Историјски институт
Београд
Међународни научни скуп
СРПСКО-ИТАЛИЈАНСКИ ОДНОСИ:
историја и савремено доба
Conferenza Scientifica Internazionale
LE RELAZIONI SERBO-ITALIANE:
storia e presente
Београд, 28. мај 2014.
Српска академија наука и уметности
Сала 2
Belgrado, 28 Maggio 2014
Accademia serba delle scienze e delle arti
Aula 2
ОДБОР ЗА ПРИПРЕМУ СКУПА
Академик Драгољуб Живојиновић, Српска академија наука и уметности
др Срђан Рудић, Историјски институт Београд
др Биљана Вучетић, Историјски институт Београд
Проф. др Антонело Ф. Бијађини, Универзитет Сапиенца Рим
Проф. др Алберто Бекерели, Универзитет Сапиенца Рим
Др Алесандро Вањини, Универзитет Сапиенца Рим
COMITATO ORGANIZZATORE DELLA CONFERENZA
Academician Dragoljub Živojinović, Accademia serba delle scienze e delle arti
Srdjan Rudić, Ph.D, Istituto di storia, Belgrado
Biljana Vučetić, Ph.D, Istituto di storia, Belgrado
Prof. Antonello F. Biagini, Sapienza Università di Roma
Dott. Alberto Becherelli, Sapienza Università di Roma
Dott. Alessandro Vagnini, Sapienza Università di Roma
ОВАЈ СКУП СЕ ОДРЖАВА УЗ ПОДРШКУ
Министарства за просвету, науку и технолошки развој
Владе Републике Србије
QUESTA CONFERENZA SI SVOLGE CON IL SUPPORTO
del Ministero dell’Istruzione della Scienza e dello Sviluppo tecnologico
del Governo della Repubblica di Serbia
ПРОГРАМ - PROGRAMMA
Среда, 28. мај 2014, 10.оо сати
Mercoledì, 28 maggio 2014, 10.00 h
ОТВАРАЊЕ СКУПА
- CERIMONIA DI APERTURA
* * *
ПРВА СЕДНИЦА – SEZIONE PRIMA
Председавајући: проф. др Андреа Картени, др Биљана Вучетић
Presidenti: Prof. Andrea Carteny, Biljana Vučetić, PhD.
Antonello Biagini
LE RELAZIONI ITALO-SERBE NELLA STORIA
ИТАЛИЈАНСКО-СРПСКИ ОДНОСИ КРОЗ ИСТОРИЈУ
Roberto Valle
L’EMANCIPAZIONE DI DUE NAZIONI, IL RISORGIMENTO ITALIANO E LA RIVOLTA SERBA
ЕМАНЦИПАЦИЈА ДВЕ НАЦИЈЕ, ИТАЛИЈАНСКИ РИЗОРЂИМЕНТО И СРПСКИ УСТАНАК
Радомир Поповић
ИТАЛИЈАНИ У СРБИЈИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 19. ВЕКА
GLI ITALIANI IN SERBIA NELLA PRIMA METÀ DELL’OTTOCENTO
Данко Леовац
СРПСКО ПИТАЊЕ, РУСИЈА И УЈЕДИЊЕЊЕ ИТАЛИЈЕ (1859-1866)
LA QUESTIONE SERBA, LA RUSSIA E L’UNIFICAZIONE D’ITALIA 1859–1866
Јована Иветић
ДИПЛОМАТСКА МИСИЈА ДИМИТРИЈА МАТИЋА У РИМУ ТОКОМ 1878
LA MISSIONE DIPLOMATICA DI DIMITRIJE MATIĆ A ROMA NEL 1878
Пауза–Pausa
Alessandro Vagnini
L’ITALIA E LA SERBIA: DALLA GUERRA DEI MAIALI АLL’ANNESSIONE DELLA BOSNIA
ИТАЛИЈА И СРБИЈА: ОД ЦАРИНСКОГ РАТА ДО АНЕКСИЈЕ БОСНЕ
Alberto Becherelli
LA SERBIA E LE GUERRE BALCANICHE NEI RAPPORTI DELL’ADDETTO MILITARE ITALIANO A
BELGRADO
СРБИЈА И БАЛКАНСКИ РАТОВИ У ИЗВЕШТАЈИМА ИТАЛИЈАНСКОГ ВОЈНОГ АТАШЕА У БЕОГРАДУ
Giordano Merlicco
L’ITALIA E LA CRISI AUSTRO-SERBA DEL LUGLIO 1914.
