ˇ ´I
ZA´R
9/2014
Dobre´ veˇci
Z teˇch dobry´ch veˇcı´ miluji ohenˇ
a cˇerne´ strˇ´ıbro hveˇzd
za opaskem noci.
cˇerne´ strˇ´ıbro a stara´ slova,
ktery´mi pasovali na rytı´rˇe:
Snes tyto trˇi u´dery a zˇa´dny´ vı´c.
Z teˇch dobry´ch veˇcı´ miluji den,
kdy jaro klade uzdy na dobre´ koneˇ,
modre´ uzdy
ru˚zˇova´ sedla.
Kazˇde´mu roku se vracı´,
jaro je dobry´ u´mysl.
Z teˇchto dobry´ch veˇcı´ miluji nasˇi la´sku,
tu starou,
ktera´ nerezavı´,
a rˇ´ıka´m ti znova znova:
Je vcˇera,
bude dnes
a byla zı´tra.
Snes tyto trˇi u´dery a zˇa´dny´ vı´c.
Jan Ska´cel
1
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
ZÁŘÍ 2014
Pasty´rˇsky´ list biskupa Frantisˇka o pastoracˇnı´ch priorita´ch nasˇ´ı diece´ze
Mile´ sestry, milı´ bratrˇi,
ke konci lonˇske´ho roku jsem se na va´s obra´til
s dopisem, ve ktere´m jsem va´s zˇa´dal o vyja´drˇenı´ k nale´havy´m te´matu˚m ty´kajı´cı´m se
budoucna. Prosil jsem va´s o radu a o vasˇe
na´zory ty´kajı´cı´ se vztahu s Bohem — jak
jej prohloubit v osobnı´m zˇivoteˇ a jak hla´sat
evangelium dnes. Ve druhe´ cˇa´sti dopisu jsem
kladl ota´zky ty´kajı´cı´ se ekonomiky farnosti
a diece´ze. Mnozı´ z va´s reagovali osobneˇ a
za ty dopisy jsem vdeˇcˇny´. Povzbudilo meˇ, zˇe
tolik z va´s se cı´tı´ by´t soucˇa´stı´ cı´rkve a nese
za ni zodpoveˇdnost. Jsem take´ vdeˇcˇny´ vsˇem
farnostem a vikaria´tu˚m, ve ktery´ch se konaly
diskuze na te´ma ota´zek z dopisu a ktere´ na´sledneˇ poslaly svoje reakce s na´vrhy. Zpracova´nı´ vsˇech reakcı´ se ujali cˇlenove´ Diece´znı´
pastoracˇnı´ rady. Veˇnovali tomu mnoho cˇasu
a ovocem jejich pra´ce bylo vytvorˇenı´ shrnutı´
jak z osobnı´ch dopisu˚, tak z reakcı´ farnostı´.
Dne 17. kveˇtna letosˇnı´ho roku se konalo Fo´rum kneˇzˇ´ı a laiku˚, na ktere´m delega´ti z cele´
diece´ze reflektovali prvnı´ cˇa´st dopisu ty´kajı´cı´
se hla´sa´nı´ radostne´ zveˇsti o Kristu. Cely´ ten
proces dovrsˇilo vypracova´nı´ konkre´tnı´ch doporucˇenı´ pro meˇ a me´ spolupracovnı´ky. Na
jejich za´kladeˇ jsem se rozhodl stanovit jako
priority a program na nejblizˇsˇ´ı le´ta:
Za prve´: Otevrˇenı´ far a vyuzˇitı´ jejich prostor pro farnost vcˇetneˇ nabı´dky pro sˇirokou verˇejnost.
Z reakcı´ na mu˚j dopis totizˇ vyply´va´, zˇe
v mnoha farnostech se kromeˇ bohosluzˇeb nic
dalsˇ´ıho nekona´ v kostele ani na farˇe, a to je
trˇeba zmeˇnit! Je to prˇedevsˇ´ım vy´zva pro na´s
— kneˇze.
Milı´ bratrˇi kneˇzˇ´ı (v kneˇzˇske´ sluzˇbeˇ). Doba
uzˇ je jina´. To co jsme se ucˇili v semina´rˇi, nestacˇ´ı — doba vyzˇaduje nasˇi veˇtsˇ´ı otevrˇenost a
2
vycha´zenı´ vstrˇ´ıc lidem. K posla´nı´ cı´rkve patrˇ´ı
i sluzˇba a zprˇ´ıstupneˇnı´ fary pro farnı´ky, pro
jejich setka´va´nı´. Porˇa´da´nı´ akcı´ pro verˇejnost
nenı´ „konı´cˇkem“, ale povinnostı´ fara´rˇe! At’
se nasˇe kostely a fary stanou mı´stem prˇijetı´
— prostrˇedı´m otevrˇeny´m vsˇem, abychom usˇli
s lidmi kousek cesty, abychom sdı´leli s lidmi
jejich zˇivot. Aby se tak stalo, nenı´ uzˇ jen u´kol
fara´rˇe, ale na´s vsˇech veˇrˇ´ıcı´ch — tady bude
du˚lezˇite´ vasˇe zapojenı´, vasˇe na´pady a kreativita. Na mnoha mı´stech uzˇ to funguje a je
videˇt konkre´tnı´ ovoce takove´ho prˇ´ıstupu.
Pastoracˇnı´ centrum by podporˇilo tuto
snahu vytvorˇenı´m seznamu nabı´dek a osveˇdcˇeny´ch na´padu˚ toho, co by se mohlo deˇlat. Na
to, jak se tento cı´l ve farnostech naplnˇuje, se
zameˇrˇ´ım prˇi vizitacı´ch a budu se na to dotazovat i prˇi jiny´ch pastoracˇnı´ch na´vsˇteˇva´ch.
A jesˇteˇ jedno, co s tı´m souvisı´, mi moc
lezˇ´ı na srdci. Jsou to nasˇe deˇti. At’ na fara´ch
nechybı´ nabı´dka pro neˇ. Naprˇ´ıklad: spolecˇne´
hry, setka´va´nı´ ministrantu˚, tvu˚rcˇ´ı dı´lny — je
tolik mozˇnostı´, a prˇedevsˇ´ım, at’se tato vy´zva
stane novy´m impulsem pro vyucˇova´nı´ na´bozˇenstvı´. Nejenom kneˇzˇ´ım, ale prˇedevsˇ´ım va´m
rodicˇu˚m kladu na srdce, abyste udeˇlali vsˇe
pro to, aby prˇi vy´choveˇ vasˇich deˇtı´, kromeˇ
vsˇech zajı´mavy´ch krouzˇku˚, ktere´ jim nabı´zı´te, nechybeˇl prostor pro prohloubenı´ vztahu
s Kristem skrze vy´uku na´bozˇenstvı´.
Za druhe´ chci zdu˚raznit du˚lezˇitost sluzˇby
pro chude´ a pro mı´stnı´ komunitu: Farnosti by
meˇly vyvinout aktivitu sluzˇby potrˇebny´m a
by´t aktivnı´m subjektem komunitnı´ pra´ce a
komunitnı´ho pla´nova´nı´.
Sluzˇba je konkre´tnı´m projevem vztahu
s Bohem a pozˇadavkem evangelia. Tento prˇ´ıstup je nutny´ jak pro preevangelizaci, tak pro
odboura´va´nı´ prˇedsudku˚ vu˚cˇi cı´rkvi. V dopi-
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
sech se cˇasto objevila na´mitka, se kterou se setka´va´te prˇi rozhovorech s lidmi, zˇe ma´ cı´rkev
za´jem hlavneˇ o penı´ze a zˇije sama pro sebe,
spolecˇnosti nic neda´va´. Konkre´tnı´ sluzˇba je
take´ projevem zrale´ vı´ry: „Jestlizˇe nemilujesˇ bratra, ktere´ho vidı´sˇ, jak mu˚zˇesˇ rˇ´ıkat, zˇe
milujesˇ Boha, ktere´ho nevidı´sˇ?“ — rˇ´ıka´ na´m
svaty´ Jan (1J 5,2). Jeden z proble´mu˚, ktery´
vidı´m jako za´kladnı´, je, zˇe dobrˇe fungujı´cı´
diece´znı´, meˇstska´ nebo oblastnı´ charita nema´
prˇ´ıme´ propojenı´ s charitnı´m pu˚sobenı´m farnosti. To je potrˇeba zmeˇnit. K dobrovolne´
charitativnı´ sluzˇbeˇ cı´rkev vzˇdy povzbuzovala
vsˇechny sve´ cˇleny a soucˇasneˇ vytva´rˇela samostatne´ odborne´ instituce zameˇrˇene´ k te´to cˇinnosti. Oba smeˇry si jdou naproti, takzˇe dobrovolna´ aktivita jednotlivcu˚ se potka´va´ s odbornou cˇinnostı´ charitnı´ch zarˇ´ızenı´, aby tak byla
zajisˇteˇna pokud mozˇno dobra´ sluzˇba vsˇem potrˇebny´m a nikdo z nı´ nebyl vyloucˇen nebo
opomenut. Hodneˇ na´s k tomu vybı´zı´ papezˇ
Frantisˇek. Kazˇdy´ z na´s by se meˇl zapojit do
konkre´tnı´ sluzˇby. Nemusı´ to by´t nic velke´ho,
ale trˇeba konkre´tnı´ pomoc jednotlivcu˚m, na´vsˇteˇva nemocny´ch a senioru˚, zvla´sˇteˇ osamoceny´ch. V neˇktery´ch farnostech se mohou vytvorˇit cele´ ty´my pro charitnı´ sluzˇbu. Ale v neˇktery´ch budou trˇeba male´ skupinky dvou, trˇ´ı
lidı´ nebo i jednotlivci, kterˇ´ı mohou konkre´tneˇ
slouzˇit potrˇebny´m. Otevı´ra´ se take´ prostor pro
spolupra´ci s mı´stnı´ komunitou, s obcı´.
Obeˇ dveˇ vy´zvy jsou propojene´. Na setka´nı´ kneˇzˇ´ı v ra´mci kneˇzˇske´ho dne bych chteˇl
tato te´mata znovu otevrˇ´ıt a prodiskutovat.
Vsˇechny va´s, mile´ sestry a bratrˇi velmi nale´haveˇ prosı´m, abyste zodpoveˇdneˇ a s novy´m
ela´nem prˇistoupili k naplneˇnı´ teˇchto vy´zev ve
vasˇich farnostech. Prˇemy´sˇlejte o tom prˇi vasˇich setka´nı´ch v rodina´ch, ve spolecˇenstvı´ farnosti a hlavneˇ na pastoracˇnı´ch farnı´ch rada´ch,
a naplnˇte je konkre´tnı´mi skutky. At’ se tyto
dveˇ priority stanou za´kladem pro pastoracˇnı´
pla´nova´nı´ ve vasˇich farnostech.
ZÁŘÍ 2014
K tomu va´m zˇehna´m a sveˇrˇuji Bohu
vsˇechno vasˇe kona´nı´. Va´s prosı´m o modlitbu
na tento u´mysl a za dobre´ ovoce II. cˇa´sti Fo´ra
kneˇzˇ´ı a laiku˚ na te´ma ekonomiky farnostı´ a
diece´ze, ktere´ se uskutecˇnı´ 25. rˇ´ıjna letosˇnı´ho
roku.
va´sˇ biskup Frantisˇek
• Uzˇ se vı´, kdo bude novy´m
biskupem?
Uzˇ se vı´, kdo bude novy´m biskupem? Co se
rˇ´ıka´ o nove´m biskupovi na biskupstvı´? Kolik
je kandida´tu˚? Bude XY novy´m biskupem?
Jake´ jsou zpra´vy z Vatika´nu? — Teˇmito a podobny´mi ota´zkami mne v poslednı´m pu˚lroce
zahrnujı´ nejru˚zneˇjsˇ´ı lide´, s ktery´mi se setka´va´m. Jako kdybych mohl neˇco veˇdeˇt — je ma´
nejcˇasteˇjsˇ´ı odpoveˇd’ a mnozı´ ji majı´ pouze za
neˇjake´ zastı´ra´nı´ a majı´ pocit, zˇe nejsou dosti
du˚veˇryhodnı´ cˇi du˚veˇryhodne´, abych jim sdeˇlil, KDO to bude.
Milı´ prˇa´tele´, on to opravdu nikdo nevı´.
Pote´, co diece´znı´ biskup prˇi dosazˇenı´ veˇku
sedmdesa´ti peˇti let poda´ papezˇi svoji rezignaci, a azˇ pote´, co je papezˇem prˇijata, rozjı´zˇdı´
se proces hleda´nı´ nove´ho biskupa pro prˇ´ıslusˇnou diece´zi.
A procˇ to vlastneˇ pı´sˇu? Abych poprosil
vsˇechny ty zvı´dave´, ale nejen je, abychom se
mı´sto nejru˚zneˇjsˇ´ıch spekulacı´ (nebo alesponˇ
spolu s nimi ) za nove´ho biskupa modlili.
Trˇeba takto:
Bozˇe, veˇcˇny´ pasty´rˇi, ty sa´m ustavicˇneˇ rˇ´ıdı´sˇ
a chra´nı´sˇ svou cı´rkev, vyslysˇ nasˇe prosby a
dej, at’ se nasˇ´ım novy´m biskupem stane ten,
kdo se ti lı´bı´ svatostı´ zˇivota a bude se o tvu˚j
lid starat s aposˇtolskou horlivostı´ a la´skou.
Posˇli na´m, prosı´me, takove´ho pasty´rˇe, ktery´
zna´ sve´ ovce a da´va´ za neˇ svu˚j zˇivot. Ty sa´m,
Pane, ukazˇ, koho sis vyvolil, aby na´s jako na´sˇ
novy´ biskup ucˇil zˇ´ıt podle evangelia a ukazoval na´m cestu k tobeˇ. Prosı´me o to skrze
Krista, nasˇeho Pa´na. Amen.
Jindrˇich Fencl
3
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
ZÁŘÍ 2014
Deset rad papezˇe Frantisˇka pro sˇt’astny´ zˇivot
Existuje recept na sˇteˇstı´? Mozˇna´ zˇe ne, ale
papezˇ zkusil shrnout desatero principu˚, ktere´
s jistotou mohou lidem pomoci k lepsˇ´ımu zˇivotu. Zde je 10 bodu˚, ktere´ papezˇ vyjmenoval
ve sve´m prvnı´m rozhovoru pro argentinsky´
cˇasopis Viva.
ˇ ij a nechej zˇ´ıt
1. Z
„V Rˇ´ımeˇ je jedno prˇ´ıslovı´ a mohli bychom si
je vzı´t jako rˇ´ıdı´cı´ princip. ( . . . ) Beˇzˇ vprˇed a
ostatnı´ nechej deˇlat to stejne´“.
2. Rozda´vej se druhy´m
„Lide´ potrˇebujı´ by´t otevrˇenı´ a velkorysı´ vu˚cˇi
jiny´m. Jak se totizˇ uzavrˇou do sebe, je tu nebezpecˇ´ı, zˇe se stanou egocentriky. A stojate´
vody se rychle promeˇnı´ na hnijı´cı´.“
3. Postupuj v zˇivoteˇ pokojneˇ
Pro vysveˇtlenı´ tohoto bodu papezˇ pouzˇ´ıva´ obraz z argentinske´ho roma´nu Ricarda Guiraldese, ve ktere´m se hlavnı´ postava Don Segundo ohlı´zˇ´ı zpeˇt a rekapituluje svu˚j zˇivot.
„Rˇ´ıka´, zˇe v mla´dı´ byl potokem plny´m kamenu˚, ktery´ vsˇe vla´cˇel s sebou, jako dospeˇly´
byl prudkou rˇekou a v pokrocˇile´m veˇku plynul pomalu jako voda v jezı´rku.“ Papezˇ rˇekl,
zˇe se mu tento poslednı´ obraz klidne´ vodnı´
plochy lı´bı´, protozˇe prˇedstavuje „schopnost
postupovat s prˇ´ıveˇtivostı´ a pokorou, zˇivotnı´
pokoj. Starˇ´ı lidı´ majı´ tuto moudrost, jsou pameˇtı´ lidu.“
4. Zdravy´ smysl pro volny´ cˇas
„Umeˇnı´ radosti z umeˇlecke´ho dı´la, literatury
anebo hry s deˇtmi se vytratilo. Konzumnı´ zpu˚sob zˇivota na´m prˇinesl neklid a stres, cˇ´ımzˇ
lide´ prˇisˇli o zdravou kulturu volne´ho cˇasu,“
poznamenal Frantisˇek. Proto take´ vyzy´va´ rodicˇe, aby si nasˇli cˇas na svoje deˇti navzdory
tvrde´ pra´ci, kterou musı´ denodenneˇ odva´deˇt.
Stejneˇ tak by se meˇly rodiny naucˇit vypı´nat
televizi, kdyzˇ spolu jedı´. Ta na´m totizˇ neˇkdy
zabranˇuje ve vza´jemne´ komunikaci.
4
5. Nedeˇle ma´ by´t vasˇimi pra´zdninami —
sva´tkem
Zameˇstnanci by meˇli mı´t v nedeˇli volno, protozˇe „nedeˇle je pro rodinu“, vzkazuje papezˇ.
6. Najdi nova´torske´ zpu˚soby vytva´rˇenı´
du˚stojny´ch pracovnı´ch mı´st pro mlade´ lidi
„Jak nebudou mı´t dostatek prˇ´ılezˇitosti, skoncˇ´ı
na droga´ch a budou tak na´chylneˇjsˇ´ı ke zlocˇinu. Nestacˇ´ı da´t jim jı´dlo. Je trˇeba nabı´dnout
jednorocˇnı´ kurzy na instalate´ry, elektrika´rˇe,
krejcˇ´ı. Du˚stojnost spocˇ´ıva´ v tom, zˇe domu˚ prˇinesete chle´b z vlastnı´ pra´ce.“
7. Respektuj a starej se o prˇ´ırodu
„Degradace zˇivotnı´ho prostrˇedı´ je jednou
z nejveˇtsˇ´ıch vy´zev, ktere´ cˇelı´me. Jedna z ota´zek, kterou si sami neklademe, je: Nepa´cha´
lidstvo zlocˇin takovy´m tyransky´m chova´nı´m
se k prˇ´ırodeˇ?“
8. Prˇestanˇ by´t negativnı´
„Potrˇeba mluvit o druhy´ch ve zle´m naznacˇuje
nı´zky´ stupenˇ sebeu´cty.“ To znamena´ „mı´sto
toho, abych vyzdvihl sebe, ponizˇuji druhe´.“
Zbavit se rychle negativnı´ch mysˇlenek je prˇitom prospeˇsˇne´ pro zdravı´.
9. Nesnazˇ se obracet jine´ na tvoji vı´ru,
respektuj jina´ vyzna´nı´
Prˇesveˇdcˇenı´ druhy´ch je trˇeba respektovat.
„Mu˚zˇeme druhe´ inspirovat sveˇdectvı´mi, a tak
budeme ru˚st spolecˇneˇ. Jednou z nejhorsˇ´ıch
veˇcı´, ktera´ mu˚zˇe by´t, je vsˇak na´bozˇensky´ proselytismus, ktery´ paralyzuje — mluvı´m s tebou, abych teˇ prˇesveˇdcˇil. Ne! Kazˇda´ osoba
at’vede dialog, zakla´dajı´cı´ se na vlastnı´ identiteˇ. Cı´rkev roste dı´ky svojı´ prˇitazˇlivosti, ne
proselytismem.“
10. Aktivneˇ usiluj o mı´r
„Zˇijeme v dobeˇ mnoha va´lek a vola´nı´ po mı´ru
tak musı´ znı´t mimorˇa´dneˇ hlasiteˇ. Mı´r obcˇas
mu˚zˇe vypadat, zˇe je neˇcˇ´ım klidny´m, ale nenı´
nikdy tichem: je to vzˇdy aktivnı´ mı´r.“
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
32. Probuzenı´
Po dvacetilete´ kneˇzˇske´ sluzˇbeˇ na ru˚zny´ch
mı´stech olomoucke´ arcidiece´ze i rˇa´dne´ studijnı´ prˇ´ıpraveˇ, prˇedkla´da´ P. Antonı´n Cyril Stojan jako peˇtacˇtyrˇicetilety´ svou disertacˇnı´ pra´ci
na te´ma: O sjednocenı´ na´rodu˚ slovansky´ch
s cı´rkvı´ rˇ´ımsko–katolickou podle u´myslu˚ sv.
