Roãník XI.
Obsah:
2
Představení objektu 233
3
Novinky z Laborace
Modernizace strojů TPX
4
Proměna objektu 65
5
Návštěva z Chartis
Austin na konferencích
6
Rekonstrukce vrátnice
Výkop v Žambošce dokončen
7
Rozhovor: Drátovky
8
Trhací práce v USA
9
Polymery kolem nás
10 Zahradní slavnost
12 Společně bezpečně: Zdraví
13 Investice a inovace
14 „Roboti už jdou.“
Ze života zkušebny
15 Kategorizace prací
Uplynulé pyrokurzy
16 Stravovací komise
Projekt: Zdravá firma
17 Sláva citrónům
18 Sociální odpovědnost firmy
Vsetínský nohejbal
19 Výstava Domova Jitka
20 Podzimní křížovka
Austin Detonator s.r.o. tel.: +420 571 404 001
Jasenice 712
fax: +420 571 404 002
755 01 Vsetín
e-mail: [email protected]
Česká republika
http://www.austin.cz
intranet: http://a3/ad
redakce: Markéta Klímková, DiS.
tel.: +420 571 404 039
e-mail: [email protected]
© Veškerá práva vyhrazena Austin Detonator s. r. o.
Vydáno: 6. 10. 2011
Slavnostního představení objektu se zúčastnila i starostka Vsetína.
Linka je sice již nějaký den v běžném provozu,
ale v pondělí 29. srpna jsme se rozhodli
připravit malé pohoštění spojené s představením objektu pro všechny, co se na projektu
rekonstrukce objektu 233 podíleli. V první
a nejpočetnější řadě byli zastoupeni zaměstnanci
z obou směn, kteří na tomto pracovišti ještě
vonícím novotou našli své uplatnění. Ze zástupců
veřejnosti přijala pozvání paní starostka Iveta
âíslo 3.
Táborská, která poděkovala vedení firmy za to,
že ji dále rozvíjí a zaměstnává stále více
Vsetíňanů. Nechyběli ani zástupci stavební
firmy, stavebního dozoru, architekt stavby,
či představitelé krizového řízení Krajského
úřadu Zlínského kraje a HZS Zlínského kraje.
Reprezentanti projektu ochotně všem zúčastněným ukázali nové prostory, vysvětlili funkci
jednotlivých zařízení a představili plány
do budoucna.
Redakce AD Impulsu
2
Aktuality
Rekonstrukce, stavební materiál, zesílený
silniční provoz a mnoho dalších komplikací týkající se dění v údolí Žamboška. Jak
jste si jistě všimli, to byl obrázek konce
roku 2010 a začátek roku 2011. V jednom
z našich údolí vypukly na 100 procent
stavební práce ve smyslu rozšíření výroby
a skladových prostor na objektech 233
(výroba), 95 (sklad) a 65 (ÚVV a rozšíření
šaten pro zaměstnance ADA).
Vybudování „nové linky“ na objektu 233 je
součástí dlouhodobé firemní strategie. Jedná se
o zvyšování podílu prodaných sestavených
neelektrických rozbušek potřebných ke zvýšení
našich prodejních cílů, plánovaných měsíčních
budgetů.
Výrobní hala je řešena pro umístění automatického zařízení NELA a „jednostranné klasické
linky“ ve složení: 4 ks cívkovaček CST 80ic, 1 ks
ultrazvukové svářečky Herrmann, 2ks pneumatické škrtičky RSR2 (zde není upevněn používaný kryt pro manipulační krabičky, ale nově
zásobník pro ochranné bloky NPB-C non propagation block – conductive), 2 ks stolů pro surf
přípravky a 4ks balících stolů.
Na „nové lince“ umíme sestavit všechny typy
neelektrických rozbušek z výrobního sortimentu společností AD a ADA. Dolaďujeme
procesy, které jsme doposud nedělali, protože
probíhají jinak než na ostatních sestavovacích
objektech. Mám na mysli vyvážení kartónů
(po operaci cyklování) pomocí dílenského
Škrtička RSR2
a zásobník NPB-C
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na projektu
podíleli, zejména pracovníkům údržby
(S. Kocourkovi, J. Žateckému), elektrikářům
a seřizovači J. Holbovi.
Ing. Martin Štěpán, technolog
Válečkový dopravník pro sestavené rozbušky
Sestavovací neelektrická linka
vozíku k ochrannému pancíři válečkového
dopravníku, který má potvrdit pravidlo číslo
jedna „Safety first“.
V průběhu realizace projektu docházelo po několika jednáních se členy pyrokomise ke změnám
ve výhledech spuštění zkušebního provozu
a uspořádání technologie. Dne 10. 8. 2011
proběhla úspěšně kontrolní prohlídka s členy
pyrokomise. Zkušební provoz na objektu 233
byl zahájen dne 15. 8. 2011.
Ochranný pancíř válečkového dopravníku
Střípky z dílen
3
Naposled před pěti lety se výrazným
způsobem změnila přední část laboračního objektu 221. Připomenu, že jsme
tenkrát realizovali celou novou čelní
stěnu, nová plastová okna a dveře
a všechny zmíněné prvky nahradily vysloužilou sklo-hliníkovou konstrukci s doplňkem
vnějšího zateplení a fasádou.
Zub času se podepsal přirozeně i na zadní části
budovy, která není ovšem běžně přístupná
a viditelná. Jedná se totiž o výmetný prostor pro
případ provozní nehody. Většině z vás proto
přiblížím pohledem na fotku, co se u nás
na „dvadvajedničce“ vyšperkovalo o letošní
dovolené. Vyměnili jsme okna ve skládcích
a elektrorozvodně, dále došlo k výměně původních dřevěných stěn, které byly již za svůj
dlouhý život nasáklé vodou a nestabilní. Letošní
pokračování rekonstrukce bylo završeno
výměnou stropních podhledů ve třech místnostech budovy. V těchto dnech plánujeme další
rekonstrukce a vylepšení, ale o tom více,
až bude dílo hotovo. 
Martin Holubec
Mistr Laborace
V letošním roce jsou naplánovány další dvě
generálky strojů TPX na výrobu dutinek,
které zapadají do celkové koncepce oprav
a modernizace těchto zařízení až do konce
roku 2012. První z letos opravených strojů
již byl těsně po dovolené předán a uveden
do provozu na dílně 4414.
Stroj
po rekonstrukci
Tyto jednoúčelové stroje vyvinuté speciálně pro
výrobu dutinky se začaly u nás postupně uplatňovat od konce osmdesátých let a z toho je
zřejmé, že již mají postupně nárok na opravu
a modernizaci. Samotná generální oprava
v sobě zahrnuje nejen repasi a výrobu všech
opotřebených a poškozených částí, ale stroj je
také navíc opatřen novými bezpečnostními
prvky, které vyžaduje současná platná legislativa.
Stroj TPX před
rekonstrukcí
Rád bych touto cestou poděkoval
všem, kteří se na přípravách
a přejímce strojů podíleli a podílí.
Bedřich Jakl
Mechanik AD
4
Investice a inovace
Během minulých měsíců došlo k významné
proměně objektu 65. Chtěl bych Vám
v tomto článku přiblížit jeho historii,
současnost i budoucnost.
úseku výzkumu a vývoje, zázemí pro pyrotechnika a sklad strojů a zařízení. A neposledně
u budovy vznikly i zpevněné plochy pro parkování osobních vozidel.
Tento objekt byl postaven v druhé polovině
50. let minulého století a byl užíván jako administrativní budova se sociálním zázemím pro
výrobní dělníky. Ve druhém nadzemním podlaží
tehdejšího objektu byly umístěny kanceláře,
jídelna, výdej režijního materiálu. V prvním
nadzemním podlaží se nacházely šatny žen,
kantýna, sociální zařízení a v podsklepené části
byla šatna mužů, pomocná dílna, stolařská dílna
pro údolí Žamboška a sklady. Takto byl objekt
využíván do konce minulého století a administrativní část až do r. 2008. Z důvodu již špatného
technického stavu a s ohledem na stáří této
budovy, jsme se rozhodli pro realizaci a modernizaci objektu, abychom mohli využít všech
kapacit této velké stavby.
S touto realizací je také spojeno mnoho hodin
administrativních úkonů s ohledem na skutečnost, že jsme zažádali o dotaci z programu
Nemovitosti, který je jedním z patnácti
programů podpory Operačního programu
Podnikání a inovace 2007 – 2013. Tento
program je spolufinancován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj. Naše žádost
o podporu projektu rekonstrukce obj. 65 byla
před časem schválena. Výše dotace může
dosáhnout 40% tzv. způsobilých výdajů na realizaci projektu.
V první řadě byla řešena otázka stavebně technického stavu, kdy se prověřoval stav nosných
konstrukcí tzn. železobetonového skeletu stavby
a bylo shledáno, že je bez vážných poruch.
Vyskytovaly se jen lokální poruchy skeletu, které
bylo možno sanovat.
Na základě tohoto posouzení bylo rozhodnuto,
že se zpracuje architektonicko-nákladová studie
s návrhem využití objektu. Požadavkem bylo
vytvořit zázemí pro pracovníky oddělení
výzkumu a vývoje, hygienické zázemí pro
výrobní dělníky s ohledem na rozvoj výroby
v údolí Žamboška a v neposlední řadě skladovací prostory. Tato studie byla zpracována ke
konci roku 2009 a po několika následných
jednáních bylo odsouhlaseno zpracování
stavební dokumentace pro stavební povolení.
Bylo nutno vypsat výběrové řízení na dodavatele této dokumentace a následovaly nutné
kroky pro zdárné dokončení projekční části
rekonstrukce stavby. Dokumentace byla dokončena v červenci roku 2010 a byl zahájen další
krok kupředu. Tímto krokem byl výběr dodavatele stavby, kdy na základě výběrového řízení
byla vybrána realizační firma BS Vsetín, s.r.o.,
která následně převzala staveniště 1. 12. 2010.
