Úvodní slovo
2/2010
ROČNÍK XVII
Jistě mi dáte za pravdu, že uplynulé týdny byly pro všechny velmi náročné. Pro nás z výkonného výboru
to představovalo vedle pravidelné činnosti připravit členskou schůzi ČHS. Členská schůze je nejvyšším
orgánem ČHS a tvoří ji všichni členové organizace. Bylo velmi potěšující zjištění, že členskou základnu
tvořilo k 25. dubnu 92 jednotlivců (nárůst o 82%) a 47 organizací (nárůst 59%) – ale nejvíc potěšil fakt,
že na schůzi se dostavili členové ČHS v nebývalém počtu. Snad se povede v ČHS rozhýbat stojaté vody,
naší snahou je zapojit do činnosti co nejvíce lidí, aby to vše nestálo na jedné či dvou osobách jako dříve.
O členské schůzi jste byli Vy, co jste se nemohli z různých důvodů zúčastnit, informováni formou zápisu
ze schůze na webových stránkách ČHS.
Ráda bych se jen zmínila o jmenování nového člena výkonného výboru, kterým se místo odstoupivší Mgr. Terezy
Dvořákové stal Ing. Tomáš Ditrt, který převezme sekci TVK a já převzala vedení sekce Vzdělávání. Úkolů je stále velmi mnoho,
trochu mě trápí pasivita lidí – stranou v kuloárech je každý mistr světa, ale věnovat čas společným záležitostem se chce jen
málokomu. Ano, je to často boj o každou minutu vlastního času, ale buďme upřímní – nikdo to za nás neudělá. Už nemůžeme
jen tak čekat, co bude, je třeba jednat - se změnami ve společnosti mohou přijít i pozitivní změny pro nás. Jde např. o nový
systém vzdělávání pracovníků v hiporehabilitaci, akreditace středisek, systém zkoušek. Někomu novinky moc nesedí, koňáci
často patří mezi ty nejkonzervativnější, ale doba nás tlačí.
Zkoušeni jsme ze všech stran, nejvíce to pocítili ti, kteří bojovali a někde ještě bojují s velkou vodou. Doufám, že se
nikomu, lidem ani koním, nic nestalo, že to všichni přestáli a že najdou v sobě sílu jít dál. Pokud potřebujete pomoc, nebojte
se o ni říct. Současné slunečné dny jsou snad takovým poslem dobrých zpráv, jen ať jich je víc!
Blíží se čas prázdnin, tak na závěr přeji Vám i koním poklidné léto plné slunečných dní.
Vanda Casková
Časopis HIPOrehabilitace 2/2010
strana 2
KONTAKTY
Email: [email protected]
Web: www.hiporehabilitace-cr.cz
Mobil: 602 137 843 (všední dny po 21.hodině)
Sídlo: Ústavní 91, 180 91 Praha 8
Poštovní adresa: Měšická 247, 250 63 Mratín
IČO: 15054411
Č. ú.: 177064616/0300
Reg. MV ČR č.j.VSC/1-7565/91-R¨
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Předsedkyně společnosti
Statutární zástupce a vedoucí
Terapeutické využití koní
Sekce Parajezdectví
a sekce Vzdělávání
Terapeutické sekce
Ing. Tomáš Ditrt
Arnoštka Ježková
Ing. Vladimíra Casková
Mgr. Šárka Smíšková
Mobil: 723 753 511
Sekce Komunikace s veřejností
Mobil: 604 244 852
Mobil: 602 137 843
Ing. Věra Lantelme, DiS.
Revizní komise - Mgr. Jiří Nečas, mobil: 603 856 888, email: [email protected]
Zprávy jednotlivých sekcí
Terapeutická sekce
Jelikož se náš časopis stal oficiální tiskovinou, (co se
netiskne – nějak hledám marně termín) – a má přiděleno
ISSN, budou jej nyní moci číst i čtenáři, kteří nejsou v
hiporehabilitaci a její terminologii tolik zběhlí, jako členové
ČHS, začnu dnešní zprávu poněkud ze široka.
Sekce Komunikace s veřejností
Terapeutická
sekce
zahrnuje
tři
obory
Věra
Lantelme
hiporehabilitace, terapii s využitím koní (TVKPP), hipoterapii
(HT) a Aktivity s využitím koní (AVK). Přesto, že posledně
jmenovaný obor není terapií, ale výukou či výchovou, spadá
do sekce také. Proč? Protože ač je naše mateřština velmi
rozmanitá co do počtu jazykového výraziva, nenašli jsme
jiný termín, který by odpovídal pointě. Ta spočívá v péči o
klienta, resp. uživatele hiporehabilitace, která by měla vést
k pozitivním změnám v jeho stavu. Stavem je pak myšlena
fyzická a psychická složka osobnosti jedince. Podle
metodického přístupu se pak práce zařazuje k výše
zmíněným oborům.
Vzhledem k tomu, že dnes snad již všichni znají
termín psychosomatika, jistě netřeba dlouho objasňovat, že
všechny tři obory se velmi úzce prolínají a mnohdy užívají
stejných postupů. Podstatou HT je ovlivnění řízení pohybu a
fyzické kondice, k čemuž využívá mimo pohybovou stimulaci
krokem koně i pozitivního působení na psychiku klienta,
odrážejícího se v pozitivním ladění limbického systému.
Centrální nervový systém je pak lépe připraven k přijímání
nových pohybových vzorů – engramů, jejich uchování a
následnému užívání ve spontánní motorice jedince.
TVKPP a AVK klade důraz na využití psychických stimulů,
které poskytuje hiporehabilitace a pohybová složka je zde
na druhém, ale také velmi důležitém místě. Jaký je mezi
oběma obory rozdíl? Z praktického hlediska není velký.
Užíváme stejné postupy, metodiku, hry, prostředky
aktivizace apod. Rozdílný je však poskytovatel péče. Zatímco
v TVKPP je to odborník z oblasti psychiatrie a psychologie,
oborů to medicínských, v AVK působí pedagog, speciální
pedagog či sociální pracovník. Prvně jmenovaní provozují
terapii, druzí vzdělávají. A proč bazírování na slovíčkách?
Protože o peníze jde až v první řadě. Pokud bude
provozovatel
TVKPP
žádat o dotace příslušné
státní orgány, budou to
logicky
jiné,
než
v případě AVK. A to je
prima, že, jen aby nám
ty dotace také někdo
nabídl a přidělil.
A teď už k praktickým
věcem. Všechny týmy
terapeutické
sekce
pracují. Členstvo může
jejich činnost sledovat
prostřednictvím webu,
kde se objevují zprávy a
zápisy
z jednání.
Podstatou práce všech
týmů je stvoření návrhů
standardů
péče
a
náplně
modulu
vzdělávacích kurzů pro
dané obory. Krátká věta,
OBSAH
Úvodní slovo
1
Zprávy sekcí
Terapeutická sekce
2
Komunikace s veřejností
2
Vzdělávání
3
Představení členských středisek
Caballinus, o. s.
3
JK Rozárka
4
Činnost středisek
ALKA o.p.s.
6
Veterinární minimum
8
Nemoci končetin
9
HR středisko v praxi
9
Spirální dynamika v HT
10
TVKPP
3. setkání týmu
11
4. setkání týmu
12
Parajezdectví
Paradrezura na Bykáni
12
EPONA v Rakousku
13
Seminář cvičenců paravoltiže 14
Jezdecký den
14
Paravoltižní pohár ČHS
15
Zajímavosti
Kurz Hiporehabilitace
15
Chceme-li mít koně bosé
17
Kalendář akcí
17
skrývající spoustu práce, slovíčkaření a úředničiny. Držte
nám tedy palce, ať to zvládneme a přežijeme.
A nakonec budu ještě konkrétní. Nejdále je služebně
nejstarší tým TVKPP. Dokázali se velmi rychle aktivizovat a
zahájit práci. AVK je tým služebně nejmladší, přesto si
pracovně vede velmi dobře. Je v něm plno odborníků,
majících již s podobnými úkoly zkušenosti. Početně jsou
menší, než TVKPP. Na třetím a posledním místě je tým HT.
