Биљана Т. Илић
Име, средње слово, презиме
Професор струковних студија
Звање
Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја,
Назив институције у којој наставник ради са
28.10.1998
пуним радним временом и од када
Интерна медицина
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2014
Висока медицинска школа
Интерна медицина
струковних студија Ћуприја
Докторат
2014
Медицински факултет Крагујевац
Народно здравље
Специјализација
Магистратура
Диплома
1993
Пољопривредни факултет Београд
Прехрамбена технологија,
одсек технологија биљних
производа
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив студијског програма,
назив предмета
врста студја
1.
Исхрана жене у трудноћи и лактацији
СМСБ, ОСС
2.
Хемија намирница са дијетотерапијом
СФТ, ОСС
3.
Методологија истраживања
ССМСБ, ССС
ССМС-ЈЗ, ССС
4.
Методологија истраживања
5.
Исхрана у козметологији
СКЕ, ОСС
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Biljana Ilić, Zoran Igrutinović, Mile Despotović, Hristos Aleksopulos, Svetlana Milovanović, Slavica
Marković: Nutritional status and possible causes of obesity in preschool children,Health med journal 2012;
6(10): 3372-3377 M23=3
2.
Gordana Gajović, Sanja Kocić, Snežana Radovanović, Biljana Ilić, Mirjana Milosavljević, Svetlana Radević,
Dragana Ristić Ignjatović: Satisfaction of useres primary health care Health med journal 2012; 6(12): 41854193 M23=3
3.
Миле Деспотовић, Hristos Aleksopulos, Милена Деспотовић, Биљана Илић: Стање ухрањености деце
предшколског узраста, Медицински часопис 2013; 47(2):62-68 M52=1,5
4.
Деспотовић М,Илић Б,Игрутиновић З, Марковић С: Навике у исхрани деце предшколског узраста у
Ћуприји, Храна и исхрана 2012; 53(1):49-54 M52=1,5
5.
Christos Alexopoulos,Laslo Puskas,Biljana Ilic,Maja Jevcevic,Sloodanka Mitrovic,Maja Sazdanovic,Neda
Ognjanovic,Predrag Sazdanovic: Morphology Of Substance P Immunoreactive Neurons In Human Cortex
Of The Inferior Parietal Lobule, Medical Journal,2012;46(3): 121-125 M52=1,5
6.
Илић Б., Аћимовић Ј., Милић Ч., Ђокић Д., Гајовић Г: Ухрањеност деце предшколског узраста –
градска средина општине Ћуприја, Медицински часопис `PONS` (децембар 2008-јануар 2009), број 16
: 11-17 M53=1
7.
Деспотовић Миле, Јанковић Славиша, Илић Биљана: Мерење утицаја социјалне мреже и социјалне
подршке на здравље и квалитет живота старих, Медицински часопис PONS 2012; 9(2):70-76 M53=1
8.
Деспотовић Милена, Деспотовић Миле, Ђукић Дејановић Славица, Јанковић Славиша, Илић Биљана,
Арсић Слађана, Валентина Талевска: Злоупотребе психоактивних супстанци међу адолесцентима,
Медицински часопис PONS 2013; 10 (4) 146-156 M53=1
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
SCI листа 2
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Чедомирка Д. Станојевић
Име, средње слово, презиме
Наставник вештина
Звање
Назив институције у којој наставник ради Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја
01.10.2011.
са пуним радним временом и од када
Здравствена нега
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2011.
Висока медицинска школа
Здравствена нега
струковних Студија Ћуприја
Докторат
Специјализација
Мастер
2013.
Mастер студије Здравствене
Здравствена нега
неге на Медицинском
Мастер рад: “ Квалитет живота и
факултету Нови Сад
задовољство послом медицинских
сестара у клиничко болничкој
пракси”
Диплома
2009.
Медицински факултет Нови
Здравствена нега
Сад
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив студијског
назив предмета
програма, врста студја
1.
Здравствена нега
СМСБ, ОСС
2.
Здравствена нега новорођенчета
СМСБ, ОСС
3.
Ментално здравље
СМСБ, ОСС
4.
Здравствена нега
СМР, ОСС
5.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Станојевић Ч, Анић М, Ницуловић В, Ристић Н. Значај примене система скоровања у ЈИЛ.
Зборник сажетака, Међународни симпозијум удружења медицинских сестара-техничара
интензивних нега, анестезије и реанимације Србије; 2008 Новембар 5-8; Врњачка Бања,
Србија.УИНАРС 2008:71.
2.
Станојевић Ч, Крошлин М. Примена и типови интраваскуларних катетера. Зборник сажетака,
Конгрес удружења медицинских сестара-техничара интензивних нега, анестезије и реанимације
Србије са међународним учешћем; 2010 Март 12-15; Врњачка Бања, Србија.УИНАРС 2010:101.
3.
Станојевић Ч, Јовановић С. Скале за процену ризика за настанак декубитуса-свакодневна
сестринска пракса у свету.Зборник радова, Симпозијум главних сестара и бабица, сестара из
праксе и професора здравствене неге са међународним учешћем; 2010 Новембар 24 –
27;Тара,Србија: Удруженње медицинских сестара,техничара и бабица Републике Србије 2010:37.
4.
Станојевић Ч. Миловић Љ, Ивановић С, Миловановић С, Динић Н, Деспотовић М. Орални
мукозитис код пацијената са карциномима главе и врата. Здравствени радник. 2012; 3 (1):17-21.
5.
Милутиновић Д, Симин Д, Станојевић Ч. Скоринг систем за израчунавање сестринског рада у
јединицама интензивне неге. ИНСПИРИУМ. 2012; (4:23-8).
6.
Шакић Б, Станојевић Ч. Општи аспекти и различитости у процедури интрамускуларне
апликације лека. Сестринска реч. 2013; (65/66):19-22.
7.
Станојевић Ч, Шакић Б, Ивановић С, Миловановић С, Александрић Ј, Миловић Љ. Type of
pacemaker, indication for implantation and quality of life of patients after implantation. Book of
apstracts of the 5th Congress of the European Federation of Critical Care Nursing Associations; 2013
May 23-25; Belgrade, Serbia.
8.
Станојевић Ч, Шакић Б, Миловановић С. Активно старенје са деменцијом. Прва међународна
конференција високих школа и факултета здравствене орјентације. Ћуприја, 2013;79.
9.
Ивановић С, Станојевић Ч, Јајић С, Вила А, Николић С. Medical law and ethics. Acta medica
Medianae. 2013; 52(3):67-72.
10.
Бркић Н, Станојевић Ч, Милутиновић Д. Nursing, job satisfaction and coping whith stress. Book of
apstracts of the 5th Congress of the European Federation of Critical Care Nursing Associations; 2013
May 23-25; Belgrade, Serbia.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
ВМА Београд, Клиника за гастроентерологију, одељење функционалне
дијагностикеЕндоскопске методе у гастроентерологији, езофагогастродуоденоскопија,
колоноскопија, трансезофагеална ехосонографија и ЕРЦП, 2001. и 2003. године.
Уписане докторске студије на Медицинском факултету у Новом Саду – смер Јавно
здравље, 2013.
Други подаци које сматрате релевантним
Дугогодишње искуство у сестринској пракси: Здравствени центар Зајечар 1987-2011.год, клиничкоболнички сектор, област интерне медицине (коронарна јединица, онкологија, гастроентерологија,
ендокринологија,
хематологија,
неинвазивна
кардиолошка
дијагностика
и
ендоскопска
гастроентеролошка дијагностика). Главна медицинска сестра службе интерне недицине 20022005.године.
Сарадник у настави за наставни предмет Здравствена нега у интерној медицини - Средња медицинска
школа“Др Ивко Ђоловић“ Зајечар, школске 2006/2007. године.
Виша медицинска сестра у неинвазивној кардиолошкој и гастроентеролошкој дијагностици 2008-2011.
године.
Едукативни семинари: школа КПЦР,УМСТС 2003; нови трендови у лечењу пацијената са АИМ са
посебним освртом на примарну ПЦИ, СЗРРС 2007; тимски рад-успеси и резултати, СЗРРС 2007; хетитис
и АИДС, СЗРРС 2007; интерпрофесионална сарадња у здравству СЗРРС 2007; лечење хроничних рана,
УИНАРС 2008; гојазност-решавање проблема, УМСТБРС 2009; бол у грудима УМСТБРС 2009.
Име, средње слово, презиме
Звање
Назив институције у којој наставник ради
са пуним радним временом и од када
Драган Ж. Антић
Предавач
Висока медицинска школа струковних студија
Ћуприја
15.05.2006.
Информатика, информатика у здравству, статистика
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
2006,
Висока медицинска школа
Избор у звање
2011
струковних студија Ћуприја
Докторат
2003
Електротехнички факултет Београд
Магистратура
Специјализација
Диплома (мастер)
Електротехнички факултет Београд
Област
Информатика и статистика
Магистарска теза:``Систем
контроле квалитета за
екструзиону линију у
кабловској индустрији``
(електроника и
микрорачунарски системи)
Дипломски: “Крос-асемблер за
микрорачунаре Intel Mcs-48
писан на CBASIC-u“
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив студијског програма,
назив предмета
врста студија
1.
Информатика у здравству
СМСБ, ОСС
СФТ, ОСС
2.
Информатика и статистика
СКЕ, ОСС
3.
Информатика у здравству
4.
Информатика у здравству
СФ, ОСС
СМР, ОСС
5.
Информатика у здравству
6.
Репрезентативне референце
1.
Antic LJ, Vuković D, Vasiljevic M , Antic D, Aleksopulos H. Differencies in the risk factors of
cervical dysplasia and applied diagnostic methods in Serbia. Asian Pac J Cancer Prev. 2014;
15(16):6697-701.(M23)
2.
Antic LJ, Đikanovic B , Antic D, Aleksopulos H, Trajkovic G. Differencies in the Level of Knowledge
on Cervical Cancer among Health Care Students, Midwives and Patients in Serbia. Asian Pac J Cancer
Prev. 2014; 15(7):3011-15. (M23)
3.
Antić Ljiljana, Dragan Antić, Dragana Radovanović.Stavovi žena o ulozi babica u sprovođenju
programa skrininga cervikalnog karcinoma. PONS.Med J.2013;10 (3): 104-108. DOI:105937/pomc104828 (M53)
4.
Antić LJ,Vuković D, Đikanović B, Dragan Antić, Slaviša Janković, Tamara Naumović.
Implementation of secondary preventive practice important for cervical cancer among women who use
oral contraception. Archive of oncology.2013; vol.21, broj 4. in press (M52)
5.
Dragan Antić, Ljiljana Antić. Informatika u službi aktivnog starenja. Prva međunarodna konferencija
visokih škola i fakulteta zdravstvene orjentacije. IHEICon.VMS Cuprija.21.-23.11.2013
6.
Antić D. Nikolić B. Integrated information system of Academy/Higher school, Fifth Consortium
Meeting, Cuprija 12-13 March 2013. TEMPUS IV EACEA-517200
7.
Antić D. The role of the information-communication networking and connecting in order to improve the
quality of work at the Academy, Fourth Consortium Meeting, Pirot 16-17 January 2013. TEMPUS IV
EACEA-517200
8.
Antić LJ, Vuković D, Antić D, Radovanović D, Kaluđerović V. Socio-demografske razlike kod
korisnica prirodnih metoda kontracepcije u Srbiji.TMG.2012;37(4):205-213. (M53)
9.
Antić LJ, Antić D, Radovanović D, Kaluđerović V. Differences in the application of preventive
practices to protect the reproductive health of women of differet ages.PONS.Med J. 2012;9(4):125133.(M53)
10.
Antić LJ, Antić D, Radovanović D, Kaluđerović V. Znanja i stavovi studenata Visoke medicinske
škole u Ćupriji o prevenciji raka grlića materice.TMG.2012;37 (2):74-80. (M53)
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
1983
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
2 (SCI) 5(SSCI)
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни: TEMPUS IV
Усавршавања
1. Сертификати за програмирање IBM-овог едукационог центра у Радовљици, Словенија.
2. 2002.-ге год. добио сертификате америчке фирме “Allied Telesyn” за рачунарске мреже
Други подаци које сматрате релевантним
1. 1986.-1998.-ме радио у Развоју односно Институту Индустрије каблова Јаодина (почео као
стручни сарадник а од 1996-те био самостални истраживач).
2. 1992.-1993.-ће год. повремено боравио и радио у немачкој фирми “M. E. A.” (Messen Elektronik
Automation) из Wipperfuerth-a (у близини Kelna).
3. Развој и реализација процес програмера опште намене који је био излаган на сајмовима
електронике у Београду, Загребу и Љубљани
4. Развој и реализација симулатора система контроле квалитета. Симулатор омогућава да се
рачунарски сагледа систем контроле квалитета на линијама за производњу каблова. Био је
приказиван заједно са DLC-системом на сајмовима „Wire” у Diseldorfu.
5. Држао вежбе на факултету за трговину и банкарство„Јанићије и Даница Карић“ из Информационих
система
6. 2006.-2008.-ме реконструкција технике наношења етикета IML робота у фирми Greiner Packaging
JP d.o.o. Нова Пазова.
7. Техничка подршка Информационо-комуникационом систему „Београдске пословне школе“ у
Београду
8. Координатор Информационо-комуникационог система Високе медицинске школе струковних
студија у Ћуприји.
9. 24.11.2012 . год. КМЕ“Савремени приступ здравственој заштити жена“. Висока медицинска
школа струковних студија у Ћуприји.