Samozřejmě tomuto datu předcházelo mnoho
jednání o smlouvě a technických záležitostech
s touto realizací spojených.
Realizace tedy započala v prosinci loňského
roku, kdy byly provedeny bourací práce vnitřních konstrukcí a z kraje tohoto roku se začala
postupně rýsovat nová podoba objektu 65
s termínem dokončení: konec června 2011.
V průběhu realizace bylo nutno řešit mnoho
specifických konstrukčních detailů a nepřesností
s ohledem na to, že se jednalo o velkou rekonstrukci. I přes komplikace se podařilo dokončit
rekonstrukci objektu v termínu a dne 30. 6. 2011
bylo stavebním úřadem potvrzeno „že máme
všechno v pořádku“ a byl vydán kolaudační
souhlas. To pro nás znamená, že může tento
objekt plně využívat.
Nově vznikly ve druhém nadzemním podlaží
kanceláře a zázemí 14ti pracovníků úseku
výzkumu a vývoje, dále je zde umístěna
kancelář expedice, šatny a sociální zázemí pro
cca 60 žen a 25 mužů. V prvním nadzemním
podlaží vznikl sklad s rozlohou cca 800 m²
a v podsklepené části vzniklo technické zázemí
S rostoucí expanzí výrobních kapacit do Žambošky
se již v této době projekčně zpracovává druhá
etapa stavebních úprav objektu, kdy je v plánu
vybudovat v prvním patře šatny, sociální zázemí
pro výrobní dělníky, kanceláře pro THP a dále
kantýnu a výdejnu s jídelnou.
ářské prostory
Nově vzniklé kancel
Nová fasáda obj. 65
Původní stav před rekonstrukcí
Závěrem bych chtěl poděkovat všem pracovníků, že přetrpěli ztížené pracovní podmínky
vzniklé při realizaci stavby, ať již dočasnou
blokádou komunikace, zvýšenou prašností,
či jinými neduhy s výstavbou spojenými.
Budoucím uživatelům objektu nezbývá než
popřát „hezké bydlení“.
Ivo Holec
Správa nemovitého majetku
Původní sociální zař
ízení
Aktuality
Ve dnech 6. a 7. září naši společnost navštívil pracovník pojišťovny
Chartis, pan Philip Diver. Chartis je pojišťovna s celosvětovou působností, řada z nás si ji pamatuje jako pojišťovnu AIG či její českou
pobočku s názvem První česko-americká pojišťovna. U této pojišťovny, konkrétně v oddělení Global Marine and Energy (oborově
specializovaná divize působící celosvětově v oblasti námořní dopravy
a energetiky), má sjednáno korporátní pojištění na všechna majetková rizika naše mateřská společnost Austin Powder.
Nejednalo se o první návštěvu pracovníků této pojišťovny u nás, předchozí
audity proběhly v letech 2005, 2008 a 2009. Pokaždé byla zpracována
komplexní hodnotící zpráva (v rozsahu cca 40 stran), která byla zaměřena
na popis technologií výroby, způsob řízení rizik, aplikované normy v oblasti
bezpečnosti práce, prevence požárních rizik, zabezpečení ochrany osob
a majetku, rizika plynoucí ze vztahu k životnímu prostředí a další. Součástí
každé zprávy jsou doporučení ke zlepšení a také důsledná kontrola, kam jsme
se od minulého auditu posunuli.
Audity provádí velmi zkušení pracovníci s dlouholetou praxí v průmyslu
a celkově jsou jednání zaměřena spíš na technickou stránku, než na finanční
podmínky pojistného krytí. Však také z těchto jednání vyplynula celá řada
velmi dobrých podnětů, které v konečném důsledku významně snižují rizika
na straně Austin Detonator. Namátkou zmíním automatická protipožární
vrata na objektu 236, sklad olejů na objektu 15, automatický hasící systém
v naší datové servrovně a další.
5
Letošní návštěva proběhla velmi hladce, byli jsme chváleni za proaktivní
přístup, pořádek na pracovištích a celkově nás pan Diver ohodnotil jako
„above average“ – nadprůměr. Taková pochvala od opravdového odborníka
hodně potěší a na druhou stranu nás zavazuje k dalšímu zlepšování zabezpečení našeho provozu a celkovému snižování rizik.
Vždyť se nepojišťujeme proto, abychom čerpali pojistku, ale aby byly zajištěny
možnosti nápravy škod a obnovy chodu společnosti v případě nějaké mimořádné události.
Více informací o pojišťovně Chartis, která působí i v České republice, můžete
najít na: http://www.chartisinsurance.com
Petr Kuna
Výkonný ředitel
pro provoz
Informace z oblasti marketingu
firmami Strabag, Porr, BeMo atd. To vše pomocí
rozbušek z AD a trhavin z AP GmbH Rakousko.
Zástupci výše zmíněných a dalších stavebních
firem na konferenci a na našem stánku nechyběli,
stejně jako náš dlouholetý zákazník a distributor
pro Chorvatsko, pan Alessandro Toplak.
Letos na jaře jsme se společně s našimi
kolegy z Austin Powder GmbH zúčastnili
jako vystavovatelé dvou evropských konferencí. První se konala v dubnu v Dubrovníku
pod názvem „1. Tunelová konference pro
jihovýchodní Evropu“. Název by mohl být
pro nás trochu zavádějící, proto raději
upřesním – předmětem konference nebylo
tunelování firem, ale budování tunelů.
Akce se účastnilo přes 300 zástupců
stavebních a dodavatelských firem a úřadů.
Do regionu jihovýchodní Evropy jsou vkládány
velké naděje co se týká ražení a stavby tunelů.
Mluví se o 400km tunelů, které by se měly
„provrtat“ do skal metodou podzemního dobývání. Plánovaných projektů je hodně, problémem
je ale financování a nestabilní politická situace
v jednotlivých zemích. U většiny dotyčných zemí
se jedná o kanditáty pro vstup do EU (Chorvatsko,
Srbsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina). Dá se
proto očekávat, že naděje všech zainteresovaných
na realizaci velkých projektů stále žije.
Některé minulé akce (např. tunely Brinje, Krapina,
Javorova Kosa, Šopac) byly úspěšně prováděny
a částečně předfinancovány rakouskými stavebními
Další konferencí se společnou prezentací AD
a AP GmbH byla pravidelná konference
a workshop německého výbušninářského svazu
v Siegenu (Německo). Jako každý rok jsme
absolvovali řadu jednání s našimi stávajícími
a potencionálními zákazníky, stejně tak
i s dalšími firmami z našeho oboru. Zjistili jsme
mj., že problematiku traceability (sledovatelnost výbušnin dle nařízení EU 2008/43/ES)
nechávají místní uživatelé většinou na německém
svazu a očekávají, že to vyřeší za ně. Jen
opravdu velcí zákazníci se na to připravují
svědomitě, stejně jako my v Austinu.
Že se využití trhací techniky vtírá do různých
oborů lidské činnosti, bylo působivě popsáno
v přednášce Marka Ganstera ze sesterské AP
GmbH. Referát pojednával o zhutňování zeminy
a zpevnění půdy při sanaci starých hnědouhelných dolů za pomocí našich elektronických
rozbušek E*Star s délkou vodičů až 240m. Celý
projekt by měl opět pokračovat od letošního
podzimu a my pracujeme na tom, aby ještě
hodně „E*Starů“ ze Vsetína pomohlo při sanaci
a následně budování nové rekreační oblasti
nedaleko německých Drážďan.
Co dodat? Tak jako se v rámci celého Austinu
účastníme takových akcí, snažíme se společně
postupovat i na jednotlivých trzích. Protože
v jednotě je síla.
Pavel Kubenka
Obchodní úsek
Investice a inovace
6
Začátkem celozávodní dovolené započaly
stavební práce na plánované rekonstrukci
objektu hlavní vrátnice. Jedná se především o rekonstrukci vnitřních prostor,
které již byly za mnoho let užívání opotřebovány.
Probíhající rekonstrukce interiéru vrátnice
Hlavní vrátnice je místem prvního kontaktu
obchodních partnerů a všech ostatních návštěv
s naší společností a tudíž se tak stává i místem
vytvoření prvního dojmu, který by měl odpovídat významu naší firmy.
Vnitřní prostor proto bude rozdělen
přepážkou se zabudovanými komunikačními okny na:
• návštěvnickou zónu pro oddělenou komunikaci se strážní službou při registraci a vypisování
návštěvních povolení, či provádění dechových zkoušek z řad zaměstnanců ale i návštěv
• dispečerskou zónu určenou pro přímý výkon
strážní služby – obsluha pultu centrální
ochrany, externího kamerového systému,
návštěvního a přístupového systému, dohledu
nad klíčovými boxy atd.
Pro strážní službu a návštěvy zde bude vytvořeno nové sociální zařízení. V zóně pro návštěvy
bude umístěno zázemí pro čekající návštěvy,
či uchazeče o zaměstnání, kde mohou vypsat
požadovaný formulář a vhodit jej do schránky
umístěné v tomto prostoru.
Rekonstrukce se dotkne i vnějšího vzhledu vrátnice, kde dojde k drobným opravám fasády
a střechy.
Martin Ondruš
Security
V minulém čísle jsem se zmínil o plánu
provedení výkopových prací v Žambošce.
Do výkopu jsme uložili rozvody topení,
elektrické energie, vodovodní potrubí,
kanalizace dešťové i splaškové, telefonní
síť, optickou síť a před dokončením
i rozvody tlakového vzduchu.
Jsem rád, že dnes mohu konstatovat, že s pochopením a spoluprací vás všech se dílo podařilo
realizovat bez závažnějších komplikací jak na
straně bezpečnosti našich zaměstnanců, tak
i na straně dodavatelů a našich návštěvníků.
Rovněž fyzické provedení díla nám nezpůsobilo
významná omezení výrobního procesu
či pohybu osob a vozidel.
Za toto patří poděkování všem spolupracovníkům AD/ADA i pracovníkům dodavatelské
společnosti ZTV Vsetín a jejím subdodavatelům,
kteří byli od přípravy až po realizaci v tomto díle
zainteresováni.
