NU Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Naučnom odboru
Beograd, Njegoševa 12
Na sednici Naučnog odbora Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (IHTM),
koja je održana 19. maja 2014. godine i na osnovu odluke broj 751/ 19.05.2014, određeni smo
u Komisiju za pisanje izveštaja za reizbor kandidata dr Tatjane Šolević Knudsen, dipl. hem., u
zvanje naučnog saradnika.
Na osnovu dostavljene i prikupljene dokumentacije o naučnoistraživačkom i
pedagoškom radu kandidata, u skladu sa kriterijumima Zakona o naučnoistraživačkoj
delatnosti (Službeni glasnik RS, broj 110/05 i 50/06-ispravka) i „Pravilnika o postupku i
načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača”
(Službeni glasnik RS, broj 38/08) podnosimo naučnom odboru IHTM-a sledeći:
IZVEŠTAJ
Biografski podaci
Tatjana Šolević Knudsen rođena je 22. februara 1969. godine u Beogradu.
Školske 1987/1988. godine upisala se na Hemijski fakultet, Univerziteta u Beogradu
(Smer istraživanje i razvoj). Diplomirala je na Katedri za organsku hemiju 17. januara 1996.
godine.
Poslediplomske studije na Hemijskom fakultetu u Beogradu, na Katedri za primenjenu
hemiju-smer Hemija životne sredine, upisala je školske 1999/2000. godine.
26. 03. 2004. godine na Katedri za primenjenu hemiju Hemijskog fakulteta
Univerziteta u Beogradu, stekla je zvanje magistra hemijskih nauka, odbranom magistarskog
rada pod nazivom: “Promene zagađivača naftnog tipa u aluvijalnim podzemnim vodama
izazvane dejstvom mikroorganizama”, pod mentorstvom prof. dr Branimira Jovančićevića.
01. 07. 2008. godine na Katedri za primenjenu hemiju Hemijskog fakulteta
Univerziteta u Beogradu, stekla je zvanje doktora hemijskih nauka, odbranom doktorskog
rada pod nazivom: “Novi pristupi u pronalaženju i karakterizaciji izvornih stena na osnovu
raspodele policikličnih zasićenih i aromatičnih ugljovodonika u naftama“, pod mentorstvom
prof. dr Branimira Jovančićevića.
U periodu od 28. decembra 2000. godine do 27. septembra 2002. godine bila je
zaposlena na Hemijskom fakultetu u Beogradu kao istraživač-pripravnik.
1
Od 28. septembra 2002. godine zaposlena je na Institutu za hemiju, tehnologiju i
metalurgiju – Centar za hemiju.
Odlukom Komisije za sticanje naučnih zvanja Ministarstva za nauku i tehnološki
razvoj od 24. 12. 2008. godine izabrana je u naučno zvanje naučni saradnik.
U periodu od 1. oktobra 2009. do 31. marta 2010. godine provela je šest meseci na
postdoktorskom usavršavanju u institutu Geological Survey of Denmark and Greenland
(Copenhagen, Denmark).
Naučnoistraživački rad
Kandidatkinja dr Tatjana Šolević Knudsen bavi se naučnoistraživačkim radom iz
oblasti primenjene hemije i hemije životne sredine u Centru za hemiju IHTM i pri Katedri za
primenjenu hemiju Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
U prethodnim projektnim ciklusima bila je angažovana na tri projekta koje je
(su)finansiralo Ministarstvo nauke Repiblike Srbije:
1574 Proučavanje strukture, sastava i transformacija prirodnih proizvoda Zemljine
kore (kerogen, bitumen, nafta, gas).
146008B Geohemijska ispitivanja u funkciji pronalaženja novih ležišta fosilnih goriva i
zaštite životne sredine.
TD7032 Rekultivacija deponija isplake i mogućnost remedijacije i bioremedijacije zemljišta,
otpadnih voda i teških taloga, akcidentno i incidentno kontaminiranih naftom i njenim
derivatima.
Trenutno je angažovana na jednom projektu koje finansira Ministarstvo prosvete,
nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije:
176006 (Geohemijska ispitivanja sedimentnih stena-fosilna goriva i zagađivači životne
sredine),
i na međunarodnom TEMPUS projektu: Network for education and training for public
environmental laboratories.
