Жика Р. Стојановић
Име, средње слово, презиме
професор струковних студија
Звање
Назив институције у којој наставник ради Висока пословна школа струковних студија, Лесковац,
01.10.1995.
са пуним радним временом и од када
Пословна
економија и менаџмент
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
09.12.2002. Виша економска школа, Лесковац
Пословна економија и
менаџмент
Докторат
03.03.2000. Економски факултет, Београд
Економске науке
Специјализација
Магистратура
26.10.1988. Економски факултет, Београд
Економске науке
Диплома
18.11.1975. Економски факултет, Београд
Економске науке
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма, врста студија
Часова
активне
наставе
1.
Основи економије
Финансије и банкарство, Менаџмент у бизнису,
Туризам и угоститељство; струковне студије
првог степена
1,5
2.
Предузетништво
Финансије и банкарство, Менаџмент у бизнису,
Туризам и угоститељство; струковне студије
првог степена
3
3.
Управљање људским ресурсима
Пословна економија и менаџмент; струковне
студије другог степена
2,5
4.
Управљање породичним бизнисом
Менаџмент у бизнису
1,5
5.
Менаџмент малих и средњих
Пословна економија и менаџмент; струковне
предузећа
студије другог степена
2,5
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1. Ж. Стојановић, Пословни инкубатори и породични бизнис, Зборник радова ВПШСС Лесковац, јануар,
2012
2. Ж. Стојановић, Аспекти утицаја технолошког прогреса и иновација на економски развој, 9 симпозијум
Савремене технологије и привредни развој, Универзитет у Нишу, Технолошки факултет, Лесковац, 2011.
3. Ž. Stojanović, Тhe required levels of qualifications in education of staff for improving competition in Еurope –
case Slovenia, International Sceintific Conference – Problems of Competitivness of Conteporary Economies,
Ekonomski fakultet u Nišu, 2011.
4. Ž. Stojanović, World Tourism, Balkan Travel Region and the Global Economic Crisis, 2. Međunarodna
poslovna konferencija - Poslovne strategije i izazovi modernog sveta, Celje, 2010.
5. Ž. Stojanović, Influence of global economic crisis on Southeast Europe in relation to other world tourist
destinations, 20. Bienalni međunarodni kongres, Opatija, 2010.
6. Ж. Стојановић, Понуда и потражња туристичких услуга у условима глобализације, 2. Међународна
пословна конференција– Цеље (Словенија) Пословне стратегије и изазови модерног света (Цеље, мај 2010.)
7. Ž. Stojanović, Prediction of the influence of global economic crisis on Balkan region in relation to other world
tourist destinations, 10th International Conference in Ohrid, Republic of Macedonia, 28-29 May 2009.
8. Ž. Stojanovic, Prediction of the influence of global economic crisis on Balkan region in relation to other world
tourist destinations, The Faculty of Tourism and Hospitality in Ohrid, “The influence of global economic recesion
on tourism”, Republic of Macedonia, 2009,
9. Ж. Стојановић, Кадрови за предузетништво, Зборник радова, Виша економска школа, Лесковац, 2001.
10 Ж. Стојановћ, Утицај глобалне економске кризе на балкански регион у односу на друге светске
туристичке дестинације, Интернационални конгрес Хотелплан, Београд, 2009.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Напомена: Часови активне наставе изражени су просечним недељним оптерећењем на годишњем
нивоу.
Братислав Б. Прокоповић
Име, средње слово, презиме
професор струковних студија
Звање
Висока пословна школа струковних студија, Лесковац,
Назив институције у којој наставник ради
09.04.1991. године
са пуним радним временом и од када
Трговина,
маркетинг и туризам
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
29.11.2004. Виша економска школа, Лесковац
Трговина, маркетинг и
туризам
Докторат
22.10.2004. Факултет за менаџмент, Нови Сад
Маркетинг и менаџмент
Специјализација
Магистратура
08.04.1994. Економски факултет, Приштина
Економске науке
Диплома
1988.
Економски факултет, Ниш
Економија
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма,
Часова
врста студија
активне
наставе
1.
Основе маркетинга
Финансије и банкарство,
Менаџмент у бизнису, Туризам и
угоститељство; струковне
студије првог степена
3
3.
Стратегијски маркетинг и менаџмент
Пословна економија и
менаџмент, струковне студије
другог степена
2,5
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Bratislav Prokopović, Role of Services in National Economy, 1. International Conference „Law, Economy and
Management in Modern Ambience“, LeMiMa, 2009., Sokobanja, Serbia
Bratislav Prokopović, Leader to Strategist, 2. International Conference „Application of New Technologies in
Management“, ANTIM, 2010., Tara, Serbia
Братислав Прокоповић, Марка производа као рецепт за развој привреде, 2. Међународна пословна
конференција у организацији пословно-комерцијалне школе из Цеља, Зборник радова, 2010.
Bratislav Prokopović, Further Development of Serbian Economy Requires Bigger Investments, Savings
and More Efficient Management, 3. International Conference „Application of New Technologies in
Management“, ANTIM, 2011., Tara, Serbia
Братислав Прокоповић, Развојна достигнућа научно-техничког прогреса у трговини, Економика,
Ниш, 2006.
Братислав Прокоповић, Маркетинг истраживања и информација, Економика, Ниш, бр. 5/6, 2008.
Братислав Прокоповић, Бренд као наша судбина, Економика, Ниш, бр. 1, 2011.
Братислав Прокоповић, Масовни маркетинг као креативна стратегија фирме, Економика, Ниш, бр.
4, 2011.
Братислав Прокоповић, Основи маркетинга, Проинком, четврто, проширено и допуњено издање,
Београд, 2006.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Напомена: Часови активне наставе изражени су просечним недељним оптерећењем на годишњем
нивоу.
Драгана С. Ранђеловић
Име, средње слово, презиме
предавач
Звање
Висока пословна школа струковних студија, Лесковац,
Назив институције у којој наставник ради са
22.01.2007.
пуним радним временом и од када
рачуноводство и финансије
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
01.12.2010.
Висока пословна школа струковних
Рачуноводство и финансије
студија, Лесковац
Докторат
Специјализација
Магистратура
Економски факултет, Ниш
Економске науке
Диплома
Економски факултет, Ниш
Економске науке
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма, врста студија
Часова
активне
наставе
1.
