НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ
ПОЗИВ
Позивају се чланови Наставно-научног већа Факултета да присуствују 15. редовној
СЕДНИЦИ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
коју на основу члана 38. Статута факултета заказујем за:
ЧЕТВРТАК, 18. НОВЕМБАР 2010. ГОДИНЕ У 12 ЧАСОВА У СВЕЧАНОЈ САЛИ
За заказану седницу НН већа Факултета предвиђа се следећи:
ДНЕВНИ РЕД:
1.ОВЕРА И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 14. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ НН ВЕЋА
ФАКУЛТЕТА ОДРЖАНЕ НА ДАН 28. 10. 2010. године
2. НАСТАВНА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Александра Перић-Грујић, продекан
Прилог: Материјал
2.1. Списак дипломираних студената од 20. 10. 2010. до 11. 11. 2010.
2.2.Пријављени дипломски радови
2.2.1. Образложење тема дипломских радова
2.3. Пријављени дипломски радови (уписани 2005/06)
2.3.1 Образложење тема дипломских радова
2.4. Пријављени завршни радови
2.4.1. Образложење тема завршних радова
2.5. Пријављени дипломски радови студената дипломских акдемских студија-мастер
2.5.1. Образложење теме дипломског рада -мастер
2.6. Магистарске тезе
2.7. Докторске дисертације
2. 8. Именовање Комисије за завршни испит студената докторских студија
2.9. Продужења рока за одбрану докторске дисертације
2.10. Признавање страних високошколских исправа
3. КАДРОВСКА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Бојана Обрадовић
3.1. Извештај Комисије референата за избор у научно-истраживачко звање
3.2. Именовање Комисије референата за писање Извештаја за избор у научно-истраживачка
звања
3.3. Давање сагласности научним сарадницима, истраживачима и студентима докотрких
студија за ангажовање у настави
4. ПИТАЊА, ПРЕДЛОЗИ И ИНИЦИЈАТИВЕ
5. ТЕКУЋА ПИТАЊА
ПРЕДСЕДНИК НН ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
2
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
ЗАПИСНИК
са 14. редовне седнице Наставно- научног већа, одржане 28. октобра 2010. год. у 12 часова у
Свечаној сали.
Седници су присуствовала 33 члана Већа. Одсутни: Славенка Лукић, Саша Кочинац, Бранко
Бугарски, Владета Јововић, Рајко Шашић, Радослав Алексић, Гордана Ушћумлић и Љиљана
Мојовић Осим чланова Већа седници је присуствовала и Зорка Гиљен, шеф службе за
наставно- студентске послове.
На предлог декана проф. др Иванке Поповић, за ову седницу је прихваћен следећи
ДНЕВНИ РЕД:
1.ОВЕРА И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 13. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ НН ВЕЋА
ФАКУЛТЕТА ОДРЖАНЕ НА ДАН 7. 10. 2010. године
2. НАСТАВНА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Александра Перић-Грујић, продекан
Прилог: Материјал
2.1. Списак дипломираних студената од 29. 9. 2010. до 18. 10. 2010. године
2.2.Списак студената који су одбранили завршни рад од 29. 9. 2010. до 18. 10. 2010. године
2.3. Пријављени дипломски радови
2.3.1. Образложење тема дипломских радова
2.4. Пријављени завршни радови
2.4.1. Образложење тема завршних радова
2.5. Пријављени дипломски радови студената дипломских академских студија-мастер
2.5.1. Образложење тема дипломских радова-мастер
2.6. Магистарске тезе
2.7. Докторске дисертације
2. 8. Именовање Комисија за завршни испит студената докторских студија
2.9. Молба за продужење рока за одбрану докторске дисертације
2.10. Молба за продужење рока за одбрану магистарске тезе
2.11. Предлог за признавање испита положених на другим високошколским установама
2.12. План студија кандидата који прелазе са магистарских на докторске студије
2.13. Признавање страних високошколских исправа
3. КАДРОВСКА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Бојана Обрадовић
3.1. Извештај Комисије референата за избор у научно-истраживачко звање
3.2. Именовање Комисије референата за писање Извештаја за избор у научно-истраживачка
звања
3.3. Давање сагласности студентима докторских студија за ангажовање у настави
3.4. Давање сагласности наставницима ТМФ за ангажовање на другим факултетима
3.5. Давање сагласности за ангажовање наставника са других факултета на ТМФ
4. ПИТАЊА, ПРЕДЛОЗИ И ИНИЦИЈАТИВЕ
5. ТЕКУЋА ПИТАЊА
ПРЕДСЕДНИК НН ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
3
Тачка 1.
Записник са 13. редовне седнице НН већа одржане 7. 10. 2010. је усвојен једногласно (као у
материјалу).
Тачка 2.
Известилац по наставним питањима била је проф. др Александра Перић-Грујић, продекан за
наставу.
2. 1. НН веће је прихватило Списак дипломираних студената у периоду од 29. 9. 2010. год. до
18. 10 2010. год. (као у материјалу).
2. 2 НН веће је прихватило Списак студената који су одбранили завршни рад од 29. 9. 2010. до
18. 10. 2010. (као у материјалу).
2.3. НН веће је прихватило списак пријављених дипломских радова кандидата (као у
материјалу).
2.4. НН веће је прихватило списак пријављених завршних радова кандидата (као у материјалу).
2.5. НН веће је прихватило списак пријављених дипломских радова студената дипломских
академских студија – мастер (као у материјала).
Известилац је била проф. др Бојана Обрадовић, продекан
2. 6. НН веће је донело одлуку о прихватању:
II. Извештаја Комисије о оцени научне заснованости теме (као у материјалу).
III.Комисије за оцену и одбрану магистарске тезе (као у материјалу).
2.7. НН веће је донело одлуку о прихватању:
I. Састава Комисија за оцену научне заснованости теме (као у материјалу).
III. Састава Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације (као у материјалу).
IV. Извештаја Комисија о оцени докторске дисертације (као у материјалу).
2.8.НН веће је донело одлуку о именовању Комисија за завршни испит студената докторских
студија (као у материјалу).
2.9. НН веће је након дискусије у којој су учествовали: др Борис Лончар, др Мила Лаушевић,
др Шћепан Ушћумлић, др Бојана Обрадовић и др Иванка Поповић донело одлуку о продужењу
рока за одбрану докторске дисертације кандидата мр Марију Михаиловић, дипл. инж. под
називом „ Међуфазни феномени на граничној површини течни метал-керамика“ до 3. 11. 2011.
год.
2.10. НН веће је након дискусије у којој су учествовали: др Бојана Обрадовић, др Саша
Дрманић, др Весна Радојевић, др Иванка Поповић и др Славка Станковић донело одлуку о
продужењу рока за одбрану магистарске тезе кандидата Татјане Сербез, дипл. инж. под
називом „ Физичко-механичка својства композитних магнетних материјала са полимерном
матрицом“ до 30. 6. 2012. год. Ментор је др Весна Радојевић.
4
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
2.11. НН веће је донело одлуку о признавању испита положених на другим високошколским
установама (као у материјалу).
2.12. НН веће је донело одлуку о усвајању Плана студија кандидата који прелазе са
магистарских на докторске студије (као у материјалу).
2. 13. НН веће није признало страну високошколску исправу кандидата Hamaed Mohamed
Akafa. ( група Столарство (бр. 1265, Триполи, 2.2. 2009.). Диплома коју је кандидат стекао у
Центру за високо образовање и квалификације, Усавршавање кадрова, Триполи, Либија, не
може се нострификовати као еквивалентна дипломи која се стиче на Технолошкометалуршком факултету Универзитета у Београду:
Тачка 3.
3.1. НН веће је донело одлуку о прихватању Извештаја Комисије референата за избор у
научно-истраживачко звање и то:
1. Мр Владимир Павићевић, дипл. инж. избор у звање истраживач сарадник
2. Мр Катарина Р. Михајловски, дипл. инж. избор у звање истраживач сарадник
3.2. НН веће је донело одлуку о именовању Комисије референата за писање Извештаја за
избор у научно-истраживачко звање и то:
1.
На предлог Катедре за неорганску хемијску технологију именује се Комисија
референата за писање Извештаја о испуњености услова за избор мр Ђорђа
Вељовића, дипл. инж. у звање истраживач- сарадник у саставу:
1. Др Ђорђе Јанаћковић, ред. проф. ТМФ
2. Др Милица Тодоровић, ред. проф. ТМФ
3. Др Рада Петровић, ван. проф. ТМФ
2.
На предлог Катедре за хемијско инжењерство именује се Комисија референата
за писање Извештаја о испуњености услова за избор мр Јасмине Стојковски,
дипл. мол. биолог у звање истраживач- сарадник у саставу:
a.
b.
c.
3.
На предлог Катедре за хемијско инжењерство именује се Комисија референата
за писање Извештаја о испуњености услова за избор Јоване Звицер, дипл. инж.,
студента мастер студија ТМФ у звање истраживач- приправник у саставу:
a.
b.
c.
4.
Др Бојана Обрадовић, ред. проф. ТМФ
Др Бранко Бугарски, ред. проф. ТМФ
Др Весна Мишковић-Станковић, ред. проф. ТМФ
Др Бојана Обрадовић, ред. проф. ТМФ
Др Бранко Бугарски, ред. проф. ТМФ
Др Весна Мишковић-Станковић, ред. проф. ТМФ
На предлог Катедре за биохемијско инжењерство и биотехнологију именује
се Комисија референата за писање Извештаја о испуњености услова за избор
Мирославе Варничић, дипл. инж. у звање истраживач- приправник у саставу:
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
a.
b.
c.
5.
5
Др Сузана Димитријевић, доцент ТМФ
Др Славица Шилер-Mаринковић, ред. проф. ТМФ
Др Јасна Стевановић, научни саветник ИХТМ-а
На предлог Катедре за неорганску хемијску технологију именује се Комисија
референата за писање Извештаја о испуњености услова за избор Соње Ждрале,
дипл. инж. технологије у звање истраживач- приправник у саставу:
a.
b.
c.
Др Снежана Грујић, доцент ТМФ
Др Рада Петровић, ван. проф. ТМФ
Др Јелена Миладиновић, доцент ТМФ
3.3. НН веће је донело одлуку о давању сагласности студентима докторских студија за
ангажовање у настави:
1.
2.
