BŘEZEN 2014
Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo obce dne 13. 3. 2014 na svém zasedání mezi celou řadou záležitostí, které,
pokud budete mít zájem, najdete na webových stránkách obce, projednalo také dva důležitější body, o nichž je zřejmě potřeba se zmínit i ve Zpravodaji, protože ne všichni pravidelně
sledujete webové stránky.
Tím prvním bodem bylo schválení obecního rozpočtu v celkové výši 10.677 tisíc korun, kdy
rozpočet je samozřejmě sestaven jako vyrovnaný s poměrně značným důrazem na komunální
a územní rozvoj, protože nás v letošním roce čekají nutné a vcelku dost finančně náročné
akce, ať již to bude místní hřbitov, kde se zvolna začíná rozpadat ohradní zeď a márnice, přechody pro chodce u nákupního střediska Jednoty, práce v obecním lese, dětská hřiště, podle
výsledků schvalování naší žádosti také doufejme, že možná v letošním roce bude potřeba
zajistit náš spolupodíl na financování výměny oken a zateplení školy a školky, stejně jako bude
potřeba mít spolupodíl na nákup nového víceúčelného zametacího stroje a některé další záležitosti, z nichž jedny se budou realizovat přímo a jiné „jen“ připravovat, jako třeba projektová
dokumentace na kanalizaci a ČOV, což je také, jen tak mimochodem, záležitost v řádu zhruba
800 tis. Kč jen u prvního stupně k územnímu rozhodnutí. Z těch jen připravovaných věcí je to
také návrh územního plánu obce, který by bylo potřeba už konečně „dotáhnout“ do konce,
aby se podle něj dalo řídit dalších deset let.
Samozřejmě, že obec také musí zajistit svůj běžný provoz, včetně třeba ZŠ a MŠ, stejně
jako se musí počítat s údržbou a opravami stávajícího majetku. Součástí schvalování rozpočtu
bylo i schválení příspěvků spolkům a organizacím působících výhradně v obci, protože pro letošní rok mimo výnosů z některých akcí - třeba vánoční koncert aj., se téměř nepočítá s tím, že
by obec ze svého rozpočtu podpořila jiné žadatele než ty naše. I tak byla trochu delší diskuse
o přístupu jednotlivých spolků a jejich představách o podpoře toho či onoho druhu volnočasových aktivit, kdy zastupitelstvo nakonec rozdělilo 150 tis. Kč téměř obdobně jako v loňském
roce.
Druhá, pro Vás možná zajímavá záležitost, bylo schválení dalšího pokračování půjček
z Fondu rozvoje bydlení, kdy na jiném místě tohoto Zpravodaje najdete podrobnější informace, které ještě navíc, pokud budete potřebovat, Vám budou na obecním úřadě doplněny
v případě jakýchkoliv nejasností nebo když budete mít za to, že ještě něco je nutné upřesnit.
Pokud jde o další dění v obci, mimo běžné práce a údržby, přes zimu to bylo především
chystání ploch na nové výsadby v obecních lesích tak, abychom měli všechny plochy po olších,
habrech a bezinkách vyklizeny a podle počasí zalesněny nejdéle do konce března, kdy pak práce v lese musíme ukončit a čeká nás poměrně dost jiné práce v obci, kolem zřizování nových
přechodů v souvislosti s letošními úpravami povrchu průtahu silnice I/23 přes obec. Snaha
bude letos i udělat něco nového kolem dětských hřišť, úprav chodníků, balkonů DPS, hřbitova, úpravy veřejného prostranství kolem kostela a další práce, při nichž se nedá zapomenout
i na pomoc sokolům, fotbalistům a dalším, kteří by si některé práce, i přes jejich snahu, nebyli
schopni zajistit sami.
Ve dnech 20. 5. - 25. 5. 2014 se uskuteční již pátý ročník Regionální olympiády dětí a mládeže, kdy snad ani není potřeba nějak zvlášť naši olympiádu představovat, protože celá řada
sportovců z Kralic se jí už v minulosti úspěšně účastnila, včetně hojného doprovodu svých
rodinných příslušníků, ať již při jednotlivých disciplínách nebo při slavnostních ceremoniálech
2
zahájení a ukončení olympiády. Mimo sportovců se ale zúčastňovaly třeba také děti svými
výtvarnými pracemi v soutěži, která bude letos stejná s tím, že stejně jako výtvarná soutěž i
vše další podstatné zůstává obdobné jako u předcházejících ročníků, tedy i to, že za naše reprezentanty obec hradí startovné žákům mimo region a středoškolákům, zajišťuje omluvenky
(samozřejmě, ale také zpětně kontroluje, že skutečně sportovali), nebo poskytuje doplňující
informace, které snad případně nenajdete na stránkách „olympiády“. Adresy jsou uvedeny na
rozpisu soutěží, který je přílohou tohoto Zpravodaje.
