ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ БОР
Ул.Моше Пијаде 6,ПИБ 100500548, мат.бр. 07183321,
тел: 030 425 782, 424 588, факс: 425 782
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка добара – ђачке ужине
за школску 2013/2014. Годину
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 03/2013
Бор – 2013.годинe
1
На основу члана 39.и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012. у даљем тексту Закон),
члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености ослова ( „Сл.гласник РС бр. 29/2013) Одлуке о покретању поступка јавне
набавке број 03/2013 од 22.10.2013.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1484/2 од
22.10.2013. године припремљена је :
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности добара- ђачке ужине у школској 2013/14. години, број јавне набавке
03/2013.
САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Поглавље
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Техничка спецификација
Услови за учешће у поступку јавне набавке изчлана 75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Oбразац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Овлашћење представника понуђача
Потврда о преузимању конкурсне документације
Комисија за набавку:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Горан Петровић, дипл.правник –председник комисије
Лидија Абдушевић-представник Савета родитеља- члан
Драгана Станиловић-представник Савета родитеља-члан
Драгана Спаић-представник Савета родитеља-члан
Миодраг Михајловић-члан и
Биљана Станковић -члан
2
Страна
3
4
5
6-10
11-15
16-19
20-22
23
24
25
26
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.
Подаци о наручиоцу
Наручилац: Основна школа „Вук Караџић“
Адреса: Моше Пијаде бр. 6 Бор
Интернет страница: www.osvukbor.edu.rs
2.
Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Законом o безбедности хране
и Законом o здравственој исправност животних намирница и предмета oд опште употребе.
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка добара-ђачке ужине за школску 2013/14.годину у поступку
јавне набавке мале вредности.
Ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН):
-15812100-пецива
-15551000-јогурт и други ферментисани производи
-15321100-сок од помиоранџе
-15321600-сок од јабуке
-15321700-мешавина неконцентрисаних сокова
3.
4.
5.
6.
7.
Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради избора најповољнијег понуђача и закључења уговора
о јавној набавци
Није у питању резервисана јавна набавка
Не спроводи се електронска лицитација
Контакт
E-mail: [email protected]
Број факса: 030/424-588, тел: 030/424-588,425-782
3
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.
-
-
2.
3.
Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника
Предмет јавне набавке је набавка добара у поступку јавне набавке мале вредности –ђачка ужина за
школску 2013/14. годину, тј од момента закључења уговора па до 13.06.2014. године (крај наставе у
школској 2013/14. години).
Број јавне набавке: 02/2013.
Ознака и назив из Општег речника набавке (ОПН):
-15812100-пецива
-15551000-јогурт и други ферментисани производи
-15321100-сок од помиоранџе
-15321600-сок о д јабуке
-15321700-мешавина неконцентрисаних сокова
Предметна јавна набавка није обликована по партијама
Процењена вредност јавне набавке
Укупна процењена вредност јавне набавке износи 1.300.000,00 динара без пдв-а и то:
-600.000,00 динара без пдв-а од момента закључења уговора до краја 2013. године и
-700.000,00 динара без пдв-а од 01.01.2014-13.06.2014. године
4
III TEХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА /ТЕХНИЧКЕ КАРАРКТЕРИСТИКЕ/ за јавну набавку 03/2013.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА – ЂАЧКЕ УЖИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014 ГОДИНУ
Ред.
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Назив производа
Бурек са сиром125 gr
Кифла са сиром 100 гр
Лиснато пециво са сиром 100 гр
Пица
Интегрално пециво
Кроасан са чоколадом
Кукурузно
Кифла са џемом
Сирењавка
Крофна 100 гр
Сендвич са саламом
Гибаница
Проја
Виршла у лиснатом тесту
Штрудла са џемом
Штапић-лиснати са сусамом
Лења пита
Кифла са сиром
Кифла са еурокремом
Јогурт
Сок
Чоколадно млеко
Количина
комада
2.160
1.850
1.850
3.505
2.345
2.265
1.950
1.950
1.700
2.280
1.400
1.890
1.925
2.215
1.940
1.400
1.400
1.400
1.940
25.590
5.290
6.485
Испорука ђачке ужине ће се вршити у матичној школи у Бору ул.Моше Пијаде бр.6 и у објекту школе
издвојеног одељења у Слатини на основу претнодно сачињеног јеловникa од стране школе за текући
месец.Дистрибутер ужине за школску 2013/14.годину је у обавези да достави Цертификат ХАЦЦП за квалитет
и исправност производа као и све остале потврде и обрасце прописане Закономo безбедности хране и
Законом o здравственој исправност животних намирница и предмета oд опште употребе.
