НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ
ПОЗИВ
Позивају се чланови Наставно-научног већа Факултета да присуствују 6. редовној
СЕДНИЦИ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
коју на основу члана 38. Статута факултета заказујем за:
ЧЕТВРТАК 28. МАРТ 2013. ГОДИНЕ У 12 ЧАСОВА У СВЕЧАНОЈ САЛИ
За заказану седницу НН већа Факултета предвиђа се следећи:
ДНЕВНИ РЕД:
1.ОВЕРА И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 5. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ НН ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
одржане 28. 2. 2013. год.
2.НАСТАВНА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Алкесандра Перић-Грујић
2.1. Списак дипломираних студената у периоду од 18. 2. 2013.- 18. 3. 2013.
2.2. Списак студената који су одбранили завршни рад од - 18.2. 2013.- 18.3. 2013.
2.3. Пријављени дипломски радови
2.3.1 Образложења тема дипломских радова
2.4 Пријављени дипломски радови (студетни уписани шк. 2005/06)
2.4.1. Образложења тема дипломских радова
2.5. Пријављени завршни радови
2.5.1. Образложења тема завршних радова
2.6. Списак студената који су одбранили завршни мастер рад
2.7. Пријављени завршни мастер радови
2.7.1. Образложења тема завршних мастер радова
2.8. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
Известилац: Проф. др Петар Ускоковић
3. КАДРОВСКА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Александар Орловић
3.1.Извештај Комисије референата за избор у научно-истраживачка звања
3.2. Именовање Комисије референата за писање Извештаја за избор у научно-истраживачка
звања
3.3. Давање сагласности студентима докторских студија за извођење вежби
3.4. Давање сагласности наставницима ТМФ за ангажовање на другим факултетима
3.5. Именовање рецензената за техничко-технолошка решења
3.6. Рецензије техничко-технолошких решења
4. ПИТАЊА, ПРЕДЛОЗИ И ИНИЦИЈАТИВЕ
5.ТЕКУЋА ПИТАЊА
ПРЕДСЕДНИК НН ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
Проф. др Ђорђе Јанаћковић с.р.
2
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
ЗАПИСНИК
са 5. редовне седнице Наставно- научног већа, одржане 28. фебруара 2013. год. у 12 часова
у Свечаној сали.
Седници је присуствовао 31 члан Већа.
Одсутни: Славиша Путић, Драган Митраковић, Рајко Шашић, Гордана Кокеза, Радослав
Алексић, Гордана Ушћумлић, Бранко Бугарски, Зорица Кнежевић-Југовић, Ђорђе
Јанаћковић и Александар Орловић
Осим чланова Већа седници су присуствовали: Миља Дачић, референт за наставностудентске послове, Велибор Миросављевић, секретар факултета и Владимир Аранђеловић,
дипл. правник.
На предлог
следећи
продекана проф. др Александре Перић-Грујић, за ову седницу је прихваћен
ДНЕВНИ РЕД:
1.ОВЕРА И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 4. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ НН ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
одржане 31. 1. 2013. год.
2.НАСТАВНА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Александра Перић-Грујић
2.1. Списак дипломираних студената у периоду од 21. 1.2013.- 18. 2. 2013.
2.2. Списак студената који су одбранили завршни рад од 21.1.2013.- 18.2. 2013.
2.3. Пријављени дипломски радови
2.3.1 Образложења тема дипломских радова
2.4 Пријављени дипломски радови (студенти уписани шк. 2005/06)
2.4.1. Образложења тема дипломских радова
2.5. Пријављени завршни радови
2.5.1. Образложења тема завршних радова
2.6. Списак студената који су одбранили завршни мастер рад
2.7. Пријављени завршни мастер радови
2.6.1. Образложења тема завршних мастер радова
2.8. МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ
Известилац: Проф. др Петар Ускоковић
2.9. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
2.10. Именовање Комисија за завршни испит студената докторских стдудија
3. КАДРОВСКА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Александар Орловић
3.1.Извештај Комисије референата за избор у научно-истраживачка звања
3.2. Именовање Комисије референата за писање Извештаја за избор у научно-истраживачка
звања
3.3. Давање сагласности студентима докторских студија за извођење вежби
3.4. Именовање рецензената за техничко-технолошка решења
4. ПИТАЊА, ПРЕДЛОЗИ И ИНИЦИЈАТИВЕ
5.ТЕКУЋА ПИТАЊА
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
3
Тачка 1.
Записник са 4. редовне седнице НН већа одржане 31. 1. 2013. је усвојен једногласно (као у
материјалу)
Тачка 2.
Известилац по наставним питањима била је проф. др Александра Перић-Грујић, продекан за
наставу.
2.1. НН веће је прихватило списак дипломираних студената у периоду од 21. 1. 2013. год. до 18.
2. 2013. (као у материјалу).
2.2. НН веће је прихватило списак студената који су одбранили завршни рад од 21. 1. 2013. до
18. 2. 2013. год.
2.3. НН веће је прихватило списак пријављених дипломских радова кандидата (као у
материјалу).
2.4. НН веће је прихватило списак пријављених дипломских радова кандидата (студената
уписаних шк. 2005/06) (као у материјалу).
2.5. НН веће је прихватило списак пријављених завршних радова кандидата (као у материјалу).
2.6. НН веће је прихватило списак студената који су одбранили завршни мастер рад од 21. 1.
2013. до 18. 2. 2013. год. (као у материјалу).
2. 7. НН веће је прихватило пријављени завршних мастер рад кандидатa (као у материјалу).
2.8. НН веће је донело одлуку о прихватању:
III Састава Комисије за оцену и одбрану магистарске тезе (као у материјалу).
IV. Извештаја Комисије о оцени магистарске тезе (као у материјалу).
Известилац је био проф. др Борис Лончар
2. 9. НН веће је донело одлуку о прихватању:
I. Састава Комисија за оцену научне заснованости теме (као у материјалу)
Код кандидата под редним бројем 3. Јелена Милојковић, дипл. инж. НН веће је сугерисало да
се промени назив теме, тако да гласи: „Биосорпција одабраних тешких метала компостом
Myriophyllum spicatum“.
Код кандидата под редним бројем 4. Ивана Дуганџића, дипл. инж. потребно је кориговати
тему, тако да гласи: „Структурне, морфолошке и функционалне карактеристике хибридних
наночестица титан (IV) oксида добијених методом нискотемепературне аеросол синтезе“
II Извештаја Комисија о оцени научне заснованости докторске дисертације (као у материјалу)
Код кандидата под редним бројем 8. потребно је кориговати тему, тако да гласи „ Издвајање
метала из електронског отпада и замена злата, олова и арсена у електронској опреми
трокомпонентним легурама“
4
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
III Састава Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације (као у материјалу)
IV Извештаја Комисија о оцени докторске дисертације (као у материјалу).
У Извештају је потребно изменити област, уместо Металуршког инжењерства, треба да пише:
Металургија.
2.10. НН веће је донело одлуку о именовању Комисије за завршни испит студената докторских
студија (као у материјалу).
Тачка 3
3.1. НН веће је донело одлуку о прихватању Извештаја Комисије референата за избор у
научно-истраживачко звање и то:
1. Др Славица Лазаревић,, дипл. инж., избор у звање научни сарадник
2. Др Марија Стоајновић дипл. инж., избор у звање и научни сарадник
3. Милица Царевић, дипл. инж., избор у звање истраживач сарадник
4. Драгана Ившић-Бајчета, дипл. инж., избор у звање истраживач сарадник
5. Весна Николић, дипл. инж., избор у звање истраживач сарадник
6. Марија Димитријевић, дипл. инж. избор у звање истраживач сарадник
7. Лука Живковић, дипл. инж. избор у звање истраживач приправник
3.2. НН веће је донело одлуку о именовању Комисије референата за писање Извештаја за
избор у научно-истраживачко звање и то:
1.
На предлог Катедре за металуршко инжењерство именује се Комисија
референата за писање Извештаја о испуњености услова за избор Стевана П.
Димитријевића, дипл.инж., у звање истраживач сарадник у саставу:
1. Др Жељко Камберовић, ред.. проф. ТМФ
2. Др Мирјана Филиповић, ван. проф. ТМФ
3. Др Марија Кораћ, виши научни сарадник ТМФ
2.
На предлог Катедре за хемијско инжењерство именује се Комисија референата
за писање Извештаја о испуњености услова за избор Горице Иваниш,
дипл.инж., у звање истраживач сарадник у саставу:
a.
b.
c.
d.
3.
Др Мирјана Кијевчанин, ред. проф. ТМФ
Др Слободан Шербановић, ред. проф. ТМФ
Др Ивона Радовић, доцент ТМФ
Др Емила Живковић, доцент ТМФ
На предлог Катедре за хемијско инжењерство именује се Комисија референата
за писање Извештаја о испуњености услова за избор Дивне Бајић, дипл.инж., у
звање истраживач сарадник у саставу:
a.
b.
c.
d.
Др Мирјана Кијевчанин, ред. проф. ТМФ
Др Слободан Шербановић, ред. проф. ТМФ
Др Емила Живковић, доцент ТМФ
Др Ивона Радовић, доцент ТМФ
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
4.
На предлог Катедре за хемијско инжењерство именује се Комисија референата
за писање Извештаја о испуњености услова за избор Николе Грозданића,
дипл.инж., у звање истраживач сарадник у саставу:
a.
b.
c.
d.
5.
Др Мирјана Кијевчанин, ред. проф. ТМФ
Др Слободан Шербановић, ред. проф. ТМФ
Др Ивона Радовић, доцент ТМФ
Др Емила Живковић, доцент ТМФ
На предлог Катедре за општу и неорганску хемију именује се Комисија
референата за писање Извештаја о испуњености услова за избор Јелене
Миленковић, мастер инж., у звање истраживач сарадник у саставу:
a.
b.
c.
7.
Др Мирјана Кијевчанин, ред. проф. ТМФ
Др Слободан Шербановић, ред. проф. ТМФ
Др Ивона Радовић, доцент ТМФ
Др Емила Живковић, доцент ТМФ
На предлог Катедре за хемијско инжењерство именује се Комисија референата
за писање Извештаја о испуњености услова за избор Јелене Вуксановић,
дипл.инж., у звање истраживач сарадник у саставу:
a.
b.
c.
d.
6.
5
Др Невенка Рајић, ред.. проф. ТМФ
Др Марија Николић, доцент ТМФ
Др Драган Повреновић, доцент. ТМФ
На предлог Катедре за хемијско инжењерство именује се Комисија референата
за писање Извештаја о испуњености услова за избор Јелене Павловић,
мастер.инж., у звање истраживач приправник у саставу:
a.
b.
c.
Др Невенка Рајић, ред.. проф. ТМФ
Др Марија Николић, доцент ТМФ
Др Драган Повреновић, доцент. ТМФ
3.3 . НН веће је донело одлуку о давању сагласности студентима докторских студија за
извођење вежби ( као у материјалу).
3.4 НН веће је донело одлуку о именовању рецензената за техничко-техниолошка решења
(као у материјалу).
Тачка 4.
НН веће је информисано о следећем:
- Проф. др Петар Ускоковић замолио је чланове већа да доставе основне податке о
стручњацима који су завршили или су били запослени на ТМФ-у, а који се налазе на
универзитетима и компанијама у иностранству на пословима везаним посредно или
непосредно за електронску индустрију.
Седница је завршена у 12.35 часова
Записничар,
Зорана Маринковић, с.р.
ПРЕДСЕДНИК НН ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
Проф. др Ђорђе Јанаћковић, с.р
6
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
Prilog uz tačku 2.1.
2.1. SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA U PERIODU
od 18.02.2013. do 18.03.2013. god.
Prezime i ime
Br.
indeksa
Odsek
1. Blažić Ž. Jovan
272/96
HI
2. Adžić M. Aleksandra
71/05
BT
3. Vukanić V. Nataša
4. Savić M. Marko
5. Kostić R. Ana
6. Radisavljević N. Anđela
7. Đorđević V. Ivan
8. Ilić N. Miloš
9. Šukalo A. Ana
10. Pavlović D. Boško
11. Zlatković T. Marija
273/05
37/05
58/05
6/04
129/05
245/02
220/03
100/04
12/05
TK
FI
BT
FI
TK
BIB
IZŽS
IZŽS
BT
Ocena
Pros.
Dipl.
rad
7,50
10
7,82
10
Mentor
Dr M. Rakin
Dr M. VukašinovićSekulić
Dr S. Stanković
Dr M. Rakin
Dr M. Rakin
Dr P. Uskoković
Dr R. Petrović
Dr P. Živković
Dr J. Nikolić
Dr S. Drmanić
Dr D. Mijin
7,43
7,53
8,22
8,00
7,85
7,53
8,08
8,21
7,48
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Dat.
odbr.
21.02.
22.02.
26.02.
28.02.
06.03.
14.03.
14.03.
14.03.
18.03.
18.03.
19.03.
Prilog uz tačku 2.2.
2.2. SPISAK STUDENATA KOJI SU ODBRANILI ZAVRŠNI RAD
od 18.02.2013. do 18.03.2013. god.
Prezime i ime
Br.
indeksa
Studijsk
i
program
1. Vidaković B. Violeta
2. Jovanović N. Jelena
3. Đuriš M. Marina
4. Benić Z. Bojana
127/07
119/07
88/06
92/06
BT
BT
HI
NHT
Mentor
Dr Z. Knežević-Jugović
Dr Z. Knežević-Jugović
Dr I. Radović
Dr R. Petrović
Ocena
Pros. Dipl.
rad
7,88
10
7,82
10
8,17
10
7,83
10
Dat.
odbr.
26.02.
26.02.
01.03.
26.02.
Prilog uz tačku 2.3.
2.3. PRIJAVLJENI DIPLOMSKI RADOVI
Prezime i ime,
Br. Indeksa
Mentor,
Koreferent
1. Nikolić Vladimir
158/01
Dr Aco Janićijević
(1)
Dr Stanko Ostojić
2. Anastasov Daniela
232/02
Dr Slaviša Putić
(1)
Dr Marko Rakin
Tema
Modelovanje ponašanja
radonovih (222Rn) potomaka na
površinama stambenih objekata
kao doprinos retrospektivnoj
dozimetriji
Proračun horizontalnog
rezervoara za propan-butan gas
pri dejstvu ispitnog pritiska
Odsek
BIB
FI
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
3. Novičić Nemanja
162/01
Dr Zorica Knežević-Jugović
(1)
Dr Dejan Bezbradica
4. Spasić Nikola
191/03
Dr Gordana Kokeza
(2)
Dr Simonida Tomić
5. Takovac Aleksandra
157/04
Dr Ljubinka Rajaković
(1)
Dr Aleksandra Perić-Grujić
7
Uticaj vrste proteaze i
pretretmana na funkcionalna i
antioksidativna svojstva
hidrolizata proteina belanceta
Uticaj departmanizacije na
poslovni uspeh ekonomskih
subjekata
Uporedna analiza metoda za
određivanje acetilsalicilne
kiseline u farmaceutskim
preparatima
BIB
OHTPI
FI
2.3.1. OBRAZLOŽENJA TEMA DIPLOMSKIH RADOVA
1. Nikolić Vladimir
Tema: Modelovanje ponašanja radonovih (222Rn) potomaka na površinama
stambenih objekata kao doprinos retrospektivnoj dozimetriji
Mentor: Dr Aco Janićijević
Cilj ovog rada je modelovanje ponašanja kratkoživećih radonovih potomaka na
površinama objekata stambenih i radnih prostorija. U skladu sa tim detaljno se analiziraju procesi
depozicije (taloženja) i ugradnje radonovih potomaka na posmatrane površine. Doprinos
povećanju koncentracije polonijuma (210Po) na površinama nekih stambenih objekata daju
kratkoživeći i dugoživeći radonovi potomci, koji se zahvaljujući uzmaku pri raspadu pojedinih
jezgara predaka u lancu, ugrađuju neposredno ispod površine određenog objekta.
U radu će biti sprovedena merenja aktivnosti polonijuma (210Po) sa staklenih površina
koja je u korelaciji sa srednjom koncentracijom radona u vazduhu zatvorenih stambenih prostorija.
Za dobijanje eksperimentalnih podataka koristite se trag detektori LR 115 (celulozni nitrat).
Od svih radonovih potomaka u lancu raspada znatan broj su alfa emiteri pa su oni i
najodgovorniji za potencijalno generisanje štetnih efekata na zdravlje ljudi, a to se pre svega
odnosi na kancer pluća. Iz tog razloga je retrospektivna dozimetrija veoma značajna jer, na osnovu
prisustva ugrađenog polonijuma (210Po), nekom od razvijenih metoda može se odrediti
kumulativna ekspozicija radonu i njegovim potomcima. To daje mogućnost za procenu
zdravstvenog rizika populacije koja živi i radi u zatvorenim stambenim i radnim prostorima u
kojima postoji mogućnost povećane koncentracije kratkoživećih radonovih potomaka i njihovog
udisanja za određeni prethodni period vremena.
2. Anastasov Daniela
Tema: Proračun horizontalnog rezervoara za propan-butan gas pri dejstvu ispitnog
pritiska
Mentor: Dr Slaviša Putić
Predmet i cilj ovog diplomskog rada će biti proračun horizontalnog rezervoara za probanbutan gas pri dejstvu ispitnog pritiska. Ovakav rezervoar se nalazi u okviru pumpne stanice za
propan-butan gas i instalacije za snabdevanje distributivnog stuba za punjenje rezervoara motornih
vozila propan-butan gasom. Rezervoar je postavljen na dva oslonca (sedla) i izrađen u svemu
prema važećim propisima i standardima. Izrađen je od materijala omotača S355 J2G3 i materijala
danca P355 NL1, zapremine je V=4,85 m3 i dimenzija 1250 x 4250 x 6 mm. Maksimalni pritisak
propan-butan gasa je 16,7 bar, ispitni pritisak je 25 bar. Proračunom pri ispitnom pritisku će biti
obuhvaćeni cilindrični omotač rezervoara, oslabljenje omotača na mestu priključka, ispupčeno
dance rezervoara i slepa prirubnica otvora za kontrolu.
8
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
3. Novičić Nemanja
Tema: Uticaj vrste proteaze i pretretmana na funkcionalna i antioksidativna
svojstva hidrolizata proteina belanceta
Mentor: Dr Zorica Knežević-Jugović
Svojstva proteina belanceta se mogu značajno poboljšati kontrolisanom enzimskom
hidrolizom, kako u pogledu smanjenja alergenog potencijala, tako i u pogledu povećanja njihove
svarljivosti, rastvorljivosti i funkcionalne vrednosti. U ovom radu ispitaće se uticaj vrste proteaze
na kinetiku hidrolize proteina belanceta i na svojstva dobijenih hidrolizata. U tom cilju prvo će se
izvršiti optimizacija procesnih parametara (temperatura, pH, koncentracija enzima, hidrodinamički
uslovi, dodatak i koncentracija aktivatora) u pogledu stepena hidrolize za svaku proteazu, a zatim
će se uporediti kinetika reakcije hidrolize proteina belanceta sa različitim proteazama pod
prethodno optimizovanim uslovima. Kao proteze koristiće se tri proteaze mikrobnog porekla
(proteaze iz Bacillus licheniformis, B. amyloliquefaciens i Aspergillus orzyae) i papain kao
proteaza biljnog porekla. Dobijeni hidrolizati će biti okarakterisani sa aspekta antioksidativne
aktivnosti, svarljivosti i kapaciteta penjenja koji će biti ispitani standardnim metodama.
4. Spasić Nikola
Tema: Uticaj departmanizacije na poslovni uspeh ekonomskih subjekata
Mentor: Dr Gordana Kokeza
Savremene uslove privređivanja karakteriše postojenaje sve većeg broja velikih i
kompleksnih privrednih subjekata čije poslovanje podrazumeva i kompleksan sistem upravljanja.
Departmanizacija predstavlja jednu od metoda decentralizacije upravljanja kojom se vrši spuštanje
nadležnosti i odgovornosti sa viših na niže upravljačke nivoe. Predmet proučavanja ovog
diplomskog rada jeste uticaj procesa deparmanizacije na poslovni uspeh ekonomskih subjekata.
Cilj rada jeste da istraži da li se primenom procesa departmanizacije postiže povećanje efikasnosti
i efektivnosti poslovanja ekonomskih subjekata. U završnom delu rada izvršiće se analiza efekata
procesa deprtmanizacije na poslovni uspeh konkretnog preduzeća hemijske industrije. U radu će se
koristiti metode analize, sinteze, verfikaciona metoda i metoda studije slučaja.
5. Takovac Aleksandra
Tema:
Uporedna analiza metoda za određivanje acetilsalicilne kiseline u
farmaceutskim preparatima
Mentor: Dr Ljubinka Rajaković
Aspirin ili acetilsalicilna kiselina je zbog odgovarajućih fizioloških, fizičko-hemijskih
osobina i farmakološkog dejstva, široko primenjivan proizvod u farmaceutskoj industriji.
Aspirin® ili acetilsalicilna kiselina je lek koji se često koristi kao analgetik, antipiretik i
antiupalni lek. Takođe, ima svojstvo antikoagulanta, odnosno sprečava nastanak tromboze.
Ponekad se koristi u manjim dozama za sprečavanje infarkta srca kod osoba koje imaju rizik od
nastajanja tromba.
Pošto je acetisalicilna kiselina komercijalni proizvod, potrebna je njegova permanentna
kontrola. U tom cilju koriste se različite, kako klasične tako i savremene analitičke metode
(instrumentalne tehnike).
U ovom radu biće primenjene i ispitane metode za određivanje sadržaja acetilsalicilne
kiseline, počevši od klasične acido-bazne titracije, preko instrumentalnih metoda od kojih ćemo
koristiti potenciometrijsku titraciju (pH-metrija) i UV-VIS spektrofotometrijsku metodu.
Zato je cilj ovog rada ispitivanje pouzdanosti, tačnosti i preciznosti primenjenih metoda i
utvrđivanje koje su metode najpogodnije i najtačnije za laboratorijsko ispitivanje kvaliteta i
praćenje sadržaja acetilsalicilne kiseline u nekim farmaceutskim preparatima (preparati: ASPIRIN,
ANDOL, ANBOL, MIDOL).
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
9
Prilog uz tačku 2.4.
2.4. PRIJAVLJENI DIPLOMSKI RADOVI
(Studenti upisan šk. 2005/06)
Prezime i ime,
Br. indeksa
1. Đekić Maja
169/05
2. Jakovljev Jelena
301/05
Mentor,
Koreferent
Dr Jelena Miladinović
(1)
Dr Snežana Grujić
Dr Slaviša Putić
(1)
Dr Marko Rakin
Tema
Interakcije u trokomponentnim
vodenim rastvorima elektrolita sa
kalijum-hidrogenfosfatom
Proračun sigurnosnih elemenata
na horizontalnom rezervoaru za
propan – butan gas
SP/Profil
NHT
TK
2.4.1. OBRAZLOŽENJA TEMA DIPLOMSKIH RADOVA
1. Đekić Maja
Tema: Interakcije u trokomponentnim vodenim rastvorima elektrolita sa kalijumhidrogenfosfatom
Mentor: Dr Jelena Miladinović
Višekomponentni rastvori elektrolita imaju veliki značaj u termodinamici rastvora. Na
termodinamička svojstva ovih rastvora značajno utiču interakcije tipa jon–jon i jon–rastvarač.
Pored mogućih interakcija koje se javljaju u čistim rastvorima, a koje opisuju odgovarajući
virijalni koeficijenti u funkciji jonske jačine rastvora, prilikom obrazovanja višekomponentnih
sistema javljaju se i efekti mešanja različitih elektrolita koji mogu biti sa i bez zajedničkog jona.
Koeficijenti mešanja koji figurišu u različitim termodinamičkim modelima za ovakve sisteme
opisuju moguće interakcije dubleta i tripleta jona pri umerenim i visokim koncentracijama kao i
interakcije jona sa rastvaračem.
U ovom diplomskom radu biće razmatrane interakcije u trokomponentnim sistemima sa
kalijum–hidrogenfosfatom i to: K2HPO4+KBr+H2O, K2HPO4+KCl+H2O i K2HPO4+KNO3+H2O
na temperaturi 298,15 K. Vrednosti parametara čistih rastvora elektrolita K2HPO4(aq), KBr(aq),
KCl(aq) i KNO3(aq) na T= 298,15 K biće preuzeti iz literature. Obradom eksperimentalnih
podataka za navedene sisteme primenom jon–interakcionog modela i modela Clegg–a biće
određeni parametri mešanja koji reflektuju moguće interakcije jona u ovim sistemima.
Koeficijenti aktivnosti elektrolita u ispitivanim rastvorima biće proračunati primenom oba
modela i parametara mešanja u funkciji jonske jačine rastvora i udela jonske jačine elektrolita u
ukupnoj jonskoj jačini. Ponašanje koeficijenata aktivnosti u sva tri sistema biće proučavano i
poređeno sa aspekta mogućih interakcija u rastvorima.
2. Jakovljev Jelena
Tema: Proračun sigurnosnih elemenata na horizontalnom rezervoaru za propan –
butan gas
Mentor: Dr Slaviša Putić
Predmet i cilj ovog diplomskog rada će biti proračun sigurnosnih elemenata na rezervoaru
za proban-butan gas. Ovi elementi su predviđeni da spreče porast pritiska iznad unapred zadane
veličine na taj način što se na određenom pritisku otvaraju i ispuštaju deo fluida. Rezervoar na
kome se oni nalaze je u okviru pumpne stanice za propan-butan gas i instalacije za snabdevanje
distributivnog stuba za punjenje rezervoara motornih vozila propan-butan gasom. Rezervoar je
10
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
izrađen od materijala omotača S355 J2G3 i materijala danca P355 NL1, zapremine je V=4,85 m3 i
dimenzija 1250 x 4250 x 6 mm. Maksimalni pritisak propan-butan gasa je 16,7 bar. Proračunaće
se i odrediti potrebni kapaciteti ispuštanja sigurnosnih ventila tipa 2700, 4850 i 6400.
Prilog uz tačku 2.5.
2.5. PRIJAVLJENI ZAVRŠNI RADOVI
Ime i prezime,
Br. indeksa
Mentor,
Koreferent
1. Mirković Ilinka
60/06
Dr Jasna Đonlagić
(1)
Dr Marija Nikolić
2. Mitrović Katarina
90/07
3. Mladenović Milica
80/06
4. Mandić Dušica
116/08
5. Krstić Ivana
131/09
Dr Mirjana Ristić
(1)
Dr Aleksandra Perić-Grujić
Dr Marko Rakin
(1)
Dr Branko Bugarski
Dr Marko Rakin
(2)
Dr Slaviša Putić
Dr Marko Rakin
(3)
Dr Slaviša Putić
6. Rakić Marija
16/07
Dr Milorad Zrilić
(2)
Dr Slaviša Putić
7. Mišić Jelena
64/06
Dr Melina Kalagasidis Krušić
(1)
Dr Katarina Jeremić
8. Erić Milena
31/07
Dr Slaviša Putić
(2)
Dr Marko Rakin
9. Smiljanić Marija
157/07
Dr Slaviša Putić
(3)
Dr Marko Rakin
10. Jusufi Marina
79/06
Dr Slaviša Putić
(4)
Dr Milorad Zrilić
Tema
Sinteza termički osetljivih
hibridnih mikrogelova na
bazi poli(Nizopropilakrilamida
Izdvajanje sekundarnih
sirovina iz komunalnog
otpada u Kragujevcu
Idejno rešenj spregnutog
solarno-biogasnog pilot
postrojenja
Dimenzionisanje sprirubnog
zaptivnog spoja prema SRPS
EN 13445
Dimenzionisanje i proračun
čvrstoće razdelnika pare
zapremine 0,12 m3
Lokalni naponi na mestu
oslonaca vertikalne
cilindrične posude pod
pritiskom
Uticaj stepena umreženja na
bubrenje hidrogelova
hitozana i itakonske kiseline
Lokalni naponi na mestu
oslanjanja podzemnog
horizontalnog rezervoara za
propan – butan gas
Kontrolni proračun
ispupčenog danca
hiperbarične komore
izloženog unutrašnjem
pritisku
Ispitivanje polimernih
kompozitnih cevi
unutrašnjim pritiskom
SP/Profil
OHT
IZŽS
BT
KK
FI
FI
FI
HI
FI
TK
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
11
2.5.1. OBRAZLOŽENJA TEMA ZAVRŠNIH RADOVA
1. Mirković Ilinka
Tema:
Sinteza termički osetljivih hibridnih mikrogelova na bazi poli(Nizopropilakrilamida
Mentor: Dr Jasna Đonlagić
Predmet ovog završnog rada je sinteza hibridnih, termički osetljivih mikrogelova na bazi
poli(N-izopropilakrilamida), PNIPA, koji su umreženi istovremeno fizičkim i hemijskim putem.
Mikrogelovi će biti sintetisani inverznom suspenzionom polimerizacijom (sistem voda u ulju)
preko slobodnih radikala u prisustvu kalijum-persulfata, kao inicijatora. Kao agensi za fizičko
umrežavanje poslužiće komercijalna nanoglina (Laponite XLG), a kao hemijski umreživač N,N'metilenbisakrilamid, MBA. Različiti stepeni umreženosti hidrogelova će biti ostvareni,
variraranjem sadržaja gline u opsegu od 2 do 4 mas.%, pri molskom odnosu monomera (NIPA)
prema umreživaču od 25/1. Izučavaće se uticaj sadržaja nanoglina na veličinu i strukturu
sintetisanih mikročestica. Karakterizacija dobijenih mikročestica vršiće se optičkom
mikroskopijom, kao i skenirajućom elektronskom mikroskopijom u cilju analize njihove
unutrašnje morfologije, tj. strukture pora. Sadržaj inkorporirane gline u gelovima određivaće se
pomoću termogravimetrijske analize, a struktura i sastav sintetisanih mikrosfera biće potvrđen
infracrvenom spektroskopijom. Mikročestice hidrogelova, zahvaljujući termičkoj osetljivost
PNIPA i svojom velikom specifičnom površinom, mogu da nađu primenu u kontrolisanom
otpuštanju lekova transdermalnim putem.
2. Mitrović Katarina
Tema: Izdvajanje sekundarnih sirovina iz komunalnog otpada u Kragujevcu
Mentor: Dr Mirjana Ristić
Upravljanje komunalnim čvrstim otpadom, u skladu sa osnovnim principima zaštite
životne sredine i održivog razvoja u savremenom društvu, danas predstavlja izazov na globalnom
nivou. Problemi vezani za ovu tematiku rastu sa veličinom urbanih naselja, kao i sa industrijskim
razvojem. Iz komunalnog otpada mogu biti izdvojene sekundarne sirovine, kao i materijali koji
mogu biti iskorišćeni za dobijanje komposta ili energije, čime se doprinosi očuvanju prirodnih
resursa i održivom razvoju, kao i smanjenju količine otpada koji se odlaže na deponiju. U okviru
ovog rada biće izvršena analiza sistema upravljanja komunalnim čvrstim otpadom u Gradu
Kragujevcu, sa akcentom na mogućnost izdvajanja sekundarnih sirovina (papira, kartona, plastike,
stakla, metala, bio-otpada) na izvoru nastajanja. Na osnovu dobijenih podataka o sastavu otpada i
količinama materijala koji se mogu reciklirati, biće izvršena analiza postojećeg sistema upravljanja
komunalnim čvrstim otpadom, kao i mogućnosti separacije reciklabilnih materijala na izvoru
nastajanja, uz uvođenje adekvatnog sistema sakupljanja.
3. Mladenović Milica
Tema: Idejno rešenj spregnutog solarno-biogasnog pilot postrojenja
Mentor: Dr Marko Rakin
Postrojenja za proizvodnju biogasa se osim projektovanja i primene za veće industrijske
sisteme, sve više razvijaju i za manja (seoska) gazdinstva. Cilj je iskorišćenje poljoprivrednog
otpada u što većoj meri, dobijanje obnovljivog izvora energije i kvalitetnog prirodnog đubriva
(prevrelog stajnjaka). U radu će se predložiti idejno rešenje biogasnog pilot postrojenja kod koga
se digestor – duplikatorska posuda, snabdeva toplom vodom iz akumulatora toplote, radi
postizanja srednjetemperaturnog režima anaerobne fermentacije. Potrebnu toplotnu energiju
obezbeđuje solarni kolektor. Definisaće se dimenzije duplikatora i potrebna površina solarnog
kolektora.
12
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
4. Mandić Dušica
Tema: Dimenzionisanje prirubnog zaptivnog spoja prema SRPS EN 13445
Mentor: Dr Marko Rakin
Prirubni spojevi predstavljaju uobičajeno konstrukciono rešenje razdvojive veze delova
opreme pod pritiskom u procesnoj industriji. Zaptivanje tih spojeva je jedan od zahteva
projektovanja, izrade i montaže u skladu sa važećim standardom SRPS EN 13445. U prvom delu
rada će biti dat pregled mehaničkih zaptivača čija geometrija i konstrukcioni materijal treba da
obezbede kvalitet i pouzdanost zaptivanja. U nastavku rada će, za poznate radne uslove, gabaritne
dimenzije posude pod pritiskom i poznate karakteristike zaptivača, biti određene minimalne sile u
vijku u ugradnim (montažnim) i radnim uslovima. Na osnovu usvojenih dimenzija prirubnice sa
koničnim prelazom i na osnovu izračunatih vrednosti sila, odrediće se nazivni prečnik vijka.
