РАДНИ ДЕО СКУПА
ПРОГРАМ РАДА
9.30 – 11.00
Отварање скупа и поздрав учесника
академик Никола М. Поткоњак
СВЕЧАНИ ДЕО СКУПА
СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА
БЕОГРАД
Радно председништво свечаног дела
Никола М. Поткоњак
Грозданка Гојков
Младен Вилотијевић
Јован Ђорђевић
Данило Ж. Марковић
Руководи:
Никола М. Поткоњак
ПОЗИВНИЦА
Пет година САО (2005 – 2010) – реч председника
Николе М. Поткоњака
Међународни научни скуп
Уручење повеља
новоизабраним члановима САО
ОСПОСОБЉАВАЊЕ НАСТАВНИКА ЗА НОВЕ
УЛОГЕ
Место одржавања скупа:
Београдска пословна школа струковних студија
ул. Краљице Марије 73а
(бивша 27. марта – код Вуковог споменика-преко
пута студентског дома „Краља Александра“ –
бивши „Лоле Рибар“)
Сала на I спрату
БЕОГРАД
09. децембар 2010. године
Обележавање јубиларних годишњица чланова
САО:
академика Милана Ратковића
– реч Ђ. Ђурића
академика Милана Недељковића
– реч Б. Влаховића
академика Емила Каменова
– реч М. Ратковића
Представљање монографије САО
Наши велики претходници
Говоре рецензенти:
М. Вилотијевић и Н. Лакета
реч аутора Николе М. Поткоњака
11.00 – 11.30 ч - кафе пауза
ОСПОСОБЉАВАЊЕ НАСТАВНИКА ЗА НОВЕ
УЛОГЕ
Радно председништво
Г. Гојков
Ј. Ђорђевић
М. Вилотијевић
Б. Влаховић
Н. Лакета
руководи академик М. Вилотијевић
11.30 – 12.00
Импулси за дискусију – академик Димитриј Ермаков
Сергеевич, Руска академија образовања
академик Грозданка Гојков, САО
Расправа о теми научног скупа
12.00 – 16.00 Наставак расправе о теми
научног скупа
16.00 – 16.15 Затварање научног скупа:
академик Никола Поткоњак
Научни одбор скупа
- академик Анатолиј Дмитријев, Руска академија
наука, Москва,
- Вихрен Бузов, Фил. фак. Универзитета „Св, Кирил
и Методије“, Вел. Трнова, Бугарска
- акдемик Миодраг Милин, Универзитет
„А. Влајку“, Арад, Румунија,
- академик Ј. Ђорђевић, САО
- академик Д.Ж. Марковић, САО
- академик М. Вилотијевић, САО
- академик Г. Гојков, САО
- академик М. Блажич, Фил. фак. Љубљана,
Словенија
- проф. др С. Куртеш, Кембриџ
Организациони одбор скупа:
Пенка Маринова, Универзитет
„Butcingam“, В. Британија,
Н. Поткоњак, САО
Д.Ж. Марковић, САО
Ј. Ђорђевић, САО
Б. Влаховић, САО
М. Вилотијевић,САО
Г. Гојков, САО
-
TEACHER TRAINING FOR NEW ROLES
PROGRAMME
9.30 – 11.00
Opening ceremony and welcome address
Nikola Potkonjak, academician
Executive Council
G.Gojkov
J. Djordjević
M. Vilotijević
N. Laketa
Chair person: M. Vilotijević, academician
11.30 – 12.00
Official part of the Conference
SERBIAN ACADEMY OF EDUCATION
BELGRADE
INVITATION
International Scientific Conference
TEACHER TRAINING FOR NEW ROLES
Venue:
Belgrade Business School
Higher Education Institution for Applied Studies
Kraljice Marije Street 73а
st
1 floor
Belgrade
9 December, 2010
Executive Council of the Official Part
Nikola M. Potkonjak
Grozdanka Gojkov
Mladen Vilotijević
Jovan Đorđević
Danilo Ž. Marković
Chair Person:
Nikola M. Potkonjak
Five Years of the Academy (2005 – 2010)
– Address of the President Nikola M. Potkonjak
Investment of the new members
of the Serbian Academy of Education
SAE Membership Anniversary Ceremony
Milan Ratković, academician
address of Dj. Djurič
Milan Nedeljković, academician
- address of B. Vlahović
Emil Kamenov, academician
- address of M. Ratković
Presentation of the Serbian Academy of Education
Monograph Book: Our Great Predecessors
Address of the Reviewers:
M. Vilotijević i N. Laketa
Address of the Author
Nikola M. Potkonjak
11.00 – 11.30 – coffee break
Working part of the Conference
Discussion Impulses – Ermakov Dimitrij Sergeevič,
academician, Russian Academy of Education
Grozdanka Gojkov, academician
Serbian Academy of Education
Discussion on Conference Theme
12.00 – 16.00
Discussion
16.00 – 16.15
Conference Closing: Nikola Potkonjak, academician
Scientific Conference Board
- Anatolij Dmitrijev, academician,
Russian Academy of Science
- Vihren Buzov, Philosophical faculty, University of
Veliko Trnovo, Bulgaria
MIodrag Milin, academician, University “Aurel Vlaicu”
Arad, Romania
- J. Djordjević, academician, SAE
- D. Ž. Marković, academician, SAE
- M. Vilotijević, academician, SAE
- G. Gojkov, academician, SAE
- M. Blažič, academician, Philosophical Faculty,
Ljubljana, Slovenia
- Prof. dr. S. Kurteš, Cambridge
-
Organisational Conference Board:
Penka Marinova, Great Britain
Nikola Potkonjak, SAE
D. Ž. Marković, SAE
J. Djordjević, SAE
B. Vlahović, SAE
M. Vilotijević, SAE
G. Gojkov, SAE
Списак учесника:
Андевски,М.,
Филозофски факултет, Ниви Сад
Одељење за педагогију
[email protected]
Плуралитет улога наставника – на који
контекст обратити пажњу?