Dr Tatjana Šolević Knudsen je koautor 14 radova publikovanih u naučnim časopisima
i 39 saopštenja. Tri naučna rada kandidatkinja je publikovala u vrhunskim medjunarodnim
naučnim časopisima (M21), četiri rada u istaknutim međunarodnim naučnim časopisima
(M22), šest radova u međunarodnim naučnim časopisima (M23) i jedan rad u vodećem
časopisu nacionalnog značaja (M51). Takođe, koautor je devet saopštenja na skupovima
međunarodnog značaja štampana u celini (M33), dvadesetpet saopštenja na skupovima
međunarodnog značaja štampana u izvodu (M34), dva saopštenja na skupovima nacionalnog
značaja štampana u celini (M63) i tri saopštenja na skupovima nacionalnog značaja štampana
u izvodu (M64).
2
Bibliografija radova
M21 Radovi u vrhinskim međunarodnim časopisima
(1 x 8 = 8 posle izbora u prethodno zvanje
3 x 8 = 24 ukupno)
*objavljeno posle izbora u zvanje naučni saradnik
1. Jovančićević B., Antić M., Šolević T., Vrvić M., Kronimus A., Schwarzbauer J. (2005).
Investigation of interactions between surface water and petroleum type pollutant;
Environmental Science and Pollution Research, 12, 205–212.
(Environmental Sciences 36/144, IF za 2006 1,980)
http://link.springer.com/article/10.1065/espr2004.12.229
2. Šolević T., Stojanović K., Bojesen-Koefoed J., Nytoft H.P., Jovančićević B., Vitorović D.
(2008). Origin of oils in the Velebit oil–gas field, SE Pannonian Basin, Serbia – Source rocks
characterization based on biological marker distributions; Organic Geochemistry, 39, 118134.
(Geochemistry & Geophysics 14/64, IF za 2008 2,364)
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0146638007002045
3.* Beškoski V., Gojgić-Cvijović G., Milić J., Ilić M., Miletić S., Šolević T., Vrvić M. (2011).
Ex situ bioremediation of a soil contaminated by mazut (heavy fuel) field experiment;
Chemosphere, 83, 34-40.
(Environmental Sciences 32/205, IF za 2011 3,206)
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653511000221
M22 Radovi u istaknutim međunarodnim časopisima
(2 x 5 = 10 posle izbora u prethodno zvanje
4 x 5 = 20 ukupno)
*objavljeno posle izbora u zvanje naučni saradnik
1. Kuburović N., Todorović M., Raičević V., Orlović A., Jovanović Lj., Nikolić J., Kuburović
V., Drmanić S., Šolević T. (2007). Removal of methyl tertiary butyl ether from wastewaters
using photolytic, photocatalytic and microbiological degradation processes; Desalination,
213, 123-128.
(Engineering, Chemical 51/114, IF za 2007 0,875)
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0011916407003116
2. Đorđević D., Šolević T. (2008). The contributions of high- and low altitude emission
sources to the near ground concentrations of air pollutants; Atmospheric Research, 87, 170182.
(Meteorology & Atmospheric Sciences 21/51, IF za 2007 1,786)
3
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169809507001548
3.* Novaković M., Ramadan Muftah Mohamed Ali, Šolević Knudsen T., Antić M., Beškoski
V., Gojgic-Cvijovic G., Vrvic M., Jovančićević B. (2012). Degradation of methylphenanthrene isomers during bioremediation of soil contaminated by residual fuel oil.
Environmental Chemistry Letters, (2012), 10, 287-294.
(Chemistry, Multidisciplinary 64/152, IF za 2012 1, 623)
http://www.springerlink.com/content/l17434r0h076p4w2/
4.* Gojgić-Cvijović G., Milić J., Šolević T., Beškoski V., Ilić M., Djokić L., Narančić T.,
Vrvić M. (2012). Biodegradation of petroleum sludge and petroleum polluted soil by a
bacterial consortium: a laboratory study; Biodegradation, 23, 1-14.
(Biotechnology & Applied Microbiology 76/160, IF za 2012. godinu 2.173)
http://www.springerlink.com/content/t68k2p26w162w867/
M23 Radovi u međunarodnim časopisima
(4 x 3 = 12 posle izbora u prethodno zvanje
6 x 3 = 18 ukupno)
*objavljeno posle izbora u zvanje naučni saradnik
1. Šolević T., Jovančićević B., Vrvić M., Wehner H. (2003). Oil pollutants in alluvial
sediments - the influence of contact with ground waters on effect of microorganisms; Journal
of the Serbian Chemical Society, 68, 227 - 234.
