Nevkla´dejte vı´ru do ra´zˇe cˇi laborace sve´ obranne´ zbraneˇ!
(Aneb procˇ se neu´cˇastnı´m „Va´lek ra´zˇı´“)
Prˇi debata´ch v obchodech se zbraneˇmi, ve strˇelecky´ch cˇasopisech i v kniha´ch, stejneˇ jako na Internetu,
jsou velmi beˇzˇny´mi neusta´vajı´cı´ diskuse na te´ma „ktera´ ra´zˇe je ta nejlepsˇ´ı“. Pra´veˇ tak tam by´vajı´ zahrnuty
ota´zky a na´zory o tom, ktera´ laborace je v cˇele nabı´dky pro tu kterou ra´zˇi. Neˇkterˇ´ı jsou plni extre´mnı´
sebedu˚veˇry, nebot’ majı´ nejnoveˇjsˇ´ı verzi te´ cˇi one´ zbraneˇ nabitou „nuklea´rnı´m“ strˇelivem. Mimo to,
libovolny´ „expert“, jemuzˇ upsali svou du˚veˇru, prohla´sil tuto kombinaci za „nej“, odvola´vaje se na testy
v zˇelatineˇ cˇi cokoli jine´ho takove´ho. Jinı´ vzhlı´zˇejı´ ke „statistika´m z ulice“, jak dobrˇe nebo naopak chabeˇ
si ta ktera´ ra´zˇe cˇi laborace vedla. Dalsˇ´ı prosteˇ du˚veˇrˇujı´ ve vy´beˇru munice na´zoru prodavacˇe a vycha´zejı´
z prodejny jisti „skutecˇnostı´“, zˇe nynı´ jsou k sebeobraneˇ vybaveni tı´m „nejlepsˇ´ım“ strˇelivem, jezˇ lze za
penı´ze porˇ´ıdit.
Opravdu veˇrˇ´ım, zˇe jiste´ ra´zˇe a laborace nabı´zejı´ oproti jiny´m neˇktere´ vy´hody, avsˇak skutecˇneˇ si nemyslete,
zˇe to vzˇdy bude zrˇetelneˇ patrna´ vy´hoda, a uzˇ vu˚bec ne rozdı´l mezi sveˇtlem a temnotou, jak by na´s neˇkterˇ´ı
ra´di prˇesveˇdcˇili. (Hovorˇ´ım zde o ra´zˇ´ıch pocˇ´ınajı´cı´ch u 38 Special ze cˇtyrˇpalcove´ hlavneˇ cˇi 9 mm Para
a vy´sˇe. Ty majı´ dle my´ch zkusˇenostı´ dostatecˇny´ vy´kon k tomu, aby mohly nabı´dnout jak na´lezˇitou
pru˚bojnost, tak potrˇebnou expanzi.)
Tato 44 Special Corbon expandovala uspokojiveˇ se strˇelou Hornady 180 gr. XTP. Nejedna´ se o tak
agresivneˇ expandujı´cı´ projektil jako neˇktere´ jine´ JHP strˇely. Corbon ji nynı´ jizˇ nepouzˇ´ıva´. Neˇkterˇ´ı lide´
kladou rovnı´tko mezi „zastavujı´cı´ u´cˇinek“ cˇi u´cˇinnost jejich oblı´bene´ ra´zˇe a samotnou velikost expanze.
Je to skutecˇneˇ ten jediny´ cˇinitel k uva´zˇenı´? Je tento projektil opravdu me´neˇ u´cˇinny´ nezˇ jiny´, expandujı´cı´
do veˇtsˇ´ıho pru˚meˇru? Snad ano ... za jisty´ch okolnostı´, avsˇak za jiny´ch mozˇna´ nikoli.
Mnozı´ se oba´vajı´ va´zˇne´ho nedostatku pru˚bojnosti. O tom, kolik je dost, se na´zory ru˚znı´. Neˇkterˇ´ı by
podepsali teorii, zˇe „dveˇ dı´ry jsou vı´ce nezˇ jedna“, a uzˇ´ıvajı´ to nejpru˚bojneˇjsˇ´ı, co lze sehnat, cˇasto 45 FMJ.1
Jinı´ chteˇjı´ expanzi, ale s minima´lneˇ deseti (dvana´cti, cˇtrna´cti, . . . , vyberte si) palcovou2 pru˚bojnostı´. A nad
teˇmito odlisˇnostmi v mı´neˇnı´ch vznikajı´ velmi va´sˇnive´ debaty.
Zde prˇedkla´da´m sve´ mysˇlenky k tomuto te´matu a nena´rokuji si prˇitom zˇa´dny´ status „experta“
jake´hokoli druhu. Pra´veˇ tak nejsem ani le´karˇem cˇi pathologem. Jsem strˇelcem a lovcem. Vezmeˇte tedy
na´sledujı´cı´ tak, jak to je, a pote´ posud’te, ma´-li to neˇjakou hodnotu.
