УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и
сарадника и задужење у настави
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Р. Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Име, средње слово, презиме
Звање
Наставници запослени у установи са пуним радним временом
Радивоје Н. Кулић
Редовни професор
Алија Р. Мандак
Редовни професор
Александар М. Милојевић
Редовни професор
Јован Р. Базић
Редовни професор
Бранко С. Ристић
Редовни професор
Ваит Д. Ибро
Ванредни професор
Синиша Г. Минић
Ванредни професор
Снежана С. Башчаревић
Ванредни професор
Радомир Б. Арсић
Ванредни професор
Невенка П. Зрнзевић
Ванредни професор
Игор М. Новаковић
Ванредни професор
Биљана М. Павловић
Доцент
Петар Ђ. Рајчевић
Доцент
Слађана Т. Видосављевић
Доцент
Живорад М. Миленовић
Доцент
Љиљана Р. Пауновић
Доцент
Весна Љ. Минић
Доцент
Мирјана М. Стакић
Доцент
Бошко Љ. Миловановић
Доцент
Раиса Ј. Цветковић
Предавач
Наставници запослени у установи са делом радног времена
Александар Т. Јовановић
Редовни професор
Бранко Р. Јовановић
Редовни професор
Радмила Д. Николић
Редовни професор
Владан Ч. Михајловић
Редовни професор
Исидор Р. Граорац
Ванредни професор
Сефедин Ф. Шеховић
Ванредни професор
Бранкица В. Поповић
Ванредни професор
Милан В. Станојевић
Доцент уметности
Владан А. Виријевић
Доцент
Бранимирка Ж. Алексић Хил
Предавач
2 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
Име, средње слово, презиме
Звање
Сарадници запослени у установи са пуним радним временом
Емилија И. Марковић
Асистент магистар
Далиборка С. Ђерковић
Асистент магистар
Јелена Р. Круљ Драшковић
Асистент магистар
Божана Н. Рашковић
Асистент магистар
Асистент на докторским
Милена М. Недељковић
студијама
Асистент на докторским
Зорица Љ. Гајтановић
студијама
Асистент на докторским
Миљан Д. Миљковић
студијама
Вуко Ђ. Лакушић
Сарадник у настави
Сарадници запослени у установи са делом радног времена
Иван М. Башчаревић
Асистент
Илинка Б. Мушикић Поповић
Асистент
Драгана Ј. Ваљаревић
Асистент
3 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име, средње слово, презиме
Радивоје Н. Кулић
Звање
Редовни професор
Назив институције у којој наставник ради са
Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић
пуним радним временом и од када
Ужа научна односно уметничка област
Педагогија
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
1993
Филозофски факултет, Приштина
Педагогија
Докторат
1983
Филозофски факултет, Приштина
Педагогија
Специјализација
/
/
/
Магистратура
1977
Филозофски факултет, Београд
Педагогија
Диплома
1969
Филозофски факултет, Приштина
Педагогија
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив студијског програма, врста
Назив предмета
студија
Разредна настава, ОАС
У242
Општа педагогија
1.
В232
Васпитач предшколских установа, ОАС
Разредна настава, ОАС
У542
Увод у андрагогију
2.
В332
Васпитач предшколских установа, ОАС
Разредна настава, ОАС
У4622
Компаративна педагогија
3.
В6522
Васпитач предшколских установа, ОАС
РМ123
Андрагогија
4.
Разредна настава, ДАС
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Компаративна педагогија: теорија, системи и реформе, Свет књиге – Филозофски факултет Бања Лука,
Београд – Бања Лука, 2011. године
Радна организација као образовно-културна средина,Завод за уџбеник и наставна средства, Београд, 1985.г.
Садржај рада и образовање, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду,
Београд, 1997.г.
Педагогија, Свет књиге, Београд, 2003.г.
Увод у андрагогију, Свет књиге, Београд, 2005.г.
Утицај образовања на економски развој:(Прилог компаративном проучавању према неким изворима на
Енглеском језику ), Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, књига 20/1990, Приштина
Образовање одраслих и транзиција у источној Европи, Образовање одраслих, бр.1/2001, Сарајево.
Развојна стратегија средњег професионалног образовања у условима транзиције, Култура и образовање,
Зборник радова са научног скупа, Бања Лука, 2006.
Образовање одраслих у транзицији у централној и источној Европи, Андрагогија на почетку трећег
миленијума, Институт за педагогију и андрагогију, Београд, 2006.
Образовне реформе у неким земљама у транзицији, Андрагошке студије, бр.2/2007., Београд.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
20 (двадесет)
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
1
Међународни
Усавршавања
Енглеска (Колчестер – 2 месеца 1972, Бристол – 2,5 месеци 1973, Лестер – 6 месеци 1978,
Нотингем – 1 месец 1990); Аустрија (Салцбург – 1 месец 1977); Француска (Гренобл – 1
месец, 1989); Русија (Москва – 1 месец 1977) и САД 1 месе 1990).
Учествовао је на више стручним скупова у Аустрији, Енглеској, Грчкој и Русији, на којима је излагао, односно поднео саопштења. Држао
је предавања, по позиву, на универзитетима у Јени (Немачка), Атхенсу (САД) и Истанбулу (Турска). Наведени студијски боравци и
усавршавања на познатим универзитетима и истраживачким центрима пружили су прилику Р. Кулићу да постане врстан познавалац
савремене светске литературе из области андрагогије и компаративне педагогије. То се позитивно одразило и на квалитет његових радова.
4 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име и презиме
Алија Р. Мандак
Звање
Редовни професор
Назив институције у којој наставник ради са пуним
Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић од
радним временом и од када
1994. године
Ужа научна односно уметничка област
Математика
Академска каријера
Година
Институција
Област
Учитељски факултет у Призрену
Избор у звање
2010.
Математика
-Лепосавићу
Природно-математички факултет
Докторат
1993.
Алгебра
Природно –математички факултет Алгебра
Магистратура
1982.
Природно-математички факултет
Диплома
1973.
Анализа
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Назив студијског програма, врста
Шифра
Назив предмета
студија
Математика 1
Разредна настава, ОАС
У123
1.
Природа и друштво 1
Разредна настава, ОАС
У723
2.
Елементарни математички појмови
Васпитач у предшколским установама, ОАС
В423
3.
Методика наставе математике
Разредна настава, MАС
РМ1642
4.
Разредна настава, MАС
РМ1532
Основи алгебре и геометрије
5.
Одабране тематске целине из Методике развоја
6.
ВМ2132
Васпитач у предшколским установама, МАС
почетних математичких појмова
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Mandak A., Multiquasigroups and weightet projective planes, Kragujevac J. Math. Vol. 30 (2007) 211219.
2.
Dimovski D., Mandak A., Weighted Block designs and Steiner systems, Novi Sad J. Math. Vol. 29, No.
2 (1999), 163-169, Proc. VIII Int. Conf. “Algebra and Logika” (Novi Sad, 1998).
3.
Mandak A., Multiquasigroups and weightet projective apces, Procediugs of the 12th Serbian
matematical Congres, Novi Sad, 2008, 27-32.
4.
Мандак. А, Једна конструкција поља рационалних бројева, Зборник радова Учитељског
факултета у Призрену – Лепосавићу, број 3, 2009, 142-147.
5.
Мандак А., Једна конструкција пројективне равни реда 8, Споменица академика Веселина
Перића, Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, 2011, 537-541.
6.
Мандак А., Једна конструкција пројективне равни реда 16, Зборника радова научног скупа
„Наука и политика“, Филозофски факултет Пале, 2011, 77-81.
7.
Мандак А., Ивковић С., Реализација неких садржаја из области природних бројева путем
проблемске наставе, Монографија „Настава и учење“, Учитељски факултет у Ужицу, 2012,
549-560.
8.
Mandak A., Multiquasigroups and weightet projective plane of order 9 and (2,9-1)-quasigroup,
Zbornik radova konferencije MIT2011, Beograd, 2012, 252-256.
9.
Мандак А., Павличић З., Решавање проблемских задатака, Зборник радова Учитељског
факултета у Призрену – Лепосавићу, број 6, 2012, 163-179.
10.
Мандак А., Упоредна анализа успеха студената из математике по традиционалном и
болоњском моделу студија, Тематски зборник „Учитељ у Балканским културама“, Учитељски
факултет у Врању, 2011, 187-196.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи: пријава у току
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
5 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име, средње слово, презиме
Александар М. Милојевић
Звање
Редовни професор
Назив институције у којој наставник ради са Учитељски факултет Призрен – Лепосавић
пуним радним временом и од када
Ужа научна односно уметничка област
Психологија у васпитању
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2009.
Учитељски факултет Лепосавић
Психологија у васпитању
Докторат
1991.
Филозофски факултет Ниш
Психологија спорта
Специјализација
Магистратура
1988.
Филозофски факултет Београд
Психологија спорта
Диплома
1977.
Филозофски факултет Ниш
Психологија
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив студијског програма, врста
Шифра
Назив предмета
студија
1.
2.
3.
4.
5.
У132
В352
У432
В412
У1611
В2411
РМ1332
ВМ1332
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, МАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Развојна психологија
Педагошка психологија
Општа психологија
Психологија даровитости
Академско писање
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Психологија спорта, приручник, Филозофски факултет у Нишу, 1995.
2.
Како успешно васпитавати – педагогија и психологија за родитеље, Градина, Ниш, 1995.
3.
Особине личности спортиста и стрес антиципације, Физичка култура, Београд, 1978/2, стр: 28-32.
4.
Процена неких особина противника пре и после утакмице у одбојци, Физичка култура, Београд,
1981/1, стр: 18-19.
5.
Процена противника у боксу пре и после меча, Зборник радова Филозофског факултета у Нишу
група за физичку културу, 1984/3, стр: 28-29 (коауторство са др. В. Нешић).
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
6 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име и презиме
Јован Р. Базић
Звање
Редовни професор
Назив институције у којој наставник ради са
Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић
пуним радним временом и од када
19.01.2004.
Ужа научна односно уметничка област
Социологија васпитања и образовања
Академска каријера
Година
Институција
Област
Учитељски факултет у ПризренуСоциологија васпитања и
Избор у звање
2012.
Докторат
2002.
Лепосавић
Факултет политичких наука у Београду
образовања
Политичка теорија, социологија и
методологија
Специјализација
Магистратура
Диплома
1995.
1983.
Факултет политичких наука у Београду
Факултет политичких наука у Београду
Политичка социологија
Дипломирани политиколог
друштвено-политички смер
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Назив предмета
Шифра
1.
2.
3.
4.
У221
В221
У311
У4623
В6521
У3532
В3732
У1612
РМ1533
Назив студијског програма, врста
студија
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Разредна настава, Мастер МАС
Социологија
Социологија образовања
Социјална екологија
Грађанско васпитање
5.
Социологија породице
6.
Савремена схватања природе и друштва
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
Социологија (уџбеник у коауторству са проф. др Михаилом Пешићем), Учитељски факултет у
1.
Призрену-Лепосавић, 2012.
Друштвени аспекти образовања (монографија), Институт за политичке студије, Београд; Учитељски
2.
факултет у Призрену-Лепосавић, Лепосавић, 2012.
''Улога косовског мита у обликовању српског националног идентитета'', Српска политичка мисао,
3.
Београд, 2012., Nº 4.
4.
''Nacionalno i građansko vaspitanje u osnovnom obrazovanju u Srbiji'', Pedagogija, Beograd, 2012., Nº 1.
''Национални идентитет у процесу политичке социјализације'', Српска политичка мисао, Београд,
5.
2011., Nº 4.
6.
''National identity in the Bologna Process'', Informatologija, Zagreb, 2011., Nº 3.
7.
''Građansko vaspitanje i građansko društvo'', Pedagogija, Beograd, 2009., Nº 3.
''The Global Affects of Scientific-Technological Revolution on the Social Alternations'', Informatologija,
8.
Zagreb, 2009.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи: 2
Међународни: 1
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним: 1) Шеф катедре за друштвене науке на Учитељском факултету;
2) члан Редакције часописа ''Политичка ревија'' - R51.
7 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име, средње слово, презиме
Бранко С. Ристић
Звање
Редовни професор
Назив институције у којој наставник ради са
Учитељски факултет Призрен – Лепосавић
пуним радним временом и од када
од 1998. године
Ужа научна односно уметничка област
Методика наставе српског језика и књижевности
Академска каријера
Година
Институција
Област
Учитељски факултет-Лепосавић
Мет.наст.срп.језика и књижевности
Избор у звање
2012.
Филозофски факултет-Нови сад
Књижевност
Докторат
2003.
Филозофски факултет-Нови сад
Бугарска књижевност балканске
Специјализација
1996-1998.
Магистратура
1994.
Филозофски факултет-Нови сад
књижевности
Књижевност за децу-методика наставе
језика
Историја књижевности
Филозофски факултет-Нови сад
Диплома
1984.
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив студијског програма, врста
Шифра
Назив предмета
студија
1.
2.
3.
4.
У512
В132
У634
У834
У5841
В6641
РМ1541
Књижевност за децу
Методика наставе српског језика и књижевности 1
Методика наставе српског језика и књижевности 2
Методика наставе почетног читања и писања
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Разредна настава, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, МАС
Методика наставе српског језика и књижевности
5.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Бранко С. Ристић, Ванчо Николевски – отац македонске књижевности за децу, Шид, 1994.
2.
Бранко С. Ристић, Бајка – интерпретација бајке у основној школи, Нови Сад, 2006.
3.
Бранко С. Ристић, Интерпретативни методи и нумеричка закључивања у поезији Пеје Јаворова
(време, симболи, боја), Крушевац,2007.
4.
Бранко С. Ристић, Рецепција књижевности за децу, Краљево, 2006.
5.
Бранко С. Ристић, Методичке основе у обради бајке, Зборник радова, Учитељски факултет,
Лепосавић, књ. 1., 2005.
6.
Бранко С. Ристић, Методички приступ књижевности за децу, Иновације у настави, 2008.
7.
Бранко С. Ристић, Бугарски симболизам и индивидуализам, Зборник радова, Учитељски факултет,
књ. 2., 2006/2007.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Већи број радова у области књижевности за децу и методику наставе српског језика и књижевности објављен
је у часопису Детињство, Нови Сад од 1996. до данас. Сарадник Института за књижевност у Софији. Члан
ДК Војводине, члан Савеза бугарских писаца у Софији. Добитник златне значке КПЗ Србије за допринос у
култури.
Укупан број цитата
2 (два)
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Универзитет у Софији, Филолошки факултет – теорија превођења; Бугарска књижевност
19.-20. века.
