Документација за акредитацију
високошколске јединице ван седишта
установе у Пожаревцу
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМИЈУ И ИНЖЕЊЕРСКИ
МЕНАЏМЕНТ У НОВОМ САДУ
КЊИГА НАСТАВНИКА
Нови Сад, фебруар, 2014.
Зоран С. Николић
Имe средње слово, презиме
Редовни професор
Звање
Факултет за економију и инжењерски менаџмент – 2010. година
Назив институције у којој наставник ради са пуним
радним временом и од када
Опште и правне науке
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2007.
Универзитет Сингидунум
Социолошко-политиколошка
Докторат
2000.
Факултет политичких наука - Београд
Социлошко-политиколошка
Специјализација
Магистратура
1997.
Факултет политичких наука – Београд
Социолошко-политиколошка
Диплома
1986.
Факултет политичких наука – Београд
Социолошко-политиколошка
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма, врста студја
Часова
активне
наставе
2
1.
Социологија
Пословна економија и финансије, Основне академске студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Николић, Зоран, С. (2011), Савремена социологија, Нови Сад, Факултет за економију и инжењерски менаџмент, (стр. 485.),
ISBN 978-86-87619-18-0
2.
Николић, Зоран, С. (2003), Механизована перцепција моћи, Београд, Наука и друштво Србије, (стр. 190), ISBN 86-843333-00-4
3.
Николић, Зоран, С (2004), Мир и потреба за њим – оглед из културе мира, Журнал за социологију, 2, Нови Сад: 36-57.
4.
Николић, Зоран, С (2005), Суштинска својства моћи, Журнал за социологију, 3, Нови Сад: 35-52.
5.
Николић, Зоран, С (2006), Феномен перцепције моћи – аналитички приступ, Социолошки годишњак, 2, Источно Сарајево:
169-189.
6.
Николић, Зоран, С Бејкер, Родзбах, Р (2010), Драма интелектуалаца, Зборник радова са научног скупа, Филозофски факултет,
5-2, Источно Сарајево: 112-129.
7.
Николић, Зоран, С (2011), Неке особености метододологије, метода и истраживања појава права, Српска политичка мисао,
1, Београд: 347-365.
8.
Николић, Зоран, С (2008), Мобинг – патолошка друштвена појава, Зборник Правног факултета, 4, Источно Сарајево: 51-73.
9.
Nikolic, Zoran, S., (2013), OBSOLESCENCE, SOLIPSISM AND FEAR –KEY COORDINATES PRIMITIVISM, International
Conference: SCIENCE AND MODERN UNIVERSITY, Faculty of Philosophy, University of Niš, Serbia: p.48.
10.
Николић, Зоран, С. (2011), Pluralistic society in the context of modernization, collective identity and collective identity crisis,
TRADITION, MODERNIZATION, IDENTITIES, Place of tradition and modernization in different concepts and development
strategies of countries in transition, (International scientific conference), 2011, FACULTY OF PHILOSOPHY – UNIVERSITY OF
NIŠ, CENTER FOR SOCIOLOGICAL RESEARCH, Niš: p. 637-650.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи 1
Међународни 1
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним : Један од утемељивача социолошке дисциплине Социологија моћи. Аутор је новина у
методском поступку у фази сређивања прикупљених података као и метода примерених интерактивној настави. Био је декан Правног
факултета УИС. Значајно допринео акредитовању студијског програма: политологија на ФЕППС-у у Новом Саду. Добијао највише
оцене студената за рад са њима.
Зорка М. Грандов
Име, средње слово, презиме
Редовни професор
Звање
Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад,
Назив институције у којој наставник ради са
Универзитет Привредна академија, од 2014..
пуним радним временом и од када
Пословна и међународна економија
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2009.
Факултет за економију и инжењерски
менаџмент, Универзитет привредна
Пословна и међународна економија
академија, Нови Сад
Докторат
1987
Економски факултет у Новом Саду
Економија
Специјализација
Магистратура
1977.
Економском факултету у Београду
Економија
Диплома
1969.
Економски факултет, Београд.
Општа економија
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма, врста студја
Часова
активне
наставе
2
3
1.
Понашање потрошача
Пословна економија и финансије, Основне академске студије
2.
Маркетинг услуга
Пословна економија и финансије, Основне академске студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Grandov, Z., Jovanović , R., and Djokic, M., Banking services and consumer protection in western balkan countries
with special emphasis on the experience of Serbia, FTU,XI International conference service sector in terms of changing
environment, University "St. Kliment Ohridski" – Bitola Faculty of Tourism and Hospitality – Ohrid, Ohrid,
Macedonia, 27/29. October, 2011.
2.
Грандов З; Ђокић М; Бранковић Н; „Branding and competitive strategy of tourism based on vertical cooperation in
marketing channels“ 7th International Scientific Conference on „MANAGEMENT IN FUNCTION OF THE
INCREASED TOURIST EXPENDITURE“ 7th May 2010, Opatija, Croatia.
3.
Ćirić, M., Grandov, Z., Carić, M. “The level of implementation of customer relationship management in banking
industry of Serbia“, Actual Problems of Economics, March Issue 3(129), 2012, 480-489.
4.
Брканлић, С. Грандов З. Вучуревић, Т. Значај друштвених мрежа за позиционирање високошколске установе на
тржишту образовања, XX скуп Трендови развоја, Копаоник, 24-27.02.2014.
5.
Грандов, З, Ђокић,М., Трговински маркетинг менаџментт, БТО, Београд, 2011.
6.
Барац, Н., Грандов, З., Миловановић, Г., Лојалност купца и маркетинг међузависних односа, Међународни
научни скуп на тему: Развој маркетинга – нове тенденције, Економски факултет, Ниш, новембар 2001.
7.
Grandov, Z., Jovanovic: Zaštita potrošača-komparativna analiza Srbije i susednih zemalja, Časopis za Ekonomiju i
tržišno komuniciranje, EMC Review, Banja Luka, 2011.,str.9-24, ISSN 2232-8823, UDK:339.133.2:347.751
8.
Грандов З, Ђокић М., Петровић, Р., Consumer Protection in Advertising as Contribution to Quality Policies in
Tourism, 2nd International Scientific Expert Conference- QUALITY AND INNOVATION IN TOURISM AND
CATERING, February, 11-12, 2010, Bled Slovenia.
9.
Грандов, З., Покрет потрошача и развој цивилног друштва у земљама у транзицији, Потрошачи у цивилном
друштву, Светски конгрес владиних и невладиних организација потрошача, Santiago de Chile, новембар 1997.
10.
Грандов, З., Видас-Бубања, М., »Реконструкција тржишта и подстицање активности ка стварању зоне слободне
трговине у региону«, Економски анали, тематски број/01/2002., Београд
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
11
Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе
3
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи 2
Међународни
Усавршавања
Гостујући предавач на Универзитету Barcelona, 2000. године (мастер студије).
Други подаци које сматрате релевантним
(1) Руководилац и аутор програма: Београдска школа трговине Привредне коморе Београда, (2) Члан Савета за
трговину Покрајинског секретаријата за привреду АП Војводина.
Слободан М. Нешковић
Име, средње слово, презиме
Редовни професор
Звање
Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад,
Назив институције у којој наставник ради са пуним
Универзитет Привредна академија од 2009. године.
радним временом и од када
Опште и правне науке
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
Факултет за економију и инжењерски менаџмент,
Опште и правне науке
2009.
Универзитет Привредна академија, Нови Сад
Докторат
Факултет политичких наука,
2004.
Политикологија
Универзитет у Београду
Специјализација
Магистратура
Факултет политичких наука,
2001.
Међународни односи
Универзитет у Београду
Диплома
1980.
ТВА, Загреб
Саобраћај и транспорт
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма, врста студја
Часова
активне
наставе
Пословна економија и финансије, Основне академске студије
2
1.
Пословне комуникације
2.
Пословна економија и финансије, Основне академске студије
2
Пословна етика
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Нешковић, С., Морал, у: Социологија, Ниш: Факултет заштите на раду Универзитета у Нишу и други, 2008, стр. 180-184, ИСБН:
978-86-85985-03-4, УДК: 316(075.8)
2.
Нешковић, С., Морал – типови морала, у: Социологија – основне категорије и постмодерно друштво, Београд: Висока школа
ПЕП, 2010, стр. 156-159, ИСБН: 978-86-7860-077-7, УДК: 316(075.8)
3.
Нешковић, С., Еколошка етика, у: Еколошки менаџмент, Београд: Висока школа ПЕП, 2010, стр. 32-36, ИСБН: 978-86-6069-0144, УДК: 005:502
4.
Нешковић, С., Еколошка свест и етика одговорности, Београд: ВПШ Чачак, 2011, стр. 48-63, ИСБН: 978-86-7860-088-3; УДК:
005:502/504(075.8)
5.
Нешковић, С., Еколошка свест и менаџмент ризика на раду, Чачак: Технички факултет Универзитета у Крагујевцу, 2009, стр. 1521, ИСБН: 978-86-7776-075-5; УДК: 331.45/46(082)
6.
Нешковић, С., Дипломатска комуникологија и реторика у савременој међународној констелацији, Зборник радова, „Безбедност у
постмодерном амбијенту“, књига VII, Београд: ЦЕСНА Б, 2010, УДК: 316.334.3(497.11)(082), ИСБН: 978-86-85985-17-1
7.
Нешковић, С., Информатичко друштво и комуникације, у: Социологија – основне категорије и постмодерно друштво, Београд:
ВПШ Чачак, 2010, УДК: 316(075.8), ИСБН: 978-86-7860-077-7
8.
Нешковић, С., Глобална светска рачунарска мрежа – Интернет, у: Социлогија, Ниш: Факултет заштите на раду Универзитета у
Нишу и други, 2008, УДК: 316(075.8), ИСБН: 978-86-85985-03-4
9.
Нешковић, С., Информациони рат и феномен знања у постмодерном друштвеном амбијенту, у „Ресурси и безбедност
Југоисточне европе“ Зборник радова, Београд: ЦЕСНА Б и Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Велико Трново, Бугарска, 2012.
10.
Нешковић, С., Економске импликације информационог ратовања у савременим међународним односима, у: Економија – теорија
и пракса, Нови Сад: ФИМЕК, 2012. UDK: 316.776
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
93
Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе
2
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи 1
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
−
Оснивач и директор научног удружења Центар за стратешка истраживања националне безбедности, Београд.
−
Едитор и главни и одговорни уредник 13. књига Зборника радова „Безбедност у постмодерном амбијенту“ који издаје Центар
за стратешка истраживања националне безбедности, Београд у сарадњи са домаћим и иностраним институцијама.
−
Од 2009-2012. године реализовао 19 уводних предавања по позиву на научним скуповима националног и међународног
значаја.
−
Током 2010. и 2011. године имао уводна предавања по позиву на Међународним конференцијама које је организовао
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ у Великом Трнову, Бугарска.
−
Од 2009-2012. године имао уводна предавања по позиву на универзитетима у Београду, Нишу, Крагујевцу, Новом Пазару,
Бања Луци и Травнику.
−
2011. године изабран за Редовног члана Српске краљевске академије – СКАИН у звању академика.
Александра Ђ. Teшић
Име, средње слово, презиме
Ванредни професор
Звање
Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад,
Назив институције у којој наставник ради са
Универзитет Привредна академија, од 2008.
пуним радним временом и од када
Финансије и банкарство
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2012.
