.
План
студија
обухвата
низ
обавезних и изборних предмета. Обавезни
предмети обухватају оне области које су
неопходне за разумевање основних
теоријских поставки и система знања на
којима се заснива савремени профил
професионалног официра, као што су
предмети из наука одбране, наука
безбедности, друштвено-хуманистичких,
природно-математичких и техничкотехнолошких наука.
Кадет, oсим обавезних предмета,
бира и известан број изборних предмета у
студијском програму, у мери која му је
потребна да обезбеди захтевани број
ЕСПБ бодова.
Прве две године школовања
идентичне су за све кадете а након тога
они се опредељују за један од пет
изборних подручја ― модула, и то:
пешадија, оклопне јединице, артиљерија,
инжињерија, речне јединице.
Предмети изборних подручја ―
модула дефинисани су на основу радних
профила, односно захтева радних места
― дужности официра за одређене родове
и службе у Војсци Србије.
Кадет стиче диплому дипломираног менаџера ако у предвиђеном року
испуни све обавезе прописане студијским
програмом и тако оствари 240 ЕСПБ.
Осим дипломе, кадету се издаје и
Додатак дипломи који означава компетенције кадета за професионалног официра у одређеном роду и служби Војске
Србије, као и за менаџера у систему
одбране.
- 18 -
Војна академија
[Type text]
1.
1.
НС
АО
ОПВП
ОПВП
2
2
1
1
1.
ТМ
ОПВП
2
1
1.
ТМ
ОПВП
3
2
6
1.
ТМ
ОПВП
3
2
5
1.
АО
ОПП
2
1
1.
СА
ОПП
Изборни предмет 1
1.
ТМ
ИПП
2
1
3
8.
ОМЕН.1.МЕН Основи менаџмента
ООРГ.1.МЕН Основи организације
1.
ТМ
ИПП
2
1
3
9.*
ФВА1.4.КФК
10.*
ЕНГ1.4.КСЈ
ПРВА ГОДИНА
1.
ФВА1.4.КФК
2.
ЕНГ1.4.КСЈ
3.
4.
5.
6.
7.
Назив предмета
Физичко васпитање 1
Енглески језик 1
Право одбране и међународно
ПМХП.1.КДН
хуманитарно право
МА1Б.1.КПМ Математика 1Б
ФИЗБ.4.КПМ Физика Б
СОЦЛ.1.КДН Социологија
ННГ1.1.КОВ Наоружање са наставом гађања 1
ИПП1.1.ИЗБ
1
3
2
1
2
Енглески језик 1
2.
АО
ОПВП
2
1
3
2.
ТМ
ОПВП
3
1
4
2.
ТМ
ОПВП
3
2
5
2.
АО
ОПВП
2
2
2.
2.
НС
НС
ОПВП
ОПВП
2
2
2
1
2.
СА
ОПП
Војна историја
4
2
1
2
4
7
2
1
3
Укупно
32
19
7
5
Укупно часова активне наставе на години студија
=58*15 = 870
60
Физичко васпитање 2
3.
НС
ОПВП
2
1
Енглески језик 2
3.
АО
ОПВП
2
1
3
3.
НС
ОПВП
2
2
4
3.
ТМ
ОПВП
2
1
3
3.
ТМ
ОПВП
3
2
5
3.
НС
ОПП
3
1
3
22.
МЉР1.1.МЕН Менаџмент људских ресурса 1
24.
2
2
21.
23.
3
2
ИПП
Основи конструкције мотора и
ОКМВ.3.ВМИ
возила
ВПСИ.4.КДН Војна психологија
ВГЕО.3.КПМ Војна географија
20.
4
ОПВП
ВТОП.2.КПМ Војна топографија
ТАК1.2.ТАК Тактика 1
Наоружање са наставом гађања 1
ННГ1.2.КОВ
(2. део)
19.
1
НС
14.
15.
ЕНГ2.4.КСЈ
1
ТМ
ВИСТ.3.КДН
18.
2
3
2.
13.
ДРУГА ГОДИНА
17.
ФВА2.4.КФК
ДОН
1.
12.
16.*
В
Физичко васпитање 1
ОЕКО.4.ФИН Основи економије
МА2Б.2.КПМ Математика 2Б
11.
Часови активне
наставе
ЕСПБ
Статус
предмета
П
Шифра предмета
Остали
часови
Тип
Ред. број
Семестар
Структура студијског програма Менаџмент у одбрани
- модул Пешадија -
1
2
ИПП1.1.ИЗБ
Изборни предмет 2
3.
НС
ИПП
2
1
3
КЈАВ.3.МЕН
Комуникације са јавношћу
3.
НС
ИПП
2
1
3
ПОЛС.4.КДН Политички систем
3.
НС
ИПП
2
1
3
БТЕР.1.МЕН
Биотероризам
3.
НС
ИПП
2
1
3
ИПП2.4.ИЗБ
Изборни предмет 3
3.
НС
ИПП
2
1
3
ФРЈ1.4.КСЈ
Француски језик
3.
АО
ИПП
2
1
3
НЕМ1.4.КСЈ
Немачки језик
3.
АО
ИПП
2
1
3
РУС1.4.КСЈ
Руски језик
3.
АО
ИПП
2
1
3
25.
ННГ2.1.КОВ
Наоружање са наставом гађања 2
3.
СА
ОПП
0
0
26.*
ФВА2.4.КФК
Физичко васпитање 2
4.
НС
ОПВП
2
1
27.*
ЕНГ2.4.КСЈ
Енглески језик 2
4.
АО
ОПВП
2
1
3
4.
НС
ОПВП
3
2
5
4.
ТМ
ОПП
2
1
3
4.
НС
ОПП
3
1
5
4.
НС
ОПП
2
1
3
4.
НС
ОПВП
2
1
4.
СА
ОПП
28.
29.
30.
Основи електротехнике и
ОЕТЕ.2.ВЕИ
електронике
ВАНД.2.КДН Војна андрагогија
КИР1.3.МЕН Командовање и руковођење
31.
ТКИС.3.ТЛИ
32.
ТАК2.2.ТАК
33.*
ННГ2.2.КОВ
Телекомуникациони и
информациони системи
Тактика 2
Наоружање са наставом гађања 2
(2. део)
- 19 -
2
2
1
2
1
1
5
2
1
3
Војна академија
В
Изборни предмет 3
4.
НС
ИПП
2
1
3
ФРЈ1.4.КСЈ
Француски језик
4.
АО
ИПП
2
1
3
НЕМ1.4.КСЈ
Немачки језик
4.
АО
ИПП
2
1
3
РУС1.4.КСЈ
Руски језик
4.
АО
ИПП
2
1
3
Назив предмета
Часови активне
наставе
ДОН
Укупно
36
19
5
4
Укупно часова активне наставе на години студија =
60*15 = 900
ТРЕЋА ГОДИНА
ФВА4.4.КФК
34.
ЕНЈ3.4.КСЈ
35.
36.
ОКНР.3.ВМИ
ИПМ1.1.ИЗБ
37.
ПГНП.2.КОВ
38.
ИПМ2.1.ИЗБ
Физичко васпитање 3
Енглески језик 3
Основи конструкције наоружања
Изборни предмети модула 1
Правила гађања наоружањем
пешадије
Изборни предмети модула 2
БАЛИ.1.ВМИ Балистика
ИПМ3.1.ИЗБ Изборни предмети модула 3
39.
Наоружање и гађање јединица
НГП1.2.КОВ
пешадије 1
ИПМ4.1.ИЗБ Изборни предмети модула 4
38.
Основи конструкције убојних
ОКУС.3.ВХИ
средстава
39.*
ФВА3.4.КФК Физичко васпитање 3
ЕНЈ3.4.КСЈ Енглески језик 3
40.*
Наоружање и гађање јединица
41.*
НГП1.2.КОВ
пешадије 1 (2. део)
42.
ТПШ1.2.ТАК Тактика јединица пешадије 1
43.
44.
ИПП3.2.ИЗБ Изборни предмет 4
КМЕН.1.МЕН Кризни менаџмент
ИПМ5.2.ИЗБ Изборни предмети модула 5
ОБОВ.2.ВМИ Основи борбених возила
ОПВП
ОПВП
ОПВМ
ИПМ
51.*
52.*
53.
54.
55.
ФВА4.4.КФК
ЕНГ4.4.КСЈ
ВЕТИ.3.КДН
ОСТР.2.СТР
ВЛОГ.2.ЛОГ
56.*
ТПШ2.2.ТАК
57.*
НГП2.2.КОВ
58.
59.
СПМО.2.МЕН
ЗРМО.2.МЕН
Физичко васпитање 4
Енглески језик 4
Војна етика
Увод у стратегију и оператику
Војна логистика
Тактика јединица пешадије 2 (2.
део)
Наоружање и гађање јединица
пешадије 2 (2.део)
Стручна пракса (МУО)
Завршни рад (МУО)
60
5.
5.
5.
5.
НС
АО
НС
СА
5.
СА
5.
НС
ИПМ
ИПМ
5.
5.
НС
СА
ИПМ
ИПМ
5.
СА
ИПМ
5.
НС
ИПП
3
1
1
5
5.
НС
ИПП
3
1
1
5
6.
6.
НС
АО
ОПВП
ОПВП
2
2
1
1
6.
СА
ОПМ
2
5
2
8
6.
СА
ОПВМ
2
6
1
8
6.
6.
6.
6.
НС
НС
НС
НС
ИПП
ИПП
ИПМ
ИПМ
3
3
3
3
2
2
2
3
3
1
1
2
2
3
4
5
5
5
5
2
2
5
5
6
6
6
6
2
3
1
1
2
2
4
4
5
5
Укупно
22
12
26
4
Укупно часова активне наставе на години студија =
60*15 = 900
ЧЕТВРТА ГОДИНА
45. ФВА4.4.КФК
Физичко васпитање 4
46. ЕНГ4.4.КСЈ
Енглески језик 4
47.
ФМЕН.3.ФИН Финансијски менаџмент
Наоружање и гађање јединица
48.
НГП2.1.КОВ
пешадије 2 (1. део)
Тактика јединица пешадије 2 (1.
49.
ТПШ2.1.ТАК
део)
ИПМ6.1.ИЗБ Изборни предмети модула 6
50.
ОЗАР.1.ЛОГ
Основи заштите ресурса
ЕСПБ
П
ИПП2.4.ИЗБ
Шифра предмета
Остали
часови
Тип
Статус
предмета
33.*
Семестар
Ред. број
[Type text]
60
7.
7.
7.
НС
АО
НС
ОПВП
ОПВП
ОПП
7.
СА
ОПВМ
8
8
7.
СА
ОПМ
8
8
7.
7.
НС
НС
ИПМ
ИПМ
3
3
1
1
8.
8.
8.
8.
8.
8.
НС
АО
ТМ
НС
СА
ОПВП
ОПВП
ОПВП
ОПП
ОПВМ
2
2
3
3
2
1
СА
ОПМ
8
2
7
8.
СА
ОПМ
8
2
7
1
2
2
3
1
1
1
- 20 -
5
5
2
2
3
3
3
1
1
ОПМ
3
ИПП
3
Укупно
22
6
32
11
Укупно часова активне наставе на години студија =
60*15 = 900
Укупно часова активне наставе на свим годинама првог нивоа студија 238*15 = 3570
Укупно ЕСПБ
8.
8.
СА
СА
2
2
3
2
3
60
240
Војна академија
[Type text]
ПРВА ГОДИНА
1.
ФВА1.4.КФК
2.
ЕНГ1.4.КСЈ
Физичко васпитање 1
П
1.
1.
НС
АО
ОПВП
ОПВП
2
2
1
1
1.
ТМ
ОПВП
2
1
1.
ТМ
ОПВП
3
2
6
5
Часови активне
наставе
В
ДОН
ЕСПБ
Тип
Остали
часови
Назив предмета
Статус
предмета
Шифра предмета
Семестар
Ред. број
Структура студијског програма Менаџмент у одбрани
- модул Артиљерија -
2
3
5.
Енглески језик 1
Право одбране и међународно
ПМХП.1.КДН
хуманитарно право
МА1Б.1.КПМ Математика 1Б
ФИЗБ.4.КПМ Физика Б
1.
ТМ
ОПВП
3
2
6.
СОЦЛ.1.КДН
Социологија
1.
АО
ОПП
2
1
7.
ННГ1.1.КОВ
Наоружање са наставом гађања 1
1.
СА
ОПП
ИПП1.1.ИЗБ
Изборни предмет 1
1.
ТМ
ИПП
2
1
3
8.
ОМЕН.1.МЕН Основи менаџмента
ООРГ.1.МЕН Основи организације
1.
ТМ
ИПП
2
1
3
9.*
ФВА1.4.КФК
10.*
ЕНГ1.4.КСЈ
3.
4.
ИПП
2
1
3
НС
ОПВП
2
1
2
Енглески језик 1
2.
АО
ОПВП
2
1
3
2.
ТМ
ОПВП
3
1
4
2.
ТМ
ОПВП
3
2
5
2.
АО
ОПВП
2
2
4
2.
2.
НС
НС
ОПВП
ОПВП
2
2
2
1
2.
СА
ОПП
14.
15.
ВТОП.2.КПМ Војна топографија
ТАК1.2.ТАК Тактика 1
Наоружање са наставом гађања 1
ННГ1.2.КОВ
(2. део)
Војна историја
ДРУГА ГОДИНА
17.
ФВА2.4.КФК Физичко васпитање 2
18.
ЕНГ2.4.КСЈ Енглески језик 2
21.
Основи конструкције мотора и
ОКМВ.3.ВМИ
возила
ВПСИ.4.КДН Војна психологија
ВГЕО.3.КПМ Војна географија
22.
МЉР1.1.МЕН Менаџмент људских ресурса 1
ИПП1.1.ИЗБ
2
ТМ
ВИСТ.3.КДН
20.
3
2
2.
13.
19.
4
1.
12.
16.*
1
Физичко васпитање 1
ОЕКО.4.ФИН Основи економије
МА2Б.2.КПМ Математика 2Б
11.
1
2
2
4
7
2
1
3
Укупно
32
19
7
4
Укупно часова активне наставе на години студија
=58*15 = 870
60
3.
НС
ОПВП
2
1
3.
АО
ОПВП
2
1
3
3.
НС
ОПВП
2
2
4
3.
ТМ
ОПВП
2
1
3
3.
ТМ
ОПВП
3
2
5
3.
НС
ОПП
3
1
3
1
2
3.
НС
ИПП
2
1
3
КЈАВ.3.МЕН Комуникације са јавношћу
3.
НС
ИПП
2
1
3
ПОЛС.4.КДН Политички систем
3.
НС
ИПП
2
1
3
БТЕР.1.МЕН
Биотероризам
3.
НС
ИПП
2
1
3
ИПП2.4.ИЗБ
Изборни предмет 3
3.
НС
ИПП
2
1
3
ФРЈ1.4.КСЈ
Француски језик
3.
АО
ИПП
2
1
3
НЕМ1.4.КСЈ
Немачки језик
3.
АО
ИПП
2
1
3
РУС1.4.КСЈ
Руски језик
3.
АО
ИПП
2
1
3
25.
ННГ2.1.КОВ
Наоружање са наставом гађања 2
3.
СА
ОПП
0
0
26.*
ФВА2.4.КФК Физичко васпитање 2
ЕНГ2.4.КСЈ Енглески језик 2
4.
НС
ОПВП
2
1
4.
АО
ОПВП
2
1
3
4.
НС
ОПВП
3
2
5
4.
ТМ
ОПП
2
1
3
4.
НС
ОПП
3
1
5
4.
НС
ОПП
2
1
3
4.
НС
ОПВП
2
1
4.
СА
ОПП
23.
24.
27.*
28.
29.
30.
Основи електротехнике и
ОЕТЕ.2.ВЕИ
електронике
ВАНД.2.КДН Војна андрагогија
КИР1.3.МЕН Командовање и руковођење
31.
ТКИС.3.ТЛИ
32.
ТАК2.2.ТАК
33.*
Изборни предмет 2
ННГ2.2.КОВ
Телекомуникациони и
информациони системи
Тактика 2
Наоружање са наставом гађања 2
(2. део)
- 21 -
2
2
1
2
1
1
5
2
1
3
ТРЕЋА ГОДИНА
34.
ФВА3.4.КФК
35.
ЕНЈ3.4.КСЈ
36.
ОКНР.3.ВМИ
ИПМ1.1.ИЗБ
37.
ПАГ1.1КОВ
ИПМ2.1.ИЗБ
38.
БАЛИ.1.ВМИ
ИПМ3.1.ИЗБ
39.
АНО1.1.КОВ
ИПМ4.1.ИЗБ
38.
ОКУС.3.ВХИ
39.*
40.*
ФВА3.4.КФК
ЕНЈ3.4.КСЈ
41.*
ПГ12.2.КОВ
42.*
АНО1.2.КОВ
43.
ТАР1.2.ТАК
ИПП3.2.ИЗБ
КМЕН.1.МЕН
ИПМ5.2.ИЗБ
44.
45.
ГТПА.2.КПМ
Изборни предмет 3
Француски језик
Немачки језик
Руски језик
4.
4.
4.
4.
Физичко васпитање 3
Енглески језик 3
Основи конструкције наоружања
Изборни предмети модула 1
Правила артиљеријских гађања 1
Изборни предмети модула 2
Балистика
Изборни предмети модула 3
Артиљеријско наоружање и опрема
1 (1.део)
Изборни предмети модула 4
Основи конструкције убојних
средстава
Физичко васпитање 3
Енглески језик 3
Правила артиљеријских гађања 1
(2.део)
Артиљеријско наоружање и опрема
1 (2. део)
Тактика јединица артиљерије 1
Изборни предмет 4
Кризни менаџмент
Изборни предмети модула 5
Геодетско-топографска припрема у
артиљерији
Тип
Часови активне
наставе
П
В
ДОН
ИПП
2
1
ИПП
2
1
ИПП
2
1
ИПП
2
1
Укупно
36
19
5
4
Укупно часова активне наставе на години студија =
60*15 = 900
НС
АО
АО
АО
50.
51.
52.
53
54.*
55.
56.
57.*
58.*
59.*
60.
61.
Физичко васпитање 4
Енглески језик 4
Финансијски менаџмент
Војна етика
Правила артиљеријских гађања 2
ПАГ2.1.КОВ
(1. део)
Тактика јединица артиљерије 2
ТАР2.1.ТАК
(1. део)
ИПМ6.1.ИЗБ Изборни предмети модула 6
Артиљеријско наоружање и опрема
АНО2.1.КОВ
2 (1. део)
ФВА4.4.КФК Физичко васпитање 4
ЕНГ4.4.КСЈ Енглески језик 4
ОСТР.2.СТР Увод у стратегију и оператику
ВЛОГ.2.ЛОГ Војна логистика
Правила артиљеријских гађања 2
ПАГ2.2.КОВ
(2.део)
Артиљеријско наоружање и опрема
АРС2.2.КОВ
2 (2. део)
Тактика јединица артиљерије 2
ТАР2.2.ТАК
(2. део)
СПМО.2.МЕН Стручна пракса (МУО)
ЗРМО.2.МЕН Завршни рад (МУО)
3
3
3
3
60
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
НС
АО
НС
СА
СА
НС
НС
СА
ОПВП
ОПВП
ОПВМ
ИПМ
ИПМ
ИПМ
ИПМ
ИПМ
5.
СА
ИПМ
5.
НС
ИПП
3
1
1
5
5.
НС
ИПП
3
1
1
5
6.
6.
НС
АО
ОПВП
ОПВП
2
2
1
1
6.
СА
ОПМ
5
1
5
6.
СА
ОПМ
6
2
6
6.
6.
6.
6.
СА
НС
НС
НС
ОПМ
ИПП
ИПП
ИПМ
4
1
3
3
3
1
1
2
5
4
4
5
6.
НС
ИПМ
3
2
5
2
2
2
1
1
2
6
2
3
4
5
5
5
5
6
6
6
5
5
3
3
2
2
2
3
Укупно
22
12
26
5
Укупно часова активне наставе на години студија =
60*15 = 900
ЧЕТВРТА ГОДИНА
46.
ФВА4.4.КФК
47.
ЕНГ4.4.КСЈ
48.
ФМЕН.3.ФИН
49.
ВЕТИ.3.КДН
ЕСПБ
Назив предмета
Статус
предмета
33.*
ИПП2.4.ИЗБ
ФРЈ1.4.КСЈ
НЕМ1.4.КСЈ
РУС1.4.КСЈ
Семестар
Ред. број
Шифра предмета
Остали
часови
Војна академија
[Type text]
60
7.
7.
7.
7.
НС
АО
НС
ТМ
ОПВП
ОПВП
ОПП
ОПВП
7.
СА
ОПМ
6
7
7.
СА
ОПМ
6
6
7.
НС
ИПМ
3
2
5
7.
НС
ИПМ
3
2
5
8.
8.
8.
8.
НС
АО
НС
СА
ОПВП
ОПВП
ОПП
ОПВМ
2
2
3
2
1
2
2
3
3
8.
СА
ОПМ
8.
СА
ОПМ
8.
СА
ОПМ
8.
8.
СА
СА
2
2
3
3
2
1
2
2
3
3
1
1
1
2
6
1
5
2
2
6
7
1
6
ОПМ
3
ИПП
3
Укупно
24
9
27
10
Укупно часова активне наставе на години студија =
60*15 = 900
2
3
60
Укупно часова активне наставе на свим годинама првог нивоа студија 238*15 = 3570
Укупно ЕСПБ
- 22 -
240
Војна академија
[Type text]
ПРВА ГОДИНА
1.
ФВА1.4.КФК Физичко васпитање 1
2.
ЕНГ1.4.КСЈ Енглески језик 1
Право одбране и међународно
3.
ПМХП.1.КДН
хуманитарно право
4.
МА1Б.1.КПМ Математика 1Б
П
1.
1.
НС
АО
ОПВП
ОПВП
2
2
1
1
1.
ТМ
ОПВП
2
1
1.
ТМ
ОПВП
3
2
6
1.
ТМ
ОПВП
3
2
5
1.
АО
ОПП
2
1
Часови активне
наставе
В
ДОН
ЕСПБ
Тип
Остали
часови
Назив предмета
Статус
предмета
Шифра предмета
Семестар
Ред. број
Структура студијског програма Менаџмент у одбрани
- модул Инжињерија -
2
3
1
1
4
6.
ФИЗБ.4.КПМ Физика Б
СОЦЛ.1.КДН Социологија
7.
ННГ1.1.КОВ
Наоружање са наставом гађања 1
1.
СА
ОПП
ИПП1.1.ИЗБ
Изборни предмет 1
1.
ТМ
ИПП
2
1
3
8.
ОМЕН.1.МЕН Основи менаџмента
ООРГ.1.МЕН Основи организације
1.
ТМ
ИПП
2
1
3
1.
ТМ
ИПП
2
1
3
9.*
ФВА1.4.КФК Физичко васпитање 1
ЕНГ1.4.КСЈ Енглески језик 1
2.
НС
ОПВП
2
1
2
2.
АО
ОПВП
2
1
3
ОЕКО.4.ФИН Основи економије
МА2Б.2.КПМ Математика 2Б
2.
ТМ
ОПВП
3
1
4
2.
ТМ
ОПВП
3
2
5
ВИСТ.3.КДН Војна историја
ВТОП.2.КПМ Војна топографија
2.
АО
ОПВП
2
2
2.
2.
НС
НС
ОПВП
ОПВП
2
2
2
1
2.
СА
ОПП
5.
10.*
11.
12.
13.
14.
15.
16.*
ТАК1.2.ТАК
ННГ1.2.КОВ
Тактика 1
Наоружање са наставом гађања 1
(2. део)
ДРУГА ГОДИНА
17.
ФВА2.4.КФК Физичко васпитање 2
18.
ЕНГ2.4.КСЈ Енглески језик 2
21.
Основи конструкције мотора и
ОКМВ.3.ВМИ
возила
ВПСИ.4.КДН Војна психологија
ВГЕО.3.КПМ Војна географија
22.
МЉР1.1.МЕН Менаџмент људских ресурса 1
19.
20.
3
2
2
4
2
1
2
4
7
2
1
3
Укупно
32
19
7
5
Укупно часова активне наставе на години студија
=58*15 = 870
60
3.
НС
ОПВП
2
1
3.
АО
ОПВП
2
1
3
3.
НС
ОПВП
2
2
4
3.
ТМ
ОПВП
2
1
3
3.
ТМ
ОПВП
3
2
5
3.
НС
ОПП
3
1
3
1
2
ИПП1.1.ИЗБ
Изборни предмет 2
3.
НС
ИПП
2
1
3
КЈАВ.3.МЕН
Комуникације са јавношћу
3.
НС
ИПП
2
1
3
ПОЛС.4.КДН Политички систем
3.
НС
ИПП
2
1
3
БТЕР.1.МЕН
Биотероризам
3.
НС
ИПП
2
1
3
ИПП2.4.ИЗБ
Изборни предмет 3
3.
НС
ИПП
2
1
3
ФРЈ1.4.КСЈ
Француски језик
3.
АО
ИПП
2
1
3
НЕМ1.4.КСЈ
Немачки језик
3.
АО
ИПП
2
1
3
РУС1.4.КСЈ
Руски језик
3.
АО
ИПП
2
1
3
25.
ННГ2.1.КОВ
Наоружање са наставом гађања 2
3.
СА
ОПП
0
0
26.*
ФВА2.4.КФК Физичко васпитање 2
ЕНГ2.4.КСЈ Енглески језик 2
4.
НС
ОПВП
2
1
4.
АО
ОПВП
2
1
3
4.
НС
ОПВП
3
2
5
4.
ТМ
ОПП
2
1
3
4.
НС
ОПП
3
1
5
4.
НС
ОПП
2
1
3
4.
НС
ОПВП
2
1
4.
СА
ОПП
23.
24.
27.*
28.
29.
30.
Основи електротехнике и
ОЕТЕ.2.ВЕИ
електронике
ВАНД.2.КДН Војна андрагогија
КИР1.3.МЕН Командовање и руковођење
31.
ТКИС.3.ТЛИ
32.
ТАК2.2.ТАК
33.*
ННГ2.2.КОВ
Телекомуникациони и
информациони системи
Тактика 2
Наоружање са наставом гађања 2
(2. део)
- 23 -
2
2
1
2
1
1
5
2
1
3
ТРЕЋА ГОДИНА
34.
ФВА3.4.КФК
35.
ЕНЈ3.4.КСЈ
36.
ИНК1.1.ВМИ
ИПМ1.1.ИЗБ
37.
ГСГЕ.1.КПМ
ИПМ2.1.ИЗБ
38.
ТМЕХ.1.ВМИ
ИПМ3.1.ИЗБ
39.
ИМЕХ.1.ВМИ
ИПМ4.1.ИЗБ
38.
ТКОМ.1.ВМИ
39.*
40.*
41.
42.
ФВА3.4.КФК
ЕНЈ3.4.КСЈ
УТИМ.2.КОВ
ИНК2.2.ВМИ
43.
ЗСВП.2.КОВ
44.
ПОНТ.2.КОВ
45.
46.
ИПП3.2.ИЗБ
КМЕН.1.МЕН
ИПМ5.2.ИЗБ
КОМУ.2.КОВ
Изборни предмет 3
Француски језик
Немачки језик
Руски језик
Физичко васпитање 3
Енглески језик 3
Инжињеријске конструкције 1
Изборни предмети модула 1
Геодезија са геологијом
Изборни предмети модула 2
Техничка механика
Изборни предмети модула 3
Инжењеријска механизација
Изборни предмети модула 4
Теорија конструкција и отпорности
материјала
Физичко васпитање 3
Енглески језик 3
Утврђивање и маскирање
Инжињеријске конструкције 2
Запречавање и савлађивање
вештачких препрека
Инжењеријска средства за
савлађивање водених препрека
Изборни предмет 4
Кризни менаџмент
Изборни предмети модула 5
Комуникације (путеви и мостови)
ЧЕТВРТА ГОДИНА
47. ФВА4.4.КФК
Физичко васпитање 4
48. ЕНГ4.4.КСЈ
Енглески језик 4
49.
ФМЕН.3.ФИН Финансијски менаџмент
Организација инжињеријских
50.
ОИНР.1.КОВ
радова
Инжињеријска средства за запреча51.
ПИОН.1.КОВ вање и савлађивање вештачких
препрека са рушењем (1. део)
Тактика јединица инжињерије 1
52.
ТИН1.1.ТАК
(1. део)
ИПМ6.1.ИЗБ Изборни предмети модула 6
53.
ОЗАР.1.ЛОГ
Основи заштите ресурса
54.*
ФВА4.4.КФК Физичко васпитање 4
55.*
ЕНГ4.4.КСЈ Енглески језик 4
56.
ВЕТИ.3.КДН Војна етика
57.
ОСТР.2.СТР Увод у стратегију и оператику
58.
ВЛОГ.2.ЛОГ Војна логистика
Инжињеријска средства за запреча59.*
ПИОН.2.КОВ вање и савлађивање вештачких
препрека са рушењем (2. део)
Тактика јединица инжињерије 1
60.*
ТЈИ2.2.ТАК
(2. део)
61. СПМО.2.МЕН Стручна пракса (МУО)
62.
ЗРМО.2.МЕН Завршни рад (МУО)
4.
4.
4.
4.
Часови активне
наставе
П
В
ДОН
ИПП
2
1
ИПП
2
1
ИПП
2
1
ИПП
2
1
Укупно
36
19
5
4
Укупно часова активне наставе на години студија =
60*15 = 900
ЕСПБ
Тип
Статус
предмета
33.*
ИПП2.4.ИЗБ
ФРЈ1.4.КСЈ
НЕМ1.4.КСЈ
РУС1.4.КСЈ
Назив предмета
Семестар
Ред. број
Шифра предмета
Остали
часови
Војна академија
[Type text]
НС
АО
АО
АО
3
3
3
3
60
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
НС
АО
НС
НС
НС
НС
НС
СА
СА
НС
ОПВП
ОПВП
ОПМ
ИПМ
ИПМ
ИПМ
ИПМ
ИПМ
ИПМ
ИПВМ
2
2
3
3
3
3
3
2
2
3
1
1
1
3
3
2
2
2
2
2
2
3
4
6
6
5
5
5
5
5
5.