Други подаци које сматрате релевантним
8 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име и презиме
Ваит Д. Ибро
Звање
Ванредни професор
Назив институције у којој наставник ради
Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић
са пуним радним временом и од када
од 1993. године
Ужа научна односно уметничка област
Методика наставе математике
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2012
Учитељски факултет
Методика наставе математике
Докторат
2005
Филозофски факултет, Пале
Методика наставе математике
Специјализација
Магистратура
1996
ПМФ, Приштина
Математичка анализа
Диплома
1975
ПМФ, Приштина
Математика
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Шифра
Назив предмета
Назив студијског програма, врста студја
Разредна настава, ОАС
У644
Методика наставе математике 1
1.
Разредна настава, ОАС
У734
Методика наставе математике 2
2.
Васпитач у предшколским установама, ОАС
В6731
Занимљива математика
3.
Васпитач у предшколским установама, ОАС
В624
Методика развоја почетних математичких појмова 1
4.
Васпитач у предшколским установама, ОАС
В814
Методика развоја почетних математичких појмова 2
5.
Разредна настава, МАС
РМ1642
Методика наставе математике
6.
РМ1532
Основи алгебре и геометрије
Разредна настава, МАС
7.
Одабране тематске целине из Методике развоја почетних
8.
ВМ2132
Васпитач у предшколским установама, МАС
9.
ВМ212
математичких појмова
Семинарски рад из методике развоја почетних математичких
појмова
Васпитач у предшколским установама, МАС
Разредна настава, МАС
РМ22
Семинарски рад методике математике
10.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
Ваит Д. Ибро, Дидактичко-методичке могућности унапређења наставе математие у основној школи,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Моноградија, Учитељски факултет, Призрен-Лепосавић, 2011
Ваит Д. Ибро, Природа у функцији почетне наставе математике, Методичка пракса, Београд, 681-680, 2010
Vait D. Ibro, Karakteristike početne nastave matematike u Srbiji, Rusiji i Nemačkoj, Pedagogija, 4, str. 692-704, 2010
Стање учења математике у основној школи, Друштво математичара Србије, Настава математике, LII, свеска 1, стр.
1-11, Београд, 2007.
Интернет у математичком образовању у основној школи, Зборник радова међународног научног скупа: Савремене
информатичке технологије и нови медији у образовању, стр. 249-258, Учитељски факултет Сомбор, 2004.
Образовни софтвер у почетној настави геометрије, Зборник радова међународне научно-стручне конференције:
Информатика, образовна техниологија и нови медији у образовању, Књига I, стр. 262-266, Учитељски факултет
Сомбор, 2005.
Possibities of impoving the teaching and learning process in elementary schools, Зборник радова, The Foutrh Internacional
Conference on Information, Edukational Technology and New Media in Education, стр. 187-195, Учитељски факултет,
Сомбор, 2006.
Computer as an aid serving for the purpose of improving mathematics, social science and nature study teaching and
learning process, Зборник радова, The Third Internacional Conference on Informatcs, Educational Technology and New
Media in Education, стр. 389-402., Учитељски факултет, Сомбор, 2007.
The role of mathematics in reformed school in Eatern/Eurepean contres, Book abstracts, Internacional Congress MASSEE,
Borowets, Bulgaria, Sept. 15/21, 2003.
Multimedial and mathematical educaton, Book abstracts, XI congress of mathematicians of Serbia and Montenegro, str.
103, Petrovac na moru, September 28-October 3, 2004.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стучне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантне
9 ( девет )
Домаћим
Међународним: 1 (један)
9 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име, средње слово, презиме
Синиша Г. Минић
Звање
Ванредни професор
Назив институције у којој наставник
Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић
ради са пуним радним временом и од
од 2000. године
када
Ужа научна односно уметничка област
Информатика у образовању и васпитању
Академска каријера
Година
Институција
Област
Учитељски факултет – Лепосавић
Информатика у образовању и васпитању
Избор у звање
2011
Технички факултет у Чачаку
Техничке науке
Докторат
2004
Специјализација
Електронски факултет у Нишу
Електротехничке науке
Магистратура
2001
Електротехнички факултет у
Диплома
1996
Електроника и Телекомуникације
Приштини
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Шифра
Назив предмета
Назив студијског програма, врста студија
1.
2.
У322
В262
У5731
В7731
Информатика у образовању
Информационо-комуникационе технологије
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
dr Siniša MINIĆ: Osnovi informatike i računarstva, Univerzitet u Prištini-K.Mitrovici. Učiteljski fakultet, Leposavić 2005. ISBN 861.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
84143-08-6, COBISS.SR-ID 126348300
dr Siniša G. MINIĆ: Praktikum iz osnova informatike i računarstva, Univerzitet u Prištini-K.Mitrovici. Učiteljski fakultet, Leposavić
2007. ISBN 978-86-84143-09-1
I.D.Aranđelović, Č.B.Mitrović, Siniša G. MINIĆ, G.M.Lazović, Programski jezik FORTRAN, Univerzitet u Beogradu, Mašinski
fakultet, Beograd, 2009. ISBN 978-86-7083-672-2, COBISS.SR-ID 171520524
M. Stefanovicć, D. Krsticć, S. Panicć, J. Anastasov, D. Stefanović, Sinisa MINIC: SC and SSC diversity reception over correlated
Nakagami-m fading channels in the presence of CCI, WSEAS TRANSACTIONS on COMMUNICATIONS , Volume 10 Issue 12. pp.
351-363. Decembar 2011. ISSN: 1109-2742
M. Stefanovic, Sinisa MINIC, S. Nikolic, S. R. Panic, M. Peric, D. Radenkovic, M. Gligorijevic The CCI effect on system performance
in Kappa-Mu fading channels TTEM, Volume 7 / Number 1 / pp. 88-92. 2012. ISSN 1840-1503 http://www.ttem.ba
P. Spalevic, M. Stefanovic, S. Panic, Sinisa MINIC, Lj. Spalevic. Amplify-and-Forward Relay Transmission System over
Mixed Rayleigh and Hoyt Fading Channels // Electronics and Electrical Engineering. – Kaunas: Technologija, No.
4(120). – P.21–25. –2012. ISSN 1392 – 1215 http://dx.doi.org/10.5755/j01.eee.120.4.1445
Siniša G. MINIĆ, Ž. Spalević, A. Gadžić: EDUCATIONAL GAMES AS A MODERN TOOL FOR LEARNING Teme, vol. 35, br. 4,
str. 1677-1689, 2011. UDK 371.3:004.738.5 http://teme.junis.ni.ac.rs/teme4-2011/teme%204-2011-29.pdf
Siniša G. MINIĆ, М. Vorkapić , Б. Popović : Novi proizvodi kao odgovor tehnološkim promenama na tržištu, Tehnika - Kvalitet,
standardizacija i metrologija, vol. 10, br. 1, str. 16-22, 2010.
Siniša G. MINIĆ, М. Vorkapić , Б. Popović : Značenje i primena inteligentnih senzora, Tehnika - Mašinstvo, vol. 59, br. 2, str. 5-11,
2010.
Siniša G. MINIĆ, N.Stamenković, I. Petrović : Programski paket za obradu audio materijala u obrazovanju, Inovacije u nastavi časopis za savremenu nastavu , vol. 21, br. 3, str. 98-103, 2008
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
20 (двадесет)
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
10 (десет)
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
10 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име и презиме
Снежана С. Башчаревић
Звање
Ванредни професор
Назив институције у којој наставник ради Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић
са пуним радним временом и од када
од 2001. године
Ужа научна односно уметничка област
Књижевност
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2012.
Учитељски факултет
Књижевност
Докторат
2006.
Филолошки факултет
Књижевност двадесетог века
Специјализација
Магистратура
2003.
Филолошки факултет
Књижевност двадесетог века
Диплома
2000.
Филолошки факултет
Књижевност двадесетог века
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Шифра
Назив предмета
Назив студијског програма, врста студија
В1732
Васпитач у предшколским установама, ОАС
1.
Дечје литерарно стваралаштво
У413
Разредна настава, ОАС
2.
Књижевност
3.
4.
У5842
В6642
У8431
В4533
В511
РМ1531
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, МАС
Васпитач у предшколским установама, МАС
Облици изражавања
Реторика
5.
Култура говора
6.
Преглед књижевних теорија
ВМ2131
Одабране тематске целине из Методике развоја говора
7.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Легенде и симболи у Андрићевим романима, „Филип Вишњић“, Београд, 2008. (монографија)
2.
Књижевни периоди и правци, Учитељски факултет у Призрену-Лепосавићу, Лепосавић, 2011.
(помоћни уџбеник)
3.
Вожд Карађорђе у српској поезији, 34. Међународни састанак слависта у Вукове дане, 2004.
4.
Ибарски Колашин у приповеткама Григорија Божовића, 36. Међународни састанак слависта у
Вукове дане, Београд, 2006.
5.
Хронотоп у роману Свето место Саше Хаџи Танчића, 37. Међународни састанак слависта у
Вукове дане, 2007.
6.
Привидна и стварна вредност знакова у песми „Растанак код Калемегдана“ Милоша Црњанског,
„Књижевна историја“ бр. 139, XLI, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2009.
7.
Функција фрагмента у ауторском тексту Исидоре Секулић, „Стил“, бр. 9, Београд, 2010.
8.
Самоћа као modus vivendi у кратким причама Франца Кафке и Саше Хаџи Танчића, „Књижевна
историја“ бр. 143/144,, XLIII, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2011.
9.
Хришћанско-византијске основе и косовски корени у „Светој елегији“ Драгише Бојовића,
„Наслеђе“, бр. 17, година 8, ФИЛУМ, Крагујевац, 2011.
10.
Идентитет у књижевном делу Исидоре Секулић, Зборник радова са научног скупа Наука и
идентитет, Филозофски факултет Пале, Пале, 2012.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи: 1
Међународни
Усавршавања
11 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име, средње слово, презиме
Радомир Б. Арсић
Звање
Назив институције у којој наставник
ради са пуним радним временом и од када
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година Институција
Ванредни професор
Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић
од 01.11.2006. године
Специјална педагогија
Област
Избор у звање
Докторат
2012
2007
Учитељски факултет
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Магистратура
Диплома
1996
1985
Дефектолошки факултет
Дефектолошки факултет
Специјална педагогија
Педагогија - Специјална едукација и
рехабилитација
Педагогија - Дефектологија
Дефектологија-сурдологија
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Шифра
У552
В442
У8541
В7841
У612
В432
В5522
РМ112
ВМ112
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Назив предмета
Методика рада са ученицима благо ометеним у развоју
Методика рада са децом са посебним потребама
Методика допунске и додатне наставе
Породична педагогија
Рад у целодневном и продуженом боравку
Савремени дидактичко-методички токови у разредној настави
Савремени дидактичко-методички токови у предшколском васпитању
Назив студијског програма врста студија
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач предшколске установе, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, МАС
Васпитач у предшколским установама, МАС
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
Радомир Арсић 1999. Старање о хендикепираним лицима
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
у средњовековној Србији, Београд : Друштво дефектолога
Југославије, Рецезенти : Љубомир Савић и Надежда Д. Димић. Број страна монографије : 128. Кључне речи : Хендикепиране
особе, Социолошки аспект, Србија, Средњи век. UDK 316.66-056.26(497.11)(091), ID=80118796
Јасмина Ковачевић и Радомир Арсић 2006. Ученици ометени у развоју у редовној школи, Београд: Друштво дефектолога
Србије, Рецезенти : Петар М. Ивановић, Ивица Радовановић и Драган Чаушевац. Број страна монографије : 153. Кључне речи :
Деца ометена у развоју, образовање. UDK : 376.1-056.26/.36-053.5; ISBN 86-84765-10-9; COBISS.SR-ID 131877132
Јасмина Ковачевић и Радомир Арсић, 2009. Образовање деце са посебним потребама у редовној школи, Ниш и
Лепосавић :Друштво учитеља Ниш, Учитељски факултет у Призрену-Лепосавић, Рецезенти : Петар М. Ивановић, Радивоје
Кулић и Драган Чаушевац. Број страна монографије : 213. UDK 376.1-056.26/.36-053.2; Кључне речи : Деца са посебним
потребама, Образовање, Инклузивни метод. ISBN 978-86-904031-3-4; COBISS.SR-ID 171615244
Арсић Радомир и Ковачевић Јасмина, 2009. Специфичност ваннаставних активности у образовању деце оштећеног
слуха. У Образовање и усавршавање наставника – циљеви и задаци васпитно-образовног рада. Уредници : Маринковић
Снежана и Николић Видан, Рецезенти : Босиљка Ђорђевић, Младен Вилотијевић, Никола Поткоњак, Миле Илић, Радивоје
Кулић, Мирко Дејић, Новак Лакета и Гразданка Гојков. Број страница монографије : 540. UDK текста 376.1-056.263-053.2
Кључне речи : оштећење слуха, образовање, фонетска ритмика, говор, језик. ISBN 978-86-80695-88-4 , COBISS.SR.ID
170793996, Монографија представља део научно истраживачког пројекта под називом „Образовање и усавршавање
наставника у складу са европском оријентацијом“, Министратсва за науку и технологију Републике Србије број 149054.
Арсић Радомир и Ковачевић Јасмина, 2009. Специфичности у образовању деце оштећеног слуха. У Иновације у
основношколском образовању-вредновање. Учитељски факултет у Београду, Београд. Уредници : Ивица Радовановић и
Биљана Требјешанин. Рецезенти : Александар Јовановић, Мирко Дејић, Аурел Божин и Мирослава Ристић. Број страна
монографије : 637. UDK текста 376.1-056.263 Кључне речи : оштећење слуха, наставни план и програм, образовање. ISBN
978-86-7849-136-8 , COBISS.SR-ID 172337676
Арсић, Р., Ковачевић, Ј. (2010) : Методолошки приступ инклузивном образовању у средњој школи у Србији, Научни скуп:
Образовање и усавршавање наставника – дидактичко-методички приступ, Зборник радова, Учитељски факултет у Ужицу, стр.