10. Антић Ж. Драган, Административно пословање у апотеци, електронска скрипта, 2006, прво
издање, Виша медицинска школа Ћуприја
11. Антић Ж. Драган, Медицинска информатика, електронска скрипта, 2006, прво издање, Виша
медицинска школа Ћуприја
12. Антић Ж. Драган, Медицинска информатика, електронска скрипта, 2010, друго издање, Висока
медицинска школа струквних студија Ћуприја
13. Антић Ж. Драган, Медицинска информатика, електронска скрипта, 2013, treће издање, Висока
медицинска школа струквних студија Ћуприја
14. Academy ICT equipment, Academy quality framework ICT service-workgroup, Eighth Consortium
Meeting, Prokuplje 26-27 November 2013. TEMPUS IV EACEA-517200
15. KPI (Key performance indicators) – workgroup ICT, Ninth Consortium Meeting, Leskovac 29-30
January 2014. TEMPUS IV EACEA-517200
16. Academy ICT equipment – action plan, Academy ICT equipment - workgroup, Tenth Consortium
Meeting, Krusevac 14-15 May 2014. TEMPUS IV EACEA-517200
17. Професионална оријентација: информатика; медицинска информатика; медицинска статистика;
оперативни системи; рачунарске мреже; роботи; аутоматизација
Име, средње слово, презиме
Драган М. Игњатовић
Професор струковних студија
Звање
Висока медицинска школа струковних студија, Ћуприја,
Назив институције у којој наставник ради
10.03.2009.
са пуним радним временом и од када
Ужа научна односно уметничка област
Хирургија
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
1985
Асистент – ВМА
Хирургија
1994
Доцент – БМА
1999
Ванредни професор – ВМА
2005
Редовни професор – ВМА
Висока медицинска школа
2009
струковних студија Ћуприја
Докторат
1993
Војномедицинска академија Београд Докторска дисертација
“Секундарне перфорације
црева у бласт повреда трбуха”
Специјализација
1982
Војномедицинска академија Београд Општа хирургија
Магистратура
Диплома
1972
Медицински факултет Београд
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив студијског
назив предмета
програма, врста студја
1.
Хирургија
СМСБ, ОСС
2.
Здравствена нега у хирургији
СМСБ, ОСС
3.
Здравствена нега у хируршким гранама
ССМС, ССС
4.
Технике инструментирања
ССМС, ССС
5.
Хирургија са ортопедијом
СФ, ОСС
6.
7.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Драган М.Игњатовић, Клиничка слика и дијагноза, лечење и тријажа бласт повреда; Бласт
повреде 1999, Поглавље IV, 159-200, /R23=2/
2.
Драган М. Игњатовић, Хируршко лечење ратне ране, Ратна хирургија 2001, 83-87, /R23=2/
3.
Драган М.Игњатовић, Митровић Драган, Глишић Бранка, Акутна хируршка стања у
Реуматологији, Реуматичне и сродне болести 2000, 500-510, /R23=2/
4.
Драган М.Игњатовић, Ратне повреде шупљих органа трбуха, Ургентна и ратна хирургија 1997,
67-74, /R23=2/
5.
Драган М.Игњатовућ, Ратна рана, Ратна хирургија 2001;79-83, /R23=2/
6.
Драган Игњатовић,Ж Зајић, М.Шурбатовић, З.Лукић, Injuries from civil War in former
Yugoslavia, Europien Journal of Trauma and Emegrrency surgery 1997, Vol.21, April, /R51=4/
7.
Драган Игњатовић, Г.Тасић, М.Јевтић, Д.Ђурђевић,Учесталост и еволуција примарно
неперфорантних лезија код Бласт повреда трбуха,Војносанитетски преглед 6,523525,1991,/R51=3/
8.
Драган Игњатовић, М.Петровић.В Ћук, Бласт повреде црева код рањеника,Војносанитетски
преглед бр.1, 3-12, 1993,/R61=3/
9.
Драган Игњатовић, М.Јевтић, Б.Стјеља, Тотална пелвична егзентерација код малигних тумора
ректума по Милес -Тхомпсон Брицкеру, Војносанитетски преглед бр.6, 471-475, 1993, /R61=3/
10. Драган Игњатовић, В.Ћук, С.Мишовић, Ратна, саобраћајна и јатрогена повреда Д3 дуоденума,
Војносанитетски преглед 2005,/R61=3/
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
1 САД 1984.
Други подаци које сматрате релевантним: Менторства: 3 доктората /R81=18/, 3 магистеријума /R82=9/
Лиценца лекарске коморе Србије бр.103052, редовног Проф..Хирургије
Име, средње слово, презиме
Звање
Назив институције у којој наставник ради
са пуним радним временом и од када
Драган Б. Јоксовић
Професор
Висока медицинска школа струковних студија
Ћуприја
Интерна медицина-Клиничка токсикологија
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
1992
Доцент на Војномедицинској
Интерна медицина и клиничка
академији
токсикологија
Редовни професор на
Интерна медицина и клиничка
2002
Војномедицинској академији
токсикологија
2007
Висока медицинска школа Ћуприја
Интерна медицина
Докторат
1990
ВМА Београд
Клиничка токсикологија
Специјализација
1982
ВМА Београд
Интерна медицина
Магистратура
Диплома
1971
Медицински факултет Београд
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив студијског
назив предмета
програма, врста студја
1.
Интерна медицина
СМСБ, ОСС
2.
Интерна медицина
СФ, ОСС
3.
4.
5.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Jovanović D, Maksimović M, Joksović D, Kovačević V. Oral forms of the oxime HI-6: A study of
pharmacokinetics and tolerance after administration to healthy volunteers. Vet Hum Toxicol 1990; 32: 419-21.
Jovanović D, Ranđelović S, Joksović D. A case of unusual suicidal poisoning by the organophosphorus
insecticide dimethoate. Human Exp Toxicol 1990; 9: 49-51.
3.
Kušić R, Jovanović D, Ranđelović S, Joksović D, Todorović V, Bošković B, et al. HI-6 in man: Efficacy of the
oxime in poisoning by organophosphorus insecticides. Human Exp Toxicol 1991; 10: 113-8.
4.
Vučinić S, Joksović D, Todorović V, Šegrt Z.: Acute organophosphate insecticide poisoning: antidotes and
intensive care menagement. J Tox Clin Tox, 2003; 41 (44): 444-5.
5.
Vučinić S, Joksović D, Todorović V, Šegrt Z.: Acute organophosphate insecticide poisoning: antidotes and
intensive care menagement. J Tox Clin Tox, 2003; 41 (44): 444-5.
6.
Knežević V, Joksović D, Knežević O. Efekti ksenobiotika ksilena i toulena na ukupni antioksidativni i lipidni
status. Jugoslav Med Biohem 2004; 23(1):65-8.*
7.
Vučinić S, Šegrt Z, Joksović D, Jovanović D.: Assessment and Management of Life-Treatening Conditions
in Acute Poisoning. J Tox Clin Tox 2006; 44: 511-2.
8.
Vučinić S, Jovanović D, Vučinić Ž, Joksović D, Šegrt Z, Zlatković M, et al. A near-fatal case of acute
poisoning by amitraz/xylene showing atrial fibrilation. Forensic Toxicol 2007; 25: 41-4.
9.
Joksović D: Toxic Liver Damage in Acute Poisoning by Organophosphorus Insecticides: Clinical and
Experimental stady (introduction lecture) 5th SISPAT, 2006.
10.
Joksović D, Jovanović D, Vučinić S, Todorović V, Šegrt Z, Kilibarda V, Bokonjić D.: Serbian National
Poison Control Centre: Organization and current activites. Przeglad Lekarski, 2005; 62: 547-551.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи.
Међународни
Усавршавања
Армијски институт за научна истраживањаВолтер Рид, Вашингтон, САД (6 месеци)
Други подаци које сматрате релевантним
Значајна поглављ у књигама:
Бојни отрови, Поглавље 29 У: Ургентна и ратна хирургија, Уредници Милан Драговић и Миломир Тодорић,
2.
Валерта, Београд, 1988..
Интензивна терапија акутно интоксицираних болесника, Поглавље 21 У: Интензивна терапија, Уредник
Драган Вучовић, Завод за уђбенике и наставна средства, Београд, 1988. (Последипломски медицински
уђбеник)
Оштећење кардиоваскуларног система у акутним тровањима: У Кардиологија – 2000. Уредници
Недељковић С, Кањух В., Београд, 2001
Ургентна стања изазвана системским поремећајима (акутна тровања различити хемијским материјама),
Поглавље 18. У: Ургентна медицина (Уђбеник Медицинског Факултета у Београду), Редактро Драган
Вучовић, Обележја, Београд, 2002.
Кожне манифестације у акутним тровањима, Поглавље у тому III Књиге Дерматовенерологија, Уредник Ђ.
Карадаглић, Војно Издавачки Завод, Београд, 2003.
Акутна тровања антиреуматичким леквима и њихова терапија, Поглавље 18, У: Реуматичне
и сродне болести. Поповић М, Стефановић Д, Митровић Д и сар., Војно Издавачки Завод, Београд, 2000.
Бојни отрови и тровања техничким течностима, Поглавље токсикологије У: Ратна Интерна Медицина,
Уредник М. Поповић, Војно Издавачки Завод, Београд, 2001.
По позиву, одржао сам бројна предавања из клиничке токсикологије у подружницама лекарских друштава
у Србији, Црној Гори и Македонији. По позиву сам имао уводно предавање на 5. СИСПАТ (одбрана од
хемијског оружја) конгресу у Сингапуру. По позиву сам држао предавања о организацији збрињавања у
хемијским акцидентима која су организовала разна стручна удружења (Удружење инжењера и техничара,
Удружење хемичара, Скупови о масовним несрећема под покровитељсрвом ЕУ).
Оснивач сам Националног центра за контролу тровања у ВМА, светски признате институције која је
последњих година и едукациони центар УН за питања медицинског збрињавања у примени хемијског
оружја.
Израдио сам и предложио Организацију збрињавања акутних тровања у здравственој служби Србије коју је
Министарство здравља прихватило 2007 године и прогласиле Центар за контролу тровања референтном
институцијом.
Име, средње слово, презиме
Душица С. Живановић
Професор струковних студија
Звање
Назив институције у којој наставник ради Општа болница Ћуприја, од 2001.године
са пуним радним временом и од када
Медицинска генетика
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2012
Висока медицинска школа
Генетика
струковних студија Ћуприја
Докторат
2007
Биолошки факултет Универзитета у
Популациона генетика и
Београду
епидемиологија
Специјализација
2005
Медицински факултет Универзитета Медицинска генетика
у Београду
Магистратура
1996
Биолошки факултет Универзитета у
Цитогенетика и
Београду
имуногенетика
Диплома
1992
Биолошки факултет Универзитета у
Молекуларна генетика
Београду
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив студијског програма,
назив предмета
врста студја
1.
Генетика
СМСБ, ОСС
2.
Хомеопатија
СФТ, ОСС
3.
Генетика репродукције
ССМСБ, ССС
4.
Лековито биље у козметологији
СКЕ, ОСС
5.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Живановић Д, Шипетић-Грујичић С, Стаменковић-Радак М, Милашин Ј. Потенцијални фактори
ризика за настајање дијабетеса мелитуса типа 2. Мед Прегл 2010;63(3-4):231-236.
2.
Живановић Д, Шипетић-Грујичић С, Стаменковић-Радак М, Милашин Ј. Учесталост умирања од
хроничних незаразних болести на подручју Поморавског округа у периоду 1990-2004. године.
Медицинска истраживања 2008;42(2):23-28.
3.
Живановић Д, Шипетић-Грујичић С, Стаменковић-Радак М, Милашин Ј. Грејвс-Базедовљева
болест и потенцијални фактори ризика. Војносанитетски преглед, 2008;65(8):633-638.
4.
Живановић Д. Значај генетичких и срединских фактора за настанак Грејвс-Базедовљеве болести у
популацији Поморавског округа. Здравствена заштита 2007;3:35-42.
5.
Живановић Д. Значај популационо-генетичког скрининга у детерминацији фактора ризика и
превенцији шећерне болести на територији Поморавског округа. Здравствена заштита 2004;5:3132.
6.
Банковић Д, Јањанин М, Живановић Д. Значај колпоскопије и цитологије у превенцији карцинома
у жена Поморавског округа. Здравствена заштита 2004;3:329-331.
7.
Радисављевић С, Пецо-Антић А, Котур Ј, Савић О, Живановић Д, Илијев С, Марковић-Саџаковић
Љ, Микић М. Structural and functional characteristics of urinary tract in pediatric offspring of Balkan
endemic nephropaty patients. 42nd annual ESPN meeting. Pediatr Nephrol 2008;23(9):1629.
8.
Живановић Д. Пренатална дијагностика и рад генетичког саветовалишта. Усмена презентација, IV
стручни састанак гинеколошко-акушерске секције, Удружење медицинских сестара и техничара
Републике Србије, Здравствани центар Ћуприја, 2008.
9.
Недељковић Љ, Живановић Д, Матејић Д, Балаћ М, Радовановић Ј, Николић Р, Марковић
Салоустрас С. Биохемијски скрининг у трудноћи и урођене аномалије. Усмена презентација,
Симпозијум, Континуирана медицинска едукација за лекаре, фармацеуте, биохемичаре,
медицинске сестре и здравствене техничаре. Српско лекарско друштво-Подружница СЛД-а
Ћуприја, Општа болница Ћуприја, Ћуприја, 2011.
10.
Живановић Д. Генетски узроци мушког и женског инфертилитета. Усмена презентација, Стручни
састанак, Континуирана медицинска едукација за лекаре, фармацеуте, биохемичаре, медицинске
сестре и здравствене техничаре. Савез здравствених радника Србије, Општа болница Ћуприја,
Ћуприја, 2014.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Диплома ''Вук Караџић'', стипендиста Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије,
стипендиста Италијанске Владе за науку.
Члан Секције за медицинску генетику, Друштва генетичара Србије и Удружења за хуману репродукцију
Србије.
Научно-истраживачки рад на пројектима ''Молекуларна основа канцерогенезе и атеросклерозе'' (Институт
за нуклеарне науке ''Винча'') и ''Генетички и регулациони фактори у репродуктивној и здравственој
заштити домаћих животиња'' (Ветеринарски факултет Универзитета у Београду)
У слободно време, страни језици, књижевност и пливање.
