IdcZ_aZe†o6jhi^cj

( 6WDU
(OHNWULFN£UR]EXģNDVHOHNWURQLFN¿PÏDVRY£Q¯P
3URHOHNWURQLFNRXUR]EXģNX(6WDUMHFKDUDNWHULVWLFN£PD[LP£OQ¯SěHVQRVWDYDUL
DELOLWDÏDVRY£Q¯UR]QÝWXSURWUKDF¯SU£FHYORPHFKGROHFKY¿VWDYEÝWXQHOıDYH
VWDYHEQLFWY¯3RPRF¯SURJUDPRYDF¯KR]Dě¯]HQ¯ORJJHUXO]HUR]EXģNXQDSURJUD
PRYDWQDOLERYROQ¿ÏDV]SRŀGÝQ¯YUR]VDKXRGʳPVGRʳʲʲʲPV
ŀGÝQ¯YUR]VDKXRGʳPVGRʳ ʲʲʲPV
9Ÿ+2'<
ƒÊÊʳʲʲNRQWURODVSROHKOLYRVWLUR]QÝWQ«V¯WÝ
ƒÊÊ0LQLP£OQ¯NURN]SRŀGÝQ¯ʳPV
ƒÊÊ5R]VDK]SRŀGÝQ¯ʳʳʲʲʲʲPV
ƒÊÊ3ěHVQRVWÏDVRY£Q¯ʲʲʳQRPLQ£OQ¯KRÏDVX
RGFK\ONDʳPVSěL]SRŀGÝQ¯ʳʲʲʲʲPV
ƒÊÊ0RŀQRVW]DSRMHQ¯DVSROHKOLY«LQFLDFHDŀ
ʳʸʲʲUR]EXģHNQDMHGQXUR]QÝWQLFLUHVS
ςροοSěLGX£OQ¯P]DSRMHQ¯PUR]QÝWQLF
ƒÊÊ1H]DPÝQLWHOQRVWG¯N\XQLN£WQ¯PX
NµGXYNDŀG«UR]EXģFH
ƒÊÊ9¯FHQ£VREQ£NRQWURODUR]EXģN\
SěHGRGSDOHP
ƒÊÊ2FKUDQDSěHG]QHXŀLW¯P
$XVWLQ'HWRQDWRUVUR
-DVHQLFHφπρφττοπ9VHW¯Q&]HFK5HSXEOLF
WHOσροτφπσοσοοπID[σροτφπσοσοορDXVWLQ#DXVWLQF]ZZZDXVWLQF]
^ÊÕÃ̈˜Êi̜˜>̜ÀÊðÀ°œ°ÊNÊÎääx£Ó
ÀÊðÀ°œ°ÊNÊÎääx£
£Ó
ƒÊÊ.RPELQDFH&XGXWLQN\DY\VRN«
LQLFLDÏQ¯PRKXWQRVWLUR]EXģN\(6WDU
]DUXÏXMHVFKRSQRVWLQLFLDOL]DFHYģHFK
SUıP\VORY¿FKWUKDYLQLQLFRYDWHOQ¿FK
UR]EXģNRXÏ
EDITORIAL
OBSAH
Milí kolegové a bývalí zaměstnanci.
Záměrně oslovuji i naše bývalé spolupracovníky, protože předpokládám, že
se mnohým z nich právě toto podzimní
číslo AD Impulsu dostane 28. září do
rukou. Tento den jsme se rozhodli pootevřít bránu areálu, abychom současným
zaměstnancům a jejich nejbližším spolu
s bývalými kolegy nyní již v penzi ukázali
prostředí dnešní firmy. Účastníci budou
mít jedinečnou možnost prohlédnout si
ve skupinkách s průvodcem místa, kam
se běžný smrtelník jen tak nepodívá a to
z velké části platí i pro naše zaměstnance.
Den pootevřených dveří pořádáme na
počest výročí, které si připomínáme právě
tento rok, a tím je uplynutí šedesáti let
od vyrobení první průmyslové rozbušky
ve Vsetíně. Výroba rozbušek v dnes již
bývalém areálu „zbrojovácké“ muničky
se od té doby výrazně modernizovala.
Od konce 90. let minulého století prochází razantní technologickou a sortimentní proměnou v návaznosti na aktuální potřeby doby a trhu. Více z historie
se dozvíte hned na následujících stránkách mapujících kořeny vzniku této unikátní výroby na Valašsku.
Přeji nám všem, ať nám v tento den vyjde
počasí a prohlídku firmy si společně co
nejlépe užijeme. Pro mnohé to bude také
příležitost k setkání se „starými známými“ a zavzpomínání na léta odpracovaná
na výrobě rozbušek.
Těším se na setkání v hojném počtu.
Otta Grebeň
Ředitel společnosti
6
10
NOVÁ SESTAVA ROZBUŠEK V ARGENTINĚ
14
20
NOVÁ ROS 3
AKTUALITY Z ČINNOSTI SPM
30
ZAHRADNÍ SLAVNOST
4 AKTUALITY
·
OSD V RUMUNSKU
·
Kořeny výroby rozbušek ve Vsetíně Nová sestava NA v Argentině Připravované
novinky v občanském zákoníku Správa vozidel v AD Školení DRIVING ACADEMY
10 mil. zpožďovačů na zařízení WOLF
·
·
·
10 STŘÍPKY Z PROVOZU
·
·
Aktuality z činnosti SPM Bezprašné prosévání minia Vylepšené rozbušky s VA
konektorem
14 VÝZKUM A VÝVOJ
·
ROS 3 a jeho robotická část Automatizace na postupu
16 PERSONÁLNÍ OKÉNKO
·
·
·
Pyrokurz Nástupy a pracovní výročí Letní tábor FRIKULÍN Zahradní slavnost
Formule 1 na SPŠS Rozhovor: Eva Sáblíková o tom, jaké to je vařit v televizní
soutěži
·
·
26 INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ
·
Náhradní výsadba a benefit pro zaměstnance Nové ohmmetry pro kvalitu
Statistika úrazovosti Sběr vysloužilých baterií v AD Sklad hořlavých kapalin
·
·
29 OBCHODNÍ ÚSEK
·
·
Naše rozbušky na Balkáně Olejové rozbušky OSD v Rumunsku
32 SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST FIRMY
·
Amfolkfest na Pulčinách Hasičské závody v Horní Lidči
Squash v Pohodě Festival Literární jaro
·
·
· Pozvánka na Valachiarun
Časopis zaměstnanců firem Austin Detonator, Austin Detonator Assembly, Austin Powder
Service CZ, Austin Powder Slovakia
Vydává: Austin Detonator s.r.o., Jasenická 712, 755 01 Vsetín, Česká republika
Tel.: +420 571 404 001, fax: +420 571 404 002, e-mail: [email protected], www.austin.cz
Redakce: Markéta Matochová-Klímková, Dalibor Krpenský
tel.: +420 571 404 039, e-mail: [email protected]
Grafické zpracování: Adriana Zajícová
© Veškerá práva vyhrazena Austin Detonator s.r.o.
AD IMPULS I www.austin.cz 3
AKTUALITY
60 LET VÝROBY
ROZBUŠEK VE VSETÍNĚ
KOŘENY HISTORIE NAŠÍ SOUČASNÉ VÝROBY
S ohledem na nejistou situaci v Evropě započalo ministerstvo obrany
a Čsl. zbrojovka a.s., Brno v letech 1934 – 1935 s průzkumem terénu
pro umístění strategického zbrojního závodu na Valašsku.
TObr. č. 1 - Pohled do údolí Jasenice, 1916. V popředí vsetínská nemocnice.
V září 1937 byla dobudována horní
část závodu, dříve nazývaná „munička“ ve které nyní sídlí naše firma.
Již v říjnu v říjnu 1937 byla zahájena
výroba, která až do konce druhé světové války byla téměř výhradně vojenská. Zejména šlo o velkou munici
a po dostavbě dalších objektů pod
naší branou, byla zahájena i výroba
zbraní v tzv. „kulometce“.
TObr. č. 2 - První dopis města Vsetína
Čsl. zbrojovce ze dne 30. 8. 1935.
Nakonec nejlépe vyhovovalo údolí Jasenice
(viz obr. č. 1). Město Vsetín v čele se starostou
Josefem Sousedíkem vyvíjelo značné úsilí
(viz obr. č. 2), aby Zbrojovka byla umístěna
v našem městě a nabídlo „Brňákům“ na tehdejší dobu mimořádné investiční pobídky.
V červnu roku 1936 bylo rozhodnuto
(viz obr. č. 3). III. závod brněnské Zbrojovky bude ve Vsetíně. Byl to jeden
z klíčových okamžiků pro Valašsko
s jednoznačně pozitivním dopadem,
zejména na vývoj zaměstnanosti
a kvalifikovanosti obyvatel Vsetínska.
Na podzim téhož roku začaly stavební
práce, na kterých se podílelo 3 000
a podle některých pramenů i více než
6 000 stavebních dělníků. Jako první
byla zahájena výstavba obj. 14 a 15.
4 AD IMPULS I www.austin.cz
AKTUALITY
SObr. č. 3 - Rozhodnutí
o umístění závodu Čs. Zbrojovky ve Vsetíně
ze dne 11. 6. 1936.
Ke konci roku 1937 pracovalo v závodě 336 lidí.
Počátkem roku 1939 byla větší část
závodu již postavena. Během války
sice pokračovala jeho dostavba, ale
zdaleka již ne v takovém tempu a nasazení jako před Mnichovskou dohodou a následnou okupací.
TObr. č. 4 a 5 - Pětitahový lis německé
výroby, dovezený do Vsetína během
Protektorátu 1939 – 1945 a stále využívaný
na specifické zakázky na obj. 15.
V roce 1940 byl zkolaudován obj. 16, tehdy
zkušební ústav muničky a řada menších,
povětšinou dřevěných
budov v Žambošce
a Ráztoce. V letech
1943 – 1945 se
další výstavba téměř
zastavila, ale válečná výroba jela na
plný výkon a zajišťovalo ji cca 11
000 zaměstnanců.
Na počátku okupace se vsetínský závod spolu
s mateřskou
Zbrojovkou Brno
a Škodovými závody stal součástí německé firmy Hermann Göring
Werke. Později došlo k převodu do
berlínské společnosti Waffen-Union
Skoda-Brünn GmbH. Po válce se tak
i vsetínský závod stal předmětem válečné kořisti Sovětského svazu (tzv.
trofejním podnikem) a celkem 543
strojů dodaných Němci do Vsetína
bylo nenávratně odvezeno do SSSR.
Závod tak byl ochuzen o nejmodernější stroje, které pak pro mírovou výrobu
velmi chyběly. Některé ze zachovaných strojů však provozujeme dodnes
(viz obr. č. 4 a 5).
V květnu 1945 se výroba prakticky
zastavila. Důvody byly různé, ať již
popsané válečné reparace či válečné škody (např. obj. 15 byl značně
poškozen a objekty s trafostanicemi
v Ráztoce a Žambošce a obj. 67 byly
při ústupu Wehrmachtu zcela zničeny), tak v neposlední řadě úplná ztráta
zbrojních zakázek.
Závod nezbytně potřeboval mírové
výrobní programy. Základní programová náplň mu byla ministerstvem
průmyslu přidělena až v září 1945. Ve
Vsetíně se měly vyrábět ruční pletací
stroje, šicí stroje, díly pro automobily,
komunální nářadí a nadále i zbraně.
Kromě autodílů byla výroba skutečně zahájena, ale až v letech 1946 –
1947.
Munička, tedy naše současné prostory, se změnila především na produkci
šicích strojů. Přípravy výroby 1. modelu šicího stroje ze Vsetína - Zetina
Z 45 (viz obr. č. 6), byly dokončeny
v říjnu 1945 a prvních 20 kusů ověřovací série bylo vyrobeno již v dubnu
následujícího roku. Sériová výroba
Z 45 započala 15. května 1946. Výroba šicích strojů byla soustředěna
na obj. 14, 15, 94, 95 a koncem roku
1947 se stala největším provozem
vsetínského závodu, zaměstnávající
téměř 800 lidí.
Doplňkovým programem bývalé
muničky se stala lovecká munice a
civilní pyrotechnika, což tehdy byly
zejména dětské kapsle, které se
staly průkopníky výroby poválečné
civilní pyrotechniky ve Vsetíně. Kapsle
se vyráběly v letech 1945 – 1947
a pracovalo na nich cca 50 zaměstnanců. Pak byla jejich výroba zastavena a započaly přípravy opětovné
výroby vojenské munice.
Z našeho pohledu však byla zásadní
jiná událost, která po ukončení výroby
kapslí následovala, a to, že v letech
1948 – 1949 byl zahájen vývoj našeho současného výrobního programu
- průmyslových rozbušek.
Základní milníky jejich výroby si připomeneme v zimním čísle Impulsu.
Zajímavost na závěr. V září 1947
v rámci oslav 10. výročí trvání závodu, firma uspořádala den otevřených
dveří a umožnila, aby se vsetínská
veřejnost blíže seznámila s částí jejích
provozů.