Správa projektů a majetku
Zdeněk Dančák
Přechodné pracoviště strážní služby v unimobuňce
Rozhovor
Výroba OSD (Oil Star Detonator) rozbušek
pro naši sesterskou společnost v USA se
v posledních letech stala významnou součástí
našeho sortimentu. Jedná se přibližně o 10%
obchodních tržeb a značnou část kapacity
výroby. Proto se hledaly cesty, jak výrobu
zefektivnit. V letošním roce byly uvedeny do
provozu dva stroje na výrobu spojek PT4160500 pro rozbušky A-84/T a A-85/T. Původní
technologie zahrnovala čtyři operace:
upichování, zarovnání, frézování zářezu
a ruční odstranění ostřin. Zejména poslední
operace byla pomalá a vyskytly se při ní
i drobné pracovní úrazy. Elektrojiskrové obrábění, které tyto operace nahradilo, snižuje
potřebu lidské práce o 40%, zlevňuje výrobek
a zvyšuje bezpečnost práce. Dvě drátovky,
jak se strojům u nás říká, a jeden operátor
obsluhy stihnou vyrobit za směnu 672 ks
spojek PT416-0500. V třísměnném provozu
dokáží pokrýt naši plánovanou potřebu
těchto součástek.
Na zavedení této nové technologie má rozhodující podíl vývojový pracovník pan Milan
Juřica z úseku výzkumu a vývoje. Požádala jsem
ho proto o informace týkající se tohoto investičního projektu. Jaký je vlastně samotný princip
elektrojiskrového obrábění? Milan Juřica ochotně
vysvětluje:
„Při elektrojiskrovém (elektroerozivním) obrábění
se elektrickým výbojem odebírá materiál. V našem
případě mezi drátem a výrobkem vznikne nepatrná jiskra, pomocí které dochází k vypálení materiálu. I když se zdá, že materiál je řezán drátem,
tak řez ve skutečnosti vykonává řetězec jiskrových
výbojů mezi drátem a polotovarem. Metoda se
užívá při výrobě zápustkových dutin, průvlaků,
průstřižnic, trysek a při odstraňování nástrojů
(vrtáků, závitníků) zlomených v dírách. Drát má
průměr 0,25 mm a mosazné jádro se zinkovým
povlakem. Celý stroj vyžaduje kvalifikovanou
a precizní obsluhu.“
Nápad a přípravnou fázi projektu elektrojiskrového obrábění spojek PT416-0500 popsal pan
Juřica takto:
„Před čtyřmi lety jsme začali hledat univerzální stroj
na obrábění hliníkových a měděných dutinek.
Cenové důvody znemožnily nákup laserového zařízení a po roce byl projekt zastaven. Hledaly se
levnější a flexibilnější alternativy. Mezi neúspěšnými návrhy firem byl i jeden využívající elektrojiskrové obrábění, vzorky však tehdy neodpovídaly
naší požadované kvalitě. Pátráním jsem pak zjistil,
že společnost EMOTEK má tyto stroje ve svém sortimentu, a že sama je skutečně vyvíjí a vyrábí, nikoliv
nakupuje. Na jaře 2010 proběhl první kontakt
s touto firmou. Byla požádána o zhotovení vzorků
a pak se hodnotil jejich vzhled a kvalita. Při jednání
byl hodně diskutován výkon stroje, protože se
muselo řešit obrábění více kusů najednou. Toto
bylo specifické pro naše potřeby, ale firma EMOTEK
s tím měla dosud malé zkušenosti, jelikož elektrojiskrové obrábění se využívá převážně v kusové
výrobě. Smlouva na dodávku dvou strojů byla
podepsána v létě 2010. Následně začal koloběh
přípravných prací. Jednou z důležitějších byla
příprava místa, kterou zajišťoval pan Ivo Holec.“
Výkonný ředitel pro provoz Petr Kuna doplňuje, proč nebylo zakoupeno laserové zařízení:
„Bylo navrženo jednoúčelové zařízení s laserovým
řezacím systémem. Po vyhodnocení technického
řešení stroje, jeho investiční náročnosti a především
nepoužitelnosti pro jiný typ výroby či jeho nemožnost
prodeje jiné firmě při zastavení výroby OSD rozbušek,
nebyla realizace tohoto zařízení schválena.“
Snaha zvýšit počet kusů upnutých v přípravku
přivedla konstruktérku Janu Viktorínovou
z útvaru KON k otestování již starší myšlenky
výroby spojek na lisu TPX-10 z měděného drátu:
místo na lisu sedmitahovém z měděného pásu.
Nechalo se vyrobit příslušné nářadí a podařilo
se zrealizovat novou technologii. Výsledkem
byly nejméně dva pozitivní efekty: snížení
nákladů na materiál a menší průměr límce
dutinky spojky. Druhý jmenovaný efekt umožnil
obrábět na drátovce 28 kusů naráz místo
původně uvažovaných 20 a výrazně tak zvýšil
ekonomickou návratnost stroje.
Jak dále opět popsal pan Juřica, realizace
projektu měla své problémy a opožďovala se:
„Velmi důležité bylo vyřešit přípravek na upnutí
spojek. Spojky jsou velmi specifické a firma
EMOTEK neměla s podobnou výrobou zkušenosti,
takže se přípravek řešil za úzké spolupráce AD
a dodavatele. Přesto při zkušebním provozu stroje
bylo právě sladění přípravku se strojem nejproblematičtější záležitostí.“
Obsluha nových drátovek
7
Panu Milanu Juřicovi pomáhal při zkušebním
provozu stroje pan Jakub Řezanina. I na obsluze
záleželo, zda se překonají počáteční těžkosti
spojené s provozem stroje. Nyní pan Jakub
Řezanina, již v novém pracovním zařazení jako
strojní konstruktér, využije svých zkušeností
s praktickou obsluhou stroje k dalšímu zdokonalení přípravků pro upnutí spojek.
Ekonomickou návratnost dvou zakoupených
strojů, která je nyní přibližně 4 roky, se s největší
pravděpodobností podaří zlepšit zakoupením
dalšího stroje pro elektrojiskrové obrábění, který
bude vyrábět dutinky SH4B1-00-50, SH4B2-00-50
a SH4B3-00-50 pro rozbušky OSD. Obráběním
na tomto stroji budou nahrazeny dvě dosavadní
operace a to vrtání a odstranění ostřin z otvorů.
Obě velmi pomalé a proto drahé. Po těchto
operacích následuje ještě 100% kontrola čistoty
otvoru. Potřeba lidské práce při výrobě těchto
dutinek se sníží, jak předpokládáme, o 70% také
proto, že obrábění dutinek pro rozbušky OSD
by mělo být rychlejší než u spojek PT416-0500
a stroj by měl vyrábět 960 ks za směnu.
Další podstatný přínos budoucí drátovky
spočívá ve snížení počtu operací zařazených
do kategorie práce 3(1), čímž je naplňován jeden
z našich strategických cílů.
Pan Juřica popisuje nákup další drátovky takto:
„Naše původní návrhy směřovaly k jednoúčelovému hloubícímu stroji. Po konzultaci firma
EMOTEK navrhla využití stejných strojů elektrojiskrového obrábění i pro obrábění hliníkových
součástek. Byly vyrobeny vzorky a důraz se kladl
na co nejčistší řez. Nyní se vzorky u nás testují,
včetně laborace. Na základě vyhodnocení kvality
dutinek se později zváží, zda bude zrušena i 100%
kontrola odstranění ostřin.“
V každém případě v mechanické dílně Austin
Detonator se díky soustředěnému úsilí Milana
Juřici, firmy EMOTEK a ostatních zainteresovaných pracovníků podařilo zavést novou
moderní technologii. Na dvou strojích byla
ověřena a lze předpokládat, že je využitelná
i pro další součástky. Dnes je cílem vytvořit
rozšířené pracoviště elektrojiskrového obrábění
skládající se ze tří navzájem zastupitelných
strojů, které efektivním způsobem pokryje celou
potřebu výroby spojek a dutinek pro OSD
rozbušky. Konstrukčně musí být dokonale vyřešeny všechny detaily přípravků na upínání
součástek tak, aby byl zaručen maximální denní
výkon stroje a k poruchám docházelo minimálně. O tom, jak se cíl podařilo naplnit,
se doufám dočtete v některém z příštích čísel.
Závěrem Milan Juřica zhodnotil:
„Zavádět úplně novou technologii je vždy násobně
náročnější než kupovat zavedený stroj. Vyžaduje
to spolupráci širší skupiny lidí. Hodně záleží na
konkrétním člověku na dílně, jak přijme nový stroj,
zda bude mít vstřícný pozitivní postoj či bude
k nové technologii lhostejný.“
RNDr. Hana Hájková
Manažerka technického útvaru
(1)
Radomil Moštěk, Co by nás mělo zajímat v oblasti
kategorizace prací, AD Impuls č. 3 ze 16. 7. 2010
Zákaznický servis
8
V dnešní době vzrůstá potřeba zajistit
dostatek stavebního materiálu a současně
dochází ke stavbě nových budov, které se
čím dál více přibližují kdysi dávno založeným lomům. Typickým příkladem blízkého soužití lomů s průmyslovými
a bytovými objekty jsou Spojené státy
americké. Naše mateřská společnost
Austin Powder Company provádí v dnešní
době čím dál více odstřelů, které vyžadují
minimální vliv na své okolí.
Typický lom v USA
Typický lom v USA, ve kterém se těží stavební
kámen, leží v těsné blízkosti zástavby. Jelikož je
dnes možné podat žalobu na kohokoliv
za cokoliv, zvláště v USA, tak začali vlastníci lomů
požadovat, aby odstřely byly prováděny co nejšetrněji. Geometrie a technologie odstřelů v US se
značně odlišuje od českých podmínek. Všechny
vrty bývají svislé (v Evropě: sklon 10 – 20°),
průměr vrtů cca 200 mm (v Evropě 80 – 120 mm),
jako počinová nálož se výhradně používají
boostery (v Evropě dynamitová náložka)
a trhaviny jsou výhradně nabíjeny z nabíjecích
vozů (v Evropě náložkované trhaviny i nabíjecí
vozy). Současné nabíjecí vozy umožňují
vyrobit trhavinu pro jakékoliv podmínky
(suché i mokré vrty).