Име, средње слово, презиме
Гордана Зрилић
Професор струковних студија
Звање
Назив институције у којој наставник ради Интернационални факултет Брчко
са пуним радним временом и од када
Mеђународно - кривично право
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2012
АЛФА Универзитет
Међународно - кривично право
Докторат
2004
Правни факултет Београд
Кривично право
Специјализација
Магистратура
1981
Правни факултет Београд
Грађанско право
Диплома
1974
Правни факултет Ниш
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив студијског
назив предмета
програма, врста студја
1.
Здравствено законодавство и евиденција
СМСБ, ОСС
2.
Здравствено законодавство и администрација
СМР, ОСС
3.
4.
5.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Г. Зрилић, Насиље у породици, Институт за криминолошка истраживања, 2010.
2.
Г. Зрилић, Кривична дела убиства, Институт за криминолошка истраживања, 2000.
3.
Г. Зрилић, Извршење кривичних санкција и кривичног законодавства, Институт за криминолошка
истраживања, 2004.
4.
Г. Зрилић, Мере лечења наркомана и алкохолочара, Министарство здравља КПД Болница,
Београд 2008.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Христос Г. Алеxопоулос
Име, средње слово, презиме
Професор струковних студија
Звање
Назив институције у којој наставник ради Висока струковна медицинска школа ,Ћуприја
17.10.2002
са пуним радним временом и од када
Анатомија
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2014.
Висока струковна медицинска школа Ћуприја Анатомија
Докторат
2014.
Медицински факултет у Крагујевцу.
Hеуронаукa
Специјализација
Магистратура
Диплома
/
/
/
/
2000.
Медицински факултет, Универзитет у
Београду
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
/
/
Медицина
Назив студијског програма,
врста студја
СМСБ, ОСС
СФТ, ОСС
СМС, ОСС
СМР, ОСС
1.
Анатомија са ембриологијом
2.
Анатомија
3.
Анатомија и физиологија
4.
Анатомија
5.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Јадранка Урошевић, Младен Давидовић , Гордана Одовић , Христос Г. Алеxопоулос, Љубинка
Митровић Учесталост депресије код старих особа Медицински часопис `PONS` (јануар 2011),, UDK 61,
ISSN 1820-2411, COBISS.SR-ID 115713804
2.
Hristos G. Alexopoulos, Laslo Puskas, Milena B. Ilic, Zika C. Jovic, Marina M. Milenkovic, Zorica V.
Stojanovic: Histohemijska studija o holecistokininu i morfologiji imunopoyitivnih neurona u korteksu humanog
inferionnog parijetalnog lobula, PONS Med Č 2009 / PONS Med J 2009 ; 6(20) : 1 – 5, UDK 577.175.73;
611.018.83
3.
Alexopulos G. Christos: PSYCHOLOGICAL PROFILE OF RACE DRIVERS WITH PTSD, 2nd Word
Congress on Quality in Clinical Practice, June 3rd – 6th, Chalkidiki, Thessaloniki, Greece, 2005.
4.
J. Tosevski, S. Malobabic, A. Orologas, J Mojsilovic-Petrovic, M.Sazdanovic and C. Alexopulos.: NEURONAL
MORPHOLOGY OF NUCLEUS ACCUMBENS-DRUG ADDICTED BRAIN REGION, Annals of General
Hospital Psychiatry 2003, 2(Supply I):S155
5.
C.G.Alexopulos, M. Sazdanovic, M. Peulovic, J. Tosevski.: THE NEURONS OF HUMAN NUCLEUS
ACCUMBES – A GOLGI STUDY, XII th WORD CONGRESS OF PSYCHIATRY, August 24 – 29,
Yokohama, Japan, 2002
6.
C.G.Alexopulos, M. Sazdanovic, M. Peulovic, J. Tosevski.: THE NEURONS OF HUMAN NUCLEUS
ACCUMBES – A GOLGI STUDY, XII th WORD CONGRESS OF PSYCHIATRY, August 24 – 29,
Yokohama, Japan, 2002
7.
M..M.Pantovic, C.G.Alexopulos, S.M.Djukic-Dejanovic, V.Pantovic.: MULTIPLE SCLEROSIS AND
STRESS, XIIth WORD CONGRESS OF PSYCHIATRY, August 24 – 29, Yokohama, Japan, 2002.
8.
Alexopulos C., Pantovic M., Pavicevic M., Pantovic V.: THE MULTIPLE SCLEROSIS CLUSTER IN
SOUTHERN EUROPE, J Neurol Sci, Vol 187, Suppl 1:S347, 2001.
9.
Pavicevic M., Pantovic M., Alexopulos C., Pantovic V.: THE PREVALENCE VARIATIONS OF MULTIPLE
SCLEROSIS IN MONTENEGRO, J Neurol Sci, Vol 187, Suppl 1:S357, 2001.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Аутор уџбеника KLINIčKA ANATOMIJA,Drugo dopunjeno izdanje, , Висока медицинска школа струковних студија
Ћуприја, 2010.Ћуприја. ISBN 978-8684427-58-0
Аутор уџбеника KLINIčKA ANATOMIJA , Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја, 2009.Ћуприја.
ISBN 978-86-84427-47-4
Christos Alexopulos, Ljubomir Maric Muscles of Human Body Published: College of Nursing Cuprija Print: ŠIP
"Nikola Nikolić” Kragujevac, Cuprija, 2004, 1:60, ISBN 86-82477-13-0.
2 Курса континуиране едукације Здравственог савета Србијe
Члан СРПСКО АНАТОМСКО ДРУШТВО
Ивана З. Вукосављевић
Име, средње слово, презиме
Наставник вештина
Звање
Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја
Назив институције у којој наставник ради
01.10. 2013.
са пуним радним временом и од када
Здравствена нега
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2013.
Висока медицинска школа струковних
Здравствена нега
студија, Ћуприја
Докторат
Специјализација
Магистратура
Диплома
2010.
Медицински факултет, Нови Сад
Здравствена нега
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског
програма, врста студја
1.
Здравствена нега у гинеколошкој онкологији
СМСБ, ОСС
2.
Здравствена нега 1
СМС, ОСС
3.
Здравствена нега старих
СМС, ОСС
4.
Здравствена нега у рехабилитацији
СМС, ОСС
5.
Организација здравствене неге са менаџментом
СМС, ОСС
6.
Здравствено васпитање
СМР, ОСС
7.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Ивановић С, Николић С, Вукосављевић И. Пад код старих особа у заједници. Прва међународна
конференција високих школа и факултета здравствене орјентације, 2013; 6
2.
Николић С, Вукосављевић И, Ивановић С. Компликације diabetes mellitusa код старијих особа.
Прва међународна конференција високих школа и факултета здравствене орјентације, 2013; 8
3.
Вукосављевић И, Ивановић С, Николић С. Уринарна инконтиненција код старих особа. Прва
међународна конференција високих школа и факултета здравствене орјентације, 2013; 7
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
2013. Бетанија, Нови Сад, на одељењу конзервативне гинекологије
Мастер, Медицински факултет, Нови Сад, 2011.
Уписане докторске студије на Медицинском факултету у Новом Саду – смер Јавно
здравље, 2013.
Други подаци које сматрате релевантним
Приправнички стаж одрадила:
у Клиничком центру Војводине – на Клиници за интерне болести, на Клиници за психијатрију, у Ургентном
центру и у Дому здравља „ Нови Сад“.
Поседовање лиценце Црвеног крста Србије за предавача и испитивача Прве помоћи.
Јелена М. Александрић
Име, средње слово, презиме
Наставник вештина
Звање
Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја
Назив институције у којој наставник ради
са пуним радним временом и од када
Здравствена нега
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2008
Наставник вештина у ВМШСС
Здравствена нега
Ћуприја
Докторат
Специјализација
Магистратура
Диплома
2005
Дефектолошки факултет Београд
Превенција и ресоцијализација
лица са поремечајем у
друштвеном понашању
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив студијског програма,
назив предмета
врста студја
1.
Здравствено васпитање
СМСБ, ОСС
2.
Здравствена нега у гинекологији 1
СМСБ, ОСС
3.
Психофизичка припрема трудница
СМСБ, ОСС
4.
Менаџмент у здравству
СМР, ОСС
5.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Миловић Љ.,Стаменовић М.,Миловановић С.,Деспотовић М.,Александрић Ј.,“Сестрински процес у
клиничко болничкој пракси и континуирана здравствена нега “ Симпозијум главних сестара и
бабица, сестара из праксе и професора Здравствене неге, Тара, 24.11-27.11.2011. Зборник радова, стр.
9-11,Удружење медицинских сестара и бабица Републике Србије
2.
Стаменовић М.,Миловић Љ.,Деспотовић М., Александрић Ј.,Миловановић С., „Критеријуми за
изградњу сестринског професионалног идентитета“ Симпозијум главних сестара и бабица, сестара из
праксе и професора Здравствене неге, Тара, 30.11.-4.12.2011. Зборник радова, стр. 26-27,Удружење
медицинских сестара и бабица Републике Србије
3.
Миловановић С.,Миловић Љ.,Стаменовић М.,Деспотовић М.,Александрић Ј., „Потребе за
здравствено васпитним радом код старих оболелих од Diabetes mellitus-a“ Сестринска реч, Број 57/58,
новембар 2011, стр 21-24, Београд 2011
4.
Динић Н., Миловић Љ.,Стаменовић М.,Миловановић С.,Деспотовић М.,Александрић Ј., „Став
пацијената оболелих од акутног инфаркта миокарда у односу на К.Ж“, Симпозијум главних сестара и
бабица, сестара из праксе и професора Здравствене неге, Тара, 30.11.-4.12.2011. Зборник радова,
,Удружење медицинских сестара и бабица Републике Србије
5.
Стаменовић М.,Миловић Љ.,Деспотовић М.,Антић Љ.,Александрић Ј.,Миловановић С.,„Физичка
активност као вид лечења ДМ“ Симпозијум главних сестара и бабица, сестара из праксе и професора
Здравствене неге, Тара, 2010. Зборник радова, стр. 44-45,Удружење медицинских сестара и бабица
Републике Србије
6.
Миловановић С.,Миловић Љ.,Стаменовић М.,Деспотовић М.,Александрић Ј.,Динић Н.,„Примарна
превенција остеопорозе“ Симпозијум главних сестара и бабица, сестара из праксе и професора
Здравствене неге, Тара, 30.11.-4.12.2011. Зборник радова, ,Удружење медицинских сестара и бабица
Републике Србије
7.
Александрић Ј., Миловић Љ.,Стаменовић М.,Деспотовић М., Миловановић С., Динић Н., „Најчешће
компликације хипертензивне кризе“ Симпозијум главних сестара и бабица, сестара из праксе и
професора Здравствене неге, Тара, 30.11.-4.12.2011. Зборник радова, ,Удружење медицинских
сестара и бабица Републике Србије
8.
Стаменовић М.,Миловић Љ.,Деспотовић М.,Антић Љ.,Александрић Ј.,Миловановић С .,„Здравствена
нега у клиничко болничкој пракси“, Симпозијум главних сестара и бабица, сестара из праксе и
професора Здравствене неге, Тара, 2010. Зборник радова, стр. 7-9,Удружење медицинских сестара и
бабица Републике Србије
Александрић Ј., Миловић Љ.,Стаменовић М.,Деспотовић М., Миловановић С., „Здравствено
васпитни рад са децом предшколског узраста“ Сестринска реч, Број 57/58, новембар 2011, стр 28-30,
Београд 2011
10.
Стаменовић М.,Миловић Љ.,Деспотовић М., Александрић Ј.,Миловановић С „Искуства сестара у
процесу едукације за квалитет сестринске праксе“ Зборник предавања, 5. међународна научна
конференција Развој фокуса за сестринство кроз боље разумевање и имплементацију безбедности,
продуктивности и унапређење квалитета, стр.121-22, Удружење медицинских сестара – техничара
Клиичког центра Србије „Сестринство“ Лицеј, Београд, мај 2011.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Докторске студије у току
Други подаци које сматрате релевантним
9.
Николић Г. Јелена
Име, средње слово, презиме
наставник вештина
Звање
Назив институције у којој наставник ради Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја
20.8.2003.
са пуним радним временом и од када
Информатика и статистика
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2014
Висока медицинска школа
Информатика и статистика
струковних студија Ћуприја
Докторат
Специјализација
Магистратура
Диплома
2006
Математички факултет Београд
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив студијског програма,
назив предмета
врста студја
1.
Информатика у здравству
СМСБ, ОСС
2.
Информатика и статистика
СФТ, ОСС
3.
Информатика у здравству
СФ, ОСС
4.
Информатика у здравству
СМР, ОСС
5.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Љиљана Антић, Драган Антић, Јелена Аћимовић.ЗНАЊЕ, СТАВОВИ И ПРАКСА СТУДЕНАТА
О КОНТРАЦЕПЦИЈИ, 1.симпозијум о контрацепцији, Београд. 2010.
2.
Љиљана Антић, Драган Антић, Јелена Аћимовић,Снежана Величковић, ПРИМЕНА
КОНТРАЦЕПЦИЈЕ КОД СТУДЕНТКИЊА У КОРЕЛАЦИЈИ СА БМИ.II конгрес ДЕАПС-а(са
међународним учешћем), Златибор, 2010.
3.
Илић Б., Аћимовић Ј., Милић Ч., Ђокић Д., Гајовић Г. УХРАЊЕНОСТ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ
УЗРАСТА – ГРАДСКА СРЕДИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА, Медицински часопис `ПОНС` 2009;
16 ( 1 ) : 11-17.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Уписане Мастер студије, Математички факултет Београд
Други подаци које сматрате релевантним
Име, средње слово, презиме
Звање
Назив институције у којој наставник ради
са пуним радним временом и од када
Јасмина М. Јовановић Мирковић
Професор струковних студија
Висока медицинска школа струковних студија
Ћуприја
15.04.2008.
Биохемија
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Избор у звање
2014.
Висока медицинска школа
струковних студија у Ћуприји
Докторат
2012.