Dalibor Krpenský
Manažer vnějších vztahů
AD IMPULS I www.austin.cz 5
AKTUALITY
NOVÁ SESTAVA NEELEKTRICKÝCH ROZBUŠEK V ARGENTINĚ
OBJEKT „LA FLORIDA“
Zatímco stará dobrá Evropa
stále bojuje s krizí, Jižní
Amerika směřuje k dalšímu
rozvoji. Naleziště zlata,
stříbra a měd´ných rud
vytvářejí z Jižní Ameriky
místo s dlouhodobě
vysokým potenciálem
prodeje výbušnin. Jednou ze
zemí, pro které to platí, jak
už název sám napovídá,
je Argentina
(Argentum=stříbro).
V Argentině platí přísné dovozní zákony,
a mimo jiné i proto padlo v Austinu
před několika lety rozhodnutí vybudovat
v této zemi sestavovací linku na neelektrické rozbušky.
Historie působení Austinu v Argentině je
relativně dlouhá. Letos tomu bylo přesně 20 let od chvíle, kdy Austin zakoupil továrnu na trhaviny v argentinském
městě Rafaela, v provincii Santa Fe.
Jedná se o chemickou továrnu se vším
všudy, navíc se v ní vyrábějí výbušniny,
takže když město dorostlo k jejím branám, začalo být pro rozvojové aktivity
velmi málo prostoru.
Prostor ale v Argentině není problém
a tak Austin zakoupil velký pozemek,
vzdálený asi 15 km od Rafaela.
V tomto místě obklopeném pastvinami
blízko vesnice Bella Italia je nyní nainstalována linka na výrobu bleskovice a
letos zde byla umístěna rovněž linka na
sestavu neelektrických rozbušek, včetně
základních zkušebních zařízení. Linka
byla dodána ze Vsetína a její design je
stejný jako mají nejnovější linky v AD
nebo ADA.
Začátkem letošního roku jsme sestavovací linku uvedli do funkčního stavu
a po vyřízení všech potřebných povolení,
kterých je v Argentině potřeba snad ještě více než u nás, byla v dubnu letošního
roku spuštěna do běžného provozu.
S ohledem na zvyklosti trhu se mírně
liší vyráběný sortiment, přičemž největší odlišností je používání konektoru DC
Relay, který umožňuje vytváření roznětné
sítě pomocí kombinace ST a bleskovice
a používá se místo konektoru QRC III.
Tato sestavovací linka používá samozřejmě Austin komponenty, konkrétně laborované rozbušky z AD.
Vrátíme-li se k úvodní zmínce o přísných dovozních zákonech a přidáme
náročnou logistiku s ohledem na obrovské přepravní vzdálenosti, vyjde nám
z toho, že na obtížně dostupném a silně
chráněném argentinském trhu letos
vznikl první domácí výrobce rozbušek.
A tento výrobce pracuje pod jménem
6 AD IMPULS I www.austin.cz
Austin Powder Argentina.
Ráda bych tedy tímto popřála naší další
sestavě hodně úspěchů při využití této
výjimečné konkurenční výhody.
„Papírová válka“ kolem projektu byla
velmi náročná a relativně malý argentinský tým ji úspěšně vybojoval. Rozbušky vyžadují také odlišný přístup od
dosavadní výroby APA z pohledu bezpečnosti. Proto jsme také za AD slíbili,
že pokud bude potřeba rádi pomůžeme.
Na důkaz toho jsme do nově pokřtěné
výroby s krásným jménem „La Florida“
přivezli ještě dárek - obraz Vsetína.
Vsetín je obklopený kopečky a kopci,
Rafaela a Bella Italia leží v dokonalé
rovině. Ale lidé kteří pracují pro Austin
ve Vsetíně a v Argentině jsou si velmi
podobní.
Své práci rozumějí a mají ji rádi.
Ivana Jakubková
Projektový manažer
AKTUALITY
1. 1. 2014 PRÁVNÍ REVOLUCE?
Prodáváte nebo kupujete nemovitost, auto či mobilní
telefon? Chcete darovat dům a zřídit k němu věcné
břemeno doživotního bydlení? Zvažujete, jak naložit
s majetkem pro případ vaší smrti? Od prvního ledna
2014 začnou na celém území České republiky platit
významné změny v soukromém právu. Tedy právu, které
ovlivňuje náš každodenní život.
Nový občanský zákoník (dále jen
„NOZ“) by měl společně s dalšími
doprovodnými právními předpisy
začít platit dne 1. 1. 2014. Ačkoliv
je současná politická situace těžko předvídatelná a opakovaně se
v rámci politických (ale i odborných)
debat spekuluje o posunutí účinnosti
NOZ, aktuálně skutečně vše nasvědčuje tomu, že NOZ od ledna 2014
platit bude.
NOZ má nahradit přes sto dosavadních právních předpisů včetně
občanského zákoníku, obchodního
zákoníku a zákona o rodině. Autoři
NOZ odůvodňují potřebu tak rozsáhlých změn především tím, že současný občanský zákoník přijatý v roce
1964 je postaven, navzdory rozsáhlým novelizacím především po roce
1989, na principech socialistického
státu, což je z dnešního pohledu již
neudržitelné. Důvodů je samozřejmě
více, ale na tomto místě není prostor
se jimi zabývat.
Ze současných skromných cca 600
paragrafů platného občanského zákoníku bude NOZ obsahovat přes
3000 paragrafů. Je zřejmé, že NOZ
bude podrobnější. Základním stavebním kamenem celé nové úpravy
je důraz na ochranu přirozených práv
a svobodu vůle jednotlivce, u kterého se předpokládá, že je průměrně
rozumným člověkem. Je tedy schopen posoudit dopady svého jednání,
proto by mu zákon neměl zbytečně
bránit v uzavírání širokého spektra
smluv, a to ani nadměrnými požadavky na povinnou písemnou formu
jednání.
Co si však pod tím představit
v praktickém životě?
Předně, každý z nás by měl být od nového roku zvlášť obezřetný, co a s kým
si dohodne nebo jaký slib do telefonu
učiní, jakou emailovou zprávu zašle,
neboť i když zmíněná jednání nebudou zachycena v písemné podobě,
mohou mít pro zúčastněné strany
právní závaznost. Uvedené samozřejmě neplatí bezvýjimečně (např. dispozice s nemovitostmi budou muset být
vždy zachyceny v písemné formě), ale
lze předpokládat, že ve spoustě případů již nebude stačit pouhý odkaz na
absenci písemného jednání s vlastnoručním podpisem, jako je tomu dnes.
Může se proto stát, že vytištěná konverzace z facebooku nebo záznam
telefonního hovoru bude osvědčovat
dohodu stran a postačí k dovození
příslušné právní odpovědnosti.
Uvedu příklady pár konkrétních
změn:
¾stavba bude součástí pozemku,
bude sdílet jeho právní osud, rozšíří se výčet práv, která mohou být
zapisována do katastru nemovitostí, zavádějí se zcela nové možnosti
v záležitostech týkajících se dědictví
(vzdání se dědického práva za života zůstavitele, uzavírání dědických
smluv, vyhotovení závěti s podmínkami či příkazy, stanovení dědického
nástupce, odkazy jednotlivých věcí,
rozšíření dědických skupin apod.),
¾nahrazeno bude současné pojmosloví (půjčka bude nově zápůjčkou, pojem věcné břemeno bude nahrazen pojmem služebnost a reálné
břemeno) nebo
¾v zákoně budou výslovně uvedeny
zcela nové pojmy (jakkoliv třeba i
dnes běžně používané) jako pacht,
výměnek, výprosa, právo stavby atd.
Avšak spoustu změn běžný občan při
svém každodenním životě ani nezaznamená.
Tento text není zdaleka úplným výčtem všech legislativních novinek, ke
kterým má od 1. 1. 2014 dojít. Klade
si za cíl především upozornit na blížící se změny, a třebaže to nebude
právní revoluce, jak je s nadsázkou
uvedeno v nadpise, tak je jistě na
místě zachovávat ostražitost a před
samotnou realizací zásadnějších
právních jednání v roce 2014 se
řádně informovat.
Matěj Brož
Advokátní kancelář
Enenkl Vyroubal Brudný v.o.s.
AD IMPULS I www.austin.cz 7
AKTUALITY
FIREMNÍ TO SNESE…
ANEB SPRÁVA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ V AD
Každý o své auto
většinou dobře pečuje,
jezdí ekonomicky
a zbytečně neriskuje.
Přesednutím do firemního vozidla ztrácíme zábrany a to především z důvodu,
že přímo neneseme náklady na provoz.
Argumenty, se kterými se při debatách
na toto téma setkávám, znějí nejčastěji: je to pouze „výrobní“ prostředek, tím
že pojedu rychleji, udělám víc práce,
stihnu více schůzek a pod.
Bohužel náklady na provoz nejsou jen
běžný garanční servis, mytí a PHM.
Počítají se i náklady spojené s řešením
mimořádných oprav, např. poškození karoserie, nadměrné opotřebení
pneumatik, brzd, poškození podvozku
a v neposlední řadě havárie. Nadměrné opotřebení a poškození vozidla
dále snižuje jeho konečnou prodejní
cenu po vyřazení z vozového parku.
Dalšími faktory, které se do nákladů
na provoz vozidel přímo nepromítají,
jsou jejich nedostupnost po dobu
jejich oprav, čas a administrativa
spojená s objednávkou servisu, převzetím po servisu, fakturace atd.
V roce 2011 jsme v AD zavedli nový
způsob správy vozového parku - každé
vozidlo má svého správce. V tomto
roce byl také spuštěn nový způsob objednávání vozidel ke služebním jízdám
pomocí rezervace v aplikaci Outlook.
V roce 2012 jsme začali správce na
základě stanovených kriterií hodnotit
a odměňovat.
Vedoucí dopravy nebo správce vozového parku hodnotí měsíčně každé
vozidlo. Hodnocení obsahuje fyzickou
kontrolu 21 položek a maximálně lze
získat 36 bodů. Hodnotí se stav karoserie, exteriéru, interiéru, technický
stav, povinná výbava, vedení knihy
jízd a předávání dokladů o nákupu
8 AD IMPULS I www.austin.cz
PHM. Vždy je vyhotoven zápis a počet
bodů je následně zapsán do tabulky
na sharepointu.
V roce 2012 se do lepší kondice
dopravních prostředků i do hodnocení
výrazně promítl zlepšující se přístup
správců ke svěřeným dopravním prostředkům. V lednu bylo přiděleno průměrně „pouze“ 19,5 bodu, v únoru to
již bylo průměrně 24 bodů a následující měsíc březen už byl průměrně na
28 bodech.
Současně se spuštěním hodnocení
vyhlásil útvar logistiky bonus pro první tři správce s nejvyšším průměrným
ziskem bodů za kalendářní rok 2012,
kteří budou v roce 2013 vysláni na
školení zdokonalování řidičských dovedností (např. bezpečná jízda, defenzivní jízda aj.).
Za rok 2012 byly nejlepšími správci dopravních prostředků v AD:
Jiří Sichler NS 4461 průměr 33,4 bodu
Václav Deyl NS 4408 průměr 32,8 bodu
Jan Janiš NS 4435 průměr 32,7 bodu
Jen pro srovnání - maximum je 36 bodů,
průměr za všechny správce v roce 2012
byl 27,5 bodu.
Výše uvedeným pracovníků děkujeme za příkladnou správu svěřených
vozidel a současně jim za útvar logistiky přeji, aby v srpnu letošního roku
získali „nové“ řidičské dovednosti na
školení „Bezpečná jízda I.“ konaném
v areálu firmy DRIVING ACADEMY,
s.r.o. na Slovensku.
Petr Hodoško
Manažer logistiky
AKTUALITY
NOVÝ ZAMĚSTNANECKÝ BENEFIT Z LOGISTIKY
V rámci přípravy plánu na zvyšování kvalifikace a řidičských
schopností referenčních řidičů AD, se podařilo útvaru logistiky
vyjednat 20% slevu pro všechny zaměstnance Austinu na školení pořádané firmou DRIVING ACADEMY, s.r.o. Slovenská republika. Více informací o dostupných školeních a vybavení areálu
naleznete na webových stránkách www.drivingacademy.sk.
V případě zájmu kontaktujte vedoucího dopravy Ing. Zdeňka
Janušku, tel. 4123.
ZAŘÍZENÍ WOLF PŘESNOST V 1,5 VTEŘINOVÉM TAKTU
V článku s tímto titulkem, uveřejněném v čísle 1/2013, jsme se mohli dočíst, že na obj. 15
budou umístěny dva nové taktové obráběcí stroje a jedno seřizovací a měřící zařízení od firmy
ZOLLER. Nyní bych chtěl krátce na tento článek navázat.
Po dodání strojů z Německa se 3. týden
v lednu započalo s jejich oživováním.
Koncem ledna stroje sice jely, ale ani
zdaleka jsme ještě neměli vyhráno. Měli
jsme před sebou měsíce náročné mravenčí práce, dolaďování, zkoušek a učení. A byly opravdu náročné pro všechny,
kteří jakkoli spolupracovali.
