12//2013
PROSINEC
Ve vedlejsˇ´ım domeˇ
A trˇeba pra´veˇ ve vedlejsˇ´ım domeˇ
deˇjou se veˇci
skoro za´zracˇny´.
Jeden tam hlı´nu jako chleba hneˇte
a vemlouva´ se sˇpachtlı´
prˇ´ımo do zvı´rˇete
relie´fu, kterej nesmı´ schnout
ve zˇhavy´m vzduchu
vrsˇovicky´ pu˚dy.
A jinej pocˇ´ıta´, co tane nad mracˇny,
pocˇ´ıta´ za´rˇenı´, ktery´ jsou naprˇed rudy´,
nezˇli se rozpadnou,
a to je jina´ veˇc nezˇ chirurgicky´ prˇ´ıpad,
o ktery´m nerad, hrozneˇ nerad mluvı´
ten s brejlicˇkama su˚vy,
o poschodı´ nı´zˇ,
co sly´cha´va´m ho, jak si myje ruce.
Ze zvyku doktorsky´ho,
cely´ hodiny.
Vodovod zpı´va´, zˇe von je tak sa´m.
A pod nı´m bydlı´ jedna mlada´ zˇenska´,
a z ty´ se mla´dencu˚m
azˇ v ocˇ´ıch zatmı´va´.
A pra´veˇ vona nema´ prˇ´ılezˇitost,
a vu˚bec nema´ ke komu by´t neˇzˇna´,
a umı´ chodit,
jak se kdysi psaly
klı´novy´m pı´smem prˇ´ısny´ za´kony
do desek hlineˇnejch, a co je jı´ to platno,
zˇe mla´dencu˚m se vod nı´
v ocˇ´ıch zatmı´va´,
kdyzˇ ona umı´ra´ v ty´ kra´se zazˇiva.
A trˇeba pra´veˇ za vedlejsˇ´ı steˇnou
deˇjou se lidi, ktery´ by ti dali
ze sebe pu˚l,
jen umeˇt zaklepat,
ach jenom dove´st malinko mı´t ra´d,
aby to nebylo
jako hra na ozveˇnu,
to na ozveˇnu pana hlupa´ka,
co do starejch skal sˇt’astneˇ hula´ka´,
zˇe on je on,
a kdyzˇ se mu zvuk vra´tı´,
je celej bez sebe,
a zajde na pı´vo.
Jen umeˇt klepat na lidi,
a steˇna´m naslouchati.
Josef Kainar, ze sbı´rky Lazar a pı´senˇ
1
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
25. Na za´padnı´ fronteˇ . . .
Prvnı´ oficia´lnı´ setka´nı´ Cˇech s byzantskou misı´
probeˇhlo patrneˇ prˇi na´vsˇteˇveˇ knı´zˇete Borˇivoje
na Moraveˇ. Protozˇe byl jesˇteˇ pohan, nemohl
sedeˇt spolu s knı´zˇetem a arcibiskupem u stolu
a musel pokorneˇ prˇijmout mı´sto na zemi. Arcibiskup se tenkra´t zachoval zcela podle evangelia, oslovil Zachea (srov. Lk 19,5-6), aby
mu mohl sveˇdcˇit o krˇest’anske´ vı´rˇe, a Borˇivoj
za neˇjaky´ cˇas prˇijı´ma´ z Metodeˇjovy´ch rukou
krˇest. Do Cˇech se pak knı´zˇe vracı´ i s kneˇzem
Kaichem, ktere´ho usadil na (Leve´m) Hradci,
kde byl zalozˇen kostel ke cti sv. Klimenta,
ktery´ je tak jednı´m z nejstarsˇ´ıch kostelu˚ na
u´zemı´ Cˇech vu˚bec. Metodeˇju˚v zˇivotopisec
tuto sce´nu sice neuva´dı´, ale najdeme ji v Kristia´noveˇ legendeˇ.
Borˇivoj na hostineˇ u Svatopluka, cˇb fotografie
fresky z hradu Karlsˇtejn
Je mozˇne´, zˇe za´kladnı´ ka´men nebo i cely´ kostel sveˇtil sa´m Metodeˇj, cozˇ je pouhy´ dohad
neˇktery´ch, a to prˇi sve´ cesteˇ do Cˇech, jak o nı´
2
PROSINEC 2013
mluvı´ dalsˇ´ı strˇedoveˇky´ pramen tzv. Kra´tke´ sepsa´nı´ o Cyrilovi a Metodeˇjovi i pokrˇteˇnı´ zemeˇ
Moravske´ a Cˇeske´ (v latinske´m textu: Diffundente sole). Vy´sledkem cesty bylo podle
tohoto pramene pokrˇteˇnı´ kneˇzˇny Ludmily a
mnoha dalsˇ´ıch, takzˇe se sˇ´ırˇila vı´ra krˇest’anska´
v zemi drsnosti a nevzdeˇlane´ pustoty.
Tyto uda´losti jsou mnohy´mi interpretova´ny jako pocˇa´tek krˇest’anske´ mise v Cˇecha´ch. Po pravdeˇ vsˇak musı´me rˇ´ıci, zˇe druha´
vlna misiona´rˇu˚ prˇicha´zela i z opacˇne´ sveˇtove´
strany. Pro na´s je to prˇ´ılezˇitost, abychom se
pokusili o synte´zu obou proudu˚.
V Borˇivojoveˇ knı´zˇecı´m sı´dle zrˇejmeˇ pu˚sobili slovansˇtı´ kneˇzˇ´ı, mnozı´ Metodeˇjovi zˇa´ci
prˇisˇli po roce 885 do Cˇech. Kdyzˇ po vı´ce nezˇ
trˇiceti letech od Borˇivojovy smrti useda´ na
knı´zˇecı´ stolec budoucı´ svaty´ ochra´nce vlasti,
zda´ se, zˇe vedle sebe pokojneˇ pu˚sobı´ kneˇzˇ´ı
latinske´ho i byzantske´ho obrˇadu.
Cˇesˇi se vsˇak sta´le vı´ce zacˇ´ınajı´ osamostatnˇovat jazykoveˇ, objevuje se starocˇesˇtina, i na´bozˇensky, cozˇ vede v roce 973 k zalozˇenı´ biskupske´ho stolce v Praze a k pochopitelne´mu
prˇ´ıklonu k latinske´mu ritu.
Prvnı´ cˇesky´ biskup v Praze, svaty´ Vojteˇch,
na´m svou, na tehdejsˇ´ı dobu vysokou, vzdeˇlanostı´ mu˚zˇe prˇipomı´nat sv. Cyrila. Dokonce
prˇi jeho pobytu v kla´sˇterˇe na rˇ´ımske´m Aventinu se mu dostalo prˇezdı´vky „Filosof“. Pastoracˇnı´ za´pal ho prˇivedl ke dveˇma vizitacˇnı´m
cesta´m na vy´chod. Obeˇ byly vedene´ touhou
dopa´trat se, kde a jak zˇije jemu sveˇrˇeny´ lid a
zda jesˇteˇ trva´ moravske´ biskupstvı´. Prˇi prvnı´
cesteˇ poznal Olomouc a mozˇna´ navsˇtı´vil i Velerad. I prˇi pouzˇitı´ tehdejsˇ´ıch modernı´ch dopravnı´ch prostrˇedku˚, konı´ a sedel, trvala cesta
minima´lneˇ neˇkolik ty´dnu˚. Vojteˇch meˇl ale cˇas.
A vyuzˇil ho. Prˇemy´sˇlel. Ma´me mnoho spolecˇne´ho. Ale Morava sama, bez Cˇech, ktere´
chra´nı´ hory, nemu˚zˇe obsta´t. A Cˇechy se bez
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
Moravy stanou jen bezvy´znamnou zemicˇkou.
Druha´ cesta ho zavedla jesˇteˇ da´l, azˇ do Ostrˇihomi, kde budoucı´ prvnı´ uhersky´ kra´l Sˇteˇpa´n prˇijal z jeho rukou krˇest. A Mad’arˇi na
Vojteˇcha nezapomneˇli. V jejich na´rodnı´ kapli
pod vatika´nskou basilikou sv. Petra stojı´ nejen
bronzova´ socha kra´le Sˇteˇpa´na, ale mezi relie´fy na zdi je zobrazen i jeho krˇest. Mimochodem, prˇi pohledu na mapu zjistı´me, zˇe Vojteˇch pravdeˇpodobneˇ sˇel stejnou cestou, jakou
k na´m prˇicha´zeli bratrˇi.
Vojteˇchovou za´sluhou je i prˇ´ıchod benediktinu˚ do Cˇech. V blı´zkosti Prahy zakla´dajı´
novy´ kla´sˇter, ktery´ pu˚vodneˇ slouzˇil pro mnichy ze za´padnı´ i vy´chodnı´ oblasti. Sem vstupuje i kneˇz Prokop, ale cˇasem zjistı´, zˇe ho
Pa´n vola´ k cesteˇ poustevnı´ka. Azˇ v roce 1032
s pomocı´ knı´zˇete Brˇetislava zakla´da´ prˇi rˇece
Sa´zaveˇ kla´sˇter, ktery´ je programoveˇ slovansky´. Bozˇ´ı rezˇie opeˇt zasa´hla a poskytla na´m
sveˇdectvı´, zˇe se v kla´sˇterˇe slouzˇily slovanske´ bohosluzˇby. Jde o tzv. Prazˇske´ hlaholske´
zlomky, dva na sobeˇ neza´visle´ pergameny liturgicke´ knihy pocha´zejı´cı´ snad z velkomoravske´ho obdobı´. Kniha se asi prˇes Bulhasko
Prazˇske´ hlaholske´ zlomky, starosloveˇnsky´ text
psany´ hlaholicı´, prˇed polovinou 11. st.
PROSINEC 2013
dostala do Ruska a pak zpa´tky do Cˇech, kde
byla znovu opsa´na. Prˇina´sˇ´ı na´m tak i sveˇdectvı´ o pouzˇitı´ hlaholice v Cˇecha´ch desa´te´ho
stoletı´. Oba pergameny byly pozdeˇji pouzˇity
jako materia´l pro vazbu jine´ho rukopisu a jen
cˇekaly na sve´ odhalenı´.
Sa´zavsky´ kla´sˇter, pu˚dorys kostela sv. Krˇ´ızˇe
vysveˇcene´ho roku 1070
Po na´vratu z uherske´ho exilu v roce 1061, jak
jsme uvedli v prˇedchozı´m dı´le, vsˇak mnisˇi
zacˇali pouzˇ´ıvat cyrilici, se kterou se ve Visegra´du sezna´mili. V kla´sˇterˇe, ktery´ byl centrem
litera´rnı´ cˇinnosti, vznikaly prˇeklady latinsky´ch origina´lu˚ (naprˇ. Gumpoldova legenda),
ale i vlastnı´ tvorba. V Modlitbeˇ ke svate´ Trojici jsou jmenova´ni cˇesˇtı´ sveˇtci Va´clav, Vojteˇch a Vı´t a take´ Cyril a Metodeˇj, Dmitrij Solunˇsky´ i papezˇ Kliment. Vsˇechna dı´la zna´me
vsˇak jen dı´ky rusky´m nebo jihoslovansky´m
opisu˚m a o skutecˇne´m rozsahu si nemu˚zˇeme
udeˇlat prˇesnou prˇedstavu.
Knı´zˇe Vratislav sa´zavsky´ kla´sˇter podpoˇ ehorˇe VII.
roval a roku 1079 zˇa´da´ papezˇe R
o povolenı´ slovanske´ liturgie. Bohuzˇel se na´m
dochovala jen papezˇova zamı´tava´ odpoveˇd’.
A pak uzˇ se jen opakuje historie, opeˇt dojde
na vyhna´nı´ a nicˇenı´. To prvnı´ z prˇ´ıkazu knı´zˇete
Brˇetislava II., ktery´ prˇedal kla´sˇter benediktinu˚m, to druhe´ z iniciativy nove´ho opata, jenzˇ
nechal vsˇechny slovanske´ knihy znicˇit.
Pozn.: Kristia´nova Legenda pocha´zı´ z 10. st.
Datace Diffundente sole je problematicka´ a
pohybuje se v rozmezı´ 10.–13. st.
Petr Mecl
3
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
PROSINEC 2013
ˇ ´ımskokatolickou farnost Becˇov nad Teplou
R
Sjı´zˇdı´te-li k Becˇovu po serpentina´ch smeˇrem
od Plzneˇ, musı´te hodneˇ zpomalit. Zato si ale
vychutna´te malebny´ pohled na ve svahu rozlozˇene´ starobyle´ domy, korunovane´ na vrcholu budovami kostela sv. Jirˇ´ı, za´mku a
hradu. Relikvia´rˇ sv. Maura, ktery´ je umı´steˇn
v jedne´ ze za´mecky´ch mı´stnostı´, la´ka´ kazˇdorocˇneˇ davy turistu˚ ze vsˇech koutu˚ sveˇta a
cely´ Becˇov pu˚sobı´ na prvnı´ pohled jako mı´sto
prostoupene´ historiı´. A ta se cˇasto pojı´ s duchovnem. Je tomu tak i tady?
