ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
(сатница, теме и предавачи)
Сатница
Тема
Метод
обуке*
8.30-8.45
8.45- 9.00
Евидентирање учесника скупа
Поздравна реч Директора установе
9.00-9.30
Тумори бубрега
Предавање
9.30-10.00
Ендемска нефропатија и тумори горњег
уротелијума
Тумори мокраћне бешике
Предавање
10.30- 11.00
Округли сто-дискусија о предаваним
темама
Приказ
клиничких
случајева,
рад у групи
11.00-11.30
11.30- 12.00
Пауза
Тумори простате
Предавање
12.00- 12.30
Тумори тестиса
Предавање
12.30- 13.00
Ултразвучна дијагностика тумора
урогениталног тракта
Округли сто – дискусија о предаваним
темама
Предавање
10-10.30
13.00-13.30
13.30- 14.00
14.00- 14.30
14.30- 15.00
15.00- 15.45
Пауза
Место лекара у примарној заштити у
дијагностици и терапији ктумора
урогениталног зтракта, могућности и
ограничења
Палијативна терапија тумора
урогениталног тракта
Округли сто – дискусија о предаваним
темама
15.45- 16.15
Излазни тест
16.15- 17.00
Додела сертификата
*предавање, вежбе, семенар, рад у групи итд.
Предавање
Приказ
клиничких
случајева,
рад у групи
Предавач
Проф Др Радисав
Шћепановић, хирург
Проф Др Миодраг
Лазић, уролог
Др сци Даница Буквић,
интерниста- нефролог
Др Славиша Савић,
уролог
Проф Др М. Лазић, Др
сци Даница Буквић,
Др Славиша Савић
Проф Др Винка
Вукотић, уролог
Др Владисав Пешић,
уролог
Прим Др сци Ђорђе
Лалошевић, радиолог
Проф Др Винка
Вукотић, Др Ђорђе
Лалошевић,
Др Владислав Пешић
Предавање
Др Милица Бошковић,
специјалиста опште
медицине
Предавање
Др Снежана Затезић,
анестезиолог
Др Снежана Затежић,
Др Милица Бошковић,
Приказ
клиничких
случајева,
рад у групи
Тест
8
ОДЛУКА ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА РЕЦЕНЗИРАЊЕ (КОНТРОЛУ
КВАЛИТЕТА) ПРОГРАМА КЕ У ОКВИРУ УСТАНОВЕ/УДРУЖЕЊА
ПРЕДЛАГАЧА
РЕЦЕНЗИЈА
Тумори урогениталног тракта постају све учесталији. Исход лечења зависи од
правовремено постављене дијагнозе у чему учествују лекари на свим нивоима здраствене
заштите и различитих специјалности. После хируршког лечења, пацијенти су упућени на
честе контроле које се могу обављати на специјалистичком нивоу али и у оквиру
примарне здравствене заштите. У циљу боље дијагностике, лечења и праћења ових
пацијената неопходна је боља сарадња свих учесника у процесу дијагностике и лечења
ових пацијената. Дијагностичке методе које укључују и скрининг код неких тумора
урогениталног тракта су се значајно промениле у последњих 10 година. Значајне новине
постоје и у хируршком лечењу. У оквиру курса је планирано да се истакну нова сазнања у
области дијагностике и лечења ових пацијената. Место лекара у примарној здравственој
заштити је веома битно, и у том циљу је битна њихова едукација али и препознавање
њихових тешкоћа и ограничења у приступу овим пацијентима, како у погледу
дијагностике тако и у погледу праћења по завршеном лечењу. Један број пацијената после
лечење захтева палијативну терапију која се спроводи преко ДЗ, и битно је упозавање са
начином спровођења палијативне неге. Повезивање лекара из примарне здравствене
заштите са онима на секундарном / терцијарном нивоу је веома битно, због чега сматрамо
да је овај курс веома значајан пре свега у подизању квалитета здравствене засштитете
пацијената са урогениталним туморима.
Рецензенти :
Мр сци Дејан Којић, уролог
Др Сретен Јовановић, уролог
Доц Др Предраг Стевановић, анестезиолог
Напомена: Овом одлуком се потврђује да је пријављени програм КЕ одобрен и
рецензиран од стране органа надлежног за рецензирање програма КЕ у оквиру
установе/удруженја предлагача. Предавач/организатор КЕ не може да буде рецезент
свог сопственог програма КЕ.