НС
ИПВМ
3
2
5
6.
6.
6.
6.
НС
АО
НС
СА
ОПВП
ОПВП
ОПМ
ОПМ
2
2
1
1
2
1
2
3
5
3
6.
СА
ОПМ
3
3
6.
СА
ОПМ
3
3
6.
6.
6.
6.
НС
НС
НС
СА
4
1
ИПП
3
1
ИПП
3
1
ИПМ
2
1
2
1
ИПМ
2
1
2
1
Укупно
31
18
11
3
Укупно часова активне наставе на години студија =
60*15 = 900
4
4
5
5
60
7.
7.
7.
НС
АО
НС
ОПВП
ОПВП
ОПП
2
2
3
1
1
2
2
3
7.
СА
ОПМ
3
1
6
7.
СА
ОПВМ
6
6
7.
СА
ОПМ
6
6
7.
7.
8.
8.
8.
8.
8.
НС
НС
НС
АО
ТМ
НС
СА
ИПМ
ИПМ
ОПВП
ОПВП
ОПВП
ОПП
ОПВМ
8.
СА
ОПМ
8.
СА
ОПМ
3
3
2
2
3
3
2
1
1
1
1
1
5
5
2
2
3
3
3
8
2
6
8
2
6
1
1
ОПМ
3
ИПП
3
Укупно
25
7
28
11
Укупно часова активне наставе на години студија =
60*15 = 900
Укупно часова активне наставе на свим годинама првог нивоа студија 238*15 = 3570
8.
8.
СА
СА
Укупно ЕСПБ
- 24 -
2
3
60
240
Војна академија
[Type text]
ПРВА ГОДИНА
1.
ФВА1.4.КФК
2.
ЕНГ1.4.КСЈ
Физичко васпитање 1
П
1.
1.
НС
АО
ОПВП
ОПВП
2
2
1
1
1.
ТМ
ОПВП
2
1
1.
ТМ
ОПВП
3
2
6
5
Часови активне
наставе
В
ДОН
ЕСПБ
Тип
Остали
часови
Назив предмета
Статус
предмета
Шифра предмета
Семестар
Ред. број
Структура студијског програма Менаџмент у одбрани
- модул Оклопне јединице -
2
3
5.
Енглески језик 1
Право одбране и међународно
ПМХП.1.КДН
хуманитарно право
МА1Б.1.КПМ Математика 1Б
ФИЗБ.4.КПМ Физика Б
1.
ТМ
ОПВП
3
2
6.
СОЦЛ.1.КДН
Социологија
1.
АО
ОПП
2
1
7.
ННГ1.1.КОВ
Наоружање са наставом гађања 1
1.
СА
ОПП
ИПП1.1.ИЗБ
Изборни предмет 1
1.
ТМ
ИПП
2
1
3
8.
ОМЕН.1.МЕН Основи менаџмента
ООРГ.1.МЕН Основи организације
1.
ТМ
ИПП
2
1
3
9.*
ФВА1.4.КФК
10.*
ЕНГ1.4.КСЈ
3.
4.
3
2
1.
ТМ
ИПП
2
1
3
2.
НС
ОПВП
2
1
2
Енглески језик 1
2.
АО
ОПВП
2
1
3
2.
ТМ
ОПВП
3
1
4
2.
5
ТМ
ОПВП
3
2
13.
ВИСТ.3.КДН
2.
АО
ОПВП
2
2
14.
15.
ВТОП.2.КПМ Војна топографија
2.
ТАК1.2.ТАК Тактика 1
2.
Наоружање са наставом гађања 1 (2.
ННГ1.2.КОВ
2.
део)
НС
НС
ОПВП
ОПВП
2
2
2
1
СА
ОПП
Војна историја
4
2
1
2
4
7
2
1
3
Укупно
32
19
7
5
Укупно часова активне наставе на години студија
=58*15 = 870
ДРУГА ГОДИНА
17.
ФВА2.4.КФК
18.
ЕНГ2.4.КСЈ
3.
НС
ОПВП
2
1
Енглески језик 2
3.
АО
ОПВП
2
1
3
3.
НС
ОПВП
2
2
4
3.
ТМ
ОПВП
2
1
3
3.
ТМ
ОПВП
3
2
5
3.
НС
ОПП
3
1
3
21.
22.
МЉР1.1.МЕН Менаџмент људских ресурса 1
20.
23.
24.
60
Физичко васпитање 2
Основи конструкције мотора и
ОКМВ.3.ВМИ
возила
ВПСИ.4.КДН Војна психологија
ВГЕО.3.КПМ Војна географија
19.
4
Физичко васпитање 1
12.
16.*
1
2
ОЕКО.4.ФИН Основи економије
МА2Б.2.КПМ Математика 2Б
11.
1
1
2
ИПП1.1.ИЗБ
Изборни предмет 2
3.
НС
ИПП
2
1
3
КЈАВ.3.МЕН
Комуникације са јавношћу
3.
НС
ИПП
2
1
3
ПОЛС.4.КДН
Политички систем
3.
НС
ИПП
2
1
3
БТЕР.1.МЕН
Биотероризам
3.
НС
ИПП
2
1
3
ИПП2.4.ИЗБ
Изборни предмет 3
3.
НС
ИПП
2
1
3
ФРЈ1.4.КСЈ
Француски језик
3.
АО
ИПП
2
1
3
НЕМ1.4.КСЈ
Немачки језик
3.
АО
ИПП
2
1
3
РУС1.4.КСЈ
Руски језик
3.
АО
ИПП
2
1
3
25.
ННГ2.1.КОВ
Наоружање са наставом гађања 2
3.
СА
ОПП
0
0
26.*
ФВА2.4.КФК
Физичко васпитање 2
4.
НС
ОПВП
2
1
27.*
ЕНГ2.4.КСЈ
Енглески језик 2
4.
АО
ОПВП
2
1
3
4.
НС
ОПВП
3
2
5
4.
ТМ
ОПП
2
1
3
4.
НС
ОПП
3
1
5
4.
НС
ОПП
2
1
3
4.
Наоружање са наставом гађања 2 (2.
4.
део)
НС
ОПВП
2
1
СА
ОПП
28.
ОЕТЕ.2.ВЕИ
29.
ВАНД.2.КДН
Основи електротехнике и
електронике
Војна андрагогија
30.
КИР1.3.МЕН
Командовање и руковођење
31.
ТКИС.3.ТЛИ
32.
ТАК2.2.ТАК
33.*
ННГ2.2.КОВ
Телекомуникациони и
информациони системи
Тактика 2
- 25 -
2
2
1
2
1
1
5
2
1
3
Војна академија
В
Изборни предмет 3
4.
НС
ИПП
2
1
3
ФРЈ1.4.КСЈ
Француски језик
4.
АО
ИПП
2
1
3
НЕМ1.4.КСЈ
Немачки језик
4.
АО
ИПП
2
1
3
РУС1.4.КСЈ
Руски језик
4.
АО
ИПП
2
1
3
Назив предмета
Часови активне
наставе
ДОН
Укупно
36
19
5
4
Укупно часова активне наставе на години студија =
60*15 = 900
ТРЕЋА ГОДИНА
34.
ФВА3.4.КФК
35.
ЕНЈ3.4.КСЈ
36.
ОКНР.3.ВМИ
ИПМ1.1.ИЗБ
37.
38.
ПГП1.1КОВ
ИПМ2.1.ИЗБ
БАЛИ.1.ВМИ
ИПМ3.1.ИЗБ
39.
НГО1.1.КОВ
ИПМ4.1.ИЗБ
38.
ОКУС.3.ВХИ
39.*
40.*
41.
ФВА3.4.КФК
ЕНЈ3.4.КСЈ
ТОЈ1.2.ТАК
42.*
НОЈ1.2.КОВ
43.
ПГО2.2.КОВ
44.
ИПП3.2.ИЗБ
КМЕН.1.МЕН
45.
ИПМ5.2.ИЗБ
БОВ1.2.ВМИ
Физичко васпитање 3
Енглески језик 3
Основи конструкције наоружања
Изборни предмети модула 1
Правила гађања наоружањем
оклопних јединица
Изборни предмети модула 2
Балистика
Изборни предмети модула 3
Наоружање и гађање оклопних
јединица
Изборни предмети модула 4
Основи конструкције убојних
средстава
Физичко васпитање 3
Енглески језик 3
Тактика оклопних јединица 1
Наоружање и гађање оклопних
јединица 1 (2. део)
Правила гађања наоружањем
оклопних јединица 2
Изборни предмет 4
Кризни менаџмент
Изборни предмети модула 5
Борбена возила 1
60
5.
5.
5.
5.
НС
АО
НС
СА
ОПВП
ОПВП
ОПВМ
ИПМ
5.
СА
ИПМ
5.
НС
ИПМ
5.
5.
НС
СА
ИПМ
ИПМ
5.
СА
ИПМ
5.
НС
ИПВМ
3
1
1
5
5.
НС
ИПП
3
1
1
5
6.
6.
6.
НС
АО
СА
ОПВП
ОПВП
ОПМ
2
2
1
1
4
1
2
3
5
6.
СА
ОПМ
6
2
6
6.
СА
ОПМ
5
6.
6.
6.
6.
НС
НС
НС
НС
ИПП
ИПП
ИПМ
ИПМ
2
2
2
3
3
3
3
3
3
1
1
2
2
3
4
5
5
5
5
2
2
5
5
6
6
6
6
5
1
1
2
2
4
4
5
5
Укупно
22
12
26
4
Укупно часова активне наставе на години студија =
60*15 = 900
ЧЕТВРТА ГОДИНА
46. ФВА4.4.КФК
Физичко васпитање 4
47. ЕНГ4.4.КСЈ
Енглески језик 4
48.
ФМЕН.3.ФИН Финансијски менаџмент
Наоружање и гађање оклопних
49.
НГО2.1.КОВ
јединица 2
50.
ТОЈ2.1.ТАК Тактика оклопних јединица 2
ИПМ6.1.ИЗБ Изборни предмети модула 6
51.
БОВ2.1ВМИ
Борбена возила 2
52.*
ФВА4.4.КФК Физичко васпитање 4
53.*
ЕНГ4.4.КСЈ Енглески језик 4
54.
ВЕТИ.3.КДН Војна етика
55.
ОСТР.2.СТР Увод у стратегију и оператику
56.
ВЛОГ.2.ЛОГ Војна логистика
Тактика оклопних јединица 2
57.*
ТОЈ2.2.ТАК
(2.део)
Наоружање и гађање оклопних
58.*
НГО2.2.КОВ
јединица 2 (2.део)
59.
СПМО.2.МЕН Стручна пракса (МУО)
60.
ЗРМО.2.МЕН Завршни рад (МУО)
ЕСПБ
П
ИПП2.4.ИЗБ
Шифра предмета
Остали
часови
Тип
Статус
предмета
33.*
Семестар
Ред. број
[Type text]
60
7.
7.
7.
НС
АО
НС
ОПВП
ОПВП
ОПП
7.
СА
ОПМ
8
8
7.
7.
7.
8.
8.
8.
8.
8.
СА
НС
НС
НС
АО
ТМ
НС
СА
ОПМ
ИПМ
ИПМ
ОПВП
ОПВП
ОПВП
ОПП
ОПВМ
8
8
5
5
2
2
3
3
3
8.
СА
ОПМ
8
1
7
8.
СА
ОПМ
8
2
7
ОПМ
3
ИПП
3
Укупно
22
7
32
9
Укупно часова активне наставе на години студија =
61*15 = 915
Укупно часова активне наставе на свим годинама првог нивоа студија 239*15 = 3585
Укупно ЕСПБ
2
3
8.
8.
- 26 -
СА
СА
2
2
3
3
3
2
2
3
3
2
1
2
2
3
1
2
2
1
1
1
60
240
Војна академија
[Type text]
ПРВА ГОДИНА
1.
ФВА1.4.КФК
2.
ЕНГ1.4.КСЈ
Физичко васпитање 1
П
1.
1.
НС
АО
ОПВП
ОПВП
2
2
1
1
1.
ТМ
ОПВП
2
1
Часови активне
наставе
В
ДОН
ЕСПБ
Тип
Остали
часови
Назив предмета
Статус
предмета
Шифра предмета
Семестар
Ред. број
Структура студијског програма Менаџмент у одбрани
- модул Речне јединице -
2
3
3.
ПМХП.1.КДН
4.
МА1Б.1.КПМ
Енглески језик 1
Право одбране и међународно
хуманитарно право
Математика 1Б
1.
ТМ
ОПВП
3
2
6
5.
ФИЗБ.4.КПМ
Физика Б
1.
ТМ
ОПВП
3
2
5
6.
СОЦЛ.1.КДН
Социологија
1.
АО
ОПП
2
1
7.
ННГ1.1.КОВ
Наоружање са наставом гађања 1
1.
СА
ОПП
ИПП1.1.ИЗБ
Изборни предмет 1
1.
ТМ
ИПП
2
1
3
ОМЕН.1.МЕН
Основи менаџмента
1.
ТМ
ИПП
2
1
3
8.
1
1
4
3
2
2
ООРГ.1.МЕН
Основи организације
1.
ТМ
ИПП
2
1
3
9.*
ФВА1.4.КФК
Физичко васпитање 1
2.
НС
ОПВП
2
1
2
10.*
ЕНГ1.4.КСЈ
Енглески језик 1
2.
АО
ОПВП
2
1
3
11.
ОЕКО.4.ФИН
Основи економије
2.
ТМ
ОПВП
3
1
4
12.
МА2Б.2.КПМ
Математика 2Б
2.
ТМ
ОПВП
3
2
5
13.
ВИСТ.3.КДН
Војна историја
2.
АО
ОПВП
2
2
14.
15.
ВТОП.2.КПМ
ТАК1.2.ТАК
Војна топографија
2.
2.
НС
НС
ОПВП
ОПВП
2
2
2
1
16.*
ННГ1.2.КОВ
2.
СА
ОПП
ДРУГА ГОДИНА
17.
ФВА2.4.КФК
18.
ЕНГ2.4.КСЈ
Тактика 1
Наоружање са наставом гађања 1
(2. део)
1
3
Укупно
32
19
7
5
Укупно часова активне наставе на години студија
=58*15 = 870
60
НС
ОПВП
2
1
3.
АО
ОПВП
2
1
3
3.
НС
ОПВП
2
2
4
3.
ТМ
ОПВП
2
1
3
3.
ТМ
ОПВП
3
2
5
Менаџмент људских ресурса 1
3.
НС
ОПП
3
1
3
МЉР1.1.МЕН
24.
2
3.
22.
23.
4
7
Енглески језик 2
21.
20.
2
Физичко васпитање 2
Основи конструкције мотора и
ОКМВ.3.ВМИ
возила
ВПСИ.4.КДН Војна психологија
ВГЕО.3.КПМ Војна географија
19.
4
1
2
1
2
ИПП1.1.ИЗБ
Изборни предмет 2
3.
НС
ИПП
2
1
3
КЈАВ.3.МЕН
Комуникације са јавношћу
3.
НС
ИПП
2
1
3
ПОЛС.4.КДН
Политички систем
3.
НС
ИПП
2
1
3
БТЕР.1.МЕН
Биотероризам
3.
НС
ИПП
2
1
3
ИПП2.4.ИЗБ
Изборни предмет 3
3.
НС
ИПП
2
1
3
ФРЈ1.4.КСЈ
Француски језик
3.
АО
ИПП
2
1
3
НЕМ1.4.КСЈ
Немачки језик
3.
АО
ИПП
2
1
3
РУС1.4.КСЈ
Руски језик
3.
АО
ИПП
2
1
3
25.
ННГ2.1.КОВ
Наоружање са наставом гађања 2
3.
СА
ОПП
0
0
26.*
ФВА2.4.КФК
Физичко васпитање 2
4.
НС
ОПВП
2
1
27.*
ЕНГ2.4.КСЈ
Енглески језик 2
4.
АО
ОПВП
2
1
3
4.
НС
ОПВП
3
2
5
4.
ТМ
ОПП
2
1
3
4.
НС
ОПП
3
1
5
4.
НС
ОПП
2
1
3
4.
НС
ОПВП
2
1
4.
СА
ОПП
28.
ОЕТЕ.2.ВЕИ
29.
ВАНД.2.КДН
Основи електротехнике и
електронике
Војна андрагогија
30.
КИР1.3.МЕН
Командовање и руковођење
31.
ТКИС.3.ТЛИ
32.
ТАК2.2.ТАК
33.*
ННГ2.2.КОВ
Телекомуникациони и
информациони системи
Тактика 2
Наоружање са наставом гађања 2
(2. део)
- 27 -
2
2
1
2
1
1
5
2
1
3
Војна академија
В
Изборни предмет 3
4.
НС
ИПП
2
1
3
ФРЈ1.4.КСЈ
Француски језик
4.
АО
ИПП
2
1
3
НЕМ1.4.КСЈ
Немачки језик
4.
АО
ИПП
2
1
3
РУС1.4.КСЈ
Руски језик
4.
АО
ИПП
2
1
3
Назив предмета
Часови активне
наставе
ДОН
Укупно
36
19
5
4
Укупно часова активне наставе на години студија =
60*15 = 900
ТРЕЋА ГОДИНА
34.
ФВА3.4.КФК
35.
ЕНЈ3.4.КСЈ
36.
ОМЕТ.1.КПМ
37.
ИПМ1.1.ИЗБ
ТНАВ.1КОВ
38.
ИПМ2.1.ИЗБ
ТЕОБ.1.КОВ
39.
ИПМ3.1.ИЗБ
РДТС.3.ВЕИ
38.
39.*
40.*
41.
42.
43.
44.
ИПМ4.1.ИЗБ
ЕНАВ.1.КОВ
ФВА3.4.КФК
ЕНЈ3.4.КСЈ
АНАВ.2.КОВ
РЕЧН.2.КОВ
БМАШ.2.КОВ
ТНАВ.2.КОВ
45.
ИПП3.2.ИЗБ
КМЕН.1.МЕН
46.
ИПМ5.2.ИЗБ
УБР.1.КОВ
60
Физичко васпитање 3
Енглески језик 3
Бродска метеорологија
5.
5.
5.
НС
АО
СА
ОПВП
ОПВП
ОПМ
2
2
1
1
Изборни предмети модула 1
5.
5.
НС
НС
ИПМ
ИПМ
3
3
3
3
6
6
5.
5.
НС
НС
ИПМ
ИПМ
3
3
2
2
5
5
5.
5.
СА
СА
ИПМ
ИПМ
2
2
2
2
5
5
5.
5.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
НС
НС
НС
АО
СА
СА
НС
НС
ИПВМ
ИПВМ
ОПВП
ОПВП
ОПМ
ОПМ
ОПМ
ОПМ
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
3
2
2
2
5
5
2
3
4
3
5
4
6.
6.
НС
НС
ИПП
ИПП
3
3
1
1
6.
6.
НС
СА
ИПМ
ИПМ
2
2
1
1
Терестричка навигација 1
Изборни предмети модула 2
Теорија брода
Изборни предмети модула 3
Радарска техника и системи
Изборни предмети модула 4
Електронска навигација
Физичко васпитање 3
Енглески језик 3
Астрономска навигација
Речна навигација
Бродомашинство
Терестричка навигација 2
Изборни предмет 4
Кризни менаџмент
Изборни предмети модула 5
Управљање бродом
2
3
4
4
3
1
1
1
4
4
2
2
1
1
Укупно
31
20
9
4
Укупно часова активне наставе на години студија =
60*15 = 900
ЧЕТВРТА ГОДИНА
47.
ФВА4.4.КФК
48.
ЕНГ4.4.КСЈ
49.
ФМЕН.3.ФИН
50.
УБР2.1.КОВ
51.
КИПТ.1.КОВ
52.
БОР1.1.КОВ
53.
ТРЈ1.4.ТАК
ИПМ6.1.ИЗБ
54.
ОЗАР.1.ЛОГ
55.*
ФВА4.4.КФК
56.*
ЕНГ4.4.КСЈ
57.
ВЕТИ.3.КДН
58.
ОСТР.2.СТР
59.
БОР2.2.КОВ
60.
ПБСП.2.КОВ
61.
ТРЈ2.2.КОВ
62.
СПМО.2.МЕН
63.
ЗРМО.2.МЕН
ЕСПБ
П
ИПП2.4.ИЗБ
Шифра предмета
Остали
часови
Тип
Статус
предмета
33.*
Семестар
Ред. број
[Type text]
Физичко васпитање 4
Енглески језик 4
Финансијски менаџмент
Управљање бродом 2
Крцање и превоз терета
Бродско оружје 1
Тактика речних јединица 1
Изборни предмети модула 6
Основи заштите ресурса
Физичко васпитање 4
Енглески језик 4
Војна етика
Увод у стратегију и оператику
Бродско оружје 2
Сигурност и безбедност пловидбе
Тактика речних јединица 2
60
ОПВП
2
1
2
ОПВП
2
2
ОПП
3
1
3
ОПМ
2
1
1
4
ОПМ
2
1
3
ОПМ
2
2
5
ОПМ
2
2
2
6
ИПМ
3
1
1
5
ИПМ
3
1
1
5
ОПВП
2
1
2
ОПВП
2
2
ОПВП
3
3
ОПП
3
1
3
ОПМ
3
1
1
1
5
ОПМ
3
2
1
1
4
ОПМ
2
2
4
1
6
Стручна пракса (МУО)
ОПМ
3
2
Завршни рад (МУО)
ИПП
3
3
Укупно
36
16
8
11
60
Укупно часова активне наставе на години студија =
60*15 = 900
Укупно часова активне наставе на свим годинама првог нивоа студија 238*15 = 3570
Укупно ЕСПБ
240
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
- 28 -
НС
АО
НС
СА
СА
СА
СА
НС
НС
НС
АО
ТМ
НС
СА
СА
СА
СА
СА
5
5
Војна академија
[Type text]
Студијски програм Војноелектронско инжењерство
Студијски
програм
Војноелектронско инжењерство намењен је за
образовање кадета Војне академије за
позив официра службе Телекомуникације,
Техничке
и службе Информатике, у
складу са мисијама и задацима Војске
Србије и за диплпомираног инжењера
електротехнике и рачунарства. Реализацијом овог студијског програма, будући
официри
службе
Телекомуникације,
Техничке и службе Информатике биће
оспособљени за решавање основних техничко-технолошких проблема на својим
почетним дужностима, који су у вези са
експлоатацијом и одржавањем војних
електронских система и средстава у својој
служби и специјалности.
У прве две године школовања
преовладавају
опште-образовни
и
теоријско методолошки предмети из
општевојних и друштвених предмета,
основних
природно-математичких
и
техничко-технолошких наука, док се у
трећој години слуша и полаже група
предмета
специфичних
техничкотехнолошких наука, а у четвртој години
група
предмета
са
уско-стручном
оријентацијом ка решавању конкретних
проблема у војноелектронском инжењерству.
Различитости
у
садржајима
изборних предмета омогућују кадетима
добијање специфичних знања из четири
студијска подручја ― модула:
- Телекомуникације,
- Радарски системи,
- Ракетни системи и
- Информациони системи.
Кадет стиче диплому дипломираног
инжењера електротехнике и рачунарства
ако у предвиђеном року испуни све
обавезе
предвиђене
студијским
програмом.
Осим дипломе, кадету се издаје и
Додатак дипломи, који означава компетенције кладета за професионалног официра за службу Телекомумникација,
Информатичку и Техничку службу
(специјалности Радарски системи и
Ракетни системи), односно дипломираног
инжењера електротехнике и рачунарства.
- 29 -
Војна академија
[Type text]
Шифра
предмета
Назив предмета
ПРВА ГОДИНА
1.
Физичко васпитање 1
2.
Енглески језик 1ВИ
3.
Математика 1A
4.
Физика Е
5.
Електротехника 1
6.
Социологија
7.
Војна етика са МХП
Укупно у семестру
1.
Физичко васпитање 1
2.
Енглески језик 1ВИ
8.
Математика 2А
9.
Електротехника 2
10.
Војна топографија и географија
11.
Основи тактике 1
Укупно у семестру
С
Тип
Статус
предм.
1
1
1
1
1
1
1
АО
АО
ТМ
ТМ
НС
АО
ТМ
ОПВП
ОПВП
ОПВП
ОПВП
ОПВП
ОПВП
ОПП
2
2
2
2
2
2
АО
АО
ТМ
НС
СА
ТМ
ОПВП
ОПВП
ОПВП
ОПВП
ОПВП
ОПВП
Укупно часова активне наставе на години студија = 15 * 59= 885
ДРУГА ГОДИНА
12.
Физичко васпитање 2
3
АО
13.
Енглески језик 2ВИ
3
АО
14.
Математика 3
3
ТМ
15.
Сигнали и системи
3
НС
16.
Основи електронике
3
НС
17.
Програмирање
3
НС
18.
Војна историјa
3
ТМ
Укупно у семестру
12.
Физичко васпитање 2
4
АО
13.
Енглески језик 2ВИ
4
АО
19.
Математика 4
4
ТМ
20.
Основи аналогне електронике
4
НС
21.
Телекомуникације 1
4
НС
22.
Основи тактике 2
4
ТМ
Укупно у семестру
Укупно часова активне наставе на години студија = 15 * 59 = 885
ТРЕЋА ГОДИНА
23.
Физичко васпитање 3
5
АО
24.
Енглески језик 3ВИ
5
АО
25.
Основи командовања и руковођења
5
СА
26.
Основи дигиталне електронике
5
НС
27.
Електрична мерења
5
СА
28.
Практикум за MATLAB
5
СА
Изборни предмет 1 (бира 1 од 3)
Телекомуникације 2
5
НС
29.
Системи аутоматског управљања 1
5
НС
Моделовање података
5
НС
Изборни предмет 2 (бира 1 од 3)
Микроталасна техника и антене
5
НС
30.
Сензори и актуатори
5
НС
Архитектура и организација
5
НС
рачунара
Укупно у семестру
24.
Физичко васпитање 3
6
АО
25.
Енглески језик 3ВИ
6
АО
31.
Дигитална обрада сигнала 1
6
СА
32.
Стручна пракса 1
6
СА
33.
Војна психологија
6
ТМ
Изборни предмет 3 (бира 1 од 4)
Радио-релејна техника
6
НС
Статистичка теорија
34.
6
НС
телекомуникација
Основи ракетне технике
6
НС
Структуре података и алгоритми
6
НС
- 30 -
Часови активне наставе
ЕСПБ
П
В
2
2
3
3
3
2
3
18
2
2
3
3
3
1
14
32
1
1
3
2
3
1
2
13
1
1
3
3
2
2
12
25
2
2
3
2
3
3
2
17
2
2
3
3
3
1
14
31
1
1
2
2
3
3
2
14
1
1
2
3
3
2
12
26
ОПВП
ОПВП
ОПВП
ОПВП
ОПВП
ОПП
2
2
2
3
2
0
1
1
1
3
3
2
2
2
3
6
5
2
ИПП
ИПП
ИПП
3
3
3
2
2
2
5
5
5
ИПП
ИПП
2
2
2
2
5
5
ИПП
2
2
5
ОПВП
ОПВП
ОПВП
ОПП
ОПВП
16
2
2
3
0
2
15
1
1
3
0
1
30
2
2
6
2
3
ИПП
2
2
5
ИПП
2
2
5
ИПП
ИПП
2
2
2
2
5
5
ОПВП
ОПВП
ОПВП
ОПВП
ОПВП
ОПВП
ОПВП
ОПВП
ОПВП
ОПВП
ОПВП
ОПВП
ОПВП
ДОН
Остали
часови
Редни
број
Структура Студијског програма Војноелектронско инжењерство
- заједнички предмети -
2
2
2
2
2
2
2
4
6
Укупно 60
1
1
2
2
2
2
2
2
4
6
Укупно 60
4
2
2
6
6
8
3
5
32
2
2
6
8
5
5
28
60
2
2
5
5
7
7
4
32
2
2
5
7
7
5
28
60
Војна академија
[Type text]
Изборни предмет 4 (бира 1 од 4)
Радиокомуникације
Радиолокација
35.
Радарска техника и системи
Објектно-оријентисано
програмирање
Изборни предмет 5 (бира 1 од 4)
Мултиплексна техника
36.
Системи аутоматског управљања 2
Радарска техника
Основи Web програмирања
Укупно у семестру
6
6
6
НС
НС
НС
ИПП
ИПП
ИПП
3
3
3
2
3
3
6
НС
ИПП
3
3
6
6
6
6
6
СА
СА
СА
СА
ИПП
ИПП
ИПП
ИПП
2
2
2
2
16
32
2
2
2
2
13
28
4
4
4
4
30
60
Укупно часова активне наставе на години студија = 15 *60 = 900
- 31 -
1
2
Укупно 60
6
6
6
Војна академија
[Type text]
Шифра
предмета
Назив предмета
ЧЕТВРТА ГОДИНА
37.
Физичко васпитање 4
38.
Енглески језик 4ВИ
39.
Телекомуникациони уређаји и системи 1
Изборни предмет 6 (бира 2 од 7)
Дигитална обрада сигнала 2
Телекомуникациони саобраћај
Одржавање телекомуникационих система
40.
41.
Комутациона техника
Организација одржавања
Заштита рачунарских система
Одржавање рачунарских система
Изборни предмет 7 (бира 2 од 3)
Микропроцесорски системи
42.
43.
Оптоелектроника
Рачунарске мреже
Укупно у семестру
37.
Физичко васпитање 4
38.
Енглески језик 4ВИ
44.
Противелектронска заштита
Изборни предмет 8 (бира 2 од 7)
Радарске антене
Tехничка подршка
Ракетни системи малог домета
45.
Телекомуникациони уређаји и системи 2
46.
Телекомуникационо и информатичко
обезбеђење
Пројектовање информационих система
Командно информациони системи
47.
Стручна пракса 2
48.
Завршни рад
Укупно у семестру
С
Тип
Статус
предм.
