Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство, Менаџмент у бизнису и
Туризам и угоститељство
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Математика за економисте
Наставник (Име, средње слово, презиме): Предавач спец. Валентина J. Станковић
Статус предмета: обавезни предмет
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета je стицање математичких знања за разумевање законитости у природи и
друштву (посебно у области економије), као и њихова примена у професионалном образовању
и свакодневној економској пракси.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да:
примени стечена знања на моделирање економских функција (понуде, тражње, прихода,
трошкова, добити) и испита њихово понашање у различитим условима на тржишту, обаве
различита практична израчунавања из области процентног и каматног рачуна, улога и кредита.
Садржај предмета
Теоријска настава
Пресликавање, функција, Матрице и детерминанте, Бројевни низови, Гранична вредност и
непрекидност функције једне променљиве. Асимптоте, Извод функције једне променљиве ,
Диференцијал функције. Основне теореме диференцијалног рачуна, Монотоност функције,
екстремне вредности, конвексност и конкавност. Анализа тока функције, Неодређени интеграл,
Одређени интеграл , Диференцијалне једначине , Економске функције , Еластичност неких
економских функција ,Модели процентног и каматног рачуна, Модели улога и модели кредита.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Одређивање врсте пресликавања, налажење производа пресликавања, налажење инверзне
функције. Примери неких реалних ф-ја, Израчунавање детерминате и инверзе матрице.
Решавање матричних једначина, Испитивање ограничености, монотоности и израчунавање
граничне вредности низа, Израчунавање граничне вредности функције. Одређивање асимптота,
Одређивање извода по дефиницији. Извод сложене функције, Диференцијал функције.
Примена Тејлорове формуле и Лопиталовог правила, Анализа тока функције и цртање графика,
Неодређени интеграл , Одређени интеграл , Решавање диференцијалних једначина, Економске
функције, Економска интерпретација еластичности економских функција, Модели процентног
и каматног рачуна, Модели улога, Модели кредита,
Литература
 В. Станковић, Математика за економисте, ВПШСС Лесковац, 2011
 В. Станковић, Ј. Јовић, Збирка задатака из математике за економисте, ВПШСС
Лесковац 2011
 Миодраг Ивовић, Финансијска математика, Економкски факултет Београд, 2003
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе:
Студијски истраживачки
60
30
рад:
Методе извођења наставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
писмени испит
5
60
практична настава
усмени испт
5
колоквијум-и
30
..........
семинар-и
/
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство, Менаџмент у бизнису и
Туризам и угоститељство
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Пословна статистика
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Милена В. Марјановић проф.
Статус предмета: Обавезни предмет
Број ЕСПБ: 7
Услов: нема услова
Циљ предмета
Задатак и циљ наставе из предмета Пословна статистика је да студент стекне знања ради
уочавања и примене статистичких метода и истраживања у пракси. Поред осталог, студенти се
оспособљавају за коришћење статистичких информација у одлучивању, подстичу на логичко
размишљање, статистичко проучавање пословања предузећа, чиме ће се припремити за изазове
који их очекују на будућим радним местима.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да:
схвати где год да се остварује процес рада, производње, ангажовање капитала, средства за рад,
сировинама, материјала и људских ресурса, постоји потреба за њиховим праћењем,
квантифицирањем. донесе закључке о статистичком скупу на бази одабира репрезентативног
узорка.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основни статистички појмови и категорије, Мере централне тенденције, Мере варијације,
асиметрије и спљоштености, Основе теорије вероватноће и модели теорије распореда,
Статистичко закључивање, Тестирање статистичких хипотеза,  2 тест, Регресиона и
корелациона анализа, Индексни бројеви, Анализа временских серија, Статистика привредних
капацитета, материјала и сировина, Статистика радне снаге, Статистика производње,
Статистика продуктивности рада, Статистика цена, Статистика зараде.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Основни статистички појмови и категорије, Израчунате средње вредности. Позиционе средње
вредности, Апсолутне мере варијације. Релативне мере варијације. Мере асиметрије и
спљоштености, Модели прекидних теорија распореда, Избор узорка и типови узорка. Прост
линеарни регресиони модел. Проста криволинијска регресија и корелација, Индивидуални
индекси динамике, Групни индекси динамике, Тренд компонента. Сезонска компонента.
Циклична компонента, Номенклатура производње.
Литература
Основна литература
 Др М. Марјановић, Пословна статистика, ВПШССЛесковац, 2009
 Др М. Марковић, С. Петковић, Пословна статистика, ВПШ Београд, 1999
 Др М. Марковић, Збирка решних задатака из статистике, ВПШ Београд, 1999
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе:
Студијски истраживачки
45
30
рад:
Методе извођења наставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и
презентација семинарских радова
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
Поена
поена
активност у току предавања
практична настава
колоквијум 1
колоквијум 2
семинар-и
5
5
10
20
/
писмени испит
усмени испт
..........
60
/
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство, Менаџмент у бизнису и
Туризам и угоститељство
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Рачуноводство
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Иван Ж. Михаиловић проф.
Статус предмета: обавезни предмет
Број ЕСПБ: 7
Услов: нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета је пружање сазнања о рачуновдству као сложеном систему у оквиру кога се
евидентира, планира, анализира и контролише, као и оспособљавање студената да усвоје
тематику трансформације средстава, извора средстава, потраживања, обавеза, расхода, прихода
и финансијског резултата.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да: разуме улогу рачуноводства и
његових сегмената као основе за генерисање релевантних информација за различите нивое
менаџмента, демонстрира методе за евидентирање, рачуноводствено планирање,
рачуноводствену анализу и рачуноводствену контролу, демонстрира начин евидентирања у
финансијском интерном рачуноводству, биланса стања и биланса успеха.
Садржај предмета
Теоријска настава
Рачуноводство и његови сaставни делови, Класификација и врсте рачуна, Пословна
документација, Пословне књиге, Инвентарисање, Контни оквир и контни план,
Рачуноводствено праћење основних средстава, Рачуноводствено праћење новчаних средстава,
потраживања и обавеза, Рачуноводствено праћење материјала, Рачуноводствено праћење
недовршене производње и готових производа, Рачуноводствено праћење трговинске робе,
Рачуноводствено праћење извора средстава, Рачуноводствено праћење расхода и прихода,
Рачуноводствени извештаји, Елементи организације рачуноводства,
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Информациони систем предузећа, Облици рачуна, Документованост у рачуноводству, Примена
порза на додату вредност, Попис у систему простог и двојног књиговодства, Примена
међународних рачуноводствених стандарда, Повећање и смањење основних средстава, Девизна
средства, хартије од вредности, акредитиви, издвојена новчана средства, Обрачун и књижење
по набавној и планској цени, Промена вредности залиха учинака, Трговина на велико и
трговина на мало, Облици својине и капитал, Утврђивање финансијског резултата, Састављање
рачуноводствених извештаја, Међународни рачуноводствени стандарди и организација
рачуноводства,
Литература
 Др Иван Михаиловић, Рачуноводство — практикум, друго издање, ВЕШ Лесковац, 2006.
 Др Иван Михаиловић, Мр Драгана Ранђеловић, Рачуноводство, БПШСС Лесковац, 2011
 Др Зоран Петровић, Рачуноводство, Универзитет Сингидунум Београд, 2005
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
45
30
Методе извођења наставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и презентација
семинарских радова
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
писмени испит
60
5
практична настава
усмени испт
5
..........
колоквијум 1
10
колоквијум 2
20
семинар-и
/
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство, Менаџмент у бизнису и
Туризам и угоститељство
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Основе маркетинга
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Братислав Б. Прокоповић проф.
Статус предмета: обавезни прдмет
Број ЕСПБ: 7
Услов: нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање студената са основама теорије тржишта, елементима маркетинг
микса, учесницима на тржишту било на страни понуде, било на страни тражње, као и
променом начина пословног размишљања какав је дуги низ година био заступљен код нас,
указивањем на пословне могућности које проистичу из примене маркетинг концепције..
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да:
критички проучи кључне проблеме у маркетингу; интегрише маркетиншку функцију и
информациону технологију, управља производом као елементом маркетинг микса, ефикасно
интегрише канале дистрибуције, формулише политику утврђивања цена.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у предмет, Основе теорије тржишта, Појам и значај маркетинга, Увод у истраживања
маркетинга, Маркетинг информациони систем, Истраживање мотива понашања потрошача,
Маркетинг стратегија, Производ као инструмент маркетинг микса, Животни циклус производа,
Цена као инструмент маркетинг микса, Дистрибуција као инструмент маркетинг микса,
Промоција као инструмент маркетинг микса, Друштвено – економске критике маркетинга,
Маркетинг производних добара, Примена маркетинга у разним областима.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Настанак и развој маркетинга, Основни појмови о понуди и тражњи, Однос функције
маркетинга и осталих ф-ја у предузећу, Прављење прелиминарних истраживања, Пројектовање
сопственог МИС-а, Поделе потрошача и откривање узрока понашања, Диференцирање,
сегментација, евалуација стратегија, Подела производа, функционалност, дизајн, паковање,
етикетирање, Увођење, раст, зрелост и опадање са стратешког аспекта, Формирање цене, разне
технике и тактике, графикон рентабилитета, Директна и индиректна дистрибуција, Однос
средстава и медија привредне пропаганде, Критике маркетинга од стране произвођача, Однос
између маркетинга средстава за потрошњу и средстава за производњу, Туризам,
пољопривреда, банкарство, трговина, спорт.
Литература
 Проф. др Братислав Б. Прокоповић, Основи маркетинга, Cekom Books, Нови Сад, 2005.год.
 Проф др Момчило Милисављевић, Маркетинг, Савремена администрација, Београд, 2005.
год.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе:
Студијски истраживачки
45
30
рад:
Методе извођења наставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и
презентација семинарских радова
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
писмени испит
5
практична настава
усмени испт
5
60
колоквијум 1
..........
10
колоквијум 2
10
семинар-и
10
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство, Менаџмент у бизнису и
Туризам и угоститељство
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Пословна економија
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Миле Д. Богдановић проф.