Факултет за економију и инжењерски
Финансије и банкарство
менаџмент, Нови Сад, Универзитет Привредна
академија
Докторат
Факултет за економију и инжењерски
Економске науке
2007.
менаџмент, Нови Сад, Универзитет Привредна
академија
Специјализација
Магистратура
Факултет за економију и инжењерски
Економске науке
2005.
менаџмент, Нови Сад, Универзитет Привредна
академија
Диплома
Факултет за Банкарство и Међународну
Економске науке
2004.
Трговину БК Универзитета
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма, врста студја
Часова активне
наставе
1.
Финансијска тржишта и
Пословна екномија и финансије, Основне академске
3
институције
студије
2.
Управљање инвестицијама
Пословна екномија и финансије, Основне академске
2
студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1. Tešić A., Ilić, D., Tepavac R., „Sources of investment financing and their impact on economic growth of the Republic
of Serbia” Ekonomika poljoprivrede, Vol. LX, N°2(217-436), 2013 Belgrade. str 403-417.
2. Nikolić, А.*Управљање инвестицијама, ФИМЕК, Нови Сад, 2012.
3. Tepavac R, Николић, А*, Cvijanović D., Sustainability of relationship between budget deficit, public debt and
economic growth" TTEM, Volume 8, Number 2, 2012, pp. 621-627.
4. Николић, А.*, Тешкоће функционисања Европске монетарне уније у одсуству чвршће фискалне координације,
Економија-теорија и пракса, 1, 2011.
5. Ђорђевић Д. , Николић А.*: „Систем јавних набавки и структура тржишта, са посебним освртом на
билатерални монопол“, Финансије, бр 1-6/2009.
6. Николић, А.*,Значај европских финансијских институција за развој Србије, Научни скуп- Институционалне
промене као детерминанта привредног развоја Србије у 2008. години, фебруар, 2008.,Економски факултет,
Крагујевац.
7. Николић, А.*, Ђорђевић, Д. Финансијска тржишта и институције, Привредна академија, Нови Сад, 2008.
8. Николић, А.*, Иконић, Д., Развијеност финансијских тржишта у Србији, XIИнтренационални симпозијумМенаџмент и друштвена одговорност,SYMORG 2008, Београд, 10-13 септембар 2008.
9. Николић, А.*, Ђорђевић Д., Европске јавне финансије и буџет Европске Уније, Привредна академија, Нови
Сад, 2008.
10. Тешић, А., Хармонизација пореских и царинских политика земаља чланица ЕУ; Међународно саветовање
правника и економиста, Будва 2006.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе
1
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи 1
Међународни
Усавршавања
1994. SidmouthInternationalSchoolofEnglish, Програм за студенте на размени у Сидмуту, Велика
Британија; 1997. Certificate of participation, Програм за студенте на размени, New Jersey, USA.
Други подаци које сматрате релевантнимРадно искуство у: ЕФГЕуробанк а.д. Београд, Менаџер у кредитном сектору.
Гаранцијски фонд, Стручни сарадник у Оделењу за издавање праћење и реализацију гаранција;"МИКРО" ДОО, Београд,
Заменик генералногдиректора. ЕВРОПСКА ЕКСПЕРТСКА ГРУПА – БЕОГРАД, Инокоресподент
*напомена: Николић је бивше презиме проф Тешић.
Ожеговић Н. Лазар
Име, средње слово, презиме
Ванредни професор
Звање
Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад,
Назив институције у којој наставник ради са
Универзитет Привредна академија, од 2008.
пуним радним временом и од када
Пословна и међународна економија
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2008.
Факултет за економију и инжењерски
Пословна и међународна економија
менаџмент, Нови Сад, Универзитет
Привредна академија
Докторат
2006.
Факултет техничких наука „Михајло
Техничких наука, Предузетништво
Пупин“, Зрењанин, Нови Сад
Специјализација
Магистратура
2001.
Факултет техничких наука „Михајло
Техничких наука, Предузетништво
Пупин“, Зрењанин, Нови Сад
Диплома
1980.
Факултет народне одбране, Београд
Друштвених наука
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма, врста студја
Часова
активне
наставе
1.
Менаџмент
Пословна економија и финансије, Основне академске студије
3
2.
Предузетништво
Пословна економија и финансије, Основне академске студије
1.5
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Павловић Н.,Ожеговић Л.Бошков.В."Улога менаџмента у инплементацији LEAN концепта"Научни форум
Ф15: ЕНЕРГЕТСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ-2013,са тематском конференцијом: Менаџмент, иновацијеразвој"СРБИЈА
ИНВЕНТ", В.Бања, 16.мај.2013
2.
Ожеговић Л."Пословни инкубатор модел бржег развоја социјалног предузетништва "ИЦЕЛ-2,Међународна
конференција учења о предузетништву,28.06.2012.Нови Сад, ISBN 978-86-6253-006-6,стр.357
3.
Ожеговић Л."Улога предузетничких инкубатора у решавању енергетске кризе у Србији путем алтернативних
енергија", зборник радова научно стручног скупа "ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ,2006",03.-04.новембар.
2006.године, Врњачка Бања, УДК 620.9(082), ИССН 1451-9070
4.
Ожеговић Л.,"Менаџмент малих и средњих предузећа - будућности Србије""Економија - теоријаипракса" ISSN
2217- 5458 иUDK:33,2011, вол 4,бр.1,стр. 140-153,часопис Факултета за економију и инжењерски менаџмент,
Универзитета Привредна академија у Новом Сад
5.
Oжеговић Л."Предузетништво као иновација", XXXIV Симпозијум о операционим истраживањима,СYМ-ОПИС2007.Факултет организационих наука,16. 19.септембар. 2007. године.Златибор
6.
Павловић Н.,Ожеговић Л."Значај менаџмент логистике усавременој пословној организацији" "Управљање
квалитетом и поузданошћу",14.Међународнаконференција, ICDQM -2011,29.-30.јун.2011. ISBN 978-86-8635505-8,Београд,стр.116
7.
Ожеговић Л., Павловић Н. ,Бошков В., Управљање пројектима-студија случаја Научно-стручни скуп
ЕНЕРГЕТСКЕ ТЕХНОЛОГИЈА-2011 тематска конференција "МЕНАЏМЕНТ, ИНОВАЦИЈЕ И РАЗВОЈ"2011,10.-11.06.2011.Врњачка Бања, UDK 005, ISSN 1452-8800.
8.
Ожеговић Л.,Павловић Н.,Бошков В."Развој организације-нови поглед на распон контроле ",часопис
"МЕНАЏМЕНТ, ИНОВАЦИЈЕИРАЗВОЈ"-2010,21.05.2010.ВрњачкаБања, UDK 005,ISSN 1452-8800,стр.44-48.
9.
Ожеговић Л.,Павловић Н.,Бошков В,Значај малих и средњих предузећа у развоју привреде,Научно-стручни
скуп"ЕФИКАСНОСТ У ПРИВРЕДИ 2010,енергетска-ефикасност,еколошка ефикасност, економска фикасност,
ефикасност-управљања"Зрењанин,26.-27.новембар2010.гUDK 005,ISSN 1452-8800
10.
Ожеговић Л.,Антонић Б.,Управљање комуникацијама у пројекту, мајска конференција о стратегијском
менаџменту са међународним учешћем.Технички факултет у Бору, Универзитет у Београду, 29.-31.05.
2009.год.Зајечар ISBN: 978-86-80987-67-5
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни1
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Радио на менаџерским пословима у Извршном већу АП Војводине, као и на пословима помоћника управника неколико
студентских домова у Новом Саду.
Вук М. Раичевић
Име, средње слово, презиме
Ванредни професор
Звање
Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад,
Назив институције у којој наставник ради са
Универзитет Привредна академија,2010.
пуним радним временом и од када
Опште и правне науке
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Годин Институција
Област
а
Избор у звање
2012
Факултет за економију и инжењерски менаџмент,
Опште и правне науке
Универзитет Привредна академија, Нови Сад
Докторат
2008
Правни факултет за привреду и правосуђе,
Привредно правни послови
Универзитет Привредна академија
транспорта и шпедиције у транзицији
привреде Србије
Специјализација
Магистратура
2005
Факултет за економију и инжењерски менаџмент
Утицај фискалног система и фискалне
Н.Сад
политике на финасирање јавних
расхода
Диплома
1996
Економски факултет Београд
Производна орјентација и индустриска
политика у наредном периоду
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма, врста студја
Часова активне
наставе
1.
Привредно право
Пословна економија и финансије, Основне академске студије
2
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1
Царић, С.,Витез, М.,Раичевић, В., ВеселиновићП.Ј. Привредно Право, 2011, Издавач : Привредна академија Н.Сад,
Факултет за економију и инжињериски менаџмент, ЦИП 347.7(075.8), ИСБН 978-86-87619-27-2,
2
Раичевић В,.Гломазић Р „ Значење и облици права социјалног предузетништва, Publikacija, издавач , FRIEDRICH
EBERT STIFTUNG, 2012, Београд, ISBN 978-86-83767-41-0
3
Павловић,В.Раичевић,Р.Гломазић, “Правни оквир за социјална предузећа у Европи, Пословна економија,
С. Каменица, No.2/2012
4
В. Раичевић,М. Савић, Р. Гломазић, Енергентска ефикасност у Србији-Анализа стања, Правна регулатива и
понтенцијал за развој, Европско законодавство, Београд , No.41/2012
5
РаичевићВ., ГушићК., (2008) „Међународна шпедиција појам значај и међународни акти регулисања”,
Правотеоријаипракса, No. 7-8/2008
6
ОгњеновићС., РаичевићВ., (2008) „Опште карактеристике уговора у робномпромету”, Право теорија и пракса, No. 56/2008
7
Раичевић В,. Ковачевић М,“Приватизација јавних предузећа“, Економија теорија и пракса, ИССН 2217-5458,.
Но.3/2011, Стр.67-73
8
Раичевић В., Гломазић Р., Социјално предузеће у Европи политички и правни аспекти,. Рад по позиву за научну
конференцију са међународним значајем, Ресурси Србије, Зборник Радова 2012 , ИСБН 978-86-85985-19-5, стр. 451
9
Раичевић В., Ковачевић М., Правни аспекти електронске трговине у Србији, Право-теорија и пракса, br.7-9
10
РаичевићВ., МајхеншекК, ”Пословни систем франшизинга као фактор привредног развоја”, Право теорија и пракса,
No:1-2/2009.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
14
Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе
4 (М24)
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи1
Међународни 2
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним: Радови објављени на Међународним скуповима и другим националним
часописима.
Име средње слово, презиме
Звање
Назив институције у којој наставник ради са
пуним радним временом и од када
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година Институција
Факултет за економију и
Избор у звање
2013.
Ђуро Ђ. Микић
Ванредни професор
Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад, Универзитет
Привредна академија, од 2013. године.
Квантитативне методе и информациони системи
инжењерски менаџмент, Нови
Сад, Универзитет Привредна академија
Докторат
2003.
Магистратура
1990
Диплома
1979.
Економски факултет Универзитета у Бања
Луци
Економски факултет Универзитета у Бања
Луци
Област
Квантитативне методе и
информациони системи
Статистичка анализа
Економске науке
Економски факултет Универзитета у Бања
Економске науке
Луци
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив предмета
Назив студијског програма, врста студја
Часова активне
наставе
1.
Пословна математика
Пословна економија и финансије, Основне академске
3
студије
2.
