Попа Карана 4, 15000 Шабац, Република Србија
Тел. : + (015) 363 300, 363 379; Факс : + 343 622
Ел. пошта : [email protected]
Интернет : www.bolnica015.org.rs
Број: 09-1/570
Шабац, 07.10.2011. године
На основу овлашћења из члана 23. Статута Опште болнице Шабац, у складу са чланом 33.
Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“ број 125/04),
Уредбе о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“ број 29/02) и
Одлуке о мерама за заштиту од ширења заразних болести унутар здравствених установа,
других правних лица и предузетника који врше здравствену делатност („Службени лист
СРЈ“ број 27/97), директор Опште болнице Шабац доноси:
О Д Л У К У
о образовању комисије за заштиту од болничких инфекција
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за заштиту од болничких инфекција у Општој болници Шабац у
саставу:
1. др Владимир Југовић, фармаколог, председник
2. др Биљана Павловић, микробиолог, потпредседник,
3. др Снежана Михаиловић, инфектолог, потпредседник,
4. др Зоран Којић, уролог, члан
5. др Драган Хаџи Грујућ, хирург, члан
6. др Милијана Стефановић, анестезиолог, члан
7. др Мирјана Лукић, неонатолог, члан
8. др Зора Николић, директор болнице, члан по функцији
9. др Снежана Панић, спец. хигијене и хумане екологије из ЗЈЗ Шабац, члан
10. др Виолета Ракић, епидемиолог из ЗЈЗ Шабац, члан
11. ВМС Слободанка Богдановић-Васић, главна сестра болнице, члан
12. ВСТ Наташа Ракић, члан
13. ВСТ Весна Максимовић, члан.
II Задатак Комисије је да обавља послове припреме програма и плана рада за спречавање
и сузбијање болничких ихфекција, обуке запослених у здравственој установи, врши анализу
стања болничких инфекција и санитарно-хигијенских услова и предлаже одговарајуће мере
за њихово сузбијање.
Извештаји по одржаним састанцима биће достављени председнику и потпредседницима
Комисије
III Овим решењем ставља се ван снаге Решење о образовању Комисије за заштиту од
болничких инфекција број 09-1/197 од 23.05.2011. године.
Доставити:
- члановима Комисије,
- Служби за правне и кадровске послове,
- архиви
ДИРЕКТОР
____________________
др Зора Николић
Download

О Д Л У К У