5. Krstić Ivana
Tema: Dimenzionisanje i proračun čvrstoće razdelnika pare zapremine 0,12 m3
Mentor: Dr Marko Rakin
Vodena para pod pritiskom se često koristi u industrijskoj proizvodnji farmaceutskih
preparata. Transport pare od mesta proizvodnje do potrošača u pogonima se uobičajeno izvodi
razdelnicima pare. Konstrukciono, razdelnici su posude pod pritiskom. U radu će biti urađeno
dimenzionisanje i proračun čvrstoće razdelnika pare koji se sastoji od cilindričnog omotača i dva
torisferična danca, ukupne zapremine 0,12 m3. Posuda je izrađena kao jednodelna, zavarivanjem.
Potreba za većim brojem otvora za cevne priključke na cilindričnom omotaču (radi distribucije
pare ka potrošačima) slabi konstrukciju posude, što zahteva proračun oslabljenja omotača usled
otvora i proveru uticaja njihovog međusobnog položaja na nosivost.
6. Rakić Marija
Tema: Lokalni naponi na mestu oslonaca vertikalne cilindrične posude pod
pritiskom
Mentor: Dr Milorad Zrilić
Posude pod pritiskom su u eksploataciji izložene nepovoljnim radnim uslovima koji
prouzrokuju veoma visoke napone. U okviru završnog rada će biti određeni lokalni naponi u zoni
oslanjanja kod vertikalne cilindrične posude pod pritiskom koja je trenutno u eksploataciji. Ovakav
proračun nije obuhvaćen standardnim postupkom proračuna. Lokalni naponi koji su veći od
dozvoljenih napona se javljaju kod potpunog iskorišćenja debljine zida ili kod posuda sa velikom
masom punjenja. Izvedena analiza potkrepljena praktičnim rezultatima omogućiće sveobuhvatni
pristup oceni sigurnosti posude u eksploataciji.
7. Mišić Jelena
Tema: Uticaj stepena umreženja na bubrenje hidrogelova hitozana i itakonske
kiseline
Mentor: Dr Melina Kalagasidis Krušić
Hitozan je poželjan prirodni polimer za sintezu hidrogelova jer je biokompatibilan i
biodegradabilan. S druge strane, glavni nedostatak hidrogelova hitozana su slaba mehanička
svojstva. Ranija istraživanja su pokazala da se mehanička svojstva ovih hidrogelova mogu
poboljšati dodatkom itakonske kiseline, pri čemu je hidrogel i dalje biodegradabilan s obzirom da
se itakonska kiselina dobija iz obnovljivih sirovina. Ovako modifikovani hidrogelovi hitozana su
pogodni za otpuštanje aroma, antioksidanasa i drugih aktivnih supstanci u prehrambenoj industriji.
U radu će biti izvedena sinteza hidrogelova hitozana i itakonske kiseline. Pri sintezi će
biti varirani sadržaj hitozana (od 1,5 mas% do 2,5 mas%, računato na reakcionu smešu) i sadržaj
umreživača glutaraldehida (5,0; 10,0 i 15,0 mas% računato na masu hitozana u reakcionoj smeši).
Hidrogelovi će biti karakterisani FTIR spektroskopijom i optičkom mikroskopijom, a zatim će biti
ispitano bubrenje na 37 ºC u rastvorima različite pH vrednosti. Na osnovu dobijenih rezultata biće
odabran hidrogel koji ima najveću vrednost ravnotežnog stepena bubrenja.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
13
8. Erić Milena
Tema: Lokalni naponi na mestu oslanjanja podzemnog horizontalnog rezervoara za
propan – butan gas
Mentor: Dr Slaviša Putić
Predmet i cilj završnog rada će biti proračun lokalnih napona u zoni oslonaca
(sedla) podzemnog horizontalnog rezervoara za propan – butan gas. Rezervoar je izrađen u svemu
prema važećim propisima i standardima i postavljen je na dva betonska oslonca – sedla. Nalazi se
u okviru pumpne stanice za propan – butan gas i instalacije za snabdevanje distributivnog stuba za
punjenje rezervoara motornih vozila propan butan gasom. Izrađen je od materijala S355 J2G3,
zapremine je V=30 m3 i dimenzija 2000 x 9950 mm. Maksimalno dozvoljeno punjenje rezervoara
je 13632 kg, maksimalni pritisak propan – butan gasa je 16,7 bar.
9. Smiljanić Marija
Tema: Kontrolni proračun ispupčenog danca hiperbarične komore izloženog
unutrašnjem pritisku
Mentor: Dr Slaviša Putić
U okviru završnog rada se predviđa se kontrolni proračun ispupčenog danca izloženog
unutrašnjem pritisku kod hiperbarične komore. Ovakav medicinski uređaj se nalazi u ekspoataciji i
služi u terapijske svrhe pacijenata. Razmatrana hiperbarična komora je namenjena za lečenje jedne
osobe u ležećem položaju i u svemu je izrađena prema važećim propisima i standardima.
Zapremina komore je 0,95 m3, proračunski pritisak je 3,0 bar, a radna temperatura 24C. Radni
medijum je kiseonik. Materijal komore je AMg6.
10. Jusufi Marina
Tema: Ispitivanje polimernih kompozitnih cevi unutrašnjim pritiskom
Mentor: Dr Slaviša Putić
Tradicionalno korišćeni konstrukcioni materijali se danas u postrojenjima procesne
industrije sa uspehom zamenjuju kompozitnim materijalima. Sve veći broj cevi, rezervoara,
posuda pod pritiskom se izrađuje od ovih materijala. Dominantnost primene polimernih
kompozitnih cevi je u hemijskoj industriji. Cevi izrađene za ovu namenu su u eksplotaciji pre
svega izložene delovanju unutrašnjeg pritiska. Osnovni predmet ovog rada bi bio literaturni
pregled izvedenih ispitivanja unutrašnjim pritiskom na polimernim kompozitnim cevima
proizvedenih metodom “Filament Winding”. Razmatraće se različite strukture i dimenzije uzoraka.
Biće prikazani rezultati dobijani sa različitih ispitivanja čime će utvrditi kako promena unutrašnjeg
pritiska dovodi do promene naponskog stanja, a samim tim proceniće se i vek trajanja cevi.
Prilog uz tačku 2.6.
2.6. SPISAK STUDENATA KOJI SU ODBRANILI ZAVRŠNI MASTER RAD
od 18.02.2013. do 18.03.2013. god.
Prezime i ime
Br.
indeksa
Studijski
program
1. Svetlana S. Janjušić
2. Andrijana S. Karapandžić
3. Nataša D. Popović
4. Gordana M. Lišanin
5. Branislava S. Momčilov
6. Slađana S. Savić
3110/11
3111/11
3091/11
3108/11
3092/12
3068/10
BIB
BIB
BIB
IZŽS
IZŽS
IZŽS
Mentor
Dr Aleksandar Marinković
Dr Dejan Bezbradica
Dr Milica Gvozdenović
Dr Nevenka Rajić
Dr Mirjana Ristić
Dr Dragan Povrenović
Ocena
Prosek
8,75
8,38
9,63
9,88
8,86
9,25
Završni
mas. rad
9
9
10
10
10
10
Dat.
odbr.
26.02.
26.02.
27.02.
27.02.
28.02.
28.02.
14
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
7. Miodrag D. Savić
8. Slađana Z. Davidović
9. Jelena D. Janković
3069/10
3057/10
3088/11
IZŽS
BI
BI
9,25
9,25
9,00
Dr Dragan Povrenović
Dr Suzana Dimitrijević
Dr Suzana Dimitrijević
10
10
10
28.02.
28.02.
28.02.
Prilog uz tačku 2.7.
2.7. PRIJAVLJENI ZAVRŠNI MASTER RAD
Komisija
Kandidat-tema
1. Nikolina Vujović, dipl. inž.
3008/12
UTICAJ NAČINA AKTIVIRANJA
OTPADNE KAFE NA KARAKTERISTIKE
POVRŠINE ADSORBENTA
2. Mladen Paunović, dipl. inž.
3109/11
OPTIMIZACIJA METODE EKSTRAKCIJE
ODABRANIH LEKOVA I PESTICIDA IZ
REČNOG SEDIMENTA
Stud.
program
1. Dr Slavica Šiler Marinković, red. prof. TMF
2. Dr Suzana Dimitrijević, red. prof. TMF
3. Dr Dušan Antonović, van. prof. TMF
BIB
1. Dr Svetlana Grujić, docent TMF
2. Dr Mila Laušević, red. prof. TMF
3. Dr Tatjana Vasiljević, van. prof. TMF
IZŽS
2.7.1. OBRAZLOŽENJE TEME ZAVRŠNIH MASTER RADOVA
1. Nikolina Vujović
Tema:
Uticaj načina aktiviranja otpadne kafe na karakteristike površine
adsorbenta
Mentor: Dr Slavica Šiler Marinković
Otpaci kafe se mogu koristiti kao adsorbenti u svom nativnom obliku, ali je površina
adsorbensa relativno mala, pa je samim tim i moć adsorpcije skromna. U radu će se ispitivati uticaj
aktivacije adsorbenta od otpadne kafe primenom različitih fizičko-hemijskih metoda. Kafa će se
tretirati kalijum-hidroksidom, fosfatnom kiselinom ili vodonik-peroksidom. Takođe će se ispitati
uticaj aktivacije mikrotalasima i termička obrada adsorbenta sagorevanjem u peći na visokim
temperaturama. Promene na površini adsorbenta će se pratiti FTIR analizom i SCAN
elektronskom mikroskopijom.
2. Mladen Paunović
Tema: Optimizacija metode ekstrakcije odabranih lekova i pesticida iz rečnog
sedimenta
Mentor: Dr Svetlana Grujić
Prisustvo lekova u životnoj sredini je problem koji se javlja kao rezultat njihove
prekomerne upotrebe i neadekvatnog odlaganja, kao i nemogućnosti sistema za prečišćavanje
otpadnih voda da ih u potpunosti uklone u toku tretmana. Pesticidi dospevaju u životnu sredinu
spiranjem sa površine tretiranog poljoprivrednog zemljišta, direktnim putem prilikom
aerotretmana, kao i iz urbane sredine. Zagađenje životne sredine lekovima i pesticidima
prouzrokuje niz poremećaja u ekosistemu i ugrožava zdravlje ljudi. U rečnim sedimentima su zbog
akumulacije prisutne visoke koncentracije lekova i pesticida.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
15
Prilikom analize sedimenata, kao kompleksnih matrica iz životne sredine, sastojci matrice
uzorka koji se koekstrahuju sa analitom značajno utiču na promenu jonizacije analita, što
nepovoljno utiče na tačnost i reproduktivnost analize. Da bi se smanjio uticaj matrice uzorka
sedimenta na rezultate analize neophodno je prečistiti ekstrakt uzorka i odabrati pogodan rastvarač
ili adsorbens koji će efikasno vezati analite, ali ne i nečistoće.
Cilj ovog rada je optimizacija metode ekstrakcije rečnog sedimenta za određivanje
tragova prisutnih lekova i pesticida. Biće ispitivana efikasnost različitih organskih rastvarača za
tečno-tečnu ekstrakciju analita iz vodenog ekstrakta, kao i efikasnost odabranih adsorbenasa za
ekstrakciju analita na čvrstoj fazi. Prečišćen ekstrakt će biti analiziran metodom tečne
hromatografije sa tandem masenom spektrometrijom uz korišćenje elektrosprej jonizacije.
Prilog uz tačku 2.8.
2.8. DOKTORSKE DISERTACIJE
I. Komisija za ocenu naučne zasnovanosti teme
Kandidat-tema
1. Mr BILJANA LAZIĆ, dipl. inž.
UTICAJ RAZLIČITIH POSTUPAKA
FIZIČKO-HEMIJSKOG
MODIFIKOVANJA NA STRUKTURU I
SVOJSTVA VLAKANA LANA
2. IGOR RADISAVLJEVIĆ, dipl. inž.
UTICAJ PARAMETARA ZAVARIVANJA
NA SVOJSTVA ZAVARENIH SPOJEVA
ALUMINIJUMSKIH LEGURA
DOBIJENIH POSTUPKOM
ZAVARIVANJA TRENJEM ALATOM
Komisija
1. Dr Mirjana Kostić, van. prof. TMF
2. Dr Koviljka Asanović, van. prof. TMF
3. Dr Svjetlana Janjić, docent Tehnološki
Fakultet, Banja Luka
4. Dr Jovana Milanović, naučni saradnik
Inovacioni centar TMF
1. Dr Nenad Radović, van. prof. TMF
2. Dr Zorica Cvijović, red. prof. TMF
3. Dr Endre Romhanji, red. prof. TMF
4. Dr Vencislav Grabulov, naučni savetnik IMS
5. Dr Aleksandar Živković, naučni saradnik
GOŠA_FOM
Kat.
TI
MI
II. Ocena naučne zasnovanosti teme (Izveštaj u prilogu)
Kandidat-tema
1. ISIDORA DELJANIN, dipl. inž.
MONITORING ELEMENATA U
TRAGOVIMA U ŽIVOTNOJ SREDINI
PRIMENOM ODABRANIH BILJNIH
VRSTA
2. MARIJA MIHAJLOVIĆ, dipl. inž.
SORPCIJA JONA OLOVA,
KADMIJUMA I CINKA IZ VODENIH
RASTVORA NA PRIRODNOM I
MODIFIKOVANOM ZEOLITU
Komisija
1. Dr Mirjana Ristić, red. prof. TMF
2. Dr Aleksandra Perić-Grujić, van. prof. TMF
3. Dr Milica Tomašević, viši naučni saradnik
Institut za fiziku Univerziteta u Beogradu
1. Dr Rada Petrović, red. prof. TMF
2. Dr Đorđe Janaćković, red. prof. TMF
3. Dr Ljubinka Rajaković, red. prof. TMF
4. Dr Antonije Onjia, naučni savetnik INN Vinča
5. Dr Bojan Jokić, naučni saradnik TMF
Kat.
IZŽ
S
NH
T
16
3. DANIELA POPOVIĆ, dipl. inž.
KOEFICIJENTI AKTIVNOSTI U
TROKOMPONENTNIM VODENIM
RASTVORIMA ELEKTROLITA SA
ZAJEDNIČKIM KALIJUM JONOM NA
T = 298,15 K
4. Mr JASMINA STOJKOVSKA, dipl.
molekularni biolog i fiziolog
DOBIJANJE I KARAKTERISANJE
NANOKOMPOZITNIH HIDROGELOVA NA
BAZI ALGINATA I NANOČESTICA
SREBRA ZA PRIMENU U BIOMEDICINI
5. JOVANA JOVAŠEVIĆ, dipl. inž.
SINTEZA I KARAKTERIZACIJA
HIDROGELOVA NA BAZI 2HIDROKSIETIL (MET)AKRILATA I
ITAKONSKE KISELINE ZA PRIMENU
U KONTROLISANOM OTPUŠTANJU
TERAPEUTSKI AKTIVNIH JONA
METALA
6. BOJANA KREZOVIĆ, dipl. inž.
SINTEZA I KARAKTERIZACIJA
HIDROGELOVA NA BAZI 2HIDROKSIETIL (MET)AKRILATA,
ITAKONSKE KISELINE I POLI(VINIL
PIROLIDONA
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
1. Dr Jelena Miladinović, van. prof. TMF
2. Dr Milica Todorović, red. prof. TMF u penziji
3. Dr Snežana Grujić, van. prof. TMF
4. Dr Zoran Miladinović, naučni saradnik
Institut za opštu i fizičku hemiju, Beograd
1. Dr Bojana Obradović, red. prof. TMF
2. Dr Vesna Mišković-Stanković, red. prof. TMF
3. Dr Maja Vukašinović-Sekulić, docent TMF
4. Dr Marina Milenković, van. prof.
Farmaceutskog fakulteta
NH
T
HI
1. Dr Simonida Tomić, van. prof. TMF
2. Dr Aleksandra Grujić-Perić, van. prof. TMF
3. Dr Suzana Dimitrijević, van. prof. TMF
4. Dr Melina Kalagasidis Krušić, van. prof. TMF
5. Dr Edin Suljovrujić, naučni savetnik INN Vinča
OH
TPI
1. Dr Simonida Tomić, van. prof. TMF
2. Dr Melina Kalagasidis Krušić, van. prof. TMF
3. Dr Gordana Ušćumlić, red. prof. TMF
4. Dr Edin Suljovrujić, naučni savetnik INN Vinča
OH
TPI
III. Komisija za ocenu i odbranu doktorske disertacije
Kandidat-tema
1. Mr MILICA POŠARAC-MARKOVIĆ, dipl. inž.
SINTEZA I KARAKTERIZACIJA
KOMPOZITNOG KERAMIČKOG
MATERIJALA NA BAZI SILICIJUM
KARBIDA I KORDIJERITA
2. Mr NOZHAT MOFTAH El BUAISHI,
dipl. inž.
PROUČAVANJE SINTERABILNOSTI
KORDIJERITNIH PRAHOVA
SINTETIZOVANIH RAZLIČITIM SOL-GEL
POSTUPCIMA
3. BOJAN BOŽIĆ, dipl. inž.
SINTEZA, STRUKTURA I SVOJSTVA
POTENCIJALNO BIOLOŠKI AKTIVNIH
DERIVATA PROPANSKE KISELINE
Komisija
1. Dr Tatjana Volkov Husović, red. prof. TMF
2. Dr Branko Matović, naučni savetnik
INN Vinča
3. Dr Radmila Jančić-Heinemann, van. prof. TMF
4. Dr Sanja Martinović, naučni saradnik, ITNMS
5. Dr Anja Došen, naučni saradnik, INN Vinča
1. Dr Rada Petrović, red. prof. TMF
2. Dr Đorđe Janaćković, red. prof. TMF
3. Dr Snežana Grujić, van. prof. TMF
4. Dr Đorđe Veljović, naučni saradnik
Inovacioni centar TMF
1. Dr Gordana Ušćumlić, red. prof. TMF
2. Dr Slobodan Petrović, red. prof. TMF
3. Dr Dejan Poleti, red. prof. TMF
4. Dr Jelena Rogan, docent TMF
5. Dr Milka Avramov Ivić, naučni savetnik IHTM
Kated
MI
NHT
OH
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
4. ZLATE VELIČKOVIĆ, dipl. inž.
MODIFIKACIJA I PRIMENA VIŠESLOJNIH
UGLJENIČNIH NANOCEVI ZA
IZDVAJANJE ARSENA IZ VODE
5. ALEKSANDRA ĐUKIĆ-VUKOVIĆ, dipl. inž.
PROIZVODNJA MLEČNE KISELINE I
PROBIOTSKE BIOMASE NA
DESTILERIJSKOJ DŽIBRI
6. VALENTINA SEMENČENKO, dipl. inž.
ISPITIVANJE RAZLIČITIH HIBRIDA
KUKURUZA KAO SIROVINE ZA
PROIZVODNJU BIOETANOLA, SKROBA I
HRANE ZA ŽIVOTINJE
17
1. Dr Mirjana Ristić, red. prof. TMF
2. Dr Petar Uskoković, red. prof. TMF
3. Dr Aleksandra Perić-Grujić, van. prof. TMF
4. Dr Aleksandar Marinković, docent TMF
5. Dr Mladen Vuruna, van. prof. Vojne akademije
1. Dr Ljiljana Mojović, red. prof. TMF
2. Dr Maja Vukašinović-Sekulić, docent TMF
3. Dr Marica Rakin, van. prof. TMF
4. Dr Jelena Pejin, docent TF, Novom Sadu
1. Dr Ljiljana Mojović, red. prof. TMF
2. Dr Slavica Šiler-Marinković, red. prof. TMF
3. Dr Milica Radosavljević, naučni savetnik
Institut za kukuruz, Zemun Polje
4. Dr Marija Milašinović-Šeremešić, naučni
saradnik, Institut za kukuruz, Zemun Polje
IZŽS
BIB
BIB
IV. Ocena doktorske disertacije (Referat u prilogu)
Kandidat-tema
1. Mr ANĐELA KNEŽEVIĆ STEVANOVIĆ,
dip. inž.
EKSPERIMENTALNO ODREĐIVANJE I
MODELOVANJE VOLUMETRIJSKIH
SVOJSTAVA, INDEKSA REFRAKCIJE I
VISKOZNOSTI VIŠEKOMPONENTNIH
SISTEMA ORGANSKIH RASTVARAČA
Komisija
1. Dr Mirjana Kijevčanin, red. prof. TMF
2. Dr Slobodan Šerbanović, red. prof. TMF
3. Dr Dušan Grozdanić, red. prof. TMF
u penziji
Kat.
HI
Prilog uz tačku 3.
3. KADROVSKA PITANJA
3.1. Izveštaj komisije referenata za izbor u naučno istraživačko zvanje
1.
Dr Ivana Dimić, dipl. inž. izbor u zvanje istraživač saradnik
3.2. Imenovanje Komisije referenata za pisanje Izveštaja za izbor u naučno istraživačka
zvanja
1.
Katedra za fizičku hemiju i elektrohemiju predlaže Komisiju referenata za pisanje
Izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor Bore Jegdića, dipl. inž. u zvanje viši
naučni saradnik u sastavu:
1. Dr Vesna Mišković-Stanković, red. prof. TMF
2. Dr Jelena Bajat, van. prof. TMF
3. Dr Miodrag Maksimović, red. prof. TMF
4. Dr Boris Katavić, viši naučni saradnik, Institut Goša d.o.o.
5. Dr Jovan Popić, naučni savetnik IHTM
18
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
2.
3.
4.
5.
Katedra za tekstilno inženjerstvo predlaže Komisiju referenata za pisanje Izveštaja o
ispunjenosti uslova za izbor Ane Kramar, dipl. inž. u zvanje istraživač saradnik u
sastavu:
1. Dr Mirjana Kostić, van. prof. TMF
2. Dr Petar Jovančić, red. prof. TMF
3. Dr Koviljka Asanović, van. prof. TMF
Katedra za biohemijsko inženjerstvo predlaže Komisiju referenata za pisanje
Izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor Milice Milutinović, dipl. inž. u zvanje
istraživač saradnik u sastavu:
1. Dr Suzana Dimitrijević, van. prof. TMF
2. Dr Slavica Šiler-Marinković, red. prof. TMF
3. Dr Dušan Antonović, red. prof. TMF
Katedra za neorgansku hemijsku tehnologiju predlaže Komisiju referenata za pisanje
Izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor Anđelike Bjelajac, dipl. inž. u zvanje
istraživač saradnik u sastavu:
1. Dr Rada Petrović, red. prof. TMF
2. Dr Đorđe Janaćković, red. prof. TMF
3. Dr Snežana Grujić, van. prof. TMF
Katedra za neorgansku hemijsku tehnologiju predlaže Komisiju referenata za pisanje
Izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor Sonje Smiljanić, dipl. inž. u zvanje
istraživač saradnik u sastavu:
1. Dr Snežana Grujić, van. prof. TMF
2. Dr Jelena Miladinović, van. prof. TMF
3. Dr Rada Petrović, red. prof. TMF
3.3. Davanje saglasnosti studentima doktorskih studija za izvođenje vežbi
1. Daje se saglasnost dr Bojanu Jokiću, istraživaču saradniku za izvođenje vežbi na
predmetu Tehnologija građevinskih materijala, sa fondom 2 časa nedeljno u letnjem
semestru šk. 2012/13 godine, bez materijalne nadoknade.
2. Daje se saglasnost dr Đorđu Veljoviću, naučnom saradniku za izvođenje vežbi na
predmetu Procesiranje i primena keramičkih materijala, sa fondom 2 časa nedeljno u
letnjem semestru šk. 2012/13 godine, bez materijalne nadoknade.
3. Daje se saglasnost Luki Živkoviću, istraživaču pripravniku za izvođenje vežbi na
predmetu Upravljanje procesima u farmaceutskoj industriji, sa fondom 2 časa nedeljno u
letnjem semestru šk. 2012/13 godine, uz nadoknadu.
4. Daje se saglasnost Mr Mariji Vukčević, istraživaču saradniku za izvođenje vežbi na
predmetu Instrumentalne metode II, sa fondom 4 časa nedeljno u letnjem semestru šk.
2012/13 godine, uz nadoknadu.
5. Daje se saglasnost Mileni Knežević, istraživaču pripravniku za izvođenje vežbi na
predmetu Osnovi bioprocesnog inženjerstva,
sa fondom 1 časa nedeljno i Osnovi
tehnologije pripreme vode sa fondom 1 časa nedeljno u letnjem semestru šk. 2012/13
godine, uz nadoknadu.
6. Daje se saglasnost Lidiji Radovanović, istraživaču pripravniku za izvođenje vežbi na
predmetu Opšta hemija II, do povratka Aleksandre Dačević, asistenta sa bolovanje u
letnjem semestru šk. 2012/13 godine, uz nadoknadu.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
19
7.
Daje se saglasnost Gorici Ivaniš, istraživaču pripravniku za izvođenje vežbi na predmetu
Programiranje, sa fondom 5 časova nedeljno tokom 10 nedelja, ukupno 50 časova u
letnjem semestru šk. 2012/13 godine, uz nadoknadu.
8. Daje se saglasnost Jeleni Vuksanović, istraživaču pripravniku za izvođenje vežbi na
predmetu Programiranje, sa fondom 5 časova nedeljno tokom 10 nedelja, ukupno 50
časova u letnjem semestru šk. 2012/13 godine, uz nadoknadu.
9. Daje se saglasnost Divni Bajić, istraživaču pripravniku za izvođenje vežbi na predmetu
Programiranje, sa fondom 4 časa nedeljno tokom 10 nedelja, ukupno 40 časova u letnjem
semestru šk. 2012/13 godine, uz nadoknadu.
10. Daje se saglasnost Bojani Isailović, istraživaču pripravniku za izvođenje vežbi na
predmetu Programiranje, sa fondom 2 časa nedeljno tokom 10 nedelja, ukupno 20 časova
u letnjem semestru šk. 2012/13 godine, uz nadoknadu.
11. Daje se saglasnost Nikoli Grozdaniću, istraživaču pripravniku za izvođenje vežbi na
predmetu Programiranje, sa fondom 4 časa nedeljno tokom 10 nedelja, ukupno 40 časova
u letnjem semestru šk. 2012/13 godine, uz nadoknadu.
12. Daje se saglasnost Divni Bajić, istraživaču pripravniku za izvođenje vežbi na predmetu
Laboratorije inženjerstva zaštite životne sredine, sa fondom 6 časova nedeljno tokom 5
nedelja, ukupno 30 časova u letnjem semestru šk. 2012/13 godine, uz nadoknadu.
3.4. Davanje saglasnosti nastavnicima TMF za angažovanje na drugim fakultetima
1. Dr Predragu Živkoviću, van. prof. TMF daje se saglasnost za izvođenje nastave na
Fakultetu za tehničke studije u Kiseljaku, Univerzitet u Travniku iz predmeta Kontrola kvaliteta i
Grafički standardi. Nastava će se izvoditi u dane vikenda (subota i nedelja) sa fondom od 15
časova po predmetu u letnjem semestru šk.2012/2013 godinu.
2. Dr Miloradu Zriliću, van. prof. TMF daje se saglasnost za izvođenje nastave na
Fakultetu za tehničke studije u Kiseljaku, Univerzitet u Travniku iz predmeta Grafički strojevi.
Nastava će se izvoditi u dane vikenda (subota i nedelja) sa fondom od 15 časova po predmetu u
letnjem semestru šk.2012/2013 godinu.
3. Dr Mirjani Filipović, van. prof. TMF daje se saglasnost za izvođenje nastave na
Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerzitet u Beogradu predmeta Tehnologija
materijala i zanimanja sa metodikom sa fondom od 3 časa nedeljno u letnjem semestru
šk.2012/2013 godinu.
4. Dr Predragu Živkoviću, van. prof. TMF daje se saglasnost za izvođenje nastave na
Visokoj školi BLC u Banja Luci iz predmeta Tehnologija štampe i štamparske forme, Grafički
materijali i tehnologija sa fondom od 8 časova za svaki predmet u zimskom semestru
šk.2012/2013 godinu, kao i izvođenje nastave iz predmeta Grafički dizajn i Organizacija grafičke
proizvodnje sa fondom od 8 časova za svaki predmet u letnjem semestru šk.2012/2013 godinu.
Nastava će se izvoditi u dane vikenda (subota i nedelja)
5. Daje se saglasnost dr Borisu Lončaru, vanrednom profeoru. TMF-a za izvođenje
nastave na doktorskim-akademskim studijama na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Istočnom
Sarajevu u Zvorniku, iz predmeta Mjerenje i regulacija procesa, sa fondom od 3 časa nedeljno i
Automatizacija i upravljanje tehnološkim procesima sa fondom od 2 časa nedeljno u letnjem
semestru šk.2012/2013 godinu.
6. Daje se saglasnost dr Draganu Povrenoviću, docentu. TMF-a za izvođenje nastave na
doktorskim-akademskim studijama na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu u
Zvorniku, iz predmeta Tehnologija vode, sa fondom od 2 časa nedeljno u letnjem semestru
šk.2012/2013 godinu.
20
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
7. Daje se saglasnost dr Petru Đukiću, redovnom profeoru. TMF-a za izvođenje nastave
na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, iz predmeta Makroekonomija, sa
fondom od 2 časa nedeljno u letnjem semestru šk.2012/2013 godinu.
8. Daje se saglasnost dr Draganu Mitrakoviću, redovnom profeoru. TMF-a za izvođenje
nastave na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, iz predmeta Telekomunikacion merenja, sa
fondom od 2 časa nedeljno u letnjem semestru šk.2012/2013 godinu.
3.5. Imenovanje recenzenata za tehničko-tehnološka rešenja
Imenuju se dr Slavica Šiler Marinković, redovni profesor TMF i dr Marica Rakin,
vanredni profesor TMF za recenzente tehničko-tehnološkog rešenja autora dr Suzane Dimitrijević,
van. prof. pod nazivom: Fiziološka i proizvodna svojstva soja Leuconostoc mesenteroides,
izolovanog iz vodenog kefira za proizvodnju dekstrana.
3.6. Recenzije tehničko-tehnoloških rešenja
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta od 28.02.2013., imenovana
sam za recenzenta tehničkog rešenja pod nazivom „Proizvodnja funkcionalnog fermentisanog
napitka od surutke i mleka“ autora dr Marice Rakin, dr Maje Vukašinović Sekulić, dr Danice
Zarić, dr Ljljane Mojović, Maje Bulatović, Tanje Krunić, Ivana Zorića i Marijane Stamenković.
Na osnovu uvida u dokumentaciju podnosim Veću sledeću
RECENZIJU
Tehničko rešenje je prikazano na 14 strana i sadrži 5 slika, 5 tabela i 6 literaturnih navoda. Ovo
rešenje čine sledeća poglavlja:
1. Podaci o tehničkom rešenju
2. Problem koji se tehničkim rešenjem rešava
3. Šema proizvodnje i opis postupka
4. Prikaz postignutih rezultata
5. Mogućnost i značaj primene
6. Zaključak
7. Literatura
Tehničko rešenje se odnosi na proizvodnju i optimizovanje uslova proizvodnje funkcionalnog
fermentisanog napitka od surutke i mleka sa komercijalnom jogurtnom starter kulturom ABY-6.
Ovim tehničkom rešenjem definiše se veličina inokuluma, odnos mleka i surutke kao supstrata za
fermentaciju, temperatura izvođenja mlečno kisele fermentacije i njen uticaj na senzorne
karakteristike dobijenog proizvoda i stabilnost proizvoda tokom čuvanja.
Na osnovu ukupnih rezultata za tehničko rešenje predložen je proizvod dobijen mlečno-kiselom
fermentacijom surutke uz dodatak mleka, u odnosu 70:30 (v/v), primenom starter kulture ABY-6 u
koncentraciji od 6%, u trajanju fermentacije 4h i na temperaturi od 420C. Dodatak mleka uticao je
na kvalitet nastalog fermentisanog proizvoda, naročito u pogledu homogenosti i punoće ukusa.
Prilikom čuvanja/skladištenja ove vrste proizvoda važno je da se postignuti ukupan broj bakterija,
koji je u ovom slučaju iznad 108CFU/ml, očuva u što dužem vremenskom periodu da bi napitak
imao i probiotski karakter. Na osnovu dobijenih rezultata može se smatrati da napitak dobijen
fermentacijom surutke sa dodatkom 30% mleka na temperaturi 420C ima rok trajanja minimum 25
dana, u okviru koga se može garantovati probiotski karakter napitka. Takođe, naknadna
acidifikacija tokom čuvanja fermentisanog napitka nije značajnije uticala na kvalitet proizvoda.
U poređenju sa konvencionalnim mlečnim fermentisanim napicima utvđeno je da se ovim
postupkom dobija kvalitetan funkcionalni fermentisani napitak koji je po senzornim
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
21
karakteristikama veoma sličan jogurtu, pri čemu je 70% mleka zamenjeno surutkom. Na ovaj
način iskorištava se sporedni proizvod - surutka, koji nastaje pri proizvodnji sira i kazeina. Surutka
predstavlja, pre svega, odličan izvor biološki visokovrednih proteina. Jedan od načina za
povećanje sadržaja proteina i njenih bioaktivnih pepida u ishrani je konzumiranje funkcionalnih
napitaka na bazi surutke. Fermentacijom surutke pomoću bakterija mlečne kiseline smanjuje se
sadržaj laktoze u napitku, proizvodi se prvenstveno mlečna kiselina i drugi metaboliti kao što su
aromatične komponente koje doprinose ukusu i teksturi proizvoda. Tokom mlečno kisele
fermentacije oslobađaju se proteaze i peptidaze što dovodi do hidrolize proteina surutke, čiji
proizvodi mogu imati određenu fiziološku ulogu u organizmu.