(Chemistry, Multidisciplinary 88/123, IF za 2003. godinu 0.474)
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0352-5139/2003/0352-51390303227S.pdf
2. Šolević T., Stojanović K., Jovančićević B., Mandić G., Schwarzbauer J., Vitorović D.
(2006). Multivariate statistical methods applied to interpretation of saturated biomarkers
(Velebit oil field, SE Pannonian Basin, Serbia); Journal of the Serbian Chemical Society, 71,
p.p. 745–769.
(Chemistry, Multidisciplinary 101/124, IF za 2006. godinu 0.423)
http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?ID=0352-51390607745S#.U2ooJc7YGHi
3.* Šolević T., Novaković M., Ilić M., Antić M., Vrvić M., Jovančićević B. (2011).
Investigation of the bioremediation potential of aerobic zymogenous microorganisms in soil
for crude oil biodegradation; Journal of the Serbian Chemical Society, 76, p.p. 425-438.
(Chemistry, Multidisciplinary 103/154, IF za 2011. godinu 0.879)
http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%269428&page=10&sort=8&stype=
0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d9428
4.* Paunović D., Šolević Knudsen T., Krivokapić M., Zlatković B., Antić M. (2012). Sinalbin
degradation products in mild yellow mustard paste; Chemical Industry, 66, 29-32.
(Engineering, Chemical 104/133, IF za 2012. godinu 0,463)
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0367-598X/2012/0367-598X1100055P.pdf
4
5.* Muftah Mohamed Ali Ramadan, Šolević Knudsen T., Antić M., Beškoski V. P., Vrvić M.
M., Schwarzbauer J., Jovančićević B. (2013). Degradability of n-alkanes during ex situ
natural bioremediation of soil contaminated by heavy residual fuel oil (mazut); Journal of the
Serbian Chemical Society, 78, 1035-1043.
(Chemistry, Multidisciplinary 100/152, IF za 2012. godinu 0.912)
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0352-5139/2013/0352-51391200106A.pdf
6.* Paunović D., Šolević Knudsen T, Zlatković B., Antić M.. (2013). Secondary Lipid
Oxidation Products of Oil in White Mustard Seeds (Sinapis albae semen); Oxidation
Communications, 3, 669-676.
(Chemistry, Multidisciplinary 146/152, IF za 2012. godinu 0.146)
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.084894652291&origin=resultslist&zone=contextBox
M33 Saopštenja sa međunarodnih skupova štampana u celini
(4 x 1 = 4 posle izbora u prethodno zvanje
9 x 1 = 9 ukupno)
*objavljeno posle izbora u zvanje naučni saradnik
1. Đorđević D., Šolević T. (2005). Contributions of different emission sources to the content
of harmful substances in the air of Pančevo; Conference on Environment and human health
(with international participation), Belgrade, Serbia, 20 – 22. April 2005. Proceedings, pp. 85
– 87.
2. Šolević T., Stojanović K., Jovančićević B., Kronimus A., Schwarzbauer J. (2005)
Multivariate statistical methods applied to interpretation of saturated biomarkers (Velebit oil
field, Pannonian Basin, Serbia). 22th International Meeting on Organic Geochemistry, Seville,
Spain, 12 – 16. September 2005. Book of abstracts I, pp. 253-254.
3. Stojanović K., Šolević Т., Bojesen-Koefoed J., Nytoft H.P., Jovančićević B., Vitorović D.
(2006). Composition and structural characteristics of biomarkers from Velebit oils (Serbia) organic geochemical interpretation. 6th Interantional Conference “Oil and Gas Chemistry”,
Tomsk, Russia, 05 – 09. September 2003. Proceedings, pp. 26-30 (na ruskom).
4. Gojgić-Cvijović G., Beškoski V.P., Milić J., Ilić M., Šolević T., Miletić S., Vučković I.,
Potkonjak B., Jovančićević B., Radulović M., Djordjević D., Jakovljević D., Martinov O.,
Spasić S., Matić V., Nastasijević B., Vrvić M.M. (2006). Isolation, selection and adaptation of
zymogenous microorganisms: a basis of successful bioremediation; Scientific gathering:
“Implementation of remediation in environmental quality improvement”, Belgrade, Serbia, 26
November 2006. Collected essays, pp. 125-132.