507-518, ISBN 978-86-6191-000-5, UDK 376.1(497.11) Уредници: Крстивоје Шпијуновић, Снежана Маринковић, Видан
Николић. Рецезенти: Новак Лакета, Миомир Милинковић, Радмила Николић и остали,
Arsić, R., Zrnzević, N., Krulj-Drašković, J (2011): Comparasion sport result deaf students reached at the shool shampionships,
Activities in physical education and sport, Vol 1, No 2, Skopje, Federatin of the Sport Pedagogues of the Republik of Makedonia,
str.169-178, UDC 796.034-056.263; ISSN 1 857-7687,
Arsić, R., Slavnić, S., Kovačević, J. (2012): Sports Activities as a Factor in Socialization of Deaf Students, Journal of Physical
Education and Sport (JPES ), Vol 12 issue 1, March 2012 , pp 3-8
Арсић, Р., Ковачевић, Ј. (2009) : Васпитни рад са децом оштећеног слуха у школама са домом ученика, Београдска
дефектолошка школа број 1/2009; стр. 57-69, ISSN 0345-8759, UDK 376.33
Арсић, Р. (2010) : Компарација резултата у локомоцији код глувих ученика који у школу долазе из породица и који се
налазе смештени у интернатима школа, Београдска дефектолошка школа, вол.16 (3), Бр.48, Стр. 479-489. Београд, ISSN
0354-8759 ; UDK 376.33
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Усавршавања
Пројекат за докторску дисертацију
Други подаци које сматрате релевантним
12 Страна
Међународни
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име, средње слово, презиме
Невенка П. Зрнзевић
Звање
Назив институције у којој наставник ради са
пуним радним временом и од када
Ужа научна односно уметничка област
Ванредни професор
Учитељски факултет у Призрену - Лепосавић
од 01.12.1995 год.
Методика наставе физичког васпитања
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
Докторат
2013
2007
Методика наставе физичког васпитања
Магистратура
2003
Диплома
1983
Учитељски факултет
Факултет спорта и физичког васпитања,
Универзитет у Нишу
Факултет физичке културе, Универзитет у
Новом Саду
Група за физичко васпитање Филозофски
факултет у Нишу
Методика наставе физичког васпитања
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Шифра
У443
В4532
У624
У774
В2412
У2632
В644
В754
В323
Назив предмета
Назив студијског програма, врста студија
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Основи спорта и физичко васпитање
Методика наставе физичког васпитања 1
Методика наставе физичког васпитања 2
Хигијена у предшколским установама
Школска хигијена
Методика физичког васпитања 1
Методика физичког васпитања 2
Здравствена нега и заштита детета
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Зрнзевић, Н. (2007). Трансформација морфолошких карактеристика, функционалних и моторичких способности ученика. Необјављена
докторска дисертација, Ниш: Факултет спорта и физичког васпитања.
2.
Зрнзевић, Н. (2008). Ефекат експероменталног програма наставе физичког васпитања на моторичке способности ученика. У Б. Бокан (Ур.),
Међународна научна конференција "ТЕОРИЈСКИ, МЕТОДОЛОШКИ И МЕТОДИЧКИ АСПЕКТИ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА" (Зборник
радова). (стр. 144 – 150). Београд: Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду. ISBN 978-86-80255-53-8; COBISS.SR-ID
15659879
Зрнзевић, Н. (2009). Реализација програмских садржаја у настави физичког васпитања у првом разреду основне школе. (Realization of the
programme contents in PE teaching in the first grade of elementary school ). У Н. Живановић (Ур.), Пети Европски конгрес ФИЕП-а и Други Српски
конгрес педагога физичке културе – Зборник радова. (str. 419-429). Ниш: ПАНОПТИКУМ и Друштво педагога физичке културе Србије. ISBN
978-86-83811-13-7; COBISS.SR-ID 174200076
Зрнзевић, Н. (2010). Утицај посебно програмиране наставе физичког васпитања на моторичке способности седмогодишњих ученика. У Ј. Базић
(Ур.), Зборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић. Књига 4. (стр. 237–254). Лепосавић: Учитељски факултет у Призрену –
Лепосавић, Универзитет у Приштини – Косовска Митровица. UDK 378; ISSN 1452-9343; COBISS.SR-ID 140941068
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Zrnzević, N. (2010). Efekat eksperimentalnog programa nastave fizičkog vaspitanja na rast i razvoj i funkcionalne sposobnosti učenica. (The effect of the
experimental programme of P.E. curriculum to the development, growth and functional abilities of the schoolgirls. U K. Kaić (Ur.), Međunarodni
metodički zbornik radova istraživača. (str. 129-146). Subotica: Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku. ISSN 2217-4540; COBISS.SR-ID
260056583
Zrnzević, N., & Arsić, R. (2010). Realisation of the programme contents in PE teaching in the second grade of elementary school. E L. Dimitrov (Ed.),
Fifth International Scientific Congress “Sport, Stress, Adaptation” Sofia 2010 – Olimpic sport and sport for all. “SPORT & SCIENCE“ Magazine –
special edition, 2010/Vol. I, (pp. 217-223). Sofia: National Sports Academy "Vasil Levski" – Bulgaria. ISSN 1310-3393
Zrnzević, N. (2010). Contribution of the experimental program to the development of functional abilities of the schoolgirls . E D. Bonacin (Ed.),
International scientific journal of kinesiology "SPORT SCIENCE" (Vol. 3, Issue 2/5). (pp. 89 – 93). Travnik: Faculty of Education – University of Travnik,
Bosnia & Herzegovina. Print ISSN 1840-3662, Web ISSN 1840-3670; UDK 796, Catalogued in: COBISS BH
Zrnzević, N. (2011). Značaj i uloga dopunskih vežbi u razvoju motoričkih sposobnosti učenika. (The importance and the role of additional exercises in the
development of the pupils’ motor abilities). U T. Varju Potrebić i J. Lepeš (Ur.), III međunarodna naučna konferencija o negovanju talenata “U SLUŽBI
TALENATA” (Zbornik radova). (str. 319 – 329). Kanjiža: Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju. ISBN 978-86-88671-00-2;
COBISS.SR.ID 262085895
Зрнзевић, Н. (2011). Значај и улога допунских вежби у развоју функционалних способности ученика. У Ј. Базић (Ур.), Зборник радова
Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић. Књига 5. (стр. 189–201). Лепосавић: Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић,
Универзитет у Приштини – К. Митровица. UDK 378; ISSN 1452-9343; COBISS.SR-ID 140941068
Зрнзевић, Н. (2011). Методика наставе физичког васпитања (од I до IV разреда основне школе): практикум за студенте учитељског
факултета. Лепосавић: Учитељски факултет у Призреу – Лепосавић. Рецензенти: Бранислав Драгић, Слободан Стојиљковић, Радивоје Кулић.
Број страна 137. УДК 371.3::796 (075.8) (076). Кључне речи: физичко васпитање, настава, методика, вежбе. ISBN 978 - 86 – 84143 – 20 – 6
COBISS. SR – ID 188458252 Наставно – научно веће Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић, одлука број 04-606 од 16.11.2011.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Домаћи
13 Страна
Међународни
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име и презиме
Звање
Игор М. Новаковић
Ванредни професор
Назив институције у којој наставник
Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић
ради са пуним радним временом и од када
Ужа научна односно уметничка област
Информатика у образовању и васпитању
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2011.
Учитељски факултет
Информатика у образовању и васпитању
Докторат
1991.
Магистратура
1983.
Диплома
1979.
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Назив предмета
Назив студијског програма, врста студја
У3531
Разредна настава,ОАС
1.
Педагошка информатика
В3731
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
др Игор Новаковић, Велимир Делетић, Менаџмент информациони системи, Нови Сад, Факултет за менаџмент,
2006
dr Igor Novaković, Velimir Deletić, Promenljiva uloga informacionih sistema u organizacijama, X međunarodna
konferencija ICDQM-2007, Beograd
dr Igor Novaković, Velimir Deletić, Milan Deletić, Proširenje funkcionalnosti CASE alata, XI međunarodna konferencija
ICDQM-2008, Beograd
dr Igor Novaković, Velimir Deletić, Milan Deletić, Danilo Obradović, Dijagram razmeštanja e-business aplikacije za
upravljanje lancem snadbevanja, XII međunarodna konferencija ICDQM-2009, Beograd
gor Novaković, Velimir Deletić, Chart Deployment of E-business Applications for Supply Chain Management, Facta
Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol. 6, No. 3, Niš, 2009
Igor Novaković, Velimir Deletić, Structuring of Business Rules in Information System Design and Architecture, Facta
Universitatis, Series: Electronics and Energetics, Vol. 22, No. 3, Niš, 2009
Igor Novaković, Velimir Deletić, Milan Deletić, Information System Development With the Enhancement of Case Tools
Functionality, Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics, Vol. 23, No.1, 2010, Niš, 2010
dr Igor Novaković, mr Velimir Deletić, mr Milan Deletić, Poslovna inteligencija, VII Majska konferencija o
strategijskom menadžmentu sa međunarodnim učešćem, Tehnički fakultet, Bor, 2011
dr Igor Novaković, mr Velimir Deletić, mr Milan Deletić, Sanja Novaković, Računarstvo u oblaku, 14. DQM
međunarodna konferencija, Beograd, 2011
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
14 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име, средње слово, презиме
Биљана М. Павловић
Звање
Назив институције у којој наставник ради са
пуним радним временом и од када
Ужа научна односно уметничка област
Доцент
Учитељски факултет у Призрену - Лепосавић
02. 01. 2005. год.
Методика наставе музичке културе
Академска каријера
Година
Избор у звање
Докторат
2012.
2011.
Магистратура
Диплома
2003.
1994.
Институција
Област
Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић
Академија умјетности Слобомир П Универзитет –
Бијељина, Република Српска
Музичка академија- Српско Сарајево
Музичка академија- Подгорица
Методика наставе музичке културе
Методика наставе музичке културе
Методика наставе музичке културе
Општа музичка педагогија
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Шифра
Назив предмета
Назив студијског програма, врста
У153
Разредна настава, ОАС
1.
Вокално-инструментална настава
В143
Васпитач у предшколским установама, ОАС
У2631
Разредна настава, ОАС
2.
Хорско певање
В1611
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
2.
У654
Методика наставе музичке културе 1
Разредна настава, ОАС
2.
У754
Методика наставе музичке културе 2
У6731
Разредна настава, ОАС
5.
Дечији музички инструмент
В6732
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
6.
В634
Методика музичког васпитања 1
Васпитач у предшколским установама, ОАС
7.
В764
Методика музичког васпитања 2
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
студија
Павловић Б. (2004): Рашански мотиви ( Фолклорно музичко стваралаштво Југозападне Србије у основној школи), Рашка:Градац.
Павловић Б. (2005): Музика у духу народног стваралаштва, Зборник радова Учитељског факултета-Лепосавић, књига 1, Лепосавић,
Учитељски факултет у Лепосавићу.
Павловић Б. (2006): О дечијој игри ( Бројалице ), Зборник радова учитељског факултета- Лепосавић, књига 2, Лепосавић: Учитељски
факултет у Лепосавићу.
Павловић, Б. (2008/2009): Обичаји и обичајне народне песме са Косова и Метохије у настави музичке културе у основној школи, Зборник
радова Учитељског факултета, Лепосавић: Учитељски факултет Призрен – Лепосавић.
Павловић, Б. (2010 a): Заступљеност косовско-метохијских народних песама у основној школи, Зборник радова Учитељског факултета,
М53, Лепосавић: Учитељски факултет Призрен – Лепосавић.
Павловић, Б. (2011 ): Специфичности косовско-метохијске народне песме, ''Узданица'', М52, Часопис за књижевност, уметност и педагошке
науке, Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.
7.Павловић, Б.; Ђерковић, Д. (2012): Традиционални музики инструменти Косова и Метохије у настави музике културе и ликовног
васпитања , Зборник радова Учитељског факултета, М53, Лепосавић: Учитељски факултет Призрен – Лепосавић.
Павловић, Б. (2013):Народно музичко стваралаштво Косова и Метохије у основношколској настави музичке културе, (Монографија)
Лепосавић, Учитељски факултет у Лепосавићу.
Уметничко деловање:
Биљана Павловић је оснивач певачке етно групе Рашанке у Новом Пазару, и њом руководи од 2002. године. Рашанке су 2008. године, на
републичком такмичењу фолклорних ансамбала у Пожаревцу, проглашене за најуспешнију певачку групу у Србији. На престижној манифестацији
Златни опанак, одржаној у Ваљеву, 2010. године, добила су две прве награде. Снимиле су албум традиционалних српских песама (Рашанке, 2011,
Рашка: Центар за културу ''Градац''). Имале су преко 150 јавних наступа у земљи и иностранству. Биљана Павловић води Хор Учитељског факултета
у Лепосавићу. Овај хор има запажене наступе на бројним културним манифестацијама. Хор је 2009. године добио специјално признање од
студентског парламента Приштинског универзитета за допринос развоју културе на Универзитету. Са хором су снимљене две патриотске песме
Божури и Видовдане мој очињи виде, за које је музику писала Б. Павловић. За песму Божури урађен је спот. Може се погледати на сајту Учитељског
факултета – Лепосавић: http://www.uf-pz.net/
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Међународни
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Пројекат:,, Музика за правду и мир'', Удружење,, Жене у музици''
Темпус пројекат, Учитељски факултету у Призрену
Крагујевац, 21.06. 2007.
- Лепосавић.
Усавршавања
Прва награда за песму ,,Сијај, сијај месече'' Ментор: мр Павловић
Биљана
1.Учешће на међународном научном скупу ''Владо Милошевић етномузиколог и композитор'', Академија умјетности у Бањој Луци,
6.и 7. април, 2012. године, са темом: Музички фолклор Косова и Метохије у музичком стваралаштву ученика основне школе.
2. Учешће на међународном научном скупу ''Наука и традиција'', Филозофски факултет на Палама, 18.и19.мај, 2012. године, са темом:
Заступљеност косовско-метохијског народног музичког стваралаштва у основношколској настави музиучке културе (емпиријско
истраживање)
3. Учешће на међународном симпозијуму за спорт и физичко образовање младих, Охрид, 21.и 22. септембар, 2012. године, са темом:
Традиционалне игре Косова и Метохије у основношколској настави музичке културе.
4. Учешће на међународном научном скупу Друштво знања, 2. и 3. новембра 2012. године на Филозофском факултету у Бањој Луци.
Тема рада: Традиционалне песме и игре као основа моралног и естетског васпитања у настави музичке културе.
15 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име и презиме
Петар Ђ. Рајчевић
Звање
Доцент
Назив институције у којој наставник ради
Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић,
са пуним радним временом и од када
од 1995. године
Ужа научна односно уметничка област
Дидактика
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2011.
Учитељски факултет
Дидактика
Докторат
2010.
Филозофски факултет, Бања Лука
Педагогија
Магистратура
2004.
Филозофски факултет, Косовска Митровица
Педагогија
Диплома
1991.
Филозофски факултет, Загреб
Педагогија
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Назив студијског програма врста
Шифра
Назив предмета
студија
1.
2.
У333
В363
В723
4.
У8542
В7842
У8541
В7841
5.
ВМ112
6.
РМ112
7.
ВМ2133
3.