Ovim postupkom otvaraju se mogućnosti i za dalji razvoj nekonvencionalnih mlečnih
fermentisanih proizvoda, koji u svetu predstavljaju novu kategoriju proizvoda koja je u velikoj
ekspanziji.
Na osnovu pregledane prijave i prateće dokumentacije tehničkog rešenja pod nazivom
„Proizvodnja funkcionalnog fermentisanog napitka od surutke i mleka“ potpuno je definisan
postupak dobijanja funkcionalnog fermentisanog napitka na bazi surutke na laboratorijskom nivou.
Iz tog razloga predlažem da se navedeno tehničko rešenje prihvati i kategorizuje kao M84 – Bitno
poboljšan postojeći proizvod ili tehnologija .
RECENZENT
Dr Suzana Dimitrijević Branković, vanredni profesor
U Beogradu 15.03.2013.
---------------------------------------Na sednici Nastavno/naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta od 28.02.2013., imenovana
sam za recenzenta tehničkog rešenja pod nazivom „Proizvodnja funkcionalnog fermentisanog
napitka od surutke i mleka“ autora dr Marice Rakin, dr Maje Vukašinović Sekulić, dr Danice
Zarić, dr Ljljane Mojović, Maje Bulatović, Tanje Krunić, Ivana Zorića i Marijane Stamenković.
Na osnovu uvida u dokumentaciju podnosim Veću sledeću
RECENZIJU
Tehničko rešenje je prikazano na 14 strana i sadrži 5 slika, 5 tabela i 6 literaturnih navoda. Ovo
rešenje čine sledeća poglavlja:
1. Podaci o tehničkom rešenju
2. Problem koji se tehničkim rešenjem rešava
3. Šema proizvodnje i opis postupka
4. Prikaz postignutih rezultata
5. Mogućnost i značaj primene
6. Zaključak
7. Literatura
Tehničko rešenje se odnosi na oblast proizvodnje funkcionalnih fermentisanih napitaka od surutke
i mleka sa komercijalnom jogurtnom starter kulturom ABY-6. Ovim tehničkom rešenjem definišu
se sledeći parametri: veličina inokuluma, odnos mleka i surutke u supstratu za fermentaciju,
temperatura izvođenja mlečno kisele fermentacije, senzorne karakteristike proizvoda, uticaj
temperature na senzorne karakteristike i stabilnost proizvoda tokom čuvanja.
Funcionalni fermentisani napitak, koji je po senzornim karakteristikama veoma sličan jogurtu,
proizveden je od surutke uz dodatak 30% mleka sa komercijalnom starter kulturom ABY-6 . Na
22
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
ovaj način iskorištava se sporedni proizvod – surutka, koji nastaje pri proizvodnji sira i kazeina.
Surutka je zbog svog nutritivno vrednog sastava veoma dobar supstrat za primenu u različitim
biotehnološkim procesima. U odnosu na ostale proizvode izdvaja je biološka vrednost njenih
proteina. Jedan od načina za povećanje sadržaja proteina i njenih bioaktivnih pepida u ishrani je
konzumiranje funkcionalnih napitaka na bazi surutke. Primenom komercijalnih jogurtnih kultura
za fermentaciju surutke, kao što je ABY-6, ostvarena je mogućnost proizvodnje surutkinih
napitaka senzornih karakteristika sličnih onima kod fermentisanih mlečnih proizvoda, uz primenu
postupaka koji se koriste u industriji mleka.
Na osnovu prikazanih rezultata, autori su za tehničko rešenje predložili proizvod dobijen mlečnokiselom fermentacijom surutke uz dodatak mleka, u odnosu 70:30 (v/v), primenom starter kulture
ABY-6 u koncentraciji od 6%, u trajanju fermentacije 4h i na temperaturi od 420C. Dodatak mleka
dodatno je uticao na kvalitet nastalog fermentisanog proizvoda, naročito u pogledu homogenosti i
punoće ukusa. Prilikom čuvanja/skladištenja ove vrste proizvoda važno je da se postignuti ukupan
broj bakterija, koji je u ovom slučaju iznad 108CFU/ml, očuva u što dužem vremenskom periodu
da bi napitak imao i probiotski karakter. Na osnovu dobijenih rezultata može se smatrati da napitak
dobijen fermentacijom surutke sa dodatkom 30% mleka na temperaturi 420C ima rok trajanja
minimum 25 dana, u okviru koga se može garantovati kvalitet i probiotski karakter napitka.
Na osnovu pregledane prijave i prateće dokumentacije tehničkog rešenja pod nazivom
„Proizvodnja funkcionalnog fermentisanog napitka od surutke i mleka“ potpuno je definisan
postupak dobijanja funkcionalnog fermentisanog napitka na bazi surutke na laboratorijskom nivou.
Iz tog razloga predlažem Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu,
da navedeno tehničko rešenje prihvati i kategorizuje kao M84 – Bitno poboljšan postojeći
proizvod .
RECENZENT
Prof. Dr Slavica Šiler Marinković
U Beogradu, 15.03.2013.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
23
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Predmet: Podobnost teme i kandidata Isidore Deljanin za izradu doktorske disertacije
Odlukom br. 35/14 od 31.01.2013. godine, imenovani smo za članove Komisije za ocenu
podobnosti teme i kandidata Isidore Deljanin za izradu doktorske disertacije i naučne zasnovanosti
teme:
„MONITORING ELEMENATA U TRAGOVIMA U ŽIVOTNOJ SREDINI PRIMENOM
ODABRANIH BILJNIH MATERIJALA“
Na osnovu materijala priloženog uz Zahtev kandidata, Komisija podnosi sledeći
IZVEŠTAJ
1. Podaci o kandidatu
1.1 Biografski podaci
Isidora (Vladimir) Deljanin, dipl. biolog zaštite životne sredine, rođena je 23.09.1985. godine u
Beogradu. Oglednu osnovnu školu “Vladislav Ribnikar” u Beogradu i Treću beogradsku
gimnaziju završila je sa odličnim uspehom. Osnovne studije na Biološkom fakultetu Univerziteta u
Beogradu upisala je 2004/2005 školske godine, a diplomirala je 2010. godine sa prosečnom
ocenom 9,11 na smeru Ekologija i zaštita životne sredine. Diplomski rad pod nazivom
„Gastrointestinalni paraziti sivog pacova Rattus norvegicus (Berk.1769) sa šireg područja
Beograda”, odbranila je sa ocenom 10 u januaru 2010. godine.
Školske 2010/2011 upisala je doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta
u Beogradu, na studijskom programu Inženjerstvo zaštite životne sredine. Rešenjem Tehnološkometalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu br. 20/53 od 31.05.2011. godine, Isidora Deljanin
je izabrana u zvanje istraživač pripravnik. Rešenjem Tehnološko-metalurškog fakulteta
Univerziteta u Beogradu br. 20/87 od 31.12.2012. godine, Isidora Deljanin je izabrana u zvanje
istraživač saradnik.
Isidora Deljanin je od 01. februara 2011. godine angažovana kao saradnik na Projektu 172007,
„Razvoj i primena metoda i materijala za monitoring novih zagađujućih i toksičnih organskih
materija i teških metala“.
Isidora Deljanin je angažovana i na izradi Lokalnog registra izvora zagađivanja životne sredine na
teritoriji Beograda, u realizaciji Sekretarijata za zaštitu životne sredine Grada Beograda i
Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Član je Srpskog hemijskog društva.
Govori engleski jezik.
24
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
1.2. Stečeno naučnoistraživačko iskustvo
Isidora Deljanin je upisala doktorske studije školske 2010/2011 godine na Tehnološkometalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na studijskom programu Inženjerstvo zaštite
životne sredine. Položila je sve ispite predviđene planom i programom za doktorske studije sa
prosečnom ocenom 9,33.
Položeni ispiti i ostvareni bodovi u okviru doktorskih studija
R. br.
Naziv predmeta
1.
Industrijska ekologija
2.
Ekonomija životne sredine i održivi razvoj
3.
Hemijska kinetika
4.
Matematička obrada eksperimentalnih podataka
5.
Viši kurs termodinamike
6.
Masena spektrometrija
7.
Organske zagađujuće supstance
8.
Upravljanje čvrstim i opasnim otpadom
9.
Tečna hromatografija-masena spektrometrija
10.
Strukturna analiza organskih molekula
11.
Teorijski principi i praktični aspekti pripreme vode za piće i
primenu u industriji
12.
Završni ispit – pristupni rad za izradu doktorske disertacije
Ukupno
ESPB
5
4
5
5
5
4
4
5
4
6
4
30
81
Završni ispit pod nazivom „Platinska grupa elemenata – izvori, ponašanje i praćenje u životnoj
sredini“ je odbranila u septembru 2012. godine sa ocenom 10, pred komisijom u sastavu: dr
Mirjana Ristić, red. prof., dr Aleksandra Perić-Grujić, van. prof. i dr Viktor Pocajt, docent. Oblast
naučno-istraživačkog rada Isidore Deljanin obuhvata biomonitoring elemenata u tragovima u
životnoj sredini, poreklom iz različitih antropogenih aktivnosti, primenom različitih biljnih vrsta.
Isidora Deljanin je do sada bila koautor jednog rada u vrhunskom međunarodnom časopisu (M21)
i jednog rada u časopisu međunarodnog značaja (M23). Imala je i dva saopštenja na skupovima
nacionalnog značaja (M64). Iz oblasti istraživanja kojoj pripada predložena tema doktorske
disertacije, kandidat je koautor jednog naučnog rada objavljenog u časopisu međunarodnog
značaja (oznaka grupe M20: vrsta rezultata M21 – 1 rad) i 2 saopštenja koja su prikazana na
domaćim skupovima (oznaka grupe M60: vrsta rezultata M64 - 2 rada).
Spisak objavljenih radova i saopštenja
Radovi objavljeni u časopisima međunarodnog značaja - M20
- Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu – M21
1. Tomašević M., Antanasijević D., Aničić M., Deljanin I., Perić-Grujić A., Ristić M.: Lead
concentrations and isotope ratios in urban tree leaves, Ecological Indicators, Vol 24, 2013, pp.
504–509.
- Rad u međunarodnom časopisu – M23
1. Kataranovski D., Kataranovski M., Deljanin I.: Helminth Fauna Of Rattus Norvegicus
Berkenhout, 1769 From The Belgrade Area, Serbia, Archives of Biological Sciences, Vol 62,
No 4, 2010, pp.1091-1099.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
25
Zbornici skupova nacionalnog značaja – M60
- Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu – M64
1. Deljanin I. V., Aničić M. P., Antanasijević D. Z., Tomašević M. N., Perić-Grujić A. A., Ristić
M. Đ.: Lead isotope ratio analysis in tree leaves from Belgrade, 50th Meeting od the Serbian
Chemical Society, Belgrade, Serbia, June 14th-15th 2012., Book of Abstracts, p. 82.
2. Deljanin I. V., Antanasijević D. Z., Aničić Urošević M. P., Tomašević M. N., Perić-Grujić A.
A., Ristić M. Đ.: Određivanje koncentracije platine u listovima listopadnog drveća sa
područja Beograda, Prva Konferencija mladih hemičara Srbije, Beograd, Srbija, 19. i 20
oktobar 2012., Program i Kratki izvodi radova, p. 19.
1.3 Ocena podobnosti kandidata za rad na predloženoj temi
Na osnovu dosadašnjeg rada tokom doktorskih studija, kao i angažovanja na Projektu 172007
Ministarstva za nauku, „Razvoj i primena metoda i materijala za monitoring novih zagađujućih i
toksičnih organskih materija i teških metala“, kandidat Isidora Deljanin je pokazala sklonost i
izrazitu sposobnost za bavljenje naučnoistraživačkim radom. Do sada je objavila 2 rada u
međunarodnim časopisima, kao i 2 saopštenja na međunarodnim i domaćim skupovima. Shodno
navedenom, Komisija smatra da kandidat ispunjava uslove za rad na predloženoj temi doktorske
disertacije.
2. Predmet i cilj istraživanja
Brojne antropogene aktivnosti, uključujući industrijske, komunalne i poljoprivredne, dovode do
emisije potencijalno toksičnih supstanci za ljude, životinje i biljke [1, 2]. U urbanim i
industrijskim sredinama, oslobađaju se velike količine elemenata u tragovima koji se talože u
životnoj sredini putem suve i vlažne depozicije, što može može dovesti do njihove akumulacije
tokom vremena. Usled dugoročnog prisustva ovih zagađujućih materija u urbanim sredinama,
pogotovo u atmosferi, povećava se rizik po zdravlje ljudi [3]. Zbog njihovog štetnog dejstva, u
poslednje vreme je povećano interesovanje za elemente u tragovima, posebno za teške metale [4,
5]. U elemente u tragovima se ubrajaju esencijalni elementi kao što su Cu, Fe, Ni i Zn, ali i
neesencijalni poput Cd, Cr i Pb, koji se nalaze u životnoj sredini u niskim koncentracijama, a kada
su prisutni u višim, ili u biodostupnim količinama, toksični su za žive organizme [6]. Takođe,
poslednjih godina je povećana i emisija platinske grupe elemenata, pogotovo Pt, Pd i Rh, koji se
upotrebljavaju za izradu automobilskih katalizatora za prečišćavanje izduvnih gasova [7].
Koncentracije elemenata u tragovima u životnoj sredini su povišene zbog različitih antropogenih
aktivnosti, što utiče na njihovu dostupnost i kruženje u prirodi. Određivanjem izotopskog sastava
određenih elemenata se može ustanoviti njihovo poreklo, odnosno izvori njihove emisije, u vidu
izotopskog „otiska prsta” [8].
Praćenje zagađujućih materija je kompleksan problem: neophodno je identifikovati izvore emisije,
odrediti njihove koncentracije primenom dovoljno osetljivih tehnika, da bi se odredili rizici po
ljudsko zdravlje i životnu sredinu i obezbedila kontrola, kao i smanjenje emisije [9].
Biomonitoring predstavlja praćenje prisustva neke zagađujuće supstance u životnoj sredini
korišćenjem odabranih organizama (biljnih ili životinjskih) [10]. Biljke i različiti biljni materijali
se sve više koriste kao pasivni ili aktivni bioindikatori elemenata u tragovima u istraživanjima
atmosferske depozicije polutanata [11, 12]. Prednost biomonitoringa, u odnosu na instrumentalne
tehnike, je mogućnost formiranja gušće mreže monitoring mesta i dobijanje informacija o uticaju
atmosferskih polutanata na žive sisteme. Da bi se biljna vrsta koristila za biomonitoring,
neophodno je da ispuni određene uslove. Potrebno je da može da usvoji i toleriše velike količine
26
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
polutanata bez štetnih uticaja na njen rast i razvoj, da bude česta i ima široku distribuciju u datoj
geografskoj oblasti, da ima dovoljno dugačak životni vek da bi efekat zagađujućih materija mogao
da se posmatra u dužem vremenskom periodu i da bude jednostavna za uzorkovanje [13]. Bitno je
i da koncentracije elemenata koji se prate dobro oslikavaju koncentracije elemenata u životnoj
sredini, da bi se mogli odrediti relativni nivoi zagađenja ili da se odredi kvantitativan odnos sa
koncentracijom u vazduhu ili stopa depozicije [14]. Teško da neka vrsta može da ispuni sve
zahteve u potpunosti, pa se ispituju različite biljne vrste da bi se ustanovilo koja je najpogodnija za
biomonitoring, ili ako postoji više mogućnosti, koja vrsta je najpogodnija na datom geografskom
području. Najčešće se za biomonitoring koriste mahovine i lišajevi, ali se sve više primenjuju i
listopadno drveće, četinari, različite vrste trava i sl.
Poslednjih godina objavljen je veliki broj radova o primeni različitog biljnog materijala i koršćenju
različitih analitičkih tehnika za biomonitoring elemenata u tragovima u životnoj sredini [15-19].
Takođe, rađena su i istraživanja vezana za biomonitoring elemenata u tragovima u urbanim
sredinama ovog podneblja [20-25]. Uopšteno govoreći, u ovoj oblasti još uvek nedostaje
standardizovana metodologija koja bi bila osnova za poređenje dobijenih rezultata, odnosno za
formiranje pouzdane baze podataka. Značajne grešeke se mogu napraviti počevši od uzorkovanja,
preko pripreme biljnog materijala, pa do same analize. Od posebnog značaja je odabir biljnih vrsta,
zbog njihove specifičnosti, u pogledu pogodnosti za biomonitoring elemenata u tragovima u
urbanim sredinama.
Predmet i cilj ove doktorske disertacije bi bio razvoj metodologije za biomonitoring elemenata u
tragovima (V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Pb, Pt) primenom odabranih biljnih vrsta, pre svega
listova listopadnog drveća (Aesculus hippocastanum, Tilia spp., Acer platanoides i Betula
pendula), uzorkovanih na više lokaliteta sa područja Beograda, tokom nekoliko godina. Pored ovih
planirano je i ispitivanje drugih biljnih vrsta. Na taj način bi se ustanovilo koja biljna vrsta
predstavlja najpogodniji biomonitor elemenata u tragovima u urbanim sredinama ovog podneblja.
Takođe, ustanovio bi se nivo zagađenja elementima u tragovima na području Beograda. Poseban
akcenat će biti stavljen na ispitivanje sadržaja platine u uzorcima, jer je, usled sve češće upotrebe
automobila koji koriste katalizatore za prečišćavanje izduvnih gasova, emisija platine povećana. S
obzirom da je koncentracija platine u životnoj sredini jako niska, planirana je optimizacija metode
za analizu sadržaja ovog elementa u uzorcima. Pored koncentracije elemenata u tragovima, planira
se i određivanje izotopskog sastava olova, čime bi se ukazalo na izvor emisije tog elemenata u
vazduh. Tokom rada će posebna pažnja biti posvećena pripremi uzoraka za analizu, kao i primeni
referentnog materijala, sa ciljem da se dobije pouzdana metodologija koja bi dala precizne
rezultate.
Literatura:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
Nriagu J. O., Pacyna J. M.: Quantitative assessment of worldwide contamination of air,
water and soils by trace elements, Nature, Vol 333, No 6169, 1988, pp. 134-139.
Wong C. S. C.: Urban environmental geochemistry of trace elements, Environmental
Pollution, Vol 142, No 1, 2006, pp. 1–16.
World Health Organization (WHO): Health aspects of air pollution with particulate
matter, ozone and nitrogen dioxide, Report on a WHO working group, Bonn 2003, pp. 194.
Järup L.: Hazards of heavy metal contamination, British Medical Bulletin, Vol 68, 2003,
pp. 167-182.
Wei B., Yang L.: A review of heavy metal contaminations in urban soils, urban road
dusts and agricultural soils from China, Microchemical Journal, Vol 94, No 2, 2010, pp.
99-107.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
27
Blum W. E. H., Horak O., Mentler A., Purshenreiter M.: Trace elements. In: Sabljic A.
(Ed), Environmental and Ecological Chemistry, Vol II, Encyclopedia of Life Support
Systems, 2009.
Barefoot R. R.: Distribution and speciation of platinum group elements in environmental
matrices, Trends in Analytical Chemistry, Vol 18, No 11, 1999, pp. 702-707.
Cheng H. F., Hu Y. A.: Lead (Pb) isotopic fingerprinting and its applications in lead
pollution studies in China: a review, Environmental Pollution, Vol 158, No 5, 2010, pp.
1134-1146.
Wolterbeek B.: Biomonitoring of trace element air pollution: principles, possibilities and
perspectives, Environmental Pollution, Vol 120, No 1, 2002, pp. 11–21.
Markert B.: Plants as Biomonitors. Indicators for Heavy Metals in Terrestrial
Environment. VCH, Weinheim 1993, p. 644.
Bargagli R.: Trace Elements in Terrestrial Plants: An Ecophysiological Approach to
Biomonitoring and Biorecovery. Springer-Verlag, Heidelberg, 1998, p. 324.
Markert B.: Instrumental analysis of plants. In: Markert B. (Ed), Plants as Biomonitors.
Indicators for Heavy Metals in Terrestrial Environment. VCH, Weinheim 1993, pp. 65–
103.
Zhou Q., Zhang J., Fu J., Shi J., Jiang G.: Biomonitoring: An appealing tool for
assessment of metal pollution in the aquatic ecosystem, Analytica Chimica Acta, Vol 606,
No 2, 2008, pp. 135–150.
Steinnes, E.: Biomonitors of air pollution by heavy metals. In: Pacyna, J. M., Ottar, B.
(Eds), Control and Fate of Atmospheric Trace Metals. Kluwer Academic Publishers,
Dordrecht 1989, pp. 321-338.
Baycu G., Tolunay D., Özden H., Günebakan S.: Ecophysiological and seasonal
variations in Cd, Pb, Zn and Ni concentrations in the leaves of urban deciduous trees in
Istanbul, Environmental Pollution, Vol 143, No 3, 2006, pp. 545-554.
Zechmeister H. G., Hagendorfer H., Hohenwallner D., Hanus-Illnar A., Riss A.: Analyses
of platinum group elements in mosses as indicators of road traffic emissions in Austria,
Atmospheric Environment, Vol 40, No 40, 2006, pp. 7720-7732.
Hooda P. S., Miller A., Edwards A. C.: The plant availability of auto-cast platinum group
elements, Environmental Geochemistry and Health, Vol 30, No 2, 2008, pp. 135-139.
Suchara I., Sucharova J., Hola M., Reimann C., Boyd R., Filzmoser P., Englmaier P.:
Performance of moss, grass, and 1- and 2-year old spruce needles as bioindicators of
contamination: A comparative study at the scale of the Czech Republic, Science of the
Total Environment, Vol 409, No 11, 2011, pp. 2281-2297.
Wannaz E. D., Carreras H. A., Rodriguez J. H., Pignata M. L.: Use of biomonitors for the
identification of heavy metals emission sources, Ecological Indicators, Vol 20, 2012, pp.
163-169.
Tomašević M., Vukmirović Z., Rajišić S., Tasić M., Stevanović B.: Characterization of
trace metal particles deposited on some deciduous tree leaves in an urban area,
Chemosphere, Vol 61, No 6, 2005, pp. 753-760.
Tomašević M., Vukmirović Z., Rajišić S., Tasić M., Stevanović B.: Contribution to
biomonitoring of some trace metals by deciduous tree leaves in urban areas,
Environmental Monitoring and Assessment, Vol 137, No 1-3, 2008, pp. 393-401.
Šućur K., Aničić M., Tomašević M., Antanasijević D., Perić-Grujić A., Ristić M.: Urban
deciduous tree leaves as biomonitors of trace element (As, V, and Cd) atmospheric
pollution in Belgrade, Serbia, Journal of Serbian Chemical Society, Vol 75, No 10, 2010,
pp. 1453-1461.
28
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
[23]
[24]
[25]
Aničić M., Spasić T., Tomašević M., Rajišić S., Tasić M.: Trace elements accumulations
and temporal trends in leaves of urban deciduous trees (Aesculus hippocastanum and
Tilia spp.), Ecological Indicators, Vol 11, 2011, pp. 824-830.
Tomašević M., Aničić M., Jovanović Lj., Perić-Grujić A., Ristić M.: Deciduous tree
leaves in trace elements biomonitoring: A contribution to methodology, Ecological
Indicators, Vol 11, 2011, pp.1689-1695.
Tomašević M., Antanasijević D., Aničić M., Deljanin I., Perić-Grujić A., Ristić M.: Lead
concentrations and isotope ratios in urban tree leaves, Ecological Indicators, Vol 24,
2013, pp. 504-509.
3. Polazne hipoteze
Osnovne hipoteze na kojima se zasniva izrada predložene doktorske disertacije su:
- elementi u tragovima u urbanim sredinama u najvećoj meri potiču iz antropogenih izvora;
- biljke usvajaju elemente u tragovima iz vazduha;
- različiti biljne vrste se koriste za biomonitoring elemenata u tragovima u urbanim
sredinama;
- priprema uzoraka za analizu predstavlja bitan korak u razvoju metodologije
biomonitoringa, jer omogućava poređenje dobijenih rezultata sa relevantnim rezulatima iz
date oblasti u svetu;
- koncentracije elemenata u tragovima u biljnim materijalima su u korelaciji sa nivoom
zagađenja tim elementima u vazduhu;
- na osnovu izotopskog sastava odabranih elemenata u tragovima može se odrediti njihovo
poreklo u životnoj sredini, tj. izvor njihove emisije;
- biomonitoring elemenata u tragovima dobro oslikava kvalitet životne sredine.
4. Naučne metode istraživanja
Za realizaciju predmeta i cilja ovog istraživanja i potvrdu postavljenih hipoteza, biće korišćene
opšte i posebne naučne metode istraživanja. Opšte metode koje će biti primenjene su: analiza i
sinteza, generalizacija i specijalizacija, komparacija, apstrakcija i konkretizacija, induktivno i
deduktivno zaključivanje. U okviru istraživanja biće primenjene odgovarajuće tehnike. Za
pripremu biljnih uzoraka za analizu koristiće se mikrotalasna digestija. Morfološke karakteristike
(oblik i veličina) deponovanih čestica elemenata u tragovima na biljnom materijalu će biti
analizirane skenirajućim elektronskom mikroskopijom (SEM), dok će za hemijske karakteristike
biti korišćena rendgenska energodisperzivna analiza (EDAX). Koncentracije i izotopski sastav
ispitivanih elemenata u rastvorima biljnih materijala dobijenih mikrotalasnom digestijom će biti
određivani primenom indukovano spregnute plazme sa masenom spektrometrijom (ICP-MS).
5. Očekivani naučni doprinos
Rezultati i realizacija ove doktorske disertacije bi doprineli:
 razvoju metodologije pripreme uzoraka biljnih materijala za biomonitoring elemenata u
tragovima;
 definisanju faktora i antropogenih izvora koji mogu uticati na emisiju elemenata u
tragovima u atmosferu;
 određivanju antropogenih izvora emisije elemenata u tragovima na osnovu izotopskog
sastava;
 utvrđivanju kvaliteta vazduha i zagađenosti vazduha elementima u tragovima;
 razvoju metodologije za analizu sadržaja platine u uzorcima biljnih vrsta;
 utvrđivanju pogodnosti odabranih biljnih vrsta za biomonitoring zagađenja elementima u
tragovima u urbanim sredinama datog podneblja;
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.



29
razvoju metodologije sistematskih praćenja elemenata u tragovima u urbanim sredinama;
određivanju koncentracija elemenata u tragovima u odabranim biljnim vrstama na užem
području Beograda;
razvoju metodologije za praćenje stanja i nivoa zagađenosti životne sredine primenom
biljnog materijala na području Beograda usled antropogenih aktivnosti.
6. Plan istraživanja i struktura rada
Predmet rada ove doktorske disertacije je ispitivanje mogućnosti primene odabranih biljnih
materijala u biomonitoringu zagađenja vazduha teškim metalima. Biljne vrste bi bile uzorkovane
sezonski, na početku i kraju vegetacione sezone, u periodu od nekoliko godina, na lokalitetima gde
se očekuje povećana koncentracija elemenata u tragovima, odnosno koji su pod intenzivnim
uticajem antropogenih aktivnosti. Na taj način bi se pratila koncentracija elemenata u tragovima u
biljnom materijalu, odnosno kvalitet vazduha na području Beograda.
U prvom delu eksperimentalnog rada planirano je ispitivanje različitih metodologija pripreme
uzoraka pre mikrotalasne digestije. S obzirom da su koncentracije prisutnih elemenata u tragovima
niske, naročito platine, a metoda analize osetljiva i precizna, potrebno je optimizovati
metodologiju pripreme uzoraka. Planiran je razvoj metodologije za pripremu i digestiju
referentnog materijala, u okviru koga će biti određen uticaj parametara digestije, kao što su
početna masa uzorka za digestiju i reagenasa koji se koriste za digestiju.
Neke od metoda koje će biti korišćene u okviru ispitivanja planiranih u okviru izrade ove
doktorske teze su indukovano spregnuta plazma sa masenom spektrometrijom za određivanje
koncentracija i izotopskog sastava elemenata u tragovima u rastvorima uzoraka biljnog materijala
(ICP-MS) i rendgenska energodisperzivna analiza za hemijsku karakterizaciju uzoraka (EDAX).
Za proučavanje morfoloških karakteristika površine biljnog materijala i elemenata u tragovima
biće korišćena skenirajuća elektronska mikroskopija (SEM). Biće određivana pokrivenost
materijala deponovanim česticama, kao i njihov oblik, raspon veličina i gustina.
Predviđa se da će u doktorskoj disertaciji biti prikazana sledeća poglavlja: Uvod, Teorijski deo,
Eksperimentalni deo, Rezultati i diskusija, Zaključak, Literatura.
U okviru Uvoda biće prikazan kratak osvrt na problematiku vezanu za prisustvo elemenata u
tragovima u životnoj sredini, njihova primena i poreklo, kao i prednosti biomonitoringa za
određivanje elemenata u tragovima u biljnim materijalima.
U poglavlju Teorijski deo biće dat pregled prikazanih relevantnih istraživanja u literaturi koji se
odnose na:
 osobine elemenata u tragovima i njihovu primenu,
 izvore, poreklo, biodostupnost, bioakumulaciju i uticaj elemenata u tragovima na žive
organizme,
 primenu biljnog materijala kao bioindikatora stanja i kvaliteta vazduha,
 biomonitoring elemenata u tragovima u životnoj sredini,
 prikaz i opis korišćenih biljnih materijala,
 mehanizme unosa elemenata u tragovima,
 metode za određivanje elemenata u tragovima u biljnim materijalima.
U okviru Eksperimentalnog dela biće opisana metodologija pripreme i analize uzoraka:
 prikaz i opis ispitivanog područja,
 opis uzorkovanja korišćenih biljnih materijala,
 metodologija pripreme uzoraka za mikrotalasnu digestiju (pranje, sušenje i sprašivanje
uzoraka),
 prikaz metode mikrotalasne digestije,
30
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.

prikaz metode morfološke analize biljnog materijala korišćenjem skenirajuće elektronske
mikroskopije (SEM),
 prikaz metode za hemijsku karakterizaciju biljnog materijala (EDAX),
 prikaz odabrane analitičke metode analize za određivanje koncentracija i izotopskog
sastava elemenata u tragovima (ICP-MS) i uklanjanje interferenci putem matematičkih
korekcija.
U poglavlju Rezultati i diskusija biće prikazani i analizirani rezultati dobijeni razvojem metoda
pripreme uzoraka biljnih materijala i njihovim ispitivanjem. Poglavlje će sadržati:
 tačnost i preciznost instrumentalne metode i digestije biljnog materijala analizom
referentnih materijala,
 prikaz dobijenih rezulata o optimizaciji metodologije pripreme uzoraka,
 prikaz dobijenih rezultata o morfološkoj i hemijskoj karakterizaciji uzoraka,
 prikaz sadržaja elemenata u tragovima u biljnim materijalima po lokalitetima,
 prikaz sadržaja elemenata u tragovima u biljnim materijalima po sezonama tokom perioda
uzorkovanja,
 prikaz izotopskih sastava odabranih elemenata u tragovima u biljnim materijalima,
 prikaz rezultata o podobnosti odabranih biljnih vrsta za biomonitoring elementa u
tragovima.
Poseban deo ovog poglavlja će se odnositi na diskusiju rezultata o primeni biomonitoringa
elemenata u tragovima odabranim biljnim vrstama u određivanju kvaliteta vazduha i stanja životne
sredine na području Beograda, odnosno u urbanim sredinama iz sličnog podneblja. Takođe će biti
upoređeni dobijeni rezultati sa rezultatima sličnih istraživanja.
U Zaključku će biti sumirani dobijeni rezultati i relevantni zaključci izvedeni na osnovu ispitivanja
mogućnosti korišćenja odabranih biljnih materijala za biomonitoring elemenata u tragovima.
Literatura će sadržati reference koje su citirane u disertaciji, uključujući i radove proistekle tokom
istraživanja u okviru izrade ove doktorske disertacije.
7. Zaključak i predlog
Na osnovu podataka iznetih u ovom materijalu članovi Komisije smatraju da je tema predložene
doktorske disertacije Isidore Deljanin pod naslovom „MONITORING ELEMENATA U
TRAGOVIMA U ŽIVOTNOJ SREDINI PRIMENOM ODABRANIH BILJNIH
MATERIJALA“ dobro utemeljena i naučno zasnovana i predlažu Nastavno-naučnom veću
Tehnološko-metalurškog fakulteta da je prihvati sa izmenjenim naslovom: „MONITORING
ELEMENATA U TRAGOVIMA U ŽIVOTNOJ SREDINI PRIMENOM ODABRANIH
BILJNIH VRSTA“. Istraživanja u okviru ove doktorske disertacije pripadaju naučnoj oblasti
Inženjerstvo zaštite životne sredine, za koju je matičan Tehnološko-metalurški fakultet
Univerziteta u Beogradu. Za mentora se predlaže dr Mirjana Ristić, redovni profesor Tehnološkometalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Beograd, 18.03.2013.
ČLANOVI KOMISIJE:
1. Dr Mirjana Ristić, red. prof. TMF
2. Dr Aleksandra Perić-Grujić, van. prof. TMF
3. Dr Milica Tomašević, viši naučni saradnik
Institut za fiziku Univerziteta u Beogradu
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
31
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Predmet: Podobnost teme i kandidata Marije T. Mihajlović, dipl. inž. tehnologije za izradu
doktorske disertacije
Odlukom Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu br.35/55 od 28. 02. 2013. godine, imenovani smo za članove Komisije za ocenu
podobnosti teme i kandidata Marije T. Mihajlović, dipl. inž. tehnologije za izradu doktorske
disertacije i naučne zasnovanosti teme:
Sorpcija jona olova, kadmijuma i cinka iz vodenih rastvora na prirodnom i modifikovanom
zeolitu
Na osnovu materijala priloženog uz Zahtev kandidata, Komisija podnosi sledeći
IZVEŠTAJ
1.
