НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ
ПОЗИВ
Позивају се чланови Наставно-научног већа Факултета да присуствују 23. редовној
СЕДНИЦИ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
коју на основу члана 38. Статута факултета заказујем за:
ЧЕТВРТАК 22. ЈАНУАР 2015. ГОДИНЕ У СВЕЧАНОЈ САЛИ У 12 ЧАСОВА
За заказану седницу НН већа Факултета предвиђа се следећи:
ДНЕВНИ РЕД:
1.ОВЕРА И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 22. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ НН ВЕЋА
ФАКУЛТЕТА одржане 18. 12. 2014. год.
2.НАСТАВНА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Александра Перић-Грујић
2.1. Списак дипломираних студената у периоду од 8. 12. 2014. год. до 12. 1. 2015. год.
2.2. Пријављени дипломски радови
2.2.1. Образложење тема дипломских радова
2.3. Пријављени завршни радови
2.3.1. Образложења тема завршних радова
2.4. Списак студената који су одбранили завршни мастер рад од 8.12.2014. год. до 12.1.2015. год.
2.5. Пријављени завршни мастер радови
2.5.1. Образложења тема завршних мастер радова
2.6. ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Известилац: проф. др Петар Ускоковић
2.7. Именовање Комисије за завршни испит студената докторских студија
2.8. Признавање страних високошколских исправа
3. КАДРОВСКА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Александар Орловић
3.1.Извештај Комисије референата за избор у научно-истраживачка звања
3.2 Именовање Комисије референата за писање Извештаја за избор у научно-истраживачка звања
3.3. Давање сагласности наставницима ТМФ за ангажовање на другим факултетима
3.4. Давање сагласности студентима докторских студија ТМФ за извођење вежби
3.5. Рецензије техничко-технолошких решења
4. Предлог за покретање процедуре за кандидатуру за члана САНУ
5. ПИТАЊА, ПРЕДЛОЗИ И ИНИЦИЈАТИВЕ
6.ТЕКУЋА ПИТАЊА
ПРЕДСЕДНИК НН ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
Проф. др Ђорђе Јанаћковић с.р.
2
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
ЗАПИСНИК
са 22. редовне седнице Наставно- научног већа, одржане 18. 12. 2014. год. у Свечаној сали у
12 часова.
Седници је присуствовало 30 члана Већа.
Одсутни: Ацо Јанићијевић, Ненад Радовић, Гордана Кокеза, Рајко Шашић, Ендре Ромхањи,
Гордана Ушћумлић, Љубинка Рајаковић, Недељко Крстајић, Мирјана Кијевчанин, Мирјана
Ристић и Петар Ускоковић.
Осим чланова Већа седници је присуствовао Владимир Аранђеловић, правни референт.
На предлог декана проф. др Ђорђа Јанаћковића, за ову седницу је прихваћен следећи
ДНЕВНИ РЕД:
1.ОВЕРА И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 21. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ НН ВЕЋА
ФАКУЛТЕТА одржане 30. 10. 2014. год. и ОВЕРА И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА
ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ НН ВЕЋА ФАКУЛТЕТА одржане 4. 12. 2014. год.
2.НАСТАВНА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Александра Перић-Грујић
2.1. Списак дипломираних студената у периоду од 20. 10. 2014. до 8. 12. 2014. год.
2.2. Пријављени дипломски радови
2.2.1. Образложење тема дипломских радова
2.3. Пријављени дипломски радови (студенти уписани шк. 2005/06)
2.3.1. Образложења тема дипломских радова
2.4. Пријављени завршни радови
2.4.1. Образложења тема завршних радова
2.5. Списак студената који су одбранили завршни мастер рад од 20.10.2014. год. до 8.12.2014. год.
2.6. Пријављени завршни мастер радови
2.6.1. Образложења тема завршних мастер радова
2.7. ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Известилац: проф. др Петар Ускоковић
2.8. Именовање Комисије за завршни испит студената докторских студија
2.9. Молба за продужење рока за завршни испит студената докторских студија
2.10. Продужење рока за одбрану докторске дисертације
2.11. Замена члана Комисије за одбрану докторске дисертације
2.1.2 Предлог одлуке о еквиваленцији предмета
2.13. Предлог одлуке о апсолвентским роковима
3. КАДРОВСКА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Александар Орловић
3.1.Извештај Комисије референата за избор у научно-истраживачка звања
3.2 Именовање Комисије референата за писање Извештаја за избор у научно-истраживачка звања
3.3. Давање сагласности студентима докторских студија ТМФ за извођење вежби
3.4. Давање сагласности наставницима ТМФ за ангажовање на другим факултетима
3.5. Именовање рецензената за техничко-технолошка решења
4. ПИТАЊА, ПРЕДЛОЗИ И ИНИЦИЈАТИВЕ
5.ТЕКУЋА ПИТАЊА
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
3
Тачка 1.
Записник са 21. редовне седнице НН већа одржане 30. 10. 2014. године је усвојен
једногласно (као у материјалу).
Записник са ванредне седнице НН већа одржане 4. 12. 2014. године је усвојен једногласно
(као у материјалу).
Пре почетка седнице др Ђорђе Јанаћковић је изнео предлог, а чланови НН већа су
прихватили, да се у Веће научних области техничких наука Универзитета у Београду уместо
преминулог проф. др Радослава Алексића именује проф. др Петар Ускоковић, као
представник Технолошко-металуршког факултета.
Такође је одлучено да се у Матични одбор за Материјале и хемијске технологије
Министарства просвете, науке и технолошког развоја уместо преминулог проф. др
Радослава Алексића, за новог члана именује проф. др Жељко Камберовић, као представник
Технолошко-металуршког факултета.
Др Ђорђе Јанћковић је обавестио чланове Већа да је ноби члна НН већа са Катедре за
математичке науке Ана Зековић.
Др Дејан Полети је предложио да буде именован нови наставник уместо њега као члан
Матичног одбора за хемију.
Тачка 2.
Известилац по наставним питањима била је проф. др Александра Перић-Грујић, продекан за
наставу.
2.1. НН веће је прихватило списак дипломираних студената у периоду од 20. 10. 2014. до 8. 12.
2014. год. (као у материјалу).
2.2. НН веће је прихватило списак пријављених дипломских радова (као у материјалу).
2.3. НН веће је прихватило списак пријављених дипломских радова (студенти уписани шк.
2005/06.)
(као у материјалу).
2.4. НН веће је прихватило списак пријављених завршних радова ( као у материјалу).
2.5. НН веће је прихватило списак студената који су одбранили завршни мастер рад у периоду
од 20. 10. 2014. до 8. 12. 2014. год. (као у материјалу).
2.6. НН веће је прихватило списак пријављених завршних мастер радова кандидатa (као у
материјалу) уз следеће корекције:
Код кандидата под редним бројем 1.потребно је кориговати име кандидата: Rdwan Mhemned
Elbagdadi Ermis
Код кандидата под редним бројем 2 потребно је кориговати име кандидата: Saad Ahemd
Muhamed Omar
Код кандидата под редним бројем 3. Биљане Бајић, дипл. Инж. (3088/13) потребно је
кориговати назив теме, тако да гласи: „Испитивање кинетичке адсорпције боје кристал виолет
на отпадне резанце шећерне репе“.
4
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
Известилац је био проф. др Александра Перић-Грујић, продекан за наставу.
2.7. НН веће је донело одлуку о прихватању:
I Састава Комисија за оцену научне заснованости тема (као у материјалу) уз следеће корекције:
- Код кандидата под редним бројем 4. Бојане Радаковић, дипл. инж. Комсија је у
следећем саставу:
1. Др Радмила Јанчић-Хајнеман, ван. проф. ТМФ, 2. Др Весна Радојевић, ван. проф.
ТМФ, 3. Др Славица Ристић, научни саветник Института Гоша, 4. Др Душиа
Стојановић, научни сарадник ТМФ
- Код кандидата под редним бројем 5. Мр Лазара Копање, дипл. инж. 4. члан Комисије
је др Милан Тадић, ред. проф. Електротехничког факултета у Београду, а потребно је
кориговати и назив теме, так да гласи: „Магнетна својства синтетисаних наночестица
различитих морфологија квантификованих применом дескриптора облика“.
- Код кандидата под редним бројем 6. Сање Ћулубрк , дипл. инж. потребно је извршити
корекције у саставу Комисије: 3. члан Комисије је др Рада Петровић, ред. проф.
ТМФ, 4. члан Комисије је др Весна Лојпур, научни сарадник ИНН Винча
- Код кандидата под редним бројем 7. Мине Медић, дипл. инж.потребно је извршити
корекције у саставу Комисије: 3. члан Комисије је др Рада Петровић, ред. проф. ТМФ,
4. члан Комисије је др Весна Лојпур, научни сарадник ИНН Винча
- Код кандидата под редним бројем 8.Милице Царевић, дипл. инж. 1. члан Комисије је
др Дејан Безбрадица, ван. проф. ТМФ
- Код кандидата под редним бројем 9. Иване Михајловић, дипл. инж. потребно је
кориговати назив теме тако да гласи: „Математичко моделовање каталитичког
реактора за завршну обраду фракција средњих дестилата нафте у присуству
водоника“.
II Извештаја Комисија о оцени научне заснованости теме (као у материјалу)
III Састава Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације (као у материјалу).
IV Извештаја Комисија о оцени докторских дисертација ( као у материјалу)
2.8. НН веће је донело одлуку о именовању Комисије за завршни испит студената докторских
студија (као у материјалу).
2.9. НН веће је донело одлуку о продужењу рока за подношење реферата о урађеној
докторској дисертацји кандидата Звездане Башчаревић, дипл. инж. технологије, под називом
„Утицај раствора амонијум –нитрата и натријум-сулфата на механичка својства и структуру
геополимера на бази електрофилтерског пепела термоелектрана“, до седнице НН већа која ће
се одржати у јануару.
2.10. НН веће је донело одлуку о продужењу рока за израду докторске дисертације кандидата
мр Радојице Пешића, дипл.инж. технологије, под називом: „ Пренос количине кретања и
топлоте на уроњену сферу у пакованим и флуидизованим слојевима гас-честице“, до 19. 10.
2015. године.
2.11. НН веће је донело одуку о замени члана Комисије за одбрану докторске дисертације,
уместо преминулог проф. др Радослава Алексића , за одбрану докторске дисертације Рамадан
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
5
Дукалија , под називом „Синтеза и карактеризација сцинтилационих композитних материјала
са полимерном матрицом“ именује се др Радмила Јанчић-Хајенман.
2.12. НН веће је донело одлуку о еквиваленцији предмета и то:
На основу члана 89 б испити положени по НПП основних академских студија од 2006. и 2008.
године, у смислу назива предмета, броја часова, броја ЕСПБ бодова и програма предмета, могу
се признати као еквивалентни испитима положеним по НПП од 2014. године.
Испити положени по НПП мастер академских студија од 2008. године у смислу у смислу
назива предмета, броја часова, броја ЕСПБ бодова и програма предмета, могу се признати као
еквивалентни испитима положеним по НПП од 2014. године.
Испити положени по НПП докторских академских студија од 2007. и 2008. године у смислу
назива предмета, броја часова, броја ЕСПБ бодова и програма предмета, могу се признати као
еквивалентни испитима положеним по НПП од 2014. године.
2.13. НН веће је донело следећу одлуку о апсолвентским роковима:
Студентима уписаним у прву годину основних академских студија школске 2010/2011. и
2011/2012. године, по истеку редовног трајања студија, одобрава се полагање испита у
апсолвентским испитним роковима, и то полагање испита из предмета летњег семестра у
новембарском испитном року и полагање испита из предмета зимског семестра у априлском и
мајском испитном року.
Тачка 3.
Известилац по кадровским питањима је био проф. др Борис Лончар, продекан
3.1. НН веће је донело одлуку о прихватању Извештаја Комисије референата за избор у
научно-истраживачко звање и то:
1.
Јована Вуковић, дипл.инж. избор у звање истраживач сарадник
3.2. НН веће је донело одлуку о именовању Комисије референата за писање Извештаја за
избор у научно-истраживачка звања и то:
1.
На предлог Катедре за биохемијско инжењерство и биотехнологију именује се
Комисија референата за писање Извештаја о испуњености услова за избор др
Светлане Николић, дипл. инж., у звање виши научни сарадник, у саставу:
1. Др Љиљана Мојовић, ред. проф. ТМФ
2. Др Славица Шилер-Маринковић, ред. проф. ТМФ
3. Др Влада Вељковић, ред. проф.ТФ у Лесковцу
6
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
2.
На предлог Катедре за биохемијско инжењерство и биотехнологију именује се
Комисија референата за писање Извештаја о испуњености услова за избор др
Мирјане Рајилић-Стојановић, дипл. инж. у звање виши научни сарадник у саставу:
1. Др Сузана Димитријевић, ван. проф. ТМФ
2. Др Зорица Кнежевић-Југовић, ред. проф. ТМФ
3. Др Наташа Голић, научни саветник, Института за молекуларну генетику
и генетско инжењерство (ИМГГИ) у Београду
3.
На предлог Катедре за физичку хемију и електрохемију именује се Комисија
референата за писање Извештаја о испуњености услова за избор др Тијане С.
Радоман, дипл. инж. у звање научни сарадник у саставу:
1. Др Енис Џунузовић, доцент ТМФ
2. Др Катарина Јеремић, ред. проф. ТМФ
3. Др Јасна Џунузовић, виши научни сарадник, ИХТМ
4.
На предлог Катедре за органску хемијску технологију именује се Комисија
референата за писање Извештаја о испуњености услова за избор Иване Мијатовић,
дипл. инж. у звање истраживач сарадник у саставу:
1. Др Александар Орловић, ред. проф. ТМФ
2. Др Мирјана Кијевчанин, ред. проф. ТМФ
3. Др Сандра Глишић, научни сарадник, ТМФ
5.
На предлог Катедре за неорганску хемијску технологију именује се Комисија
референата за писање Извештаја о испуњености услова за избор Младена
Здравковића, дипл. инж. у звање истраживач сарадник у саставу:
1. Др Рада Петровић, ред. проф. ТМФ
2. Др Марко Ракин, ван. проф. ТМФ
3. Др Милан Чекеревац, научни саветник ИХИС Тецхно-еџпертс д.о.о.
6.
На предлог Катедре за конструкционе и специјалне материјале именује се Комисија
референата за писање Извештаја о испуњености услова за избор Наташе Томић,
дипл. инж. у звање истраживач сарадник у саставу:
1. Др Радмила Јанчић Хајнеманн, ван. проф. ТМФ
2. Др Весна Радојевић, ван. проф. ТМФ
3. Др Петар Ускоковић, ред. проф. ТМФ
7.
На предлог Катедре за биохемијско инжењерство и биотехнологију именује се
Комисија референата за писање Извештаја о испуњености услова за избор Андрее
Стефановић, мастер инж. у звање истраживач сарадник у саставу:
1. Др Зорица Кнежевић-Југовић, ред. проф. ТМФ
2. Др Бранко Бугарски, ред. проф. ТМФ
3. Др Радивоје Продановић, ван. проф. Хемијског факултета у Београду
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
7
8. На предлог Катедре за хемијско инжењерство именује се Комисија референата за
писање Извештаја о испуњености услова за избор Наташе Обрадовић, дипл. инж.
у звање истраживач сарадник у саставу:
1. Др Бранко Бугарски, ред. проф. ТМФ
2. Др Марица Ракин, ван. проф. ТМФ
3. Др Марко Ракин, ван. проф. ТМФ
9. На предлог Катедре за биохемијско инжењерство и биотехнологију именује се
Комисија референата за писање Извештаја о испуњености услова за избор
Наташе Шекуљица, мастер инж. у звање истраживач приправник у саставу:
1. Др Зорица Кнежевић-Југовић, ред. проф. ТМФ
2. Др Душан Мијин, ред. проф. ТМФ
3. Др Радивоје Продановић, ван. проф. Хемијског факултета у Београду
10. На предлог Катедре за металуршко инжењерство именује се Комисија референата
за писање Извештаја о испуњености услова за избор Јелене Б. Уљаревић, мастер
инжењер организационих наука у звање истраживач приправник у саставу:
1. Др Жељко Камберовић, ред. проф. ТМФ
2. Др Гордана Кокеза, ред. проф. ТМФ
3. Др Мирјана Филиповић, ред. проф. ТМФ
3.3 Н веће је донело одлуку о давању сагласности студентима докторских студија ТМФ за
извођење вежи и то:
1. Лидији Радовановић, истраживачу сараднику Иновационог центра ТМФ за извођење
вежби из предмета Општа хемија I са фондом од 15 часова, шк. 2014/15 године, уз
материјалну надокнаду.
2.Јелени Вицановић, студенту докторских студија Математичког факултета за извођење
вежби из предмета Математика I са фондом од 8 часова недељно, шк. 2014/15 године.
3.4. НН веће је донело одлуку о давању сагласности наставницима ТМФ за ангажовање на
другим факултетима и то:
1. Др Бобану Маринковићу, ванредном професору ТМФ-а даје се сагласност за извођење
наставе на Рударско-геолошком факултету у Београду из предмета Математика II (летњи
семестар), Спектрална анализа (летњи семестар) и Математика III (зимски семестар) шк.
2014/15 године.
2. Др Предрагу Живковићу, ван. проф. ТМФ-а даје се сагласност за извођење наставе на
Високој школи струковних студија-Београдска политехника у Београду из предмета
Графичка технологија са фондом од 2 часа недељно у летњем семестру и Методе и технике
испитивања графичких производа са фондом од 2 часа недељно у летњем семестру
шк.2014/2015 годину.
8
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
3.5. НН веће је донело одлуку о именовању рецензената за техничко-технолошка
решења и то:
1. Комисија за рецензију техничког решења под називом:
„Побољшани технолошки поступак спорог хлађења шљака из примарне производње
бакра“, пројекта број ТР-34033.
Руководилац пројекта је др Жељко Камберовић, ред. проф. ТМФ Универзитета у Београду
Аутори: др Жељко Камберовић, инж. Марија Кораћ, инж. Зоран Анђић, маст. инж.Весна
Николић и инж. Александар Михајловић.
у следећем саставу:
1.Др Карло Раић, ред. проф. ТМФ Универзитет у Београду
2.Др Мирјана Филиповић, ред. проф. ТМФ Универзитет у Београду
2. Комисија за рецензију техничког решења под називом:
„Развој технологије израде композитних штапова на бази отпадних полимера пултрузијом “,
пројекта број ТР-34011.
Руководилац пројекта је др Весна Радојевић, ван. проф. ТМФ Универзитета у Београду
Аутори: Радослав Алексић, Наташа Томић, Радмила Јанчић-Хајнеман, Весна Радојевић,
Душица Стојановић, Милош Петровић, Дејан Трифуновић, Петар Ускоковић, Ирена
Живковић и Срђан Перишић
у следећем саставу:
1.Др Игор Балаћ, ван проф. Машински факултет Универзитет у Београду
2.Др Јасна Стајић-Трошић, научни саветник, ИХТМ Универзитет у Београду
3. Комисија за рецензију техничког решења под називом:
„Технолошки поступак добијања изомеризованог екстракта из хмеља (Хумулус лупулус Л.)
за примену у фармацеутским формулацијама“, пројекта број ИИИ45017
Руководилац пројекта је др Ирена Жижовић, ван. проф. ТМФ Универзитета у Београд
у следећем саставу:
1.Проф. др Миодраг Лазић, Технолошки факултет Универзитета у Нишу
2.Проф. др Сузана Димитријевић, ТМФ Универзитета у Београду
4.Комисија за рецензију техничког решења под називом:
„Технолошки режим производње Ал-Мг легура високе чврстоће за бродске конструкције,
друмска и железничка транспортна средства“, пројекта број ТР-34018
Руководилац пројекта је др Ендре Ромхањи, ред. проф. ТМФ Универзитета у Београду
Аутори: др Ендре Ромхањи, др Миљана Поповић, др Тамара Радетић, др Мирјана
Филиповић, мр Бранислава Миловић и мр Радомир Додок
у следећем саставу:
1.Проф. др Жељко Камберовић, ред. проф. ТМФ Универзитета у Београду
2.Проф. др Ненад Радовић, ван. проф. ТМФ Универзитета у Београду
5.Комисија за рецензију техничког решења под називом:
„Технолошки поступак производње млечне киселине и пробиотског додатка исхрани
животиња на течној дестилеријској џибри“, пројекта број ТР-31017
Руководилац пројекта је др Љиљана Мојовић, ред. проф. ТМФ Универзитета у Београду
Аутори: Љиљана Мојовић, Александра Ђукић, Јелена Пејин, Сунчица Коцић-Танацков и
Драгана Младеновић
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
9
у следећем саставу:
1.Проф. др Душанка Пејин, ред. проф. ТФ у Новом Саду
2.Др Милица Радосављевић, научни саветник Института за кукуруз, Земун поље
6. Комисија за рецензију техничког решења под називом:
„Алат за израду композитног препрега стаклено влакно-полимер екструзијом“ пројекта
број ТР - 34011
Аутори: Радослав Алексић, Наташа Томић, Радмила Јанчић-Хајнеман, Весна Радојевић,
Душица Стојановић, Александар Којовић, Дејан Трифуновић, Петар Ускоковић, Ирена
Живковић, Јасна Стајић-Трошић и Срђан Перишић
у следећем саставу:
1. др Игор Балаћ, ван. проф. Машински факултет, Универзитет у Београду
2. др Зоран Миљковић, ред. проф., Машински факултет, Универзитет у Београду
Седница је завршена у 12. 45 часова
Записничар,
ПРЕДСЕДНИК НН ВЕЋА
ФАКУЛТЕТА
Зорана Маринковић, с.р.
Проф. др Ђорђе Јанаћковић, с.р
10
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
Prilog uz tačku 2.1.
2.1. SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA U PERIODU
od 08.12.2014. do 12.01.2015. god.
Kandidat
Br.
indeksa
Odsek
1. Nikolić S. Darko
2. Đorđević S. Svetlana
3. Janković R. Ivana
4. Radovanović Z. Maja
5. Tufegdžić S. Danica
244/04
42/04
335/02
253/05
103/04
MI
BIB
HI
OHTPI
FI
Ocena
Pros. Dipl.
rad
8,14
10
7,58
10
8,39
10
8,00
10
7,19
10
Mentor
Dr M. Popović
Dr D. Mijin
Dr V. Radojević
Dr N. Nikačević
Dr B. Grgur
Dat.
odbr.
19.12.
23.12.
24.12.
29.12.
29.12.
Prilog uz tačku 2.2.
2.2. PRIJAVLJENI DIPLOMSKI RADOVI
Kandidat
Br. Indeksa
1. Banjac Danijela
148/04
2.
Hajdarpašić
Vedran
67/04
Mentor,
Koreferent
Dr Suzana Dimitrijević
(1)
Dr Mirjana RajilićStojanović
Dr Gordana Kokeza
(2)
Dr Slobodan Petrović
Tema
Karakterizacija enzima
dekstransaharaza iz prirodnog
izolata L. mesenteroides
Uloga i značaj transfera tehnologije
u poslovanju preduzeća
farmaceutske industrije
Odsek
BIB
FI
2.2.1. OBRAZLOŽENJA TEMA DIPLOMSKIH RADOVA
1. Banjac Danijela
Tema: Karakterizacija enzima dekstransaharaza iz prirodnog izolata L.
mesenteroides
Mentor: Dr Suzana Dimitrijević
Dekstransaharaza je enzim pomoću koga se dobija dekstran – ugljenohidratni polimer
značajan za primenu u medicini, farmaciji i prehrambenoj industriji. Dekstransaharazu sintetišu
mikroorganizmi iz grupe bakterija mlečnog vrenja, a prvenstveno iz roda Leuconostoc sp.
U radu će se izvršiti preliminarna karakterizacija dekstransaharaze koju proizvodi prirodni izolat L.
mesenteroides TC10. Ispitaće se uticaj različitih jona na aktivnost enzima kao i uticaj pH i
temperature na stabilnost enzima.
U radu će se primeniti standardne mikrobiološke i biohemijske metode.
2. Hajdarpašić Vedran
Tema: Uloga i značaj transfera tehnologije u poslovanju preduzeća farmaceutske
industrije
Mentor: Dr Gordana Kokeza
Transfer tehnologije, kao proces prenošenja tehnološkog znanja između subjekata, ima
veoma značajnu ulogu u procesu tehnološkog i ekonomskog razvoja, posebno u granama industrije
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
11
gde je intezivan proces tehničko-tehnološkog progresa, u koje svakako spada farmaceutska
industrija. Predmet ovog diplomskog rada jeste proučavanje uloge i značaja koji proces transfera
tehnologije ima u poslovanju preduzeća farmaceutske industrije, sa posebnim osvrtom na domaća
preduzeća koja posluju u ovoj grani. Cilj rada jeste da posle teoretskog razmatranja uloge, značaja,
oblika i efekata transfera tehnologije, istraži koji oblici transfera tehnologije su najzastupljeniji u
oblasti farmaceutske industrije, karakteristike datih oblika, kao i kakvi su efekti ovog procesa na
poslovni uspeh preduzeća farmaceutske industrije. U radu će se koristiti metode analize, sinteze,
verfikaciona metoda i metoda studije slučaja.
Prilog uz tačku 2.3.
2.3. PRIJAVLJENI ZAVRŠNI RADOVI
Kandidat
Br. indeksa
Mentor,
Koreferent
1. Jovanović Gvozden
55/10
Dr Dragomir Glišić
(1)
Dr Nenad Radović
Dr Marko Rakin
2. Anđelković Dušan
96/10
3. Batinić Jelena
197/10
4. Aleksić Jana
180/10
5. Jovičić Milkica
177/10
6. Dabić Dunja
67/10
7. Danilović Aleksandra
137/09
8. Alempijević Jasmina
37/10
9. Simić Ivana
141/09
Dr Rada Pjanović
(1)
Dr Nevenka BoškovićVragolović
Dr Rada Pjanović
(2)
Dr Nevenka BoškovićVragolović
Dr Nevenka BoškovićVragolović
(1)
Dr Rada Pjanović
Dr Nevenka BoškovićVragolović
(2)
Dr Rada Pjanović
Dr Dušan Mijin
(1)
Dr Branimi Grgur
Dr Marko Rakin
(1)
Dr Marica Rakin
Dr Gordana Ušćumlić
(1)
Dr Nataša Valentić
Dr Dragana Živojinović
(2)
Dr Aleksandra PerićGrujić
Tema
S.progr.
Određivanje kritičnog napona za
lom cepanjem srednje
ugljeničnog mikrolegiranog
čelika primenom metode
konačnih elemenata
IM
Emulzija tipa „gel u ulju“ –
priprema i testovi stabilnosti
FI
Inkapsulacija i difuzija kofeina
iz lipidnih mikročestica
FI
Prenos mase zid-fluid u
fluidizovanom sloju u prisustvu
hemijske reakcije
HPI
Prenos mase pri opstrujavanju
cilindra u fluidizovanom sloju
primenom adsorpcione metode
HPI
Razgradnja sintetskih boja
pomoću hipohlorita i
mikrotalasnog zračenja
Primena homogenizatora pod
visokim pritiskom u procesu
proizvodnje mlečnih proizvoda
Uticaj supstituenata na apsorpcione
spektre 5-arilazo-4-aril-6-hidroksi3-cijano-2-piridona
Ispitivanje fizičko-hemijskih
parametara kvaliteta otpadne
vode iz mesne industrije pre i
posle obrade
IZŽS
BIB
OHT
KK
12
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
1. Jovanović Gvozden
Tema: Određivanje kritičnog napona za lom cepanjem srednje ugljeničnog
mikrolegiranog čelika primenom metode konačnih elemenata
Mentor: Dr Dragomir Glišić
Napon za lom cepanjem može se odrediti postupkom ispitivanja savijanjem u četiri tačke
i ispitivanjem površine preloma, uz primenu metode konačnih elemenata za izračunavanje napona
i deformacija, po metodi Grifitsa i Ovena (Griffith’s-Owen). Za izračunavanje napona i
deformacija metodom konačnih elemenata koristi se dvodimenzionalni model uz pretpostavku
ravanskog stanja deformacije.
Lom cepanjem kod mikrolegiranih čelika najčešće započinje stvaranjem inicijalne
mikropsline lomljenjem krupnih krtih čestica sekundarnih faza, kao što su čestice TiN ili MnS.
Međutim, u nekim slučajevima lom cepanjem je iniciran lomljenjem izduženih karbidnih čestica
na granici feritnih zrna ili cementitnih pločica u perlitu, u zoni velikih plastičnih deformacija, kao
što je u blizini mašinskog zareza na epruveti za ispitivanje savijanjem u četiri tačke. Tada se, pored
kritične vrednosti napona loma, σF*, može definisati i kritična vrednost plastične deformacije za
inicijaciju loma cepanjem, εpc. U ovom slučaju, postavlja se pitanje tačnosti proračuna napona i
deformacija primenom dvodimenzionalnog modela u uslovima ravanskog stanja deformacije.
Cilj ovog rada je primena trodimenzionalnog modela konačnih elemenata, u uslovima
troosnog stanja deformacije i nelinearnosti geometrije, za izračunavanje napona i deformacija pri
ispitivanju savijanjem u četiri tačke po Grifitsu i Ovenu, i poređenje sa rezultatima
dvodimenzionalnog modela u uslovima ravanskog stanja deformacije.
2. Anđelković Dušan
Tema: Emulzija tipa „gel u ulju“ – priprema i testovi stabilnosti
Mentor: Dr Rada Pjanović
Emulzije tipa gel u ulju su novi sistemi koji se koriste u farmaceutskoj i kozmetičkoj
industriji. Kod ovih sistema vodena faza se najpre prevodi u formu gela, koji se zatim disperguje u
uljanoj fazi. Cilj ovog rada je ispitivanje stabilnosti ovih emulzija u zavisnosti od koncentracije
uljane faze. Za geliranje vodene faze koristi se akril-tauratni kopolimer, a kao emulgator koristi se
komercijalni emulgator Easynov koji je smeša oktildodekanola, alkil poli-ksilozida i PEG-30 dipoli-hidroksi stearata. Koncentracija uljane faze (oktildodekanol) se varira od 5-10 %. Stabilnost
dobijenih emulzija biće ispitana izlaganjem povišenim temperaturama i UV zračenju (ubrzano
starenje), konduktometrijskim, reološkim merenjima i mikroskopskom analizom. Na osnovu
testova stabilnosti utvrdiće se potencijalne mogućnosti uptrebe ovih sistema.
3. Batinić Jelena
Tema: Inkapsulacija i difuzija kofeina iz lipidnih mikročestica
Mentor: Dr Rada Pjanović
Sistemi za kontrolisano otpuštanje predstavljaju istraživačku oblast koja se intenzivno
razvija zbog niza prednosti koje ovi sistemi pružaju i mogućeg unapređenja tradicionalnih formi
lekova. Fosfolipidne mikročestice (lipozomi) su pokazale značajan potencijal u ovoj oblasti.
Predmet ovog rada je ispitivanje uticaja sastava membrane lipozoma na brzinu oslobađanja
inkapsuliranog kofeina. Eksperimentalno će biti ispitivan uticaj sastava membrane lipozoma na
prenos mase. Biće ispitivani lipozomi čija se membrana sastoji od fosfolipida i lipozomi čija je
membrana smeša fosfolipida i površinski aktivne materije Tween 60 (polisorbat-60). Difuzioni
eksperimenti biće izvedeni u standardnoj Franz-ovoj difuzionoj ćeliji.
Rezultati eksperimentalnih ispitivanja pružiće odgovor kako se sastavom membrane lipozoma
može kontrolisati oslobađanje aktivnih komponenti.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
13
4. Aleksić Jana
Tema: Prenos mase zid-fluid u fluidizovanom sloju u prisustvu hemijske
reakcije
Mentor: Dr Nevenka Bošković-Vragolović
Cilj ovog rada je eksperimentalno ispitivanje prenosa mase sa hemijskom reakcijom u
partikulativno fluidizovanom sloju. Eksperimenti će biti urađeni u koloni prečnika 34 mm sa
fluidizovanim slojem staklenih sfera prečnika 2 mm. Kao fluidizacioni medijum biće korišćen
rastvor NaOH. Koeficijent prelaza mase biće određivan kao prenos zid-fluid metodom rastvaranja
benzoeve kiseline uz hemijsku reakciju u difuziono kontrolisanim uslovima. Eksperimentalno će
biti ispitana i ekspanzija sloja za definisanje minimalne brzine fluidizacije i poroznosti sloja. U
obradi dobijenih rezultata, pored osnovnih fluido dinamičkih parametara, biće dat doprinos
hemijske reakcije uvećanju koeficijenta prelaza mase u fluidizovanom sloju.
5. Jovičić Milkica
Tema: Prenos mase pri opstrujavanju cilindra u fluidizovanom sloju primenom
adsorpcione metode
Mentor: Dr Nevenka Bošković-Vragolović
Cilj ovog rada je da se eksperimentalno utvrdi uticaj prisustva fluidizovanih čestica na
prenos mase sa fluida na površinu kratkog, usamljenog cilindra. Za odredjivanje vrednosti
koeficijenata prelaza mase biće korišćena adsorpciona metoda. Kao adsorbat i ujedno fluidizacioni
medijum biće korišćeno metilensko plavo u vodenom rastvoru velikog razblaženja, a kao
adsorbens silikagel nanet u tankom filmu na aluminijumsku foliju. U koloni će se vršiti fluidizacija
staklenih sfera prečnika 1mm i 2mm. Eksperimenti će biti izvršeni u koloni pravougaonog
poprečnog preseka gde će se folija nalaziti na zidu kolone.
Količina adsorbovanog metilenskog plavog određuje prenetu masu komponente tj. koeficijent
prelaza mase, a registruje se na osnovu obojenja površine. Na osnovu dobijenih folija sa
adsorbovanim metilenskim plavim odrediće se vrednosti koeficijenata prelaza mase i biće data
slika strujnica oko opstrujavanog cilindra u prisutvu inertnih čestica.
6. Dabić Dunja
Tema: Razgradnja sintetskih boja pomoću hipohlorita i mikrotalasnog zračenja
Mentor: Dr Dušan Mijin
Sintetske boje se koriste u mnogim granama industrije, pa se mogu naći u otpadnim
vodama i predstavljaju jedan od značajnih organskih zagađivača životne sredine. Za razgradnju i
obezbojavanje boja koriste se različite fizičke, hemijske i fizičko-hemijske metode. Postoji više
načina hemijskog tretmana otpadnih voda, a jedan od načina je primenom hipohlorita.
Cilj ovog rada je ispitivanje uticaja mikrotalasnog zračenja na reakciju razgradnje
sintetskih boja (C.I. Reactive Orange 16 - azo, C.I. Basic Yellow 28 – azometinska, i C.I. Acid
Blue 111 - antrahinonska) pomoću hipohlorita koji će biti generisan elektrohemijskim putem iz
natrijum-hlorida. Ispitaće se uticaj početne koncentracije hipohlorita, temperature i vremena
reakcije na reakciju razgradnje u prisustvu i odsustvu mikrotalasnog zračenja. Reakcije će biti
praćene UV-vis spektrofotometrijski. Na osnovu dobijenih rezultata diskutovaće se uticaj
reakcionih uslova kao i strukture boja na efikasnost tretmana.
7. Danilović Aleksandra
Tema: Primena homogenizatora pod visokim pritiskom u procesu proizvodnje
mlečnih proizvoda
Mentor: Dr Marko Rakin
14
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
Homogenizatori pod visokim pritiskom su uređaji koji su zastupljeni u procesima prerade
mleka i mlečnih proizvoda. Homogenizacijom pod visokim pritiskom se omogućava usitnjavanje i
izjednačavanje veličine masnih kuglica u mleku u cilju postizanja veće stabilnosti emulzije.
Uzimajući u obzir značaj procesa homogenizacije u procesu prerade mleka, u radu će biti dat
pregled vrste homogenizatora i opisan uticaj parametara procesa na efikasnost postupka
homogenizacije. Biće opisan princip rada homogenizatora pod visokim pritiskom i diskutovaće se
mesto postavljanja ovog uređaja u procesnoj liniji u zavisnosti od mlečnog proizvoda. U završnom
delu rada, analiziraće se uticaj geometrije ventila u uređaju na vrednosti i raspodelu radnih sila
potrebnih za homogenizaciju.
8. Alempijević Jasmina
Tema: Uticaj supstituenata na apsorpcione spektre 5-arilazo-4-aril-6-hidroksi-3cijano-2-piridona
Mentor: Dr Gordana Ušćumlić
U ovom radu je proučavana serija azo boja sa različitim supstituentima na fenilnom
jezgru u položaju 4 i 5 piridonskog prstena. Razmatranje je vršeno radi proučavanja uticaja
strukture na svojstva arilazo piridonskih boja. Bojama su određene spektroskopske karakteristike
molekula u različitim rastvaračima. Na osnovu pomenutih karakteristika praćen je uticaj elektrondonorskih i elektron-akceptorskih supstituenata na azo-hidrazon tautomeriju, kao i na obojenost
proučavanih azo boja. Kvantno-hemijskim izučavanjem optimizovana je geometrija 5-arilazo-4aril-6-hidroksi-3-cijano-2-piridona, izučunate su elektronske gustine na svim atomima u molekulu,
kao i uglovi između arilnih grupa i piridonskog prstena. Eksperimentalni rezultati ovog rada, kao i
kvantno- hemijska proučavanja molekulske strukture doprineli su razumevanju uticaja strukture
azo boja na njihove karakteristike i mogućnosti njihove primene u različitim tehnologijama.
9. Simić Ivana
Tema: Ispitivanje fizičko-hemijskih parametara kvaliteta otpadne vode iz mesne
industrije pre i posle obrade
Mentor: Dr Dragana Živojinović
Prema količini vode koju koriste industrije, prehrambena industrija spada u najveće
potrošače vode po toni proizvoda. Pošto u sastav najvećeg broja prehrambenih proizvoda ne ulazi
veća količina dodatne vode (izuzetak su npr. pivo, sladoled, osvežavajuća pića), praktično sva
voda koja je uvedena u pogon izlazi iz njega kao otpadna voda u raznim oblicima.
Otpadne vode prehrambene industrije, pored visokog organskog zagađenja, sadrže
nutrijente (azot i fosfor), zbog čega značajno doprinose eutrofikaciji površinskih voda. Jasno je da
se ova vrsta voda pre ispuštanja u površinske vodotokove ili izlivanja na zemljište prethodno mora
prečistiti. Za to su pogodne kombinacije mehaničkih i aeorobnih bioloških postupaka.
Otpadna voda generisana u industriji mesa i mesnih prerađevina je biorazgradiva, sa visokom
koncentracijom BPK vrednosti, tj. velikim organskim opterećenjem i koncetracijom suspendovanih
čvrstih materija (SS).
U radu će biti analizirani uzorci otpadne vode iz mesne industrije pre i posle obrade u
separatoru. Pratiće se parametri koji mogu ukazati na kvalitet vode i to: pH, elektroprovodljivost,
HPK, BPK5, masti i ulja, deterdženti. Biće izvršena uporedna analiza izmerenih vrednosti sa
maksimalno dozvoljenim vrednostima (MDK) ovih parametara u vodi, propisanih domaćim
pravilnicima o kvalitetu otpadnih voda pre ispuštanja u recipijent.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
15
Prilog uz tačku 2.4.
2.4. SPISAK STUDENATA KOJI SU ODBRANILI ZAVRŠNI MASTER RAD
od 08.12.2014. do 12.01.2015. god.
Kandidat
Br.
indeksa
Studijski
program
1. Milosavljević M. Jelena
3042/13
BIB
2. Ćosić D. Milica
3125/13
MI
3. Bundalo Z. Ljiljana
3151/12
HI
Ocena
Mentor
Dr S. Stanković
Dr T. VolkovHusović
Dr S. Drmanić
Dat.
odbr.
Prosek
Završni
mas. rad
9,38
9,50
10
10
22.12.
8,50
10
26.12.
29.12.
Prilog uz tačku 2.5.
2.5. PRIJAVLJENI ZAVRŠNI MASTER RADOVI
Kandidat-tema
1.Grujić Ivana, dipl. inž.
3127/13
Otpuštanje jona iz komercijalno čistog
titana i Ti-13Nb-13Zr legure dobijenih
postupkom intenzivnog plastičnog
deformisanja
2. Atanasković Jelena, dipl. inž.
3094/12
Ispitivanje mogućnosti proizvodnje celulaza
na otpadnim biljnim materijalima
3. Vujović Nikolina, dipl. inž.
3008/11
Karakteristike površine adsorbenta od
otpadne kafe u zavisnosti od načina
aktiviranja
Komisija
1. Dr Marko Rakin, van. prof. TMF
(1)
2. Dr Branko Bugarski, red. prof. TMF
3. Dr Karlo Raić, red. prof. TMF
1. Dr Suzana Dimitrijević, van. prof. TMF
(1)
2. Dr Slavica Šiler-Marinković, red. prof.
TMF
3. Dr Dušan Antonović, red. prof. TMF
1. Dr Slavica Šiler-Marinković, red. prof.
TMF
(1)
2. Dr Suzana Dimitrijević, van. prof. TMF
3. Dr Dušan Antonović, red. prof. TMF
S.prog.
HI
BIB
BIB
2.5.1. OBRAZLOŽENJA TEMA ZAVRŠNIH MASTER RADOVA
1. Grujić Ivana
Tema: Otpuštanje jona iz komercijalno čistog titana i Ti-13Nb-13Zr legure
dobijenih postupkom intezivnog plastičnog deformisanja
Mentor: Dr Marko Rakin
Titan i legure titana su sve češće korišćeni metalni materijali za biomedicinsku primenu
zbog svojih karakteristika: mehanička svojstva, koroziona otpornost i biokompatibilnost. Metalni
materijali, koji se koriste prevashodno za zamenu oštećenih čvrstih tkiva u ljudskom organizmu, su
izloženi agresivnom uticaju biofluida i osnovni nedostatak metala i legura kao implantnih
materijala je otpuštanje metalnih jona koji mogu da izazovu zdravstvene probleme. Cilj master
16
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
rada je ispitivanje otpuštanja metalnih jona iz komercijalno čistog titana (Commercialy Pure
Titanium, CPTi) i legure nove generacije Ti-13Nb-13Zr (TNZ) dobijenih postupkom intenzivnog
plastičnog deformisanja (Severe Plastic Deformation, SPD), koji je ostvaren kroz pritiskivanje
velikim silama praćenim uvijanjem (High Pressure Torsion, HPT).
U prvom delu rada biće dat pregled SPD postupaka, kao savremenih postupaka dobijanja
sitnozrnih metalnih materijala i biće istaknute specifičnosti HPT procesa u poređenju sa ostalim
SPD procesima. Osim toga, biće opisana metoda ispitivanja otpuštanja metalnih jona iz materijala,
od pripreme uzoraka do obrade podataka i interpretacije rezultata.
U drugom delu rada će uzorci CPTi i TNZ legure prethodno podvrgnuti HPT postupku
(7.8 GPa, 0.2 o/min, sobna temperatura) - u cilju dobijanja materijala poboljšanih mehaničkih i
korozionih svojstava - biti ispitivani na otpuštanje metalnih jona. Homogenost strukture uzoraka u
obliku diska će biti ispitana određivanjem mikrotvrdoće duž prečnika. Otpuštanje metalnih jona iz
dobijenih uzoraka će biti urađeno u rastvoru veštačke pljuvačke različite pH vrednosti: 4.0, 5.5 i
7.5. Koncentracije otpuštenih jona biće određene primenom induktivno spregnute plazme sa
masenom spektrometrijom (ICP-MS).
2. Atanasković Jelena
Tema: Ispitivanje mogućnosti proizvodnje celulaza na otpadnim biljnim
materijalima
Mentor: Dr Suzana Dimitrijević
Otpadna biljna biomasa predstavlja bogat izvor neiskorišćene celuloze. U cilju
revalorizacije ovog otpada razmatraju se različiti pristupi, od hemijske hidrolize do enzimskih
tehnologija. Hidrolizovana celuloza nalazi primenu u proizvodnji biohemikalija za različite
namene.
U radu će se ispitati mogućnost iskorišćenja otpadne biomase (piljevine i mešani otpad iz
prerade lekovitog bilja) za dobijanje enzima celulaze pomoću prirodnog izolata bakterije
Paenibacillus chitinolyticus CKS1. Parametri koji će se varirati su vrsta i koncentracija izvora
azota u podlozi za gajenje kao i koncentracije biljnog materijala.
Enzimska aktivnost će se odredjivati standardnim biohemijskim testovima. Standardne
mikrobiološke metode će se primeniti za gajenje bakterijske kulture.
3. Vujović Nikolina
Tema: Karakteristike površine adsorbenta od otpadne kafe u zavisnosti od načina
aktiviranja
Mentor: Dr Slavica Šiler-Marinković
Otpaci kafe se mogu koristiti kao adsorbenti u svom nativnom obliku, ali je površina
adsorbensa relativno mala, pa je samim tim i moć adsorpcije skromna. U radu će se ispitivati uticaj
aktivacije adsorbenta od otpadne kafe primenom različitih fizičko-hemijskih metoda. Kafa će se
tretirati kalijum-hidroksidom, fosfatnom kiselinom ili vodonik-peroksidom. Takođe će se ispitati
uticaj aktivacije mikrotalasima i termička obrada adsorbenta sagorevanjem u peći na visokim
temperaturama. Promene na površini adsorbenta će se pratiti FTIR analizom i SCAN
elektronskom mikroskopijom.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
17
Prilog uz tačku 2.6.
2.6. DOKTORSKE DISERTACIJE
I. Komisija za ocenu naučne zasnovanosti teme
Kandidat – tema
1. GLAVAŠKI OLIVERA, dipl. inž.
PROUČAVANJE DEGRADACIJE
DIMETENAMIDA-P U VODENOJ
SREDINI RAZLIČITIM FIZIČKOHEMIJSKIM METODAMA
2. MARIJA LUČIĆ ŠKORIĆ, dipl. inž.
UKLANJANJE BOJA ZA TEKSTIL IZ
VODE FOTOKATALITIČKOM
DEGRADACIJOM U PRISUSTVU
NANOČESTICA TITAN-DIOKSIDA
IMOBILISANIH NA HIDROGELOVE
HITOZANA I ALGINATA
3. Mr IVONA JANKOVIĆ-ČASTVAN,
dipl. inž.
PROUČAVANJE SVOJSTAVA I
PRIMENE NANOSTRUKTURNIH
MATERIJALA DOBIJENIH
FUNKCIONALIZACIJOM SEPIOLITA
Komisija
1. Dr Slobodan Petrović, red. prof. TMF
2. Dr Dušan Mijin, red. prof. TMF
3. Dr Ljubinka Rajaković, red. prof. TMF
4. Dr Milka Avramov Ivić, naučni
savetnik IHTM
5. Dr Tijana Zeremski, naučni saradnik
Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi
Sad
1. Dr Melina Kalagasidis Krušić, van.
prof. TMF
2. Dr Marija Nikolić, docent TMF
3. Dr Maja Radetić, van. prof. TMF
4. Dr Zoran Šaponjić, naučni savetnik
INN Vinča
5. Dr Marija Radoičić, naučni saradnik
INN Vinča
1.Dr Đorđe Janaćković, red. prof. TMF
2. Dr Rada Petrović, red. prof. TMF
3. Dr Petar Uskoković, red. prof. TMF
4. Dr Ljiljana Živković, naučni savetnik,
INN Vinča
Sp/ods.
Hemija
HI
HHT
II. Ocena naučne zasnovanosti teme (Izveštaj u prilogu)
Kandidat – tema
1. Mr LAZAR KOPANJA, dipl. inž.
MAGNETNA SVOJSTVA
SINTETISANIH NANOČESTICA
RAZLIČITIH MORFOLOGIJA
KVANTIFIKOVANIH PRIMENOM
DESKRIPTORA OBLIKA
Komisija
1. Dr Boris Lončar, red. prof. TMF
2. Dr Marin Tadić, viši naučni saradnik
Univerziteta u Beogradu, Instituta za
nuklearne nauke „Vinča“
3. Dr Radmila Jančić Hajneman, van. prof.
TMF
4. Dr Milan Tadić, red. prof. Univerziteta
u Beogradu, Elektrotehničkog fakulteta
5. Dr Dragiša Žunić, van. prof. Univerziteta
Megatrend, Fakulteta za kompjuterske
nauke
Sp/ods.
HHT
18
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
III. Komisija za ocenu i odbranu doktorske disertacije
Kandidat – tema
Komisija
1. Dr Branko Bugarski, red. prof. TMF
1. IVANA KOSTIĆ, dipl. inž.
PROCESNO OČUVANE
2. Dr Vesna Ilić, naučni savetnik
MEMBRANE ERITROCITA
Univerziteta u Beogradu, Instituta za
DOBIJENE IZ KLANIČNE KRVI
medicinska istraživanja
KAO SISTEMI ZA PRODUŽENO
3. Dr Zorica Knežević-Jugović, red. prof.
OSLOBAĐANJE AKTIVNIH
TMF
SUPSTANCI
4. Dr Verica Đorđević, naučni saradnik TMF
5. Dr Viktor Nedović, red. prof. Univerziteta
u Beogradu, Poljoprivrednog fakulteta
1. Dr Vesna Mišković-Stanković, red. prof.
2. IVANA JEVREMOVIĆ, dipl. inž.
PRIMENA ORGANSKIH
TMF
INHIBITORA ZA SPREČAVANJE
2. Dr Nedeljko Krstajić, red. prof. TMF
POJAVE KOROZIJE
3. Dr Jelena Bajat, van. prof. TMF
NISKOUGLJENIČNOG ČELIKA U
4. Dr Srđan Nešić, red. prof. Ohajo
PRISUSTVU CO2
Univerzitet, Ohajo, SAD
1.Dr Vesna Mišković-Stanković, red. prof.
3. MARIJA ĐOŠIĆ, dipl. inž.
BIOKERAMIČKE PREVLAKE NA
TMF
BAZI KALCIJUM-FOSFATNIH
2. Dr Đorđe Janaćković, red. prof. TMF
JEDINJENJA DOBIJENE NA
3. Dr Jelena Bajat, van. prof. TMF
TITANU ELEKTROHEMIJSKIM
4. Dr Jovica Stojanović, Instituta za
METODAMA
tehnologiju nuklearnih i drugih
mineralnih sirovina
4. JELENA MILOJKOVIĆ, dipl. inž. 1.Dr Mirjana Ristić, red. prof. TMF
BIOSORPCIJA ODABRANIH
2. Dr Aleksandra Perić-Grujić, red. prof. TMF
TEŠKIH METALA KOMPOSTOM
3. Dr Mirjana Stojanović, naučni savetnik
Myriophyllum spicatum
Instituta za tehnologiju nuklearnih i
drugih mineralnih sirovina, ITNMS
IV. Ocena doktorske disertacije (Referat u prilogu)
Kandidat – tema
Komisija
1.ZVEZDANA BAŠČAREVIĆ, dipl. inž. 1.Dr Rada Petrović, red. prof. TMF
UTICAJ RASTVORA AMONIJUM2. Dr Miroslav Komljenović, naučni
NITRATA I NATRIJUM-SULFATA NA
savetnikUniverziteta u Beogradu, Instituta
MEHANIČKA SVOJSTVA I
za multidisciplinarna istraživanja,
STRUKTURU GEOPOLIMERA NA BAZI 3. Dr Đorđe Janaćković, red. prof. TMF
ELEKTROFILTERSKOG PEPELA
4. Dr Ljiljana Petrašinović-Stojkanović,
TERMOELEKTRANA
naučni savetnik, Univerziteta u Beogradu,
Instituta za multidisciplinarna istraživanja
5. Dr Zoran Miladinović, naučni saradnik
Instituta za opštu i fizičku hemiju u
Beogradu
1.Dr Endre Romhanji, red. prof. TMF
2. Mr AKRAM ARIEBI M. HALAP
STRUKTURA I ZAVARLJIVOST Al- 2. Dr Miljana Popović, van. prof. TMF
Mg LEGURA VISOKE ČVRSTOĆE
3. Dr Vencislav Grabulov, naučni savetnik
ZA BRODOGRADNJU
Instituta za ispitivanje materijala Srbije,
Beograd
4. Dr Tamara Radetić, naučni savetnik TMF
Sp/ods.
BIB
HI
HHT
IZŽS
Sp/ods.
HI
Metalurgija
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
19
Prilog uz tačku 2.7.
2. 7. IMENOVANJE KOMISIJE ZA ZAVRŠNI ISPIT STUDENATA
DOKTORSKIH STUDIJA
Kandidat-br. indeksa
Komisija
SP/ods.
1.DUŠAN NIKEZIĆ, dipl. inž.
4003/13
1. Dr Boris Lončar, red. prof. TMF
2. Dr Aco Janićijević, van. prof. TMF
3. Dr Rajko Šašić, red. prof. TMF
IZŽS
Prilog uz tačku 2.8.
2.8. PRIZNAVANJE STRANIH VISOKOŠKOLSKIH ISPRAVA
Na sastanku Komisije za priznavanje stranih visokoškolskih isprava održanom 23.12.2014.
razmatran je zahtev Ivane (Marko) Vuković. Zaključeno je da se NN veću TMF-a, odnosno
nadležnom telu Univerziteta u Beogradu, predloži sledeća odluka:
Diploma o stečenoj akademskoj tituli Doctor, koju je Ivana (Marko) Vuković stekla na
Univerzitetu u Groningenu, Holandija, 03.05.2013. godine, može se nostrifikovati kao
ekvivalentna diplomi Doktor nauka-hemijske nauke, koja se stiče na Tehnološko-metalurškom
fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Obrazloženje:
Ivana (Marko) Vuković se obratila Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu 25.11.2014.
godine sa molbom za nostrifikovanje navedene diplome, koja joj je potrebna zbog zapošljavanja.
Ivana (Marko) Vuković rođena je u Sarajevu, BIH, 31. 12. 1984. godine. Stekla je akademsku
titulu Doctor, na Univerzitetu u Groningenu, Holandija, 03.05.2013. godine, a na osnovu
završenih doktorskih studija i završnog ispita – doktorske disertacije pod naslovom: Block
copolymer template-directed synthesis of well-ordered metallic nanostructures.
Uvidom u Nastavni plan i program, kao i priloženi završni rad, Komisija je konstatovala da isti
odgovara Nastavnom planu i programu doktorskih studija, tj. tituli Doktor nauka-hemijske nauke,
koja se stiče na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pa Komisija predlaže
NN Veću TMF-a, odnosno nadležnom telu Univerziteta, nostrifikaciju predmetne diplome.
Beograd, 23.12.2014.
Predsednik Komisije
Prof. Karlo Raić
____________________________
Na sastanku Komisije za priznavanje stranih visokoškolskih isprava održanom 23.12.2014.
razmatran je zahtev Jelene (Ćirić Zoran) Joković. Zaključeno je da se NN veću TMF-a, odnosno
nadležnom telu Univerziteta u Beogradu, predloži sledeća odluka:
Diploma o stečenoj akademskoj tituli Doctor, koju je Jelena (Ćirić Zoran) Joković stekla na
Univerzitetu u Groningenu, Holandija, 16.05.2014. godine, može se nostrifikovati kao
ekvivalentna diplomi Doktor nauka-hemijske nauke, koja se stiče na Tehnološko-metalurškom
fakultetu Univerziteta u Beogradu.
20
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
Obrazloženje:
Jelena (Ćirić Zoran) Joković se obratila Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu
09.11.2014. godine sa molbom za nostrifikovanje navedene diplome, koja joj je potrebna zbog
zapošljavanja.
Jelena (Ćirić Zoran) Joković rođena je u Beogradu, Srbija, 16. 09. 1984. godine. Stekla je
akademsku titulu Doctor, na Univerzitetu u Groningenu, Holandija, 16.05.2014. godine, a na
osnovu završenih doktorskih studija i završnog ispita – doktorske disertacije pod naslovom:
Improved characterization techniques for branched polysaccharides.
Uvidom u Nastavni plan i program, kao i priloženi završni rad, Komisija je konstatovala da isti
odgovara Nastavnom planu i programu doktorskih studija, tj. tituli Doktor nauka-hemijske nauke,
koja se stiče na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pa Komisija predlaže
NN Veću TMF-a, odnosno nadležnom telu Univerziteta, nostrifikaciju predmetne diplome.
Beograd, 23.12.2014.
Predsednik Komisije
Prof. Karlo Raić
_____________________________
Na sastanku Komisije za priznavanje stranih visokoškolskih isprava održanom 23.12.2014.
razmatran je zahtev Milice (Miroslav) Spasojević. Zaključeno je da se NN veću TMF-a, odnosno
nadležnom telu Univerziteta u Beogradu, predloži sledeća odluka:
Diploma o stečenoj akademskoj tituli Doctor, koju je Milica (Miroslav) Spasojević stekla na
Univerzitetu u Groningenu, Holandija, 01.10.2014. godine, može se nostrifikovati kao
ekvivalentna diplomi Doktor nauka-hemijske nauke, koja se stiče na Tehnološko-metalurškom
fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Obrazloženje:
Milica (Miroslav) Spasojević se obratila Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu
15.12.2014. godine sa molbom za nostrifikovanje navedene diplome, koja joj je potrebna zbog
zapošljavanja.
Milica (Miroslav) Spasojević rođena je u Čačku, Srbija, 13. 05. 1984. godine. Stekla je akademsku
titulu Doctor, na Univerzitetu u Groningenu, Holandija, 01.10.2014. godine, a na osnovu
završenih doktorskih studija i završnog ispita – doktorske disertacije pod naslovom: Efficacy
studies on diblock copolymers for immunoprotective alginate-based microcapsules.
Uvidom u Nastavni plan i program, kao i priloženi završni rad, Komisija je konstatovala da isti
odgovara Nastavnom planu i programu doktorskih studija, tj. tituli Doktor nauka-hemijske nauke,
koja se stiče na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pa Komisija predlaže
NN Veću TMF-a, odnosno nadležnom telu Univerziteta, nostrifikaciju predmetne diplome.
Beograd, 23.12.2014.
Predsednik Komisije
Prof. Karlo Raić
_____________________________
Na sastanku Komisije za priznavanje stranih visokoškolskih isprava održanom 23.12.2014.
razmatran je zahtev Radovana (Miodrag) Vukićevića. Zaključeno je da se NN veću TMF-a,
odnosno nadležnom telu Univerziteta u Beogradu, predloži sledeća odluka:
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
21
Diploma o stečenoj akademskoj tituli Doctor rerum naturalium, koju je Radovan (Miodrag)
Vukićević stekao na Univerzitetu u Potsdamu, Nemačka, 18.01.2012. godine, može se
nostrifikovati kao ekvivalentna diplomi Doktor nauka-hemijske nauke, koja se stiče na
Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Obrazloženje:
Radovan (Miodrag) Vukićević se obratio Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu
07.11.2014. godine sa molbom za nostrifikovanje navedene diplome, koja mu je potrebna zbog
zapošljavanja.
Radovan (Miodrag) Vukićević rođen je u Kruševcu, Srbija, 11. 11. 1984. godine. Stekao je
akademsku titulu Doctor rerum naturalium, na Univerzitetu u Potsdamu, Nemačka, 18.01.2012.
godine, a na osnovu završenih doktorskih studija i završnog ispita – doktorske disertacije pod
naslovom: Iodine- and azide-terminated poly(vinylidene fluoride) as a building block for the
preparation of hybrid materials and block copolymers.
Uvidom u Nastavni plan i program, kao i priloženi završni rad, Komisija je konstatovala da isti
odgovara Nastavnom planu i programu doktorskih studija, tj. tituli Doktor nauka-hemijske nauke,
koja se stiče na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pa Komisija predlaže
NN Veću TMF-a, odnosno nadležnom telu Univerziteta, nostrifikaciju predmetne diplome.
Beograd, 23.12.2014.
Predsednik Komisije
Prof. Karlo Raić
22
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
Prilog uz tačku 3.
3. KADROVSKA PITANJA
3.1. Izveštaj komisije referenata za izbor u naučno istraživačko zvanje
1. Dr Verica Đorđević, dipl. inž. izbor u zvanje viši naučni saradnik
2. Ivana Mijatović, dipl. inž. izbor u zvanje istraživač saradnik
3. Jovana Vuković, dipl. inž. izbor u zvanje istraživač saradnik
4. Mr Predrag Petrović, dipl. inž. farmacije izbor u zvanje istraživač saradnik
5. Katarina Bukara, dipl. inž. izbor u zvanje istraživač saradnik
3.2. Imenovanje Komisije referenata za pisanje Izveštaja za izbor u naučno istraživačka zvanja
1. Katedra za konstrukcione i specijalne materijale predlaže Komisiju referenata za
pisanje Izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor dr Dušice B. Stojanović, dipl. inž. u
zvanje viši naučni saradnik u sastavu:
1.
2.
3.
2.
Dr Petar Uskoković, red. prof. TMF
Dr Vesna Radojević, van. prof. TMF
Dr Jasna Stajić-Trošić, naučni savetnik
Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerziteta u Beogradu
Katedra za neorgansku hemijsku tehnologiju predlaže Komisiju referenata za pisanje
Izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor dr Daniele Popović, dipl. inž. u zvanje
naučni saradnik u sastavu:
1.
2.
3.
3.
Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju predlaže Komisiju referenata za
pisanje Izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor Mione Miljković, dipl. biohemičar.
u zvanje istraživač saradnik u sastavu:
1.
2.
3.
4.
Dr Jelena Miladinović, van. prof. TMF
Dr Snežana Grujić, van. prof. TMF
Dr Zoran Miladinović, naučni saradnik
Instituta za opštu i fizičku hemiju u Beogradu
Dr Suzana Dimitrijević, van. prof. TMF
Dr Slavica Šiler-Marinković, red. prof. TMF
Dr Branimir Jugović, naučni savetnik ITN-a u Beogradu
Katedra za organsku hemiju predlaže Komisiju referenata za pisanje Izveštaja o
ispunjenosti uslova za izbor mr Stane Bekcić, dipl. inž. u zvanje istraživač
saradnik u sastavu:
1.
2.
3.
