Попа Карана 4, 15000 Шабац, Република Србија
Тел. : + (015) 363 391, ; Факс : + 363 395
E-mail : [email protected]
Интернет : www.bolnica015.org.rs
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
- отворени поступак (број 24/14)
Септембар, 2014. године
1/95
САДРЖАЈ:
На основу чл. 32. члана 40. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки
и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке – Сервис медицинских апарата,
број 24/14 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 24/14
припремљена је:
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
ХIV
Назив поглавља
Позив за подношење понуда
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
опис добара, радова или услуга, начин спровођења
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок
извршења, место извршења или испoруке добара,
евентуалне додатне услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Менични споразум
Образац изјаве о независној понуди
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2.
Закона
Модел оквирног споразума са више понуђача
Модел оквирног споразума са једним понуђачем
Модел уговора за партије 2,18,44,55,77 и партије 151-162
Прилог: Партије
Страна
3
5
6
26
27
30
39
43
45
46
47
48
53
57
2/95
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: Општа болница Шабац ''Др Лаза К.Лазаревић''
Адреса наручиоца: Попа Карана 4, 15000 Шабац
Интернет страница наручиоца: www.bolnica015.org.rs
Врста наручиоца: Здравство
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета: добра
За добра: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
предмет јавне набавке је сервис медицинских апарата; ОРН: 50421000
Број партија: 161
Посебна напомена ако се ради о резервисаној јн: /
У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из Закона: /
Ако се закључује оквирни споразум, време трајања и број понуђача: Отворени
поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума. Оквирни споразум биће
закључен са најмање три понуђача у трајању од три године. За партије 2,18,44,55, 77
и партије 152-161оквирни споразум биће закључен са једним понуђачем у трајању од
две године.
У случају подношења ел.понуде, ел.лицитације и система динамичне набавке
– основни подаци о информационом систему наручиоца и тех.условима за
учешће: није могуће
У случају примене система динамичне набавке рок трајања система: /
У случају обавезе подношења понуда са подизвођачем, проценат вредности
набавке који се извршава преко подизвођача: /
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације: На Порталу Управе за јавне
набавке и сајту наручиоца www.bolnica015.org.rs
Адреса и интернет адреса државних органа, службе где се могу благовремено
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине,
заштити при запошљавању, условима рада и сл:
-
Пореска управа министарства финансија и привреде;
-
Локална самоуправа
-
Агенција за приватизацију;
-
Надлежи судови;
-
АПР;
-
МУП;
3/95
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се предају лично
у канцеларији 11 (Архива) Управне зграде Опште болнице Шабац или поштом на
адресу наручиоца Општа болница Шабац, управна зграда канц.11 (Архива), Попа
Карана 4, 15000 Шабац, до 10.11.2014. године у 10:30 часова
Место, време и начин отварања понуда: Општа болница Шабац, семинарска сала у
управној згради Опште болнице Шабац, у улици Попа Карана 4. Отварање понуда је
јавно и заказано је за 10.11.2014. године у 11:00 часова.
Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда: Представници понуђача који присуствују јавном отварању морају
приложити оверено и потписано пуномоћје - овлашћење за учествовање у поступку
сходно чл.103 ЗЈН.
Рок за доношење одлуке: 25 дана од дана јавног отварања понуда.
Лице
за
контакт:
[email protected];
[email protected];
Данијела
Дејан
Слободан
Марковић,
015/
363-450
Милетић,
015/
363-376
Лазић,
015/363-380,
[email protected]; [email protected]
Остале информације: /
4/95
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општа болница Шабац “Др Лаза К. Лазаревић“
Адреса: Попа Карана 4, 15000 Шабац
Интернет страница: www.bolnica015.org.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку ради закључења оквирног
споразума, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне
набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 24/14 су услуге – сервис медицинских апарата.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума
Оквирни споразум биће закључен са најмање три понуђача у трајању од три године од
дана закључења оквирног споразума.
За партије 2,18,44,55,77 и партије 152-161 оквирни споразум биће закључен са
једним понуђачем у трајању од две године.
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
/
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација
/
7. Контакт (лице или служба)
Данијела Марковић, дипл. инг. Електротехнике
[email protected]
тел. 015/363-450
Дејан Милетић, дипл. економиста
[email protected]
тел. 015/ 363-376
Слободан Лазић, дипл.правник
[email protected]
tel. 015/363-380
Сандра Ристић, дипл. Менаџер
Службеник за јавне набавке
[email protected]
fax: 015/363-395
тел. 015/363-391
5/95
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.24/14 су услуге – сервис медицинских апарата.
ОРН: 50421000.
Укупна процењена вредност јавне набавке је 6.666.666,00 динара.
2. Партије
Набавка је обликована у 161 партију.
Произвођач
Тип уређаја
Модел
Партија 1:
3A Health Care
3A Health Care
Inhalator elektricni
Inhalator
Hospyneb professional
Hematoloski analizator
Biohemijski analizator
Glukomer
Glukomer
Glukomer
Analizator
Cell-Dyn® 3700
Architect ci8200
Precision Xceed
Precision Xceed
Precision Xceed
Axsym
Sistem za secenje - kombilan
Klar lampa sa trafoom
Klar lampa sa trafoom
Testera (Autopsy saw)
Aparat za sečenje gipsa
Aparat za sečenje gipsa
elan-ec GA 830
AC-461
AC-461
G-6100-05
CR sistem
Printer
CR 35-X
DryStar AXYS
Pipetor
Pipet 4U
Партија 2:
Abbott
Abbott
Abbott
Abbott
Abbott
Abbott
Партија 3:
Aesculap
Aesculap
Aesculap
Aesculap
Aesculap
Aesculap
Electronic Power
Партија 4:
AGFA
AGFA
Партија 5:
AHN Biotehcnilogie GMBH
Партија 6:
Alaris
Alaris
Infuzioma pumpa
(volumetrijska)
Infuzioma pumpa
(volumetrijska)
GW Cardinal Health
GW Cardinal Health
Партија 7:
Alfamedic
Bebiterm
LTI-91
6/95
Партија 8:
Alifax
Alifax
Aparat za sedimentaciju
Aparat za sedimentaciju
Test 1 THL
Roller 20
Aspirator za dugotrajnu drenazu
Aspirator za dugotrajnu drenazu
Vacutron AS-120
Vacutron AS-120
Партија 9:
Alsa
Alsa
Партија 10:
Aloka
Ultrazvuk
Партија 11:
Aparat za ispitivanje centra za
ravnotezu, vodeni
Difra
Infuziona pumpa
Infuziona pumpa
Infuziona pumpa
Infuziona pumpa
Infuziona pumpa
Automatski špric
Infuziona pumpa
Codam 414
Codam 414
Codam 414
Codam 414
Codam 414
Argus 600S
Argus 707V
Roler (mesalica)
Compact 3
Galley Roler
Infuziona pumpa (volumetrijska)
Infuziona pumpa (špric/perfuzor)
Infuziona pumpa (volumetrijska)
Infuziona pumpa (volumetrijska)
Infusomat® fmS
Perfusor® fm
Infusomat
Infusomat
Bausch Lomb
Fako aparat
Millenium CX6000
Bausch Lomb
Fako aparat
Millenium CX6100
Grejac za krv
Grejac za krv
Fenwal BW-5
Fenwal BW-5
Glukomer
Glukomer
Glukomer
Contour TS
Contour TS
Contour TS
Aquastar
Партија 12:
Argus
Argus
Argus
Argus
Argus
Argus
Argus
Партија 13:
AVL
AVL
Партија 14:
B|Braun
B|Braun
B|Braun
B|Braun
Партија 15:
Партија 16:
Baxter
Baxter
Партија 17:
Bayer
Bayer
Bayer
7/95
Bayer
Glukomer
Contour™ TS
Hematoloski analizator
Imunohemijski analizator
Imunohemijski analizator
Biohemijski analizator
Hmx
Access®
Access® 2
AU680
Blateks
KEN Sirius 731
Aspirator
AS930A
Operacioni sto
Berchtold 3221-004-L
Laminarna komora
TopSafe 1.2
Партија 18:
Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter
Beckman Coulter
Партија 19:
Bedpan
Партија 20:
Beomedicina
Партија 21:
Berchtold
Партија 22:
BioAir
Партија 23:
Biomerieux
Bact/Alert 3D
Партија 24:
Bionet
Bionet
Bionet
Bistos
Bistos
Pulsni oksimetar
Pulsni oksimetar
Pacijent monitor
Kardiotokograf (CTG)
Kardiotokograf (CTG)
Oxy9plus
Oxy9plus
BM5
BT300
BT300
Партија 25:
Bizerva
Vaga analogna
Партија 26:
Borcad
Borcad
Borcad
Porođajni sto
Porođajni sto
Porođajni sto
PPA AB 30
PPA AB 30
PPA AB 30
Pipetor
Pipetor
Pipetor
Pipetor
Pipetor
Transferpette
Transferpette
Transferpette
Transferpette
Transferpette
Aparat za neinvanzivnu
mehanicku ventialciju
VIVO 30
Aspirator
Aspirator
Aspirator
Aspirator
Aspirator
Aspirator
New Hospivac
Hospivac 400
New Hospivac
New Hospivac
New Hospivac
New Hospivac
Партија 27:
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Партија 28:
Breas
Партија 29:
CA-MI
CA-MI
CA-MI
CA-MI
CA-MI
CA-MI
8/95
CA-MI
Aspirator
New Hospivac
EKG aparat
Cardiette AR 600
ADV
Партија 30:
Cardioline
Партија 31:
Carl Zeiss
Carl Zeiss
Carl Zeiss
Carl Zeiss
Carl Zeiss
Carl Zeiss
Mikroskop elektricni binokularni
Spektrofotometar
Mikroskop
Mikroskop elektricni binokularni
Mikroskop
Mikroskop električni
Jena
Spekol 11
Jena
Jena
S3
Ultrazvuk
Ultrazvuk
Chison 600M
Chison 600M
Pulsni oksimetar
Pulsni oksimetar
fingertip
Safe heart
Sterilizator
4270HE
Inkubator
Cristina SC
Aparat za pojacavanje zvukova
Ksafa-M
Defibrilator
Defibrilator
Defibrilator
Defibrilator
Defibrilator
Datascope M/D3A
Datascope M/D3
LC200 M/D2J
Партија 32:
Chison
Chison
Партија 33:
Choice MMed
Choice MMed
Партија 34:
CISA
Партија 35:
Cobams
Партија 36:
Danflex
Партија 37:
Datascope
Datascope
Datascope
Datascope
Datascope
Партија 38:
DATEX
DATEX
DATEX
DATEX
Pulsni oksimetar
Pulsni oksimetar
Respirator
Pulsni oksimetar
SATLITE
SATLITE
Centiva 5
Inkubator
YP-970
Sterilizator suvi
60029
Centrifuga
ID 12 SII
Analizator traka urina
H-500
Партија 39:
David Medical
Партија 40:
Despatch Oven Co.