PODACI O KANDIDATU
1.1. Biografski podaci
Marija T. Mihajlović je rođena 11. 11. 1979. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu
i srednju školu. Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu je upisala 1998. godine. Diplomirala je
na ovom fakultetu 2004. godine sa prosečnom ocenom 8,56. Školske 2004/05. godine upisala je
magistarske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu na smeru Neorganska
hemijska tehnologija i položila sve ispite predviđene planom i programom, sa prosečnom ocenom
10,00. Školske 2006/2007 upisala je drugu godinu doktorskih studija i položila sve ispite
predviđene planom i programom sa prosečnom ocenom 10,00. Završni ispit sa temom „Ispitivanje
sorpcije Pb2+, Cd2+ i Zn2+ jona iz vodenih rastvora na prirodnom i modifikovanom zeolitu“, pod
mentorstvom profesora dr Rade Petrović položila je 2009. godine sa ocenom 10,00.
Od 2005. godine Marija Mihajlović radi u JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ na
poslovima praćenja kontrole kvaliteta otpadnih voda Beogradskog kanalizacionog sistema i
vođenju i kontroli rada mini uređaja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda. Od 2009. godine
poseduje licencu za projektovanje tehnoloških procesa. Bila je revident više projekata iz oblasti
ekologije i zaštite životne sredine, prvenstveno na izgradnji i opremanju mobilnih postrojenja za
prečišćavanje otpadnih voda ('Zuce', 'Pinosava' i 'Beli potok'). Od 2011. je član komisije za
izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda 'Zuce', a od 2012. je član radnog tima ispred
Beogradskog vodovoda i kanalizacije za saradnju sa japanskim konsultantima koji pripremaju
Studiju izvodljivosti za centralno gradsko postrojenje u Velikom selu.
Do sada je objavila 1 rad u međunarodnom časopisu, 1 rad u nacionalnom časopisu,
jedan rad je saopšten na međunarodnoj konferenciji i štampan u celini, a 8 radova je saopšteno na
skupovima nacionalnog značaja koji su štampani u celini.
32
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
Pregled položenih ispita na doktorskim studijama:
Redni broj
Naziv predmeta
Ocena
1.
Odabrana poglavlja matematičke analize
10 (deset)*
2.
Hemijska kinetika
10 (deset)*
3.
Fenomeni prenosa
10 (devet)*
4.
Fazna ravnoteža u višekomponentnim sistemima
10 (devet)*
5.
Teorijski osnovi keramike i stakla
10 (devet)
6.
Separacione metode u tehnološkoj kontroli
10 (deset)*
7.
Organski zagađivači životne sredine
10 (deset)*
8.
Odabrana poglavlja instrumentalne analize
10 (deset)*
9.
Sanitarna mikrobiologija
10 (deset)*
10.
Završni ispit
10 (deset)
* - ispit položen na magistarskim studijama i priznat kao ekvivalentan na doktorskim studijama
Pregled objavljenih naučnih radovi i saopštenja:
Rad u međunarodnom časopisu (M23)
1. Mihajlović M., Lazarević S., Janković-Častvan I., Jokić B., Janaćković Dj., Petrović R.:
A comparative study of the removal of lead, cadmium and zinc ions from aqueous
solutions by natural and Fe(III)-modified zeolite, - Chemical Industry and Chemical
Engineering Quarterly / CICEQ, 2013 (rad prihvaćen za štampu).
Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u celini (M33)
1. Mihajlović M., Lazarević S., Janković-Častvan I., Jokić B., Janaćković Dj., Petrović R.:
Adsorption of zinc ions from aqueous solutions by natural and iron-oxide coated zeolite, Proceedings of the 44rd International October Conference on Mining and Metallurgy, Bor
2012, pp. 339-342. (ISBN 978-86-7827-042-0)
Rad u časopisu nacionalnog značaja (M52)
1. Branisavljević N., Mihajlović M., Prodanović D., Rajaković Ognjanović V., Ajtić
LJ.: Razvoj baze podataka parametara kvaliteta vode u Beogradskoj kanalizaciji,
Voda i sanitarna tehnika, Vol. 38, Br. 2, 2008., str. 59-66 (ISSN 0350-5049).
Radovi saopšteni na skupovima nacionalnog značaja štampani u celini (M63)
1. Mihajlović M., Vukić J., Rajaković-Ognjanović V.: Kontrola kvaliteta otpadne vode projekat „osam mernih mesta” u JKP BVK, Zbornik radova 37. Konferencije o aktuelnim
problemima korišćenja i zaštite voda VODA 2008, Mataruška banja 2008, str. 319-324
(ISBN 978-86-904241-5-3).
2. Mihajlović M., Vukić J., Jauković A.: Uticaj atmosferskih padavina na kvalitet otpadne
vode beogradske kanalizacije, Zbornik radova Devete međunarodne konferencije
„Vodovodni i kanalizacioni sistemi“, Jahorina, Pale 2009, str. 323-327 (ISBN 978-8682931-29-4).
3. Mihajlović M., Vukić J.: Monitoring korisnika beogradskog kanalizacionog sistema,
Zbornik radova Desete jubilarne međunarodne konferencije „Vodovodni i kanalizacioni
sistemi“, Jahorina, Pale 2010, str. 286-290 (ISBN 978-86-82931-34-8).
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
4.
5.
6.
7.
8.
33
Mihajlović M., Petrović M.: Sistemi za prečišćavanje otpadnih voda u Park šumi Avala,
Zbornik radova Desete jubilarne međunarodne konferencije „Vodovodni i kanalizacioni
sistemi“, Jahorina, Pale 2010, str. 291-295 (ISBN 978-86-82931-34-8).
Mihajlović M., Vukić J.: Praćenje potencijalnih zagađivača beogradskog
kanalizacionog sistema, Zbornik radova Međunarodne konferencije „Savremena tehnika
kanlisanja“, Beograd 2011, str. 51-57 (ISBN 978-86-82931-30-0).
Mihajlović M., Vukić J., Vuković I.: Prečišćavanje komunalnih otpadnih voda SBR
tehnologijom, Zbornik radova Međunarodne konferencije „Otpadne vode, komunalni
čvrsti otpad i opasan otpad“, Niška Banja 2011, str. 125-129 (ISBN 978-86-82931-38-6).
Vukić J., Mihajlović M., Vuković I.: Monitoring industrijskih otpadnih voda
Beogradskog kanalizacionog sistema, Zbornik radova Međunarodne konferencije
„Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad“, Niška Banja 2011, str. 89-93
(ISBN 978-86-82931-38-6).
Mihajlović M.: Ispitivanje uticaja zeolita na kvalitet komunalnih otpadnih voda, Zbornik
radova Međunarodne konferencije „Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan
otpad“, Čačak 2012, str. 102-105 (ISBN 978-86-82931-49-2).
1.2. Ocena podobnosti kandidata za rad na predloženoj temi
Na osnovu dosadašnjeg rada i pokazanih rezultata tokom doktorskih studija i u okviru
naučno-istraživačkog rada Marija T. Mihajlović, dipl. inž. tehnologije, pokazala je veliku sklonost
i sposobnost za bavljenje naučno-istraživačkim radom. Iz oblasti predložene doktorske disertacije
do sada je objavila 1 rad u međunarodnom časopisu (M23), jedan rad je saopšten na skupu
međunarodnog značaja i štampan u celini (M33) i jedan rad je saopšten na skupu nacionalnog
značaja i štampani u celini, što ukazuje na podobnost kandidata za rad na predloženoj temi.
2. Predmet i cilj istraživanja
Zeoliti su prirodni ili sintetski mikroporozni hidratisani alumosilikati, čija se struktura
odlikuje postojanjem kanala u kojima su smešteni izmenljivi katjoni i zeolitska voda [1-3].
Zahvaljujući velikom kapacitetu izmene katjona, ali i drugim dobrim svojstvima, zeoliti zauzimaju
značajno mesto među sorbentima za uklanjanje neorganskih jona iz prirodnih i otpadnih voda [411]. Prednost zeolita u poređenju sa sintetičkim jonoizmenjivačkim smolama, pored niže cene i
bolje termičke stabilnosti, jeste selektivnost zahvaljujući pre svega činjenici da dimenzije kanala
određuju koji joni mogu u njih uđu i zameniti prirodno prisutne katjone. Prirodni zeoliti u odnosu
na sintetičke [12-14] imaju manje kapapacitete sorpcije, pa su brojna istraživanja bila posvećena
modifikaciji prirodnih zeolita u cilju povećanju sorpcionog kapaciteta, pre svega za jone toksičnih
metala [15-18]. Jedan od postupaka je modifikacija površine zeolita korišćenjem oksida nekih
metala, najčešće gvožđa i mangana [19-26]. I oksidi gvožđa i mangana su aktivni sorbenti i igraju
značajnu ulogu u imobilizaciji jona u sedimentima u prirodi. Međutim, u praksi se ovi oksidi ne
mogu koristiti kao sorbenti, jer se javljaju u vidu veoma finih čestica, što otežava njihovo
odvajanje od vode po završenom procesu adsorpcije. Zbog toga se nanose na površinu materijala
koji su takođe dobri sorbenti, čime se dobijaju mešoviti sistemi sa povećanim kapacitetom sorpcije
[27].
Predmet ove doktorske disertacije je proučavanje sorpcije jona olova, kadmijuma i cinka iz
jednokomponentnih i višekomponentnih vodenih rastvora na prirodnom i zeolitu koji će biti
modifikovan gvožđe(III)-hloridom u jako baznim uslovima u cilju dobijanja mešovitog sistema
34
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
zeolit/gvožđe(III)-oksihidroksid. Ispitivani joni odabrani su zbog široke rasprostranjenosti u
životnoj sredini izazvane pre svega ljudskim aktivnostima. Uprkos mnogobrojnim proučavanjima
interakcije zeolita sa jona dvovalentnih metala u vodenoj sredini, mehanizmi sorpcije još uvek nisu
u potpunosti razjašnjeni, pa će osnovni cilj istraživanja u okviru ove disertacije biti objašnjenje
razlika u mehanizmima sorpcije i sorpcionim kapacitetima prirodnog i modifikovanog zeolita.
Analizom literaturnih podataka utvrđeno je da je do sada veoma malo pažnje posvećeno sorpciji
jona olova, kadmijuma i cinka na Fe(III)-modifikovanom zeolitu, a posebno je malo podataka o
sorpciji iz višekomponentnih vodenih rastvora, bilo da su u pitanju rastvori u destilovanoj ili u
otpadnoj vodi. Takođe, predmet ove disertacije biće i ispitivanje adsorpcije organskih supstanci iz
gasne faze na prirodnom i modifikovanom zeolitu metodom inverzne gasne hromatografije,
imajući u vidu da Fe(III)-modifikovan zeolit do sada nije proučavan inverznom gasnom
hromatografijom.
U okviru ove disertacije izvršiće se detaljna karakterizacija oba sorbenta i utvrditi uticaj
procesa modifikacije zeolita na parametre površine od interesa za sorpciju: tačku nultog
naelektrisanja, konstante jonizacije površinskih funkcionalnih grupa, termodinamičke parametre
adsorpcije i dr. Sorpcija jona olova, kadmijuma i cinka na oba sorbenta biće ispitivana iz
jednokomponentnih i višekomponentnih rastvora u demineralizovanoj vodi, kao i iz realnih
rastvora, odnosno iz komunalne otpadne vode. U cilju poređenja sorpcionih svojstava prirodnog i
modifikovanog zeolita, biće određene sorpcione izoterme za ispitivane jone i definisani
dominantni mehanizmi sorpcije. Takođe će biti ispitan uticaj vremena kontakta i temperature na
sorpciju navedenih jona na ispitivanim sorbentima.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Literatura:
Castaldi P., Santona L., Enzo S., Melis P.: Sorption processes and XRD analysis of a
natural zeolite exchanged with Pb2+, Cd2+ and Zn2+ cations, J. Hazard. Mater., Vol 156,
2008, pp. 428–434.
Kurtoglu A.E., Atun G.: Determination of kinetics and equilibrium of Pb/Na exchange on
clinoptilolite, Sep. Purif. Technol., Vol 50, 2006, pp. 62–70.
Stylianou M.A., Hadjiconstantinou M.P., Inglezakis V.J., Moustakas K.G., Loizidou
M.D.: Use of natural clinoptilolite for the removal of lead, copper and zinc in fixed bed
column, J. Hazard. Mater., Vol 143, 2007, pp. 575–581.
Alvarez-Ayuso E., Garcia-Sanchez A., Querol X.: Purification of metal electroplating
waste waters using zeolites, Water Res., Vol 37, 2003, pp. 4855–4862.
Wang S., Yuelian P.: Natural zeolites as effective adsorbents in water and wastewater
treatmen, Chem. Eng. J., Vol 156, 2010, pp. 11–24.
Erdem E., Karapinar N., Donat R.: The removal of heavy metal cations by natural
zeolites, J. Colloid Interf. Sci., Vol 280, 2004, pp. 309–314.
Trgo M., Peric J., Vukojević Medvidović N.: A comparative study of ion exchange
kinetics in zinc/lead—modified zeolite-clinoptilolite systems, J. Hazard. Mater., Vol B
136, 2006, pp. 938–945.
Inglezakis V.J., Loizidou M.D., Grigoropoulou H.P.: Ion exchange of Pb2+, Cu2+, Fe3+,
and Cr3+ on natural clinoptilolite: selectivity determination and influence of acidity on
metal uptake, J. Colloid. Interf. Sci., Vol 261, 2003, pp. 49–54.
Culfaz M., Yagiz M.: Ion exchange properties of natural clinoptilolite:lead–sodium and
cadmium–sodium equilibria, Sep. Purif. Technol., Vol 37, 2004, pp. 93–105.
Petrus R., Warchol J.: Ion exchange equilibria between clinoptilolite and aqueous
solutions of Na+/Cu2+, Na+/Cd2+ and Na+/Pb2+, Micropor. Mesopor. Mat., Vol 61, 2003,
pp. 137–146.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
35
Doula M., Dimirkou A.: Use of an iron-overexchanged clinoptilolite for the removal of
Cu2+ ions from heavily contaminated drinking water samples, J. Hazard. Mater., Vol 151,
2008, pp. 738–745.
El-Kamash A.M., Zaki A.A., El Geleel M.A.: Modeling batch kinetics and
thermodynamics of zinc and cadmium ions removal from waste solutions using synthetic
zeolite A, J. Hazard. Mater., Vol B127, 2005, pp. 211–220.
Hui K.S., Chao C.Y.H., Kot S.C.: Removal of mixed heavy metal ions in wastewater by
zeolite 4A and residual products from recycled coal fly ash, J. Hazard. Mater., Vol B127,
2005, pp. 89–101.
JhaV.K., Nagae M., Matsuda M., Miyake M.: Zeolite formation from coal fly ash and
heavy metal ion removal characteristics of thus-obtained Zeolite X in multi-metal
systems, J. Environ. Manage., Vol 90, 2009, pp. 2507–2514.
Sprynskyy M., Buszewski B., Terzyk A.P., Namiesnik J.: Study of the selection
mechanism of heavy metal (Pb2+, Cu2+, Ni2+ and Cd2+) adsorption on clinoptilolite, J.
Colloid Interface Sci., Vol 304, 2006, pp. 21–28.
Coruh S.: The removal of zinc ions by natural and conditioned clinoptilolites,
Desalination, Vol 225, 2008, pp. 41–57.
Vasylechko V.O., Gryshchouk G.V., Kuzma Yu.B., Zakordonskiy V.P., Vasylechko
L.O., Kalytovs’ka M.B.: Adsorption of cadmium on acid-modified Transcarpathian
clinoptilolite, Micropor. Mesopor. Mat., Vol 60, 2003, pp. 183–196.
Leyva-Ramos R., Jacobo-Azuara A., Diaz-Flores P.E., Guerrero-Coronado R.M.,
Mendoza-Barron J., Berber-Mendoza M. S.: Adsorption of chromium(VI) from an
aqueous solution on a surfactant-modified zeolite, Colloid Surface, Vol A 330, 2008, pp.
35–41.
Feng D., Aldrich C., Tan H.: Removal of heavy metal ions by carrier magnetic separation
of of adsorptive particulates, Hydrometallurgy, Vol 56, 2000, pp. 359–368.
Garcia-Mendieta A., Solache-Rios M., Olguin M.T.: Evaluation of the sorption
properties of a Mexican clinoptilolite-rich tuff for iron, manganese and iron–manganese
systems, Micropor. Mesopor. Mat., Vol 118, 2009, pp. 489–495.
Han R., Zou W., Li H., Li Y., Shi J.: Copper(II) and lead(II) removal from aqueous
solution in fixed-bed columns by manganese oxide coated zeolite, J. Hazard. Mater., Vol
B 137, 2006, pp. 934–942.
Siljeg M., Cerjan Stefanovic S., Mazaj M., Novak Tusar N., Arcon I., Kovac J., Margeta
K., Kaucic V., Zabukovec Logar N.: Structure investigation of As(III)- and As(V)-species
bound to Fe-modified clinoptilolite tuffs, Micropor. Mesopor. Mat., Vol 118, 2009, pp.
408–415.
Nah I. W., Hwang K. Y., Jeon C., Choi H. B.: Removal of Pb ion from water by
magnetically modified zeolite, Miner. Eng., Vol 19, 2006, pp. 1452–1455.
Dimirkou A.: Uptake of Zn2+ ions by a fully iron-exchanged clinoptilolite. Case study of
heavily contaminated drinking water samples, Water Res., Vol 41, 2007, pp. 2763–2773.
Li Z., Jean J.-S., Jiang W.-T., Chang P.-H., Chen C.-J., Liao L.: Removal of arsenic from
water using Fe-exchanged natural zeolite,, J. Hazard. Mater., Vol 187, 2011, pp. 318323.
Du G., Li Z., Liao L., Hanson R., Leick S., Hoeppner N., Jiang W.-T.: Cr(VI) retention
and transport through Fe(III)-coated natural zeolite, J. Hazard. Mater., Vol 221-222,
2012, pp. 118-123.
Doula M.: Synthesis of a clinoptilolite–Fe system with high Cu sorption capacity,
Chemosphere, Vol 67, 2007, pp. 731–740.
36
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
2. POLAZNE HIPOTEZE
Primena prirodnih zeolita za tretman otpadnih voda je poslednjih decenija bila usmerena
uglavnom na uklanjanje amonijum-jona i teških metala zahvaljujući pre svega velikom kapacitetu
izmene katjona. Pri tome je pokazano da sorpcione karakteristike zeolita zavise od broja, vrste i
položaja izmenljivih katjona u strukturi zeolita. Međutim, nije mnogo pažnje posvećivano drugim
mogućim mehanizmima interakcije jona iz vodene sredine sa zeolitom i interakciji površine samog
zeolita sa vodenom sredinom. Takođe, najveći broj istraživanja se odnosio na ispitivanja iz
sintetičkih jednokomponentnih rastvora, pri čemu je akcenat bio na zavisnosti kapaciteta sorpcije
od različitih parametara, kao što su pH vrednost rastvora, vreme, temperatura i jonska jačina
rastvora. S obzirom da realne otpadne vode sadrže različite primese i smešu jona, poslednjih
godina je više pažnje posvećeno sorpciji iz višekomponentnih rastvora i ispitivanju uticaja
različitih primesa u vodama na kapacitet sorpcije prirodnih, ali i zeolita koji su modifikovani na
različite načine. Pokazano je u nekoliko radova da modifikacija zeolita solima gvožđa u baznoj
sredini doprinosi povećanju stepena uklanjanja jona bakra, mangana, hroma, arsena, cinka i olova
iz vodene sredine u odnosu na nemodifikovani zeolit, pri čemu je praćen stepen jonske izmene u
odnosu na ukupni kapacitet sorpcije. Imajući u vidu da se ovom modifikacijom dobija materijal
značajno veće specifične površine u odnosu na polazni zeolit, verovatno je da veličina i priroda
površine modifikovanog zeolita igraju značajnu ulogu u sorpciji jona iz rastvora. Zbog toga, u ovoj
doktorskoj disertaciji će se detaljno analizirati i uporediti fizičko-hemijska svojstva prirodnog i
modifikovanog zeolita, sa posebnim akcentom na površinska svojstva od značaja za sorpciju.
Ispitanje sorpcije jona olova, kadmijuma i cinka na prirodnom i modifikovanom zeoliti biti
usmereno na definisanje mehanizmima sorpcije u cilju objašnjenja razlike u kapacitetima sorpcije i
uticaja temperature i primesa u realnim vodama na sorpcioni kapacitet. Takođe, primenom
inverzne gasne hromatografije uporediće se kiselo-bazna svojstva prirodnog i modifikovanog
zeolita i proučiti interakcije oba zeolita sa različitim organskim molekulima iz gasne faze u
uslovima nulte i konačne prekrivenosti površine, u cilju definisanja mogućih primena za sorpcije
iz gasne faze.
3. NAUČNE METODE ISTRAŽIVANJA
Fizičko-hemijska svojstva prirodnog i modifikovanog zeolita biće određena primenom
rendgenske difrakcione analize (XRD), infracrvene spektroskopske analize (FT-IR),
diferencijalno-termijske analize (DTA), skenirajuće elektronske mikroskopije (SEM), transmisione
elektronske mikroskopije (TEM) i adsorpcije azota na temperaturi tečnog azota za određivanje
specifične površine i raspodele veličina pora.
Za određivanje tačke nultog naelektrisanja i konstanti jonizacije površinskih
funkcionalnih grupa koristiće se metode uravnotežavanja posebnih proba i potenciometrijska
titracija. Sorpcija jona olova, kadmijuma i cinka na oba sorbenta biće ispitivana primenom metode
uravnotežavanja na konstantnoj temperaturi. Koncentracije jona olova, kadmijuma i cinka, kao i
koncentracije jona kalcijuma, magnezijuma, kalijuma i natrijuma u rastvoru usled procesa jonske
izmene biće određivane optičko emisionom spektroskopijom (ICP+OS). Primenom rendgenske
fotoelektronske spektroskopije (XPS) biće određen način vezivanja i sadržaj jona olova,
kadmijuma i cinka u oba sorbenta, sorbovanih iz ekvimolarnog višekomponentnog rastvora.
Interakcije između zeolita i različitih organskih supstanci iz gasne faze biće proučavane
primenom inverzne gasne hromatografije (IGC) u uslovima zanemarljive (nulte) prekrivenosti i u
slučaju konačne prekrivenosti površine.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
37
4. OČEKIVANI NAUČNI DOPRINOS
Kao rezultat predloženih istraživanja očekuju se sledeći naučni doprinosi:
- definisanje dominantnih mehanizama sorpcije jona olova, kadmijuma i cinka na prirodnom
i zeolitu modifikovanom gvožđe(III)-hloridom u jako baznim uslovima,
- objašnjenje uticaja modifikacije gvožđe(III)-hloridom u jako baznim uslovima na kapacitet
sorpcije zeolita,
- utvrđivanje uticaja primesa u realnim otpadnim vodama na kapacitet sorpcije prirodnog i
modifikovanog zeolita,
- objašnjenje uticaja temperature na kapacitet sorpcije prirodnog i modifikovanog zeolita iz
jednokomponentnih i višekomponentnih rastvora i određivanje termodinamičkih parametara
sorpcije,
- definisanje kinetike sorpcije ispitivanih jona na prirodnom i modifikovanom zeolitu i
utvrđivanje afiniteta sorbenata prema pojedinim jonima,
- objašnjenje načina vezivanja jona olova, kadmijuma i cinka na prirodnom i modifikovanom
zeolitu,
- određivanje termodinamičkih parametara adsorpcije organskih supstanci na prirodnom i
modifikovanom zeolitu i određivanje kiselo – baznih svojstava površine u uslovima zanemarljive
(nulte) prekrivenosti;
- određivanje adsorpcionih izotermi organskih supstanci, kapaciteta monosloja i specifične
površine u uslovima konačne prekrivenosti.
5. PLAN ISTRAŽIVANJA I STRUKTURA RADA
U doktorskoj disertaciji će biti obrađena sledeća poglavlja: Uvod, Teorijski deo,
Eksperimentali deo, Rezultati i diskusija, Zaključak i Literatura.
U poglavlju Uvod biće prikazan kratak osvrt na područje ispitivanja, definisani glavni
ciljevi disertacije i predmet istraživanja.
Poglavlje Teorijski deo obuhvatiće analizu dosadašnjih istraživanja koja se odnose na:
 poreklo i strukturu zeolita,
 fizičko-hemijska svojstva zeolita,
 primenu zeolita,
 sorpciju i faktore koji na nju utiču,
 sorpciju ispitivanih jona dvovalentnih metala na različitim sorbentima,
 sorpciju ispitivanih jona dvovalentnih metala na različito modifikovanim zeolitima.
U Eksperimentalnom delu biće navedeni materijali i metode korišćene u
eksperimentalnom radu:
• sirovine i hemikalije korišćene u radu;
• opis modifikacije prirodnog zeolita;
• metode karakterizacije oba sorbenta;
• proučavanje sorpcije ispitivanih jona dvovalentnih metala na prirodnom i
modifikovanom zeolitu; obrada dobijenih eksperimentalnih rezultata korišćenjem
različitih modela adsorpcionih izotermi i izračunavanje termodinamičkih parametara
sorpcije iz jednokomponentnih i višekomponentnih vodenih rastvora;
• proučavanje kinetike sorpcije ispitivanih jona dvovalentnih metala na prirodnom i
modifikovanom zeolitu, obrada eksperimentalnih rezultata primenom različitih
kinetičkih modela;
• proučavanje načina vezivanja i sadržaja jona olova, kadmijuma i cinka na oba
sorbenta primenom rendgenske fotoelektronske spektroskopije.
38
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
U poglavlju Rezultati i diskusija biće prikazani i diskutovani rezultati. Ovo poglavlje će
sadržati detaljan prikaz dobijenih rezultata kao i njihovu interpretaciju. Biće diskutovana
karakterizacija oba sorbenta i uticaj modifikacije na sorpcioni kapacitet ispitivanih jona
dvovalentnih metala u jednokomponentnim i višekomponentnim vodenim rastvorima, kao i
međusobni uticaj ispitivanih jona. Takođe će biti diskutovan uticaj promene temperature i vremena
kontakta na kapacitet sorpcije jona Pb2+, Cd2+ i Zn2+ na prirodnom i modifikovanom zeolitu.
Posebna pažnja će biti posvećena rezultatima rendgenske fotoelektronske spektroskopije u cilju
definisanja načina vezivanja jona za sorbente.
U Zaključku će biti sumirani zaključci dobijeni na osnovu izvedenih ispitivanja.
U delu Literatura biće navedene reference citirane u disertaciji.
6. ZAKLJUČAK I PREDLOG
Na osnovu iznetih podataka, Komisija smatra da je tema doktorske disertacije Sorpcija
jona olova, kadmijuma i cinka iz vodenih rastvora na prirodnom i modifikovanom zeolitu,
koju je predložila Marija T. Mihajlović, naučno zasnovana i da pruža mogućnost ostvarivanja
značajnih naučnih i praktičnih rezultata. Komisija takođe smatra da je Marija T. Mihajlović
podoban kandidat za rad na predloženoj temi i stoga predlaže Nastavno-naučnom veću
Tehnološko-metalurškog fakulteta da prihvati predloženu temu i odobri Mariji T. Mihajlović
izradu ove doktorske disertacije pod mentorstvom dr Rade Petrović, redovnog profesora
Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Istraživanja u okviru ove doktorske
disertacije pripadaju naučnoj oblasti Hemija i hemijska tehnologija, za koju je Tehnološkometalurški fakultet Univerziteta u Beogradu matična ustanova.
U Beogradu, 15. 02. 2013.
ČLANOVI KOMISIJE
dr Rada Petrović, red. prof., Tehnološko-metalurški
fakultet, Univerzitet u Beogradu, mentor
dr Đorđe Janaćković, red. prof., Tehnološkometalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, član komisije
dr Ljubinka Rajaković, red. prof., Tehnološkometalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, član komisije
dr Antonije Onjia, naučni savetnik INN Vinča,
Univerzitet u Beogradu, član komisije
dr Bojan Jokić, naučni saradnik, Tehnološkometalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, član komisije
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
39
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu održanoj 27. 12. 2012. godine, imenovani smo za članove Komisije za ocenu naučne
zasnovanosti teme doktorske disertacije kandidata dipl. ing. Daniele Popović, studenta doktorskih
studija, pod nazivom: „Koeficijenti aktivnosti u trokomponentnim vodenim rastvorima
elektrolita sa zajedničkim kalijum jonom na T = 298,15 K“. Nakon pregleda i analize
dostavljenog materijala, Komisija podnosi sledeći
IZVEŠTAJ
1. Podaci o kandidatu
Kandidat Daniela Popović je rođena 23. 08. 1975. godine u Tuzli, Bosna i Hercegovina.
Osnovnu školu i prvu godinu gimnazije „Meša Selimović“ završava 1991. godine u Tuzli, a nakon
prelaska u Beograd i „Prvu beogradsku gimnaziju“ sa odličnim uspehom. Diplomirala je 2009.
godine na Katedri za Neorgansku hemijsku tehnologiju Tehnološko-metalurškog fakulteta,
Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 7,17 i ocenom diplomskog rada 10 na temu:
„Termodinamičke osobine sistema kalijum–hlorid+natrijum–hlorid+voda u intervalu temperature
od 298,15 K do 474,15 K“. Iste godine uključuje se volonterski, u istraživački rad na Katedri za
Neorgansku hemijsku tehnologiju iz oblasti termodinamike rastvora elektrolita. Školske
2010/2011. godine upisuje doktorske studije na Tehnološko–metalurškom fakultetu, studijski
program Hemijsko inženjerstvo. Polaže sve ispite predviđene planom i programom doktorskih
studija sa prosečnom ocenom 9,58 i ocenom 10 na završnom ispitu.
Naziv predmeta
Termodinamika rastvora elektrolita
Hemijska termodinamika
Fenomeni prenosa u inženjerstvu materijala
Fazna ravnoteža u višekomponentnim sistemima
Teorijski osnovi keramike i stakla
Viši kurs analitičke hemije
Upravljanje kvalitetom i optimizacija procesa u grafičkoj industriji
Sinteza svojstva i primena biokeramičkih materijala
Struktura stakla i staklastih materijala
Teorija procesa sagorevanja
Matematička obrada eksperimentalnih podataka
Završni ispit
Ocena
10
10
10
10
10
9
10
10
10
10
6
10
9,58
ESPB
4
5
5
4
5
5
4
4
4
5
5
30
Od 2010. godine angažovana je na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog
razvoja OI172063 i zaposlena u Inovacionom centru Tehnološko–metalurškog fakulteta kao
istraživač–pripravnik.
U toku dosadašnjeg rada kandidat Daniela Popović je objavila tri rada u vrhunskim međunarodnim
časopisima kategorije M21 i dva rada u međunarodnim časopisima kategorije M23 kao i četiri
saopštenja sa međunarodnih skupova štampana u celini. Služi se engleskim i ruskim jezikom.
40
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
1.1. Spisak objavljenih radova koji opredeljuju afinitet kandidata na predloženoj temi
Naučni radovi objavljen u vrhunskom časopisu međunarodnog značaja (M21)
1. Daniela Z. Popović, Jelena Miladinović, Milica D. Todorović, Milorad M. Zrilić, Joseph A.
Rard » Isopiestic determination of the osmotic and activity coefficients of the {y KCl + (1 - y)
K2HPO4}(aq) system at T = 298.15 K«, Journal of Chemical Thermodynamics, 43 (12) (2011)
1877-1885. ISSN 0021-9614 IF 2011: 2.422.
2. Daniela Z. Popović, Jelena Miladinović, Zoran P. Miladinović, Branislav B. Ivošević, Milica
D. Todorović, Joseph A. Rard » Isopiestic determination of the osmotic and activity coefficients
of the {y KNO3 + (1 - y) K2HPO4}(aq) system at T = 298.15 K«, Journal of Chemical
Thermodynamics, 55 (2012) 172-183. ISSN 0021-9614 IF 2011: 2.422.
3. Daniela Z. Popović, Jelena Miladinović, Zoran P. Miladinović, Snežana R. Grujić, Milica D.
Todorović, Joseph A. Rard » Isopiestic determination of the osmotic and activity coefficients of
the {y KBr + (1 - y) K2HPO4}(aq) system at T = 298.15 K«, Journal of Chemical
Thermodynamics, http://dx.doi.org/10.1016/j.jct.2013.03.003
Naučni radovi objavljen u časopisu međunarodnog značaja (M23)
1. Daniela Z. Popović, Jelena Miladinović, Milica D. Todorović, Milorad M. Zrilić, Joseph A.
Rard »Isopiestic Determination of the Osmotic and Activity Coefficients of K2HPO4(aq),
Including Saturated and Supersaturated Solutions, at T = 298.15 K«, Journal of Solution
Chemistry, 40 (5) (2011) 907-920. ISSN 0095-9782 IF 2011: 1.415.
2. Daniela Popović, Goran Stupar, Jelena Miladinović, Milica Todorović and Milorad Zrilić
»Solubility in the Ternary System CaSO4+Na2SO4+H2O at T = 298.15 K«, Russian Journal of
Physical Chemistry A, 85 (13) (2011) 2349-2353. ISSN 0036-0244 IF 2011: 0.443.