Даје се сагласност Мини Јовановић, студенту докторских студија и звођење
експерименталних вежби из предмета Општа хемија у току зимског семестра шк.
2010/11. године ( 3 часа у току 10 недеља) студентима Војне Академије.
Даје се сагласност Драгани Пепић,студенту докторских студија за извођење
експерименталних вежби из предмета Реологија, у току зимског семестра шк.
2'010/11. године ( 4 часа у току 10 недеља) студентима основних студија.
3.4. НН веће је донело одлуку о давању сагласности наставницима ТМФ за ангажовање на
другим факултетима:
1. Др Мирјани Филиповић, ван. проф. ТМФ даје се сагласност за ангажовање на Факултету
за специјалну едукацију и рехабилитацију
Универзитета у Београду за школску
20010/11.год. студентима IV године основних академских студија из предмета Технологија
материјала и занимања са методиком са 2 часа предавања недељно у летњем семестру.
2. Др Марку Ракину, доценту ТМФ даје се сагласност за ангажовање на Машинксом
факултету Универзитета у Београду за школску 2010/11. год. за извођење наставе на
докторским студијама из предмета Информациони системи и менаџмент за ужу научну
област Заштита животне средине (са укупним фондом од 20 часова).
3. Др Ирени Жижовић, доценту ТМФ даје се сагласност за извођење наставе на
Металуршко-технолошком факултету у Подгорици за школску 2010/11. годину, за наставни
предмет Хемисјки реактори, студентима I године специјалистичких студија програма
Хемијска технологија са фондом часова (2П+2 В) у зимском семестру.
4. Др Мирјани Ристић, ван. проф. ТМФ даје се сагласност за извођење наставе на
Биолошком факултету у Београду за школску 2010/11. годину, за наставни предмет
Технологија заштите животне средине, студентима мастер академских студија, студијски
програм Екологија са фондом часова (2+2) у летњем семестру.
5. Др Душану Антоновићу, ред. проф. ТМФ даје се сагласност за извођење наставе и
одржавање испита на Пољопривредном факултету у Београду за школску 2010/11. годину,
за наставни предмет Технологија природних и минералних вода у зимском семестру са
фондом од 3 часа недељно.
6
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
6. Др Ради Петровић, ван. проф. ТМФ даје се сагласност за извођење наставе и одржавање
испита на Пољопривредном факултету у Београду за школску 2010/11. годину, за наставни
предмет Технологија отпадних вода у летњем семестру са фондом часова 2+2.
Тачка 4.
НН веће је информисано о следећем:
1. др Иванка Поповић је обавестила чланове НН већа о ситуацији са грејањем на факултету.
2. др Иванка Поповић је обавестила чланове НН већа да 11. новембра 2010. године ступа на
снагу Закон о забрани пушења
3. Декан Иванка Поповић обавестила је НН веће да ће се 26. новембра 2010.г. одржати
Свечана академија поводом Дана Факултета и 85. годишњице од оснивања самосталног
Технолошког одсека
Техничког факултета Универзитета у Београду.
4. од 24-26. новембра 2010. године биће организована национална кнференција са
међународним учешћем „Биотехнологија за одрживи развој“.
Седница је завршена у 13 часова.
Записничар,
З. Маринковић, с.р.
ПРЕДСЕДНИК НН ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
Проф. др Иванка Поповић, с.р
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
7
Prilog uz tačku 2.1.
SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA U PERIODU
od 20.10. do 11.11.2010. god.
Prezime i ime
Br.
indeksa
1. Nikolić R. Branko
2. Kovrlija S. Jasmina
3. Đurđević M. Sanja
4. Radović Z. Jadranka
97/03
207/03
323/03
213/03
5. Stefanov N. Ivan
100/02
6. Nemet A. Ema
7. Simić M. Nevena
186/03
35/05
Odsek
Referent
MT
NHT
FI
FI
OHT
PI
BIB
BT
Dr Z. Aćimović-Pavlović
Dr R. Petrović
Dr A.Perić-Grujić
Dr A. Perić-Grujić
Dr V. Radojević
Dr J. Bajat
Dr Lj. Mojović
Ocena
Pros. Dipl.
rad
8,05
10
8,21
10
7,76
10
8,35
10
7,41
10
8,22
8,34
10
10
Dat.
odbr.
22.10.
25.10.
26.10.
27.10.
01.11.
05.11.
11.11.
Prilog uz tačku 2.2.
2.2. PRIJAVLJENI DIPLOMSKI RADOVI
Prezime i ime,
Br. Indeksa
1. Marija Vidić
8/02
2. Milica Radenković
224/02
Referent,
Koreferent
Dr Zorica Knežević-Jugović
(6)
Dr Dejan Bezbradica
Dr Boris Lončar
(4)
Dr Rajko Šašić
Tema
Izolovanje i delimična
karakterizacija lipaze iz
Candida utilis
Ispitivanje nivoa tečnosti
kapacitivnim pretvaračima
Odsek
BIB
FI
Dr Milica Gvozdenović
(4)
Dr Zorica Knežević-Jugović
Elektrohemijska sinteza i
karakterizacija samodopiranog
polianilina kao potencijalnog
materijala za enzimske
elektrode
BIB
Dr Katarina Jeremić
(2)
Dr Sava Veličković
Priprema i karakterisanje blendi
polipropilena sa poli(etilen-covinil alkoholom)
OH
5. Vesna Perić
155/99
Dr Slavica Šiler-Marinković
(3)
Dr Suzana Dimitrijević
6. Ivana Arsenijević
105/04
Dr Vesna Radojević
(6)
Dr Radoslav Aleksić
Ispitivanje uticaja rastvarača na
biološka svojstva ekstrakta iz
otpadne kafe
Fizičko-mehanička svojstva
kompozitnih materijala
polietilen – elektrofilterski
pepeo
3. Jovan Mićović
213/04
4. Ivana
Milosavljević
21/02
BIB
HI
8
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
7. Nenad Ignjatović
65/02
Dr Tatjana Volkov-Husović
(2)
Dr Sava Veličković
8. Irena Vuković
64/04
Dr Melina Kalagasidis-Krušić
(2)
Dr Sava Veličković
9. Svetlana Tasić
146/02
Dr Sava Veličković
(5)
Dr Melina Kalagasidis-Krušić
10. Katarina Jovičić
217/03
11. Marko
Milutinović
92/04
12. Miloš Radović
48/01
13. Predrag Jankulov
65/97
Dr Marko Rakin
(3)
Dr Slaviša Putić
Dr Radmila Jančić-Hajneman
(1)
Dr Radoslav Aleksić
Dr Zagorka AćimovićPavlović
(2)
Dr Karlo Raić
Dr Ljubica Milović
(3)
Dr Milorad Zrilić
Primena metode analize slike i
polariskopije na ispitivanje
uticaja rastvora pesticida na
ubrzano starenje bočica od
poli(etilen terftalata)
Kinetika bubrenje hidrogelova
hitozana, itakonske i metakrilne
kiseline
Uticaj parametara sinteze na
bubrenje hidrogelova
metakrilne kiseline
modifikovanih pektinom
Kontrolni proračun cisterne za
transport tečnog medicinskog
gasa
Ispitivanje morfologije
oštećenja na antibalističkim
materijalima
Uticaj parametara toplog
izostatičkog presovanja na
strukturu i svojstva alatnog
čelika tipa X260Ni
Uticaj nivoa promenljivog
opterećenja na ponašanje čelika
OHTPI
OHTPI
OHTPI
FI
HI
MM
BIB
2.2.1. OBRAZLOŽENJE TEMA DIPLOMSKIH RADOVA
1. Marija Vidić
Tema: Izolovanje i delimična karakterizacija lipaze iz Candida utilis
Mentor: Dr Zorica Knežević-Jugović
U radu će biti okarakterisana ekstracelularna lipaza biotehnološki značajnog soja Candida
utilis. Odrediće se sledeća svojstva enzima: pH optimum, temperaturni optimum, termalna
stabilnost i, nakon prečišćavanja enzima, molekulska masa enzima. Primeniće se različiti postupci
prečišćavanja kao što su taloženje amonijum-sulfatom, taloženje acetonom, gel filtraciona i
hidrofobna hromatografija, dok će molekulsaka masa prečišćenog enzima biti određena SDS
PAGE elektroforezom. Isto tako, ispitaće se inhibitorni uticaj nekoliko različitih jona metala,
površinski aktivnih supstanci i etilendiamintetraacetata na aktivnost enzima. Ispitaće se stabilnost
enzima u različitim organskim rastvaračima što može da bude od značaja za primenu enzima u
organskim sintezama koje se odvijaju u nevodenim sistemima.
2. Milica Radenković
Tema: Ispitivanje nivoa tečnosti kapacitivnim pretvaračima
Mentor: Dr Boris Lončar
Merenje nivoa je od značaja u procesnoj industriji. Metode merenja nivoa mogu biti
kontinualne, koje omogućavaju stalno praćenje trenutnog nivoa i diskretne koje daju signal kada
nivo tečnosti poraste iznad ili padne ispod neke zadate vrednosti. Kapacitivni pretvarač služe za
kontinualno merenje nivoa tečnosti i imaju oblik pločastog ili kaoksijalnog cilindra konstantne
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
9
podužne kapacitivnosti. Prednost kapacitivnih pretvarača je što nemaju pokretnih delova, pa stoga
nisu podložni habanju. Osim toga njihova cena je relativno niska, a prateća kola su jednostavne
konstrukcije.
Cilj ovog diplomskog rada je merenje nivoa izolatorske tečnosti (transformatorskog ulja).
Biće korišćena tri merna postupka - kapacitivni polumost, astabilni multivibratorski most i
monostabilni multivibratorski most. U kapacitivnom polumostu biće korišćen kapacitivni
koaksijalni pretvarač u cilju snimanja zavisnosti izlaznog napona od nivoa transformatorskog ulja.
Kod snimanja zavisnosti izlaznog napona i frekvencije astabilnog multivibratorskog mosta od
nivoa ulja biće korišćen pločasti kapacitivni pretvarač sa dve različite vrednosti nominalne
kapacitivnosti. Izlazni napon monostabilnog multivibratorskog mosta u funkciji nivoa biće
ispitivan sa kondenzatorom za sprečavanje deljenja učestanosti okidnih impulsa sa šantom i bez
šanta. Dobijeni eksperimentalni rezultati će biti poređeni i biće predložen optimalni merni
postupak za merenje nivoa transformatorskog ulja.