ИТАЛИЈА И АУСТРО-СРПСКА ЈУЛСКА КРИЗА 1914. ГОДИНЕ
Milovan Pissari
POPOLAZIONI CIVILI SOTTO OCCUPAZIONE DURANTE LA PRIMA GUERRA MONDIALE: I CASI
DELLA SERBIA E DELL’ITALIA
СТАНОВНИШТВО ПОД ОКУПАЦИЈОМ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ: СЛУЧАЈЕВИ СРБИЈЕ И ИТАЛИЈЕ
Giuseppe Motta
LA GRANDE GUERRA E LA NASCITA DEL REGNO SHS NEI DOCUMENTI DELL’ESERCITO ITALIANO
ВЕЛИКИ РАТ И СТВАРАЊЕ КРАЉЕВИНЕ СХС У ДОКУМЕНТИМА ИТАЛИЈАНСКЕ ВОЈСКЕ
Дискусија - Dibattito
Пауза - Pausa
Среда, 28. мај 2014, 15.oo сати
Mercoledì, 28 maggio 2014, 15.00 h
ДРУГА СЕДНИЦА – SEZIONE SECONDA
Председавајући: проф. др Роберто Вале, др Радомир Поповић
Presidenti: Prof. Roberto Valle, Radomir Popović, PhD
Andrea Carteny
L’ITALIA E L’UNIONE TRA MONTENEGRO E SERBIA ALLA FINE DELLA GRANDE GUERRA
ИТАЛИЈА И УЈЕДИЊЕЊЕ ЦРНЕ ГОРЕ И СРБИЈЕ НА КРАЈУ ВЕЛИКОГ РАТА
Станислав Сретеновић
ИЗМЕЂУ САВЕЗНИКА И НЕПРИЈАТЕЉА: ИТАЛИЈАНСКО-СРПСКИ ОДНОСИ
У МЕЂУРАТНОМ ПЕРИОДУ, 1918-1939
NÉ ALLEATI NÉ NEMICI – LE RELAZIONI ITALO-SERBE NEL PERIODO TRA LE DUE GUERRE, 1918–1939
Далибор Денда
ДЕЛАТНОСТ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВОЈНЕ ОБАВЕШТАЈНЕ СЛУЖБЕ ПРЕМА ИТАЛИЈИ
1918 – 1941. ГОДИНЕ
L’ATTIVITÀ DEL SERVIZIO SEGRETO MILITARE JUGOSLAVO NEI CONFRONTI DELL` ITALIA 1918–1941
Василије Драгосављевић
УТИЦАЈИ ИТАЛИЈАНСКОГ ФАШИЗМА НА ИДЕОЛОГИЈУ
И ПОЛИТИЧКУ ПРАКСУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ НАЦИОНАЛИСТА
LE INFLUENZE DEL FASCISMO ITALIANO SULL’IDEOLOGIA E SULLA PRASSI POLITICA
DELL’ORGANIZZAZIONE DEI NAZIONALISTI JUGOSLAVI
Урош Урошевић
ИЗМЕЂУ ОРИЈЕНТАЛИЗМА И РЕАЛПОЛИТИКЕ У ДЕЛИМА
ЕДОАРДА СКАРФОЉЕ И КАРЛА СФОРЦЕ
ORIENTALISMO E REALPOLITIK NELLE OPERE DI EDOARDO SCARFOGLIO E CARLO SFORZA
Пауза–Pausa
Милан Терзић
ОСМАТРАЧНИЦА У ИТАЛИЈИ - ПОГЛЕД НА СТАЊЕ У ЈУГОСЛАВИЈИ
ТОКОМ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
LA TORRE DI OSSERVAZIONE IN ITALIA – UNA PROSPETTIVA SULLA SITUAZIONE JUGOSLAVA
DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Миљан Милкић
ДИПЛОМАТИЈА КРОЗ КУЛТУРУ.
ЈУГОСЛОВЕНСКИ КУЛТУРНИ УТИЦАЈ У ИТАЛИЈИ 1947 – 1954.
LA DIPLOMAZIA TRAMITE LA CULTURA. L’ INFLUENZA CULTURALE JUGOSLAVA IN ITALIA 1947–1954
Саша Мишић
НОРМАЛИЗАЦИЈА ПОЛИТИЧКИХ ОДНОСА ЈУГОСЛАВИЈЕ И ИТАЛИЈЕ
НАКОН МЕМОРАНДУМА О САГЛАСНОСТИ 1954. ГОДИНЕ
LA NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI TRA JUGOSLAVIA E ITALIA
DOPO IL MEMORANDUM D’INTESA FIRMATO A LONDRA DEL 1954.