Пословна статистика
Пословна економија и финансије, Основне академске
3
студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1
Микић, Ђ. (2004). Статистичко моделирање бизнис показатеља у оцени ефикасности инвестирања, Београд:
Економика, број: 2/2004, стр. 136 – 139.
2
Микић, Ђ. (2003). Генерисање исхода пословних догађаја дистрибуцијом пробабилитета, Београд: Директор, број 7 –
8/2003, стр.27 – 30.
3
Микић, Ђ., Латиновић, Б. (2004). Економетријско – информатички императив предузетничке културе, Београд:
Економика, број: 4/2004, стр. 218 – 220.
4
Микић, Ђ. и др.(2011). Моделирање конкурентског приоритета инвестиционих алтернатива у функцији стратегије
глобалног развоја, Economic development and Standard of living, Паневропски Универзитет „АПЕИРОН“, Бања Лука,
стр.72. – 75.
5
Микић, Ђ.и др. (2012). Оцјењивање релативности критерија управљачког протокола на бази приоритета и матричне
анализе, Хрватски портал знанствених часописа: Хрчак - Транзиција, ИССН-1512-5785, број 30.
6
Микић, Ђ.и др. (2011.) Теоријска диспозиција економетријских релација у функцији унапређења преформанси
система управљања квалитетом, Хрватски портал знанствених часописа: Хрчак - Транзиција, ИССН-1512-5785, број
27.
7
Микић, Ђ.и др. (2013). Тактички менаџмент у терминирању пословних активности и оптимизацији временских
ресурса, Научно – стручна конференција са међународним учешћем, Јахорински пословни дани – Предузетништво.
8
Микић, Ђ.и др. (2012). Модификовање управљачке компоненте у афирмацији менаџмента временских ресурса и
просторног дизајна, Годишњак европског дефендологија центра, ИССН 2233-1891 стр. 110 – 120. Бања Лука
9
Микић, Ђ.и др. (2011). Аксиомска структура скупа пропозиција у циљу оптимизације излазних вредности процеса и
излаза. Лидер – директор, ИССН 1820 – 5453 УДК – 005, мај/август 2011., Београд, стр 10 – 14.
10
Микић, Ђ.и др. (2012). Матрична правила у функцији уређености релација управљачке комуникације, Ниш:
Међународни часопис за економску теорију и прксу и друштвена питања „Економика“,X – XII 2012, број 4, стр 25 –
36.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним:
Силвија Љ. Ликавец
Име, средње слово, презиме
Ванредни професор
Звање
Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Универзитет
Назив институције у којој наставник ради са пуним
Привредна академија, Нови Сад, од 2007.
радним временом и од када
Квантитативне методе и информациони системи
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
2009
Факултет за економију и инжењерски
Квантитативне методе и информациони
Избор у звање
менаџмент, Универзитет Привредна
системи
академија, Нови Сад
2004.
Dipartimento di Informatica,
Информатика
Докторат
Universit`a degli Studi di Torino, Italia
Магистратура
1997.
Природно-математички факултет, Нови
Математика
Диплома
Сад
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма, врста студија
Часова
активне
наставе
1.
Oснови информационих
Пословна економија и финансије, Основне академске студије
2
система
2.
Пословни информациони
Пословна економија и финансије, Основне академске студије
3
системи
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
D. Dougherty, S. Ghilezan., P.Lescanne, S.Likavec, Strong normalization of the dual classical sequent calculus, Logic for Programming,
Аrtifical Intelligence, Аnd Reasoning, Proceedings, 316 (1-3) p.p 169-183, 2005.
2.
M. Dezani, S. Ghilezan, S. Likavec: Behavioural inverse limit models, Theoretical Computer Science, 316(1-3), pp. 49-74, 2004.
3.
L. Bettini, V. Bono, S. Likavec: Safe and Flexible Objects with Subtyping, Journal of Object Technology - JOT 4(10), 2005.
4.
S. Likavec, P. Lescanne: On untyped Curien-Herbelin calculus, Proceedings of the 1st Workshop on Classical Logic and Computation
CLaC’06, 2006.
5.
L. Bettini, V. Bono, S. Likavec: Safe and Flexible Objects, Proceedings of the 20th Аnnual АCM Symposium on Аpplied Computing,
АCM SАC ’05, Special Track on Object-Oriented Programming Languages and Systems OOPS ’05, pp. 1258-1263, 2004. АCM Press,
New York.
6.
L. Bettini, V. Bono, S. Likavec: А Core Calculus of Mixins and Incomplete Objects, Proceedings of the 19th Аnnual АCM SIGPLАN
Conference on Object-Oriented Programming, Systems, Languages, and Аpplications - OOPSLА ’04,pp. 208-209, 2004. АCM Press,
New York.
7.
L. Bettini, V. Bono, S. Likavec: А Core Calculus of Higher-Order Mixins and Classes, Proceedings of the 19th Аnnual АCM Symposium
on Аpplied Computing, АCM SАC ’04, Programming Languages Track, pp. 1508-1509, 2004. АCM Press, New York.
8.
L. Bettini, V. Bono, S. Likavec: А Calculus of Mixing-Based Incomplete Objects, Proceedings of the 11th International Workshop on
Foundations of Object- Oriented Languages, FOOL ’04, Venice, Italy, pp. 29-41, 2004.
9.
S. Ghilezan, S. Likavec: Extensions of the reducibility method, Proceedings of the 4th Panhellenic Logic Symposium, (PLS4), pp. 107112, 2004.
10.
S. Ghilezan, V. Kuncak, S. Likavec: Reducibility method for termination properties of typed lambda terms, Proceedings of the 5th
International Workshop on Termination (WST ’01) (N. Dershowitz ed.), Utrecht, The Netherlands, pp. 14-16, 2001.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе
2
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи 1
Међународни
Усавршавања
Универзитет у Торину, Италија, од 2001-2004; докторске студије; 29.01.-01.02.2003., Француска;
26.-31.08.2002., Оксфорд, Енглеска; 24.06.-06.07.2002. Универзитет у Орегону, САД; 19.31.05.2002., Универзитет у Болоњи, Италија;
август-септембар 1999., Универзитет у Лисабону, Португалија; јул-октобар 1997., Бразил.
Други подаци које сматрате релевантним
Dynamic Аssembly, Reconfiguration and Type-checking IST-2001-33477 (DАRT) project in the Global Computing pro-active initiative of
Future and Emerging Technologies, финансиран од стране Information Society Technologies (IST) програма. Трајање: 36 месеци (20022004). Координатор пројекта: Eugenio Moggi; Network Аware Programming: Objects, Languages, Implementations (NАPOLI), парцијално
финансиран од стране Ministero dell’Istruzione, Universita e Ricerca (MIUR). Број пројекта: COFIN 2001017253. Трајање: 24 месеца (20022003). Координатор пројекта: Rocco De Nicola; Репрезентације доказа са апликацијама, класификација структура и бесконачна
комбинаторика, финансиран од стране Министарства за науку, технологију и развој Србије. Број пројекта: 1630. Трајање: 36 месеци
(2003-2005). Координатор пројекта: Коста Дошен; Модели, језици, типови и процеси у рачунарству, финансиран од стране
Министарства за науку, технологију и развој Србије. Број пројекта: 144029. Трајање: 60 месеци (2006-2010). Силвиа Гхилезан.
Никола Ј. Градојевић
Име, средње слово, презиме
Ванредни професор
Звање
Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад,
Назив институције у којој наставник ради са
Универзитет Привредна академија од 2007. године.
пуним радним временом и од када
Финансије и банкарство
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
Факултет за економију и инжењерски
менаџмент, Нови Сад, Универзитет
Финансије и банкарство
2009.
Привредна академија
Докторат
Универзитет Британске Колумбије,
2003.
Финансије и економија
Ванкувер, Канада
Специјализација
Магистратура
Централноевропски
Примена вештачких неуронских мрежа у
Универзитет(Central European
1998.
предвиђању индустријског просекаDOW
University), Мађарска и Универзитет
Jones-a
у Есексу, Велика Британија
Диплома
1995.
Факултет техничких наука,Нови Сад
Fuzzy Систем за пословни менаџмент
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма, врста студја
Часова
активне
наставе
1.
Међународне финансије
Пословна економија и финансије, Основне академске студије
3
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Gradojevic, Nikola, 2012. "Frequency domain analysis of foreign exchange order flows," Economics Letters, Elsevier,
vol. 115(1), pages 73-76.
2.
Gencay, R. Gradojević, N., Crash of '87-Was it expected? Aggregate market fears and long-range dependence, Journal
of Empirical Finance, 17 (2), 270-282., 2010.
3.
Gradojevic N., Djakovic V., Andjelic G., Random Walk Theory and Exchange Rate Dynamics in Transition
Economies, Panoeconomicus, 57 (3), 303-320, 2010.
4.
Gradojević N., Gencay R., Kukolj D., Option Pricing With Modular Neural Networks, IEEE Transactions on Neural
Networks, 20 (4), 626-637, 2009.
5.
Ramazan Gencay & Nikola Gradojevic & Faruk Selcuk & Brandon Whitcher, 2010. "Asymmetry of information flow
between volatilities across time scales," Quantitative Finance, Taylor and Francis Journals, vol. 10(8), pages 895-915.
6.
Gradojević, N., Gençay, R., Overnight Interest Rates and Aggregate Market Expectations, Applied Economics Letters,
100 (1),27-30, 2008.
7.
Gradojević, N., Non-linear, hybrid exchange rate modeling and trading profitability in the foreign exchange market,
Journal of Economic Dynamics and Control, 31(2) 557-574, 2007.
8.
Gradojević, N., Gencay, R., Financial Applications of Non-extensive Entropy, IEEE Signal Processing Magazine 28 (5),
116-141, 2011.
9.
Gradojević, N., Kukolj, D., Gençay, R., Clustering and Classification in Option Pricing, Review of Economic Analysis
3 (2), 109-128, 2011.
10.
Gradojević, N., Kukolj, D., Lento, C., Improving Non-parametric Option Pricing during the Financial Crisis,
Proceedings of the IEEE Computational Intelligence for Financial Engineering and Economics, 2012.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
52
Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе
14
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи1
Међународни 2
Усавршавања
Мађарска 1996-1998;Француска 2003 Британска Колумбија, Канада 1998. до 2006
Други подаци које сматрате релевантним
Радио као асистент на Универзитету Британске Колумбије, Ванкувер, Канада
Марко М. Иваниш
Име, средње слово, презиме
Ванредни професор
Звање
Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду,
Назив институције у којој наставник ради са пуним
Универзитет Привредна академија у Новом Саду, (01.11 2012.)
радним временом и од када
Финансије и банкарство
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2012.
Универзитет Привредна академија у Новом саду
Финансије и банкарство
2008.
Универзитет Сингидунум у Београду
Финансије и банкарство
Докторат
1992.
Правни факултет Универзитета у Београду
Финансије
Специјализација
Магистратура
1985.
Правни факултет Универзитета у Београду
Финансије
Диплома
1981.
Економски факултет Универзитета у Београду
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма, врста студја
Часова
активне
наставе
1.
Банкарство
Пословна економија и финансије, Основне академске студије
3
2.
Берзе и берзанско пословање
Пословна економија и финансије, Основне академске студије
3
3.
Пословне финансије
Пословна економија и финансије, Основне академске студије
2
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1
Иваниш, М, Иваниш С. (2012). Банкарска гаранција као средство обезбеђења у банкарском пословању, (монографија),
R&B College, Београд.