Статус предмета: обавезни предмет
Број ЕСПБ: 7
Услов: нема услова
Циљ предмета
Циљ овог предмета је упознавање студената са начином и облицима функционисања
привредних субјеката са са применом адекватне организације рада и пословања, односно са
кључним елементима садржаја и структуре пословне економије. Тиме се студентима пружају
знања неопходна за даља теоријска проучавања у другим областима економије, као и за
практичну примену.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да:
демонстрира познавање облика улагања средстава, демонстрира познавање трошкова и
примене релевантних система обрачуна трошкова, постигну задовољавајући квалитет
економије уз уважавање основних економских принципа,
Садржај предмета
Теоријска настава
Предмет,циљ,методе и везе пословне економије, Елементи,задаци и циљеви пословних система
у репродукцији, Улагање,резултати и фактори репродукције предузећа, Облици,видови и
елементи улагања у репродукцију предузећа, Трошкови и методологија обрачуна цене
коштања производа и услуга, Појавни облици резултата пословања предузећа и њихова
расподела, Инвестиције у функцији стратегије раста и развоја предузећа, Сагледавање
пословног окружења предузећа и његових ресурса, Функционисање малих,средњих и великих
предузећа, Организација функције менагмента и начина управљања, Стручне службе предузећа
и њихов делокруг рада.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Циљ и методе изучавања пословне економије, Предузеће као субјект привређивања, Облици и
врсте предузећа, Фактори репродукције предузећа, Дефинисање и разврставање
средстава(имовине) предузећа, Обрачун амортизације и ревалоризације основних средстава,
Мерне величине ангажованих средстава, Врсте и методе калкулација цене коштања, Расподела
остварених резултата пословања предузећа и њихов билансни начин приказа, Парцијални
принципи успешности пословањ предузећа, Специфичности трошкова инвестирања и циклус
развоја инвестиционог пројекта, Менагмент као пословна филозофија. Делокруг рада
пословних функција и стручних служби предузећа.
Литература
 Миле Богдановић: Пословна економија, ВЕШ, Лесковац, 2006.
 Миленко Николић и др., Економика предузећа, Економски факултет Београд, 2005
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
45
30
Методе извођења наставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и презентација
семинарских радова
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
писмени испит
5
практична настава
усмени испт
5
60
..........
колоквијум 1
10
колоквијум 2
10
семинар-и
10
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство, Менаџмент у бизнису и
Туризам и угоститељство
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Основи економије
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Жика Р. Стојановић проф.
Статус предмета: обавезни прдмет
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета је увођење студената у основне категорије и законитости савремене тржишне
привреде, те њихово упознавање са тржиштем и његовим механизмима функционисања,
основним дохоцима, као и са различитим тржишним структурaма савремене привреде и
основним макроекономским питањима њеног функционисања, као и са основним приницпима
пословања компанија, јавних институција и организација.
Исход предмета
Савладавањем овог предмета студент ће бити у стању да:
демонстрира познавање основне економске терминологије, разуме друштвено–економске
процесе, спозна основне економске законитости, демонстрира познавање основних тржишних
законитости и конкуренције, демонстрира познавање економских модела.
Садржај предмета
Теоријска настава
Предмет и метод економије, Производња, и приноси, Резултати друштвене репродукције,
Национални привредни систем, Потрошачка равнотежа, Тржиште, Монетарна политика,
Потрошачка
равнотежа,
Акционарство,
Максимизирање
профита,
Конкуренција,
Карактеристике монополске конкуренције, Утицај државе на привредну политику, Појам и
врсте економских модела, Транзиција и привредни развој Југославије,
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Предмет, развој, економски закони и методи економије, Елементи и фактори производње.
Подела рада и економска структура друштва, Концепти и дефиниције GNP, GDP, Политика
стабилизације у затвореним и отвореним економијама, Основе за теорију потрошње,
рационални избор потрошача и теорија корисности, Потражња и понуда, Цена и инфлација,
Потрошња, рационални избор, Акциски капитал и акције. Акционарско предузеће. Примарно и
секундарно тржиште капитала, Понуда компанија, Потпуна. Непотпуна. Монополска,
Мултинационалне компаније, Административне методе, државна интервенција. Стопе раста.,
Модели агрегатних производних функција са техничким прогресом,
Литература
 Др Жика Стојановић, Основи економије, ВПШСС Лесковац , 2007
 Др Жика Стојановић, Основи полтичке економије, Виша економска школа, Лесковац, 2002
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе:
Студијски истраживачки
45
45
рад:
Методе извођења наставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и
презентација семинарских радова
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
писмени испит
5
практична настава
усмени испт
5
60
колоквијум-и
20
..........
семинар-и
10
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство, Менаџмент у бизнису и
Туризам и угоститељство
Врста и ниво студија: Основне струконе студије
Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе (Име, средње слово,
презиме): предавач Предраг Д. Ранисављевић
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема услова
Циљ
Стицање практичних знања и вештина
Очекивани исходи
Практична знања и вештине у складу са исходом процеса учења предмета прве године студија
на oвом студијском програму.
Садржај стручне праксе
Разумевање положаја предузећа у привредном систему, Праћење улагања, резултата и фактора
репродукције предузећа, Ангажовање и трошење средстава, Упознавање са примењеном,
методологијом обрачуна трошкова и цене коштања, Анализа стварених резултата пословања и
њихове расподеле, Оцена квалитета економије предузећа, Упознавање са инвестицијана и
стратегијом раста и развоја предузећа, Сагледавање фактора окружења предузећа , Критички
осврт на организациону структуру предузећа, Упознавање са пословном документацијом и
пословним књигама и инвентарисањем, Упознавање са применом контног плана и елементима
организације рачуноводства, Рачуноводствено праћење у пракси: основних средстава,
новчаних средстава, потраживања и обавеза, материјала, недовршене производње и готових
производа, трговинске робе, извора средстава, расхода и прихода, Упознавање са
рачуноводственим извештајима, Упознавање са информационим системом маркетинга,
Практичне технике у мотивационим истраживањима, Практично формулисање маркетинг
стратегије, Управљање инструментима маркетинг микса у пракси, Сегментација тржишта,
Анализа животног циклуса производа, Практична примена мера централне тенденције, мера
варијације, асиметрије и спљоштености, теорије вероватноће и модела теорије распореда,
Статистичко закључивање, тестирање статистичких хипотеза, Практична примена регресионе
и корелационе анализе.
Број часова , ако је специфицирано
60
Методе извођења
Самостални рад студента под надзором координатора стручне праксе и ментора стручне праксе
у предузећу – организацији.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Оцена знања врши се на основу урађеног и предатог дневника стручне праксе.
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство, Менаџмент у бизнису и
Туризам и угоститељство
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Страни језик - Енглески I
Наставник (Име, средње слово, презиме): прeдавач Миљана К. Стојковић Трајковић
Статус предмета: Изборни предмет
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета је да свим студентима пружи познавање страног језика од основног до средњег
нивоа по темама које су наведене у методским јединицама, као и познавање граматике на овом
нивоу.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да:
демонстрира знање страног језика кроз конкретну примену у пословној комуникацији,
демонстрира разумевање стручне терминологије која ће им помоћи у обављању конкретних
активности које их очекују у будућем раду.
Садржај предмета
Теоријска настава
Представљање и упознавање, Представљање и упознавање, Употреба телефона, Заказивање
састанака, Пријем посетилаца, Пријем пословног партнера, Пословно путовање, Одседање у
хотелу, Пословни ручак, Царина, Царинске формалности, Трговина, Подела трговине,
Трговински центри на велико, Трговински центри на мало.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Симулација социјалних ситуација представљања и упознавања у пословном окружењу и
увежбавање у паровима и већим групама, Граматичка вежбања у вези са употребом и грађењем
садашњег времена, Симулација телефонског разговора и увежбавање различитих ситуација у
паровима, Граматичка вежбања у вези са употребом и грађењем будућег времена, Увежбавање
ситуације у паровима и већим групама, Увежбавање дијалога на тему пријема пословног
партнера, Дијалози на тему различитих ситуација у вези са пословним путовањем авионом,
Дијалози на тему могућих ситуација у хотелу; Граматичка вежбања у вези са грађењем и
употребом прошлог времена, Могуће ситуације у дијалозима, Диктат и писање састава на тему
Трговина, Граматика – употреба пасива у пословном језику, Конверзација између наставника и
студената на тему Трговина и подела трговине, Диктат, конверзација; Граматичка вежбања у
вези са употребом и грађењем пасива, Конверзација; Граматичка везбања у вези са пасивом.
Литература
 Надежда Стоилковић, Избор текстова из домаће и иностране литературе, ВЕШ Лесковац, 2006
 Надежда Стоилковић, Практикум за студенте са граматичким вежбањима, ВПШСС Лесковац
2009
 Morrison Milne, Business Language Practice, LTP Business, 1997
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
30
30
Методе извођења наставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и презентација
семинарских радова
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
писмени
испит
5
практична настава
усмени испт
5
60
..........
колоквијум 1
10
колоквијум 2
10
семинар-и
10
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство, Менаџмент у бизнису и
Туризам и угоститељство
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Страни језик - Француски I
Наставник (Име, средње слово, презиме): Мирослава П. Стојановић проф.
Статус предмета: Изборни предмет
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета је да свим студентима пружи познавање страног језика од основног до средњег
нивоа по темама које су наведене у методским јединицама, као и познавање граматике на овом
нивоу.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да:
демонстрира знање страног језика кроз конкретну примену у пословној комуникацији,
демонстрира разумевање стручне терминологије која ће им помоћи у обављању конкретних
активности које их очекују у будућем раду.
Садржај предмета
Теоријска настава
Представљање и упознавање, Представљање и упознавање, Употреба телефона, Заказивање
састанака, Пријем посетилаца, Пријем пословног партнера, Пословно путовање, Одседање у
хотелу, Пословни ручак, Царина, Царинске формалности, Трговина, Подела трговине,
Трговински центри на велико, Трговински центри на мало
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Симулација социјалних ситуација представљања и упознавања у пословном окружењу и
увежбавање у паровима и већим групама, Граматичка вежбања у вези са употребом и грађењем
садашњег времена, Симулација телефонског разговора и увежбавање различитих ситуација у
паровима, Увежбавање разговора у паровима коришћењем новоусвојене лексичке грађе;
Граматичка вежбања у вези са употребом и грађењем будућег времена, Увежбавање ситуације
у паровима и већим групама, Дијалози на тему различитих ситуација у вези са пословним
путовањем авионом, Дијалози на тему могућих ситуација у хотелу; Увежбавање могућих
ситуација на царини; Граматичка вежбања у вези са грађењем и употребом прошлог времена,
Могуће ситуације у дијалозима, Диктат и писање састава на тему Трговина, Граматика –
употреба пасива у пословном језику, Конверзација између наставника и студената на тему
Трговина и подела трговине, Диктат, конверзација; Граматичка вежбања у вези са употребом и
грађењем пасива, Конверзација; Граматичка везбања у вези са пасивом.