Prˇı´lisˇna´ pru˚bojnost: Tu je sice take´ trˇeba uva´zˇit, patrˇ´ı vsˇak dle me´ho na´zoru k prˇecenˇovany´m velicˇina´m.
Tolik vy´strˇelu˚ vypa´leny´ch v prˇestrˇelka´ch totizˇ zcela mine zamy´sˇlene´ho prˇ´ıjemce, zˇe vysˇsˇ´ı prioritu by
meˇlo mı´t, ma´m za to, prˇedevsˇ´ım samotne´ zasazˇenı´ cı´le. U celopla´sˇt’ovy´ch nebo neexpandujı´cı´ch strˇel tu jisteˇ
je mozˇnost, zˇe projektil vytvorˇ´ı pru˚strˇel a zachova´ si dostatek zbytkove´ rychlosti ke zraneˇnı´ nebo zabitı´
dalsˇ´ıho cˇloveˇka. U veˇtsˇiny JHP3 a expandujı´cı´ch strˇel vsˇak expandovany´ projektil, i kdyzˇ skutecˇneˇ zcela
prostrˇelı´ trup cı´le, ztratı´ podstatnou cˇa´st sve´ rychlosti. Bude pravdeˇpodobneˇ me´neˇ nebezpecˇny´, ovsˇem
1
„Full Metal Jacketed“, tj. celopla´sˇt’ova´ ogiva´lnı´ (v origina´le ball) strˇela.
Jeden palec (inch) = 25,4 mm.
3
„Jacketed Hollow Point“, tj. celopla´sˇt’ova´ strˇela s otevrˇenou dutinou.
2
1
velmi vy´konne´ ra´zˇe jako 41 Magnum nebo 44 Magnum mohou by´t vy´jimkou. Nenı´ nikterak neobvykle´,
najde-li patholog beˇhem prˇ´ıpravy teˇla k pitveˇ expandovanou strˇelu v sˇatstvu poblı´zˇ vy´strˇelu.4
Dr. Vincent J. M. Di Maio uva´dı´ ve sve´ knize Gunshot Wounds5 , zˇe strˇela LRN6 ra´zˇe 38 vyzˇaduje
rychlost prˇinejmensˇ´ım 191 stop za sekundu7 , aby pronikla ku˚zˇ´ı. Zjistil, zˇe ta sama´ strˇela potrˇebuje
v pru˚meˇru 280 stop za sekundu8 k tomu, aby prostrˇelila dveˇ vrstvy ku˚zˇe a sˇest palcu˚9 svaloviny, nebot’
takova´ byla pru˚meˇrna´ ztra´ta rychlosti, pokud beˇhem testova´nı´ k pru˚strˇelu dosˇlo. Zda´ se tedy pochopitelne´, zˇe vypa´lı´me-li expanznı´ strˇelu ra´zˇe 9 mm, 38 nebo 357, ktera´ neexpanduje a po opusˇteˇnı´ nicˇemova
trupu ma´ sta´le jesˇteˇ kolem trˇ´ı set stop za sekundu10 , tato mu˚zˇe zranit nevinne´ho kolemjdoucı´ho.
Byl jsem sveˇdkem, jak na lovu prˇ´ıtel strˇelil peˇtatrˇicetilibernı´11 svini strˇelou 230 gr.12 45 ACP Ranger
XTP z peˇtipalcove´ pistole 1911.13 Po zasa´hu zvı´rˇe zkolabovalo a pı´sek za nı´m se rozle´tl do vzduchu. Spolu
s dalsˇ´ım kamara´dem jsme nalezli plneˇ expandovanou strˇelu lezˇ´ıcı´ na pı´sku. Zvı´rˇe bylo strˇeleno z boku
a nenı´ tak silne´ jako pru˚meˇrny´ dospeˇly´ muzˇ. Nepochybuji, zˇe kdyby tato expandovana´ peˇtacˇtyrˇicı´tka
zasa´hla neˇkoho dalsˇ´ıho, zpu˚sobila by mu podlitinu, avsˇak neveˇrˇ´ım, zˇe by kohokoli zranila.