Roberto Sciarrone
L’ITALIA E L’INTEGRAZIONE DELLA SERBIA NELL’UE.
PROSPETTIVE DI COLLABORAZIONE POLITICA ED ECONOMICA
ИТАЛИЈА И ИНТЕГРАЦИЈА СРБИЈЕ У ЕВРОПСКУ УНИЈУ.
ИЗГЛЕДИ ПОЛИТИЧКЕ И ЕКОНОМСКЕ САРАДЊЕ
Биљана Вучетић
СРПСКА ИСТОРИОГРАФИЈА О ИТАЛИЈИ
LA STORIOGRAFIA SERBA SULL’ITALIA
Дискусија - Dibattito
Завршна реч -Conclusionе
ЛИСТА УЧЕСНИКА
Проф. др Антонело Ф. БИАЂИНИ, проректор Универзитета Сапиенца Рим
Проф. др Роберто ВАЛЕ, Одељење политичких наука Универзитета Сапиенца Рим
Др Радомир ПОПОВИЋ, Историјски институт Београд
Др Данко ЛЕОВАЦ, Филозофски факултет Београд
Др Јована ИВЕТИЋ
Др Алесандро ВАЊИНИ, Факултет хуманистичких наука Универзитета Сапиенца Рим
Др Алберто БЕКЕРЕЛИ, Факултет хуманистичких наука Универзитета Сапиенца Рим
Ђордано МЕРЛИКО, докторант Универзитета Сапиенца Рим
Др Милован ПИСАРИ
Др Ђузепе МОТА, Факултет хуманистичких наука Универзитета Сапиенца Рим
Др Андреа КАРТЕНИ, Факултет хуманистичких наука Универзитета Сапиенца Рим
Др Станислав СРЕТЕНОВИЋ, Институт за савремену историју Београд
Мајор мр Далибор ДЕНДА, Иститут за стратегијска истраживања Београд
Василије ДРАГОСАВЉЕВИЋ, Историјски институт Београд
Др Урош УРОШЕВИЋ
Др Милан ТЕРЗИЋ, Институт за стратегијска истраживања Београд
Мајор др Миљан МИЛКИЋ, Институт за стратегијска истраживања Београд
Проф. др Саша МИШИЋ, Факултет политичких наука Београд
Др Роберто ШАРОНЕ, Факултет хуманистичких наука Универзитета Сапиенца Рим
Др Биљана ВУЧЕТИЋ, Историјски институт Београд
ELENCO DEI PARTECIPANTI
Prof. Antonello F. BIAGINI, prorettore Sapienza Università di Roma
Prof. Roberto VALLE, Dipartimento di scienze Politiche, Sapienza Università di Roma
Radomir POPOVIĆ, Ph.D, Istituto di storia, Belgrado
Danko LEOVAC, Ph.D, Facoltà di filosofia, Belgrado
Jovana IVETIĆ, Ph.D
Alessandro VAGNINI, Ph.D, Facoltà di Scienze Umanistiche Sapienza Università di Roma
Alberto BECHERELLI, Ph.D, Facoltà di Scienze Umanistiche Sapienza Università di Roma
Giordano MERLICCO, dottorando Sapienza Università di Roma
Milovan PISARRI, Ph.D
Giuseppe MOTTA, Ph.D, Facoltà di Scienze Umanistiche Sapienza Università di Roma
Ph.D Andrea CARTENY, Facoltà di Scienze Umanistiche Sapienza Università di Roma
Stanislav SRETENOVIĆ, Ph.D, Istituto per la storia contemporanea, Belgrado
Maggiore Далибор ДЕНДА, MA, Istituto ricerche strategice Belgrado
Vasilije DRAGOSAVLJEVIĆ, Istituto di storia, Belgrado
Uroš UROŠEVIĆ, Ph.D
Milan TERZIĆ, Ph.D, Istituto ricerche strategice Belgrado
Maggiore Miljan MILKIĆ, Ph.D, Istituto ricerche strategice Belgrado
Prof. Saša MIŠIĆ, Facoltà di Scienze Poliche Belgrado
Ph.D Roberto SCIARRONE, Facoltà di Scienze Umanistiche Sapienza Università di Roma
Biljana VUČETIĆ, Ph.D, Istituto di storia, Belgrado
Download

програм научног скупа (преузми .pdf)