Литература
 Мирослава Стојановић, Избор текстова из Француског језика за I годину, ВЕШ
Лесковац, 2005
 Француски за економисте, Др Марија Џунић Дрињаковић, Економски факултет Београд, 1999
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе:
Студијски истраживачки
30
30
рад:
Методе извођења наставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и
презентација семинарских радова
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
писмени испит
5
практична настава
усмени испт
5
60
колоквијум 1
10
..........
колоквијум 2
10
семинар-и
10
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство, Менаџмент у бизнису и
Туризам и угоститељство
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Културно наслеђе
Наставник (Име, средње слово, презиме):Редовни проф.др Сашо K. Коруноски
Статус предмета: изборни предмет
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета је да упозна студенте са богатим и разноврсним културним наслеђем Европе,
развијање свести и способности студената да утврде и разумеју постојање другачијих
културних вредности, њихово темељно упознавање са теоријским и практичним основама
европског културног окружења и савладавање метода и техника ефикасног и ефективног
промишљања другачијих културних вредности, као и упознавање студената са проблематиком
заштите културног наслеђа Србије и применом евроспких стандарада у тој области.
Исход предмета
Овладавањем градива овог предмета од студената се очекује да ће на основу стечених знања
развити свест о постојању другачијих култура народа Европе, вештинe разумевања другачијих
културних вредности у мултикултурној и мултијезичкој пословној европској средини, као и
бити способни да анализирају различита културна окружења и да примељују савремене
стандарде заштите културног наслеђа.
Садржај предмета
Теоријска настава
Култура, културне вредности, културно окружење; опажања и стереотипи, етноцентризам,
предрасуде; варијанте културних вредности према Клукону и Стродбеку; културне димензије
према Хофстеду: мушкост, женскост, индивидуализам, колективизам, велико и мало
избегавање несигурности, велика и мала дистанца моћи, конфучијски динамизам; Генонове
метафоре; културе и комуникација, модели комуникације; поређење култура у међукултурној
комуникацији према Едварду Холу, културе високог и ниског контекста, монохроне и
полихроне културе, ‘неми јeзик’; писмена и усмена комуникација; интракултурна и
интеркултурна комуникација; промене у култури; европска мултукултурна и мултијезичка
средина, највеће групе европских народа; култура Француске; култура Немачке.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Предавања и вежбе из сваке наставне области кроз анализу тематских јединица предмета,
пословних случајева, примера из праксе и посете културним институцијама, израду есеја,
семинарских и других студентских појединачних и тимских радова и њихову презентацију.
Литература
 Европско културно окружење, др Олгица Зечевић Станојевић, Европски Универзитет, Београд, 2004.
год.
 Culture’s Consequences, Geert Hofstede, Sage Publications, Ltd. London, United Kingdom., 2001.
 Understanding Global Cultures, Martin J. Gannon, Sage Publications, Inc, 2004.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
30
30
Методе извођења наставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и презентација
семинарских радова
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
писмени испит
5
практична настава
усмени испт
5
60
..........
колоквијум 1
10
Колоквијум 2
10
семинар-и
10
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство, Менаџмент у бизнису,
Туризам и угоститељство
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Увод у финансије
Наставник (Име, средње слово, презиме): Предавач мр Драгана С. Ранђеловић
Статус предмета: Изборни предмет
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема услова
Циљ предмета
Главни циљ предмета је упознавање студената са основним теоријских и систематизованим
практичним знањима у области пословних, монетарних, јавних и међународних финансија, као
и овладавање применом ових знања у пословању.
Исход предмета
Савладавањем градива предмета студенти ће бити оспособљени за темељно разумевање
основних појмова из области финансија, разумевање процеса финанијског планирања,
овладаће основним методама и техникама финансијске анализе, процене ризика, биће
оспособљени за решавање конкретних проблема у пракси и за доношење релевантних
пословно-финансијских одлука, као и за праћење и примену новина у финансирању предузећа
уз непоходну употребу информационо-комуникационих технологија.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод; Финансијски извештаји и базични финансијски показатељи; Капитално буџетирање и
ризик; Дугорочно финансирање предузећа; Краткорочно финансијско планирање и контрола;
Финансијска Технике финансијске анализе; Централна банка, пословне банке; Осигуравајућа
друштва и друге финансијске институције;
Увод у јавне финансије
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Финансијска функција у предузећу и њена улога; Правила финансирања (хоризонтална и
вертикална); Облици финансирања предузећа; Финансијско планирање и контрола; Основе
финансијске оцене и рангирања инвестиционих пројекта; Карактеристике финансијских и
девизних тржишта; Системи девизних курсева; Начела банкарског пословања и врсте и
облици банкарских послова; Основе система животног и неживотног осигурања; Јавни
приходи и јавни расходи;
Литература
 Војин Бјелица, Финансије у теорији и пракси, Стилос, Нови Сад 2006
 Милорад Иванишевић, Пословне финансије, ЦИД, Београд, 2009
 Ј. В. Хорхе, Основи финансијског менаџмента, Дата Статус, Београд
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
30
30
Остали часови
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и
презентација семинарских радова
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум 1
колоквијум 2
семинар-и
поена
5
5
10
10
10
Завршни испит
писмени испит
усмени испит
..........
поена
60
Студијски програм/студијски програми: Финансије и банкарство, Менаџмент у бизнису,
Туризам и угоститељство
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Основи менаџмента
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Милена В. Марјановић проф.
Статус предмета: Обавезни предмет
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета је да студенте упозна са основним принципима менаџмента у различитим
организацијама и типовима предузећа, као и да им омогући изучавање лидерства и мотивације
кроз све темељне функције менаџмента, односно планирања, организовања, мотивисања и
контроле.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да: разуме процес менаџмента
кроз планирање, организовање и контролу, примени технике планирања, примени принципе
организације предузећа, спроведе методе контроле, схвати улогу лидерства, и учествује у
управљању људским ресурсима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Генеза менаџмента у развијеним привредама; Развој и проширење теорије менаџмента;
Хијерархија мотива и потреба; Савремени модели менаџмента; Организациона структура и
типови менаџмента; Имплементација менаџмента; Средства менаџмента; Организовање;
Мотивисање; Контрола; Организационо понашање; Значење личности; Перманентно
образовање менаџера; Општи и појединачни програми образовања руководећег кадра;
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Порекло и развитак науке о менаџменту, Scientific managament; Темељне функције и принципи
деловања менаџмента. Теорија Х,Y,Z; Инструменталне и остале теорије мотивације; Амерички,
Јапански, Азиско-Пацифички, менаџмент, глобална економија; Проблем организације у,
функционална, дивизионална, матрична организација; Процес и планирање менаџмента;
SWOT анализа, TOWS матрица; Развој организације, комуникације, управљање временом
;Стратегије, мерење и циклуси мотивације; Процес, типови и моћ контроле; Оквири
организационог понашања, управљање и руковођење.
Литература
 Жика Стојановић, Основи менаџмента, ВЕШ Лесковац 2003.
 Исак Адижес, Стилови доброг и лошег управљања, Адижес МЦ Нови Сад, 2004
 Исак Адижес, Управљање променама, Адижес Нови Сад, 2005
 Piter Drucker, Менаџмент за будућност, Пословни систем Грмеч, Београд, 1995.
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе: Други облици наставе:
45
30
Студијски истраживачки
рад:
Остали
часови
Методе извођења наставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и
презентација семинарских радова
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
писмени испит
5
практична настава
усмени испит
5
60
колоквијум
20
..........
семинар
10
Студијски програм/студијски програми: Финансије и банкарство, Менаџмент у бизнису,
Туризам и угоститељство
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Финансијски менаџмент
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Тихомир В. Тасић проф.
Статус предмета: Обавезни предмет на студијским програмима Финансије и банкарство и
Менџмент у бизнису; Изборни предмет на студијском програму Туризам и угоститељство
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета је стицање и усавршавање знања студената из области начела финансијске
политике, њених правила, финансијске анализе и текућег финансијског планирања,
финансијског управљања обртним средствима, финансијског планирања и оцене ефикасности
инвестиција, процене вредности капитала и имовине и пројектовања новчаних токова.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да: изврши процену различитих
извора дугорочног финансирања; развије алтернативне политике структуре капитала; процени
однос између ризика и приноса; процени опсег у коме се може кретати цена акција компаније;
доноси стратешких одлука; управља обртним капиталом.
Садржај предмета
Теоријска настава
Финансијска политика; Плански биланс успеха и плански биланс стања; Планирање
дугорочних улагања и финансијска оцена ефиаксности улагања; Управљање основним
средствима; Управљање сопственим капиталом, дугорочно позајмњеним капиталом и
дугорочним резервисањем; Управљање краткорочним финансијским обавезама; Управљање
готовином; Управљање расподелом нето добитка; Анализа остварења финансијског резултата
и имовинског положаја предузећа; Процена вредности предузећа;
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Правила финансирања, ликвидност и мерење ликвидности; Девизно тржиште;
Самофинансирање; Специфични облици финансирања; Појам и врсте ризика и дејства
левериџа,
Управљање
дугорочним
пласманима;Управљање
залихама;Управљање
потраживањима од купца; Управљање обавезама из комерцијалних односа; Методе управљања
готовином; Мере за успешно пословање предузећа после санације; Циљеви и разлози
процењивања предузећа ; Метод нето садашње вредности; Тржишни и ликвидациони метод.
Литература
 др Тихомир Тасић, Финансијски менаџмент, Фондација даровитих Христофор
Црниловић, Власотинце, 2010
 Др Тихомир Тасић, Пословне финансије, Виша економска школа, Лесковац, 2002
 Др Драган Красуља, Др Миодраг Иванишевић, Пословне финансије, Економски
факултет, Београд, 2003
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе: Други облици наставе:
Студијски истраживачки
45
30
рад:
Методе извођења наставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и
презентација семинарских радова
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
писмени испит
5
практична настава
усмени испит
5
60
колоквијум
20
..........
