Високапословнашкола
струковнихстудијауЛесковцу
АП
ОС ЛОВНА
Ш
В ИС
ЛА
КО
ОК
Лесковац
ИНФОРМАТОР
застудентеосновнихстудијауписанимна
студијскепрограме,акредитоване2012.
године
школска2013/2014.година
Издање:
ИНФОРМАТОР
Приређивачи:
МирославаСтојановић,проф.
Спец.ВалентинаСтанковић
Издавач:
ВисокапословнашколаструковнихстудијауЛесковцу
Главнииодговорниуредник:
дрЖикаСтојановић,проф.
Уредникпубликације:
дрИванМихаиловић,проф.
Рецензенти:
дрМиленаМарјановић,проф.
дрИванМихаиловић,проф.
Лектор:
МирославаСтојановић,проф.
Техничкиуредник:
СашаРадојичић
2
Високапословнашкола
струковнихстудијауЛесковцу
3
Драгибудућистуденти,
Добродошли на Високу пословну школу струковних студија у
Лесковцу!
Школске 2013/2014 године студираћете на овој Високој школи, која
ангажујепрофесораипредавача,којисудокторирали,магистриралии
специјализиралиуразличитимоблатимаекономијеименаџмента.
Студираћете студијске програме који су усаглашени са савременим
европским и светским тенденцијама и за које се надамо да ће бити
занимљивиипродуктивни,икојећемоидаљеусаглашаватиимењатиу
складу са потребама привреде и институција. У програмима ћете се
сусретисаразноврснимнаучнимдисциплинама.Тоћепоставитиоснову
у вашем знању и способностима, што ће, вам пружити шансу да
искористите све могућности које су везане за каријеру на пољу
економије.
Сами програми захтевају озбиљан рад. Знамо да можда неки од вас
раде у вечерњим сатима, или током викенда да побољшају своју
финансијскуситуацију.Утаквимоколностимајенарочитозначајнода
пажљивопланиратесвојевремеидасетрудитедаодржитеакадемске
приоритете.Каквагоддајевашаситуација,запосленинаВисокојшколи
сепосвећујувашемуспеху,алијединоможемодавасподржимо,акоула‐
жетеадекватаннапорприучењу.
Имате изузетну прилику да будете друга генерација која ће у
школској 2013/2014 години, студирати у новој школској згради, која
испуњаванајстрожисветскекритеријумеуобластистудирања.
Акоиматебилокаквихпроблематокомстудијанеоклевајтеданам
се обратите. Такође, ако сте заинтересовани да даље наставите са
усавршавањем,имаћетемогућностдаунашојшколизавршитеспеција‐
листичке студије, или да на одговарајућим образовним установама у
земљиииностранствунаставитестудирање.
Желимовамуспешнуипријатнушколскугодинусанама,иефикасно
студирање.
Искреноваш,
ДиректорВисокепословнешколеуЛесковцу
дрЖикаСтојановић,професор
4
Садржај:
Увод........................................................................................................................................................................ 6 ИсторијатШколе .................................................................................................................................................. 6 Јавнипревоз.......................................................................................................................................................... 8 Банкарскеуслуге.................................................................................................................................................. 8 Условизауписнаосновнестудије ..................................................................................................................... 8 Студијскипрограми ........................................................................................................................................... 12 Распоредполагањаиспита ............................................................................................................................... 17 Наставницишколе ............................................................................................................................................. 18 Књигапредметазаосновнеструковнестудије .............................................................................................. 22 Одговорностизаштитастудената ................................................................................................................... 99 Организацијаиизвођењестудија .................................................................................................................. 100 Обимстудија ..................................................................................................................................................... 100 Организацијанаставе ...................................................................................................................................... 101 Пријављивањепредметаиевиденција ......................................................................................................... 101 Поновљенопријављивањепредмета ............................................................................................................ 102 Оверасеместраигодине ................................................................................................................................. 102 Евалуацијанаставе .......................................................................................................................................... 102 Уписинапредовањеутокустудија................................................................................................................ 103 Статусстудента ................................................................................................................................................ 103 Упис.................................................................................................................................................................... 103 Мобилностстудената....................................................................................................................................... 104 Променастатусастудента ............................................................................................................................... 104 Мировањестатусастудента ............................................................................................................................ 105 Престанакстатусастудента ............................................................................................................................ 105 Праћењерадастудената ................................................................................................................................. 106 Испит ................................................................................................................................................................. 106 Оцењивање ....................................................................................................................................................... 107 Последиценеположеногиспита .................................................................................................................... 107 Уписнавишугодинустудија .......................................................................................................................... 107 Стручнапракса ................................................................................................................................................. 108 Завршнирад ..................................................................................................................................................... 109 5
Увод
ВисокапословнашколаструковнихстудијауЛесковцуовегодинеуписаће297
нових студената. Од овог броја, по 40 најбоље рангираних студената са сваког
студијског програма се финансира из републичког буџета, остали су суфи‐
нансирајући. Образовање студената обухвата и стручну праксу као и учешће
студенатаупројектимарегионалногразвоја.
ИсторијатШколе
Школајеоснована1975.годиненаосновуЗаконаовишемобразовањурадника
као Трговинско угоститељска школа. Наставни план и програм је усвојен од
стране Скупштине СР Србије. Школа је променила назив 1981. године у Виша
школаусмереногобразовања“СветозарМарковић”,азатимјеРепубличкикоми‐
тетзаобразовањерадникаифизичкукултуруСРСрбије,наосновучлана31.став
3. Закона о усмереном образовању и васпитању, а на захтев Више школе и
Извештаја Комисије тог комитета од 3. јула 1987 године, донео Решење о
утврђивањуиспуњеностизаостварењепланаипрограмаобразовањастудијана
ВишојекономскојшколиуЛесковцуодшколске1987/1988.године.
Године 2007. школа је акредитована под називом Висока пословна школа
струковнихстудијауЛесковцу.
ТренутнонаВисокојпословнојшколистудираоко800студената.
Висока пословна школа струковних студија из Лесковца има дугогодишњу
сарадњусастранимобразовниминституцијама.
Током 2004. године, у сарадњи са Образовним оделењем области Нордланд у
Норвешкој (Nordland County Department of Education) почела је реализацију
пројекта, „Евалуација и унапређење образовног процеса на Високој пословној
школи у Лесковцу и обезбеђење просторно–техничких услова – Школа за
будућност“, и у оквиру тога добија евалуацију наставних планова и програма од
стране Пословне школе Универзитета у Будау Handelshøgskolen i Bodø (Bodø
Graduate School of Busines) и Универзитета у Гриничу – Лондон (University of
Greenwich). Школа остварује сарадњу и са Вишом строковном пословно–
комерциалномшоломизЦељауСловенијиисаУниверзитетомуСолуну(Аristotle
UniversityofТhessaloniki).
Пројекат “Евалуација и унапређење образовног процеса на Вишој економској
школи у Лесковцу – Школа за будућност” успешно је реализован у сарадњи са
Владом Краљевине Норвешке и Министарством просвете и науке Републике
Србије.
Утоку2012.годинешколајеуспешнореализоваладвапројектаитопројекат
“Развојпословногплана”којијенамењенпочетицимаубизнисуиспроводисеу
сарадњи са норвешком непрофитном организацијом “Business Innovation
Programs” у оквиру “Fruits & Berries” програма подршке развоју приватног
сектора у области воћарства Јужне Србије, као и пројекат унапређења наставе
средњихстручнихшкола“Мисликаопредузетник”,ареализованјеусарадњиса
АгенцијомзалокалниекономскиразвојградаЛесковца.Школајебилаидомаћин
6
Регионалног сајма ученичко‐студентског предузетништва који се по први пут
одржавауЛесковцу.
Крајемаприлашколајеорганизовала„Данаотворенихврата“,са жељомдасе
што успешније представи нова школска зграда, као и да се посетиоци ближе
упознајуса студијскимпрограмимаипројектимаукојимајешколаучествовалаи
накојиматренутноради.
Такође поред постојећих успешно је упостављена и нова сарадња са
представницимаУниверзитетаизСанктПетесбурга.ПредставнициФакултетаза
економију и менаџмент су били учесници конференције која је одржана крајем
септембра у организацији Високе пословне школе, и потписани су уговори о
међусобнојсарадњиизмеђуоведвеобразовнеинституције.
У периоду од 26. ‐ 27. септембра 2013. одржана је Конференција о сарадњи
институција у образовном простору у организацији Високе пословне школе
струковних студија у Лесковцу. У оквиру конференције разматрана су питања
сарадње образовних институција у области образовања. На конференицији су
учествовали представници образовних институција из Грчке, Словеније,
МакедонијеиСрбије.
Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу је у сарадњи са
Технолошким факултетом у Лесковцу у оквиру X Симпозијума "Савремене
технологије и привредни развој" била домаћин секције "Социјално‐економске
импликацијеновихтехнологија".Уоквируовесекције22.новембра2013.године
у просторијама Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу, своје
радовесуизложилиучеснициСимпозијумаизРепубликеСловенијеиРепублике
Србије.
Локација
Пунназивинституције:
ВисокапословнашколаструковнихстудијауЛесковцу
Адреса:ВладеЈовановићабр.8,16000Лесковац,Србија
Телефон:+38116254961
Факс:+38116242536
E‐mail:[email protected]
Website:www.vpsle.edu.rs
Текућирачун:840–1231666–54
Позивнаброј:9723058100411386
7
Јавнипревоз
Добра повезаност Лесковца друмским и железничким саобраћајем са осталим
градовима у Србији и ван ње, олакшава студентима долазак у школу. Школа се
налазиублизиниаутобускеижелезничкестанице.АутобускастаницауЛесковцу
дневно има око 600 полазака аутобуса из Лесковца у свим правцима (Ниш,
Београд,Врање,Пирот,Зајечар,Прокупље,Медвеђа,Бојник,Власотинцеидр.).По‐
стојећи ред вожње углавном одговара потребама студената, што омогућава
једном броју студената који станују ван Лесковца да на наставу долазе
аутобусима.
Магистралну железничку пругу Београд‐Ниш‐Лесковац‐Скопље, као алтер‐
нативни превоз, такође, користи мањи број студената. Дневно кроз железничку
станицупрође19путничкихвозовауобаправца.Добројеорганизованаитакси
службауграду.
Банкарскеуслуге
Постојање двадесетак пословних банака, њихових експозитура и пословних
јединица, лоцираних углавном у ширем центру града, нуди преко целог дана
комплетне банкарске услуге физичким лицима. Ту понуду допуњује и један број
инсталиранихбанкоматаимењачницауужемцентруграда.
Коришћење платних картица, као савременог вида плаћања, могуће је у нај‐
већембројупродајнихобјекатауграду.
Условизауписнаосновнестудије 1
Члан21.
Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу, на прву годину
основнихструковнихстудијауписујестудентенаакредитоване студијскепрограме,а
ускладусадозволомзарад.
Кандидат који конкурише за упис полаже пријемни испит који обухвата
програмскесадржајеизучаванеусредњојшколиилииспитзапроверусклоностии
способности.Кандидаткојиимаположенуопштуматурунеполажепријемнииспит.
Кандидат са неодговарајућом стручном матуром може се упутити на полагање
одређенихпредметаопштематуре.
Страни држављанин може се уписати на овај студијски програм под истим
условима као и домаћи држављанин ако познаје језик на коме се изводи настава.
Проверу знања језика на коме се изводи настава врши трочлана комисија
састављена од наставника школе. Комисија оцењује способност читања, писања и
споразумевања на језику на коме се изводи настава и формира коначну оцену о
знањујезиканакомесеизводинастава,којаможебитипозитивнаилинегативна.
ВисокапословнашколаструковнихстудијаизЛесковцарасписујеКонкурсза
уписнастудијскепрограмекојисеизводенаШколи.Укупанбројстуденатазасваки
студијскипрограмутврђујесенабазидозволезарад.
1
Делови Правила студија преузети са веб стране www.vpsle.edu.rs
8
Настудијскиепрограме,финансијеибанкарство,туризамиугоститељствои
менаџмент у бизнису, могу конкурисати сви кандидати са четвртим степеном
стручнеспреместеченимушколамаопштегиекономскогусмерењаилиположеном
општом матуром. Кандидати са завршеним осталим средњим школама у
трогодишњим и четворогодишњим школама немогу уписати студијски програм
финансијеибанкарство.Изборкандидатазауписупрвугодинустудијаобављана
основу резултата постигнутог на пријемном испиту и општег успеха у средњој
школи (осим за кандидате са положеном општом матуром). Кандидати који су
завршилитрогодишњушколуполажудиференцијалнииспитизпредметаоснови
економије и пословна економија и они немогу уписати студијски програм
финансијеибанкарство.
Ранг листесесачињавају премаукупном броју бодовасваког кандидата по
утврђениммерилима.Кандидатможеосвојитинајвише100бодова.
Подопштимуспехомусредњојшколиподразумевасезбирпросечнихоцена
из свих предмета у свим разредима средње школе, помножен са 2 (два). По овом
основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у
средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.Кандидати ма са
завпшеном трогодишњом школом,просек оцена са треће године средње школе
рачунаседвапута.
Резултаткојикандидатпостиженапријемномиспитуоцењујесеод0до60
бодова. Кандидат који има положену општу матуру не полаже пријемни испит.
Оцена коју је кандидат стекао полагањем опште матуре прерачунава се на
сразмеранбројбодова(максимално60)идодајебројубодоваостваренихпооснову
општег успеха у средњој школи (најмање 16, а највише 40 бодова), што укупно
износи100бодова.
Конкурс за упис објављује се у складу са Законом о високом образовању и
ОдлукомВладеРепубликеСрбије.Заинтересованикандидатиприликомпријавена
Конкурсдужнисудадоставеследећудокументацију:
Оригиналнасведочанствасвихразредасредњешколе,
ОригиналДипломеоположеномзавршномодносноматурскомиспиту,
ОригиналниИзводизматичнекњигерођених,
Доказоуплатинакнадезаполагањепријемногиспита,
Пријавнилисткојисадржиследећеподатке:
-
Називстудијскогпрограмазакојиконкурише,
Називпредметакојежелидаполаженапријемномиспиту(кандидатбирадва
одчетирипонуђенапредмета),
Странијезиккојијеучиоупретходнојшколи,
Име
Имеједногодродитеља,
Презиме,
Јединствениматичнибројграђана,
Месторођења,републикаодноснодржава,
9
Датумрођења,
Адресапребивалишта,
Бројконтакттелефона,
Називпретходнозавршенешколе,
Степенстручнеспреме,
Пол.
Напријемномиспитумогусеполагатиследећипредмети
Основиекономије,
Основиинформатике,
Математикаи
Пословнаекономија.
Приликом попуњавања пријавног листа кандидат је дужан да од понуђена
четирипредметаизабередвакојаћеполагати.
Кандидати који уписју стдијски програм Туризам и угоститељство,
пријемни испит полажу из предмета Географија и једног изабраног од следећа
4предмета:
-
Основиекономије,
Основиинформатике,
Математикаи
Пословнаекономија.
ПријемнииспитсеполажеупросторијамаШколе.Кандидатисуобавезнида
наполагањепријемногиспитапонесуважећуличнукартуилипасош.
Комисија за упис студената утврђује јединствену ранг листу свих кандидата са
укупним бројем бодова стечених по свим поменутим критеријумима у року од 48
сатиодполагањапријемногиспита.
Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг
листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор
директоруШколеурокуод24сатаодобјављивањајединственеранглисте.
Директор доноси одлуку о приговору у року од 24 сата од подношења
приговора.
НарешењедиректораможесеуложитижалбаСаветуВисокепословнешколе
струковнихстудијауЛесковцуурокуод24сатаодпријемаРешења.СаветВисоке
пословнешколеструковнихстудијауЛесковцурешавапожалбиурокуоддвадана
одњеногпријема.Наконодлучивањапоприспелимприговорима,односножалбама,
ВисокапословнашколаструковнихстудијауЛесковцуутврђујеиобјављујеконачну
ранглистусвихкандидатасаукупнимбројембодовастеченимпосвимутврђеним
критеријумима.
Место на коначној ранг листи одређује да ли кандидат испуњава услове за
упис у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће
плаћатишколарину.
10
Коначнаранглистајеосновзаупискандидата.Кандидатиспуњаваусловза
школовањенатеретбуџетаРепубликеСрбијеакосеналазинаконачнојранглисти
закључносабројемодобренимзаупискандидатанатеретбуџетакојијеодређенза
Високу пословну школу струковних студија у Лесковцу, уз услов да укупан број
бодоваморабитинајмање51.
Кандидат који плаћа школарину испуњава услов за упис на конкретни
студијскипрограмакоиманајмање30бодова,ускладусабројемодобренимзаупис
кандидатакојиплаћајушколарину.
Кандидатикојисуиспунилиусловезауписдужнисудаупишуурокуод15
дана.Зауписсунеопходнаследећадокумента:
ОригиналниИзводизматичнекњигерођених,
Оригиналнасведочанствасвихразредасредњешколе,
ОригиналДипломеоположеномзавршномодносноматурскомиспиту,
ДвапопуњенаобрасцаШВ‐20,
Индекс,
Двефотографијеформата4×6цм.
Доказоуплатинакнадезаздравствено‐потпорнифонд
Доказоуплатишколарине(застудентекојисенефинансирајуизбуџета)
Ако се кандидат, који је остварио право на упис, не упише у предвиђеном
року,ВисокапословнашколаструковнихстудијауЛесковцућеуместоњегауписати
другогкандидата,ускладусаредоследомкандидатанаконачнојранглисти.
Уколикосеупрвомуписномрокунеупишебројстуденатакојипланиран за
овајстудијскипрограм,расписаћесеКонкурсзадругиуписнирок.
- Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу доноси Одлуку о
висини школарине за студенте који се не финансирају из буџета Републике
Србије. Школарином се утврђују трошкови студија за једну школску годину.
Мерила за утврђивање висине школарине су: бруто зараде запослених по
коефицијентима и вредности бода које прописује ресорно министарство;
амортизација објеката и опреме; материјални трошкови; издаци за
осавремењавање и увећање књижног фонда; трошкови лиценцирања
софтвера;трошковистручногусавршавањанаставникаисарадника;трошкови
међународне сарадње и осавремењавања студијских програма; трошкови
закупа интернет линкова и web hostinga; трошкови издавања публикација;
трошковисарадњесапривреднимкоморамаитржиштемраданаунапређењу
студијских програма и усклађивању компетенција свршених студената и
исходапроцесаучењасапотребаматржишта;трошковиобезбеђењаусловаза
школовање студената са посебним потребама; трошкови организовања
стручног усавршавања студената у земљи и иностранству . Износ школарине
утврђује се на основу укупног броја ЕСПБ бодова на предметима за које се
студентопределиоприликомуписа,ускладусаЗаконом.Школаринаобухвата
накнаде за редовне услуге које Висока пословна школа струковних студија у
Лесковцу пружа студенту у оквиру остваривања студијског програма, a у
складусапосебномодлуком
11
Студијскипрограми
Студијскипрограминаосновнимстудијама:
1. Финансијеибанкарство
2. Менаџментибизнис
3. Туризамиугоститељство
Образовна делатност за стицање више стручне спреме остварује се кроз
наставу (предавања, практичне вежбе, колоквијуми, консултације, семинарски
радови,менторскирад,испити)идругеобликерадаутврђенеСтатутомШколе.
Студијскипрограмиосновнихстудијасеизводеутрајањуодтригодине–шест
семестара.Напрвојидругојгодинистудијаутокулетњегсеместраједанданје
предвиђензаобављањестручнепраксе.Накрајуосновнихстудија, предвиђенаје
одбраназавршнограда.
Зимски семестар почиње, по правилу, 1. октобра а завршава се 15. фебруара;
летњисеместарпочиње16.фебруараазавршавасе30.септембраистегодине.
Распустиутокугодинесу:зимски–од15.јануарадо15.фебруара;пролећни,у
времеускршњихпразникаилетњи–од10.јуладо20.августа.
12
Финансије и банкарство
ПРВА ГОДИНА
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
Математика за економисте
Пословна статистика
Рачуноводство
Основе маркетинга
Пословна економија
Основи економије
Стручна пракса (прва година)
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 1 (страни језик)
1Ф1-ФЛЕ1
Страни језик - Енглески 1
1Ф1-ФЛФ1 Страни језик - Француски1
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 2
1Ф2-ЦХТ
Културно наслеђе
1Ф2-ИИФ
Увод у финансије
ДРУГА ГОДИНА
Шифра
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
предмета
2Ф3-БМГ
Основи менаџмента
2Ф3-ФМГ
Финансијски менаџмент
2Ф4-ЦМЛ
Трговинско право
2Ф4-ИС
Информациони системи
2Ф3-ФАЦ
Финансијско рачуноводство и биланс
2Ф3-ЕТН
Предузетништво
2Ф4-БНК
Банкарство
Стручна пракса (друга година)
2Ф4-ПП
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 3 (Пословни страни језик)
2Ф4-ФЛЕ2
Пословни страни језик - Енглески 2
2Ф4-ФЛФ2 Пословни страни језик - Француски 2
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 4
2Ф4-АИС
Рачуноводствени информациони системи
2Ф4-МИС
Маркетинг информациони систем
ТРЕЋА ГОДИНА
Шифра
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
предмета
3Ф6-ЕМГ
Еколошки менаџмент и одрживи развој
3Ф6-БУА
Анализа пословања
3Ф6-ФЦР
Финансијска контрола и ревизија
3Ф6-СТМ
Стратегијски менаџмент
3Ф5-ИНС
Осигурање
3Ф6-ФПР
Завршни рад
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 5 (страни језик - почетни курс)
3Ф5-ФЛЕСК Страни језик почетни курс - Енглески
3Ф5-ФЛФСК Страни језик почетни курс - Француски
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бирају се два)
Изборни блок 6
3Ф5-ЦФБ
Царинско и шпедитерско пословање
3Ф5-ФМА
Финансијска тржишта
3Ф5-ФФЕ
Финансијско и девизно пословање
3Ф5-ФТР
Спољнотрговинско пословање
Шифра
предмета
1Ф1-МФЕ
1Ф1-БСТ
1Ф1-АЦЦ
1Ф2-БМА
1Ф2-БУЕ
1Ф2-БАЕ
1Ф2-ПП
13
Семестар 1
П
В
4
2
3
2
3
2
Семестар 2
П
В
3
3
3
2
2
2
2
Семестар 3
П
В
3
2
3
2
3
3
2
2
3
8
7
7
7
7
8
4
6
6
2
2
2
2
Семестар 4
П
В
6
6
ЕСПБ
6
6
5
7
7
6
6
7
2
3
2
2
3
1
2
2
1
1
4
4
3
1
3
1
Семестар 6
П
В
2
2
3
2
4
2
3
2
6
6
2
2
Семестар 5
П
В
ЕСПБ
ЕСПБ
6
7
8
7
7
5
3
2
2
2
1
1
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
8
8
8
8
Менаџмент у бизнису
Шифра
предмета
1М1-МФЕ
1М1-БСТ
1М1-АЦЦ
1М2-БМА
1М2-БУЕ
1М2-БАЕ
1М2-ПП
1М1-ФЛЕ1
1М1-ФЛФ1
2М2-ЦХТ
2М2-ИИФ
Шифра
предмета
2М3-БМГ
2М3-ФМГ
2М4-ЦМЛ
2М4-ИС
2М4-ПМ
2М3-ЕТН
2М4-БПЛ
2М4-ПП
2М4-ФЛЕ2
2М4-ФЛФ2
2М3-ОМХР
2М3-БЛГ
Шифра
предмета
3М6-ЕМГ
3М6-ТРМ
3М6-СТМ
3М6-БСО
3М5-РМ
3М6-ФПР
3М5-ФЛЕСК
3М5-ФЛФСК
3М5-ЕНМ
3М5-ФБМ
3М5-ИСМ
3М5-БЦМ
3М5-КМА
ПРВА ГОДИНА
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
Математика за економисте
Пословна статистика
Рачуноводство
Основе маркетинга
Пословна економија
Основи економије
Стручна пракса (прва година)
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 1 (страни језик)
Страни језик - Енглески 1
Страни језик - Француски 1
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 2
Културно наслеђе
Увод у финансије
ДРУГА ГОДИНА
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
Основи менаџмента
Финансијски менаџмент
Трговинско право
Информациони системи
Пројектни менаџмент
Предузетништво
Пословно планирање
Стручна пракса (друга година)
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 3 (Пословни страни језик)
Пословни страни језик - Енглески 2
Пословни страни језик - Француски 2
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 4
Управљање људским ресурсима и
организационо понашање
Пословна логистика
ТРЕЋА ГОДИНА
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
Еколошки менаџмент и одрживи развој
Трговински менаџмент
Стратегијски менаџмент
Организација пословних система
Управљање ризиком
Завршни рад
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 5 (страни језик - почетни курс)
Страни језик почетни курс - Енглески
Страни језик почетни курс - Француски
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бирају се два)
Изборни блок 6
Предузетнички менаџмент
Управљање породичним бизнисом
Информациони систем менаџмента
Пословне комуникације
Менаџмент квалитета
14
Семестар 1
П
В
4
2
3
2
3
2
Семестар 2
П
В
3
3
3
2
2
2
2
2
2
Семестар 4
П
В
2
3
3
2
2
1
3
1
2
2
1
1
2
3
2
3
2
Семестар 5
П
В
8
7
7
7
7
8
4
6
6
2
2
Семестар 3
П
В
3
2
3
2
3
2
2
3
ЕСПБ
6
6
ЕСПБ
6
6
5
7
6
6
6
7
4
4
7
7
Семестар 6
П
В
2
2
3
3
3
2
3
2
ЕСПБ
6
8
7
7
9
5
4
3
2
2
1
1
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
7
7
7
7
7
Туризам и угоститељство
Шифра
предмета
1T1-МФЕ
1T1-БСТ
1T1-АЦЦ
1Т2-БМА
1Т2-БУЕ
1Т2-БАЕ
1Т2-ПП
1Т1-ФЛЕ1
1Т1-ФЛФ1
1Т2-ЦХТ
1Т2-ИИФ
Шифра
предмета
2Т3-БМГ
2Т3-ТУМ
3Т5-МТД
2Т4-ЦМЛ
2Т4-ИС
2Т3-ХМЦ
2Т4-СОН
2Т4-ТРД
2Т4-ПП
2Т4-ФЛЕ2
2Т4-ФЛФ2
2Т3-ФМГ
2Т3-ЕТН
2Т3-ОБХ
Шифра
предмета
3Т6-ЕМГ
3Т6-АГТ
3Т5-МТА
3Т6-СТМ
3М6-ФПР
3Т6-ФЛЕ3
3Т6-ФЛФ3
3Т5-ФЛЕСК
3Т5-ФЛФСК
3Т5-ГТО
3Т5-ПАТ
3Т5-ЦИТ
3Т5-МИТ
ПРВА ГОДИНА
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
Математика за економисте
Пословна статистика
Рачуноводство
Основе маркетинга
Пословна економија
Основи економије
Стручна пракса (прва година)
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 1 (страни језик)
Страни језик - Енглески 1
Страни језик - Француски 1
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 2
Културно наслеђе
Увод у финансије
ДРУГА ГОДИНА
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
Основи менаџмента
Менаџмент квалитета у туризму
Менаџмент туристичких дестинација
Трговинско право
Информациони системи
Менаџмент хотелских предузећа
Наука о исхрани
Туризам и управљање руралним развојем
Стручна пракса (друга година)
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 3 (Пословни страни језик)
Пословни страни језик - Енглески 2
Пословни страни језик - Француски 2
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Изборни блок 4 (бира се један)
Финансијски менаџмент
Предузетништво
Организационо понашање
ТРЕЋА ГОДИНА
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
Еколошки менаџмент и одрживи развој
Агенцијско пословање
Менаџмент туризма и угоститељства
Стратегијски менаџмент
Завршни рад
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 5 (Страни језик у туризму)
Страни језик у туризму - Енглески 3
Страни језик у туризму - Француски 3
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 6 (страни језик - почетни курс)
Страни језик почетни курс - Енглески
Страни језик почетни курс - Француски
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бирају се два)
Изборни блок 7 (бирају се два)
Туристичка географија
Промотивне активности у туризму
Комуникације у туризму
Маркетинг у туризму
15
Акредитован 2012/2013
Семестар 1
П
В
4
2
3
2
3
2
Семестар 2
П
В
3
3
3
2
2
4
2
2
2
2
Семестар 4
П
В
6
6
ЕСПБ
2
3
2
2
3
3
1
1
6
6
4
4
5
7
6
6
6
6
2
2
1
1
4
4
1
3
2
3
2
3
2
Семестар 5
П
В
8
7
7
7
7
8
4
6
6
2
2
Семестар 3
П
В
3
2
2
1
2
1
3
2
2
3
4
ЕСПБ
6
6
6
Семестар 6
П
В
2
2
4
3
3
3
2
2
2
2
2
ЕСПБ
6
9
9
7
5
6
6
2
2
1
1
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
7
7
7
7
Испитнироковиушколскојгодини2013/2014години.
ИСПИТНИРОК
ТРАЈАЊЕИСПИТНОГ
РОКА
јануарски
28.01.–14.02.
априлски
01.04.–16.04.
17.03.–20.03.
мајски
02.06.–15.06.
22.05.–27.05.
јунски
25.06.–08.07.
18.06.–20.06.
септембарски
25.08.–06.09.
октобарски
15.09.–26.09.
ПРИЈАВЉИВАЊЕИСПИТА
23.12.–26.12.
20.01.–22.01.
09.07.–11.07.
18.08.–20.08.
09.09.–11.09.
Испитни рокови су: јануарски, априлски, мајски, јунски, септембарски и
октобарски.
Календариспитаобјављујесепочеткомсвакешколскегодине.
16
Распоредполагањаиспита
р. бр
Назив предмета
јан/феб
април
мај
јун
септ.
октоб.
1.
РАЧУНОВОДСТВО
14.02.
16.04.
04.06.
27.06.
28.08.
24.09.
2.
МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
10.02.
11.04.
02.06.
29.06.
01.09.
15.09.
3.
ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА
03.02.
01.04.
08.06.
25.06.
26.08.
17.09.
4.
СТРАНИ ЈЕЗИК I
28.01.
07.04.
06.06.
26.06.
25.08.
18.09.
5.
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
12.02.
15.06.
07.07.
05.09.
19.09.
6.
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
29.01.
11.06.
30.06.
03.09.
22.09.
7.
ОСНОВЕ МАРКЕТИНГА
05.02.
10.06.
03.07.
29.08.
26.09.
8.
УВОД У ФИНАНСИЈЕ
10.02.
14.06.
05.07.
30.08.
20.09.
9.
КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ
10.02.
14.06.
05.07.
30.08.
20.09.
10.
СТРУЧНА ПРАКСА I ГОДИНА
07.02.
12.06.
01.07.
27.08.
25.09.
11.
ОСНОВЕ МЕНАЏМЕНТА
30.01.
03.04.
05.06.
26.06.
28.08.
17.09.
12.
ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
11.02.
15.04.
03.06.
08.07.
01.09.
15.09.
13.
ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО И
БИЛАНС
04.02.
02.04.
02.06.
29.06.
25.08.
16.09.
14.
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
06.02.
10.04.
09.06.
06.07.
29.08.
18.09.
15.
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
И ОРГАНИЗАЦИОНО ПОНАШАЊЕ
04.02.
02.04.
08.06.
27.06.
25.08.
16.09.
16.
ПОСЛОВНА ЛОГИСТИКА
04.02.
02.04.
08.06.
27.06.
25.08.
16.09.
17.
МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА У ТУРИЗМУ
04.02.
16.04.
02.06.
01.07.
05.09.
16.09.
18.
МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКИХ
ДЕСТИНАЦИЈА
13.02.
07.04.
04.06.
29.06.
25.08.
24.09.
19.
МЕНАЏМЕНТ ХОТЕЛСКИХ ПРЕДУЗЕЋА
10.02.
14.04.
06.06.
27.06.
26.08.
25.09.
20.
ОРГАНИЗАЦИОНО ПОНАШАЊЕ
31.01.
01.04.
03.06.
25.06.
26.08.
21.09.
21.
БАНКАРСТВО
05.02.
14.04.
13.06.
04.07.
04.09.
24.09.
22.
ТРГОВИНСКО ПРАВО
14.06.
05.07.
06.09.
20.09.
23.
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
12.06.
03.07.
27.08.
23.09.
24.
ПОСЛОВНИ СТРАНИ ЈЕЗИК II
11.06.
07.07.
02.09.
19.09.
25.
РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ
СИСТЕМИ
15.06.
30.06.
26.08.
22.09.
26.
МАРКЕТИНГ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ
15.06.
30.06.
26.08.
22.09.
27.
ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ
13.06.
01.07.
04.09.
22.09.
17
28.
ПОСЛОВНО ПЛАНИРАЊЕ
15.06.
04.07.
05.09.
25.09.
29.
НАУКА О ИСХРАНИ
13.06.
30.06.
04.09.
22.09.
30.
ТУРИЗАМ И УПРАВЉАЊЕ РУРАЛНИМ
РАЗВОЈЕМ
15.06.
04.07.
30.08.
26.09.
31.
СТРУЧНА ПРАКСА II ГОДИНА
10.06.
25.06.
03.09.
21.09.
Наставницишколе
ИМЕИПРЕЗИМЕ,ЗВАЊЕ
1.
2.
НАСТАВНИПРЕДМЕТ
дрЖикаСтојановић,проф.
Основиекономије
[email protected]
Предузетништво
Уводуфинансије
дрТихомирТасић,проф.
Финансијскименаџмент
[email protected]
Финансијскоидевизнопословање
Странијезик–ФранцускиI
3.
МирославаСтојановић,проф.
Пословнистранијезик–ФранцускиII
[email protected]
Странијезикутуризму‐ФранцускиIII
Странијезикпочетникурс‐Француски
4.
5.
Основемаркетинга
дрБратиславПрокоповић,проф.
Стручнапракса(трећагодина)
[email protected]
Међународнимаркетинг
дрМиленаМарјановић,проф.
Пословнастатистика
[email protected]
Стратегијскименаџмент
Пословнаекономија
6.
дрМилеБогдановић,проф.
Стручнапракса(другагодина)
[email protected]
Пословналогистика
Царинскоишпедитерскопословање
7.
8.
9.
10.
дрИванМихаиловић,проф.
Рачуноводство
[email protected]
Финансијскорачуноводствоибиланс
дрПредрагРадовановић,проф.
Банкарство
[email protected]
Менаџментризика
Менаџментквалитетаутуризму
дрТатјанаЂекић,проф.
Заштитаживотнесредине
[email protected]
Наукаоисхрани
Менаџменттуризмаиугоститељства
дрМираАврамовић,проф.
Агенцијскопословање
[email protected]
Маркетингинформационисистем
11. мрСашаСарић,предавач
Пословнаекономија
18
[email protected]
Спољнотрговинскопословање
Трговинскименаџмент
Рачуноводство
мр
Драгана
Ранђеловић,
12. предавач
[email protected]
Финансијскорачуноводствоибиланс
Финансијскаконтролаиревизија
спец. Валентина Станкoвић,
предавач
13.
[email protected]
Математиказаекономисте
Информационисистеми
Странијезик‐ЕнглескиI
Наставник
страног
језика
МиљанаСтојковић
‐Трајкови
ћ
14.
[email protected]
15
Пословнистранијезик‐ЕнглескиII
Странијезикутуризму–ЕнглескиIII
Странијезикпочетникурс‐Енглски
Рачуноводствениинформационисистеми
мрДраганСтојановић,предавач.
Менаџментризика
[email protected]
Стручнапракса(првагодина)
Основименаџмента
мр Предраг Ранисављевић,
предавач
16.
[email protected]
Предузетништво
Пројектнименаџмент
Агенцијскопословање
др
Родољуб
Чучуловић,
предавач
17.
[email protected]
18.
Менаџменттуристичкихдестинација
Менаџментхотелскихпредузећа
Менаџменттуризмаиугоститељства
Основиекономије
мрЈовицаЦветковић,предавач
Пословнопланирање
[email protected]
Анализапословања
Пројектнименаџмент
др
Јелена
Крстић‐Ранђић,
19. предавач
[email protected]
Предузетништво
Основименаџмента
Стручнисарадници
20.
21.
ЈасминаЈовић
Математиказаекономисте
[email protected]
ЖаклинаАнђелковић
Основемаркетинга
[email protected]
Финансијскорачуноводствоибиланс
22.
БогданЛакићевић
Финансијскаконтролаиревизија
[email protected]
Финансијскоидевизнопословање
Управљањеризиком
23. ТањаСпасић
Рачуноводство
19
[email protected]
Осигурање
24.
ЉубицаЈањић
Уводуфинансије
[email protected]
[email protected]
Финансијскатржишта
25.
НебојшаМиловановић
Пословнастатистика
[email protected]
Управљањеризиком
26.
Туристичкагеографија
МилицаЦветковић
Туризамиуправљањеруралнимразвојем
[email protected]
Комуникацијеутуризму
Менаџментквалитетаутуризму
27.
28.
29.
КристинаСпасић
Статистика
[email protected]
Основиекономије
МаркоКрстић
Технологијаживотнихнамирница
[email protected]
Менаџментквалитетаутуризму
ТеодораЂорђевић
Основименаџмента
[email protected]
Основимаркетинга
ЕнглескијезикI
30.
ИванаЈовановић
ЕнглескијезикII
[email protected]
ЕнглескијезикIII
Енглескијезикпочетникурс
31.
32.
33.
МајаСтојиљковић
Стратегијскименаџмент
[email protected]
ТомаДашић
Основименаџмента
[email protected]
МилицаСтојановић
Трговинскоправо
[email protected]
34. ЈеленаНиколић
[email protected]
35. МаркоЈанаћковић
[email protected]
36. МашаКулић
[email protected]
Управљањељудскимресурсимаи
организационопонашање
Организационопонашање
Предузетништво
Пословнастатистика
Финансијскименаџмент
Финансијкоидевизнопословање
Финансијскаконтролаиревизија
Спољнисарадници
34.
Проф.дрЖаркоАнђелковић
Трговнископраво
[email protected]
20
35.
Проф.дрНаумеМариноски
Туристичкагеографија
[email protected]
[email protected]
мр Љиљана Здравковић,
Управљање људским
предавач
36.
организационопонашање
[email protected]
37.
Проф.дрСашоКоруновски
Културнонаслеђе
[email protected]
21
ресурсима
и
Књигапредметазаосновнеструковнестудије
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство, Менаџмент у
бизнисуиТуризамиугоститељство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Математиказаекономисте
Наставник(Име,средњеслово,презиме):Предавачспец.ВалентинаJ.Станковић
Статуспредмета:обавезнипредмет
БројЕСПБ:8
Услов:немауслова
Циљпредмета
Циљпредметаjeстицањематематичкихзнањазаразумевањезаконитостиуприроди
и друштву (посебно у области економије), као и њихова примена у професионалном
образовањуисвакодневнојекономскојпракси.
Исходпредмета
Наконуспешносавладаногпредметастудентћебитиустањуда:
примени стечена знања на моделирање економских функција (понуде, тражње,
прихода, трошкова, добити) и испита њихово понашање у различитим условима на
тржишту, обаве различита практична израчунавања из области процентног и каматног
рачуна,улогаикредита.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Пресликавање, функција, Матрице и детерминанте, Бројевни низови, Гранична
вредностинепрекидностфункцијеједнепроменљиве.Асимптоте,Изводфункцијеједне
променљиве , Диференцијал функције. Основне теореме диференцијалног рачуна,
Монотоност функције, екстремне вредности, конвексност и конкавност. Анализа тока
функције, Неодређени интеграл, Одређени интеграл , Диференцијалне једначине ,
Економске функције , Еластичност неких економских функција ,Модели процентног и
каматнограчуна,Моделиулогаимоделикредита.
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Одређивање врсте пресликавања, налажење производа пресликавања, налажење
инверзне функције. Примери неких реалних ф‐ја, Израчунавање детерминате и инверзе
матрице. Решавање матричних једначина, Испитивање ограничености, монотоности и
израчунавање граничне вредности низа, Израчунавање граничне вредности функције.
Одређивање асимптота, Одређивање извода по дефиницији. Извод сложене функције,
Диференцијал функције. Примена Тејлорове формуле и Лопиталовог правила, Анализа
токафункцијеицртањеграфика,Неодређениинтеграл,Одређениинтеграл,Решавање
диференцијалних једначина, Економске функције, Економска интерпретација
еластичности економских функција, Модели процентног и каматног рачуна, Модели
улога,Моделикредита,
Литература