Часови активне
наставе
ДО
П
В
Н
7
7
7
АО
АО
СА
ОПВП
ОПВП
ОПМ
2
1
3
1
1
3
7
7
7
7
7
7
7
СА
СА
СА
СА
СА
СА
СА
ИПП
ИПП
ИПП
ИПП
ИПП
ИПП
ИПП
3
3
3
2
2
3
2
3
3
3
2
2
3
2
7
7
7
СА
СА
СА
ИПП
ИПП
ИПП
8
8
8
АО
АО
СА
ОПВП
ОПВП
ОПВП
2
2
2
15
2
1
3
2
2
2
14
1
1
1
8
8
8
8
СА
СА
СА
СА
ИПП
ИПП
ИПП
ИПП
3
3
3
3
2
2
2
3
2
6
5
6
6
8
СА
ИПП
2
2
2
5
8
8
8
8
СА
СА
СА
СА
ИПП
ИПП
ОПП
ОПП
2
3
2
3
12
26
7
21
Укупно часова активне наставе на години студија = 15 * 53 = 795
- 32 -
Остали
часови
Редни број
Структура Студијског програма Војноелектронско инжењерство
- модул Телекомуникације -
2
2
6
2
1
6
6
6
5
5
6
5
1
5
5
5
31
2
2
5
2
1
4
6
ЕСПБ
5
6
3
3
3
6
6
29
6
54
Укупно 60
Војна академија
[Type text]
Шифра
предмета
Назив предмета
С
ЧЕТВРТА ГОДИНА
37.
Физичко васпитање 4
38.
Енглески језик 4ВИ
39.
Радарски системи
Изборни предмет 7 (бира 2 од 7)
Дигитална обрада сигнала 2
Телекомуникациони саобраћај
Одржавање телекомуникационих система
40.
41.
Комутациона техника
Организација одржавања
Заштита рачунарских система
Одржавање рачунарских система
Изборни предмет 8 (бира 2 од 3)
Микропроцесорски системи
42.
43.
Оптоелектроника
Рачунарске мреже
Укупно у семестру
37.
Физичко васпитање 4
38.
Енглески језик 4ВИ
44.
Противелектронска заштита
Изборни предмет 9 (бира 2 од 7)
Радарске антене
Tехничка подршка
Ракетни системи малог домета
45.
46.
Телекомуникациони уређаји и системи 2
Телекомуникационо и информатичко обезбеђење
Пројектовање информационих система
Командно информациони системи
47.
Стручна пракса 2
48.
Завршни рад
Укупно у семестру
Укупно часова активне наставе на години студија = 15 * 48 = 720
- 33 -
Тип
Статус
предм.
Часови активне
наставе
П
В
7
7
7
АО
АО
СА
ОПВП
ОПВП
ОПМ
2
1
3
1
1
2
7
7
7
7
7
7
7
СА
СА
СА
СА
СА
СА
СА
ИПП
ИПП
ИПП
ИПП
ИПП
ИПП
ИПП
3
3
3
2
2
3
2
3
3
3
2
2
3
2
7
7
7
СА
СА
СА
ИПП
ИПП
ИПП
2
2
2
2
2
2
8
8
8
АО
АО
СА
ОПВП
ОПВП
ОПВП
2
1
3
1
1
1
8
8
8
8
8
8
8
8
8
СА
СА
СА
СА
СА
СА
СА
СА
СА
ИПП
ИПП
ИПП
ИПП
ИПП
ИПП
ИПП
ОПП
ОПП
3
3
3
3
2
2
3
2
2
2
3
2
2
3
ДОН
Остали
часови
Редни број
Структура Студијског програма Војноелектронско инжењерство
- модул Радарски системи -
ЕСПБ
2
2
2
6
1
6
6
6
5
5
6
5
1
5
5
5
31
2
2
5
2
2
1
3
3
12
28
7
20
Укупно 60
6
5
6
6
5
5
6
3
6
29
60
Војна академија
[Type text]
Шифра
предмета
Назив предмета
С
ЧЕТВРТА ГОДИНА
37.
Физичко васпитање 4
38.
Енглески језик 4ВИ
39.
Системи вођења и управљања ракета
Изборни предмет 7 (бира 2 од 7)
Дигитална обрада сигнала 2
Телекомуникациони саобраћај
Одржавање телекомуникационих система
40.
41.
Комутациона техника
Организација одржавања
Заштита рачунарских система
Одржавање рачунарских система
Изборни предмет 8 (бира 2 од 3)
Микропроцесорски системи
42.
43.
Оптоелектроника
Рачунарске мреже
Укупно у семестру
37.
Физичко васпитање 4
38.
Енглески језик 4ВИ
44.
Противелектронска заштита
Изборни предмет 9 (бира 2 од 7)
Радарске антене
Tехничка подршка
Ракетни системи малог домета
45.
46.
Телекомуникациони уређаји и системи 2
Телекомуникационо и информатичко обезбеђење
Пројектовање информационих система
Командно информациони системи
47.
Стручна пракса 2
48.
Завршни рад
Укупно у семестру
Тип
Статус
предм.
Часови активне
наставе
П
В
7
7
7
АО
АО
СА
ОПВП
ОПВП
ОПМ
2
1
3
1
1
2
7
7
7
7
7
7
7
СА
СА
СА
СА
СА
СА
СА
ИПП
ИПП
ИПП
ИПП
ИПП
ИПП
ИПП
3
3
3
2
2
3
2
3
3
3
2
2
3
2
7
7
7
СА
СА
СА
ИПП
ИПП
ИПП
2
2
2
2
2
2
8
8
8
АО
АО
СА
ОПВП
ОПВП
ОПВП
2
1
3
1
1
1
8
8
8
8
8
8
8
8
8
СА
СА
СА
СА
СА
СА
СА
СА
СА
ИПП
ИПП
ИПП
ИПП
ИПП
ИПП
ИПП
ОПП
ОПП
3
3
3
3
2
2
3
2
2
2
3
2
2
3
ДОН
Остали
часови
Редни број
Структура Студијског програма Војноелектронско инжењерство
- модул Ракетни системи ЕСПБ
2
2
2
6
1
6
6
6
5
5
6
5
2
Укупно часова активне наставе на години студија = 15 * 48 = 720
- 34 -
12
28
7
20
1
2
2
1
3
3
8
10
Укупно 60
5
5
5
31
2
2
5
6
5
6
6
5
5
6
3
6
29
60
Војна академија
[Type text]
Шифра
предмета
Назив предмета
ЧЕТВРТА ГОДИНА
37.
Физичко васпитање 4
38.
Енглески језик 4ВИ
39.
Базе података
Изборни предмет 7 (бира 2 од 7)
Дигитална обрада сигнала 2
Телекомуникациони саобраћај
Одржавање телекомуникационих система
40.
41.
Комутациона техника
Организација одржавања
Заштита рачунарских система
Одржавање рачунарских система
Изборни предмет 8 (бира 2 од 3)
Микропроцесорски системи
42.
43.
Оптоелектроника
Рачунарске мреже
Укупно у семестру
37.
Физичко васпитање 4
38.
Енглески језик 4ВИ
44.
Оперативни системи
Изборни предмет 9 (бира 2 од 7)
Радарске антене
Tехничка подршка
Ракетни системи малог домета
45.
Телекомуникациони уређаји и системи 2
46.
Телекомуникационо и информатичко
обезбеђење
Пројектовање информационих система
Командно информациони системи
47.
Стручна пракса 2
48.
Завршни рад
Укупно у семестру
Часови активне
наставе
ДО
П
В
Н
Остали
часови
Редни број
Структура Студијског програма Војноелектронско инжењерство
- модул Информациони системи -
С
Тип
Статус
предм.
7
7
7
АО
АО
СА
ОПВП
ОПВП
ОПМ
2
2
3
1
1
3
2
2
6
7
7
7
7
7
7
7
СА
СА
СА
СА
СА
СА
СА
ИПП
ИПП
ИПП
ИПП
ИПП
ИПП
ИПП
3
3
3
2
2
3
2
3
3
3
2
2
3
2
1
6
6
6
5
5
6
5
7
7
7
СА
СА
СА
ИПП
ИПП
ИПП
2
2
2
2
2
2
8
8
8
АО
АО
СА
ОПВП
ОПВП
ОПВП
2
2
2
1
1
2
2
5
5
5
32
2
2
5
8
8
8
8
СА
СА
СА
СА
ИПП
ИПП
ИПП
ИПП
3
3
3
3
2
2
2
3
2
8
СА
ИПП
2
2
2
8
8
8
8
СА
СА
СА
СА
ИПП
ИПП
ОПП
ОПП
2
3
2
3
11
28
8
21
Укупно часова активне наставе на години студија = 15 * 49 = 735
- 35 -
ЕСПБ
6
5
6
6
5
1
5
6
3
3
3
6
7
30
7
60
Укупно 60
Војна академија
[Type text]
Студијски програм Војномашинско инжењерство
Сврха
студијског
програма
Војномашинско
инжењерство
је
образовање кадета Војне академије за
позив официра Техничке службе и за
дипломираног инжењера машинствта.
Исход процеса учења су знања, вештине и
компетенције које кадетима омогућују
решавање проблема који се јављају у
пракси и истраживању, уз коришћење
стручне литературе и омогућавање
наставка
школовања
на
мастер
академским и докторским студијама.
Реализацијом овог студијског програма, будући официри – дипломирани
инжењери машинства биће оспособљени
за решавање основних техничко-технолошких проблема на својим почетним
командирским или референтским дужностима које су у вези са технологијом
одржавања и складиштења средстава
наоружања, муниције, ваздухоплова,
моторних возила и војне опреме у оквиру
мисија и задатака Војске Србије.
У прве две године школовања
преовладавају
општеобразовни
и
теоријско-методолошки предмети, док се
у трећој и четвртој години реализују
претежно научностручни и стручноапликативни предмети. Обавезни и
изборни предмети дефинисани су на
основу доминантних идентификованих
проблема који се јављају од момента
пројектовања, конструкције и израде,
преко чувања, одржавања и експлоатације
различитих машинских система.
Сходно томе, студијски програм
Војномашинско инжењерство реализује
се у оквиру четири изборна подручја ―
модула: Наоружање, Борбена возила,
Ваздухоплови и ваздухопловни мотори и
Муниција.
Кадет стиче диплому дипломираног инжењера машинства ако у
предвиђеном року испуни све обавезе
прописане студијским програмом и тако
оствари најмање 240 ЕСПБ.
Осим дипломе, кадету се издаје и
Додатак дипломи који означава компетенције
официра
Техничке
службе,
специјалности
Наоружање,
Моторна
возила, Ваздхоплови и ваздухопловни
мотори и Муниција, као и дипломираног
инжењера машинства.
- 36 -
Војна академија
[Type text]
Структура студијског програма Војномашинско инжењерство
- модул Муниција -
- 37 -
Војна академија
[Type text]
- 38 -
Војна академија
[Type text]
Структура студијског програма Војномашинско инжењерство
- модул Наоружање -
- 39 -
Војна академија
[Type text]
- 40 -
Војна академија
[Type text]
Структура студијског програма Војномашинско инжењерство
- модул Моторна возила -
- 41 -
Војна академија
[Type text]
- 42 -
Војна академија
[Type text]
Структура студијског програма Војномашинско инжењерство
- модул Ваздухоплови и ваздухопловни мотори -
- 43 -
Војна академија
[Type text]
- 44 -
Војна академија
[Type text]
Структура студијског програма Војномашинско инжењерство
- изборни предмети -
- 45 -
Војна академија
[Type text]
- 46 -
Војна академија
[Type text]
Студијски програм Атомско-биолошко-хемијске одбране
Сврха
студијског
програма
Атомско-биолошко-хемијске одбране је
образовање кадета Војне академије за
позив
официра
Атомско-биолошкохемијске службе, као и дипломираног
аналитичара заштите животне средине.
Основне академске студије АБХО
изводе се током четири академске године
(осам семестара). Укупан број ЕСПБ које
кадет треба да скупи да би завршио овај
степен студија је 240.
Будући официри – дипломирани
аналитичари заштите животне средине,
биће оспособљени за решавање основних
проблема
на
својим
почетним
дужностима командира вода које су у
вези са контролом НХБ ситуације на
територији, санирањем последица НХБ
акцидената у миру и рату и контролу
хемикалија и загађујућих супстанци у
животној средини.
Кадет
стиче
диплому
дипломираног аналитичара у заштити
животне средине ако у предвиђеном року
испуни
све
обавезе
предвиђене
студијским програмом и тако сакупи 240
ЕСПБ бодова.
Осим дипломе, кадету се издаје и
Додатак
дипломи
који
означава
компетенције кадета за професионалног
официра службе АБХ, као и за
дипломираног аналитичара у заштити
животне средине.
- 47 -
Војна академија
[Type text]
Структура студијског програма АБХ одбране
- 48 -
Војна академија
[Type text]
- 49 -
Војна академија
[Type text]
Студијски програм Противваздухопловна одбрана
Назив студијског програма је
Противваздухопловна одбрана и има све
елементе програма основних академских
студија. По својој структури припада
пољу
техничко-технолошких
наука,
област индустријско инжењерство и
инжењерски менаџмент.
Сврха
студијског
програма
Противваздухопловна
одбрана
је
образовање кадета Војне академије на
позив официра рода АРЈ за ПВД и службе
ВОЈ. Овај студијски програм је у складу
са циљевима и задацима образовања у
Војној академији, односно са општим
циљевима и задацима образовања
будућих официра родова и служби у
Војсци Србије.
Студијски програм Противваздухопловна одбрана реализује се у две
студијске групе – модула:
- Артиљеријско-ракетних јединица
за противваздухопловна дејана (АРЈ за
ПВД),
- Ваздушно осматрање и јављање
(ВОЈ)
Програм је усмерен тако да кадети
завршетком студија, поред чина официра
рода АРЈ за ПВД и службе ВОЈ, стичу
академски назив дипломирани инжењер
менаџмента.
Обавезни и изборни предмети
дефинисани су на основу доминантних
захтева који се јављају током извршавања
мисија и задатака рода АРЈ за ПВД и
службе ВОЈ у противваздухопловној
одбрани (ПВО).
Циљ студијског програма је
постизање компетенција и академских
знања и вештина из више научних
области са тежиштем на научну област из
поља техничко-технолошких наука. То
укључује и развој креативних официрских
и нжењерских способности за разматрање
и решавање специфичних, ускостручних
проблема и овладавање специфичним
практичним вештинама потребним за
професионалан рад.
- 50 -
Војна академија
[Type text]
Структура студијског програма Противваздухопловна одбрана
- модул АРЈ за ПВД Шифра
ФВА1.4.КФК
ЕВИ1.4.КСЈ
МА1А.1.КПМ
ФИЗЕ.1.КПМ
ПМХП.1.КДН
ЕТХ1.1.ВЕИ
СОЦЛ.1.КДН
ФВА1.4.КФК
ЕВИ1.4.КСЈ
ОТ1Б.2.ТАК
ВТОП.2.КПМ
МА2А.2.КПМ
ЕТХ2.2.ВЕИ
ВПСИ.3.КДН
ФВА2.4.КФК
ЕВИ2.4.КСЈ
ВИСТ.3.КДН
ВГЕО.3.КПМ
ТПВО.1.ТАК
ОЕЛЕ.1.ВЕИ
СГИС.1.ВЕИ
ФВА2.4.КФК
ЕВИ2.4.КСЈ
ОАЕЛ.2.ВЕИ
СПИА.2.ТЛИ
КИР1.3.МЕН
ОТ2Б.2.ТАК
ВЕТИ.3.КДН
ФВА3.4.КФК
ЕВИ3.4.КСЈ
ЕМЕР.3.ВЕИ
ОДЕЛ.1.ВЕИ
ИПП1.1.ИЗБ
ПРОГ.1.ТЛИ
MПРС.1.ВЕИ
НПВО.1.ПВО
САУ1.1.ВЕИ
СЕАК.1.ВЕИ
ТГАП.1.ПВО
ФВА3.4.КФК
ЕВИ3.4.КСЈ
РЛОК.2.ВЕИ
ДОС1.2.ВЕИ
ПЕЛЗ.2.ВЕИ
СПВ1.2.ПВО
ИПП2.2.ИЗБ
РАДТ.2.ВЕИ
ОВПР.2.ТЛИ
САУ2.2.ВЕИ
РТАП.2.ПВО
Укупан фонд часова
Остали
Предмет
Предав.
Вежбе видови
наставе
Физичко васпитање 1
2
1
Енглески језик 1 ВИ
2
1
Математика 1 А
3
3
Физика Е
3
2
Право одбране и МХП
2
1
1
Електротехника 1
3
2
Социологија
2
1
Физичко васпитање 1
2
1
Енглески језик 1 ВИ
2
1
Основи тактике 1
1
2
0
Војна топографија
2
2
Математика 2А
2
3
Електротехника 2
3
2
Војна психологија
2
1
Физичко васпитање 2
2
1
Енглески језик 2 ВИ
2
1
Војна историј
2
2
Војна географија
3
2
Тактика В и ПВО
3
Основи електронике
3
3
Сигнали и системи
2
2
1
Физичко васпитање 2
2
1
Енглески језик 2 ВИ
2
1
Основи аналогне електронике
3
3
Структуре података и алгоритми
2
2
Командовање и руковођење 1
3
1
Основи тактике 2
1
2
2
Војна етика
3
Физичко васпитање 3
2
1
Енглески језик 3 ВИ
2
1
Електрична мерења
2
3
Основи дигиталне електронике
3
3
Изборни предмет 1 (ПВО; бира 3 од 6)
Програмирање
3
3
1
Микропроцесорски системи
2
2
Наоружање ПВО
2
1
Системи аутоматског управљ. 1
3
2
Сензори и актуатори
2
2
Теорија гађања АРЈ за ПВД
2
2
Физичко васпитање 3
2
1
Енглески језик 3 ВИ
2
1
Радиолокација
3
3
Дигитална обрада сигнала 1
3
3
Противелектронска заштита
3
1
1
Стручна пракса 1 (ПВО)
0
0
2
Изборни предмет 2 (ПВО; бира 2 од 6)
Радарска техника
2
2
Основи Web програмирања
2
2
Системи аутоматског управљ. 2
2
2
Ракетна техника АРС за ПВД 1
2
2
- 51 -
ДОН
2
2
2
1
2
Испит оцена
ЕСПБ
2
2
6
6
4
7
3
2
2
5
4
6
7
3
2
2
4
5
6
7
5
2
2
7
5
5
5
3
2
2
5
6
7
5
2
5
5
4
2
2
6
6
5
2
4
4
4
4
Војна академија
[Type text]
Укупан фонд часова
Испит Остали
Шифра
Предмет
ЕСПБ
оцена
Предав.
Вежбе видови
ДОН
наставе
РТСП.2.ПВО Ракетна техника СРС за ПВД 1
2
2
4
РТРП.2.ПВО
Ракетна техника РС за ПВД 1
2
2
4
ФВА4.4.КФК Физичко васпитање 4
2
1
0
0
2
ЕВИ4.3.КСЈ
Енглески језик 4
1
1
0
2
АРЈ1.1.ИЗБ
Изборни предмет модула 1 (АРЈ; бира 1 или 2 од 4)
Артиљерујска техника АРС за
АТА1.1.ПВО
4
5
1
11
ПВД 1
РТС1.1.ПВО
Радарска техника СРС за ПВД 1
4
5
1
11
РТП1.1.ПВО
Радарска техника РС за ПВД 1
2
3
1
6
СУР1.1.ПВО
Систем упра љања РС за ВД 1
2
2
5
АРЈ2.1.ИЗБ
Изборни предмет модула 2 (АРЈ; бира 1 од 3)
РТА1.1.ПВО
Радарска техника за ПВД 1
СУС1.1.ПВО Системи управљ. СРС за ПВД 1
4
5
1
9
МТР1.1.ПВО Мерна техника РС за ПВД 1
АРЈ6.1.ИЗБ
Изборни предмет модула 3 (АРЈ; бира 1 од 3)
РТА2.1.ПВО
Ракетна техника АРС за ПВД 2
РТС2.1.ПВО
Ракетна техника СРС за ПВД 2
2
3
1
5
РРС2.1.ПВО
Ракетна техника РС за ПВД 2
АРЈ3.2.ИЗБ
Изборни предмет модула 4 (АРЈ; бира 1 од 3)
ПГАП.2.ПВО Правила гађања АРС за ПВД
ПСРС.2.ПВО Правила гађања СРС за ПВД
2
1
1
0
3
ПГРС.2.ПВО
Правила гађања РС за ПВД
Изборни предмет модула 5 (АРЈ; бира 1 или 2 од 4)
АРЈ4.2.ИЗБ
Артиљерујска техника АРС за
АТА2.2.ПВО
ПВД 2
1
3
2
2
7
РТС2.2.ПВО
Радарска техника СРС за ПВД 2
РРС2.2.ПВО
Радарска техника РС за ПВД 2
1
1
1
0
3
СУР2.2.ПВО
Систем управљања РС за ПВД 2
1
2
1
2
4
АРЈ5.2.ИЗБ
Изборни предмет модула 6 (АРЈ; бира 1 од 3)
РАТ2.2.ПВО
Радарска техника за ПВД 2
СУС2.2.ПВО Системи управљ. СРС за ПВД 2
2
3
1
3
7
МРТ2.2.ПВО Мерна техника РС за ПВД 2
ФВА4.4.КФК Физичко васпитање 4
2
1
0
0
2
ЕВИ4.3.КСЈ
Енглески језик 4
1
1
0
0
2
ТАРЈ.2.ТАК
Тактика АРЈ за ПВД
2
1
1
2
4
ППВО.2.ПВО Стручна пракса
ЗПВО.2.ПВО Завршни рад
Укупно предмета: 55
Укупно ЕСПБ бодова 241
- 52 -
Војна академија
[Type text]
Структура студијског програма Противваздухопловна одбрана
- модул ВОЈ Шифра
ФВА1.4.КФК
ЕВИ1.4.КСЈ
МА1А.1.КПМ
ФИЗЕ.1.КПМ
ПМХП.1.КДН
ЕТХ1.1.ВЕИ
СОЦЛ.1.КДН
ФВА1.4.КФК
ЕВИ1.4.КСЈ
ОТ1Б.2.ТАК
ВТОП.2.КПМ
МА2А.2.КПМ
ЕТХ2.2.ВЕИ
ВПСИ.3.КДН
ФВА2.4.КФК
ЕВИ2.4.КСЈ
ВИСТ.3.КДН
ВГЕО.3.КПМ
ТПВО.1.ТАК
ОЕЛЕ.1.ВЕИ
СГИС.1.ВЕИ
ФВА2.4.КФК
ЕВИ2.4.КСЈ
ОАЕЛ.2.ВЕИ
СПИА.2.ТЛИ
КИР1.3.МЕН
ОТ2Б.2.ТАК
ВЕТИ.3.КДН
ФВА3.4.КФК
ЕВИ3.4.КСЈ
ЕМЕР.3.ВЕИ
ОДЕЛ.1.ВЕИ
ИПП1.1.ИЗБ
ПРОГ.1.ТЛИ
MПРС.1.ВЕИ
НПВО.1.ПВО
САУ1.1.ВЕИ
СЕАК.1.ВЕИ
ТГАП.1.ПВО
ФВА3.4.КФК
ЕВИ3.4.КСЈ
РЛОК.2.ВЕИ
ДОС1.2.ВЕИ
ПЕЛЗ.2.ВЕИ
СПВ1.2.ПВО
ИПП2.2.ИЗБ
РАДТ.2.ВЕИ
ОВПР.2.ТЛИ
САУ2.2.ВЕИ
РТАП.2.ПВО
Укупан фонд часова
Остали
Предмет
Предав.
Вежбе видови ДОН
наставе
Физичко васпитање 1
2
1
Енглески језик 1 ВИ
2
1
Математика 1 А
3
3
Физика Е
3
2
Право одбране и МХП
2
1
1
Електротехника 1
3
2
2
Социологија
2
1
Физичко васпитање 1
2
1
Енглески језик 1 ВИ
2
1
Основи тактике 1
1
2
0
2
Војна топографија
2
2
Математика 2А
2
3
Електротехника 2
3
2
2
Војна психологија
2
1
Физичко васпитање 2
2
1
Енглески језик 2 ВИ
2
1
Војна историја
2
2
Војна географија
3
2
Тактика В и ПВО
3
1
1
Основи електронике
3
3
Сигнали и системи
2
2
1
Физичко васпитање 2
2
1
Енглески језик 2 ВИ
2
1
Основи аналогне електронике
3
3
Структуре података и алгоритми
2
2
Командовање и руковођење
3
1
Основи тактике 2
1
2
2
2
Војна етика
3
Физичко васпитање 3
2
1
Енглески језик 3 ВИ
2
1
Електрична мерења
2
3
Основи дигиталне електронике
3
3
Изборни предмет 1 (ПВО; бира 3 од 6)
Програмирање
3
3
1
Микропроцесорски системи
2
2
Наоружање ПВО
2
1
Системи аутоматског управљања 1
3
2
Сензори и актуатори
2
2
Теорија гађања АРЈ за ПВД
2
2
Физичко васпитање 3
2
1
Енглески језик 3 ВИ
2
1
Радиолокациjа
3
3
Дигитална обрада сигнала 1
3
3
Противелектронска заштита
3
1
1
Стручна пракса 1 (ПВО)
0
0
2
Изборни предмет 2 (ПВО; бира 2 од 6)
Радарска техника
2
2
Основи Web програмирања
2
2
Системи аутоматског управљања 2
2
2
Ракетна техника АРС за ПВД 1
2
2
- 53 -
Испит оцена
ЕСПБ
2
2
6
6
4
7
3
2
2
5
4
6
7
3
2
2
4
5
6
7
5
2
2
7
5
5
5
3
2
2
5
6
7
5
2
5
5
4
2
2
6
6
5
2
4
4
4
4
Војна академија
[Type text]
Шифра
РТСП.2.ПВО
РТРП.2.ПВО
ФВА4.4.КФК
ЕВИ4.3.КСЈ
Предмет
Ракетна техника СРС за ПВД 1
Ракетна техника РС за ПВД 1
Физичко васпитање 4
Енглески језик 4
Укупан фонд часова
Остали
Предав.
Вежбе видови ДОН
наставе
2
2
2
2
2
1
0
0
1
1
0
0
Испит оцена
ЕСПБ
4
4
2
2
ВОЈ1.1.ИЗБ
ПСРД.1.ПВО
Изборни предмет модула 1 (ВОЈ; бира 3 од 8)
Предајни систем радара
Антенски и пријемни системи
АПСР.1.ПВО
радара
Основи употребе система
ОУСА.1.ПВО
аутоматизације
Борбене могућности ловачке
БМЛА.1.ПВО
авијације
11
НЛА1.1.ПВО
Навођење ловачке авијације 1
ОСА1.1.ПВО
Опрема система аутоматизације 1
Оперативна употреба система
ОУСА.1.ПВО
аутоматизације
Оперативне могућности система
ОМСА.1.ПВО
аутоматизације
ФВА4.4.КФК
Физичко васпитање 4
2
2
ЕВИ4.3.КСЈ
Енглески језик 4
ТВОЈ.2.ПВО
Тактика ВОЈ 1
3
ВОЈ2.2.ИЗБ
Изборни предмет модула 2 (ВОЈ; бира 2 од 5)
РАДП.2.ПВО
Радарски процесори
ОПРД.2.ПВО
Опрема радара
НЛА2.2.ПВО
10
Навођење ловачке авијације 2
РВОЈ.2.ПВО
Радари у слВОЈ
ОСА2.2.ПВО
Опрема система аутоматизације 2
ППВО.2.ПВО
Стручна пракса
ЗПВО.2.ПВО
Завршни рад
Укупно предмета: 54
- 54 -
8
6
0
1
1
2
5
26
2
2
5
5
4
3
3
Укупно ЕСПБ бодова
15
3
3
241
Војна академија
[Type text]
Студијски програм Логистика одбране
Студијски програм Логистика
одбране
произлази
из
потреба
Министарства одбране Републике Србије
за образовањем официра општих служби
и служби логистике за рад у систему
одбране.
Општи циљ студијског програма
Логистика
одбране
је
усвајање
академских знања и вештина и постизање
компетенција неопходних за обављање
почетних дужности официра логистике у
систему одбране.
Основне
академске
студије
студијског програма Логистика одбране
изводе се током четири академске године
(осам семестара). Укупан број ЕСПБ које
кадет треба да оствари да би завршио овај
степен студија је 240.
Струкутуру студијског програма
чине обавезни и изборни предмети),
стручна
пракса,
теоријске
основе
завршног рада и завршни рад.
Обавезни
предмети
програма
обухватају оне области које су неопходне
за разумевање основних теоријских
поставки и система знања на којима се
заснива профил савременог професионалног официра логистике, као што су
предмети
из
природноматематичких
наука, друштвено-хуманистичких наука,
предмети из наука одбране, одређених
области техничко-технолошких наука и
логистике одбране (у зависности од
конкретног модула).
Кадет, oсим обавезних предмета,
бира и известан број изборних предмета у
студијском програму, у мери која му је
потребна да обезбеди захтевани број
ЕСПБ бодова.
Изборни предмети су заступљени у
мери која је потребна да се обезбеди
захтевани број ЕСП бодова.
Прве две године школовања су
идентичне за све кадете, а након тога се
они опредељују за један од пет изборних
модула – подручја, а то су: финансије,
општа логистика, транспорт, снабдевање
и одржавање.
Обавезни и изборни предмети су
дефинисани на основу радних профила,
односно захтева радних места – дужности
официра одређене логистичке службе у
Војсци Србије и на основу доминантних
идентификованих проблема који се
јављају у области организације и
технологије рада у логистици.
Кадет стиче звање дипломираног
инжењера логистичког инжењерства
ако у предвиђеном року испуни све
обавезе прописане студијским програмом
и тако оствари 240 ЕСПБ.
Осим дипломе, кадету се издаје и
Додатак дипломи који означава његове
компетенције за професионалног официра
у одређеној служби Војске Србије, као и
за инжењера логистичког инжењерства.
- 55 -
Војна академија
Структура студијског програма Логистика одбране
- заједнички предмети -
Војна академија
[Type text]
Структура студијског програма Логистика одбране
- модул Општа логистика -
- 57 -
Војна академија
[Type text]
Структура студијског програма Логистика одбране
- модул Финансије -
- 58 -
Војна академија
[Type text]
Структура студијског програма Логистика одбране
- модул Транспорт -
- 59 -
Војна академија
[Type text]
Структура студијског програма Логистика одбране
- модул Снабдевање -
- 60 -
Војна академија
[Type text]
Структура студијског програма Логистика одбране
- модул Одржавање -
- 61 -
Војна академија
[Type text]
Студијски програм Јавне финансије
Сврха студијског програма Јавне
финансије је образовање кадета Војне
академије за позив официра Финансијске
службе Војске Србије. Овај студијски
програм је у потпуном складу са циљевима и
задацима образовања у Војној академији,
односно са општим циљевима и задацима
образовања будућих официра родова и
служби у Војсци Србије.