Při každém rozjezdu nových zařízení se
očekávají a většinou také jsou problémy.
Můžu říct, že v tomto případě to platilo
dvojnásob. Rychlost neboli takt strojů
je jedna věc. Ale nalézt, vytipovat a odzkoušet nástroje, které budou schopny
v tomto taktu pracovat kvalitně a jejichž
pořizování se firmě vyplatí, je věc jiná.
Zde byl odveden kus práce. Neustálé testování a hledání nástrojů, jejich
evidence a vyhodnocování kvality,
pracovních výsledků a životnosti, přineslo po takřka půl roce své ovoce.
Nyní jsou již určeny vhodné výrobní
nástroje, se kterými pojede výroba i nadále. Také byly pořízeny další upínače.
Začátkem srpna naši „vlci“ od jejich
spuštění vyrobili 10 milionů zpožďovačů.
Možná se někomu bude zdát toto číslo
po půlročním provozu poněkud nižší, ale
po všech trablích to vnímám jako velmi
dobrý výsledek, za který všem zainteresovaným patří velký dík. Důležité je, že
jsme nalezli cestu, po které jdeme k cíli.
SPracujeme v nepřetržitém provozu a střídáme se v 12hodinových směnách. Na fotografii část
SPro správnou a kvalitní práci s měřícím
a seřizovacím přístrojem ZOLLER je
po pracovnících vyžadována odborná
kvalifikace, jako např. u seřizovačů
CNC řízených obráběcích center.
pracovního kolektivu v tričkách s výšivkou WOLF k příležitosti 10 mil. vyrobených kusů.
Cílem je vyrábět na strojích Wolf celý
sortiment zpožďovačů a pojistek. Nemalou měrou nám v tomto úsilí pomáhá
seřizovací a měřící zařízení od firmy
ZOLLER. Zde seřizovači měří nástroje,
zjišťují míru jejich opotřebení, nastavují
rozměry. Přístroj přispěl ke zkrácení seřizovacích časů na strojích Wolf, umožňuje přípravu a přednastavení nástrojů
a tím zvyšuje jejich efektivitu.
Petr Františák
Mistr mechanických dílen
AD IMPULS I www.austin.cz 9
STŘÍPKY Z PROVOZU
PERNÉ DNY U SPM
NEJEN BĚHEM CELOZÁVODNÍ DOVOLENÉ
Je známou tradicí, že
zatímco většina našich
zaměstnanců v době
„celozávodky dovolenkuje“,
nastává pro Útvar správy
majetku nejpernější období
v roce. Různé úpravy,
rekonstrukce i nové stavby
probíhají sice v areálu AD
průběžně celý rok, ale
o dovolené se toho dá
stihnout přeci jenom víc. Ne
všechny akce se daly
zvládnout během 14 dní
odstávky výroby, většinou
mají různý přesah. Do letních
realizací ale rozhodně patří.
10 AD IMPULS I www.austin.cz
SStavební úpravy obj. 234
Stavební úpravy a zateplení objektu 234
Dne 19. července byly fyzicky zahájeny práce na objektu 234, a to vnitřními stavebními úpravami, výměnou
oken, zateplením objektu a částečnou
opravou vodivých podlah v přízemí
objektu.
Na to vše jsme měli jen necelé 4 týdny. Jestli se vše podařilo v tomto hektickém termínu jak má, mají možnost
posoudit zejména pracovníci pilulí,
ale samozřejmě i ostatní návštěvníci
tohoto objektu.
Celkové náklady tohoto projektu se
pohybují v úrovni cca 6,5 mil. Kč.
STŘÍPKY Z PROVOZU
SStavební úpravy obj. 46
Stavební úpravy objektu 46
S rozšířením budoucích výrobních
kapacit laborací došlo i k demolici
pravé části objektu 46 a drobným
stavebním úpravám, zejména zádveří
a místnosti seřizovačů.
Původně bylo odstavení celého objektu plánováno v řádech 8-10 týdnů
a tomu byl podřízen i provoz laborací
s ohledem na pokrytí požadavků výroby. Pečlivým plánováním, odpovědným
přístupem dodavatele a v neposlední
řadě i díky přístupu pracovníku AD
se podařilo celkový termín zkrátit na
18 dnů. Znovuuvedení do provozu
levé části objektu bylo podmíněno
vydáním Kolaudačního souhlasu,
který jsme obdrželi dne 21. června
a schvalovací prohlídkou Výbušinářské komise dne 24. června. Ještě
téhož dne byla obnovená sériová výroba.
Celkové náklady spojené s touto akcí
se pohybují v úrovni cca 1,3 mil. Kč.
Výstavba objektu 44
Tento projekt byl zahájen až v letošním roce, ale diskuze zda vůbec realizovat, probíhaly již pár let.
Po sériích jednání, studií, kalkulací
nejen v AD ale i v Clevelandu bylo
nakonec o realizaci tohoto projektu
rozhodnuto kladně a byl schválen
k zahájení v letošním roce. Fakticky
se tak stalo 25. března a to souvisejícími stavebními úpravami objektu 43
a následně realizací jednotlivých částí
objektu 44.
Naprostou prioritou při realizaci je
vždy najít soulad mezi potřebami AD
z hlediska provozu a samozřejmě
potřebami dodavatelské společnosti
s ohledem na maximální eliminaci
možných bezpečnostních rizik vyplývajících z realizace projektu.
Dokončení stavební části (včetně
Kolaudačního souhlasu) očekáváme nejpozději do konce tohoto roku.
Následovat bude instalace strojů a
zařízení. Pokud půjde vše dobře, tak
první kusy vyrobených laborovaných
rozbušek by měly „padat“ ke konci
1 kvartálu 2014.
Stavební úpravy na objektu 43
Příprava kobky pro instalaci nového „černého lisu“ ALZS 2011stavební úpravy pro instalaci nového pancíře, prodloužení kobky,
výmalba, litá podlaha aj.
TZahájení stavebních prací odbouráním opěrné zdi obj. 43
AD IMPULS I www.austin.cz 11
STŘÍPKY Z PROVOZU
Stavební úpravy objektu 14
V měsíci červenci byly zahájeny práce
v přízemí objektu 14. Upravují se zde
nové prostory pro dokončení přestěhování mechanické výroby z 1. patra
objektu 15. Tyto práce navazují na
již dokončené úpravy místností pro
potisk a ukládání dutinek. Termín dokončení stavební části je stanoven na
září 2013. Náklady na stavební část
dosahují cca 3,25 mil. Kč.
SStavební úpravy obj.14
Vnitřní úpravy na objektu 37
Výmalba prostoru u srážecích kotlů,
rekonstrukce vstupní části do objektu
– nové obklady stěn, pokládka nové
dlažby.
Výměna střešní krytiny na objektu 251
S ohledem na podstatné narušení
povrchu střešní krytiny na LAPY
bylo rozhodnuto o její výměně.
Celkové náklady jsou ve výši cca
350 000 Kč.
Valy Ráztoka
Rekonstrukce části zpevněných ploch
(pokračuje a navazuje na minulá léta)
u objektů 23, 28 a 51. Toto zpevňování bude pokračovat i v následujících
letech. Byla provedena i částečná
sanace nejvíce poškozených valových
zdí.
Objekt 16
Kompletní rekonstrukce sociálních
zařízení, rozvodů vody, VZT a odpadů
včetně instalace sanitární techniky
a nových obkladů.
Manerov
Z důvodu havarijního stavu byla provedena kompletní výměna střešní
krytiny na objektu 5. Náklady se pohybují kolem 500 000 Kč.
A samozřejmě proběhla i spousta dalších drobných oprav…
Touto cestou bych rád poděkoval
všem, kteří se na uvedených dílech
podíleli v přípravných i realizačních
fázích napříč celou společností a rovněž všem dodavatelským subjektům.
Zároveň je zapotřebí vyzdvihnout i
„vnitřní zákazníky útvaru SPM“, respektive jejich vstřícnost a trpělivost,
kterou při realizaci výše uvedených
akcí projevili.
Zdeněk Dančák
Útvar správy projektů a majetku
12 AD IMPULS I www.austin.cz
STŘÍPKY Z PROVOZU
BEZPRAŠNÉ PROSÉVANÍ MINIA ZAPOČALO
V souladu se strategií a s cíli naší společnosti jsme ve 2. čtvrtletí letošního
roku realizovali na obj. 225 projekt s názvem „Dávkování minia do prosévacího
zařízení.“ Záměrem bylo navrhnout a instalovat zařízení, které by podstatným
způsobem snížilo jak podíl lidské práce na operaci prosévání minia, tak
i výrazně omezilo expozici zaměstnanců nebezpečnými chemickými látkami.
I přes jasné zadání bylo jednání s potenciálními dodavateli obtížné. Po hodinách prezentací, vyhodnocování, jednání
a živých diskuzí byl k realizaci vybrán
projekt firmy ZK ING z nedaleké Bystřice
pod Hostýnem. Kouzlo návrhu spočívalo
v jednoduchém řešení, přijatelné ceně
a dostupném servisu.
Nové technologické zařízení plně nahradilo
ruční dávkování minia. Automatické dávkování je realizováno přímo z přepravního
obalu speciálně konstruovanou násypkou
s pneumatickým poklepem a přívodem
stlačeného vzduchu pro kypření jeho obsahu.
Zpracovávaný materiál padá do vibračního
podavače a je dávkován na síto prosévačky. Výšku hladiny prosátého minia nově
hlídá kapacitní čidlo. Zařízení je doplněno
odsávací jednotkou s filtrem, která dále redukuje obsah škodlivin na pracovišti. Celý
systém je ovládán pomocí rozvaděče umístěného mimo pracoviště.
Po zahájení provozu se zařízení ještě
drobně vylepšuje a ladí.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří
se na projektu aktivně podíleli a přispěli
k jeho zdárné realizaci.
Josef Langpaul
Manažer technické přípravy výroby
ROZBUŠKY DO SKANDINÁVIE UMÍME LÉPE!
Do skandinávských zemí se prodávají elektrické rozbušky
v některých aspektech odlišné od ostatní produkce. Vodiče jsou
často s odporovým jádrem, které je tvrdší a hůře se zpracovává.
Rozbušky jsou opatřeny plastovým VA konektorem. Výroba těchto
rozbušek je proto náročnější na lidskou práci. Jedním z mnoha cílů
společnosti je i snižování svalové zátěže u jednotlivých operací.
Díky aktivnímu přístupu pánů seřizovačů Baroně, Kocůna a Koutného se již
daří vyrábět 6 m smyčky na ROS1 a tím
bylo nahrazeno fyzicky náročné ruční
smyčkování. Další snahou je nahradit
ruční nasazování VA konektoru strojním
zařízením.
S 6m smyčky s VA konektorem
Proto byly objednány dvě jednoúčelová zařízení pro montáž VA konektorů.
Původní idea byla nasazovat konektory až na sestavenou el. rozbušku, jako
tomu je u ruční operace. Ovšem z hlediska narušování taktu linky vinou zastavování zařízení z různých příčin jsme
se rozhodli konektory nasazovat již na
smyčky, které můžeme vyrábět dopředu. To
však znamenalo vymyslet nový způsob
měření ohmického odporu el. rozbušky
s již nasazeným konektorem. Řešení
bylo díky tvůrčí spolupráci pracovníků
AD a firmy TES ze Vsetína nalezeno.
Změřit odpor dokážeme, ale ještě nejsme spokojeni s produktivitou a testujeme různé tvary měřícího kontaktu.
Zdeněk Lukáš
Technologie PYRO
S zařízení pro montáž VA konektorů
AD IMPULS I www.austin.cz 13
VÝZKUM A VÝVOJ
NOVÉ PRACOVIŠTĚ NA SESTAVĚ ROZBUŠEK
ROS 3 OSD SMYČKOVAČKA V PLNÉM NASAZENÍ
Rodina robotizovaných
smyčkovaček se opět rozrostla
a na objektu 236 už plně pracuje
nový stroj ROS 3 určený
pro výrobu OSD smyček. Jedná
se o stroj konstrukčně odlišný
od strojů ROS 1, ROS 2.
Výrobní sortiment stroje ROS 3 tvoří
smyčka pro termostabilní rozbušky.
Jedná se o automatické zařízení určené
k navíjení vodičů do smyček s volitelnou
možností délky (krátká, dlouhá smyčka),
odizolování začátků a konců vodičů. Po
konstrukční stránce vás s tímto robotem blíže seznámí Milan Juřica ve svém
článku na této straně, který zná příběh
tohoto stroje do nejmenších detailů.
Smyčkovačka ROS 3 je plně využívána
v třísměnném provozu a produkce stroje zcela pokryje dodávky OSD smyček
z firmy Prodex s.r.o. Na závěr patří poděkování manažerovi projektu M. Juřicovi a seřizovačům sestavy J. Baroňovi,
T. Koutnému a M. Kocůnovi, kteří stroj
uvedli do výrobního provozu ve velmi
krátkém čase.