Přestože fyzioterapeutů specialistů je v praxi podstatně víc,
nehrnou se do práce, takže tým je početně nejslabší, ale
přesto se snaží držet krok.
Členové, kteří by měli zájem v týmech pracovat,
nechť se hlásí prostřednictvím kontaktů, uvedených na
webových stránkách ČHS, neb každá ruka (hlava) dobrá.
Šárka Smíšková
Časopis HIPOrehabilitace 2/2010
strana 3
Sekce vzdělávání
Do 29. 3. 2010 vedla sekci vzdělávání Mgr. Tereza
Dvořáková, Ph.D., po zvolení Ing. Ditrta do VV ČHS přebrala
vedení sekce Vanda Casková. V současnosti jsme všichni
v očekávání, jak se dopady výsledků voleb promítnou
v činnostech ministerstev. Prozatím tedy studujeme
Sekce komunikace s veřejností
Pracujeme na náplni webových stránek, které prošly malou
inovací. Kalendář akcí je přehlednější. Jsou aktivní
cizojazyčné verze – anglická a německá. Spustili jsme dvě
nové rubriky – „Časté otázky a odpovědi“ a „Právní
poradna“, do kterých můžete posílat své dotazy. O všech
novinkách na webu ČHS jste informováni v sekci
„Aktuality“.
materiály potřebné k žádostem o udělení akreditace a ve
spolupráci s Terapeutickou sekcí připravujeme nové verze
studijních programů pro pracovníky v hiporehabilitaci.
Vanda Casková
ČHS je členem několika mezinárodních profesních
organizací týkajících se Hiporehabilitace – NARHA, FRDI,
ACPTR a EAGALA. Členové společnosti si mohou z uzavřené
části webu stáhnout jejich zpravodaje a další tiskoviny.
Věra Lantelme
Představení členských středisek
O. s. Caballinus bylo založeno v r. 2008 za
účelem provozovat hipoterapii a poskytnout tak
rodičům možnost komplexní péče pro jejich dítě. Hlavní
klientelu tvoří z 80% děti s diagnózou CKP (centrální
koordinační porucha) a DMO (dětská mozková obrna).
Dále se zaměřujeme na léčbu skolióz, vadného držení
těla, respiračních onemocnění, Downova syndromu a
na pervazivní vývojové poruchy. Začínáme pracovat
s dětmi již od 2 měsíců věku, a to z důvodu co
nejčasnějšího využití plasticity CNS.
Vycházíme z neurofyziologické podstaty účinků
hipoterapie. Pohyb koňského hřbetu, obdobně jako
Vojtova metoda, nabízí dítěti aferentní cestou
fyziologické vzorce k trvalému použití. Navíc nám
hipoterapie umožňuje max. sumaci podnětů i ze všech
ostatních receptorů a aktivaci limbického systému. Dítě
běžnou terapii považuje za cizí zásah z vnějšku, zatímco
na pohyb koňského hřbetu se „pouze adaptuje“. Tato
kombinace výše zmíněných účinků tvoří pro CNS tzv.
heslo potřebné ke spuštění daného pohybového
programu.
Každé dítě přijaté do péče absolvuje
kineziologický rozbor, na jehož základě je stanoven
průběh a cíl terapie, popř. krátkodobý a dlouhodobý
plán léčebné jednotky. V případě zájmu rodičů
nabízíme provázání na ambulantní fyzioterapii. Tato provázanost
nám umožňuje pravidelně sledovat psychomotorický vývoj a
využívat v terapii větší škálu modifikovaných poloh dle potřeb
dítěte.
Rodinám nabízíme jak ambulantní formu hipoterapie, tak
intenzivní hipoterapeutické pobyty. Ambulanci provozujeme po
celý rok (vyjma nejchladnějších měsíců – leden, únor) 3x - 4x
týdně v soukromé stáji Jezdecký klub Hole, cca 30 minut jízdy
z Prahy Dejvice. Pronajímáme si zde 4 boxy a pro poskytování
hipoterapie máme možnost využít rozmanitého terénu i kryté
haly. Pravidelně k nám dojíždí kolem dvaceti rodin. Hlavní činnost
sdružení je pak zaměřena na letní sedmi až desetidenní
hipoterapeutické pobyty v Krkonoších, které probíhají od června
do září a jsou určeny pro děti z celé ČR (kapacita cca 60 rodin).
Hipoterapii zde provádíme 2x denně, což má dle našich studií pro
dítě největší efekt. V rámci těchto pobytů umožňujeme mj. i
individuální konzultace s fyzioterapeuty, logopedy či speciálními
pedagogy. Dále poskytujeme odborné přednášky s neurology,
pediatry a psychology. Pro děti nabízíme i canisterapii. Abychom
Časopis HIPOrehabilitace 2/2010
mohli pořádat intenzivní pobyty i v chladnějších měsících (jaro, podzim),
organizujeme prodloužené víkendové pobyty v jezdeckém areálu Farma
Ptýrov u Mnichova Hradiště, a to z důvodu výborných podmínek pro
hipoterapii (krytá hala, možnost ubytování v místě provádění terapie,
konferenční místnost). Rádi bychom Vám nabídli spolupráci v nabídce našich
služeb pro Vaše klienty nejen v raném věku. Pokud neprovozujete
terapii v letních měsících, či nemáte možnost pořádat intenzivní pobyty a dle
Vašeho názoru by byla hipoterapie intenzivní formou přínosná, přivítáme
spolupráci u daných klientů v nabídce hipoterapie po celý rok. Umožníme tak
dosáhnout maximálního efektu hipoterapie v rámci komplexní péče. Pobyty
jsou určeny pro celé rodiny, které je rády využívají jako rodinnou dovolenou.
Náš tým tvoří stabilně 4 koně, 2 trenéři a 2 fyzioterapeuti se
specializací v hipoterapii. Největší investice jsou věnovány na ustájení a výcvik
našich koní. Grace, slovenský teplokrevník, je ve výcviku 12 měsíců a má
výborné předpoklady pro tuto „práci“. Díky její jemné biomechanice hřbetu s
malým laterálním rozkyvem a celkově malým vzrůstem je vhodná pro děti v
rané péči. Jebeth Rock´all je pro svůj původ Welsch Coba výrazně stimulačním
koněm. Jeho pružný a akční hřbet je určen zejména pro hypotonické děti k
ovlivnění HSSP. Vzhledem k tomu, že jeho ovladatelnost a vyváženost v různé
délce kroku je výborná, škála jeho klientů se rozšiřuje. V rámci výcviku u něj
podporujeme i drezurní a skokové předpoklady. Slezský Norik Hippocampus je
s ohledem k jeho tělesné stavbě využíván pro asistenční sedy a pro polohy
primárního vzpřímení. Drezurní kůň výkonnosti "S", Bar, je nejochotnějším a
nejspolehlivějším „koňským terapeutem“, jeho charakter a biomechanika
hřbetu nám dává možnost zařadit Bara do všech oblastí hiporehabilitace.
Během intenzivních pobytů využíváme spolehlivého křížence fjord-hucul a 2
huculské koně s velmi dobrou mechanikou pohybu a prostorným krokem.
Mimo praktické provádění hipoterapie se sdružení angažuje i ve
veřejných akcích propagujících hiporehabilitaci. Formou našeho DVD, které
stručně popisuje princip fungování hipoterapie a její metodiku, zároveň
prezentuje sdružení a oslovujeme tak laickou i odbornou veřejnost. V loňském
roce se sdružení představilo na dostihových dnech v Mostě, kterých se
chceme zúčastnit i v tomto roce. Na farmě Ptýrov plánujeme prezentaci
sdružení na několika veřejných sportovních akcích. Tiskem proběhl článek o
o.s. Caballinus v časopisech Family Star, Maminka a Život umělce a TV
rozhovor v pořadu Sama doma. Snažíme se o osvětu této metody také u
odborné veřejnosti (pediatři, neurologové, ortopedi, aj.). Pozornost věnujeme
i vzdělávání – a to formou přednášek pro studenty či výzkumnými studiemi.
Momentálně probíhá na našem pracovišti výzkum na timing svalů klienta
v různých pozicích využívaných při hipoterapii.