Závěrem nezbývá, než popřát, aby se olympiády zúčastnilo mimo našich sportovců i dost
občanů, protože Regionální olympiáda dětí a mládeže bývá pro všechny zúčastněné velkým
zážitkem, skutečným svátkem, u kterého přejeme našim sportovcům obdobně vynikající výsledky jako při minulých ročnících.
Ing. Emil Dračka, MBA
starosta obce
Tříkrálová sbírka
Dne 4. 1. 2014 proběhla v Kralicích nad Oslavou a později i v Horních Lhoticích Tříkrálová
sbírka. Při obchůzce Kralic nad Oslavou pomohli členové FC Kralice. Počasí bylo celkem pěkné
a tak členové Stáje Honzík zajistili tříkrálový průvod na koních.
Všem, kteří pomohli, patří poděkování, protože věnovali jeden svůj volný den na to, aby
byly navštíveny všechny domy s přáním požehnání a prosbou o pomoc. Vám všem, kteří jste
přispěli celkovou částkou 26 751,- Kč na pomoc potřebným, upřímné Pán Bůh zaplať. Je to
krásná částka a pomůže těm, kteří to potřebují.
Jana Nekudová
Dění okolo přechodů – pokračování
Dne 10. 1. 2014 proběhlo na DI v Třebíči jednání ohledně zajištění bezpečnosti chodců
v Kralicích nad Oslavou po zrušení přechodů pro chodce přes komunikaci I/23. Byla to reakce
na dopis na Prezidium PČR, ze dne 10. 12. 2013. Zástupci Prezidia PČR si udělali čas a provedli
šetření přímo v Kralicích nad Oslavou, dne 8. 1. 2014. Na základě jejich zjištění, je vhodné
v Kralicích nad Oslavou přechody pro chodce obnovit, ale samozřejmě již v souladu s novými
předpisy.
Nejdůležitějším otázkou bylo, co ale do doby, než budou nové přechody zbudovány.
I v tomto případě však bylo navrženo řešení. Do Kralic nad Oslavou byl na náklady obce instalován tzv. skrytý radar“, na základě mapování provozu v obci (kolik vozidel jezdí a hlavně
jakou rychlostí), PČR provede cílená opatření ke zpomalení provozu v Kralicích nad Oslavou.
Výsledky měření má již PČR k dispozici a tak by opatření měla následovat v nejbližší době
(dotaz na opatření byl již vznesen). I když jednání se zpozdilo minimálně o 2 měsíce (Krajský
DI na podnět z naší strany nereagoval), byli jsme rádi, že jednání proběhlo a že jsme se dostali
k doporučením přímo z míst nejvyšších.
Považuji za důležité zmínit i to, že přechody pro chodce nebyly zrušeny na příkaz PČR, ta
k tomu nemá kompetenci, ale ze strany Krajského úřadu v Jihlavě. Ten svoje rozhodnutí popřel
a telefonicky mě informoval o tom, že rozhodnutí vydal DI v Třebíči. Proto další komunikace
probíhala právě s PČR.
3
V celé ČR byly ze strany PČR podány připomínky ke stavu přechodů pro chodce a pouze
v Kraji Vysočina a v Olomouckém kraji došlo na základě rozhodnutí krajských úřadů k rušení
přechodů pro chodce. To jen k dokreslení celé situace. O dalším dění okolo přechodů Vás
samozřejmě budeme informovat.
Jana Nekudová
Fond rozvoje bydlení
Do středy 18. 4. 2014 je možné podávat žádosti o poskytnutí půjčky z „Fondu rozvoje
bydlení obce Kralice nad Oslavou“. Půjčka je poskytována vlastníkům obytných budov a bytů
k úhradě nákladů spojených s opravami a modernizací bytového fondu u nemovitostí starších
10 let. Půjčku je možné použít zejména na obnovu střech, obnovu fasády včetně zateplení,
vnitřní úpravy a modernizace bytu. Maximální doba a poskytnutá částka je 100 tis. Kč na 6 let
při 4% p.a. úročení půjčky. Žádost musí obsahovat jméno a adresu žadatele, přesné označení
budovy (č.p., parcelní číslo) včetně prohlášení nebo jiného dokladu o vlastnictví, dále pak
stavební povolení či jiný příslušný doklad o přípustnosti akce, pokud je vyžadován. U těchto
akcí pak je třeba předložit příslušnou projektovou dokumentaci, předběžnou dohodu s dodavatelem akce s orientační cenou nákladů. V případě svépomocné práce postačí jen orientační
cena materiálu a popis účelu, na který je půjčka požadována. Posledními vcelku důležitými
částmi žádosti jsou: předpokládaná lhůta dokončení akce, celková požadovaná částka a její
zajištění dvěma ručiteli. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách obce, případně
na obecním úřadě.
V loňském roce jsme si připomněli výročí 400 let od vydání Bible kralické 1613. V letošním
roce uplynulo 450 let (1564) od vydání překladu Nového zákona od Jana Blahoslava a tentýž
upravený Nový zákona se stal šestým dílem Bible kralické, který započali čestí bratři v Kralicích
tisknout v roce 1593 a dokončili v roce 1594, tedy před 420 lety.
