ZDRAVSTVENA USTANOVA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČ EVO
Pančevo, Pasterova 2
www.zjzpa.org.rs
VI JAVNA NABAVKA ZA 2014. GODINU - BROJ: VD-II/2014
DOBRA U OTVORENOM POSTUPKU
RADI ZAKLJUČ ENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
KUPOVINA LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA-
ORN: 38433200, 38432000, 38431100, 24300000, 24310000, 24962000, 3369200, 42931100,
30239150, 24931250, 38636000, 33141580, 337790000, 14820000, 39228100, 39221120,
33790000, 33192500, 33124130, 33694000, 38436150, 33141625, 38911000, 33696500,
33692600, 38436160, 331416000, 39241200, 15994200, 33698100, 33614000, 24000000,
33140000, AB21, BC40, FG15, LA21,
PO PARTIJAMA
1. PARTIJA I - HEMIKALIJE
2. PARTIJA II - RASTVORI ZA BOJENJE I INDIKATORI
3. PARTIJA III – OPTIKA I SPECIJALNI LABORATORIJSKI PRIBOR
4. PARTIJA IV – PODLOGE I SUPLEMENTI ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU
5. PARTIJA V - PODLOGE I SUPLEMENTI ZA KLINIČ KU MIKROBIOLOGIJU
6. PARTIJA VI – KRV I KRVNI DERIVATI
7. PARTIJA VII – LABORATORIJSKO STAKLO
8. PARTIJA VIII - LABORATORIJSKO STAKLO ZA KLINIČ KU MIKROBIOLOGIJU
9. PARTIJA X – ANTIBIOGRAM I DIJAGNOSTIČ KI DISKOVI I TABLETE
10. PARTIJA XI – DISPENZORI ZA ANTIBIOGRAM DISKOVE
11. PARTIJA XII – LABORATORIJSKA PLASTIKA ZA MIKROBIOLOGIJU I HIGIJENU
12. PARTIJA XIII – TESTOVI I REAGENSI ZA MIKROBIOLOGIJU
13. PARTIJA XIV – REAGENSI ZA PARAZITOLOŠKA ISPITIVANJA
14. PARTIJA XV – TEST ZA H.pylori ZA MIKROBIOLOGIJU
15. PARTIJA XVI – TESTOVI I DODACI ZA ODRŽ AVANJE OPREME
16. PARTIJA XVII – LABORATORIJSKA PLASTIKA
17. PARTIJA XVIII– LABORATORIJSKA PLASTIKA ZA KLINIČ KU MIKROBIOLOGIJU
18. PARTIJA XIX – OSTALI LABORATORIJSKI PRIBOR
1/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
19. PARTIJA XX – FILTER PAPIR
20. PARTIJA XXI – STANDARDI
21. PARTIJA XXII – REFERENTNI MATERIJALI ZA MIKROBIOLOGIJU
22. PARTIJA XXIII – API TESTOVI ZA IDENTIFIKACIJU U MIKROBIOLOGIJI
23. PARTIJA XXIV – MIKOPLAZMA I UREAPLAZMA – DIJAGNOSTIČ KI TESTOVI
24. PARTIJA XXV – E-TEST
25. PARTIJA XXVI – DISKOVI ZA BIOHEMIJSKU IDENTIFIKACIJU
26. PARTIJA XXVII – SUPLEMENTI ZA PODLOGE
Kontakt telefon naručioca: Centrala tel./faks 013/ 322-965, lok. 116 –koordinator nabavki
Vilenica Vukosava.
2/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
SADRŽ AJ KONKURSNE DOKUMENTACIJE:
1. PRILOG I –Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
2. PRILOG II – Uslovi i dokazivanje ispunjenosti uslova za učeš ć e u javnoj nabavci
3. PRILOG III - Obrazac ponude
4. PRILOG IV –Tehnička specifikacija sa strukturom cene i uputstvom
5. PRILOG V - Model ugovora
6. PRILOG VI - izjava troš kovi pripremanja ponude
7. PRILOG VII –izjava o nezavisnoj ponudi
8. PRILOG VIII –izjava o poš tovanju obaveza iz čl. 75 st 2. ZJN
9. PRILOG IX –izjava o bezbednosti i zdravlju na radu
10. PRILOG X –izjava o dostavljanju registrovane menice za dobro izvrš enje posla
11. PRILOG XI –izjava o prihvatanju svih uslova iz konkursne dokumentacije
12. PRILOG XII–izjava o veličini pravnog lica (ukoliko je potrebna)
3/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
I)
PREDMET JAVNE NABAVKE
KUPOVINA LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA-
ORN: 38433200, 38432000, 38431100, 24300000, 24310000, 24962000, 3369200, 42931100,
30239150, 24931250, 38636000, 33141580, 337790000, 14820000, 39228100, 39221120,
33790000, 33192500, 33124130, 33694000, 38436150, 33141625, 38911000, 33696500,
33692600, 38436160, 331416000, 39241200, 15994200, 33698100, 33614000, 24000000,
33140000, AB21, BC40, FG15, LA21,
PO PARTIJAMA
27. PARTIJA I - HEMIKALIJE
28. PARTIJA II - RASTVORI ZA BOJENJE I INDIKATORI
29. PARTIJA III – OPTIKA I SPECIJALNI LABORATORIJSKI PRIBOR
30. PARTIJA IV – PODLOGE I SUPLEMENTI ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU
31. PARTIJA V - PODLOGE I SUPLEMENTI ZA KLINIČ KU MIKROBIOLOGIJU
32. PARTIJA VI – KRV I KRVNI DERIVATI
33. PARTIJA VII – LABORATORIJSKO STAKLO
34. PARTIJA VIII - LABORATORIJSKO STAKLO ZA KLINIČ KU MIKROBIOLOGIJU
35. PARTIJA X – ANTIBIOGRAM I DIJAGNOSTIČ KI DISKOVI I TABLETE
36. PARTIJA XI – DISPENZORI ZA ANTIBIOGRAM DISKOVE
37. PARTIJA XII – LABORATORIJSKA PLASTIKA ZA MIKROBIOLOGIJU I HIGIJENU
38. PARTIJA XIII – TESTOVI I REAGENSI ZA MIKROBIOLOGIJU
39. PARTIJA XIV – REAGENSI ZA PARAZITOLOŠKA ISPITIVANJA
40. PARTIJA XV – TEST ZA H.pylori ZA MIKROBIOLOGIJU
41. PARTIJA XVI – TESTOVI I DODACI ZA ODRŽ AVANJE OPREME
42. PARTIJA XVII – LABORATORIJSKA PLASTIKA
43. PARTIJA XVIII– LABORATORIJSKA PLASTIKA ZA KLINIČ KU MIKROBIOLOGIJU
44. PARTIJA XIX – OSTALI LABORATORIJSKI PRIBOR
45. PARTIJA XX – FILTER PAPIR
46. PARTIJA XXI – STANDARDI
47. PARTIJA XXII – REFERENTNI MATERIJALI ZA MIKROBIOLOGIJU
48. PARTIJA XXIII – API TESTOVI ZA IDENTIFIKACIJU U MIKROBIOLOGIJI
4/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
49. PARTIJA XXIV – MIKOPLAZMA I UREAPLAZMA – DIJAGNOSTIČ KI TESTOVI
50. PARTIJA XXV – E-TEST
51. PARTIJA XXVI – DISKOVI ZA BIOHEMIJSKU IDENTIFIKACIJU
52. PARTIJA XXVII – SUPLEMENTI ZA PODLOGE
Ponuđač je dužan da ponudi:
Laboratorijski potroš ni materijal u skladu sa tehničkom specifikacijom koja se nalazi u prilogu IV.
5/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
PRILOG BR. I
UPUTSTVO PONUĐ AČ IMA KAKO DA SAČ INE PONUDU
I SADRŽ INA KONKURSNE DOKUMENTACIJE I OBRASCI KOJE JE
PONUĐ AČ DUŽ AN DA DOSTAVI UZ PONUDU
1. Podaci o jeziku na kojem ponuda mora da bude sastavljena
Ponuđač je dužan da sačini ponudu na srpskom jeziku (izuzev dokaza o kvalitetu koji mogu biti i na
engleskom).
Ukoliko bi naručilac u toku pregleda i ocene ponude utvrdio da bi delovi ponuda koji su na stranom jeziku
(za dokaze tražene konkursnom dokumentacijom) trebalo da budu prevedeni na srpski jezik, odredić e
ponuđaču primeren rok za prevod tog dela dokumentacije.
U slučaju spora relvantna je verzija na spskom jeziku.
2. Način popunjavanja
2.1 Od ponuđača se očekuje da bude upoznat sa svim pozitivnim zakonima, podzakonskim aktima
posebno pravilnicima, standardima i tehničkim uslovima koji važe u Republici Srbiji.
Ponuđač je dužan da prouči konkursnu dokumentaciju.
PONUĐ AČ je dužan da uredno i čitko popuni sve potrebne obrasce iz konkursne dokumentacije
koji su sastavni deo ponude. Svaki je potrebno potpisati od strane ovlaš ć enog lica (pun potpis, ne
inicijali) i overiti (zvaničnim pečatom ponuđača). Ukoliko je u samoj ponudi doš lo do ispravke,
ista mora u tom delu biti overena pečatom i parafom lica ovlaš ć enog za popunjavanje iste.
Popunjeni obrasci moraju biti jasni i nedvosmisleni.
Ponuđač može da podnese ponudu za javnu nabavku u celini ili po partijama. Ukoliko ponuđač
učestvuje u viš e partija, potrebno je da dokaze od tač.5-10 Priloga II , obrazac ponude sa
tehničkom specifikacijom i ugovor popuni i dostavi za svaku partiju posebno, dok ostala
traž ena dokumentacija važ i za celu JN.
Potrebno je da dokazi koji se dostavljaju budu poređani redosledom kojim se traž e u
obrascu za ocenu ispunjenosti uslova, s tim da dokazi o kvalitetu svakog pojedinačnog
artikla iz tehničke specifikacije budu poređani i označeni istim redom kojim su po brojevima
oznčeni artikli u specifikaciji čiji se kvalitet dokazuje.
Ponuđač ne sme da svojevoljno upisuje i dopisuje podatke niti bilo koji drugi tekst ukoliko to nije
izričito dozvoljeno.
Rok važenja ponude je najmanje 60 dana od dana otvaranja ponude.
6/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
U slučaju da se nakon izvrš ene računske provere utvrdi greš ka u računanju, naručilac ć e pismenim
putem zatražiti od ponuđača saglasnost za ispravku ponude. U slučaju razlike između jedinične i
ukupne cene, merodavna je jedinična cena. Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računske
greš ke, naručilac ć e njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.
Ponudu PONUĐ AČ dostavlja u zatvorenom kovertu – omotu, overenu pečatom, sa naznakom:
“Ponuda za javnu nabavku br. VD-II/2014 – LABORATORIJSKI POTROŠNI
MATERIJAL- PARTIJA ___- NE OTVARATI” (svaka portija u poseban koverat), na adresu:
Zavod za javno zdravlje Pančevo, Pančevo, ulica Pasterova broj 2. Na poleđini koverte
naznačiti naziv, adresu i broj telefona ponuđača i ime osobe za kontakt.
Troš kove pripreme i podnoš enja ponude snosi isključivo ponuđač i od naručioca ne može tražiti
naknadu istih.
U slučaju kad je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca
naručilac je dužan nadoknaditi troš kove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa
tehničkim specifikacijama naručioca i troš kove pribavljanja sredstava obezbeđenja, pod uslovom
da ponuđač u skladu sa članom 88. Zakona o javnim nabavkama traži naknadu istih.
2.2 Način označavanja poverljivih podataka u ponudi
Naručilac ć e čuvati kao poverljive sve podatke o ponuđačima sadržane u ponudi koji su posebnim
propisom utvrđeni kao poverljivi i koje je kao takve ponuđač označio u ponudi. Naručilac ć e kao
poverljive tretirati podatke u ponudi koji su sadržani u dokumentima koji su označeni kao takvi,
odnosno koji u gornjem desnom uglu sadrže oznaku „POVERLjIVO“, kao i ispod pomenute
oznake potpis ovlaš ć enog lica ponuđača. Ukoliko se poverljivim smatra
samo određeni podatak sadržan u dokumentu koji je dostavljen uz ponudu, poverljiv podatak mora
da bude obeležen crvenom bojom, pored njega mora da bude navedeno „POVERLjIVO“, a ispod
pomenute oznake potpis ovlaš ć enog lica ponuđača.
Naručilac ne odgovara za poverljivost podataka koji nisu označeni na pomenuti način.
Naručilac ć e odbiti davanje informacije koja bi značila povredu poverljivosti podataka dobijenih u
ponudi.
Neć e se smatrati poverljivim cena i ostali podaci iz ponude koji su od značaja za primenu
elemenata kriterijuma i rangiranje ponude.
Naručilac ć e čuvati kao poslovnu tajnu imena ponuđača, kao i podnete ponude, do isteka roka
predviđenog za otvaranje ponuda.
7/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
2.3 PONUĐ AČ je dužan da dostavi popunjen, svojeručno potpisan i pečatom overen:
1. PRILOG III - Obrazac ponude
2. PRILOG IV –Tehnička specifikacija sa strukturom cene i uputstvom
3. PRILOG V - Model ugovora
4. PRILOG VI - izjava troš kovi pripremanja ponude
5. PRILOG VII –izjava o nezavisnoj ponudi
6. PRILOG VIII –izjava o poš tovanju obaveza iz čl. 75 st 2. ZJN
7. PRILOG IX –izjava o bezbednosti i zdravlju na radu
8. PRILOG X –izjava o dostavljanju registrovane menice za dobro izvrš enje posla
9. PRILOG XI –izjava o prihvatanju svih uslova iz konkursne dokumentacije
10. PRILOG XII–izjava o veličini pravnog lica (ukoliko je potrebna)
Kao i da dostavi:
11. depo karton
12. dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. i 76. Zakona o javnim
nabavkama, na način naveden u članu 77. Zakona i tačkama 1-10 Obrasca za ocenu
ispunjenosti uslova.
Dokazi o tehničkom i kadrovskom kapacitetu kao i o obezbeđenju dovoljnih količina robe na
lageru, navedeni u tački 7 Obrasca za ocenu ispunjenosti uslova dokazuju potpisivanjem izjave u
sklopu Obrasca ponude ili posebnom izjavom na memorandumu ponuđača sa istim tekstom kao u
Obrascu ponude u delu koji se odnosi na poslovni i kadrovski kapacitet.
2.4 UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE TEHNIČ KE SPECIFIKACIJE
Tehnička specifikacija nalazi se u PRILOGU BR. IV .
NAZIV ARTIKLA I PAKOVANJE (kolona 2. tehničke specifikacije)
Ponuđeni laboratorijski materijal mora da bude u adekvatnoj ambalaži, a pakovanja originalna.
Težinsko/zapreminsko pakovanje treba da odgovara traženom, a ukoliko to nije moguć e ponuditi
najpribližniju meru, a količinu uskladiti sa traženom. Ako se ponuđeno pakovanje razlikuje od
traženog to upisati u rubriku: «naziv artikla i pakovanje».
8/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
Ponude kod kojih su pakovanja duplo i viš e već a od traženih, smatrać e se neispravnim i neć e se uzeti u
razmatranje (eliminacioni kriterijum).
PROIZVOĐ AČ
Svaki proizvod u ponudi mora da sadrži naziv PROIZVOĐ AČ A artikla. Podatak tipa: “domać e
proizvodnje” ili “uvoz” i slične nepreciznosti nisu dozvoljene.U protivnom ponuda ć e se smatrati
neispravnom (eliminacioni kriterijum).
KVALITET
KVALITET PROIZVODA: TEHNIČ KO-TEHNOLOŠKE KARAKTERISTIKE I DOKAZI O KVALITETU
(kolone 6. i 7. Tehničke specifikacije)
Tražene tehničko-tehnološ ke karakteristike za svaki artikal dokazuju se fotokopijom iz kataloga
proizvođača koji je naveden ili odgovarajuć im važeć im sertifikatima za proizvod ili drugim
dokumentom koji potvrđuje da je to ono š to je ponuđeno.
Neophodno je priložiti dokument koji se odnosi na kvalitet PROIZVODA, a ne proizvođača. Time se
potvrđuje traženi kvalitet – čistoć a, namena, aktivnost i slično ili dokazuje ekvivalentnost traženom
proizvodu. U protivnom ponuda ć e se smatrati neispravnom (eliminacioni kriterijum).
Zahteve iz ove tačke neophodno je da zadovolje artikli koji u rubrici –Kvalitet proizvoda: Dokazi o
kvalitetu imaju oznaku plus (+). Ponuda koja ne sadrži dokumentaciju za tražene artikle koji imaju
oznaku (+) smatra se neispravnom (eliminacioni kriterijum).
Za artikle gde u rubrici KVALITET PROIZVODA: “DOKAZI O KVALITETU” ne stoji oznaka plus
(+),potrebno je da ti proizvodi zadovolje zahteve iz naziva artikla i pakovanja (kolona 2. tehničke
specifikacije) - (eliminacioni kriterijum). Ako se naknadno u realizaciji ugovora pokaže da artikal ne
zadovoljava tražene karakteristike, Smatrać e se da ponuđač koji je izvrš io isporuku takvog artikla nije
realizovao svoje ugovorne obaveze i NARUČ ILAC ć e aktivirati sredstvo finansijskog obezbeđenja
radi nabavke kvalitetnog artikla od drugog dobavljača.
DOKAZI O KVALITETU DOBAVLJAČ A (kolona 8. tehničke specifikacije)
Za artikle gde u rubrici “kvalitet dobavljača”u Specifikaciji ima plus (+), ponuđač je dužan da dostavi
dokaz da je od proizvođača odgovarajućeg artikla iz specifikacije ovlaš ćeni distributer. U
protivnom ponuda ć e se smatrati neispravnom (eliminacioni kriterijum).
OPASNE MATERIJE (član 24. stav 1. i član 69. stav 1. tačka 24. Zakona o bezbednosti i
na radu)
zdravlju
Za sve artikle koje je naručilac u TEHNIČ KOJ SPECIFIKACIJI (kolona 9) označio kao OPASNE
MATERIJE, ponuđač koji proizvodi odnosno isporučuje opasne materije dužan je da za iste priloži, na
srpskom jeziku dokumentaciju za njihovu upotrebu, održavanje, pakovanje, transport, koriš ć enje i
skladiš tenje u kojoj je proizvođač, odnosno isporučilac naveo sve bezbednosno-tehničke podatke, važne za
ocenjivanje i otklanjanje rizika na radu.
Ukoliko ponuđač nije u moguć nosti da uz Ponudu dostavi navedenu dokumentaciju, on daje IZJAVU u
pismenoj formi da ć e tu obavezu realizovati najkasnije prilikom isporuke robe. Navedene obaveze, u
smislu člana 24. stav 1. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu (Sl.glasnik RS br. 101/05) ponuđač
realizuje prilikom dostavljanja svoje ponude, a najkasnije prilikom isporuke navedenih artikala
ponuđaču. Ukoliko se i tom prilikom ne dostavi ova dokumentacija NARUČ ILAC može obezbediti
ovu dokumentaciju od pravnog lica registrovanog za poslove kontrole kvaliteta proizvoda u smislu
9/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
člana 24. stav 2. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu, NA RAČ UN PONUĐ AČ A sa kojim je
zaključio Ugovor.
2.5 Razlozi zbog kojih ć e ponuda biti odbijena:
Ponuda koja je pristigla otvorena kod naručioca, nakon konstatovanja te činjenice u zapisnik, bić e
vrać ena ponuđaču i neć e se uzeti u razmartanje.
Ponuda koja nije blagovremena, tokođe ć e, uz naznaku da je neblagovremena, biti vrać ana
ponuđaču i neć e biti uzeta u razmatranje.
Ponuda koja ne sadrž i sve potrebne obrasce, uredno popunjene, potpisane od strane ovlaš ć enog
lica i overene zvaničnim pečatom, bić e odbijene kao neispravne.
Bitni nedostaci ponude su:
- ponuđač ne dokaže da ispunjava obavezne uslove za učeš ć e
- ponuđač ne dokaže da ispunjava dodatne uslove
- ponuđač ne dostavi traženo sredstvo obezbeđenja
- ponuđeni rok važenja ponude krać i od propisanog
- kao i slučajevi u kojima ponuda sadrži druge nedostatke zbog kojih nije moguć e
utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili je nije moguć e uporediti sa drugim ponudama.
Greš ke kao š to su nepopunjene pojedine rubrike u obrascima, sitne ispravke i slične greš ke za koje
je očigledno da su tehničke prirode, š to ć e ceniti komisja, neće se smatrati bitnim nedostacvima
ponude, ukoliko je uprkos takvim sitnim nedostacima moguć e utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili
je moguć e uporediti sa drugim ponudama.