V budoucnu bychom se rádi podíleli na objektivizaci efektu
hipoterapie jako léčebné metody a podpořili tím nelehkou cestu k seriózní
žádosti o spolupráci se zdravotními pojišťovnami. A to formou dlouhodobých
strana 4
Fotky archiv o.s. Caballinus
studií o efektivnosti metody, publikační
činností
a
přednáškami,
tvorbou
standardizovaných
podkladů
pro
statistické
zpracování
účinnosti
hipoterapie; dále také prezentací metody
v médiích či organizací přednášek
s kazuistikami pro lékaře. Co se týká
praktického provádění hipoterapie, stojí
v popředí našeho zájmu zvyšování
odborné úrovně pracovníků sdružení.
Doufáme, že toto vše zpřístupní
hipoterapii dětem
s postižením,
maximálně zefektivní její účinky a umožní
tak rodičům získat pro jejich dítě
komplexní péči.
Mgr. Tereza Kopecká
Caballinus občanské sdružení pro hipoterapii
U Klubovny 911, 156 00 Zbraslav
Tel. 777 971 907
[email protected], www.caballinus.cz
Kraj Praha
Občanské sdružení STÁJ ROZÁRKA, o. s. jsme založili dne 3. 7. 2006. Hlavním posláním naší
neziskové organizace je provozování hiporehabilitace. Stáj Rozárka, o. s. je členem České
hiporehabilitační společnosti, České jezdecké federace, o. s. MAS Lípa pro venkov a Českého svazu
tělesně postižených sportovců.
V současné době se věnujeme hlavně hipoterapii, paradrezuře a aktivitám s využitím koní.
Hipoterapii provozujeme na základě doporučení odborného lékaře, 4x týdně, od března do
listopadu (podle počasí). Vždy je přítomna fyzioterapeutka s kurzem hiporehabilitace. V současné
době u nás hipoterapii využívá 53 osob - hlavně individuální uživatelé z regionu Kutná Hora a
Čáslav, dále pak Oblastní charita Kutná Hora, ZŠ speciální Diakonie ČCE, Komunitní edukační
centrum Maják a Výchovný ústav středisko výchovné péče Klíčov.
Časopis HIPOrehabilitace 2/2010
strana 5
Pravidelně u nás probíhají drezurní tréninky
pod dohledem trenérky parasportovců Jany Zenklové.
V současné době máme 3 jezdce se zdravotním
postižením, s kterými bychom se rádi účastnili všech
paradrezur pořádaných v ČR. Aktivně se podílíme na
propagaci a rozvoji paradrezurního ježdění. Letos jsme
již třetím rokem uspořádali jezdecký den, při kterém se
setkávají jezdci zdraví s parajezdci. Na závěr jezdecké
sezóny se naši jezdci pravidelně účastní MČR
v paradrezuře v Praze na Císařském ostrově. Na tyto
závody zároveň do soutěží zapůjčujeme naše koně pro
zahraniční účastníky.
Činnost naší organizace po stránce odborné je
založena na práci v oboru vzdělaných a proškolených
pracovníků:
Lékař: MUDr. František Vaňous
Fyzioterapeutky s kurzem hiporehabilitace: Zuzana
Klimtová, Jana Vindušková
Cvičitel parajezdectví: Jana Zenklová
Speciální pedagog: Bc. Tereza Mocková
Cvičitelé koní pro hiporehabilitaci: Zuzana Kocmanová,
Lenka Suchá
Asistenti: Jaroslava Vlášková, Pavla Neumanová, Dita
Fialová, Markéta Bílková, Lenka Škopková Na chodu
organizace se kromě 7 členů výboru neodmyslitelně
podílí skupina cca 15 dobrovolníků, bez jejichž pomoci
bychom nemohli fungovat.
Naši koně a jejich využití v hiporehabilitaci, pro jejichž
výchovu a výcvik koní využíváme metody přirozené
komunikace:
Finn: fjord, věk 14 let, využití - hipoterapie,
paradrezura, AVK
Goméz: slezský norik, věk 4 roky, využití hipoterapie,
AVK
Arkádo: český teplokrevník, věk 11 let, využití
hipoterapie, paradrezura, AVK
Rarášek: malý jezdecký pony, věk 15 let, využití
paradrezura, AVK
Rozárka: malý jezdecký pony, věk asi 25 let, využití AVK
Vybavení střediska: pískový drezurní obdélník
20x60 m, travnatý drezurní obdélník 20x40 m, písková
kruhová ohrada průměr 16 m, bezbariérová
ekotoaleta, šatna, stabilní a mobilní nástupní rampa,
dětské hřiště, výběh 1 ha, pastvina 3 ha.
Kromě
provozování
hiporehabilitace
organizujeme aktivity, které slouží ke zviditelnění a
propagaci naší činnosti. Patří sem účast koní sdružení
(jízdy dětí na koních) na dětských dnech, různých
společenských akcích a slavnostech, návštěvy
mateřských a základních škol, účast koní při dnech
otevřených dveří v ústavech sociální péče, exkurze
studentů a prázdninové praxe v naší neziskové
organizaci apod.
Fotky archiv o.s. Rozárka.
V roce 2010 se chceme zúčastnit ještě těchto akcí:
2. – 16. 7.
Indiánský tábor – Chlum u Zbýšova
17. 7.
Závody v paradrezuře - Kralice nad Oslavou –
Stáj Honzík
7. - 8. 8.
Horsemanship - kurz s Václavem Bořánkem
Časopis HIPOrehabilitace 2/2010
strana 6
16. - 20. 8.
Letní prázdninový pobyt
klientů SVP Klíčov
12. 9. Závody v paradrezuře - Sřítež u
Třebíče – Dorado Třebíč
září
Indiánské léto na Bykáni (přesný
termín bude upřesněn)
3. 10. Hubertova jízda - Zámek Kačina
15. - 17. 10 Mezinárodní závody - CPEDI* a
Mistrovství ČR - Praha, Císařský ostrov
5. 12. Vánoce na Kačině
Zuzana Kocmanová
Stáj Rozárka, o. s.
Bykáň 8, 284 01 Kutná Hora,
tel.: 724 316 145
www.stajrozarka.cz, [email protected]
Středočeský kraj
Zprávy o činnosti středisek
Změna místa provozu hiporehabilitace
ALKA, o.p.s. začala od 23. 4. 2010 opět po
dlouhé zimě poskytovat hiporehabilitaci
svým
klientům
se
zdravotním
znevýhodněním. Slavnostní zahájení terapií
s koňmi se uskutečnilo v Kozičíně dne 28. 5.
2010 za přítomnosti zástupců GE Money
Bank a novinářů.
Hiporehabilitace díky GE Money
Bank grantu nejprve probíhala na podzim
roku 2009 v jezdeckém areálu Zduchovice.
K tomuto účelu si společnost zapůjčila
zdarma koně od občanského sdružení Dítě
a kůň, a hradila jeho ustájení v jezdeckém
areálu ve Zduchovicích a další potřebné
výlohy za jeho ošetřování. „Podmínky
v areálu Zduchovice byly sice výborné, ale
vzhledem k nutnosti stále hradit náklady na
ustájení koně vs. menší než plánovaná
účast klientů kvůli nemocnosti, která bývá
vyšší než u zcela zdravých dětí, dále větší
vzdálenosti od Příbrami (20 km) a nutnosti
zajišťovat
vlastního
asistenta
i
fyzioterapeuta, se tento model bohužel
ekonomicky neosvědčil.“, říká Mgr. Šárka
Hájková, ředitelka Centra péče o
handicapované
ALKA
a
dodává:
„Hiporehabilitace se proto vrátila do
Fotky archiv ALKA o.p.s
Kozičína vzdáleného jen 5 km od Příbrami, do JK CLUB F Příbram. Je to
finančně výhodné, neboť JK CLUB F Příbram zajišťuje na klíč cvičitele
jezdectví a cvičitele koní, speciálního pedagoga a proškolené asistenty, tzv.
vodiče, speciálně trénované koně a základní vybavení pro terapie. Tyto
služby byly komplexně poskytovány už v roce 2008 a někteří klienti je
soukromě využívali i během roku 2009.“
Cvičitel jezdectví JK CLUB F Příbram získal své zkušenosti a znalosti
během dvouletého pobytu v zahraničí při práci s osobami se zdravotním
Časopis HIPOrehabilitace 2/2010
znevýhodněním, konkrétně při
vedení hiporehabilitace v Rakousku
a Německu, absolvovaných školení
České hiporehabilitační společnosti
a několikaleté práci s dětmi
z dětského
domova.