Stanislav Řezníček
Mistr sestavy 236
ROS 3 A JEJÍ SLAVNÁ ROBOTICKÁ ČÁST STROJE
Nedávno, když jsem se díval se svým synem na nový díl Iron Man 3,
objevil se v závěru robot ABB, kterého Tony Stark daroval svému
malému příteli Harleyovi. Vzpomněl jsem si, jak vznikala naše nová,
již třetí ,robotická smyčkovačka, jejíž hlavní součástí je
stejný robot IRB 120.
Pokračováním a snahou o další automatizaci výroby různých druhů smyček,
které jsou pro naše výrobky potřeba,
byla tentokrát volba krátké smyčky pro
termostabilní rozbušku. Tato smyčka je
114 mm dlouhá a v rozmotaném stavu
její délka drátu měří 1,2 m, což ji řadí
mezi nejkratší smyčky v naší výrobě.
Zařízení je navrženo jako celek složený
ze tří hlavních částí.Za prvé již zmiňovaný robot IRB 120 jako nejmenší dodávaný robot od firmy ABB, který váží jen
25 kg a jeho šest os zvládne užitečné
zatížení až 3 kg s dosahem 580 mm
- podobným jako má lidská ruka. Dále
EcoStrip 9300, což je zařízení na odizolování a odměření požadované délky
vodiče. Třetí částí je vázací stroj TM
66, který se nám stará o fixaci smyčky
gumičkou. Aby vše spolupracovalo dle
návrhu, byla oslovena firma De&Co.
14 AD IMPULS I www.austin.cz
S touto firmou máme již řadu zkušeností, jelikož nám dodávala zařízení ROS 2
a konstrukčně se podílela na prototypovém zařízení ROS 1. Praxe ukazuje, jak
je obtížné usměrnit drát s různým materiálem izolace a jádra, jak napnutí drátu
ovlivní tvar smyčky a jak mnoho dalších
parametrů ovlivňuje spolehlivost a chod
zařízení. Tyto zkušenosti jsme se snažili
využít v 3D programu při návrhu nového
stroje. Taková virtuální dílna Iron Mana,
i když zatím ovládaná pouze klávesnicí
a myší -.
Robotickou smyčkovačku č. 3 můžete
zhlédnout na obj. 236. A přesto, že
výše jmenovaný hrdina ve filmu dokáže
sám vyhotovit nový druh pohonu svého
superobleku za jediný den, v praxi je to
spousta lidí, kteří se podílejí na vývoji
a následném chodu zařízení.
Rád bych touto cestou všem poděkoval za spolupráci a další ROSce
popřál mnoho hodin bezporuchového
provozu.
Milan Juřica
Útvar výzkumu a vývoje
VÝZKUM A VÝVOJ
TPohled na přední část zařízení AZZK
AUTOMATIZACE NA POSTUPU
Na počátku března tohoto
roku bylo na objektu 43
spuštěno do provozu
automatické zařízení AZZK
pro zalisování zpožďovačů
do dutinek s následnou kontrolou a vyhodnocením
správné hloubky zálisu.
Pokračujeme tak dál v úsilí o modernizaci
laboračních dílen odstraněním fyzicky
namáhavé práce, jdoucí ruku v ruce se
zvýšením úrovně bezpečnosti výroby a
zkvalitněním našich rozbušek.
Vývoj zařízení ve spolupráci se slovenskou firmou KSB Čachtice s.r.o. nebyla
procházka růžovým sadem. Největší výzvou byla náhrada lidského zraku, zručnosti obsluhy a rychlosti vyhodnocení
neshodných výrobků.
U původního ručně ovládaného zařízení
po zalisování zpožďovačů obsluha kontrolovala skleněným průzorem v pancíři
výrobní kobky 100 ks vršků měřících
trnů, které pomocí páky spouštěla do
dutinek. Vršky trnů velikosti dvoukoruny musely být všechny ve stejné úrovni. Pokud tomu tak nebylo, obsluha
musela provést namátkovou kontrolu
jednoho nebo i více kusů dutinek se
zalisovanými zpožďovači. Tentokrát
však již bez ochrany pancíře rovnou na
dílně, pomocí umělohmotného měřícího
trnu s ryskou. To vše musela provést
ve velmi krátkém čase tak, aby udržela takt linky předchozích a následných
výrobních operací. Správná hloubka
zalisovaného zpožďovače má velký
vliv na spolehlivou iniciaci rozbušky
a pohybuje se dle druhu v toleranci až
± 0,5 mm.
Najít vhodný, rychlý a zároveň bezpečný
způsob automatického měření hloubky
byl proto náročný úkol. Po mnoha neúspěšných zkouškách různých bezkontaktních principů měření (světlo, laser,
ultrazvuk) jsme se nakonec rozhodli
zkombinovat stávající kontaktní způsob
se „strojovým viděním“. Upravili jsme
měřící trny tak, abychom je spolehlivě
a zároveň bezpečně automaticky spustili
do dutinky na zalisované zpožďovače.
Nad nimi projíždíme speciální kamerou
s integrovaným laserovým přísvitem.
Tato kamera dokáže ve zlomku sekundy
vyhodnotit laserovou čáru promítající se
na vršky trnů a určit velmi přesně jejich
výškovou úroveň. Řídící systém zařízení
provede ve stejném čase výpočet dle zadané délky a druhu dutinek, známé délky
měřících trnů a hodnoty rozměru výrobní
lžíce (tloušťka spodní desky lžíce). Výsledkem je velmi rychlé a bezpečné vyhodnocení hloubky zálisu všech zpožďovačů ve lžíci s přesností o řád lepší, než
jsme původně požadovali. Obsluha již
nemusí měřit namátkově rozbušky přímo
na dílně v ohroženém prostoru.
Ovládání zařízení je jednoduché a svou
filozofií připomíná oblíbené chytré telefony. Obsluha na řídícím dotykovém displeji zvolí typ rozbušky. Zařízení se samočinně přednastaví na požadované hloubky
zálisu s určenou tolerancí. Dle instrukcí
na displeji obsluha ovládacím kolečkem
upraví polohu světelné závory, kontrolující správnou výšku sestavy lžíce před
vjezdem do kobky. Pak jen stačí dvěma
tlačítky spustit pracovní cyklus. Vše probíhá automaticky za pancířem bez zásahu obsluhy. Pokud zařízení zjistí neshodný výrobek, po vyjetí lžíce před kobku jej
pomocí soustavy laserových ukazovátek
označí obsluze červeným bodem. Na displeji po vyžádání vypíše naměřenou hodnotu hloubek zálisu s červeně probarveným označením neshod. Celý výrobní
proces lisování a měření může obsluha
navíc pozorovat prostřednictvím kamery
na dalším displeji. V případě, že dojde
k náhodné iniciaci jedné nebo více rozbušek uvnitř kobky je zařízení vybaveno
speciálním „výbuchovým“ čidlem, které
jej okamžitě zastaví bez zásahu obsluhy a předejde tak větším škodám. Pro
bezpečnější lisování je zařízení vybaveno
hydraulickým agregátem nové generace.
Ten zajišťuje elektronicky kontrolovaný
příjezd lisovacích trnů středně velkou
rychlostí a nízkou silou ke zpožďovačům.
V okamžiku dotyku trnů dojde ke zpomalení s následným lisováním vysokou silou. Po nastavitelné výdrži v tlaku lisovací
SZkoušky nového principu měření hloubky zálisu
trny odjíždí vyšší rychlostí z dutinek do
základní polohy.
Instalace v AD a zejména oživování zařízení nebylo úplně idylické, jak už to u
prototypů bývá. Zařízení se nejprve odmítalo smířit s naším nářadím (lžícemi,
překládačkami), které není pro automatizaci zcela vhodné. Muselo se přikročit
k mnoha úpravám a novým zkouškám.
Vše se nakonec podařilo dořešit a já pevně doufám, že všechny dětské nemoci,
které se mohou ještě objevit, se podaří
rychle vyléčit a zařízení bude sloužit k
plné spokojenosti obsluhy a seřizovačů.
Na závěr musím poděkovat pracovnicím
objektu 43 za trpělivost a obětavost při
oživování zařízení. Dále pak chci poděkovat za vzornou spolupráci Jiřímu Krejčímu, Pavlovi Černotovi, Jiřímu Kučnému,
Lubošovi Frýdlovi, Martinovi Holubcovi,
Radkovi Vaculíkovi, Jaroslavu Mikoláši,
rychlé rotě Jardy Němečka a všem zainteresovaným pracovníkům naší společnosti, kteří se velkou měrou podíleli na
úspěšné realizaci tohoto projektu.
Jiří Sichler
Úsek výzkumu a vývoje
AD IMPULS I www.austin.cz 15
PERSONÁLNÍ OKÉNKO
ZA I. POLOLETÍ ROKU 2013 MÁME 54 NOVÝCH DRŽITELŮ
„OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO PRÁCI S VÝBUŠNINAMI“
Tak, jak jsme uvedli v předminulém
AD Impulsu, splní tímto osvědčením
naši zaměstnanci zákonnou
podmínku pro práci v naší
společnosti. Výuka probíhá vždy
v 17 výukových blocích přednášek
(celkem 72 hodin).
Jedná se o teoretické a praktické
školení zakončené písemnou
a ústní zkouškou.
V rámci naší firmy ho nazýváme
„základním pyrokurzem“.
Za I. pololetí 2013 se ve firmě uskutečnily
dva základní pyrokurzy. První z nich začal
5. března a byl ukončen 26. dubna.
Do studia se celkem zapojilo 32 studentů,
někteří z nich studium přerušili nebo
ukončili pracovní poměr v naší firmě.
Proto bylo k vykonání závěrečných testů
a zkoušky připuštěno pouze 26 studentů.
Někteří z absolventů mají pouze základní
vzdělání a přesto patřili mezi nejlepší studenty a jejich příprava byla obdivuhodná.
I přes velkou nervozitu při závěrečné páteční zkoušce, byl jejich přístup ke studiu
velmi pozitivní, proto také všichni mohli
slavit velký úspěch.
Nejlepší výsledky u zkoušek měli tito
studenti: Markéta Juřicová, Tomáš Hadaš
a Evžen Proisl.
dobý externí kolega pan Ing. Otto Kysela,
důkladně prověřující znalosti účastníků,
které i tentokrát hodnotil velmi kladně.
Do druhého letošního pyrokruzu nastoupilo celkem 28 studentů. Byl zahájen
13. května jako již tradičně v jídelně na
obj. 14 úvodní přednáškou. Dva měsíce
probíhala výuka za účasti našich zkušených interních i externích lektorů. Studenti
se na připravovanou zkoušku a jí předcházející testy připravovali zodpovědně a nic
nepodcenili. Závěrečná zkouška proběhla
v pátek 4. července. Úspěch frekventantů
byl opět stoprocentní.
Další pyrokurz bude zahájen již v polovině září.
Absolventům gratulujeme.
Jana Potěšilová
Personální úsek
V dubnovém pyrokurzu úspěšně absolvovali: Vladimíra Ambrusová, Pavel
Gallo, Tomáš Hadaš, Petra Hrňová, Lukáš
Jančařík, Markéta Juřicová, Bohdan Klement, Alena Kretová, Jana Kulíšková, Eva
Macháčková, Pavla Machálková, Petra
Maňáková, Barbora Mičková, Ludmila
Mikšíková, Marie Mikušová, Ivana Nevolová, Evžen Proisl, Zuzana Příborská, Martin Sicha, Pavla Sitalová, Tomáš Tkadlec,
Markéta Václavíková, Petr Valenta, Zuzana
Valigurová, Martina Valůšková a Silvie
Venglářová.
Jedná se o tyto studenty: Patricie Bařinková, Michaela Bělotová, Soňa Buriánková,
Dana Čapková, Lenka Dajčarová, Jana
Danihlíková, Věra Ezechýlová, Marie Dorňáková, Petr Gargulák, Jarmila Juráňová,
Lucie Juráňová, Jaroslava Juřicová, Radka
Kořenková, Silvie Kowalowská, Renata
Kurišová, Radim Olšák, Věra Pelantová,
Veronika Římská, Ludmila Sáblová, Ludmila Slánská, Ondřej Srněnský, Eva Stradějová, Alžběta Šeligová, Pavel Šťastný,
Františka Tarabusová, Martina Vaculková,
Eva Vávrová a Marie Zoubková
Zde jsou uvedena jména frekventantů,
kteří měli v tomto kurzu výborné výsledky: Soňa Buriánková, Marie Horňáková, Jaroslava Juřicová a Lucie Juráňová.
Obou pyrokurzů se účastnili v převážné
většině uchazeči o zaměstnání, kteří byli
buď v průběhu studia nebo ihned po jeho
ukončení umístěni na našich pracovištích.