Potřeba věrného překladu Nového zákona z řečtiny a nikoliv pouze překlad překladu, jak
tomu bylo v případě překladů z latiny, vedlo biskupa jednoty bratrské Jana Blahoslava k tomu,
že roku 1564 vydává v Ivančicích v malém formátu zkušební vydání Nového zákonu. Toto
vydání mělo zřejmě pronikavý úspěch, protože 4roky po něm vyšlo druhé vydání ve větším
formátu a větším tiskem přepracované pouze s malými úpravami.
Blahoslav popisuje svou práci na překladu Nového zákona takto: „A však také i vlastnosti jazyka našeho pilně sem šetřil více nežli ozdob, chtěje, aby slova obyčejná a srozumitelná
i způsob mluvení byl hladký a vážný, tak jakož sluší na Písmo Svaté.“
Blahoslav přistoupil k úkolu překladu Nového zákona v první řadě tak, že zapracoval na zdokonalení české mluvnice. Své dílo, které je známo jako Gramatika česká, začal psát v roce 1551
a dokončil je v roce 1571,v roce své smrti.Toto pak tvořilo nejenom základ pro jeho vlastní překlad, ale přispělo ke vzniku kolektivu mužů, z nichž někteří byli jeho vlastními studenty a učedníky,kteří po jeho smrti přeložili Starý zákon. Tento překlad Starého a Nového zákona je to, co
na konci 16.století tvoří Bibli kralickou. Překlad vycházel postupně v letech 1579 až 1594 u nás
v Kralicích. Text byl doplněn rozsáhlými komentáři a byl rozdělen do šesti svazků.
Díky našim vzdělaným předkům za jejich obětavou práci!
Monika Doležalová
4
Taneční kroužek
V letošním školním roce 2013/2014 byla otevřena nová volnočasová aktivita, a to „Taneční
kroužek“. Kroužek je vedený pod SDH Kralice nad Oslavou.
První hodina proběhla v pondělí 16. září 2013 a od tohoto dne se koná každé pondělí
od 16.30 do 18.00 v tělocvičně místní základní školy. Kroužek je určen pro chlapce i dívky
předškolního a mladšího školního věku. Nyní navštěvuje kroužek 16 dětí,a to pouze dívky
ve věku od 3 do 10 let. Kroužek vedou dvě dívky studující Masarykovu univerzitu, obor Učitelství mateřských škol, které mají s podobným kroužkem zkušenosti již z dřívějška.
Na začátku školního roku děti nacvičily vystoupení na kralické Martinské hody v rytmu polky
a valčíku, na jehož konci byla zařazena modernější skladba pro rozveselení jak vystupujících, tak
diváků. Nyní nacvičují choreografii na modernější hudbu se základy moderních prvků.
Výuka vychází z potřeb dětí, a proto jim je náplň kroužku přizpůsobena. Začátek je zahájen
hrou na „honěnou“ s motivací, následuje rozcvička s využitím pomůcek, nácvik choreografie.
Následují hry a činnosti na přání dětí a nakonec je zařazena relaxační hra a děti dostávají
od cvičitelek zpětnou vazbu.
Lucie Kroupová, Radka Čeléniová
Hasiči Kralice nad Oslavou
V sobotu 4. ledna proběhla výroční valná hromada našeho sboru. Přítomnými byl zvolen
„staronový“ výbor SDH, který bude letošní rok pracovat ve stejném složení jako v loňském roce:
starosta: Ing. Emil Dračka
místostarosta: Jan Batelka
velitel: Ing. Vladimír Červinka
vedoucí mladých hasičů: Mgr. Jan Musil
jednatel: Tomáš Červinka
pokladník: Ing. Ludmila Musilová
hlavní strojník a technik: Jiří Barteček
referentka žen: Bohumila Musilová
předseda revizní komise: Ing. Josef Doležal člen revizní komise: Hovhannes Harutjunjan
K počátku letošního roku eviduje sbor 79 členů, z toho 38 mladých hasičů do 18 let.
Od začátku roku byla naše výjezdová jednotka povolaná už ke 3 ostrým zásahům:
- 3. února – planý poplach – tmavý kouř ze dvorku RD v Kralicích (ul. Třebíčská)
- 13. února – požár chat v Kralicích (obora)
- 10. března – požár okraje lesa v Rapoticích
S příchodem jara opět začínáme novou sezónu s pravidelnými schůzkami a tréninky naší
hasičské mládeže:
1) STARŠÍ ŽÁCI (2. st. ZŠ) a DOROST – každý pátek vždy od 16:30 do 17:30 h. (poprvé v pátek 21. 3.)
2) PŘÍPRAVKA (děti z MŠ) a MLADŠÍ ŽÁCI (1. st. ZŠ) – každé pondělí vždy od 16:00 do 16:45 h.
(poprvé v pondělí 24. 3.) - sloučeno - změna oproti loňskému roku!