2
Иваниш, М. (2012). Ванбилансно пословање банака, часопис „Економија – теорија и пракса“ бр. 2/2012, Универзитет Привредна
академија у Новом Саду, ФИМЕК, Нови Сад, стр. 15-28.
3
Иваниш, М. (2012.) Ризици у банкарском пословању, часопис „Правно економски погледи“ бр. 3/2012,
Научнодруштвозаправоиекономију, Београд, стр. 29-43.
4
Иваниш, М. (2012.). Factoringasacont temporary form of enterprise financing, IIInternational Symposium Engineering Management and
Competitiveness 2012, June 22-23, 2012, Zrenjanin, 2012, Serbia, (зборник радова), стр. 440-446.
5
Иваниш, М. (2012). Лизинг као савремени облик финансирања предузећа, часопис „Економија – теорија и пракса“ бр. 4/2012,
Универзитет Привредна академија у Новом Саду, ФИМЕК, Нови Сад, стр. 60-72.
6
Иваниш, М. (2011). Инвестициони менаџмент у условима ризика, Зборник радова са научног скупа: Организационе науке –
изазов за 21. век, Економски институт, Београд, 2011, стр. 249-270.
7
Иваниш, М. (2012). Прибављање капитала путем емитовања акција, часопис „Економија – теорија и пракса“ бр. 1/2012,
Универзитет Привредна академија у Новом Саду, ФИМЕК, Нови Сад, стр. 103-114.
8
Иваниш, М. (2012). Хибридни извори финансирања корпоративног предузећа“, часопис „Ревизор“ бр. 59/2012, Институт за
економику и финансије, Београд, стр. 67-77.
9
Иваниш, М. (2012). Цена капитала корпоративног предузећа, часопис „Ревизор“ бр. 57/2012, Институт за економику и
финансије, Београд, стр. 89-101.
10
Иваниш, М. (2012). Фактори структуре капитала корпоративног предузећа“, часопис „Ревизор“ бр. 58/2012, Институт за
економику и финансије, Београд, стр. 59-67.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе
1
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи 1
Међународни
Други релевантни подаци:
Лиценцирани овлашћени рачуновођа (Савез рачуновођа и ревизора Србије), Ревизор (Министарство финансија СР Југославије), Стални
судски вештак економско-финансијске струке (Министарство правде РС), Лиценцирани предавач од стране Института за економику и
финансије, члан Редакције стручног часописа Ревизор и стручног часописа Правно-економски погледи, члан је Научног друштва за
право и економију у Београду, Друштва економиста града Београда и Удружења сталних судских вештака у Новом Саду. Као аутор или
коаутор објавио је више од 100 радова, од тога 17 универзитетских уџбеника, 3 практикума, 2 монографије и око 80 радова у стручним
часописима. Био је ментор на више од 50 дипломских радова, 2 магистарске тезе, 3 мастер рада и 2 докторске дисертације. Учесник је
више домаћих и међународних научних конференција, стручних семинара и округлих столова на којима је имао запажене радове и
ауторизоване дискусије. Учествовао је у специјалистичким програмима едукације и обуке запослених у неколико великих предузећа,
сарадник је више консултантских компанија, а такође био је учесник већег броја пројеката реструктурирања реалног сектора, као и
пројеката чији је наручилац била Влада Републике Србије. У својој каријери, провео је 17 година радећи као менаџер у привреди на
пословима из области финансија (финансијски директор, заменик генералног директора, извршни директор за консалтинг послове), а од
2001. године стално је запослен као Универзитетски професор.
Име, средње слово, презиме
Joвица Љ. Марковић
Ванредни професор
Звање
Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом
Назив институције у којој наставник ради са
Саду, 2013.
пуним радним временом и од када
Пословна и међународна економија
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Факултет за економију и инжењерски
Пословна и међународна
Избор у звање
2012.
менаџмент у Новом Саду, Универзитет
економија
привредна академија
Факултет за економију и инжењерски
Економске науке
Докторат
2008.
менаџмент у Новом Саду, Универзитет
привредна академија
Факултет за образовање дипломираних
Економске науке
Магистратура
2006.
правника и дипломираних економиста за
спољну трговину у Новом Саду
Диплома
1999.
Факултет за менаџмент – Зајечар
Менаџмент и бизнис
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив предмета
Часова активне
Назив студијског програма, врста студја
наставе
Микроекономија
Пословна економија и финансије, Основне академске
3
1.
студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
Марковић, Ј., Милошевић, И. (2012) Савремено тржишно привређивање – претње по животну средину,
1.
Европско законодавство, година XI, број 41/2012, стр118-132
Марковић, Ј., Мутибарић, Ј.,“Да ли криза води повратку државе благостања?”, Економија - теорија и пракса,
2.
1, стр.27-38. 2014.
Mарковић, Ј., Милошевић, С. (2010), „Derivative financial instruments“; International Scientific Conference
3.
Financial Crisis - ″Analysis of consequences of financial crisis and perspectives for further trends at world markets″;
24th June 2010; ISBN 978-80-88946-53-6; Bratislava.
Марковић, Ј., Мутибарић, Ј., Сударић, Ж., “Implications of Deindustrialization on Productivity”, International
4.
Scientific Conference Proceedings, Novi Sad, June 15th, 2013
Марковић, Ј., Продановић, Р., Мутибарић, Ј. (2013), Производња и промет пшенице у Србији, Економика,
5.
Друштво економиста Ниш, година LIX, број 2, стр. 92-100,
Марковић, Ј., Мутибарић, Ј., Царић, М., “Одрживост модела монополистичке конкуренције у време светске
6.
економске кризе”, Економика, 2014. (рад прихваћен за штампу)
Ж. Ристић, Ј. Марковић, С. Комазец, „Тржиште новца и капитала“, Универзитет за пословне студије, Бања
7.
Лука, 2006
Ж. Ристић, С. Комазец, Ј. Марковић „Финансијски менаџмент“, Универзитет за пословне студије, Бања Лука,
8.
Штампа КУРЕНТ, Београд; 2007.
Марковић, Ј., Продановић, Р., Мутибарић, Ј. (2012), Креативност и иновативност у предузетништву,
9.
Економија - теорија и пракса, V, број III стр. 47-59
Марковић, Ј., Мутибарић, Ј.,“Знаци ли криза и пратеца рецесија и пропаст неолибералног концепта?" В
10.
Научном скупу Универзитета Едуконс, под називом “Велика рецесија и криза неолибералне економије” . (рад
прихваћен за штампу)
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним:
Професор Јовица Марковић има вишегодишње искуство у раду у привреди, паралелно са развојем академске каријере.
Проф. др Јовица Марковић био је ангажован по позиву и на факултетима у Босни и Херцеговини.
Име, средње слово, презиме
Звање
Назив институције у којој наставник ради са пуним
радним временом и од када
Тепавац Ђ. Рајко
Ванредни професор
Дунав осигурање АД Београд 90% и Факултет за економију и
инжењерски менаџмент Универзитет Привредна академија, Нови Сад,
10% од 2009.
Финансије и банкарство
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Избор у звање
2009.
Факултет за економију и инжењерски
менаџмент, Нови Сад, Универзитет
Привредна академија
Докторат
2008.
Факултет за економију и инжењерски
менаџмент, Нови Сад, Универзитет
Привредна академија
Специјализација
2006.
ФИМЕК,,Привредна академија Нови Сад
Магистратура
2005.
Правни факултет за образовање
дипломираних правника за привреду и
правосуђе, Нови Сад, Универзитет
Привредна академија
Диплома
1981.
Економски факултет,Универзитет Београд
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма, врста студја
Област
Финансије и банкарство
Економске науке (Осигурање)
Економске науке (ХОВ )
Правне науке (Банкраско право)
Економске науке (Економске политике и
планирања)
Часова активне
наставе
2
1.
Осигурање
Пословна економија и финансије, Основне академске студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Тепавац, Р., Банкоосигурање, XI традиционално саветовање-Златибор,15-19 септ.2008.
2.
Тепавац, Р., Grundprobleme der Vermittlung und Vertetung in der Versiherung im Rechtssystem der Republik Serbien, (Основни
проблем посредовања и заступања у праву Републике Србије), ISSN 978-3-200-02216-4, Стр.977-989,
Издавач:"Versichwerungsgeschichte osterreichs" Band X " Paradigmenwechsel in sturmischen Zeiten, уредник Wolfgang Rohrbah;
Поље резултата: Друштвено - хуманистичке науке
3.
Тепавац, Р., Продајни канали у осигурању, Рачуноводство 1-2/2011.г. Yu ISSN 1450-6114, UDK 005.552.1:368, стр. 115-125
4.
Тепавац, Р., Управљање ризицима и осигурање предузећа различите величине, Осигурање накнада штета и нови грађански
судски поступци XIV редовно саветовање са међународним учешћем ISBN 978-86-83437-88-7, COBISS.SR-ID
177295628,Удружење за одштетно право, INTERMEX, стр.375-383, 2011. година
5.
Тепавац, Р, Опис: Економика политика и несолветност економског сектора (Monetary policy and insolvency of economic sector)
Индустрија, Vol. 40, no 1/2012 , YU ISSN 0350-0373, UDK:338.23:336.74, стр. 103-131
6.
Тепавац, Р, Уговор о осигурању живота у праву Црне горе, Страни правни живот ISSN: 0039-2128, Но.2,Стр.150-175, UDK
368.91(497.16), Поље резултата: Друштвено - хуманистичке науке
7.
Тепавац, Р, Финансијска тржишта, ISBN 987-86-7363-616-0, издавач: ИП Филип Вишњић; Поље резултата: Друштвено хуманистичке науке
8.
Тепавац, Р, Примена underwritinga у осигурању, XIII саветовање Удружења за одштетно право и Интермеx, Обавезно
осигурање,накнада штете и обезбеђење потраживања, Београд, септ.2010, Стр.590-598, ISBN 987-86-83437-88-7*, Поље
резултата: Друштвено - хуманистичке науке
9.
Тепавац, Р,Изазови и могућности накнаде штета узрокованих катастрофалним догађајима, XV међународни скуп, Златибор,
20-22.09.2012. године, Осигурање, накнада штете и нови Закон о парничном поступку, ISBN 978-86-83437-97-9, COBISS.SR –
ID 192718860, Удружење за одштетно право-Београд, INTERMEX Београд, стр. 11-39
10.
Тепавац, Р, Значај управљање ризицима у осигурању за економски развој земље, ТЕМЕ- Часопис за друштвене науке, 4/2012,
ТMG XXXVI Бр.4 Ниш октобар- децембар 2012; страна 1801-1818, ISSN 0353-7919, UDK 005:368
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним – Богато искуство у раду у банкарском сектору. Из биографије издвајамо -2009 - Члан ИО
Дунав осигурање, 2008- Регионални директор продаје Чачанске банке у Београду. 2007- 2008 г. Директор регионалног центра у
Београду, Чачанска банка а.д. Чачак, 2006-2007 г. Извршни директор за филијале и мрежу ( члан Борда извршних директора Kулске
банке ) и директор филијале Београд, 2003-2006 г. Помоћник генералног директора за динарске послове и директор филијале Кулске
банке Беогррад,ЧЛАН УО неколико великих компанија као Металац Горњи Милановац, Енергопројект Београд, ЈП Србијашуме, КБК
брокер, Минел Елво ,Инвест-импорт. Професор на ВПШ СС-Нови Сад,предмет Персоналне финансије
Име, средње слово, презиме
Рамиз Х. Кикановић
Доцент
Звање
Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад,
Назив институције у којој наставник ради са
2010.