Увод у финансије
Финансије и банкарство, Менаџмент у бизнису,
Туризам и угоститељство; струковне студије првог
степена
1
2.
Финансијско рачуноводство и биланс
Финансије и банкарство; струковне студије првог
степена
1,5
3.
Финансијска контрола и ревизија
Финансије и банкарство; струковне студије првог
степена
2
4.
Осигурање
Финансије и банкарство; струковне студије првог
степена
1,5
5.
Стручна пракса (друга година)
Финансије и банкарство; струковне студије првог
степена
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1. мр Драгана Ранђеловић, WEB презентовање финансијских извештаја предузећа у условима
глобализације, IX Симпозијум „Савремене технологије и привредни развој“ Технолошки факултет,
Лесковац, 2011.
2. мр Драгана Ранђеловић, План новчаних токова као показатељ изводљивости пословних активности
предузећа, Пословна политика 7-8, Београд, 2010.
3. мр Драгана Ранђеловић, Анализа финансијских извештаја у функцији оцене остварења основних
циљева предузећа, Зборник радова, Висока пословна школа струковних студија Лесковац, 2010.
4. др Иван Михаиловић, Драгана Ранђеловић, Информациона база управљања у функцији пословног
одлучивања, VIII Симпозијум „Савремене технологије и привредни развој“, Технолошки факултет,
Лесковац, 2009
5. др Иван Михаиловић, Драгана Ранђеловић, Драган Стојановић, Улога рачуноводства у реализацији
информативне подршке менаџменту предузећа, Међународна пословна коференција, Цеље (Словенија),
Пословне стретегије и изазови модерног света, 2010.
6. др Иван Михаиловић, Драгана Ранђеловић, Драган Стојановић, Accounting information as resource for
business decisioning, Конференција “Туризам и хотелска индустрија”, Опатија (Хрватска), 2010.
7. др Иван Михаиловић, мр Драгана Ранђеловић, Драган Стојановић, Рачуноводствене информације и
менаџмент предузећа, IX Симпозијум „Савремене технологије и привредни развој“ Технолошки факултет,
Лесковац, 2011.
8. Мирослава Стојановић, Драган Стојановић, Драгана Ранђеловић, Информационе технологије и
менаџмент знања као подршка рачуноводственом информационом систему у пословном одлучивању,
Међународна пословна конференција, Цеље (Словенија), Пословне стретегије и изазови модрерног света,
2010
9. Иван Михаиловић, Драгана Ранђеловић, Рачуноводство, Висока пословна школа струковних студија
Лесковац, Лесковац, 2011.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни

Пројекат „ Мисли као
предузетник“

Пројекат „Fruits & Berries“
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Напомена: Часови активне наставе изражени су просечним недељним оптерећењем на годишњем нивоу.
Напoмена: Стручна пракса не улази у часове активне наставе.
Иван Ж. Михаиловић
Име, средње слово, презиме
професор струковних студија
Звање
Висока пословна школа струковних студија, Лесковац,
Назив институције у којој наставник ради
01. 10. 1991.
са пуним радним временом и од када
Рачуноводство
и финансије
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
22.08.2005. Виша економска школа, Лесковац
Рачуноводство и финансије
Докторат
18.06.2005. Економски факултет, Суботица
економске науке
Специјализација
Магистратура
05.12.1998. Економски факултет, Приштина
економске науке
Диплома
1989.
Економски факултет, Ниш
економија
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма,
Часова
врста студија
активне
наставе
1.
Рачуноводство
Финансије и банкарство,
Менаџмент у бизнису, Туризам и
угоститељство; струковне
студије првог степена
3
2.
Рачуноводствени информациони системи
Финансије и банкарство;
струковне студије првог степена 1,5
3.
Управљачко рачуноводство
Пословна економија и
менаџмент; струковне студије
другог степена
2,5
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Михаиловић др Иван, Ранђеловић Драгана: Информациона база управљања у функцији пословног
одлучивања“, VIII Симпозијум „Савремене технологије и привредни развој“, Технолошки факултет,
Лесковац, 2009
2.
Михаиловић др Иван проф., Ранђеловић Драгана, Стојановић Драган: Улога рачуноводства у
реализацији информативне подршке менаџменту предузећа, Међународна пословна коференција,
Цеље (Словенија), Пословне стретегије и изазови модрерног света, 2010.
Михаиловић др Иван, Ранђеловић Драгана, Стојановић Драган: Accounting information as resource for
business decisioning, Конференција “Туризам и хотелска индустрија”, Опатија (Хрватска), 2010.
Михаиловић др Иван, Ранђеловић мр Драгана, Стојановић Драган: Рачуноводствене информације и
менаџмент предузећа, IX Симпозијум „Савремене технологије и привредни развој“ Технолошки
факултет, Лесковац, 2011.
Михаиловић мр Иван: Рачуноводствене информације као подлога менаџменту за доношење
пословних одлука, Економика, Ниш, 1999. година.
Михаиловић др Иван, Ранђеловић мр Драгана: Рачуноводствени информациони систем и пословно
одлучивање, Зборник радова, Висока пословна школа струковних студија Лесковац, 2010.
Михаилоивћ др Иван, Марјановић др Милена, Станковић Валентина: Проблеми обрачуна разлике у
цени и валоризација уговорене цене у грађевинарству, Економика, Ниш, 2006.
Михаиловић Иван: Менаџменти информациони систем као подлога за анализу пословних одлука,
Економика, Ниш, 2002
Михаиловић Иван, Ранђеловић Драгана: Рачуноводство, Висока пословна школа струковних студија
Лесковац, Лесковац, 2011.
Михаиловић Иван: Рачуноводство – практикум, Виша економска школа, Лесковац, 2006.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Напомена: Часови активне наставе изражени су просечним недељним оптерећењем на годишњем
нивоу.
Љиљана Б. Здравковић
Име, средње слово, презиме
предавач
Звање
Назив институције у којој наставник ради UNIQA осигурање, Београд, 16.05.2007.