3. Jovan Mićović
Tema: Elektrohemijska sinteza i karakterizacija samodopiranog polianilina kao
potencijalnog materijala za enzimske elektrode
Mentor: Dr Milica Gvozdenović
Poznato je da je u matrici polianilina moguće uspešno imobilisati enzime, ipak
ograničenost njegove upotrebe u izradi enzimskih elektroda je posledica gubitka električne
provodljivosti na pH vrednostima koje su od interesa za funkcionisanje enzimskih sistema. Sa
druge strane, za razliku od polianilina, koji je provodljiv isključivo u kiseloj sredini, samodopirani
polianilini poseduju električnu provodljivost i u rastvorima vrlo širokog opsega pH vrednosti (do
pH 10). Samodopirani polianilini su jedinjenja koja sadrže negativno naelektrisane funkcionalne
grupe koje imaju ulogu unutrašnjeg dopanta, tako da su fizičko hemijske osobine ovih jedinjejnja
bitno izmenjena u odnosu na polianilin. Sintezu samodopiranih polianilina moguće je sprovesti
hemijskim i elektrohemijskim postupcima. Imajući u vidu prednosti elektrohemijske sinteze kojom
se dobijaju elektroprovodni polimeri direktno u provodnom obliku, u ovom radu biće ispitivani
uslovi za sintezu samodopiranog polianilina. Elektrohemijska oksidativna polimerizacija biće
sprovedena u uslovima konstantne gustine struje (galvanostatski) iz kiselog vodenog rastvora
polianilina i meta-amino benzoeve kiseline. Karakterizacija ovog polimera biće izvršena tehnikom
ciklične voltametrije u različitim rastvorima neutralnih pH vrednosti (fosfatni i boratni puferi,
rastvo.
4. Ivana Milosavljević
Tema: Priprema i karakterisanje blendi polipropilena sa poli(etilen-co-vinil
alkoholom)
Mentor: Dr Katarina Jeremić
Poslednjih godina, upotreba polimera u industriji ambalaže i pakovanja je u stalnom
porastu. Polimeri imaju brojne prednosti kao što su niske cene, jednostavan postupak proizvodnje,
fleksibilni su i dobrih fizičkih svojstava. Međutim, mnoga hrana zahteva specifične atmosferske
uslove radi održavanja svežine i pre svega kvaliteta prilikom transporta, stoga materijali za
pakovanje treba da imaju i dobra barijerna svojstva prema gasovima. Polimeri imaju različitu
permeabilnost prema različitim gasovima i rastvaračima. Na primer, poli(etilen-co-vinil alkohol)
(EVOH), kopolimer etilena i vinil alkohola, ima dobra barijerna svojstva prema gasovima kao što
su O2 i CO2 i dobru otpornost prema ugljovodonicima ali ne tako dobra mehanička svojstva. Sa
druge strane, polipropilen (PP) je termoplastičan polimer dobrih mehaničkih i barijernih svojstava
prema H2O, ali loših barijernih svojstava prema O2. Umešavanjem ova dva polimera u različitim
odnosima dobijaju se blende koje imaju poboljšana svojstva i imaju veoma veliku primenu u
industriji pakovanja hrane. One se najčešće industrijski dobijaju koekstruzijom PP i EVOH.
10
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
Cilj ovog diplomskog rada biće ispitivanje uticaja uslova ko-ekstruzije na svojstva
polimernih blendi PP/EVOH. Uzorci polimernih blendi će biti pripremani mehaničkim
umešavanjem polaznih polimera u određenom zapreminskom odnosu, a zatim će dalje umešavanje
polimera biti vršeno postupkom ko-ekstruzije. Ispitivaće se uticaj temperature umešavanja, Tmix, i
broja obrtaja ekstrudera na termička i mehanička svojstva blendi, kao i na njihovu morfologiju.
Termička svojstva će biti odeđivana metodom diferencijalne-skenirajuće kalorimetrije (DSC),
mehanička svojstva testovima istezanja, a morfologija korišćenjem skenirajućeg elektronskog
mikroskopa (SEM). Na osnovu dobijenih rezultata biće pokazano u kom odnosu ova dva polimera
daju polimerne blende optimalnih svojstava za dalju primenu u industriji pakovanja i ambalaže
5. Vesna Perić
Tema: Ispitivanje uticaja rastvarača na biološka svojstva ekstrakta iz otpadne kafe
Mentor: Dr Slavica Šiler Marinković
Konzumiranjem kafe generiše se značajna količina otpadne kafe koja sadrži ostatke
vrednih fitonutrijenata (kao što su polifenoli) sa antioksidativnim i antimikrobnim svojstvima. U
radu će se ispitati mogućnost korišćenja otpadne kafe iz proizvodnje espreso kafe kao sirovine za
izolaciju polifenola i drugih fitonutrijenata.
Pratiće se uticaj vrste rastvarača (etanolni, metanolni, vodeni) na prinos i biološku
aktivnost ekstrakata. Koristiće se standardne metode za odredjivanje sadržaja polifenola,
antioksidativne i antimikrobne aktivnosti.
6. Ivana Arsenijević
Tema: Fizičko-mehanička svojstva kompozitnih materijala polietilen –
elektrofilterski pepeo
Mentor: Dr Vesna Radojević
Upotreba elektrofilterskog pepela u kompozitnim materijalima sa termoplastičnom
matricom omogućava proširenje opsega njihovih mehaničkih svojstava, modifikaciju nekih
fizičkih svojstava kao što su dimenziona stabilnost, toplotna stabilnost, otpornost na habanje,
otpornost na starenja itd. Uz dodavanje odgovarajućeg povezujućeg agensa u značajnoj meri
doprinose mogućnostima optimizacije mehaničkih svojstava kompozita. U poslednje vreme su sve
zapaženije prednosti ovih materijala u pogledu njihove ekonomskih i ekoloških kriterijuma
prihvatljivosti.
U eksperimentalnom delu diplomskog rada predviđa se izrada kompozita polietilen- elektrfilterski
pepeo (granulacije od 0,020 do 0,050 mm) metodom toplog presovanja sa različitim udelima
pepela. Kao vezujući agens koristće se komercijalni kompatibilizer FUSABOND, DuPont. Takođe
je predviđeno ispitivanje uticaja sadržaja pepela i vezujućeg agensa na fizičko- mehanička svojstva
kompozita.
Uticaj vezujućeg agensa na kvalitet veze matrica-čestice pepela biće utvrđen ispitivanjem na
zatezanje uzoraka sa i bez primene vezujućeg agensa. Termička svojstva kompozita biće ispitivana
primenom diferencijalne skenirajuće kalorimetrije. Ispitivanje mehaničkih svojstava dobijenih
kompozita biće urađeno prema standardizovanim metodama na hidrauličkoj kidalici sa
računarskim sistemom za prikupljanje rezultata merenja.
7. Nenad Ignjatović
Tema: Primena metode analize slike i polariskopije na ispitivanje uticaja rastvora
pesticida na ubrzano starenje bočica od poli(etilen terftalata)
Mentor: Dr Tatjana Volkov-Husović
Poli (etilen tereftalat) (PET) je materijal koji ima veoma široku primenu kao ambalažni
materijal, kako za proizvode rastvorene u vodi, tako i za proizvode rastvorene u organskim
rastvaračima. Neki od rastvarača utiču na strukturu PET-a i njihovo dejstvo se može detektovati na
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
11
fotografijama. S druge strane polariskopsko ispitivanje bočica može da pokaže prisustvo napona u
materijalu pre i posle dejstva rastvarača. Kombinacija ove dve metode, gde se na istim uzorcima
superponiraju rezultati analize slike i polariskopije, može veoma precizno da ukaže na mehanizme
i načine na koje difuzija rastvarača utiče na strukturu materijala.
U ovom radu bočice od PET-a koje se koriste za pakovanje pesticida biće izložene
ubrzanom starenju pod dejstvom pesticida i vode. Koristiće se tri komericjalna pesticida - alahlor
(2-hloro-N-(2,6-dietilfenil)-N-(metoksimetil)acetamid), trifluralin (2,6-Dinitro-N,N-dipropil-4(trifluorometil)anilin) i fenmedifam (metil 3-(3-metilkarbaniloiloksi)karbanilat. Bočice će se
analizirati polariskopijom kojom će se odrediti zone u kojima je prisutan napon u materijalu i
polariskopski snimci će se potom analizirati metodom analize slike i utvrditi eventualna
povezanost zona u kojima su prisutni naponi sa zonama oštećenja i promena u materijalu koje
nastaju tokom eksperimenta ubrzanog starenja.
8. Ivana Vuković
Tema: Kinetika bubrenje hidrogelova hitozana, itakonske i metakrilne kiseline
Mentor: Dr Melina Kalagasidis Krušić
Primena hidrogelova hitozana u medicini i farmaciji je velika zahvaljujući nizu povoljnih
svojstava kao što je biodegradbilnost, pH osetljivost i dobra mukoadhezivnost. Jedan od osnovnih
nedostataka hidrogelova hitozana su slaba mehanička svojstva koja se mogu poboljšati na više
načina. Ranija istraživanja su pokazala da se dodatkom metakrilne kiseline poboljšavaju
mehanička svojstva hitozana, a istovremeno povećava i pH osetljivost hidrogela.
U radu će biti izvedena sinteza hidrogelova hitozana, itakonske i metakrilne kiseline
(Ch/IA/MAA) različitog sastava. Prvo će se izvesti jonsko umrežavanje hitozana i itakonske
kiseline, a zatim radikalna polimerizacija formiranog Ch/IA kompleksa i metakrilne kiseline u
prisustvu MBA kao umreživača. Ovi hidrogelovi predstavljaju kombinaciju prirodnog polimera i
sintetičkog monomera sa poboljšanim mehaničkim svojstvima i podesivim bubrenjem. Dobijeni
hidrogelovi biće karakterisani pomoću Furieovih transformacija infracrvene spektroskopije (FTIR), ispitivanjem kinetike i mehanizma bubrenja simulacijom pH vrednosti u gastrointestinalnom
traktu, ispitivanjem reverzibilnosti bubrenja, a primenom teorije ravnotežnog bubrenja biće
izračunati parametri mreže.