Место,_____________
Датум,________________
Сагласан са условима спецификације,
Понуђач,
МП
________________________
5
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове
за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона и то:
1) Је регистрован код надлежног органа,односно уписан у одговарајући регистар (члан 75.
ст.1.тач.1. Закона)
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе,да није осуђиван за кривишна дела против привреде,кривична
дела против животне средине,кривично дело примања или давања мита,кривично дело
преваре(члан 75. ст.1.тач.2. Закона)
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности,која је на снази у време
обвљављивања односно слања позива за подношење понуда(члан 75. ст.1.тач.3. Закона)
4) Да је измирио доспеле порезе,доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији(члан 75.
ст.1.тач.4. Закона).
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке,ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом(члан 75. ст.1.тач.4. Закона).
6) Понуђач је дужан да приликом састављања понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавања и условим арада, заштити
животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке нефинисане чланом 76. Закона и то да:
1) располаже неопходним финансијким и пословним капацитетом:
да је понуђач у претходној пословној години /2012/ остварио укупан приход предмет јавне набавке
не мањи од укупне цене дате понудому овом поступку
да је за период од претходне три године пре објављивања позива за подношењапонуда вршио
дистрибуцију ђачке ужине реализоване кроз најмање 5 уговора укпне вредности не мање од
10.000.000,00 динара
2) располаже довољним техничким капацитетом, односно:
да поседује производну линију опремљену са адекватном опремом у складу са техничким
прописима и стандардима предвиђеним за предметну набавку-месилица за тесто, ферментациона
комора, пећ за печење капацитета 500 јединица по печењу, ламинатор за тесто
да поседује најмање три специјализована возила за доставу добара /производа/ предмета набавке .
3) располаже довољним кадровским капацитетом и то да има у сталном радном односу најмање
10 радника од тога 2 дипломирана технолога /7. степен/ за прехрамбену идустрију.
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачима у складу са чланом 80. Закона подизвођач мора
да испуњава обавезне услове из члна 75.став1.тач.1) до 4) Закона и услов из члана 75. став1. тачка 5)
Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Додатне услове у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета понуђач
мора самостално испуњавати.
6
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача /заједничка понуда/ сваки понуђач из групе понуђача мора
да испуни овабезне услове из члана 75.став1. тач.1)до4) Закона. додатне услове у погледу
финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета група понуђача испуњава заједно.
Услов из члана 75.став1.тач5)Закона дужан је да испуњава понуђач групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
7
2.
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл.77. став 4.
Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве понуђача ( Образац изјаве дат под бројем 3 овог поглавља),
којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из члана 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из
члана 75.став. 1.тачка 5)Закона.
Додатне услове дефинисане чланом 76. Закона понуђач доказује на следећи начин:
да располаже неопходним финансијким и пословним капацитетом доказује подношењем копија
уговора којим се документује да је у претходној пословној години /2012/ остварио укупан приход
предмет јавне набавке не мањи од укупне цене дате понудом у овом поступку и да је за период од
претходне три године пре објављивања позива за подношења понуда вршио дистрибуцију ђачке
ужине реализоване кроз најмање 5 уговора укuпне вредности не мање од 10.000.000,00 динара
да располаже довољним техничким капацитетом, односнода поседује производну линију
опремљену са адекватном опремом у складу са техничким прописима и стандардима предвиђеним
за предметну набавку-месилица за тесто, ферментациона комора, пећ за печење капацитета 500
јединица по печењу, ламинатор за тесто доказује достављањем копија пописних листа за наведену
опрему,а да поседује најмање три специјализована возила за доставу добара /производа/ предмета
набавке доказује доставом копија или очитаних саобраћајних дозвола.