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Дидактика
Развој курикулума
Методика рада у комбинованом одељењу
Методика допунске и додатне наставе
Савремени дидактичко-методички токови у предшколском
васпитању
Савремени дидактичко-методички токови у разредној
настави
Одабране тематске целине из Методике упознавања
околине
Предшколски курикулум
Развој и евалуација курикулума
Васпитач у предшколским установама, МАС
Разредна настава, МАС
Васпитач у предшколским установама, МАС
ВМ1331
Васпитач у предшколским установама, МАС
8.
РМ1331
Разредна настава, МАС
9.
РМ21
Семинарски рад методике српског језика
Разредна настава, МАС
10.
ВМ211
Семинарски рад методике развоја говора
Васпитач у предшколским установама, МАС
11.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
Промјене наставних планова и програма за основне школе, Наша школа, бр. 1-2, Бања Лука, 2010, стр. 155-165.
1.
Наставни програми за основне школе у Србији од 1838. до 1941. године, Иновације у настави, XXI, Учитељски факултет, Београд,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2008, бр. 3, стр. 75-82.
Промене дидактичких основа наставних планова и програма за основну школу у Србији у XIX и XX веку, Иновације у
основношколском образовању – вредновање, Зборник радова, Учитељски факултет, Београд, 2009, стр. 145-153.
Вјеронаука у наставним плановима и програмима за основне школе у Србији, Научна и духовна утемељеност друштвених
реформи, Зборник радова, Бања Лука, 2009, стр. 565-580.
О речима у поучавању, Култура и образовање – детерминанте друштвеног прогреса (достигнућа, домети, перспективе), Зборник
радова, Бања Лука, 2010, стр. 731-742.
Основе наставног рада, Радови Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, Број 12, књига 2, Пале, 2010, стр. 199207.
Почетак и развојни ток садржаја познавања природе заступљених у наставним плановима и програмима за основне школе у
Србији од 1845. до 1945. године, Методичка пракса, бр. 2, Врање, 2011, стр. 179-196.
Основе наставног рада. Радови Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, Број 12, књига 2, Пале, 2010, стр. 199207.
Национално у наставним програмима. Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских
вредности: образовање и васпитање – традиција и савременост. Посебна издања. Научни скупови, књ. 13, Том 1. Универзитет у
Крагујевцу, Педагошки факултет у Јагодини, Јагодина, 2012, стр. 213-222.
Дидактичка схватања о оцењивању. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавићу, бр. 6, Лепосавић, 2012, стр.
229-239.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стучне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
7 (седам)
Тренутно учешће на пројектима
Домаћим
Усавршавања
Други подаци које сматрате за релевантне
Међународним:
16 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име, средње слово, презиме
Слађана Т. Видосављевић
Звање
Доцент
Назив институције у којој наставник ради
Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић
са пуним радним временом и од када
од 1.03.1999.
Ужа научна односно уметничка област
Методика наставе природе и друштва
Академска каријера
Година Институција
Област
Методика наставе природе и друштва
Избор у звање
2012.
Учитељски факултет
Методика наставе
Докторат
2011.
Учитељски факултет у ПризренуЛепосавић
Конзервисана храна
Магистратура
1996.
Технолошки факултет-Нови Сад
Биолошка
Диплома
1983.
Природно-математички-Приштина
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив студијског програма врста
Шифра
Назив предмета
студија
1.
2.
3.
4.
У564
У744
У8432
РМ1643
Методика наставе природе и друштва 1
Методика наставе природе и друштва 2
Зашита и унапређ. човекове животне средине
Методика наставе природе и друштва
Разредна настава, ОАС
Разредна настава, ОАС
Разредна настава, ОАС
Разредна настава, МАС
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Видосављевић, С., (2005): Еколошко васпитање у нижим разредима основне школе, Ecological education in
lowe classes of primary school, Зборник радова XIII Међународног научног скупа, Заштита радне и животне
средине у систему националног и европског образовања ,,Човек и радна средина” Факултет заштите на раду
Ниш, стр. 403-408. ISBN 86-80261-55-6 Cobiss.SR-ID125985036;
Vait, I. i Vidosavljević, S., (2006), Računar u funkciji unapredjivanja nastave matematike i prirode i društva u
2.
osnovnoj školi; The Third International Conference on Informtics, Educational Technology and New Media in
Education Faculty of education Sombor, 1-2. str. 389-403. ISBN 8683097-51-X;
Vidosavljević, S. i Zrnzević N., (2008), Doprinos nastave fizičkog vaspitanja u ostvarivanju ciljeva ekološkog
3.
vaspitanja u osnovnoj školi; Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje Sport Mont, Зборник радова са IV
Конгреса и V Међународне научне конференције Црногорске спортске академије, Crnogorska sportska
akademija-Montenegrin sport academy, Montenegrin-Podgorica br.15,16,17/VI, str. 385-389. ISSN 1800-5918;
Vidosavljević, S., N. Zrnzević, J.K. Drašković (2009): Улога учитеља и наставника физичког васпитања у
4.
формирању еколошке свести ученика млађег школског узраста, Списание за научни и стручни прашања од
физичката култура- Скопје, Година 37, Бр.2. стр.288-291. UDК:37.015.31:57.081.1.796:37.011.3-051;
Vidosavljević, S., Krulj-Drasković, J., (2010), Sport as the factor of aggressiveness directing and stress control; Пети
5.
международен научен конгрес-Спорт, стрес, адаптација; Националната спортна академия „В. Левски”-София,
Бьлгария; стр.296-300. ISBN 1310-3393;
Видосављевић, С.,(2010): Савремени концепт наставе Природе и друштва; Зборник радова Учитељског
6.
факултета Призрен-Лепосавић бр.1 стр. 223-234. UDK 378 ISSN 1452-9343;
Vidosavljević, S. Drašković, K.J.,Zrnzević, N.,(2011): The correlation between teaching of the nature and society and
7.
the phisical education the class-teaching; Activities in phisical education and sport, International Journal of Scientific
and Professional Issues in Physical Education and Sport, pp.5-108, Skopje, str.63-67.UDK: 37.015.31:57.081:796.011;
Vidosavljević, S. (2012): Održivi razvoj u funkciji očuvanja ekoloških resursa; Ecologica-naučno stručno društvo za
8.
zaštitu životne sredine Srbije br. 68, Beograd; str.593-597. UDC:502.33.34
Vidosavljević, S. (2012): Značaj ženske zanatske škole u prosvećivanju žena(1879-1948); Pedagogija časopis foruma
9.
pedagoga br. 3, Beograd; str. 442-453. UDK: 373.54:62(497.11)“1879-1948“
Видосављевић С., (2012): Текстуални извори знања у настави природе и друштва; Зборник радова
10.
Учитељског факултета Призрен-Лепосавић.бр.6. Лепосавић, стр. 219-228; UDK378 ISSN 1452-9343
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћим
Међународним
Усавршавања
Пројекат за докторску дисертацију: Садржаји из заштите и унапређивања животне
средине у настави природе и друштва
Други подаци које сматрате релевантним
17 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име, средње слово, презиме
Живорад М. Миленовић
Звање
Доцент
Назив институције у којој наставник ради са
Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић
пуним радним временом и од када
Ужа научна односно уметничка област
Дидактика
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2012.
Учитељски факултет, Лепосавић
Дидактика
Докторат
2011.
Филозофски факултет, Бањалука
Педагогија
Магистратура
2008.
Филозофски факултет, Косовска
Педагогија
Митровица
Диплома
2000.
Учитељски факултет, Лепосавић
Разредна настава
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
1.
2.
Шифра
Назив предмета
У533
Методологија педагошких истраживања
Методологија истраживања са статистиком
В543
У333
В363
3.
Дидактика
Назив студијског програма, врста студија
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
Миленовић, Ж. (2013). Наставник у инклузивној настави. Београд: Задужбина Андрејевић.
1.
Milenovic, Z. (2012). Primary Education of Albanian students in Serbia. International Journal of Pedagogies & Learning, 7(3), 162.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
31. Brisbane: University of Queensland, Austalia.
Миленовић, Ж. (2010). Факторска анализа у статистичком програму SPSS применом неортогоналне Direct Oblimin
ротације. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену-Лепосавићу, 6(4), 115-131. Лепосавић: Учитељски факултет
у Призрену-Лепосавићу.
Milenovic, Z. (2011). Application of Mann-Whitney U test in research of professional training of primary school teachers.
Metodicki obzbori, 6(11), 73-79. Pula: Department of Educational of Educational sciences Juraj Dobrile University of Pula.
Миленовић, Ж. (2011). Примена статистичког поступка делимична корелација у истраживањима у настави природе и
друштва. Методичка пракса, 11(2), 277-284. Врање, Београд: Учитељски факултет у Врању, Школска књига.
Миленовић, Ж. (2012). Образовање студената учитељских факултета за педагошка истраживања. У: Б. Димитријевић
(ур.) (2012). Тематски зборник радова са научног скупа са међународним учешћем Образовање и савремени универзитет,
том 3, одржаног у Нишу, 10-11.11.2011. године (223-233). Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу.
Миленовић, Ж. (2009). Дидактичко-методичке компетенције наставника у инклузивној настави. У: Дејана Боуиллет,
Милан Матијевић (ур.) (2009). Тематски зборник радова са Треће међународне знанствене конференције Курикулуми раног
одгоја и обвезног образовања, одржане у Задру 13-15.11.2009. године (493-506). Загреб: Учитељски факултет Свеучилишта
у Загребу.
Миленовић, Ж. (2010). Педагошко-психолошке компетенције наставника у инклузивној настави, рад са Првог конгреса
педагога Републике Српске одржаног на Јахорини 25-27.06.2009. године. Наша школа, 16(1), 117-131. Бањалука: Друштво
педагога Републике Српске.
Миленовић, Ж., Лапат, Г., Јефтовић, М. (2011). Оцењивање у Србији, Хрватској и Републици Српској. Зборник радова
Учитељског факултета у Ужицу, 14(13), 43-58.
Миленовић, Ж. (2010). Методике разредне наставе као део система педагошких дисциплина. У: Милош Ковачевић (ур.)
(2010). Зборник радова са међународног научног скупа Интердисциплинарност и јединство савремене науке, одржаног на
Палама 22-24.05.2009. године (313-317). Пале: Филозофски факултет на Палама.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
04
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
03 у медјународним и 08 у Српском цитатном индексу
Тренутно учешће на пројектима
Домаћим
Међународним
Усавршавања
/
Други подаци које сматрате релевантним
18 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име и презиме
Љиљана Р. Пауновић
Звање
Доцент
Назив институције у којој наставник ради са
Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић
пуним радним временом и од када
Ужа научна односно уметничка област
Математика
Академска каријера
Година
Институција
Област
Учитељски факултет
Избор у звање
2012.
Математика
Природно-математички факултет у Крагујевцу
Докторат
2012.
Математика
Природно-математички факултет у Крагујевцу
Магистратура
2007.
Математика
Природно-математички факултет у Приштини
Диплома
2000.
Математика
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Шифра
Назив предмета
Назив студијског програма, врста студија
У123
1.
Математика 1
Разредна настава, ОАС
У423
2.
Математика 2
Разредна настава, ОАС
В423
3.
Елементарни математички појмови
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
G. V. Milovanović, M. M. Spalević, Lj. Galjak, Kronrod extenzions of Gaussian quadratures with multiple
nodes, Comput. Methods in Appl. Math. (2006)(Belarus), pp. 291-305. ISSN: 1609-4840, M53.
2.
G. V. Milovanović, M. M. Spalević, Lj. Galjak, Kronrod extensions of Gaussian quadratures with multiple
nodes, ICNAM-2006, September, 27-30, 2006, Kragujevac, Book of Abstracts, pp. 22. M34.
3.
G. V. Milovanović, M. M. Spalević, Lj. Paunović, Error bounds of Gauss-Turan-Kronrod quadratures with
Gori-Micchelli weight for analytic functions, MIT-2009, August, 27-31, 2009, Kopaonik, Zbornik radova
konferencije MIT-2009, pp. 246-250, ISBN: 978.86-7412-052-1, M33.
4.
Lj. Paunović, Približno rešavaнјe jednačina pomoću računara, Zbornik radova Učiteljskog fakulteta u
Prizrenu – Leposaviću, Knjiga 3, Leposavić, 2009, UDK 378, ISSN: 1452-9343, str. 166-172.
5.
S. Radojević, Lj. Paunović and S. Radenović, Abstract metric spaces and Hardy-Rogers-type theorems,
Appl. Math. Lett. 24 (4): 553-558 (2011), doi: 10.1016/j.aml.2010.11.012, ISSN: 0893-9659, ( IF: 0.978 ),
M21.
6.
M. Filipović, Lj. Paunović, S. Radenović and M. Rajović, Remarks on ’’Cone Metric Spaces and F ixed
Point Theorems of T-Kannan Contractive Mappings’’ , Math. And Computer Modeling , vol. 54, Issue 5-6,
September 2011, pp. 1467-1472, M21.
7.
D. Djukić, Lj. Paunović and S. Radenović, Convergence of iterates with error of uniformly quasiLipschitzian mappings in cone metric spaces, Kragujevac J. Math., vol. 35, Number 3 (2011), pp. 399-410,
ISSN: 1450-9628, M51.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
3 ( три )
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни ( да)
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
19 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име, средње слово, презиме
Весна Љ. Минић
Звање
Доцент
Назив институције у којој наставник ради са
Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић
пуним радним временом и од када
01. 06. 2001. године
Ужа научна односно уметничка област
Науке о васпитању
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2012.
Учитељски факултет
Науке о васпшитању
Докторат
2011.
Филозофски факултет Кос. Митровица
Педагогија
Магистратура
2006.
Филозофски факултет Кос. Митровица
Педагогија
Диплома
2001.
Филозофски факултет Кос. Митровица
Педагогија
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Шифра
Назив предмета
Назив студијског програма, врста студија
1.
У242
Разредна настава, ОАС
Општа педагогија
В232
Васпитач у предшколским установама, ОАС
2.
У4621
Предшколска педагогија
Разредна настава, ОАС
3.
В152
Предшколска педагогија 1
Васпитач у предшколским установама, ОАС
4.
В312
Предшколска педагогија 2
Васпитач у предшколским установама, ОАС
5.
В524
Методика упознавања околине 1
Васпитач у предшколским установама, ОАС
6.
В824
Методика упознавања околине 2
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Vesna Minić, Igor Djurić „The role and significance of the teaches in educational technology“; The fourth international
conference on informatics, educational technology and new media in education; University of Novi Sad; Faculty of
education in Sombor; 2007. year; pg.140-144; ISBN 978-86-83097-63-0;
2.