9. Svetlana Tasić
Tema: Uticaj parametara sinteze na bubrenje hidrogelova metakrilne kiseline
modifikovanih pektinom
Mentor: Dr Sava Veličković
Hidrogelovi na bazi poli(metakrilne kiseline) pokazali su se kao pogodni materijali za
različite primene, posebno u ciljnom otpuštanju biološki aktivnih materija u organizmu. Sa druge
strane, pektinski hidrogelovi su biodegradabilni prirodni polimeri. Kombinacija ova dva sistema
trebalo bi da omogući stvaranje biodegradabilnih hidrogelova. Modifikovanje hidrogelova na bazi
metakrilne kiseline pektinom do sad nije objavljeno u literaturi.
U ovom radu ispitaće se uticaj nekoliko parametara sinteza na bubrenje hidrogelova na
bazi poli(metakrilne kiseline) modifikovanih pektinom. Parametri koji će se menjati su vrsta i
količina pektina, stepen neutralizacije metakrilne kiseline kao i tip neutralizacionog sredstva, kao i
uticaj količine umreživača i vrste aktivatora polimerizacije. Bubrenje će se ispitati u različitim pH.
Na osnovu ovih rezultata odrediće se optimalna receptura za željeni stepen bubrenja.
12
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
10. Katarina Jovičić
Tema: Kontrolni proračun cisterne za transport tečnog medicinskog gasa
Mentor: Dr Marko Rakin
Atmosferski gasovi - kiseonik, azot, argon, helijum, ugljen-dioksid i pojedine smeše
gasova - se primenjuju u medicini. Proizvode se i kontrolišu na osnovu GMP (Dobre
proizvođačke prakse), jer su na osnovu Evropske farmakopeje dobili status lekova.
Kiseonik, azot i argon za primenu u medicini, se dobijaju u postrojenju za razlaganje vazduha.
Vazduh se najpre kroz molekulska sita prečišćava od prašine, čađi, ugljen-dioksida, vode i
ugljovodonika, a potom prevodi u tečno stanje u uslovima povišenog pritiska i niskih temperatura,
da bi se razdvajanje vazduha na komponente izvelo na osnovu njihovih različitih tački ključanja.
Distribucija tečnih medicinkih gasova se izvodi drumskim cisteranama.
U radu će biti dat opis postrojenja za razlaganje vazduha "Messer Tehnogas AD" i uradiće se
kontrolni proračun cisterne koju čine dve cilindrične posude (spoljašnja i unutrašnja) nazivne
zapremine 23 m3. Proveriće se minimalne debljine omotača obe posude, torisferičnih danaca i
danca za revizioni otvor prema ispitnom pritisku na osnovu važećih SRPS standarda. Spoljašnja
posuda će se proveriti prema otpornosti na spoljni pritisak, imajući u vidu da je u međuprostoru
dve posude vakuum.
11. Marko Milutinović
Tema: Ispitivanje morfologije oštećenja na antibalističkim materijalima
Mentor: Dr Radmila Jančić-Hajneman
Antibalistički materijali izrađuju se od kompozitnih materijala i cilj je da se ostvari zaštita
od municije. Najčešće se primenjuju višeslojne tkanine od kevlara. Prilikom ispitivanja materijala
bitno je utvrditi kako određeni tip municije utiče na ponašanje materijala, da li je materijal
sposoban da apsorbuje energiju koju prenosi metak. Otisci u materijalu izazivaju elastičnoplastičnu deformaciju, dovode do delimičnog razaranja materijala i ostavljaju otiske čija će se
morfologija ispitati u okviru ovog diplomskog rada. Koristiće se dve metode čiji će se rezultati
ispitati. Prvi način ispitivanja biće snimanje forme otiska pravljenjem fizičkog modela otiska
korišćenjem odgovarajuće paste, a drugi će biti snimanje otisaka korišćenjem kamera visoke
rezolucije i korišćenjem softvera za analizu slike. Ova dva načina utvrđivanja morfologije
oštećenja biće upoređena i rezultati će biti analizovani i upoređeni.
12. Miloš Radović
Tema: Uticaj parametara toplog izostatičkog presovanja na strukturu i svojstva
alatnog čelika tipa X260Ni
Mentor: Dr Zagorka Aćimović-Pavlović
Vruće izostatičko presovanje kao metoda metalurgije praha koristi se za izradu delova
visokih svojstava. Proces se može opisati kao difuziono vezivanje čestica praha pri određenom
pritisku i temperaturi. Sam proces je veoma složen i nedovoljno ispitan. U prvoj fazi, prah koji se
konsoliduje hermetički se zatvara u kontejner koji je postojan na povišenim temperaturama, izlaže
se visokom pritisku i temperaturi što uslovljava plastičnu deformaciju čestica praha uz
približavanje i stvaranje kontakata između čestica. U drugoj fazi razvijaju se procesi površinske i
zapreminske difuzije, što vodi ostvarivanju čvrste veze između čestica u masi praha i formiranje
konkretnih delova. Na strukturu i svojstva dobijenih delova utiče čitav niz parametara procesa:
sastav praha, veličina čestica praha, pritisak presovanja, temperatura.
U okviru ovog diplomskog rada proučavaće se mogućnost poboljšanja karakteristika
alatnog čelika X260Ni. Ovaj čelik je MMC materijal u austenitnom području sa homogeno
raspoređenim karbidima u strukturi. Iako sa dobrim svojstvima otpornosti na koroziju, ovaj čelik
nema željenu tvrdoću, koja je niska, bilo posle toplog izostatičkog presovanja (HIP), bilo posle
termičke obrade. U cilju proširenja područja primene ovog čelika istraživaće se metode
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
13
poboljšanja tvrdoće primenom različitih komponenti u sastavu čelika (dodatkom čelika X260,
ferohroma, grafita, hrom-karbida), kao i primenom različitih parametara HIP procesa (pritisak,
temperatura, vreme). Istraživanja će se sprovesti u okviru četiri serije istraživanja. Detaljno će se
izučiti zavisnost formiranja mikrostrukture od uslova presovanja pri različitim temperaturama i
vremenima Na dobijenim uzorcima ispitivaće se mehanička svojstva i mikrostruktura (svetlosnom
i skanirajućom mikroskopijom). Takođe, ispitaće se i otpornost na koroziju.
13. Predrag Jankulov
Tema: Uticaj nivoa promenljivog opterećenja na ponašanje čelika
Mentor: Dr Dr Ljubica Milović
Promenljivo radno opterećenje je najčešći oblik delovanja spoljašnjeg opterećenja kome
su izložene metalne konstrukcije tokom radnog veka. Materijal postepeno popušta pri delovanju
opterećenja koje se ponavlja. Zbog toga je potrebno da se ovaj fenomen, poznat kao zamor
materijala, uzme u obzir pri konstruisanju. Predmet ovog diplomskog rada će biti teorijsko
razmatranje niskocikličnog zamora čelika od koga se izrađuju trupovi brodova. Biće prikazani
rezultati ispitivanja na zamor u zavisnosti od promene nivoa spolajšnjeg opterećenja sa
odgovarajućim dijagramima.
Prilog uz tačku 2.3.
2.3. PRIJAVLJENI DIPLOMSKI RADOVI
(Studenti upisani šk. 2005/06)
Prezime i ime,
Br. Indeksa
1. Ivana Simonović
10/2005
Referent,
Koreferent
Dr Sava Veličković
(1)
Dr Dušan Antonović
Tema
Kopolimerizacija skroba i
metakrilne kiseline
Odsek
FI
2.3.1. OBRAZLOŽENJE TEMA DIPLOMSKIH RADOVA
1. Ivana Simonović
Tema: Kopolimerizacija skroba i metakrilne kiseline
Mentor: Dr Sava Veličković
Biodegradabilni polimeri, kao zamena za materijale koji se tradicionalno koriste kao
ambalaža, imaju veliki potencijal za primenu jer eliminišu problem odlaganja plastičnog otpada.
Ovi materijali, međutim, moraju da imaju svojstva jednaka ili bolja od materijala koji se
tradicionalno koriste za ambalažu da bi bili široko prihvaćeni. Na to utiče ne samo izbor
monomera, već i način njihove sinteze, korišćeni inicijatori i aktivatori.
U ovom radu sintetisaće se kopolimer skroba i metakrilne kiseline u vodi, uz korišćenje
aminoalkohola kao aktivatora polimerizacije. Kod dobijenih polimera odrediće se prinos i količina
metakrilne kiseline u polimeru a posebna pažnja će se obratiti na prisustvo zaostalog amina u
polimeru. Dobijeni polimer će se ispitati FTIR sprektroskopijom i diferencijalnom skenirajućom
kalorimetrijom.
14
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
Prilog uz tačku 2.4.
2.4. PRIJAVLJENI ZAVRŠNI RADOVI
Prezime i ime,
Br. indeksa
1. Ana Martinčević
163/06
Referent,
Koreferent
Dr Nevenka BoškovićVragolović
(1)
Dr Branko Bugarski
Tema
SP/Profil
Difuzija polifenola iz
hidrogelova i mikročestica
dispergovanih u hidrogelovima
HI
2.4.1. OBRAZLOŽENJE TEMA ZAVRŠNIH RADOVA
1. Ana Martinčević
Tema: Difuzija polifenola iz hidrogelova i mikročestica dispergovanih u
hidrogelovima
Mentor: Dr Nevenka Bošković-Vragolović
Polifenoli su predmet sve većeg broja istraživanja poslednjih godina zbog njihovog
otencijalnog pozitivnog učinka na ljudsko zdravlje.
Cilj ovog rada je određivanje brzine oslobađanja i koeficijenata difuzije polifenola iz
hidrogelova i iz sistema hidrogel-mikročestice, na osnovu eksperimentalnih rezultata. Prvi deo
eksperimentalnog rada je priprema i karakterizacija fosflipidnih mikročestica sa ekstraktom čaja
koji sadrži visok procenat polifenola. Difuzija polifenola iz hidrogela i hidrogela sa dispergovanim
mikročestica eksperimentalno će biti praćena korišćenjem standardne Francove difuzione ćelije.
Na osnovu eksperimentalnih podataka biće određeni koeficijenti difuzije i doprinos inkapsulacije
produženom otpuštanju aktivnih komponenti.
Prilog uz tačku 2.5.