2.6 Izmene, dopune i pojaš njenja konkursne dokumentacije:
Ukoliko u roku predviđenom za podnoš enje ponuda izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju,
naručilac ć e bez odlaganja izmene ili dopune objaviti na portalu javnih nabavki i na zvaničnoj
internet stranici naručioca.
Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju osam ili manje dana pre isteka roka za
podnoš enje ponuda, dužan je da produži rok za podnoš enje ponuda.
3. Dokazivanje ispunjenosti uslova:
Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac može
pre donoš enja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu
izveš taja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original
ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.
Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti krać i od pet dana, ne dostavi
na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac ć e njegovu ponudu odbiti kao
neprihvatljivu.
Ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama
nadležnih organa: APR-a, ATS-a, privrednog suda, nadležnog organa za vođenje evidencije o
izmirenju poreskih obaveza (RS Poreska uprava, Gradski-Opš tinski sekretarijat za poresku
administraciju) ukoliko su javno dostupni ili drugog nadležnog organa koji navedene podatke
učini javno dostupnim.
Ponuđač je dužan da navede na kojoj internet stranici su javno dostupni podaci koje iz
razloga javne dostupnosti nije dostavio.
Internet adrese državnog organa ili organizacije na kojima se mogu dobiti potrebni podaci:
10/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
http://www.poreskauprava.gov.rs
http://www.zso.gov.rsIindex.htm
www.ats.rs
4. Ponuda po varijantama
Ponuda po varijantama nije dozvoljena.
5. Način izmene, dopune i opoziva ponude
Ponuđač može da izmeni ili povuče svoju ponudu pismenim obaveš tenjem pre isteka roka za
podnoš enje ponuda. Svako obaveš tenje o izmenama ili povlačenju ponude mora biti pripremljeno,
označeno i dostavljeno u skladu sa uslovima iz konkursne dokumentacije, sa oznakom na koverti –
omotu “Izmena ponude za nabavku (navesti naziv nabavke)- ne otvaraj”ili “ Povlačenje ponude za
nabavku(navesti naziv nabavke)- ne otvaraj”. Ponuda ne sme biti izmenjena posle krajnjeg roka za
podnoš enje.
6. Obaveš tenje ponuđaču u vezi učestvovanja kao podizvođač i u zajedničkoj ponudi
Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje kao podizvođač ili
u zajedničkoj ponudi, niti isto lice može da učestvuje u viš e zajedničkih ponuda, u istoj javnoj
nabavci. U suprotnom naručilac je dužan da odbije sve ponude podnete suprotno ovoj zabrani.
7. Mogućnost angaž ovanja podizvođača
Ponuđač može da angažuje podizvođača.
Ukoliko ć e ponuđač ponuditi podizvođaču izvrš enje dela nabavke potebno je da to navede u
obrascu ponude, pored toga, potrebno je da naglasi koliki je procenat ukupne vrednosti nabavke
koji ć e se izvrš iti preko jednog ili viš e podizvođača, a koji ne može da bude već i od 50% ukupno.
Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75.
stav 1. tačka 1) do 4). Dokaz iz tačke 5) stava 1 člana 75. ponuđač dostavlja samo za podizvođača
za deo nabavke koji ć e podizvođač izvrš iti.
Ako je za izvrš enje dela javne nabavke čija vrednost ne prelazi 10% ukupne vrednosti javne
nabavke, potrebno ispuniti obavezan uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim
nabavkama ponuđač može dokazati ispunjenost tog uslova preko podizvođača kojem je poverio
izvrš enje tog dela nabavke.
Podizvođači nisu u obavezi da podnesu dokaze koji se odnose na dodatne uslove iz čl. 76. stav 2.
Zakona o javnim nabavkama.
Podizvađač mora da bude naveden u ugovoru.
Ponuđač ne sme angažovati kao podizvođača lice koje nije navedeno u ponudi, osim u slučaju iz
čl. 80 st. 14. Zakona o javnim nabavkama ako je na strani podizvođača nakon podnoš enja ponude
nastala trajnija nesposobnost plać anja, ako to lice ispunjava sve uslove određene za podizvođača i
ukoliko dobije prethodnu saglasnost naručioca.
Ponuđač je dužan da naručiocu na njegov zahtev omoguć i pristup kod podizvođača radi
utvrđivanja ispunjenosti uslova.
11/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvrš enje obaveza iz postupka predmetne javne
nabavke bez obzira na broj podizvođača.
Jedno lice (pravno i fizičko) može da bude podizvođač u viš e ponuda u istoj javnoj nabavci.
U slučaju podnoš enja ponude sa podizvođačem, obrasce ponude popunjava ponuđač.
8. Mogućnost podnoš enja zajedničke ponude
Ponuđači mogu da podnesu zajedničku ponudu.
Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema
naručiocu obavezuju na izvrš enje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke o:
- članu grupe –ponuđaču koji je nosilac posla, odnosno koji ć e podneti ponudu i koji ć e
zastupati grupu ponuđača pred naručiocem (potpisati sve obrasce iz konkursne
dokumentacije koje je potrebno popuniti)
- ponuđaču koji ć e potpisati ugovor, u ime svih ponuđača iz zajedničke ponude
- ponuđaču koji ć e dati sredstvo obezbeđenja
- ponuđaču koji ć e izdati račun,
- račun na koji ć e biti izvrš eno plać anje
- obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvrš enje ugovora
Svaki ponuđač iz zajedničke ponude mora da ispuni uslove iz člana 75 stav 1 tačka 1-4 Zakona o
javnim nabavkama, a dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 75 stav 1 tačka 5 Zakona o javnim
nabavkama dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvrš enjue dela
nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova. Dodatne uslove ispunjavaju zajedno.
Ponuđači iz zajedničke ponude odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.
Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi
ili kao podizvođač.
U ponudi (obrascu ponude), ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi
ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu.
sa podizvođačem.
Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku
ponudu u ime zadrugara.
Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o
javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.
Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne
nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.
Naručilac može da traži od članova grupe ponuđača da u ponudama navedu imena i
odgovarajuć e profesionalne kvalifikacije lica koja ć e biti odgovorna za izvrš enje ugovora.
9. Uslovi i način plaćanja, garantni rok i druge okolnosti:
9.1 Plać anje se vrš i najmanje 30 dana od dana ispostavljanja fakture, u suprotnom ponuda se smatra
neispravnom, a za rok plać anja duži od 30 dana bodovi su utvrđeni ponder listom.
9.2 Mesto i rok izvrš enja:
12/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
Predmetna javna nabavka izvrš ić e se u prostorijama Zavoda za javno zdravlje Pančevo.
Rok isporuke je maksimalno 45 dana od momenta prijama usmene ili pismene narudžbenice
ovlaš ć enog lica naručioca u protivnom, ponuda se smatra neispravnom.
Ponuđač je dužan da dostavi na srpski prevedeno uputstvo za bezbedan rad po Zakonu o bezbednosti
i zdravlju na radu;
- uz ponudu dostavljaju potpisanu IZJAVU
- po isporuci opreme –UPUTSTVO
10. Cena, valuta i način na koji mora biti navedena i izraž ena cena u ponudi
Ponuđač je dužan da ponudi cenu za robu koja je predmet javne nabavke bez PDV, iznos PDV-a i
ukupan iznos sa PDV-om. Cene se iskazuju pojedinačno za svaki artikal u specifikaciji i ukupno
za celu partiju.
Cena mora biti iskazana u dinarima.
Avansno plać anje nije dozvoljeno.
Cena je fiksna i ne može se menjati.
Cena obuhvata sve elemente sadržane u ovom uputstvu i obrascu ponude kao i troš kove uvoza,
transport F-co Naručilac.
Opcija ponuđene cene je do izvrš enja ugovornih obaveza i drugačije ponude smatrać e se
neispravnim.
Ponuda čija je ukupna cena već a od procenjene cene smatrać e se neprihvatljivom.
Naručilac može da odbije ponudu zbog neuobičajeno niske cene.
Neuobičajeno niska cena u smislu ZJN je ponuđena cena koja značajno odstupa u odnosu na
tržiš no uporedivu cenu i izaziva sumnju u moguć nost izvrš enja javne nabavke u skladu sa
ponuđenim uslovima.
Ako naručilac oceni da ponuda sadrži neuobičajeno nisku cenu, dužan je da od ponuđača zahteva
detaljno obrazloženje svih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim, a naročito navode u
pogledu ekonomike načina gradnje, proizvodnje ili izabranih tehničkih reš enja, u pogledu izuzetno
povoljnih uslova koji ponuđaču stoje na raspolaganju za izvrš enje ugovora ili u pogledu
originalnosti proizvoda, usluga ili radova koje ponuđač nudi. Naručilac je dužan da ponuđaču u
tom slučaju odredi primeren rok za odgovor. Naručilac je dužan da po dobijanju obrazloženja
proveri merodavne sastavne elemente ponude. Naručilac naročito proverava ispunjenje obaveza
koje proizlaze iz važeć ih propisa o zaš titi na radu, zapoš ljavanju i uslovima rada, zaš titi životne
sredine i zaš titi prava intelektualne svojine od strane ponuđača ili kandidata i može od ponuđača
zahtevati dostavljanje odgovarajuć ih dokaza.
11. Vrsta, sadrž ina, način podnoš enja, visina i rokovi obezbeđenja ispunjenja obaveza
ponuđača
Kao sredstva finansijskog obezbeđenja ponuđač je dužan da po donoš enju odluke o dodeli ugovora, a pre
zaključenja
ugovora,
podnese
registrovanu
menicu
i
menično
ovlaš ć enje
koja
mora da bude bezuslovna i plativa na prvi poziv. Menice ne mogu da sadrže dodatne uslove za isplatu,
13/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
rokove kraće od onih koje je odredio naručilac, iznos manji od onog koji je odredio naručilac ili
promenjenu mesnu nadležnost za reš avanje sporova.
Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da ć e pre potpisivanja ugovora dostaviti naručiocu REGISTROVANU
MENICU I menično ovlaš ć enje u iznosu od 10 % od vrednosti ugovora sa PDV-om..
Ukoliko ponuđač učestvuje u viš e partija, duž an je da dostavi jednu izjavu u kojoj će navesti redni
broj partija u kojima učestvuje, a ukoliko mu bude dodeljen ugovor duž an je da dostavi
registrovanu menicu i menično ovlaš ćenje za svaku partiju posebno pre potpisivanja ugovora.
Ukoliko ne izvrš i navedenu obavezu u datom roku, naručilac zadrž ava pravo da odustane od dodele
ugovora.
Ukoliko se dogodi (u slučaju) da ponuđač ima negativnu reference, a da predmet ove javne nabavke nije
istovrstan predmetu za koju je ponuđač dobio negativnu referencu, ponuđač je dužan da dostavi i
registrovanu menicu u iznosu 15% ponuđene cene.
12. Dodatne informacije
Zainteresovano lice može, u pisanom obliku, tražiti od naručioca dodatne informacije ili
pojaš njenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za podnoš enje
ponuda, na tel br. 013/322-965, faks br. 013/322-965, mail adresu [email protected] ili
putem poš te preporučeno na adresu naručioca Zavod za javno zdravlje Pančevo, Pasterova br. 2,
Pančevo, 26000, sa naznakom “pitanje za j.n. br. _ (navesti br. javne nabavke)”.
Naručilac ć e zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim
informacijama ili pojaš njenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u pisanom obliku
poš tom, telefaksom ili putem elektronske poš te i istovremeno ć e isti objaviti na Portalu javnih
nabavki i na svojoj internet stranici.
Ukoliko se i dodatne informacije ili pojaš njenja dostavljaju faksom i el. poš tom potrebno je da na
isti način svaka stranka potvrdi prijem u suprotnom ć e se smatrati da prijem nije uredno izvrš en.
13. Dodatna objaš njenja
Naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da zahteva od ponuđača dodatna objaš njenja koja
ć e mu pomoć i pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda. Naručilac može da vrš i i kontrolu
(uvid) kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača.
14. Negativne reference
Naručilac ć e odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz da je ponuđač u prethodne tri godine u
postupku javne nabavke:
1) postupao suprotno zabrani iz čl. 23. i 25.Zakona o javnim nabavkama;
2) učinio povredu konkurencije;
3) dostavio neistinite podatke u ponudi ili bez opravdanih razloga odbio da zaključi ugovor o
javnoj nabavci, nakon š to mu je ugovor dodeljen;
4) odbio da dostavi dokaze i sredstva obezbeđenja na š ta se u ponudi obavezao.
Naručilac ć e odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrđuje da ponuđač nije ispunjavao
svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odnosili na isti
predmet nabavke, za period od prethodne tri godine.
Dokaz može biti:
14/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
1) pravosnažna sudska odluka ili konačna odluka drugog nadležnog organa;
2) isprava o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku javne nabavke
ili ispunjenja ugovornih obaveza;
3) isprava o naplać enoj ugovornoj kazni;
4) reklamacije potroš ača, odnosno korisnika, ako nisu otklonjene u ugovorenom roku;
5) izveš taj nadzornog organa o izvedenim radovima koji nisu u skladu sa projektom, odnosno
ugovorom;
6) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja bitnih elemenata ugovora data na način i pod
uslovima predviđenim zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi;
7) dokaz o angažovanju na izvrš enju ugovora o javnoj nabavci lica koja nisu označena u
ponudi kao podizvođači, odnosno članovi grupe ponuđača;
8) drugi odgovarajuć i dokaz primeren predmetu javne nabavke, određen konkursnom
dokumentacijom, koji se odnosi na ispunjenje obaveza u ranijim postupcima javne nabavke ili
po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama.
Naručilac može odbiti ponudu ako poseduje dokaz iz tačke 1) prethodnog stava, koji se odnosi
na postupak koji je sproveo ili ugovor koji je zaključio i drugi naručilac ako je predmet javne
nabavke istovrstan.
Naručilac je dužan da Upravi za javne nabavke odmah i bez odlaganja dostavi dokaz negativne
reference.
Ukoliko predmet javne nabavke nije istovrsan predmetu za koji je ponuđač dobio negativnu
referencu naručilac ć e tražiti dodatno obezbeđenje ispunjenja ugovornih obaveza u iznosu od 15%
ponuđene cene.
Naručilac ovim putem obaveš tava ponuđača da će u postupku realizacije posla ove javne
nabavke, sačinjavanjem zapisnika ili na drugi način, strogo voditi računa o kvalitetu
izvrš enog posla, o rokovima, savesnom izvrš enju posla, š to će uvek biti konstatovano
pismenim putem i da će se navedeni dokumenti, shodno Zakonu o javnim nabavkam, a u
narednim postupcima javnih nabavki koristiti kao negativne reference.
15. Kriterijumi, elementi kriterijuma i metodologija za dodelu pondera
Izbor najpovoljnije ponude vrš i Komisija NARUČ IOCA na osnovu kriterijuma EKONOMSKI
NAJPOVOLJNIJE PONUDE kako je utvrđeno u ovom Uputstvu ponuđačima.
Elementi kriterijuma su sledeć i:
Red.broj
1.
2.
Kriterijumi
Cena
Uslovi i način plać anja
Ukupno
Ponder
0-80
0-20
100
METODOLOGIJA ZA UTVRĐ IVANJE PONDERA
1. CENA FRANKO MAGACIN NARUČ IOCA
Utvrđivać e ć e se najpovoljnija ponuda uporednim
pregledom ponuđenih cena za celu partiju (od 0 –80 bodova)
15/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
Formula X =
A
* 80
B
najniža ponuđena cena: A
ponuđena cena: B
maksimalni broj bodova =80
2. NAČ IN I USLOVI PLAĆ ANJA:
30 dana
-
0 bodova
31-44 dana od dana isporuke robe
-
5 bodova
45-59 dana od dana isporuke robe
-
10 bodova
60 i viš e dana od dana isporuke robe
-
20 bodova
U slučaju da postoje dve ili viš e ponuda sa istim brojem pondera, prednost se daje ponudi koja
sadrži nižu ponuđenu cenu.
Ukoliko postoje dve ili viš e ponuda sa istim brojem pondera i istom ponuđenom cenom, prednost
se daje ponudi koja sadrži povoljnije (duže) rokove plać anja.
16. Obaveš tenja ponuđačima u vezi člana 75 Zakona o javnim nabavkama.
Ponuđači su dužni da ć e pri sastavljanju ponude poš tuju obaveze koje proizlaze iz važeć ih propisa
o zaš titi na radu, zapoš ljavanju i uslovima rada, zaš titi životne sredine, kao i da garantuju da su
imaoci prava intelektualne svojine, shodno čl.75 st.2 Zakona o javnim nabavkama.
17. Obaveš tenja ponuđačima o naknadi za koriš ćenje patenata
Naknadu za koriš ć enje patenata kao i odgovornost za povredu zaš tić enih prava intelektualne
svojine treć ih lica snosi ponuđač.
18. Prednost domaćeg ponuđača
U slučaju primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude, a u situaciji kada postoje ponude
domać eg i stranog ponuđača koji pružaju usluge ili izvode radove, naručilac mora izabrati ponudu
najpovoljnijeg domać eg ponuđača pod uslovom da razlika u konačnom zbiru pondera između
najpovoljnije ponude stranog ponuđača i najpovoljnije ponude domać eg ponuđača nije već a od 10
u korist ponude stranog ponuđača.
U slučaju primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude, a u situaciji kada postoje ponude
ponuđača koji nude dobra domać eg porekla i ponude ponuđača koji nude dobra stranog porekla,
16/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
naručilac mora kao najpovoljniju ponudu izabrati ponudu ponuđača koji nudi dobra domać eg
porekla pod uslovom da razlika u konačnom zbiru pondera između najpovoljnije ponude ponuđača
koji nudi dobra stranog porekla i najpovoljnije ponude ponuđača koji nudi dobra domać eg porekla
nije već a od 10 u korist ponude ponuđača koji nudi dobra stranog porekla.
U slučaju primene kriterijuma najniže ponuđene cene, a u situaciji kada postoje ponude domać eg i
stranog ponuđača koji pružaju usluge ili izvode radove, naručilac mora izabrati ponudu domać eg
ponuđača pod uslovom da njegova ponuđena cena nije već a od 15% u odnosu na najnižu
ponuđenu cenu stranog ponuđača.
U slučaju primene kriterijuma najniže ponuđene cene, a u situaciji kada postoje ponude ponuđača
koji nude dobra domać eg porekla i ponude ponuđača koji nude dobra stranog porekla, naručilac
mora izabrati ponudu ponuđača koji nudi dobra domać eg porekla pod uslovom da njegova
ponuđena cena nije preko 20% već a u odnosu na najnižu ponuđenu cenu ponuđača koji nudi dobra
stranog porekla.
U ponuđenu cenu stranog ponuđača uračunavaju se i carinske dažbine.
Domać i ponuđač je pravno lice rezident u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih
lica, odnosno fizičko lice rezident u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana.
Ako je podneta zajednička ponuda, grupa ponuđača se smatra domać im ponuđačem ako je svaki
član grupe ponuđača lice iz stava 6. ovog člana.
Ako je podneta ponuda sa podizvođačem, ponuđač se smatra domać im ponuđačem, ako je
ponuđač i njegov podizvođač lice iz stava 6. ovog člana.
Kada ponuđač dostavi dokaz da nudi dobra domać eg porekla, naručilac ć e, pre rangiranja ponuda,
pozvati sve ostale ponuđače čije su ponude ocenjene kao prihvatljive da se izjasne da li nude dobra
domać eg porekla i da dostave dokaz.
18. Zahtev za zaš titu prava
Zahtev za zaš titu prava podnosi se Republičkoj komisiji, a predaje se naručiocu na adresu Zavod za javno
zdravlje Pančevo, ul. Pasterova br. 2, 26000 Pančevo, neposredno ili poš tom preporučeno sa povratnicom.
Primerak zahteva za zaš titu prava se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaš titu prava na adresu
Nemanjina br. 22-26, Beograd.
Zahtev za zaš titu prava može da se podnese u toku celog postupoka, protiv svake radnje naručioca ukoliko
drugačije nije predviđeno ZJN.
Zahtev za zaš titu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnoš enje ponuda ili
konkursne dokumentacije smatrać e se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca
najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnoš enje ponuda, a u postupku javne nabavke male
vrednosti i kvalifikacionom postupku ako je primljen od strane naručioca tri dana pre isteka roka za
podnoš enje ponuda, bez obzira na način dostavljanja. U tom slučaju dolazi do zastoja roka za
podnoš enje ponuda. Navedno se ne primenjuje u slučaju pregovaračkog postupka bez objavljivanja
poziva za podnoš enje ponuda, ako podnosilac zahteva ili sa njim povezano lice nije učestvovao u
tom postupku.
