LdgaYd[6jhi^c
Ê " Ê - / 9 Ê - / , / Ê Ê - , 6 ÕÃ̈˜Êi̜˜>̜ÀÊðÀ°œ°
ÕÃ̈˜Ê*œÜ`iÀÊ-iÀۈViÊ
<ÊðÀ°œ°
i`i˜ÊâÊ«ďi`˜‰V…ÊiÛÀœ«ÃŽßV…ÊÛßÀœLVĐÊ>Ê«Àœ`iVĐÊ
ˆ˜ˆVˆ>昉V…ÊÃÞÃÌj“ĐÊ«ÀœÊ«ÀГÞϜÛjÊÌÀ…>V‰Ê«À?Vi°
뜏i…ˆÛßÊ`œ`>Û>ÌiÊÌÀ…>ۈ˜]ÊÀœâ˜ĉ̘ßV…ÊÃÞÃÌj“ĐÊ
>ÊÃiÀۈ؉V…ÊÏÕãiLÊÛʜL>Ã̈ÊÌÀ…>V‰V…Ê«À>V‰°
<>LßÛ?Ê ÃiÊ Ûßۜi“]Ê ÛßÀœLœÕÊ >Ê `ˆÃÌÀˆLÕV‰Ê ÌĉV…ÌœÊ
ÛßÀœLŽĐ\
ŠÊ˜iiiŽÌÀˆVŽjÊÀœâLÕĎÞ
ŠÊiiŽÌÀˆVŽjÊÀœâLÕĎÞ
ŠÊiiŽÌÀœ˜ˆVŽjÊÀœâLÕĎÞ
ŠÊŽœ“«œ˜i˜ÌÞÊ«ÀœÊÛßÀœLÕÊ­ÃiÃÌ>ÛÕ®ÊÀœâLÕÄiŽ
ŠÊˆ˜ˆVˆ>ć˜‰Ê«ÀœÃÌďi`ŽÞ
ŠÊ«ˆÕiÊ>Ê«>˜‰ŽÞ
ŠÊ«œ“ĐVŽÞÊ«ÀœÊÌÀ…>V‰Ê«À?Vi
>`ÊÀ?“iVÊÃÌ>˜`>À`˜‰Ê˜>L‰`ŽÞÊÛÞÜViʎÛ>ˆÌ˜‰V…Ê
«Àœ`ՎÌĐÊ>ÊÏÕãiLʘ>L‰â‰\
ŠÊ >ŽÌˆÛ˜‰Ê «ď‰ÃÌÕ«Ê ŽÊ â>Û?`ĉ˜‰Ê “œ`iÀ˜‰V…Ê «Àœ}Ài‡Ê
Èۘ‰V…ÊÌiV…˜œœ}ˆ‰Ê>ÊÛßÀœLŽĐÊ
ŠÊ `ÛĉÊ «ÀœÛœâœÛ˜ÞÊ ÃÊ `œÃÌ>Ìi昜ÕÊ ÃŽ>`œÛœÕÊ Ž>‡Ê
«>VˆÌœÕÊ>Ê«À>VœÛ˜‰ŽÞÊÃÊÛÞ܎œÕʜ`LœÀ˜œÃ̉
ŠÊ LÕ`œÛ?˜‰Ê ÌÀÛ>j…œÊ ÛâÌ>…ÕÊ >Ê `ĐÛĉÀÞÊ â?Ž>☉Ž>Ê
ŽÊ`œ`?Û>˜ß“ÊÛßÀœLŽĐ“Ê>ÊÏÕãL?“
ŠÊ `ĐÀ>âÊ ˜>Ê Ã̜«ÀœVi˜Ì˜‰Ê Liâ«i昜ÃÌÊ «œÃŽÞ̜Û>‡Ê
˜ßV…Ê«Àœ`ՎÌĐÊ>ÊÏÕãiLÊ
ÕÃ̈˜Êi̜˜>̜ÀÊðÀ°œ°
>Ãi˜ˆViÊÇ£Ó]ÊÇxxÊä£Ê6Ãỉ˜
Ìi°\ʳ{ÓäÊxÇ£Ê{ä{Êää£]Êv>Ý\ʳ{ÓäÊxÇ£Ê{ä{ÊääÓ
i‡“>ˆ\Ê>ÕÃ̈˜J>ÕÃ̈˜°Vâ]ÊÜÜÜ°>ÕÃ̈˜°Vâ
ÕÃ̈˜Ê*œÜ`iÀÊ-iÀۈViÊ
<ÊðÀ°œ°Ê‡Ê«À>VœÛˆÄÌĉÊ6ÞϜÛ
‰â`?Ài˜ÃŽ?Êx™ä]ÊÈnÓÊä£Ê6ÞϜÛ
Ìi°Év>Ý\ʳ{ÓäÊx£ÇÊÎÎäʙә
i‡“>ˆ\Ê>ÕÃ̈˜ÃiÀۈViJ>ÕÃ̈˜°Vâ]ÊÜÜÜ°>ÕÃ̈˜ÃiÀۈVi°Vâ
^ÊÕÃ̈˜Êi̜˜>̜ÀÊðÀ°œ°ÊNÊ£™ä££Ó
Ê / , / "
EDITORIAL
OBSAH
4
6
SPUŠTĚNÍ NELY
PRAČKA DUTINEK
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
rok 2012 je sice již za námi, ale pojďme
na něj ještě krátce zavzpomínat v tomto
zimním čísle AD Impulsu.
V uplynulém roce jsme završili finančně
náročný projekt vybudování nového centra
výzkumu a vývoje naší společnosti na obj.
65 a jeho rozvoje investicemi do moderních přístrojů, zařízení a jiného vybavení
potřebného k naplňování naší strategie
a dílčích cílů.
Započali jsme i realizaci navazujícího
a neméně náročného projektu výroby
ekologické řady rozbušek pořizováním
potřebných výrobních technologií.
O některých investicích obou projektů
spolufinancovaných zejména z evropských fondů, se dočtete i v tomto čísle
našeho časopisu.
Rovněž vás neopomeneme informovat
o úspěšném spuštění robotického centra
NELA. Dočtete se však i o dalším dění
v našem areálu, co se u nás v posledních
měsících uplynulého roku událo a nejen
pracovně. Podíváme se i za naši bránu,
např. do vsetínské „průmky“ a také
norského Austinu.
12
18
OČNÍ CENTRUM
E*STAR V NORSKU
22
ROZHOVOR
4 AKTUALITY
Spuštění NELY
6 STŘÍPKY Z PROVOZU
·
·
·
Obráběcí centrum WOLF Pračka dutinek Novinky z objektů 14 a 15 Perličky
ze složí Přístřešek u objektu 221 Sekundární serverovna
·
·
10 SHES A KVALITA
Dřeviny kolem nového parkoviště
Parkování v areálu AD
·
· Rentgen Cougar pro nedestruktivní testy
12 PERSONÁLNÍ OKÉNKO
·
·
Valašské oční centrum Předvánoční besídka pro děti Svatby v Austinu
Pyrokurz Pracovní výročí Den otevřených dveří na SPŠS Nástupy 3Q2013
·
·
·
18 OBCHODNÍ ÚSEK
·
·
Nasazení rozbušek E*Star v Norsku Austin v tunelech
22 SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST FIRMY
·
·
Rozhovor s ředitelkou SPŠS Sportovní akce klubu Auxilium Vodafone Firma
roku 2012 Úspěchy dětského volejbalu Ohlédnutí za uplynulým rokem v CSR
·
·
Přes všechny údajné „blbé nálady“ a málo
optimistické prognózy, mi prosím dovolte,
a to s přesvědčením, že svůj osud, ať už
v podobě práva volby (a nejen prezidenta)
či vlastním přístupem k nalezení té správné
seberealizace (a nejen v práci), máme
ve svých rukou,
vám popřát hodně sil, úspěchů a především zdraví v právě počínajícím roce
2013.
Otta Grebeň
Ředitel společnosti
Časopis zaměstnanců firem Austin Detonator, Austin Detonator Assembly, Austin Powder
Service CZ, Austin Powder Slovakia
Vydává: Austin Detonator s.r.o., Jasenická 712, 755 01 Vsetín, Česká republika
Tel.: +420 571 404 001, fax: +420 571 404 002, e-mail: [email protected], www.austin.cz
Redakce: Markéta Matochová-Klímková, Dis., Ing. Dalibor Krpenský,
tel.: +420 571 404 039, e-mail: [email protected]
Grafické zpracování: Adriana Zajícová
Foto titulní strana: Jan Nečada
© Veškerá práva vyhrazena Austin Detonator s.r.o.
AD IMPULS I www.austin.cz 3
AKTUALITY
SPUSTILI JSME UNIKÁTNÍ ROBOTICKÉ
ZAŘÍZENÍ NA VÝROBU ROZBUŠEK
Konečně nastal ten
okamžik, kdy náročný
projekt technologie, kterou
jsme nazvali NELA, dospěl
do své finální fáze.
Ve spolupráci s místní
firmou jsme vyvinuli
a uvedli do provozu
originální automat
na výrobu průmyslových
rozbušek.
„Na vývoji robotického centra pro
plně automatizovanou finální sestavu
našich neelektrických rozbušek jsme
pracovali několik let,“ říká Otta Grebeň,
ředitel Austinu a dodává: „Zavádět
plnou automatizaci do procesu
výroby a zpracování výbušin je velmi
nesnadné a ve světě spíše ojedinělé.