Универзитет у Нишу
Специјализација
2012.
Универзитет у Београду
Област
Физиологија
Биохемија
Имунобиологија са
микробиологијом
Магистратура
Диплома
2006.
Медицински факултет Ниш
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског
програма, врста студја
СМСБ, ОСС
СФТ, ОСС
СФТ, ОСС
СФТ, ОСС
СМС, ОСС
СМС, ОСС
СФ, ОСС
1.
Физиологија са патофизиологијом
2.
Физиологија
3.
Фармацеуткса микробиологија са имунологијом
4.
Клиничка биохемија
5.
Здравствена нега у психијатрији
6.
Ментална хигијена
7.
Физиологија
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
J. Jovanović, R. Nikolić, N. Krstić, G. Kocić, Monitoring of lipoic acid protective role by liver
endonucleases activity in acute intoxicity with cadmium and lead, European Journal of
Pharmaceutical Sciences, 44 (1) 186-187 (2011), (M21=8 bodova);
2.
Ružica S. Nikolić, Jasmina M. Jovanović, Gordana M. Kocić, Tatjana P. Cvetković, Svetlana R.
Stojanović, Tatjana D. Anđelković, Nenad S. Krstić, Monitoring the effects of exposure to lead
and cadmium in working and living environment through standard biochemical blood
parameters and liver endonucleases activity, Hemijska industrija, 65 (4) 403–409 (2011), (M23=3
boda);
3.
Sandra S. Konstantinović, Budimir V. Konstantinović, Jasmina M. Jovanović, Synthesis And
Structure Of Vanillin Azomethines, Chemical industry & Chemical engineering quarterly, (2009),
vol. 15 br. 4, pp. 279-281. (M23=3 boda);
4.
J.M. Jovanović, R.S. Nikolić, G.M. Kocić, N.S. Krstić, M.M. Krsmanović, Glutathione protects
liver and kidney tissue from cadmium- and lead-provoked lipid peroxidation, Journal of
Serbian Chemical Society, 78 (2) 197–207 (2013), (M23=3 boda),
5.
Ružica S Nikolić, Jasmina M Jovanović, Nenad S Krstić, Gordana M Kocić, Tatjana P Cvetković
and Nataša Radosavljević-Stevanović, Monitoring the toxic effects of Pb, Cd and Cu on
hematological parameters of Wistar rats and potential protective role of lipoic acid and
glutathione, Toxicology and Industrial Health, first published on January 4, 2013, 1-8, doi:
10.1177/0748233712469652. IF:1.423 (2011), 1.555 (2012), (M22=5 bodova),
6.
Jasmina M. Jovanović, doktorska disertacija: "Praćenje efekata hronične intoksikacije teškim
metalima (Cd, Pb, Cu) i protektivne uloge suplemenata S-donor liganada preko aktivnosti
endonukleaza i sekundarnog produkta lipidne peroksidacije" (M71=6 bodova),
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
6 rada na SCI listi kategorisani u časopisima:
1 u M21, 1 у М22 i 4 u M23.
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Завршен курс ургентне медицине
Други подаци које сматрате релевантним
29.01.2014. br. 660−01−93∕2013−14 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja−Komisija za sticanje
naučnih zvanja donela je odluku o sticanju naučnog zvanja Naučni saradnik u oblasti medicinskih nauka −
medicina.
Крста С. Јовановић
Име, средње слово, презиме
Професор струковних студија
Звање
Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја
Назив институције у којој наставник ради
01. 06. 2006. год.
са пуним радним временом и од када
Хирургија
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година Институција
Област Хирургија
Избор у звање
2006
Виша медицинска школа Ћуприја
Анестезиологија и реаниматологија
Докторат
1988
Војномедицинска академија Београд Докторска дисертација :
„Значај механичке вентилације у
лечењу инсуфицијенције срца у
кардиохируршких болесника”
Специјализација 1981
Војномедицинска академија Београд Анестезиологија са реаниматологијом
Магистратура
Диплома
1972
Медицински факултет у Београду
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив студијског
назив предмета
програма, врста студја
1.
Ургентна стања са трансфузиологијом
СМСБ, ОСС
2.
Здравствена нега у хируршким гранама
ССМС, ССС
3.
Ургентна стања
СМС, ОСС
4.
Ургентна стања
СФ, ОСС
5.
Хирургија са трауматологијом
СМР, ОСС
6.
7.
8.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Јовановић К. и сар..Шок у трауми грудног коша.У књизи : Јаковић Р. и сар. : Грудна хирургија.
Београд, Медицински факултет 2004 : 615 - 9
2.
Јовановић К. и сар..Торакалне и абдоминалне повреде – поступци и мере за одржавање виталних
функција.У књизи : Јаковић Р. и сар. : Грудна хирургија. Београд, Медицински факултет 2004 : 721 25
3.
Јовановић К. и сар..Мониторинг повређених и индикације за механичку вентилацију.У књизи :
Јаковић Р. и сар. : Грудна хирургија. Београд, Медицински факултет 2004 : 621 - 28
4.
Јовановић К. . Уводно излагање на 10. Конгресу анестезиолога Србије „ Новине у Водичима за
реанимацију 2005. год. ЕРЦ -а”. Зборник уводних предавања, 2006. :235 - 239
5.
Јовановић К..Фармакологија анестетичких средстава и лекова за интензивну терапију. Уджбеник за
прву годину студија смер анестетичар - интензивиста. ВМШ Ћуприја 2006. год.
6.
Јовановић К..Клинички мониторинг у анестезији и интензивној терапији. Уджбеник за другу годину
студија смер анестетичар-интензивиста. ВМШ Ћуприја 2007. год.
7.
Јовановић К.. Застој срца и кардиопулмонална реанимација.Уджбеник за студенте Високе
медицинске школе. ВМШ Ћуприја 2007. год.
8.
Јованович К.. “ Ургентна стања у медицини и кардиопулмонална реанимација”. Уџбеник за студенте
ВМШ у припреми за издавање у 2014. год .
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
49
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
247, коефицијент научне компетентности Р = 247,42
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Texas Heart Institute, Houston, USA
Други подаци које сматрате релевантним – кандидат за академика Медицинске академије СЛД-а
Ментор за магистарске и докторске студије на Мед. факул. Београд
Референт за избор у звање Примариус при СЛД-у
Име, средње слово, презиме
Звање
Назив институције у којој наставник ради
са пуним радним временом и од када
Ужа научна област
Академска каријера
Избор у звање
Докторат
Специјализација
Ужа
специјализација
Љиљана Г. Антић
Предавач
Висока медицинска школа струковних студија
Ћуприја
10.12.2007.
Гинекологија и акушерство
Година
2007.,
2012.
Институција
Висока медицинска школа
струковних студијаЋуприја
Област
Гинекологија и акушерство
1989.
1998.
Медицински факултет Београд
Медицински факултет Београд
Гинекологија и акушерство
Стерилитет и инфертилитет
”Улога и значај инфекције
Chlamidiом trachomatis у
испитивању инфертилитета”.
Магистратура
Диплома
1982.
Медицински факултет Београд
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма,
врста студја
СМСБ, ОСС
СМСБ, ОСС
СМСБ, ОСС
СМСБ, ОСС
СМСБ, ОСС
ССМСБ, ССС
ССМСБ, ССС
ССМСБ, ССС
1.
Гинекологија
2.
Репродуктивно здравље
3.
Здравствена нега у гинекологији 1
4.
Здравствена нега у гинекологији 2
5.
Здравствена нега у гинеколошкој онкологији
6.
Планирање породице
7.
Здравствено васпитање за репродуктинво здравље
8.
Здравствена заштита жена
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Antic LJ, Vuković D, Vasiljevic M , Antic D, Aleksopulos H. Differencies in the risk factors of cervical
dysplasia and applied diagnostic methods in Serbia. Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(16):6697-701. (M23)
2.
Antic LJ, Đikanovic B , Antic D, Aleksopulos H, Trajkovic G. Differencies in the Level of Knowledge on
Cervical Cancer among Health Care Students, Midwives and Patients in Serbia. Asian Pac J Cancer Prev.
2014;15(7):3011-15. (M23)
3.
Antić LJ, Đikanović B , Vuković D, Kaluđerović V.Do women in rural areas of Serbia rarely apply
preventive measures against cervical cancer? Vojnosanitetski Pregled. 2014;71(3):277-84. (M23)
4.
Antić LJ, Đikanović B,Vuković D. Family planning practices among women in urban and rural areas in
Serbia. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo.2013;141(11-12):794-799. (M23)
5.
Antić Ljiljana, Dragan Antić, Dragana Radovanović.Stavovi žena o ulozi babica u sprovođenju programa
skrininga cervikalnog karcinoma. PONS.Med J.2013;10 (3): 104-108. (M53)
6.
Antić LJ,Vuković D, Đikanović B, Dragan Antić, Slaviša Janković, Tamara Naumović. Implementation of
secondary preventive practice important for cervical cancer among women who use oral contraception.
Archive of oncology.2013; vol.21, broj 4. in press (M52)
7.
Antic Lj, Djikanovic B, Vukovic D, Matejic B. Factors associated with preventive practices for cervical
cancer in women in Serbia: Data from the National Population Health Survey in Serbia 2006.
HealthMED.2012;6(4):1265-1278. (M23)
8.
Antić LJ, Vuković D, Antić D, Radovanović D, Kaluđerović V. Socio-demografske razlike kod korisnica
prirodnih metoda kontracepcije u Srbiji.TMG.2012;37(4):205-213. (M53)
9.
Antić LJ, Antić D, Radovanović D, Kaluđerović V. Differences in the application of preventive practices
to protect the reproductive health of women of differet ages.PONS.Med J. 2012;9(4):125-133. (M53)
10.
Antić LJ, Antić D, Radovanović D, Kaluđerović V. Znanja i stavovi studenata Visoke medicinske škole u
Ćupriji o prevenciji raka grlića materice.TMG.2012;37 (2):74-80. (M53)
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 10
5(SCI) 5(SSCI)
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
• Oд 17.07.2014. у постипку одбране докторске тезе „Значај одређивања
индекса ризичног понашања за оболевање од карцинома грлића
материце“ на Медицинском факултету Универзитета у Београду
• 1996-97. ужa специјализацијa- Стерилитет и инфертилитет.Медицински
факултет Београд.
• 1995. године, Југословенскa школa за колпоскопију и патологију цервикса.
Београд.
• 1993.године, едукацијa из гинеколошке цитологије, ГАК Народни фронт.
Београд.
• 1990. године, едукацијa из ултразвука у гинекологији у Школи ултразвука у
медицини. Крагујевaц
Други подаци које сматрате релевантним
Програм KME
1. Антић Љ. Eдукативни семинар „Репродуктивно здравље младих“.Симпозијум здравствених
радника Србије са међународним учешћем –педијатријска секција “.Мајски сусрети,Златибор.2014.
2. Антић Љ. Eдукативни семинар „Брачни инфертилитет“.Симпозијум здравствених радника Србије
са међународним учешћем -секција бабица“.Мајски сусрети, Златибор.2012.
3. Љиљана Антић, Д. Секуловић, Д. Антић. КМЕ“Савремени приступ здравственој заштити жена“.
Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји.24.11.2012.
4. Михајловић Љ, Антић Љ. КМЕ „ Едукација сестринског особља из области хумане и клиничке
генетике.“ Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји, 13.октобар 2010.
5. Od 1982-2007. радила у установама примарног и секундарног нивоа ЗЗ, услужбама здравствене
заштите жена.
Миле Љ. Деспотовић
Име, средње слово, презиме
Професор струковних студија
Звање
Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја, 2006
Назив институције у којој наставник ради
са пуним радним временом и од када
Здравствена нега
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2014.
ВМШСС Ћуприја
Докторат
2014.
Медицински факултет Крагујевац
Народно здравље
Специјализација
Магистратура
Диплома
2003.
Мегатренд
Менаџмент у здравству
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив студијског програма,
назив предмета
врста студја
1.
Здравствена нега у интерној медицини
СМСБ, ОСС
2.
Интегрални приступ очувања здравља и превенција болести
ССМС-ЈЗ, ССС
3.
Здравствена нега у заједници
ССМС-ЈЗ, ССС
4.
Здравствена нега
СФ, ОСС
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Деспотовић М, Јанковић С, Илић Б.Мерење утицаја социјалне мреже и социјалне подршке на здравље и
квалитет живота старих. ПОНС Мед Ј 2012; 9(2):70-76.
2.
Деспотовић ММ, Деспотовић М, Дејановић Ђукић С, Јанковић С, Илић Б, Арсић С, Талевска В.
Злоупотреба психоактивних супстанци међу адолесцентима. . ПОНС Мед Ј. 2013;10(4):146-56
3.
Деспотовић М, Илић Б, Игрутиновић З, Марковић С. Навике у исхрани деце предшколског узраста у
Ћуприји, Храна и Исхрана, 2012; 53(1):49-54
4.
Деспотовић М, Алексопулос Х, Деспотовић ММ, Илић Б. Стање ухрањености деце предшколског
узраста. Мед Час(Краг)/Мед Ј (Краг) 2013;47(2):62-68.
5.
Arsić S, Eminović F, Stanković I, Janković S, Desportović M. The Role of Executive Functions at Dyscalculia.
HealthMED. 2012;6 (1):314-18.
6.
.Ilić B, Igrutinović Z, Despotović M, Alexopoulos C, Milovanović S, Marković S. Nutritional status and
possible causes of obesity in preschool children. HealthMED, 2012;6(10):3372-377.
7.
Јанковић С, Вуковић-Јанковић Б, Димитријевић И, Димитријевић Д, Деспотовић М, Арсић С. Утицај
Diabetes mellitus-a (тип 2) на функционални опоравак болесника са цереброваскуларним инсултом, 11.
конгрес физијатара Србије са мећународним учешћем, Нишка Бања, Врњачка Бања,
Балнеоклиматологија, 2011, 37, 1:253-54.