Партија 41:
Diamed
Партија 42:
Dirui
Партија 43:
9/95
DongJiang
EKG aparat
DongJiang
EKG aparat
ECG-32A
Партија 44:
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Aspirator na centralni vakuum
Aspirator na centralni vakuum
Respirator
Inkubator
Bebiterm
Aspirator elektricni sa vodenim
stubom
Aparat za anesteziju
Aparat za kiseonik
Pacijent monitor
Pacijent monitor
Pacijent monitor
Pacijent monitor
Pacijent monitor
Pacijent monitor
Aparat za anesteziju
Aparat za anesteziju
Pacijent monitor
Aparat za anesteziju
Pacijent monitor
Bebiterm
Aparat za anesteziju
Draeger
Pacijent monitor + kapnograf
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Aparat za dugotrajnu torakalnu
drenazu
Aparat za dugotrajnu torakalnu
drenazu
Aparat za anesteziju
Aparat za anesteziju
Aparat za anesteziju
Aparat za anesteziju
Aparat za anesteziju
Inhalator
Inkubator
Inkubator konvencionalni
Inkubator konvencionalni
Inkubator konvencionalni
Aspirator
Savina 8414000-12
M-13500
Sulla 19
Infinity Gamma X XL
Infinity Gamma X XL
Infinity Gamma X XL
Infinity Gamma X XL
Infinity Gamma X XL
Infinity Gamma X XL
Fabius 2600350
Fabius 8604200-14
Vamos 68700750-20
Fabius 8606000-20
ARUA-0031
II-MK 13500
Fabius 8606000
Infinity Gamma XL
MS
Poten
Poten
Sulla 19
Sulla 19
Sulla 19
Fabius
Sulla 19
C2000
C2000
C2000
C2000
10/95
Draeger
Draeger
Aparat za anesteziju
Aspirator
Tiberius
Sull 19
Mikroskop
OM100F1
Pacijent monitor
m9
Univerzalni stimulator
Termokauter
Termokauter
Rentgen aparat
Rentgen aparat
Aparat za kratkotalasnu
dijatermiju
Aparat za kratkotalasnu
dijatermiju
Stimulator PS
Mikroskalpel
Elektroskalpel 50
Telestatix Tridoros
Superix 800
Lampa za zagrevanje
Lampa za zagrevanje
Lampa za zagrevanje
Solux 750
Solux 750
Solux 700
Univerzalni stimulator
Univerzalni stimulator
Ultrazvuk
Meddia
Meddia
Medsono
Партија 45:
Ecleris
Партија 46:
Edan
Партија 47:
Ei Niš
Ei Niš
Ei Niš
Ei Niš
Ei Niš
Ei Niš
Ei Niš
Termomed
Radiotherm 12
Партија 48:
EIKO
EIKO
EIKO
Партија 49:
Electro Medica
Electro Medica
Electro Medica
Партија 50:
Enraf Nonius
Parafinski lonac
Enraf Nonius
Parafinski lonac
PK 30
Elektrokauter
Elektrokauter
Elektrokauter
Elektrokauter
Elektrokauter
Elektrokauter
Elektrokauter
Elektrokauter
Elektrokauter
ICC 300
Elektro medizin 400
VID 300D
VIO 300S
Erbotom T400
Erbotom T400
Ultrazvuk
My lab 50
Vodeno kupatilo
EUAC20
Партија 51:
Erbe
Erbe
Erbe
Erbe
Erbe
Erbe
Erbe
Erbe
Erbe
Elektromedizina T-400
Elektromezin 400B
Партија 52:
Esaote
Партија 53:
Euinstruments
Партија 54:
11/95
Evolis
Analizator
6370
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
5008 S
5008 HDF
4008 S
5008
5008 HDF
5008 HDF
5008 SHDF
4008 S
4008 S clasic
4008 S
4008 S
4008 S
4008 S
4008 S
4008 S
4008 S
4008 S
4008 S
4008 S
4008 S HDF
4008 S
4008 S HDF
4008 S HDF
4008 H HDF
4008 S
4008 S
5008 S
5008
5008
5008 S
5008 S
5008 S
5008 S
4008 clasic
5008 S
Партија 55:
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Партија 56:
Fricar
Aspirator
Партија 57:
Fuji
Fuji
Gastroskop
Izvor hladnog svetla
Fujinon FG-100FP
Fujinon PS2-HP
EKG aparat
CardiMax FX-7202
Партија 58:
Fukuda Denshi
12/95
Fukuda Denshi
EKG aparat
FX-7202
Defibrilator
Kardiotokograf (CTG)
Kardiotokograf (CTG)
Kardiotokograf (CTG)
Defibrilator
Defibrilator
EKG aparat
Pacijent monitor
Pacijent monitor
Pacijent monitor
Skener
Responder 3000
Corometrics 171
Corometrics 171
Corometrics 171
Ultrazvuk
Vivid 3
Rentgen aparat pokretni
OEC 7700
Gasni analizator
Premier3000
Autoklav
Autoklav
Sterilizator
HS66 EFL
HS66 EFL
HS33
Kardiotokograf (CTG)
Kardiotokograf (CTG)
Tenziometar
Tenziometar
Tenziometar
FC700
FC700
Pacijent monitor
UT4000A
Respirator
Respirator
Respirator
HAMILTON-C2
HAMILTON-C2
HAMILTON-C2
Dermatoskop
DELTA 20
EKG aparat
Hellige servomed
Партија 59:
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE
MAC500
Dash 4000
Dash 3000
Dash 3000
Bright Speed 16
Партија 60:
GE
Партија 61:
GE Hualn Medical Systems
Партија 62:
GEM®
Партија 62:
Getinge
Getinge
Getinge
Партија 64:
GIMA
GIMA
GIMA
GIMA
GIMA
Партија 65:
Goldway
Партија 66:
Hamilton Medical
Hamilton Medical
Hamilton Medical
Партија 67:
Heine
Партија 68:
Hellige Servomed
Партија 69:
Heraeus
Heraus
Centrifuga za centrifugiranje
kesa krvi
Centrifuga
Cryofuge 8500i
Cryofuge 8500I
Партија 70:
13/95
Hersill
Hersill
Aspirator
Aspirator
Eurovac H-40
Eurovac H-40
Centrifuga
Centrifuga
Centrifuga
Centrifuga
Rotofix 32A
Rotina 35
Rotanta 460R
Universal
Aparat za ispitivanje centra za
ravnotezu, vazdusni
Luftkalorisator
EKG aparat
EKG aparat
EKG aparat
Bioset 3700
Bioset 3700
Bioset 3700
Biomikroskop - špalt lampa
Biomikroskop - špalt lampa
L-0185
J01284
Innomed
Innomed
Innomed
Innomed
Innomed
Innomed
Innomed
Innomed
Innomed
Innomed
Innomed
Innomed
EKG aparat
Pacijent monitor
EKG aparat
Pacijent monitor
Pacijent monitor
EKG aparat
Pacijent monitor
Pacijent monitor
EKG aparat
EKG aparat
Heart Mirror3 - IKO
EKG aparat
Innomed
Defibrilator
Innomed
EKG aparat
HeartScreen 112D
InnoCare-S
HeartMirror3 - IKO
Inno Care - T
Inno Care - T
HeartScreen 112D
InnoCare-T
InnoCare-T
HeartMirror1
HeartScreen 112D
100030026
HeartMirror3 - IKO
Cardio aid - B Star
Biphasic
Hear Mirror1
Sterilizator suvi
Sterilizator suvi
Sterilizator suvi
Sterilizator suvi
Sterilizator suvi
Sterilizator suvi
Sterilizator suvi
Sterilizator suvi
ST-05
ST-05
ST-01/02
ST-05
ST-06
ST-05
ST-05
ST-05
Automatski koagulometar
Biohemijski analizator
Elite PRO
Ilab 600
Партија 71:
Hettich
Hettich
Hettich
Hettich
Партија 72:
Homoth
Партија 73:
Hormann
Hormann
Hormann
Партија 74:
Inami
Inami
Партија 75:
Партија 76:
Instrumentariа
Instrumentaria
Instrumentaria
Instrumentaria
Instrumentaria
Instrumentaria
Instrumentaria
Instrumentaria
Партија 77:
Instrumentation Laboratory
Instrumentation Laboratory
14/95
Instrumentation Laboratory
Instrumentation Laboratory
Biohemijski analizator
Aparat za odredjivanje Na+ K+
Cl+
ACL7000
Timpanometar
AT 235
Centrifuga
Centrifuga
Centrifuga
Centrifuga
Termostat
Centrifuga
Centrifuga
B4i
C3i
B4I
B4I
Innovens 77 EB2
B4i
30407492
Roler (mesalica)
Assistant RM5
Ilyte
Партија 78:
Interacoustics A/S
Партија 79:
Jouan
Jouan
Jouan
Jouan
Jouan
Jouan
Jouan
Партија 81:
Karl Hecht
Партија 82:
Karl Storz
Endoskop sa hladnim svetlom
Партија 83:
Kodak
Kodak
Komora za vlazno razvijanje
rentgen filmova
Komora za vlazno razvijanje
rentgen filmova
Xomat 2000
Kodak 102
Партија 84:
Kranzbuhler
Tokograf
Fata safe 1
Testera (Autopsy saw)
HB 740
Inhalator
TESLA - XILING
Партија 85:
KUGEL
Партија 86:
Kyoling
Партија 87:
Logiq
Ultrazvuk
Партија 88:
Ljungberg & Kogelab
Zavarivac creva
Biosealer CR 6
Injektor
OptiVantage DH
Партија 89:
Mallincrodt
Партија 90:
Maquet
Grejac rastvora
Maquet
Grejac rastvora
Maquet
Grejac rastvora
Maquet
Operacioni sto
Maquet
Grejac rastvora
Maquet
Maquet
Operacioni sto
Operacioni sto
Maquet rastatt
4904.90
Maquet rastatt
4904.90
Maquet rastatt
4904.90
Maquet 311044434
Maquet rastatt
4904.90
Maquet rastatt
Maquet rastatt
15/95
Maquet
Maquet
Operacioni sto
Operacioni sto
Maquet rastatt
Maquet rastatt
Партија 91:
Maxima
Maxima
Vaga analogna
Vaga analogna
Партија 92:
Medipro
Medipro
Izoleta
Izoleta
UFT-12
UFT-12
Ultrazvuk
Ultrazvuk
Ultrazvuk
Ultrazvuk
8000SE
Sonoace X6
MySonoU6
Sonoace X1
Партија 93:
Medison
Medison
Medison
Medison
Партија 94:
Medivak
Medivak
Aspirator
Aspirator
Партија 95:
Mellag
Termostat
Партија 96:
Memmert
Vodeno kupatilo
Партија 97:
meopta
Mikroskop monokularni
Партија 98:
microlife
microlife
Tenziometar
Tenziometar
Партија 99:
Micromed
Micromed
Elektroencefalograf
Aparat za EMG
SAM 32FO fc1
ISA1002 EP
Партија 100:
Microsonic
Aspirator
Партија 101:
Mindray
Pacijent monitor
MEC-1000
Партија 102:
Minisanic
Minisanic
Minisanic
Aparat za galvanizacije i
stimulacije
Univerzalni stimulator
Univerzalni stimulator
MI-IC
MI-IC
MI-IC
Партија 103:
MTS
Inkubator
MI-97
MTS
Inkubator
MI-97
MTS
Inkubator
MI-97
Партија 104:
Multipowered K-flow
Aspirator
16/95
Партија 105:
NeoMedica
Termostat
Партија 106:
Neostom
Izoleta transportna
Neostom
Izoleta transportna
Партија 107:
Nihon Kohden
Defibrilator
Nihon Kohden
Defibrilator
Nihon Kohden
Defibrilator
CardioLife TEC7721K
TEC 7721K Cardiolife
CardioLife TEC7721K
Партија 108:
Nouvag
Fiziodispenzer
Nouvag SM 12
Reverzna osmoza
C.C.K.®
Партија 109:
NSF
Партија 110:
Olympus
Olympus
Olympus
Gastroskop
Mikroskop elektricni binokularni BH-2
Mikroskop elektricni
CX31RBSF
Партија 111:
Optomic
Kolonoskop
Fibrolux 150
Партија 112:
Orma
Orma
Orma
Mikroskop elektricni binokularni Eurotek
Mikroskop elektricni
Eurotek
Mikroskop električni
Eurotek
Партија 113:
Pentair
Deplorator
K095273
Duodenoskop
Izvor hladnog svetla
FD-34V
LH-150P II
Rentgen
Duo Diagnost
Ultrazvuk
Scanner 150
Pipetor
F20
Audiometar
Danplex
Aspirator
Aspirator
PGVAC 400
PGVAC 400
Партија 114:
Pentax
Pentax
Партија 115:
Philips
Партија 116:
Piemedical
Партија 117:
Plastomed
Партија 118:
Precision Acoustic
Партија 119:
Progetti
Progetti
Партија 120:
17/95
Protec
Komora za vlazno razvijanje
rentgen filmova
Compact 2
Партија 121:
PZO Warszawa
Mikroskop elektricni binokularni SK14
Партија 122:
Radwag
Vaga analiticka
AS 220/C/2
Aparat za biolosku kontrolu
240
Партија 123:
Raven
Партија 124:
Reichert-Jung
Reichert-Jung
Mikrotom klizni za sečenje
parafinskih kalupa
Mikrotom za ekstempore analizu
(kriostat)
Партија 125:
Richard Wolf
Richard Wolf
Richard Wolf
Richard Wolf
Richard Wolf
Izvor hladnog svetla
Izvor hladnog svetla
Izvor hladnog svetla
Stub za gas
Pumpa za vodu
Wolf 4003
Wolf 4210 001
Wolf 4200.001
Wolf 2232.031
Wolf 2211.001
Tenziometar
Tenziometar
Tenziometar
Tenziometar
Tenziometar
Tenziometar
empire® N
empire® N
empire® N
Diplomat
empire® N
Diplomat
Партија 126:
Riester
Riester
Riester
Riester
Riester
Riester
Партија 127:
Robert Riele
Aspirator
Партија 128:
Roche
Roche
Roche
Roche
Roche
Roche
Roche
Pipetor
Pipetor
Pipetor
Glukomer
Glukomer
Glukomer
Glukomer
Accumax Pro
Accumax Pro
Accumax Pro
Accu-Chek® Active
Accu-Chek® Active
Accu-Chek® Active
Accu-Chek® Active
Reflektor pokretni
LB-01
Ergometar
EKG aparat
Spirometar
EKG aparat
Cardiovit AT-104
AT-101
Spirojet
AT-1
Rentgen aparat
RadSpeed CH200M
Партија 129:
Scan Lux
Партија 130:
Schiller
Schiller
Schiller
Schiller
Партија 131:
Shimadzu
18/95
Партија 132:
Shinko Denshi
Vaga
SJP-CE
Kabina za audiometriju
S-40
Pacijent monitor
Pacijent monitor
Pacijent monitor
Ultrazvuk
Pacijent monitor
Pacijent monitor
Pacijent monitor
Pacijent monitor
Pacijent monitor
Ultrazvuk sa Dopler opcijom
Mamograf
SIRECUST 401
SIRECUST 342R
SIRECUST 402
Sonolog G40
Sirecust 401
Sirecust 404
Sirecust 402
Sirecust 404 N
Sirecust 403 R
Sonoline Versa Plus
Mammomat 1000
Pulsni oksimetar
Pulsni oksimetar
MP110 Plus
MP110 Plus
Ultrazvuk aparat za određivanje
veličine sočiva
300A
Партија 133:
Sibelmed
Партија 134:
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Партија 135:
Socime Medical
Socime Medical
Партија 136:
Sonomed
Партија 137:
Sony
Sony
Sony
Monitor za laparoskopske
operacije
Monitor za laparoskopske
operacije
Monitor za laparoskopske
operacije
SSM-14N5E
PVM 20N5E
LMD-2010
Партија 138:
Spirit
Spirit
Spirit
Spirit
Spirit
Spirit
Spirit
Spirit
Spirit
Spirit
Spirit
Spirit
Spirit
Spirit
Tenziometar
Tenziometar
Tenziometar
Tenziometar
Tenziometar
Tenziometar
Tenziometar
Tenziometar
Tenziometar
Tenziometar
Tenziometar
Tenziometar
Tenziometar
Tenziometar
CK112
CK112
CK112
CK-101
CK112
CK-101
CK-112
CK-112
CK-112
CK-112
CK112
CK112
Партија 139:
19/95
Sutjeska
Sutjeska
Sutjeska
Sutjeska
Sutjeska
Sutjeska
Sutjeska
Sutjeska
Sutjeska
Sutjeska
Sutjeska
Sterilizator Suvi
Autoklav
Autoklav
Destilacioni aparat
Termostat
Termostat
Termostat
Termostat
Termostat
Aspirator
Termostat
Партија 140:
Systec
Autoklav
ELV3870
Партија 141:
Tecno
Tecno
Tecno
Tecno
Tecno
Tecno
Tecno
Kamera za laparoskopiju
laparoskopiju
Kamera za laparoskopiju
laparoskopiju
Izvor hladnog svetla
Stub za gas
Kamera za laparoskopiju
laparoskopiju
Izvor hladnog svetla
Endokamera
Tecnocam 1500P
Tecnocam 1500P
XA 180
Flow 20S
S167D
XA 180
1500P
Партија 142:
Tecno-Gaz
Tecno-Gaz
Tecno-Gaz
Aspirator
Aspirator
Aspirator
Techno 25
Tecno 25
Techno 25
Centrifuga
Vorteks
Centrifuga
Analiticka vaga
EV-100
Centrifuga
BC-320
EV-102
LC-320
Komora za citostatike
Cytostar
Партија 143:
Tehnica Železniki
Tehnica Železniki
Tehnica Železniki
Tehnica Železniki
Tehnica Železniki
Tehnica Železniki
Vorteks
Universal
Партија 144:
Telstar
Партија 145:
Vernipol
Ginekološki stub
Партија 146:
Viasys Healthcare
Spirometar
MasterScope®
Aspirator
Aspirator
Thorax
Партија 147:
Victoria Cheron
Victoria Cheron
Партија 148:
20/95
Vital Scientific
Filterfotometar
microlab 300
Vaga analogna
1725236998018
Партија 149:
Vogel & Helke
Партија 150:
Welch Allyn
Welch Allyn
Oftalmoskop
Oftalmoskop
Партија 151:
Wenzhou Hongshun
Tenziometar
HS201C1
PARTIJA 152 : Potrošni materijal za hematološki analizator ABBOT Cell-Dyn 3700
R.br.