Úspěch však přináší výrazné zvýšení
bezpečnosti výroby spojené s odstraněním monotónní ruční práce.“
Interní diskuze o automatizaci finálních operací při výrobě rozbušek byly
zahájeny již v roce 2005. Během
následujících několika let probíhalo
hledání jak vhodné koncepce zařízení,
tak i dodavatele. Výběrové řízení
vyhlášené v roce 2010 nakonec
vyhrála firma Elektropohony z nedalekého Frenštátu pod Radhoštěm.
Pomocí 3D modelování proběhly
důkladné bezpečnostní analýzy
navrženého řešení v souladu s normami a požadavky Austinu. Letos
byl stroj dokončen a během léta
i nainstalován. Proběhly dlouhé
série testování na atrapách rozbušek.
Nyní je robotické centrum připraveno
k zahájení výroby ostrých rozbušek.
4 AD IMPULS I www.austin.cz
SObjekt 233 v údolí Žamboška
„NELA je velkým přínosem bezpečnosti práce, která je pro nás prioritní,“ shodně prohlašují Michal Balán,
duchovní otec projektu a Petr Václavík,
šéf vývoje NELY za Austin a doplňují:
„Tento automat nahrazuje jednotvárnou ruční práci na lince při stávající
sestavě rozbušek a minimalizuje tak
rizika s manuální sestavou spojená .“
Celková investice do výrobního
komplexu, který zahrnuje rekonstrukci výrobního objektu, vývoj
a instalaci dvou automatů NELA
a jedné manuální linky sestavy
rozbušek NAMLA, dosahuje částky
50 milionů korun.
Redakce AD Impuls
TFoto Jan Nečada
AKTUALITY
NELA SE PŘEDSTAVILA
VEŘEJNOSTI
Příležitost vidět NELU v chodu si 12. prosince nenechali ujít nejen představitelé
okolních firem, ale pozvání přijali i zástupci médií. Toho dne se konala oficiální
tisková konference k jejímu uvedení do provozu. U této příležitosti jsme s hosty
kromě NELY navštívili i právě zkolaudovaný obj. 62 a nevynechali jsme ani
prohlídku Shock Tube linky.
Po úvodním představení
projektu ředitelem společnosti v nové jídelně na obj.
65 jsme se spolu se skupinkou hostů vydali na obj.
233, kde se NELA nachází.
Návštěvníci se živě zajímali
o různé technické detaily ale
i obecné záležitosti „ze života“ stroje. Dotazy jim ochotně
zodpovídali ti nejpovolanější a
to Jiří Holba – seřizovač stroje
a Petr Hambálek, který tomuto
objektu mistruje. Nesměl chybět
ani Petr Václavík z Úseku výzkumu a vývoje, který má na úspěchu NELY velký podíl.
Kromě zástupců firem Indet Safety Systems, Climax, Galvamet a
TES, nechyběli také jednatelé firmy
ELEKTROPOHONY, která je hlavním
dodavatelem tohoto výjimečně náročného, ale úspěšného projektu.
Lidé z této firmy spolu s našimi zainteresovanými zaměstnanci mu věnovali mnoho hodin usilovné práce,
osobního nasazení a invence. Za to
jim všem patří velké poděkování.
Z představitelů nekomerčního sektoru přijala pozvání starostka Vsetína
Iveta Táborská a Daniel Hajda ředitel
regionální kanceláře CzechInvestu.
Markéta Matochová - Klímková
Marketing & PR specialista
AD IMPULS I www.austin.cz 5
STŘÍPKY Z PROVOZU
PŘESNOST V 1,5 VTEŘINOVÉM TAKTU - ZAŘÍZENÍ WOLF
Mechanické dílny na obj. 15 budou posíleny novým zařízením na výrobu zpožďovačů
a pojistek v rámci projektu výroby ekologické řady rozbušek Ekodet a to dodávkou
2 ks kompaktních vertikálních obráběcích center od německé společnosti WOLF.
Součástí dodávky je i oddělené
seřizovací pracoviště od společnosti
ZOLLER, které nám umožní provádět
přednastavení a seřízení nástrojů
v upínací hlavě v době chodu zařízení WOLF a tím na tomto zařízení
eliminovat „mrtvé“ časy, tzn. maximalizovat využití zařízení pro výrobu
sériových dílů.
Výrobní kapacita jednoho zařízení je
až 16 milionů ks/rok a i přes nemalou
pořizovací cenu poskytuje pro naši
společnost vysoce efektivní řešení.
Celková hodnota kontraktu je ve výši
cca 20 milionů Kč a prostřednictvím
vládní agentury CzechInvest jsme
na toto zařízení požádali o dotaci
ve výši cca 8 milionů Kč.
V současné době je zařízení dolaďováno na straně dodavatele a
po testování v Německu bude uvolněno k transportu do naší společnosti. Dodání předpokládáme do konce
tohoto roku a uvolnění do sériového
ČISTOTA DUTINEK
JEDEN Z PILÍŘŮ BEZPEČNOSTI
A KVALITY VÝROBY
provozu je plánováno po provedení
přejímky zařízení v AD v průběhu
01-02/2013.
Zdeněk Dančák
Útvar SPM
Dne 13. září 2012 bylo na objektu 15
do trvalého provozu uvedeno nové čistící zařízení významného německého
výrobce DÜRR Ecoclean typ UNIVERSAL 81S pro čištění dutinek.
Pračka dutinek byla pořízena v rámci
projektu Austin Detonator s.r.o. - Inovace průmyslových, ekologicky
šetrných roznětných systémů pro
světový trh za podpory Operačního
programu podnikání a inovace.
Nové zařízení je schopno vyčistit
cca 250 tisíc kusů dutinek denně
při dvousměnném provozu.
Na instalaci průmyslové pračky DÜRR
na bázi perchlorethylenu se významně
podílel zejména útvar strojní údržby a
elektroúdržby a dále vedení dílny 4414,
za což jim patří náš dík.
Na závěr si můžeme jen přát, aby nové
zařízení vyčistilo mnoho dalších milionů
dutinek bez poruch a problémů.
Zdeněk Obdržálek a Petr Filák
Útvar technické přípravy výroby
6 AD IMPULS I www.austin.cz
STŘÍPKY Z PROVOZU
CO NOVÉHO NA OBJEKTECH 14 A 15?
V letních měsících
tohoto roku se nám
podařilo na objektu 15
v dílně výroby
dutinek vybudovat
pracoviště-pomocnou
dílnu, kde seřizovači
provádí úpravy
lisovacího nářadí.
Zde umístěné stroje a zařízení se v
minulosti nacházely přímo v prostoru
dílny. Jejich přesunutím na oddělené
pracoviště se nejen zvýšila bezpečnost práce, došlo také ke zvětšení
manipulačního prostoru kolem strojů
TPX.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se
na této akci podíleli.
TPotisk dutinek po novu
TPracoviště pomocné dílny
Dále se na objektu 14 vybudovalo
nové pracoviště pro potisk dutinek
a skladové prostory pro dutinky
před potiskem. Na tomto novém
pracovišti také testujeme nové LED
osvětlení dílny.
Manipulace s dutinkami a chod výroby jsou nyní daleko jednodušší
než dříve, kdy se musely bedny
dutinek od odmašťování naložit
do výtahu, vyvézt do 1. patra, zde se
provedl potisk a potištěné dutinky
se svezly zase do skladu do přízemí.
Ze skladu byl proveden následný
rozvoz na laborační dílny. V současné
době se s dutinkami operuje jen
v přízemí. Tím došlo k velké úspoře
času, pracnosti i omezení manipulace
s dutinkami. Na pracoviště byl zakoupen i nový dílenský nábytek - stoly
a skříně, které jsou nezbytné k samotné výrobě.
Do budoucna chceme na toto pracoviště umístit i nové zařízení na lisování reduktoru do dutinky a potisk
dutinek pro rozbušky QRC III.
Jaroslav Macek
Mistr výroby dutinek
AD IMPULS I www.austin.cz 7
STŘÍPKY Z PROVOZU
PRACOVNÍ PERLIČKY…
Pravidelně prováděný plán preventivních prohlídek pracovišť přinesl
po pravdě příšerné poznání: Postarší pracoviště, především přeskladnění
pentritu, případně přilehlá prostranství poznamenaná prapodivným počasím,
přivítají přesčasovou práci přidělených pracovníků.
Prostory potřebují první pomoc = přemalovat, přepažit, pospravovat
palubky, přidělat pár polic, pozinkovat parapety, přeřezat palisády, předělat
přípojky, potáhnout podlahy …. prostě plno práce.
Priority: Připravit přístřešek pro pentrit, poopravit přístavbu, popřípadě
předělat přestárlé podzemní potrubí pro plynulý průtok.
Podstupujeme patřičné přípravné práce - pilně pročítáme předložené
propočty papírových podkladů, přemítáme, poopravujeme, perem přeškrtáváme předražené pitomosti - paralelně plánujeme přestěhování příslušných
provozů.
Prokopané podlahy, přetrhané přívody, POTOKY POTU! Parádní paseka!
Podráždění pracovníci pronášejí prosebná přání: „Prosím, potřebujeme
pauzu! Pomóc!“
Propadáme panice, propukají patálie!
Přichází prázdniny, podzim, přimrzá….Plánování padne? Prdlajs!
SPřístavba 371
Potom přichází procesí práceschopných „pardálů“ privátních partnerů.
Poučeni předpisy provádějí požadované práce. Precizně pokládají prefabrikáty.
Pevně přimontují panty, přetřou patníky, přitlučou přelakovaná prkna.
Perfektně předělaná pracoviště připomínají „privátní pokojíčky“ předané
pro práci pyro provozu.
Prostě paráááda plus pořádná pochvala!
Přijde příště pokračování???