Zkoušek se vždy zúčastnil i náš dlouho-
16 AD IMPULS I www.austin.cz
PERSONÁLNÍ OKÉNKO
NÁSTUPY DO AUSTIN DETONATOR OD 1.1. – 31.8. 2013
Datum nástupu
2.1.2013
30.1.2013
30.1.2013
30.1.2013
30.1.2013
1.2.2013
4.2.2013
11.2.2013
11.2.2013
11.2.2013
11.2.2013
22.2.2013
22.2.2013
22.2.2013
22.2.2013
22.2.2013
22.2.2013
22.2.2013
22.2.2013
25.2.2013
1.3.2013
12.3.2013
14.3.2013
14.3.2013
14.3.2013
20.3.2013
20.3.2013
20.3.2013
20.3.2013
20.3.2013
20.3.2013
20.3.2013
20.3.2013
20.3.2013
20.3.2013
1.4.2013
1.4.2013
2.4.2013
4.4.2013
8.4.2013
16.4.2013
17.4.2013
1.5.2013
Jméno a příjmení
LENKA JUŘÍKOVÁ
RADKA MATOCHOVÁ
EVA GERŽOVÁ
KATEŘINA MĚKYNOVÁ
KATEŘINA ZBRANKOVÁ
PETR VALENTA
IVANA NEVOLOVÁ
NIKOLA TRLICOVÁ
ZUZANA FOGAŠOVÁ
EVA DIVÍNOVÁ
MARTINA ŠPAČKOVÁ
PETRA MAŇÁKOVÁ
MARTINA VALŮŠKOVÁ
ALENA FILIPOVÁ
ALENA KRETOVÁ
VERONIKA IBLOVÁ
LUCIE KOKÁŠOVÁ
JITKA GARGULÁKOVÁ
MARIE MRÁZOVÁ
LENKA ŠŤASTNÁ
JAKUB NESNÍDAL
LUBOMÍR HRUDA
EVA STRADĚJOVÁ
ALENA VALEŠOVÁ
DANA ČAPKOVÁ
MARIE MIKUŠOVÁ
BARBORA MÍČKOVÁ
RŮŽENA HOLUBOVÁ
PAVLA MACHÁLKOVÁ
PETRA HRŇOVÁ
MARKÉTA KRÁLOVÁ
SILVIE VENGLÁŘOVÁ
MARKÉTA JUŘICOVÁ
EVA MACHÁČKOVÁ
JANA KULÍŠKOVÁ
PAVEL CINGEL
ZDENĚK LUŠŇÁK
LUKÁŠ JANČAŘÍK
ZUZANA PŘÍBORSKÁ
RADOMÍR KOCOUREK
ONDŘEJ SRNĚNSKÝ
PAVEL ŠŤASTNÝ
MILENA SICHLEROVÁ
Pracovní pozice
hlavní účetní ADA
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
vývojový pracovník
technik kvality
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
senior controller
vedoucí skladu pyro
uklízečka
výbušinářský dělník
uklízečka
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
skladník
skladník
skladník
výbušinářský dělník
sezonní dělník
sezonní dělník
skladník
výrobní kontrolor
Středisko
4450
4423
4423
4423
4423
4461
4490
4423
4423
4423
4423
4423
4423
4423
4423
4423
4423
4423
4423
4423
4450
4439
4413
4423
4413
4423
4423
4423
4423
4423
4423
4423
4423
4423
4423
4439
4439
4435
4423
4407
4407
4435
4490
2.5.2013
6.5.2013
28.5.2013
31.5.2013
5.6.2013
5.6.2013
5.6.2013
5.6.2013
9.8.2013
9.8.2013
9.8.2013
9.8.2013
9.8.2013
9.8.2013
9.8.2013
12.8.2013
12.8.2013
12.8.2013
12.8.2013
26.8.2013
26.8.2013
26.8.2013
26.8.2013
26.8.2013
26.8.2013
26.8.2013
26.8.2013
RADIM OLŠÁK
LUCIE MIKŠÍKOVÁ
ZDENKA JANOTOVÁ
IVETA JUŘICOVÁ
EVA VÁVROVÁ
FRANTIŠKA TARABUSOVÁ
LUDMILA SLÁNSKÁ
VĚRA PELANTOVÁ
SOŇA BURIÁNKOVÁ
ALŽBĚTA ŠELIGOVÁ
LENKA DAJČAROVÁ
JARMILA JURÁŇOVÁ
MARTINA VACULKOVÁ
LUCIE JURÁŇOVÁ
PATRICIE BAŘINKOVÁ
MICHAELA BĚLOTOVÁ
RADIM OLAJOŠ
RADKA KOŘENKOVÁ
JAROSLAVA JUŘICOVÁ
HELENA MATŮŠOVÁ
VERONIKA ŘÍMSKÁ
VĚRA EZECHÝLOVÁ
JANA DANIHLÍKOVÁ
RENÁTA KURIŠOVÁ
LUDMILA SÁBLOVÁ
MARIE ZOUBKOVÁ
MARIE DORŇÁKOVÁ
sezonní dělník
výbušinářský dělník
uklízečka
uklízečka
výbušinářský dělník
strojírenský dělník
strojírenský dělník
strojírenský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
specialista výroby
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
4407
4423
4413
4413
4423
4414
4414
4414
4423
4423
4423
4423
4423
4423
4423
4423
4430
4423
4423
4423
4423
4423
4423
4423
4423
4423
4423
NÁSTUPY DO AUSTIN DETONATOR ASSEMBLY OD 1.1. – 31.8. 2013
Datum nástupu
30.1.2013
30.1.2013
30.1.2013
30.1.2013
11.2.2013
14.3.2013
14.3.2013
2.4.2013
6.5.2013
6.5.2013
26.8.2013
26.8.2013
Jméno a příjmení
MICHAELA VACULKOVÁ
KAMILA DOLEŽELOVÁ
JIŘINA KNEBLOVÁ
PETRA HAJDOVÁ
VERONIKA HRABOVSKÁ
LIBOR ŠKABRAHA
RICHARD SLÁMKA
LENKA KUZDŘÁLOVÁ
VLADIMÍRA SMILKOVÁ
ZUZANA VALIGUROVÁ
PETRA BŘEZOVJÁKOVÁ
SILVIE KOWALOWSKÁ
Pracovní pozice
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
seřizovač
seřizovač
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
výbušinářský dělník
Středisko
6603
6603
6603
6603
6603
6603
6603
6603
6603
6603
6603
6603
Pracovní výročí v období květen - srpen 2013 slavili tito spolupracovníci:
v květnu: 30 let - Jana Kučná, 4423
30 let - Alena Harabišová, 4423
45 let - Ludvík Kroupa, 4423
v červnu: 35 let - Blanka, Kutějová, 4426
40 let - Alena Grösslová, 4423
40 let - Dagmar Daňková, 4424
v červenci: 25 let - Ladislav Galetka, 4423
30 let - Ilona Camfrlová, 4424
35 let - Lubomír Doležal, 4442
35 let - Josef Rasocha, 4425
30 let - Jaroslav Mikulenka, 4450
45 let - Marie Čunková, 4495
45 let - Vladislav Daněk, 4414
45 let - Jaroslav Vizina, 4461
v srpnu: 25 let - Irena Gregarová, 4480
35 let - Ing. Pavel Valenta, 4461
Do důchodu odešli:
Ivo Kafka ze 4435
Alena Vizinová ze 4490
Marta Navrátilová ze 4426
Vlasta Mikšíková ze 4426
Pavla Zdráhalová ze 4423
Ludvík Kroupa ze 4423
Lubomír Mozga ze 4423
Vlasta Bartošková ze 4414
Oslavencům blahopřejeme a nastávajícím důchodcům přejeme mnoho
dalších spokojeně prožitých let.
AD IMPULS I www.austin.cz 17
PERSONÁLNÍ OKÉNKO
EKONOMIKA PRO NEEKONOMY
PRAKTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
V průběhu měsíců května
a června proběhlo ve třech
termínech dvoudenní školení
„Finanční řízení pro manažery
neekonomy“, kterého se
účastnilo 40 kolegů napříč
všemi úseky, především
vedoucích zaměstnanců.
Od manažerů, vedoucích i odborníků
jsou vyžadována hospodářsky správná
rozhodnutí a v rámci firemního řízení
je apelováno na plnění ekonomických
ukazatelů. Konzultovat vše s ekonomy
představuje zdržení, které si nemůžou
dovolit, proto jsou často odkázáni na
svou intuici a zdravý rozum.
Školení Finanční řízení pro manažery
neekonomy si klade za cíl vytvořit
pro takové účely spolehlivý znalostní
základ, získat ucelený pohled na hospodaření společnosti a systému jeho
kontroly. Snaží se o to, aby bariéra
přechodu mezi manažerským a ekonomickým pohledem na firemní řízení
byla pro účastníky co nejmenší.
Zacílení obsahu školení proběhlo s podporou vedoucího controllingu Ing. Honzy
Stonavského, který se jednotlivých běhů
také účastnil a poskytl účastníkům
praktické informace „jazykem Austinu“.
Dodavatelem školení se stala společnost Controller-Institut a lektor RNDr.
Tomáš Nekvapil, který se finančním
řízením dlouhodobě zabývá. A přestože se jednalo o odborné téma, dokázal
účastníky aktivně zapojit, ať už v rámci
případových studií či odborné diskuse.
V jednotlivých blocích se lektor věnoval oblastem jako je:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
finanční účetnictví,
úetní závěrky,
výkazy a finanční ukazatele z nich vyplývající,
investiční cyklus a kalkulace nákladů,
investice, investiční projekty a posuzování investic,
nákladový controlling a řízení nákladů,
plánování a řízení obchodní výkonnosti,
procesní řízení a ekonomika firemních procesů,
dlouhodobé cíle a jejich rozvinutí napříč organizací.
18 AD IMPULS I www.austin.cz
Úspěšnost celého školení dokazuje
dotazníkový průzkum, kdy vzdělávání
dostalo na stupnici 1 – 4 výslednou
průměrnou známku ze všech běhů 1,3.
Pozitivní dojmy výrazně převažovaly.
Negativní ohlasy se vyskytly na příliš
mnoho informací a široký záběr témat,
čemuž jsme se však z časových důvodů nedokázali vyvarovat. Zaznamenali
jsme zájem o další problematiku v této
oblasti. Velmi pozitivní ohlasy se týkaly
připravenosti tématu, diskuze, zaměřenosti na praxi a v neposlední řadě i
osobnosti lektora, jeho znalostí, zkušeností a profesionality.
Těšit nás může i to, že panu Nekvapilovi se v kolektivu našich zaměstnanců
dobře pracovalo, ocenil zájem o téma
a diskuzi. Dle jeho hodnocení si ve
srovnání s ostatními firmami, které
prochází, stojíme na velmi dobré odborné úrovni.
Magda Svobodová
Úsek personální
PERSONÁLNÍ OKÉNKO
TÁBOR S AUSTINEM
Léto se blíží ke svému závěru a my za sebou máme první prázdniny, kdy jsme nabídli našim
zaměstnancům benefit v podobě dotace na příměstské a pobytové tábory pro děti.
Celkově vyrazilo na tábory pobytové 25 dětí a 19 dětí na tábory příměstské.
V termínu 13. - 20. července se
také uskutečnil 1. pobytový tábor
s Austinem - FRIKULÍN. Pod skvělým vedením Radka Kleibla, hlavního vedoucího a zdravotníka v jedné
osobě, se děti s nadšením zapojovaly
do mnoha tradičních i netradičních
aktivit. V srdci vsetínské přírody zažili spoustu dobrodružství a někteří
i svůj první táborák. Statečnost dětí
Austiňáků dokazuje tvrzení vedoucích, že slziček bylo uroněno opravdu jenom pár.
Při osobní návštěvě našich malých
táborníků v krásné přírodě okolí Hájenky v Semetíně jsem pozorovala
nadšené dětské výrazy a můžu se
přiznat, že v té chvíli jsem si nepřála
nic jiného, než zase být tím bezstarostným dítětem a užívat léta plnými
doušky.
Magda Svobodová
Úsek personální
AD IMPULS I www.austin.cz 19
PERSONÁLNÍ OKÉNKO
ZAHRADNÍ SLAVNOST 2013
ZÁBAVA DO POZDNÍCH HODIN POD ŠIRÝM NEBEM
Letošní měsíce červenec a srpen s sebou přinesly spoustu rozpálených dní, které
nepřipadly jenom na celozávodní dovolenou. Vysoké teploty nám znepříjemňovaly
hlavně hodiny strávené na pracovištích, kde před vedrem nebylo úniku.
O poznání pohodovější atmosféra
panovala v Janové onoho tropického
pátku 19. července na naší tradiční slavnosti. Většina z nás si určitě
vybavovala spršky a zatažené nebe
z předchozích ročníků. Letos jsme
se, navzdory úmornému vedru, sešli
v rekordním počtu, který se blížil šesti stům účastníků. A jak už to známe,
pivo i kofola tekly proudem, jídla bylo
dostatek a to všechno jsme prokládali
vynikající kávou z kafeterie 19. jamky,
pochopitelně většinou frappé.
20 AD IMPULS I www.austin.cz
Fotbalové hřiště zase poskytovalo plochu pro sportovní a jiné vyžití. V aktivity parku se dalo vyblbnout při střílečce
Laser games nebo zdolávat nástrahy
v překážkové dráze nazvané Trosečník.
Pro ty, kterým se v tom vedru nechtělo vydávat na sluníčku příliš energie,
a raději soutěžili hlavou, bylo připraveno minové pole, které úspěšně nezdolal napoprvé jen tak každý.