Du˚sledky vysı´dlenı´ jsou sta´le zˇive´
Posˇmourny´ listopadovy´ den, po turistech celkem pochopitelneˇ ani pama´tky. Stoupa´m svahem ke kostelu, kde ma´m sraz s becˇovsky´m
duchovnı´m spra´vcem P. Reginaldem Pavlem
Veˇtrovcem, Th.D., O. Praem. Vedle kostela
stojı´ pomeˇrneˇ velka´ fara a ja´ prˇedpokla´da´m,
zˇe pan fara´rˇ prˇijde pra´veˇ odtud. Ten vsˇak vystupuje z auta a vyva´dı´ mne z omylu: „Mı´stnı´
fara ma´ sice fasa´du dı´ky projektu oprav meˇstsky´ch center za prˇispeˇnı´ kraje, meˇsta i farnosti opravenou, ale interie´r nenı´ v soucˇasne´
situaci zpu˚sobily´ k trvale´mu oby´va´nı´, na jeho
rekonstrukci by bylo potrˇeba alesponˇ pu˚l milio´nu korun. Momenta´lneˇ ma´ faru bezplatneˇ
pronajatou meˇsto Becˇov, ktere´ ji pouzˇ´ıva´ pro
materˇske´ centrum, tedy zde se jednou ty´dneˇ
scha´zejı´ maminky a deˇti, ale vı´c se zde neda´
deˇlat. Nejen proto je i becˇovska´ farnost spravova´na z kla´sˇtera v Teple´, tam ma´ i sve´ oficia´lnı´ sı´dlo.“
Useda´me tedy u prˇ´ıveˇtiveˇ praskajı´cı´ho
krbu v nedaleke´ hospu˚dce a dosta´va´me se
k u´vodnı´ ota´zce, jak je to s historiı´ a duchovnı´m zˇivotem ve starobyle´m Becˇoveˇ. „Historie
se na zdejsˇ´ım duchovnı´m zˇivoteˇ samozrˇejmeˇ
podepsala. Je bezma´la sedmdesa´t let po va´lce
a sta´le zde vidı´me du˚sledky vysı´dlenı´ pu˚vod4
nı´ch neˇmecky´ch obyvatel. Bylo narusˇeno prˇirozene´ prostrˇedı´, ktere´ k farnosti patrˇilo, dosˇlo k promeˇneˇ religiozity obyvatel a pameˇtnı´ci
va´m potvrdı´, zˇe od konce druhe´ sveˇtove´ va´lky
chodı´ do kostela jen hrstka lidı´. V soucˇasne´
dobeˇ je to v nedeˇli tak deset azˇ patna´ct veˇrˇ´ıcı´ch, veˇtsˇinou du˚chodove´ho veˇku, situace se
od va´lky nemeˇnı´. V Otrocˇ´ıneˇ, ktery´ do farnosti
take´ patrˇ´ı, je sice pocˇet podobny´, ale tam se
farnı´ho zˇivota u´cˇastnı´ dveˇ rodiny vcˇetneˇ deˇtı´,
takzˇe veˇkovy´ pru˚meˇr nenı´ tak vysoky´. Jedna
z nich je rodina Tomsˇu˚, kde majı´ peˇt dcer.
Jejich maminka byla sestra P. Antonı´na Bachana, by´vale´ho klatovske´ho fara´rˇe a vika´rˇe
a roda´ka z Chodova u Becˇova. V Otrocˇ´ıneˇ
tedy neby´va´m na bohosluzˇba´ch nejmladsˇ´ı,“
shrnuje situaci v za´veˇru s jemu prˇ´ıznacˇny´m
trochu sarkasticky´m humorem tepelsky´ premonstra´t P. Reginald Pavel Veˇtrovec, ktere´mu
se blı´zˇ´ı padesa´te´ narozeniny a ktery´ ma´ farnost Becˇov na starosti pa´ty´ rok. Prˇedtı´m pu˚sobil v Plası´ch. „Mozˇnost vy´uky na´bozˇenstvı´
pro deˇti vidı´m v Becˇoveˇ skepticky. Nejsou deˇti,
ktere´ by alesponˇ trochu praktikovaly, nenı´ za´jem,“ doda´va´ uzˇ bez u´smeˇvu. Kazˇdy´ cˇtvrtek
probı´ha´ v sakristii biblicke´ setka´va´nı´, veˇtsˇinou za u´cˇasti trˇ´ı azˇ cˇtyrˇ lidı´. Pochvalu si podle
fara´rˇe zaslouzˇ´ı becˇovska´ Trˇ´ıkra´lova´ sbı´rka,
ktera´ je porˇa´dana´ ve spolupra´ci se sˇkolou a
ktere´ se kazˇdorocˇneˇ u´cˇastnı´ cˇtyrˇi azˇ sˇest skupinek kolednı´ku˚.
Relikvia´rˇ prˇiva´dı´ lidi
Vzda´leneˇjsˇ´ı historie na rozdı´l od te´ neda´vne´
vna´sˇ´ı do Becˇova zˇivot a ruch. Unika´tnı´ relikvia´rˇ s ostatky sv. Jana Krˇtitele, sv. Maura a
sv. Timoteje zejme´na v turisticke´ sezo´neˇ prˇiva´dı´ do kostela nove´ na´vsˇteˇvnı´ky. „Prˇicha´zejı´
poutnı´ci a take´ skupinky skautu˚. Kromeˇ relikvia´rˇe a architektonicky´ch pameˇtihodnostı´
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
PROSINEC 2013
je tu v okolı´ na´dherna´ prˇ´ırodnı´ scene´rie. Neˇ- bujeme prˇ´ıspeˇvky na opravy, kdyzˇ byly schva´kterˇ´ı z na´vsˇteˇvnı´ku˚ spojı´ svu˚j vy´let s boho- leny restituce, oni se v situaci farnosti kolem
sluzˇbou v nasˇem kostele,“ rˇ´ıka´ becˇovsky´ fa- restitucı´ neˇkdy neorientujı´.“
ra´rˇ s tı´m, zˇe jsou i turiste´ prˇicha´zejı´ spı´sˇe ze
zveˇdavosti, ale i jim je kostel prˇ´ıstupny´.
Teˇsna´ blı´zkost za´mku a hradu prˇina´sˇ´ı
i dobrou spolupra´ci s kastela´nem Toma´sˇem
Wizovsky´m. Jedenkra´t rocˇneˇ v za´mecke´ kapli
slouzˇ´ı P. Reginald msˇi svatou ke cti sv. Petra,
je zva´n k zˇehna´nı´ prˇi otevı´ra´nı´ novy´ch prohlı´dkovy´ch tras, neda´vno zˇehnal hasicı´ syste´m pro area´l hradu a za´mku. „I kdyzˇ tu nebydlı´m, jsem vnı´ma´n jako osoba fara´rˇe, ktery´
k vy´znamny´m uda´lostem ve meˇsteˇ patrˇ´ı,“ konstatuje kneˇz. Vypra´vı´ take´, jak se sezna´mil
s prˇedstaviteli rodu Beaufort — Spontin, ktery´
becˇovsky´ za´mek drˇ´ıve vlastnil a jehozˇ potomci zˇijı´ v Belgii. „Nava´zali jsme kontakt
jako meˇsto i jako farnost, veˇrˇ´ım, zˇe bude prospeˇsˇny´,“ rˇ´ıka´.
Je trˇeba prˇedcha´zet havarijnı´m stavu˚m
V becˇovske´m kostele sv. Jirˇ´ı momenta´lneˇ probı´hajı´ za podpory karlovarske´ho kraje opravy
exterie´ru za prˇispeˇnı´ meˇsta, ktere´ rekonstrukci
podle svy´ch mozˇnostı´ financˇneˇ podporuje.
Kromeˇ fasa´dy by na rˇadu meˇla prˇijı´t drˇeveˇna´
veˇzˇnı´ okna a vitra´zˇe, cˇeka´ se na dotace, farnost sve´ povinne´ financˇnı´ podı´ly ma´ prˇipraveny. Jak v Becˇoveˇ, tak v kostele v Otrocˇ´ıneˇ jsou ve sˇpatne´m stavu varhany, zasazˇene´
cˇervotocˇem. V Becˇoveˇ byla zaha´jena konzervace a cˇa´stecˇne´ restaurova´nı´ obrazu na by´vale´m hlavnı´m olta´rˇi, ovsˇem jisteˇ by podobnou
opravu snesla i dalsˇ´ı pla´tna. Otrocˇ´ınsky´ kostel
zatı´m marneˇ cˇeka´ na novou fasa´du, ale podle
slov fara´rˇe je zakonzervovany´ a bohosluzˇby
se v neˇm konat mohou.
„Snazˇ´ıme se prˇedcha´zet havarijnı´m stavu˚m, jak je to v nasˇich sila´ch. Take´ dı´ky sˇikovne´mu stavebnı´mu technikovi Jirˇ´ımu La´sˇkovi. Ma´me dobrou spolupra´ci s meˇstem Becˇov i obcı´ Otrocˇ´ın, ale ted’v poslednı´ dobeˇ se
neˇkdy teˇzˇko vysveˇtluje zastupitelu˚m, zˇe potrˇe-
Becˇov, kostel sv. Jirˇ´ı
Na´vrat k hodnota´m prˇedku˚ je cesta
P. Reginald spravuje svou farnost z kla´sˇtera
v Teple´, do Becˇova i do Otrocˇ´ına dojı´zˇdı´,
cozˇ zejme´na v zimeˇ neby´va´ zcela jednoduche´. Pta´m se, nenı´ to nevy´hoda, kdyzˇ fara´rˇ
ve farnosti nebydlı´? „Samozrˇejmeˇ, pokud ma´
kneˇz s lidmi dennı´ kontakt, je to dobre´, jak
jsem se prˇesveˇdcˇil prˇed lety v Plası´ch,“ odpovı´da´. „Na druhou stranu v kla´sˇterˇe v Teple´
jsme pro farnost vytvorˇili odpovı´dajı´cı´ za´zemı´
a v dnesˇnı´ dobeˇ, kdy v kazˇde´ rodineˇ je auto a
vsˇichni majı´ mobilnı´ telefony a dalsˇ´ı mozˇnosti,
nenı´ proble´m v kontaktech. Naprˇ´ıklad obrˇady
velikonocˇnı´ho tridua deˇla´me vzˇdy v kla´sˇterˇe
a lide´ z farnosti se na neˇ mohou dostat. Navı´c v kla´sˇterˇe je vı´ce kneˇzˇ´ı, takzˇe je vzˇdycky
neˇkdo prˇipraven, je-li potrˇeba jeho sluzˇba.
Mnohdy diece´znı´ kneˇzˇ´ı, kterˇ´ı v jedne´ farnosti
bydlı´ a dalsˇ´ı spravujı´ excurrendo, majı´ veˇtsˇ´ı
5
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
rozsah pastorace, ktery´ musı´ zvla´dnout, nezˇ
my z kla´sˇtera.“
A jak vidı´ P. Reginald budoucnost vı´ry a
cı´rkve v takovy´ch farnostech, jako je Becˇov?
„Vı´te, on je to proble´m cele´ postkomunisticke´
Evropy — relativneˇ zbozˇnı´ rodicˇe uzˇ neprˇivedli k vı´rˇe svoje deˇti a ted’je velmi obtı´zˇne´ situaci napravovat. Ten na´zor, zˇe babicˇka je zaostala´, protozˇe se modlı´, ja´ se nemodlı´m, jsem
PROSINEC 2013
modernı´, sta´le prˇezˇ´ıva´, i kdyzˇ uzˇ nenı´ podporova´n komunistickou ideologiı´. A jak z toho
ven? Du˚lezˇite´ je rozeznı´va´nı´ Bozˇ´ı struny, ktera´
by meˇla rezonovat v lidske´m nitru, cozˇ nenı´
za´lezˇitost jen lidska´, za´lezˇ´ı na sveˇtle od Boha,
ktere´ prˇijde. Myslı´m, zˇe zklama´nı´ soucˇasnou
dobou prˇivede lidi k na´vratu ke korˇenu˚m,
k hodnota´m prˇedku˚ a nebude to cesta zpa´tky,
ale doprˇedu.“
Alena Ourˇednı´kova´
Kostely a kaple sv. Jana Nepomucke´ho ve vikaria´tu Plzenˇ–sever 2. cˇa´st
Za dalsˇ´ımi kaplemi se dostaneme do severoza´padnı´ cˇa´sti vikaria´tu. Zajı´mave´ je, zˇe jsou
vzˇdy v maly´ch skupina´ch ve dvou azˇ trˇech
v sousednı´ch vesnicı´ch, nejza´padneˇjsˇ´ı skupina je v Krasˇoveˇ a v sousednı´m Potoku.
V Krasˇoveˇ stojı´ mala´ kaplicˇka na na´vsi, realizovana´ po roce 1800. V pru˚cˇelı´ je ozdobena dveˇma polokruhovy´mi pilastry, ktere´ asi
budou zbytkem pu˚vodneˇ na´rocˇneˇjsˇ´ı vy´zdoby,
dnes jsou bez ukoncˇenı´, nahorˇe nara´zˇejı´ do
sedlove´ strˇ´ısˇky. Uvnitrˇ v kapli ale nenajdeme
pama´tku na sv. Jana, zadnı´ steˇnu nad olta´rˇem zdobı´ novodoba´ malba Panny Marie s Jezˇ´ısˇkem, ktera´ vystrˇ´ıdala zmizelou sveˇtcovu
sochu.
V sousednı´ vsi zvane´ Potok je kaple mnohem rozmeˇrneˇjsˇ´ı, kryta´ valbovou strˇechou
s jednoduchy´m troju´helnı´kovy´m sˇtı´tem. Byla
postavena manzˇeli Janem a Frantisˇkou Ebertovy´mi z cˇ.p. 4 mı´sto stare´ zvonicˇky. Postavil
ji zednı´k Andreas z Bucˇe. Prosˇla obnovou
(2008–9) dı´ky vedenı´ obce Bezveˇrov a Plzenˇske´ho kraje, prˇed nı´zˇ byl jejı´ stav velmi
sˇpatny´. Uzˇ v roce 1966 je konstatova´no, zˇe je
v rozvalina´ch a vybavenı´ je znicˇeno, ostatneˇ
stejneˇ tak, jako obec, ktera´ se take´ uzˇ probouzı´
k zˇivotu. Proto je vnitrˇek kaple bez jake´hokoliv vybavenı´.