са пуним радним временом и од када
Пословна економија и менаџмент
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
17.03.2011. Висока пословна школа струковних
Пословна економија и
студија, Лесковац
менаџмент
Докторат
Специјализација
28.11.1997. Филозофски факултет, Београд
Психологија
Магистратура
17.09.2010. Европски центар за мир и развој,
Менаџмент
Београд
Диплома
11.02.1986. Филозофски факултет, Београд
Психологија
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма,
Часова
врста студија
активне
наставе
1.
Управљање људским ресурсима и организационо
Менаџмент у бизнису;
1,5
понашање
Струковне студије првог степена
2.
Организационо понашање
Туризам и угоститељство;
1,5
Струковне студије првог степена
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
2.
3.
4.
5.
Љаљна Здравковић, Coaching in organization, The Global Business Guide for The successful use od coashing
in organizations, Frank Bresser Consulting, Colonia, German, 2010.
Љиљана Здравковић, Развој запослених као основа организационог развоја, Зборник радова, ВПШСС,
Лесковац, 2010.
Љиљана Здравковић,Начини и стилови решавања конфликта, Зборник радова, ВЕШ, Лесковац, 2003
Љиљана Здравковић, Школско развојно планирање – нови приступ у управљању школама, Зборник
радова, ВПШСС, Лесковац, 2006
Љиљана Здравковић, Центри компетиција модел за хоризонтално учење, Зборник радова, ВЕШ,
Лесковац, 2003
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Акредитовани тренер WFI института за перманентно образовање Аустријске
привредне коморе, Беч, 2010.
Други подаци које сматрате релевантним
Напомена: Часови активне наставе изражени су просечним недељним оптерећењем на годишњем
нивоу.
Миле Д. Богдановић
Име, средње слово, презиме
професор струковних студија
Звање
Назив институције у којој наставник ради Висока пословна школа струковних студија, Лесковац,
01.10.1997.
са пуним радним временом и од када
Пословна
економија и менаџмент
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
29.09.2005. Виша економска школа, Лесковaц
Пословне економија и
менаџмент
Докторат
27.12.2004. Факултет за пословне студије
Економске науке
„Мегатренд“, Београд
Специјализација
22.11.1982 Правни факултет, Ниш
Економске науке
Магистратура
16.03.1985 Правни факултет, Ниш
Економске науке
Диплома
09.04.1981. Економски факултет, Ниш
Економија
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма,
Часова
врста студија
активне
наставе
1.
Пословна економија
Финансије и банкарство,
Менаџмент у бизнису, Туризам и
угоститељство; струковне
студије првог степена
3
2.
Царинско и шпедитерско пословање
Финансије и банкарство;
струковне студије првог степена 3
3.
Агробизнис
Пословна економија и
менаџмент, струковне студије
другог степена
2,5
4.
Пословна логистика
Менаџмент у бизнису, ,
1,5
струковне студије првог степена
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Миле Богдановић, Пословна логистика као специфична функција у пословању предузећа,
Зборник радова ВПШСС Лесковац, јануар, 2012
2.
Миле Богдановић, Нови изазови у развоју пословне логистике, Зборник радова ВПШСС
Лесковац, јануар, 2012
3.
Миле Богдановић, Учествовање становника у обнови и развоју села, на примеру- Општина
Власотинце, село Јездине, XVII Међународни научни скуп „Власински сусрети“, 1. и 2.
септембар 2011
4.
Миле Богдановић, Предузеће као субјект еколошке економије, IX Симпозијум „Савремене
технологије и привредни развој, Технолошки факултет, Лесковац, 2011.
5.
Миле Богдановић, Специфичност планирања и стратегија туристичке пропаганде у
руралним подручјима, Научно стручно саветовање „Село и туризам“, Велика Плана, 2010
6.
Миле Богдановић, Развојна стратегија села, XVI Међународни научни скуп „Власински
сусрети“ 2010
7.
Миле Богдановић,Макроекономски аспект улоге и значаја међународне шпеције, Зборник
радова ВШС Лесковац, 2001
8.
Миле Богдановић, Међународни транспорт, шпедиције и царинско пословање, уџбеник,
ВПШСС, Лесковац, 2006.
9.
Миле Богдановић, Пословна економија, уџбеник, ВЕШ, Лесковац, 2005
10.
Миле Богдановић, Основи економије и организације предузећа, уџбеник, ВЕШ, Лесковац,
1999.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Напомена: Часови активне наставе изражени су просечним недељним оптерећењем на годишњем
нивоу.
Милена В. Марјановић
Име, средње слово, презиме
професор струковних студија
Звање
Висока пословна школа струковних студија, Лесковац,
Назив институције у којој наставник ради
01.02.1994.
са пуним радним временом и од када
Пословна
економија и менаџмент
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
29.09.2005. Виша економска школа, Лесковац
Пословна економија и
менаџмент
Докторат
18.06.2005. Економски факултет, Суботица
економске науке
Специјализација
Магистратура
11.01.1999. Економски факултет, Приштина
економске науке
Диплома
1985.
Економски факултет, Ниш
економија
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма,
Часова
врста студија
активне
наставе
1.
Пословна статистика
2.
Стратегијски менаџмент
3.
Основи менаџмента
4.
Израда и имплементација бизнис плана
Финансије и банкарство, Менаџмент
у бизнису, Туризам и
угоститељство; струковне студије
првог степена
Финансије и банкарство, Менаџмент
у бизнису, Туризам и
угоститељство; струковне студије
првог степена
Финансије и банкарство, Менаџмент
у бизнису, Туризам и
угоститељство; струковне студије
првог степена
Пословна економија и менаџмент;
струковне студије другог степена
3
3
3
2,5
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Dr Ivan Mihailović, Dr Milena Marjanović, Global strategic enviroment as factor of economic activity,
Facta universitatis, Economics and organisation, Vol. 7, N0 2, 2010, University of Niš
Др Иван Михаиловић, Др Милена Марјановић, Стратегијско окружење и глобална економска криза,
Међународна пословна конференција – Цеље (Словенија) Пословне стратегије и изазови модерног света
(Цеље, мај 2010.)
Др Иван Михаиловић, Др Милена Марјановић, Стратегијско окружење и глобална финансијска
криза, IX симпозијум савремене технологије и привредни развој, Лесковац, 21.10. и 22.10. 2011.
године:
М. Марјановић: Бизнис план као основа за реализацију менаџмент стратегије, монографија,
Економика, Ниш, 1999.