Proboha…
Pozdrav posílá pramálo panikařící provozovatelka
Šárka Trochtová
Mistrová složí
SPříbytek 26
8 AD IMPULS I www.austin.cz
SPředělaná prkna - přístřešek pro PETN
STŘÍPKY Z PROVOZU
PŘÍSTAVBA OBJEKTU 221
Jak jste si mohli
všimnout, tak obj. 221 byl
rozšířen o přístavbu
„na kuřích nožkách“.
Jde o prostor pro budoucí
umístění strojovny
klimatizace a adiabatického
vlhčení pro tento laborační
objekt.
Stávající umístění jednotek na střeše
objektu je nevhodné, tak se hledala
varianta jejich umístění vně objektu,
kdy s ohledem na nedostatek prostoru byla zvolena právě přístavba
a umístění jednotek do „podkroví“.
Část, která vznikla pod přístavbou,
bude dílna využívat pro skladování
a vyvážení výroby. Další etapa úprav
na obj. 221 bude pokračovat instalací
adiabatického vlhčení, které by mělo
být v provozu z kraje následujícího
roku a nová klimatizace by se měla
zrealizovat do konce roku 2014. Tyto
termíny jsou odvislé od realizace nového laboračního obj. 44, kdy obj. 221
bude v roce 2013 maximálně využit pro
výrobní kapacity.
Ivo Holec
Útvar SPM
SEKUNDÁRNÍ SERVEROVNA SPUŠTĚNA
Vzhledem k prioritní
důležitosti útvaru výzkumu
a vývoje v naší společnosti,
jeho podpory výpočetní
technikou a zabezpečení dat,
bylo mimo jiné nezbytné
zajistit potřebné systémy
a data pro případ havárie
serverovny.
Původní infrastruktura totiž poskytovala určitou dostupnost systémů a dat
pouze z jediné lokality. V případě jejího
výpadku nebo výpadku některé z komponent by byly systémy po celou dobu
tohoto výpadku nedostupné. Stáli jsme
tedy před úkolem, jak zajistit vysokou
dostupnost systémů a nezávislost
na provozu z jediné lokality, tedy jak
zajistit zálohování provozu serverů
a dat za pomoci sekundární serverovny
v jiné lokalitě.
Pro realizaci tohoto cíle jsme využili dotačního programu Potenciál určeného
na podporu podnikání, financovaného
ze strukturálních fondů Evropské unie
a ze státního rozpočtu České republiky.
Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci
výzkumných, vývojových a inovačních
aktivit, jejichž výsledky jsou následně
využity ve výrobě.
Výběrové řízení bylo vypsáno ke konci
minulého roku a vlastní realizace
probíhala v tomto roce.
Projekt byl jedním z nejobtížnějších
projektů v posledních letech, především proto, že bylo nutné v průběhu
pracovní doby omezit na minimum
výpadky systémů, takže mnoho
akcí bylo třeba provádět po večerech, nocích a o víkendech. Vše se
však nakonec podařilo, určitě i díky
náročnému a obětavému přístupu
a nasazení všech, kdo se na projektu
podíleli, především našeho kolegy
Michala Kubíčka.
Chránit získané znalosti je povinností nás všech.
Josef Hudec
IT manažer
AD IMPULS I www.austin.cz 9
SHES A KVALITA
SLIBY SPLNĚNY…
Na konci loňského roku jsme si
slíbili, že po hromadném kácení smrků
před vrátnicí Ráztoka a po dokončení
parkoviště dojde i k osázení okolního
prostoru okrasnými dřevinami.
V minulých týdnech se slova stala skutečností a zahradníci přijeli dokončit
poslední fázi tohoto projektu.
Věřím, že se nám na jaro podaří poupravit i ostatní plochy v okolí parkoviště tak,
aby se zde dřevinám dařilo a zkrášlí se
nám tak pohled na střed naší společnosti.
SNávrh ozelenění nového parkoviště
Zuzana Běťáková
Útvar EMS
TParkoviště před výsadbou
TParkoviště během výsadby
NOVÉ RENTGENOVÉ ZAŘÍZENÍ MÍŘÍ DO AD
V rámci realizace projektu výroby nové řady
ekologických rozbušek Ekodet vznikla potřeba zakoupit
zcela nové rentgenové zařízení.
Na základě nadefinovaných technických požadavků byla vytvořena zadávací
dokumentace a dne 13. 6. 2012 jsme
v Obchodním věstníku uveřejnili výběrové řízení na dodávku rentgenového
zařízení pro nedestruktivní kontrolu při
výrobě průmyslových rozbušek. Vítězem
výběrového řízení se stala firma Testima s.r.o. s mikroohniskovým systémem
Cougar SMT 160 kV od firmy Yxlon (viz foto).
10 AD IMPULS I www.austin.cz
Na dodávku rentgenu jsme uzavřeli kupní
smlouvu a koncem tohoto roku se můžeme těšit na jeho dodání do AD. Zakázka
je součástí již zmíněného širšího projektu zvaného zkráceně Ekodet, který bude
v rámci dotačního programu Podnikání
a inovace spolufinancován zejména
z fondů EU.
Ondřej Šimek
Útvar QM
SHES A KVALITA
PARKOVÁNÍ VOZIDEL ZAMĚSTNANCŮ
V AREÁLU SPOLEČNOSTI
S narůstajícím počtem
zaměstnanců naší
společnosti využívajících
vlastních vozidel (kvůli
snadnější dostupnosti,
časové nezávislosti
při přepravě soukromým
vozidlem a možností
úspory nákladů
za přepravu obsazením
vozidla dalšími
zaměstnanci) se zákonitě
zvyšuje i potřeba
optimální parkovací
kapacity.
Se zřetelem na vzrůstající problém
s parkováním vozidel při příjezdu
do zaměstnání, vyšlo vedení společnosti svým zaměstnancům vstříc
a počínaje rokem 2010 zahájilo
typování a postupnou výstavbu
nových parkovacích míst a odstavných ploch. Vzhledem k povaze výroby a jejímu rozmístění v areálu naší
společnosti, terénním a dispozičním
možnostem využitelných ploch, to
byl úkol velmi nesnadný a nákladný.
Do poloviny roku 2010 společnost
provozovala cca 74 parkovacích míst
a odstavných ploch uvnitř areálu.
V současnosti disponujeme kapacitou 197 parkovacích míst pro zaměstnance a návštěvníky a 10 míst
pro služební vozidla. To znamená, že
od poloviny roku 2010 do poloviny
roku 2012 bylo vybudováno dalších
133 parkovacích míst a odstavných ploch v celkovém nákladu cca
2,2 mil. Kč.
To je v průměru přes 16 tis. Kč na jedno
parkovací místo.
Vzhledem k tomu, že vhodné plochy
pro parkování vozidel již byly prakticky vyčerpány, neplánuje se výstavba
dalších parkovacích míst a jejich
současný počet je možno považovat
za konečný.
Rozmístění parkovacích míst (viz
mapa parkovacích míst a přístupových zón):
ŽAMBOŠKA (modrá zóna)
- 77 parkovacích míst
RÁZTOKA (žlutá zóna)
- 6 parkovacích míst
Správní a mech. výroba (šedá zóna)
- 124 parkovacích míst
Celkem - 207 parkovacích míst
Počet vydaných povolení k vjezdu:
zaměstnanci AD - 201
služební vozidla - 26
zaměstnanci Eurest - 2
Celkem - 229
Martin Ondruš
Ochrana osob a majetku
AD IMPULS I www.austin.cz 11
PERSONÁLNÍ OKÉNKO
OČNÍ VADY- ŠPIČKOVÁ DIAGNOSTIKA
A OPERAČNÍ ZÁKROKY PŘÍMO VE VSETÍNĚ
Rozhovor s Michalem
Zieglerem, primářem
očního oddělení
Vsetínské nemocnice
a vedoucím lékařem
Valašského očního centra
a Janem Zlámalíkem,
jednatelem společnosti
ZIRIS Oční centrum.
Unikátní projekt Vsetínské nemocnice a ZIRIS Očního centra má za
sebou téměř dva měsíce fungování
a podle primáře Zieglera zatím jeho
provoz splňuje očekávání. Valašské
oční centrum se však nespecializuje
pouze na refrakční oční chirurgii, ale
také na odstraňování ostatních očních vad, především pak na operace
šedého zákalu. Přes svůj velmi nabitý
program nám Michal Ziegler zodpověděl několik otázek, které by vás
mohly zajímat.
Do Vsetína jste přišel z přerovské nemocnice. Co Vás přilákalo na valašské
kotáry?
Do Vsetína jsem přišel na žádost představenstva, které si slibovalo oživení a
zlepšení oftalmologické péče mikroregionu Vsetínsko. V minulosti jsem pracoval
v nemocnici ve Zlíně (tehdejším Gottwaldově), pak jsem přešel na primariát
do Kroměříže, kde jsem pracoval 21 let.
Poté jsem se nechal zlákat do nemocnice v Přerově. Po pronájmu firmou AGEL
jsem však pochopil, že nemají zájem
o budování moderního pracoviště, ale
jde jim jen o peníze a prospěch pacienta je na posledním místě. Proto jsem
12 AD IMPULS I www.austin.cz
přijal nabídku na vybudování moderního pracoviště ve Vsetínské nemocnici.
Co odlišuje vsetínské oční centrum
od nejbližší konkurence, resp. proč by
si měli lidé vybrat právě vaše služby?
Naše Valašské oční centrum poskytuje
komplexní oftalmologické služby hrazené
ze zdravotního pojištění a současně nabízí
i nadstandardní placené služby. Máme
nejmodernější diagnostickou i operační
techniku na špičkové evropské úrovni.