Otce Lva XIII. Nehodlal prˇispeˇt k dalsˇ´ım teoreticky´m spekulacı´m o mozˇnostech jednoty,
ale chteˇl uka´zat, zˇe ota´zka prˇ´ıpadne´ho sjednocenı´ se musı´ rˇesˇit prakticky pomocı´ modliteb,
pra´ce a obeˇtı´.
ZÁŘÍ 2014
s vlastnı´ veˇdeckou pracı´ a pochopenı´m pro
pra´ci druhy´ch. Tak sve´ uplatneˇnı´ na Velehradeˇ nasˇly ruce opravujı´cı´ kla´sˇter i basiliku,
vy´chova a vzdeˇla´va´nı´ deˇtı´, o ktere´ se jezuite´ starali ve sˇkola´ch i exercicie pro mla´dezˇ
nebo bohoslovecka´ setka´nı´ vedena´ od roku
1888 pra´veˇ P. Stojanem. Byl nejen vy´borny´m posluchacˇem a studentem prof. Susˇila,
ale i jeho pokracˇovatelem v oblasti unionisticky´ch mysˇlenek.
Morava a potazˇmo i dalsˇ´ı slovanske´ na´rody
dosa´hly urcˇite´ho stupneˇ probuzenı´. Avsˇak na
vy´chod od na´s, v rˇ´ısˇi cara Mikula´sˇe I., v dobeˇ
Pusˇkina a jejich na´sledovnı´ku˚, se samodeˇrzˇavı´ i pravoslavna´ cı´rkev k unii moc nehla´sı´.
To vsˇak neznamena´, zˇe by Rusko bylo jen pravoslavne´. V prvnı´ polovineˇ 19. stoletı´ se na
kulturnı´ sce´neˇ objevil cˇlen starobyle´ho sˇlechticke´ho rodu, du˚stojnı´k carske´ arma´dy, ktery´
po sve´ zˇa´dosti o propusˇteˇnı´ z vojenske´ sluzˇby
procestoval velkou cˇa´st Evropy, Petr Jakovlevicˇ Cˇaadajev. Shroma´zˇdil kolem sebe rˇadu
pameˇtnı´ medaile k 25. vy´rocˇı´ u´mrtı´, 1948
P. Antonı´n stojı´ od zacˇa´tku sve´ kneˇzˇske´ sluzˇby
u obnovy, a to nejen duchovnı´, dvou vy´znamny´ch moravsky´ch poutnı´ch mı´st. Svaty´
Hosty´n, kam zacˇal organizovat pouteˇ, se stal
moravsky´m centrem lidove´ vı´ry v tom nejlepsˇ´ım smyslu slova. Velehrad pak, zvla´sˇteˇ
po prˇ´ıchodu jezuitu˚, ma´ nakrocˇeno smeˇrem
k rozkveˇtu pra´ce intelektua´lnı´ a badatelske´.
Cˇlenove´ Tovarysˇstva Jezˇ´ısˇova byli vzˇdy
vzdeˇlanı´ kneˇzˇ´ı, prˇipravenı´ spojit misiona´rˇskou cˇinnost mezi lidem pro rozvoj duchovnı´ho zˇivota i ru˚st vsˇeobecne´ vzdeˇlanosti
ˇ aadajev, portre´t
Petr Jakovlevicˇ C
5
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
sˇlechticu˚ tı´hnoucı´ch ke katolictvı´. Pro cara
i cı´rkev se stal trnem v oku, kdyzˇ se v roce
1836 objevil v cˇasopise Teleskop jeho prvnı´
z osmi prˇeva´zˇneˇ francouzsky psany´ch Filosoficky´ch dopisu˚. Procˇ tolik povyku? Procˇ skanda´l a caru˚v hneˇv? Cˇaadajev si dovolil kritizovat Rusko a projevit sympatie k za´padnı´mu
krˇest’anstvı´, jemuzˇ Evropa (tedy rozumeˇjme
ta za´padnı´ cˇa´st), podle jeho mı´neˇnı´, vdeˇcˇ´ı za
u´speˇchy a rozvoj v oblasti kultury, veˇdy, pra´va
i materia´lnı´ho blahobytu. Pravoslavne´ cı´rkvi
naopak vyty´ka´, zˇe neprˇispeˇla k osvobozenı´
nejnı´zˇe postaveny´ch obyvatel z podrucˇ´ı nevolnictvı´. Na tehdejsˇ´ı dobu v Rusku velmi
odva´zˇne´ mysˇlenky, ktere´ car rˇesˇil v duchu
sve´ tehdejsˇ´ı vnitrˇnı´ politiky: Zavrˇ´ıt! Cˇasopis, sˇe´fredaktora do vyhnanstvı´ poslat a autora
cˇla´nku da´t pod policejnı´ dozor, prohla´sit ho za
sˇ´ılence a znemozˇnit mu dalsˇ´ı verˇejnou publikaci. Avsˇak Cˇaadajevovy mysˇlenky kolovaly
v samizdatu a byly prˇ´ıcˇinou velke´ho kroku
vprˇed pro ruskou filosofii, ktera´ se rozdeˇlila
na jeho prˇ´ıvrzˇence, tzv. za´padnı´ky a odpu˚rce
— slavjanofily.
Rok po publikova´nı´ prvnı´ho dopisu,
v dobeˇ, kdy mu byl zrusˇen policejnı´ dozor, ale
car denneˇ dosta´val na stu˚l le´karˇskou zpra´vu
o jeho zdravotnı´m stavu, napsal Cˇaadajev stat’
Obrana bla´znova, ktera´ vsˇak byla vyda´na azˇ
posmrtneˇ. Neˇkterˇ´ı ho pro sympatie k rˇadeˇ katolicky´ch principu˚, se ktery´mi se neskry´val,
prohlasˇovali za odpadlı´ka, on sa´m se vsˇak
azˇ do sve´ smrti povazˇoval za pravoslavne´ho
krˇest’ana. Kdybyste se chteˇli s Petrem Jakovlevicˇem blı´zˇe sezna´mit, ma´te dveˇ mozˇnosti:
prˇecˇ´ıst si jeho dı´lo, ktere´ vysˇlo v cˇesˇtineˇ ve
trˇech vyda´nı´ch, nebo sa´hnout po Pusˇkinoveˇ
Oneˇginovi, pro jehozˇ postavu byl vzorem
pra´veˇ Cˇaadajev.
Vynikajı´cı´ vzdeˇla´nı´ i prˇ´ıslusˇnost k aristokracii mozˇna´ umetla cesticˇku do diplomaticky´ch sluzˇeb ruske´mu knı´zˇeti Ivanu Sergejevicˇi Gagarinovi. Pu˚sobil trˇi roky v Mnichoveˇ
6
ZÁŘÍ 2014
Ivan Sergejevicˇ Gagarin
v Mnichoveˇ a v roce 1836 se vra´til do
Ruska, aby nastoupil na ministerstvo zahranicˇ´ı. K jeho povinnostem patrˇily i sluzˇebnı´
cesty do Moskvy, kde se sezna´mil se skupinou
kolem Cˇaadajeva. Za dva roky je pak posla´n
na velvyslanectvı´ do Parˇ´ızˇe jako mladsˇ´ı sekreta´rˇ. Vedle diplomaticke´ sluzˇby studuje deˇjiny,
zejme´na cı´rkevnı´, velmi se zajı´ma´ o problematiku Slovanu˚ a slovanstvı´. Tak probeˇhly
cˇtyrˇi roky, ktere´ prˇivedly knı´zˇete Gagarina
k oficia´lnı´mu prˇestupu do katolicke´ cı´rkve a
o rok pozdeˇji do jezuitske´ho novicia´tu, ke studiu teologie a kneˇzˇske´mu sveˇcenı´.
Byl aktivnı´m cˇlenem parˇ´ızˇske´ho krouzˇku
rusky´ch katolı´ku˚, ktery´ pro spolupra´ci kontaktoval uzˇ prof. Susˇil. Dvacet let po Cˇaadajevoveˇ skanda´lu s publikova´nı´m prvnı´ho
Dopisu prˇicha´zı´, tentokra´t z Francie, skanda´l
jiny´. Gagarin vydal sve´ prvnı´ dı´lo La Rus-
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
sie sera–t–elle catholique? Za´hy bylo prˇelozˇeno i do rusˇtiny pod na´zvem „Rossija, staneˇt
li ana katolicˇeskoj?“ Kladne´ prˇijetı´ ve francouzsky´ch katolicky´ch kruzı´ch kontrastovalo
s ostrou kritikou ze strany pravoslavne´ cı´rkve.
Du˚sledky na sebe nenechaly dlouho cˇekat:
s okamzˇitou platnostı´ zbaven diplomaticky´ch
povinnostı´, vlastneˇ odsouzen k dozˇivotnı´ emigraci a propadnutı´ majetku. Nenı´ radno sˇlapat
bosou nohou . . . Gagarina to vsˇak na kolena
nesrazilo. V Parˇ´ızˇi bylo zalozˇeno Dı´lo svaty´ch
Cyrila a Metodeˇje, jehozˇ hlavnı´m posla´nı´m
byly snahy o sjednocenı´ pravoslavny´ch Rusu˚
s katolı´ky.
V roce 1856 zacˇ´ına´ vycha´zet revue E´tudes
de the´ologie, de philosophie et d‘ histoire, jejı´mzˇ redaktorem je pra´veˇ Gagarin, ktery´ zde
i publikuje rˇadu svy´ch cˇla´nku˚ z oblasti na´bozˇenstvı´, teologie a deˇjin Ruska. Cˇasopis
pod na´zvem E´tudes vycha´zı´ jako meˇsı´cˇnı´k
dodnes (www.revue-etudes.com). Ga-
ZÁŘÍ 2014
garin se velkou meˇrou podı´lel i na vyda´nı´
papezˇske´ encykliky Grande munus. Mimochodem dnesˇnı´ Slovanska´ knihovna v Parˇ´ızˇi
dostala do vı´nku jeho rozsa´hlou knihovnu a
dnes spravuje na 50.000 svazku˚, ktere´ se veˇtsˇinou ty´kajı´ problematiky Ruska.
Od knı´zˇete Ivana Sergejevicˇe vede pak
nitka azˇ k ruske´mu pru˚kopnı´ku unionismu
Vladimı´ru Solovjovovi a da´le pak k velky´m
postava´m rusky´ch teologu˚ jako jsou Berd’ajev, Bulgakov, Losskij, Florentskij — ale to
uzˇ je jina´ kapitola.
Nahle´dli jsme na vy´chod i na za´pad, v prˇedminule´m dı´le i na jih a jihovy´chod, je tedy
nejvysˇsˇ´ı cˇas vra´tit se domu˚. I zde se deˇjı´ zajı´mave´ veˇci. Zcela v duchu sve´ho prˇesveˇdcˇenı´
a jako pokracˇova´nı´ jizˇ zmı´neˇne´ho se jevı´ dalsˇ´ı
aktivita budoucı´ho olomoucke´ho arcibiskupa
Stojana. V roce 1891 zakla´da´ vsˇeslovansky´
spolek Aposˇtola´t sv. Cyrila a Metodeˇje pod
ochranou bl. Panny Marie se sı´dlem na Vele-
Velehradska´ basilika, pohled na hlavnı´ olta´rˇ
7
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
hradeˇ, ktery´ si podle svy´ch stanov vytkl modlitbou a skutkem se prˇicˇinit o sjednocenı´ se
Slovany ve vı´rˇe. Kolik vsˇak za teˇmito slovy
stojı´ u´silı´. Stojan zı´skal rˇadu schopny´ch spolupracovnı´ku˚, rozveˇtvenou organizaci a sˇirokou za´kladnu pro porˇa´da´nı´ dalsˇ´ıch akcı´.
Pra´ce Aposˇtola´tu v oblasti propagace unijnı´ch mysˇlenek, misijnı´ cˇinnosti mezi emigranty v USA, podpora sjednoceny´ch katolı´ku˚ vy´chodnı´ho obrˇadu zejme´na v jihovy´chodnı´ Evropeˇ, ale i snaha o rozsˇ´ırˇenı´ do cˇesky´ch diece´zı´, kde se neu´navny´m spolupracov-
ZÁŘÍ 2014
nı´kem stal prazˇsky´ pomocny´ biskup Dr. Antonı´n Podlaha, jakozˇ i snaha o rozsˇ´ırˇenı´ do dalsˇ´ıch slovansky´ch diece´zı´ monarchie i mimo
ni, to vsˇe prˇina´sˇelo ovoce a nenı´ divu, zˇe za
deveˇt let meˇl spolek jen na Moraveˇ osmdesa´t
tisı´c cˇlenu˚.
Z Velehradu se sta´va´ centrum unijnı´ch
snah, ale sta´le je videˇt, zˇe v oblasti teologicke´
je pra´ce zatı´m roztrˇ´ısˇteˇna´. Zacˇa´tek nove´ho,
v porˇadı´ dvaca´te´ho, stoletı´ tedy prˇinese realizaci Stojanovy mysˇlenky usporˇa´dat na Velehradeˇ veˇdecke´ kongresy.
Petr Mecl
Sveˇt podle Jakuba, z. s.
Na zacˇa´tku tohoto prˇ´ıbeˇhu stojı´ tragicka´ uda´lost. Tak tragicka´, zˇe si nejsem prˇi setka´nı´
s manzˇeli Janou a Markem Rosˇt’´ıkovy´mi vu˚bec jista´, zdali o nı´ budou chtı´t mluvit. Cha´pala bych, kdyby nechteˇli. Co mu˚zˇe by´t pro
rodicˇe bolestneˇjsˇ´ı a citliveˇjsˇ´ı, nezˇ kdyzˇ ze dne
na den prˇijdou o sve´ dı´teˇ. „Vı´te, lide´ neˇkdy
necha´pou, procˇ deˇla´me to, co deˇla´me. Kdyzˇ
se ale dozveˇdı´ vsˇechno, pochopı´. Proto dnes
uzˇ jsme schopni otevrˇeneˇ hovorˇit, i kdyzˇ to
neˇkolik let trvalo,“ rˇ´ıka´ Marek Rosˇtı´k a jeho
zˇena Jana prˇikyvuje. Ma´m prˇed sebou dva
lidi, kterˇ´ı zoufalstvı´ a smutek doka´zali prˇetavit na la´sku a nadeˇji. A jejich prˇ´ıbeˇh jesˇteˇ
zdaleka nekoncˇ´ı. Od smrti trˇiadvacetilete´ho
syna Jakuba uplynulo v teˇchto dnech peˇt let.
Marek Rosˇtı´k: Okolnosti nehody byly velmi zvla´sˇtnı´. Auto sta´lo v polı´ch na prasˇne´ cesteˇ, kde neˇkolik hodin nic neprojelo.
Chlapci jen tak pro radost hra´li na trumpety,
najednou se prˇirˇ´ıtilo vozidlo, rˇidicˇ, ktery´ patrneˇ neocˇeka´val, zˇe tu na neˇkoho narazı´, se
lekl, strhl volant a srazil nasˇeho Jakuba. Ten
zemrˇel doslova se svy´m milovany´m na´stroˇ idicˇ se jmenoval Joshua Driver
jem na rtech. R
ˇ idicˇ.
— Jezˇ´ısˇ R
Jana: Jakub byl od svy´ch prvnı´ch dnu˚ na
tomto sveˇteˇ azˇ do poslednı´ho dechu v podobeˇ
to´nu vycha´zejı´cı´ho z jeho milovane´ho na´stroje, trumpety, plny´ la´sky, radosti ze zˇivota
a vsˇeho nove´ho. Mohli jste to na neˇm videˇt.
Jeho u´smeˇv va´m to prozradil. Jiskrˇicˇky v jeho
ocˇ´ıch, kdyzˇ objevil neˇco necˇekane´ho, za´rˇily a
meˇnily tmu ve sveˇtlo. Cˇloveˇk se musel snazˇit,
aby mu stacˇil, kdyzˇ beˇzˇel po trˇech stovka´ch
skalnaty´ch schodu˚ vzhu˚ru k vrcholu uzˇ jako
trˇ´ılety´ prcek. Pospı´chal, aby toho hodneˇ stihl.
Neˇkterˇ´ı lide´ nemajı´ vymezeny´ prˇ´ılisˇ dlouhy´
cˇas mezi na´mi, ale i tak na´s mohou velmi
ovlivnit, obohatit a posunout na´s o kus da´l.
Jana Rosˇtı´kova´: Jakub dokoncˇil studium
hry na trumpetu na plzenˇske´ konzervatorˇi a
pote´ odesˇel studovat do USA na univerzitu do
Kansasu. Poslednı´ den sˇkoly 31. kveˇtna 2009
se vraceli chlapci se svy´m profesorem z mezina´rodnı´ konference trumpetistu˚ prˇes neˇkolik
sta´tu˚ Ameriky. Jejich auto meˇlo poruchu, uzˇ
potrˇetı´ ten den pı´chli, a tak profesor vozidlo
i s chlapci odstavil z da´lnice na vedlejsˇ´ı silnici Po tragicke´ ztra´teˇ dı´teˇte se mnoho lidı´ uzaa stopem odjel pro pomoc.
vrˇe do ulity zoufalstvı´, vy´cˇitek, beznadeˇje a
8
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
horˇkosti, mnoha´ manzˇelstvı´ takovou zkousˇku
neustojı´. Kde se ve va´s vzala sı´la jı´t da´l, pustit
se do novy´ch aktivit a poma´hat?
Jana: My jsme vlastneˇ jen poslouchali, co
prˇicha´zı´. Ono to vsˇechno prˇisˇlo za na´mi . . .
Marek: Asi rok trvalo, nezˇ jsme se vu˚bec
probrali, nezˇ jsme se asponˇ trochu cı´tili na to
vyjı´t zase ven, k lidem. Usporˇa´dali jsme prvnı´
koncert pro Jakuba s jeho by´valy´mi spoluzˇa´ky
z konzervatorˇe v tehdy noveˇ otevrˇene´m Domeˇ
hudby v Plzni. Tam na´s napadla mysˇlenka zalozˇit nadaci, ale na to nebyly penı´ze, takzˇe
nakonec vzniklo obcˇanske´ sdruzˇenı´ (dnes zapsany´ spolek), ktere´ jsme nazvali Sveˇt podle
Jakuba.
Jana: Jeho hlavnı´m u´cˇelem je poma´hat
mlady´m umeˇlcu˚m, prˇedevsˇ´ım hudebnı´ku˚m,
ale i vy´tvarnı´ku˚m, litera´tu˚m a dalsˇ´ım, pochopit le´pe smysl a vy´znam jejich pra´ce. To, zˇe
smysl umeˇnı´ ma´ prˇedevsˇ´ım duchovnı´ rozmeˇr,
zˇe nejde jen o neˇjake´ prˇedva´deˇnı´ se.
Marek: A nepopiratelnou velicˇinou v umeˇnı´ je la´ska, v mnoha podoba´ch. To je stavebnı´
tra´m vsˇeho. Jedineˇ dı´ky nı´ vznika´ to, co nazy´va´me umeˇnı´m. Zacˇali jsme hledat, vymy´sˇlet
projekty, kde bychom mohli by´t na´pomocni.