Časování odstřelů
Další z možností, jak snížit vibrace při trhacích
pracích, je dokonalé rozčasování celého
odstřelu. Při použití elektrických a neelektrických rozbušek toto není možné, protože
časové stupně jsou již dány, nelze je měnit a je
jich omezený počet. Oproti tomu elektronické
rozbušky umožňují libovolné časování
odstřelů a to vždy na základě požadavku
zákazníka a místních podmínek. Střelmistři se
při vytváření časování řídí jednoduchým pravidlem: „pouze jedna nálož v jednom časovém
stupni“. Pokud je jedna nálož ve vrtu příliš
velká, je možné ji rozdělit meziucpávkou na
dílčí nálože. Poté je časování odstřelu provedeno podle stejného pravidla. Výše uvedený
princip ve většině případů měl potřebný efekt
a nebylo potřeba přijímat další opatření.
Zařízení pro nabíjení trhavin do mokrých vrtů
Nejnáročnější podmínky
Jeden z lomů s nejnáročnějšími podmínkami
pro trhací práce leží zhruba 700 m od letiště
Hartsfield Atlanta International. Toto letiště je
Typická lomové stěna
osti 700 m od
Lom ve vzdálen
Modelační software
Jestliže výše uvedené možnosti nemají dostatečný efekt, je možné přistoupit k modelaci
situace, analýze problému a návrhu řešení.
Austin používá modelační software Q.E.D.
Plus. Ten je schopný simulovat jakoukoliv
situaci a to za použití všech trhavin a všech
rozbušek. Následně je možné upravit nabíjecí
schéma, popř. velikost dělených náloží. Jako
poslední možnost řešení je možno využít
program Blasting Solutions. Tento vysoce
sofistikovaný software je určen k předpovídání
vibrací vzniklých při odpalu. Na základě
známého odstřelu, při kterém se provádělo
seismické měření, jsme schopni analyzovat
časování měřeného odstřelu a navrhnout
kombinaci zpoždění v řadě a mezi řadami tak,
abychom mohli snížit případné vibrace.
Výslednou kombinaci časů je možno převést
do schématu časování a takto naprogramovat
elektronické rozbušky. V tomto případě
dochází ke značnému snížení vibrací a tím
i vlivu na své okolí.
ranveje
Nabíjecí vůz AP
C
nejrušnější co se týče počtu odbavených
cestujících a to díky celkovému počtu 89,3 mil
pasažérů ročně. A proto objednavatel trhacích
prací vyžaduje zvláštní přístup. Každý vrt
obsahuje 3 dílčí nálože oddělené meziucpávkou. V každé náloži jsou umístěny 2 boostery s elektronickými rozbuškami E*Star spolu
s trhavinou typu heavy-anfo. Přesný typ trhaviny je určen až na místě podle místních
podmínek (suchý nebo mokrý vrt). Tímto
způsobem je možné snížit množství trhavin
v odstřelu a tím i snížit vibrace.
Díky dnes běžně dostupným prostředkům
(nabíjecí vozy, elektronické rozbušky, modelační software) je možno provádět trhací
práce i za velmi nepříznivých podmínek
(okolní zástavba). Denně používané moderní
postupy využívané společností Austin Powder
Company a praxí získané poznatky nám umožňují přenést tyto postupy k naším zákazníkům
a tím i nabídnout lepší služby. A spokojený
zákazník, to je náš cíl.
Ing. Pavel Křivánek
Útvar řízení výrobku a zákaznický servis
Informace z úseku technologie
Za polymery považujeme vysokomolekulární umělé látky, rovněž nazývané umělé
hmoty, plastické látky, pryskyřice apod.
Tyto látky nacházejí stále větší použití jak
v průmyslu, tak i v domácnostech namísto
dříve tradičně používaných kovů, skla,
porcelánu, kůže, keramiky atd. Historie
jejich přípravy a výroby je stará více než
sto let. Roku 1868 byl vyroben celuloid
– první vyrobený termoplast, kolem roku
1880 galalit z kaseinu – imitace rohoviny
a v roce 1908 fenolformaldehydové pryskyřice – známé jako bakelity. Největší
rozvoj však nastal až ve 20. a 30. letech
20. století a to především v Německu.
Polymery jsou látky s novými, dříve neznámými
vlastnostmi, které mají v řadě případů lepší
výsledky, než při použití klasických materiálů.
Tyto materiály se stále častěji objevují v našich
životech, aniž bychom si uvědomovali jejich
jedinečnost a přínos. V posledních letech se plast
stal velmi oblíbeným především ve východní
Asii, například v Číně, která k nám dováží levné
výrobky různé kvality. S těmito výrobky jsou
spojeny naše negativní názory na plastové
materiály.
V našem každodenním životě se setkáváme
s plasty neobyčejných vlastností. Mezi tyto
plasty patří MMA/AN (kopolymer metylmetakrylátů a akrylonitrilu), který se používá jako
bezpečnostní organické sklo pro dopravní
prostředky s přetlakem např. v letadlech. Dále
jsou to např. UHMW PE (polyetylen o ultravysoké
molekulové hmotnosti) používaný v medicíně
jako náhrada kloubů, PVAL (polyvinylalkohol)
na chirurgické nitě, PVP (polyvinylpyrolidin)
jako náhrada krevního séra. PVB (polyvinylbutyral) se používá jako folie v bezpečnostních
sklech automobilů, hydrogely pro výrobu
kontaktních čoček. PEEK (Poly-éter-éter-keton)
odolávající vysoké teplotě, chemikáliím a radiaci
se používá ve vojenské technice a v letectví.
Dále existují takzvané speciální polymery. Jsou
to polymery používané v kosmonautice jako
ochrana lodí a pro skafandry tzv. Polyimidy.
Polyarylsulfony jsou používány jako součástky
tryskových motorů a v raketové technice, atd.
Mezi polymery patří také kaučuky. Prvními
gumárenskými technology byli američtí Indiáni
a první známý kaučuk byl přírodní (NR).
Přírodní kaučuk se získává z tropického stromu
kaučukovníku brazilského (Hevea brasiliensis),
nařezáváním jeho kůry se získává surový kaučuk
(latex), který se dále upravuje.
Kaučovník
brazilský
Aztékové i Mayové užívali NR pro výrobu obuvi,
nepromokavého textilu a míčů před více než
2000 lety. Sazenice vypěstované v Anglii
ze semen nelegálně získaných v roce 1876
z Brazílie byly poslány na Dálný Východ, odkud
v současné době pochází celá produkce NR,
přičemž
nejkvalitnější
kaučuk
pochází
z Malaysie. Nejčastěji se s tímto kaučukem
setkáváme při výrobě pneumatik. Pro běhouny
pneumatik nákladních automobilů je používán
pro svou vysokou mechanickou pevnost,
vysokou elasticitu, dobrou odolnost proti oděru
a minimálnímu hřetí právě přírodní kaučuk,
který se používá v kombinaci s polybutadienovým kaučukem. Pro běhouny pneumatik
osobních automobilů je používán SBR (styrenbutadienový kaučuk) a BR (polybutadienový
kaučuk). Max. koncentrace BR je ve směsích
pneumatik omezená, protože s rostoucí
koncentrací BR v kaučukových směsích se
snižuje koeficient tření pneumatik na mokré
vozovce (tzv. adheze za mokra).
Také v naší firmě hrají polymerní materiály
podstatnou roli, přestože je naše firma Austin
Detonator s.r.o. celosvětově známá jako firma
zabývající se výrobou iniciačních systémů.
První věcí, co nás napadá, je práce s výbušninami a málo kdo si uvědomuje, jak jsou polymerní materiály pro nás důležité. Tyto materiály
spotřebováváme na výrobu komponent pro
sestavu rozbušek. Mezi tyto komponenty patří
např. surface connector (popsaný v minulých
vydáních AD Impulsu), bunch connector,
spojky, ochranné elementy, těsnění, izolace
přívodních vodičů, izolační můstek pilule,
QRC III element, cívky pro dráty i sestavené NA.
Tyto výrobky jsou vyráběny v milionech kusů
ročně, přičemž spotřeba surovin na výrobu činí
až stovky tun. Mezi materiály, které používáme,
patří PE (polyetylen), PP (polypropylen), hPS
(houževnatý polystyren), ABS (akrylonitril-butadien-styren), EPDM (etylen-propylen-dienový
kaučuk), PVC (polyvinylchlorid), pigmenty atd.
Tyto výrobky jsou u nás navrhovány a dimenzovány našimi pracovníky. Velmi důležitá je volba
materiálu a jejich kombinace v jednotlivých
výrobcích, protože jen málokdy lze dosáhnout
požadovaných vlastností výrobků použitím jen
jediného polymeru. Převážná část těchto
výrobků je pro svou jedinečnost chráněna
patentem či průmyslově užitným vzorem.
9
Většina těchto komponent je vyráběna u externích firem na našich vstřikovacích formách.
Další velkou část plastů spotřebováváme na
výrobu detonační trubičky, u které jsou opět
voleny jedinečné materiály, jako jsou ionomery,
kopolymery polyetylenu, nízko, středně a vysoko
hustotní polyetyleny, z nichž některé jsou vyráběny polymerací v přítomnosti speciálních katalyzátorů, díky nimž dosahují potřebných
vlastností. Volba materiálů, jejich kombinace
a procentuální zastoupení jednotlivých vrstev
dávají naší detonační trubičce jedinečné vlastnosti splňující náročné požadavky zákazníků
kladené na funkci v širokém rozmezí teplot,
snadnou manipulaci, pevnost, odolnost oděru,
chemickou odolnost atd. Této trubičky se vyrobí
v Austin Detonator Assembly až 100 000 km
ročně a na její výrobu je potřeba až 600 tun
plastových materiálů. To je důvod, proč jsme se
v květnu letošního roku stali členy
Plastikářského klastru.