Dalsˇ´ı blı´zke´ dveˇ kaple nalezneme vy´chodneˇ od Maneˇtı´na mimo obce. Ta starsˇ´ı je
6
mezi Maneˇtı´nem a obcı´ Brdo. Uvnitrˇ je sokl
k sosˇe sv. Jana, ktera´ ale sama jizˇ v kapli nenı´.
Na soklu je napsa´no: „Ke cti s. Janu Nep. dal
postavit tuto statui Mateˇj Va´clav roku 1773“.
Protozˇe se hovorˇ´ı o statuji, kaple byla zrˇejmeˇ
postavena pozdeˇji jizˇ nad stojı´cı´ sochou na
pocˇa´tku 19. stoletı´.
Volneˇ v polı´ch take´ stojı´ kaple sv. Jana za
Sˇtichovicemi. Jednoducha´ stavbicˇka je svou
osamocenostı´ pu˚sobiva´ jako jediny´ bod v celkem ploche´ krajineˇ na jih od obce. Cˇelo kaple
vrcholı´ gotizujı´cı´m sˇtı´tem, vnitrˇek je otevrˇen obloukovy´m vstupem. Zde je drobna´ vy´zdoba, uprostrˇed s maly´m obra´zkem sv. Jana
Nepomucke´ho. Obnovena byla pe´cˇ´ı manzˇelu˚
Janousˇkovcovy´ch ze Sˇtichovic v roce 2004.
Trˇetı´ skupinu kaplı´ sv. Jana Nepomucke´ho
potka´me v okolı´ Dolnı´ Beˇle´. Vy´stavna´ na´vesnı´ kaple se nacha´zı´ v Hornı´ Beˇle´. Byla postavena v roce 1774 jako obde´lnı´kova´ stavba
se sˇtı´tem, kryta´ valbovou strˇechou se sanktusovou veˇzˇicˇkou. Cely´ vneˇjsˇek kaple byl zjednodusˇen prˇi opraveˇ v roce 1936, takzˇe baroknı´
pu˚vod lze jizˇ jen tusˇit. Vnitrˇek kaple je zaklenut valenou klenbou s vy´secˇemi, za´veˇr kaple
je kryt konchou. V teˇchto mı´stech na olta´rˇi
stojı´ baroknı´ socha sv. Jana Nepom. s andeˇly.
Kaple byla opeˇt opravena v roce 2003, kdy
zanikl pu˚vodnı´ letopocˇet v pru˚cˇelı´. Je v pe´cˇi
obyvatel obce a teˇsˇ´ı se dobre´mu stavu.
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
Hornı´ Beˇla´
Dolnı´ Beˇla´
PROSINEC 2013
Dalsˇ´ı kaple sv. Jana Nepomucke´ho je na
kraji sousednı´ obce, Dolnı´ Beˇle´. Vystaveˇl ji
zednı´k Novy´ ze Stupna v roce 1848, kdyzˇ
soubeˇzˇneˇ pracoval na beˇlske´ sˇkole. Drobna´
stavba s baroknı´mi prvky ma´ vysˇsˇ´ı pru˚cˇelı´
s troju´helnı´kovy´m sˇtı´tem na kladı´, podepı´rane´m pilastry. Nad vstupem je na´pis: „Dal
mi Pa´n Bu˚h jazyka, za mzdu mou, ktery´m
jej chva´lit budu“. V soucˇasne´ dobeˇ v nı´ nenı´
socha sv. Jana Nepomucke´ho, ktera´ se zachovala.
Po projetı´ sousednı´ vsi Loza smeˇrem na
Tlucnou a Novou Hospodu najdeme teˇsneˇ
u silnice dalsˇ´ı svatoja´nskou kapli. Oznacˇena
je letopocˇtem 1848 v malebneˇ vykrojene´m
sˇtı´tu. Drobna´ obde´lnı´kova´ stavba je kryta sedlovou strˇechou. Uvnitrˇ se nacha´zı´ pomeˇrneˇ
velka´ kamenna´ socha sv. Jana Nepomucke´ho,
zda´ se, zˇe kaple byla take´ postavena okolo jizˇ
stojı´cı´ sochy.
Jan Soukup
Potok
7
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
Brdo
Krasˇov
8
PROSINEC 2013
ˇ tichovice
S
Loza
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
PROSINEC 2013
„Jako Otec poslal mne, tak i ja´ posı´la´m va´s . . . “ (Jan 20,18)
Milı´ prˇa´tele´,
nastal Advent, blı´zˇ´ı se Va´noce a slavnost narozenı´ male´ho Jezˇ´ısˇe. Tato doba ma´ zvla´sˇtnı´
kouzlo, kdy lide´ trochu vı´c myslı´ na druhe´.
Nezapomı´nejme, prosı´m, na lidi kolem na´s
(hlavneˇ na stare´ a opusˇteˇne´). Ale taky ani na
lidi, kterˇ´ı zˇijı´ daleko od na´s, ale nasˇi pomoc
a modlitbu nale´haveˇ potrˇebujı´ k obycˇejne´mu
prˇezˇitı´ dalsˇ´ıho dne, dalsˇ´ıho ty´dne . . .
Prˇ´ıpravu na Va´noce je mozˇne´ spojit s pomocı´ nejchudsˇ´ım deˇtem v ra´mci ru˚zny´ch akcı´:
? Pohled pro misie: Objednejte si prˇedtisˇteˇne´ pohlednice, na ktere´ pak deˇti i dospeˇlı´
malujı´ hezke´ va´nocˇnı´ motivy.
?
• Jeden da´rek navı´c pro deˇti
v Africe
Konkre´tneˇ mu˚zˇete poteˇsˇit nejmensˇ´ı deˇti v Zambii a prˇispeˇt na stavbu materˇske´ sˇkoly pro
350 deˇtı´ v nejlidnateˇjsˇ´ı farnosti sv. Pavla v arcidiece´zi Lusaka. Na´klady na stavbu cˇinı´ prˇiblizˇneˇ 700 Kcˇ na jedno dı´teˇ, ktere´ bude do te´to
sˇkolky chodit. Vasˇe va´nocˇnı´ da´rky, prosı´m,
posˇlete nejpozdeˇji do 31. prosince. Nedostatek vody, hlad, bı´da, infekcˇnı´ nemoci a vysoky´
pocˇet lidı´ nakazˇeny´ch virem HIV/AIDS jsou
utrpenı´, ktera´ suzˇujı´ obyvatele Zambie. Mezi
teˇmi nejmensˇ´ımi je rˇada sirotku˚ nebo velmi
chudy´ch deˇtı´, ktery´m pobyt ve sˇkolce zajistı´ za´kladnı´ pe´cˇi a prˇedsˇkolnı´ vy´chovu. Pomoc zajisˇt’ujı´ Papezˇska´ misijnı´ dı´la, Sˇpindleru˚v Mly´n, 604 838 882, [email protected],
www.missio.cz, cˇ. u´cˇtu: 72540444/2700,
VS 240. Do zpra´vy pro prˇ´ıjemce uved’te: Zambie. Ti, kdo veˇnujı´ financˇnı´ pomoc, se mohou zaregistrovat jako „da´rci misiı´ “. Za´jemci
mohou obdrzˇet potvrzenı´ pro danˇove´ u´cˇely.
Jeden da´rek navı´c probı´ha´ beˇhem adventu, motivuje k modlitebnı´ a financˇnı´ pomoci deˇtem z misiı´. Deˇti mohou sˇetrˇit na da´rek pro chude´ho kamara´da a o Va´nocı´ch sve´
u´spory zabalit jako da´rek a prˇine´st k olta´rˇi,
pod stromecˇek, k jeslicˇka´m apod. Ten, kdo
prˇipravuje tuto akci, urcˇ´ı i prˇ´ıpadnou odmeˇnu,
jakou deˇti, ktere´ nasˇetrˇily na da´rek, dosta´vajı´.
Miriam Svobodova´, za´stupce PMD,
Mohou si da´t naprˇ´ıklad ozdobu na stromecˇek
[email protected], 608 976 598
cˇi postavicˇku do Betle´mu, ke ktere´mu da´rek
daly. Zı´skane´ finance z vy´stavky hotovy´ch po- • Misijnı´ u´mysl na prosinec: Za vsˇechny
hlednic (VS 140) a Jednoho da´rku navı´c (VS krˇest’any, aby osvı´ceni sveˇtlem vteˇlene´ho Slo240) posı´lejte do kancela´rˇe PMD.
va prˇipravovali lidstvo na prˇ´ıchod Spasitele.
• Peˇsˇ´ı pout’z Neukirchenu do
Loucˇimi
se v Loucˇimi pomodlili a prˇipomneˇli si tak
poveˇst o loucˇimske´ Madoneˇ.
V sobotu 9. listopadu kolem 13 hodiny se
kostel Narozenı´ Panny Marie v Loucˇimi zaplnil do poslednı´ho mı´stecˇka veˇrˇ´ıcı´mi z bavorsky´ch Novy´ch Kostelu˚ (Neukirchen beim
Hl. Blut). Asi 130 poutnı´ku˚ se vydalo v 8 hodin ra´no na peˇsˇ´ı pout’dlouhou asi 25 km, aby
Msˇi svatou slouzˇil novokostelecky´ pan fara´rˇ Georg Engelmeier. Na zacˇa´tku msˇe svate´
s radostı´ prˇivı´tal v kostele vsˇechny prˇ´ıtomne´
loucˇimsky´ pan vika´rˇ Miroslav Kratochvı´l a
rˇekl: „Jsem moc ra´d, kdyzˇ vidı´m tento kostel takhle plny´, prˇipada´m si jako o Va´nocı´ch,
9
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
kdy chodı´ na bohosluzˇby vı´ce nasˇich veˇrˇ´ıcı´ch.
Deˇkuji, zˇe jste prˇisˇli, my va´m pout’ oplatı´me
31. kveˇtna prˇ´ısˇtı´ho roku.“ Po neˇm se ujala
slova starostka Loucˇimi panı´ Jana Dirriglova´
a vsˇechny u´cˇastnı´ky vrˇele pozdravila. Poutnı´ci prˇinesli s sebou kra´snou velkou svı´cˇku
s obra´zkem Panny Marie, kterou umı´stili na
postrannı´ olta´rˇ k cˇerne´ loucˇimske´ Madoneˇ.
PROSINEC 2013
kem svate´ho Martina. Ta letosˇnı´ pout’ byla
ve znamenı´ desa´te´ho vy´rocˇ´ı. Prˇi te´to prˇ´ılezˇitosti prˇipravil obecnı´ u´rˇad v Loucˇimi vy´stavu
fotografiı´ z prˇedesˇly´ch setka´nı´. Ta byla umı´steˇna a prˇipravena v mı´stnı´ restauraci. Sem se
take´ veˇtsˇina veˇrˇ´ıcı´ch po ukoncˇenı´ msˇe svate´
prˇesunula, aby se zde obcˇerstvili, poobeˇdvali,
popovı´dali si a poslechli cˇeskou muziku.
Je dobrˇe, zˇe se te´to akce zu´cˇastnˇujı´ jak
zna´me´ tva´rˇe z minuly´ch let, tak spousta novy´ch a mlady´ch lidı´ a tak tato tradice bude
i nada´le zachova´na a bude urcˇiteˇ pokracˇovat.
Obnovenı´ teˇchto poutı´ po roce 1990 znamenalo nava´za´nı´ prˇa´telstvı´ nejen v cı´rkevnı´ a
duchovnı´ oblasti, ale take´ na u´rovni obecnı´:
Loucˇim — Neukirchen. Spolupra´ce obou obcı´
je na vysoke´ u´rovni a urcˇiteˇ procesı´ i dalsˇ´ı
na´vsˇteˇvy se budou opakovat a vydrzˇ´ı dalsˇ´ı
generace.
Martina Mateˇjkova´, Loucˇim
ˇ ehorˇ z Nissy rˇecky´
• Svaty´ R
teolog a ucˇenec
Ti, kterˇ´ı prˇisˇli peˇsˇky, byli veˇtsˇinou strˇednı´ a
mladsˇ´ı generace, starsˇ´ı poutnı´ky prˇivezl autobus, neˇkterˇ´ı prˇijeli autem. Msˇe svate´ se take´
pravidelneˇ zu´cˇastnˇuje starosta z Novy´ch Kostelu˚ pan Josef Berlinger a take´ by´valy´ starosta
a propaga´tor tohoto setka´nı´ pan Egid Hoffmann, oba s manzˇelkou. Z denı´ku Ko¨tztingerzeitung prˇijel take´ by´valy´ redaktor pan Haymo Richter, ktery´ od pocˇa´tku vsˇechny pouti
fotograficky dokumentuje. A tak tomu bylo
i letos.
Prvnı´ peˇsˇ´ı procesı´ do Loucˇimi bylo zorganizova´no v roce 1993, pout’ se kona´ vzˇdy
jednou za dva roky, vzˇdy v sobotu prˇed sva´t10
Pocha´zel ze za´mozˇne´ a vzdeˇlane´ rodiny re´tora.
Narodil se kolem
roku 335 v dnesˇnı´m Turecku, tehdejsˇ´ı Ce´sareji; byl
bratrem svate´ho
Basila, zakladatele basilia´nske´ho
mnisˇstvı´.