Které oční operace jsou plně hrazeny
a kdy si klienti již musí připlatit? Hraje
nějakou roli stáří klienta?
V placených službách se chystáme poskytovat stejné služby jak známější privátní
centra v ČR.
Společnost ZIRIS s.r.o. vlastní nejmodernější excimer laser 6D AMARIS 750S
a nejmodernější diagnostickou jednotku
SIRIUS, která umožňuje dokonalé vyšetření
rohovky před vlastním operačním zákrokem. Jsme jediná společnost v ČR, která
disponuje tímto unikátním zařízením.
Plně hrazeny jsou operace šedého zákalu
se standardní čočkou, operace zeleného
zákalu a celé řady dalších očních chorob.
Po čtyřicátém roku se stav oka u mnohých
pacientů zhoršuje, potřebují brýle na čtení.
Právě tuto vadu (vetchozrakost) je možno
snadno řešit laserovou operací.
Lze se zcela zbavit brýlí v každém
věku?
Brýlí se lze zbavit opravdu v každém věku!
U dětí to však děláme jen výjimečně na
základě zdravotní indikace. Jinak je minimální věková hranice 18 let.
Jak by měli lidé při každodenní, oči
zatěžující práci pečovat o svůj zrak?
Aby se lidé cítili zdraví, musí dodržovat
systém 3x8. Tj. 8 hodin pracovat, 8 hodin
intenzivně a aktivně utrácet vydělané
peníze a 8 hodin spát.
PERSONÁLNÍ OKÉNKO
Jednatel Očního centra ve Vsetíně Jan
Zlámalík, nám krátce odpověděl na tři
otázky položené v souvislosti se speciální nabídkou, kterou oční centrum
připravilo pro naše zaměstnance.
Mají níže uvedené slevy omezenou
platnost nebo jsou trvalé?
Současná benefitní nabídka vytvořená speciálně pro vaše zaměstnance je
platná na dobu neurčitou, a to pokud i
v budoucnu budeme navzájem spolupracovat na informovanosti Vašich zaměstnanců na poli péče o jejich oční
vitalitu. Chceme vám tímto vyjít vstříc
nejen jako významnému zaměstnavateli
v našem regionu, ale také významnému sponzorovi našeho strategického
partnera, Vsetínské nemocnice. V budoucnu může dojít k určitým změnám
v benefitní nabídce, ale neznamená to,
že by zaměstnanci Austin Detonator přišli
o zvýhodnění oproti standardnímu klientovi. Případné změny nenastanou v řádu
měsíců. Může k nim dojít nejdříve v roce
2014 a budete o nich včas informováni.
Slevy náleží jen našim zaměstnancům
nebo je lze vztáhnout i na jejich rodiče
a děti?
Z důvodu nezbytné kontroly, že se jedná
o zaměstnance Austin Detonator, se
benefitní nabídka vztahuje pouze na ně.
Zaměstnanec však může darovat svému rodinnému příslušníkovi nebo svému
blízkému benefitní poukazy, které dostává
ve vaší firmě a ten je pak může u nás při
laserovém zákroku uplatnit.
Od kdy mohou zaměstnanci Austinu
vaši nabídku začít využívat?
Vaši zaměstnanci mohou zvýhodnění
laserové operace využívat ihned.
Děkujeme za rozhovor.
Redakce AD Impuls
BENEFITNÍ PROGRAM PRO ZAMĚSTNANCE AUSTIN DETONATOR
Standardní
cena
Benefitní
sleva
Doživotní garance excimerového
laserového zákroku
2 590
-100 %
2 590
Konzultace refrakčního zákroku
250
-100 %
250
Vyšetření před laserovou operací
(cena se odčítá z ceny operace)
1 500
-50 %
750
Analýza WaveFront
1 500
-100 %
1 500
Druh výkonu
Úspora při kompletním
zákroku obou očí
6D PTK (jedno oko)
4 990
-5 %
499
6D PRK (jedno oko)
12 590
-5 %
1 259
6D No Touch – Trans PRK (jedno oko)
15 590
-5 %
1 559
6D Lasek (jedno oko)
18 590
-5 %
1 859
6D Lasek (jedno oko)
18 590
-5 %
1 859
Vetchozrakost
Gold PresbyMAX (jedno oko)
19 590
-5 %
1 959
AD IMPULS I www.austin.cz 13
PERSONÁLNÍ OKÉNKO
PŘEDVÁNOČNÍ BESÍDKA PRO DĚTI
Také letos uspořádal
Austin pro děti
svých zaměstnancům
předvánoční besídku
na zámku
s rozdáváním
drobných dárků.
14 AD IMPULS I www.austin.cz
Oproti loňskému, mikulášsky laděnému představení, jsme letos vsadili
na pro naši firmu typického Santu.
Dárkové balíčky obsahovaly kvalitní
hračky a kreslící potřeby převážně
českých výrobců. Vzhledem ke stále
vzrůstajícímu počtu dětí ve věku
navštěvujících firemní besídku, zvažujeme, že příští rok uděláme balíčky
selektované do dvou věkových kategorií a na všechny ty caparty zavoláme
zase Mikuláše s tradičním andělským
i čertovským ansámblem.
PERSONÁLNÍ OKÉNKO
SVATEBNÍ ZVONY 2012
Podle posledních statistik se zdá, že lidé znovu považují
manželství, potažmo svatbu za dobrou investici do budoucna.
To také dokazuje v letošním roce mimořádně velký počet
novomanželů z řad našich zaměstnanců a jejich partnerů.
Z fotografií je vidět, jak moc to všem v jejich velký den slušelo.
Za celou redakci a i za ostatní zaměstnance AD si jim
dovolujeme popřát vše nejlepší na společné cestě životem,
hodně lásky, vzájemné úcty a tolerance.
SJuřicovi 4.8.
SVolkovi 15.6.
SŠimkovi 6.7.
SKřivánkovi 27.10.
SSklářovi 6.10.
SŠtrbačkovi 8.9.
SMatochovi 7.7.
STkadlecovi 4.8.
AD IMPULS I www.austin.cz 15
PERSONÁLNÍ OKÉNKO
MÁME NOVÝCH 66 DRŽITELŮ OSVĚDČENÍ
O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO PRÁCI S VÝBUŠNINAMI
Získáním tohoto osvědčení splní
naši zaměstnanci zákonnou
podmínku pro práci v naší
společnosti. Jedná se o 72 hodinový
cyklus teoretického a praktického
školení zakončeného písemnou
a ústní zkouškou. V rámci naší
firmy to ale není žádná novinka
a na toto školení si jistě vzpomenou
všichni zaměstnanci, jen ho léta
ve zkratce nazýváme „pyrokurzem“.
V období od srpna do září letošního roku
se v naší firmě uskutečnily dva základní
pyrokurzy. První z nich proběhl v období
od 7. srpna do 27. září 2012.
Pouze jeden týden měli naši vyučující
na odpočinek a ihned následovat druhý,
a to již od 2. října 2012.
První z uvedených kurzů celkem navštěvovalo 34 účastníků, z toho našich zaměstnanců bylo na zahájení pouze 11 (jeden
kolega byl z dceřiné společnosti Austin
Powder Service CZ z Vyškova), ostatní byli
z řad uchazečů o zaměstnání v naší firmě.
Dobrou zprávou je, že v průběhu studia
a bezprostředně po jeho ukončení byli
téměř všichni rozmístěni na našich pracovištích.
V prvním zmíněném termínu úspěšně
absolvovali:
Stanislav Bartošek, Michaela Běťáková,
Miroslava Borošová, Petra Březovjáková,
Ondřej Čermák, Jana Černotová, Alena
Fojtíková, Michaela Frolková, Monika
Gajdošová, Veronika Gebhardtová, Radek
Halaš, Lucie Hanslíková, Naděžda Holubová, Lenka Janošová, Ladislav Kačmár,
Lenka Kořenková, Silvie Labudová, Jiřina
Měkynová, Jana Měrková, Veronika Mikušová, René Němec, Ludmila Panáčková,
Daniela Riedlová, Nikola Řičičářová, Jitka
Sedlářová, Marcela Skýpalová, Radka
Smolíková, Miroslava Svobodová, Monika Šafaříková, Rostislav Štefka, Barbora
Tkadlecová, Barbora Vaňková, Michaela
Vychopňová a Iveta Zgarbová.
Nejúspěšnějšími absolventy byli vyhodnoceni: Lenka Janošová, Daniela Riedlová a Jitka Sedlářová.
Druhý základní pyrokurz zahájilo v říjnu
celkem 32 účastníků. Při zkouškách byla
situace opět velmi napjatá a panovala velká nervozita. Nikdo nepodcenil přípravu
a proto zkoušky zvládli úspěšně:
Dalibor Brauner, Eva Divínová, Kamila Doleželová, Blanka Fialová, Zuzana Fogašová, Zbyněk Gajdoš, Jitka Garguláková, Eva
Geržová, Petra Hajdová, Veronika Hrabovská, Veronika Iblová, Jiřina Kneblová, Lucie
Kokášová, Jan Kovář, Ludmila Kovářová,
Jan Krátký, Radka Matochová, Kateřina
Měkynová, Marie Mrázová, Jana Ostrušková, Lukáš Papšík, Lenka Rožnovjáková,
Richard Slámka, Magda Svobodová,
Libor Škabraha, Martina Špačková, Lenka Šťastná, Nikola Trlicová, Tomáš Trtík,
Růžena Urubková, Michaela Vaculková,
Kateřina Zbranková.