Plastikářský klastr je sdružení 22 malých a středně
velkých podniků působících především ve Zlínském
kraji v plastikářském či
gumárenském průmyslu.
Silná pozice plastikářského
průmyslu ve Zlínském kraji
spolu s gumaři totiž představuje
nejvýkonnější
průmyslový segment regionu. Členy klastru jsou
například námi známá Irisa Vsetín, Fatra
Napajedla a další. Aktivity klastru směřují do čtyř
prioritních oblastí: vzdělávání a rozvoj lidských
zdrojů, výzkum a vývoj, společný nákup produktů
a služeb, prezentace a propagace klastru.
Důležitou roli hraje interakce s významnými institucemi v kraji – Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně,
Zlínským krajem, Sdružením pro rozvoj Zlínského
kraje (regionální strategie), Technologickým
inovačním centrem.
Plastikářský klastr již v současné době nakupuje
s významnými úsporami nákladů pro členské
firmy elektřinu a plyn a v přípravné fázi je
i projekt společného nákupu surovin, režijního
materiálu a vybraných služeb.
Pro naše potřeby je velmi důležitý výzkum
a vývoj ve spolupráci s odborníky na UTB
ve Zlíně, se kterými jsme již zahájili spolupráci
na významném projektu. V neposlední řadě je
pro nás také významný výše uvedený společný
nákup energie a surovin.
Lenka Mikulenčáková
Úsek technologie
Soutěžní otázka pro vás:
Co myslíte, kolik PVC těsnění spotřebujeme
ročně na elektrické rozbušky? Své odpovědi
vyplňte na připravený ústřižek pod křížovkou.
Spolu s tajenkami odevzdávejte na personálním
oddělení do 18. listopadu 2011. Tři vylosované
odměníme.
a) 12 000 000?
b) 16 000 000?
c) 20 000 000?
10
Personální okénko
Víte, že letošní ročník našeho velkého
firemního setkání pod širým nebem už byl
vlastně jubilejní desátý? Za to desetiletí
tato akce nesla různá jména jako Garden
Party nebo Open Air Day, ale nejvíce se
osvědčilo a našinci je asi nejbližší ne zrovna
nejvýstižnější pojmenování Zahradní slavnost (i když na fotbalovém hřišti ).
V netradičním pojetí se nesla náplň letošní akce.
Plošné „fasování dárků“ jsme nahradili zážitkovým odpolednem plným soutěží, dobrého
pití a skvělého jídla (pro trpělivé). Navzdory
příšerně dlouhé čekací době na steaky, způsobené malou lidskou kapacitou obsluhy a velkou
kapacitou z řad našich zaměstnanců, se páteční
akce v Janové povedla. Vždyť do soutěží se zapojila většina z nás, lákaly kvalitní drinky, netradičně
praktická tombola a také DJ z Rádia Zlín dokázal
rozproudit skvělou zábavu už od brzkého odpoledne. Taneční nálada všem Austiňákům vydržela tradičně do pozdních večerních hodin.
Kdo si chce připomenout všech deset uplynulých ročníků, nalezne je na našich stránkách pod
linkem:
www.austin.cz/cz/profil/austin-se-bavi.htm
Markéta Klímková
Marketing a PR specialista
12
Život a zdraví jsou nejvýznamnějšími
hodnotami pro většinu lidí. Přejeme si žít
dlouho a ve zdraví. Vzájemně si přejeme
zdraví, štěstí, optimismus, dobrou náladu,
pevné nervy… – při příležitosti narozenin,
svátků, k Novému roku – a vsadím se,
že zdraví je v těchto přáních zmíněno vždy
na prvním místě. Není to jen společenské
klišé, vychází z dlouhodobých zkušeností,
z „moudrosti našich předků“, je ověřeno
generacemi našich předchůdců.
Věřím, že všichni budete souhlasit s tvrzením,
že opravdovou hodnotu a obsah pojmu
„zdraví“ si většina lidí začne naplno uvědomovat, až se nějaké zdravotní obtíže či úraz
přihodí přímo jim, jejich blízkým nebo známým.
Všichni máme v podvědomí, že je třeba si zdraví
vážit a pečovat o něj. Zejména s přibývajícím
věkem a osobními zkušenostmi začínají tyto
podvědomé impulsy nabírat konkrétní rysy,
konkrétní přání a dostávají se v našem žebříčku
hodnot hodně vysoko.
Přesto je tak snadné se o své zdraví připravit
nebo o něj cizím zaviněním přijít. Také existuje
spousta faktorů, které na něj mohou mít vlit
a které ovlivnit nedokážeme/nemůžeme.
Naproti tomu stojí jeden z nesporných faktorů
lidského chování, který ovlivnit dokážeme, který
přímo utváříme. Je jím bezpečné chování.
Díky vývoji společnosti a snaze eliminovat
nebezpečné situace vedoucí ke zraněním
či ztrátě života je bezpečnost vnímána jako celospolečenská nutnost – a obecně platí, že čím
rozvinutější společnost (vyšší životní úroveň),
tím vyšší jsou nároky na obecnou bezpečnost.
Stará se o to „stát“ (státní, veřejné, neziskové
organizace a instituce), pravidla jsou hluboce
zakotvena v legislativě a neustále jsou rozvíjena.
Proto vznikla drtivá většina technických norem,
na obalech potravin jsou zveřejňovány údaje
o nutriční hodnotě a použitých chemických
látkách (tzv. „éčka“), jsou zavedeny standardy
certifikace shody – známé pod značkou CE.
Proto chodí do výroben potravin, restaurací
Společně bezpečně
a jídelen kontrola hygienické nezávadnosti
provozu, ve firmách dohlíží na kontrolu bezpečnosti práce Oblastní inspektorát práce či, jako
v případě AD, Obvodní báňský úřad. Kontroly
Hasičského záchranného sboru dohlíží nad
dodržením norem v oblasti protipožární
prevence a mohl bych ještě dlouho pokračovat.
Pro prevenci závažných havárií v průmyslu je
v Evropě rozšířena legislativa známá pod
zkratkou SEVESO II (Seveso je město v severní
Itálii, kde v roce 1976 uniklo několik kilogramů
jedovatých dioxinů do ovzduší a následně
onemocnělo více než 200 lidí).
A řidičský průkaz? Primárně se nejedná o nic
jiného než o prokázání praktické i teoretické
znalosti pravidel a norem bezpečného provozu
motorových vozidel.
A když jsem u aut, jen připomínám, jaký byl
vývoj v oblasti bezpečnostních pásů v posledních 50 letech:
• nejprve žádné pásy nebyly
• potom byly, ale nebyly povinné
• později byly povinné jenom na předních
sedadlech, na zadních pouze pokud byly
k dispozici
• dnes někteří výrobci montují do automobilů
výstražnou signalizaci nezapnutých pásů
• ve většině zemí je povinnost mít zapnuté pásy
i na zadních sedadlech
• v některých zemích je povinností cestujících
mít zapnuté pásy již i v autobusech
Všechna tato opatření, nařízení a kontroly
vnímáme často jako samozřejmé (zvláště pokud
si uvědomujeme, že je to pro „naši“ bezpečnost), nebo to považujeme za obtěžující až
diskriminující (to v případě, že provozujeme
levné bistro, kde podáváme rychlé občerstvení
pod značkou „maso všech barev“). Věřím, že se
shodneme, že ve většině se jedná o opatření
a postupy, které vedou ke zvýšení celkové
bezpečnosti ve společnosti a významně přispívají ke zlepšení ochrany zdraví všech občanů
a tím i k celkově vyšší bezpečnosti ve společnosti.
V každodenním životě v rámci firmy hovoříme
o bezpečnosti velmi často a s důrazem. Jako
úplně první proceduru absolvuje každý nový
zaměstnanec školení o bezpečnosti a protipožární ochraně. Dále je v rámci naší firmy
nezbytnou podmínkou pro práci s výbušninami
absolvování pyrokurzu, následují pravidelná
školení z technologických a pracovních
postupů, která obsahují také mnoho informací
ve vztahu k zajištění podmínek bezpečné práce.
A to vše vnímáme a akceptujeme jako
nezbytnou podmínku pro naši každodenní
práci.
Ve společnosti Austin je bezpečnost posazena
nejvýše z firemních hodnot, které se vlastníci,
management i pracovníci všech úrovní zavazují
dodržovat a rozvíjet. Hovoříme o tom při každé
příležitosti, je to zakotveno v naší firemní strategii, informací o bezpečnosti vždy začínám
setkání se zaměstnanci (tzv. briefing).
Hovoříme o bezpečnosti velmi často, možná se
někdy zdá, že se z toho staly otřepané fráze.
To však neznamená, že by se stala bezpečnost
méně potřebnou, je tomu přesně naopak.
Vracím se k úvodu svého článku – přejeme si
vzájemně zdraví. Také je to otřepaná fráze,
ale věřím, že v tom slyšíme upřímné přání
našich blízkých, známých i nás samotných.
Věřím, že se také shodneme na tvrzení,
že pokud je někdo zdravý, pravděpodobně se
choval bezpečně. Je to podmínka nutná, nikoli
však postačující. Nutná proto, že i když budu
mít štěstí, ale budu se chovat nezodpovědně
(= nebezpečně), budu chodit bez potřebné
ochrany do míst se zvýšeným rizikem nákazy,
jezdit nebezpečně rychle a riskantně, nedostatečně se oblékat v zimě, dříve nebo později ode
mne štěstěna tvář odvrátí. A já budu muset
k lékaři, do nemocnice, ležet a potit se doma
v posteli… A nemyslím, že jízdu v houkající
sanitce či let záchranářským vrtulníkem považuje racionálně uvažující člověk za adrenalinový zážitek, který je nutné co nejčastěji
opakovat.