Весна Минић „Савремене тенденције у развоју општег образовања и васпитања у нашем друштву“; Педагошка
стварност; Нови Сад; Бр. 1-2; 2007. год.; стр.21-33; UDK 37; YU ISSN 0553-4569;
3.
Јован Базић, Весна Минић „Маргиналије о утјецају информатике на промене у образовању“; Информатологија;
Загреб, 40, 2007., 3, 211-215, UDK:007:681.3::37;
4.
Весна Минић „Структура садржаја општег образовања у основној школи“; Педагошка стварност; Нови Сад;
Бр. 5-6; 2008. год., стр. 438-449; UDK 371.214::373.3 YU ISSN 0553 4569;
5.
Весна Минић „Компаративни приказ општег образовања у нашој земљи и појединим страним земљама“;
Зборник радова Учитељског факултета у Призрену-Лепосавићу; Књига 3; 2009. год., стр. 46-53; UDK 378, ISSN
1452-9343;
6.
Весна Минић „Ставови учитеља о општем основношколском васпитању и образовању на Косову и Метохији
почетком XXI века“; Међународни тематски зборник „Косово и Метохија у цивилизацијским токовима“,
Косовска Митровица, 2010 год., стр. 175-192; UDK 373.3/4 (497.115)“20“ ISBN 978-86-80273-54-9;
7.
Весна Минић „Законска регулатива у основношколском образовању и васпитању у другој половини XX века“;
Зборник радова Учитељског факултета Призрен – Лепосавић, 2010. год., стр. 87-101; UDK 378 ISSN 1452-9343;
8.
Весна Минић „Значај и улоге васпитача у савременом предшколском васпитању и образовању“, Зборник радова
са 7. симпозијума „Васпитач у XXI веку“, Бр. 11, Соко бања, 2012. год., стр. 225-235.; UDK 373.211.24 373.2,
ISBN 978-86-88561-01-3;
9.
Vesna Minić “The modern general education in Serbia“, 3 International Conference on New Trends in Education and
Their Implications, Pegem Academi Yayincthk, Ankara; 2012 year; pg.1269-1275; ISBN 978-605-364-273-2;
10. Vesna Minić “The modern general education in Serbia“, International Journal on New Trends in Education and Their
Implications, Ijonte, Volume 3; Issue 3; Article 19; Ankara, 2012. year; pg.199- 206; ISSN 1309-6249;
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
2 (два)
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Не
Међународни
Не
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
20 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име, средње слово, презиме
Звање
Назив институције у којој наставник ради са
пуним радним временом и од када
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Учитељски факултет
Избор у звање
2012.
Мирјана М. Стакић
Доцент
Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић
од 2012. године
Методика наставе српског језика и књижевности
Област
Методика наставе српског језика и књижевности
Учитељски факултет у Ужицу
Методика наставе српског језика и књижевности
Докторат
2011.
Филозофски факултет у Приштини
Магистратура
2002.
Филолошки факултет у Приштини
Диплома
1995.
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Шифра
Назив предмета
Назив студијског програма, врста студја
1.
2.
У113
В113
У213
В253
В614
В734
Српски језик 1
Српски језик 2
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Методика развоја говора 1
3.
Методика развоја говора 2
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
СТРУЧНЕ МЕТОДЕ У НАСТАВИ КЊИЖЕВНОСТИ, Чачак, 2002.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
„Улога и значај анализе језичко-стилских поступака у интерпретацији књижевног дела“, Зборник радова,
Учитељски факултет у Ужицу, година 14, број 13, 2011.
„Тумачење непознатих речи и израза у савременој настави књижевности за децу“, у: Зборник Савремени
тренутак књижевности за децу у настави и науци, Врање: Учитељски факултет у Врању, 2010.
„Motivating the students for reading and experiencing the literary work“, Contemporary intentions in education,
Volume 2, Ohrid, Macedonia, 2008.
„Форме приповедања у уметничкој приповеци“, Међај, Ужице, година XXX, број 75, 2010.
„Тумачење песме «Албатрос» Шарла Бодлера уз доминацију биографске, психолошке и социолошке
методе“, Школски час, Београд, година XXI, број 3-4, 2003.
„Симболика пејзажа у Домановићевим сатирама“, у: Зборнику: Књижевно дело Радоја Домановића – ново
читање, Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет: Студијска група за српски језик и
књижевност Филозофског факултета, 1999.
„Нихилизам као тематски контекст књижевности“, у: Зборник Филолошког факултета, Приштина, број 7,
1998.
„Проблем поетике симбола: компарација романтизам – симболизам“, Зборник радова Филолошког
факултета, број 5-6, Приштина, 1995/96.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI)
листе
Тренутно учешће на пројектима
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Коаутор акредитованих семинара од стране министарства просвете:
1. Структура и форма писмених и усмених облика изражавања у настави и ваннаставним активностима; 2.
Мотивисање ученика за читање књижевног дела.
Од 2005. до 2009. члан уредништва часописа за књижевност, уметност и културу „Међај“, а од 2009. године
до данас његов уредник.
21 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име и презиме
Бошко Љ. Миловановић
Звање
Доцент
Назив институције у којој наставник ради са
Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић
од 15.04.2008. године
пуним радним временом и од када
Ужа научна односно уметничка област
Методика развоја говора
Академска каријера
Година
Институција
Област
Учитељски факултет
Избор у звање
2013.
Методика развоја говора
Учитељски факултет у Врању
Меодика наставе српског језика и
Докторат
2012.
књижевности
Учитељски факултет у Лепосавићу
Српски језик
Диплома
2007.
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Шифра Назив предмета
Назив студијског програма, врста студија
Разредна настава, ОАС
У113
1.
Српски језик 1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
В113
У213
В253
У634
В614
В734
У5842
В6642
В511
У8431
В4533
Српски језик 2
Методика наставе српског језика и књижевности 1
Методика развоја говора 1
Методика развоја говора 2
Облици изражавања
Култура говора
Реторика
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
Остваривање васпитних задатака у настави граматике у млађим
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
разредима основне школе. Међународни научни скуп
„Образовање и усавршавање наставника“ циљеви и задаци васпитно образовног рада; Учитељски факултет УДК
371.3::811.163.41, стр. 433-444.
Субјекат, предикат и синтагма у неким текстовима Читанке за 4. разред основне школе. Међународни научни скуп
„Савремени тренутак књижевности за децу у настави и науци“, Учитељски факултет у Врању; рад је штампан у часопису
Методичка пракса бр. 4, 2010. Стр. 613-624; УДК 37.016:81-028.31 YU ISSN 0354/ 9801
Говори средњег Ибра. Зборник Учитељског факултета у Лепосавићу, 2007. године.
Могућности и ограничења примене диференциране наставе у настави српског језика и књижевности, Методичка пракса бр. 2,
2010. UDK 37.013 стр.267-276 YU ISSN 0354/ 9801
Остваривање васпитних задатака у настави веронауке у основној школи. Међународни научни скуп „Сувремена знаност и
вјера“ Факултет природословно-математичких и одгојних знаности свеучилишта у Мостару. УДК 37.014.523,стр. 385-392.
Однос наставника према даровитим ученицима. III међународна научна конференција о неговању талената, Кањижа, 19. Март
2011. Зборник радова У служби талената објављен у целости, ISBN 978-86-88671-00-2
Учесталост примене диференциране наставе различитих нивоа сложености у инклузивној школи, II Научна конференција са
међнародним учешћем „Инклузија у предшколској и основној школи“, 24. Јун 2011. Стр. 77-85, Индивидуализација васпитнообразовног рада у инклузивним условима ISBN 978-86-7447-094-7
Компетенције насатвника за извођење наставе српског језика и књижевности у млађим разредима основне школе, II научни
скуп са међународним учешћем, Развој и јачање компетенција у образовању-приоритети за бржи друштвени напредак, 18.
Новембар 2011.год.
Методички приступ читанци за млађе разреде и вредности књижевно-уметничких текстова са хришћанском тематиком,
Методичка пракса бр 3, 2012 год. часопис за наставу и учење, УДК:37.025, стр.383-394,
Значај повратка српске православне богословије свети Кирило и Методије у Призрен,Научни скуп, Културно наслеђе Косова и
Метохије, историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности, Београд, 2013.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
22 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име, средње слово, презиме
Раиса Ј. Цветковић
Звање
Предавач
Назив институције у којој наставник ради са
Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић
пуним радним временом и од када
од 15. 02. 1999.
Ужа научна односно уметничка област
Руски језик
Академска каријера
Година
Институција
Област
Учитељски факултет
Руски језик
Избор у звање
2013
Докторат
Група за филологију Филозофског факултета
Руски језик
Магистратура
2009
Диплома
1989
Диплома
1999
Универзитета у Приштини - Косовској
Митровици
Учитељски факултет, Државни Педагошки
Универзитет у г. Виница (Украина)
Филолошки факултет, Универзитет у
Приштини-Косовској Митровици
Разредна настава
Руски језик и књижевност
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Шифра
Назив предмета
Назив студијског програма, врста студја
У1412
Разредна настава, ОАС
1.
Руски језик 1
В1212
Васпитач у предшколским установама, ОАС
У2512
Разредна настава, ОАС
2.
Руски језик 2
В2712
Васпитач у предшколским установама, ОАС
3.
У3413
Руски језик 3
Разредна настава, ОАС
РМ1412
Разредна настава, МАС
4.
Руски језик
ВМ1412
Васпитач у предшколским установама, МАС
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1. Цветковић, Р. (2011). Вредности и интереси савременог друштва. У: Научна монографија са међународног научног скупа Вредности
и интереси савременог друштва, одржаног на Руском државном економском универзитету у Москви, дана, 28.10.2011. године (стр. 06).
Москав: Руски државни економски универзитет.
2. Цветковић, Р. (2010). Два света поља. У. Ч. Ребић (ур.) (2010). Тематски зборник Културно наслеђе Косова и Метохије – научно
виђење исходишта, развоја, значаја и чувања, са научног скупа са међународним учешћем одржаним у Лепосавићу, 15.12.2009. године
(стр. 247-268). Лепосавић: Институт за српску културу у Приштини-Лепосавићу, ISBN 978-86-82797-88-3, COBISS.SR-ID 173079308,
UDK 821.163.41.09-13:398]:821.161.1.09-13:398.
3. Цветковић, Р. (2011). Интеградија иновативних образовних технологија у процес наставе руског језика у млађим разредима основне
школе. У: В. Труфуновић (ур.) (2011). Зброник резимеа Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских
вредности: образовање и васпитање, традиција и савременост, са научног скупа са међународним учешћем одржаног у Јагодини,
14.04.2011. године (стр. 41). Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини, УДК, 37.014.3(048), 371.13(048), 371.3(048), 376.1(048),
37.035.6(048), ISBN 978-86-7604-096-4, COBISS.SR-ID 183158540.
4. Цветковић, Р. (2012). Психолошке препреке код одраслих у процесу учења страног језика. У: С. Видановић; В. Хедрих; К. Ранђеловић
(ур.) (2012). Зборник резимеа са научног скупа са међународним учешћем Дани примењене психологије: Савремени трендови у
примењеној психологији, одржаног у Нишу на Депаретману за психологију Филозофског факултета Универзитета у Нишу, дана, 2829.09.2012. године (стр. 82). Ниш: Департман за психологију Филозофског факултета Универзитета у Нишу, УДК, 159.9(048.3), ISBN 97886-7379-257-6, COBISS.SR-ID 193636364.
5. Cvetković, R. (2007). Дефиницијa појмова стилистички ефекат и стилистичка функција. Баштина, (23), str. 25-34, ISSN 0353 – 9008,
COBISS.SR-ID 3404300. UDK текста: 81’38.
6. Cvetković, R. (2008). Асимилација поетске делатности В. Соловјова у песништву А. Блока. (Песме ''12'' и ''Балаган''). Баштина, (25),
str. 23-29, ISSN 0353 – 9008. COBISS.SR-ID 3404300. UDK текста: 80'39
7. Цветковић, Р. (2012). Mултимедијскe презентацијe и образовни рачунарски софтвер у настави руског језика у млађим разредима
основне школе. Иновације у настави (3), стр. 16, ISSN 0352-2334.
8. Цветковић, Р. (2010). Аналогне књижевноуметничке методe у Песмама о Дивној Дами Александра Блока и Песмама љубави и смрти
Јована Дучића. Метода инвокациjе. Багдала, (484), стр. 10, YU ISSN 0005 – 3.
9. Цветковић, Р. (2010). Различити аспекти истраживања кохерентности појмова стилистички ефекат и стилистичка функција у
светлу руске истраживачке школе. Багдала, (485), стр. 10, YU ISSN 0005 – 3880.
10. МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Цветковић, Раиса Ј. Стилистичко – типолошке аналогије у креирању симболистичке љубавне лирике Александра Блока и Јована
Дучића. Приштина – Косовска Митровица: Филозофски факултет, група за Руски језик и књижевност. Одбрањена је: 09.04.2009
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI(SSCI ) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
23 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име и презиме
Звање
Александар Т. Јовановић
Редовни професор
Назив институције у којој наставник ради са
Учитељски факултет у Београду
пуним радним временом и од када
(1994)
Ужа научна односно уметничка област
Књижевност
Академска каријера
Година
Институција
Област
Учитељски факултет у Београду
Књижевност
Избор у звање
2000.
Филозофски
факултет
Нови
Сад
Књижевност
Докторат
1993.
Специјализација
Филолошки факултет
Књижевност
Магистратура
1976.
Филолошки факултет
Српска и општа књижевност
Диплома
1973.
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Назив предмета
Назив студијског програма, врста студја
1.
Разредна настава,МАС
РМ1332
Академско писање
ВМ1332
Васпитач у предшколским установама, МАС
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
Како предавати књижевност - теоријске основе наставе, Завод за уџбенике, Београд, 1984.
1.
Облаци у души: поезија Душана Васиљева, Став, Кикинда, 1986.
2.
Песници и преци, СКЗ, Београд, 1993.
3.
Поезија српског неосимболизма, Филип Вишњић, Београд, 1994.
4.
Порекло песме - девет разговора о поезији, Просвета, Ниш, 1995.
5.
6.
7.
Књижевност, избор књижевнонаучних текстова за студенте учитељских факултета, Учитељски факултет,
Београд, 1994. - коаутор
Методика српскога језика, избор текстова за студенте учитељских факултета, Учитељски факултет, Београд, 1995.
- коаутор
Антологија српске родољубиве поезије, Просветни преглед, Београд, 2002. - коаутор
Ствараоци и створитељ (три молитвена певања), Повеља, Краљево, 2003.
Читанка, за други разред гимназије и средњих школа, ЗУНС, Београд, 2005.
8.
9.