Dr Slobodan Petrović, red. prof. TMF
Dr Slavica Šiler-Marinković, red. prof. TMF
Dr Valentina Marinković, docent Farmaceutskog fakulteta u Beogradu
3.3. Davanje saglasnosti nastavnicima TMF za angažovanje na drugim fakultetima
1. Dr Gordani Kokezi, redovnom profesoru TMF-a daje se saglasnost za izvođenje
nastave na Ekonomskom fakultetu u Beogradu iz predmeta Poslovna ekonomija i menadžment –
Ekonomika preduzeća (letnji semestar), Spektralana analiza (letnji semestar) šk. 2014/15 godine.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
23
3.4. Davanje saglasnosti studentima doktorskih studija TMF za izvođenje vežbi
1. Daje se saglasnost dr Mirjani Rajilić-Stojanović, naučnom saradniku Inovacionog
centra TMF za izvođenje vežbi iz predmeta Molekularna dijagnostika u zimskom
semestru sa fondom od 30 časova po semestru i iz predmeta Bezbednost hrane sa
fondom od 11 časova po semestru , šk. 2014/15 godine.
2.
Daje se saglasnost dr Mileni Žuži, naučnom saradniku Inovacionog centra TMF za
izvođenje vežbi iz predmeta Tehnologija pakovanja hrane u zimskom semestru sa
fondom od 15 časova po semestru, šk. 2014/15 godine.
3.
Daje se saglasnost Mariji Stojanović, istraživaču saradniku Inovacionog centra TMF za
izvođenje vežbi iz predmeta Biotehnološki praktikum 1 u zimskom semestru sa
fondom od 17 časova po semestru, šk. 2014/15 godine.
4.
Daje se saglasnost Milici Carević, istraživaču saradniku Inovacionog centra TMF za
izvođenje vežbi iz predmeta Biotehnološki praktikum 1 u zimskom semestru sa
fondom od 17 časova po semestru, šk. 2014/15 godine.
5.
Daje se saglasnost Sonji Jakovetić, istraživaču saradniku Inovacionog centra TMF za
izvođenje vežbi iz predmeta Enzimsko inženjerstvo u zimskom semestru sa fondom
od 15 časova po semestru, šk. 2014/15 godine.
6.
Daje se saglasnost dr Sanji Grbavčić, naučnom saradniku Inovacionog centra TMF za
izvođenje vežbi iz predmeta Enzimsko inženjerstvo u zimskom semestru sa fondom
od 15 časova po semestru, šk. 2014/15 godine.
7.
Daje se saglasnost dr Svetlani Nikolić, naučnom saradniku Inovacionog centra TMF za
izvođenje vežbi iz predmeta Biogoriva na master studijama u zimskom semestru (za 4
studenta) i iz predmeta Ananlitika prehrambenih proizvoda sa fondom do 10 časova,
šk. 2014/15 godine, bez nadoknade.
8.
Daje se saglasnost dr Aleksandri Đukić-Vuković, naučnom saradniku Inovacionog
centra TMF za izvođenje vežbi iz predmeta Metaboličko i genetičko inženjerstvo u
zimskom semestru sa fondom od 4 časova po semestru (sa nadoknadom) i iz
predmeta Ananlitika prehrambenih proizvoda na master studijama u zimskom semestru
sa fondom do 10 časova (bez nadoknade), šk. 2014/15 godine.
9.
Daje se saglasnost Maji Bulatović, istraživaču saradniku Inovacionog centra TMF za
izvođenje vežbi iz predmeta Biotehnološki praktikum 2 u zimskom semestru sa
fondom do 15 časova po semestru, šk. 2014/15 godine.
10. Daje se saglasnost Tanji Krunić, istraživaču pripravniku Inovacionog centra TMF za
izvođenje vežbi iz predmeta Biotehnološki praktikum 2 u zimskom semestru sa
fondom do 15 časova po semestru, šk. 2014/15 godine.
11. Daje se saglasnost Maji Bulatović, istraživaču saradniku Inovacionog centra TMF za
izvođenje vežbi iz predmeta Ananlitika prehrambenih proizvoda u zimskom semestru
sa fondom do 10 časova po semestru, šk. 2014/15 godine, bez nadoknade.
24
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
3.5. Рецензије техничко-технолошких решења
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu od
18.12.2014., imenovana sam za recenzenta tehničkog rešenja pod nazivom „Postupak
proizvodnje mlečne kiseline i probiotskog dodatka ishrani životinja na tečnoj destilerijskoj
džibri“ autora dr Ljiljane Mojović, dr Aleksandre Djukić-Vuković, dr Jelene Pejin, dr Sunčice
Kocić-Tanackov i Dragane Mladenović.
Na osnovu uvida u dokumentaciju podnosim Veću sledeću
RECENZIJU
Tehničko rešenje je prikazano na 14 strana i sadrži 5 slika, 4 tabele i 6 literaturnih navoda. Ovo
rešenje čine sledeća poglavlja:
1. Podaci o tehničkom rešenju
2. Problem koji se tehničkim rešenjem rešava
3. Šema proizvodnje i opis postupka
4. Prikaz postignutih rezultata
5. Mogućnost i značaj primene
6. Zaključak
7. Literatura
Tehničko rešenje se odnosi na oblast proizvodnje mlečne kiseline na tečnoj džibri. Ovim
tehničkim rešenjem definišu se uslovi imobilizacije probitoskog soja Lactobacillus rhamnosus
ATCC 7469 na zeolit i kinetika mlečno-kiselinske fermentacije pomoću ovako imobilisanog
biokatalizatora na tečnoj destilerijskoj džibri iz proizvodnje bioetanola na otpadnim proizvodima
pekarske industrije i industrije skroba.
U tehničkom rešenju je predstavljen sastav tečne otpadne destilerijske džibre, postupci
mlečno-kiselinske fermentacije tečne džibre pomoću imobilisanih i slobodnih bakterija L.
rhamnosus ATCC 7469 kao i broj živih ćelija korišćenog probiotskog soja u imobilizatu i
ukupnom medijumu nakon završetka fermentacije. Ovim postupkom se iskorišćava sporedni
proizvod – džibra, koja nastaje pri proizvodnji bioetanola na otpadnim proizvodima pekarske
industrije. Prema analizi hemijskog sastava džibre može se zaključiti da je ona pogodna kao
supstrat za rast bakterija mlečne kiseline budući da sadrži visok sadržaj proteina i povoljan
mineralni sastav.
Na osnovu prikazanih rezultata mlečno-kiselinske fermentacije maksimalna
produktivnost od 1,32 g L-1 h-1 postignuta je u postupku sa recirkulacijom imobilisanog
L. rhamnosus ATCC 7469 na zeolitu pod optimizovanim uslovima (početna koncentracija šećera
oko 50 g L-1, koncentracija imobilisanog biokatalizatora 2% (w/v), mikroaerofilno, mešanje (90
obrt/min), kontrola pH dodatkom 30% NaOH u 4h intervalima, recirkulacija nakon smanjenja
koncentracije šećera u medijumu ispod 10 g L-1, ukupno četiri recirkulacije su izvršene).
Zbog probiotskih svojstava L. rhamnosus ATCC 7469, zaostale imobilisane ćelije nakon
fermentacije se mogu koristiti kao vredan dodatak ishrani životinja, budući da nosač zeolit ima
dokazana pozitivna dejstva na zdravlje životinja. Opisanim postupkom je pokazano da je broj
imobilisanih bakterija nakon završetka mlečno-kiselinske fermentacije iznosio više od 1010 CFU g1
što je značajno više od minimalnog preporučenog broja bakterija od 106 CFU g-1 u probiotskom
preparatu za životinje. Opisanim postupkom se omogućava iskorišćenje otpadnog tečnog dela
džibre koji se uglavnom neadekvatno tretira ili netretiran ispušta u vodotokove. Predloženim
tehničkim rešenjem opisan je novi postupak za paralelnu proizvodnju mlečne kiseline i probiotske
biomase, uz mogućnost da se čvrsti deo džibre iskoristi za stočnu hranu, pa se ostvaruje potpuno
iskorišćenje sporednih proizvoda iz procesa proizvodnje bioetanola.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
25
Na osnovu pregledane prijave i prateće dokumentacije tehničkog rešenja pod nazivom
„Postupak proizvodnje mlečne kiseline i probiotskog dodatka ishrani životinja na tečnoj
destilerijskoj džibri“ potpuno je definisan postupak iskorišćenja tečne džibre za paralelnu
proizvodnju mlečne kiseline i probiotskog dodatka ishrani životinja na laboratorijskom nivou.
Iz tog razloga predlažem Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta u
Beogradu, da navedeno tehničko rešenje prihvati i kategorizuje kao M83 – Novi tehnološki
postupak.
U Novom Sadu, 25.12.2014.
RECENZENT
Prof. Dr Dušanka Pejin,
profesor u penziji Tehnološkog Fakulteta
Univerziteta u Novom Sadu
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu od
18.12.2014., imenovana sam za recenzenta tehničkog rešenja pod nazivom „Postupak
proizvodnje mlečne kiseline i probiotskog dodatka ishrani životinja na tečnoj destilerijskoj
džibri“ autora dr Ljiljane Mojović, dr Aleksandre Djukić-Vuković, dr Jelene Pejin, dr Sunčice
Kocić-Tanackov i Dragane Mladenović.
Na osnovu uvida u dokumentaciju podnosim Veću sledeću
RECENZIJU
Tehničko rešenje je prikazano na 14 strana i sadrži 5 slika, 4 tabele i 6 literaturnih navoda. Rešenje
se sastoji iz sledećih poglavlja:
1. Podaci o tehničkom rešenju
2. Problem koji se tehničkim rešenjem rešava
3. Šema proizvodnje i opis postupka
4. Prikaz postignutih rezultata
5. Mogućnost i značaj primene
6. Zaključak
7. Literatura
Ovo tehničko rešenje predstavlja nov postupak proizvodnje mlečne kiseline na tečnoj
destilerijskoj džibri zaostaloj od proizvodnje bioetanola na skrobnim sirovinama (otpadni
materijali pekarske i skrobne industrije). Postupak se bazira na proizvodnji mlečne kiseline
pomoću imobilisanih probitoskih bakterija mlečne kiseline soja Lactobacillus rhamnosus ATCC
7469 na zeolit, a sam način imobilizacije je opisan i definisan u tehničkom rešenju. Fermentacija
pomoću ovog imobilisanog katalizatora omogućava laku separaciju i recirkulaciju, to jest ponovno
korišćenje biokatalizatora čime se postiže bolja stabilnost i produktivnost mlečno-kiselinske
fermentacije. Pored toga, ostatak nakon mlečno-kiselinske fermentacije se može iskoristiti kao
probiotski dodatak stočnoj hrani (hemijska i nutritivna analiza je pokazala pogodnost za ishranu
monogastričnih životinja)
Razvijeni postupak je ekološki i ekonomski vrlo prihvatljiv jer kao sirovinu koristi
otpadni proizvod – džibru iz proizvodnje bioetanola. Analiza hemijskog sastava korišćene tečne
džibre je pokazala da je ona vrlo dobar supstrat za rast primenjenih bakterija mlečne kiseline jer
sadrži visok sadržaj proteina i ima povoljan mineralni sastav.
26
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
Opisanim postupkom mlečno-kiselinske fermentacije destilerijske džibre iz proizvodnje
bioetanola pomoću bakterije L. rhamnosus ATCC 7469 imobilisane na zeolitu uz primenu
recirkulacije biomase ostvarena je produktivnost od 1,32 g L-1 h-1 L-mlečne kiseline uz primenu
definisanih optimalnih uslova. U poredjenju sa objavljenim podacima o produktivnosti različitih
fermentativnih postupaka proizvodnje mlečne kiseline na raznim otpadnim supstratima može se
zaključiti da je produktivnost ostvarena u ovom postupku vrlo visoka. Biomasa imobilisanih
bakterija L. rhamnosus ATCC 7469 nakon fermentacije se može koristiti kao vredan dodatak
ishrani životinja, budući da i sam nosač zeolit ima dokazana pozitivna dejstva na zdravlje
životinja. Opisanim postupkom je se postiže visoka gustina bakterijske biomase nakon
fermentacije (više od 1010 CFU g-1 ) što odgovara preporučenim zahtevima za probiotske preparate
za ishranu životinja.
Dakle, opisanim tehničkim rešenjem se omogućava iskorišćenje otpadnog tečnog dela
destilerijske džibre, koji predstavlja ozbiljan zagadjivač vodotokova, za paralelnu proizvodnju
mlečne kiseline i probiotske biomase. Čvrsti deo džibre nakon fermentacije se takodje u ovom
postupku koristi kao dodatak za ishranu životinja.
Na osnovu pregledane prijave i prateće dokumentacije tehničkog rešenja pod nazivom
„Postupak proizvodnje mlečne kiseline i probiotskog dodatka ishrani životinja na tečnoj
destilerijskoj džibri“ može se zaključiti da je njime precizno opisan i definisan nov i održiv
postupak iskorišćenja tečne džibre za paralelnu proizvodnju mlečne kiseline i probiotskog dodatka
ishrani životinja. Zato predlažem Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta
Univerziteta u Beogradu, da navedeno tehničko rešenje prihvati i kategorizuje kao M83 – Novi
tehnološki postupak.
U Beogradu, 26.12.2014.
RECENZENT
Dr Radosavljević Milica,
Savetnik Instituta za kukuruz, Zemun Polje
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta od 15. 12. 2014.,
imenovan sam za recenzenta tehničkog rešenja pod nazivom „ Tehnološki postupak dobijanja
izomerizovanog ekstrakta iz hmelja (Humulus lupulus L.) za primenu u farmaceutskim
formulacijama ” autora dr Irene Žižović, Dr Dušana Mišića, Dr Ivane Arsić, Dr Vanje Tadić, Dr
Slobodana Petrovića, Dr Marka Stamenića, Dr Jasne Ivanović, Stoja Milovanović, Jelene Ašanin,
Dorote Kostrzewa, Dr Agnieszke Dobrzyńska–Inger i Dr Edward Roj-a. Na osnovu uvida u
dokumentaciju podnosim Veću sledeću
RECENZIJU
Tehničko rešenje pod nazivom „Tehnološki postupak dobijanja izomerizovanog ekstrakta
iz hmelja (Humulus lupulus L.) za primenu u farmaceutskim formulacijama” sa administrativnim
podacima napisano je na 18 strana, sadrži 4 slike nacrta, 2 tabele i 12 literaturnih navoda, a čine ga
sledeća poglavlja:
1.
2.
3.
4.
5.
Oblast na koju se tehničko rešenje odnosi
Problem koji se tehničkim rešenjem rešava
Stanje rešenosti tehničkog problema u svetu
Objašnjenje suštine tehničkog rešenja
Kratak opis slika nacrta
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
27
Detaljan opis tehničkog rešenja
Primeri
Mogućnosti primene tehničkog rešenja
Literatura
Apstrakt
Nacrt
Tehničko rešenje se odnosi na dobijanje izomerizovanog ekstrakta hmelja sa
antibakterijskim dejstvom za primenu u farmaceutskim formulacijama. Ekastrakt je proizveden na
industrijskom i laboratorijskom nivou. U rešenju se predlažu dve farmaceutske formulacije na bazi
izomerizovanog ekstrakta: kapi za uši i rastvor za ispiranje usta.
U poglavlju „Problem koji se tehničkim rešenjem rešava” naglašeno je da tehnički
problem u ovom predmetu predstavlja obezbeđivanje postupka za dobijanje izomerizovanog
ekstrakta iz granulata hmelja, sa antibakterijskim dejstvom, a koji se može koristiti u proizvodnji
funkcionalnih farmaceutskih proizvoda. Naglašeno je da rastvorljivost izo -α-kiselina u vodi
iznosi oko 120mg/L i da je ona znatno veća od rastvorljivosti α-kiselina (3 mg/L). Iz ovog razloga
je stoga u pojedinim farmaceutskim formulacijama poželjno primeniti izomerizovane ekstrakte.
„Stanje rešenosti tehničkog problema u svetu” daje prikaz rezultata pretrage raspoložive
naučne i patentne literature vezane za navedenu problematiku. Pregledom dostupne literature
ustanovljeno je da nema patenata koji se odnose na upotrebu izomerizovanih ekstrakata hmelja u
farmaceutskim formulacijama, kao i da ne postoje podaci o procesu izomerizacije, bilo ekstrakta ili
čistih α-kiselina, na sobnim temperaturama. Prednosti postupka koji je dat ovim tehničkim
rešenjem u odnosu na postojeće postupke je upravo u tome što je predložen proces koji se izvodi
na sobnoj temperaturi što, uz očigledno smanjenje troškova procesa, omogućava i očuvanje
termolabilnih komponenti u ekstraktu hmelja koje mogu imati povoljan uticaj u farmaceutskim
formulacijama.
U delu „Objašnjenje suštine tehničkog rešenja“, navedene su razlike između postojećih i
predložene tehnologije, kao i između postojećih i predloženih farmaceutskih preparata.
„Detaljan opis tehničkog rešenja“ je naziv poglavlja u okviru tehničkog rešenja u kome je
opisan proces proizvodnje ekstrakta hemlja natkritičnim ugljenik(IV)-oksidom na industrijskom i
laboratorijskom postrojenju, kao i postupak izomerizacije natkritičnog ekstrakta i njegove
hemijske karakterizacije. Takođe, u navedenom poglavlju su prikazani rezultati ispitivanja
antibakterijske aktivnosti dobijenih ekstrakata. Izomerizacija natkritičnog ekstrakta je izvršena na
sobnoj temperaturi sa magnezijum oksidom, kao katalizatorom, u količini od 80%, 100% i 120% u
odnosu na količinu koja je stehiomerijski potrebna za izomerizaciju α-kiselina prisutnih u
ekstraktu. Dobijeni rezultati su pokazali da količina upotrebljenog katalizatora ne utiče na stepen
izomerizacije u vremenskom intervalu do 24h. Na osnovu rezultata analize uzorka na dužim
vremenskim intervalima, zaključuje se da povećanje količine katalizatora utiče na povećanje
stepena izomerizacije, kao i da je u slučaju upotrebe 100 i 120% stehiometrijski potrebne količine
katalizatora postignut maksimalni stepen izomerizacije nakon 30 dana. Tako dobijeni ekstrakt je
korišćen za ispitivanje antibakteriskog dejstva na odabrane sojeve mikroorganizama. Rezultati
ispitivanja antibakterijskog dejstva pokazali su da i ekstrakt i izomerizovani ekstrakt hmelja imaju
dobro dejstvo na izabrane sojeve, pri čemu je dejstvo neizomerizovanog ekstrakta nešto bolje.
Međutim, s obzirom na to da izomerizovani ekstrakt ima veću rastvorljivost u vodi, pogodniji je sa
stanovišta upotrebe u farmaceutskim preparatima.
U poglavlju „Mogućnost primene tehničkog rešenja“ objašnjeno je da se dobijeni
ekstrakti mogu primeniti u proizvodnji farmaceutskih preparata sa antibakterijskim dejstvom za
primenu u humanoj i veterinarskoj medicini. Navedeno je da bi ovi ekstrakti takođe mogli naći
svoju primenu u industriji hrane. Izložen je i značaj ispitivanih sojeva bakterija, na koje je ekstrakt
28
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
pokazao dejstvo, a u svetlu mogućnosti njihove primene u humanoj i veterinarskoj medicini kao i
industriji hrane.
U poglavlju „Primeri“ date su recepture za proizvodnju farmaceutskih preparata kapi za
uši i rastvor za ispiranje usta.
U poglavlju "Literatura" prikazano je 12 literaturnih navoda.
Kako su, navedeni autori, tehničkim rešenjem „Tehnološki postupak dobijanja
izomerizovanog ekstrakta iz hmelja (Humulus lupulus L.) za primenu u farmaceutskim
formulacijama” detaljno prikazali postupak proizvodnje izomerizovanog ekstrakta hmelja, koji je
proizveden na laboratorijskom i industrijskom nivou, kao i sastav dve farmaceutske formulacije na
bazi proizvedenog ekstrakta, predlažem Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog
fakulteta u Beogradu, da se navedeno tehničko rešenje prihvati i kategorizuje kao M82
(industrijski prototip).
U Leskovcu 30.12.2014
RECENZENT
Prof. dr Miodrag Lazić
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta od 15. 12. 2014.,
imenovana sam za recenzenta tehničkog rešenja pod nazivom „ Tehnološki postupak dobijanja
izomerizovanog ekstrakta iz hmelja (Humulus lupulus L.) za primenu u farmaceutskim
formulacijama ” autora dr Irene Žižović, Dr Dušana Mišića, Dr Ivane Arsić, Dr Vanje Tadić, Dr
Slobodana Petrovića, Dr Marka Stamenića, Dr Jasne Ivanović, Stoja Milovanović, Jelene Ašanin,
Dorote Kostrzewa, Dr Agnieszke Dobrzyńska–Inger i Dr Edward Roj-a. Na osnovu uvida u
dokumentaciju podnosim Veću sledeću
RECENZIJU
Tehničko rešenje pod nazivom „Tehnološki postupak dobijanja izomerizovanog ekstrakta
iz hmelja (Humulus lupulus L.) za primenu u farmaceutskim formulacijama” sa administrativnim
podacima napisano je na 18 strana, sadrži 4 slike nacrta, 2 tabele i 12 literaturnih navoda, a čine ga
sledeća poglavlja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Oblast na koju se tehničko rešenje odnosi
Problem koji se tehničkim rešenjem rešava
Stanje rešenosti tehničkog problema u svetu
Objašnjenje suštine tehničkog rešenja
Kratak opis slika nacrta
Detaljan opis tehničkog rešenja
Primeri
Mogućnosti primene tehničkog rešenja
Literatura
Apstrakt
Nacrt
Tehničko rešenje se odnosi na dobijanje izomerizovanog ekstrakta hmelja (Humulus
lupulus L.). sa antibakterijskim dejstvom za primenu u farmaceutskim formulacijama. Predložene
su dve farmaceutske formulacije: kapi za uši i rastvor za ispiranje usta.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
29
U poglavlju „Problem koji se tehničkim rešenjem rešava” naglašeno je rastvorljivost izoα-kiselina u vodi koja iznosi oko 120mg/L znatno veća od rastvorljivosti α-kiselina (3 mg/L), pa je
stoga u pojedinim farmaceutskim formulacijama poželjno primeniti izomerizovane ekstrakte. Iz
navedenog razloga, tehnički problem u ovom predmetu predstavlja obezbeđivanje postupka za
dobijanje izomerizovanog ekstrakta iz granulata hmelja, sa snažnim antibakterijskim dejstvom.
„Stanje rešenosti tehničkog problema u svetu” daje prikaz raspoložive naučne i patentne
literature vezane za navedenu problematiku i proizvodnju izo-α-kiselina. Pregledom dostupne
literature ustanovljeno je da nema patenata koji se odnose na upotrebu izomerizovanih ekstrakata
hmelja u farmaceutskim formulacijama, kao i da ne postoje podaci o procesu izomerizacije, bilo
ekstrakta ili čistih α-kiselina, na sobnim temperaturama. Prednosti postupka koji je dat ovim
tehničkim rešenjem u odnosu na postojeće postupke je upravo u tome što je predložen proces koji
se izvodi na sobnoj temperaturi što, uz očigledno smanjenje troškova procesa, omogućava i
očuvanje termolabilnih komponenti u ekstraktu hmelja koje mogu imati povoljan uticaj u
farmaceutskim formulacijama.
U delu „Objašnjenje suštine tehničkog rešenja“, navedene su razlike između postojećih i
predložene tehnologije, kao i između postojećih i predloženih farmaceutskih preparata.
U poglavlju „Detaljan opis tehničkog rešenja“ je opisan proces proizvodnje ekstrakta
hemlja uz primenu natkritičniog ugljenik(IV)-oksida na industrijskom i laboratorijskom
postrojenju. Takođe je opisan postupak izomerizacije natkritičnog ekstrakta i njegove hemijske
karakterizacije. U navedenom poglavlju su prikazani rezultati ispitivanja antibakterijske aktivnosti
dobijenih ekstrakata. Izomerizacija natkritičnog ekstrakta je izvršena na sobnoj temperaturi sa
magnezijum oksidom, kao katalizatorom. Dobijeni rezultati su pokazali da količina upotrebljenog
katalizatora ne utiče na stepen izomerizacije u vremenskom intervalu do 24h. Na osnovu rezultata
analize uzorka na dužim vremenskim intervalima, zaključuje se da povećanje količine katalizatora
utiče na povećanje stepena izomerizacije, kao i da je u slučaju upotrebe 100 i 120% stehiometrijski
potrebne količine katalizatora postignut maksimalni stepen izomerizacije nakon 30 dana. Tako
dobijeni ekstrakt je korišćen za ispitivanje antibakteriskog dejstva na odabrane sojeve
mikroorganizama. Rezultati ispitivanja antibakterijskog delovanja ekstrakata hmelja na sojeve
S.aureus pokazali su da su za sve ispitane sojeve dobijene vrednosti MIC natkritičnog ekstrakta
hmelja od 10 do 20 µg/mL, a vrednosti MIC izolerizovanog ekstrakta iznosile su 40 do 320
µg/mL. Ove vrednosti ukazuju da je natkritični ekstrakat hmelja na stafilokoke pokazao vrlo jako
antibakterijsko delovanje dok je izomerizovani ekstrakt hmelja pokazao jako do umereno jako
antibakterijsko delovanje na iste sojeve. Izomerizovani ekstrakt je takođe pokazao jako do
umereno jako delovanje na sve ispitane sojeve streptokoka sa dobijenim vrednostima MIC od 20
do 320 µg/mL. Rezultati ispitivanja antibakterijskog dejstva pokazali su da i ekstrakt i
izomerizovani ekstrakt hmelja imaju dobro dejstvo na izabrane sojeve, pri čemu je dejstvo
neizomerizovanog ekstrakta nešto bolje. Međutim, s obzirom na to da izomerizovani ekstrakt ima
veću rastvorljivost u vodi, pogodniji je sa stanovišta upotrebe u farmaceutskim preparatima.
U poglavlju „Mogućnost primene tehničkog rešenja“ objašnjeno je da se dobijeni
ekstrakti mogu primeniti u proizvodnji farmaceutskih preparata sa antibakterijskim dejstvom za
primenu u humanoj i veterinarskoj medicini. Takođe je navedeno da bi ovi ekstrakti mogli naći
svoju primenu u industriji hrane. Objašnjen je i značaj ispitivanih sojeva bakterija, na koje je
ekstrakt pokazao dejstvo, a u svetlu mogućnosti njihove primene u humanoj i veterinarskoj
medicini kao i industriji hrane.
U poglavlju „Primeri“ prikazane su recepture za proizvodnju farmaceutskih preparata
kapi za uši i rastvor za ispiranje usta.
U poglavlju "Literatura" prikazano je 12 literaturnih navoda.
Obzirom da su navedeni autori tehničkim rešenjem „Tehnološki postupak dobijanja
izomerizovanog ekstrakta iz hmelja (Humulus lupulus L.) za primenu u farmaceutskim
formulacijama” detaljno prikazali postupak proizvodnje izomerizovanog ekstrakta hmelja, koji je
30
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
proizveden na laboratorijskom i industrijskom nivou, prikazali njegovo antibakterijsko dejstvo na
bakterijske sojeve od interesa i predložili sastav dve farmaceutske formulacije na bazi
proizvedenog ekstrakta, predlažem Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta u
Beogradu, da se navedeno tehničko rešenje prihvati i kategorizuje kao M82 (industrijski prototip).
U Beogradu 30.12.2014.
RECENZENT
Prof. dr Suzana Dimitrijević
Recenzija tehničkog rešenja klase
M83-Novo laboratorijsko postrojenje
pod nazivom
Alat za izradu kompozitnog preprega stakleno vlakno – polimer ekstruzijom
Na osnovu odluke Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu od
18.12.2014. godine određen sam za recenzenta tehničkog rešenja klase M83-Novo laboratorijsko
postrojenje pod nazivom Alat za izradu kompozitnog preprega stakleno vlakno – polimer
ekstruzijom - koje je realizovano u okviru projekta- TR 34 011 Razvoj opreme i procesa
dobijanja polimernih kompozitnih materijala sa unapred definisanim funkcionalnim svojstvima.
Posle detaljnog pregleda dostavljenog podnetog rukopisa i mogućnosti fizičke provere
funkcionisanja novog laboratorijskog uredjaja u Laboratoriji za kompozitne materijale na Katedri
za konstrukcione i specijalne materijale Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu dostavljam
sledeći
IZVEŠTAJ
1. Osnovni podaci o tehničkom rešenju
•
Autori tehničkog rešenja: Radoslav Aleksić, Nataša Tomić,
Radmila Jančić-Hajneman, Vesna Radojević, Dušica Stojanović, Aleksandar Kojović,
Dejan Trifunović, Petar Uskoković, Irena Živković, Jasna Stajić-Trošić, Srđan Perišić
• Naziv tehničkog rešenja: „Аlat za izradu kompozitnog preprega stakleno vlaknopolimer ekstruzijom”
•
•
•
•
Ko tehničko rešenje koristi: Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd i PPT Namenska
add, Trstenik,
Godina kada je tehničko rešenje uradjeno: 2014
Ko je prihvatio i primenjuje rezultate: Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd i PPT
Namenska add, Trstenik,
Kako su rezultati verifikovani (od strane koga tela) i na koji način se koriste. Kao
recenzent ličnim prisustvom sam se uverio da je instaliran Аlat za izradu kompozitnog
preprega stakleno vlakno-polimer ekstruzijom u Laboratoriji za Kompozitne materijale
Katedre za Konstrukcione i specijalne materijale na Tehnološko-metalurškom fakultetu
kao realan rezultat realizacije ovog tehničkog rešenja. Pored toga, dostavljena je i izjava
korisnika tehničkog rešenja., firme PPT Namenska add, Trstenik, o prihvatanju i primeni
ovog tehničkog rešenja.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
31
2. Podaci o tekstualnoj dokumentaciji podnetog tehničkog rešenja
Tehnička dokumentacija je uradjena u skladu sa Pravilnikom o postupku i načinu
vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača ("Sl.
glasnik RS", br. 38/2008) u skladu sa kriterijumima za priznavanje tehničkog rešenja.
• Broj strana tehničke dokumentacije: 27
• Broj slika-crteža i fotografija: 14
• Broj tabela: 0
• Broj poglavlja: 6 (Poglavlja su razvrstana po metodologiji prijave patenta
precizirajući: oblast na koju se tehničko rešenje odnosi, problem koji se tehničkim
rešenjem rešava, stanje rešenosti tog problema u svetu, objašnjenje suštine tehničkog
rešenja i detaljan opis sa karakteristikama, uključujući i prateće ilustracije i tehničke
crteže).
• Broj posebnih priloga: 1
4. Predlog za kategorizaciju tehničkog rešenja
Na osnovu
Pravilnika o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju
naučnoistraživačkih rezultata istraživača ("Sl. glasnik RS", br. 38/2008) predloženo tehničko
rešenje predstavlja naučni rezultat jer u značajnoj meri pored stručne komponente sadrži i naučnoistraživački doprinos. Predložena tehničko rešenje pripada kategoriji M83-Novo laboratorijsko
postrojenje.
5. Konačna ocena rukopisa
Sa zadovoljstvom predlažem da se tehničko rešenje pod naslovom-M83- „Аlat za izradu
kompozitnog preprega stakleno vlakno-polimer ekstruzijom” čiji su autori Radoslav Aleksić,
Nataša Tomić, Radmila Jančić-Hajneman, Vesna Radojević, Dušica Stojanović, Aleksandar
Kojović, Dejan Trifunović, Petar Uskoković, Irena Živković, Jasna Stajić-Trošić, Srđan Perišić i
koja je instalirana u Laboratoriji Katedre za konstrukcione i specijalne materijale Tehnološkometalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu verifikuje i prihvati od strane Matičnog naučnog
odbora za materijale i hemisku tehnologiju.
Beograd,12.01.2015. godine
Recenzent:
Dr inž. Igor Balać, van. prof.
Mašinskog fakulteta u Beogradu
Recenzija tehničkog rešenja klase
M83-Novo laboratorijsko postrojenje
pod nazivom
Razvoj tehnologije izrade kompozitnih štapova na bazi otpadnih polimera pultruzijom
Na osnovu odluke Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu od
18.12.2014. godine određen sam za recenzenta tehničkog rešenja klase M83-Novo laboratorijsko
postrojenje pod nazivom Razvoj tehnologije izrade kompozitnih štapova na bazi otpadnih
polimera pultruzijom - koje je realizovano u okviru projekta- TR 34 011 Razvoj opreme i
procesa dobijanja polimernih kompozitnih materijala sa unapred definisanim funkcionalnim
svojstvima.
Posle detaljnog pregleda dostavljenog podnetog rukopisa i mogućnosti fizičke provere
funkcionisanja novog laboratorijskog uredjaja u Laboratoriji za kompozitne materijale na Katedri
za konstrukcione i specijalne materijale Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu dostavljam
sledeći
32
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
IZVEŠTAJ
1. Osnovni podaci o tehničkom rešenju
• Autori tehničkog rešenja: Radoslav Aleksić, Nataša Tomić, Radmila Jančić-Hajneman,
Vesna Radojević, Dušica Stojanović, Miloš Petrović, Dejan Trifunović, Petar Uskoković,
Irena Živković, Srđan Perišić
• Naziv tehničkog rešenja: „Razvoj tehnologije izrade kompozitnih štapova na bazi
otpadnih polimera pultruzijom”
•
Ko tehničko rešenje koristi: Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd i PPT Namenska
add, Trstenik,
•
•
Godina kada je tehničko rešenje uradjeno: 2014
Ko je prihvatio i primenjuje rezultate: Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd i PPT
Namenska add, Trstenik,
Kako su rezultati verifikovani (od strane koga tela) i na koji način se koriste. Kao
recenzent ličnim prisustvom sam se uverio da je nakon izvedenog tehničkog rešenja
Razvoj tehnologije izrade kompozitnih štapova na bazi otpadnih polimera pultruzijom
instalisanа linija u Laboratoriji za Kompozitne materijale Katedre za Konstrukcione i
specijalne materijale na Tehnološko-metalurškom fakultetu kao realan rezultat realizacije
ovog tehničkog rešenja. Pored toga, dostavljena je i izjava korisnika tehničkog rešenja.,
firme PPT Namenska add, Trstenik, o prihvatanju i primeni ovog tehničkog rešenja.
•
2. Podaci o tekstualnoj dokumentaciji podnetog tehničkog rešenja
Tehnička dokumentacija je uradjena u skladu sa Pravilnikom o postupku i načinu
vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača ("Sl.
glasnik RS", br. 38/2008) u skladu sa kriterijumima za priznavanje tehničkog rešenja.
• Broj strana tehničke dokumentacije: 38
• Broj slika-crteža i fotografija: 28
• Broj tabela: 4
• Broj poglavlja: 6 (Poglavlja su razvrstana po metodologiji prijave patenta
precizirajući: oblast na koju se tehničko rešenje odnosi, problem koji se tehničkim
rešenjem rešava, stanje rešenosti tog problema u svetu, objašnjenje suštine tehničkog
rešenja i detaljan opis sa karakteristikama, uključujući i prateće ilustracije i tehničke
crteže).
• Broj posebnih priloga: 1
4. Predlog za kategorizaciju tehničkog rešenja
Na osnovu
Pravilnika o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju
naučnoistraživačkih rezultata istraživača ("Sl. glasnik RS", br. 38/2008) predloženo tehničko
rešenje predstavlja naučni rezultat jer u značajnoj meri pored stručne komponente sadrži i naučnoistraživački doprinos. Predložena tehničko rešenje pripada kategoriji M83-Novo laboratorijsko
postrojenje.
5. Konačna ocena rukopisa
Sa zadovoljstvom predlažem da se tehničko rešenje pod naslovom-M83- „Razvoj tehnologije
izrade kompozitnih štapova na bazi otpadnih polimera pultruzijom” čiji su autori Radoslav
Aleksić, Nataša Tomić, Radmila Jančić-Hajneman, Vesna Radojević, Dušica Stojanović, Miloš
Petrović, Dejan Trifunović, Petar Uskoković, Irena Živković, Srđan Perišić i koja je instalirana u
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
33
Laboratoriji Katedre za konstrukcione i specijalne materijale Tehnološko-metalurškog fakulteta
Univerziteta u Beogradu verifikuje i prihvati od strane Matičnog naučnog odbora za materijale i
hemisku tehnologiju.
Beograd,12.01.2015. godine
Recenzent:
Dr inž. Igor Balać, van. prof.
Mašinskog fakulteta u Beogradu
Recenzija tehničkog rešenja klase M83-Novo laboratorijsko postrojenje pod nazivom - Аlat
za izradu kompozitnog preprega stakleno vlakno-polimer ekstruzijom
koje je realizovano u okviru projektaTR 34 011 Razvoj opreme i procesa dobijanja polimernih kompozitnih materijala sa
unapred definisanim funkcionalnim svojstvima
Na osnovu odluke Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta u
Beogradu od 18.12.2014. godine određen sam za recenzenta tehničkog rešenja klase M83-Novo
laboratorijsko postrojenje pod nazivom - Аlat za izradu kompozitnog preprega stakleno
vlakno-polimer ekstruzijom koje je realizovano u okviru projekta- TR 34 011 Razvoj opreme i
procesa dobijanja polimernih kompozitnih materijala sa unapred definisanim funkcionalnim
svojstvima. Posle detaljnog pregleda dostavljenog podnetog rukopisa i mogućnosti fizičke provere
funkcionisanja novog laboratorijskog postrojenja u Laboratoriji na Katedri za konstrukcione i
specijalne materijale Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu dostavljam sledeći
IZVEŠTAJ
1. Osnovni podaci o tehničkom rešenju
• Radoslav Aleksić, Nataša Tomić, Radmila Jančić-Hajneman, Vesna Radojević,
Dušica Stojanović, Aleksandar Kojović, Dejan Trifunović, Petar Uskoković, Irena
Živković, Jasna Stajić-Trošić, Srđan Perišić
•
Naziv tehničkog rešenja:„ Аlat za izradu kompozitnog preprega stakleno vlaknopolimer ekstruzijom ”
•
Ko tehničko rešenje koristi: Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd i PPT
Namenska add, Trstenik
Godina kada je tehničko rešenje uradjeno: 2014
Ko je prihvatio i primenjuje rezultate: Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd i
PPT Namenska add, Trstenik
Kako su rezultati verifikovani (od strane koga tela) i na koji način se koriste. Kao
recenzent ličnim prisustvom sam se uverio da je instalisan Аlat za izradu
kompozitnog preprega stakleno vlakno-polimer ekstruzijom u Laboratoriji za
Konstrukcione i specijalne materijale na Tehnološko-metalurškom fakultetu kao
realan rezultat realizacije ovog tehničkog rešenja. U dokumentaciji je dostavljena i
izjava korisnika tehničkog rešenja., firme PPT Namenska add, Trstenik, o
prihvatanju i primeni ovog tehničkog rešenja.
•
•
•
34
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
2. Podaci o tekstualnoj dokumentaciji podnetog tehničkog rešenja
Tehnička dokumentacija je uradjena u skladu sa Pravilnikom o postupku i načinu
vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača ("Sl.
glasnik RS", br. 38/2008) u skladu sa kriterijumima za priznavanje tehničkog rešenja.
• Broj strana tehničke dokumentacije: 27
• Broj slika-crteža i fotografija: 14
• Broj tabela: 0
• Broj poglavlja: 6 (Poglavlja su razvrstana po metodologiji prijave patenta
precizirajući: oblast na koju se tehničko rešenje odnosi, problem koji se tehničkim
rešenjem rešava, stanje rešenosti tog problema u svetu, objašnjenje suštine tehničkog
rešenja i detaljan opis sa karakteristikama, uključujući i prateće ilustracije i tehničke
crteže).
• Broj posebnih priloga: 1
4. Predlog za kategorizaciju tehničkog rešenja
Na osnovu
Pravilnika o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju
naučnoistraživačkih rezultata istraživača ("Sl. glasnik RS", br. 38/2008) predloženo tehničko
rešenje predstavlja naučni rezultat jer u značajnoj meri pored stručne komponente sadrži i naučnoistraživački doprinos. Predložena tehničko rešenje pripada kategoriji M83-Novo laboratorijsko
postrojenje
5. Konačna ocena rukopisa
Sa zadovoljstvom predlažem da se tehničko rešenje pod naslovom-M83- Аlat za izradu
kompozitnog preprega stakleno vlakno-polimer ekstruzijom autora Radoslav Aleksić, Nataša
Tomić, Radmila Jančić-Hajneman, Vesna Radojević, Dušica Stojanović, Aleksandar Kojović,
Dejan Trifunović, Petar Uskoković, Irena Živković, Jasna Stajić-Trošić, Srđan Perišić koji je
instaliran u Laboratoriji Katedre za konstrukcione materijale Tehnološko-metalurškog fakulteta u
Beogradu verifikuje i prihvati od strane Matičnog naučnog odbora za materijale i hemijsku
tehnologiju.
Beograd, 12.01.2014. godine
Recenzent:
Dr inž. Zoran Miljković, red. prof.
Mašinskog fakulteta u Beogradu
Recenzija tehničkog rešenja klase M83-Novo laboratorijsko postrojenje pod nazivom Razvoj tehnologije izrade kompozitnih štapova na bazi otpadnih polimera pultruzijom
koje je realizovano u okviru projektaTR 34 011 Razvoj opreme i procesa dobijanja polimernih kompozitnih materijala sa
unapred definisanim funkcionalnim svojstvima
Na osnovu odluke Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta u
Beogradu od 18.12.2014. godine određen sam za recenzenta tehničkog rešenja klase M83-Novo
laboratorijsko postrojenje pod nazivom - Razvoj tehnologije izrade kompozitnih štapova na
bazi otpadnih polimera pultruzijom koje je realizovano u okviru projekta- TR 34 011 Razvoj
opreme i procesa dobijanja polimernih kompozitnih materijala sa unapred definisanim
funkcionalnim svojstvima. Posle detaljnog pregleda dostavljenog podnetog rukopisa i mogućnosti
fizičke provere funkcionisanja novog laboratorijskog postrojenja u Laboratoriji na Katedri za
konstrukcione i specijalne materijale Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu dostavljam
sledeći
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
35
IZVEŠTAJ
1. Osnovni podaci o tehničkom rešenju
• Autori: Radoslav Aleksić, Nataša Tomić, Radmila Jančić-Hajneman, Vesna Radojević,
Dušica Stojanović, Miloš Petrović, Dejan Trifunović, Petar Uskoković, Irena Živković, Srđan
Perišić
• Naziv tehničkog rešenja:„ Razvoj tehnologije izrade kompozitnih štapova na bazi otpadnih
polimera pultruzijom ”
• Ko tehničko rešenje koristi: Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd i PPT Namenska add,
Trstenik
• Godina kada je tehničko rešenje uradjeno: 2014
• Ko je prihvatio i primenjuje rezultate: Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd i PPT
Namenska add, Trstenik
• Kako su rezultati verifikovani (od strane koga tela) i na koji način se koriste. Kao recenzent
ličnim prisustvom sam se uverio da je instalisan Аlat za izradu kompozitnog preprega
stakleno vlakno-polimer ekstruzijom u Laboratoriji za Konstrukcione i specijalne materijale
na Tehnološko-metalurškom fakultetu kao realan rezultat realizacije ovog tehničkog rešenja.
U dokumentaciji je dostavljena i izjava korisnika tehničkog rešenja., firme PPT Namenska
add, Trstenik, o prihvatanju i primeni ovog tehničkog rešenja.
2. Podaci o tekstualnoj dokumentaciji podnetog tehničkog rešenja
Tehnička dokumentacija je uradjena u skladu sa Pravilnikom o postupku i načinu
vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača ("Sl.
glasnik RS", br. 38/2008) u skladu sa kriterijumima za priznavanje tehničkog rešenja.
• Broj strana tehničke dokumentacije: 38
• Broj slika-crteža i fotografija: 28
• Broj tabela: 4
• Broj poglavlja: 6 (Poglavlja su razvrstana po metodologiji prijave patenta precizirajući:
oblast na koju se tehničko rešenje odnosi, problem koji se tehničkim rešenjem rešava,
stanje rešenosti tog problema u svetu, objašnjenje suštine tehničkog rešenja i detaljan opis
sa karakteristikama, uključujući i prateće ilustracije i tehničke crteže).
• Broj posebnih priloga: 1
4. Predlog za kategorizaciju tehničkog rešenja
Na osnovu
Pravilnika o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju
naučnoistraživačkih rezultata istraživača ("Sl. glasnik RS", br. 38/2008) predloženo tehničko
rešenje predstavlja naučni rezultat jer u značajnoj meri pored stručne komponente sadrži i naučnoistraživački doprinos. Predložena tehničko rešenje pripada kategoriji M83-Novo laboratorijsko
postrojenje
5. Konačna ocena rukopisa
Sa zadovoljstvom predlažem da se tehničko rešenje pod naslovom-M83- Razvoj
tehnologije izrade kompozitnih štapova na bazi otpadnih polimera pultruzijom autora
Radoslav Aleksić, Nataša Tomić, Radmila Jančić-Hajneman, Vesna Radojević, Dušica Stojanović,
Miloš Petrović, Dejan Trifunović, Petar Uskoković, Irena Živković, Jasna Stajić-Trošić, Srđan
Perišić koji je instaliran u Laboratoriji Katedre za konstrukcione materijale Tehnološkometalurškog fakulteta u Beogradu verifikuje i prihvati od strane Matičnog naučnog odbora za
materijale i hemijsku tehnologiju.
Beograd, 12.01.2014. godine
Recenzent:
Dr inž. Zoran Miljković, red. prof.
Mašinskog fakulteta u Beogradu
36
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
Prilog uz tačku 4.
4. PREDLOG ZA POKRETANJE PROCEDURE ZA KANDIDATURU
ZA ČLANA SANU
KATEDRA ZA FIZIČKU HEMIJU I ELEKTROHEMIJU
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU TMF
DEKANSKOM KOLEGIJUMU
Predlog za pokretanje procedure za kandidaturu za člana SANU
Na sednici Katedre za fizičku hemiju i elektrohemiju, održanoj 12.01.2015. godine,
pokrenuta je inicijativa da se dr Vesna Mišković-Stanković, redovni profesor TMF predloži za
kandidata za članstvo u SANU
Članovi Katedre smatraju da je prof. dr Vesna Mišković-Stanković dosadašnjim naučnoitraživačkim radom i angažovanjem na reformi nastave na fakultetu značajno doprinela razvoju
nauke iz oblasti elektrohemijske sinteze polimernih i nanostruktuiranih biokompatibilnih
materijala.
Naučna delatnost prof. Vesne Mišković-Stanković se odvija u okviru široke grupe novih
funkcionalnih materijala, elektrohemijskih tehnologija za njihovo dobijanje i primene u industriji
za zaštitu metala od korozije i u biomedicini kao biomaterijali za implante. Naučni doprinos prof.
Vesne Mišković-Stanković obuhvata 431 bibliografskih jedinica i to: 1 nacionalnu naučnu
monografiju, 5 poglavlјa u međunarodnim naučnim monografijama, 146 naučnih radova u
časopisima sa recenzijom od kojih 113 u časopisima izuzetne međunarodne reputacije (ISI baza) i
33 u nacionalnim časopisima, 239 naučnih saopštenja štampanih u zbornicima kao izvodi,
prošireni izvodi ili radovi u celini od kojih 150 na međunarodnim i 89 na nacionalnim skupovima,
34 predavanja po pozivu na međunarodnim i domaćim skupovima i inostranim univerzitetima i 6
stručnih radova. Na osnovu podataka dobijenih iz Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“
prema bazi Web of Science citiranost njenih radova bez autocitata u periodu od 1996. do decembra
2014. iznosi 832 i h indeks 20. Prema bazi Google Scholar od 1994. ukupna citiranost iznosi 1560,
h indeks 21, a prema bazi Scopus od 1996. godine 1168, h indeks 20, a bez autocitata 834, h indeks
16. Pri tome 39 radova je objavila u časopisima čiji je impakt faktor veći od 2 i oni su do sada
citirani 478 puta (prema bazi Google Scholar). Pored toga autor je 7 udžbenika/praktikuma/skripti,
1 patenta, i rukovodila je/učestvovala na 23 projekta. Prema metodologiji Ministarstva nauke
Republike Srbije indeks naučne kompetencije je 829.
12.01.2015.
Šef Katedre
Prof. Nedelјko Krstajić
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
37
BIOGRAFIJA PROF. DR VESNE MIŠKOVIĆ-STANKOVIĆ
Vesna Mišković-Stanković, redovni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta (TMF) u
Beogradu, je rođena 26. maja 1957. u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na
TMF-u je diplomirala juna 1981. na Organsko-tehnološkom odseku i grupi Tehnologija
polimernih proizvoda (srednja ocena ispita 9,85). Magistrirala je juna 1984. na TMF-u iz oblasti
makromolekula, i doktorirala 1990. na TMF-u iz oblasti elektroforetskih organskih prevlaka za
zaštitu metala od korozije.
Boravila je na postdoktorskom usavršavanju na Univerzitetu u Trentu, Italija, 1992. kao
stipendista TEMPUS projekta i 1993. kao stipendista Italijanske vlade.
Zaposlena je na Katedri za fizičku hemiju i elektrohemiju TMF u Beogradu od novembra
1983. godine, gde je birana u sva naučna zvanja (asistent-pripravnik 1983, asistent 1987, docent
1992, vanredni profesor 1997. i redovni profesor 2002.). Bila je šef Katedre za fizičku hemiju i
elektrohemiju od 2006. do 2012. Drži nastavu na osnovnim akademskim, master i doktorskim
studijama iz predmeta Nemetalne prevlake, Fizička hemija I, Fizička hemija, Zaštitne prevlake i
Elektrohemijska sinteza polimernih i biokeramičkih prevlaka.
Bila je gostujući profesor na Univerzitetu u Trentu, Italija (1995), Institutu za koroziju i
tehnologiju multifaznog toka Ohajo Univerziteta, Ohajo, SAD (2009, 2010, 2011), Laval
Univerzitetu u Kvebeku, Kanada (2011), Šandong Univerzitetu u Đinanu, Kina (2009, 2014),
Kjung Hi Univerzitetu u Jonginu, Republika Koreja (2013), Đangsu Univerzitetu u Šuzou, Kina
(2014) i Fudan Univerzitetu u Šangaju, Kina (2014).
Član je Naučnog društva Srbije i član Odbora za fizičku hemiju SANU.
Naučna delatnost prof. Vesne Mišković-Stanković se odvija u okviru široke grupe novih
funkcionalnih materijala, elektrohemijskih tehnologija za njihovo dobijanje i primene u industriji
za zaštitu metala od korozije i u biomedicini kao biomaterijali za implante. Naučni doprinos prof.
Vesne Mišković-Stanković obuhvata 431 bibliografskih jedinica i to: 1 nacionalnu naučnu
monografiju, 5 poglavlјa u međunarodnim naučnim monografijama, 146 naučnih radova u
časopisima sa recenzijom od kojih 113 u časopisima izuzetne međunarodne reputacije (ISI baza) i
33 u nacionalnim časopisima, 239 naučnih saopštenja štampanih u zbornicima kao izvodi,
prošireni izvodi ili radovi u celini od kojih 150 na međunarodnim i 89 na nacionalnim skupovima,
34 predavanja po pozivu na međunarodnim i domaćim skupovima i inostranim univerzitetima i 6
stručnih radova. Na osnovu podataka dobijenih iz Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“
prema bazi Web of Science citiranost njenih radova bez autocitata u periodu od 1996. do decembra
2014. iznosi 832 i h indeks 20. Prema bazi Google Scholar od 1994. ukupna citiranost iznosi 1560,
h indeks 21, a prema bazi Scopus od 1996. godine 1168, h indeks 20, a bez autocitata 834, h indeks
16. Pri tome 39 radova je objavila u časopisima čiji je impakt faktor veći od 2 i oni su do sada
citirani 478 puta (prema bazi Google Scholar). Pored toga autor je 7 udžbenika/praktikuma/skripti,
1 patenta, i rukovodila je/učestvovala na 23 projekta. Prema metodologiji Ministarstva nauke
Republike Srbije indeks naučne kompetencije je 829.
Prof. Mišković-Stanković je rukovodila/učestvovala na 12 međunarodnih projekata: PPG
Industries, Inc. USA (rukovodilac), CRP International Atomic Energy Agency (učesnik), TCP
International Atomic Energy Agency (učesnik), 2 bilateralna projekta sa Slovenijom
(rukovodilac/učesnik), AUF projekat iѕmeđu Univerziteta Politehnica u Bukureštu, Univerziteta
Joseph Fourier u Grenoblu i Univerziteta u Beogradu (rukovodilac), MPNS COST Action
MP1005 (učesnik), Eureka (učesnik), Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
(učesnik), Innovation Fund EU IPA I 2011 (učesnik), TD COST Action TD1305 (rukovodilac),
Hong Kong Polytechnic University (rukovodilac), i 11 nacionalnih: 1 projekat SANU
(rukovodilac), 8 projekata osnovnih istraživanja Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja (na 5
rukovodilac, na 3 učesnik), 1 projekat tehnološkog razvoja Ministarstva za nauku i tehnološki
38
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
razvoj (učesnik), 1 inovacioni projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
(rukovodilac).
Za inovacionu delatnost u oblasti biomaterijala na bazi kompozita polimera i nanočestica
srebra za primene u medicini, a koji su dobijeni inovativnom elektrohemijskom metodom sinteze u
rastvoru polimera i u hidrogelu koju je osmislila prof. Mišković-Stanković, dobila je zajedno za
saradnicima prvu nagradu Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije na takmičenju za
najbolјu tehnološku inovaciju u kategoriji Inovativne ideje 2011. godine, dve Zlatne medalјe sa
likom Nikole Tesle na međunarodnoj izložbi pronalazaka, novih tehnologija i industrijskog dizajna
u Beogradu 2011. i 2012. godine, godišnju nagradu Privredne komore Beograda za najbolјi
pronalazak 2013. godine, i grant Fonda za inovacionu delatnost za projekat NanoAktiv Wound
Dressings iz sredstava pretpristupnih fondova EU IPA I 2011 u okviru Projekta podrške
inovacijama u Srbiji koji implementira Svetska banka.
U oviru svoje nastavne delatnosti prof. Mišković-Stanković od 1983. drži nastavu (vežbe
i predavanja) na redovnim odnosno osnovnim akademskim studijama iz predmeta Nemetalne i
metalne prevlake, Nemetalne prevlake, Fizička hemija, Fizička hemija I, na magistarskim odnosno
master studijama iz predmeta Nemetalne prevlake, Nemetalne prevlake-odabrana poglavlјa,
Zaštitne prevlake i na doktorskim studijama iz predmeta Nemetalne prevlake i Elektrohemijska
sinteza polimernih i biokeramičkih prevlaka. Uvela je u nastavu nove programe i eksperimentalne
vežbe za predmete Nemetalne i metalne prevlake, Nemetalne prevlake, Nemetalne prevlakeodabrana poglavlјa, Zaštitne prevlake i Elektrohemijska sinteza polimernih i biokeramičkih
prevlaka, i napisala praktikum i skripte/monografiju. Kao udžbeničke materijale napisala je 1
monografiju, 2 praktikuma, 3 skripte, i 2 udžbenika za srednje škole. Bila je mentor 15 diplomskih
radova, 1 završnog rada, 3 magistarske teze i 7 doktorskih disertacija, i član komisije za odbranu 7
diplomskih radova, 4 master rada, 1 magistarske teze i 4 doktorskih disertacija. Takjođe, bila je
izvestilac u 14 i član u 12 komisija za pripremu izveštaja za izbore u zvanja.
Prof. Mišković-Stanković je stalni je recezent u istaknutim međunarodnim časopisa iz
oblasti korozije i materijala (Materials Chemistry and Physics, Electrochimica Acta, Journal of
The Electrochemical Society, Corrosion Science, Corrosion, Journal of Applied Electrochemistry,
Surface and Coatings Technology, Applied Surface Science, Electrochemistry Communications,
Thin Solid Films, Progress in Organic Coatings, International Journal of Nanoscience and
Nanotechnology, Industrial & Engineering Chemistry Research, Carbohydrate Polymers, The
Journal of Physical Chemistry, Journal of Nanomaterials, Colloids and Surfaces A, Colloids and
Surfaces B, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, Composites, Materials Science &
Engineering, ACS Applied Materials & Interface). Nacionalni je predstavnik u Međunarodnoj
uniji za čistu i primenjenu hemiju (IUPAC) i u Evropskom udruženju za hemijske i molekularne
nauke (EuCheMS). Član je Američkog elektrohemijskog društva, Međunarodnog društva za
elektrohemiju i Evropske federacije za koroziju, gde je bila i nacionalni predstavnik. Zaslužni je član
Srpskog hemijskog društva i član Predsedništva i Upravnog odbora. Bila je član/predsednik
organizacionog i naučnog odbora nekoliko međunarodnih i domaćih simpozijuma.
U okviru stručnih aktivnosti, bila je član nacionalne Komisije za standarde iz oblasti
zaštite od korozije čeličnih konstrukcija sistemima boja, član Republičke fondacije Srbije za razvoj
naučnog i umetničkog podmlatka, član/predsednik Odbora Zadužbine Veselina Lučića
Univerziteta u Beogradu, član Komisije za univerzitetska odlikovanja Univerziteta u Beogradu i
član Stručnog veća za hemiju, fizičku hemiju i biohemiju, odnosno Stručnog veća oblasti prirodnih
nauka Univerziteta u Beogradu.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
39
Vesna Mišković-Stanković, red. prof. TMF
SPISAK RADOVA
MONOGRAFIJE, MONOGRAFSKE STUDIJE, TEMATSKI ZBORNICI,
LEKSIKOGRAFSKE I KARTOGRAFSKE PUBLIKACIJE MEĐUNARODNOG ZNAČAJA –
M10
Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 (istaknuta monografija međunarodnog značaja)
ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značaja – M13 (1x6=6)
1. V. B. Mišković-Stanković, “Electrophoretic Deposition of Ceramic Coatings on Metal
Surfaces“ in: S. Djokić (ed.), Electrodeposition and Surface Finishing: Fundamentals
and Applications, Modern Aspects of Electrochemistry 57, Springer Science+Business
Media, New York, USA, 2014, Chpt 3, p. 133-216, ISBN: 978-1-4939-0288-0 (Print)
978-1-4939-0289-7 (Online) (DOI 10.1007/978-1-4939-0289-7_3, p. 1-86).
Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 (monografija međunarodnog značaja) ili rad u
tematskom zborniku međunarodnog značaja – M14 (4x4=16)
1.
V.B.Mišković-Stanković, D.M.Dražić, “Sorption Characteristics of Cathodically
Deposited Epoxy Films”, in “Organic and Inorganic Coatings for Corrosion Prevention”
(L. Fedrizzi and P.L.Bonora, Eds.), European Federation of Corrosion Publications, No.
20, The Institute of Materials, London, 1997, p. 33-45, ISBN: 1-86125-030-4.
2.
J.B.Bajat, V.B.Mišković-Stanković, “The Corrosion Stability of Epoxy Cataforetic
Coatings on Steel and Steel Coated with Zinc Alloys”, in: “Corrosion Protection:
Processes, Management and Technologies” (Teodors Kalniš and Vilhems Gulbis, Eds),
Series: Materials Science and Technologies, Nova Science Publishers, New York, 2009,
Chapter 2, p. 39-79, ISBN: 978-1-60741-837-5.
3.
Ž. Jovanović, A. Krklješ, S. Tomić, V. Mišković-Stanković, S. Popović, M.Dragašević,
Z. Kačarević-Popović, “Properties of Ag/PVP Hydrogel Nanocomposite Synthesized In
Situ by Gamma Irradiation”, in: “Trends in Nanophysics: Theory, Experiment and
Technology”, (Alexandru Aldea and Victor Barsan, Eds.), Springer, Heidelberg, 2010, p.
315-328, ISBN: 978-3-642-12069-5.
4.
B. Obradovic, V. Miskovic-Stankovic, "Silver nanoparticles in alginate solutions and
hydrogels aimed for biomedical applications", In: Armentano I.and Kenny J.M. (eds.),
"Silver Nanoparticles: Synthesis, Uses and Health Concerns", Nova Science Publishers,
inc., Hauppauge, New York, USA, 2013, Chpt 11, p. 247-260, ISBN: 978-1-62808-402-3.
RADOVI OBJAVLJENI U NAUČNIM ČASOPISIMA MEĐUNARODNOG ZNAČAJA –
M20
Pregledni radovi u vrhunskom međunarodnom časopisu – M21 (2x8=16)
1.
J.B.Bajat, V.B.Mišković-Stanković, “Protective Properties
of Epoxy Coatings
Electrodeposited on Steel Electrochemically Modified by Zn-Ni Alloys”, Prog. Org.
40
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
Coat. 49, 3 (2004) 183-196. (Materials Science, Coatings & Films, 5/19, IF (2005) =
1,535) ISSN 0300-9440.
2.
Sanja Eraković, Djordje Veljović, Papa N. Diouf, Tatjana Stevanović, Miodrag Mitrić,
Djordje Janaćković, Ivana Z. Matić, Zorica D. Juranić, Vesna Mišković-Stanković, ”The
effect of lignin on the structure and characteristics of composite coatings electrodeposited
on titanium”, Prog. Org. Coat. 75 (2012) 275-283. (Materials Science, Coatings & Films,
4/17, IF (2012) = 1,848) ISSN 0300-9440.
Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu – M21 (46x8=368)
3. V.B.Mišković-Stanković, M.D.Maksimović, "The Effect of Concentration on the Cathodic
Electrodeposition Process", Prog. Org. Coat. 16 (1988) 255-263 (Chemistry, Applied, 2/12,
IF (1987) = 0,968), ISSN 0300-9440.
4.
D.M.Dražić, V.B.Mišković-Stanković, "The Effect of Resin Concentration and
Electrodeposition Bath Temperature on the Corrosion Behaviour of Polymer-Coated Steel",
Prog. Org. Coat. 18 (1990) 253-264 (Chemistry, Applied, 3/14, IF (1988) = 0,697), ISSN
0300-9440.
5.
D.M.Dražić, V.B.Mišković-Stanković, "The Determination of the Corrosive Behaviour
of Polymer-Coated Steel with A.C. Impedance Measurements", Corros. Sci. 30 (1990)
575-582 (Metallurgy & Mining (current - relevant discipline), 12/70, IF (1988) = 0,672),
ISSN 0010-938X.
6.
M.D.Maksimović, V.B.Mišković-Stanković, "The Corrosion Behaviour of Epoxy-Resin
Electrocoated Steel", Corros. Sci. 33 (1992) 271-279 (Metallurgy & Mining (current relevant discipline), 11/70, IF (1992) = 0,777), ISSN 0010-938X.
7.