Стаменовић М.,Деспотовић М. Стил живота за ДМ болесника-императив, 6. српски конгрес о шећерној
болести, Београд, Зборник сажетака, Београд, 2009, 170.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
2
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним: Од 1986. до 2006. године стално запошљен у ЗЦ „Јагодина“ у
Јагодини на пословима медицинског техничара у Служби за заштиту здравља деце и омладине; више година
главни и одговорни техничар службе. Вишу медицинску школу завршио 2001. године (општи смер) као студент
генерације и као први студент који је дипломирао на Вишој медицинској школи у Ћуприји. Редован учесник
стручних скупова у области здравствене неге.
8.
Маја Д. Јевђевић
Име, средње слово, презиме
Наставник вештина
Звање
Назив институције у којој наставник ради Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја
01.10.2011.
са пуним радним временом и од када
Анатомија и физиологија са патофизиологијом
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2011.,
Висока медицинска школа
Анатомија и физиологија са
2014.
струковних студија у Ћуприји
патофизиолгијом
Докторат
Специјализација
Магистратура
Диплома
2007
Медицински факултет Београд
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив студијског програма,
назив предмета
врста студја
1.
Анатомија са ембриологијом
СМСБ, ОСС
2.
Здравствена нега у хирургији
СМСБ, ОСС
3.
Имунобиолошки производи
СФТ, ОСС
4.
Биљни екстракти у козметичкој индустрији
СФТ, ОСС
5.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Efekti diklofenaka i ibuprofena na funkciju i biomarkere oksidativnog stresa na izolovanom srcu pacova,
Jevđević Maja, Srejović Ivan, Živković Vladimir, Barudžić Nevena, Petković Anica, Bradić Jovana,
Đurić Dragan, Jakovljević Vladimir Serbian Journal of Experimental and Clinical Research, vol. 15, br.
1, str. 11-19, 2014
2.
Immunohistochemical study of cholecystokinin, substance P and leucine-enkephalin - neurons
morphology in the human inferior parietal lobule cortex
Christos G. Alexopoulos, Puskas Laslo, Jadranka Urosevic, Jasmina Golubovic, Maja Jevdjevic, Marina
Stolic, Dragan Stolic
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Уписан Докторат, Медицински факултет Крагујевац
Други подаци које сматрате релевантним Усавршавање из области естетске дерматологије
Предходно радно искуство: Служба хитне помоћи у Параћину, Дерматолошка ординација“Гламур“
Име, средње слово, презиме
Милан Р. Миљковић
Професор струковних студија
Звање
Назив институције у којој наставник ради Општа болница Јагодина
01.10.1983.
са пуним радним временом и од када
Гинекологија и акушерство
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
5.5.2006. Висока медицинска школа
Гинекологија и акушерство
струковних студија Ћуприја
Докторат
2006.
Медицински факултет Крагујевац
Гинекологија и акушерство
Специјализација
1993.
Медицински факултет Београд
Гинекологија и акушерство
Магистратура
2001.
Медицински факултет Крагујевац
Гинекологија и акушерство
Диплома
1983.
Медицински факултет Ниш
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив студијског
назив предмета
програма, врста студја
1.
Акушерство
СМСБ, ОСС
2.
Здравствена нега у акушерству 1
СМСБ, ОСС
3.
Здравствена нега у акушерству 2
СМСБ, ОСС
4.
Психофизичка припрема трудница
СМСБ, ОСС
5.
Технике инструментирања у гинеколошким операцијама
ССМСБ, ССС
6.
Здравствена нега код ургентних стања у гинекологији
ССМСБ,
7.
Патронажна заштита жене и детета
ССМСБ,
8.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Miljković M, Marković: Razvoj ginekologije i akušerstva na području Jagodine, zbornik radova XXXIX
Ginekološko-akušerska nedelja SLD, 1995, 103.
2.
Miljković M, Marković S: Ishrana trudnica i dojilje, Prvi kongres zdravstvenih radnika Jugoslavije,
Herceg Novi-Igalo, 1995, 252.
3.
Miljković M: Prevencija artificijalnog postmenopauzalnog sindroma konzervacijom jajnika kod
abdominalne histerektomije, Budva, 1996, 93.
4.
Miljković M: Operativno dovršenje porođaja carskim rezom na GAO Jagodina u periodu od 1990-1994.
godine, XL Ginekološko-akušerska nedelja SLD, 1996, 169.
5.
Miljković M: HSG i celioskopska verifikacija tubarnog steriliteta žena, zbornik radova XVII Timočki
dani, 1998, 23.
6.
Miljković M: Multiparitet i pad nataliteta na području koje pokriva ZC Jagodina, zbornik radova XVII
Timočki dani, 1998, 25.
7.
Miljković M: Ispitivanje funkcionalno-anatomskog statusa janika infertilnih žena, zbornik radova XVII
Timočki dani, 1998, 24.
8.
Miljković M: Foetus compressus s. Papiraceus- prikaz slučaja, zbornik radova XLIII Ginekološka
nedelja SLD, Beograd, 1999, 402.
9.
Miljković M: Porodjaj u adolescenciji na teritoriji ZC Jagodina, zbornik radova XLIV Ginekološka
nedelja SLD, Beograd, 2000, 209.
10.
Miljković M: Infekcija grlića materice i urinarnog trakta u trudnoći, XXVIII Oktobarski susreti,
Kragujevac – Medicus, 2001, 12.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Николета М. Гутвајн
Име, средње слово, презиме
Научни сарадник
Звање
Назив институције у којој наставник ради Институт за педагошка истраживања, Београд
(од 15.09.1999. до данас)
са пуним радним временом и од када
Педагогија
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2010
Институт за педагошка истраживања Педагогија
у Београду
Докторат
2009
Филозофски факултет Универзитета
Педагогија
у Новом Саду
Специјализација
Магистратура
2003
Филозофски факултет Универзитета
Педагогија
у Новом Саду
Диплома
1999
Филозофски факултет Универзитета
Педагогија
у Београду
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив студијског програма,
назив предмета
врста студја
1.
Педагогија
СМСБ, ОСС
2.
Методика наставе
ССМСБ, ССС
3.
4.
5.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Милошевић, Н. (2004): Вера у сопствене способности и школски успех. Нови Сад: Савез
педагошких друштава Војводине; Вршац: Виша школа за образовање васпитача.
2.
Милошевић, Н. и С. Шевкушић (2005): Самопоштовање и школско постигнуће ученика, Зборник
Института за педагошка истраживања, Вол. 37, бр.1 (70-87). Београд: Институт за педагошка
истраживања.
3.
Милошевић, Н. (2006): Идентитет неуспешног ученика као происход друштвених односа,
Зборник Института за педагошка истраживања, Вол. 38, бр.1 (101-123). Београд: Институт за
педагошка истраживања.
4.
Гутвајн, Н. (2009): Лична значења образовног постигнућа из перспективе неуспешних ученика, у:
Ђ. Комленовић, Д. Малинић и С. Гашић-Павишић (прир.): Квалитет и ефикасност наставе (205216). Београд: Институт за педагошка истраживања; Волгоград: Волгоградски државни
педагошки универзитет.
5.
Гутвајн, Н. (2010): Животни приоритети неуспешних ученика у средњој школи, Зборник
Института за педагошка истраживања, Год. 42, Бр. 1 (109-127). Београд: Институт за
педагошка истраживања.
6.
Станишић, Ј. и Н. Гутвајн (2010): Непотпуност породице и школско постигнуће ученика,
Настава и васпитање, Вол. 59, бр. 2, (238-250).
7.
Гутвајн Н., Ђерић И., Марушић М. (2011): Однос студената педагогије према будућој професији и
тражењу посла; у Ј. Зубовић (ур.), Активне мере на тржишту рада и питања запослености (92211). Београд: Институт економских наука.
8.
Гутвајн Н., Џиновић В., Павловић Ј. (2011): Од познавања чињеница ка знању у примени:
когнитивни домени у природним наукама, у: С. Гашић-Павишић, Д. Станковић (ур.), ТИМСС
2007 у Србији: резултати међународног истраживања ученика 8. разреда основне школе из
математике и природних наука (211-229). Београд: Институт за педагошка истраживања.
9.
Малинић Д., Гутвајн, Н. (2012): Приступ иницијативи, сарадњи и стваралачком раду код
неуспешних ученика, у: Ј. Шефер, Ј. Радишић (ур.), Стваралаштво, иницијатива и сарадња –
Импликације за образовну праксу, II део, (305-327). Београд: Институт за педагошка истраживања.
10.
Гутвајн Н., Шевкушић С. (2013): Како стручни сарадници доживљавају школски неуспех
ученика, Зборник Института за педагошка истраживања, Год. 45, Бр. 2 (342-362).
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи: 2
Међународни:1
Усавршавања
Професионално се усавршавала у области конструктивистичке психотерапије и
стекла сертификат Уводног курса из психологије личних конструката (2004-2007).
Други подаци које сматрате релевантним
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Вршилац дужноси директора Института за педагошка истраживања, Београд (од фебруара 2014.године);
Руководилац потпројекта „Квалитет и ефикасност васпитања и образовања“ у оквиру пројекта
„Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима модернизације Србије“ бр.
47008 (2011-2014) који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
Руководилац пројекта „Представе о образовним променама у Србији: рефлексије о прошлости,
визије будућности“ (2011-2012), који је реализован у оквиру Регионалног програма подршке
истраживању у области друштвених истраживања на Западном Балкану (RRPP) у сарадњи са
Универзитетом у Фрибургу, а под покровитељством Швајцарске агенције за развој и сарадњу
(SDC).
Спољни сарадник у Вишој школи за образовање васпитача у Београду за извођење вежби из
предмета: Методика развоја говора, Предшколска педагогија и Породична педагогија (20022007).
Аутор и реализатор акредитованог програма за професионално усавршавање наставника
Превенција агресије и насиља у раном узрасту (програм акредитован од стране Министарства
просвете Републике Србије) који се успешно реализује од 2010. године до данас.
Ангажована на значајним пројектима у области образовања, које финансира Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: Васпитање, образовање и школа у
савременом друштву (1999 – 2000); Васпитање и образовање за изазове демократског друштва
(2001 – 2005); Образовање за друштво знања (2006 – 2010); Од подстицања иницијативе,
сарадње и стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у друштву (2011 – 2014);
Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима модернизације Србије (2011 –
2014)
Рецензент је и члан редакције часописа Зборник Института за педагошка истраживања, који је
водећи научни часопис у области образовања и васпитања, верификован посебном одлуком
Министарства науке Републике Србије (од 2010. године до данас у сваком броју часописа).
Нела Ш. Мариновић
Име, средње слово, презиме
Наставник страног језика
Звање
Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја
Назив институције у којој наставник ради
01.10.2004.
са пуним радним временом и од када
Медицински енглески
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2011
Висока медицинска школа струковних Енглески језик
студија Ћуприја
Докторат
Специјализација
2006.
Британски Савет, Београд
Teachers Knowledge Test
2014
Британски Савет, београд
IELTS Teachers Training
Магистратура
Диплома
1996.
Филозофски факултет Нови Сад
Енглески језик и књижевност
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма,
врста студја
1.
Енглески језик
СМСБ, ОСС
2.
Енглески језик
СФТ, ОСС
3.
Енглески језик
СКЕ, ОСС
4.
Енглески језик
СФ, ОСС
5.
Енглески језик
СМР, ОСС
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Language and language background to language learning and teaching
2.
Leasson planning and use of resources for language teaching
3.
Managing the teaching and learning process
4.
Category of number in nouns naming illnesses
5.
Latest Developments and Oractical Application of CEFR in Testing, Assessment and Certification
6.
CLIL in Teaching Young Learners
7.
Нове методе у настави енглеског језика
8.
Storytelling and vidio in the English teaching classroom
9.
10.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
(Мастер) Филолошки факултет, Београд, 2011.
Име, средње слово, презиме
Оливер Б. Милошевић
Звање
предавач
Назив институције у којој наставник ради Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја
01.10.2013.
са пуним радним временом и од када
Физикална медицина и рехабилитација
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година Институција
Област
Избор у звање
2011.
Висока медицинска школа струковних
Физикална медицина и
студија Ћуприја
рехабилитација
Докторат
Специјализација
2010.
Медицински факултет у Крагујевцу
Физикална медицина и
2010. године
рехабилитација
Магистратура
2008.
Медицински факултет у Крагујевцу
2008. године
Диплома
2002.
Медицински факултет у Крагујевцу
2002. године
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив студијског
назив предмета
програма, врста студја
1.
Психофизичка припрема трудница
СМСБ, ОСС
2.
Патронажна заштита жена и детета
ССМСБ, ССС
3.
Гинеколошка рехабилитација
ССМСБ, ССС
4.
Физикална и кинезитерапија у неурологији
ССФ, ССС
5.
Рехабилитација у неурологији
ССФ, ССС
6.
Клиничка физикална терапија
СФ, ОСС
7.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Електромагнетно поље и остеогенеза: Тања Зечевић-Луковић, Оливер Милошевић, Бранко
Ристић, Војносанитетски Преглед, Volumen 64, број 10, октобар 2007.
2.
Значај одбојке у корекцији постуралног индекса код девојчица пионирског узраста: О.
Милошевић, М. Јевтић, В. Грабовић-Марковић, Т. Јевтић, Медицински часопис – ПОНС,
децембар 2008. – јануар 2009.
3.
Комплексни регионални болни синдром тип 1 код повреда доњих екстремитета: В. ГрбовићМарковић, Н. Здравковић-Петровић, А. Јуришић-Шкевин, О. Милошевић, Медицински часопис
ПОНС, јун 2009. године
4.
Повреде скочног зглоба код фудбалера фокус на годиште и степен такмичења: Нешић М.,
Милошевић О., Чубрило Д., Serbian Journal of Experimental and Clinical Research, Volumen 11, N0
4, Medical Faculty, University of Kragujevac, децембар 2010 године.