Датум: ___________________________
Потпис руководиоца органа надлежног за рецензирање (контролу квалитета) програма КЕ
у оквиру установе/удружења: _____________________________
Печат установе/удружења
9
СПИСАК ПРЕДАВАЧА
(звање, име и презиме, институција у којој ради)
1. Проф Др Винка Вукотић, уролог, Медицинкси факултет Београд и Клиника за
Урологију КБЦ „Др Драгиша Мишовић- Дедиње“
2. Проф Др Миодраг Лазић, уролог, Медицински факултет Београд и Клиника за
Урологију КБЦ „Др Драгиша Мишовић- Дедиње“
3. Др Даница Буквић, интерниста – нефролог , Завод за Ендемску Нефропатију,
Лазаревац
4. Др Славиша Савић, уролог, Клиника за Урологију КБЦ „Др Драгиша
Мишовић- Дедиње“
5. Др Владисав Пешић, уролог, Клиника за Урологију КБЦ „Др Драгиша
Мишовић- Дедиње“
6. Др Милица Бошковић , специјалиста опште медицине , Дом Здравља, Савски
Венац, Београд
7. Др Снежана Затежић, анестезиолог , Клиника за Анестезију, КБЦ „Др Драгиша
Мишовић- Дедиње“
8.Прим др сци Ђорђе Лалошевић , радиолог , КБЦ „Др Драгиша МишовићДедиње“
10
БИОГРАФИЈА ПРЕДАВАЧА
Име и презиме предавача:
Винка Вукотић,
Назив институције у којој
предавач ради са пуним радним
временом:
Избор у садашње звање:
1. Медицински Факултет Београд
2. Клиника за Урологију, КБЦ „Др
Драгиша Мишовић – Дедиње“,
Београд
1. Професор
2. Управник Клинике за Урологију КБЦ
„Др Драгиша Мишовић – Дедиње“,
Београд
2009 године
Број година радног искуства:
30 година
Ужа научна област:
Урологија
Докторат
ДА
НЕ
Ако ДА, година: 1993 година
ДА
НЕ
Ако ДА, година: 1988 година
ДА
НЕ
Ако ДА, година:
ДА
НЕ
Ако ДА, година:
Садашње звање:
Магистеријум
Примаријат
Академске специјалистичке
студије
Академске струковне студије
Ужа специјализација
Специјализација
Факултет
Репрезентативне референце у
последњих десет година (навести
до 5 референци)
ДА
НЕ
Ако ДА, година:
ДА
НЕ
Ако ДА, година:
ДА
НЕ
Ако ДА, година: 1987 година
ДА
НЕ
Ако ДА, година: 1979 година
1.Stevanović P.Stojanović D., Jović M., ŠćepanovićR.,
Radovanović D., Perunović R., Vukotić V., Lazić M.
PERCUTANEOUS PUNCTURE OF THE INTERNAL
JUGULAR VEIN- AN ORIGINAL APPROCH.
Neurologia Croatica, 2007: 56 (Supll. 4) :165-173
2. Maletic V., Cerović S., Lazić M., Stojanović M.,
Stevanović P. SYNCHRONOUS AND MULTIPLE
TRANSITIONAL CELL CARCINOMA OF THE
BLADDER AND URACHAL CYST. Int J Urol.
2008;15(6):5543. Radovanović D.., Vukotić Maletić V., Stojanović D.,
Lalošević Đ., Likić I., Stojsić Z., Bacetić D.
11
RETROPERITONEAL
“TRITON”
TUMOR
Hepatogastroenterology. 2008;55(82-83):527-30.
4. 3, Kušić J., Radojković D., Maletić V., Branković S.,
Savić A. MUTACIJA I POLIMORFIZAM GENA
CFTR KOD INFERTILNIH MUŠKARACA SA
OLIGOSPERMIJOM ILI AZOSPERMIJOM. Srpski
Arhiv. 2002; 130: 1-7.
5. . Vukotić V. Lazić M., Savić S., Cerović S., Kojić D.,
The role of partial cystectomy in treatment of muscle
invasive bladder cancer. Acta Chir Iugos. 2007; 54 (4):
25-27.
Укупан број радова са SCI (или
SSCI) листе:
Тренутно учешће на научним
пројектима:
6 радова на СС, 9 на Мedline-u
Усавршавања (до 150 речи):
1.Subspecijlizacijа iz Urologije-Andrologije na
Medicinskom Fakultetu Saint Antoine u Parizu
1995 godine., sa završnim radom: „Traitment
chirurgicale des courbures de la verge „
1. пројекат Министарства за науку и
технолошки развој Републике Србије ,
евиденциони број 173016: Анализа промена у
структури генома као дијагностички и
прогностички параметар хуманих болести.
2. Cour Intensif en Chirurgie Laparascopique
Urologique , Universitet Strazbour, 2006.
3. International training course on Invasive
bladder cancer, Mansoura University, Oktobar,
2008;
Други подаци које сматрате
релевантним (до 100 речи)
4. 3rd ESU Masterclass on Medical treatment for
Urological cancer, sa polaganjem završnog ispita,
Barcelona, Juni 2008;
Члан Уролошке секције СЛД-а, Члан
Европског и светског удружења уролога
Датум:_______________________
Потпис предавача: ___________________________________
12
БИОГРАФИЈА ПРЕДАВАЧA
Име и презиме предавача:
Миодраг Лазић
Назив институције у којој
предавач ради са пуним радним
временом:
Медицински факултет Универзитета у
Београду
Клиника за урологију КБЦ „Др Д. МишовићДедиње“ Београд
Садашње звање:
Ванредни професор
Избор у садашње звање:
2006.