Jednı´m ze steˇzˇejnı´ch projektu˚ spolku Sveˇt
podle Jakuba je Probuzenı´ Barborˇiny´ch varhan, kdy za pomoci beneficˇnı´ch koncertu˚ a
vy´stav sha´nı´te penı´ze na opravu vza´cny´ch baroknı´ch varhan v kostele sv. Barbory v Maneˇtı´neˇ. Procˇ pra´veˇ Maneˇtı´n a tyto varhany?
Marek: Od by´vale´ho Jakubova spoluzˇa´ka
Jana Dolezˇela jsme se dozveˇdeˇli, zˇe v maneˇtı´nske´m kostele jsou zajı´mave´ varhany,
ktere´ by potrˇebovaly restaurovat. Nava´zali
jsme kontakt se spra´vcem Ladislavem Legem
a vypravili se tam s kamerou. Za´hy jsme ale
pochopili, zˇe penı´ze na opravu nezı´ska´me jen
na za´kladeˇ jednoho dokumenta´rnı´ho filmu, zˇe
to bude chtı´t dlouhodobeˇ vynalozˇene´ u´silı´.
Jana: My jsme vu˚bec neveˇdeˇli, zˇe je kostel
zasveˇcen sv. Barborˇe. Prˇijeli jsme se domlu-
ZÁŘÍ 2014
vit na spolupra´ci s obla´ty, kterˇ´ı majı´ Maneˇtı´n
ve spra´veˇ, a pater Martin Sedlonˇ tehdy rˇekl
nasˇ´ı dcerˇi Barbarˇe: „Vı´tej doma!“ A dodal
pro na´s nezapomenutelnou veˇtu: „Deˇkujeme
za tu nadprˇirozenou nadeˇji.“
Marek: Kdyzˇ jsme se posle´ze dozveˇdeˇli,
zˇe svata´ Barbora je patronkou sˇt’astne´ smrti
a na´hle´ smrti, proto take´ patronkou hornı´ku˚,
kterˇ´ı umı´rali prˇi za´valech, u´plneˇ na´s to dostalo. Tehdy jsme si rˇekli: „Aha! Tak tohle
nenı´ na´hoda!“
Jana: Navı´c v tom kostele jsme se cı´tili
kra´sneˇ, prˇes jeho sta´rˇ´ı a zcha´tralost jako kdybychom byli doma. To se prosteˇ neda´ popsat,
kdyzˇ se cı´tı´te vedenı´ Bohem.
Jak Prob(o)uzenı´ Barborˇiny´ch varhan pokracˇovalo a pokracˇuje?
Marek: Jako prvnı´ se na projektu zacˇali
podı´let studenti Konzervatorˇe Plzenˇ. V roce
2012 slozˇili autorˇi Martin Cˇervenka, Pavel
Samiec a Jirˇ´ı Vysˇata neobaroknı´ suitu o sedmi
veˇta´ch pro komornı´ orchestr, inspirovanou
prˇ´ımo kostelem sv. Barbory. Skladba se jmenuje stejneˇ jako projekt Probuzenı´ Barborˇiny´ch varhan a byla uzˇ hra´na prˇi neˇkolika beneficˇnı´ch koncertech.
Jana: Protozˇe jako na´sˇ u´kol vnı´ma´me
nejen varhany a prˇ´ıpadneˇ i kostel opravit, ale
take´ prˇive´st lidi k tomu, procˇ kostel vznikl,
jaky´ ma´ u´cˇel, pozvali jsme k projektu i deˇti ze
Za´kladnı´ umeˇlecke´ sˇkoly v Jagellonske´ ulici
v Plzni, aby samy vy´tvarneˇ vyja´drˇily sve´ pocity z na´dherne´ho a duchovneˇ bohate´ho prostrˇedı´ sakra´lnı´ stavby. Zu´cˇastnilo se zhruba
sto deˇtı´ a sesˇlo se na´m na trˇi sta obra´zku˚. Pro
putovnı´ vy´stavy jsme jich zatı´m vybrali kolem sedmdesa´ti.
Marek: Dı´ky beneficˇnı´m akcı´m se doposud podarˇilo na za´chranu varhan z maneˇtı´nske´ho chra´mu vybrat trˇicet tisı´c korun. Za
tı´mto u´cˇelem byl zrˇ´ızen transparentnı´ u´cˇet
cˇ. 2800493578/2010, na ktery´ je mozˇno prˇispeˇt jakoukoliv cˇa´stkou.
9
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
ZÁŘÍ 2014
Jana: O projektu jsme natocˇili film, ktery´
je k videˇnı´ na youtube, a take´ jsme vydali
sbornı´k, kde kromeˇ vy´tvarny´ch pracı´ deˇtı´ najdete i texty naprˇ. biskupa Frantisˇka Radkovske´ho, ktery´ je prvnı´m patronem nasˇeho
projektu, Petra Formana — druhe´ho patrona
projektu, Martina Sedloneˇ, PhDr. Bukacˇove´,
varhanı´ka Adama Viktory a take´ nasˇe vysveˇtlenı´ vcˇetneˇ fotografiı´. Tento sbornı´k lze u na´s
prˇes e-mail [email protected] objednat. Stejneˇ jako graficke´ listy a plaka´ty
s deˇtsky´mi kresbami.
Na letosˇnı´ letnı´ obdobı´ ma´te prˇipraveno neˇkolik zajı´mavy´ch akcı´.
Marek: Spolupra´ci na´m nabı´dla vynikajı´cı´
violistka Jitka Hosprova´, ktera´ deˇla´ na severnı´m Plzenˇsku koncerty v cyklu Procha´zky
umeˇnı´m. Prˇi jejı´ch koncertech vystavujeme
zmı´neˇne´ deˇtske´ kresby a vy´teˇzˇek bude pouzˇit
na opravu kostela sv. Barbory. Koncerty Jitky
Hosprove´ a jejı´ch kolegu˚ probeˇhly v cˇervenci
v kostele sv. Jakuba Veˇtsˇ´ıho v Necˇtinech,
v kostele Povy´sˇenı´ Sv. Krˇ´ızˇe v Dolnı´ Beˇle´,
v srpnu pak v kostele P. Marie Sedmibolestne´
v Rabsˇtejneˇ nad Strˇelou. Vyvrcholenı´m cele´ho cyklu bude koncert 5. za´rˇ´ı v kostele sv.
Barbory v Maneˇtı´neˇ. Podrobny´ program lze
najı´t na www.jitkahosprova.com. Beˇhem cely´ch pra´zdnin azˇ do 5. za´rˇ´ı jsou take´
po nejru˚zneˇjsˇ´ıch mı´stech v Maneˇtı´neˇ rozmı´steˇna deˇtska´ vy´tvarna´ dı´la a za´jemci dosta´vajı´
v infocentru mapky, podle ktery´ch mohou za
jednotlivy´mi obra´zky putovat.
Jana: V cˇervenci take´ zazneˇla suita Probuzenı´ Barborˇiny´ch varhan v poda´nı´ Komornı´ho orchestru studentu˚ Konzervatorˇe Plzenˇ
v ra´mci programu Cˇeka´nı´ na soumrak v Klenove´ u Klatov.
A jak vypadajı´ aktivity spolku Sveˇt podle Jakuba z dlouhodobeˇjsˇ´ıho hlediska?
Marek: Na plzenˇske´ paleteˇ je na´sˇ novy´ projekt, zatı´m v plenka´ch. Oslovili jsme prˇes Unii
vy´tvarnı´ku˚ plzenˇske´ oblasti kolem padesa´ti
umeˇlcu˚, rozdali jim malı´rˇske´ palety s tı´m, zˇe
je mohou podle vlastnı´ inspirace a uva´zˇenı´ pomalovat. V roce 2015 usporˇa´da´me z teˇchto deˇl
vy´stavu a zacˇa´tkem roku 2016 je vydrazˇ´ıme,
zisk pu˚jde na varhany v chra´mu sv. Barbory.
10
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
Jana: V tomto smeˇru na´s vyzvala vy´tvarnice Jana Vackova´ k dalsˇ´ı akci. Vysveˇtlujeme
uzna´vany´m a zkusˇeny´m vy´tvarnı´ku˚m, zˇe jejich podpora snazˇenı´ deˇtı´ je du˚lezˇita´, zˇe deˇti
silneˇ vnı´majı´ pochvalu profesiona´lu˚, ktera´ jim
signalizuje, zˇe jejich snazˇenı´ ma´ smysl.
Vı´m, zˇe va´m take´ trochu ucˇarovaly peˇtky —
tedy cˇ´ıslo peˇt. Na rok 2015 chysta´te projekt
s na´zvem „Peˇt rˇek“. To znı´ docela tajemneˇ . . .
Marek: Do Plzneˇ prˇite´kajı´ cˇtyrˇi rˇeky
´ hlava, U
´ slava, Mzˇe a Radbuza, ktere´ se sle´U
vajı´ v jeden tok, jenzˇ pod na´zvem Berounka
vyte´ka´ z meˇsta ven. To je rarita — rˇeka, ktera´
nema´ pramenisˇteˇ, ale vznika´ ze soutoku jiny´ch rˇek. Zajı´mava´ inspirace.
Jana: Protozˇe jde o peˇt rˇek, oslovili jsme
peˇt plzenˇsky´ch skladatelu˚, cˇtyrˇi absolventy
Konzervatorˇe Plzenˇ a jejich profesora Jirˇ´ıho Bezdeˇka. Kazˇdy´ si vybral jednu rˇeku a
vzniklo peˇt samostatny´ch symfonicky´ch veˇt,
z nichzˇ kazˇda´ ma´ svou tva´rˇ, a prˇesto tvorˇ´ı
celek. Cˇtyrˇi proudy, ktere´ se tu spojujı´, jako
by na´m rˇ´ıkaly, jak je du˚lezˇite´ da´t smysl nasˇemu kona´nı´ a poslat jej da´l — pa´tou rˇekou,
ktera´ z nich vzesˇla. Navı´c voda je nositelem
informace, nositelem zˇivota.
Marek: Premie´roveˇ by tyto skladby meˇly
zaznı´t 15. rˇ´ıjna 2015 ve Velke´ synagoze v poda´nı´ 70ti cˇlenne´ho orchestru. Oslovili jsme
partnerska´ meˇsta Mons, Kosˇice, Rigu, Limoges, to pa´te´ bude Plzenˇ zastoupena´ prˇedevsˇ´ım
studenty plzenˇske´ konzervatorˇe.
Jana: Prˇivı´tali jsme nabı´dku dirigenta Normana Gamboa, ktery´ pozval Jakuba do Ameriky. Zu´cˇastnı´ se bez na´roku na honora´rˇ, chce
svou pra´ci tady veˇnovat Jakuboveˇ pama´tce.
Unika´tnı´ bude i to, zˇe se 70 cˇlenu˚ orchestru
sjede jen pa´r dnı´ prˇed vystoupenı´m a beˇhem
cˇtyrˇ dnı´ budou muset nastudovat spolecˇneˇ
neˇco, co nikdy neslysˇeli, jen partitury dostanou doprˇedu.
Marek: Z tohoto deˇnı´ bychom pak v roce
2016 chteˇli vytvorˇit publikaci s texty, obra´zky
ZÁŘÍ 2014
a fotografiemi, zpracovat a vydat audioza´znamy.
A to vsˇechno organizujete jen vy dva — Jana
a Marek?
Jana: Ne. Jak rˇ´ıka´ nasˇe dcera Barbara,
jsme trˇi. Ona se ovsˇem chysta´ po absolvova´nı´ konzervatorˇe na studium do Da´nska . . .
Ale ja´ bych dodala, zˇe jsme sta´le cˇtyrˇi . . .
Marek: A stalo se to, zˇe jsme zacˇali potka´vat spoustu u´zˇasny´ch lidı´, a ti na´m poma´hajı´.
Bez nich bychom nic z toho, o cˇem tady mluvı´me, nedoka´zali.
Prominˇte mi intimnı´ ota´zku, ale jakou roli
v tom, cˇ´ım jste prosˇli a co doka´zˇete zvla´dat,
hra´la a hraje vı´ra?
Jana: V Boha jsem veˇrˇila vzˇdycky, ale nikam jsem nepatrˇila, hledala jsem cestu „samostudiem“. Dva roky prˇed Jakubovou smrtı´
se mi vsˇechny ty pocity zintenzı´vnily, meˇla
jsem dojem, zˇe neˇco hleda´me, zˇe bych meˇla
neˇco veˇdeˇt. Modlila jsem se, at’se dovı´m, co
se doveˇdeˇt ma´m. Bylo to to, co jsem meˇla
prozˇ´ıt. A vsˇechno se pak semklo v pocitech
potrˇeby Boha, veˇdomı´ Boha . . .
Marek: Dneska je u´tery´ . . . Takzˇe prˇedevcˇ´ırem, v nedeˇli, jsme pozˇa´dali s Janou patera Sedloneˇ o prˇ´ıpravu na krˇest.
Jana: Na´sˇ Jakub zemrˇel 31. kveˇtna 2009
na den Sesla´nı´ Ducha svate´ho. To jsme se dozveˇdeˇli azˇ za dva roky pote´.
Marek: Prˇi letosˇnı´ch Letnicı´ch jsme byli
na bohosluzˇbeˇ s otcem biskupem Frantisˇkem,
probı´halo tam obnovenı´ sva´tosti birˇmova´nı´.
Dosˇlo na´m, zˇe odpoveˇdi na vsˇechny ty ota´zky,
prosteˇ vsˇechny ty veˇci zˇe prozˇ´ıva´me spolu.
Jana: Cı´tı´me, zˇe je trˇeba jı´t spolu. Kdyzˇ
jeden z na´s udeˇla´ krok doprˇedu, druhy´ ho bud’
dozˇene, nebo prvnı´ pocˇka´. To je nasˇe cesta po
Jakubovi.
Po Jakubovi . . .
Marek: Prozˇ´ıva´te veˇdomı´, zˇe vasˇe dı´teˇ je
tam neˇkde u Boha . . .
11
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
ZÁŘÍ 2014
Jana: Kdyzˇ se narodil, slı´bila jsem, zˇe ho tuju sveˇdomı´, jestli deˇla´me vsˇechno, co mu˚nikdy neopustı´m. Toto je jedina´ cesta. Zpy- zˇeme . . .
Alena Ourˇednı´kova´
Zna´m dva prˇ´ıpady lidı´, kterˇ´ı velkou osobnı´ trage´dii doka´zali prˇetavit v ryzı´ dobro a la´sku.
Tı´m jednı´m byl Lubosˇ Hrusˇka, tvu˚rce plzenˇske´ Meditacˇnı´ zahrady, teˇmi druhy´mi jsou manzˇele´
Rosˇtı´kovi.
Mons. Frantisˇek Radkovsky´, biskup plzenˇsky´
Loreta v Ty´nci u Klatov
mı´sto. Ve farnı´ kronice je v na´sledujı´cı´ch deseti letech zaznamena´no devatena´ct za´zraku˚,
ktere´ se uda´ly prostrˇednictvı´m milostne´ sochy. Po roce 1685 byl vsˇak mı´stnı´ kult zastı´neˇn veˇhlasem krva´cejı´cı´ho obrazu Panny
Marie Klatovske´.
Nicme´neˇ jizˇ v roce 1711 vzniklo nove´
mı´sto, kam lide´ z okolı´ putovali pro duchovnı´
posilu. Hrabeˇnka Barbora Krakovska´ z Kolovrat rozena´ z Vrbna zalozˇila loreta´nskou
kapli, asi jeden kilometr vy´chodneˇ od obce.
Ty´nec lezˇ´ı jizˇneˇ od Klatov, tam kde se
zveda´ krajina drobny´mi a vy´razny´mi kopecˇky
vstrˇ´ıcneˇ k Sˇumaveˇ. Te´meˇrˇ parkovy´ charakter
sveˇdcˇ´ı o stalete´m kultivova´nı´ u´zemı´. Drobna´
osı´dlenı´ se strˇ´ıdajı´ se samotami a da´vajı´ tak
krajineˇ ra´z obydlenosti a lidske´ho meˇrˇ´ıtka.
Obec Ty´nec se usadila jizˇ v rane´m strˇedoveˇku
na jednom vy´razne´m na´vrsˇ´ı kolem kostela.
Takove´ polohy hovorˇ´ı o rany´ch doba´ch pronika´nı´ a upevnˇova´nı´ krˇest’anstvı´, kdy kazˇdy´
kostel byl maja´kem pro daleke´ usedlosti a
byl znamenı´m pevnosti a ochrany Bozˇ´ı. Nenı´
divu, zˇe pra´veˇ zde vzniklo jedno z mı´st, ktere´
poutalo k sobeˇ pozornost a la´sku obyvatel,
jezˇ symbolizovalo zobrazenı´ Matky Bozˇ´ı jako
pevne´ho bodu v jinak vrtkave´m lidske´m zˇivoteˇ. Tı´m obrazem se stala pozdneˇgoticka´ socha Madony.
Slavna´ doba Ty´nce prˇisˇla po ukoncˇenı´ trˇicetilete´ va´lky, kdy v roce 1661 byl farnı´ kostel
rozsˇ´ırˇen a sosˇe Madony bylo da´no du˚stojne´
12
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
Tato kopie domku Panny Marie z Nazareta
byla v 17. a 18. stoletı´ velmi oblı´bena´. Obvykle byla doplneˇna´ o ambity, kostel, veˇzˇe,
nebo o krˇ´ızˇovou cestu, ale stavbicˇka ty´necke´
lorety zu˚stala osamocena´. To ji vsˇak neubralo
na oblibeˇ a po pohasnutı´ sla´vy Panny Marie
Ty´necke´ prˇevzala loreta funkci regiona´lnı´ho
poutnı´ho mı´sta. V polovineˇ 18. stoletı´ v doba´ch va´lek Marie Teresie s Bavorskem se stala
Loreta na´hradnı´m cı´lem poutnı´ku˚ mı´sto cesty
do Heiligen Blut teˇsneˇ za hranicemi.
Loreta byla zrusˇena Josefem II. v roce
1783, ale nebyla znicˇena, ny´brzˇ v roce 1831
byla opeˇt obnovena. Tehdejsˇ´ı opravy byly
provedeny trochu s nepochopenı´m k posel-
ZÁŘÍ 2014
stvı´ interie´ru stavby, ktery´ tradicˇneˇ zdobı´ drˇeveˇne´ brˇevno zazdeˇne´ho vstupu a trhliny ve
zdi, odkazujı´cı´ na posˇkozenı´ origina´lnı´ stavby
bleskem a vy´buchem strˇelne´ho prachu. Pouze
trochu naivnı´ malby byly provedeny opeˇt jakoby v torza´lnı´m stavu. Skoro vzˇdy, kdyzˇ
Ty´nec navsˇtı´vı´m a stavı´m se, naleznu loretu
otevrˇenou. Je to vza´cna´ a sympaticka´ vy´jimka
mezi jinak zavrˇeny´mi sakra´lnı´mi stavbami
u na´s.
Nakonec prˇipomı´nka, zˇe v Ty´nci jesˇteˇ bylo
trˇetı´ poutnı´ mı´sto, necely´ kilometr vzda´lena´
kaple sv. Jana Nepomucke´ho z roku 1730,
o ktere´ jsem psal do Zpravodaje vloni.