дарасполаже довољним кадровским капацитетом и то да има у сталном радном односу најмање 10
радника /из области предметне јавне набавке/ од тога 2 дипломирана технолога / 7. степен/ за
прехрамбену индустрију доказује доставом копија радних књижица.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву понуђача
(саставни део овог поглавља), потписану од стране овлашћеног лица.
Уколико понуду подноси група понуђача Изјава понуђача мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о
испуњености услова. Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
доставина увид оригинал или оверену фотокопију доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђач није у обавези да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњености услова из поступка јавне набавке , која наступи до доношења одлуке, односно закључења
уговора, односно током важења уговора о јавној набваци и да је документује на прописан начин.
8
3.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.
ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77.став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач___________________________________________
(навести назив и седиште понуђача)
у поступку јавне набавке мале вредности добара-ђачке ужине за школску 2013/14. годинуброј 03/2013.,
испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку и то:
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива
за подношења понуде;
4. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када имас едиште на њеној територији)
5. Понуђач је поштовао обавезе које произиазе из важећих прописа о захтити на раду, запошљавању и
условим рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;
Место:_______________
Датум:________________
М.П.
Понуђач,
_______________
Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
9
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБНАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77.став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач___________________________________________
(уписати назив и седиште подизвођача)
у поступку јавне набавке мале вредности добара-ђачке ужине за школску 2013/14. годину број
03/2013.,испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку и то:
1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношења понуде;
4. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији)
Место:_______________
Датум:________________
М.П.
Понуђач,
_______________
Напомена:Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
10
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1.
2.
-
3.
4.
5.
-
ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику
НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања
понуда може са сигурношћу констатовати да се први пут отвара.
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача
на коверти је потребно нагласити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу Основна школа „Вук Караџић“ , ул. Моше Пијаде бр.6 ,19210 Бор, са
назнаком „Понуда за јавну набавку добара-ђачке ужине за школску 2013/14. годину, број 03/2013НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуда мора да садржи све доказе наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова из члана
75.и76.Закона и мора бити сачињена на обрасцима из конкурсне документације.Све изјаве, обрасци
и прилози морају бити потписани и оверени печатом од стране понуђача.
Понуда тј.сви документи морају бути повезани тј.упаковани у целину тако да се не могу накнадно
убацити, одстранити улу заменити поједини листови односно прилози.
Конкурсна документација се може преузети на следећи начин:
непосредно у просторијама школе –Основна школа „Вук Карарџић“, ул. Моше Пиајде бр. 6, 19210
Бор
на порталу јавних набавки: portal.ujn.gov.rs
на интернет страници Наручиоца: www.osvukbor.edu.rs
Рок за подношење понуда је 14.11.2013.године до 14,00 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена до 14.11.2013.године 14,00 часова.
наручилац ће по пријему одређене понуде на коверти обележити време пријеме и евидентирати
број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда поднета непосредно Наручилац
ће понуђачу дати потврду пријему понуде са датумом и временом пријема понуде-уколико понуђач
захтева.
Понуда која буде пристигла после 14,00 часова 14.11.2013. године сматраће се неблаговременом.
Отварање понуда обавиће се јавно одмах по истеку рока предвиђеног за доставу понуда дана
14.11.2013. године у 14,30 часова у просторијама школе.
Отврању понуда поред комисије именоване за спровођење предметне јавне набавке могу
присуствовати и опуномоћени предтавници понуђача који су дужни да Комисији непосредно пре
почетка поступка отварања понуда предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати
овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.
ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликованапо партијама.
ПОНУДЕ СА ВАРАИЈАНТАМА
Подношење понуда са варијантама није дозвољено.
НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду.Понуђач је
дужан да нагласи која документа мења или накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Основна школа „Вук Карарџић“, ул.
Моше Пијаде бр. 6, 19210 Борса назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара-ђачке ужине за школску 2013/14. годину, број 03/2013-НЕ
ОТВАРАТИ“.
11
-
6.
7.
8.