Број година радног искуства:
32
Ужа научна област:
Урологија
Докторат
ДА НЕ
Ако ДА, година: 1990
ДА НЕ
Ако ДА, година: 1985
ДА
НЕ
Ако ДА, година:
ДА
НЕ
Ако ДА, година:
Магистеријум
Примаријат
Академске специјалистичке
студије
Академске струковне студије
Ужа специјализација
Специјализација
Висока/виша/ средња стручна
спрема (подвучи)
Репрезентативне референце у
последњих десет година (навести
до 5 референци)
ДА
НЕ
Ако ДА, година:
ДА
НЕ
Ако ДА, година:
ДА
НЕ
Ако ДА, година:
ДА
НЕ
Ако ДА, година: 1977
1. Radojević-Škodrić S, Djuriĉić S, Jovanović
M, Dimitrijević I, Lazić M, Stojšić Z,
Brašanac D and Basta-Jovanović G.:
Immunohistochemical analysis of cyclin
E in Wilms tumors. Acta Veterinaria
(Beograd), 2007; 57: 453-464.
2. Maletić V, Cerović S, Lazić M, Stojanović
M, Stevanović P: Synchronous
and
multiple transitional cell carcinoma of
the bladder and urachal cyst. Int J Urol,
2008; 15:554-6.
13
3. Vukotić-Maletić V, Cerović S, Lazić M,
Raković I: Diagnosis of prostate cancer in
Serbia. Journal of BUON, 10:265-269,
2005.
4. Vukotić V, Cerović S, Kozomara M, Lazić
M: The predictive value of PSA in
diagnosis of prostate cancer in non
screened population. Acta Chir Iugosl,
2005; 52:81-87.
5. Vukotic V, Lazic M, Savic S, Cerovic S,
Kojic D:The role of partial cystectomy in
treatment of muscle invasive bladder
cancer. Acta Chir Iugosl, 2007; 54(4):25-7.
Укупан број радова са SCI (или
SSCI) листе:
Тренутно учешће на научним
пројектима:
6
1.
Усавршавања (до 150 речи):
-
-
Едукација из примене ласера за
интерстицијалну коагулацију простате,
University Hospital, Minhen, 1997.
Примена лапароскопије у урологији,
Словенградец, 1998.
Базични курс лапароскопске хирургије,
ЈУЕХ, Београд, 1998.
Напредни курс лапароскопске хирургије,
ЈУЕХ, Београд, 2001.
Примена ТВТ у лечењу стресинконтиненције код жена, КЦ Љубљана,
2001.
Други подаци које сматрате
релевантним (до 100 речи)
Датум: 04.04.2011.
Потпис предавача: _________________________
БИОГРАФИЈА ПРЕДАВАЧА
14
Име и презиме предавача:
Бошковић Милица
Назив институције у којој
предавач ради са пуним радним
временом:
Садашње звање:
Избор у садашње звање:
Број година радног искуства:
Ужа научна област:
Дом здравља " Савски венац"; рад са пуним
радним временом од 1997.гпд
Докторат
ДА
НЕ
Ако ДА, година:
ДА
НЕ
Ако ДА, година:
ДА
НЕ
Ако ДА, година: 2001.
ДА
НЕ
Ако ДА, година:
Магистеријум
Примаријат
Академске специјалистичке
студије
Академске струковне студије
Ужа специјализација
Специјализација
Висока/виша/ средња стручна
спрема (подвучи)
Репрезентативне референце у
последњих десет година (навести
до 5 референци)
спец.опште медицине,
02.02. 2005. (реизбор у току)
Општа медицина
ДА
НЕ
Ако ДА, година:
ДА
НЕ
Ако ДА, година: 1991.
ДА
НЕ
Ако ДА, година: 1994
ДА НЕ
Ако ДА, година: 1985
1. Д Жигић и сар. Општа медицина /Породична
медицина-Секција опште медицине СЛД,
Београд 2003- стр 890-945
2. Водич добре праксе у раду опште медицинепородичне медицине- Секција Опште медицине
СЛД, Београд 2004-стр 148-158
3 Пропедевтика у раду опште медицинепородичне медицине, Секција Опште медицине
СЛД, Београд2005, стр 225-248.
4. Д. Жигић и сар. Општа медицина -Породична
медицина II измењено и допуњено издање,
5. Значај препознавања Д. мелитуса као високо
ризичног фактора за исхемијске болести срцаWonca Europe conference- Basel
Укупан број радова са SCI (или
SSCI) листе:
15
Тренутно учешће на научним
пројектима:
Усавршавања (до 150 речи):
Југословенска школа ултразвука- -абдомен,
Крагујевац 1997.год;Тхомас Јефферсон
Университy, Центар за ултразвук КЦС "др
Александар Маргулис ултразвук абдомена,
Врњачка бања 2005 год; ЦМЕ курс Ултразвук
остеоартикуларниог система површних меких
ткива и дојке, Београд 2006 год
Други подаци које сматрате
релевантним (до 100 речи)
Предавач у последипломској настави -Општа
медицина, са темом "Антимикробно и
антимикотичко лечење у раду лекара опште
медицине- породичне медицине";2001 и 2002
год. У оквиру теоретске наставе у току
специјализације Опште медицине, водим
радионицу са темом "Најчешћа обољења
дебелог црева у ординацији лекара опште
медицине" од 2003.године. Ментор сам у
последипломској настави специјализантима
опште медицине за усвајање планом и
програмом предвиђених знања и вештина у
Дому здравља "Савски венац".