Jan Soukup
„Jako Otec poslal mne, tak i ja´ posı´la´m va´s . . . “ (Jan 20,18)
• Zambijsˇtı´ hoste´ navsˇtı´vili CˇR
Ve dnech od 26. cˇervna do 7. cˇervence se
uskutecˇnila prvnı´ a v historii nasˇ´ı vlasti ojedineˇla´ na´vsˇteˇva. Na za´kladeˇ pozva´nı´ Na´rodnı´ho
rˇeditele PMD v Cˇeske´ republice P. Jirˇ´ıho Sˇle´gra navsˇtı´vil Cˇeskou republiku Na´rodnı´ rˇeditel PMD v Zambii P. Bernard Makadani
Zulu spolu s rektorem a 6 bohoslovci ze semina´rˇe sv. Dominika v Lusace. Tito mladı´
studenti kneˇzˇstvı´ jsou cˇleny mı´stnı´ „Scholy
Cantorum“ a beˇhem putova´nı´ po ru˚zny´ch mı´stech nasˇ´ı republiky hra´li na typicky africke´
na´stroje a zpı´vali celou rˇadu pı´snı´.
Pro da´rce z nasˇ´ı vlasti, kterˇ´ı skrze PMD
podporujı´ pomoc chudy´m bohoslovcu˚m v Africe, byla tato na´vsˇteˇva dobrou prˇ´ılezˇitostı´
k osobnı´mu setka´nı´. Lide´ mohli vza´cnou zambijskou na´vsˇteˇvu potkat v Praze, Kromeˇrˇ´ızˇi a
na mnoha dalsˇ´ıch mı´stech. Africka´ na´vsˇteˇva
prozˇila pestrou sˇka´lu nejru˚zneˇjsˇ´ıch setka´nı´.
At’ uzˇ to byla na´vsˇteˇva skautske´ho ta´bora ve
Smrad’avce u Buchlovic spojena´ s projı´zˇd’kou
na ka´noi nebo zakoncˇenı´ sˇkolnı´ho roku s zˇa´ky
Cı´rkevnı´ za´kladnı´ sˇkoly v Kromeˇrˇ´ızˇi. Peˇkna´
atmosfe´ra vla´dla take´ na hudebnı´m festivalu
„Kefasfest“, kde vystoupili bohoslovci, stejneˇ
jako zpeˇva´k Petr Bende nebo kapela Zˇambosˇi.
Slavnostnı´m za´zˇitkem byla jejich u´cˇast na velehradsky´ch oslava´ch slavnosti sv. Cyrila a
Metodeˇje, kde se potkali s nasˇimi biskupy,
zpı´vali na msˇi svate´ a te´zˇ spolecˇneˇ s Jirˇ´ım
Pavlicou a Hradisˇt’anem.
Beˇhem besed a koncertu˚ sezna´mili verˇejnost se zˇivotem mı´stnı´ cı´rkve, pouka´zali na
skutecˇnost rozsa´hly´ch farnı´ch u´zemı´, ktere´
majı´ naprˇ. 400 km2. Nedostatek kneˇzˇ´ı zpu˚sobuje, zˇe se kneˇz na nedeˇlnı´ bohosluzˇbu dostane do mnoha farnostı´ jen neˇkolikra´t za rok.
Za poslednı´ 2 azˇ 3 roky narostl pocˇet za´jemcu˚
o kneˇzˇstvı´ na historicky nejvysˇsˇ´ı pocˇet, ale
mı´stnı´ financˇnı´ zdroje nestacˇ´ı pokry´t na´klady
s tı´mto spojene´. Proto je pomoc z CˇR tolik
vy´znamna´. Semina´rˇ praska´ ve sˇvech i prˇesto,
zˇe kneˇzˇ´ı kvu˚li chudobeˇ neberou zˇa´dny´ plat,
nemajı´ zdravotnı´ pojisˇteˇnı´ ani jinak zajisˇteˇny´
prˇ´ıjem. Vy´platu nedosta´vajı´ ani profesorˇi cˇi
13
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
pan rektor v semina´rˇi. Jejich zˇivot je opravdovou sluzˇbou Bohu a lidem.
Hoste´ z Afriky se u´cˇastnili 16 bohosluzˇeb,
najelo se asi 2 000 km. Pohostinnost hostitelu˚
zajistila prˇes 330 jı´del a 100 noclehu˚. Rˇada
podporovatelu˚ papezˇsky´ch misiı´ usporˇa´dala
R
tradicˇnı´ akce PMD: Misijnı´ kola´cˇ
a Misijnı´
R
jarmark . Vsˇem, kdo jaky´mkoliv zpu˚sobem
podporˇili na´vsˇteˇvu hostu˚ ze Zambie, patrˇ´ı srdecˇne´ podeˇkova´nı´. Je velikou radostı´, zˇe na
na´klady spojene´ s cestou a na prˇ´ımou pomoc
pro semina´rˇ sv. Dominika a mı´stnı´ bohoslovce
se vybralo prˇiblizˇneˇ pu˚l milionu Kcˇ! Kdyzˇ se
k tomu prˇidajı´ jesˇteˇ mesˇnı´ intence, veˇnovane´
prˇi te´to prˇ´ılezˇitosti, blı´zˇ´ı se celkova´ financˇnı´
pomoc cˇa´stce 600 000 Kcˇ! Mesˇnı´ intence,
ZÁŘÍ 2014
ktere´ veˇrˇ´ıcı´ pro Zambii veˇnovali, hrajı´ du˚lezˇitou roli. Tı´mto zpu˚sobem umozˇnˇujı´ kneˇzˇ´ım,
pro ktere´ je to cˇasto jediny´ prˇ´ıjem, mı´t jı´dlo
na stole, prostrˇedky na le´ky a pe´cˇi o potrˇebne´.
Pro za´jemce jsou sta´le k dispozici leta´cˇky
veˇnovane´ da´rcovske´mu programu pro seminaristy a unika´tnı´ CD „Zambijske´ chva´ly“
s pı´sneˇmi bohoslovcu˚ prˇ´ımo ze semina´rˇe
sv. Dominika. Za jakoukoliv dalsˇ´ı pomoc
uprˇ´ımneˇ deˇkujeme a vyprosˇujeme Bozˇ´ı pokoj a ochranu Panny Marie, Kra´lovny misiı´!
Miriam Svobodova´, za´stupce PMD,
[email protected], 608 976 598
• Misijnı´ u´mysl na za´rˇ´ı: Aby krˇest’ane´ inspirova´ni B. slovem slouzˇili chudy´m a trpı´cı´m.
ny´mi chlebı´cˇky a neˇkolika druhy za´kusku˚,
ktere´ pomohly prˇipravit panı´ Marie Pesˇ´ıcˇkova´
Kazˇdorocˇneˇ porˇa´dajı´ cˇlenove´ FCH farnostı´ a Martina Fialova´.
Plzenˇ — Bory a sv. Bartolomeˇje celodennı´ vy´Po posilneˇnı´ uzˇ cˇekala deˇti za´bava. P. Jirˇ´ı
let pro matky s deˇtmi z Domova sv. Zdislavy
Barhon
ˇ , ktery´ po le´ta pamatuje na deˇti z dov Plzni. Letos (v porˇadı´ jizˇ 17. rokem) prˇipramova
a zna´, jak je potrˇebne´ deˇti na vy´letu
vili spolu s vedenı´m domova vy´let na sobotu
zabavit,
pozˇa´dal pastor. asistentku Lucii Vav28. cˇervna. Byla to opeˇt osveˇdcˇena´ na´vsˇteˇva
rus
ˇ
kovou
o pomoc se zabavenı´m deˇtı´. Ta poMaria´nsky´ch La´znı´ a farnosti v Dolnı´ Beˇle´.
Pobyt v domoveˇ je vymezen na jeden rok, zvala dalsˇ´ı prˇa´tele a prˇipravili zajı´mave´ a poa tak jezdı´ vzˇdy novı´ vy´letnı´ci. Ti se mohli ucˇne´ pa´smo o zˇivoteˇ v Africe, kde byla po
prˇi slunecˇne´m pocˇası´ procha´zet rozkvetly´mi skoncˇenı´ studia na sta´zˇi Marke´ta Balcarova´.
parky s la´zenˇsky´mi domy, poteˇsˇit se u Zpı´- Spolu s nı´ prˇijeli jesˇteˇ Josef Balcar, Monika
vajı´cı´ fonta´ny a take´ sledovat vystoupenı´ ma- Malkusova´, Beˇtka Dvorˇa´kova´, a Martin Pozˇoretek s hudebnı´m doprovodem, ktere´ jsme la´k. Promı´ta´nı´ fotografiı´ s poutavy´m vypra´veˇnı´m ze zˇivota domorodcu˚ v Ugandeˇ sledovali
zastihli na kolona´deˇ.
Prˇi zpa´tecˇnı´ cesteˇ jsme jeli do Dolnı´ Beˇle´, se za´jmem i prˇ´ıtomnı´ dospeˇlı´. Potom na´sledokde jsme jizˇ byli ocˇeka´va´ni cˇlenkami mı´stnı´ vala za´bavna´ hra na farnı´ zahradeˇ v africke´m
farnı´ charity a mı´stnı´m fara´rˇem P. Ireneuszem duchu. Improvizovane´ Niagarske´ vodopa´dy,
Figurou. Pozna´vacı´ vy´let tak mohl by´t dopl- ostrov korˇenı´ Zanzibar, navle´ka´nı´ kora´lku˚ a
neˇn odpocˇinkem s pohosˇteˇnı´m, prˇipraveny´m vy´roba africky´ch prˇ´ıveˇsˇku˚, nebo nosˇenı´ veˇcı´
na hlaveˇ, tak jako v Africe, bylo velice vtipmı´stnı´mi obeˇtavy´mi cˇlenkami farnı´ charity.
Byla to opeˇt vy´borna´ dru˚bezˇ´ı pole´vka s do- nou i poucˇnou za´bavou.
• Vy´let pro matky s deˇtmi
ma´cı´mi nudlemi, uvarˇena´ rˇeditelkou FCH
O dobrou pohodu na´vsˇteˇvnı´ku˚ se staral
panı´ Halinou Vetenglovou a talı´rˇe s oblozˇe- take´ P. Ireneusz Figura, ktery´ na za´veˇr na´14
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
vsˇteˇvy pozval za´jemce do mı´stnı´ho kostela.
Sezna´mil prˇ´ıtomne´ s vybavenı´m kostela, nabı´dl kra´tkou modlitbu a dal na´m pozˇehna´nı´
na cestu domu˚. Take´ v Dolnı´ Beˇle´ jsme meˇli
vymodlene´ peˇkne´ pocˇası´, kdyzˇ kra´tce po odjezdu prˇisˇla fronta s prˇeha´nˇkami.
Bohu dı´ky za skveˇly´ vy´let a podeˇkova´nı´ do
Dolnı´ Beˇle´!
za FCH: Va´clav Lisˇka
• Branisˇovska´ kaplicˇka oslavila
cˇtvrte´ vy´rocˇ´ı posveˇcenı´
Msˇe svata´ v kapli blahosl. Karla Habsburske´ho se konala v sobotu 19. cˇervence nad
Branisˇovem. Msˇi svatou slouzˇil kdynˇsky´ vika´rˇ Msgre. Miroslav Kratochvı´l v tradicˇnı´m
rˇ´ımske´m ritu (tzv. tridenstska´ msˇe). Ta je slouzˇena vy´hradneˇ v latinske´m jazyce.
ZÁŘÍ 2014
1916 a marneˇ se pokousˇel uzavrˇ´ıt mı´r a o zachra´nit monarchii. Byl prohla´sˇen za blahoslavene´ho 3. rˇ´ıjna 2004 papezˇem, dnes jizˇ svaty´m, Janem Pavlem II.
Msˇe probı´hala za zpeˇvu pı´sneˇ „K olta´rˇi
Pa´neˇ“, ktera´ opeˇvuje zna´me´ cˇeske´ sveˇtce.
Cˇestnou stra´zˇ sta´li po celou dobu bohosluzˇby
vedle kaple trˇi ostrostrˇelci v dobovy´ch uniforma´ch s rozvinuty´m praporem a na konci
msˇe svate´ vypa´lili cˇestnou salvu. Na u´plny´ za´veˇr bylo prˇipraveno male´ pohosˇteˇnı´ a kazˇdy´
mohl nahle´dnout do vnitrˇku kaple, ktera´ je
na´dherneˇ vyzdobena´ a vymalovana´.
Vnitrˇek kaple si mu˚zˇete prohle´dnout take´
o pout’ove´ msˇi, ktera´ se zde kona´ vzˇdy po 21.
rˇ´ıjnu, cozˇ je den snˇatku cı´sarˇe Karla s princeznou Zitou de Bourbon–Parma. Kaple je
postavena na kra´sne´m mı´steˇ v prˇ´ırodeˇ u lesa
a s na´dherny´m vy´hledem na kopce Sˇumavy
a proto azˇ pojedete okolo, neva´hejte, zastavte
se u kaplicˇky a jdeˇte se sem podı´vat.
Martina Mateˇjkova´, Loucˇim
• Pout’na Tanaberku navsˇtı´vili
veˇrˇ´ıcı´ z ru˚zny´ch farnostı´
Kaple byla slavnostneˇ vysveˇcena prˇed cˇtyrˇmi
roky 24. cˇervence 2010, byla to tedy msˇe svata´
k vy´rocˇ´ı posveˇcenı´. Karel Habsbursky´ byl rakousky´ cı´sarˇ a cˇesky´ kra´l, ktery´ nastoupil na
tru˚n uprostrˇed 1. sveˇtove´ va´lky, v listopadu
O vı´kendu, kdy se v liturgii slavil sva´tek sv.
Ja´chyma a sv. Anny, se konala pout’na Tanaberku. Poutnı´ msˇi svatou celebroval kdynˇsky´
vika´rˇ Msgre. Miroslav Kratochvı´l. Ve sve´m
ka´za´nı´ hovorˇil o spra´vne´ vy´choveˇ deˇtı´ v dnesˇnı´ch rodina´ch a o rodicˇovske´m prˇ´ıkladu sv.
Ja´chyma a sv. Anny prˇi prˇeda´va´nı´ vı´ry. Msˇe
svata´ byla slouzˇena za vsˇechny prˇ´ıtomne´ farnı´ky a take´ za vsˇechny zemrˇele´, kterˇ´ı Tanaberk ra´di navsˇteˇvovali. Na varhany doprova´zela beˇhem bohosluzˇby panı´ Milada Nejdlova´
a msˇe byla zakoncˇena pı´snı´ „Ja´ jsem si vyvolil
za ochranu“.
Kazˇdorocˇnı´ hojna´ u´cˇast veˇrˇ´ıcı´ch na msˇi je
za´rukou toho, zˇe Tanaberk je sta´le vyhleda´vane´ a navsˇteˇvovane´ poutnı´ mı´sto. Na za´veˇr bohosluzˇby pozval pan vika´rˇ vsˇechny prˇ´ıtomne´ na dalsˇ´ı pout’, ktera´ se zde bude konat
15
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
ZÁŘÍ 2014
opeˇt za rok a to prˇesneˇ 26. cˇervence, kdy vy- podobu a namı´sto skvrnˇansky´ch interna´tu˚ se
cha´zı´ sva´tek sv. Ja´chyma a sv. Anny na nedeˇli. exercitantu˚m dostalo prˇ´ıveˇtive´ho prˇijetı´ v liticke´ Koinonii Jan Krˇtitel. Avı´zovane´ te´ma
duchovnı´ch cvicˇenı´ Jezˇ´ısˇ — mu˚j Pa´n v pozva´nka´ch zu˚stalo, ale skveˇly´ exercitant P. Alvaro Grammatica Th.D., biskupsky´ vika´rˇ pro
evangelizaci, na´s svy´mi prˇedna´sˇkami a promluvami dovedl azˇ k za´veˇru Jezˇ´ısˇ — na´sˇ Pa´n.
Opı´ral se prˇitom o trˇi za´kladnı´ pilı´rˇe soudobe´
evangelizace — obra´tit se k Bozˇ´ımu slovu,
da´t prostor prˇa´telu˚m (spolecˇenstvı´, vztahu˚m) a s radostı´ sveˇdcˇit o nasˇ´ı vı´rˇe, nasˇem
posla´nı´. Sve´ mysˇlenky velmi prˇesneˇ dokladoval v Pı´smu na prˇ´ıkladech zejme´na sv. Petra
a P. Marie. Cˇasto sve´ promluvy prokla´dal
glosami ze zˇivota, prˇi nichzˇ nesˇetrˇil sebe, na´s,
tchyneˇ ani lutera´ny, takzˇe sa´lem cˇasto bura´cel
Tanaberk je poutnı´ mı´sto, ktere´ patrˇ´ı do far- smı´ch. Ale i hluboka´ zamysˇlenı´ motivovana´
nosti Kdyneˇ a je odtud vzda´lene´ 6 km. Impo- cˇtenı´mi prˇi odpolednı´ch msˇ´ıch cˇi zasveˇcene´
zantnı´ kostel patrˇ´ı mezi nejzajı´maveˇjsˇ´ı stavby postrˇehy ze zˇivota cı´rkve na´m vı´ce otvı´raly
za´padocˇeske´ho baroka. Toto mı´sto ma´ prˇe- problematiku soucˇasne´ho krˇest’anstvı´.
devsˇ´ım pozoruhodnou a zajı´mavou historii.
Exercicie svou u´cˇastı´ podporˇil na kra´tkou
V roce 1865 kostel u´derem blesku vyhorˇel, chvı´li Otec biskup, ktery´ na´s du˚razneˇ vyzy´val
prˇi oprava´ch nechali Stadionove´ pod koste- k modlitba´m za situaci v Ira´ku, i dalsˇ´ı kneˇzˇ´ı
lem vybudovat rodinnou hrobku. Smutne´ cˇasy a trvalou prˇ´ıtomnostı´ pak P. Ludolf Kazda a
nastaly pro Tanaberk po 2. sveˇtove´ va´lce, kdy genera´lnı´ vika´rˇ Mons. Josef Zˇa´k. Ten na pov kostele byli usta´jeni koneˇ. Genera´lnı´ opravy slednı´ msˇi svate´ podeˇkoval vsˇem organiza´pak probeˇhly v letech 1992–1995 a po roce toru˚m, zpeˇva´ku˚m, hudebnı´ku˚m, kucharˇu˚m a
1990 byly rovneˇzˇ obnoveny annenske´ pouteˇ. dalsˇ´ım a prˇedal otci Alvarovi symbolicky´ kerˇ
V area´lu Tanaberku vyhra´vala pote´ de- rudy´ch ru˚zˇ´ı do liticke´ farnı´ zahrady se slovy:
chovka a vsˇichni si mohli pochutnat na prˇipra- „Ta ru˚zˇe je jako my — prˇijı´zˇdeˇli jsme na setvene´m obcˇerstvenı´. Neˇkterˇ´ı poutnı´ci zde na- ka´nı´ s trny osobnı´ch proble´mu˚ a odjı´zˇdı´me
cˇerpali duchovnı´ obcˇerstvenı´, neˇkterˇ´ı se zde s kveˇty vı´ry. Take´ potrˇebuje zale´vat.“
setkali s prˇa´teli, ale vsˇem se na Tanaberku
V programu duchovnı´ch cvicˇenı´ jsme
urcˇiteˇ lı´bilo.
Martina Mateˇjkova´, Loucˇim
kromeˇ trˇ´ı dennı´ch prˇedna´sˇek a msˇe svate´ nasˇli
• Radostne´ diece´znı´ exercicie
cˇas pro spolecˇny´ brevia´rˇ, maria´nskou modlitbu, rozjı´ma´nı´ i adoraci. Mohli jsme vyuzˇ´ıDne 9.–14. srpna
vat vsˇech verˇejny´ch prostor Koinonie — kosse konaly IV.
tela, kaple, prˇedna´sˇkove´ho sa´lu Betle´m i jı´diece´znı´ exercicie.