F.Deflorian, V.B.Mišković-Stanković, P.L.Bonora, L.Fedrizzi, "Investigation of
Degradation of Epoxy Coatings on Phosphatized Zinc Electroplated Steel", Corrosion,
50, 6 (1994) 438-446 (Metallurgy & Mining (current - relevant discipline), 17/70, IF
(1992) = 0,593), ISSN 0010-9312.
8.
V.B.Mišković-Stanković, D.M.Dražić, M.J.Teodorović, "Electrolyte Penetration through
Epoxy Coatings Electrodeposited on Steel ", Corros. Sci. 37, 2 (1995) 241-252
(Metallurgy & Mining (current - relevant discipline), 11/70, IF (1992) = 0,777), ISSN
0010-938X.
9.
V.B.Mišković-Stanković, D.M.Dražić, Z.Kačarević-Popović, "Sorption Characteristics
of Epoxy Coatings Electrodeposited on Steel During Exposure to Different Corrosive
Agents", Corros. Sci. 38, 9 (1996) 1513-1523 (Materials Science, Multidisciplinary,
25/143, IF (1998) = 1,126), ISSN 0010-938X.
10. J.B.Bajat,
V.B.Mišković-Stanković,
M.D.Maksimović,
D.M.Dražić,
S.Zec,
“Electrochemical Deposition and Characterization of Zn-Co Alloys and Corrosion
Protection by Electrodeposited Epoxy Coating on Zn-Co Alloy”, Electrochim. Acta, 47
(2002) 4101-4112 (Electrochemistry, 3/15, IF (2000) = 2,078), ISSN 0013-4686.
11. M.M.Popović,
B.N.Grgur,
V.B.Mišković-Stanković,
“Corrosion
Studies
on
Electrochemically Deposited PANI and PANI/Epoxy Coatings on Mild Steel in Acid Sulfate
Solution”, Prog. Org. Coat. 52 (2005) 359-365 (Materials Science, Coatings & Films, 4/16,
IF (2006) = 1,591), ISSN 0300-9440.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
41
12. Z.Ž.Lazarević,
V.B.Mišković-Stanković,
Z.Kačarević-Popović,
D.M.Dražić,
“Determination of the Protective Properties of Electrodeposited Organic Epoxy Coatings
on Aluminium and Modified Aluminium Surfaces”, Corros. Sci. 47 (2005) 823-834
(Metallurgy & Metallurgical Engineering, 4/67, IF (2005) = 1,922), ISSN 0010-938X.
13. V.Panić, A.Dekanski, V.B.Mišković-Stanković, S.Milonjić, B.Nikolić, “On the
Deactivation Mechanism of RuO2–TiO2/Ti Anodes Prepared by Sol-Gel Procedure”, J.
Electroanal. Chem. 579, 1 (2005) 67-76 (Chemistry, Analytical, 17/70, IF (2006) =
2,339), ISSN 0022-0728.
14. B.N. Grgur, M.M. Gvozdenović, V.B. Mišković-Stanković, Z. KačarevićPopović,“Corrosion behavior and thermal stability of electrodeposited PANI/epoxy coating
system on mild steel in sodium chloride solution”, Prog. Org. Coat. 56 (2006) 214-219
(Materials Science, Coatings & Films, 4/16, IF (2006) = 1,591), ISSN 0300-9440.
15. J.B.Bajat, V.B.Mišković-Stanković, N.Bibić, D.M.Dražić, “The influence of zinc surface
pretreatment on the adhesion of epoxy coating electrodeposited on hot-dip galvanized steel ”,
Prog. Org.Coat. 58 (2007) 323-330 (Materials Science, Coatings & Films, 4/16, IF (2006) =
1,591), ISSN 0300-9440.
16. V.V.Panić, T.R.Vidaković, A.B.Dekanski, V.B.Mišković-Stanković, B.Ž.Nikolić,
“Capacitive Properties of RuO2 Coated Titanium Electrodes Prepared by the Alkoxide
Ink Procedure”, J. Electroanal. Chem. 609 (2007) 120-128 (Chemistry, Analytical, 17/70,
IF (2008) = 2,724), ISSN 1572-6657.
17. M. S. Djošić, V. B. Mišković-Stanković, S. Milonjić, Z. M. Kačarević-Popović, N. Bibić, J.
Stojanović, “Electrochemical synthesis and characterization of hydroxyapatite powders ”,
Mater.Chem.Phys. 111 (2008) 137-142 (Materials Science, Multidisciplinary, 49/214, IF
(2009) = 2,015), ISSN 0254-0584.
18. J.B.Bajat, V.B.Mišković-Stanković, J.P.Popić, D.M.Dražić, “The influence of
phosphating parameters on the corrosion resistance of phosphated hot-dip galvanized
steel and adhesion of epoxy coating on it”, Prog.Org.Coat. 63 (2008) 201-208
(Metallurgy & Metallurgical Engineering, 3/70, IF (2009) = 2,316), ISSN 0010-938X.
19. J.B.Bajat, V.B.Mišković-Stanković, Z.Kačarević-Popović, “ Corrosion stability of epoxy
coatings on aluminium pretreated by vinyltriethoxysilane, Corros. Sci. 50 (2008) 20782084 (Metallurgy & Metallurgical Engineering, 3/70, IF (2009) = 2,316), ISSN 0010938X.
20. Ž. Jovanović, J. B. Bajat, R. M. Jančić-Heinemann, M. Dimitrijević, V. B. MiškovićStanković, “Methacryloxypropyltrimethoxysilane films on aluminium: Electrochemical
characteristics, adhesion and morphology”, Prog. Org. Coat. 66 (2009) 393-399 (Materials
Science, Coatings & Films, 4/18, IF (2010) = 1,862), ISSN 0300-9440.
21. J. B. Bajat , I. Milošev, Ž. Jovanović, V. B. Mišković-Stanković, “Studies on adhesion
characteristics and corrosion behaviour of vinyltriethoxysilane/epoxy coating protective
system on aluminium”, Appl. Surf. Sci. 256 (2010) 3508-3517. (Materials Science,
Coatings & Films, 2/18, IF (2011) = 2,103), ISSN 0169-4332.
22. J. B. Bajat, Ž. Jovanović, R. M. Jančić-Heinemann, M. Dimitrijević, V. B. MiškovićStanković, “ Corrosion protection of aluminium pretreated by vinyltriethoxysilane in
sodium chloride solution”, Corros. Sci. 52 (2010) 1060-1069 (Materials Science,
Multidisciplinary, 33/225, IF (2010) = 3,265), ISSN 0010-938X.
42
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
23. Vladimir Panić, Aleksandar Dekanski, Miodrag Mitrić, Slobodan K. Milonjić, Vesna B.
Mišković-Stanković, Branislav Ž. Nikolić, “The Effect of the Addition of Colloidal
Iridium Oxide into Sol-Gel Obtained Titanium and Ruthenium Oxide Coatings on
Titanium on Their Electrochemical Properties”, Phys. Chem. Chem. Phys. 12 (2010)
7521-7528. (Chemistry, Physical, 34/127, IF (2010) = 4,166), ISSN 1463-9076.
24. J. B. Bajat, J. Popić, V. B. Mišković-Stanković, “The Influence of Aluminum Surface
Pretreatment on the Corrosion Stability and Adhesion of Powder Polyester Coating”,
Prog. Org. Coat. 69 (2010) 316-321. (Materials Science, Coatings & Films, 4/18, IF
(2010) = 1,862), ISSN 0300-9440.
25. B.V. Jegdić, J.B. Bajat, J.P. Popić, V.B. Mišković-Stanković, “Corrosion stability of
polyester coatings on steel pretreated with different iron-phosphate coatings”, Prog. Org.
Coat. 70 (2011) 127-133. (Materials Science, Coatings & Films, 4/18, IF (2010) = 1,862),
ISSN 0300-9440.
26. Željka Jovanović, Aleksandra Krklješ, Jasmina Stojkovska, Simonida Tomić, Bojana
Obradović, Vesna Mišković-Stanković, Zorica Kačarević-Popović, “Synthesis and
characterization of silver/poly(N-vinyl-2-pyrrolidone) hydrogel nanocomposite obtained
by in situ radiolytic method”, Radiat. Phys. Chem. 80 (2011) 1208-1215. (Nuclear
Science & Technology, 10/35, IF (2011) = 1,227), ISSN 0969-806X.
27. J. P. Popić, B. V. Jegdic, J. B. Bajat, Đ. Veljović, S. I. Stevanović, V. B. MiškovićStanković, “The effect of deposition temperature on the surface coverage and
morphology of iron-phosphate coatings on low carbon steel”, Appl. Surf. Sci. 257 (2011)
10855-10862. (Materials Science, Coatings & Films, 2/18, IF (2011) = 2,103), ISSN
0169-4332.
28. B.V.Jegdić, J.B.Bajat, J.P.Popić, S.S.Stevanović, V.B.Mišković-Stanković, ”The EIS
investigation of powder polyester coatings on phosphated low carbon steel: the effect of
NaNO2 in the phosphating bath“, Corros. Sci. 53 (2011) 2872-2880. (Metallurgy &
Metallurgical Engineering, 2/75, IF (2011) = 3,734), ISSN 0010-938X.
29. Zeljka Jovanovic, Jasmina Stojkovska, Bojana Obradovic, Vesna Miskovic-Stankovic,
“Alginate hydrogel microbeads incorporated with Ag nanoparticles obtained by
electrochemical method”, Mater. Chem. Phys. 133 (2012) 182–189. (Materials Science,
Multidisciplinary, 61/241, IF (2012) = 2,072), ISSN 0254-0584.
30. Obradovic B., Stojkovska J., Jovanovic Z., Miskovic-Stankovic V., ”Novel alginate
based nanocomposite hydrogels with incorporated silver nanoparticles“, J. Mater. Sci:
Mater. Med. 23 (2012) 99-107. (Engineering, Biomedical, 21/72, IF (2011) = 2,316),
ISSN 0957-4530.
31. I. Milošev, Ž. Jovanović, J.B. Bajat, R. Jančić-Heinemann and V.B. Mišković-Stanković,
“Surface analysis and electrochemical behaviour of aluminium pretreted by
vinyltriethoxysilane films in mild NaCl solution”, J. Electrochem. Soc. 159, 7 (2012)
C303-C311. (Materials Science, Coatings & Films, 1/17, IF (2012) = 2,588), ISSN 00134651.
32. Željka Jovanović, Aleksandra Radosavljević, Milorad Šiljegovic, Nataša Bibić, Vesna
Mišković-Stanković, Zorica Kačarević-Popović, “Structural and optical characteristics of
silver/poly(N-vinyl-2-pyrrolidone) nanosystems synthesized by γ-irradiation”, Radiat.
Phys. Chem. 81 (2012) 1720-1728. (Nuclear Science & Technology, 5/34, IF (2012) =
1,375), ISSN 0969-806X.
33. Željka Jovanović, Aleksandra Radosavljević, Zorica Kačarević-Popović, Jasmina
Stojkovska, Aleksandra Perić-Grujić, Mirjana Ristić, Ivana Z. Matić, Zorica D. Juranić,
Bojana Obradović, Vesna Mišković-Stanković, „Bioreactor validation and
biocompatibility of Ag/poly(N-vinyl-2-pyrrolidone) hydrogel nanocomposites“, Colloid
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
43
Surfaces B 105 (2013) 230– 235. (Materials Science, Biomaterials, 7/32, IF (2013) =
4,287), ISSN 0927-7765.
34. I. Jevremović, M. Singer, M. Achour, D. Blumer, T. Baugh, V. Mišković-Stanković, S.
Nešić, “A Novel Method to Mitigate the Top of the Line Corrosion in Wet Gas Pipelines
by Corrosion Inhibitor within a Foam Matrix”, Corrosion, 69, 2 (2013) 186-192.
(Metallurgy & Metallurgical Engineering, 4/75, IF (2013) = 2,908) ISSN 0010-9312.
35. Sanja Eraković, Ana Janković, Djordje Veljović, Eriks Palcevskis, Miodrag Mitrić,
Tatjana Stevanović, Djordje Janaćković, Vesna Mišković-Stanković, „The corrosion
stability and bioactivity in simulated body fluid of silver/hydroxyapatite and
silver/hydroxyapatite/lignin coatings on titanium obtained by electrophoretic deposition“,
J. Phys. Chem. B, 117 (2013) 1633-1643. (Chemistry, Physical, 39/136, IF (2013) =
3,377), ISSN 1520-6106.
36. J. B.Bajat, R. Vasilić, S. Stojadinović, V. Mišković-Stanković, „Corrosion stability of
oxide coatings formed by plasma electrolytic oxidation of aluminium: optimization of
process time“, Corrosion 69, 7 (2013) 693-702. (Metallurgy & Metallurgical
Engineering, 4/75, IF (2013) = 2,908) ISSN 0010-9312.
37. Lj.S. Živković, B.V. Jegdić, J.P. Popić, J.B. Bajat, V. B. Mišković-Stanković, „The
Influence of Ce-based Coatings as Pretreatments on Corrosion Stability of Top Powder
Polyester Coating on AA6060“, Prog. Org. Coat. 76 (2013) 1387-1395. (Materials
Science, Coatings & Films, 3/18, IF (2013) = 2,302), ISSN 0300-9440.
38. Sanja Eraković, Ana Janković, Ivana Z. Matić, Zorica D. Juranić, Maja VukašinovićSekulić, Tatjana Stevanović, Vesna Mišković-Stanković, „Investigation of Silver Impact
on Hydroxyapatite/Lignin Coatings Electrodeposited on Titanium“, Mater. Chem. Phys.
142 (2013) 521-530. (Materials Science, Multidisciplinary, 71/251, IF (2013) = 2,129),
ISSN 0254-0584.
39. Ivana Jevremović, Marc Singer, Srđan Nešić, Vesna Mišković-Stanković, „Inhibition
properties of self-assembled corrosion inhibitor talloil diethylenetriamine imidazoline for
mild steel corrosion in chloride solution saturated with carbon dioxide“, Corros. Sci. 77
(2013) 265-272. (Metallurgy & Metallurgical Engineering, 2/75, IF (2013) = 3,686),
ISSN 0010-938X.
40. S. Eraković, A. Janković, C. Ristoscu, L. Duta, N. Serban, A. Visan, I. N. Mihailescu,
G.E. Stan, M. Socol, O. Iordache, I. Dumitrescu, C.R. Luculescu, Dj. Janaćković, V.
Miškovic-Stanković, „Antifungal activity of Ag:hydroxyapatite thin films synthesized by
pulsed laser deposition on Ti and Ti modified by TiO2 nanotubes substrates“, Appl. Surf.
Sci. 293 (2014) 37-45. (Materials Science, Coatings & Films, 2/18, IF (2013) = 2,538),
ISSN 0169-4332.
41. Lj.S. Živković, J.P. Popić, B.V. Jegdić, Z. Dohčević-Mitrović, J.B. Bajat, V.B. MiškovićStanković, „Corrosion study of ceria coatings on AA6060 aluminium alloy obtained by
cathodic electrodeposition: Effect of deposition potential“, Surf. Coat. Technol. 240
(2014) 327-335. (Materials Science, Coatings & Films, 4/18, IF (2013) = 2,199), ISSN
0257-8972.
42. Željka Jovanović, Aleksandra Radosavljević, Jasmina Stojkovska, Branislav Nikolić,
Bojana Obradović, Zorica Kačarević-Popović, Vesna Mišković-Stanković,
„Silver/poly(N-vinyl-2-pyrrolidone)
hydrogel
nanocomposites
obtained
by
electrochemical synthesis of silver nanoparticles inside the polymer hydrogel aimed for
44
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
biomedical applications“, Polym. Composite. 35, 2 (2014) 217-226. (Materials Science,
Composites 7/24, IF (2013) = 1,455), ISSN 0272-8397.
43. Stojkovska J., Kostic D., Jovanovic Z, Vukasinovic-Sekulic M, Miskovic-Stankovic V.,
Obradovic B., A comprehensive approach to in vitro functional evaluation of Ag/alginate
nanocomposite hydrogels, Carbohyd. Polym. 111 (2014) 305-314. doi:
10.1016/j.carbpol.2014.04.063. (Chemistry, Applied 4/71, IF (2013) = 3,916), ISSN
0144-8617.
44. Vesna Mišković-Stanković, Ivana Jevremović, Inhwa Jung, Kyong Yop Rhee,
„Electrochemical study on corrosion behaviour of graphene coatings on copper and
aluminium in chloride solution“, Carbon, 75 (2014) 335-344. (Materials Science,
Multidisciplinary 24/251, IF (2013) = 6,160), ISSN 0008-6223.
45. I. Jevremović, M. Singer, M. Achour, V. Mišković-Stanković and S. Nešić, „Evaluation
of a Novel Top-of-the-Line Corrosion (TLC) Mitigation Method in a Large Scale Flow
Loop”, Corrosion (2014) doi: http://dx.doi.org/10.5006/1317. (Metallurgy &
Metallurgical Engineering, 4/75, IF (2013) = 2,908) ISSN 0010-9312.
46. Ana Janković, Sanja Eraković, Miodrag Mitrić, Ivana Z. Matić, Zorica D. Juranić, Gary
C.P. Tsui, Chak-yin Tang, Vesna Mišković-Stanković, Kyong Yop Rhee, „Bioactive
Hydroxyapatite/Graphene Composite Coating and Its Corrosion Stability in Simulated
Body Fluid”, J. Alloy. Compd. 624 (2015) 148–157. (Materials Science, Multidisciplinary
49/251, IF (2013) =2,726), ISSN 0925-8388.
47. M. Bučko, V. Mišković-Stanković, J. Rogan, J.B. Bajat, „The protective properties of
epoxy coating electrodeposited on Zn–Mn alloy substrate“, Prog. Org. Coat. 79 (2015)
8–16. (Materials Science, Coatings & Films, 3/18, IF (2013) = 2,302), ISSN 0300-9440.
48. Ljiljana S. Živković, Jelena B. Bajat, Jovan P. Popić, Bore V. Jegdić, Sanja Stevanović
and Vesna B. Mišković-Stanković, „Protective properties of cataphoretic epoxy coating
on aluminum alloy AA6060 modified with electrodeposited Ce-based coatings: effect of
post-treatment“, Prog. Org. Coat. 79 (2015) 43-52. (Materials Science, Coatings & Films,
3/18, IF (2013) = 2,302), ISSN 0300-9440.
Pregledni radovi u istaknutom međunarodnom časopisu – M22 (1x5=5)
1. Sanja
Erakovic,
Ana
Jankovic,
Gary
C.P.
Tsui,
Chak-Yin
Tang,
Vesna Miskovic-Stankovic and Tatjana Stevanovic, „Novel Bioactive Antimicrobial Lignin
Containing Coatings on Titanium Obtained by Electrophoretic Depostion”, Int. J. Mol. Sci.
15, 7 (2014) 12294-12322; doi:10.3390/ijms150712294. (Chemistry, Multidisciplinary,
52/148, IF (2013) = 2,339) ISSN 1422-0067.
Radovi u istaknutom međunarodnom časopisu – M22 (16x5=80)
2. V.B.Mišković-Stanković, D.M.Dražić, N.M.Aćamović, "The Determination of the
Protective Properties of Cationic Primers with A.C. Impedance Measurements", J. Coating
Technol. 63, No. 793 (1991) 25-29 (Chemistry, Applied, 9/23, IF (1992) = 0,560), ISSN
0361-8773.
3.
V.B.Mišković-Stanković, F.Deflorian, P.L.Bonora, L.Fedrizzi, "A Comparative Study of the
Available Electrochemical Methods For the Investigation of Epoxy and Fluoropolymer
Coatings Deterioration", Prog. Org. Coat. 24, 1-4 (1994) 253-262 (Chemistry, Applied, 7/23,
IF (1992) = 0,632), ISSN 0300-9440.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
45
4.
N.M.Aćamović, D.M.Dražić, V.B.Mišković-Stanković, "Influence of the Substrate on the
Formation and Cationic Coating Growth Kinetics", Prog. Org. Coat. 25, 3 (1995) 293-307
(Chemistry, Applied, 7/23, IF (1992) = 0,632), ISSN 0300-9440.
5.
V.B.Mišković-Stanković, M.D.Maksimović, Z.Kačarević-Popović, J.B.Zotović, “The
Sorption Characteristics and Thermal Stability of Epoxy Coatings Electrodeposited on Steel
and Steel Electrochemically Modified by Fe-P Alloys”, Prog. Org. Coat. 33, 1 (1998) 68-75
(Materials Science, Coatings & Films, 7/14, IF (1999) = 0,741), ISSN 0300-9440.
6.
V.B.Mišković-Stanković, J.B.Zotović, Z.Kačarević-Popović, M.D.Maksimović,
“Corrosion Behaviour of Epoxy Coatings Electrodeposited on Steel Electrochemically
Modified by Zn-Ni Alloys”, Electrochim. Acta, 44, 24 (1999) 4269-4277
(Electrochemistry, 7/14, IF (1999) = 1,325), ISSN 0013-4686.
7.
V.B.Mišković-Stanković, M.R.Stanić, D.M.Dražić, “Corrosion Protection of Aluminium
by Cataphoretic Epoxy Coating”, Prog. Org. Coat. 36 (1999) 53-63 (Materials Science,
Coatings & Films, 7/14, IF (1999) = 0,741), ISSN 0300-9440.
8.
Z.M.Kačarević-Popović, V.B.Mišković-Stanković, M.D.Maksimović, J.B.Zotović,
D.Kostoski, “Study of Thermal Stability of Epoxy Coatings Electrodeposited on Different
Substrates”, Polym. Degrad. Stability, 65, 1 (1999) 91-98 (Polymer Science, 21/69, IF (2000)
= 0,906), ISSN 0141-3910.
9.
J.B.Bajat, Z.Kačarević-Popović, V.B.Mišković-Stanković, M.D.Maksimović, “The
Corrosion Behaviour of Epoxy Coatings Electrodeposited on Galvanized Steel and Steel
Modified by Zn-Ni Alloys”, Prog. Org. Coat. 39 (2000) 127-135 (Materials Science,
Coatings & Films, 7/14, IF (1999) = 0,741), ISSN 0300-9440.
10. J.B.Bajat, V.B.Mišković-Stanković, Z.Kačarević-Popović, “Electrochemical and
Sorption Characteristics and Thermal Stability of Epoxy Coatings Electrodeposited on
Steel Modified by Zn-Co Alloy”, Prog. Org. Coat. 45, 4 (2002) 379-387 (Materials
Science, Coatings & Films, 7/16, IF (2003) = 0,958), ISSN 0300-9440.
11. K.Simović, V.B.Mišković-Stanković, D.Kićević, P.Jovanić, “Electrophoretic Deposition of
Thin Alumina Films From Water Suspension”, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng.
Aspects, 209 (2002) 47-55 (Chemistry, Physical, 48/101, IF (2003) = 1,440), ISSN 09277757.
12. J.B.Bajat, V.B.Mišković-Stanković, Z.Kačarević-Popović, “The Influence of Steel
Surface Modification by Electrodeposited Zn-Fe Alloys on the Corrosion Behaviour of
Epoxy Coating”, Prog. Org. Coat. 47, 1 (2003) 49-54 (Materials Science, Coatings &
Films, 7/19, IF (2004) = 1,214), ISSN 0300-9440.
13. V.Panić, A.Dekanski, V.B.Mišković-Stanković, S.Milonjić, B.Nikolić, “The Role of SolGel Procedure Conditions in Electrochemical Behaviour and Corrosion Stability of
Ti/[RuO2–TiO2] Anodes”, Materials and Manufacturing Processes, 20, 1 (2005) 89-103
(Engineering, Manufacturing, 19/38, IF (2006) = 0,606), ISSN 1042-6914.
14. Z.Ž.Lazarević, V.B.Mišković-Stanković, Z.Kačarević-Popović, D.M.Dražić, “The Study
of Corrosion Stability of Organic Epoxy Protective Coatings on Aluminium and Modified
Aluminium Surfaces”, J. Braz. Chem. Soc. 16, 1 (2005) 98-102 (Chemistry,
Multidisciplinary, 47/124, IF (2004) = 1,161), ISSN 0103-5053.
15. M.S. Djošić, V.B. Mišković-Stanković, Z.M. Kačarević-Popović, B.M. Jokić, N. Bibić, M.
Mitrić, S.K. Milonjić, R. Jančić-Heinemann, J. Stojanović, “Electrochemical synthesis of
46
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
nanosized monetite powder and its electrophoretic deposition on titanium”, Colloids and
Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 341 (2009) 110-117 (Chemistry, Physical, 53/113,
IF (2008) = 1,926), ISSN 0927-7757.
16. M. Djošić, V. Panić, J. Stojanović, M. Mitrić, V. B. Mišković-Stanković, “The effect of
applied current density on the surface morphology of deposited calcium phosphate coatings
on titanium”, Colloid. Surface. A: Physicochem. Eng. Aspects 400 (2012) 36-43. (Chemistry,
Physical, 61/134, IF (2011) = 2,236), ISSN 0927-7757.
17. A. Janković, S. Eraković,C. Ristoscu, N. Mihailescu (Serban), L. Duta, A. Visan, G.E. Stan,
A.C. Popa, M.A. Husanu, C.R. Luculescu, V.V. Srdić, Dj. Janaćković, V. MiškovićStanković, C. Bleotu, M.C. Chifiriuc, I.N. Mihailescu, „Structural and biological evaluation
of lignin addition to simple and silver doped hydroxyapatite thin films synthesized by matrixassisted pulsed laser evaporation“, J. Mater. Sci-Mater. M. (2014) DOI 10.1007/s10856-0145299-9. (Engineering, Biomedical, 26/76, IF (2013) = 2,379), ISSN 0957-4530.
Pregledni rad u međunarodnom časopisu – M23 (2x3=6)
1. V.B.Mišković-Stanković, “The Mechanism of Cathodic Electrodeposition of Epoxy
Coatings and Corrosion Behaviour of Electrodeposited Coatings”, J. Serb. Chem. Soc. 67,
5 (2002) 305-324. (Chemistry, Multidisciplinary, 89/119, IF (2002) = 0,361), ISSN 03525139.
2. Vesna Mišković-Stanković, „Electrophoretic Deposition of Alumina and Boehmite
Coatings on Metal Surfaces“, Maced. J. Chem. Chem. En. 31, 2 (2012) 183–193.
(Engineering, Chemical 84/133, IF (2012) = 0,821), ISSN 1857-5552.
Rad u međunarodnom časopisu – M23 (41x3=123)
3. V.B.Mišković, M.D.Maksimović, "The Kinetics of Organic Film Growth During the
Cathodic Electrodeposition Process", Surf. Technol. 26 (1985) 353-360. ISSN 0376-4583.
(Surf. Coat. Technol. from 1986.)
4. M.D.Maksimović, V.B.Mišković-Stanković, N.V.Krstajić, "The Effect of Applied
Voltage on the Cathodic Electrodeposition Process", Surf. Coat. Technol. 27 (1986) 8994. (Materials Science 26/39, IF (1987) = 0,340), ISSN 0257-8972.
5. V.B.Mišković-Stanković, D.M.Dražić, "The Effect of Some Deposition Parameters on
the Pore Resistance, Capacitance and Relative Permittivity of Cationic Primers", J. Serb.
Chem. Soc. 56 (1991) 343-352. (Chemistry, Multidisciplinary), ISSN 0352-5139.
6. V.B.Mišković-Stanković, M.D.Maksimović, "A Simple Mathematical Model of the
Electrolyte Penetration Through Electrodeposited Epoxy Films", Bul. Electrochem. 9, 2-3
(1993) 69-75. (Electrochemistry), ISSN 0256-1654.
7. V.B.Mišković-Stanković, F.Deflorian, P.L.Bonora, L.Fedrizzi, "An Investigation of
Epoxy and Fluoropolymer Coating Deterioration on Phosphatized Galvanized Steel", J.
Serb. Chem. Soc. 58, 10 (1993) 803-811. (Chemistry, Multidisciplinary), ISSN 03525139.
8. V.B.Mišković-Stanković, F.Deflorian, P.L.Bonora, L.Fedrizzi, "Corrosion Behaviour of
Epoxy and Fluoropolymer Coatings With an Artificially Induced Defect", J. Serb. Chem.
Soc. 58, 10 (1993) 813-822. (Chemistry, Multidisciplinary), ISSN 0352-5139.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
47
9. M.D.Maksimović, V.B.Mišković-Stanković, "Prediction of the Useful Life of Epoxy
Coatings Electrodeposited on Steel in a Corrosive Environment", J. Serb. Chem. Soc. 59,
1 (1994) 53-62. (Chemistry, Multidisciplinary), ISSN 0352-5139.
10. V.B.Mišković-Stanković, F.Deflorian, P.L.Bonora, L.Fedrizzi, "Corrosion Behaviour of
Polyester and Fluoropolymer Coatings on Coil Coated Stainless Steel”, J. Serb. Chem.
Soc. 61, 7 (1996) 591-600. (Chemistry, Multidisciplinary), ISSN 0352-5139.
11. V.B.Mišković-Stanković, N.Dunkić, “The Acid Resistance and Corrosion Stability of
Polyester Coatings on Phosphatized Steel”, J. Serb. Chem. Soc. 63, 1 (1998) 53-62.
(Chemistry, Multidisciplinary), ISSN 0352-5139.
12. V.B.Mišković-Stanković, J.B.Bajat, M.D.Maksimović, Z.M.Kačarević-Popović, “The
Effect of Zn-Ni sublayers on the Corrosion Behaviour and Thermal Stability of Epoxy
Coatings Electrodeposited on Steel”, J. Serb. Chem. Soc. 65, 12 (2000) 923-933.
(Chemistry, Multidisciplinary, 91/118, IF (2001) = 0,230), ISSN 0352-5139.
13. V.B.Mišković-Stanković, J.B.Zotović, M.D.Maksimović, “The Effect of Surface
Modification by Fe-P Alloys on Corrosion Behaviour of Epoxy Coatings
Electrodeposited on Steel”, Bull. Electrochem. 17, 6 (2001) 241-247. (Electrochemistry,
13/15, IF (2002) = 0,361), ISSN 0256-1654.
14. V.B.Mišković-Stanković, Z.Ž.Lazarević, Z.Kačarević-Popović, “Electrochemical
Properties and Thermal Stability of Epoxy Coatings Electrodeposited on Aluminium and
Modified Aluminium Surfaces”, J. Serb. Chem. Soc. 66, 11-12 (2001) 871-880.
(Chemistry, Multidisciplinary, 101/118, IF (2001) = 0,244), ISSN 0352-5139.
15. J.B.Bajat, M.D.Maksimović, V.B.Mišković-Stanković, S.Zec, “Electrochemical
Deposition and Characterization of Zn-Ni Alloys as Sublayers for Epoxy Coating
Deposition”, J. Appl. Electrochem. 31 (2001) 355-361 (Electrochemistry, 10/15, IF
(2000) = 1,117), ISSN 0021-891X.
16. V.B.Mišković-Stanković, “The Mechanism of Cathodic Electrodeposition of Epoxy
Coatings and Corrosion Behaviour of Electrodeposited Coatings”, J. Serb. Chem. Soc. 67,
5 (2002) 305-324. (Chemistry, Multidisciplinary, 89/119, IF (2002) = 0,361), ISSN 03525139.
17. V.B.Mišković-Stanković, Z.Ž.Lazarević, Z.Kačarević-Popović, D.M.Dražić, “Corrosion
behaviour of epoxy coatings on modified aluminium surfaces”, Bul. Electrochem. 18, 8
(2002) 343-348. (Electrochemistry, 14/15, IF (2002) = 0,206), ISSN 0256-1654.
18. V.V.Panić, A.B.Dekanski, V.B.Mišković-Stanković, S.K.Milonjić, B.Ž.Nikolić, “The
Role of Titanium Oxide Concentration Profile of Titanium Oxide of RuO2–TiO2 Coatings
Obtained by the Sol-Gel Procedure on its Electrochemical Behaviour”, J. Serb. Chem.
Soc. 68, 12 (2003) 979-988. (Chemistry, Multidisciplinary, 88/123, IF (2003) = 0,474),
ISSN 0352-5139.
19. M. Lazić, K.Simović, V.B.Mišković-Stanković, P.Jovanić, D.Kićević, “The Influence of
Deposition Parameters on the Porosity of Thin Alumina Films on Steel”, J. Serb. Chem.
Soc. 69, 3 (2004) 239-249. (Chemistry, Multidisciplinary, 85/124, IF (2004) = 0,522),
ISSN 0352-5139.
20. V.Panić, A.Dekanski, S.Gojković, V.B.Mišković-Stanković, B.Nikolić, “Influence of the
Oxide Sol Properties on the Capacitive Behavior of Carbon Supported Hydrous
Ruthenium Oxide”, Mater. Sci. Forum, 453-454 (2004) 133-138. (Materials Science,
Multidisciplinary, 119/177, IF (2004) = 0,498), ISSN 0255-5476.
48
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
21. M.S.Lazić, V.B.Mišković-Stanković, Đ.T.Janaćković, R.D.Petrović, Lj.M.Pavlović,
“The Electrophoretic Deposition of Boehmite Coatings on Titanium from Water Sol”,
Mater. Sci. Forum, 453-454 (2004) 349-354. (Materials Science, Multidisciplinary,
119/177, IF (2004) = 0,498), ISSN 0255-5476.
22. J.B.Bajat,
V.B.Mišković-Stanković,
M.D.Maksimović,
D.M.Dražić,
S.Zec,
“Electrochemical Deposition and Characterization of Zn-Fe Alloys ”, J. Serb. Chem. Soc.
69, 10 (2004) 807-815. (Chemistry, Multidisciplinary, 85/124, IF (2004) = 0,522), ISSN
0352-5139.
23. V.V.Panić, A.B.Dekanski, T.R.Vidaković, V.B.Mišković-Stanković, B.Ž.Nikolić,
“Oxidation of Phenol on RuO2–TiO2/Ti Anodes”, J. Solid State Electrochem. 9, 1 (2005)
43-54 (Electrochemistry, 12/22, IF (2006) = 1,542), ISSN 1432-8488.
24. V.Panić, A.Dekanski, S.Gojković, S.Milonjić, V.B.Mišković-Stanković, B.Nikolić,
“Morphology and Capacitive Properties of [RuOxHy/Low Surface Area Carbon Black]
Composite Materials Prepared by Sol Gel Procedure”, Mater. Sci. Forum, 494 (2005)
235-240. (Materials Science, Multidisciplinary, 137/178, IF (2005) = 0,399), ISSN 02555476.
25. M.S.Đošić,
V.B.Mišković-Stanković,
Đ.T.Janaćković,
Z.M.Kačarević-Popović,
R.D.Petrović, “Electrophoretic Deposition and Characterization of Boehmite Coatings on
Titanium Substrate ”, Colloid. Surface. A 274 (2006) 185-191 (Chemistry, Physical 58/108,
IF (2006) = 1,611), ISSN 0927-7757.
26. V.V. Panić, A.B. Dekanski, S.K. Milonjić, V.B. Mišković-Stanković, B.Ž. Nikolić,
“Electrocatalytic Activity of Sol-Gel Prepared RuO2 /Ti Anode in Chlorine and Oxygen
Evolution Reactions”, Russ. J. Electrochem. 42, 10 (2006) 1055-1060. (Electrochemistry,
22/22, IF (2006) = 0,189) ISSN 1023-1935
27. G.N.Ćirić-Marjanović, B.N.Marjanović, M.M.Popović, V.V.Panić, V.B.MiškovićStanković, “Anilinium 5-sulfosalicylate Electropolimerization on Mild Steel from an
Aqueous Solution of Sodium 5-sulfosalicylate/disodium 5-sulfosalicylate”, Russ. J.
Electrochem. 42, 12 (2006) 1358-1364. (Electrochemistry, 22/22, IF (2006) = 0,189)
ISSN 1023-1935
28. V.V.Panić, A.B.Dekanski, S.K.Milonjić, V.B.Mišković-Stanković, B.Ž.Nikolić,
“Activity and stability of RuO2 coated titanium anodes prepared via the alkoxide route”,
J. Serb. Chem. Soc. 71, 11 (2006) 1173-1186. (Chemistry, Multidisciplinary 101/124, IF
(2006) = 0,423) ISSN 0352-5139
29. M.S.Đošić, V.B.Mišković-Stanković, V.V.Srdić, “Electrophoretic deposition and
thermal treatment of boehmite coatings on titanium”, J. Serb. Chem. Soc. 72, 3 (2007)
275-287. (Chemistry, Multidisciplinary, 95/127, IF (2007) = 0.536) ISSN 0352-5139
30. J.B.Bajat, V.B.Mišković-Stanković, D.M.Dražić, “Adhesion of epoxy cataphoretic
coatings on Zn-alloys”, J. Serb. Chem. Soc. 72 (12) (2007) 1383-1392. (Chemistry,
Multidisciplinary, 95/127, IF (2007) = 0,536) ISSN 0352-5139
31. V.V.Panić, S.I.Stevanović, V.B.Mišković-Stanković, B.Ž.Jovanović, B.Ž.Nikolić,
“Photoelectrochemical properties of sol-gel obtained titanium oxide”, J. Serb. Chem. Soc.
73, 12 (2008) 1211-1221. (Chemistry, Multidisciplinary, 91/127, IF (2008) = 0,611) ISSN
0352-5139
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
49
32. S. Eraković, Đ. Veljović, P. N. Diouf, T. Stevanović, M. Mitrić, S. Milonjić, V.
Mišković-Stanković,
“Electrophoretic
Deposition
of
Biocomposite
Lignin/Hydroxyapatite Coatings on Titanium”, International Journal of Chemical
Reactor Engineering, 7 (2009) Article A62 (Engineering, Chemical, 58/114, IF (2007) =
0,750).
33. M. S. Djošić, N. Bibić, M. N. Mitrić, M. Šiljegović, J.N. Stojanović, B. Jokić, Dj. T.
Janaćković, V. B. Mišković-Stanković, “Electrodeposited hydroxyapatite thin films
modified by ion beam irradiation”, J. Optoelectron. Adv. M. 11, 11 (2009) 1848-1854.
(Materials Science, Multidisciplinary, 175/214, IF (2009) = 0,827), ISSN 1454-4164.
34. V. V. Panić, A. B. Dekanski, V. B. Mišković-Stanković, B.Ž. Nikolić, “The Study of
Capacitance Change during Electrolyte Penetration through Carbon-Supported Hydrous
Ruthenium Oxide Prepared by the Sol-Gel Procedure”, Chem. Biochem. Eng. Q. 23, 1
(2009) 23-30. (Engineering, Chemical,99/139, IF (2010) = 0,483) ISSN 0352-9568
35. Vladimir V. Panić, Aleksandar B. Dekanski, Vesna B. Mišković-Stanković, Branislav Ž.
Nikolić, Differences in electrochemical behavior of ruthenium and iridium oxide in
electrocatalytic coatings of activated titanium anodes prepared by the sol–gel procedure,
J. Serb. Chem. Soc. 75, 10 (2010) 1413-1420. (Chemistry, Multidisciplinary 98/147, IF
(2010 = 0,725) ISSN 0352-5139
36. Željka Jovanović, Aleksandra Krklješ, Zorica Kačarević-Popović, Vesna MiškovićStanković, “Srebro/poli(N-vinil-2-pirolidon) nanokompoziti dobijeni elektrohemijskom
sintezom”, Hem. Ind. 65 (2011) 687-696. (Engineering, Chemical 120/133, IF (2011) =
0,205) ISSN 0367-598X.
37. Rade D. Surudžić, Sanja G. Eraković, Vesna B. Mišković-Stanković, “Sinteza i
karakterizacija sinterovanih hidroksiapatit/lignin prevlaka na titanu”, Hem. Ind. 66 (2012)
187-192. (Engineering, Chemical 104/133, IF (2012) = 0,463) ISSN 0367-598X.
38. Ivana Jevremović, Aleksandra Debeljković, Marc Singer, Mohsen Achour, Srdjan Nešić
and Vesna Mišković-Stanković, “The mixture of dicyclohexilamine and oleylamine as
corrosion inhibitor for mild steel in NaCl solution saturated with CO2”, J. Serb. Chem.
Soc. 77, 8 (2012) 1047-1061. (Chemistry, Multidisciplinary, 100/152, IF (2012) = 0,912)
ISSN 0352-5139 doi: 10.2298/JSC120222058J.
39. J.P. Popić, B.V. Jegdić, J.B. Bajat, M. Mitrić, V.B. Mišković-Stanković, ”Surface
coverage determination of iron-phosphate coatings on steel using voltammetric anodic
dissolution technique“, J. Serb. Chem. Soc. 78, 1 (2013) 101–114. (Chemistry,
Multidisciplinary, 105/148, IF (2013) = 0,889) ISSN 0352-5139 doi:
10.2298/JSC120222058J.
40. Bore V. Jegdić, Ljiljana S. Živković, Jovan P. Popić, Jelena B. Bajat and Vesna B.
Mišković-Stanković, ”Electrochemical methods for corrosion testing of Ce-based
coatings prepared on AA6060 alloy by the dip immersion method”, J. Serb. Chem. Soc.
78, 7 (2013) 997-1011. (Chemistry, Multidisciplinary, 105/148, IF (2013) = 0,889) ISSN
0352-5139.
41. Rade Surudžić, Željka Jovanović, Nataša Bibić, Branislav Nikolić, Vesna MiškovićStanković, „Electrochemical synthesis of silver nanoparticles in poly(vinyl alcohol)
solution“, J. Serb. Chem. Soc. 78, 12 (2013) 2087-2098. (Chemistry, Multidisciplinary,
105/148, IF (2013) = 0,889) ISSN 0352-5139.
50
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
42. Jelena B.Bajat, Vesna Mišković-Stanković, Rastko Vasilić, Stevan Stojadinović,
„Corrosion evaluation of zirconium doped oxide coatings on aluminum formed by plasma
electrolytic oxidation“, Acta Chim. Slov. 61 (2014) 308-315. (Chemistry,
Multidisciplinary, 98/148, IF (2013) = 0,923) ISSN 1318-0207.
43. Marija S. Djošić, Miodrag Mitrić, Vesna B. Mišković-Stanković, „The porosity and
roughness of electrodeposited calcium phosphate coatings in simulated body fluid“, J.
Serb. Chem. Soc. (2014) doi: 10.2298/JSC140626098D. (Chemistry, Multidisciplinary,
105/148, IF (2013) = 0,889) ISSN 0352-5139.
Rad u međunarodnom časopisu van SCI liste
1.
M. Lazić, V.B.Mišković-Stanković, P.Jovanić, K.Simović, “The Effect of Bath
Temperature on the Morphology of Electrodeposited Alumina Films on Steel”,
Interceram, 51, 5 (2002) 328-332, ISSN 0020-5214.
2.
K.Simović, V.B.Mišković-Stanković, D.Kićević, P.Jovanić, “Characterization of
Alumina Films Electrodeposited on Steel From Water Suspensions”, Interceram, 52, 3
(2003) 162-166, ISSN 0020-5214.
3.
Jelena Gulicovski, Jelena Bajat, Vesna Mišković-Stanković, Bojan Jokić, Vladimir
Panić, Slobodan Milonjić, „Cerium oxide as conversion coating for the corrosion
protection of aluminum“, J. Electrochem. Sci. Eng. 3, 4 (2013) 151-156. ISSN 18479286.
ZBORNICI MEĐUNARODNIH NAUČNIH SKUPOVA – M30
Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celini – M31 (1x3=3)
1.
V.B.Mišković-Stanković, "A.C. Impedance Measurements as an Advanced Method for
Corrosion Performance Analysis of Polymer-Coated Metals" (plenar lecture), International
Proffesional Meeting "Recent Advances in the Science and Technology of Organic
Coatings", Sarajevo, Yugoslavia, 1990, Book of Abstracts, 19-28.
Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u izvodu – M32 (7x1,5=10,5)
1.
V.B.Mišković-Stanković, F.Deflorian, P.L.Bonora, L.Fedrizzi, "A Comparative Study of
the Available Electrochemical Methods For the Investigation of Epoxy and
Fluoropolymer Coatings Deterioration" (plenar lecture), XIX th International Conference
in Organic Coatings Science and Technology, Athens, Greece, 1993, Proceedings 19,
445-457.
2.
V.B.Mišković-Stanković, D.M.Dražić, “A Study of Water Uptake in the Thin Epoxy
Electrophoretic Coatings During Corrosion Process” (plenar lecture), 3.
Elektrochemisches Grundlagensymposium in Verbindung mit dem 2. Kurt-SchwabeSymposium (Korrosionsschutz durch elektrochemische Oberflächenmodifizierung),
Dresden, Germany, 1997, Proceedings, 31.
3.
V.B.Mišković-Stanković, “The Corrosion Behaviour of Electrodeposited Epoxy
Coatings” (section lecture), 1 st International Conference of the Chemical Societies of the
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
51
South-East European Countries on “Chemical Sciences and Industry”, Halkidiki, Greece,
1998, Book of Abstracts, Vol. I, SL 30.
4.
V.B.Mišković-Stanković, “Novel Nanostructured Materials for Medical Applications
Obtained by Electrochemical Methods”, Second International Workshop
Characterization, Properties, and Applications of Nanostructured Ceramics, Polymers,
and Composites, Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, 2011, Book of
Abstracts, p. 23.
5.
V.B.Mišković-Stanković, “Electrochemical Synthesis of Ag/alginate Nanocomposites
Suitable for Biomedical Applications”, 3rd Regional Symposium on Electrochemistry of
South-East Europe (RSE-SEE), Bucharest, Romania, 2012, Book of Abstracts, KN-07, p.
16.
6.
Vesna Mišković-Stanković, Ana Janković, Vivek Dhand, Kyong Yop Rhee,
“Electrochemical Biocomposite Graphene/Hydroxyapatite Coatings on Titanium Aimed
for Medical Applications“, 63rd World Conference on Carbon (CARBON 2014), Jeju,
Korea, 2014, Extended Abstracts (CD Rom) ILT3-06_3.
7.
V. Mišković-Stanković, A. Janković, S. Eraković, K. Y. Rhee, “Graphene based
biomedical composite coatings produced by electrophoretic deposition on titanium“, VIII
International Symposium Physics and Chemistry of Carbon Materials/Nanoengineering“,
Almaty, The Republic of Kazakhstan, 2014, Proceedings, p. 21-23.
Predavanje po pozivu na inostranim Univerzitetima
1.
V.B.Mišković-Stanković, "Electrodeposition of Organic Coatings", University of Trento,
Trento, Italy, 1992.
2.
V.B.Mišković-Stanković, "Determination of the Protective Properties of
Electrodeposited Organic Coatings for Car Bodies Using A.C. Impedance
Measurements", University of Trento, Trento, Italy, 1992.
3.
V.B.Mišković-Stanković, “Protezione di Superfici Metalliche Mediante Rivestimenti
Organici “High Tech”, Universita degli Studi di Genova, Instituto di Chimica, Genova,
Italia, 1995.
4.
V.B.Mišković-Stanković, “ New Methods in Corrosion Protection by Environmentally
Friendly Organic Coatings ”, Shandong University, Jinan, China, 2009.
5.
V.B.Mišković-Stanković, “ New Electrochemical Biomaterials”, Shandong University,
Jinan, China, 2009.
6.
V.B.Mišković-Stanković, “Corrosion studies on environmentally friendly protective
coatings”, Ohio University, Athens, Ohio, USA, 2009.
7.
V.B.Mišković-Stanković, “Corrosion protection by environmentally friendly silane
coatings”, Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia, 2010.
8.
V.B.Mišković-Stanković, “ Biocomposite hydroxyapatite/lignin coatings for medical
aplications”, Laval University, Quebec, Canada, 2011.
9.
V.B.Mišković-Stanković, “Electrochemical nanostructured biocomposite coatings on
titanium for medical applications”, Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia, 2011.
10. V.B.Mišković-Stanković, “Environmentally friendly surface pretreatments for improved
corrosion stability of organic topcoats”, University of Udine, Udine, Italy, 2011.
52
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
11. Vesna Mišković-Stanković, “Environmentally-friendly surface layers for enhanced
corrosion protection“, Shandong University, Jinan, China, 2014.
12. Vesna Mišković-Stanković, “Environmentally-friendly surface layers for enhanced
corrosion protection“, Jiangsu Normal University, Xuzhou, China, 2014.
13. Vesna Mišković-Stanković, “Environmentally-friendly surface layers for enhanced
corrosion protection“, FudanUniversity, Shanghai, China, 2014.
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini – M33 (18x1=18)
1.
F.Deflorian, V.B.Mišković-Stanković, L.Fedrizzi, P.L.Bonora, L.Lori, A.Tamba, "E.I.S.
Evaluation of Coil Coated Stainless Steel Performances", XI th European Corrosion Congress
(EUROCORR), Bournemouth, UK, 1994, Proceedings, Vol. 1, 46-52.
2.
N.Dunkić, V.B.Mišković-Stanković, ”Influence of the Polyester Coating Composition on
Their Protection Properties”, International Congress for the Paint, Varnish, Printing Ink,
Adhesive Industry (EUROCOAT), Genoa, Italy, 1996, Book of Papers, Vol. III, 101-115.
3.
V.B.Mišković-Stanković, M.R.Stanić, D.M.Dražić, “The Investigation of the Protective
Properties of Epoxy Coatings Electrodeposited on Aluminium”, 14 th International Corrosion
Congress, Cape Town, South Africa, 1999, Book of Papers (CD-Rom), No.102 (p. 1-7).
4.
J.B. Bajat, M.D.Maksimović, V.B.Mišković-Stanković, ”Electrochemical deposition and
characterization of Zn-Ni alloys and corrosion behaviour of epoxy coating on Zn-Ni alloy”, 7
th International Symposium on Electrochemical Methods in Corrosion Research (EMCR),
Budapest, Hungary, 2000, Proceedings (CD-Rom), No. 015 (p. 1-9).
5.
V.B.Mišković-Stanković, Z.Kačarević-Popović, Z.Ž.Lazarević, D.M.Dražić, “The effect of
surface modification on the protective properties of epoxy coatings electrodeposited on
aluminium”, XVII European corrosion congress (EUROCORR), Riva del Garda, Italy, 2001,
Proceedings (CD-Rom), No. 044 (p. 1-7).
6.
V.Panić, A.Dekanski, S.Milonjić, V.B.Mišković-Stanković, B.Nikolić, “Morphology and
electrochemical properties of RuO2-TiO2 coating obtained by the sol-gel procedure”, XVII
European corrosion congress (EUROCORR), Riva del Garda, Italy, 2001, Proceedings (CDRom), No. 097 (p. 1-8).
7.
J.B.Bajat, V.B.Mišković-Stanković, D.M.Dražić, “The Corrosion Behaviour of Epoxy
Coatings on Zn-Fe Alloy”, XVIII European corrosion congress (EUROCORR), Budapest,
Hungary, 2003, Proceedings (CD-Rom), No. 093 (p. 1-8).
8.
V.Panić, A.Dekanski, V.B.Mišković-Stanković, B.Nikolić, “Effect of the Sol-Gel Procedure
Parameters on the Corrosion Stability of RuO2-TiO2 Anodes”, XVIII European corrosion
congress (EUROCORR), Budapest, Hungary, 2003, Proceedings (CD-Rom), No. 155 (p. 1-8).
9.
V.B.Mišković-Stanković, J.B.Bajat, D.M.Dražić, “The Corrosion Behaviour of Epoxy
Coatings on Steel Electrochemically Modified by Zn Alloys”, 4 th Kurt Schwabe Corrosion
Symposium, Espoo, Finland, 2004, Proceedings, 180-186.
10. V.B.Mišković-Stanković, M.M.Gvozdenović, B.N.Grgur, Z.Kačarević-Popović, “Corrosion
Studies on PANI/Epoxy Coating Protective System on Mild steel in Sodium Chloride
Solution”, XX European Corrosion Congress (EUROCORR), Lisbon, Portugal, 2005,
Proceedings (CD-Rom), No.221 (p. 1-6).
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
53
11. V.V.Panić, T.R.Vidaković, A.B.Dekanski, V.B.Mišković-Stanković, B.Ž.Nikolić, “Cathodic
Protection Performances of Ruthenium-Oxide Coatings Formed by the Alkoxide Sol-Gel
Procedure”, XX European Corrosion Congress (EUROCORR), Lisbon, Portugal, 2005,
Proceedings (CD-Rom), No. 322 (p. 1-9).
12. V.B.Mišković-Stanković, M.M.Gvozdenović, B.N.Grgur, “The effect of thin PANI film on
the corrosion behaviour of PANI/epoxy coated mild steel in acid and neutral solution”, XXI
European Corrosion Congress (EUROCORR 2006), Maastricht, The Netherlands, 2006, Book
of Abstracts, 224-225 and Manuscripts (CD-Rom), Oral_Miskovic-Stankovic, p. 1-7.
13. Sanja Eraković, Đorđe Veljović, Papa N. Diouf, Tatjana Stevanović, Vesna MiškovićStanković, "Effets de la concentration de lignine sur les propriétés des revêtements hybrides
HAP/Lig déposés sur du titane par électrophorèse", MATERIAUX 2010, 18-22 octobre 2010,
Nantes, France, Paper No. 1728 (CD-Rom), p. 1-12.
14. Z. Kačarević-Popović, M. Dragašević, A. Krklješ, S. Popović, Ž. Jovanović, S. Tomić,V.
Mišković-Stanković, "On the Use of Radiation Technology for NanoscaleEngineering of
Silver/Hydrogel Based Nanocomposites for Potential BiomedicalApplication", ICDDT2010:
The 2nd International Conference on Drug Discovery& Therapy: Dubai, 2010, Book of
Abstracts, SL-319 ; The Open Conference Proceedings Journal, 1 (2010) 200-206.
15. M.M.Bučko, J.B.Bajat, V.B.Mišković-Stanković, M.Tomić, M.Pavlović, „The ifluence of
steel surface modification by Zn-Mn alloy on the protective properties of epoxy coating“, 2nd
International Congress „Engineering, Ecology and Materials in Processing Industry“,
Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 2011, Proceedings, p. 1202-1207.
16. I. Jevremovic, M. Singer, M. Achour, D. Blumer, T. Baugh, V.B. Miskovic-Stankovic, S.
Nesic, „A Novel Method to Mitigate the Top of the Line Corrosion in Wet Gas Pipelines by
Corrosion Inhibitor within a Foam Matrix“, NACE International Conference
CORROSION/2012, Salt Lake City, Utah, USA, 2012, TLC Symposium, Paper No. C20120001403 (p.1-15) ; NACE - International Corrosion Conference Series, Volume 4, 2012, p.
3203-3217.
17. I. Jevremovic, M. Singer, M. Achour, V.B. Miskovic-Stankovic, S. Nesic, „Evaluation of the
Novel Top-of-the-Line Corrosion Mitigation Method in Flow Loop'', NACE International
Conference CORROSION/2013, Orlando, Florida, USA, 2013, TLC Symposium, Paper No.
C2013-0002321 (p.1-12) ; NACE – International Corrosion Conference Series, Volume 6,
2013, p. 4955-4967.I.
18. M. Bučko, M. Tomić, V.B. Mišković-Stanković, M. Pavlović, J.B. Bajat, „The influence of
steel surface modification by electrodeposited Zn-Mn alloys on the protective behaviour of an
epoxy coating“, 15 YuCorr International conference on Meeting point of the science and
practice in the fields of corrosion, materials and environmental protection“, Tara, Serbia,
2013, Proceedings, p.388-396.
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu – M34 (130x0,5=65)
1.
V.B.Mišković-Stanković, M.D.Maksimović, "A Simple Mathematical Model of the
Electrolyte Penetration Through Organic Films", 180 th Electrochemical Society
Meeting, Phoenix, Arizona, U.S.A., 1991, Extended Abstracts, Vol. 91-2, 530-531.
2.
D.M.Dražić, V.B.Mišković-Stanković, M.J.Teodorović, "The Investigation of the
Corrosive Behaviour of Epoxy Coatings Using A.C.Impedance Measurements", 43 rd
Meeting of The International Society of Electrochemistry, Cordoba, Argentina, 1992,
Abstracts, 328.
54
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
3.
V.B.Mišković-Stanković, D.M.Dražić,"The Investigation of the Water Uptake and
Sorption Characteristics of Epoxy Coatings Electrodeposited on Steel", 45 th Annual
Meeting of The International Society of Electrochemistry, Porto, Portugal, 1994, Book of
Abstracts, Vol. 1, II-26.
4.
V.B.Mišković-Stanković, M.D.Maksimović, "EIS Investigation of Epoxy Coatings
Electrodeposited on Steel at Different Resin Concentrations", 3 rd International
Symposium on Electrochemical Impedance Spectroscopy, Nieuwpoort, Belgium, 1995,
Abstracts, 154.
5.
D.M.Dražić, V.B.Mišković-Stanković, Z.Kačarević-Popović, "The Investigation of the
Electrolyte Penetration Through Epoxy Coatings During Exposure to Different Corrosive
Agents", 46 th Annual Meeting of The International Society of Electrochemistry,
Xiamen, China, 1995, Book of Abstracts, Vol. 2, 7-13.
6.
V.B.Mišković-Stanković, D.M.Dražić, ”Sorption Characteristics of Cathodically
Deposited Epoxy Films” , XII th European Corrosion Congress (EUROCORR), Nice,
France, 1996, Extended abstracts - Session XI (Coatings), XI OR 10-1 - XI OR 10-4.
7.
V.B.Mišković-Stanković, D.M.Dražić, “Investigation of Corrosion Process of EpoxyResin Electrocoated Steel by Electrochemical and Different Physico-Chemical Methods”,
XII th European Corrosion Congress (EUROCORR), Nice, France, 1996, Extended
abstracts - Session X (Physical and Chemical Methods of Corrosion Testing), X P 6-1 - X
P 6-4.
8.
V.B.Mišković-Stanković, J.B.Zotović, M.D.Maksimović, “Corrosion Behaviour of
Epoxy Coatings Investigated by EIS”, 6 th International Symposium on Electrochemical
Methods in Corrosion Research (EMCR), Trento, Italy, 1997, Abstracts, 15.
9.
J.B.Zotović, V.B.Mišković-Stanković, M.D.Maksimović, “The Corrosion Behaviour of
Epoxy Coatings on Steel Surface Modified by Fe-P Alloys”, 48 th Annual Meeting of
The International Society of Electrochemistry and 192 nd Meeting of The
Electrochemical Society, Paris, France, 1997, Meeting Abstracts, Vol. 97-2, 655.
10. J.B.Zotović, Z.Kačarević-Popović, V.B.Mišković-Stanković, M.D.Maksimović, “The
Influence of Steel Surface Modification by Zn-Ni Alloys on the Protective Properties of
Epoxy Coatings”, 1 st International Conference of the Chemical Societies of the SouthEast European Countries on “Chemical Sciences and Industry”, Halkidiki, Greece, 1998,
Book of Abstracts, Vol. I, PO 377.
11. V.B.Mišković-Stanković, J.B.Zotović, Z.Kačarević-Popović, M.D.Maksimović,
“Corrosion Behaviour of Epoxy Coatings Electrodeposited on Steel Electrochemically
Modified by Zn-Ni Alloy”, 4 th International Symposium on Electrochemical Impedance
Spectroscopy, Rio de Janeiro, Brazil, 1998, Proceedings, 219-221.
12. J.B.Zotović, Z.Kačarević-Popović, V.B.Mišković-Stanković, M.D.Maksimović, “The
Corrosion Behaviour of Epoxy Coatings on Modified Steel Surface”, 50 th Annual
Meeting of The International Society of Electrochemistry, Pavia, Italy, 1999, Extended
Abstracts, Vol. 2 (Symposia 5 to 9), 7/290.
13. K.Simović, V.B.Mišković-Stanković, D.Kićević, M.Gašić, P.Jovanić, “Cataphoretic
deposition of alumina water suspensions”, 51 st Annual Meeting of The International
Society of Electrochemistry, Warsaw, Poland, 2000, Abstracts (CD-Rom), No. 519.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
55
14. Z.Ž.Lazarević, V.B.Mišković-Stanković, Z.Kačarević-Popović, J.Popić, D.M.Dražić,
“The sorption characteristics and thermal stability of epoxy coatings electrodeposited on
aluminium and modified aluminium surfaces”, 2 nd International Conference of the
Chemical Societies of the South-East European Countries on “Chemical Sciences and
Sustainable Development”, Halkidiki, Greece, 2000, Book of Abstracts, Vol. II, 54.
15. M.S.Lazić, K.Simović, P.Jovanić, V.B.Mišković-Stanković, “The influence of bath
temperature on electrophoretic deposition of alumina on steel”, 2 nd International
Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries on
“Chemical Sciences and Sustainable Development”, Halkidiki, Greece, 2000, Book of
Abstracts, Vol. II, 55.
16. V.B.Mišković-Stanković, Z.Ž.Lazarević, Z.Kačarević-Popović, D.M.Dražić, “Corrosion
behaviour of epoxy coatings on modified aluminium surfaces”, 5 th Electrochemical
Impedance Spectroscopy Symposium, Marilleva, Trento, Italy, 2001, Abstracts, 157-158.
17. J.B.Bajat,
V.B.Mišković-Stanković,
Z.Kačarević-Popović,
M.D.Maksimović,
D.M.Dražić, “The Influence of Steel Surface Modification by Zn-Co Alloy on the
Protective Properties of Epoxy Coating”, 53 rd Annual Meeting of The International
Society of Electrochemistry, Dusseldorf, Germany, 2002, Book of Abstracts, 169.
18. V.Panić, A.Dekanski, S.Milonjić, T.Vidaković, V.B.Mišković-Stanković, B.Nikolić,
“The Properties of RuO2–TiO2 Coatings Prepared from Differently Obtained Oxide Sols”,
53 rd Annual Meeting of The International Society of Electrochemistry, Dusseldorf,
Germany, 2002, Book of Abstracts, 253.
19. J.B.Bajat, V.B.Mišković-Stanković, Z.Kačarević-Popović, D.M.Dražić, “The Effect of
Steel Surface Modification by Zn-Co Alloys on the Corrosion Behaviour of Epoxy
Coatings”, 3 rd International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern
European Countries on “Chemistry in a New Millennium-an Endless Frontier”,
Bucharest, Romania, 2002, Book of Abstracts, Vol. II, 99.
20. V.Panić, A.Dekanski, S.Milonjić, V.B.Mišković-Stanković, B.Nikolić, “Electrochemical
Properties and Porous Structure of the RuO2–TiO2 Coatings”, 3 rd International
Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries on
“Chemistry in a New Millennium-an Endless Frontier”, Bucharest, Romania, 2002, Book
of Abstracts, Vol. II, 87.