Датум: 04 .04.2011.
Потпис предавача: _________________________
16
БИОГРАФИЈА ПРЕДАВАЧА
Име и презиме предавача:
Даница Буквић
Назив институције у којој
предавач ради са пуним радним
временом:
Садашње звање:
Избор у садашње звање:
Број година радног искуства:
Ужа научна област:
Специјална болница за ендемску
нефропатију Лазаревац
Докторат
ДА
НЕ
Ако ДА, година: 1996.
ДА
НЕ
Ако ДА, година:
ДА
НЕ
Ако ДА, година: 2000.
ДА
НЕ
Ако ДА, година:
Магистеријум
Примаријат
Академске специјалистичке
студије
Академске струковне студије
Ужа специјализација
Специјализација
Висока/виша/ средња стручна
спрема (подвучи)
Репрезентативне референце у
последњих десет година (навести
до 5 референци)
Виши научни сарадник
02.02. 2005. (реизбор у току)
34
Нефрологија
ДА
НЕ
Ако ДА, година:
ДА
НЕ
Ако ДА, година: 1991.
ДА
НЕ
Ако ДА, година: 1983.
ДА
НЕ
Ако ДА, година:
1. Bukvić D., Janković S., Đukanović Lj.,
Marinković J. (2000): Survival ofBalkan
endemic nephropathy Patients. Nephron 86:
463-466
2. Đukanović Lj, Marinković J, Marić I, Ležaić
V, Dajak M, Petonić D, Matić M, Bukvić D.
Contribution to the definition of the diagnostic
criteria for Balkan endemic nephropathy.
Neprol Dial Transplant. 2008:23 (12): 3932-8
3. D. Bukvić, S. Janković, I. Marić, M. Stošević,
A. Arsenović and Lj. Đukanović. TodayBalkan
17
endemic nephropathy is a disease of the elderly
with a good prognosis. Clin Nephrol, 2009 Avg;
72(2): 105-13.
4. Bukvić D, Janković S, Arsenović A,
Đukanović Lj. Balkan endemic nephropathy is
still present in the Kolubara region. Serbia. Ren
Fail 2005; 27(5): 565-9
5. Đukanović Lj, Ležajić V, Miljković Đ,
Momčilović M, Bukvić D, Marić I, Miljković Ž,
Marinković J, Mostarica- Stojkovič M.
Transforming Growth Factor- Beta 1 in Balkan
Endemic Nephropathy. Nephrron Clin Pract
2009; 111: c127-c132
Укупан број радова са SCI (или
SSCI) листе:
Тренутно учешће на научним
пројектима:
12 у последњих 5 година
1. Ове године одобрен Пројекат број 175025
руководилац проф. Др Славенка Јанковић
2.
3.
Усавршавања (до 150 речи):
Поред специјализације, субспецијализације
из нефрологије, доктората из области
нефрoлогије, актuвно учешће у
истраживањима пре свега у области
ендемске нефропатије и хемодијализе и
презентовање резултата на међународним
скуповима и у међународним часописима.
Други подаци које сматрате
релевантним (до 100 речи)
Датум: 0. 04 .2011.
Потпис предавача: _________________________
18
БИОГРАФИЈА ПРЕДАВАЧА
Име и презиме предавача:
Славиша Савић
Назив институције у којој
предавач ради са пуним радним
временом:
Садашње звање:
Избор у садашње звање:
Број година радног искуства:
Ужа научна област:
Клиника за Урологију КБЦ „Др.Драгиша
Мишовић- Дедиње“
Докторат
ДА НЕ
Ако ДА, година:
ДА
НЕ
Ако ДА, година:
ДА НЕ
Ако ДА, година
ДА
НЕ
Ако ДА, година:
Магистеријум
Примаријат
Академске специјалистичке
студије
Академске струковне студије
Ужа специјализација
Специјализација
Висока/виша/ средња стручна
спрема (подвучи)
Репрезентативне референце у
последњих десет година (навести
до 5 референци)
Начелник стационарног оделења 1
02.03. 2011.
20
Урологија
ДА
НЕ
Ако ДА, година:
ДА
НЕ
Ако ДА, година:
ДА
НЕ
Ако ДА, година: 1996.
ДА
НЕ
Ако ДА, година: 1990
1 :The role of partial cystectomy in treatment of
muscle invasive bladder cancer.