Pu˚vodneˇ meˇly by´t
delny (kava´rny) Aggeo, obchu˚dku v Arsˇe, sˇivedeny P. Eliasem
roke´ho prostranstvı´ se za´hony, tra´vnı´ky a laVellou z Malty, ale
vicˇkami mezi budovami i zahrady se za´hony
vzhledem k jeho onemocneˇnı´ vzaly novou vsˇeho mozˇne´ho a u´ly. Byla mozˇnost si popo16
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
vı´dat se zna´my´mi i nezna´my´mi z 80 exercitantu˚ z jiny´ch mı´st diece´ze. A nesmı´m zapomenout na vynikajı´cı´ italskou kuchyni a ka´vu.
Exercicie byly skveˇly´m restartem a posilou, z nı´zˇ budeme zase dlouhy´ cˇas cˇerpat.
Jsme vdeˇcˇni vsˇem, kterˇ´ı k jejich zda´rne´mu
pru˚beˇhu napomohli.
Jaroslav Sˇedivy´, ministr MBS SFRˇ Plzenˇ
Co u mne bylo nosne´? Kazˇdy´ exercita´tor
je specificky´, origina´lnı´, nelze srovna´vat, jen
je zna´t, zˇe P. Alvaro je s Duchem svaty´m
v souzneˇnı´, jeho nadsˇenı´ pro vnı´ma´nı´ Slova
Bozˇ´ıho je nakazˇlive´. Du˚raz, jenzˇ klade na krˇest’ana, ktery´ ma´ mı´t (a take´ zˇ´ıt) vizi, tj. videˇt za
krˇ´ızˇem Vzkrˇ´ısˇene´ho Krista a mı´t odvahu zˇ´ıt a
vsadit na Jezˇ´ısˇovy prˇ´ısliby, to je pro neˇho prima´rnı´. Zˇ´ıt nadeˇjı´! Ti, kdo tyto exercicie vzdali
jen proto, zˇe neprˇijel P. Vella, se velmi ochudili. Meˇ vzˇdy oslovuje ru˚znost daru˚, ktery´mi je
kazˇdy´ obdarova´n, a prˇesto pu˚sobı´ v jednoteˇ.
Dı´ky Pa´nu za to.
Pavla Zˇenı´sˇkova´
Teˇzˇko sdeˇlit neˇjakou konkre´tnı´ mysˇlenku —
bude vytrzˇena´ z kontextu, ale meˇ oslovila —
mimo jine´ — ota´zka: „Povzbuzuji nebo odrazuji“ (sve´ bratry a sa´m sebe)? Principem
nenı´ pravda, ale la´ska (la´ska k bratru i k sobeˇ
je vı´c nezˇ jeho a moje „pravdive´“ chyby).
Karel Zˇenı´sˇek
• Blahoslaveny´ Stefan Sa´ndor
Byl jednou z obeˇtı´ tajne´ho vykonstruovane´ho procesu v Mad’arsku, ktery´ zacˇal 28. rˇ´ıj-
ZÁŘÍ 2014
na 1952 a byl odsouzen k trestu smrti obeˇsˇenı´m —8. cˇervna 1953 podstoupil Stefan Sa´ndor trest smrti kvu˚li sve´ vı´rˇe v Boha. Nikdo
nevı´, kde je pohrˇben a papezˇ Frantisˇek ho
23. brˇezna 2013 uznal jako mucˇednı´ka a 19.
rˇ´ıjna 2013 byl v Budapesˇti prohla´sˇen papezˇsky´m nunciem Angelem Amatem za blahoslavene´ho.
Letos 26. rˇ´ıjna
bude tomu 100
let co se Stefan
(Isˇtva´n) Sa´ndor
narodil v mad’arske´m Szolnoku. Jeho otec
Stefan pracoval
jako deˇlnı´k na
zˇeleznici a maminka Maria Fekete byla doma
a starala se o trˇi
syny. Stefan meˇl bratry — Jana a Ladislava.
Vyru˚stal v katolicke´ rodineˇ. Od deˇtstvı´ ra´d
poma´hal kamara´du˚m, tı´m byl zna´my´ a to jej
dovedlo k salesia´nu˚m. Jen co stihl ukoncˇit
novicia´t, zacˇala druha´ sveˇtova´ va´lka. Musel
narukovat a pu˚sobil jako telegrafista. I zde si
vytvorˇil skupinku mlady´ch voja´ku˚, kterˇ´ı se
s nı´m modlili. Dostal se na ruskou frontu, kde
prozˇ´ıval teˇzˇke´ chvı´le a pote´ do americke´ho
zajetı´. Domu˚ se dostal v roce 1944 a vra´til se
k salesia´nu˚m. Va´lku nasˇteˇstı´ prˇezˇil, komunisticky´ rezˇim uzˇ ne.
Po va´lce pracoval v salesia´nske´ tiska´rneˇ,
jenzˇe pomalu zacˇ´ına´ pro neˇj ta nejteˇzˇsˇ´ı
doba. V Mad’arsku, podobneˇ jako u na´s, jsou
v cˇervnu 1950 rozpusˇteˇny rˇa´dy. Stefan ale nada´le tajneˇ spolupracoval s mla´dezˇ´ı. I kdyzˇ
si zmeˇnil jme´no, tajna´ policie si jej nasˇla a
zatkla. A za spiknutı´ proti lidoveˇ demokraticke´mu sta´tu byl odsouzen k trestu smrti. Trvalo
dva roky, nezˇ se jeho otec doveˇdeˇl, co se stalo
s jeho synem.
Veronika Pechova´
17
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
Hudebnı´ festival PilsAlive
ktery´ porˇa´da´ uzˇ od roku 2009 Biskupstvı´ plzenˇske´ byl zaha´jen ve cˇtvrtek v podvecˇer.
Prvnı´ dva koncerty se uskutecˇnily na na´meˇstı´
Republiky, s impozantnı´m vy´hledem na katedra´lu sv. Bartolomeˇje. Podobneˇ jako loni,
kdy si plzenˇska´ diece´ze prˇipomı´nala 20 let
sve´ existence a soucˇa´stı´ oslav byl pra´veˇ tento
festival kapel a souboru˚, ktere´ spojuje u´cta
ke krˇest’ansky´m hodnota´m. V lonˇske´m roce
vyvrcholil koncertem Hradisˇt’anu s Jirˇ´ım Pavlicou; letos muzikanti prˇijeli prˇedevsˇ´ım ze
za´padnı´ch Cˇech, z ru˚zny´ch mı´st diece´ze.
Ve cˇtvrtek zahra´la „kapela ze stare´ sˇkoly“
— Old School Band — bluesove´ standardy a
dalsˇ´ı pı´sneˇ tohoto zˇa´nru, v sympaticke´ houpave´ na´ladeˇ a s texty, v nichzˇ nechybeˇl postoj nadeˇje. Na´sledoval koncert vyhleda´vane´ho plzenˇske´ho sboru Touch of Gospel pod
vedenı´m Michala Bera´nka. Gospelove´ pı´sneˇ
— vlastneˇ zhudebneˇne´ modlitby — zazneˇly
s temperamentem, strhujı´cı´m zaujetı´m a s radostı´, ktera´ oslovila i mnoho kolemjdoucı´ch.
Tento prvnı´ festivalovy´ vecˇer zavrsˇil biskup Mons. Frantisˇek Radkovsky´, ktery´ nad
akcı´ spolu s prima´torem Meˇsta Plzneˇ a
hejtmanem Plzenˇske´ho kraje prˇevzal za´sˇtitu,
modlitbou za vsˇechny obyvatele meˇsta.
Druhy´ den patrˇil deˇtem a v ra´mci festivalu,
nesoucı´m ve sve´m na´zvu jme´no meˇsta Plzneˇ,
byl pojat skutecˇneˇ plzenˇsky: pomoci andı´lku
Plzenˇa´cˇkovi najı´t tu nejvza´cneˇjsˇ´ı perlu.
Na´meˇstı´ Republiky se promeˇnilo v za´bavny´ prostor se skluzavkami, ska´kacı´m hradem, kreativnı´mi workshopy, kde si deˇti vyra´beˇly vlastnı´ placky na prˇisˇpendlenı´, necha´valy si malovat na oblicˇej, a hlavneˇ: potka´valy
ru˚zne´ postavy z cˇesky´ch poha´dek. Ty jim zada´valy rozlicˇne´ u´koly — naprˇ. sednout si na
lopatu u Jezˇibaby z pernı´kove´ chaloupky, na18
ZÁŘÍ 2014
plnit papı´rovy´mi kameny brˇicho vlka k za´chraneˇ Karkulky a babicˇky, chodit po chu˚da´ch a prˇelı´t morˇe u Dlouhe´ho, Sˇiroke´ho a
Bystrozrake´ho atd. Za splneˇnı´ jednotlivy´ch
u´kolu˚ obdrzˇel kazˇdy´ u´cˇastnı´k pı´smenko do
sve´ karticˇky, cˇ´ımzˇ zı´skal odpoveˇd’ na ota´zku:
jak se jmenuje kra´lovstvı´, kde se nacha´zı´ ta
nejvza´cneˇjsˇ´ı perla. Potom bylo pro vsˇechny
za odmeˇnu prˇipravene´ divadelnı´ prˇedstavenı´
o andı´lku Plzenˇa´cˇkovi a kupci Ondrˇejovi, do
neˇhozˇ byly deˇti te´zˇ aktivneˇ zapojeny, a vsˇichni
spolecˇneˇ tak objevili, zˇe to nejvza´cneˇjsˇ´ı ma´
kazˇdy´ ve sve´m srdci.
V na´vaznosti na toto poselstvı´ pak prˇ´ıtomne´
pozdravil biskup plzenˇske´ diece´ze Mons.
Frantisˇek Radkovsky´, kra´sne´ pra´zdniny deˇtem poprˇa´l prima´tor meˇsta Plzneˇ Martin Baxa
a k vy´letu˚m na pameˇtihodna´ mı´sta v Za´padnı´ch Cˇecha´ch vsˇechny pozval programovy´ rˇeditel Plzneˇ 2015 Jirˇ´ı Sulzˇenko. Festival pak
pokracˇoval koncertem kapel Plamı´nky z Klatov a Vox Macronix z Plzneˇ.
Sobota 28. cˇervna, trˇetı´ den festivalu, patrˇila vystoupenı´m kapel Jorda´n, Chavruta, Memento, Koinonia, Zebedeus a den vyvrcholil
za´veˇrecˇny´m koncertem pozvane´ho hosta ze
Slovenska, kapelou Slnovrat. Zazneˇlo neˇkolik hudebnı´ch zˇa´nru˚ v poda´nı´ hudebnı´ku˚ a
zpeˇva´ku˚ od teˇch nejmladsˇ´ıch po starsˇ´ı rocˇnı´ky, kterˇ´ı majı´ i prˇes ru˚znosti jedno spolecˇne´:
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
la´sku k Pa´nu Jezˇ´ısˇi a chut’ oslavovat Boha
skrze hudbu a pı´sneˇ.
Termı´n hudebnı´ho festivalu PilsAlive
s rozsˇ´ırˇeny´m programem pro deˇti byl zvolen
na za´veˇr sˇkolnı´ho roku, aby do centra meˇsta
mohlo dorazit co nejvı´ce na´vsˇteˇvnı´ku˚, cozˇ potvrdila na´vsˇteˇvnost prˇes 3 000 u´cˇastnı´ku˚ beˇhem trˇ´ı dnu˚.
Festival PilsAlive je soucˇa´stı´ projektu Biskupstvı´ plzenˇske´ho s na´zvem Dusˇe meˇsta a
konal se v ra´mci programu Plzenˇ — Evropske´ hlavnı´ meˇsto kultury 2015. Velke´ dı´ky
patrˇ´ım vsˇem u´cˇinkujı´cı´m, sponzoru˚m a partneru˚m, bez ktery´ch by se 6. rocˇnı´k festivalu
PilsAlive nemohl konat.
Janı´k Grajca´r
ZÁŘÍ 2014
beˇzˇneˇ neprˇ´ıstupny´ch, ktere´ probı´haly v pru˚beˇhu cele´ho dne, a na´vsˇteˇvnı´k tak mohl zavı´tat do sklepu˚, do krovu˚ nebo letos poprve´ i do
severnı´ a jizˇnı´ veˇzˇe kla´sˇtera.
Tuto beneficˇnı´ akci porˇa´da´ spolek Choteˇsˇovska´ vlna, ktery´ vznikl prˇi Salesia´nske´m
strˇedisku mla´dezˇe v Plzni. Jeho kostru doplnilo mnoho dnes jizˇ by´valy´ch studentu˚ Cı´rkevnı´ho gymna´zia. V pru˚beˇhu let usporˇa´dala
Choteˇsˇovska´ vlna v kla´sˇterˇe take´ mnoho dobrovolnicky´ch briga´d.
Vecˇer pro kla´sˇter Choteˇsˇov
V sobotu 2. srpna se uskutecˇnil jizˇ dvana´cty´
rocˇnı´k te´to kulturnı´ akce, ktera´ si klade za
cı´l zviditelnit ohrozˇenou pama´tku a rovneˇzˇ
z vy´teˇzˇku akce kla´sˇter prˇ´ımo podporˇit. Za´sˇtitu
opeˇt prˇevzal biskup Mons. Frantisˇek Radkovsky´, svou u´cˇastı´ ho zastoupil Mons. Emil Soukup. Do area´lu kla´sˇtera si beˇhem dne nasˇlo
cestu vı´ce nezˇ 1 500 na´vsˇteˇvnı´ku˚, kterˇ´ı si
mohli vybrat z pestre´ nabı´dky programu. Na
oficia´lnı´ zaha´jenı´ a uvı´ta´nı´ prˇ´ıchozı´ch nava´zal
architekt Jan Soukup tradicˇnı´ poutavou prˇedna´sˇkou. V kapitulnı´ sı´ni pote´ dostali prostor
pa´nove´ z voka´lnı´ho kvintetu Hlasoplet, na´sledovanı´ Jirˇ´ım Vysˇatou a Janem Fictumem s
jejich origina´lnı´m recita´lem pro harfu a bicı´
soupravu. Program uvnitrˇ kla´sˇtera se strˇ´ıdal
s koncerty pod sˇiry´m nebem, ktere´ probı´haly v kla´sˇternı´ch zahrada´ch. Zde vystoupily
skupiny Quo Vadis, Lignit nebo Ocho Rı´os.
Prˇ´ıznivce sˇermu a vojenstvı´ pak jisteˇ poteˇsˇil
program zajisˇt’ovany´ skupinami Modry´ Regiment, Klub historie Cˇervene´ho krˇ´ızˇe a K.
und K. Infanterie regiment No. 35 a CˇS 35.
Strˇelecky´ klub Foligno. Nejveˇtsˇ´ı za´jem byl
tradicˇneˇ o prohlı´dky kla´sˇtera — at’ uzˇ o ozˇivene´ vecˇernı´ prohlı´dky nebo o prohlı´dky mı´st
Deˇkujeme vsˇem, kterˇ´ı na´m poma´hajı´ a take´
vsˇem, kterˇ´ı akci podporˇili svojı´ u´cˇastı´. Srdecˇneˇ Va´s zveme na prˇ´ısˇtı´ rocˇnı´k Vecˇera pro
kla´sˇter Choteˇsˇov, ktery´ bychom chteˇli usporˇa´dat i v roce 2015.
za Choteˇsˇovskou vlnu Jakub Sˇvehla,
www.vecerproklaster.cz
Co se take´ deˇlo o pra´zdnina´ch
ta´bor domazˇlicke´ farnosti Cestova´nı´ cˇasem
19
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
ZÁŘÍ 2014
tradicˇnı´ srpnova´ pout’ na Vavrˇinecˇku
Ta´borˇ´ıcˇek rokycanske´ho vikaria´tu
´ leT pro –na´ctilete´ v Necˇtinech
U
farnı´ dovolena´ chebske´ farnosti v Trhanoveˇ
Workship — dobrovolnicka´ briga´da mlady´ch na Maneˇtı´nsku
• Cı´rkev za totality – lide´ a mı´sta
• Vı´ra, ktera´ zahrˇeje
Konferenci u prˇ´ılezˇitosti 100. vy´rocˇ´ı narozenı´ opata Herˇmana Josefa Tyla 4.–5. za´rˇ´ı
v Kla´sˇterˇe Tepla´ porˇa´da´ Kanonie premon´ stav pro studium totalitnı´ch restra´tu˚ Tepla´ a U
zˇimu˚. Informace: [email protected]
Vy´stava v letnı´m refekta´rˇi Muzea cı´rkevnı´ho
umeˇnı´ v Plzni seznamuje s na´bozˇensky´mi
motivy, ktere´ v obdobı´ pozdnı´ho strˇedoveˇku
a cˇasne´ho novoveˇku zdobily vy´hrˇevne´ steˇny
komorovy´ch kachlu˚. Kachlova´ kamna, jedna
20
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
ZÁŘÍ 2014
z nejvy´razneˇjsˇ´ıch inovacı´ obdobı´ vrcholne´ho
strˇedoveˇku, byla do jiste´ mı´ry znakem spolecˇenske´ho postavenı´ majitele. Prezentova´ny
jsou expona´ty ze sbı´rek Zpcˇ. muzea v Plzni a
pro veˇtsˇinu z nich to je vy´stavnı´ premie´ra.
Vy´stava trva´ do 2. listopadu, otevrˇeno
(Frantisˇka´nska´ 11) u´t–ne 1000–800
mı´sto Kalwaria Zebrzydowska, kra´lovske´
meˇsto Krako´w a jeho pama´tky, solny´ du˚l
Wieliczka. Duchovnı´ doprovod P. Krzysztof Dedek. Cena vcˇetneˇ dopravy, ubytova´nı´,
vstupu˚ s pru˚vodci a polopenze 4 900 Kcˇ.
Prˇihla´sˇky a informace: Majka Lachmanova´, [email protected], tel. 728 930 030.
• Modlitebnı´ ty´den 24/7 za Plzenˇ
• Kurz v Liticı´ch
probeˇhne ve dnech 21.–27. za´rˇ´ı. Zkratka
24/7 znamena´ modlitebnı´ rˇeteˇzec 24 hodin
denneˇ, 7 dnı´ v ty´dnu, do ktere´ho se mu˚zˇe
zapojit kazˇdy´. Od pondeˇlı´ do pa´tku jsou navı´c prˇipravena spolecˇna´ rannı´ a vecˇernı´ setka´nı´. Kazˇdy´ den zahajujı´ hodinove´ modlitby
z veˇzˇe kateda´ly od 700. Vecˇernı´ bloky zacˇ´ınajı´cı´ kolem 1700 zahrnujı´ modlitebnı´ setka´nı´
na ru˚zna´ te´mata (Pro Zˇivot, Veˇzenˇstvı´, Komercˇnı´ sfe´ra, Vla´da, Univerzita), chva´ly a semina´rˇe. Na programu se podı´lejı´ jednotlive´
cı´rkve z plzenˇske´ ekumeny. Prˇesny´ program
a registraci do modlitebnı´ho rˇeteˇzce najdete
na: www.247.krestan.org.
v ra´mci celozˇivotnı´ho vzdeˇla´va´nı´ Teologicke´
fakulty JU v Cˇesky´ch Budeˇjovicı´ch s na´zvem
Proble´m cˇloveˇka — cha´pa´nı´ dnesˇnı´ho cˇloveˇka, za´klady teologicke´ antropologie (Kdo
je cˇloveˇk a jaky´ je jeho osud?)