10.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
76
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
/
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи 1
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Међународни /
Уредник Књижевних новина (1978-80), Књижевне речи (1980-84), Књижевности (1986-90), Итаке (1995-97) и Алпхе
(2001-02); Члан на пројектима Књижевност Старе и Јужне Србије, Поетика српске књижевности и Формирање
поетике модерне српске књижевности; Члан жирија за доделу књижевних награда: Андрићеве, Борине недеље, Бранко
Миљковић, Меша Селимовић, Кнез Павле Карађорћевић; Добитник књижевних награда: “Павле Бихали” (1977), “Милан
Богдановић” (1985), Борбине (1993), “Ђорђе Јовановић” (1995) и “Лаза Костић” (1996); Секретар Српске књижевне
задруге (1997–2000); Декан Учитељског факултета у Београду
24 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име и презиме
Звање
Бранко Р. Јовановић
Редовни професор
Назив институције у којој наставник ради са
Филозофски факултет у Приштини – К. Митровица
пуним радним временом и од када
(2010)
Ужа научна односно уметничка област
Педагогија
Академска каријера
Година
Институција
Област
Општа педагогија, Школска и породична
Учитељски факултет у Јагодини
Избор у звање
2002.
педагогија
Филозофски факултет у Београду
Педагогија
Докторат
1992.
Специјализација
Филозофски факултет у Београду
Општа педагогија
Магистратура
1984.
Филозофски факултет у Београду
Дидактика
Диплома
1973.
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Назив предмета
Назив студијског програма, врста студја
У522
1.
Школска педагогија
Разредна настава,ОАС
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Васпитање у основној школи, Бел-прес и Просветни преглед, Београд (1994)
2.
Општа педагогија (коаутор), Заједница учитељских факултета, Београд (1996)
3.
Гимназија у Новом Пазару 1913-1998, Нови Пазар (1998)
4.
Школа и васпитање, Едука, Београд (2005)
5.
Школска педагогија (коаутор), Учитељски факултет Ужице и Фолозофски факултет Бања Лука (2006)
6.
Основи методологије педагошких истраживања (коаутор), Педагошки факултет Јагодина (2008)
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
37
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Косово и Метохија између националног идентитета и
евроатланских интеграција (2011-2014), Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Ментор је за један специјалистички рад, два мастер рада, три магистарске тезе и две докторске дисертације. Рецензент за
акредитацију и проверу квалитета у Комисији Националног савета за високо образовање Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије. Рецензент за двадесетак публикација из области педагогије и других друштвенохуманистичких наука. Главни уредник више зборника радова и тематских зборника радова са међународних научних
скупова. Председник програмског одбора са три међународна научна скупа. Обављао функције директора, руководиоца
наставног одељења, председника Катедри за педагогију на Филозофском факултету у Приштини-Косовској Митровици и
Педагошком факултету у Јагодини. Био је продекан за наставу и продекан за научно-истраживачки рада на Педагошком
факултету у Јагодини, као и продекан за мастер и докторске студије на Филозофском факултету у Приштини-Косовској
Митровици. Подносилац је више саопштења на националним и међународним научним скуповима. Био је више пута члан
или председник Комисија за избор наставника у одговарајућа звања на филозофским факултетима у Косовској
Митровици, Нишу и Новом Саду као и на учитељским факултетима у Јагодини, Ужицу и Београду.
Држао је наставу на магистраским студијама на Педагошком факултету у Јагодини и Факултету за уметност у Звечану.
Сада држи наставу на мастер студијама на Педагошком факултету у Јагодини. Аутор је преко 70 научних радова из
области Опште педагогије, Школске педагогије и Методике васпитног рада.
Од 03.октобра 2012. године обавља дужност в.д. декана на Филозофском факултет у Приштини-Косовској Митровици.
25 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име и презиме
Звање
Радмила Д. Николић
Редовни професор
Назив институције у којој наставник ради са Учитељски факултет у Ужицу
пуним радним временом и од када
(1994)
Ужа научна односно уметничка област
Педагогија, дидактике и методике
Академска каријера
Година
Институција
Област
Учитељски факултет у Ужицу
Педагогија, дидактике и методике
Избор у звање
2006.
Филозофски
факултет
у
Београду
Педагогија
Докторат
1997.
Специјализација
Филозофски факултет у Београду Педагогија
Магистратура
1993.
Филозофски факултет у Београду Педагогија
Диплома
1977.
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Назив предмета
Назив студијског програма, врста студја
Семинарски рад методике природе и друштва
Разредна настава,МАС
РМ123
1.
Семинарски рад методике упознавања околине
Васпитач у предшколским установама, МАС
ВМ123
2.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Проблем континуитета успеха ученика основне школе, Педагогија, 1, god. XXXI, Београд 1998, стр. 1–25 [UDK
371.26; YU ISSN 0331-3907]
Континуитет успеха ученика основне школе, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета,
Београд 1998, 260 стр. [UDK 371.212.7]
Породица као подршка даровитости, Зборник радова са IV округлог стола са међународним учешћем
„Друштвена подршка даровитости“, 4, Виша школа за образовање васпитача, Вршац 1998, стр. 441–457 [UDK
371.95; ISBN 86-7372-006-0].
Учитељи у радном односу и наставак школовања на учитељском факултету (коаутор К. Шпијуновић),
Педагогија, 3–4, Београд 2000, стр. 523–527 [ISSN 0031-3807; UDK 37]
Менторски рад и даровити студенти, Зборник са међународног научног скупа „Подстицање даровитости на
студијама из угла Болоњске декларације“, Темишвар, 2002, Зборник радова 8, Виша школа за образовање
васпитача, Вршац, Универзитет Банатул – Темишвар 2002, стр. 427–435 [ISBN 86-7372-029; UDK 371.95]
Наставник и идентификација надарених, Зборник радова са међународног научног скупа „Надарени
искоришћен или занемарен потенцијал“, Педагошки факултет Универзитета у Љубљани, Словеначко удружење
за надарене, Ново Место 2003, стр. 378–382 [ISBN 961-90952-4-3; UDK 37.042.2]
Оспособености на наставниците за идентификација на талентираните ученици, Просветно дело, 5, 2006,
Скопје, Македонија [ISSN 0350-6711, UDK 371.95 (рад из Пројекта који финансира Министарство за науку).
Нова парадигма практичног оспособљавања будућих учитеља, Зборник радова 8, Учитељски факултет, Ужице
2007, стр. 93–100[ISSN 1450-6718; UDK 371.13/.14; COBISS.SR-ID 146220551] (рад је из пројекта који
финансира Министарсво за науку).
Отворена школа – незаобилазни концепт у осавремењавању школе, Зборник радова са међународног научног
скупа „Савремене концепције, схватања и иновативни поступци у васпитно-образовном и наставном раду и
могућности примене у савременој школи“, Савез педагошких друштава Војводине, Нови Сад 2005, стр. 505–515
[ISBN 86-84367-17-0; UDK 37.013.78]
Савремене улоге и компетенције наставника (научни прилог), часопис за савремену наставу, Иновације у
настави, 1, vol. 21, Београд 2007, стр. 80–87 [UDK 37.032-057.85; YU ISSN 0352-2334] (рад из Пројекта који
финансира Министарство за науку).
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
26 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име, средње слово, презиме
Владан Ч. Михајловић
Звање
Редовни професор
Назив институције у којој наставник ради са
Правни факукултет у приштини – К. Митровица
пуним радним временом и од када
01.01.1997.
Ужа научна односно уметничка област
Уставно право
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2007.
Правни факултет К. митровица
Јавно право
Докторат
1995
Правни факултет Крагујевац
Јавно правно
Специјализација
Магистратура
1982
Правни факултет у Београду
Јавно право
Диплома
1978
Правни факултет Крагујевац
опшшти
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Шифра
Назив предмета
Назив студијског програма, врста студија
Разредна настава, ОАС
У813
1.
Школско право и администрација
В713
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
Михајловић Владан, „Јовановић Слободан и грађанска држава“, (монографија) Југославија Публик,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Београд,1996., стр 270
Михајловић Владан, Уставно право, књига 1, Врање, Правни факултет Приштина, 2001., стр. 348
Михајловић Владан, Уставно право, књига 2, Косовска Митровица, Правни факултет Приштина, 2006., стр.
431
Михајловић Владан, Правна држава, појам, различита схватања и пракса, „Правни живот“, број 12,
Београд 1997, страна 1169-1184, чланак.
Михајловић Владан, Интегритет права и модерне правне државе у условима доминације светског
поретка и међународног права, „Правни живот“, број 12, Београд 2002, страна 267-277 (чланак)
Михајловић Владан, Влада и њен значај у настанку и развитку модерне парламентарне демократије,
Зборник радова – lex superior, Удружење за уставно право, Београд, 2004. стр. 339-357
Михајловић Владан, Регионализација Србије у оквиру постојећих уставних промена и доношења њеног
устава, „Локална самоуправа“, број 13-14, Ниш 2005, страна 13-23.
Михајловић Владан, Србија на размеђи партијског демократског устава, Зборник радова, Уставне
промене код нас, Правни факултет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, 2004., стр. 221-239
Михајловић Владан, Регионализам као услов модерне теориторијалне организације државе и
децентрализације њене власти, часопис Локална самоуправа, бр. 12, Ниш, 2005., стр 64-75.
Михајловић Владан, слобода као идеал, човекова исконска срећа или трагично уображење, Правни
зборник, Удружење правника Црне Горе, број 1-2/199-2000, Подгорица, страна 91-101, чланак.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
27 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име, средње слово, презиме
Исидор Р. Граорац
Звање
Ванредни професор
Назив институције у којој наставник ради са Висока школа струковних студија за образовање васпитача
пуним радним временом и од када
Нови Сад (1980)
Ужа научна односно уметничка област
Методика предшколског васпитања
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
Докторат
2009.
1989..
Учитељски факултет-Лепосавић
Филозофски факултет-Београд
Методика предшколског васпитања
Утицај схватања о васпитању на
вербалну комуникацију између
васпитача и деце
Специјализација
Магистратура
1980.
Филозофски факултет-Београд
Диплома
1972.
Филозофски факултет-Београд
Методолошки проблеми у савременој
немачкој педагогији
Педагогија
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив студијског програма, врста
Шифра
Назив предмета
студија
Методика упознавања околине 1
Васпитач у предшколским установама, ОАС
В524
1.
Методика упознавања околине 2
Васпитач у предшколским установама, ОАС
В824
2.
Васпитач у предшколским установама, ОАС
В5521
Игре и стваралаштво
3.
Васпитач у предшколским установама, МАС
ВМ154
Методика предшколског васпитања
4.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Исидор Р. Граорац, Васпитање и комуникација – Могућности освешћивања педагогије, Матица српска,
Нови Сад, 1995, стр.270.
2.
Исидор Р. Граорац, Могућности деловања наставника (васпитача) и дилеме њиховог образовања,
Универзитет данас, 1971., бр 7-8, 132-135.
3.
Исидор Р. Граорац, У трагању за новом педагогијом, Просветни преглед, 2005.
4.
Исидор Р. Граорац, Материја, мелодија и образовање, Пријатељи деце Војводине, Нови Сад, 2006.,
стр.82.
5.
Исидор Р. Граорац, Образовање васпитача – Сусрет на путу који бира намерника, Наша школа, Бања
Лука, Бр 1-2, 2005.
6.
Исидор Р. Граорац, Нови односи између одраслих и деце или о васпитању и неваспитању, у развијање
комуникационих компетенција наставника и ученика, (Зборник, Јагодина), 2006, 239-249.
7.
И. Граорац, Ј. Манчић, Ј. Зорановић, М. Макарин, Н. Јакаб-Кижевски, (студенткиње), Однос теорије и
праксе у припреми будућих васпитача или о чему се стварно ради, Наша школа, Бања Лука, бр 1-2,
2007.
8.
Исидор Р. Граорац, Дилеме око Модела А, Просветни преглед 07.02.2008.
9.
Исидор Р. Граорац, Образовање и глобализација, Филозофеме, Нови Сад, бр 8, 72-80, 2008.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Са немачког језика 16 (шеснест), укупан број радова на немачком језику (2), укупан број радова из
предшколске педагогије 56 (педесет шест), Члан Филозофског друштва Србије,
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
2 (два)
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
3
Међународни
1
Усавршавања
Ерзиехунг 1983. 5 месеци; Бања Лука 2007, Немачка 1991. 1 година.
Други подаци које сматрате релевантним
28 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име, средње слово, презиме
Сефедин Ф. Шеховић
Звање
Назив институције у којој наставник ради са
пуним радним временом и од када
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Ванредни професор
Учитељски факултет у Београду
(2002)
Дидактика, Методика наставе природе и друштва
Област
Избор у звање
Докторат
Специјализација
Магистратура
2008.
2002.
Учитељски факултет у Београду
Филозофски факултет у Приштини
Дидактика, Методика наставе природе и друштва
Дидактика
1997.
Филозофски факултет у Приштини
Педагогија
Диплома
1984.
Филозофски факултет у Приштини
Педагогија
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив студијског програма, врста
Шифра
Назив предмета
студија
Образовна технологија
Рауредна настава, ОАС
У713
1.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Мрежа основних школа и образовање, Дерсан, Тутин, 2002.
2.
„Основне школе рашке области у систему образовања Србије“, Педагогија, 4, Београд, 2002, стр. 74-81.
3.
Основне школе Новог Пазара, Сјенице и Тутуна 1912 – 2000, Учитељски факултет, Београд, 2005.
4.
Да учење буде лако, Клуб НТ, Београд, 2004.
5.
Дидактика, Учитељски факултет, Београд, 2006.
6.
Учење и читање у савременој култури, Учитељски факултет, Београд, 2006.
7.
„Иновацијска функција школе у оспособљавању кадрова“, Образовна технологија, 3, Београд, 2002, стр.
20-24.
8.
„Технологија програмираног учења и поучавања“, Методичка пракса, 3/4, Београд, 2005, стр. 57-65
9.
„Електроника и обрасци дидактике учења“, Иновације у настави, 3, Београд, 2007, стр. 124-131.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
15
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
-Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
-Међународни
-Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
29 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име и презиме
Бранкица В. Поповић
Звање
Назив институције у којој наставник ради
са пуним радним временом и од када
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година Институција
Избор у звање
Ванредни професор
Филозофски факултет Приштина–Косовска Митровица
од 1994. године
Филозофија са етиком
Област
2012
Филозофски Факултет Приштина –
Филозофија са етиком
К.М.
Докторат
2006
Филозофски Факултет Скопље
Филозофија науке
Магистратура
1998
Филозофски Факултет Скопље
Логика са теоријом сазнања
Диплома
1993
Филозофски Факултет Приштина
Филозофија културе
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Назив предмета
Назив студијског програма, врста студја
Разредна настава,ОАС
У231
1.