Rˇehorˇ vystudoval pra´va a stal se soudnı´m obha´jcem a ucˇitelem re´toriky. Ozˇenil se s dı´vkou jme´nem
Theosebie, ale po neˇkolika letech ovdoveˇl. Po
manzˇelcˇineˇ smrti se vzdal pra´vnicke´ karie´ry
a prˇijal nizˇsˇ´ı sveˇcenı´ a stal se lektorem Pı´sma
svate´ho prˇi hlavnı´m chra´meˇ sve´ho rodne´ho
meˇsta. Ale netrvalo dlouho a opeˇt se vra´til
ke sve´mu sveˇtske´mu povola´nı´ pra´vnı´ka. To
se nelı´bilo bratru Basilovi ani sestrˇe Makrı´neˇ
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
PROSINEC 2013
ˇ ehorˇi Nazia´nske´mu. Doa ani jeho prˇ´ıteli R
ˇ ehorˇ souhlasil a
mlouvali mu, azˇ nakonec R
dal se vysveˇtit na kneˇze. A v roce 371 byl vysveˇcen za biskupa v Nysse. Vynikal jako rˇecˇnı´k; potı´ral aria´nstvı´, kvu˚li tomu jej v roce 375
sesadili z postu biskupa a vymysleli si du˚vod,
zˇe nebyl na biskupa rˇa´dneˇ zvolen. Dostal se do
sporu se samotny´m cı´sarˇem Valencem, ktery´
byl vyznavacˇem aria´nstvı´, byl nucen uprchnout a skry´vat se. Azˇ po smrti cı´sarˇe Valence,
na jehozˇ mı´sto usedl Gracia´n, ktery´ katolı´-
ˇ ehorˇ do Nyssy vra´til
ku˚m vra´til svobodu, se R
v roce 378 jako biskup.
ˇ ehorˇ z Nyssy by´va´ oznacˇova´n za
Svaty´ R
prvnı´ho krˇest’anske´ho filosofa. Napsal neˇkolik spisu˚ o mnisˇske´m zˇivoteˇ, askezi, poutnictvı´ cˇi panenstvı´; take´ spis o Mojzˇ´ısˇoveˇ zˇivoteˇ
a svate´ Trojici. Zemrˇel kolem roku 394/396
ˇ ecka´ cı´rkev jej velebı´
v dnesˇnı´m Turecku. R
jako „kazatele pravdy“, „svı´tilnu lesknoucı´ se
Bozˇskou za´rˇ´ı“, „pero Ducha svate´ho“ a „vrchol bohoslovecke´ veˇdy“.
Veronika Pechova´
• Dennı´ ticha´ chvı´le
• Etika u´cty k zˇivotu
pomu˚cka ke kazˇdodennı´ cˇetbeˇ Bozˇ´ıho slova
a modlitbeˇ na novy´ cı´rkevnı´ rok je k dosta´nı´
na vra´tnici biskupstvı´, na farnı´ch u´rˇadech a na
adrese Zpravodaje, cena 20 Kcˇ.
Cı´rkevnı´ gymna´zium v Plzni nabı´zı´ kurs pro
verˇejnost, kona´ se na Cı´rk. gymna´ziu v Plzni,
osm u´terku˚ pocˇ´ınaje 7. ledna, od 1700–1820.
Kapacita: cca 25 u´cˇastnı´ku˚, cena 300 Kcˇ.
´ vod do krˇest’anske´ho poObsah kursu: U
´ cta k nenarozene´mu
jetı´ 5. slova Desatera; U
zˇivotu; Trest smrti; Eutana´zie; Klonova´nı´;
Asist. reprodukce; Etika va´lecˇne´ho konfliktu.
Lektor: P. Robert Bergman, spiritua´l a
vyucˇujı´cı´ na CG. Prˇihla´sˇenı´ do 20. prosince na: [email protected], kurs je urcˇen pro vsˇechny za´jemce o danou problema´ cˇastnı´ci obdrzˇ´ı osveˇdcˇenı´ o absolvotiku. U
va´nı´ kursu.
• Exerciie s P. Eliasem Vellou
Poslednı´ cˇa´st cˇtyrˇdı´lne´ho cyklu exerciciı´
P. Eliase Velly se bude konat 9.–14. srpna
v Plzni (zacˇa´tek v sobotu v podvecˇer, konec
ve cˇtvrtek prˇed obeˇdem). Exercicie jsou nabı´dkou i pro ty, kterˇ´ı se nezu´cˇastnili prˇedchozı´ch. Te´ma exerciciı´ je „Jezˇ´ısˇ — mu˚j Pa´n“.
Cena exerciciı´ 2 800 Kcˇ (1 500 bez ubytova´nı´), prˇihla´sˇky na [email protected]
Adventnı´ a va´nocˇnı´ programy
Cheb
? 15. prosince kostel sv. Mikula´sˇe, adventnı´ koncert: Vox imperfecta Plzenˇ a Lubeˇnka Luby
Choteˇsˇov, kla´sˇter
? 6. prosince 1500 va´nocˇnı´ trhy, 1800 adventnı´ koncert
Chrˇ´ıcˇ u Kozˇlan
? 7. prosince v kostele sv. Jana Nepomucke´ho 1700 msˇe sv. s rora´tnı´mi zpeˇvy; 1800 adventnı´
koncert: Akordeonove´ duo Ucˇitel a truhla´rˇ (J. S. Bach; J. Ch. Pepusch; B. M. Cˇernohorsky´;
B. Marcello; G. F. Ha¨ndel). Ve 2000 koncert kapely Vrtule 1 v pivovaru — sladovneˇ.
11
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
PROSINEC 2013
Karˇez
? 14. prosince
1600
adventnı´ koncert v kostele sv. Jana Nepomucke´ho
Klatovy, arcideˇkansky´ kostel
? 19. prosince 1700 adventnı´ koncert deˇtı´ ZUSˇ Klatovy
? 26. prosince 1500 koncertnı´ provedenı´ Cˇeske´ msˇe va´nocˇnı´ od J. J. Ryby, soubor Sˇumavan
Kralovice
? 20. prosince 1700 Staroplzenecky´ zˇivy´ Betle´m u kostela sv. Petra a Pavla
Plzenˇ
? Adventnı´ pu˚lhodinky
(1500
v katedra´le sv. Bartolomeˇje)
– 1. prosince Pavel Sˇmolı´k
– 8. prosince Miroslav Psˇenicˇka
– 15. prosince Jakub Jansˇta
– 22. prosince Jaroslav Tu˚ma
? 2. prosince 1900 katedra´le sv. Bartolomeˇje: Rora´ty — koncertnı´ provedenı´ rora´tnı´ch zpeˇvu˚
v pu˚vodnı´ podobeˇ, u´cˇinkuje soubor Ritornello pod vedenı´m Michaela Pospı´sˇila
? 8. prosince 1800 katedra´la: koncert duchovnı´ hudby — Jana M. K. Korbelova´ a peˇvecky´
sbor Andı´lci
? 10. prosince 2000 katedra´la: Sbor Uralsky´ch Koza´ku˚
? 17. prosince 1730 kostel N. P. Marie: koncert duch. hudby, Komornı´ sbor cˇes. muzikantu˚
? Betle´mske´ sveˇtlo
– katedra´la sv. Bartolomeˇje
22. prosince 1030 — prˇi msˇi svate´ prˇivı´ta´nı´ Betle´mske´ho sveˇtla otcem biskupem
22. a 23. prosince 1130–1200 a 1400–1700; 24. prosince 900–1700
– kostel Nanebevzetı´ Panny Marie
24. prosince 1300–1700
– kostel sv. Jana Nepomucke´ho
24. prosince 1700–1800
– kostel sv. Martina a Prokopa
24. prosince 1700–1800
– kostel U Jezˇ´ısˇka
24. prosince 1000–1200
? 24. prosince 1100 Staroplzenecky´ zˇivy´ Betle´m na na´meˇstı´ Republiky u katedra´ly
1400 zpı´va´nı´ koled u va´nocˇnı´ho stromu
? 25. prosince
– 1500 kostel Nanebevzetı´ P. Marie: va´nocˇnı´ koncert — Jirˇicˇky
– 1600 katedra´la: slavnostnı´ hudebnı´ nesˇpory s u´cˇastı´ biskupa Radkovske´ho
? 26. prosince 1600 katedra´la: slavnostnı´ va´nocˇnı´ koncert — smı´sˇeny´ peˇvecky´ sbor Prazˇsˇtı´
peˇvci pod vedenı´m sbormistra Stanislava Mistra.
12
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
PROSINEC 2013
? 29. prosince 1600 kostel Nanebevzetı´ Panny Marie: beneficˇnı´ koncert na opravu mı´stnı´ch
varhan, varhany Pavel Sˇmolı´k, sopra´n Katerˇina Falcnı´kova´.
Potvorov, kostel sv. Mikula´sˇe
? 6. prosince 1700 Zˇihelsky´ peˇvecky´ sbor, vstupne´ dobrovolne´, pro deˇti mikula´sˇska´ nadı´lka
Prusiny
? 14. prosince 1400 zˇivy´ Betle´m v kostele sv. Jakuba Starsˇ´ıho.
Rokycany
? 8. prosince 1400 adventnı´ koncert na Vrsˇ´ıcˇku
? 11. prosince 1800 adventnı´ koncert Cantate v kostele P. Marie Sneˇzˇne´
? 15. prosince 1800 adventnı´ koncert
? 18. prosince 1800 adventnı´ koncert gymna´zia
Spa´lene´ Porˇ´ıcˇ´ı
? 22. prosince
1400
zˇivy´ Betle´m u kostela na na´meˇstı´
Stary´ Plzenec
? 24. prosince 1400 zˇivy´ Betle´m na na´meˇstı´ u kostela sv. Jana Krˇtitele
Velka´ Hled’sebe
? adventnı´ nedeˇle 1445 adventnı´ koncerty v kostele
• CM 863. Svatı´ Cyril a Metodeˇj.
Deˇjiny, tradice, u´cta.
Vy´stava je porˇa´da´na u prˇ´ılezˇitosti 1150. vy´rocˇ´ı prˇ´ıchodu svaty´ch Cyrila (Konstantina) a
Metodeˇje na Velkou Moravu.
Vedle vy´znamny´ch archeologicky´ch pama´tek obdobı´ Velke´ Moravy jsou vystaveny
pama´tky dokla´dajı´cı´ tradici cyrilometodeˇjske´
u´cty v nasˇich zemı´ch od strˇedoveˇku po soucˇasnost. Vy´stava je otevrˇena v Kla´sˇterˇe sv.
Anezˇky Cˇeske´ v Praze do 2. u´nora 2014.
• Cˇeska´ krˇest’anska´
akademie Plzenˇ
zve na prˇedna´sˇku arch. Jana Soukupa „Promeˇny kostela v historii a
co v neˇm najdete“ v u´tery´ 3. prosince v 1800
v ucˇebneˇ biskupstvı´.
• „Od Josefa Floriana k Rio
Preisnerovi“
Na konference o katolicky´ch osobnostech
jako J. Florian, J. Franz, J. Hertl, J. Vorˇ´ısˇek, L. Jehlicˇka, R. Preisner a dalsˇ´ı promluvı´
prˇedna´sˇejı´cı´ J. Sˇebek, I. Budil, J. Mlejnek, M.
Dolezˇal, J. Cholı´nsky´ a dalsˇ´ı.
Kona´ se 6. prosince od 9 do 17 hod. ve farnı´m sa´lu ve Frantisˇka´nske´ ul. 11 v Plzni. Konferenci porˇa´da´ Knihovna kardina´la Berana ve
spolupra´ci s Filosofickou fakultou ZCˇU za
podpory Ministerstva kultury a Sdruzˇenı´ obcˇanu˚ Exodus. Podrobny´ program najdete na
www.bibber.cz.
13
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
PROSINEC 2013
? 18. prosince Umeˇlecky´ vecˇer: prostor pro
• Vecˇery chval
tvorˇive´ studenty, jezˇ mohou prˇedstavit
? Plzenˇ 5. prosince od
v Domecˇku
sva´ dı´la — vy´tvarna´, hudebnı´ cˇi litera´rnı´
? Plasy 14. prosince v 1830 ve farnı´m domeˇ
Da´le porˇa´da´me:
? Plzenˇ 17. prosince v 1930 na DCM
2000
• Pochod pro zˇivot
(prˇihla´sˇky: [email protected])
? Adventnı´ duchovnı´ obnovu 29. 11.–1. 12.
v Plzni 10. prosince vycha´zı´ v 1700 od Za´pa- na Lomci
docˇeske´ho muzea na na´m. Republiky
? Silvestr v Dy´sˇineˇ 30. 12.–1. 1. 2014
• Studentska´ duch. spra´va Plzenˇ
P. Vojteˇch Soudsky´ OP
([email protected])
P. Pavel Petrasˇovsky´
[email protected]
737 814 525
Pravidelne´ akce:
? Nedeˇle 2000 msˇe sv. s u´cˇastı´ studentu˚ v kostele Nanebevzetı´ Panny Marie ve Frantisˇka´nske´ ulici, po nı´ se jde na kofolu, kafe cˇi pivo
? Pondeˇlı´ 1800 Prˇ´ıprava na sva´tosti — studentsky´ klub ve Frantisˇka´nske´ ul., P. Vojteˇch
? U´tery´ 1500–1630 prˇ´ılezˇitost ke sv. smı´rˇenı´,
rozhovoru nebo jen tak posezenı´, studentsky´
klub Frantisˇka´nska´ ul., P. Pavel; 2000 volejbal
v teˇlocvicˇneˇ C. gymna´zia, Mikula´sˇske´ na´m.
? Strˇeda 1900 hlavnı´ studentska´ msˇe v kostele Nanebevzetı´ P. Marie, Frantisˇka´nska´ ul.,
po nı´ od 2015 program na farˇe, nesˇpory ve 2200
? Cˇtvrtek 2000– 2130 msˇe sv. a adorace
v kapli na farˇe (Frantisˇka´nska´ ul). Beˇhem adorace prˇ´ılezˇitost ke sv. smı´rˇenı´ nebo duchovnı´mu rozhovoru (P. Vojteˇch nebo P. Pavel)
? Sobota 2000 anglicka´ msˇe sv. v kostele Nanebevzetı´ P. Marie ve Frantisˇka´nske´ ul.