Реализацијом овог студијског програма, будући официри Финансијске службе оспособљавају се за рад на почетним дужностима у оквиру службе и стичу академско звање
дипломираног економисте. Студијски програм
кадете образује, како за официрски позив у
складу са општим циљевима и задацима образовања у Војној академији, тако и за дипломиране економисте. Будући официри биће оспособљени за решавање основних економских
и финансијских проблема на својим почетним
дужностима које су у вези са: финансијским и
материјалним пословањем и пословима
финансијског oбезбеђења у миру и рату.
Циљ студијског програма је стицање
компетенција и академских знања и вештина
из области економије и то је подржано
Протоколом о сарадањи између Министарства финансија и Министарства одбране о
образовању кадра за потребе јавног сектора
Републике Србије.
Савладавањем овог студијског програма кадет стиче економске, предметноспецифичне способности:
- темељно познавање свих аспеката финансирања, материјално-финансијског пословања, финансијских инструмената, инструмената маркетинг микса као основе за извршавање функционалних – економских задатака;
- решавање конкретних проблема
планирања, програмирања и буџетирања,
евидентирања, извештавања и организације
финансија у јавном сектору.
- решавање конкретних – економских
проблема насталих при раду, организацији и
финансирању сегмената јавног сектора и
елемената система одбране у погледу
финансијког и материјалног обезбеђења;
- квалитетно праћење и погодна примена свих новина из подручја економских
наука и
- овладавање информационим технологијама, првенствено у циљу праћења
стања, анализа, мониторинга и сл. у вези са
финансирањем у јавном сектору.
Студијски програм је конципиран да
задовољи економску проблематику везану за
војно подручје са елементима финансијско
рачуноводственог подручја. Овако представљена структура кроз све године даје потребне елементе војних и економских наука
стим да се прве две године односе на теоријско методолошке и академско-опште
образовне, а у трећој и четвртој години научностручне и стручно апликативе предмете.
Релативно велики број предмета
(обавезних и изборних) последица је захтева
да студенти савладају не само војне
дисциплине и вештине, него и овладају
финансијским знањима, потребним у
активностима система одбране, као једног од
великих корисника јавних прихода.
Носилац реализације овог студијског
програма је Катедра за финансије ВА.
- 62 -
Војна академија
[Type text]
Шифра
предмета
Назив предмета
ПРВА ГОДИНА
1.
ФВА1.4.КФК Физичко васпитање 1
2.
ПЕК.1.КЗФ Политичка економија
3.
МЗЕ.1.КЗФ Математика за економисте
Изборни предмет 1
4.
ВИСТ.2.КДН Војна историја
ИЕМ.2.КЗФ Историја економске мисли
Изборни предмет 2
Право одбране и међународно
ПМХП.1.КДН
хуманитарно право
5.
ФРН.1.4.КСЈ Француски језик 1
ИТЛ.1.4.КСЈ Италијански језик 1
НМЧ.1.4.КСЈ Немачки језик 1
6.
ЕНГ.1.4.КСЈ Енглески језик 1
7.
ЕПР.1.КЗФ Економика предузећа
8.
ФВА1.4.КФК Физичко васпитање 1
9. МИЕК.1.КЗФ Микроекономија
10. ОСАН.1.КЗФ Основи статистичке анализе
Изборни предмет 3
11. ИНФ.1.2.КТИ Информатика
ВТОП.2.КПМ Војна топографија
12. ЕНГ.1.4.КСЈ Енглески језик 1
Изборни предмет 4
ВЕТИ.1.КДН Војна етика
13.
ПОСИ.1.КДН Политички систем
Изборни предмет 5
СОЦЛ.1.КДН Социологија
14. ФРН.1.4.КСЈ Француски језик 2
ИТЛ.1.4.КСЈ Италијански језик 2
НМЧ.1.4.КСЈ Немачки језик 2
С
Тип
Статус
предм.
Часови активне
наставе
П
В
ДОН
I
I
I
НС
TM
ТМ
ОПВП
ОПП
ОПП
1
3
3
1
2
2
I
ТМ
ИПП
2
1
1
5
I
AO
ИПП
2
1
1
5
I
I
II
II
II
АО
НС
НС
НС
ТМ
ОПВП
ОПП
ОПВП
ОПП
ОПП
1
2
1
2
2
2
2
1
2
2
II
ТМ
ИПП
2
2
II
АО
ИПВП
1
2
3
II
АО
ОПВП
2
1
4
II
АО
ИПП
2
1
4
26
22
4
Укупно 60
Укупно часова активне наставе на години студија = 15 * 48 = 720
ДРУГА ГОДИНА
15. ФВА2.4.КФК Физичко васпитање 2
III
16.
ПРП.2.КЗФ Привредно и радно право
III
17. ФАМ.2.KЗФ Финансијска и актуарска математика
III
18. ЕНГ.2.4.КСЈ Енглески језик 2
III
19. ОТАК.1.ТАК Општа тактика
III
20. ВГЕО.2.КПМ Војна географија
III
Изборни предмет 6
21. ЕКРА..3.КЗФ Економија рада
III
ВАНД.3.КДН Војна андрагогија
22. ФВА2.4.КФК Физичко васпитање 2
IV
23.
ФРА.2.КЗФ Финансијско рачуноводство
IV
24. ОСТР.3.СТР Основи стратегије
IV
Економско математички методи и
25. ЕМММ.2.КЗФ
IV
модели
26. ЕНГ.2.4.КСЈ Енглески језик 2
IV
27. ЈФИН.3.КЗФ Јавне финансије
IV
Изборни предмет 7
28. ВМЕ1.1.МЕН Војни менаџмент
IV
ЕСТА.2.КЗФ Економска статистика
ЕСПБ
2
6
5
3
5
2
5
5
2
6
НС
НС
АО
АО
ТМ
ТМ
ОПВП
ОПП
ОПП
ОПВП
ОПВП
ОПВП
1
2
2
1
2
3
1
2
2
2
3
2
1
1
2
4
4
3
6
6
ТМ
ИПП
2
1
1
5
НС
НС
ТМ
ОПВП
ОПП
ОПВП
1
3
2
1
2
1
1
2
5
5
НС
ОПП
2
2
4
АО
НС
ОПВП
ОПП
1
2
2
2
3
5
НС
ИПП
3
1
27
24
Укупно часова активне наставе на години студија = 15 * 51 = 765
- 63 -
Остали
часови
Редни
број
Структура студијског програма Јавне финансије
- основне студије -
1
6
5
Укупно 60
Војна академија
[Type text]
ТРЕЋА ГОДИНА
29. ФВА3.4.КФК Физичко васпитање 3
30. ЕНГ.1.4.КСЈ Енглески језик 3
31. СОТР.3.КЗФ Системи обрачуна трошкова
Изборни предмет 8
32.
ОСГ.3.КЗФ Осигурање
УИНВ.3.КЗФ Управљање инвестицијама
Финансијско пословање корисника
33.
ФП.4.КЗФ
буџетских средстава
34. ПФИН.2.КЗФ Пословне финансије
Организација финансијске службе
35.
ОФС.3.КЗФ
буџетских корисника
36. ФВА3.4.КФК Физичко васпитање 3
37. БУРА.3.КЗФ Буџетско рачуноводство
38.
МНЕК.3.КЗФ Монетарна економија
39.
СФМ.3.КЗФ Стратегијски финансијски менаџмент
Изборни предмет 9
40.
ФТР.3.КЗФ Финансијска тржишта
БПП.3.КЗФ Банкарство и платни промет
41. ЕНГ.1.4.КСЈ Енглески језик 3
Рачуноводствени информациони
42. РАИН.3.КЗФ
системи
V
V
V
НС
АО
СА
ОПВП
ОПВП
ОПП
1
1
2
1
2
2
2
3
5
V
СА
ИПП
2
2
4
V
НС
ОПП
3
2
6
V
СА
ОПП
2
2
4
V
СА
ОПП
3
2
6
VI
VI
VI
VI
НС
СА
СА
НС
ОПВП
ОПП
ОПП
ОПП
1
3
3
2
1
2
2
2
2
6
6
4
VI
НС
ИПП
2
2
4
VI
АО
ОПВП
1
2
3
VI
НС
ОПП
2
2
5
27
26
Укупно часова активне наставе на години студија = 15 * 53 = 795
ЧЕТВРТА ГОДИНА
43.
ФВА4.4.КФК Физичко васпитање 4
VII
НС
44.
ТПБ.4.КЗФ Теорија и политика биланса
VII
СА
45. ЕНГ.1.4.КСЈ Енглески језик 4
VII
АО
46. СПЈС.4.КЗФ Систем плата у јавном сектору
VII
СА
47. НЕЈС.4.КЗФ Национална економија и јавни сектор VII
СА
48. АПЈС.4.КЗФ Анализа пословања у јавном сектору
VII
СА
Изборни предмет 10
49. ММЕН.4.КЗФ Маркетинг менаџмент
VII
СА
МУСЛ.4.КЗФ Маркетинг услуга
50. ФВА4.4.КФК Физичко васпитање 4
VIII НС
51. ЕНГ.1.4.КСЈ Енглески језик 4
VIII АО
Планирање финансирања у јавном
52.
ПФЈС.4.КЗФ
VIII НС
сектору
53.
МЕК.4.КЗФ Међународна економија
VIII НС
54.
РИК.4.КЗФ Ревизија и контрола
VIII СА
Укупно 60
ОПВП
OПП
ОПВП
ОПП
ОПП
ОПП
1
3
1
3
2
3
1
2
2
2
2
2
2
6
3
5
5
5
ИПП
2
2
4
ОПВП
ОПВП
1
1
1
2
2
3
ОПП
3
2
5
ОПП
ОПП
2
3
2
2
22
4
6
25
Укупно часова активне наставе на годи студија = 15 * 47 = 705
55.
56.
Укупно 50
Ук.
Ук.94 Ук.0
105
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија 15* 199 = 2985
СПФ.2.КЗФ Стручна пракса
VIII СА
ОПП
3
3
ЗРФ.2.КЗФ Завршни рад
VIII СА
ИПП
3
7
Укупно ЕСПБ бодова 240
- 64 -
Војна академија
[Type text]
Студијски програм Војногеодетско инжењерство
Студијски програм Војногеодетско
инжењерство произилази из потреба
Министарства одбране Републике Србије
за образовањем официра геодетске
службе за рад у систему одбране.
Општи циљ студијског програма
Војногеодетско инжењерство је усвајање акдемских знања и вештина и
постизање компетенција неопходних за
обављање почетних дужности официра
геодетске службе у складу са мисијама и
задацима Војске Србије и Министарства
одбране.
Основне
академске
студије
студијског програма Војногеодетско
инжењерство изводе се током четири
академске године (осам семестара).
Укупан број ЕСПБ које кадет, односно
студент треба да оствари да би завршио
овај степен студија је 240.
Обавезни предмети програма обухватају оне области које су неопходне за
разумевање оснвних теоријских поставки
и система знања на којима се зансива
профил
савременог
професионалног
официра геодетске службе, као што су
предмети из природно-математичких
наука, друштвено-хуманистичких наука,
предмети из наука одбране, одређених
области техничко-технолошких наука и
војногеодетског инжењерства.
Кадет, осим обавезних предмета,
бира и известан број изборних предмета у
студијском програму, у мери која му је
потребна да обезбеди захтевани број
ЕСПБ бодова.
Изборни предмети су заступљени
у мери која је потребна да се обезбеди
захтевани број ЕСПБ бодова.
Обавезни и изборни предмети су
дефинисани на основу радних профила,
односно захтева радних места-дужности
официра гедетске службе у Војсци Србије
и на основу доминантних проблема који
се јављају у области картографске
производње и геотопографском обезбеђењу јединица и установа Војске Србије.
Кадет стиче звање дипломираног
инжењера војногеодетског инжењерства
ако у предвиђеном року испуни све
обавезе прописане студијским програмом
и тако оствари 240 ЕСПБ.
Осим дипломе, кадету се издаје и
Додатак дипломи који означава његове
компетенције
за
професионалног
официра у геодетској служби Војске
Србије, као и за дипломираног инжењера
војногеодетског инжењерства.
Структуру студијског програма
чине обавезни и изборни предмети,
стручна
пракса,
теоријске
основе
завршног рада и завршни рад.
- 65 -
Војна академија
Структура студијског програма Војногеодетско инжењерство
Редни
број
Шифра
предмета
Назив предмета
С
Тип
Статус
Часови активне наставе
П
В
ДОН
СИР
Остали
часови
ЕСПБ
1. година
1.
ФВА1.4.КФК
Физичко васпитање 1
1.
АО
ОПВП
2
1
0
0
0
2
2.
ЕВИ1.4.КСЈ
Енглески језик 1 ВИ
1.
АО
ОПВП
2
1
0
0
0
2
3.
МА1А.1.КПМ
Математика 1А
1.
ТМ
ОПВП
3
3
0
0
0
6
4.
ФИЗА.1.КПМ
Физика А
1.
ТМ
ОПВП
3
2
0
0
0
5
5.
ГИОП.1.КПМ
Геодетски инструменти и опрема
1.
НС
ОПП
3
2
0
0
0
6
6.
НЦГР.1.КПМ
Нацртна геометрија
1.
НС
ОПП
2
2
0
0
1
5
7.
ПМХП.1.КДН
Право одбране и међународно хуманитарно право
1.
TM
ОПВП
2
1
1
0
1
4
1.*
ФВА1.4.КФК
Физичко васпитање 1
2.
АО
ОПВП
2
1
0
0
0
2
2.*
ЕВИ1.4.КСЈ
Енглески језик 1 ВИ
2.
АО
ОПВП
2
1
0
0
0
2
8.
МА2А.2.КПМ
Математика 2А
2.
ТМ
ОПВП
3
3
0
0
0
6
9.
ВТГЕ.2.КПМ
Војна топографија са географијом
2.
НС
ОПВП
3
2
0
0
0
5
10.
ГЕО1.2.КПМ
Геодезија 1
2.
НС
ОПП
2
2
0
0
1
5
11.
КАГ1.2.КПМ
Картографија 1
2.
НС
ОПП
2
2
0
0
1
5
12.
ОТ1Б.2.ТАК
Основи тактике 1
2. ТМ
ОПВП
Укупно 1. година
1
2
2
0
2
5
32
25
3
0
6
60
Укупно часова активне наставе на години студија = 15 *60 = 900
Укупно 60
2. година
13.
ФВА2.4.КФК
Физичко васпитање 2
3.
АО
ОПВП
2
1
0
0
1
2
14.
ЕВИ2.4.КСЈ
Енглески језик 2 ВИ
3.
АО
ОПВП
2
1
0
0
0
2
15.
ВИСТ.4.КДН
Војна историја
3.
ТМ
ОПВП
2
2
0
0
0
4
16.
МАТ3.3.КПМ
Математика 3
3.
ТМ
ОПВП
3
2
0
0
0
5
17.
ФТО1.1.КПМ
Фотограметрија 1
3.
НС
ОПП
3
1
0
0
1
5
18.
ГЕО2.1.КПМ
Геодезија 2
3.
НС
ОПП
2
2
0
0
1
4
19.
КАГ2.1.КПМ
Картографија 2
3.
НС
ОПП
2
1
0
0
0
3
ВГИ1.1.КПМ
Изборни предмет 1 (ВГИ; бира 1 од 2)
ИГПП.1.КПМ
3.
ТМ
ИПП
2
2
0
0
0
4
ГЕОИ.1.КПМ
Инфраструктура геопросторних података
Геоинформатика
13.*
ФВА2.4.КФК
Физичко васпитање 2
4.
АО
ОПВП
2
1
0
0
1
2
14.*
ЕВИ2.4.КСЈ
Енглески језик 2 ВИ
4.
АО
ОПВП
2
1
0
0
0
2
21.
ТВИС.2.КПМ
Математика 4
4.
СА
ОПВП
3
2
0
0
0
5
22.
ФТО2.2.КПМ
Фотограметрија 2
4.
НС
ОПП
3
2
0
0
1
6
23.
ГИСИ.2.КПМ
Геоинформациони системи
4.
НС
ОПП
2
1
0
0
1
4
24.
ГНСС.2.КПМ
Основе GNSS технологије
4.
НС
ОПП
2
2
0
0
0
4
25.
КРЕП.2.КПМ
Картографска репродукција
4.
НС
ОПП
2
0
0
0
1
3
26.
ОТ2Б.2.ТАК
Основи тактике 2
4. СА
ОПВП
Укупно 2. година
1
2
2
0
2
5
35
23
2
0
9
60
20.
Укупно часова активне наставе на години студија = 15 *60 = 900
Укупно 60
3. година
27.
ФВА3.4.КФК
Физичко васпитање 3
5.
АО
ОПВП
2
1
0
0
0
2
28.
ЕВИ3.4.КСЈ
Енглески језик 3 ВИ
5.
АО
ОПВП
2
1
0
0
0
2
29.
МТК1.1.КПМ
Математичка картографија 1
5.
НС
ОПП
2
2
0
0
0
5
Војна академија
[Type text]
30.
РЧИЗ.1.КПМ
Рачун изравнања
5.
НС
ОПП
2
2
0
0
0
4
31.
ДДЕ1.1.КПМ
Даљинска детекција 1
5.
НС
ОПП
2
2
0
0
1
4
32.
МОДП.1.ТЛИ
Моделовање података
5.
СА
ОПП
3
2
0
0
0
5
ВГИ2.1.КПМ
Изборни предмет 2 (ВГИ; бира 1 од 2)
Катастар непокретности
5.
СА
ИПП
3
1
0
0
1
5
5.
СА
ИПМ
2
1
0
0
0
3
33.
КАНП.1.КПМ
ИНГ1.1.КПМ
ВГИ3.1.КПМ
34.
ДМТЕ.1.КПМ
ГЕПМ.1.КПМ
Инжењерска геодезија 1
Изборни предмет 3 (ВГИ; бира 1 од 2)
Дигитални модели терена
Геодетска прецизна мерења
27*
ФВА3.4.КФК
Физичко васпитање 3
6.
АО
ОПВП
2
1
0
0
0
2
28.*
ЕВИ3.4.КСЈ
Енглески језик 3 ВИ
6.
АО
ОПВП
2
1
0
0
0
2
35.
ОЕТЕ.2.ВЕИ
Основи електротехнике и електронике
6.
НС
ОПВП
3
2
0
0
0
5
ВГИ4.2.КПМ
Изборни предмет 4 (ВГИ; бира 1 од 2)
Процена вредности непокретности
6.
СА
ИПП
2
2
0
0
0
4
6.
СА
ИПМ
3
2
0
0
0
5
6.
СА
ИПМ
3
2
0
0
0
5
6.
СА
ИПМ
3
2
0
0
0
5
6. СА
ОПП
Укупно 3. година
0
36
0
24
0
0
0
0
4
6
2
60
36.
37.
ПВРН.2.КПМ
АФОС.2.КПМ
Аерофотограметријско снимање
ВГИ5.2.КПМ
Изборни предмет 5 (ВГИ; бира 1 од 2)
ГЕПЛ.2.КПМ
Геодетски планови
Геодетска метрологија
ГЕМТ.2.КПМ
38.
39.
40.
ВГИ6.2.КПМ
Изборни предмет 6 (ВГИ; бира 1 од 2)
ГЗЖС.2.КПМ
Геодезија у заштити животне средине
ГЕМФ.2.КПМ
Геоморфологија
ВГИ7.2.КПМ
Изборни предмет 7 (ВГИ; бира 1 од 2)
ДОСЛ.2.КПМ
Дигитална обрада слике
ОПГР.2.КПМ
Организација геодетских радова
СПГ1.2.КПМ
Стручна пракса 1 (ВГИ)
Укупно 60
Укупно часова активне наставе на години студија = 15 *60 = 900
4. година
41.
ФВА4.4.КФК
Физичко васпитање 4
7.
АО
ОПВП
2
1
0
0
0
2
42.
ЕВИ4.3.КСЈ
Енглески језик 4 ВИ
7.
АО
ОПВП
1
1
0
0
0
2
43.
СОЦЛ.3.КДН
Социологија
7.
АО
ОПВП
2
1
0
0
0
3
44.
ОКИР.3.МЕН
Основи командовања и руковођења
7.
ТМ
ОПВП
2
1
0
0
0
3
45.
ГРЕМ.1.КПМ
Геодетске референтне мреже
7.
НС
ОПП
3
2
0
0
0
5
ВГИ8.1.КПМ
Изборни предмет 8 (ВГИ; бира 1 од 2)
WEB картографија
7.
СА
ИПМ
3
1
0
0
1
5
7.
СА
ИПМ
3
2
0
0
0
5
7.
СА
ИПМ
3
2
0
0
0
5
46.
ВЕБК.1.КПМ
ФЗГД.1.КПМ
47.
ВГИ9.1.КПМ
Изборни предмет 9 (ВГИ; бира 1 од 2)
ТЕМК.1.КПМ
Тематска картографија
Војна геологија
ВГЕЛ.1.КПМ
ВГ10.1.КПМ
48.
Физичка геодезија
АПРП.1.КПМ
ГЕАС.1.КПМ
Изборни предмет 10 (ВГИ; бира 1 од 2)
Анализа просторних података
Геодетска астрономија
41.*
ФВА4.4.КФК
Физичко васпитање 4
8.
АО
ОПВП
2
1
0
0
0
2
42.*
ЕВИ4.3.КСЈ
Енглески језик 4 ВИ
8.
АО
ОПВП
1
1
0
0
0
2
- 67 -
Војна академија
[Type text]
49.
ГТОБ.2.КПМ
Геотопографско обезбеђење
8.
СА
ОПП
2
3
0
0
1
5
50.
ВПСИ.3.КДН
Војна психологија
8.
ТМ
ОПВП
2
1
0
0
0
3
51.
ВЕТИ.3.КДН
Војна етика
8.
ТМ
ОПВП
2
1
0
0
0
3
ВГ11.2.КПМ
Изборни предмет 11 (ВГИ; бира 1 од 2)
ГЕБА.2.КПМ
Геодетска баштина
Теоријска геодезија
8.
СА
ИПМ
3
2
0
0
0
5
8.
ТМ
ИПМ
3
2
0
0
0
5
СА
ОПП
0
0
0
0
4
2
0
34
0
22
0
0
0
0
3
9
3
60
52.
ТРГД.2.КПМ
ВГ12.2.КПМ
53.
ГИНТ.2.КПМ
МТК2.2.КПМ
Изборни предмет 12 (ВГИ; бира 1 од 2)
Geoint
Математичка картографија 2
54.
СПГ2.2.КПМ
Стручна пракса 2 (ВГИ)
8.
55.
ЗРГИ.2.КПМ
Завршни рад (ВГИ)
8. СА
ИПП
Укупно 4. година
Укупно часова активне наставе на години студија = 15 *56 = 840
Укупно 60
Укупно часова активне наставе у свим годинама првог нивоа студија = 236 * 15 = 3540
Укупно ЕСПБ бодова
- 68 -
240
Војна академија
[Type text]
Мастер академске студије
Мастер академске студије обезбеђују проширивање знања стечених на основним
академским студијама и стицање компетенција за обављање виших дужности у свом роду –
служби, као и за обављања послова мастер менаџера, мастер инжењера, мастер економисте,
односно мастер аналитичара заштите животне средине.
Студије трају једну годину или два семестра, чиме се остварује 60 ЕСПБ.
Мастер академске студије реализују се у пет студијских програма:
Војноелектронско инжењерство
Војномашинско инжењерство,
Војноиндустријскоинжењерсство,
Мехатроника на моторним возилима,
АБХ одбрана,
Менаџмент у одбрани
Војни менаџмент и
Јавне финансије,
Након успешног завршетка добија се звање мастер менаџер, мастер инжењер
одређеног профила, мастер економиста или мастер аналитичар заштите животне средине.
Студијски програм Војноелектронско инжењерство
Сврха студијског програма мастер
академских
студија
Војноелектронског
инжењерства је оспособљавање официра
Техничке службе – специјалности Радарски
системи, Ракетни системи или официра
службе Телекомуникације у складу са
мисијама и задацима Војске Србије, као и
стицање
знања
мастер
инжењера
електротехнике и рачунарства.
Реализацијом
овог
студијског
програма будући официри Техничке службе
– специјалности Радарски системи, Ракетни
системи и официри службе Телекомуникације проширују знања стечена на
основним академским студијама и оспособљавају се за рад на почетним и
непосредно вишим дужностима у оквиру
службе и специјалности.
Официри
–
мастер
инжењери
електротехнике
и
рачунарства
биће
оспособљени за решавање сложенијих
техничко-технолошких проблема на почетним и непосредно вишим дужностима, које
су у вези са експлоатацијом и одржавањем
војних електронских система у миру и рату.
Студијски
програм
мастер
академских
студија
Војноелектронско
инжењерство реализује се у три изборна
подручја – модула: Телекомуникације,
Радарски системи и Ракетни системи.
Студент стиче диплому мастер
инжењера електротехнике и рачунарства ако
у предвиђеном року испуни све прописане
обавезе и тако оствари 60 ЕСПБ.
- 69 -
Војна академија
[Type text]
Назив предмета
С
Тип
ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА
1.
Телекомуникационе и рачунарске мреже
1
2.
Управљање пројектима
1
3.
Стохастички системи и естимација
1
Изборни предмет модула 1 (бира 2 од 5)
Менаџмент у логистици
1
Дистрибуирани системи праћења циљева
1
4.
5.
Мерење радарских антена и циљева
1
Интегрисани систем веза
1
Мобилне радио комуникације
1
Изборни предмет модула 2 (бира 1 од 2)
6.
Заштита ресурса
1
Препознавање облика
Студијски истраживачки рад на теоријским
7.
2
основама дипломског – мастер рада
Укупно часова активне наставе на годи студија = 15 * 46 = 690
Часови активне
наставе
Остали
часови
Шифра
предмета
Статус
предм.
Редни број
Структура Студијског програма Војноелектронско инжењерство
- модул Телекомуникације -
П
В
СИР
ОПП
ОПВП
ОПП
3
2
3
1
1
1
2
ИПП
ИПП
ИПП
ИПП
ИПП
3
2
2
2
3
1
2
2
2
1
5
5
5
5
5
ИПМ
3
1
5
ИПМ
ЕСПБ
5
5
5
18
18
Укупно 50
Ук.
Ук. 18 Ук. 10
18
Дипломски рад – мастер
8.
ИПМ
25
Укупно ЕСПБ бодова
10
60
Назив предмета
С
ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА
1.
Телекомуникационе и рачунарске мреже
1
2.
Управљање пројектима
1
3.
Стохастички системи и естимација
1
Изборни предмет модула 1 (бира 2 од 5)
Менаџмент у логистици
1
Дистрибуирани системи праћења циљева
1
4.
5.
Мерење радарских антена и циљева
1
Интегрисани систем веза
1
Мобилне радио комуникације
1
Изборни предмет модула 2 (бира 1 од 2)
6.
Заштита ресурса
1
Препознавање облика
Студијски истраживачки рад на теоријским
7.
2
основама дипломског – мастер рада
Укупно часова активне наставе на годи студија = 15 * 46 = 690
Тип
Часови активне
наставе
П
В
СИР
ОПП
ОПВП
ОПП
3
2
3
1
1
1
2
ИПП
ИПП
ИПП
ИПП
ИПП
3
2
2
2
3
1
2
2
2
1
5
5
5
5
5
ИПМ
3
1
5
ИПМ
Дипломски рад – мастер
18
Укупно 50
ИПМ
- 70 -
ЕСПБ
5
5
5
18
Ук. 18 Ук. 10
8.
Остали
часови
Шифра
предмета
Статус
предм.
Редни број
Структура Студијског програма Војноелектронско инжењерство
- модул Радарски системи -
Ук.
18
25
Укупно ЕСПБ бодова
10
60
Војна академија
[Type text]
Назив предмета
С
ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА
1.
Телекомуникационе и рачунарске мреже
1
2.
Управљање пројектима
1
3.
Стохастички системи и естимација
1
Изборни предмет модула 1 (бира 2 од 5)
Менаџмент у логистици
1
Дистрибуирани системи праћења циљева
1
4.
5.
Мерење радарских антена и циљева
1
Интегрисани систем веза
1
Мобилне радио комуникације
1
Изборни предмет модула 2 (бира 1 од 2)
6.
Заштита ресурса
1
Препознавање облика
Студијски истраживачки рад на теоријским
7.
2
основама дипломског – мастер рада
Укупно часова активне наставе на годи студија = 15 * 46 = 690
Тип
Часови активне
наставе
П
В
СИР
ОПП
ОПВП
ОПП
3
2
3
1
1
1
2
ИПП
ИПП
ИПП
ИПП
ИПП
3
2
2
2
3
1
2
2
2
1
5
5
5
5
5
ИПМ
3
1
5
ИПМ
Дипломски рад – мастер
18
Укупно 50
ИПМ
- 71 -
ЕСПБ
5
5
5
18
Ук. 18 Ук. 10
8.
Остали
часови
Шифра
предмета
Статус
предм.
Редни број
Структура Студијског програма Војноелектронско инжењерство
- модул Ракетни системи -
Ук.
18
25
Укупно ЕСПБ бодова
10
60
Војна академија
[Type text]
Студијски програм Војномашинско инжењерство
Сврха студијског програма мастер
академских
студија
Војномашинско
инжењерство је оспособљавање официра
Техничке службе – специјалност Наоружање, Моторна возила, Ваздухоплови и
ваздухопловни мотори и Муниција у складу
са мисијама и задацима Војске Србије, као и
стицање знања мастер инжењера машинства.
Реализацијом овог студијског програма, официри Техничке службе – специјалности
Наоружање,
Моторна
возила,
Ваздухоплови и ваздухопловни мотори и
Муниција знања стечена на основним
академским студијама и оспособљавају се за
рад на почетним али и непосредно вишим
дужностима у оквиру специјалности и
службе.