Současně
působí jako jezdecký trenér. V ALKA,
o.p.s.
spolupracuje
hlavně
s fyzioterapeutkou,
případně
s lékařkou pro rehabilitační a
fyzikální
medicínu.
Speciální
pedagog má 15letou praxi v oboru.
Koňský tým tvoří čtyři licencovaní
koně (ČJF), speciálně připravovaní
pro účely hiporehabilitace.
Hiporehabilitace je metoda
založená
na bio-psychosociálním
působení na lidský organismus.
Přenášením
pohybu
koňského
hřbetu na lidské tělo dochází ke
stimulaci centrálního nervového
systému, k ovlivňování svalového
tonu a zlepšování pohybu a
koordinace u klientů. Více upřesňuje
ALKA, o.p.s. založili v roce 2005 rodiče
handicapovaných dětí v Příbrami a
okolí. Máme nyní 28 klientů ve věku 130 let. Klienti Centra péče o
handicapované mají většinou těžké a
středně těžké postižení, zpravidla
kombinované. Naším hlavním cílem je
vybudování denního stacionáře pro
handicapované občany v Příbrami a
okolí od 15 let výše.
Usilujeme
o
ucelenou
rehabilitaci handicapovaných klientů,
která začíná individuálním plánem,
v rámci něhož je stanovena vhodná
kombinace zdravotních a sociálních,
někdy také pedagogických služeb,
včetně pomoci pro rodinu klienta. Naše
služby jsou postaveny na konceptu
sdílené péče, který bude zřejmě brzy
zakotven i v legislativě ČR. Tento
moderní koncept umožňuje rodinám
péči o handicapovaného člena přímo v
domácím prostředí, nikoliv v ústavu,
což je zajištěno sdílením péče s
dalšími subjekty, které náročnou nonstop péči pomáhají rodině řešit.
Od
roku
2008
jsme
registrovaným
poskytovatelem
sociálních služeb. Nabízíme sociálně
aktivizační
služby
(fyzioterapii,
ergoterapii, muzikoterapii, hipoterapii),
sociální rehabilitaci, odborné sociální
poradenství a od března letošního roku
odlehčovací služby. Od roku 2009
jsme
nestátním
zdravotnickým
zařízením a začátkem roku 2010 jsme
uzavřeli
smlouvy
s
některými
zdravotními pojišťovnami (VZP, ČPZP,
ZP MV ČR).
strana 7
Mgr. Milada Koutecká, cvičitelka jezdectví a hlavní partnerka Centra péče o
handicapované ALKA, o.p.s.: „Činnost je zaměřena především na aktivity s využitím
koní, na hipoterapii a inkluzi klienta. Tyto terapie jsou indikovány pro lidi
s poruchami chování, duševními chorobami – neurózami, ale též pro mentálně
postižené. Dále pro klienty s potřebami edukace a reedukace chůze, normalizací
svalového tonu, koordinací pohybu, zlepšení rovnováhy, zvyšování sebedůvěry atd.
K dispozici máme jízdárnu, rampu, dětský koutek a koňskou stezku. Hiporehabilitaci
poskytujeme podle pravidel České hiporehabilitační společnosti, aby přínos pro
klienty byl co největší“.
Na hiporehabilitaci obdržela ALKA, o.p.s. v roce 2009 finanční dar 30 000 Kč
od GE Money Bank a 4 000 Kč od sponzora WELLNES CENTRUM Svaté Pole. Od
firmy Ecomodula s.r.o. obdržela zdarma materiál na stavbu nasedací rampy, jež je
nutnou podmínkou pro hladké poskytování hipoterapií osobám se zdravotním
znevýhodněním.
Renata Kudrnová, matka Jany, klientky Centra péče o handicapované ALKA, změnu
vítá: „Po roce jsme se vrátily zpátky na hiporehabilitaci do Kozičína s vědomím, že
jednotlivé terapie budou perfektně zajištěny. Skutečnost předčila naše očekávání.
Časopis HIPOrehabilitace 2/2010
strana 8
Počasí bylo slunečné, u stáje stála nová rampa na
nasedání, kůň jménem Falco byl připraven v „plné zbroji“
s cvičitelem koní i asistentkou a vodičem. Naše první jízda
směřovala do terénu cestou podél lesa. Má dcera Jana
jízdu, i po zimním přerušení, zvládla v rámci jejího těžkého
kombinovaného postižení na jedničku, díky péči všech
zúčastněných a hlavně perfektně připravenému koni. Na
závěr každé terapie dostane Falco od Jany odměnu
v podobě kostky cukru, mrkvičky či rohlíku. Na další terapie
se velmi těší. Jsem ráda, že hiporehabilitace se vrátila
zpátky do JK CLUBU F v Kozičíně.“
Helena Holánková, vztahy s veřejností
ALKA, o.p.s.
Podbrdská 269, 261 01 Příbram,
tel. 608 237 247
www.alkaops.cz, [email protected]
Středočeský kraj
Veterinární víkendové semináře na téma
„Koně a pohyb“
I.
VETERINÁRNÍ MINIMUM
Na začátku dubna (10. - 11. 4.) jsem se zúčastnila
v Liberci víkendového semináře „Veterinární minimum“
s MVDr. Dominikou Švehlovou, který byl zaměřen na
základní vyšetření a ošetření koně, rozpoznání příznaků
a první pomoc při běžných onemocněních, akutních
stavech a úrazech.
Teorie v učebně byla doplněna textovými
podklady a power-pointem, kde nám paní doktorka
popsala vyšetření dechu, tepu, teploty, mízních uzlin,
střevní peristaltiky, neurologické příznaky atd. Také nám
vysvětlila jejich anatomickou a fyziologickou podstatu a
také jaké další možnosti vyšetření má veterinář. Dále
jsme se věnovali nejběžnějším příznakům zdravotních
problémů koní - např. kašel, horečka, průjem, kolika,
přehřátí, šok, ekzém, otoky aj. Vysvětlila nám, jak
k těmto problémům může dojít a jak jim předejít, na co
se při vyšetření koně máme zaměřit a jak koni
poskytnout první pomoc. Zmínila se, i jak bude
pravděpodobně vypadat odborná léčba. V neděli jsme se
věnovali úrazům, ranám a akutním stavům a seznámili se
s tím, jak bychom měli jednat v situacích, když má kůň
problémy s pohybem nebo ulehne a nechce či nemůže
vstát. Nezapomněli jsme ani na obsah stájové lékárničky.
Na koních OS Svítání jsme si mohli vyzkoušet
vyšetřovací postupy a ošetření poraněného koně - jak
zastavit krvácení, jak zajistit zapíchnuté cizí těleso, jak
obvázat končetinu koně i jak přiložit obvaz na kopyto.
Seminář byl velmi dobře zorganizovaný a
nechyběly již vyhlášené zákusky. Chtěla bych všem, kteří
se na organizaci semináře podíleli, poděkovat za skvělý
víkend plný zážitků a zkušeností. Snad Vás to také
zaujalo stejně jako mě a opět se setkáme na dalším
semináři s MVDr. Dominikou Švehlovou!
Petra Herbigová
Foto archiv autorky
Časopis HIPOrehabilitace 2/2010
strana 9
II. NEMOCI KONČETIN
Ve dnech 22. – 23. 5. 2010 uspořádalo Občanské
sdružení Svítání 2.díl veterinárního seriálu na téma
Koně a pohyb, vedeného MVDr. Dominikou Švehlovou.
Seminář byl zaměřen na nemoci končetin.
V sobotu dopoledne jsme se sešli v areálu firmy
APPLIC, která nám poskytla příjemné zázemí pro
uskutečnění teoretické sekce. Teorii byla věnována celá
sobota. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací.