5. Šolević T., Stojanović K., Bojesen-Koefoed J., Nytoft H.P., Jovančićević B. and Vitorović
D. (2007) Search and characterization for the source rocks of oil-gas field Velebit (SE
Pannonian Basin, Serbia) based on biomarker distribution in crude oils. 23rd International
5
Meeting on Organic Geochemistry, Torquay, England, September, 9-14, 2007. Book of
abstracts, pp. 919-920.
6.* Kuburović D. N., Golubović A., Todorović Ž., Gašić S., Šolević T. (2009) Photocatalytic
degradation of wastewater polluted by methyl-tertiary-butylether using titanium-dioxide and
doped titanium-dioxide. 4th IASME / WSEAS Int. Conference on WATER RESOURCES,
HYDRAULICS & HYDROLOGY, Cambridge, UK, February 24-26, 2009. Proceedings, pp.
19-24.
7.* Beškoski V.P., Gojgić-Cvijović G., Milić J., Ilić M., Miletić S., Spasić S., Takić M.,
Šolević T., Šainović A., Vučković I., Jovančićević B., Vrvić M.M., Ex situ bioremediationin
mobile facility: our experience with mobile production bioreactor for microbial biomass and
various types and levels of pollutants, in Contemporary Remediation Technologies for
Environmental Conservation and Protection, Proceedings of the 3rd International scientific
conference, Ljiljana Tanasijević, Miroslav Vrvić Eds., Serbian chamber of commerce board
of environmental protection and sustainable development, Belgrade, Serbia, (2010), p. 1-9.
ISBN: 978-86-80809-48-9 (Verifikovan od strane nadležnog Matičnog naučnog odbora
Ministarstva za nauku I tehnološki razvoj).
8.* Šolević T., Stojanović K., Pevneva G., Golovko A., Jovančićević B. (2009) GC vs. GCMS quantification of methylated phenanthrenes in crude oils – a comparison of two methods.
7th International Conference “Oil and Gas Chemistry”, Tomsk, Russia, September 21-26,
2009. Proceedings, pp. 153-157.
9.* Šolević T., Stojanović K., Bojesen-Koefoed J., Nytoft H.P., Schwarzbauer J.,
Jovančićević B., Vitorović D. (2009) GC-MS vs. GC-MS-MS quantification of pentacyclic
terpanes in crude oils – a comparison of two methods. 7th International Conference “Oil and
Gas Chemistry”, Tomsk, Russia, September 21-26, 2009. Proceedings, pp. 157-161.
M34 Saopštenja sa međunarodnih skupova štampana u izvodu
(13 x 0,5 = 6,5 posle izbora u prethodno zvanje
25 x 0,5 = 12,5 ukupno)
*objavljeno posle izbora u zvanje naučni saradnik
1. Jovančićević B., Šolević T., Polić P., Scheeder G., Wehner H. (2001) Oil pollutants in
alluvial sediments - the influence of contact with ground waters on biodegradation inensity.
Environmental Education and Sustainable Development in S.E. Europe (B.EN.A.) Halkidiki,
Greece, 25-28 June 2001. Book of Abstracts 123.
2. Jovančičević B., Wehner H., Andjelković I., Šolević T., Polić P. (2001) Oil pollutants in
ground waters within the Pancevo oil Refinery - identification, fate and influence on the
Danube; Environmental Education and Sustainable Development in S.E. Europe (B.EN.A.)
Halkidiki, Greece, 25-28 June 2001. Book of Abstracts 136.
3. Jovančićević B., Šolević T., Grujić S., Wehner H. (2002) Transformations of oil-type
pollutants in surface soil, alluvial sediments and ground waters affected by microorganisms,
6
3rd European Meeting on Environmental Chemistry, Geneva, Switzerland, December 11-14
(2002) 19.
4. Đorđević D., Šolević T. (2004). Contributions of emission sources on pollutants in the
Pančevo urban air using Unmix Version 2.4. The 5th Europena Meeting on Environmental
Chemistry, EMEC5. Bari, Italy, 15 – 18 December 2004. Book of abstracts on CD.