Proto, abyste si mohli některé skutečnosti
a obecné zásady připomenout, pro vás připravujeme informační program „Společně
bezpečně“. Cílem je zvýšit obecné povědomí
o důležitosti bezpečnosti v našem každodenním
životě (udržení zdraví), že její dodržování není
jen příkaz legislativy, povinnost vyplývají
ze zaměstnaneckého poměru. Chceme rozšířit
aktivitu ve zvyšování bezpečnosti a získávání
správných návyků i mimo firmu, je to pomůcka,
připomenutí pro vás a vaše nejbližší. Vždyť je
obecně známým faktem, že nejvíce a nejrychleji
se učíme pozorováním a napodobováním.
Pokud je taková znalost či návyk podpořen
logickými argumenty, umožní to jejich snadné
přenášení v nejbližším okolí.
Ambicí programu „Společně bezpečně“ není
šíření odborných znalostí (ty ponechám
na odbornících na problematiku bezpečnosti
práce). Jde o sdílení informací, které nám všem
připomenou prosté základy, které jsou často tak
samozřejmé, že už o nich ani nemluvíme
(a naše děti tak potom tuto znalost od nás
bohužel nezískají).
Petr Kuna
Výkonný ředitel pro provoz
Investice a inovace
Tak jako každý rok, tak i na letos jsou plánovány
opravy a investiční akce týkající se nemovitého
majetku. Ve výčtu naplánovaných stavebních
prací na tento kalendářní rok byly realizovány
akce, které správa nemovitého majetku zajišťovala, či se na jejich realizaci podílela a to např.:
• stavební úpravy obj. 233
• rekonstrukce obj. 91
• nové oddálené bleskosvody u obj. 106, 57, 118
• zpevněné plochy a odvodnění ve valech
u obj. 27, 47, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4
• stěhování kanceláře mistrů na obj. 236
• stěhování potisku na obj. 236
• oprava rampy na obj. 236
• oprava rampy na obj. 5 v Manerově
• výměna zastřešení před kobkami obj. 57
• demontáž podhledů a provedení nových
podhledů na obj. 221
• výměna výmetných stěn a oken na obj. 221
• oprava zpevněné plochy u obj. 14
• stavební úpravy hlavní vrátnice
• opravy komunikací v areálu AD
• stavební úpravy obj. 60
Odvodnění plochy před objektem 14
13
Zpevnění plochy
a odvodnění
na objektu 48
Momentálně probíhají další akce jako např.:
• oprava fasády a výměna oken na obj. 14, 15,
15/1
• úprava kanceláře logistiky na obj. 14
• úprava kanceláří na obj. 16
Dále budou ještě realizovány:
• opravy vstupních schodišť na obj. 16
• přístavba obj. 224/3
Kromě zmíněných investičních akcí probíhají po
celý rok a hlavně v době dovolených další,
menší, ale neméně důležité stavební práce
a také údržba areálu.
Ivo Holec
Správa nemovitého majetku
Objekt 91
Oprava fasády a výměna
oken na objektu 15
Zpevnění plochy
u objektu 14
14
Výzkum a vývoj
Snaha o maximální snižování nákladů,
zvyšování efektivity výroby a přísnější
legislativa v oblasti hygieny práce - to jsou
jedny z hlavních důvodů zavádění robotizovaného pracoviště v naší firmě.
Něco málo z historie:
První aplikace robotů v průmyslu (v západní
Evropě druhá polovina 80. let minulého století)
se začaly objevovat v oblastech, jež člověk nebyl
schopen díky své tělesné konstituci vykonávat.
Tím je myšlena např. manipulace s hmotnými
břemeny, lakování rozpouštědlovými barvami
a podobně.
K masovému rozšíření robotů dochází na počátku
90. let 20. století (stav v Západní Evropě).
Svařování, manipulace, paletizace, plastikářství,
obsluha lisů tlakového lití, automatizace kovacích lisů, lakování – to jsou typické aplikace, kde
robotika zdomácněla (v České republice
až v posledních několika letech).
V našem případě, nasazení prvního robota
v AD, bylo rozhodnuto u zařízení na výrobu
smyček v provedení pro našeho německého
zákazníka. Naše smyčkovací vačkové automaty
(klobouk dolů, jak dlouho tyto stroje pracují)
nejsou schopné danou smyčku vyrábět, a proto
ji pro nás dodávala kooperující firma. Jednalo se
o způsob ručního smyčkování, kdy jedna
pracovnice vyhotovila přibližně 700 až 800
samotných smyček za směnu, přičemž vždy
záleželo na zručnosti pracovnice. S tím bylo
bohužel spojeno velké namáhaní rukou
zejména zápěstí. Dále se smyčky musely zvlášť
štítkovat a na koncích stripovat pro sestavu
s elektrickou pilulí. Proto vznikl požadavek
na automatizaci a sjednocení operací do jednoho
zařízení.
Na základě výběrového řízení a návrhu firmy
ABB jsme dozráli k zadání nechat vyrobit
Robotickou smyčkovačku. Společnost ABB je
jedním z vedoucích dodavatelů průmyslových
robotů, automatizovaných výrobních systémů
a s tím spojených služeb. Při návrhu vznikalo
několik variant jak samotné koncepce stroje tak
umístění robota na pracovišti. Výsledek byl
zavěšení robota IRB 140 nad mechanickou část
stroje. Zde bych uvedl několik základních dat
k robotu:
•
•
•
•
•
Nosnost 6 kg
Dosah 0,8 m
Opakovatelná přesnost ± 0,03mm
Rychlost až 2000 mm/s
6 os
Pro výkon bylo důležité motat dvě smyčky
najednou. Proto vznikla mechanická část stroje
poskládaná z levé a pravé strany, které jsou
k sobě zrcadlově umístěny. Každá ze stran obsahuje navíjecí, stripovací a štítkovací celky spolu
synchronizované. Součástí stroje je také
dopravník, který hotové smyčky dopraví z pod
stroje do bedny k obsluze.
Zajímavou skutečností je počet komponentů,
ze kterých se skládá. Patří mezi ně pneumatické
písty, servomotory, mechanické díly, pojezdy,
vedení, šrouby a mnoho dalších dílů
s konečným číslem 982 komponentů.
ROS 1 je první robotizované pracoviště v AD,
kde získáváme zkušenosti s provozem, obsluhou
a nároky na údržbu. Aktuální stav vyhotovených
smyček je v současné době přes 300 tisíc kusů.
Závěrem bych touto cestou poděkoval všem
zainteresovaným na projektu. Zejména obsluze,
která svým přístupem významně pomohla
k uvedení prvního robota v AD do provozu.
Milan Juřica
Vývojový pracovník
Informace z provozního úseku
15
Každý zřejmě v Austinu zkušebnou prošel,
alespoň ten, co má pyrokurz určitě, ale
není na škodu, vám toto pracoviště krátce
připomenout.
Ano, zde na tomto objektu se provádí celá škála
zkoušek, a to jak na laborované rozbušce, tak
i na konečném sestaveném produktu, ať už jde
o rozbušku elektrickou, neelektrickou popř.
elektronickou.
Například jedna z důležitých zkoušek, která se
provádí i pro naší dceřinou spol. ADA, je zkouška
vodotěsnosti a dále i zkouška mechanické
pevnosti sestavy.
Obě tyto zkoušky garantují funkční schopnost
u cílového zákazníka, že je rozbuška vyrobena
tak, že se do ní nedostane voda a že je kvalitně
na sestavovací lince „zaškrcena“.
Letos se nám podařilo zakoupit novou termo
komoru. Ta slouží k testování Oil Star rozbušek
při vysokých teplotách (až 246°C).
Žlutá buňka vedle objektu zkušebny slouží při
výpadku hlavní zkušebny nebo při velkém počtu
zkoušek jako doplňující zařízení, kde je možné
na rozbuškách odzkoušet dobu zpoždění.
Milan Trochta, vedoucí zkušebny
Informace z oblasti BOZP
Jak jsme již v minulých číslech AD Impulsu
představili tři zátěžové faktory ovlivňující
podmínky při práci, v tomto díle představíme další faktor, a to psychickou zátěž.
I tento zátěžový faktor je specifikován
v právních předpisech, což si částečně
představíme v dalším textu.
Prací s psychickou zátěží se rozumí práce:
• spojená s monotonií,
• ve vnuceném pracovním tempu,
• v třísměnném nebo nepřetržitém pracovním
režimu,
• vykonávaná pouze v noční době.
Prací spojenou s monotonií je myšlena práce,
při níž je charakteristické opakování stejných
pohybových nebo úkolových úkonů s omezenou
možností zásahu zaměstnance do jejich průběhu.
Prací ve vnuceném pracovním tempu se rozumí
práce, při níž si zaměstnanec nemůže volit její
tempo sám a musí se podřídit rytmu strojového
mechanizmu, úkolu nebo rytmu jiného zaměstnance.
Splňuje-li posuzovaná pracovní činnost
uvedené charakteristiky je v rámci kategorizace
prací zařazována do kategorie 2. Pokud při
trvalé práci působí kombinace tří a více faktorů,
jsou tyto práce zařazeny do kategorie 3 – práce
v riziku psychické zátěže.
Práce spojené s monotonií, jakož i práce ve
vnuceném pracovním tempu, musí být k omezení
jejich nepříznivého vlivu na zdraví přerušovány
bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10
minut po každých 2 hodinách od započetí
výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání
činností nebo zaměstnanců.
Jestli bychom měli výše uvedené údaje přiřadit
k pracím vykonávaným v našich společnostech,
tak psychické zátěži jsou vystaveni zejména
zaměstnanci při sestavě rozbušek, kde je tempo
podřízeno chodu linky.
Jak jste měli možnost poznat, tak psychickou
zátěží v rámci pracovních činností nejsou například trvalá práce u PC, stresy z pracovního přetížení, stresy zaměstnanců na manažerských
postech nebo třeba pracovní zařazení, při němž
je zaměstnanec vystaven interpersonálním
konfliktům, frustraci a negativním emočním
tlakům.