5.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Мали Патент број 1180:
Дигитални уређај за мерење углова, нагиба и обима покрета у медицини, (решење Завода за
интелектуалну својину, Република Србија, бр. МП-2010/0044, Београд, 19.10.2010. године)
•
•
•
•
Стручни радови објављену у Зборницима радова и Постер презентацијама на Конгресима
физијатара Србије са међународним учешћем:
Анализа БМИ код одбојкашица школског узраста: Милошевић О, Јевтић М, Луковић Т, ЈуришићШкевин С, Балнеоцлиматологиа, Волумен 32, Суплемент 1, Ивањица мај 2008 године.
Ефикасност нискофреквентног електромагнетног поља у лечењу дегенеративног обољења колена и
вратне кичме: Зечевић-Луковић Т, Грбовић-Марковић В, Парезановић-Илић К, Милошевић О,
Ристић Б, Балнеоцлиматологиа, Волумен 32, Суплемент 1, Ивањица мај 2008 године.
Праћење замора код болесника са мултиплом склерозом: Зечевић-Луковић Т, Каровић М, Арсић В,
Грбовић-Марковић В, Милошевић О, Балнеоцлиматологиа, Волумен 33, Број 3, Суботица мај 2009.
•
•
•
•
•
•
године.
Приказ учесталости раних компликација након уградње цементне протезе: Зечевић-Луковић Т,
Ристић Б, Јовановић З, Зечевић А, Милошевић О, Балнеоцлиматологиа, Волумен 33, Број 3,
Суботица мај 2009. године.
Процена неуромоторике хипотоничне деце са посебним потребама у предшколском узрасту: Арсић
В, Зечевић-Луковић Т, Јевтић М, Милошевић О, Величковић-Ђорђевић Ј, Ђинђић Ј,
Балнеоцлиматологиа, Волумен 33, Број 3, Суботица мај 2009. године.
Поређење вредности постуралног индекса између школске деце и одбојкашица истог узраста:
Милошевић О, Јевтић М, Зечевић-Луковић Т, Вељковић М, Арсић В, Балнеоцлиматологиа,
Волумен 33, Број 3, Суботица мај 2009. године.
Комплексна анализа идиопатске сколиозе применом 3Д кинематског модела кичменог стуба:
Зечевић-Луковић Т, Ћуковић С, Девеџић Г, Милошевић О, Јовановић З, Балнеоцлинатологиа,
Волумен 34, Број 1, Кладово јун 2010 године.
Примена уздужно овалног лежишта у рехабилитацији болесника са ампутацијом доњих
екстремитета: Зечевић-Луковић Т, Грбовић-Марковић В, Милошевић О, Парезановић-Илић К,
Дамјановић Н, Балнеоцлинатологиа, Волумен 34, Број 1, Кладово јун 2010 године.
Име, средње слово, презиме
Звање
Назив институције у којој наставник ради
са пуним радним временом и од када
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година Институција
Избор у звање
Докторат
Специјализација
Магистратура
Диплома
2009.
1998.
1992.
1995.
1986.
Предраг Чановић
Редовни професор
Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу
Инфективне болести
Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу
Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу
Медицински факултет, Универзитет у Београду
Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу
Медицински факултет, Универзитет у Београду
Област
Инфективне болести
Медицина
Инфективне болести
Медицина
Медицина
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив студијског програма,
назив предмета
врста студја
1.
Здравствена нега у инфектологији
СМСБ, ОСС
2.
Инфективне болести са епидемиологијом
СМС, ОСС
3.
Здравствена нега у инфектологији
СМС, ОСС
4.
Здравствена нега у интернистичким гранама
ССМС, ОСС
5.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
O. Gajović, M. Tomović, J. Stanarcić, P. Canović, Z. Todorović, Z. Lazić. Clinical characteristics of nosocomial infections of
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
patients with acute central nervous system infections treated in ICU. Med Glas Ljek komore Zenicko-doboj kantona 2011;
8(2):277-279.
Ž. Mijailović, P. Čanović, Z. Todorović, O. Gajović, Lj. Nešić, Z. ĐorĎević, J. Mijailović, D. Petrović. Characteristics of
radiological changes in lungs during varicella zoster viral infection. Med Glas Ljek komore Zenicko-doboj kantona 2011; 8(2):280283.
O. Gajović, Z. Todorović, Ž. Mijailović, P. Čanović, Lj. Nešić, Z. ĐorĎević, M. Stanojević i Z. Lazić. Incidenca, faktori rizika i
ishod bolničkih pneumonija kod obolelih sa infekcijama centralnog nervnog sistema. Srp Arh Celokup Lek 2011; 139(7-8): 476480.
Bugracic ZD, Soldatovic T, Canovic P. Nikolic R and Jelic R. Equilibrium and 1H NMR kinetic study of the reactions of
dichlorido [S-metihyl-L-cisteine (N,S)] platinum (II) complex with some relevant biomolecules. Journal of Solution Chemistry
2009; 38:57-71.
Jakovljevic VLj, Canovic PS, Andjelkovic NV. and Djuric DM. The effects of nimodipine and L-NAME on coronary flow and
oxidative stress parameters in isolated rat heart. Acta Physiol Hung 2006; 93(4): 251-261.
Soldatović T, Canović P, Canović D. and Bugarcić ZD. Competitive reactions of L-methionine and 5'-GMP towards platinum (II)
complexes. Med Chem 2005;1(6):547-561.
Čanović P, Todorović Z, Gajović O, Nešić Lj. and Mijailović Ž. Pseudomembranozni kolitis u toku antibiotske terapije. Med Pregl
2003; 56(7-8): 381-383.
Čanović P, Gajović O. and Mijailović Ž. Rajterov sindrom u toku salmonelozne infekcije. Srp Arh Celok Lek 2004; 132(3-4): 104107.
Mijailović Ž, Čanović P, Gajović O, Todorović Z. and Nešić Lj. Faktori rizika za nastanak hepatitis C virusne infekcije. Med Pregl
2003; 56(11-12): 511-515.
Čanović P, Gajović O, Todorović Z. and Mijailović Ž. Epstein-Barr virusni hepatitis sa pojavom ikterusa – prikaz bolesnika. Med
Pregl 2006; 59(3-4): 179-182.
Mijailović Ž, Čanović P, Gajović O. and Tomašević S. Mioperikarditis u toku Epstein-Barr virusne infekcije -prikaz bolesnika.
Med Pregl 2006; 59(9-10): 490493.
Čanović P. and Ravić-Nikolić A. Akutni serozni meningitis kod bolesnika sa infektivnim eritemom. Vojnosanit Pregl 2006; 63(1):
73-75.
Čanović P, Nešić Lj, Gajović O. and Mijailović Ž. Promene osmolalnosti plazme u toku alimentarne intoksikacije. Med Pregl
2006; 59(7-8): 365-8.
Čanović P, Jakovljević V, Gajović O. and Lazić Z. Promene osmolalnosti plazme u toku alimentarne toksiinfekcije. Jugoslav Med
Biohem 2005; 24: 289-292.
Čanović P. Enterovirusne bolesti. Kragujevac: Medicinski fakultet, 2002.
15.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
3
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
6
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи 3
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Петар С. Милић
Име, средње слово, презиме
Професор струковних студија
Звање
Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја
Назив институције у којој наставник ради
09.10.2012.
са пуним радним временом и од када
Фармација и фармакологија
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2014.
Висока медицинска школа струковних Фармација и фармакологија
студија Ћуприја
Докторат
2014.
Технолошки факултет Лесковац
Технолошко инжењерство
Специјализација
2006.
Фармацеутски факултет Београд
Фармакоекономија и
фармацеутска легислатива
Магистратура
Факултет за туризам и хотелијерство
Природни потенцијали и здрава
Котор
храна
Диплома
2000.
Фармацеутски факултет Београд
Дипломирани фармацеут
Диплома
1999.
Технолошки факултет Лесковац
Дипломирани инжењер
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма, врста студја
1.
Фармакологија
СМСБ, ОСС
2.
Фармакологја са фармакокинетиком
СФТ, ОСС
3.
Менаџмент у здравству и фармацији
СФТ, ОСС
4.
Имунобиолошки производи
СФТ, ОСС
5.
Медицински паковани материјал
СФТ, ОСС
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Petar S. Milić, Katarina M. Rajković, Olivera S. Stamenković, Vlada B. Veljković, Kinetic modeling
and optimization of maceration and ultrasound-extraction of resinoid from the aerial parts of white lady’s
bedstraw (Galium mollugo L.), Ultrasonics Sonochemistry 20 (2013) 525–534.
2.
Petar S. Milić, Katarina M. Rajković, Danijela M. Bekrić, Olivera S. Stamenković, Vlada B. Veljković,
The kinetic and thermodynamic analysis of ultrasound-extraction of minerals from aerial parts of white
lady’s bedstraw (Galium mollugo L.), Chemical Engineering Research and Design (2013), doi:
10.1016/j.cherd.2013.10.024
3.
Katarina M. Rajković, Jelena M. Avramović, Petar S. Milić, Olivera S. Stamenković, Vlada B.
Veljković, Optimization of ultrasound-assisted base-catalyzed methanolysis of sunflower oil using
response surface and artificial neural network methodologies, Chemical Engineering Journal, 215-216
(2013) 82-89.
4.
Olivera S. Stamenković, Katarina Rajković, Ana V. Veličković, Petar S. Milić, Vlada B. Veljković,
Optimization of base-catalyzed ethanolysis of sunflower oil by regression and artifical neural network
models, Fuel Technology Processing 114 (2013) 101-108.
5.
Milan D. Kostić, Nataša M. Joković, Olivera S. Stamenković, Katarina M. Rajković, Petar S. Milić,
Vlada B. Veljković, Optimization of hempseed oil extraction by n-hexane, Industrial Crops and Products
48 (2013) 133– 143.
6.
P.S. Milić, Lj. P. Stanojević, K. M. Rajković, S. M. Milić, V.D. Nikolić, Lj. B. Nikolić L, V. B.
Veljković, Antioxidant activity of Galium mollugo L. extracts obtained by different recovery techniques,
Hem. Ind. 67(1) (2013) 89–94, DOI:10.2298/HEMIND120314042M.
7.
P.S. Milić, K. M. Rajković, P.M. Milićević, S. M. Milić, T. P. Brdarić, V. M. Pavelkić, Comparison,
artificial neural network modeling and genetic algorithm optimization of the resinoid and potassium
yields from white lady’s bedstraw (Galium mollugo L.) by conventional, reflux and ultrasound-assisted
aqueous-ethanolic
extraction,
Chem.
Ind.
Chem.
Eng.
Q.
19
(2013)
141-152,
DOI:10.2298/CICEQ120316049M
8.
P. S. Milić, D. M. Bekrić, S. M. Milić, K. M. Rajković, Ispitivanje kinetike ekstrakcije minerala iz belog
ivanjskog cveća (Galium mollugo L.) primenom veštačke neuronske mreže, Hem. Ind. 65 (2011) 313–
321.
9.
P. Milić, S. Milić, Istorijat prve apoteke u leskovackom kraju, Srp. Arh. Celok. Lek. 139 (2011) 700-704.
10.
P. Milić, S. Milić, Razvoj farmacije u leskovačkom kraju u periodu od oslobodjenja od Turaka do drugog
svetskog rata, Srp. Arh. Celok. Lek. 141(11-12) (2013).
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
3
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
10
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Саша М. Атанасковић
Име, средње слово, презиме
Предавач
Звање
Назив институције у којој наставник ради Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји
01.06.2008.
са пуним радним временом и од када
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2008.,
Висока медицинска школа струковних
Психијатрија са медицинском
2013.
стуидја у Ћуприји
психологијом
Докторат
Специјализација
1992.
Медицински факултет Београд
неуропсихијатрија
Магистратура
Диплома
1980.
Медицински факултет Београд
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма,
врста студија
1.
Ментално здравље
СМСБ, ОСС
2.
Медицинска етика
СФТ, ОСС
3.
Психијатрија
СМС, ОСС
4.
Здравствена нега у психијатрији
СМС, ОСС
5.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Стање алкохолизма у општини Свилајнац – Симпозијум клубова лечених алкохоличара
Југославије, Свилајнац 1996. године
2.
Дијагностика и третман акутних главобоља XXIX Смедеревски лекарски дани 2011. године,
Сретеновић С., Станић А., Атанасковић С.
3.
Критеријуми за дијагнозу мигрене – Континуирана едукација, Нови сад 2011. годне., Сретеновић
С., Станић А., Атанасковић С.
4.
Болести нервог система старих – Курс континуиране едукације акредитован 2011. године,
Миљковић С., Урошевић Ј., Атанасковић С.
5.
Actavis - округли сто, приказ случаја, Март 2014. Крагујевац
6.
Прва међународна конференција високих школа и факултета здравствене организације, приказ
случаја, новембар 2013. Ћуприја
7.
8.
9.
10.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
1. Едукација из Трансакционалне анализе (ТА 101) 2009. год. Нови Сад
2. Едукација: „Интегративно емоционално саветовање“, Деспотовац 2009. год.
Други подаци које сматрате релевантним
Тридесетогодишње радно искуство са болестима зависности.
Учешће на више конгреса и симпозијума неуролога и психијатара у земљи.
Сунчица Љ. Ивановић
Име и презиме
Наставник вештина
Звање
Висока медицинска школа струковних студија
Назив институције у којој наставник
ради са пуним радним временом и од када Ћуприја, 1.10.2011.
Здравствена нега
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година Институција
Област
Висока медицинска школа
Избор у звање
2014
Здравствена нега
струковних Студија Ћуприја
Докторат
Специјализација
Магистратура
Диплома
2009;
Медицински факултет Нови Сад
Здравствена нега
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Назив студијског
Р.Б. назив предмета
програма, врста студја
1.
Здравствено васпитање
СМС, ОСС
2.
Организација здравствене неге са менаџментом
СМС, ОСС
3.
Здравствена нега 2
СМСБ, ОСС
Здравствена нега у гинекологији 2
СМСБ, ОСС
Организација здравствене неге са менаџментом
СМСБ, ОСС
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
Ивановић С, Милутиновић Д.Процена квалитета постоперативног опоравка хируршких
пацијената. XII Kонгрес медицинских сестара и техничара Србије са међународним учешћем.