Posle donoš enja odluke o dodeli ugovora, odluke o zaključenju okvirnog sporazuma, odluke o
priznavanju kvalifikacije i odluke o obustavi postupka, rok za podnoš enje zahteva za zaš titu prava
je deset dana od dana prijema odluke, a u slučaju javne nabavke male vrednosti je pet dana od dana
prijema odluke.
U slučaju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnoš enje ponuda, rok za
podnoš enje zahteva za zaš titu prava je deset dana od dana objavljivanja odluke o dodeli ugovora
na Portalu javnih nabavki.
Zahtevom za zaš titu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne
nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnoš enje pre
17/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
isteka roka za podnoš enje zahteva iz stava 3. člana 149 ZJN, a podnosilac zahteva ga nije podneo
pre isteka tog roka.
Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaš titu prava od strane istog
podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac
zahteva znao ili mogao znati prilikom podnoš enja prethodnog zahteva.
O podnetom zahtevu za zaš titu prava naručilac obaveš tava sve učesnike u postupku javne nabavke,
odnosno objavljuje obaveš tenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku
od dva dana od dana prijema zahteva za zaš titu prava.
Zahtev za zaš titu prava zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke do donoš enja
odluke o podnetom zahtevu za zaš titu prava, ako Republička komisija za zaš titu prava na predlog
naručioca ne odluči drugačije.
Ako je zahtev za zaš titu prava podnet nakon zaključenja ugovora u skladu sa članom 112. stav 2.
ovog zakona naručilac ne može izvrš iti ugovor o javnoj nabavci do donoš enja odluke o podnetom
zahtevu za zaš titu prava, osim ako Republička komisija na predlog naručioca ne odluči drugačije.
Zahtev za zaš titu prava sadrži:
1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt;
2) naziv i adresu naručioca;
3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva, odnosno o odluci naručioca;
4) povrede propisa kojima se uređuje postupak javne nabavke;
5) činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju;
6) potvrdu o uplati takse iz člana 156. ovog zakona;
7) potpis podnosioca.
Ako podneti zahtev za zaš titu prava ne sadrži sve navedene podatke naručilac ć e bez odlaganja,
pozvati podnosioca zahteva da u roku od dva dana dopuni zahtev. Ako podnosilac zahteva ne
postupi u roku iz stava 2. ovog člana, odnosno ako ne dopuni zahtev u skladu sa pozivom za
dopunu, naručilac ć e takav zahtev odbaciti zaključkom. Protiv navednog zaključka podnosilac
zahteva može u roku od tri dana od dana prijema zaključka podneti žalbu Republičkoj komisiji,
dok kopiju žalbe istovremeno dostavlja naručiocu.
Podnosilac zahteva je dužan da na račun budžeta Republike Srbije (broj žiro računa: 840742221843-57, š ifra plać anja: 153, poziv na broj: 97 50-016, svrha: Republička administrativna
taksa sa naznakom nabavke na koju se odnosi, korisnik: Budžet Republike Srbije) uplati taksu u
iznosu od 80.000,00 dinara (ako se zahtev za zaš titu prava podnosi pre otvaranja ponuda ili ako
procenjena vrednost javne nabavke, odnosno ponuđena cena ponuđača kojem je dodeljen ugovor
nije već a od 80.000.000 dinara), ili 40.000 dinara (u postupku javne nabavke male vrednosti i
pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnoš enje ponuda), ili 15.000 dinara (u
postupku po žalbi na zaključak Uprave za javne nabavke iz člana 83. ZJN) ili 0,1% (procenjene
vrednosti javne nabavke, odnosno ponuđene cene ponuđača kojem je dodeljen ugovor, ako je ta
vrednost već a od 80.000.000 dinara).
19. Rok za zaključenje ugovora
Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku od 8
dana od dana proteka roka za podnoš enje zahteva zaš titu prava.
Ponuđač ć e biti pozvan da zaključi ugovor, saglasno članu 113 st. 1 Zakona o javnim nabavkama,
osim u slučaju predviđenom čl. 112. st. 2. tačka 5 Zakona o javnim nabavkama.
18/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
Ako naručilac ne dostavi potpisan ugovor ponuđaču u roku iz stava 1. ovog člana, ponuđač nije
dužan da potpiš e ugovor š to se neć e smatrati odustajanjem od ponude i ne može zbog toga snositi
bilo kakve posledice, osim ako je podnet blagovremen zahtev za zaš titu prava.
Ako ponuđač kojem je dodeljen ugovor odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci, naručilac
može da zaključi ugovor sa prvim sledeć im najpovoljnijim ponuđačem.
Ako je zbog metodologije dodele pondera potrebno utvrditi prvog sledeć eg najpovoljnijeg
ponuđača, naručilac ć e ponovo izvrš iti stručnu ocenu ponuda i doneti odluku o dodeli ugovora.
Samo potpisan ugovor smatrać e se zvaničnom obavezom naručioca i nikakve aktivnosti
predviđene ugovorom neć e se moć i preduzeti.
20. Izmene podataka kod naručioca ili ponuđača pre zaključenja ugovora
Ukoliko nakon otvaranja ponuda dodje do promene u poslovnom imenu ponuđača, sediš tu
ponuđača, pravnoj formi, promeni zakonskog zastupnika odnosno lica ovlaš ć enog za potpisivanje
ugovora ponuđač je dužan odmah o tome obavestiti naručioca na način sadržan u tački 12. ovog
uputstva.
21. Izmene ugovora o javnoj nabavci
Ugovor o javnoj nabavci ne podleže aneksiranju.
DIREKTOR
Prim dr Mica Sarić Tanasković
19/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
PRILOG BR. II
USLOVI I DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UČ EŠĆ E ZA UČ EŠĆ E U
JAVNOJ NABAVCI iz čl.75. 76. i 77. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik RS br.124/12) sa
uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova za II javnu nabavku za 2014. godinu za
LABORATORIJSKI POTRPŠNI MATERIJAL – po partijama.
Pravo učeš ć a u predmetnoj javnoj nabavci imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koja
ispunjavaju uslove za učeš ć e u postupku javne nabavke predviđene Zakonom o javnim nabavkama.
Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac može pre
donoš enja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveš taja komisije
za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili
pojedinih dokaza u roku od 5 dana.
Ako ponuđač u ostavljenom roku, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza,
naručilac ć e njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.
R.br.
Uslov iz čl.75 Zakona o javnim nabavkama
Dokaz
1.
da je ponuđač registrovan kod nadležnog
Izvodom iz registra Agencije
organa, odnosno upisan u odgovarajuć i
za privredne registre, odnosno drugog
registar
nadležnog organa koji vodi registar
(čl.75 stav 1. tačka 1. ZJN)
*moguć e dostaviti i fotokopiju koja može
biti neoverena
*dokazi iz ove tačke ne smeju biti stariji
od dva meseca pre otvaranja ponuda
2.
da ponuđač i njegov zakonski zastupnik
nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao
član organizovane kriminalne grupe,
da nije osuđivan za krivična dela
protiv privrede, životne sredine, krivično
delo primanja i davanja mita, krivično delo
prevare
(čl.75 stav 1. tačka 2. ZJN)
Uverenjem/potvrdom nadležnog suda da pravno
lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela kao
član organizovane kriminalne grupe, da nije
osuđivan za neko od krivičnih dela protiv
privrede, životne sredine, krivično delo primanja
i davanja mita, krivično delo prevare. (izvod iz
kaznene evidencije, po sediš tu nadležnog
osnovnog suda, viš eg suda i Viš eg suda u
Beogradu– Posebno odeljenje za organizovani
kriminal)
Izvodom iz kaznene evidencije nadležne
policijske uprave (preme mestu rođnja ili prema
mestu prebivališ ta) da zakonski zastupnik (ako
ih ima viš e, za svakog od njih) odnosno fizičko
lice/preduzetnik u svojstvu ponuđača nije
osuđivan za neko od krivičnih dela kao član
organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan
za krivična dela protiv privrede, životne sredine,
krivično delo primanja i davanja mita, krivično
delo prevare.
20/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
*moguć e dostaviti i fotokopiju koja može biti
neoverena
*dokazi iz ove tačke ne smeju biti stariji od dva
meseca pre otvaranja ponuda
*dokazi iz ove tačke ne smeju biti stariji od dana
objavljivanja poziva
3.
da ponuđaču nije izrečena mera zabrane
Potvrda nadležnog organa:
obavljanja delatnosti, koja je na snazi
- Privredni sud i Sud za prekrš aje ili
u vreme objavljivanja
podnoš enje ponuda
odnosno
slanja
poziva
za
- Agencija za privredne registre
izdate posle dana objavljivanja javnog poziva
(čl.75 stav 1. tačka 3. ZJN)
na Portalu javnih nabavki
*moguć e dostaviti i fotokopiju koja može
biti neoverena
*ova potvrda mora biti izdata nakon objavljivanja
javnog poziva , nikako pre
*dokazi iz ove tačke ne smeju biti stariji od dva
meseca pre otvaranja ponuda
4.
da je ponuđač izmirio dospele poreze, doprinose
fotokopije potvrda nadležnih poreskih
i druge
organa Republike i Opš tine/grada i
javne dažbine u skladu sa propisima Republike
organizacije za obavezno socijalno osiguranje ili
potvrde nadležnog organa da se ponuđač
Srbije ili strane države, kad ima sediš te na njenoj
nalazi u postupku privatizacije
teritoriji
*fotokopija može biti neoverena
(čl.75 stav 1. tačka 4. ZJN)
*dokazi iz ove tačke ne smeju biti stariji od
dva meseca pre otvaranja ponuda
5.
Da ponuđač ima važeć u dozvolu nadležnog organa za
obavljanje delatnosti koja je predmet Ponude, ako stavka
iz specifikacije koja se nudi jeste lek, medicinsko sredstvo
ili otrov.
Fotokopija važeć eg reš enja
NAPOMENA: u sluč aju sumnje da li je neki proizvod
lek/medicinsko sredstvo, to se dokazuje deklaracijom o
komformitetu od proizvođač a, po nazivu /generič kom
nazivu
- Dozvila Agencije za lekove i medicinska
sredstva za stavljanje u promet leka/medicinskog
sredstva
NAPOMENA: ukoliko ponuđač nije nosilac dozvole
Agencije za lekove i medicinska sredstva dužan je da za
ponuđene stavke koje su lek/medicinsko sredstvo dostavi
pismeno ovlašć enje nosioca dozvole koje glasi na
ponuđač a
- Ministarstva zdravlja za ispunjenost uslova za
promet lekovima i medicinskim sredstvima
- Ministarstva zaš tite životne sredine za
ispunjenost uslova za promet otrova - Drugog
nadležnog ministarstva, ako je to predviđeno
važeć im propisom (npr. Zakon o hemikalijama,
Zakon o biocidnim proizvodima)
*fotokopija može biti neoverena
21/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
(čl.75 stav 1. tačka 5. ZJN)
R.br.
Dodatni uslovi iz čl.76 Zakona o javnim nabavkama
Dokaz
6.
da ponuđač raspolaže neophodnim finansijskim
Fotokopija bilansa stanja i bilansa uspeha
i poslovnim kapacitetom
ponuđača za prethodne dve obračunske godine sa
iskazanim pozitivnim poslovanjem i miš ljenjem
ovlaš ć enog revizora za firme koje podležu reviziji po
zakonu, kojim se potvrđuje pozitivno poslovanje, a
za ostale izjava direktora o veličini pravnog lica zbog
čega ne podleže reviziji.
da ponuđač raspolaže dovoljnim tehničkim
1.Ponuđač je dužan da da izjavu o najvažnijim
tehničkim kapacitetima u skladu sa propisima o
proizvodnji i prometu dobra koje je predmet javne
nabavke.
7.
i kadrovskim kapacitetom
(priznaje se kao dokaz izjava data u obrascu ponude,
a pored toga može se dati i posebna izjava na
memorandumu ponuđača sa istim tekstom kao u
Obrascu ponude)
2.Ponuđač dokazuje kadrovski kapacitet stavljanjem
dokaza da ima najmanje 5 zaposlenih, š to se dokazuje
(priznaje se kao dokaz izjava data u obrascu ponude,
a pored toga može se dati i posebna izjava na
memorandumu ponuđača sa istim tekstom kao u
Obrascu ponude)
3. Ponuđač je dužan da da izjavu kojom garantuje
da ć e obezbediti dovoljnu količinu i vrstu robe –
laboratorijskog materijala, prema iskazanim
potrebama naručioca.
(priznaje se kao dokaz izjava data u obrascu ponude,
a pored toga može se dati i posebna izjava na
memorandumu ponuđača sa istim tekstom kao u
Obrascu ponude)
8.
Spisak najvažnijih isporučenih dobara koja
su predmet nabavke za period od prethodne
tri godine
(čl. 76.Zakona o javnim nabavkama)
Fotokopije potvrda kupca (najmanje dve) sa
potpisom i pečatom ovlaš ćenog lica kupca za
period 2011. ili 2012 ili 2013. godine sa spiskom
najvažnijih isporučenih dobara koja su predmet
nabavke u ovoj partiji, sa datumima i brojem
ugovora o kupoprodaji.
22/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
*(navodi iz tač aka 8 i 9 mogu da se nađu na istoj
potvrdi-izjavi)
(navodi iz tač aka 8 i 9 mogu da se nađu na istoj
potvrdi-izjavi)
9.
Da ponuđač raspolaže stručnim referencama
za učeš ć e u postupku javne nabavke
(čl.76 Zakona o javnim nabavkama)
Fotokopije potvrda kupca (najmanje dve) sa
potpisom i pečatom ovlaš ćenog lica kupca za
period 2011. ili 2012. ili 2013. godine sa
spiskom najvažnijih isporučenih dobara koja su
predmet nabavke u ovoj partiji, sa datumima i
brojem ugovora o kupoprodaji.
*(navodi iz tač aka 8 i 9 mogu da se nađu na istoj
(navodi iz tač aka 8 i 9 mogu da se nađu na istoj
potvrdi-izjavi)
potvrdi-izjavi)
10.
Da ponuđač nudi proizvode odgovarajuć eg
- uzorak, opis ili fotografija proizvoda
kvaliteta u skladu sa važeć im propisima i
- deklaracija o usaglaš enosti, potvrda, akreditacija i
drugi rezultati ocenjivanja prema standardima i
srodnim dokumentima za ocenjivanje usaglaš enosti
ili bilo koje drugo odgovarajuć e sredstvo kojim
ponuđač dokazuje usaglaš enost ponude sa tehničkom
specifikacijom ili standardima traženim u konkursnoj
dokumentaciji
tehničkom specifikacijom potreba Naručioca
(čl.76. ZJN)
- drugi dokazi utvrđeni pozitivnim propisima i
konkursnom dokumentacijom
23/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
PRILOG BR. III
____________________________________
(Naziv, sedište i adresa ponuđača)
Broj, _______________
________________________________
(mesto i datum)
ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČ EVO, iz Pančeva, Pasterova 2,
PONUDA
(sa tehničkom specifikacijom)
ZA II JAVNU NABAVKU VELIKE VREDNOSTI ZA 2014. godinu za DOBRA –
LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL –PARTIJA
________________________________________
(NAVESTI REDNI BROJ I NAZIV PARTIJE)-ZA SVAKU PARTIJU POSEBNO
PODACI O PONUĐ AČ U ILI NOSIOCU GRUPE U SLUČ AJU ZAJEDNIČ KE PONUDE
Pun naziv ponuđača-poslovno ime ili skrać eni naziv iz
odgovarajuć eg registra
Sediš te i adresa ponuđača (navesti opš tinu)
Oblik organizovanja, vrsta svojine i datum osnivanja
ponuđača
Šifra i naziv delatnosti ponuđača iz oblasti javne nabavke
Matični broj ponuđača
PIB ponuđača
Broj tekućeg računa i banka kod koje se vodi
Ime i prezime direktora - lica koje je nadležno za
postpisivanje ugovora
Ime i prezime osobe za kontakt
Ponudu dajem (zaokružiti)
٠samostalno
٠zajednička ponuda
٠ponuda sa podizvođačem
24/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
PODACI O OSTALIM Č LANOVIMA IZ GRUPE PONUĐ AČ A U
SLUČ AJU ZAJEDNIČ KE PONUDE
(POPUNJAVA SE ZA SVAKOG Č LANA GRUPE POSEBNO)
Pun naziv ponuđača-člana grupe-poslovno ime
ili skrać eni naziv iz odgovarajuć eg registra
Sediš te i adresa ponuđača (navesti opš tinu)
Oblik organizovanja, vrsta svojine i datum
osnivanja ponuđača
Šifra i naziv delatnosti ponuđača iz oblasti
javne nabavke
Matični broj ponuđača
PIB ponuđača
Broj tekućeg računa i banka kod koje se vodi
Ime i prezime direktora - lica koje je nadležno
za postpisivanje ugovora
Ime i prezime osobe za kontakt
25/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
PODACI O PODIZVOĐ AČ U
U SLUČ AJU PODNOŠENJA PONUDE SA PODIZVOĐ AČ EM
(popunjava se za svakog podizvođača posebno)
Pun naziv podizvođača-poslovno ime ili skrać eni
naziv iz odgovarajuć eg registra
Sediš te i adresa podizvođača(navesti opš tinu)
Oblik organizovanja, vrsta svojine i datum osnivanja
podizvođača
Šifra i naziv delatnosti podizvođača iz oblasti javne
nabavke
Matični broj podizvođača
PIB podizvođača
Broj tekuć eg računa i banka kod koje se vodi
Ime i prezime direktora - lica koje je ovlaš ć eno
za potpisivanje ugovora
Ime i prezime osobe za kontakt
Upisati procenat ukupne vrednosti nabavke koju vrš i
podizvođač
Upisati deo predmeta javne nabavke koju vrš i
podizvođač
26/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
Rok važ enja ponude:
Rok važ enja ponude iznosi _______ dana .
(ne može biti krać i od 60 dana od dana otvaranja ponude)
Elementi naš e Ponude, prema Vaš em Uputstvu su sledeći:
1. Cena i način plaćanja:
Nudimo laboratorijski potroš ni materijal u skladu sa tehničkom specifikacijom koja sledi i
koja je sastavni deo ove ponude po ukupnoj ceni od _____________________dinara bez PDVa, PDV u iznosu od _______________ dinara, š to sve ukupno sa PDV-om iznosi
_________________dinara za ________stavki (navesti broj ponuđenih stavki po rednom
broju iz tehničke specifikacije). Način plaćanja ____________________ (npr. Virmanski na
rač un ponuđač a)Cena robe obuhvata sve elemente sadržane u obrascu uputstva i ovom obrascu
kao i troškove uvoza, transport F-co Naruč ilac.
Opcija ponuđene cene je vreme do izvršenja ugovorne obaveze.
2. Rok isporuke u skladu sa rokom navedenim u tehničkoj specifikaciji koja je sastavni deo
ugovora. (najduže 45 dana)
3. Rok plaćanja
nastanka DPO)
►
_______________dana od nastanka DPO. (najmanje 30 dana od
Izjava o tehničkom kapacitetu i poslovnom prostoru
Izjavljujemo da raspolažemo dovoljnim tehničkim kapacitetom i poslovnim prostorom veličine
_____________m2
u
vlasniš tu
(zakupu)
naš e
firme
koji
se
nalazi
u
____________________________./minimum 50m2 /
►
Kadrovski kapacitet
„Kao dokaz o kadrovskom kapacitetu izjavljujemo da imamo u radnom odnosu ukupno _______
zaposlenih, (minimum 5 zaposlenih) od čega
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ (dati strukturu po stručnoj
spremi kadrova od značaja za delatnost koja je predmet javne nabavke)
►
Izjava o obezbeđenju robe na lageru
Izjavljujemo da smo u moguć nosti da obezbedimo na svom lageru dovoljnu količinu i vrstu
laboratorijskog materijala, koji je predmet naš e ponude, a prema iskazanim potrebama naručioca.
DIREKTOR PONUĐ AČ A
m.p. _______________________
( ime i prezime )
_______________________
(potpis)
27/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
PRILOG BR. IV
TEHNIČ KA SPECIFIKACIJA SA STRUKTUROM CENE I UPUTSTVOM
Uputstvo: Tehnička specifikacija popunjava se u skladu sa uputstvom datim u tački 2.4 Uputstva.
Cena robe obuhvata sve elemente sadržane u uputstvu i obrascu ponude kao i troškove uvoza,
transport F-co Naručilac. Za svu ponuđenu robu dati jedinične cene sa i bez PDV-a,i ukupnu
cenu sa i bez PDV-a, po partiji.