семинар
10
Студијски програм/студијски програми: Финансије и банкарство, Менаџмент у бизнису,
Туризам и угоститељство
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Трговинско право
Наставник (Име, средње слово, презиме): Ванредни професор др Жарко Д. Анђелковић
Статус предмета: Обавезни предмет
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема услова
Циљ предмета
Упознавање са општим правним институтима и привредно правном материјом, нарочито са
статусом и обликом организовања у привреди и привредно-правним уговорима, а све у циљу
оспособљавања за обављање основног правног саобраћаја.
Исход предмета
Студенти ће савладати основне правне форме у привреди, научиће да закључују најзначајније
привредно-правне уговоре и познаваће основе права.
Садржај предмета
Теоријска настава
Теорија настанка права и државе; Појам права и појам државе; Правна норма; Извори права;
Тумачење права; Појам Грађанског права; Субјективно и објективно право; Појам Стварног
права; Појам ствари; Својина и државина; Појам Облигационог права; Извори облигација и
врсте уговора; Појам Трговинског права и његов предмет; Однос са другим гранама права;
Прописи из области Трговинског права и основа права; Појам и облици привредних друштава;
Појам дивиденде и права акционара; Статусне промене привредних друштава, ликвидација и
стечај; Јавна предузећа, банке и задруге; Појам привредних уговора и хартије од вредности;
Врсте – поједини привредно-правни уговори;Практични примери и израда привредно-правних
уговора.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Објављивање закона и других правних (општих) аката — Службени гласник, РС, општинска
гласила, огласна табла;Друштвена и правна норма — практични примери; Друштвена и правна
норма — диспозиција и санкција; Устав као извор права — појам, опис и садржај новог Устава;
Закони од значаја за трговинско право – Закон о привредним друштвима; Закони од значаја за
трговинско право – Закон о облигационим односима; Закони од значаја за трговинско право –
Закон о основама својинско правних односа Хексагон природних права; Практична израда
уговора привредног права; Практична израда уговора привредног права;Практична израда
уговора привредног права.
Литература
 Славољуб Вукићевић, Жарко Анђелковић, Трговинско право са основама права, ВЕШ
Лесковац, 2006
 Жарко Анђелковић. Практикум за трговинско право са основама права, ВПШСС
Лесковац, 2009
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе: Други облици наставе:
Студијски истраживачки
30
30
рад:
Методе извођења наставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и
презентација семинарских радова
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
писмени испит
5
практична настава
усмени испит
5
60
колоквијум
20
..........
семинар
10
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство, Менаџмент у бизнису, Туризам и
угоститељство
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Информациони системи
Наставник (Име, средње слово, презиме): Предавач спец. Валентина Ј. Станковић
Статус предмета: Обавезни предмет
Број ЕСПБ: 7
Услов: Нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета је стицање основних знања из области информатике и рачунарства; упознавање
студената са информационим системима; врстама информационих система у пословању; организацијом,
контролом и имплементацијом менаџмент информационих система; системима за подршку одлучивању
и експертним системима.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да: користи савремене оперативне системе,
користи стандардни апликативни софтвер (стандардне интегрисане софтверске пакете намењене
аутоматизовању канцеларијског пословања) у свакодневном раду као алат за подршку одлучивању,
нарочито стандардни софтвер за унакрсне табеларне прорачуне, базе података; демонстрира разумевање
рачунарских мрежа, пре свега Интернета.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у информационе системе; Историја рачунара; Модерни оперативни системи;Хардвер рачунара:
процесор и матична плоча; Хардевер рачунара: примарна и секундарна меморија; Хардевер рачунара:
улазно-излазни уређаји; Софтвер рачунара: системски софтвер и апликативни софтвер; Безбедност и
заштита рачунара; Класификација и компоненте информационог система; Пројектовање информационих
система; Менаџмент информациони систем; Системи за подршку одлучивању; Експертни системи;
Организација база података; Рачунарске мреже. Историја и развој интернета.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Употреба Widows Explorer-a; Control Panel; Microsoft Word - команде на палети Standard и палети за
форматирање.Microsoft Word - означавање и рад са означеним деловима текста. Уметање слике у текст.
Форматирање на нивоу фонта и пасуса (параграфа); Microsoft Word - рад са табелама. Форматирање на
нивоу старнице. Употреба електронске поште; Microsoft Word - употребa алата AutoShapes и WordArt;
Microsoft Excel – увод у Excel; Рад са формулама, најчешће коришћене функције; Угњеждавање
функција, релативне и апсолутне референце ћелија; Графичка презентација података; Алати за рад са
базама података. Функције за рад са базама података; Најчешће коришћене финансијске функције;
Литература
 Др Бошко Ђурић, Др Драган Ћосић, Мр Миомир Тодоровић, Увод у информационе системе,
Виша пословна школа Београд, 2001
 мр Предраг Радовановић, Microsoft Exel у пословном одлучивању, ВЕШ Лесковац, 2006
 мр Предраг Радовановић, Microsoft Word у пословној коресподенцији, 2007
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
45
30
Методе извођења наставе
Предавања пружају студентима теоријску основу, док су вежбе усмерене на равзијање практичних
вештина за употребу оперативног ситема Windows, софтвера за обраду текста (Microsoft Word) и стандардног софтвера за рад са базама података (Microsoft Excel).
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
писмени испит
60
5
практична настава
усмени испит
5
..........
колоквијум 1
10
колоквијум 2
20
Студијски програм/студијски програми: Финансије и банкарство
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Финансијско рачуноводство и биланс
Наставник (Име, средње слово, презиме): Предавач мр Драгана С. Ранђеловић
Статус предмета: Обавезни предмет
Број ЕСПБ: 7
Услов: Нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета је разумевање теоријских основа на којима је заснован систем двојног
књиговодства Упознавање са основним правилима књиговодственог евидентирања пословних
промена и правилима вредновања елемента финансијских извештаја. Сагледавање улоге и
значаја рачуноводствених информација као основе за реализацију процеса доношења
пословних одлука.
Исход предмета
Након успешно савладаног садржаја предмета студент ће бити оспособљен да: води пословне
књиге, организује рачуноводство у предузећу, припрема и презентује финансијске извештаје
који су носиоци информација о имовинском, приносном и финансијском положају предузећа,
користи финансијске извештаје за потребе пословног одлучивања
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам и улога финансијског рачуноводства; Концептуални оквир финансијског извештавања;
Инструменти финансијског извештавања; Економске промене и њихов утицај на имовину
предузећа; Расчлањивање рачуна; Билансирање у редовном годишњем закључку; Закључак
пословних књига;Припрема и објављивање Биланса стања и Биланса успеха; Специфичности
књиговодствене евиденције трговинских предузећа; Специјални послови; Транзитни робни
промет; Специјални послови; Заступнички послови; Консигнациони послови.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Корисници рачуноводствених информација; Значај хармонизације финансијског
извештава и МРС; Опште прихваћена рачуноводствена начела; Остали пословнофинансијских извештаји; Књиговодствена документација; Принципи уредног
књиговодства; Билансирање у редовном годишњем закључку производног предузећа;
Продаја трговинске робе; Мањкови и вишкови трговинске робе; Обрачун финансијског
резултата у трговинским предузећима; Специјални послови;
Литература
 З. Петровић, Рачуноводство, Сингидунум, Београд, 2005
 Ј. Ранковић, Теорија биланса, ЦИД, Београд, 2009
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе: Други облици наставе:
Студијски истраживачки
45
30
рад:
Остали
часови
Методе извођења наставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и
презентација семинарских радова
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
писмени испит
60
5
практична настава
усмени испит
5
колоквијум 1
..........
10
колоквијум 2
20
семинар-и
-
Студијски програм/студијски програми: Финансије и банкарство, Менаџмент у бизнису, Туризам
и угоститељство
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Предузетништво
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Жика Р. Стојановић проф.
Статус предмета: Обавезан предмет на студијским програмима Финансије и банкарство и
Менаџмент у бизнису. Изборни предмет на студијском програму Туризам и угоститељство
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета је да студенти овладају појмовима,теоријским и практичним сазнањима о
предузетничкој активности као и значају и улози предузетништва и предузетничког потенцијала за
све привредне субјекте (компаније, МСП) као и за институције јавних служби .Да се прихвати
улога и деловање иновација и иновативних активности за све субјекте у области тржишне
економије,приватног и јавног сектора. Давање приказа основних карактеристика заједничког
улагања са страним партнерима и њиховог утицаја на привредно и друштвено окружење. Указивање
на значај примене предузетничких принципа,пракси и стратегија код покретања нових послова и
оснивања предузећа као и код преструктурирања постојећих.
Исход предмета
Након успешно савладане материје из овог предмета студенти ће бити у стању: да схвате
предузетништво као феномен модерне економије; да се упознају са развојем предузетништва у
свету; да упознају моделе приватизације; да примене основне елементе менаџмента ;
индентификују изворе иновативних могућности; да примене предузетничке праксе принципе и
предузетничке стратегије;да индентификују карактеристике заједничког улагања са сраним
партнером и потенцирају нјихова позитивна дејства ;да активно учествују у процесима
преструктурирања компанија и МСП.
Садржај предмета
Теоријска настава
Развој економске мисли о предузетништву; Развој предузетништва у САД; Развој предузетништва у
Великој Британији и Јапану; Модели и врсте приватизацијe приватизације; Генеза менаџмента у
развијеним привредама; Развој и проширење теорије менаџмента; Систематско предузетништво и
иновације; Привредне и тржишне структуре; Ново знање; Пракса предузетништва; Нови послови и
предузећа; Предузетништво и заједничка улагања са страним партнерима; Предузетничке
стратегије; Предузетништво и преструктурирање предузећа.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Актуелност предузетништва у савременом економском окружењу и текућој економији.;
Предузетништво у сектору привреде и банкарства; Карактеристике власништва; Циљеви
приватизације; Интерна и екстерна приватизација; Научни менаџмент, Административни
менаџмент; Сврсисходне иновације и извори иновативних могућности; Предузетнички послови,
политике, праксе, предузетништво у сектору јавних услуга; Формирање тржишта, финансијско
предвиђање; Карактеристике и циљеви заједничког улагања; Бити први и најбољи, Правци
пословног преструктуирања. Мало преузеће, глобално предузеће, предузетнички центри.