5
V sobotu 17. května odpoledne se uskuteční již tradiční akce DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V HASIČSKÉ ZBROJNICI v Kralicích, která bude opět zpestřena soutěží v požárním útoku mladých hasičů. Nebude samozřejmě chybět posezení s občerstvením v prostorách zbrojnice.
Stále jsou u nás vítáni noví zájemci, bez rozdílu věku, o hasičskou činnost.
Mgr. Jan Musil, za výbor SDH Kralice
Kynologický klub
Činnost našeho klubu v loňském roce - stále patříme k nejlepším klubům na Vysočině
Největší úspěch našeho klubu vybojoval Jiří Štěpař s německým ovčákem Enriko, když
na mistrovství republiky obsadil 3. místo a zajistil si účast na Mistrovství světa v USA, kde
v říjnu 2013 osadil 29. místo z 200 soutěžících a stal se 2. našim nejlepším reprezentantem.
Naše závodní družstvo se zúčastňuje ligy JMK
Na závodě ve Zbraslavi J. Jašková s NO Brazil 2. místo, L. Nováčková s NO Wenga 3. místo,
T. Čechovský ml. 5. místo, Š. Kováčová NO Sorbon 6. místo.
Na závodě v Miroslavi: Jašková 3. místo kat. ZVV1, J. Coufalová NO Rita 5. místo, T. Čechovský ml. belg.ovčák Bria 3. místo, L. Nováčková Wenga 4. místo, l. Nováčková - Tampa 7. místo.
V celková lize, kde jsou 4 kola, jsme se umístili kat. ZVV1 Jašková Brazil 3. místo,12 . místo
Coufalová, kat. ZZO L. Nováčková Wenga 1. místo, 5. místo náš mládežník T. Čechovský belg.
ovčák Bria, daší místa 7., 11. a 15. místo.
Na jaře jsme uspořádali 12. ročník O pohár Bible kralické, účast 15 psovodů sponzorovala
brněnská firma Noviko, v kat. ZVV1 obsadila J. Jašková 3. místo a v kat. ZZO obsadila L. Nováčková 3. místo. Letos se závod koná 29. 3., už teď je slíbená účast 20 psovodů z celé jižní
Moravy a znovu sponzoruje firma Noviko a Vetamix a další drobní sponzoři.
Dále jsme jeli na závod do Svitávky, jelo tam 6 našich psovodů a v těžké konkurenci se
neztratil T. Čechovský starší, obsadil s NO Estrid 3. místo, dále jsme obsadili ZZO T. Čechovský
ml. 4. místo .Závod v Rajci Jestřebí 3. místo L. Nováčková - Wenga.
14. 9. závod Bzenec J. Jašková Brazil 2. místo kat. ZVV1 / N. Vostálová s chodským ovčákem
Alwika 1. místo ZZO.
V tomto roce jsme uspořádali 2 zkoušky z výkonu, 90% úspěšnost našich psovodů.
Závod v Kuřimi na podzim opět naši bodovali, Vostálová 1. místo, T. Čechovský ml. 2. místo, L. Nováčková 5. místo.
Na podzim jsme uspořádali 11. ročník O pečet kralického starosty, 15 psovodů, v kat. ZVV1
vyhrála J. Jašková s NO AXA, v kat. ZZO vyhrála M. Losova zlatý retriever, závodu se zúčastňují
i zajímavá plemena jako bígl, leopardí luisianský pes, kříženci, kanadský ovčák, bearde kolie apod.
Loni jsme uspořádali několik akcí se školou, školkou i obecním úřadem pro děti, páleni
čarodějnic, samozřejmě i letos máme toto v plánu. Tím naše činnost nekončí. Hlavně se věnujeme výcviku a výchově psů, loni zde probíhala psí školka i letos od dubna bude.
Je škoda, že si mnozí majitelé neuvědomí, že když si pořídí psa, tak by o jeho výchově měli
něco vědět. Neposlušný pes je neovladatelný, tudíž i nebezpečný. Vše o našem klubu se můžete dozvědět na našich stránkách www.kkkralice.websnadno.cz .
Jednatel klubu Jašková
6
Rybářský kroužek pro mladé rybáře v Kralicích nad Oslavou
V září 2013 projevily děti z Kralic nad Oslavou zájem o navštěvování rybářského kroužku.
Aby nemusely dojíždět do Náměště, navrhl výbor Místní organizace Moravského rybářského
svazu v Náměšti nad Oslavou, aby se kroužek scházel v Kralicích. Obecní úřad vytvořil podmínky pro činnost kroužku a umožnil jeho konání v jídelně domova s pečovatelskou službou.
Kroužek byl bezplatný. Odbornou činnost zajišťoval hospodář pan Jaroslav Řezanina
Celkem se do kroužku přihlásilo 12 dětí. Kroužek se konal každé úterý. Děti byly seznamovány jak s rybářskými předpisy tak i ve znalosti ryb a rybolovné techniky. Kroužek úspěšně
ukončilo zkouškami a získáním prvního rybářského lístku 9 dětí. S dětmi je nyní prováděna
praktická výuka na rybníku. Všechny děti se staly členy Moravského rybářského svazu a mohou lovit na jeho revírech. V Kralicích k dosavadním 26 členům přibylo nových devět.