Tehnička specifikacija sa strukturom cene po partijama:
28/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
29
SPECIFIKACIJA
RB
1
Naziv i pakovanje
JM
2
3
Kolicina Proizvodjac
4
Kvalitet proizvoda
Tehn.karakteristike i
nacionalni ili međ unarodni
dokazi o
standardi
kvalitetu
6
5
7
Kvalitet
dobavljac Opasne
a
materije
9
8
PARTIJA 1-HEMIKALIJE
ACETATNA KISELINA ,GLACIJALNA
1 CH3COOH 1000ml
ACETATNA KISELINA ,GLACIJALNA
2 CH3COOH 1000ml
KOM
3
KOM
7
3 AMONIJUM ACETAT 1000g
KOM
5
4 AMONIJUM HIDROKSID 25% 1000ml
KOM
1
5 AMONIJUM HIDROKSID 30% 1000ml
KOM
AMONIJUM DIHIDROGEN FOSFAT
6 NH4H2PO4, 25G
KOM
AMONIJUMMOLIBDAT TETRAHIDRAT
7 100g,(NH4)6Mo7O24X4H2O
KOM
1
8 BROM Br2 pa,25mL
9 BROM TIMOL PLAVO 5g
≥ 99,7% ; Fe ≤ 0,2
mg/kg; Pb ≤ 0,02
+
***
+
***
+
***
+
***
+
***
+
***
1
pa
trace metal grade ili
ekvivalent (za AAS)
sadžaj fosfata ≤ od 5
ppm
+
***
KOM
2
p.a.
+
***
KOM
1
p.a.
+
***
10 DIETILETAR (C2H5)2O 1000ml
N,N-DIMETIL-PARA-FENILENDIAMIN
11 DIHIDROHLORID 25g
EDTA12 ETILENDIAMINTETRASIRCETNA
KOM
1
p.a.
+
***
KOM
1
≥ od 99%;
+
***
KOM
2
p.a.
+
***
13 FENOL 1000g (u staklenoj ambalaži)
KOM
2
p.a.
+
***
14 ETIL ACETAT, 1000ml
GVOZDJE(III)HLORID 250g,
15 FeCl3X6H2O
KOM
2
+
***
KOM
1
GC grade
sadržaj fosfata ≤ od
20mg/kg
+
***
1
p.a.
≥ 99,0% ; Fe ≤ 1
mg/kg
≤ 0,05mg/kg Pb;≤
0,05mg/kg Cd
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
Cena po
jed.mere bez
PDV-a
Cena po
jed.mere sa
PDV-om
Ukupna
vrednost bez
PDVB-a
10
11
12
Ukupna vrednost
sa PDV-om
Rok isporuke
13
14
30
16 GLICEROL 1l 96%
KOM
2
p.a.
+
17 METANOL 1000ml, CH3OH 98-99%
KOM
5
GC grade
+
***
18 MANGAN HLORID 250g MnCl2X4H2O
KOM
1
p.a.
+
***
19 ALKOHOL C2H5OH 1000ml
KOM
145
96% (PhEur)
+
***
20 DIMETILGLIOKSIM 25g
ELEMENTARNA ŽIVA ZA
21 POLAROGRAFIJU,250g
KOM
1
***
KOM
4
p.a
+
p.a.Merck Cat.No
104403 ili odgovarajuć i +
22 FORMALDEHID CH2O 40%, 1000ml
KOM
2
p.a.
+
***
23 HLORIDNA KIS.(36-38%) 1000ml
KOM
20
za AAS
+
***
24 HLOROFORM CHCl3, 1000ml
KOM
1
HPLC grade
+
***
25 HROMSUMPORNA KISELINA 1000ml
KOM
56
26 HIDROKSILAMIN SULFAT, 500g
KOM
1
27 n-HEKSAN 1000ml, C6H14
KOM
50
28 n-AMIL ALKOHOL, C5H12O, 1000ml
KOM
1
29 ACETON, 1000ml
KOM
1
30 METIL ORANŽ C14H14N3NaO3S, 10g
KALIJUMHEKSACIJANOFERAT
31 trihidrat,K4/Fe(CN)6/3x3H2O,100g
KOM
1
KOM
1
32 KALCIJUM NITRAT CaNO3x4H2O, 25g KOM
KADMIJUM
33 SULFAT,CdSO4x8H2O,100g
KOM
AMONIJUM OKSALAT(NH4)2C2O4,
34 100g
KOM
tehnička
***
***
p.a.
+
***
GC grade
+
***
pa
sadržaj ≥ 99,8%;
sadžaj vode ≤ 0,2%
+
***
+
***
***
1
ACS
+
99102%;Cl≤ 0,01%;SO4≤ +
trace metal grade (za
AAS)
+
1
pa
+
***
10
pa
+
***
Pb ≤ 0,0001%
≥ 99.5%, Pb ≤
0,0005%
+
***
+
***
≥ 99%; Hg ≤ 0,000005% +
***
35 KALIJUM HIDROKSID KOH 500g
KOM
1
36 KALIJUM HLORID KCl 250g
KALIJUM PERMANGANAT KMnO4
37 100g
KOM
1
KOM
10
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
***
***
31
KALIJUM PEROKSID SULFAT K2S2O8,
38 250g
KOM
39 KVARCNI PESAK(ZARENI) 1000gSiO2 KOM
LIMUNSKA KISELINA 250g,
KOM
40 C6H8O7XH2O
2
2
1
41 LANTAN (III)HLORID x 7H2O, 50g
KOM
KALIJUM HIDROGEN FTALAT
42 C8H5KO4, 100g
KOM
MAGNEZIJUM NITRAT MgNO3x6H2O,
KOM
43 5g
1
44 METILEN HLORID, 1000ml
KOM
2
45 NATRIJUM BORHIDRID 100g
KOM
2
46 NATRIJUM HIDROKSID NaOH 500g
KOM
1
47 NATRIJUM TIOSULFATx5H2O 500g
KOM
4
48 NATRIJUM HLORID NaCl 1000g
KOM
6
49 NATRIJUM SULFID Na2S x9H2O 100g KOM
NATRIJUM HIPOHLORIT 12-15%
KOM
50 aktivnog hlora,500mL
1
51 NITRATNA KISELINA HNO3 1000ml
NED N-(1-NAFTIL)52 ETILENDIAMINDIHIDROHLORID
DINATRIJUMHIDROGENFOSFAT,anh.
53 250g, Na2HPO4
OKSALNA KISELINA C2H2O4 x 2H2O
54 500g
p.a
1
2
8
+
***
+
p.a.
trace metal grade (za
AAS)
+
+
***
p.a.
trace metal grade (za
AAS)
+
***
+
***
za GC
za analizu hladnim
parama AAS
+
***
+
***
u granulama (pellets)
≥ 99,5%;SO4
≤ 1000mg/kg
+
***
+
***
≥ 99.5%
+
≥ 98%;sadržaj sulfita ili
tiosulfata ≤ 0,1%
+
od 12-15% aktivnog
hlora
+
***
za AAS
+
***
***
***
KOM
20
KOM
5
96%
+
***
KOM
1
p.a.
+
***
KOM
1
p.a.
+
***
55 OLOVO (II) OKSID, 250g
ORTO-FOSFATNA KISELINA 85%.,
56 1000mL
KOM
1
p.a.
+
***
KOM
1
+
***
57 PALADIJUM (II) HLORID, 2g
KOM
1
p.a
trace metal grade (za
AAS)
+
***
58 PERHLORNA KISELINA HClO4 1000ml KOM
RASTVOR ZA Č UVANJE pH
59 ELEKTRODE 500ml
KOM
2
za AAS
+
***
1
Pripremljen rastvor
+
***
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
32
RASTVOR ZA Č UVANJE ELEKTRODE
60 500ml
KOM
RASTVOR ZA BRZU KALIBRACIJU
61 500ml
KOM
1
1
HI 70300L ili
odgovarajuć i
HI 9828-25 ili
odgovarajuć i
+
***
+
***
za AAS
+
≥ 95%; sadržaj
ukupnog N≤ od 5ppm; +
***
***
62 SULFATNA KISELINA H2SO4 1000ml
KOM
10
63 SULFATNA KISELINA H2SO4 1000ml
KOM
10
64 STEARINSKA KISELINA, 25g
KOM
1
p.a.
+
***
65 SREBRO SULFAT, 250g
KOM
1
p.a.
+
***
66 TITRIVAL HCl 0.1M
KOM
3
ampula
+
***
67 TITRIVAL NaOH 0.1M
KOM
3
ampula
+
***
68 TRIETANOL AMIN C6H15NO3 1000ml
KOM
1
p.a.
+
***
69 VODONIK-PEROKSID H2O2 1000ml
KOM
5
p.a.min.30%
+
***
70 ŽIVA (II) HLORID HgCl2 500g
KOM
3
≥ 99,5%
+
***
PARTIJA I
70)
UKUPNO (od 1-
*** POSTUPITI KAKO JE DATO U UPUTSTVU PONUĐ AČ IMA ZA OPASNE MATERIJE
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
M.P
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
________________________
33
SPECIFIKACIJA
Kvalitet proizvoda
RB
1
Naziv i pakovanje
2
JM
3
Tehn.karakteristike i
Kolici Proizvodja nacionalni ili međ unarodni dokazi o
Kvalitet
Opasne
standardi
kvalitetu dobavljača materije
na
c
6
7
8
9
4
5
Cena po
jed.mere bez
PDV-a
10
Cena po
Ukupna
jed.mere sa PDV- vrednost bez
PDVB-a
om
11
12
PARTIJA 2 - RASTVORI ZA BOJENJE
I INDIKATORI
1 GIEMSA 100ml
KOM
2
2 KRISTAL VIOLET 100ml
KOM
2
3 LOFFLER REAGENS 100ml
KOM
4
KOM
70
5 PUFER PO PAPENHEIM-U KONC. 100ml
KOM
12
6 LAKTOFENOL COTTON BLUE 100ml
KOM
1
7 ZIEHL-NEELSEN-CARBOL FUCHSIN 100ml
KOM
6
4 NESSLER-OV REAGENS
100ml
Složeni rastvor za
bojenje
mikroskopskih
+
rastvor za bojenje
mikroskroskopskih
preparata po Grammu
+
rastvor za bojenje
mikroskopskih
preparata
+
spec. tež. 1,16g/L,
p.a. ALFA PANON ili
odgovarajuć i
+
koncentrovan
rastvor
rastvor za bojenje
nativnih
mikroskopskih
preparata gljiva
rastvor za bojenje
mikroskopskih
preparata
***
+
+
+
PARTIJA II UKUPNO ( od 1-7)
*** POSTUPITI KAKO JE DATO U UPUTSTVU PONUĐ AČ IMA ZA OPASNE MATERIJE
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
M.P
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
________________________
Ukupna vrednost
Rok
isporuke
sa PDV-om
13
14
34
SPECIFIKACIJA
RB
1
Naziv i pakovanje
2
JM
3
Kvalitet proizvoda
Tehn.karakteristike i
Kvalitet
Cena po
Kolicin Proizvodja nacionalni ili međ unarodni dokazi o dobavlja Opasne jed.mere bez
standardi
kvalitetu
a
c
ca
PDV-a
materije
6
7
9
10
4
5
8
PARTIJA 3 - OPTIKA I
SPEC.LABORATORIJSKI
PRIBOR
KIVETE ZA SPEKTROFOTOMETAR
1 50mm, pk 1/2
KOM
3
optičko staklo
2 UV cev
KOM
3
3 LUPE (sa uveličavanjem 6x)
KOM
1
4 SIGNALNI SATOVI
KOM
25
5 DISPENZOR(PIPETOR) 5-50ml
KOM
2
6 DISPENZOR(PIPETOR) 1-10ml
KOM
3
7 DISPENZOR(PIPETOR) 0,3-2,5ml
KOM
2
8 DISPENZOR(PIPETOR) 0,5-5ml
KOM
2
9 DISPENZOR(PIPETOR) 2,5-25ml
KOM
1
10 PIPETUS AKKU 0,1-200ml
KOM
2
11 AUTOMATSKA PIPETA 20-200mcl
KOM
2
dužina 90 cm - 40 W +
Ručne džepne lupe
sa
osvetljenjem,uveć anje
6
+
Digitalni alarm tajmer
sa postoljem, sa
podelom od 1h i
podelom od 1min.
+
varijabilni ,standardni
ventil
+
varijabilni ,standardni
ventil
+
varijabilni ,standardni
ventil
+
varijabilni ,standardni
ventil
+
varijabilni ,standardni
ventil
+
0,1200ml,automatski,sta
ndardni sa
sterilizacionim filtrom i +
za sanitarnu
mikrobiologiju
+
+
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
Cena po
jed.mere sa
PDV-om
11
Ukupna vrednost bez Ukupna vrednost sa
PDVB-a
PDV-om
Rok isporuke
12
13
14
35
12 AUTOMATSKA PIPETA 100-1000mcl
KOM
6
AUTOMATSKA PIPETA 0,5-5ml, sa 1000
13 komada odgovarajucih nastavaka
KOM
2
GASNI MIKROŠ PRICEVI Luer tip
w/Cemented NeedleSiringes (LTN),2"
14 Needle Length
GASNI MIKROŠ PRICEVI Luer tip
w/Cemented NeedleSiringes (LTN),2"
15 Needle Length
GASNI MIKROŠ PRICEVI Cemented
16 NeedleSiringes (N), 2" Needle Length
GASNI MIKROŠ PRICEVI Luer tip
w/Cemented NeedleSiringes (LTN),2"
17 Needle Length
MIKROŠ PRICEVI, tečni Cemented
18 NeedleSiringes (N), 2" Needle Length
MIKROŠ PRICEVI, tečni Cemented
19 NeedleSiringes (N), 2" Needle Length
TECNI MIKROŠ PRICEVI Cemented
20 NeedleSiringes (LTN),2"
KOM
1
KOM
1
+
+
Volume 1.0ml,Gauge
22, Pt.Style 2,
Repl.Needle None
+
Volume 500µl, Gauge
22, Pt.Style 2,
+
Repl.Needle None
30
Volume 10µl, Gauge
26s,Pt.Style 2,
Repl.Needle None
Volume 250µl,Gauge
22s, Pt.Style 2,
Repl.Needle None
Volume 100µl, Gauge
22s,Pt.Style 2,
Repl.Needle None
Volume 50µl, Gauge
22s,Pt.Style 2,
Repl.Needle None
Volume 10µl, Gauge
26S/51mm/pst 2,
KOMPATIBILNE ZA
GERHARD
VAPODEST 30
UREDJAJEM
15
RESTEK Cat.no
22056 ili odgovarajuć i +
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KOM
1
KIVETE ZA DESTILACIJU VODENOM
21 PAROM PO KJELDAHLU,
KOM
TEFLONSKE KESE ZA UZORKOVANJE
VAZDUHA SA VENTILOM I SEPTUMOM
OD 40 L, (SA PROMENLJIVOM SEPTOM
22 )
KOM
mikrobiologiju
digitalna podela
za sanitarnu
mikrobiologiju
digitalna podela
1,autoklavibilna
+
+
+
+
+
+
PARTIJA III UKUPNO ( od 1-22)
*** POSTUPITI KAKO JE DATO U UPUTSTVU PONUĐ AČ IMA ZA OPASNE MATERIJE
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
M.P
________________________
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
36
SPECIFIKACIJA
RB
1
Naziv i pakovanje
2
JM
3
Kolicina
Proizvodjac
4
5
Kvalite
Kvalitet proizvoda
Tehn.karakteristike
i
doka
Cena po
t
Cena po
nacionalni ili međ unarodni zi o dobavl Opasne jed.mere bez jed.mere sa
standardi
kvalit jaca materije
PDV-om
PDV-a
6
7
9
10
8
11
PARTIJA 4- PODLOGE I SUPLEMENTI
ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU
1 MAC CONKEY BUJON 500 gr
PUFERISANI BRILIJANT ZELENI ŽUČ NI BUJON
2 SA GLUKOZOM (EE BUJON) 500g
DICHLORAN MEDIUM BAZA AGAR SA ROSE
BENGAL INDIKATOROM 500g SA
3 SUPLEMENTIMA
4 AGAR SA GLUKOZOM 500g
KOM
KOM
KOM
KOM
MODIFIKOVANI TERGITOL 7 AGAR TTC 500g SA
5 SUPLEMENTIMA
KOM
1
Sastav:Na-tauroholat
5g,laktoza 10g,tripsični
pepton 20g,NaCl
5g,bromkrezol purpur
0.01g
5
prema SRPS ISO 215281:2009 selektivna
podloga za obogać ivanje
Enterobacteriaceae.
+
2
prema SRPS ISO 215271:2011 podloga za
izolaciju kvasaca i plesni. +
1
prema SRPS ISO 215282:2009 podloga za
ispitivanje fermentativnih
osobina
Enterobacteriaceae.
+
1
prema SRPS EN ISO
9308-1: 2010 podloga za
izolaciju E.coli u vodi.
+
+
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
Ukupna vrednost bez Ukupna vrednost sa
Rok
PDVB-a
PDV-om
isporuke
12
13
14
37
za potvrdu produkcije
koagulaze Staphylococcus. (priložiti
uputstvo proizvođ ača za
primenu)
+
DEHIDRIRANA PLAZMA KUNIĆ A ZA TEST
6 KOAGULACIJE 0,1g-ampula
KOM
10
7 PUFERISANA PEPTONSKA VODA 500g
KOM
4
prema SRPS EN ISO
6887-1:2007 diluent.
2
Neselektivna dehidrirana
podloga u prahu za
brojanje kolonija SRPS
EN ISO 4833:2008
+
1
Dehidrirana podloga u
prahu za kultivisanje
kvasnica I plesni
+
1
Pepton 15g, ekstrakt
mesa 3g, NaCl 100g,
K2HPO4 0,3g
+
40
Dehidrirana podloga u
prahu za kultivisanje
sulfitoredukujuć ih
klostridija
+
Dehidrirana podloga u
prahu:tripsični pepton
10g;laktoza 5g;Andrade
indikator 10g
+
8 PODLOGA ZA UKUPAN BROJ BAKTERIJA 500g
9 SABOURAUD MALTOZNI AGAR 500g
10 SLANI BUJON SA 10% NaCl 500g
KOM
KOM
KOM
11 GVOŽĐ E SULFITNI AGAR 500g
0.5% LAKTOZA ANDRADE PEPTONSKA VODA
12 500g
KOM
40
13 AZID DEKSTROZNI BUJON 500g
KOM
1
+
dehidrirana podloga za
identifikaciju enterokoka +
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
***
38
14 K.A.A. 500g
15 LJUBIČ ASTO CRVENI ŽUČ NI AGAR 500g
16 MYP AGAR BAZA 500g SA SUPLEMENTIMA
KOM
KOM
KOM
MUELLER-KAUFFMANN-TETRATIONAT17 NOVOBIOCIN BUJON 500g, SA SUPLEMENTIMA KOM
LISTERIA OKSFORD BAZA 500g SA
18 SUPLEMENTIMA
KOM
L.MONO DIFERENCIJALNA AGAR BAZA 500g SA
19 SUPLEMENTIMA
KOM
COLUMBIA AGAR BASE SA SUPLEMENTIMA
20 500g
KOM
1
10
agar za identifikaciju
fekalnih streptokokaenterokoka
+
Dehidrirana selektivna
podloga za detekciju i
brojanje
enterobacteriaceae iz
uzoraka hrane, bez
laktoze(sa glukozom)
prema SRPS ISO 215282:2009.
+
1
Dehidrirana podloga za
Bacillus cereus u
namirnicama prema
SRPS EN ISO
7932:2009.
+
1
Dehidrirana podloga za
salmonele u
namirnicama prema
SRPS EN ISO
6579:2008.
+
1
Dehidrirana podloga za
Listeriu monocytogenes
za ispitivanje uzoraka
hrane
+
1
Dehidrirana podloga za
Listeriu monocytogenes
u namirnicama prema
SRPS EN ISO 112901:2010.
+
1
Uskladiti sa SRPS EN
ISO 10272-1: 2010,
dehidrirana podloga u
prahu sa antibiotskim
suplementom (BlaserWang) i suplementom za
rast
+
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
39
21 HRANLJIVI AGAR 500gr stand.
22 TRIPTON YEAST EXTRACT AGAR 500g
KOM
KOM
23 FRASER BUJON BAZA 500g SA SUPLEMENTIMA KOM
PETRI SOLJA STERILNA, KONTAKTNA SA
PODLOGOM ZA IDENTIFIKACIJU
24 ENTEROBACTERIACEAE
PETRI SOLJA STERILNA, KONTAKTNA SA
PODLOGOM ZA IDENTIFIKACIJU UKUPNOG
25 BROJA BAKTERIJA
KOM
KOM
1
Uskladiti sa SRPS ISO
21528-2:2009 za
enterobakterije,
dehidrirana neselektivna
podloga u prahu:ekstrakt
mesa ili mesa i kvasca
3.0g;enzimski razloženo
životinjsko tkivo
5.0gNaCl 5.0g;agar od
9g-18g
+
6
prema SRPS EN ISO
6222:2010 podloga za
brojanje
mikroorganizama u vodi. +
1
Dehidrirana podloga za
Listeriu monocytogenes
u namirnicama prema
SRPS EN ISO 112901:2010.