21. Z.Ž.Lazarević, V.B.Mišković-Stanković, Z.Kačarević-Popović, D.M.Dražić, “Corrosion
Protection of Aluminium by Protective Systems Based on Electrodeposited Epoxy
Coatings”, 3 rd International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern
European Countries on “Chemistry in a New Millennium-an Endless Frontier”,
Bucharest, Romania, 2002, Book of Abstracts, Vol. II, 100.
22. T.Vidaković, V.Panić, S.Gojković, A.Dekanski, S.Milonjić, V.B.Mišković-Stanković,
B.Nikolić, “The Properties of Carbon Supported RuOxHy Catalyst”, 4 th International
Conference “Electrocatalysis - From Theory to Industrial Applications” (ECS’02), Como,
Italy, 2002, Abstracts, 142.
23. J.B.Bajat, V.B.Mišković-Stanković, Z.Kačarević-Popović, “The Influence of Steel
Surface Modification by Zn-Fe Alloys on Electrodeposited Epoxy Coatings”, 8 th
International Symposium on Electrochemical Methods in Corrosion Research (EMCR),
Nieuwpoort, Belgium, 2003, Abstracts, O-8.
56
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
24. J.B.Bajat, V.B.Mišković-Stanković, Z.Kačarević-Popović, “The Influence of Steel
Surface Modification by Zn-Fe Alloys on Electrodeposited Epoxy Coatings”, 8 th
International Symposium on Electrochemical Methods in Corrosion Research (EMCR),
Nieuwpoort, Belgium, 2003, Abstracts, O-8.
25. V.Panić, A.Dekanski, V.B.Mišković-Stanković, B.Nikolić, “The Properties of
Polyoxyphenylene Film Formed by Phenol Anodic Coupling”, II Regional Symposium
“Chemistry and the Environment”, Kruševac, Serbia and Montenegro, 2003, Proceedings,
107-108.
26. Z.Ž.Lazarević,
V.B.Mišković-Stanković,
Z.Kačarević-Popović,
D.M.Dražić,
“Determination of the Protective Properties of Electrodeposited Epoxy Coatings “, 54th
Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, Sao Pedro, Brazil,
2003, Book of Abstracts, No. 567.
27. M.M.Popović, V.B.Mišković-Stanković, B.N.Grgur, “Corrosion Studies on
Electrochemically Deposited PANI and PANI-Epoxy Coatings on Mild Steel in Sulphuric
Acid Solution”, International Workshop “Application of Electrochemical Techniques to
Organic Coatings”, Sintra, Portugal, 2003, Abstracts, 27.
28. V.Panić, A.Dekanski, T.Vidaković, S.Gojković, V.B.Mišković-Stanković, B.Nikolić,
S.Milonjić, “RuOxHy/Carbon Composite Material”, II International Symposium of Light
Metals and Composite Materials, Belgrade, Serbia and Montenegro, 2004, Proceedings,
107-109.
29. V.Panić, A.Dekanski, S.Gojković, S.Milonjić, V.B.Mišković-Stanković, B.Nikolić,
“Charging Properties and Cycle Life of a Carbon Supported RuOxHy/Carbon Composite”,
4 th International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European
Countries on “Chemical Sciences in Changing Times: Visions, Challenges and
Solutions”, Belgrade, Serbia and Montenegro, 2004, Book of Abstracts, Vol.II, 85.
30. M.S.Lazić, V.B.Mišković-Stanković, Đ.T.Janaćković, R.D.Petrović, “The Effect of
Deposition Parameters on the Electrophoretic Deposition of Boehmite Coatings”, 4 th
International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European
Countries on “Chemical Sciences in Changing Times: Visions, Challenges and
Solutions”, Belgrade, Serbia and Montenegro, 2004, Book of Abstracts, Vol.II, 91.
31. M.M.Popović, B.N.Grgur, V.B.Mišković-Stanković, “Corrosion Behaviour of Mild Steel
Covered by Electrochemically Deposited PANI and PANI-Epoxy Coating System in
Sulphuric Acid Solution”, 55 th Annual Meeting of the International Society of
Electrochemistry, Thessaloniki, Greece, 2004, Book of Abstracts II, 913.
32. M.S.Lazić, V.B.Mišković-Stanković, Z.Kačarević-Popović, “Characterization of
Boehmite Water Sol for Electrophoretic Deposition of Boehmite Coatings”, 55 th Annual
Meeting of the International Society of Electrochemistry, Thessaloniki, Greece, 2004,
Book of Abstracts II, 1289.
33. V.Panić, A.Dekanski, S.Milonjić, V.B.Mišković-Stanković, B.Nikolić, “The Properties
of Ti/RuO2 Anode Prepared From Alcoxide Sol”, 55 th Annual Meeting of the
International Society of Electrochemistry, Thessaloniki, Greece, 2004, Book of Abstracts
II, 1366.
34. J.Bajat, V.Mišković-Stanković, M.Maksimović, “Electrochemical Deposition and
Characterization of Zn-Ni Alloys Deposited by Periodically Changing Rates”,
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
57
International Conference “Crystallization and Electrocristalization: Fundamentals and
Applications”, Varna, Bulgaria, 2005, Abstracts, 34.
35. M.S.Đošić, V.B.Mišković-Stanković, Lj.M.Pavlović, “Characterization of Boehmite
Powder Obtained From Boehmite Water Sol”, VI Scientific meeting “ Physics and
Technology of Materials ”, Čačak, Serbia and Montenegro, 2005, Abstracts, 16-17.
36. V.B.Mišković-Stanković, J.B.Bajat, Z.Kačarević-Popović, “Steel Surface Modification
by Multiply Charged C and N Ions”, 8 th TESLA Workshop: Nanoscience and
Biomedicine with Ion Beams, Belgrade, Serbia and Montenegro.
37. M.S.Đošić,
V.B.Mišković-Stanković,
“Characteristics
of
Electrodeposited
Hydroxyapatite Thin Film Implanted with N and Ar Ions”, 8 th TESLA Workshop:
Nanoscience and Biomedicine with Ion Beams, Belgrade, Serbia and Montenegro.
38. G.N.Ćirić-Marjanović, B.N.Marjanović, M.M.Popović, V.V.Panić, V.B.MiškovićStanković, “Anilinium 5-Sulfosalicylate Electropolimerization on Mild Steel From
Aqueous Solution of Sodium 5-Sulfosalicylate/Disodium 5-Sulfosalicylate”, 8 th
International Frumkin Symposium “Kinetics of Electrode Processes”, Moscow, Russia,
2005, Abstracts, 217.
39. V.V.Panić, A.B.Dekanski, S.K.Milonjić, V.B.Mišković-Stanković, B.Ž.Nikolić,
“Electrocatalytic Activity of Sol-Gel Prepared RuO2 /Ti Anode For Chlorine and the
Oxygen Evolution Reaction”, 8 th International Frumkin Symposium “Kinetics of
Electrode Processes”, Moscow, Russia, 2005, Abstracts, 139.
40. V.V.Panić, A.B.Dekanski, S.Lj.Gojković, V.B.Mišković-Stanković, B.Ž.Nikolić,
“Capacitive Properties of Carbon Supported Hydrous Ruthenium Oxide”, 8 th
International Frumkin Symposium “Kinetics of Electrode Processes”, Moscow, Russia,
2005, Abstracts, 101.
41. B.Bajat, V.B.Mišković-Stanković, D.M.Dražić, “The Influence of Zinc Surface
Pretreatment on the Adhesion of Epoxy Coating”, 9 th International Symposium on
Electrochemical Methods in Corrosion Research (EMCR), Dourdan, France, 2006,
Abstracts, 106.
42. M. S. Đošić, V. B. Mišković-Stanković, V. V. Srdić, “AlOOH/Al2O3 Ceramic
Coatings Prepared by Electrophoretic Deposition from Aqueous Sol”, 57th Annual
Meeting of the International Society of Electrochemistry, Edinburgh, UK, 2006, Book of
Abstracts, S4⋅ P-73.
43. J.B.Bajat, V.B.Mišković-Stanković, J.P.Popić, D.M.Dražić, “The Influence of Fluoride
Ion in the Phosphating Bath on the Adhesion of Epoxy Coating Electrodeposited on
Phosphated Galvanized Steel”, 57th Annual Meeting of the International Society of
Electrochemistry, Edinburgh, UK, 2006, Book of Abstracts, S9⋅P-5.
44. V.V.Panić, V.B.Mišković-Stanković, S.K.Milonjić, B.Ž.Nikolić, “Electrochemical
Properties of the Sol-Gel Prepared Ternary TiO2-RuO2-IrO2 Coatings on Titanium”, 57th
Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, Edinburgh, UK, 2006,
Book of Abstracts, S5⋅P-77.
45. V.V.Panić, A. Dekanski, V.B.Mišković-Stanković, B.Ž.Nikolić, “Capacitance and Pore
Resistance Distribution Within Carbon Supported Ruthenium-Oxide Thin Porous
Layers”, 57th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry,
Edinburgh, UK, 2006, Book of Abstracts, S1⋅P-50.
58
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
46. V.Panić, S.Milonjić, V.B.Mišković-Stanković, B.Nikolić, “Stability of Ti0.6Ru0.4-xIrxO2
Coatings on Titanium in Sea Water Electrolysis”, 5 th International Conference of the
Chemical Societies of the South-East European Countries (ICOSECS 5), Ohrid,
Macedonia, 2006, Book of Abstracts, Vol. II, 547.
47. B.Nikolić, V.Panić, V.B.Mišković-Stanković, S.Milonjić, “Sol-gel prepared active oxide
coatings on titanium in cathodic protection”, XXI European Corrosion Congress
(EUROCORR 2006), Maastricht, The Netherlands, 2006, Book of Abstracts, 485-486.
48. M. S. Đošić, V. B. Mišković-Stanković, M. Z. Šiljegović, B. M. Jokić, J. D. Stojanović,
“Electrochemically Deposited Hydroxyapatite Coatings Implanted with N4+ Ions”, 5th
Spring Meeting of the International Society of Electrochemistry, Dublin, Ireland, 2007,
Book of Abstracts, P-102.
49. V.Panić, V.B.Mišković- Stanković,R.Ristić, B.Nikolić, “ Activity and Stability of
Ternary RuO2-TiO2-IrO2 Coatings on Titanium in Chlorine Evoluton Reaction“, 1 st
Regional Symposium on Electrochemistry of South-East Europe (RSE-SEE), Crveni
Otok, Rovinj, Istria, Croatia, 2008, Book of Abstracts, 156-158.
50. M. S. Đošić, V. B. Mišković-Stanković, B. M. Jokić, J. D. Stojanović, “Electrochemical
Synthesis of Brushite Coatings on Titanium”, 1 st Regional Symposium on
Electrochemistry of South-East Europe (RSE-SEE), Crveni Otok, Rovinj, Istria, Croatia,
2008, Book of Abstracts, 211-213.
51. J.B.Bajat, V.B.Mišković- Stanković, S.Vještica, J.P.Popić, D.M.Dražić, “The Influence
of Aluminium Surface Modification on the Corrosion Stability of Polyester Coating”, 1 st
Regional Symposium on Electrochemistry of South-East Europe (RSE-SEE), Crveni
Otok, Rovinj, Istria, Croatia, 2008, Book of Abstracts, 370-371.
52. Ž. S. Jovanović, V. B. Mišković-Stanković, J. B. Bajat, “Vinyltriethoxysilne Coatings on
Aluminium”, 1 st Regional Symposium on Electrochemistry of South-East Europe (RSESEE), Crveni Otok, Rovinj, Istria, Croatia, 2008, Book of Abstracts, 372-374.
53. J.B.Bajat, V.B.Mišković- Stanković, Z. Kačarević-Popović, “Corrosion Stability of
Epoxy Coatings on Aluminium Pretreated by Vinyltriethoxysilane”, 59th Annual Meeting
of the International Society of Electrochemistry, Seville, Spain, 2008, Book of Abstracts
(CD Rom), S06-P-005 (p. 113).
54. Ž. Jovanović, V. B. Mišković-Stanković, J. B. Bajat, “The Comparative Study of Silane
Films on Aluminum: Electrochemical and Adhesion Characteristics” 59th Annual
Meeting of the International Society of Electrochemistry, Seville, Spain, 2008, Book of
Abstracts (CD Rom), S06-P-034 (p. 116).
55. V.Panić, V.B.Mišković- Stanković, B.Nikolić, “Ternary RuO2-TiO2-IrO2 Coatings on
Titanium Prepared from Inorganic Oxide Sols“, 59th Annual Meeting of the International
Society of Electrochemistry, Seville, Spain, 2008, Book of Abstracts (CD Rom), S07-P028 (p. 120).
56. Ž. S. Jovanović, V. V. Panić, V. B. Mišković-Stanković, A. N. Krklješ, Z. M.
Kačarević-Popović, „Electrochemical Synthesis of Silver Nanoparticles Stabilized by
Poly(N-vinyl-2-pyrrolidone)”, 60th Annual Meeting of the International Society of
Electrochemistry, Beijing, China, 2009, Book of Abstracts (CD Rom), s08- P-027.
57. S. G. Eraković, V. V. Panić, B. M. Jokić, V. B. Mišković-Stanković, “Electrophoretic
Deposition of Hydroxyapatite-based Coatings onto Titanium with Differently Prepared
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
59
TiO2 Interlayer”, 60th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry,
Beijing, China, 2009, Book of Abstracts (CD Rom), s08- P-028.
58. Željka Jovanović, Jasmina Stojkovska, Bojana Obradović, Aleksandra Perić-Grujić,
Mirjana Ristić, Vesna Mišković-Stanković, “Composite materials for biomedical
application based on silver nanoparticles and poly(N-vinyl-2-pyrrolidone) hydrogels
synthesized by γ-irradiation”, International Summer School: Stem Cells and Regenerative
Medicine, Piran, Slovenia, 2009.
59. Sanja Eraković, Papa N. Diouf, Đorđe Veljović, Tatjana Stevanović,
Miodrag Mitrić, Vesna Mišković-Stanković, “Novel biocomposite hydroxyapatite-lignin
produced by electrophoretic deposition”, International Summer School: Stem Cells and
Regenerative Medicine, Piran, Slovenia, 2009.
60. Željka S. Jovanović, Vladimir V. Panić, Vesna B. Mišković-Stanković, Aleksandra N.
Krklješ, Zorica M. Kačarević-Popović, “In situ Electrochemical Synthesis of Silver /
Poly(Nvinyl-2-pyrrolidone) Hydrogel Nanocomposites”, 216th ECS Meeting, Vienna,
Austria, 2009, Meeting Abstracts (CD Rom) Abs. 1614.
61. S. Eraković, V. Miškovic-Stanković, P. N. Diouf, T. Stevanovic, “Electrophoretic
Deposition of Biocomposite Lignin/Hydroxyapatite Coatings on Titanium“, XII Congres
Francais de Genie des Procedes, Marseille, France, 2009, Actes du 12eme congres da la
Societe Francaise de Genie des Procedes (CD Rom) Abs. 816.
62. V.B. Miskovic-Stankovic, J. Popic, J. Bajat, B. Jegdic, J. Han, D. Young, B. Brown, S.
Nesic, "Characterization of Passive Layers on Steel Surfaces in Sodium Chloride
Solutions", NACE International Conference CORROSION 2010, San Antonio, Texas,
USA, 2010, Research in Progres (RIP) Symposium Extended Abstracts, p. 89-92.
63. Željka Jovanović, Vladimir V. Panić, Aleksandra Krklješ, Zorica Kačarević-Popović,
Branislav Nikolić, Vesna B. Mišković-Stanković, "Cyclic voltammetry study of
electrochemically synthesized Ag/PVP nanocomposite", 2 nd Regional Symposium on
Electrochemistry of South-East Europe (RSE-SEE), Belgrade, Serbia, 2010, Book of
Abstracts, (CD Rom) BEH-P-04, p. 29–32.
64. Željka Jovanović, Vladimir Panić, Vesna Mišković-Stanković, Branislav Nikolić, "The
electrochemical synthesis of different Ag/PVP nanocomposites", 2 nd Regional
Symposium on Electrochemistry of South-East Europe (RSE-SEE), Students Meeting,
Belgrade, Serbia, 2010, Book of Abstracts, ISE SSRSE O-12, p. 155.
65. Sanja Eraković, Đorđe Veljović, Miodrag Mitrić, Papa N. Diouf, Tatjana Stevanović,
Vesna Mišković-Stanković, "Preparation and characterization of electrodeposited
HAP/Lig coatings with different lignin concentration", 2 nd Regional Symposium on
Electrochemistry of South-East Europe (RSE-SEE), Belgrade, Serbia, 2010, Book of
Abstracts, SDE-P-11, p. 131.
66. Sanja Eraković, Đorđe Veljović, Miodrag Mitrić, Papa N. Diouf, Tatjana Stevanović,
Vesna Mišković-Stanković, "The study of electrodeposited HAP/Lig coatings", 2 nd
Regional Symposium on Electrochemistry of South-East Europe (RSE-SEE), Students
Meeting, Belgrade, Serbia, 2010, Book of Abstracts, ISE SSRSE O-01, p. 151.
67. Aleksandra Debeljković, Vesna Mišković-Stanković, Srđan Nešić, " Application of
Volatile Corrosion Inhibitors for Top of Line Corrosion in Mild Steel Pipelines", 2 nd
Regional Symposium on Electrochemistry of South-East Europe (RSE-SEE), Students
Meeting, Belgrade, Serbia, 2010, Book of Abstracts, ISE SSRSE O-21, p. 159.
60
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
68. Aleksandra Nešić, Vesna Mišković-Stanković, Srđan Nešić, "Spreading corrosion
inhibitors for CO2 corrosion on mild steel", 2 nd Regional Symposium on
Electrochemistry of South-East Europe (RSE-SEE), Students Meeting, Belgrade, Serbia,
2010, Book of Abstracts, ISE SSRSE O-22, p. 160.
69. Jovan P. Popić, Bore Jegdić, Jelena B. Bajat , Vesna Mišković-Stanković, "The study of
the iron phosphate coatings porosity in buffered borate solution", 2 nd Regional
Symposium on Electrochemistry of South-East Europe (RSE-SEE), Belgrade, Serbia,
2010, Book of Abstracts, (CD Rom) CPA-P-05, p. 46-49.
70. Vladimir V. Panić, Vesna B. Mišković-Stanković, Bratislav Ž. Jovanović, Slobodan K.
Milonjić, Branislav Ž. Nikolić, "Photovoltaics of sol-gel processed titanium oxide
coating", 2 nd Regional Symposium on Electrochemistry of South-East Europe (RSESEE), Belgrade, Serbia, 2010, Book of Abstracts, FSP-P-07, p. 88.
71. Zeljka Jovanovic, Jasmina Stojkovska, Bojana Obradovic, Vesna B.Miskovic-Stankovic,
"The investigation of mechanical properties in bioreactor conditions of electrochemically
synthesized silver/poly(N-vinyl-2-pyrrolidone) nanocomposites", Atelier scientifique
nuveaux Matériaux pour la Reconnaissance Electrochimique des Minéraux et des spèces
Biologiques (NOMARES), Bucarest, Roumanie, le 18-19 juin 2010, Book of abstracts,
P12, p. 55.
72. Jasmina Stojkovska, Zeljka Jovanovic, Danijela Kostic, Vesna Miskovic-Stankovic,
Bojana Obradovic, "Bioreactor characterization of novel alginate nanocomposites for
biomedical applications", 12 th Annual Conference YUCOMAT 2010, Herceg Novi,
Montenegro, 2010, Programme and The Book of Abstracts, p. 170.
73. Željka Jovanović, Vladimir V. Panić, Aleksandra Krklješ, Zorica Kačarević-Popović,
Branislav Nikolić, Vesna B. Mišković-Stanković, "Electrochemical synthesis of a novel
silver/poly(N-vinyl-2-pyrrolidone) nanocomposite characterized by cyclic voltammetry",
61 st Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, Nice, France,
2010, Book of Abstracts (CD Rom), s03-P-049.
74. Obradovic B., Stojkovska J., Jovanovic Z., Miskovic-Stankovic V., Bioreactor Studies of
Alginate Hydrogels for Potential Applications in Biomedicine, 14th International
Biotechnology Symposium and Exhibition: Biotechnology for the Sustainability of
Human Society, 14-18 September, 2010, Rimini, Italy, J. Biotechnol. 150 (2010) S443S443.
75. S. Eraković, Đ. Veljović, P. Diouf, T. Stevanović, M. Mitrić, Đ. Janaćković, I. Matić, Z.
Juranić, V. Mišković-Stanković, „Electrophoretic HAP/Lig Coatings:Biomimetic
Approach“, International Workshop on Processing of Nanostructured Ceramics, Polymers
and Composites, FTM, Belgrade, 2010, Book of Abstracts, P6, p. 50.
76. I. Jevremović, Ž. Jovanović, J. Stojkovska, B. Obradović, M.Vukašinović-Sekulić, A.
Perić-Grujić, M. Ristić, V. Mišković-Stanković,”Electrochemically Synthesized Ag/PVP
Nanocomposites for Medical Applications“, International Workshop on Processing of
Nanostructured Ceramics, Polymers and Composites, FTM, Belgrade, 2010, Book of
Abstracts, P7, p. 51.
77. Željka Jovanović, Jelena Bajat, Ingrid Milošev, Radmila Jančić-Heinemann, Marija
Dimitrijević, Vesna Mišković-Stanković, ”The Influence of Porosity on the Corrosion
Protection of Aluminium by Vinyltriethoxysilane Films“, International Workshop on
Processing of Nanostructured Ceramics, Polymers and Composites, FTM, Belgrade,
2010, Book of Abstracts, P8, p. 52.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
61
78. Jasmina Stojkovska, Željka Jovanović, Jovana Zvicer, Ivana Jevremović,Vesna
Mišković-Stanković, Bojana Obradović, ”Studies of alginate solutions and hydrogels
containing silver nanoparticles“, International Workshop onProcessing of Nanostructured
Ceramics, Polymers and Composites, FTM, Belgrade, 2010, Book of Abstracts, P24, p.
68.
79. Željka Jovanović, Jelena Bajat, Ingrid Milošev, Vesna Mišković-Stanković, „Nano-sized
silane coatings as new materials in corrosion protection and adhesion promotion: the
study of composition and electrochemical properties“, Ninth Young Researcher’s
Conference – Materials Science and Engineering, Serbian Academy of Sciences and Arts,
Belgrade, Serbia, 2010, Book of Abstracts, I/4, p. 3.
80. Aleksandra Debeljković, Ivana Jevremović, Vesna Mišković-Stanković, Srđan Nešić,
„Corrosion Behavior of mild steel in CO2 atmosphere“, Ninth Young Researchers’
Conference – Materials Science and Engineering, Serbian Academy of Sciences and Arts,
Belgrade, Serbia, 2010, Book of Abstracts, I/6, p. 4.
81. Jasmina Stojkovska, Željka Jovanović, Danijela Kostić, Jovana Zvicer,Ivana Jevremović,
Maja Vukašinović-Sekulić, Vesna Mišković-Stanković, Bojana Obradović, ”Evaluation
of novel alginate nanocomposites forbiomedical applications“, Ninth Young Researchers
Conference – Materials Science and Engineering, Serbian Academy of Sciences and Arts,
Belgrade, Serbia, 2010, Book of Abstracts, III/6, p. 13.
82. Ivana Jevremović, Željka Jovanović, Jasmina Stojkovska, Bojana Obradović, Maja
Vukašinović-Sekulić, Aleksandra Perić-Grujić, Mirjana Ristić, Vesna MiškovićStanković, ”Investigation of electrochemically synthesized Ag/PVP nanocomposites:
Biomimmetic approach“, Ninth Young Researchers’ Conference – Materials Science and
Engineering, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia, 2010, Book of
Abstracts, III/8, p. 14.
83. Sanja Eraković, Djordje Veljović, Papa N. Diouf, Tatjana Stevanović,Miodrag Mitrić,
Ivana Matić, Zorica Juranić, Vesna Mišković-Stanković, „The characterization of
HAP/Lig coatings containing different lignin concentrations and their influence on the
cytotoxicity“, Ninth Young Researchers’ Conference – Materials Science and
Engineering, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia, 2010, Book of
Abstracts, IV/5, p. 17.
84. Stojkovska J, Jovanovic Z, Zvicer J, Kostic D, Vukasinovic-Sekulic M, MiskovicStankovic V, Obradovic B, „Characterization of Novel Alginate Nanocomposites with
Silver Nanoparticles for Biomedical Applications“, Tissue Engineering and Regenerative
Medicine International Society (TERMIS 2011), Granada, Spain, 2011, Book of
Abstracts, 30.P3.
85. Stojkovska J., Jovanovic Ž., Miškovic-Stankovic V., Obradovic B., Novel alginate
hydrogel microbeads with incorporated Ag nanoparticles for tissue engineering and
regenerative medicine, 2nd TOPEA Summer School 2011, Barcelona, Spain, 2011, Book
of Abstracts, p. 17.
86. V.B. Miskovic-Stankovic, J. Popic, J. Bajat, B. Jegdic, J. Han, Y. Xiong, D. Young, B.
Brown, S. Nesic, „The Passivation Effect of Thin Iron Oxide Films in Carbonate and
Phosphate Solutions“, XXVI European Corrosion Congress EUROCORR 2011,
Stockholm, Sweden, 2011, Proceedings, No. 4473 (CD Rom) p. 1-4.
62
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
87. Bojana Obradovic, Jasmina Stojkovska, Zeljka Jovanovic, Vesna Miskovic-Stankovic,
„Novel Hydrogel Nanocomposites Based on Alginate and Silver Nanoparticles“, 24 th
European Conference on Biomaterials The Cycle of Biomaterials – Back to our Roots,
Dublin, Ireland, 2011, Book of Abstracts, No. VII –324.
88. Željka Jovanović, Jasmina Stojkovska, Bojana Obradović, Vesna Mišković-Stanković,
”Silver/alginate nanocomposites: the stabilization of silver nanoparticles and biomedical
potential of silver/alginate microbeads“, 2nd International Workshop on Characterization,
Properties and Applications of Nanostructured Ceramics, Polymers and Composites,
Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade- Nanotechnology and
Functional Materials Centre, Belgrade, 2011, Book of Abstracts, P7, p. 37.
89. Bojana Obradović, Jasmina Stojkovska, Željka Jovanović, Milena Nemet, Vesna
Mišković-Stanković, ”Production of Novel Hydrogel Nanocomposites Based on
Alginate and Silver Nanoparticles Aimed for Biomedical Applications“, 2nd International
Workshop on Characterization, Properties and Applications of Nanostructured Ceramics,
Polymers and Composites, Faculty of Technology and Metallurgy, University of
Belgrade- Nanotechnology and Functional Materials Centre, Belgrade, 2011, Book of
Abstracts, P21, p. 51.
90. Ivana Jevremovic, Vesna Miskovic-Stankovic, Srdjan Nesic, ''The electrochemical and
surface characteristics of ethanolamine as nanostructured corrosion inhibitor'', 2nd
International Workshop on Characterization, Properties and Applications of
Nanostructured Ceramics, Polymers, and Composites, Faculty of Technology and
Metallurgy, University of Belgrade- Nanotechnology and Functional Materials Centre,
Belgrade, 2011, Serbia, Book of Abstracts, P10, p. 40.
91. M. S. Djošić, J. Stojanović, V. B. Mišković-Stanković, "Electrochemical Deposition of
Nanosized Brushite Coatings on Titanium", 2nd International Workshop on
Characterization, Properties and Application of Nanostructured Ceramics, Polymers, and
Composites, Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade Nanotechnology and Functional Materials Centre, Belgrade, 2011, Serbia, Book of
Abstracts, P16, p. 46.
92. Rade Surudžić, Sanja Eraković, Vesna Mišković-Stanković, "The corrosion stability of
hydroxyapatite/lignin on titanium in simulated body fluid", 2nd International Workshop on
Characterization, Properties and Application of Nanostructured Ceramics, Polymers, and
Composites, Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade Nanotechnology and Functional Materials Centre, Belgrade, 2011, Serbia, Book of
Abstracts, P17, p. 47.
93. Sanja Eraković, Djordje Veljović, Papa N. Diouf, Tatjana Stevanović, Miodrag Mitrić,
Djordje Janaćković, Vesna Mišković-Stanković, "Structure analysis of silver doped
composite hydroxyapatite/lignin coatings", 2nd International Workshop on
Characterization, Properties and Application of Nanostructured Ceramics, Polymers, and
Composites, Faculty of Technologyand Metallurgy, University of Belgrade Nanotechnology and Functional Materials Centre, Belgrade, 2011, Serbia, Book of
Abstracts, P12, p. 42.
94. I. Jevremovic, A. Debeljkovic, V.B. Miskovic-Stankovic, M. Achour, M. Singer, S.
Nesic, „The Efficiency of Dicyclohexilamineand Oleylamine as Inhibitor for Carbon
Dioxide Corrosion of Mild Steel“, NACE International Conference CORROSION/2012,
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
63
Salt Lake City, Utah, USA, 2012, Research in Progres (RIP) Symposium, Extended
Abstracts (p. 1-4).
95. Lj. Živković, J.B Bajat, B. Jegdić, V. Mišković-Stanković, J. Popić, „Corrosion Stability
of Ce-based Coatings on AA6060“, 3rd Regional Symposium on Electrochemistry of
South-East Europe (RSE-SEE), Bucharest, Romania, 2012, Book of Abstracts, CPA-P04, p. 89.
96. Ž. Jovanović, J. Bajat, I. Milošev, R. Jančić-Heinemann, V. Mišković-Stanković,
„Electrochemical Behaviour of Vinyltriethoxysilane Films on Aluminium in Sodium
Chloride Solution“, 3rd Regional Symposium on Electrochemistry of South-East Europe
(RSE-SEE), Bucharest, Romania, 2012, Book of Abstracts, FSP-P-02, p. 99.
97. S. Eraković, Rade Surudžić, Djordje Veljović, Ana Janković, Tatjana Stevanović , Vesna
Mišković-Stanković, „Electrochemical studies of composite hydroxyapatite/lignin
coatings doped with silver“, 3rd Regional Symposium on Electrochemistry of South-East
Europe (RSE-SEE), Bucharest, Romania, 2012, Book of Abstracts, SS-O-05, p. 129.
98. J.Gulicovski, J. Bajat, V. Mišković-Stanković, B. Jokić, V. Panić, S. Milonjić, „Sol-Gel
processed inert oxide coatings in prevention of pitting corrosion“, XIV YuCorr
International conference on Exchanging experiences in the fields of corrosion, materials
and environmental protection“, Tara, Serbia, 2012, Book of Abstracts, p. 26.
99. J. Popić, B. Jegdić, V. Mišković-Stanković, J.B Bajat, „The disbonding of powder
polyester coating on steel and steel pretreated by zinc- and iron- phosphate coatings”,
63rd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, Prague, Czech
Republic, 2012, CD Rom, s09-024.
100. Lj.S. Živković, B. Jegdić, J. Popić, V. Mišković-Stanković, J.B Bajat, „Corrosion
Stability of Polyester Coatings on AA6060 Pretreated with Different Ce-Based Coatings“,
63rd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, Prague, Czech
Republic, 2012, CD Rom, s09-026.
101. V. Mišković-Stanković, S. Eraković, R. Surudžić, Dj. Veljović, M. Vukašinović-Sekulić,
I. Matić, Z. Juranić, T. Stevanović, „Electrophoretic deposition of bioactive
nanocomposite coatings on titanium as a hard tissue implants“, 3rd TERMIS World
Congress 2012 „Tissue Engineering Regenerative Medicine“, Vienna, Austria, 2012, J
Tissue Eng Regen Med 2012; 6 (Suppl. 1): 235-235 (36.P07).
102. S. Eraković, R. Surudžić, Dj. Veljović, T. Stevanović, M. Vukašinović-Sekulić, I. Matić,
Z. Juranić, V. Mišković-Stanković, „Corrosion stability of silver-doped
hydroxyapatite/lignin coatings in simulated body fluid“, 3rd TERMIS World Congress
2012 „Tissue Engineering Regenerative Medicine“, Vienna, Austria, 2012, J Tissue Eng
Regen Med 2012; 6 (Suppl. 1): 210-210 (32.P30).
103. Ž. Jovanović, J. Stojkovska, M. Vukašinović-Sekulić, I. Matić, Z. Juranić, B. Obradović,
V. Mišković-Stanković, „In vitro investigation of cytotoxicity and antimicrobial activity
of silver/alginate nanocomposite microbeads“, 3rd TERMIS World Congress 2012
„Tissue Engineering Regenerative Medicine“, Vienna, Austria, 2012, J Tissue Eng Regen
Med 2012; 6 (Suppl. 1): 218-218 (33.P01).
104. Obradovic Bojana, Stojkovska Jasmina, Madzovska Ivana, Kostic Danijela, Vidovic
Srdjan, Jovanovic Zeljka, Vukasinovic-Sekulic Maja, Miskovic-Stankovic Vesna,
„Versatile use of biomimetic bioreactors for functional evaluation of nanocomposite
alginate based hydrogels“, 3rd TERMIS World Congress 2012 „Tissue Engineering
64
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
Regenerative Medicine“, Vienna, Austria, 2012, J Tissue Eng Regen Med 2012; 6 (Suppl.
1): 334-334 (55.P07).
105. Vidovic Srdjan, Zvicer Jovana, Stojkovska Jasmina, Miskovic-Stankovic Vesna,
Obradovic Bojana, „Nanocomposite microfibers based on alginate and PVA hydrogels
with incorporated silver nanoparticles“, 3rd TERMIS World Congress 2012 „Tissue
Engineering Regenerative Medicine“, Vienna, Austria, 2012, J Tissue Eng Regen Med
2012; 6 (Suppl. 1): 189-189 (29.P18).
106. R. Vasilić, S. Stojadinović, J.Bajat, V. Mišković-Stanković, „Corrosion resistance of
oxide coatings on aluminium obtained by plasma electrolytic oxidation in sodium
tungstate solution“, 14 th Annual Conference YUCOMAT 2012, Herceg-Novi,
Montenegro, 2012, Book of Abstracts, O.S.A.5.
107. Bore Jegdić, Ana Alil, Biljana Bobić, Miroslav Radosavljević, Vesna MiškovićStanković, „Corrosion testing of an Al-Zn-Mg-Cu alloy after different heat treatment
regimes by the applications of electrochemical methods“, 5th International Scientific
Conference on Defensive Technologies OTEH 2012, Belgrade, Serbia, 2012,
Proceedings, p. 588-593.
108. Bojana Obradovic, Jasmina Stojkovska, Srdjan Vidovic, Danijela Kostic, Ivana
Madzovska, Zeljka Jovanovic, Maja Vukasinovic-Sekulic, Vesna Miskovic-Stankovic,
„Novel Ag/alginate nanocomposite hydrogels for potential biomedical applications“, 1st
International Conference on Processing, Characterization and Application of
nanostructured materials and nanotechnology (NanoBelgrade 2012), Belgrade, Serbia,
Book of Abstracts, OP16, p. 66.
109. A. Janković, S. Eraković, R. Surudžić , Dj. Veljović, M. Vukašinović-Sekulić, I. Matić, Z.
Juranić, Dj. Janaćković, T. Stevanović, V. Mišković-Stanković, „The Investigation of
Silver Impact on Hydroxyapatite Coatings“, 1st International Conference on Processing,
Characterization and Application of nanostructured materials and nanotechnology
(NanoBelgrade 2012), Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, OP18, p. 68.
110. Željka Jovanović, Jasmina Stojkovska, Milena Nemet, Bojana Obradović, Vesna
Mišković-Stanković, „The electrochemical synthesis of silver nanoparticles in polymer
hydrogel networks“, 1st International Conference on Processing, Characterization and
Application of nanostructured materials and nanotechnology (NanoBelgrade 2012),
Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, OP17, p. 67.
111. Sanja Erakovic, Ana Jankovic, Ivana Matic, Zorica Juranic, Maja Vukašinovic-Sekulic,
Tatjana Stevanovic, Vesna Miskovic-Stankovic, “The
Bioactivity Investigation
of Electrodeposited Silver/Hydroxyapatite/Lignin Coatings in Simulated Body Fluid“,
The Eleventh Young Researchers’ Conference: Materials Science and Engineering,
Belgrade, Serbia, 2012, Book of Abstracts, TM 3, p. 45.
112. Jasmina Stojkovska, Zeljka Jovanovic, Danijela Kostic, Maja Vukašinovic-Sekulic,
Vesna Miškovic-Stankovic, Bojana Obradovic,“Evaluation of novel ag/alginate
microbeads for potential biomedical applications”, The Eleventh Young Researchers’
Conference: Materials Science and Engineering, Belgrade, Serbia, 2012, Book of
Abstracts, TM 5, p. 47.
113. Rade Surudžić, Željka Jovanović, Vesna Mišković Stanković, "Electrochemicalsynthesis
and characterization of silver nanoparticles in poly(vinylalcohol) solution", The Eleventh
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
65
Young Researchers' Conference: Materials Science and Engineering, Belgrade, Serbia,
2012, Book of Abstracts, TM 9, p. 51.
114. Ivana Jevremovic, Marc Singer, Srdjan Nesic, Vesna Miskovic-Stankovic,
“Characterization of organic inhibitor for corrosion of mild steel in 3 wt.% NaCl solution
saturated with CO2”, 11th Young Researchers’ Conference: Materials Science and
Engineering, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia, 2012, Book of
abstracts, TM 13, p. 55.
115. M.M.Bučko, M.Tomić, V. Mišković-Stanković, MG.Pavlović, J.B.Bajat, “ The
corrosion stability of epoxy cataphoretic coating on steel modified by Zn-Mn alloy
coating”, 3rd International Congress “Engineering, Environment and Materials in
Processing Industry” Book of Abstracts, 2013, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, M-22E, 348.
116. A. Jankovic, N. Serban, L. Duta, S. Erakovic, C. Ristoscu, G.E. Stan, A. Visan, C.
Luculescu, M.C. Chifiriuc, V. Miskovic-Stankovic, I.N. Mihailescu, „Pure and doped
hydroxyapatite thin films synthesized by advanced laser techniques for metal implant
coatings“, E-MRS 2013 Spring Meeting, Strasbourg, France, 2013, Book of abstracts, p.
V10.
117. Miskovic-Stankovic V., Jovanovic Z., Stojkovska J., Nikolic B., Obradovic B.,
"Electrochemically
synthesized
Ag/poly(N-vinyl-2-pyrrolidone)
hydrogel
nanocomposites for biomedical applications", Annual meeting of the European Chapter
of the Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society (TERMIS-EU
2013), Istanbul, Turkey, June 17-20, 2013, p. 632.
118. Željka Jovanović, Branislav Nikolić, Vesna Mišković-Stanković, „New procedure in
electrochemical synthesis of silver nanoparticles: inside poly(N-vinyl-2-pyrrolidone)
hydrogel“, Fourth Regional Symposium on Electrochemistry of South-East Europe (RSESEE), Ljubljana, Slovenia, 2013, Book of abstracts, p. 89
119. S. Erakovic, A. Jankovic, C. Ristoscu, L. Duta, N. Serban, A. Visan, G. Stan, M. Socol,
C.R. Luculescu, I.N. Mihailescu, V. Miskovic-Stankovic, „PLD deposited thin films on
titanium modified by TIO2 nanotubes“, Fourth Regional Symposium on Electrochemistry
of South-East Europe (RSE-SEE), Student Symposium RSE-SEE, Ljubljana, Slovenia,
2013, Book of abstracts, p. 129.
120. Rade Surudžić, Željka Jovanović, Vesna Mišković-Stanković, „Synthesis of silver
nanoparticles in poly(vinyl alcohol) solution by electrochemical method“, Fourth
Regional Symposium on Electrochemistry of South-East Europe (RSE-SEE), Student
Symposium RSE-SEE, Ljubljana, Slovenia, 2013, Book of abstracts, p. 129.
121. Ivana Jevremović, Marc Singer, Srđan Nešić, Vesna Mišković-Stanković, „Evalution of
the performance of corrosion inhibitor for mild steel in CO2 containing NaCl solution“,
Fourth Regional Symposium on Electrochemistry of South-East Europe (RSE-SEE),
Student Symposium RSE-SEE, Ljubljana, Slovenia, 2013, Book of abstracts, p. 125.
122. Jelena Gulicovski, Jelena Bajat, Bojan Jokić, Vladimir Panić, Vesna MiškovićStanković, Slobodan Milonjić, „Sol-Gel processed ceria protective coating on
aluminium“, 15 YuCorr International conference on Meeting point of the science and
practice in the fields of corrosion, materials and environmental protection“, Tara, Serbia,
2013, Book of Abstracts, p.19.
66
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
123. Rade Surudžić, Željka Jovanović, Vesna Mišković Stanković, "Formation of Silver
Nanoparticles in Poly(vinyl alcohol) Solution by Electrochemical Synthesis", 12th Young
Researchers' Conference Materials Science and Engineering, Serbian Academy of
Sciences and Arts, Belgrade, December 11 - 13, 2013, Serbia, Book of abstracts,IX/4, p.
32.
124. Ivana Jevremovic, Fernando Farelas, Marc Singer, Srdjan Nesic, Vesna MiskovicStankovic, ''Use of Quartz Crystal Microbalance (QCM) Measurements to Investigate
Novel Top-of-the-Line Corrosion (TLC) Mitigation Method'', 12th Young Researchers'
Conference Materials Science and Engineering, Serbian Academy of Sciences and Arts,
Belgrade, December 11 - 13, 2013, Serbia, Book of abstracts, VII/6, p. 29.
125. Zvicer J, Girandon L, Potočar U, Fröhlich M, Jančić I, Bufan B, Milenković M,
Stojkovska J, Mišković-Stanković V, Obradović B, Cytotoxicity of Ag/alginate
nanocomposites: in vitro and in vivo studies, 12th Young Researchers Conference Materials Science and Engineering, Serbian Academy of Sciences and Arts, December 11
- 13, 2013, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, I/1, p. 1.
126. S. Eraković, A. Janković, C. Ristoscu, L. Duta, N. Serban, A. Visan, G.E. Stan, C.R.
Luculescu, Dj. Janacković, I.N. Mihailescu, V. Mišković-Stanković, Laser assembling of
thin bioceramic and biocomposite films on titanium utilizing Pulsed laser deposition
(PLC) and Matrix-assisted pulsed laser evaporation (MAPLE) techniques, 12th Young
Researchers Conference - Materials Science and Engineering, Serbian Academy of
Sciences and Arts, December 11 - 13, 2013, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, XII/1,
p. 41.
127. J Zvicer, L Girandon, U Potočar, M Fröhlich, I Jančić, B Bufan, M Milenković, J
Stojkovska, V Mišković-Stanković, B Obradović, “Cytotoxicity studies of novel
Ag/alginate nanocomposites aimed for wound treatment”, TERMIS EU-2014 Congress,
Genova, Italy, 2014, PP236, Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine
2014, 8 (suppl.1) p. 345.
128. Ivana Jevremovic, Marc Singer, Srdjan Nesic, Vesna Miskovic-Stankovic, ˝Talloil
diethylenetriamine imidazoline as a corrosion inhibitor for mild steel in chloride solution
saturated with carbon dioxide˝, 16th Annual Conference YUCOMAT 2014, Herceg Novi,
Montenegro, 2014, Book of abstracts, P.S.A.9, p. 63.
129. Jovana Zvicer, Lenart Girandon, Urška Potočar, Mirjam Fröhlich, Ivan Jančić, Biljana
Bufan, Marina Milenković, Jasmina Stojkovska, Vesna Mišković-Stanković, Bojana
Obradović, ˝Evaluation of Ag/alginate colloid solutions regarding cytotoxicity: in vitro
and in vivo studies˝, 16th Annual Conference YUCOMAT 2014, Herceg Novi,
Montenegro, 2014, Book of abstracts, O.S.E.4, p. 41.
130. Vesna Miskovic-Stankovic, Ana Jankovic, Sanja Erakovic, Kyong Yop Rhee, “Novel
biocomposite hydroxyapatite/graphene coatings on titanium substrate assembled by
electrophoretic deposition”, XXXIII-rd Romanian Chemistry Conference, L’atélier
„Nouveaux matėriaux pour la reconnaissance electrochimique des mineraux et des
espėces biologiques” « NOMARES», Caciulata, Valcea, Romania, 2014, Book of
Abstracts,(CD-ROM),O-3, p. 18.
131. Sanja Eraković, Ana Janković, Miodrag Mitrić, Ivana Matić, Zorica Juranić, Gary C.P.
Tsui, Chak-yin Tang, Vesna Mišković-Stanković, Kyong Yop Rhee, Soo Jin Park,
“Electrophoretic Hybrid Hydroxyapatite/Graphene Coatings on Titanium”, Thirteenth
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
67
Young Researchers’ Conference: Materials Science and Engineering, Belgrade, Serbia,
2014, Book of Abstracts, II/5, p.6.
132. Ivana Jevremovic, Marc Singer, Srdjan Nesic, Vesna Miskovic-Stankovic,
“Electrochemical and thermodynamic investigation of talloil diethylenetriamine
imidazoline as corrosion inhibitor for carbon dioxide corrosion of mild steel”, Thirteenth
Young Researchers’ Conference: Materials Science and Engineering, Belgrade, Serbia,
2014, Book of Abstracts, VII/2, p. 24.
NACIONALNE MONOGRAFIJE, TEMATSKI ZBORNICI, LEKSIKOGRAFSKE I
KARTOGRAFSKE PUBLIKACIJE NACIONALNOG ZNAČAJA; NAUČNI PREVODI I
KRITIČKA IZDANJA GRAĐE, BIBLIOGRAFSKE PUBLIKACIJE – M40
Istaknuta monografija nacionalnog značaja – M41 (1x7=7)
1.
V. Mišković-Stanković, Organske zaštitne prevlake, Savez inženjera i tehničara za
zaštitu materijala Srbije (SITZAMS), Beograd, 2001, str. 270, ISBN: 86-82343-03-7.
Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacuonalnog značaja - M45 (1x1,5=1,5)
1.
V. Mišković-Stanković, “Dragutin M. Dražić”, u Život i delo srpskih naučnika, knjiga
13, urednik Vladan D. Djordjević, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 2012,
str. 587-634, ISBN: 978-86-7025-575-3.
RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA NACIONALNOG ZNAČAJA – M50
Pregledni radovi u časopisima nacionalnog značaja - M52 (3x1,5=4,5)
1.
V.B.Mišković-Stanković, “Određivanje zaštitnih svojstava polimernih prevlaka
dobijenih postupkom elektroforetskog taloženja”, Hemijska industrija, 55, 11 (2001) 486492. ISSN 0367-598X
2.
J.B.Bajat, V.B.Mišković-Stanković, M.D.Maksimović, “Uticaj elektrohemijski taloženih
legura cinka na čeliku na zaštitna svojstva epoksidne kataforetske prevlake”, Zaštita
materijala, 46, 2 (2005) 11-22. ISSN 0351-9465
3.
V.B.Mišković-Stanković, D.M.Dražić, “The Effect of Surface Modification on the
Corrosion Stability of Epoxy Coated Steel”, Bulletin T. CXXXII de l' Academie Serbe des
Sciences et des Arts, Classe des Sciences techniques, 30 (2006) 11-32. ISSN 0490-642X
Rad u časopisu nacionalnog značaja – M52 (30x1,5=45)
4.
V.B.Mišković, M.D.Maksimović, "Parametri kataforetskog
prevlaka", Zaštita materijala, 26, 1 (1985) 8-10. ISSN 0351-9465
taloženja
organskih
5.
V.B.Mišković-Stanković, M.D.Maksimović, "The Effect of Temperature on the
Cathodic Deposition of Organic Films", J. Serb. Chem. Soc. 51 (1986) 545-552.
6.
V.B.Mišković-Stanković, M.D.Maksimović, "Uticaj koncentracije polimera u rastvoru
na kritično pH taloženja organskih prevlaka na čeliku", Zaštita materijala, 32, 1 (1991)
13-15. ISSN 0351-9465
68
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
7.
D.M.Dražić, N.M.Aćamović, V.B.Mišković-Stanković, "Kataforetske prevlake na
pocinkovanom čeličnom limu", Glas CCCLXXIII Srpske akademije nauka i umetnosti,
Odelj. tehn. nauka, 30 (1993) 29-38. ISSN 0490-642X
8.
V.B.Mišković-Stanković, D.M.Dražić, “Dinamika apsorpcije elektrolita u kataforetskim
prevlakama”, Glas CCCLXXX Srpske akademije nauka i umetnosti, Odelj. tehn. nauka,
32 (1996) 67-75. ISSN 0490-642X
9.
J.B.Zotović, V.B.Mišković-Stanković, M.D.Maksimović, “Uticaj elektrohemijski
taložene Fe-P legure na čeliku na zaštitne osobine epoksidne kataforetske prevlake”,
Zaštita materijala, 38, 3 (1997) 33-36. ISSN 0351-9465
10. V.B.Mišković-Stanković, F.Deflorian, P.L.Bonora, L.Fedrizzi, “Koroziona stabilnost
poliestarskih i poliviniliden fluoridnih prevlaka na nerđajućem i na fosfatiranom
pocinkovanom čeliku”, Zaštita materijala, 38, 4 (1997) 23-28. ISSN 0351-9465
11. J.B.Zotović, V.B.Mišković-Stanković, D. Ratković, M.D.Maksimović, “Koroziono
ponašanje zaštitnog sistema čelik-Zn-Ni legura-epoksidna prevlaka”, Zaštita materijala,
39, 2 (1998) 25-28. ISSN 0351-9465
12. V.B.Mišković-Stanković, M.R.Stanić, D.M.Dražić, “Ispitivanje zaštitnih svojstava
elektroforetskih epoksidnih prevlaka na aluminijumu”, Zaštita materijala, 39, 3 (1998)
27-30. ISSN 0351-9465
13. V.B.Mišković-Stanković, Z.Ž.Lazarević, “Sorpcione karakteristike epoksidnih
kataforetskih prevlaka na aluminijumu i modifikovanim površinama aluminijuma”,
Zaštita materijala, 41, 1 (2000) 43-45. ISSN 0351-9465
14. K.Simović, V.B.Mišković-Stanković, D.Kićević, P.Jovanić, M.Gašić, “Uticaj vremena
na proces elektroforetskog taloženja praha aluminijum-oksida na čeliku”, Zaštita
materijala, 41, 2 (2000) 37-39. ISSN 0351-9465
15. M.S.Lazić, K.M.Simović, P.Jovanić, V.B.Mišković-Stanković, “Uticaj temperature na
elektroforetsko taloženje praha aluminijum-oksida na čeliku”, Zaštita materijala, 41, 3
(2000) 40-42. ISSN 0351-9465
16. Z.Ž.Lazarević, V.B.Mišković-Stanković, Z.Kačarević-Popović, D.M.Dražić, “The
Investigation of the Protective Properties of Epoxy Coatings Electrodeposited on
Modified Aluminium Surfaces”, Zaštita materijala, 42, 4 (2001) 23-27. ISSN 0351-9465
17. Z.Ž.Lazarević, V.B.Mišković-Stanković, Z.Kačarević-Popović, D.M.Dražić, “Epoksidne
kataforetske prevlake na aluminijumu i modifikovanim površinama aluminijuma”,
Hemijska industrija, 56, 11 (2002) 468-472. ISSN 0367-598X
18. I.D.Novaković, J.B.Bajat, V.B.Mišković-Stanković, “Epoksidne kataforetske prevlake
na čeliku modifikovanom Zn-Co legurama”, Zaštita materijala, 44, 1 (2003) 3-9. ISSN
0351-9465
19. M.M.Popović,
B.N.Grgur,
V.B.Mišković-Stanković,
“Koroziono
ispitivanje
elektrohemijski taloženog polianilina i polianilin/epoksi prevlaka na mekom čeliku u
rastvoru sumporne kiseline”, Zaštita materijala, 45, 1 (2004) 19-25. ISSN 0351-9465
20. J.B.Bajat, V.B.Mišković-Stanković, Z.Kačarević-Popović, “Zaštitna svojstva epoksidnih
kataforetskih prevlaka na čeliku elektrohemijski modifikovanom Zn-Fe legurama”,
Hemijska industrija, 58, 10 (2004) 450-456. ISSN 0367-598X
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
69
21. M.M.Gvozdenović, B.N.Grgur, Z.M.Kačarević-Popović, V.B.Mišković-Stanković,
“Koroziono ponašanje dvoslojne polianilin/epoksidne prevlake na mekom čeliku u 3%
rastvoru NaCl”, Hemijska industrija, 59, No 11-12 (2005) 317-320. ISSN 0367-598X
22. J.B.Bajat, V.B.Mišković-Stanković, J.P.Popić, D.M.Dražić, “Adhezija epoksidne
kataforetske prevlake na fosfatiranom pocinkovanom čeliku”, Hemijska industrija, 60,
11-12 (2006) 316-320. ISSN 0367-598X
23. J.B.Bajat, V.B.Mišković-Stanković, “Uticaj pripreme površine pocinkovanog čelika na
adheziju epoksidne prevlake”, Zaštita materijala, 48, 4 (2007) 32-36. ISSN 0351-9465
24. Ž.Jovanović, V.B.Mišković-Stanković, J.B.Bajat, “Elektrohemijske i sorpcione
karakteristike prevlaka metakriloksipropiltrimetoksisilana”, Zaštita materijala, 49, 1
(2008) 15-22. ISSN 0351-9465
25. Ž.Jovanović, V.B.Mišković-Stanković, J.B.Bajat, “Koroziona stabilnost prevlaka
viniltrietoksisilana”, Zaštita materijala, 49, 1 (2008) 23-30. ISSN 0351-9465
26. S. G. Eraković, V. V. Panić, B. M. Jokić, S. I. Stevanović, V. B. Mišković-Stanković,
“Prevlake hidroksiapatita na nanotubama oksida titana”, Zaštita materijala, 51, 1 (2010)
24-28. ISSN 0351-9465
27. Rade D. Surudžić, Sanja G. Eraković, Vesna B. Mišković-Stanković, “Elektrohemijska
karakterizacija nesinterovane biokeramičke hidroksiapatit/lignin prevlake na titanu”,
Zaštita materijala, 52, 4 (2011) 264-269. ISSN 0351-9465
28. Ivana Jevremović, Vesna Mišković-Stanković, „ The inhibitive effect of ethanolamine
on corrosion behaviour of aluminium in NaCl solution saturated with CO2“,
Metallurgical & Materials Engineering, 18, 4 (2012) 241-257. ISSN 2217-8961
29. Zeljka Jovanovic, George-Octavian Buica, Vesna Miskovic-Stankovic, EleonoraMihaela Ungureanu, Cristina-Andreea Amarandei, „Electrochemical impedance
spectroscopy investigations on glassy carbon electrodes modified with poly (4-azulen-1yl-2,6-bis(2-thienyl)pyridine)“, U.P.B. Sci. Bull. Series B, 75, 1 (2013) 125-134. ISSN
14542331
30. Željka Jovanović, Aleksandra Radosavljević, Jasmina Stojkovska, Branislav Nikolić,
Bojana Obradović, Zorica Kačarević-Popović, Vesna Mišković-Stanković, „Longlasting antimicrobial wound dressings“, SPE Plastics Research Online (2013) doi
10.2417/spepro.005186.
31. Bore V. Jegdić, Jovan P. Popić, Jelena B. Bajat and Vesna B. Mišković-Stanković, „The
disbonding of powder polyester coating on steel pretreated by zinc- phosphate and ironphosphate coatings“, Ochrona przed Korozja (Corrosion Protection), 56, 10 (2013) 423429. ISSN 0473-7733
32. Stevan Stojadinović, Jelena Bajat, Rastko Vasilić,Vesna Mišković –Stanković,
„Karakterizacija oksidnih slojeva dobijenih plazma elektrolitičkom oksidacijom
aluminijuma u natrijum volframatu“, Zaštita materijala, 54, 2 (2013) 147-152. ISSN
0351-9465
33. Jasmina Stojkovska, Željka Jovanović, Ivan Jančić, Biljana Bufan, Marina Milenković,
Vesna Mišković-Stanković, Bojana Obradović, „Novi nanokompoziti na bazi alginata i
srebra za tretman rana: ispitivanja na životinjama“, Rane, 4, 1-2 (2013) 10-16. ISSN
1452-9149
70
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
34. Bore Jegdić, Biljana Bobić, Bojan Gligorijević, Vesna Mišković-Stanković, „Corrosion
properties of an aluminium alloy 7000 series after a new two step precipitation
hardening“, Zaštita materijala, 55, 4 (2014) 387-394. ISSN 0351-9465
Stručni rad u časopisu nacionalnog značaja
1.
V.B.Mišković-Stanković, "Kataforetsko taloženje organskih prevlaka", Bilten Centra za
galvanotehniku, 3 (1990) 17-21.
2.
V.B.Mišković-Stanković, “Elektrohemijske metode za ispitivanje zaštitnih svojstava
organskih prevlaka”, Zaštita materijala, 40, 2 (1999) 27-35. ISSN 0351-9465
3.
V.B.Mišković-Stanković, “Fizičko-hemijska svojstva premaznih sredstava i metode za
njihovo ispitivanje”, Zaštita materijala, 40, 3 (1999) 47-55. ISSN 0351-9465
4.
V.B.Mišković-Stanković, “Mehanizam formiranja i svojstva organskih prevlaka”, Zaštita
materijala, 40, 4 (1999) 35-47. ISSN 0351-9465
5.
V.B.Mišković-Stanković, “Sastav i svojstva premaznih sredstava. Deo I – Vezivna
sredstva”, Zaštita materijala, 42, 1 (2001) 29-37. ISSN 0351-9465
6.
V.B.Mišković-Stanković, “Sastav i svojstva premaznih sredstava. Deo II – Rastvarači i
razređivači, pigmenti, plastifikatori, punioci i sikativi”, Zaštita materijala, 42, 2 (2001) 3539. ISSN 0351-9465
ZBORNICI SKUPOVA NACIONALNOG ZNAČAJA – M60
Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini – M61 (2x1,5=3)
1.
V.B.Mišković-Stanković, “Proučavanje korozione stabilnosti organskih zaštitnih prevlaka”,
Plenarno predavanje na 17. Jugoslovenskom simpozijumu o koroziji i zaštiti materijala,
Beograd, 2000, Knjiga radova, 20-30.
2.
V.B.Mišković-Stanković, “Epoksidne kataforetske prevlake na čeliku modifikovanom
elektrohemijski taloženim legurama”, Plenarno predavanje na IV naučno-stručnom skupu
YUCORR 2001 “Savremeni postupci zaštite materijala premaznim sredstvima: bojama i
lakovima”, Vrnjačka Banja, 2001, Knjiga radova, 9-15.
Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu – M62 (4x1=4)
1.
V.B.Mišković-Stanković, "Formiranje organskih prevlaka postupkom kataforetskog
taloženja", Sekcijsko predavanje na X Jugoslovenskom simpozijumu o hemiji i tehnologiji
makromolekula, Vrnjačka Banja, 1989, Zbornik izvoda, 125-127.
2.
V.B.Mišković-Stanković, "Određivanje zaštitnih svojstava polimernih prevlaka dobijenih
postupkom elektroforetskog taloženja", Sekcijsko predavanje na XIII Jugoslovenskom
simpozijumu o hemiji i tehnologiji makromolekula, Zlatibor, 2001, Zbornik radova i izvoda,
93-96.
3.
V.B.Mišković-Stanković, "Zaštitne organske prevlake na metalima dobijene
elektrohemijskim postupkom", Aprilski dani prosvetnih radnika Srbije - XIV Seminar za
profesore hemije, Beograd, 2003, Apstrakti, 4.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
4.
71
Vesna Mišković-Stanković, “Elektrohemijska sinteza nanokompozitnih biomaterijala za
primene u medicini”, Jubilarno 50. Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd, 2012,
Program i kratki izvodi radova, PPP – 4, 10.
Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja bez izvoda
1.
V.B.Mišković-Stanković, "Ispitivanje zaštitnih svojstava organskih prevlaka metodom
faradejske impedanse", Predavanje po pozivu na seminaru "Zaštita od korozije" u Zavodima
Crvena Zastava, Kragujevac, 1989.
2.
V.B.Mišković-Stanković, D.M.Dražić, “Uticaj modifikacije površine čelika zaštićenog
organskom prevlakom na njegovu korozionu stabilnost”, SANU, Sastanak Odeljenja
tehničkih nauka, Beograd, 2003.
3.
V.B.Mišković-Stanković, “Epoksidne kataforetske prevlake na elektrohemijski
modifikovanim površinama čelika”, Sekcijsko predavanje na Elektrohemijskoj sekciji
Srpskog hemijskog društva, Beograd, 2003.
4.
V.B.Mišković-Stanković, “Elektrohemijsko dobijanje biomaterijala za primene u medicini”,
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, 2010.
5.
V.B.Mišković-Stanković, “Elektrohemijski postupci za dobijanje biomaterijala za implante
koštanih i mekih tkiva”, Naučno društvo Srbije, Muzej nauke i tehnike, Beograd, 2011.
6.
V.B.Mišković-Stanković, “Novi ekološki materijali i hemijske tehnologije za zaštitu od
korozije ”, Naučno društvo Srbije, Muzej nauke i tehnike, Beograd, 2012.
7.
Vesna Mišković-Stanković, “Modifikacija elektroforetski taloženih prevlaka hidroksiapatita
na titanu jonskim snopovima”, 21. Informativni sastanak o Akceleratorskoj instalaciji
TESLA, Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, 2013.
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini – M63 (5x0,5=2,5)
1.
M.S.Lazić, K.Simović, P.Jovanić, V.B.Mišković-Stanković, “Elektroforetsko taloženje
praha aluminijum-oksida na čeliku”, 17. Jugoslovenski simpozijum o koroziji i zaštiti
materijala, Beograd, 2000, Knjiga radova, 291-296.
2.
S.R.Kalinić, S.Mladenović, N.Vasiljević, V.B.Mišković-Stanković, “Istovremeno
fosfatiranje čeličnog i pocinkovanog lima pre kataforetskog nanošenja premaza u
automobilskoj industriji”, 17. Jugoslovenski simpozijum o koroziji i zaštiti materijala,
Beograd, 2000, Knjiga radova, 310-316.
3.
M.R.Stanić, V.B.Mišković-Stanković, D.M.Dražić, “Zaštitne osobine epoksidnih
kataforetskih prevlaka na aluminijumu”, 17. Jugoslovenski simpozijum o koroziji i zaštiti
materijala, Beograd, 2000, Knjiga radova, 117-122.
4.