? Kazˇdy´ vsˇednı´ den v 720 modlitba rannı´ch
chval ve studentske´m klubu ve Frantisˇk. ulici
? Hory s Horou, fara Bozˇ´ı Dar 20.–22. u´nora
Aktua´lneˇ http://hora.signaly.cz
Meditacˇnı´ zahrada
Pama´tnı´k obeˇtem zla
v Plzni
? Prˇejeme radostne´ prozˇitı´ Adventu a sva´tku˚
Narozenı´ Pa´neˇ
? msˇe svata´ 29. prosince od 1600 s obnovou
manzˇelsky´ch slibu˚
? zavrˇeno do dubna 2014
? Kontakt: 603 809 798, [email protected]
• Nabı´dka sluzˇby sva´tostı´ smı´rˇenı´
v kostele Nanebevzetı´ Panny Marie v Plzni:
? strˇeda P. St. Uhlı´rˇ 1030–1200; 1230–1330
? cˇtvrtek bratrˇi frantisˇka´ni 1430–1630
? pa´tek P. Ludolf Kazda 1530–1615 (adorace)
? prvnı´ pa´tek 700–1100 ru˚znı´ zpoveˇdnı´ci
• Knihovna na biskupstvı´
Pastoracˇnı´ oddeˇlenı´ nabı´zı´ pu˚jcˇova´nı´ knih na
pastoracˇnı´m oddeˇlenı´ (3. patro biskupstvı´) od
pondeˇlı´ do pa´tku 900–1500, [email protected]
HORAcke´ strˇedy
(strˇeda 2015 ve farnı´m sa´le, Frantisˇka´nska´ 11)
? 4. prosince Trˇi bratrˇi v cizı´ch sveˇtech — 8. prosince 1400 Skoky, Adventnı´ pout’
prˇedna´sˇka Petra Diblı´ka
1430 Luby, sv. Mikula´sˇe
? 11. prosince Maria´nsky´ vecˇer — pa´smo 9. prosince 1700 Klatovy, Neposkvrneˇne´ho
kra´tky´ch prˇedna´sˇek, zpeˇvu a modlitby
Pocˇetı´ Panny Marie
14
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
• Biblicke´ hodiny na biskupstvı´
Pastoracˇnı´ centrum zve vsˇechny za´jemce na
pravidelne´ biblicke´ hodiny s Josefem Kasˇe.
Tento cˇas s Pı´smem nabı´zı´ prostor nejen ke
cˇtenı´ a nasloucha´nı´, ale Bozˇ´ı slovo promlouva´
ke kazˇde´mu z na´s. Sejdeme se 2. a 16. pro-
PROSINEC 2013
since v 19 hod. na biskupstvı´, abychom se
povzbuzovali na cesteˇ vı´ry i vza´jemny´m sveˇdectvı´m. Pokracˇujeme v cˇetbeˇ a exegezi textu˚
Janova evangelia, sˇeste´ a sedme´ kapitoly. Teˇsˇ´ıme se na Va´s v hezke´m spolecˇenstvı´. Info
za organizacˇnı´ ty´m Majka
na 728 930 030.
Lachmanova´ a Anicˇka Sˇlajsova´
Centrum pro rodinu
• Synoda o rodineˇ
[email protected],
Prˇ´ıpravny´ dokument k mimorˇa´dne´ synodeˇ
o rodineˇ v roce 2014 (rozeslany´ do vsˇech farnostı´ diece´ze) obsahuje kromeˇ teologicke´ho
rozboru take´ dotaznı´k, ktery´ by meˇl umozˇnit
mı´stnı´m cı´rkvı´m, aby se aktivneˇ zu´cˇastnily
na prˇ´ıpraveˇ mimorˇa´dne´ synody, jejı´mzˇ cı´lem
je hla´sat evangelium prˇi soucˇasny´ch vy´zva´ch
ty´kajı´cı´ch se rodiny. Dotaznı´k mu˚zˇete najı´t
naprˇ. na www.apha.cz/rodina-vyzvy.
731 619 704
• O vı´kendu pro chlapy
Na tuto akci jsem nejel ani tak kvu˚li te´matu
Zmeˇny, ale proto, zˇe jsem uzˇ da´vno touzˇil prozˇ´ıt cˇas veˇnovany´ muzˇske´ cˇa´sti me´ho ja´, ktera´
je podle me´ho na´zoru dost „podvyzˇivena´“. To,
co jsem prozˇil, meˇ zasa´hlo prˇedevsˇ´ım tı´m, jak
jsme kazˇdy´ jiny´ nejen vzhledem, ale vsˇ´ım, co
va´s napadne. Prˇesto jsme vytvorˇili spolecˇenstvı´, ktere´ bych se neba´l nazvat komunitou.
Pro mne byla Bozˇ´ı prˇ´ıtomnost na tomto setka´nı´ natolik zrˇejma´ a zˇivoucı´, zˇe se ra´d zu´cˇastnı´m dalsˇ´ıch na´sledujı´cı´ch. Velky´ dı´k patrˇ´ı
Jindrovi a Elvovi, kterˇ´ı vsˇe prˇipravili a zajistili.
Jarda Prosser
• Adventnı´ rekolekce pro manzˇele
7. prosince v Teˇnovicı´ch se kona´ od 930
do 1600 s mottem „Toto je cesta, jdeˇte po
nı´“ (Iz 30,21). Prˇ´ılezˇitost spocˇinout v tichu
(a v teple), zastavit se, adorovat, projı´t se podzimnı´ prˇ´ırodou, prˇipravit se na Va´noce. . .
• Kurz efektivnı´ho rodicˇovstvı´
se uskutecˇnı´ 11. a 25. ledna a 8. u´nora
v Meˇstske´ knihovneˇ v Ostroveˇ u Karlovy´ch
Varu˚. Prˇihla´sˇky www.mkostrov.cz. Vı´ce
informacı´ o efektivnı´m rodicˇovstvı´ najdete na
www.efektivnirodicovstvi.cz.
• Poradna PPR
Vysˇkolene´ instruktorky nabı´zejı´ bezpl. konzultace ohledneˇ symptoterma´lnı´ metody prˇirozene´ho pla´n. rodicˇovstvı´. Domluva na tel.
774 213 186 (Veˇrka), 776 200 028 (Hanka).
• Pojd’me chva´lit Pa´na tancem
Modlitebnı´ setka´nı´ pro ty, kdo chteˇjı´ chva´lit
Pa´na tancem i slovem — 17. prosince v 1830
v ucˇebneˇ biskupstvı´ v Plzni. Info: M. Linkova´
736 748 440, M. Fenclova´ 606 739 549.
• Efektivnı´ rodicˇovstvı´
pokracˇovacı´ jednodennı´ kurzy v Praze v Komunitnı´m centru Matky Terezy na Jizˇnı´m
Meˇsteˇ (metro C — Ha´je). Prˇihla´sˇky a info
na www.manzelstviarodina.cz.
? 18. ledna Jak ucˇit dı´teˇ odpoveˇdnosti
? 8. u´nora Efektivnı´ rodicˇovstvı´ a sˇkola
15
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
PROSINEC 2013
ktery´mi jsem putovala. Neˇco se ve mneˇ zmeˇnilo. A vı´m, zˇe za to mu˚zˇe ONA. Prˇisˇla ke
mneˇ, teˇsˇ´ı meˇ a prˇipomı´na´ mi kazˇdou chvı´li postupneˇ vsˇechny ty velike´ veˇci, ktere´ mi ucˇinil
Hospodin, vsˇechno, co jsem od neˇj dostala
a cˇ´ım poteˇsˇuje mu˚j zˇivot. A ted’ uzˇ vı´m, zˇe
moje prˇ´ıtelkyneˇ, ktera´ se mnou prˇijela domu˚,
Sady 5. kveˇtna cˇ. 8, Plzenˇ
se jmenuje VDEˇCˇNOST. Jen doufa´m, zˇe uzˇ
www.plzenskepanenky.cz
ji nikdy neprˇehle´dnu.
Prˇeji pozˇehnany´ a la´skyplny´ adventnı´ cˇas,
• Program v prosinci
azˇ po okraj naplneˇny´ vdeˇcˇnostı´ za proka´zana´
Z na´rodnı´ pouteˇ do Izraele jsem si prˇivezla
dobrodinı´ Bozˇ´ı la´sky.
Majka Lachmanova´
moc hezky´ da´rek. Zı´skala jsem novou prˇ´ıtelV Plzenˇsky´ch panenka´ch se na Va´s moc
kyni, ktera´ se mnou dokonce prˇijela do Cˇech.
Kdyzˇ se ohlı´dnu zpa´tky, uveˇdomuji si, zˇe se teˇsˇ´ıme. Programy jsou kra´sne´, la´kave´ a pro
ona prˇ´ıtelkyneˇ o me´ prˇa´telstvı´ ucha´zela uzˇ kazˇde´ho dostupne´. Ke´zˇ Va´s poteˇsˇ´ı trˇeba
i jen prˇecˇtenı´ nabı´dky na nasˇich stra´nka´ch
spoustu let. Ale ja´ si jı´ moc nevsˇ´ımala.
A ted’, stalo se to v Betle´meˇ, na mı´steˇ Naro- www.plzenskepanenky.cz. A pokud se
zenı´ Krista, tam jsme se velmi sblı´zˇily. Mu˚zˇe vyda´te do Sadu˚ 5. kveˇtna 8 v Plzni, tak ke´zˇ se
za to i skutecˇnost, zˇe jsem byla z neˇktery´ch Va´m tam dostane to, po cˇem touzˇ´ıte.
mı´st ve Svate´ Zemi rozcˇarova´na. Postupneˇ se • Vlastnı´ Betle´m
v me´m srdci zacˇala roztahovat jaka´si nespo- Navsˇtı´vı´te-li od 24. do 30. prosince vybrane´
kojenost z toho, jak ta mı´sta ted’vypadajı´ a jak kostely, budete si moci sestavit svu˚j vlastnı´
jsem si je prˇedstavovala ja´ a jak jsem je ocˇe- Betle´m. Na mı´stech, ktera´ jsou vyznacˇena
ka´vala. Tak naprˇ´ıklad k mı´stu Narozenı´ Pa´na v brozˇurce Betle´my v Plzni a okolı´ (k ma´nı´
jsme museli vysta´t velikou frontu, ktera´ se v kostelı´ch u betle´mu˚), najdete 10 kostelu˚,
skla´dala i z brblajı´cı´ch a tlacˇ´ıcı´ch se lidı´. A tak kde bude mozˇne´ obdivovat mı´stnı´ betle´my.
to bylo na mnoha jiny´ch mı´stech. A ja´ jsem A pra´veˇ na teˇchto mı´stech dostanete obra´zek
zase byla zklamana´, zˇe jsem si neˇco prˇedsta- Betle´ma, ktery´ postupneˇ doplnı´te 8 chybeˇjı´vovala a prˇitom je to u´plneˇ jinak. Chteˇla jsem cı´mi vy´jevy z Betle´ma. Prˇejeme Va´m radost
prosteˇ neˇco, co tam nebylo a nevsˇimla jsem si z na´vsˇteˇvy betle´mu˚ a poteˇsˇenı´ z vlastnı´ho dospousty pozoruhodny´ch okamzˇiku˚, mı´st, sku- tvorˇene´ho obra´zku Va´nocˇnı´ho prˇ´ıbeˇhu. Autecˇnostı´, ktere´ se deˇly. No a jak jsem tak ve torkou grafiky Betle´ma je Frantisˇka Lachmasve´m srdci pobrbla´vala, tak se neˇkde na cesteˇ nova´, stud. VSˇUP Praha ve spolupra´ci s pasdo Mle´cˇne´ jeskyneˇ ke mneˇ prˇidala ONA. Jen toracˇnı´m centrem a Plzenˇsky´mi panenkami.
tak mimodeˇk. Poznala jsem ji podle toho, zˇe
meˇ hned napadlo jak je na´dherneˇ. Plno slunce, • Kouzlo adventnı´ho cˇasu
tepla a jasu na cesteˇ, po ktere´ jsme sˇly. Neˇco MC Plz. panenky, Sady 5. kveˇtna 8, vzˇdy 1600
meˇ zahrˇa´lo u srdce a cı´tila jsem, jak se kocha´m Po 2. 12. Adventnı´ pernı´kove´ betle´my
tı´m kra´sny´m mı´stem. V tu chvı´li mi nevadil St 4. 12. Adventnı´ tvorˇenı´ pro deˇti
ani dav lidı´. Bylo mi dobrˇe ve spolecˇnosti Po 9. 12. Tiska´nı´ a malova´nı´ na tricˇka a tasˇky
te´ prˇ´ıtelkyneˇ, jejı´ prˇ´ıtomnost meˇ teˇsˇila. Na- St 11. 12. Pedigove´ tvorˇenı´
padalo meˇ spoustu hezky´ch veˇcı´, prˇipomneˇly Po 16. 12. Adventnı´ dekorace z papı´ru, vystrˇise mi vza´cne´ rozhovory a setka´nı´ s lidmi, se
hova´nky z dı´lny Marke´ty Vra´nove´
16
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
PROSINEC 2013
lodiece´znı´m volejbalove´m „BiskupCUPu“.
Opeˇt se uskutecˇnı´ v sobotu prˇed druhou nedeˇlı´ adventnı´ v teˇlocvicˇneˇ 4. ZSˇ v Plzni na
Kosˇutce (Kralovicka´ 12).
Hra´t se bude klasicky´ turnaj, tentokra´t
v kazˇde´ sˇestici musı´ hra´t min. dveˇ zˇeny cˇi
dı´vky . Na´zev druzˇstva a kontakt na kapita´na nahlaste co nejdrˇ´ıve na DCM. Pro mimoplzenˇske´ nabı´zı´me mozˇnost noclehu (nutno
domluvit prˇedem).