5. Jovančićević B., Antić M., Šolević T., Vrvić M., Kronimus A., Schwarzbauer J. (2004).
Interactions between surface water and petroleum type pollutant (wastewater canal, Pančevo,
Serbia). The 5th European Meeting on Environmental Chemistry, EMEC5. Bari, 15 – 18
December 2004. Italy, Book of abstracts on CD.
6. Kuburović N., Valent V., Todorović M., Orlović A., Drmanić S., Šolević T. (2005).
Photocatalytic degradation of methyl-tertiary-butyl-ether. 1st South East European Congress
of Chemical Engineering, SEECCHE1, Belgrade, Serbia and Montenegro, 25 – 28 September
2005. Book of abstracts, pp. 51.
7. Kuburović N., Valent V., Todorović M., Orlović A., Drmanić S., Šolević T., J. Nikolić
(2005). The use of advanced oxidation processes as a Contribution to the detoxification of
water. The 6th Europena Meeting on Environmental Chemistry, EMEC6. Belgrade, 6 – 10
December, 2005. Serbia, Book of abstracts 220.
8. Ðorđević D., Šolević T. (2005). Contribution of various emission sources on concentrations
of surface air pollutants of industrial area. The 6th Europena Meeting on Environmental
Chemistry, EMEC6. Belgrade, Serbia, 6 – 10 December 2005. Book of abstracts, pp. 270.
9. Šolević T., Sakan S., Đorđević D. (2006). Uncertainty sources in determination of volatile
organic compounds in ambient air. The 7 th European Meeting on Environmental Chemistry,
EMEC7. Brno, Czech Republic, 6 – 9 December 2006. Book of abstracts, pp. 220.
10. Šolević T., Vrvić M.M. (2006). Uncertainty sources in determination of content of
hydrocarbon in the range C10 to C40 in soil by gas chromatography. The 7th European Meeting
on Environmental Chemistry, EMEC7. Brno, Czech Republic, 6 – 9 December, 2006. Book
of abstracts, pp. 221.
11. Šolević T., Milić J., Ilić M., Beškoski V., Gojgic-Cvijovic G., Jovančićević B., Vrvic M.
(2007). Laboratory Study on the Ability and Efficiency of Microbial Consortium in
Degradation of Oil Pollutants. The 8th European Meeting on Environmental Chemistry,
EMEC8. Inverness, Scotland, 5 - 8 December 2007. Book of abstracts, pp. 36.
12. Šolević T., Djordjević D. (2007). Calibration Methods in Determination of Volatile
Organic Compounds in the Air Using Thermal Desorption - Gas Chromatograph System. The
8th European Meeting on Environmental Chemistry, EMEC8. Inverness, Scotland, 5 - 8
December 2007. Book of abstracts, pp. 40.
13.* Šolević T., Jovančićević B. (2008) Compositional variations of oil pollutant in short
distance vertical and lateral profile of alluvial sediments. The 9th European Meeting on
Environmental Chemistry, EMEC 9. Girona, Spain, 3 – 6 December 2008. Book of Abstracts,
pp. 137.
7
14.* Jovančićević B., Vrvić M., Antić M., Šolević T., Ilić M., Novaković M. Estimation of a
petroleum-type pollutant fate in environment on the basis of laboratory simulation of
microbiological degradation. The 10th European Meeting on Environmental Chemistry,
EMEC10. Limoges, France, 2 – 5 December 2009. Book of abstracts, pp. 29.
15.* Šolevic T., Stojanovic K., Golovko A., Jovancicevic B. (2009) GC vs. GC-MS.
quantification of methylated naphthalenes in crude oils – a comparison of two methods. 24th
International Meeting on Organic Geochemistry, Bremen, Germany, September 6-11, 2009.
Book of Abstracts, pp. 423.
16.* Jovančićevic B., Vrvić M., Antić M., Šolević T., Ilić M. and Novaković M. (2009)
Investigation of bioremediation potential of bacteria and fungi for petroleum degradation in
soil. A Symposium at the 238th National Meeting of the American Chemical Society, Division
of Environmental Chemistry, August 16-20, 2009, Washington, DC, SAD, On-site Meeting
Program, ENVR 0054.
17.* Ilić M., Gojgić-Cvijović G., Šolević T., Minić G., Matić I., Vujasinović S., Vrvić M.M.