Policista pod my´m velenı´m musel vystrˇelit na zlocˇince. Zasa´hl zle´ho hocha do srdce strˇelou 9 mm
Para 124 gr. Hydrashok +P+. Strˇela neopustila trup. Jiny´ policista, jehozˇ zna´m, byl zasazˇen strˇelou ra´zˇe
40 S&W 180 gr. JHP z Glocku 22. Zu˚stala v jeho teˇle dokud nebyla chirurgicky vyjmuta. A jesˇteˇ jiny´
policista byl strˇelen ze strany strˇelou ra´zˇe 9 mm Browning FMJ. Tento vy´strˇel spustil prˇestrˇelku. Strˇela
pronikla rukou, vnikla do hrudnı´ku a prosˇla naprˇ´ıcˇ oblastı´ plic a srdce, vysˇla mezi zˇebry a zcela prosˇla
druhou rukou! Veˇrˇte neveˇrˇte, tato strˇela putovala prˇes cely´ vnitrˇek jeho hrudnı´ho kosˇe a neposˇkodila vu˚bec
nic zˇivotneˇ du˚lezˇite´ho! Na mı´steˇ jsme to ani on ani ja´ netusˇili, a tak cˇeka´nı´ na za´chranku bylo peˇkneˇ
napjate´! Nema´m nejmensˇ´ı prˇedstavu, jakou zbytkovou rychlost si mohla podrzˇet peˇtadevadesa´tigrainova´ strˇela, avsˇak vsadı´m se, zˇe nebyla velka´. Byv zasazˇen, kolega vystrˇelil ze sve´ho devı´timilimetrove´ho
Hi Power14 , u´tocˇnı´ka vsˇak minul. Ktera´ ze strˇel byla nebezpecˇneˇjsˇ´ı pro ostatnı´ lidi v okolı´? Samozrˇejmeˇ
ta, jezˇ minula svu˚j zamy´sˇleny´ cı´l.
Nepochybneˇ tu zu˚sta´va´ mozˇnost, zˇe strˇela bude mı´t prˇ´ılisˇnou pru˚bojnost, avsˇak prˇi pouzˇitı´ expanznı´ho strˇeliva pochybuji, zˇe by bylo pravdeˇpodobne´, zˇe mu˚zˇe by´t schopna zpu˚sobit va´zˇne´ zraneˇnı´. Jesˇteˇ
jednou, z tohoto hlediska budou te´meˇrˇ jisteˇ tou nejhorsˇ´ı volbou strˇely FMJ nebo nedeformujı´cı´ se. Autor
pı´sˇ´ıcı´ o zbranı´ch, Massad Ayoob, kdysi napsal, zˇe prˇiblizˇneˇ sedm z deseti strˇel 230 gr. FMJ ra´zˇe 45 ACP
prostrˇelı´ trup pru˚meˇrne´ho dospeˇle´ho muzˇe. Domnı´va´m se, zˇe u strˇel FMJ ra´zˇe 9 mm Para mezi 115 azˇ
124 gr. to bude jesˇteˇ cˇasteˇji.
Nepodarˇ´ı-li se expandujı´cı´ strˇele plneˇ se rozvinout, meˇla by prˇesto by´t zpomalena a ne´st mensˇ´ı
hrozbu prˇ´ılisˇne´ pru˚bojnosti. Di Maio zaznamenal, zˇe po prostrˇelenı´ dvou vrstev ku˚zˇe a sˇesti palcu˚
svaloviny ztratı´ 158 grainova´ strˇela LRN rychlost v rozmezı´ 214 azˇ 337 stop za sekundu.15 Strˇela te´zˇe
hmotnosti i ra´zˇe v provedenı´ SJHP16 ztratı´ od 264 do 335 stop za sekundu.17 [Gunshot Wounds, Di Maio,
Elsevier Science Publishing Company, str. 215] Prˇipisuje to tupeˇjsˇ´ımu tvaru expanznı´ strˇely v prˇ´ıpadeˇ,
zˇe k expanzi nedojde.
Pokud na´sˇ cı´l nenı´ nahy´ nebo bez kosˇile, kaba´tu apod., zu˚sta´va´ jesˇteˇ sˇance, zˇe strˇela, ktera´ zcela
prostrˇelila jeho trup, by mohla by´t zachycena v jeho sˇatstvu. Opakuji, ve veˇtsˇineˇ prˇ´ıpadu˚ povazˇuji
nezasazˇenı´ cı´le za daleko veˇtsˇ´ı hrozbu, nezˇ jakou je prˇ´ılisˇna´ pru˚bojnost.
Uzˇ´ıva´te-li ra´zˇe 41 nebo 44 Magnum, pak ma´m za to, zˇe riziko prˇ´ılisˇne´ pru˚bojnosti existuje, nebot’jen
celkem ma´lo expanznı´ch strˇel je konstruova´no pro hlubsˇ´ı penetraci k lovecky´m u´cˇelu˚m. U teˇchto ra´zˇ´ı
bych se poohle´dl po obranny´ch laboracı´ch od Corbonu nebo po JHP Silvertip firmy Winchester. Vı´m
4
„Vy´strˇelem“ nazy´va´me vy´stupnı´ otvor prˇi u´plne´m pru˚strˇelu (vstupnı´ se nazy´va´ „vstrˇel“).
5
Strˇelna´ zraneˇnı´.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
„Lead Round Nose“, tj. oloveˇna´ ogiva´lnı´ strˇela.
cca 58 m/s
cca 85 m/s
cca 15 cm
cca 91 m/s
cca 16 kg
Grain je va´hova´ jednotka beˇzˇneˇ uzˇ´ıvana´ v oboru strˇeliva i v Evropeˇ. Jeden grain je 0,06479 gramu, takzˇe pro beˇzˇne´ hmotnosti
strˇel obvykly´ch pistolovy´ch ra´zˇ´ı dosta´va´me: 95 gr. = 6,15 g, 115 gr. = 7,45 g, 125 gr. = 8,1 g, 158 gr. = 10,25 g, 180 gr. = 11,7 g,
230 gr. = 14,9 g atd.