М. Марјановић, Иван Михалиовић, Стратегијски менаџмент, друго допуњено издање, Висока пословна
школа струковних студија Лесковац 2009
И. Михаиловић, М. Марјановић, В. Станковић: Проблеми обрачуна разлике у цени и валоризација
уговорене цене у грађевинарству, Економика, Ниш, 2006.
М. Марјановић, Ј. Јовић, Економетријски ВАР модели, Зборник радова, Виша економска школе,
Лесковац, 2006
М. Марјановић: Статистика основних средстава као главни елемент привредних капацитета,
Зборник радова, Виша економска школа, Лесковац, 1999.
М. Марјановић, Програмска оријентација и коришћење капацитета, Зборник радова, ВЕШ, 1998
М. Марјановић, Пословна статистика, Висока пословна школа струковних студија Лесковац, 2009
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Напомена: Часови активне наставе изражени су просечним недељним оптерећењем на годишњем
нивоу.
Миљана К. Стојковић-Трајковић
Име, средње слово, презиме
наставник страног језика
Звање
Назив институције у којој наставник ради Висока пословна школа струковних студија Лесковац,
13.07.2010.
са пуним радним временом и од када
Страни
језици
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
09.07.2010 Висока пословна школа струковних
Страни језици
студија, Лесковац
Докторат
Специјализација
Магистратура
Диплома
22.08.2008. Факултет хуманистичких наука,
Филолошке науке
Нови Пазар
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма,
Часова
врста студја
активне
наставе
1.
Страни језик – Енглески I
Финансије и банкарство,
Менаџмент у бизнису, Туризам
и угоститељство; струковне
студије првог степена
2,5
2.
Пословни страни језик – Енглески II
Финансије и банкарство,
Менаџмент у бизнису, Туризам
и угоститељство; струковне
студије првог степена
2,25
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Миљана Стојковић, Даница Јеротијевић, Ставови српских наставника и ученика о
употреби игара при учењу енглеског језика, Узданица 2011. вол 8, стр 31-42
2.
Danica Jerotijević, Miljana Stojković, Reasons for using or avoiding games in an EFL
Classroom, Linguistic and Cultural Diversity within Learning Communities, Cross-Cultural
and Trans-National perspectives, 1st International Conference on Foreign Language Teaching and
Applied Linguistics, 2011., Sarajevo
3.
Миљана Стојковић, Данка Голубовић, Предност увођења интерактивног облика рада на
Високим школама, Зборник Високе пословне школе струковних студија, 2010, Лесковац
4.
Миљана Стојковић, Модел наставе пословног енглеског језика на високим пословним
школама струковних студија, Зборник Високе пословне школе струковних студија, 2010,
Лесковац
5.
Miljana Stojković, „Clikers“ značaj i mogućnost primene u nastavi engleskog jezika, Zbornik
radova Savremena proučavanja jezika i književnosti, III naučni skup mladih filologa Srbije, Filum,
Kragujevac, 2011
6.
Miljana Stojković, Apstrakti, Book of apstracts
7.
Miroslava Stojanović, Miljana Stojković, Značaj kompjuterskih simulacija i mogućnost njihove
upotrebe u nastavi jezika struke, Savremene Tehnologije i privredni razvoj, Tehnološki fakultet
Leskovac, Book of apstracts
8.
Miljana Stojković, Upotreba simulacija u pripremi studenata za poslovno komuniciranje na
stranom jeziku, Jezik, književnost i komunikacija, Filozofski fakultet, Niš, Book of apstracts
9.
10.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Напомена: Часови активне наставе изражени су просечним недељним оптерећењем на годишњем
нивоу.
Мира Р. Аврамовић
Име, средње слово, презиме
професор струковних студија
Звање
Висока пословна школа струковних студија, Лесковац,
Назив институције у којој наставник ради са
20.02.1997.
пуним радним временом и од када
Tрговина, маркетинг и туризам
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
02.02.2009.
Висока пословна школа струковних
Tрговина, маркетинг и туризам
студија, Лесковац
Докторат
04.08.2008.
Економски факултет, Ниш
Економске науке
Специјализација
Магистратура
20.09.2002.
Економски факултет, Ниш
Економске науке
Диплома
09.01.1997.
Економски факултет, Ниш
економија
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма, врста
Часова
студја
активне
наставе
1.
Пословне комуникације
Менаџмент у бизнису, струковне
студије првог степена
2,5
2.
Агенцијско пословање
Туризам и угоститељство, струковне
студије првог степена
2
3.
Маркетинг информациони систем
Финансије и банкарство, струковне
студије првог степена
2
4.
Маркетинг менаџмент услуга
Пословна економија и менаџмент,
струковне студије другог степена
2,5
5.
Комуникације у туризму
Туризам и угоститељство; струковне 1,5
студије првог степена
6.
Промотивне активности у туризму
Туризам и угоститељство; струковне 1,5
студије првог степена
7.
Стручна пракса (друга година)
Туризам и угоститељство; струковне
студије првог степена
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Аврамовић М., Нове технологије као фактор развоја интерактивних медија у процесу маркетинг
комуницирања, VIII Међународни симпозијум, Технолошки факултет, 20-21 октобар, 2009, Лесковац,
2.
Аврамовић М., Information tehnology in marketing of tourist destination, 20th Biennial International
Congress Tourism&Hospitality Industry 2010, New Trends in Tourism and Hospitality Management, 6-8 may
2010, Опатија, Хрватска.
3.
Аврамовић М., Управљање маркетингом на туристичкој дестинацији јужна Србија, 2. Међународна
пословна конференција, Poslovne strategije in izzivi sodobnega sveta, 20.maj, 2010, Виша струковна школа,
Цеље, Словенија.
4.
Аврамовић М., Славица Поповић, Марка као фактор конкурентске предности, 2. Међународна
пословна конференција, Poslovne strategije in izzivi sodobnega sveta, 20.maj, 2010, Виша струковна школа,
Цеље, Словенија.
5.
Аврамовић М., Quality management services, 10th International Conference, RaDMI, 16-19 септембар,
2010, Доњи Милановац.
6.
Аврамовић М., Marketing relationship with consumers as factor of competitive advantage, EBM 2010.
International Scientific Conference, 14-15 december, 2010, Ekonomski fakultet, Kragujevac.
7.