(2010) Green chemistry/engineering and bioremediation: A laboratory study with petroleumpolluted sediment from the Cukarica Channel, Belgrade, Serbia. 14th Annual Green
Chemistry & Engineering Conference, "Innovation & Application", June 21-23, 2010,
Washington, DC, SAD, On-site Meeting Program, Environmental Health Sciences 130
18.* Šolević, T., Paunović, D., Zlatković, B., Antić, M. (2011): Autooxidation products of oil
in white mustard seeds (Sinapis albae semen). 7th International congress of food technologists,
biotechnologists and nutritionists, 20-23. September 2011, Opatija, Croatia, Book of abstracts,
156.
19.* Paunović, D., Šolević, T., Zlatković, B., Antić, M. (2011): Identification of
(semi)volatile compounds in yellow mild mustard paste condiment. 7th International congress
of food technologists, biotechnologists and nutritionists, 20-23. September 2011, Opatija,
Croatia, Book of abstracts, 143.
20.* Lević, S., Manojlović, V., Šolević, T., Bugarski, B., Nedović, V., (2011) Application of
electrostatic extrusion for limonene encapsulation. 2011 EFFoST Annual Meeting, 9th-11th
November, Berlin, Germany, P2.54
21.* Jovančićević B., Antić M., Šolević-Knudsen T., Beškoski V., Gojgić-Cvijović G. and
Vrvić M.M. (2011) The influence of bioremediation conditions on the degradation of
phenathrene and its methyl isomers in petroleum-type pollutants. 12th European Meeting on
Environmental Chemistry, EMEC12, Clermont-Ferrand, France, December 7-10, 2011, Book
of Abstracts, p. 44.
22.* Jovančićević B., Beškoski V., Miletić S., Ilić M., Gojgić-Cvijović G., Matić I., Marić N.,
Šolević-Knudsen T. and Vrvić M.M. (2012) Multistage in situ bioremediation of aquifer
contaminated with petroleum derivatives. 13th European Meeting on Environmental
Chemistry, EMEC13, Moscow, Russia, December 5-8, 2012, Book of Abstracts, 104.
8
23.* Muftah M.A.R., Šolević-Knudsen T., Antić M., Beškoski V., Schwarzbauer J. and
Jovančićević B. (2013) Degradability of n-alkanes during ex situ stimulated bioremediation of
soil contaminated by heavy residual fuel oils (mazut). 6th Symposium Chemistry and
Environmental Protection, Vršac, Serbia, May 21-24, 2013, Book of Abstracts, 160-161.
24.* Takić M., Lalević B., Šolević Knudsen T., Raičević V., Antić M.. (2013) Investigation
of the applicability of solar photocatalitic degradation in treatment of water containing high
concentration of petroleum hydrocarbons, 14th European Meeting on Environmental
Chemistry, EMEC14, Budva-Bečići, Montenegro, December 4-7, 2013, Book of Abstracts,
127.
25.* Nytoft H.P., Šolević Knudsen T., Stojanović K. (2013) GC-MS and GC-MS-MS
characterization of some novel sterane series in oils, 26th International Meeting on Organic
Geochemistry, Tenerife, Spain, September 15-29, 2013. Book of Abstracts, pp. 514-515.
M51 Radovi u vodećim časopisima nacionalnog značaja
(1 x 2 = 2 ukupno)
1. Đorđević D., Šolević T. (2005). Contributions of different emission sources to the content
of harmful substances in the air of Pančevo; ECOLOGICA, 10, p.p. 139–144, Selected papers
from the conference on Environment and human health (with international participation).
M63 Saopštenja sa skupova nacionalnog značaja štampana u celini
(1 x 0,5 = 0,5 posle izbora u prethodno zvanje
2 x 0,5 = 1 ukupno)
*objavljeno posle izbora u zvanje naučni saradnik
1. Lalević B., Dabić D., Raičević V., Jovanović Lj., Nikšić M., Kiković D., Mirović I.,
Morina F., Šolević T., (2006). Gljive u bioremedijaciji organskih jedinjenja poreklom iz
naftne industrije; VIII YUCORR – Korozija i zaštita materijala u industriji i gradjevinarstvu,
Tara, 09 – 12. Maj 2006. Knjiga radova, p.p. 128 – 132.