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini (M33)
1. D. Popović, J. Miladinović and M. Todorović »Temperature Dependence of the Pitzer’s Ion–
Interaction Model Parameters of NaCl(aq) and KCl(aq)«, 10th International Conference on
Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, Serbia, 2010, Proceedings
vol. I p. 46-48.
2. G. Stupar, D. Popović, J. Miladinović and M. Todorović » Prediction of Calcium Sulfate
Dihydrate Solubility in the System CaSO4+Na2SO4+H2O at T = 298,15 K«, 10th International
Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, Serbia, 2010,
Proceedings vol. I p. 37-39.
3. M. Zrilić, K. Obradović- Đurišić, D. Gavrilov, I. Balać, B. Jokić, D. Popović, P. Uskoković:
“Shear bond strength of dental self-adhesive resin cements“, 14-th international research/expert
conference, TMT 2010, 2010, Mediterranean Cruise, Proceedings, 77-80.
4. B. V. Djulinčević, D. Ž. Popović, J. M. Miladinović and M. D. Todorović »Solubility of the
Quaternary System K2SO4+Na2SO4+MgSO4+H2O at T = 298.15 K«, 11th International Conference
on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, Serbia, 2012, Proceedings
vol. I p. 43-45.
1.2. Ocena podobnosti kandidata za rad na predloženoj temi
Na osnovu biografskih podataka, spiska objavljenih radova i dosadašnjeg rada sa
kandidatom, Komisija ocenjuje da je kandidat podoban za rad na predloženoj temi.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
41
2. Predmet i cilj istraživanja
Višekomponentni rastvori elektrolita imaju značajnu ulogu u hemijskoj industriji, u
hidrometalurgiji i geohemiji. Poznavanje termodinamičkih osobina elektrolitnih sistema je važno
za proučavanje i razumevanje teorije rastvora elektrolita kao i za upravljanje, projektovanje,
simulaciju i modelovanje tehnoloških postupaka proizvodnje i uređaja u hemijskoj industriji a
naročito u tehnologiji neorganskih soli.
Proučavanje termodinamičkih osobina višekomponentnih rastvora elektrolita je od velikog značaja
za opisivanje ponašanja ovih sistema u širokom opsegu koncentracija koje je posledica složenih
interakcija tipa jon–jon i jon–rastvarač. Odstupanja od idealnosti realnih sistema se mogu
kvantitativno okarakterisati koeficijentima aktivnosti elektrolita u rastvoru i osmotskim
koeficijentima rastvarača. Poznavanje ovih osobina je korisno sa jedne strane zbog teorijskog
značaja i mogućnosti određivanja veličina kao što su Gibbs–ova energija rastvora, napon pare
rastvarača, elektromotorna sila reverzibilnih ćelija itd. a sa druge strane za predviđanje toka
odvijanja proizvodnih procesa u tehnologiji neorganskih soli.
Natrijum i kalijum soli fosforne kiseline imaju komercijalan značaj jer se javljaju kao
komponente standardnih puferskih sistema koji se koriste za kalibraciju pH–metara. Soli poput
kalijum–hidrogenfosfata i amonijum–hidrogenfosfata se široko koriste kao đubriva a kalijum–
hidrogenfosfat vrlo često kao aditiv hrani posebno za sprečavanje koagulacije proteina. Fosfati se
u niskim koncentracijama mogu naći i u prirodnim vodama.
U teoriji rastvora elektrolita postoje izvesna neslaganja u standardnim termodinamičkim
osobinama fosfora i njegovih jedinjenja naročito kada je u pitanju standardna entropija H2PO42–
(aq) i HPO42–(aq) jona na T =298,15 K i standardnom pritisku1,2. Naglašena je potreba za
preciznim podacima osobina vodenih rastvora K2HPO4(cr) i (NH4)2HPO4(cr) kao što su
rastvorljivost i koeficijenti aktivnosti za oblast visokih koncentracija, sve do granice zasićenja3.
Dosadašnja istraživanja termodinamičkih osobina vodenih rastvora kalijum–hidrogenfosfata se
odnose na izopiestička merenja osmotskih koeficijenata na T = 298,15 K u oblasti razblaženih
rastvora4, kao i na merenja napona pare rastvarača na T = 310 K5. Za interval temperatura od
383,15 K do 523,15 K mogu se naći vrednosti osmotskih koeficijenata rastvora K2HPO4(aq)
određene izopiestičkom metodom u oblasti umerenih koncentracija6. Jedini sistem sa K2HPO4(cr)
koji je do sada ispitan je K2HPO4+KH2PO4+H2O volumetrijskom i izopiestičkom metodom na T =
298,15.
Zbog očiglednog nedostatka termodinamičkih podataka za elektrolitne sisteme sa
kalijum–hidrogenfosfatom, predmet istraživanja ove doktorske disertacije je određivanje i
proučavanje svojstava sistema K2HPO4(aq) i sistema u kojima se K2HPO4(cr) nalazi kao
konstituent rastvora. Za razmatranje su odabrana tri rastvora sa zajedničkim kalijum jonom, i to:
K2HPO4+KCl+H2O, K2HPO4+KBr+H2O i K2HPO4+KNO3+H2O. Eksperimentalna merenja
obuhvatiće primenu izopiestičke metode za određivanje osmotskih koeficijenata rastvora
K2HPO4(aq) kao i za određivanje rastvorljivosti soli u ovom rastvoru na T = 298,15. Osmotski
koeficijenti
trokomponentnih
sistema
K2HPO4+KCl+H2O,
K2HPO4+KBr+H2O
i
K2HPO4+KNO3+H2O biće određeni u širokom opsegu jonske jačine rastvora i udela jonske jačine
elektrolita.
Na osnovu obrade eksperimentalnih rezultata primenom termodinamičkih modela kako za
dvokomponentne sisteme K2HPO4(aq), KBr(aq) i KNO3(aq) tako i za ispitivane trokomponentne
sisteme biće određeni parametri modela i proračunate vrednosti koeficijenata aktivnosti elektrolita
u funkciji jonske jačine rastvora. Za modelovanje dvokomponentnih sistema koristiće se Jon–
interakcioni model7 i model na bazi molskih udela (Clegg–ov model)8 a za trokomponentne,
modeli koji su u teoriji rastvora pokazali najbolje rezultate7-9. Razmatranjem ponašanja
koeficijenata aktivnosti elektrolita, u sistemima sa zajedničkim kalijum jonom, u funkciji jonske
jačine rastvora i udela jonske jačine elektrolita biće omogućen uvid u složene interakcije jona kao
posledice mešanja elektrolita. Navedene aktivnosti dovešće do boljeg fundamentalnog poznavanja
42
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
svojstava ispitivanih rastvora i do neophodnih informacija za unapređenje postojećih procesa
vezanih za tehnologiju neorganskih soli.
Literatura:
1. Cox, J. D., Wagman, D. D., Medvedev, V. A.: CODATA Key Values for
Thermodynamics. Hemisphere, New York (1989)
2. Waterfield, C. G., Stavely, L. A. K.: Thermodynamic investigation of disorder in the
hydrates of disodium hydrogen phosphate. Trans. Faraday Soc. 63, 2349–2356 (1967)
3. Rard, J. A., Wolery, T. J.: The standard chemical-thermodynamic properties of
phosphorus and some of its key compounds and aqueous species: An evaluation of
differences between the previous recommendations of NBS/NIST and CODATA. J.
Solution Chem. 36, 1585–1599 (2007)
4. Scatchard, G., Breckenridge, R. C.: Isotonic solutions. II. The chemical potential of water
in aqueous solutions of potassium and sodium phosphates and arsenates at 25°. J. Phys.
Chem. 58, 596–602 (1954)
5. Burge, D. E.: Osmotic coefficients in aqueous solutions. Studies with the vapor pressure
osmometer. J. Phys. Chem. 67, 2590–2593 (1963)
6. Holmes, H. F., Simonson, J. M., Mesmer, R. E.: Aqueous solutions of the mono- and dihydrogenphosphate salts of sodium and potassium at elevated temperatures. Isopiestic
results. J. Chem. Thermodyn. 32, 77–96 (2000)
7. K. S. Pitzer, in: K. S. Pitzer (Ed.), Activity Coefficients in Electrolyte Solutions, second
ed., CRC Press, Boca Raton, 1991 (Chapter 3).
8. Clegg, S. L., Pitzer, K. S., Brimblecombe, P.: Thermodynamics of multicomponent,
miscible, ionic solutions. 2. Mixtures including unsymmetrical electrolytes. J. Phys.
Chem. 96, 9470–9479 (1992); Corrections. 98, 1368 (1994)
9. Rard, J. A., Wijesinghe, A. M., Conversion of parameters among variants of Scatchard’s
neutral–electrolyte model for electrolyte mixtures that have different number of mixing
terms. J. Solution Chem. 37 (8) 1149–1185 (2008)
3.
Polazne hipoteze
Na osnovu uvida u dosadašnja istraživanja iz oblasti termodinamike rastvora sa kalijum–
hidrogenfosfatom utvrđeno je da postoji potreba za određivanjem i definisanjem termodinamičkih
osobina ovih rastvora sa ciljem proširenja fonda podataka o osmotskim koeficijentima, srednjim
jonskim koeficijentima aktivnosti i dopunskoj Gibbs–ovoj energiji rastvora. S tim u vezi, biće
izvedena serija eksperimenata radi određivanja osmotskih koeficijenata dvokomponentnih sistema:
K2HPO4(aq), KBr(aq), KNO3(aq) i KCl(aq) kao konstituenata trokomponentnih sistema:
K2HPO4+KCl+H2O, K2HPO4+KBr+H2O i K2HPO4+KNO3+H2O, na T = 298,15 K. Pored toga
usled potrebe za preciznim podacima za rastvorljivost K2HPO4 u vodi na T = 298,15 K i mogućim
oblicima čvrste faze u metastabilnoj i stabilnoj ravnoteži sa zasićenim rastvorom biće izvedena
dodatna merenja primenom izopiestičke metode.
Eksperimentalni podaci će biti obrađeni primenom termodinamičkih modela kao što su:
Jon–interakcioni model, model na bazi molskih udela (Clegg-ov model) i model Scatchard–a. Na
taj način određenim parametrima modela, biće moguće izvesti proračun srednjih jonskih
koeficijenata aktivnosti elektrolita u ispitivanim sistemima u širokom opsegu jonske jačine
rastvora i udela jonske jačine elektrolita kao i dopunske Gibbs–ove energije rastvora.
Razmatranjem ponašanja koeficijenata aktivnosti u razmatranim sistemima u zavisnosti
od koncentracije rastvora biće proučavane interakcije tipa: Cl–– HPO42–, Br–– HPO42– , NO3––
HPO42– i K+– Cl–– HPO42–, K+– Br–– HPO42– , K+– NO3–– HPO42–. Može se pretpostaviti da će se
na osnovu dobijenih rezultata steći bolji uvid u teoriju rastvora ovih sistema, za koje nema
podataka u literaturi, i da će moći da se objasne pojave koje se u njima javljaju kao posledica
interakcija i složene strukture.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
43
4.
Naučne metode istraživanja
Za realizaciju predloženih istraživanja biće izvedena serija merenja na izopiestičkoj
aparaturi koja je posebno konstruisana i unapređena u tu svrhu. Zasniva se na izjednačavanju
aktivnosti rastvarača u referentnom i ispitivanim rastvorima, kada je sistem u ravnoteži na
određenoj temperaturi i pritisku. Ova aparatura će biti korišćena za određivanje osmotskih
koeficijenata u ispitivanim sistemima kao i za utvrđivanje granice rastvorljivosti u sistemu
K2HPO4(aq) na T = 298,15 K. Za određivanje molalnosti osnovnih rastvora, koji su konstituenti
mešanih, biće korišćene klasične analitičke metode. Za potrebe obrade eksperimentalnih podataka,
predviđanje i proračun koeficijenata aktivnosti i dopunske Gibbs–ove energije rastvora koristiće se
termodinamički modeli razvijeni u programskom paketu Matlab.
5. Očekivani naučni doprinos
Očekuje se da će istraživanja planirana u okviru ove doktorske disertacije dati višestruko
značajan naučni doprinos, pri čemu se može izdvojiti sledeće:
-
Pouzdano određivanje termodinamičkih svojstava izabranih sistema;
Proširenje termodinamičke baze podataka novim, pouzdanim eksperimentalnim
podacima kako za rastvorljivost kalijum–hidrogenfosfata tako i za osmotske koeficijente
trokomponentnih sistema koji sadrže kalijum–hidrogenfosfat;
Određivanje termodinamičkih osobina kao što su dopunska Gibbs–ova energije rastvora
i srednji jonski koeficijenti aktivnosti elektrolita u sistemima: K2HPO4+KCl+H2O,
K2HPO4+KBr+H2O i K2HPO4+KNO3+H2O, na T = 298,15 K;
Analiza složenih interakcija tipa jon–jon i jon–rastvarač koja će doprineti boljem
razumevanju i objašnjenju pojava u ispitivanim sistemima;
Ispitivanje i analiza primenljivosti različitih termodinamičkih modela za predviđanje,
korelisanje i proračun termodinamičkih osobina ispitivanih sistema.
6. Plan istraživanja i struktura rada
Plan istraživanja obuhvata sledeće aktivnosti: literaturni pregled prethodnih istraživanja iz
oblasti termodinamike rastvora sa kalijum–hidrogenfosfatom; izbor višekomponentnih sistema
koji sadrže kalijum–hidrogenfosfat za ispitivanje; eksperimentalno određivanje osmotskog
koeficijenta rastvarača i rastvorljivosti K2HPO4 u sistemu K2HPO4(aq) na T = 298,15 K;
eksperimentalno određivanje osmotskih koeficijenata u odabranim sistemima K2HPO4+KCl+H2O,
K2HPO4+KBr+H2O i K2HPO4+KNO3+H2O; obrada eksperimenatlnih rezultata primenom
odabranih termodinamičkih modela; proračun koeficijenata aktivnosti elektrolita i dopunske
Gibbs–ove energije ispitivanih rastvora; analiza primene različitih termodinamičkih modela;
analiza ponašanja termodinamičkih osobina ispitivanih rastvora u svetlu mogućih interakcija.
Imajući u vidu navedeni plan istraživanja, očekuje se da će doktorska disertacija imati sledeću
strukturu:
1. Teorijska razmatranja i modeli
2. Eksperimentalni deo
– opis eksperimentalne tehnike rada za određivanje osmotskih koeficijenata i
rastvorljivosti
– prikaz rezultata eksperimentalnih merenja
3. Obrada rezultata
– primena odabranih termodinamičkih modela i određivanje parametara
dvokomponentnih sistema i parametara mešanja za trokomponentne sisteme
– proračun srednjih jonskih koeficijenata aktivnosti elektrolita i dopunske Gibbs–ove
energije rastvora
4. Diskusija dobijenih rezultata
5. Zaključak
44
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
7. Zaključak i predlog
Na osnovu izloženog, Komisija smatra da je tema doktorske disertacije „Koeficijenti
aktivnosti u trokomponentnim vodenim rastvorima elektrolita sa zajedničkim kalijum jonom na T
= 298,15 K“, predložena od strane dipl. ing. Daniele Popović, studenta doktorskih studija, naučno
zasnovana, pa predlaže Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu da je prihvati i da imenuje dr Jelenu Miladinović, vanr. prof. Tehnološko-metalurškog
fakulteta Univerziteta u Beogradu za mentora. Predložena tema pripada naučnoj oblasti Hemija i
Hemijska tehnologija za koju je Tehnološko–metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, matična
ustanova.
U Beogradu, 18. 03. 2013.
ČLANOVI KOMISIJE
1. Dr Jelena Miladinović, vanr. prof.
Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
2. Dr Milica Todorović, red. prof. u penziji
Tehnološko–metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
3. Dr Snežana Grujić, vanr. prof.
Tehnološko–metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
4. Dr Zoran Miladinović, naučni saradnik
Institut za opštu i fizičku hemiju, Beograd
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
45
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta održanoj 31.01.2013.
godine imenovani smo za članove Komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme doktorske
disertacije Mr Jasmine Stojkovske, dipl. molekularnog biologa i fiziologa pod nazivom:
Dobijanje hidrogelova na bazi alginata sa inkorporisanim nanočesticama srebra i
karakterisanje u in vitro i in vivo uslovima
Komisija smatra da je naslov teme potrebno izmeniti i predlaže Nastavno-naučnom veću
Tehnološko-metalurškog fakulteta izmenjeni naslov teme:
Dobijanje i karakterisanje nanokompozitnih hidrogelova na bazi alginata i nanočestica
srebra za primenu u biomedicini
O predloženoj temi i njenoj naučnoj zasnovanosti podnosimo sledeći
IZVEŠTAJ
1. PODACI O KANDIDATU
1.1 Biografski podaci
Jasmina Pavić, udata Stojkovska, je rođena 01.03.1979. godine u Beogradu. Gimnaziju u
Obrenovcu, prirodno - matematički smer, završila je 1998.godine. Iste godine upisala je studije na
Biološkom fakultetu, Univerzitet u Beogradu, smer molekularna biologija i fiziologija. Studije je
završila u junu 2004.godine sa srednjom ocenom 8,89 i ocenom 10 na diplomskom ispitu. Školske
2005/06. godine upisala je poslediplomske studije, odsek Biohemijsko inženjerstvo, na
Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. U oktobru 2010. godine odbranila je
magistarsku tezu pod nazivom "Ispitivanje biomaterijala i bioreaktorskih uslova koji imitiraju in
vivo sredinu za inženjerstvo tkiva hrskavice i kosti" i stekla zvanje magistar tehničkih nauka.
U zvanje istraživač-pripravnik izabrana je 25. maja 2006. godine, a u zvanje istraživač-saradnik
izabrana je 22. decembra 2010. godine. Od 1. septembra 2006. godine zaposlena je na Tehnološkometalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Do sada je Jasmina Stojkovska učestvovala u realizaciji 1 međunarodnog naučno-istraživačkog
projekta "Biomimični bioreaktorski sistemi za primenu u biomedicini - BIOMIMETIKA", Eureka
6749! (2012-2015) i 3 naučno-istraživačka projekta finansiranih od nadležnog Ministarstva
Republike Srbije: "Interakcija imobilisanih ćelija, tkiva i biološki aktivnih molekula u
bioreaktorskim sistemima" 142075-MNRS (2006-2010), "Sinteza, razvoj tehnologija dobijanja i
primena nanostrukturnih multifunkcionalnih materijala definisanih svojstava" 45019-MNRS
(2011-2014) i "Razvoj novih inkapsulisanih i enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora
i biološki aktivnih komponenti hrane u cilju povećanja njene konkurentnosti, kvaliteta i
bezbednosti" 46010-MNRS (2011-2014). Takođe, učesnik je međunarodne COST akcije pod
nazivom "From nano to macro biomaterials (design, processing, characterization, modeling) and
applications to stem cells regenerative orthopedic and dental medicine (NAMABIO)" (COST
Action MP1005, 2011-2015).
Pohađala je međunarodne letnje škole "International Summer School on Cell and Tissue
Engineering", 2006, u Beogradu, u organizaciji Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerziteta u
Beogradu, "International Summer School on Advanced Biomedical Technologies for Treatment of
Osteochondral Defects", 2008, i "Stem Cells and Regenerative Medicine", 2009, u Piranu,
Slovenija, u organizaciji Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Centra za
transfuziju krvi Republike Slovenije, Nacionalnog instituta za biologiju Republike Slovenije i
46
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
Međunarodnog društva Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society, kao i
"Biopolymers as constituents of novel biocomposites”, 2010, u Beogradu, Srbija, u organizaciji
Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Pohađala je treninge u organizaciji
Privredne komore Srbije i Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, u okviru
Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji, 2011 i 2012, kao i treninge pod nazivom
"Kako da započnem sopstveni biznis", 2011, u organizaciji Poslovno-tehnološkog inkubatora
tehničkih fakulteta Beograd. Takođe, pohađala je i seminar "Uspešno licenciranje tehnologije",
2012, u organizaciji Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije, kao i radionice pod
nazivom "Collaborating with industry: IPR issues and model contract agreements", 2012, u
organizaciji Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i Nemačkog
saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).
Kao član tima KreativTeh dobitnik je dve Zlatne medalje sa likom Nikole Tesle na Međunarodnoj
izložbi pronalazaka, novih tehnologija i industrijskog dizajna "Pronalazaštvo-Beograd 2011" i
"Pronalazaštvo-Beograd 2012". Takođe, kao član tima KreativTeh dobitnik je prve nagrade na
Takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji 2011. godine Ministarstva prosvete i nauke
Republike Srbije u kategoriji Inovativne ideje, kao i nagrade za najbolji ženski tim u okviru istog
takmičenja 2012. godine u kategoriji Realizovane inovacije.
Jasmina Stojkovska je član međunarodnog društva Tissue Engineering & Regenerative Medicine
International Society, TERMIS.
Govori engleski jezik.
1.2 Stečeno naučnoistraživačko iskustvo
Naučno-istraživački rad Jasmine Stojkovske je u oblasti biomedicinskog inženjerstva i
odnosi se na razvoj novih tehnologija i proizvoda namenjenih prvenstveno primenama u
inženjerstvu tkiva i regenerativnoj medicini. Pri tome su istraživanja usmerena na razvoj novih
antimikrobnih biomaterijala i bioreaktorskih sistema koji podražavaju prirodnu in vivo sredinu za
primenu u inženjerstvu tkiva hrskavice i kosti ali i za evaluaciju biomaterijala i predviđanju
njihovog ponašanja nakon implantacije in vivo.
Jasmina Stojkovska je u okviru poslediplomskih studija na odseku Biohemijsko inženjerstvo, na
Tehnološko-metalurškom fakultetu položila sve ispite sa prosečnom ocenom 9,78, a istraživanja u
okviru izrade magistarske teze je izvodila pod mentorstvom prof. dr Bojane Obradović. Cilj
magistarske teze je bio ispitivanje i primena novog, protočnog, biomimičnog bioreaktora sa
mehaničkom stimulacijom kultivisanog tkiva za evaluaciju alginatnih hidrogelova za inženjerstvo
tkiva hrskavice. Novi bioreaktor je omogućio ispitivanje biomaterijala odnosno kultivaciju tkiva i
tkivnih ekvivalenata u uslovima koji se mogu podesiti da imitiraju prirodnu in vivo sredinu tkiva
artikularne hrskavice ili tkiva kosti. Pri tome je omogućeno praćenje biomehaničkih karakteristika
biomaterijala odnosno kultivisanog tkiva u toku dugoročnih višenedeljnih ispitivanja. Dobijeni
rezultati u ovoj magistarskoj tezi su ukazali da je ispitivanje biomehaničkih karakteristika
biomaterijala koji se primenjuju u inženjerstvu tkiva veoma važno, naročito u kultivaciji kada
dolazi do promena usled sinteze ekstracelularnog matriksa i degradacije biomaterijala. Magistarska
teza je dala značajan doprinos razvoju novih, sofisticiranih i automatizovanih bioreaktorskih
sistema koji omogućavaju karakterizaciju biomaterijala pod uslovima relevantnim za prirodnu
fiziološku sredinu ćelija i tkiva što predstavlja, kako fundamentalni doprinos naukama o
inženjerstvu materijala i biologiji ćelija, tako i praktični doprinos razvoju novih i pouzdanih
medicinskih proizvoda uz smanjenje obima neophodnih istraživanja na životinjama.
Jasmina Stojkovska je magistarsku tezu pod nazivom "Ispitivanje biomaterijala i bioreaktorskih
uslova koji imitiraju in vivo sredinu za inženjerstvo tkiva hrskavice i kosti" odbranila 4. oktobra
2010. godine. Iz ove magistarske teze proistekao je jedan rad u vrhunskom međunarodnom
časopisu (rad 1.1), dva rada saopštena na međunarodnim skupovima štampana u izvodu (radovi
2.1 i 2.2) i dva rada saopštena na nacionalnim skupovima štampana u izvodu (radovi 3.1 i 3.2).
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
47
Jasmina Stojkovska je do sada objavila sedam radova u naučnim časopisima, od čega pet u
vrhunskim međunarodnim časopisima i dva rada u međunarodnim časopisima, 31 naučno
saopštenje u zbornicima međunarodnih (18) i nacionalnih skupova (13), i koautor je na jednoj
patentnoj prijavi.
Objavljeni naučni radovi i saopštenja
1. Radovi objavljeni u časopisima međunarodnog značaja – M20
1.1. Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu – M21
1.1. Stojkovska J., Bugarski B., Obradovic B., “Evaluation of alginate hydrogels under in
vivo – like bioreactor conditions for cartilage tissue engineering”, J Mater Sci: Mater
Med., 21(10), 2869-2879, 2010. ISSN 0957-4530, IF 2010: 2.325
1.2. Jovanovic Z, Krkljes A, Stojkovska J, Tomic S, Obradovic B, Miskovic-Stankovic V,
Kacarevic-Popovic Z, “Synthesis and characterization of silver/poly(N-vinyl-2pyrrolidone) hydrogel nanocomposite obtained by in situ radiolytic method”, Radiat
Phys Chem., 80 (11), 1208-1215, 2011. ISSN 0969-806X, IF 2011: 1.227
1.3. Obradovic B, Stojkovska J, Jovanovic Z, Miskovic-Stankovic V, “Novel alginate based
nanocomposite hydrogels with incorporated silver nanoparticles”, J Mater Sci: Mater
Med., 23 (1), 99-107, 2012. ISSN 0957-4530, IF 2011: 2.316
1.4. Jovanovic Z, Stojkovska J, Obradovic B, Miskovic-Stankovic V, “Alginate hydrogel
microbeads incorporated with Ag nanoparticles obtained by electrochemical method”,
Mat.Chem.Phys., 133, 182–189, 2012. ISSN 0254-0584, IF 2011 = 2.234.
1.5. Jovanovic Z, Radosavljevic A, Kacarevic-Popovic Z, Stojkovska J, Peric-Grujic A,
Ristic M, Matic IZ, Juranic ZD, Obradovic B, Miskovic-Stankovic V, “Bioreactor
validation and biocompatibility of Ag/poly(N-vinyl-2-pyrrolidone) hydrogel
nanocomposites”, Colloid Surface B, 105, 230-235, 2013, ISSN 0927-7765, IF 2011 =
3.456
1.2. Rad u međunarodnom časopisu – M23
1.6. Mitrovic D., Stojkovska J., Obradovic B., Ispitivanje mogućnosti kontrolisane
razgradnje alginatnih mikročestica, Hem. Ind., 64(4), 253-263, 2010. ISSN 0367-598X,
IF 2010 = 0.137
1.7. Stojkovska J., Zvicer J., Jovanovic Z., Miskovic-Stankovic V., Obradovic B.,
Controlled production of alginate nanocomposites with incorporated silver nanoparticles
aimed for biomedical applications, J. Serb. Chem. Soc, 77(12), 1709–1722, 2012. ISSN
0352-5139, IF 2011= 0.879
2. Zbornici međunarodnih naučnih skupova – M30
2.1. Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu – M34
2.1. Obradovic, B., Stojkovska, J., Mitrovic, D., Bugarski, B., Controlled Studies of alginate
hydrogels under biomimetic bioreactor conditions for cartilage tissue engineering, Tissue
Engineering and Regenerative Medicine International Society-EU Chapter Meeting 2010
(TERMIS-EU 2010), 13-17.06.2010, Galway, Ireland, p. 141
2.2. Stojkovska J., Jovanovic Z, Kostic D., Miskovic-Stankovic V., Obradovic B.,
Bioreactor characterization of novel alginate nanocomposites for biomedical
applications, Book of Abstract, The twelfth annual conference“YUCOMAT 2010”,
Herceg Novi, Montenegro, 06-10.09.2010. p. 170
2.3. Jovanovic Z., Stojkovska J., Obradovic B., Miskovic-Stankovic V., The investigation of
mechanical properties in bioreactor conditions of electrochemically synthesized
silver/poly(n-vinyl-2-pyrrolidone) nanocomposites, BOOK of abstracts, Atelier
scientifique Nouveaux Matériaux pour la Reconnaissance Electrochimique des Minéraux
48
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
et des Espèces Biologiques « NOMARES » Juin 18-19.2010, Bucarest, ROUMANIE,
P12, page 55.
2.4. Obradovic B., Stojkovska J., Jovanovic Z., Miskovic-Stankovic V., Bioreactor Studies
of Alginate Hydrogels for Potential Applications in Biomedicine, 14th International
Biotechnology Symposium and Exhibition: Biotechnology for the Sustainability of
Human Society, 14-18 September, 2010, Rimini, Italy, on CD: P-M.46,
doi:10.1016/j.jbiotec.2010.09.634, Special Abstracts / J Biotechnol. 150, S443-S443,
2010
2.5. Jevremovic I., Jovanovic Z., Stojkovska J., Obradovic B., Vukasinovic-Sekulic M.,
Peric-Grujic A., Ristic M., Miskovic-Stankovic V., Electrochemically synthesized
Ag/PVP nanocomposites for medical applications, International Workshop on
Processing of Nanostructured Ceramics, Polymers, and Composites, TMF, Belgrade
2010, Book of Abstracts, P7, p. 51.
2.6. Stojkovska J., Jovanovic Z, Zvicer J., Jevremovic I., Miskovic-Stankovic V., Obradovic
B., Studies of alginate solutions and hydrogels containing silver nanoparticles,
International Workshop on Processing of Nanostructured Ceramics, Polymers, and
Composites, TMF, Belgrade 2010, Book of Abstracts, P24, p. 68.
2.7. Stojkovska J., Jovanović Z., Zvicer J., Kostic D., Vukasinovic-Sekulic M., MiskovicStankovic V., Obradovic B., Сharacterization of novel alginate nanocomposites with
silver nanoparticles for biomedical applications, Annual meeting of the European
Chapter of the Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society
(TERMIS), Granada, Spain, 2011, Histology and histopatology, Cellular and Molecular
Biology, 26 (supplement 1) pp. 272-273.
2.8. Obradovic B., Stojkovska J., Kostic D., Integrating biomimetic bioreactor conditions
and alginate microbeads to induce formation of cartilaginous tissue constructs, Annual
meeting of the European Chapter of the Tissue Engineering and Regenerative Medicine
International Society (TERMIS), Granada, Spain, 2011, Histology and histopatology,
Cellular and Molecular Biology, 26 (supplement 1) p. 88.
2.9. Obradovic B., Stojkovska J., Jovanovic Z., Miskovic-Stankovic V., Novel hydrogel
nanocomposites based on alginate and silver nanoparticles, 24th European Conference on
Biomaterials, The Cycle of Biomaterials – Back to our Roots, September 2011, Dublin,
Ireland, Book of Abstracts, poster/rapid fire presentation VII – 324.
2.10. Stojkovska J., Zvicer J., Kostic D., Obradovic B., Biomechanical properties of alginate
hydrogels in a biomimetic bioreactor for cartilage tissue engineering, September 2011,
Dublin, Ireland, Book of Abstracts, poster/rapid fire presentation II – 257.
2.11. Jovanovic Z., Stojkovska J., Obradovic B., Miskovic-Stankovic V., Silver/alginate
nanocomposites: the stabilization of silver nanoparticles and biomedical potential of
silver/alginate microbeads, 2nd International Workshop on Characterization, Properties
and Applications of Nanostructured Ceramics, Polymers and Composites, TMF,
Belgrade 2011, Book of Abstracts, P7, p. 37.
2.12. Obradovic B., Stojkovska J., Jovanovic Z, Nemet M., Miskovic-Stankovic V.,
Production of novel hydrogel nanocomposites based on alginate and silver nanoparticles
aimed for biomedical applications, 2nd International Workshop on Characterization,
Properties and Applications of Nanostructured Ceramics, Polymers and Composites,
TMF, Belgrade 2011, Book of Abstracts, P21, p. 51.
2.13. Jovanovic, Z., Stojkovska, J., Vukasinovic-Sekulic, M., Matic, I., Juranic, Z.,
Obradovic, B., Miskovic-Stankovic, V., “In vitro investigation of cytotoxicity and
antimicrobial activity of silver/alginate nanocomposite microbeads”, 3rd TERMIS
World Congress, Vienna, Austria, September 5-8, 2012, 33.P01, Journal of Tissue
Engineering and Regenerative Medicine 2012, 6 (suppl.1), p. 218.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
49
2.14. Obradovic, B., Stojkovska, J., Madzovska, I., Kostic, D., Vidovic, S., Jovanovic, Z.,
Vukasinovic-Sekulic, M., Miskovic-Stankovic, V., “Versatile use of biomimetic
bioreactors for functional evaluation of nanocomposite alginate based hydrogels”, 3rd
TERMIS World Congress, Vienna, Austria, September 5-8, 2012, 55.P07, Journal of
Tissue Engineering and Regenerative Medicine 2012, 6 (suppl. 1), p. 334.
2.15. Vidovic, S., Zvicer, J., Stojkovska, J., Miskovic-Stankovic, V., Obradovic, B.,
“Nanocomposite microfibers based on alginate and PVA hydrogels with incorporated
silver nanoparticles”, 3rd TERMIS World Congress, Vienna, Austria, September 5-8,
2012, 29.P18, Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine 2012, 6 (suppl.
1), p. 189.
2.16. Obradovic B, Stojkovska J, Vidovic S, Kostic D, Madzovska I, Jovanovic Z,
Vukasinovic-Sekulic M, Miskovic-Stankovic M, “Novel Ag/alginate nanocomposite
hydrogels for potential biomedical applications”, Programme & Book of Abstracts, First
International Conference on Processing, characterisation and application of
nanostructured materials and nanotechnology, NanoBelgrade 2012, Belgrade, Serbia,
September 26-28, 2012, p. 66.