Zcela nově jsme pro velký zájem zařadili do haly volejbalový turnaj a to byl
dobrý nápad. Svědčila o tom spousta
fandů a povzbuzovačů, kteří obsadili
okraje hřiště určitě z hlubšího zájmu
než jenom schovat se před sluncem.
Turnaj byl velmi dramatický a úměrně
tomu se jeho průběh protáhl. Všechny
týmy bojovaly s vervou a velkým nasazením. Oceněny však byly jen první
tři vítězné týmy. Ty obdržely nádherné
skleněné poháry, ze kterých chtějí od
příštího ročníku učinit poháry putovní.
Po vyhlášení volejbalových výsledků
již následovala vyloženě odpočinková
část odpoledne, která byla věnována
převážně jídlu, pití a tanci. Poslední vyrušení proběhlo ve formě příjemného
losování tomboly a pak se opět všichni
oddávali zábavě pod širým nebem.
PERSONÁLNÍ OKÉNKO
Letos se nám slavnost opravdu
vydařila. Těšíme se, že se v tak
hojném počtu shledáme i příští
rok v podobném čase, na stejném
místě.
Redakce
AD IMPULS I www.austin.cz 21
PERSONÁLNÍ OKÉNKO
22 AD IMPULS I www.austin.cz
PERSONÁLNÍ OKÉNKO
ÚČAST VSETÍNSKÝCH PRŮMYSLOVÁKŮ
NA MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI
Formule 1 ve školách – tak zní název celosvětové vzdělávací soutěže určené pro týmy
studentů středních škol. Je pořádána od roku 2009, zaštiťuje ji samotný šéf F1 Bernie
Ecclestone a je do ní zapojeno 31 zemí, 17 000 škol a 9 milionů studentů.
Úkolem týmů je navrhnout, zkonstruovat, otestovat a samozřejmě
také závodit s balzovým modelem
Formule 1 s pohonem na CO2. Týmy
si také musí zajistit financování, zřídit
webové stránky a svůj týmový stánek
pro soutěže. Nezbytnou součástí je
zpracování technické dokumentace
a zajištění prezentace týmu včetně
nepostradatelných hostesek.
TSoutěžní model F1 z balzového dřeva
Furio Skill Team ve složení pěti
studentů ze SPŠS Vsetín se letos
premiérově zúčastnil středoškolské vzdělávací soutěže Formule 1
ve školách. Naše firma, jako dlouhodobě spolupracující partner školy,
pomohla studentům v realizaci akce
a poskytla finanční podporu. Studenti
brali jako velké plus i dobré jméno
naší společnosti, a to i v zahraniční.
Příjemnou shodou okolností je konání světového finále této soutěže
v americkém městě Austin (Texas).
Po úspěchu v semifinálovém kole
zaznamenal tým Furio výborný výsledek i v celostátním finále. Na
postup do světového finále to sice
ještě letos nestačilo, ale jako nováčci podali velmi dobrý výkon.
Nyní již pracují na přípravách pro příští rok a pod naším jménem by chtěli
formuli přivézt až do Austinu.
Magda Svobodová
Úsek personální
SFurio Skill Team v podání studentů SPŠŠ Vsetín
AD IMPULS I www.austin.cz 23
PERSONÁLNÍ OKÉNKO
JAKÉ TO JE MÍT PROSTŘENO!
U VÁS DOMA
V divácky velmi oblíbeném pořadu TV Prima Prostřeno!
excelovala na přelomu dubna a května naše zaměstnankyně
Eva Sáblíková. Eva pracuje na laboraci rozbušek
v Ráztoce a vaření je pro ni nyní jen koníček přesto, že je
vyučená kuchařka (její původní obor byl kuchař/číšník).
S manželem Oldřichem žijí ve Francově Lhotě, mají dvě děti,
synovi je už osmnáct let, dceři čtrnáct.
Šťastná výherkyně nám v rozhovoru přiblížila atmosféru
natáčení a hlavně zákulisí tohoto pořadu.
Čí to byl nápad, přihlásit se do této
populární soutěže?
Přihlášku poslaly kolegyně Martina
Weiszová a Jana Špoková. V práci jsme
se o tomto pořadu často bavily a ony
vědí, že mě vaření baví. Nepomyslela
jsem si však, že to své hecování dovedou tak daleko a opravdu mě do soutěže přihlásí. S účastí jsem ale musela
pochopitelně souhlasit už sama, když se
mi z Primy telefonicky ozvali.
TZeleninový salát s kuřecím masem
24 AD IMPULS I www.austin.cz
Jak velký je štáb při natáčení tohoto
pořadu a jak moc vás znervózňovaly
kamery?
Celý štáb byla stmelená pětičlenná parta. Dva členové (kameraman s reportérkou) vždy jezdili celé dopoledne po těch
soutěžících, co nevařili, aby s nimi natočili „ruličky“. To znamená, komentáře
k menu, které sestavila osoba, u které
se ten den mělo večeřet. S tímto člověkem, který ten daný den vařil, trávili
zase od rána čas režisér, kameraman
a zvukař. Dopoledne se nakupovalo,
od dvou hodin vařilo. Mít kameru „za
zády“ při samotném vaření není nic
příjemného, protože právě toto se vám
nesmí stát. Protože vaření na kameru
je úplně jiná záležitost, musíte na ni být
stále otočená. Nezvládnete dělat více
věcí najednou, musíte mít jinak ruce,
správný postoj, ke sporáku couváte
a tak bych mohla pokračovat -.
Podle čeho jste vybírala své menu?
Podle úspěšnosti jídel u rodiny nebo
to v čem jste si jako kuchařka nejjistější?
Původně jsem chtěla vařit čtyřchodové menu, ale potom mě z toho trochu
vyvedla paní reportérka, když mě upozornila, jak to bude velmi náročné na
zvládnutí ve vymezené době. Takže i
když jsem zpočátku chtěla menu bohatší, nakonec jsem byla ráda, že jsem
zvolila kvůli času menu tříchodové.
Pro svíčkovou jsem se rozhodla už
dávno, protože si myslím, že ji umím
dobrou, manžel si ji ode mne vždycky
chválil. Navíc to, co budete vařit, musíte
nahlásit už měsíc dopředu před natáčením při podpisu smlouvy.
PERSONÁLNÍ OKÉNKO
hodně těžké na psychiku zejména kvůli
náročným požadavkům štábu. Stále
dokola vám pokládají podobné otázky,
aby z vás dostali ten typ odpovědí, které chtějí slyšet. Takové to hecování do
konfliktu. Mně se vůbec špatně mluví o
druhých lidech a to ne jenom o cizích.
S hodnocením soutěžících jsem měla
trochu problém, protože mi to nebylo
moc příjemné.
SVítězná svíčková na smetaně
Co vás během natáčení nejvíce překvapilo či zaskočilo?
Celý týden byl poměrně hektický. Každý den jsem musela být na určitý čas
mimo své bydliště pro natáčení komentářů, např. u kamarádky, známých, nesmělo to být u mě doma. To bylo hodně
náročné na časovou koordinaci, protože
určený čas musel vyhovovat štábu (za
to dopoledne musí stihnout natočit i
ostatní), mně i té druhé osobě. Najezdila jsem stovky kilometrů a návraty od
soutěžících probíhaly většinou téměř
před půlnocí. Byl to celkem vyčerpávající týden, na který jsem si musela vzít
pochopitelně dovolenou.
TSoutěžící
Jak to tedy bylo s financemi, dostali
jste nějakou náhradu za režijní náklady?
Produkce v podstatě na nic z toho nepřispívala, veškeré náklady si člověk
musel hradit sám. Jediné, co se platilo, byl příspěvek 1.000,- Kč na nákup
surovin. Dobré bylo, že jsme mohli mít
90% surovin nakoupených dopředu.
Takže, když vás doprovází kamera na
nákup, nemusíte se stresovat, jestli jste
na něco nezapomněla.
Kdybyste měla možnost, přihlásila
byste se znovu?
Znovu už bych do toho asi nešla. Bylo to
Uvažovala jste o možnosti ze soutěže odejít?
Někdy ano, ale to spíše z důvodů psychických než fyzických. Na tomto místě
musím říct, že velkou roli v této soutěži
sehrála moje rodina, která mi byla celou
dobu velkou oporou. Je strašně důležité,
mít někoho, kdo vás podrží. Téměř jsem
nebyla doma, denně jsem se z těch večeří vracela unavená kolem jedenácté
večer. Bylo to proto, že po všech chodech a zábavě se teprve natáčely výpovědi a nakonec bodování. Samozřejmě
s každým zvlášť, aby ostatní nevěděli,
co kdo o kom řekl. Sama jsem to viděla
všechno až při premiéře v televizi a některé komentáře mě docela překvapily.
Co jste si pořídila za vyhrané peníze
(50.000,- Kč pozn. red.)?
Předem musím říct, že to nebyla částka
celá. Člověk výhru dostane zmenšenou
o odpočet 15% daně, ale i tak jsou to
slušné peníze. Slíbila jsem si, že jestli v soutěži zvítězím, investuji výhru do
krásnějšího úsměvu. Tento slib jsem si
v létě splnila.
S Evou Sáblíkovou si povídala
Markéta Matochová-Klímková
TSladké pokušení na závěr
AD IMPULS I www.austin.cz 25
INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ
VYUŽITÍ NÁHRADNÍ VÝSADBY
PRO ZPEVNĚNÍ BŘEHU
TZaložení rohoží
V minulém čísle časopisu
jsme informovali
o kácení rizikových stromů
v údolí Ráztoka. Zákonnou
povinností po vymýcení je
realizace náhradní výsadby,
jako určitá kompenzace
vzniklé ekologické
„dřevní“ újmy.
Pro první etapu této povinnosti jsme využili břeh potoku Žamboška s cílem stabilizovat svah. Pro osázení břehových
partií potoku byly cíleně zvoleny druhy
rostlin s bohatým kořenovým efektem,
schopností tvorby odnoží, rychlým
a spolehlivým růstem a především
odolností k suchu i nehostinným podmínkám v kamenité půdě.
Pro zvýšení efektu stabilizace jsme
použili výsadbu do kokosových rohoží.
Toto biotechnické zpevnění svahu
v sobě obsahuje podpůrnou konstrukci,
která zajistí rostlinám relativně stabilní
podloží do doby, než tuto funkci převezmou jejich kořeny.
I přes úporná vedra se nám podařilo
výsadbu zachránit a věříme, že již příští
rok se nám rozroste tak, že tuto realizaci
oceníte.
Jelikož nás po čas výsadby oslovila
spousta z vás se zájmem o konzultaci
či realizaci vlastní zahrady námi vybranou firmou, připravili jsme pro vás další
benefit ve spolupráci s Ing. Petrem Zvěřinou, s jehož firmou naše SPOL spolupracuje v zahradnických činnostech.
TVýsadba
26 AD IMPULS I www.austin.cz
Jak mohou zaměstnanci tento benefit využívat?
Speciální nabídku jak ve fázi projekční, tak realizační je možno využít ihned
a vztahuje se pouze na zaměstnance SPOL Austin Detonator s.r.o. a Austin
Detonator Assembly s.r.o. Navíc budou dvakrát ročně vypsány pevné termíny (jaro
a podzim), kdy si budete moci u pana Ing. Petra Zvěřiny objednat okrasné i ovocné
dřeviny se slevou nejméně 20%.
BENEFITNÍ SLEVA PRO ZAMĚSTNANCE AUSTINU:
Druh výkonu
Standardní cena
Benefitní sleva
Konzultace zahradního architekta
100Kč/hod
-100%
Návrh řešení jednoduchého prostoru (do 5 m2)
250-500 Kč
-50%
Studie zahrady při realizaci firmou
2500-7000 Kč
-50%
Nákup okrasný, ovocných dřevin či jiných rostlin
dle množství
-20% až 30%
Realizační práce
dle rozsahu
-10% až 25%
Kontaktní údaje na tým zahradníků firmy „Ing. Petr Zvěřina“ budou vyvěšeny
na nástěnkách, k dispozici v útvaru EMS nebo na personálním oddělení.
Zuzana Běťáková, Útvar EMS
TVýsledná vizualizace
INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ
OHMMETRY PRO KVALITU
TOhmmetr ve vstupní kontrole
podmínkami. V případě vyhovujícího
výsledku je vodič uvolněn do výroby,
v opačném případě je reklamován
u dodavatele.
Druhý z ohmmetrů byl pořízen pro potřeby metrologie - elektro, jako etalon
ohmického odporu, na který se budou
dále navazovat ostatní ohmmetry používané v AD. Výhodou tohoto ohmmetru
je jeho přesnost s možností změny měřícího proudu, kdy změna proudu má
vliv na bezpečnost při měření odporu
elektrických rozbušek.
Díky novým zařízením budeme moci
lépe vyhovět požadavkům našich zákazníků a ověřovat kvalitu našich dodavatelů.
Elektrický odpor
u elektrických rozbušek
je jedním z nejdůležitějších
kontrolovaných parametrů
při jejich výrobě a také
při použití u zákazníka.