1.
Врњачка Бања, 2012. Зборник сажетака. Удружење медицинских сестара и техничара Србије,
Београд, 2012;49.
Ивановић С, Станојевић Ч ,Миловић Љ, Стаменовић М. Деменција пратилац старости. Конгрес
2.
здравствених радника Србије са међународним учешћем. Златибор, 2012. Зборник сажетака.
Савез удружења здравствених радника Србије, Београд, 2012;112.
Станојевић Ч, Шакић Б, Ивановић С, Миловановић С, Александрић Ј, Миловић Љ. Type of
pacemaker, indication for implantation and quality of life of patients after implantation. Тhe 5th
3.
Congress of the European Federation of Critical Care Nursing Associations. Belgrade,Serbia, 2013.
Book of apstracts. UINARS, Nis, 2013;125.
Николић С, Јајић С, Вила А, Ивановић С.Intellectual dishonesty in science. Acta medica Medianae.
4.
2013; 52(2):56-60.
Николић С, Ивановић С.Aplication of telecommunications and computer technology in medicine.
5.
Annals of the Oradea University-Fascicle of Management and Technological Engineering. Volume,
XXII(XII), 2013/2, ISSN 1583- 0691, CNCSIS“ clasa B+, 168-72.
Јајић С, Вила А, Ивановић С, Николић С. Знања и ставови школске деце о епилепсији. Потврда
6.
04.06.2013. Acta medica Medianae
Ивановић С, Станојевић Ч, Јајић С, Вила А, Николић С. Medical law and ethics.2013; 52(3):67-72.
7.
Acta medica Medianae.
Ивановић С, Николић С, Вукосављевић И. Пад код старијих особа у заједници. Прва
8.
међународна конференција високих школа и факултета здравствене орјентације. Ћуприја,
2013;6.
Вукосављевић И, Ивановић С, Николић С. Уринарна инконтиненција код старијих особа. Прва
9.
међународна конференција високих школа и факултета здравствене орјентације. Ћуприја,
2013;7.
Николић С, Ивановић С, Вукосављевић И. Компликације дијабетес мелитуса код старијих особа.
10.
Прва међународна конференција високих школа и факултета здравствене орјентације. Ћуприја,
Висока медицинска школа струковних студија, Ћуприја,2013;8.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Мастер студије Здравствене неге на Медицинском факултету Нови Сад, 2011.
Усавршавања
Уписане докторске студије на Медицинском факултету у Новом Саду – смер Јавно
здравље
Други подаци које сматрате релевантним
Радно искуство,16 година, у Клиничком центру у Нишу- ортопедско- трауматолошка клиника.
Радно искуство , 2 године у приватној стоматолошкој ординацији „ Петровић“- Власотинце.
Ове податке дати за сваког наставника, или користећи исту форму формулара формирати књигу свих
наставника у установи, која се у том слушају даје као прилог. Ова табела несме прећи једну А4 страну.
Име, средње слово, презиме
Звање
Снежана Т Радисављевић
Др медицине,специјалиста педијатар,субспецијалиста
нефролог
Општа болница Ћуприја, 15.06.1988
Назив институције у којој наставник ради
са пуним радним временом и од када
Педијатрија, нефрологија
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
Докторат
Специјализација
1996
Медицински факултет Београд
педијатрија
Магистратура
Диплома
1988
Медицински факултет Ниш
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив студијског
назив предмета
програма, врста студја
1.
Педијатрија са неонатологијом
СМСБ, ОСС
2.
Здравствена нега новорођенчета
СМСБ, ОСС
3.
4.
5.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
S Radisavljevic,A Peco Antic, J Kotur, O Savic,D Zivanovic, S Ilijev, L Markovic Sadžaković, M Mikic;
Structural and functional characteristics of urinary tract in pediatric offspring of Balcan endemic
nephropathy patient,42 annual ESPN meeting Lyon, september 11-14 2008
2.
S Radisavljevic,A Peco Antic, J Kotur, O Savic,D Zivanovic, S Ilijev, L Markovic SadžakovićbM Mikic;
Structural and functionakl characteristics of urinary tract in pediatric offspring of Balcan endemic
nephropathy patient, S Radisavljevic,A Peco Antic, J Kotur, O Savic,D Zivanovic, S Ilijev, L Markovic
SadžakovićbM Mikic; Structural and functional characteristics of urinary tract in pediatric offspring of
Balcan endemic nephropathy patient,Pediatri nephrol (2008) 23:1571-1719
3.
С Радисављевић, А ПецоАнтић, Ј котур, О Савиц Д Живановић;Морфолошке и функционалне
карактеристике уринарног тракта деце и адолесцената из породица са ендемском
нефропатијом,42. педијатријски дани Србије,Ниш,септембар 2009, зборник радова 137-138
4.
S Radisavljević, A PecoAntić, J kotur, O Savic D Živanović;Morfološke i funkcionalne karakteristike
urinarnog trakta dece i adolescenata iz porodica sa endemskom nefropatijom,Srp Arh Celok
Lek.2010;138(3-4):204-209
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
1
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Škola ultrazvuka u pedijatriji,
„Noctural Voiding Disfunctions, from Bedwetting to Nocturia“Istambul 23-24 october
2009
„Improving organ donation and transplantation – curent medical practices“ Ohrid,R
Macedonia, jun 23.2012
Други подаци које сматрате релевантним
Ужа специјализација Медицински факултет Београд, Нефрологија
Континуирана мед едукација- Уринарне инфекције код деце
IVth Meeting of the South East Pediatric Nephrology Woeking Group, 21-24. juni 2012 Ohrid
47th annual scientific meeting of the Europena society for pediatric nephrology,18.-20.IX 2014, Porto
Име, средње слово, презиме
Сања М. Трговчевић
Професор струковних студија
Звање
Назив институције у којој наставник ради Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја
01. 04. 2014.
са пуним радним временом и од када
Здравствена нега
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2011
Факултет политичких наука, Београд Социо – медицинска ужа
Висока медицинска школа
научна област
2014
струковних студија Ћуприја
Здравствена нега
Докторат
2013
Факултет за специјалну едукацију и
Соматопедија
рехабилитацију, Београд
Специјализација
Магистратура
2010
Факултет за специјалну едукацију и
Соматопедија
рехабилитацију, Београд
Диплома
1997
Факултет за специјалну едукацију и
Тифлологија
рехабилитацију, Београд
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив студијског
Назив предмета
програма, врста студија
1.
Здравствена нега
СМСБ, ОСС
2.
Здравствена нега старих
СМС, ОСС
3.
Здравствено васпитање
СМС, ОСС
4.
Здравствена нега у интерној медицини 2
СМС, ОСС
5.
Здравствено васпитање
СФ, ОСС
6.
Здравствени менаџмент
СФ, ОСС
7.
Здравствена нега у ингернистичким гранама
ССМС, ОСС
8.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
TRGOVČEVIĆ, Sanja M., MILIĆEVIĆ, Milena, NEDOVIĆ, Goran, JOVANIĆ, Goran. Health
Condition and Quality of Life in Persons with Spinal Cord Injury. Iranian Journal of Public Health, ISSN
2251-6093, 2014, god. 43, br. 9, str. 1229-1238.
TRGOVČEVIĆ, Sanja M., MILIĆEVIĆ, Milena. Social integration of adult persons with spinal cord
injury. In М. Кulic, D. Ilic Stosovic (Eds.), Thematic Collection of international importance "Education
and Rehabilitation of Adult Persons with Disabilities – thematic collection of international importance’’,
2014. god. str.175 - 191.
TRGOVČEVIĆ, Sanja, M.. MILIĆEVIĆ, Milena. Functional independence as a predictor of social
integration of persons with spinal cord injury. U М. Кulic, D. Ilic Stosovic (Eds.), Thematic Collection of
international importance "Education and Rehabilitation of Adult Persons with Disabilities – thematic
collection of international importance’’, 2014. god. str. 205 - 219.
KLJAJIK, Dragana, TRGOVČEVIK, Sanja M., NIKIK, Radmila. Vizuelnata percepcija kaj decata so
oštetuvanje na plexus brachialis - procena i tretman. Journal of special education and rehabilitation, ISSN
1409-6099, 2012, god. 13, br. 1/2, str. 19-30.
TRGOVČEVIĆ, Sanja M., NEDOVIĆ, Goran, KLJAJIĆ, Dragana, EMINOVIĆ, Fadilj, UROŠEVIĆ,
Jadranka. Quality of life persons with medulla spinalis lesions - pilot study. HealthMed, ISSN 18402291. [Online ed.], 2012. god. vol. \6, no.\8, str. 2902-2908.
NEDOVIĆ, Goran, TRGOVČEVIĆ, Sanja M., KULIĆ, Milan, MARINKOVIĆ, Dragan. Graphomotor
skils of childern with cerebral palsy. U: STOŠLJEVIĆ, Miodrag (ur.), MARINKOVIĆ, Dragan (Eds.),
EMINOVIĆ, Fadilj (ur.). Cerebral palsy : a multidisciplinary and multidimensional approach :
international thematic collection of papers. Belgrade: Association of Special Educators and
Rehabilitators of Serbia; Foca: University of East Sarajevo, Faculty of Medicine, 2012. god. str. 77-89.
TRGOVČEVIĆ, Sanja M., NEDOVIĆ, Goran, VIDANOVIĆ, Vojin I. Socijalne interakcije i društvena
uključenost starih osoba sa invaliditetom. U: NEDOVIĆ, Goran (ur.), BANKOVIĆ, Slobodan (Eds.),
TRGOVČEVIĆ, Sanja M. (ur.). Zbornik rezimea. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, 2012. god.
str. 135.
TRGOVČEVIĆ, Sanja M., KLJAJIĆ, Dragana, NEDOVIĆ, Goran. Socijalna integracija kao
determinanta kvaliteta života osoba sa traumatskom paraplegijom. Godišnjak ..., ISSN 1820-6700, 2011,
god. 5, br. 6, str. 493-505.
TRGOVČEVIĆ, Sanja M., JABLAN, Branka, KLJAJIĆ, Dragana. Uticaj somatopedskog tretmana na
ravnotežu tela dece oštećenog vida. Beogradska defektološka škola, ISSN 0354-8759, 2011. god. vol. 17,
br. 49, str. 75-83.
10.
TRGOVČEVIĆ, Sanja M., KLJAJIĆ, Dragana. Mogućnosti socijalne integracije osoba sa invaliditetom.
U: POTIĆ, Srećko (Eds.), et al. Zbornik. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju:
Faculty of Special Education and Rehabilitation, 2011. god. str. 28-43.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
12
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
2
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
• Током 2011. године завршен курс ''Развој капацитета организација
9.
цивилног друштва за пружање социјалних услуга'', у организацији Групе
484 и Уникредит фондације из Милана, креиран од стране истакнутих
стручњака у овој области.
• Током 2010/2011. године завршен специјалистички програм иновације
знања из области рехабилитације, на Факултету политичких наука
Универзитета у Београду и одбранила рад на тему ''Могућности и
карактеристике рехабилитације и социјалне интеграције деце са
оштећењем вида''.
• Током 2006/2007. године савладан програм стручног усавршавања ''Школа
за све - инклузивно образовање'', одобрен од Завода за унапређење
образовања и васпитања.
• Током 2006. године, завршен стручни двосеместрални семинар на
Институту за ментално здравље у Београду из области Опште и
специфичне реедукације психомоторике са релаксацијом и стекла звање
Реедукатора психомоторике.
Други подаци које сматрате релевантним
Татјана Г. Симовић
Име, средње слово, презиме
Професор струковних студија
Звање
Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји,
Назив институције у којој наставник ради
од 1.10.2011. године
са пуним радним временом и од када
Социјална медицина и Здравствени менаџмент
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
Висока медиц. школа струковних студија у
Социјална медицина
2011.
Ћуприји
Докторат
2007.
Медицински факултет Приштинa-К.Митровица
Социјална медицина
Магистратура
2005.
Медицински факултет Приштина - К.Митровица
Социјална медицина
Специјализација
2000.
Медицински факултет Београд
Социјална медицина
Диплома
1989.
Медицински факултет Београд
Медицина
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив студијског
Назив предмета
програма, врста студија
1.
Здравствено васпитање
СМСБ, ОСС
2.
Социјална медицина
СМСБ, ОСС
СФТ, ОСС
3.
Организација здравствене неге са менаџментом
СМСБ, ОСС
ССМС-ЈЗ, ССС
4.
Социјална политика и здравствена заштита
5.
Социјална медицина
СКЕ, ОСС
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Учешће у пројекту: Establishing and capacity building of the Southern Serbian-Academy and the National
Conference for Vocational Higher Education 517200-1-2011-1-BE-TEMPUS-SMGR (2012.-2015.)
2.
Учешће у пројекту: УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАЊА У
ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИЈЕ СРБИЈЕ (ев. бр. 47008). Програм интегралних и
интердисциплинарних истраживања (2011-2014)
3.
Учешће у пројекту: ЕПИДЕМИОЛОШКЕ И СЕРОИМУНОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ПРИРОДНИХ ЖАРИШТА ОДРЕЂЕНЕ АКТИВНОШЋУ ВЕКТОРА И УЗРОЧНИКА
ХЕМОРАГИЧКИХ ГРОЗНИЦА, РИКЕЦИОЗА И КРПЕЉСКОГ МЕНИНГОЕНЦЕФАЛИТИСА
(Домаћи фундаментални; 2008-2010)
4.
Simović Tatjana, Simović V, Milović Lj, Balov B. The Two-angled Approach to Teaching Styles and
Methods. XII Annual International Conference of the Bulgarian Comparative Education Society (BCES):
Education’s Role in Preparing Globally Competent Citizens. Nessebar, Bulgaria, June 15 – 20, 2014. BCES
Conference Book, Vol. 12, 2014. Page: 211-215.
5.