Vukotic V, Lazic M, Savic S, Cerovic S, Kojic
D.Acta Chir Iugosl. 2007;54(4):25-7
2. Lazić M., Vukotić V., Savić S., Spasić D., Kojić
D. SURGICAL TREATMENT OF BILATERAL
RENAL TUMORS . 5th Congress of the Central
European Association of Urology, Novi Sad,
2003; Abstract book : 77
3 Vukotić- Maletić V., Lazić M., Savić S., Pešić
V., Kojić D. LONG TERM RESULTS OF OPEN
SURGICAL PROCEURES FOR UPPER
URINARY TRACT TRANSITIONAL CELL
CANCER 1ST South Eastern European Meeting, ,
Beograd, 2005; Abstract book: 71
19
4. Maletic-Vukotic V., Cerovic S. , Lazic M. ,
Savic S. , Kozomara M. The value of PSA in
diagnosis of prostate cancer in non screened
population , 28 st Congress of SIU 2006; Cape
town, Abstract book: 1499
5. Vukotić-Maletić V., Lazić M., Savić S., Pešić
V. ZNAĈAJ PERKUTANE NEFROSTOME U
TERAPIJI SUPRAVEZIKALNE OPSTRUKCIJE
PACIJENATA SA MALIGNOM BOLEŠĆU .
XXXVII Kancerološka Nedelja, Beograd, 2000;
Zbornik radova : 1
Укупан број радова са SCI (или
SSCI) листе:
Тренутно учешће на научним
пројектима:
3
1.
Усавршавања (до 150 речи):
Усавршавање из области Лапарскопије у
урологји у Универзитетеској болници у
Клужу,Румунија 2006
Други подаци које сматрате
релевантним (до 100 речи)
Члан Удружење Уролога Србије,Члан Српског
лекарског друштва,Члан Европске асоцијације
уролога /ЕАУ.Члан светског удружења за
инконтиненецију /СИУ/.
Датум: 04.04 2011.
Потпис предавача: _________________________
20
БИОГРАФИЈА ПРЕДАВАЧА
Име и презиме предавача:
Владислав Пешић
Назив институције у којој
предавач ради са пуним радним
временом:
Клиника за Урологију, КБЦ „Др Драгиша
Мишовић – Дедиње“, Београд
Садашње звање:
Начелник Дневне болнице
Избор у садашње звање:
2004 године
Број година радног искуства:
11 година
Ужа научна област:
урологија
Докторат
НЕ
Магистеријум
НЕ
Примаријат
НЕ
Академске специјалистичке
студије
НЕ
Академске струковне студије
НЕ
Ужа специјализација
НЕ
Специјализација
Факултет
Репрезентативне референце у
последњих десет година (навести
до 5 референци)
ДА
НЕ
Ако ДА, година: 2004 године
ДА
НЕ
Ако ДА, година: 1996 године
1. Lejomiom vrata mokraćne bešike –
prikaz slučaja. Pešić V., Šibalić M.,
Govedarović V., Vukotić V., Lazić M.
Poster sesija, Kongres udruţenja urologa
Srbije i. Crne Gore, Beograd, 2007.
2. Re-implantation of penile prosthesis: The
role of artificial grafting materials,
S.Perović, R.P.Djinović, S.Tomović, M.Z.
Milosavljević, V.Pešić, N.Stanojevic. Oral
presentation, 25th Anniversary EAU
Congress, Barcelona, 2010.
3. Total phalloplasty using LDMCF-the
technique and problems, M.Milosavljević,
21
V.Pešić, S.Tomović, N.Jeremić,
N.Stanojević, R.Djinović. Podium sesion,
3rd Surgical Workshop of CUGRS,
Belgrade, 2010.
Укупан број радова са SCI (или
SSCI) листе:
Тренутно учешће на научним
пројектима:
Усавршавања (до 150 речи):
Током специјализације 2003 године , полижен
испит за специјализанте урологије од стране
организатора Европског удруженја уролога
EUROPEAN
UROLOGY
RESIDENTS
EDUCATION PROGRAMME, Праг, Чешка
Република
Други подаци које сматрате
релевантним (до 100 речи)
Члан ESGURS – (Europen Society of Genitourinary reconstructive surgery) od 2009.
Датум:_______16.04.2011________________
Потпис предавача: ___________________________________
22
БИОГРАФИЈА ПРЕДАВАЧA
Име и презиме предавача:
Snežana Zatežić
Назив институције у којој
предавач ради са пуним радним
временом:
KBC“ Dr Dragiša Mišović“, Klinika za
anesteziologiju sa reanimacijom
Садашње звање:
specijalista anesteziologije sa reanimatologijom,
Избор у садашње звање:
1984.g
Број година радног искуства:
30 g.
Ужа научна област:
Anesteziologija
Докторат
(подвући)
Магистеријум
(подвући)
Примаријат
(подвући)
Академске специјалистичке
студије
(подвући)
Академске струковне студије
(подвући)
Ужа специјализација
(подвући)
Специјализација
(подвући)
Факултет
(подвући)
Репрезентативне референце у
последњих десет година (навести
до 5 референци)
ДА НЕ
Ако ДА, година:
ДА НЕ
Ако ДА, година:
ДА НЕ
Ако ДА, година:
ДА НЕ
Ако ДА, година:
ДА НЕ
Ако ДА, година:
ДА НЕ
Ако ДА, година:
ДА
НЕ
Ако ДА, година:1981.g
ДА
НЕ
Ако ДА, година:1979.g Medicinski fakultet
1. Zateţić S,Preporuke za prevenciju VAP-a . Poglavlje u
zborniku predavanja "Infekcije u JIL "Jahorina ,2009.