V souvislosti s neustálým zlepšováním
procesů a s hlídáním kvality vstupních
a vyráběných komponent byly naší
firmou za nemalé finanční náročnosti
pořízeny dva nové ohmmetry.
První z nich byl pořízen do vstupní kontroly, kde se pomocí speciálního přípravku a ohmmetru s teplotní kompenzací
dá rychle určit, zda je nakupovaný
vodič ve shodě s našimi technickými
TOhmmetr u metrologa-elektro
Ondřej Šimek
Útvar manažera kvality
STATISTIKA ÚRAZOVOSTI V ROCE 2013
Úraz způsobený výbuchem výbušnin, zahořením
Úraz při zpracování výbušnin
Úrazy při ostatní činnosti
S PN více než 3 dny
Rok
porušení
BOZP
neporušení
BOZP
Následek
Evidované
porušení
BOZP
neporušení
BOZP
1
2013
přimáčknutí malíčku levé ruky při manipulaci s bednou zpožďovačů
2013
1
pohmoždění zápěstí pravé ruky při pádu na zledovatělém chodníku
2013
1
řezná rána na palci pravé ruky při opravě zařízení ROS - smyčkování vodičů
1
2013
2013
postříkání levého oka MEK při čistění tiskové hlavy - pracovnice nepoužila brýle
1
2013
drobná popálenina předloktí levé ruky
vymknutí kolena pravé končetiny při zakopnutí a špatném došlápnutí
1
2013
1
při usedání k pracovnímu stolu naražení nehtu palce levé končetiny
2013
1
bodnutí sršněm při sečení trávy
Úraz způsobený výbuchem, zahořením
- úraz způsobený výbuchem výbušniny
Úraz při zpracování výbušnin
- úraz vzniklý na pracovišti kde se nakládá
s výbušninami (není způsobený výbušninou)
Úrazy při ostatní činnosti
- úrazy vzniklé při činnostech na pracovištích
kde nejsou výbušniny a v ostatních prostorách SPOL
Hlavními příčinami úrazovosti
od počátku roku jsou:
- nepozornost
- extremní klimatické podmínky
- vliv přírody (hmyz)
- porušení BOZP
Petr Kopecký
BOZP
AD IMPULS I www.austin.cz 27
INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ
SBĚR VYBITÝCH BATERIÍ
V dubnu loňského roku se
naše společnost zapojila
do systému sběru vybitých
akumulátorů a baterií. V našem areálu jsme zřídili celkem
4 sběrná místa, kde můžete vybité
baterie odevzdat - hlavní vrátnice, objekt
č. 16, objekt č. 52 a objekt č. 236.
Za období jednoho roku se nám podařilo
nashromáždit celkem 65 kg vybitých
baterií. Baterie byly odeslány do společnosti ECOBAT s.r.o., kde se nejprve
roztřídí podle velikosti a chemického složení a v poslední fázi se v recyklačních
závodech metalurgickými a chemickými
procesy oddělí kovové sloučeniny, ze
kterých se vyrobí nové výrobky, a to i
baterie.
Čím více vybitých baterií se do recyklačního procesu dostane, tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě
nových. Zdraví nebezpečné materiály,
které mnohé baterie obsahují, se během
recyklace podaří zachytit a omezit jejich
negativní dopady.
V nastoleném trendu třídění a úpravy
odpadů chceme i nadále pokračovat
a na základě podnětu jednoho z našich
zaměstnanců v rámci drobných zlepšení, tzv. Kaizen byly v průběhu měsíce srpna nainstalovány na 6 místech
v areálu ruční lisy na PET lahve, které
by měly přispět k výraznému snížení
objemu tohoto druhu odpadu.
Pavel Ondrašík
Útvar EMS
NOVÝ SKLAD HOŘLAVÝCH
KAPALIN
Na jaře tohoto roku byla
provedena instalace nového
skladu hořlavých kapalin, který
je ve formě protipožárního
modulového kontejneru umístěn
u valové stěny objektu č. 43.
Vzhledem k účelu užívání nového objektu a provozovaným okolním budovám
výbušinářského charakteru, bylo nutné
i na tak „malou stavbu“, provést klasické
stavební řízení, které bylo zakončeno
v červnu kolaudačním souhlasem.
Nový sklad je konstruován jako ocelová
konstrukce s ohnivzdorným pláštěm
s požární odolností 90 minut a díky
28 AD IMPULS I www.austin.cz
takovému provedení má charakter samostatného požárního úseku. Kontejner
je vybaven záchytnou vanou a provozním větráním v nevýbušném provedení
(Ex), které je určeno pro odsávání par
hořlavých kapalin I. třídy nebezpečnosti.
Zprovozněním nového skladu se podaří
snížit množství hořlavých kapalin uložených na objektech laborace na nutné
minimum, zejména pak acetonu, který je
z hlediska nebezpečnosti charakterizován jako vysoce hořlavá kapalina. Nový
způsob ukládání hořlavých kapalin plně
vyhovuje současným bezpečnostním
předpisům a také sníží požární nebezpečí na výrobních objektech výbušnin.
Radomil Moštěk
Bezpečnostní technik
SProvozní větrání skladu
TSklad hořlavých kapalin
OBCHODNÍ ÚSEK
INFORMACE Z BALKÁNSKÉHO POLOOSTROVA
Balkán, poloostrov v jihovýchodní Evropě, kam často jezdíme
na dovolenou, není jen místem pěkných pláží,
horkého slunce a dobré pohostinnosti, ale má za sebou dlouhou
historii. Již od dob starověkého Řecka a Říma má tento
region značně různorodé názory a postoje. Spory se zde často
řešily raději mečem nežli slovem, což nám také ukázaly
události z 90. let minulého století.
Od té doby se ale země od Slovinska na jih k Jónskému
a na východ k Černému moři mění.
Balkán ohraničený řekami Soča - Krka - Sáva - Dunaj X
Některé země jako Slovinsko, Bulharsko
a od 1. 7. 2013 Chorvatsko již přistoupily
k Evropské unii, jiné jsou na kandidátských listech nebo se na ně snaží dostat.
To znamená, že místní vlády investují
do rozvoje infrastruktury a průmyslu, podporují mezinárodní obchod a jsou politicky
aktivní ve společných evropských záležitostech. Jednou z možností pro zahájení
ekonomického růstu může být využití
bohatých zásob nerostných surovin. To se
týká jak kamene a kameniva pro stavební
účely, tak i těžby jiných užitkových nerostů,
na balkánském poloostrově převážně rud.
Oblast západní části Bulharska, dále pak
pokračující do Makedonie, Kosova a jižní části Srbska, je velmi bohatá na rudy
mědi, olova, zinku a částečně také zlata.
Důl Ellatzite Med v blízkosti Sofie je druhým největším rudním dolem v Evropě
hned po švédském AITIKu. Významné podzemní doly Trepča v Kosovu, těžící zinek,
olovo a další prvky, které byly založeny
v roce 1920, se nyní snaží navázat na
svou tradici a obnovit produkci, která
byla balkánským konfliktem utlumena.
Hornictví je v těchto zemích hluboce zakotveno, což je dobrým signálem pro naši
společnost, která již na Balkáně působí po
dlouhou dobu a je zde dobře známa. Stálé
zákazníky nyní máme v Řecku, Chorvatsku, Bulharsku, Slovinsku a Srbsku. Díky
spolupráci s řeckým partnerem jsou naše
rozbušky momentálně reexportovány také
do Makedonie, kde je jich využíváno ve
velké míře v dolech k těžbě mědi a zinku.
Na základě zkušeností z tohoto regionu
rozvíjíme naše další aktivity. Naši činnost
se snažíme také koordinovat se sesterskou
společností v Rakousku Austin Powder
Vertrieb a nabízet zákazníkům kompletní
balíček obsahující prostředky iniciační
techniky a také kvalitní a vysoce výkonné
trhaviny. Díky této spolupráci se nám daří
vyvíjet silnější tlak na konkurenci a získávat tak u zákazníků patřičnou výhodu.
Máme krátce po dovolené, jsme plni dojmů a zážitků, a už možná pomalu začínáme myslet na tu nadcházející. Třeba právě
ta příští nás zavede do některé balkánské
země, kde se při svých cestách budeme
mít možnost projet po nové dálnici, která
byla postavena z místního kameniva vytěženého za pomoci našich rozbušek.
SDůl Ellatzite Med, kam dodáváme naše elektronické rozbušky E*Star
Ondřej Čermák
Obchodní usek
AD IMPULS I www.austin.cz 29
OBCHODNÍ ÚSEK
ROPA, PLYN, RUMUNSKO A „OLEJOVKY“
O důležitosti ropy a plynu pro naši současnou civilizaci asi není potřeba
přesvědčovat nikoho. Co možná už ne úplně všichni vědí je to, že
Rumunsko má dlouhodobou tradici těžby těchto surovin sahající až
do 19. století, kdy zde byla založena jedna z prvních rafinerií ropy
na světě. Během druhé světové války byla tato země jedním z největších
světových producentů ropy vůbec a také v současnosti je ropný průmysl
důležitou součástí jejího hospodářství.
TRopné vrty v Rumunsku za 2. světové války
Vzhledem k faktu, že Rumunsko má
třetí největší zásoby ropy v Evropě
a na žebříčku zásob plynu se řadí
na třicáté místo ve světě, lze očekávat, že tomu tak dost dlouho bude
i nadále.
Jakým způsobem se ropa a plyn
vlastně těží?
Vyvrtá se vrt, jenž může být až 9 km
hluboký (s teplotou přesahující 240°C
a tlakem přes 120 MPa). Cena takového vrtu se pohybuje mezi 1 až 100
miliony dolarů podle jeho hloubky a
také podle toho jestli se vrtá na pevnině nebo v moři. Aby se vrt nebortil je
zacementován speciálními ocelovými
trubkami – pažnicemi. Ty navíc slouží
k tomu, aby se ropa z vrtu nedostala
30 AD IMPULS I www.austin.cz
do jeho okolí, kde by mohla kontaminovat vodní zdroje a rovněž naopak - aby voda z okolí neředila ropu
ve vrtu. To ovšem znamená, že vrt
s pažnicemi je z počátku odizolován
i od okolních roponosných vrstev
a ropa se nemůže dostat ani do něj.
Proto je zapotřebí při uvádění vrtu
do provozu vytvořit jeho spojení s horninou v místech kde se v ní ropa nachází.
Dosahuje se toho pomocí perforací, které nejsou ničím jiným než
prostřelením otvorů v pažnicích za
pomoci speciálních prostředků obsahujících výbušniny. Tyto prostředky
se nazývají perforátory a spouštějí se
do vrtu při jeho kompletaci a přípravě
k těžbě. Můžou se použít i pro posílení vydatnosti již provozovaného vrtu,
u nějž došlo k vyčerpání dosud těžených roponosných vrstev a je třeba
zpřístupnit další. Perforátory obsahují usměrněné nálože, které dokáží
prostřelit kvalitní ocel pažnic, cement
a okolní horninu s ropou či plynem.
K iniciaci náloží v perforátorech
slouží speciální rozbušky schopné
vydržet vysoké teploty (a popřípadě také tlaky) panující ve vrtu.
Austin Detonator patří mezi nepočetnou skupinu výrobců rozbušek,
Vrt
Vodonosná
vrstva
Perforace
v pažnicích
Jak se to rýmuje? Nijak, ale přesto mají slova v nadpisu dost
společného, o čemž se vás pokusím přesvědčit v tomto článku.
Roponosná
vrstva
Vodonosná
vrstva
Roponosná
vrstva
SSchéma ropného vrtu
TPerforátor
S„Olejová“ rozbuška OILSTAR A-85
kteří jsou schopni vyvinout, vyrobit
a dodat výrobky použitelné za těchto
extrémních podmínek. Jsou to právě
v nadpisu zmíněné „olejovky“ neboli
OILSTAR rozbušky.
V současnosti je všechny vyvážíme
přes mateřskou firmu do USA, ale
odtud putují buď samostatně anebo
spolu s perforátory do mnoha částí
světa. Jelikož v budoucnu plánujeme
přímý obchod s uživateli našich „olejových“ rozbušek a také abychom mohli
OBCHODNÍ ÚSEK
zákazníkům nabídnout kvalitní technický servis, je třeba mít praktické
znalosti o aplikacích těchto výrobků. Zatím jsme příležitost se s nimi
seznámit nikdy neměli (třeba v USA
k ropným vrtům nepovolaného člověka nechtějí vůbec pustit). Proto
zjištění, že jeden z koncových zákazníků našich rozbušek v Rumunsku
je ochoten nám jejich použití ukázat,
nemohlo zůstat nevyužito.
Na konci května jsem v rumunské
Ploiesti, jež je centrem místního
ropného průmyslu a nachází se zde
i jemu věnované muzeum, navštívil
pobočku nadnárodní firmy Weatherford. Tady bylo konečně možno v praxi
vidět, jak vypadá použití našich „olejovek“ u perforačních prací při těžbě
ropy a plynu.