Аврамовић М., Information communication tehnology in the function of improvement of competitive
position of tourist destination, Facta Universitatis, Vol.7, No2, 2010, Ниш, pp. 209-217
8.
Аврамовић М., Quality management in employers recreation, 11th Interanational Conference, RaDMI, 1518 септембар, 2011, Сокобања.
9.
Аврамовић М., Славица Поповић, Значај маркетинг етике у савременом информационом друштву,
IX Међународни симпозијум, 20-21октобар, 2011, Технолошки факултет, Лесковац.
10.
Аврамовић М., Улога маркетинг комуникација у информисању и образовању потрошача, IX
Међународни симпозијум, 20-21октобар, 2011, Технолошки факултет, Лесковац.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Напомена: Часови активне наставе изражени су просечним недељним оптерећењем на годишњем нивоу.
Напомена: Стручна пракса не улази у часове активне наставе.
Име, средње слово, презиме
Звање
Назив институције у којој наставник ради
са пуним радним временом и од када
Мирослава П. Стојановић
професор струковних студија
Виша трговинско угоститељска школа, 10.10.1975.
Виша економска школа (Висока пословна школа
струковних студија, Лесковац), 16.10.1987.
Страни језици
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Избор у звање
10.09.1990. Виша економска школа, Лесковац
Докторат
Специјализација
Магистратура
Диплома
04.05.1981. Филолошки факултет, Скопље
Област
Страни језици
француски језик и
књижевност
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма,
врста студја
1.
Страни језик - Француски I
2.
Пословни страни језик - Француски II
3.
Страни језик у туризму - Француски III
4.
Страни језик почетни курс - Француски
Финансије и банкарство,
Менаџмент у бизнису, Туризам и
угоститељство; струковне
студије првог степена
Финансије и банкарство,
Менаџмент у бизнису, Туризам и
угоститељство; струковне
студије првог степена
Туризам и угоститељство;
струковне студије првог степена
Финансије и банкарство,
Менаџмент у бизнису, Туризам и
угоститељство; струковне
студије првог степена
Часова
активне
наставе
2,5
2,25
2
2,25
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
М. Стојановић: Consommation, Зборник радова, Виша економска школа, Лесковац, 1999.
2.
М. Стојановић: Commerce jlectromiljue mondial (son jmpergence et sa croissance), Зборник
радова, Виша економска школа, Лесковац, 2000.
3.
М. Стојановић: Sistèm monjtaire international (SMI), Зборник радова, Виша економска
школа, Лесковац, 1998.
4.
М. Стојановић: Banque , Зборник радова, Виша економска школа, Лесковац, 2006.
5.
М. Стојановић: Избор текстова за студенте III године, скрипта, Факултет „Браћа Карић",
1992.
6.
Мирослава Стојановић, Миљана Стојковић, Значај компјутерских симулација и
могућности њихове употребе у настави језика струке, 9. Симпозијум Савремене
технологије и привредни развој“, Технолошки факултет, Лесковац, 2011.
7.
Мирослава Стојановић, Драган Стојановић, Употреба информационих технологија и
језика у одржању и поспешивању знања у организацијама, VIII Симпозијум „Савремене
технологије и привредни развој“, Технолошки факултет, Лесковац, 2009
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Напомена: Часови активне наставе изражени су просечним недељним оптерећењем на годишњем
нивоу.
Надежда Д. Стоиљковић
Име, средње слово, презиме
наставник страног језика
Звање
Назив институције у којој наставник ради Висока пословна школа струковних студија, Лесковац,
01.11.1996.
са пуним радним временом и од када
Страни
језици
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
20.08.2009. Висока пословна школа струковних
Страни језици
студија, Лесковац
Докторат
Специјализација
Магистратура
Диплома
26.06.1975 Филозофски факултет у нишу
Филолошке науке
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма,
Часова
врста студја
активне
наставе
1.
Страни језик почетни курс - Енглески
Финансије и банкарство,
Менаџмент у бизнису, Туризам и
угоститељство, струковне
студије првог степена
2,25
2.
Страни језик у туризму – Енглески III
Туризам и угоститељство,
струковне студије првог степена
2
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
N. Stoiljković, Restructuring of Retailing and Services in Yugoslavia and in Countries in
Transition by Developing of Small and Medium-size Enterprises and Franchising – prevod sa
srpskog na engleski rada grupe autora, Zbornik radova, Visoka poslovna škola strukovnih studija
Leskovac, Leskovac, 1999.
2.
N. Stoiljković, Pair-work in English Language Teaching – autorski rad, Zbornik radova, Visoka
poslovna škola stukovnih studija Leskovac, Leskovac, 1994.
3.
N. Stoiljković, Benko Kotruljević, Citizen of Dubrovnik, the First Author of a Book on Retail
Trade in Europe – prevod sa srpskog na engleski jezik autorskog rada Prof. Dr Živorada
Zlatkovića, Zbornik radova, Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac, Leskovac, 1998.
4.
N. Stoiljković, Some Implications of First Language Acquisition for Second Language
Acquisition – autorski rad, Zbornik radova, Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac,
Leskovac, 2003.
5.
Н. Стоиљковић, Терминолошки речници - ауторски рад, Зборник радова, Висока пословна
школа струковни студија Лесковац, Лесковац, 2006.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Напомена: Часови активне наставе изражени су просечним недељним оптерећењем на годишњем
нивоу.
Наум Ј. Мариноски
Име, средње слово, презиме
Редовни професор
Звање
Назив институције у којој наставник ради Факултет за туризам и угоститељство, Охрид,
Македонија, 01.01.1985.
са пуним радним временом и од када
Трговина,
маркетинг и туризама
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
15.05.2002. Факултет за туризам и
Туризам
угоститељство, Охрид, Македонија
Докторат
26.03.1986. ПМФ Београд
Туризмолошке науке
Специјализација
Магистратура
27.11.1980. ПМФ Београд
Одсек за туризмологију
Диплома
27.10.1977. ПМФ Београд
Одсек географија
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма,
Часова
врста студја
активне
наставе
1.
Туристичка географија
Туризам и угоститељство,
струковне студије првог степена 1,5
2.