• Od srdce k srdci (na´vsˇteˇvy
potrˇebny´ch)
Chcesˇ poma´hat? Nevı´sˇ, jak na to? Jsme otevrˇene´ spolecˇenstvı´ mlady´ch, kterˇ´ı touzˇ´ı by´t
blı´zko vsˇem potrˇebny´m (nemocny´m, stary´m,
opusˇteˇny´m, trpı´cı´m, lidem v nouzi), at’uzˇ konkre´tnı´ pomocı´, na´vsˇteˇvou nebo modlitbou cˇi
obeˇtı´. Veˇnujeme svu˚j cˇas neˇkomu druhe´mu,
kdo to potrˇebuje.
Scha´zı´me se dvakra´t do meˇsı´ce v Plzni ke
spolecˇne´ modlitbeˇ, k povzbuzenı´ ve sluzˇbeˇ a
deˇlenı´ se o vsˇe, co jsme v uplynule´m cˇase prozˇili. Budeme ra´di, kdyzˇ se prˇida´sˇ . Aktua´lnı´
informace na: www.srdce.signaly.cz.
• Vecˇer chval na DCM 17. 12.
Na vecˇerech chval na´m jde o to, abychom
skrze pı´sneˇ, modlitby a slova opeˇtovali la´sku
nasˇemu Bohu, Otci, Synu i Duchu Svate´mu,
ucˇili se prˇeby´vat v jeho blı´zkosti a sta´vali se
mu podobny´mi. Dalsˇ´ı se uskutecˇnı´ opeˇt trˇetı´
u´tery´ v meˇsı´ci — tedy 17. prosince v 1930
v sa´le frantisˇka´nske´ho kla´sˇtera v Plzni. Pozva´nı´ platı´ pro vsˇechny — chvalme Pa´na!
• Vı´c nezˇ studentsky´ Silvestr . . .
Pokud se jesˇteˇ neˇkdo nerozhodl, jak stra´vı´
za´veˇr letosˇnı´ho kalenda´rˇnı´ho roku, nabı´zı´me
• Face to Face — u´ternı´ adorace mozˇnost se prˇipojit k parteˇ studentu˚ z vysokosˇkolske´ho klubu HORA. Vı´ce informacı´ o
za mla´dezˇ Plzenˇske´ diece´ze
Srdecˇneˇ vsˇechny zveme kazˇde´ u´tery´ v 1930 silvestru na farˇe v Dy´sˇineˇ naleznete na adrese
hodin do kaple DCM ke ztisˇenı´ a modlitbeˇ for- www.hora.signaly.cz.
mou eucharisticke´ adorace. Prˇi te´to modlitbeˇ • Setka
´ nı´ mla´dezˇe ve vika´ria´tech
chceme prosit za mla´dezˇ Plzenˇske´ diece´ze.
Cheb, Domazˇlice, Sokolov
Vchod na DCM se nale´za´ na parkovisˇti
mezi kostelem Nanebevzetı´ P. Marie a spo- Jak vı´te, v rˇ´ıjnu jsme rozjeli projekt setka´va´nı´
rˇitelnou. I kdyzˇ uzˇ by´va´ parkovisˇteˇ setmeˇle´, mla´dezˇe ve vikaria´tech — ma´me za sebou
nemusı´te se ba´t prˇijı´t. Po skoncˇenı´ bude mozˇ- u´speˇsˇne´ setka´nı´ toho rokycanske´ho .
nost setka´nı´ u cˇaje . . . Prˇijı´t mu˚zˇe kazˇdy´.
Po nove´m roce se mohou teˇsˇit ve vikaria
´
tech
Cheb (leden 2014), Domazˇlice (u´nor
• 8. celodiece´znı´ volejbalovy´
2014) a Sokolov (brˇezen 2014).
turnaj o putovnı´ poha´r
Garantem je KVS z Plas pod vedenı´m
plzenˇske´ho biskupa 7. prosince P. Vlastı´ka Kadlece, takzˇe to nenı´ zˇa´dna´
Vsˇechny amate´rske´ i (polo)profesiona´lnı´ nuda . . . Blizˇsˇ´ı informace se brzy objevı´ na
ty´my jsou zva´ny k u´cˇasti na sedme´m ce- nasˇich stra´nka´ch.
Lucka
17
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
• Kurz pro anima´tory 2013/14
PROSINEC 2013
? VIII. fotbalovy´ BiskupCUP v Domazˇli-
Prvnı´ setka´nı´ se uskutecˇnilo v rˇ´ıjnu, jesˇteˇ je cı´ch 14. cˇervna
mozˇne´ se prˇihla´sit. Dalsˇ´ı termı´ny: 10.–12. 1., ? PilsALIVE 2014 26.–29. cˇervna
31. 1.–2. 2., 28. 2.– 2. 3. 25.–27. 4., 23.–25. ? Kajaky v zahranicˇ´ı 30. 6.–12. 7.
5. Teˇsˇ´ı se na tebe DCM Plzenˇ a . . .
? Celosta´tnı´ setka´nı´ anima´toru˚ v Trˇesˇti
ja´hen Elva Frouz — koordina´tor kurzu
17.–23. srpna
NABI´DKA DCM:
? Jste nadeˇjı´ cı´rkve I. a II. — publikace ma-
MALE´ OHLE´DNUTI´
pujı´cı´ vztah Benedikta XVI. k mla´dezˇi (pru˚beˇh sveˇtovy´ch dnu˚ mla´dezˇe, promluvy pro
mla´dezˇ beˇhem aposˇtolsky´ch cest; cely´ komplet za 130 Kcˇ)
? YOUCAT — Prˇ´ıprava na birˇmova´nı´ (nova´
„oranzˇova´ kniha“ za 110 Kcˇ)
´ LE SI POZNAMENEJTE . . .
DA
? Prˇihlasˇova´nı´ na JUMP 2014 26.–29. ledna
? Postnı´ duchovnı´ obnova pro mla´dezˇ s papezˇem Frantisˇkem a P. Vlastimilem Kadlecem, OMI 7.–9. brˇezna
? Sveˇtovy´ den mla´dezˇe v Plzenˇske´ diece´zi
11.–12. dubna
Setka´nı´ mla´dezˇe rokycanske´ho vikaria´tu
• P. Jirˇ´ı Kopejsko, O.Cr., Chlum Svate´
Marˇ´ı, byl uvolneˇn k 31. rˇ´ıjnu na na´vrh velmistra a genera´la rˇa´du krˇizˇovnı´ku˚ s cˇervenou
hveˇzdou z funkce fara´rˇe farnosti Chlum Svate´
Marˇ´ı. Od 1. listopadu byl ustanoven vy´pomocny´m duchovnı´m tamte´zˇ.
• P. Milan Kucˇera O.Cr., Vı´denˇ, byl ustanoven od 1. listopadu fara´rˇem farnosti Chlum
Svate´ Marˇ´ı.
• P. Pavel Baxant, O.Cr., Praha, byl ustanoven od 1. listopadu administra´torem farnosti
Karlovy Vary–Ryba´rˇe. prˇevzato z ACEP 11/2013
• Radio Proglas hleda´ redaktora
Za´kladna pro vy´kon pra´ce: Plzenˇ. Na´stup a
u´vazek: dle dohody.
Strukturovany´ zˇivotopis a motivacˇnı´ dopis zası´lejte v elektronicke´ podobeˇ na mail:
[email protected], nebo pı´semneˇ na adresu: persona´lie, Radio Proglas, Barvicˇova
85, 602 00 Brno.
regionu plzenˇske´ diece´ze. Teologicke´ vzdeˇla´nı´, vsˇeobecny´ prˇehled a
dobra´ orientace v zˇivoteˇ
cı´rkve vy´hodou. Vhodne´
i pro studenty, nejle´pe s rˇidicˇsky´m pru˚kazem.
18
z DCM zdravı´ P. Krysˇtof & Petr
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
PROSINEC 2013
Zˇivot cely´m srdcem je sacra zajı´mavej
Kniha Zˇivot je sacra zajı´mavej (nakladatelstvı´ Cesta) bude zajiste´ mezi
nominacemi na knihu letosˇnı´ho roku. Pod titulem je jako spoluautor podepsa´n Marek Orko Va´cha, ktery´ ma´ jizˇ vybudovanou stabilnı´ cˇtena´rˇskou
za´kladnu a jistou podporu nakladatele a me´diı´. Forma´t rozhovoru vsˇak
po pa´r stra´nka´ch nenecha´ na pochyba´ch, zˇe dominantnı´m autorem je respondent, Karel Satoria — bratr Martin. Jeho zˇivotnı´ prˇ´ıbeˇh disidenta,
dobrodruha, kneˇze, genera´lnı´ho vika´rˇe, trapisticke´ho mnicha . . . , je natolik zajı´mavej, zˇe je sa´m o sobeˇ za´rukou cˇtivosti. Modlitba a mystika,
hlavnı´ te´mata knihy, jsou tedy postaveny v atraktivnı´ch kulisa´ch zˇivota a
doby a zu˚sta´vajı´ sveˇzˇ´ı a zajı´mava´.
Daleko me´neˇ cˇtena´rˇu˚, snad jenom fajnsˇmekrˇi duchovnı´ho zˇivota, zaznamenalo knı´zˇecˇku Cely´m srdcem (nakladatelstvı´ Tria´da a Karmelita´nske´ nakladatelstvı´) od Doma Samuela, opata kla´sˇtera bratrˇ´ı trapistu˚
v Nove´m Dvorˇe. Na rozdı´l od prˇedchozı´ knihy jsou kulisy kla´sˇtera dost
fa´dnı´, autor prˇizna´va´, zˇe zˇivot mnichu˚ je vlastneˇ monoto´nnı´ a cˇtena´rˇi ani
neslibuje lacinou exkurzi do klauzury. Stejneˇ tak zˇivotnı´ prˇ´ıbeˇh mnicha je
skryt a jen drobne´ zmı´nky ho pro pozorne´ho cˇtena´rˇe cˇinı´ zajı´mavy´m. Popis cesty ke svatosti skrze ticho, modlitbu a pra´ci tedy nenı´ komplikova´n
odbocˇkami, i kdyzˇ se autor nebojı´ prˇiznat obtı´zˇe a bloudeˇnı´.
Obeˇ knihy, mimo te´mat modlitby, mystiky a svatosti, majı´ vsˇak mnoho dalsˇ´ıch stycˇny´ch,
tedy spı´sˇe trˇecı´ch bodu˚. Obeˇ byly napsa´ny jaksi na objedna´vku. Doma Samuela oslovilo Karmelita´nske´ nakladatelstvı´, Karla Satoriu oslovuje Orko Va´cha. Autorˇi i vydavatele´ vsˇak jisteˇ
reagujı´ na popta´vku po obtı´zˇny´ch te´matech a nijak se jich nebojı´. Satoria ovsˇem, acˇ profesı´
kneˇz, sve´ jisteˇ naplno zˇite´ zkusˇenosti nabı´zı´ cˇtena´rˇu˚m spı´sˇe formou exhibice a provokace.
Opat Samuel, acˇ profesı´ hudebnı´k a divadelnı´k, necha´va´ mnohe´ ukryto v intimiteˇ a jedinecˇnosti vztahu k Bohu. Cˇtena´rˇ tak ma´ mozˇnost vybı´rat mezi Satoriovy´m lehce instantnı´m a
Samuelovy´m lehce magicky´m na´vodem; i proto je velmi dobre´, zˇe je lze cˇ´ıst paralelneˇ.
V obou kniha´ch najdeme rˇadu spolecˇny´ch, vypraveˇcˇu˚m blı´zky´ch postav, vesmeˇs autorit.
Samuel s nimi vede dialog cˇi polemiku, Satoria se do nich bohuzˇel cˇasto jen strefuje. Pozorny´
cˇtena´rˇ se pozastavı´ nad tı´m, zˇe v opatoveˇ knize zcela chybı´ postava bratra Martina a ani se
nedivı´, zˇe to Satoriu rozcˇiluje. Ovsˇem i sakra zajı´mava´ kniha by byla daleko autenticˇteˇjsˇ´ı,
kdyby i v nı´ nechybeˇly neˇktere´ du˚lezˇite´ postavy a byly dorˇecˇeny du˚lezˇite´ prˇ´ıbeˇhy. Obeˇ knihy
tedy majı´ prostor pro pokracˇova´nı´.
Prˇ´ıbeˇh obou knı´zˇek se sta´va´ zajı´maveˇjsˇ´ım, je-li zasazen do sˇirsˇ´ıho kontextu. Satoria vede
svu˚j provokativnı´ dialog ne s Markem Va´chou, ale spı´sˇe pra´veˇ s opatem Samuelem a s dalsˇ´ımi ucˇiteli mystiky. Opat mu ovsˇem svojı´ knihou prorocky odpoveˇdeˇl s neˇkolikameˇsı´cˇnı´m
prˇedstihem. Dı´la tak trochu ilustrujı´ nelehky´ zˇivot mystika v cˇesky´ch zemı´ch. A obeˇ jsou
vlastneˇ take´ pozva´nkou pro hledacˇe duchovnı´ho a modlitebnı´ho zˇivota. I kdyzˇ Dom Samuel nijak nepropaguje kla´sˇternı´ du˚m pro hosty, opravdovy´ za´jemce najde vsˇechny potrˇebne´
informace na internetu. Satoria take´ nedeˇla´ prvopla´novou reklamu a nezve cˇtena´rˇe do sve´
19
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
PROSINEC 2013
farnosti na Dobrˇ´ısˇi cˇi do sve´ komunity v Kostelnı´ Myslove´, neˇktere´ jeho vy´pady ovsˇem deˇlajı´
antireklamu trapisticke´mu kla´sˇteru. Oba ale vı´, zˇe je-li zˇa´k prˇipraven, cestu k ucˇiteli si najde.
Marek Orko Va´cha na konci sve´ knihy doufa´ v jejı´ pokracˇova´nı´, ktere´ jizˇ nynı´ realizuje
v talk show na TV Noe. Historie vsˇak spı´sˇe napovı´da´, zˇe jisteˇjsˇ´ı perspektivu ma´ rˇa´d bratrˇ´ı
trapistu˚.