В.Станковић,Математиказаекономисте,ВПШССЛесковац,2011
В.Станковић,Ј.Јовић,Збирказадатакаизматематикезаекономисте,ВПШСС
Лесковац2011
 МиодрагИвовић,Финансијскаматематика,ЕкономкскифакултетБеоград,2003
Остали
Бројчасоваактивненаставе
Предавања: Вежбе: Други
облици Студијски истраживачки часови
22
60
30
наставе:
рад:
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја.
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
5
писменииспит
60
практичнанастава
5
усменииспт
колоквијум‐и
30
..........
семинар‐и
/
активност
предавања
у
току
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство, Менаџмент у
бизнисуитуризамиугоститељство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Пословнастатистика
Наставник(Име,средњеслово,презиме):дрМиленаВ.Марјановићпроф.
Статуспредмета:Обавезнипредмет
БројЕСПБ:7
Услов:немауслова
Циљпредмета
Задатак и циљ наставе из предмета Пословна статистика је да студент стекне знања
радиуочавањаиприменестатистичкихметодаиистраживањаупракси.Поредосталог,
студенти се оспособљавају за коришћење статистичких информација у одлучивању,
подстичуналогичкоразмишљање,статистичкопроучавањепословањапредузећа,чиме
ћесеприпремитизаизазовекојиихочекујунабудућимраднимместима.
Исходпредмета
Наконуспешносавладаногпредметастудентћебитиустањуда:
схвати где год да се остварује процес рада, производње, ангажовање капитала,
средствазарад,сировинама,материјалаиљудскихресурса,постојипотребазањиховим
праћењем, квантифицирањем. донесе закључке о статистичком скупу на бази одабира
репрезентативногузорка.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Основни статистички појмови и категорије, Мере централне тенденције, Мере
варијације, асиметрије и спљоштености, Основе теорије вероватноће и модели теорије
распореда, Статистичко закључивање, Тестирање статистичких хипотеза,  2 тест,
Регресиона и корелациона анализа, Индексни бројеви, Анализа временских серија,
Статистика привредних капацитета, материјала и сировина, Статистика радне снаге,
Статистикапроизводње,Статистикапродуктивностирада,Статистикацена,Статистика
зараде.
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Основнистатистичкипојмовиикатегорије,Израчунатесредњевредности.Позиционе
средње вредности, Апсолутне мере варијације. Релативне мере варијације. Мере
асиметрије и спљоштености, Модели прекидних теорија распореда, Избор узорка и
23
типови узорка. Прост линеарни регресиони модел. Проста криволинијска регресија и
корелација, Индивидуални индекси динамике, Групни индекси динамике, Тренд
компонента.Сезонскакомпонента.Цикличнакомпонента,Номенклатурапроизводње.
Литература
Основналитература
 ДрМ.Марјановић,Пословнастатистика,ВПШССЛесковац,2009
 ДрМ.Марковић,С.Петковић,Пословнастатистика,ВПШБеоград,1999
 ДрМ.Марковић,Збиркарешнихзадатакаизстатистике,ВПШБеоград,1999
Остали
Бројчасоваактивненаставе
часови
Предавања: Вежбе:
Други
облици
Студијски
45
30
наставе:
истраживачкирад:
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
Поена
Завршнииспит
поена
активностутокупредавања
5
писменииспит
60
практичнанастава
5
усменииспт
/
колоквијум1
10
..........
колоквијум2
20
семинар‐и
/
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство, Менаџмент у
бизнисуиТуризамиугоститељство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Рачуноводство
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Иван Ж. Михаиловић проф., мр Драгана
Ранђеловићпредавач
Статуспредмета:обавезнипредмет
БројЕСПБ:7
Услов:немауслова
Циљпредмета
Циљ предмета је пружање сазнања о рачуновдству као сложеном систему у оквиру
кога се евидентира, планира, анализира и контролише, као и оспособљавање студената
да усвоје тематику трансформације средстава, извора средстава, потраживања, обавеза,
расхода,приходаифинансијскогрезултата.
Исходпредмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да: разуме улогу
рачуноводстваињеговихсегменатакаоосновезагенерисањерелевантнихинформација
заразличитенивоеменаџмента,демонстрираметодезаевидентирање,рачуноводствено
планирање, рачуноводствену анализу и рачуноводствену контролу, демонстрира начин
евидентирањауфинансијскоминтерномрачуноводству,билансастањаибилансауспеха.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
24
Рачуноводство и његови сaставни делови, Класификација и врсте рачуна, Пословна
документација, Пословне књиге, Инвентарисање, Контни оквир и контни план,
Рачуноводствено праћење основних средстава, Рачуноводствено праћење новчаних
средстава, потраживања и обавеза, Рачуноводствено праћење материјала,
Рачуноводствено праћење недовршене производње и готових производа,
Рачуноводственопраћењетрговинскеробе,Рачуноводственопраћењеизворасредстава,
Рачуноводствено праћење расхода и прихода, Рачуноводствени извештаји, Елементи
организацијерачуноводства,
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Информационисистемпредузећа,Облицирачуна,Документованостурачуноводству,
Примена порза на додату вредност, Попис у систему простог и двојног књиговодства,
Примена међународних рачуноводствених стандарда, Повећање и смањење основних
средстава, Девизна средства, хартије од вредности, акредитиви, издвојена новчана
средства,140
Обрачуникњижењепонабавнојипланскојцени,Променавредностизалихаучинака,
Трговина на велико и трговина на мало, Облици својине и капитал, Утврђивање
финансијског резултата, Састављање рачуноводствених извештаја, Међународни
рачуноводственистандардииорганизацијарачуноводства,
Литература
 ДрИванМихаиловић,Рачуноводство—практикум,другоиздање,ВЕШЛесковац,2006.
 ДрИванМихаиловић,МрДраганаРанђеловић,Рачуноводство,БПШССЛесковац,2011
 ДрЗоранПетровић,Рачуноводство,УниверзитетСингидунумБеоград,2005
Бројчасоваактивненаставе
Предавања:
45
Вежбе:
30
Други
наставе:
облици
Студијски истраживачки
рад:
Остали
часови
Методеизвођењанаставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и презентација
семинарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
активностутокупредавања
5
писменииспит
60
практичнанастава
5
усменииспт
колоквијум1
10
..........
колоквијум2
20
семинар‐и
/
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство, Менаџмент у
бизнисуиТуризамиугоститељство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Основемаркетинга
Наставник(Име,средњеслово,презиме):дрБратиславБ.Прокоповић,проф.
Статуспредмета:обавезнипрдмет
БројЕСПБ:7
Услов:немауслова
Циљпредмета
Циљ предмета је упознавање студената са основама теорије тржишта, елементима
маркетинг микса, учесницима на тржишту било на страни понуде, било на страни
тражње, као и променом начина пословног размишљања какав је дуги низ година био
25
заступљен код нас, указивањем на пословне могућности које проистичу из примене
маркетингконцепције..
Исходпредмета
Наконуспешносавладаногпредметастудентћебитиустањуда:
критичкипроучикључнепроблемеумаркетингу;интегришемаркетиншкуфункцију
и информациону технологију, управља производом као елементом маркетинг микса,
ефикасноинтегришеканаледистрибуције,формулишеполитикуутврђивањацена.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Увод у предмет, Основе теорије тржишта, Појам и значај маркетинга, Увод у
истраживања маркетинга, Маркетинг информациони систем, Истраживање мотива
понашањапотрошача,Маркетингстратегија,Производкаоинструментмаркетингмикса,
Животни циклус производа, Цена као инструмент маркетинг микса, Дистрибуција као
инструментмаркетингмикса,Промоцијакаоинструментмаркетингмикса,Друштвено–
економскекритикемаркетинга,Маркетингпроизводнихдобара,Примена маркетинга у
разнимобластима.
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Настанак и развој маркетинга, Основни појмови о понуди и тражњи, Однос функције
маркетинга и осталих ф‐ја у предузећу, Прављење прелиминарних истраживања,
Пројектовање сопственог МИС‐а, Поделе потрошача и откривање узрока понашања,
Диференцирање,
сегментација,
евалуација
стратегија,
Подела
производа,
функционалност, дизајн, паковање, етикетирање, Увођење, раст, зрелост и опадање са
стратешког аспекта, Формирање цене, разне технике и тактике, графикон
рентабилитета, Директна и индиректна дистрибуција, Однос средстава и медија
привредне пропаганде, Критике маркетинга од стране произвођача, Однос између
маркетингасредставазапотрошњуисредставазапроизводњу,Туризам,пољопривреда,
банкарство,трговина,спорт.
Литература
 Проф.дрБратиславБ.Прокоповић,Основимаркетинга,CekomBooks,НовиСад,
2005.год.
 ПрофдрМомчилоМилисављевић,Маркетинг,Савременаадминистрација,Београд,
2005.год.
Остали
Бројчасоваактивненаставе
часови
Предавања:
Вежбе:
Други
облици
Студијски
45
30
наставе:
истраживачкирад:
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
активностутокупредавања
5
писменииспит
практичнанастава
5
усменииспт
60
колоквијум1
10
..........
колоквијум2
10
семинар‐и
10
26
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство, Менаџмент у
бизнисуиТуризамиугоститељство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Пословнаекономија
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Миле Д. Богдановић проф., мр Саша
Сарић,предавач
Статуспредмета:обавезнипредмет
БројЕСПБ:7
Услов:немауслова
Циљпредмета
Циљовогпредметајеупознавањестуденатасаначиномиоблицимафункционисања
привреднихсубјекатасасаприменомадекватнеорганизацијерадаипословања,односно
са кључним елементима садржаја и структуре пословне економије. Тиме се студентима
пружајузнањанеопходназадаљатеоријскапроучавањаудругимобластимаекономије,
каоизапрактичнупримену.
Исходпредмета
Наконуспешносавладаногпредметастудентћебитиустањуда:
демонстрирапознавањеобликаулагањасредстава,демонстрирапознавањетрошкова
иприменерелевантнихсистемаобрачунатрошкова,постигнузадовољавајућиквалитет
економијеузуважавањеосновнихекономскихпринципа,
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Предмет,циљ,методеивезепословнеекономије,Елементи,задациициљевипословних
система у репродукцији, Улагање,резултати и фактори репродукције предузећа,
Облици,видовииелементиулагањаурепродукцијупредузећа,Трошковииметодологија
обрачуна цене коштања производа и услуга, Појавни облици резултата пословања
предузећа и њихова расподела, Инвестиције у функцији стратегије раста и развоја
предузећа, Сагледавање пословног окружења предузећа и његових ресурса,
Функционисањемалих,средњихивеликихпредузећа,Организацијафункцијеменагмента
иначинауправљања,Стручнеслужбепредузећаињиховделокруграда.
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Циљ и методе изучавања пословне економије, Предузеће као субјект привређивања,
Облици и врсте предузећа, Фактори репродукције предузећа, Дефинисање и
разврставање средстава(имовине) предузећа, Обрачун амортизације и ревалоризације
основнихсредстава,Мерневеличинеангажованихсредстава,Врстеиметодекалкулација
ценекоштања,Расподелаостваренихрезултатапословањапредузећаињиховбилансни
начинприказа,Парцијалнипринципиуспешностипословањпредузећа,Специфичности
трошкова инвестирања и циклус развоја инвестиционог пројекта, Менагмент као
пословнафилозофија.Делокруградапословнихфункцијаистручнихслужбипредузећа.
Литература

МилеБогдановић:Пословнаекономија,ВЕШ,Лесковац,2006.

МиленкоНиколићидр.,Економикапредузећа,ЕкономскифакултетБеоград,2005
Бројчасоваактивненаставе
Предавања: Вежбе:
45
Другиоблицинаставе:
30
Студијски
рад:
истраживачки
Остали
часови
Методеизвођењанаставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и презентација
27
семинарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
активностутокупредавања
5
писменииспит
практичнанастава
5
усменииспт
60
колоквијум1
10
..........
колоквијум2
10
семинар‐и
10
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство, Менаџмент у
бизнисуиТуризамиугоститељство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Основиекономије
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Жика Р. Стојановић проф., мр Јовица
Цветковић,предавач
Статуспредмета:обавезнипрдмет
БројЕСПБ:8
Услов:немауслова
Циљпредмета
Циљ предмета је увођење студената у основне категорије и законитости савремене
тржишне привреде, те њихово упознавање са тржиштем и његовим механизмима
функционисања, основним дохоцима, као и са различитим тржишним структурaма
савременепривредеиосновниммакроекономскимпитањимањеногфункционисања,као
исаосновнимприницпимапословањакомпанија,јавнихинституцијаиорганизација.
Исходпредмета
Савладавањемовогпредметастудентћебитиустањуда:
демонстрира познавање основне економске терминологије, разуме друштвено–
економске процесе, спозна основне економске законитости, демонстрира познавање
основних тржишних законитости и конкуренције, демонстрира познавање економских
модела.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Предмет и метод економије, Производња, и приноси, Резултати друштвене
репродукције, Национални привредни систем, Потрошачка равнотежа, Тржиште,
Монетарна политика, Потрошачка равнотежа, Акционарство, Максимизирање профита,
Конкуренција, Карактеристике монополске конкуренције, Утицај државе на привредну
политику,Појамиврстеекономскихмодела,ТранзицијаипривредниразвојЈугославије,
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Предмет, развој, економски закони и методи економије, Елементи и фактори
производње.Поделарадаиекономскаструктурадруштва,КонцептиидефиницијеGNP,
GDP,Политикастабилизацијеузатворенимиотворенимекономијама,Основезатеорију
потрошње,рационалниизборпотрошачаитеоријакорисности,Потражњаипонуда,Цена
и инфлација, Потрошња, рационални избор, Акциски капитал и акције. Акционарско
предузеће. Примарно и секундарно тржиште капитала, Понуда компанија, Потпуна.
Непотпуна. Монополска, Мултинационалне компаније, Административне методе,
државна интервенција. Стопе раста., Модели агрегатних производних функција са
28
техничкимпрогресом,
Литература
 ДрЖикаСтојановић,Основиекономије,ВПШССЛесковац,2007
 ДрЖикаСтојановић,Основиполтичкеекономије,Вишаекономскашкола,Лесковац,
2002
Остали
Бројчасоваактивненаставе
часови
Предавања: Вежбе:
Други
облици
Студијски
45
45
наставе:
истраживачкирад:
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
5
писменииспит
практичнанастава
5
усменииспт
60
колоквијум‐и
20
..........
семинар‐и
10
активност
предавања
у
току
29
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство, Менаџмент у
бизнисуиТуризамиугоститељство
Врстаинивостудија:Основнеструконестудије
Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе (Име,
средњеслово,презиме):мрДраганСтојановић,предавач
БројЕСПБ:4
Услов:немауслова
Циљ
Стицањепрактичнихзнањаивештина
Очекиваниисходи
Практичназнањаивештинеускладусаисходомпроцесаучењапредметапрвегодине
студијанаoвомстудијскомпрограму.
Садржајстручнепраксе
Разумевањеположајапредузећаупривредномсистему,Праћењеулагања,резултатаи
фактора репродукције предузећа, Ангажовање и трошење средстава, Упознавање са
примењеном, методологијом обрачуна трошкова и цене коштања, Анализа стварених
резултата пословања и њихове расподеле, Оцена квалитета економије предузећа,
Упознавање са инвестицијана и стратегијом раста и развоја предузећа, Сагледавање
фактора окружења предузећа , Критички осврт на организациону структуру предузећа,
Упознавање са пословном документацијом и пословним књигама и инвентарисањем,
Упознавање са применом контног плана и елементима организације рачуноводства,
Рачуноводствено праћење у пракси: основних средстава, новчаних средстава,
потраживања и обавеза, материјала, недовршене производње и готових производа,
трговинскеробе,изворасредстава,расходаиприхода,Упознавањесарачуноводственим
извештајима,Упознавањесаинформационимсистемоммаркетинга,Практичнетехнике
у мотивационим истраживањима, Практично формулисање маркетинг стратегије,
Управљањеинструментимамаркетингмиксаупракси,Сегментација тржишта,Анализа
животног циклуса производа, Практична примена мера централне тенденције, мера
варијације, асиметрије и спљоштености, теорије вероватноће и модела теорије
распореда, Статистичко закључивање, тестирање статистичких хипотеза, Практична
применарегресионеикорелационеанализе.
Бројчасова,акојеспецифицирано
60
Методеизвођења
Самостални рад студента под надзором координатора стручне праксе и ментора
стручнепраксеупредузећу–организацији.
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Оценазнањавршисенаосновуурађеногипредатогдневникастручнепраксе.
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство, Менаџмент у
бизнисуиТуризамиугоститељство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Странијезик‐ЕнглескиI
Наставник (Име, средње слово, презиме): Наставник страног језика Миљана К.
СтојковићТрајковић
30
Статуспредмета:Изборнипредмет
БројЕСПБ:6
Услов:немауслова
Циљпредмета
Циљпредметаједасвимстудентимапружипознавањестраногјезикаодосновногдо
средњег нивоа по темама које су наведене у методским јединицама, као и познавање
граматикенаовомнивоу.
Исходпредмета
Наконуспешносавладаногпредметастудентћебитиустањуда:
демонстрира знање страног језика кроз конкретну примену у пословној
комуникацији, демонстрира разумевање стручне терминологије која ће им помоћи у
обављањуконкретнихактивностикојеихочекујуубудућемраду.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Представљање и упознавање, Представљање и упознавање, Употреба телефона,
Заказивање састанака, Пријем посетилаца, Пријем пословног партнера, Пословно
путовање,Одседањеухотелу,Пословниручак,Царина,Царинскеформалности,Трговина,
Поделатрговине,Трговинскицентринавелико,Трговинскицентринамало.
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Симулацијасоцијалнихситуацијапредстављањаиупознавањаупословномокружењу
и увежбавање у паровима и већим групама, Граматичка вежбања у вези са употребом и
грађењем садашњег времена, Симулација телефонског разговора и увежбавање
различитихситуацијаупаровима,Граматичкавежбањаувезисаупотребомиграђењем
будућег времена, Увежбавање ситуације у паровима и већим групама, Увежбавање
дијалоганатемупријемапословногпартнера,Дијалозинатемуразличитихситуацијау
вези са пословним путовањем авионом, Дијалози на тему могућих ситуација у хотелу;
Граматичка вежбања у вези са грађењем и употребом прошлог времена, Могуће
ситуацијеудијалозима,ДиктатиписањесаставанатемуТрговина,Граматика–употреба
пасива у пословном језику, Конверзација између наставника и студената на тему
Трговина и подела трговине, Диктат, конверзација; Граматичка вежбања у вези са
употребомиграђењемпасива,Конверзација;Граматичкавезбањаувезисапасивом.
Литература