+
1
Kontaktna petri solja za
uzimanje uzoraka sa
povrsina, sterilna,
pojedinačno pakovanje
+
1
Kontaktna petri solja za
uzimanje uzoraka sa
povrsina, sterilna,
pojedinačno pakovanje
+
PARTIJA IV UKUPNO (0d 1 do 25)
*** POSTUPITI KAKO JE DATO U UPUTSTVU PONUĐ AČ IMA ZA OPASNE MATERIJE
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
M.P
________________________
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
40
SPECIFIKACIJA
Kvalitet proizvoda
RB
Naziv i pakovanje
JM
1
2
3
R.br.
Kvalite Opasn
t
Cena po
e
Tehn.karakteristike i nacionalni ili dokazi o dobavl materij jed.mere
međ unarodni standardi
kvalitetu jaca
bez PDV-a
e
Kolicina Proizvodjac
4
5
6
7
PARTIJA 5-PODLOGE I SUPLEMENTI ZA
KLINIČ KU MIKROBIOLOGIJU
1 PEPTON OPŠ TE NAMENE 500g
KOM
1
Dermatofit test medium (D.T.M. ) AGAR BAZA SA
2 SUPLEMENTIMA 500g
KOM
7
3 PEPTONE SALINE SOLUTIO 500g
KOM
1
4 ŽUČ ESKULIN AGAR 500g
KOM
1
smeša proizvoda
enzimskog razlaganja
životinjskih ili biljnih tkiva.
selektivna diferencijalna
podloga za selekciju i
preliminarnu diferencijaciju
dermatofita:
sastav: pepton 10g, NaCl
5g, voda 1000ml.
podloga za izolaciju i
identifikaciju Streptokoka
gr.D/Enterokoka
5 CHRISTENSEN-OVA UREA 500g
KOM
1
dehidrirana podloga u
prahu
+
+
+
+
+
6 PARISKI MANIT 500g
KOM
1
7 TROSTRUKI SECER 500g
KOM
2
dehidrirana podloga u
prahu za biohemijsku
identifikaciju
+
dehidrirana podloga u
prahu sa UH I Fe prema
SRPS EN ISO 6579:2008 +
5
Dehidrirana podloga u
prahu za kultivisanje
kvasnica I plesni
8 SABURAUD DEXTROZNI AGAR 500g
KOM
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
+
8
9
10
Cena po
jed.mere sa
PDV-om
Ukupna
vrednost bez
PDVB-a
Ukupna
vrednost sa
PDV-om
Rok
isporuke
11
12
13
14
41
9 SELENIT BUJON 500g
KOM
5
Dehidrirana podloga u
prahu za obogać ivanje
rasta Salmonela vrsta
10 HRANLJIVI BUJON 500G
KOM
5
za mikroorganizme
neprobirače
+
+
11 SIMONS CITRATNI AGAR 500g
KOM
1
12 TIOGLIKOLATNA PODLOGA SA DEKSTROZOM 500g
KOM
1
Dehidrirana podloga u
prahu za korišć enje
ugljenika
+
Dehidrirana podloga u
prahu za anaerobne
mikroorganizme.prema
SRPS EN ISO 7937:2010 +
KOM
15
Dehidrirana podloga u
prahu za testiranje
osetljivosti bakterija po
Bauer-Kirby metodi. Kiseli
kazein hidrolizat 17,5g,
infuzum govedjeg srca 2g,
rastvorljivi skrob 1,5g,
agar 17g
+
14 ENDO AGAR 500g
KOM
20
15 XLD agar 500G
KOM
2
13 MUELLER HINTON AGAR broj 2
500g
METIL CRVENO-VOGES PROSCAUER MRVP16 MEDIUM 500g
KOM
1
17 TRIPTON SOJA AGAR (TSA) 500g
KOM
3
18 SS AGAR 500g
KOM
30
19 LAKTOZA 500g
KOM
1
Dehidrirana diferencijalna
podloga u prahu Himedia +
Selektivna diferencijalna
podloga za salmonele i
sigele prema SRPS EN
ISO 6579:2008.
+
Dehidrirana poodloga u
prahu-indikator SRPS EN
ISO 6579:2008.
+
Univerzalni dehidrirani
medijum bez inhibitora i
indikatora prema SRPS
ISO/TS 22964:2009,
+
Dehidrirana selektivna
podloga u prahu za
kultivisanje salmonela I
šigela
+
p.a.Dehidrirana podloga
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
42
20 MANIT 500g
KOM
1
21 MALTOZA 100g
KOM
1
22 AGAR 500g
KOM
1
23 BAZA ZA KRVNI AGAR 500g
KOM
50
24 SAHAROZA C12H22O11 100g
KOM
1
SABURAUD DEXTROZNI HLORAMFENIKOL AGAR
25 500g
KOM
1
p.a. Dehidrirana podloga(dmanitol)
p.a. Dehidrirana podloga
dehidrirana,neselektivna
podloga
dehidrirana podloga u
prahu,neselektivna
+
p.a. Dehidrirana podloga
+
PARTIJA V UKUPNO (0d 1 do 25)
*** POSTUPITI KAKO JE DATO U UPUTSTVU
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
M.P
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
________________________
43
SPECIFIKACIJA
Kvalitet proizvoda
RB
Naziv i pakovanje
JM
Kolicina
Proizvodjac
1
2
3
4
5
R.br.
Tehn.karakteristike i
nacionalni ili
Kvalitet
Cena po
Cena po
međ unarodni
dokazi o dobavlj Opasne jed.mere bez jed.mere sa PDVstandardi
kvalitetu
aca materije
PDV-a
om
6
7
8
9
10
11
PARTIJA 6-KRV I KRVNI
DERIVATI
1 SVEŽ KONJSKI SERUM
KOM
2000
LIZIRANA DEFIBRINISANA KONJSKA
2 KRV
ML
500
3 SVEŽA DEFIBRINISANA KRV OVNA
ML
42000
sterilna,lizirana
saponinom ili
zamrzavanjem +
PARTIJA VI UKUPNO (0d 1 do 3)
*** POSTUPITI KAKO JE DATO U
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
M.P
________________________
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
Ukupna
vrednost bez
PDVB-a
Ukupna
vrednost sa
PDV-om
Rok
isporuke
12
13
14
44
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
44
SPECIFIKACIJA
Kvalitet proizvoda
RB
Naziv i pakovanje
JM
Kolicina
1
2
3
4
R.br.
Tehn.karakteri
stike i
dokazi Kvalit
nacionalni ili
o
et
Cena po
međ unarodni kvalitet dobav Opasne jed.mere
u
standardi
ljaca materije bez PDV-a
Proizvodjac
5
6
7
8
PARTIJA 7- LABORATORIJSKO STAKLO
1 MENZURA GRADUISANA,stalkena VF 100ml
KOM
10
2 MENZURA GRADUISANA,staklena VF 50ml
MENZURA ZA MUCKANJE 24/29,100ml, sa šlifovanim
3 zatvaračem
BOCE PO WINKLER-U OD 100ml,sa slifovanim
4 zatvaracem
KOM
60
borsilikatno
staklo
+
borsilikatno
staklo
+
KOM
10
+
KOM
20
+
50
borsilikatno
staklo sa
slifom 29/32 +
50
široko grlo
sa šlifom i
šlifovanim
zatvaračem +
BALON ZA DESTILACIJU SA RAVNIM DNOM OD
5 250mL NB29/32
REAGENS BOCA, TAMNA, 500ml -za uzorkovanje
6 namirnica
KOM
KOM
7 REAGENS BOCA, TAMNA, 100ml
KOM
4
8 MENZURA GRADUISANA,stakleno dno VF 1000ml
KOM
2
usko grlo sa
šlifom i
šlifovanim
zatvaračem +
borsilikatno
staklo
+
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
9
10
Cena po
jed.mere sa
PDV-om
11
Rok
Ukupna vrednost Ukupna vrednost isporuk
bez PDVB-a
sa PDV-om
e
12
13
14
45
9 MENZURA GRADUISANA,stakleno dno VF 100ml
10 MENZURA GRADUISANA,stakleno dno VF 250ml
MENZURA ZA MUCKANJE 14\23,25ml,sa slifovanim
11 zatvaracem
MENZURA ZA MUCKANJE 19\26,50ml,sa slifovanim
12 zatvaracem
KOM
20
KOM
15
KOM
30
KOM
130
13 TIKVICA ODMERNA 10\19,25ml sa zatvaracem
KOM
50
14 TIKVICA ODMERNA 12\21,50ml sa zatvaracem
KOM
50
borsilikatno
staklo
borsilikatno
staklo
borsilikatno
staklo
borsilikatno
staklo
+
+
+
+
borsilikatno
staklo,
klasa A, sa
batch
sertifikatom +
borsilikatno
staklo ,
klasa A,sa
+
batch
borsilikatno
staklo ,
15 TIKVICA ODMERNA,NS 14\23, 200ml sa zatvaracem
KOM
50
klasa A
+
16 TIKVICA ODMERNA, NS14\23, 100ml sa zatvaracem
KOM
70
borsilikatno
staklo ,
klasa A,sa
batch
sertifikatom +
17 TIKVICA ODMERNA, NS14\23, 250ml sa zatvaracem
KOM
60
borsilikatno
staklo
+
TIKVICA ODMERNA, SA Š LIFOM NS29/32, 2000ml sa
18 zatvaracem
KOM
10
borsilikatno
staklo
+
30
borsilikatno
staklo ,
klasa A,sa
batch
sertifikatom +
19 TIKVICA ODMERNA , NS10/19,10ml sa zatvaracem
KOM
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
46
borsilikatno
staklo
+
borsilikatno
staklo
+
borsilikatno
staklo,
klasa A
+
20 TIKVICA ODMERNA , NS14/29,1000ml sa zatvaracem
KOM
20
21 TIKVICA ODMERNA , NS19/26,500ml sa zatvaracem
KOM
10
BIRETA AUTOMATSKA PO PELETU,tamna,komplet
22 50ml
KOM
2
23 DIGITALNA BIRETA 50ml
KOM
1
24 PIPETA GRADUISANA 10ml
KOM
300
tacnost
0,01 +
borsilikatno
staklo R 88,5mm (za
gornji kraj
pipete koji +
25 PIPETA GRADUISANA 25ml
KOM
20
+
26 PIPETA GRADUISANA 5ml
KOM
40
+
borsilikatno
staklo ,
27 PIPETA TRBUSASTA 1ml
KOM
20
klasa A
+
borsilikatno
staklo ,
28 PIPETA TRBUSASTA 5ml
KOM
20
klasa A
+
borsilikatno
staklo ,
29 PIPETA TRBUSASTA 10ml
KOM
30
klasa A
+
borsilikatno
staklo ,
30 PIPETA TRBUSASTA 25ml
KOM
20
klasa A
+
borsilikatno
staklo ,
31 PIPETA TRBUSASTA 50ml
KOM
20
klasa A
+
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
47
borsilikatno
staklo ,
32 PIPETA TRBUSASTA 100ml
KOM
10
klasa A
+
borsilikatno
staklo ,
33 PIPETA GRADUISANA 1ml
KOM
250
34 PIPETA GRADUISANA 1ml
KOM
10
35 EPRUVETA DURHAM 6x30mm
KOM
300
36 EPRUVETA DURHAM
KOM
300
37 POSUDA ZA VATU 150x150mm
KOM
4
38 EPRUVETA BAKTO 16x100mm
KOM
200
39 LEVAK,stakleni,kratka cev
KOM
30
6x50mm
R 35mm
40 EPRUVETA BAKTO
16x160mm
KOM
1800
41 EPRUVETA BAKTO
18x180mm
KOM
450
klasa A
+
+
+
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
48
42 EPRUVETA BAKTO
30x250mm
KOM
800
43 TIKVICA po ERLENMAJER-u 250ml Š G
KOM
60
44 TIKVICE po ERLENMAJER-u 500ml Š G
KOM
50
45 TIKVICE po ERLENMAJER-u 1000ml Š G
KOM
10
46 TIKVICE po ERLENMAJER-u 3000ml Š G
KOM
2
47 LEVAK,stakleni,kratka cev
KOM
30
48 LEVAK,stakleni,kratka cev R 100mm
LEVAK ZA ODVAJANJE PO SKVIBU,negraduisan
49 29\32, 250ml, PTFE SLAVINA SA ZATVARAČ EM
LEVAK ZA ODVAJANJE PO SKVIBU,negraduisan
50 29\32, 500ml, PTFE SLAVINA SA ZATVARAČ EM
LEVAK ZA ODVAJANJE PO SKVIBU,negraduisan
51 29\32,1000ml,PTFE SLAVINA SA ZATVARAČ EM
LEVAK ZA ODVAJANJE PO SKVIBU,negraduisan
52 29\32,2000ml,PTFE SLAVINA SA ZATVARAČ EM
POSUDA ZA VAGANJE R60,dubina 30mm, sa
53 poklopcem
KOM
10
KOM
10
KOM
5
KOM
3
KOM
2
KOM
15
54 CASA LABORATORIJSKA 250ml NF
KOM
25
55 TIKVICA ZA JODNI BROJ 29/32 300ml, sa zatvaracem KOM
50
56 ERLENMAJER SG,100ml 29/32,sa zatvaracem
KOM
50
57 TIKVICA po ERLENMAJER-u 2000ml UG
KOM
3
58 ERLENMAJER UG 500ml
EKSTRAKTOR po SOXLET-u 100ml,NS45/40
59 +NS29/32
KOM
10
KOM
12
60 EKSIKATOR, UNUTRASNJI R 280mm
KOM
2
R 50mm
borsilikatno
staklo
borsilikatno
staklo
borsilikatno
staklo
borsilikatno
staklo
borsilikatno
staklo
borsilikatno
staklo
borsilikatno
staklo
borsilikatno
staklo
borsilikatno
staklo
borsilikatno
staklo
borsilikatno
staklo
borsilikatno
staklo
borsilikatno
staklo
borsilikatno
staklo
borsilikatno
staklo
borsilikatno
staklo
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
sa
poklopcem,
slavinom i
keramickim
delom
+
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
49
BIRETA AUTOMATSKA PO PELETU,tamna,komplet
61 50ml
KOM
2
62 KVARCNE SOLJE SA RAVNIM DNOM, R 70
63 STAKLENI STAPICI
5 x 250mm
KOM
KOM
6
610
64 CASA LABORATORIJSKA 100ml VF
KOM
30
borsilikatno
staklo
+
,klasa A
kvarcno
staklo (110130ml)
+
borsilikatno
staklo
+
PARTIJA VII UKUPNO (od 1 do 64)
*** POSTUPITI KAKO JE DATO U UPUTSTVU
PONUĐ AČ IMA ZA OPASNE MATERIJE
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
M.P
________________________
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
50
SPECIFIKACIJA
Kvalitet proizvoda
RB
1
R.br.