Z.Ž.Lazarević, V.B.Mišković-Stanković, Z.Kačarević-Popović, J.Popić, D.M.Dražić,
“Zaštitne osobine i termička stabilnost epoksidnih prevlaka na aluminijumu i modifikovanim
površinama aluminijuma”, 17. Jugoslovenski simpozijum o koroziji i zaštiti materijala,
Beograd, 2000, Knjiga radova, 323-328.
5.
Z.Ž.Lazarević, V.B.Mišković-Stanković, Z.Kačarević-Popović, D.M.Dražić, B.Stojanović,
J.A.Varela, “Determination of the Protective Properties of Electrodeposited Epoxy Coatings
on Aluminium and Modified Aluminium Surfaces“, XV Congresso Brasileiro de Engenharia
72
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
e Ciencia dos Materiais (CBECIMAT), Natal, Brasil, 2002, Proceedings of Abstracts (CDRom), No. 201-074 (p. 1-5).
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu– M64 (84x0,2=16,8)
1.
M.S.Jaćović, V.B.Mišković, "Kompleksi kopolimera 4-vinilpiridina i butilakrilata sa
zink-hloridom", VIII Jugoslovenski simpozijum o hemiji i tehnologiji makromolekula,
Bled, 1984, Zbornik izvoda, 91.
2.
V.B.Mišković, M.D.Maksimović, "Kinetika rasta organskih prevlaka tokom
kataforetskog taloženja", IX Jugoslovenski simpozijum o elektrohemiji, Dubrovnik, 1985,
Knjiga radova, 189-192.
3.
V.B.Mišković-Stanković, M.D.Maksimović, "Uticaj napona na proces kataforetskog
taloženja", XXIX Savetovanje hemičara SR Srbije, Beograd, 1987, Zbornik izvoda, 116.
4.
V.B.Mišković-Stanković, M.D.Maksimović, "Formiranje i rast organskih prevlaka
tokom procesa kataforetskog taloženja", IX Jugoslovenski simpozijum o hemiji i
tehnologiji makromolekula, Ohrid, 1987, Zbornik izvoda, 121.
5.
V.B.Mišković-Stanković, M.D.Maksimović. "Uticaj koncentracije polimera u rastvoru
na proces kataforetskog taloženja", X Jugoslovenski simpozijum o elektrohemiji, Bečići,
1987, Knjiga radova, 115-117.
6.
D.M.Dražić, V.B.Mišković-Stanković, "Uticaj napona taloženja na antikoroziona
svojstva organskih prevlaka", XXXI Savetovanje hemičara SR Srbije, Beograd, 1989,
Zbornik izvoda, 151.
7.
D.M.Dražić, V.B.Mišković-Stanković, "Uticaj koncentracije rastvora za kataforetsko
taloženje na antikoroziona svojstva organskih prevlaka", XI Jugoslovenski simpozijum o
elektrohemiji, Rovinj, 1989, Knjiga radova, 83-84.
8.
V.B.Mišković-Stanković, D.M.Dražić, "Uticaj temperature kupatila za kataforetsko
taloženje na antikoroziona svojstva organskih prevlaka", XXXIII Savetovanje hemičara
SR Srbije, Novi Sad, 1991, Zbornik izvoda, 182.
9.
V.B.Mišković-Stanković, D.M.Dražić, N.M.Aćamović, "Uticaj osnove na antikoroziona
svojstva organskih prevlaka dobijenih postupkom kataforetskog taloženja ", XII
Jugoslovenski simpozijum o elektrohemiji, Igman, 1991, Knjiga radova, 37-38.
10. V.B.Mišković-Stanković, M.D.Maksimović, "Uticaj temperature na proces kataforetskog
taloženja", XI Jugoslovenski simpozijum o hemiji i tehnologiji makromolekula, Novi
Sad, 1991, Zbornik izvoda, 133.
11. D.M.Dražić, N.M.Aćamović, V.B.Mišković-Stanković, "Kataforetske prevlake na
pocinkovanom čeličnom limu", Srpska Akademija nauka i umetnosti, Odelj. tehn. nauka,
XI skup, 1991.
12. V.B.Mišković-Stanković, F.Deflorian, P.L.Bonora, L.Fedrizzi, "Koroziono ponašanje
epoksidnih i poliviniliden fluoridnih prevlaka na fosfatiranom pocinkovanom čeliku",
XXXV Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd, 1993, Zbornik izvoda, 217.
13. D.M.Dražić, V.B.Mišković-Stanković, "Raspodela vode unutar zaštitnih epoksidnih
prevlaka na čeliku posle delovanja korozionog agensa", XXXV Savetovanje Srpskog
hemijskog društva, Beograd, 1993, Zbornik izvoda, 218.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
73
14. N.M.Aćamović, V.B.Mišković-Stanković, D.M.Dražić, "Uticaj uslova taloženja na
veličinu defekata pri taloženju kataforetskih prevlaka na pocinkovanom limu", XXXV
Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd, 1993, Zbornik izvoda, 216.
15. V.B.Mišković-Stanković, D.M.Dražić, N.Zarić, "Određivanje sorpcionih karakteristika
epoksidnih prevlaka na čeliku dobijenih postupkom kataforetskog taloženja", XXXVI
Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd, 1994, Zbornik izvoda, 227.
16. V.B.Mišković-Stanković, D.M.Dražić, "Prodiranje i raspodela elektrolita kroz epoksidne
prevlake na čeliku dobijene postupkom kataforetskog taloženja", Naučni skup "Fizička
hemija materijala", Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 1994, Zbornik izvoda,
34.
17. V.B.Mišković-Stanković, D.M.Dražić, Z.Krstanović, "Sorpcione karakteristike
epoksidnih kataforetskih prevlaka u uslovima delovanja različitih korozionih agenasa",
XIII Jugoslovenski simpozijum o elektrohemiji, Vrnjačka Banja, 1995, Prošireni izvodi
radova, 325-328.
18. N.Dunkić, V.B.Mišković-Stanković, "Uticaj sastava poliestarskih prevlaka na njihova
zaštitna svojstva", XIII Jugoslovenski simpozijum o elektrohemiji, Vrnjačka Banja, 1995,
Prošireni izvodi radova, 329-332.
19. D.M.Dražić, V.B.Mišković-Stanković, “Dinamika apsorpcije elektrolita u kataforetskim
prevlakama”, Srpska Akademija nauka i umetnosti, Odelj. tehn. nauka, VI skup, 1995.
20. V.B.Mišković-Stanković, F.Deflorian, P.L.Bonora, L.Fedrizzi, “Koroziono ponašanje
poliestarskih i fluoropolimernih prevlaka na nerđajućem čeliku”, 38. Savetovanje Srpskog
hemijskog društva, Beograd, 1996, Zbornik izvoda, 188.
21. V.B.Mišković-Stanković, D.M.Dražić, “Proučavanje korozione stabilnosti epoksidnih
prevlaka na čeliku dobijenih postupkom kataforetskog taloženja”, Jubilarni naučni skup
povodom 100 godina Srpskog hemijskog društva, Beograd, 1997, Izvodi, 102.
22. J.B.Zotović, V.B.Mišković-Stanković, M.D.Maksimović, “Koroziona stabilnost
epoksidnih elektroforetskih prevlaka na čeliku modifikovanom Fe-P legurom”, 16.
Savetovanje o koroziji i zaštiti materijala”, Beograd, 1997, Knjiga radova, 106-112.
23. V.B.Mišković-Stanković, M.R.Stanić, D.M.Dražić, “Ispitivanje zaštitnih svojstava
elektroforetskih epoksidnih prevlaka na aluminijumu”, XIV Jugoslovenski simpozijum o
elektrohemiji, Bečići, 1998, Prošireni izvodi radova, 123-124.
24. J.B.Zotović, V.B.Mišković-Stanković, M.D.Maksimović, “Uticaj modifikacije površine
na stabilnost zaštitnog sistema čelik-organska prevlaka”, XIV Jugoslovenski simpozijum
o elektrohemiji, Bečići, 1998, Prošireni izvodi radova, 127-128.
25. J.B.Bajat,
V.B.Mišković-Stanković,
Z.Kačarević-Popović,
M.D.Maksimović,
“Koroziona stabilnost kataforetskih prevlaka na pocinkovanom čeliku i čeliku
modifikovanom Zn-Ni legurama”, 39. Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd,
1999, Izvodi radova, 240.
26. K.Simović, V.B.Mišković-Stanković, M.Gašić, D.Kićević, “Dobijanje tankih slojeva
Al2O3 metodom elektroforetskog taloženja”, 39. Savetovanje Srpskog hemijskog društva,
Beograd, 1999, Izvodi radova, 242.
27. K.Simović, M.Gašić, D.Kićević, V.B.Mišković-Stanković, “Priprema keramičkih
suspenzija Al2O3 pogodnih za elektroforetsko taloženje”, XLIII Konferencija za ETRAN-
74
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
Elektronika, telekomunikacije, računarstvo, automatika i nuklearna tehnika, Zlatibor,
1999, Zbornik radova - sveska IV, 259-261.
28. K.Simović, V.B.Mišković-Stanković, D.Kićević, M.Gašić, “Uticaj koncentracije čestica
na proces elektroforetskog taloženja Al2O3”, Naučni skup “Trijada sinteza-strukturasvojstva - osnova tehnologije novih materijala”, Srpska akademija nauka i umetnosti,
Beograd, 1999, Izvodi radova, 21.
29. K.Simović, V.B.Mišković-Stanković, P.Jovanić, M.Gašić, D.Kićević, “Uticaj napona na
proces elektroforetskog taloženja aluminijum-oksida na čeliku”, XLIV Konferencija za
ETRAN-Elektronika, telekomunikacije, računarstvo, automatika i nuklearna tehnika,
Soko banja, 2000, Zbornik radova – sveska IV, 356-358.
30. V.Panić, A.Dekanski, S.Milonjić, V.B.Mišković-Stanković, B.Nikolić, “Karakterizacija
metodom spektroskopije elektrohemijske impedancije RuO2-TiO2/Ti elektroda dobijenih
sol-gel postupkom”, XV Jugoslovenski simpozijum o elektrohemiji, Palić, 2001, Izvodi
radova, 47-48.
31. M.S.Lazić, K.Simović, V.B.Mišković-Stanković, P.Jovanić, “Određivanje kvaliteta
elektroforetski taloženih keramičkih prevlaka aluminijum-oksida na čeliku”, XV
Jugoslovenski simpozijum o elektrohemiji, Palić, 2001, Izvodi radova, 67-68.
32. K.Simović, V.B.Mišković-Stanković, D.Kićević, P.Jovanić, “Characterisation of the
Alumina Layers on Steel Electrodeposited From Water Suspensions”, 4th Yugoslav
Materials Research Society Conference (YUCOMAT), Herceg Novi, 2001, The Book of
Abstracts, 42.
33. I.D.Novaković, J.B.Bajat, V.B.Mišković-Stanković, “Uticaj modifikacije površine čelika
Zn-Co legurama na epoksidne kataforetske prevlake”, 18. Jugoslovenski simpozijum o
koroziji i zaštiti materijala, Beograd, 2002, Knjiga radova, 37-42.
34. Z.Ž.Lazarević, V.B.Mišković-Stanković, D.M.Dražić, Z.Kačarević-Popović, “The
Electrodeposition of Epoxy Coatings on Aluminium and Modified Aluminium Surfaces“,
XIII Simposio Brasileiro de Eletroanalitica e Eletroquimica (SIBEE), UNESP
Araraquara, Sao Paulo, Brasil, 2002, Proceedings of Abstracts (CD-Rom), No.500 (p. 13).
35. I.D.Novaković, J.B.Bajat, V.B.Mišković-Stanković, “Epoksidne kataforetske prevlake
na čeliku modifikovanom Zn-Co legurama”, 41. Savetovanje Srpskog hemijskog društva,
Beograd, 2003, Izvodi radova, 66.
36. M.S.Lazić, V.B.Mišković-Stanković, P.Jovanić, “Uticaj vremena taloženja na poroznost
kataforetske prevlake aluminijum-oksida na čeliku”, 41. Savetovanje Srpskog hemijskog
društva, Beograd, 2003, Izvodi radova, 65.
37. V.Panić,
T.Vidaković,
A.Dekanski,
V.B.Mišković-Stanković,
B.Nikolić,
“Elektrooksidacija fenola na RuO2-TiO2/Ti elektrodi”, 41. Savetovanje Srpskog
hemijskog društva, Beograd, 2003, Izvodi radova, 64.
38. M.S.Lazić, V.B.Mišković-Stanković, Đ.T.Janaćković, R.Petrović, Lj.M.Pavlović,
“Elektroforetsko taloženje prevlake bemita na titanu iz vodenog sola”, Sinterovanjeteorija i tehnologija, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 2003, Naučni skupovi
- Knjiga CVI, Odelj. tehn. nauka, Knjiga 4, Zbornik radova, 289-296.
39. V.Panić, A.Dekanski, S.Gojković, S.Milonjić, V.B.Mišković-Stanković, B.Nikolić,
“Influence of the Oxide Sol Properties on the Capacitive Behavior of Carbon Supported
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
75
Hydrous Ruthenium Oxide”, 5 th Yugoslav Materials Research Society Conference
(YUCOMAT), Herceg Novi, 2003, The Book of Abstracts, 34.
40. M.S.Lazić, V.B.Mišković-Stanković, Đ.T.Janaćković, R.Petrović, Lj.M.Pavlović, “The
Electrophoretic Deposition of Boehmite Sol on the Titanium”, 5 th Yugoslav Materials
Research Society Conference (YUCOMAT), Herceg Novi, 2003, The Book of Abstracts,
106.
41. M.S.Lazić, V.B.Mišković-Stanković, Đ.T.Janaćković, R.D.Petrović, J.D.Stojanović,
“Priprema i karakterisanje vodenog sola za elektroforetsko taloženje prevlake bemita na
titanu”, XVI Simpozijum o elektrohemiji SCG, Kotor, 2004, Knjiga radova, 53-54.
42. V.Panić, A.Dekanski, S.Gojković, S.Milonjić, V.B.Mišković-Stanković, B.Nikolić,
“Kapacitivne karakteristike superkondenzatorskog C/RuO2 kompozitnog materijala
velike površine”, XVI Simpozijum o elektrohemiji SCG, Kotor, 2004, Knjiga radova, 6768.
43. V.Panić, A.Dekanski, T.Vidaković, V.B.Mišković-Stanković, B.Nikolić, “Kapacitivna
svojstva prevlake rutenijum-oksida na titanu formirane sol-gel alkoksidnim postupkom”,
XLIII Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd, 2005, Radovi (CD Rom), No.
EH3, 153-156.
44. M. Gvozdenović, B. Grgur, V. Mišković-Stanković, “SEI ispitivanja prevlake PANI i
sistema PANI/epoksidna prevlaka na mekom čeliku”, XLIII Savetovanje Srpskog
hemijskog društva, Beograd, 2005, Radovi (CD Rom), No. EH6, 165-168.
45. M.S. Đošić, V.B. Mišković-Stanković, Z.M. Kačarević-Popović, Lj.M. Pavlović,
“Karakterisanje sola bemita i kataforetske prevlake bemita na titanu”, XLIII Savetovanje
Srpskog hemijskog društva, Beograd, 2005, Radovi (CD Rom), No. EH7, 169-172.
46. M.M.Gvozdenović, B.N.Grgur, V.B.Mišković-Stanković, “Ispitivanje korozionog
ponašanja zaštitnog sistema PANI/epoksidna prevlaka na mekom čeliku u rastvoru
NaCl”, XLIV Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd, 2006, Zbornik radova
(CD Rom), 69-72.
47. V.Panić, A. Dekanski, V.B.Mišković-Stanković, S.Milonjić, B.Nikolić,“Alkoksidne
sol-gel prevlake oksida rutenijuma na titanu u reakciji izdvajanja hlora”, XLIV
Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd, 2006, Zbornik radova (CD Rom), 6164.
48. V. Panić, S. Milonjić, V. B. Mišković Stanković, B. Nikolić, “Ispitivanje
trokomponentnih Ti0,6Ru0,3Ir0,1O2 prevlaka dobijenih sol-gel postupkom na titanu za
primenu u katodnoj zaštiti”, VIII YUCORR, Tara, 2006,Knjiga radova, str. 297-301.
49. M.S.Đošić, V.B.Mišković-Stanković, M.N.Mitrić, M.Z.Šiljegović, B.M.Jokić,
Đ.T.Janaćković, “Elektroforetski taložene prevlake hidroksiapatita na titanu implantirane
N4+ jonima”, XLV Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Novi Sad, 2007, Zbornik
radova (CD Rom), 150-153.
50. J.B.Bajat, V.B.Mišković- Stanković, J.P.Popić, D.M.Dražić, “ Uticaj parametara
fosfatiranja na korozionu stabilnost fosfatiranog pocinkovanog čelika i adheziju
epoksidne prevlake na njemu ”, XLV Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Novi Sad,
2007, Zbornik radova (CD Rom), 154-157.
51. M. S. Djošić, V. B. Mišković-Stanković, S. Milonjić, Z. M. Kačarević-Popović, Nataša
Bibić, Jovica Stojanović, “ Karakterisanje elektrohemijski sintetisanog praha
76
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
hidroksiapatita”, XLVI Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd, 2008, Zbornik
radova (CD Rom) 119-122.
52. Ž. S. Jovanović, V. B. Mišković-Stanković, J. B. Bajat, “ Uticaj parametara taloženja na
korozionu stabilnost prevlaka metakriloksipropiltrimetoksisilana na aluminijumu”, XLVI
Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd, 2008, Zbornik radova (CD Rom) 131134.
53. V.V. Panić, V.B.Mišković–Stanković, B.Ž. Nikolić, “ Elektrohemijska svojstva trojnog
oksida TiO2–RuO2–IrO2 dobijenog sol-gel postupkom”, XLVI Savetovanje Srpskog
hemijskog društva, Beograd, 2008, Zbornik radova (CD Rom) 155-158.
54. J.B.Bajat, Ž.Jovanović, V.B.Mišković-Stanković, “Koroziono ponašanje prevlake silana
i silan/epoksidne prevlake na aluminijumu u rastvoru natrijum-hlorida”, Naučno-stručni
skup “Čistije tehnologije i novi materijali-put u održivi razvoj”, Tehnološko-metalurški
fakultet, Beograd, 2008, Knjiga izvoda radova, 48.
55. Željka Jovanović, Aleksandra Krklješ, Nataša Bibić, Miodrag Mitrić, Simonida Tomić,
Zorica Kačarević-Popović, Vesna Mišković-Stanković, „In situ sinteza Ag/poli(N-vinil2-pirolidon) hidrogel nanokompozita γ-zračenjem“, VII konferencija mladih istraživača –
Nauka i inženjerstvo novih materijala, SANU, Beograd, 2008, Zbornik apstrakata, 3.
56. Ž.S.Jovanović, A.N.Krklješ, N. Bibić, M. Mitrić, S.Lj.Tomić, Z.M.Kačarević-Popović,
V.B.Mišković-Stanković, »Nanokompoziti na bazi nanočestica srebra u poli(N-vinil-2pirolidon) hidrogelu dobijeni in situ γ-zračenjem«, XLVII Savetovanje Srpskog
hemijskog društva, Beograd, 2009, Zbornik radova (CD Rom) 202-205.
57. S. G. Eraković, V. V. Panić, B. M. Jokić i V. B. Mišković-Stanković, »Elektroforetsko
taloženje prevlaka hidroksiapatita na TiO2 nanotubama“, XLVII Savetovanje Srpskog
hemijskog društva, Beograd, 2009, Zbornik radova (CD Rom) 59-62.
58. Ž. S. Jovanović, J. B. Bajat, R. M. Jančić-Heinemann, M. Dimitrijević, T. VolkovHusović, V. B. Mišković-Stanković, »Elektrohemijske i morfološke karakteristike
prevlaka metakriloksipropiltrimetoksisilana na aluminijumu«, XLVII Savetovanje
Srpskog hemijskog društva, Beograd, 2009, Zbornik radova (CD Rom) 47-50.
59. V. V. Panić, A. B. Dekanski, V. B. Mišković-Stanković, B. Ž. Nikolić, „Differences in
electrochemical behavior of ruthenium and iridium oxide in electrocatalytic coatings of
activated titanium anodes prepared by the sol–gel procedure”, XLVII Savetovanje
Srpskog hemijskog društva, Beograd, 2009, Zbornik radova (CD Rom) 71-74.
60. V. V. Panić, V. B. Mišković-Stanković, B. Ž. Jovanović, S. K. Milonjić, B. Ž. Nikolić,
“Impedance characteristics of the photoelectrochemically active titanium oxide coating
prepared by the sol–gel procedure”, XLVII Savetovanje Srpskog hemijskog društva,
Beograd, 2009, Zbornik radova (CD Rom) 67-70.
61. Željka Jovanović, Jasmina Stojkovska, Bojana Obradović, Aleksandra Perić-Grujić,
Mirjana Ristić, Ivana Matić, Zorica Juranić, Vesna Mišković-Stanković, „Ag/poli(Nvinil-2-pirolidon) nanokompozitni biomaterijal: ponašanje u bioreaktoru, kinetika
otpuštanja srebra i citotoksičnost“, VIII konferencija mladih istraživača – Nauka i
inženjerstvo novih materijala, SANU, Beograd, 2009, Knjiga apstrakata, V/6, str. 22.
62. Sanja Eraković, Đorđe Veljović, Papa N. Diouf, Tatjana Stevanović, Miodrag Mitrić,
Vesna Mišković-Stanković, „Biokompozitne HAP/Lig prevlake elektroforetski taložene
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
77
na titanu“, VIII konferencija mladih istraživača – Nauka i inženjerstvo novih materijala,
SANU, Beograd, 2009, Knjiga apstrakata, IV/6, str.18.
63. Ivana Jevremović, Željka Jovanović, Aleksandra Krklješ, Jasmina Stojkovska, Bojana
Obradović, Maja Vukašinović-Sekulić, Zorica Kačarević-Popović, Vesna MiškovićStanković, „Srebro/poli(N-vinil-2-pirolidon) nanokompozitni biomaterijal: poređenje
elektrohemijskog i radijaciono-hemijskog postupka sinteze“, Biotehnologija za održivi
razvoj, ТМF, Beograd, 2010, Knjiga izvoda radova, 94.
64. Sanja Eraković, Đorđe Veljović, Papa N. Diouf, Tatjana Stevanović, Miodrag Mitrić,
Ivana Matić, Zorica Juranić, Đorđe Janaćković, Vesna Mišković-Stanković,
„Morphology and cytotoxicity of hydroxyapatite/lignin composite coatings“, 1 st
Conference of the Serbian Ceramic Society, Belgrade, Serbia, March 17-18. 2011, Book
of Abstracts, p. 31.
65. Ž. Jovanović, J. Stojkovska, A. Krkljes, N. Bibić, B. Obradović, Z.Kačarević-Popović, V.
Mišković-Stanković, „Uticaj vrste polimera na obliki velicinu nanocestica srebra
dobijenih elektrohemijskom sintezom“, XLIX Savetovanje Srpskog hemijskog drustva,
Kragujevac, 2011, Zbornik radova (CD Rom), 60-63.
66. Sanja Eraković, Djordje Veljović, Papa Diouf, Tatjana Stevanović, Miodrag Mitrić,
Djordje Janacković, Vesna Mišković-Stanković, "ATR-FTIR i XRD analiza
kompozitnih hidroksiapatit/lignin prevlaka dobijene postupkom elektroforetskog
taloženja", XLIX Savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Kragujevac, 2011, Zbornik
radova (CD Rom), 64-67.
67. Željka S. Jovanović, Ingrid Milošev, Radmila M. Jančić-Heinemann, Jelena B. Bajat,
Vesna B. Mišković-Stanković, „Koroziona stabilnost prevlaka viniltrietoksisilana na
aluminijumu u rastvorima NaCl“, XLIX Savetovanje Srpskog hemijskog drustva,
Kragujevac, 2011, Zbornik radova (CD Rom),76-79.
68. Željka Jovanovic, Jasmina Stojkovska, Maja Vukašinovic-Sekulić, Ivana Matić, Zorica
Juranić,
Bojana
Obradović,
Vesna
Mišković-Stanković,
”Silver/alginate
nanocomposites: Biomedical potential of silver/alginate microbeads“, Tenth Young
Researchers Conference – Materials Science and Engineering, Serbian Academy of
Sciences and Arts, Belgrade 2011, Serbia, Book of Abstracts, II/8, p. 10.
69. Željka Jovanović, Ingrid Milošev, Jelena Bajat, Vesna Mišković-Stanković, ”Surface
analysis and corrosion stability of vinyltriethoxysilane films on aluminium in mild
sodium chloride solution“, Tenth Young Researchers Conference – Materials Science and
Engineering, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade 2011, Serbia, Book of
Abstracts, V/2, p. 19.
70. Milena Nemet, Jasmina Stojkovska, Željka Jovanović, Vesna Mišković-Stanković,
Bojana Obradović, ”Production and Characterization of Hydrogel Nanocomposites Based
on Alginate and Poly(vinyl alcohol) with Incorporated Silver Nanoparticles“, Tenth
Young Researchers Conference – Materials Science and Engineering, Serbian Academy
of Sciences and Arts, Belgrade 2011, Serbia, Book of Abstracts, I/8, p. 4.
71. Ivana Jevremović, Vesna Misković-Stanković, Mohsen Achour, David Blumer, Thomas
Baugh, Marc Singer, Srdjan Nešić,'' Evaluation of TOFA/DETA imidazoline as
corrosion inhibitor for top of the line corrosion (TLC) of mild steel in CO2 environment''
10th Young Researchers’ Conference – Materials Science and Engineering, Serbian
Academy of Sciences and Arts, Belgrade, 2011, Serbia, Book of Abstracts, V/I, p. 19.
78
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
72. Sanja Eraković, Rade Surudžić, Djordje Veljović, Tatjana Stevanović, Djordje
Janaćković, Vesna Mišković-Stanković, „The comparison of corrosion resistance
between composite silver/hydroxyapatite/lignin (Ag/HAP/Lig) and hydroxyapatite/lignin
(HAP/Lig) coatings in simulated body fluid“, Tenth Young Researchers Conference –
Materials Science and Engineering, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade
2011, Serbia, Book of Abstracts, I/9, p. 5.
73. Željka Jovanović, Ingrid Milošev, Jelena Bajat, Vesna Mišković-Stanković, „XPS i SEI
analiza prevlaka viniltrietoksisilana na aluminijumu u rastvoru NaCl“, Jubilarno 50.
Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd, 2012, Izvodi radova, EH P1, 25.
74. Sanja Eraković, Marija Đošić, Rade Surudžić, Ana Janković, Tatjana Stevanović, Vesna
Mišković-Stanković, „SEM i XRD analiza prevlaka hidroksiaptita i kompozitnih
hidroksiapatit/lignin prevlaka na titanu u simuliranoj telesnoj tečnosti“, Jubilarno 50.
Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd, 2012, Izvodi radova, EH P4, 28.
75. Ivana Jevremović, Marc Singer, Mohsen Achour, David Blumer, Thomas Baugh, Vesna
Misković-Stanković, Srđan Nešić, „Nova metoda nanošenja inhibitora za sprečavanje
pojave korozije niskougljeničnog čelika u uslovima kondenzacije u CO2 sredini“,
Jubilarno 50. Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd, 2012, Izvodi radova, EH
P5, 29.
76. Bore V. Jegdić, Ljiljana S. Živković, Jovan P. Popić, Jelena B. Bajat, Vesna B.
Mišković-Stanković, „Koroziona stabilnost i adhezija poliestarske prevlake na leguri
aluminijuma AA6060 modifikovanoj prevlakama na bazi cerijuma“, Jubilarno 50.
Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd, 2012, Izvodi radova, EH P7, 31.
77. Sanja Eraković, Ana Janković, Ivana Z. Matić, Zorica D. Juranić, Maja VukašinovićSekulić, Tatjana Stevanović, Vesna Mišković-Stanković, “Ispitivanje bioaktivnosti
srebra elektroforetske srebro/hidroksiapatit/lignin prevlake u simuliranoj telesnoj
tečnosti”, Prva konferencija mladih hemičara Srbije, Beograd, 2012, Kratki izvodi radova
(CD Rom), BH PP2, str. 4.
78. Ivana Jevremović, Marc Singer, Srdjan Nešić, Vesna Mišković-Stanković, “ Primena
organskog inhibitora za sprečavanje pojave korozije niskougljeničnog čelika u CO2
sredini”, Prva konferencija mladih hemičara Srbije, Beograd, 2012, Kratki izvodi radova
(CD Rom), NM P05, str. 93.
79. Željka Jovanović, Jasmina Stojkovska, Bojana Obradović, Vesna Mišković-Stanković,
“Elektrohemijska sinteza nanočestica srebra u rastvoru natrijum-alginata”, Prva
konferencija mladih hemičara Srbije, Beograd, 2012, Kratki izvodi radova (CD Rom),
NM P06, str. 94.
80. Rade Surudžic, Željka Jovanović, Vesna Mišković-Stanković, “Optimizacija uslova
elektrohemijske sinteze nanočestica srebra u rastvoru poli(vinil alkohola) ”, Prva
konferencija mladih hemičara Srbije, Beograd, 2012, Kratki izvodi radova (CD Rom),
NM P17, str. 105.
81. B. Obradović, J. Stojkovska, Ž. Jovanović, V. Mišković-Stanković, Razvoj novih obloga
za nekrotične i inficirane rane na bazi alginata i nanočestica srebra, 8. Srpski kongres o
šećernoj bolesti sa internacionalnim učešćem, Beograd, 2013, Zbornik sažetaka, str. 24.
82. V. Mišković-Stanković, J. Stojkovska, Ž. Jovanović, I. Jančić, B. Bufan, M. Milenković,
B. Obradović, “Novel Ag/alginate Nanocomposites for Wound Ttreatments”, VI Kongres
farmaceuta Srbije sa medjunarodnim učešćem, Beograd, 2014, Zbornik sažetaka, str. 121.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
79
83. Bojana Obradović, Jasmina Stojkovska, Ivan Jančić, Biljana Bufan, Marina Milenković,
Vesna Mišković-Stanković, „Razvoj novih obloga za rane na bazi alginata i nanočestica
srebra: ispitivanja na životinjama”, II Kongres za lečenje hroničnih rana "Stare dileme nova rešenja", Beograd, Srbija, 2014, Zbornik sažetaka, sekcija 6, rad 1 (CD Rom).
84. Jasmina Stojkovska, Željka Jovanović, Ivan Jančić, Biljana Bufan, Marina Milenković,
Vesna Mišković-Stanković, Bojana Obradović, „Nove formulacije na bazi alginata i
nanočestica srebra i provera funkcionalnosti na modelu opekotina kod pacova”, II
Kongres za lečenje hroničnih rana "Stare dileme - nova rešenja", Beograd, Srbija, 2014,
Zbornik sažetaka, sekcija 13, rad 4 (CD Rom).
MAGISTARSKE I DOKTORSKE TEZE – M70
Odbranjena doktorska disertacija – M71 (1x6=6)
Vesna Mišković-Stanković, Kinetika i mehanizam kataforetskog taloženja organskih prevlaka,
Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 1990.
Odbranjen magistarski rad – M72 (1x3=3)
Vesna Mišković, Statistički kopolimeri 4-vinilpiridina i butilakrilata i njihovi kompleksi sa cinkhloridom, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 1984.
TEHNIČKA I RAZVOJNA REŠENJA – M80
Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument, nova genska proba,
mikroorganizmi (uz dokaz) – M85 (1x2=2)
1.
KreativTeh tim: Obradović B., Mišković-Stanković V., Jovanović Ž., Stojkovska J.,
NanoAktiv obloge za rane: alginatne mikročestice sa nanočesticama srebra, Takmičenje
za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji 2011, pobednik u grupi Zdravlje (medicina i
materijali) i ukupni pobednik u kategoriji Inovativne ideje.
(http://www.inovacija.org/index.php?option=com_content&view=article&id=278%3Akr
eatinteh-je-apsoltni-pobednik-finala-u-inovativnim-idejama&catid=2%3Anews2009&Itemid=13&lang=sr-rs od 30.12.2011.)
PATENTI, AUTORSKE IZLOŽBE, TESTOVI – M90
Realizovan patent M92 (1x8=8)
1.
Obradović B., Mišković-Stanković V., Jovanović Ž., Stojkovska J., „Dobijanje
mikročestica hidrogela alginata sa inkorporisanim nanočesticama srebra” (Production of
alginate microbeads with incorporated silver nanoparticles), patent br. 53508, Zavod za
intelektualnu svojinu Republike Srbije, od 04.11.2014.
Učešće na izložbi inovacija M93 (3x3=9)
1.
Obradović B., Mišković-Stanković V., Jovanović Ž., Stojkovska J., Pronalazak
„Mikročestice hidrogela alginata sa inkorporisanim nanočesticama srebra NanoAktiv“,
31. Medjunarodna izložba pronalazaka, novih tehnologija i industrijskog dizajna
„Pronalazaštvo-Beograd 2011“, Savez pronalazača i autora tehničkih unapredjenja
Beograda, Katalog 31. međunarodne izložbe pronalazaka, novih tehnologija i
industrijskog dizajna „Pronalazaštvo – Beograd 2011“, str. 89-90, Beograd, 23-27. 05.
80
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
2011., ISBN 978-86-910813-5-5. (Zlatna medalja sa likom Nikole Tesle u oblasti novih
tehnologija).
2.
Obradović B., Mišković-Stanković V., Jovanović Ž., Stojkovska J., „Alginatne
mikročestice sa inkorporisanim nanočesticama srebra“, izložba „Kreativne žene –
inovacije iz Srbije“, u okviru međunarodne izložbe „Kreativne žene – inovacije iz
Švedske“, Muzej nauke i tehnike, Beograd, 2011.
3.
Mišković-Stanković V., Obradović B., Jovanović Ž., Vidović S., Stojkovska J.,
Pronalazak „Antimikrobne obloge za rane na bazi polimernih hidrogelova i nanočestica
srebra dobijene novim elektrohemijskim metodama“,32. Medjunarodna izložba
pronalazaka, novih tehnologija i industrijskog dizajna „Pronalazaštvo-Beograd 2012“,
Savez pronalazača Beograda, Katalog 32. međunarodne izložbe pronalazaka, novih
tehnologija i industrijskog dizajna „Pronalazaštvo – Beograd 2012“, str. 69-70, Beograd,
21-25. 05. 2012., ISBN 978-86-910813-5-5 (Zlatna medalja sa likom Nikole Tesle u
oblasti novih tehnologija).
NAUČNA SARADNJA I SARADNJA SA PRIVREDOM – M100
Rukovođenje međunarodnim naučnim projektom – M101
1.
Preparation of panels containing Zn-Ni, Zn-Co and Zn-Fe alloys for anticorrosion testing,
PPG Industries, Inc. USA, 2005.
2.
Electrochemical non-metallic coatings on modified metal surfaces, Bilateralni projekat
izmedju Republike Srbije i Republike Slovenije, Ministarstvo za nauku i tehnološki
razvoj Republike Srbije i Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
2010-2011.
3.
Electrodes modifiées à base de carbonate de calcium, Agence Universitaire de la
Francophonie (AUF) - l’Université Politehnica de Bucarest (Roumanie) en association
avec l’Université Joseph Fourier, Grenoble 1 (France) et l’Université de Belgrade
(Serbie), 2011-2012.
4.
TD COST Action TD1305: Improved Protection of Medical Devices Against Infection
(IPROMEDIA), European Cooperation in Science and Technology – COST, 2014-2018.
5.
Fullerene-carbon Nanotube Hybrids Based Composites As Energy Materials, Research
Committee of The Hong Kong Polytechnic University (Project code: G-UC81) 1 May
2014 - 31 Oct 2015.
Rukovođenje nacionalnim naučnim projektom – M102
1.
Inhibitori korozije metala, Srpska akademija nauka i umetnosti (Projekat F-59), 20022008.
2.
Prevencija šteta nastalih kao posledica korozije materijala i neadekvatne antikorozione
zaštite, Ministarstvo za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije (Projekat 1689),
2002-2005.
3.
Elektrohemijske karakteristike oksidnih i polimernih prevlaka na modifikovanim
površinama metala, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije
(Projekat 142061), 2006-2010.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
4.
81
Novi proizvodi za tretman rana na bazi hidrogelova alginata i polivinil-alkohola sa
nanočesticama srebra – Inovacioni projekat, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog
razvoja Republike Srbije, Projekat No.451-03-2802-IP 1/36), 1 Jun 2014 – 31 Maj 2015.
Učešće u međunarodnom naučnom projektu – M104
1.
Fundamental Research of Surface Structure and Electrochemical Processes for New
Technologies, Federal Ministry for Science and Technology (Project P-96), 1983-1991.
2.
CRP(coordination research project): Nanoscale Radiation Engineering of Advanced
Materials for Potential Biomedical Applications, International Atomic Energy Agency
(Project F23028), 2009-2012.
3.
TCP (technical cooperation project): Supporting Radiation Synthesis and the
Characterisation of Nanomaterials for Health Care, Environmental Protection and Clean
Energy Applications, International Atomic Energy Agency (Project RER/8/014), 20092011.
4.
MPNS COST Action MP1005: From nano to macro biomaterials (design, processing,
characterization, modeling) and applications to stem cells regenerative orthopedic and
dental medicine (NAMABIO), European Cooperation in Science and Technology –
COST, 2011-2015.
5.
Biomimični bioreaktorski sistemi za primenu u biomedicini - BIOMIMETIKA, Eureka
6749, 2012-2015.
6.
Razvoj tehnologije dobijanja ekološki prihvatljivog zaštitnog sistema Zn-Mn
legura/organska prevlaka na čeliku, Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske,
2013.
7.
NanoAktiv Wound Dressings (Pr. ID 212) granted by the Innovation Fund within
Innovation Serbia Project funded by EU IPA I 2011 and administered by the World Bank,
2013.
8.
Novi ekonomski opravdan sistem za zaštitu od korozije čelične armature u betonu,
Bilateralni projekat između Republike Srbije i Republike Slovenije (Ugovor br.: 451-033095/2014-09/19) 2014-2015.
Učešće u projektima, studijama, elaboratima i sl. sa privredom; učešće u projektima
finansiranim od strane nadležnog Ministarstva – M105
1.
Metalika – Dobijanje metala i njihovih legura elektrohemijskim i metalurškim putem,
Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije (Projekat 02E21), 1983-1995.
2.
Elektrodika, elektrokataliza i elektrohemijska konverzija energije, Ministarstvo za nauku i
tehnologiju Republike Srbije (Projekat 02E20), 1996-2000.
3.
Provodne oksidne prevlake u elektrokatalizi i superkondenzatorima, Ministarstvo za
nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije (Projekat 1230), 2002-2005.
4.
Proučavanje fenomena i metoda sinteze keramičkih i staklastih materijala za primenu u
visokim tehnologijama, Ministarstvo za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije
(Projekat 1818), 2002-2005.
82
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
5.
Razvoj nanokompozita na bazi hidrogelova za primene u rekonstruktivnoj hirurgiji,
Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije (Projekat TR 19027), 20082010.
6.
Sinteza, razvoj tehnologija dobijanja i primena nanostrukturnih multifunkcionalnih
materijala definisanih svojstava, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike
Srbije (Projekat 45019), 2011-2015.
PEDAGOŠKA AKTIVNOST
Ocena nastavne aktivnosti – P10
Zbirna oceana nastavne aktivnosti dobijena u studentskoj anketi – P11
4-5
Priprema i realizacija nastave – P20
U potpunosti pripremljen nastavni program predmeta – P21
1.
na redovnim odnosno osnovnim akademskim studijama iz predmeta Nemetalne i metalne
prevlake i Nemetalne prevlake
2.
na magistarskim studijama iz predmeta Nemetalne prevlake, na master studijama iz
predmeta Nemetalne prevlake-odabrana poglavlja i Zaštitne prevlake
3.
na doktorskim studijama iz predmeta Nemetalne prevlake i Elektrohemijska sinteza
polimernih i biokeramičkih prevlaka
Udžbenici – P30
Objavljen praktikum ili pomoćni udžbenik – P32
1.
V.Mišković-Stanković, N.Jakovljević-Halai, Nemetalne i metalne prevlake - praktikum za
eksperimentalne vežbe iz nemetalnih prevlaka, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd,
1995, str. 99. ISBN 86-7401-097-0.
2.
V.Mišković-Stanković, N.Jakovljević-Halai, Nemetalne prevlake - praktikum, Tehnološkometalurški fakultet, Beograd, 2008, str. 99. ISBN 978-86-7401-256-7.
Skripta – P34
1.
V.B.Mišković-Stanković, Protezione dei metalli mediante rivestimenti organici, interna
skripta za predavanja održana po pozivu na Univerzitetu u Trentu, Trento, Italija, 1995,
str. 63.
2.
V.B.Mišković-Stanković, Nemetalne prevlake, interna skripta Katedre za fizičku hemiju
i elektrohemiju Tehnološko-metalurškog fakulteta, Beograd, 1997, str. 99.
3.
V.B.Mišković-Stanković i saradnici, Nemetalne prevlake - praktikum za master studije,
interna skripta Katedre za fizičku hemiju i elektrohemiju Tehnološko-metalurškog
fakulteta, Beograd, 2013, str. 82.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
83
MENTORSTVO – P40
Mentor odbranjene doktorske disertacije – P41
1.
Jelena B. Bajat, Koroziona stabilnost epoksidnih kataforetskih prevlaka na hemijski i
elektrohemijski modifikovanim površinama čelika, doktorska disertacija, TMF, Beograd,
2003.
2.
Sanja Eraković, Elektroforetsko taloženje i karakterizacija hidroksiapatit/lignin i
srebro/hidroksiapatit/lignin prevlaka na titanu, doktorska disertacija, TMF, Beograd,
2013.
Mentor prijavljene doktorske disertacije
1.
Marija S. Djošić, Biokeramičke prevlake na bazi kalcijum-fosfatnih jedinjenja dobijene
na titanu elektrohemijskim metodama, izrada doktorske disertacije u toku, TMF,
Beograd, 2008.
2.
Željka Jovanović, Nanokompoziti srebro/ poli(N-vinil-2-pirolidon) i srebro/alginat
dobijeni elektrohemijskim postupcima, izrada doktorske disertacije u toku, TMF,
Beograd, 2011
3.
Ivana Jevremović, Primena organskih inhibitora za sprečavanje pojave korozije
niskougljeničnog čelika u CO2 sredini, izrada doktorske disertacije u toku, TMF,
Beograd, 2014
Član komisije za odbranu doktorske disertacije – P42
1.
Vladimir V. Panić, Elektrokatalitičke i kapacitivne karakteristike elektroda na bazi
rutenijum-oksida, doktorska disertacija, TMF, Beograd, 2005.
2.
Milica M. Gvozdenović, Zaštita čelika od korozije prevlakom elektroprovodnog polimera
na bazi polianilina, doktorska disertacija, TMF, Beograd, 2007.
3.
Mihael Bučko, Elektrohemijsko taloženje i karakterizacija zaštitnih prevlaka Zn-Mn
legura, doktorska disertacija, TMF, Beograd, 2013.
Mentor odbranjenog magistarskog rada – P43
1.
Kornelija M. Simović, Elektroforetsko taloženje praha aluminijum-oksida iz vodenih
suspenzija na čeliku, magistarski rad, TMF, Beograd, 2001.
2.
Zorica Ž. Lazarević, Kataforetske epoksidne prevlake na aluminijumu i
modifikovanim površinama aluminijuma, magistarski rad, TMF, Beograd, 2003.
3.
Marija S. Djošić, Elektroforetsko taloženje prevlake bemita iz vodenog sola na
titanu, magistarski rad, TMF, Beograd, 2005.
Član komisije za odbranu magistarskog rada – P44
1.
Tanja R. Vidaković, Simultana elektrohemijska oksidacija izopropil alkohola i
formaldehida na niskoindeksnim monokristalima i polikristalu zlata u alkalnoj sredini,
magistarski rad, TMF, Beograd, 1999.
84
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
Mentor odbranjenog diplomskog (master) rada – P47
1.
Nataša Zarić, Koroziono ponašanje epoksidnih kataforetskih prevlaka na čeliku, TMF,
Beograd, 1993.
2.
Nataša G. Dunkić, Uticaj sastava poliestarskih prevlaka na njihova zaštitna svojstva,
TMF, Beograd, 1993.
3.
Zlatan Krstanović, Sorpcione karakteristike epoksidnih kataforetskih prevlaka na čeliku,
TMF, Beograd, 1996.
4.
Marina R. Stanić, Dobijanje i karakterisanje epoksidnih kataforetskih prevlaka na
aluminijumu, TMF, Beograd, 1998.
5.
Marija S. Lazić, Uticaj temperature na elektroforetsko taloženje praha aluminijum-oksida
na čeliku, TMF, Beograd, 2000.
5.
Ivana D. Sredović, Epoksidne kataforetske prevlake na čeliku modifikovanom Zn-Co
legurama, TMF, Beograd, 2001.
6.
Andrijana N. Bolić, Elektroforetsko taloženje prevlake kalcijum-hidroksiapatita na titanu,
TMF, Beograd, 2007.
7.
Željka S. Jovanović, Prevlake viniltrietoksisilana i metakriloksipropiltrimetoksisilana na
aluminijumu, TMF, Beograd, 2007.
8.
Sanja Lj. Dragaš, Prevlake viniltrietoksisilana dopirane jonima cerijuma i cirkonijuma na
aluminijumu, TMF, Beograd, 2007.
9.
Vladimir S. Mladenović, Dobijanje prevlaka kalcijum-hidroksiapatita biomimetičkim
postupkom, TMF, Beograd, 2007.
10. Lidija C. Božić, Nanokompoziti srebra i poli(N-vinil-2-pirolidon)-a dobijeni
elektrohemijskim postupkom, TMF, Beograd, 2009.
11. Ivana Lj. Jevremović, Elektrohemijsko dobijanje Аg/PVP i Аg/alginat nanokompozita,
TMF, Beograd, 2010.
12. Borislav R. Gojković, Optimizacija uslova dobijanja Аg/alginat nanokompozita
elektrohemijskim postupkom, TMF, Beograd, 2011.
13. Rade D. Surudžić, Koroziona stabilnost biokeramičkih prevlaka hidroksiapatit/lignin na
titanu u simuliranom telesnom fluidu, TMF, Beograd, 2011.
14. Jelena Marković, Elektroforetsko taloženje kompozitnih prevlaka hidroksiapatit/grafen i
srebro/hidroksiapatit/grafen na titanu, TMF, Beograd, 2013.
Član komisije odbranjenog diplomskog (master) rada – P48
1.
Dragana S. Banjac, Dobijanje prevlaka kalcijum-hidroksiapatita na titanu, TMF, Beograd,
2003.
2.
Nemanja M. Miletić, Proučavanje fluoroscentno-rezonantnog energetskog transfera
između tankih polimernih filmova spojenih procesom laminacije, TMF, Beograd, 2005.
3.
Rade N. Stevović, Uticaj pripreme površine pocinkovanog čelika na adheziju epoksidne
prevlake, TMF, Beograd, 2006.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
85
4.
Ivan F. Kluz, Uticaj parametara fosfatiranja na adheziju epoksidne prevlake na
fosfatiranom pocinkovanom čeliku, TMF, Beograd, 2006.
5.
Vladan T. Miljković, Koroziona stabilnost epoksidnih kataforetskih prevlaka na
aluminijumu modifikovanom silanima, TMF, Beograd, 2007.
6.
Saša M. Vještica, Uticaj modifikacije površine aluminijuma na korozionu stabilnost
poliestarske prevlake, TMF, Beograd, 2007.
7.
Milena Nemet, Ispitivanje dobijanja i karakterizacija hidrogelova na bazi alginata i
polivinil alkohola sa inkorporisanim nanočesticama srebra za potencijalnu primenu u
dezinfekciji vode, TMF, Beograd, 2011.
8.
Danijela Kostić, Ispitivanje primene alginatnih mikročestica i bioreaktora sa dinamičkom
kompresijom za inženjerstvo tkiva hrskavice, TMF, Beograd, 2010.
9.
Jovana Zvicer, Ispitivanje ponašanja nanokompozitnih mikročestica na bazi alginata u
biomimičnom bioreaktoru sa dinamičkom kompresijom, TMF, Beograd, 2011.
10. Milena Nemet, Ispitivanje mogućnosti dobijanja hidrogelova na bazi polivinil alkohola sa
inkorporisanim nanočesticama metala, TMF, Beograd, 2012.
11. Milan Stevanović, Ispitivanje otpuštanja nanočestica srebra i antimikrobne aktivnosti
nanokompozitnih hidrogelova na bazi alginata i polivinil alkohola, TMF, Beograd, 2012.
Mentor odbranjenog završnog rada – P49
1.
Ivona Ćika, Elektrohemijski postupak dobijanja hidrogelova na bazi polivinil alkohola sa
inkorporisanim nanočesticama srebra, TMF, Beograd, 2014
2.
RAD U OKVIRU AKADEMSKE I DRUŠTVENE ZAJEDNICE
AKTIVNOST NA FAKULTETU I UNIVERZITETU – Z10
Rukovođenje organizacionim jedinicama Fakulteta – Z12
1. Šef Katedre za Fizičku hemiju i elektrohemiju Tehnološko-metalurškog fakulteta (20062012)
Učešće u radu stručnih tela i organizacionih jedinica Fakulteta i/ili Univerziteta – Z13
1.
Zamenik predsednika Saveta Tehnološko-metalurškog fakulteta (2002-2004)
2.
Član/predsednik Odbora Zadužbine Veselina Lučića Univerziteta u Beogradu (20032009)
3.
Član Stručnog veća za hemiju, fizičku hemiju i biohemiju Univerziteta u Beogradu
(2003-2007)
4.
Član Komisije za Univerzitetska odlikovanja Univerziteta u Beogradu (2004-2008)
5.
Član Veća naučnih oblasti prirodnih nauka Univerziteta u Beogradu (2010-2016)
86
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
PREDSEDAVANJE ILI ČLANSTVO U UPRAVNIM TELIMA PROFESIONALNIH
ORGANIZACIJA – Z30
Predsedavanje ili članstvo u upravnim telima međunarodnih profesionalnih organizacija –
Z31
1.
Predstavnik Saveza inženjera i tehničara za zaštitu materijala Jugoslavije u Evropskoj
federaciji za koroziju (European Federation for Corrosion (1998-2003)
2.
IUPAC – Associate Member of the Division Committe of Physical and Biophysical
Chemistry (2010-2013)
3.
IUPAC – National representative of the Serbian Chemical Society in Physical and
Biophysical Chemistry Division (2010-2013)
4.
EuCheMS – National representative of the the Serbian Chemical Society in Division of
Electrochemistry (2010-
Predsedavanje ili članstvo u upravnim telima nacionalnih profesionalnih organizacija – Z33
1.
Srpsko hemijsko društvo – član Upravnog odbora
2.
Srpsko hemijsko društvo – član Predsedništva (2008-)
3.
Predsednik Elektrohemijske sekcije Srpskog hemijskog društva (2006-2010)
ORGANIZACIJA NAUČNIH SKUPOVA – Z40
Predsednik naučnog/organizacionog odbora međunarodnih naučnih skupova – Z41
1.
2 nd Regional Symposium on Electrochemistry of South-East Europe (RSE-SEE),
Belgrade, Serbia, 2010 (predsednik Organizacionog odbora)
Član naučnog/organizacionog odbora međunarodnih naučnih skupova – Z43
1.
1 st Regional Symposium on Electrochemistry of South-East Europe (RSE-SEE), Crveni
Otok, Rovinj, Croatia, 2008 (član Naučnog odbora)
2.
3 rd Regional Symposium on Electrochemistry of South-East Europe (RSE-SEE),
Bucharest, Romania, 2012 (član Naučnog odbora)
3.
4 th Regional Symposium on Electrochemistry of South-East Europe (RSE-SEE),
Ljubljana, Slovenia, 2013 (član Naučnog odbora)
4.
8th International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European
Countries (ICOSECS), Belgrade, Serbia, 2013 (član Naučnog odbora)
5.
5 th Regional Symposium on Electrochemistry of South-East Europe (RSE-SEE), Sofia,
Bulgaria, 2015 (član Naučnog odbora)
Član naučnog/organizacionog odbora nacionalnih naučnih skupova – Z44
1.
45. Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd, 2007
2.
46. Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd, 2008
3.
47. Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd, 2009
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
87
UREĐIVANJE ČASOPISA I RECENZIJE – Z50
Član redakcije časopisa kategorije M50 – Z55
1. Zaštita materijala
2. Ochrona przed Korozja (Corrosion Protection)
Recenzent u časopisu kategorije M20 – Z57
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Materials Chemistry and Physics
Electrochimica Acta
Journal of The Electrochemical Society
Corrosion Science
Corrosion
Journal of Applied Electrochemistry
Surface and Coatings Technology
Applied Surface Science
Electrochemistry Communications
Thin Solid Films
Progress in Organic Coatings
International Journal of Nanoscience and Nanotechnology
Industrial & Engineering Chemistry Research
Carbohydrate Polymers
The Journal of Physical Chemistry
Journal of Nanomaterials
Colloids and Surfaces A
Colloids and Surfaces B
Journal of Industrial and Engineering Chemistry
Composites Part A
Composites Part B
Materials Science & Engineering A
Materials Science & Engineering B
Materials Science & Engineering C
ACS Applied Materials & Interface
Journal of the Serbian Chemical Society
AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU DRUŠTVENE ZAJEDNICE – Z60
Udžbenik za osnovnu ili srednju školu – Z61
1.
V.Mišković-Stanković, M.Maksimović, Tehnologija sa praktikumom za praktičnu nastavu teoretski deo, udžbenik za II razred hemijsko-tehnološke škole, Zavod za udžbenike i nastavna
sredstva, Beograd, 1999, str. 78. ISBN 86-17-07508-2
2.
M.Maksimović, V.Mišković-Stanković, Tehnologija sa praktikumom za praktičnu nastavu teoretski deo, udžbenik za III razred hemijsko-tehnološke škole, Zavod za udžbenike i
nastavna sredstva, Beograd, 1999, str. 91. ISBN 86-17-07518-X
NAGRADE I PRIZNANJA – Z70
Medjunarodne nagrade i priznanja za naučnu i inovacionu delatnost– Z71
1.
Grant „NanoAktiv Wound Dressings“, Fond za inovacionu delatnost iz sredstava
pretpristupnih fondova EU IPA I 2011 u okviru Projekta podrška inovacijama u Srbiji
koji implementira Svetska Banka, 2013.
88
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
Nagrade i priznanja za doprinos nauci na nacionalnom i gradskom nivou – Z72
1.
Član Naučnog društva Srbije (od 2008.)
2.
Zaslužni član Srpskog hemijskog društva (od 2010.)
3.
Član Odbora za fizičku hemiju SANU (od 2011.)
Nagrade i priznanja za inovacije i tehnička rešenja na nacionalnom nivou – Z73
1.
Obradović B., Mišković-Stanković V., Jovanović Ž., Stojkovska J., Pronalazak
„Mikročestice hidrogela alginata sa inkorporisanim nanočesticama srebra NanoAktiv“,
Zlatna medalja sa likom Nikole Tesle, 31. Medjunarodna izložba pronalazaka, novih
tehnologija i industrijskog dizajna „Pronalazaštvo-Beograd 2011“, Savez pronalazača i
autora tehničkih unapredjenja Beograda, Beograd, 2011.
2.
KreativTeh tim: Obradović B., Mišković-Stanković V., Jovanović Ž., Stojkovska J.,
Inovacija "NanoAktiv obloge za rane: alginatne mikročestice sa nanočesticama srebra",
Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji 2011 (NTI 2011), Ministarstvo
prosvete i nauke Republike Srbije, pobednik u grupi Zdravlje (medicina i materijali) i
ukupni pobednik u kategoriji Inovativne ideje.
(http://www.inovacija.org/index.php?option=com_content&view=article&id=278%3Akr
eatinteh-je-apsoltni-pobednik-finala-u-inovativnim-idejama&catid=2%3Anews2009&Itemid=13&lang=sr-rs od 30.12.2011).
3.
Mišković-Stanković V., Obradović B., Jovanović Ž., Vidović S., Stojkovska J.,
Pronalazak „Antimikrobne obloge za rane na bazi polimernih hidrogelova i nanočestica
srebra dobijene novim elektrohemijskim metodama“, Zlatna medalja sa likom Nikole
Tesle, 32. Medjunarodna izložba pronalazaka, novih tehnologija i industrijskog dizajna
„Pronalazaštvo-Beograd 2012“, Savez pronalazača Beograda, Beograd, 2012.
4.
V. Mišković-Stanković, Ž. Jovanović, „Elektrohemijska sinteza nanočestica metala
unautar polimernih hidrogelova“, Godišnja nagrada Privredne komore Beograda za
najbolji pronalazak, 2013. http://www.kombeg.org.rs/Komora/Opsta.aspx?veza=3581 od
24.10.2013.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
89
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Predmet: Podobnost teme i kandidata mr Lazara Kopanje za izradu doktorske disertacije
Odlukom br. 35/352 od 18.12.2014. godine, imenovani smo za članove Komisije za ocenu
podobnosti teme i kandidata mr Lazara Kopanje za izradu doktorske disertacije i naučne
zasnovanosti teme „Magnetna svojstva sintetisanih nanočestica različitih morfologija
kvantifikovanih primenom deskriptora oblika“.
Na osnovu materijala priloženog uz Zahtev kandidata, Komisija podnosi sledeći
REFERAT
1. Podaci o kandidatu
1.1. Biografski podaci
Kandidat mr Lazar Kopanja je rođen 9.10.1978. godine u Bačkoj Palanci. Gimnaziju
„20. oktobar“ u Bačkoj Palanci je završio 1997. godine. Iste godine je upisao Prirodnomatematički fakultet u Novom Sadu, Departman za matematiku i informatiku, smer diplomirani
informatičar. Diplomirao je 2003. godine sa prosečnom ocenom 8,86 i ocenom 10 na diplomskom
radu. Magistarske studije, koje je upisao na Univerzitetu u Novom Sadu na Departmanu za
matematiku i informatiku završio je 6.7.2010. godine odbranom magistarske teze pod nazivom
„Vizuelizacija određenog integrala u nastavi matematike“. Magistarske studije kandidat je završio
sa prosečnom ocenom 9,86.
Mr Lazar Kopanja je od 2003. godine zaposlen u Gimnaziji „Isidora Sekulić“ u Novom
Sadu. Tokom rada u školi istakao se u pripremi učenika za republička i savezna takmičenja u
programiranju (sa nagrađenim rezultatima). Aktivni je član Udruženja profesora informatike Srbije
u okviru kog je organizovao takmičenja pod nazivom „Sajt za bezbedan internet“ koje je od strane
Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja proglašeno za program od nacionalnog značaja.
Takođe, aktivno učestvuje u projektima vezanim za zaštitu dece na internetu u saradnji sa
Jedinicom za prevenciju nasilјa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Od 2010. godine radi i kao programer u web-development firmi „Great Shade Factory“ iz
Novog Sada. Pored toga, uspešno je radio i na brojnim freelance php projektima, zahvalјujući
čemu ima široko znanje iz oblasti informacionih tehnologija, pogotovo poznavanja softverskog
paketa MATLAB koji će se koristiti u izradi ove disertacije.
O naučnom radu kandidata svedoče 4 objavlјena naučna rada od čega su 2 u vrhunskim
međunarodnim časopisima (M21) i 2 u međunarodnim časopisima (M23) koji su usko povezani sa
predmetom istraživanja ove doktorske disertacije.
Zbog svega navedenog kandidat je podoban za izradu, odnosno pisanje i odbranu
prijavlјene doktorske disertacije.
1.2. Stečeno naučnoistraživačko iskustvo
Magistarski rad: Vizuelizacija određenog integrala u nastavi matematike
Oblast istraživanja: Metodika nastave matematike
Mentor: Prof. dr Dragoslav Herceg
Datum odbrane: 6.7.2010.
Prirodno matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
90
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
Objavlјeni naučni radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima (M21):
1. J. Žunić, L. Kopanja, J. E. Fieldsend: Notes on shape orientation where the standard
method does not work, Pattern Recognition, Vol. 39, No. 5 (2006), pp. 856-865. (ISSN
0031-3203, IF(2005)=2.153)
2. J. Žunić, L. Kopanja: On the Orientability of Shapes, IEEE Transactions on Image
Processing, Vol. 15, No. 11 (2006), pp. 3478-3487. (ISSN 1057-7149; IF(2005)=2.428)
Objavlјeni naučni radovi u međunarodnim časopisima (M23):
1. J. Žunić, L. Kopanja: On shape orientation when the standard method does not work,
Lecture Notes in Computer Science–CIARP, Vol. 3773 (2005), pp. 825-836. (ISSN 03029743; IF(2004)=0.513)
2. J. Žunić, P. L. Rosin, L. Kopanja: Shape Orientability, Lecture Notes In Computer
Science, Vol. 3852, (2006), pp. 11-20. (ISSN 0302-9743; IF(2005)=0.402)
1.3. Ocena podobnosti kandidata za rad na predloženoj temi
.
Kandidat mr Lazar Kopanja je završio magistarske studije metodike nastave matematike
na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 9,86.
Kandidat ima široko znanje iz oblasti informacionih tehnologija, od čega je za izradu
disertacije od posebnog značaja poznavanje softverskog paketa MATLAB. Tokom i nakon
magistarskih studija, kandidat se posvetio izučavanju računarske analize i obrade slike, kao i
primeni različitih deskriptora u kvantifikovanju oblika.
U saradnji sa drugim autorima objavio je 4 naučna rada, od čega su 2 u vrhunskim
međunarodnim časopisima (M21) i 2 u međunarodnim časopisima (M23). Radovi i naučni
angažman kandidata su usko povezani sa predmetom istraživanja ove doktorske disertacije.
Zbog svega navedenog kandidat je podoban za izradu, odnosno pisanje i odbranu
prijavlјene doktorske disertacije.
2. Predmet i cilј istraživanja
Razvoj nauke i tehnologije, a posebno mogućnosti savremenih metoda, doveli su do
saznanja da se u nanočestičnim sistemima mogu generisati specifične fizičke osobine značajno
drugačije od svojstava balk materijala sa velikim mogućnostima praktične primene u različitim
oblastima. Pokazano je, da se variranjem veličina i oblika nanočestica kod nanočestičnih
materijala u širokom rasponu mogu podešavati fizičke karakteristike (Liu, Lu, et al. "Surfactantassisted synthesis of α-Fe2O3 nanotubes and nanorods with shape-dependent magnetic
properties." The Journal of Physical Chemistry B 110.31 (2006): 15218-15223.; Tadić, Marin, et
al. "Synthesis, morphology, microstructure and magnetic properties of hematite submicron
particles." Journal of Alloys and Compounds509.28 (2011): 7639-7644.).