НадеждаСтоилковић,Избортекстоваиздомаћеииностранелитературе,ВЕШЛесковац,2006
НадеждаСтоилковић,Практикумзастудентесаграматичкимвежбањима,ВПШССЛесковац2009

MorrisonMilne,BusinessLanguagePractice,LTPBusiness,1997
Бројчасоваактивненаставе
Остали
часови
Предавања: Вежбе:
Другиоблицинаставе:
Студијски истраживачки
30
рад:
30
Методеизвођењанаставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и презентација
семинарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
активностутокупредавања
5
писменииспит
практичнанастава
5
усменииспт
60
колоквијум1
10
..........
колоквијум2
10
31
семинар‐и
10
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство, Менаџмент у
бизнисуиТуризамиугоститељство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Странијезик‐ФранцускиI
Наставник(Име,средњеслово,презиме):МирославаП.Стојановићпроф.
Статуспредмета:Изборнипредмет
БројЕСПБ:6
Услов:немауслова
Циљпредмета
Циљпредметаједасвимстудентимапружипознавањестраногјезикаодосновногдо
средњег нивоа по темама које су наведене у методским јединицама, као и познавање
граматикенаовомнивоу.
Исходпредмета
Наконуспешносавладаногпредметастудентћебитиустањуда:
демонстрира знање страног језика кроз конкретну примену у пословној
комуникацији, демонстрира разумевање стручне терминологије која ће им помоћи у
обављањуконкретнихактивностикојеихочекујуубудућемраду.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Представљање и упознавање, Представљање и упознавање, Употреба телефона,
Заказивање састанака, Пријем посетилаца, Пријем пословног партнера, Пословно
путовање,Одседањеухотелу,Пословниручак,Царина,Царинскеформалности,Трговина,
Поделатрговине,Трговинскицентринавелико,Трговинскицентринамало
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Симулацијасоцијалнихситуацијапредстављањаиупознавањаупословномокружењу
и увежбавање у паровима и већим групама, Граматичка вежбања у вези са употребом и
грађењем садашњег времена, Симулација телефонског разговора и увежбавање
различитих ситуација у паровима, Увежбавање разговора у паровима коришћењем
новоусвојене лексичке грађе; Граматичка вежбања у вези са употребом и грађењем
будућег времена, Увежбавање ситуације у паровима и већим групама, Дијалози на тему
различитих ситуација у вези са пословним путовањем авионом, Дијалози на тему
могућих ситуација у хотелу; Увежбавање могућих ситуација на царини; Граматичка
вежбања у вези са грађењем и употребом прошлог времена, Могуће ситуације у
дијалозима, Диктат и писање састава на тему Трговина, Граматика – употреба пасива у
пословном језику, Конверзација између наставника и студената на тему Трговина и
подела трговине, Диктат, конверзација; Граматичка вежбања у вези са употребом и
грађењемпасива,Конверзација;Граматичкавезбањаувезисапасивом.
Литература

МирославаСтојановић,ИзбортекстоваизФранцускогјезиказаIгодину,ВЕШ
Лесковац,2005
 Францускизаекономисте,ДрМаријаЏунићДрињаковић,ЕкономскифакултетБеоград,1999
Остали
Бројчасоваактивненаставе
часови
Предавања: Вежбе:
Други
облици
Студијски
30
30
наставе:
истраживачкирад:
32
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
5
писменииспит
практичнанастава
5
усменииспт
60
колоквијум1
10
..........
колоквијум2
10
семинар‐и
10
активност
предавања
у
току
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство, Менаџмент у
бизнисуиТуризамиугоститељство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Културнонаслеђе
Наставник(Име,средњеслово,презиме):Проф.дрСашоK.Коруноски
Статуспредмета:изборнипредмет
БројЕСПБ:6
Услов:немауслова
Циљпредмета
Циљ предмета је да упозна студенте са богатим и разноврсним културним наслеђем
Европе, развијање свести и способности студената да утврде и разумеју постојање
другачијих културних вредности, њихово темељно упознавање са теоријским и
практичнимосновама европскогкултурногокружењаи савладавање методаитехника
ефикасног и ефективног промишљања другачијих културних вредности, као и
упознавањестуденатасапроблематикомзаштитекултурногнаслеђаСрбијеиприменом
евроспкихстандарадаутојобласти.
Исходпредмета
Овладавањемградиваовогпредметаодстуденатасеочекуједаћенаосновустечених
знања развити свест о постојању другачијих култура народа Европе, вештинe
разумевања другачијих културних вредности у мултикултурној и мултијезичкој
пословној европској средини, као и бити способни да анализирају различита културна
окружењаидапримељујусавременестандардезаштитекултурногнаслеђа.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Култура, културне вредности, културно окружење; опажања и стереотипи,
етноцентризам,предрасуде;варијантекултурнихвредностипремаКлуконуиСтродбеку;
културне димензије према Хофстеду: мушкост, женскост, индивидуализам,
колективизам, велико и мало избегавање несигурности, велика и мала дистанца моћи,
конфучијски динамизам; Генонове метафоре; културе и комуникација, модели
комуникације; поређење култура у међукултурној комуникацији према Едварду Холу,
културе високог и ниског контекста, монохроне и полихроне културе, ‘неми јeзик’;
писмена и усмена комуникација; интракултурна и интеркултурна комуникација;
промене у култури; европска мултукултурна и мултијезичка средина, највеће групе
европскихнарода;култураФранцуске;култураНемачке.
33
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Предавања и вежбе из сваке наставне области кроз анализу тематских јединица
предмета, пословних случајева, примера из праксе и посете културним институцијама,
израду есеја, семинарских и других студентских појединачних и тимских радова и
њиховупрезентацију.
Литература
 Европскокултурноокружење,дрОлгицаЗечевићСтанојевић,ЕвропскиУниверзитет,Београд,2004.год.
 Culture’sConsequences,GeertHofstede,SagePublications,Ltd.London,UnitedKingdom.,2001.
 UnderstandingGlobalCultures,MartinJ.Gannon,SagePublications,Inc,2004.
Остали
Бројчасоваактивненаставе
часови
Предавања: Вежбе:
Другиоблицинаставе:
Студијски истраживачки
30
рад:
30
Методеизвођењанаставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и презентација
семинарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
активностутокупредавања
5
писменииспит
практичнанастава
5
усменииспт
60
колоквијум1
10
..........
Колоквијум2
10
семинар‐и
10
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство, Менаџмент у
бизнису,Туризамиугоститељство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Уводуфинансије
Наставник(Име,средњеслово,презиме):дрТихомитТасић,проф
Статуспредмета:Изборнипредмет
БројЕСПБ:6
Услов:Немауслова
Циљпредмета
Главни циљ предмета је упознавање студената са основним теоријских и
систематизованим практичним знањима у области пословних, монетарних, јавних и
међународнихфинансија,каоиовладавањеприменомовихзнањаупословању.
Исходпредмета
Савладавањем градива предмета студенти ће бити оспособљени за темељно
разумевање основних појмова из области финансија, разумевање процеса финанијског
планирања, овладаће основним методама и техникама финансијске анализе, процене
ризика, биће оспособљени за решавање конкретних проблема у пракси и за доношење
релевантних пословно‐финансијских одлука, као и за праћење и примену новина у
финансирању предузећа уз непоходну употребу информационо‐комуникационих
технологија.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Увод; Финансијски извештаји и базични финансијски показатељи; Капитално
буџетирање и ризик; Дугорочно финансирање предузећа; Краткорочно финансијско
34
планирање и контрола; Финансијска Технике финансијске анализе; Централна банка,
пословнебанке;Осигуравајућадруштваидругефинансијскеинституције;
Уводујавнефинансије
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Финансијска функција у предузећу и њена улога; Правила финансирања
(хоризонталнаивертикална);Облицифинансирањапредузећа;Финансијскопланирање
и контрола; Основе финансијске оцене и рангирања инвестиционих пројекта;
Карактеристикефинансијскихидевизнихтржишта;Системидевизнихкурсева;Начела
банкарскогпословањаиврстеиоблицибанкарскихпослова;Основесистемаживотноги
неживотногосигурања;Јавниприходиијавнирасходи;
Литература



ВојинБјелица,Финансијеутеоријиипракси,Стилос,НовиСад2006
МилорадИванишевић,Пословнефинансије,ЦИД,Београд,2009
Ј.В.Хорхе,Основифинансијскогменаџмента,ДатаСтатус,Београд
Бројчасоваактивненаставе
Предавања: Вежбе:
30
Другиоблицинаставе:
30
Студијски
рад:
истраживачки
Остали
часови
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
активностутокупредавања
5
писменииспит
практичнанастава
5
усменииспит
60
колоквијум1
10
..........
колоквијум2
10
семинар‐и
10
Студијски програм/студијски програми: Финансије и банкарство, Менаџмент у
бизнису,Туризамиугоститељство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Основименаџмента
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Јелена Ранђић‐Крстић, предавач; мр
ПредрагРанисављевић,предавач
Статуспредмета:Обавезнипредмет
БројЕСПБ:6
Услов:Немауслова
Циљпредмета
Циљ предмета је да студенте упозна са основним принципима менаџмента у
различитим организацијама и типовима предузећа, као и да им омогући изучавање
лидерства и мотивације кроз све темељне функције менаџмента, односно планирања,
организовања,мотивисањаиконтроле.
Исходпредмета
35
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да: разуме процес
менаџмента кроз планирање, организовање и контролу, примени технике планирања,
примени принципе организације предузећа, спроведе методе контроле, схвати улогу
лидерства,иучествујеууправљањуљудскимресурсима.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Генеза менаџмента у развијеним привредама; Развој и проширење теорије
менаџмента; Хијерархија мотива и потреба; Савремени модели менаџмента;
Организационаструктураитиповименаџмента;Имплементацијаменаџмента;Средства
менаџмента;Организовање;Мотивисање;Контрола;Организационопонашање;Значење
личности; Перманентно образовање менаџера; Општи и појединачни програми
образовањаруководећегкадра;
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Порекло и развитак науке о менаџменту, Scientific managament; Темељне функције и
принципи деловања менаџмента. Теорија Х,Y,Z; Инструменталне и остале теорије
мотивације; Амерички, Јапански, Азиско‐Пацифички, менаџмент, глобална економија;
Проблеморганизације у,функционална, дивизионална,матрична организација; Процес
и планирање менаџмента; SWOT анализа, TOWS матрица; Развој организације,
комуникације, управљање временом ;Стратегије, мерење и циклуси мотивације; Процес,
типовиимоћконтроле;Оквириорганизационогпонашања,управљањеируковођење.
Литература




ЖикаСтојановић,Основименаџмента,ВЕШЛесковац2003.
ИсакАдижес,Стиловидоброгилошегуправљања,АдижесМЦНовиСад,2004
ИсакАдижес,Управљањепроменама,АдижесНовиСад,2005
PiterDrucker,Менаџментзабудућност,ПословнисистемГрмеч,Београд,1995.
Бројчасоваактивненаставе
Предавања: Вежбе:
45
30
Други
наставе:
облици
Студијски
истраживачкирад:
Остали
часови
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
5
писменииспит
практичнанастава
5
усменииспит
60
колоквијум
20
..........
семинар
10
активност
предавања
у
току
Студијски програм/студијски програми: Финансије и банкарство, Менаџмент у
бизнису,Туризамиугоститељство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Финансијскименаџмент
36
Наставник(Име,средњеслово,презиме):дрТихомирВ.Тасићпроф.
Статус предмета: Обавезни предмет на студијским програмима Финансије и
банкарствои Менџментубизнису;ИзборнипредметнастудијскомпрограмуТуризами
угоститељство
БројЕСПБ:6
Услов:Немауслова
Циљпредмета
Циљ предмета је стицање и усавршавање знања студената из области начела
финансијске политике, њених правила, финансијске анализе и текућег финансијског
планирања, финансијског управљања обртним средствима, финансијског планирања и
оценеефикасностиинвестиција,проценевредностикапиталаиимовинеипројектовања
новчанихтокова.
Исходпредмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да: изврши процену
различитихизворадугорочногфинансирања;развијеалтернативнеполитикеструктуре
капитала; процени однос између ризика и приноса; процени опсег у коме се може
кретати цена акција компаније; доноси стратешких одлука; управља обртним
капиталом.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Финансијска политика; Плански биланс успеха и плански биланс стања; Планирање
дугорочних улагања и финансијска оцена ефиаксности улагања; Управљање основним
средствима; Управљање сопственим капиталом, дугорочно позајмњеним капиталом и
дугорочним резервисањем; Управљање краткорочним финансијским обавезама;
Управљање готовином; Управљање расподелом нето добитка; Анализа остварења
финансијског резултата и имовинског положаја предузећа; Процена вредности
предузећа;
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Правила финансирања, ликвидност и мерење ликвидности; Девизно тржиште;
Самофинансирање; Специфични облици финансирања; Појам и врсте ризика и дејства
левериџа, Управљање дугорочним пласманима;Управљање залихама;Управљање
потраживањима од купца; Управљање обавезама из комерцијалних односа; Методе
управљањаготовином;Мерезауспешнопословањепредузећапослесанације;Циљевии
разлози процењивања предузећа ; Метод нето садашње вредности; Тржишни и
ликвидациониметод.
Литература

др Тихомир Тасић, Финансијски менаџмент, Фондација даровитих Христофор
Црниловић,Власотинце,2010
 ДрТихомирТасић,Пословнефинансије,Вишаекономскашкола,Лесковац,2002
 Др Драган Красуља, Др Миодраг Иванишевић, Пословне финансије, Економски
факултет,Београд,2003
Остали
Бројчасоваактивненаставе
часови
Предавања: Вежбе:
Други
облици
Студијски
45
30
наставе:
истраживачкирад:
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
37
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
5
писменииспит
практичнанастава
5
усменииспит
60
колоквијум
20
..........
семинар
10
активност
предавања
у
току
Студијски програм/студијски програми: Финансије и банкарство, Менаџмент у
бизнису,Туризамиугоститељство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Трговинскоправо
Наставник (Име, средње слово, презиме): Ванредни професор др Жарко Д.
Анђелковић
Статуспредмета:Обавезнипредмет
БројЕСПБ:5
Услов:Немауслова
Циљпредмета
Упознавање са општим правним институтима и привредно правном материјом,
нарочито са статусом и обликом организовања у привреди и привредно‐правним
уговорима,асвеуциљуоспособљавањазаобављањеосновногправногсаобраћаја.
Исходпредмета
Студенти ће савладати основне правне форме у привреди, научиће да закључују
најзначајнијепривредно‐правнеуговореипознаваћеосновеправа.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Теоријанастанкаправаидржаве;Појамправаипојамдржаве;Правнанорма;Извори
права;Тумачењеправа;ПојамГрађанскогправа;Субјективноиобјективноправо;Појам
Стварног права; Појам ствари; Својина и државина; Појам Облигационог права; Извори
облигацијаиврстеуговора;ПојамТрговинскогправаињеговпредмет;Односсадругим
гранама права; Прописи из области Трговинског права и основа права; Појам и облици
привредних друштава; Појам дивиденде и права акционара; Статусне промене
привредних друштава, ликвидација и стечај; Јавна предузећа, банке и задруге; Појам
привредних уговора и хартије од вредности; Врсте – поједини привредно‐правни
уговори;Практичнипримерииизрадапривредно‐правнихуговора.
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Објављивање закона и других правних (општих) аката — Службени гласник, РС,
општинска гласила, огласна табла;Друштвена и правна норма — практични примери;
Друштвена и правна норма — диспозиција и санкција; Устав као извор права — појам,
опис и садржај новог Устава; Закони од значаја за трговинско право – Закон о
привреднимдруштвима;Закониодзначајазатрговинскоправо–Законооблигационим
односима;Закониодзначајазатрговинскоправо–Законоосновамасвојинскоправних
односа Хексагон природних права; Практична израда уговора привредног права;
Практична израда уговора привредног права;Практична израда уговора привредног
38
права.
Литература

СлавољубВукићевић,ЖаркоАнђелковић,Трговинскоправосаосновамаправа,
ВЕШЛесковац,2006
 ЖаркоАнђелковић.Практикумзатрговинскоправосаосновамаправа,ВПШСС
Лесковац,2009
Остали
Бројчасоваактивненаставе
часови
Предавања: Вежбе:
Други
облици
Студијски
30
30
наставе:
истраживачкирад:
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
5
писменииспит
практичнанастава
5
усменииспит
60
колоквијум
20
..........
семинар
10
активност
предавања
у
току
39
Студијскипрограм/студијскипрограми:Финансијеибанкарство,Менаџменту
бизнису,Туризамиугоститељство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Информационисистеми
Наставник(Име,средњеслово,презиме):Предавачспец.ВалентинаЈ.Станковић
Статуспредмета:Обавезнипредмет
БројЕСПБ:7
Услов:Немауслова
Циљпредмета
Циљ предмета је стицање основних знања из области информатике и рачунарства;
упознавањестуденатасаинформационимсистемима;врстамаинформационихсистемау
пословању; организацијом, контролом и имплементацијом менаџмент информационих
система;системимазаподршкуодлучивањуиекспертнимсистемима.
Исходпредмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да: користи савремене
оперативнесистеме,користистандардниапликативнисофтвер(стандарднеинтегрисане
софтверске пакете намењене аутоматизовању канцеларијског пословања) у
свакодневном раду као алат за подршку одлучивању, нарочито стандардни софтвер за
унакрсне табеларне прорачуне, базе података; демонстрира разумевање рачунарских
мрежа,пресвегаИнтернета.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Увод у информационе системе; Историја рачунара; Модерни оперативни
системи;Хардвер рачунара: процесор и матична плоча; Хардевер рачунара: примарна и
секундарна меморија; Хардевер рачунара: улазно‐излазни уређаји; Софтвер рачунара:
системски софтвер и апликативни софтвер; Безбедност и заштита рачунара;
Класификација и компоненте информационог система; Пројектовање информационих
система;Менаџментинформационисистем;Системизаподршкуодлучивању;Експертни
системи;Организацијабазаподатака;Рачунарскемреже.Историјаиразвојинтернета.
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
УпотребаWidowsExplorer‐a;ControlPanel;MicrosoftWord‐команденапалетиStandardи
палетизаформатирање.MicrosoftWord‐означавањеирадсаозначенимделовиматекста.
Уметање слике у текст. Форматирање на нивоу фонта и пасуса (параграфа); Microsoft
Word‐радсатабелама.Форматирањенанивоустарнице.Употребаелектронскепоште;
MicrosoftWord‐употребaалатаAutoShapesиWordArt;MicrosoftExcel–уводуExcel;Рад
са формулама, најчешће коришћене функције; Угњеждавање функција, релативне и
апсолутне референце ћелија; Графичка презентација података; Алати за рад са базама
података. Функције за рад са базама података; Најчешће коришћене финансијске
функције;
Литература
 KeliR.Rajner,EfraimTurban,Уводуинформационесистеме,ДатаСтатус,2009
 ДрБошкоЂурић,ДрДраганЋосић,МрМиомирТодоровић,Уводуинформационе
системе,ВишапословнашколаБеоград,2001
 мрПредрагРадовановић,MicrosoftExelупословномодлучивању,ВЕШЛесковац,
2006
 мрПредрагРадовановић,MicrosoftWordупословнојкоресподенцији,2007
Бројчасоваактивненаставе
Остали
Предавања: Вежбе: Другиоблицинаставе: Студијскиистраживачки часови
45
30
рад:
Методеизвођењанаставе
Предавања пружају студентима теоријску основу, док су вежбе усмерене на равзијање
практичних вештина за употребу оперативног ситема Windows, софтвера за обраду
40
текста (Microsoft Word) и стандардног софтвера за рад са базама података (Microsoft
Excel).
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
активностутокупредавања 5
писменииспит
60
практичнанастава
5
усменииспит
колоквијум1
10
..........
колоквијум2
20
Студијскипрограм/студијскипрограми:Финансијеибанкарство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Финансијскорачуноводствоибиланс
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Иван Михаиловић, проф; мр Драгана С.
Ранђеловић,предавач
Статуспредмета:Обавезнипредмет
БројЕСПБ:7
Услов:Немауслова
Циљпредмета
Циљпредметајеразумевањетеоријскихоснованакојимајезасновансистемдвојног
књиговодства Упознавање са основним правилима књиговодственог евидентирања
пословних промена и правилима вредновања елемента финансијских извештаја.
Сагледавање улоге и значаја рачуноводствених информација као основе за реализацију
процесадоношењапословниходлука.
Исходпредмета
Након успешно савладаног садржаја предмета студент ће бити оспособљен да: води
пословне књиге, организује рачуноводство у предузећу, припрема и презентује
финансијске извештаје који су носиоци информација о имовинском, приносном и
финансијскомположајупредузећа,користифинансијскеизвештајезапотребепословног
одлучивања
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Појам и улога финансијског рачуноводства; Концептуални оквир финансијског
извештавања; Инструменти финансијског извештавања; Економске промене и њихов
утицај на имовину предузећа; Расчлањивање рачуна; Билансирање у редовном
годишњем закључку; Закључак пословних књига;Припрема и објављивање Биланса
стања и Биланса успеха; Специфичности књиговодствене евиденције трговинских
предузећа; Специјални послови; Транзитни робни промет; Специјални послови;
Заступничкипослови;Консигнационипослови.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Корисници рачуноводствених информација; Значај хармонизације финансијског
извештаваиМРС;Општеприхваћенарачуноводственаначела;Осталипословно‐
финансијских извештаји; Књиговодствена документација; Принципи уредног
књиговодства; Билансирање у редовном годишњем закључку производног
предузећа; Продаја трговинске робе; Мањкови и вишкови трговинске робе;
Обрачун финансијског резултата у трговинским предузећима; Специјални
послови;
41
Литература
 З.Петровић,Рачуноводство,Сингидунум,Београд,2005
 Ј.Ранковић,Теоријабиланса,ЦИД,Београд,2009
Бројчасоваактивненаставе
Предавања: Вежбе:
45
30
Други
наставе:
облици
Студијски
истраживачкирад:
Остали
часови
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
5
писменииспит
60
практичнанастава
5
усменииспит
колоквијум1
10
..........
колоквијум2
20
семинар‐и
‐
активност
предавања
у
току
Студијски програм/студијски програми: Финансије и банкарство, Менаџмент у
бизнису,Туризамиугоститељство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Предузетништво
Наставник(Име,средњеслово,презиме):дрЖикаР.Стојановићпроф.
Статус предмета: Обавезан предмет на студијским програмима Финансије и
банкарствои Менаџментубизнису.ИзборнипредметнастудијскомпрограмуТуризами
угоститељство
БројЕСПБ:6
Услов:Немауслова
Циљпредмета
Циљпредметаједастудентиовладајупојмовима,теоријскимипрактичнимсазнањима
о предузетничкој активности као и значају и улози предузетништва и предузетничког
потенцијала за све привредне субјекте (компаније, МСП) као и за институције јавних
служби .Да се прихвати улога и деловање иновација и иновативних активности за све
субјекте у области тржишне економије,приватног и јавног сектора. Давање приказа
основних карактеристика заједничког улагања са страним партнерима и њиховог
утицаја на привредно и друштвено окружење. Указивање на значај примене
предузетничкихпринципа,праксиистратегијакодпокретањановихпословаиоснивања
предузећакаоикодпреструктурирањапостојећих.
Исходпредмета
Након успешно савладане материје из овог предмета студенти ће бити у стању: да
схвате предузетништво као феномен модерне економије; да се упознају са развојем
предузетништва у свету; да упознају моделе приватизације; да примене основне
елементе менаџмента ; индентификују изворе иновативних могућности; да примене
предузетничке праксе принципе и предузетничке стратегије;да индентификују
42
карактеристике заједничког улагања са сраним партнером и потенцирају нјихова
позитивна дејства ;да активно учествују у процесима преструктурирања компанија и
МСП.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Развој економске мисли о предузетништву; Развој предузетништва у САД; Развој
предузетништва у Великој Британији и Јапану; Модели и врсте приватизацијe
приватизације; Генеза менаџмента у развијеним привредама; Развој и проширење
теорије менаџмента; Систематско предузетништво и иновације; Привредне и тржишне
структуре; Ново знање; Пракса предузетништва; Нови послови и предузећа;
Предузетништво и заједничка улагања са страним партнерима; Предузетничке
стратегије;Предузетништвоипреструктурирањепредузећа.
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Актуелност предузетништва у савременом економском окружењу и текућој
економији.; Предузетништво у сектору привреде и банкарства; Карактеристике
власништва; Циљеви приватизације; Интерна и екстерна приватизација; Научни
менаџмент,Административнименаџмент;Сврсисходнеиновацијеиизворииновативних
могућности;Предузетничкипослови,политике,праксе,предузетништвоусекторујавних
услуга; Формирање тржишта, финансијско предвиђање; Карактеристике и циљеви
заједничког улагања; Бити први и најбољи, Правци пословног преструктуирања. Мало
преузеће,глобалнопредузеће,предузетничкицентри.
Литература
 ЖикаСтојановић,Предузетништво,ВПШСС,Лесковац,2011.
 ЖикаСтојановић,Практикумизпредузетништва,ВПШССЛесковац,2010
 PiterDrucker,Менаџментзабудућност,Пословнисистем,Грмеч,1995
Остали
Бројчасоваактивненаставе
часови
Предавања: Вежбе:
Други
облици
Студијски
45
наставе:
30
истраживачкирад:
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
активностутокупредавања
5
писменииспит
практичнанастава
5
усменииспит
60
колоквијум
20
..........
семинар
10
Студијскипрограм/студијскипрограми:Финансијеибанкарство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Банкарство
Наставник(Име,средњеслово,презиме):дрПредрагД.Радовановићпроф.
Статуспредмета:Обавезнипредмет
БројЕСПБ:6
Услов:Немауслова
43
Циљпредмета
Циљ предмета је упознавање студената са основним врстама банкарских и
небанкарских финансијских институција као и са основним принципима банкарства.
Предмет такође обухвата банкарско пословање, управљање активом и пасивом,
концентрацију и мобилизацију финансијских ресурса и формирање кредитног
потенцијалабанке.Накрајућестудентибитиупознатисаелектронскимбанкарством.
Исходпредмета
Након успешно савладаног предмета, студент ће бити у стању да доноси одлуке о
прикупљању и употреби финансијских средстава;критички проучи кључне проблеме у
банкарству; користи стратегијски приступ финансијским проблемима; објасни улогу
различитих врста банака и њихово учешће у националном и међународном
финансијском систему ; изврши кредитну анализу; оцену и избор инвестиционих
пројеката; изради план амортизације зајма, као и да демонстрира разумевање и
оспособљеностзаобављањесвихврстабанкарскихпослова;
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Увод у банкарство; Банкарске финансијске институције; Небанкарске финансијске
институције
Развојне тенденције у савременом банкарству; Принципи банкарског пословања;
Банкарски послови; Управљање активом и пасивом банака; Банкарски послови
мобилизације и концентрације финансијских ресурса ; Формирање кредитног
потенцијала банке; Краткорочно кредитирање привреде; Дугорочно кредитирање
привреде; Кредитирање становништва; Инвестициони пласмани; Учешће банака на
финансијскимтржиштима;Електронскобанкарство
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Банкарски систем Србије; Значај каматног механизма за функционисање банака;
Структура каматних стопа и каматна политика; Финансијске иновације; Кредитна
анализа;Моделианализеиселекцијеинвестиционихпројеката;Системизаелектронска
плаћањаумалопродаји.
Литература
БоркоКрстић,Банкарство,ЕкономскифакултетуНишу,Ниш,2003.
ПредрагРадовановић,Електронскобанкарствокаоокосницадигиталне
економије,ВПШСС,Лесковац,2009
Остали
Бројчасоваактивненаставе
часови
Предавања: Вежбе:
Други
облици
Студијски