Tj. plna´, standardnı´ velikost Government s peˇtipalcovou hlavnı´.
Browning HP ra´zˇe 9 mm Para.
cca 65–103 m/s
„Semi-Jacketed Hollow Point“, tj. polopla´sˇt’ova´ strˇela s dutinou ve sˇpicˇce.
cca 80–102 m/s
2
Dle me´ho na´zoru je minutı´ cı´le pro nevinne´ kolemjdoucı´ veˇtsˇ´ım nebezpecˇ´ım nezˇ prˇ´ılisˇna´ pru˚bojnost.
Jsem prˇesveˇdcˇen, zˇe bychom se docˇkali lepsˇ´ıho „zastavujı´cı´ho u´cˇinku“ prˇi lepsˇ´ım umist’ova´nı´ za´sahu˚ a zˇe
bychom soucˇasneˇ prˇina´sˇeli mensˇ´ı nebezpecˇ´ı ostatnı´m kolem na´s.
take´, zˇe Speer pra´veˇ uvedl JHP Gold Dot pro jedenacˇtyrˇicı´tku, avsˇak nema´m zˇa´dne´ informace o jejı´
pru˚bojnosti.
Expanznı´ strˇelivo v ra´zˇ´ıch 38 Spl., 357 Mag., 9 mm Para, 40 S&W cˇi 45 ACP je obvykle konstruova´no
pro rychlou nebo „rˇ´ızenou“ expanzi a je urcˇeno k obranne´mu pouzˇitı´ spı´sˇe nezˇ pro hlubsˇ´ı pru˚nik
zˇa´doucı´ u lovecky´ch na´boju˚. Z teˇchto beˇzˇneˇji uzˇ´ıvany´ch ra´zˇ´ı jen 357 Mag. ma´ neˇktere´ laborace vy´slovneˇ
stvorˇene´ k hluboke´mu pru˚niku, jelikozˇ je uzˇ´ıva´na k lovu cˇasteˇji nezˇ 9 mm Para apod. Ve zbranı´ch
urcˇeny´ch k obraneˇ bych se vyhnul uzˇitı´ strˇeliva JSP18 ze dvou du˚vodu˚:
1. cˇasto neexpanduje, a
2. pravdeˇpodobneˇ zcela prostrˇelı´ lidsky´ trup.
Dostatecˇna´ pru˚bojnost: Bylo jizˇ rˇecˇeno, zˇe expanzi chceme, avsˇak penetraci potrˇebujeme. S tı´m souhlası´m.
O tom, kolik je „dost“, vsˇak – zda´ se – panuje neshoda. Prˇitom neveˇrˇ´ım, zˇe laborace nedosahujı´cı´ toho, co
je zde cˇi onde povazˇova´no za dostatecˇne´, jsou nezbytneˇ nedostatecˇne´ nebo odsouzene´ k selha´nı´. Mı´neˇnı´
se rozcha´zejı´ v rozsahu od devı´ti azˇ deseti palcu˚ k nejpopula´rneˇjsˇ´ımu na´zoru dvana´cti azˇ cˇtrna´cti palcu˚.
Jinı´ pozˇadujı´ ne me´neˇ nezˇ sˇestna´ct palcu˚. Podı´vejme se tedy na tuto veˇc blı´zˇe.
Tato strˇela 115 gr. JHP na´boje 9 mm Para +P Corbon v 10% balisticke´ zˇelatineˇ beˇzˇneˇ pronika´ do hloubky
prˇiblizˇneˇ deveˇt azˇ deset palcu˚. To neˇkterˇ´ı z komunity „zastavujı´cı´ho u´cˇinku“ povazˇujı´ za „selha´nı´“. Ale
je to selha´nı´m opravdu? Jinı´ oznacˇujı´ tento na´boj jako u´cˇinny´ s lepsˇ´ımi vy´sledky v prakticke´m pouzˇitı´
nezˇ jine´, pronikajı´cı´ znatelneˇ hloubeˇji. Kdo ma´ pravdu?
Odu˚vodneˇnı´ pro hlubsˇ´ı penetraci vycha´zı´ od teˇch, kdozˇ veˇrˇ´ı, zˇe jedinou sˇkodou zpu˚sobenou strˇelou
z palne´ zbraneˇ je trvale prorazˇena´ dutina. Jiny´mi slovy, zˇe strˇela znicˇ´ı pouze to, s cˇ´ım prˇijde do kontaktu.
18
„Jacketed Soft Point“, tj. polopla´sˇt’ova´ strˇela.
3
Uva´deˇjı´, zˇe prˇi rychlostech pod asi 2000 stop za sekundu19 nenı´ vytva´rˇenı´ docˇasne´ pruzˇne´ dutiny ani
dost rasantnı´ ani dost rozsa´hle´ k tomu, aby mohlo zpu˚sobit za´sadneˇjsˇ´ı sˇkody.