Výbor MOMRS Náměšť nad Oslavou přeje všem novým mladým rybářům hodně úlovků
a aby jim jejich zájem o rybařinu dlouho vydržel.
S pozdravem „Petrův zdar“
Za Moravský rybářský svaz, o.s. místní organizaci Náměšť nad Oslavou
Jaroslav Řezanina, hospodář
TJ FC Kralice nad Oslavou v sezóně 2013 - 2014
V lednu 2014 byl zvolen nový fotbalový výbor, jeho členové jsou: Tomáš Jelínek, Martin
Dymáček, Adam Krčál, Vítězslav Zigmund, Jiří Veselý, Tomáš Chadim, pokladník Eva Vadovičová, sekretář Jindřich Němec, místopředseda Michal Nekuda, předseda Jaroslav Chadim.
Podzimní část ukončilo mužstvo mužů na 2.místě IV. skupiny (společně s mužstvem Hodova). Trenéry jsou Alois Krčál a Jiří Tomek.
Starší žáci se v mistrovské soutěži starších žáků 7+1 umístili na 14. místě. Tuto soutěž hrají
prvním rokem po přechodu z mladších žáků pod vedením Tomáše Chadima.
Starší přípravka se v soutěži okresního přeboru přípravek 5+1 umístila na 6. místě. Trenérem je Tomáš Jelínek.
Přípravu na jarní sezonu zahájili turnajem v Hrotovicích, kterého se účastnilo celkem 22
týmů z Třebíčska. Po dvou odehraných kolech se umístili na 17. místě. Poděkování patří nejen
klukům, kteří se opravdu snažili ale i rodičům, kteří jezdili své děti povzbuzovat.
Naše mladší přípravka se účastní soutěže mladších přípravek 4+1, tato soutěž nemá vedenou tabulku. Trenéry jsou Jiří Veselý a Jan Rous.
Stejně jako starší, tak i mladší přípravka zahájila přípravu turnajem v Hrotovicích, kde se
umístila na velmi pěkném 8. místě z 22. týmů.
Chtěl bych Vás pozvat na nevšední zážitek a to na návštěvu FC Zbrojovky Brno dne
11.5.2014, kde žáci starší přípravky nastoupí od 17. hodin jako doprovod hráčů 1.Gambrinus
ligy v zápase s SK Slavia Praha, a o poločasové přestávce sehrají utkání s místní přípravkou.
Přeji všem hráčům hodně úspěchů v nadcházející sezóně a trenérům hodně trpělivosti
v jejich odhodlání.
Za výbor Jaroslav Chadim
7
SOLNÁ JESKYNĚ VELKÁ BÍTEŠ (21. 01. 2014 – 18. 02. 2014)
SOLNÁ JESKYNĚ VELKÁ BÍTEŠ (21. 01. 2014 – 18. 02. 2014)
Touto cestou děkujeme našim hodným pánům řidičům, p. Rousovi a p. Pavlíkovi, kteří nás
vždy spolehlivě odvezli.
Touto cestou děkujeme našim hodným pánům řidičům, p. Rousovi a p. Pavlíkovi, kteří nás
vždy spolehlivě odvezli.
ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY V MŠ (17. 02. – 28. 02. 2014)
ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ
HRY DĚTÍ…“
V MŠ (17. 02. – 28. 02. 2014)
„U MALÝCH
„ROZCVIČKA“
„U MALÝCH DĚTÍ…“
„ROZCVIČKA“
„KRASOBRUSLÍME“
„KRASOBRUSLÍME“
8
„HLEDÁME HOKEJISTY“
„DÁME GÓLA, DÁME …“
„FANDÍME NAŠIM!!“
„BĚŽCI NA LYŽÍCH“
„MALÍ MEDAILISTI“
9
„… U PŘEDŠKOLÁKŮ“
„NAŠI OLYMPIONICI“
„BORCI NA DRÁZE“
10
A CO NÁS ČEKÁ NA JAŘE V NAŠÍ MŠ?
•
•
•
18. 03. si vytvoříme malované prostírání s výtvarnicí paní Matouškovou
25. 03. pojedeme do knihovny v Náměšti n. Oslavou
… a ještě spoustu dalších překvapení
OZNÁMENÍ – „ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ KRALICE“
Zápis dětí do MŠ Kralice n. Osl. pro školní rok 2014/2015 se uskuteční v budově MŠ
ve středu 23. dubna 2013 od 9.00 do 11.00 hodin a od 14.00 do 15.00 hodin. Společně se
zápisem bude probíhat pro rodiče a jejich děti „Den otevřených dveří MŠ.“
K zápisu rodič nebo zákonný zástupce dítěte přinese rodný list dítěte a kopii očkovacího
průkazu. Přednostně budou přijaty děti, které dovršily 3. let a děti předškolního věku.