45
15
наставе:
истраживачкирад:
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
5
писменииспит
практичнанастава
5
усменииспит
60
колоквијум
20
..........
активност
предавања
у
току
44
семинар
10
Студијскипрограм/студијскипрограми:Финансијеибанкарство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Наставникилинаставницизадуженизаорганизацијустручнепраксе(Име, средње
слово,презиме):мрДраганСтојановић,предавач
БројЕСПБ:7
Услов:Немауслова
Циљ
Стицањепрактичнихзнањаивештина.
Очекиваниисходи
Практична знања и вештине у складу са исходом процеса учења обавезних и
одабранихизборнихпредметадругегодинестудијанаовомстудијскомпрограму.
Садржајстручнепраксе
Упознавање са организационом структуром и типовима менаџмента; Значај
планирања,организовања,контроле,лидерстваиљудскихресурса;Дефинисањециљева
предузећа; Анализа окружења и анализа ресурса организације у функцији менаџмента;
Предвиђање и стратегијско планирање; Имплементација стратегије; Интеграција
информација за пословно одлучивање; Оптимизација извора финансирања; Пројекција
финансијских извештаја; Планирање дугорочних улагања; Управљање готовином;
Управљањеобртнимсредствима
Утицај инструмената монетарне и фискалне политике на предузеће/организацију;
Упознавање са структуром рачунарске мреже предузећа/организације; Упознавање са
најзначајнијим апликативним софтвером у предузећу/организацији; Менаџмент
информационисистем;
Организација, имплементација и контрола менаџмент
система;Технике обезбеђења података у информационим
предузећу/организацији;
информационих
системима у
Системи за управљање базама података; Употреба јавних рачунарских мрежа
(Интернета) у предузећу/организацији; електронско пословање; Примена стандардног
апликативногсофтвера(санагласкомнапрограмскипакетMicrosoftOffice)упословној
кореспонденцији и пословном одлучивању; Улога иновација у предузетништву;
Упознавањесапраксомпредузетништваипредузетничкимстратегијама;Упознавањеса
најзначајнијимпрописимаизобластитрговинскогправа;Анализапривреднихуговорау
предузећу/организацији; Анализа обавезних елемената хартија од вредности с аспекта
трговинског права; Примена стечено знања страног језика у пословној комуникацији и
пословнојкореспонденцији,узнагласакнаупотребустручнетерминологије.
Бројчасова,акојеспецифицирано
105
Методеизвођења
Самостални рад студента под надзором координатора стручне праксе и ментора
стручнепраксеупредузећу–организацији.
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Оценазнањавршисенаосновуурађеногипредатогдневникастручнепраксе.
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство, Менаџмент у
45
бизнису,Туризамиугоститељство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Пословнистранијезик–ЕнглескиII
Наставник(Име,средњеслово,презиме):предавачМиљанаК.Стојковић‐Трајковић
Статуспредмета:Изборнипредмет
БројЕСПБ:4
Услов:Немауслова
Циљпредмета
Циљ предмета је да свим студентима пружи течно познавање страног језика од
средњегдонапредногнивоапотемамакојесунаведенеуметодскимјединицама,каои
познавањеграматикенаодговарајућемнивоу.
Исходпредмета
Наконуспешносавладаногпредметастудентћебитиустањуда:демонстриразнање
страног језика кроз конкретну примену у пословној комуникацији; демонстрира
разумевање стручне терминологије која ће им помоћи у обављању конкретних
активностикојеихочекујуубудућемраду.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Шта су компаније; Врсте компанија; Представљање наше компаније посетиоцима;
Пословно писмо; Врсте пословних писама; Презентовање информација; Факс;
Електронска пошта; Меморандум; Представљање новог производа; Организационе
јединицеукомпанији;Потврдаиизвршењепоруџбине;Транспортишпедиција;Методе
плаћања;Банкарство.
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Групно писано превођење тематских текстова;Конверзација у вези са темом и
граматичка вежбања у вези са употребом садашњег времена ;Симулација ситуације и
увежбавање лексичке грађе конверзацијом у паровима; Писање пословног писма на
задату тему; Диктат; Увежбавање усмене презентације информација на задату тему;
Писањефаксаназадатутему;Граматичкавежбањаизобластиупотребепасива;Диктат;
Писање електронске поште на задату тему; Писање меморандума; Граматичка вежбања
употребе пасива;Увежбавање представљања новог производа на задату тему; Писање
саставанатему:описједнеорганизационејединицеукомпанији,;Писањеписманатему
обрађенунапредавању;Граматичкавежбања–индиректниговор;Конверзацијанатему
Методеплаћања;Граматичкавежбања–индиректниговор;Симулацијаразнихситуација
набанкарскомшалтеру;дијалозиназадатутему;
Граматичкавежбања–индиректниговор
Литература



НадеждаСтоиљковић,Избортекстоваиздомаћеииностранелитературе,ВЕШ
Лесковац,2006
НадеждаСтоиљковић,Практикумзастудентесаграматичкимвежбањимаиз
енглескогјезика,ВПШСС,Лесковац,2009
Групааутора,BusinessEnglish,АнимаБеоград,2006
Бројчасоваактивненаставе
Предавања: Вежбе:
30
Другиоблицинаставе:
15
Студијски
рад:
Методеизвођењанаставе
46
Остали
истраживачки часови
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
активностутокупредавања
5
писменииспит
практичнанастава
5
усменииспит
60
колоквијум‐и
20
..........
семинар‐и
10
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство, Менаџмент у
бизнису,Туризамиугоститељство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Пословнистранијезик–ФранцускиII
Наставник(Име,средњеслово,презиме):МирославаП.Стојановићпроф
Статуспредмета:Изборнипредмет
БројЕСПБ:4
Услов:Немауслова
Циљпредмета
Циљ предмета је да свим студентима пружи течно познавање страног језика од
средњегдонапредногнивоапотемамакојесунаведенеуметодскимјединицама,каои
познавањеграматикенаодговарајућемнивоу.
Исходпредмета
Наконуспешносавладаногпредметастудентћебитиустањуда:демонстриразнање
страног језика кроз конкретну примену у пословној комуникацији; демонстрира
разумевање стручне терминологије која ће им помоћи у обављању конкретних
активностикојеихочекујуубудућемраду.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Шта су компаније; Врсте компанија; Представљање наше компаније посетиоцима;
Пословно писмо; Врсте пословних писама; Презентовање информација; Факс;
Електронска пошта; Меморандум; Представљање новог производа; Организационе
јединицеукомпанији;Потврдаиизвршењепоруџбине;Транспортишпедиција;Методе
плаћања;Банкарство.
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Групно писано превођење тематских текстова;Конверзација у вези са темом и
граматичка вежбања у вези са употребом садашњег времена ;Симулација ситуације и
увежбавање лексичке грађе конверзацијом у паровима; Писање пословног писма на
задату тему; Диктат; Увежбавање усмене презентације информација на задату тему;
Писањефаксаназадатутему;Граматичкавежбањаизобластиупотребепасива;Диктат;
Писање електронске поште на задату тему; Писање меморандума; Граматичка вежбања
употребе пасива;Увежбавање представљања новог производа; Писање писма на тему
обрађенунапредавању;Граматичкавежбања–индиректниговор;Конверзацијанатему
Методеплаћања;Граматичкавежбања–индиректниговор;Симулацијаразнихситуација
набанкарскомшалтеру;дијалозиназадатутему;
Литература

МирославаСтојановић,Францускијезик2,ВПШСС,Лесковац,2010;
47


МаријаЏунићДрињаковић,Францускизаекономисте,Економскифакултет,
Београд,1999;
ФранцускијезикзахотелијереIдео,МартаБанићевић,Вишахотелијерска
школа,Београд,2001
Бројчасоваактивненаставе
Предавања: Вежбе:
30
Другиоблицинаставе:
15
Студијски
рад:
истраживачки
Остали
часови
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
активностутокупредавања
5
писменииспит
практичнанастава
5
усменииспит
60
колоквијум‐и
20
..........
семинар‐и
10
Студијскипрограм/студијскипрограми:Финансијеибанкарство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Рачуноводствениинформационисистеми
Наставник(Име,средњеслово,презиме):мрДраганСтојановић,предавач
Статуспредмета:Изборнипредмет
БројЕСПБ:6
Услов:Немауслова
Циљпредмета
Циљ предмета је упознавање студената са рачуноводством као системом (особље,
опрема, евиденција) за стварање рачуноводствене информације корисне за доносиоце
одлуке и њихов пренос доносиоцима одлука. Акценат је на његовим основним
функцијама,наевидентирањуефекатапословнихтрансакција,класификовањуподатака,
каоисумирањеподатакаињиховопреношењеипрезентирањеувидурачуноводствених
извештаја, односно студентима се нуде кључна знања у области информацине улоге за
бројна и различита подручја управљачких активности, полагање рачуна, систематске
контролепроцесапословнихактивностиидоношењепојединачниходлука
Исходпредмета
Исход предмета је оспособљавнаје студената за разумевање и примену базичних
знања која се тичу креирања новог и/или прилагођавања већ постојећег
рачуноводственогинформационогсистемапотребамасавременогпословања.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Рачуноводствени
податак
и
рачуноводствене
информације;.Управљачки
информациони систем и информациони систем предузећа; Основни информациони
системи предузећа; Рачуноводствени информациони систем (РИС) и информациони
систем предузећа.; РИС и ектерни корисници; РИС и ревизија; Развој организације
рачуноводства;Рачуноводственисофтвериврстепословнихсистемазаобрадуподатака;
Развој рачуноводствених система; Развој информационих система и технике развоја
48
информационихсистема;Искустваукоришћењурачунараурачуноводству.
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Одлучивање и процес доношења одлука; Карактеристике рачуноводствених
информација,Детерминишућифакториорганизацијеифункционисањерачуноводствене
функцијепреузећа;
РИС и управљачки информациони систем предузећа;Финансијски извештаји и
екстерни корисници; РИС и интерна контрола; Организационо техничке основе обраде
података; Системска анализа постојеће организације; Средства за развој ИС; Рачунари у
рачуноводственомпланирањуианализи.
Литература


ИванМихаиловић,Рачуноводственеинформацијекаоподлогаменаџментуза
доношењепословниходлука,Економика,Ниш,1999
И.Воденичаревић,Ревизијаиконтроларачуноводственоинформационогсистема,
ЗадужбинаАндрејевић,2001
Бројчасоваактивненаставе
Предавања: Вежбе:
45
Другиоблицинаставе:
15
Студијски
рад:
истраживачки
Остали
часови
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
активностутокупредавања
5
писменииспит
60
практичнанастава
5
усменииспит
колоквијум‐и
30
..........
семинар‐и
‐
Студијскипрограм/студијскипрограми:Финансијеибанкарство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Маркетингинформационисистеми
Наставник(Име,средњеслово,презиме):дрМираР.Аврамовићпроф.
Статуспредмета:Изборнипредмет
БројЕСПБ:6
Услов:Немауслова
Циљпредмета
Циљ предмета је упознавање студената са савременим теоријским и практичним
аспектима маркетинг информационог система и његовог значаја за предузетнике и
менаџеретржишнооријентисанихорганизација.
Исходпредмета
Стечено знање ће студентима омогућити да примењују савремена достигнућа
маркетинг информационог система приликом истраживања тржишта, одабира и
имплементацијестратегијетржишногнаступа.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
49
Суштинаистраживањатржишта;Процесистраживањатржишта;Посебнаподручја
истраживањатржишта;Концепцијамаркетингинформационихсистема;Структураи
функционисање маркетинг информационих система; Компоненте маркетинг
информационог система; Пројектовање, организација и контрола маркетинг
информационихсистема
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Избор метода за истраживање тржишта; Дефинисање основног скупа и узорка
истраживања;Оспособљавањекадровазараднатерену;Обрада,анализаиформулисање
закључака и препорука; Презентације резултата истраживања; On line маркетинг
истраживање; Маркетинг информациони систем у функцији истраживања понуде и
тражње; Маркетинг информациони систем за потребе анализе продаје; Маректинг
информационисистемисегментацијатржишта;
Маркетинг информациони систем и сегментација потрошача; Макретинг
информационисистемиуправлачкиинформационисистем.
Литература


Љ.Станковић,М.Аврамовић,Маркетингистраживања,Вишаекономскашкола,
Лесковац,2007.
Љ.Станковић,С.Ђукић,Маркетингистраживања–студијеслучаја,Економски
факултет,Ниш,2006.
Бројчасоваактивненаставе
Предавања: Вежбе:
45
Другиоблицинаставе:
15
Студијски
рад:
истраживачки
Остали
часови
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
активностутокупредавања
5
писменииспит
практичнанастава
5
усменииспит
60
колоквијум‐и
20
..........
семинар‐и
10
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство, Менаџмент у
бизнисуиТуризамиугоститељство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Еколошкименаџментиодрживиразвој
Наставник(Име,средњеслово,презиме):дрТатјанаМ.Ђекићпроф.
Статуспредмета:Обавезнипредмет
БројЕСПБ:6
Услов:немауслова
Циљпредмета
Циљ предмета је упознавање студената са еколошким менаџментом, у функцији
постизањаодрживесадашњостиибудућности,односносаспецифичностимауправљања
животномсрединомињенеповезаностисаодрживимразвојем.
50
Исходпредмета
Наконуспешносавладаногпредмета,студентћебитиустањудаидентификујеглобалне
проблеме заштите животне средине и препозна и учествује у предупређивању
различитих видова загађења као и да разуме везу између привреде, животне средине и
одрживогразвоја
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Увод у еколошки менаџмент, еколошки исходи економског развоја, економија
квалитетаживотнесредине,економијаодрживогразвоја,остваривањеодрживогразвоја,
показатељиодрживогразвоја,превенцијазагађењаживотнесредине,анализаеколошке
политике, критеријуми вредновања еколошке политике, увођење и спровођење модела
заштите животне средине, организациона структура и одговорност, заштита животне
средине као међународни тренд, еко менаџмент и системи, системи управљања
животномсредином,еколошкообележаањепроизвода.
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Циљевиеколошкогменаџмента,појамизагађењеживотнесредине,основнипојмови
о заштити животне средине, класификација еколошких исхода, еколошки исходи
међународне сарадње и трговине, квалитет животне средине као глобални циљ,
различити приступи вредновању квалитета животне средине, анализа еколошког
ризика,концептодрживогразвоја,приступостваривањуодрживогразвојаивредновање
животне средине, модел система управњања, програми и документација управљања
заштитомживотнесредине,стручнаоспособљеност,свестикомпетентност,мониторинг
и мерење, преиспитивање које обавља руководство, систем интегралног менаџмента и
концептодрживогразвоја,ИСОстандардиусистемуодрживогразвоја,европскипрограм
еколошкогобележавања,еколошкообележавањеусрбији,екомаркетинг.
Литература



ДрМ.Вуковић,дрН.Штрбац,Еколошкименаџмент,Дон‐Вас,Београд,2010
МараЂукановић,Животнасрединаиодрживиразвој,Елит,Београд1996
ДрДраганВеселиновић,Стањаипроцесиуживотнојсредини,ФакултетзафизичкухемијуБеоград,
1995
Остали
Бројчасоваактивненаставе
часови
Предавања: Вежбе:
Другиоблицинаставе:
Студијски истраживачки
рад:
30
30
Методеизвођењанаставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и презентација
семинарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
активностутокупредавања
5
писменииспит
60
практичнанастава
5
усменииспт
колоквијум1
10
..........
колоквијум2
10
семинар‐и
10
Студијскипрограм/студијскипрограми:Финансијеибанкарство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Анализапословања
Наставник(Име,средњеслово,презиме):.мрЈовицаЦветковић,предавач
51
Статуспредмета:Обавезнипредмет
БројЕСПБ:7
Услов:немауслова
Циљпредмета
Циљ предмета је упознавање студената са методама и видовима анализе,
методологијоманализепословањаианализомпословањакакопредузећауцелинитако
ипојединихњеговихделоваифункционалнихјединица.Поредтога,пажњајепосвећена
анализи извршених инвестиција, анализи завршног рачуна и периодичних обрачуна и
анализибиланса.
Исходпредмета
Наконуспешносавладаногпредмета,студентћебитиустањуда:
Критичкипроучикључнепроблемеуанализипословања;Извршианализупословања
предузећа у целини и појединих његових делова; Анализира, процени и изврши избор
инвестиционих пројеката; Анализира извршене инветиције; Изврши анализу биланса;
Пратиианализираразвојиприменусавременогхардвераисофтверауобластианализе
пословања;
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Појам, предмет, циљ, задаци и значај Анализе пословања, Метода и видови анализе,
Извори података за анализу и њихово изражавање, Методологија анализе пословања,
Општи подаци о предузећу, Анализа организационог и економског састава предузећа,
Анализа постигнутих резултата пословања предузећа у целини, Анализа обављања
реализационе фазе, Анализа обављања производне фазе, Анализа обављања набавне
фазе, Анализа обављања финасијске функције, Анализа обављања других функција и
извршенихинвестиција,Периодичниобрачунизавршнирачун,Анализабиланса.
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Место анализе у реализацији предузећа, Реалност података, Реалност оцењивања,
Табеле и графикони, Целокупна анализа пословања, Case Study: Невена – Лесковац, Case
Study:Тигар–Пирот,CaseStudy:1.Мај–Пирот,CaseStudy:Јумко–Врање.
Литература
 Проф.дрДрагомирРадовановић,Анализапословањапредузећа,ВПШССЛесковац
2008
 Проф.дрДрагомирРадовановић,,Анализапословања,Алексинац.1995
 ДрБожидарСтаврић,Планирањеианализапословања,Факултетзаспољнутрговину,
Бијељина,1995.
Остали
Бројчасоваактивненаставе
часови
Предавања: Вежбе:
Други
облици
Студијски
45
30
наставе:
истраживачкирад:
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
активност
предавања
у
практичнанастава
току
поена
Завршнииспит
поена
5
писменииспит
5
усменииспт
60
52
колоквијум1
10
колоквијум2
10
семинар‐и
10
..........
Студијскипрограм/студијскипрограми:Финансијеибанкарство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Финансијскаконтролаиревизија
Наставник(Име,средњеслово,презиме):ПредавачмрДаганаС.Ранђеловић
Статуспредмета:Обавезнипредмет
БројЕСПБ:8
Услов:немауслова
Циљпредмета
Циљ предмета је стицање и усавршавање знања студената из општег дела састава и
структуре кодекса професионалне етике и интерне контроле, организационо–
методолошких проблема ревизије, ревизије завршног рачуна однсоно финансијских
извештајаиревизијејавнихрасхода.
Исходпредмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити способан да: реконструише
финансијске извештаје на бази веродостојне документације, изврши финансијску
контролу пословног процеса, примене стандарде и кодекс професионалне етике
ревизора
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Појам контроле и ревизије, Екстерна ревизија, државна ревизија, Теоријска основа
ревизије,КоИнтернаконтролаупредузећу,Интернаревизија,Стандардипрофесионалне
праксе интерне ревизије, Израда и употреба програма ревизије завршног рачуна,
Испитивање главних позиција биланса стања, Испитивање главних позиција биланса
успеха; Одговорност ревизора за догађаје настале после састављања биланса стања,
Ревизијски извештај, Појам ревизије јавних расхода, Одговорности за ревизију јавних
расхода,Циљевииврстеревизијејавнихрасхода,Стандардиревизијејавнихрасхода,
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Врсте, облици и органи ревизије, Интерна ревизија, Екстерна ревизија, државна
ревизија, теоријска основа ревизије, разлози за вршење финансијске ревизије,
Професионална етика интерне ревизије, Циљ, начела, врсте, методе и подручја
организовања интерне контроле, Предмет испитивања и задаци интерне ревизије;
Циљеви обављања поступака испитивања завршног рачуна, Обим примене поступака
испитивања, Израда и употреба програма ревизије завршног рачуна; Ревизијски
извештај, Појам ревизије јавних расхода, Одговорности за ревизијујавних расхода,
Циљевииврстеревизијејавнихрасхода,Стандардиревизијејавнихрасхода
Литература
ДрТихомирТасић,,Финансијскаконтролаиревизија,ВПШССЛесковац.(2011)
ДрТихомирТасић,,Финансијскаконтролаиревизија‐практикумВПШССЛесковац.
2011
 ИванВоденичаревић,Ревизијаиконтроларачуноводственогинформационог
система,ЗадужбинаАндрејевићБеоград,2001.


53
Бројчасоваактивненаставе
Предавања: Вежбе:
60
30
Други
наставе:
облици
Студијски
истраживачкирад:
Остали
часови
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
5
писменииспит
практичнанастава
5
усменииспт
60
колоквијум‐и
20
..........
семинар‐и
10
активност
предавања
у
току
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство, Менаџмент у
бизнисуиТуризамиугоститељство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Стратегијскименаџмент
Наставник(Име,средњеслово,презиме):дрМиленаВ.Марјановићпроф.
Статуспредмета:Обавезнипредмет
БројЕСПБ:7
Услов:немауслова
Циљпредмета
Циљ предмета је да уведе студенте у проблематику стратегијског менаџмента кроз
одређенеметодеианализевезанезанаведенипредмет,узпосебаносвртна:предвиђање,
планирање,контролуиприменустратегијскогменаџментаупракси;парцијалнециљеве
ињиховутицајнагенералнициљ;каоинаинформационубазуменаџмента.Натајначин
студент ће бити припремљен за практичне изазове у доношењу конкретних пословних
одлука.
Исходпредмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да: успешно разумеју
визију и мисију као предуслов дефинисања циљева и политике предузећа, схвате улогу
предвиђања и планирања као основе у доношењу пословних одлука и имплементацији
стратегије, успешно изврше анализу окружења и ресурса организације, схвате улогу
стратегије у реализацији пословања, разумеју улогу информација за пословно
одлучивање, схвате и демонстрирају процес повратне спреге између генералне
стратегијеипарцијалнихстратегија,извршеконтролуиревизијустратегије.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Дефинисањеисадржајстратегијскогменџмента,Евалуацијастратегијскогменаџмент
система, Циљеви предузећа као окосница стратегијског менаџмента, Предвиђање као
основа стратегијског менаџмента, Анализа окружења, Анализа ресурса организације,
Обликовање пословне стратегије, Стратегијско планирање, Имплементација стратегије,
Организациона стратегија, Пословна култура, Контрола стратегије, Интеграција
информација за пословно одлучивање, Рацио анализа, Информациони систем основних
54
функцијаињиховоднос.
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Дефинисање циљева предузећа, Планирање и предвиђање стратегије развој
апредузећа,Факторикојиутичунадоношењепословниходлука,Анализаконкуренције,
Контрола стратегије, Интеграција информација за пословно одлучивање, Менаџерско
рачуноводство,ИнформационисистемТОПменаџмента.
Литература
 ДрМ.Марјановић,дрИ.Михаиловић,Стратегијскименаџмент,ВПШССЛесковац,2009
 ДрМ.Милисављевић,Савременистратегијскименаџмент,Институтекономских
наука,Економскифакултет,Београд,2002
Остали
Бројчасоваактивненаставе
часови
Предавања: Вежбе:
Други
облици
Студијски
45
30
наставе:
истраживачкирад:
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
5
писменииспит
60
практичнанастава
5
усменииспт
колоквијум1
10
..........
колоквијум2
10
семинар‐и
10
активност
предавања
у
току
Студијскипрограм/студијскипрограми:Финансијеибанкарство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Осигурање
Наставник(Име,средњеслово,презиме):мрДраганаС.Ранђеловић,предавач
Статуспредмета:Обавезнипредмет
БројЕСПБ:7
Услов:немауслова
Циљпредмета
Циљпредметаједастудентимапружизнањаоосновнимелементимаосигурањакао
што су ризици, премије, осигурани случајеве и накнаде, карактеристикама различитих
врстаосигурања,теискуствимаземаљасаразвијенимсистемимаосигурањауфункцији
унапређивањадомаћегосигурања.
Исходпредмета
Студенти ће савладавањем градива овог предмета бити оспособљени за темељно
разумевање и примену основних приниципа осигурања, за решавање конкретних
проблемауосигурању,заактивноиуспешноусвајањеновинауструци,односномоћиће
дадопринесурешавањусложенихзадатакаувезисаосигурањемупракси.
Садржајпредмета
55
Теоријсканастава
Историјскиразвојипојамосигурања,Механизмифункционисањаосигурања(задаци,
функције и врсте осигурања), Организационо‐правне форме осигурања као и лица и
документауосигурању,Елементиосигурања:ризик,премија,осигуранислучајинакнада
изосигурања.
Реосигурање, саосигурање и социјално осигурање, Савремене тенденције развоја
осигурањаусвету.
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Историјаосигурањаусвету,развојосигурањакоднас,појам,улогаизначајосигурања,
техничка организација осигурања, ризик, управљање ризиком, премија осигурања
,осигурани случај, накнада из осигурања, лица у праву осигурања, документа у
осигурању,акционарскодруштвоидруштвозаузајамноосигурање,делатностосигурања
на јединственом тржишту ЕУ, подела осигурања према природи ризика и према начину
настанка, осигурање имовине, осигурање живота и осигурање од последица несрећног
случаја, подела осигурања према начину организовања и према броју осигураника,
реосигурањеисаосигурање,осигуравајућекомпанијекаоинституционалниинвеститори,
пласман осигуравајућих компанија, осигуравајуће компаније код нас, маркетинг у
осигурању, детерминанте понуде и тражње осигурања, савремене тенденције развоја
осигурањаусвету,појамиврстесоцијалногосигурања.
Литература


Осигурање,ЈеленаКочовић,ПредрагШулејић,ТатјанаРакоњац‐Антић,Економскифакултет,Центар
заиздавачкуделатност,Београд2010
Осигурање,ЖаркоЛекић,Глосаријум,Београд,2006
Бројчасоваактивненаставе
Предавања: Вежбе:
45
30
Други
наставе:
облици
Студијски
истраживачкирад:
Остали
часови
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
5
писменииспит
60
практичнанастава
5
усменииспит
колоквијум1
10
..........
колоквијум2
10
семинар‐и
10
активност
предавања
у
току
Студијскипрограм:Финансијеибанкарство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
БројЕСПБ:5
56
Услов: Положени сви испити са студијског програма Финансије и банкарство и
реализованастручнапракса
Циљевизавршнограда:
Циљизрадеиодбранезавршноградаједастудентпокажедапоседујезадовољавајућу
способност примене теоријских и практичних знања у пракси. Такође, кроз завршетак
студија на овај начин студент се едукује да у сто краћем времену може практично да
примењује теоријска знања и вештине стечене током студија у компанији у којој буде
започеопрофесионалнукаријеру.
Очекиваниисходи:
Израдомиодбраномзавршноградастудентикојисузавршилистудиједоказујудасу
овладали потребним моделима и техникама истраживања за примену у банкама,
осигуравајућима компанијама, предузећима, на берзама и осталим финансијским и
нефинансијским организацијама. Свршени студенти овог нивоа студија поседују
компетицијузаприменузнањаупраксиипраћењеиприменуновинауструци,каоиза
сарадњусалокалним,социјалнимимеђународнимокружењем.Студентисуоспособљени
дапројектују,организујуиуправљајупроизводњом.
Општисадржаји:
Завршни рад представља истраживачки рад студента у коме се он упознаје са
методологијом истраживања у области финансије и банкарства. Након обављеног
истраживања студент припрема завршни рад у форми која садржи следећа поглавља:
Увод, Теоријски део, Обрада теме завршног рада са конкретним истраживањима,
Закључак,Прегледлитературе.
Методеизвођења:
Завршни рад представња самостални рад студента израђен у писаној форми, уз
упутства и консултације са ментором. Ментор за израду и одбрану завршног рада
формулише тему са задацима за израду завршног рада. Кандидат у консултацијама са
менторомисарадникомсамосталнорадинапроблемукојимујезадат.Наконизрадерада
исагласностименторадајеуспешноурађенрад,кандидатбранирадпредкомисијомкоја
сесатојиоднајмањетричлана.
Оцена(максималнибројпоена100)
Oценазнањавршисенаосновуписаногделазавршноградаинаосновуусмене
одбранеистог.
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство, Менаџмент у
бизнисуиТуризамиугоститељство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Странијезикпочетникурс‐Енглески
Наставник (Име, средње слово, презиме): Наставник страног језика Миљана
Стојковић
Статуспредмета:Изборнипредмет
БројЕСПБ:4
Услов:немауслова
Циљпредмета
57
Оспособљавањестуденатазаелементарнукомуникацијунастраномјезику.
Исходпредмета
Наконуспешносавладаногпредметастудентћебитиустањуда:
демонстриразнањестраногјезикакрозконкретнуприменуупословнојкомуникацији
и да демонстрира разумевање стручне терминологије која ће им помоћи у обављању
конкретнихактивностикојеихочекујуубудућемраду.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Абецеда, Правила писања, Правила читања, Основне фразе приликом упознавања и
представљањаупословномконтексту,Поздравнефразеусвакодневномговору,Бројеви
– једнина и множина, Дани у недељи, Месеци у години, Годишња доба, Метеоролошко
време,Временасату,Боје,Професије,Становање,Телефонскиразговор.
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Уводне непомене о учењу страног језика, методама наставе и начину рада на
вежбањима, Демонстрација на примерима појединих речи из текстова који ће бити
рађени наредних часова у четвртој недељи, Увежбавање упамћених фраза помоћу
дијалогаилипогрупама,Грађењеиупотребасадашњегвремена,Увежбавањебројеваод
1 до 1000, као и множине именица са посебним наглашавањем неправилне множине,
научене фразе, Заједничко писање састава о томе шта студенти раде сваког дана у
недељи, Диктат: дани у недељи и месеци у години, Заједничко писање састава о томе
штаседешавауживотустуденатаупојединиммесецимаугодини,Граматичкавежбања
увезисаупотребомсадашњегвремена,Каквојевремеданас,каквојебилојуче(прошле
недеље...);Грађењеиупотребапрошлогвремена,Увежбавањеказивањавременанасату
у паровима; Диктат; Граматика – утврђивање садашњег и прошлог времена помоћу
вежбања, Описивање разних слика коришћењем боја; Диктат, Грађење и употреба
будућег времена; Састав: Шта ћу радити сутра, Диктат; Састав: моја кућа (стан),
Увежбавањенаученихфразаупаровима;
Литература
 НадеждаСтоиљковић,Избортекстоваиздомаћеииностранелитературе,ВЕШ
Лесковац,2006
 групааутора,Businessenglish,АнимаБеоград,
 MorrisonMilne,BusinessLanguagePractice,LTPBusiness,1997
Остали
Бројчасоваактивненаставе
часови
Предавања: Вежбе:
Други
облици
Студијски
30
15
наставе:
истраживачкирад:
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
5
писменииспит
практичнанастава
5
усменииспт
60
колоквијум‐и
20
..........
семинар‐и
10
активност
предавања
у
току
58
Студијски програм/студијски програми : Финансије и банкарство, Менаџмент у
бизнисуиТуризамиугоститељство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Странијезикпочетникурс‐Француски
Наставник(Име,средњеслово,презиме):проф.МирославаП.Стојановић
Статуспредмета:Изборнипредмет
БројЕСПБ:4
Услов:немауслова
Циљпредмета
Оспособљавањестуденатазаелементарнукомуникацијунастраномјезику.
Исходпредмета
Наконуспешносавладаногпредметастудентћебитиустањуда:
демонстриразнањестраногјезикакрозконкретнуприменуупословнојкомуникацији
и да демонстрира разумевање стручне терминологије која ће им помоћи у обављању
конкретнихактивностикојеихочекујуубудућемраду.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Абецеда, Правила писања, Правила читања, Основне фразе приликом упознавања и
представљањаупословномконтексту,Поздравнефразеусвакодневномговору,Бројеви
– једнина и множина, Дани у недељи, Месеци у години, Годишња доба, Метеоролошко
време,Временасату,Боје,Професије,Становање,Телефонскиразговор.
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Уводне непомене о учењу страног језика, методама наставе и начину рада на
вежбањима, Демонстрација на примерима појединих речи из текстова који ће бити
рађени наредних часова у четвртој недељи, Увежбавање упамћених фраза помоћу
дијалогаилипогрупама,Грађењеиупотребасадашњегвремена,Увежбавањебројеваод
1 до 1000, као и множине именица са посебним наглашавањем неправилне множине,
научене фразе, Заједничко писање састава о томе шта студенти раде сваког дана у
недељи, Диктат: дани у недељи и месеци у години, Заједничко писање састава о томе
штаседешавауживотустуденатаупојединиммесецимаугодини,Граматичкавежбања
увезисаупотребомсадашњегвремена,Каквојевремеданас,каквојебилојуче(прошле
недеље...);Грађењеиупотребапрошлогвремена,Увежбавањеказивањавременанасату
у паровима; Диктат; Граматика – утврђивање садашњег и прошлог времена помоћу
вежбања, Описивање разних слика коришћењем боја; Диктат, Грађење и употреба
будућег времена; Састав: Шта ћу радити сутра, Диктат; Састав: моја кућа (стан),
Увежбавањенаученихфразаупаровима;
Литература