Nanočestični sistemi poseduju širok spektar najraznovrsnijih svojstava, od kojih su
veoma interesantna magnetna, koja pokazuju značajno pobolјšane osobine u odnosu na magnetna
svojstva balk materijala: veća koercitativnost, superparamagnetizam, nove magnetne strukture, itd.
Nanočestični feri-oksidni sistemi poseduju niz interesantnih svojstava koja ih čine
pogodnim za primene u tehnici, medicini, tehnologiji, itd. Magnetna karakterizacija nanočestičnih
sistema predstavlјa značajno ispitivanje za mnoge aplikacije i omogućava određivanje niza
parametara, kao što su koercitativna sila, saturaciona magnetizacija, magnetni moment čestice, itd.
Uređaji koji se u ovu svrhu najčešće koriste su VSM i SQUID magnetometri (Van, Thanh-Khue,
et al. "Nanocystals of hematite with unconventional shape-truncated hexagonal bipyramid and its
optical and magnetic properties."Crystal growth & design 12.2 (2012): 862-868.).
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
91
Predmet istraživanja u okviru predložene doktorske disertacije je uticaj oblika
nanočestica na njihove magnetne karakteristike. Važno je imati metod kako bi se jasno opisali
oblici nanočestica što do sada nije urađeno, a deskriptori oblika su moćno sredstvo za njihovu
analizu (Sonka, Milan, Vaclav Hlavac, and Roger Boyle. Image processing, analysis, and machine
vision. Cengage Learning, 2014.).
Uopšteno govoreći, postoje dva pristupa u analizi oblika: oni koji se zasnivaju na ivici
(granici) oblika (koriste samo tačke sa ivice oblika) i oni koji se zasnivaju na površini oblika
(koriste sve tačke oblika). Metodi zasnovani na površini su robusniji (npr. u pogledu šuma ili u
vezi sa uskim prodorima u oblik). Oni su veoma pogodni kada se radi sa slikama niskog kvaliteta
ili slikama male rezolucije. Dodatni razlog za njihovu čestu upotrebu je i to što ih je obično
jednostavnije izračunati od metoda zasnovanih na ivici oblika. Na primer, za računanje površine
oblika dovolјno je prebrojati tačke koje pripadaju obliku (Huxley, Martin N. "Exponential sums
and lattice points III." Proceedings of the London Mathematical Society 87.03 (2003): 591-609.),
dok računanje obima nije jednostavan zadatak. Koji metod će se koristiti zavisi od uslova i
konkretne situacije (Coeurjolly, David, and Reihnard Klette. "A comparative evaluation of length
estimators of digital curves." IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 26.2
(2004): 252-258.; Sladoje, Natasa, and Joakim Lindblad. "High-precision boundary length
estimation by utilizing gray-level information." Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE
Transactions on 31.2 (2009): 357-363.).
Izračunavanje orijentacije oblika je veoma interesantan zadatak u području kompjuterske
analize i obrade slike, budući da se koristi, na primer, za definisanje lokalnih koordinatnih sistema,
kao i za prepoznavanje i registrovanje, manipulaciju robotima, itd. Takođe, izračunavanje orijentacije
oblika je važno i sa stanovišta lјudskog doživlјaja slike. Na primer, na slikama ćemo brže uočiti
oblike koji su isto orijentisani (Palmer, Stephen E. Vision science: Photons to phenomenology. Vol.
1. Cambridge, MA: MIT press, 1999.). Drugi primer je vizuelna razlika između kvadrata i romba
koja se može objasniti njihovim višestrukim koordinatnim sistemima, tj. različitim orijentacijama
(Mach, Ernst. The analysis of sensations. Vol. 12. Routledge/Thoemmes Press, 1996.).
Postoje situacije gde je orijentacija lako i prirodno određena. S druge strane, krug može
da se shvati kao oblik bez orijentacije. Većina situacija je negde između. Za veoma neregularne
oblike teško je reći šta bi mogla da bude njihova orijentacija. Osim toga, čak za pravilne
mnogouglove može biti sporno da li su oni orijentabilni ili ne. Da li je kvadrat orijentabilan oblik
ili ne? Slična pitanja mogu se postaviti za pravilan n-tougao, ali takođe i za oblike koji imaju
nekoliko osa simetrije.
Standardni metod, baziran na računanju najmanjeg momenta drugog reda, za
izračunavanje orijentacije oblika ne daje odgovor šta bi mogla biti orijentacija u tim primerima.
Problem postaje još složeniji uzimajući u obzir da su u području kompjuterske analize i obrade
slike realni oblici zamenjeni njihovim digitalizacijama. Kada se radi sa digitalnim oblicima nastaju
neki specifični problemi. Pomenućemo samo dva od njih:
• usled primene digitalizacije moguće je da neki neorijentabilni oblici imaju digitalizacije
čija se orijentacija može lako izračunati;
• s druge strane, moguće je, takođe, da neki orijentabilni oblici imaju digitalizacije koje
nisu orijentabilne.
Značaj efekata digitalizacije na promene u računanju orijentacije oblika biće ilustrovan na
primeru digitalizovanog kruga i digitalizovanog kvadrata. Realni krugovi i kvadrati nisu
orijentabilni oblici (ako je primenjen standardni metod). Posle digitalizacije se može desiti da
dobijeni diskretni skupovi tačaka imaju orijentaciju koja se može izračunati na standardan način.
Računanje orijentacije jako zavisi od:
a) pozicije oblika u odnosu na mrežu digitalizacije
b) primenjene rezolucije
92
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
U cilјu izbegavanja prethodno pomenutih problema nije dovolјno odrediti da li se
orijentacija može izračunati ili ne. Korisno je videti koliko je stabilno rešenje. U tu svrhu
orijentabilnost oblika se definiše kao deskriptor oblika baziran na računanju površine (Zunic,
Jovisa, Paul L. Rosin, and Lazar Kopanja. "On the orientability of shapes." Image Processing,
IEEE Transactions on 15.11 (2006): 3478-3487.). Glavna svrha ovog pristupa je davanje odgovora
na pitanje da li je procena orijentacije samo posledica digitalizacije ili efekata šuma ili da li je to
stvarna osobina razmatranog oblika? Orijentabilnost može, takođe, da se koristi kao deskriptor
oblika prilikom klasifikacije oblika.
Koristićemo meru orijentabilnosti, koja je broj iz intervala [0,1). Na osnovu definisane
mere orijentabilnosti krug ima najmanju izmerenu orijentabilnost koja je jednaka 0. Takođe, ne
postoji oblik sa merom orijentabilnosti jednakom 1, ali mogu se lako konstruisati oblici čija mera
orijentabilnosti teži ka 1. Na primer, pravougaonik sa stranicama 1 i a ima orijentabilnost koja teži
ka 1, ako a teži ka ∞ (Zunic, Jovisa, Paul L. Rosin, and Lazar Kopanja. "On the orientability of
shapes." Image Processing, IEEE Transactions on 15.11 (2006): 3478-3487.).
Korišćenje mera orijentabilnosti, izduženosti i eliptičnosti zasnovanih na računanju
površine obezbeđuje stabilnost rešenja jer pomenute mere ne zavise mnogo od kvaliteta slike, a to
je veoma važna osobina kad je u pitanju primena na realne oblike (slike nanočestica dobijene
pomoću transmisione elektronske mikroskopije) i njihovu klasifikaciju (Žunić, Joviša, Kaoru
Hirota, and Paul L. Rosin. "A Hu moment invariant as a shape circularity measure." Pattern
Recognition 43.1 (2010): 47-57.).
Na osnovu pregleda literature, jasno je da magnetna svojstva nanočestica veoma zavise
od njihovog oblika i da je analiza njihovih oblika veoma važna, što će i biti predmet dalјih
istraživanja u okviru ove doktorske disertacije. Takođe, do sada u literaturi nije rađena detalјna
analiza i kvantifikacija oblika magnetnih nanočestica.
Cilј disertacije je da se izvrši klasifikacija magnetnih karakteristika feri-oksidnih
nanočestičnih materijala prema oblicima nanočestica koji su kvantifikovani deskriptorima oblika.
Karakterizacija i analiza će biti izvršena za sintetisane nanočestične materijale koji će
imati različite oblike. Iz dobijenih mikroskopskih merenja velike rezolucije biće izvršeno
izračunavanje orijentabilnosti, eliptičnosti i izduženosti oblika sintetisanih čestica. Neophodno je
kombinovati nekoliko mera, jer u većini slučajeva jedan deskriptor i jedna mera nisu dovolјni. Za
svaki uzorak biće urađena i distribucija čestica prema obliku i veličini nanočestica da bi se dobila
što realnija slika ispitivanih uzoraka. Takođe, biće urađen proračun prosečne veličine i oblika
čestica, saturacione magnetizacije, koercitativne sile, magnetnog momenta nanočestica, itd.
Pokazaćemo kako se menjaju magnetni parametri u zavisnosti od oblika čestica, tj. od
mera orijentabilnosti, eliptičnosti i izduženosti oblika. Na kraju će biti izvršena analiza i
interpretacija dobijenih rezultata i napravlјena jasna klasifikacija i zavisnost magnetnih svojstava u
odnosu na oblike čestica. Očekuje se da će rezultati doprineti bolјem razumevanju uticaja oblika
čestica na magnetne karakteristike i novim teorijskim modelima koji će opisati ovu zavisnost, kao i
nekim novim primenama nanočestičnih materijala.
3. Polazne hipoteze
Magnetna svojstva nanočestica u velikoj meri zavise od njihovog oblika te analiza oblika ovih
čestica predstavlјa važan zadatak. U literaturi je pokazano da magnetna anizotropija nanočestičnog
materijala određuje njegove magnetne osobine. Jedna od veoma bitnih anizotropija nanočestica je
anizotropija oblika, koja je direktno povezana sa oblikom nanočestica. Poznato je da kod istih materijala
čije čestice imaju različite oblike vrednosti magnetnih parametara se mogu razlikovati i do deset puta.
Ovi rezultati pokazuju da oblik nanočestica ima veliki uticaj na magnetne osobine ispitivanih
nanomaterijala. Oblici nanočestica su do sada u literaturi dosta proizvolјno opisivani i analizirani bez
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
93
ikakve kvantifikacije i mogućnosti jasnog poređenja oblika ispitivanih nanočestica sa literaturnim
podacima. Stoga smatramo da je uvođenje deskriptora oblika i kvantifikacije oblika nanočestičnih
materijala veoma bitna u analizi magnetnih osobina, pravlјenju novih teorija i praktičnih primena. U
ovom radu ispitivaće se i analizirati sintetisani nanočestični materijali oksida gvožđa koji će imati
različite oblike. Realna slika, odnosno veličina i oblici nanočestica u uzorcima će biti ispitani pomoću
transmisione elektronske mikroskopije visoke rezolucije. Magnetna karakterizacija sintetisanih uzoraka
biće urađena VSM i SQUID magnetometrima. Iz dobijenih rezultata očekuje se da se utvrdi jasna
zavisnost i klasifikacija magnetnih svojstava u odnosu na oblike čestica koji će biti po prvi put
kvantitativno opisani merama orijentabilnosti, eliptičnosti i izduženosti.
4.Naučne metode istraživanja
Ispitivanja će biti izvršena upotrebom sledećih metoda:
- TEM (transmisioni elektronska mikroskopija)
- Korišćenje MATLAB-a za numerička izračunavanja i analizu slike
- Difrakcija X-zraka
- Magnetna merenja (SQUID i VSM magnetometar)
5. Očekivani naučni doprinos
- Uvođenje deskriptora oblika i kavantifikacije oblika u opisivanju magnetnih svojstava
nanočestica.
- Metode izračunavanje orijentabilnosti, eliptičnosti i izduženosti oblika, kao novih načina
u analizi nanočestica.
- Predstavlјanje zavisnosti magnetnih karakteristika i parametara od mera orijentabilnosti,
eliptičnosti i izduženosti oblika nanočestica, tj. od oblika čestica koji su kvantifikovani.
- Analizom i interpretacijom dobijenih rezultata, napraviće se jasna klasifikacija magnetnih
svojstava materijala u odnosu na oblike čestica.
- Rezultati će doprineti jasnijem predstavlјanju i bolјem razumevanju uticaja oblika čestica
na magnetne karakteristike i pravlјenju novih teorijskih modela, kao i nekim novim
primenama gde su pogodni magnetni materijali sa anizotropijom oblika.
6. Plan istraživanja i struktura rada
Redosled i struktura predviđenih faza i aktivnosti u istraživanju:
- Sinteza feri-oksidnih magnetnih nanočestica različitih oblika hidrotermalnom sintezom,
sol-gel i combustion metodom
- Određivanje veličina, oblika, distribucije i uniformnosti sintetisanih nanočestica TEM
metodom.
- Izračunavanje mere orijentabilnosti, eliptičnosti i izduženosti oblika, kao i pravlјenje
distribucija po ovim merama oblika.
- Snimanje difrakcionih spektara X-zraka.
- Snimanje magnetnih osobina dobijenih materijala SQUID i VSM magnetometrom.
- Izračunavanje značajnih magnetnih parametara iz dobijenih rezultata i njihova
klasifikacija u odnosu na mere orijentabilnosti, eliptičnosti i izduženosti.
- Interpretacija i analiza dobijenih rezultata i odgovarajući zaklјučci.
Pregled oblasti rada:
1. SINTEZA MATERIJALA
1.1 Hidrotermalna sinteza
1.2 Sol-gel metod
1.3 „Combustion“ metod
94
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
2.
3.
4.
5.
6.
TRANSMISIONA ELEKTRONSKA MIKROSKOPIJA
OSNOVE ANALIZE I OBRADE SLIKE
3.1 Deskriptori oblika
3.2 Orijentacija oblika
3.3 Izduženost oblika
3.4 Cirkularnost oblika
3.5 Eliptičnost oblika
OSNOVE TEORIJE MAGNETIZMA
2.1. Antiferomagnetizam
2.2. Feromagnetizam
2.3. Superparamagnetizam
2.4. Anizotropija oblika
ISPITIVANјE MAGNETNIH KARAKTERISTIKA SQUID i VSM magnetometrom
REZULTATI I DISKUSIJA
6.1 Izračunavanje značajnih magnetnih parametara
6.2 Primena deskriptora oblika na sintetisane nanočestice
6.3 Klasifikacija magnetnih parametara u odnosu na mere oblika
6.4 Interpretacija rezultata i zaklјučci
7. Zaklјučak i predlog
Na osnovu iznetih podataka o dosadašnjem radu i postignutim rezultatima, Komisija smatra da
kandidat mr Lazar Kopanja ispunjava sve potrebne uslove za rad na predloženoj temi doktorske
disertacije. Takođe, na osnovu izloženog, Komisija smatra da je tema predložene doktorske
disertacije pod naslovom „Magnetna svojstva sintetisanih nanočestica različitih morfologija
kvantifikovanih primenom deskriptora oblika“, naučno zasnovana, i predlaže Nastavnonaučnom veću Tehnološkometalurškog fakulteta da je prihvati i da izveštaj prosledi Veću naučnih
oblasti tehničkih nauka Univerziteta u Beogradu na konačno usvajanje. Istraživanja u okviru ove
doktorske disertacije pripadaju naučnoj oblasti Hemija i hemijska tehnologija, užoj oblasti
Inženjerstvo materijala za koju je matičan Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u
Beogradu. Za mentore predlažemo dr Borisa Lončara, redovnog profesora Tehnološkometalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dr Marina Tadića višeg naučnog saradnika
Instituta za nuklearne nauke „Vinča“, Univerziteta u Beogradu.
Beograd, 12. 01. 2015.
ČLANOVI KOMISIJE
Prof. dr Boris Lončar, redovni profesor,Univerzitet u
Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
Dr Marin Tadić, viši naučni saradnik,
Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke „Vinča“
Prof. dr Radmila Jančić Hajneman, vanredni profesor
Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
Prof. dr Milan Tadić, redovni profesor
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Prof. dr Dragiša Žunić, vanredni profesor
Univerzitet Megatrend, Fakultet za kompjuterske nauke
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
95
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Predmet: Referat o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata Zvezdane Baščarević, dipl. inž.
tehnologije
Odlukom br. 35/166 od 26.06.2014. godine, imenovani smo za članove Komisije za pregled,
ocenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Zvezdane Baščarević, dipl. inž. tehnologije, pod
nazivom:
„Uticaj rastvora amonijum-nitrata i natrijum-sulfata na mehanička svojstva i strukturu geopolimera
na bazi elektrofilterskog pepela termoelektrana“
Posle pregleda dostavlјene disertacije i drugih pratećih materijala i razgovora sa kandidatom,
Komisija je sačinila sledeći
REFERAT
1. UVOD
1.1. Hronologija odobravanja i izrade disertacije
24.03.2009. Odlukom Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta kandidat
Zvezdana Baščarević je upisana u drugi semestar doktorskih akademskih studija, smer Hemijsko
inženjerstvo (prelazak sa magistarskih studija), pod mentorstvom dr Rade Petrović, redovnog
profesora.
21.01.2013. Kandidat Zvezdana Baščarević, dipl. inž. tehnologije, predložila je Tehnološkometalurškom fakultetu temu za izradu doktorske disertacije pod nazivom: „Uticaj rastvora
amonijum-nitrata i natrijum-sulfata na mehanička svojstva i strukturu geopolimera na bazi
elektrofilterskog pepela termoelektrana“.
31.01.2013. Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu
doneta je Odluka o imenovanju Komisije za ocenu podobnosti teme i kandidata za izradu
doktorske disertacije.
28.02.2013. Na sednici Nastavno-naučnog veća Fakulteta doneta je Odluku o odobrenju teme
doktorske disertacije kandidata. Za komentore ove doktorske disertacije imenovani su dr Rada
Petrović, redovni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu i dr Miroslav
Komlјenović, naučni savetnik Instituta za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu.
15.04.2013. Na sednici Veća naučnih oblasti tehničkih nauka Univerziteta u Beogradu data je
saglasnost na predlog teme doktorske disertacije kandidata Zvezdane Baščarević, dipl. inž.
tehnologije, pod nazivom „Uticaj rastvora amonijum-nitrata i natrijum-sulfata na mehanička
svojstva i strukturu geopolimera na bazi elektrofilterskog pepela termoelektrana“.
26.06.2014. Nastavno-naučno veće Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu odobrilo je
produženje roka za završetak doktorskih studija Zvezdane Baščarević, dipl. inž. tehnologije, br.
indeksa 4039/2008, za još dva semestra – do 30.09.2015.
26.06.2014. На седници Наставно-научног већа Технолошко-металуршког факултета у
Београду донета је Одлука о именовању Комисије за оцену и одбрану докторске
дисертације кандидата Звездане Башчаревић, дипл. инж. технологије.
18.12.2014. Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta data je
saglasnost za produženje roka za podnošenje Izveštaja Komisije za ocenu i odbranu doktorske
disertacije kandidata.
96
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
1.2. Naučna oblast disertacije
Istraživanja u okviru ove doktorske disertacije pripadaju naučnoj oblasti Tehnološko inženjerstvo,
uža naučna oblast Hemijsko inženjerstvo, za koju je matičan Tehnološko-metalurški fakultet
Univerziteta u Beogradu. Komentori dr Rada Petrović, redovni profesor Tehnološko-metalurškog
fakulteta u Beogradu i dr Miroslav Komlјenović, naučni savetnik Instituta za multidisciplinarna
istraživanja Univerziteta u Beogradu, su na osnovu objavlјenih publikacija i iskustva kompetentni
da rukovode izradom ove doktorske disertacije.
1.3. Biografski podaci o kandidatu
Zvezdana Baščarević rođena je 18.04.1977. godine u Kralјevu, gde je završila osnovnu i
srednju školu. Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Odsek za neorgansku
hemijsku tehnologiju, upisala je školske 1996/1997. godine. Diplomirala je 01.10.2002. godine sa
prosečnom ocenom tokom studija 8,29.
Magistarske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu
upisala je 2002. godine, a od marta 2009. godine upisana je na doktorske studije na istom
fakultetu, smer Hemijsko inženjerstvo. Položila je sve ispite predviđene nastavnim planom i
programom doktorskih studija sa prosečnom ocenom 9,75 i odbranila završni ispit pod nazivom
„Sinteza i svojstva geopolimera na bazi elektrofilterskog pepela termoelektrana“ sa ocenom 10.
Od 01.08.2003. zaposlena je u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u
Beogradu (sada Institut za multidisciplinarana istraživanja). Zvanje istraživač-pripravnik stekla je
14.03.2006. U zvanje istraživač-saradnik izabrana je 03.07.2009., a reizabrana 09.05.2012. godine.
U dosadašnjem radu učestvovala je u realizaciji tri nacionalna projekta u okviru programa
tehnološkog razvoja (MHT.2.06.0053.B/2, TR6720B i TR19001) i pet međunarodnih projekata:
jednog iz Petog okvirnog programa Evropske Unije (FP5, projekat „REINTRO“) i četiri projekta
iz Eureka programa (E!2936, E!3688, E!3824 i E!5415). Trenutno je angažovana na dva projekta
Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: TR34026 i III45012 i
jednom međunarodnom projektu iz COST programa: COST TU1301.
Oblast naučno-istraživačkog rada Zvezdane Baščarević je nauka o materijalima, a uža
oblast istraživanja je upotreba industrijskog mineralnog otpada za sintezu građevinskih materijala.
Aktulne aktivnosti Zvezdane Baščarević vezane su za sintezu i ispitivanje svojstava nove vrste
veziva na bazi elektrofilterskog pepela termoelektrana.
Zvezdana Baščarević je autor i koautor ukupno 54 rada koji su publikovani u naučnim
časopisima i saopšteni na naučnim skupovima. Od toga, 13 radova publikovano je u vrhunskim
naučnim časopisima međunarodnog značaja (M21) i 1 u naučnom časopisu međunarodnog značaja
(M23). Iz oblasti istraživanja iz koje je predložena tema doktorske disertacije do sada je objavlјeno
8 radova u vrhunskim naučnim časopisima međunarodnog značaja (M21), a 9 radova je saopšteno
na skupovima međunarodnog značaja (M33). Autor je i jednog poglavlјa (M14) u monografiji
međunarodnog značaja.
Na skupu "3rd Serbian Congress for Microscopy", održanom od 25. do 28. septembra
2007. godine u Beogradu, osvojila je nagradu za najbolјi poster. Takođe, nagradu za najbolјi
poster dobila je i na skupu "MC2009 Microscopy Conference" održanom od 30. 08. do 04. 09.
2009. godine u Gracu, Austrija.
U okviru rada na projektu iz Petog okvirnog programa Evropske Unije 2006. godine
boravila je 7 nedelјa na Univerzitetu Fridrih Šiler u Jeni, Nemačka, radi istraživačkog rada i
stručnog usavršavanja. Takođe, u okviru angažovanja na projektu COST TU1301 provela je 3
nedelјe tokom 2014. godine na Univerzitetu u Luvenu, Belgija, radeći na istraživanjima vezanim
za sintezu i karakterizaciju veziva na bazi elektrofilterskog pepela.
Član je Srpskog društva za mikroskopiju, Društva za keramičke materijale Srbije i
Zeolitskog društva Srbije.
Govori tečno engleski, a služi se i nemačkim jezikom.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
97
2.OPIS DISERTACIJE
2.1. Sadržaj disertacije
Doktorska disertacija Zvezdane Baščarević, dipl. inž. tehnologije, pod nazivom „Uticaj
rastvora amonijum-nitrata i natrijum-sulfata na mehanička svojstva i strukturu geopolimera na bazi
elektrofilterskog pepela termoelektrana“ napisana je na ukupno 191 strana i sadrži 6 poglavlјa, 73
slike (grafička prikaza), 21 tabelu i 199 literaturnih navoda. Doktorska disertacija se sastoji od
sledećih poglavlјa: Uvod, Teorijski deo, Eksperimentalna procedura, Rezultati i diskusija,
Zaklјučci i Literatura. Disertacija sadrži i izvode na srpskom i engleskom jeziku, izjave
zahvalnosti i 5 priloga (uklјučujući 3 obavezna priloga, tj. izjave).
2.2. Kratak prikaz pojedinačnih poglavlјa
U Uvodu disertacije data su osnovna razmatranja značaja primene geopolimera - veziva
na bazi alkalno aktiviranog elektrofilterskog pepela termoelektrana, kao alternativnog vezivnog
materijala, tj. zamene za portland-cement. Prikazane su prednosti primene novog vezivnog
materijala, pre svega sa aspekta zaštite životne sredine, odnosno snižavanja emisije CO2 i
smanjenja potrošnje prirodnih sirovina. Predstavlјeni su osnovni problemi do kojih dovodi
hemijska korozija hidratisanog portland-cementa i istaknut je značaj ispitivanja hemijske korozije
geopolimera. Na kraju poglavlјa ukratko su dati predmet i osnovni naučni cilјevi doktorske
disertacije.
U Teorijskom delu dato je razjašnjenje terminologije koja se koristi za opisivanje veziva
nastalih alkalnom aktivacijom alumosilikatnih materijala, kao i motivi za razvoj i širu primenu
tehnologije proizvodnje geopolimera. Opisane su metode za sintezu geopolimera, procesi koji se
odvijaju tokom reakcije geopolimerizacije, kao i struktura i svojstva geopolimera. Istaknuta je
kompleksnost reakcije geopolimerizacije - alkalne aktivacije elektrofilterskog pepela
termoelektrana. Poseban osvrt je napravlјen na značaj što opsežnije karakterizacije strukture
geopolimera, jer tokom reakcije alkalne aktivacije elektrofilterskog pepela dolazi do konverzije
amorfne faze prisutne u polaznom materijalu u amorfni proizvod reakcije, alkalni alumosilikatni
gel geopolimera. Dat je pregled osnovnih vrsta hemijske korozije hidratisanog portland-cementa.
Detalјno su opisani procesi koji dovode do korozije portland-cementa usled izluživanja, kao i
metode ispitivanja ove vrste korozije. Prikazan je pregled dostupne naučne literaure na temu
korozije geopolimera usled izluživanja. Takođe, navedeni su mehanizmi sulfatne korozije
hidratisanog portland-cementa i diskutovane metode za ispitivanje otpornosti na dejstvo rastvora
sulfata. Dat je pregled literaturnih podataka o ispitivanjima sulfatne korozije geopolimera. Na
kraju poglavlјa detalјno su obrazloženi osnovni naučni cilјevi doktorske disertacije.
U poglavlјu Eksperimentalna procedura navedeni su materijali koji su korišćeni u toku
istraživanja. Kao polazni materijali za sintezu geopolimera korišćeni su uzorci elektrofilterskog
pepela (EFP) iz tri termoelektrane u Srbiji (EFP Svilajnac, EFP Kostolac i EFP Kolubara).
Opisane su laboratorijske procedure na osnovu kojih je izvršena optimizacija uslova sinteze
geopolimera na bazi EFP, kao i sinteza uzoraka geopolimera za ispitivanje otpornosti na dejstvo
rastvora amonijum-nitrata, NH4NO3, i natrijum-sulfata, Na2SO4. Detalјno su opisani uslovi pod
kojima je ispitivan uticaj rastvora NH4NO3 i Na2SO4 na mehanička svojstva i strukturu
geopolimera na bazi EFP. Ispitivanje uticaja koncentrovanog rastvora NH4NO3 (480 g/dm3) i
rastvora Na2SO4 (50 g/ dm3) vršeno je u periodu od 18 meseci. Navedene su instrumentalne
metode korišćene tokom eksperimentalnog rada, kao i uslovi rada za konkretnu instrumentalnu
metodu.
U poglavlјu Rezultati i diskusija prikazani su rezultati dobijeni u eksperimentalnom radu
u ovoj doktorskoj disertaciji, njihova analiza i diskusija, kao i poređenje sa podacima iz literature.
98
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
Poglavlјe Rezultati i diskusija sastoji se iz 6 potpoglavlјa: Izbor optimalnih uslova sinteze
geopolimera, Svojstva polaznih uzoraka EFP, Svojstva polaznih uzoraka geopolimera na bazi EFP,
Uticaj rastvora NH4NO3 na mehanička svojstva i strukturu geopolimera na bazi EFP, Uticaj
rastvora Na2SO4 na mehanička svojstva i strukturu geopolimera na bazi EFP i Uporedna analiza
uticaja rastvora NH4NO3 i Na2SO4 na mehanička svojstva i strukturu geopolimera na bazi EFP. U
prvom potpoglavlјu su prikazani rezultati optimizacije uslova sinteze geopolimera. Ispitivan je
uticaj vremena i temperature reakcije, kao i granulometrijskog sastava EFP, na mehanička svojstva
dobijenih geopolimera. Na osnovu dobijenih rezulatata, utvrđeni su optimalni uslovi sinteze
geopolimera na bazi EFP. U drugom potpoglavlјu dati su rezultati hemijske, fizičke i mineraloške
karakterizacije uzoraka EFP koji su tokom dalјeg eksperimentalnog rada korišćeni kao polazni
materijali za sintezu geopolimera. U okviru trećeg potpoglavlјa, diskutovan je uticaj svojstava
polaznih uzoraka EFP na svojstva dobijenih geopolimera. Utvrđeno je da su alkalnom aktivacijom
EFP sa većim udelom sitnijih čestica i manjim udelom kristalnih faza u strukturi dobijeni uzorci
geopolimera veće čvrstoće i manje poroznosti. U četvrtom potpoglavlјu, analiziran je uticaj
rastvora NH4NO3 na mehanička svojstva i strukturu geopolimera na bazi EFP. Pokazano je da je
uticaj rastvora NH4NO3 na mehanička svojstva geopolimera sintetisanih od tri različita uzorka EFP
bio vrlo sličan. Utvrđeno je da je do najvećeg smanjenja čvrstoće na pritisak (14-23 %) došlo
nakon prvih 28 dana ispitivanja, posle čega je uočena stagnacija ili čak blago pobolјšanje čvrstoće
uzoraka geopolimera. Strukturne promene do kojih je dovelo izlaganja geopolimera na bazi EFP
dejstvu rastvora NH4NO3 detalјno su analizirane na uzorcima geopolimera pripremlјenim od EFP
Svilajnac, dok su rezultati ispitivanja strukture geopolimera na bazi druga dva uzorka EFP
prikazani u Prilogu 1. Pokazano je da je izlaganje geopolimera na bazi EFP dejstvu rastvora
NH4NO3 dovelo do raskidanja Si-O-Al veza u strukturi alumosilikatnog gela geopolimera i pojave
defekata u strukturi. Defekti u strukturi, nastali raskidanjem Si-O-Al veza, popunjavali su se
jonima silicijuma, usled čega je došlo do formiranje strukture bogate silicijumom. Poseban
doprinos definisanju mehanizma uticaja koncentrovanog rastvora NH4NO3 na strukturu i svojstva
geopolimera na bazi EFP dala je analiza rezultata nuklearne magnetne rezonance (29Si NMR i 27Al
NMR spektroskopija čvrstog stanja). U petom potpoglavlјu prikazani su rezultati ispitivanja
uticaja rastvora Na2SO4 na mehanička svojstva i strukturu geopolimera na bazi EFP. U ovom
potpoglavlјu, diskutovan je uticaj izlaganja dejstvu rastvora Na2SO4 na mehanička svojstva
geopolimera na bazi sva tri uzorka EFP, dok su promene u strukturi geopolimera ispitivane na
uzorcima geopolimera na bazi EFP Svilajnac i EFP Kolubara. Strukturne promene do kojih je
dovelo izlaganje geopolimera na bazi EFP Kostolac dejstvu rastvora Na2SO4 prikazane su u
Prilogu 2. Utvrđeno je da je izlaganje uzoraka geopolimera na bazi EFP dejstvu rastvora Na2SO4
dovelo do malog smanjenja čvrstoće na pritisak uzoraka geopolimera (oko 10 %). Pokazano je da
je smanjenje čvrstoće na pritisak uzoraka geopolimera posledica raskidanja Si-O-Si veza i
izluživanja Si iz alumosilikatnog gela geopolimera. Zaklјučeno je da je izluživanje Si posledica
porasta pH vrednosti rastvora sulfata, tj. primenjenih uslova ispitivanja. Pretpostavlјeno je da su
primenjeni uslovi testiranja zaslužni i za uočeno povećanje čvrstoće na pritisak maltera
geopolimera tokom ispitivanja u dužem vremenskom periodu. U šestom potpoglavlјu ukratko su
upoređeni rezultati koji su dobijeni ispitivanjem uticaja rastvora NH4NO3 i Na2SO4 na svojstva i
strukturu geopolimera na bazi EFP. Dobijeni rezultati diskutovani su sa aspekta otpornosti
geopolimera na hemijsku koroziju u širem smislu i date su preporuke za dalјa istraživanja.
U poglavlјu Zaklјučci sumirani su najznačajniji zaklјučci proistekli iz rada na ovoj
disertaciji.
U šestom poglavlјu data je Literatura, koja sadrži sve reference citirane u radu.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
99
3. OCENA DISERTACIJE
3.1. Savremenost i originalnost
Istraživanja vezana za sintezu, strukturu, svojstva i primenu geopolimera su u poslednjih
nekoliko godina veoma aktuelna u oblasti građevinskih materijala. Iako su geopolimeri detalјno
proučavani, smatra se da širu primenu ovih materijala usporava nedostatak podataka o trajnosti,
pre svega o svojstvima i ponašanju materijala pri dužoj eksploataciji i u agresivnim uslovima.
U dostupnoj naučnoj literaturi, nema podataka o ispitivanju uticaja koncentrovanog
rastvora NH4NO3 na svojstva i strukturu geopolimera na bazi EFP. Rastvori amonijum-soli su
među najagresivnijim agensima za beton na bazi portland-cementa. Koncentrovani rastvor
amonijum-nitrata koristi se za ubrzani test uticaja procesa dekalcifikacije na strukturu i svojstva
portland-cementa. Dekalcifikacija je proces pri kome dolazi do razlaganja portlandita (kalcijumhidroksida) i kalcijum-silikohidrata iz strukture hidratisanog portland-cementa, što je praćeno
značajnim promenama fizičko-mehaničkih karakteristika. S obzirom na to da geopolimeri na bazi
EFP ne sadrže ni kalcijum-hidroksid ni kalcijum-silikohidrate, očekivano je da geopolimeri
poseduju veću otpornost na dejstvo amonijum-nitrata. Koncentrovani rastvor amonijum-nitrata
koji je korišćen u ovoj doktorskoj disertaciji ima pH vrednost oko 4, koja je približna pH vrednosti
kiselih kiša.
Sulfatni joni prisutni u vodi ili zemlјištu koje okružuje neku betonsku konstrukciju mogu
ozbilјno ugroziti njenu strukturu. Literaturni podaci, vezani za ispitivanje uticaja rastvora Na2SO4
na mehanička svojstva i strukturu geopolimera su pokazali da su geopolimeri najčešće otporni na
takvu vrstu hemijske korozije. Međutim, u određenom broju slučajeva primećeno je da ipak dolazi
do nekog oblika hemijske korozije, pri čemu su, generalno posmatrano, strukturne promene bile
nedovolјno istražene U literaturi je uticaj rastvora Na2SO4 na strukturu geopolimera često ispitivan
metodama skenirajuće elektronske mikroskopije (SEM) i infracrvene spektroskopije (ICS). U ovoj
doktorskoj disertaciji, posebna pažnja posvećena je ispitivanju promena u strukturi geopolimera
izazvanih izlaganjem dejstvu rastvora NH4NO3 i Na2SO4 metodom nuklearne magnetne rezonance
(NMR).
3.2. Osvrt na referentnu i korišćenu literaturu
U doktorskoj disertaciji citirano je ukupno 199 referenci. Oko 75 % referenci citiranih u
ovoj doktorskoj disertaciji predstavlјaju naučni radovi publikovani u poslednjih nekoliko godina,
što ukazuje na aktuelnost teme ove doktorske disertacije. Najveći broj citiranih radova čine radovi
iz međunarodnih časopisa sa tematikom značajnom za izradu doktorske disretacije. Među
citiranim referencama zastuplјen je i relativno veliki broj međunarodnih monografija, preglednih
radova, domaćih i stranih udžbenika iz oblasti građevinskih materijala, hemije portland-cementa,
geopolimera i hemijske korozije građevinskih materijala. Nadalјe, razmatrani su i naučni radovi o
materijalima čija je struktura slična strukturi geopolimera, kao što su zeoliti i alumosilikatna
stakla.
3.3. Opis i adekvatnost primenjenih naučnih metoda
Hemijski sastav polaznih uzoraka EFP određen je metodom energetsko disperzivne
rendgensko fluorescentne spektrofotometrije.
Ispitivanje čvrstoće maltera geopolimera izvršeno je u skladu sa standardom SRPS EN
196-1, koji se odnosi na portland-cement, uređajem za određivanje čvrstoće maltera na bazi
portland-cementa.
Poroznost uzoraka maltera određivana je metodom adsorpcije-desorpcije azota.
Tokom ispitivanja uticaja koncentrovanog rastvora NH4NO3 (480 g/dm3) na svojstva i
strukturu geopolimera, uzorci su bili potpuno potoplјeni u rastvor, pri masenom odnosu rastvor /
materijal 4 i na temperaturi od 20 ± 2 °C. Periodično je merena pH vrednost rastvora NH4NO3 i
vršena procena o potrebi izmenjivanja rastvora. Izbor eksperimentalnih uslova pod kojima je
100
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
izvršeno ispitivanje uticaja rastvora NH4NO3 na svojstva i strukturu geopolimera zasnovan je na
procedurama koje su korišćene prilikom testiranja portland-cementa.
Ispitivanje uticaja rastvora Na2SO4 (50 g/dm3) na svojstva i strukturu geopolimera
izvršeno je u statičnim uslovima: tokom ispitivanja rastvor nije mešan, niti je vršena periodična
izmena rastvora. Ovakvi uslovi ispitivanja odabrani su sa cilјem da se ispitivanje izvrši u istim ili
sličnim uslovima pod kojima su vršena prethodna ispitivanja sulfatne korozije geopolimera na bazi
EFP. Uzorci geopolimera su bili potpuno potoplјeni u rastvor Na2SO4 na temperaturi od 20 ± 2 °C.
Maseni odnos rastvor / materijal bio je 4.
Ispitivanje uticaja rastvora NH4NO3 i Na2SO4 na svojstva i strukturu geopolimera trajalo
je ukupno 540 dana. Istovremeno, kontrolni (referentni) uzorci geopolimera negovani su u
vlažnom prostoru (temperatura 20 ± 2 ºC, vlažnost ~98 %). Testiranje svake grupe uzoraka
obavlјeno je u 5 termina, nakon isteka 28, 90, 180, 365 i 540 dana.
Sastav sveže pripremlјenih rastvora NH4NO3 i Na2SO4 i sastav rastvora nakon izlaganja
uzoraka geopolimera njihovom dejstvu u određenom vremenskom periodu analiziran je optičkim
emisionim spektrometrom sa indukovanom spregnutom plazmom (OES-ISP). rN vrednost sveže
pripremlјenih rastvora NH4NO3 i Na2SO4 kao i rN vrednost rastvora nakon ispitivanja uzoraka
geopolimera u rastvorima u određenom vremenskom periodu merene su rN-metrom.
Mineraloška karakterizacija EFP i uzoraka geopolimera izvršena je metodom rendgenske
strukturne analize (RSA), difraktometrom za prah. Za detalјno ispitivanje strukture geopolimera
korišćene su sledeće metode: skenirajuća elektronska mikroskopija (SEM) u kombinaciji sa
energetski disperzivnom spektroskopijom (EDS), infracrvena spektroskopija (ICS), kao i
nuklearna magnetna rezonanca (29Si i 27Al NMR spektroskopija čvrstog stanja).
Osnovna vezivna faza u strukturi geopolimera, alkalni alumosilikatni gel geopolimera, je
amorfan. Iako se ispitivanjem geopolimera rendgenskom strukturnom analizom ne mogu dobiti
informacije o strukturi alumosilikatnog gela geopolimera, primena ove instrumentalne metode je
poželјna prilikom karakterizacije geopolimera, u cilјu identifikacije sekundarnih proizvoda
reakcije alkalne aktivacije ili produkata degradacije materijala u agresivnim uslovima, pod
uslovom da pomenuti produkti imaju definisanu kristalnu strukturu. Pojavu novih faza, nastalih
kao proizvod reakcije alumosilikatnog gela geopolimera i agresivnog medijuma, moguće je
detektovati i metodama skenirajuće elektronske mikroskopije i energetski disperzivne
spektroskopske analize. U cilјu dobijanja podataka o strukturi i sastavu alumosilikatnog gela
geopolimera nepohodna je primena spektroskopskih metoda, kao što su infracrvena
spektroskopska analiza i nuklearna magnetna rezonanca (29Si i 27Al NMR spektroskopija čvrstog
stanja).
3.4. Primenlјivost ostvarenih rezultata
Rezultati ostvareni u okviru ove doktorske disertacije imaju određeni značaj sa aspekta
moguće primene geopolimera na bazi EFP kao alternativnog vezivnog materijala u industriji
građevinskih materijala. Procenjuje se da je oko 5-8 % globalne svetske emisije CO2 rezultat
procesa proizvodnje portland-cementa, dok bi se upotrebom alkalno aktiviranih materijala umesto
portland-cementa emisija gasova odgovornih za efekat staklene bašte mogla značajno smanjiti.
Osim toga, za proizvodnju geopolimera moguće je koristiti različite industrijske otpadne
materijale, kao što je EFP, što ima višestruke pozitivne efekte: dolazi do uštede prirodnih sirovina,
smanjuje se površina zemlјišta pod deponijama i zagađenje životne sredine, dok industrijski otpad
dobija novu upotrebnu vrednost. U cilјu šire primene geopolimera kao zamene za portland-cement,
od ovih materijala se očekuje da zadovolјe sve zahteve u pogledu kvaliteta i trajnosti propisane za
portland-cement. Istraživanja izvršena u okviru ove doktorske disertacije pokazala su da je,
izborom optimalnih uslova sinteze geopolimera, alkalnom aktivacijom EFP moguće dobiti maltere
geopolimera čija je vrednost čvrstoće na pritisak, posle samo 24 h reakcije na povišenoj
temperaturi, uporediva sa vrednostima čvrstoće koje malteri na bazi hidratisanog portland-cementa
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
101
pokazuju posle 28 dana negovanja. Nadalјe, rezultati dobijeni u okviru ove doktorske disertacije
pokazali su da, u uslovima u kojima dolazi do značajnog propadanja hidratisanog portlandcementa, kao što su izlaganje dejstvu koncentrovanog rastvora NH4NO3 i izlaganje dejstvu
rastvora Na2SO4, geopolimeri na bazi EFP pokazuju veću otpornost. Međutim, nedostatak
odgovarajućih (nacionalnih, evropskih ili svetskih) standarda za ispitivanje otpornosti geopolimera
na specifičan oblik hemijske korozije, kao što je dejstvo agresivnog rastvora amonijum-nitrata ili
natrijum-sulfata, postignutim eksperimentalnim rezultatima daje više akademski nego praktičan
značaj. Nedostatak odgovarajućih standarda je ozbilјna prepreka na putu ka praktičnoj primeni ove
vrste materijala. Potrebno je naglasiti da nedostatak standardnih metoda i kriterijuma prevazilazi
okvire ove doktorske disertacije. Rezultati o trajnosti geopolimera na bazi EFP dobijeni u okviru
ove doktorske disertacije sigurno pružaju značajan podsticaj razvoju tehnologije geopolimera, kao
i mogućoj primeni geopolimera u industriji građevinskih materijala.
3.5. Ocena dostignutih sposobnosti kandidata za samostalni naučni rad
Kandidat Zvezdana Baščarević, dipl. inž. tehnologije, je tokom izrade doktorske
disertacije pokazala sposobnost planiranja i realizacije eksperimenata. Izrazite istraživačke
kvalitete je iskazala korišćenjem različitih instrumentalnih metoda (OES-ISP, RSA, SEM/EDS,
ICS, NMR), a pri analizi rezultata pokazala je samostalnost, sistematičnost i kreativnost. Na
osnovu dosadašnjeg rada i postignutih rezultata kandidata, Komisija je mišlјenja da kandidat
poseduje kvalitete neophodne za samostalni naučno-istraživački rad.
4. OSTVARENI NAUČNI DOPRINOS
4.1. Prikaz ostvarenih naučnih doprinosa
U okviru ove doktorske disertacije ostvaren je značajan doprinos razumevanju procesa
hemijske korozije geopolimera na bazi EFP. Najznačajniji naučni doprinosi ove disertacije su:
− Definisani su optimalni uslovi sinteze geopolimera na bazi elektrofilterskog pepela iz tri
termoelektrane u Srbiji;
− Utvrđen je uticaj dugotrajnog izlaganja dejstvu rastvora NH4NO3 na svojstva i strukturu
geopolimera na bazi EFP;
− Definisan je mehanizam dejstva koncentrovanog rastvora NH4NO3 na strukturu
sintetisanih geopolimera;
− Utvrđen je uticaj dugotrajnog izlaganja dejstvu rastvora Na2SO4 na svojstva i strukturu
geopolimera na bazi EFP;
− Definisan je mehanizam dejstva rastvora Na2SO4 na strukturu sintetisanih geopolimera.
4.2. Kritička analiza rezultata istraživanja
Istraživanja u okviru ove doktorske disertacije su koncipirana nakon detalјne analize
literaturnih podataka iz oblasti alkalno aktiviranih materijala.
Veliki broj istraživanja u literaturi posvećen je analizi sinteze, strukture i svojstava
geopolimera na bazi EFP, ali je veoma malo radova posvećeno ispitivanju hemijske korozije
geopolimera. U dostupnoj naučnoj literaturi, ne postoje podaci o uticaju koncentrovanog rastvora
NH4NO3 na svojstva i strukturu geopolimera na bazi EFP. U okviru ove doktorske disertacije,
ispitan je uticaj koncentrovanog rastvora NH4NO3 na svojstva i strukturu geopolimera na bazi EFP
i definisan mehanizam koji dovodi do promena u svojstvima i strukturi geopolimera.
U dostupnoj naučnoj literaturi postoje podaci o ispitivanju uticaja rastvora Na2SO4 na
mehanička svojstva i strukturu geopolimera, ali je pažlјivom analizom literaturnih podataka
utvrđeno da su u dosadašnjim istraživanjima dobijeni oprečni rezultati u vezi promena mehaničkih
102
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
svojstava geopolimera izazvanih dejstvom rastvora sulfata, dok promene u strukturi nisu dovolјno
detalјno ispitane. U istraživanjima u okviru ove doktorske disertacije, ispitan je uticaj rastvora
Na2SO4 na mehanička svojstva geopolimera na bazi EFP u dužem vremenskom periodu (18
meseci). Tokom ispitivanja, sistematično su praćene promene kako u strukturi geopolimera, tako i
u sastavu agresivnog rastvora Na2SO4. Strukturne promene do kojih je dovelo izlaganje
geopolimera dejstvu rastvora Na2SO4 detalјno su ispitane metodama rendgenske strukturne
analize, skenirajuće elektronske mikroskopije, infracrvene spektroskopske analize i nuklearne
magnetne rezonance (29Si NMR spektroskopija čvrstog stanja). Na osnovu dobijenih rezultata,
definisan je mehanizam dejstva rastvora Na2SO4 na strukturu i svojstva geopolimera na bazi EFP.
Poseban doprinos definisanju uticaja koncentrovanog rastvora NH4NO3 i rastvora Na2SO4
na strukturu geopolimera na bazi EFP pružili su rezultati ispitivanja strukture geopolimera
metodom nuklearne magnetne rezonance (29Si i 27Al NMR spektroskopija čvrstog stanja). U
dostupnoj naučnoj literaturi postoji vrlo malo podataka o detalјnom ispitivanju strukture
geopolimera ovom metodom. Rezultati dobijeni u okviru ove doktorske disertacije doprineli su
proširivanju znanja o mogućnostima primene metode nuklearne magnetne rezonance za ispitivanje
strukture geopolimera.
4.3. Verifikacija naučnih doprinosa
Kandidat Zvezdana Baščarević je rezultate istraživanja tokom izrade ove disertacije
potvrdila objavlјivanjem radova u časopisima međunarodnog značaja i saopštavanjem rezultata na
međunarodnim skupovima. Kandidat je autor i jednog poglavlјa (M14) u monografiji
međunarodnog značaja.
Kategorija M14:
1.
Baščarević Z., Chapter 14 - The resistance of alkali-activated cement-based binders to
chemical attack, in: F. Pacheco-Torgal, J. Labrincha, C. Leonelli, A. Palomo and P.
Chindaprasit (Editors) Handbook of Alkali-activated Cements, Mortars and Concretes,
Woodhead Publishing, 2015, ISBN 978-1-78242-276-1, pp 373-396
Kategorija M21:
1.
2.
Baščarević, Z., Komljenović, M., Miladinović, Z., Nikolić, V., Marjanović, N., Žujović, Z.,
Petrović, R.: Effects of the concentrated NH4NO3 solution on mechanical properties and
structure of the fly ash based geopolymers, Construction and Building Materials, vol 41, pp.
570-579, 2013 (IF=2,769) (ISSN 0950-0618).
Baščarević, Z., Komljenović, M., Miladinović, Z., Nikolić, V., Marjanović, N., Z., Petrović,
R.: Impact of sodium sulfate solution on mechanical properties and structure of fly ash based
geopolymers, Materials and Structures, DOI 10.1617/s11527-014-0325-4, (IF=1,668) (ISSN
1359-5997)
Kategorija M33:
1.
Baščarević, Z., Komljenović, M., Nikolić, V., Marjanović, N., Petrašinović-Stojkanović, Lj.,
Ršumović, M.: “Microscopy and microanalysis of alkali activated fly ash binder”, -18
Internationale Baustofftagung, IBAUSIL, 2012, Weimar, Germany, 2012., Tagungsbericht
Band 1, ISBN: 978-3-00-034075, pp. 1-0490 – 1-0496 (2012)
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
103
Kategorija M34:
1.
2.
Baščarević, Z., Komljenović, M., Bradić, V., Petrašinović-Stojkanović, Lj., Jovanović, N.,
Ršumović, M.: “SEM/EDS characterization of fly ash based geopolymers”, -Microscopy
Conference, MC 2009, Graz, Austria, 2009, Volume 3, ISBN: 978-3-85125-062-6, pp. 289290
Baščarević, Z., Komljenović, M., Rosić, A., Ršumović, M.: “Microscopy and Microanalysis
of Alkali Activated Fly Ash – Unreacted Fly Ash Particles”, -4th Serbian Congress for
Microscopy, 2010, Belgrade, Serbia, 2010, Program and Proceedings, ISBN: 978-86-7306104-7 (VINS), pp. 29-30
5. ZAKLjUČAK I PREDLOG
Na osnovu svega navedenog, Komisija smatra da doktorska disertacija Zvezdane
Baščarević, dipl. inž. tehnologije, pod nazivom: „Uticaj rastvora amonijum-nitrata i natrijumsulfata na mehanička svojstva i strukturu geopolimera na bazi elektrofilterskog pepela
termoelektrana“, predstavlјa značajan i originalan naučni doprinos u oblasti Tehnološko
inženjerstvo (uža oblast Hemijsko inženjerstvo), što je potvrđeno objavlјivanjem radova u
vrhunskim naučnim časopisima međunarodnog značaja i saopštavanjem rezultata na
međunarodnim skupovima.
Komisija predlaže Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta da se
doktorska disertacija pod nazivom: „Uticaj rastvora amonijum-nitrata i natrijum-sulfata na
mehanička svojstva i strukturu geopolimera na bazi elektrofilterskog pepela termoelektrana“
kandidata Zvezdane Baščarević, dipl. inž. tehnologije, prihvati, izloži na uvid javnosti i uputi na
konačno usvajanje Veću naučnih oblasti tehničkih nauka Univerziteta u Beogradu, te da se nakon
završetka ove procedure kanidat pozove na usmenu odbranu disertacije pred Komisijom u istom
sastavu.
ČLANOVI KOMISIJE
Prof. dr Rada Petrović, redovni profesor
Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
Dr Miroslav Komlјenović, naučni savetnik
Univerzitet u Beogradu, Institut za multidisciplinarna istraživanja
Prof. dr Đorđe Janaćković, redovni profesor
Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
Dr Ljilјana Petrašinović-Stojkanović, naučni savetnik
Univerzitet u Beogradu, Institut za multidisciplinarna istraživanja
Dr Zoran Miladinović, naučni saradnik
Institut za opštu i fizičku hemiju, Beograd
104
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
105
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Predmet: Referat o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata Mr Akram Ariebi M. Halap-a, dipl.inž.
Odlukom br. 35/356 od 18. decembra 2014 godine, imenovani smo za članove Komisije za
pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Mr Akram Ariebi M. Halap-a, dipl.inž.,
pod naslovom "Struktura i zavarlјivost Al-Mg legura visoke čvrstoće za brodogradnju".
Posle pregleda dostavlјene Disertacije i drugih pratećih materijala i razgovora sa Kandidatom,
Komisija je sačinila sledeći
REFERAT
1. UVOD
1.1. Hronologija odobravanja i izrade disertacije
23.09.2010. – Kandidat Mr Akram Ariebi M. Halap, dipl.inž., prijavio je temu doktorske
disertacije pod nazivom: "Struktura i zavarlјivost Al-Mg legura visoke čvrstoće za brodogradnju",
a Nastavno naučno veće Tehnološko metalurškog fakulteta u Beogradu usvojilo sastav Komisije za
ocenu naučne zasnovanosti predložene teme. Napomena: Kandidat je uslov za prijavu teme ispunio,
jer je 2003. godine odbranio magistarski rad na Tehnološko metalurškom fakultetu Univerziteta u
Beogradu.
07.10.2010 – Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta
doneta je Odluka o odobravanju predloga teme doktorske disertacije Mr Akram Ariebi M. Halap-a,
dipl.inž., pod nazivom: "Struktura i zavarlјivost Al-Mg legura visoke čvrstoće za brodogradnju", a
za mentora ove doktorske disertacije imenovan je dr Endre Romhanji, redovni profesor TMF-a.
29.10.2010 – Na sednici Veća naučnih oblasti tehničkih nauka Univerziteta u Beogradu,
data je saglasnost na predlog teme doktorske disertacije Mr Akram Ariebi M. Halap-a, dipl.inž.,
pod nazivom "Struktura i zavarlјivost Al-Mg legura visoke čvrstoće za brodogradnju".
18.12.2014. – Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta
doneta je Odluka o imenovanju članova Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije Mr
Akram Ariebi M. Halap–a, dipl.inž., pod nazivom: "Struktura i zavarlјivost Al-Mg legura visoke
čvrstoće za brodogradnju". Za mentore, odnosno ko-mentore, za ocenu i odbranu ove doktorske
disertacije, imenovani su dr Endre Romhanji, redovni profesor TMF-a i dr Milјana Popović,
vanredni profesor TMF-a.
1.2. Naučna oblast disertacije
Istraživanja u okviru ove doktorske disertacije pripadaju naučnoj oblasti Metalurgije, za
koju je matičan Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu. Na osnovu objavlјenih
radova u navedenoj naučnoj oblasti Metalurgija i dosadašnjeg iskustva u naučno-istraživačkom
radu, konstatujemo da su imenovani članovi Komisije, kompetentni za ocenu i odbranu ove
doktorske disertacije.
106
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
1.3. Podaci o kandididatu
Akram Ariebi M. Halap rođen je 25.06.1968.god. u mestu Zwara u Libiji. Nakon osnovne
i srednje škole diplomirao je na Univerzitetu Al-Fatah, na grupi za Metalurško inženjerstvo, u
Libiji. Poslediplomske studije pohađao je na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu u
periodu 1997-2000.god. U toku magistarskih studija položio je 10 ispita sa prosečnom ocenom
9.10 i uspešno je odbranio magistarsku tezu.
2. OPIS DISERTACIJE
2.1 Struktura i sadržaj disertacije
Doktorska disertacija Mr Akram Ariebi M. Halap-a, dipl.inž., napisana je na 147 strana, u
okviru kojih se nalazi 7 poglavlјa, sa ukupno 67 slika, 22 tabele i 113 literaturnih navoda.
Doktorska disertacija sadrži: Uvod, Teorijski deo sa literaturnim pregledom dosadašnjih
istraživanja, Eksperimentalni deo, Rezultate, Diskusiju, Zaklјučak, Literaturu, Dodatak
(Appendix), kao i izvode na srpskom i engleskom jeziku.
2.2. Kratak prikaz pojedinačnih poglavlјa
U uvodu je objašnjen značaj Al legura u razvoju nove generacije materijala za primenu u
brodogradnji, kao i razlozi za izbor Al-Mg legura za tu namenu.
U poglavlјu literaturnog pregleda detalјno su razmotrena sva dosadašnja nastojanja
vezana za razvoj Al-Mg legura visoke čvrstoće koje su pogodne za primenu u brodogradnji.
Posebno su objašnjeni mikrostrukturni aspekti razvoja inter-granularne korozije (IGC), kao i
problem kontrole strukture u procesu proizvodnje ove klase legura, koja obezbeđuje korozionu
otpornost. Razmotrene su savremene tendencije u pravcu što efikasnijeg zavarivanja ove klase
legura, kojima se postiže najniža degradacija osobina zavarenih limova.
U eksperimentalnom delu je dat detalјan opis ispitivanog materijala, korišćenih
eksperimentalnih metoda i plana eksperimenta. U eksperimentalnom radu korišćena je probna
legura proizvedena u Valјaonici aluminijuma u Sevojnu, koja je isporučena u vidu toplo valјane
trake deblјine 7.4 mm. U radu je primenjena široka lepeza različitih uslova termo-mehaničke
prerade toplo valјanih traka, i izvršena je karakterizacija strukture materijala. Karakterizacija je
obuhvatala merenja električne provodlјivosti, radi praćenja precipitacionih procesa, ispitivanja
mehaničkih svojstava, metalografska ispitivanja putem optičke mikroskopije, kao i ispitivanja
skenirajućom (SEM) i transmisionom (TEM) elektronskom mikroskopijom. Za određivanje
korozionih svojstava izvršena su ispitivanja osetlјivosti prema intergranularnoj, raslojavajućoj
(odnosno eksfolijaciji), i piting koroziji, u skladu sa odgovarajućim standardima ASTM G66 i
G67. Za ocenu zavarlјivosti ispitivane Al-Mg legure, korišćeni su klasični TIG i MIG, kao i
pulsirajući TIG i MIG postupci zavarivanja. U poglavlјu rezultata prikazani su svi efekti uticaja
režima deformacije hladnim valјanjem i temperature žarenja na pokazatelјe provodlјivosti i
mehaničkih osobina, kao i karakteristična strukturna stanja, pre svega vezana za precipitaciju
magnezijumom bogate β-faze, i to u pogledu količine, morfologije i rasporeda u polikristalnom
agregatu. Svi karakteristični uzorci podvrgnuti su ispitivanju korozione otpornosti prema
standardima ASTM G66 i G67, koji definišu stepen osetlјivosti Al-Mg legura prema
intergranularnoj, raslojavajućoj i piting koroziji, i određuju primenlјivost ovih legura za
brodogradnju. Dobijeni rezultati otkrili su korelaciju hladne deformacije sa karakteristikama
morfologije i rasporeda precipitata posle žarenja, koje su se pokazale kao dominantne za razvoj ili
suzbijanje osetlјivosti prema inter-granularnoj koroziji. Rezultati ispitivanja zavarenih spojeva
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
107
pokazali su da je unos toplote znatno niži kod pulsirajućih postupaka i da je pulsirajući MIG
praćen sa najnižom degradacijom osobina.
Diskusija je organizovana tako da praktično objašnjava sve ustanovlјene korelacije
između režima prerade, mehaničkih i strukturnih karakteristika i korozionog ponašanja ispitivane
legure. Posebno je razmotren i objašnjen fenomen uticaja hladne deformacije na karakter
izdvojene β-faze u toku završnog žarenja i njen uticaj na korozionu stabilnost. Kako je ustanovlјen
i kritični stepen hladnog valјanja za precipitaciju β-faze u širokom temperaturnom intervalu
završnog žarenja, to je praktično ustanovlјen i kritični režim prerade traka za postizanje stanja
H321 (ASTM B 928/B 928M–04a), koje definiše primenlјivost ovih legura u brodogradnji.
Zavarlјivost ispitivane legure je najbolјa u postupku MIG-puls, zbog najnižeg unosa
energije. Međutim uspeh zavarivanja u velikoj meri zavisi od kvaliteta zaštitnog gasa tj. od
uspešnosti suzbijanja poroznosti vara.
U zaklјučcima je taksativno dat pregled svih važnih konstatacija i objašnjenja u pogledu
kontrole strukture Al-Mg legura koja obezbeđuje postizanje visoke čvrstoće i korozione
otpornosti, kao i odgovarajućih karakteristika zavarlјivosti.
3. OCENA DISERTACIJE
3.1. Savremenost, originalnost i značaj
Tema ove disertacije proistekla je iz zahteva industrije za proizvodnju i preradu Al-legura
(Valјaonica Aluminijuma Impol-Seval u Sevojnu), kao rezultat veoma značajnih razvojnih
aktivnosti u svetu, koje su vezane za unapređenje primene aluminijuma u transportnim sredstvima
radi uštede energije, smanjenja potrošnje goriva i povećanja nosivosti korisnog tereta.
3.2. Osvrt na referentnu i korišćenu literaturu
U doktorskoj disertaciji je citirano ukupno 113 referenci. U toku izrade doktorske
disertacije, kandidat je koristio literaturu koja je referentna i savremena. Takođe, po tematici,
literatura je bila veoma širokog spektra, pokrivajući različite aspekte koji utiču na razvoj
mikrostrukture u procesu proizvodnje, ponašanje u korozionoj sredini, zavarlјivost itd. Korišćenje
novije literature omogućilo je da se usvoje savremena tumačenja pojedinih pojava i procesa
objašnjenih u disertaciji.
3.3. Opis i adekvatnost primenjenih naučnih metoda
Svi eksperimenti su rađeni nakon pažlјivog izbora opreme, ocene sigurnosti rezultata i
korisnosti za sveobuhvatno sagledavanje predmeta rada. Primenjene metode su omogućile
konsekventno vođenje svake etape eksperimentalnog rada jer su se rezultati nadograđivali i mogli
su se koristiti za dizajniranje svake nove etape rada.