Radomil Moštěk
Bezpečnostní technik
16
Máme 69 nových úspěšných absolventů
pyrokurzu!
V průběhu měsíců březen – červenec
proběhly hned dva základní pyrokurzy.
Závěrečné zkoušky se uskutečnily jako
vždy s patřičnou nervozitou v showroomu.
Proběhly ve dnech 27. 5. (37 osob) a 8. 7.
2011 (32 osob) a my rádi sdělujeme,
že všichni uspěli.
V těchto dvou pyrokurzech jsme nabídli
možnost zvýšení kvalifikace šestnácti potenciálním uchazečům o práci.
Personální okénko
Úspěšní absolventi druhého pyrokurzu:
Tomáš Bartošek, Radek Fojtů, Pavel Galetka,
Renata Galetková, Petr Gargulák, Terezie
Hodulová, Jaroslav Hrňa, Lucie Hrňová, Šimon
Hurtík, Martin Juřica, Zuzana Kocurková, Jitka
Kopecká, Blanka Macháčová, Josef Maliňák,
Kateřina Maňáková, Markéta Maňáková, Jakub
Martišek, Bohuslav Mašlík, Zdenka Matochová,
Eva Měrková, Iva Mikušová, Pavel Mišun, Jan
Novosad, Igor Pazourek, Miroslav Pumel, Jakub
Řezanina, Ladislava Smilková, Kateřina Šťastná,
Lubomír Štrbačka, Daniel Tomeček, Michal
Trávníček a Marek Tymrák.
Všem novým absolventům srdečně blahopřejme a přejeme mnoho úspěchů v práci!
Další pyrokurz se připravuje na přelom září
a října letošního roku.
Dne 12. 9. 2011 jsme vyslali dva naše spolupracovníky do státního pyrokurzu v Poličce. Jedná
se o seřizovače z Ráztoky. Z laborace se zúčastní
Jiří Krejčí a ze složí Libor Goldefus. Závěrečné
zkoušky se uskuteční 14. 10. 2011. Oběma
přejeme hodně úspěchů při studiu.
Jana Potěšilová, personální útvar
Zde jsou jména úspěšných absolventů
z prvního pyrokruzu:
Alena Bělotová, Radka Cmarová, Bc. Radek Číž,
Pavel Fojtů, Jiří Gargulák, Ludmila Garguláková,
Simona Hajdíková, Dagmar Halbichová, Zdeněk
Hlaváč, Marcela Hnátková, Romana Holbová,
Tomáš Janíček, Marie Janušová, Veronika Juráňová,
Jana Kocurková, Jana Kocurková – Huslenky, Silvie
Kupčíková, Pavel Martinka, Iveta Maňáková,
Helena Matůšová, Petr Mikač, Ing. Ivana
Mrnuštíková, Ing. Lenka Navrátilová, Markéta
Nevolová, Jaroslav Ptáček, Bohdana Rozmošová,
Žaneta Surá, Ing. Jan Surý, Veronika Šimarová,
Libor Šrámek, Luboš Valchář, Pavlína Valíčková,
Rudolf Vichtora, Ludmila Vlková, Simona Zajíčková,
Zuzana Zimková a Jana Zrníková.
V březnu letošního roku zahájila svou
činnost stravovací komise (SK). Vedení
společnosti tak primárně reagovalo na připomínky zaměstnanců v oblasti stravování.
Dalším důvodem pro zřízení nebo chcete-li
smyslem SK je snaha zlepšit komunikaci mezi
dodavatelem stravování, společností EUREST
a koncovým zákazníkem, tj. každým jednotlivým zaměstnancem. Cílem je maximálně
vylepšit kvalitu stravování ve firmě. Stravovací
komise se za účasti zástupců AD a dodavatele
schází přibližně 1x v měsíci. Po projednání
nezbytných připomínek ke stravování (nezřídka
i pochval) je vyčleněn čas pro konstruktivní
diskuzi napříč komisí. Snahou je nastavení
jistého standardu v oblasti firemního stravování
a jeho postupného posunování výše. Z návrhů
a připomínek se povedlo zrealizovat mimo jiné
následující:
• zavedení sešitů pro Vaše připomínky
na jednotlivých jídelnách
• zlevnění vybraných druhů minerálních vod
• častější zařazení luštěnin do jídelníčku
• navýšení gramáže smažených sýrových
minutek
• zlepšení informovanosti o jednotlivých
jídlech (gramáž, popis).
V minulých měsících byl dále dodavatel
podroben kontrole Krajskou hygienickou
stanicí, která nenalezla žádné výrazné porušení
předpisů a norem. Bohužel je nutné, čas od času
řešit i méně příjemné události, jako např. vandalismus a záhadné zmizení vybavení jídelny
na obj. 52 nebo stížnosti na vulgární chování
některých pracovníků vůči personálu EURESTu.
Společnou snahou členů stravovací komise,
a pevně věřím i zástupců dodavatele,
je v budoucnu řešit spíše ty milé připomínky
a zamezit těm negativním, které nabourávají
vzájemnou důvěru obou stran. Ne vždy je
nejlepší volbou držet se přísloví: „Chovejte se
jako doma, ať vidíme, jak to u Vás vypadá…“.
Pokud máte jakékoliv připomínky ke stravování, neváhejte kontaktovat členy SK.
O jejím složení jsme informovali
v minulém AD Impulsu nebo je naleznete
na personálních nástěnkách.
Roman Vala
Člen SK
Jubilea ve druhém a třetím čtvrtletí roku
2011 oslavili tito zaměstnanci:
v květnu:
25 let Ilona Urbanová 4426
v červenci:
30 let Bedřich Jakl 4410
30 let Petr Lanzendörfer 4444
40 let Hana Divišová 4424
40 let Vlasta Mikšíková 4426
35 let Zdeněk Neděle 4408
30 let Petr Soukup 4414
40 let Růžena Vávrová 4426
v srpnu:
35 let Milan Mořkovský 4461
30 let Marcela Rožnovjáková 4426
25 let Ruth Hrbáčková 4423
25 let Pavlína Řepková 4424
25 let Zdeňka Dančáková 4480
v září:
30 let Vít Křenek 4466
40 let Eva Novosadová 4414
40 let Ludmila Rusínová 4426
35 let Věra Trlicová 4426
25 let Jarmila Václavíková 4414
Odchody do důchodu
v červenci:
Antonín Havran 4426
Jiřina Kocourková 4423
v srpnu:
Jiří Michna 4414
Jubilantům gratulujeme a pracovníkům, kteří odcházejí
do důchodu přejeme mnoho spokojených důchodových let.
Personální okénko
17
Představení některých benefitů zdravotní
péče u Všeobecné zdravotní pojišťovny:
Milí kolegové, rádi bychom Vás informovali,
že jsme společně se Všeobecnou zdravotní
pojišťovnou připravili pro její klienty z řad
našich zaměstnanců opět úspěšný projekt
„ZDRAVÁ FIRMA – ZAMĚSTNANECKÝ PROGRAM“,
který má za cíl přesvědčit co nejvyšší počet
pojištěnců o nutnosti péče o své zdraví
a o výhodnosti upřednostnění preventivních
opatření před eventuálním léčením důsledků
nezdravého způsobu života. O tomto programu
budete včas informováni prostřednictvím firemních nástěnek.
Citrusy (pomeranče, grapefruity, citróny,
mandarinky, limetky,…) jsou velkou zásobárnou přírodního vitamínu C. Tento
vitamín je silný antioxidant a pomáhá nám
v prevenci nádorových onemocnění. Díky
jeho dostatku také dobře funguje náš imunitní
systém a máme sílu bojovat s různými infekcemi. Množství vitamínu C ve 100 g citrusu se
pohybuje mezi 30 – 50 mg. Doporučená denní
dávka vitamínu C v EU je 60 mg. Pokud tedy
sníte denně dva větší citrusové plody, máte
o dostatek tohoto užitečného antioxidantu
postaráno.
Pro svůj vysoký obsah vlákniny a také proto,
že neobsahují žádný tuk, jsou výbornou
součástí redukčního jídelníčku. Obsahují fruktózu, glukózu a sacharózu, tedy jednoduché cukry, které jsou zásobárnou rychlé
energie. Jsou to potraviny nízkokalorické
– normální pomeranč má asi 70 kalorií, grapefruit asi 90 kalorií. Pokud chcete „shodit“ přebytečné kilogramy, určitě citrusy do svého
jídelníčku zařaďte.
Nezanedbatelný je také obsah kyseliny
listové v citrusových plodech. Tato látka je
vlastně vitamín ze skupiny vitamínů B.
Jako klient VZP máte volbu:
• Ošetří vás na kterémkoli z 38 tisíc našich smluvních zdravotnických zařízení.
• Své záležitosti můžete vyřídit na 196 kontaktních místech pokrývajících všechny regiony.
Jako klient VZP máte jistotu:
• Hradíme i ty nejnáročnější lékařské zákroky.
• Zajistíme vám léčbu i velmi nákladných chronických onemocnění.
Jako klient VZP máte výhody:
• S našimi partnery Klubu pevného zdraví VZP ušetříte ročně tisíce korun na vámi vybraných službách
a produktech.
• Pokud chodíte na pravidelné preventivní prohlídky, můžete získat roční bonus ve výši 1500 Kč.
• Na Dnech zdraví po celé ČR vám změříme zdarma nejdůležitější zdravotní ukazatele.
• Pro chronicky nemocné děti již tradičně organizujeme léčebně-ozdravné pobyty Mořský koník.
• Příspěvek pro děti do 15 let (na očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění či na fixní
rovnátka).
• Elektronická zdravotní knížka (IZIP) .
• Zdarma cestovní pojištění pro dárce krve a dárce kostní dřeně.
• Příspěvek na bezlepkovou dietu.
• Zdarma výpis přehledu zaplacené zdravotní péče za minulý rok.