Prˇipousˇtı´m, zˇe je to z veˇtsˇiny pravdou, avsˇak to neznamena´, zˇe docˇasna´ dutina je zcela bezvy´znamna´.
Jsem prˇesveˇdcˇen, zˇe pokud dveˇ strˇely proniknou do stejne´ hloubky a expandujı´ do stejne´ho pru˚meˇru, pak
ta, jezˇ vytvorˇ´ı veˇtsˇ´ı docˇasnou dutinu, bude pravdeˇpodobneˇ u´cˇinneˇjsˇ´ı. Tyto strˇely mohou by´t docela dobrˇe
rovnocenne´, pokud zasa´hnou oblast s pruzˇny´mi orga´ny, avsˇak mohou mı´t vy´hodu prˇi za´sahu v blı´zkosti
nepruzˇny´ch orga´nu˚ a zpu˚sobit neˇjakou sˇkodu dokonce i bez prˇ´ıme´ho kontaktu s nimi. Posˇkozenı´ od
docˇasne´ dutiny nelze ovsˇem srovna´vat s takovy´m, jezˇ by zpu˚sobila pusˇkova´ strˇela s vysˇsˇ´ı rychlostı´.
Strˇela Gold Dot 147 gr. 9 mm Para vlevo by meˇla by´t preferova´na prˇed 115 gr. strˇelou JHP +P vpravo.
Teˇzˇsˇ´ı strˇela vytva´rˇ´ı mensˇ´ı docˇasnou dutinu a expanduje do mensˇ´ıho pru˚meˇru nezˇ rychlejsˇ´ı 115 gr. strˇela.
Take´ vsˇak pronika´ hloubeˇji. Ktera´ je lepsˇ´ı? Jedna sice pronika´ do veˇtsˇ´ı hloubky, avsˇak dosahuje mensˇ´ıho
celkove´ho pru˚meˇru. Vy´sledkem je mensˇ´ı pru˚meˇr trvale´ dutiny.
Osobneˇ preferuji strˇelivo, jezˇ expanduje a pronika´ v 10% balisticke´ zˇelatineˇ prˇiblizˇneˇ do dvana´cti
azˇ cˇtrna´cti palcu˚. Prˇi lovecke´m uzˇitı´ takove´ho strˇeliva jsem dosahoval velmi stabilnı´ch vy´sledku˚ a spolehlivy´ch zabitı´ na jednu ra´nu. Strˇelba na ru˚znou divokou zveˇrˇ jisteˇ neodpovı´da´ obranne´mu uzˇitı´ zbraneˇ
prˇesneˇ, jsem vsˇak prˇesveˇdcˇen, zˇe jista´ korelace tu je. Neveˇrˇ´ım, zˇe mechanismus kolapsu zˇive´ho nehomogennı´ho organismu lze v u´plnosti prˇedpoveˇdeˇt v laboratorˇi s pomocı´ zˇelatiny. Prˇitom vsˇak ani soubor
dat o tom, kdy to „fungovalo“ a kdy ne, neda´va´ celou odpoveˇd’. Du˚vodem je, zˇe nejsme s to zjistit, kolik
„zastavenı´ na jeden vy´strˇel“ bylo z psychologicky´ch a kolik z fysiologicky´ch prˇ´ıcˇin. Prˇestal zly´ hoch
proto, zˇe musel, nebo proto, zˇe chteˇl?
Strˇelivo pronikajı´cı´ me´neˇ nezˇ dvana´ct palcu˚ je patrneˇ sdostatek u´cˇinne´, pokud na u´tocˇnı´ka strˇ´ılı´me
cˇelneˇ a pokud mezi na´mi nejsou zˇa´dne´ prˇeka´zˇky. Nemusı´ vsˇak by´t tak u´cˇinne´, musı´me-li vystrˇelit na
protivnı´ka z boku, kde je vysoka´ pravdeˇpodobnost za´sahu pazˇe a k dosazˇenı´ zˇivotneˇ du˚lezˇity´ch orga´nu˚,
jako jsou srdce cˇi aorta, je zapotrˇebı´ hlubsˇ´ı penetrace.
Rozhodl jsem se pro dvana´cti azˇ cˇtrna´cti palcove´ rozmezı´, ktere´ povazˇuji za dobry´ kompromis mezi
laboracemi pronikajı´cı´mi neˇkdy ma´lo a teˇmi, jezˇ pravidelneˇ pronikajı´ sˇestna´ct palcu˚ a pravdeˇpodobneˇ
prostrˇelı´ pru˚meˇrny´ lidsky´ trup. Kdybych meˇl obzvla´sˇteˇ velke´ obavy z prˇ´ılisˇne´ pru˚bojnosti, zvolil bych
rychle expandujı´cı´ JHP strˇelu pronikajı´cı´ do devı´ti azˇ jedena´cti palcu˚ spı´sˇe nezˇ neˇktere´ z prˇedfragmentovany´ch strˇel. Strˇely pronikajı´cı´ dvana´ct azˇ cˇtrna´ct palcu˚ by meˇly postacˇovat ve veˇtsˇineˇ mozˇny´ch sce´na´rˇu˚,
at’ jizˇ budeme strˇ´ılet cˇelneˇ nebo vı´ce z boku, bez nadmeˇrne´ pru˚bojnosti. Pro to jsem ochoten smı´rˇit se
i s o neˇco mensˇ´ım pru˚meˇrem expanze.
