УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Учитељски факултет
Трг Светог Саве 36
31000 Ужице, Србија
KRAGUJEVAC UNIVERSITY
The Teacher Training Faculty of Užice
36. St. Sava Square
31000 Užice, Serbia
Теl: +381 (0)31- 511- 078, 521-952 ** fax: + 381 (0)31- 511-078 ** Е-Мail: [email protected]; ucfak@ ptt.rs
ПРОГРАМ
МЕЂУНАРОДНОГ НАУЧНОГ СКУПА
НАСТАВА И УЧЕЊЕ
– циљеви, стандарди, исходи –
9,00 – ПРИЈЕМ И РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА
ПЛЕНАРНИ РАД
10,00–10,30 – ОТВАРАЊЕ СКУПА И ПОЗДРАВНЕ РЕЧИ
Радно председништво
Проф. др Миленко Кундачина, проф. др Снежана Маринковић, PaedDr. Dana Malá, Doc. dr Darjo Felda
10,30–11,30 – УВОДНИ РЕФЕРАТИ
Проф. др Слободанка Гашић-Павишић, Институт за педагошка истраживања, Београд, Стандарди и исходи
наставе природних наука у основној школи у Србији сагледани у TIMSS контекстуалном оквиру
PaedDr. Dana Malá, PhD. Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Education in Nitra, Slovakia,
Quality Of Education And Possibilities Of Its Increase In Higher Education Environment
Проф. др Миомир Милинковић, Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет у Ужицу, Умеће говорења у
функционалној димензији васпитно-образовног рада
Doc. dr Darjo Felda, Prof. dr. Mara Cotič, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper, Slovenija, Univerza na
Primorskem, Pedagoška fakulteta, Koper, Slovenija, Matematička pismenost i realistički problemi
11,30–12,00 – ПАУЗА
12,00–15,00 – САОПШТЕЊА И ДИСКУСИЈЕ
Др Јован Ђорђевић
Савремена схватања о настави, учењу и развоју ученика са
освртом на теорију и погледе Л. С. Виготског
Др Радмила Николић
Питања остваривања циљева и задатака образовања и
васпитања школе данас
Др Грозданка Гојков
Индикатори постигнућа изванредности и образовни стандарди
Dr Milan Matijević
Ciljevi nastave, odgoja i učenja – teleološke, semantičke i
didaktičke dileme
Др Новак Лакета, др Данијела Василијевић
Наставни системи између индивидуалног и социјалног
концепта развоја ученика
Др Драго Бранковић, др Бране Микановић
Модели искуственог учења у професионалном развоју
наставника
Др Драгана Бјекић, Милица Вучетић, др Лидија Златић
Исходи образовања наставника према дводимензионалном
моделу таксономије Блумових сарадника
Мр Јелена Стаматовић
Компетенције наставника за самовредновање
васпитно-образовног рада
Др Бранко Јовановић, мр Татјана Радојевић
Смисао, значај и реализација слободних ученичких
активности у савременој школи
Др Миленко Кундачина
Циљеви, задаци и исходи еколошког васпитања
Др Миле Ђ. Илић
Циљеви, задаци и исходи грађанског образовања
Др Јелена Максимовић
Унапређивање сарадничког учења у школи посредством
акционих истраживања
Др Радивоје Кулић
Социјално-економска вредност инвестиција у људски
капитал
Doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.
Place of Senior Education in the System of Lifelong Learning
Др Ненад Сузић, др Тања Станковић-Јанковић, Сњежана
Ђурђевић
Вриједносне оријентације средњошколаца и студената
Мр Мирјана Јефтовић
Повезаност ученичких циљних оријентација у учењу са
њиховим просоцијалним и социјално одговорним понашањем
Dr Jasna Maksimović, dr Špela Golubović, dr Branka Jablan
Efekti primene posebno programiranih oblika fizičke aktivnosti
na razvoj izdržljivosti kod dece sa smetnjama u razvoju
Doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.
Mediators of Drug Use in Context of Learning Outcomes in
Study Subject „Primary Prevention of Drug Use“ within University
Study of Future Teachers
Dr Jurka Lepičnik Vodopivec
Violence Between Peer in Preschool and School – Reality of our Practice?