PARAMETAR
Syringe 500ul(WOC Injection
Syringe)
32/35/37/Ruby
2. CD 35/37 SL Sample
Aspiration Tubing Kit
3. Aspiration Needle CD
32/35/37 Sample Loader
4. 10ML with bracket,
32/35/37/Ruby
5. 2.5ML with bracket,
32/35/37/Ruby
6. Peristaltic Pump Tubing
(Smail)
7. Peristaltic Pump Tubing
(Medium)
8. Orifice Plate 60ul-RBC/PLT,
17/18/35/37/Sapphire
9. Orifice Plate 100ul-WBC
17/18/35/37
10. Sh.Valve Ceramic Centre
Loop
1.
Katološki
broj
28560-01
Test(ml)
Jedinica
mere
kom
Količina
1
3H95-02
kom
1
3H99-01
kom
1
4H34-01
kom
1
4H40-01
kom
1
91484-01
kom
12
91485-01
kom
3
92264-01
kom
1
92274-01
kom
1
3H76-01
kom
1
PARTIJA 153: Potrošni materijal za imunohemijski analizator Architect i-2000
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PARAMETAR
Filter,Buffer NEW
Wash Zone Probe
Probe
Sensor,Level,Buffer
Sensor,Level,Trigger
Sensor,Level,Pre-Trigger
Tubing/Sensor,temp,WEZ
Wash Buffer Transfer Tube
Probe/tubing Waste ARM
Katološki
broj
8C94-29
8C94-35
8C94-42
8C94-25
8C94-26
8C94-27
8C94-87
8C94-21
8C94-89
Test(ml) Jedinica
mere
sc
sc
sc
sc
sc
sc
sc
sc
sc
Količina
2
3
2
1
1
1
3
1
1
21/95
PARTIJA 154 : Potrošni materijal za biohemijski analizator Architect c-8000
R.br.
PARAMETAR
Katološki
broj
1G47-02
Jedinica
Test(ml) mere
Količina
1.
Reagent Probe Tubing
2.
1G47-03
kom
3.
Reagent Probe(both are
the same)
Sample Probe Tubing
1G48-02
kom
4.
Sample Probe
1G48-03
kom
5.
Aero/c8000 Wash
Solution Check
Aero/c8000 ICT
Reference Solution
Aero/c8000 Pump Poppet
Valve S.
Aero/c8000 1ml Syringe
9D34-02
kom
9D35-02
kom
9D36-02
kom
9D41-02
kom
Aero/c8000 Cuvette
Wiper
Aero/c8000
Reference/Wash Solution
Aero/c8000 Source Lamp
9D42-02
kom
9D43-02
kom
9D45-02
kom
9D51-02
kom
13.
14.
Aero/c8000 Cuvette
dryng tip
Aero/c8000 Mixer
Aero/c8000 ICT Probe
9D59-02
9D63-03
kom
kom
1 (po potrebi)
1 (po potrebi)
15.
16.
Aero/c8000 O-Ring ICT
Aero/c8000 ICT Module
9F93-02
9D28-03
kom
kom
1 (po potrebi)
1
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
kom
2
(preventivnoodržavanje)
1 (preventivno
održavanje/po potrebi)
1 (preventivno
održavanje)
1 (preventivno
održavanje/po potrebi)
1 (preventivno
održavanje)
1 (preventivno
održavanje)
3 (preventivno
održavanje)
2 (preventivno
održavanje)
1 (preventivno
održavanje)
1 (preventivno
održavanje)
4 (održavanje koje
sprodovi korisnik)
1 (preventivno
održavanje)
PARTIJA 155: Potrošni materiјal za hematološki brojač HmX (Beckman Coulter)
R.br
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
NAZIV
9913796PMI Kit for MAXM
25121040-Ring
2512120O-Ring
3202036TBG,Poly.082IDX
3213197TBG,P-A.062IDX
3213205TBG,PVC Medical grade.030ID
6859267Lyse Tubing Restrictor 7.5”
7000096FRC Rinse Line,4.00”X.030”
25230620-Ring,.187ID x.050 W,ETHY-P
3213212 TUBING ELASTOMER Therm.
1017501MOUNT,PINCH VALVE
1018010Sample Line 14.6”
7546914Latron Control 5x16ml
Količina
1
2
4
3
1
1
1
1
4
1
3
1
1
22/95
14.
15
16
1
1
1
7546915LATRON PRIMER 5x16ml
7000101Sheat restrictor 3.5”
6859118Lyse Tubing Restrictor 4.75”
PARTIJA 156: Potrošni materijal za biohemijski analizator AU-680 (Beckamn Coulter)
R.br
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Količina
NAZIV
MU9623 Peristaltic Tubes
MU993400S Probe old MU958600
MU995800R Probe old MU958800
MU988800LIGHT SOURCE LAMP
ZM0111S Syringe
ZM0112R Syringe
OE63100MU919400 Na-electrode
OE63101MU919600 Cl-electrode
OE63102MU919700 REF-electrode
OE63103MU919500 K-electrode
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
MW0501AU680 Preventive Maintenane Kit 1y
1
PARTIJA 157: Potrošni materijal za ILYTE Na,K,Li sistem
R.br
1
2
3
4
5
6
7
8
Količina
NAZIV
ME002258MEMBRANE ASSY
ME002101Na ELEC ILYTE
ME002113Cl ELECTRODE
ME002103 REFERENCE ELECTRODE
ME002102K ELEC ILYTE
ME002104 TUBING KIT
ME002108 VALVE SOLENOID
ME002107SAMPLE PROBE
1
1
1
1
1
1
1
1
PARTIJA 158: Potrošni materijal za ACL ELIT PRO
R.br
NAZIV
1
2
3
18102181 Lamp Halogen ACL Series
7328901 Tubing urh.040id.100od clear
4
5
6
7
18181271 Air filter
18110843Assy needle
9909503Waste tygon tubing
18181272Waste reservoir
0018110838DILUTOR ELECTROVALVE
3WAY
Količina
1
2
2
1
1
1
1
23/95
PARTIJA 159: Potrošni materijal za ACL 7000
R.br
Količina
NAZIV
7328901 Tubing urh.040id.100 od clear
18102093Guide Rotor Snap hex ACL
classic
18103822Probe Block ACL X000 Series
8972100Filter Optical 405nm ACL
18102393LED assy Fiber Optic assy ACL
18102181Lamp Halogen ACL Series
00018102532ELECTROVALVE
SAMPLER ACL
1
2
3
4
5
6
7
2
1
1
1
1
1
1
PARTIJA 160: Potrošni materijal za imunohemijski analizator Access 2 (Beckman Coulter)
R.br
1
2
Količina
NAZIV
B21391ACCESS PM MAJOR
8409BASSY,ASPIRATE PROBE
1
3
PARTIJA 161: Potrošni materijal za aparate Draeger
Red.
br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
6872130
8290286
MK00514
6723976
2M85011
2M85594
M07582
M25780
2166038
2166046
2166127
2166062
2165694
MP00301
7262764
16
17
8201015
5956433
18
MS13235
19
3368433
Šifra
Opis
Količina
Cašice za vlagu
Set creva /10 kom /
Filter za aspirator
Bakterijski filter 767 / 5 kom
Plastični poklopac aspiratora
Posuda bolnickog aspiratora
Usisna cevčica za aspirator
Silikonsko crevo za sukciju
Crevo za ventilaciju 110
Crevo za ventilaciju 150
Silikonski balon 1,5 L
Silikonski balon 2,3 L
Balon za disanje 2,0 L
Komplet za anesteziju.
Višekr. senzor za SpO2
DS100A
Produzni kabl za sensor 1,3 M
Trožilni kabl za merenje
EKG-a
Višekratni Drager SpO2
senzor
Kabl za SpO2 senzordužine
48
8
12
10
6
3
20
20
5
10
4
4
5
100
2
Jed.
mere
Komad
Komad
Komad
Komad
Komad
Komad
Komad
Komad
Komad
Komad
Komad
Komad
Komad
Komad
Komad
2
2
Komad
Komad
2
Komad
2
Komad
24/95
1m
20
MP00916
NBP manžetna M+, 23-33/43
2
Komad
Filter SafeStar 55
FNter/HMETwinStar55
NovaStar SE NIV maska, vel
2
250
1
Komad
Komad
Komad
Vent Set koaksijalni komplet
Komplet ped. pacijent creva
Sijalice velike,vel.2-5
40
1
10
Komad
Komad
Komad
Komad
Komad
Komad
Komad
cm
21
22
23
MP01790
MP01805
MP01581
24
25
26
27
28
29
30
MP00316
M27542
MX03311
2M85912
5702831
M33294
MP00505
L
Komplet za inhalaciju
Ambu balon za odrasle MR100
Filter
VarioVac B/OR, šinski reg.
5
2
10
2
25/95
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Техничке карактеристике и опис партија дати су у прилогу конкурсне документације, у
обрасцу партије.
Понуђачи ће дати понуду у складу са обрасцем понуде.
У понуди за дефектажу морају бити обухваћени сви трошкови: цена по радном сату, ,
излазак на терен, путни трошкови, све без урачунатог пореза на додату вредност.
За партије 1-151 свака ставка у партији је један апарат (један комад).
Критеријум за оцењивање понуда за партије 1-151 је најнижа укупно понуђена цена
за извршене услуге, која се исказује као укупна вредност понуде (укључује цену
радног сата, цену резервног дела и остале трошкове) без ПДВ-а.
Понуђач је дужан да наведе време одзива по пријави квара које не може бити дуже од
24 часа.
За партије 152-161 критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена која се
исказује као цена потрошног материјала без ПДВ-а.
Отворени поступак се спроводи ради закључења оквриног споразума. Оквирни
споразум закључује се са најмање три понуђача. Трајање оквирног споразума је три
године од дана закључења.
За партије 2,18,44,55,77 и партије 152-161 оквирни споразум биће закључен са
једним понуђачем у трајању од две године.
За партије из претходног става добављачи су дужни да доставе овлашћење
произвођача или други важећи документ – потрврду или ауторизацију, којом потврђују
да имају техничке могућности за сервисирање апрата/опреме за партију за коју
достављају своју понуду односно да се ради о овлашћеном сервисеру за територију
Републике Србије.
Након закљученог оквирног споразума, наручилац ће понуђачу који је понудио
најнижу
цену
дефектаже
доставити
захтев
за
дефектажу
(утврђивање,
дијагностиковање квара). Овај пунуђач ће на обрасцу понуде само исказати цену
дефектаже (као вредност радног сата и осталих трошкова дефектаже без ПДВ-а) и
иста ће му бити плаћена у року од 7 дана од извршене дефектаже. Уколико овај
понуђач није у могућности или одбије да изврши дефектажу, наручилац ће се
обратити следећем најповољнијем понуђачу. Након извршене дефектаже, свим
понуђачима са којима је закључио оквирни споразум (укључујући и понуђача који је
вршио дефектажу) наручилац ће доставити захтев за достављање понуде за
сервисирање предметног апарата по претходно дијагностикованом квару. Понуђаћи су
дужни да наручицу по овом позиву доставе понуду у року од највише 2 дана од
позива. У понуди, понуђач ће навести спецификацију потребних резервних делова са
ценама истих. Критеријум за избор најповољнијег понуђача којем ће наручилац издати
поруџбеницу јесте најнижа укупна вредност понуде описана у ставу четири овог
одељка. У вредност понуде понђач је дужан да укључуи и урачуна све припадајуће
трошкове. Наручилац неће признати било какве додатне трошкове који би били
исказани засебно.
За партије 152-161 критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
26/95
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.75.
Закона и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно да је уписан у одговарајући
регистар (чл.75.ст.1.тач.1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл.75.ст.1.тач.2.)Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуде (чл.75.ст.1.тач.3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе, и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл.75.ст.1.тач.4) Закона);
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл.75.ст.1.тач.5) Закона) уколико је таква дозвола предвиђена
посебним прописом.
6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине (чл.75.ст.2.Закона).
7) Да достави одговарајуће средство обезбеђења – (сви понуђачи са којима је
закључен оквирни споразум обавезно достављају оверен менични споразум и меницу).
8)
За
партије
2,18,44,55,77
и
партије
152-161
да
достави
овлашћење/ауторизацију произвођача или генералног заступника за учешће у
поступку јавне набавке са бројем јавне набавке и називом наручиоца.
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл.76. Закона и то:
1. Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом.
Довољним кадровским капацитетом ће се сматрати ако понуђач има у радном односу
најмање 2 стално запослена техничка лица од којих је једно лице сертификовано тј.
прошло обуку за одржавање медицинске опреме.
2. За партије 2,18,44,55,77 и партије 152-161 потребно је да је добављач овлашћени
сервисер од стране произвођача за територију Републике Србије.
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл.80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. став 1.тач.1)до 4)
Закона и услов из члана 75.став1.тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,
мора да испуни обавезне услове из чл.75.став 1.тач.1) до 4)Закона,а додатне услове
испуњавају заједно. Услов из чл.75.став 1.тач.5) Закона, дужан је да испуни понуђач
из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
27/95
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и
физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног
и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности,
или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење
понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да
код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење
понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе
и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: дозвола за обављање делатности
која је предмет јавне набавке, a коју понуђач доставља у виду неоверене
копије. Дозвола мора бити важећа.
6) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве
(Образац изјаве, дат је у поглављу Х ). Изјава мора да буде потписана од стране
28/95
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси
група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
7) Менични споразум оверен и потписан, у сврху сагласности са моделом Меничног
споразума (меница се доставља уз уговор).
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов наведен под 1, тачке 1.2. – Додатни услови - Доказ: Изјава понуђача
(печатом оверена, потписана од овлашћеног лица понуђача, под пуном кривичном и
материјалном одговорношћу), у којој наводи имена стално запослених техничких лица
од којих је једно лице сертификовано тј. прошло обуку за одржавање медицинке
опреме. Обавезно је достављање копије (неоверене) сертификата за наведено лице
који мора бити важећи.