МирославаСтојановић,ИзбортекстоваизФранцускогјезика,ВЕШЛесковац,2001
ДрМаријаЏунићДрињаковић,Францускизаекономисте,Економскифакултет
Београд,1999
Остали
Бројчасоваактивненаставе
часови
Предавања: Вежбе:
Други
облици
Студијски

30
15
наставе:
истраживачкирад:
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
59
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
5
писменииспит
практичнанастава
5
усменииспт
60
колоквијум‐и
20
..........
семинар‐и
10
активност
предавања
у
току
Студијскипрограм/студијскипрограми:Финансијеибанкарство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Царинскоишпедитерскопословање
Наставник(Име,средњеслово,презиме):дрМилеД.Богдановићпроф.
Статуспредмета:изборнипредмет
БројЕСПБ:8
Услов:немауслова
Циљпредмета
Циљ изучавања овог предмета је упознавање студената са институционалном
домаћом и међународном регулативом ове области, као и са практичним пословима и
активностима цариске и шпедитерске делатности. На тај начин се студенти
оспособљављју за обављање кључних послова у спољнотрговинском промету роба и
услуга,односноумеђународномробномпромету.
Исходпредмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да: обавља све врсте
послова у међународном робном промету, да примени теоријска знања и практична
искуства за укључивање привредни субјеката у међународни робни промет, да усмери
активности учесника у увозно–извозним пословима у правцу постизања економско–
финансијскеефикасностииефективностиидадемонстрирапознавањедомаћихпрописа
ипротокадокументацијеуцаринскомишпедитерскомпословању.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Функционисање спољнотрговинског промета, услови за спровођење и контролу
спољнотрговинског промета, најважнији послови у спољнотрговинском промету,
међународни транспорт и осигурање робе, општи царински појмови и одредбе,
појам,значај и врсте царина, организација царинске службе, спровођењ царинског
поступка у свим видовима транспорта, спровођење царинског поступка са робом у
транспортуистваримафизичкихлица,смештајцаринскеробе,слободнецаринскезонеи
царински продајни објекти, општи појмови и прописи о шпедицији, организација
шпедитерске делатности, шпедитерсака документа и редослед појединачних послова у
међународнојшпедицији,
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Спољнотрговинскаразмена,облициспољнотрговинскогпромета,врстемеђународног
транспорта и спровођење осигурања робе у транспорту, развој и функционисање
царинског система, царина, царинска тарифа и царинска вредност робе, царинска
контрола и царински инструменти, опорезивање акцизама и јединствена царинска
исправа, организација царинске службе у нашој земљи, појам, крактер и функције
међународне шпедиције, систем пословања међународне шпедиције, одговорност
60
међународногшпедитераишпедитерскадокумента,
Литература

МилеБогдановић:Пословимеђунагродногробногпромета,ВЕШ,
Лесковац,1998.год.

МилеБогдановић:Међународнитранспорт,шпедицијаицаринскопословање,
ВЕШ,Лесковац,2006.год.
Остали
Бројчасоваактивненаставе
часови
Предавања: Вежбе:
Други
облици
Студијски
45
45
наставе:
истраживачкирад:
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја.
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
5
писменииспит
практичнанастава
5
усменииспт
60
колоквијум‐и
20
..........
семинар‐и
10
активност
предавања
у
току
Студијскипрограм/студијскипрограми:Финансијеибанкарство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Финансијскатржишта
Наставник(Име,средњеслово,презиме):дрПредрагД.Радовановићпроф.
Статуспредмета:изборнипредмет
БројЕСПБ:8
Услов:немауслова
Циљпредмета
Циљизучавањапредметајеомогућитистудентимадаовладајуосновнимпојмовимаи
категоријамаизобластисавременихфинансијскихтржишта.Финансијскиинструменти,
финансијскатржиштаиучесницисуосноверазумевањаекономскогсистемаисамимтим
представљајудеообавезногградива.
Исходпредмета
Након положеног испита студенти ће знати шта је финансијско тржиште, који су
сегменти финансијског тржишта, институције и инструменти финансијског тржишта.
Ефикасност савремених финансијских тржишта и њихово регулисање су основни
елементи разумевања фунционисања тржишта. Такође, студенти ће савладати основне
методепроценеризикаиприносахартијаодвредностикојимасетргујенафинансијском
тржишту.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Основе финансијског система, повезаност финансијског и реалног сектора привреде,
појам, улоге и развој финансијских тржишта, основне карактеристике савремених
финансијских тржишта, берзе и берзански послови, Сврхе и циљеви законског
регулисања финансијских тржишта, ефикасност финансијских тржишта, пензиони
61
фондови, Инвестиционе компаније, акције, обвезнице, тржиште новца, тржиште
капитала,девизнотржиште,.
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Место и улога финансијских система у тржишној привреди, анализа финансијских
тржишта, подела и врсте финансијских тржишта, основне форме регулисања, учесници
на финансијским тржиштима, изведени финансијски инструменти, тржишта
финансијскихдеривата,примарнаисекундарнатржишта
Литература



Финансијскатржиштаиинституције,Живковић,Б.Шошкић,Д.,Економскифакултет,Београд,2009
Финансијскатржиштаиинструменти,ЕрићД.,Чигојаштампа,Београд,1997
Монетарнаекономија,банкарствоифинансијскатржишта,МисхкинФ,Датастатусбеоград,2006
Бројчасоваактивненаставе
Предавања: Вежбе:
45
45
Други
наставе:
облици
Студијски
истраживачкирад:
Остали
часови
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја.
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
5
писменииспит
практичнанастава
5
усменииспт
60
колоквијум‐и
20
..........
семинар‐и
10
активност
предавања
у
току
Студијскипрограм/студијскипрограми:Финансијеибанкарство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Финансијскоидевизнопословање
Наставник(Име,средњеслово,презиме):дрТихомирВ.Тасићпроф.
Статуспредмета:изборнипредмет
БројЕСПБ:8
Услов:немауслова
Циљпредмета
Циљпредметаједастудентимапружикључнаконкретназнањаивештиненепоходне
за успешно обављање финансијског и девизног пословања фирме у пракси, као и за
пословањенадевизномтржишту.
Исходпредмета
Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да самостално обавља
послове на плану организовања, прикупљања, располагања и улагања новчаних
средставакаоидапримењујепрактичназнањаизобластифинансијаибанкарствакаои
да обавља послове области међународног платног промета, односно да послује са
девизамаиделујенадевизномтржишту.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Пословнефинансијеусавременомдруштву,функција,циљеви,задаци,прибављањеи
62
коришћење финансијских средстава, финансијска улагања фирме, организација
обављања финансијских послова, финансијска евиденција, финансијски маркетинг,
политика ликвидности; организација располагања новчаним средствима, појам и
обележја међу‐народног платног промета, основе засновања и разрешавања
финансијских односа са иностранством, девизни систем, платни промет; биланси
разменесаиностранством,регулисањемеђународнихплаћања,девизнотржиште,појам,
врсте,улога,инструментиплатногпрометасаиностранством,ѕаконскарегулатива.
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Паралела: пословне финансије и други делови финансијског система, правна
регулатива;уговориокредиту,предности–ризици,правнарегулатива,практичанрадса
појединим инструментима евиденције, детаљна разрада појединих фаза финансијског
маркетинга, картон депонованих потписа; пратећа документација у вези са
располагањемсредствима,разрадаспецифичности,остваривањеправаиобавеза,место,
значај и веза са подсистемима у области финансија, значај за привреду и државу,
практичанпримермеђународногплаћања,функцијаирадмењачница,обрадапојединих
инструмената,разрадаЗаконаодевизномпословањуидругихпрописа.
Литература
 ДрД.Радовановић,мрВ.Крстић,Финансијскоидевизнопословање,ВПШСС
Лесковац,2009
 КонстантинФлоричел,Међународнифинансијско‐девизниодноси,Заводза
уџбеникеинаставнасредства,Београд,2006
Остали
Бројчасоваактивненаставе
часови
Предавања: Вежбе:
Други
облици
Студијски
45
45
наставе:
истраживачкирад:
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја.
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
5
писменииспит
практичнанастава
5
усменииспт
60
колоквијум‐и
20
..........
семинар‐и
10
активност
предавања
у
току
Студијскипрограм/студијскипрограми:Финансијеибанкарство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Спољнотрговинскопословање
Наставник(Име,средњеслово,презиме):ПредавачмрСашаС.Сарић
Статуспредмета:изборнипредмет
БројЕСПБ:8
Услов:немауслова
Циљпредмета
Упознатистудентесаспољнотрговинскимпословима;начиномприпремезаобављање
спољнотрговинскеактивностиизакључивањемспољнотрговинскеактивности.
63
Исходпредмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да темељно разуме
прописе у области спољнотрговинског пословања и да организује пословни процес у
области спољнотрговинског пословања, да повеже спољнотрговинске послове са
пословимашпедиције
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Појам, значај и улога спољнотрговинског пословања, садржај и значај
спољнотрговинског биланса, карактеристике међународне неробне размене,
специјализоване услуге везане за робни промет, начела међународног трговинског
права, типски уговори и општи услови пословања, светска трговинска организација,
једнообразна правила и обичаји за документарне акредитиве, међународна трговачка
арбитража, INCOTERMS, економски значај царина, анти‐дампинг поступак, нецаринске
баријере,техникареализацијеизвозногпосла,техникареализацијеувозногпосла.
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Облици спољнотрговинских предузећа и начин пословања на ино тржишту,
спољнотрговински послови, са конкретном обрадом истих, начини истраживања
тржишта, трговачки обичаји и узансе у земљама окружења, политички ризици и
смањење истих у Спољнотрговинском пословању, закључивање купопродајног посла,
формирање цена у спољнотрговинском пословању, формирање спољнотрговинске
калкулације, анализа извозног посла, анализа увозног посла, сецијални
спољнотрговински послови и начини употребе истих, виши облици сарадње у
спољнотрговинском промету и начини употребе истих, међународна арбитража,
статистичка евиденција у спољној трговини, анализа и контрола спољнотрговинског
посла.
Литература
 МрСашаСарић,Спољнотрговинскопословање,ВЕШЛесковац,2004
 МолорадТешић,Спољнотрговинскопословање,Савременаадминистрација
Београд,1996
Остали
Бројчасоваактивненаставе
часови
Предавања: Вежбе:
Други
облици
Студијски
45
45
наставе:
истраживачкирад:
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја.
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
5
писменииспит
60
практичнанастава
5
усменииспт
колоквијум‐и
20
..........
семинар‐и
10
активност
предавања
у
току
Студијскипрограм/студијскипрограми:Менаџментубизнису
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Пројектнименаџмент
64
Наставник(Име,средњеслово,презиме):ПредавачмрЈеленаВ.Крстић‐Ранђић
Статуспредмета:Обавезнипредмет
БројЕСПБ:6
Услов:Немауслова
Циљпредмета
Изучавање материјала овог предмета има за циљ стицање знања, способности и
вештиназапројектниначинрешавањаконкретнихпословнихпроблема.Студентисе
оспособљавају за рад у пројектном тиму, на пословима планирања, организације и
реализацијепројекта.
Исходпредмета
Студент који успешно заврши овај предмет биће оспособљен за примену знања,
способност и вештину за пројектни начин решавања проблема, спровођење
тимскогприступаурешавањупроблема,професионалноуправљањепројектомпримену
методаитехникапројектменаџмента.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Управљање пословним системима; Појам и врсте пројекта; Концепт управљања
пројектом; Организација за управљање пројектима; Управљање људским ресурсима;
Концепт управљања пројектом; Организација управљања пројектима; Управљање
ризиком пројекта; Управљање комуникацијама; Управљање променама у пројекту;
МетодиитехникеПројекатменаџмента;Стандарднирачунарскипрограмизауправљање
пројектом.
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Примена стечених сазнања и вештина за пројектни начин решавања конкретних
проблема; Развијање способности и стицање вештина за рад у пројектном тиму; Рад у
групама, дискутовање предложених решења и оцењивање; Примена метода и техника
пројектменаџментаупракси.
Литература


СебастијанНоукс,Управљањепројектима,Клио,Београд,2005
ДраганЂуричин,Менаџментпомоћупројекта,ЦИД,Београд,2007
Бројчасоваактивненаставе
Предавања: Вежбе:
45
Другиоблицинаставе:
15
Студијски
рад:
Остали
часови
истраживачки
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
активностутокупредавања
5
писменииспит
практичнанастава
5
усменииспит
60
колоквијум‐и
20
..........
семинар‐и
10
Студијскипрограм/студијскипрограми:Менаџментубизнису
65
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Пoсловнопланирање
Наставник(Име,средњеслово,презиме):дрДрагомирС.Радовановићпроф.
Статуспредмета:Обавезнипредмет
БројЕСПБ:6
Услов:Немауслова
Циљпредмета
Циљпредметајестицање теоријских и практичних знања, способности и вештина у
области стратегијског и тактичког планирања и политике предузећа, као и
оспособљавањестуденатазауспешнорешавањепроблемаупраксипредузећа,несамоу
циљу његовог опстанка на тржишту, већ и будућег развоја; сагледавање концепта
интегралногпланирањаупредузећу.
Исходпредмета
Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен за израду стратешких и
тактичких планова и вођење стратешке и текуће политике у предузећу, овладавање
инструментима и техникама планирања и политике предузећа, идентификовање
факторапословањапредузећаињеговогокружења,каоизаразумевањеосноваизраде
бизниспланапредузећа.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Планирање – прва фаза менаџмента; Повезаност планирања и политике предузећа,
елементи,принципиитехникепланирањаиполитикепредузећа;Факторипословањаи
раста предузећа; Стратегијски и тактички приступ планирању и политици материјала;
Радне снаге и средстава за рад; Планирање и политика производње; Маркетинга и
финансија, планирање и политика инвестиција у предузећу и научно‐истраживачког
рада;Контролаизвршењаплановаупредузећу.
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Израдаплановаелеменатаифазапроцесарепродукције;Обучавањезаизрадубизнис
планапредузећа;Анализаприменетеоријскихрешењаупраксипредузећа;Савладавање
техникапрогнозирањапроменауекстернимиинтернимфакторимапословањаудужем
икраткомроку,овладавањетехникамафинансијскогпланирањаиполитике.
Литература
БиљанаПредић,Стратегијскоитактичкопланирањеиполитикапредузећа,СВЕННиш,2007
БиљанаПредић,Плановипредузећа–основзабизнисплан,СВЕННиш,2007
БлагојеПауновић,Пословниплан:водичзаизраду,Економскифакултет,Београд,2011
Бројчасоваактивненаставе
Предавања: Вежбе:
45
Другиоблицинаставе:
15
Студијски
рад:
Остали
истраживачки часови
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
активностутокупредавања
5
писменииспит
60
практичнанастава
5
усменииспит
66
колоквијум‐и
20
..........
семинар‐и
10
Студијскипрограм/студијскипрограми:Менаџментубизнису
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Наставникилинаставницизадуженизаорганизацијустручнепраксе(Име, средње
слово,презиме):мрДраганСтојановић,предавач
БројЕСПБ:7
Услов:Немауслова
Циљ
Стицањепрактичнихзнањаивештина.
Очекиваниисходи
Практична знања и вештине у складу са исходом процеса учења обавезних и
одабранихизборнихпредметадругегодинестудијанаовомстудијскомпрограму.
Садржајстручнепраксе
Упознавање са организационом структуром и типовима менаџмента; Значај
планирања,организовања,контроле,лидерстваиљудскихресурса;Дефинисањециљева
предузећа; Анализа окружења и анализа ресурса организације у функцији менаџмента;
Предвиђање и стратегијско планирање; Имплементација стратегије; Интеграција
информација за пословно одлучивање; Примена метода и технихника пројектног
менаџмента;Радуутиму;Вођењестратешкеитактичкеполитикепословањапредузећа;
Израдаиимплементацијабизнисплана;Оптимизацијаизворафинансирања;Пројекција
биланса успеха и биланса стања; Планирање дугорочних улагања; Управљање
готовином; Упознавање са структуром рачунарске мреже предузећа/организације;
Упознавање са најзначајнијим апликативним софтвером у предузећу/организацији;
Менаџмент информациони систем; Организација, имплементација и контрола
менаџмент информационих система; Технике обезбеђења података у информационим
системимаупредузећу/организацији;Системизауправљањебазамаподатака;Употреба
јавних рачунарских мрежа (Интернета) у предузећу/организацији; електронско
пословање; Примена стандардног апликативног софтвера (са нагласком на програмски
пакет Microsoft Office) у пословној кореспонденцији и пословном одлучивању; Улога
иновација у предузетништву; Упознавање са праксом предузетништва и
предузетничким стратегијама; Упознавање са најзначајнијим прописима из области
трговинског права; Утврђивање степена прилагођености производа потребама
потрошача; Упознавање са технологијама добијања и прераде производа и
критеријумима за класификацију, номенклатуру и озачавање робе; Испитивање
квалитета робе; Утврђивање нутритивне вредности намирница и анализа услова под
којима се оне производе, прерађују, складиште или употребљавају; Израда концизног
извештајаоуправљањуризикомианализатехниказауправљањеризиком;Упознавање
са прописима у областима спољнотрговинског пословања и најзначајнијим
спољнотрговинскимпословимаипословимашпедиције;Анализапривреднихуговорау
предузећу/организацији; Анализа обавезних елемената хартија од вредности с аспекта
трговинскогправа;Применастеченогзнањастраногјезикаупословнојкомуникацијии
пословнојкореспонденцији,узнагласакнаупотребустручнетерминологије.
Бројчасова,акојеспецифицирано
105
Методеизвођења
Самостални рад студента под надзором координатора стручне праксе и ментора
стручнепраксеупредузећу–организацији.
67
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Оценазнањавршисенаосновуурађеногипредатогдневникастручнепраксе.
Студијскипрограм/студијскипрограми:Менаџментубизнису
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Управљањељудскимресурсимаиорганизационопонашање
Наставник(Име,средњеслово,презиме):мрЉиљанаБ.Здравковић,предавач
Статуспредмета:Изборнипредмет
БројЕСПБ:7
Услов:Немауслова
Циљпредмета
Припрема студената за практичну примену савременог концепта вођења предузећа са
тежиштем на управљању људским ресурсима.. Изучавање и студирање научне области
каоновогконцептавођењапредузећаименаџментаљудскихресурса.
Исходпредмета
Проучавање ове научне дисциплине обезбеђује студентима сазнање о принципима
ефикасног организовања и управљања процесима рада и јача њихове капацитете за
обављање радних активности у оквиру тих процеса, припремање и доношење одлука о
људскимресурсимаиспровођењедонетиходлука.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Уводнопредавање‐општипојмовиоуправљањуљудскимресурсима,Активности
управљањаљудскимресурсима–анализапосла,планирањељудскихресурса,
Регрутовањеиселекцијаљудскихресурса,Методииинструментипрофесионалне
селекције,Тренингиобразовањезапослених,Награђивањеимотивисањезапослених,
Здрављеибезбедностзапослених,Управљањекаријером,деградацијаиотпуштање
запослених,Оцењивањеучинказапослених,Организацијафункцијезауправљање
људскимресурсима,Уводуорганизационопонашање,Интерперсоналнипроцесии
понашање,Организационоучење,Организационакултураиорганизационепромене,
Моделиорганизационеструктуре.
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Важноступрављањаљудскимресурсима,Анализапослаипланирањељудскихресурса,
Регрутовањељудскихресурса,Селекцијаљудскихресурса,Методипрофесионалне
селекције,Тренингиобразовањезапослених,Здрављеибезбедностзапослених,
Управљањекаријером,деградацијаиотпуштањезапослених,Организацијафункцијеза
управљањељудскимресурсима,Организационопонашање,Интерперсоналнипроцесии
понашање,Организационакултураиорганизационепромене,Организационоучење,
Оцењивањеучинказапослених,Моделиорганизационеструктуре
Литература
 Јанићијевић,Н.,Организационопонашање,ДатаСтатус,Београд,2008.
 Вујић,Д.,Менаџментљудскихресурсаиквалитет:људи‐кључквалитетаиуспеха,
Центарзапримењенупсихологију,Београд,2000.
 Торингтон,Д.,Менаџментљудскихресурса,ДатаСтатус,Београд2004
 МирјанаПетковић,НебојшаЈанићијевић,БиљанаМиликић,Организација,
ЕкономскифакултетБеоград,2006.
Бројчасоваактивненаставе
Остали
Предавања: Вежбе: Другиоблицинаставе: Студијскиистраживачки часови
45
30
рад:
Методеизвођењанаставе
интерактивна предавања, дискусије, радионице, менторски и тимски рад на изради
68
семинарскихрадованадоговоренутему,методпрезентације
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
активностутокупредавања 5
писменииспит
практичнанастава
5
усменииспит
колоквијум‐и
20
..........
семинар‐и
10
поена
60
Студијскипрограм/студијскипрограми:Менаџментубизнису
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Пословналогистика
Наставник(Име,средњеслово,презиме):дрМилеД.Богдановићпроф.
Статуспредмета:Изборнипредмет
БројЕСПБ:7
Услов:Немауслова
Циљпредмета
Циљ предмета је да упозна студенте са основним детерминантама логистичког
менаџмента, односно са скупом логистичких пословних процеса и активности, који су
веома значајни и интензивни у трговини и производњи, са могућностима
идентификације кључних логистичких проблема, са начинима избора и употребе
релевантнихлогистичкихинформација,теметодимаитехникамањиховогприкупљања
ианализе,уфункцијиизбораоптималнихлогистичкихрешења.
Исходпредмета
Савладавањемградиваовогпредметастудентћебитиоспособљендабрзопрепознаје
логистичке проблеме, успешно реагује у правцу поспешивања укупног управљачког
процеса,управљалогистичкимактивностимаузупотребуЕДИтехнологије,оптимизира
односквалитетлогистичкеуслуге–трошковилогистике,каоидасеуспешноукључујеу
обављањепословамеђународнелогистике.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Историјски аспект логистике и техничке логистике; Развојни аспект логистике и
технологије логистике, Информационе технологије у логистици, Информациони
логистички систем; фундаметално‐техничка логистика; Набавна логистика; Логистичке
активности и избор добављача; Логистика складиштења; Логистика залиха; Логистика
унутрашњег кретања; Логистика транспорта; Логистика дистрибуције и испоруке;
Обрнута логистика; Логистичке стратегија; Логистичка организација произбодних
процесаисистема.
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Историјски аспект логистике и тахничке логистике; Развојни аспект логистике и
технологије логистике, Информационе технологије у логистици, Информациони
логистички систем; Технолошка логистика; Набавна логистика; Логистичке активности
и избор добављача; Логистика складиштења; Логистика залиха; Логистика унутрашњег
кретања; Логистика транспорта; Логистика дистрибуције и испоруке; Обрнута
логистика; Логистичке стратегија; Логистичка организација производних процеса и
система.
Литература
69
 D.Bloomberg,S.LeMay,J.B.Hanna,Логистика,Мате,Загреб,2006
 В.Божић,Пословналогистика,Економскифакултет,Београд,1997
Бројчасоваактивненаставе
Предавања: Вежбе:
45
30
Други
наставе:
облици
Студијски
истраживачкирад:
Остали
часови
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
5
писменииспит
60
практичнанастава
5
усменииспит
колоквијум1
10
..........
колоквијум2
10
семинар‐и
10
активност
предавања
у
току
Студијскипрограм/студијскипрограми:Менаџментубизнису
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Трговинскименаџмент
Наставник(Име,средњеслово,презиме):мрСашаС.Сарић,предавач
Статуспредмета:Обавезнипредмет
БројЕСПБ:8
Услов:немауслова
Циљпредмета
Циљ предмета је упознавање студената са тржиштем и његовим институцијама,
трговином на велико и мало, облицима кооперације и интеграције у систему
дистрибуције, технолошким прогресом у трговини, трошковима трговине и начином
утврђивања малопродајне цене. Поред тога, пажња је посвећена и трговинском
менаџменту,каоистратегијиуобластимаркетинга,финансија,организационихпромена
итд.
Исходпредмета
Након успешно савладаног предмета, студент ће бити у стању да критички проучи
кључне проблеме у трговини; прати и анализира развој и примену савремене
информационе и комуникационе технологије у области трговине; идентификује
трошковетрговине,обрачунамаржу,рабатималопродајнуценупроизвода;формулише
финансијскустратегијутрговинскеорганизације;развијепрактичнемоделебазиранена
савременој теорији и пракси; прецизно и систематски формулише проблеме при
истраживању, примени релевантне методологије за истраживање и изврши детаљну
анализупроблема.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
ОТрговини,тржиштеињеговеинституције,маржаирабат,врстецена,оменаџменту,
трговински менаџмент, теорије и концепти институционалних промена у трговини,
стратегијско управљање, маркетинг стратегија, финасијска стратегија, управљање
70
обртом пословних средстава, управљање изворима капитала и степеном задужености,
управљање продуктивношћу, рентабилношћу и конкурентношћу, стратегија
организационихпромена,будућносттрговинскогменаџмента.
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Местотрговинскогменаџментауорганизацијипредузећа,великитрговинскицентри,
прерачунавањемаржеурабатиобрнуто,израчунавањемалопродајнецене,електронска
трговина, нивои и подсистеми менаџмента, крива животног циклуса трговинских
институција, концепција интегралног трговинског менаџмента, SWOT анализа,
управљањепрофитноммаржом,интегрисањемаркетингифинасијскестратегијеумодел
тоталне профитабилности, интегрално управљање у троуглу П,Р,К, изградња
организационеструктуре.
Литература