Литература
 Жика Стојановић, Предузетништво, ВПШСС, Лесковац, 2011.
 Жика Стојановић, Практикум из предузетништва, ВПШСС Лесковац, 2010
 Piter Drucker, Менаџмент за будућност, Пословни систем, Грмеч, 1995
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки
45
30
рад:
Методе извођења наставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и презентација
семинарских радова
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
писмени испит
5
практична настава
усмени испит
5
60
колоквијум
..........
20
семинар
10
Студијски програм/студијски програми: Финансије и банкарство
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Банкарство
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Предраг Д. Радовановић проф.
Статус предмета: Обавезни предмет
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање студената са основним врстама банкарских и небанкарских
финансијских институција као и са основним принципима банкарства. Предмет такође
обухвата банкарско пословање, управљање активом и пасивом, концентрацију и мобилизацију
финансијских ресурса и формирање кредитног потенцијала банке. На крају ће студенти бити
упознати са електронским банкарством.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета, студент ће бити у стању да доноси одлуке о прикупљању
и употреби финансијских средстава;критички проучи кључне проблеме у банкарству; користи
стратегијски приступ финансијским проблемима; објасни улогу различитих врста банака и
њихово учешће у националном и међународном финансијском систему ; изврши кредитну
анализу; оцену и избор инвестиционих пројеката; изради план амортизације зајма, као и да
демонстрира разумевање и оспособљеност за обављање свих врста банкарских послова;
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у банкарство; Банкарске финансијске институције; Небанкарске финансијске институције
Развојне тенденције у савременом банкарству; Принципи банкарског пословања; Банкарски
послови; Управљање активом и пасивом банака; Банкарски послови мобилизације и
концентрације финансијских ресурса ; Формирање кредитног потенцијала банке; Краткорочно
кредитирање привреде; Дугорочно кредитирање привреде; Кредитирање становништва;
Инвестициони пласмани; Учешће банака на финансијским тржиштима;Електронско
банкарство
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Банкарски систем Србије; Значај каматног механизма за функционисање банака; Структура
каматних стопа и каматна политика; Финансијске иновације; Кредитна анализа; Модели
анализе и селекције инвестиционих пројеката; Системи за електронска плаћања у малопродаји.
Литература
 Борко Крстић, Банкарство, Економски факултет у Нишу, Ниш, 2003.
 Предраг Радовановић, Електронско банкарство као окосница дигиталне економије,
ВПШСС, Лесковац, 2009
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе: Други облици наставе:
Студијски истраживачки
45
15
рад:
Методе извођења наставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и
презентација семинарских радова
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
писмени испит
5
практична настава
усмени испит
5
60
колоквијум
20
..........
семинар
10
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе (Име, средње слово,
Предавач мр Драгана С. Ранђеловић
Број ЕСПБ: 7
Услов: Нема услова
Циљ
Стицање практичних знања и вештина.
Очекивани исходи
Практична знања и вештине у складу са исходом процеса учења обавезних и одабраних
изборних предмета друге године студија на овом студијском програму.
Садржај стручне праксе
Упознавање са организационом структуром и типовима менаџмента; Значај планирања,
организовања, контроле, лидерства и људских ресурса; Дефинисање циљева предузећа;
Анализа окружења и анализа ресурса организације у функцији менаџмента; Предвиђање и
стратегијско планирање; Имплементација стратегије; Интеграција информација за пословно
одлучивање; Оптимизација извора финансирања; Пројекција финансијских извештаја;
Планирање дугорочних улагања; Управљање готовином; Управљање обртним средствима
Утицај инструмената монетарне и фискалне политике на предузеће/организацију; Упознавање
са структуром рачунарске мреже предузећа/организације; Упознавање са најзначајнијим
апликативним софтвером у предузећу/организацији; Менаџмент информациони систем;
Организација, имплементација и контрола менаџмент информационих система;Технике
обезбеђења података у информационим системима у предузећу/организацији;
Системи за управљање базама података; Употреба јавних рачунарских мрежа (Интернета) у
предузећу/организацији; електронско пословање; Примена стандардног апликативног
софтвера (са нагласком на програмски пакет Microsoft Office) у пословној кореспонденцији и
пословном одлучивању; Улога иновација у предузетништву; Упознавање са праксом
предузетништва и предузетничким стратегијама; Упознавање са најзначајнијим прописима из
области трговинског права; Анализа привредних уговора у предузећу/организацији; Анализа
обавезних елемената хартија од вредности с аспекта трговинског права; Примена стечено
знања страног језика у пословној комуникацији и пословној кореспонденцији, уз нагласак на
употребу стручне терминологије.
презиме):
Број часова , ако је специфицирано
90
Методе извођења
Самостални рад студента под надзором координатора стручне праксе и ментора стручне праксе
у предузећу – организацији.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Оцена знања врши се на основу урађеног и предатог дневника стручне праксе.
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство, Менаџмент у бизнису,
Туризам и угоститељство
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Пословни страни језик – Енглески II
Наставник (Име, средње слово, презиме): предавач Миљана К. Стојковић - Трајковић
Статус предмета: Изборни предмет
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета је да свим студентима пружи течно познавање страног језика од средњег до
напредног нивоа по темама које су наведене у методским јединицама, као и познавање
граматике на одговарајућем нивоу.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да: демонстрира знање страног
језика кроз конкретну примену у пословној комуникацији; демонстрира разумевање стручне
терминологије која ће им помоћи у обављању конкретних активности које их очекују у
будућем раду.
Садржај предмета
Теоријска настава
Шта су компаније и врсте компанија; Представљање наше компаније посетиоцима; Пословно писмо;
Врсте пословних писама; Презентовање информација; Факс; Електронска пошта; Меморандум;
Представљање новог производа; Организационе јединице у компанији; Потврда и извршење поруџбине;
Транспорт и шпедиција,Преговарање, Писање Уговора
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Групно писано превођење тематских текстова;Конверзација у вези са темом и граматичка вежбања у
вези са употребом садашњег времена ;Симулација ситуације и увежбавање лексичке грађе
конверзацијом у паровима; Писање пословног писма на задату тему; Диктат; Увежбавање усмене
презентације информација на задату тему; Писање факса на задату тему; Граматичка вежбања из
области употребе пасива; Диктат; Писање електронске поште на задату тему; Писање меморандума;
Граматичка вежбања употребе пасива;Увежбавање представљања новог производа на задату тему;
Писање састава на тему: опис једне организационе јединице у компанији,; Писање писма на тему
обрађену на предавању; Граматичка вежбања – индиректни говор; Конверзација на тему Методе
плаћања; Граматичка вежбања – индиректни говор; Симулација разних ситуација на банкарском
шалтеру; дијалози на задату тему;
Граматичка вежбања – индиректни говор; Симулација преговарања; Писање уговора на задату тему.
Литература
 Надежда Стоиљковић, Избор текстова из домаће и иностране литературе, ВЕШ
Лесковац, 2006


Надежда Стоиљковић, Практикум за студенте са граматичким вежбањима из енглеског
језика, ВПШСС, Лесковац, 2009
Група аутора, Business English, Анима Београд, 2006
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
30
15
Остали часови
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и
презентација семинарских радова
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и
поена
5
5
20
10
Завршни испит
писмени испит
усмени испит
..........
поена
60
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство, Менаџмент у бизнису,
Туризам и угоститељство
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Пословни страни језик – Француски II
Наставник (Име, средње слово, презиме): Мирослава П. Стојановић проф
Статус предмета: Изборни предмет
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета је да свим студентима пружи течно познавање страног језика од средњег до
напредног нивоа по темама које су наведене у методским јединицама, као и познавање
граматике на одговарајућем нивоу.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да: демонстрира знање страног
језика кроз конкретну примену у пословној комуникацији; демонстрира разумевање стручне
терминологије која ће им помоћи у обављању конкретних активности које их очекују у
будућем раду.
Садржај предмета
Теоријска настава
Шта су компаније и врсте компанија; Представљање наше компаније посетиоцима; Пословно
писмо; Врсте пословних писама; Презентовање информација; Факс; Електронска пошта;
Меморандум; Представљање новог производа; Организационе јединице у компанији; Потврда
и извршење поруџбине; Транспорт и шпедиција,Преговарање, Писање Уговора
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Групно писано превођење тематских текстова;Конверзација у вези са темом и граматичка
вежбања у вези са употребом садашњег времена ;Симулација ситуације и увежбавање лексичке
грађе конверзацијом у паровима; Писање пословног писма на задату тему; Диктат;
Увежбавање усмене презентације информација на задату тему; Писање факса на задату тему;
Граматичка вежбања из области употребе пасива; Диктат; Писање електронске поште на задату
тему; Писање меморандума; Граматичка вежбања употребе пасива;Увежбавање представљања
новог производа на задату тему; Писање састава на тему: опис једне организационе јединице у
компанији,; Писање писма на тему обрађену на предавању; Граматичка вежбања – индиректни
говор; Конверзација на тему Методе плаћања; Граматичка вежбања – индиректни говор;
Симулација разних ситуација на банкарском шалтеру; дијалози на задату тему;
Граматичка вежбања – индиректни говор; Симулација преговарања; Писање уговора на задату
тему.
Литература
 Мирослава Стојановић, Француски језик 2, ВПШСС, Лесковац, 2010;
 Марија Џунић Дрињаковић, Француски за економисте, Економски факултет, Београд, 1999;
 Француски језик за хотелијере I део, Марта Банићевић, Виша хотелијерска школа, Београд,
2001
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
30
15
Методе извођења наставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и презентација
семинарских радова
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
писмени испит
5
практична настава
усмени испит
5
60
колоквијум-и
..........
20
семинар-и
10
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Рачуноводствени информациони системи
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Иван Ж. Михаиловић проф.
Статус предмета: Изборни предмет
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање студената са рачуноводством као системом (особље, опрема,
евиденција) за стварање рачуноводствене информације корисне за доносиоце одлуке и њихов
пренос доносиоцима одлука. Акценат је на његовим основним функцијама, на евидентирању
ефеката пословних трансакција, класификовању података, као и сумирање података и њихово
преношење и презентирање у виду рачуноводствених извештаја, односно студентима се нуде
кључна знања у области информацине улоге за бројна и различита подручја управљачких
активности, полагање рачуна, систематске контроле процеса пословних активности и
доношење појединачних одлука
Исход предмета
Исход предмета је оспособљавнаје студената за разумевање и примену базичних знања која се
тичу креирања новог и/или прилагођавања већ постојећег рачуноводственог информационог
система потребама савременог пословања.