3.4. Primenjivost ostvarenih rezultata
Dobijeni rezultati su primenlјivi direktno u industriji, jer definišu sve potrebne parametre
termo-mehaničke prerade Al-Mg legura visoke čvrstoće, koji obezbeđuju postizanje stanja H321,
odnosno postizanje zahtevanog nivoa čvrstoće, kao i otpornost prema inter-granularnoj koroziji,
koje je definisano u standardu ASTM B 928/B 928M – 04a.
108
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
3.5. Ocena dostignutih sposobnosti kandidata za samostalni naučni rad
Kandidat Mr Akram Ariebi M. Halap, dipl.inž. je tokom izrade doktorske disertacije
pokazao veliku stručnost i sposobnost u pripremi i realizaciji planiranih eksperimenata, korišćenju
različitih tehnika karakterizacije materijala, ispitivanja korozionog ponašanja i zavarlјivosti, kao i
pri analizi dobijenih rezultata. Tokom izrade ove doktorske disertacije kandidat je ispolјio
neophodne sposobnosti za samostalni naučno-istraživački rad.
4. OSTVARENI NAUČNI DOPRINOS
4.1. Prikaz ostvarenih naučnih doprinosa
Aluminijum-magnezijum legure iz serije 5xxx, u kojima je koncentracija Mg atoma preko
3.5%, postaju osetlјive prema koroziji. Razvoj korozione osetlјivosti vezan je za senzitizaciju –
precipitaciju Mg-a iz presićenog čvrstog rastvora u vidu anodne
(Al3Mg2) faze po granicama
zrna na temperaturama 60-200 °C.
Osetlјivost Al-Mg legura prema koroziji zavisi od sredine, sastava legure i načina
prerade, tj. primenjenog režima termo-mehaničke prerade. U ovom radu je ispitivan uticaj
parametara termo-mehaničke prerade na koroziona i mehanička svojstva, kao i na zavarlјivost Znom modifikovane legure tipa Al-5.1 wt% Mg-0.7 wt% Mn.
Da bi se razvio optimalan termo-mehanički režim prerade ispitivane legure, radi
obezbeđenja mehaničkih i korozionih karakteristika koje zahteva specifično stanje N321 za
primenu u brodogradnji, definisana je multiparametarska prerada ispitivanog materijala. Materijal
je podvrgnut različitim stepenima hladne deformacije valјanjem (16-55 %), međufaznom žarenju
na 350 °C, i završnom žarenju na različitim temperaturama u opsegu 220-280 °C u vremenu 1-3 h.
Karakterizacija mehaničkih osobina (tvrdoća i zatezne osobine), korozione karakteristike
(osetlјivost na intergranularnu koroziju - IGC, eksfolijaciju i piting koroziju) i njihovu korelaciju
sa mikrostrukturom (otkrivenu optičkom, skenirajućom i transmisionom elektronskom
mikroskopijom) vršena je u različitim fazama procesiranja.
Dobijeni rezultati pokazali su da postoji spregnuti uticaj temperature završnog žarenja i
prethodne hladne deformacije na osetlјivost prema intergranularnoj koroziji (IGC), koja je
određena putem NAML testa (ASTM standard G67). Povećanje temperature završnog žarenja u
ispitivanoj temperaturnoj oblasti 220-280 °C, kao i povećanje prethodnog stepena hladne
deformacije, praćeno je povećanjem otpornosti na IGC. Tako, uzorak žaren na 220 °C bio je
osetlјiv na IGC nezavisno od prethodne deformacije (iako osetlјivost ka IGC opada sa
deformacijom). Posle žarenja na 240 °C i prethodne deformacije od 30 %, uzorak je bio otporan na
IGC. Stepen deformacije praktično nije imao uticaj u slučaju kada je završno žarenje izvršeno na
260 °C i na višoj temperaturi. Uticaj vremena žarenja je bio manje izražen, ali je konsekventno
doprinosio pobolјšanju korozione stabilnosti ispitivane legure.
Test ispitivanja sklonosti ka eksfolijaciji i piting koroziji (ASTM G66) pokazao je
nedozvolјeni nivo eksfolijacije kod uzoraka koji su deformisani do visokih stepena deformacije
(~50 %) i završno žareni na 220 °C. Međutim, sa dalјim povišenjem temperature, eksfolijacija se
nije javlјala, s tim što je i opšta osetlјivost prema intergranularnoj koroziji (IGC) suzbijena. Piting
korozija nije otkrivena na nezadovolјavajućem nivou (prema standardu ASTM G66), ali je izvesna
piting korozija zapažena kod uzoraka žarenih na visokim temperaturama, u stanju koje je pokazalo
visoku otpornost prema IGC.
Korelacija mehaničkih osobina (granica tečenja, zatezna čvrstoća, izduženje) i korozione
osetlјivosti ispitivane legure pokazala je da za dobijanje N321 stanja, režim TMP treba da se
bazira na završnoj deformaciji 35-40 % i završnom žarenju na 240 °C/2h. Dalјa ispitivanja
pokazala su da je posle senzitizacije na 100 °C/7 dana, legura bila otporna prema IGC, što je od
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
109
posebnog praktičnog značaja, ako se uzme u obzir da se navedeni uslovi senzitizacije smatraju
ekvivalentom senzitizacije u radnom veku brodova.
EDS ispitivanja mikrostrukture i merenja električne provodlјivosti dovela su do saznanja
da je osetlјivost na IGC kontrolisana pre svega morfologijom i distribucijom precipitata po
granicama zrna, dok je sam udeo precipitata od sekundarnog značaja. Ispitivanja kod uzoraka
žarenih na 240 °C /2h pokazala su da dodatno legiranje sa 0.5 % Zn-a rezultuje precipitacijom
trojne faze Al-Mg-Zn i manje količine Cu po granicama zrna. Stepen hladne deformacije nije
uticao na sastav izdvojenih faza, ali je kreiranjem različite dislokacione substrukture uticao na
kinetiku i mehanizam precipitacije. Izdvajanje kontinuiranog filma po granicama zrna bio je znak
osetlјivosti strukture na IGC. Uzorci koji su deformisani sa višim stepenima deformacije (30-40
%) pokazali su odličnu korozionu otpornost, i u njihovoj strukturi precipitati su bili u diskretnoj
formi po granicama zrna, a takođe su bili zapaženi po unutrašnjosti kristalnih zrna.
Ocena zavarlјivosti je obavlјena na uzorcima sa stepenom deformacije od 42 % žarenim
na 240 C/2h (stanje N321 i H116). Eksperimentalno zavarivanje je obavlјeno elektrolučnim
postupcima u atmosferi zaštitnog inertnog gasa, i to sa netopivom (TIG postupak) ili topivom
elektrodom (MIG postupak), i istim postupcima primenom pulsirajućeg luka (TIG-P i MIG-P
postupak). Pokazano je da je unos toplote znatno niži kod pulsirajućih postupaka zavarivanja, i da
je pulsirajući MIG praćen najnižom degradacijom osobina.
4.2. Kritička analiza rezultata istraživanja
Istraživanja u okviru ove doktorske disertacije koncipirana su nakon detalјne analize
literaturnih podataka i rezultata prethodnih istraživanja, koja se odnose na mogućnost pobolјšanja
mehaničkih i korozionih svojstava Al-Mg legura sa povećanim sadržajem Mg, za primenu u
brodogradnji. Imajući u vidu da je zavarivanje dominantan način spajanja u brodskim
konstrukcijama, jedan deo istraživanja bio je posvećen proučavanju zavarlјivosti ispitivane Al-Mg
legure, kao i ispitivanju razvoja mikrostrukture i mehaničkih svojstava posle primene različitih
postupaka zavarivanja.
Primenjeni različiti uslovi termo-mehaničke prerade omogućili su definisanje optimalnih
uslova koji obezbeđuju postizanje stanja H321 sa zahtevanim visokim vrednostima čvrstoće i
korozione otpornosti, koja je neophodna za primenu u brodogradnji. Dobijeni rezultati omogućili
su da se uspostavi jasna korelacija između mikrostrukture i mehaničkih, odnosno korozionih
svojstava, a takođe su omogućili razumevanje korozionog ponašanja u zavisnosti od razvoja
mikrostrukture. Takođe, definisani su parametri zavarivanja koji obezbeđuju najmanju degradaciju
čvrstoće posle primenjenog postupka zavarivanja.
4.3. Verifikacija rezultata u časopisima i saopštenjima na konferencijama
Rezultati prikazani u doktorskoj disertaciji "Struktura i zavarlјivost Al-Mg legura visoke
čvrstoće za brodogradnju", koju je uradio kandidat Mr Akram Ariebi M. Halap, dipl.inž. omogućili
su sledeće međunarodne publikacije:
1. Međunarodni časopisi:
1.1 Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu (M21)
1. A. Halap, T. Radetić, M. Popović, E. Romhanji, "Influence of the Thermo-Mechanical
Treatment on the Intergranular Corrosion Susceptibility of Zn modified Al-5.1 Wt Pct Mg-0.7 Wt
Pct Mn Alloy Sheet", Metallurgical and Materials Transactions A, Vol. 45A (2014) 4572-4579.
110
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
1.2. Rad u međunarodnom časopisu (M23)
1. A. Halap, M. Popović, T. Radetić, V. Vaščić, E. Romhanji, "Influence of Thermo-Mechanical
Treatment on the Exfoliation and Pitting Corrosion of an AA5083 Type Alloy", Materiali in
Tehnologije / Materials and Technology, No4, 48 (2014) 479-483.
2. Saopštenje na međunarodnom skupu štampano u celini (M33)
1. A. Halap, T. Radetić, M. Popović, E. Romhanji, "Study of homogenization treatments of cast
5xxx series Al-Mg-Mn alloy modified with Zn", Light Metals 2012, TMS Annual Meeting, Ed. by:
Carlos E. Suarez, TMS, (2012), 387-392; (DOI: 10. 1002 / 9781118359259.ch65).
2. A. Halap, M. Popović, V. Vaščić, T. Radetić, E. Romhanji, "Exfoliation and Pitting Corrosion
Susceptibility in a Modified 5083 Type Aluminium Alloy", Proceedings of 1st MME SEE:
Metallurgical & Materials Engineering Congress of South – East Europe, Ed. by E. Romhanji,
M.T. Jovanović, N. Radović, Belgrade, May 23-25, (2013) 194-201.
3. T. Radetić, A. Halap, M. Popović, E. Romhanji, "Effect of the thermo-mechanical treatment on
IGC susceptibility of AA 5083 alloy" Light Metals 2014 - TMS Annual Meeting, Ed. by J.
Granfield, J. Wiley & Sons, Hoboken, NJ, USA, (2014) 297-302.
5. ZAKLjUČAK
Kratak osvrt na disertaciju u celini
Na osnovu svega napred iznetog, Komisija smatra da je doktorska disertacija Mr Akram
Ariebi M. Halap-a, dipl.inž., pod nazivom: "Struktura i zavarlјivost Al-Mg legura visoke čvrstoće
za brodogradnju", ispunila cilјeve istraživanja i da predstavlјa značajan i originalni naučni doprinos
u oblasti Metalurgije, što je potvrđeno objavlјivanjem radova u časopisima međunarodnog značaja
i saopštenjima na međunarodnim konferencijama, štampanim u celini.
Predlog Komisije Nastavno-naučnom veću
Komisija predlaže Nastavno-naučnom veću TMF-a da prihvati ovaj REFERAT, i da ga
zajedno sa podnetom disertacijom kandidata Mr Akram Ariebi M. Halap-a, dipl. inž., dostavi na
uvid javnosti u zakonski predviđenom roku, i uputi na konačno usvajanje Veću naučnih oblasti
tehničkih nauka Univerziteta u Beogradu, te da nakon završetka ove procedure, pozove kandidata
na usmenu odbranu disertacije, pred Komisijom u istom sastavu.
U Beogradu, 29.12.2014.
ČLANOVI KOMISIJE:
Dr Endre Romhanji, redovni profesor
Univerziteta u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
Dr Milјana Popović, vanredni profesor
Univerziteta u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
Dr Vencislav Grabulov, naučni savetnik
Institut za ispitivanje materijala Srbije, Beograd
Dr Tamara Radetić, naučni savetnik
Univerziteta u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
111
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu od 02.10.2014.
godine imenovani su članovi Komisije za podnošenje izveštaja – referata o ispunjenosti uslova za
izbor u naučno-istraživačko zvanje VIŠI NAUČNI SARADNIK kandidata dr Verice Đorđević
dipl. inž. tehnologije. O ispunjenosti uslova za izbor dr Verice Đorđević u naučno-istraživačko
zvanje viši naučni saradnik Komisija podnosi sledeći:
IZVEŠTAJ
1.BIOGRAFSKI PODACI
Verica B. Đorđević (rođ. Manojlović) je rođena 1976. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju
školu (VI beogradska gimanzija, prirodno-matematički smer) je završila u Beogradu, a
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu je upisala 1995. godine. Diplomirala je
2000. godine na Odseku za hemijsko inženjerstvo sa prosečnom ocenom 8,78, odbranivši
diplomski rad na temu “Termohidraulička analiza kondenzatora sa više zona i kondenzacijom u
cevima“ sa ocenom 10. Upisala je poslediplomske studije na istom fakultetu 2001. godine i
položila sve predviđene ispite sa srednjom ocenom 10. Magistrirala je u julu 2005. godine
odbranivši magistarski rad pod nazivom “Uticaj spolјnog elektrostatičkog polјa na veličinu
proizvedenih mikročestica sa imobilisanom biomasom”.
Doktorsku tezu pod naslovom “Imobilizacija biološki aktivnih supstanci i ćelija u
mikročestičnim i nanočestičnim sistemima” odbranila je 2008. godine na Tehnološkometalurškom fakultetu u Beogradu.
2.NAUČNO-ISTRAŽIVAČKA DELATNOST
Od 2002. do 2005. godine V. Đorđević je bila angažovana na projektu Ministarstva nauke
Republike Srbije pod nazivom “Unapređenje tehnologije proizvodnje piva upotrebom imobilisanih
ćelija kvasca u bioreaktorskim sistemima ” kao istraživač-stipendista. U periodu od marta do
avgusta 2005. godine V. Đorđević je bila zaposlena na Institutu tehničkih nauka Srpske Akademije
nauke i umetnosti (SANU) kao istraživač-pripravnik. Od 2006. do sada dr Verica Đorđević je bila
angažovana na dva nacionalna projekta u oblasti osnovnih istraživanja, na jednom iz oblasti
tehnološkog razvoja, dva koja pripadaju grupi integralnih i interdisciplinarnih istraživanja i na dva
inovaciona projekta. Rukovodilac je potprojekta 4 pod nazivom “Bioinkapsulacija i stabilizacija
komponenata hrane” u okviru projekta III46010 pod nazivom “Razvoj novih inkapsulacionih i
enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih komponenata hrane u cilјu
povećanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti”. Oblast istraživanja obuhvata
imobilisane/inkapsulisane ćelijski sisteme za izvođenje fermentacionih procese i projektovanje
integrisanih bioreaktorskih sistema, kao i inkapsulaciju aktivnih komponenata u cilјu razvoja
funkcionalnih prehrambenih proizvoda i farmaceustkih formulacija.
Takođe je učestvovala na deset međunarodnih projekata, pri čemu je rukovodilac jednog
projekta iz programa naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Portugal
za period 2011-2012 i jednog projekta naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i
Republike Slovenije za period 2010-2011. Dr Verica Đorđević je do sada bila aktivna u više
COST (European Cooperation in Science and Technology) akcija koje finansira Evropska
112
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
komisija u cilјu stimulisanja međunarodne naučne i tehnološke saradnju između istraživačkih
grupa širom Evrope.
U toku svog naučno-istraživačkog rada sticala je iskustva radeći i u nekoliko laboratorija u
inostranstvu i to u: institutu “Karl-Gustav-Karus”, Forchajm, Nemačka (2005/2006; gostujući
istraživač); “Abnoba Heimittel GmbH”, Forchajm, Nemačka (2005/2006; industrijska praksa); na
Odseku za hemiju Univerziteta u Patrasu u Grčkoj (2006; gostujući istraživač u okviru bilateralnog
projekta); na Polјoprivrednom Univerzitetu u Atini u Grčkoj (2007; gostujući istraživač u okviru
bilateralnog projekta).
3. NAUČNA KOMPETENTNOST
3.1. OBJAVLjENI RADOVI
V. Đorđević je do sada ostvarila ukupno 88 bibliografskih jedinica, pri tome je objavila 34
rada u knjigama i časopisima, od toga (prema Pravilniku o postupku i načinu vrednovanja, i
kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača, Sl.glasnik RS 38/2008): 6
poglavlјa u knjizi vodećeg međunarodnog značaja, 2 poglavlјa u knjizi međunarodnog značaja, 8
radova u vrhunskim međunarodnim časopisima (M21), 3 rada u istaknutom međunarodnom
časopisu (M22), 9 radova u međunarodnom časopisu (M23), 1 poglavlјe u knjizi vodećeg
nacionalnog značaja (M44), 2 rada u vodećem časopisu nacionalnog značaja (M51), 1 rad u
nacionalnom časopisu (M52). Pored toga, V. Đorđević je saopštila 54 rada na međunarodnim i
nacionalnim skupovima i to: 28 saopštenja na skupovima međunarodnog značaja štampanih u
celini (M33), 22 saopštenja na skupovima međunarodnog značaja štampanih u izvodu (M34), 1
autorizovana diskusija sa međunarodnog skupa (M35), 2 saopštenja sa skupa nacionalnog značaja
štampano u celini i 1 saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu (M64).
Od izbora u zvanje naučni saradnik V. Đorđević je objavila ukupno 63 rada, od toga: 6
poglavlјa u knjizi vodećeg međunarodnog značaja (M13), 2 poglavlјa u knjizi međunarodnog
značaja (M14), 6 radova u međunarodnom časopisu vrhunskog značaja (M21), 2 rada u
istaknutom međunarodnom časopisu (M22), 6 radova u međunarodnom časopisu (M23), 1
rad u međunarodnom časopisu verifikovan posebnom odlukom, 1 poglavlјe u knjizi vodećeg
nacionalnog značaja, 1 poglavlјe u knjizi vodećeg nacionalnog značaja (M44), 20 saopštenja
sa međunarodnih skupova štampanih u celini (M33), 17 saopštenja sa međunarodnih
skupova štampana u izvodu (M34), 2 saopštenja sa skupa nacionalnog značaja štampana u
celini (M63), 1 saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu (M64).
3.2. SPISAK OBJAVLjENIH RADOVA:
1. M10 Poglavlјa u knjizi
posle izbora u zvanje naučni saradnik
1.1. M13 Poglavlјe u knjizi vodećeg međunarodnog značaja:
1.1. 1. Nedović, V, Kalusević, A., Manojlović, V., Petrović, T., Bugarski, B. (2013)
Encapsulation systems in the food industry. Chapter 13, In: Advances in Food Process
Technology, eds. Yanniotis S., Stoforos N.G., Taoukis P., Karathanos V.T; Springer, New
York/Heidelberg/Dordrecht/London, ISBN 978-1-4614-7905-5, ISSN 1571-0297, pp.229255.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
113
1.1. 2. Nedović, V., Manojlović, V., Leskošek-Čukalović, I., Bugarski, B., Willaert, R.
(2011) State of the art in immobilized/encapsulated cell technology in fermentation processes.
Chapter 6, In: Food Engineering Interfaces Food Engineering Series, eds. Jose M. Aguilera,
Ricardo Simpson, Jorge Welti-Chanes, Daniela Bermudez-Aguirre, Gustavo V. BarbosaCanovas, Springer, New York/Heidelberg/Dordrecht/London, ISBN 978-1-4419-7474-7, pp.
119-146.
1.1. 3. Manojlović, V., Nedović, V., Kailsapathy, K., Jan-Zuidam N. (2010) Encapsulation of
probiotics for application in food manufacture. In: Encapsulation Technologies for Food
Active Ingredients and Food Processing, ed. Nicolaas Jan Zuidam, and Viktor A. Nedovic.
Springer Dordrecht New York Heidelberg London. ISBN: 978-1-4419-1007-3, pp. 269-302.
1.1.4. Kourkoutas, Y., Manojlović, V., Nedović V. (2010) Immobilisation of microbial cells
for alcoholic and malolactic fermentation of wine and cider. In: Encapsulation Technologies
for Food Active Ingredients and Food Processing, ed. Nicolaas Jan Zuidam, and Viktor A.
Nedovic. Springer Dordrecht New York Heidelberg London. ISBN: 978-1-4419-1007-3, pp.
327-344.
1.1.5. Verbelen P., Nedović V.A., Manojlović V., Delvaux F., Leskošek-Čukalović I.,
Bugarski B., Willaert R. (2010) Bioprocess intensification of beer fermentation using
immobilised cells. In: Encapsulation Technologies for Food Active Ingredients and Food
Processing, ed. Nicolaas Jan Zuidam, and Viktor A. Nedovic. Springer Dordrecht New York
Heidelberg London. ISBN: 978-1-4419-1007-3, pp. 303-327.
1.1.6. Manojlović, V., Bugarski, B., Nedović, V. (2010) Immobilised cells. In: Encyclopedia
of Industrial Biotechnology: Bioprocess, Bioseparation, and Cell Technology, ed. Michael F.
Flickinger, John Wiley and Sons, ISBN 978-0-471-79930-6, pp. 1-18.
1.2. M14 Poglavlјe u knjizi međunarodnog značaja:
posle izbora u zvanje naučni saradnik
1.2.1. Nedović, V.A., Daenen, L., Manojlović V., Leskošek-Čukalović I., Bugarski B.,
Willaert R. (2010) Cereal-based alcoholic beverages. In: Comprehansive Food Fermentation
Biotechnology, Vol 2, A. Pandey, C.R. Soccol, C. Larroche, E. Gnansounou and P.S.
nee’Nigam, Eds., Asiatech Publishers, Inc., New Delhi, ISBN 81-87680-23-7, pp. 392-443.
1.2.2. Manojlović V., Bugarski B., Nedović V. (2010) Bioreactors for Food fermentations. In:
Comprehansive Food Fermentation Biotechnology, Vol 1, A. Pandey, C. Larroche, C.R.
Soccol, E. Gnansounou and C.-G. Dussap, Eds., Asiatech Publishers, Inc., New Delhi, ISBN
81-87680-22-9, pp. 229-285.
2. Radovi objavlјeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja
2.1. M21 Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu
posle izbora u zvanje naučni saradnik
2.1.1. Kostić, I.T., Ilić, V.Lj, Đorđević, V.B., Bukara, K.M., Mojsilović, S.B., Nedović, V.A.,
Bugarski, D.S., Veljović, Đ.N., Mišić, D.M., Bugarski, B.M. (2014) Erythrocyte membranes
from slaughterhouse blood as potential drug vehicles: Isolation by gradual hypotonic
hemolysis and biochemical and morphological characterization Colloids and Surfaces B:
Biointerfaces, 122, 250-259, IF=4.287, ISSN: 0927-7765
2.1.2. Trifković, K.T., Milašinović, N.Z., Djordjević, V.B, Kalagasidis-Krušić, M.T,
Knežević-Jugović, Z.D, Nedović, V.A, Bugarski, B.M. (2014) Chitosan microbeads for
encapsulation of thyme (Thymus serpyllum L.) polyphenols. Carbohydrate polymers, 111,
901-907, IF=3.916, ISSN: 0144-8617
114
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
2.1.3. Isailović, B., Kostić, I., Zvonar, A., Đorđević V., Gašperlin, M., Nedović, V., Bugarski,
B. (2013) Resveratrol loaded liposomes produced by different techniques. Innovative Food
Science and Emerging Technologies, 19 181–189, DOI 10.1016/j.ifset.2013.03.006,
IF=2.248, ISSN: 1466-8564
2.1.4. Stojanović, R., Belščak-Cvitanović, A., Manojlović, V., Komes, D., Nedović, V.,
Bugarski, B. (2012) Encapsulation of thyme (Thymus serpyllum L.) aqueous extract in
calcium alginate beads, Journal of the Science of Food and Agriculture, 92(3), 685-696,
IF=1.759, ISSN: 1097-0010
2.1.5. Belščak-Cvitanović, A., Stojanović, R., Manojlović, V., Komes, D., Juranović-Cindrić,
I., Nedović, V., Bugarski, B. (2011) Encapsulation of polyphenolic antioxidants from
medicinal plant extracts in alginate-chitosan system enhanced with ascorbic acid by
electrostatic extrusion, Food Research International, 44(4), 1094-1101, IF=3.150, ISSN:
0963-9969
2.1.6. Milanović, J., Manojlović V., Lević, S., Rajić, N., Nedović, V, Bugarski, B. (2010)
Microencapsulation of flavours in Carnauba Wax, Sensors, 10(1): 901-912, IF=1.821,
ISSN:1424-8220
pre izbora u zvanje naučni saradnik
2.1.7. Manojlović, V., Rajić N., Đonlagić, J., Obradović, B., Nedović, V., Bugarski, B. (2008)
Application of electrostatic extrusion – flavour encapsulation and controlled release, Sensors,
8 (3):1488-1496, IF=1.870, ISSN:1424-8220
2.1.8. Manojlović, V., Đonlagić, J., Obradović, B., Nedović, V., Bugarski, B. (2006)
Investigations of cell immobilization in alginate: rheological and electrostatic extrusion
studies, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 81(4):505-510, IF=1.276, ISSN:
1097-4660
2.2. M22 Rad u istaknutom međunarodnom časopisu
posle izbora u zvanje naučni saradnik
2.2.1. Stefanović, A.B., Jovanović J.R., Grbavčić S.Ž., Šekuljica N.Ž., Manojlović V.B.,
Bugarski B.M., Knežević-Jugović Z.D. (2014) Impact of ultrasound on egg white proteins as a
pretreatment for functional hydrolysates production. European Food Research and
Technology, DOI 10.1007/s00217-014-2295-8, IF=1.387, ISSN: 1438-2385
2.2.2. Stojanović, R, Ilić, V, Manojlović V, Dević, M, Bugarski, B (2012) Isolation of
hemoglobin from bovine erythrocytes by controlled hemolysis in the membrane bioreactor,
Applied Biochemistry and Biotechnology, 166(6):1491-1506, IF=1.879, ISSN: 1559-0291
pre izbora u zvanje naučni saradnik
2.2.3. Manojlović, V., Winkler, K., Bunjes, V., Neub, A., Schubert, R., Bugarski, B.,
Leneweit, G. (2008) Membrane interactions of ternary phospholipids/cholesterol bilayers and
encapsulation efficiencies of RIP II proteins, Colloids and Surfaces B, 64 (2): 284-296,
IF=2.593, ISSN: 0927-7765
2.3. M23 Rad u međunarodnom časopisu
posle izbora u zvanje naučni saradnik
2.3.1. Nedović, V., Gibson, B., Mantzouridou, Th.F., Bugarski, B., Djordjević, V., Kalušević,
A., Paraskevopoulou, A., Sandell, M., Šmogrovičová, D., Yilmaztekin, M. (2014) Aroma
formation by immobilized yeast cells in fermentation processes, accepted, doi:
10.1002/YEA.3042, IF=1.742, ISSN: 1097-4660
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
115
2.3.2. Lević, S., Djordjević, V., Rajić, N., Milivojević, M., Bugarski, B., Nedović, V. (2013).
Entrapment of ethyl vanillin in calcium alginate and calcium alginate/poly(vinyl alcohol)
beads, Chemical Papers, 67 (2), 221-228. DOI 10.2478/s11696-012-0260-1, IF=1.193, ISSN:
1336-9075
2.3.3. Pravilović R.N., Mojsilović S.B., Kostić I.T., Ilić V.LJ., Bugarski D.S., Đorđević V.B.,
Bugarski B.M. (2012) Optimizacija procesa izolovanja hemoglobina iz goveđih eritrocita
kontrolisanom
hemolizom,
Hemijska
Industrija
66
(4):519–529
DOI:10.2298/HEMIND111122008S; IF=0.562, ISSN: 2217-7426
2.3.4. Kostić I.T., Isailović B.D., Đorđević V.B., Lević S.M., Nedović V.A., Bugarski B.M.
(2012) Elektrostatička ekstruzija kao disperziona tehnika za inkapsulaciju ćelija i biološki
aktivnih supstanci, Hemiska Industrija, 66 (4): 505–517 DOI:10.2298/HEMIND111209013K
(2012) IF=0.562, ISSN: 2217-7426
2.3.5. Radulović, Z.; Mirković N., Bogović-Matijašič, B, Petrušić, M., Petrović, T.,
Manojlović, V., Nedović V. (2012) Quantification of viable spray-dried potential probiotic
lactobacilli using real-time PCR, Archives of Biological Sciences, 64(4), 1465-1472.
IF=0.607, ISSN: 1821-4339
2.3.6. Milanović, J., Lević, S., Manojlović, V., Nedović, V., Bugarski, B. (2011): Carnauba
wax microparticles produced by melt dispersion technique, Chemical Papers, 65 (2): 213–
220, IF=0.791, ISSN: 1336-9075
pre izbora u zvanje naučni saradnik
2.3.7. Manojlović, V., Đonlagić, J., Obradović, B., Nedović, V., Bugarski, B. (2006)
Immobilization of cells by electrostatic droplet generation: a model system for potential
application in medicine, International Journal of Nanomedicine, 1(2): 163-171, IF=0.618,
ISSN: 1178-2013
2.3.8. Prüsse, U., Bilancetti, L., Bucko, M., Bugarski, B., Bukowski, J., Gemeiner, P.,
Lewinska, D., Manojlović, V., Massart, B., Nastruzzi, C., Nedovic, V., Poncelet, D.,
Siebenhaar, S., Tobler, L., Tosi, A., Vikartovska, A., Vorlop, K.-D. (2008) Comparison of
different technologies for alginate beads production, Chemical Papers, 62(4): 364-374,
IF=0.758, ISSN: 1336-9075
2.3.9. Dekić, S., Milosavljević, S., Vajs, V., Jović, S., Petrović, A., Nikićević, N.,
Manojlović, V., Nedović, V., Tešević, V. (2008) Trans- and cis-resveratrol concentration in
wines produced in Serbia, Journal of the Serbian Chemical Society, 73(11): 1027-1037,
IF=0.611, ISSN: 0352-5139.
2.4. M24 Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukom
posle izbora u zvanje naučni saradnik
2.4.1. Knežević-Jugović, Z.D., Stefanović, A.B., Žuža, M.G., Milovanović, S.L., Jakovetić,
S.M., Manojlović, V.B., Bugarski, B.M. (2012) Effects of sonication and high pressure
carbon dioxide processing on enzymatic hydrolysis of egg white proteins, Acta Periodica
Technologica 43:1-342:33-42, DOI:102298/APTI243033K, ISSN:1450 – 7188
116
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
3. M30 Zbornici međunarodnih naučnih skupova
3.1. M33 Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini
posle izbora u zvanje naučni saradnik
3.1.1. Isailović B., Đorđević V., Nedović V., Bugarski B., Liposome-in-alginate systems for
encapsulation of natural antioxidants. Inside Food symposium, April 9-12, 2013, Leuven,
Belgium. Book of Abstracts and Full Papers, pp.1-5
http://www.insidefood.eu/INSIDEFOOD_WEB/UK/WORD/proceedings/092P.pdf
3.1.2. Kneževic-Jugović, Z.D., Stefanović, A., Žuža, M.G., Antov M.G., Espinosa Rafael, P.
Manojlović V., Bugarski B. Enzymatic Production of Bioactive Protein Hydrolysates from
Egg White: Effects of Egg White Protein Pretreatment, 39 th International Conference of
slovak Society of Chemical Engineering, May 21-25 2012, Tatranské Matliare, Slovakia.
Proceedings, ISBN 978-80-89475-04-9, pp. 1419-1425.
3.1.3. Isailović, B.D., Kostić, I.T., Zvonar, A., Đorđević V.B., Gašperlin, M., Nedović, V.A.,
Bugarski B.M. Encapsulation of natural antioxidant resveratrol in liposomes. 6th Central
European Congress on Food, 23-26 May 2012, Novi Sad, Serbia, Book of Abstracts and Full
Papers, Published by: University of Novi Sad, Institute of Food Technology, Novi Sad,
Serbia, ISBN 978-86-7994-027-8, pp. 1046-1052.
3.1.4. Trifković, K.T., Milašinović, N.Z., Isailović, B.D., Kalagasidis Krušić M.T., Đorđević
V.B., Knežević-Jugović Z.D., Bugarski B.M, Encapsulation of Thymus Serpyllum L. aqueous
extract in chitosan and alginate-chitosan microbeads. 6th Central European Congress on
Food, 23-26 May 2012, Novi Sad, Srbija. Book of Abstracts and Full Papers, Published by:
University of Novi Sad, Institute of Food Technology, Novi Sad, Serbia, ISBN 978-86-7994027-8, pp. 1052-1058.
3.1.5. Isailović, B., Kalušević, A., Žuržul, N., Teresa Coelho, M., Đorđević, V., Alves, V.D.,
Isabel, S., Moldão-Martins, M., Bugarski, B., Nedović V. Microencapsulation of natural
antioxidants from Pterospartum Tridentatum in different alginate and inulin systems. 6th
Central European Congress on Food 23-26 May 2012, Novi Sad, Srbija. Book of Abstracts
and Full Papers, Published by: University of Novi Sad, Institute of Food Technology, Novi
Sad, Serbia, ISBN 978-86-7994-027-8, pp 1075-1082.
3.1.6. Kalušević, A., Lević, S., Đorđević, V., Beatović, B., Jelačić, S., Bugarski, B., Nedović,
V. Encapsulation of basil (Ocimum basilicum) essential oil. 6th European Congress on Food,
23-26 May 2012, Novi Sad, Serbia. Proceedings, Eds: Lević, J., Nedović, V., Ilić, N.,
Tumbas, V., Kalušević, A. ISBN: 978-86-7994-027-8, pp. 1087-1092.
3.1.7. Kalušević, A., Isailović, B., Đorđević, V., Coelho, T., Alves, V., Bugarski, B.,
Nedović, V: Alginate-inulin microbeads encapsulating antioxidants from Pterospartum
tridentatum. 20th International Conference on Bioencapsulation, Orillia, Ontario, Canada, 2124 September 2012. Proceedings, Neufeld r., Gu F., Hoelsli C (eds.), Proceedings, pp. 158159.
3.1.8. Isailović, B.D., Kostić, I.T., Đorđević, V.B., Nedović, V.A., Bugarski, B.M.,
Proliposome and thin film method for production of liposomes incorporating resveratrol. III
International Congress: “Engineering, Environment and Materials in Processing Industry”,
Jahorina, Bosna i Hercegovina, 04-06 March 2012. Proceedings, ISBN 978-99955-81-11-4,
pp 247-253.
3.1.9. Belščak-Cvitanović, A., Đorđević V., Komes, D.,Stojanović, R., Bušić, A., Ljubičić, I.,
Nedović, V., Bugarski, B. (2012) Encapsulation and release profiles of caffeine from
microparticles. 6th Central European Congress on Food, 23-26 May 2012, Novi Sad, Serbia.
The Organizers: CeFood, University of Novi Sad, Institute of Food Technology, Novi Sad,
Serbia. Proceedings, ISBN:978-86-7994-027-8, pp. 1040-1045.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
117
3.1.10. Kostić, I., Stojanović, R., Ilić, V., Zarić, M., Đorđević, V., Bugarski, B. (2012)
Development of a heme iron feed supplement for prevention and therapy of anemia in
domestic animals. 6th Central European Congress on Food, 23-26 May 2012, Novi Sad,
Serbia. The Organizers: CeFood, University of Novi Sad, Institute of Food Technology, Novi
Sad, Serbia. Proceedings, ISBN:978-86-7994-027-8, pp. 1639-1644.
3.1.11. Nedović, V., Kalušević, A., Manojlović, V., Lević, S., Bugarski B. (2011) An
overview of encapsulation technologies for food applications. 11th International Congress on
Engineering and Food (ICEF11), Procedia Food Science 1: 1806–1815; Elsevier B.V., pp.
1806 – 1815 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211601X11002665
3.1.12. Lević, S., Rac, V., Manojlović, V., Rakić, V., Branko, B., Flock, T., Krzyczmonik,
K.E., Nedović, V. (2011): Limonene encapsulation in alginate/poly (vinyl alcohol), 11th
International Congress on Engineering and Food (ICEF11), 22-26 May 2011, Athens, Greece,
Procedia Food Science 1, Elsevier, 1816 – 1820.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211601X11002677
3.1.13. Nedović, V., Manojlović, V., Leskošek-Čukalović, I., Bugarski, B. Encapsulation
technology for fermentation processes, 5th Central European Congress on Food, 19-22 May
2010, Bratislava, Slovakia. The Organizers: CeFood, VÚP Food Research Institute Bratislava,
Slovakia, Book of Full Papers, ISBN 978-80-89088-89, pp. 623-629,.
http://cefood2010.eu/rs/subory/1275914374-book-of-full-papers-pdf.pdf
3.1.14. Lević, S, Manojlović, V., Rajić N., Nedović, V., Bugarski, B. Alginate carriers for
aromatic compounds. 5th Central European Congress on Food, 19-22 May 2010, Bratislava,
Slovakia. The Organizers: CeFood, VÚP Food Research Institute Bratislava, Slovakia. Book
of
full
papers,
ISBN
978-80-89088-89,
pp.
618-622.
http://cefood2010.eu/rs/subory/1275914374-book-of-full-papers-pdf.pdf
3.1.15. Belščak-Cvitanović, A., Stojanović, R., Dujmić F., Horžić, D., Manojlović, V.,
Komes, D., Nedović, V, Bugarski, B. (2010) Encapsulation of polyphenols from Rubus idaeus
L. leaves extract by electrostatic extrusion. 5th Central European Congress on Food, 19-22 of
May 2010, Bratislava, Slovakia. The Organizers: CeFood, VÚP Food Research Institute
Bratislava, Slovakia. Book of Full Papers, ISBN 978-80-89088-89, pp. 7-13.
http://cefood2010.eu/rs/subory/1275914374-book-of-full-papers-pdf.pdf
3.1.16. Milenković, J., Lević, S., Manojlović, V., Rajić, N., Jovanović, M., Bugarski, B.,
Nedović, V. (2010) Copper adsorption by alginate and alginate/zeolite beads. 10th
International Conference - Research and Development in Mechanical Industry, RaDMI 16-19
September 2010, Donji Milanovic, Serbia. Proceedings, ISBN 978-86-6075-018-3, pp.11531157.
3.1.17. Milenkovic J., Levic S., Manojlovic V., Rajic N., Bugarski B., Suliman M., Jecmenica
M., Nedovic V. (2010) Production of alginate/zeolite adsorbent by direct extrusion method.
10th International Conference - Research and Development in Mechanical Industry, RaDMI
16-19 September 2010, Donji Milanovic, Serbia. Proceedings, ISBN 978-86-6075-018-3,
pp.1148-1152.
3.1.18. Bugarski, B., Lević, S., Manojlović, V., Pajić, I., Plavšić, M., and Nedović V. How far
we arrived in upstream processing since 1989 and what one can expect in 20 years? In: BIA in
biotehnologija na slovenski biotehnoloski poti, 2009 Ljubljana, Slovenia. The Organizers:
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo Ed: Raspor, P. Proceedings, ISBN 978-961-633381-8,
pp.
69-80
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=248465664
3.1.19. Bugarski, B., Lević, S., Milanović, J., Manojlović, V., Nedović, V.
Microencapsulation of flavours in Carnauba wax. XVIIth International Conference on
Bioencapsulation, Groningen, Netherlands, September, 24 -26, 2009. The Organizers:
118
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
Bioencapsulation Research Gropu (BRG) and University Medical Centre Groningen.
Proceedings, pp.276-277.
3.1.20. Bugarski, B, Pajić-Lijaković, I, Manojlović, V, Bugarski, D, Stojanović, R, Nedović
V., Plavšić M. Viral stress – A key control parameter for immobilized hybridoma cells, XVIIth
International Conference on Bioencapsulation, Groningen, Netherlands, September, 24 -26,
2009. The Organizers: Bioencapsulation Research Gropu (BRG) and University Medical
Centre Groningen Proceedings, pp.278-279.
pre izbora u zvanje naučni saradnik
3.1.21. Manojlovic, V., Agouridis, N., Kopsahelis, N., Kanellaki, M., Bugarski, B., Nedovic,
V. Brewing by immobilized freeze dried cells in a novel gas flow bioreactor, The 2008 Joint
Central European Congress, 4th Central European Congress on Food, 6th Croatian Congress
of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, Cavtat, Croatia, 15-17 May 2008.
Proceedings, vol 2, pp. 327-334.
3.1.22. Nedovic, V., Manojlovic, V., Leskošek-Čukalović, I., Bugarski, B. (2008)
Fermentation processes by immobilized cell systems in beverage production, The 2008 Joint
Central European Congress, 4th Central European Congress on Food, 6th Croatian Congress
of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, Cavtat, Croatia, 15-17 May 2008.
Proceedings, vol , pp . 247-254.
3.1.23. Manojlović V., Sipsas V., Agouridis N., Bugarski B., Leskošek-Čukalović I., Kanellaki
M., Nedović V. (2007) Beer fermentation by immobilized yeast in PVA/alginate beads using a
catalytic multistage fixed bed tower bioreactor. 5th international Congress on Food Technology,
9 -11 March, Thessaloniki, Greece. Proceedings pp. 219-222.
3.1.24. Nedović V., Leskošek-Čukalović I., Mirković M., Manojlović V., Lević S., Kanellaki M.,
Bugarski B. (2007) Batch and continuous beer fermentation by immobilized yeast cells. 5th
international Congress on Food Technology, 9 -11 March, Thessaloniki, Greece. Proceedings,
pp. 214-218.
3.1.25. Agouridis N., Manojlović V., Sipsas V., Bugarski B., Kanellaki M., Nedović V. (2007)
Beer fermentation by immobilized freezed dried cells in a novel air flow biorector. 5th
international Congress on Food Technology, 9 -11 March, Thessaloniki, Greece, Proceedings
pp. 222-226.
3.1.26. Bugarski, B., Manojlović, V., Đonlagić, J., Gordon, R., Obradović, B., Nedović, V.
(2004) Electrostatic generation of alginate microbeads as a multiphase system with different
initial cell concentrations. XII International Workshop on Bioencapsulation, 24 -26 September,
Vitoria, Spain; Servicio Editorial de la Universidad des Pais Vasco. Proceedings, ISBN: 848373-649-7; O7-1, pp. 113-116.
3.1.27. Bucko, M., Bugarski, B., Bukowski, J., Gemeiner, P., Lewinska, D., Manojlović, V.,
Massart, B., Nastruzzi, C., Nedović, V., Poncelet, D., Pruesse, U., Rosinski, S., Siebenhaar, S.,
Tobler, L., Vikartovska, A., Vorlop, K.-D. (2004) Round robin experiment “Bead production
technologies”. XII International Workshop on Bioencapsulation, 24 -26 September, Vitoria,
Spain; Servicio Editorial de la Universidad des Pais Vasco. Proceedings ISBN: 84-8373-6497; O1-1, pp. 17-20.
3.1.28. Nedović V., Pruesse U., Manojlović V., Bugarski B., Vorlop K. (2005) Possibilities
and limitations of electrostatic droplet generation for controlled microbead production – single
nozzle system. XIII International Workshop on Bioencapsulation, 24 -26 June, Kingston,
Ontario, Canada. Proceedings, pp. 91-93.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
119
3.2. M 34 Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu
posle izbora u zvanje naučni saradnik
3.2.1. Balanč B., Djordjević V., Marković S., Trifković K., Kostić I., Nedović V., Bugarski
B. Liposome-in-hydrogel systems for delivery of antioxidants. II International Congress
„Food Technology, Quality and Safety“, 28-30. October 2014, Novi Sad, Serbia. Book of
abstracts, Eds.: Lević J., Brlek T., Pojić M., ISBN 978-86-7994-041-4, p83.
3.2.2. Kalušević, A., Lević S., Isailović B., Djordjević R., Veljović M., Djordjević V.,
Nedović V., Bugarski B. Electrostatic extrusion – Encapsulation Technique for Functional
Food Products. II International Congress „Food Technology, Quality and Safety“, 28-30
October 2014, Novi Sad, Serbia. Book of abstracts, Eds: Lević J., Brlek T., Pojić M., ISBN
978-86-7994-041-4, p16.
3.2.3. Trifković K., Obradović N., Rakin M., Rakin M., Djordjević V., Nedović V., Bugarski
B. (2014) Mechanical Properties of calcium-alginate beads with immobilized probiotic cells –
influence of fermentation process. II International Congress „Food Technology, Quality and
Safety“, 28-30. October 2014, Novi Sad, Serbia. Book of abstracts, Eds.: Lević J., Brlek T.,
Pojić M., ISBN 978-86-7994-041-4m p113.
3.2.4. Belščak-Cvitanović, A., Draženka K., Vojvodić, A., Bušić A., Đorđević, V., Bugarski,
B. Improvement of functional quality of chocolates by enrichment with microencapsulated
bioactive compounds from traditional medicinal plants. 7th Central European Congress on
Food, 21 – 24 May 2014, Ohrid. Book of abstracts, Eds: Kakurinov, V., Consulting and
Training Centar KEY, ISBN: 978-608-4565-05-5, p201.
3.2.5. Belščak-Cvitanović, A., Nedović, V., Lević, S., Kalušević, A., Đorđević, V., Komes,
D., Bugarski, B. Spray drying microencapsulation of green tea (Camellia sinensis L.)
phytochemicals: potential of colour retention and improvement of sensory properties. 28th
EFFoST Conference „Innovations in Attractive and Sustainable Food for Health“, Uppsala,
Sweden, 25. – 28. November 2014, Book of abstracts (in press).
3.2.6. Trifković, K., Talón, E., Vargas, M., Djordjević, V., Nedović V., Bugarski, B.,
González-Martínez, C. Novel edible films containing thyme polyphenols. 1st Congress on
Food Structure Design, 15-17th October 2014, Porto, Portugal. Book of Abstracts, Eds:
Vicente A.A., Silva C.L.M., Piazza L., ISBN: 978-989-97478-5-2, p.38.
3.2.7. Isailović, B., Ota, A.; Djordjević, V., Šentjurc, M., Nedović, V, Bugarski, B., Poklar
Ulrih, N. Influence of resveratrol on membrane fluidity of proliposomes. 1st Congress on
Food Structure Design, Book of Abstracts, Eds: Vicente A.A., Silva C.L.M., Piazza L., 1517th October 2014, Porto, Portugal, ISBN: 978-989-97478-5-2, p.44.
3.2.8. Belščak-Cvitanović, A., Nedović, V., Đorđević, V., Pravilović, R., Karlović, S.,
Komes, D., Bugarski, B. Comparative evaluation of different natural biopolymers and proteins
for encapsulation of green tea (Camellia sinensis L.) bioactive compounds. 1st Congress on
Food Structure Design, 15-17th October 2014, Porto, Portugal. Book of Abstracts, Eds:
Vicente, A.A., Silva C.L.M., Piazza L., ISBN: 978-989-97478-5-2, p.53.
3.2.9 Lević, S., Kalušević, A., Đorđević, V., Rac, V., Rakić, V., Šolević, Knudsen, T.,
Pavlović, V. Bugarski, B., Nedović V. Preparation of Ca-alginate encapsulates with liquid
aroma. 1st Congress on Food Structure Design, 15-17 October 2014, Porto, Portugal.
Proceedings, ISBN: 978-989-97478-5-2, pp.71-72.
3.2.10. Kostić, I., Bukara, K., Ilić, V., Mojsilović, S., Đorđević, V., Isailović, B., Veljović, Đ.,
Bugarski, B., Scanning electron microscopy observation of erythrocyte ghosts isolated from
slaughterhouse blood by gradual hemolysis, Microscopy Conference, 25-30 August 2013.
University of Regensburg, Regensburg, Germany, MIM.4.P066, Proceedings of the
Microscopy Conference, pp 520-521 (The Best Poster Award), urn:nbn:de:bvb:355-epub287343.
120
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
3.2.11. Kostić, I., Đorđević, V., Ilić, V., Bukara, K., Nedović, V., Bugarski, B. Novel carriers
of active substances derived from porcine slaughterhouse blood, COST ACTION FA 1001
WG1+WG2+WG3 meeting "The nano, micro, macro confluence in food structure for health,
wellness and pleasure”, Bucharest, Romania, 27-28 February 2014. Book of Extended
Abstracts, Editura Academica, ISBN: 9789738937802, pp. 36-37.
3.2.12. Komes, D., Belščak-Cvitanović, A., Vojvodić, A., Bušić, A., Nedović, V., Dorđević,
V., Bugarski, B.. Bioactive, physical and sensory properties of chocolates enriched with
microencapsulated yarrow (Achillea millefolium L.) bioactive compounds. 5th International
Symposium on Delivery of Functionality in Complex Food Systems, Haifa: Technion Israel
Institute of Technology, 2013. Book of abstracts, Eds: Livney, Y.D., Garti, N., p119.
3.2.13. Bajić, M., Lević, S., Djordjević, V., Stefanović, M., Rajić, N., Bugarski, B., Nedović,
V. Production of sorbents based on immobilized zeolite in alginate/PVA beads for sorption of
copper ions from water solutions. 15th European Congress on Biotechnology, 23-26
September 2012, Istanbul, Turkey. New Biotechnology Vol. 29S, S67-S68, Elsevier.
http://dx.doi.org/10.1016/j.nbt.2012.08.189
3.2.14. Lević S., Nedović V., Milivojević M, Manojlović V., Bugarski B. Microencapulation
of Flavours in Carnauba Wax. 2nd European Yeast Falvour Workshop [Cost Action FA0907],
26 -27 May 2011, Delft, Netherlands. Programme & Abstract Book, P-5.
3.2.15. Nedović V., Kalusević A., Manojlović V., Bugarski B. An overview of encapsulation
technologies for food applications, Food Process Engineering in a Changing Worls, 11th
International Congress on Engineering and Food, 22-26 May, 2011, Athens, Greece.
Proceedings, Eds: Saravacos G., Taoukis P., Krokida M., Karathanos V., Lazarides H.,
Stoforos N., Tzia C., Yanniotis S.;Volume 1, pp. 173-174.
3.2.16. Manojlović, V., Nedović, V., Bugarski, B., Winkelhausen, E., Veličkova, E., Petrov, P.,
Ivan, B., and Tsvetanov, C. Immobilized yeast cells in double-layer hydrogel carriers for beer
production. COST Spring Workshop on Bioencapsulation, 24th -25th April 2009, Luxembourg.
The Organizers: COST865, Public Research Centre for Health, Luxembourg. Proceedings,
p.112. http://cost865.bioencapsulation.net/Luxembourg
3.2.17. Lević, S., Manojlović, V., Rajić, N., Bugarski, B., Nedović, V. Microencapsulation of
flavours in alginate by electrostatic extrusion, EFFOST Conference „New Challenges in Food
Preservation“, 11 -13 November 2009, Budapest, Hungary, Poster No. 151. The Organizers:
EFFoST – the European Federation of Food Science and Technology, IUFoST International
Union of Food Science Technology, KEKI Hungarian Central Food Research Institute, METE
Hungarian Scientific Society for Food Industry, FISEC Food Industry Students European
Council
EHEDG
European
Hygenic
Engineering
&
Design
Group
http://www.iuns.org/conferences/EFFoST%202009.pdf
pre izbora u zvanje naučni saradnik
3.2.18. Manojlovic, V., Stojanović R., Rajić N., Djonlagic, J., Bugarski, B. Encapsulation of a
flavour compound in alginate microparticles. COST865 Spring Workshop on Bioencapsulation
Sciencies to Applications, 25th -26th April, 2008, Ljubljana, Slovenia, Proceedings, p.14. The
Organizers:
COST865,
University
of
Ljubljana,
Slovenia,
http://impascience.eu/COST865/Ljubljana/
3.2.19. Samardžić D., Manojlović, V., Lević S., Rajić N., Nedović, V., Bugarski, B.
Encapsulation of flavour compounds in wax particles. COST Spring Workshop on
Bioencapsulation, 25th -26th April 2008, Ljubljana, Slovenia, Proceedings, p.27. The
Organizers:
COST865,
University
of
Ljubljana,
Slovenia,
http://impascience.eu/COST865/Ljubljana/
3.2.20. Nedović, V., Manojlović, V., Leskošek-Čukalović, I., Bugarski, B. Fermentation
processes by immobilized cell systems in beverage production, The 2008 Joint Central
European Congress, 4th Central European Congress on Food, 6th Croatian Congress of
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
121
Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, 15th-17th May 2008, Cavtat, Croatia.
Book of Abstracts, Editor-in-Chief: Kata Galić, ISBN 978-953-99725-2-1, p. 29. The
Organizers: CeFood, The Society of the Food Technologists, Biotechnologists and
Nutritionists, Zagreb, Croatia (PBN), University of Zagreb, Faculty of Food Technology and
Biotechnology, Zagreb, Croatia. Published by: Food Technologists, Biotechnologists and
Nutritionists Society.
3.2.21. Manojlović, V., Agouridis, N., Kopsahelis, N., Kanellaki, M., Bugarski, B., Nedović,
V. Brewing by immobilized freeze dried cells in a novel gas flow bioreactor, The 2008 Joint
Central European Congress, 4th Central European Congress on Food, 6th Croatian Congress
of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, 15th-17th May 2008, Cavtat,
Croatia. Book of Abstracts, Editor-in-Chief: Kata Galić, ISBN 978-953-99725-2-1, p. 204.
The Organizers: CeFood, The Society of the Food Technologists, Biotechnologists and
Nutritionists, Zagreb, Croatia (PBN), University of Zagreb, Faculty of Food Technology and
Biotechnology, Zagreb, Croatia. Published by: Food Technologists, Biotechnologists and
Nutritionists Society.
3.2.22. Manojlović, V., Rajić, N., Georgiou, C., Nedović, V., Bugarski, B. (2006) Application of
electrostatic extrusion for immobilization of food ingredients. The 2nd International Congress on
Bioprocesses in Food Industries, June 18th -21th, 2006, Patras, Greece. Congress Proceedings, p.
97. The Organizers: International Forum on Bioprocesses in Food Industries, University of
Patras, Greece, University of Ioannina, Greece http://icbf2006.upatras.gr/.
3.3. M35 Autorizovana diskusija sa međunarodnog skupa
pre izbora u zvanje naučni saradnik
3.3.1. Manojlovic, V. (2007) Microencapsulation for food ingredients and fermentation
processes. First European Workshop on Food Engineering and Technology, 21th -22th May,
Berlin, Germany.
4. M40 Nacionalne monografije
4.1. M44 Poglavlјe u knjizi vodećeg nacionalnog značaja
posle izbora u zvanje naučni saradnik
4.1.1. Branko Bugarski, Bojana Obradović, Verica Manojlović (2010) Tehnologija
imobilizacije ćelija: praktični aspekti. U: Biomaterijali, Urednici Dejan Raković, Dragan
Uskoković, Istitut tehničkih nauka SANU, Društvo za istraživanje materijala, ISBN 978-8680321-23-3. pp. 727-739
5. M50 Časopisi nacionalnog značaja
5.1. M51 Rad u vodećem nacionalnom časopisu
pre izbora u zvanje naučni saradnik
5.1.1. Nedovic, V., Manojlovic, V., Pruesse, U., Bugarski, B., Djonlagic, J., Vorlop, K.-D. (2006)
Optimization of the electrostatic droplet generation process for controlled microbead production –
single nozzle system, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly (CI&CEQ) 12(1):
53-57, ISSN: 1451-9372.
5.1.2. Manojlović, V., Đonlagić, J., Obradović, B., Nedović, V., Bugarski, B. (2005) Effect of
cell addition on immobilisation by electrostatic droplet generation, Chemical Industry &
Chemical Engineering Quarterly 1 (2): 79-84, ISSN: 1451-9372.
122
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
5.2. M52 Rad u nacionalnom časopisu
pre izbora u zvanje naučni saradnik
5.2.1. Manojlović, V., Obradović, B., Nedović, V., Leskošek-Čukalović, I., Bugarski, B. (2004)
Electrostatic generation of alginate microbeads loaded with brewing yeast, Chemical Industry 58
(6a): 62-65, ISSN: 0367-598X.
6. M60 Zbornici skupova nacionalnog značaja
6.1. M63 Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini
posle izbora u zvanje naučni saradnik
6.1.1. Isailović, D. B, Kostić T. I., Trifković, T. K., Stojanović, N. R., Zarić, M. M.,
Đorđević, B. V., Bugarski, M. B.. Difuzija resveratrola iz lipidnih mikročestica dobijenih
različitim tehnikama. Prva konferencija mladih hemičara Srbije, Zbornik radova, Klub mladih
hemičara Srbije, Srpsko hemijsko društvo, Beograd 19. – 20. oktobar, 2012, urednici, I.
Opsenica, A. Dekanski, ISBN 978-86-7132-051-1, pp. 115-119.
6.1.2. Stefanović, A., Žuža M.G., Gluvić A., Manojlović V., Bezbradica D., Bugarski B.,
Knežević-Jugović Z.D. Enzymatic Production of Bioactive Protein Hydrolysates From Egg
White: Effects of Egg White Protein Pretreatment, 50. Savetovanje Srpskog hemijskog
društva, Beograd, 2012, BT P3, Zbornik radova, str. 186-190.
6.2. M64 Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu
posle izbora u zvanje naučni saradnik
6.2.3. Lević S, Manojlović V, Flock T, Ewa Krzyczmonik, Rajić N, Nedović V, Bugarski B.
(2010) Inkapsulacija aroma primenom elektrostatičke ekstruzije potencijala na oblik i
dimenzije čestica sa imobilisanom aromom, Biotehnologija za održivi razvoj, Knjiga izvoda
radova, Beograd, 24-26 Novembar.
7. M70 DISERTACIJE I TEZE
7.1. M71 Odbranjena doktorska disertacija
pre izbora u zvanje naučni saradnik
7.1.1. V. Manojlović: “Imobilizacija biološki aktivnih supstanci i ćelija u mikročestičnim i
nanočestičnim sistemima”, TMF, Doktorska teza, Beograd, 2008.
7.2. M72 Odbranjena magistarska teza
pre izbora u zvanje naučni saradnik
7.2.1. V. Manojlović: „Uticaj spolјnog elektrostatičkog polјa na veličinu proizvedenih
mikročestica sa imobilisanom biomasom”, Magistarski rad, TMF, Beograd, 2005.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
123
3.3. CITIRANOST OBJAVLjENIH RADOVA.
Citiranost radova prema Scopus-u, na dan 08.11.2014., bez autocitata autora i koautora je iznosila
111 puta.
U pitanju su sledeći radovi:
Rad 1.1.4. je citiran 3 puta
Rad 2.1.3. je citiran 4 puta.
Rad 2.1.4. je citiran 7 puta.
Rad 2.1.5. je citiran 13 puta.
Rad 2.1.6. je citiran jedanput.
Rad 2.1.7. je citiran 5 puta.
Rad 2.1.8. je citiran 8 puta.
Rad 2.2.3. je citiran 13 puta.
Rad 2.3.5. je citiran jedanput.
Rad 2.3.7. je citiran 18 puta.
Rad 2.3.8. je citiran 14 puta.
Rad 2.3.9. je citiran 4 puta.
Rad 2.4.1. je citiran jedanput.
Rad 3.1.11. je citiran 19 puta.
4. ANALIZA RADOVA
4.1. Imobilisani ćelijski sistemi za biointezifikaciju procesa
Značajno mesto u istraživačkoj aktivnosti kandidata zauzima ispitivanje i karakterisanje različitih
tehnika za imobilizaciju i inkapsulaciju ćelija i bioaktivnih materija. Definisani su parametri
elektrostatičke ekstruzije za dobijanje čestica sa imobilisanim ćelijama ujednačenog prečnika i
mikrobnih dimenzija kako bi se smanjili otpori prenosu mase pri primeni istih u različitim
procesima (M21-2.1.8, M23-2.3.7, M33-3.1.20, 3.1.26, 3.1.28, M51-5.1.1, 5.1.2, M52-5.2.1, M444.1.1). Izvršeno je poređenje mogućnosti koje pruža ova tehnika sa drugim ekstruzionim
tehnikama, kao što su ekstruzija uz primenu bočnog toka vazduha, ekstruzija uz presecanje mlaza,
i vibracioni ekstruzioni postupak (M23-2.3.8, M33-3.1.27). Takođe je razvijena metoda za
dobijanje čestica pri niskim temperaturama (-20ºC) od alginata i polivinilalkohola sa imobilisanim
ćelijama (M23-2.3.2). Na taj način je omogućeno dobijanje mehanički stabilnijih biokatalizatora u
odnosu na alginatne hidrogelove. U sitemima hidrogel-ćelije proučavana je unutrašnja struktura
alginatnog nosača i uticaj ćelija na reološko ponašanje alginatnog hidrogela, kao i kinetika
geliranja u prisustvu definisane količine kalcijumovih jona (M21-2.1.8, M23-2.3.7, M72-7.2.1).
Hidrogel čestice na bazi alginata i alginata sa imobilisanim zeolitom su primenjene u funkciji
adsobenta za uklanjanje nekih jona teških metala (M33-3.1.6, 3.1.17, M34-3.2.13). Razvijeni su
takođe i postupci adsorpcionog vezivanja ćelija na površini glutena kao nosača.