2) Услов наведен под 2, тачке 1.2. – Додатни услови - Доказ: овлашћење
произвођача или други важећи документ – потрврда или ауторизација, којом потврђује
да има техничке могућности за сервисирање апрата/опреме за партију за коју
доставља своју понуду, односно да се ради о овлашћеном сервисеру за територију
Републике Србије.
Наручилац задржава право да у поступку стручне оцене понуда захтева
додатне доказе ради појашњења понуде и утврђивања стварне садржине
понуде.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана
групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4),
а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност
тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе у писаној форми доказе из чл. 75. ст. 1. тач. 1-4), који
су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре. Понуђачи
који су регистровани у Регистру понуђача доставиће копију решења о упису у Регистар
понуђача као и писану изјаву о регистрацији са адресом интернет стране на којој су
доступни тражени подаци.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, осим доказа из тачке 5. конкурсне документације, ако
29/95
понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у
оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се
уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се
доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци
и да је документује на прописани начин.
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:
ОПШТА БОЛНИЦА ШАБАЦ “Др Лаза К.Лазаревић“
служба архиве, канц.11
ул. Попа Карана 4, 15000 Шабац
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку бр. 24/14 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
10.11.2014. године до 10:30 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће
30/95
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести
датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће
се неблаговременом и иста ће бити враћена подносиоцу неотворена.
3. ПАРТИЈЕ
- Уколико је јавна набавка формирана у више партија понуђач може да поднесе
понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну
партију. Обавезна је попуњеност партије – понуђач мора понудити све ставке у оквриу
једне партије - у противном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку
или само на одређене партије.
- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити
поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. Потребно је посебно
ковертирати доказе из чл.75. и 76. Закона у једну коверту а затим у сваку наредну
посебно само понуде за партије.
- Докази из чл.75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више
партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно достављају се у
једном примерку за све партије.
4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:
ОПШТА БОЛНИЦА ШАБАЦ 'др Лаза К.Лазаревић''
служба архиве, канц.11
ул. Попа Карана 4, 15000 Шабац
са назнаком:
''Измена понуде за јавну набавку бр. 24/14 – Не отварати'' или
''Допуна понуде за јавну набавку бр. 24/14 – Не отварати'' или
''Опозив понуде за јавну набавку бр. 24/14 – Не отварати'' или
''Измена и допуна понуде за јавну набавку бр. 24/14 – не отварати''.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
Уколико понуђач повуче своју понуду након истека рока за подношење понуда,
наручилац ће активирати средство обезбеђења из тачке 12. Понуђач је одговоран за
сву штету коју наручилац претрпи у случају опозива понуде након истека рока за
подношење понуда.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
31/95
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор/оквирни споразум о јавној набавци буде закључен између наручиоца и
понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у
уговору/оквирном споразуму о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У овом
случају наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор/оквирни
споразум, осим ако би овим раскидом наручилац претрпео знатну штету. У наведеном
случају, наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције –
члан 80. став 12. И 13. ЗЈН.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице само у случају да је код подизвођача
назначеног у понуди настала трајнија неспособност плаћања, ако ово лице испуњава
све услове за подизвођача и ако је претходно прибавио сагласност наручиоца – члан
80. став 14. ЗЈН
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до
6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
32/95
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у Поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Рок плаћања _________________ (не може бити краћи од 15 дана). Плаћање се врши
на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена (испорука добара,
извршење услуга, извођење радова).
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Рок трајања гаранције на извршене радове ____________________ дана
Рок трајања гаранције на уграђене делове ____________________ дана
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења
радова)
Време одазивања по пријави квара ______________ (не може бити дуже од 24 часа)
Рок за извршење услуге ________________ (не може бити дужи од 2 дана од
издавања поруџбенице, а може се продужити само изузетно уз писану сагласност
наручиоца).
Место извршења – на адреси наручиоца :
Општа болница Шабац „Др Лаза К. Лазаревић“
Попа Карана 4, Шабац.
9.4.Захтев у погледу одзива за доставу понуде – У складу са закљученим
оквирним споразумом и Одељком III Конкурсне документације, а на позив наручиоца,
понуђачи ће у року од 24 часа од позвива наручиоца, извршити дефектажу и
наручиоцу доставити писмену понуду за извршење услуге.
9.5. Захтев у погледу рекламације – Понуђач је обавезан да се одазове на могућу
рекламацију наручиоца, која подразумева обављање бесплатне поправке и то у року
не дужем од 2 дана од уредно добијеног позива. Понуђач је обавезан да отклони
недостатке истакнуте у рекламацији најкасније у року од 2 дана од дана пријема
рекламације. Уколико отклањање квара није могуће у наведеном року, понуђач је
обавезан да о разлозима немогућности отклањања квара обавести наручиоца у
писаној форми без одлагања.
Наручилац задржава право да уочене недостатке отклони преко трећег лица а све
трошкове који су настали на овај начин надокнади од понуђача.
33/95
9.6. Захтев у погледу издавања потврде о обављеном сервису– Понуђач је
обавезан да изда потврду о обављеном сервису, с оценом стања уређаја.
9.7. Захтев у погледу достављања понуда након извршене дефектаже – Понуде
се
достављају
електронским
путем
(е-mailom)
на
адресу
[email protected] или факсом на тел. 015/363-395 у року од два дана од
пријема позива наручиоца. У понуди навести спецификацију потребних резервних
делова са ценама истих. Наручилац задржава право да обезбеди потребне резервне
делове независно од понуђача и достави их ради уградње.
9.8. Захтев у погледу сачињавања понуде – понуђач ће у понуди исказати укупну
вредност понуде (укључује цену радног сата, цену резервног дела и остале трошкове)
без ПДВ-а са свим припадајућим трошковима.
Понуђач ће уз понуду доставити и спецификацију резервних делова са ценама истих.
9.9. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
Уколико понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
9.10. Други захтеви
/
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без
урачунатим свим трошковима које понуђач има
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у
вредност.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена,
са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге
део одвојено искаже у динарима.
пореза на додату вредност, са
у реализацији предметне јавне
обзир цена без пореза на додату
наручилац ће поступити у складу
дажбине, понуђач је дужан да тај
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ
СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ,
УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
34/95
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА,
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
ВИСИНИ
И
Менични дужник доставља, заједно са потписаним оквирним споразумом на име
гаранције за добро извршење посла бланко меницу без протеста, регистровану код
НБС. Уз понуду, понуђач доставља само потписан приложени образац меничног
споразума (поглавље VII).
Меницом се гарантује исплата штете због неизвршења или делимичног и непотпуног
извршења уговорених обавеза до висине од 10% од вредности Уговора са ПДВ-ом, са
роком доспећа који не може бити краћи од 370 дана од дана закључења уговора.
Менични поверилац - Купац наведено средство обезбеђења може искористити у
следећима ситуацијама:
-
Делимично, у висини настале штете, у случају да менични дужник-добављач и
поред писаног позива није испунио своју обавезу предвиђену Угоором, односно
уколико није надокнадио меничном повериоцу-наручиоцу евентуалну разлику у
цени коју је овај имао приликом набавке робе или услуге од другог добављача
јер изабрани добављач није испунио уговорну обавезу. У наведеном случају
наручилац има право да путем активирања менице намири износ трошка који је
имао са припадајућом каматом за период од момента настанка трошка до
момента намирења путем менице.
-
Делимично, у висини настале штете, у случају да менични дужник-добављач не
жели да прихвати примедбу меничног повериоца-Купца у вези погрешно
фактурисане цене а у складу са чланом 7. Уговора. У наведеном случају
наручилац има право на надокнаду евентуалне разлике у цени коју је имао на
основу испостављене фактуре и уговором предвиђене цене.
-
Делимично, у висини настале штете, у случају да менични дужник-добављач
поступи супротно Уговору, односно уколико повећа цену робе и услуга без
претходног испуњења уговором предвиђених услова, менични поверилацнаручилан задржава право на надокнаду трошкова насталих непоштовањем
уговорених услова од стране добављача.
-
У потпуности, уколико менични дужник-Продавац у току спровођења Уговора
одустане од истог, или уколико неспровођењем Уговора омете меничног
повериоца-купца у редовном раду и нанесе му штету или угрози способност
меничног повериоца да обавља своју основну делатност пружања здравствене
заштите пацијентима на било који начин.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуде.
35/95
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, за ЈН бр. 22/14”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла
издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како
да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који
је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
36/95
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА – ИЗДАВАЊЕ ПОРУЏБЕНИЦЕ,
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа
понуђена цена“.
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ ПОРУЏБЕНИЦЕ У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА
СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је навео краће време одзива по пријави
квара. У случају истог времена одзива по пријави квара, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је
у Поглављу конкурсне документације).
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на
e-mail [email protected] факсом на број 015/363-395 или препорученом
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом
захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема
захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У случају подношења
захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
37/95
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту
права је 10 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре
отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153,
позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са
назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне
набавке), корисник: буџет Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00
динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од
80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је
додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора
или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност
јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о
отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 %
процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
22. ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Наручилац ће у року од 25 дана од дана отварања понуда донети одлуку о закључењу
оквирног споразума.
23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Оквирни споразум биће закључен са изабраним понуђачем у року од 8 дана од
протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.
Уколико изабрани понуђач одбије да закључи оквирни споразум или не достави
тражено средство обезбеђења за добро извршење посла, приступиће се закључењу
оквирног споразума са првим, следећим, најповољнијим понуђачем.
24.
РОК
У
КОЈЕМ
ЋЕ
ПОНУЂАЧУ/ЗАКЉУЧИТИ УГОВОР
НАРУЧИЛАЦ
ИЗДАТИ
ПОРУЏБЕНИЦУ
Поруџбеница ће бити издата понуђачу у року од 2 дана од дана достављања понде.
38/95
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може издати поруџбеницу пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
За партије 2,18,44,55,77 и партије 152-161 уговор ће бити закључен у року од 8 дана
од протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.
VI ОБРАЗАЦ ПОНУДE
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку сервиса
медицинских апарата, ЈН број 24/14.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):
број
Име особе за контакт:
Електронска
mail):
адреса
понуђача
(e-
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора
за
потписивање
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
39/95
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:
вредности
извршити
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:
вредности
извршити
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду
са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да
се попуни и достави за сваког подизвођача.
40/95
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)
Назив учесника
понуди:
у
заједничкој
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)
Назив учесника
понуди:
у
заједничкој
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)
Назив учесника
понуди:
у
заједничкој
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
41/95
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Сервис медицинских апарата, ЈН број 24/14
Укупно без ПДВ-а
Укупно са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок извршења услуге
Гарантни период на извршене радове
Гарантни период на уграђене делове
Време одзива по пријави квара
Рок за извршење дефектаже
Датум
М. П.
Понуђач
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
42/95
ОДЕЉАК VII
МЕНИЧНИ СПОРАЗУМ
На основу члана 16. став 2. Закона о меници:
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ: OПШТА БОЛНИЦА ШАБАЦ ''Др Лаза К.Лазаревић'' ,
Шабац, Попа Карана 4, и
МЕНИЧНИ ДУЖНИК:
_____________________ из ______________________,
адреса _______________________________________
Закључују дана ______________ године:
С П О Р А З У М
О ИСПУЊАВАЊУ БЛАНКО ПОТПИСАНЕ МЕНИЦЕ
1. Менични дужник, у складу са чланом 107. Закона о меници, издаје 1 (једну) бланко
потписану сопствену меницу серије................. , као средство обезбеђења по основу
Уговора о снабдевању-купопродаји број закљученог дана......... на износ од ........... .
2. Менични дужник доставља, заједно са потписаним оквирним споразумом, бланко
меницу у складу са оквирним споразумом а на име гаранције за добро извршење
посла.
Меницом се гарантује исплата штете због неизвршења или делимичног и непотпуног
извршења уговорених обавеза до висине од 10% од вредности Уговора са ПДВ-ом, са
роком доспећа који не може бити краћи од 370 дана од дана закључења уговора.
Менични поверилац-Купац наведено средство обезбеђења може искористити у
следећима ситуацијама:
-
Делимично, у висини настале штете, у случају да менични дужник-добављач и
поред писаног позива није откклонио недостатке извршеног посла на које је
указао наручилац сходно чл. 9. ст. 4. оквирног споразума. У наведеном случају
наручилац има право да путем активирања менице намири износ трошка који је
имао са припадајућом каматом за период од момента настанка трошка до
момента намирења путем менице.
-
Делимично, у висини настале штете, у случају да менични дужник-добављач
поступи супротно члану 4. оквирног споразума, односно уколико повећа цену
робе и услуга без претходног испуњења уговором предвиђених услова, менични
поверилац-наручилан задржава право на надокнаду трошкова насталих
непоштовањем уговорених услова од стране добављача.
-
У потпуности, уколико менични дужник-добављач у току спровођења Уговора
одустане од истог, или уколико неспровођењем Уговора омете меничног
повериоца-купца у редовном раду и нанесе му штету или угрози способност
меничног повериоца да обавља своју основну делатност пружања здравствене
заштите пацијентима на било који начин.
3. Потписници овог споразума су сагласни да је Менични поверилац, неопозиво и
безусловно овлашћен да испуни менице из тачке 1. овог споразума, са уписивањем
места и датума издавања менице, датума доспећа, укупног износа меничне своте, који
43/95
не може бити већи од износа по оквирном споразуму (укључујући камате, накнаде као
и све припадајуће трошкове), а по основу неиспуњења оквриним споразумом и
Уговором/поруџбеницом дефинисаних обавеза, овде Меничног повериоца од овде
Меничног дужника , као и места плаћања меничне своте а по потреби и других
небитних меничних елемената.
4. Менични дужник се овим споразумом обавезује да, на захтев Меничног повериоца,
уколико се за тим укаже потреба, достави Меничном повериоцу нове бланко потписане
менице.
5.
Овај споразум је пратећи документ меница на које се односи.
6. Споразум је сачињен и потписан у два истоветна примерка од којих, након
потписивања, сваки потписник задржава по један примерак.
МЕНИЧНИ ДУЖНИК:
_____________________
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ:
_______________________
44/95
ОДЕЉАК VIII
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке сервис медицинских апарата ЈН број 24/14 поднео независно,
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум:
М.П.
Потпис понуђача
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
45/95
IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ________________________________
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА
ИЗНОС ТРОШКА У РСД
Укупан износ трошкова припремања
понуде
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако
су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове
прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
ДАТУМ:
_______________
М.П.
Потпис понуђача
___________________
46/95
X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ________________________у поступку јавне набавке сервис медицинских
апарата, ЈН број 24/14 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.
Датум
________________
Понуђач
М.П.