Co se děje v ZŠ
Vážení rodiče a milí občané Kralic!
Ať žije jaro!
Jaro je dalším obdobím života, které ukončilo období zimy. Proběhly akce jako bylo bruslení v Náměšti nad Oslavou, karneval, o jehož výsledku e můžee informovat v ZŠ i MŠ, zápis
nových školáčků do prvního ročníku a účast našich žáků v okresním kole matematické olympiády v Třebíči.
Navštívili jsme také sportovní areál Bongo v Brně, který vždy naše děti velmi potěší a umožní jim uvolnit veškerou energii, kterou nastřádají během školní docházky. Bylo to správné naladění pro jejeich jarní prospěšné dovádění venku, jelikož vůně jara v nás všech dokáže probudit
zájem o vše nové a sluneční paprsky nás opět nabijí potřebnou životní energií.
Přejeme Vám jarní pozitivní náladu!
11
Sokolský ples 2014
V sobotu 15. února 2014 proběhl v sokolovně tradiční sokolský ples. Návštěvnost byla
tentokráte malá, což nás velmi mrzí.
Čekali jsme za naši snahu větší podporu, nicméně je potřebné vyjádřit touto cestou poděkování všem osloveným sponzorům z řad podnikatelů, živnostníků a ostatních občanů za to, že
díky jejich darům mohla být připravena celkem bohatá plesová tombola. Velice si toho vážíme
a věříme v podporu i v dalším období.
Valná hromada
V sobotu 15. března 2014 se konala v prostorách sokolovny valná hromada TJ Sokol Kralice.
Na jednání sokolů byla zhodnocena činnost TJ od poslední valné hromady, její hospodaření a byl schválen plán činnosti do dalšího období. Stěžejními oblastmi činnosti a fungování
sokola v obci zůstává zabezpečování hospodárného chodu a údržby sokolského areálu pro
sportovní a společenské využití jak svých členů, tak i široké veřejnosti, dále zabezpečování
a podpora činnosti sportovních oddílů a v neposlední řadě širší zapojování členů do sportovní
všestrannosti.
Z jednání vyplynul i velmi důležitý fakt, že bychom potřebovali získat cvičitele popřípadě
trenéry z řad mladých lidí, nejlépe rodičů, kteří by se mohli věnovat hlavně dětem, jejichž
počet v obci narůstá. Proto vítáme a velmi pozitivně hodnotíme vznik florbalového kroužku
dětí pod vedením Davida Casky. Tyto aktivity má smysl podporovat. Mrzí nás, že pro nezájem
cvičenců nebylo pokračováno ve cvičení rodičů s dětmi, které bylo z naší strany také podporováno.
Upozornění pro členy a cvičence TJ
Do konce měsíce března vyžadujeme zaplacení členských příspěvků všemi registrovanými
členy. Neuhrazení příspěvku bude mít bohužel vliv na vyřazení člena z registrace a tím úplného pozastavení volného vstupu do sokolovny v rámci cvičení a her.
výbor TJ Sokol Kralice nad Oslavou
12
Životní styl
Vážení spoluobčané,
asi nejsem tem pravý, který by měl psát cokoliv o zdravém životním stylu. Moje postava
tomu rozhodně neodpovídá. Protože však u naprosté většiny mých klientů narážím na stejný
problém, rozhodl jsem se sem o něm něco napsat. Ten problém se nazývá nedostatečný pitný
režim.
Jistě všichni vědí, již ze základní školy, že voda a její příjem je nejdůležitější složkou naší
potravy. V našem těle se naprosto nic nemůže odehrát bez vody. My však často tuto situaci
podceňujeme, a tělo dlouhodobě udržujeme, ve stavu mírné až střední dehydratace. Pijeme,
když máme pocit žízně a někdy ani na to nemáme čas. Ale je dobré vědět, že žízeň není časnou
známkou potřeby vody, protože se objevuje až v okamžiku 1-2% dehydratace. Pocit žízně se
navíc snižuje ve vyšším věku (častěji u mužů jak u žen). Na druhou stranu zvýšený pocit žízně
může být i příznakem některých chorob (např. cukrovky) a existuje i tzv. návyková žízeň, která
nemusí být známkou potřeby tekutin. Akutními příznaky mírné dehydratace jsou bolesti hlavy, únava a malátnost, pokles fyzické a duševní výkonnosti včetně poklesu koncentrace. Ztráta
tekutin na úrovni 2 % tělesné hmotnosti představuje ztrátu až 20 % výkonu.
Dnes už asi každý ví, že zdravý dospělý člověk by měl vypít asi 2-2,5l tekutin denně. Přesná
potřeba tekutin je však závislá na složení stravy, tělesném pohybu, námaze, teplotě a vlhkosti
prostředí a mnoha dalších faktorech. S věkem se potřeba tekutin zvyšuje, neboť se zvyšuje
i přirozená ztráta tekutin. Méně lidí už potom ví, co lze a co nelze, počítat do přijmu tekutin.