COBISS.BH-ID 1215256
2. Zateţić S, Stevanovic P, Radovanovic D, Dobrasinovic J.
Parenteralrna nutricija. Poglavlje knjige: Osnovi kliniĉke
nutricije ,
Urednik Predrag Pesko et al,. Izdavac Drustvo anesteziologa
Srbije, 2007. St 57-117 COBISS.SR-ID 144019212
3. Stevanovic P, Zateţić S.,Radovanovic D, Dobrasinovic J
Sve o venskom putu. Poglavlje knjige: Osnovi kliniĉke
nutricije ,
Urednik Predrag Pesko et al,. Izdavac Drustvo anesteziologa
Srbije, 2007. St119-178 COBISS.SR-ID 144019212
4. Zateţić S,Odvikavanje od mehaniĉke ventilacije pluća.
Poglavlje u zborniku predavanja "Mehaniĉka ventilacija
pluća"Teslić ,2007 COBISS.BH-ID 121792780
23
5. Ţivanović V. Đurić B.Jakovljević M. Skelić-Zateţić
S.Laparoscopic assisted radical right hemicolectomy for cure
of cancer.Objavljen u poglavlju Acta chirurgica Iugoslavica
2001;48(3):90-1 PMID 11889997(PubMed-indexed for
MEDLINE)
Укупан број радова са SCI (или
SSCI) листе:
Тренутно учешће на научним
пројектима:
16
1.
2.
3.
Усавршавања (до 150 речи):
Dr Zateţić je bila na usvršavanju u inostranstvu
(Beĉ - Austrija) iz oblasti klinickih istraţivanja. Do
sada je uĉestovala, u poslednjih 5 godina, u 3
kliniĉka istraţivanja, koja su se odvijala na KBC dr
Dragiša Mišović iz obasti hirurgije
anesteziologije,provela izvesno vreme u AKH
klinici u Beĉu u jedinici intenzivnog leĉenja
najvišeg nivoa.
Други подаци које сматрате
релевантним (до 100 речи)
uĉestvovala kao koautor u pisanju udţbenika
ANESTEZIOLOGIJA Prof P Lalević (izdanje
1993. i 1999.g)
Датум: ___
Потпис предавача: ___________________________________
24
БИОГРАФИЈА ПРЕДАВАЧА
Име и презиме предавача:
Ђорђе Лалошевић
Назив институције у којој
предавач ради са пуним радним
временом:
КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“
Служба за радиолошку дијагностику
Садашње звање:
Prim. dr sc. dr med.
Избор у садашње звање:
2001. год.
Број година радног искуства:
26
Ужа научна област:
Радиологија
Докторат
(подвући)
Магистеријум
(подвући)
Примаријат
(подвући)
Академске специјалистичке
студије
(подвући)
Академске струковне студије
(подвући)
Ужа специјализација
(подвући)
Специјализација
(подвући)
Факултет
(подвући)
Репрезентативне референце у
последњих десет година (навести
до 5 референци)
ДА НЕ
Ако ДА, година: 2001.
ДА НЕ
Ако ДА, година: 1985.
ДА НЕ
Ако ДА, година: 2006.
ДА НЕ
Ако ДА, година:
ДА НЕ
Ако ДА, година:
ДА НЕ
Ако ДА, година:
ДА НЕ
Ако ДА, година: 1986.
ДА НЕ
Ако ДА, година: 1981.
1. Đošev M., Ilić J., Stojanović M., Lukić G.,
Urban V., Đurić N., Begenišić B., Jovović Lj.,
Lalošević Đ. Renal tumors with cavoatrial
extension - radiological findings, ECR, Vienna
2010.
2. CAD ( Computer-aided Detection ) u CT
kolonografiji - Đošev M., Lalošević Đ., Jakovljević
- Stojanović M., Ilić J. Prvi kongres radiologa
Srbije 2007.
3. Lalošević Đ., Ilić J., Urban V., Đošev M.,
25
Укупан број радова са SCI (или
SSCI) листе:
Тренутно учешће на научним
пројектима:
Jakovljević-Stojanović M., Begenišić B.
Radiološka dijagnostika oboljenja apendiksa, Drugi
kongres radiologa Srbije, 2009.
4. Retroperitoneal liposarcoma: Imaging findings M. Đošev, M. Stojanović, J. Ilić, B. Begenišić, N.
Đurić, Đ.Lalošević, S.Arsenović, M.Đurić, M.
Glumac. ECR 2009.
4
1.
2.
Усавршавања (до 150 речи):
Други подаци које сматрате
релевантним (до 100 речи)
3.