пуним радним временом и од када
Финансије и банкарство
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Факултет за економију и инжењерски
Финансије и банкарство
Избор у звање
2010
менаџмент, Нови Сад, Универзитет
Привредна академија
Факултет за економију и инжењерски
Економске науке
Докторат
2010
менаџмент, Нови Сад, Универзитет
Привредна академија
Магистратура
2005
Економски факултет, Тузла
Економске науке
Диплома
1997
Економски факултет, Тузла
Економске науке
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив предмета
Часова активне
Назив студијског програма, врста студја
наставе
Финансијско рачуноводство
Пословна економија и финансије,
3
1.
Основне академске студије
Управљачко рачуноводство
Пословна економија и финансије,
3
2.
Основне академске студије
Ревизија и контрола
Пословна економија и финансије,
4
3.
Основне академске студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
Кикановић Р., Милошевић С. (2012) Утицај финансијске кризе на реформу рачуноводства са посебним
1.
освртном на стање у Републици Србији, Школа бизниса, број 1/2012, стр. 113-127
Кикановић Р. и други (2011) ,,Монтирање финансијских резултата уз помоћ процјена, претпоставки и
2.
предубјеђења, часопис феб-а ,,Рачуноводство и пословне финансије“ новембра 2011.
Кикановић Р. (2013) ,,Нужност реформе рачуноводства, као одговор на економску кризу“ Меднародна
3.
знанствена конференца Ново Место, Словенија 04-05 април 2013
Кикановић Р. (2012) ,,Рачуноводствена струка у функцији рјешавања проблема привреде БиХ" XV
4.
Међународни Симпозиј Рачуновођа и Ревизора у Неуму, 20-22 09. 2012 године
Кикановић Р., Вујновић Б. (2012) ,,Финансијска либерализација у земљама у развоју“
5.
Меднародна знанствена конференца Ново Место, Словенија 29-30 IV 2012.
Кикановић Р., Вујновић-Глигорић Б. (2011) ,,Метричка мјерила резултата пословања која воде фирму до
6.
изврсности“ - Међународни симпозиј Рачуновођа и Ревизора у Неуму, 15-17 09. 2011 године
Кикановић Р. и други (2013) ,,Буџетирање готовинских токова“ Mеђународно индексирани научно - стручни
7.
часопис ПОСЛОВНИ КОНСУЛТАНТ, фебруар 2013. године
Кикановић Р. (2012),,Утицај свјетске економске кризе на привреду Босне и Херцеговине“ XIV Међународни
8.
симпозиј Рачуновођа и Ревизора у Неуму
Кикановић Р. ,,Успон сиве економије и корупције у БиХ″ XIII Међународни симпозијум Рачуновођа и
9.
Ревизора у Неуму, 16-18 09.2010 године
Кикановић Р., Милошевић С. (2014) Регулаторни оквир финансијских извештаја у Србији, Право-теорија и
10
пракса, бр 2.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним:
Кандидат се од 2007.године бави наставним радом, и то као виши асистент на Универзитету у Травнику, где је стекао
почетно педагошко искуство. Такође, кандидат је добитник Захвалнице од стране Удружења-Удруге рачуновођа и
ревизора Федерације Босне и Херцеговине за успјешну сарадњу и допринос у развоју рачуноводствене професије у
БиХ.
Светлана Д. Игњатијевић
Име, средње слово, презиме
Доцент
Звање
Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад, Универзитет
Назив институције у којој наставник ради са пуним
Привредна академија, 2008.
радним временом и од када
Пословна и међународна економија
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година Институција
Област
Избор у звање
2011
Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови
Пословна и међународна економија
Сад, Универзитет Привредна академија
Докторат
2011
Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови
Економске науке,
Сад, Универзитет Привредна академија
Међународна економија
Специјализација
Магистратура
2006
Економски факултет у Суботици
Менаџмент у спољној трговини
Диплома
1993
Економски факултет у Суботици
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма, врста студја
Маркетинг
Часова активне
наставе
3
1.
Макроекономија
Пословна економија и финансије, Основне академске студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1
Игњатијевић, С., Матијашевић, Ј. и Спалевић, Ж. (2012). Макроекономске перформансе конкурентности ICT сектора земаља
дунавске регије, трговина и правна регулатива. Међународни научно - стручни Симпозијум, Инфотех - Јахорина 2012. године, 16.03.18.03.2011., Источно Сарајево: Електротехнички факултет. Вол. 11, стр: 557-561
2
Ignjatijević, S., Matijašević, J. i Carić, M. (2010). Macroeconomic and Legal Framework of Competitiveness of Economy and ICT Sector in
Serbia, International Scientific Conference, 19 – 20 November 2010, (97-103). Gabrovo: Technical University of Gabrovo, Bulgaria
3
Бабовић, Ј., Игњатијевић, С. и Ђорђевић, Д. (2011). Понуда, тражња и еластичност потрошње рибе. Економика пољопривреде, 58(4),
595-608
4
Игњатијевић, С., Матијашевић, Ј. и Царић, М. (2011). УСЛОВИ ПОСЛОВАЊА И ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ СА АКЦЕНТОМ НА УПОТРЕБУ ИНФОРМАЦИОНО - КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ. Међународни научно стручни Симпозијум, Инфотех - Јахорина 2011. године, 16.03.-18.03.2011., (681-684). Источно Сарајево: Електротехнички факултет.
5
Раичевић, В. и Игњатијевић, С. (2011). Стране директне инвестиције као подстицај развоју привреде Србије,И Међународни научни
скуп о економском развоју и животном стандарду, „EDASOL 2011,(439-448). Бања Лука: Универзитет APEIRON.
6
Игњатијевић, С. (2011). Утицај бруто друштвеног производа и примања на личну потрошњу. Економија теорија и пракса,(1), 105-110.
7
Ignjatijević, S., Ćirić, M., Djordjević, D. (2012). Serbian textile and apparel industry in the international MARKET: Comparative advantage
analysis, Actual Problems of Economics, Issue 7, pp. 383-393. Ukrajina
8
Раичевић, В., Матијашевић, Ј., Игњатијевић, С. (2012) Економски ефекти и правни аспекти електронског новца и електронског
плаћања, EMC Review, Economy and Market communication Review, Vol II, No. 1, pp. 105-118.
9
Игњатијевић, С., Раичевић, В. и Матијашевић, Ј. (2012). Економске и правне детерминанте извозне конкурентности прехрамбене
индустрије Србије, Индустрија, Вол 40, бр 1. Стр: 201-226
10 Ignjatijević Svetlana i Milojević Ivan (2012) COMPETITIVE FOOD PRODUCTION AS A STIMULUS TO ECONOMIC DEVELOPEMNT
IN SERBIA, International Scientific Meeting „Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals
realization within the Danube region“ - preservation of rural values-, Insitute of agricultural economics, Belgrade, Tematic Proceedings pp
1496-1512, online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/43195/
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
СЦИ индекс 6
Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе
4
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни 1
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним: Доцент др Светлана Игњатијевић је шеф Катедре за Пословну и међународну економију на
Факултету за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду. Др Светлана Игњатијевић је по одлуци Комисије за стицање научних
звања 28.11. 2012. године именована у научно звање Научни сарадник. Рецезент је часописа EMC Review, Economy and Market
communication Review од 2012. године. Категорија часописа М51 (категорисано у Републици Српској). Рецезент је часописа „Јournal
Economics of Agriculture“, Београд од 2012. године. Категорија часописа је М24. Рецезент је часописа „Greener Journals” www.gjournals.org,
Lagos od 2013. године. Доцент др Светлана Игњатијевић је завршила специјалистичке курсеве „Илегалне миграције“, „Систем безбедности
Републике Србије“.
Име средње слово, презиме
Звање
Назив институције у којој наставник ради са
пуним радним временом и од када
Маја М. Ђокић
доцент
Висока струковна школа за пропаганду и односе са јавношћу,
Београд 90%, Факултет за економију и инжењерски менаџмент,
Нови Сад, Универзитет Привредна академија 10%, од 2014. године.
Пословна и међународна економија
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Избор у звање
2014.
Факултет за економију и инжењерски менаџмент,
Нови Сад, Универзитет Привредна академија
Докторат
2011.
Факултет за економију и инжењерски менаџмент,
Универзитет Привредна академија
Магистратура
2009.
Факултет пословне економије, Универзитет
Апеирон, Бања Лука
Диплома
2002.
Област
Пословна и међународна економија
Економске науке
Економске науке
Escuela de Cine y Audiovisuales de Cataluna-ESCAC
Менаџмент драмских уметности
Universidad de Barcelona
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив предмета
Назив студијског програма, врста студја
Часова активне
наставе
1.
Maркетинг
Пословна економија и финансије, Основне академске
2
студије
2.
Маркетинг истраживање
Пословна економија и финансије, Основне академске
2
студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1
Ђокић, М., Митић, Б., Панић, Б (2011). Маркетинг концепт мсп – имплементација у оквирима ЕУ, Часопис за
Економију и тржишно комуницирање EMC Review, Бања Лука.
2
Ђокић, М., Митић, Б., Панић, Б.(2011). Рекламне агенције као актери тржишног комуницирања, Часопис за
Економију и тржишно комуницирање EMC Review, Бања Лука
3
Ђокић, М. (2009). Оглашавање и заштита потрошача, Право-теорија и пракса, 11-12/2009, НовиСад, стр.67-79
4
Ђокић М ((2010). Consumer protection in advertising as contribution to qualitу policies in tourism, 2nd International
Scientific Expert Conference, QUALITУ AND INNOVATION IN TOURISM AND CATERING, фебруар 2010, Блед,
Словенија, стране 60-65. ISBN 978-961-6677-09-7
5
Ђокић, М. (2010). Branding and competitive strategy of tourism based on vertical cooperation in marketing channels«,7th
International Scientific Conference on „Management in function of the increased tourist expenditure“Opatija, Croatia, 7th
May 2010, ISSN 1846-288X, стр. 101-109
6
Митић, Б., Ђокић, М., Панић, Б.(2011). Global marketing strategies in the field of ART , 1st International scientific
conference: „After the crisis: What now? – Searching for new possibilities“, Belgrade, 2011. ISBN 978-86-86707-35-2.
стр.417-427
7
Ђокић. М., Панић Б. (2012). Директни маркетинг као модерна тржишна комуникација, I Међународни научни скуп о
развоју тржишних комуникација POWERCOMM 2012, Београд
8
Ђокић, М. (2009). Impact Of Global Crisis On The Spanish Tourist Market«, Međunarodni naučni skup na temu: “The
influence of global economic recesion on tourism”, 04-05 June 2009, Ohrid, Macedonia X International Conference
University "St. Kliment Ohridski" – Bitola Faculty of Tourism and Hospitality – Ohrid, str. 103-111., ISBN 978-9989-179-747
9
Ђокић, М., ”Creative Briefing in Advertising Agencies: a Qualitative Approach to the Spanish Case”, Journal of
communication studies Zer, EHU (Universidad de Pais Vasco),Шпанија, 23/2007.
10
Đokić M. »Actual market trends including foreign direct investment flows in Serbia«, II Međunarodna naučno – stručna
konferencija o ekonomskom i regionalnom razvoju EUROBRAND, decembar, 2010.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним:
Активан је преводилац са шпанског на српски за неколико часописа у Србији.