Др Видан В. Николић
Учење тајних језика код деце предшколског узраста – од
креативне игре до развијања језичког осећања
Др Стана Смиљковић
Значај и улога предшколских институција за формирање и
јачање дечје индивидуалности
Др Весна Тодоров
Игра као посебни облик учења читања и писања у
припреми деце за полазак у школи
Др Раденко С. Круљ, др Звездан Арсић
Дидактичке претпоставке и услови за успешно оспособљавање
ученика за самостални рад и самоучење
Др Жана П. Бојовић
Критичко-конструктивна дидактика и интелектуални развој
Др Љупчо Кеверески
Нова докимолошка доктрина у оцењивању у високом образовању
Др Буба Д. Стојановић
Наставник између циљева и задатака наставе књижевности и
стандарда постигнућа ученика
Dr Vida Medved Udovič
The Reception of Drama in School
Dr Robert Bońkowski, dr Magdalena Baer
Ciljevi i metode nastave srpskog jezika u Poljskoj
Др Милка В. Николић
Поредбено-начинске конструкције у савременој средњошколској
настави синтаксе (методичи аспект)
Мр Љиљана С. Костић
Мемоари и аутобиографије као извор за реализацију
васпитно-образовних циљева у основној школи
Мр Јелена М. Стевановић
Однос постигнућа ученика у домену културе изражавања и
исхода наставе српског језика у средњој школи
Мр Далиборка Пурић
Циљ, задаци и исходи наставе и учења у домену проучавања
књижевног дела у млађим разредима основне школе
Др Мирјана Стакић
Васпитно-образовна функција народне и ауторске бајке од првог
до четвртог разреда основне школе
Др Драгољуб Зорић, Милица Маглов
Мотив смрти у Кантакузиновој Молитви Богородици
Др Мирко Дејић, др Крстивоје Шпијуновић, мр Весна Миленковић
Основне мисаоне операције у функцији остваривања
циљева наставе математике
Doc. dr Radovan Antonijević
Relationship Between Problem Solving in Mathematics Teaching
and Students’ Achievement Observed by Quality of Outcomes
Др Сања Маричић
Образовни стандарди и унапређивање почетне наставе
математике
Др Алија Мандак, др Снежана Ивковић
Реализација неких садржаја из области природних бројева
путем проблемске наставе
Мр Бранка Арсовић
Могућности образовне примене блога
Dr Snežana Marinković, dr Milomir Erić, dr Olivera Marković
Pojmovi žive prirode u udžbenicima priroda i društvo
Мр Зорица Ковачевић , др Сања Благданић
Технике самосталног учења као наставни садржај у
уџбеницима природе и друштва
Др Живорад Миленовић
Утврђивање исхода и процесуалних квалитета рада ученика
у настави природе и друштва
Александар Игњатовић
Дефинисање и операционализација циљева и задатака у
савременој настави природе и друштва
Мр Данијела Судзиловски
Студенти и компетенције за наставни предмет Музичка
култура
Мр Озренка Бјелобрк-Бабић, др Драгана Сарајлић
Самопроцјена студената учитељског студија о исходима
учења у оквиру наставног предмета Вокалноинструментална музика
Dr Goran Šekeljić, dr Milovan Stamatović
Rodni aspekti nastave fizičkog vaspitanja na mlađem školskom
uzrastu
Mr Kristinka I. Selaković
Recepcija likovnog umetničkog dela kod dece
mlađeg školskog uzrasta (teorijski aspekt)
Mojca Žefran, dr Silva Bratož
Redefining the Role of Classroom Discourse in Early Foreign
Language Instruction
Мр Светлана Терзић
Стандарди квалитета уџбеника и наставе руског језика
на учитељском факултету
Mr Gordana Ljubičić
The Choice of a Textbook in Teaching English in the First
Grade of Primary School
Danijela Mišić
Recepcija engleskog romana za decu i mlade u prevodu na srpski
jezik
Мр Далиборка Б. Шкипина
Улога гласила учитељских друштава Босне и Херцеговине у
унапређењу наставе у основној школи
15,00–16, 00 – ПАУЗА
16,00–17,00 – ЗАКЉУЧЦИ
Декан
Проф. др Радмила Николић
Продекан за научноистраживачки рад
Проф. др Снежана Маринковић
Download

Program skupa 2012 - Учитељски факултет