Проф.дрДрагомирРадовановић,Трговинскименаџмент,ВПШССЛесковац2009
Проф.дрДрагомирРадовановић,Основеотрговинизаменаџерскоодлучивање,
СИИЦ,Ниш.2002,
Бројчасоваактивненаставе
Остали
часови
Предавања: Вежбе:
Други
облици
Студијски
45
45
наставе:
истраживачкирад:
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
5
писменииспит
практичнанастава
5
усменииспт
60
колоквијум‐и
20
..........
семинар‐и
10
активност
предавања
у
току
Студијскипрограм/студијскипрограми:Менаџментубизнису
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Организацијапословнихсистма
Наставник(Име,средњеслово,презиме):дрЈеленаВ.Крстић‐Ранђић,предавач
Статуспредмета:Обавезнипредмет
БројЕСПБ:7
Услов:немауслова
Циљпредмета
Овај предмет студентима нуди непоходна знања о организационом структурирању,
узроцима и последицама понашања људи у организацијама и неопходности промена
организацијепословнихпроцеса,односнодастудентимаомогућидасхватезначајдобре
организације пословног система, да науче како се решавају сукоби у организацији, како
на најбољи начин мотивисати менаџере, да их упозна какав је значај формалних и
неформалнихгрупауорганизацији,каоисакарактеристикамаформалнеинеформалне
организационе структуре, те да пренесе студентима довољно практичног знања за
успешнодизајнирањеимењањеорганизацијеупракси.
71
Исходпредмета
Након успешног савладавања предмета студенти ће бити оспособљени да разумеју
теоријске и практичне проблеме организације пословних система, да успостављају
адекватнуорганизацијуупредузећимаиустановама,токомрадногангажовања,односно
дадизајнирајуимењајуорганизацијуупракси.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Организација као наука, обележја организације, теорије и приступи изучавању
организације,појам,значајимоделиорганизационеструктуре,факториидизајнирање
организационе структуре, груписање послова и формирање радних места,
институционални облици организовања предузећа у тржишној привреди, вредности,
ставовииличности,перцепција.групеуорганизацији,сукобиумотивацији,
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Схватања организације, врсте и карактеристике формалних организационих
структура, модификоване, сложене организационе структуре, организовање великих
пословнихсистема,профитнадецентрализацијавеликихпословнихсистема,мотивација
имодерникорпоративнисистемнаграђивањатопменаџера.
Литература


МирјанаПетковић,Организацијапословнихсистема,ЦИД,Београд2006
МанојлоБабић,БожидарСтаврић,Организацијапредузећа,Кизцентар,Београд,
1996
Остали
Бројчасоваактивненаставе
часови
Предавања: Вежбе:
Други
облици
Студијски
45
30
наставе:
истраживачкирад:
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
5
писменииспит
практичнанастава
5
усменииспт
60
колоквијум1
10
..........
колоквијум2
10
семинар‐и
10
активност
предавања
у
току
Студијскипрограм/студијскипрограми:Менаџментубизнису
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Управљањеризиком
Наставник(Име,средњеслово,презиме):дрПредрагД.Радовановићпроф.
Статуспредмета:Обавезнипредмет
БројЕСПБ:9
Услов:немауслова
72
Циљпредмета
Циљ предмета је да се студент упозна са проблематиком ризика и неизвесности, као
битним компонентама пословања, затим стицање неопходних теоријских знања и
практичних вештина која се могу применити у управљању ризиком у сложеним
пословнимсистемимаидругиморганизацијама.
Исходпредмета
Савладавањем градива овог предмета, студенти ће овладати кључним појмовима из
теорије управљања ризицима, принципима управљања, методама мерења, процене и
моделирања ризика, као и за практично респектовање ризика приликом доношења
пословниходлука
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Основе управљања ризиком. Третман ризика. Реакција на ризик. Извештавање о
ризику.Носиоциризика.Управљањеризикомируковођење.Дефиницијекорпоративног
управљања. Ризик и шанса. Принцип ефикасности. План ревизије. Активности
управљањаризиком.Којисуконкретниизазови.Проблемодрживостирастаинапретка.
Једнакостишансазасве.Бенчмаркинг.Подручјапроблема.
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Процес управљања ризиком. Процена ризика (квантитативна и квалитативна).
Примеревиденцијеризика.Управљањеризикомупредузећуикорпоративноуправљање.
Различитекатегоријеризика.Пројектииризик.Пројектнипутеви.Бостонскаматрица.
Литература



Осигурањеиуправљањеризицима,СинишаОстојић,Датастатус,Београд,
2007
Управљањеризицимаикапиталомубанкама,ЂукићЂорђе,ЦИД,Београд,
2011
TheEssentialsofRiskManagement,MichelCrouhy,DanGalai,RobertMark,The
McGraw‐HillCompanies,2005
Бројчасоваактивненаставе
Предавања: Вежбе:
60
45
Други
наставе:
облици
Студијски
истраживачкирад:
Остали
часови
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
5
писменииспит
60
практичнанастава
5
усменииспт
колоквијум‐и
20
..........
семинар‐и
10
активност
предавања
у
току
Студијскипрограм:Менаџментубизнису
73
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
БројЕСПБ:5
Услов: Положени сви испити са студијског програма Менаџмент у бизнису и
реализованастручнапракса
Циљевизавршнограда:
Циљ је овладавање потребним знањима из одслушаних наставних предмета за
решавањеменаџерскихпроблемазасвеменаџерскенивое.
Очекиваниисходи:
Зна да идентификује менаџерски проблем примерен свим менаџерским нивоима,
разуме стручну материју потребну за решавање менаџерских проблема, може да
демонстрирарешењеистих..Студентћезнатидапримењујестеченазнањауконкретним
пословним активностима чиме се доказује да је овладао потребним моделима и
техникамазаконкретнуприменуупривреди.
Општисадржаји:
Завршни рад представља истраживачки рад студента у коме се он упознаје са
методологијом истраживања у области менаџмента. . Након обављеног истраживања
студентприпремазавршнирадуформикојасадржиследећапоглавља:Увод,Теоријски
део, Обрада теме завршног рада са конкретним истраживањима, Закључак, Преглед
литературе.
Методеизвођења:
Завршни рад представња самостални рад студента израђен у писаној форми, уз
упутства и консултације са ментором. Ментор за израду и одбрану завршног рада
формулише тему са задацима за израду завршног рада. Кандидат у консултацијама са
менторомисарадникомсамосталнорадинапроблемукојимујезадат.Наконизрадерада
исагласностименторадајеуспешноурађенрад,кандидатбранирадпредкомисијомкоја
сесатојиоднајмањетричлана.
Оцена(максималнибројпоена100)
Oценазнањавршисенаосновуписаногделазавршноградаинаосновуусмене
одбранеистог.
Студијскипрограм/студијскипрограми:Менаџментубизнису
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Предузетничкименаџмент
Наставник(Име,средњеслово,презиме):ПредавачмрПредрагД.Ранисављевић
Статуспредмета:Изборнипредмет
БројЕСПБ:7
Услов:немауслова
Циљпредмета
74
Циљ предмета јесте упознавање студената са појмом, теоријским основама
предузетништва и предузетничког менаџмента, са афирмисањем предузетништва у
условима транзиције, са индивидуалним, корпорацијским, јавним предузетничким
менаџментом, са иновацијама и иновативношћу као основама предузетништва, са
могућностимапокретањасопственогбизниса,иулогомуправљачкихкадровауМСП,као
и са кључним елементима израде пројеката и њиховог вођења у предузећима и другим
организацијама.
Исходпредмета
Наконуспешносавладанематеријеизовогпредметастудентићебитиустању:дасе
упознајусаразвојемпредузетничкогменаџмента,дапроналазеииндентификујуизворе
иновативних могућности, да предузимају предузетничке стратегије, да приступе
преструктурирањусвојихкопмпанијауусловимадинамичкогокружења
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Генезапредузетништва.Претпоставкеиусловиразвиткапредузетништва.Иновације
и предузетништво. Индивидуално, корпорациско и групно предузетништво. Развој
технологије и знања. Предузетничке стратегије и тактике. Стратегија иновативног
предузетничког менаџмента. Тактика спровођења предузетничког менаџмента.
Предузетништво и ризик. Менаџмент ризика. Предузетничко руковођење. Појам и
развитак инкубационих центара. Мало предузеће и предузетништво. Организациска
култура.Пројектнименаџмент.
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Теорискеконцепцијеопредузетништву,типовиифазеразвојакомпанија.Економски,
социолошки и тактички услови развитка предузетништва. Предузетништво у самим
компанијама, корпорацијама и групе предузетника. Главне врсте и облици стратегија и
политичка спровођење стратегија. Стратегијски кораци, интеракције, компромиси,
конфликти. Инплементација, евалуација, и контрола стратегија. Пословни ризици,
унутрашњи и спољни. Организације и руковођење, одлучивање и иновације. Суштина,
значење и улога инкубационог центра. Изазови и шансе, раст малих предузећа.
Дефиниција, функција, стварање, јака и слаба култура. Циљеви пројекта, задаци, фазе,
циклусиипроменепројекта
Литература


ДрЖикаСтојановић,Предузетничкименаџмент,ВПШССЛесковац.2009
Проф.дрЖикаСтојановић,Предузетништво,ВПШСС,Лесковац,2011

PiterDrucker,Иновацијеипредзетништво,ПривреднипрегледБеоград,1991
Остали
Бројчасоваактивненаставе
часови
Предавања: Вежбе:
Други
облици
Студијски
45
30
наставе:
истраживачкирад:
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
5
писменииспит
60
практичнанастава
5
усменииспт
колоквијум1
10
..........
активност
предавања
у
току
75
колоквијум2
10
семинар‐и
10
Студијскипрограм/студијскипрограми:Менаџментубизнису
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Управљањепородичнимбизнисом
Наставник(Име,средњеслово,презиме):дрЖикаР.Стојановићпроф.
Статуспредмета:Изборнипредмет
БројЕСПБ:7
Услов:немауслова
Циљпредмета
Циљпредметаједастудентеупознасакарактеристикама,предностимаинедостацима
малогбизниса,сафакторимаизокружењакојиутичунамалибизнисипретпоставкама
зазапочињањесопственогбизниса,даихупознакакодапримењујуменаџментфункције
зауспешнообављањепословнихактивности.
Исходпредмета
Савладавањем градива овог предмета студент ће бити у стању да примењује кључна
знања за успешно вођење и покретање породичног бизниса, да препознаје и реализује
предузетничкеидеје дадемонстрирапрактичназнања непоходна завођењесопственог
бизниса
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Историјски аспект развоја малих и средњих предузећа, Појам и дефиниција малог,
средњег и великог бизниса, Породични бизнис и окружење, Стратегије породичних
фирми, Правна регулатива и облици организације породичног бизниса, Одлике
менаџмента у породичном бизнису, Планирање породичног бизниса, Организовање
породичногбизниса,Валоризацијарезултатапородичногбизниса,Изворифинансирања
породичних послова, Механизам институција за подршку развоја МСП, Примери
успешног породичног пословања Практична настава:Вежбе, Други облици наставе,
Студијскиистраживачкирад
Дефинисање и методологија изучавања међузависности породице и пословања,
Значајпородичногпословања,Породицаибизнисуекономијиидруштву:рационални
економски агент, Јавна и приватна сфера економског и друштвеног живота: тржиште,
држава и домаћинство, породично пословањеи друштвено ‐ историјско наслеђе,
глобализација, транзиција и родност у Србији дефинисање и динамика породичних
предузећапредностиинедостаципородичнихпредузећа,Изборорганизационеформе,
студије случајева и процедура анализе породичног предузећа Интеграција чланова
породице у бизнис, Финансирање и планирање токова готовине, Пореско планирање и
награђивање власника, Мотивација запослених ван круга породице,Стратегије наслеђа,
Ризикиосигурање.
Литература

МирјанаРадовић,Управљањепородичнимбизнисом,УдружењеменаџераСрбије,
Београд2001
 ДрЖикаСтојановић,Предузетничкименаџмент,ВПШССЛесковац.2009
 Проф.дрЖикаСтојановић,Предузетништво,ВПШССЛесковац,2011
Бројчасоваактивненаставе
Остали
76
Предавања: Вежбе:
45
30
Други
наставе:
облици
Студијски
истраживачкирад:
часови
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
5
писменииспит
60
практичнанастава
5
усменииспт
колоквијум1
10
..........
колоквијум2
10
семинар‐и
10
активност
предавања
у
току
Студијскипрограм/студијскипрограми:Менаџментубизнису
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Информационисистемменаџмента
Наставник(Име,средњеслово,презиме):мрПредрагД.Ранисављевић,предавач
Статуспредмета:Изборнипредмет
БројЕСПБ:7
Услов:немауслова
Циљпредмета
Циљ овог предмета је упознавање студената са теоријским знањима и њихово
овладавање практичним вештинама из области информационих система менаџмента у
функцији успешног управљања правим информацијама у циљу доношења релевантних
пословниходлука.
Исходпредмета
Наконуспешносавладаногпредметастудентћебитиустањуда:
схватиулогуинформационогсистемаменаџментаупроцесугенерисањаинформација
за доношење пословних одлука, учествује у изради концептуалног дизајна
информационог система менаџмента, прецизно формулише информационе захтеве,
разумесистемезаподршкуодлучивањуиправилноупотребињиховеаутпуте,правилно
употребиаутпутеекспертскихсистема,пратипотребезарелевантниминформацијама.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Функције менаџмента и одлучивање, Информациони сестем предузећа,
Рачуноводствени информациони систем, Дефинисање планирање и организовање ISM,
Интеракција информационих система и организације, Контрола ISM, Имплементација
ISM, Системи за подршку одлучивању, Системи за подршку одлучивању и ISM,
Експертскисистеми,ЕкспертскисистемииISM,Кредитнаанализаињенаинформациона
основа,ISMикредитнаанализа.
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Процес доношења одлука, Основни информациони подсистеми, Рачуноводство и
менаџмент, Непрограмиране и програмиране одлуке, Системски приступ и циљеви ISM,
77
Анализа и дизајнирање структуре, Концептуални дизајн система, Узроци за успех или
неуспех система, Руковођење имплементацијом, Процес развоја система за подршку
oдлучивању,Оквиризаразвојсистемазаподршкуодлучивању,Вештачкаинтелигенција,
Експертски системи и системи за подршку одлучивању, Анализа ризика, Системи за
подршкуодлучивању,експертскисистемиикредитнаанализа
Литература

С.Вујовић,Информационисистемиупословањуименаџменту,СлавкоВујовић‐
СлобомирПУниверзитет,Београд2005
 ШемсудинПлојовић,Менаџментинформационисистем,Интернационални
универзитет,2009
 И.Михаиловић:Рачуноводсвенеинформацијекаоподлогаменаџментуза
доношењепословниходлука,монографија,Економика,Ниш,1999.
 А.Вељовић„Менаџментинформационисистем,Компјутербиблиотека,Чачак,
2002
Бројчасоваактивненаставе
Остали
часови
Предавања: Вежбе:
Други
облици
Студијски
45
30
наставе:
истраживачкирад:
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
5
писменииспит
практичнанастава
5
усменииспт
60
колоквијум1
10
..........
колоквијум2
10
семинар‐и
10
активност
предавања
у
току
Студијскипрограм/студијскипрограми:Менаџментубизнису
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Пословнекомуникације
Наставник(Име,средњеслово,презиме):дрМираР.Аврамовићпроф
Статуспредмета:Изборнипредмет
БројЕСПБ:7
Услов:немауслова
Циљпредмета
Циљ предмета је упознавање студента са појмом пословних комуникација, њиховом
улогом и значајем, тржишним комуницирањем, концептом интегрисаних маркетинг
комуникација, инстриментима масовног комуницирања и етиком у пословним
комуникацијама.
Исходпредмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да, схвати улогу и значај
пословних комуникација у функционисању организације, дефинише и реализује
стратегију тржишног комуницирања предузећа са околином, примени инструменте
пословнихкомуникација,схватизначајконцептаинтегрисанихмаркетингкомуникација,
комбиновање традиционалних и савремених облика комуницирања као основу за
успешно управљање организацијом, примени етику у пословним комуникацијама
78
предузећа.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Стратегија комуницирања предузећа са окружењем; Интерне пословне комуникације;
Стратегија комуницирања предузећа са међународним окружењем; Промоционе
стратегије; Комуникациони микс предузећа; Привредна пропаганда као инструмент
пословних комуникација; Односи с јавношћу као инструмент пословних комуникација;
Унапређење продаје као инструмент пословних комуникација; Директни маркетинг као
инструмент пословних комуникација; Интернет као инструмент пословних
комуникација;Личнапродајакоинструментпословнихкомуникација;Новетенденцијеу
личној продаји као инструмента пословних комуникација; Комуникативна способност
инструменатамаркетингмикса;Концептинтегрисанихмаркетингкомуникација;Етика
упословнимкомуникацијама
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Развој процеса комуницирања; Облици процеса комуницирања; Анализа интерне и
екстернесредине,изборстратегијетржишногкомуницирања;CaseStudy:NIKEiTITLEIST,
Febreze, PEPSI, Mercedes‐Benz, Eli Lilly, Pfizer, PHOTO PORST, YAHOO, Alfa‐plam, British
Petroleum,AmericanCyanamid,Pioneer,Benetton,Volkswagen,Stern.
Литература
 СтанковићЉ.,АврамовићМ.,Пословнокомуницирање,Економскифакултет,Ниш,
2006.
 АврамовићМ.,Збиркаслучајеваизмаркетингкомуницирања,Вишаекономска
школа,Лесковац,2006.
Бројчасоваактивненаставе
Остали
Предавања: Вежбе: Другиоблицинаставе: Студијскиистраживачки часови
45
30
рад:
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
активностутокупредавања 5
писменииспит
60
практичнанастава
5
усменииспт
колоквијум1
10
..........
колоквијум2
10
семинар‐и
10
Студијскипрограм/студијскипрограми:Менаџментубизнису
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Менаџментквалитета
Наставник(Име,средњеслово,презиме):дрТатјанаМ.Ђекићпроф
Статуспредмета:Изборнипредмет
БројЕСПБ:7
Услов:немауслова
Циљпредмета
студената са основама теорије и система квалитета уопште, као и квалитета производа
(како се он третира у стандардима серије ИСО 2000), те да студентима пружи знања о
циљевима, организацији, имплементацији и ефектима система квалитета, као и
методимакојисепримењујууциљупобољшањањеговеприменеусистемуквалитета.
79
Исходпредмета
Након успешно савладаног предмета, студенти ће бити у стању да буду активни,
равноправни и успешни чланови различитих тимова у својим организацијама, као и
важна и ефикасна подршка менаџменту, разумеју функционисање ситема квалитета,
развију способност комуницирања са стручњацима из других области, правилно
анализирају и тумаче доступне информације,дају адекватне препоруке и примене
одговарајућеметодерадиповећањаефикасностисистемауправљања.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Основни појмови и дефинисање квалитета, Систем квалитета, Систем менаџмент
квалитета и стандардизација, Пројектовање система менаџмент квалитета, Економија
квалитета,Конкуренцијаквалитетом,Менаџментиконкурентност,Менаџментпромене
уфункцијиквалитета,Квалитетипромене,Производнопланирањеквалитета,Процесна
контрола, Мотивација за квалитет, Обезбеђење квалитета, Системи података о
квалитету,Преношењеконтролеквалитетанауправљање.
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Штајеквалитет,Системииуправљање,Савременоуправљањеквалитетомпроизвода
и новине у управљању системом квалитета, Методе пројектовања и процеси у систему
менаџмент квалитета, Квалитет и основна мисисја пословања, Дизајн производа,
познавање квалитета на тржишту, Бенчмаркинг, менаџмент тоталним квалитетом и
реинжењеринг, Институционализам као амбијентална претпоставка могућих промена,
Квалитет и промене у компанији, Аспекти квалитета производног планирања,
Способности контролисања,преузимање регулативне акције, Ефекат вишеструких
стандарда,понашањеорганауправљањапремаквалитету,Проценаквалитетаодлазећег
производа, предмети контроле за извршне извештаје о квалитету, Принципи плана,
значај тачних извештаја о квалитету, израда и садржај правилника о квалитету,
Управљањепословимаиувођењепромена.
Литература
 Тодоровић,З.:Управљањеквалитетом,Економскифакултет,БањаЛука,2009.Године
 ЂуричићР.Милутин,Управљањеквалитетом,ИЦИМКрушевац2001
Бројчасоваактивненаставе
Предавања: Вежбе:
45
Другиоблицинаставе:
30
Студијски
рад:
истраживачки
Остали
часови
Методеизвођењанаставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и презентација
семинарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
активностутокупредавања
5
писменииспит
60
практичнанастава
5
усменииспт
колоквијум1
10
..........
колоквијум2
10
семинар‐и
10
Студијскипрограм/студијскипрограми:Туризамиугоститељство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Менаџментквалитетаутуризму
Наставник(Име,средњеслово,презиме):дрТатјанаЂекић,проф
Статуспредмета:Обавезнипредмет
БројЕСПБ:4
80
поена
Услов:немауслова
Циљпредмета
Стицање знања, вештина, инструкција и тренинга за увођење концепата квалитета у
пракси, имплементацију стандарда квалитета из серије ISO 9000 и ISO 14001,
бенчмарковање сопственог предузећа или туристичке дестинације, анализу добијених
резултата и њихову правилну интерпретацију и примену у развоју пословања.
Сагледавање неопходности свих фаза менаџмента у менаџменту квалитета на микро и
макронивоупословањаутуризму
Исходпредмета
Наконуспешносавладаногпредметастудентћебитиустањудаусвојиосновнатеоријска
ипрактичнасазнања,способностиивештинeувезиса:димензијамаидетерминантама
квалитета, усвојиће основне моделе за оцену квалитета и улогу потрошача у испоруци
квалитета. Овладаће стандардима квалитета, одступањима у квалитету туристичких
услуга, садржином концепта ТQМ и баријерама за његову примену, могућностима
применестандардаISO9000иISO14001.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Услужна економијаусавременим условимапословања,Концептквалитетатуристичких
услуга, Туристи као елемент квалитета туристичких услуга, Одступање (дискрепанце) у
квалитету туристичких услуга, Савремени приступи и системи управљању квалитетом
туристичких услуга, Примена стандарда ISO 9000 и ISO 14001 у туристичким услугама,
Бенчмаркинг у туристичким услугама, Стратегијски приступ квалитету туристичких
услуга,Контролаквалитетатуристичкихуслуга
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Трансформацијаиндустријскеууслужнуекономију,Дефинисањеквалитетатуристичких
услуга, Улога потрошача у процесу пружања туристичких услуга, Анализа пропуста у
квалитету туристичких услуга ‐ Гап анализа, Садржај концепта ТQМ (Тоtal Quality
Management),ОсновниелементисадржајастандардаISO9000,Стратегијакастомизације
туристичких услуга; Дефинисање и значај контроле; Врсте контроле квалитета
туристичкихуслуга;Управљањерекламацијамаипритужбаматуриста
Литература
Ћосић M., Управљање квалитетом туристичких услуга (II издање), Висока туристичка школа
струковнихстудија,Београд2010
Avelini–Holjevac:Управљањеквалитетомутуризмуихотелскојиндустрији,Опатија,2002.
ИСОсеријестандардаквалитета,разнаиздања.
Бројчасоваактивненаставе
Остали
Предавања: Вежбе: Другиоблицинаставе: Студијскиистраживачки часови
30
15
рад:
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
активностутокупредавања 5
писменииспит
60
практичнанастава
5
усменииспт
колоквијум‐и
20
..........
семинар‐и
10
Студијскипрограм/студијскипрограми:Туризамиугоститељство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Менаџменттуристичкихдестинација
Наставник(Име,средњеслово,презиме):ПредавачдрРодољубД.Чучуловић
81
Статуспредмета:Обавезанпредмет
БројЕСПБ:4
Услов:немауслова
Циљпредмета
Циљ предмета је упознавање студената са економским одредницама туристичких
дестинација.Такође,циљпредметајеодређивањепојединачнихдестинацијауодносуна
конкурентскеиужемиширемокружењу,стимдасеодредиобим,структураиквалитет
туристичкедестинације,циљеви,мисијеиправциуправљањатимдестинацијама
Исходпредмета
Савладавање материје предложеног предмета омогућава студентима да се детаљно
упознају са свим економским показатељима туристичке дестинације и да на бази тога
предвиде, у зависности од могућности, све варијанте даљег туристичког развоја
дестинације,каоконкурентскепозицијенатуристичкомтржишту.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Место дестинације у систему туризма; Појам, концепти елементитуристичке
дестинације, Основне карактеристике туристичких дестинација; Динамички чиниоци
развоја туристичких дестинација; Учесници у развоју туристичких дестинација,
Дестинација као систем туризма; Место и улога туристичких организација у Србији ,
Конкурентност и одрживост туристичке дестинације, Маркетинг туристичке
дестинације; Брендинг туристичке дестинације, Бенчмаркинг туристичке дестинације,
Организације и учесници у управљању дестинацијом, Одрживи развој туристичких
дестинација, Процес управљања туристичким дестинацијама на локалном нивоу ,
Креирање имиџа туристичке дестинације, Кризни менаџмент туристичке дестинације,
Сарадњаипартнерствоутуризму,
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Интерактивна анализа појма туристичке дестинације, Лајперовог система туризма и
основних елемената напримерима конкретних туристичких дестинација, Интересне
групе и улога организација за управљање туристичком дестинацијом (ДМО) ‐
туристичких организација, Конкурентност туристичке дестинације, анализа извештаја
WЕФ , Туристички кластери у Србији и суседним земљама, значај кластера за развој
туризма на конкретним примерима , Интерактивна анализа Стратегије развоја туризма
Србије,Интерактивнаанализамастерплановатуристичкихдестинација
Литература
 Бакић, О., Маркетинг менаџмент туристичке дестинације, Економски факултет,
Београд,
 Попеску, Ј., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум,
Београд,2008.
 Пауновић,Б.,Менаџменттуристичкедестинације,Алфаграф,НовиСад,2007.
Бројчасоваактивненаставе
Предавања: Вежбе:
30
15
Други
наставе:
облици
Студијски
истраживачкирад:
Остали
часови
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
82
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
5
писменииспит
практичнанастава
5
усменииспт
60
колоквијум1
10
..........
колоквијум2
10
семинар‐и
10
активност
предавања
у
току
Студијскипрограм/студијскипрограми:Туризамиугоститељство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Менаџментхотелскихпредузећа
Наставник(Име,средњеслово,презиме):ПредавачдрРодољубД.Чучуловић
Статуспредмета:Обавезнипредмет
БројЕСПБ:6
Услов:Немауслова
Циљпредмета
Циљизучавањаједасестудентиупознајусаактуелнимкарактеристикамауправљања
хотелскимпословањемистекнунеопходназнањазаобављањеодговарајућихпословних
операцијаифункцијаухотелскимидругимпредузећима.
Исходпредмета
Студент стиче способности за обављање одговарајућих пословних операција и
функцијаухотелскимидругимпредузећима.
Садржајпредмета
Теоријсканастава.
Савремене тенденције у услужним делатностима; Пословна орјентација хотелских
предузећа; Раст и развој међународних хотелских ланаца; Пословно повезивање
хотелских предузећа; Управљање људским ресурсима у хотелском предузећу;
Стратегијскоуправљањеухотелскомпредузећу;Стратегијскоприлагођавањехотелских
услугатржишнимтенденцијамаунареднимгодинама;
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Најважније карактеристике хотелијерског и туристичког тржишта; Хотелска
предузећа и глобализација пословања; облици прилагођавања хотелских предузећа
тржишним захтевима; Управљање пословним операцијама у хотелском предузећу;
Управљање финансијама у хотелском предузећу; Управљање организационом
структуромхотелскогпредузећа;
Литература


М. Лончар, Менаџмент у хотелијерству, Висока хотелијерска школа струковних
студија,Београд,2008
М.Лончар,Основихотелијерства,Високахотелијерскашколаструковних студија,
Београд,2008
Бројчасоваактивненаставе
Предавања: Вежбе:
45
Другиоблицинаставе:
15
Студијски
рад:
83
истраживачки
Остали
часови
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
активностутокупредавања
5
писменииспит
практичнанастава
5
усменииспит
60
колоквијум‐и
20
..........
семинар‐и
10
Студијскипрограм/студијскипрограми:Туризамиугоститељство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Наукаоисхрани
Наставник(Име,средњеслово,презиме):дрТатјанаМ.Ђекићпроф.
Статуспредмета:Обавезнипредмет
БројЕСПБ:6
Услов:Немауслова
Циљпредмета
Циљ предмета је упознавање студената са прехрамбеним намирницама и то са
броматолошкогаспекта,заснованнапринципимаправилнеисхране.Програмомогућава
стручна знања о својствима и квалитету животних намирница, о начину њиховог
конзервисања,паковања,ускладиштењакаоинепосреднеупотребе.Посебносеизучавају
алкохолна и безалкохолна пића, њихов квалитет, начин производње, особине као и
паковање,ускладиштењеиманипулација.
Исходпредмета
Након успешног савладаног предмета, студент ће бити у стању да: спознају утицај
начинаисхранеиврстанамирницанаразвојиздравственостањеорганизмаодноснона
његову функционално и виталну способност; утврди потребе организма о енергетским,
градивнимизаштитнимматеријамаподразличитимусловимаживотаирада;правилно
утврденутритивнувредностнамирницаиусловеподкојимасеонепроизводе,прерађују,
складиштеилиупотребљавају.
Садржајпредмета
Теоријсканастава.
Познавање робе и технологија; Исхрана; Значај исхране; Животне намирнице; Састав
животних намирница; Енергетска и физиолошка вредност хране; Операција код
припремања животних намирница и хране; Кварење животних намирница; Животне
намирнице биљног порекла; Животне намирнице животињског порекла; Пића; Вина;
Пиво;Јакаалкохолнапића
Безалкохолнапића.
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Појам робе; Правилна исхрана; Неправилна исхрана ; Намирнице животињског
порекла и биљног порекла; Беланчевине, масти и угљени хидрати, вода, минералне
материје и витамини; Енергетске вредности оброка; Енергетска вредност хранљивих
материја; Припрема сировине за производњу и технолошки поступак производње,
84
Контрола квалитета производа; Конзервисање животних; Месо, рибе и њихови
производи, млеко, јаја и њихови производи; Врсте и квалитет пића у промету;
Класификацијаиосновнасвојствабезалкохолнихпића;
Литература