Садржај предмета
Теоријска настава
Рачуноводствени податак и рачуноводствене информације;.Управљачки информациони систем
и информациони систем предузећа; Основни информациони системи предузећа;
Рачуноводствени информациони систем (РИС) и информациони систем предузећа.; РИС и
ектерни корисници; РИС и ревизија; Развој организације рачуноводства; Рачуноводствени
софтвер и врсте пословних система за обраду података; Развој рачуноводствених система;
Развој информационих система и технике развоја информационих система; Искуства у
коришћењу рачунара у рачуноводству.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Одлучивање и процес доношења одлука; Карактеристике рачуноводствених информација,
Детерминишући фактори организације и функционисање рачуноводствене функције преузећа;
РИС и управљачки информациони систем предузећа;Финансијски извештаји и екстерни
корисници; РИС и интерна контрола; Организационо техничке основе обраде података;
Системска анализа постојеће организације; Средства за развој ИС; Рачунари у
рачуноводственом планирању и анализи.
Литература
 Иван Михаиловић, Рачуноводствене информације као подлога менаџменту за
доношење пословних одлука, Економика, Ниш, 1999
 И. Воденичаревић, Ревизија и контрола рачуноводствено информационог система,
Задужбина Андрејевић, 2001
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
45
15
Остали часови
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и
презентација семинарских радова
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и
поена
5
5
30
-
Завршни испит
писмени испит
усмени испит
..........
поена
60
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Маркетинг информациони системи
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Мира Р. Аврамовић проф.
Статус предмета: Изборни предмет
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање студената са савременим теоријским и практичним аспектима
маркетинг информационог система и његовог значаја за предузетнике и менаџере тржишно
оријентисаних организација.
Исход предмета
Стечено знање ће студентима омогућити да примењују савремена достигнућа маркетинг
информационог система приликом истраживања тржишта, одабира и имплементације
стратегије тржишног наступа.
Садржај предмета
Теоријска настава
Суштина истраживања тржишта; Процес истраживања тржишта; Посебна подручја
истраживања тржишта; Концепција маркетинг информационих система; Структура и
функционисање
маркетинг
информационих
система;
Компоненте
маркетинг
информационог система; Пројектовање, организација и контрола маркетинг
информационих система
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Избор метода за истраживање тржишта; Дефинисање основног скупа и узорка истраживања;
Оспособљавање кадрова за рад на терену; Обрада, анализа и формулисање закључака и
препорука; Презентације резултата истраживања; On line маркетинг истраживање; Маркетинг
информациони систем у функцији истраживања понуде и тражње; Маркетинг информациони
систем за потребе анализе продаје; Маректинг информациони систем и сегментација тржишта;
Маркетинг информациони систем и сегментација потрошача; Макретинг информациони
систем и управлачки информациони систем.
Литература
 Љ. Станковић, М. Аврамовић, Маркетинг истраживања, Виша економска школа,
Лесковац, 2007.
 Љ. Станковић, С. Ђукић, Маркетинг истраживања – студије случаја, Економски
факултет, Ниш, 2006.
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
45
15
Остали часови
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и
презентација семинарских радова
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и
поена
5
5
20
10
Завршни испит
писмени испит
усмени испит
..........
поена
60
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство, Менаџмент у бизнису и
Туризам и угоститељство
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Еколошки менаџмент и одрживи развој
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Татјана М. Ђекић проф.
Статус предмета: Обавезни предмет
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање студената са еколошким менаџментом, у функцији постизања
одрживе садашњости и будућности, односно са специфичностима управљања животном
средином и њене повезаности са одрживим развојем.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета, студент ће бити у стању да идентификује глобалне
проблеме заштите животне средине и препозна и учествује у предупређивању различитих
видова загађења као и да разуме везу између привреде, животне средине и одрживог развоја
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у еколошки менаџмент, еколошки исходи економског развоја, економија квалитета
животне средине, економија одрживог развоја, остваривање одрживог развоја, показатељи
одрживог развоја, превенција загађења животне средине, анализа еколошке политике,
критеријуми вредновања еколошке политике, увођење и спровођење модела заштите животне
средине, организациона структура и одговорност, заштита животне средине као међународни
тренд, еко менаџмент и системи, системи управљања животном средином, еколошко
обележаање производа.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Циљеви еколошког менаџмента, појам и загађење животне средине , основни појмови о
заштити животне средине, класификација еколошких исхода, еколошки исходи међународне
сарадње и трговине, квалитет животне средине као глобални циљ, различити приступи
вредновању квалитета животне средине, анализа еколошког ризика, концепт одрживог развоја,
приступ остваривању одрживог развоја и вредновање животне средине, модел система
управњања, програми и документација управљања заштитом животне средине, стручна
оспособљеност, свест и компетентност, мониторинг и мерење, преиспитивање које обавља
руководство, систем интегралног менаџмента и концепт одрживог развоја, ИСО стандарди у
систему одрживог развоја, европски програм еколошког обележавања, еколошко обележавање
у србији, екомаркетинг.
Литература
 Др М. Вуковић, др Н. Штрбац, Еколошки менаџмент, Дон-Вас, Београд, 2010
 Мара Ђукановић, Животна средина и одрживи развој, Елит, Београд 1996
 Др Драган Веселиновић, Стања и процеси у животној средини, Факултет за физичку хемију
Београд, 1995
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
30
30
Методе извођења наставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и презентација
семинарских радова
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
писмени испит
5
60
практична настава
усмени испт
5
..........
колоквијум 1
10
колоквијум 2
10
семинар-и
10
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Анализа пословања
Наставник (Име, средње слово, презиме):.др Драгомир С. Радовановић проф
Статус предмета: Обавезни предмет
Број ЕСПБ: 7
Услов: нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање студената са методама и видовима анализе, методологијом
анализе пословања и анализом пословања како предузећа у целини тако и појединих његових
делова и функционалних јединица. Поред тога, пажња је посвећена анализи извршених
инвестиција, анализи завршног рачуна и периодичних обрачуна и анализи биланса.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета, студент ће бити у стању да:
Критички проучи кључне проблеме у анализи пословања; Изврши анализу пословања
предузећа у целини и појединих његових делова; Анализира, процени и изврши избор
инвестиционих пројеката; Анализира извршене инветиције; Изврши анализу биланса; Прати и
анализира развој и примену савременог хардвера и софтвера у области анализе пословања;
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам, предмет, циљ, задаци и значај Анализе пословања, Метода и видови анализе, Извори
података за анализу и њихово изражавање, Методологија анализе пословања, Општи подаци о
предузећу, Анализа организационог и економског састава предузећа, Анализа постигнутих
резултата пословања предузећа у целини, Анализа обављања реализационе фазе, Анализа
обављања производне фазе, Анализа обављања набавне фазе, Анализа обављања финасијске
функције, Анализа обављања других функција и извршених инвестиција, Периодични обрачун
и завршни рачун, Анализа биланса.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Место анализе у реализацији предузећа, Реалност података, Реалност оцењивања, Табеле и
графикони, Целокупна анализа пословања, Case Study: Невена – Лесковац, Case Study: Тигар –
Пирот, Case Study: 1. Мај – Пирот, Case Study: Јумко – Врање.
Литература
 Проф. др Драгомир Радовановић, Анализа пословања предузећа, ВПШСС Лесковац 2008
 Проф. др Драгомир Радовановић, , Анализа пословања, Алексинац. 1995
 Др Божидар Ставрић, Планирање и анализа пословања, Факултет за спољну трговину,
Бијељина, 1995.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе:
Студијски истраживачки
45
30
рад:
Методе извођења наставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и
презентација семинарских радова
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
писмени испит
5
практична настава
усмени испт
5
60
колоквијум 1
..........
10
колоквијум 2
10
семинар-и
10
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Финансијска контрола и ревизија
Наставник (Име, средње слово, презиме): Предавач мр Дагана С. Ранђеловић
Статус предмета: Обавезни предмет
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета је стицање и усавршавање знања студената из општег дела састава и структуре
кодекса професионалне етике и интерне контроле, организационо–методолошких проблема
ревизије, ревизије завршног рачуна однсоно финансијских извештаја и ревизије јавних
расхода.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити способан да: реконструише финансијске
извештаје на бази веродостојне документације, изврши финансијску контролу пословног
процеса, примене стандарде и кодекс професионалне етике ревизора
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам контроле и ревизије, Екстерна ревизија, државна ревизија, Теоријска основа ревизије, Ко
Интерна контрола у предузећу, Интерна ревизија, Стандарди професионалне праксе интерне
ревизије, Израда и употреба програма ревизије завршног рачуна, Испитивање главних позиција
биланса стања, Испитивање главних позиција биланса успеха; Одговорност ревизора за
догађаје настале после састављања биланса стања, Ревизијски извештај, Појам ревизије јавних
расхода, Одговорности за ревизију јавних расхода, Циљеви и врсте ревизије јавних расхода,
Стандарди ревизије јавних расхода,
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Врсте, облици и органи ревизије, Интерна ревизија, Екстерна ревизија, државна ревизија,
теоријска основа ревизије, разлози за вршење финансијске ревизије, Професионална етика
интерне ревизије, Циљ, начела, врсте, методе и подручја организовања интерне контроле,
Предмет испитивања и задаци интерне ревизије; Циљеви обављања поступака испитивања
завршног рачуна, Обим примене поступака испитивања, Израда и употреба програма ревизије
завршног рачуна; Ревизијски извештај, Појам ревизије јавних расхода, Одговорности за
ревизијујавних расхода, Циљеви и врсте ревизије јавних расхода, Стандарди ревизије јавних
расхода
Литература
 Др Тихомир Тасић, , Финансијска контрола и ревизија, ВПШСС Лесковац. (2011)
 Др Тихомир Тасић, , Финансијска контрола и ревизија-практикум ВПШСС Лесковац. 2011
 Иван Воденичаревић, Ревизија и контрола рачуноводственог информационог система,
Задужбина Андрејевић Београд, 2001.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе:
Студијски истраживачки
60
30
рад:
Методе извођења наставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и
презентација семинарских радова
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
писмени испит
5
практична настава
усмени испт
5
60
колоквијум-и
20
..........