Poznali jsme anatomii koňských končetin a plynule jsme
přešli k problematice týkající se poranění/onemocnění
kostí, vazů a šlach.
V neděli se celá skupina přesunula na jízdárnu
JK Sever v Liberci, zde proběhla praktická část. Měli
jsme možnost vyzkoušet si své teoretické znalosti v
praxi. MVDr. Švehlová nám názorně ukázala, jak
vyšetřit končetinu koně. Na co se zaměřit, a také
čeho bychom si měli všímat např. při koupi koně.
(obr. z praktické části)
Závěrem bych chtěla poděkovat JK Sever
v Liberci a firmě APPLIC za poskytnutí zázemí, OS
Svítání za výbornou realizaci semináře,
samozřejmě také MVDr. Dominice Švehlové za její
perfektně připravenou přednášku a zodpovězení
našich všetečných dotazů.
Celý seminář probíhal ve velmi příjemném
a přátelském prostředí. Určitě bych ho doporučila
všem, kteří chtějí poznat svého koně a dozvědět
se něco z veterinární problematiky.
Adéla Palacká
Fotky archiv autorka.
Hiporehabilitační středisko v praxi - seminář
O víkendu 15. – 16. května se konal v OS Svítání
v Liberci seminář na téma „Hiporehabilitační středisko
v praxi“. Počasí nám moc nepřálo, ale i přesto se zde
sešli v hojném počtu posluchači většinou z řad
„koňáků“. Po příjezdu na útulný penzion nás ráno mile
uvítala část týmu ze „Svítání“ v čele s Věrou Lantelme.
Ta nám sdělila několik organizačních věcí a předala
slovo kolegyním, které začaly přednášet o založení
občanského sdružení, provozu střediska a o veškerém
„papírování“ kolem. Informací bylo nadmíru, takže
nezbývalo nic jiného než Helenu Kuličovou a Dagmar
Patočkovou zaujatě poslouchat, vstřebávat nové
informace a klást na ně naše zvídavé dotazy.
V zápětí na to navázala přednáška o
hiporehabilitaci. Věra Lantelme nás informovala o
Fotky archiv OS Svítání.
Časopis HIPOrehabilitace 2/2010
rozdělení, úloze a vzdělání členů týmů, výběru koně atd. Vše
bylo srozumitelně vysvětleno a doplněno zajímavými zážitky
a zkušenostmi z praxe, což jsem já i snad většina ostatních
velmi ocenila. Po obědě se celá skupina přemístila na
nedalekou jízdárnu, kde jsme mohli na vlastní oči poznat
obětavou práci fyzioterapeutů, vodičů, trenérů koní pro HR a
obdivovat pokroky klientů. Praktické ukázky komentovali
členové „Svítání“ (Marek Bohdálek, Monika Záveská, Radka
Copová) tak důkladně, že jsme dlouho přemýšleli, na co
bychom se ještě zeptali.
Teď vím, že až tam člověk pochopí, jak moc
hiporehabilitace pomáhá. Ač je provozování hiporehabilitace
jistě finančně náročné, ta radost, rozzářené oči a nadšení
klientů z kontaktu s koněm je jistě pro všechny kolem velikou
odměnou. První den uplynul jak voda a praktické ukázky
zakončila canisterapie s H. Kuchtovou a její Záňou. A kdo
vydržel až do večerních hodin, mohl s týmem ze „Svítání“
posedět u výborné večeře, diskutovat, vyměňovat si své
zkušenosti, zážitky a klást komukoliv další a další otázky.
Druhý den semináře začínal na jízdárně, kde na nás
čekaly ukázky hipoterapie a přípravy koně pro HR, které si
strana 10
pro nás připravily Radka Fišerová, Radka Copová a Věra
Lantelme. Velmi oceňuji ukázku rehabilitačních poloh,
které si mohu zkusit i já doma. Někteří z účastníků se
posadili na koně a vyzkoušeli si, jak se pohyb koně přenáší
na jejich tělo. Dozvěděli jsme se, jaké vlastnosti by měl
mít hiporehabilitační kůň, co by měl umět a jak s ním
pracovat. Mohli jsme si vyzkoušet úlohu vodiče jak u
hlavy, tak i na dvou lonžích, přistavit koně k rampě a
různé specifické aktivity s koněm.
Celý seminář probíhal v příjemném prostředí a
v přátelském týmu skvělých lidí. Seminář na mne působil
velice příjemně. Načerpala jsem spoustu nových a hlavně
praktických informací a zážitků. Týmu OS Svítání velmi
děkuji za pořádání a skvělé zorganizování takovéto akce a
chci jim popřát hodně úspěchů v jejich práci.
„Hiporehabilitační středisko v praxi“ byl pro mě seminář,
z kterého si odnáším moře dojmů a byl to jeden
z nejlepších seminářů, které jsem navštívila.
Veronika Štemberková
Využití principu spirální dynamiky
v hipoterapii I. a II.
Před časem jsem začala hledat více informací a
praktické kurzy, které by mi pomohly vstoupit do oblasti
hipoterapie. Kamarádka fyzioterapeutka mě navedla na
stránky a pořádané kurzy Občanského sdružení Svítání.
Rozhodly jsme se, že na seminář „Využití principu spirální
dynamiky v hipoterapii I. a II.“, pojedeme společně. Zajímal
nás samotný koncept Spirální dynamiky (dále již jen SD) i jeho
propojení s hipoterapií.
Již samotná cesta do Liberce a dále do Horního
Hanychova pro nás začala dobrodružně. Zaspala jsem já i má
kamarádka, která také cestovala za vzděláním. Každá z nás
spala na jiném konci Prahy a sms zprávami jsme se
domlouvaly, že ten kdo dorazí o nějakou tu minutu dřív, si
lehne před autobus, aby ho zdržel. Naštěstí vše dopadlo
dobře a seminář nebyl ochuzen o naši přítomnost nebo
spíše my jsme nebyly ochuzeny o seminář.
Počet účastníků se pohyboval okolo
10-13,
z převážné většiny byl tvořen fyzioterapeuty či lidmi
pracujícími s koňmi, kteří již mají zkušenosti s hipoterapií.
Obě lektorky měly shodná jména a to Lenka Kazmarová,
Časopis HIPOrehabilitace 2/2010
strana 11
což nám usnadnilo zapamatování. Jistě Vás napadne,
že tyto osoby spojuje příbuzenský vztah. Máte pravdu,
jsou to matka s dcerou. Mladší z této dvojice pracuje
jako fyzioterapeutka v Saudské Arábii, kde současně
vede program hipoterapie a její maminka je lektorkou
výše zmíněného konceptu v ČR.
Pomocí
power-pointové
prezentace
a
odborného výkladu jsme se seznamovali s tím co
vlastně spirální dynamika je. Postupně jsme si začali i
na vlastním těle zkoušet základní principy SD. Byli jsme
slovně vedeni k uvědomění si vlastního těla v pomalém
pohybu. Pracovali jsme s pánví, hlavou, i dolními
končetinami. Vzájemně jsme ve dvojicích zkoušeli
jednotlivé principy. Po vydatném obědu jsme se vydali
za koňmi do jízdárny. Zde jsme měli možnost po obě
odpoledne aplikovat získané informace v praxi.
Dozvěděli jsme se, jak nastavit optimální polohu klienta
na koni v rámci dodržení principů SD tak, aby se pohyb
koně mohl v plnosti přenášet skrze naše tělo.
Pro mě osobně byl seminář obohacující. Získala
jsem základní stavební kameny pro práci s klientem na
koni. Prožitky pohybu vlastního správně postaveného
těla na koňském hřbetu byly překvapivé. Tělo najednou
dostalo šanci ke správnému fungování.
Mohu Vám s čistým svědomím doporučit,
abyste se tohoto semináře zúčastnili. Dozvíte se mnohé
o sobě a tom jak koni umožnit, aby na Vás i na lidech se
kterými pracujete, mohl v plnosti působit jeho pohyb.
Jak se často říká, osobní zkušenost je nepřenosná.
