NADZOR NAD BOLNIČKIM
INFEKCIJAMA
- NACIONALNA STUDIJA PREVALENCIJE Prof. dr Ljiljana Marković-Denić
Institut za epidemiologiju, Medicinski fakultet
Beograd
Termin “nadzor”
Engl: sur-veillance:
posmatranje
veiller = to watch
Ovaj termin se koristi za
sve forme observacije,
ne samo vizuelne
EPIDEMIOLOŠKI NADZOR
Nadzor nad BI:
“Prikupljanje podataka o BI zasnovano na
standardnim definicijama, analiza podataka i
upoznavanje zdravstvenog osoblja sa rezultatima
nadzora”
Wenzel RP, 1989
Ako su podaci poznati:
resursi će biti opredeljeni,
predisponirajući faktori biće smanjeni ili eliminisani,
smanjiće se incidencija BI.
CILJEVI NADZORA
Prvi korak u definisanju lokalnih problema i prioriteta i evaluaciji efektivnosti mera sprečavanja i
suzbijanja
Glavni cilj:
- Smanjenje stopa BI
Specifični ciljevi:
- Povećanje budnosti kliničara i isticanje
potrebe za prevencijom
- Praćenje trenda BI
- Identifikacija odeljenja i bolesnika sa rizikom za BI
- Pomoć u odreñivanju prioriteta
- Pravovremeno otkrivanje epidemija BI
- Evaluacija preduzetih mera
- Uspostavljanje nacionalnih standarda
- Povećanje kvaliteta nege pacijenata
(Izvor:
Izvor:WHO, 2002)
Preduslovi za dobar nadzor nad BI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Jedinstvene definicije BI
Usvojeni jedinstveni ciljevi i prioriteti - zakonski
propisi
Jedinstveni metod rada – ne previše podataka
(monitoring, a ne istraživanje)
Organizacione strukture
Kvalitet podataka: sistematsko prikupljanje
Povratne informacije/publikovanje rezultata
Preporuke
Edukacija
(modifikovano prema: WHO,2002)
ISTORIJAT NADZORA NAD BI
1958. god. American Hospital Association
preporučilo uvoñenje nadzora nad BI u
rutinsku praksu
1974. god SENIC studija ispitivanja značaj
kontrole BI u 338 bolnica u SAD
*tim za kontrolu BI:
- sestra na 250 kreveta (110 sada)
- bolnički epidemiolog
*organizovan nadzor nad BI
*povratna informacija kliničarima
French, 1989.
- Ponavljane studije prevalncije mogu
meriti promenu učestalosti BI
Lancet, 1989: Repeated prevalence surveys for monitoring effectiveness of
Hospital infection control
Nadzor nad BI
Obezbeñuje podatke koji pomažu
kliničarima i ostalom osoblju da poboljšaju
kontrolu BI
Obezbeñuje rezultate kliničarima i
rukovodiocima ustanova na osnovu kojih
mogu da preduzmu odgovarajuće mere
(Izvor: IFIC, 2008)
Nadzor
Odeljenje
Odeljenje/tim za BI
Prijava
Akcija(mera)
Povratna
informacija,
preporuka
Informacije
Analiza,
interpretacija
Podaci
BI
VRSTE NADZORA NAD BI
I Prema načinu prikupljanja podataka
Pasivan.... Aktivan
II Prema izvoru podataka
- baziran na podacima iz laboratorije
- baziran na podacima o bolesnicima
III Prema vremenu izvoñenja
- putem prevalencije
- praćenjem incidencije
IV Prema obimu prikupljanja podataka
- Sveobuhvatan (sve BI)
- Ciljani
(samo infekcije op. mesta na hirurgiji;
samo pneumonije na plućnim odeljenjima...)
