Kütüphanemize
Yeni Gelen
Kitaplar - 2014/1
www.mta.gov.tr/kutuphane
Kitap adı
Cainozoik
research
volumes 11-13 / by
Landau M Bernard
Uluslararası çevresel
etki değerlendirmesi
kongresi bildiri kitabı
Yazar Adı
Konu Başlığı
MTA
Kütüphanesi
Yer Numarası
Barnard M. Landau
Paleontoloji-Paleobotanik
684(291)
L 253 c
2013
T.C Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı
Çevre--Çevresel
Etki
Değerlendirmesi
774
T 939 u
2013
International and
comparative mineral
law and policy trends
and prospects / by
Elizabeth Bastida,
Thomas Walde and
Janteh WardenFernandez
Geological frameork
of the levant vol II
The laventine basin
and Israel / by John
K. Hall [ve diğ...]
Identification
and
qualitative chemical
analysis / by Orsino C.
Smith.
Mineral facts
problems
Elizabeth Bastida
Maden Kanunu
421
B 326 i
2005
John K. Hall
Jeoloji-jeomorfoloji
260(55)
H 174 g
2005
Orsino C. Smith.
Mineraloji-Sınıflama
105
S 642 i
1953
U.S Bureau of
Mines
Maden ve
mineral
kaynakları
400
B 952 m
1985
and
Plants of Turkey 3
cilt / by Hatice
Kutluk,
Burhan
Aytuğ.
Turkey mineral
exporters catalogue
1990
2.Sondaj
sempozyumu bildiri
özleri 9-11 Aralık
2013
Cento Symposium on
mining
methods,beneficiation
and
smelting
of
copper ores Ankara
1977.
Hatice Kutluk
Botanik-Sınıflandırma-Türkiye
920.4
K 974 p
2004
İMMİB
Madencilik
Kurumları-Katologlar-Türkiye
402(200)
T 939 m
1990
TMMOB Jeoloji
Mühendisleri Odası
Sondaj-Kongreler
425.2
T 939 s
2013
Bakır Madenciliği
434
C 397 c
1977
An introduction to
mining / by L.J.
Thomas.
Mechanical
engineering
science / by John
Hannah and H.J.
Hillier.
Türkiye'de
jeotermal
enerji
(potansiyel arama
yöntemleri
ve
mevcut jeotermal
alanların
özellikleri) / yazan
Adil Özdemir.
L.J. Thomas
Madencilik-Avustralya
400(800)
T 454 a
1978
Pitman Publishing
Makine
mühendisliği
770
H 243 m
1970
Adil Özdemir
Jeotermal enerji
493(200)
O 994 t
2012
Burhan Ulutan.
Ticari Kuruluşlar-Etibank
076
U 478 e
1987
Etibank 19351985
Muğla İli tıbbi
jeolojik unsurları ve
halk sağlığı / yazan
Eşref Atabey.
Eşref Atabey
Tıbbi jeoloji-Muğla
209.1(274)
A 862 m
2013
Doğan burda
pazarlama
yayıncılık a.ş
Kartografya-Haritalar
759(200)
A 881 t
2014
Mehmet Arslan
Kil--Kongreler
180
A 783 u
2009
İstanbul Teknik
Üniversitesi
Jeoloji-Stratigrafik-Neojen
353
R 336 b
2013
1/250.000
ölçeğinde
Türkiye
karayolları atlası
14.
Ulusal
kil
sempozyumu bildiriler
kitabı / Mehmet
Arslan,
Emel
Abdioğlu,
İrfan
Temizel.
Book of Abstracts of
Neogene
to
Quaternary
Geological evolution
of
mediterranean,
paratethys
and
black sea Congress.
Mustafa Uçurum.
Genel Kimya / Mustafa Uçurum
Mineraloji ders notları / Orhan Baysal.
Kimya
850
U 93 g
Mineraloji-Mineral Bilim
103
B 361 m
1973
Kristal bilim
110
B 361 m
1972
Kristaloptik
116
B 361 k
1972
Stratigrafi
303
G 539 s
1973
Sydney J.
Johnstone.
Mineraloji-Endüstriyel
Mineraller
440 J 721
m 1954
International
Atomic Energy
Agency
Radyoaktivite-Nükleer Enerji
815
I 612 s
1959
Orhan Baysal
Mineraloji ders notları kristal bilim / Orhan
Baysal.