семинар-и
10
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство, Менаџмент у бизнису и
Туризам и угоститељство
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Стратегијски менаџмент
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Милена В. Марјановић проф.
Статус предмета: Обавезни предмет
Број ЕСПБ: 7
Услов: нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета је да уведе студенте у проблематику стратегијског менаџмента кроз одређене
методе и анализе везане за наведени предмет, уз посебан осврт на: предвиђање, планирање,
контролу и примену стратегијског менаџмента у пракси; парцијалне циљеве и њихов утицај на
генерални циљ; као и на информациону базу менаџмента. На тај начин студент ће бити
припремљен за практичне изазове у доношењу конкретних пословних одлука.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да: успешно разумеју визију и
мисију као предуслов дефинисања циљева и политике предузећа, схвате улогу предвиђања и
планирања као основе у доношењу пословних одлука и имплементацији стратегије, успешно
изврше анализу окружења и ресурса организације, схвате улогу стратегије у реализацији
пословања, разумеју улогу информација за пословно одлучивање, схвате и демонстрирају
процес повратне спреге између генералне стратегије и парцијалних стратегија, изврше
контролу и ревизију стратегије.
Садржај предмета
Теоријска настава
Дефинисање и садржај стратегијског менџмента, Евалуација стратегијског менаџмент система, Циљеви
предузећа као окосница стратегијског менаџмента, Предвиђање као основа стратегијског менаџмента,
Анализа окружења, Анализа ресурса организације, Обликовање пословне стратегије, Стратегијско
планирање, Имплементација стратегије, Организациона стратегија, Пословна култура, Контрола
стратегије, Интеграција информација за пословно одлучивање, Рацио анализа, Информациони систем
основних функција и њихов однос.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Дефинисање циљева предузећа, Планирање и предвиђање стратегије развој апредузећа, Фактори који
утичу на доношење пословних одлука, Анализа конкуренције, Контрола стратегије.
Литература
 Др М. Марјановић, др И. Михаиловић, Стратегијски менаџмент, ВПШСС Лесковац, 2009
 Др М. Милисављевић, Савремени стратегијски менаџмент, Институт економских наука,
Економски факултет, Београд, 2002
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе:
Студијски истраживачки
45
30
рад:
Методе извођења наставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и
презентација семинарских радова
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
писмени испит
5
60
практична настава
усмени испт
5
колоквијум 1
..........
10
колоквијум 2
10
семинар-и
10
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Осигурање
Наставник (Име, средње слово, презиме): Предавач мр Драгана С. Ранђеловић
Статус предмета: Обавезни предмет
Број ЕСПБ: 7
Услов: нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета је да студентима пружи знања о основним елементима осигурања као што су
ризици, премије, осигурани случајеве и накнаде, карактеристикама различитих врста
осигурања, те искуствима земаља са развијеним системима осигурања у функцији
унапређивања домаћег осигурања.
Исход предмета
Студенти ће савладавањем градива овог предмета бити оспособљени за темељно разумевање и
примену основних приниципа осигурања, за решавање конкретних проблема у осигурању, за
активно и успешно усвајање новина у струци, односно моћи ће да допринесу решавању
сложених задатака у вези са осигурањем у пракси.
Садржај предмета
Теоријска настава
Историјски развој и појам осигурања, Механизми функционисања осигурања (задаци,
функције и врсте осигурања), Организационо-правне форме осигурања као и лица и документа
у осигурању, Елементи осигурања: ризик, премија, осигурани случај и накнада из осигурања.
Реосигурање, саосигурање и социјално осигурање, Савремене тенденције развоја осигурања у
свету.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Историја осигурања у свету, развој осигурања код нас, појам ,улога и значај осигурања,
техничка организација осигурања, ризик, управљање ризиком, премија осигурања ,осигурани
случај, накнада из осигурања, лица у праву осигурања, документа у осигурању, акционарско
друштво и друштво за узајамно осигурање, делатност осигурања на јединственом тржишту ЕУ,
подела осигурања према природи ризика и према начину настанка, осигурање имовине,
осигурање живота и осигурање од последица несрећног случаја, подела осигурања према
начину организовања и према броју осигураника, реосигурање и саосигурање, осигуравајуће
компаније као институционални инвеститори, пласман осигуравајућих компанија,
осигуравајуће компаније код нас, маркетинг у осигурању, детерминанте понуде и тражње
осигурања, савремене тенденције развоја осигурања у свету, појам и врсте социјалног
осигурања.
Литература


Осигурање, Јелена Кочовић, Предраг Шулејић, Татјана Ракоњац-Антић, Економски факултет,
Центар за издавачку делатност, Београд 2010
Осигурање, Жарко Лекић, Глосаријум, Београд, 2006
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе:
Студијски истраживачки
45
30
рад:
Методе извођења наставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и
презентација семинарских радова
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
писмени испит
5
60
практична настава
усмени испт
5
колоквијум 1
..........
10
колоквијум 2
10
семинар-и
10
Студијски програм: Финансије и банкарство
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Завршни рад
Број ЕСПБ: 5
Услов: Положени сви испити са студијског програма Финансије и банкарство и реализована
стручна пракса
Циљеви завршног рада:
Циљ израде и одбране завршног рада је да студент покаже да поседује задовољавајућу
способност примене теоријских и практичних знања у пракси. Такође, кроз завршетак студија
на овај начин студент се едукује да у сто краћем времену може практично да примењује
теоријска знања и вештине стечене током студија у компанији у којој буде започео
професионалну каријеру.
Очекивани исходи:
Израдом и одбраном завршног рада студенти који су завршили студије доказују да су овладали
потребним моделима и техникама истраживања за примену у банкама, осигуравајућима
компанијама, предузећима, на берзама и осталим финансијским и нефинансијским
организацијама. Свршени студенти овог нивоа студија поседују компетицију за примену знања
у пракси и праћење и примену новина у струци, као и за сарадњу са локалним, социјалним и
међународним окружењем. Студенти су оспособљени да пројектују, организују и управљају
производњом.
Општи садржаји:
Завршни рад представља истраживачки рад студента у коме се он упознаје са методологијом
истраживања у области финансије и банкарства. Након обављеног истраживања студент
припрема завршни рад у форми која садржи следећа поглавља: Увод, Теоријски део, Обрада
теме завршног рада са конкретним истраживањима, Закључак, Преглед литературе.
Методе извођења:
Завршни рад представња самостални рад студента израђен у писаној форми, уз упутства и
консултације са ментором. Ментор за израду и одбрану завршног рада формулише тему са
задацима за израду завршног рада. Кандидат у консултацијама са ментором и сарадником
самостално ради на проблему који му је задат. Након израде рада и сагласности ментора да је
успешно урађен рад, кандидат брани рад пред комисијом која се сатоји од најмање три члана.
Оцена (максимални број поена 100)
Oцена знања врши се на основу писаног дела завршног рада и на основу усмене одбране
истог.
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство, Менаџмент у бизнису и
Туризам и угоститељство
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Страни језик почетни курс - Енглески
Наставник (Име, средње слово, презиме): Надежда Д. Стоиљковић
Статус предмета: Изборни предмет
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема услова
Циљ предмета
Оспособљавање студената за елементарну комуникацију на страном језику.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да:
демонстрира знање страног језика кроз конкретну примену у пословној комуникацији и да
демонстрира разумевање стручне терминологије која ће им помоћи у обављању конкретних
активности које их очекују у будућем раду.
Садржај предмета
Теоријска настава
Абецеда, Правила писања, Правила читања, Основне фразе приликом упознавања и
представљања у пословном контексту, Поздравне фразе у свакодневном говору, Бројеви –
једнина и множина, Дани у недељи, Месеци у години, Годишња доба, Метеоролошко време,
Време на сату, Боје, Професије, Становање, Телефонски разговор.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Уводне непомене о учењу страног језика, методама наставе и начину рада на вежбањима,
Демонстрација на примерима појединих речи из текстова који ће бити рађени наредних часова
у четвртој недељи, Увежбавање упамћених фраза помоћу дијалога или по групама, Грађење и
употреба садашњег времена , Увежбавање бројева од 1 до 1000, као и множине именица са
посебним наглашавањем неправилне множине, научене фразе, Заједничко писање састава о
томе шта студенти раде сваког дана у недељи, Диктат: дани у недељи и месеци у години,
Заједничко писање састава о томе шта се дешава у животу студената у појединим месецима у
години, Граматичка вежбања у вези са употребом садашњег времена, Какво је време данас,
какво је било јуче (прошле недеље...); Грађење и употреба прошлог времена, Увежбавање
казивања времена на сату у паровима; Диктат; Граматика – утврђивање садашњег и прошлог
времена помоћу вежбања, Описивање разних слика коришћењем боја; Диктат, Грађење и
употреба будућег времена; Састав: Шта ћу радити сутра, Диктат; Састав: моја кућа (стан),
Увежбавање научених фраза у паровима;
Литература
 Надежда Стоилковић, Избор текстова из домаће и иностране литературе, ВЕШ Лесковац,
2006
 група аутора, Business english, Анима Београд,
 Morrison Milne, Business Language Practice, LTP Business, 1997
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе:
Студијски истраживачки
30
15
рад:
Методе извођења наставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и
презентација семинарских радова
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
писмени испит
5
практична настава
усмени испт
5
60
колоквијум-и
20
..........
семинар-и
10
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство, Менаџмент у бизнису и
Туризам и угоститељство
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета:Страни језик почетни курс - Француски
Наставник (Име, средње слово, презиме): проф. Мирослава П. Стојановић
Статус предмета: Изборни предмет
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема услова
Циљ предмета
Оспособљавање студената за елементарну комуникацију на страном језику.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да:
демонстрира знање страног језика кроз конкретну примену у пословној комуникацији и да
демонстрира разумевање стручне терминологије која ће им помоћи у обављању конкретних
активности које их очекују у будућем раду.