Mezi nejlepší patřili: Eva Geržová,
Radka Matochová, Tomáš Trtík a Kateřina Zbranková.
Všem absolventům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů
v zaměstnání.
Jana Potěšilová
Personální úsek
Pracovní výročí ve 4. kvartále slaví tito spolupracovníci:
v říjnu:
v listopadu:
25 let – Marie Žáková, 4471
25 let – Jitka Jungwirthová, 4472
25 let – Zuzana Žáková, 4480
25 let – Pavla Životská, 4426
30 let – Blanka Chupíková, 4430
25 let – Hana Matúšová, 4424
40 let – Ludmila Surovcová, 4423
25 let – Jaroslav Šafranec, 4461
30 let – Zdenka Sniegoňová, 4491
25 let – Pavel Volčík, 4414
Do důchodu odešli:
Zdeňka Juráňová ze 4426
Růžena Vávrová ze 4426
Miroslava Vašíčková ze 4429
Jubilantům gratulujeme a důchodcům přejeme spokojená a dlouhá léta.
16 AD IMPULS I www.austin.cz
PERSONÁLNÍ OKÉNKO
SPOLUPRÁCE AUSTINU
A VSETÍNSKÉ PRŮMYSLOVKY
V pátek dne 9. 11. 2012
proběhl za účasti AD jako
sociálního partnera již
tradiční Den otevřených dveří
SPŠ strojnické Vsetín, letos
o to významnější ročník,
neboť škola oslavuje
80. výročí svého založení.
Tradiční a dlouhodobě se rozvíjející spolupráce školy a naší společnosti dokazují
absolventi SPŠ strojnické rozšiřující řady
našich spolupracovníků.
Dveře prezentační místnosti zástupců
Austinu a dalších vsetínských společností se otevřely žákům 9. tříd, stávajícím
studentům, absolventům školy i jejich rodičům.
Hlavním cílem celé akce je nejen motivovat žáky k výběru technických oborů,
u nichž se potýkáme s nedostatkem
absolventů i v našem regionu, ale i přiblížit jejich uplatnitelnost na pracovním trhu
a seznámit žáky s reálným pracovním
prostředím. Studenti zde mají možnost
osobně se setkat a pohovořit se zástupci
firem, porovnat jednotlivé pracovní
nabídky a získat tak cenné informace
z praxe.
Dalším cílem akce je seznámení budoucích absolventů s pracovními příležitostmi v Austinu a případně i vytipování
nových talentovaných spolupracovníků.
V neposlední řadě přikládáme velký
význam zvýšení všeobecného povědomí
o naší společnosti jako o seriozním
a atraktivním zaměstnavateli.
Oblíbenost celé akce dosvědčuje každoročně se zvyšující návštěvnost a zájem
ze stran žáků i jejich rodičů. Již nyní se
těšíme na další ročník.
Magda Svobodová
Personální úsek
NÁSTUPY 3Q 2012 - AUSTIN DETONATOR
Datum
nástupu
Jméno a příjmení
Pracovní pozice
Středisko
9.7.2012
ROSTISLAV ŠTEFKA
sezónní dělník
4407
1.8.2012
ONDŘEJ ČERMÁK
obchodní reprezentant
4472
1.8.2012
LADISLAV KAČMÁR
produktový manažer
- junior
4473
15.8.2012
MIROSLAVA BOROŠOVÁ
výbušinářský dělník
4423
15.8.2012
BARBORA TKADLECOVÁ
výbušinářský dělník
4423
15.8.2012
NIKOLA ŘIČIČÁŘOVÁ
výbušinářský dělník
4423
15.8.2012
VERONIKA MIKUŠOVÁ
výbušinářský dělník
4423
15.8.2012
ALENA FOJTÍKOVÁ
výbušinářský dělník
4423
15.8.2012
DANIELA RIEDLOVÁ
výbušinářský dělník
4423
15.8.2012
MICHAELA BĚŤÁKOVÁ
výbušinářský dělník
4423
15.8.2012
LENKA KOŘENKOVÁ
výbušinářský dělník
4423
30.8.2012
RADKA SMOLÍKOVÁ
výbušinářský dělník
4423
30.8.2012
JITKA SEDLÁŘOVÁ
výbušinářský dělník
4423
30.8.2012
MICHAELA VYCHOPŇOVÁ
výbušinářský dělník
4423
1.9.2012
JAN KOVÁŘ
IT projektový manažer
4405
3.9.2012
ŠÁRKA KAMENÁROVÁ
výbušinářský dělník
4423
3.9.2012
RADEK HALAŠ
provozní elektrikář
slaboproud
4408
3.9.2012
MARCELA SKÝPALOVÁ
výbušinářský dělník
4423
3.9.2012
PETRA BLANARČÍKOVÁ
výbušinářský dělník
4423
11.9.2012
ONDŘEJ BRHEL
výbušinářský dělník
4423
11.9.2012
DANIEL PEKAŘ
výbušinářský dělník
4423
13.9.2012
VOJTĚCH ORSÁG
strojírenský dělník
4415
13.9.2012
ZBYNĚK GAJDOŠ
strojírenský dělník
4412
13.9.2012
LUKÁŠ PAPŠÍK
strojírenský dělník
4412
13.9.2012
JAN KRÁTKÝ
strojírenský dělník
4411
15.8.2012
JANA MĚRKOVÁ
výbušinářský dělník
4423
30.8.2012
LUDMILA PANÁČKOVÁ
výbušinářský dělník
4423
30.8.2012
JANA ČERNOTOVÁ
výbušinářský dělník
4423
Pracovní pozice
Středisko
NADĚŽDA HOLUBOVÁ
výbušinářský dělník
4423
Datum
nástupu
Jméno a příjmení
30.8.2012
30.8.2012
VERONIKA GEBHARDTOVÁ
výbušinářský dělník
4423
17.9.2012
ONDŘEJ ZÁVRSKÝ
výbušinářský dělník
6603
30.8.2012
MICHAELA FROLKOVÁ
výbušinářský dělník
4423
11.9.2012
RADKA JAKERLOVÁ
výbušinářský dělník
6603
30.8.2012
MIROSLAVA SVOBODOVÁ
výbušinářský dělník
4423
11.9.2012
ALEŠ KORYTÁŘ
seřizovač
6603
17 AD IMPULS I www.austin.cz
NÁSTUPY 3Q 2012 - AUSTIN DETONATOR ASSEMBLY
OBCHODNÍ ÚSEK
POUŽITÍ PŘEDPROGRAMOVANÝCH ROZBUŠEK E*STAR
NA ŽELEZNIČNÍM TUNELU V NORSKU
SVýrub kaloty musel být kvůli velké šířce
Díky přesnosti časování jsou v některých případech elektronické
rozbušky vysoce přínosné v tunelových aplikacích a to ze dvou důvodů:
1. řešení problémů se seismickými účinky trhacích prací (méně časté)
2. dosažení hladkého výlomu, kdy rozbuška E*Star je použita v obrysových
vrtech tunelových odstřelů.
Překážkou u uživatelů je cena a také relativní pracnost a časová
náročnost použití. Z toho důvodu vyvíjí naše společnost variantu
rozbušky E*Star s předprogramovaným nominálním časem zpoždění, kdy uživatel rozbušky pouze zapojí a načte, čímž neztrácí
čas zdlouhavým programováním na pracovišti.
TNabíjení obrysových vrtů, bleskovice počinovaná trhavinou Austrogel, která je iniciovaná
rozbuškou E*Star.
18 AD IMPULS I www.austin.cz
dělený na 3 pole.
V období 29. 10. - 9. 11. 2012 proběhly zkoušky a zaučení zákazníka
k používání předprogramované rozbušky E*Star v obrysových vrtech, kdy
se uplatňuje zmíněná klíčová přednost elektronické rozbušky - přesnost časování pro dosažení hladkého
výlomu. Školení a zkoušky provedla
sesterská společnost Austin Powder
Norge pod záštitou zástupce
z Austin Detonator. Akce proběhla při
výstavbě podzemní železniční stanice v městečku Holmestrand. Tato
výstavba je v režii skupiny Skanska
a je součástí projektu výstavby tratě
Holm-Nykirke, jejíž délka je 14,1 km.
Jedná se o dvoukolejný tunel, z toho
12,3 km je ražených. Na výstavbě se
podílejí 4 firmy: Skanska, Fibo, LNS
a Marti. Projekt by měl být dokončen
na přelomu roku 2015/2016 a bude
stát 5,3 mld NOK (745 mil. EUR).
OBCHODNÍ ÚSEK
Zmíněná podzemní stanice bude
největší svého druhu v Evropě. Příčný průřez s podzemními chodbami
a přechodem pro chodce je až 750 m2.
Šířka stanice tunelu bude až 35 m
a výška 16 m. Délka perónu dosáhne 750 m. Stanice bude vytvořena
se čtyřmi kolejemi a bude situovaná
v tunelu 100 m od jeho zaústění, aby
nerušila městečko s populací 10 000
obyvatel. Rychlost tratě je projektována na 250 km/hod., tudíž cestujícím
na perónu bude řádně větrno, pokud
se tam budou míjet vlaky bez povinné
zastávky.
Na příkaz vlády se k vybudování této
budoucí stanice používají v obrysu
díla elektrické rozbušky s elektronickým časováním. Množství horniny
určené na rozpojení tímto způsobem je
stanoveno na 100 000 m3. Proběhlo
celkem 8 odstřelů. Kalota byla rozdělena kvůli velké šířce na levou stranu,
středový pilíř a pravou stranu. Pracovní denní postup na jedné části čelby
je až 5,8 m (u nás je běžně 1,7 m).