2.17. Jovanovic Z, Stojkovska J, Nemet M, Obradovic B, Miskovic-Stankovic V, „The
electrochemical synthesis of silver nanoparticles in polymer hydrogel networks“
Programme & Book of Abstracts, First International Conference on Processing,
characterisation and application of nanostructured materials and nanotechnology,
Belgrade, NanoBelgrade 2012, Serbia, September 26-28, 2012, p. 67.
2.18. Vidovic S, Stevanovic M, Stojkovska J, Vukasinovic-Sekulic M, Obradovic B,
“Ag/alginate nanocomposite hydrogels in different forms for potential biomedical
applications” COST Action MP1005, 2nd Joint Meeting, Programme & Book of
Abstracts, Vienna, Austria, September 4-5, 2012, pp. 39-40.
3. Zbornici skupova nacionalnog značaja – M60
3.1. Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu – M64
3.1. Stojkovska J., Nikolic N., Mojsilovic S., Bugarski D., Obradovic B., Cartilage tissue
engineering studies in a bioreactor with mechanical stimulation, Book of Abstracts,
Cistije Tehnologije i novi materijali – put u odrzivi razvoj (Cleaner Technologies and
New Materials – the Way to Sustainable Development), Belgrade, Serbia, November 2728, 2008, p. 71.
3.2. Mitrović D., Stojkovska J., Obradović B., Ispitivanje razgradnje alginatnih mikročestica
pod kontrolisanim uslovima, Knjiga apstrakata, Osma konferencija mladih istraživača
Nauka i inženjerstvo novih materijala, Beograd, 21.-23.12.2009., p. 23.
3.3. Stojkovska J., Bugarski B., Obradović B., Evaluacija alginatnih hidrogelova u
bioreaktoru sa mehaničkom stimulacijom u uslovima koji imitiraju prirodnu in vivo
sredinu, Knjiga apstrakata, Osma konferencija mladih istraživača Nauka i inženjerstvo
novih materijala, Beograd, 21.-23.12.2009., p. 22.
3.4. Jovanović Ž, Stojkovska J., Obradović B., Perić-Grujić A., Ristić M., Matić I., Juranić
Z., Mišković-Stanković V., Ag/poli(N-vinil-2-pirolidon) nanokompozitni biomaterijal:
ponašanje u bioreaktoru, kinetika otpuštanja srebra i citotoksičnost, Knjiga apstrakata,
Osma konferencija mladih istraživača Nauka i inženjerstvo novih materijala, Beograd,
21.-23.12.2009., p. 22.
3.5. Jevremovic I, Jovanovic Z, Krkljes A, Stojkovska J, Obradovic B, Vukasinovic-Sekulic
M, Kacarevic-Popovic Z, Miskovic-Stankovic V, "Srebro/poli(N-vinil-2-pirolidon)
nanokompozitni biomaterijal: poredjenje elektrohemijskog i radijaciono-hemijskog
postupka sinteze", Biotehnologija za odrzivi razvoj, TMF, Beograd, 2010, Knjiga izvoda
radova, 94-95.
3.6. Zvicer J, Stojkovska J, Obradović B., Evaluation of alginate hydrogels in a biomimetic
50
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
bioreactor applying dynamic compression, Ninth Young Researchers Conference
Materials Sciences and Engineering, Beograd, 20.-22.12.2010., p. 13.
3.7. Stojkovska J, Jovanović Ž, Kostić D, Zvicer J, Jevremović I, Vukašinović-Sekulić M,
Mišković-Stanković V, Obradović B., Evaluation of novel alginate nanocomposites for
biomedical applications, Ninth Young Researchers Conference Materials Sciences and
Engineering, Beograd, 20.-22.12.2010., p. 13.
3.8. Jevremović I, Jovanović Ž, Stojkovska J, Obradović B., Vukašinović-Sekulić M, PerićGrujić A, Ristić M, Mišković-Stanković V, Investigation of electrochemically
synthesized Ag/PVP nanocomposites: Biomimetic approach, Ninth Young Researchers
Conference Materials Sciences and Engineering, Beograd, 20.-22.12.2010., p. 14.
3.9. Kostić D, Stojkovska J, Obradović B., Alginate microbeads as cell supports in a
biomimetic bioreactor for cartilage tissue engineering, Ninth Young Researchers
Conference Materials Sciences and Engineering, Beograd, 20.-22.12.2010., p. 17.
3.10. Nemet M., Stojkovska J., Jovanović Ž., Mišković-Stanković V., Obradović B.,
Production and characterization of hydrogel nanocomposites based on alginate and
poly(vinyl alcohol) with incorporated silver nanoparticles, Tenth Young Researchers
Conference – Materials Science and Engineering, SASA, Belgrade 2011, Serbia, Book
of Abstracts, II/8, p. 4.
3.11. Jovanović Ž., Stojkovska J., Vukašinović-Sekulić M., Matić I., Juranić Z., Obradović
B., Mišković-Stanković V., Silver/alginate nanocomposites: Biomedical potential of
silver/alginate microbeads, Tenth Young Researchers Conference – Materials Science
and Engineering, SASA, Belgrade 2011, Serbia, Book of Abstracts, II/8, p. 10.
3.12. Jovanovic Z, Stojkovska J, Krkljes A, Bibic N, Obradovic B, Kacarevic-Popovic Z,
Miskovic-Stankovic V, „Uticaj vrste polimera na oblik i velicinu nanocestica srebra
dobijenih elektrohemijskom sintezom“, XLIX Savetovanje Srpskog hemijskog drustva,
Kragujevac, 2011, Zbornik radova (CD Rom), 60-63.
3.13. Stojkovska J, Jovanovic Z, Kostic D, Vukasinovic-Sekulic M, Miskovic-Stankovic V,
Obradovic B, “Evaluation of novel Ag/alginate microbeads for potential biomedical
applications”, 11th Young Researchers Conference – Materials Science and Engineering,
SASA, Belgrade 2012, Serbia, Book of Abstracts, TM5, p. 47
Patentne prijave
Obradović B., Mišković-Stanković V., Jovanović Ž., Stojkovska J., Dobijanje mikročestica
hidrogela alginata sa inkorporisanim nanočesticama srebra, patentna prijava br. P-2010/0499,
Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, od 17.11.2010.
1.3 Ocena podobnosti kandidata za rad na predloženoj temi
Na osnovu biografskih podataka i oblasti iz koje je urađen magistarski rad kandidata, dosadašnjeg
iskustva u istraživanjima iz oblasti biohemijskog i biomedicinskog inženjerstva, kao i objavljenih
radova, Komisija ocenjuje da je Mr Jasmina Stojkovska pokazala izuzetnu sklonost i sposobnost
za bavljenje naučno-istraživačkim radom i da ispunjava sve neophodne uslove za rad na
predloženoj temi doktorske disertacije.
2. PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA
Predmet istraživanja u okviru izrade predložene doktorske disertacije je razvoj novih
nanokompozitnih biomaterijala sa antimikrobnim svojstvima na bazi alginatnih hidrogelova i
nanočestica srebra za potencijalnu primenu u biomedicini. Posednjih decenija zapažen je
konstantan porast broja mikroorganizama rezistentnih na postojeće antibiotike što postaje ozbiljan
klinički problem (Monteiro i sar., 2009). Srebro je sa druge strane, od davnina poznato po svojoj
antimikrobnoj aktivnosti što je izazvalo ponovni interes naučne javnosti za ispitivanje mogućnosti
medicinske primene srebra kao antimikrobnog agensa (Bhattacharya i Mukherjee, 2008,
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
51
Armentano i sar., 2010). Pri tome je utvrđeno da su nanočestice srebra čak i potentnije od jonskog
oblika inhibirajući rast i proliferaciju različitih bakterija i eukariotskih mikroorganizama.
Međutim, jedan od ključnih problema za primenu nanočestica srebra je njihova tendencija ka
aglomeraciji, čime se umanjuje njihova aktivnost. Jedan od načina za prevazilaženje ovog
problema je stabilizacija nanočestica u rastvorima ili hidrogelovima polimera. Pri tome se za
stabilizaciju nanočestica primenom polimera koriste sledeća tri pristupa: (i) redukcija jona srebra i
dobijanje nanočestica u rastvoru polimera (Abou El-Nour i sar., 2010), (ii) in situ sinteza
nanočestica unutar polimerne matrice hidrogela (Sharma i sar., 2009) i (iii) sinteza ili deponovanje
nanočestica na površini polimernih vlakana (Bhattacharya i Mukherjee, 2008). Posebna pogodnost
polimera je mogućnost dobijanja različitih oblika, a zavisno od strukture i vrste imobilizacije
nanočestica, moguće je trenutno ili produženo otpuštanje nanočestica na kontrolisani način. Neki
od široko izučavanih polimera za primenu u biomedicini generalno, kao i u kombinaciji sa
nanočesticama srebra su alginat, hitozan, polivinil alkohol (PVA) i poli(N-vinil-2-pirolidon) (PVP)
(Sharma i sar., 2009, Armentano i sar., 2010). Alginat je posebno atraktivan biomaterijal jer
predstavlja prirodan linearni kopolimer koji lako formira hidrogelove u prisustvu dvovalentnih
katjona. Ovi hidrogelovi su biokompatibilni i biodegradabilni i već u medicinskoj primeni kao
nosači lekova i transplantiranih ćelija, a naročito, kao obloge za rane (Qin, 2005, Augst i sar.,
2006, Wiegand i sar., 2009). Obloge za rane bazirane na alginatu i to, najčešće hidrogelu kalcijumalginata, omogućavaju pogodnu sredinu u oštećenom tkivu usled biokompatibilnosti i velike
sorpcione moći čime se reguliše nivo vlage u rani. Dodatak srebra oblogama za rane širi
funkcionalnost obloga za rane obezbeđujući i antimikrobnu aktivnost tako da je razvijen niz
proizvoda na bazi alginatnih vlakana koja sadrže jone srebra (Qin, 2005). Takođe, razvijen je i
komercijalni proces za depoziciju nanočestica srebra na kalcijum-alginatne obloge
(Smith&Nephew, Acticoat™ with SILCRYST™ Absorbent Dressing). Međutim, sinteza i
zadržavanje nanočestica srebra unutar rastvora i hidrogelova alginata pruža dodatne mogućnosti za
kontrolisano i produženo otpuštanje nanočestica i/ili jona srebra, kao i za proizvodnju formulacija
različitih sastava i oblika. Alginat kao anjonski polimer može da stabiliše nanočestice srebra
negativnim naelektrisanjem (Seo i sar., 2012), tako da se u poslednje vreme istražuje nekoliko
pristupa sintezi nanočestica srebra u kombinaciji sa alginatom i to: hemijska sinteza u rastvoru
alginata, elektrohemijska sinteza u rastvoru alginata i sinteza unutar alginatnih hidrogelova.
Elektrohemijska sinteza u odnosu na konvencionalne postupke hemijske sinteze pruža prednosti
koje su naročito atraktivne za biomedicinsku primenu kao što su visoka čistoća nanočestica uz
mogućnost precizne kontrole veličine nanočestica podešavanjem gustine struje ili primenjenog
napona (Rodrigues-Sanchez et al., 2000). Postupak elektrohemijske sinteze nanočestica srebra u
rastvoru alginata je nedavno razvijen na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u
Beogradu (Obradovic i sar., 2010, Jovanovic i sar., 2012).
Cilj istraživanja u predloženoj doktorskoj disertaciji je ispitivanje mogućnosti dobijanja
hidrogelova u različitim oblicima iz koloidnih rastvora alginata sa elektrohemijski sintetisanim
nanočesticama srebra i sveobuhvatna karakterizacija proizvedenih nanokompozitnih hidrogelova u
in vitro i in vivo uslovima za potencijalnu biomedicinsku primenu. Preciznije, ciljevi istraživanja
se mogu svrstati u nekoliko celina:
1) utvrđivanje mogućnosti dobijanja nanokompozitnih hidrogelova alginata u nekoliko
različitih oblika kao što su diskovi, filmovi i mikročestice;
2) ispitivanje mogućnosti sušenja i rehidratacije alginatnih hidrogelova uz očuvanje
inkorporisanih nanočestica srebra;
3) određivanje biomehaničkih karakteristika nanokompozitnih alginatnih hidrogelova u
biomimičnim bioreaktorskim uslovima;
4) određivanje citotoksičnosti odabranih nanokompozitnih hidrogelova u ćelijskim
kulturama, kao i u biomimičnim uslovima u bioreaktorskoj kultivaciji;
5) određivanje antimikrobne aktivnosti odabranih nanokompozitnih hidrogelova;
52
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
6)
7)
određivanje efikasnosti odabranih nanokompozitnih alginatnih hidrogelova za zarastanje
opekotina kod miševa i pacova,
određivanje optimalnih karakteristika nanokompozitnih alginatnih hidrogelova u pogledu
sastava i oblika, za primenu u biomedicini i to kao antimikrobni implantati u mekim
tkivima i kao obloge za rane sa antimikrobnim dejstvom.
Literatura
1. Armentano, I., Dottori, M., Fortunati, E., Mattioli, S., Kenny, J.M., 2010. Biodegradable
polymer matrix nanocomposites for tissue engineering: A review. Polym. Degrad. Stab.
95, 2126-2146.
2. Augst, A.D., Kong, H.J., Mooney, D.J., 2006. Alginate hydrogels as biomaterials.
Macromol Biosci. 6, 623–633.
3. Bajpai, A.K., Shukla, S.K., Bhanu, S., Kankane, S., 2008. Responsive polymers in
controlled drug delivery, Prog. Polym. Sci. Delivery Rev. 33, 1088-1118.
4. Bhattacharya, R, Mukherjee P., 2008. Biological properties of “naked” metal
nanoparticles. Adv. Drug Deliv. Rev. 60, 1289–1306.
5. Dubas, S.T., Wacharanad, S., Potiyaraj, P., 2011. Tunning of the antimicrobial activity of
surgical sutures coated with silver nanoparticles. Colloid. Surf. A: Physicochem. Eng.
Aspects 380, 25–28.
6. Jovanovic Z, Stojkovska J, Obradovic B, Miskovic-Stankovic V, “Alginate hydrogel
microbeads incorporated with Ag nanoparticles obtained by electrochemical method”,
Mat.Chem.Phys., 133, 182–189, 2012.
7. Liu, Y., Chen, S., Zhong, L., Wu, G., 2009. Preparation of high-stable silver nanoparticle
dispersion by using sodium alginate as a stabilizer under gamma radiation. Radiat. Phys.
Chem. 78, 251–255.
8. Maneewattanapinyo, P., Banlunara, W., Thammacharoen, C., Ekgasit, S.,
Kaewamatawong, T., 2011. An evaluation of acute toxicity of colloidal silver
nanoparticles. J. Vet. Med. Sci. 73, 1417–1423.
9. Marie Arockianathan, P., Sekara, S., Sankara, S., Kumaran, B., Sastry, T.P., 2012.
Evaluation of biocomposite films containing alginate and sago starch impregnated with
silver nano particles. Carbohydr. Polym. 90, 717–724.
10. Marius, S., Lucian, H., Marius, M., Daniela, P., Irina, G., Romeo-Iulian, O., Simona, D.,
Viorel, M., 2011. Enhanced antibacterial effect of silver nanoparticles obtained by
electrochemical synthesis in poly(amide-hydroxyurethane) media. J Mater Sci: Mater
Med. 22, 789–96.
11. Melvik, J.E., Dornish, M., 2005. Alginate as a carrier for cell immobilisation. In:
Nedovic, V., Willaert, R.G., editors. Focus on biotechnology: fundamentals of cell
immobilisation biotechnology. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers; p. 33-53.
12. Mohan, Y.M., Premkumar, T., Lee, K., Geckeler, K.E., 2006. Fabrication of silver
nanoparticles in hydrogel networks. Macrom. Rap. Commun. 27, 1346-1354.
13. Monteiro, D.R., Gorup, L.F., Takamiya, A.S., Ruvollo-Filho, A.C., Camargo, E.R.,
Barbos, D.B., 2009. The growing importance of materials that prevent microbial
adhesion: antimicrobial effect of medical devices containing silver. Int. J. Antimicrob.
Agents 34, 103-110.
14. Obradović B., Mišković-Stanković V., Jovanović Ž., Stojkovska J., Dobijanje
mikročestica hidrogela alginata sa inkorporisanim nanočesticama srebra, patentna prijava
br. P-2010/0499, Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, od 17.11.2010.
15. Paul, W., Sharma, C.P., 2004. Chitosan and alginate wound dressings: a short review.
Trends Biomater. Artif. Organs, 18, 18-23.
16. Qin, Y., 2005. Silver-containing alginate fibres and dressings. Int Wound J. 2, 172-176.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
53
17. Rodrigues-Sanchez, L., Blanco M.C., Lopez-Quintela M.A., 2000. Electrochemical
synthesis of silver nanoparticles. J. Phys. Chem. B 104, 9683-9688.
18. Ruparelia, J.P., Chatterjee, A.K., Duttagupta, S.P., Mukherji, S., 2008. Strain specificity
in antimicrobial activity of silver and copper nanoparticles. Acta Biomaterialia 4, 707–
716.
19. Saha, S., Pal, A., Pande, S., Sarkar, S., Panigrahi, S., Pal, T., 2009. Alginate gel-mediated
photochemical growth of mono- and bimetallic gold and silver nanoclusters and their
application to surface-enhanced raman scattering. J. Phys. Chem. C, 113, 7553–7560.
20. Saha, S., Pal, A., Kundu, S., Basu, S., Pal, T., 2010. Photochemical green synthesis of
calcium-alginate-stabilized Ag and Au nanoparticles and their catalytic application to 4nitrophenol reduction. Langmuir 26, 2885–2893.
21. Seo, S.Y., Lee, G.H., Lee ,S.G., Jung, S.Y., Lim, J.O., Choi, J.H., 2012. Alginate-based
composite sponge containing silver nanoparticles synthesized in situ, Carbohydr. Polym.
90, 109–115.
22. Sharma,V.K., Yngard, R.A., Lin Y., 2009. Silver nanoparticles: Green synthesis and their
antimicrobial activities. Adv. Colloid Interface Sci. 145, 83–96.
23. Sharma, S., Sanpui, P., Chattopadhyay, A., Ghosh, S.S., 2012. Fabrication of antibacterial
silver nanoparticle—sodium alginate–chitosan composite films. RSC Adv. 2, 5837–5843.
24. Shrivastava, S., Bera, T., Roy, A., Singh, G., Ramachandrarao, P., Dash, D., 2007.
Characterization of enhanced antibacterial effects of novel silver nanoparticles.
Nanotechnology 18, 1-9.
25. Thomas, V., Mohan, Y.M., Sreedhar, B., Bajpai, S.K., 2007. A versatile strategy to
fabricate hydrogel–silver nanocomposites and investigation of their antimicrobial activity.
J. Coll. Interf. Sci. 315, 389-395.
26. Torres, E., Mata, Y.N., Blazquez, M.L., Munoz, J.A., Gonzalez, F., Ballester, A., 2005.
Gold and silver uptake and nanoprecipitation on calcium alginate beads. Langmuir 21,
7951-7958.
27. Travan, A., Pelillo, C., Donati, I., Marsich, E., Benincasa, M., Scarpa, T., Semeraro, S.,
Turco, G., Gennaro, R., Paoletti, S., 2009. Non-cytotoxic silver nanoparticlepolysaccharide nanocomposites with antimicrobial activity. Biomacromolecules 10, 14291435.
28. Vreeker, R., Li, L., Fang, Y., Appelqvist, I., Mendes, E., 2008. Drying and rehydration of
calcium alginate gels. Food Biophysics, 3, 361–369.
29. Wiegand, C.; Heinze, T., Hipler, U.-C., 2009. Comparative in vitro study on cytotoxicity,
antimicrobial activity, and binding capacity for pathophysiological factors in chronic
wounds of alginate and silver-containing alginate. Wound Rep. Reg. 17, 511–521.
30. Yin, B., Ma, H., Wang, S., Chen, S., 2003. Electrochemical synthesis of silver
nanoparticles under protection of poly(N-vinylpyrrolidone). J. Phys. Chem. B 107, 88988904.
3. POLAZNE HIPOTEZE
Predložena istraživanja u okviru ove doktorske disertacije polaze od hipoteze da je moguće
proizvesti različite oblike nanokompozitnih alginatnih hidrogelova sa sadržanim nanočesticama
srebra koji će imati više prednosti u potencijalnoj biomedicinskoj primeni, kako u odnosu na
hidrogelove sa srebrom u jonskom obliku, tako i na hidrogelove sa nanočesticama srebra
nanesenim na površinu hidrogela. Pri tome se polazi od sledećih pretpostavki:
- koloidni rastvor alginata sa elektrohemijski sintetisanim nanočesticama srebra je moguće
izlivati i raspršivati u rastvore soli dvovalentnih katjona pri čemu će doći do jonske
izmene, a time, i geliranja alginata u različitim oblicima (npr. diskovi i mikročestice) uz
očuvanje i zadržavanje nanočestica srebra unutar hidrogela;
54
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
-
-
nanokompozitne hidrogelove alginata je moguće sušiti uz očuvanje nanočestica srebra
kako bi se dobili antimikrobni prahovi i filmovi;
nanokompozitni hidrogelovi alginata, kako u vlažnom, tako i u suvom obliku, će otpuštati
nanočestice i/ili jone srebra u vodenim rastvorima izazivajući antimikrobno dejstvo;
optimizacijom koncentracije nanočestica srebra, koncentracije alginata i oblika
nanokompozitnog hidrogela moguće je kontrolisati i podesiti kinetiku otpuštanja
nanočestica i/ili jona srebra radi postizanja određene antimikrobne aktivnosti bez
neželjenih citotoksičnih efekata;
kontrolisano otpuštanje nanočestica iz hidrogela će omogućiti efikasnije i produženo
antimikrobno dejstvo od srebra u jonskom obliku usled sporije difuzije nanočestica od
jona srebra;
smeštanje nanočestica unutar hidrogela će pokazati prednost u produženom otpuštanju uz
manju mogućnost citotoksičnosti u odnosu na direktno izlaganje ćelija i tkiva
nanočesticama koje su na površini biomaterijala.
4. NAUČNE METODE ISTRAŽIVANJA
U ovoj doktorskoj disertaciji, kandidat će sintetisati nanokompozitne alginatne hidrogelove
polazeći od koloidnih rastvora alginata sa elektrohemijski sintetisanim nanočesticama srebra
primenom izlivanja, kao i tehnike elektrostatičke ekstruzije. Prisustvo nanočestica srebra u
koloidnom rastvoru, kao i u nanokompozitnim hidrogelovima nakon rastvaranja hidrogela, će biti
utvrđeno primenom ultraljubičaste i vidljive (UV-Vis) spektroskopije. U radu će zatim biti
razvijene metode sušenja dobijenih hidrogelova uz očuvanje nanočestica srebra. Izgled nanočestica
srebra u suvim hidrogelovima će biti ispitan primenom skenirajuće elektronske mikroskopije
(SEM) dok će za primenu ove tehnike za hidrogelove u vlažnom stanju biti razvijena procedura
zasnovana na krioprezervaciji i sečenju hidrogelova na temperaturi od –30oC. Citotoksičnost
nanokompozitnih hidrogelova će biti određena u kulturama telećih hondrocita primenom MTT
testa dok će antimikrobna aktivnost biti ispitana u suspenzijama bakterija Staphylococcus aureus i
Escherichia coli. Kinetika otpuštanja nanočestica i/ili jona srebra će biti ispitana u različitim
sistemima merenjem koncentracije otpuštenog srebra u okolni medijum primenom atomske
apsorpcione spektroskopije (AAS). U radu će zatim biti ispitana i efikasnost dobijenih hidrogelova
za zarastanje površinskih rana (opekotina) kod eksperimentalnih životinja, pacova soja Wistar.
Efikasnost će biti određena na osnovu brzine zarastanja rana, veličine i izgleda ožiljaka i
histopatoloških analiza. Najzad, u radu će biti razvijene i specifične metode radi sveobuhvatne
karakterizacije novih nanokompozitnih hidrogelova bazirane na primeni biomimičnih bioreaktora
koji imitiraju prirodnu in vivo sredinu ćelija i tkiva. Tako će biokompatibilnost nanokompozitnih
hidrogelova biti ispitana i u bioreaktorskim uslovima na telećim hondrocitima imobilisanim unutar
alginatne matrice imitirajući uslove u mekim tkivima. Stabilnost i biomehaničke karakteristike
hidrogelova će biti ispitane u bioreaktoru sa dinamičkom kompresijom koji imitira prirodne uslove
u artikularnoj hrskavici. Poređenjem rezultata u standardnim testovima citotoksičnosti i u uslovima
koji imitiraju prirodne uslove u organizmu, biće razvijene pouzdane procedure za ispitivanje novih
biomaterijala u pogledu različitih aspekata i predviđanje njihovog ponašanja u biomedicinskoj
primeni.
5. OČEKIVANI NAUČNI DOPRINOS
Po završetku predloženih istraživanja može se očekivati sledeći naučni doprinos:
- razvoj novih antimikrobnih nanokompozitnih biomaterijala u različitim oblicima sa
strogo kontrolisanim i definisanim karakteristikama za primenu u biomedicini;
- razvoj metoda za dobijanje nanokompozitnih hidrogelova, kako u vlažnom tako i u
suvom stanju, uz očuvanje nanočestica i mogućnost njihovog otpuštanja na kontrolisan i
predvidiv naćin;
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
55
-
korelisanje oblika i sastava nanokompozitnih biomaterijala sa njihovim funkcionalnim
karakteristikama u cilju optimizacije biomaterijala prema svakoj specifičnoj nameni;
- utvrđivanje procesa rehidratacije osušenih nanokompozitnih alginatnih hidrogelova i
otpuštanja nanočestica u vodi i fiziološkom rastvoru relevantnom za in vivo uslove;
- utvrđivanje citotoksičnih efekata nanočestica srebra na ćelije sisara kultivisane u
monosloju i imobilisane u trodimenzionalnim alginatnim hidrogelovima u uslovima koji
imitiraju prirodnu in vivo sredinu i doprinos nauci o biologiji ćelija;
- korelisanje ponašanja biomaterijala in vitro u biomimičnim bioreaktorskim uslovima i in
vivo na eksperimentalnim životinjama radi razvoja pouzdanih metoda za karakterizaciju
novih biomaterijala.
Može se takođe očekivati da će predložena doktorska disertacija dati i značajan praktičan
doprinos, i to kao razvoj:
- antimikrobnih obloga za rane i to pogotovo za tretman dubokih, nekrotičnih i inficiranih
rana gde kontrolisano otpuštanje nanočestica i/ili jona srebra može da omogući produženo
antimikrobno dejstvo;
- nosača ćelija u inženjerstvu tkiva i antimikrobnih implantata za meka tkiva;
- pouzdanih procedura za ispitivanje novih biomaterijala u biomimičnim uslovima uz
potencijalnu mogućnost smanjenja obima neophodnih ispitivanja na životinjama.
6. PLAN ISTRAŽIVANJA I STRUKTURA RADA
Predviđa se da će predložena doktorska disertacija biti organizovana po sledećim poglavljima:
Uvod, Teorijski deo, Eksperimentali deo, Rezultati i diskusija, Zaključak, Literatura.
U poglavlju Uvod biće prikazan kratak osvrt na područje ispitivanja, definisani glavni ciljevi
disertacije i predmet istraživanja.
Poglavlje Teorijski deo obuhvatiće analizu dosadašnjih pravaca i rezultata istraživanja pri čemu će
biti opisani:
- biomedicinska primena hidrogelova sa posebnim fokusom na inženjerstvo tkiva i
regenerativnu medicinu i sredstva za tretman različitih tipova rana;
- sastav, kakarkteristike i primena alginata;
- primena i postupci sinteze nanočestica srebra;
- nanokompozitni hidrogelovi sa nanočesticama srebra.
U Eksperimentalnom delu biće navedene metode korišćene u eksperimentalnom radu:
- materijali i hemikalije korišćene u radu;
- opis elektrohemijske sinteze nanočestica srebra;
- dobijanje nanokompozitnih alginatnih hidrogelova u obliku mikročestica i u obliku
diskova;
- proces sušenja nanokompozitnih alginatnih hidrogelova;
- proces rehidratacije nanokompozitnih alginatnih hidrogelova;
- metode karakterizacije nanokompozitnih alginatnih hidrogelova:
o UV-Vis spektroskopija;
o određivanje koncentracije jona srebra;
o SEM;
o određivanje biomehaničkih karakteristika u bioreaktoru sa dinamičkom
kompresijom;
- određivanje citotoksičnosti nanokompozitnih alginatnih hidrogelova:
o ćelijske kulture u monsloju
o ćelijske kulture u biomimičnom protočnom bioreaktoru
- antimikrobna aktivnost nanokompozitnih hidrogelova;
- in vivo eksperimenti na pacovima.
56
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
U poglavlju Rezultati i diskusija biće prikazani i diskutovani rezultati i to:
- prikaz različitih oblika dobijenih nanokompozitnih hidrogelova u vlažnom i suvom stanju
i karakteristike u pogledu:
o sadržaja i izgleda nanočestica srebra,
o biomehaničkih karakteristika u biomimičnom bioreaktoru sa dinamičkom
kompresijom,
o procesa rehidratacije hidrogelova i kinetike otpuštanja naočestica;
- rezultati određivanja optimalnog sadržaja nanočestica srebra u pogledu:
o biokompatibilnosti pri čemu će biti određene citotoksične koncentracije za ćelije
sisara,
o antimikrobne aktivnosti u bakterijskim suspenzijama
- prikaz uticaja odabranih nanokompozitnih alginatnih hidrogelova na zarastanje opekotina
kod eksperimentalnih pacova i poređenje sa podacima iz literature o efikasnosti
postojećih medicinskih sredstava kao i sa rezultatima najnovijih naučnih istraživanja u
ovoj oblasti.
U poglavlju Zaključak biće prikazani najvažniji zaključci do kojih je kandidat došao u toku izrade
ove doktorske disertacije, kao i osvrt na mogućnosti dalje primene rezultata u biomedicini i
moguće pravce daljih istraživanja.
U delu Literatura biće dati literaturni navodi citirani u disertaciji.
7. ZAKLJUČAK I PREDLOG
Na osnovu iznetih podataka Komisija smatra da je predložena tema doktorske disertacije Mr
Jasmine Stojkovske, „Dobijanje i karakterisanje nanokompozitnih hidrogelova na bazi alginata i
nanočestica srebra za primenu u biomedicini“, naučno zasnovana i predlaže Nastavno-naučnom
veću Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, da je prihvati i odobri izradu ove
disertacije. Za mentora se predlaže prof. dr Bojana Obradović, redovni profesor Tehnološkometalurškog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.
Istraživanja u okviru ove disertacije pripadaju naučnoj oblasti Hemija i hemijska tehnologija za
koju je Tehnološko-metalurški fakultet, Univerziteta u Beogradu, matična ustanova.
U Beogradu, 20.03.2013. g.
ČLANOVI KOMISIJE
1. Dr Bojana Obradović, red. prof. TMF
2. Dr Vesna Mišković-Stanković, red. prof. TMF
3. Dr Maja Vukašinović-Sekulić, docent TMF
4. Dr Marina Milenković, van. prof. Farmaceutskog fakulteta
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
57
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Predmet: Podobnost teme i kandidata Jovane Jovašević za izradu doktorske disertacije
Odlukom br. 35/21 od 31.01.2013. imenovani smo za članove komisije za ocenu podobnosti
teme i kandidata Jovane Jovašević za izradu doktorske disertacije i naučne zasnovanosti teme:
“Sinteza i karakterizacija hidrogelova na bazi 2-hidroksietil (met)akrilata i itakonske
kiseline za primenu u kontrolisanom otpuštanju terapeutski aktivnih jona metala“.
Na osnovu materijala priloženog uz Zahtev kandidata, Komisija podnosi sledeći
IZVEŠTAJ
1.
Podaci o kandidatu
1.1. Biografski podaci
Dipl. ing. Jovana S. Jovašević je rođena 07.07.1984. godine u Požegi. Završila je osnovnu i
srednju školu u Arilju. Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu, smer OHT, je upisala 2003.
godine, a diplomirala je 2008. godine na katedri za Organsku hemijsku tehnologiju sa diplomskim
radom “Antimikrobna aktivnost hidrogelova na bazi poli(vinil pirolidona) sa srebrom”, sa ocenom
10 (deset). Prosečna ocena u toku studija je bila 8.76 (osam 76/100). Upisala je doktorske studije
na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, septembra 2009. godine, na studijskom
programu Hemijsko inženjerstvo.
Do sada ima četiri rada objavljena u međunarodnom časopisu. Ima deset saopštenja na naučnom
skupu međunarodnog značaja i dva saopštenja na naučnom skupu nacionalnog značaja.
Govori, čita i piše engleski i francuski jezik. Član je Srpskog hemijskog društva.
1.2. Stečeno naučnoistraživačko iskustvo
Od 2010. do 2011. bila je angažovana na dva projekta: Razvoj nanokompozita na bazi
hidrogrelova za primene u rekonstruktivnoj hirurgiji (MNTR 19027) i Regeneracija skeletnih tkiva
pomognuta biomaterijalima kao tkivnim matricama-in vivo i in vitro studija (MNTR 145072).
Od 2011. je uključena na dva projekta: Hemijsko i strukturno dizajniranje nanomaterijala za
primenu u medicini i inzenjerstvu tkiva (MNTR 172026) i Sinteza i karakterizacija novih
funkcionalnih polimera i polimernih nanokompozita (MNTR 172062).