Официри
–
мастер
инжењери
машинства биће оспособљени за решавање
сложенијих
техничко-технолошких
проблема на почетним и непосредно вишим
дужностима, које су у вези са технологијом и
организацијом
одржавања
наоружања,
борбених и неборбених возила, ваздухоплова
и муниције у складу са мисијама и задацима
Војске Србије.
Студијски
програм
мастер
академских студија Војномашинског инжењерства реализује се у четири изборна
подручја – модула: Наоружање, Моторна
возила, Ваздухоплови и ваздухопловни
мотори и Муниција.
Студент стуче диплому мастер
инжењера машинства ако у предвиђеном
року испуни све обавезе прописане студијским програмом и тако оствари 60 ЕСПБ.
- 72 -
Војна академија
[Type text]
Структура Студијског програма Војномашинско инжењерство
Укупан фонд часова
Шифра
Предмет
П
ОПИС.2.МЕН
ИНМП.2.ВМИ
УПНО.3.ВХИ
ЕКС1.2.ВХИ
ОКОН.2.ВМИ
ВПРМ.2.ВМИ
КСВО.2.ВМИ
НМЕТ.2.КПМ
ГЗРП.2.ВХИ
ТОСЦ.2.ВМИ
САНА.2.ВМИ
СЗУВ.3.ВМИ
ПРПР.2.ВМИ
ТДИА.3.ВМИ
ИМСИ.2.ВМИ
МИСТ.2.ВМИ
УБПР.2.ВМИ
ЧСТР.2.ВМИ
СУЛЕ.2.КВВ
ВУПР.2.ВМИ
БАЛЦ.2.ВМИ
МЕСВ.2.ВМИ
ККОН.2.ВМИ
ДСПМ.2.ВМИ
КРМО.2.ВМИ
СПВМ.2.ВМИ
МВМИ.2.ВМИ
В
Остали
видови
наставе
Операциона истраживања
2
2
Интеграција наоружања на мобилне
3
1
1
платформе
Управљање пројектима опремања
2
2
1
наоружањем и војном опремом
Изборни предмет 1 (ВМИ-мастер; бира 1 од 4)
Основи експлозивних процеса
Отпорност конструкција
3
2
Ваздухопловни пропулзори М
Конструкција специјалних возила
Изборни предмет 2 (ВМИ-мастер; бира 1 од 2)
Нумеричке методе
3
2
Горива за ракетни погон
Изборни предмет 3 (ВМИ-мастер; бира 1 од 3)
Теорија осцилација
Структурална анализа
3
2
Системи за управљање ватром
Пројектовање помоћу рачунара
2
2
1
Техничка дијагностика
3
1
1
Изборни предмет 4 (ВМИ-мастер; бира 1 од 2)
Испитивања машинских система
2
2
1
Механичка испитивања структура
Изборни предмет 5 (ВМИ-мастер; бира 1 од 3)
Унутрашњебалистичко пројектовање
Чврстоћа структура
3
1
1
Стабилност и управљивост летелица
Изборни предмет 6 (ВМИ-мастер; бира 1 од 6)
Вођење и управљање пројектила
Балистика на циљу
Механтронички системи возила
3
1
1
Композитне конструкције
Динамика система променљиве масе
Конструкција ракетних мотора
Стручна пракса - мастер
2
Мастер рад
5
Укупно предмета : 13
Укупно ЕСПБ бодова
- 73 -
Испитоцена
ЕСПБ
ДОН
4
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
2
5
60
Војна академија
[Type text]
Студијски програм АБХО одбране
Сврха студијског програма мастер
академских студија АБХО је оспособљавање
официра службе АБХ за решавање сложенијих проблема у оквиру своје службе у
складу са мисијом и задацима Војске Србије.
Официри службе АБХ – мастери
аналитичари заштите животне средине,
реализацијом овог студијског програма:
- допуњују знања стечена на
основним
академским
студијама
и
оспособљавају се за рад на почетним и
непосредно вишим дужностима у оквиру
службе АБХ које су у вези са проценом
угрожености и организацијом санирања
последица НХБ акцидената у миру и рату,
- оспособљавају се за рад на задацима
аналитике и праћења стања животне средине
у јединицама и установама ВС и МО и
- уводе се у основе бављења научноистраживачким радом из области службе
АБХ.
Студент стиче диплому мастера
аналитичара заштите животне средине ако у
предвиђеном року испуни све обавезе
прописане студијским програмом и тако
оствари 60 ЕСПБ.
Структура Студијског програма АБХ одбране
- 74 -
Војна академија
[Type text]
Студијски програм Менаџмент у одбрани
Менаџмент у одбрани је студијски
програм који произлази из потреба ресора
Министарства одбране Републике Србије у
области образовања. Сврха студијског
програма је образовање официра Војске
Србије и других заинтересованих лица из
грађанстава, који су завршили основне
студије
из
области
друштвенохуманистичких
наука,
за
наставак
школовања на докторским студијама и
стицање звања мастер менаџера. Овај
студијски програм је у потпуном складу са
општим циљевима и задацима образовања у
Војној академији, односно са општим циљевима и задацима образовања официра у
Војсци Србије и система образовања у
Републици Србији.
Студијски програм образује официре,
како за официрски позив тако и за мастер
менаџере у систему одбране и лица из
грађанства за менаџерске потребе, a у складу
са општим циљевима и задацима образовања
у Војној академији.
Исход процеса образовања су знања и
компетенције које официрима и лицима из
грађанства омогућују примену стеченог
знања за настављање школовања на
докторским студијама, решавање проблема
који се јављају у професионалној војној
каријери и пословима менаџера у систему
одбране и другим организацијама.
Реализацијом тог студијског програма
официри Војске Србије и лица из грађанства
припремају се за школовање на докторским
студијама. Осим тога, студијски програм
мастер академских студија образује официре
за обављање послова мастер менаџера у
систему одбране, односно за решавање
сложенијих
организационих
и
функционалних проблема у овој области,
како у мирнодопским, тако и у кризним
ситуацијама, а лица из грађанства за
решавање различитих организационих и
функционалних менаџерских проблема.
Исход процеса образовања су знања,
вештине и компетенције које официрима и
лицима из грађанства омогућују примену
стеченихог знања за решавање проблема који
се јављају у професионалној каријери и
пословима менаџера.
- 75 -
Војна академија
[Type text]
2.
МАСМУО
3.
МАСМУО
Политика одбране Републике
Србије
Методологија научноистраживачког рада
Операциона истраживања
9.
ТМ
О
4
2
6
9.
ТМ
О
4
2
6
9
ТМ
О
4
2
6
Остали
часови
МАСМУО
Статус
предмета
1.
Назив предмета
Часови
активне
наставе
СИР
П
В
Тип
Шифра
предмет
а
Семестар
Ред. број
Структура студијског програма Менаџмент у одбрани
ЕСПБ
Изборни предмет 1 (бира 1 од 4)
4.
МАСМУО
Основе теорије тактике
9.
СА
И
2
4
7
МАСМУО
Пројектовање организације
Безбедносни и обавештајни
системи
Лидерство
9.
СА
И
2
4
7
9.
СА
И
2
4
7
9.
СА
И
2
4
7
МАСМУО
МАСМУО
Изборни предмет 2 (бира 1 од 4)
5.
МАСМУО
Финансијски менаџмент
9.
ТМ
И
3
5
7
МАСМУО
Теоријске основе оператике
9.
ТМ
И
3
5
7
МАСМУО
Управљање променама
9.
ТМ
И
3
5
7
МАСМУО
Безбедносна аналитика
9.
ТМ
И
3
5
7
Изборни предмет 3 (бира 1 од 4)
МАСМУО
Безбедносни менаџмент
10.
СА
И
3
5
7
МАСМУО
Заштита ресурса
10.
СА
И
3
5
7
МАСМУО
10
СА
И
3
5
7
10.
СА
И
3
5
7
10.
НС
О
8.
Методика обавештајног рада
Пројкетовање војних операција
тактичког нивоа
Студијски истраживачки рад на
основама мастер рада
Стручна пракса
10.
СА
9.
Мастер рад
10.
НС
6.
МАСМУО
7.
МАСМУО
5
10
6
8
Укупно
20
20
5
Укупно часова активне наставе на години студија = 40*15 = 600
Укупно ЕСПБ бодова
- 76 -
7
10
60
Војна академија
[Type text]
Студијски програм Војни менаџмент
Војни менаџмент је студијски програм чија је основна сврха образовање
официра за командовање тактичко-оперативним саставима Војске Србије и мастер менаџера у систему одбране Републике Србије.
Студијски програм је усклађен са
општим циљевима и задацима образовања,
односно са општим циљевима и задацима
образовања официра видова, родова и
служби Војске Србије, као и са потребaма
система одбране у целини.
Реализацијом студијског програма
официри се оспособљавају за рад на
дужностима
команданта
батаљонадивизиона
(ескадриле),
одговарајућим
дужностима у оквиру видова, родова и
служби или одговарајућим дужностима у
систему
одбране. Oфицирима
који
испуњавају услове за мастер академске
студије, а налазе се на Командно-штабном
усавршавању ШНО, даје се могућност
похађања мастер академских студија Војни
менаџмент упоредо са Командно-штабним
усавршавањем, где студенти имају обавезу
да, осим обавезних предмета, одаберу три
изборна предмета (по један из понуђених
група изборних предмета) у студијском
програму, а што му обезбеђује захтевани
број ЕСПБ.
Пријављивање изборних предмета
један и два студијског програма врши се на
почетку првог семестра, а изборног предмета
три у другом семестру мастер академских
студија.
Осим дипломе о стеченом звању
командно-штабног официра, официр стиче
диплому о академском називу мастер из
војног менаџмента, ако у предвиђеном року
испуни све обавезе и на тај начин обезбеди
60 ЕСПБ.
- 77 -
Војна академија
[Type text]
ПРВА ГОДИНА
1. 502.1.МЕН
2. 593.1.ОПР
3.
582.1.ЛОГ
4.
5.
6.
7.
559.1.МЕН
561.1.СТР
665.1.0
667.1.0
8.
517.3.МЕН
9.
10.
11.
575.2.МЕН
563.1.ТАК
668.2.0
12.
580.2.ОПР
13.
581.2.ОПР
Безбедносни менаџмент
Основи оператике
Менаџмент логистичком
подршком
Војни менаџмент 2
Војна стратегија
Изборни предмет 1
Методологија наука одбране
Основи пројектовања
организације
Изборни предмет 2
Тактика родова и служби
Изборни предмет 3
Студијски истраживачки рад на
теоријским основама завршног мастер рада
Завршни рад
Часови активне
наставе
Тип
9.
9.
ТМ
НС
ИПП
ОПП
3
2
1
2
5
4
9.
НС
ОПП
2
2
4
9.
9.
9.
9.
НС
НС
НС
НС
ОПП
ОПП
ИПП
ИПП
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
5
4
4
5
10.
ТМ
ОПП
2
2
1
5
10.
10.
10.
НС
СА
СА
ОПП
ОПП
ИПМ
2
2
2
1
2
3
10.
СА
ИПМ
10.
СА
ИПМ
П
В
СИР
Остали
часови
Назив предмета
Статус
предмета
Шифра
предмета
Семестар
Ред. број
Структура студијског програма Војни менаџмент
ЕСПБ
4
5
5
3
4
6
Укупно
23
19
3
4
Укупно часова активне наставе на
години студија = 49*15 = 735
Укупно часова активне наставе на свим годинама студија = 49*15 = 735
Укупно ЕСПБ бодова
60
Изборни предмет 1
1
2
3
596.1.ЛОГ
557.1.ЛОГ
564.1.МЕН
Финансијски менаџмент
Управљање пројектима
Менаџмент људских ресурса 2
Изборни предмет 2
1 549.3.МЕН
Организационо понашање
2 513.3.МЕН
Комуникација са јавношћу
9.
9.
9.
НС
НС
СА
ИПП
ИПП
ИПП
2
2
2
1
1
1
4
4
4
9.
9.
СА
СА
ИПП
ИПП
2
2
1
1
4
4
10
СА
ИПМ
2
3
5
10
СА
ИПМ
2
3
5
10
СА
ИПМ
2
2
5
10
СА
ИПМ
2
3
5
Изборни предмет 3
1.
577.2.ОПР
2.
578.2.ОПР
3.
560.2 ОПР
4.
599.2.ОПР
Операције снага Копнене војске
Операције снага Ваздухопловства
и ПВО
Логистичке операције
Обавештајно и безбедносно
обезбеђење у операцијама
оперативног нивоа
- 78 -
Војна академија
[Type text]
Студијски програм Јавне финансије
Сврха студијског програма мастер
студија Јавне финансије је оспособљавање
официра
финансијске,
правне
или
интендантске
службе
за
решавање
сложенијих проблема у оквиру својих
служби у складу са мисијом и задацима
Војске Србије и оспособљавање лица за рад
у државним органима. Овај студијски
програм усклађен је са циљевима и задацима
образовања у Војној академији, односно са
општим циљевима и задацима образовања
официра родова и служби у Војној
академији.
Реализацијом
овог
студијског
програма, официри
финансијске и
интендантске службе
допуњују знања
стечена на основним академским студијама и
оспособљавају се за рад на вишим
дужностима у оквиру служби и стичу звање
мастер економиста
Студијски
програм
образује
остуденте, како за официрски позив у складу
са општим циљевима и задацима образовања
у Војној академији, тако и за мастере –
економисте. Официри – мастер–економисти
Јавних финансија биће оспособљени за
решавање сложенијих економских проблема
на почетним и непосредно вишим
дужностима које су у вези са: планирањем,
организовањем, управљањем и контролом
финансија.
Сходно наведеном, студијски програм
мастер студија за Јавне финансије реализује
се у једној студијској групи: Јавне
финансије.
Циљ студијског програма је допуна и
постизање компетенција и академских
сазнања и вештина из области Финансија.
То, поред осталог, укључује и развој креативних
официрских,
економских
и
организационих способности анализе и
решавања специфичних, ускостручних проблема, способност критичког и аналитичког
мишљења, развијање особина за тимски рад,
кооперативност,
комуникативност
и
овладавање специфичним практичним вештинама
потребним
за
оптималан
професионалан рад.
Савладавањем студијског програма
мастер студија Јавне финансије студент
стиче опште и предметно-специфичне
способности које су у функцији војне
делатности – официра Финансијске, Правне
и Интендантске службе, као и за обављање
послова мастер – економиста Финансија.
- 79 -
Војна академија
[Type text]
Назив предмета
ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА
Методологија научно-истраживачког
1. МНИР.1.КДН
рада друштвених наука
Финансијско извештавање буџетских
2.
ФИЗ.1.КЗФ
корисника
Компаративни системи јавних
3.
КСЈФ.1.КЗФ
финансија
5.
Часови активне
наставе
П
В
СИР
I
ТМ
ОПП
2
2
I
СА
ОПП
3
2
I
СА
ОПП
2
2
1
6
I
СА
ИПП
2
2
1
6
I
СА
ИПП
2
2
1
6
II
СА
ИПП
20
20
1
Специфични проблеми финансијског
пословања
Организација буџетског
ОБРЧ.1.КЗФ рачуноводственог информационог
система
6
6
Изборни предмет 2
6.
ДРЕВ.1.КЗФ Државна ревизија
7.
УППР.1.КЗФ Управно право
СИР.1.КЗФ
Студијски истраживачки рад на
теоријским основама – мастер рада
Укупно часова активне наставе на години студија = 15 * 45 = 675
Ук.
11
9.
ЕСПБ
СПФП.1.КЗФ
5.
8.
Тип
Изборни предмет 1
5.
4.
С
Остали
часови
Шифра
предмета
Статус
предм.
Редни
број
Структура Студијског програма Јавне финансије
- мастер академске студије -
ЗРФ.1.КЗФ
Мастер рад
II
Укупно ЕСПБ бодова
- 80 -
СА
ИПП
Укупно 50
Ук.
10
Ук.
24
10
60
Војна академија
[Type text]
Студијски програм Војногеодетско инжењерство
Сврха студијског програма мастер
академских
студија
Војногеодетско
инжењерство
је
оспособљавање
студената за решавање најсложенијих
научно-истраживачких
проблема
из
области геодезије, у складу са мисијама и
задацима Војске Србије и Министарства
одбране.
астрономије, преко картографије и
фотограметрије, до геоинформационих
система и система војних наука.
Завршетком
студија
студенти
су
оспособљени да развијају за решавање
сложенијих
техничко-технолошких
проблема на почетним и непосредно
вишим дужностима који су у вези са
мисијом геодетске службе, односно
применом стечених знања из геодезије,
геофизике, астрономије, картографије,
фотограметрије,
геоинформационих
система и система војних наука. чиме
доприносе развоју система одбране и
друштва у целини.
Реализацијом
овог
студијског
програма постиже се развој науке,
критичког мишљења и образовање
кадрова оспособљених да самостално
воде оргинална и научно релевантна
истраживања из области широке лепезе
геонаука - од геодезије, геофизике и
Крајњи циљ матер студија је
створити истраживачки потенцијал који
ће бити у стању да одговори на савремене
захтеве геодеске службе.
Мастер рад је резултат самосталног
истраживачког рада студента у изабраној
ужој научној области и представља
завршни део студијског програма
коме се приступа после положених
испита и темељног прегледа у ужој
области која одређује предмет мастер
мастер рада.
- 81 -
Војна академија
Структура студијског програма Војногеодетско инжењерство
Редни
број
Шифра
предмета
Назив предмета
С
Тип
Часови активне
наставе
Статус
П
В
ДОН
СИР
Остали
часови
ЕСПБ
1. година
1.
ОПИС.2.МЕН
Операциона истраживања
1.
АО
ОПВП
2
2
0
0
0
4
2.
ФТО3.1.КПМ
Фотограметрија 3
1.
НС
ОПП
3
1
0
1
0
5
3.
УПНО.3.ВХИ
Управљање пројектима опремања
наоружањем и војном опремом
Изборни предмет 1 (ВГИ-мастер; бира 1
од 2)
Визуализација геопросторних података
1.
ТМ
ОПВП
2
2
0
1
0
5
1.
СА
ИПП
3
4
0
0
0
5
1.
ТМ
ИПП
3
2
0
0
0
5
1.
СА
ИПП
3
2
0
0
0
5
2.
ТМ
ОПП
2
2
0
0
0
4
2.
СА
ОПП
3
1
0
0
0
4
2.
СА
ИПП
3
2
0
1
0
5
2.
СА
ИПП
3
1
0
1
0
5
2.
TM
ИПП
2
1
0
1
0
4
ВГИ1.1.КПМ
ВИГП.1.КПМ
4.
5.
ИНГ2.1.КПМ
ВГИ2.1.КПМ
Изборни предмет 2 (ВГИ-мастер; бира 1
од 2)
ПРПЛ.1.КПМ
Просторно планирање
ГРАВ.1.КПМ
Гравиметрија
ВГИ3.1.КПМ
Изборни предмет 3 (ВГИ-мастер; бира 1
од 2)
ГУУН.1.КПМ
Геодезија у уређењу насеља
7.
ОГЕМ.1.КПМ
ДДЕ2.2.КПМ
8.
ГИГС.2.КПМ
6.
9.
Оптимизација у геодетском
премеру
Даљинска детекција 2
Геопортали и геопросторни сервиси
ВГИ4.2.КПМ
Изборни предмет 4 (ВГИ-мастер; бира 1
од 2)
OКПР.2.КПМ
Организација картографске
производње
Геодетске мреже посебних намена
ГМПН.2.КПМ
ВГИ5.2.КПМ
СУГЕ.2.КПМ
10.
Инжењерска геодезија 2
ЛАСЗ.2.КПМ
Изборни предмет 5 (ВГИ-мастер; бира 1
од 2)
Стандарди у геоинформатици
Ласерско скенирање објеката и
терена
ВГИ6.2.КПМ
Изборни предмет 6 (ВГИ-мастер; бира 1
од 2)
ОМЕН.1.МЕН
Основе менаџмента
11.
МНР1.2.МЕН
Методологија научног рада
12.
СИРМ.2.ВМИ
Студијско истраживачки рад на
теоријским основама мастер рада
2.
СА
ОПП
0
0
0
3
0
3
13.
СПГМ.2.КПМ
Стручна пракса (ВГИ) - мастер
2.
СА
ОПП
0
0
0
2
0
2
14.
МРГИ.2.КПМ
Мастер рад
2. СА
ИПМ
Укупно 1. година
0
0
0
5
0
4
29
20
0
15
0
60
Укупно часова активне наставе у свим годинама првог нивоа студија = 49* 15 = 735
Укупно ЕСПБ бодова
60
Војна академија
[Type text]
Интегрисане академске студије
Студијски програм Војно ваздухопловство
Сврха студијског програма војно
ваздухопловство је образовање кадета Војне
академије за позив официра рода авијације –
пилот авиона или пилот хеликоптера, као и
за мастер инжењера војног ваздухопловства.
Интегрисане академске студије војног
ваздухопловства изводе се током пет
академских година (десет семестара).
Укупан број ЕСПБ које студент треба да
оствари да би завршио овај степен студија је
300.
Реализацијом
овог
студијског
програма, будући официри рода авијације –
пилоти авиона и пилоти хеликоптера
оспособљени су за рад на почетним
дужностима: пилот у авијацијском, односно
хеликоптерском одељењу, за извршавање
основних летачких задатака и за наставак
напредне обуке на нивоу тактичких
авијацијских јединица ранга авијацијских
ескадрила.
Поред тога, студијски програм
обезбеђује неопходне компетенције за
обављање дужности мастер инжењера војног
ваздухопловства.
Кадет стиче диплому мастер инжењера војног ваздухопловства ако у предвиђеном року испуни све обавезе предвиђене
студијским програмом и тако сакупи 300
ЕСПБ бодова.
Осим дипломе, кадету се издаје и
Додатак дипломи који означава компетенције студента за професионалног пилота
војног ваздухопловства, као и за мастер
инжењера војног ваздухопловства.
- 83 -
Војна академија
[Type text]
Структура Студијског програма Војно ваздухопловство
Укупан фонд часова
Шифра
ФВА1.4.КФК
ЕВИ1.4.КСЈ
МА1А.1.КПМ
ФИЗА.1.КПМ
ММАТ.1.ВМИ
МЕХ1.1.ВМИ
ПМХП.1.КДН
ФВА1.4.КФК
ЕВИ1.4.КСЈ
МА2А.2.КПМ
ВТГЕ.2.КПМ
КГИГ.2.ВМИ
МЕХ2.2.ВМИ
ОТ1Б.2.ТАК
ФВА2.4.КФК
ЕВИ2.4.КСЈ
ИВВЗ.1.КДН
МАТ3.3.КПМ
ТДИН.1.КВВ
МЕХ3.1.ВМИ
ОКМВ.3.ВМИ
ФВА2.4.КФК
ЕВИ2.4.КСЈ
ТВИС.2.КПМ
МЕЛ1.2.ВМИ
ОТПМ.2.ВМИ
МЕХФ.2.КВВ
ОТ2Б.2.ТАК
ФВА3.4.КФК
ЕВИ3.4.КСЈ
ВЗПП.1.КВВ
ОВНГ.1.КВВ
КОВЗ.1.КВВ
ВМЕТ.1.КВВ
ОКВН.1.КВВ
АДВВ.1.КВВ
ФВА3.4.КФК
ЕВИ3.4.КСЈ
РНАВ.2.КВВ
ВМЕД.2.КВВ
ПГГВ.2.КВВ
МБВЗ.2.КВВ
ЕОИВ.2.ВЕИ
Предмет
Физичко васпитање 1
Енглески језик 1 ВИ
Математика 1А
Физика А
Машински материјали
Механика 1
Право одбране и међународно
хуманитарно право
Физичко васпитање 1
Енглески језик 1 ВИ
Математика 2А
Војна топографија и
географија
Конструктивна геометрија и
инжењерска графика
Механика 2
Основи тактике 1
Физичко васпитање 2
Енглески језик 2 ВИ
Историја војног
ваздухопловства
Математика 3
Термодинамика
Механика 3
Основи конструкције мотора
и возила
Физичко васпитање 2
Енглески језик 2 ВИ
Математика 4
Машински елементи 1
Отпорност материјала
Механика флуида
Основи тактике 2
Физичко васпитање 3
Енглески језик 3 ВИ
Ваздухопловна правила и
прописи
Општа ваздухопловна
навигација
Конструкција и опрема
ваздухоплова
Ваздухопловна метеорологија
Основи конструкције
ваздухопловног наоружања
Основи аеродинамике
Физичко васпитање 3
Енглески језик 3 ВИ
Радио навигација
Ваздухопловна медицина
Погонске групе ваздухоплова
Маса и баланс ваздухоплова
Електроопрема и
инструменти ваздухоплова
Остали
видови
наставе
ДОН
Испитоцена
ЕСПБ
П
В
2
2
3
3
3
2
1
1
3
2
2
2
1
2
1
1
2
2
3
1
1
3
2
2
6
3
2
5
2
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
4
2
2
3
3
3
3
1
2
2
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
2
5
6
5
6
5
2
2
2
2
6
5
6
5
1
4
5
2
5
5
2
2
4
5
6
6
1
1
1
1
1
2
3
2
3
3
2
5
3
2
5
3
1
2
1
3
2
2
3
3
3
2
1
1
1
2
3
2
- 84 -
3
2
1
2
1
3
1
6
2
2
5
3
5
3
5
Војна академија
[Type text]
Укупан фонд часова
Шифра
Предмет
П
ИПВ1.2.ИЗБ
ПЛАВ.2.КВВ
ПЛХЕ.2.КВВ
СПВ1.2.КВВ
ФВА4.4.КФК
ЕВИ4.3.КСЈ
ОКИР.1.МЕН
СОЦЛ.1.КДН
ТКАВ.1.ТАК
ИПВ2.1.ИЗБ
ОАЛА.1.КВВ
ОАЛХ.1.КВВ
ИПВ3.1.ИЗБ
НЛКА.1.КВВ
НЛХЕ.1.КВВ
ФВА4.4.КФК
ЕЈВЗ.2.КСЈ
ГРКБ.2.КВВ
ВЗПР.2.КВВ
ИПВ4.2.ИЗБ
ГАЛА.2.КВВ
ГЛХЕ.2.КВВ
ВЕТИ.3.КДН
ИПВ5.2.ИЗБ
ИЛКА.2.КВВ
ИЛХЕ.2.КВВ
ИПВ6.2.ИЗБ
НЛКА.2.КВВ
НЛХЕ.2.КВВ
ФЗВ5.2.КФК
ТРАМ.2.ЛОГ
КЛЕТ.2.КВВ
ИМВ1.2.ИЗБ
АЛМА.2.КВВ
ХН45.2.КВВ
ХТ40.2.КВВ
ИМВ2.2.ИЗБ
НЛМА.2.КВВ
НЛ45.2.КВВ
НЛ40.2.КВВ
В
Изборни предмети програма 1 (бира 1 од 2)
Перформансе лета авиона
2
1
Перформансе лета
хеликоптера
Стручна пракса
Физичко васпитање 4
2
1
Енглески језик 4 ВИ
2
1
Основи командовања и
2
1
руковођења
Социологија
2
1
Тактика авијације
Изборни предмет програма 2 (бира 1 од 2)
Основно и акробатско летење
на клипном авиону
6
Основно летење на
хеликоптеру
Изборни предмет програма 3 (бира 1 од 2)
Навигацијско летење на
клипном авиону
2
Навигацијско летење на
хеликоптеру
Физичко васпитање 4
2
1
Енглески језик у
1
2
ваздухопловству
Гађање, ракетирање и
3
1
бомбардовање
Ваздухопловна пристаништа
3
2
Изборни предмет програма 4 (бира 1 од 2)
Групно и групно акробатско
летење на клипном авиону
2
Групно летење на
хеликоптеру
Војна етика
3
Изборни предмет програма 5 (бира 1 од 2)
Инструментално летење на
клипном авиону
2
Инструментално летење на
хеликоптеру
Изборни предмет програма 6 (бира 1 од 2)
Ноћно летење на клипном
авиону
1
Ноћно летење на хеликоптеру
Физичко васпитање 5
2
1
Транспортне мреже
3
1
Контрола летења
3
2
Изборни предмет модула 1 (бира 1 од 3)
Основно и акробатско летење
на млазном авиону
Основно летење на
6
хеликоптеру ХН-45
Основно летење на
хеликоптеру ХТ-40
Изборни предмет модула 2 (бира 1 од 3)
Навигацијско летење на
млазном авиону
Навигацијско летење на
1
хеликоптеру ХН-45
Навигацијско летење на
- 85 -
Остали
видови
наставе
ДОН
Испитоцена
ЕСПБ
3
6
3
2
2
3
2
4
3
4
3
10
4
6
2
2
1
5
3
5
3
1
2
5
1
2
4
2
4
5
5
11
2
3
Војна академија
[Type text]
Укупан фонд часова
Шифра
Предмет
П
В
Остали
видови
наставе
хеликоптеру ХТ-40
Изборни предмет модула 3 (бира 1 од 3)
Инструментално летење на
ИЛМА.2.КВВ
млазном авиону
Инструментално летење на
ИЛ45.2.КВВ
1
хеликоптеру ХН-45
Инструментално летење на
ИЛ40.2.КВВ
хеликоптеру ХТ-40
ФЗВ5.2.КФК
Физичко васпитање 5
1
1
Основе безбедности ваздушне
ОБВП.2.КВВ
3
2
пловидбе
Логистичка подршка у
ЛОПВ.2.ЛОГ
2
2
ваздухопловству
ИМВ4.2.ИЗБ
Изборни предмет модула 4 (бира 1 од 3)
Групно и групно акробатско
ГГМА.2.КВВ
летење на млазном авиону
Групно летење на
МВ45.2.КВВ
1
хеликоптеру ХН-45
Групно летење на
ГЛ40.2.КВВ
хеликоптеру ХТ-40
ИМВ5.2.ИЗБ
Изборни предмет модула 5 (бира 1 од 3)
Ноћно летење на млазном
НЛМА.2.КВВ
авиону
Ноћно летење на хеликоптеру
НЛ45.2.КВВ
1
ХН-45
Ноћно летење на хеликоптеру
НЛ40.2.КВВ
ХТ-40
ИМВ5.2.ИЗБ
Изборни предмет модула 6 (бира 1 од 3)
Летење са употребом
ЛНМА.2.КВВ наоружања на млазном
авиону
Летење са употребом
1
ЛН45.2.КВВ
наоружања на хеликоптеру
ХН-45
Борбена обука на
БО40.2.КВВ
хеликоптеру ХТ-40
Мастер рад
7
Укупно предмета : 83
Укупно ЕСПБ бодова
ДОН
Испитоцена
ЕСПБ
ИМВ3.2.ИЗБ
- 86 -
4
5
2
5
4
3
4
2
3
4
5
7
300
Војна академија
[Type text]
Докторске студије
Војна академија организује докторске
студије, чији је циљ оспособљавање
студената
за
самосталан
научно
истраживачки рад, и којима се стиче највиши
степен образовања.