Садржај предмета
Теоријска настава
Абецеда, Правила писања, Правила читања, Основне фразе приликом упознавања и
представљања у пословном контексту, Поздравне фразе у свакодневном говору, Бројеви –
једнина и множина, Дани у недељи, Месеци у години, Годишња доба, Метеоролошко време,
Време на сату, Боје, Професије, Становање, Телефонски разговор.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Уводне непомене о учењу страног језика, методама наставе и начину рада на вежбањима,
Демонстрација на примерима појединих речи из текстова који ће бити рађени наредних часова
у четвртој недељи, Увежбавање упамћених фраза помоћу дијалога или по групама, Грађење и
употреба садашњег времена , Увежбавање бројева од 1 до 1000, као и множине именица са
посебним наглашавањем неправилне множине, научене фразе, Заједничко писање састава о
томе шта студенти раде сваког дана у недељи, Диктат: дани у недељи и месеци у години,
Заједничко писање састава о томе шта се дешава у животу студената у појединим месецима у
години, Граматичка вежбања у вези са употребом садашњег времена, Какво је време данас,
какво је било јуче (прошле недеље...); Грађење и употреба прошлог времена, Увежбавање
казивања времена на сату у паровима; Диктат; Граматика – утврђивање садашњег и прошлог
времена помоћу вежбања, Описивање разних слика коришћењем боја; Диктат, Грађење и
употреба будућег времена; Састав: Шта ћу радити сутра, Диктат; Састав: моја кућа (стан),
Увежбавање научених фраза у паровима;
Литература
 Мирослава Стојановић, Избор текстова из Француског језика, ВЕШ Лесковац, 2001
 Др Марија Џунић Дрињаковић, Француски за економисте, Економски факултет
Београд, 1999
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе:
Студијски истраживачки
30
15
рад:
Методе извођења наставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и
презентација семинарских радова
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
писмени испит
5
практична настава
усмени испт
5
60
колоквијум-и
20
..........
семинар-и
10
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Царинско и шпедитерско пословање
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Миле Д. Богдановић проф.
Статус предмета: изборни предмет
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема услова
Циљ предмета
Циљ изучавања овог предмета је упознавање студената са институционалном домаћом и
међународном регулативом ове области, као и са практичним пословима и активностима
цариске и шпедитерске делатности. На тај начин се студенти оспособљављју за обављање
кључних послова у спољнотрговинском промету роба и услуга,односно у међународном
робном промету.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да: обавља све врсте послова у
међународном робном промету, да примени теоријска знања и практична искуства за
укључивање привредни субјеката у међународни робни промет, да усмери активности
учесника у увозно–извозним пословима у правцу постизања економско–финансијске
ефикасности и ефективности и да демонстрира познавање домаћих прописа и протока
документације у царинском и шпедитерском пословању.
Садржај предмета
Теоријска настава
Функционисање спољнотрговинског промета, услови за спровођење и контролу
спољнотрговинског промета, најважнији послови у спољнотрговинском промету, међународни
транспорт и осигурање робе, општи царински појмови и одредбе, појам,значај и врсте царина,
организација царинске службе, спровођењ царинског поступка у свим видовима транспорта,
спровођење царинског поступка са робом у транспорту и стварима физичких лица, смештај
царинске робе, слободне царинске зоне и царински продајни објекти, општи појмови и
прописи о шпедицији, организација шпедитерске делатности, шпедитерсака документа и
редослед појединачних послова у међународној шпедицији,
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Спољнотрговинска размена, облици спољнотрговинског промета, врсте међународног
транспорта и спровођење осигурања робе у транспорту, развој и функционисање царинског
система, царина, царинска тарифа и царинска вредност робе, царинска контрола и царински
инструменти, опорезивање акцизама и јединствена царинска исправа, организација царинске
службе у нашој земљи, појам, крактер и функције међународне шпедиције, систем пословања
међународне шпедиције, одговорност међународног шпедитера и шпедитерска документа,
Литература
 Миле Богдановић: Послови међунагродног робног промета, ВЕШ, Лесковац,1998.год.
 Миле Богдановић: Међународни транспорт, шпедиција и царинско пословање, ВЕШ,
Лесковац, 2006. год.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе:
Студијски истраживачки
45
45
рад:
Методе извођења наставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
писмени испит
5
практична настава
усмени испт
5
60
колоквијум-и
20
..........
семинар-и
10
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Финансијска тржишта
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Предраг Д. Радовановић проф.
Статус предмета: изборни предмет
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема услова
Циљ предмета
Циљ изучавања предмета је омогућити студентима да овладају основним појмовима и
категоријама из области савремених финансијских тржишта. Финансијски инструменти,
финансијска тржишта и учесници су основе разумевања економског система и самим тим
представљају део обавезног градива.
Исход предмета
Након положеног испита студенти ће знати шта је финансијско тржиште, који су сегменти
финансијског тржишта, институције и инструменти финансијског тржишта. Ефикасност
савремених финансијских тржишта и њихово регулисање су основни елементи разумевања
фунционисања тржишта. Такође, студенти ће савладати основне методе процене ризика и
приноса хартија од вредности којима се тргује на финансијском тржишту.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основе финансијског система, повезаност финансијског и реалног сектора привреде, појам,
улоге и развој финансијских тржишта, основне карактеристике савремених финансијских
тржишта, берзе и берзански послови, Сврхе и циљеви законског регулисања финансијских
тржишта, ефикасност финансијских тржишта, пензиони фондови, Инвестиционе компаније,
акције, обвезнице, тржиште новца, тржиште капитала, девизно тржиште, .
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Место и улога финансијских система у тржишној привреди, анализа финансијских тржишта,
подела и врсте финансијских тржишта, основне форме регулисања, учесници на финансијским
тржиштима, изведени финансијски инструменти, тржишта финансијских деривата, примарна и
секундарна тржишта
Литература



Финансијска тржишта и институције, Живковић, Б. Шошкић, Д., Економски факултет, Београд, 2009
Финансијска тржишта и инструменти, Ерић Д.,Чигоја штампа, Београд, 1997
Монетарна економија, банкарство и финансијска тржишта, Мисхкин Ф, Датастатус београд, 2006
Број часова активне наставе
Предавања: Вежбе: Други облици наставе:
Студијски истраживачки
45
45
рад:
Методе извођења наставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
писмени испит
5
практична настава
усмени испт
5
колоквијум-и
20
..........
семинар-и
10
Остали
часови
поена
60
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Финансијско и девизно пословање
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Тихомир В. Тасић проф.
Статус предмета: изборни предмет
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета је да студентима пружи кључна конкретна знања и вештине непоходне за
успешно обављање финансијског и девизног пословања фирме у пракси, као и за пословање на
девизном тржишту.
Исход предмета
Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да самостално обавља послове на
плану организовања, прикупљања, располагања и улагања новчаних средстава као и да
примењује практична знања из области финансија и банкарства као и да обавља послове
области међународног платног промета, односно да послује са девизама и делује на девизном
тржишту.
Садржај предмета
Теоријска настава
Пословне финансије у савременом друштву, функција, циљеви, задаци, прибављање и
коришћење финансијских средстава, финансијска улагања фирме, организација обављања
финансијских послова, финансијска евиденција, финансијски маркетинг, политика
ликвидности; организација располагања новчаним средствима, појам и обележја међународног платног промета, основе засновања и разрешавања финансијских односа са
иностранством, девизни систем, платни промет; биланси размене са иностранством,
регулисање међународних плаћања, девизно тржиште, појам, врсте, улога, инструменти
платног промета са иностранством, ѕаконска регулатива.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Паралела: пословне финансије и други делови финансијског система, правна регулатива;
уговори о кредиту, предности – ризици, правна регулатива, практичан рад са појединим
инструментима евиденције, детаљна разрада појединих фаза финансијског маркетинга, картон
депонованих потписа; пратећа документација у вези са располагањем средствима, разрада
специфичности, остваривање права и обавеза, место, значај и веза са подсистемима у области
финансија, значај за привреду и државу, практичан пример међународног плаћања, функција и
рад мењачница, обрада појединих инструмената, разрада Закона о девизном пословању и
других прописа.
Литература
 Др Д. Радовановић, мр В. Крстић, Финансијско и девизно пословање, ВПШСС
Лесковац, 2009
 Константин Флоричел, Међународни финансијско-девизни односи, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд, 2006
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе:
Студијски истраживачки
45
45
рад:
Методе извођења наставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
писмени испит
5
практична настава
усмени испт
5
60
колоквијум-и
20
..........
семинар-и
10
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Спољнотрговинско пословање
Наставник (Име, средње слово, презиме): Предавач мр Саша С. Сарић
Статус предмета: изборни предмет
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема услова
Циљ предмета
Упознати студенте са спољнотрговинским пословима; начином припреме за обављање
спољнотрговинске активности и закључивањем спољнотрговинске активности.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да темељно разуме прописе у
области спољнотрговинског пословања и да организује пословни процес у области
спољнотрговинског пословања, да повеже спољнотрговинске послове са пословима шпедиције
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам, значај и улога спољнотрговинског пословања, садржај и значај спољнотрговинског
биланса, карактеристике међународне неробне размене, специјализоване услуге везане за
робни промет, начела међународног трговинског права, типски уговори и општи услови
пословања, светска трговинска организација, једнообразна правила и обичаји за документарне
акредитиве, међународна трговачка арбитража, INCOTERMS, економски значај царина, антидампинг поступак, нецаринске баријере, техника реализације извозног посла, техника
реализације увозног посла.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Облици спољнотрговинских предузећа и начин пословања на ино тржишту, спољнотрговински
послови, са конкретном обрадом истих, начини истраживања тржишта, трговачки обичаји и
узансе у земљама окружења, политички ризици и смањење истих у Спољнотрговинском
пословању, закључивање купопродајног посла, формирање цена у спољнотрговинском
пословању, формирање спољнотрговинске калкулације, анализа извозног посла, анализа
увозног посла, сецијални спољнотрговински послови и начини употребе истих, виши облици
сарадње у спољнотрговинском промету и начини употребе истих, међународна арбитража,
статистичка евиденција у спољној трговини, анализа и контрола спољнотрговинског посла.
Литература
 Мр Саша Сарић, Спољнотрговинско пословање, ВЕШ Лесковац, 2004
 Молорад Тешић, Спољнотрговинско пословање, Савремена администрација Београд,
1996
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе:
Студијски истраживачки
45
45
рад:
Методе извођења наставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
писмени испит
5
60
практична настава
усмени испт
5
колоквијум-и
20
..........
семинар-и
10
Download

Knjiga predmeta