První odstřely byly s použitím rozbušek E*Star pouze v obrysu. Následně
se rozbušky E*Star použily také
v pomocných obrysech, a to jak
na levé tak na pravé straně.
Obrysové vrty byly nabity bleskovicí
dlouhou 5,8 m, gramáže 80 g/m,
počinovanou Austrogelem 90 g /průměru 32 mm s rozbuškou E*Star na
dně vrtu. V pomocném obrysu byly
rozbušky E*Star adjustované do mini
boosteru, který počinoval emulzi.
Ostatní použité rozbušky byly neelektrické. Odstřel byl počinován rozbuškou E*Star, která iniciovala bleskovici.
Bleskovice následně iniciovala neelektrický roznětný systém Indetshock
TS a současně zabezpečila přetržení
BUS-line rozbušky E*Star.
Reagujeme na požadavky zákazníka
- proto nám zůstává nakloněn.
Tunelářské práce představují v Norsku
významné odbytiště výbušnin a průmyslových rozbušek. Vláda během
jednoho měsíce vypíše do věstníku
soutěž až na 12 tunelů. Tento trh je
poměrně konzervativní. V oblasti
servisu a obchodu má v této oblasti
dominantní postavení společnost
Orica Mining Services. Potenciál pro
zkvalitnění služeb a vytvoření silnější
konkurence je vítaný a existuje zde
také prostor pro uplatnění výrobků
naší společnosti.
Dosažené výsledky byly vynikající
a zákazníci neskrývali spokojenost. Ve všech případech byly
výrazně viditelné stopy po vrtání
obrysových vrtů, což je důkaz kvalitního hladkého výlomu. Výsledkem
takového odstřelu bylo zkrácení
doby nutné pro následující technické
operace (začištění stěny a stříkaný
beton), což šetří náklady stavitele.
Ohlas uživatelů rozbušek - střelmistrů,
byl také pozitivní. Ocenili možnost
kontroly zapojení elektrického okruhu a časovou úsporu dosaženou
použitím předprogramovaných rozbušek E*Star, kdy nedochází k programování na pracovišti.
Jednou z hlavních obchodních příležitostí pro naši společnost v tomto
odvětví je tedy použití rozbušek E*Star
pro dosažení hladkého obrysu při ražení silničních a železničních tunelů,
kdy se naplno využívá hlavní přednost
elektronických rozbušek - přesnost
časování. Tuto poptávku se snažíme
uspokojit dodávkami rozbušek E*Star
s předem naprogramovanými časy
zpoždění z výroby v AD. V dodávkách
těchto rozbušek E*Star má AD konkurenční výhodu z hlediska úspory času
pro uživatele (odpadá programování
na pracovišti) a z hlediska jedinečnosti - E*Star je zatím jediný systém
s možností předprogramování.
TNastavení a kalibrace nabíjecí jednotky před odstřelem.
Naši norští zákazníci vyslovili také
další požadavky, které budou předmětem dalšího vývoje technického
provedení produktu. První úspěchy
a spokojenost u zákazníka se projevily.
Proto je potřebné při úsilí o jeho pozornost přihlédnout především k jeho
specifickým potřebám, abychom si
ze stínu silného konkurenta v budoucnu
mohli dovolit vyhodit směrovku.
Ladislav Kačmár
Product management
a zákaznický servis
AD IMPULS I www.austin.cz 19
OBCHODNÍ ÚSEK
SAustin Powder je vybraným dovozcem trhavin a prostředků trhací techniky na této stavbě.
TZapojení rozbušky E*Star na bus-line v obrysu díla.
TPřenesení dat z loggeru do roznětnice
před odstřelem.
TViditelné znaky po vrtání obrysu.
TRozmístnění rozbušek na čelbě,
cca 160 rozbušek.
TNa odstřel si střelmistři připravují rozbušky
předem a svazkují je podle časů.
TPo kvalitním odstřelu začišt´ovací
práce trvají kratší dobu.
20 AD IMPULS I www.austin.cz
OBCHODNÍ ÚSEK
AUSTIN V TUNELECH
V rakouském Salzburgu se ve dnech 10. - 11.10. 2012
konala v pořadí 62. Geomechanická konference,
jejíž součástí byl tzv. ”Tunelový den 2012”.
Austin Powder GmbH byl s pomocí
AD opět jedním z vystavovatelů, kteří
na této akci nemohli chybět. Stánek
byl stejně jako poslední roky umístěn
strategicky v horním patře kongresového sálu, v jedné linii se stánkem firem
Sandvik a VSV.
Proč jsme nemohli chybět?
1) Protože konference se účastní nejen
akademici, ale taky lidé z praxe, jako
geologové, geofyzikové, projektanti
a hlavně ředitelé a stavbyvedoucí
všech firem, které ve světě tunelů
něco znamenají. Setkání a diskuse
s těmito lidmi přináší všeobecně větší
užitek, než korespondence “na dálku”.
2) Protože v Rakousku a Německu jsou
v současnosti v běhu velké stavební
projekty spojené s tunelovými pracemi.
Na většinu těchto projektů dodává výbušniny právě Austin. Pro zajímavost lze
uvést:
y obchvat rakouských měst Linz a Freistadt rychlostní silnicí S10 směrem
k českým hranicím. Vzniká řada tunelů,
z nichž nejdelší je Götschka.
y rozšíření zásobníku vodní elektrárny
Reiseck II v rakouských Korutanech.
Zvýšením výkonu na 1.459 MW se
stane Reiseck II jednou z nejsilnějších
evropských elektráren využívajících
obnovitelné zdroje.
y projekt Stuttgart 21, což je zakopání
železničního uzlu německého města
Stuttgart do podzemí. Celkem 60 km
nových kolejí a tři nová nádraží zaručí
zrychlení dopravy.
Dodávky na tyto velké projekty představují miliony rozbušek pro naši výrobu a tisíce tun trhavin pro výrobu v St.
Lambrechtu. Tak velké projekty na druhé
straně znamenají tlak na ceny, které nesmí být “vysoutěženy” příliš nízko, aby
se z prestiže nestala povinnost dodávat
bez jakéhokoliv zisku.
Co nového se chystá na západ
od Rozvadova?
Projekt železničního spojení Ulm – Wendlingen, kde je v plánu výstavba několika
tunelů. Mělo by stavět stejné konsorcium
firem, jako na Stuttgartu 21. Šance pro
Austin jsou otevřené a konkrétně pro AD
by to mohlo znamenat přírůstek 1,6 mil.
rozbušek v průběhu dvou let.
Jedním z důležitých bodů celé konference bylo předávání cen za inovace
prováděné při stavebních projektech.
Držitelem 1.ceny se stal Mark Ganster
z Austin Powder GmbH.
Předmětem ocenění byl „přínos pro
redukci otřesů díky zjednodušenému neelektrickému sektorovému
roznětu při tunelových pracích pod
obydlenou oblastí“. Jednoduše řečeno, šlo o používání neelektrických
Shockstar Dual Delay 100/9000ms,
jejichž testy a používání právě Mark
prosadil. Poprvé v Evropě byly použity
před 3 lety na tunelových pracích pod
Vídní.
Toto prestižní ocenění je uznáním jeho
práce, zároveň vyznamenáním a výzvou pro celý Austin.
Pavel Kubenka
Obchodní úsek
AD IMPULS I www.austin.cz 21
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIRMY
VSETÍNSKÁ PRŮMYSLOVKA
LETOS SLAVÍ
Není divu, že v našem průmyslově orientovaném regionu si
tato škola nalezla a udržela své pevné postavení v rámci
středoškolského vzdělávání. Mnozí z našich zaměstnanců tuto
školu absolvovali, jiní zde mají své děti či sourozence jako studenty.
Letos uplynulo právě 80 let od jejího založení, které si škola
důstojně připomíná mnoha společenskými akcemi.
U příležitosti tohoto významného jubilea jsme požádali ředitelku
Střední průmyslové školy strojnické, Jarmilu Minaříkovou,
o rozhovor.
TPersonální ředitelka Lenka Maňáková předává cenu vybranému žákovi, který vyhrál „Výběrové řízení na nečisto“
Jak hodnotíte současný stav středního
odborného školství v kraji a oblíbenost
strojařských oborů?
Nedovolím si hodnotit stav odborného
školství ve Zlínském kraji, i když mě tato
problematika velmi zajímá a situaci mám
možnost sledovat. Mohu ale vyjmenovat
několik konkrétních kroků, které byly
v kraji ze strany jeho představitelů
pro podporu odborného školství učiněny.
Zlínský kraj byl například prvním krajem
v České republice, kde se začalo s vyplácením tzv. stipendií žákům, kteří se v rámci
středoškolského vzdělávání připravují
ve vybraných učňovských oborech.
Na pravidelně pořádaných konferencích
v Uherském Brodě se hodně diskutovalo
o tom, co dělat, aby byl o strojařinu a jiné
technické obory zájem. Kterým směrem
zacílit další podpůrné aktivity.
Za účasti podnikatelů, představitelů kraje,
ministerstev, zástupců průmyslových
sektorových rad, základních, středních
a vysokých škol se hledaly příklady dobré
praxe a náměty jak právě technické vzdělávání „zatraktivnit“.
Velmi důležité je také pro podporu středního odborného školství dělat kvalitní
kariérové poradenství. Jsme snad jednou
z posledních vyspělých zemí, kde kariérové
poradenství dělá rodič. Osobně se domnívám, že v této oblasti je ještě zapotřebí
hodně udělat.