2.* Šolević T., Stojanović K., Jovančićević B., (2009). Primena molekulskih parametara nafti
naftno-gasnog polja Velebit u karakterizaciji i pronalaženju njihovih izvornih stena; Zapisnici
Srpskog geološkog društva za 2009. i 2010. godinu, p.p. 1-6.
M64 Saopštenja sa skupova nacionalnog značaja štampana u izvodu
(1 x 0,2 = 0,2 posle izbora u prethodno zvanje
3 x 0,2 = 0,6 ukupno)
*objavljeno posle izbora u zvanje naučni saradnik
9
1. Stojanović K., Šolević T., Jovančićević B., Golovko A., (2008). Primena fenantrena i
hopana u proceni korisnog efekta biodegradacije nafti u rezervoarima; 5. Simpozijum Hemija
i zaštita životne sredine sa medjunarodnim učešćem; 27-30. maj 2008. Planina Tara, Srbija,
Knjiga izvoda p.p. 90-91.
2. Beškoski V.P., Milić J., Ilić M., Šolević T., Miletić S., Vučković I., Jadranin M., Potkonjak
B., Jovančićević B., Vrvić M.M., Gojgić-Cvijović G., Ex-situ bioremediation of soil
contaminated with petroleum and petroleum derivatives in the Pančevo Oil Rafinery, in
Proceedings of the 46th Meeting of the Serbian Chemical Society, B. Jovanović, Đ.
Janaćkovic, A. Dekanski, Eds., Serbian Chemical Society, Belgrade, Serbia, 2008, p. 45-48
(ISBN 978-86-7132-036-8, www.shd.org.rs)
3.* M. Ilić, G. Gojgić-Cvijović, T. Šolević, J. Milić, V.Beškoski, I.Matić, S. Vujasinović,
M.M.Vrvić, Ispitivanje bioremedijacionog potencijala bakterijskih konzorcijuma sedimenata
Čukaričkog kanala (Beograd); Zbornik apstrakata prvog naučnog skupa "Zaštita životne
sredine" (Sremska Kamenica, 26. maj 2011), str. 53
M71 Odbranjena doktorska disertacija
(1 x 6 = 6 ukupno)
Šolević T. (2008) Novi pristupi u pronalaženju i karakterizaciji izvornih stena na osnovu
raspodele policikličnih zasićenih i aromatičnih ugljovodonika u naftama. Hemijski fakultet,
Univerzitet u Beogradu.
M72 Odbranjen magistarski rad
(1 x 3 = 3 ukupno)
Šolević T. (2004) Promene zagađivača naftnog tipa u aluvijalnim podzemnim vodama
izazvane dejstvom mikroorganizama. Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
Pokazatelji uspeha u naučnom radu
Dr Tatjana Šolević Knudsen je više puta bila recenzent radova u časopisima
medjunarodnog značaja: Environmental Science and Pollution Research, International Journal
of Environmental Research, Current Analytical Chemistry, Current Pharmaceutical Analysis,
Journal of Essential Oil Bearing Plants i Хемијска индустрија.
10
Angažovanost u razvoju uslova za naučni rad, obrazovanje i formiranje
naučnih kadrova
• U periodu od 1999 do 2008 godine učestvovala je u realizaciji nastave na Hemijskom
fakultetu Univerziteta u Beogradu (kao asistent na vežbama iz predmeta: Primenjena
hemija, Organska geohemija i hemija nafte, Hemodinamika zagađivača) i na
Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu (kao asistent na vežbama iz
predmeta: Opšta i neorganska hemija, Organska hemija, Hemija prirodnih proizvoda)
•
Od 2008. godine učestvuje u izradi master i doktorskih disertacija:
1. Sonja Ivković (master rad: Organsko-geohemijska korelacija nafti i izvornih stena
naftnih polja Rusanda i Mihajlovo, jul 2009. Hemijski fakultet, Univerzitet u
Beogradu)
2. Dragana M. Paunović (doktorska disertacija: Optimizacija tehnološkog procesa
proizvodnje senfa sa aspekta formiranja aromatskog kompleksa, decembar 2012.
Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu)
3. Muftah Mohamed Ali Ramadan (doktorska disertacija: The study of influence of
biostimulation factors on microbiological degradation of main components in
petroleum-type pollutant, jul 2013. Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu)
4. Milan Novaković (doktorska disertacija: Uticaj biostimulacionih uslova na
degradaciju zasićenih i aromatičnih ugljovodonika u zagađivačima naftnog tipa,
decembar 2013. Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu)
•
Dr Tatjana Šolević Knudsen aktivno sarađuje sa sledećim naučnim institucijama iz
inostranstva: Institute of Geology and Geochemistry of Petroleum and Coal, Aachen
University (Aachen, Germany), Institute of Petroleum Chemistry, Russian Academy
of Science (Tomsk, Rusija) i Geological Survey of Denmark and Greenland
(Copenhagen, Denmark). Dokaz ove saradnje je koautorstvo na do sada objavljenim
radovima i saopštenjima.
Dodatno, kroz aktivnosti u okviru međunarodnog TEMPUS projekta Network for
education and training for public environmental laboratories učestvuje u saradnji sa
kolegama iz Slovačke republike, Češke republike, Velike Britanije i Bosne i
Hercegovine.
• Do sada je bila član organizacionih odbora sledećih naučnih konferencija:
− II Regional Symposium Chemistry аnd the Environment, Kruševac, Serbia and
Montenegro, June 18-22, 2003.
− 4th International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European
Countries (ICOSECS-4), Belgrade, Serbia and Montenegro, 18–21 July 2004.
− 6th Europena Meeting on Environmental Chemistry, EMEC6. Belgrade, 6 – 10
December, 2005.
− XVLIV Savetovanje Srpskog Hemijskog Društva, Beograd, 6. i 7. februar 2006.
11
− 6th Symposium Chemistry and Environmental Protection – EnviroChem 2013, Vršac,
Serbia, May 21st to 24th 2013.
Kvalitet naučnih rezultata:
•
Uticajnost i parametri kvaliteta časopisa u kojima su publikovani radovi prikazani su u
spisku radova kroz impakt faktor i poziciju časopisa u određenoj oblasti. Iz perioda
2008-2014. godine najviši impakt faktor imaju radovi Beškoski et al. iz 2011 godine.
(3.206) koji je publikovan u časopisu Chemosphere i Gojgić-Cvijović et al. iz 2012.
godine (2.173) koji je publikovan u časopisu Biodegradation.
•
Prema izveštaju Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu ukupna
citiranost (bez autocitata) iz baze podataka Web of Science za period od 2003. Godine
do maja 2014. Godine iznosi 69. Najveću citiranost imaju radovi Jovančićević et al. iz
2005. godine koji je publikovan u časopisu Env. Sci. Poll. Res. (17 citata), Kuburović
et al. iz 2007. godine koji je publikovan u časopisu Desalination (15 citata) i Beškoski
et al. iz 2011. godine koji je publikovan u časopisu Chemosphere (17 citata).
•
Tokom realizacije publikovanih radova kandidat je aktivno učestvovao u
eksperimentalnom radu, diskusiji rezultata i pripremi rada za publikovanje. U periodu
2008-2014. godine prvi je autor na jednom radu, a autor za korespodenciju na tri rada.
•
U periodu od 1. Oktobra 2009. Do 31. Marta 2010. Tatjana Šolević Knudsen je
provela šest meseci na postdoktorskom usavršavanju u institutu Geological Survey of
Denmark and Greenland (Copenhagen, Denmark). Tokom postdoktorskog
usavršavanja ostvarila je značajne rezultate koji se odnose na izolovanje i analitiku
biomarkerskih jedinjenja sirovih nafti. Očekuje se da ovi rezultati budu publikovani u
vrhunskim i vodećim međunarodnim časopisima.
ZAKLJUČAK
Na osnovu uvida u materijal koji je priložila dr Tatjana Šolević Knudsen, a prema
članu 11. i Prilogu 4. "Pravilnika o postupku i načinu vrednovanja i kvantitativnom
iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača" (Službeni glasnik RS, broj 38/08)
Komisija zaključuje da dr Tatjana Šolević Knudsen naučni saradnik Instituta za hemiju,
tehnologiju i metalurgiju ispunjava sve uslove za reizbor u zvanje naučni saradnik.
Od prvog izbora u zvanje naučni saradnik dr Tatjana Šolević Knudsen publikovala je jedan
rad iz kategorije vrhunskih međunarodnih (M21), dva rada iz kategorije istaknutih
12
Download

NU Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Naučnom