Докторске студије се изводе на
основу акредитованих студијских програма
који трају три године, и њиховим
завршетком се стиче 180 ЕСПБ бодова.
Докторска дисертација је завршни део
студијског програма докторских студија и
представља самостални и оригинални
научноистраживачки рад кандидата у
одговарајућој научној области или више
научних области.
Лице
које
одбрани
докторску
дисертацију стиче научни назив „доктора
наука“ (PhD) у одговарајућој научној
области.
Докторске студије реализују се кроз
два студијска програма: Менаџмент у
одбрани и Војномашинско инжењерство.
Студијски програм Менаџмент у одбрани
Студијски програм ''Менаџмент у
одбрани'' нуди студентима најновија научна
сазнања из области менаџмента у одбрани и
наука одбране и прати нова остварења и
тенденције у тим наукама и научним
дисциплинама.
Сврха
студијског
програма
је
развијање
научних
способности
и
академских вештина за високо квалитетан и
самосталан научно-истраживачки рад у
складу са потребама система одбране и
друштва. Кадрови се образују да критички
процењују истраживачки рад других и да
самостално воде оригинална и научно
релевантна истраживања. Студијски програм
омогућава развој теорије стратегијског
менаџмента, опертике, тактике, система
националне безбедности, теорије доктрине,
менаџмента људских ресурса, логистике у
систему одбране и управљању финансијама у
систему одбране који су функцији система
одбране и доприносе општем развоју
друштва.
Структура
предмета
докторских
студија предвиђа четири обавезна и пет
изборних предмета, чије је савладавање
предуслов за квалитетну израду докторске
дисертације.
Докторска дисертација је самосталан
истраживачки рад који студент, првенствено
у консултацији са ментором, осмишљава и
спроводи током целокупних докторских
студија, да би након испуњавања свих
обавеза предвиђених студијским програмом
бранио пред компетентном комисијом.
- 87 -
Војна академија
Назив предмета
Статус
предмета
Шифра
предмет
а
Семестар
Ред. број
Структура студијског програма Менаџмент у одбрани
Часови
активне
наставе
СИР
П
ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА
ДСМУО
1.
Стратегија националне безбедности
1.
О
4
3
ДСМУО
2.
Методе научног истраживања и пројектовања
1.
О
4
3
Изборни предмет 1 (бира 1 од 4)
Безбедносни аспекти националне одбране
ДСМУО
1.
И
4
3
Савремене концепције националне безбедности и
ДСМУО
3.
1.
И
4
3
система одбране
ДСМУО
Теорија одлучивања
1.
И
4
3
ДСМУО
Пројектни менаџмент
1.
И
4
3
Изборни предмет 2 (бира 2од 5)
4.
ДСМУО
Управљање људским ресурсима у систему одбране
2.
И
4
3
ДСМУО
Теоријске основе стратегије одбране и војне доктрине
2.
И
4
3
ДСМУО
Логистика у систему одбране
2.
И
4
3
5.
ДСМУО
Системи за подршку одлучивању
2.
И
4
3
ДСМУО
Финансијска теорија и политика
2.
И
4
3
Изборни предмет 3 (бира 1 од 3)
Савремено комуницирање и управљање
ДСМУО
2.
И
4
3
комуникацијама
6.
ДСМУО
Теорија војних операција
2.
И
4
3
ДСМУО
Еколошки менаџмент
2.
И
4
3
Укупно
24
18
Укупно часова активне наставе на години студија = 42*15 = 630
Укупно ЕСПБ бодова
ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА
ДСМУО
7.
Стратегијски менаџмент у систему одбране
3.
О
4
3
ДСМУО
8.
Пројектовање војних операција
3.
О
4
3
Изборни предмет 4 (бира 1 од 4)
ДСМУО
Менаџмент обавештајне и безбедносне делатности
4.
И
4
3
ДСМУО
9.
Теорија организације
4.
И
4
3
ДСМУО
Управљање финансијама у систему одбране
4.
И
4
3
ДСМУО
Оперативни менаџмент 2
4.
И
4
3
ДСМУО
10.
Истраживање и публиковање радова
4.
О
8
ДСМУО
11.
Докторска дисертација - теоријске основе
4.
О
13
Укупно
12
30
Укупно часова активне наставе на години студија = 42*15 = 630
Укупно ЕСПБ бодова
ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА
Докторска дисертација - студијски истраживачки рад
ДСМУО
5.
12.
О
20
1
Докторска дисертација - студијски истраживачки рад
ДСМУО
13.
6.
О
10
2
Докторска дисертација - израда и одбрана докторске
ДСМУО
14.
6.
О
10
дисертације
Укупно
0
40
Укупно часова активне наставе на години студија = 40*15 = 600
Укупно ЕСПБ бодова
УКУПНО ЕСПБ НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ
ЕСПБ
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
60
10
10
10
10
10
10
10
20
60
30
20
10
60
60
180
Војна академија
[Type text]
Студијски програм Војномашинско инжењерство
Сврха
студијског
програма
је
образовање студената тако да буду способни
за високо квалитетан и самосталан научноистраживачки рад у складу са потребама
система одбране и друштва. Са друге стране,
кроз образовање кадрова оспособљених да
критички процењују истраживачки рад
других и да самостално воде оригинална и
научно релевантна истраживања, омогућава
се развој нових одбрамбених технологија и
инжењерских система који су функцији
Система одбране и који доприносе општем
развоју друштва.
Циљ
студијског
програма
је
постизање
научних
компетенција
и
академских
вештина
из
области
војномашинског инжењерства. Један од
важних циљева овог студијског програма је
развијање способности код кандидата да
проблематику војномашинског инжењерства
решава на начин који је препознатљив и у
другим сродним научним дисциплинама као
што су напредни технички системи,
информационе
технологије,
управљање
променама,
програмски
системи
за
управљање пројектима и инжињерски
системи за подршку одлучивању. На тај
начин
се
стиче
критичан
научнометодолошки оквир неопходан за решавање
изузетно комплексних проблема који леже у
развоју, примени и одржавању инжињерских
система у одбрани.
Студенти
су
оспособљени
да
пројектују,
организују,
одржавају,
модернизују и управљају инжењерским
машинским системима у систему одбране и у
друштву. Током школовања студент стиче
способност
да
самостално
изводи
експерименте, врши статистичку обраду
резултата, њихову анализу, као и да
формулише и донесе одговарајуће закључке.
При томе се посебно обраћа пажња на развој
способности за тимски рад и развој
професионалне етике.
Докторска дисертација је резултат
самосталног истраживачког рада у изабраној
ужој научној области и представља завршни
део студијског програма коме се приступа
после положених испита и темељног
прегледа у ужој области која одређује
предмет докторске дисертације.
- 89 -
Војна академија
[Type text]
Назив предмета
ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА
Теорија решавања инвентивних задатака и методe
1.
751.1.ВТЕ
научног рада
Часови активне
наставе
Статус
предмета
Шифра
предмета
Семестар
Ред. број
Структура студијског програма Војномашинско инжењерство
П
1.
О
4
3
10
В
СИР
ЕСПБ
2.
752.1.ВМС Метрологија, стандардизација и контрола квалитета
1.
О
4
3
10
3.
753.1.ВМС Савремене методе пројектовања машинских система
1.
О
4
3
10
4.
754.2.ВМС Развој савремених борбених система
2.
О
5
5
15
2.
И
5
5
15
Изборни предмет 1 (бира 1 од 2)
5.
755.2.ВМС Балистичко пројектовање
756.2.ВМС Пројектовање борбених возила
Укупно
22
0
19
Укупно часова активне наставе на години студија = 41*15 = 615
Укупно ЕСПБ бодова
60
ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА
Изборни предмет 2 (бира 1 од 2)
6.
7.
8.
757.1.ВМС Инжењерство одржавања машинских система
Одабрана поглавља из конструисања убојних
758.1.ВТЕ
средстава
762.1.ВМС Студијски истраживачки пројекат
763.1.ВМС Истраживање и публиковање радова
Изборни предмет 3 (бира 1 од 3)
759.2.ВМС Пројектовање оптичких система
9.
10.
760.2.ВМС Пројектовање лансера и ракета
Одабрана поглавља из конструкције подсистема
761.2.ВМС
борбених возила
764.2.ВМС Докторска дисертација – теоријске основе
3.
И
3.
О
6
8
3.
О
8
12
4.
И
3
10
4.
И
13
20
33
0
4
3
4
Укупно
8
0
10
Укупно часова активне наставе на години студија = 41*15 = 615
Укупно ЕСПБ бодова
60
ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА
11.
12.
13.
Докторска дисертација – студијски
истраживачки рад 1
Докторска дисертација – студијски
766.2.ВМС
истраживачки рад 2
Докторска дисертација – израда и одбрана
767.2.ВМС
докторске дисертације
Укупно
765.1.ВМС
5
И
30
30
6
И
10
10
6
И
0
20
40
60
0
0
Укупно часова активне наставе на години студија = 40*15 = 600
Укупно ЕСПБ бодова
- 90 -
60
Војна академија
[Type text]
Студијски програм Атомско-биолошко-хемијска одбрана
Сврха
студијског
програма
докторских академских студија АБХО је
оспособљавање студената за решавање
најсложенијих
научно-истраживачких
проблема из области заштите од оружја за
масовно уништавање и заштите животне
средине, у складу са мисијама и задацима
Војске Србије и Министарства одбране.
истраживања из области заштите животне
средине и проблематике заштите од
оружја за масовно уништавање.
Завршетком студија студенти су
оспособљени
да
развијају
нове
материјале, технике и методе из области
заштите
од
оружја
за
масовно
уништавање и заштите животне средине и
доприносе општем развоју система
одбране и друштва у целини.
Реализацијом овог студијског програма
постиже се развој науке, критичког
мишљења
и
образовање
кадрова
оспособљених да самостално воде
оргинална
и
научно
релевантна
Крајњи циљ докторских студија је
створити истраживачки потенцијал који
ће бити у стању да одговори на глобалне
изазове и претње. Доктори наука - науке о
заштити
животне
средине,
биће
оспособљени за решавање сложених
истраживачких,
аналитичких
и
технолошких проблема које су у вези са
заштитом и санирањем последица НХБ
акцидената у миру и рату, природних
катастрофа и контролу хемикалија и
загађујућих супстанци у животној
средини.
Докторска дисертација је резултат
самосталног истраживачког рада студента
у изабраној ужој научној области и
представља завршни део студијског
програма коме се приступа после
положених испита и темељног прегледа у
ужој области која одређује предмет
докторске дисертације.
- 91 -
Војна академија
[Type text]
Структура студијског програма Атомско-биолошко-хемијска одбрана
Рбр.
Шифра
предмета
Назив предмета
С
Тип
Статус
Часова
активне
наставе
П
СИР
ЕСПБ
1. година
1.
МНИР.1.ВХИ
2.
ОРХБ.1.ВХИ
3.
ИПД1.2.ВХИ
4.
ИПД2.2.ВХИ
5.
ИПД3.2.ВХИ
Методологија научноистраживачког
рада
Одабрана поглавља из РХБ
деконтаминације
Изборни предмет 1 (1. група предмета)
Изборни предмет 2 (2. група предмета)
Изборни предмет 3 (2. група предмета)
1.
ТМ
О
5
10
15
1.
НС
О
5
10
15
2.
НС
И
5
5
10
2.
НС
И
5
5
10
НС
2.
Укупно часова
И
5
5
10
25
35
60
Укупно часова активне наставе у 1. години студија - 60
2. година
6.
ИПД4.1.ВХИ
7.
ИПД5.1.ВХИ
8.
ИПД6.1.ВХИ
9.
ИПД7.2.ВХИ
10.
ИРД1.2.ВХИ
Изборни предмет 4 (1. група предмета)
Изборни предмет 5 (1. група предмета)
Изборни предмет 6 (2. група предмета)
Изборни предмет 7 (1. група предмета)
Студијски истраживачки рад на
основама докторског рада АБХО 1
3.
НС
И
5
5
10
3.
НС
И
5
5
10
3.
НС
И
5
5
10
4.
НС
И
5
5
10
20
20
40
60
4.
НС
О
Укупно часова
Укупно часова активне наставе у 2. години - 60
20
3. година
11.
ИРД2.1.ВХИ
12.
ИРД3.2.ВХИ
13.
ДРАД.2.ВХИ
Студијски истраживачки рад на
основама докторског рада АБХО 2
Студијски истраживачки рад на
основама докторског рада АБХО 3
Докторска дисертација
5.
НС
О
20
20
6.
НС
О
20
20
6.
НС
О
20
20
60
60
Укупно часова
Укупно часова активне наставе у 3. години - 60
Укупно часова активне наставе на свим годинама студија - 180
Укупно ЕСП бодова
- 92 -
180
Војна академија
I група изборних предмета
1. Одабрана поглавља заштите од НХБ оружја
2. Одабрана поглавља о савременим средствима детекције ОХС
3. Вештачка терморегулација организма у посебним условима
4. мониторинг
5. Моделовање хемијског удеса
6. Утицај биолошких агенаса на људско здравље
7. Утицај јонизујућег зрачења на људско здравље
8. Одабрана поглавља нуклеарне физике
II група изборних предмета
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Адсорпционе методе за уклањање загађивача из медија
Примена наноструктурних материјала у заштити животне средине
Kарактеризација наноструктурних материјала
Савремени материјали за складиштење енергије
Процена исправности и квалитета воде и њен утицај на здравље људи и животну средину
Процена утицаја на животну средину
Праћење процеса у животној средини
8. Обновљиви извори енергије
9. Унапређене оксидационе технологије
Војна академија
[Type text]
Усавршавања на Војној академији
Након завршетка основних студија, а
током војне каријере, официрима се пружа
могућност последипломског научног и
стручног усавршавања ради стицања виших
нивоа образовања.
Официрима
одабраним
путем
конкурса, уз паралелан рад у јединицама,
омогућава се и усавршавање које представља
вид последипломског образовања, и то на
специјалистичким,
магистарским
и
докторским студијама.
Настава се изводи у облику
предавања, семинара, консултација, вежби и
посебних облика наставе, којима су
обухваћени: студијска путовања у земљи и
иностранству, наставне посете, методска
разрада задатака и решавање оперативних
проблема у систему одбране.
Код
полазника
се
развијају
професионално
знање
и
разумевање,
аналитичке и комуникативне способности,
посебно у условима притиска и ограниченог
времена, као и мотивација за обављање
виших дужности.
У оквиру Школе националне одбране
организује се школовање командноштабних
и генералштабних официра за највише
дужности у Војсци Србије и Министарству
одбране.
Наставни програми обухватају садржаје који омогућују оспособљавање
полазника за обављање дужности у оквиру
свих мисија Војске, при чему је тежиште на
задацима мисије одбране Републике Србије.
На свим нивоима стручног усавршавања могу се, под условима утврђеним
подзаконским прописима и споразумима,
усавршавати и лица из састава оружаних
снага страних земаља.
Облици усавршавања су:
- Основни командно-штабни курс,
- Командно-штабно усавршавање,
- Генералштабно усавршавање,
- Високе студије безбедности и одбране.
- 94 -
Војна академија
[Type text]
Основни командно-штабни курс
Основни командно-штабни курс је
каријерно усавршавања официра првог
нивоа. Обавља послове који се односе на
планирање, организацију и релизацију
садржаја Програма основног командноштабног курса официра из састава
Министарства одбране и Генералштаба ВС.
официра
за
командовање
тактичким
јединицама четног нивоа свог рода – службе
и обављање штабних дужности у командама
тактичких јединица батаљонског и вишег
нивоа, као и за
реализацију других
дужности тог нивоа, у оквиру мисија и
задатака Војске.
Циљ основног командно-штабног
курса је оспособљавање официра за
обављање послова на формацијским местима
командира чете-батерије и штабних официра
у комадама батаљона.
Усавршавање је родовског карактера
и траје три месеца (за пилоте додатно
летачка обука: 90 - 120 часова). Након
успешно завршеног курса, стичу се услови за
унапређење у чин мајора, постављење на
вишу дужност и усавршавање према
изабраном типу каријере на командноштабном нивоу.
Овај ниво каријерног усавршавања
обезбеђује оспособљавање професионалних
- 95 -
Војна академија
[Type text]
СТРУКТУРА ПРОГРАМА УСАВРШ АВАЊА
(Подручје, назив предмета, модул, број часова - начин реализације)
Ред.
бр.
ПОДРУЧЈЕ - МОДУЛ - ПРЕДМЕТ
Број часова
П
В
1. Војностручно образовање
1. Командовање и руковођење
26 29
2. Општа тактика
13
0
3. Логистика
16
0
Укупно
55 29
2. Стручно-специјалистичка обука по модулима
1. Модул: Пешадија
1. Tактика јединица пешадије
15 122
2. Оружје и опрема пешадије
26 22
Укупно
41 144
2. Модул: Оклопне јединице
1. Тактика оклопних јединица
15 135
Наоружање, правило гађања и опрема оклопних
2.
11 12
јединица
Укупно
26 147
3. Модул: Артиљерија
1. Тактика јединица артиљерије
10 47
2. Теорија и правила артиљеријских гађања
26 39
3. Артиљеријско-ракетни системи
16
6
Укупно
52 92
4. Модул: АРЈ за ПВД
1. Тактика АРЈ за ПВД
16 52
2. Наоружање АРЈ за ПВД
43 43
Укупно
59 95
5. Модул: Инжињерија
1. Тактика јединица инжињерије
16 121
2. Организација инжињеријских радова
20 31
Укупно
36 152
6. Модул: Авијација
1. Тактика јединица авијације
21 38
2. Ваздухопловна правила и прописи
16
0
3. Организација и безбедност летачке обуке
11
2
4. Ваздухопловна психологија
10
3
5. Ваздухопловна педагогија
10
3
6. Методика провођења летачке обуке
23
2
Укупно
91 48
7. Модул: Речне јединице
1. Тактика речних јединица
10 85
2. Пловидба унутрашњим пловним путевима
30
2
3. Сигурност и безбедност пловидбе
23
6
Укупно
63 89
8. Модул: Електронска дејства
1. Тактика јединица за електронска дејства
21 67
2. Електронска дејства
50 28
Укупно
71 95
- 96 -
начин реализације
С
ПОН Вред
∑
2
0
11
13
0
0
0
0
6
0
3
9
63
13
30
106
0
5
5
0
12
12
15
7
22
152
72
224
0
0
15
165
2
24
10
59
2
24
25
224
0
2
0
2
24
14
14
52
12
10
4
26
93
91
40
224
10
24
34
0
18
18
12
6
18
90
134
224
2
15
17
0
0
0
13
6
19
152
72
224
12
0
0
0
0
0
12
12
0
0
0
0
37
49
13
2
2
2
2
3
24
96
18
15
15
15
65
224
0
3
3
6
15
15
10
40
12
5
5
22
122
55
47
224
12
6
18
24
0
24
9
7
16
133
91
224
Војна академија
[Type text]
Ред.
бр.
1.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
1.
1.
2.
ПОДРУЧЈЕ - МОДУЛ - ПРЕДМЕТ
Број часова
П
В
9. Модул: Кадровска служба
Управљање људским ресурсима
38 103
Укупно
38 103
10. Модул: Телекомуникације
Тактика јединица за телекомуникационо20 56
информатичко обезбеђење
Телекомуникац.-информац. систем тактичких јединица 46 18
Командно-информациони системи
19
0
Укупно
85 74
11. Модул: Ваздушно осматрање и јављање
Тактика јединица службе ВОЈ
15 69
Оперативни рад у чВОЈИН и ЦВОЈИН
53 36
Укупно
68 105
12. Модул: АБХ служба
Тактика АБХ службе
9
99
Нуклеарно, хемијско и биолошко оружје и заштита
27 24
Укупно
36 123
13. Модул: Информатичка служба
Тактика јединица за телекомуникационо20 56
информатичко обезбеђење
Командно-информациони системи
19
0
Рачунарска мрежа командовања
44 26
Укупно
83 82
14. Модул: Геодетска служба
Тактика и место геодетске службе у ВС и систему
6
1
одбране
Систем геотопографског обезбеђења јединица и
16
8
установа ВС
Геодетски и геомагнетски премер
11
8
Геодетска метрологија
6
7
АФС и топографски премер
11 16
Продукција ГТМ у ВГИ
18 22
Укупно
68 62
15. Модул: Финансијска служба
Методика и организација рада у финансијама
80 65
Укупно
80 65
16. Модул: Логистика
Организација и технологија рада у логистици
84 38
Укупно
84 38
17. Модул: Војна полиција
Тактика Војне полиције
15 122
Наоружање, средства и опрема Војне полиције
34 15
Укупно
49 137
У К У П Н О (по једном модулу)
3. Физичка обука
Физичка обука
2
25
УКУПНО
2
25
С В Е Г А (1 + 2 +3)
- 97 -
начин реализације
С
ПОН Вред
∑
59
59
12
12
12
12
224
224
20
0
12
108
4
0
24
0
18
18
8
3
23
76
40
224
10
8
18
0
12
12
14
7
21
108
116
224
0
2
2
0
37
37
14
12
26
122
102
224
20
0
12
108
0
0
20
18 3
40
0
6
76
18 21 224
0
16
3
26
6
16
4
50
0
0
0
4
10
16
0
8
8
64
3
3
3
4
20
38
16
38
56
224
42
42
24
24
13
13
224
224
60
60
18
18
24
24
224
224
0
3
3
0
12
12
15
8
23
152
72
224
224
1
1
0
0
2
2
30
30
360
Војна академија
[Type text]
Командно-штабно усавршавање
Командно-штабно усавршавање је
други
ниво
каријерног
усавршавања
официра, који се реализује према типу
каријере. Обавља послове који се односе на
планирање, организацију и релизацију
садржаја
Програма
командно-штабног
усавршавања
официра
из
састава
Министарства одбране, Генералштаба Војске
Србије и оружаних снага страних земаља.
Циљ овог облика усавршавања је
оспособљавање официра за командовање
тактичким јединицама свог рода - службе
батаљонског нивоа, обављање штабних
дужности у командама бригадног нивоа и
других дужности у вишим командама Војске
Србије и организационим јединицама
Министарства одбране, у оквиру мисија и
задатака који проистичу из доктринарних и
нормативних докумената у области одбране
Републике Србије.
Овај ниво каријерног усавршавања
обезбеђује оспособљавање официра за
решавање тактичких проблема и развијање
захтеваних знања и вештина за потребе
тактичког нивоа командовања и обављање
почетних дужности према типу каријере,
тежишно у следећим областима: безбедност
и одбрана, командовање и руковођење,
операције и војна логистика.
Овај ниво усавршавања траје једну
школску годину (10 месеци). Након успешно
завршеног курса, стичу се услови за
добијање чина потпуковника, постављење на
вишу дужност, усавршавање на генералштабном курсу и стицање звања "командно-штабни официр".
Основни програм омогућава профилисање командног и штабног типа каријере,
а у току је разрада модула који профилише
логистички и друге типове каријера.
- 98 -
Војна академија
[Type text]
СТРУКТУРА ПРОГРАМА УСАВРШАВАЊА
(назив предмета, број часова предавања, вежби и других наставних облика)
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Наставно
подручје
ПРЕДМЕТ
Методологија наука одбране
Војна стратегија
Безбедносни менаџмент
Основе оператике
Менаџмент логистичком
Војностручно
подршком
образовање
Обавештајна и безбедносна
делатност
Тактика родова и служби
Војни менаџмент 2
Број часова
начин реализације
П
В
С
ПОН и
ДОН
18
52
30
30
6
46
15
30
21
6
15
28
30
20
5
10.
11.
М о д у л и
Тактика
(Операције јединица тактичког нивоа)
Стручно-специјалистичко образовање
9.
6
6
6
Оклопне јединице
Артиљерија
60
Инжињерија
60
Речне јединице
60
ЈЕД
60
АБХ служба
60
Телекомуникације
60
- 99 -
45
110
60
60
60
18
60
194
634
365*
60
60
60
60
30
140
6
30
УКУПНО
Укуп.
45
42
48
60
60
Логистика
АРЈ ПВД
Авијација
ВОЈ
Безбедноснообавештајни модул
Оператика (Операције снага)
Одбрана стручног рада
6
10
31
23
51 70 31
270 172 126
Пешадија
Вред.
140
60
6
170
6
541
1175
Војна академија
[Type text]
Генералштабно усавршавање
Генералштабно усавршавање је
организацијска целина у оквиру Школе
националне одбране у Војној академији и
уједно трећи ниво усавршавања након
завршених основних студија официра из
Министарства одбране Републике Србије
и Војске Србије, као и официра из ОС
страних земаља.
Циљ генералштабног усавршавања
је развој лидерских способности официра
за стратегијско размишљање и ефикасно
командовање и руковођење у широком
спектру националних и међународних
безбедносних изазова.
Овај ниво усавршавања обезбеђује
оспособљавање официра за решавање
оперативних проблема и развијање
захтеваних знања и вештина за потребе
виших нивоа командовања и руковођења,
тежишно у областима: безбедост и
одбрана, менаџмент у обрани и операције.
Представља усавршавање првенствено за оперативни ниво, на коме је
тежишни садржај здружена операција.
Интервидовског је карактера и траје девет
месеци.
Након успешно завршеног курса,
стичу се услови за добијање чина пуковника, постављење на вишу дужност и
усавршавање на највишем нивоу у земљи
или иностранству и стицање одговарајуће
квалификације и звања "генералштабни
официр".
- 100 -
Војна академија
[Type text]
СТРУКТУРА ПРОГРАМА УСАВРШАВАЊА
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Наставно
подручје
Опште
образовање
ПРЕДМЕТ
Изборна област
Број часова
Стратегија
начин реализације
П
В
С
К
ПОН
Вредн.
Укупно
50
0
34
0
48
8
140
Војна стратегија
63
0
59 0 30
8
Командовање и
37 20 16 0 39
6
руковођење
Оператика
* (командантска
70 401 52 0
0
22
путовања)
Стратегијско
пројектовање
31 29
0
0
0
0
и планирање у
одбрани
Теоријски и
практични
Тематски садржаји реализују се
Војностручно
аспекти
образовање
кроз одређен број часова
операција,
предавања и семинара на основу
**Изборна
моделовање и
карактера проблема који се
област
решавање
решава кроз изборну област.
оперативних
проблема
Логистика
27
0
15 0 18
0
одбране
Напредни
менаџмент и
40 20
0
0
0
0
стратегијска
анализа
Одбрана стручног рада
12
УКУПНО
220 421 161 0 117
56
- 101 -
160
118
545
60
12
1.035
Војна академија
[Type text]
Високе студије безбедности и одбране
Представљају организацијску целину у Школи националне одбране у којој
се једном годишње реализује највиши
ниво усавршавања официра и државних
службеника Министарства одбране.
Полазници Високих студија безбедности и одбране су високи функционери
других министарстава и агенција Владе
Републике Србије, Народне скупштине
Републике Србије и других држава из
региона.
Основни циљ Високих студија
безбедности и одбране је образовање и
припрема полазника из Републике Србије
и земаља региона за преузимање високих
дужности
у
систему
националне
безбедности.
Тежиште је испољено на оспособљавању полазника за: а) мултидисциплинарно анализирање савременог безбедносног окружења, б) процењивање дугорочних политичко безбедносних трендова,
в) развој елемената политике националне
безбедности и г) сарадњу са другим системима националне безбедности на регионалном и глобалном нивоу.
Основне наставне садржаје реализују реномирани професори Београдског
универзитета и Универзитета одбране.
Приликом обраде наставних садржаја примењује се проблемски приступ,
што подразумева идентификацију могућности јачања система безбедности и
израду предлога за унапређење њиховог
функционисања.
У току студија се организују једнодневни и дводневни округли столови на
којима, поред полазника студија, учествују и професори и асистенти београдских
факултета. У завршном периоду се организује заједничка вежба на којој се показује појединачна и групна оспособљеност
полазника студија.
Усавршавање траје 21 недељу.
Полазници израђују стручни рад који се
односи на решавање једног од уочених
проблема у функционисању система
безбедности и одбране.
Посебни
наставни
садржаји
обухватају излагања највиших званичника
Републике Србије и других земаља,
домаћих и страних експерата, као и
студијске посете домаћим и страним
институцијама које се баве пословима
безбедности и одбране.
Студијска путовања у земљи,
региону и западним земљама, се
временски и тематски усклађују са
обрадом основних наставних садржаја.
- 102 -
Војна академија
[Type text]
Курсеви
Војна академија реализује курсеве у више области: страни језици, поморство,
менаџмент, тактика, оператика, стратегија, јавне финансије, логистика, војно
ваздухопловство, телекомуникације и информатика, војноелектронско инжењерство,
војномашинско инжењерство, војнохемијско инжењерство, наоружање и опрема АРЈ за
ПВД и ВОЈ, наоружање и опрема КоВ и друштвене науке.
Полазници курсева могу бити:
- Припадници државних институција (државна управа и локална самоуправа);
- Припадници оружаних снага и Министарства одбране Републике Србије, као
и оружаних снага других земаља;
- Припадници Министарства унутрашњих послова Републике Србије;
- Припадници јавних предузећа и приватних компанија;
- Цивилна лица из грађанства.
- 103 -
Војна академија
[Type text]
Школовање за резервне официре
Циљ школовања јесте оспособљавање слушалаца за обављање дужности командира одељења и командира
вода, односно других дужности тог нивоа
у роду-служби и успешно извршавање
мисија и задатака Војске Србије.