A co děláme pro oblíbenost vzdělávání
ve strojařských oborech my, vzdělávací
instituce? Vzhledem ke statistickým údajům, mohu říci že se nám daří. Již pátým
22 AD IMPULS I www.austin.cz
rokem totiž připravujeme úctyhodných
40 % strojařů v maturitním oboru
23-41-M/01 Strojírenství z celkového
počtu těchto studentů studujících
na všech čtyřech průmyslových školách
působících na území Zlínského kraje.
Dosažené výsledky nás tak trošku vybízí
k hrdosti, ale především k radosti.
V loňském roce, a to i v rozporu s nepříznivým demografickým vývojem, jsme
ke studiu přijali žáků dokonce více než
v roce předcházejícím. Snažíme se, aby se
těžký obor, kterým strojařina bezesporu je,
vyučoval v lidsky příjemném, motivujícím,
náročném, ale laskavém prostředí.
Jaké jsou perspektivy vašich studentů
na trhu práce?
Myslím si, že perspektivy našich absolventů jsou dobré a jejich uplatnitelnost
vysoká. Jsem přesvědčená, že studium
tohoto oboru rozvíjí, pokud je vzdělávání kvalitní, všechny složky intelektu.
A to je velká výhoda našich vzdělávacích
programů. Tyto programy jsme vytvářeli
společně se zástupci potencionálních
zaměstnavatelů. I velmi zaneprázdnění
zástupci si našli čas na stostránkové dokumenty a radili nám , abychom normu číslo
to a to už neučili, že už je zastaralá. Pokud
by to podrobně nečetli, nemohli by na to
takto reagovat. Profil absolventa a jeho
požadované znalosti a dovednosti jsme
vytvářeli společně v rámci několika setkání.
A že reagujeme na požadavky trhu práce
a vzájemně si nasloucháme, o tom svědčí také nový obor, který od příštího
školního roku začínáme učit: Ekonomika
a podnikání se zaměřením na metrologii
a řízení jakosti. Už z jeho názvu vyplývá,
že se jedná o vzdělávání ekonomické
rozšířené do oblasti kontroly a měření
ve strojírenství. V současné době vzdělávací program tvoříme, diskutujeme
s podniky a zástupci vysokých škol. Obor
je vhodný pro dívky i chlapce, praxe
ve škole není u strojů, ale u “meřidel“,
a mimo jiné u ekonomických propočtů a
podnikatelských a ekonomických záměrů.
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIRMY
Jaké bude mít absolvent tohoto nového oboru uplatnění a co je jeho hlavní
náplní?
Absolvent nového oboru Ekonomika a
podnikání se zaměřením na metrologii
a řízení jakosti se uplatní jako ekonom,
účetní, finanční referent, referent marketingu, ale také jako manažer kvality,
manažer prodeje, technický manažer provozu, logistik a další.
Můžete stručně shrnout spolupráci
průmyslovky s naší firmou a jaké
přináší konkrétní výsledky?
Spolupráce s vaší firmou je na vysoké
úrovni. Máme již řadu „zavedených aktivit“, ale pořád hledáme nové cesty a způsoby jak školu a firmu propojit ještě víc.
Mezi žáky velmi oblíbenou aktivitou patří
již třetím rokem realizovaný projektový
den pod názvem „Výběrové řízení nanečisto“. Naši žáci to berou velmi vážně.
Mnozí z nich přichází v obleku, prožívají
pocity nervozity na židličce v „čekárně“ a
před komisí. Na závěr tohoto dne si každá
z firem vybere jednoho „uchazeče“. Výsledky se vyhlašují v aule za přítomnosti
zhruba stovky žáků třetích ročníků a zástupci firem všem sdělují, jak se chovat u
přijímacích rozhovorů, co ocenili u jednotlivých uchazečů, co by naopak doporučili
dělat jinak, či kde napnout své síly. Další
společnou aktivitou je soutěž, která byla
vyhlášena školou a vaší firmou a směřuje
k hledání nových konstruktérů. Váš pracovník Pavel Křivánek, mimochodem byl
by určitě dobrým učitelem, motivoval naše
žáky vstupní prezentací, která popisovala
váš výrobní program a vaše úspěchy a
příležitosti. Rekrutovala se skupina žáků,
kteří mají zájem „bádat a hledat řešení“.
A tak s pracovníkem vaší firmy a našimi
pedagogy hledají nové konstrukční řešení
pro konektory rozbušek. Vítězové budou
po zásluze oceněni. V minulém roce proběhlo pilotní kolo. Jeden žák 4. ročníků
vytvořil návrh řešení, se všemi klady i
nedostatky začínajícího konstruktéra, a
byl zástupci vaší firmy finančně oceněn.
Na základě vzájemné spolupráce vaší
firmy a naší školy dochází k vyšší informovanosti, je možné vytvářet smysluplné a od reality neodtržené vzdělávací
programy a rozhodně víc o sobě víme.
Pracujeme v jednom městě, navzájem
se potřebujeme.
Slaví vaši studenti úspěchy i mimo
Vsetín?
Již šestým rokem dosahujeme vynikajících úspěchů v soutěžích ručního
a strojního programování numericky
řízených strojů. Kluci se obvykle vrací
nadšení a s medailemi. Naši studenti v jednom roce obsadili jako družstvo
první místo v kategorii ručního i strojního programování. Dobré výsledky dosahují také v matematických soutěžích.
Významný den (státní svátek), 17. listopad, jste si vybrali jako hlavní den
oslav spojených s kulatým výročím
založení školy. Jak tento den proběhl
a co bylo jeho vyvrcholením?
Podle vyjádření našich hostů, rodičů současných i bývalých studentů, samotných
studentů i zaměstnanců, patřil tento den
mezi velmi vydařené. Vše začalo v devět
hodin ráno. Pro všechny hosty, které
jsme moc očekávali, jsme měli připraveny různé aktivity. A tak se ve sborovně
listovalo ve starých kronikách, prohlíželo
ve fotoalbech. V učebnách bylo možné
shlédnout současné metody a formy
práce v oblasti výuky cizích jazyků, v oblasti metrologie, automatizace, fyziky
a chemie. V jedné z učeben bylo zase
možné naslouchat vyprávění pamětníků,
kteří na průmyslovce studovali za války.
V jiné učebně zase naopak prezentovali
současní studenti svoje malby, fotografie či vlastní výrobky z oblasti umění.
Vyvrcholením toho dne byl ples. Sály
byly plné našich současných studentů,
které třídní učitelé slavnostně „ostužkovali“, bývalých absolventů, rodičů a
přátel škol, zaměstnanců školy. Svojí
účastí nás poctila také paní starostka
města Vsetín, paní Iveta Táborská a naši
přátelé z družební školy v Považské
Bystrici. A velikou radost jsme měli
také z účasti pana Otty Grebeně s chotí.
SZateplená budova školy
SŽáci při výuce konstruování
SSběr balónků pro štěstí na letošním plese
SPrezentace Austinu na chodbě školy
- stálá expozice
Markéta Matochová-Klímková
Marketing & PR specialista
SVítězné družstvo volejbalistů na jedné
ze soutěží
AD IMPULS I www.austin.cz 23
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIRMY
SPORTOVNÍ AKCE PRO HANDICAPOVANÉ
MĚLA PREMIÉRU
V sobotu 10. listopadu
se ve sportovní hale v Janové
konalo vůbec první vsetínské
sportovní odpoledne
pro tělesně postižené
spoluobčany, které
uspořádala Asociace rodičů
a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR,
klub Auxilium.
Pokud se připraví vhodné podmínky, je
řada sportovních disciplín dobře přístupná i zdravotně postiženým lidem.
Pohybové aktivity jsou pro ně nejméně
stejně tak důležité jako pro zdravé jedince. Sport může být atraktivní součástí jejich rehabilitace a udržování
tělesné kondice, pokud jim to zdravotní stav alespoň trochu umožňuje.
AUSTIN
V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI FIRMA ROKU 2012
Austin v krajském finále letošního ročníku prestižní
soutěže o cenu Hospodářských novin
Vodafone Firma roku 2012
Do této podnikatelské soutěže jsme byli nominováni agenturou CzechInvest
a letošním rokem jsme se do ní zapojili historicky poprvé. Povedlo se nám
úspěšně projít tzv. scóringem a probojovat se až do finále krajského kola
soutěže.
Tato soutěž, které se v letošním roce zúčastnilo více než 6000 podnikatelských subjektů z celé republiky, patří šíří svého oborového a regionálního
záběru k největším a nejrespektovanějším podnikatelským kláním v zemi.
Námi dosaženého výsledku si proto ceníme.
Cílem soutěže je především podpora středního podnikání v České republice. Výsledky a bližší informace naleznete na oficiálních stránkách soutěže
(www.firmaroku.cz).
Redakce AD Impuls
24 AD IMPULS I www.austin.cz
Účastníci sportovního odpoledne si
mohli vyzkoušet hned několik sálových
sportů, jako např. bocciu, curling, basketball či florbal. Vsetínské premiéry
se zúčastnila i Eva Kacanu, paralympijská vítězka a mistryně světa soutěžící v hodu oštěpem, koulí a diskem.
Naše firma podpořila konání této akce.
Dalibor Krpenský
Manažer vnějších vztahů
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIRMY
ŽAČKY VK AUSTIN VSETÍN
BRONZOVÉ NA MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V MINIVOLEJBALU
Ve dnech 15. a 16. září
se stala Ostrava
dějištěm Mistrovství
České republiky
v „Minivolejbalu
v barvách“, jednoho
z největších turnajů,
kterého se zúčastnila
tisícovka dětí.
Celorepublikové finále bylo vyvrcholením celoročního festivalu, sjela se zde většina českých
i moravských extraligových oddílů
a sportovních tříd.