(Izvor: Marković-Denić, Šuljagić, 2006)
I Vrste nadzora prema načinu
prikupljanja podataka
PASIVNI NADZOR
Osobe koje nisu posebno zadužene za nadzor
otkrivaju i prijavljuju BI
- Prijava infekcija od strane kliničara
- Pregled istorija bolesti nakon otpusta
pacijenata
AKTIVNI NADZOR
(Praćenje BI na osnovu kliničkih i
administrativnih podataka kao i
mikrobioloških nalaza)
Obučeno osoblje (sestra za BI i epidemiolog)
Postaviti dg infekcije na osnovu svih kriterijuma
(ne samo mikrobioloških već i kliničkih)
Ustanoviti bolnički karakter infekcija
senzitivnost oko 80%
II Nadzor prema izvoru podataka
Nadzor samo na osnovu podataka
mikrobiološke laboratorije
Samo one BI koje mogu da se DG samo na
osnovu lab. nalaza
vrste uzoraka (hemokultura, urin, gnoj,
kultivisanje katetera)
»Bolničkim« mikroorganizmima (serratia,
pseudomonas)
Tipično »bolnički« fenotip mikroorganizmima koji
nisu isključivo »bolnički«
(MRSA, Klebsiella produktor laktamaza)
senzitivnost oko 50%
Izvori podataka
-Temperaturne liste i istorije bolesti
-Podaci o invazivnim procedurama
-Terapija antibioticima (nadzor nad
potrošnjom antibiotika)
-Laboratorijski testovi
-Knjige evidencija sestara
(anesteziologa)
Prikupljanje podataka
Odeljenja
dnevno
Sestra za BI
Bolnica
3 meseca
Nacionalni
Centar
1 mesec
Epidemiolog
II Vrste nadzora prema vremenu izvoñenja:
Studije prevalencije
(nadzor nad bolničkim infekcijama putem
prevalencije)
Studije incidencije
(nadzor bolničkim infekcijama praćenjem incidencije)
II VRSTE NADZORA PREMA
VREMENU IZVOðENJA:
Nadzor nad bolničkim infekcijama putem
prevalencije:
- Odreñivanje broja svih BI
- U odreñenom trenutku
- Prevalencija=
broj svih BI / broj svih hospitalizovanih pac x100
Studije prevalencije
PREDNOSTI
Brze, jednostavne
Prikazuju trend
Procenjuju:
- distribuciju BI
- korišćenje AB
Podižu budnost
Omogućuju
definisanje prioriteta
NEDOSTATCI
Ne otkrivaju uzročne
faktore
Dužina trajanja BI
utiče na visinu
prevalencije
Nisu pogodne za
male ustanove
II VRSTE NADZORA PREMA
VREMENU IZVOðENJA:
Nadzor bolničkim infekcijama praćenjem
incidencije
(kohortne studije)
od izloženosti ka oboljenju – BI
Studije incidencije i prevalencije
*
*
*
*
*
*
1. januar
Početak hospitalizacije
1. februar
Otpust
31. mart
Smrt
*
BI
Studije incidencije
PREDNOSTI
Daju informaciju o
više faktora rizika
Prate ekspoziciju
faktorima rizika pre
nastanka BI
Daju informacije o
posledicama BI
Mogu da otkriju
epidmiju BI
Stalna budnost
NEDOSTATCI
Veći obim rada
Zahtevaju više
osoblja
Skuplje
Izveštaj o zaraznim bolestima
Institut za javno zdravlje Srbije
Табела 2 . Инциденција болничких инфекција на појединим одељењима болница,
2006.год.
Одељење
Хирургија
Ортопедија/ трауматологија
Интезивна нега
Неонатологија
Педијатрија
Интерна медицина
Урологија
Гинекологија/акушерство
Стопе инцидениције болничких инфекција (%)
Број
Просечна Најнижа
Највиша
одељења
стопа
стопа
стопа
13
2,3
0,3
9,4
8
2,4
0,2
9,1
5
9,5
3,1
27,7
6
2,4
1,3
4,2
3
0,5
0,1
0,9
3
0,7
0,1
1,5
6
2,4
0,4
4,5
11
1,7
0,1
10,5
Инциденцију БИ на појединим одељењима болница на својој територији
пратило је 19 завода у Србији (86%).
Табела 4. Густина инциденције болничких инфекција на појединим одељењима
болница, 2006.год.
Одељење
Хирургија
Ортопедија/
трауматологија
Интезивна нега
Неонатологија
Урологија
Инциденција болничких инфекција на 1000
пацијената-дана хоспитализације
Најнижа
Највиша
0,4
0,1
1,9
2,1
0,8
17,8
6,1
30,2
4,5
6,6
Табела 5. Болничке инфекције према локализацији, 2006. год.
Локализација
Инфекције оперативног места
Инфекције мокраћног система
Пнеумоније
Инфекције крви
Инфекције коштано-зглобног система
Инфекције кардиоваскуларног система
Инфекције централно-нервног система
Инфекције система за варење
Инфекције ока, уха и носа
Инфекције система за дисање
Инфекције полног система
Инфекције коже и меких ткива
Системске инфекције
Број
%
258
258
63
65
4
2
0
19
64
85
12
196
7
24,9
24,9
6,1
6,3
0,4
0,2
0
1,8
6,2
8,3
1,1
18,9
0,7
III Vrste nadzora prema obimu
prikupljanja podataka
*sveobuhvatni (sve BI, sva odeljenja BI)
* ciljani:
- odreñene lokalizacije: IOM
- pojedina odeljenja: ortopedija, intezivna nega
- po prioritetima: infekcije mokraćnog sistema kod
pacijenata sa urinarnim kateterom
NACIONALNA STUDIJA
PREVALENCIJE BI
NACIONALNE STUDIJE PREVALENCIJE U NEKIM ZEMLJAMA
Zemlja
Italija
Velika Britanija
Belgija
Francuska
Španija
Norveška
Holandija
Češka
Bugarska
Slovenija
HELICS-EU
Godina izvoñenja studije
1986, 2000
1981, 1993, 2006*
1984, 1992, 2008
1990, 1996, 2002, 2006
1990.....2003...
1991, 1996-2099, 2002, 2003
2007 – 2008 (2xgodišnje)
2005-2009
2006
2001
2006
SRBIJA, 2010.
61 BOLNICA:
- 40 opštih bolnica
- 3 klinike
- 8 instituta
- 4 KBC
- 4 KC
- 2 vojne bolnice
---------------------------------------------27.975 kreveta: oko 22.000 pacijenata(80%)
Download

Проф. др Љиљана Марковић Денић