__________________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
47/95
XI МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
Овај оквирни споразум закључен је између:
Наручиоца Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“, са седиштем у Шапцу, улица: Попа Карана бр. 4, ПИБ:
104888509, Матични број: 17669583, Телефон: 015/ 363-300, 363-379, Телефакс: 015/343-622, кога заступа
директор др Зора Николић
(у даљем тексту: Наручилац)
и следећих Добављача:
1. ................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични
број: ........................................
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Добављач 1);
2. ................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични
број: ........................................
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Добављач 2);
3. ................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични
број: ........................................
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Добављач 3).
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:
-
-
-
да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12; у
даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке сервиса медицинских апарата, бр.
ЈН 24/14, са циљем закључивања оквирног споразума са најмање три понуђача на период од три
године;
да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од ................., у
складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Добављача 1,
Добављача 2 и Добављача 3;
да је Добављач 1 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог
оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача 1),
да је Добављач 2 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог
оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача 2),
да је Добављач 3 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог
оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача 3),
овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној
набавци;
обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог оквирног
споразума.
48/95
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 1.
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних уговора/ поруџбеница о
јавној набавци услуге одржавања медицинске опреме и апарата, између Наручиоца и Добављача, у
складу са, условима из конкурсне документације за ЈН бр 24/14, понудама Добављача, одредбама овог
оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца.
ПОДИЗВОЂАЧ
Члан 2.
Добављач 1. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично
извршити предметну набавку, у делу:___________________________________.
Добављач 2. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично
извршити предметну набавку, у делу:___________________________________.
Добављач 3. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично
извршити предметну набавку, у делу:___________________________________.
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 3.
Овај оквирни споразум се закључује на период од три године, а ступа на снагу даном потписивања свих
учесника споразума.
ЦЕНЕ
Члан 4.
Укупна вредност овог оквирног споразума износи _______________, без урачунатог ПДВ-а.
Јединичне цене исказане су у Понуди Добављача, без ПДВ-а.
Цене исказане у понуди су фиксне и могу се мењати за време важења оквирног споразума само уз писану
сагласност обе уговорне стране.
НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА
Члан 5.
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке,
наручилац ће понуђачу који је понудио најнижу цену дефектаже доставити захтев за дефектажу
(утврђивање, дијагностиковање квара). Овај понуђач ће на обрасцу понуде само исказати цену дефектаже
(као вредност радног сата и осталих трошкова дефектаже без ПДВ-а) и иста ће му бити плаћена у року од
7 дана од извршене дефектаже. Уколико овај понуђач није у могућности или одбије да изврши дефектажу,
наручилац ће се обратити следећем најповољнијем понуђачу. Након извршене дефектаже, Наручилац ће
упутити Добављачима позив за достављање понуде за сервисирање предметног апарата по претходно
дијагностикованом квару у циљу закључивања појединачних уговора/поруџбеница.
Понуда из става 1. овог члана, подноси се на обрасцу понуде из конкурсне документације. Понуђач ће у
понуди навести спецификацију потребних резервних делова са ценама истих.
49/95
Рок за достављање понуде из става 1. овог члана, износи 2 дана, од дана упућивања позива за
достављање понуде.
Позив за достављање понуде ће бити упућен добављачима са којима је закључен оквирни споразум
Заинтересовани добављачи ће у року из става 3. овог члана, доставити своју понуду на адресу наручиоца
електронским путем или телефаксом.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача којем ће наручилац издати поруџбеницу јесте најнижа
укупна вредност понуде којом морају бити обухваћени сви трошкови: цена радног сата, цена резервног
дела као и остали трошкови.
Наручилац и одабрани добављач ће закључити појединачни уговор о јавној набавци/поруџбеницу у року
од 2 дана од достављања понуде из става 1. овог члана, уколико је иста достављена у свему у складу са
овим оквирним споразумом, док ће наручилац остале добављаче који су доставили понуде, електронским
путем, обавестити о додели уговора.
Уколико одабрани добављач није у могућности да изврши предмет набавке, Наручилац ће упутити позив
следећем најповољнијем добављачу за закључење појединачног уговора.
Члан 6.
Појединачни уговор/поруџбеница о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума
у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова извршења услуге, гаранције на
извршене услуге.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 7.
Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана, од дана пријема рачуна.
Рачун из претходног става се доставља на адресу седишта Наручиоца.
РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ
Члан 8.
Добављач је дужан да предметну услугу изврши на основу појединачног уговора/поруџбенице о јавној
набавци који је закључен између Наручиоца и тог добављача, у складу са овим оквирним споразумом,
квалитетно и према правилима струке.
Време за одзив добављача по пријави квара не може бити дуже од 24 часа.
Рок за извршење услуге не може бити дужи од 2 дана, од дана закључења појединачног уговора/
поруџбенице о јавној набавци, а може се продужити само изузетно уз писану сагласност наручиоца.
ПРИЈЕМ УСЛУГЕ И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА
Члан 9.
Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет извршене услуге на основу појединачног
уговора/поруџбенице о јавној набавци који закључе Наручилац и тај добављач, у складу са овим оквирним
споразумом.
Добављач са којим је закључен појединачни уговор/поруџбеница, је дужан да по извршеној услузи
писаним путем обавести Наручиоца, да је услуга извршена и да Наручиоцу изда потврду о обављеном
сервису, с оценом стања уређаја.
Уколико Наручилац има евентуалне примедбе на извршену услугу исте ће без одлагања саопштити,
односно доставити писаним путем добављачу.
Добављач се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама Наручиоца и недостатке отклони
без одлагања у роковима које одреди Наручилац.
50/95
Уколико добављач не отклони недостатке у року, Наручилац задржава право да недостатке отклони преко
трећег лица са правом да све трошкове које је имао у вези отклањања недостатка преко трећег лица
надокнади од добављача.
Ако се накнадно покаже неки недостатак који се није могао открити на уобичајени начин, Наручилац је
дужан да о том недостатку писаним путем обавести добављача без одлагања.
У случају да је добављач знао или могао знати за недостатке, Наручилац има право да се на те
недостатке позове и када није извршио своју обавезу да благовремено писаним путем обавести
добављача о уоченом недостатку.
У случајевима из става 6. и 7. овог члана, Наручилац има право да захтева од Добављача да отклони
недостатак у примереном року или да уновчи средство обезбеђења за добро извршење посла.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 10.
Уколико добављач са којим је закључен појединачни уговор/поруџбеница не изврши услугу у уговореном
року, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2 ‰ укупне цене конкретне
услуге с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне цене од конкретне услуге.
Уколико добављач са којим је закључен појединачни уговор/ поруџбеница не изврши услугу или је изврши
делимично, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 10% укупне цене конкретне
услуге.
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 11.
Добављачи се обавезују да истовремено са достављањем потписаног оквирног споразума, предају
Наручиоцу бланко сопствене менице, као обезбеђење за добро извршење посла из овог оквирног
споразума, које морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Попуњено и
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног
споразума без ПДВ-а доставља се са понудом за закључење оквирног споразума.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне
банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од
истека важења оквирног споразума.
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: одабрани добављачи не буду извршавали своје обавезе у
роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључе појединачне уговоре/поруџбенице у
складу са овим оквирним споразум.
ВИША СИЛА
Члан 12.
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до ометања
или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће
се продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили
без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене
вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат,
нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.
Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну
о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
51/95
ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који регулишу
облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.
Члан 14.
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном споразуму
ће решавати споразумно. У случају да споразум није могућ, спор ће решавати Привредни суд у Пожаревцу
Члан 15.
Овај оквирни споразум је закључен у 8 (осам) истоветних примерака од којих по 2 (два) припада свакој
страни у оквирном споразуму.
ДОБАВЉАЧ 1
НАРУЧИЛАЦ
ДОБАВЉАЧ 2
ДОБАВЉАЧ 3
52/95
XII МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗАКЉУЧЕНОГ СА ЈЕДНИМ ДОБАВЉАЧЕМ
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
Овај оквирни споразум закључен је између:
Наручиоца Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“, са седиштем у Шапцу, улица: Попа Карана бр. 4, ПИБ:
104888509, Матични број: 17669583, Телефон: 015/ 363-300, 363-379, Телефакс: 015/343-622, кога заступа
директор др Зора Николић
(у даљем тексту: Наручилац)
и
............................................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични
број: ........................................
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Добављач);
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:
-
-
да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12; у
даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке сервиса медицинских апарата, бр.
ЈН 24/14, са циљем закључивања оквирног споразума са најмање три понуђача на период од три
године, док се за партије 2,18,44,55 и 77 оквирни споразум закључује са једним понуђачем у
трајању од две године;
да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од ................., у
складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Добављача;
да је Добављач доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог
оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача),
овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној
набавци;
обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог оквирног
споразума.
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 1.
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних уговора/ поруџбеница о
јавној набавци услуге одржавања медицинске опреме и апарата, између Наручиоца и Добављача, у
складу са, условима из конкурсне документације за ЈН бр 24/14, понудама Добављача, одредбама овог
оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца.
ПОДИЗВОЂАЧ
Члан 2.
Добављач наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично
извршити предметну набавку, у делу:___________________________________.
53/95
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 3.
Овај оквирни споразум се закључује на период од две године, а ступа на снагу даном потписивања свих
учесника споразума.
ЦЕНЕ
Члан 4.
Укупна вредност овог оквирног споразума износи _______________, без урачунатог ПДВ-а.
Јединичне цене исказане су у Понуди Добављача, без ПДВ-а.
Цене исказане у понуди су фиксне и могу се мењати за време важења оквирног споразума само уз писану
сагласност обе уговорне стране.
НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА
Члан 5.
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке,
наручилац ће понуђачу који је понудио најнижу цену упутити позив за достављање понуде за
сервисирање предметног апарата по претходно дијагностикованом квару у циљу закључивања
појединачног уговора/поруџбенице.
Понуда из става 1. овог члана, подноси се на обрасцу понуде из конкурсне документације. Понуђач ће у
понуди навести спецификацију потребних резервних делова са ценама истих.
Рок за достављање понуде из става 1. овог члана, износи 2 дана, од дана упућивања позива за
достављање понуде.
Понудом се не могу мењати битни услови овог оквирног споразума.
Добављач ће у року из става 3. овог члана, доставити своју понуду на адресу наручиоца електронским
путем или телефаксом.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача којем ће наручилац издати поруџбеницу јесте најнижа
вредност понуде исказана без ПДВ-а.
Наручилац и одабрани добављач ће закључити појединачни уговор о јавној набавци/поруџбеницу у року
од 2 дана од достављања понуде из става 1. овог члана, уколико је иста достављена у свему у складу са
овим оквирним споразумом.
Члан 6.
Појединачни уговор/поруџбеница о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума
у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова извршења услуге, гаранције на
извршене услуге.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 7.
Рок плаћања је најмање 15 дана, од дана пријема рачуна.
Рачун из претходног става се доставља на адресу седишта Наручиоца.
РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ
Члан 8.
54/95
Добављач је дужан да предметну услугу изврши на основу појединачног уговора/поруџбенице о јавној
набавци који је закључен између Наручиоца и тог добављача, у складу са овим оквирним споразумом,
квалитетно и према правилима струке.
Време за одзив добављача по пријави квара не може бити дуже од 24 часа.
Рок за извршење услуге не може бити дужи од 2 дана, од дана закључења појединачног уговора/
поруџбенице о јавној набавци, а може се продужити само изузетно уз писану сагласност наручиоца.
ПРИЈЕМ УСЛУГЕ И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА
Члан 9.
Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет извршене услуге на основу појединачног
уговора/поруџбенице о јавној набавци који закључе Наручилац и тај добављач, у складу са овим оквирним
споразумом.
Добављач са којим је закључен појединачни уговор/поруџбеница, је дужан да по извршеној услузи
писаним путем обавести Наручиоца, да је услуга извршена и да Наручиоцу изда потврду о обављеном
сервису, с оценом стања уређаја.
Уколико Наручилац има евентуалне примедбе на извршену услугу исте ће без одлагања саопштити,
односно доставити писаним путем добављачу.
Добављач се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама Наручиоца и недостатке отклони
без одлагања у роковима које одреди Наручилац.
Уколико добављач не отклони недостатке у року, Наручилац задржава право да недостатке отклони преко
трећег лица са правом да све трошкове које је имао у вези отклањања недостатка преко трећег лица
надокнади од добављача.
Ако се накнадно покаже неки недостатак који се није могао открити на уобичајени начин, Наручилац је
дужан да о том недостатку писаним путем обавести добављача без одлагања.
У случају да је добављач знао или могао знати за недостатке, Наручилац има право да се на те
недостатке позове и када није извршио своју обавезу да благовремено писаним путем обавести
добављача о уоченом недостатку.
У случајевима из става 6. и 7. овог члана, Наручилац има право да захтева од Добављача да отклони
недостатак у примереном року или да уновчи средство обезбеђења за добро извршење посла.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 10.
Уколико добављач са којим је закључен појединачни уговор/поруџбеница не изврши услугу у уговореном
року, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2 ‰ укупне цене конкретне
услуге с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне цене од конкретне услуге.
Уколико добављач са којим је закључен појединачни уговор/ поруџбеница не изврши услугу или је изврши
делимично, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 10% укупне цене конкретне
услуге.
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 11.
Добављач се обавезује да истовремено са достављањем потписаног оквирног споразума, преда
Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла из овог оквирног
споразума, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Попуњено и
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног
споразума без ПДВ-а доставља се са понудом за закључење оквирног споразума.
55/95
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне
банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од
истека важења оквирног споразума.
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: одабрани добављачи не буду извршавали своје обавезе у
роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључе појединачне уговоре/поруџбенице у
складу са овим оквирним споразум.
ВИША СИЛА
Члан 12.
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до ометања
или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће
се продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили
без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене
вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат,
нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.
Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну
о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који регулишу
облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.
Члан 14.
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном споразуму
ће решавати споразумно. У случају да споразум није могућ, спор ће решавати Привредни суд у Пожаревцу
Члан 15.
Овај оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) припада свакој
страни у оквирном споразуму.