Мр Б. Ђуришић, Технологија животних намирница, Виша хотелијерска школа,
Београд,2005
ДрагошВукићевић,Исхрана,ВишаугоститељскашколаБеоград,1991
ЗоранВучићидр.,Безбедностхране,ДраганићБеоград,2006

Бројчасоваактивненаставе
Предавања: Вежбе:
45
Другиоблицинаставе:
15
Студијски
рад:
Остали
часови
истраживачки
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
активностутокупредавања
5
писменииспит
практичнанастава
5
усменииспит
60
колоквијум‐и
20
..........
семинар‐и
10
Студијскипрограм/студијскипрограми:Туризамиугоститељство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Туризамиуправљањеруралнимразвојем
Наставник(Име,средњеслово,презиме):Редовнипроф.дрНаумеJ.Мариноски
Статуспредмета:Обавезнипредмет
БројЕСПБ:6
Услов:Немауслова
Циљпредмета
Циљ предмета је да омогући студентима стицање теоријских и практичних знања о
одрживомразвојуруралногтуризма,којиповезујевишеактуелнихприоритетасациљем:
диверзификације и ревитализације руралне економије; поспешивања конкурентности;
унапређења квалитета живота; очување културе и традиције; отварање радних места;
заштита животне средине и јачање перформанси руралне заједнице. Да стекну увид у
савременетрендоверазвојаруралногтуризмаусвету,земљамаЕУиСрбији.
Исходпредмета
Савладавањем овог предмета студенти ће бити оспособљени да препознају и
идентификујупотреберазвојаруралногтуризмаианимирајукључнедруштвенегрупеза
самостално креирање и примену оригиналних стратегија развоја на нивоу локалне
руралнезаједнице.
Садржајпредмета
Теоријсканастава.
Економско – просторни размештај руралног туризма у свету и Србији; Развој
производа руралног туризма; Услуге и процесни приступ менаџмента квалитета у
руралном туризму; Креирање ЅМЕѕ у туризму; Организација, управљање и подстицај
85
развоја руралног туризма; П Систем образовања и обуке за рурални туризам;
Инвестиције, финансирање и предузетништво у руралном туризму; Савремене
тенденцијеивизијаразвојаруралногтуризмауЕУиСрбији;Туризамвезанзаспецијална
интересовањауруралнимподручјима;
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Кључни елементи, аспекти и задаци развоја руралног туризма; Развој производа
руралногтуризма;Тржиштеиглавниклијентируралногтуризма;Промоција,маркетинг
и нове технологије у руралном туризму; Законска регулатива и заштита животне
средине;Гастрономија;Кулинарство;Авиокетеринг.
Литература



ЉиљанаВасилевска,Руралниирегионалниразвој,ЗадужбинаАндрејевић,2006
Катарина Чобановић, Данило Томић, Развој и структурне промене аграрне
привреде и руралних подручја, Пољопривредни факултет универзитета у Новом
Саду,2003
МаријаМаксинМићићУводугеографијутуризмасаосновамапросторног
планирања,ЕкономскифакултетБеоград,2006
Бројчасоваактивненаставе
Предавања:
Вежбе:
45
15
Другиоблицинаставе:
Студијски
рад:
истраживачки
Остали
часови
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
активностутокупредавања
5
писменииспит
практичнанастава
5
усменииспит
60
колоквијум‐и
20
..........
семинар‐и
10
Студијскипрограм/студијскипрограми:Туризамиугоститељство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Наставникилинаставницизадуженизаорганизацијустручнепраксе(Име, средње
слово,презиме):мрДраганСтојановић,предавач
БројЕСПБ:6
Услов:Немауслова
Циљ
Стицањепрактичнихзнањаивештина.
Очекиваниисходи
Практична знања и вештине у складу са исходом процеса учења обавезних и
одабранихизборнихпредметадругегодинестудијанаовомстудијскомпрограму.
Садржајстручнепраксе
Упознавање са организационом структуром и типовима менаџмента; Значај
планирања,организовања,контроле,лидерстваиљудскихресурса;Дефинисањециљева
предузећа; Анализа окружења и анализа ресурса организације у функцији менаџмента;
Предвиђање и стратегијско планирање; Имплементација стратегије; Интеграција
86
информација за пословно одлучивање; Упознавање са генеративним и атрактивним
потенцијалом емитивних и рецептивних регија у туризму; Упознавање са најважнијим
правцима туристичких токова у свету са освртом на регионалне туристичке токове;
Упознавање са најзначајнијим туристичким регијама Србије и Медитерана; Упознавање
саструктуромрачунарскемрежепредузећа/организације;Упознавањесанајзначајнијим
апликативнимсофтверомупредузећу/организацији;Менаџментинформационисистем;
Организација,имплементацијаиконтроламенаџментинформационихсистема;Технике
обезбеђења података у информационим системима у предузећу/организацији; Системи
за управљање базама података; Употреба јавних рачунарских мрежа (Интернета) у
предузећу/организацији; електронско пословање; Примена стандардног апликативног
софтвера (са нагласком на програмски пакет Microsoft Office) у пословној
кореспонденцији и пословном одлучивању; Улога иновација у предузетништву;
Упознавањесапраксомпредузетништваипредузетничкимстратегијама;Упознавањеса
најзначајнијим прописима из области трговинског права; Утврђивање степена
прилагођености производа потребама потрошача; Упознавање и обављање послова у
оквиру хотелијерских предузећа; Упознавање и обављање послова везаним за
агробизнис; Упознавање са технологијама добијања и прераде производа и
критеријумима за класификацију, номенклатуру и озачавање робе; Испитивање
квалитета робе; Утврђивање нутритивне вредности намирница и анализа услова под
којима се оне производе, прерађују, складиште или употребљавају; Израда концизног
извештајаоуправљањуризикомианализатехниказауправљањеризиком;Упознавање
са прописима у областима спољнотрговинског пословања и најзначајнијим
спољнотрговинским пословима и пословима шпедиције; Оптимизација извора
финансирања; Пројекција биланса успеха и биланса стања; Планирање дугорочних
улагања;Управљањеготовином;Анализапривреднихуговораупредузећу/организацији;
Анализа обавезних елемената хартија од вредности с аспекта трговинског права;
Применастеченогзнањастраногјезикаупословнојкомуникацијиипословнојкореспон‐
денцији,узнагласакнаупотребустручнетерминологије.
Бројчасова,акојеспецифицирано
90
Методеизвођења
Самостални рад студента под надзором координатора стручне праксе и ментора
стручнепраксеупредузећу–организацији.
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Оценазнањавршисенаосновуурађеногипредатогдневникастручнепраксе.
Студијскипрограм/студијскипрограми:Туризамиугоститељство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Агенцијскопословање
Наставник(Име,средњеслово,презиме):дрМираР.Аврамовићпроф
Статуспредмета:Обавезнипредмет
БројЕСПБ:9
Услов:немауслова
Циљпредмета
Циљ предмета је упознавање студената са туритичким тржиштем, туристичком
дестинацијом, делатностима туристичких агенција, са пословним операцијама у
формирању и продаји туристичких аранжмана и са савременим тенденцијама у
пословањутуроператораитуристичкихагенција.
87
Исходпредмета
Наконуспешносавладаногпредметастудентћебитиустањудасхватиулогу,местои
значај туристичких агенција на туристичком тржишту, дефинише мисију, циљеве и
смернице туристичке дестинације, изврши SWOT анализу туристичке дестинације,
организује радни процес у туристичким агенцијама, обавља пословне операције у
формирањуиизвођењутуристичкогаранжмана.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Услужнаекономијаитуризам,Анализафакторарелевантихзауправљањетуристичком
дестинацијом, Дефинисање мисије, циљева и смерница туристичке дестинације,
Инстументимаркетингмиксатуристичкедестинације,Контроламаркетингактивности
на нивоу туристичке дестинације, Место и улога агенција на туристичком тржишту,
Пословнипартнеритуристичкихагенцијаиорганизаторапутовања,Пословнеоперације
у формирању туристичких аранжмана, Одређивање цене туристичких анаржмана,
Пословне операције у продаји туристичких аранжмана, Савремене тенденције у
пословањутуристичкихагенцијаитуристичкихоператора.
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Развој туризма код нас и у свету, Анализа фактора релевантих за управљање турист,
Мисија (филозофија) хипотетичне туристичке дестинације, Ставови туристичке
дестинације (пр. Тајланд), Елементи промоционог микса на примеру «Палић‐Лудош»,
Утврђивање квалитета атрактивности туристичке агенције, Маркетинг као основа
савременог организовања туристичких агенција, Case Study: American Express, Thomas
Kuk, Jolly‐Travel, Agence Lubin, Orbis, Tours Europa, Putnik, Inturist, Atlas Resor, Intertours,
Организацијарадногпроцесаутуристичкимагенцијамаиорганизаторимапутовања.
Литература
 АврамовићМ.,Агенцијскопословањеутуризму,ВРШССЛесковац,2010
 АврамовићМ.,Пословањетуристичкихагенција,ВПШССЛесковац,2009
 Аврамовић М., Практикум из пословања туристичких агенција, ВРШСС Лесковац
2009
Остали
Бројчасоваактивненаставе
часови
Предавања: Вежбе:
Други
облици
Студијски
60
45
наставе:
истраживачкирад:
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
5
писменииспит
60
практичнанастава
5
усменииспт
колоквијум‐и
20
..........
семинар‐и
10
активност
предавања
у
току
Студијскипрограм/студијскипрограми:Туризамиугоститељство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Менаџменттуризмаиугоститељства
88
Наставник(Име,средњеслово,презиме):ПредавачдрРодољубД.Чучуловић
Статуспредмета:Обавезнипредмет
БројЕСПБ:9
Услов:немауслова
Циљпредмета
Циљ предмета је упознавање студената са туритичким тржиштем, туристичком
дестинацијом, делатностима туристичких агенција, са пословним операцијама у
формирању и продаји туристичких аранжмана и са савременим тенденцијама у
пословањутуроператораитуристичкихагенција..
Исходпредмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да oбавља послове
комерцијалног менаџмента на домаћем и иностраном тржишту, обавља посредничке
пословне операције у туристичким агенцијама, управља ресторанским и
рецепционерским услугама, реализује иностране туристичке аранжмане, обавља
менаџерске послове повезивања у угоститељству и хотелијерству, управља процесима
организацијеиреализацијетуристичкихаранжмана.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Појмовно одређење туризма, Специфичности менаџмента у савременом туризму,
Пословна структура туризма, Стратегија путовања и туризма, Екстерно окружење
путничких и туристичких организација, SWOT анализа, Стратегија путничких и
туристичких организација, Имплементација стратегије путничких и туристичких
организација.
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Ретроспектива досадашњег развоја туризма, Савремени концепт туризма, Начела
менаџмента у сфери туризма, Путничке и туристичке организације – управљање
људским ресурсима, финансијска анализа и перформансе, производи и тржишта,
Формулисањестратегијеглобалногнаступа,
Литература
 СлободанУнковић,Економикатуризма,ЕкономскифакултетБеоград,2001
 СлободанЋеровић,Менаџментутуризму,ПМФНовиСад,2003
Остали
Бројчасоваактивненаставе
часови
Предавања: Вежбе:
Други
облици
Студијски
60
45
наставе:
истраживачкирад:
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
5
писменииспит
практичнанастава
5
усменииспт
60
колоквијум‐и
20
..........
семинар‐и
10
активност
предавања
у
току
89
Студијскипрограм:Туризамиугоститељство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
БројЕСПБ:5
Услов: Положени сви испити са студијског програма Туризам и угоститељство и
реализованастручнапракса
Циљевизавршнограда:
Циљ је овладавање потребним знањима из одслушаних наставних предмета за
решавањепроблемавезанезаТуризамиугоститељство.
Очекиваниисходи:
Зна да идентификује и решава менаџерске проблеме везаних за туризам примерен
свимменаџерскимнивоима.Студентћезнатидапримењујестеченазнањауконкретним
пословним активностима на туристичком тржишту, изврши SWOT анализу туристичке
дестинације, организује радни процес у туристичким агенцијама, обавља пословне
операције у формирању и извођењу туристичког аранжмана чиме се доказује да је
овладаопотребниммоделимаитехникамазаконкретнуприменуутуризму.
Општисадржаји:
Завршни рад представља истраживачки рад студента у коме се он упознаје са
методологијомистраживањауоблаституризма.Наконобављеногистраживањастудент
припрема завршни рад у форми која садржи следећа поглавља: Увод, Теоријски део,
Обрада теме завршног рада са конкретним истраживањима, Закључак, Преглед
литературе.
Методеизвођења:
Завршни рад представња самостални рад студента израђен у писаној форми, уз
упутства и консултације са ментором. Ментор за израду и одбрану завршног рада
формулише тему са задацима за израду завршног рада. Кандидат у консултацијама са
менторомисарадникомсамосталнорадинапроблемукојимујезадат.Наконизрадерада
исагласностименторадајеуспешноурађенрад,кандидатбранирадпредкомисијомкоја
сесатојиоднајмањетричлана.
Оцена(максималнибројпоена100)
Oценазнањавршисенаосновуписаногделазавршноградаинаосновуусмене
одбранеистог.
Студијскипрограм/студијскипрограми:Туризамиугоститељство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Странијезикутуризму–ЕнглескиIII
Наставник (Име, средње слово, презиме): Наставник страног језика, Миљана
Стојковић
Статуспредмета:Изборнипредмет
БројЕСПБ:6
Услов:немауслова
Циљпредмета
90
Циљпредметаједастудентимапружитечнопознавањестраногјезикаодсредњегдо
напредног нивоа по темама наведеним у методским јединицама, као и познавање
граматикенаодговарајућемнивоусанагласкомнапревођењусасрпскогнастранијезик
инасамосталнимпрезентацијаманазадатетеменастраномјезику.
Исходпредмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да демонстрира знање
страног језика кроз конкретну примену у пословној комуникацији, демонстрира
разумевање стручне терминологије која ће им помоћи у обављању конкретних
активностикојеихочекујуубудућемраду.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Пословање изван језичких баријера, Место руководиоца у пословању, Анализа
конкуренције,Примедбенапроизводе,Примедбенауслуге,Раднавештинипреговарања,
Менаџери, Радно време, Путни трошкови, Решавање проблема, Транзиција, Уговарање
цена,Уговарањеиспоруке,Закључивањеуговора,Пословнописмо.
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Дискусијаозначајупознавањастранихјезиказауспешнопословањеиписањесастава
натутему,Граматичкавежбањаизобластиупотребепасива,Превођењетекстанатему
конкуренције са српског на страни језик уз заједничко учешће свих студената, Писање
састава, Граматика: употреба сибжонктива, значај вештине преговарања, Граматичка
вежбања–индиректниговор,Дискусијанатемуефикасногкоришћењарадногвремена;
пословно путовање; индиректни говор, Превођење текстова са тематиком решавања
проблема са страног на српски језик, Конверзација о транзицији уз коришћење
новоусвојенелексичкеграђе,Превођењеједногпримерауговорасастраногнасрпскии
другог примера са српског на страни језик, Превођење пословног писма са српског на
странијезикузинсистирањенаправилномраспоредуделовапословногписма.
Литература

НадеждаСтоиљковић,Практикумзастудентесаграматичкимвежбањима,ВПШССЛесковац2009

НадеждаСтоиљковић,Избортекстоваиздомаћеииностранелитературе,ВЕШЛесковац,2006

групааутора,Businessenglish,АнимаБеоград,

MorrisonMilne,BusinessLanguagePractice,LTPBusiness,1997
Остали
Бројчасоваактивненаставе
часови
Предавања: Вежбе:
Другиоблицинаставе:
Студијски истраживачки
рад:
30
30
Методеизвођењанаставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и презентација
семинарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
активностутокупредавања
5
писменииспит
практичнанастава
5
усменииспт
60
колоквијум1
10
..........
колоквијум2
10
семинар‐и
10
Студијскипрограм/студијскипрограми:Туризамиугоститељство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Странијезикутуризму‐ФранцускиIII
91
Наставник(Име,средњеслово,презиме):МирославаП.Стојановићпроф.
Статуспредмета:Изборнипредмет
БројЕСПБ:6
Услов:немауслова
Циљпредмета
Циљпредметаједастудентимапружитечнопознавањестраногјезикаодсредњегдо
напредног нивоа по темама наведеним у методским јединицама, као и познавање
граматикенаодговарајућемнивоусанагласкомнапревођењусасрпскогнастранијезик
инасамосталнимпрезентацијаманазадатетеменастраномјезику.
Исходпредмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да демонстрира знање
страног језика кроз конкретну примену у пословној комуникацији, демонстрира
разумевање стручне терминологије која ће им помоћи у обављању конкретних
активностикојеихочекујуубудућемраду.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Пословање изван језичких баријера, Место руководиоца у пословању, Анализа
конкуренције,Примедбенапроизводе,Примедбенауслуге,Раднавештинипреговарања,
Менаџери, Радно време, Путни трошкови, Решавање проблема, Транзиција, Уговарање
цена,Уговарањеиспоруке,Закључивањеуговора,Пословнописмо.
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Дискусијаозначајупознавањастранихјезиказауспешнопословањеиписањесастава
натутему,Граматичкавежбањаизобластиупотребепасива,Превођењетекстанатему
конкуренције са српског на страни језик уз заједничко учешће свих студената, Писање
састава, Граматика: употреба сибжонктива, значај вештине преговарања, Граматичка
вежбања–индиректниговор,Дискусијанатемуефикасногкоришћењарадногвремена;
пословно путовање; индиректни говор, Превођење текстова са тематиком решавања
проблема са страног на српски језик, Конверзација о транзицији уз коришћење
новоусвојенелексичкеграђе,Превођењеједногпримерауговорасастраногнасрпскии
другог примера са српског на страни језик, Превођење пословног писма са српског на
странијезикузинсистирањенаправилномраспоредуделовапословногписма.
Литература




МирославaСтојановић,Францускијезик3,ВПШССЛесковац,2010
ДрМаријаЏунићДрињаковић,Францускизаекономисте,ЕкономскифакултетБеоград,1999
МартаБанићевић,ФранцускијезикзахотелијереIIdeo,ВишахотелијерскашколаБеоград,1997
Милић–Rehnicer,Lefrancaispourleshoteliers,IIdeo,ŠkolskaknjigaZagreb,1974
Бројчасоваактивненаставе
Остали
часови
Предавања: Вежбе:
Другиоблицинаставе:
Студијски истраживачки
30
рад:
30
Методеизвођењанаставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и презентација
семинарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
активностутокупредавања
5
писменииспит
практичнанастава
5
усменииспт
60
колоквијум1
10
..........
колоквијум2
10
92
семинар‐и
10
Студијскипрограм/студијскипрограми:Туризамиугоститељство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Туристичкагеографија
Наставник(Име,средњеслово,презиме):Проф.дрНаумеЈ.Мариноски
Статуспредмета:Изборнипредмет
БројЕСПБ:7
Услов:Немауслова
Циљпредмета
Циљ предмета је упознавање студената са географским и туристичким положајем
Србије,природнимиантропогенимтуристичкимвредностимаитуристичимпрометому
Србије. Посебан акценат биће на туристичким местима и регијама Србије као и на
перспективиразвојатуризмауСрбији.
Исходпредмета
Наконуспешносавладаногпредметастудентћебитиустањуда:разумегенеративни
и атрактивни потенцијал емитивних и рецептивних регија у туризму, схвати значај
туристичких вредности и разуме најважније правце туристичких токова у свету, схвати
значај општег и просторног планирања за развој туризма, демонстрира познавање
најзначајнијихтуристичкихрегијаСрбијеиМедитеранакаоиосновнихкарактеристика
туристичкогпрометаурегиону.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Увод у туристичку географију; Генеративни потенцијал емитивних регија;
Атрактивни потенцијал рецептивних регија; Туристичке вредности; Туристичка
валоризација простора; Интеррегионални туристички токови; Регионализација и
типологијарецептивнихпростора
Туризамкаоагенстрансформацијепростора;Општеипросторнопланирањетуризма;
Туризам и заштита животне средине; Атрактивни потенцијал развоја туризма Србије;
Основне карактеристике туристичког промета Србије; Туристичке регије Србије;
Просторнецелинеизвантуристичкихрегија;ВидовитуризмауСрбији.
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Методе истраживања у туристичкој географији; Најважније емитивне регије у свету;
Анализа мотивских туристичких вредности; Графичко представљање система
туристичких атракција; Најважније рецептивне регије у свету; Најважнији правци
туристичкихтоковаусвету;Типологијатуристичкихпростораусвету;Материјалнабаза
развоја туризма; Графичко представљање система планирања туризма; Носећи
капацитетпростора;КартографскопредстављањемотивскихвредностиСрбије;Анализа
квантитативних показатеља туристичког промета Србије; Картографско представљање
туристичких регија Србије; Картографско представљање материјалне базе развоја
туризмаСрбије;КартографскопредстављањетуристичкихместаСрбије.
Литература

Александар Радовановић Туристичка географија, , Завод за уџбенике, Београд,
2008

Ђорђе Чомић, Невенка Пјевач, Туристичка географија, Савезни центар за
93
унапређењехотелијерстваиугоститељства,Београд,1997.