-
-
„Допуна понуде за јавну набавку добара-ђачке ужине за школску 2013/14. годину, број 03/2013-НЕ
ОТВАРАТИ“.
„Опозив понуде за јавну набавку добара-ђачке ужине за школску 2013/14. годину, број 03/2013-НЕ
ОТВАРАТИ“.
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара-ђачке ужине за школску 2013/14. годину, број
03/2013-НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача
на коверти је потребно нагласити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да мења, допуњује нити да опозове своју
понуду.
УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено учествовати у заједничкој понуди
нити као подизвођач.
У обрасцу понуде (поглавље VI) понуђач (заокруживањем једне од понуђених опција) наводи да ли
наступа самостално илиподноси заједничку понуду или понуду са подизвођачем.
ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси са подизвођачем дужан је да у обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да
понуду подноси са подизвођачем , проценат укупне вредности набавке коју ће поверити
подизвођачу, као и део предмета набавке коју ће вршити преко подизвођача.
Уколико Наручилац закључи уговор за понуђачем који наступа са подузвођачем у уговору о јавној
набавци ће бити наведен тај подизвођач.
Понуђач је дужан да за подизвођача достави образац изјаве о испуњености услова за подизвођача
која је саставни део поглавља IV.
Понуђач је дужан да Наручиоцу обезбеди приступ провере испуњености услова код подизвођача и у
потпуности одговара наручиоцу за извршење овабеза из поступка јавне набавке без обзира на број
подизвођача.
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети и група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке из члана 81. ст.4.тач.1) до6) Закона и то податке о:
члану групе који ће бити носилац посла, односно кији ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем;
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор
понуђачу који ће у име групе понуђача дати сердства обезбеђења
понуђачу који ће издати рачун
рачуну на који ће бити извршено плаћање
обавезама сваког понуђача из групе понуђача за извршење уговора
група понуђача може да се определи да обрасце из конкурсне документације потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који
ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца
који подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у
име задругара (члан 81. став 7. до 9.)
12
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ
ПОНУДЕ
Рок плаћања по извршеној месечној услузи (не дужи од 45 дана) на рачун понуђача који је
прецизиран у уговору.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Рок ивршења услуга је од датума закључења уговора до 13.06.2014.године.
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а са урачунатим свим трошковима које понуђач
има у релизацији предмета јавне набавке, с тим да ће се за оцену узимати у обзир цена без ПДВа.Цена дата у понуди је фиксна и не може се мењати после закључења уговора.Ако је у понуди
исказана неуобичајено ниска цена наручилацџ ће поступити у складу са чланом 92.Закона.
ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО
ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ
ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Порској управи, Министарства финансија и
привреде
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условимарада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМАОБЕЗБЕЂЕЊА
ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач који буде изабран као најповољнији је дужан да приликом потписивања уговора преда
Наручоцу једну бланко соло меницу без протеста, као средство обезбеђења за добро извршење
посла и евентуално плаћање уговорене казне.
Уз меницу изабрани понуђач доставља и копију картона депонованих потписа.
ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набакане садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
ДОДАТАНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може од наручиоца тражити додатна појашњења и информације у вези
припремања понуте и то: у писаном облику путем поште на адресу Основна школа „Вук Карарџић“,
ул. Моше Пијаде бр. 6, 19210 Бор, електронском поштом на e-mail: [email protected]
факсом на број 030/424-588.Додатне информације и појашњења се могу тражити најкасније 5 дана
пре истека роказаподношење понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана
пријема захтева одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Захтев за додатне информације и појашњења упућују се са назнаком“ Захтев за додатним
информацијама и појашњењима за јавну набавку мале вредности добара-ђачке ужине у школској
2013/14. годиниброј 03/2013''
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.Закона.
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА
ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
13
16.
17.
18.
19.
20.
21.
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна појашњења којаће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши увид код понуђача односно његовог подизвођача
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуда по окончаном поступку отварања.У случају разлике између јединичне и укупне
цене, меродавна је јединична цена.Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака
наручилац ће његову понуду одбитикао неприхватљиву.
ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА
СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
У складу са чланом 83.закона Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних
референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је
понуђач добио негативну референцу. Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је
понуђач –са којим се закључује уговор, добио негативну референцу понуђач је у обавези да у
тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла која
ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарскагаранција за добро извршење
посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а са роком важења који је 30
(тридесет )дана дужи од истек арока за коначно извршење посла.
ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗАДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се вршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У
СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ.
Уколико две или више понуда имајуисту понуђену цену, као најповољнијабиће изабрана понуда
оног понуђача који има већи број закључених уговора у области предметне јавне набавке.
ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условимарада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине (у оквиру обрасца –Образац изјаве из поглавља IV под бројем 3).
Накнаду за коришћење патената , као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице
илипословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступк ајавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту правасе доставља непосредно на адресу Основна школа „Вук Карарџић“, ул.Моше
Пијаде бр. 6, 19210 Бор, електронском поштом на e-mail: [email protected] или факсом на број
030/424-588 или препорученом пошиљком са повратницом.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки најкасније у року од
два дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматреати благовременим уколико је примљен
од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на
начин достављања. У том случају долази до застоја рока у подношењу понуда.
14
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108.Закона или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 15 дана од дана пријема
одлуке.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
40.000,00 динара (број жиро-рауна: 840-742221843-57; позив на број: 50-016; сврха уплате:
Републичка администартивна такса са назнаком набавке на коју се односи; корисник: Буџет
Републике Србије.)
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.-167.Закона.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од
дана протека рока заподношеље захтева за заштиту права из члана 149. Закона
У случају да је поднетасамо једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.став 2. тачка5) Закона.
15
VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број ____________од___________за јавну наваку добара-ђачке ужине за школску
2013/14.годину ,број 03/2013, за коју је јавни позив објављен дана 06.11.2013. годинена Порталу
јавних набавки и на интернет страници школе - www.osvukbor.edu.rs
1/ Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача:
__________________________________________________
Адреса понуђача:
______________________________________________________
Матични број понуђача:
______________________________________________________
Порески идентификациони број понуђача /ПИБ/:
________________________________________________________
Име особе за контакт:
____________________________________________________
Електронска адреса понуђача:
_______________________________________________________
Телефон:
______________________________
Телефакс:
_______________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
______________________________________________________
Лице одговорно за потписивање уговора:
______________________________________________________
Понуду дајем:
а/самостално
б/ са подизвођачем:
1. _________________________________________
2. _________________________________________
3. _________________________________________
4. _________________________________________
/нвести назив и седиште свих подизвођача/
в/ као заједничку понуду:
1.______________________________________________
2.______________________________________________
3.______________________________________________
4.______________________________________________
/навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди/
16
Укупна цена добара
Ред.
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Назив производа
Бурек са сиром125 gr
Кифла са сиром 100 гр
Лиснато пециво са сиром 100 гр
Пица
Интегрално пециво
Кроасан са чоколадом
Кукурузно
Кифла са џемом
Сирењавка
Крофна 100 гр
Сендвич са саламом
Гибаница
Проја
Виршла у лиснатом тесту
Штрудла са џемом
Штапић-лиснати са сусамом
Лења пита
Кифла са сиром
Кифла са еурокремом
Јогурт
Сок
Чоколадно млеко
СВЕГА
Количина
комада
2.160
1.850
1.850
3.505
2.345
2.265
1.950
1.950
1.700
2.280
1.400
1.890
1.925
2.215
1.940
1.400
1.400
1.400
1.940
25.590
5.290
6.485
Цена без ПДВ-а
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:
Укупна вредност ПДВ-а по стопи од __________%
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
Словима:
ПДВ
Укупна
вредност
дин.
дин.
дин.
дин.
•
•
•
•
Испорука сваког наставног дана по требовању наручиоца.
Рок одложеног плаћања: _________ дана (не дужи од 45 дана)
Број закључених уговора који су предмет јавне набавке у претходне три године ______ .
Вредност реализованих јавних набавки које су предмет јавне набавке у претходне три
године.
• Број специјализованих возила за доставу ______ .
• Уз понуду прилажемо прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом.
• Важност понуде _____ ( ________________ ) дана од дана отварања понуда ( не карћи од 60
дана) .