Termı´ny a te´mata prˇedna´sˇek:
17. 10. Cˇloveˇk ve sveˇtle stvorˇenı´
28. 11. Cˇloveˇk jako Bozˇ´ı obraz
9. 1. 2015 Cˇloveˇk a proble´m hrˇ´ıchu
13. 2. Cˇloveˇk a milost v Bibli a u cı´rk. otcu˚
13. 3. Cˇloveˇk a milost v Bibli a v teologii
22. 5. Eschatologicky´ dynamismus milosti
Prˇedna´sˇ´ı P. Alvaro Grammatica Th.D.
ve formacˇnı´m centru Koinonie Jan Krˇtitel,
Plzenˇ–Litice od 18 hodin. Podrobneˇjsˇ´ı info:
• Kde bije srdce Polska
Diece´znı´ pout’do Czestochowy a Krako´wa
9.–12. rˇ´ıjna. Na programu cesty je na´vsˇteˇva
Klodzka, zejme´na hrobky Arnosˇta z Pardubic, prvnı´ho prazˇske´ho arcibiskupa, na´vsˇteˇva
nejdu˚lezˇiteˇjsˇ´ıho poutnı´ho mı´sta v Polsku Czestochowa — Jasna Go´ra, koncentracˇnı´ ta´bor v Oswiecimi, rodne´ meˇsto papezˇe Jana
Pavla II — Wadowice a jeho oblı´bene´ poutnı´
• Vecˇery chval
? Plzenˇ 4. za´rˇ´ı od 2000 v Domecˇku
? Plzenˇ 16. za´rˇ´ı v 1930 na DCM
www.tf.jcu.cz/czv/kurzy14/problem
Prˇihla´sˇka: [email protected]
• Fo´rum kneˇzˇ´ı a laiku˚ na te´ma
ekonomika 25. rˇ´ıjna
Druha´ cˇa´st Fo´ra na te´ma ekonomika. Za kazˇdou farnost, hnutı´ nebo komunitu se mohou
zu´cˇastnit dva delega´ti, da´le budou pozva´ni
vsˇichni kneˇzˇ´ı a pastoracˇnı´ asistenti.
vstupne´ dobrovolne´. Rezˇise´r Ladislav Kabosˇ
v dokumentu autenticky a bez sentimentu
hleda´ cestu k rˇesˇenı´ „romske´ho proble´mu“.
´ strˇednı´ postavou filmu je charismaticky´
U
fara´rˇ Maria´n Kuffa. Ve filmu ho ale diva´k
promı´ta´nı´ filmu v Maneˇtı´neˇ v kineˇ v pa´tek vidı´ spı´sˇe v zasˇpineˇny´ch monte´rka´ch a sle12. za´rˇ´ı a v sobotu 13. za´rˇ´ı v 19 hodin, duje drama mise do prostrˇedı´ bı´dy a beznadeˇje
• Vsˇechny moje deˇti
21
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
v zapomenuty´ch romsky´ch osada´ch. Mı´sto
ka´za´nı´ se Kuffa snazˇ´ı strhnout Romy vlastnı´m prˇ´ıkladem a lidsky´m za´jmem. Poma´hajı´
mu by´valı´ krimina´lnı´ci a alkoholici z komunity, kterou prˇed 25 lety zalozˇil v podtatranske´
obci Zˇakovce. Diva´k se zatajeny´m dechem
sleduje dramaticke´ mikroprˇ´ıbeˇhy Romu˚ a sisyfovsky´ boj Kuffy s drsnou realitou: chce,
aby „jeho deˇti“ znovuobjevily sve´ schopnosti,
lidskou du˚stojnost, naucˇily se poma´hat jeden
druhe´mu. Podarˇ´ı se mu to?
• Od husitske´ho kra´le k Bı´le´ horˇe
prˇedna´sˇka Mgr. Petra Honcˇe z cyklu Hospodarˇenı´ cı´rkve v deˇjina´ch nasˇich zemı´ 18. za´rˇ´ı
v 1915 v sa´le kla´sˇtera dominika´nu˚ v Plzni.
• Vı´kend pro nezadane´ katolı´ky
ve veˇku 30–43 let, kterˇ´ı hledajı´ svu˚j proteˇjsˇek
v Centru Nazaret v Praze 26.–28. za´rˇ´ı. Cena
800 Kcˇ. Info: [email protected], Facebook: Spolecˇneˇ70
• Setka´nı´ na Prusina´ch
ZÁŘÍ 2014
na 22 let za u´dajnou sˇpiona´zˇ pro Vatika´n a USA. Na
duchovnı´ cesteˇ ovlivnila mnoho lidı´ nejru˚zneˇjsˇ´ıho
vzdeˇla´nı´ i zameˇrˇenı´, vcˇetneˇ kneˇzˇ´ı a teologu˚.
• Pochod pro zˇivot v Plzni
Pochod za obnovu u´cty k lidske´mu zˇivotu
vycha´zı´ 23. rˇ´ıjna v 1700 od Za´padocˇeske´ho
muzea v Plzni. Prˇed pochodem se od 1500
bude konat msˇe svata´ za ochranu nenarozeny´ch v kostele Panny Marie Ru˚zˇencove´.
Meditacˇnı´ zahrada
Pama´tnı´k obeˇtem zla
v Plzni
? 12. za´rˇ´ı v 1700 koncert sboru TOUCH OF
GOSPEL, sbormistr Michal Bera´nek, vstupne´
dobrovolne´ na podporu zahrady
? 13. za´rˇ´ı v 1600 koncert: J. Cˇerveny´ zpeˇv
a kytara, L. Cˇechurova´ fle´tny, D. Kadysheva
violoncello, K. Duchonˇova´ housle; vstup dobrovolny´
? msˇe svate´ 11. a 25. za´rˇ´ı v 1600
? otevrˇeno strˇeda–nedeˇle 10–17 hod.
? DVD „Plody zla a odpusˇteˇnı´ “ — sveˇdectvı´ L. Hrusˇky i cizojazycˇneˇ
? Kontakt: 603 809 798, [email protected]
v nedeˇli 28. za´rˇ´ı. V 1500 msˇe sv. v kostele sv.
Jakuba; 1600 „Ja´ doufa´m v Tebe“ — dopisy
statecˇny´ch zˇen, politicky´ch veˇzenˇkynˇ Milady
Hora´kove´* a Ru˚zˇeny Vackove´ cˇtou Pavla Sovova´ a Irena Pulicarova´ za hudebnı´ho doprovodu. V 1645 posezenı´ v prusinske´ sˇkole nad
´ tostı´ smı´rˇenı´
bylinny´m cˇajem v rozhovoru se cˇleny sdru- • Nabı´dka sluzˇby sva
zˇenı´ Ametyst o podzimnı´ prusinske´ krajineˇ. v kostele Nanebevzetı´ Panny Marie v Plzni:
* Mozˇna´ jste se i vy setkali s informacı´, zˇe politicˇka Milada Hora´kova´, popravena´ komunisticky´m rezˇimem, se aktivneˇ u´cˇastnila svrzˇenı´ Maria´nske´ho sloupu na Staromeˇstske´m na´m. v Praze a zˇe
dokonce navle´kla na sochu Panny Marie opra´tku.
Podle historiku˚ jde o pomluvu, kterou po popraveˇ
M. Hora´kove´ v roce 1950 rozsˇ´ırˇila StB. Demokratickou politicˇku tak chteˇla komunisticka´ sta´tnı´
moc zbavit sympatiı´ i soucitu cˇeske´ katolicke´ verˇejnosti. Prˇijd’te si poslechnout u´ryvky z jejı´ch listu˚
— sveˇdcˇ´ı o hluboke´ vı´rˇe, lidskosti i odvaze odpousˇteˇt. Velkou inspiracı´ jsou take´ dopisy prof.
Ru˚zˇeny Vackove´ — historicˇky umeˇnı´, odsouzene´
22
? strˇeda P. St. Uhlı´rˇ 1030–1200; 1230–1330
? cˇtvrtek bratrˇi frantisˇka´ni 1430–1630
? pa´tek P. Ludolf Kazda 1530–1615 (adorace)
? prvnı´ pa´tek 700–1100 ru˚znı´ zpoveˇdnı´ci
• Duchovnı´ sluzˇba nemocny´m
Nonstop tel. 777 167 004 pro na´vsˇteˇvu kneˇze
cˇi past. asistentky v plzenˇsky´ch nemocnicı´ch
• Knihovna na biskupstvı´
Knihy je mozˇno pu˚jcˇit na pastoracˇnı´m oddeˇlenı´ (3. patro biskupstvı´) pondeˇlı´–pa´tek
900–1500,
377 223 112; [email protected]
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
• Na´rodnı´ Svatova´clavska´ pout’
27. za´rˇ´ı
? Stara´ Boleslav, bazilika sv. Va´clava
1800 msˇe svata´ v krypteˇ
1900 uvı´ta´nı´ relikvie svate´ho Va´clava
2000 slavnostnı´ koncert a nesˇpory
? Praha, Va´clavske´ na´meˇstı´
1700 duch. zastavenı´ pod sochou sv. Va´clava
? Budecˇ
1030 poutnı´ msˇe svata´
? farnosti Cˇeske´ republiky
1800 spolecˇna´ modlitba cˇeske´ho na´roda
28. za´rˇ´ı
? Stara´ Boleslav
– Maria´nske´ na´meˇstı´
1000 poutnı´ msˇe svata´, hl. celebrant arcibiskup
Jan Graubner, kazatel Dominik kardina´l
Duka OP, korunovace Palladia: Giuseppe
Leanza, aposˇtolsky´ nuncius v CˇR
00
12 hudebnı´ a divadelnı´ programy
2000 ohnˇovy´ pru˚vod a ohnˇostroj
– bazilika sv. Va´clava
630 Andeˇl Pa´neˇ, modlitba se cˇtenı´m
700 latinska´ msˇe svata´ v krypteˇ, rannı´ chva´ly
830 msˇe svata´ v krypteˇ
1300, 1500 prohlı´dka baziliky s vy´kladem
1650 rozloucˇenı´ s relikviı´ svate´ho Va´clava
1700 msˇe svata´
– chra´m Nanebevzetı´ Panny Marie
1330 modlitba za na´rod u Palladia zemeˇ cˇeske´
1600 koncert poutnı´ku˚m k Roku cˇeske´ hudby
— A. Dvorˇa´k: Oratorium svata´ Ludmila
? Praha, svatovı´tska´ katedra´la
830 a 1000 msˇe svata´
1700 nesˇpory; 1800 msˇe svata´
? Budecˇ, rotunda sv. Petra a Pavla
Svatova´clavske´ slavnosti s trad. programem
Vı´ce: www.staraboleslav.com
ZÁŘÍ 2014
• Loreta´nske´ slavnosti v Boru
12.–14. za´rˇ´ı
pa´tek 12. za´rˇ´ı
1700 chra´m sv. Mikula´sˇe, msˇe svata´
sobota 13. za´rˇ´ı
900 chra´m sv. Mikula´sˇe, poutnı´ msˇe sv., hlavnı´
celebrant Mons. Dr. Waclav Depo, arcibiskup cˇenstochovsky´
1030 pru˚vod do Lorety se sveˇcenı´m zrestaurovane´ho olta´rˇe P. Marie Cˇenstochovske´
1900 chra´m sv. Mikula´sˇe, msˇe svata´
2000 sveˇtelny´ pru˚vod do Lorety
2030 Maria´nska´ pobozˇnost
nedeˇle 14. za´rˇ´ı
1000 chra´m sv. Mikula´sˇe, slavna´ sborova´ msˇe
sv., hlavnı´ celebrant Filip Zdeneˇk Lobkowicz
O.Praem, opat tepelske´ kanonie; Sbor a orchestr Emauzske´ho kla´sˇtera v Praze — F.
Schubert: Missa in B.
• Pout’na Svatou Horu
v sobotu 27. za´rˇ´ı porˇa´da´ Farnı´ charita u Panny
Marie Ru˚zˇencove´ v Plzni. V odpolednı´ch hodina´ch da´le navsˇtı´vı´me blı´zky´ augustinia´nsky´
kla´sˇter Svata´ Dobrotiva´ s kostelem Zveˇstova´nı´ Pa´neˇ u obce Zajecˇov. Odjezd autobusu
je v 7 hod. od kostela P. M. Ru˚zˇencove´ na Jira´skoveˇ na´meˇstı´ v Plzni. Autobus bude prˇistaven v 645 hod. Prˇedpokla´dany´ na´vrat v 19 hod.
Cena pouti 200 Kcˇ. Na pout’ se mu˚zˇete hla´sit kazˇde´ u´tery´ v za´rˇ´ı od 17 do 19 hodin na
pravidelny´ch schu˚zka´ch Farnı´ charity u P. M.
Ru˚zˇencove´ na Jira´skoveˇ na´meˇstı´ v Plzni, nebo
kazˇdou nedeˇli v za´rˇ´ı po msˇi sv. v 730, 9 a 18 hodin v sakristii kostela P. M. Ru˚zˇencove´ na
Jira´skoveˇ na´meˇstı´ v Plzni. Mimoplzenˇsˇtı´ za´jemci se mohou prˇedbeˇzˇneˇ prˇihla´sit na emailove´ adrese [email protected] Do prˇedmeˇtu napisˇte: Pout’na Svatou Horu.
Marta Ovsjannikova
23
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
ZÁŘÍ 2014
´ jezd, Pov. Sv. Krˇ´ızˇe
14. za´rˇ´ı 1100 Chodsky´ U
1400 Skoky, Pout’k trpı´cı´ Matce p. krˇ´ızˇem
28. za´rˇ´ı 1100 Stra´zˇ u Tachova, sv. Va´clava
6. za´rˇ´ı 1030 Radkovice u Meˇcˇ´ına
00
7. za´rˇ´ı 11 Dol. Jadruzˇ, Narozenı´ P. Marie
1230 Skorˇice, sv. Va´clava
00
1600 Ejpovice, sv. Va´clava
14 Dobrˇ´ıv, Andeˇlu˚ stra´zˇny´ch
• Pouteˇ ve farnostech
• Neumeˇlcu˚m zˇivota
Pastoracˇnı´ centrum ve spolupra´ci s MC Plzenˇske´ panenky zve srdecˇneˇ na podzimnı´
prˇedna´sˇku. Na strˇedu 22. rˇ´ıjna v 1900 prˇijal
pozva´nı´ P. Marek Orko Va´cha, ktery´ prˇedstavı´ vybrana´ te´mata ze sve´ poslednı´ knihy
Neumeˇlcu˚m zˇivota a za´jemcu˚m knihu take´
podepı´sˇe. Mı´sto prˇedna´sˇky bude uprˇesneˇno.
Vstupne´: jednotlive´ 30 Kcˇ, pa´r 50 Kcˇ. Teˇsˇ´ıme
se na Va´s. Informace na 728 930 030.
ka´nı´ budou zameˇrˇena prˇedevsˇ´ım na praktickou cˇa´st: jak najı´t, vytvorˇit a prˇedat urcˇite´
poselstvı´ na za´kladeˇ biblicke´ho textu.
Jedna sobota (od 900 hod. do obeˇda + 1 hod.
pro nove´) na te´ma liturgie: 7. u´nora 2015.
Toto setka´nı´ se soustrˇedı´ na pojetı´ liturgie dle
2. vatika´nske´ho koncilu a na jeho konkre´tnı´
aplikova´nı´ v nasˇem loka´lnı´m kontextu.
Vsˇechna cˇtyrˇi sobotnı´ setka´nı´ se budou konat na Biskupstvı´ plzenˇske´m.
• Formacˇnı´ setka´nı´ pro pastoracˇ– ? Vı´kendove´ setka´nı´: 17.–19. dubna 2015
(od pa´tecˇnı´ho vecˇera do nedeˇlnı´ho obeˇda) na
nı´ asistenty, lektory a akolyty
te´ma: Evangelii gaudium. Prˇi tomto setka´nı´
Formaci pastoracˇnı´ch asistentu˚, lektoru˚, akolytu˚ a mimorˇa´dny´ch sluzˇebnı´ku˚ eucharistie povede biskupsky´ vika´rˇ pro evangelizaci
P. Alvaro Grammatica Th.D.
Setka´nı´ se konajı´ v ra´mci trvale´ formace
pastoracˇnı´ch asistentu˚ dle jejich poveˇrˇenı´
v diece´zi cˇi ve farnosti. Cı´lem je poskytnout
nezbytne´ elementy k hla´sa´nı´ Bozˇ´ıho slova zˇivy´m a u´cˇinny´m zpu˚sobem, a to pro vedenı´
modlitebnı´ch setka´nı´ a shroma´zˇdeˇnı´ ru˚zny´ch
u´rovnı´ a stupnˇu˚.
Jsou rovneˇzˇ urcˇena novy´m lektoru˚m, akolytu˚m a mimorˇa´dny´m sluzˇebnı´ku˚m eucharistie jako prˇ´ıprava. Teˇm, kdo se budou prˇipravovat na lektora´t cˇi akolyta´t, bude urcˇeno studium navı´c a zada´va´ny u´lohy k doma´cı´mu
vypracova´nı´, ty´kajı´cı´ se prˇ´ıslusˇne´ sluzˇby, cozˇ
bude ukoncˇeno zkousˇkou pro posouzenı´ absolvovane´ prˇ´ıpravy.
? Sobotnı´ setka´nı´: Trˇi soboty (od 900 do
obeˇda + 1 hod. pro nove´) na te´ma ka´za´nı´:
4. rˇ´ıjna; 8. listopadu a 6. prosince. Tato set24
se budeme veˇnovat studiu aposˇtolske´ exhortace Evangelii gaudium v jejı´ch inspiracˇnı´ch
principech a v jejı´ch pastoracˇnı´ch du˚sledcı´ch,
ktere´ z nı´ vyply´vajı´ pro nasˇi loka´lnı´ situaci.
Probeˇhne ve sˇkolı´cı´m centru Koinonie Jan
Krˇtitel v Plzni–Liticı´ch se zajisˇteˇny´m ubytova´nı´m na Domoveˇ mla´dezˇe v Plzni (SPSˇ
Dopravnı´, Karlovarska´ 99).
• Biblicke´ hodiny na biskupstvı´
Pastoracˇnı´ centrum zve vsˇechny za´jemce na
pravidelne´ biblicke´ hodiny s Josefem Kasˇe
ktere´ po pra´zdnina´ch zacˇnou prvnı´ pondeˇlı´
v rˇ´ıjnu a to 6. rˇ´ıjna v 1900 v ucˇebneˇ biskupstvı´.
Pravidelna´ setka´nı´ kazˇde´ prvnı´ a trˇetı´ pondeˇlı´
(20. rˇ´ıjna) nabı´zı´ prostor nejen ke cˇtenı´ a nasloucha´nı´, ale Bozˇ´ı slovo promlouva´ ke kazˇde´mu z na´s. Sejdeme se, abychom se povzbuzovali na cesteˇ vı´ry i vza´jemny´m sveˇdectvı´m.
Teˇsˇ´ıme se na Va´s v hezke´m spolecˇenstvı´. Info
za organizacˇnı´ ty´m
na 728 930 030.
Majka Lachmanova´ a Anicˇka Sˇlajsova´
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
• Zaha´jenı´ sˇkolnı´ho roku pro
katechety a ucˇitele na´bozˇenstvı´
Milı´ katechete´, katechetky, duchovnı´ spra´vcove´. Chteˇli bychom podporˇit Va´s, Vasˇi katechezi a sluzˇbu, chceme take´ osobneˇ vyja´drˇit svoji u´ctu k Vasˇ´ı pra´ci a podeˇkovat Va´m,
spolu s otcem biskupem.
Srdecˇneˇ Va´s zveme na setka´nı´ s otcem
biskupem Frantisˇkem, ktere´ se uskutecˇnı´ ve
strˇedu 10. za´rˇ´ı od 1700 na plzenˇske´m biskupstvı´. Na programu bude prˇedna´sˇka ThLic.