ДОБАВЉАЧ
НАРУЧИЛАЦ
56/95
ХIV МОДЕЛ УГОВОРА
ОПШТА БОЛНИЦА “Др Лаза К. Лазаревић” ШАБАЦ
Број:
_________________
Шабац, _________________
УГОВОР О СНАБДЕВАЊУ - КУПОПРОДАЈИ
Закључен дана _____________2014. године између:
1. ОПШТЕ БОЛНИЦЕ “Др Лаза К. Лазаревић” Шабац, ул. Попа Карана 4, 15000 Шабац, коју
заступа директор Др Зора Николић
(у даљем тексту: ‘’Наручилац’’) и
2. _________________________________________________________________________
____________ (у даљем тексту: „Добављач’’)
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ
Наручилац и Добављач у уводу констатују да је Наручилац спровео отворени поступак
бр. ЈН 25/14 ради набавке услуге сервисирања медицинских апарата и потрошног
материјала за апарате а ради закључења оквирног споразума.
Наручилац је закључио оквирни споразум са ________________________ на основу
Одлуке бр. ___________ од _________ 2014. године.
Овај уговор о јавној набавци у закључује се у складу са оквирним споразумом бр.
_____________ од ____________ 2014. године.
На сва питања која нису регулисана овим споразумом примењују се одредбе из става 2.
овог одељка уговора.
Добављач и Наручилац су дужни да се придржавају одредби наведеног оквирног
споразума.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Снабдевање______________________________________ по
конкурсној документацији за јавни позив број ________.
Члан 1.
Наручилац и Добављач су се споразумели да Добављач, као понуђач, врши
континуиране испоруке _____________________ Наручиоцу из конкурсне документације
за јавну набавку у отвореном поступку број ________ сагласно оквирном споразуму
бр. ____________ и понуди понуђача – Добављача бр.___________ поднетој по
назначеном јавном позиву за подношење понуда и одлуци Наручиоца о додели
уговора о јавној набавци од ___________________ године, у делу који се односи на
Добављача, који документи чине саставни део овог уговора.
Члан 2.
Добављач се обавезује да Наручиоцу врши испоруке предметних добара у смислу
члана 1. овог уговора по динамици и у количинама које ће одређивати Наручилац, а по
57/95
ценама из понуде понуђача – Добављача, усвојеним од стране Наручиоца, одлуком о додели
уговора о јавној набавци.
Члан 3.
Добављач је дужан да
требоване врсте и количине добара, по овом уговору,
испоручује Наручиоцу у седиште Наручиоца, у року који је у сагласности са понудом
Добављача.
Члан 4.
При испоруци добара из предмета овог уговора Добављач је дужан да уз робу достави
и сву потребну пратећу документацију.
Добављач гарантује Наручиоцу за квалитет робе, рок трајања испоручене робе мора
бити у складу са уобичајеним роковима трајања за ту врсту робе и исти се рачуна од дана
испоруке робе и преузима обавезу да по оправданим рекламацијама Наручиоцу поступи.
Члан 5.
Добављач ће Наручиоцу испоручене количине добара из предмета овог уговора плаћати по
пријему робе и фактуре у роковима назначеним у прихваћеној понуди понуђача- добављача.
Члан 6.
Цене робе које се слободно формирају и које је одредио Добављач, као понуђач,
морају бити фиксне током трајања овог уговора.
Корекција цена робе изузетно се може вршити уз обострану сагласност уговарача
сагласно оквирном споразуму.
Члан 7.
Уколико Добављач Наручиоцу буде након испоруке робе исту фактурисао по цени која
одступа од уговорене цене, Наручилац ће примити робу, али ће фактуру вратити на исправку
на ону цену која је назначена у уговору или коригована анексом уговора.
Члан 8.
Уколико из било ког разлога Добављач није у могућности да у одређеном року
Наручиоцу , ни поред поновног позива од стране Наручиоца, испоручи робу која је предмет
овог уговора, Наручилац има право да исту врсту робе поручи код других добављача, а да
евентуалну разлику у цени те робе, у односу на цену робе код Добављача, наплати од
Добављача.
Члан 9.
Уколико Понуђач буде изабран као најповољнији и са њим буде закључен уговор,
Добављач је у обавези да, приликом достављања потписаног уговора, достави бланко меницу
без протеста на име гаранције за добро извршење посла у складу са оквирним споразумом.
Члан 10.
Овај Уговор закључен је на одређено време, на временски период од две године од
дана закључења уговора, односно до преузимања свих уговорених количина.
58/95
Уговор престаје да важи и пре истека уговореног рока уколико су уговорене количине
робе по уговору у целости испоручене.
Уколико до истека рока од две године од дана закључења уговора нису испоручене све
уговорене количине робе уговор престаје да важи без обавезе наручиоца да преузме
преостале уговорене количине робе.
Члан 11.
Уговорне стране могу раскинути овај уговор, без обзира на период на који је закључен,
кад год се о томе договоре, са отказним роком од 15 дана који по договору може бити и
краћи.
Отказ се даје у писменој форми.
Члан 12.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор, без обзира на
материјално – новчани обим извршења, у случају ако за то настану оправдани разлози.
Као оправдани разлози у смислу става 1. овог члана сматраће се:
 неиспуњење наруџбине од стране Добављача, у примереном року, кад то
Наручилац захтева;
 роба није одговарајућег квалитета;
 ограничена финансијска средства Наручиоца по уговору са надлежним заводом;
 организационе промене (трансформације) у систему здравствене службе;
 штрајк здравствене установе;
 други непредвиђени разлози.
Отказни рок у смислу става 1. и 2. овог члана износи 7 дана.
Члан 13.
Уговарачи ће сва спорна питања решавати споразумно у духу добрих пословних
обичаја.
Уколико се спорна питања не могу решити споразумом уговара се надлежност
Привредног суда у Ваљеву.
Члан 14.
Овај уговор сачињен је у четири истоветна примерка (4) од којих по два
задржава свака уговорна страна .
За
Добављача
____________________
За Наручиоца
____________________
др Зора Николић
59/95
ПРИЛОГ: ПАРТИЈЕ
Произвођач
Тип уређаја
Модел
Цена по
радном
сату
Цена
резервог
дела
Остали
трошкови
Ukupno
bez PDV
Ukupno
sa
PDV
Партија 1:
3A Health Care
Inhalator elektricni
3A Health Care
Inhalator
Hospyneb
professional
Партија 2:
Abbott
Abbott
Abbott
Abbott
Abbott
Abbott
2:
Hematoloski analizator
Biohemijski analizator
Glukomer
Glukomer
Glukomer
Analizator
Cell-Dyn® 3700
Architect ci8200
Precision Xceed
Precision Xceed
Precision Xceed
Axsym
Партија 3:
Aesculap
Aesculap
Aesculap
Aesculap
Aesculap
Aesculap
Sistem za secenje kombilan
Klar lampa sa trafoom
Klar lampa sa trafoom
Testera (Autopsy saw)
Aparat za sečenje
gipsa
Aparat za sečenje
gipsa
elan-ec GA 830
AC-461
AC-461
G-6100-05
Electronic Power
Партија 4:
AGFA
AGFA
4:
CR sistem
Printer
CR 35-X
DryStar AXYS
Партија 5:
AHN Biotehcnilogie
GMBH
5:
Pipetor
Pipet 4U
60/95
Партија 6:
Alaris
Alaris
6:
Infuzioma pumpa
(volumetrijska)
Infuzioma pumpa
(volumetrijska)
GW Cardinal
Health
GW Cardinal
Health
Партија 7:
Alfamedic
7:
Bebiterm
LTI-91
Партија 8:
Alifax
Alifax
8:
Aparat za
sedimentaciju
Aparat za
sedimentaciju
Test 1 THL
Roller 20
Партија 9:
Alsa
Alsa
9:
Aspirator za
dugotrajnu drenazu
Aspirator za
dugotrajnu drenazu
Vacutron AS-120
Vacutron AS-120
Партија 10:
Aloka
10:
Ultrazvuk
Партија 11:
Aquastar
11:
Aparat za ispitivanje
centra za ravnotezu,
vodeni
Difra
Партија 12:
Argus
Argus
Argus
Argus
12:
Infuziona pumpa
Infuziona pumpa
Infuziona pumpa
Infuziona pumpa
Codam 414
Codam 414
Codam 414
Codam 414
61/95
Argus
Argus
Argus
Infuziona pumpa
Automatski špric
Infuziona pumpa
Codam 414
Argus 600S
Argus 707V
Roler (mesalica)
Compact 3
Galley Roler
Партија 13:
AVL
AVL
Партија 14:
B|Braun
B|Braun
B|Braun
B|Braun
14:
Infuziona pumpa
(volumetrijska)
Infuziona pumpa
(špric/perfuzor)
Infuziona pumpa
(volumetrijska)
Infuziona pumpa
(volumetrijska)
Infusomat® fmS
Perfusor® fm
Infusomat
Infusomat
Партија 15:
15:
Bausch Lomb
Fako aparat
Millenium CX6000
Bausch Lomb
Fako aparat
Millenium CX6100
Grejac za krv
Grejac za krv
Fenwal BW-5
Fenwal BW-5
Партија 16:
Baxter
Baxter
Партија 17:
Bayer
Bayer
Bayer
Bayer
17:
Glukomer
Glukomer
Glukomer
Glukomer
Contour TS
Contour TS
Contour TS
Contour™ TS
Партија 18:
Beckman Coulter
Beckman Coulter
Hematoloski analizator Hmx
Imunohemijski
Access®
analizator
62/95
Beckman Coulter
Beckman Coulter
Imunohemijski
analizator
Biohemijski analizator
Access® 2
AU680
Партија 19:
Bedpan
Blateks
KEN Sirius 731
Партија 20:
Beomedicina
20:
Aspirator
AS930A
Operacioni sto
Berchtold 3221004-L
Партија 21:
Berchtold
Партија 22:
BioAir
22:
Laminarna komora
TopSafe 1.2
Партија 23:
Biomerieux
Bact/Alert 3D
Партија 24:
Bionet
Bionet
Bionet
Bistos
Bistos
24:
Pulsni oksimetar
Pulsni oksimetar
Pacijent monitor
Kardiotokograf (CTG)
Kardiotokograf (CTG)
Oxy9plus
Oxy9plus
BM5
BT300
BT300
Партија 25:
Bizerva
Vaga analogna
Партија 26:
Borcad
Borcad
Borcad
Porođajni sto
Porođajni sto
Porođajni sto
PPA AB 30
PPA AB 30
PPA AB 30
Pipetor
Pipetor
Pipetor
Transferpette
Transferpette
Transferpette
Партија 27:
Brand
Brand
Brand
63/95
Brand
Brand
Pipetor
Pipetor
Transferpette
Transferpette
Aparat za
neinvanzivnu
mehanicku ventialciju
VIVO 30
Aspirator
Aspirator
Aspirator
Aspirator
Aspirator
Aspirator
Aspirator
New Hospivac
Hospivac 400
New Hospivac
New Hospivac
New Hospivac
New Hospivac
New Hospivac
Партија 28:
Breas
Партија 29:
CA-MI
CA-MI
CA-MI
CA-MI
CA-MI
CA-MI
CA-MI
Парт3
0:
Партија 30:
Cardioline
EKG aparat
Cardiette AR 600
ADV
Партија 31:
Carl Zeiss
Carl Zeiss
Carl Zeiss
Carl Zeiss
Carl Zeiss
Carl Zeiss
П31:
Mikroskop elektricni
binokularni
Spektrofotometar
Mikroskop
Mikroskop elektricni
binokularni
Mikroskop
Mikroskop električni
Jena
Spekol 11
Jena
Jena
S3
Партија 32:
Chison
Chison
32:
Ultrazvuk
Ultrazvuk
Chison 600M
Chison 600M
Партија 33:
Choice MMed
33:
Pulsni oksimetar
fingertip
64/95
Choice MMed
Pulsni oksimetar
Safe heart
Sterilizator
4270HE
Партија 34:
CISA
Партија 35:
Cobams
35:
Inkubator
Cristina SC
Парт3
6:
Партија 36:
Danflex
Aparat za pojacavanje
zvukova
Ksafa-M
Партија 37:
Datascope
Datascope
Datascope
Datascope
Datascope
37:
Defibrilator
Defibrilator
Defibrilator
Defibrilator
Defibrilator
Datascope M/D3A
Datascope M/D3
LC200 M/D2J
Партија 38:
DATEX
DATEX
DATEX
DATEX
38:
Pulsni oksimetar
Pulsni oksimetar
Respirator
Pulsni oksimetar
SATLITE
SATLITE
Centiva 5
Inkubator
YP-970
Партија 39:
David Medical
39:
Партија 40:
Despatch Oven Co.