Vlastní perforace probíhaly v lokalitě Barbuncesti cca 70 km severovýchodně od Ploiesti a zahrnovaly
prostřelení 4 vrstev ve vrtu k těžbě
plynu hlubokém 1700 m. Hloubky perforovaných vrstev byly mezi
1450 až 1100 m. Vrt byl produkční
TCelkový pohled na pracoviště perforací
a jednalo se o opakované perforace
k posílení jeho vydatnosti.
Použitá technika zahrnovala wireline
vůz (na drátě = wireline spouští do
vrtu různé měřící přístroje pro detekci
přítomnosti ropy a plynu a také perforátory), jeřábový náklaďák k manipulaci s nástroji nad vrtem a náklaďák
s kapalinou řídící tlak ve vrtu (v případě prudkého nárůstu tlaku ve vrtu po
perforaci je schopen vrt „umrtvit“ tak
aby z něj ropa či plyn nevystříkly ven).
Výbušniny (usměrněné nálože a rozbušky) vozí wireline vůz vždy na jednotlivé práce v uzamykatelné bedně.
Perforátory se nabíjí na místě. Zde se
jednalo o perforátory s délkou 5 m
a každý metr jejich délky byl nabit 24
usměrněnými náložemi pospojovanými bleskovicí upevněnou v naší rozbušce A-85.
Nepovedlo se mi zachytit okamžik samotné perforace (pak by to mohlo vypadat podobně jako na obrázku níže),
nicméně všechny naše rozbušky zatím vždy fungovaly správně a zákazník byl s výsledkem prací spokojen.
A to je při těchto aplikacích opravdu
důležité, jelikož nepovedená funkce
rozbušky může v lepším případě znamenat opakované spouštění perforátoru do vrtu (proces trvající řádově
hodiny) anebo v horším i zablokování
velmi drahého vrtu.
TOkamžik perforace
TWireline vůz a bedna s výbušninami
SSpouštění do vrtu
SNabíjení perforátoru
Ropa, plyn, Rumunsko a „olejovky“
se sice pořád nerýmují, nicméně
doufám, že nyní už je nadpis článku
přece jen srozumitelnější. Zároveň
věřím, že článek pomůže pochopit smysl a potřebu naší kvalitní
práce při výrobě „olejovek“, které
pak mohou v různých částech světa
spolehlivě sloužit při těžbě ropy
a plynu. Bez každodenního používání výrobků z těchto surovin se
zatím neobejde nikdo z nás.
Jan Jakubko
Produktový management a zákaznický servis
AD IMPULS I www.austin.cz 31
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIRMY
AMFOLKFEST - MALÝ FESTIVAL NA KONCI SVĚTA
V sobotu 27. července se
uskutečnil již osmnáctý ročník
Malého festivalu na konci světa
„Pulčinského Amfolkfestu“.
Více jak tři stovky návštěvníků již od pravého poledne poslouchalo mix hudebních
žánrů příbuzných s folkovou muzikou.
Během dne se představil Milan Sova
a Kuba Slamák, duo Kofe @ Vlna, kapely
Domino, BG Bears, Špunt, Tabásek a partyja a další. Ze Slovenska přijel a zahrál
Robo Hulej se svoji kapelou Spod Budína
a kapela Jasoň. Letní atmosféru festivalu
dokresloval René Souček, který celý
program moderoval slovem a kytarou.
Hlavním hostem byla Pavlína Jíšová, která si sebou přivezla dceru
Adélu a Petru Šany Šanclovou a krásným podvečerním koncertem
potěšily posluchače všech věkových kategorií. Noční country bál byl
pomyslnou tečkou za letos již plnoletým festivalem.
Eva Rohlenová, Foto: Michal Bartošek
DRUHÝ ROČNÍK VALAŠSKÉHO
STOVKOVÁNÍ
Do Horní Lidče se sjeli dobrovolní hasiči z celé republiky.
Valašské stovkování je soutěž jednotlivců v běhu na 100m překážek, která
se konala v sobotu 27. července ve výcvikovém středisku dobrovolných hasičů
v Horní Lidči. Je součástí seriálu Českého poháru Velkopopovického kozla a závodí se v kategoriích muži, ženy, střední
dorost, mladší dorost. Jednalo se o jediný závod tohoto druhu ve Zlínském kraji
a tak není divu, že se ho účastnili hasiči
nejen z Čech ale i ze Slovenska. Naše
firma podpořila dorosteneckou část tohoto závodu formou cen pro vítěze, což
zapadá do naší firemní CSR filosofie.
Samotní účastníci si organizaci velmi
pochvalovali, za což patří dík zejména
Sboru dobrovolných hasičů Horní Lideč.
Redakce
32 AD IMPULS I www.austin.cz
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIRMY
POZVÁNKA NA BĚHY
PRO MALÉ I VELKÉ
Již šestý ročník běžeckých
závodů pro celou rodinu
TES Valachiarun 2013
odstartuje v sobotu 21. září
ve vsetínské Panské zahradě.
Nedílnou součástí sportovního dopoledne jsou Austin MINI běhy, které také letos
poběží děti zadarmo. Je pro ně připraveno 250 startovních čísel a pamětních
medailí.
Součástí běžeckých závodů pro celou
rodinu TES Valachiarun 2013 je extrémní Horský běh v délce 18 km s převýšení 730 metrů a také silniční rovinaté tratě pro běžce
i neběžce v délkách 5 km a 10 km, které vedou podél řeky
Bečvy po asfaltové cyklostezce směrem na Ústí u Vsetína
a Janovou a zpět do cíle.
Libor Čada, organizátor závodu
Autor fotografie: Pavel Bartoň
VALACH
IARUN
6. ročník
běžeckýc
h zá
ávodů
pro ceelou
rodinu
sobota
21. září
2013, V
setín
Extrém
ní hors
ký běh
5 km a
- 18 km
silniční 10 km O pohá
r st
rovinaté
/730m
tratě pro arostky města
běž
Austin
MINI
běhy pr
| Pr
P iize
o děti vš
ze M
ech věko
ce i neb
| Doprov oney 25.0
Kčč | pa
vých ka
odný pr 000 K
ěžce
amět
ětní
tegorií
ogram p
daile
v délkác
- valašs í med
l a dipl
ký farm ile
h 350, 70
om v cílíli
ářský trh om
i | zázem
0, 1050
| cimbá
metrů
C ús
Propozic
lovka | to í - WC,
úscch
h
mbola sta ovna, te
e, inform
tep á sp
rc
rch
rtovních pllá
ha
h šattn
ace a přih
tna
čísel | ob a, ša
a
lášky na
čerstve |
ní |
www.va
lachiaru
n.cz
SQUASHISTÉ Z AUSTINU TŘETÍ
V sobotu 8. června 2013 proběhl finálový turnaj Valašské squashové
ligy firemních družstev. Byl jím završen seriál soutěží, které probíhaly
každých 14 dnů od 19. února 2013. Soupeřila mezi sebou družstva firem
Exodus, Avis, Austin Detonator s.r.o., Hirschmann Czech s.r.o.,
Mez Pohony, Rozvaděče Vsetín s.r.o. a Vráblík.
Naší ambicí, jakožto rekreačních hráčů,
nebylo zvítězit, ale dát zkušenějším soupeřům najevo, že je tu odvážná skupina
houževnatých Austiňáků, kteří svou kůži
zadarmo nedávají.
Tento cíl byl dle mého názoru beze zbytku
splněn. Soutěž jsme pojali z počátku v odlehčeném duchu, později se však náš styl
začal podobat spíše bitvě s konkurencí.
Marketing a obchod zastupovali pánové
Ondřej Čermák a Ladislav Kačmar, kteří
měli za úkol nejen přímočarý prodej
kvalitního podání, ale především oťukat
soupeře, zjistit konkurenční výhody a slabiny a zformulovat požadavky na Vývoj. Ten
zastupovali pánové Jiří Sichler a Roman
Vala, jejichž náplní práce bylo vyzkoumat
a vyvinout překvapivé, novátorské údery
a zvýšit výkon raket nad fyzické, nejlépe
však fyzikální možnosti pod heslem: rychlý míček = neviditelný míček. Petr Hodoško – Logistika a sklady, rozvíjel strategii
chytrých přesunů míčků po vytyčených
trasách co nejblíže stěn hřiště. Cílem bylo
uskladnit je do rohu mimo akční rádius
rakety soupeře. Kvalitu a jakost zajišťoval
Karel Valenta, který přesnými a kontrolovanými údery nekompromisně rozebíral
soupeře na atomy. Personální oddělení
zastupovala slečna Magda Svobodová,
která svým aktivním povzbuzováním a
vzornou vizáží výrazně rozptylovala protihráče.
V tomto silném obsazení jsme nastoupili
do finále po základní části jako druzí.
Vzhledem k tomu, že jsme postrádali zástupce ostatních oddělení z firmy, a také
chyběl ten pověstný kousek štěstí, jsme
nakonec po lítém boji s Avisem skončili
jako třetí. Je to sice hezké umístění, ale
zároveň je to výzva pro příští soutěž - obhájit, nejlépe však vylepšit pozici na „bedně“. Nová soutěž má začít v říjnu 2013.
Kdo má zájem zúčastnit se, je srdečně
vítán.
Závěrem chci poděkovat všem spoluhráčům za obětavost, nasazení a krásné
sportovní výkony. Těším se na novou bitvu,
kde všechny získané zkušenosti zúročíme a zároveň doufám v početnější účast
našeho týmu.
Jiří Sichler
Z boží vůle kapitán, tel.: 4010
AD IMPULS I www.austin.cz 33
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIRMY
LITERÁRNÍ JARO
Myšlenka uspořádat
literární festival vznikla
na vsetínském Masarykově
gymnáziu už v roce 2009.
Tamější češtinářka
Eva Zdráhalová se projektu
ujala a za obětavé podpory
spisovatele Antonína Bajaji,
poradce Romana Plačka,
tehdejší místostarostky
Ivety Táborské a ve spolupráci s Masarykovou
knihovnou byl první ročník
festivalu na světě.
SM. Londesborough je britský špičkový chemik, žijící cca 10 let v Česku a zdá se,
také popularizátor vědy.
Obsahem projektu jsou autorská čtení,
hudební produkce, výtvarné dílny a
besedy s autory a interprety. Studenti
i veřejnost se již mohli těšit ze setkání
s Ivanem Klímou, Jiřím Dědečkem,
Bohuslavem Matyášem, Michalem
Vieweghem, Martinem Reinerem,
Irenou Douskovou, Terezou Boučkovou, Josefem Holcmanem, Terezou Brdečkovou, Břetislavem
Rychlíkem, Janou Lorencovou, Lucií Lomovou, Edou Kriseovou a legendárním cestovatelem Miroslavem
Zikmundem.
Do Vsetína letos také přijeli na pozvání
Nadace Masarykova gymnázia:
y britský vědec a popularizátor
vědy Michael Londesborough,
y předsedkyně Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost Dana Drábová,
y astrofyzik a astronom Jiří Grygar,
y autorka nejčtenější knihy na gymnáziu
Jindra Petáková,
y profesor Martin Hilský, člen Řádu
britského impéria,
y básník, producent a mecenáš
Michal Horáček.
34 AD IMPULS I www.austin.cz
Na přípravě Literárního jara se podílí
studenti Masarykova gymnázia. Organizátoři spolupracují s Britskou radou,
s Židovskou obcí, Muzeem regionu
Valašsko, Masarykovou veřejnou knihovnou a Domem kultury Vsetín. Mediálním partnerem festivalu je TV Beskyd.
Záštitu nad LJ převzali básník a písničkář Jiří Dědeček, předseda PEN klubu,
a radní Zlínského kraje Mgr. Taťána
Nersesjan.
Avšak sebelepší myšlenka by se nestala
skutečností bez finančního zázemí. Poděkování proto patří vedení firmy Austin
Detonator s.r.o., která je významným
donátorem Literárního jara.
Jan Vychopeň
Předseda správní rady Nadace
Masarykova gymnázia, Vsetín
TTomáš Vacek, předseda OS ADETO, Michael Londesborough, Martin Hilský
a Kateřina Hilská, překladatelka z angličtiny (Šťastný Jim, Dubliňané aj.)
LUŠTĚNÍ S AD IMPULSEM
V minulém čísle správně luštili ti, kteří odhalili následující citát: Milióny lidí touží po nesmrtelnosti, a přitom nevědí, co mají dělat,
když v neděli odpoledne prší. Vylosováni byli tito výherci: Dagmar Surá, Radomír Surovec a Pavla Kovářová.
V dnešní křížovce přinášíme citát Davida Huma začínající slovy: Důkazem vysokého vzdělání je …
(dokončení najdete v tajence). Tajenky noste na PÚ na obj. 16 do do konce října.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jméno a příjmení: ............................................................................. Středisko /os. číslo: ..............................................
Tajenka: ..............................................................................................................................................................................
ĉđčċ
ĶĶĶ^„^@
„f
„è@
@Ð
ĊĈĉċ
ĶĶĶ„ú@
vЄú
èúÐ
v
Download

AD Impuls 3_2013.indd - Austin Detonator sro