Место:_______________
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
Датум: _____________
________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П. ________________________________
* Уколико понуду подноси група понуђача - образац понуде мора бити оверен и потписан од
стране овлашћеног члана групе понуђача - представника групе понуђача или једаног од понуђача
кога одреди група што је дефинисано споразумом
17
2/Подаци о подизвођачу
Назив подизвођача
_______________________________________________
Адреса подизвођача
_______________________________________________
Матични број подизвођача
________________________________________________
Порески идентификациони број /ПИБ/:
________________________________________________
Име особе за контакт:
________________________________________________
Проценат укупне вредности набавке коју ће извршити
подизвођач:
_______________________________________________
Електронска пошта подизвођачи:
________________________________________________
Телефон/факс
________________________________________________
Датум:__________________
Место:__________________
МП
Потпис овлашћеног лица
__________________________
Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу попуњава само понуђач који подноси понуду са
подизвођачем. Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац
фотокопирати /сматраће се оригиналним уколико се на копији види печат наручиоца/,
попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.
18
3/ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив учесника у заједничкој понуди
_______________________________________________
Адреса
_______________________________________________
Матични број
________________________________________________
Порески идентификациони број /ПИБ/:
________________________________________________
Име особе за контакт:
________________________________________________
Електронска пошта понуђача:
________________________________________________
Телефон/факс
________________________________________________
Број рачуна и назив банке понуђача:
_______________________________________________
Датум:__________________
Место:__________________
МП
Потпис овлашћеног лица
__________________________
Напомена: Образац 3/ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, у tом случају је потребно да се наведени образац копира у
довољном броју примерака /сматраће се оригиналним уколико се на копији види печат наручиоца/, да се
попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди
19
VII МОДЕЛ УГОВОРА
О испоруци ДОБАРА – ЂАЧКЕ УЖИНЕ
Закључен дана ___________ 2013.године у Бору између:
1. Основне школе „Вук Караџић“ у Бору,ул. Моше Пијаде број 6. Матични број 07183321,
ПИБ 100500541, број рачуна: 840-1475660-34 коју заступа директор Ивана Пајкић проф , у
даљем текстуНаручилац. и
2. ______________________________, са седиштем у __________, улица_______________
_________________, бр. _____, матични број _______________, ПИБ _______________,
рачун бр. ______________________код пословне банке ___________________,које заступа
директор _________________________, у даљем тексту Понуђач.
2.1
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
( у случају заједничке понуде навести све понуђаче из заједничке понуде)
Члан 1.
Уговорне стране константују да је Наручилац донетом Одлуком број ______ од __________
2013.године покренуо поступак јавне набавке добара –ђачке ужине за школску
2013/14.Годину број 03/2013.
Да је понуђач доставио понуду заведену под бројем _________од ____________2013.
године код Наручиоца и под бројем ________од ____________2013. године заведене код
понуђача. И налази се у прилогу овог уговора и његов је саставни део и да у потпуности
одговара условима из конкурсне документације.
Да је наручилац у складу са чланом 108. Закона донео одлуку о избору најповољљније
понуде број ________од_________2013.године и за најповољнијег понуђача за набавку
добара-ђачке ужине у школској 2013/14. години изабрао горе наведеног понуђача.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет уговора је испорука добара – ђачке ужине за школску 2013/2014 годину у
основној школи „Вук Караџић“ у Бору како у матичној школи у Бору тако и у издвојеном
одељењу у Слатини а све у складу са датом понудом добављача ђачке ужине у школској
2013/14. години заведеном код наручиоца под бројем _________од_________2013.године и
овереном спецификацијом која је саставни део овог уговора.
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
20
Укупна вредност уговора не може бити фиксна из усвојене понуде јер зависи од
броја пријављених ученика корисника ђачке ужине у школској 2013/14.години, тј од
момента закључења уговора до 13.06.2014. године с тим да не може бити већа од укупне
цене из понуде која износи без ПДВ-а________________динара, тј
___________________динара са ПДВ-ом.
Члан 4.
Наручилац и понуђач су сагласни да јединична цена производа на дан закључења
уговора буде цена из понуде број ________ од _________2013.године и да буде важећа за
време трајања уговора, тј. буде фиксна и не може се мењати до истека уговора.
ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА
Члан 5.
Понуђач се обавезује да ђачку ужину испоручује сваког наставног дана у школским
кухињама у матичној школи у Бору и издвојеном одељењу у Слатини уз писмену потврду
сервирке о извршеном пријему и да евентуалне мањкове одмах записнички константује и да
одмах исправи.
Члан 6.
Квалитет производа који су вредност овог уговора мора у потпуности одговарати
важећим домаћим и међународним стандардима за ту врсту робе,уверењима о квалитету и
атестима.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 7.
Наручилац се обавезује да вредност набављене ужине исплати у року од _________
дана од дана истека протеклог месеца не дуже од 45 дана у складу са Законом о РИНО, а на
основу спецификације рачуна на испоручену ужину.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 8.
Понуђач се обавезује да приликом потписивања овог уговора достави Наручиоца
бланко сопствену меницукао гаранцију за испуњење свих уговорних обавеза у висини од 5%
од вредности уговора са ПДВ-ом са роком важења до окончања посла.
Члан 9.
-
-
Наручилац и понуђач су сагласни да се овај уговор раскине:
Уколико понуђач касни са испоруком ужине више од 10 пута у току трајања уговора.
Уколико испоручена ужина није у складу са понудом тј. требовањем Нарушиоца и
писане констатације (с обе стране) о наведеном недостатку више од 10 пута у току
трајања уговора.
Уколико више од 2 пута не испоштује динамику тј. рокове плаћања прихваћене из
понуде број _______ од _________2013.године.
21
-
Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се
другој уговорној страни.
Остале одредбе
Члан 10.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 11.
Све евентуалне спорове уговорне стране решаваће споразумно.За све спорове који
не буду решени мирним путем надлежан је Привредни суд у Зајечару.
Члан 12.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.
Члан 13.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка),од чега по 2(два) за сваку
уговорну страну.
НАРУЧИЛАЦ:
_______________________
Ивана Пајкић,проф
ИСПОРУЧИЛАЦ:
_____________________
22
VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88.Став 1. Закона
Понуђач_____________________________________________________
(навењсти назив и седиште понуђача)
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде и то:
ВРСТА ТРОШКА
ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкови припреме понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручиоц је дужан да
понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела , ако су израђени у складу са техничком
спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења под условом да је понуђач тражио
накнаду тих трошкова у својој понуди.
Место:________________
Датум:____________________
Потпис понуђача
М.П.____________________
23
IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона
Понуђач_____________________________________________________
(навењсти назив и седиште понуђача)
Даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понду у поступку јавне набавке
мале вредности број03/2013за набавку добара-ђачке ужине за школску 2013/14.годину поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Место:________________
Датум:____________________
М.П.
Потпис понуђача
____________________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
24
XОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА
________________________________________________________________
(име и презиме лица које представљају понуђаче)
из __________________________________ ул. _____________________________________
бр.л.к.___________________ овлашћује се да у име
_____________________________________________________________________________________
( назив понуђача )
из __________________________________, може да учествује у поступку отварања понуда за јавну набавку
добара –ђачке ужине у школској 2013/14. години.бр. ____________ и предузима све радње прописане
Законом.
Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се може користити.
Дана, _________________ 2013.године
Понуђач:
М. П. ____________________
(потпис овлашћеног лица)
25
XI ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку бр. ________
за _____________________________________________________
(навести предмет набавке)
Потврђујем да сам у име предузећа
Назив предузећа: ________________________.
ПИБ: ______________________.
Седиште предузећа: ________________ бр. __________________ .
Место: ___________________ .
Контакт особа: ______________________ .
Контакт телефон: ____________________.
Факс: ____________________ .
Преузео конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности број _____________ тј.за набавку добара
__________________________________________________________.
Важно: Наручилац ће одговоре,измене и допуне конкурсне документације проследити свим
понуђачима за које има доказ да су преузели конкурсну документацију.
ДАТУМ: __________________
Овлашћено лице: _____________________
ПОТПИС: ____________________
М.П.
26
Download

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ БОР Ул.Моше Пијаде 6,ПИБ