Orhan Baysal
Kristaloptik / Orhan Baysal
Orhan Baysal
Stratigrafi ilkeleri / Sungu L. Gökçen
Minerals for the chemical and allied
industries / by Sydney J. Johnstone.
Surveying and
deposits no.1
evaluating
radioactive
Sungu L. Gökçen
Uluslarası ekonomik göstergeler / T.C
Kalkınma
Bakanlığı
=
International
economic indicators / T.R Ministry of
Development.
T.C Kalkınma
Bakanlığı
Ekonomi-Ekonomik
göstergeler
072(200)
K 145 u
2013
Avrupa
Birliği'ndeki
ekonomik
yavaşlamanın
Türkiye'nin
sektörel
ihracatına etkisi / Adile Gülin Özsan.
Adile Gülin Özsan.
Ticaret--İhracat-Türkiye
076(200)
O 999 a
2013
İş indeksinin hızlı yöntemlerle tayini /
Halil İbrahim Kırşan.
Halil İbrahim
Kırşan.
İndekslerle ilgili
tezler
040
K 939 i
1992
Short course in exploration geochemistry
19-20 September 2002 / by W.K Fletcher.
W.K Fletcher.
Jeokimya
214
F 612 s
2002
XIV.
International
coal
preparation
congress and exhibition 11-15 March
2002 South Africa.
The South African
Coal Proccesing
Society
Cevher
hazırlama-Kömür
461
T 374 i
2002
Yeraltısuları jeolojisi (Hidrojeoloji) / Kemal
Erguvanlı ve Erdoğan Yüzer.
Kemal Erguvanlı
Yeraltı suları-Hidrojeoloji
490
E 677 y
1984
Mühendislik jeolojisi / Kemal Erguvanlı.
Kemal Erguvanlı
Mühendislik
jeolojisi--jeoloji
208 E 677
m 1982
Mustafa Bumin
Bakır Madenler
ve Madenciliği
434
B 941 t
1988
Ekrem Göksu
Jeoloji--Sondaj
207.5
G 616 y
1981
The evaluation of tabular copper ore
deposits / by Mustafa Bumin.
Yeraltı Jeolojisi (İTÜ) / Ekrem Göksu.
Magmatik kayaç petrografisi / Bektaş Uz.
Bektaş Uz
Magmatik
kayaçlar-petrografi
170
U 99 m
1981
Sedimanter kayaç petrografisi / yazan
Fazlı Oktay
Fazlı Oktay
Sedimanter
kayaçlar-petrografi
180
O 419 s
1982
Tokat Zile doğusunun jeoloji hidrojeoloji
etüdü / yazan Cihat Başocak.
Cihat Başocak
Jeoloji—
Hidrojeoloji-Tokat
490(234)
B 221 t
1975
Urfa-Ceylanpınar devlet üretme çiftliği
arazisi
ve
çevresinde
yeraltı
suyu
verimliliğinin, hava fotoğraflarında kırık
izleri ve statik su seviyeleri ile olan
ilişkileri yönünden saptanması / yazan
Nihal Atuk.
Nihal Atuk
Yeraltı suları—
analiz—Urfa-Ceylanpınar
496(362)
A 886 u
1975
Çiftehan (Niğde) sıcak su kaynaklarının
hidrojeokimyasal ve izotopik incelenmesi /
yazan Hatice Kozlu.
Hatice Kozlu
Sıcak su
kaynakları-hidrojeoloji—
izotopik--Niğde
224(294)
K 889 ç
1994
Üniversite kimyası cilt I / yazan Bruce H.
Mahan
Bruce H. Mahan
Kimya—Temel
Kimya
850.3
M 214 u
1975 Cilt I
Üniversite kimyası cilt II / yazan Bruce H.
Mahan
Bruce H. Mahan
Kimya—Temel
Kimya
850.3
M 214 u
1975 Cilt II
Maden Mühendisleri
Odası
Madencilik
politikası
422(200)
M 181 m
1973
Madenciliğimizin yapısı ve sorunları
MTA KÜTÜPHANESİ
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:139
06800 Çankaya/ANKARA
Tel.(Kütüphane): (0312) 201 25 56 / 22 85
E-mail: [email protected]
www.mta.gov.tr/kutuphane
Download

Kütüphanemize Yeni Gelen Kitaplar - 2014/1