Антонијевић, Р.
Филозофски факултет, Београд
Одељење за педагогију и андрагогију
[email protected]
Лични циљеви и преференције
стручног усавршавања наставника
Арсић, З.
Филозофски факултет, Косовска Митровица
[email protected]
Опште карактеристике и специфичности улоге
наставника у настави са савременом наставном
техником и технологијом
Бан, А.
Свеучилиште у Ријеци
Филозофски факултет, Одсјек за педагогију
Хрватска
[email protected]
Што педагози (не)знају?!
Блажич, М.
Pedagoška fakulteta Ljubljana
[email protected]
Usposabljanje učiteljev v pogojih globalizacije
Бранковић, Д.
Филозофски факултет,
Бања Лука
[email protected]
Рефлективно учење у развоју професионалних
компетенција наставника
Бубањ, Р.,
Универзитет у Нишу
[email protected]
Нови модели савремених образовних процеса
Вилотијевић, Г.
Београд
[email protected]
Емоционалне компетенције наставника
Вилотијевић, Н., Вилотијевић, М.
Учителјски факултет, Београд, Српска академија
образовања, Београд
[email protected]
Развојне промене и улога наставника у школи
Влаховић, Б
Српска академија образовања, Београд
[email protected]
Наставник у улози модератор и фацилитатора
развоја критичког мишљења ученика
Вучковић, Д.
Филозофски факултет – Никшић
[email protected]
О стручној наставничкој компетенцији: способност
да развија писменост ученика
Гвозденовић, С.
Ђурић, Ђ.
Српска академија образовања, Београд
[email protected]
Кључне компетенције наставника
Живковић, П.
Филозофски факултет, Универзитет у Косовској
Митровици
[email protected]
Професионални идентитет и неки фактори
квалитета рада наставника – идентитет,
рефлексивност и одговорност наставника
Илика, А.
Филозофски факултет – Никшић
[email protected]
Улоге наставника у савременом образовању
Decan, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Psihologie
Universitatea Aurel Vlaicu Arad, România
[email protected]
Competenţa didactikă şi reforma educaţiei
Грандић, Р., Стипић, М.
Илић, М.
Филозофски факултет, Нови Сад
[email protected]
Професионални развој наставника – формула за
успешан рад са даровитим ученицима
Филозофки факултет, Бања Лука
[email protected]
Оспособљавање наставника за нове улоге у
инклузивној настави темељеној на очекиваним
исходима
Даниловић, М.
Институт за педагошка истраживања, Београд
[email protected]
Наставник као узор, модел, идол, идеал, симбол,
вредност, тј. мера, савршеног и
свестрано образованог човека - Криза или успон
наставничког позива и професије
Дивљан, С.
Педагошки факултет, Јагодина
[email protected]
Професионализација занимања:
учитељ, наставник и професор
Дмитровић, П. О.
Универзитет у Источном Сарајеву - Педагошки факултет у
Бијељини
[email protected]
Данашње оспособљавање наставника
Ђорђевић, Б.
Српска академија образовања, Београд
Какво је припремање (образовање) наставника
и њихово усавршавање данас
Ђорђевић, Ј.
Српска академија образовања, Београд
Савремени економско-друштвени услови и
могућностиприпремања и усавршавања наставника
Јашић, С.
Министарство Републике Србије
[email protected]
Стручно усавршавање као чинилац управљања
професионалним развојем наставника
Јевтић, Б.
Филозофски факултет, Ниш
Департман за педагогију
[email protected]; [email protected]
Социјална компетентност наставника
Јовановић, Б.
Филозофски факултет, Косовска Митровица
[email protected]
Методолошки аспекти евалуације система образовања
и усавршавање наставника
Јокић, С, Ћосић, И.
Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин
Факултет техничких наука, Нови Сад
[email protected]
Примена концепта учеће организације на школу
Каранац, Р.,
Куртеш, С.
Школска управа Чачак
(Кембриџ, Велика Британија)
Европска мрежа за интеркултурне образовне активности
[email protected]
Наставник страног језика као иницијатор и
модератор аутодидактичког модела учења:
изазови и преспективе
Папић, Ж. М.
Регионални центар за професионални развој запослених
у образовању Чачак
Јашић, С.