В211 Филозофија са етиком
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Brankica Popovic, „Intuicija - kljuc Huserlovog transcendentalnog polja svesti”, ARHE, casopis za filozofiju, 2012,
Pregledni clanak.
Brankica Popovic, „Huserlova ejdetska intuicija”, Izvorni naucni clanak, Treci program, broj 156, sveska IV, jesen 2012.
Бранкица Поповић: „Ангажман филозофије у решавању глобалних друштвених проблема“, Међународни тематски
зборник: Политичко насиље, Филозофски факултет, Косовска Митровица, 2011.
Бранкица Поповић: „Идеал филозофије као борбе за смисао човека“, Зборник радова Филозофског факултета,
Косовска Митровица, XLI/2011.
Бранкица Поповић: „Интуиција као могући мост између вере и знања“, Тематски зборник „Вера и знање“ са
филозофске сесије у оквиру Бранковог кола, Сремски Карловиц, 2011.
Бранкица Поповић: „Интуиција и наука у Хусерловој феноменологији“, Филозофски факултет у Косовској
Митровици, 2011.
Logički intuicionizam – uvodna rasprava, ARHE, broj 3 / godina II – 2005, Novi Sad, Filozofski fakultet.
Etika kosovskog mita i epa, Mit i književnost - Zbornik Srpskog filozofskog foruma, str. 89 – 95, Novi Sad, 2006, godina
Duhovnost i običajnost Kosovskih Moravaca (Morava na izvoru), Zbornik radova – Društvo i kultura Srba Kosova i
Metohije – Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici 2007. godina.
Etos svadbenih običaja u Kosovskom Pomoravlju, Zbornik radova – Istorija i književnost Srba Kosova i Metohije –
Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici
2007. godina. .
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
2
Укупан број радова са SCI (SSCI)
2
листе
Тренутно учешће на пројектима
Научни пројекат број ИИИ 47023 под називом „Косово и Метохија
између националног идентитета и евроинтеграција“ који финансира
Министарство просвете и науке Републике Србије
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Члан Филозофског друштва Србије
30 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име и презиме
Владан А. Виријевић
Звање
Доцент
Назив институције у којој наставник ради са
Филозофски факултет Приштина-Косовска Митровица
пуним радним временом и од када
Ужа научна односно уметничка област
Историја Југославије од 1918.
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2008.
Филозофски факултет Приштина Историја Југославије од 1918.
Докторат
2004.
Филозофски факултет Приштина Историја Југославије од 1918.
Магистратура
1998.
Филозофски факултет Приштина Историја Југославије од 1918.
Диплома
1995.
Филозофски факултет Приштина Историја Југославије од 1918.
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Назив предмета
Назив студијског програма, врста студја
У823
1.
Природа и друштво 2
Разредна настава,ОАС
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Студенички срез 1918-1941 – друштвено-економске и политичке прилике, Краљево-Рашка, 2000, 228.
Рашка-ратна престоница Краљевине Србије 1915. године, Рашка, 2005, 62.
Краљево – град у Србији 1918-1941., Краљево, 2006, 394.
Неке демографске карактеристике градских насеља на Косову и Метохији између два светска рата, Баштина,
20/2, Приштина-Лепосавић, 2006, 331-347.
Јаворски корпус Југословенске војске у отаџбини – организационо устројство и карактеристике, Наша
прошлост, 7, Краљево, 2006, 169-175.
О занатству и трговини у градским насељима Косова и Метохије 1918-1941. године, Баштина, 22, ПриштинаЛепосавић, 2007, 231-245.
Прилог проучавању друштвено-економских прилика у Пећи 1918-1941. године, Баштина, 23, ПриштинаЛепосавић, 2007, 289-307.
Ђаковица у јесен 1915. године – етапна тачка одступања српске војске, Културно наслеђе Косова и Метохије –
научно виђење исходишта, развоја, значаја и чувања, Лепосавић, 2009, 121-131.
Гимназија у Приштини 1913-1941. године – прилози за проучавање, Косово и Метохија у цивилизацијским
токовима – међународни тематски зборник, књ. 5, Косовска Митровица, 2010, 51-60.
Здравствене прилике Дринске бановине (1929-1941.), Наука и политика – зборник радова са научног скупа,
Пале, 2011, 15-26.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
31 Страна
Међународни
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име и презиме
Милан В. Станојевић
Звање
Доцент
Назив институције у којој наставник ради са
Висока школа струковних студија за образовање
пуним радним временом и од када
васпитача Бујановац
Ужа научна односно уметничка област
Ликовна уметност – култура
Академска каријера
Година Институција
Област
Учитељски факултет
Ликовна уметност
Избор у звање
2000.
Докторат
Академија за ликовне уметности, Београд
Ликовна уметност
Магистратура
1984.
Академија за ликовне уметности, Приштина
Ликовна уметност
Диплома
1979.
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Шифра
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
У664
У764
В534
В744
В4531
У5732
В1612
У3411
В3411
В1731
Назив предмета
Методика наставе ликовне културе 1
Методика наставе ликовне културе 2
Методика ликовног васпитања 1
Методика ликовног васпитања 2
Визуелна уметност
Сценска уметност
Сценска и луткарска уметност
Филмска и ТВ култура
Назив студијског програма, врста студија
Разредна настава, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Креативна радионица
9.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Уметничка сликарска колонија – Гвожђан, Гвожђан у Истри, Република Хрватска
2.
Уметничка сликарска колонија – Каленић, Манастор Каленић
3.
Станојевић Милан, Неговање и очување спонтаности у ликовном изразу деце, ВПШ
4.
Станојевић Милан, Скрипта из Методике наставе ликовне културе, ВПШ Бујановац, 2001.
5.
Станојевић Милан, Појам визуелне културе, научни чланак, ФЛУ Београд, 2004. године
6.
Станојевић мр Милан, Приказ књиге – уџбеника „Теорија и форма“, аутора Богдановић, К;
Бурић, Б; ФЛУ Београд, 2004.
7.
Станојевић Милан, Семантичко читање слике, научни чланак, ФЛУ Београд, 2005. година
8.
Станојевић Милан, Однос бодиарта и скулптуре, научни чланак ФЛУ Београд, мај 2006.
9.
Станојевић Милан, Однос сликарства и дигиталног филма, приручник
10.
Станојевић Милан, Уметност у доба културе, крај 20. и почетак 21. века, Музеј примењених
уметности Београд, 2006.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи 1
Међународни
Усавршавања
Докторске студије теорије уметности и медија – Универзитет уметности, ФЛУ
Београд
Други подаци које сматрате релевантним
Учешће на семинарима и стручним скуповима.
„Новембарска награда града Гњилана за васпитање, образовање и укупан педагошки рад 1990“
32 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име и презиме
Бранимирка Ж. Алексић Хил
Звање
Виши лектор
Назив институције у којој наставник ради
Филозофски факултет Приштина-Косовска Митровица од
са пуним радним временом и од када
1983. год.
Ужа научна односно уметничка област
Енглески језик
Академска каријера
Година Институција
Област
Филозофски факултет,
Енглески језик
Избор у звање
1991
Косовска Митровица
Докторат
Специјализација
1986
1987
Филозофски факултет, Ниш
British School, Milan
-Теорија превођења
- Методика наставе енглеског језика за одрасле
Магистратура
Филозофски факултет, Приштина
Енглески језик
Диплома
1974
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
шифра
Назив предмета Назив студијског програма, врста студија
1.
У1411
В1211
Енглески језик 1
2.
У2511
В2711
У3412
РМ1411
ВМ1411
Енглески језик 2
3.
4.
Енглески језик 3
Енглески језик
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Разредна настава, МАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
Branimirka Aleksić - Hill, “Story Telling: A Key to Communication”, MET (Modern English Teacher)Vol.13,No 4 Summer,
1.
2.
3.
4.
5.
1986, pp 31-33.
ISSN: 0308-0587
Predrag Dragić – Kijuk; prevod B. Aleksić (ed) Medievel and Renaissance Serbian Poetry. Serbian Litherary Quartely, 1987,
str. 1-91, 261-268.
Бранимирка Алексић Хил, Игра речи у СХ преводима Керолове „Алисе у земљи чуда“, Зборник радова, Филолошки
факултет – Приштина, 1991, стр. 7-25.
Бранимирка Алексић Хил, Хуманистички елементи у комуникативном приступу настави језичких вештина страних
језика, Универзитетска мисао, књ. 3. бр. 1/4, Универзитет у Приштини, 1996, стр. 59-62.
Branimirka Aleksić, Aspects of ELT, Univerzitet u Prištini, 1996, 172.
ISBN 86-81029-40-1
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Velika Britanija (British Councils Summer Schools: University of Reading (1980),
University of Nottingham (1983), University of Exeter (1984/6/7))
Други подаци које сматрате релевантним:
- Инструктор за обуку наставника енглеског језика као страног (матерњим говорницима енглеског језика)
Pilgrims School of English, Canterbury, England, 1987, 1989.
33 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име, средње слово, презиме
Eмилија И. Марковић
Звање
Назив институције у којој наставник ради
са пуним радним временом и од када
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Избор у звање
Докторат
Специјализација
Магистратура
Диплома
Асистент
Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић
од 15.10.1994.
Психологија мећуљудских односа
Област
2005.
Учитељски факултет
Психологија
2004.
1991.
Филозофски факултет Београд
Филозофски факултет Ниш
Психологија мећуљудских односа
Психологија
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Шифра
Назив предмета
Назив студијског програма врста студија
1.
2.
3.
4.
У132
В352
У432
В412
У1611
В2411
Развојна психологија
Педагошка психологија
Општа психологија
Психологија даровитости
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
Марковић, Е., О психолошкој припреми спортиста, Теме - часопис за друштвене науке, Универзитет
1.
у Нишу, Ниш, 2002. стр. 477
Марковић, Е., Developmental changes of cognitive and motoric abilities of school students aged 14 to 18
2.
years, (коаутор), 7. European College of Sport Science, Aтина, 2002. стр. 375
Марковић, Е., Аверзивно~апетитивно реаговање - шта нас највише нервира - одушевљава у
3.
свакодневним ситуацијама, (коаутор), Сабор психолога Србије, Копаоник, 2004. стр. 53.
Марковић, Е., Преференције стила руковођења у спортским организацијама, (коаутор), Други
4.
Европски конгрес ФИЕП, Врњачка Бања, 2004. стр.131
Марковић, Е., Особине личности менаџера и њихове преференције стилова руковођења, (коаутор),
5.
Девети међународни симпозијум, SYMORG, Златибор, 2004.стр. 337
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћим
Међународним
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
34 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име и презиме
Далиборка С. Ђерковић
Звање
Асистент
Назив институције у којој наставник ради са
Учитељски факултет у Лепосавићу
пуним радним временом и од када
Ужа научна односно уметничка област
Методика наставе ликовне култура
Академска каријера
Година
Институција
Област
Методика наставе ликовне културе
Избор у звање
У току
Учитељски факултет
Докторат
Магистратура
Факултет уметности у Приштини
Ликовни-графички дизајн
Диплома
2001.
Факултет уметности у Приштини
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Шифра
Назив предмета
Назив студијског програма, врста студија
Васпитач у предшколским установама, ОАС
В1731
1.
Креативна радионица
Разредна настава, ОАС
У453
2.
Визуелна уметност
3.
4.
5.
6.
7.
8.
В4531
В534
Методика ликовног васпитања 1
В744
Методика ликовног васпитања 2
У664
У764
Методика наставе ликовне културе 1
Методика наставе ликовне културе 2
Сценска уметност
У5732
У3411
В3411
В1612
Филмска и ТВ култура
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
9.
Сценска и луткарска уметност
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
Биљана Павловић, Далиборка Ђерковић, Традиционални музички инструменти Kосова и Mетохије у настави музичке
1.
културе и ликовног васпитања, Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавићу, број 6, 2012. година
Одржана изложба из области опрема књиге „Уметност фото-албума“, 03.12.2009. године у Уметничкој галерији у Звечану.
2.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
35 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име, средње слово, презиме
Јелена Р. Круљ Драшковић
Звање
Асистент
Назив институције у којој наставник ради са
Учитељски факултет Призрен – Лепосавић
пуним радним временом и од када
од 2001. године
Ужа научна односно уметничка област
Науке о васпитању
Академска каријера
Година Институција
Област
Избор у звање
2010.
Учитељски факултет у Призрену
Науке о васпитању
Докторат
Филозофски факултет Приштина
Магистратура
2009.
Педагогија
Филозофски факултет Приштина
Диплома
2001.
Педагогија
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Шифра Назив предмета
Назив студијског програма, врста студја
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
У612
В432
У552
У4622
В6522
У8541
В7841
У8542
В7842
В723
У6732
В7732
Породична педагогија
Методика рада са ученицима благо ометеним у развоју
Компаративна педагогија
Методика допунске и додатне наставе
Методика рада у комбинованом одељењу
Развој курикулума
Докимологија
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
Улога породице и учитеља у развоју даровитих ученика (коауторство) Internacional Scientific Conference. The
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
methodologi of working with talent pupils, новембар 2011, Суботица.
Дидактичке теорије у функцији образовања и наставе,Зборник радова Учитељског факултета ПризренЛепосавић,Универзитет у Приштини-Косовска Митровица 2011.
Основи педагогије са примењеном дидактиком (коауторство књиге), Раденко С. Круљ, Синиша Стојановић, Јелена
Круљ-Драшковић, Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичке културе, Ниш, 2010.
Глобализација и реформе у образовању Србије (коауторство) Рденко С. Круљ, Јелена Круљ-Драшковић, Тематски
зборник - Могућности националног васпитања и образовања у време глобализације,Учитељски факултет, Врање,
2010.
Улога учитеља и наставника физичког васпитања у формирању еколошке свести ученика млађег школског узраста
(коауторство). Слађана Видосављевић, Јелена Круљ- Драшковић, Невенка Зрнзевић, Federation of the sports
pedagogues of the Republic of Macedonia, 13. Симпозијум за спорт и физичко образовање младих, Охрид, Република
Македонија, октобар 2009.год.
Даровити ученици између стварних могућности и очекивања (коауторство) Звездан Арсић, Јелена КруљДрашковић, 14. међународни научни скуп о даровитости ученика, Висока школа струковних студија за образовање
васпитача, Вршац, јул 2009. год.
Спортски трнер као педагог, Activities in Physical education and Sport, International Journal of Scientific and
Professional Issues in Physical Education and Sport, Skoplje,2012
Comperesion Sports Results Deaf Students Reached at the Shool Championships, Activities in Physical education and
Sport, International Journal of Scientific and Professional Issues in Physical Education and Sport, Skoplje, 2012 .