40:
Sterilizator suvi
60029
Партија 41:
Diamed
41:
Centrifuga
ID 12 SII
Партија 42:
Dirui
Партија 43:
42:
Analizator traka urina
H-500
43:
65/95
DongJiang
EKG aparat
DongJiang
EKG aparat
ECG-32A
Партија 44:
Draeger
Draeger
Aspirator na centralni
vakuum
Aspirator na centralni
vakuum
Respirator
Inkubator
Bebiterm
Aspirator elektricni sa
vodenim stubom
Aparat za anesteziju
Aparat za kiseonik
Draeger
Pacijent monitor
Draeger
Pacijent monitor
Draeger
Pacijent monitor
Draeger
Pacijent monitor
Draeger
Pacijent monitor
Draeger
Pacijent monitor
Draeger
Draeger
Aparat za anesteziju
Aparat za anesteziju
Draeger
Pacijent monitor
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Savina 8414000-12
M-13500
Sulla 19
Infinity Gamma X
XL
Infinity Gamma X
XL
Infinity Gamma X
XL
Infinity Gamma X
XL
Infinity Gamma X
XL
Infinity Gamma X
XL
Fabius 2600350
Fabius 8604200-14
Vamos 6870075020
66/95
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Draeger
Aparat za anesteziju
Pacijent monitor
Bebiterm
Aparat za anesteziju
Pacijent monitor +
kapnograf
Aparat za dugotrajnu
torakalnu drenazu
Aparat za dugotrajnu
torakalnu drenazu
Aparat za anesteziju
Aparat za anesteziju
Aparat za anesteziju
Aparat za anesteziju
Aparat za anesteziju
Inhalator
Inkubator
Inkubator
konvencionalni
Inkubator
konvencionalni
Inkubator
konvencionalni
Aspirator
Aparat za anesteziju
Aspirator
Fabius 8606000-20
ARUA-0031
II-MK 13500
Fabius 8606000
Infinity Gamma XL
MS
Mikroskop
OM100F1
Poten
Poten
Sulla 19
Sulla 19
Sulla 19
Fabius
Sulla 19
C2000
C2000
C2000
C2000
Tiberius
Sull 19
Партија 45:
Ecleris
Партија 46:
Edan
46:
Pacijent monitor
m9
Univerzalni stimulator
Stimulator PS
Партија 47:
Ei Niš
67/95
Ei Niš
Ei Niš
Ei Niš
Ei Niš
Ei Niš
Ei Niš
Termokauter
Termokauter
Rentgen aparat
Rentgen aparat
Aparat za
kratkotalasnu
dijatermiju
Aparat za
kratkotalasnu
dijatermiju
Mikroskalpel
Elektroskalpel 50
Telestatix Tridoros
Superix 800
Lampa za zagrevanje
Lampa za zagrevanje
Lampa za zagrevanje
Solux 750
Solux 750
Solux 700
Univerzalni stimulator
Univerzalni stimulator
Ultrazvuk
Meddia
Meddia
Medsono
Termomed
Radiotherm 12
Партија 48:
EIKO
EIKO
EIKO
Партија 49:
Electro Medica
Electro Medica
Electro Medica
Партија 50:
Enraf Nonius
Parafinski lonac
Enraf Nonius
Parafinski lonac
PK 30
Erbe
Elektrokauter
Erbe
Elektrokauter
Erbe
Erbe
Erbe
Erbe
Elektrokauter
Elektrokauter
Elektrokauter
Elektrokauter
ICC 300
Elektro medizin
400
VID 300D
VIO 300S
Erbotom T400
Erbotom T400
Партија 51:
68/95
Erbe
Elektrokauter
Erbe
Elektrokauter
Erbe
Elektrokauter
Elektromedizina T400
Elektromezin 400B
Ultrazvuk
My lab 50
Партија 52:
Esaote
Партија 53:
Euinstruments
53:
Vodeno kupatilo
EUAC20
Партија 54:
Evolis
54:
Analizator
6370
Пар55
:
Партија 55:
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
5008 S
5008 HDF
4008 S
5008
5008 HDF
5008 HDF
5008 SHDF
4008 S
4008 S clasic
4008 S
4008 S
4008 S
4008 S
4008 S
4008 S
4008 S
4008 S
4008 S
4008 S
69/95
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Fresenius
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
Aparat za hemodijalizu
4008 S HDF
4008 S
4008 S HDF
4008 S HDF
4008 H HDF
4008 S
4008 S
5008 S
5008
5008
5008 S
5008 S
5008 S
5008 S
4008 clasic
5008 S
Партија 56:
Fricar
56:
Aspirator
Партија 57:
Fuji
Fuji
а 57:
Gastroskop
Izvor hladnog svetla
Fujinon FG-100FP
Fujinon PS2-HP
Партија 58:
Fukuda Denshi
Fukuda Denshi
58:
EKG aparat
EKG aparat
CardiMax FX-7202
FX-7202
Defibrilator
Kardiotokograf (CTG)
Kardiotokograf (CTG)
Kardiotokograf (CTG)
Defibrilator
Responder 3000
Corometrics 171
Corometrics 171
Corometrics 171
Партија 59:
GE
GE
GE
GE
GE
70/95
GE
GE
GE
GE
GE
GE
Defibrilator
EKG aparat
Pacijent monitor
Pacijent monitor
Pacijent monitor
Skener
MAC500
Dash 4000
Dash 3000
Dash 3000
Bright Speed 16
Парт6
:
Партија 60:
GE
Ultrazvuk
Vivid 3
Парти
61:
Партија 61:
GE Hualn Medical
Systems
Rentgen aparat
pokretni
OEC 7700
Парти
ј2:
Партија 62:
GEM®
Gasni analizator
Premier3000
Парти
2:
Партија 62:
Getinge
Getinge
Getinge
Autoklav
Autoklav
Sterilizator
HS66 EFL
HS66 EFL
HS33
Kardiotokograf (CTG)
Kardiotokograf (CTG)
Tenziometar
Tenziometar
Tenziometar
FC700
FC700
Партија 64:
GIMA
GIMA
GIMA
GIMA
GIMA
Парти
5:
Партија 65:
Goldway
Партија 66:
Pacijent monitor
UT4000A
Парти
71/95
ј6:
Hamilton Medical
Hamilton Medical
Hamilton Medical
Respirator
Respirator
Respirator
HAMILTON-C2
HAMILTON-C2
HAMILTON-C2
Партија 67:
Heine
67:
Dermatoskop
DELTA 20
Парт8
:
Партија 68:
Hellige Servomed
EKG aparat
Hellige servomed
Партија 69:
Heraeus
Heraus
69:
Centrifuga za
centrifugiranje kesa
krvi
Centrifuga
Cryofuge 8500i
Cryofuge 8500I
Партија 70:
Hersill
Hersill
70:
Aspirator
Aspirator
Eurovac H-40
Eurovac H-40
Парт7
1:
Партија 71:
Hettich
Hettich
Hettich
Hettich
Centrifuga
Centrifuga
Centrifuga
Centrifuga
Rotofix 32A
Rotina 35
Rotanta 460R
Universal
Парти
72:
Партија 72:
Homoth
Aparat za ispitivanje
centra za ravnotezu,
vazdusni
Luftkalorisator
Парти
ј73:
Партија 73:
Hormann
EKG aparat
Bioset 3700
72/95
Hormann
Hormann
EKG aparat
EKG aparat
Bioset 3700
Bioset 3700
Парти
ј4:
Партија 74:
Inami
Inami
Biomikroskop - špalt
lampa
Biomikroskop - špalt
lampa
L-0185
J01284
Партија 75:
75:
Innomed
Innomed
Innomed
Innomed
Innomed
Innomed
Innomed
Innomed
Innomed
Innomed
Innomed
Innomed
EKG aparat
Pacijent monitor
EKG aparat
Pacijent monitor
Pacijent monitor
EKG aparat
Pacijent monitor
Pacijent monitor
EKG aparat
EKG aparat
Heart Mirror3 - IKO
EKG aparat
Innomed
Defibrilator
Innomed
EKG aparat
HeartScreen 112D
InnoCare-S
HeartMirror3 - IKO
Inno Care - T
Inno Care - T
HeartScreen 112D
InnoCare-T
InnoCare-T
HeartMirror1
HeartScreen 112D
100030026
HeartMirror3 - IKO
Cardio aid - B Star
Biphasic
Hear Mirror1
Парти
ј6:
Партија 76:
Instrumentariа
Instrumentaria
Instrumentaria
Instrumentaria
Instrumentaria
Sterilizator suvi
Sterilizator suvi
Sterilizator suvi
Sterilizator suvi
Sterilizator suvi
ST-05
ST-05
ST-01/02
ST-05
ST-06
73/95
Instrumentaria
Instrumentaria
Instrumentaria
Sterilizator suvi
Sterilizator suvi
Sterilizator suvi
ST-05
ST-05
ST-05
Парти
ја77:
Партија 77:
Instrumentation
Laboratory
Instrumentation
Laboratory
Instrumentation
Laboratory
Instrumentation
Laboratory
Automatski
koagulometar
Elite PRO
Biohemijski analizator
Ilab 600
Biohemijski analizator
ACL7000
Aparat za odredjivanje
Na+ K+ Cl+
Ilyte
Парти
ја78:
Партија 78:
Interacoustics A/S
Timpanometar
AT 235
Партија 79:
Jouan
Jouan
Jouan
Jouan
Jouan
Jouan
Jouan
79:
Centrifuga
Centrifuga
Centrifuga
Centrifuga
Termostat
Centrifuga
Centrifuga
B4i
C3i
B4I
B4I
Innovens 77 EB2
B4i
30407492
Партија 81:
Karl Hecht
1:
Roler (mesalica)
Assistant RM5
Партија 82:
Karl Storz
82:
Endoskop sa hladnim
svetlom
Пар83
:
Партија 83:
Kodak
Komora za vlazno
Xomat 2000
74/95
Kodak
razvijanje rentgen
filmova
Komora za vlazno
razvijanje rentgen
filmova
Kodak 102
Партија 84:
Kranzbuhler
4:
Tokograf
Fata safe 1
Партија 85:
KUGEL
5:
Testera (Autopsy saw)
HB 740
Партија 86:
Kyoling
6:
Inhalator
TESLA - XILING
Партија 87:
Logiq
87:
Ultrazvuk
Парти
ј88:
Партија 88:
Ljungberg &
Kogelab
Zavarivac creva
Biosealer CR 6
Партија 89:
Mallincrodt
Пар9:
Injektor
OptiVantage DH
Парти
ја90:
Партија 90:
Maquet
Grejac rastvora
Maquet
Grejac rastvora
Maquet
Grejac rastvora
Maquet
Operacioni sto
Maquet
Grejac rastvora
Maquet
Maquet
Maquet
Operacioni sto
Operacioni sto
Operacioni sto
Maquet rastatt
4904.90
Maquet rastatt
4904.90
Maquet rastatt
4904.90
Maquet 311044434
Maquet rastatt
4904.90
Maquet rastatt
Maquet rastatt
Maquet rastatt
75/95
Maquet
Operacioni sto
Maquet rastatt
Партија 91:
Maxima
Maxima
91:
Vaga analogna
Vaga analogna
Парти
92:
Партија 92:
Medipro
Medipro
Izoleta
Izoleta
UFT-12
UFT-12
Партија 93:
Medison
Medison
Medison
Medison
:
Ultrazvuk
Ultrazvuk
Ultrazvuk
Ultrazvuk
Парти
ј4:
Партија 94:
Medivak
Medivak
Aspirator
Aspirator
Парти
ја95:
Партија 95:
Mellag
Termostat
Парти
ј96:
Партија 96:
Memmert
Vodeno kupatilo
Партија 97:
meopta
97:
Mikroskop
monokularni
Парти
ја8:
Партија 98:
microlife
microlife
Партија 99:
8000SE
Sonoace X6
MySonoU6
Sonoace X1
Tenziometar
Tenziometar
Парти
76/95
ја9:
Micromed
Micromed
Elektroencefalograf
Aparat za EMG
SAM 32FO fc1
ISA1002 EP
Партија 100:
Microsonic
100:
Aspirator
Партија 101:
Mindray
101:
Pacijent monitor
MEC-1000
Пар10
2
Партија 102:
Minisanic
Minisanic
Minisanic
Aparat za
galvanizacije i
stimulacije
Univerzalni stimulator
Univerzalni stimulator
MI-IC
MI-IC
MI-IC
Парти
ја103:
Партија 103:
MTS
Inkubator
MI-97
MTS
Inkubator
MI-97
MTS
Inkubator
MI-97
Парт1
04:
Партија 104:
Multipowered Kflow
Aspirator
Партија 105:
NeoMedica
105:
Termostat
Парти
ј106:
Партија 106:
Neostom
Izoleta transportna
77/95
Neostom
Izoleta transportna
Парти
ј107
Партија 107:
Nihon Kohden
Defibrilator
Nihon Kohden
Defibrilator
Nihon Kohden
Defibrilator
CardioLife TEC7721K
TEC 7721K
Cardiolife
CardioLife TEC7721K
Партија 108:
Nouvag
108:
Fiziodispenzer
Nouvag SM 12
Reverzna osmoza
C.C.K.®
Партија 109:
NSF
Партија 110:
Olympus
Olympus
Olympus
П110:
Gastroskop
Mikroskop elektricni
binokularni
Mikroskop elektricni
BH-2
CX31RBSF
Парти
ј111:
Партија 111:
Optomic
Kolonoskop
Fibrolux 150
Партија 112:
Orma
Orma
Orma
112:
Mikroskop elektricni
binokularni
Mikroskop elektricni
Mikroskop električni
Eurotek
Eurotek
Eurotek
Парти
113:
Партија 113:
Pentair
Партија 114:
Deplorator
K095273
Парти
78/95
ј114:
Pentax
Pentax
Duodenoskop
Izvor hladnog svetla
FD-34V
LH-150P II
Парти
ј115:
Партија 115:
Philips
Rentgen
Duo Diagnost
Партија 116:
Piemedical
116:
Ultrazvuk
Scanner 150
Pipetor
F20
Партија 117:
Plastomed
Парти
ј118:
Партија 118:
Precision Acoustic
Audiometar
Danplex
Парти
ја119:
Партија 119:
Progetti
Progetti
Aspirator
Aspirator
PGVAC 400
PGVAC 400
Парти
ја120:
Партија 120:
Protec
Komora za vlazno
razvijanje rentgen
filmova
Compact 2
Пар12
1:
Партија 121:
PZO Warszawa
Mikroskop elektricni
binokularni
SK14
Партија 122:
Radwag
122:
Vaga analiticka
AS 220/C/2
Партија 123:
Raven
123:
Aparat za biolosku
kontrolu
240
79/95
Партија 124:
Reichert-Jung
Reichert-Jung
124:
Mikrotom klizni za
sečenje parafinskih
kalupa
Mikrotom za
ekstempore analizu
(kriostat)
Парти
125:
Партија 125:
Richard Wolf
Richard Wolf
Richard Wolf
Richard Wolf
Richard Wolf
Izvor hladnog svetla
Izvor hladnog svetla
Izvor hladnog svetla
Stub za gas
Pumpa za vodu
Wolf 4003
Wolf 4210 001
Wolf 4200.001
Wolf 2232.031
Wolf 2211.001
Партија 126:
Riester
Riester
Riester
Riester
Riester
Riester
126:
Tenziometar
Tenziometar
Tenziometar
Tenziometar
Tenziometar
Tenziometar
empire® N
empire® N
empire® N
Diplomat
empire® N
Diplomat
Партија 127:
Robert Riele
П127:
Aspirator
Партија 128:
128:
Roche
Roche
Roche
Pipetor
Pipetor
Pipetor
Roche
Glukomer
Roche
Glukomer
Roche
Glukomer
Accumax Pro
Accumax Pro
Accumax Pro
Accu-Chek®
Active
Accu-Chek®
Active
Accu-Chek®
80/95
Roche
Glukomer
Active
Accu-Chek®
Active
Парти
ја129:
Партија 129:
Scan Lux
Reflektor pokretni
LB-01
Парти
ја130:
Партија 130:
Schiller
Schiller
Schiller
Schiller
Ergometar
EKG aparat
Spirometar
EKG aparat
Cardiovit AT-104
AT-101
Spirojet
AT-1
Rentgen aparat
RadSpeed CH200M
Vaga
SJP-CE
Партија 131:
Shimadzu
131:
Партија 132:
Shinko Denshi
Партија 133:
Sibelmed
П133:
Kabina za
audiometriju
S-40
Парти
ј134:
Партија 134:
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Pacijent monitor
Pacijent monitor
Pacijent monitor
Ultrazvuk
Pacijent monitor
Pacijent monitor
Pacijent monitor
Pacijent monitor
Pacijent monitor
Ultrazvuk sa Dopler
SIRECUST 401
SIRECUST 342R
SIRECUST 402
Sonolog G40
Sirecust 401
Sirecust 404
Sirecust 402
Sirecust 404 N
Sirecust 403 R
Sonoline Versa Plus
81/95
Siemens
opcijom
Mamograf
Mammomat 1000
Партија 135:
Socime Medical
Socime Medical
135
Pulsni oksimetar
Pulsni oksimetar
MP110 Plus
MP110 Plus
Па136
:
Партија 136:
Sonomed
Ultrazvuk aparat za
određivanje veličine
sočiva
300A
Партија 137:
Sony
Sony
Sony
Monitor za
laparoskopske
operacije
Monitor za
laparoskopske
operacije
Monitor za
laparoskopske
operacije
SSM-14N5E
PVM 20N5E
LMD-2010
Парти
ја 138:
Партија 138:
Spirit
Spirit
Spirit
Spirit
Spirit
Spirit
Spirit
Spirit
Spirit
Spirit
Tenziometar
Tenziometar
Tenziometar
Tenziometar
Tenziometar
Tenziometar
Tenziometar
Tenziometar
Tenziometar
Tenziometar
CK112
CK112
CK112
CK-101
CK112
CK-101
CK-112
CK-112
82/95
Spirit
Spirit
Spirit
Spirit
Tenziometar
Tenziometar
Tenziometar
Tenziometar
CK-112
CK-112
CK112
CK112
Парти
ја139:
Партија 139:
Sutjeska
Sutjeska
Sutjeska
Sutjeska
Sutjeska
Sutjeska
Sutjeska
Sutjeska
Sutjeska
Sutjeska
Sutjeska
Sterilizator Suvi
Autoklav
Autoklav
Destilacioni aparat
Termostat
Termostat
Termostat
Termostat
Termostat
Aspirator
Termostat
Партија 140:
Systec
П140:
Autoklav
ELV3870
Партија 141:
Tecno
Tecno
Tecno
Tecno
Tecno
Tecno
Kamera za
laparoskopiju
laparoskopiju
Kamera za
laparoskopiju
laparoskopiju
Izvor hladnog svetla
Stub za gas
Kamera za
laparoskopiju
laparoskopiju
Izvor hladnog svetla
Tecnocam 1500P
Tecnocam 1500P
XA 180
Flow 20S
S167D
XA 180
83/95
Tecno
Endokamera
1500P
Aspirator
Aspirator
Aspirator
Techno 25
Tecno 25
Techno 25
Centrifuga
Vorteks
Centrifuga
Analiticka vaga
EV-100
Centrifuga
BC-320
EV-102
LC-320
Партија 142:
Tecno-Gaz
Tecno-Gaz
Tecno-Gaz
142:
Партија 143:
Tehnica Železniki
Tehnica Železniki
Tehnica Železniki
Tehnica Železniki
Tehnica Železniki
Tehnica Železniki
Vorteks
Universal
Партија 144:
Telstar
144:
Komora za citostatike
Cytostar
Партија 145:
Vernipol
Ginekološki stub
Партија 146:
Viasys Healthcare
146:
Spirometar
MasterScope®
Партија 147:
Victoria Cheron
Victoria Cheron
147:
Aspirator
Aspirator
Thorax
Партија 148:
Vital Scientific
148:
Filterfotometar
microlab 300
Партија 149:
Vogel & Helke
149:
Vaga analogna
1725236998018
Партија 150:
Welch Allyn
Welch Allyn
150:
Oftalmoskop
Oftalmoskop
Партија 151:
Wenzhou Hongshun
Tenziometar
HS201C1
84/95
Рок извршења услуге _____________________
Рок плаћања _____________________________
Време одзива по пријави квара ______________
Рок за извршење дефектаже _________________
Рок трајања гаранције на извршене радове ________________
Рок трајања гаранције на уграђене делове _________________
Важење понуде _________________
PARTIJA 152 : Potrošni materijal za hematološki analizator ABBOT Cell-Dyn 3700
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
PARAMETAR
Syringe 500ul(WOC Injection
Syringe)
32/35/37/Ruby
CD 35/37 SL Sample Aspiration
Tubing Kit
Aspiration Needle CD 32/35/37
Sample Loader
10ML with bracket, 32/35/37/Ruby
2.5ML with bracket, 32/35/37/Ruby
Peristaltic Pump Tubing (Smail)
Peristaltic Pump Tubing (Medium)
Orifice Plate 60ul-RBC/PLT,
17/18/35/37/Sapphire
Orifice Plate 100ul-WBC
17/18/35/37
Sh.Valve Ceramic Centre Loop
Katološki
broj
28560-01
Test
(ml)
Jedinica
mere Količina
kom
1
3H95-02
kom
1
3H99-01
kom
1
4H34-01
4H40-01
91484-01
91485-01
92264-01
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
12
3
1
92274-01
kom
1
3H76-01
kom
1
Jed.cena Ukupno bez Ukupno sa
PDV
PDV
Рок испоруке ____________________
Услови плаћања _________________
Важење понуде __________________
Место испоруке __________________
85/95
PARTIJA 153: Potrošni materijal za imunohemijski analizator Architect i-2000
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PARAMETAR
Filter,Buffer NEW
Wash Zone Probe
Probe
Sensor,Level,Buffer
Sensor,Level,Trigger
Sensor,Level,Pre-Trigger
Tubing/Sensor,temp,WEZ
Wash Buffer Transfer Tube
Probe/tubing Waste ARM
Katološki
broj
8C94-29
8C94-35
8C94-42
8C94-25
8C94-26
8C94-27
8C94-87
8C94-21
8C94-89
Test(ml) Jedinica
mere
sc
sc
sc
sc
sc
sc
sc
sc
sc
Količina
Ukupno Ukupno sa
bez PDV-a PDV-om
2
3
2
1
1
1
3
1
1
Рок испоруке ____________________
Услови плаћања _________________
Важење понуде __________________
Место испоруке __________________
86/95
PARTIJA 154 : Potrošni materijal za biohemijski analizator Architect c-8000
R.br.
PARAMETAR
Katološki
Test
Jed.
Količina
broj
(ml)
mere
1.
kom 2 (preventivno održavanje)
Reagent Probe Tubing
1G47-02
kom 1 (preventivno održavanje/po
2.
Reagent Probe(both are the
1G47-03
potrebi)
same)
kom 1 (preventivno održavanje)
3.
Sample Probe Tubing
1G48-02
kom 1 (preventivno održavanje/po
4.
Sample Probe
1G48-03
5.
6.
potrebi)
1 (preventivno održavanje)
1 (preventivno održavanje)
9D34-02
9D35-02
9D36-02
kom
3 (preventivno održavanje)
9D41-02
9D42-02
9D43-02
kom
kom
kom
2 (preventivno održavanje)
1 (preventivno održavanje)
1 (preventivno održavanje)
11.
Aero/c8000 Wash Solution Check
Aero/c8000 ICT Reference
Solution
Aero/c8000 Pump Poppet Valve
S.
Aero/c8000 1ml Syringe
Aero/c8000 Cuvette Wiper
Aero/c8000 Reference/Wash
Solution
Aero/c8000 Source Lamp
kom
kom
9D45-02
kom
12.
13.
14.
Aero/c8000 Cuvette dryng tip
Aero/c8000 Mixer
Aero/c8000 ICT Probe
9D51-02
9D59-02
9D63-03
kom
kom
kom
4 (održavanje koje sprodovi
korisnik)
1 (preventivno održavanje)
15.
16.
Aero/c8000 O-Ring ICT
Aero/c8000 ICT Module
9F93-02
9D28-03
kom
kom
7.
8.
9.
10.
Јеd. Ukupno bez Ukupno sa
cena
PDV-a
PDV-om
1 (po potrebi)
1 (po potrebi)
1 (po potrebi)
1
Рок испоруке ____________________
Услови плаћања _________________
Важење понуде __________________
Место испоруке _________________
87/95
PARTIJA 155: Potrošni materiјal za hematološki brojač HmX (Beckman Coulter)
R.br
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14.
15
16
NAZIV
9913796PMI Kit for MAXM
25121040-Ring
2512120O-Ring
3202036TBG,Poly.082IDX
3213197TBG,P-A.062IDX
3213205TBG,PVC Medical grade.030ID
6859267Lyse Tubing Restrictor 7.5”
7000096FRC Rinse Line,4.00”X.030”
25230620-Ring,.187ID x.050 W,ETHY-P
3213212 TUBING ELASTOMER Therm.
1017501MOUNT,PINCH VALVE
1018010Sample Line 14.6”
7546914Latron Control 5x16ml
7546915LATRON PRIMER 5x16ml
7000101Sheat restrictor 3.5”
6859118Lyse Tubing Restrictor 4.75”
Količina
Cena po
jedinici mere
Ukupno
bez PDV-a
Ukupno
sa PDV-om
1
2
4
3
1
1
1
1
4
1
3
1
1
1
1
1
Рок испоруке ____________________
Услови плаћања _________________
Важење понуде __________________
Место испоруке __________________
88/95
PARTIJA 156: Potrošni materijal za biohemijski analizator AU-680 (Beckamn Coulter)
R.br
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
NAZIV
Količina
MU9623 Peristaltic Tubes
MU993400S Probe old MU958600
MU995800R Probe old MU958800
MU988800LIGHT SOURCE LAMP
ZM0111S Syringe
ZM0112R Syringe
OE63100MU919400 Na-electrode
OE63101MU919600 Cl-electrode
OE63102MU919700 REF-electrode
OE63103MU919500 K-electrode
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
MW0501AU680 Preventive Maintenane Kit 1y
1
Cena po
jedinici mere
Ukupno
bez PDV-a
Ukupno
sa PDV-om
Рок испоруке ____________________
Услови плаћања _________________
Важење понуде __________________
Место испоруке __________________
89/95
PARTIJA 157: Potrošni materijal za ILYTE Na,K,Li sistem
R.br
1
2
3
4
5
6
7
8
NAZIV
ME002258MEMBRANE ASSY
ME002101Na ELEC ILYTE
ME002113Cl ELECTRODE
ME002103 REFERENCE ELECTRODE
ME002102K ELEC ILYTE
ME002104 TUBING KIT
ME002108 VALVE SOLENOID
ME002107SAMPLE PROBE
Količina
Cena po
jedinici mere
Ukupno
bez PDV-a
Ukupno
sa PDVom
1
1
1
1
1
1
1
1
Рок испоруке ____________________
Услови плаћања _________________
Важење понуде __________________
Место испоруке __________________
90/95
PARTIJA 158: Potrošni materijal za ACL ELIT PRO
R.br
NAZIV
1
2
3
18102181 Lamp Halogen ACL Series
7328901 Tubing urh.040id.100od clear
4
5
6
7
18181271 Air filter
18110843Assy needle
9909503Waste tygon tubing
18181272Waste reservoir
0018110838DILUTOR ELECTROVALVE
3WAY
Količina
Cena po
jedinici mere
Ukupno
bez PDV-a
Ukupno
sa PDV-om
1
2
2
1
1
1
1
Рок испоруке ____________________
Услови плаћања _________________
Важење понуде __________________
Место испоруке __________________
91/95
PARTIJA 159: Potrošni materijal za ACL 7000
R.br
1
2
3
4
5
6
7
NAZIV
7328901 Tubing urh.040id.100 od clear
18102093Guide Rotor Snap hex ACL
classic
18103822Probe Block ACL X000 Series
8972100Filter Optical 405nm ACL
18102393LED assy Fiber Optic assy ACL
18102181Lamp Halogen ACL Series
00018102532ELECTROVALVE
SAMPLER ACL
Količina
Cena po
jedinici mere
Ukupno
bez PDV-a
Ukupno
sa PDV-om
2
1
1
1
1
1
1
Рок испоруке ____________________
Услови плаћања _________________
Важење понуде __________________
Место испоруке __________________
92/95
PARTIJA 160: Potrošni materijal za imunohemijski analizator Access 2 (Beckman Coulter)
R.br
1
2
NAZIV
B21391ACCESS PM MAJOR
8409BASSY,ASPIRATE PROBE
Količina
Cena po
jedinici mere
Ukupno
bez PDV-a
Ukupno
sa PDV-om
1
3
Рок испоруке ____________________
Услови плаћања _________________
Важење понуде __________________
Место испоруке __________________
93/95
PARTIJA 161: Potrošni materijal za aparate Draeger
Red.
br.
Šifra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
6872130
8290286
MK00514
6723976
2M85011
2M85594
M07582
M25780
2166038
2166046
2166127
2166062
2165694
MP00301
7262764
16
17
8201015
5956433
18
MS13235
19
3368433
20
MP00916
Jed.
mere
Opis
Količina
Cašice za vlagu
Set creva /10 kom /
Filter za aspirator
Bakterijski filter 767 / 5 kom
Plastični poklopac aspiratora
Posuda bolnickog aspiratora
Usisna cevčica za aspirator
Silikonsko crevo za sukciju
Crevo za ventilaciju 110
Crevo za ventilaciju 150
Silikonski balon 1,5 L
Silikonski balon 2,3 L
Balon za disanje 2,0 L
Komplet za anesteziju.
Višekr. senzor za SpO2
DS100A
Produzni kabl za sensor 1,3 M
Trožilni kabl za merenje
EKG-a
Višekratni Drager SpO2
senzor
Kabl za SpO2 senzordužine
1m
NBP manžetna M+, 23-33/43
cm
48
8
12
10
6
3
20
20
5
10
4
4
5
100
2
Komad
Komad
Komad
Komad
Komad
Komad
Komad
Komad
Komad
Komad
Komad
Komad
Komad
Komad
Komad
2
2
Komad
Komad
2
Komad
2
Komad
2
Komad
Jedinična
cena
Ukupno
bez PDV-a
Ukupno
sa PDVom
94/95
21
22
23
MP01790
MP01805
MP01581
Filter SafeStar 55
FNter/HMETwinStar55
NovaStar SE NIV maska, vel
2
250
1
Komad
Komad
Komad
Vent Set koaksijalni komplet
Komplet ped. pacijent creva
Sijalice velike,vel.2-5
40
1
10
Komad
Komad
Komad
Komad
Komad
Komad
Komad
L
24
25
26
27
28
29
30
MP00316
M27542
MX03311
2M85912
5702831
M33294
MP00505
Komplet za inhalaciju
Ambu balon za odrasle MR100
Filter
VarioVac B/OR, šinski reg.
5
2
10
2
Рок испоруке ____________________
Услови плаћања _________________
Важење понуде __________________
Место испоруке __________________
95/95
Download

конкурсну документацију са моделом уговора