U okviru doktorskih studija položila je sve ispite predviđene planom i programom, uključujući i
završni ispit, postigavši sledeće ocene:
Predmet
ESPB
Ocena
5
8
Hemijska kinetika
5
10
Hemijska termodinamika
5
10
Odabrana
poglavlja
matematičke analize
58
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
Fenomeni prenosa u biološkim
5
10
6
10
5
10
4
10
6
10
4
10
u
4
10
karkaterisanja
4
10
30
10
sistemima
Principi
organske
sinteze-
savremene metode i reakcije
Fizička organska hemija
Fizičko-hemijske
osnove
farmaceutskog inženjerstva
Strukturna analiza organskih
molekula
Polimerni biomaterijali
Bioaktivne
materije
kozmetičkim prizvodima
Viši
kurs
makromolekula
Završni ispit
Prosek
9,83
Spisak objavljenih radova i saopštenja
Naučni radovi objavljeni u časopisima međunarodnog značaja (M23)
1. Jovašević J.S., Mićić M.M., Suljovrujić E.H., Filipović J.M., Dimitrijević S.I., Tomić
S.Lj., Antimikrobna aktivnost hibridnih hidrogelova na bazi poli(vinilpirolidona) koji
sadrže srebro, Hemijska industrija 64 (3) (2010) 209-214. ISSN 0367-598X
2. Jovašević J.S., Dimitrijević S.I., Filipović J.M., Tomić S.Lj., Mićić M.M. and Suljovrujić
E.H., Swelling, Mechanical and Antimicrobial Studies of Ag/P(HEMA/IA)/PVP SemiIPN Hybrid Hydrogels, Acta Physica Polonica A 120 (2) (2011) 279-283. ISSN 05874246
3. Dobić S.N., Jovašević J.S., M.D. Vojisavljević, S.L. Tomić, Hemocompatibility and
swelling studies of poly(2-hydroxyethyl methacrylate-co-itaconic acid-co-poly(ethylene
glycol) dimethacrylate) hydrogels, Hemijska industrija 65 (6) (2011) 675-685.
ISSN: 0367598X
4. Babić М.М., Jovašević Ј.S., Filipović J.M., Tomić S.Lj., Diffusion of drugs in
hydrogels based on (meth)acrylates, poly(alkylene glycol) (meth)acrylates and itaconic
acid [difuzija lekova u hidrogelovima na bazi (met)akrilata, poli(alkilenglikol)(met)akrilata i itakonske kiseline] Hemijska Industrija 66 (6) , pp. (2012) 823-829.
Radovi saopšteni na skupovima međunarodnog značaja, štampani u knjigama radova u obliku
kratkog izvoda (M34)
1. Suljovrujić E.H., Mićić M.M., Jovašević J.S., Dimitrijević S.I., Filipović J.M., Tomić
S.Lj., Swelling, Mechanical and Antimicrobial Properties of Ag/P(HEMA/IA)/PVP
Semi-Interpenetrating Hydrogel Networks, The 12th Annual Conference-YUCOMAT
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
59
2010, Herceg Novi, Montenegro, Programme and The Book of Abstracts, 2010, p 173.
ISBN 978-86-80321-25-7
2. Tomić S.Lj., Jovašević J.S., Filipović J.M., Dobić S.N., In vitro cephalexin release study
from new poly(2-hydroxyethyl acrylate/itaconic acid) copolymeric hydrogels, 2th
Conference Innovation in Drug Delivery, Aix-en-Provence, France, Programme and
Abstracts, 2010, p 154.
3. Jovašević J.S., Mićić M.M., Suljovrujić E.H., Tomić S.Lj., Effects of composition and
crosslinker content on swelling and mechanical properties of poly(2-hydroxyethyl
acrylate/itaconic acid) hydrogels, Ninth Young Researchers Conference Materials
Sciences and Engineering, Belgrade, Serbia, Program and the Book of Abstracts V/2, p.
21 (2010) ISBN 978-86-80321-26-4
4. Jovašević J.S., Vojisavljević M.D., Krezović B.D., Filipović J.M., Suljovrujić E.H.,
Tomić S.Lj., Swelling and biocompatibility behavior of P(HEA/IA/PEGDMA) hydrogels,
Tenth young researchers’ conference materials science and engineering, Belgrade, Serbia,
Programme and book of abstracts XI/1, p. 44 (2011) ISBN 978-86-80321-27-1
5. Jovašević J.S., Krezović B.D., Filipović J.M., Tomić S.Lj., pH Sensitive and
Temperature Dependent Swelling of P(HEMA/IA/PEGDMA) Hydrogels, Second
International Workshop, Characterization, properties and applications of nanostructured
ceramics, polymers and composites, Belgrade, Book of Abstracts, 2011, P8.
6. Jovašević J.S., Dobić S.N., Perić-Grujić A.A., Dimitrijević S.I., Filipović J.M., Tomić
S.Lj., Controlled release and antimicrobial activity studies of zinc/poly(2-hydroxyethyl
acrylate/itaconic acid) hybrid hydrogels, 3rd International Congress on Biohydrogels,
Florence, Italy, 2011, p 95.
7. Suljovrujić E.H., Jovašević J.S., Lišanin G., Filipović J.M., Tomić S.Lj., pH sensitive
copper/poly(2-hydroxyethyl acrylate/itaconic acid) hybrid hydrogels, The 13th Annual
Conference-YUCOMAT, Herceg Novi, Montenegro, Programme and the book of
abstracts, 2011, p 170. ISBN 978-86-80321-27-1
8. Suljovrujić E.H., Jovašević J.S., Filipović J.M., Tomić S.Lj., Effect of silver(I) and
copper(II) ions on controlled release and antimicrobial activity of silver and
copper/poly(2-hydroxyethyl acrylate/itaconic acid) hybrid hydrogels, The 14th Annual
Conference-YUCOMAT, Herceg Novi, Montenegro, Programme and the book of
abstracts, 2012, p 115.
9. Tomić S.Lj., Jovašević J.S., Vojisavljević M.D., Filipović J.M., Controllable Properties
and Microstructure of Hydrogels Based on Poly(ethyleneglycol) Dimethacrylates, 5th
International Conference on Polymer Behavior, Multiphysics Approaches for the
Behavior of Polymer and Polymer-Based Nanomaterials, Aveiro, Portugal, 2012,
Program Book, A036, p 8.
10.
Jovašević J.S., Vojisavljević M.D., Dimitrijević S.I., Perić-Grujić A.A., Filipović
J.M., Tomić S.Lj., Itaconic Acid Based Nanohybrid Hydrogels. Swelling, Controlled
Release of Copper Ion and Antimicrobial Activity Studies, First International conference
on processing, characterisation and application of nanostructured materials and
nanotechnology, Nanobelgrade, Belgrade, Book of abstracts, 2012, p 35. ISBN 978-867401-285-7
a. Ocena podobnosti kandidata za rad na predloženoj temi
Na osnovu dosadašnjeg angažovanja i pokazanih rezultata tokom doktorskih studija, kao i u okviru
rada na projektima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, Jovašević Jovana,
dipl. inženjer tehnologije, pokazala je sklonost i izrazitu sposobnost za bavljenje
naučnoistraživačkim radom. Tema doktorske disertacije pripada oblasti iz koje je objavila četiri
rada u međunarodnim časopisima, deset saopštenja na skupovima međunarodnog značaja, dva
60
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
saopštenja na skupovima nacionalnog značaja, objavljena u obliku kratkog izvoda. Na osnovu
ovoga se zaključuje da je ispunila potrebne uslove za rad na predloženoj temi doktorske
disertacije.
2. Predmet i cilj istraživanja
Naučni cilj istraživanja ove doktorske disertacije je sinteza nove klase hidrogelova koji sadrže
2-hidroksietil (met)akrilat i itakonsku kiselinu, kao i njihova primena u kontrolisanom otpuštanju
terapeutski aktivnih jona srebra, bakra i cinka. Osnovni cilj je da se ispita uticaj sastava
hidrogelova sa aspekta odnosa i vrste komponenata u sintezi na svojstvo bubrenja. Dalje, cilj je i
ispitivanje mogućnosti primene ovih hidrogelova u biomedicinske svrhe, prevashodno u sistemima
za kontrolisano otpuštanje terapeutski aktivnih jona metala.
Zahvaljujući specifičnim svojstvima, hidrogelovi su postali veoma atraktivni za primenu u
biomedicinske svrhe. Posebno su interesantni hidrogelovi osetljivi na spoljašnje stimulanse, tzv.
„inteligentni” hidrogelovi, jer se njihova fizičko-hemijska i mehanička svojstva mogu kontrolisati
promenama fizioloških uslova (pH vrednost, temperatura, jonska jačina, promena koncentracije
biološki aktivnih agensa, itd.). Jedan od prvih hidrogelova, koji je primenjen za izradu kontaknih
sočiva, je bio na bazi 2-hidroksietil metakrilata, zbog zadovoljavajućih mehaničkih svojstava,
odlične biokompatibilnosti, odgovarajućeg indeksa refrakcije i visoke propustljivosti kiseonika.
Homopolimerni hidrogelovi na bazi 2- hidroksietil akrilata (HEA), a naročito oni na bazi 2hidroksietil metakrilata (HEMA), pokazuju mali stepen bubrenja i slaba mehanička svojstva.
Uvođenjem komonomera moguće je da se znatno poboljšaju biokompatibilnost, stepen bubrenja i
mehanička svojstva kopolimera, koja su veoma značajna za biomedicinsku primenu.
Predmet ovog rada je sinteza novih tipova kopolimernih hidrogelova na bazi 2-hidroksietil
metakrilata (HEMA) i 2-hidroksietil akrilata (HEA), sa itakonskom kiselinom (IK). Prisustvo
itakonske kiseline značajno doprinosi biokompatibilnosti i hidrofilnosti, a osim toga ona uvodi i
svojstvo pH osetljivosti ovih kopolimernih hidrogelova. Hidrogelovi koji sadrže itakonsku kiselinu
privlače sve veću pažnju naučne javnosti zbog mogućnosti dobijanja itakonske kiseline iz
nepetrohemijskih, bioobnovljivih izvora što je čini zanimljivom za različite primene, sa aspekta
zaštite životne sredine i održivog razvoja. Pored toga što se dobija iz nepetrohemijskih izvora,
itakonska kiselina je zanimljiva jer ima dve karboksilne grupe sa različitim pKa vrednostima, čime
se obezbeđuje pH-osetljivost hidrogelova u širem opsegu pH vrednosti. Osim gore navedenih
svojstava, za biomedicinske primene hidrogelova je neophodno da poseduju i dobru
permeabilnost, što se takođe postiže uvođenjem itakonske kiseline.
Hidrogelovi će biti sintetisani polimerizacijom preko slobodnih radikala. Pri sintezi će se
varirati vrsta komponenti i njihov odnos u polaznoj smeši. Strukturna karakterizacija gelova će se
izvesti korišćenjem infracrvene spektroskopije sa Fourier-ovom transformacijom. Morfologija
gelova će se okarakterisati preko skenirajuće elektronske mikroskopije. Mehanička svojstva će se
ispitati pomoću dinamičko-mehaničke analize. Studija bubrenja hidrogelova u puferima pH
vrednosti koje imitiraju fiziološke i patofiziološke uslove, u fiziološki interesantnom
temperaturnom opsegu, će se izvesti da bi se detektovala njihova pH i temperaturna osetljivost. Na
osnovu rezultata bubrenja, odrediće se i kinetički parametri bubrenja. Hidrogelovi koji pokažu
najpovoljnija svojstva pri bubrenju, biće testirani kao matrice u sistemima za kontrolisano
otpuštanje terapeutskih aktivnih jona metala, u in vitro uslovima. Definisaće se profili otpuštanja i
odrediti kinetički parametri otpuštanja. Iz tih rezultata će se predložiti najpogodniji modeli
otpuštanja iz ovih polimernih sistema. Odrediće se antimikrobna aktivnost hidrogelova u toku
perioda kontrolisanog otpuštanja jona metala.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
61
3. Polazne hipoteze
Hidrogelovi su izuzetno interesantni materijali za istraživanje, jer su zbog velikog sadržaja
vode najsličniji živim tkivima. Postoji hipoteza da je prvi život nastao u sredini koja je jako slična
hidrogelovima. Sinteza i primena hidrogelova u biomedicinske svrhe je poslednjih godina postala
veoma značajna oblast polimerne hemije. Struktura i hemijski sastav hidrogela određuju
potencijalnu primenu, tako da je poznavanje uslova sinteze važno za dobijenje efikasnih
polimernih sistema. Jedan od izazova istraživačima predstavlja mogućnost primene hidrogelova za
kontrolisano otpuštanje terapeutskih agensa, jer se lek dozira u određenom vremenskom periodu,
na ciljano mesto i u terapeutskom intervalu koncentracije, čime se mogu sprečiti pojave štetnih
efekata suviše malih ili velikih doza leka tokom terapije.
Zahvaljujući mogućnosti dizajniranja željenih svojstava hidrogelova, promenom sastava pri
sintezi kopolimera, njihova primena i u mnogim drugim oblastima se detaljno ispituje, o čemu
govori veliki broj objavljenih naučnih radova. Najnovija istraživanja na polju hidrogelova ukazuju
na to da je moguće dobiti hidrogelove tačno definisanih svojstava za vrlo specifične primene. Na
osnovu dosadašnjih rezultata u ovoj oblasti može se izdvojiti nekoliko pravaca u kojima će se
kretati naredna istraživanja.
4. Naučne metode istraživanja
Sintetisani hidrogelovi biće karakterisani studijama bubrenja u puferima fiziološki i
patofiziološki značajnih pH vrednosti, radi određivanja kinetičkih parametara bubrenja
hidrogelova, strukturnom analizom (infracrvena spektroskopija sa Fourier-ovom transformacijom)
(TMF Beograd, Katedra za OH), morfološkom analizom (skenirajuća elektronska mikroskopija)
(TMF Beograd, Katedra za NHT), ispitivanjem mehaničkih svojstava pomoću dinamičkomehaničke analize (TMF Beograd, Katedra za ONH), praćenjem koncentracije otpuštenih aktivnih
jona metala iz hidrogelova pomoću atomske apsorpcione spektrometrije (TMF Beograd, Katedra
za AH), kao i određivanjem antimikrobne aktivnosti (TMF Beograd, Katedra za BIB).
5. Očekivani naučni doprinos
Iako u literaturi postoji znatan broj radova o hidrogelovima na bazi 2-hidroksietil metakrilata,
do sada nema rezultata o ovakvim tipovima, koji sadrže i itakonsku kiselinu i u koje su ugrađeni
terapeutski aktivni joni metala. O hidrogelovima na bazi 2-hidroksietil akrilata do sada ima jako
malo podataka. Rezultati u okviru ove disertacije će doprineti proširenju znanja iz oblasti primene
sintetskih hidrogelova u biomedicinske svrhe, posebno kao polimernih matrica za terapeutske
agense.
6. Plan istraživanja i struktura rada
I Literaturni pregled prethodnih istraživanja:
I.1) hidrogelovi na bazi 2-hidroksietil metakrilata i 2-hidroksietil akrilata;
I 2) primena ovih hidrogelova u biomedicinske svrhe;
II Eksperimentalni deo
II 1) Sinteza dva nova tipa kopolimernih hidrogelova na bazi 2-hidroksietil metakrilata (HEMA),
itakonske kiseline (IK), i 2-hidroksietil akrilata (HEA), itakonske kiseline (IK) koji sadrže
terapeutski aktivne jone metala;
II 2) FTIR analiza gelova;
II 3) Morfologija gelova (SEM);
II 4) Studija bubrenja hidrogelova u puferima pH vrednosti koje imitiraju fiziološke i
patofiziološke uslove, kao i u širem temperaturnom opsegu; Određivanje kinetičkih parametara
bubrenja hidrogelova;
II 5) Testiranje odabranih hidrogelova kao polimernih matrica u sistemima za kontrolisano
otpuštanje terapeutskih agensa, u in vitro uslovima; Izračunavanje kinetičkih parametara
62
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
otpuštanja; Uklapanje dobijenih eksperimentalnih rezultata u različite modela otpuštanja, da bi se
predložio najoptimalniji model;
III Diskusija dobijenih rezultata i zaključak.
7. Zaključak i predlog
Na osnovu svega izloženog, Komisija smatra da je tema doktorske disertacije pod naslovom
„Sinteza i karakterizacija hidrogelova na bazi 2-hidroksietil (met)akrilata i itakonske
kiseline za primenu u kontrolisanom otpuštanju terapeutski aktivnih jona metala“, koju je
predložila Jovana Jovašević, dipl. inž. tehnologije, naučno zasnovana, pa predlaže Nastavnonaučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta da je prihvati i da za mentora imenuje dr
Simonidu Tomić, vanrednog profesora Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu.
Istraživanja u okviru ove doktorske disertacije pripadaju naučnoj oblasti Tehnološko
inženjerstvo za koju je Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu matična ustanova.
U Beogradu, 18.03.2013. godine
Članovi Komisije:
Dr Simonida Tomić, van. prof., TMF Univerziteta u Beogradu
Dr Aleksandra Grujić-Perić, van. prof., TMF Univerziteta u Beogradu
Dr Suzana Dimitrijević , van. prof., TMF Univerziteta u Beogradu
Dr Melina Kalagasidis Krušić, van. prof., TMF Univerziteta u Beogradu
Dr Edin Suljovrujić, naučni savetnik, INN Vinča Univerziteta u Beogradu
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
63
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Predmet: Podobnost teme i kandidata Bojane Krezović za izradu doktorske disertacije
Odlukom br. 35/20 od 31.01.2013. imenovani smo za članove komisije za ocenu podobnosti
teme i kandidata Bojane Krezović za izradu doktorske disertacije i naučne zasnovanosti teme:
“Sinteza i karakterizacija hidrogelova na bazi 2-hidroksietil (met)akrilata, itakonske kiseline
i poli(vinil pirolidona)“.
Na osnovu materijala priloženog uz Zahtev kandidata, Komisija podnosi sledeći
IZVEŠTAJ
1.
Podaci o kandidatu
1.1. Biografski podaci
Bojana D. Krezović rođena je 19.02.1984. godine u Pljevljima, Republika Crna Gora, gde je
završila osnovnu i srednju školu. Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu, odsek Organska
hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo, je upisala 2002. godine. Diplomirala je 2008.
godine, na katedri za Organsku hemijsku tehnologiju, sa diplomskim radom “Antimikrobna
aktivnost hidrogelova na bazi poli(vinil pirolidona)”, sa ocenom 10 (deset). Prosečna ocena u toku
studiranja je 7,84 (sedam 84/100).
Doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, odsek Hemijsko
inženjerstvo, je upisala 2009. godine.
Ima objavljena dva rada u međunarodnom časopisu do sada, kao i dva saopštenja na skupovima
međunarodnog značaja, objavljena u obliku kratkog izvoda.
Govori, čita i piše engleski i ruski jezik.
1.2. Stečeno naučnoistraživačko iskustvo
U okviru doktorskih studija položila je sve ispite predviđene planom i programom, uključujući i
završni ispit, postigavši sledeće ocene:
Predmet
ESPB
Ocena
5
9
Hemijska kinetika
5
6
Hemijska termodinamika
5
9
Fenomeni prenosa u biološkim
5
9
6
10
5
10
Odabrana
poglavlja
matematičke analize
sistemima
Principi
organske
sinteze-
savremene metode i reakcije
Fizička organska hemija
64
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
Fizičko-hemijske
osnove
4
10
Heterogena kataliza
4
10
Polimerni biomaterijali
4
10
u
4
10
karkaterisanja
4
9
30
10
farmaceutskog inženjerstva
Bioaktivne
materije
kozmetičkim prizvodima
Viši
kurs
makromolekula
Završni ispit
Prosek
9,33
Spisak objavljenih naučnih radova i saopštenja
Rad u časopisu istaknutog međunarodnog zanačaja (M22)
1. Krezović B.D., Dimitrijević S.I., Filipović J.M., Nikolić R.R., Tomić S.Lj., Antimicrobial
P(HEMA/IA)/PVP semi-interpenetrating network hydrogels, Polymer Bulletin (2013), DOI
10.1007/s00289-012-0830-y. ISSN 0170-0839, IF(2011)=1.532
Rad u časopisu međunarodnog značaja (M23)
1. Tomić S.Lj., Mićić M.M., Krezović B.D., Dobić S.N., Suljovrujić E.H., Filipović J.M., Smart
hydrogels based on itaconic acid for biomedical application, Hemijska industrija 63(6) (2010) 603610. ISSN 0367-598X IF(2010)=0.137
Naučno saopštenje na skupu međunarodnog značaja, štampano u knjizi radova, u obliku
kratkog izvoda (M34)
1. Jovašević J.S., Vojisavljević M.D., Krezović B.D., Filipović J.M., Suljovrujić E.H., Tomić
S.Lj., Swelling and biocompatibility behavior of P(HEA/IA/PEGDMA) hydrogels, Tenth young
researchers’ conference materials science and engineering, Belgrade, Serbia, Programme and book
of abstracts XI/1, p. 44 (2011) ISBN 978-86-80321-27-1
2. Jovašević J.S., Krezović B.D., Filipović J.M., Tomić S.Lj., pH Sensitive and Temperature
Dependent Swelling of P(HEMA/IA/PEGDMA) Hydrogels, Second International Workshop:
Characterization, properties and applications of nanostructure ceramics, polymers and composites,
Book of abstracts, University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, oct 24-25 pp.
38 (P8) (2011) ISBN 978-86-7401-278-9
1.3. Ocena podobnosti kandidata za rad na predloženoj temi
Na osnovu dosadašnjeg angažovanja i pokazanih rezultata tokom doktorskih studija, Krezović
Bojana, dipl. inženjer tehnologije, pokazala je sklonost i izrazitu sposobnost za bavljenje
naučnoistraživačkim radom. Tema doktorske disertacije pripada oblasti iz koje je objavila dva rada
u međunarodnim časopisima, kao i dva saopštenja na skupovima međunarodnog značaja,
objavljena u obliku kratkog izvoda.. Na osnovu ovoga se zaključuje da je ispunila potrebne uslove
za rad na predloženoj temi doktorske disertacije.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
65
2. Predmet i cilj istraživanja
Naučni cilj istraživanja ove doktorske disertacije je sinteza nove klase hidrogelova koji sadrže
2-hidroksietil (met)akrilat, itakonsku kiselinu i poli(vinil pirolidon). Poli(2-hidroksietil metakrilat)
(PHEMA) i srodni hidrogelovi su do sada u znatnoj meri izučavani za različite primene u medicini
i farmaciji. Hidrogel PHEMA pokazuje odličnu biokompatibilnost i fizičko-hemijska svojstva
slična živim tkivima. Njihova struktura omogućava sadržaj vode kao u živim tkivima. Do sada su
izvedene studije modifikovanja PHEMA sa ciljem da se poboljšaju sposobnost upijanja vode i
fluida, mehanička svojstva, kao i osetljivost na elektro-stimulanse i unapredi biološki odgovor. Da
bi se poboljšala svojstva upijanja fluida dodaju se različiti monomeri koji su hidrofilniji od HEMA
kao što su: vinilpirolidon i etilen glikol dimetakrilat. Poli(vinil pirolidon) (PVP) i hidrogelovi na
bazi PVP su važni zbog izražene biokompatibilnosti. Nalaze primenu u farmaciji i medicini, kao i
u aditivima u hrani i kozmetici. Takođe se koriste kao komponente za proizvodnju kontaktnih
sočiva zbog hidrofilnosti. Uspešno se primenjuju za lokalne prevlake u tretmanu rana kao što su
opekotine, čirevi na koži i postoperativna oštećenja, u sistemima za kontrolisano otpuštanje lekova
i sl..
Zahvaljujući specifičnim svojstvima, hidrogelovi su postali veoma atraktivni za primenu u
biomedicinske svrhe. Posebno su interesantni hidrogelovi osetljivi na spoljašnje stimulanse, tzv.
„inteligentni” hidrogelovi, jer se njihova fizičko-hemijska i mehanička svojstva mogu kontrolisati
promenama fizioloških uslova (pH vrednost, temperatura, jonska jačina, promena koncentracije
biološki aktivnih agensa, itd.). Jedan od prvih hidrogelova, koji je primenjen za izradu kontaknih
sočiva, je bio na bazi 2-hidroksietil metakrilata, zbog zadovoljavajućih mehaničkih svojstava,
odlične biokompatibilnosti, odgovarajućeg indeksa refrakcije i visoke propustljivosti kiseonika.
Homopolimerni hidrogelovi na bazi 2- hidroksietil akrilata (HEA), a naročito oni na bazi 2hidroksietil metakrilata (HEMA), pokazuju mali stepen bubrenja i slaba mehanička svojstva.
Uvođenje komonomerne (IK) i polimerne (PVP) komponente se radi sa namerom da se znatno
poboljšaju biokompatibilnost, stepen bubrenja i mehanička svojstva kopolimera, koja su veoma
značajna za biomedicinsku primenu.
Predmet ovog rada je sinteza novih tipova kopolimernih hidrogelova na bazi 2-hidroksietil
metakrilata (HEMA) i 2-hidroksietil akrilata (HEA), sa itakonskom kiselinom (IK) i poli(vinil
pirolidonom) (PVP). Prisustvo itakonske kiseline značajno doprinosi biokompatibilnosti i
hidrofilnosti, a osim toga ona uvodi i svojstvo pH osetljivosti ovih kopolimernih hidrogelova.
Hidrogelovi koji sadrže itakonsku kiselinu privlače sve veću pažnju naučne javnosti zbog
mogućnosti dobijanja itakonske kiseline iz nepetrohemijskih, bioobnovljivih izvora što je čini
zanimljivom za različite primene, sa aspekta zaštite životne sredine i održivog razvoja. Pored toga
što se dobija iz nepetrohemijskih izvora, itakonska kiselina je zanimljiva jer ima dve karboksilne
grupe sa različitim pKa vrednostima, čime se obezbeđuje pH-osetljivost hidrogelova u širem
opsegu pH vrednosti. Osim gore navedenih svojstava, za biomedicinske primene hidrogelova je
neophodno da poseduju i dobru permeabilnost, što se takođe postiže uvođenjem itakonske kiseline.
Prisustvo polimerne komponente, poli(vinil pirolidona), doprinosi poboljšanju biokompatibilnosti i
mehaničkih svojstava.
Hidrogelovi će biti sintetisani polimerizacijom preko slobodnih radikala. Pri sintezi će se
varirati vrsta komponenti i njihov odnos u polaznoj smeši. Strukturna karakterizacija gelova će se
izvesti korišćenjem infracrvene spektroskopije sa Fourier-ovom transformacijom. Morfologija
gelova će se okarakterisati preko skenirajuće elektronske mikroskopije. Mehanička svojstva će se
ispitati pomoću dinamičko-mehaničke analize. Studija bubrenja hidrogelova u puferima pH
vrednosti koje imitiraju fiziološke i patofiziološke uslove, u fiziološki interesantnom
temperaturnom opsegu, će se izvesti da bi se detektovala njihova pH i temperaturna osetljivost. Na
osnovu rezultata bubrenja, odrediće se i kinetički parametri bubrenja. Odrediće se antimikrobna
aktivnost hidrogelova.
66
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
3. Polazne hipoteze
Hidrogelovi su umreženi polimerni materijali koji mogu da apsorbuju velike količine fluida,
pri čemu bubre, ali se ne rastvaraju u vodi i organskim rastvaračima Grupa hidrogelova koji
pokazuju promene u bubrenju, kao odgovor na delovanje stimulanasa iz spoljašnje sredine, kao što
su pH, temperatura, jonska jačina rastvora, intenzitet svetlosti, jačina magnetnog i električnog
polja, spadaju u "inteligentne" materijale. Značajna je primena hidrogelova u oblasti medicine i
farmacije. Važno je da hidrogelovi tokom bubrenja ostaju mehanički dovoljno jaki, da su
fleksibilni, da mogu kontrolisanom brzinom da otpuštaju molekule koji su uneti apsorpcijom
fluida u mrežu.
Hidrogelovi na bazi kopolimera 2-hidroksietil (met)akrilata su od značajnog interesa za
biomedicinske primene zbog njihovog odgovarajućeg hemijskog sastava i trodimenzione strukture
polimerne mreže. Ovi materijali su takođe interesantni i zbog dobre hemijske i biohemijske
stabilnosti, izuzetne propustljivosti za vodorastvorne hranljive materije i metabolite.
4. Naučne metode istraživanja
Sintetisani hidrogelovi biće karakterisani studijama bubrenja u puferima fiziološki i
patofiziološki značajnih pH vrednosti, radi određivanja kinetičkih parametara bubrenja
hidrogelova, strukturnom analizom (infracrvena spektroskopija sa Fourier-ovom transformacijom)
(TMF Beograd, Katedra za OH), morfološkom analizom pomoću skenirajuće elektronske
mikroskopije (TMF Beograd, Katedra za NHT), ispitivanjem mehaničkih svojstava pomoću
dinamičko-mehaničke analize (TMF Beograd, Katedra za ONH), kao i analizom antimikrobne
aktivnosti hidrogelova (TMF Beograd, Katedra za BIB).
5. Očekivani naučni doprinos
Do sada nema podataka da su sintetisani hidrogelovi na bazi 2-hidroksietil (met)akrilata,
itakonske kiseline i poli(vinil pirolidona), pa je ovim radom dat doprinos u oblasti polimernih
hidrogelova na bazi 2-hidroksietil (met)akrilata, itakonske kiseline i poli(vinil pirolidona).
Rezultati u okviru ove disertacije će doprineti proširenju znanja iz oblasti primene sintetskih
hidrogelova u biomedicinske svrhe, posebno kao hidrogelova koji poseduju antimikrobna svojstva.
6. Plan istraživanja i struktura rada
I Literaturni pregled prethodnih istraživanja:
I 1) hidrogelovi na bazi 2-hidroksietil metakrilata, 2-hidroksietil akrilata, itakonske kiseline i
poli(vinil pirolidona);
I 2) primena ovih hidrogelova u biomedicinske svrhe;
II Eksperimentalni deo
II 1) Sinteza kopolimernih hidrogelova na bazi 2-hidroksietil metakrilata (HEMA), 2-hidroksietil
akrilata (HEA), itakonske kiseline (IK), poli(vinil pirolidona) (PVP);
II 2) FTIR analiza gelova;
II 3) Morfologija gelova (SEM);
II 4) Mehanička svojstva hidrogelova (DMA);
II 5) Studija bubrenja hidrogelova u puferima pH vrednosti koje imitiraju fiziološke i
patofiziološke uslove, kao i u širem temperaturnom opsegu; izračunavanje kinetičkih parametara
bubrenja hidrogelova;
II 6) Antimikrobna aktivnost hidrogelova;
III Diskusija dobijenih rezultata i zaključak.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
67
7. Zaključak i predlog
Na osnovu svega izloženog, Komisija smatra da je tema doktorske disertacije pod naslovom
„Sinteza i karakterizacija hidrogelova na bazi 2-hidroksietil (met)akrilata, itakonske kiseline
i poli(vinil pirolidona)“, koju je predložila Bojana Krezović, dipl. inž. tehnologije, naučno
zasnovana, pa predlaže Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta da je prihvati i
da za mentora imenuje dr Simonidu Tomić, vanrednog profesora Tehnološko-metalurškog
fakulteta u Beogradu.
Istraživanja u okviru ove doktorske disertacije pripadaju naučnoj oblasti Tehnološko
inženjerstvo za koju je Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu matična ustanova.
U Beogradu, 18.03.2013. godine
Članovi Komisije:
Dr Simonida Tomić, van. prof., TMF Univerziteta u Beogradu
Dr Melina Kalagasidis Krušić, van. prof., TMF Univerziteta u Beogradu
Dr Gordana Ušćumlić, red. prof., TMF Univerziteta u Beogradu
Dr Edin Suljovrujić, naučni savetnik, INN Vinča Univerziteta u Beogradu
68
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
69
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Predmet: Referat o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidatkinje mr Anđele Knežević
Stevanović, dipl.inž.
Odlukom br. 35/36 od 31.01.2013. godine, imenovani smo za članove Komisije za pregled,
ocenu i odbranu doktorske disertacije kandidatkinje mr Anđele Knežević Stevanović, dipl.inž. pod
naslovom
Eksperimentalno određivanje i modelovanje volumetrijskih svojstava, indeksa refrakcije i
viskoznosti višekomponentnih sistema organskih rastvarača
Posle pregleda dostavljene Disertacije i drugih pratećih materijala i razgovora sa Kandidatkinjom,
Komisija je sačinila sledeći
REFERAT
1. UVOD
1.1. Hronologija odobravanja i izrade disertacije
24.02.2011. – Kandidatkinja mr Anđela Knežević Stevanović, dipl.inž. prijavila je temu doktorske
disertacije pod nazivom: "Eksperimentalno određivanje i modelovanje volumetrijskih svojstava,
indeksa refrakcije i viskoznosti višekomponentnih sistema organskih rastvarača", a Nastavno
naučno veće Tehnološko metalurškog fakulteta u Beogradu usvojilo sastav Komisije za ocenu
naučne zasnovanosti predložene teme.
Napomena: Kandidatkinja je uslov za prijavu teme ispunila jer je 1995. godine odbranila
magistarski rad:
A.B. Knežević-Stevanović, Dopunske entalpije binarnih i ternernih sistema koji sadrže metil 1,1dimetilpropil etar (TAME) i ugljovodonike, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 1995.
Mentor: Dr Dušan Grozdanić, redovni profesor, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd.