Министарство просвете Републике Србије
[email protected]
Унапређивање кавалитета рада наставника
увођењем стандарда за професију наставника
Кеверески, Љ.
Педагошки факултет, Битола
[email protected]
Компетенције наставника у раду са даровитима –
сукоб између традиције и савремености
Ковачевић, И.
Универзитет у Бањалуци
Факултет политичких наука
Еколошко образовање и нова улога наставника
[email protected]
Ковачевић, С.
Филозофски факултет, Сплит
Васиљ, М.
Филозофски факултет, Мостар
Мушановић, Л.
Филозофски факултет, Ријека
[email protected]
Људски ресурси у школи – нове улоге наставника
Крстић, М., Ранђеловић, Д., Минић Ј.
Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској
Митровици,
Ранђеловић, К.
Филозофски факултет, Катедра за психологију
Универзитет у Нишу,
Филозофски факултет, Департман за психологију
[email protected]
Психолошки ресурси наставника у условима
друштвене кризе
Круљ, Р. С.
Српска академија образовања, Београд
[email protected]
Кундачина, М.
Учитељски факултет, Ужице
Наставник пред изазовом педагошких
или чиновничких компетенција
Максимовић, Ј.
Филозофски факултет
Департман за педагогију, Ниш
[email protected]
Aкциона истраживања и рефлексност наставника
Марковић, Д. Ж.
Српска академија образовања, Београд
Место глобалистике у образовању наставника за
нове улоге
Mартиновић, Д.
Учитељски факултет, Београд
Николић, И.
Аранђеловац
[email protected]
Евалуаторска улога наставника у савременој школи
Николић, Р.
Учитељски факултет, Ужице
[email protected]
Однос теоријских садржаја праксе у програмима за
образовање учитеља
Новковић, Д.
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних
студија, Београд
[email protected]
Ћосић, И.
Факултет техничких наука, Нови Сад
Редефинисање улоге наставника у моделу
вишефронталне наставе
Марковић, И
Ољача, М.
Београд
Улога наставника физичког васпитања у
организацији слободног времена ученика у школи
[email protected]
Филозофски факултет, Нови Сад
[email protected]
Професионални идетнитет наставника и његов
професионални развој
Матијевић, М.
Otiman, P. I.
Учитељски факултет, Загреб
[email protected]
Нови медији и нове улоге наставника
General Secretary of the Romanian Academy
[email protected]
Reflections on the schools of high doctoral and postdoctoral studies in the Romanian Academy
Милтојевић, В.
Факултет заштите на раду у Нишу
[email protected]
Улога наставног кадра у развијању еколошке свести
ученика
Мићановић, В.
Филозофски факултет – Никшић
[email protected]
Оспособљавање наставника за савремене потребе
почетне наставе математике
Недељковић, М.
Српска академија образовања, Београд
Оспособљавање наставника да код ученика
развија културу учења и читања
Neumann, V.
West University of Timişoara
[email protected]
THE UNIVERSITY OF THE 21ST CENTURY
A New Philosophy of Education?
Парлић – Божовић, Ј. Љ.
Универзитет у Приштини са привременим седиштем у
Косовској Митровици
Катедра за педагогију
[email protected]
Неки аспекти прилагођавања улоге наставника
савременој школи
Петровић, А. М.
Универзитет у Приштини,
Филозофски факултет у Косовској Митровици
[email protected]
Кантова педагошка размишљања и осмишљавање
развијања појма образовања код наставника
Поткоњак, Н.
Српска академија образовања, Београд
[email protected]
Идентификација и утврђивање диференцираних
таксономија улога наставника основа су њиховог
оспособљавања за остваривање тих улога
Радојевић, Т.
Стојановић, Б.
Филозофски факултет
Косовска Митровица
[email protected]
Значај комуникационих компетенција наставника у
процесу организовања наставе
Универзитет у Нишу
Учитељски факултет у Врању
[email protected]
Књижевна уметност и компетенције
будућег учитеља
Ратковић, М.
Сузић, Н.
Српска академија образовања, Београд
[email protected]
Партнерство наставника и ученика
Филозофски факултет, Бања Лука
[email protected]
Старе особине и нове улоге наставника
Смиљковић, С.
Тодоровић, М.
Универзитет у Нишу
Учитељски факултет у Врању
Мотивација ученика млађих разреда у настави језика
и књижевности
Косовска Митровица
[email protected]
Педагогија у простору неуротичности културе
Станојловић, Б.
Факултет техничких наука, Нови Сад
[email protected] ; [email protected]
Кључне вештине за успех у друштву знања
Српска академија образовања, Београд
Неке битне претпоставке квалитетног
оспособљавања наставника
Стојаковић, П.
Одсјек за психологију
Филозофски факултет, Бања Луака
[email protected]
Обука наставника и савремено образовање
Стојановић, А.
Учитељски факултет, Београд
[email protected]
Оспособљавање будућих учитеља за савремену
наставу
Ћосић, И., Текић, Ж.
Шакотић, Н., Вељић, Ч.
Филозофски факултет-Никшић
[email protected]
Наставничке компетенције у инклузивном
образовању
Download

documents/pozivnica sao konacna verzija.pdf