Usavršavanje magnetne rezonanse za povrede
mekih tkiva i patoloških promena kostiju i mišića
(maj 2010.g)
Професор на Вишој медицинској школи из
предмета Радиологија
Редовни члан ECR
Потпредседник ДАГИРС
Датум:_______________________
Потпис предавача: _______________________________
26
KУРС/КОНГРЕС/СИМПОЗИЈУМ
1
ПРИЈАВА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНЕ
ЕДУКАЦИЈЕ (КЕ)







Организатор континуиране
едукације:
(подвући)
факултет
школа здравствене струке
здравствена установа
установа
удружење
приватна пракса
друго (навести шта__________)
Назив организатора:
Клиника за Урологију, KБЦ “Др
Драгиша Мишовић – Дедиње”
Адреса организатора (улица, број,
поштански број, град):
Милана Тепића 1 , Београд
Име и презиме организатора КЕ:
Проф Др Винка Вукотић
Број телефона организатора КЕ:
Е-маил адреса:
Назив програма КЕ (кратак, јасан и
довољно информативан):
Врста континуиране едукације:
(подвући)
Континуирана едукација је „on line“
Да ли се програм КЕ поново
акредитује?
Ако је одговор на претходно питање
ДА, наведите новине у програму КЕ,
који се предлаже за поновну
акредитацију:
ТУМОРИ УРОГЕНИТАЛНОГ
ТРАКТА – дијагностика, терапија и
праћење
 Конгрес
 Симпозијум
 Курс
ДА
НЕ
Ако је Да, лоцирана је на
__________________________________
ДА
НЕ
1.
2.
3.
Наведите акредитациони број
програма КЕ, који се предлаже за
2
поновну акредитацију:
Предложени датум и место првог
одржавања програма КЕ:
Предложени остали датуми и места
одржавања програма КЕ:
Сати учења током КЕ (без пауза):
Циљна група:
(подвући)
Који је максималан предвиђен број
слушалаца КЕ?
Да ли је простор у коме се одржава КЕ
адекватан за предвиђени број
слушалаца?
Наведите цену КЕ
Који су едукативни циљеви
програма?
(подвучи)
04. 10. 2011. Амфитеатар Клинике за
Урологију , KБЦ “Др Драгиша
Мишовић – Дедиње”
____________ сати
 Лекари
 Стоматолози
 Фармацеути
 Биохемичари
 Медицинске сестре
 Здравствени техничари
 Друго (навести ко):__________
_______________________________
_______________________________
120
Дa
бесплатно
1. Главни циљ програма био би
успостављање ближе сарадње између
лекара у примарној здравственој
заштити и оних у установама
секундарног / терцијарног нивоа.
2. Стручном едукацијом лекара у
примарној здравственој заштити
прошириле би њихове могућности
правовременог дијагностиковања
тумора уринарног тракта.
3. Биле би предочене неопходне и
опционе дијагностичке могућности са
препорукама о месту и начину њиховог
спровођења.
4. Информације које би полазници
курса добили су битне јер тако стичу
сазнања која им омогућавају да обезбеде
бољу информисаност пацијената.
5. Начин праћења пацијената био би
јасно дефинисан са разграничењем
делокруга рада на нивоу примарног и
секундарног/ терцијарног нивоа
3
здравствене заштите.
6. Облици палијативне терапије
пацијената са урогениталним туморима.
Која знања ће стећи учесници?
Које вештине ће стећи учесници?
1. Дијагносточки алгоритам пацијената
са сумњом на туморе урогениталног
тракта.
2. Место и могућности скрининга
тумора.
3. Терапијске могућности код
пацијената са туморима урогениталног
тракта.
4. Начин контроле пацијената са
туморима урогениталног тракта.
5. Сазнања о могућностима палијативне
терапије пацијената са туморима
урогениталног тракта.
1. Вештина одабира најсврсисходније
дијагностичке методе у зависности од
симптома.
2. Вештина препознавања потребе за
упућивањем пацијената специјалисти
урологу.
3. Вештина спровођења скрининга код
пацијената са карциномом простате.
4. Вештина праћења пацијената
оперисаних због тумора урогениталног.
Које методе учења/обуке ће се
користити?








Да ли је предвиђен едукативни
материјал за полазнике?
(подвући)
Ако ДА, навести који?
ДА
предавања
семинари
практичне вежбе
решавање клиничких проблема
рад у малој групи
пројекат - оријентисано учење
демонстрација клиничке вештине
остало (навести шта):
_______________________________
НЕ
Програм предавања са списком
предавача и абстрактима предавања
4
Да ли је предвиђена провера знања
полазника?
(подвући)
Ако ДА, навести како?
Да ли ће се извршити евалуација
програма?
(подвући)
Ако ДА, навести како?
Да ли у извођењз наставе учествују
наставници факултета?
Ако ДА, навести број:
Да ли у извођењз наставе учествују
страни предавачи?