Име, средње слово, презиме
Милан С. Ђуровић
доцент
Звање
Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом
Назив институције у којој наставник ради са
Саду, 2008.
пуним радним временом и од када
Финансије и банкарство
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Факултет за економију и инжењерски
Финансије и банкарство
Избор у звање
2014.
менаџмент у Новом Саду, Универзитет
привредна академија
Факултет за економију и инжењерски
Економске науке
Докторат
2010.
менаџмент у Новом Саду, Универзитет
привредна академија
Факултет за трговину и банкарство,
Менаџмент у банкарству
Магистратура
2007.
Универзитета ,,Браћа Карић,, у Београду
Факултет за трговину и банкарство,
Менаџмент у банкарству
Диплома
2005.
Универзитета ,,Браћа Карић,, у Београду
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив предмета
Часова активне
Назив студијског програма, врста студја
наставе
Банкарско пословање и
Пословна економија и финансије, Основне академске
2
1.
платни промет
студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Ђуровић, M., Ђуровић, С. Банкарство – банкарско пословање и платни промет, Фимек, Нови Сад, 2011.
2.
Ђуровић, М., Ђуровић, С.,,Банкарство,, Универзитет Привредна академија Нови Сад, 2010.
Ђуровић, С., Ђуровић, М.,,Берзе – берзанско пословање и хартије од вредности,, Универзитет Привредна
3.
Академија - Нови Сад, 2009.
Ђуровић, М.,,Institutional determinants of investment-cаsh flow sensities in transition economies, 14th Dubrovnik
4.
Economic Conference Symposium, December, 2009.
Ђуровић, М. Ковачевић, М. Економски и правни ефекти електронског новца у банкарству, Право-теорија и
5.
пракса, 2. 2014.
Ђуровић, С., Ђуровић, М. Утицај менаџмента на управљање ризицима и светска економска криза, Зборник
6.
радова (Факултет за економију и инжењерски менаџмент), 3, 5, стр. 42-55, 2010.
Иваниш, М. Ђуровић, М. Иваниш, С. Банкарска гаранција и stand-by акредитив као средство обезбеђења у
7.
банкарском пословању, Правно економски погледи, 1, 2014.
Ђуровић, С., Ђуровић, М. Стратегија Европске уније у решавању дужничке кризе у земљама еврозоне, Војно
8.
дело, 64, 3, стр. 60-74, 2012.
Ђуровић, М. Трансформација финансијских институција у Србији по стандардима Европске уније, Фимек,
9.
Нови Сад, 2010.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Боравио три године на усавршавању у Брисбену у Аустралији.
Други подаци које сматрате релевантним:
Пре академске каријере радио је у Societe Generale – Централа у Београду, на радном месту – retial beckoffice.
Име средње слово, презиме
Звање
Назив институције у којој наставник ради са пуним радним
временом и од када
Раденка Р. Гргић
доцент
Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад, Универзитет
Привредна академија, од 2014. године.
Ужа научна односно уметничка област
Финансије и банкарство
Академска каријера
Година
Институција
Избор у звање
2014.
Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови
Сад, Универзитет Привредна академија
Докторат
2008.
Факултет, универзитет и година одбране докторске
дисертације: Факултет за менаџмент, Привредна
академија
Магистратура
2007.
Факултет за менаџмент, Привредна академија,
Самостални недржавни универзитет у Новом Саду
Диплома
1997.
Економски факултет Универзитета у Бањалуци
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив предмета
Назив студијског програма, врста студја
Област
Финансије и банкарство
Менаџмент у јавном сектору
Менаџмент у јавном сектору
Пословна економија
Часова активне наставе
1.
Јавне финансије
Пословна економија и финансије, Основне академске студије
3
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1
Гргић, Р. (2012). «Пореска евазија у Босни и Херцеговини и социјално окружење», Зборник радова, II Међународни научни скуп о
економском развоју и животном стандарду „Унапређење животног стандарда и социјална инклузија у времену кризе“, 12 - 13.
октобар 2012. године, Република Српска, Паневропски Универзитет „Апеирон“, Бањалука
2
Гргић, Р. (2011).«Процесуирање кривичних дела из области индиректног опорезивања», Зборник радова, Научностручни скуп с
међународним учешћем «Кривично законодавство и превенција криминалитета« у брчком 15 - 16. априла 2011. Брчко Дистрикт
Босне и Херцеговине, Министарство правде Републике Српске, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу
3
Гргић, Р. (2005). «Шта доноси порез на додату вриједност», Ревикон Сарајево, Порезни савјетник – мјесечни стручни часопис,
децембар 2005.
4
Гргић, Р. (2008).«Ставови о корупцији – двије слике једне стварности», Ревикон Сарајево, Порезни савјетник – мјесечни стручни
часопис, март 2008.
5
Гргић, Р. (2005).«Пољопривредници у систему ПДВ-а», Ревикон Сарајево и Вралинвест Бањалука, ПДВ примјена по ђелатностима,
децембар 2005.
6
Гргић, Р. (2007).«Жене су мање подложне корупцији – мит или стварност?», Ревицон Сарајево, Порезни савјетник – мјесечни
стручни часопис, април 2007.
7
Гргић, Р. (2007).«Корелација објективних економских, социјалних и политичких индикатора са индексом перцепције корупције»,
Нови економист – часопис за економску теорију и праксу, јул - децембар 2007.
8
Гргић, Р. (2007). «Припадност професији као детерминанта ставова о појавности мита и корупције», Зборник радова, Научни скуп
«На путу ка добу знања» у Сремским Карловцима 20-22. септембар 2007. Факултет за менаџмент Нови Сад
9
Гргић, Р. (2011). «Корелација нивоа директних страних инвестиција и раширености корупције, те других политичких и економских
индикатора», Зборник радова, I Међународни научни скуп о економском развоју и животном стандарду ЕДАСОЛ «Развој земаља
региона западног Балкана и утицај страних инвестиција у процесу придруживања Европској Унији« 23 - 24. септембар 2011.
Република Српска, Паневропски Универзитет „Апеирон“, Бањалука
10
Гргић, Р. (2010). «Методологија изградње система интегритета у институцијама на сузбијању корупције« Зборник радова,
Научностручни скуп с међународним учешћем у Бањалуци 19. новембар 2010. Министарство унутрашњих послова, Управа за
полицијско образовање, Висока школа унутрашњих послова Бањалука
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
-октобар 1999. Микрокредит тренинг, Бањалука, БиХ, Свјетска банка
-децембар 1999. Микрокредитни пласмани, Светска банка, Варшава, Пољска
-јуни 2000. Тренинг о јавним набавкама, Сарајево, БиХ, Светска банка
-фебруар 2003. Тренинг о избору консултаната, Београд, СР Југославија Светска банка
-мај 2003. Напредни семинар о јавним набавкама, Вашингтон, САД Светска банка
-април 2005. Обука за предаваче система индиректних пореза, CAFAO
-јули 2006. Напредно коришћење информационих технологија Асоцијација ЕЦДЛ информатичара у Босни и
Херцеговини
-мај 2007. Методе и процедуре спречавања пореских превара CAFAO, Лондон, Енглеска
-новембар 2011. Положен испит за вештака економске струке (Решење број: 08.040/704/101,666/11 од 26.12.2011),
Министарство правде Републике Српске
Други подаци које сматрате релевантним:
Име, средње слово, презиме
Звање
Назив институције у којој наставник ради са пуним
радним временом и од када
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Избор у звање
2009.
Докторат
2008.
Специјализација
Магистратура
Мирослав С. Чавлин
Доцент
Општа болница Суботица 90%, Факултет за економију и инжењерски
менаџмент Нови Сад, Универзитет Привредна академија 10%, од
2009.
Финансије и банкарство
Институција
Факултет за економију и инжењерски менаџмент,
Нови Сад, Универзитет Привредна академија
Факултет за образовање дипломираних правника и
дипломираних економиста за спољну трговину,
Универзитет Привредна академија, Нови Сад
Економски факултет Суботица, Универзитет Нови
Сад
Диплома
Економски факултет Суботица, Универзитет Нови
1995.
Сад
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма, врста студја
1.
2004.
Област
Финансије и банкарство
Економске науке (пословне
финасије и економија)
Економске науке (пословне
финасије економија)
Економске науке (Финансије и
рачуноводство)
Часова активне
наставе
3
Пословно-финансијска
Пословна економија и финансије, Основне академске студије
анализа
2.
Теорија и политика
Пословна економија и финансије, Основне академске студије
2
биланса
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Чавлин, М., „Примена метода-техника анализе коришћењем « Excell-а» у пракси контролора“, Рачуновдство број 3-4 / 2005.,
стр. 87-95
2.
Чавлин, М., „Политика и ризици напалате потраживања од купаца“ , Рачунодство број 5-6 од 2007., стр. 24-32
3.
Чавлин, М.,„Концепт управљања перформансама ликвидности предузећа у савременом окружењу“,Финрар бр.9, Република
Српска, БХ, 2008., стр. 12-19
4.
Ђелошевић М., Чавлин, М., „Специфичности рачуноводства предузећа у транзицији“, Мајска конференција о стратегијском
менаџменту са међународним учешћем, Технички факултет у Бору, Универзитет у Београду, Зајечар, 2009., стр. 224-232
5.
Чавлин М.,Малешевић Ђ.: Изазови и перспективе увођења контролинга у нашим корпорацијама“, 40. јубиларни Симпозијум
СРР Србије, 2009., стр. 269-289
6.
Малешевић Ђ., Чавлин М.,:»Систем рацио анализе у процесу управљања предузећем у кризном окружењу», Зборник радова –
нгрес –Рачуноводство, ревизија, и финансије у условима глобалне кризе – Савез рачуновођа и ревизпра Републике Српске, Ба
ућица 2009. год, стр. 213-234
7.
Đelošević M., ČavlinM.,:“ Foreign direct investment: characteristics, influenceandeffects“ Zbornik radova - međunarodna naučna
konferencija - “Analysis of consequences of financial crisis and perspectives for further trends at world markets“ – Slovenska
Technicka Univerzita v Bratislave, 2010. god., стр. 30-39
8.
Малешевић Ђ., Чавлин М.,:»Савремни приступ и методе анализе пословне конкуретности компанија“, Зборник радова– 14.
конгрес, Улога финансијске и рачуноводствене професија у превазилажењу кризе у реалном и финансијском сектору - Савез
рачуновођа и ревизпра Републике Српске, Бања Врућица, 2010. год., стр. 181-201
9.
Чавлин М.: "Пословни аналитичар у функцији стварања нове вредности предузећа", Зборник радова – 2. међународна научна
конференција о учењу за предузетништво, 2nd International Conference on Entrepreneurial Learning, Технолошки факултетНови Сад, ФИМЕК-Нови Сад и ВШЕПМ „Никола Шубић Зрински“-Загреб, 2012
10.
Чавлин М.:" Интегрисана екстерна и интерна анализа стратешке позиције компаније", Рачуноводство, Савез рачуновођа и
ревизора Србије, 2013, стр. 35-45
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Активни учесник;
Други подаци које сматрате релевантним
Доц. др. Мирослав С. Чавлин је са проф.др Малешевић Ђ. коатор универзитетског уџбеника „Пословна анализа“ који је је 2009. године
објављен у издању ФИМЕК-Нови Сад.
Од 2011. год. Заменик главног уредника редакије научног часописа "Здравствена заштита" - М53.
