Primena problemske nastave u obradi sadržaja o prirodi u nastavnom predmetu priroda i
društvo u mlađim razredima osnovne škole
Application of targetted teaching in content proccesing of nature in Science in lower classes
of primary school
student:
preduzeće/supervizor:
mentor prakse:
Tomica Bradić, Učiteljski fakultet u Užicu
Učiteljski fakultet u Užicu, www.ucfu.kg.ac.rs
Ass. MA Aleksandar Ignjatović, Učiteljski fakultet u Užicu,
[email protected]
Analiza vrednosti primene inovativnih
nastavnih modela u nastavi prirode i društva na
mlađem školskom uzrastu tokom obrade programskih
sadržaja o prirodi. Zadatak studenta jeste da
odabere i primeni jedan od inovativnih nastavnih
modela u nastavi prirode i društva i da pri tome uoči
efekte na ostvarivanje ciljeva i postizanje ishoda za
ovaj nastavni predmet. Prilikom odabira i primene
odgovarajućeg nastavnog modela mora se
pridržavati odgovarajućih didaktičko-metodičkih
principa, konkretno određenog programskog,
odnosno nastavnog sadržaja, postavljenih ciljeva i
ishoda, kao i kognitivnih karakteristika učenika
mlađeg školskog uzrasta.
ZADATAK:
1. UVOD
Predmet ove tematske radionice pripada području metodike nastave prirode i društva i to onog dela koji se uže
odnosi na primenu inovativnih nastavnih modela u nastavi na mlađem školskom uzrastu, pri čemu se pod
inovacijama u nastavi podrazumevaju progresivne naučno utemeljene promene u didaktičko-metodičkoj organizaciji
nastave, koje se kao relativno nove pojavljuju u nastavnom procesu (Vilotijević i Vilotijević 2008). Na metodičkoj
praksi studenata Učiteljskog fakulteta u Užicu ispituju se mogućnosti uvođenja i primene inovativnih nastavnih
modela i savremenih pristupa tokom realizacije praktične nastave u školama što treba da obezbedi unapređenje
stručnih i profesionalnih kompetencija budućih učitelja.
2. OPIS REALIZOVANIH AKTIVNOSTI
Zadatak je da se ispitaju mogućnosti primene problemske nastave u obradi sadržaja o prirodi u mlađim razredima
osnovne škole. Prilikom odabira inovativnog nastavnog modela koji će biti primenjen u obradi sadržaja o prirodi u
nastavni prirode i društva student se opredelio za problemsku nastavu kao jedan od mogućih pristupa. Problem koji
treba rešiti u okviru ove metodičke radionice jeste pronalaženje i primena odgovarajućih metodičkih postupaka koji
će omogućiti adekvatnu primenu odabranog nastavnog modela. Na konkretnom nastavnom sadržaju Kako nastaje
duga treba prikazati faze primene nastavnog modela problemske nastave prilikom obrade sadržaja o prirodi na času
prirode i društva.
3.OSTVARENI REZULTATI
Analiza primene nastavnog modela problemske nastave u obradi sadržaja o prirodi u nastavi prirode i društva u
mlađim razredima osnovne škole pokazala je da primena ovog modela obezbeđuje visok nivo i kvlalitetno
ostvarivanje ciljeva nastave i ishoda učenja, naročito iz kognitivnog domena, pri čemu je neophodno pridržavati se
adekvatnih didaktičko-metodičkih principa i postupaka prilikom odabira modela i metodičkog prelamanja sadržaja
kroz isti. Prilikom odabira nastavnog modela pošlo se od analize nastavne jedinice, odnosno nastavnog sadržaja u
smislu mogućnosti primene problemske nastave u odnosu na njene didaktičko-metodičke karakteristike i
mogućnosti.
4. ZAKLJUČAK
Uočeno je da se tokom nastavne obrade sadržaja o prirodi u mlađim razredima osnovne škole u okviru predmeta
priroda i društvo mogu ostvariti svi koraci problemske nastave, kao i to da se mogu primeniti njeni različiti
modaliteti sa mogućnošću variranja nivoa problemskog učenja.
LITERATURA
[1] Vilotijević, Mladen i Vilotijević, Nada (2008): Inovacije u nastavi, Vranje: Učiteljski fakultet.
[2] Milijević, Svetozar (1998): Inoviranje nastave prirode i društva, Banja Luka: Glas srpski.
[3] De Zan, Ivan (2005): Metodika nastave prirode i društva, Zagreb: Školska knjiga.
[4] Đorđević, Jovan (1997): Nastava i učenje u savremenoj školi, Beograd: Učiteljski fakultet.
[5] Kennedy, Declan (2007): Pisanje i korišćenje ishoda učenja, Irska, Cork: Univerzitetski koledž.
[6] Ignjatović, Aleksandar (2010): „Pripremanje i planiranje problemske nastave prirode i društva“, Obrazovanje i
usavršavanje nastavnika, Užice: Učiteljski fakultet, str. 405-418
[7] Ignjatović, Aleksandar (2012): „Definisanje i operacionalizacija ciljeva i zadataka u savremenoj nastavi
prirode i društva“, Nastava i učenje, Užice: Učiteljski fakultet, str. 611-626
Download

Primena problemske nastave u obradi sadržaja o prirodi u