Centrum pro rodinu
[email protected],
731 619 704
• Vı´kend pro chlapy
ZÁŘÍ 2014
Ing. Marie Zimmermannove´, Th.D., vedoucı´
Katecheticke´ho a pedagogicke´ho centra Biskupstvı´ kra´love´hradecke´ho na te´ma vy´chova
k modlitbeˇ jako za´kladnı´ u´kol katecheze
s deˇtmi. Te´ma i prˇedna´sˇejı´cı´ho jsme vybı´rali pecˇliveˇ, aby cˇas, ktery´ veˇnujete setka´nı´,
byl plodny´ a obcˇerstvujı´cı´. Na programu je
take´ prˇeda´nı´ kanonicky´ch misı´ a poveˇrˇenı´
ke sluzˇbeˇ, pozˇehna´nı´ do dalsˇ´ıho sˇkolnı´ho
roku. Prˇihla´sˇky prosı´m, posı´lejte do 3. za´rˇ´ı na
adresu [email protected], abychom mohli
vsˇe pro Va´s dobrˇe prˇipravit.
vede psychoterapeutka Marie Kutilova´ pro
objednane´ 2. a 4. pondeˇlı´ v meˇsı´ci v budoveˇ
biskupstvı´. Objedna´vky:
606 710 631,
[email protected]
probeˇhne 17.–19. rˇ´ıjna, te´ma je „Jı´t s nadeˇjı´ “. Cˇeka´ va´s vı´kend, ktery´ bude prostorem • Poradna PPR
pro zastavenı´ se, ohle´dnutı´ se zpeˇt, nacˇerpa´nı´
Vysˇkolene´ instruktorky nabı´zejı´ bezpl. konsil na dalsˇ´ı cestu ve spolecˇenstvı´ teˇch, kterˇ´ı
zultace ohledneˇ symptoterma´lnı´ metody prˇijsou take´ na cesteˇ. Cena 500 Kcˇ.
rozene´ho pla´n. rodicˇovstvı´. Domluva na tel.
774 213 186 (Veˇrka), 776 200 028 (Hanka).
• Kurz efektivnı´ho rodicˇovstvı´
„Krok za krokem“ (pro rodicˇe batolat, prˇedsˇkola´ku˚ a deˇtı´ mladsˇ´ıho a strˇednı´ho sˇkolnı´ho
veˇku) v Plzni 15. a 29. listopadu a 13. prosince (cyklus trˇ´ı sobot, 930–1700). Lektor programu Jindrˇich Fencl, cena za osobu 1 000 Kcˇ,
1 800 Kcˇ za pa´r, je nutna´ u´cˇast na cele´m programu. Vı´ce o na´plni kurzu a prˇ´ıstupu najdete
na www.efektivnirodicovstvi.cz
• Pojd’me chva´lit Pa´na tancem
• Krˇest’anska´ psychoterapeuticka´
sobota 20. za´rˇ´ı 900 azˇ 1700 v Komunitnı´m centru sv. Prokopa, V Hu˚rka´ch 1292/8, Praha
13–Nove´ Butovice (metro B — Hu˚rka).
´ cˇastnicky´ poplatek: 450Kcˇ/osobu a 700Kcˇ/
U
pa´r. Lektor: Mgr. Mgr. Jan Cˇapek. Prˇihla´sˇky:
www.manzelstviarodina.cz
poradna prˇi biskupstvı´ nabı´zı´ poradenstvı´
v oblasti rozvoje osobnosti, teˇzˇky´ch zˇivotnı´ch situacı´, mezilidsky´ch vztahu˚, manzˇelske´ poradenstvı´ a pa´rovou terapii (vı´ce
www.poradnaukaplicky.cz). Poradnu
Modlitebnı´ setka´nı´ pro ty, kdo chteˇjı´ chva´lit Pa´na tancem i slovem — 16. za´rˇ´ı v 1830
v ucˇebneˇ biskupstvı´ v Plzni. Info: M. Linkova´
736 748 440, M. Fenclova´ 606 739 549.
• Sˇkola la´sky v rodineˇ
25
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
ZÁŘÍ 2014
vat, zˇe mohu poma´hat sve´ zˇeneˇ, za kazˇdou
pra´ci jsem ra´d a velmi ra´d pomohu co je trˇeba
a deˇla´ mi to radost. Nechci uzˇ nic propa´st.“
Jsem teprve kra´tce po pobytu doma, ale
kazˇdou pra´ci i sluzˇbicˇku, kterou je trˇeba udeˇlat, deˇla´m ra´da. Porˇa´d ma´m v srdci ta slova
otce rodiny, ktery´ byl obdarova´n velky´m poSady 5. kveˇtna cˇ. 8, Plzenˇ
zna´nı´m a nepropa´sl svou sˇanci. I tyto rˇa´dky
www.plzenskepanenky.cz
pı´sˇu ra´da a veˇrˇ´ım, zˇe cˇtena´rˇe naplnı´ radostı´
O pra´zdnina´ch jsem prozˇila ty´den v Krusˇa poteˇsˇenı´m z kazˇde´ chvilky, kterou mu˚zˇeme
ny´ch hora´ch s dalsˇ´ımi 10 rodinami. Byly to
zˇ´ıt a nepromarnit. Prˇeji dny bohate´ pracı´ a
inspirativnı´, na za´zˇitky bohate´ a moc prˇ´ıjemne´
pomocı´, kterou smı´me nabı´dnout.
dny. Zvla´sˇteˇ pak nebyla nouze o zajı´mava´ a
Majka Lachmanova´
kra´sna´ osobnı´ setka´nı´ s jednotlivy´mi lidmi.
Prˇi spolecˇny´ch akcı´ch, prˇi snı´dani cˇi odpo- Mile´ maminky s deˇtmi, zˇeny, rodicˇe. V za´rˇ´ı
lednı´ ka´veˇ, na chodbeˇ prˇi u´klidu boticˇek, v ku- se na Va´s v materˇske´m centru moc teˇsˇ´ıme
chyni nebo ve fronteˇ na strˇelbu na tercˇ, vsˇude a doufa´me, zˇe jste patrˇicˇneˇ odpocˇatı´ a nedose to hemzˇilo prˇ´ılezˇitostmi a rozhovory ne- cˇkavı´ programu˚, ktere´ jsme pro va´s prˇipravili.
va´zly. Jeden takovy´ mi uvı´zl v hlaveˇ, spı´sˇ hlu- V prˇ´ıveˇtive´ atmosfe´rˇe prˇa´telstvı´ a vnı´mave´ho
boko v srdci. Jen kra´tkou chvı´li jsme posedeˇli spolecˇenstvı´ zˇen take´ mu˚zˇete najı´t i posilu,
s jednı´m otcem po snı´dani u ka´vy a on se meˇ povzbuzenı´ a inspiraci pro vasˇi zˇivotnı´ cestu.
jako kazˇdy´ den zeptal, co je trˇeba jesˇteˇ udeˇlat Podrobnosti se dozvı´te na teˇchto stra´nka´ch
a zˇe to udeˇla´ velmi ra´d. Nebyla v tom zˇa´dna´ nebo prˇ´ımo na nasˇich programech v Sadech
splasˇena´ ani nucena´ ochota, ale jeho slova 5. kveˇtna 8, Plzenˇ. Teˇsˇ´ıme se na videˇnou v Pazneˇla tak povzbudiveˇ, azˇ radostneˇ. Ptala jsem nenka´ch. Martina Podlipna´ a Majka Lachmase ho, jestli tak ra´d poma´ha´ i doma a jestli je nova´.
vzˇdy tak vstrˇ´ıcny´ a rˇ´ıka´ to sve´: „velmi ra´d.“ • Novinky v programech
Vypra´veˇl mi, zˇe meˇl u´raz, rok byl doma a ne´ra´me materˇske´ centrum ve strˇedu
mohl pracovat, protozˇe si teˇzˇce zranil ruce. V za´rˇ´ı otevı
00. Na programu je prezentace do3.
9.
v
9
Nejen zˇe se o neˇj blı´zcı´ museli starat, ale nejvı´c ho tra´pilo, zˇe nemu˚zˇe vu˚bec nic pomoci voleny´ch s na´zvem Tak zase jsme se sesˇli
sve´ zˇeneˇ a vsˇe lezˇelo na jejı´ch bedrech. A jed- a vsˇichni tady jsou. Prˇipravte kra´tkou zajı´nou zase zˇena odjı´zˇdeˇla s deˇtmi na chatu do mavou prezentaci z mı´st, ktera´ jste o pra´zdprˇ´ırody, nakla´dala do auta, vsˇechno doma ob- nina´ch navsˇtı´vili nebo co jste prozˇili. At’
starala, aby mu nic nechybeˇlo, pak odjela . . . je to cesta kolem sveˇta nebo nezapomenuNajednou si uveˇdomil, zˇe tolik jı´ chce po- telne´ chvı´le u baze´nku na zahradeˇ metr kra´t
moci, zˇe by touzˇil pracovat, aby nemuseli mı´t metr. Nejzajı´maveˇjsˇ´ı prezentaci odmeˇnı´me
nouzi, zˇe chce deˇlat vsˇe co je trˇeba a prˇesto to nevsˇednı´ cenou. Dataprojektor k dispozici.
nejde. Blesklo mu hlavou: „Ted’ tu sedı´sˇ, nic • Pravidelne´ cˇtvrtecˇnı´ prˇedna
´ sˇky
nemu˚zˇesˇ, a kdyzˇ jsi mohl sve´ zˇeneˇ pomoci a
ulevit jı´ v pra´ci, tak jsi to nedeˇlal. Tolik bylo ? Cˇtvrtek 4. 9. v 900 v ra´mci prˇedna´sˇkove´ho
ˇ T BEZPECˇNY´ PRO DI´TE
ˇ se
potrˇeba udeˇlat veˇcı´ a tys to nechal by´t . . . “
cyklu SVE
Pak se na meˇ podı´val a dodal: „Ted’uzˇ jsem uskutecˇnı´ prˇedna´sˇka a diskuze na te´ma Ma´me
zdravy´ a moc si va´zˇ´ım toho, zˇe mohu praco- doma prˇedsˇkola´ka. Prˇedna´sˇ´ı Mgr. Martina
26
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
Muchova´, setka´nı´ obsahuje oblasti: strucˇna´
charakteristika obdobı´, deˇtske´ u´zkosti, sˇkolnı´
zralost aneb kriteria prˇipravenosti pro sˇkolnı´
pra´ci, odklad sˇkolnı´ docha´zky.
? Cˇtvrtek 11. 9. v 900 te´ma KOMUNIKACE
— CESTA K DOBRY´M VZTAHU˚M.
? Cˇtvrtek 18. 9. v 900 semina´rˇ v ra´mci cyklu
ˇ I´PRAVA NA SˇKOLKU.
PR
? Cˇtvrtek 25. 9. v 900 Cyklus o Bibli s Josefem Kasˇe. Zva´n je kazˇdy´, kdo chce poslouchat nebo se sdı´let o hodnota´ch vı´ry, zˇivota a
hleda´nı´ cesty skrze setka´nı´ s Bohem.
• Pravidelne´ inspirativnı´ pa´tky
? Pa´tek 5. 9. v 900 Beseda na te´ma MAN-
ZÁŘÍ 2014
si ujı´t kra´sny´ program v kra´sne´ zahradeˇ. Adresa je: Za Ryba´rnou, 301 00 Plzenˇ. Pojedete–
li MHD, spoj cˇ. 30, zasta´vka „TYRSˇU˚V
MOST“ v Doudlevcı´ch. Da´te se peˇsˇky prˇes
most a hned za nı´m na krˇizˇovatce odbocˇ´ıte
doprava (smeˇr Litice) a po 20 m ostrˇe doprava a jste na cesteˇ do zahrady. Prˇi dopraveˇ
autem postupujete stejneˇ — nenı´ tolik mı´sta
na parkova´nı´, ale v okolı´ zahrady se pa´r aut
vejde.
Teˇsˇ´ı se na Va´s Plzenˇske´ Panenky
• Ahoj po pra´zdnina´ch
V nedeˇli 14. 9. 1500–1800 v area´lu hospu˚dky
u Pechtu˚ zveme vsˇechny za´jemce na tradicˇnı´
a oblı´benou akci, na ktere´ se sejdeme jesˇteˇ vonı´cı´ pra´zdninami. Je urcˇena rodina´m s deˇtmi
vsˇeho veˇku, prarodicˇu˚m s vnoucˇky a vsˇem za´jemcu˚m o hezka´ setka´nı´. Kromeˇ oblı´beny´ch
stanovisˇt’ jsme pro va´s prˇipravily i neˇkolik
novinek na tvu˚rcˇ´ıch dı´lna´ch: Malovane´ drˇeveˇne´ domecˇky pro deˇti, sˇperky — dutinky
plneˇne´ kora´lky, pro nejmensˇ´ı deˇti souteˇzˇe
a rybicˇky. Tatı´nkove´ jisteˇ s povdeˇkem uvı´tajı´
dobre´ pivo v mı´stnı´ hospodeˇ a pochutinky
z kuchyneˇ Plzenˇsky´ch panenek. Kona´ na adrese: Kveˇtna´ E414, Plzenˇ–Doudlevce, od parkovisˇteˇ u Sˇkodaparku prˇes velkou krˇizˇovatku.
ZˇELSTVI´ A RODINA JE IN — Prvnı´ roky
manzˇelstvı´. Vede Mgr. Petra Kra´lova´.
? Pa´tek 12. 9. v 900 Novinka v programech
ˇ LEPSˇI´ RO— cyklus DOBRY´ A JESˇTE
ˇ
DIC. V ra´mci nabı´dky te´ma Strˇ´ıda´va´ pe´cˇe.
? Pa´tek 19. 9. v 900 Novinka v programech
— cyklus ODPOCˇINKOVE´ HODINKY.
Hudebneˇ relaxacˇnı´ hodinky s tvorˇenı´m a za´zˇitkovy´m bubnova´nı´m pro mensˇ´ı i veˇtsˇ´ı . . .
? Pa´tek 26. 9. v 900 Novinka v programech
— cyklus DOBRY´M RODICˇEM OD ZA´ TKU. Te´ma: Prakticke´ techniky k po- • Rekolekce pro zˇeny
CˇA
rodu aneb vyuzˇ´ıva´nı´ dechove´ techniky, me- v Perninku 14.–16. listopadu s te´matem:
ditace, uvolnˇujı´cı´ masa´zˇe, gravitacˇnı´ polohy. Pane, ke komu bychom sˇli? J 6,68. Zveme
vsˇechny pokrˇteˇne´ zˇeny nebo katechumenky,
ktere´ touzˇ´ı po tichu, odpocˇinku, nacˇerpa´nı´
AKCE PRO RODINY
sil fyzicky´ch a dusˇevnı´ch. V programu ne• Samson hraje deˇtem i rodicˇu˚m bude chybeˇt prostor pro vlastnı´ i spolecˇnou
Ve strˇedu 3. 9. v 1700 hod. se v Luftoveˇ modlitbu, v nabı´dce budou promluvy, msˇe
zahradeˇ kona´ setka´nı´ rodin s deˇtmi a vsˇech svata´, osobnı´ nocˇnı´ adorace, sluzˇba prˇ´ımluvne´
za´jemcu˚. Vystoupı´ oblı´beny´ folkovy´ zpeˇva´k modlitby, duchovnı´ rozhovor, apod. RekoJaroslav Samson Lenk s pı´snicˇkami nejen lekci povedou P. Krzysztof Dedek a Josef
pro deˇti. V doprovodne´m programu jsme prˇi- Kasˇe. Cena rekolekce je 460,–Kcˇ. V prˇ´ıpadeˇ
pravily kromeˇ jine´ho i novinku: MALO- Vasˇeho za´jmu posı´lejte prˇihla´sˇky na adresu:
´ TKOVE´ OBALY NA KNIHY, [email protected] Obdrzˇ´ıte mail s podrobVANE´ LA
sˇita´ pouzdra na mobil a prˇ´ıveˇsˇky, na´ramky ny´mi informacemi o akci. Teˇsˇ´ıme se na Va´s.
z gumicˇek vsˇech mozˇny´ch barev. Nenechte
za organizacˇnı´ ty´m Majka, Martina a Vlad’ka
27
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
• Od srdce k srdci
(na´vsˇteˇvy potrˇebny´ch)
Chcesˇ poma´hat? Nevı´sˇ, jak na to? Jsme otevrˇene´ spolecˇenstvı´ mlady´ch, kterˇ´ı touzˇ´ı by´t
blı´zko vsˇem potrˇebny´m (nemocny´m, stary´m,
opusˇteˇny´m, trpı´cı´m, lidem v nouzi), at’uzˇ konkre´tnı´ pomocı´, na´vsˇteˇvou nebo modlitbou cˇi
obeˇtı´. Veˇnujeme svu˚j cˇas neˇkomu druhe´mu,
kdo to potrˇebuje. Scha´zı´me se dvakra´t do
meˇsı´ce v Plzni ke spolecˇne´ modlitbeˇ, k povzbuzenı´ ve sluzˇbeˇ a deˇlenı´ se o vsˇe co jsme
v uplynule´m cˇase prozˇili. Budeme ra´di, kdyzˇ
se prˇida´sˇ . Aktua´lnı´ informace hledejte na:
www.srdce.signaly.cz.
Lucka
ZÁŘÍ 2014
– prohlubuje svu˚j zˇivot z vı´ry i organizacˇnı´
schopnosti
Pokud se takovy´m cˇloveˇkem chcesˇ ucˇit by´t,
je pra´veˇ pro tebe urcˇen! V sˇesti vı´kendovy´ch
setka´nı´ch zazˇijesˇ:
– sdı´lenı´ v atmosfe´rˇe spolecˇenstvı´
– poutave´ prˇedna´sˇky a debaty
– na´vsˇteˇvy zajı´m. hostu˚ vcˇetneˇ o. biskupa
– nova´ prˇa´telstvı´, nove´ aktivity, nove´ hry
– duchovnı´ obnovu
Kurz anima´toru˚ se tak mu˚zˇe sta´t du˚lezˇitou
soucˇa´stı´ tve´ho zˇivotnı´ho prˇ´ıbeˇhu. Poprve´
se sejdeme 3.–5. rˇ´ıjna. Teˇsˇ´ı se na tebe DCM
Plzenˇ a . . . ja´hen Elva Frouz — koordina´tor kurzu
´ NA
• Valna´ hromada z. s. BRA
Rok se s rokem sesˇel, a tak zveme vsˇechny
prˇ´ıznivce a cˇleny nasˇeho obcˇanske´ho sdruzˇenı´
na dalsˇ´ı valnou hromadu. Uskutecˇnı´ se v u´tery´
7. rˇ´ıjna v 1900 v prostora´ch DCM ve Frantisˇka´nske´ ulici v Plzni (pu˚l hodiny prˇed adoracı´
za mla´dezˇ). Probereme novinky, schva´lı´me
vy´rocˇnı´ zpra´vu . . . rozhodneˇ to nebude zˇa´dna´
• Vecˇer chval na DCM 16. za´rˇ´ı
nudna´ schu˚ze .