2.5. PRIJAVLJENI DIPLOMSKI RADOVI STUDENATA
DIPLOMSKIH AKADEMSKIH STUDIJA - MASTER
Kandidat-tema
1. Branka Tomašević, dipl. biohemičar
br.ind. 3004/09
ANALIZA PARAMETARA
KVALITETA ODABRANIH
DUVANSKIH PROIZVODA
Komisija
1. Dr Aleksandra Perić-Grujić, van.
prof. TMF
2. Dr Ljubinka Rajaković, red. prof.
TMF
3. Dr Mirjana Ristić, van. prof. TMF
Kated.
AH
2.5.1. OBRAZLOŽENJE TEME DIPLOMSKOG RADA - MASTER
1. Branka Tomšaević
Tema: Analiza parametara kvaliteta odabranih duvanskih proizvoda
Mentor: Dr Aleksandra Perić-Grujić
U industrijskoj preradi i trgovini, duvan se klasifikuje prema odgovarajućim svojstvima i
upotrebnoj vrednosti. Kvalitet duvana predstavlja skup fizičkih, hemijskih i degustacionih
svojstava duvana koja su uslovljena sortom, obradom i preradom. Kvalitet zavisi od uzajamnog
delovanja proizvodnih i prirodnih uslova kao što su: sorta duvana, agrotehnika, zemljište, dejstva
biljnih štetočina i tehnologija obrade. Elementi kvaliteta duvana mogu se grupisati kao hemijski i
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
15
fizički pokazatelji kvaliteta, a posebnu klasu kvaliteta predstavljaju degustaciona svojstva.
Sagorevanjem duvana nastaje veoma složena jedinjenja u obliku aerosola i dima, pri čemu se
razlikuju segmenti od zapaljenog kraja cigarete do glavne i sporedne struje dima, kao i
ambijentalnog dima, prisutnog u okolini pušača.
U okviru ovog rada, izabrani parametri kvalteta duvanskih proizvoda: katran, nikotin i
ugljen-monoksid, u odabranim uzorcima cigareta, biće ispitani analizom duvanskog dima. Analiza
ovih parametara biće izvršena u Laboratoriji za duvan, Centroprom, Beograd. Sadržaj ovih
komponenti biće određen primenom analitičkih procedura, propisanih odgovarajućim ISO
standardima. U radu će, takođe, biti prikazane vrednosti navedenih parametara kvaliteta, dobijene
za duži niz godina. Dobijeni rezultati biće diskutovani sa aspekta nacionalne zakonske regulative.
Imajući u vidu da je, od 01.01.2011. godine, predviđeno da se vrednosti ovih parametara izjednače
sa dozvoljenim vrednostima na evropskom tržištu, dobijeni rezultati biće upoređeni i sa
dozvoljenim vrednostima propisanim evropskom regulativom.
Prilog uz tačku 2.6.
MAGISTARSKE TEZE
III. Komisija za ocenu i odbranu magistarske teze
Kandidat-tema
1. ALEKSANDAR BLAGOJEVIĆ,
dipl. inž.
KARAKTERIZACIJA
RECIKLIRANE POLIETILENSKE
FOLIJE ZA PLASTENIKE
Komisija
1. Dr Ivanka Popović, red. prof. TMF
2. Dr Katarina Jeremić, red. prof. TMF
3. Dr Jovanka Filipović, naučni savetnik
IHTM
Kated.
OHT
IV. Ocena magistarske teze (Izveštaj u prilogu)
Kandidat-tema
1. LJILJANA MARIĆ, dipl. inž.
TEHNOLOGIJA ANALIZE
PROCESA PROIZVODNJE
ČVRSTIH FARMACEUTSKIH
OBLIKA ZASNOVANA NA
PRIMENI NIR SPEKTROSKOPIJE
Komisija
1. Dr Slobodan Petrović, red. prof. TMF
2. Dr Irena Homšek, naučni saradnik
3. Dr Aleksandar Nikolić, red. prof.
PMF Novi Sad
4. Dr Dušan Antonović, red. prof. TMF
Kated.
OH
Prilog uz tačku 2.7.
DOKTORSKE DISERTACIJE
I. Komisija za ocenu naučne zasnovanosti teme
Kandidat-tema
1. Mr JASMINA DOSTANIĆ, dipl. inž.
PROUČAVANJE FOTOKATALITIČKE
DEGRADACIJE ARILAZO
PIRIDONSKIH BOJA
Komisija
1. Dr Dušan Mijin, van. prof. TMF
2. Dr Sloboddan Petrović, red. prof. TMF
3. Dr Gordana Ušćumlić, red. prof. TMF
4. Dr Jelena Buha, naučni saradnik IHTM
Kated.
OH
16
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
1. Dr Branko Bugarski, red. prof. TMF
2. Dr Zorica Knežević-Jugović, van. prof.
TMF
3. Dr Dejan Bezbradica, docent TMF
4. Dr Bojana Obradović, red. prof. TMF
5. Dr Maja Vukašinović, docent TMF
6. Viktor Nedović, van. prof. Poljoprivrednog
fakulteta
2. Mr SANJA SERATLIĆ, dipl. inž.
ISPITIVANJE UTICAJA
PULSIRAJUĆIH ELEKTRIČNIH POLJA
NA RAST, SPOSOBNOST
ACIDIFIKACIJE I ENZIMSKU
AKTIVNOST BAKTERIJA MLEČNE
KISELINE
HI
II. Ocena naučne zasnovanosti teme (Izveštaj u prilogu)
Kandidat-tema
1. PAVLE SPASOJEVIĆ, dip. inž.
MODIFIKACIJA MATERIJALA ZA BAZI
ZUBNIH PROTEZA DIESTRIMA
ITAKONSKE KISELINE
2. VESNA PANIĆ, dipl. inž.
SINTEZA I SVOJSTVA HIDROGELOVA NA
BAZI METAKRILNE KISELINE
MODIFIKOVANIH ZEOLITIMA
Kated.
Komisija
1. Dr Sava Veličković, docent TMF
2. Dr Katarina Jeremić, red. prof. TMF
3. Dr Jelena Jovanović, naučni savetnik
Fakultet za fizičku hemiju, Beograd
4. Dr Dragoslav Stamenković, red. prof.
Stomatološki fakulteta, Beograd
1. Dr Sava Veličković, docent TMF
2. Dr Katarina Jeremić, red. prof. TMF
3. Dr Borivoj Adnađević, red. prof.
Fakultet za fizičku hemiju, Beograd
OHT
OHT
Prilog uz tačku 2.8.
2.8.1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA ZAVRŠNI ISPIT
STUDENATA DOKTORSKIH STUDIJA
Kandidat-tema
1. BOJANA FIDANOVSKI, dipl. inž.
4010 /08
2. VERA OBRADOVIĆ, dipl. inž.
4002/09
Komisija
1. Dr Ivanka Popović, red. prof. TMF
2. Dr Katarina Jeremić, red. prof. TMF
3. Dr Melina Kalagasidis-Krušić, docent TMF
1. Dr Petar Uskoković, van. prof. TMF
2. Dr Radoslav Aleksić, red. prof. TMF
3. Dr Vesna Radojević, van. prof. TMF
Kated.
OHT
KM
Prilog uz tačku 2.9.
PRODUŽENЈE ROKA ZA ODBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE
Mr Vesna Vukašinović-Pešić, dipl. inž., podnela je zahtev za produženje roka za odbranu
doktorske disertacije pod nazivom „Razvoj metode za hemijsku analizu arsena u eko-sistemu pod
uticajem termoenergetskih objekata “.
U zahtevu navodi da je rok za odbranu doktorske disertacije 03.11.2010. godine, da je
stekla uslov za odbranu disertacije i da je sada u fazi manjih korekcija.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
17
Nastavno-naučno veće Fakulteta je Odlukom br. 35/185 od 21.09.2005. godine odobrilo
predlog teme doktorske disertacije Mr Vesne Vukašinović-Pešić.
Stručno veće za hemijsku tehnologiju, hemijsko inženjerstvo, biohemijsko inženjerstvo i
metalurgiju Univerziteta u Beogradu donelo je Odluku br. 139/4 od 03.11.2005. godine o davanju
saglasnosti na predlog teme navedene doktorske disertacije.
Rok za odbranu doktorske disertacije je 03.11.2010. godine
Sa zahtevom je saglasna mentor, dr Ljibinka Rajaković.
Prilog uz tačku 2.10.
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU TMF
Na sastanku Komisije za priznavanje stranih visokoškolskih isprava održanog 07.10.2010.
razmatrani su zahtevi Pavel Mišteca i Maje Mrkić. Zaključeno je da se NN veću TMF, odnosno
nadležnom telu Univerziteta u Beogradu, predlože sledeće odluke:
1.a. Diploma o stečenom visokom obrazovanju Bachelor (skrać. Bc) HEMIJSKE ТЕHNOLOGIJE
(Seria B 001740, br. FCHPT-07-3310-16678, Bratislava, 09.07.2007. godine), koju je Pavel
Mištec stekao na Slovačkom tehničkom univerzitetu u Bratislavi, Fakultet hemijske i prehrambene
tehnologije, u Bratislavi, Slovačka, može se nostrifikovati kao ekvivalentna diplomi Diplomirani
inženjer tehnologije – inženjer biotehnologije, koja se stiče na Tehnološko-metalurškom fakultetu
Univerziteta u Beogradu.
Obrazloženje
Pavel Mištec se obratio Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu 03.09.2010. godine sa
molbom za nostrifikovanje navedene diplome, koja mu je potrebna za zasnivanje radnog odnosa.
Pavel Mištec je rođen 25.11.1982. godine u Novom Sadu, Srbija. Dana 09.07.2007. godine završio
je polaganjem državnog ispita studijski smer HEMIJSKA TEHNOLOGIJA na Slovačkom
tehničkom univerzitetu u Bratislavi, Fakultet hemijske i prehrambene tehnologije. Uvidom u
Nastavni plan i program Komisija je konstatovala da isti odgovara Nastavnom planu i studijskom
programu osnovnih akademskih studija diplomiranog inženjera tehnologije – inženjer
biotehnologije, Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, pa predlaže nostrifikovanje
navedene diplome.