Radka Hadáčková
Fotky archiv Lenka Kazmarová
TVKPP
3. celostátní setkání týmu TVKPP
Fotky archiv Petra Rynešová
Tentokrát se tým TVKPP sešel 8. dubna v areálu
Psychiatrické léčebny (PL) v Jihlavě. Zúčastnili se jej
kromě domácích také zástupci Piruety PL Havl. Brod,
PL Kosmonosy, Epony Brno, zástupkyně výkonného
výboru ČHS.
Přivítání se neslo v přátelském a pozitivním
duchu. Hlavními body bylo zobecnění standardů v
TVKPP a příprava akreditačního kurzu TVKPP pro nové
terapeuty v oboru. Společně jsme se shodli jako tým, že
standardy kromě činnosti jednotlivých středisek budou
obsahovat bezpečnost práce, směrnice požární
ochrany, vedení dokumentace, provozní řád a řád
ochrany zvířat, kvalifikace personálu a námitkové řízení
klientů. Tým TVKPP zvolí komisi pro přípravu a
schválení standardů. Schválení proběhne týmem TVKPP
a následně i výborem ČHS.
Dalším
bodem
bylo
seznámení
s
připravovaným certifikovaným kurzem pro TVKPP,
Časopis HIPOrehabilitace 2/2010
strana 12
který bude pod hlavičkou ČHS. Studium bude vedeno
modulovým systémem v trvání 160 hodin a dosaženými 96
kredity. Navrženými garanty tohoto kurzu byly zvoleny za PL
Havlíčkův Brod MUDr. Andrea Mašková, za PL Kosmonosy
PhDr. Petra Rynešová-Černá. Vstupním předpokladem pro
účastníky kurzu bude krátkodobé psychoterapeutické
vzdělání.
Co nás čeká? V červnu se bude konat 4. setkání týmu
TVKPP v PL Havl. Brod. V říjnu 2010 proběhne minikonference v PL Kosmonosy s názvem TVKPP a současnost.
Na jaře roku 2011 bude v PL Havl. Brod workshop na téma
TVKPP.
Na závěr si účastníci prohlédli areál Zookoutku v PL
Jihlava a měli možnost se seznámit s terapeutickou činností.
Zápisy ze schůzek jsou k dispozici na webu ČHS.
Bc. Yvonna Horská, koordinátorka týmu TVKPP
4. celostátní setkání týmu TVKPP
V pořadí již 4. celostátní setkání pracovního týmu TVKKP se tentokrát
uskutečnilo 24. června v Piruetě v Psychiatrické léčebně Havlíčkův
Brod. Setkalo se celkem osm účastnic z Piruety, Hipocentra
Kosmonosy, Epony Brno a Zookoutku Jihlava.
Program schůzky navázal na předešlá setkání, byl velmi
produktivní a probíhal v pozitivním duchu, kdy panovala naprostá
shoda všech účastnic. Jednalo se zejména o náplně certifikovaných
kurzů TVKPP, místa konání jednotlivých modulů a jejich ceny.
Dále jsme projednaly standardy TVKPP, jejichž návrh byl již
předložen. Je nutno rozpracovat obecnou část.
Hipocentrum Kosmonosy pořádá 26. 10. 2010 mini konferenci o
TVKPP.
Další setkání týmu je naplánováno na 25. 10. 2010
v Kosmonosech.
Detailní zápis ze setkání je k dispozici na webu ČHS.
Bc. Yvonna Horská, koordinátorka týmu TVKPP
Foto archiv autorky
Parajezdectví
Paradrezura na Bykáni
Stáj Rozárka, o.s. uspořádala dne 22. 5. 2010 na Bykáni u Kutné
Hory jezdecký den pro jezdce se zdravotním postižením a pro
jezdce zdravé.
Na programu byly čtyři soutěže:
1. Soutěž pro paradrezurní jezdce – jezdci si vybrali v příslušné
skupině paradrezurní úlohu FEI, která jim vyhovovala, a byli
hodnoceni podle získaných procent.
2. Jízda zručnosti – byla určena hlavně pro děti, malé začínající
jezdce, a jejich rodiče.
Foto archiv Ryzáček o.s.
Časopis HIPOrehabilitace 2/2010
3. Drezurní úloha Z1 – tato soutěž byla určena
jako příprava na Zkoušky základního výcviku
jezdce.
4. Drezurní soutěž krok, klus – jezdci jeli
paradrezurní úlohu FEI skupiny II. „Novice
test“
strana 13
Výsledky paradrezurní soutěže
Pořadí
Celkem se sešlo 49 jezdců, z toho hlavně děti
v jízdě zručnosti, ale přes to i 5 jezdců se
zdravotním postižením.
Zuzana Kocmanová
I.
II.
III.
IV.
V.
Jméno jezdce
Kocmanová
Zuzana
Berušková Jana
Rous Jan
Vodičková
Lenka
Vištalová
Anastasija
Jméno
koně
Finn
Název vysílající
složky
Stáj Rozárka, o.s.
Hodnocení
Narcis
Salvádor
Robert
JK Šerm
Stáj Honzík
JK Kvítek
60,00%
59,00%
48,95%
Buráček
JK Kvítek
48,90%
61,80%
EPONA Brno v Rakousku
Cvičenci paravoltiže z EPONY Brno a cvičenci voltiže TJJ
LUCKY Drásov se zúčastnili první části čtyřdílného
výměnného soustředění voltiže a paravoltiže v Rakousku.
První část se uskutečnila v Rakouském městě
Stadl-Paura 60 km od českých hranic ve dnech 12. až 17.
května v rozsáhlém areálu s pěti obrovskými jízdárnami.
Přičemž jedna venkovní jízdárna byla vybudována z
původního rybníku. Dále byly k dispozici dvě krásné
jezdecké haly, kde na závěr, ve větší z nich, se konaly
mezinárodní voltižní kvalifikační závody a cvičenci
z EPONY se stali součástí závodní ekipy jako pomocníci
(práce u koní, čištění, madlení atd.)
Denní program paravoltiže na soustředění byl
následující:
- dopoledne práce u koní
- odpoledne:
o běh 20 minut
o rozcvička 30 minut
o trenažér 30 minut
o cvičení na koni dvě hodiny
- večer práce u koní
K dispozici bylo jídlo třikrát denně a po celý den pití.
Všichni cvičenci byli ubytováni ve vlastních stanech.
Paravoltižní ekipu ve složení Veronika Konečná, Tomáš
Konečný a Dalibor Cásek doprovázel Jakub Weingartner.
Fotky archiv autorky.
Druhá část čtyřdílného soustředění se uskuteční na území ČR
a to u TJJ LUCKY Drásov v polovině června tohoto roku.
Arnoštka Ježková
Časopis HIPOrehabilitace 2/2010
strana 14
Dvoudenní seminář cvičenců paravoltiže
Sekce parajezdectví ČHS – paravoltiž
uspořádala ve dnech 22. - 23. května již druhý
vzdělávací seminář pro cvičence paravoltiže,
tentokrát převážně zaměřený na poskytnutí
první pomoci (lektorka MUDr. Martina
Jansová) a na bezpečnostní předpisy (lektor
Ing. Jan Mertl).
Semináře se zúčastnilo celkově 30
cvičenců paravoltiže a 20 zájemců a pracovníků
paravoltiže ze sdružení APA VČAS Olomouc,
EPONA Brno, Handicap klub PAMIR Radíkov,
DD Prostějov, DD Olomouc a JK POČIN Dolní
Počernice Praha.
Arnoštka Ježková
Foto archiv autorky.
Jezdecké hry 23. května 2010
Květnových jezdeckých her se převážně
účastnili
cvičenci
paravoltiže.
Hry
pořadatelsky připravila APA VČAS Olomouc
se sekcí paravoltiže ČHS.
Hry se skládaly ze tří částí:
1. část:
a. práce u koní (čištění, madlení,
uzdění apod.)
b. hipologické znalosti
2. část:
a. teorie první pomoci
b. praktické provedení
3. část:
a. nástupy a hodnocení chování na
jízdárně
b. vylosování
pěti
cviků
a
předvedení
v kroku
koně
vedeného na lonži
Zúčastnili se cvičenci z těchto
středisek: APA VČAS Olomouc,EPONA Brno,
Handicap klub PAMIR Radíkov, Zákl. škola a
DD Prostějov a JK POČIN Praha-Dolní
Počernice.