Задаци школовања су:
- оспособљавање слушалаца за
извршавање борбених задатака у улози
војника (борца),
- оспособљавање слушалаца за
командовањем одељењем и водом у свим
мисијама и задацима Војске,
- оспособљавање слушалаца за
успешно припремање, организовање и
извођење дејстава у извршавању мисија и
задатака у улози командира одељења и
командира вода,
- оспособљавање слушалаца за
правилно руковање, употребу, чување и
одржавање средстава ратне технике и
опреме одељења – вода,
- упознавање слушалаца са организацијом, формацијом и начелима употребе тактичких јединица, садржајима и
методама психолошко-пропагандног деловања противника и оспособљавање за
организацију и спровођење мера безбедносног обезбеђења у одељењу и воду,
- стицање основних знања у
изграђивању
и
развијању
морала,
правилима међународног ратног права и
могућностима развијања особина које су
неопходне за успешно руковођење
одељењем и водом у извршавању мисија
и задатака,
- оспособљавање слушалаца за
организовање и непосредно и извођење
обуке у одељењу и воду и оспособљавање слушалаца за вођење документације
и евиденције о обуци у воду.
Школовање слушалаца за резервне
официре траје 6 месеци, а дели се на два
периода: први период траје четири месеца
и реализује се у Војној академији. Обухвата реализацију редовне наставе и посебних облика наставе. После првог периода слушаоци користе редовно одсуство.
Други период траје до краја одслужења војног рока, а обухвата стажирање у
јединицама и установама Војске Србије.
Реализује се по плану команди, јединица
и установа Војске. Школовање се
организује два пута годишње за следеће
родове и службе: Пешадија, Артиљерија,
АРЈ за ПВД, Инжињерија, ВОЈ, Техничка
служба, Интендантска служба, Саобраћајна служба и Геодетска служба.
Значај резервних официра је
посебно
актуелан
у
одбрамбеним
структурама савременог друштва. Војна
академија придаје велики значај овом
школовању,
чиме
се
младим
и
амбициозним људима даје могућност
доказивања и кроз војну каријеру.
- 104 -
Војна академија
[Type text]
Заједнички студијски програм Војноиндустријско инжењерство
У априлу 2010. године на
Машинском факултету у Крагујевцу
акредитовани су нови студијски програми основних и дипломских академских
(мастер)
студија
војноиндустријског
инжењерства.
Студијске програме у пољу
техничко-технолошких наука из области
индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента, заједнички реализују
Машински факултет из Крагујевца и
Војна академија из Београда.
Мотив за покретање овог заједничког програма је изражена потреба за
реализацијом студијских програма по
којима ће бити школован инжењерски
кадар, у складу са захтевима одбрамбене
индустрије Републике Србије.
Студијски програми обају нивоа
међународно су усаглашени са релевантним студијским програмима из
земаља ЕУ.
Усвајање академских знања и
вештина и постизање компетенција
неопходних за обављање почетних
дужности војноиндустријског инжењера,
дужности дипломираног војноиндустријског инжењера – мастер одређене специјалности и за обављање менаџерских
дужности у предузећима одбрамбене
индустрије.
Проучавање садржаја из студијског програма обезбеђује специфичне
исходе прилагођене потребама одбрамбене индустрије.
Студијски програм претежно се
реализује на Машинском факултету у
Крагујевцу. У току четврте године основних академских студија и у току
другог семестра дипломских академских
студија део наставног процеса изводи се
на Војној академији у Београду. На тај
начин оптимално се користе ресурси
обеју институција, реализатора студијског
програма.
Предвиђена је и стручна пракса у
предузећима одбрамбене индустрије. Стечено знање представља добру основу за
дипломске, односно докторске студије.
На основним академским студијама и дипломским академским студијама
изучавају се два модула: Пројектили и
упаљачи и Наоружање.
Након
завршетка
стиче
се
диплома: Инжењер војноиндустријског
инжењерства, односно на дипломским
академским
студијама
диплома:
Дипломирани војноиндустријски нжењермастер.
- 105 -
Војна академија
[Type text]
СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ВОЈНОИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
РБ
Ш
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
БВИ1100
БВИ1200
БВИ1300
БВИ1400
БВИ1500
БВИ2100
БВИ2200
8.
БВИ2300
9.
БВИ2400
10.
БВИ2500
11.
12.
13.
14.
15.
16.
БВИ3100
БВИ3200
БВИ3300
БВИ3400
БВИ3500
БВИ4100
17.
БВИ4200
18.
19.
БВИ4300
БВИ4400
20.
БВИ4500
21.
22.
23.
24.
25. a.
БВИ5100
БВИ5200
БВИ5300
БВИ5400
БВИ5501
25. b.
БВИ5502
25. c.
БВИ5503
25. d.
БВИ5504
25. e.
БВИ5505
25. f.
25. g.
БВИ5506
БВИ5507
25. h.
БВИ5508
26. a.
БВИ6101
26. b.
БВИ6102
26. c.
26. d.
БВИ6103
БВИ6104
26. e.
БВИ6105
Назив предмета
С
Тип
Статус
предмета
Часови активне наставе
недељно
П
В
ДОН
ПРВА ГОДИНА
Математика 1
1
ТМ
ОЗ
2
2
0
Механика 1
1
НС
ОЗ
2
2
0
Рачунарски алати
1
АО
ОЗ
2
0.6
1.4
Машински материјали
1
TM
ОЗ
2
1.6
1.4
Енглески језик
1
АО
ОЗ
2
2
0
Математика 2
2
ТМ
ОЗ
2
2
0
Отпорност материјала
2
НС
ОЗ
2
2
0
Електротехника са
2
НС
ОЗ
2
1.6
0.4
електроником
Техничко цртање са комп.
2
АО
ОЗ
3
0
2
графиком
Основи предузетничког
2
АО
ОЗ
2
2
0
менаџмента и економије
Укупно часова активне наставе на I години студија = 630
ДРУГА ГОДИНА
Математика 3
3
ТМ
ОЗ
2
2
0
Механика 2
3
НС
ОЗ
2
2
0
Механика флуида
3
НС
ОЗ
2
1.6
0.4
Машински елементи
3
НС
ОЗ
2
1
2
Термодинамика
3
НС
ОЗ
2
2
0
Механика 3
4
НС
ОЗ
2
2
0
Енергија и животна
4
АО
ОЗ
2
1.6
0.4
средина
Производне технологије
4
СА
ОЗ
3
1
1
Инжењерски алати
4
НС
ОЗ
2
1
1
Погонски и мобилни
4
НС
ОЗ
2
1
1
системи
Укупно часова активне наставе на II години студија =630
ТРЕЋА ГОДИНА
Основи конструисања
5
НС
ОЗ
2
2
1
Мерење и управљање
5
ТМ
ОЗ
2
2
1
Унутрашња балистика
5
НС
ОЗ
3
2
0
Основи логистике
5
НС
ОЗ
3
2
0
Методе конструисања
5
СА
ИБЗ
3
2
0
Компјутерска анализа
5
СА
ИБЗ
3
2
0
конструкција
Конструисање помоћу
5
СА
ИБЗ
3
2
0
рачунара
Брза израда прототипова
5
СА
ИБЗ
3
2
0
Одржавање техничких
5
СА
ИБЗ
3
2
0
система
Програмски језици
5
СА
ИБЗ
3
2
0
Пренос топлоте и масе
5
СА
ИБЗ
3
2
0
Хидрауличне и пнеуматске
5
СА
ИБЗ
3
2
0
машине
Рач. подрж. мерење и
6
СА
ИБЗ
3
2
0
управљање
Компјутерски подржано
6
СА
ИБЗ
3
2
0
инжењерство
Пренос снаге флуидом
6
СА
ИБЗ
3
2
0
Производни системи
6
СА
ИБЗ
3
2
0
Основе процесних апарата
6
СА
ИБЗ
3
2
0
и постројења
- 106 -
Остали
часови
недељно
ЕСПБ
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
6
6
6
6
1
6
1
6
1
6
150
60
1
1
1
1
1
1
6
6
6
6
6
6
1
6
1
1
6
6
1
6
150
60
1
1
1
1
1
6
6
6
6
6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
1
6
6
1
6
1
6
1
6
1
1
6
6
1
6
Војна академија
[Type text]
26. f.
БВИ6106
26. g.
БВИ6107
26. h.
БВИ6108
27.
БВИ6200
28.
29.
БВИ6300
БВИ6400
30.
БВИ65X0
31. a
БВИ7101
31. b
БВИ7102
31. c
БВИ7103
31. d
БВИ7104
31. e
БВИ7105
31. f
БВИ7106
31. g
БВИ7107
31. h
БВИ7108
32.
БВИ72X0
33.
БВИ73X0
34.
БВИ740X
35.
БВИ7500
36.
БВИ8100
37.
БВИ8200
38.
БВИ83X0
39.
БВИ840X
40.
БВИ8500
Инжењерски софтвери
6
СА
ИБЗ
3
2
0
Електрични и серво
6
СА
ИБЗ
3
2
0
уређаји
Електроника
6
СА
ИБЗ
3
2
0
Мерење, контрола и
6
НС
OЗ
2
1.6
0.4
квалитет
CAD/CAM/CAE
6
СА
OЗ
2
1.6
0.4
Спољна балистика
6
НС
ОЗ
3
2
0
1. Обавезни предмет
6
СА
ОМ
3
2
0
модула
Укупно часова активне наставе на III години студија =720
ЧЕТВРТА ГОДИНА
Технологија модификације
7
СА
ИБЗ
3
2
0
и регенерације површина
Савремени поступци
7
СА
ИБЗ
3
2
0
пластичног обликовања
Трибомеханички системи
7
СА
ИБЗ
3
2
0
Организација производње
7
СА
ИБЗ
3
2
0
и операциона истраживања
Пројектовање
7
СА
ИБЗ
3
2
0
технолошких процеса
Методе унапређења
7
СА
ИБЗ
3
2
0
квалитета
Пројектовање
информационих система и
7
СА
ИБЗ
3
2
0
база података
Технологија прераде
7
СА
ИБЗ
3
2
0
пластичних маса
2. Обавезни предмет
7
СА
ОМ
3
2
0
модула
3. Обавезни предмет
7
СА
ОМ
3
2
0
модула
1. Изборни предмет
7
СА
ИБЗ
3
2
0
модула
Стручна пракса
8 СА
ИБМ
Корозија и заштита
8 СА
ОЗ
2
0
3
материјала
Борбена употреба
8 СА
ОЗ
2
0
3
наоружања
4. Обавезни предмет
8 СА
ОМ
2
0
3
модула
2. Изборни предмет
8 СА
ИБЗ
2
0
3
модула
Завршни рад
8 СА
ИБМ
Укупно часова активне наставе на IV години студија =600
- 107 -
1
6
1
6
1
6
1
6
1
1
6
6
1
6
150
60
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6
6
1
6
1
6
1
6
1
6
150
6
60
Војна академија
[Type text]
СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ВОЈНОИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
- ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ –
Рб
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
Часови активне наставе
Статус
предмета П
В
ДОН
СИР
Изборни предмети студијског програма
БВИ5501
Методе конструисања
СА
ИЗ
3
1.6
0.4
0
Компјутерска анализа
БВИ5502
СА
ИЗ
3
1.6
0.4
0
конструкција
Конструисање помоћу
БВИ5503
СА
ИЗ
3
1.6
0.4
0
рачунара
БВИ5504
Брза израда прототипова
СА
ИЗ
3
1.6
0.4
0
Одржавање техничких
БВИ5505
СА
ИЗ
3
1.6
0.4
0
система
БВИ5506
Програмски језици
СА
ИЗ
3
1.6
0.4
0
БВИ5507
Пренос топлоте и масе
СА
ИЗ
3
1.6
0.4
0
Хидрауличне и пнеуматске
БВИ5508
СА
ИЗ
3
1.6
0.4
0
машине
Рач. подрж. мерење и
БВИ6101
СА
ИЗ
3
1.6
0.4
0
управљање
Компјутерски подржано
БВИ6102
СА
ИЗ
3
1.6
0.4
0
инжењерство
БВИ6103
Пренос снаге флуидом
СА
ИЗ
3
1.6
0.4
0
БВИ6104
Производни системи
СА
ИЗ
3
1.6
0.4
0
Основе процесних апарата
БВИ6105
СА
ИБЗ
3
1.6
0.4
0
и постројења
БВИ6106
Инжењерски софтвери
СА
ИБЗ
3
1.6
0.4
0
Електрични и серво
БВИ6107
СА
ИБЗ
3
1.6
0.4
0
уређаји
БВИ6108
Електроника
СА
ИБЗ
3
1.6
0.4
0
Технологија модификације
БВИ7101
СА
ИБЗ
3
1.6
0.4
0
и регенерације површина
Савремени поступци
БВИ7102
СА
ИБЗ
3
1.6
0.4
0
пластичног обликовања
БВИ7103
Трибомеханички системи
СА
ИБЗ
3
1.6
0.4
0
Организација производње
БВИ7104
СА
ИБЗ
3
1.6
0.4
0
и операциона истраживања
Пројектовање
БВИ7105
СА
ИБЗ
3
1.6
0.4
0
технолошких процеса
Методе унапређења
БВИ7106
СА
ИБЗ
3
1.6
0.4
0
квалитета
Пројектовање
БВИ7107
информационих система и
СА
ИБЗ
3
1.6
0.4
0
база података
Технологија прераде
БВИ7108
СА
ИБЗ
3
1.6
0.4
0
пластичних маса
Изборни предмети модула М1 - Наоружање и М2 - Пројектили и упаљачи
Технологија производње
БВИ7401
СА
ИБЗ
3
3
0
1
наоружања
Технологија одржавања
БВИ7402
СА
ИБЗ
3
3
0
1
убојних средстава
Технологија одржавања
БВИ8401
СА
ИБЗ
3
2
0
1
наоружања
Технологија производње
БВИ8402
СА
ИБЗ
3
2
0
1
убојних средстава
Ш
Назив предмета
Тип
- 108 -
ЕСПБ
ЕСПБ
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Војна академија
[Type text]
РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА ПО СЕМЕСТРИМА И ГОДИНАМА СТУДИЈА ЗА
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
ВОЈНОИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Р.б.
- Заједнички обавезни предмети свих модула -
Ш
1.
МВИ10
2.
МВИ20
3.
МВИ30
4. a. МВИ41
4. b. МВИ42
4. c. МВИ43
4. d. МВИ44
4. e. МВИ45
4. f. МВИ46
4. g. МВИ47
4. h. МВИ48
5. a. МВИ51
5. b. МВИ52
5. c. МВИ53
5. d. МВИ54
5. e. МВИ55
5. f. МВИ56
Назив предмета
Унутрашње
балистичко
пројектовање
Интеграција
наоружања на
мобилне
платформе
Основи ракетног
наоружања
CIM –
компјутером
интегрисана
производња
Пројектовање
система
аутоматског
управљања
Мехатроника
Компјутерске
симулације и
оптимизација
процеса
Техничка
дијагностика
Роботика и
мехатроника
Теорија и техника
мерења
Методе
поузданости
машинских
система
Индустријски
рачунарски
системи
Виртуелни
инжењеринг
Трибомеханички
системи
ХИП компоненте
и системи
аутоматског
управљања
Алтернативни
погонски системи
Погонски
материјали
Часови активне наставе недељно
ДОН
П
В
СИР
(лаб.
вежбе)
Прва година
С
Статус
предмета
Остали
часови
ЕСПБ
I
O
3
1
0
0
0
6
I
O
3
1
0
0
0
6
I
O
2
2
0
0
0
6
I
ИЗ
3
2
0
0
0
6
I
ИЗ
3
2
0
0
0
6
I
ИЗ
3
2
0
0
0
6
I
ИЗ
3
2
0
0
0
6
I
ИЗ
3
2
0
0
0
6
I
ИЗ
3
2
0
0
0
6
I
ИЗ
3
2
0
0
0
6
I
ИЗ
3
2
0
0
0
6
I
ИЗ
3
2
0
0
0
6
I
ИЗ
3
2
0
0
0
6
I
ИЗ
3
2
0
0
0
I
ИЗ
3
2
0
0
0
6
I
ИЗ
3
2
0
0
0
6
I
ИЗ
3
2
0
0
0
6
- 109 -
Војна академија
[Type text]
5. g. МВИ57
5. h. МВИ58
6.
МВИ60
7.
8.
МВИ70
МВИ80
Менаџмент
мрежама
снабдевања
Инжењеринг
безбедности и
управљање
ризиком
Студијски
истраживачки рад
на теоријским
основама
дипломског мастер рада
(ВМИ)
Стручна пракса
Дипломски рад
I
ИЗ
3
2
0
0
0
6
I
ИЗ
3
2
0
0
0
6
II
ИЗ
20
II
ИЗ
II
ИЗ
Укупно часова активне наставе на години студија =630
- 110 -
10
10
10
60
Војна академија
[Type text]
Заједнички студијски програм Мехатроника на моторним возилима
Студијски програм Мехатроника
на моторним возилима је усаглашен са
савременим светским научним токовима и
стањем струке, а упоредив је са сличним
програмима
на
иностраним
високошколским установама.
Студијски програм Мехатроника
на моторним возилима је конципиран на
дати начин је целовит и свеобухватан и
пружа студентима најновија научна и
стручна знања из ове области.
Сврха студијског програма је
образовање студената за професију
мастер инжењера мехатронике у складу са
потребама друштва.
Студијски програм Мехатроника
на моторним возилима је конципиран
тако да обезбеђује стицање компетенција
које су друштвено оправдане и корисне.
Државни Универзитет у Новом Пазару и
Војна Академија у Београду су
дефинисали циљеве који воде ка
образовању високо компетентних кадрова
из области технике, као и задатке које
треба испунити да би се до тог циља
стигло.
Реализацијом овако конципираног
студијског програма се школују мастер
инжењери мехатронике који поседују
компетентност у европским и светским
оквирима.
предмете. Изборни предмети се бирају из
групе предложених предмета, при чему
морају бити испуњени предуслови који се
прописују за похађање наставе из
изабраног
предмета.
Структура
студијског програма је обезбедила да
изборни предмети буду заступљени са
најмање 20% ЕСПБ бодова.
Настава се изводи кроз предавања
и вежбе. Током наставног процеса се
ставља акценат на самосталан и
истраживачки рад студента као и на
његово појачано лично укључивање у
наставни процес. На предавањима се, уз
коришћење одговарајућих дидактичких
средстава, излаже предвиђено градиво,
али се том приликом студентима указује и
на истраживачке трендове у дотичној
области. На вежбама, које прате
предавања, се решавају конкретни задаци
и излажу примери који додатно илуструју
градиво. На вежбама се дају и додатна
објашњења градива које је пређено на
предавањима. Вежбе могу да буду
аудиторне, лабораторијске, рачунарске
или рачунске. Део вежби се може
одвијати и у фабрикама или другим
институцијама.
Услов за упис на студијски
програм су завршене основне студије са
најмање 240 ЕСПБ.
Циљ студијског програма је
постизање компетенција и академских
вештина из области Мехатронике, што
поред осталог, укључује образовање
стручњака који поседују довољно
продубљеног знања из мехатронике, а
примењено
на
области
роботике,
аутоматизације и савремене механизације.
Студенти у оквиру студијског
програма имају обавезне и изборне
Свршени
студенти
мастер
академских студија мехатроника
на
- 111 -
Војна академија
[Type text]
моторним возилима су компетентни да
решавају реалне проблеме из праксе као и
да наставе школовање уколико се за то
определе, да на одговарајући начин
напишу и да презентују резултате свог
рада. Током студија се инсистира на што
интензивнијем коришћењу информационо-комуникационих
технологија,
поседују компетенцију за праћење и
примену новина у струци, као и за
сарадњу са локалним социјалним и
међународним окружењем, оспособљени
су да пројектују, организују и управљају
производњом.
Курикулум мастер академских
студија Мехатроника
на моторним
возилима је формиран тако да задовољи
све постављене циљеве. Сви предмети су
једносеместрални и носе одговарајући
број ЕСПБ бодова при чему један бод
одговара приближно 30 сати активности
студента. У курикулуму је дефинисан
опис сваког предмета који садржи назив,
тип предмета, годину и семестар студија,
број ЕСПБ бодова, име наставника, циљ
курса са очекиваним исходима, знањима и
компетенцијама, предуслове за похађање
предмета, садржај предмета, препоручену
литературу, методе извођења наставе,
начин провере знања и оцењивања и
друге податке.
Саставни
део
курикулума
мехатронике на моторним возилима је
стручна пракса и практичан рад у трајању
од 45 часова, која се реализује у
одговарајућим
научноистраживачким
установама или организацијама за
обављање иновационе активности.
Студент завршава студије израдом
мастер рада који се састоји од студијског
истраживачког рада неопходног за
продубљено разумевање области из које
се мастер рад ради, и израде самог рада.
Мастер рад се брани пред
комисијом која се састоји од најмање 3
наставника при чему макар један мора да
буде са другог департмана или факултета.
- 112 -
Војна академија
[Type text]
ОПМ
3
2
6
ОПМ
2
2
4
ОПМ
3
2
5
ИПМ
3
2
6
ИПМ
3
2
5
ОПМ
3
2
6
ОПМ
3
2
6
ЕСПБ
Тип
Часови
активне
наставе
СИ
П В
Р
Остали
часови
Назив предмета
Статус
предмета
Шифра
предмета
Семестар
Ред. број
РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА ПО СЕМЕСТРИМА И ГОДИНАМА СТУДИЈА НА
СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ МЕХАТРОНИКА НА МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА
Прва година студија
1.
2.
3.
4.
4а.
4б.
5.
5а.
5б.
6.
7.
Системи аутоматског
САУМ.1.ВЕИ управљања на
1.
НС
моторним возилима
Основи конструкције
ОКМВ.3.ВМИ
1.
НС
мотора и возила
Мехатронички системи
МСВ.1.ВМИ
1.
НС
возила
Изборни предмет модула 1 (бира 1 од 2)
Пословна
1.
комуникација
ТМ
Методологија научних
1.
истраживања
Изборни предмет модула 1 (бира 1 од 2)
ТДИА.3.ВМИ Техничка дијагностика
1.
НС
Теорија кретања
ТКМВ.2.ВМИ
моторних возила
Софтверски алати за
моделовање уређаја на
2.
НС
возилима
Мерење брзине возила
2.
НС
и навигациони системи
8.
Стручна пракса
2.
СА
ОПМ
9.
Студијски
истраживачки рад на
теоријским основама
мастер рада
Дипломски мастер рад
2.
СА
ОПМ
10.
- 113 -
2.
3
10
4
8
СА
ОПМ
Укупно
20 14 10
3
Укупно часова активне наставе
на години студија = 44*15 = 660
10
Укупно ЕСПБ бодова
60
Војна академија
[Type text]
ИЗБОРНА НАСТАВА НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ
МЕХАТРОНИКА НА МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА
Ред.
бр.
1.
2.
Шифра
предмета
Назив предмета
Тип
Изборни предмет модула 1 (бира 1 од 2)
Пословна комуникација
ТМ
Методологија научних
истраживања
Изборни предмет модула 1 (бира 1 од 2)
Техничка дијагностика
НС
Теорија кретања моторних
возила
- 114 -
Статус
предм.
Часови активне
наставе
П В ДОН
СИР
ЕСПБ
ИПМ
3
2
6
ИПМ
3
2
6
Војна академија
[Type text]
Научноистраживачка делатност у Војној академији
Поред наставно-образовне, Војна
академија реализује и научноистраживачку делатност кроз припрему и
реализацију научноистраживачких пројеката, развој научног подмлатка и његово
увођење у научноистраживачки рад.
Спроводи
се
системско
праћење
квалитета научно-истраживачког рада
наставника и истраживача и усклађују
циљеви научног рада са циљевима
високог образовања. Добијена научна
знања укључују се у наставни процес.
Академија обезбеђује услове да се
наставно особље бави научноистраживачким радом, да добијене резултате
објављује у реномираним научним часописим и подстиче издавачку делатност.
Војна академија остварује научноистраживачки рад кроз креирање и
реализацију пројеката основних и
примењених истраживања и осмишљава
нова истраживања. Помаже у реализацији
свих пројеката и фаворизује учешће на
пројектима од интереса за систем
одбране.
Академија систематски прати и
оцењује обим и квалитет научноистраживачког рада наставног особља,
промовише научне и стручне резултате,
изграђује културу квалитета и подстиче
перманентно усавршавање особља које
активно учествује у праћењу квалитета.
Садржај и резултат научноистраживачког
и стручнног рада усмерава се ка
реализацији циљева Академије, у складу
са националним и европским стандардима
високог образовања.
Знање до којих се долази
спровођењем научноистраживачког и
стручног рада, Академија укључује у
наставни процес. Академија у наставни
процес укључује и знања до којих су
дошли истраживачи сродних установа.
Академија,
према
својим
могућностима, подстиче и обезбеђује
услове наставном особљу да се активно
бави научноистрживачким радом и да
објављује резултате тог рада у стручним и
научним часописима.
Академија обезбеђује услове за
научнообразовни и научноистраживачки
рад наставника и сарадника и за њихово
стручно усавршавање:
- Финансирањем учешће на научним коференцијама, симпозијумима,
конгресима и семинарима,
- Подршком стручном усавршавању у другим научним институцијама
система одбране и друштва, као и у
међународним војним научним и образовним институцијама,
- Развојем информационих система,
- Набавком уџбеника и друге стручне литературе и
- Другима активностима.
- 115 -
Војна академија
[Type text]
Програм научноистраживачког рада Војне академије
за период до 2019. године
Изградња
ефикасног
система
одбране који ће бити адекватан одговор
на безбедносне изазове, ризике и претње
безбедности у савременим условима, уз
уважавање економских могућности земље
и међународних стандарда који проистичу
из међународних безбедносних интеграција незамислива је без развијеног и
модерног система научноистраживачког
рада за потребе система одбране.
Војна академија је матична
установа система одбране за већи број
научних дисциплина у пољу друштвених
и техничко-технолошких наука које су од
интереса за систем одбране, посебно за
Војску Србије.
Унутар
Академије
реализују се основна и примењена
истраживања која представљају део
укупне научноистраживачке делатности
система одбране, у складу са Планом
научно-истраживачке
делатности
у
систему одбране. Основна и примењена
истраживања конципирана су тако да
буду
применљива
у
развојим
истраживањима научно-истраживачких
организација система одбране. У складу
са циљевима реализације научноистраживачког рада који је у функцији
обезбеђења услова за свеукупни развој
система одбране, Војна академија доноси
овај програм научно-истраживачког рада.
Визија развоја научноистраживачког рада у Војној академији полази од
дугорочних циљева развоја система
одбране и представља нужан услов за
његово остваривање. Како би се остварио
ефикасан
развој
система
одбране,
потребан је иновативан и креативан
научноистраживачки рад који омогућава
дугорочан и одржив развој и повећање
ефикасности система одбране.
Визија
развоја
нучноистраживачког рада у систему одбране
темељи се на: препознавању науке као
стратешке вредности за развој система
одбране; препознавање технолошких
потреба Војске Србије за успешно
извођење њених мисија и задатака;
стабилнијем
финансирању
научноистраживачке делатности; промоцији
иновационе
делатности;
образовном
систему
који
ствара
врхунски
оспособљене, креативне и мотивисане
појединце од којих зависи збрзан и склдан
развој система одбране; одоворности
војнонаучних
установа
и
научноистраживачког кадра у њима за укупан
развој система одбране и развијању и
унапређењу партнерских односа са
одговарајућим институцијама система
одбране других земаља роз трансфер
знања и технологија.
- 116 -
Војна академија
[Type text]
На основу визије могу се
дефинисати мисије и задаци научноистраживачког рада према следећем:
1. стварање услова да се развој система одбране заснива на знању и науци;
2. планирање, организовање и реализација задатака НИД-а од значаја за
одбрану кроз истраживачке пројекте;
3. спровођење заштите иновација
од значаја за одбрану;
4.
перманентно
усавршавање
научноистраживачког кадра;
5. развијање и унапређење међународне сарадње у области научноистраживачког рада;
6. учешће у међународним истраживачким пројектима од значаја за
одбрану;
7. усавршавање научноистраживачког кадра у иностранству;
8. трансфер високо софицистираних технологија;
9. допринос повећању друштвеног
фонда знања;
10. пружање услуга цивилном сектору у складу са расположивим могућностим и
11. успостављање и развијање сарадње са научним и академским организацијама и институцијама у земљи и
иностранству.
На бази дефинисане мисије, визије
и задатака Војна академија је поставила
следеће циљеве научноистраживачког
рада:
1. Стварање услова за повећање
утицаја науке и технологије на укупан
развој система одбране.
2. Делотворније повезивање научноистраживачког рада са потребама
развоја система одбране кроз научноистраживачке пројекте.
3. Примена знања кроз иновације
од значаја за одбрану.
4. Интензивирање сарадње у области научноистраживачког рада (са универзитетима, институтима, САНУ, истраживачким центрима и пословним системима који се баве производњом наоружања и војне опреме), кроз трансфер
знања и високо софицистираних технологија на националном и међународном
нивоу.
5. Развој научноистраживачког подмлатка.
6. Стварање механизама за ефикасно обезбеђење и управљање финансијским изворима и средствима за развијање научноистраживачког рада.
7. Развој целовите и функционалне
инфраструктуре за потребе научноистраживачког рада као дела инфраструктуре
система научноистраживачке делатности
Републике Србије.
У Академији се обавља научноистраживачки рад у циљу развоја науке и
стваралаштва, унапређења делатности високог образовања, унапређење квалитета
наставног процеса, усавршавање научног
подмлатка, као и стварање услова за рад и
развој Војне академије и Универзитета
одбране у целини.
- 117 -
Војна академија
[Type text]
У научноистраживачки рад су,
поред наставника и сарадника, укључени
и млади истраживачи: кадети, студенти и
слушаоци. На овај начин Академија може
да обезбеди услове за стручно усавршавње и напредовање научноистраживачког подмлатка. Развој научноистраживачког подмлатка је врло значајан, јер
су млади научници и истраживачи најзначајнији развојни потенцијал и ресурс
који може да обезбеди континуитет у
развоју и који ће у будућности дати
значајан допринос развоју система одбране и друштва у целини.