MichalHallidr.,TheGeographyofTourism&Recreation,Routledge,2006
Бројчасоваактивненаставе
Предавања: Вежбе:
45
45
Други
наставе:
облици
Студијски
истраживачкирад:
Остали
часови
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
5
писменииспит
практичнанастава
5
усменииспит
60
колоквијум‐и
20
..........
семинар‐и
10
активност
предавања
у
току
Студијскипрограм/студијскипрограми:Туризамиугоститељство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Промотивнеактивностиутуризму
Наставник(Име,средњеслово,презиме):дрМираР.Аврамовићпроф
Статуспредмета:Изборнипредмет
БројЕСПБ:7
Услов:немауслова
Циљпредмета
Циљпредметаједастудентистекнузнањaивештинеизобластипромоцијеитуристичке
пропаганде,дасеупознајусаспецифичноституризмаиодносимакојисеуспостављајуна
тржиштудабиразумелизначајкомуникацијакаоинструментмаркетингакојиза
туризамимасупериорнозначење.
Исходпредмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да: дефинише циљеве
промоције, одлучи о избору промотивног микса и изврши његову разраду, упозна
туристичког корисника са туристичким производима на тржишту, створи, осигура и
одржи позитивни имиџ на тржишту, да учествује у организовању и спровођењу
промотивнихактивности,
Садржајпредмета
Теоријсканастава:Појампромотивнихактивностиутуризму,Општиаспектипромоције
(појам, дефинисање, циљеви, учесници, садржина, улога, модели потрошачких односа и
психолошки принципи промоције); Основни облици промотивних активности,
Корпоративниидентитетутуризму,Маркапроизводаутуризму,Потрошачкопонашање
у туризму, Економска пропаганда у туризму, Унапређење продаје у туризму, Лична
продаја, Односи са јавношћу, Спонзорство, Облици промоције у туристичким
организацијама
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад:
Учесници, садржина и улога промоције, Модели потрошачких односа, Психолошки
принципи промоције, Средства пропаганде у туризму, Примери личне продаје,
94
Промоција ''од уста до уста'', Сајмови, Промоција у хотелијерству, Промотивне
активности туристичке агенције, Промоција туристичке дестинације, Промоција
туристичкихфестивала,атракција,посебнихзбивањаигодишњица,Утицајпромотивних
активностинауспехтуристичкеорагнизације.
Литература
 СлавицаМандић,Промоцијаупословнимкомуникацијама,Београдскапословна
школа,Београд,2011.
 проф.дрЈосипСенечић,Промоцијаутуризму,Микрорад,Загреб,1998.
 СимонческаЛ.,Промотивниактивностивотуризмот.УниверзитетуОхриду,2000
Бројчасоваактивненаставе
Остали
Предавања: Вежбе: Другиоблицинаставе: Студијскиистраживачки часови
45
30
рад:
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
активностутокупредавања 5
писменииспит
60
практичнанастава
5
усменииспт
колоквијум‐и
20
..........
семинар‐и
10
Студијскипрограм/студијскипрограми:Туризамиугоститељство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Kомуникацијеутуризму
Наставник(Име,средњеслово,презиме):дрМираР.Аврамовићпроф
Статуспредмета:Изборнипредмет
БројЕСПБ:7
Услов:немауслова
Циљпредмета
Циљпредметајеразвијањеисхватањеструктуреифункцијетуристичкогкомуницирања
утуристичкомпословању,оспособљавањестуденатазауспешнокомуницирањеу
туристичкојделатности,развијањеспособностиивештиназамасовнокомуницирањеу
туризму,спровођењеистраживањаиприменарезултатаистраживањаизобласти
туристичкекоминикациује.
Исходпредмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да: схвати улогу и значај
комуницирања у туристичком пословању, дефинише и реализује стратегију
комуницирања туристичких предузећа са околином, примени инструменте масовног
комуницирањаутуризму,комбинујетрадиционалнеисавременеобликекомуницирања
каоосновузаефикасноуправљањетуристичкоморганизацијом.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Основнипојмовикомуникацијаутуризму,Феноменмасе(туристи),Туристичкеформе
и облици туристичког комуницирања, Локални, регионални и светски ниво
комуникација у туризму. Основне теорије комуникација у туризму, Развојна парадигма
туристичкогкомуницирања,Моделииоблицикомуницирања,Практичнакомуникација
у туризму, Промоционе стратегије, Комуникациони микс туристичког предузећа,
Пропагандакаоинструменткомуникацијаутуризму,Односисајавношћукаоинструмент
комуникација у туризму, Интернет као инструмент комуникација у туризму, Нове
тенденцијеутуристичкомкомуницирању,Етикаукомуникацијамаутуризму.
95
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Развој процеса комуницирања, Облици процеса комуницирања, Анализа интерне и
екстернесредине,Изборстратегијекомуницирањаутуризму,Примеримоделаиоблика
комуницирања, Утицај промоционих стратегија на доношење пословних одлука,
Практичнаприменакомуникационгмиксаутуристичкимпредузећима,Применатеорије
публицитета, Примена теорије институционалног туристичког представљања, Примена
теорије развоја имиџа, Значај Интернета у комуникацијама у туризму, Утицај нових
тенденција на комуницирање у туризму, Критеријуми објективности, Сегментација
комуницирањаутуризму,Значајетикеукомуникацијамаутуризму
Литература
 СтанковићЉ.,АврамовићМ.,Пословнокомуницирање,Економскифакултет,Ниш,2006.
 проф.дрСимоЕлаковић,Пословнаетикаикомуницирање,УниверзитетСингидунум,
Београд,2011.
 Аслимоски,Б.(2008):Комуникациивотуризмот.Факултетзатуризамиугостителство,
Охрид.
Бројчасоваактивненаставе
Остали
часови
Предавања:
Вежбе: Другиоблицинаставе:
Студијскиистраживачки
45
30
рад:
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
активностутокупредавања
5
писменииспит
60
практичнанастава
5
усменииспт
колоквијум‐и
20
..........
семинар‐и
10
Студијскипрограм/студијскипрограми:Туризамиугоститељство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Маркетингутуризму
Наставник(Име,средњеслово,презиме):ПредавачдрРодољубД.Чучуловић
Статуспредмета:Изборнипредмет
БројЕСПБ:7
Услов:немауслова
Циљпредмета
Циљпредметаједастудентимапонудибазичназнања,концепције,принципеивештине
које су у функцији стратегијског планирања маркетинг активности у туризму,
маркетинга у пословању туристичких агенција, креирања и пласирања туристичког
производаипрепознатрендовеуразвојутуризмаињиховутицајнамаркетинг.
Исходпредмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да: демонстрира
разумевање маркетинга у туризму, критички проучи кључне проблеме у маркетингу у
туризму,дасхватидинамичностокружења,користећистратегијскиприступучествујеу
изради маркетиншког плана за наступ на тржиштима и посебно туристичким
тржиштима, демонстрира разумевање маркетиншке функције и способност доношења
одлука о прикупљању и употреби података из истраживања везаних за маркетинг у
туризму.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Предметициљмаркетингаутуризму,Маркетингутуризмунамикроимакронивоу,
Карактеристикетуристичкогтржишта,Туристичкапонудаитражња,Политика
промоцијаицена,Политикапродаје,Маркетингинформационисистемутуризму,
Инструментимаркетингмикса,Стратегијскопланирањемаркетингактивностиу
96
туризму,Органузацијаикоординацијамаркетингактивностиутуризму,Стратегија
креирањатуристичкогпроизвода,Маркетингупословањутуристичкихагенција,
Међународномаркетингокружење,Карактеристикеевропскогисветскогтржишта,
Трендовиразвојатуризмаиутицајнамаркетинг.
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Идентификацијапроблемаипредметаистраживања,Дефинисањемаркетингаутуризму,
Туристичкотржиштеиприменамаркетингаутуризму,Елементивођењаполитикецена
и продаје, Елементи вођења политике промоције. Примена маркетинг информационог
система код туристичких агенција, Елементи маркетинг микса, Тактички и оперативни
планови као делови стратегијског планирања, Примена маркетинга код организатора
путовања и туристичких агенција, Туристички производи националне туристичке
организације у Србији, Примена маркетинга у пословању туристичких агенција, Утицај
међународног маркетинг окружења на развој националног туризма, Трендови у развоју
европскогисветскогтуризма
Литература
 PhilipKotler,J.T.Bowen,J.C.Makens,Marketinguugostiteljstvu,hotelijerstvuiturizmu,MateDOO,
Zagreb,2010
 ОгњенБакић,Маркетингутуризму,УниверзитетСингидунум,Београд,2010.год.
 дрОгњенБакић,дрЧедомирЉубојевић,мрМајаБакић,Маркетингстратегијатуристичких
услига,Заводзауџбеникеинаставнасредства,Београд,2002.год.
Бројчасоваактивненаставе
Остали
часови
Предавања:
Вежбе: Другиоблицинаставе:
Студијскиистраживачки
45
30
рад:
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
Предиспитнеобавезе
поена
Завршнииспит
поена
активностутокупредавања
5
писменииспит
практичнанастава
5
усменииспт
60
колоквијум‐и
20
..........
семинар‐и
10
Студијскипрограм/студијскипрограми:Туризамиугоститељство
Врстаинивостудија:Основнеструковнестудије
Називпредмета:Организационопонашање
Наставник(Име,средњеслово,презиме):мрЉиљанаБ.Здравковић,предавач
Статуспредмета:Изборнипредмет
БројЕСПБ:6
Услов:немауслова
Циљпредмета
Циљпредметаједаобезбедистудентимастицањеосновнихтеоријскихипрактичних
вештина из области организационог понашања, односно упознавање са динамиком
индивидуалног понашања људи у организацији, њиховим интерперсоналним
релацијама, као и изучавањем најзначајинијих феномена организационог понашања и
техникамарешавањамогућихпроблемскихситуацијавезанихзаовуобласт.
Исходпредмета
Изучавањем овог предмета студенти ће бити оспособљени за разумевање значаја
људског фактора организација и различитих модела организационог понашања,
познавање основних механизама мотивације, управљање организационом културом,
решавање проблема у међусобној комуникацији, формирање и вођење група и тимова,
97
развој лидерских потенцијала, превазилажење конфликтних ситуација и управљање
стресом, као и различитим аспектима интерперсоналне димензије организационих
промена.
Садржајпредмета
Теоријсканастава
Могућности обликовања организационог понашања. Индивидуални, интерперсонални,
групни и организациони ниво у организационом понашању. Понашање појединаца у
организацији,Вредностииставови,Задовољствопослом,Мотивација.Понашањегрупау
организацији ‐ Поверење и припадност (лојалност). Разумевање групних интеракција..
Индивидуална перцепција и колективна акција. Изградња тимских односа. Вођство у
организацијама, Моћ: извори и димензије, стратегије моћи, политички процеси Етички
аспекти управљања организацијама. Приступи обликовању радног места. Утицаји
глобалне економије на организационо понашање. Утицаји савремене информационе
технологијенаорганизационопонашање.
Практичнанастава:Вежбе,Другиоблицинаставе,Студијскиистраживачкирад
Елементи организационог понашања. Личне карактеристике, Перцепција и учење,
Понашање у групама и тимски рад, Комуницирање у организационом контексту,
Конфликти у организацији и начини њиховог решавања. Развој и подела теорија
мотивације.Понашањеорганизација‐Управљањеорганизациономкултуром.Управљање
променама.Ефикаснаорганизација
Литература
 НебојшаЈанићијевић,Организационопонашање,Датастатус,Београд2008
 Grinberg,Baron,Ponašanjeljudiuorganizacijama,Beograd:Želnid1998
Бројчасоваактивненаставе
Предавања: Вежбе:
45
Другиоблицинаставе:
30
Студијски
истраживачкирад:
Остали
часови
Методеизвођењанаставе
Предавања;вежбе,презентацијапримераизпословнепраксе,студијеслучаја,израдаи
презентацијасеминарскихрадова
Оценазнања(максималнибројпоена100)
поена
Завршни испит
поена
5
писмени испит
практична настава
5
усмени испт
60
колоквијум-и
20
..........
семинар-и
10
Предиспитне обавезе
активност
предавања
у
току
98
Одговорностизаштитастудената
Заповредуутврђенихобавезастудентодговарадисциплинскииматеријално.
Дисциплинскемерекојесеизричустудентузалакшуповредујесу:опоменаи
укор,азатежуповреду–строгиукориискључењеизшколе.
Дисциплинскамераискључењаизшколеможесеизрећинајкасније12месеци
одданакадајеучињенаповредадисциплине,односноодданакадаседошлодо
сазнањазаучињенуповредудисциплине,аизричесезавремекојенеможебити
дужеодједнегодинеодданаизрицањамере.
Правилником о дисциплинској одговорности студената утврђују се лакше и
тежеповредеобавезазакојестудентможеодговарати,начинипоступакутврђи‐
вања одговорности и изрицања мера као и поступак по приговору за изречену
меру.
Студентможедаподнесеприговордиректорушколена:
 Оцену добијену на испиту, ако сматра да испит није обављен у складу са
Закономистатутомшколе;
 Одлуку којом му није одобрен упис у наредну годину студија, односно
семестар,акосматраданиједонетаускладусаЗакономистатутомшколе.
Приговорстудентподносиурокуодтриданаодпријемаодлуке.
Студент има право жалбе на решења директора школе у року од три дана од
данапријемарешења,којасеподносиУправномодборушколе.
Управни одбор решава по жалби и доноси одлуку у року од три дана од дана
пријемажалбе.
99
Додатак
ИзборизПравиластудија 2
Организацијаиизвођењестудија
Члан3.
Школа организује и изводи студије првог степена (основне струковне
студије)истудиједругогстепена(специјалистичкеструковнестудије).
Студијскипрограмиподељенисунашколскегодинеисеместре.
Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова, а обим
студијаизражавасезбиромЕСПБбодова.
У складу са ЕСПБ, обим студијског програма износи 60 ЕСПБ бодова у једној
школскојгодини.
Обимстудија
Члан4.
Студијепрвогстепена
Основнеструковнестудијенаструковнимстудијскимпрограмимазастицање
дипломе основних струковних студија трају три студијске године, односно 180
ЕСПБбодова.
Студиједругогстепена:
Специјалистичке струковне студије на студијским програмима за стицање
дипломеспецијалистичкихструковнихстудијатрајунајмањегодинуданаиимају
најмање60ЕСПБбодова.
Члан5.
Студенткојијеположиосвеиспитепредвиђенезауписанистудијскипрограм
ииспуниосвеосталеобавезепрописанеСтатутомШколеиовимправилимастиче
дипломустудијаодговарајућегстудијскогпрограмаиодговарајућегстепена.
Уздипломусеиздајеидодатакдипломирадидетаљнијегувидауниво,приро‐
ду,садржај,системиправиластудирањаипостигнутерезултатетокомстудија.
2
Делови Правила студија преузети са веб стране www.vpsle.edu.rs
100
Организацијанаставе
Члан9.
Наставасеорганизујеиизводипремаутврђеномраспоредучасова.
Школаједужнадараспоредчасоваобјавинајкасније7данапрепочетка наста‐
ве.
Распоред часова садржи: назив студијског програма, студијску годину, назив
предмета,време(дан,сат)одржавањанаставе,место(сале,лабораторије)одржа‐
вањанаставе,наставникеиевентуалнадругаупутстваонастави.
Засвакипредметпредметнинаставникутврђујепланрадапредметаидужанје
да га достави помоћнику директора за наставу најкасније 15 дана пре почетка
предавања.
Предметнинаставникобавезанједанапрвомчасунаставеупознастудентеса
планомраданапредмету.
Приутврђивањуплановаморасеводитирачунаотомедасеускладетермини
полагања колоквијума и завршних испита, тако да два колоквијума или два
испита не могу бити организовани у једном дану, о чему се стара помоћник за
наставу.
Колоквијумииосталиоблиципроверезнањаорганизујусеутерминимаутвр‐
ђенимзаизвођењенаставеизпредметаизкојихсупредвиђени.
Наставникједужандаутокунаставе,израдесамосталнихзадатакаиприпреме
заполагањеиспитапомогнестудентимаорганизовањемконсултација.Терминии
времезаконсултацијетребадабудуобјављенинаогласнојтаблиШколеилисао‐
пштенистудентима.
Променараспоредачасоваипланарадаутокунаставе,поправилуниједопуш‐
тена. Ако се укаже потреба за променом (због болести наставника или слично),
помоћникзанаставуодређујезамену.
Пријављивањепредметаиевиденција
Члан12.
Студијским програмом је прописано који су предмети обавезни за одређену
годинустудирања.
При упису семестра студент се опредељује за изборне предмете које жели да
слушаиполажеунареднојстудијскојгодинитринедељепрепочетканаставе,аза
првустудијскугодинуприликомоверепрвогсеместра.
Избор предмета врши се до оптерећења од 60 ЕСПБ бодова за годину, осим у
случајевимаукојимајеовимправилимаутврђенодругачије.
Поистекутерминапредвиђенихзапријављивањепредметаформирајусеспис‐
ковистуденатапопредметимазанареднустудијскугодинуиобјављујунаоглас‐
нојтаблишколезасвакистудијскипрограмипредмет.Студијскипредметикоје
јестудентпријавионемогусемењатинаконњиховеверификације.
Подациопријављеномоптерећењууносесеуевиденционикартонстудента.
101
Поновљенопријављивањепредмета
Члан13.
Студенткојинијеположиоиспитизобавезногпредметапријављујесезапоно‐
внопохађањенаставеизтогпредмета.
Студенткојинијеположиоиспитизизборногпредметаможедасепријавиза
поновнопохађањенаставеистог,илидаизабередругиизборнипредмет.
Услучајуизменестудијскогпрограмаилипредмета,студенткојипонављапо‐
хађањенаставеобавезанједаприхватинасталеизмене.
Оверасеместраигодине
Члан14.
Накрајусеместраистудијскегодинеоверавасеевиденционикартонстудента,
уписомбројаосвојенихЕСПБбодовапосеместримаиукупно.
Оверасеместраигодинеобавезнајезасвестуденте.
На основу овереног семестра и године потврђује се колико је студент освојио
ЕСПБбодова.
Евалуацијанаставе
Члан15.
Праћењеуспешностинаставеспроводисеианкетирањемстудената.Анкетаје
анонимна.
Заспровођењеанкетеодговоранједиректоршколе,односнопомоћникдирек‐
тора за наставу. Спровођење анкете врши Комисија за самовредновање и
унутрашње обезбеђење квалитета у присуству предметног наставника током
спровођењаанкетеиобрадерезултата.
Анкетасеспроводинаконзавршеткасеместра.
Терминиспровођења,садржајиначинобрадеанкете,каоиупутствооспрово‐
ђењуанкетеближеседефинишуПравилникостудентскомвредновањупедагош‐
кограданаставникаиквалитетаустанове.
Подациооценизасвакипредметуносесеуперсоналнидосијенаставника.
102
Наставникизабранпопрвипутуакадемскозвање,каоинаставниккојипопр‐
випутпредајеодређенепредмете,имаправодазахтевадасеподациопрвојгоди‐
нињеговенаставенеуносеудосије.
Уписинапредовањеутокустудија
Статусстудента
Члан16.
Статусстудентастичесеуписомнаодговарајућистудијскипрограмкојиорга‐
низујеШкола.
СтудентсеуписујеустатусустудентакојисефинансираизбуџетаРепубликеС‐
рбијеилиустатусустудентакојисесамфинансира.
Изузетно,студенткојијезавршиосвеобавезеизпретходнегодинеможеуписа‐
ти и више од 60 ЕСПБ бодова. Ово право студент може користити по одобрењу
директорашколе,почеводдругегодинестудија.
Члан17.
Студент који се сам финансира опредељује се, у складу са студијским програ‐
мом,заоноликопредметаколикојепотребнодасеостваринајмање37ЕСПБбо‐
дова.Студенткојисесамфинансираплаћадеошколаринеобрачунатпремапред‐
метимазакојесеопределио.Студентуписујенареднугодинустудијаузусловдаје
до краја предходне године студија остварио најманје 37 ЕСПБ бодова.Студент
поновоуписујеисвенеположенеиспитеизпредходнихгодинастудија.
Упис
Члан20.
НаосновуодлукеНаставногвећашколедиректоршколерасписујеконкурсза
уписнастудијепрвогидругогстепенанајкасниједо25.априлазанареднушколс‐
кугодину.
Конкурссадржи:
 бројстуденатазасвакистудијскипрограм;
 условезаупис;
103




мерилазаутврђивањередоследакандидата;
поступакспровођењаконкурса;
начинироковезаподношењежалбенаутврђениредослед;
висинушколарине.
Мобилностстудената
Члан23.
Студентукојијеположиоиспитнадругомстудијскомпрограмупризнајесе
положени испит, ако предмет из којег је испит положен, по својој садржини и
обиму одговара предмету који је студент уписао, што се доказује документима
предвиђенимЕСПБправилима.
Ако предмет из којег је испит положен по својој садржини и обиму
приближно одговара предмету који је студент уписао, наставник може признати
испит у целини ако је оценио да је студент кроз обрађени и положени програм
стекаознањеивештинеумеридовољнојзапризнавањеиспита.
Признавањемиспитапризнајесеиоценакојомјестудентоцењеннаиспиту.
БројбодовапризнатогиспитаутврђујесеускладусаправилимаЕСПБ.
Студент, може у току студија , да промени студијски програм. Промена се
може извршити директном проходношћу или се студент обавезује на полагање
диференцијалних испита.Захтев за промену студијског програма , разматра
Комисијазапризнавањеиспита,нострификацијуиеквиваленцијујавнихисправа(у
даљемтексту:комисија)ионаНаставномвећушколепредлажедоношењеодлукео
променис студијског програма. Захтев за промену студијског програма студент
можеподнетинајкасниједопочеткапредавањаузимскомсеместру.
Студенти сродних високошколских установа,могу,по основу преласка
уписати акредитоване студијске програме школе ,а у складу са условима које
утврђује Комисија.Комисија разматра захтев за прелазак и признавање испита и
Наставном већу школе предлаже доношење одлуке о упису по основу преласка и
признавању испита положених на високошколској установи са које студент
прелази.
Променастатусастудента
Члан24.
Студенткојиутекућојшколскојгодиниоствари60ЕСПБбодоваимаправодасеу
нареднојшколскојгодинифинансираизбуџетаакосерангирауоквируукупног
броја студената чије се студије финансирају из буџета, у складу са Законом о
високомобразовању.
Рангирање студената из става 1. овог члана обухвата студенте уписане исте
школске године на одрећени студијски програм, а врши се полазећи од броја
остваренихЕСПБбодоваипостигнутогуспехаусавлађивањустудијскогпрограма
уписане године студија уз услов да су остварили по 60 ЕСПБ бодова из
предходнихгодинастудија.
Студенткојинеоствариправоизстава1.овогчланаунареднојшколскојгодини
104
настављастудијеустатустустудентакојисесамфинансира.
Студенткојисефинансираизбуџетаможеутомстатусудаимауписансамоједан
студијскипрограмнаистомнивоустудија.
Члан25.
Изузетно од чл.88.Закона о високом образовању,студент може да се у наредној
годинифинансираизбуџетаакоушколској2011/2012.годиниоствринајмање48
ЕСПБ бодова и рангира се у оквиру укуоног броја студената чије се студије
финансирају из буџета у складу са Законом,односно,ако су школској
2012/2013.години оствари најмање 50 ЕСПБ бодова и рангира се у оквиру броја
студенатачијесестудијефинансирајуизбуџета.
Студенткојинeоствариправоизстава1.овогчланаунареднојшколскојгодини
настављастудијеустатусустудентакојисесамфинансира.
Високошолска установа посебно уређује начин извођења наставе, односно
полагањаиспитазастудентеизстава3овогчлана.
Студенткојисефинансираизбуџетаможеутомстатусудаимауписансамоједан
студијскипрограмнаистомнивоустудија.
Мировањестатусастудента
Члан26.
Праваиобавезестудентамогумировати.Попрестанкуразлогазбогкојихје
затражено мировање, студент наставља студије према важећем образовном
програмуиусловимастудирања.
Члан27.
Праваиобавезестудентамирују:
- завремеслужењаидослужењавојногрока;
- акојестуденткаовојниобвезникпозвануслужбуунепрекидномтрајању
однајмањеједногсеместра;
- завреметрудноћестуденткињеинегедететадо1годинестарости;
- збогболничкоглечењаутрајањуоднајмањеједногсеместраитежеболести
(штоседоказујепотврдом);
изпосебнихразлогаличнеприроде.
Захтевзамировањеправаиобавезаподносисепренаступањамировања,а
наконуписанестудијскегодиненакојојћекористититоправо.Изузетно,захтевза
мировање по основу болничког лечења или трудноће може се поднети у току
студијскегодине.
РешењепозахтевузамировањеправаиобавезастудентадоносидиректорШколе.
Престанакстатусастудента
Члан28.
105
Статусстудентапрестајеуслучају:
-
исписивањасастудија;
завршеткастудија;
неуписивањашколскегодине;
каднезавршистудиједоистекарокакојисеодређујеу
двострукомбројушколскихгодинапотребнихзареализацију
студијскогпрограма;
изрицањадисциплинскемереискључењасастудијанависокошколскојустанови.
-
-
Праћењерадастудената
Члан29.
Успешностирадстуденатаусавлађивањупојединихпредметапратисеиоце‐
њујеконтинуираноутокунаставеиизражавасепоенима.
Испуњавањемпредиспитнихобавезаиполагањемиспита студентможеоства‐
ритинајвише100поена.
Студијским програмом утврђује се сразмера поена стечених у предиспитним
обавезамаинаиспиту.
Уструктуриукупногбројапоенанајмање30,анајвише70поенаморадабуде
предвиђено за активности и провере знања у току семестра (предиспитне
обавезе).
Предметнинаставникобавезанједанапрвомчасунаставеупознастудентеса
структуром укупног броја поена и начином формирања оцене, и то: облицима
праћења рада, терминима провере знања, односно предиспитним обавезама и
карактеромисадржиномзавршногиспита.
Студенту се додељују поени за сваки издвојени облик провере рада и оцене
знања.
Наставникједужандајавносаопштистудентимарезултате,односнобројосво‐
јенихпоенанаконсвакепровере,каоиукупанбројпоенакојејестудентосвојио
одпочетканаставе.
Испит
Члан30.
Предметнинаставникобавезанједанапрвомчасунаставеупознастудентеса
начиномполагањаиспита(писмено,усмено,односнопрактично).
Испит се у структури поена може вредновати са највише 70% укупног броја
поена.
Студентполажеиспитизодређеногпредметанепосреднопоокончањунаставе
изтогпредмета.
На испит може да изађе студент који је задовољио све предиспитне обавезе
утврђенепланомизвођењанаставе.
106
Оцењивање
Члан33.
Након завршетка наставе и испита, наставник одређује укупан број освојених
поенаиформираконачнуоценузасвакогстудента.Укупанбројосвојенихпоенаи
завршнуоценунаставникуносиузаписникополагањуиспита.
Успехстуденатанаиспитусеизражаваоценомод5до10.Прелазнеоценесу:6,
7,8,9и10анепрелазнаоценаје5.
Последиценеположеногиспита
Члан39.
Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета,а
најкасниједопочетканаставетогпредметаунареднојшколскојгодини.Послетри
неуспела полагања истог испита,студент може тражити да испит полаже пред
комисијом. Комисију именује директор. Комисија има најмање три члана из реда
наставника истих или сродних области. Одлуку о оцени,комисија доноси већином
гласова.Одлукакомисијејеконачна.
Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне
школскегодине,уписујеистипредмет.
Студент који не положи изборни предмет може поново уписати исти или се
определитизадругиизборнипредмет.
Уписнавишугодинустудија
Члан40.
Студент стиче право на упис на вишу годину студија кад у претходној
годинистудијаосваринајмање37ЕСПБбодова.Студентуписујенареднугодину
студија сафинансирањем студијаиз буџета Републикеу складу са условима из
Закона о високом образовању стим да је при упису треће године,положио све
испитеизпрвегодинестудија.
Студент који није испунио обавезе из претходног става може наставити
студије тако да поново упише студијске обавезе које није испунио у претходној
години,подусловимаинаначинкојијеутврђеновимправилима.
Посебно успешним студентима може се омогућити упис и више од 60 ЕСПБ
бодовауциљубржегзавршеткастудијаилиширегобразовања.
Студенту који је остварио 120 ЕСПБ бодова уз просечну оцену најмање 8
може се доделити ментор ради остварења циљева дугорочне политике селекције
младихкадрова.
107
Стручнапракса
Члан41.
Стручна пракса као практични вид наставе представља интегрални део
студијскогпрограмаулетњемсеместрустудијапрвогстепенанаВисокојпословној
школиструковнихстудијауЛесковцу.
Члан42.
Студенти су дужни да обаве стручну праксу у складу са програмом стручне
праксезаодговрајућистудијскипрограмиодговарајућугодинустудија.
Члан43.
Након успешно обављене стручне праксе студент стиче одговарајући број
ЕСПБ бодова предвиђен конкретним студијским програмом на конкретној години
студија.
Члан44.
Служба за студентске послове води евиденцију о стручној пракси на бази
података добијених од стручног сарадника за стручну праксу који се односе на
установуукојојсеобављастручнапракса,датумпочеткаобављањастручнепраксеи
менторастручнепраксеупредузећу–установи.
Члан45.
Стручни сарадник за стручну праксу дужан је да студенту изда упут за
стручнупраксуназатопредвиђеномобрасцуида,усталномконтактусаменторима
стручне праксе у предузећима, води евиденцију о редовном похађању стручне
праксе.
Члан46.
Пообављенојстручнојпраксистудентједужандадоставидневникстручне
праксе наставнику за стручну праксу. Наставници стручне праксе уписују ЕСПБ
поененаоснову:
-
садржајадневникастручнепраксе(максимално70поена)
редовногпохађањастручнепраксе(максимално30поена).
108
Члан47.
Наставникстручнепраксеуписујепоенезастручупраксууиндекс.
Члан48.
Наставникстручнепракседужанједачувадостављенедневникестручнепраксеу
рокуодтригодине.
Завршнирад
Члан49.
ПолагањезавршноградајезавршнииспитстудијанаШколи.
Завршнирадпредстављасамосталнустручнуобрадуодређеногпроблема.
Завршним радом студент доказује да је на основу знања стеченог током
студијаовладаозадатомтемом,дајетемуобрадиопопредвиђенојметодологији,да
знадакористистручнулитературуитерминологију,каоидајеисправнонаводи.
Темазавршноградабирасеизпредметакојесадржистудијскипрограм.
Члан50.
Завршнирадтребадабудеизрађенуписанојформи.Студентстичеправода
пријави завршни рад кад оптерећење од предмета и предвиђено оптерећење по
основузавршнограданепрелази30ЕСПБбодова.Студентстичеправодаполаже
завршни рад када је испунио све предиспитне и испитне обавезе предвиђене
студијскимпрограмом. Студентможе даузметемузазавршнирад изпредметаса
студијскогпрограмакојијепохађао.
Тему завршног рада утврђује наставник у договору са студентом. Тема
завршног рада мора бити повезана са стручном праксом коју је студент обављао
током студија. Тема завршног рада треба да буде тако конципирана да нагласак
стави на апликацију стечених знања у пракси и развијање компетенција кроз
укључивањеупрактичанрад.
Једаннаставникможеутокушколскегодинедаводинајвише20завршних
радова,авишеодтогасамоузнапреддобијенусагласностпомоћникадиректораза
наставу.
Члан51.
За израду и полагање завршног рада студент подноси пријаву Служби за
студентске послове, која на пријави потврђује да студент има право да му се зада
темазазавршнирад.Образацзаиздавањетемезавршноградапредстављауједнои
насловнустранузавршноградаиобавезносадржи:
109
темузавршнограда
датумиздавањатемезавршнограда
потписнаставникакојијеиздаотемузавршнограда
потписшефаодсекакојијестудентстудирао
потписпомоћникадиректоразанаставу.
Узобразацзаиздавањетемезавршноградаприлажеседиспозицијарадаса
описомструктурезавршнограда.
Предложенаструктуразавршнограда:
- насловнастраназавршнограда,
- апстрактзавршнограданасрпскомиенглескомјезику,
- кључнеречинасрпскомиенглескомјезику,
- садржај,
- уводнаразматрања,
- разрадатеме,
- закључнаразматрања,
- списаккоришћенелитературе,
- анекси(уколикосунеопходни)
Накрајутекстазавршноградастудентсвојеручнимпотписомпотврђуједаје
радсамосталнорадио.
Члан52.
Израда завршног рада траје, по правилу, до15 недеља од датума издавања
теме завршног рада. Изузетно, израда завршног рада може да траје дуже, али не
више од 20 недеља. У случају болести или других оправданих разлога, насталих
после издавања теме завршног рада, студент може да тражи продужење рока
израде, о чему одлуку доноси помоћник директора за наставу у договору са
предметнимнаставником.
Члан53.
Пријава теме завршног рада са диспозицијом и описом структуре рада
доставља се Наставном већу. Наставно веће већином гласова присутних чланова
оцењујеподобносттемеиодобраваизрадутемезавршнограда,предлажементора
иформираКомисијузаполагањезавршнограда(удаљемтексту:Комисија).
Члан54.
Комисија се састоји од ментора и два члана из редова наставног особља
Школе,причемунајмањедвачланаморајуиматиакадемскозвањедокторанаука.
Члан55.
По изради завршног рада, студент предаје најмање четири примерка
завршног рада Служби за студентске послове. Служба за студентске послове
достављарадовечлановимаКомисијезаполагањезавршноградаидостављаједан
110
примеракзавршноградаБиблиотеци,којагастављанаувидјавностиурокуод15
дана. По истеку поменутог рока, Комисија, уз консултације са студентом, одређује
датумивремеполагањазавршнограда.Службазастудентскепословедужнаједа
истакнеобавештењеополагањузавршнограданаогласнојтаблиШколе.
Члан56.
Полагање завршног рада је јавно и обавља се пред Комисијом у званичним
просторијама Школе. Најстарији члан Комисије председава Комисијом. Кандидат
приликом полагања завршног испита треба да укратко (до 15 минута) образложи
својрадизакључкедокојихједошаоприликомизрадерада,пружајућидоказедаје
савладаотеоријскиипрактичниаспекттемезавршнограда.
Након излагања кандидата наставник–ментор и остали чланови Комисије, по
потреби,постављајупитањакандидату.
Ако је завршни рад кандидата повољно оцењен и ако је кандидат пружио
задовољавајуће одговоре на постављена питања чланова Комисије он је положио
завршнииспит.
Завршнииспитсеоцењујеоценомод5до10.Најнижапрелазнаоценајешест(6).
Члан57.
Коначна оцена о успеху кандидата на завршном испиту, уз одговарајуће
образложење, саопштава се кандидату одмах по завршенм испиту. Комисија је
дужна да успешно положен завршни испит региструје у индексу кандидата. По
завршетку завршног испита, Комисија доставља пријаву са оценом и потписима
члановаКомисијеСлужбизастудентскепослове.СвакичланКомисијезадржавасвој
примеракзавршноградааСлужбазастудентскепословедостављаједанпримерак
радаБиблиотецишколе,узобавезуњеговогчувањаурокуоддвегодине.
Члан58.
Служба за студентске послове дужна је да води евиденцију о положеним
завршнимиспитимапоменторимаичлановимаКомисијезасвакушколскугодину
и да Наставном већу школе доставља месечне извештаје о положеним завршним
испитима.
Члан59.
Студенткојизавршнираднијепредаоупрописаномрокуилистудентчији
завршни рад Комисија није прихватила или који га није положио, може се поново
пријавитизаизрадузавршнограда.
Једномиздататемазавршноградаистомкандидатусенесмепоновити.
Члан60.
Студент који успешно положио завршни рад стиче високо образовање и
стручниназивутврђенЗакономовисокомобразовању.
Члан61.
111
Општи успех студента на крају студија утврђује се просечном оценом која
представља аритметичку средину оцена из наставних предмета утврђених
студијскимпрограмомукључујућииоценупостигнутуназавршномиспиту.
Доиздавањадипломеостеченомвисокомобразовању,издајесеуверењео
положеномзавршномиспиту.
112
Download

Информатор 2012/2013 Прва година