Zvítězili všichni! 31 soutěžících se
dělilo o 1 až 3 místo. Stupnice hodnocení
výkonů byla jako ve škole známkou 1-5. Čím
nižší součet bodů tím lepší umístění. Na
těchto hrách se prokázalo, že vzdělávací
semináře se našim cvičencům vyplácejí a
získané znalosti umějí v praxi použít.
Arnoštka Ježková, fotky archiv autorky
Časopis HIPOrehabilitace 2/2010
strana 15
Získané body do soutěže o „paravoltižní POHÁR ČHS 2010 “
k 30. 6. 2010
APA VČAS Olomouc
pořádání prac. semináře ČHS v únoru
10 bodů
pořádání barel. závodů Šternberk
10 bodů
výsledky cvičenců (barelovky)
93 bodů
poř. sem. cvič. paravoltiže 12. -14. 3.
10 bodů
pořádání jezdeckých her pro cvič. Z ČR 23. 5.
10 bodů
pořádání 2. semináře cvičenců paravoltiže z ČR 22. - 23. 5.
10 bodů
výsledky cvičenců - Praha 29. 5.
51 bodů
pořádání Dětského dne s propagací hiporehabilitace v ČR 30. 5.
10 bodů
celkem:
204 bodů
EPONA Brno
výsledky cvičenců (barelovky)
lektorská činnost- prac seminář-únor
reprezentace v Rakousku 11. - 17. 5.
výsledky cvičenců (Praha 29. 5.)
celkem:
28 bodů
10 bodů
10 bodů
25 bodů
73 bodů
HK PAMIR Radíkov výsledky cvičenců (barelovky)
53 bodů
výsledky cvičenců (29. 5.)
26 bodů
pořádání Dětského dne s koňmi a propagaci hiporehabilitace 30.
5.
10 bodů
celkem:
89 bodů
TJ ORION Praha
výsledky cvičenců (barelovky)
za výsledky cvičenců
pořádání závodů 29. 5.
45 bodů
62 bodů
10 bodů
zapůjčení koní 29. 5.
celkem:
10 bodů
127 bodů
ZŠaDD Prostějov
výsledky cvičenců (barelovky)
Celkem:
13 bodů
13 bodů
Dětský ranč Hlučín
výsledky cvičenců (barelovky)
za výsledky cvičenců 29. 5.
Celkem:
30 bodů
26 bodů
56 bodů
JK POČIN Praha - Dolní Počernice
výsledky cvičenců 29. 5.
Celkem:
33 bodů
33 bodů
TJJ LUCKY Drásov
za výsledky cvičenců (barelovky)
lektorská čin. - prac. seminář únor
za propagaci paravoltiže v Rakousku
výsledky cvičenců 29. 5.
zapůjčení koní 29. 5. 2010
10 bodů
10 bodů
20 bodů
7 bodů
10 bodů
Celkem: 57 bodů
Speciální ZŠ Brno
za výsledky cvičenců (barelovky)
Celkem:
Arnoštka Ježková
Zajímavosti
Zamyšlení nad kurzy Hiporehabilitace
V dubnu letošního roku byl zakončen v pořadí již šestnáctý kurz
Hiporehabilitace, který s garancí ČHS pořádal brněnský NCO NZO
(NCO NZO – dříve IDV PZ – je akreditované pracoviště ministerstva
zdravotnictví a školí nelékařské zdravotnické specialisty). Kurzy
Hiporehabilitace jsou zde pořádány od roku 1994. Tehdy v Brně
proběhl mimořádný kurz, který navazoval na kurz z r. 1993 v Praze
na FTVS Praha a jehož absolventi tvoří stále základ specialistů terapeutů hipoterapie v naší republice.
Celkem kurzy Hiporehabilitace prošlo 280 účastníků. O tom,
že se nejedná o tzv. „dávačku“ svědčí fakt, že za tu dobu kurz
nedokončilo 48 účastníků. Nároky na absolventy se stále zvyšují a to
jak po stránce vlastní fyzioterapeutické odbornosti, tak po
hipologické stránce. Je ale potřeba mít na paměti, že absolvování
10 bodů
10 bodů
Práce s klientem. Foto archiv autorka
Časopis HIPOrehabilitace 2/2010
kurzu představuje něco jako zkoušky pro získání řidičského
průkazu. Opravňuje Vás to řídit motorové vozidlo, ale jen roky
praxe a zkušeností z Vás udělají dobrého řidiče. Absolvent
kurzu může provádět hipoterapii, ale bude potřebovat ještě
mnoho let praxe, než z něho bude skutečný profesionál. Tak
jako koně pro hipoterapii zrají několik let, tak i s každou
nabytou zkušeností roste odbornost terapeuta. Bylo by
žádoucí, aby se zkušení terapeuti začali scházet a předávali své
zkušenosti dál např. v nějakém inovačním kurzu.
Možná někoho zarazí vysoké číslo absolventů, vždyť
vyškolených 280 specialistů by mělo být v praxi vidět. Ale
každý, kdo chce začít s hipoterapií a hledá spolupracovníka –
fyzioterapeuta, hledá marně. Fyzioterapeut/fyzioterapeutka
s kurzem Hiporehabilitace představuje v praxi nedostatkové
zboží. Kam se poděli všichni absolventi?
Když jsem se podívala podrobněji na seznamy
účastníků, uvědomila jsem si skutečnost, že v kurzech
převažovaly především mladé ženy. Mnoho z nich kurz
absolvovalo jen pro vlastní zájem s cílem „…až jednou možná
budu mít koně, nebo mám koně a tak bych ráda provozovala
hipoterapii…“. Část absolventů tvořili zaměstnanci lázní a
léčeben, kteří absolvovali kurz na žádost zaměstnavatele a
s odchodem z lázní či léčebny se již dál hipoterapii nevěnovali.
Mnoho mladých žen se po několika letech rozhodlo pro
založení rodiny a tak koně šli často na vedlejší kolej, zpět ke
koním se jich vrátilo jen několik. Ale několik desítek vytrvalo.
Mnoho z nich si až v praxi uvědomilo náročnost
provozu hipoterapie především po finanční a s tím spojené
personální stránce. Provozovat hipoterapii doma se svým
koněm/ koňmi je velmi náročné a přitom se tím člověk neuživí.
Vedle terapeuta potřebujete ještě vodiče a pomocníky a
náklady rostou. Mnoho z těch, které se usilovně snaží
provozovat kvalitní hipoterapii, se dostává do začarovaného
kruhu a dlouhotrvající existenční boje velmi unavují a berou
Před jezdeckou zkouškou
strana 16
Před jezdeckou zkouškou.
chuť dál tuto činnost provozovat. Finanční nejistota je
stále nepříjemnější i pro malá občanská sdružení, které
se terapii s pomocí koní věnují. Jsem si vědoma veliké
obětavosti, lásky ke koním a k profesi terapeuta, které
mnohdy drží provoz hiporehabilitace „nad vodou“ a
s úctou se skláním před těmi, kteří se v této neklidné
době vydávají na cestu fyzioterapeuta v hipoterapii.
Vedu tyto kurzy od roku 1994 a jsem velmi ráda,
že mohu říci - tento letošní kurz byl opravdu nejlepší. Je
radost vidět v kurzu fyzioterapeuty, kteří mají dlouholeté
zkušenosti s koněm a cíleně se již mnoho let na tuto
profesní dráhu v hipoterapii připravují. Chtěla bych
poděkovat letošním absolventkám a absolventům za úsilí
a kvalitní přípravu a doufám, že jim nadšení a elán vydrží
a že jejich práce obohatí střediska hiporehabilitace po
celé republice.
Vanda Casková
Časopis HIPOrehabilitace 2/2010
strana 17
Pokud se rozhodneme mít koně bosé…
…měli bychom mít předem jasno, co nás očekává. Víme, co je
k tomu potřeba udělat? Máme alespoň jakous-takous
orientaci v labyrintu často protichůdných názorů na to, jak
bosého koně ošetřovat? Co od něj můžeme a nemůžeme
chtít?