Všechny hráčky svou hrou a bojovností udělaly radost nejen trenérce,
ale i rodičům, kteří přijeli své děti
podpořit. Potěší i fakt, že dokázaly
porazit velké extraligové oddíly jako
je Olymp Praha nebo VK Prostějov.
Celý festival přinesl mladým hráčům velké herní zkušenosti, ale i
nezapomenutelné zážitky. V Brně šli
po sobotním turnaji podpořit českou
reprezentaci žen proti Řecku při zápasech Evropské ligy. V Ostravě vytvořili společně s ostatními volejbalovými fanoušky výbornou atmosféru
při utkání reprezentace mužů proti
Makedonii. Výrazně pomohli oběma
národním týmům k výhře, mužům
navíc i k postupu na Mistrovství
Evropy 2013. V neděli přišli reprezentanti na oplátku za dětmi, poděkovali jim za podporu, rozdali podpisy i drobné upomínkové předměty.
Velmi příjemné bylo setkání s odchovankyní našeho oddílu, nyní českou
reprezentantkou, Míšou Monzoni
(Hasalíkovou) a její maminkou, které
fandily žačkám při nedělních utkáních a našly si i čas na společné
povídání.
Redakce AD Impuls
Po úspěších v krajském a regionálním kole se do turnaje kvalifikovaly i 2 týmy žaček VK Austin Vsetín.
V obou víkendových dnech byla
družstva rozlosována do skupin
jednotlivých barev, ve kterých hrála
systémem každý s každým. V nedělním turnaji se pak rozhodovalo
o celkovém pořadí. Modrý minivolejbal dívek hrálo 47 týmů, které byly
rozděleny do 7 skupin. Družstvu ve
složení Adéla Krejčí, Lucie Pruknerová
a Barbora Maštalířová se nakonec
podařilo vybojovat v této barvě bronzové medaile. Za výborné výkony je
třeba pochválit i Terezu Maštalířovou, Kateřinu Janečkovou, Alžbětu
Doleželovou a Romanu Havranovou.
AD IMPULS I www.austin.cz 25
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIRMY
OHLÉDNUTÍ ZA CSR 2012
Několik příkladů naplňování společenské odpovědnosti (CSR) naší firmy v uplynulém roce.
Nedílnou součástí širšího pojmu společenské odpovědnosti firem je i podpora
veřejně prospěšné činnosti, ať už formou
dárcovství nebo sponzoringu. I v roce
2012 jsme uplatňovali naše principy
dané pro tuto oblast a menšími či většími částkami jsme podpořili řadu aktivit,
zejména ve Vsetíně a blízkém okolí.
Zmíním například dar ve výši 300 000 Kč
Vsetínské nemocnici na pořízení tzv.
harmonického skalpelu nové generace,
který byl oficiálně nemocnici předán
během našeho plesu a o němž jsme
vás informovali v Impulsu 2/2012. Je
to svým způsobem nová tradice, kterou
zakládáme, tedy že ples má i svou charitativní část programu, kdy věnujeme
konkrétní větší částku na dobročinné
účely a za stejným účelem i celý výtěžek z ruličkové tomboly, do které cenami
přispívají i naši obchodní partneři. Její
celý loňský výtěžek (cca 46 tis. Kč) byl
věnován vsetínské organizaci Letokruhy,
pečující ve vlastním stacionáři i v terénu o stařenky a staříčky s poruchami
paměti. Letos podruhé uhradí naše firma
kompletní náklady na vybavení, pohoštění a odměny malých koledníků v rámci
tradiční Tříkrálové sbírky, která je na Valašsku vždy velmi úspěšná. Pravidelně se
daří získat několikasettisícovou částku
na konkrétní dobročinné účely.
Vsetínské charitě, která je organizátorem této sbírky a letos oslavila 20 let
svého záslužného působení v našem
regionu, jsme přispěli i na chod stacionáře a dalších jejích služeb. Podpořili
jsme pořádání charitativní akce Varhany
netradičně a i samotný účel koncertu,
jehož výtěžek byl věnován na realizaci
26 AD IMPULS I www.austin.cz
projektu zahrady pro seniory Domova
Jabloňová na Horním městě.
běžecký závod Valachiarun a jeho dětskou
část AUSTIN MINI běhy.
V oblasti zdravotnictví se nesoustředíme pouze na Vsetínskou nemocnici.
Již několik let podporujeme Sdružení
Šance - onkohematologické oddělení
dětské kliniky FN v Olomouci, kde se léčí
i děti z Valašska. Letos historicky poprvé
jsme se podíleli na televizní benefici, a to
Srdce pro děti, kterou 16. prosince v přímém přenosu vysílala televize Prima. Organizátorem akce je občanské sdružení
Život dětem, jehož posláním je pomáhat
vážně nemocným dětem z celé České
republiky. Naše firma přispěla částkou
200 000 Kč na nákup zdravotních a rehabilitačních pomůcek pro jednotlivé děti
s nemocí zvanou mukopolysacharidóza,
které tak mohou zůstat v domácí péči
svých rodičů.
Nezapomněli jsme ani na kulturu, kde
nejvýznamnější z podpořených akcí byl
folklórní Vsetínský krpec s Austinem, jehož jsme byli generálním partnerem. Dále
jsme podpořili vsetínský pěvecký sbor Sonet v pořádání charitativního koncertu pro
Domov Jitka, účast zdravotně a sociálně
znevýhodněných členů pěveckého sboru
Masarykova gymnázia na soutěži v Makedonii, Malou Jasénku, účast Vsacánku
na soutěži v Itálii, pomohli jsme cimbálové muzice Soláň vydat vlastní CD a třeba
Zvonici na Soláni při pořádání dvou akcí
v závěru roku. Je potřeba zmínit i listopadovou premiéru valašské lidové opery
„O osloboděnej slibce“, na jejíž nastudování s více než stem účinkujících jsme rovněž
přispěli. A také tu je Malá Lipta, které jsme
přispěli na pořízení krpců pro malé tanečníky a jejíž nejmenší členové Malůščata
předvedli své umění na naší zahradní
párty v Janové.
I v uplynulém roce pomáhaly naše dobrovolnice seniorům ze stacionáře ve Valašské Polance při výrobě velikonočních
a pak i vánočních ozdob. V našich jídelnách proběhly prodejní výstavky výrobků
klientů Domova Jitka v Luhu a také dětí
ze školy v Turkmenské ulici.
Samozřejmě jsme se věnovali i sportovním aktivitám ve Vsetíně a okolí. Kromě tradičního nohejbalu (Austin Cup),
volejbalu (VK Austin) a malých hokejistů
a hokejistek jsme podpořili například FC
Lhota při pořádání Dětského dne, nadaci
dětské házené v Zubří, běžecké lyžařské
závody základních škol pořádané ZŠ Velké
Karlovice, dětskou hasičskou soutěž
dobrovolných hasičů z Hovězí nebo ZŠ
v Janové při pořádání amatérského
cyklistického závodu. Nelze nevzpomenout
V přehledu naší podpory za rok 2012 zbývá
uvést podporu školství, jejímž dobrým
příkladem je spolupráce se vsetínskou
„průmyslovkou“, kde jsme pro studenty
připravili soutěž Úprava konektoru s pěknou finanční odměnou.
Naše podpora veřejně prospěšných aktivit
byla i v uplynulém roce nemalá a věřím,
že i v začínajícím roce 2013 budeme
v naši práci natolik úspěšní, že současnou
úroveň pomoci dobré věci přinejmenším
udržíme.
Dalibor Krpenský
Manažer vnějších vztahů
LUŠTĚNÍ S AD IMPULSEM
Tajenka minulého čísla ukrývala tento citát: Jen ten, kdo se odváží jít dál než ostatní, se dozví, jak daleko může doopravdy jít.
Srdečně gratulujeme těmto výherkyním: Svatava Šenkeříková, Dagmar Pešlová a Jana Tajzlerová.
V této křížovce najdete životní pravdu od François de La Rochefoucaulda začínající slovy: Dělat, co je správné a rozumné,…
(dokončení najdete v tajence). Tajenky noste na PÚ na obj. 16 do 8. 2. 2013.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jméno a příjmení: ............................................................................. Středisko /os. číslo: ..............................................
Tajenka: ..............................................................................................................................................................................
3POLEčNOST¬!USTIN¬$ETONATOR¬SRO¬6ÉS¬SRDEčNЬZVE¬NA¬JUBILEJNÓ
$ĪM¬KULTURY¬6SETÓN
SOBOTA¬¬BġEZNA¬¬V¬
6EčEREM¬PROVÉZÓ¬HEREC
-ARTIN¬$EJDAR
6¬HLAVNÓM¬SÉLE¬HRAJE¬K¬POSLECHU¬I¬TANCI
'USTAV¬"ROM
"IG¬"AND
A
0ROXIMA¬/RCHESTRA
-ALâ¬SÉL¬¬DISKOTÏKA
$*¬"AZZY¬¬0ETR¬"AZEL
*AKO¬TRADIčNЬNA¬6ÉS¬čEKɬBOHATÉ
(LAVNÓ¬TOMBOLA¬S¬HODNOTNâMI¬CENAMI¬
SKVĐLâ¬PROGRAM¬A¬ZÉBAVA¬Aä¬DO¬RÉNA
2EZERVACE¬I¬PRODEJ¬VSTUPENEK
ZAJIÝįUJE¬SEKRETARIÉT¬!$
OD¬¬ÞNORA¬
TEL¬¬¬¬¬¬
EMAIL¬SEKRETARIAT AUSTINCZ
Download

AD Impuls 1_2013 28 stran all.indd