Jaromı´r Jira´ska
Strach busˇ´ı na dverˇe
Katolicky´ ty´denı´k cˇtu pravidelneˇ, nicme´neˇ vy´beˇroveˇ — neˇktere´ rubriky
prˇeskakuji, jednou z nich bylo i pra´zdninove´ cˇtenı´ na pokracˇova´nı´. Azˇ
kdyzˇ jsem si prˇecˇetl cˇla´nek „Vycha´zı´ kniha o kneˇzi, ktery´ spolupracoval
s Stb“, ktery´ mne znechutil, prˇecˇetl jsem si zpeˇtneˇ jednotlive´ u´ryvky. Ty
me´ znechucenı´ spı´sˇe prohloubily, jelikozˇ jsem vyru˚stal v Plzni a s kneˇzem
Ja´nsky´m jsem prˇisˇel samozrˇejmeˇ do kontaktu. . .
´ myslneˇ jsem napsal Ja´nsky´m, protozˇe to mi prˇijde jako za´sadnı´
U
proble´m knihy. Tva´rˇ´ı se jako fikce, je to vymysˇlene´ — rˇ´ıka´ autorka,
„Ja´nske´ho a Ka´nske´ho nelze ztotozˇnˇovat“, nicme´neˇ pra´veˇ k tomu kniha
vede. Ilustrujı´ ji rozmazane´ Lojzovy fotografie, jak ho sleduje Stb (sic!).
Objevujı´ se zde zapracovane´ doslovne´ citace z rozhovoru˚, ktere´ Ka´nsky´
poskytl (naprˇ. o pohrˇbu Seiferta, o sve´ spolupra´ci. . . )
Je to vsˇak bohuzˇel pouze selektivnı´ vy´beˇr, nedozvı´te se naprˇ´ıklad, zˇe byl drzˇitelem konspiracˇnı´ho bytu (a to uzˇ musel by´t od Stb hodneˇ dobrˇe proveˇrˇeny´ agent. . . ) Dozvı´te se, zˇe
se jako jeden z ma´la prˇiznal — ale nikomu neusˇkodil, nikdo se mu neprˇihla´sil. . . Neprˇecˇtete si uzˇ ale komenta´rˇe historiku˚ k jeho „prˇizna´nı´ “ (viz trˇeba Prˇ´ıbeˇhy dvaca´te´ho stoletı´
(prehravac.rozhlas.cz/audio/2812382), naprˇ. o jeho informacı´ch pro Stb na za´kladeˇ zachovany´ch za´znamu˚: „Nebyly to zˇa´dne´ malicˇkosti.“ rˇ´ıka´ historik Petr Blazˇek; nebo
o jeho u´kolova´nı´ od Stb prˇi organizaci Seifertova pohrˇbu. . . ). Sˇkoda, zˇe autorka, ktera´ se dle
rozhovoru v KT archivy probı´rala, tyto informace do knihy nezahrnula.
Po prˇecˇtenı´ knihy (vydal Katolicky´ ty´denı´k) musı´m rˇ´ıci, zˇe litera´rneˇ z me´ho pohledu sˇpatna´
nenı´, zˇe Lojzu vystihla celkem dobrˇe. Vybavily se mi nejru˚zneˇjsˇ´ı vzpomı´nky na neˇj i na tu
dobu. Jisteˇ byl schopny´, chytry´, meˇl ra´d historii, ra´d se bavil, k smrti nerad vsta´val na nedeˇlnı´
rannı´ bohosluzˇbu (jak rˇ´ıkal — pu˚lnocˇnı´). . . Je to vsˇak vystizˇenı´ pouze cˇa´stecˇne´: Za´rovenˇ
rozdeˇloval farnost na ty svoje a ty, co ho nebrali a aktivneˇ staveˇl tyto farnı´ky proti sobeˇ; byl
to hochsˇtapler, provokate´r, narcis, nesmı´rneˇ ctizˇa´dostivy´, potrˇebujı´cı´ obdiv. Do Plzneˇ prˇita´hl
dalsˇ´ıho konfidenta (z tajne´ cı´rkve z Prahy, jak rˇ´ıkal) profesora Horu — prˇipousˇtı´m, zˇe to
o neˇm nemusel veˇdeˇt, mohli by´t na sebe nasazenı´ navza´jem. A dalo by se pokracˇovat. . .
Do Plzneˇ v 70. a 80. letech prˇicha´zelo mnoho kaplanu˚ — kneˇzˇ´ı po vysveˇcenı´. Byla prˇed
nimi jasna´ volba — by´t povolnı´, upsat se — a dostat se na lepsˇ´ı mı´sta, trˇeba ke sv. Marke´teˇ
do Prahy, dosta´vat penı´ze na opravu kostelu˚ — nebo odmı´tnout, snazˇit se o pastoraci a
po pa´r letech kaplanova´nı´ by´t posla´ni do neˇjake´ „dı´ry“ v pohranicˇ´ı s rozbity´mi kostely,
neobyvatelnou farou a hrstkou veˇrˇ´ıcı´ch. . . Ra´d vzpomı´na´m na vsˇechny ty plzenˇske´ kaplany,
kterˇ´ı si vybrali tu druhou cestu a pak trˇeba po desetiletı´ slouzˇili malicˇke´ obci, odrˇ´ıznuti od
mnoha kontaktu˚, acˇkoli v norma´lnı´ch pomeˇrech by jejich mı´sto bylo v zˇivy´ch farnostech ve
velky´ch meˇstech, ve sˇkola´ch, na fakulteˇ. . .
20
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
PROSINEC 2013
Nema´m nic proti fikci a je dobrˇe zˇe se (sta´le nevyrˇesˇena´ spolupra´ce krˇest’anu˚ potazˇmo
kneˇzˇ´ı s Stb) opeˇt dı´ky te´to knize hla´sı´ o slovo (jak prˇipomı´na´ i historik J. Sˇebek v u´vodu ke
knize). Problematicke´ ovsˇem je, zˇe takove´to „jako fikce se tva´rˇ´ıcı´“ dı´lo ustavuje u (katolicke´)
verˇejnosti pohled, jak se na veˇc dı´va´ („takovy´ byl“) a zˇa´dna´ historicka´ studie prˇina´sˇejı´cı´
skutecˇna´ fakta a dokumenty uzˇ tento pohled v obecne´m poveˇdomı´ nezmeˇnı´. A tak si rˇ´ıka´m:
Procˇ staveˇt pomnı´k problematicke´mu kneˇzi?
Jindrˇich Fencl
zˇurna´lu. O knize sa´m autor rˇ´ıka´: „Kolegu˚m
pro pomoc. Biblistu˚m pro inspiraci. Krˇest’aJungmannovo n. 18
nu˚m i nekrˇest’anu˚m pro zamysˇlenı´.“
Knihkupectví
110 00 PRAHA 1,
224 818 757,
[email protected], www.paulinky.cz
? Sophie de Mullenheim:
Podepsa´na Charlotte
Co se stane, kdyzˇ Emı´lie, ktera´ zˇije v Lyonu
na sklonku 19. stol., najde v pokoji balı´cˇek dopisu˚, pod nimizˇ je podepsa´na Charlotte, dı´vka zˇijı´cı´ za Francouzske´ revoluce? Historicky´ roma´n
pro dospı´vajı´cı´, reflektuje ota´zky vı´ry i lidskosti naprˇ´ıcˇ staletı´mi.
brozˇ., 270 str., 279 Kcˇ
? Zuzana Holasova´: POPOUPO aneb Podivuhodna´ pout’pousˇtı´
Cˇtyrˇi deˇti se za´hadny´m
zpu˚sobem dostanou do
prˇ´ıbeˇhu hry, kterou si
samy vymyslely. Zpu˚sob jejich mysˇlenı´ se
v te´to hrˇe ihned meˇnı´
ve skutecˇnost a deˇti tak
okamzˇiteˇ pocı´tı´ na´sledky
svy´ch dobry´ch cˇi sˇpatny´ch rozhodnutı´. To
jim, a stejneˇ tak cˇtena´rˇi, postupneˇ otevı´ra´ ocˇi
i srdce.
va´z., bohateˇ ilustrova´no, 175 str., 249 Kcˇ
? Milosˇ Szabo: Zˇ´ıt podle Bible podruhe´
s Janem
Druhy´ dı´l nedeˇlnı´ch zamysˇlenı´ kneˇze, zna´me´ho i posluchacˇu˚m Doteku˚ vı´ry na Radio-
pevna´ vazba, 400 str., 235 Kcˇ
? Janka Procha´zkova´:
Sms do zˇivota
Brozˇurka s prakticky´mi
postrˇehy do zˇivota, skrze
nizˇ da´rce mu˚zˇe neˇkomu blı´zke´mu darovat
slovo, ktere´ ho poteˇsˇ´ı,
povzbudı´, nasmeˇruje cˇi
utvrdı´. brozˇ., 24 str., 35 Kcˇ
? Va´nocˇnı´ prˇa´nı´
Nova´ se´rie, 6 na´meˇtu˚, prˇa´nı´ s oba´lkou, bez
textu uvnitrˇ, 20 Kcˇ
Karmelita´nske´
nakladatelstvı´
www.ikarmel.cz
? Jaroslav Schro¨tter: Bla´zni pro Krista
? Na minutu s Jaroslavem Schro¨tterem
Kazˇdy´ den, at’ uzˇ je prˇ´ıjemny´ nebo plny´ proble´mu˚, mu˚zˇe by´t zacˇa´tkem neˇcˇeho nove´ho.
Knı´zˇka Bla´zni pro Krista
je inspiracı´ a podneˇtem,
jak z kazˇde´ho dne vyteˇzˇit o trochu vı´c nezˇ jen
povzdechnutı´, jak ten cˇas
letı´. Kazˇdy´ den si mu˚zˇete
prˇecˇ´ıst kra´tky´ cita´t z listu˚ aposˇtola Pavla a zamysˇlenı´, ktere´ z tohoto biblicke´ho textu vy21
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
cha´zı´ a je zameˇrˇeno na osobnı´ rozvoj a duchovnı´ ru˚st. Cita´tu˚ a zamysˇlenı´ je celkem 77
a prˇecˇtenı´ libovolne´ho z nich nebude trvat vı´c
nezˇ minutu. Knı´zˇka je tedy urcˇena teˇm, kdo
nemajı´ mozˇnost denneˇ cˇ´ıst a meditovat Pı´smo
svate´, ale i tak chteˇjı´ kazˇdy´ den zu˚stat v kontaktu s Bozˇ´ım slovem.
brozˇ., 85 s., 99 Kcˇ
? Cyrilometodeˇjska´ Bible
Unika´tnı´ projekt velkoforma´tove´ ilustrovane´
bible, ktera´ vycha´zı´ u prˇ´ılezˇitosti vy´rocˇ´ı 1150 let
od prˇ´ıchodu sv. Cyrila
a Metodeˇje. Skveˇle graficky zpracovana´ publikace obsahuje 110 celostra´nkovy´ch ilustracı´
od 11 cˇesky´ch a slovensky´ch malı´rˇu˚ a grafiku˚, ktere´ doprova´zejı´ text modernı´ho biblicke´ho prˇekladu, tzv. Jeruzale´mske´ bible. Ilustrace prˇedstavujı´ ru˚zne´ umeˇlecke´ pohledy a
prˇ´ıstupy a osobite´ uchopenı´ biblicky´ch te´mat,
jı´mzˇ umocnˇujı´ text posva´tne´ knihy.
Bibli ilustrovali: Daniel Balaba´n, Stano
Dusı´k, Jan Jemelka, Jan Knap, M. F. Koupil, Igor Piacˇka, Peter Polla´g, Jana Kiselova´–
Sitekova´, Peter Uchna´r, Jaroslav Sˇery´ch, Josef Zˇa´cˇek
va´z., 672 s., 2990 Kcˇ
? Papezˇ Frantisˇek:
Hledej Pa´na v jeslı´ch
Drobna´ da´rkova´ publikace s texty papezˇe Frantisˇka.
brozˇ., 16 s., 29 Kcˇ
? Jorge Mario Bergoglio — Frantisˇek I.:
Promluvy z Argentiny
Promluvy z Argentiny ukazujı´ pasty´rˇskou
pe´cˇi kardina´la Jorge Maria Bergoglia o Kristovu cı´rkev, ale i vnı´mavost pro konkre´tnı´
proble´my spolecˇnosti v jeho domovineˇ. Jde
o promluvy, ktere´ prˇednesl jesˇteˇ jako arcibiskup Buenos Aires v letech 2006 azˇ 2013, tedy
v dobeˇ teˇsneˇ prˇed zvolenı´m papezˇem. Oslovuje v nich ru˚zne´ adresa´ty na ru˚zna´ te´mata:
22
PROSINEC 2013
jak strˇezˇit poklad vı´ry a prˇitom si ho nenechat
jen pro sebe; proble´my vy´chovy v soucˇasne´m
sveˇteˇ; pastorace ve meˇsteˇ; ru˚st ve vı´rˇe; te´ma
pra´ce; ochrana deˇtı´ a pe´cˇe o seniory; chudoba,
socia´lnı´ dluhy a socia´lnı´ spravedlnost . . . Du˚razy, ktere´ dnes coby papezˇ vna´sˇ´ı do cı´rkve a
spolecˇnosti, se tedy neobjevujı´ azˇ s jeho zvolenı´m, ale vyru˚stajı´ z jeho drˇ´ıveˇjsˇ´ıch postoju˚
a z letity´ch zkusˇenostı´ deˇlnı´ka na Kristoveˇ
vinici.
brozˇ., 144 s., 139 Kcˇ
? Kla´ra Lukavska´: Rozhovory s deˇdecˇkem
3. prˇepracovane´ vyda´nı´ velmi u´speˇsˇne´ knihy
rozhovoru˚ s hercem Radovanem Lukavsky´m,
ktere´ zachytila jeho vnucˇka. va´z., 328 s., 299 Kcˇ
? Hana Pinknerova´: Va´nocˇnı´ prˇa´nı´
Holcˇicˇka Karolı´nka miluje snı´h a sa´nˇkova´nı´.