Nejčastější obava majitelů koní je, že se bosé kopyto
příliš ochodí. Ve skutečnosti však, pokud kopyto funguje,
neustále dorůstá a nehrozí mu nadměrný úbytek rohoviny, a
to ani při dlouhém putování po silnicích. Jestliže bosý kůň
náhle přestal chodit, je spíše pravděpodobné, že se jeho
organismus pustil do řešení problémů, které předtím byly
skryté. Zvýšená činnost kopyt vede ke zvýšenému prokrvení,
tím i ke zvýšené činnosti imunitní soustavy a rozpoznání
starých poškození a tím i k činnosti bílých krvinek. Může dojít
ke vzniku kopytního abscesu, který vzniká tak, že činnost
Foto archiv autora.
bílých krvinek vede ke tvorbě hnisu, který, dokud je
zapouzdřený, při došlápnutí tlačí do inervovaných míst a bolí, udělat dokonce lépe, nežli velké sedlo. Pod spastickým
avšak u kopyt si nakonec nachází ve většině případů cestu ven klientem to sice nejde, avšak o to více by to pak mělo být
bez zásahu člověka. I v tom je zvláštnost kopyta jako orgánu. vyrovnáváno aktivním odpočinkem. Rovněž bychom se
Poté následuje úleva, konec kulhání. Zdá se to být pro koně měli řídit intuicí, abychom se neztratili v bludišti
těžké, avšak mnohem těžší je to pro člověka, který se na to koňáckých pouček a dogmat.
musí dívat, zmítán nejistotou a pochybnostmi o tom, co se
Co se týče ošetřování bosých kopyt, existují
s jeho koněm vlastně děje. Vždyť na povrchu není nic vidět! v současné době různé přístupy a o těch by si majitel
Mám zatáhnout za záchrannou brzdu, nechat podat anti…ika, koně měl udělat přehled, aby znal výhody a nevýhody
nebo vydržet? Toť otázka.
toho kterého přístupu pro daného koně. Stojí za to
To znamená, že chceme-li mít bosého koně, měli navštěvovat informativní semináře – informativní,
bychom být na takovéto situace připraveni. Měli bychom protože během krátkého semináře se nikdo nevyučí.
vědět, co nás čeká. Měli bychom vědět, kolik pohybu takový Ošetřování kopyt je velmi náročné povolání, které si
kůň potřebuje, neboť pohyb je pro koně blahodárný. Měli člověk osvojuje dlouho.
bychom vědět, že kopyto je orgán, který je zapotřebí trénovat.
Suma sumárum: ten, kdo se rozhodne pro
A pokud nás čeká terén, na který kůň není zvyklý, stojí za to „bosonožství“ (výraz Dr. Holého), nechť počítá s tím, že
uvažovat o vhodných botičkách, které můžeme vzít sebou a na jeho cesta nebude z nejlehčích.
nejtěžších úsecích je koni nazout. Měli bychom vědět, že je
Stanislav Blecha
třeba koni poskytnout dostatečnou volnost hřbetu, protože
tak může kůň nejlépe rozložit a přenášet váhu, a může to pak
Kalendář akcí ČHS a členských středisek 2010
17. 7.
Paradrezurní závody - Kralice nad Oslavou
Pořadatel Stáj Honzík, Mášová 605 730 082,
[email protected]
6. - 15. 8. Vědecká expedice „Po stopách koní“ Vápno, okres Liberec
Akce je určena pro děti od 12 let, koná se v malé
zemědělské usedlosti.
Sdružení SRAZ pořádá netradiční prázdninový
tábor pojatý jako vzdělávací seminář o koních.
Program: vyjížďky na huculských koních,
studium a výzkum koní v rámci hodin
„koňovědy“ v oblastech etologie, zdraví, chovu,
učení koní, anatomie a fyziologie. Program je
doplněn o výtvarné dílny (výroba šperků,
batikování, tisk na textil aj.), hry, výpravy. Je
zajištěna plná penze, možnost domluvy speciálního
stravovacího režimu.
Kontakt:774 274 983, [email protected]
7. - 8. 8. Horsemanship - kurz s Václavem Bořánkem
Bykáň (Kutná Hora)
Pořadatel Stáj Rozárka, [email protected]
9. - 22. 8. Čtrnáctidenní soustředění cvičenců
paravoltiže - Radíkov
Již po patnácté pro cvičence paravoltiže z celé ČR
je uspořádané soustředění v období prázdnin, které
je
zakončeno
celorepublikovými
závody
v paravoltiži. Kontakt: Arnoštka Ježková 723 753
511, [email protected]
Časopis HIPOrehabilitace 2/2010
strana 18
13. -15. 8. Pracovní seminář paravoltiže - Radíkov
Třídenní kurz pro pracovníky v hiporehabilitaci,
majitele jezdecké licence.
Náplň: praktická průprava lonžování a příprava k
lonžovacím zkouškám.
Kontakt: Arnoštka Ježková 723 753 511,
[email protected]
21. 8. Paravoltižní závody - Radíkov
Kontakt: Arnoštka Ježková 723 753 511,
[email protected]
25. 8. 9. ročník veřejné benefice - Havlíčkův Brod
PL Havlíčkův Brod Pirueta a Nadační fond pro
hipoterapii připravuje program pro děti i dospělé o
14 hodin. www.hipoterapie.crespo.cz
28. -29. 8. Veterinární seriál III. - Nemoci hřbetu –
Liberec
Seriál veterinárních víkendových seminářů s MVDr.
Dominikou Švehlovou na téma „Koně a pohyb“,
více info na www.os-svitani.cz.
4. 9.
Integrované závody paravoltiže a voltiže Drásov
Kontakt: Arnoštka Ježková 723 753 511,
[email protected]
12. 9. Paradrezurní závody - Sřítež u Třebíče
Pořadatel Dorado Třebíč, Vosátková, 736 775 684,
[email protected]
25. -26. 9. Veterinární seriál IV. - Biomechanika, výcvik a
trénink koně, ježdění na koni z veterinárního
hlediska - Seriál veterinárních víkendových
seminářů s MVDr. Dominikou Švehlovou na téma
„Koně a pohyb“, více info na www.os-svitani.cz.
9. 10. MČR v paravoltiži - Olšany
Sportovně technické podmínky pro MČR
v paravoltiži 2010:
Soutěž jednotlivců o titul MČR – cvičenec musí mít
potvrzenou účast na nejméně třech národních
soutěžích v r. 2010, včetně barelových. Každý
cvičenec obdrží výkonnostní kartu.
Soutěž dvojic – dvojice musí absolvovat ve stejném
složení nejméně tři národní soutěže v r. 2010
(nemusí být stejný kůň a lonžér), včetně
barelových. Každá dvojice obdrží výkonnostní
kartu.
Kontakt: Arnoštka Ježková 723 753 511,
[email protected]
15. -17. 10. Mezinárodní závody - CPEDI* a
Mistrovství ČR v paradrezuře Praha – Císařský
ostrov. Pořadatel Klub Kvítek, Zenklová
604 209 987, [email protected]
26. 10. Hiporehabilitace – terapeutické využití koní
pomocí
psychologických
prostředků
a
současnost – PL Kosmonosy
Odborná konference s garancí ČHS. Více
informací
a
přihláška
ke
stažení
na
www.plkosmonosy.cz, vyplněnou jí prosím
posílejte do 31. 9. 2010 na adresu Hipocentrum PLKosmonosy, Lípy 15, Kosmonosy, 293 06.
4. 12. Biologie chování koní III. – Jablonec nad Nisou
Pokračování semináře na téma učení koní s ing.
Jitkou Bartošovou, Ph.D., více info na www.ossvitani.cz.
Práce klientů PL Kosmonosy. Archiv Petra Černá-Rynešová
Vydává: Česká hiporehabilitační společnost. ISSN 1804-3291. Web www. hiporehabilitace-cr.cz
Redaktor a výtvarník: Věra Lantelme, kontakt: [email protected]
Editor: Stašek Ulenfeld
Za obsah článků ručí jejich autoři.
Děkujeme za sponzorské vytvoření
hlavičky časopisu
Download

Úvodní slovo - Česká hiporehabilitační společnost