Naziv i pakovanje
JM
Kolicina
Proizvodjac
Tehn.karakteristike i
nacionalni ili
međ unarodni
standardi
2
3
4
5
6
Cena po
Kvalitet
Cena po
dokazi o dobavljac Opasne jed.mere jed.mere sa
kvalitetu
PDV-om
a
materije bez PDV-a
7
8
9
10
11
PARTIJA 8- LABORATORIJSKO
STAKLO ZA KLINIČ KU
MIKROBIOLOGIJU
1 POKROVNO STAKLO 18x18/mm 1/200
KUT
40
2 PREDMETNA STAKLA 76x26mm 1/50
KUT
300
za
mikroskopiranje u
mikrobiologiji
+
za
mikroskopiranje u
mikrobiologiji
+
3 EPRUVETA BAKTO 13x100mm
KOM
500
za serume
4 EPRUVETA BAKTO 13x130mm
KOM
1000
5 EPRUVETA KONUSNA 10ml, fi 16x100mm
KOM
800
+
PARTIJA VIII UKUPNO (od 1 do 5)
*** POSTUPITI KAKO JE DATO U UPUTSTVU
PONUĐ AČ IMA ZA OPASNE MATERIJE
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
M.P
________________________
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
Ukupna vrednost
bez PDVB-a
Ukupna vrednost
sa PDV-om
Rok
isporuke
12
13
14
51
SPECIFIKACIJA
Kvalitet proizvoda
RB
Naziv i pakovanje
JM
Kolicina
1
2
3
4
Tehn.karakteri
stike i
dokazi
Opas
nacionalni ili
o
Kvalitet ne
Proizvodja međ unarodni kvalitet dobavlj materi
u
standardi
c
je
aca
5
6
7
8
9
PARTIJA 10 - ANTIBIOGRAM I
DIJAGNOSTIČ KI DISKOVI I
TABLETE
1 AMPICILIN 1/50
FIOLA
2 TRIMETOPRIM+SULFAMETOKSAZOL 1/50 FIOLA
90
Antibiogram
disk 10 mcg +
120
Antibiogram
disk 1.2523.75 mcg +
3 CEFAHLOR 1/50
FIOLA
2
Antibiogram
disk 30 mcg +
4 CEFALOTIN 1/50
FIOLA
60
Antibiogram
disk 30 mcg +
5 CEFTAZIDIM 1/50
FIOLA
15
Antibiogram
disk 30 mcg +
6 CEFTRIAKSON 1/50
FIOLA
10
Antibiogram
disk 30 mcg +
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
Cena po
jed.mere bez
PDV-a
Cena po
jed.mere sa
PDV-om
Ukupna
vrednost bez
PDVB-a
10
11
12
Ukupna
vrednost sa
PDV-om Rok isporuke
13
14
52
7 CEFUROKSIM 1/50
FIOLA
2
Antibiogram
disk 30 mcg +
8 IMIPENEM 1/50
FIOLA
40
Antibiogram
disk 10 mcg +
FIOLA
5
Antibiogram
disk 20+10
mcg
+
FIOLA
60
Antibiogram
disk 10 mcg +
9 AMOKSICILIN-KLAVULANSKA KIS.- 1/50
10 BENZIL PENICILIN (PENICILIN - G) 1/50
11 PIPERACILIN 1/50
FIOLA
15
Antibiogram
disk 100
mcg
+
12 TEIKOPLANIN 1/50
FIOLA
2
Antibiogram
disk 30 mcg +
13 CEFOTAKSIM 1/50
FIOLA
5
Antibiogram
disk 30 mcg +
14 PIPERACILIN+TAZOBACTAM 1/50
FIOLA
2
Antibiogram
disk 100/10
mcg
+
15 CEFTIBUTEN 1/50
FIOLA
20
Antibiogram
disk 30 mcg +
2
Antibiogram
disk 30/10
mcg
+
2
Antibiogram
disk 30/10
mcg
+
16 CEFOTAXIM+KLAVULINSKA KIS.1/50
17 CEFTAZIDIM+KLAVULINSKA KIS.1/50
FIOLA
FIOLA
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
53
antibiogram
disk 10+10
mcg
+
18 AMPICILIN + SULBAKTAM 1/50
FIOLA
2
19 Cefoxitin 1/50
FIOLA
40
20 OPTOHIN 1/50
FIOLA
15
Antibiogram
disk 30 mcg +
dijagnosticki
disk za
optohinski
ogled 5 mcg +
21 AZTREONAM 1/50
FIOLA
1
Antibiogram
disk 30 mcg +
22 GENTAMICIN 1/50
FIOLA
2
Antibiogram
disk 120
mcg
+
23 MEROPENEM 1/50
FIOLA
30
Antibiogram
disk 10 mcg +
24 OXACILIN 1/50
FIOLA
20
25 NITROCEFIN 1/50
FIOLA
2
26 CEFEPIM 1/50
FIOLA
12
27 X FAKTOR 1/50
FIOLA
2
28 V FAKTOR 1/ 50
FIOLA
2
Antibiogram
disk 1mcg +
Diskovi za
dijagnostiku
beta
laktamaza +
Antibiogram
disk 30 mcg +
Dijagnostičk
i disk za
Haemophyl
us vrste
+
Dijagnostičk
i disk za
Haemophyl
us vrste
+
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
54
29 X+V FAKTOR
1/50
30 FOSFOMICIN 1/50
FIOLA
FIOLA
2
Dijagnostičk
i disk za
Haemophyl
us vrste
+
2
Antibiogram
disk
200mcg
+
31 OKSIDAZA 1/50
FIOLA
15
Dijagnostičk
e trake ili
diskovi
+
32 BACITRACIN 1/50
FIOLA
20
Dijagnostičk
i disk
+
20
Dijagnostičk
i disk 30
mcg
+
33 CEFAZOLIN 30mcg 1/50
FIOLA
34 ERTAPENEM 10mcg 1/50
FIOLA
3
35 AZITROMICIN 1/50
FIOLA
2
36 CIPROFLOKSACIN 1/50
FIOLA
15
37 ERITROMICIN 1/50
FIOLA
50
38 NORFLOKSACIN 1/50
FIOLA
20
39 GENTAMICIN 1/50
FIOLA
120
40 HLORAMFENIKOL 1/50
FIOLA
60
41 KLINDAMICIN 1/50
FIOLA
70
42 NITROFURANTOIN 1/50
FIOLA
10
43 PIPEMIDINSKA KISELINA 1/50
FIOLA
70
44 TETRACIKLIN 1/50
FIOLA
10
45 OFLOKSACIN 1/50
FIOLA
3
Dijagnostičk
i disk 10
mcg
Antibiogram
disk 15 mcg
Antibiogram
disk 5 mcg
Antibiogram
disk 15 mcg
Antibiogram
disk 10 mcg
Antibiogram
disk 10 mcg
Antibiogram
disk 30mcg
Antibiogram
disk 2 mcg
Antibiogram
disk 300
Antibiogram
disk 20 mcg
Antibiogram
disk 30 mcg
Antibiogram
disk 5 mcg
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
55
46 NALIDIKSNA KISELINA 1/50
FIOLA
3
47 AMIKACIN 1/50
FIOLA
20
48 NOVOBIOCIN 1/50
FIOLA
3
49 DOKSICIKLIN 1/50
FIOLA
2
50 TOBRAMICIN 1/50
FIOLA
30
51 LEVOFLOKSACIN 5mcg 1/50
FIOLA
2
52 MINOCYKLIN 30mcg 1/50
FIOLA
2
Antibiogram
disk 30 mcg
Antibiogram
disk 30 mcg
dijagnosticki
disk za
novobiocins
Antibiogram
disk 30 mcg
Antibigram
disk 10 mcg
Dijagnostičk
i disk 5 mcg
Dijagnostičk
i disk 30
+
+
+
+
+
+
+
PARTIJA X UKUPNO (od 1 do 52 )
*** POSTUPITI KAKO JE DATO U UPUTSTVU PONUĐ AČ IMA ZA OPASNE MATERIJE
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
M.P
________________________
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
56
SPECIFIKACIJA
Kvalitet proizvoda
RB
Naziv i pakovanje
JM
1
2
3
Tehn.karakteri
stike i
nacionalni ili
Proizvodja međ unarodni dokazi o
standardi
kvalitetu
Kolicina
c
4
PARTIJA 11 - DISPENZORI ZA
ANTIBIOGRAM DISKOVE
1 SENSI-DISK DISPENZOR SA Š EST POZICIJA
PARTIJA XI UKUPNO (od 1 do 1 )
KOM
6
5
2
za
dispenzor
diskove
R6mm i
7
Kvalitet
dobavljaca
Opasne
materije
Cena po
jed.mere bez
PDV-a
Cena po
jed.mere sa
PDV-om
Ukupna
vrednost bez
PDVB-a
8
9
10
11
12
+
*** POSTUPITI KAKO JE DATO U UPUTSTVU
PONUĐ AČ IMA ZA OPASNE MATERIJE
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
M.P
________________________
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
Ukupna
vrednost sa
PDV-om Rok isporuke
13
14
57
SPECIFIKACIJA
RB
Naziv i pakovanje
JM
Kolicina
Proizvodjac
1
2
3
4
5
Kvalitet proizvoda
Kvalit Opas
Tehn.karakteristike i
ne
et
nacionalni ili međ unarodni dokazi o dobav mate
standardi
kvalitetu ljaca rije
6
7
8
PARTIJA 12 - LABORATORIJSKA
PLASTIKA ZA MIKROBIOLOGIJU
I HIGIJENU
1 PETRI SOLJA STERILNA 90mm/15mm
KOM
POSUDA ZA UZORKOVANJE, STERILNA,
2 250ml
KOM
150000
900
3 KOMPLET ZA UZIMANJE BRISA,sterilan
KOM
100000
4 KOMPLET ZA UZIMANJE BRISA,sterilan
KOM
1500
5 ULTRATANKI URETRALNI BRIS
KOM
600
+
Plastične, zasebno
upakovane, sterilne
za uzorke iz životne
sredine
sterilni za
jednokratnu
upotrebu; jednake
duzine brisa i
epruvete sa
plasticnim nosacem
vate ili uzorak na
uvid
posebno upakovani,
sterilni, sa drvenim
štapić em,za uzorke
iz životne sredine
plastični ili metalni
aplikator,
pojedinačno
pakovani, sterilni
+
+
+
+
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
9
Cena po
jed.mere bez
PDV-a
10
Cena po
Ukupna
jed.mere sa PDV- vrednost bez
PDVB-a
om
11
12
Rok
Ukupna vrednost isporuk
sa PDV-om
e
13
14
58
6 STERILNA CASA ZA URIN
POSUDA ZA FECES, sa poklopcem i
7 kašikom
KOM
KOM
3200
25000
Sterilna R=25mm ±
2mm ili original
proizvod kao uzorak,
svetlije, neprozirne
PVC ili uzorak na
uvid
+
PARTIJA XII UKUPNO (od 1 do 7 )
*** POSTUPITI KAKO JE DATO U UPUTSTVU PONUĐ AČ IMA ZA OPASNE MATERIJE
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
M.P
________________________
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
59
SPECIFIKACIJA
Kvalitet proizvoda
RB
Naziv i pakovanje
JM
1
2
3
dokazi Kvalit Opasn
Tehn.karakteristike i
o
e
et
nacionalni ili međ unarodni kvalite doba materij
tu vljaca
standardi
Kolicina Proizvodjac
e
Cena po
jed.mere bez
PDV-a
Cena po
jed.mere sa
PDV-om
Ukupna vrednost
bez PDVB-a
Ukupna vrednost sa
PDV-om
Rok
isporuk
e
6
10
11
12
13
14
4
5
7
8
9
PARTIJA 13 - TESTOVI I
REAGENSI ZA MIKROBIOLOGIJU
1 CRP latex 1/100
KOM
1
za in vitro dijagnozu
+
2 RF LATEX 1/100
KOM
7
+
3 TPHA 1/200
KOM
2
4 ASO lateks 1/100
KOM
7
5 SLIDEX STREPTO-KIT 1/50
KOM
5
za in vitro dijagnozu
mikrohemaglutinacion
i test za in vitro
dijagnostiku
Treponeme palidum
za in vitro
dijagnostiku
test za in vitro
dijagnostiku antigena
beta hemolitičnog
streptokoka
6 MINERAL OIL / PARAFFINOL 100 ml
KOM
10
7 IMERZIONO ULJE 100 ml
KOM
5
+
+
+
p.a. za dijagnostičke
testove
+
standardno
ulje za
mikroskopiranje
obojenih preparata,
nd=1.513-1.518,
gustina (25C)
+
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
60
KOMPLET ANTIGENA ZA WIDAL-OVU
8 REAKCIJU 1/100
ANTIGEN ZA PAUL-BUNNELL-ovu
9 REAKCIJU 1/100
10 O Ag BRUCELAE ABORTUS 1/100
KOM
KOM
KOM
2
komplet antigena za
Vidal+Weilfelix; za
mikroaglutinacionu
reakciju (na ploči)
2
lateks test za
mikrohemaglutinacion
e reakcije (na ploči) +
2
Komplet antigena za
mikroaglutinacione
reakcije (na ploči)
+
+
PARTIJA XIII UKUPNO (od 1 do 10 )
*** POSTUPITI KAKO JE DATO U UPUTSTVU PONUĐ AČ IMA ZA OPASNE MATERIJE
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
M.P
________________________
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
61
SPECIFIKACIJA
Kvalitet proizvoda
RB
Naziv i pakovanje
JM
Kolicina
Proizvodjac
Tehn.karakteri
stike i
nacionalni ili
međ unarodni
standardi
1
2
3
4
5
6
dokazi o
kvalitetu
7
Kvalitet
dobavlja Opasne
ca
materije
8
9
Cena po
jed.mere bez
PDV-a
Cena po
jed.mere sa
PDV-om
Ukupna vrednost bez
PDVB-a
Ukupna vrednost
sa PDV-om
Rok
isporuke
10
11
12
13
14
PARTIJA 14- REAGENSI ZA
PARAZITOLOŠ KA ISPITIVANJA
MERTHIOLATE-IODINE-FORMALIN (MIF)
1 50TESTOVA
KOM
8
kombinovan
i reagens za
mikroskopir
anje
protozoa
+
PARTIJA XIV UKUPNO (od 1 do 1 )
*** POSTUPITI KAKO JE DATO U UPUTSTVU PONUĐ AČ IMA ZA OPASNE MATERIJE
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
M.P
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
________________________
62
SPECIFIKACIJA
RB
1
Naziv i pakovanje
2
JM
3
Proizvodja
Kolicina
c
4
5
Kvalite Opas
Kvalitet proizvoda
Tehn.karakteristike
i dokazi
Cena po
Ukupna
Cena po
ne
t
nacionalni ili
o
dobavl mate jed.mere bez jed.mere sa vrednost bez
međ unarodni
kvalitet jaca
PDV-a
PDVB-a
PDV-om
rije
6
7
9
10
8
11
12
PARTIJA 15- IMUNOHROMATOGRAFSKI
TESTOVI ZA MIKROBIOLOGIJU
IMUNOHROMATOGRAFSKI BRZI TEST NA
CHLAMIDIA TRACHOMATIS, sa ženskim setom za
1 uzorkovanje, kasete 1/20
KOM
40
IMUNOHROMATOGRAFSKI BRZI TEST H.PYLORI
2 CASSETE 1/30
KOM
16
osetljivost i
specifičnost >90%
test namenjen
uzorcima krvi
(plazma, serum,
sendvič tip eseja,
set sa kasetama
individualno
+
+
PARTIJA XV UKUPNO (od 1 do2 )
*** POSTUPITI KAKO JE DATO U UPUTSTVU
PONUĐ AČ IMA ZA OPASNE MATERIJE
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
M.P
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
________________________
Ukupna
vrednost sa
PDV-om
Rok
isporuk
e
13
14
63
SPECIFIKACIJA
Kvalitet proizvoda
RB
Naziv i pakovanje
JM
1
2
3
Proizvodja
Kolicina
c
4
5
Tehn.karakteristike i nacionalni ili
međ unarodni standardi
Opasn
e
Kvalitet
dokazi o dobavlj materij
kvalitetu
e
aca
6
7
PARTIJA 16- TESTOVI I DODACI
ZA ODRŽAVANJE OPREME
Tecnost za prezervaciju vodenih kupatila
1 100ml
KOM
6
MODIFIKOVANI TRIPTIC SOYA BUJON
6.5ml ampule 100/1 I BIOLOŠ KI INDIKATOR2 SPORE STRIP 1/100
KOM
2
TRAKA ZA KONTROLU VLAZNE
3 STERILIZACIJE 20min/120C
KOM
1
4 PROSPORE 2 Biological indicator 1/50
KOM
5
Kesice za inkubaciju u anaerobnim uslovima
5 1/10
KOM
8
AQVA STABIL ili ekvivalent
Test sistem za biološku
kontrolu suve sterilizacije
Bacillus atrophaeus +
Geobacilus
stearothermophilus.RAVEN ili
odgovarajuć i
+
Traka za hemijsku kontrolu
vlažne sterilizacije 55 m
Za biološku kontrolu vlažne
sterilizacije pod pritiskom autoklav za RAVEN Bioterm
inkubator model 240, R12mm mesta za fiolu
+
GEN-box anaer ili
ekvivalent,kesice za
inkubaciju u anaerobnim
uslovima ( kon. kiseonika
posle 2.5h <0.1%,a
koncentracija CO2 posle 24h
>15%,za lonac za inkubaciju +
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
8
9
Cena po
jed.mere
bez PDV-a
10
Cena po
Rok
jed.mere sa Ukupna vrednost Ukupna vrednost isporu
PDV-om
bez PDVB-a
ke
sa PDV-om
11
12
13
14
64
INDIKATOR ZA ANAEROBNE USLOVE 1/506 STRIPOVI
KOM
2
Kesice za inkubaciju u uslovima povišene
7 koncentracije CO2 1x10
KOM
40
Kesice za inkubaciju u mikroaerofilnim
8 uslovima 1x10
KOM
12
Indikator stripovi za
anaerobne uslove
GENbox CO2 ili
ekvivalent,kesice za
inkubaciju, koncentracija CO2
posle 24h cCO2 3.5%-9%,za
lonac za inkubaciju 2.5l
+
GENbox microaer ili
ekvivalent,kesice za
inkubaciju u mikroaerofilnim
uslovima CO2 posle 1h 6.2%13,2%, a cO2 posle 24h 2.5%9.5%, za lonac za inkubaciju
2.5l
+
PARTIJA XVI UKUPNO (od 1 do 8 )
*** POSTUPITI KAKO JE DATO U
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
M.P
________________________
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
65
SPECIFIKACIJA
Kvalitet proizvoda
RB
Naziv i pakovanje
JM
Kolicina
1
2
3
4
dokazi
o
Kvalitet
Cena po
Proizvodja Tehn.karakteristike i nacionalni kvalitet dobavlj Opasne jed.mere
ili međ unarodni standardi
u
aca materije bez PDV-a
c
5
6
7
PARTIJA 17- LABORATORIJSKA
PLASTIKA
1 DRIGALSKI Š TAPIĆ ZA RAZMAZIVANJE
2 STERILNE KALIBRISANE EZE 10mcl, 1/20
KUTIJA ZA CUVANJE NASTAVAKA od 503 1000 mikrolitara
KADICE ZA LABORATORIJSKU UPOTREBU
4 400X300X20
5 UZORKIVAČ MINI MAŠ ICE 1/25
KOM
KOM
1500
50
KOM
3
KOM
2
KOM
1
Sterilan od polistirena, L
oblik, dužine 149mm,
širina baznog dela 40mm;
glatki, bez vidljivih
spojeva,pojedinačno
pakovanje
+
Fleksibilne inokulacione
eze od polistirena,
individualno pakovanje
za sanitarnu
mikrobiologiju
+
pp, autoklavibilne,za 60
nastavaka Cat,N:712210
Brand ili odgovarajuć i
+
plastične, zasebno
upakovane, sterilne
10,8cm
+
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
8
9
10
Cena po
jed.mere sa Ukupna vrednost
PDV-om
bez PDVB-a
11
12
Ukupna
vrednost sa
PDV-om
Rok
isporuke
13
14
66
6 KESE ZA UZORKOVANJE 19x38 1/500
7 KESE ZA UZORKOVANJE 38x50,8cm 1/100
KOM
KOM
2
standardne, za opštu
upotrebu, sterilne,
zapremine 2700ml
+
2
standardne, za opštu
upotrebu, sterilne,
zapremine 5441ml
+
plastične, zasebno
upakovane, sterilne
+
8 UZORKIVAC LOPATICA 125ml
KOM
200
9 LEVAK R80mm PP
KOM
10
NASTAVCI ZA AUTOMATSKE PIPETE,od 10010 1000mcl 1/1000
KOM
15
11 PLASTIČ NI NASTAVCI 1ml 1/1000
KOM
8
plastika
+
PVC za pipete,
proizvodjača uskladiti sa
proizvodjačem kutija za
nastavke- stavka 4
+
sterilni, dužine 190mm,
za INTERSCIENCE BAG
PIPET
+
STERILNE PLASTIČ NE KESE ZA BAG
12 MIKSER 1/500
KOM
6
Kese za homogenizaciju
INTERSCIENCE;zapremi
na 400ml;dimenzije
190x300mm ili
odgovarajuć i
+
13 LABORATORIJSKA KASIKA, PA,180mm
KOM
5
plastika
14 CASA LABORATORIJSKA 500ml, plasticna
KOM
2
plastika
+
15 MENZURE 500ml
16 BAG CLIP 1/50
KOM
KOM
7
1
plastične
za kese od 400ml
+
+
PARTIJA XVII UKUPNO (od 1 do 16 )
*** POSTUPITI KAKO JE DATO U UPUTSTVU
PONUĐ AČ IMA ZA OPASNE MATERIJE
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
M.P
________________________
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
67
SPECIFIKACIJA
Kvalitet proizvoda
RB
1
Naziv i pakovanje
JM
2
3
Tehn.karakteristike i
Cena po
Kvalitet
Proizvodja nacionalni ili međ unarodni dokazi o dobavlja Opasne jed.mere bez
standardi
kvalitetu
Kolicina
c
ca
materije
PDV-a
4
6
5
7
8
9
Cena po
jed.mere sa
PDV-om
10
PARTIJA 18- LABORATORIJSKA
PLASTIKA ZA KLINIČ KU
MIKROBIOLOGIJU
GRADUISANE STERILNE PIPETE PO
1 PASTERU 3ml 1/1000
KOM
1
2 STERILNE KALIBRISANE EZE 1mcl 1/20 KOM
100
KUTIJA ZA CUVANJE NASTAVAKA od 23 200 mikrolitara
KOM
1
NASTAVCI ZA AUTOMATSKU PIPETU,
4 od 1 do 200 mikrolitara 1/1000
6
KOM
PE-LD; transparentni
polietilen; podela
0.5;individualno
pakovanje; dužine
154mm, ;tačnost
±10%
Fleksibilne
inokulacione eze od
polistirena,
individualno
pakovanje
96 nastavaka
Cat,N:712206 Brand
ili odgovarajuć i
PVC za pipete,
proizvodjača
nastavaka uskladiti
sa proizvodjačem
kutija za nastavke stavka 3
+
+
+
+
PARTIJA XVIII UKUPNO (od 1 do 4 )
*** POSTUPITI KAKO JE DATO U UPUTSTVU PONUĐ AČ IMA ZA OPASNE MATERIJE
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
M.P
________________________
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
11
Ukupna
Ukupna
vrednost bez vrednost sa PDV- Rok
PDVB-a
om
isporuke
12
13
14
68
SPECIFIKACIJA
Kvalitet proizvoda
RB
Naziv i pakovanje
JM
Kolicina
Proizvodjac
1
2
3
4
5
Tehn.karakteristike i
Opas
nacionalni ili
Cena po
Kvalitet ne
međ unarodni
dokazi o dobavlja mater jed.mere bez
standardi
kvalitetu
PDV-a
ije
ca
6
7
PARTIJA 19- OSTALI LABORATORIJSKI
PRIBOR
1 OMCASTA EZA 10mcl
KOM
100
2 PLJOSNATA PINCETA ZA MEMBRAN FILTRE
KOM
2
ALUMINIJUMSKI ZAPUSACI ZA EPRUVETE
3 (16x160)
KOM
2000
ALUMINIJUMSKI ZAPUSACI ZA EPRUVETE
4 (30X250)
KOM
500
5 CREVO SILIKONSKO 6x10x2 mm
6 CREVO PTFE 6X8X1mm
7 CREVO PTFE 4X8X2mm
M
M
M
8 STERILNI SKALPEL-nozic br.22 1/100
KOM
9 STERILNI SKALPEL-sa držačem 1/10
10 KORPA HROMIRANA 100x100x130
11 KORPA HROMIRANA 250X250X200
12 KORPA OKRUGLA HROMIRANA FI 250,visina 140
30
30
30
2
KUT
60
KOM
KOM
KOM
6
5
3
kalibrisana eza
od hrom-nikla
0.5x5x60mm
Millipor ili
odgovarajuć e
otporno na
temperaturu od
teflonsko
teflonsko
Individualno
pakovani Romed
ili odgovarajuć
za
jednokratnue
+
+
+
+
+
+
upotrebu nožič
sa držačem broj +
za sterilizaciju u
autoklavu
za sterilizaciju
za sterilizaciju
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
8
9
10
Cena po
jed.mere sa
PDV-om
Ukupna
vrednost bez
PDVB-a
Ukupna
vrednost sa
PDV-om
Rok
isporuke
11
12
13
14
69
METALNI STALCI ZA EPRUVETE (16x160)sa 96
13 mesta(12x8)
KOM
8
14 AZBESNA (KERAMICKA) MREZICA
KOM
10
15 LABORATORIJSKA KASIKA, METALNA,210mm
KOM
10
16 LABORATORIJSKA KASIKA, METALNA,130mm
KOM
6
17 MAKAZE OSTRO-OSTRE 160mm
KOM
2
18 PROPIPETA GUMENA
19 GUMICE ZA BOCE KAPALICE
KOM
KOM
20
30
20 METALNA PINCETA ANATOMSKA 20cm
ALUMINIJUMSKI ZAPUSACI ZA EPRUVETE
21 (18x180)
KOM
6
KOM
300
22 LABORATORIJSKI STATIV 60cm-100cm
KOM
2
23 Č ETKA ZA PRANJE EPRUVETA 30x250mm
KOM
21
24 Č ETKA ZA PRANJE EPRUVETA 18x180mm
KOM
21
25 Č ETKA ZA PRANJE EPRUVETA 16x160mm
KOM
21
26 Č ETKA ZA PRANJE EPRUVETA 13x130mm
KOM
21
27 STALAK ZA CEDJENJE (ZIDNI) 45x65cm
KOM
1
dimenzija
20x20cm
čvršć a guma
čvršć a guma
ravna;zaobljen,
tup,nazubljen vrh +
metalni
sa čvršć om
žičanom drškom
sa čvršć om
žičanom drškom
sa čvršć om
žičanom drškom
sa čvršć om
žičanom drškom
sa 72 mesta, sa
odvodom
+
PARTIJA XIX UKUPNO (od 1 do 27 )
*** POSTUPITI KAKO JE DATO U UPUTSTVU PONUĐ AČ IMA ZA OPASNE MATERIJE
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
M.P
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
________________________
70
SPECIFIKACIJA
Kvalitet proizvoda
RB
1
Naziv i pakovanje
2
JM
3
Proizvodja
c
5
Kolicina
4
Tehn.karakteristike i nacionalni ili
međ unarodni standardi
6
dokazi
o
Ukupna
Cena po
Cena po
Kvalitet
Ukupna
kvalitet dobavlja Opasne jed.mere bez jed.mere sa vrednost bez vrednost sa
u
PDV-om
PDV-a
ca
materije
PDVB-a
PDV-om
7
9
10
8
11
12
13
PARTIJA 20- FILTER PAPIRI
1 Š PRIC FILTRI (0,45 mcm), pk 1/50
PAK
10
celulozno-acetatni, 0,45mcm,
25mm, promer pora 0.45mcm
za vodene i polarne medijume
2 FILTER PAPIR ø125mm 1/100
KOM
2
Whatman 40mm ili MN 640 md
ili odgovarajuć e
3 FILTER PAPIR ø185mm 1/100
KVARC MICROFIBRE DISKS ,
4 R47mm,1/100
Č AURE ZA EKSTRAKCIJU 30X80 /Pk
5 25
Č AURE ZA EKSTRAKCIJU 26X60 /Pk
6 25
KOM
2
KOM
+
+
+
10
Whatman 1 ili odgovarajuć e
MunktellL & GmbH ili
odgovarajuć e
KOM
12
za ekstrakciju masti
+
KOM
12
za ekstrakciju masti
+
Š PRIC ZA FILTER MCE,STERILNI
7 0,2µm 25mm 1/50
KOM
1
za sterilizaciju suplemenata
filtracijom ili odgovarajuć e
+
Š PRIC ZA FILTER MCE, STERILNI
8 0,2µm 33mm 1/50
KOM
1
za sterilizaciju suplemenata
filtracijom ili odgovarajuć e
+
+
PARTIJA XX UKUPNO (od 1 do
8)
*** POSTUPITI KAKO JE DATO U UPUTSTVU PONUĐ AČ IMA ZA OPASNE MATERIJE
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
M.P
________________________
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
Rok
isporuke
14
71
SPECIFIKACIJA
Kvalitet proizvoda
RB
Naziv i pakovanje
JM
1
2
3
Proizvodja
Kolicina
c
4
5
Tehn.karakteristike i nacionalni ili međ unarodni
standardi
Opasn
dokazi Kvalitet
Cena po
e
o
dobavlj materij jed.mere bez
kvalitetu aca
PDV-a
e
6
7
8
9
PARTIJA 21- STANDARDI
1 PUFERSKI RASTVOR pH10 500ml
KOM
3
2 PUFERSKI RASTVOR pH7 500ml
KOM
6
3 PUFERSKI RASTVOR pH4 500ml
RASTVOR ZA KALIBRACIJU
KONDUKTOMETRA 1,41 mS/cm na 25C
4 500ml
KOM
5
Za kalibraciju pH-metra sledljivi do NIST
standarda
+
Za kalibraciju pH-metra sledljivi do NIST
standarda
+
Za kalibraciju pH-metra sledljivi do NIST
standarda
+
KOM
2
sledljivi do NIST standarda
+
STANDARD KADMIJUMA(II) za AAS
5 tehniku,100ml
KOM
1
koncentracije 1g/L(rok trajanja najkrać e
1god.od dana isporuke .