22.03.2011 – Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta doneta je
Odluka o odobravanju predloga teme doktorske disertacije mr Anđele Knežević Stevanović, dipl.
inž. pod nazivom: "Eksperimentalno određivanje i modelovanje volumetrijskih svojstava, indeksa
refrakcije i viskoznosti višekomponentnih sistema organskih rastvarača", a za mentora ove
doktorske disertacije imenovana je dr Mirjana Kijevčanin, redovni profesor TMF.
04.04.2011 – Na sednici Veća naučnih oblasti tehničkih nauka Univerziteta u Beogradu data je
saglasnost na predlog teme doktorske disertacije mr Anđele Knežević Stevanović, dipl. inž., pod
nazivom: "Eksperimentalno određivanje i modelovanje volumetrijskih svojstava, indeksa
refrakcije i viskoznosti višekomponentnih sistema organskih rastvarača".
31.01.2013. – Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta doneta je
Odluka o imenovanju članova Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije mr Anđele
Knežević Stevanović, dipl. inž., pod nazivom: "Eksperimentalno određivanje i modelovanje
volumetrijskih svojstava, indeksa refrakcije i viskoznosti višekomponentnih sistema organskih
rastvarača".
70
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
1.2. Naučna oblast disertacije
Istraživanja u okviru ove doktorske disertacije pripadaju naučnoj oblasti Hemija i Hemijska
tehnologija (uža oblast Hemijsko inženjerstvo) za koju je matična ustanova Tehnološko-metalurški
fakultet Univerziteta u Beogradu. Mentor dr Mirjana Kijevčanin, red.prof. TMF-a je do sada iz ove
oblasti publikovala više od 50 radova u časopisima koji su na SCI listi, rukovodila izradom tri
odbranjene doktorske disertacije, jedne magistarske teze i bila član dve komisije odbranjenih
doktorskih disertacija. Na osnovu dosadašnjeg iskustva, smatramo da je mentor kompetentan da
rukovodi izradom ove disertacije.
1.3. Biografski podaci o kandidatu
Anđela Knežević-Stevanović je rođena 29.05.1965. godine u Beogradu, Srbija. Završila je
osnovnu školu „Žarko Zrenjanin” i Prvu beogradsku gimnaziju sa odličnim uspehom. Nosilac je
Vukove diplome. Tehnološko-metalurški fakultet upisala je 1983. godine. Diplomirala je na
Odseku za Hemijsko inženjerstvo 1990. godine sa prosečnom ocenom u toku studija 8,27
odbranivši svoj diplomski rad sa ocenom 10. U toku studija boravila je na profesionalnoj praksi u
Švedskoj, u kompaniji SAB NIFE AB, Oskarshamn. Poslediplomske magistarske studije upisala je
1991. na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu na Odseku za Hemijsko i biohemijsko
inženjerstvo. U toku 1994. i 1995. godine boravila je na Odseku za Hemijsko inženjerstvo
Univerziteta u Otavi, Kanada. 1995. godine uspešno je odbranila magistarsku tezu na Tehnološkometalurškom fakultetu i stekla zvanje magistra tehničkih nauka Univerziteta u Beogradu.
Od 1991. do 1995. godine radila je kao asistent-pripravnik i asistent na Katerdi za Hemijsko
inženjerstvo Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu. Od 1995. godine radi u Kanadi. 19951996 radila je kao dizajn/projekt inženjer kompanije Camillus Engineering Consultants Ltd., 1997.
kao inženjer za zaštitu životne sredine provincijske vlade Severozapadnih teritorija, 1997-1999
kao inženjer zastite životne sredine u kompaniji Dillon Consulting Ltd. u Vankuveru. Od 19992004 bila je zaposlena u Ministarstvu za zaštitu životne sredine provincije Britanska Kolumbija
kao senior inženjer za zaštitu životne sredine, a od 2004-2009 u istom ministarstvu kao šef odseka
za industrijski i opasni otpad i havarije. Od 1999. do 2009. bila je predavač po pozivu Univerziteta
severna Britanska Kolumbija i Univerziteta Ostrvo Vankuver, kao i redovni predavač na godišnjim
seminarima laboratorija Envirotest Labs i Northwest Laboratories (Bodycote) u Alberti i
Britanskoj Kolumbiji. Nosilac je dva priznanja za doprinose u unapređenju rada Ministarstva i
specijalne nagrade Ministra za zaštitu životne sredine Britanske Kolumbije za uspešno izvedene
projekte. Od 2009. godine radi za Regionalnu vladu vankuverske oblasti na poziciji menadžera
odseka za zaštitu životne sredine.
2006. godine registrovala se kao profesionalni inženjer Udruženja profesionalnih inženjera
Britanske Kolumbije, licenca br. 30377. Od 2007. član je Izvršnog odbora Udruženja.
2. OPIS DISERTACIJE
2.1. Sadržaj disertacije
Doktorska disertacija mr Anđele Knežević Stevanović napisana je na 172 strane (i 216 strana u
prilozima), u okviru kojih se nalazi 7 poglavlja, sa ukupno 53 slike (i 8 u prilogu C), 36 tabela (i
36 u Prilogu B) i 111 literaturna navoda. Doktorska disertacija ima sledeća poglavlja: Uvod,
Teorijska razmatranja - Termodinamička i termofizička svojstva višekomponentnih sistema,
Eksperimantalni deo, Rezultati eksperimentalnih merenja, Modelovanje termodinamičkih i
transportnih svojstava, Zaključke i Literaturu, kao i Izvode na srpskom i engleskom jeziku. U tezi
postoje i tri priloga u kojima su dati Tehnika eksperimentalnog rada (Prilog A), Tabele (Prilog B) i
Slike (Prilog C).
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
71
2.2. Kratak prikaz pojedinačnih poglavlja
U uvodu je istaknut značaj eksperimentalnog određivanja termodinamičkih i termofizičkih
parametara čistih fluida i njihovih smeša, zatim značaj određivanja izvedenih volumetrijskih
svojstava, dopunskih veličina i promena termodinamičkih i transportnih svojstava, kao i razvijanja
modela za njihovo korelisanje, predviđanje i međusobno povezivanje.
U okviru poglavlja Teorijska razmatranja - Termodinamička i termofizička svojstva
višekomponentnih sistema, dati su izrazi za proračun termodinamičkih veličina, dopunske
molarne zapremine VE, promene indeksa refrakcije ΔnD i promene viskoznosti  smeša, koje se
određuju na bazi eksperimentalno izmerenih veličina: gustina, indeksa refrakcije i viskoznosti
binarnih i višekomponentnih smeša.
U Eksperimentalnom delu izvršen je izbor čistih fluida i višekomponentnih sistema za analizu,
imajući u vidu da odabrani sistemi budu značajni sa industrijskog i ekološkog aspekta, ali da pri
mešanju ovih komponenata ne dolazi do hemijskih reakcija. Takođe, komponente koje su
analizirane su međusobno različite i složene strukture i prilikom njihovog mešanja dolazi do
formiraja međumolekulskih veza i do prostornog pakovanja molekula, koje uslovljavaju manje ili
veće odstupanje od idealnosti. U okviru ovog poglavlja date su osnovne karakteristike aparata:
digitalnog gustinomera Anton Paar DMA 5000, refraktometra Anton Paar RXA 156 i viskozimetra
SVM 3000, koji su korišćeni za određivanje gustina, indeksa refrakcije i viskoznosti čistih
komponenata, binarnih i ternernih smeša pri atmosferskom pritisku i u širokom temperaturnom
intervalu.
U poglavlju Rezultati eksperimentalnih merenja dati su rezultati merenja gustine, indeksa
refrakcije i viskoznosti, kao i vrednosti za dopunsku molarnu zapreminu, promenu indeksa
refrakcije i promenu viskoznosti ispitivanih smeša. Za analizu je odabrano osam binarnih i četiri
ternerna sistema estra (dimetiladipat) sa alkoholima (1-butanol i 2-butanol), alifatičnim ketonom
(2-butanon) i cikličnim etrom (tetrahidrofuran): dimetiladipat + 1-butanol, dimetiladipat + 2butanol, dimetiladipat + 2-butanon, dimetiladipat + tetrahidrofuran, 2-butanon + 1-butanol, 2butanon + 2-butanol, tetrahidrofuran + 1-butanol, tetrahidrofuran + 2-butanol, dimetiladipat + 2butanon + 1-butanol, dimetiladipat + 2-butanon + 2-butanol, dimetiladipat + tetrahidrofuran + 1butanol i dimetiladipat + tetrahidrofuran + 2-butanol. Meranja su obuhvatila celokupni
koncentracioni opseg i izvršena su na atmosferskom pritisku u temperaturnom intervalu od 288.15
K do 323.15 K. Ovakav izbor sistema i uslova merenja ne samo da je pružio mogućnost proširenja
baze eksperimentalnih podataka pomenutih termodinamičkih i termofizičkih svojstava, nego je
takođe omogućio ispitivanje uticaja strukture molekula (broja ugljenikovih atoma u nizu i položaja
funkcionalnih grupa u molekulu) na promenu svojstava rastvora, prisustvo specificičnih hemijskih
i fizičkih interakcija. Pored definisanja uzroka i faktora koji su doprineli neidealnom ponašanju
smeša (vodonične i van der Waalsove veze, efekti pakovanja, itd.), poseban osvrt je dat i na uticaj
temperature na ponašanje pomenutih sistema. Za potrebe obrade eksperimentalnih podataka,
korelisanje i predviđanje dopunske zapremine i viskoznosti, kao i za predviđanje indeksa refrakcije
iz dopunske zapremine smeša, korišćeni su modeli razvijeni u programskom jeziku Fortran.
Uspostavljanje rigoroznih termodinamičkih modela pomoću kojih se opisuju dopunske veličine je
od primarnog značaja za projektovanje i maseno, energetsko i eksergetsko bilansiranje mnogih
separacionih i drugih industrijskih procesa. Međutim, teorijskim pristupima često nije moguće
obuhvatiti sve efekte koji karakterišu složene sisteme, pa se poluempirijskim i emprijskim
modelima, koji često sadrže čitav niz parametara, mogu prevazići ograničenja koja proizilaze iz
teorije. Korelisanje i predviđanje svojstava višekomponentnih sistema pomoću modela i metoda
zasnovanih na karakteristikama binarnih komponenata koje ih sačinjavaju predstavlja aktuelnu
oblast u okviru opštih istraživanja termodinamike tečnog stanja. U poglavlju Modelovanje
termodinamičkih i transportnih svojstava uspostavljene su osnovne jednačine na kojima su
72
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
bazirani modeli za korelisanje i predskazivanje VE, ΔnD i  podataka eksperimentalno
obrađivanih sistema. Za uporednu analizu su korišćena dva tipa modela: (i) empirijski modeli
polinomskog tipa (Radojković, Kohler, Jacob-Fitzner, Colinet, Tsao-Smith, Toop, Scatchard i
Rastogi) i (ii) poluempirijski modeli bazirani na Peng-Robinson-Stryjek-Vera kubnoj jednačini
stanja (PRSV CEOS) i van der Waals jedan fluid pravila mešanja (vdW1) i modeli bazirani na
PRSV CEOS i dopunskoj Gibbsovoj energiji (GE) - CEOS/GE modeli. Pored toga, date su osnovne
jednačine na bazi kojih je izvršeno izračunavanje indeksa refrakcije smeša iz indeksa refrakcije
čistih komponenti, kao i predviđanje VE iz podataka za indekse refrakcije smeša pomoću najčešće
korišćenih pravila mešanja: Lorentz-Lorenz, Dale-Gladstone, Eykman, Arago-Biot, Newton i
Oster pravila mešanja.
U poglavlju Zaključci dati su sumirani zaključni komentari rezultata dobijenih u ovoj tezi uz
obrazloženje njenog naučnog doprinosa. Na kraju glavnog dela disertacije navedena je Literatura,
koja sadrži sve korišćene reference.
Nakon referenci dati su prilozi sa opisom tehnika eksperimentalnog rada (Prilog A), tabele (Prilog
B) i Slike (Prilog C) sa prikazanim rezultatima eksperimentalnih merenja i modelovanja
termodinamičkih i transportnih svojstava.
3. OCENA DISERTACIJE
3.1. Savremenost i originalnost
Eksperimentalno određivanje termofizičkih parametara fluida, kao i razvijanje termodinamičkih
modela za njihovo predviđanje, korelisanje i međusobno povezivanje predstavljaju aktuelna
istraživačka polja u savremenoj literaturi koja se bavi hemijsko-inženjerskom termodinamikom.
Takođe, izborom višekomponentnih smeša prati se savremeni trend ispitivanja mogućnosti
upotrebe „zelenih“ rastvarača, odnosno zamene toksičnih, zatim ispitivanje uticaja strukture
molekula (broja ugljenikovih atoma u nizu i položaju funkcionalnih grupa u molekulu) na
promenu karakteristika rastvora, kao i prisustvo specifičnih hemijskih i fizičkih interakcija.
3.2. Osvrt na referentnu i korišćenu literaturu
U toku izrade doktorske disertacije kandidatkinja je detaljno istražila literaturu vezanu za
predloženu tematiku, a zatim koristila literaturu koja je referentna za istraživanja u oblasti
eksperimentalnog određivanja i modelovanja volumetrijskih svojstava, indeksa refrakcije i
viskoznosti višekomponentnih sistema organskih rastvarača. Pored radova koji predstavljaju
osnovu za eksperimentalne tehnike i modele koji su u disertaciji primenjeni, kandidatkinja je
deteljno istražila najnovije naučne radove koji se bave trendovima upotrebe novih organskih
rastvarača u industrijskim procesima. Korišćenje novije literature omogućilo je da se usvoje
savremeni pristupi u analizi podataka i rezultata datih u disertaciji.
3.3. Opis i adekvatnost primenjenih naučnih metoda
Eksperimentalna istraživanja izvršena su merenjem gustine na digitalnom gustinomeru tipa Anton
Paar DMA 5000, preciznosti 10-6 g·cm-3 i tačnosti 5×10-5g·cm-3. Indeks refrakcije je određen
pomoću Anton Paar RXA 156 refraktometra, preciznosti 2×10-5. Viskoznost je merena pomoću
viskozimetra SVM 3000, preciznosti 1×10-4. Obrada eksperimentalnih podataka, korelisanje i
predviđanje dopunske zapremine i viskoznosti, kao i za predviđanje dopunske zapremine smeša iz
podataka za indekse refrakcije, izvršena je primenom poluempirijskih i empirijskih modela
razvijenih u programskom jeziku Fortran, što predstavlja najsavremeniji pristup ovog tipa
istraživanja.
Modelovanje volumetrijskih svojstava obuhvatilo je: korelisanje vrednosti VE binarnih sistema,
kao i korelisanje i predviđanje vrednosti VE ternernih smeša pomoću Peng-Robinson-Stryjek-Vera
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
73
kubne jednačine stanja (PRSV CEOS) kombinovane sa modelima za dopunsku Gibbs-ovu energiju
(CEOS/GE) u koje su ugrađena dva pravila mešanja, van der Waals jedan dluid (vdW1) i model
razvijen od strane Twu i saradnika (TCBT). Na osnovu vrednosti nD čistih komponenata, izvršeno
je predviđanje vrednosti VE, kao i predviđanje vrednosti nD binarnih sistema, korišćenjem LorentzLorentz, Dale-Gladstone, Eykman, Arago-Biot, Newton i Oster pravila mešanja. Izvršen je pregled
i testiranje 43 korelativne metode za izračunavanje vrednosti viskoznosti višekomponentnih smeša.
3.4. Primenljivost ostvarenih rezultata
Rezultati ostvareni u okviru ove disertacije imaju veliki značaj kako sa aspekta ispitivanje uticaja
strukture molekula (opisivanje ponašanja višekomponentnih smeša, koje je posledica
međumolekulskih interakcija i složene molekulske strukture) na promenu veličina
rastvora i prisustvo specifičnih hemijskih i fizičkih interakcija, tako i sa praktičnog industrijskog
aspekta. Na primer, upotreba adipata rasprostranjena je u industriji boja i lakova, a u novije vreme
njegova primena je doživela i veliku ekspanziju u različitim industrijskim procesima, naročito u
onima u kojima je potrebno snižavati viskoznost fluida (petrohemijski fluidi i naftne frakcije).
3.5. Ocena dostignutih sposobnosti kandidata za samostalni naučni rad
Kandidatkinja mr Anđela Knežević Stevanović, dipl.inž. je tokom izrade doktorske disertacije
pokazala veliku stručnost u pripremi i realizaciji eksperimenata, modelovanju dobijenih rezultata
pomoću različitog tipa modela i numeričkih tehnika, kao i analizi dobijenih rezultata.
Kandidatkinja je tokom celog toka izrade disertacije pokazala da je sposobna za uspostavljanje i
sprovođenje različitih pristupa u istraživanju i da poseduje sve kvalitete koji su neophodni za
samostalni naučni rad.
4. OSTVARENI NAUČNI DOPRINOS
4.1. Prikaz ostvarenih naučnih doprinosa
Istraživanja ostvarena u okviru ove doktorske disertacije dala su višestruko značajan naučni
doprinos, pri čemu se može izdvojiti sledeće:
- Proširena je baza podataka novim, pouzdanim eksperimentalnim podacima, za
industrijski veoma značajne sisteme.
- Određene su vrednosti volumetrijskih veličina, indeksa refrakcije i viskoznosti izabranih
sistema.
- Utvrđen je uticaj temperature na vrednosti navedenih termodinamičkih svojstava.
- Definisane su međumolekulske interakcije prisutne u ispitivanim sistemima, što doprinosi
boljem razumevanju i objašnjenju pojava u njima.
- Utvrđena je primenljivost različitih termodinamičkih modela (empirijskih i
poluempirijskih) za predviđanje, korelisanje i međusobno povezivanje termofizičkih
parametara višekomponentnih smeša.
- Određeni su novi interakcioni parametri i unapređeni modeli za određivanje viskoznosti
binarnih sistema.
4.2. Kritička analiza rezultata istraživanja
Pre početka istraživanja datih u ovoj tezi izvršen je detaljan pregled literature u cilju adekvatnog
izbora sistema koji se koriste u industriji boja i lakova, a kojim se dodavanjem određenih
rastvarača mogu kontrolisati termofizičke karakteristike.
S obzirom na to da u industriji postoji velika potreba za zamenom toksičnih i štetnih organskih
rastvarača jedinjenjima koja imaju slične procesne karakteristike, ali znatno manje negativne
efekte, javio se problem nepostojanja odgovarajućih eksperimentalnih podataka za smeše
organskih estara koji imaju značajnu industrijsku primenu (na primer estri adipinske kiseline) i
74
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
široko primenjivih organskih rastvarača (alkohola i/ili ketona). Pregledom literature utvrđeno je da
su termodinamičke veličine ovih sistema veoma malo ispitivane.
Imajući u vidu ovu činjenicu, započeta su eksperimentalna određivanja termofizičkih parametara
izabranih fluida i njihovih smeša. Veoma precizna merenja su dovela do proširivanja baza
podataka gustina, indeksa refrakcije i viskoznosti, neophodnih za dalju analizu procesa u kojima se
ova jedinjenja pojavljuju.
Na osnovu uspostavljene baze podataka eksperimentalno izmerenih veličina, izračunate su
vrednosti volumetrijskih veličina, dopunskih termodinamičkih veličina i promena viskoznosti i
indeksa refrakcije. Ovako dobijeni podaci su bili osnov za dalju analizu sistema – određivanje
specifičnih interakcija i promena koje u sistemima nastaju mešanjem dve ili više komponenata.
Uvid u specifične interakcije dao je osnovu za proširenje termodinamičke analize ovih rastvora i
teorije tečnog stanja. S obzirom da su u pitanju bili veoma neidelni sistemi, sa polarnim
komponentama, prisutnim vodoničnim vezama itd., veliki doprinos dat u ovoj disertaciji su
pouzdano određene inter i intra molekulske interakcije koje vladaju u smešama. Da bi se bolje
definisale međumolekulske interakcije, u radu su dati odgovarajući dijagrami promena
termodinamičkih i transportnih svojstava sa sastavom i temperaturom. Definisanje
međumolekulskih interakcija prisutnih u ispitivanim sistemima, doprinelo je boljem razumevanju i
objašnjenju pojava u njima.
Imajući u vidu da se ispitivane termodinamičke i transportne veličine znatno menjaju sa
promenom uslova u sistemu, a da je za industrijske procese bitno pratiti i promene na različitim
radnim uslovima temperature, u ovoj disertaciji je, izvođenjem eksperimentalnih merenja u širem
temperaturnom intervalu, utvrđen uticaj temperature na vrednosti navedenih svojstava.
S obzirom na to da je ispitivan veći broj sistema složene strukture (izuzetno pozitivno ili negativno
odstupanje od idealnosti, pojava S oblika krivih dopunske zapremine itd), bilo je moguće testirati
različite tipove empirijsih ili poluempirijskih modela, sa različitim brojem parametara. Na osnovu
dobijenih rezultata utvrđena je primenljivost različitih termodinamičkih modela za predviđanje,
korelisanje i međusobno povezivanje termofizičkih parametara višekomponentnih smeša. Ovim je
data osnova za davanje generalih preporuka za korišćenje određenog tipa modela i pravila
mešanja, u zavisnosti od smeša koje se ispituju.
Značajan doprinos ove teze predstavljaju i vrednosti interakcionih parametra koji su određeni za
UNIFAC-VISCO model. Ovaj doprinos je naročito značajan s obzirom na to da ovaj model ima
veliku primenu u softverima za projektovanje procesa i opreme, a da je za pouzdane rezultate
neophodno imati parametre koji su precizno određeni na većem broju sistema.
4.3. Verifikacija naučnih doprinosa
Iz rada na tezi "Eksperimentalno određivanje i modelovanje volumetrijskih svojstava, indeksa
refrakcije i viskoznosti višekomponentnih sistema organskih rastvarača" koju je uradila mr Anđela
Knežević Stevanović, dipl.inž. objavljeni su sledeći radovi:
Rad u istaknutom međunarodnom časopisu (M22)
1. A.B. Knežević-Stevanović, S.P. Šerbanović, B.D. Djordjević, D.K. Grozdanić, J.D.
Smiljanić, M.Lj. Kijevčanin, Experimental determination and modeling of densities and refractive
indices of the binary mixtures of dimethylphthalate (or dimethyladipate) + 1-butanol, or +2butanol, or +2-butanone at T = (288.15-323.15) K, Thermochimica Acta 533 (2012) 28-38 (IF
(2011) = 1.805; ISSN: 0040-6031).
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
75
Radovi štampani u međunarodnom časopisu (M23):
1. A.B. Kneževic Stevanović, G.M.Babić, M.Lj. Kijevčanin, S.P. Šerbanović, D.K.
Grozdanić, Correlation of the liquid mixture viscosities, J. Serb. Chem. Soc. 77 (2012) 1083–1089
(IF
(2011)
=
0.879;
ISSN:
0352
5139end_of_the_skype_highlightingend_of_the_skype_highlighting).
2. A.B. Knežević-Stevanović, J.D. Smiljanić, S.P. Šerbanović, I.R. Radović, M.Lj.
Kijevčanin, Densities, Refractive Indices and Viscosities of the Binary Mixtures of Dimethyl
phthalate or Dimethyl adipate with Tetrahydrofuran, J. Serb. Chem. Soc. (2013) – na recenziji, (IF
(2011) = 0.879; ISSN: 0352 5139).
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini (M63):
1.
2.
A. Knezević Stevanović, D.Bajić, J.Jovanović, D.Grozdanić, I.Radović, S.Šerbanović,
M.Kijevčanin, Temperature influence on change of thermodynamic and transport
properties of the binary systems containing dimethylphthalate (or dimethyladipate) and
alcohols, str. 73-76 u Zborniku radova sa 49. Savetovanja Srpskog hemijskog društva,
Kragujevac, Srbija, 2011.
A.B. Knežević Stevanović, S.P. Miškov, D.M. Bajić, D.K. Grozdanić, M.Lj. Kijevčanin,
Experimental measurements of volumetric properties, refractive index and viscosity of
the ternary system dimethyladipate + 2-butanone + 2-butanol, str. 36-40 u Zborniku
radova sa 50. Savetovanja Srpskog hemijskog društva, Beograd, Srbija, 2012.
5. ZAKLJUČAK I PREDLOG
Kratak osvrt na disertaciju u celini
Na osnovu svega napred iznetog, Komisija smatra da je doktorska disertacija mr Anđele Knežević
Stevanović, dipl.inž., pod nazivom: "Eksperimentalno određivanje i modelovanje volumetrijskih
svojstava, indeksa refrakcije i viskoznosti višekomponentnih sistema organskih rastvarača",
ostvarila ciljeve istraživanja i da predstavlja značajan i originalni naučni doprinos u oblasti i
Hemijska tehnologija (Uža oblast Hemijsko inženjerstvo), što je potvrđeno objavljivanjem radova
u časopisima međunarodnog značaja i saopštenja na konferencijama.
Predlog Komisije Nastavno-naučnom veću
Komisija predlaže Nastavno-naučnom veću TMF-a da se doktorska disertacija pod nazivom
Eksperimentalno određivanje i modelovanje volumetrijskih svojstava, indeksa refrakcije i
viskoznosti višekomponentnih sistema organskih rastvarača kandidatkinje mr Anđele Knežević
Stevanović, dipl.inž. prihvati, izloži na uvid javnosti i uputi na konačno usvajanje Veću naučnih
oblasti tehničkih nauka Univerziteta u Beogradu, te da nakon završetka ove procedure, pozove
kandidatkinju na usmenu odbranu disertacije, pred Komisijom u istom sastavu.
U Beogradu, 11.03.2013.
ČLANOVI KOMISIJE
1. dr Mirjana Kijevčanin, red. prof. TMF Univerziteta u Beogradu
2. dr Slobodan Šerbanović, red. prof. TMF Univerziteta u Beogradu
3. dr Dušan Grozdanić, red. prof. TMF u penziji Univerziteta u Beogradu
76
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
77
NASTAVNO - NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO - METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno - naučnog veća Tehnološko - metalurškog fakulteta, održanoj 31.01.2013.
godine u Beogradu, imenovani smo za članove komisije za podnošenje izveštaja o ispunjenosti
uslova kandidata Ivane Dimić, dipl. inž. tehnologije, za izbor u istraživačko zvanje ISTRAŽIVAČ
– SARADNIK. Na osnovu pregleda materijala koji je dostavio kandidat podnosimo sledeći:
IZVEŠTAJ
BIOGRAFSKI PODACI
Kandidat Ivana Dimić, dipl. inž. tehnologije, rođena je 08.06.1985. godine u Prištini, gde
je završila sedam razreda osnovne škole. Osmi razred je završila u osnovnoj školi “Stefan Mitrov
Ljubiša” u Budvi, gde je za izuzetne rezultate u učenju nagrađena diplomom “Luča”. Srednju
medicinsku školu „Beograd“ završila je u Beogradu.
Nakon završetka srednje škole 2004. godine, upisala je studije na Tehnološko –
metalurškom fakultetu (studijski program Hemijska tehnologija; studijsko područje Farmaceutsko
inženjerstvo) Univerziteta u Beogradu i diplomirala u roku, 27.09.2010. godine, sa prosečnom
ocenom 9,05. Diplomski rad na temu „Proračun i dimenzionisanje cilindričnog autoklava“ pod
rukovodstvom mentora dr Marka Rakina odbranila je sa ocenom 10. Primila je priznanje Srpskog
hemijskog društva za ukupan izuzetan uspeh u toku studiranja na Tehnološko – metalurškom
fakultetu.
Doktorske studije upisala je školske 2010/2011. godine na studijskom programu
Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija. Kandidat Ivana Dimić je položila sve programom
predviđene ispite, odbranila završni rad pod rukovodstvom mentora prof. dr Branka Bugarskog i
redovno upisala treću godinu doktorskih studija. Trenutno je angažovana na realizaciji projekta
„Razvoj novih inkapsulacionih i enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki
aktivnih komponenata hrane u cilju poboljšanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti“
(evidencioni broj projekta III 46010) kao istraživač pripravnik u Inovacionom centru Tehnološkometalurškog fakulteta.
SPISAK OBJAVLJENIH RADOVA
Radovi u međunarodnim časopisima (M23=3)
1. I. Dimić, M. Arsić, B. Međo, A. Stefanović, V. Grabulov, M. Rakin: Effect of welded
joint imperfection on the integrity of pipe elbows subjected to internal pressure, Technical
Gazette, rad je prihvaćen za štampu
Radovi u časopisima međunarodnog značaja verifikovani posebnim odlukama (M24=3)
1. J. Petrović, D. Ljubić, M. Stamenović, I. Dimić, S. Putić: Tension mechanical properties
of recycled glass-epoxy composite material, Acta Periodica Technologica, APTEFF 43
(2012) 189-198, ISSN 1450-7188
Saopštenja sa međunarodnih skupova štampana u celini (M33=1)
1. D. Brkić, J. Petrović, I. Dimić, M. Stamenović, S. Putić: Influence of the processing of
polymer composite materials on the environment and society, International Scientific and
Professional Meeting “Ecological Truth” Eco-Ist'12, Zaječar (2012) 229-233, ISBN 97886-80987-98-9
2. I. Dimić, J. Petrović, M. Stamenović, M. Rakin, S. Putić: Possibilities of usage
mechanical properties of polymer composite materials using different recycling methods,
78
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
3.
International Scientific and Professional Meeting “Ecological Truth” Eco-Ist'12, Zaječar
(2012) 234-240, ISBN 978-86-80987-98-9
J. Petrović, M. Stamenović, D. Ljubić, O. Jovanović, I. Dimić, D. Brkić: Waste
management in the municipality of Sremska Mitrovica, International Scientific and
Professional Meeting “Ecological Truth” Eco-Ist'12, Zaječar (2012) 241-247, ISBN 97886-80987-98-9
Saopštenja sa međunarodnih skupova štampana u izvodu (M34=0,5)
1. J. Petrović, D. Ljubić, M. Stamenović, I. Dimić, S. Putić: Mechanical properties deviation
of recycled glass-epoxy composite material, First International Conference Processing,
characterisation and application of nanostructured materials and nanotechnology,
NANOBELGRADE 2012, Book of abstracts, Belgrade (2012) 101, ISBN 978-86-7401285-7
Radovi u vodećem časopisu nacionalnog značaja (M51=2)
1. O. Jovanović, М. Stamenović, Ј. Petrović, I. Dimić: Mogućnost korišćenja obnovljivih
izvora energije u Srbiji, Ecologica 67, Beograd (2012) 535-541, ISBN 0354-3285
Saopštenja sa skupova nacionalnog značaja štampana u celini (M63=0,5)
1. I. Dimić, T. Biočanin, B. Međo, M. Rakin, S. Putić: Numerička analiza staklena vlaknapoliester kompozitne cevi izložene dejstvu unutrašnjeg pritiska, Savetovanje “Napredni
materijali i mogućnosti njihove primene”, Zbornik radova, Požarevac (2011) 40-48, ISBN
978-86-911159-2-0
2. J. Petrović, I. Dimić, M. Stamenović, N. Tomović, S. Putić: Određivanje deformacija pri
dejstvu unutrašnjeg pritiska kod staklena vlakna-poliester kompozitnih cevi izlaganih
rastvorima kiselina i baza, Savetovanje “Napredni materijali i mogućnosti njihove
primene”, Zbornik radova, Požarevac (2011) 64-73, ISBN 978-86-911159-2-0
3. J. Petrović, M. Stamenović, I. Dimić, D. Brkić, S. Putić: Possibility of obtaining
materials of good mechanical properties by mounting recycled composites, 7.
Simpozijum “Reciklažne tehnologije i održivi razvoj”, Zbornik radova, Soko Banja
(2012) 172-178, ISBN 978-86-80987-97-2
4. D. Brkić, J. Petrović, D. Ljubić, O. Jovanović, I. Dimić: Značaj i metode reciklaže
komponenata kompjuterske opreme, 7. Simpozijum “Reciklažne tehnologije i održivi
razvoj”, Zbornik radova, Soko Banja (2012) 193-197, ISBN 978-86-80987-97-2
5. I. Dimić, V. Pavićević, J. Petrović, O. Jovanović, M. Stamenović: Mogućnost
iskorišćenja čvrstog otpada kroz proces kompostiranja u Srbiji, 7. Simpozijum
“Reciklažne tehnologije i održivi razvoj”, Zbornik radova, Soko Banja (2012) 236-243,
ISBN 978-86-80987-97-2
MIŠLJENJE KOMISIJE O ISPUNJENOSTI USLOVA
Na osnovu priložene biografije, pregleda postignutih rezultata u toku studiranja i
zalaganja u dosadašnjem radu, može se zaključiti da kandidat Ivana Dimić zadovoljava sve uslove
za izbor u zvanje istraživač - saradnik propisane zakonom o naučno – istraživačkoj delatnosti i
uslove Pravilnika o sticanju naučnih i istraživačkih zvanja Ministarstva nauke Republike Srbije.
Kandidat Ivana Dimić, dipl. inž. tehnologije, je pokazala izrazitu sklonost ka naučno istraživačkom radu i dala odlične rezultate koji nagoveštavaju odlučnost u daljem usavršavanju.
Komisija predlaže Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu da kandidata Ivanu Dimić izabere u istraživačko zvanje istraživač - saradnik i na taj
način pruži mogućnost kandidatu da uspešno završi započeti istraživački rad.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.03.2013.
79
Beograd, 20.02.2013.god.
ČLANOVI KOMISIJE
1. dr Branko Bugarski, redovni profesor TMF
2. dr Marko Rakin, vanredni profesor TMF
3. dr Slaviša Putić, redovni profesor TMF
Download

pdf,1005KB - Tehnološko-metalurški fakultet