1.b. Diploma o stečenom visokom obrazovanju inženjer (skrać. inž) HEMIJSKE ТЕHNOLOGIJE
(Seria I 012228, br. FCHPT-10-5414-16678, Bratislava, 08.06.2010. godine), koju je Pavel Mištec
stekao na Slovačkom tehničkom univerzitetu u Bratislavi, Fakultet hemijske i prehrambene
tehnologije može se nostrifikovati kao ekvivalentna diplomi Master inženjer tehnologijediplomirani inženjer biotehnologije, koja se stiče na Tehnološko-metalurškom fakultetu
Univerziteta u Beogradu.
Obrazloženje
Pavel Mištec se obratio Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu 03.09.2010. godine sa
molbom za nostrifikovanje navedene diplome, koja mu je potrebna za zasnivanje radnog odnosa.
Pavel Mištec je rođen 25.11.1982. godine u Novom Sadu, Srbija. Dana 08.06.2010. godine završio
je polaganje predviđenih ispita i odbranio završni rad ("Robusno upravljanje protočnog hemijskog
reaktora") na Slovačkom tehničkom univerzitetu u Bratislavi, Fakultet hemijske i prehrambene
tehnologije, akreditovani studijski program Automatizacija i informacija u hemijskoj i
prehrambenoj industriji. Uvidom u Nastavni plan i program, kao i priloženi završni rad, Komisija
je konstatovala da isti odgovara Nastavnom planu i studijskom programu diplomskih akademskih
18
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
studija mastera inženjera tehnologije-diplomirani inženjer biotehnologije, Tehnološko-metalurškog
fakulteta u Beogradu, pa predlaže nostrifikovanje navedene diplome.
2. Diploma o stečenoj akademskoj tituli MASTER PRIRODNIH NAUKA U OBLASTI HEMIJE,
SMER: PRIMENJENA HEMIJA koju je 12. decembra 1998. godine Maja Mrkić stekla na
Univerzitetu u Teksasu, Arlington, USA, ne može se nostrifikovati kao ekvivalentna diplomi
Magistar tehničkih nauka, koja se stiče na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u
Beogradu.
Obrazloženje
Maja Mrkić se obratila Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu 30.09.2010. godine sa
molbom za nostrifikovanje navedene diplome, koja joj je potrebna za nastavak studiranja tj. izradu
doktorske disetacije (oblast: farmaceutsko inženjerstvo).
Maja Mrkić rođena je u Beogradu, Srbija, 1966. godine. Diplomirala je na Tehnološkometalurškom fakultetu u Beogrdu, 1993. Posle pohađanja studijskog programa na odseku za
primenjenu hemiju (od 1997 do 1998) i odbranjenog završnog rada dodeljeno joj je na
Univerzitetu u Teksasu, Arlington, USA, 12. decembra 1998. godine, zvanje magistra prirodnih
nauka u oblasti hemije, na smeru: primenjena hemija.
Iz programa studija Maje Mrkić, vidi se da navedene studije nisu ekvivalentne magistarskim
studijama na TMF-u, pa Komisija predlaže NN Veću TMF, odnosno nadležnom telu Univerziteta,
da se predmet uputi Hemijskom fakultetu u Beogradu.
Beograd, 18.10.2010.
Predsednik Komisije
Prof. Karlo Raić
Prilog uz tačku 3.
3. KADROVSKA PITANJA
3.1. Izveštaj komisije referenata za izbor u naučno istraživačko zvanje
1. Dr Mirjana Rajilić-Stojanović, dipl. inž. izbor u zvanje naučni saradnik
3.2. Imenovanje Komisije referenata za pisanje Izveštaja za izbor u naučno istraživačka
zvanja
1.
Katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine predlaže Komisiju referenata za
pisanje Izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor Davora Antanasijevića, dipl. inž. u
zvanje istraživač saradnik u sastavu:
1.
2.
3.
2.
Dr Mirjana Ristić, van. prof. TMF
Dr Mila Laušević, red. prof. TMF
Dr Aleksandra Perić-Grujić, van. prof. TMF
Katedra za tekstilno inženjerstvo predlaže Komisiju referenata za pisanje Izveštaja o
ispunjenosti uslova za izbor Ane Kramar, dipl. inž. u zvanje istraživač-pripravnik
u sastavu:
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
1.
2.
3.
3.
19
Dr Mirjana Kostić, van. prof. TMF
Dr Petar Jovančić, red. prof. TMF
Dr Koviljka Asanović, van. prof. TMF
Katedra za fizičku hemiju i elektrohemiju predlaže Komisiju referenata za pisanje
Izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor Ivane Jevremović, dipl. inž. u zvanje
istraživač-pripravnik u sastavu:
1. Dr Vesna Mišković-Stanković, red. prof. TMF
2. Dr Jelena Bajat, docent TMF
3. Dr Srđan Nešić, red. prof. Ohio University, Ohio, USA
4.
Katedra za metalurško inženjerstvo predlaže Komisiju referenata za pisanje Izveštaja
o ispunjenosti uslova za izbor Milisava B. Ranitovića, dipl. inž. u zvanje istraživačpripravnik u sastavu:
1. Dr Željko Kamberović, van. prof. TMF
2. Dr Nenad Radović, van. prof. TMF
3. Dr Mirjana Filipović, van. prof. TMF
3.3. Davanje saglasnosti naučnim saradnicima, istraživačima i studentima doktorskih studija
za angažovanje u nastavi
1. Daje se saglasnost dr Svetlani Nikolić, naučnom saradniku za izvođenje vežbi iz
predmeta Praktikum iz biotehnologije (BT407) u toku zimskog semestra šk. 2010/11
godine (10 časova nedeljno) studentima osnovnih studija.
2. Daje se saglasnost dr Verici Manojlović, naučnom saradniku za izvođenje vežbi iz
predmeta Osnovi automatskog upravljanja u toku zimskog semestra šk. 2010/11
godine (2 časa nedeljno) studentima osnovnih studija.
3. Daje se saglasnost mr Đorđu Veljoviću, istraživaču saradniku za izvođenje vežbi iz
predmeta Keramika u toku zimskog semestra šk. 2010/11 godine (2 časa nedeljno)
studentima osnovnih studija.
4. Daje se saglasnost mr Bojanu Jokiću, istraživaču saradniku za izvođenje vežbi iz
predmeta Karakterizacija keramičkih materijala u toku zimskog semestra šk.
2010/11 godine (2 časa nedeljno) studentima osnovnih studija.
5. Daje se saglasnost mr Jasmini Stojkovski, istraživaču pripravniku za izvođenje
vežbi iz predmeta Uvod u hemijsko inženjerstvo u toku zimskog semestra šk.
2010/11 godine (4 časa ukupno) studentima osnovnih studija.
6. Daje se saglasnost Mariji Ječmenica, dipl. inž. studentu doktorskih studija za
izvođenje eksperimentalnih vežbi iz predmeta Osnovi projektovanja u toku zimskog
semestra šk. 2010/11 godine (9 časova nedeljno) studentima osnovnih studija.
7. Daje se saglasnost Radoslavi Stojanović, dipl. inž. studentu doktorskih studija za
izvođenje eksperimentalnih vežbi iz predmeta Osnovi automatskog upravljanja u
toku zimskog semestra šk. 2010/11 godine (4 časa nedeljno) studentima osnovnih
studija.
8. Daje se saglasnost Nikoli Grozdanić, dipl. inž. studentu doktorskih studija za
izvođenje eksperimentalnih vežbi iz predmeta Termodinamika u toku zimskog
semestra šk. 2010/11 godine (6 časa nedeljno) studentima osnovnih studija.
20
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
21
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu održanoj 28.10.2010. godine imenovani smo u Komisiju za ocenu i odbranu magistarske
teze pod nazivom „Tehnologija analize procesa proizvodnje čvrstih farmaceutskih oblika
zasnovana na primeni NIR spektroskopije“ koju je podnela Marić Ljiljana, diplomirani inženjer.
Komisija je pregledala magistarsku tezu i Nastavno-naučnom veću podnosi sledeći
IZVEŠTAJ
Magistarska teza Marić Ljiljane, diplomiranog inženjera, napisana je na 97 strana i 9
poglavlja sa 16 tabela, 61 šemom i 51 literaturnim podatkom.
U Uvodnom delu istaknut je osnovni cilj rada, a to je savremen pristup obezbeđenju
kvaliteta lekova zasnovan na naučnim i inženjerskim principima, koji se koriste za procenu i
ublažavanje rizika vezanih za loš kvalitet proizvoda i procesa. U cilju obezbeđenja kvaliteta
neminovan je razvoj novih i brzih analitičkih metoda koje će doprineti praćenju i analizi procesa
proizvodnje čvrstih farmaceutskih oblika.
Teoretski deo magistarske teze sadrži četiri poglavlja. U prvom poglavlju razjašnjen je
pojam - Tehnologija analize procesa (PAT; engl. Process Analytical Technology), data je
definicija ovog pojma, alati koje on obuhvata i navedene su prednosti koje se dobijaju primenom
PAT-a. Na kraju su naznačene analitičke tehnike koje se mogu koristiti u okviru PAT-a.
U sledećem delu dati su osnovni principi bliske infracrvene spektroskopije (NIR
spektroskopije), navedeni su tipovi NIR spektrometara i data njihova poređenja.
Četvrto poglavlje posvećeno je hemometriji. Data je definicija ovog pojma i opisana je
hemometrijska multivarijantna regresiona metoda koja se najčešće koristi za kvantitativne analize metoda najmanjih parcijalnih kvadrata (PLS- Partial least squares). Radi lakšeg razumevanja ove
metode najpre su definisani pojmovi na kojima se zasniva PLS, a to je na prvom mestu analiza
glavnih komponenata (PCA-Principal Component Analysis), zatim regresija i na kraju
multivarijantna regresija.
Poslednje poglavlje teoretskog dela opisuje aktivnu supstancu Metformin hidrohlorid koja
je korišćena kao model supstanca za izradu tableta čija je proizvodnja po pojedinim fazama
praćena razvojem odgovarajućih NIR metoda.
Nakon ovoga u odeljku Cilj rada navedeni su ciljevi ovog rada a to su : razvoj NIR
metode za praćenje faze izrade praškova, određivanje vlage u granulatu, sadržaja aktivne
supstance u tableti kao i čvrstine tablete. Za svaki od ovih parametara razvijena je optimalna
hemometrijska metoda.