Realisticka´ ocˇeka´va´nı´: Domnı´va´m se, zˇe zde se nejvı´ce dosta´va´me na zcestı´; ocˇeka´va´me od svy´ch
rucˇnı´ch zbranı´ azˇ prˇ´ılisˇ mnoho. Lovci veˇdı´, zˇe na pohled stejne´ za´sahy podobne´ zveˇrˇe mohou ve´st
k velmi rozdı´lny´m vy´sledku˚m. Jedna zveˇrˇ mu˚zˇe ihned padnout, zatı´mco jina´ odbı´ha´, prˇestozˇe obojı´
dostala smrtelny´ za´sah do oblasti srdce a plic. To lze videˇt tak cˇasto, zˇe je to povazˇova´no za samozrˇejme´.
Situace, kdy musı´me uzˇ´ıt smrtı´cı´ na´silı´ my sami, jsou mnohem zrˇ´ıdkaveˇjsˇ´ı, a existujı´ lide´ zaby´vajı´cı´ se
sebeobranou a nemajı´cı´ zˇa´dne´ zkusˇenosti s lovem; nikdy nevideˇli zastrˇelenı´ cˇehokoli. Nikdy nevideˇli
jelena se srdcem rozcupovany´m odbeˇhnout sto yardu˚. Videˇli prˇestrˇelky jen v televizi a filmech. Mnozı´
z na´s nemajı´ nalezˇity´ „respekt“ k tomu, co doka´zˇe udeˇlat adrenalin, a veˇtsˇina nebyla nikdy sveˇdkem
toho, jake´ posˇkozenı´ doka´zˇe cˇloveˇk na PCP20 vydrzˇet a prosteˇ pokracˇovat da´l!
19
cca 610 m/s
20
PCP (Phencyclidin) – pu˚vodneˇ anesthetikum, vy´voj zastaven pro nezˇa´doucı´ vedlejsˇ´ı u´cˇinky. Pu˚sobı´ soucˇasneˇ jako sedativum
i excitans, anesthetikum a halucinogen. Mu˚zˇe zpu˚sobovat silnou u´zkost, stihomam, na´silne´ a neprˇa´telske´ chova´nı´, stavy
nerozeznatelne´ od schizofrenie. V du˚sledku kombinace jeho u´cˇinku˚ umozˇnˇuje ve spojenı´ s adrenalinem kra´tkodobeˇ vydrzˇet
neuveˇrˇitelna´ posˇkozenı´ organismu, vcˇetneˇ takovy´ch, jezˇ jsou obvykle povazˇova´na za bezprostrˇedneˇ smrtı´cı´.
4
Jestlizˇe stopadesa´tilibenı´21 jelen mu˚zˇe po pru˚strˇelu srdce 180 gr. expanznı´ strˇelou ra´zˇe 30–06 o rychlosti 2700 stop za sekundu22 pokracˇovat v pohybu, ma´me snad prˇedpokla´dat, zˇe dvousetlibernı´23
cˇloveˇk zasazˇeny´ 180 gr. expanznı´ strˇelou ra´zˇe cˇtyrˇicet o rychlosti 975 stop za sekundu24 bude okamzˇiteˇ
znesˇkodneˇn?
Jsem prˇesveˇdcˇen, zˇe je nerealisticke´ prˇedpokla´dat pro ktery´koli obranny´ pistolovy´ na´boj, zˇe srazı´
lidskou bytost jako za´sah blesku. Mu˚zˇe to za jisty´ch okolnostı´ nastat, avsˇak ne vzˇdy a patrneˇ ne ve veˇtsˇineˇ
prˇ´ıpadu˚.
Mnozı´ povazˇujı´ peˇtacˇtyrˇicı´tku 1911 za sˇpicˇkovou obrannou zbranˇ. Ja´ take´, avsˇak pouze pokud s nı´
doka´zˇete strˇ´ılet prˇesneˇ. To vyzˇaduje cvicˇenı´. Tvrzenı´, zˇe za´sah dvaadvacı´tkou je lepsˇ´ı nezˇ minutı´ cˇtyrˇiacˇtyrˇicı´tkou, je pravdive´! Nedoka´zˇete-li strˇ´ılet s peˇtacˇtyrˇicı´tkou tak dobrˇe jako s jinou ra´zˇ´ı nebo necı´tı´te-li
se dobrˇe prˇi nosˇenı´ ve stavu natazˇeno–zajisˇteˇno, jina´ ra´zˇe cˇi syste´m budou spra´vnou volbou.