Tady je výčet některých z nich:
- Ke stálému pití pro osoby bez rozlišení věku a zdravotního stavu jsou nejvhodnější čisté
vody – pitné z vodovodu (studny) nebo balené kojenecké, pramenité a slabě mineralizované
přírodní minerální vody bez oxidu uhličitého. Tyto vody lze konzumovat bez omezení množství
úměrně k potřebám organismu. K vhodným nápojům patří též vodou ředěné ovocné a zeleninové šťávy, neslazené a ne moc silné čaje (vhodné jsou zvláště zelené) nebo nápoje z praženého obilí. Bylinné čaje, pokud nejde o cílenou léčbu, by se měly pít raději slabé a je vhodné
je střídat.
- Omezená konzumace – nápoje podmíněně vhodné! Minerální vody středně a silně mineralizované nejsou vhodné jako základ pitného režimu. Denní příjem středně mineralizovaných
vod by tedy v průměru neměl přesáhnout 0,5 litru; příjem silně mineralizovaných vod by měl
být ještě nižší. Je vhodné minerální vody, kterými doplňujeme pitný režim, střídat.
Vody sycené oxidem uhličitým jsou oblíbeným osvěžujícím nápojem, ale jejich zdravotní
nevýhody převažují nad výhodami a proto by neměly být konzumovány pravidelně, ale jen
omezeně a výjimečně. Perlivé vody mohou způsobit žaludeční a trávicí obtíže a tzv. Roemheldův syndrom (bolesti na hrudníku imitující infarkt), zvyšují dýchací a tepovou frekvenci,
způsobují posun k acidóze (překyselení) krve. Navíc jich nelze vypít moc najednou a mají diuretické vlastnosti, takže rozhodně nejsou ideálním nápojem k úhradě chybějících tekutin.
Mléko a kakao jsou spíše tekutou výživou než nápojem a jejich vypité množství by se nemělo počítat do potřebného denního objemu tekutin.
13
- Nevhodné nápoje! K nápojům, kterým bychom se měli vyhýbat nebo je konzumovat
jen velmi výjimečně, patří především různé „soft drinky“: limonády, kolové nápoje, ochucené
minerální vody, energetické nápoje, nektary apod. Důvodem je cukr, který jen zvyšuje pocit
žízně, a jeho „prázdné kalorie“; dále umělá sladidla, z nichž některá zvyšují chuť k jídlu, nebo
oxid uhličitý, který spolu organickými kyselinami (ochucovadla) poškozuje zubní sklovinu a má
i další nevýhody uvedené výše. Kofein v kolových nápojích je diuretikum (zvyšuje tvorbu moči,
takže se více tekutin z těla odvede, než by se mělo vypitím nápoje získat). Je to také lehce
návyková látka, která vede k hyperaktivitě u dětí. Kyselina fosforečná, která je rovněž součástí
kolových nápojů, pravděpodobně zvyšuje riziko osteoporózy.
Káva (kofein) a alkoholické nápoje nejsou součástí pitného režimu (nelze je počítat do potřebného denního objemu tekutin), mohou být pouze chuťovým doplňkem stravy. Káva by se
měla pít se sklenicí čisté vody.
- Jak pít! Pít bychom měli v průběhu celého dne, nejlépe každou hodinu 1,5 – 2dcl. Rozhodně bychom se měli vyhnout náhlému vypití velkého množství tekutin jen proto, že jsme
třeba celé dopoledne zapomněli pít. Není nic od věci mít nějakou lahev s vodou i v blízkosti
lůžka a při probuzení se napít.
Pozor také na návykové nadměrné pití – v posledních letech, se vlivem několika článků,
jenž tvrdí, že se má pít 3 a více litrů tekutin denně, zejména u mladých lidí vyskytuje návykově
pití. Je to stav kdy si člověk vezme lahev nápoje (zpravidla vody) a z ní potom upíjí po doušcích
každých pět minut. Později se z tohoto stane návyk a tito lidé, když se 5 min. nenapijí, mají
pocit žízně. I příliš velký dlouhodobý příjem tekutin může mít těžké zdravotní následky!
Věnujte tedy pozornost tomu kolik, a čeho vypijete. Můžete tím předejít mnoha zdravotním nepříjemnostem.
Děkuji za pozornost a přeji všem hodně zdraví!
Č. Tomec
Čerpáno z publikací MUDr. Františka Kožíška, CSc. a MUDr. Kateřiny Cajthamlové
Zprávičky z naší stájičky
Do roku 2014 jsme opět vkročili v sedlech našich koníčků jako Tři králové a to, jak v Kralicích, tak v Náměšti nad Oslavou. Zároveň letošní rok začal mnohými dalšími akcemi a hlavně
velkou propagací paradrezury a jezdců, kteří se tomuto sportovnímu ježdění věnují.
My letos načínáme 12. rok naší závodní kariéry, a protože je letos vypsáno velké množství
závodů, tak je třeba si některé z nich vybrat, připravit se, získat finanční prostředky a pak se
hlavně snažit dosáhnout co možná nejlepších výsledků.