Туризам и управљање руралним развојем
Туризам и угоститељство,
струковне студије првог степена 1,5
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Д-р Науме Мариноски М-р Катерина Ангелевска-Најдеска, Едукативно-рекреативни
програми во функција на одржливиот развој на туризмот, Меѓународен научен
симпозиум: Хотелиерството и туризмот во глобалното информатичко општество, Хотел План,
Београд, Р. Србија, 2007
2.
Д-р Науме Мариноски М-р Катерина Ангелевска-Најдеска, Обновливите извори на енергија
во функција на развојот на туризмот, Меѓународен научен симпозиум: Нови трендови во
туристичкиот и хотелскиот менаџмент, Опатија, Хрватска, 2008
3.
Д-р Науме Мариноски, Theoretical and practical aspect of alternative tourism
developmentМеѓународен научен симпозиум: „Хотелиерство и туризам“Белград, Србија,
2009
4.
Д-р Науме Мариноски ,Selectivity as a modern tourism philosophy, Меѓународен научен
симпозиум, Опатија, Хрватска, 2010
5.
Д-р Науме Мариноски, Initiating ecotourism in National Park Galicica, International
conference: “Ecological tourism: trends and perspectives of development in the global world”, SaintPetersburg State Forest Technical Academy, Saint-Petersburg, Russia, April 2009
6.
Проф. Д-р Науме Мариноски, Основи на туристичка теорија и практика, ФТУ-2007
7.
Проф. Д-р Науме Мариноски, Туристички агенции, ФТУ-2007
8.
Проф. Д-р Науме Мариноски, Туристичка географија, ФТУ-2008
9.
Д-р Науме Мариноски, Selectivity as a modern tourism philosophy, Меѓународен научен
симпозиум: „Management in function of the increased tourist expenditure“Опатија, Хрватска,
2010
10.
Д-р Науме Мариноски, Initiating ecotourism in National Park Galicica, International
conference: “Ecological tourism: trends and perspectives of development in the global world”, SaintPetersburg State Forest Technical Academy, Saint-Petersburg, Russia, April 2009
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Напомена: Часови активне наставе изражени су просечним недељним оптерећењем на годишњем
нивоу.
Родољуб Д. Чучуловић
Име, средње слово, презиме
предавач
Звање
Назив институције у којој наставник ради Висока пословна школа струковних студија, Лесковац,
19.01.2012.
са пуним радним временом и од када
Tрговина,
маркетинг и туризам
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Tрговина, маркетинг и туризам
Избор у звање
16.01.2012. Висока пословна школа струковних
студија, Лесковац
Докторат
21.04.2011. Факултет за примењену екологију,
Географске науке
Сингидунум, Београд
Специјализација
Магистратура
22.10.2001. ПМФ, Нови Сад
Географске науке
Диплома
14.05.1985. ПМФ, Београд
Туризмолошке науке
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма,
Часова
врста студија
активне
наставе
1.
Менаџмент туристичких дестинација
Туризам и угоститељство;
струковне студије првог степена
1
2.
Менаџмент хотелских предузећа
Туризам и угоститељство;
струковне студије првог степена
2,25
3.
Менаџмент туризма и угоститељства
Туризам и угоститељство;
струковне студије првог степена
4,25
4.
Маркетинг у туризму
Туризам и угоститељство;
1,5
струковне студије првог степена
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Чучуловић Р., Чучуловић А., Марковић Дејан, Марковић Д., Квалитет воде Дунава, Доњег
Подунавља, у периоду од 1999. до 2009. године, 49. Саветовање Српског хемијског друштва,
Зборник радова, Крагујевац, 2011, 122-125.
2.
Чучуловић А., Чучуловић Р., Несторовић С., Веселиновић Д., Levels of activity of 40 K and 137
Cs in samples of bioindicators from the National Park Djerdap, Eco Ist 11, XIX Int. Scientific
and Professional Meeting Ecological Truth, Bor, 2011, 18-23.
3.
Чучуловић Р., Чучуловић А., Веселиновић Д., Квалитет ваздуха Неготина, Четврти
међународни конгрес Екологија, здравље, рад, спорт, Бања Лука, 2011, 529-534.
4.
Чучуловић Р., Мркша М., Чучуловић А., Индикатори одрживог развоја руралног и етно –
туризма Доњег Подунавља, Гласник Српског географског друштва, 2011 ( у штампи).
5.
Чучуловић А., Чучуловић Р., Веселиновић Д., Животна средина и одрживи развој, Ecologica,
посебно тематско издање, Vol. 18, бр. 62, Београд, 2011, 133-136.
6.
Чучуловић А., Марковић Д., Чучуловић Р., Веселиновић Д., Moss as biomonitors of radio
pollution of NP Đerdap, Eco Ist 10, XVIII Int. Scientific and Professional Meeting Ecological
Truth, Spa Junaković, Apatin, 2010, 57-61.
7.
Чучуловић А., Чучуловић Р., Веселиновић Д., Марковић Д., Маховине Сокобање и Бање
Јошанице биомонитори загађивања животне средине, Ekologica, посебно тематско издање,
Vol. 17, бр. 58, Београд, 2010, 135-139.
8.
Чучуловић Р., Чучуловић А., Туристички потенцијали општине Неготин, Гласник Српског
географског друштва, Свеска ХС, бр. 3, 2010, 89-110.
9.
Љешевић М., Јовановић Б., Чучуловић Р., Стратешки програми одрживог развоја
локалних заједница, Гласник Српског географског друштва, Свеска ХС, бр. 4, 2010, 159-174.
10.
Чучуловић А., Чучуловић Р., Цветић Антић Т., Веселиновић Д., Mosses as biomonitors for
radioactivity following the Chernobyl accident, Arch. Biol. Sci, Belgrade, 63 (4), 1117-1125,
2011.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Напомена: Часови активне наставе изражени су просечним недељним оптерећењем на годишњем
нивоу.
Сашо К. Коруновски
Име, средње слово, презиме
Редовни професор
Звање
Назив институције у којој наставник ради Факултет за туризам и угоститељство – Охрид,
Македонија, 01.11.1990.
са пуним радним временом и од када
Трговина,
маркетинг и туризам
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
20.09.2010. Факултет за туризам и
Историја уметности и
угоститељство – Охрид, Македонија
културно наслеђе
Докторат
05.03.2002. УКИМ Филозофски факултет,
Историја уметности
Скопље Македонија
Специјализација
Магистратура
09.05.1996 УКИМ Филозофски факултет,
Историја уметности
Скопље Македонија
Диплома
1989
УКИМ Архитектонски факултет,
Техничке науке
Скопље Македонија
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма,
Часова
врста студја
активне
наставе
1.