Zva´ni jsou opravdu vsˇichni a pokud neNa vecˇerech chval na´m jde o to, abychom
´ NA“, podı´vejte se na
skrze pı´sneˇ, modlitby a slova opeˇtovali la´sku vı´te, co je to ta „BRA
nasˇemu Bohu, Otci, Synu i Duchu Svate´mu, nasˇe internetove´ stra´nky (a prˇijd’te ).
ucˇili se prˇeby´vat v jeho blı´zkosti a sta´vali se • Face to Face — u
´ ternı´ adorace
mu podobny´mi. Dalsˇ´ı se uskutecˇnı´ opeˇt trˇetı´
za
mla
´
dez
ˇ
Plzen
ˇ
ske
´ diece´ze
u´tery´ v meˇsı´ci — tedy 16. za´rˇ´ı v 1930 v sa´le
´ıjna srdecˇneˇ vsˇechny zveme kazˇde´ u´tery´
frantisˇka´nske´ho kla´sˇtera v Plzni. Pozva´nı´ platı´ Od rˇ30
v
19
hodin do kaple DCM ke ztisˇenı´ a modpro vsˇechny — chvalme Pa´na!
litbeˇ formou eucharisticke´ adorace. Prˇi te´to
• Kurz pro anima´tory 2014/15
modlitbeˇ chceme prosit za mla´dezˇ Plzenˇske´
Anima´tor je krˇest’an, ktery´:
diece´ze.
Vchod na DCM se nale´za´ na parkovisˇti
– zˇije s Hospodinem a vı´, co to znamena´
mezi kostelem Nanebevzetı´ Panny Marie a
– inspiruje sve´ okolı´ k hleda´nı´ Krista
– ozˇivuje spolecˇenstvı´, prˇijı´ma´ za neˇj zodpo- sporˇitelnou. I kdyzˇ v rˇ´ıjnu uzˇ by´va´ parkovisˇteˇ
setmeˇle´, nemusı´te se ba´t prˇijı´t. Po skoncˇenı´
veˇdnost, doprova´zı´ druhe´
– umı´ koordinovat skupinu, zorganizovat hru, bude mozˇnost setka´nı´ u cˇaje . . . Zacˇ´ına´me
7. rˇ´ıjna a prˇijı´t mu˚zˇe kazˇdy´.
setka´nı´, vı´kendovku, ta´bor
28
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
ZÁŘÍ 2014
— v u´tery´ 9. prosince v 1930 bude na Vecˇeru
chval na DCM v Plzni, ve strˇedu 10. prosince
pak v 1900 na studentske´ msˇi ve frantisˇka´nske´.
Srdecˇneˇ vsˇechny zveme na zaha´jenı´ plesove´ V jedna´nı´ jsou i dalsˇ´ı mı´sta nasˇ´ı diece´ze.
sezo´ny — nenechte si ujı´t Diece´znı´ ples krˇest’anske´ mla´dezˇe v Plzni!
• Pout’du˚veˇry — Taize´ Silvestr
Opeˇt se bude konat v centru SECESE v piv Praze 2014/15
vovaru Plzenˇsky´ Prazdroj 22. listopadu od
I letos na´s bratrˇi z Taize´ zvou ke slavenı´ konce
1900 hod. Teˇsˇit se mu˚zˇeme na hudebnı´ doproroku — tentokra´t do Prahy (29. 12. 2014–
vod kapely Trˇi cˇunı´ci (??) a bohaty´ zajı´mavy´
–1. 1. 2015)!!
program .
Na programu bude spolecˇna´ modlitba,
• 9. celodiece´znı´ volejbalovy´
prˇedna´sˇky, bohosluzˇby a zpeˇv. Pokud tedy
jesˇteˇ nema´te zˇa´dne´ pla´ny, moc va´m dopoturnaj o putovnı´ poha´r
plzenˇske´ho biskupa 6. prosince rucˇujeme vyrazit na Silvestra pra´veˇ tam.
Blizˇsˇ´ı informace najdete na internetove´ adVsˇechny amate´rske´ i (polo)profesiona´lnı´
rese: www.taize.fr/cs
ty´my jsou zva´ny k u´cˇasti na deva´te´m
celodiece´znı´m volejbalove´m „BiskupCUPu“.
´ LE ZVEME . . .
Opeˇt se uskutecˇnı´ v sobotu prˇed druhou nedeˇlı´
DA
adventnı´ (6. 12.) v teˇlocvicˇneˇ 4. ZSˇ v Plzni na
? Msˇe svata´ na zaha´jenı´ akademicke´ho
Kosˇutce (Kralovicka´ 12).
roku za u´cˇasti biskupa Radkovske´ho a
Hra´t se bude klasicky´ turnaj, v kazˇde´ sˇescˇlenu˚ Sekce pro mla´dezˇ CˇBK 1. rˇ´ıjna v 1900
tici musı´ hra´t min. dveˇ zˇeny cˇi dı´vky . Na´v kostele Panny Marie Nanebevzate´ ve Franzev druzˇstva a kontakt na kapita´na nahlaste na
tisˇka´nske´ ulici v Plzni
DCM do konce listopadu. Pro mimoplzenˇske´
nabı´zı´me mozˇnost noclehu (nutno domluvit
prˇedem).
NABI´DKA DCM
• „Let‘ s dance!“ — zaha´jenı´
plesove´ sezo´ny 22. listopadu
• Putova´nı´ Krˇ´ızˇe sveˇtovy´ch dnu˚
mla´dezˇe v Plzni
?
YOUCAT — Prˇ´ıprava na birˇmova´nı´
nova´ „oranzˇova´ kniha“ za 110 Kcˇ
Na zacˇa´tku letosˇnı´ho adventu bude po CˇR ? YOUCAT — Sva´tost smı´rˇenı´ — nova´ „fiputovat Krˇ´ızˇ sveˇtovy´ch dnu˚ mla´dezˇe a druhy´ alova´ kniha“ za 65 Kcˇ
z DCM zdravı´ P. Krysˇtof & Petr
ty´den v prosinci zavı´ta´ i do Plzenˇske´ diece´ze
• P. Frantisˇek Kisˇsˇ
• P. Frantisˇek Klika
zemrˇel 10. srpna ve veˇku 78 let. Rozloucˇenı´
se zesnuly´m se konalo 19. srpna v kostele Povy´sˇenı´ sv. Krˇ´ızˇe v Ryba´rˇ´ıch, pote´ byl ulozˇen
do rodinne´ho hrobu na hrˇbitoveˇ v Karlovy´ch
Varech — Drahovicı´ch.
byl k 31. kveˇtnu uvolneˇn duchovnı´ spra´vy
farnosti Rokycany a odesˇel na zaslouzˇeny´ odpocˇinek. Deˇkujeme mu za veˇrnou a obeˇtavou
sluzˇbu Bohu a Cı´rkvi v Za´p. Cˇecha´ch s prˇa´nı´m
Bozˇ´ı ochrany, pozˇehna´nı´ a posı´lenı´ zdravı´!
29
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
JABOK — Vysˇsˇ´ı odborna´ sˇkola socia´lneˇ pedagogicka´ a teologicka´
Salmovska´ 8, 120 00
Praha 2,
224 920 425,
[email protected],
www.jabok.cz.
Kvalifikace — Profesnı´ a osobnostnı´ formace — Krˇest’ansky´ zˇivot
Kurzy pro pracovnı´ky farnostı´, charit, cı´rkevnı´ch sˇkol i sˇirokou verˇejnost
Kvalifikacˇnı´ kurzy:
Pedagog volne´ho cˇasu / asistent pedagoga
(120 hod.)
– 4. 10.–28. 2. 2015, soboty
– 5. 11.–20. 5. 2015, strˇedy vecˇer
Pedagog — vedoucı´ za´jmovy´ch krouzˇku˚
(42 hod.)
– 8. 11.–24. 1. 2015, soboty
Pracovnı´k v socia´lnı´ch sluzˇba´ch (200 hod.)
ZÁŘÍ 2014
– 15. 10.–9. 1. 2015, blokoveˇ
– 5. 11.–10. 6. 2015, strˇedy vecˇer
Vy´beˇr z dalsˇ´ıch kurzu˚ (u´plny´ prˇehled na
www.jabok.cz):
– Spiritualita (14 hod., 4. a 18. 10.)
– Za´klady mediace pro socia´lnı´ pracovnı´ky
(8 hod., 8. 10.)
– Bible: pozva´nı´ pro soucˇasnı´ka
(20 hod., od 10. 10.)
– Vztah pra´va a etiky (8 hod., 11. 10.)
– Reminiscence — vyuzˇitı´ vzpomı´nek prˇi
pra´ci se seniory (7 hod., 15. 10.)
– PR a pra´ce s me´dii (20 hod., 23. a 24. 10.)
– Jednoduche´, na prˇ´ıpravu a prostor nena´rocˇne´ hry (6 hod., 7. 11.)
– Vedenı´ poradensky´ch rozhovoru˚ s deˇtmi a
dospı´vajı´cı´mi (8 hod., 13. 11.)
Kontakt: Petra Ada´mkova´, DiS., tel. 603 330
793, [email protected], www.jabok.cz
Dobraczynski: Bozˇ´ı prˇ´ıtelkyneˇ
Knihkupectví ? Jan
Prˇ´ıbeˇh o Terezii z A´vily
Jungmannovo n. 18
110 00 PRAHA 1,
224 818 757,
[email protected], www.paulinky.cz
? Papezˇ Frantisˇek: U mne je vzˇdy otevrˇeno
Cˇtena´rˇ se dozvı´ nejen
o zakladatelske´m dı´le
te´to sveˇtice, ale take´
o jejı´ rodineˇ, charakteru
a lidech, kterˇ´ı jı´ byli
blı´zcı´, vcˇetneˇ sv. Jana
od Krˇ´ızˇe. Zkusˇeny´ autor vystihuje i politickou a na´bozˇenskou situaci Sˇpaneˇlska 16. stol.
Rozhovor, ktery´ s papezˇem Frantisˇkem vedl
jeho spolubratr a redaktor italske´ho cˇasopisu
Civilta Cattolica P. Antonio Spadaro SJ. Oteva´z., 296 str., 285 Kcˇ
vı´ra´ se v neˇm v cele´
sˇ´ırˇi vize papezˇe Fran- ? Velky´ dia´rˇ na rok 2015
tisˇka o sveˇteˇ, ve ktere´m Ke kazˇde´mu dni je uveden cı´rkevnı´ a obcˇanzˇije on i my, a take´ jeho sky´ sva´tek, odkaz na dennı´ modlitbu cı´rkve a
„obycˇejna´“ lidska´ stra´nka. va´z., 160 str., 185 Kcˇ na liturgicke´ texty, antifona k zˇalmu a mysˇ30
ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE
lenka na den. Na zacˇa´tku kazˇde´ho meˇsı´ce jsou
uvedeny u´mysly aposˇtola´tu modlitby. Pro rok
2015 s mysˇlenkami k evangeliı´m dne.
ZÁŘÍ 2014
? Jaroslav Vasˇa´k: Recepty nasˇich babicˇek
Ke kazˇde´mu dni je uveden cı´rkevnı´ a obcˇansky´ sva´tek, odkaz na dennı´ modlitbu cı´rkve
a na liturgicke´ texty, antifona k zˇalmu. Jedna
dvojstrana zahrnuje jeden ty´den s mı´stem na
pozna´mky u kazˇde´ho dne.
Nasˇe babicˇky byly
chytre´! Jı´dla, na ktera´
si v souvislosti s nimi
vzpomeneme,
jsou
oprˇedena pohodou, la´skou a sˇteˇdrostı´. A co
vı´c, tyto pokrmy jsou
rychle´, chutne´ a v neposlednı´ rˇadeˇ i levne´.
va´z., s plast. deskami (modre´ nebo bordo´), 144 s., 88 Kcˇ
brozˇ., 336 s., 229 Kcˇ
va´z., 408 str., desky modre´ nebo zelene´, 200 Kcˇ
? Kapesnı´ dia´rˇ na rok 2015
? Liturgicky´ kalenda´rˇ 2015
Prakticke´ vyda´nı´ na cesty nebo k vlozˇenı´ do
pracovnı´ch dia´rˇu˚ cˇi biblı´. Kazˇda´ stra´nka obsahuje jeden ty´den. Dny jsou barevneˇ odlisˇeny
dle liturgicke´ho obdobı´. Obsahuje modlitby
na prˇ´ımluvy evangelistu˚ a vysveˇtlenı´ jejich
symbolu˚ a take´ popis metody lectio divina.
Nechybı´ ani dalsˇ´ı informace, na ktere´ jste
zvyklı´ z prˇedesˇly´ch dia´rˇu˚. brozˇ., 64 str., 48 K cˇ
Karmelita´nske´
nakladatelstvı´
www.ikarmel.cz
? T. Pauline Edwardsova´:
Mala´ cesta
uzdravenı´
Kniha se zaby´va´ jednı´m ze zpu˚sobu˚ modlitby za uzdravenı´ vzpomı´nek a uva´dı´ rˇadu sveˇdectvı´ o pu˚sobenı´ Bozˇ´ı
moci skrze prˇ´ımluvnou
modlitbu krˇest’anu˚.
brozˇ., 188 s., 229 Kcˇ
? Peter Kreeft: Modlitba pro zacˇa´tecˇnı´ky
Knı´zˇka nabı´zı´ jednoduche´, ale u´cˇinne´ rady
Kostelnı´ Vydrˇ´ı 58, 380 01 i konkre´tnı´ kroky k budova´nı´ zˇivota modlitby.
Dacˇice,
384 420 295 Vycha´zı´ prˇi tom z moudrosti sveˇtcu˚ i velky´ch
? Frantisˇek Lukesˇ: Du˚stojny´ pa´n si na
du˚stojnost nepotrpeˇl
Knı´zˇka prˇipomı´na´ kneˇze a spisovatele Frantisˇka Lukesˇe (1921–
1998), podeˇbradske´ho
probosˇta a kra´love´hradecke´ho
kanovnı´ka. Obsahuje vy´beˇr
z jeho dopisu˚ prˇa´telu˚m
a sbı´rku fejetonu˚, ktere´
vycha´zely v Podeˇbradsky´ch novina´ch v letech 1991–1994. Ze vsˇech
jeho textu˚ je cı´tit jeho neutuchajı´cı´ optimismus a la´ska k lidem.
brozˇ., 136 s., 139 Kcˇ
duchovnı´ch osobnostı´.
brozˇ., 104 s., 129 Kcˇ
? Jerzy Zielinski: Pod ochranou sˇkapulı´rˇe
´ tla´ knı´zˇka uva´dı´ do maria´nske´ u´cty a sˇkapuU
lı´rˇove´ zbozˇnosti. Vysveˇtluje historii a smysl
te´to zbozˇnosti, jejı´mzˇ cı´lem je Jezˇ´ısˇ Kristus.
brozˇ., 92 s., 99 Kcˇ
?
Michael Slavı´k: Nove´na k archandeˇlu
Michaelovi
Tato nove´na chce by´t u´cˇinny´m na´strojem
v duchovnı´m boji krˇest’anu˚ proti mocnostem
zla. V neˇm zaujı´ma´ zvla´sˇtnı´ postavenı´ archandeˇl Michael; o vy´znamne´ u´loze andeˇlu˚ v zˇivoteˇ veˇrˇ´ıcı´ch a cı´rkve mluvı´ na vı´ce mı´stech
Pı´smo svate´ a prˇipomı´na´ je take´ katechismus.
brozˇ., 64 s., 49 Kcˇ
31
1. 9.
1000
Plzenˇ, kostel P. M. Ru˚zˇencove´,
slavnostnı´ zaha´jenı´ sˇkolnı´ho roku na CG Plzenˇ
2. 9. 1700 Plzenˇ, Nove´ divadlo, zˇehna´nı´ divadla a u´vodnı´ prˇedstavenı´
6. 9. 1000 Ostrov, kostel sv. Michaela Archandeˇla, msˇe sv. s birˇmova´nı´m
1500 Jivjany, kaple Svate´ho Krˇ´ızˇe, msˇe sv. s pozˇehna´nı´m kaple po opraveˇ
7. 9. 1000 Maria´nske´ La´zneˇ, kostel Nanebevzetı´ Panny Marie, msˇe sv. s birˇmova´nı´m
8. 9. 1600 Praha, CˇBK, komise pro Husovo jubileum 2015
9. 9.
930 Opatstvı´ v Nove´m Dvorˇe, rekolekce pro kneˇze a ja´hny
10. 9. 1700 Plzenˇ, Biskupstvı´ plzenˇske´, setka´nı´ s katechety
13. 9. 1100 Sˇteˇdra´, kostel Narozenı´ Panny Marie, poutnı´ msˇe sv. s roda´ky
1500 Prˇesˇtice, kaple Povy´sˇenı´ sv. Krˇ´ızˇe, zˇehna´nı´ kaple
1900 Dy´sˇina, kostel Nejsveˇteˇjsˇ´ı Trojice a sv. Sˇimona a Judy,
beneficˇnı´ koncert pro Nadaci kostnı´ drˇeneˇ
14. 9. 1030 Plzenˇ, katedra´la sv. Bartolomeˇje, Ebenova msˇe sv. s lidem
15. 9. 1630 Plzenˇ, katedra´la sv. Bartolomeˇje, pout’s ostatky sv. Jana M. Vianneye
19. 9. 1200 Plzenˇ, FAV ZCˇU, slavnostnı´ otevrˇenı´ a zˇehna´nı´ vy´zkumne´ho centra NTIS
1900 Chodov, Spolecˇensky´ sa´l Kass,
slavnostnı´ vecˇer v ra´mci oslav vy´rocˇ´ı meˇsta a sboru hasicˇu˚
20. 9.
Valecˇ, 500. vy´rocˇ´ı meˇsta Valecˇ
21. 9. 1000 Chodov, kostel sv. Vavrˇince, msˇe sv. k vy´rocˇ´ı meˇsta a sboru hasicˇu˚
1600 Plzenˇ, katedra´la sv. Bartolomeˇje, ekumenicka´ bohosluzˇba
26. 9. 1100 Plzenˇ, ZCˇU, zˇehna´nı´ knihovny ZCˇU
28. 9.
Stara´ Boleslav, Na´rodnı´ Svatova´clavska´ pout’
30. 9.
930 Praha, CˇBK, zaseda´nı´ SR CˇBK
U´daje jsou podle stavu v dobeˇ uza´veˇrky, prˇ´ıpadne´ zmeˇny nejsou vyloucˇeny.
Pronajmu
byt 3+1 v rodinne´m domku v Plzni na Slovanech se zahradou a gara´zˇ´ı, nejradeˇji rodineˇ
s deˇtmi, nekurˇa´ku˚m, bez doma´cı´ch zvı´rˇat. Tel. 604 389 945.
Podna´jem v Plzni
pro 1 azˇ 2 zˇeny. Byt je na Slovanech u parku, cca 5 min. na zasta´vku tramvaje, trolejbusu
i autobusu (cˇ. 30), 1. patro, 2+1, 1 850Kcˇ/osoba/meˇsı´c. Tel. 602 456 650.
ˇ SKE´ DIECE´ZE, pastoracˇnı´ a informacˇnı´ meˇsı´cˇnı´k pro vnitrˇnı´ potrˇebu diece´ze. Vyda´va´ 1x meˇsı´cˇneˇ BISKUPSTVI´ PLZEN
ˇ SKE´, Na´m. Republiky 35,
ZPRAVODAJ PLZEN
301 14 Plzenˇ. Odpoveˇdny´ redaktor Jindrˇich Fencl,
377 223 112; mailova´ adresa redakce: [email protected] Redakce si vyhrazuje pra´vo kra´tit a redakcˇneˇ upravovat
zaslane´ prˇ´ıspeˇvky. Sazba a tisk Jirˇ´ı Broucˇek,
377 221 887. Sazba v syste´mu LATEX. Prˇ´ıp. vadne´ vy´tisky vyreklamujte v mı´steˇ distribuce za zdrave´. Zpravodaj na
Internetu: http://www.bip.cz. Toto cˇı´slo vycha´zı´ 29. srpna, prˇ´ısˇtı´ cˇı´slo vyjde 3. rˇ´ıjna, uza´veˇrka je 24. za´rˇ´ı. Prˇ´ıspeˇvek na 1 vy´tisk 5 Kcˇ (kromeˇ posˇtovne´ho).
Download

září