У периоду од 2000-2007. год је био анагажован као сарадник- асистент на Економском факултету Суботица, Универзитет Нови Сад научна област финасије и рачуноводство - предмет Анализа пословања предузећа.
Од 1994. године и данас је ангажован у пословној пракси, и то на претежно на топ-менаџерским позицијама у услужним, али и у
индустријским делатностима. Уједно је био односно ангажован је у чланству управних одбора неколико пословних субјеката.
Друштвено активан у стручним форумима и организацијама, а од 2011. године је ангажован као председник Комисије за финансијскоекономска и правна питања Коморе ЗУ Републике Србије.
Поред осталих пројеката , анагажован је као члан пројектног тима у прекограчном програмима ИПА ХУ-СРБ 0901/214/082 (20102011.год), и ИПА ХУ-СРБ 1002/214/082 (2012-2013 год.), те као вођа пројекта "Испитивање економске екикасности здравствених
установа на територији АПВ" од стране Покрајинског скретаријата за здравтво и социјално политику АПВ 2010-2012. год.
Гордана М. Бугарски
Име, средње слово, презиме
Наставник немачког језика
Звање
Факултет за економију и инжењерски менаџмент Нови Сад,
Назив институције у којој наставник ради са пуним
Универзитет Привредна академија, од 2006.
радним временом и од када
Страни језици
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
Факултет за економију и инжењерски
менаџмент, Нови Сад, Универзитет
Страни језици
2011.
Привредна академија
Докторат
Специјализација
Магистратура
Диплома
1989.
Филозофски факултет, Нови Сад
Немачки језик и књижевност
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма, врста студја
Часова
активне
наставе
1.
Немачки језик - општи део
Пословна економија и финансије, Основне академске студије
2+3в
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Аутор уџбеника „DeutschimBüroundBusiness“ Sprachkurs – Lehrbuch; Нови Сад, 2009., Издавач: Факултет за
економију и инжењерски менаџмент Нови Сад
2.
Преводи разних пословних угопвора немачких и домаћих правних субјеката
3.
Симултано превођење на арбитражи Међунардне привредне коморе у Бечу
4.
Превод поређења немачког старог и новог Закона о раду, који је ступио на снагу 23.03.2005. год.
5.
Превод „Уредбе о ђубривима“ од 27.03.2004. године Министарства за полјопривреду и шумарство, животну
средину и водопривреду Републике Аустрије
6.
Превод резимеа научног рада „Покушај елиминације сукоба закона: Европско уговорно право“ Проф. Др Маја
Станивуковић
7.
Сарадња и кореспонденција са фондацијама „Роберт Шуман“ и „Александар фон Хумболт“
8.
Кореспонденција са Адвокатском комором у Минхену
9.
Кореспонденција са Институтом за банкарско право Универзитета у Келну
10.
Преводкњиге „Дијагностиковање и превенција неуспеха у школском учењу“ Проф. др. Борислав Станојловић,
Aлександра Станојловић, Београд 2012. („DiagnostizierenundPräventiongegenMisserfolgimSchullernen“)
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Специјалистичке студије на Мартин Лутер Универзитету у Халеу у Немачкој 1986. год.
Други подаци које сматрате релевантним
Судски преводилац при Вишем суду у Новом Саду од 1991. године; сарадник више афирмисаних адвокатских
канцеларија у Новом Саду, сарадник Универзитета Привредна академија у Новом Саду од осниванња.
Ана П. Миленковић
Име средње слово, презиме
Наставник енглеског језика
Звање
Факултет за економију и инжењерски менаџмент Нови Сад,
Назив институције у којој наставник ради са
Универзитет Привредна академија, од 2012.
пуним радним временом и од када
Опште и правне науке
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година Институција
Област
Избор у звање
2012.
Факултет за економију и инжењерски менаџмент
Опште и правне науке
Нови Сад, Универзитет Привредна академија
Докторат
Специјализација
Магистратура
2009.
Филозофски факултет, Катедра за англистику,
Енглески језик
Нови Сад
Диплома
Филозофски факултет, Катедра за англистику,
Нови Сад
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив предмета
Назив студијског програма, врста студја
1.
2007.
Енглески језик и књижевност
Часова активне
наставе
0.5п+ 1.5в
Енглески језик - Општи Пословна економија и финансије, Основне академске студије
део
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1
Ivandekić, A. (2011). Similes in English: Semantic and Pragmatic aspects, The English Language and Anglophone Literatures
Today (ELALT), Proceedings of the First International Conference on English Studies, Faculty of Philosophy, Novi Sad, pp.
179-192
2
Ивaндeкић, A. (2011). Пoрeдбe у књижeвним тeкстoвимa нa eнглeскoм jeзику, Примeњeнa лингвистикa дaнaс –
измeђу тeoриje и прaксe, Збoрник рaдoвa сa III мeђунaрoднoг кoнгрeсa примeњeнe лингвистикe, Филoзoфски
фaкултeт Унивeрзитeтa у Нoвoм Сaду, стр. 539-558
3
Превод рада: Nešković S., Raičević V. (2012). Еconomic espionage and the protection of competitiveness – Controversies of
Еuropean legislation
4
Превод рада:Valić Nedeljković, D. (2012). Digital Political Campaign: Serbia 2012, Proceedings of Scientific-research
interdisciplinary project Digital media technologies and social-educational changes, Novi Sad
5
Превод рада: Sovilj, B., Milenković, Đ., Sovilj I. (2009). Designing Profile Knives By Applying Modern Design Tools,
International Conference - Power Transmissions
6
Превод рада:Ćirić, M., Đurđić, S. (2008) The Process of Establishing a Better Quality Higher Education System in Serbia,
International Science Conference - Challenges of Economics Sciences in 21 st. Century, Institute of Economic Sciences,
Belgrade, pp. 766-775
7
Усмено превођење на цеминару Negotiation skills for bank managers and key account managers у организацији
Opportunity banke и Европске банке за обнову и развој, октобар 2010.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним:
Миланка Д. Леви
Име, средње слово, презиме
Наставник француског језика
Звање
Факултет за економију и инжењерски менаџмент Нови Сад,
Назив институције у којој наставник ради са
Универзитет Привредна академија, од 2008.
пуним радним временом и од када
Страни језици
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2008
Факултет за економију и инжењерски
Страни језици
менаџмент, Нови Сад, Привредна академија
Докторат
1999
Филолошки факултет, Универзитет у
Француски језик и књижевност
Београду
Специјализација
Магистратура
1997
Филолошки факултет, Универзитет у
Француски језик и књижевност
Београду
Диплома
1984
Филозофски факултет, Нови Сад
Француски језик и књижевност
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма, врста студија
Часова
активне
наставе
1.
Француски језик - општи део
Пословна економија и финансије, Основне академске
2+3в
студије
2.
Пословни француски језик
Пословна економија и финансије, Основне академске
2+3в
студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Levi, M., Les Liaisons dangereuses et le tragédies de Racine: l'intertextualité à l'œuvre, in Filološki pregled, Beograd,
XXVI 7999, br. 1-2, str.57-59.
2.
Леви, М., Судбинамитауфранцускојкњижевности XVIII века, рад представлјен на III Међународном
интердисциплинарном симпозијуму Мит, одржаномуНовомСадууоктобру 1994., објавлјенуЗборникурадова, стр.
546-565.
3.
LeMatou
ИваБошемена,
илироманопреживлјавањуипреживлјавањеромана,
радпредставлјеннаVIIIвикендуканадскекултуре, одржаномуНишу, умају 1994, објавлјенуЗборникурадова,
стр.95-1001.
4.
Превод: Maks Roukete, Зеленирај, ИКСтојановић, НовиСад, 2005.
5.
Превод: GilJournad, Тихавода, ИКСтојановић, НовиСад, 2003.
6.
Превод: GilJournad, Здање од снова, ИКСтојановић, НовиСад, 2003.
7.
Превод: Jean-Pier Rišard, Стварање облика код Флобера, ин Трећи програм, Београд, бр.113-114, И/ИИ 2002,
стр.296-321.
8.
Превод: Michel Butor, О сентименталном васпитању, ин Трећи програм, Београд, бр.113-114, И/ИИ 2002,
стр.322-338.
9.
Превод: Maurice Nadeau, Бувар и Пекише, ин Трећи програм, Београд, бр.113-114, И/ИИ 2002, стр.338-352.
10.
Превод: Morvan Lebecque, Изгнанство и кралјевство, ин Ками, Матица Српска, Нови Сад, 1997., стр. 132-165.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе
Тренутно учешће на пројектима
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним :
Радила као професор на Филозовском факултету у Новом Саду до 2002. године.
Милка М. Ђукић
Име средње слово, презиме
Ванредни професор
Звање
Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије,
Назив институције у којој наставник ради са
Универзитет Привредна академија од 2013. године.
пуним радним временом и од када
Менаџмент
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2013.
Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Менаџмент
Нови Сад, Универзитет Привредна академија
Докторат
2013.
Факултет техничких наука, Универзитета у Новом
Менаџмент
Саду
Магистратура
2008.
Асоцијација интердисциплинарних магистарских
Менаџмент људским ресурсима
студија, Универзитет у Новом Саду
Диплома
2005.
Факултет за менаџмент, Привредна академија
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив предмета
Назив студијског програма, врста студја
1.
Менаџмент људских ресурса
Оперативни менаџмент
Часова активне
наставе
3
Пословна економија и финансије, Основне академске
студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1
Ђукић М., Авдагић М. (2008): Утицај промена на адвртајзинг и управљање људским ресурсима са посебним освртом
на улогу лидера на повећање продуктивности организације бр. 3-4. стр. (90-98), Економика, 2008. Београд
2
Ђукић М. (2008): Утицај управљања људским ресурсима на повећање продуктивности пословања ЈП СПЦ Војводина,
СИ, ЈП СПЦ Војводина, катаголизација Матице Српске.
3
Ђукић М. (2012): Управљање људским ресурсима са људским ресурсима у спорту, ФМС, ФТБ, Алфа Универзитет
4
T. Ivancevic, B. Jovanovic, S. Jovanovic, M. Djukic, A. Lukman (2011): Linear Versus Nonlinear Human Operator Modeling,
International Journal of Mathematics, Game Theory and Algebra, Vol. 20, Issue 2, Nova Science Publisher, New York
5
T. Ivancevic, B. Jovanovic, S. Jovanovic and M. Djukic (2011): Nonlinear Dynamics in Human Factors: International Journal
of Mathematics, Game Theory and Algebra Volume 20, Issue 1 / 2, pp. 1-30 ISSN: 1060-9881c Nova Science Publishers,
New York, Inc.
6
Đukić, M., Vojvodić, S., Đukić, Milka (2003): "Specifičnosti u radu sa ženama i marketing principi u sportu". (120-126 str.)
IHF Zbornik radova. Internacionalni skup trenera, Sistem takmičenja u rukometu, Zagreb
7
Ђукић М., Мачванин Н, Милетић Л.: "Принципи система менаџмента квалитета", Интернационални симпозијум,
Висока струковна школа за педузетништво, 2010. Београд.
8
Đukić M., Ivančević, T., Jovanović B.(2010): "Marketing Systems sells services to the sport by the principle of invent
Management in Sports", Nova Science Publishers, Inc. The 2010th Book Chapter Proposals Related Inquiries or to.