U poglavlju Rezultati i diskusija dat je razvoj NIR metoda za svaku od predhodno
navedenih faza izrade tableta. Kao prva opisana je NIR metoda za praćenja faze izrade praškova
koja je poslužila za određivanje homogenosti mešavine praškova kao i za određivanje dužine
trajanja faze mešanja. Dobijeni rezultati pokazali su visoko slaganje sa onima koji su dobijeni
validiranom HPLC metodom. Zatim je opisan razvoj NIR metode za određivanje sadržaja vlage u
granulatu. Naznačeno je na koji su način vršen izbor kalibracionih uzoraka. Rezultati dobijeni za
ovu metodu daju zadovoljavajuće validacione parametre, koeficijent korelacije kao i greške
modela. Sledeća faza za koju je razvijena NIR metoda je faza tabletiranja. U tabletama je
primenom NIR spektroskopije nedestruktivno određen sadržaj aktivne supstance. Za kreiranje ove
metode bilo je neophodno napraviti veliki broj adekvatnih kalibracionih uzoraka koji bi obuhvatili
najveći broj varijacija koje se mogu očekivati u uzorku. Shodno tome unutar kalibracionih uzoraka
varirani su različiti fizičko-hemijski parametri. Kao rezultat dobijena je metoda koja ima dobar
22
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
koeficijent korelacije i niske vrednosti greške kalibracije i validacije i koja bez razaranja i bilo
kakve pripreme uzorka može poslužiti za određivanje sadržaja metformin hidrohlorida u
tabletama. Na kraju je data metoda koja takođe na nedestruktivan način određuje čvrstinu tableta.
Ovde je takođe korišćen veliki broj kalibracionih uzoraka različitih fizičko-hemijskih
karakteristika, ali je istraživanje prošireno poređenjem rezultata različitih NIR metoda razvijenih
na istom kalibracionom setu.
U poslednjem poglavlju dati su zaključci koji proističu iz svega predhodno navedenog, a
to je da je NIR spektroskopija moćna tehnika koja na brz i nedestruktivan način daje pouzdane
podatke koji se mogu koristiti za praćenje procesa proizvodnje čvrstih farmaceutskih oblika.
ZAKLJUČAK
Na osnovu iznetih podataka, komisija smatra da naučni i stručni doprinos rada
„Tehnologija analize procesa proizvodnje čvrstih farmaceutskih oblika zasnovana na primeni NIR
spektroskopije“ kandidata Marić Ljiljane, dipl. inž., ispunjava sve uslove za magistarsku tezu, pa
predlaže Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta da prihvati ovaj izveštaj i
pozove kandidata na usmenu odbranu prema zakonski utvrđenoj proceduri, pred Komisijom u
istom sastavu:
Beograd,
Članovi komisije:
1.
Dr Slobodan Petrović, red. prof. TMF
2.
Dr Irena Homšek, naučni saradnik
3.
Dr Aleksandar Nikolić, red. prof. PMF
Novi Sad
4.
Dr Dušan Antonović, red. prof TMF
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
23
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu
održanoj 01.07.2010. godine imenovani smo za članove Komisije za ocenu naučne zasnovanosti
teme doktorske disertacije pod naslovom:
„Modifikacija materijala za bazu zubnih proteza diestrima itakonske kiseline“
koju je predložio kandidat Pavle Spasojević, dipl.inž. tehnologije.
Komisija je pregledala prijavu i predlog teme i o njenoj naučnoj zasnovanosti podnosi sledeći
IZVEŠTAJ
OBRAZLOŽENJE TEME
1. Naučna oblast
Predložena tema doktorske disertacije pripada naučnoj oblasti Polimernog inženjerstva za
koju je Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu matičan.
2. Predmet rada
Materijali za bazu proteza na bazi poli(metil metakrilate) (PMMA), u dentalnoj
industriji, se koriste više od pedestet godina. Poli(metil metakrilat) ima široku primenu ybog
svojih dobrih karakteristika biokompatibilnosti, stabilnosti, dobre obradljivosti i odličnih estetskih
osobina. PMMA sistem za bazu proteza se sastoji od čvrste i tečne komponente. Tečna
komponenta sadrži monomer metil metakrilat (MMA) i umreživač, nejčešće tetra-etilenglikol-dimetakrilat (EGDMA) dok se čvrsta komponenta sastoji od poli(metil metakrilate) i inicijatora,
najčešće di-benzoil peroksida(DBO). Proteze sa dobijaju mešanjem čvrste i tečne komponente u
odnosu 2:1 i naknadnom polimerizacijom.
Uprkos svojim kvalitetima PMMA materijali za bazu proteza imaju i svojih nedostataka,
među kojima su najizraženije zaostali monomer u protezi, slabije mehaničke osobine kao i visoka
tendencija ka apsorbciji vode. Najveći nedostatak predstavlja monomer zaostao u protezi nakon
polimerizacije. Monomer je toksičan i ima iritantno dejstvo na oralno tkivo. Difuzijom zaostalog
monomera iz proteze nastaju pore koje dodatno narušavaju mehaničku stabilnost i čine pogodno tlo za
rast raznih mikroorganizama.
Predmet ovog rada je modifikacija PMMA materijala za bazu proteza di-estrima
itakonske kiseline. Itakonska kiselina privlači sve veću pažnju naučne javnosti zbog mogućnosti
dobijanja iz nepetrohemijskih obnovljivih izvora što je čini zanimljivom za različite primene u
industriji sa aspekta zaštite životne sredine. Pored toga što se dobija iz nepetrohemijskih izvora,
itakonska kiselina je zanimljiva jer se razlikuje od metakrilne kiseline samo time što ima još jednu
karboksilnu grupu i zbog toga je odlična zamena za metakrilate. Zbog svoje velike strukturne
sličnosti itakonati se veoma lako kopolimerizuju sa metakrilatima. Di-estri itakonske kiseline
imaju potencijal da u potpunosti zamene metakrilate kao biokompatibilni materijali jer imaju
nekoliko stotina puta manju toksičnost nego metakrilati.
Cilj ovog rada je ispitivanje mogućnosti zamene metil metakrilata di-estrima itakonske
kiseline. Biće sintetisana 3 di-estra i to di-metil, di-n-buti i di-n-oktadecil itakonat. Pri izradi
uzoraka određena količina metil metakrilata biće zamenjena itakonatima. Planirano je da se
procenat itakonata varira od 0 (kontrolni uzorak) do 10 masenih procenata. Nakon polimerizacije
pristupiće se ispitivanju dobijenih uzoraka. Eventualna poroznost uzoraka ispitaće se
Skenirajućom Elektronskom Mikroskopijom. Ukoliko se utvrdi postojanje pora većih od 50μm
24
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
menjaće se uslovi izrade proteza dok se poroznost ne ukloni. Kada se dobiju neporozni uzorci
ispitaće se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
zaostali monomer
kinetika apsorpcije vode i koeficijent difuzije
kinetika apsorpcije smeše voda-etanol
čvrstoća uzoraka
mehaničke osobine uzoraka pri istezanju
dinamičko-mehaničke osobine
mehaničke osobine pri smicanju
Kada se utvrde uzorci koji pokazuju najbolja svojstva, izradiće se proteze tog sastava koje će se
dodatno ispitati na pucanje pri polirajnu, stabilnost obojenja kao i uticaj starenja.
Pored mogućnosti modifikacije PMMA baza proteza itakonatima u ovom radu će se
ispitati i nova metoda polimerizacije, naime ispitaće se mogučnost polimerizacije PMMA baza
proteza izotermalnim mikrotalasnim zagrevanjem. Utvrdiće se kinetički parametri izotermalne
mikrotalasne polimerizacije kao i energija aktivacije. Ispitaće se mehaničke osobine i apsorpcija
vode uzoraka dobijenih MW polimerizacijom radi utvrđivanja mogućnosti uvođenja izotermalne
mikrotalasne polimerizacije kao nove metode za izradu proteza.
3. Naučni cilj istraživanja
Naučni cilj istraživanja ove doktorske disertacije je zamena metil metakrilata,kao
osnovne komponente materijala za bazu proteza, di-n-alkil itakonatima. Osnovni cilj je da se ispita
uticaj različitih di-n-alkil itakonata na mehaničke osobine, apsorpciju vode i zaostali monomer .
Dalje, cilj je i ispitivanje mogućnosti primene izotermalne mikrotalasne polimerizacije kao nove
metode za izradu proteza.
4. Metode istraživanja
Uzorci materijala za bazu proteza modifikovani di-n-alkil itakonatima, biće karakterisani
bubrenjem u vodi i smeši voda-etanol, FT-IR (Fourierova Transformaciona Infracrvena)
spektroskopijom (TMF Beograd, Katedra za OH), HPLC analizom (tečnom hromatografijom)
(TMF Beograd, Katedra za AH), SEM analizom (Skenirajuća Elektronska Mikroskopija) (TMF
Beograd, Katedra za NHT), DSC analizom (Diferencijalna Skenirajuća Kalorimetrija) (TMF
Beograd, Katedra za FHE). Takođe će biti ispitana dinamičko-mehanička i mehanička svojstva
sintetisanih uzoraka na mehaničkom spektrometru Rheometrics 605 (TMF Beograd, Katedra za
ONH), kidalici INSTRON (TMF Beograd, Katedra za OTN) i durometru Shore D (Vojno-tehnički
institut, Beograd). Uticaj starenja na materijale će se ispitati klasičnom metodom ubrzanog starenja
polimera dok će se pucanje pri poliranju ispitati na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.
Izotermalna mikrotalasna polimerizacija će biti vršena u fokusiranom mikrotalasnom reaktoru
(Discover, CEM Corporation, Matthews, North Carolina, US).
5. Aktuelnost problematike u svetu
Materijali za bazu proteza se intezivno izučavaju već 50 godina. Iako su postignuti veliki
uspesi, u pojedinim poljima postoje veliki nedostaci. Trenutno se najveći broj istraživanja bazira
na sintezi novih monomera koji bi bili manje toksični , a imali bolje mehaničke osobine. Pojedina
istraživanja su se bazirala na poboljšanju već postojećih materijala dodavanjem neorganskih nano
punila, linearnih polimera i razvijanjem novih sistema inicijacije polimerizacije.
U poslednje dve-tri decenije se vrše velika istraživanja na mikrotalasnom zagrevanju kao
novom, nekonvencionalnom metodom za organsku sintezu i različite fizičke i hemijske procese
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
25
kao što su sinterovanje, nukleacija i kristalizacija, reakcije bez rastvarača i heterogene katalize.