Културно наслеђе
Финансије и банкарство,
Менаџмент у бизнису, Туризам и
угоститељство, струковне
2,5
студије првог степена
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Korunovski S., Koceski J., Managing archeological site as tourist attraction: the example of
Stobi, World Cultural Tourism Conference, conference proceedings, Istanbul, 2011
2.
Korunovski S., Marinoski N., Cluster approach in contemporary planning of tourism in the
Republic of Macedonia, University of Rieka, Faculty of tourism and hotel management, Opatia,
2011
3.
Korunovski S., Strezoska J., Macedonian experience on the field of Cultural Tourism:
Some remarks on Ohrid Region, SWU “Neofit Rilski, Blagoevgrad, conference proceedings,
Blagoevgrad, 2011
4.
Korunovski S. et all, Cultural Tourism (in: Cultural Researches of Tourism in Republic of
Macedonia), Faculty of tourism – Ohrid, 2006
5.
Korunovski S., Dimitrova Е., Macedonia: L'arte Medievale dal IX al XV Secolo, Milano:
Editoriale Jaca Book, 2006
6.
Korunovski S., Dimitrova E., Macedoine Byzantine: Historie de l’art macedonien du IXe au XIVe
siècle, Paris: Thalia Edition, 2006
7.
Korunovski S., Marinoski N, Macedonia: Land of Tourism, Skopje: DID Ina komerc, 2008
8.
Korunovski S., Dimitrova E., Painting and Architecture in Medieval Macedonia: Artists and
Works of Art, Skopje: Kalamus, 2011
9.
Korunovski S., Lo sviluppo strategico della cultura e l’eredita culturale in Macedonia e il ruolo
di Ohrid nel ‘Commonwelth’ adriatico-balcanico, Padova: Simposio Internacionale: All’ origine
dell’affresco le radici adriatico-balcaniche della pittura moderna, 2008
10.
Korunovski S., Contributions to the Аrchitecture of the Мonastery Church St. Archangel
Michael in Prilep, Belgrade: Zograf, 2011
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Напомена: Часови активне наставе изражени су просечним недељним оптерећењем на годишњем
нивоу.
Татјана М. Ђекић
Име, средње слово, презиме
професор струковних студија
Звање
Висока пословна школа струковних студија, Лесковац,
Назив институције у којој наставник ради
15.11.2002.
са пуним радним временом и од када
Информатика,
инжењерство и квантитативне методе
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
02.02.2009. Виша економска школа, Лесковац
Информатика, инжењерство и
квантитативне методе
Докторат
24.10.2008. Факултет за индустријски
Индустријски менаџмент
менаџмент, Крушевац
Специјализација
Магистратура
17.09.2005. Технолошки факултет у Лесковцу
Tехнолошке науке
Диплома
16.08.1997. Технолошки факултет у Лесковцу
Tехнолошке науке
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма, врста студија
Часова
активне
наставе
1.
Менаџмент квалитета
Менаџмент у бизнису; струковне студије
првог степена
2,5
2.
Менаџмент квалитета у туризму
Туризам и угоститељство; струковне студије
првог степена
1
3.
Еколошки менаџмент и одрживи
Финансије и банкарство, Менаџмент у
развој
бизнису, Туризам и угоститељство; струковне
студије првог степена
4
4.
Наука о исхрани
Туризам и угоститељство; струковне студије
првог степена
2,25
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1. мр Татјана Ђекић, др Влада Вељковић, др Миодраг Лазић, Production of yeast biomass njiht increased
content of zinc, SEECChe1, Book of abstracts, p.183, Београд, 2005.
2. др Татајана Ђекић, Туризам, економски развој и глобално – локална повезаност, 10 Међународна
конференција „The Influence of global economic recesion on tourism“, Факултет за туризам и угоститељство,
Охрид, 2009
3. др Татјана Ђекић, Ивана Младеновић - Ранисављевић, Савремене идентификационе технологије за
обележавање производа,VIII Симпозијум „Савремене технологије и привредни развој“, Технолошки
факултет, Лесковац, 2009
4. др Татјана Ђекић, Изазови туризма у условима глобализације са аспекта одрживог развоја,
Међународна пословна коференција, Цеље (Словенија), Пословне стретегије и изазови модрерног света,
2010.
5. др Татјана Ђекић, Голубовић Данка, Усмеравање развоја туризма, Међународна пословна коференција,
Цеље (Словенија), Пословне стретегије и изазови модрерног света, 2010.
6. др Татјана Ђекић, Applying ecological principals in developing tourism industry of today, Конференција
“Туризам и хотелска индустрија”, Опатија (Хрватска), 2010.
7. др Татјана Ђекић, Ивана Младеновић – Ранисављевић, Possibilities of using business intelligence systems in
tourism, Конференција “Туризам и хотелска индустрија”, Опатија (Хрватска), 2010
8. др Татјана Ђекић, Наташа Ристић, Тенденције увођења нових технологија кроз развојну економију, 9.
Симпозијум Савремене технологије и привредни развој“, Технолошки факултет, Лесковац, 2011.
9. др Татјана Ђекић, Мирослава Стојановић, Утицај друштвено-еколошких фактора на развој туризма, 9.
Симпозијум Савремене технологије и привредни развој“, Технолошки факултет, Лесковац, 2011.
10 др Татјана Ђекић, Ивана Младеновић – Ранисављевић, др Нада Штрбац, М. Вуковић, Значај правилног
збрињавања амбалажног отпада, 9. Симпозијум Савремене технологије и привредни развој“, Технолошки
факултет, Лесковац, 2011
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Напомена: Часови активне наставе изражени су просечним недељним оптерећењем на годишњем
нивоу.
Тихомир В. Тасић
Име, средње слово, презиме
професор струковних студија
Звање
Назив институције у којој наставник ради Висока пословна школа струковних студија, Лесковац,
01.11.1988.
са пуним радним временом и од када
Рачуноводство
и финансије
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
25.11.2002. Виша економска школа, Лесковaц
Рачуноводство и финансије
Докторат
1997.