1. Приоритети и правци истраживања
У наредном периоду биће реализовани пројекти основних и примењених
истраживања, док за пројекте развојних и
страживања могу бити ангажовани
наставници из одговарајућих катедри војних технологија у развојним пројектим
других војнонаучних установа у систему
одбране, а првенствено у пројектима
Војнотехничког института.
Основна и примењена истраживања Војна академија ће реализовати у
следећим научним пољима: друштвене
науке, техничко-технолошке науке и
интердисциплинарна истраживања.
Када је реч о основним истраживањима у пољу друштвених наука, она
ће бити реализована у следећим научним
областима: науке одбране, политиколошка, социолошка, војноисторијска, психолошка и друга истраживања у области
друштвених наука од значаја за менаџмент у одбрани и одбрану земље.
Основни приоритети истраживања у наведеним научним областима су следећи:
1. Науке одбране:
- истраживање безбедносног окружења и процена безбедносне ситуације;
- изучавање савремених стратегија
националне безбедности и доктрина
одбране;
- анализа могућности борбе против
тероризма на национолном, регионалном
и глобалном нивоу;
- израда теоријских и методолошких основа у области истраживања оружане борбе и
- истраживање система вредности
припадника војске.
2. Политиколошка, социолошка,
војноисторијска, психолошка и друга
истраживања у области друштвених
наука од значаја за одбрану земље:
- истраживање савременог развоја
међународно хуманитарног права;
- истраживање у области историје
ратовања;
- истраживање у области војне
етике и морала Војске Србије;
- истраживање места и улове
војске у савременим друштвима и
- истраживање места и улоге
Војске Србије у савременим безбедносним интеграцијама.
3. Менаџмент у одбрани:
- истраживања у области стратегијског менаџмента;
- истраживања у области оперативног менаџмента;
- истраживања у области пројектног менаџмента;
- истраживања у области војног
менаџмента;
- истраживања у области менаџмента људских ресурса и
- истраживања у области кризног
менаџмента.
- 118 -
Војна академија
[Type text]
Основна истраживања у пољу
техночко-технолошких наука биће реализована у следећим научним областима:
машинско инжењерство, електротехничко
и рачунаско инжењерство и технолошко
инжењерство. Основни правци истраживања у тим областима били би следећи:
1. Машинско инжењерство:
- истраживања у области механике
наоружања;
- истраживања у области аеродинамике пројектила;
- истраживања у области механике
лета;
- истраживања унутрашњебалистичких процеса;
- истраживање у области примењене теорије осцилација;
- истраживања у области терамеханике;
- истраживања у области теорије
кретања возила високе проходности и
- истраживања у области теорије
поузданости и ефективности техничких
система.
2. Електротехничко и рачунарско инжењерство:
- развој алгоритама обраде и преноса сигнала у радарским и комуникационим системима;
- развој алгоритама за оптимално
управљање у ракетним системима;
- примена вештачке интелигенције
у електротехничком инжењерству;
- истраживање савремених рачунарских технологија у области образовања, мобилних комуникација и вештачке
интелигенције и
- истраживање у области теорије
симулација сложених система.
3. Технолошко инжењерство:
- карактеризација експлозивних
материја;
- истраживање у области примене
експлозивних процеса;
- карактеризација материјала и
- истраживања у области корозије
материјала.
Примењена истраживања у пољу
друштвених наука биће реализована у
следећим научним областима: науке
одбране, политиколошка, социолошка,
војноисторијска, психолошка и друга
истраживања у области дрштвених наука
од значаја за одбрану земље, менаџмент у
одрани и физичко васпитање и спорт.
У оквиру наведених научнних
области приоритети научних истраживања биће следећа:
1. Науке одбране:
- истраживање савремених стратегија националне безбедности и стратегија одбране;
- истраживање мултинационалног
аспекта операција;
- истраживање развоја процеса
управљања кадровима;
- израда методологије војностратегијске процене;
- истраживање утицаја демографских фактора на одбрамбену способности земље;
- истраживање развоја способности
војске у функцији реализације мисија и
задатака;
- утврђивање основа структуре командно-информационих система за потребе родова и служби Војске Србије и
- учешће у изради доктринарних
докумената у области одбране.
- 119 -
Војна академија
[Type text]
2. Политиколошка, социолошка,
војноисторијска, психолошка, лингвистичка и друга и истраживања у области друштвених наука од значаја за
одбрану земље:
- истраживање образовних потреба
официра Војске Србије;
- истраживање прилагођености кадета на војничке услове живота и рада на
полигонске услове војног оспособљавања;
- истраживање система вредности
припадника војске;
- истраживање модела вредновања
морала Војске Србије;
- истраживање квалитета студијских програма Војне академије;
- истраживања у области примењене лингвистике.
3. Менаџмент у одбрани:
- рационализација процеса одлучивања у војном менаџменту;
- организовање рада управљачких
стрктура у војноорганизационим системима;
- структура, везе и односи у војноорганизационим системима;
- динамичко функционисање војноорганизационих система;
- истраживања у области цивилновојних односа и
- комуникације у војним организационим системима.
4. Физичко васпитање и спорт:
- валоризација модела за оцењивање функционалних способноси професионалних припадник Војске Србије;
- валоризација модела за оцењивање функционалних способности кадета
Војне академије.
Када је реч о техничко-технолошким наукама примењена истраживања
биће обављена у следећим научним обла-
стима: машинско инжењерство, електротехничко и рачунарско инжењерство и
технолошко инжењерство. У оквиру ових
научних области приоритети научних истраживања биће следећи:
1. Машинско инжењерство:
- интеграција наоружања на мобилне платформе;
- вибродијагностика и анализа отказа механичких система;
- технологија одржавања наоружања и борбених возила;
- аутоматизација система за пренос
снаге борбених возила;
- истраживања у области балистичке заштите;
- истраживања у области лансера и
- истраживања у области менаџмента животног циклуса техничких система.
2. Електротехничко и рачунарско инжењерство:
- испитивање могућности уградње
алгоритама за обраду сигнала на програмабилним рачунарским компонентама;
- развој и испитивање архитектуре
специјализованих процесора за потребе
обраде и преноса сигнала;
- комуникационо и аквизиционоуправљачки системи и
- интегрисани системи телекомуникационог обезбеђења.
3. Технолошко инжењерство:
- истраживања у области пиротехничке безбедности;
- испитивање експлозивних карактеристика убојних средстава;
- истраживања у области заштите
животне средине и
- истраживање у области заштите
од нуклеарно-хемијско-биолошких борбених средстава.
- 120 -
Војна академија
[Type text]
Имајући у виду чињеницу да је
Војна академија у могућности да обједини
научноистраживачке капацитете из различитих области техничко-технолошких
и друштвених наука, у наредном периоду
посебна пажња биће посвећена мотивисању истраживача за израду интердисциплинарних пројеката.
Интердисиплинарна истраживања
ће се, такође, одвијати кроз основна и
примењена истраживања.
Основна истраживања биће обављана првенствено у подручју логистике
одбране, и то у следећим областима:
- стратегијско планирање логистике одбране;
- систем, организација и управљање логистиком одбране;
- оганизационо и технолошко пројектовање у логистици;
- информациони системи у логистици;
- управљање залихама и теорија
масовног опслуживања у логистици;
- интегрална логистичка подршка
средстава наоружања и војне опреме;
- квалитет у одбрани и
- стандардизација, кодификација и
метрологија у одбрани.
Примењена истраживања одвијаће се у области логистике одбране, мехатронике и управљања животним циклусом средстава специјалне намене.
Приоритети истраживања у наведеним областим јесу следећи:
1. Логистика одбране:
- финансирање одбране;
- истраживање у области управљања истраживањем, развојем и производњом средстава наоружања и војне
опреме;
- логистика у операцијама;
- организација и технологија снабдевања у одбрани;
- организација и технологија одржавања средстава наоружања и војне
опреме;
- кретање и транспорт у функцији
одбране;
- истраживања у области опште логистике (исхране, водообезбеђења, опреме
и материјала, квалитета живота);
- инфраструктура одбране;
- санитетска и ветеринарска подршка и
- заштита ресурса.
2. Мехатроника:
- истраживања у области ракетне
технике;
- истраживања у области мехатронике специјалних возила и
- истраживања у области примене
теорије сигнала у дијагностици машинских система.
3. Управљање животним циклусом средстава специјалне намене:
- рентабилност избора одбрамбених технологија;
- истраживања у области ергономије средстава специјалне намене;
- примена методе вишекритеријумске оптимизације у истраживањима употребног квалитета техничких система и
- логистичко инжењерство.
- 121 -
Војна академија
[Type text]
У наредном периоду посебна пажња биће посвећена оној врсти основних
истраживања која ће у итеграцији са примењеним истраживањима створити услове за развој нових одбрамбених технологија и новог наоружања и војне опреме,
образовања и других области од значаја за
одбрану. Основна и примењена истраживања у пољу друштвених наука биће
реализована ради стварања услова за унапређење одбрамбене способности земље
кроз стварање професионалне војске која
ће бити спремна и способна за извршавање постављених мисија и задатака.
У наредном периоду истраживања
ће бити реализована у оквиру пројеката које финансира Министарство одбране, и то:
1. Етичко образовање у систему
одбране Републике Србије;
2. Модел базе података система за
подршку одлучивању органа логистике;
3. Процена еколошког ризика у
војним објектима на којима се реализују
вежбе, тактичка обука и гађања у ВС;
4. Прилог развоју форензичког
инжењеринга у домену аналлизе узрока и
генезе отказа цилиндричних структура;
5. Интеграција и анализа перфоманси IP терминала и Softphone апликација
у телекомуникационом систему Војске
Србије;
6. Пасивно процењивање даљине
до циља применом сензора слике;
7. Примена дигиталног кабинског
простора у обуци пилота;
8. Критеријуми и методе за утврђивање цене коштања операција Војске
Србије;
9. Истраживање доктринарног решења транспорта Војске и транспорта у
Војсци као стратегијске функције;
10. Могућност модификације класичних радара увођењем компресије
импулса;
11. Истраживање стања и могућности модернизације борбених платформи лаких гусеничких возила;
12. Анализа перфоманси интегрисаног телекомуникационог система тактичког нивоа;
13. Анализа поузданости система
пиротехничке безбедности у складиштима
убојних средстава;
14. Примена савремених техничких решења и међународних војних стандарда при оријентацији и кретању у
простору;
15. Интеграција наоружања и опреме на мобилне платформе;
16. Валидација модела за проверу
физичких способности и функционалних
могућности професионалних припадника
Војске Србије;
17. Рационализација процеса одлучивања у војном менаџменту применом
стандардних оперативних процедура;
18. Нове информационе технологије за аналитичко одлучивање базиране
на организацији експеримента и њихова
примена у биолошким, економским и
социолошким системима;
19. Рентабилни избор нових технологија и концепција одбране кроз друштвене промене стратешке оријентације
Србије у XXI веку;
20. Иновативни допринос унапређењу респираторне и перкутане заштите
човека у условима еколошког дисбаланса
изазваног радиоактивном, хемијском и
биолошком контаминацијом;
21. Целисходност кетеринга у исхрани припадника Војне академије.
- 122 -
Војна академија
[Type text]
У Војној академији се реализује
пројекат основних истраживања из
програма Министарства за науку и
технолошки
развој
под
називом
„Спектроскопска дијагностика нискотемпературне плазме и гасних пражњења:
Облици спектралних линија и интеракција са површинама“.
У наредном периоду биће интензивирани напори за укључивање научног
кадра Војне академије у научне пројекте
које финансира Министарство за науку и
технолошки развој.
2. Научноистраживачки капацитети
Војна академија располаже свим
неопходним
научноистраживачким
потенцијалом за основна и примењена
истраживања дефинисана у приоритетима
и
правцима
истраживања.
Научноистраживачке капацитете Војне
академије чине: научноистраживачки
кадар, научноистраживачки центри и
лабораторијски капацитети и научна
документација и информације.
2.1. Научноистраживачки кадар
Академија је опредељена да развија научноистраживачки кадар неопходан
за реализацију истраживачког и високообразовног процеса у складу са дефинисаном визијом, мисијом и циљевима.
С обзиром на актуелно стање
кадра, пре свега старосну структуру, у
наредном планском периоду неопходно је
овом аспекту посветити посебно значајну
пажњу. У том смислу биће предузете
посебне мере, и то у два основна правца:
1.
очување искусног истраживачког кадра способног да креира,
планира и води НИД у специфичним
научним дисциплинама и областима и
делатностима од значаја за Академију,
Војску Србије и друштво у целини;
2. пријем и школовање млађег
истраживачког кадра, ради подмлађивања
Академије и обезбеђења адекватне замене
старијем кадру који ће отићи у пензију.
Обе мере усмерене су првенствено
на очување и развој постојећих капацитета, усвојених метода, поступака, технологија и делатности Академије. Уколико
потреба система одбране буду захтевале,
Академија ће уложити додатне напоре за
повећање броја научноистраживачког
кадра, као и за побољшање структуре
кадра по наставним – научним звањима и
старосне структуре.
2.2. Научноистраживачки центри
и лабораторијски капацитети
Научноистраживачки центри и
лабораторијски капацитети за потребе
научноистраживачког рада Академије
развијају се у складу са стратешким
опредељењима система одбране, имајући
у виду циљеве дефинисане у програму
средњорочног развоја научноистраживачке делатности у систему одбране. Од
планирања опремања посебна пажња се
посвећује рационалности и економичности, тако да се у оквиру Академије
развијају лабораторијски капацитети за
део истраживачких задатака, док се за
потребе Академије користе и лабораторијски капацитети других установа
система одбране.
- 123 -
Војна академија
[Type text]
Академија има сопствене научноистраживачке центре за истраживања у пољу
друштвених наука и лабораторијске
капацитете за истражиања у пољу техничкотехнолошких наука. Поред сопствених
лабораторијских капацитета Академија
користи
лабораторијске
капацитете
институција система одбране (Војнотехничког института, Војномедицинске
академије, Техничког опитног цента, Техничког ремонтног завода у Крагујевцу, Центра
за усавршавање кадрова АБХО) који су,
између осталог, развијени и за потребе
научноистраживачког рада Академије.
У оквиру Академије развијени су
следећи научноистраживачки центри и
научноистраживачке лабораторије:
1. Центар за истраживања у области
наука одбране и менаџмента у одбрани;
2. Центар за истраживања у области друштвених наука, физичког васпитања и спорта;
3. Центар за истраживања у области логистике одбране;
4. Лабораторија за машинске системе и логистичко инжењерство;
5. Лабораторија за војне електронске системе и
6. Лабораторија за убојна средства
и НХБ заштиту.
Академија за потребе истраживања
користи и лабораторијске капацитете следећих институција система одбране:
1. Војнотехнички институт:
- лабораторија за испитивање погонских материјала;
- лабораторија за подсистеме возила;
- лабораторија за експерименталну
чврстоћу;
- лабораторија за испитивање ракетних мотора и
- лабораторија за физичко-хемијска испитивања експлозивних материјала.
2. Војномедицинска академија:
- токсиколошка лабораторија.
3. Технички ремонтни завод
Крагујевац:
- лабораторија за испитивање и
праћење стања увојних средстава са полигоном за испитивање убојних средстава.
4. Центар за обуку кадрова
атомско-биолошко-хемијске службе Крушевац:
- радиолошко-хемијска лабораторија.
- 124 -
Војна академија
[Type text]
Одбор за акредитацију научноистраживачких организација је својом одлуком
бр. 660-01-00043/3 од 23.12.2014. године акредитовао Војну академију као државни
факултет за обављање научноистраживачке делатности у области природноматематичких, техничко-технолошких и друштвених наука: машинско
инжењерство, електротехничко и рачунарско инжењерство, менаџмент у одбрани,
економија и заштита животне средине.
Војна академија има Центар за
библиотекарство, војнонаучну документацију и информацију (ЦБВНДИ). Центар
обезбеђује библиотечко-информациону и
рефералну делатност за научноистраживачки рад у области војних, друштвених,
техничко-технолошких и других наука од
интереса за систем одбране.
Библиотечки фонд ЦБВНДИ чине
монографске и серијске публикације, некњижна и картографска грађа. ЦБВНДИ
располаже са општим фондом од око
310.000 монографских публикација, преко
600.000 примерака серијских публукација,
6.500 наслова старе и ретке књиге.
Референтна је установа за магистарске тезе,
докторске дисертације и специјалистичке
радове
објављенеу
високошколским
установама Министарства одбране. Обавезни примерак сваког издатог дела војне
литературе трајно се чува у ЦБВНДИ.
Извори информација ЦБВНДИ су:
лисни каталози (ауторски, предметни,
стручни), електронски каталог са 22.059
записа монографских публикација, 846
записа серијских публикација и 35.904
записа
аналитичке
обраде
чланака,
електронска колекција – база страних
стручних часописа издавачке куће EBSCO
(Military and Government
Collection,
Academic Search Premier, International
Security & Counter-Terrorism Reference
Center) као и информационе публикације
које ЦБВНДИ издаје: Информативни билтен
превода, Реферативни билтен чланака и
књига и Билтен специјалне документације.
ЦБВНДИ сарађује са Народном
библиотеком Србије, Универзитетском библиотеком ''Светозар Марковић'', Универзитетском библиотеком из Крагујевца, Библиотеком града Београда, као и са институтима, факултетима и музејима ван МО.
Војна академија је укључена у
Академску мрежу Републике Србије, чиме је преко КОБСОН-а обезбеђен приступ
часописима у електронској форми.
Војна академија обавља и подстиче
квалитетну издавачку делатност активним
учешћем у издавању научностручних
часописа система одбране (Војно дело и
Војнотехнички
гласник),
издавањем
монографија у којима се објављују
резултати
научноистраживачког
рада
припадника ВА, као и активним издавањем
публикација наставнообразовне литературе.
- 125 -
Војна академија
[Type text]
Физичка обука
Физичка обука је саставни део обуке
Војске, а спроводи се кроз плански,
систематски и трајни процес обучавања и
увежбавања кадета, официра, подофицира,
војних намештеника и службеника у
организованим физичким активностима, које
доприносе физичком развоју, одржавању и
унапређивању физичких способности и
обликовању моралновољних карактеристика.
Ваннаставне активности
Иако не спадају у саставни део
студијских програма, ове активности представљају битан фактор у развоју психофизичких способности кадета а њихов значај
огледа се у следећем:
- стварају се трајне навике за бављење
физичком обуком и спортом уопште;
- афирмише се ангажовање кадета,
наставника и осталих припадника Војне академије у ваннаставним активностима;
- омогућава се учешће спортских
екипа Војне академије на такмичењима у
оквиру Војске Србије, Универзитета, града
Београда, Републике Србије и на међународним војним такмичењима и
- развија се здрав такмичарски и
спортски дух, уз што бољу увежбаност којом
се представља лик припадника Војске и
афирмише позив официра.
Највећи број војних спортских
такмичења и манифестација одвија се у
оквиру програма CISM (Међународни савет
за војне спортове). У Војној академији
постоји Канцеларија за везу са CISM. Њен
задатак је да реализује обавезе добијене од
Делегације Републике Србије при CISM и
учествује у планирању годишњих и
месечних активности Министарства одбране
и Војске Србије у оквиру CISM. Поред тога,
Канцеларија
оранизује
сарадњу
са
међународнм координаторима активности у
оквиру CISM за Европу, Генералним
секретаријатом и са канцеларијама других
земаља чланица CISM.
- 126 -
Војна академија
[Type text]
Сарадња са универзитетима и факултетима у грађанству
Са
појединим
факултетима
Београдског универзитета Војна академија
има веома успешну сарадњу. Део предавања
и вежби реализује се у сарадњи са
факултетима у Београду.
Свакодневно се део лица на
школовању налази на многим беградским
факултетима, било на реализацији наставе
или испитних обавеза.
Војна
академија
је
потписала
протоколе о сарадњи са Београдским,
Нишким, Крагујевачким универзитетом,
Државним универзитетом у Новом Пазару и
Универзитетом „Сингидунум“.
Сарадња са иностраним војношколским установама
Војна
академија
је
потписала
Протокол о пословно-техничкој сарадњи са
Универзитетом одбране у Брну, у Чешкој
Републици. Такође, Војна академија има
потписан протокол о сарадњи и са
универзитетима у Републици Српској и
Босни и Херцеговини.
- 127 -
Војна академија
[Type text]
Промоција
На свечаности испред Дома Народне
скупштине Републике Србије у прве
официрске чинове промовише се нова
генерација официра Војске Србије.
Свечаном
унапређењу
у
прве
официрске чинове кадета завршне године
Војне академије присуствује највише
државно и војно руководство, на челу са
председником Републике Србије, као и
бројни гости из земље и иностранства.
Свечаност
почиње
дочеком
председника Републике Србије, државне
заставе и интонирањем државне химне.
Начелник Војне академије поздравља госте и
сумира
резултате
четворогодишњег
школовања најмлађе генерације официра
Војске Србије.
Након тога, председник Републике
Србије се, у краћем говору, обраћа
учесницима свечаности и широј јавности.
Првог, другог и трећег потпоручника
у рангу официрском сабљом награђује
председник Републике Србије, а затим се
скупу обраћа прворангирани потпоручник.
Министар одбране награђује најуспешније
кадете Војне академије пиштољима са
посветом.
Незаобилазни део промоције је
свечани дефиле кадета свих година
школовања.
Промоцију
младих
потпоручника обележава и налет авиона
Ваздухопловства Војске Србије.
У тренутку када традиционалним
бацањем шапке новопроизведени официри
прослављају прве официрске чинове, из
ваздуха из поздравља пилот речима ''Живела
Србија!''.
- 128 -
Војна академија
[Type text]
Локација Војне академије
Седиште Војне академије је у Касарни
"Генерал Јован Мишковић" у Београду,
Општина Вождовац, у насељу Бањица, улица
Генерала Павла Јуришића Штурма 33.
Касарна се налази у јужном делу
ширег градског језгра, окружена пријатним
парковима и у близини познатих београдских културних, спортских и здравствених
установа. У непосредној близини је и
Војномедицинска академија, затим Спортски
центар Бањица, стадиони фудбалских
клубова Црвена Звезда и Партизан и многи
други објекти.
У
Касарни
"Генерал
Јован
Мишковић" на Бањици постоји интернатски
смештај за 800 полазника, савремен спортски
центар (фудбалски стадион са атлетском
стазом и трибинама, затворени базен,
теретана, више спортских сала, терени за
кошарку, мали фудбал, тенис и друге
спортове), уз сву потребну пратећу
инфраструктуру (ресторан, амбуланта, више
угоститељских објеката).
На локацијама Војне гимназије,
такође постоји одговарајућа инфраструктура
са интернатом, спортским и другим
објектима.
До ужег градског језгра потребно је
око 10 минута вожње врло добро развијеном
мрежом линија градског превоза (линије
тролејбуса 40 и 41, као и аутобуса 59, 78 и
94). Аутомобилом се може стићи аутопутем
Београд – Ниш, преко искључења код
Мостарске петље или Аутокоманде.
- 129 -
Војна академија
[Type text]
САДРЖАЈ:
страна
Историја Војне академије – континуирано неговање традиције ................................... 3
Устројство Војне академије ............................................................................................... 3
Војна училишта ................................................................................................................... 4
Војна академија КоВ .......................................................................................................... 4
Јединствена Војна академија ............................................................................................. 5
Војна академија – извор знања и вештина ....................................................................... 6
Мисија Војне академије ..................................................................................................... 6
Школовање у Војној академији ......................................................................................... 7
Школовање девојака ........................................................................................................... 8
Услови живота и рада ......................................................................................................... 8
Осим наставе ....................................................................................................................... 9
Како започети школовање у Војној академији ................................................................ 11
Организација Војне академије ........................................................................................... 12
Секретаријат ........................................................................................................................ 13
Деканат ................................................................................................................................ 14
Школа националне одбране ............................................................................................... 15
Војна гимназија ................................................................................................................... 15
Кадетска бригада ................................................................................................................ 16
Основне академске студије ................................................................................................ 17
Студијски програм Менаџмент у одбрани ....................................................................... 18
Структура студијског програма Менаџмент у одбрани – модул пешадија .................. 19
Структура студијског програма Менаџмент у одбрани – модул артиљерија ............... 21
Структура студијског програма Менаџмент у одбрани – модул инжињерија ............. 23
Структура студијског програма Менаџмент у одбрани – модул оклопне јединице .... 25
Структура студијског програма Менаџмент у одбрани – модул речне јединице ....... 27
Студијски програм Војноелектронско инжењерство ...................................................... 29
Структура студијског програма Војноелектронско инжењерство – заједнички
30
предмети ..............................................................................................................................
Структура студијског програма Војноелектронско инжењерство – модул
Телекомуникације ............................................................................................................... 32
Структура студијског програма Војноелектронско инжењерство – модул Радарски
системи ................................................................................................................................ 33
Структура студијског програма Војноелектронско инжењерство – модул Ракетни
системи ................................................................................................................................ 34
Структура студијског програма Војноелектронско инжењерство – модул
Информациони системи ..................................................................................................... 35
- 130 -
Војна академија
[Type text]
страна
Студијски програм Војномашинско инжењерство .........................................................
Структура студијског програма Војномашинско инжењерство – модул Муниција ...
Структура студијског програма Војномашинско инжењерство – модул Наоружање
Структура студијског програма Војномашинско инжењерство – модул Моторна
возила ...................................................................................................................................
36
37
39
41
Структура студијског програма Војномашинско инжењерство – модул
Ваздухоплови и ваздухопловни мотори ........................................................................... 43
Структура студијског програма Војномашинско инжењерство – изборни предмети 45
Студијски програм Атомско-биолошко-хемијске одбране ............................................ 47
Структура студијског програма АБХ одбране ................................................................ 48
Студијски програм Противваздухопловна одбрана ........................................................ 50
Структура студијског програма Противваздухопловна одбрана – модул АРЈ за ПВД 51
Структура студијског програма Противваздухопловна одбрана – модул ВОЈ ............ 53
Студијски програм Логистика одбране ............................................................................ 55
Структура студијског програма Логистика одбране – заједнички предмети ............... 56
Структура студијског програма Логистика одбране – модул Општа логистика ......... 57
Структура студијског програма Логистика одбране – модул Финансије ..................... 58
Структура студијског програма Логистика одбране – модул Транспорт ..................... 59
Структура студијског програма Логистика одбране – модул Снабдевање .................. 60
Структура студијског програма Логистика одбране – модул Одржавање ................... 61
Студијски програм Јавне финансије ................................................................................. 62
Структура студијског програма Јавне финансије – основне студије ............................ 63
Студијски програм Војногеодетско инжењерство .......................................................... 65
Структура студијског програма Војногеодетско инжењерство ..................................... 66
Мастер академске студије .................................................................................................. 69
Студијски програм Војноелектронско инжењерство ...................................................... 69
Структура студијског програма Војноелектронско инжењерство – модул
Телекомуникације ............................................................................................................... 70
Структура студијског програма Војноелектронско инжењерство – модул Радарски
системи ................................................................................................................................ 70
Структура студијског програма Војноелектронско инжењерство – модул Ракетни
системи ................................................................................................................................ 71
Студијски програм Војномашинско инжењерство ......................................................... 72
Структура студијског програма Војномашинско инжењерство .................................... 73
Студијски програм АБХ одбране ...................................................................................... 74
Структура студијског програма АБХ одбране ................................................................ 74
Студијски програм Војни менаџмент ............................................................................... 75
Структура студијског програма Војни менаџмент .......................................................... 76
Студијски програм Јавне финансије ................................................................................. 77
- 131 -
Војна академија
[Type text]
страна
Структура студијског програма Јавне финансије ............................................................ 78
Интегрисане академске студије ......................................................................................... 82
Студијски програм Војно ваздухопловство ..................................................................... 82
Структура студијског програма Војно ваздухопловство ................................................ 83
Докторске студије ............................................................................................................... 86
Студијски програм Менаџмент у одбрани ....................................................................... 86
Структура студијског програма Менаџмент у одбрани .................................................. 87
Студијски програм Војномашинско инжењерство ......................................................... 88
Структура студијског програма Војномашинско инжењерство .................................... 89
Усавршавања на Војној академији .................................................................................... 95
Основни командно-штабни курс ....................................................................................... 96
Структура програма усавршавања .................................................................................... 97
Командно-штабно усавршавање ....................................................................................... 99
Структура програма усавршавања .................................................................................... 100
Генералштабно усавршавање ............................................................................................ 101
Структура програма усавршавања .................................................................................... 102
Високе студије безбедности и одбране ............................................................................ 103
Курсеви ................................................................................................................................ 104
Школовање за резервне официре ...................................................................................... 105
Заједнички студијски програм Војноиндустријско инжењерство ................................. 106
Структура студијског програма Војноиндустријско инжењерство – основне
академске студије ............................................................................................................... 107
Структура студијског програма Војноиндустријско инжењерство – изборни
предмети .............................................................................................................................. 109
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм
Војноиндустријско инжењерство – заједнички обавезни предмети свих модула ....... 110
Заједнички студијски програм Мехатроника на моторним возилима .......................... 112
Распоред предмета по семестрима и годинама студија на студијском програму
Мехатроника на моторним возилима ............................................................................... 114
Изборна настава на студијском програму Мехатроника на моторним возилима ....... 115
Научноистраживачка делатност у Војној академији ...................................................... 116
Програм научноистраживачког рада у Војној академији за период до 2015. године .. 117
Приоритети и правци истраживања .................................................................................. 119
Научноистраживачки капацитети ..................................................................................... 124
Физичка обука ..................................................................................................................... 127
Ваннаставне активности .................................................................................................... 127
Сарадња са универзитетима и факултетима у грађанству .............................................. 128
Сарадња са иностраним војношколским установама ..................................................... 128
Промоција ............................................................................................................................ 129
Локација Војне академије .................................................................................................. 130
- 132 -
Војна академија
[Type text]
Војна академија
Улица генерала Павла Јуришића Штурма 33
11000 Београд
www.va.mod.gov.rs
Начелник ВА:
тел: 011/3603-065
факс: 011/3600-155
Одсек за цивилно-војну сарадњу
тел: 011/3603-247, 011/3603-331
е-пошта: [email protected]
Одсек за питања кадета и слушалаца:
тел: 011/3603-194, 011/3603-189
е-пошта: [email protected]
- 133 -
Download

Публикација Војне академије