+
***
6 STANDARD NIKLA(II) za AAS tehniku,100ml
KOM
1
koncentracije 1g/L(rok trajanja najkrać e
1god.od dana isporuke .
+
***
7 STANDARD ŽIVE(II) za AAS tehniku,100ml
KOM
1
koncentracije 1g/L(rok trajanja najkrać e
1god.od dana isporuke)
+
***
8 STANDARD OLOVA 1g/L, 100mL
KOM
1
koncentracije 1g/L(rok trajanja najkrać e
1god.od dana isporuke .
+
***
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
10
Cena po
jed.mere sa
PDV-om
Ukupna
vrednost bez
PDVB-a
Ukupna
vrednost sa
PDV-om
Rok
isporu
ke
11
12
13
14
72
9 STANDARD ZA MUTNOCU 1,0 NTU, 100ml
KOM
1
10 STANDARD ZA MUTNOCU 20,0 NTU, 100ml
KOM
2
Cat.No 26598-42, HACH Company ili
odgovarajuć e
Cat.No 26601-42, HACH Company ili
odgovarajuć e
STANDARD KALCIJUMA(II) za AAS
11 tehniku,100ml
KOM
1
koncentracije 1g/L(rok trajanja najkrać e
1god.od dana isporuke za AAS
+
***
STANDARD NATRIJUMA za AAS
12 tehniku,500ml
KOM
1
koncentracije 1g/L(rok trajanja najkrać e
1god.od dana isporuke za AAS .
+
***
13 STANDARD KALIJUMA za AAS tehniku,500ml KOM
STANDARD BENZO(A)PIRENA C20H12,
14 10mg
KOM
1
koncentracije 1g/L(rok trajanja najkrać e
1god.od dana isporuke za AAS.
+
***
1
certified
+
***
STANDARD GVOZDJA ZA AAS tehniku,
15 100ml
1
koncentracija 1g/L (rok trajanja najkrace
1god. Od dana isporuke)
+
***
1
koncentracija 1g/L (rok trajanja najkrace
1god. Od dana isporuke)
+
***
1
koncentracija 1g/L (rok trajanja najkrace
1god. Od dana isporuke)
+
***
1
koncentracija 1g/L (rok trajanja najkrace
1god. Od dana isporuke)
+
***
1
koncentracija 1g/L (rok trajanja najkrace
1god. Od dana isporuke)
+
***
1
LGC ili odgovarajuć e
+
***
1
LGC ili odgovarajuć e
+
***
1
LGC ili odgovarajuć e
+
***
1
LGC ili odgovarajuć e
+
***
1
LGC ili odgovarajuć e
+
***
KOM
1
LGC ili odgovarajuć e
+
KOM
1
LGC ili odgovarajuć e
+
STANDARD MANGANA ZA AAS tehniku,
16 100ml
KOM
KOM
STANDARD MAGNEZIJUMA ZA AAS tehniku,
17 100ml
KOM
18 STANDARD SELENA ZA AAS tehniku, 100ml
STANDARD ALUMINIJUMA ZA AAS tehniku,
19 100ml
20 SULFIDE RTC QC 1034, 20ml
KOM
KOM
ampul
a
TRACE METALS AA SAMPLE 2, CONSTANT ampul
21 VALUE RTC QC1273, 20ml
a
ampul
22 ANIONIC SURFACTANT RTC QC 1144, 20ml a
DEMAND CONSTANT VALUE RTC QC 1297, ampul
23 20ml
a
TOTAL RESIDUAL CHLORINE WP QC 1152, ampul
24 2ml
a
MUVA-HA-1506 HARD CHEESE (GRATED,
25 DEHYDRATED) PROXIMATES 100g
PORK MUSCLE-PROXIMATES AND
ESSENTIALS ELEMENTS ERM-BB 384 (2
26 VIALS)
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
+
+
73
MADEIRA CAKE PROXIMATES LGC 7107,
27 160g
KOM
1
LGC ili odgovarajuć e
28 MILK CHOCOLATE MUVA-S-0812, 100g
KOM
1
ANALYTICAL REFERENCE MATERIAL TM29 DVS.2 ENVIROMENT CANADA, 500ml
KOM
1
LGC ili odgovarajuć e
+
odredjivanje sadrzaja olova, kadmijuma,
bakra, cinka, arsena i gvozdja u vodi) ili
odgovarajuć e
+
***
30 ERM - CZ 120 FINE DAST (PM10 - LIKE) 0,5g KOM
1
CRM za odredjivanje arsena, kadmijuma,
olova i nikla u suspendovanim cesticama
EUROPEAN Reference materijals,
Belgium ili odgovarajuć e
+
***
31 NAFTALEN 0,1g
KOM
1
certified
+
***
32 BROMOFORM 1ml, CHBr3
KOM
1
certified
+
***
33 BROMDIHLORMETAN 1ml,CHBrCl2
KOM
1
certified
+
***
34 DIBROMHLORMETAN 5ml, CHBr2Cl
KOM
1
certified
+
***
35 HLOROFORM 5ml, CHCl3
TETRAHLORETEN(PERHLORETILEN) 1ml,
36 C2Cl4
KOM
1
certified
+
***
KOM
1
certified
+
***
37 TRIHLORETEN 1ml, C2HCl3
KOM
1
certified
+
***
38 1,1,1 TRIHLORETAN 1ml,CH3CCL3
KOM
1
certified
+
***
39 TECNI STANDARD BTX, 100ng/µL
KOM
1
aromatic VOC mix 3 ili odgovarajuć e
+
***
+
PARTIJA XXI UKUPNO (od 1 do 39 )
*** POSTUPITI KAKO JE DATO U UPUTSTVU PONUĐ AČ IMA ZA OPASNE MATERIJE
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
M.P
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
________________________
74
SPECIFIKACIJA
RB
Naziv i pakovanje
JM
1
2
3
Proizvodja
Kolicina
c
4
5
Kvalitet proizvoda
Tehn.karakteristike i nacionalni ili
međ unarodni standardi
dokazi o
kvalitetu
Kvalitet
dobavljaca
Opasne
materije
6
7
8
9
PARTIJA 22- REFERENTNI
MATERIJALI ZA MIKROBIOLOGIJU
1 ATCC Proteus mirabilis 12453 2/1
KOM
1
Referentni soj,Kwik stik duopak,
Microbiologics ili odgovarajuć e
+
***
2 ATCC Enterobacter cloacae 13047 2/1
KOM
1
Referentni soj,Kwik stik duopak,
Microbiologics ili odgovarajuć e
+
***
3 ATCC Klebsiella pneumoniae 13883 2/1
KOM
1
Referentni soj,Kwik stik duopak,
Microbiologics ili odgovarajuć e
+
***
4 ATCC Escherichia coli 25922 2/1
KOM
1
Referentni soj,Kwik stik duopak,
Microbiologics ili odgovarajuć e
+
***
5 ATCC Staphylococcus aureus 25923 2/1
KOM
1
Referentni soj,Kwik stik duopak,
Microbiologics ili odgovarajuć e
+
***
6 ATCC Pseudomonas aeruginosa 27853 2/1
KOM
1
Referentni soj,Kwik stik duopak,
Microbiologics ili odgovarajuć e
+
***
7 ATCC Salmonella enteritidis 13076 2/1
KOM
1
Referentni soj,Kwik stik duopak,
Microbiologics ili odgovarajuć e
+
***
8 ATCC Candida albicans 10231 2/1
KOM
1
Referentni soj,Kwik stik duopak,
Microbiologics ili odgovarajuć e
+
***
9 ATCC Escherichia coli 8739 2/1
KOM
1
Referentni soj,Kwik stik duopak,
Microbiologics ili odgovarajuć e
+
***
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
Ukupna
Cena po
Ukupna
Cena po
jed.mere jed.mere sa vrednost bez vrednost sa
PDV-om
bez PDV-a
PDVB-a
PDV-om
Rok isporuke
10
11
12
13
14
75
10 ATCC Enterococcus faecalis 19433 2/1
KOM
1
Referentni soj,Kwik stik duopak,
Microbiologics ili odgovarajuć e
+
***
11 ATCC Salmonella typhi murium 14028 2/1
KOM
1
Referentni soj,Kwik stik duopak,
Microbiologics ili odgovarajuć e
+
***
12 ATCC Clostridium perfringens 13124 2/1
KOM
1
Referentni soj,Kwik stik duopak,
Microbiologics ili odgovarajuć e
+
***
13 ATCC Bacillus cereus 11778 2/1
KOM
1
Referentni soj,Kwik stik duopak,
Microbiologics ili odgovarajuć e
+
***
14 ATCC Microsporum canis 36299 2/1
KOM
1
Referentni soj,Kwik stik duopak,
Microbiologics ili odgovarajuć e
+
***
15 ATCC Yersinia enterocolytica 27729 2/1
KOM
1
Referentni soj,Kwik stik duopak,
Microbiologics ili odgovarajuć e
+
***
16 ATCC Listeria monocytogenes 19111 2/1
KOM
1
,Referentni soj,Kwik stik duopak,
Microbiologics ili odgovarajuć e
+
***
17 ATCC Listeria monocytogenes 4b 13932 2/1
KOM
1
Referentni soj,Kwik stik duopak,
Microbiologics ili odgovarajuć e
+
***
18 ATCC Staphylococcus aureus 6538 2/1
KOM
1
Referentni soj,Kwik stik duopak,
Microbiologics ili odgovarajuć e
+
***
19 ATCC Saccharomyces cerevisiae 9763 2/1
KOM
1
Referentni sojKwik stik duopak,
Microbiologics ili odgovarajuć e
+
***
20 ATCC Cronobacter muytjensii 51329 2/1
KOM
1
Referentni soj,Kwik stik duopak,
Microbiologics ili odgovarajuć e
+
***
21 ATCC Rhodococcus equi 6939 2/1
KOM
1
Referentni soj,Kwik stik duopak,
Microbiologics ili odgovarajuć e
+
***
22 ATCC Staphylococcus epidermidis 12228 2/1
KOM
1
Referentni soj,Kwik stik duopak,
Microbiologics ili odgovarajuć e
+
***
23 ATCC Campylobacter coli 43478 2/1
KOM
1
Referentni soj,Kwik stik duopak,
Microbiologics ili odgovarajuć e
+
***
24 ATCC Listeria innocua 33090 2/1
25 ATCC Listeria ivanovii 19119 2/1
KOM
KOM
1
1
Referentni soj,Kwik stik duopak,
Microbiologics ili odgovarajuć e
odgovarajuć e
+
+
***
***
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
76
26 ATCC Aspergillus brasilliensis 16404 2/1
KOM
1
Referentni soj,Kwik stik duopak,
Microbiologics ili odgovarajuć e
+
***
27 ATCC Enterobacter aerogenes 13048 2/1
KOM
1
Referentni soj,Kwik stik duopak,
Microbiologics ili odgovarajuć e
+
***
28 ATCC Bacillus subtilis subsp.spizizenii 6633 2/1 KOM
1
Referentni soj,Kwik stik duopak,
Microbiologics ili odgovarajuć e
+
***
29 NCTC Proteus mirabilis 11938 1/1
KOM
1
Referentni soj
+
***
30 ATCC Clostridium perfringens 12924 2/1
KOM
1
Referentni soj,Kwik stik duopak,
Microbiologics ili odgovarajuć e
+
***
31 NCTC Clostridium absonum 10984 1/1
KOM
1
Referentni soj,
+
***
32 ATCC Pseudomonas aeruginosa 9027 2/1
KOM
1
Referentni soj,Kwik stik duopak,
Microbiologics ili odgovarajuć e
+
***
PARTIJA XXII UKUPNO (od 1 do 32 )
*** POSTUPITI KAKO JE DATO U UPUTSTVU PONUĐ AČ IMA ZA OPASNE MATERIJE
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
M.P
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
________________________
77
SPECIFIKACIJA
RB
1
Naziv i pakovanje
2
JM
3
Proizvodja
Kolicina
c
4
5
Kvalitet proizvoda
Tehn.karakteristike i nacionalni ili međ unarodni
standardi
6
Kvalit
et
Cena po
doba
dokazi o vljac Opasne jed.mere bez
kvalitetu
a materije
PDV-a
7
9
10
8
PARTIJA 23- API TESTOVI ZA
IDENTIFIKACIJU U
MIKROBIOLOGIJI
1 API NE 1/25 testova
KUT
5
Dijagnosticki test za nefermentativne
bakterije; BioMerieux ili odgovarajuć e
+
2 API STAPH 1/25
KUT
3
Dijagnosticki test Ref 2069,BioMerieux ili
odgovarajuć e
+
3 API 20 E Reagens kit (6 ampula)
KUT
3
Dijagnostički reagens
Ref.20120,BioMerieux ili odgovarajuć e
+
2
Dijagnostički reagens
Ref.70442,BioMerieux ili odgovarajuć e
+
4 API NE Reagens Nit 1+ Nit 2
KUT
5 ZYM A za API STAPH
KUT
1
Dijagnosticki reagens REF BioMerieux ili
odgovarajuć e
+
6 ZYM B za API STAPH
KUT
2
Dijagnosticki reagens REF
70493,BioMerieux ili odgovarajuć e
+
1
Dijagnostički reagens Ref.
20150BioMerieux
ili odgovarajuć e
Dijagnostički test za
+
5
enterobakterije,BioMerieux ili
odgovarajuć e
+
1
Dijagnostički test za listeria vrste
BioMerieux ili odgovarajuć e
+
2
6 standardnih suspenzija barijum sulfata
od: 0.5;1;2;3;4;5 McF za određ ivanje
gustine inokuluma
+
SUSPENZIONI MEDIUM ZA API 20E
7 5ml,1/100
8 API 20 E 1/25
KUT
KUT
9 API LISTERIA KIT 1/25
McFARLAND standard, komplet
10 (6x5ml)
KOM
PARTIJA XXIII UKUPNO (od 1 do
10)
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
Cena po
jed.mere sa
PDV-om
Ukupna
vrednost bez
PDVB-a
Ukupna
vrednost sa
PDV-om
Rok
isporuke
11
12
13
14
78
*** POSTUPITI KAKO JE DATO U UPUTSTVU PONUĐ AČ IMA ZA OPASNE MATERIJE
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
M.P
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
________________________
79
SPECIFIKACIJA
Kvalitet proizvoda
RB
1
Naziv i pakovanje
JM
2
3
dokazi Kvalite Opas
o
Cena po
Cena po
ne
t
kvalitet dobavlj materi jed.mere bez jed.mere sa
Proizvodja
u
Tehn.karakteristike i nacionalni ili međ unarodni standardi
PDV-a
je
aca
Kolicina
c
PDV-om
4
6
5
7
8
9
10
11
PARTIJA 24- MYCOPLASMA
I UREAPLASMA SPP.DIJAGNOSTIČ KI TESTOVI
Komplet za invitro dijagnostiku
Mycoplasmae hominis i Ureaplasmae
KOM
1 urealyticum, 1/25 testova
70
Mycoplasma IST 2 test ili
ekvivalent;karakteristike: kultivacija
identifikacija,enumeracija(UFC) i testiranje
osetljivosti na antibiotike,Sastav kompleta: 1.
selektivni bujon za transport 2. bujon za
kultivisanje sa indikatorom za pH; 3. strip ( sa
pozitivnom kontrolom ).Potrebno je da test
sadrži minimum sledeć e
antibiotike:Ciprofloxacin,
Doxycyclin,Eritromicin,
Ofloxacin,Tetraciklini,Azithromycin.Karakteristi
ke ispitivanja osetljivosti: postojanje
moguć nosti izražavanja rezultata osetljivosti
kao S,I,R.Namena testa:za ispitivanje uzoraka:
brisevi vagine i uretre, sperme i urina.