Економски факултет, Београд
Економске науке
Специјализација
Магистратура
1983.
Правни факултет, Београд
Економске науке
Диплома
1979.
Економски факултет, Београд
Економија
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма,
Часова
врста студја
активне
наставе
1.
Финансијски менаџмент
Финансије и банкарство,
Менаџмент у бизнису, Туризам и
угоститељство, струковне
студије првог степена
3
2.
Финансијско и девизно пословање
Финансије и банкарство,
струковне студије првог степена 1,5
3.
Корпоративне финансије
Пословна економија и
менаџмент, струковне студије
другог степена
2,5
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Др Тихомир Тасић, Владимир Тасић, Финансијски менаџмент - књига, Христифор
Црниловић – Кица Власотинце, Лесковац, 2010.
2.
Др Тихомир Тасић, Владимир Тасић, Финансијски менаџмент – практикум, Христифор
Црниловић – Кица Власотинце, Лесковац, 2010.
3.
Др Тихомир Тасић, Владимир Тасић, Монетарна економија – књига, Христифор Црниловић
– Кица Власотинце, Лесковац, 2010.
4.
Др Тихомир Тасић, Владимир Тасић, Јавне финансије – књига, Христифор Црниловић –
Кица Власотинце, Лесковац, 2010.
5.
Др Тихомир Тасић, Банкарски систем и развој пољопривреде и туризма у селима Србије,
Завод за проучавање села, Старо село – Велика Плана, 2010.
6.
Др Тихомир Тасић, Монополске ситуације које омогућавају високе каматне стопе и
самоорганизовање сеоских газдинстава у превазилажењу овог проблема, Власински
сусрети, 2010.
7.
Др Тихомир Тасић, Самоорганизовање сеоских газдинстава у стварању оптималног
система кредитирања, Власински сусрети, 2010.
8.
Др Тихомир Тасић, Менаџмент као детерминанта предузетништва у селима Србије,
Власински сусрети, 2011.
9.
Др Тихомир Тасић, Милош Глигорић, Својина као основа предузетништва у селима Србије,
Власински сусрети, 2011.
10.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Напомена: Часови активне наставе изражени су просечним недељним оптерећењем на годишњем
нивоу.
Валентина J. Станковић
Име, средње слово, презиме
предавач
Звање
Висока пословна школа струковних студија, Лесковцу,
Назив институције у којој наставник ради
01.10.1994.
са пуним радним временом и од када
Информатикa,
инжењерство и кавантитативне методе
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
18.10.2010. Висока пословна школа струковних
Информатика и инжењерство
студија, Лесковац
и квантитативне методе
Докторат
Специјализација
13.04.2005. Природно математички факултет,
Алгебра, дискретна
Ниш
математика и информатика
Магистратура
Диплома
1992.
Природно математички факултет,
математика и информатика
Скопље
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма,
Часова
врста студја
активне
наставе
1.
Математика за економисте
Финансије и банкарство,
Менаџмент у бизнису, Туризам и
угоститељство; струковне
студије првог степена
4
2.
Информациони системи
Финансије и банкарство,
Менаџмент у бизнису, Туризам и
угоститељство; струковне
студије првог степена
7,5
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Валентина Станковић, М. Андрејевић, Ј. Јовић: О дефиницији и математици", Зборник радова, Виша
економска школа, Лесковац, 2003.
Валентина Станковић: Анализа алгоритама, Зборник радова, Виша економска школа, Лесковац, 2006
год.
Валентина Станковић: Проблем трговачког путника, Економика Ниш, бр. 5-6, 2006.
Валентина Станковић, Јасмина Јовић,, Алгоритми за проналажење најкраћих путева у мрежама,
Зборник радова, Висока пословна школа струковних студија, Лесковац, 2010
др Предраг Радовановић, спец. Валентина Станковић , Улога криптографије у комерцијализацији
рачунарских мрежа, Зборник радова, Висока пословна школа струковних студија, Лесковац, 2010
др Предраг Радовановић, спец. Валентина Станковић, Microsoft Word u poslovnoj korespodenciji,
Leskovac, 2008
Валентина Станковић, Математика за економисте, Висока пословна школа струковних студија,
Лесковац, 2011
Валентина Станковић, Јасмина Јовић, Збирка задатака из Математке за економисте, Висока
пословна школа струковних студија, Лесковац, 2011
9.
10.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Напомена: Часови активне наставе изражени су просечним недељним оптерећењем на годишњем
нивоу.
Жарко Д. Анђелковић
Име, средње слово, презиме
ванредни професор
Звање
Назив институције у којој наставник ради Градска општина Стари Град, Београд, 26.06.2008.
са пуним радним временом и од када
Пословна економија и менаџмент
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
27.04.2010. Правни факултет, Привредна
Привредно право
академија, Нови Сад
Докторат
06.09.2005 Правни факултет, Привредна
Трговинско право
академија, Нови Сад
Специјализација
1977/1978
Правни факултет, Београд
Трговинско право
Магистратура
23.12.2003. Правни факултет, Универзитет
Правне науке
УНИОН, Београд
Диплома
15.04.1975. Правни факултет, Београд
Правне науке
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
Назив студијског програма,
Часова
врста студија
активне
наставе
1.
Трговинско право
Финансије и банкарство,
Менаџмент у бизнису, Туризам и
угоститељство; струковне
студије првог степена
2
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Жарко Анђелковић , Практикум за трговинско право са основама права, ВПШСС,
Лесковац, 2009
2.
Жарко Анђелковић, Субјекти трговинског права, Судска пракса бр. 4, Пословна политика,
Београд, 2008
3.
Жарко Анђелковић, Упоредно правни преглед одговорности за штету од стамбене зграде,
Правни факултет. Бања Лука, 2007
4.
Жарко Анђелковић, Накнада стамбене штете-монографија, Пословни биро, Београд, 2007
5.
Жарко Анђелковић, Трговинско право, уџбеник, ВПШСС, Лесковац, 2006
6.
Жарко Анђелкови, Предузеће и јавно предузеће, Правни информатор, Интермекс, Београд,
2006
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
4
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
80
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Напомена: Часови активне наставе изражени су просечним недељним оптерећењем на годишњем
нивоу.
Download

Knjiga nastavnika