Va´noce jsou prˇede dverˇmi, ale porˇa´d nesneˇzˇ´ı.
Mu˚zˇe souviset lonˇska´ lezˇ s letosˇnı´m sneˇhem?
Da´ se s tı´m neˇco deˇlat? Kromeˇ Va´noc se jesˇteˇ
blı´zˇ´ı prvnı´ vystoupenı´ v hudebnı´ sˇkole a je
zapotrˇebı´ vyrobit va´nocˇnı´ch da´rky rodicˇu˚m.
va´z., 108 s., 179 Kcˇ
? Oldrˇich Selucky´: Vojmı´rova cesta
Hodiny Velkomoravske´ rˇ´ısˇe odbı´jejı´ jednu
z rozhodujı´cı´ch chvil. Biskupa Metodeˇje
s jeho druzˇinou prˇepadne na hranicı´ch jednotka fransky´ch voja´ku˚ a odva´zˇ´ı je nezna´mo
kam. Knı´zˇe Rastislav se dlouho ocˇeka´vany´ch
zpra´v nedocˇka´ . . .
Mezi zajatci je i mlady´ Vojmı´r. Prˇed sedmi
lety byl jesˇteˇ chlapec a prozˇ´ıval dobrodruzˇstvı´, o ktery´ch vypra´vı´ kniha Stra´zˇce ohneˇ.
Ted’ je odhodla´n podniknout vsˇe, co je v jeho
sila´ch, aby osvobodil Metodeˇje, ktere´ho teˇzˇce
zkousˇena´ vlast tolik potrˇebuje. Netusˇ´ı, kolika
nebezpecˇ´ımi bude muset projı´t. Hodneˇ toho
pozna´ o zˇivoteˇ rytı´rˇu˚, ucˇencu˚ a mnichu˚, nezˇ
dozraje v muzˇe a najde svou vlastnı´ cestu zˇivotem.
Mladı´ cˇtena´rˇi a milovnı´ci dobrodruzˇstvı´
kazˇde´ho veˇku budou cˇ´ıst knihu jednı´m dechem — a za´rovenˇ se dozvı´ mnohe´ o deˇjina´ch
nasˇ´ı zemeˇ.
va´z., 344 s., 259 Kcˇ
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
PROSINEC 2013
? P. Rene´–Luc: Vychoval meˇ gangster
Jedno setka´nı´ mlade´ho zlocˇince Rene´–Luca
s kazetelem Nickym Cruzem, by´valy´m vu˚dcem newyorske´ho gangu Portorika´ncu˚ zmeˇnı´
jeho zˇivot. Vyslechne jeho sveˇdectvı´ o setka´nı´
s Kristem a zasa´hne ho Bozˇ´ı milost, takzˇe
se rozhodne zmeˇnit svu˚j zˇivot a odevzdat ho
Bohu. Setka´va´ se s hnutı´m charismaticke´ obnovy a postupneˇ je zı´ska´n pro novou evangelizaci: spolu s otcem Danielem Angem a
dalsˇ´ımi jede povzbudit krˇest’any do va´lkou
zmı´tane´ho Libanonu, sveˇdcˇ´ı o sve´ vı´rˇe prˇed
tisı´ci mlady´mi, zakla´da´ jednu z prvnı´ch katolicky´ch rockovy´ch kapel ve Francii a sta´va´ se
duchovnı´m synem Jana Pavla II. Roku 1994
je vysveˇcen na kneˇze.
Strhujı´cı´ prˇ´ıbeˇh vı´ry a nadeˇje, ktery´ potvrzuje, zˇe Bozˇ´ı milost umı´ psa´t rovneˇ i po krˇivolaky´ch rˇa´dcı´ch. Autobiograficka´ kniha se
za´hy po vyjitı´ stala ve Francii bestsellerem.
brozˇ., 150s., 179 Kcˇ
•
Knihy o arcibiskupovi Beza´kovi
Prvnı´ kniha nese na´zev Vyznanie (Vyzna´nı´)
a stojı´ za nı´ Marie Vrabcova´, redaktorka neza´visle´ho slovenske´ho de´ j Szo´, vycha´zejı´nı´ku U
cı´ho v mad’arsˇtineˇ. Dı´lo
vznikalo deveˇt meˇsı´cu˚,
novina´rˇka vedla s arcibiskupem Beza´kem rozhovory, ktere´ trvaly celkem 120 hodin. By´valy´ arcibiskup v knize poodhaluje svu˚j zˇivotnı´ prˇ´ıbeˇh a popisuje i teˇzˇke´
etapy sve´ho zˇivota, mezi ktere´ patrˇilo pra´veˇ
ono odvola´nı´ z funkce.
„Velmi otevrˇeneˇ a konkre´tneˇ hovorˇ´ı o tom,
jake´ financˇnı´ machinace a podvody odhalil
v arcibiskupske´m u´rˇadu. Jmenuje konkre´tnı´
lidi, mluvı´ o prˇesny´ch suma´ch, nenı´ to zˇa´dne´
povı´da´nı´ v jinotajı´ch,“ popsala Marie Vrabcova´. Tato vy´poveˇd’by podle nı´ mohla pomoci
i samotne´ cı´rkvi. Poodhaluje totizˇ kromeˇ jine´ho i za´kulisı´ na´vsˇteˇvy z Vatika´nu, po ktere´
byl Beza´k odvola´n. „Hovorˇ´ı i o tom, jak prozˇ´ıval svou samotu, izolaci cˇi jak se k neˇmu
chovali ostatnı´ biskupove´, co mu rˇ´ıkali, kdyzˇ
je neˇkde na´hodneˇ potkal, ale i to, procˇ se nakonec rozhodl odejı´t do ciziny,“ dodala Vrabcova´. Beza´k na zacˇa´tku rˇ´ıjna ozna´mil, zˇe odcha´zı´ do Ita´lie, kde bude pu˚sobit v kla´sˇterˇe.
Druha´ kniha, ktera´ nese
na´zev Medzi nebom
a peklom (Mezi nebem a peklem), prˇiblizˇuje spı´sˇe Beza´kovy na´zory na ru˚zna´ te´mata. Jak
rˇ´ıka´ jejı´ autor, sˇe´fredaktor ty´denı´ku Ty´zˇdenˇ Sˇtefan Hrı´b, za vsˇ´ım sta´la
jeho touha prˇecˇ´ıst si kvalitnı´ dı´lo o Bohu a
cˇloveˇku. „Takove´, jake´ udeˇlal neˇmecky´ novina´rˇ Peter Seewald s papezˇem Benediktem.
Mezi nebem a peklem je vy´sledkem dlouhy´ch
rozhovoru˚ autora s Ro´bertem Beza´kem, je hleda´nı´m odpoveˇdı´ na ota´zky o Bohu, cˇloveˇku a
cı´rkvi,“ popsal knihu Hrı´b.
Trˇetı´ kniha Kristovci je
knihou rozhovoru˚ s dvana´cti slovensky´mi krˇest’any. Dvana´ct slovensky´ch osobnostı´ (jednou
z nich je R. Beza´k) hovorˇ´ı o sve´m setka´nı´ s Bohem, o prozˇ´ıva´nı´ vztahu s nı´m, o povola´nı´
a posla´nı´, o rozpozna´va´nı´ znamenı´ cˇasu . . .
Blizˇsˇ´ı informace na www.kristovci.sk.
Vsˇechny trˇi knihy je mozˇno objednat naprˇ.
na www.martinus.cz.
23
1. 12.
1030
1500
1800
1900
1000
1500
800
800
930
1600
1500
1800
900
1530
Plzenˇ, katedra´la sv. Bartolomeˇje, msˇe sv. s prˇijetı´m do katechumena´tu
Plzenˇ, katedra´la sv. Bartolomeˇje, adventnı´ pu˚lhodinka
Plzenˇ, na´meˇstı´ Republiky, rozsvı´cenı´ va´nocˇnı´ho stromu
2. 12.
Plzenˇ, katedra´la sv. Bartolomeˇje, koncertnı´ rora´ty
7. 12.
Plzenˇ, Kralovicka´ 12, 4. ZSˇ, zaha´jenı´ volejbalove´ho BiskupCUPu
Prusiny, kostel sv. Jakuba Veˇtsˇ´ıho, msˇe sv. a rozhovor s veˇrˇ´ıcı´mi
8. 12.
Plzenˇ, kostel Nanebevzetı´ Panny Marie, msˇe sv. a rozhovor s veˇrˇ´ıcı´mi
9. 12.
Plzenˇ, katedra´la sv. Bartolomeˇje, msˇe ze slavn. Neposkvrneˇne´ho pocˇetı´ P. Marie
Plzenˇ, Biskupstvı´ plzenˇske´, kneˇzˇska´ rada
Praha, CˇBK, komise pro Husovo jubileum 2015
11. 12.
Praha, Karolinum, prezentace knihy o Mistru Trˇebonˇske´ho olta´rˇe od prof. Royta
Praha, Jindrˇisˇska´ veˇzˇ, otevrˇenı´ vy´stavy trˇesˇt’sky´ch betle´mu˚
12. 12.
Plzenˇ, Magistra´t, prˇedva´nocˇnı´ zaseda´nı´ Zastupitelstva meˇsta Plzneˇ
14. 12.
Maria´nske´ La´zneˇ, va´nocˇnı´ charitativnı´ koncert
15. 12.
vizitace farnosti Plzenˇ u katedra´ly sv. Bartolomeˇje
15. 12. 1500 Plzenˇ, kostel N. Panny Marie, msˇe sv. s polsky´mi veˇrˇ´ıcı´mi a va´nocˇnı´ setka´nı´
16. 12. 1600 Plzenˇ, Hospic sv. Lazara, ekumenicka´ bohosluzˇba
17. 12. 1700 Sokolov, divadlo, prˇedva´nocˇnı´ posezenı´ se seniory
18. 12. 1900 Plzenˇ, Parkhotel, I. beneficˇnı´ va´nocˇnı´ galavecˇer „Kouzlo Va´noc“
19. 12.
830 Cheb, vikaria´tnı´ konference chebske´ho vikaria´tu se zakoncˇenı´m vizitace
1800 Zbiroh, kostel sv. Mikula´sˇe, va´nocˇnı´ koncert
22. 12. 1030 Plzenˇ, katedra´la sv. Bartolomeˇje, msˇe sv. s prˇijetı´m Betle´mske´ho sveˇtla
24. 12. 1100 Plzenˇ, na´meˇstı´ Republiky, zˇivy´ Betle´m
1230 Plzenˇ, Biskupstvı´ plzenˇske´, zpı´va´nı´ koled s Charitou
1400 Plzenˇ, na´meˇstı´ Republiky, zpı´va´nı´ koled u va´nocˇnı´ho stromu
2200 Plzenˇ, kostel Nanebevzetı´ Panny Marie, msˇe sv. z Narozenı´ Pa´neˇ
2400 Plzenˇ, katedra´la sv. Bartolomeˇje, pu˚lnocˇnı´ bohosluzˇba slova
25. 12. 1030 Plzenˇ, katedra´la sv. Bartolomeˇje, pontifika´lnı´ msˇe sv.
1600 Plzenˇ, katedra´la sv. Bartolomeˇje, pontifika´lnı´ nesˇpory
26. 12.
900 Plzenˇ, kostel sv. Jana Nepomucke´ho, msˇe sv.
29. 12. 1030 Plzenˇ, katedra´la sv. Bartolomeˇje, msˇe ze sva´tku sv. Rodiny s obnovou manzˇ. slibu˚
31. 12. 1600 Plzenˇ, katedra´la sv. Bartolomeˇje, msˇe sv. na za´veˇr roku
2400 Plzenˇ, kostel Nanebevzetı´ Panny Marie, msˇe sv.
´
Udaje jsou podle stavu v dobeˇ uza´veˇrky, prˇ´ıpadne´ zmeˇny nejsou vyloucˇeny.
Sva´tost smı´rˇenı´ v centru Plzneˇ prˇed Va´noci
kostel Nanebevzetı´ Panny Marie
19.–21. a 23. prosince 900–1200 a 1430–1800
kostel sv. Jana Nepomucke´ho, Chodske´ na´m.
20. prosince 1600–1800; 21. prosince 800–900; 22. prosince 1530–1800; 23. prosince 1600–1800
ˇ SKE´ DIECE´ZE, pastoracˇnı´ a informacˇnı´ meˇsı´cˇnı´k pro vnitrˇnı´ potrˇebu diece´ze. Vyda´va´ 1x meˇsı´cˇneˇ BISKUPSTVI´ PLZEN
ˇ SKE´, Na´m. Republiky 35,
ZPRAVODAJ PLZEN
301 14 Plzenˇ. Odpoveˇdny´ redaktor Jindrˇich Fencl,
377 223 112; mailova´ adresa redakce: [email protected] Redakce si vyhrazuje pra´vo kra´tit a redakcˇneˇ upravovat
zaslane´ prˇ´ıspeˇvky. Sazba a tisk Jirˇ´ı Broucˇek,
377 221 887. Sazba v syste´mu LATEX. Prˇ´ıp. vadne´ vy´tisky vyreklamujte v mı´steˇ distribuce za zdrave´. Zpravodaj na
Internetu: http://www.bip.cz. Toto cˇı´slo vycha´zı´ 29. listopadu, prˇ´ısˇtı´ cˇı´slo vyjde 20. prosince, uza´veˇrka je 12. prosince. Prˇ´ıspeˇvek na 1 vy´tisk 5 Kcˇ (kromeˇ posˇtovne´ho).
Download

12//2013 PROSINEC