Simović Tatjana, Balov B, Stojanović Č, Aleksandrić J, Milić M. Empowered education of students through
involvement in risk factors management. The first international conference of nursing in the Republic of
Macedonia: "Prevention, care and education of chronic non-infectious diseases". Higher Medical School in
the University "St. Kliment Ohridski", Bitola, Macedonia. May 30 -31, 2014.
6.
Simović Tatjana. Аctive ageing – a challenge for the education of health professionals. The First
International Conference of Health Oriented Higher Institutions and Faculties. Ćuprija. November 21.-23.,
2013. Book of abstracts and certain articles as a whole. Page: 19-25.
7.
Уређивање зборника саопштења међународног научног скупа: Аctive ageing – a challenge for the
education of health professionals. The First International Conference of Health Oriented Higher Institutions
and Faculties. Ćuprija. November 21.-23., 2013. Book of abstracts and certain articles as a whole.
8.
Simović Tatjana, Milović Lj, Miljković S, Pešić G, Vuković N. Primary school teacher and student mental
health improvement program model. 3rd International Scientific Conference: The Present and Future of
Health Sciences in Times of Global Changes. Laško. September 17, 2013. Proceedings of lectures with peer
review. Page: 126-132.
9.
Татјана Симовић, Милијана Марјановић, Нада Вуковић, Горан Пешић. Risky behavior of children and
adolescents as an indicator of overall relations in society. The Sixth International Congress “Ecology,
health, Work, Sport”. Banja Luka, September 5-8, 2013. The book of abstracts; Book 2; page: 412-415
(стручни рад: 203.55:702.11)
Mirjana Avramović, Tatjana Simović, Snežana Živković-Perišić. Necessity for colorectal cancer screening
program in Rasina District. The Sixth International Congress “Ecology, health, Work, Sport”. Banja Luka,
September 5-8, 2013. The book of abstracts; Book 1; page: 85-89 (naučni rad: 616.351-006)
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
/
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
2
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи: 1 пројекат
Међународни: 1
Усавршавања
- Istituto Superiore di Sanità и Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica dell’Università
degli Studi “La Sapienza”, Roma, Италија, 2004
Conference on Strategies in Public Health in South-East Europe in Belgrade, 2004.
-Winter School of Public Health: Evidence Based Public Health, Belgrade, February
2005.
-Public Health Summer Campus: Working with the Private Sector, Belgrade, July 2005
-Public Health Summer Campus: Quality Management of the Health services, Belgrade,
August 2005.
-Summer School in Public Health Policy, Economics and Management: "Management
and Leadership", Lugano, 2009.
-Summer School of Public Health: "Health Planning: From Priority Setting to Resources
Allocation", Lugano, 2009.
-Студијско путовање у вези образовног програма "Политика Европске уније у
области здравства", Брисел, 2009.
- Учешће на следећим едукацијама: Reconciling work and family in health and social
care education, COHEHRE Conference 2014, Hanze University of Applied Sciences,
Groningen, The Netherlands; Education for Citizenship and Participation in Health and
Social Care, COHEHRE Conference 2013, SAVONIA University of applied sciences,
Kuopio, Finland; Innovative Education for Active Ageing. COHEHRE Conference 2012,
University College of Northern Denmark, Aalborg.
Други подаци које сматрате релевантним
1) Аутор и координатор 22 пројекта из области јавног здравља
2) Аутор и руководилац реализације пројекта „Заједно за знање“ за Град Крушевац, у периоду 2011.2013.године, финансиран од стране Министарства просвете и науке у оквиру DILS пројекта за
образовну инклузију Рома.
3) Коаутор и предавач на следећим семинарима: семинар „Потребе деце и ученика и како их
задовољити – ресурси школе и предшколске установе“ акредитован од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја од 2014. године до данас и даље, семинар „Дете са развојним
ризиком у предшколској установи“, као и семинар „Рад са децом и омладином са проблемима у
понашању“ који су акредитовани од стране Министрства просвете и науке од школске 2007./08.
године до данас и даље, као и семинар „Инклузија – како је приближити наставнику у редовној
школи“ који је акредитован од стране Министaрства просвете и науке од школске 2010./11. године
до данас и даље.
4) Аутор и предавач на следећим програмима континуиране медцинске едукације који су
акредитовани од стране Здравственог савета Републике Србије за 2013.-2014.годину: „Менаџмент у
здравственим установама – реалне могућности“, „Рано откривање рака грлића материце – од идеје
до организације и евалуације“ и „Прва међународна Конференција високих здравствених школа и
факултета здравствене орјентације (IHEICon 2013): Едукација за активно старење“ која је
реализована у Ћуприји 21.-23.11.2013. године.
5) Координатор за Расински округ за рано откривање рака грлића материце, рака дојке и рака дебелог
црева, у периоду од 2012. до 2014. године.
10.
Татјана С. Стојковић
Име, средње слово, презиме
Предавач
Звање
Назив институције у којој наставник ради Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја,
15.04.2008.
са пуним радним временом и од када
Дерматологија, Козметика и естетика
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2008.,
Висока медицинска школа
Дерматологија
2011.
струковних студија, Ћуприја
Докторат
Специјализација
1999.
Медицински факултет, Ниш
Дерматовенерологија
Магистратура
2008.
Медицински факултет, Ниш
Дерматовенерологија
Диплома
1992.
Медицински факултет, Ниш
Медицина
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив студијског
Назив предмета
програма, врста студија
1.
Дерматовенерологија
СМСБ, ОСС
2.
Дерматокозметички препарати
СФТ, ОСС
3.
Козметологија 1
СКЕ, ОСС
4.
5.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Стојковић Т, Бинић И, Тиодоровић Ј. Евалуација ефекта локалне примене дезоксиметазона и
дитранола на псоријатичну лезију применом ултразвука од 20МHz. Медицински преглед
2012.65(9-10):368-372.
2.
Стојковић Т, Стојковић И. Процена терапијског ефекта дитранола применом високофреквентног
звука код оболелих од псоријазе. Acta fac med naiss 2008; 25(3): 121-125.
3.
Стојковић Т, Тиодоровић J, Љубеновић M , Давидовић M. Високофреквентни ултразвук у
процени терапијског ефекта флуоцинолонацетонида код оболелих од psoriasis vulgaris. Acta fac
med naiss 2006; 23(4): 203-207.
4.
Љубеновић M , Јовановић Д, Милосављевић M, Паравина J, Стојковић T. Преоперативно
ултразвучно мерење дебљине малигних меланома коже. У: Зборник радова VII београдски
дерматолошки дани, Београд 2000: 74-75.
5.
Стојковић Т, Стојковић И. Информисаност војника о болестима које се преносе полним
контактом. У: Зборник радова II конгреса лекара опште медицине Југославије са међународним
учешћем, Бар 1998.161
6.
Стојковић И, Стојковић Т. Терапија улцероварикозног синдрома у амбулантним условима. У:
Зборник радова V геронтолошког конгреса Југославије, Врњачка бања 1998:84
7.
Стојковић T, Стојковић И, Крстић С. Keratosis senilis - клинички аспект и могућност терапије. У:
Зборник радова V геронтолошког конгреса Југославије, Врњачка бања 1998:72
8.
9.
10.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Име, средње слово, презиме
Звање
Назив институције у којој наставник ради
са пуним радним временом и од када
Владимир Калуђеровић
виши предавач и наставник практичне наставе
Здравствени центар Ћуприја 2001 године, , у Вишој
медицинској школи држи теоретску и практичну
наставу –у обе установе остварује јединствено-пуно
радно време
Гинекологија и акушерство
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2006.,
Висока медицинска школа
Гинекологија и акушерство
2011.
струковних студија Ћуприја
Докторат
Специјализација
2000
Медицински факултет Приштина
Гинекологија и акушерство
Магистратура
2000
Медицински факултет у Приштини Гинекологија и акушерство
Диплома
1994
Медицински факултет у Приштини
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив студијског програма,
назив предмета
врста студја
1.
Здравствена нега у акушерству 1
СМСБ, ОСС
2.
Здравствено васпитање за репродуктивно здравље
ССМСБ, ССС
3.
4.
5.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Antić Ljiljana, Đikanović Bosiljka, Vuković Dejana, Kaluđerović Vladimir, Da li žene iz seoskog
područja Srbije ređe sprovode preventivne mere protiv karcinoma grlića materice?
Vojnosanitetski pregled, vol. 71, br. 3, str. 277-284, 2014
2.
Antić Ljiljana, Antić Dragan, Radovanović Dragana, Kaluđerović Vladimir, Razlike u primeni
preventivnih praksi za zaštitu reproduktivnog zdravlja žena različite životne dobi
PONS - medicinski časopis, vol. 9, br. 4, str. 125-133, 2012
3.
Ayoospermia caused by hiperprolactinemia treated with bromocriptinecombined with acupuncture,
М.Дуњић, В.Калуђеровић, С.Станишић Book of abstracts San Francisko California 1998
4.
Antić Ljiljana, Vuković Dejana, Antić Dragan, Radovanović Dragana, Kaluđerović Vladimir, Sociodemografske razlike kod korisnica prirodnih metoda kontracepcije u Srbiji
Timočki medicinski glasnik, vol. 37, br. 4, str. 205-213, 2012
5.
Antić Ljiljana, Antić Dragan, Radovanović Dragana, Kaluđerović Vladimir, Znanja i stavovi studenata
Visoke medicinske škole u Ćupriji o prevenciji raka grlića materice
Timočki medicinski glasnik, vol. 37, br. 2, str. 74-80, 2012
6.
7.
8.
9.
10.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
1 SCI , 2 SSCI
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Име, средње слово, презиме
Жилијета М. Кривокапић
Професор струковних студија
Звање
Висока медицинска школа струковних студија, Ћуприја,
Назив институције у којој наставник ради
01.10.2013.
са пуним радним временом и од када
Психологија
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година Институција
Област
Избор у звање
2013
Висока медицинска школа струковних студија, Психологија
Ћуприја
2010
US Medical School, Београд
Докторат
2010
Филозофски факултет Универзитета у
Клиничка психологија
Београду
Специјализација
2004
Медицински факултет Универзитета у Нишу
Медицинска психологија
Магистратура
2007
Филозофски факултет Универзитета у
Клиничка психологија
Београду
Диплома
1990
Филозофски факултет Универзитета у Нишу
Психологија
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског
програма, врста студја
1.
Психологија
СМСБ, ОСС
2.
Комуникационе вештине
ССМС-ЈЗ, ССС
3.
Психологија са психотерапијом у неурологији
ССФ, ССС
4.
Ментална хигијена
СМР, ОСС
5.
Медицинска психологија
6.
7.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Кривокапић, Ж., Ђорђевић, А., Тодоровић, И., Млади и дрога (брошура), Градска управа, 1995, Ниш
Кривокапић, Ж., Ђорђевић, А., Тодоровић, И, Рани почетак (приручник за родитеље), ИНП „Народне
новине“, ИСБН: 86-7767-020-3, 1996, Ниш
3.
Кривокапић, Ж., Ђорђевић, А., Тодоровић, И , Дроге – чињенице које треба да знате (приручник за
тинејџере), ИНП „Народне новине“, ИСБН: 86-7767-018-1, 1996, Ниш
4.
Кривокапић, Ж., Ђорђевић, А., Тодоровић, И , Алкохол, дроге и ваша породица (приручник за
родитеље), ИНП „Народне новине“, ИСБН: 86-7767-019-Х., 1996, Ниш, rепринт 1998.
5.
Кривокапић, Ж., Коцка – страст или болест, Психологија данас 3, ДБТП, 1998, Ниш
6.
Кривокапић, Ж , Алкохол и сексуално понашање, Задужбина Андрејевић, 2007, Београд
7.
Кривокапић. Ж., Шапић, Р., Психотицизам као етиолошки фактор политоксикоманије“, Praxis medica,
2008, Косовска Митровица
8.
Кривокапић, Ж , Катастрофе и употреба психоактивних супстанци, XXXИX Зборник радова
Филозофског факултета Универзитета у Приштини, 2009, Косовска Митровица
9.
Кривокапић. Ж., Шапић, Р, The Role of Psycho Stress as a Risk Factor in Breast Cancer Genesis, 18th
European Congress of Psychiatry, 2010, Munich
10.
Nikolić, M., Krivokapić, Ž., Jovanović, D., Savić, M., Ivin, D., Choosing partners without the presence of
emotions: multicriteria quantitative approach, 2011, HealthMED- Volume 5/ Number 2, 413-425
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
1
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
1.Лако из четвртог у пети
1. IMG’s Juvenile Justice
2. Креативна будућност кроз
Project
креативно дете (методе и технике
развијања креативности)
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
У периоду од 1995-1998. године завршила едикацију из Бихевиорално-когнитивне терапије
Предавач је у Бихевиорално-когнитивној школи (четворогодишња едукација за звање когнитивно –
бихевиоралног терапеута).
Као специјалиста медицинске психологије бавила се психодијагностиком и психотерапијом.
Оснивач и члан редакцијског одбора часописа “Психологија данас”.
2.
Име, средње слово, презиме
Зоран Б. Прокић
Предавач
Звање
Назив институције у којој наставник ради Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја
15.04.2008.
са пуним радним временом и од када
Гинекологија и акушерство
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2008
Висока медицинска школа
Гинекологија и акушерство
струковних студијаЋуприја
Докторат
Специјализација
1986
Медицински факултет Београд
Акушерство и гинекологија
Магистратура
Диплома
1979
Медицински факултет Ниш
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив студијског програма,
назив предмета
врста студја
1.
Репродуктивно здравље
СМСБ, ОСС
2.
Здравствена нега у акушерству 1
СМСБ, ОСС
3.
Дечја и адолесцентна гинекологија
ССМСБ, ССС
4.
Генетика репродукције
ССМСБ, ССС
5.
Гинекологија и акушерство
СМС, ОСС
6.
Здравствена нега у гинекологији
СМС, ОСС
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Download

Име, средње слово, презиме Биљана Т. Илић Звање Професор