Ако ДА, навести број:
Укупан број предавача је:
ДА
НЕ
Излазни тест са 20 питања
ДА
НЕ
Рад у малој групи са приказом
дијагностичких метода код пацијената
са различитим туморима урогениталног
тракта
ДА
НЕ
2 професора Медицинског факултета у
Београду
ДА, ако се под страним предавачима
подразумевају оно који долазе из
других установа
НЕ
2
7
Датум: ______1.04. 2011 _____________________
Потпис руководиоца континуиране едукације: Проф др Винка Вукотић, уролог
Печат установе/удружења
5
САЖЕТАК ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
(максимално 500 речи )
ТУМОРИ УРОГЕНИТАЛНОГ ТРАКТА - ДИЈАГНОСТИКА, ТЕРАПИЈА,
КОНТРОЛА
Тумори урогениталног тракта су чести и заступљени у свим узрасним
популацијама. Чешћи су код мушкараца где се констатује повећан морбидитет и
морталитет код карцинома простате. Карциноми тестиса су значајни зато што се
јављају код младих мушкараца са потенцијалним негативним ефектима на
фертилитет. Поред карцинома простате и тестиса, чести су и тумори мокраћне
бешике. Тумори бубрега су ређи али се у целом свету констатује пораст инциденце
ових тумора, уз недавно промењене стандарде у дијагностици и лечењу ових
пацијената. Пацијенти са ендемском нефропатијом имају повећану склоност ка
развоју тумора горњег уротелијума и мокраћне бешике. С обзиром да један део
ових пацијената живи у Београду, биће приказане њихове специфичности.
Лекари у примарној здравственој заштити су они којима се пацијент први
обрати.
Подизање стручног нивоа лекара опште медицине је неопходно.
Симптоматологија тумора горњег уринарног тракта је најчешће неспецифична и
неконклузивна, специфичне лабораторисјке методе не постоје сем туморских
маркера код карцинома простате и код неких облика тумора тестиса. Најчешћи
облици тумора урогениталног тракта били би обрађени са аспекта дијагностичких
метода, терапијских опција и начина и облика постоперативне контроле ових
пацијената. Од дијагностичких метода, када се ради о туморима урогениталног
система веома значајно место има ултразвучна дијагностика, чему би било
посвећено посебно предавање.
Лечење тумора урогениталног тракта је најчешће хируршко. Биће
приказане разне терапијске опције према врстама тумора , што би имало пре свега
информативан карактер. Такође би се дефинисале методе припреме пацијента за
одређену интервенцију. Истовремено би лекари опште медицине стекли знања
која би им омогућила и адекватно информисање пацијената .
Већина пацијената се после обављеног лечења упућује на редовне контроле.
Контролни прегледи се могу адекватно обављати на нивоу примарне здравствене
заштите, али уз познавање методологије контроле пацијената и специфичности
начина праћења у зависности од оболења. На курсу би се дале јасне смернице о
начину и распореду контроле ових пацијената.
Морамо уважити чињеницу да су лекари у примарној здравственој заштити
веома оптерећени и да су им често могућности ограничене. С тога би током курса
они изложили своје виђење о свом месту у испитивању и каснијем праћењу
пацијената са урогениталним туморима као и ограничењима са којима се суочавају
Упркос чињеници да се лечење предузима у циљу излечења, оно није увек
могуће постићи. У таквим случајевима главни циљ је обезбедити достајанствен
живот, без болова. У недостатку установа за смештај пацијената у терминалној
фази болести, ови пацијенти се упућују на домове здравља, те је неопходно да
лекари који раде у примарној здравственој заштити буду упознати са облицима
палијативне терапије.
6
Главна сврха куса би била успостављење боље сараддње између лекара на
различитим нивоима здравствене заштите, дефинисање улога коју имају у
дијагностици , терапији и праћењу пацијената са туморима урогениталног тракта а
све у циљу добробити за пацијента .
НАВЕСТИ ПЕТ АКТУЕЛНИХ РЕФЕРЕНЦИ НА КОЈИМА ЈЕ
БАЗИРАНА НЕОПХОДНОСТ ИЗВОЂЕЊА ОВЕ
КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
1. REFERENCE
1. Droller MJ. Primary care update on kidney and bladder cancer: a urologic perspective. Med Clin North
Am. 2004 ;88(2):309-28,
2. Stephenson AJ, Kuritzky L, Campbell SC Screening for urologic malignancies in primary care: pros,
cons, and recommendations. Cleve Clin J Med. 2007 ;74 Suppl 3:S6-14.
3. Bradford TJ, Montie JE, Hafez KS The role of imaging in the surveillance of urologic malignancies.
Urol Clin North Am. 2006 ;33(3):377-96.
4. Hoag NA. , Davidson AR. , . Pommerville JP., Prostate cancer screening practices and attitudes among
primary care physicians in Victoria, British Columbia., BCMJ, Vol. 50, No. 8, 2008: 456- 460
5. Lowrance TW., Thompson RH., Yee SD., Kaag M., Donat M., Russo P. Obesity Linked to Clear-Cell
Renal Cell Carcinoma 2 0 0 9 B J U I . 1 0 5 , 1 6 – 2 0
7
Download

pogledati ovde. - KBC "Dr Dragiša Mišović Dedinje"