9
Ivančević T., Đukić M., Jovanović B.(2012): "Managemnt strategies in sport and paradigms for the future of sports: in sports
marketing, tennis, biomechanics and psychology in sport. Springer and the series ”Sports and economics Monographs”,
10
Đukić М.: „Paradigm Shift for Future Tennis (2011): The Art of Tennis Physiology, Biomechanics and Psychology”, Springer
and the series “Cognitive Systems Monographs“, ISBN 978-3-642-17094-2 e-ISBN 1867-4925, Springer Berlin Heidelberg,
Cognitive Systems Monographs ISSN 1867-4925
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Лондон, Велика Британија, пет месеци, субспецијалистичке студије људски ресурси у банкарству, 2005.
Будимпешта, Мађарска, два месеца, Маркетинг у спорту, 2007.
Блед, Словенија, два месеца, Менаџмент и маркетинг, 2007., 2010.
Лозана, Швајцарска, три месеца, Модул: Менаџмент догађаја, ЕПФЛ-модул МОК 2010., 2011.,
Хајделберг, Немачка, три месеца, Модул: Менаџмент догађаја, Параолимпијски комитет Немачке, Модул:
тенис у изради међународне монографије, 2010., 2011.
Париз, Француска, два месеца, Унтил 1, Модел: Стратегијски менаџмент, 2011.,
Солун, Грчка, Грчка олимпијска летња школа, 2011. и 2012.
Други подаци које сматрате релевантним:
Чланство у стручним и научним асоцијацијама: ОКС, МОК, Асоцијација за менаджмент у спорту, Еколошки покрет Србије.
Ђурђица Ђ. Вукајловић
Име, средње слово, презиме
Доцент
Звање
Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије,
Назив институције у којој наставник ради са
Београд од 2014.
пуним радним временом и од када
Пословна и међународна економија
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2012.
Факултет за економију и инжењерски
Пословна и међународна економија
менаџмент, Нови Сад, Универзитет
Привредна академија
Докторат
2012.
Факултет за економију и инжењерски
Економске науке
менаџмент, Нови Сад, Универзитет
Привредна академија
Специјализација
Магистратура
2008.
Факултет за спорт и туризам, Нови Сад
Менаџмент у спорту
Диплома
2001.
Економски факултет, Суботица
Економске науке
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив предмета
Назив студијског програма, врста студија
Часова
активне
наставе
1.
Предузетништво Пословна економија и финансије, Основне академске студије
1.5
2.
Стратегијски
Пословна економија и финансије, Основне академске студије
3
менаџмент
Репрезентативне референце (минимало 5 не више од 10)
1.
Вукајловић, Ђ., Стаматовић, М., Љутић, Б. (2012): Анализа занња и способности предузетника у условима
савременог пословања, Економика, број 4, стр. 118-129
2.
Стаматовић, М., Вукајловић, Ђ., Цветановић, С. (2012): Оцена пословања домаћих предузећа у условима растуће
конкуренције и повећаних захтева тржишта, Мегатренд ревија, Vol .9 (4), 69-86
3.
Зрнић (Вукајловић), Ђ (2009): Испреплетеност маркетинга и предузетиштва, корак ка пословном успеху,
Предузетник – број 3., стр 50-54
4.
Зрнић (Вукајловић), Ђ. (2009): Економска криза и предузетништво – Иницијална каписла економског раста,
Предузетник – број 4., стр. 62 - 63
5.
Аnufrijev, А., Vukajlović, Đ., Stamatović, M. (2011): Neoliberal Capitalism Through the Curtain of the Economic
Crisis, FACTA UNIVERSATIS, Economics and Organizaciton, Vol 8, N 4, pp 447-463
6.
Вукајловић, Ђ., Стаматовић, М., Урошевић, С. (2012): Анализа о задовољству и мотивацији материјалним и
нематеријалним мотивационим факотрима, Зборник радова 2., Међународна конференција „Учење о
предузетништву“, 28.јун, 2012., стр. 263-283
7.
Vukajlović, Đ.., Lukovics, M., Kovács, P., Szabolcs, I., Pelle, A. (2012): Inovativne aktivnosti i saradnja preduzeća u
mađarsko-srpskoj prekograničnoj oblasti, Ekonomija teorija i praksa, broj 4., str. 1-14
8.
Вукајловић, Ђ., Шљивар, Ј. (2013): Оцена мотивационих фактора и могућности напредовања, запослених
различитог нивоа образованја и радног стажа, Економија теорија и пракса, број1., стр. 35-52.
9.
Stamenković, S., Stamatović, M., Vukajlović, Đ. (2013): Upravljanje promenama i krizni menadžment, International
May Conference on Strategic Management, University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, 24-26. May, str. 522-531.
10.
Stamatović, M., Vukajlovi, Đ., Hanić, A. (2013): Quality of Teams for Innovation and Crisis Situation in Domestic
Economy, Међународна научна конференција – Post Crisis Recovery, Belgrade Banking Academy, стр 443-457.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе
Тренутно учешће на пројектима
1
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним Учешће на пројектима:
1. IPA HU – SRB “Examination of innovation and cooperation abilities and development possibilities of small and medium sized enterprises in
the Hungarian-Serbian cross-border region” Број пројекта: HUSRB/0901/213-050 Улога у пројекту: Сениор експерт и пројект менаџерза
српску партнерску страну
2. IPA HU – SRB “Preparation and accreditation of New Master EU Study Programme in Faculty of Economics and Engineering Management”
Број пројекта: HUSRB 0901/221/170 – EU Master Study. Улога у пројекту: Пројектни координатор.
3. IPA HU-CRO: “ Rosis, Rosas, Rosarum- 3R”. Улога у пројекту: Асистент извештавања на пројекту
4. “Strengthening Capacity for Inclusive Local Development in South Serbia” and “Promotion of Peace Builiding in South Serbia” – South
Serbia UN Joint programme, Улога у пројекту: евалуатор/интервјуер, ангажовање преко Tara International Consulting, Novi Sad
Бојана С. Вучуревић
Име, средње слово, презиме
Наставник немачког језика и књижевности
Звање
Правни факултет за привреду и правосуђе, Универзитет Привредна
Назив институције у којој наставник ради са
академија, Нови Сад, од 2012. године
пуним радним временом и од када
Страни језици
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2012.
Правни факултет за привреду и Страни језици
правосуђе,
Универзитет
Привредна
академија, Нови Сад
Докторат
/
/
/
Специјализација
/
/
/
Магистратура
/
Филозофски факултет, Универзитет у
Maстер академске студије – Немачки
Новом Саду
језик и књижевност
Диплома
2012.
Филозофски факултет, Универзитет у
Немачки језик и књижевност
Новом Саду
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма, врста студја Часова активне наставе
1.
Пословни немачки језик
Пословна економија и финансије,
2+3в
Основне академске студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
од октобра 2009. год. успешан и креативан рад у немачком језичком центру
„Aktuell” као професор немачког језика и књижевности
2.
двонедељно студентско путовање (Leipzig, Jena, Dresden, Weimar) као DAAD- стипендисткиња у оквиру
сарадње са Немачком службом за академску размену
3.
једногодишњи боравак у једној немачкој породици ради подизања и усавршавања језичке компетенције
(Pirmasens)
4.
сарадник више афирмисаних адвокатских канцеларија у Новом Саду;
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Више пута у Немачкој:
-двонедељно студентско путовање (Leipzig, Jena, Dresden, Weimar) као DAADстипендисткиња у оквиру сарадње са Немачком службом за академску
размену
-једногодишњи боравак у једној немачкој породици ради подизања и
усавршавања језичке компетенције (Pirmasens)
Други подаци које сматрате релевантним
од октобра 2009. год. успешан и креативан рад у немачком језичком центру
„Aktuell” као професор немачког језика и књижевности, сарадник више афирмисаних адвокатских канцеларија у Новом Саду;
Јелена А. Дунђерски
Име, средње слово, презиме
Наставник енглеског језика
Звање
Правни факултет за привреду и правосуђе, Универзитет Привредна
Назив институције у којој наставник ради са
академија, Нови Сад, од 2007. године.
пуним радним временом и од када
Страни језици
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2007.
Правни факултет за образовање дипломираних правника за привреду и Страни језици
правосуђе, Универзитет Привредна академија, Нови Сад
Докторат
/
/
/
Специјализациј /
/
/
а
Магистратура
/
/
/
Диплома
1990.
Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Енглески језик и
књижевност
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма, врста студја
Часова активне наставе
1.
Енглески језик-општи део
Пословна економија и финансије, Основне
0.5
академске студије
2.
Пословни енглески језик
Пословна економија и финансије, Основне
2+3в
академске студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1. Превод уговора „Licensing Agreement Between Defined Person and Swiss School of Management Rome Italy“
2. Превод резимеа научног рада „Значај лојалних потрошача за компаније у новој економији“, аутори: мр Маја Ћирић и проф.
др Радован Клинцов
3. Превод резимеа научног рада „Конкурентност извоза пољопривредних производа Србије“, аутори: проф. др Владимир
Стојановић и мр Александра Гајдобрански
4. Превод резимеа научног рада „Стране директне инвестиције и економски развој земаља у транзицији“, аутори: проф. др
Слободан Марковић и Биљана Лазић
5. Превод резимеа научног рада „Транснационалне компаније у глобалном економском свету“, аутори: проф. др Слободан
Марковић и Биљана Лазић
6. Превод резимеа научног рада „Стратегија ММФ-а у финансирању земаља чланица“, аутори: проф. др Слободан Марковић
и Биљана Лазић
7. Превод резимеа научног рада „Европска унија и њене институције“, аутори: проф. др Слободан Марковић и Биљана Лазић
8. Превод резимеа научног рада „Економска политика Европске уније“, аутори: проф. др Слободан Марковић и Биљана Лазић
9. Превод резимеа научног рада „Методе ремедијације земљишта и подземних вода загађених нафтом у циљу заштите
животне средине“, аутори: проф. др Лазар Воркапић и Јелена Шаровић
1
Превод резимеа научног рада „Утицај старости запослених у предузећима на њихове ставове према иновацијама у
0. предузећу“, аутори: проф. др Марко Царић и мр Младен Печујлија
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавр 2004. Године - Потврда Министарства просвете и спорта Републике Србије о похађању семинара за оцењивање у школској
шавањ пракси- функције, принципи и унапређење квалитета; 2003. године- Сертификат Министарства просвете и спорта за
а
учешће на семинару „Припрема гимназија за реформу“; 1999. године- Похвалница Министарства просвгете и друштва за
стране језике и књижевност Републике Србије;
Студијски боравци у Кембриџу и Лондону.
Други подаци које сматрате релевантним
2007. године- професор Енглеског језика, Правни факултет за привреду и правосуђе, Универзитет Привредна академија, Нови Сад;
1996. године- Члан Удружења научних и стручних преводилаца АП Војводине, Нови Сад; 1992. године- Положен стручни испит за
наставника и сарадника за Енглески језик и књижевност на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду; 1990. годинепрофесор Енглеског језика у гимназији „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад; професор Енглеског језика у гимназији „Исидора
Секулић“, Нови Сад; професор Енглеског језика у средњој електро-техничкој школи „Михајло Пупин“, Нови Сад; Стручни
сарадник на Отвореном универзитету, Нови Сад ; Ради као лектор и коректор за енглески језик у оквиру часописа „ПРАВО теорија и
пракса“ који издаје Правни факултет за привреду и правосуђе Универзитета Привредна академија.
Download

КЊИГА НАСТАВНИКА