Ispitano je i okarakterisano više različitih bioreaktorskih sistema (pneumatski bioreaktoski sistemi
sa unutrašnjom i spolјnom cirkulacijom, bioreaktori sa pakovanim slojem čestica, višeetažni
bioreaktorski sistem sa pakovanim slojem) za kultivaciju imobilisanih ćelija kvasca (M13-1.2.2,
M33-3.1.21, 3.1.22, 3.1.23, M34-3.2.2, M71-7.1.1). Urađen je pregled bioreaktorskih sistema na
osnovu karakteristika hidrodinamike i fenomena prenosa sa imobilisanim ćelijama. Jedna od
istraživačkih aktivnosti dr Verice Đorđević se odnosi na proučavanje primene imobilisanih ćelija
kvasca u fermentacionim procesima, kao što su proizvodnja piva (M13-1.1.5, M23-2.3.1, M333.1.13,3.1.18, M34-43.2.16, M35-3.3.1, M72-7.2.1) i drugih alkoholnih pića (M13-1.1.4, M23-
124
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
2.3.9, M35-3.3.1). Za prethodno navedene primene kao najefikasniji nosači pokazali su se alginat,
kombinacija alginata i polivinilalkohola i granule glutena. Utvrđena je stabilnost ovih nosača u
biorektorskim sistemima u dugim vremenskim periodima izvođenja šaržnih i kontinualnih
fermentacija. Ispitivana je kinetika fermentacije pivske sladovine sa imobilisanim ćelijama kvasca
na različitim nosačima i temperaturama. Takođe je ispitivana i dinamika nastajanja lakoisparlјivih
komponenti arome piva/vina na različitim radnim temperaturama. Utvrđeno je da primenom
imobilisanih ćelija kvasca trajanje procesa fermentacije je višestruko skraćeno pri čemu se, na ovaj
način proizvedeno pivo, neznatno razlikovalo po hemijskom sastavu od piva dobijenog na
konvencionalan način. Ispitana je mogućnost primene metode liofilizacije za dobijanje stabilnih
imobilisanih biokatalizatora koji bi mogli da budu korišćeni u dugom vremenskom periodu. Kroz
više radova dat je pregled tehnologija za imobilizaciju ćelija koje se primenjuju u proizvodnji
fermentisanih pića (M13-1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, M14-1.2.1, 1.2.2, M33-3.3.13, 3.1.18,
M44-4.1.1, M35-3.3.1, M34-3.2.16) i u prehrambenoj industriji (M13-1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.6,
M14-1.2.2, M33-3.1.11, M34-3.2.15, 3.2.20,3.2.22, M35-3.3.1).
4.2. Inkapsulacija probiotika i bioaktivnih jedinjenja u mikro i nano sisteme
Za inkaspulaciju aromatičnih jedinjenja koja se primenjuju u prehrambenoj industriji razvijeni su
sistemi na bazi hidrogelova (M21-2.1.7., M23-2.3.2, M33-3.1.12, 3.1.14, M34-3.2.9, 3.2.16,
3.2.18, M63-6.1.3) i voskova (M21-2.1.6, M23-2.3.6, M33-3.1.19, M34-3.2.14, 3.2.19). Za
inkapsulaciju polifenolnih jedinjenja iz bilјnih ekstrakata ispitani su mikročestični sistemi na bazi
alginata (M21-2.1.4, 2.1.5, M33-3.1.5, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.9, M34-3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.8,
3.2.12) i hitozana (M21-2.1.2, M33-3.1.4, M34-3.2.6, 3.2.8). Pored hidrogel mikročestica
ispitivani su liofilizirani oblici mikročestica. Pokazano je dodavanje punioca (npr. saharoza i
inulin) omogućava da se očuva morfologija sfera i nakon sušenja mikročestičnih formulacija na
bazi alginata. Stepen inkapsulacije polifenola varira u opsegu 49-74% u zavisnosti od vrste čestica.
Za razliku od alginatnih formulacija, one na bazi hitozana omogućavaju visok stepen bubrenja
nakon rehidracije i kontrolisano otpuštanje polifenola. Hidrogel sistemi su se pokazali povolјnim i
za inakspulaciju probiotskih kultura koje mogu naći primenu u proizvodnji funkcionalnih
prehrambenih proizvoda (M13-1.1.3, M23-2.3.5, M34-3.2.3).
Takođe su razvijeni i nanosistemi za inkapsulaciju i stabilizaciju bioaktivnih komponenata hrane
na bazi lipida. Pre svega su razvijane tehnologije za inkapulaciju resveratrola (kao model
komponente koja predstavlјa prirodni antioksidans, a istovremeno je nestabilna) u lipozome (M212.1.3, M33-3.1.3, 3.1.8, M34-3.2.7, M63-6.1.1). Tako su ispitane različite metode za dobijanje
lipozoma sa inkapsulisanim resveratrolom - metoda tankog filma i prolipozomna metoda, kao
metode za dobijanje velikih multilamelarnih lipozoma, i u cilјu smanjenja veličine lipozoma
primenjene su metoda sonikacije i ekstruzije. Otpuštanje resveratrola je matematičko opisano.
Određen je koeficijent difuzije koji potiče od lipidne membrane. Kroz morfološke promene na
ćelijama keratinocita ispitana je citotoksičnost ovih formulacija. Takođe, u cilјu kontrolisanog
otpuštanja razvijeni su mikrosistemi lipozomi-u-alginatu (LuA) (M33-3.1.1, M34-3.2.1). Pokazalo
se da je koeficijent difuzije manji za jedan red veličine u odnosu na resveratrol inkapsuliran u
lipozome, pa je tako i otpuštanje sporije kod ovih sistema. U sklopu eksperimenata koji su se
odnosili na farmacetusko inženjerstvo, razvijena je tehnologija za inkapsulaciju bioaktivnih
proteina (lektina) u lipidne vezikule nano veličine i lipozome (M22-2.2.3, M71-7.1.1). Pri tome je
ispitan uticaj sastava membrane lipozoma i uslova dobijanja istih na fizičke karakteristike vezikule
(stepen inkapsulacije, veličina, morfologija i stabilnost). Pokazano je kako smeše zasićenih i
nezasićenih ostataka masnih kiselina u različitim proporcijama obezbeđuju različito strukturno
uređenje i krutost membrane čestica.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
125
Najnovija istraživanja se odnose na razvoj nano sistema na bazi praznih eritrocita (tzv. duhova)
kao nosača aktivnih supstanci. Pri tome su korišćene goveđe i svinjske eritrocitne membrane iz
otpadne klanične krvi. Do sada je optimizovan proces gradualne hipotonične hemolize za dobijanje
procesno očuvanih duhova (M22-2.2.2, M23-2.3.3, M33-3.1.10, M34-3.2.10). Takođe, proces je
optimizovan i u membranskom reaktorskom sistemu tako da omogući i separaciju hemoglobina
koji se može koristiti za lečenje anemije kod životinja (M22-2.2.2, M23-2.3.3). Pokazano je da
morfološke i biohemijske karakteristike tako dobijenih eritrocitnih membrana omogućavaju
inkapsulaciju leka (deksametazon) i dobijanje formulacija za produženo/kontrolisano oslobađanje
lekova (M21-2.1.1).
4.3. Optimizacija enzimskog procesa hidrolize proteina belanceta
Najnovija grupa radova odnosila se na optimizaciju enzimskog procesa hidrolize proteina
belanceta za dobijanje bioaktivnih hidrolizata. Ispitana je mogućnost primene netermičkih
tretmanima, kao što su sonikacija i tretman visokim pritiskom, da bi se unapredila enzimska
hidroliza proteina belanceta i omogućilo dobijanje hidrolizata koji, ne samo da imaju pobolјšana
senzorna i funkcionalna svojstva, već i odgovarajuću nutritivnu vrednost i biološku aktivnost
(M22-M2.2.1, M24-2.4.1, M33-3.1.2, M63-6.1.2).
.
5. ELEMENTI ZA KVALITATIVNU OCENU NAUČNOG DOPRINOSA KANDIDATA I
MINIMALNI KVANTITATIVNI USLOVI ZA IZBOR
5.1. Pokazatelјi uspeha u naučnom radu
Kandidat je bio autor ili koautor ukupno osam poglavlјa u knjigama međunarodnog značaja,
šesnaest radova u međunarodnim časopisima, jednog poglavlјa u knjizi nacionalnog značaja i tri
rada u časopisima nacionalnog značaja. Dr V. Đorđević je saopštila 51 rad na skupovima
međunarodnog značaja. Takođe, recenzirala je radove u više međunarodnih časopisa Innovative
Food Science and Emerging Technologies (2014), Journal of Food Engineering (2013), Journal of
the Taiwan Institute of Chemical Engineers (2013), Hemijska industrija (2013), Macedonian
Journal of Chemistry and Chemical Engineering (2010), Sensors & Actuators: B. Chemical
(2010), Journal of the Serbian Chemical Society (2009).
Naučna saradnja
U toku svoje naučne i istraživačke karijere V. Đorđević je učestvovala u više nacionalnih i
međunarodnih projekata.
Učestvovala je ili učestvuje na istraživanjima u okviru sedam nacionalnih projekata, pri čemu je
rukovodilac jednog potprojekta u okviru projekata iz oblasti integralnih i interdisciplinarnih
istraživanja:
• Rukovodilac potprojekta 4 pod nazivom “Bioinkapsulacija i stabilizacija komponenata
hrane” u okviru nacionalnog projekta III46010 pod nazivom “Razvoj novih
inkapsulacionih i enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih
komponenata hrane u cilјu povećanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti”,
MNRS 2011-2014;
• Učesnik na projektu III 46001 “Razvoj i primena novih i tradicionalnih tehnologija u
proizvodnji konkurentnih prehrambenih proizvoda sa dodatom vrednošću za domaće i
evropsko tržište”, MNRS 2011-2014;
126
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
•
•
•
•
•
Učesnik na inovacionom projektu“Kapsule zdravlјa u ledenom čaju” (ev.br. 451-032802/2013-16/1), MPNTR 2014;
Učesnik na inovacionom projektu „Modularni sistem za dobijanje obnoclјive energije iz
otpadnih voda i otpada u industriji piva“ (ev.br. 451-03-2372-PITIP1/124), MPNTR
2012;
Učesnik na projektu OI142075 “Interakcija imobilisanih ćelija, tkiva i biološki aktivnih
molekula u bioreaktorskim sistemima“, MNRS 2006-2010;
Učesnik na projektu BTR0548 “Unapređenje tehnologije proizvodnje piva upotrebom
imobilisanih ćelija kvasca u bioreaktorskim sistemima”, MNRS 2001-2004;
Učesnik na projektu OI1776 “Interakcija biloški aktivnih molekula i imobilisanih kultura
ćelija i tkiva”, MNRS 2001-2004;
Takođe, učestvovala je ili učestvuje na istraživanjima u okviru deset međunarodnih projekata,
pri čemu je rukovodilac dva bilateralna projekta:
• “Stabilization of natural bioactive compounds: study of encapsulation techniques and
release studies”, 2011-2012, bilateralni projekat MPN Republike Srbije i MN Republike
Portugalije, rukovodilac projekta;
• “Effect of encapsulation of lactic acid bacteria on their survival and performance in food
and gastrointestinal conditions”, 2010-2011, bilateralni projekat MNRS i MN Republike
Slovenije, rukovodilac projekta.
Dr V. Đorđević je učestvovala na sledećim međunarodnim projektima:
• “Development of enzyme processes for production of egg white protein hydrolysates”,
2011-2014, Eureka projekat E!6750;
• “Research and Development of Blood-Derived Hemoglobin for Animal Usage”, 20082011, Eureka projekat E!4486;
•
“Natural Zeolites in Water quality system”, 2008-2011, Eureka projekat E!4208;
• “Immobilized Yeast Cells in Hydrogel Carriers for Bioproduction of Alcohols”, SEEERA.NET Pilot Joint Call 2008;
• “New microcarrier systems for controlled drug delivery”, 2010-2011, bilateralni projekat
MNRS i Ministarstvo Republike Slovenije;
• “Microencapsulation of plant polyphenols aimed for functional food products”, 20092010, bilateralni projekat MNRS i MN Republike Hrvatske;
• “Development and application of bioluminescent whole-cells biosensors for
environmental toxicity assessment” , 2004-2006, bilateralni projekat MNRS i Ministarstvo
nauke Grčke;
• “Wine and beer making by freeze dried immobilized cells in different bioreactor systems.
Production of a potential commercial biocatalyst”, 2004-2006, bilateralni projekat MNRS
i Ministarstvo nauke Grčke.
Dr Verica Đorđević je učestvovala u više COST akcija.
• Član upravnog odbora (MC member) COST akcije D43 pod nazivom “Colloid and
Interface Science for Nanotechnology”, European Commission, 2006-2011
(http://w3.cost.esf.org/index.php?id=188&action_number=D43)
• Član upravnog odbora (MC member) COST action FA1001 “The application of
innovative fundamental food-structure-property relationships to the design of foods for
health, wellness and pleasure”, 2010-2014
(http://www.cost.eu/domains_actions/fa/Actions/FA1001?management)
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
•
•
127
Član radne grupe 3 u okviru COST akcije 840 “Bioencapsulation Innovations and
Technologies”, European Commission, 1999-2005
Član radne grupe 3 u okviru COST akcije 865 “Bioencapsulation multiscale interaction
analysis”, European Science Foundation, 2005-2009.
Pored toga, Verica Đorđević učestvuje u organizaciji međunarodne konferencije kao
• Član Organizacionog odbora konferencije pod nazivom “6th Central European Congress
on Food“, Novi Sad-Belgrade, Serbia, May 23-26, 2012. (http://cefood2012.rs/)
5.2 Razvoj uslova za naučni rad, obrazovanje i formiranje naučnih kadrova
Tokom realizacije naučnih projekata kandidat V. Đorđević je aktivno učestvovala u realizaciji
naučne saradnje sa drugim institucijama u zemlјi i inostranstvu.
Dr Verica Đorđević je jedan od autora udžbenika pod nazivom “Bioprocesno inženjerstvo”
(Akademska misao, 2013, ISBN 978-86-7466-456-8) koji je namenjen studentima osnovnih i
master studija TMF-a.
Uz saglasnost nastavno-naučnog veća TMF-a V. Đorđević od šk. 2007/2008. god. do danas
učestvuje u izvođenju računskih vežbi iz predmeta “Osnovi automatskog upravlјanja procesima” i
“Automatsko upravlјanje procesima” pri katedri za Hemijsko inženjerstvo TMF-a.
Član je komisije za odbranu doktorske disertacije: Mr Steva Lević, “Inkapsulacija aroma u
karnauba vosku, alginatu i polivinil-alkoholu”, Polјoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2014.
Kandidat V. Đorđević je učestvovala u komisiji za odbranu diplomskog rada Tanje Sretenović
pod nazivom “Uticaj koncentracije alginata na otpuštanje resveratrola iz sistema lipozomi-alginat”,
TMF, jun 2013;
Kandidat je učestvovao u realizaciji tri diplomska rada i jednog magistarskog rada
Kandidat V. Đorđević je učestvovala u eksperimentalnom radu pri izradi sledećih diplomskih
radova:
Kata Trifković, “Optimizacija tehnika inkapsulacije u cilјu kontrolisanog otpuštanja polifenola”,
TMF, jun 2010;
Katarina Mirjanić, “Otpuštanje polifenolnih jedinjenja iz mikročestica sa inkapsulisanim
ekstraktom čaja”, TMF, jun 2010;
Milana Zarić, “Optimizacija tehnika za inkapsulaciju jedinjenja sa antiksidativnim dejstvom u
mikročestice”, TMF septembar 2010;
Kandidat V. Đorđević je pomogla u izradi magistarske teze mr Jasmine Stojkovske pod nazivom
“Ispitivanje biomaterijala i bioreaktorskih uslova koji imitiraju in vivo sredinu za inženjerstvo
tkiva hrskavice i kosti”, TMF, decembar 2010.
5.3 Kvalitet naučnih rezultata
5.3.1. Uticajnost, pozitivna citiranost, ugled i uticajnost publikacija u kojima su objavlјeni
radovi
Radovi dr Verice Đorđević objavlјeni su u međunarodnim časopisima ranga M21, M22 i M23,
knjigama međunarodnog značaja M13 i M14 i do sada su citirani 149 puta, od čega 111 puta bez
autocitata (prema podacima „Scopus”). Pozitivna citiranost kandidata ukazuje na aktuelnost,
uticajnost i ugled objavlјenih radova. Kandidat je objavio 6 poglavlјa u knjigama vodećeg
međunarodnog značaja, izdavači su Springer i John Wiley and Sons i 2 poglavlјa u knjigama
međunarodnog značaja, izdavač New Delhi: Asiatech Publishers.
Radovi kandidata su dali značaj naučni doprinos u oblasti hemijskog i biohemijskog inženjerstva i
biotehnologije, u razvoju imobilisanih i inkapsulisanih ćelijskih sistema, inkapsulaciji aktivnih
komponenata u mikročestice i nanočestice, razvoju sistema za kontrolisano otpuštanje, u
proučavanju fermentacionih procese i projektovanju bioreaktora sa imobilisanim biokatalizatorom.
128
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
5.3.2. Efektivan broj radova i broj radova normiran na osnovu broja koautora, ukupan broj
radova, udeo samostalnih i koautorskih radova u njemu, kandidatov doprinos u koautorskim
radovima
Od 88 bibliografskih jedinica, V. Đorđević je prvi autor na 18 radova i to dva rada iz kategorije
M13, jedan rad iz kategorije M14, dva rada iz kategorije M21, jedan rad iz kategorije M22, jedna
rad iz kategorije M23, dva rada iz kategorije M33, četiri rada iz kategorije M34, jedna rad iz
kategorije M35, jedan rad iz kategorije M51, jedan rad iz kategorije M52, jedna rad iz kategorije
M71 i jedan rad iz kategorije M72. Prosečan broj autora po radu za ukupno navedenu bibliografiju
iznosi 6,19.
5.3.3. Stepen samostalnosti u naučnoistraživačkom radu i uloga u realizaciji radova u naučnim
centrima u zemlјi i inostranstvu
Dr Verica Đorđević je u toku svoje naučnoistraživačke karijere pokazala visok stepen
samostalnosti u kreiranju i realizaciji eksperimenata, a takođe i u pisanju naučnih radova. Tokom
izrade doktorske teze boravila je u više inostranih laboratorija gde je pokazala uspeh u timskom
radu iz kojeg je proisteklo nekoliko radova sa međunarodnim učešćem u koautorstvu.
S obzirom na veliki broj međunarodnih projekata na kojima je učestvovala, znatan je broj radova
sa međunarodnim autorstvom (35 od 88 bibliografskih jedinica).
5.4. Vrednost indikatora naučne kompetentnosti (Prema Pravilniku o postupku i načinu
vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača, Sl.glasnik RS
38/2008)
M13
M14
M21
M22
M23
M24
M33
M34
M35
M44
M51
M52
M63
M64
M71
M72
Σ
Broj
radova
6
2
8
3
9
1
28
22
1
1
2
1
2
1
1
1
88
Broj radova posle
izbora u zvanje
6
2
6
2
6
1
20
17
1
2
1
64
Vrednost
6(5)
4
8
5
3
3
1
0,5
0,3
2
2
1,5
0,5
0,2
6
3
Ukupno
bodova
18+15
8
64
15
27
3
28
11
0,3
2
4
1,5
1
0,2
6
3
207
Broj bodova posle izbora u
zvanje naučni saradnik
33
8
48
10
18
3
20
8,5
2
1
0,2
151,7
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
129
Minimalni kvantitativni zahtevi za sticanje zvanja
Za izbor u
višeg
naučnog
saradnika
Broj poena
Kriterijum 1:
M21+M22+M23+M24+M31+M32 ≥ 15
79
Kriterijum 2:
M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M51+
M80+M90 ≥ 38
140
UKUPNO≥ 48
151,7
ZAKLjUČAK
Na osnovu uvida u ukupne naučno-istraživačke rezlutate i detalјne analize dosadašnjeg rada i
postignutih rezultata koje je kandidat dr Verica Đorđević pokazala, Komisija smatra da kandidat
ispunjava sve uslove za izbor u zvanje viši naučni saradnik.
Rezultati istraživanja koje je V. Đorđević prikazala u okviru doktorske teze i objavila u naučnim
časopisima značajno su doprineli realizaciji više međunarodnih i nacionalnih projekata. Takođe,
istraživačka kompetentnost i doprinos u oblasti bioprocesa i tehnologije imobilizacije, nalaze
potvrdu u značajnom broju objavlјenih radova u međunarodnim časopisima.
Na osnovu uvida u rad i ostvarene rezultate, Komisija za utvrđivanje naučne kompetentnosti
smatra da Dr Verica Đorđević, dipl. inž. naučni saradnik TMF-a, ispunjava uslove predviđene
Zakonom o naučnoistraživačkom radu i Pravilnikom o postupku i načinu vrednovanja i
kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača za izbor u zvanje viši naučni
saradnik i sa zadovolјstvom predlaže Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta
da usvoji ovaj predlog.
Beograd, 04.11.2014.
KOMISIJA
1. Dr Branko Bugarski, redovni profesor
Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu
2. Dr Zorica Knežević-Jugović, redovni profesor
Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu
3. Dr Katarina Šavikin, naučni savetnik
Instituta za proučavanje lekovitog bilјa Dr “Josip Pančić”
u Beogradu
130
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
PREDLOG REZIMEA
IZVEŠTAJA O KANDIDATU ZA STICANјE NAUČNOG ZVANјA
I Opšti podaci o kandidatu
Ime i prezime:
Verica Đorđević (pođ. Manojlović)
Godina rođenja:
1976.
JMBG:
0106976715074
Naziv institucije u kojoj je kandidat stalno zaposlen:
NIO TMF – Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu
Diplomirao: 2000. god., Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu
Magistrirao: 2005. god., Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu Doktorirao: 2008.
god., Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu
Postojeće naučno zvanje:
naučni saradnik
Naučno zvanje koje se traži:
viši naučni saradnik
Oblast nauke u kojoj se traži zvanje:
tehničko-tehnološke nauke
Grana nauke u kojoj se traži zvanje:
hemijsko inženjerstvo
Naučna disciplina u kojoj se traži zvanje:
industrijska biotehnologija
Naziv naučnog matičnog odbora kojem se zahtev upućuje:
MNO za biotehnologiju i polјoprivredu
II Datum izbora u naučno zvanje:
Istraživač saradnik: 2006.god.
Naučni saradnik: mart 2009.god.
III Naučno-istraživački rezultati (prilog 1 i 2 pravilnika):
1. Monografije, monografske studije, tematski zbornici, leksikografske i kartografske
publikacije međunarodnog značaja (uz donošenje na uvid) (M10):
broj
vrednost
ukupno
M11 =
M12 =
M13 = 6(3 iz iste knjige) 6
33
M14 =
2
4
8
M15 =
M16 =
M17 =
M18 =
2. Radovi objavlјeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja (M20):
broj
vrednost ukupno
M21 =
8
8
64
M22 =
1
5
5
M23 =
9
3
27
M24 =
1
3
3
M25 =
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
3.
M26 =
M27 =
M28 =
Zbornici sa međunarodnih naučnih skupova (M30):
M31 =
M32 =
M33 =
M34 =
M35 =
M36 =
4.
131
broj
vrednost
ukupno
28
22
1
1
0,5
0,3
28
11
0,3
Nacionalne monografije, tematski zbornici, leksikografske i kartografske publikacije
nacionalnog značaja; naučni prevodi i kritička izdanja građe, bibliografske
publikacije (M40):
broj
M41 =
M42 =
M43 =
M44 =
M45 =
M46 =
M47 =
M48 =
M49 =
vrednost
1
ukupno
2
2
5. Časopisi nacionalnog značaja (M50):
M51 =
M52 =
M53 =
M54 =
M55 =
M56 =
6.
broj
2
1
vrednost
2
1.5
ukupno
4
1.5
Zbornici skupova nacionalnog značaja (M60):
broj
M61 =
M62 =
M63 =
M64 =
M65 =
M66 =
2
1
vrednost ukupno
0,5
0.2
1
0.2
132
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
7.
Magistarske i doktorske teze (M70):
M71 =
M72 =
8.
broj
1
1
vrednost
6
3
ukupno
6
3
broj
vrednost
ukupno
Tehnička i razvojna rešenja (M80)
M81 =
M82 =
M83 =
M84 =
M85 =
M86 =
9.
Patenti, autorske izložbe, testovi (M90):
broj
vrednost
ukupno
M91 =
M92 =
M93 =
Diferencijalni uslovOd prvog izbora u prethodno
zvanje naučni saradnik do
izbora u zvanje:
Neophodno
Ostvareno
Ukupno
48
151,7
M10+M20+M31+M32+M33+M41+
M42+M51+ M80+M90>
38
140
M21+M22+M23+M24+M31+M32
≥
15
79
Viši naučni saradnik
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
133
134
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
IV Kvalitativna ocena naučnog doprinosa (prilog 1 pravilnika):
1.
Pokazatelјi uspeha u naučnom radu:
Članstva u odborima međunarodnih naučnih konferencija i odborima naučnih društava
• Član upravnog odbora (MC member) COST akcije D43 pod nazivom “Colloid and
Interface Science for Nanotechnology”, European Commission, 2006-2011
(http://w3.cost.esf.org/index.php?id=188&action_number=D43)
• Član upravnog odbora (MC member) COST action FA1001 “The application of
innovative fundamental food-structure-property relationships to the design of foods for
health,
wellness
and
pleasure”,
2010-2014
(http://www.cost.eu/domains_actions/fa/Actions/FA1001?management)
• Član radne grupe 3 u okviru COST akcije 840 “Bioencapsulation Innovations and
Technologies”, European Commission, 1999-2005
• Član radne grupe 3 u okviru COST akcije 865 “Bioencapsulation multiscale interaction
analysis”, European Science Foundation, 2005-2009.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
•
135
Član Organizacionog odbora konferencije pod nazivom “6th Central European Congress
on Food“, Novi Sad-Belgrade, Serbia, May 23-26, 2012. (http://cefood2012.rs/)
Recenzent radova u međunarodnim časopisima:
Innovative Food Science and Emerging Technologies (2014),
Chemical Industry (2013),
Journal of Food Engineering (2013),
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers (2013),
Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (2010),
Sensors & Actuators: B. Chemical (2010), Journal of the Serbian Chemical Society (2009).
2.
Angažovanost u razvoju uslova za naučni rad, obrazovanju i formiranju naučnih kadrova:
2.1 Doprinos razvoju nauke u zemlјi
Dr V. Đorđević je učestvovala na sledećim nacionalnim projektima:
• Rukovodilac potprojekta 4 pod nazivom “Bionkapsulacija i stabilizacija komponenata
hrane” u okviru nacionalnog projekta III46010 pod nazivom “Razvoj novih
inkapsulacionih i enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih
komponenata hrane u cilјu povećanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti”,
2011-2014;
• Učesnik na projektu III 40001 “Razvoj i primena novih i tradicionalnih tehnologija u
proizvodnji konkurentnih prehrambenih proizvoda sa dodatom vrednošću za domaće i
evropsko tržište”, 2011-2014;
• Učesnik na inovacionom projektu“Kapsule zdravlјa u ledenom čaju” (ev.br. 451-032802/2013-16/1), MPNTR 2014;
• Učesnik na inovacionom projektu „Modularni sistem za dobijanje obnoclјive energije iz
otpadnih voda i otpada u industriji piva“ (ev.br. 451-03-2372-PITIP1/124), MPNTR
2012;
• Učesnik na projektu OI142075 “Interakcija imobilisanih ćelija, tkiva i biološki aktivnih
molekula u bioreaktorskim sistemima“, 2006-2010;
• Učesnik na projektu BTR0548 “Unapređenje tehnologije proizvodnje piva upotrebom
imobilisanih ćelija kvasca u bioreaktorskim sistemima”, 2001-2004;
• Učesnik na projektu OI1776 “Interakcija biloški aktivnih molekula i imobilisanih kultura
ćelija i tkiva”, 2001-2004;
Član komisije za odbranu doktorske disertacije:
Mr Steva Lević, “Inkapsulacija aroma u karnauba vosku, alginatu i polivinil-alkoholu”,
Polјoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2014.
Kandidat V. Đorđević je učestvovala u eksperimentalnom radu pri izradi sledećih diplomskih
radova:
Kata Trifković, “Optimizacija tehnika inkapsulacije u cilјu kontrolisanog otpuštanja polifenola”,
TMF, jun 2010
Katarina Mirjanić, “Otpuštanje polifenolnih jedinjenja iz mikročestica sa inkapsulisanim
ekstraktom čaja”, TMF, jun 2010
Milana Zarić, “Optimizacija tehnika za inkapsulaciju jedinjenja sa antiksidativnim dejstvom u
mikročestice”, TMF septembar 2010
Kandidat V. Đorđević je pomogla u izradi magistarske teze mr Jasmine Stojkovske pod nazivom
“Ispitivanje biomaterijala i bioreaktorskih uslova koji imitiraju in vivo sredinu za inženjerstvo
tkiva hrskavice i kosti”, TMF, decembar 2010
136
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
2.3 Pedagoški rad
Dr Verica Đorđević je jedan od autora udžbenika pod nazivom “Bioprocesno inženjerstvo”
(Akademska misao, 2013, ISBN 978-86-7466-456-8) koji je namenjen studentima osnovnih i
master studija TMF-a.
Član komisije za odbranu doktorske disertacije:
Mr Steva Lević, “Inkapsulacija aroma u karnauba vosku, alginatu i polivinil-alkoholu”,
Polјoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2014.
Angažovana je u nastavi u izvođenju računskih vežbi iz predmeta “Osnovi automatskog
upravlјanja procesima” i “Automatsko upravlјanje procesima” 2007/2008 2008/2009, 2009/2010 i
2010/2011
Kandidat V. Đorđević je učestvovala u komisiji za odbranu diplomskog rada Tanje Sretenović pod
nazivom “Uticaj koncentracije alginata na otpuštanje resveratrola iz sistema lipozomi-alginat”,
TMF, jun 2013;
2.4 Međunarodna saradnja
Dr V. Đorđević je rukovodilac dva međunarodna projekta:
• “Stabilization of natural bioactive compounds: study of encapsulation techniques and
release studies”, 2011-2012, bilateralni projekat MPN Republike Srbije i MN Republike
Portugalije;
• “Effect of encapsulation of lactic acid bacteria on their survival and performance in food
and gastrointestinal conditions”, 2010-2011, bilateralni projekat MNRS i MN Republike
Slovenije.
Pored toga, dr V. Đorđević je učestvovala i na sledećim međunarodnim projektima:
• “Development of enzyme processes for production of egg white protein hydrolysates”,
2011-2014, Eureka projekat E!6750;
• “Research and Development of Blood-Derived Hemoglobin for Animal Usage”, 20082011, Eureka projekat E!4486;
•
“Natural Zeolites in Water quality system”, 2008-2011, Eureka projekat E!4208;
• “Immobilized Yeast Cells in Hydrogel Carriers for Bioproduction of Alcohols”, SEEERA.NET Pilot Joint Call 2008;
• “New microcarrier systems for controlled drug delivery”, 2010-2011, bilateralni projekat
MNRS i Ministarstvo Republike Slovenije;
• “Microencapsulation of plant polyphenols aimed for functional food products”, 20092010, bilateralni projekat MNRS i MN Republike Hrvatske;
• “Development and application of bioluminescent whole-cells biosensors for
environmental toxicity assessment” , 2004-2006, bilateralni projekat MNRS i Ministarstvo
nauke Grčke;
• “Wine and beer making by freeze dried immobilized cells in different bioreactor systems.
Production of a potential commercial biocatalyst”, 2004-2006, bilateralni projekat MNRS
i Ministarstvo nauke Grčke.
3.
Organizacija naučnog rada:
3.1 Rukovođenje projektima, potprojektima i zadacima
Rukovodilac potprojekta 4 pod nazivom “Bionkapsulacija i stabilizacija komponenata hrane” u
okviru nacionalnog projekta III46010 pod nazivom “Razvoj novih inkapsulacionih i enzimskih
tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih komponenata hrane u cilјu povećanja
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
137
njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti”, 2011-2014 (rukovodilac projekta prof. dr Branko
Bugarski)
Dr V. Đorđević je rukovodilac dva međunarodna projekta:
• “Stabilization of natural bioactive compounds: study of encapsulation techniques and release
studies”, 2011-2012, bilateralni projekat MPN Republike Srbije i MN Republike Portugalije;
• “Effect of encapsulation of lactic acid bacteria on their survival and performance in food and
gastrointestinal conditions”, 2010-2011, bilateralni projekat MNRS i MN Republike
Slovenije.
4.
Kvalitet naučnih rezultata:
Publikacije:
Kandidat V. Đorđević je objavila do sada 88 bibliografskih jedinica, od toga (prema
Pravilniku o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih
rezultata istraživača, Sl.glasnik RS 38/2008):
- 6 poglavlјa u knjizi vodećeg međunarodnog značaja
- 2 poglavlјa u knjizi međunarodnog značaja
- 8 radova štampanih u časopisima u vrhunskog međunarodnog značaja
- 3 rada u istaknutom međunarodnom časopisu
- 9 radova u međunarodnim časopisima
- 1 rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukom
- 28 saopštenja sa međunarodnog skupa štampano u celini
- 22 saopštenja sa međunarodnog skupa štampana u izvodu
- 1 autorizovana diskusija
-1 poglavlјe u knjizi vodećeg nacionalnog značaja
- 2 rada štampana u časopisima vodećeg nacionalnog značaja
- 1 rad štampan u časopisima nacionalnog značaja
- 2 saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampana u celini
-1 saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu
Od izbora u zvanje naučni saradnik V. Đorđević je objavila ukupno 64 rada, od toga: 6 poglavlјa
u knjizi vodećeg međunarodnog značaja (M13), 2 poglavlјa u knjizi međunarodnog značaja
(M14), 6 radova u međunarodnom časopisu vrhunskog značaja (M21), 2 rada u istaknutim
međunarodnim časospisima (M22), 6 radova u međunarodnom časopisu (M23), 1 rad u časopisu
međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukom (M24), 1 poglavlјe u knjizi vodećeg
nacionalnog značaja (M44), 20 saopštenja sa međunarodnih skupova štampanih u celini (M33) i
17 saopštenja sa međunarodnih skupova štampana u izvodu (M34), 2 saopštenja sa skupa
nacionalnog značaja štampana u celini (M63) i 1 saopštenje sa skupa nacionalnog značaja
štampano u izvodu (M64).
Od 88 publikovanih radova, V. Đorđević je prvi autor na 18 radova i to dva rada iz kategorije
M13, jedan rad iz kategorije M14, dva rada iz kategorije M21, jedan rad iz kategorije M22, jedna
rad iz kategorije M23, dva rada iz kategorije M33, četiri rada iz kategorije M34, jedna rad iz
kategorije M35, jedan rad iz kategorije M51, jedan rad iz kategorije M52, jedna rad iz kategorije
M71 i jedan rad iz kategorije M72. Prosečan broj autora po radu za ukupno navedenu bibliografiju
iznosi 6,19.
Radovi kandidata su dali značaj naučni doprinos u oblasti hemijskog i biohemijskog inženjerstva i
biotehnologije, u razvoju imobilisanih i inkapsulisanih ćelijskih sistema, inkapsulaciji aktivnih
komponenata u mikročestice i nanočestice, razvoju sistema za kontrolisano otpuštanje, razvoju
tehnika i nosača za imobilizaciju i inkapsulaciju, u proučavanju fermentacionih procese i
projektovanju bioreaktora sa imobilisanim biokatalizatorom.
138
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
Radovi Verice Đorđević citirani su ukupno 149 puta, od čega 111 puta bez autocitata (prema
podacima „Scopus”).
Kvalitet međunarodnih časopisa u kojima je kandidat publikovao svoje radove
1. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, IF=4.287, Biophysics, 14/74
2. Carbohydrate polymers, IF=3.916, Polymer Science 10/82
3. Food Research International, IF (2010): 2.416; Food Science & Technology 20/128
4. Innovative Food Science and Emerging Technologies, IF(2013)=2.248, Food Science &
Technology 33/122
5. Journal of the Science of Food and Agriculture, IF(2012)=1.759, Agriculture,
Multidisciplinary 7/56
6. Food Research International, IF(2011)=3.150, Food Science & Technology 11/128.
7. Sensors, IF (2010): 1.774, Instruments & Instrumentation 14/61
8. European Food Research and Technology, IF(2013) =1.387 Food Science & Technology
58/122
9. Applied Biochemistry and Biotechnology, IF(2010) =1.879 Biotechnology & Applied
Microbiology 79/160
10. 5. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, Engineering Chemical
IF(2006):1.276, 28/110
Kandidat je objavio 6 poglavlјa u knjigama vodećeg međunarodnog značaja, izdavači su Springer i
John Wiley and Sons i 2 poglavlјa u knjigama međunarodnog značaja, izdavač New Delhi:
Asiatech Publishers.
Predsednik komisije:
Prof. dr Branko Bugarski, redovni profesor
Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
139
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu održanoj
18.12.2014. godine imenovani smo u Komisiju za podnošenje izveštaja o ispunjenosti uslova za
izbor kandidata Ivane Mijatović, dipl.inž., u istraživačko zvanje ISTRAŽIVAČ SARADNIK.
O navedenom kandidatu Komisija podnosi sledeći:
IZVEŠTAJ
1. Biografski podaci
Ivana Mijatović je rođena 30.03.1985. godine u Beogradu. U Čačku je završila osnovnu
školu i srednju medicinsku školu, odsek farmaceutski tehničar.
Na prvu godinu studija na Tehnološko metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu
upisana je 2004. godine. Od jula do decembra 2009. godine boravila je na stručnoj praksi na
Tehničkom Univerzitetu u Minhenu gde se bavila eksperimentalnim radom na Solarnom PCM
(Phase Change Material) kolektoru. Diplomirala je 28.09.2010. godine na Tehnološko
metalurškom fakultetu na Katedri za hemijsko inženjerstvo sa prosečnom ocenom 8,58. Diplomski
rad na temu "Eksperimentalno određivanje volumetrijskih osobina, indeksa refrakcije i viskoznosti
smeša piridina sa alkoholima", pod rukovodstvom mentora prof. dr Mirjane Kijevčanin, odbranila
je sa ocenom 10.
Doktorske studije upisala je školske 2010/2011. godine na smeru Organska Hemijska
Tehnologija, pod mentorstvom prof. dr Aleksandra Orlovića. Položila je sve ispite predviđene
planom i programom doktorskih studija sa prosečnom ocenom 9.82. Završni rad na temu:
"Modelovanje i simulacija reaktora za hidrodesulfurizaciju gasnog ulja i lakog cikličnog ulja"
odbranila je septembra 2012. godine sa ocenom 10.
Ivana Mijatović je pohađala i stekla diplomu dva napredna kursa na Poljoprivrednom
fakultetu u Atini 2011. godine, gde je boravila u okviru međunarodne saradnje FP7 projekta:
-„Automated Methods of Analysis“ ,
-„Biosensor Technology to Food and Ingredient Quality Assessment“.
Takođe je u okviru doktorskih studija pohađala dve letnje škole, i to:
-„Center of Applied Spectroscopy International Summer Schools 2014 HPLC
Application“, u Mariboru 2014. godine, i
-„Center of Applied Spectroscopy International Summer Schools 2014 GC-MS
Application“, u Novom Sadu 2014. godine.
Od 01.02.2011. godine zaposlena je u Inovacionom centru Tehnološko – metalurškog
fakulteta u Beogradu u okviru projekta za integralna i interdisciplinarna istraživanja Ministarstva
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije III45019, pod nazivom "Sinteza, razvoj
tehnologija dobijanja i primena nanostrukturnih multifunkcionalnih materijala definisanih
svojstava".
2. Naučno-istraživačka delatnost
Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu - M21
Ivana M. Mijatović, Sandra B. Glisic, Aleksandar M. Orlović "Modeling a catalytic
reactor for hydrotreating of straight-run gas oil blended with FCC naphtha and light
cycle oil: The influence of vapor-liquid equilibrium", Ind. Eng. Chem. Res., DOI:
10.1021/ie503188p Publication Date (Web): 17 Nov 2014
140
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini – M33
I. Mijatović, G. Mousdis, Z. Đukanović, S. Glišić, A. Orlović, C. A. Georgiou,
"Synchronous fluorescence spectroscopy as screening tool for marine pollution by
petroleum products", Programm and Book of Abstracts III International Congress
“Engineering, Environment and Materials in Processing Industry”, Jahorina, Bosnia and
Herzegovina, March 04–06, 2013, pages 869-875.
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu– M34
1. I. Mijatović, Z. Đukanović, S. Glišić, A. Orlović, "Modelling and simulation of
hydrotreating of gas oil and light cycle oil blends", Programm and Book of Abstracts 50th
Meeting of the Serbian Chemical Society, Belgrade ,Serbia, 14-15 June, 2012, page 50.
2. A. M. Almagrbi, I. Mijatovic, S.Glisic, A. Orlović, "Kinetic parameters of non-catalytic
biodiesel synthesis under elevated pressure: Determination by standard optimisation
methods", 8th International Conference of the Chemical Societies of the South-East
European Countries, Belgrade, Serbia, June 27-29, 2013, abstract EPO2.
3. A. M. Almagrbi, I. Mijatovic, S.Glisic, A. Orlović, "Phase equilibrium of ethanolysis of
triglycerides at high pressure and temperature", 8th International Conference of the
Chemical Societies of the South-East European Countries, Belgrade, Serbia, June 27-29,
2013, abstract EPO4.
Učešće u međunarodnim naučnim projektima– M104
1. Međunarodni projekat (kao doktorant) FP7 REGPOT NANOTECH FTM, GRANT
AGREEMENT 245916 “Reinforcing of Nanotechnology and Functional Materials
Centre”, TMF, Belgrade 2010-2012 (Rukovodilac projekta - Dr Dj. Janaćković).
Učešće u projektima, studijama, elaboratima i sl. sa privredom; učešće u projektima
finansiranim od strane nadležnog Ministarstva– M105
1. Projekat Integralnih i interdisciplinarnih istraživanja III45019 (kao istraživač pripravnik
sa 12 istraživač meseci) Ministarstvo za Nauku i Tehnološki razvoj “Sinteza, razvoj
tehnologija dobijanja i primena nanostrukturnih multifunkcionalnih materijala
definisanih svojstava”, Tehnološko metalurški fakultet, Beograd 2011-2014
(Rukovodilac projekta - Dr Dj. Janaćković).
2. Studija zatečenog stanja naftnih muljeva i zauljenog zemljišta na objektima NIS a.d. –
Ugovor br. 1769/1 (TMF) оd 18.09.2012. godine, Rukovodilac А. Orlović
3. Studija izvodljivosti trajnog zbrinjavanja naftnih muljeva i zauljenog zemljišta u NIS a.d.
– Ugovor br. 1769/1 (TMF) оd 18.09.2012. godine, Rukovodilac А. Orlović
4. Studija za EPS: „Upravljanje otpadom u JP EPS; faza VII: Zbrinjavanje otpada u JP EPS;
faza VII B: Projekat IPA 2008 „Podrška zaštiti životne sredine u energetskom sektoru“
(Environmental Protection at the Electric Power of Serbia – EPS); faza VII Bb: Rešavanje
problema električnih uređaja punjenih PCB uljima u EPS-u; I deo Aktuelizacija stanja –
izrada inventara i mogućnost destrukcije PCB aktuelnim domaćim tehnologijama,
(Ugovor broj 2182/11-11 od 08.11.2011. godine (EPS) i 04/6089 od 08.11.2011. godine
(INT) ) i ugovor broj 82/1 od 18.01.2012. godine ТМF - INТ)
5. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta „Dekontaminacija PCB
(PolyChlorinated Biphenyls) kontaminiranih transformatora i izolacionih ulja mobilnim
postrojenjem“, (kao profesionalni ekspert) Elektrotehnički Institut Nikola Tesla, Beograd,
2012 (Rukovodilac projekta: Dr A. Orlović) SPU – 2013-INTO1.
6. Glavni tehnološki projekat "Mobilno postrojenja za dekontaminaciju PCB
kontaminiranih ulja", Elektrotehnički Institut Nikola Tesla, Beograd, 2014 (Rukovodilac
projekta: Dr A. Orlović) GPTEH-2014-INTO1.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
141
3. Zaključak
Na osnovu rezultata koje je ostvarila u toku dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada,
članovi Komisije smatraju da Ivana Mijatović, dipl.inž. tehnologije, ispunjava sve potrebne uslove
za izbor u zvanje ISTRAŽIVAČ SARADNIK i predlaže Nastavno-naučnom veću Tehnološkometalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu da ovaj izveštaj prihvati i Ivanu Mijatović izabere u
predloženo zvanje.
U Beogradu, 19.12.2014. godine
ČLANOVI KOMISIJE
Dr Aleksandar Orlović, red. prof.
Univerzitet u Beogradu
Tehnološko-metalurški fakultet
Dr Mirjana Kijevčanin, red. prof.
Univerzitet u Beogradu
Tehnološko-metalurški fakultet
Dr Sandra Glišić, naučni saradnik
Univerzitet u Beogradu
Tehnološko-metalurški fakultet,
142
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu održanoj
02.10.2014. imenovani smo za članove Komisije za podnošenje izveštaja o ispunjenosti uslova za
resticanje naučno-istraživačkog zvanja ISTRAŽIVAČ-SARADNIK kandidata Jovana Vuković
(devojačko Jovašević), dipl. inž. tehnologije. O navedenom kandidatu Komisija podnosi sledeći
IZVEŠTAJ
A. Biografski podaci
Dipl. inž. Jovana Vuković (devojačko Jovašević), je rođena 07.07.1984. godine u Požegi. Završila
je osnovnu i srednju školu u Arilju. Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu, smer OHT, je
upisala 2003. godine, a diplomirala je 2008. godine na katedri za Organsku hemijsku tehnologiju
sa diplomskim radom “Antimikrobna aktivnost hidrogelova na bazi poli(vinil pirolidona) sa
srebrom”, sa ocenom 10 (deset). Prosečna ocena u toku studija je bila 8.76 (osam 76/100). Upisala
je doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, septembra 2009. godine,
na studijskom programu Hemijsko inženjerstvo.
Govori, čita i piše engleski jezik. Član je Srpskog hemijskog društva.
B. Naučno-istraživački rad
Od 2010. do 2011. bila je angažovana na dva projekta: Razvoj nanokompozita na bazi hidrogelova
za primene u rekonstruktivnoj hirurgiji (MNTR 19027) i Regeneracija skeletnih tkiva pomognuta
biomaterijalima kao tkivnim matricama-in vivo i in vitro studija (MNTR 145072).
Od 2011. je uključena na dva projekta: Hemijsko i strukturno dizajniranje nanomaterijala za
primenu u medicini i inženjerstvu tkiva (MNTR 172026) i Sinteza i karakterizacija novih
funkcionalnih polimera i polimernih nanokompozita (MNTR 172062).
C. Naučno-istraživački rad
Rad u međunarodnom časopisu (M23)
1.
2.
3.
4.
Jovašević J.S., Mićić M.M., Suljovrujić E.H., Filipović J.M., Dimitrijević S.I., Tomić
S.Lj.: Antimikrobna aktivnost hibridnih hidrogelova na bazi poli(vinilpirolidona) koji
sadrže srebro, - Hemijska industrija, Vol 64, No 3, 2010, pp. 209-214. ISSN 0367-598X
Jovašević J.S., Dimitrijević S.I., Filipović J.M., Tomić S.Lj., Mićić M.M., Suljovrujić
E.H.: Swelling, Mechanical and Antimicrobial Studies of Ag/P(HEMA/IA)/PVP Semi-IPN
Hybrid Hydrogels, - Acta Physica Polonica A, Vol 120, No 2, 2011, pp. 279-283. ISSN
0587-4246
Dobić S.N., Jovašević J.S., M.D. Vojisavljević, S.L. Tomić: Hemocompatibility and
swelling studies of poly(2-hydroxyethyl methacrylate-co-itaconic acid-co-poly(ethylene
glycol) dimethacrylate) hydrogels, - Hemijska industrija 65, Vol 6, 2011, pp. 675-685.
ISSN: 0367598X
Babić М.М., Jovašević Ј.S., Filipović J.M., Tomić S.Lj.: Diffusion of drugs in hydrogels
based on (meth)acrylates, poly(alkylene glycol) (meth)acrylates and itaconic acid
[difuzija lekova u hidrogelovima na bazi (met)akrilata, poli(alkilenglikol)-(met)akrilata i
itakonske kiseline], - Hemijska Industrija, Vol 66, No 6, 2012, pp. 823-829.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
143
Rad u međunarodnom časopisu (M22)
1. Tomić S.Lj., Jovašević J.S., Filipović J.M., Hemocompatibility, swelling and thermal
properties of hydrogels based on 2-hydroxyethyl acrylate, itaconic acid and poly(ethylene
glycol) dimethacrylate, Polymer Bulletin, Vol 70, No 10, 2013, pp. 2895-2909. ISSN
0170-0839
Rad u časopisu nacionalnog značaja (M52)
1.
Malešić N.B., Rusmirović J.D., Jovašević J.S., Perišić M.D., Dimitrijević S.I., Filipović
J.M., Tomić S.LJ.: Antimicrobial Hydrogels Based on 2-hydroxyethyl Methacrylate and
Itaconic Acid Containinig Silver(I) Ion, Tehnika-Novi materijali 23, Vol 4, 2014, pp.563567. ISSN 0354-2300
Radovi saopšteni na skupovima međunarodnog značaja, štampani u knjigama radova u
obliku kratkog izvoda (M34)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Suljovrujić E.H., Mićić M.M., Jovašević J.S., Dimitrijević S.I., Filipović J.M., Tomić
S.Lj.: Swelling, Mechanical and Antimicrobial Properties of Ag/P(HEMA/IA)/PVP SemiInterpenetrating Hydrogel Networks, The 12th Annual Conference-YUCOMAT 2010,
Programme and The Book of Abstracts, Herceg Novi, Montenegro 2010, p.173. ISBN
978-86-80321-25-7
Tomić S.Lj., Jovašević J.S., Filipović J.M., Dobić S.N.: In vitro cephalexin release study
from new poly(2-hydroxyethyl acrylate/itaconic acid) copolymeric hydrogels, 2th
Conference Innovation in Drug Delivery, Programme and Abstracts, Aix-en-Provence,
France 2010, p.154.
Jovašević J.S., Mićić M.M., Suljovrujić E.H., Tomić S.Lj.: Effects of composition and
crosslinker content on swelling and mechanical properties of poly(2-hydroxyethyl
acrylate/itaconic acid) hydrogels, Ninth Young Researchers Conference Materials
Sciences and Engineering, Program and the Book of Abstracts V/2, Belgrade Serbia,
2010, p. 21. ISBN 978-86-80321-26-4
Jovašević J.S., Vojisavljević M.D., Krezović B.D., Filipović J.M., Suljovrujić E.H.,
Tomić S.Lj.: Swelling and biocompatibility behavior of P(HEA/IA/PEGDMA) hydrogels,
Tenth young researchers’ conference materials science and engineering, Programme and
book of abstracts XI/1, Belgrade, Serbia 2011, p. 44. ISBN 978-86-80321-27-1
Jovašević J.S., Krezović B.D., Filipović J.M., Tomić S.Lj.: pH sensitive and temperature
dependent swelling of P(HEMA/IA/PEGDMA) hydrogels, Second International
Workshop, Characterization, properties and applications of nanostructured ceramics,
polymers and composites, Book of Abstracts, Belgrade 2011, P8.
Jovašević J.S., Dobić S.N., Perić-Grujić A.A., Dimitrijević S.I., Filipović J.M., Tomić
S.Lj.: Controlled release and antimicrobial activity studies of zinc/poly(2-hydroxyethyl
acrylate/itaconic acid) hybrid hydrogels, 3rd International Congress on Biohydrogels,
Florence, Italy 2011, p. 95.
Suljovrujić E.H., Jovašević J.S., Lišanin G., Filipović J.M., Tomić S.Lj.: pH sensitive
copper/poly(2-hydroxyethyl acrylate/itaconic acid) hybrid hydrogels, The 13th Annual
Conference-YUCOMAT, Programme and the book of abstracts, Herceg Novi,
Montenegro 2011, p.170. ISBN 978-86-80321-27-1
Suljovrujić E.H., Jovašević J.S., Filipović J.M., Tomić S.Lj.: Effect of silver(I) and
copper(II) ions on controlled release and antimicrobial activity of silver and
copper/poly(2-hydroxyethyl acrylate/itaconic acid) hybrid hydrogels, The 14th Annual
144
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
Conference-YUCOMAT, Programme and the book of abstracts, Herceg Novi,
Montenegro 2012, p.115.
9. Tomić S.Lj., Jovašević J.S., Vojisavljević M.D., Filipović J.M.: Controllable Properties
and Microstructure of Hydrogels Based on Poly(ethyleneglycol) Dimethacrylates, 5th
International Conference on Polymer Behavior, Multiphysics Approaches for the
Behavior of Polymer and Polymer-Based Nanomaterials, Program Book, Aveiro,
Portugal 2012, A036, p. 8.
10. Jovašević J.S., Vojisavljević M.D., Dimitrijević S.I., Perić-Grujić A.A., Filipović J.M., Tomić
S.Lj.: Itaconic Acid Based Nanohybrid Hydrogels. Swelling, Controlled Release of Copper
Ion and Antimicrobial Activity Studies, First International conference on processing,
characterisation and application of nanostructured materials and nanotechnology,
Nanobelgrade, Book of abstracts, Belgrade 2012, p. 35. ISBN 978-86-7401-285-7.
11. Babić M.M., Jovašević J.S., Filipović J.M., Tomić S.Lj., Effect of amniotic fluid on
swelling and controlled release properties of hydrogels based on itaconic acid, The 15th
Annual Conference-YUCOMAT 2013, Programme and the book of abstracts, Herceg
Novi, Montenegro 2013, p 148.
12. Babić M.M., Jovašević J.S., Antić K.M., Krezović B.D., Perišić M.D., Filipović J.M.,
Tomić S.Lj., Influence of amniotic fluid on swelling and controlled drug release of
hydrogels based on 2-hydroxyethyl acrylate and itaconic acid, 3rd Conference Innovation
in Drug Delivery, Programme and Abstracts, Pisa, Italy 2013, p 113.
Radovi saopšteni na skupu nacionalnog značaja, štampano u knjigama radova u obliku
kratkog izvoda (M64):
1.
2.
Jovašević J.S., Mićić M.M., Suljovrujić E.H., Filipović J.M., Tomić S.Lj.: Kompleksi
srebra i kopolimernih hidogelova na bazi itakonske kiseline, Osma konferencija mladih
istraživača-nauka i inženjerstvo novih materijala, Zbornik apstrakata V/9, Beograd 2009,
str. 23. ISBN 978-86-80321-22-6
Jovašević J.S., Radović J., Dobić S.N., Perić-Grujić A.A., Tomić S.Lj.: Copper(II)-ion
release study from copper/poly(2-hydroxyethyl acrylate/itaconic acid) hybrid hydrogels,
Biotehnologija za održivi razvoj, TMF, Knjiga izvoda radova, Beograd 2010, p 92-93.
ISBN 978-86-7401-269-7
D. Zaključak
Na osnovu dosadašnjeg uspešnog rada i pokazanih rezultata tokom doktorskih studija i u
okviru naučno-istraživačkog rada na projektima Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki
razvoj Republike Srbije, Jovana Vuković (devojačko Jovašević), dipl. inž. tehnologije je pokazala
izrazitu sklonost i sposobnost za bavljenje naučno-istraživačkim radom, pa tako ispunjava sve
potrebne uslove za reizbor u zvanje istraživač-saradnik. Stoga, sa zadovoljstvom predlažemo
Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu da Jovana Vuković
(devojačko Jovašević), dipl. inž. tehnologije, reizabere u zvanje ISTRAŽIVAČ-SARADNIK.
U Beogradu, 20.10.2014.
ČLANOVI KOMISIJE
Dr Simonida Tomić, vanred. prof. TMF
Dr Melina Kalagasidis Krušić, vanred. prof. TMF
Dr Gordana Ušćumlić, red. prof. TMF
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
145
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu održanoj
9.10.2014. godine imenovani smo u Komisiju za podnošenje izveštaja o ispunjenosti uslova
kandidata Predraga Petrovića, magistra farmacije, za izbor u istraživačko zvanje ISTRAŽIVAČSARADNIK.
O navedenom kandidatu Komisija podnosi sledeći:
IZVEŠTAJ
A. Biografski podaci
Kandidat Predrag Petrović, magistar farmacije, rođen je 14.1.1987. godine u Boru. U
Boru je stekao srednjoškolsko obrazovanje u gimnaziji „Bora Stanković“. U 4. razredu gimnazije
osvojio je prvo mesto na republičkom takmičenju iz hemije na Smotri Mladih talenata u Vrnjačkoj
banji; istom prilikom nagrađen je i za najbolјi naučno-istraživački rad („Poremećaji acido-bazne
ravnoteže krvi“). Farmaceutski fakultet u Beogradu upisao je 2006. godine. Diplomirao je oktobra
2011. sa prosečnom ocenom 9,53 i stekao zvanje magistar farmacije. U toku osnovnih studija
intenzivno se bavio naučno-istraživačkim radom, iz oblasti organske hemije, mikrobiologije i
farmakognozije, što je rezultiralo saopštenjima na domaćim i stranim naučnim skupovima. Od
treće godine studija bio je stipendista Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog
podmlatka. Doktorske studije na Tehnološko–metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu,
upisao je školske 2011/2012. godine na smeru Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija, pod
mentorstvom prof. dr Branka Bugarskog. Kao istraživač-pripravnik zaposlen je od januara 2012.
godine u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta na projektu Ministarstva prosvete
i nauke Republike Srbije br. III46010, pod nazivom „Razvoj novih inkapsulacionih i enzimskih
tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih komponenata hrane u cilјu povećanja
njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti“.
Član je Izvršnog odbora Mikološkog društva Srbije.
B. Naučno-istraživačka delatnost
Rad u međunarodnom časopisu– M23
Gavrilo M. Šekularac, Jasmina B. Nikolić, Predrag Petrović, Branko Bugarski, Boban
Đurović, Saša Ž. Drmanić. Synthesis, Antimicrobial and Antioxidative Activity of Some New
Isatin Derivatives. Journal of the Serbian Chemical Society. 79 (0) 1–13 (2014).
doi:10.2298/JSC140709084S
Konferencije i kongresi
1.
Petrović M. Predrag, Milenković T. Marina, Petrović Silvana, Ivančević Boris.
Antimicrobial activity of Lepista inversa crude methanol extract. 4th Congress of
European Microbiologists, FEMS 2011. Geneva, Switzerland, June 26-30, 2011.
Abstract 2624
146
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
2.
Predrag Petrović, Jelena Ranđelović, Vladimir Savić, Milena Simić. β-Karbolini u
sintezi prirodnih proizvoda. XLVII Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd, 21.mart
2009., Zbornik radova, str. 130
Učešće u projektima finansiranim od strane nadležnog Ministarstva– M105
III46010 “Razvoj novih inkapsulacionih i enzimskih tehnologija za proizvodnju
biokatalizatora i biološki aktivnih komponenata hrane u cilјu povećanja njene
konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti”.
C. Zaklјučak
Na osnovu uvida u rad i rezultate koje je ostvario u toku dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada,
članovi komisije smatraju da Predrag Petrović ispunjava sve potrebne uslove za izbor u zvanje
ISTRAŽIVAČ SARADNIK, te predlaže Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog
fakulteta Univerziteta u Beogradu da ovaj izveštaj prihvati i Predraga Petrovića izabere u ovo
zvanje.
U Beogradu, 30.10.2014. godine
ČLANOVI KOMISIJE
dr Branko Bugarski, red. prof.
Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
dr Nevenka Bošković-Vragolović, van. prof.
Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
dr Zorica Knežević-Jugović, red. Prof.
Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
147
НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu održanoj
09.10.2014. godine imenovani smo u Komisiju za podnošenje izveštaja o ispunjenosti uslova
kandidata Katarine Bukara, magistra farmacije, za izbor u istraživačko zvanje ISTRAŽIVAČSARADNIK.
O navedenom kandidatu Komisija podnosi sledeći:
IZVEŠTAJ
A) Biografski podaci
Kandidat Katarina Bukara, magistar farmacije, rođena je 23.02.1987. godine u Kralјevu.
Školske 2006/2007. godine upisana je na prvu godinu studija na Farmaceutskom fakultetu
Univerziteta u Beogradu. U septembru 2011. godine završila je integrisane osnovne i master
akademske studije, na studijskom programu Farmacija sa prosečnom ocenom 9,37. Doktorske
akademske studije upisala je na Tehnološko-metalurškom fakultetu školske 2011/2012. godine,
smer Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija koje i dalјe pohađa sa prosečnom ocenom 10.0.
Kao istraživač-pripravnik zaposlena je od novembra 2011. godine u Inovacionom centru
Tehnološko-metalurškog fakulteta, u okviru projekta pod nazivom ''Razvoj novih inkapsulacionih
enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih komponenata hrane u cilјu
povećanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti'' III 46010, pod rukovodstvom prof. dr
Branka Bugarskog.
B) Naučno-istraživačka delatnost
Rad u međunarodnom časopisu-M21
Erythrocyte membranes from slaughterhouse blood as potential drug vehicles :
Isolation by gradual hypotonic hemolysis and biochemical and morphological
characterization, Colloids and Surfaces B : Biointerfaces (2014). Ivana T. Kostic, Vesna LJ.
Ilic, Verica B. Djordjevic, Katarina M. Bukara, Slavko B. Mojsilovic, Viktor A. Nedovic, Diana S.
Bugarski, Djordje N. Veljovic, Danijela M. Misic, Branko M. Bugarski
Rad u međunarodnom časopisu-M23
Flow cytometric determination of osmotic behavior of animal erythrocytes toward
their engineering for drug delivery, Hemijska industrija (2014). Ivana T. Kostic, Vesna Lj.
Ilic, Katarina M. Bukara, Slavko B. Mojsilovic, Zorka Z. Djuric, Petra Draskovic, Branko M
Bugarski.
Konferencije i kongresi
Effects of bovine blood storage in slaughterhouse on parameters relevant to
hemoglobin isolation (P10), pp 201-205. Proceedings of the International 57th Meat Industry
Conference ‘ Meat and meat products – Perspectives of Sustainable Production’ June 10 -1 2,
2013, Belgrade, Serbia, Organizer : Institute of Meat Hygiene and Technology Belgrade, ISBN
978-86-82547-07-5.
Morphology and protein composition of porcine erythrocyte ghosts altered by
defferent buffers. Preparation of erythrocyte ghosts from slaughterhouse blood for AFM
observation. 18th International Microscopy Congress (IMC), 7-12 September 2014, Prague, Czech
Republic, ISBN 978-80-260-6720-7.
148
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 22.1.2015.
C) Zaklјučak
Na osnovu uvida u rad i rezultate koje je ostvarila u toku dosadašnjeg naučnoistraživačkog rada, članovi komisije smatraju da Katarina Bukara ispunjava sve potrebne uslove za
izbor u zvanje ISTRAŽIVAČ SARADNIK te predlaže Nastavno-naučnom veću Tehnološkometalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu da ovaj izveštaj prihvati i Katarinu Bukara izabere
u ovo zvanje.
U Beogradu, 30.10.2014. godine
ČLANOVI KOMISIJE
Dr Branko Bugarski red. prof.
Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
Dr Nevenka Bošković Vragolovic van. prof.
Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
Zorica Knežević Jugović red. prof.
Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu
Download

pdf,1235KB - Tehnološko-metalurški fakultet