+
PARTIJA XXIV UKUPNO (od 1
do 1)
*** POSTUPITI KAKO JE DATO U UPUTSTVU PONUĐ AČ IMA ZA OPASNE MATERIJE
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
M.P
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
________________________
Ukupna
vrednost bez
PDVB-a
Ukupna
vrednost sa
PDV-om
Rok
isporuk
e
12
13
14
80
SPECIFIKACIJA
Kvalitet proizvoda
RB
Naziv i pakovanje
JM
Kolicina
Proizvodjac
Tehn.karakteristike i nacionalni
ili međ unarodni standardi
1
2
3
4
5
6
dokazi o
Kvalitet
kvalitetu dobavljaca
7
8
Opasne
materije
9
Cena po
Cena po
jed.mere bez jed.mere sa
PDV-om
PDV-a
10
PARTIJA 25- E TEST
1 E-TEST SA PENICILINOM 1/30
KOM
1
Komercijalni test za
odredjivanje MIK-a
penicilina difuzionom
metodom;BioMerieux ili
odgovarajuć e
+
PARTIJA XXV UKUPNO (od 1 do 1 )
*** POSTUPITI KAKO JE DATO U UPUTSTVU PONUĐ AČ IMA ZA OPASNE MATERIJE
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
M.P
________________________
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
11
Ukupna
vrednost bez
PDVB-a
12
Ukupna vrednost
Rok
sa PDV-om
isporuke
13
14
81
SPECIFIKACIJA
RB
Naziv i pakovanje
JM
1
2
3
Kvalitet proizvoda
Tehn.karakteristike i nacionalni ili
međ unarodni standardi
Proizvodja
Kolicina
c
4
Opas
Cena po
Cena po
Kvalitet ne
dokazi o dobavlja mater jed.mere bez jed.mere sa
kvalitetu
PDV-om
PDV-a
ije
ca
6
5
7
8
9
10
11
PARTIJA 26- DISKOVI ZA
BIOHEMIJSKU
IDENTIFIKACIJU
1 RAMNOSA DISK 10mm 1/25
KOM
1
2 XILOSA DISK 10mm 1/25
KOM
1
3 SORBITOL DISK 10mm 1/25
KOM
1
4 SAHAROZA DISK 10mm 1/25
KOM
1
5 MELOBIOZA DISK 10mm 1/25
KOM
1
diferencijalni diskovi za detekciju
fermentacije UH za 5 ml Andrade
peptonske vode.
diferencijalni diskovi za detekciju
fermentacije UH za 5 ml Andrade
peptonske vode.
diferencijalni diskovi za detekciju
fermentacije UH za 5 ml Andrade
peptonske vode.
diferencijalni diskovi za detekciju
fermentacije UH za 5 ml Andrade
peptonske vode.
diferencijalni diskovi za detekciju
fermentacije UH za 5 ml Andrade
peptonske vode.
+
+
+
+
+
PARTIJA XXVI UKUPNO (od 1
do 5)
*** POSTUPITI KAKO JE DATO U UPUTSTVU PONUĐ AČ IMA ZA OPASNE MATERIJE
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
M.P
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
________________________
Ukupna
vrednost bez
PDVB-a
Ukupna
vrednost sa
PDV-om
Rok
isporuk
e
12
13
14
82
SPECIFIKACIJA
Kvalitet proizvoda
RB
1
Naziv i pakovanje
JM
Kolicina
Proizvodj
ac
Tehn.karakteristike i nacionalni ili
međ unarodni standardi
dok
azi o
kvali
tetu
2
3
4
5
6
7
PARTIJA 27- SUPLEMENTI ZA
PODLOGE HIMEDIA
PROIZVODJAČ A
1 SUPLEMENT ZA BOLTON BUJON BAZU
KOM
4
Suplement FD231,dodatak za bazu
M1592
+
2 Egg - Yolk tellurit emulzija (100 ml) uz BPA
KOM
8
dodatak za ETGP agar po BAIRD
PARKER-u
Egg - Yolk emulzija 100 ml-bez telurita uz MYP
KOM
3 agar bazu
20
dodatak hranljivim podlogama za
izolaciju različitih mikroorganizama +
KOM
5
Himedia FD214 za L.MONO
DIFERENCIJALNU AGAR BAZU
M1540
5 VANKOMICIN SUPLEMENT ampula UZ MLST KOM
3
za Enterobacter sakazakii u
namirnicama
4 L.MONO ENRICHMENT SUPLEMENT I
+
+
+
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
Kval
itet Opas Cena po
Cena po
dob ne jed.mere
avlj mate bez PDV- jed.mere sa
a
aca rije
PDV-om
8
9
10
11
Ukupna vrednost
bez PDVB-a
Ukupna vrednost
sa PDV-om
Rok
isporuke
12
13
14
83
6 CETRINIX SUPLEMENT
KOM
5
7 TSC PERFRINGENS SUPLEMENT
KOM
8
8 SUPLEMENT ZA MSRV AGAR 500g
KOM
1
9 NATRIJUM METABISULFIT 500g
KOM
1
KOM
1
10 AMONIJUM FERI CITRAT
Suplement FD029 za bazu
Pseudomonas Agar basu M085
Suplement FD 014 za Perfrigens
agar bazu M837i
+
+
Suplement FD 096 za Agar M1282 +
Dodatak za laktozu-sulfit bujon, za
RM 707
+
Dodatak za laktozu-sulfit bujon, za
RM 476
+
PARTIJA XXVII UKUPNO (od 1 do10 )
*** POSTUPITI KAKO JE DATO U UPUTSTVU PONUĐ AČ IMA ZA OPASNE MATERIJE
OVLAŠ Ć ENO LICE PONUĐ AČ A
M.P
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
________________________
PRILOG BR. V
UGOVOR O KUPOPRODAJI
LABORATORIJSKOG POTRPŠNOG MATERIJALA ZA 2014.
GODINU
po sprovedenom otvorenom postupku II javne nabavke velike
vrednosti za 2014. godinu
ZA PARTIJU _________________________________
(upisati redni broj i naziv partije)
(za svaku partiju popunjava se poseban ugovor)
Zaključen u Pančevu, dana ________2014.godine, između:
1. ____________________________ iz ______________, ulica _________________ broj
___, broj računa ______________, koji se vodi kod _______________, PIB
____________, matični broj firme __________, PDV registracioni broj ___________, š ifra
delatnosti _____, koga zastupa _____________________ (u daljem tekstu: PRODAVAC)
i
(* u slučaju zajedničke ponude pod rednim brojem 1. upisuje se ovlaš ć eni učesnik, koji je u skladu sa tačkom 8. uputstva ovlaš ć en
od strane ostalih učesnika)
(* u slučaju da ponuđač nastupa sa jednim ili viš e podizvođača, svaki podizvođač dužan je da popuni redni broj 1.ispod kako sledi)
____________________________ iz ______________, ulica _________________ broj ___, broj
računa ______________, koji se vodi kod _______________, PIB ____________, matični broj
firme __________, PDV registracioni broj ___________, š ifra delatnosti _____, koga zastupa
_____________________ (u daljem tekstu: PRODAVAC) i
____________________________ iz ______________, ulica _________________ broj ___, broj
računa ______________, koji se vodi kod _______________, PIB ____________, matični broj
firme __________, PDV registracioni broj ___________, š ifra delatnosti _____, koga zastupa
_____________________ (u daljem tekstu: PRODAVAC) i
____________________________ iz ______________, ulica _________________ broj ___, broj
računa ______________, koji se vodi kod _______________, PIB ____________, matični broj
firme __________, PDV registracioni broj ___________, š ifra delatnosti _____, koga zastupa
_____________________ (u daljem tekstu: PRODAVAC) i
84/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
____________________________ iz ______________, ulica _________________ broj ___, broj
računa ______________, koji se vodi kod _______________, PIB ____________, matični broj
firme __________, PDV registracioni broj ___________, š ifra delatnosti _____, koga zastupa
_____________________ (u daljem tekstu: PRODAVAC) i
2. Zavoda za javno zdravlje Pančevo, iz Pančeva, ulica Pasterova broj 2, broj podračuna kod
Uprave za trezor 840-395667-19, PIB 102002701, matični broj 08259330, PDV
registracioni broj 112859833, š ifra delatnosti 8690 - ostala zdravstvena zaš tita,
registracioni broj 8230045398, koga zastupa direktor prim dr Mica Sarić Tanasković (u
daljem tekstu: KUPAC).
I
PREDMET UGOVORA
Č lan 1.
Ovim Ugovorom PRODAVAC, kao ponuđač kome je dodeljen ugovor o II javnoj nabavci
velike vrednosti za laboratorijski materijal za 2014. godinu i KUPAC uređuju međusobne odnose
u pogledu kupoprodaje LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA 2014.
GODINU
–
PARTIJA
____
(upisati
redni
broj
partije)
_______________________________________ (upisati naziv partije) po prihvać enoj ponudi br.
_____ (sa Tehničkom specifikacijom), koja je sastavni deo ugovora, uz sukcesivnu isporuku i
plać anje.
Č lan 2.
Predmet ovog Ugovora je kupoprodaja ukupno _____ stavki iz tehničke specifikacije
laboratorijskog materijala – PARTIJA ____ (upisati redni broj partije)
_______________________________________ (upisati naziv partije) za ukupnu cenu od
_____________ dinara, bez PDV-a, u svemu prema prihvać enoj Ponudi PRODAVCA i Tehničkoj
specifikaciji KUPCA, koja čini sastavni deo ovog Ugovora.
II
KVALITET ROBE
Č lan 3.
Kvalitet isporučene robe mora u svemu da odgovara tehničkim specifikacijama, katalozima
i prospektima proizvođača i sertifikatima, odnosno drugim dokazima, koje je PRODAVAC
dostavio KUPCU, kao i zahtevima iz Specifikacije potreba KUPCA.
PRODAVAC je dužan da prilikom isporuke robe po zahtevu KUPCA dostavi potvrdu o
kontroli kvaliteta isporučene robe.
Ukoliko se u toku rada pokaže da isporučena roba, koja je predmet ovog Ugovora, ne
ispunjava uslove u pogledu kvaliteta iz stava 1. ovog člana Ugovora, KUPAC može nabaviti od
drugog dobavljača odgovarajuć u količinu robe odgovarajuć eg kvaliteta o troš ku PRODAVCA,
aktiviranjem finansijske garancije PRODAVCA.
85/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
III
MEĐ USOBNA PRAVA I OBAVEZE
Obaveze prodavca
Č lan 4.
PRODAVAC se obavezuje da obezbedi na lageru i vrš i sukcesivno snabdevanje kupca
robom po vrsti, količini, proizvođaču, tehničko-tehnološ kim karakteristikama i kvalitetu po SRPS
standardu, odnosno drugom dokazu o usaglaš enosti, kako je utvrđeno Specifikacijom koja čini
sastavni deo ovog Ugovora, a na osnovu usmenih ili pismenih trebovanja ovlaš ć enog lica KUPCA,
nakon prethodne saglasnosti KUPCA u pogledu cene robe.
PRODAVAC se obavezuje da poš tuje važeć e propise u pogledu skladiš tenja, čuvanja,
transporta i prenoš enja robe koja je predmet ovog Ugovora.
PRODAVAC se obavezuje da sakuplja, skladiš ti i bezbedno odlaže ostatke opasnih
hemikalija i praznu ambalažu u skladu sa propisima kojima se uređuje upravljanje otpadom (u
skladu sa čl.32 Zakona o hemikalijama (36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012) i čl.25 Zakona o
upravljanju otpadom (36/2009)) za robu koju je isporučio u skladu sa ovim ugovorom.
Č lan 5.
PRODAVAC se obavezuje da isporuku robe iz člana 2. ovog Ugovora vrš i vlastitim
prevozom f-co MAGACIN KUPCA u sediš tu KUPCA.
PRODAVAC se obavezuje da prilikom isporuke robe, koja je predmet ovog Ugovora, a
koja predstavlja OPASNU MATERIJU, u smislu člana 24. stav 1. Zakona o bezbednosti i zdravlju
na radu, KUPCU dostavi na srpskom jeziku sva propisana uputstva i javnu ispravu sa
identifikacionim podacima za svaku opasnu materiju. Ukoliko PRODAVAC prilikom isporuke
robe nabavljaču KUPCA ne preda sva propisana uputstva i javnu ispravu, PRODAVAC je dužan
da KUPCU nadoknadi troš kove za pribavljanje ove dokumentacije od nadležne institucije u smislu
čl. 24 stav 2. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.
Č lan 6.
PRODAVAC se obavezuje:
-
-
-
da dostavi KUPCU registrovanu menicu i menično ovlaš ć enje, u skladu sa tenderskom
dokumentacijom, na iznos 10% bruto vrednosti ovog ugovora kao garanciju za dobro
izvrš enje posla i poš tovanje obaveza iz ovog Ugovora;
da dostavi KUPCU sve propisane dokumente vezane za uvoz i ateste, certifikate i druge
dokumente kao i kataloge, prospekte, propisanu dokumentaciju prevedenu na srpski
jezik za opasne materije i računovodstvena dokumenta za isporučenu robu;
da snosi š tetu nastalu za KUPCA zbog pogreš no obračunate cene artikala koji su
predmet javne nabavke u Ponudi koja je sastavni deo ovog Ugovora.
Obaveze kupca
Č lan 7.
KUPAC se obavezuje:
86/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
-
IV
da plati PRODAVCU ugovorenu cenu za isporučenu robu, u skladu sa prihvać enom
ponudom PRODAVCA;
da blagovremeno obaveš tava PRODAVCA o svojim potrebama za sukcesivnom
isporukom ugovorenih količina robe;
da odmah, a najkasnije u roku od 7 dana od isporuke neodgovarajuć e robe u smislu
odredaba ovog Ugovora, dostavi PRODAVCU reklamaciju u pismenoj formi.
CENA I NAČ IN PLAĆ ANJA
Č lan 8.
KUPAC i PRODAVAC su se sporazumeli da ć e KUPAC sukcesivno, ____ dana po
isporuci robe, platiti PRODAVCU isporučenu robu po cenama iz prihvać ene PONUDE
PRODAVCA u iznosu od ______________ dinara bez PDV, PDV u iznosu od _______________
dinara, š to ukupno iznosi ______________ dinara za svih _____ stavki iz Tehničke specifikacije
KUPCA.
Cena iz stava 1. ovog člana Ugovora je fiksna i ne može se menjati do završ etka realizacije
ovog Ugovora.
V
ROK ISPORUKE I PRIJEM ROBE
Č lan 9.
PRODAVAC je dužan da ugovorenu i naručenu količinu i vrstu robe sukcesivno dostavlja
KUPCU f-co magacin KUPCA u roku kako je navedeno u tehničkoj specifikaciji, koja je sastavni
deo ovog Ugovora.
Č lan 10.
Ugovorne strane su saglasne da se KVANTITATIVNI i KVALITATIVNI prijem robe vrš i
u momentu preuzimanja, a eventualni nedostaci konstatuju se zapisnički.
PRODAVAC se obavezuje da otkloni utvrđene nedostatke u najkrać em roku, a ukoliko
KUPAC usled neblagovremene isporuke robe ili zbog nedostataka u kvantitetu ili kvalitetu robe
pretrpi š tetu, da istu nadoknadi KUPCU koji ima pravo da aktivira sredstvo finansijskog
obrzbeđenja - solo menicu za dobro izvrš enje posla.
VI
OSTALE ODREDBE
Č lan 11.
Na odnose koje nisu uredile ovim Ugovorom, ugovorne strane su saglasne da ć e se
primenjivati Zakonom o obligacionim odnosima i drugi propisi koji se odnose na predmet ovog
Ugovora.
Č lan 12.
Ugovorne strane su saglasne da eventualne međusobne sporove reš avaju mirnim putem, a
ukoliko to nije moguć e ugovara se nadležnost Privrednog suda u Pančevu.
87/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
Č lan 13.
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja ovlaš ć enih organa ugovornih strana i
dostavljanja obavezne dokumentacije i finansijske garancije iz ovog Ugovora KUPCU i
primenjivać e se do završ etka realizacije ugovornih obaveza ugovornih strana iz ovog Ugovora.
Č lan 14.
Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, po 2 (dva) primerka za svaku ugovornu
stranu.
DIREKTOR
1._______________________________
DIREKTOR
____________________________
Prim Dr Mica Sarić Tanasković
2._______________________________
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE
PANČ EVO
3._______________________________
Broj: 01-___ /
4. ______________________________
Pančevo,._______.2014.god.
(* pod red. br. 1. potpisuju ovlašć eni predstavnik
ponuđača za samostalnu i ponudu sa podizvođačem,
ovlašć eni predstavnik ponuđača za zaključenje
ugovora u zajedničkoj ponudi, a
pod red.br. 2, 3. i 4. podizvođači)
88/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
PRILOG BR. VI
(naziv i sedište ponuđača)
I Z J A V A
Saglasno članu 61 stav 4 tačka 8 Zakona o javnim nabavkama i člana 19 Pavilnika o obaveznim
elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja
ispunjenosti uslova, ovim putem dostavljam troš kove pripreme ponude u javnoj nabavci VDII/2014.
1. Troš kovi izrade uzorka ili modela iznose _________ dinara..
2. Troš kovi pribavljanja sredstava obezbeđenja iznose __________dinara.
3. Ukupni troš kovim pripreme ponude iznose ___________ dinara.
DIREKTOR
m.p. ______________________
(Ovu izjavu popuniti i potpisanu i overenu pečatom ponuđača dostaviti NARUČ IOCU uz Ponudu).
89/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
PRILOG BR. VII
(naziv i sedište ponuđača)
I Z J A V A
Saglasno članu 61 stav 4 tačka 9 Zakona o javnim nabavkama i člana 20 Pavilnika o obaveznim
elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja
ispunjenosti uslova, ovim putem pod punom materijalnom i krivičnom odgovornoš ć u potvrđujem
da je ponuda podneta nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.
DIREKTOR
m.p.
______________________
(Ovu izjavu popuniti i potpisanu i overenu pečatom ponuđača dostaviti NARUČ IOCU uz Ponudu).
90/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
PRILOG BR. VIII
(naziv i sedište ponuđača)
I Z J A V A
da smo pri sastavljanju ponude poš tovali obaveze koje proizlaze iz važeć ih propisa o zaš titi na
radu, zapoš ljavanju i uslovima rada, zaš titi životne sredine, kao i da garantujemo da smo imaoci
prava intelektualne svojine, shodno čl.75 st.2 Zakona o javnim nabavkama.
DIREKTOR
m.p. ______________________
(Ovu izjavu popuniti i potpisanu i overenu pečatom ponuđača dostaviti NARUČ IOCU uz Ponudu.
Ukoliko ponuđač nije imalac prava intelektualne svojine potrebno je da precrta deo koji se odnosi na istu).
91/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
PRILOG BR. IX
(naziv i sedište ponuđača)
I Z J A V A
Da ć emo, ukoliko naš a firma bude izabrana za najpovoljnijeg ponuđača, najkasnije do isporuke
robe, dostaviti o svom troš ku naručiocu na srpski jezik prevedenu propisanu dokumentaciju iz
čl.24 stav 1. tačka 1. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.
DIREKTOR
m.p. ______________________
(Ovu izjavu popuniti i potpisanu i overenu pečatom ponuđača dostaviti NARUČ IOCU uz Ponudu).
92/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
PRILOG BR. X
(naziv i sedište ponuđača)
I Z J A V A
da ć emo, ukoliko budemo izabrani za najpovoljnijeg ponuđača u partiji
____________ (moguć e je navestzi sve partije za koje ponuđač dostavlja ponudu - navesti redni
broj partije/partija), dostaviti Zavodu za javno zdravlje Pančevo bezuslovnu, neopozivu, plativu na
prvi poziv i bez prigovira REGISTROVANU MENICU i menično ovlaš ć enje, kao finansijsku
garanciju za dobro izvrš enje ugovornih obaveza u iznosu 10% vrednosti ugovora sa PDV-om.
DIREKTOR
m.p. ______________________
(Ovu izjavu popuniti i potpisanu i overenu pečatom ponuđača dostaviti NARUČ IOCU uz Ponudu).
93/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
PRILOG BR. XI
(naziv i sedište ponuđača)
I Z J A V A
kojom prihvatamo sve uslove sadržane u konkursnoj dokumentaciji za II javnu nabavku velike
vrednosti za 2014.godinu za LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL u otvorenom
postupku br. VD-II/2014.
DIREKTOR
m.p. ______________________
(Ovu izjavu popuniti i potpisanu i overenu pečatom ponuđača dostaviti NARUČ IOCU uz Ponudu).
94/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
PRILOG BR. XII
I Z J A V A
kojom pod punom krivičnom i materijalnom odgovornoš ć u izjavljujemo da smo razvrstani u
_____________________ pravno lice.
DIREKTOR
m.p. ______________________
(Ovu izjavu popuniti i potpisanu i overenu pečatom ponuđača dostaviti NARUČ IOCU uz Ponudu).
95/95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
Download

detaljno