Магистарска теза: Методичка утемељеност дидактичких истраживања у педагошкој теорији и пракси,. Јун 2009.
Рачунар у функцији унапређивања наставе математике и познавања природе и друштва у основној школи,
(коауторство), Трећа Међународна научно-стручна конференција: Информатика, Образовна технологија и Нови
медији у образовању, Сомбор, 2006.год.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћим
Међународним
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
36 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име и презиме
Милена М. Недељковић
Звање
Асистент
Назив институције у којој наставник ради са
Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић
пуним радним временом и од када
1.10.2005.
Ужа научна односно уметничка област
Методика наставе српскг језика и књижевности
Академска каријера
Година
Институција
Област
2012.
Учитељски факултет
Методика наставе српског језика и књижевности
Избор у звање
2012.
Учитељски факултет Врање Методика наставе српског језика и књижевности
Уписане докторске
2012.
Учитељски факултет
Методика наставе српског језика и књижевности
Мастер студије
2005.
Учитељски факултет
Методика наставе српског језика и књижевности
Диплома
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Шифра
1.
У512
В132
У5841
Назив предмета
Књижевност за децу
Методика наставе почетног читања и писања
2.
Методика наставе српског језика и књижевности 2
У834
3.
Дечије литерално стваралаштво
В1732
4.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
2.
3.
4.
5.
Назив студијског програма, врста студија
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Милена Недељковић, (2008); Слободан Ж. Марковић и његов критичарски свет у књижевности за децу,
Часопис о књижевности за децу, број 3, стр.51-55.
Милена Недељковић, (2008); Методички приступ басни, Зборник радова са међународног научног скупа на
Педагошком факултету у Јагодини, Посебна издања, књига 3, стр.532-537.
Милена Недељковић, (2009); Значај бајке у животу детета, Зборник радова Учитељског факултета Призрен у
Лепосавићу, књига 3, стр. 128-134.
Милена Недељковић, (2011); Могући вид интерпретације социјалне функције и митских елемената у бајкама
Х.К. Андерсена, Часопис за наставу и учење – Методичка пракса, Број 1, Београд, стр.41-48.
Милена Недељковић, (2011); Слободне активности ученика, Зборник радова Учитељског факултета Призрен у
Лепосавићу, број 5, стр. 135-146.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
37 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име и презиме
Божана М. Рашковић
Звање
Асистент
Назив институције у којој наставник ради са
Учитељски факултет у Лепосавићу
од 2008. године
пуним радним временом и од када
Ужа научна односно уметничка област
Методика наставе музичке културе
Академска каријера
Година
Институција
Област
Методика наставе музичке културе
Избор у звање
2012.
Учитељски факултет у Призрену
Докторат
Методика наставе музичке културе
Магистратура
2012.
Учитељски факултет у Ужицу
Општа музичка педагогија
Диплома
1999.
Факултет уметности
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Шифра
Назив предмета
Назив студијског програма, врста студија
Разредна настава, ОАС
У2631
1.
Хорско певање
2.
3.
4.
5.
6.
7.
В1611
У6731
В6732
У654
У754
В634
В764
У153
В143
Дечији музички инструмент
Методика наставе музичке културе 1
Методика наставе музичке културе 2
Методика музичког васпитања 1
Методика музичког васпитања 2
Вокално-инструментална настава
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Заступљеност народне музике у наставним програмима предмета музичка култура у млађим
разредима основне школе, Зборник радова Учитељског факултета у Ужицу бр. 11, (2009): Учитељски
факултет у Ужицу, стр. 325-332.
2.
Анализа дела (облика) Петра Илича Чајковског "Годишња доба-Октобар", Зборник радова
Учитељског факултета у Призрену-Лепосавићу бр. 3, (2009): Учитељски факултет у ПризренуЛепосавић, стр. 216-227.
3.
Музички фолклор Рашке области у функцији наставе у млађим разредима основне школе,
Магистарска теза, Учитељски факултет у Ужицу, 2012.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
38 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име и презиме
Зорица Љ. Гајтановић
Звање
Асистент
Назив институције у којој наставник ради са
Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић
пуним радним временом и од када
од 2011. године
Ужа научна односно уметничка област
Методика наставе математике
Академска каријера
Година
Институција
Област
2013.
Учитељски факултет у Призрену
Методика наставе математике
Избор у звање
2012.
Учитељски
факултет
Ужице
Методика наставе математике
Уписане докторске
2012.
Учитељски
факултет
у
Призрену
Методика наставе математике
Мастер студије
2010.
Учитељски
факултет
у
Призрену
Професор разредне наставе
Диплома
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Шифра
Назив предмета
Назив студијског програма, врста студија
Методика наставе математике 1
Разредна настава, ОАС
У644
1.
Методика
наставе
математике
2
Разредна настава, ОАС
У734
2.
Методика
развоја
почетних
математичких
појмова
1
Васпитач у предшколским установама, ОАС
В624
3.
Методика
развоја
почетних
математичких
појмова
2
Васпитач у предшколским установама, ОАС
В814
4.
Васпитач у предшколским установама, ОАС
В6731
Занимљива математика
5.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Веселиновић, Зорица, (2013): ''Геометрија у почетној настави математике'', Зборник радова
Учитељског факултета Призрен - Лепосавић, књига 6, Лепосавић, стр. 195–205, резиме на
енглеском језику [UDK 378; ISSN 1452/9343].
2.
Ибро, Д., Ваит, Веселновић, Зорица, (2013): ''Трагом једне изреке'', Зборник радова, Пале,
Филозофски факултет.
3.
Мастер рад: Почетна настава геометрије у основној школи, Учитељски факултет у Призрену –
Лепосавић, 2012.
4.
5.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
39 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име и презиме
Миљан Д. Миљковић
Звање
Асистент
Назив институције у којој наставник ради са
Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић
пуним радним временом и од када
од 2009. године
Ужа научна односно уметничка област
Енглески језик
Академска каријера
Година
Институција
Област
2012.
Учитељски факултет у Призрену
Енглески језик
Избор у звање
2011.
Филозофски факултет у Новом Саду
Енглески језик
Уписане докторске
2011.
Филозофски факултет у Новом Саду
Енглески језик и књижевност
Мастер студије
2008.
Филозофски факултет у Приштини –К.М.
Енглески језик и књижевност
Диплома
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Шифра
1.
2.
У1411
В1211
У2511
В2711
У3412
Назив предмета
Енглески језик 1
Енглески језик 2
3.
Енглески језик 3
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
Назив студијског програма, врста студија
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
1.
2.
3.
4.
5.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
40 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име и презиме
Вуко Ђ. Лакушић
Звање
Сарадник у настави
Назив институције у којој наставник ради са
Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић
пуним радним временом и од када
од 2009. године
Ужа научна односно уметничка област
Методика физичког васпитања
Академска каријера
Година Институција
Област
2013.
Учитељски факултет у Призрену
Методика физичког васпитања
Избор у звање
2013.
Учитељски факултет у Ужицу
Мастер студије
2008.
Факултет за спорт и физичко васпитање Лепосавић
Диплома
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Шифра
1.
У443
В4532
У624
У774
Назив предмета
Методика физичког васпитања
Професор физичке културе
Назив студијског програма, врста студија
Основи спорта и физичко васпитање
Методика наставе физичког васпитања 1
2.
Методика наставе физичког васпитања 2
3.
В2412
Хигијена у предшколским установама
4.
У2632
Школска хигијена
5.
В644
Методика физичког васпитања 1
6.
В754
Методика физичког васпитања 2
7.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
1.
2.
3.
4.
5.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
41 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име и презиме
Иван М. Башчаревић
Звање
Асистент
Назив институције у којој наставник ради са
Филозофски факултет у Приштини – К. Митровици
пуним радним временом и од када
од 01.10.2007. године
Ужа научна односно уметничка област
Социлогија
Академска каријера
Година
Институција
Област
2010.
Филозофски факултет у Приштини – К.М. Социолошке науке
Избор у звање
2008.
Филозофски факултет у Приштини – К.М.
Диплома
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Шифра
1.
2.
3.
4.
У221
В221
У311
У3532
В3732
У4623
В6521
У1612
Назив предмета
Социологија
Социологија образовања
Грађанско васпитање
Социјална екологија
5.
Социлогија породице
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Социолошке науке
Назив студијског програма, врста студија
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Васпитач у предшколским установама, ОАС
Разредна настава, ОАС
Башчаревић, Иван, (2012), Ратне заслуге Гвозденог пука као културно надахнуће српском националном бићу, округли сто
Други пешадијски пук Књаз Михаило – Гвоздени пук у ослободилачким ратовима 1912-1918, Прокупље 05.11.2012.
Компировић, Татјана, Башчаревић, Иван, (2012), Друштвене прилике у Косовској Митровици између два светска рата, Косово
и Метохија 1912-2012, међународни интердисциплинарни тематски зборник
Башчаревић, Иван, (2012), У прилог схватању значаја упоредног метода у социологији, Зборник радова Филозофског
Факултета у Косовској Митровици, бр. 42
Компировић, Татјана, Башчаревић, Иван (2012). Образовање деце са посебним потребама: од специјалне до инклузивне
праксе. у Наука и традиција. Пале: Универзитет у Источном Сарајеву-Филозофски факултет
Башчаревић, Иван, (2011), Један прилог пруочавању миграција, Зборник радова Филозофског Факултета у Косовској
Митровици, бр. 41, стр. 487-501.
Башчаревић, Иван, (2011), Привреда на Косову и Метохији у делу академика Богумила Храбака, у Живот и дело академика
Богумила Храбака, Међународни интердисциплинарни тематски зборник, приредили: Драги Маликовић, Марко Атлагић,
Далибор Елезовић, стр.89-111
Милошевић, Биљана, Башчаревић, Иван (2011), Агресивност и степен угржености услед политичког насиља на Косову и
Метохији, у Политичко насиље, Међународни интердисциплинарни тематски зборник, приредио Урош Шуваковић.
Петровић, Јасмина, Башчаревић, Иван, (2010). Образовање у „огледалу“ штампаних медија у Србији; кључне речи: медији,
институционално образовање, комуникација, анализа садржаја, медијски садржај, моћ, интерпретација; у Медији и култура
мира на Балкану, Ниш, 2010, Центар за социолошка истраживања Филозофског факултета у Нишу; стр. 345-361, ISBN 978-867379-194-4 COBISS.SR-ID 175830796. UDK: 316.77:37(497.1)
Башчаревић, Иван, (2009). „ Национална везаност и ставови према демоктратији студената Универзитета у Приштини; кључне
речи: нација, национална свест, национална везаност, толеранција, демократија; у Косово и метохија у цивилизацијским
токовима, Косовска Митровица, 2009: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, ISSN 0354-3293
Башчаревић, Иван, (2012), Ратне заслуге Гвозденог пука као културно надахнуће српском националном бићу, округли сто
Други пешадијски пук Књаз Михаило – Гвоздени пук у ослободилачким ратовима 1912-1918, Прокупље 05.11.2012.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Косово и Метохија између националног идентитета и
Тренутно учешће на пројектима
евроинтеграција. Филозофски факултет Кососвска
Пројекат је одобрило министарство за просвету и науку Републику
Србије
Други подаци које сматрате релевантним
Докторске студије Социологије на Филозофском факултету у Београду. Наставно-научно веће Филозофског факултета у
Београду одобрило је израду докторске дисертације са темом – „Однос српске интелигенције осмадесетих година
двадесетог века према косовском миту као топосу националних интереса-анализа периодичне штампе НИН, Дуга,
Књижевне новине, Православље и Књижевна реч“
42 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име и презиме
Илинка Б. Мушикић
Звање
Асистент
Назив институције у којој наставник ради са
Филозофски факултет у Приштини – К. Митровици
пуним радним временом и од када
10.09.2002.
Ужа научна односно уметничка област
Педагогија
Академска каријера
Година
Институција
Област
2013.
Педагогија
Избор у звање
Филозофски факултет
2011.
магист
Филозофски факултет
2001.
Диплома
Филозофски факултет
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Шифра
Назив предмета
Педагогија
Педагогија
Назив студијског програма, врста студија
Разредна настава, ОАС
У564
1.
Методика наставе природе и друштва 1
Разредна настава, ОАС
У744
2.
Методика наставе природе и друштва 2
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Активна настава на подручју Космета, Зборник радова са међународног научног скупа, Косово и
Метохија у цивилизацијским токовима, Филозофски факултет, Косовска Митровица, 2009.
2.
Самопоштовање и степен угрожености код адолесцената на Косову и Метохији, Књига сажетака,
Бања Лука, 2011.
3.
Актуелност феномена активне наставе на поднебљу Северног Космета са освртом на схватања
Адолфа Феријера, Зборник радова Филозофског факултета, косовска Митровица, 2012.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
„Косово и Метохија између
националног идентитета и
евроинтеграција“
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
43 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
38218 Лепосавић, Немањина бб
КЊИГА НАСТАВНИКА
I и II степена студија
Име и презиме
Драгана Ј. Ваљаревић
Звање
Асистент
Назив институције у којој наставник ради са
Природно-математички факултет у Приштини – К.
пуним радним временом и од када
Митровици од 2001.
Ужа научна односно уметничка област
Математика
Академска каријера
Година
Институција
Област
2012.
ПМФ Приштина
Математика
Избор у звање
2012.
ПМФ Приштина
Математика
Докторат
2006.
ПМФ Крагујевац
Магистратура
Математика-вероватноћа и статистика
2000.
Математика
Диплома
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Шифра
Назив предмета
У123
1.
Математика 1
2.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
2.
3.
4.
5.
Назив студијског програма, врста студија
Разредна настава, ОАС
Станојевић, Д.: Узрочност и слаба решења стохастичких диференцијалних једначина, Магистарска теза,
Природно-математички факултет у Крагујевцу, 2006
Petrović Lj., Stanojević D.: Some Models of Causality and Weak Solutions of Stochastic Differential Equations With
Driving Semimartingales, Facta Universitatis (Niš), Ser. Math. Inform. 20, 103-112, (2005).
Рајовић М., Станојевић, Д.: Вероватноћа и статистика, теорија и примери, Академска мисао, Београд, 2006.
Petrović Lj., Stanojević D.: Weak Solutions of Stochastic Differential Equations Driven by Martingales, Book of
Abstracts of the ICNAM, Kragujevac, Serbia, September 27-30, p.36, 2006.
Драгичевић Л., Миловановић Ј., Станојевић Д.: Методика математике са основама математике за васпитаче,
2003.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
44 Страна
Download

Књига наставника - Учитељски факултет