VZP vám uhradí:
• 1x za dva roky preventivní prohlídku u praktického lékaře
• 2x ročně návštěvu u zubního lékaře
• 1x ročně prohlídku u ženského lékaře
Je důležitá pro tvorbu nových buněk,
podílí se na dospívání červených krvinek
a je nezbytná pro nitroděložní vývoj
lidského plodu – snižuje riziko výskytu
vývojových vad. Nejvhodnější cestou jak
kyselinu listovou z citrusů přijímat, je jíst je
syrové nebo z čerstvých plodů lisovat šťávu.
V posledních letech se začíná přikládat důležitost také obsahu tzv. fytochemikálií
(limonoidy, flavonoidy, karotenoidy,…)
v citrusech. Tyto látky na naše zdraví působí v
mnoha oblastech. Je laboratorně prokázáno,
že to jsou hlavně bojovníci proti nádorovým
onemocněním (prsu, kůže, plic,...),
infekčním onemocněním a představují
další skupinu velmi důležitých antioxidantů. Aby váš příjem těchto látek byl dostatečný,
je
doporučována
každodenní
konzumace citrusových plodů. Limonoidy se
totiž v jiném ovoci či zelenině nevyskytují!
Citrusů by se však měli vyvarovat lidé, kteří trpí
alergií na citrusové plody. Alergie se projevuje například kožními vyrážkami, dýchacími
potížemi či migrénou po požití citrusů. Velké
množství citrusové šťávy, zejména z citrónu,
pozřené najednou může též svou kyselostí
poškodit zubní sklovinu. Je tedy vhodné si
po konzumaci citrusů vypláchnout ústa čistou
vodou.
Redakce AD Impulsu
18
Sociální odpovědnost firmy
Naše firma letos přistoupila k řádovému
zvýšení podpory hokeje dětí a mládeže ve
Vsetíně. Do příštího čísla připravujeme
rozhovor s jednou z ikon vsetínského hokeje
Alexejem Jaškinem, sportovním ředitelem
Valašského hokejového klubu. Tématem bude
především současná výchova talentů tohoto
populárního sportu ve Vsetíně, ale nelze
nezmínit i podíl tohoto vynikajícího obránce
na slavné etapě historie vsetínského hokeje.
GLOBE Games
Po 12 letech se na Valašsko vrátilo mezinárodní
setkání žáků, studentů a pedagogů GLOBE
Games. Již 14. ročník, tentokrát pořádaný
ZŠ v Rokytnici, proběhl za velkého zájmu veřejnosti v květnu tohoto roku. A co to vlastně
GLOBE je? Je to jak anglický termín pro Zemi
či zeměkouli, tak i dlouhodobý mezinárodní
program, kterého se účastní 112 zemí z celého
světa. Nabízí žákům praktické postupy pro
zkoumání a pozorování životního prostředí
v okolí jejich školy. Vede ke spolupráci dětí
a pedagogů a přirozeně podporuje přírodovědné předměty. Získaná data pak žáci odesílají
do celosvětové databáze, kde profesionální
zpracování dat garantuje NASA. Výsledky pak
slouží vědcům a studentům po celém světě.
Austin byl sponzorem této akce.
Letos v dubnu se uskutečnila jarní část již
4. ročníku běžeckého závodu pro veřejnost
Valachiarun. Jeho podzimní pokračování se
běželo již v tradičním termínu 1. října. Tato
akce, jíž je Austin partnerem, má i svou dětskou
složku nazvanou „MINI běhy“. Děti jsou rozděleny do 3 věkových kategorií. Nejmenší závodníci mají kolem 2 let a nejstarší 15 let. Děti běží
na okruhu v délce 350 m kolem rybníčku
v Panské zahradě a to 1, 2 nebo 3 okruhy.
Kromě pokrytí startovného náš dar pořadatelům
umožňuje předat každému dítěti i pamětní
medaili a diplom.
Přijďte si příště se svými ratolestmi trochu
zazávodit!
opět na Valašsku
Stránku připravil Dalibor Krpenský
Manažer pro vnější vztahy
Sociální odpovědnost firmy
Vsetínští nohejbalisté se v letech 2009
a 2010 stali nejúspěšnějším týmem
1. nohejbalové ligy a od roku 2011 postoupili o úroveň výše, do extraligy. Vyrovnat
se s nároky na účast v nejvyšší soutěži je
jim umožněno také díky podpoře firmy
Austin Detonator s.r.o., jejíž logo také nosí
na dresu.
19
reprezentant, Ján Brutovský. Tento šestadvacetiletý čtyřnásobný mistr světa a šestinásobný
mistr Evropy byl již ve svých dvaadvaceti letech
vyhlášen za nejlepšího hráče mistrovství Evropy
(2007). Pro vsetínský nohejbal je příznivé,
že organizuje své přesídlení z Francouzského
Venaca, kde se dosud zdržoval, na Vsetín
a mohl by se tak podílet na koncepčním rozvíjení nohejbalových aktivit přímo v místě.
Hned v úvodu roku tým posílil o slovenského
reprezentanta Patrika Peruna. Úspěšnost týmu
však kolísala, především v důsledku zranění
důležitých hráčů Novosada, Padyšáka i samotného Peruna. I proto po základní části obsadili
vsetínští sedmou příčku v osmičlenném poli
a bojují o udržení se v nejvyšší soutěži.
Přes atraktivní posilu vsetínští v prvním kole playout podlehli na hřišti TJ AVIA Čakovice 5:2 a o setrvání v soutěži ještě budou muset těžce bojovat.
Na domácím hřišti u vsetínské sokolovny se představí v sobotu 10. 9., případně 1. a 2. října.
Díky příznivé shodě okolností se již v srpnu stal
významnou posilou mužstva další slovenský
Vít Zgarba
NK Climax Vsetín
V sobotu 11. 6. 2011 proběhl první ročník
taneční akce Bunkr Dance Battle, kterou
se naše společnost pro její dobrý potenciál
rozhodla podpořit.
Než došlo na samotnou taneční soutěž, čekaly
účastníky v 10.00 hod ve vsetínské sokolovně
workshopy. Ve čtyřech skupinách rozdělených
podle stylů (DANCEHALL, HIP HOP, HOUSE
DANCE, PROGRESIVE) se sešlo vždy zhruba
40 tanečních nadšenců, kterým se lektoři věnovali hodinu čistého času. Odpolední program
odstartoval v 16.00 hod prezentací soutěžících,
kteří se mohli zapsat do tří battlů (soubojů):
HIP HOP BABY, HIP HOP BORCI, HOUSE DANCE.
Zatímco v hip hopu se soutěžilo podle pohlaví,
kategorie house dance byla smíšená. Celým
programem provázela Katie z radia Kiss
Publikum, hudební doprovod zajistili DJs Send
a FNTM. Výkony hodnotila tříčlenná porota
složená z předních českých tanečníků (Janča J.,
Tess/BEAT UP, Filos/ALYASCHCA CREW). Mezi
dívkami si v hip hopu vybojovala vítězství
Noemi z Olomouce, z chlapců ocenění za první
místo získal Romeo z New Side Přerov.
Ve smíšeném souboji v house dance přesvědčil
svým výkonem Patrik z Groove Fanatics
z Karviné.
Ján Brutovský přebírá vsetínský reprezentační dres
Ve dnech 14. – 16. června proběhla
v prostorách našich jídelen už po druhé
charitativní prodejní výstavka výrobků
klientů Domova Jitka. O činnosti a poslání
tohoto denního stacionáře byli zaměstnanci informováni s dostatečným předstihem na nástěnkách, kde se dozvěděli
také konkrétní termíny návštěv jednotlivých jídelen.
Přestože se jednalo už o druhou takovou spolupráci naší firmy s Domovem Jitka a i loňský
ročník se těšil pěknému zájmu, byli zástupci
Domova opravdu mile překvapeni. Velmi si
cenili toho, že sklízeli pochvalné komentáře
našich pracovníků, mohli si s nimi popovídat
a u jejich stánku bylo stále plno. V neposlední
řadě nás jako spolupořadatele potěšilo sdělení,
že se v tomto třídenním prodejním cyklu podařilo Domovu utržit celkem 7.014,- Kč. O účelu
využití těchto prostředků jsme již informovali,
ale pro připomenutí zopakujeme slova paní
Podzimkové, fundraisera Domova Jitka:
„Chceme podpořit hlavně odlehčovací službu,
kterou poskytujeme. Umožňujeme rodičům, aby
v případě jejich naléhavé potřeby – např. vyčerpání, hospitalizace apod. mohli na přechodnou
dobu umístit dítě v našem zařízení.“
Taková práce je jistě záslužná a moc si vážíme
přístupu našich zaměstnanců, kteří tuto činnost
drobným či větším nákupem podpořili.
Markéta Klímková, marketing a PR specialista
Jídelna na obj. 14
Dle ohlasů zúčastněných se podařilo zorganizovat kvalitní taneční akci, která by určitě měla
pokračovat i v dalších letech. V duchu svého
motta pořadatelé neroztancovali jen Vsetín, ale
téměř celou Moravu, vždyť účastníci se do našeho
krásného města sjeli od Karviné až po Brno.
Nezbývá než popřát, ať organizátorům vydrží
chuť a elán do práce a my ostatní se budeme
těšit za rok zase na shledanou.
Zuzana Běťáková, útvar EMS
Prodávající
tým před
objektem 52
20
!
Tajenku jarní křížovky tvořila tato lidová pranostika: Májová vlažička – naroste travička; májový deštíček – poroste chlebíček.
Správně luštili tito výherci: Pavlína Šimková, Zdeněk Plevák a Jana Zádrapová. Podzimní křížovka vám přináší citát od Konfucia:
Ještě jsem se nesetkal s člověkem, který by… (dokončení najdete v tajence) Tajenky křížovky noste na PÚ do 18. 11. 2011.
Jméno a příjmení:
Tajenka:
Odpověď na tipovací otázku:
Středisko/os. číslo:
Download

AD IMPULS 03/11 - Austin Detonator sro