Vysokorychlostnı´ pusˇkova´ strˇela dokonce ani prˇi dobre´m za´sahu ne vzˇdy zastavı´ lovenou zveˇrˇ, ta vsˇak
zpravidla neodbı´ha´ prˇed smrtı´ tak daleko jako prˇi za´sahu sˇ´ıpem. Pak dokonce i prˇi znacˇne´m krva´cenı´
mu˚zˇe urazit prˇekvapive´ vzda´lenosti, je-li prˇ´ılisˇ rychle prona´sledova´na. Adrenalin a vu˚le k zˇivotu ji
dovedou za hranici toho, co mnozı´ povazˇujı´ za mozˇne´. Ma´m za to, zˇe za´sah pistolovou strˇelou se blı´zˇ´ı
spı´sˇe u´cˇinku sˇ´ıpu nezˇ strˇely z modernı´ kulovnice.
Prˇi boji na zˇivot a na smrt vterˇina vypada´ jako hodina. Hodny´ hoch byl prˇinucen vystrˇelit na nicˇemu,
avsˇak ani prˇes dobry´ za´sah se nic nestalo. Vystrˇelı´ znovu a znovu a znovu, a konecˇneˇ zly´ hoch padne.
Ve skutecˇnosti to cele´ mohlo trvat jen pa´r vterˇin, avsˇak prˇezˇivsˇ´ımu se mu˚zˇe zda´t, zˇe jeho zbranˇ cˇi
na´boje nebyly na vy´sˇi situace. Nic takove´ho si nemyslı´m. Neˇktere´ jsou lepsˇ´ı nezˇ jine´, ale zˇa´dna´ nesra´zˇ´ı
jako Kladivo Thorovo, a je jednodusˇe nerealisticke´ neˇco takove´ho ocˇeka´vat. Mohlo by to by´t i nebezpecˇne´.
Ocˇeka´vejte selha´nı´ a bud’te menta´lneˇ prˇipraveni vyrovnat se s nı´m. Ocˇeka´vejte, zˇe k opravdove´mu
zastavenı´ odhodlane´ho u´tocˇnı´ka mu˚zˇe by´t nezbytny´ch vı´ce vy´strˇelu˚.
Zvysˇova´nı´ „zastavujı´cı´ho u´cˇinku“: Co se snadno pozˇaduje, ale pod tlakem obtı´zˇneˇji dosahuje, je zasahova´nı´ cı´le. Lovec nestrˇ´ılı´ prosteˇ neˇkam na teˇlo zveˇrˇe; zasahuje zˇivotneˇ du˚lezˇite´ orga´ny. Ma´m za to,
zˇe musı´me usilovat o to same´, avsˇak ma´me k tomu velmi ma´lo cˇasu. Neˇkterˇ´ı rˇ´ıkajı´, zˇe to nenı´ mozˇne´,
zˇe je nerea´lne´ ocˇeka´vat to. Ja´ rˇ´ıka´m, zˇe „je to to, co to je“, a zˇe v umı´steˇnı´ je sı´la. Jsou za´sahy trupu
a jsou dobre´ za´sahy trupu. Strˇela prostrˇelivsˇ´ı nezˇ plı´ce zpu˚sobı´ u´tocˇnı´kovi jen znacˇnou dusˇnost a nenı´
dostacˇujı´cı´ ke spolehlive´mu zastavenı´, leda by byl devastova´n i menta´lneˇ. Pochybuji, zˇe kdokoli z na´s
by se chteˇl spole´hat jen na to. Strˇela, jezˇ prˇetrhne aortu nebo pronikne srdcem, je neˇco docela jine´ho.
Nemusı´ jej zastavit ihned, ale hodiny tikajı´ a jeho cˇas prˇi veˇdomı´ se obvykle meˇrˇ´ı spı´sˇe na vterˇiny nezˇ
na minuty.
Vyberte si laboraci, ra´zˇi cˇi zbranˇ jakou chcete, avsˇak nejste-li schopni zasahovat v rychlosti, neocˇeka´vejte, zˇe „zastavı´ “ rychle. A dokonce i kdyzˇ doka´zˇete zasahovat rychle a prˇesneˇ, nevkla´dejte prˇ´ılisˇ
21
cca 68 kg
22
cca 823 m/s
23
24
cca 91 kg
cca 297 m/s
5
du˚veˇry ve svou zbranˇ, ra´zˇi cˇi laboraci. Mu˚zˇete udeˇlat vsˇe spra´vneˇ , a prˇesto nezastavı´te sve´ho u´tocˇnı´ka
ihned. Kra´tka´ zbranˇ k tomu zkra´tka nenı´ dost vy´konna´. Uzˇ´ıva´me je proto, zˇe jsou pohodlne´ a mu˚zˇeme
je mı´t prˇi sobeˇ tehdy, kdyzˇ zˇa´dny´ u´tok neocˇeka´va´me.