Důležitá je letos kvalifikace na mezinárodních tříhvězdových závodech, abychom se mohli
účastnit Světových jezdeckých her v Normandii. Je to veliká akce v rozsahu mistrovství světa,
14
kterého se budou účastnit jezdci zdraví, handicapovaní, ze všech zemí světa v různých „koňských“disciplínách (drezura, paradrezura, voltiž, parkury, military, vozatajství a další). K této
velké akci již probíhá projekt „Češi do Normandie 2014“. Honzík je do tohoto projektu na světové jezdecké hry nominována 23. 1. 2014 se účastnil konference v Praze k tomuto projektu.
Dále se s Honzíkem v Praze natáčel medailonek o jeho životě s koňmi a závodech. Tento medailonek bude použit pro získávání sponzorů a pro propagaci. Další část tohoto projektu je,
reprezentovat se na Jezdeckém festivalu v Lysé nad Labem, který bude probíhat od 19. do 23.
3. s ukázkou küru, což je drezurní úloha na hudbu.
31. 1. byla Honzíkovi udělena plaketa na Jezdeckém večírku Jihomoravské oblasti v Lipůvce za získání 3.místa na MČR v paradrezuře v Hradištku u Sadské za rok 2013 a poděkování
za vzornou reprezentaci Jihomoravské oblasti.
Mezinárodní závody, kterých bychom se rádi zúčastnili jsou:
Německo – Mannheim 2. – 6. 5. 2014, Rakousko – Ebreichsdorf 5. – 9. 6. 2014, Francie –
Mulhouse 6. – 8. 6. 2014, Itálie – SommaLombardo 12. – 15. 6. 2014, Německo – Überherrn
11. – 13. 7. 2014. Závodů je mnoho, obzvláště v červnu, budeme si muset vybrat jen jeden,
maximálně 2 mezinárodní závody – splnit kvalifikaci – to znamená zajet drezurní úlohu minimálně na 60 %.
Největším a nejvýznamnějším bodem a cílem letošní sportovní sezóny jsou:
Světové jezdecké hry v Normandii 24. - 31. 8. 2014 Byla by to nádhera se sem dostat!
A kam bychom také rádi zavítali,tak to jsou naše národní paradrezurnízávody: v Herouticích, v Kutné Hoře a oficiální drezurní závody se zdravými sportovci v Mikulově, Nemochovicích a Tetčicích.
Mistrovství České republiky se bude pořádat opět v Hradištku u Sadské ve dnech 3. – 5.
10. 2014, a to bude závěr naší letošní sportovní sezóny.
Na sobotu 5. 7. 2014 od 13.00 hod., na zahájení letních prázdnin, připravujeme jezdecké
hobby závody – XII. Setkání přátel koní v Kralicích na loukách v ohradách, kde budou moci
jezdci se svými koníčky předvést své umění v drezuře, parkuru, postižení jezdci v paradrezuře
a pro děti bude připravena hra židličková. Ceny pro vítěze a občerstvení bude zajištěno.
Těšíme se na setkání s Vámi na některých z našich závodů a věříme v další dobrou spolupráci.
Za Vaši podporu a přízeň Vám moc děkujeme!!!
15
Jezdecký večírek Jihomoravské oblasti v Lipůvce – 31. 1. 2014 – Honzík získal plaketu
za vzornou reprezentaci Jihomoravské oblasti a za 3.místo na MČR v paradrezuře
Jezdecký večírek Jihomoravské oblasti v Lipůvce
– 31. 1. 2014 – Honzík získal
plaketu za vzornou reprezentaci Jihomoravské oblasti a za 3. místo na MČR
v paradrezuře
Tři králové v Kralicích nad Oslavu 4. 1. 2014
(vycházíme od Rousů – koně jedou z Autoopravny :D )
Koníčci Stáje Honzík – ve výběhu, vlevo Salvador, uprostřed
Codam, vpravo Rumik
Koníčci
Stáje
Honzík
– ve výběhu,vlevo
Salvador,
uprostřed
Codam, vpravo Rumik
Koníčci
Stáje Honzík
– ve výběhu,vlevo
Salvador, uprostřed
Codam, vpravo
Rumik
oníčci Stáje Honzík – ve výběhu,vlevo Salvador, uprostřed Codam, vpravo Rumik
Tři králové v Kralicích nad
Oslavu 4. 1. 2014 - vycházíme
od Rousů – koně jedou z Autoopravny (:-)
1/2014 - čtvrtletník, vydává Obec Kralice nad Oslavou, Jinošovská 78,
IČO: 00289698. Místo a datum vydání: Kralice nad Oslavou 25. 3. 2014,
reg. MK ČR E 18849. Redakce: OÚ Kralice nad Oslavou, Jinošovská 78,
telefon 568 643 634. Realizace: Petr Večeřa, Bačice. Náklad 430 výtisků.
12
Download

BŘEZEN 2014 - Kralice nad Oslavou