Cvicˇitele´ strˇelby uva´deˇjı´, zˇe dlouhe´ zbraneˇ jsou pro obranu mnohem lepsˇ´ı volbou nezˇ kra´tke´. Nerˇ´ıkajı´
to pouze s ohledem na snadnost dosazˇenı´ vysˇsˇ´ı prˇesnosti, ale take´ vzhledem ke zvy´sˇenı´ vy´konu. Nenı´-li
znicˇen mozek nebo centra´lnı´ nervovy´ syste´m, potrˇebujeme pusˇku k tomu, co ocˇeka´va´me od pistole.
Ke zlepsˇenı´ vasˇich sˇancı´ doporucˇuji na´sledujı´cı´:
1. Vyberte si zbranˇ ra´zˇe nejme´neˇ 38 Spl. nebo 9 mm Para a svu˚j vy´beˇr postavte prˇedevsˇ´ım
na spolehlivosti a na tom, jak dobrˇe doka´zˇete vy osobneˇ z te´to zbraneˇ strˇ´ılet, at’ jizˇ je to
revolver nebo poloautomat. Uzˇ´ıvejte tu, s nı´zˇ se va´m zacha´zı´ pohodlneˇ. Je lhostejno, je-li
tou zbranı´ dvojcˇinny´ S & W nebo jednocˇinny´ automaticky´ Browning. Du˚lezˇite´ je, jestli vy
s nı´ doka´zˇete zasahovat cı´l a zacha´zı´-li se va´m s nı´ pohodlneˇ.
2. Naucˇte se co mu˚zˇete od seriosnı´ch vy´zkumnı´ku˚ v oboru vy´konu a u´cˇinku˚ strˇeliva a rozhodneˇte se, jake´ na´boje budete nosit, avsˇak ujisteˇte se, zˇe jsou spolehlive´ ve vasˇ´ı zbrani.
3. Cvicˇte.
4. Cvicˇte.
5. Cvicˇte.
Ona cˇa´st o cvicˇenı´ je azˇ prˇ´ılisˇ cˇasto zanedba´va´na. Mı´t tu „nej“ zbranˇ a strˇelivo nenı´ te´meˇrˇ u´plny´m
rˇesˇenı´m. Klı´cˇova´ je schopnost zbranˇ u´cˇinneˇ pouzˇ´ıt. Cvicˇte pravidelneˇ a bude-li to nezbytne´, zu´cˇastneˇte
se kursu.
Jestlizˇe tı´m, co va´m vyhovuje, je dvojcˇinny´ revolver, opatrˇete si jej. Strˇ´ılite-li z osmatrˇicı´tky le´pe nezˇ
z trˇistasedmapadesa´tky, uzˇ´ıvejte tuto ra´zˇi. Za´sah je to, co se pocˇ´ıta´. Nezaby´vejte se tolik tı´m, jestli ma´te
„pouze“ sˇest ran nebo osm nebo vı´c. Domnı´va´m se, zˇe na´m drˇ´ıve dojde cˇas nezˇ strˇelivo. Dobry´ za´sah nebo
dva z osmatrˇicı´tky je vı´ce nezˇ mizerny´ za´sah nebo minutı´ z peˇtacˇtyrˇicı´tky nebo trˇistasedmapadesa´tky
SIG apod.
Strˇ´ılı´te-li z peˇtacˇtyrˇicı´tky stejneˇ dobrˇe jako z devı´tky, vemte si tu prvou, avsˇak neocˇeka´vejte, zˇe bude
te´ devı´tce vy´razneˇ nadrˇazena. Prˇi stejny´ch za´sazı´ch pochybuji, zˇe bude pozorovatelny´ neˇjaky´ velky´
rozdı´l, pokud vu˚bec neˇjaky´. Jde-li to neˇkomu le´pe s devı´tkou Para, zvolil bych tuto. Ma´te-li jizˇ jednou
ra´zˇi schopnou dostatecˇne´ penetrace a expanze, pak v umı´steˇnı´ je sı´la.25
Vsˇe nejlepsˇ´ı.
Origina´l cˇla´nku naleznete na adrese „http://www.hipowersandhandguns.com/Have%20No%20Faith.htm“.
Prˇelozˇil, upravil, pozna´mkami opatrˇil a pı´smem Adobe Palatino v TEXu vysa´zel mpts.
25
Je ovsˇem trˇeba take´ rˇ´ıci, zˇe mizerny´ za´sah (ale za´sah!) o desetinu vterˇiny drˇ´ıve je vı´ce, nezˇ kvalitnı´ za´sah, ktery´ by byl
by´val prˇisˇel o desetinu vterˇiny pozdeˇji, kdyby obra´nce tu desetinu jesˇteˇ meˇl, ktery´ vsˇak uzˇ neprˇijde, protozˇe u´tocˇnı´k vystrˇelil
a zasa´hl – trˇeba i zcela nahodile – v pru˚beˇhu one´ desetiny.
6
Download

Nevkládejte víru do ráže či laborace své obranné zbraně!