Mikrotalasna sinteza predstavlja veliki pomak u metodologiji hemijske sinteze. Mikrotalasno
zagrevanje može da poveća brzinu hemijske reakcije i da poboljša osobine dobijenih proizvoda i
upravo su zbog toga mikrotalasi privukli pažnju širokom opsegu istraživača.
6. Očekivani rezultati
Iako u literaturi postoji veliki broj radova o zameni metil metakrilata nekim drugim
(manje toksičnim) monomerom, mogućnost zamene di-n-alkil itakonatima nije ispitana. Rezultati
u okviru ove disertacije će doprineti proširenju znanja iz oblasti primene itakonata kao materijala
za bazu proteza. Takođe, rezultati ove disertacije će doprineti uvođenju mikrotalasa u dentalnu
industriju.
Rezultati istraživanja bi trebalo da budu objavljeni u renomiranim međunarodnim
časopisima.
B. BIOGRAFSKI PODACI O KANDIDATU
Pavle Spasojević je rođen u Čačku, 12.09.1982. godine. Osnovnu i srednju školu je
završio u Čačku. Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu upisao je 2001. godine.
Diplomirao je na katedri za Organsku hemijsku tehnologiju 2006. godine sa prosečnom ocenom
9,88, odbranivši diplomski rad sa ocenom 10, a pod mentorstvom dr Jasne Đonlagić. U okviru
programa studentske razmene, tokom 2005. godine, boravio je osam nedelja na Univerzitetu
Roštok u Roštoku, Nemačka. Dobitnik je pet diploma „Panta S. Tutundžić“ za izuzetan uspeh na
osnovnim studijama. Takođe, dobitnik je nagrade Srpskog hemijskog društva za ukupan uspeh
postignut tokom osnovnih studija. Decembra 2006. godine upisao je doktorske studije na
Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer „Hemija i inženjerstvo
polimera“ i položio sve predviđene ispite, kao i Završni ispit sa srednjom ocenom 10,00.
Stipendista je Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije od 1. aprila
2007. godine na projektu „Sinteza i karakterizacija polimera i polimernih (nano)kompozita
definisane molekulske i nadmolekulske strukture“ (evidencioni broj 142023).
Pavle Spasojević govori engleski a služi se nemačkim jezikom. Odlično poznaje rad na
računaru, kao i na instrumentima za karakterizaciju i analizu uzoraka (Rheometrics 605 i FT-IR
spektrofotometru).
Član je Srpskog hemijskog društva.
C. OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI I SAOPŠTENJA
Naučni radovi objavljeni u istaknutim međunarodnim časopisima (M22)
Pavle Spasojević, Borivoj Adnađević, Sava Veličković , Jelena Jovanović, ,, Influence of
microwave heating on the polymerization kinetics and application properties of the PMMA dental
materials", Journal of Applied Polymer Science, DOI: 10.1002/app.33041
Dragana Žugić, Pavle Spasojević, Zoran Petrović, Jasna Djonlagić, ,,Semiinterpenetrating networks based on poly(N-isopropyl acrylamide) and poly(N-vinylpyrrolidone)",
Journal of Applied Polymer Science, 113, (2009), 1593–1603
Naučni radovi objavljeni u međunarodnim časopisima (M53)
Zugic Dragana, Spasojevic Pavle, Djonlagic Jasna, ,, Semi-interpenetrating networks
based on poly(N-isopropyl acrilamide) and poly(N-vinylpyrrolidone), HEMIJSKA INDUSTRIJA,
61, (2007), 350-356
26
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
D. ZAKLJUČAK
Na osnovu svega izloženog, Komisija smatra da je tema doktorske disertacije pod naslovom
„Modifikacija materijala za bazu zubnih proteza diestrima itakonske kiseline“, koju je
predložio Pavle Spasojević, dipl. inž., naučno zasnovana, pa predlaže Nastavno-naučnom veću
Tehnološko–metalurškog fakulteta da je prihvati i da za mentora imenuje dr Savu Veličkovića,
docenta Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu.
U Beogradu, 02.11.2010. godine
Članovi Komisije:
1.
Dr Sava Veličković, docent
Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
2. Dr Katarina Jeremić, redovni profesor
Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
3. Dr Jelena Jovanović, naučni savetnik
Fakultet za fizičku hemiju, Beograd
4. Dr Dragoslav Stamenković, redovni profesor
Stomatološki fakultet, Beograd
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
27
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu
održanoj 01.07.2010. godine imenovani smo za članove Komisije za ocenu naučne zasnovanosti
teme doktorske disertacije pod naslovom:
„Sinteza i svojstva hidrogelova na bazi metakrilne kiseline modifikovanih zeolitima”
koju je predložila kandidat Vesna Panić, dipl.inž. tehnologije.
Komisija je pregledala prijavu i predlog teme i o njenoj naučnoj zasnovanosti podnosi sledeći :
IZVEŠTAJ
A. OBRAZLOŽENJE TEME
1. Naučna oblast
Predložena tema doktorske disertacije pripada naučnoj oblasti Polimernog inženjerstva za
koju je Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu matičan.
2. Aktuelnost problematike u svetu
Poslednjih godina posebna pažnja se fokusira na hidrogelove osetljive na spoljne
simulanse, takozvane „inteligentne“ hidrogelove, koji se zahvaljujući specifičnim svojstvima
danas koriste u raznim oblastima: za izradu mekih kontaktnih sočiva, katetera, prevlake za
opekotine, kao nosači za rast ćelija i tkiva, kao nosači za lekovite supstance koji omogućavaju
kontrolisano i ciljano otpuštanje lekova u ljudskom organizmu, za izradu veštačkih hrskavica,
glasnih žica i drugih organa, za separacione membrane, za dečije pelene za jednokratnu upotrebu,
za otpuštanje agrohemikalija, uklanjanje jona teških metala itd. Usavršavanje postojećih i razvoj
novih oblasti primene hidrogelova zahteva sinteze različitih materijala sa unapred definisanim
svojstvima. Osnovni preduslov za sintezu materijala željenih svojstava jeste uspostavljanje veza
između parametara sinteze, strukturnih parametara materijala i željenih osobina materijala.
S obzirom da je bubrenju jedno od svojstava hidrogelova koje značajno utiče na potencijalnu
primenu, brojni radovi su se bavili ovom temom. S druge strane, primena hemijski umreženih
hidrogelova često je ograničena njihovim slabim mehaničkim svojstvima i nedovoljno brzim
odzivom na spoljašnji stimulans. U cilju prevazilaženja ovih nedostataka obavljen je niz
optimizacija: uvođenje kalemljenih kopolimera, formiranje superporoznih struktura, sinteza
interpenetrirajućih (IPN) i semi-interpenetrirajućih (semi-IPN) mreža, liofilizacija nabubrelog
hidrogela, zamrzavanje, armiranje i dr. Jedan od načina za poboljšanje pre svega mehaničkih
svojstava ali i ponašanja pri bubrenju i kontrahovanju, jeste sinteza kompozita na bazi polimerne
matrice i neorganskih punila (liskun, montmorilonit, atapulgit, itd). U poslednjih 20 godina
povećano je interesovanje za zeolite, kako prirodne zbog otkrića velikih mineralnih rezervi, tako i
sintetske zbog jednako interesantnih i korisnih hemijskih i fizičkih svojstava (jono-izmenjivački i
adsorpcioni potenijal, efekat molekulskih sita, itd). Potencijalna primena zeolita u različitim
industrijskim granama, mogućnost formiranja kompozita sa različitim polimerima, kao i rešavanje
problema disperznosti zeolita u različitim matriksima predstavljaju samo deo naučne problematike.
3. Predmet rada
Predmet ovog rada su sinteza i svojstva hidrogelova na bazi poli(metakrilne kiseline).
Sinteze PMAA hidrogelova će se izvesti na dva načina, klasično termičkim zagrevanjem i
u mikrotalasnom polju, u oba slučaja radikalnom polimerizacijom i umrežavanjem u vodenom
rastvoru, u prisustvu inicijatora i na povišenoj temperaturi.
28
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
U svim sintezama će se kao monomer koristi metakrilna kiselina (MAA), kao umreživač N,N’metilen bisakrilamid (MBA) i kao inicijator 2,2’-azobis-[2-(2-imidazolin-2-il)propan] (VA-044)
koji se razgrađuje termički i vrlo je postojan prema kiseoniku. Pri sintezi PMAA hidrogelova
variraće se reakcioni parametri: stepen neutralizacije monomera i koncentracije monomera,
inicijatora i umreživača.
Zbog značajnog smanjenja vremena polimerizacije, kao i saznanja da direktno zagrevanje
molekula mikrotalasnim zračenjem izaziva veoma brzo i homogeno zagrevanje koje za rezultat
ima smanjenje broja sporednih reakcija, čistije proizvode i više prinose, svi uzorci će se radi
poređenja svojstava sintetisati i u mikrotalasnom polju.
Imajući u vidu dosadašnja iskustva u osvajanju novih materijala, da bi se ostvario razvoj sinteze
materijala sa unapred definisanim svojstvima, takozvana dirigovana sinteza, utvrdiće se veze
između parametara sinteze (stepena neutralizacije monomera, koncentracije monomera, inicijatora
i umreživača) sa jedne, i strukture i željenih svojstava materijala, sa druge strane.
Nakon optimizacije navedenih procesnih parametara, hidrogel sa najboljim svojstvima će se, radi
poboljšanja pre svega mehaničkih svojstava, dalje modifikovati hidrofilnim (A) i hidrofobnim
(ZSM-5) zeolitom.
Kako je ponašanje pri bubrenju jedno od najvažnijih svojstava hidrogelova velika pažnja će se
posvetiti ispitivanju kinetike bubrenja i faktorima koji na nju utiču: svojstava polimerne mreže,
temperatura bubrenja, prisustvo punila, itd. Pratiće se i uticaj ultrazvučnog i mikrotalasnog polja
na bubrenje odabranih uzoraka. Na osnovu dobijenih rezultata biće izračunati kinetički parametri i
predložen matematički model procesa.
4. Cilj rada
U skladu sa predmetom razmatranja ovog rada, da bi se pokazao potencijal različitih
metoda sinteze hidrogelova na bazi poli(metakrilne kiseline) kao i dobijenih materijala, u planu je
da se uradi sledeće:
A) Termička sinteza hidrogelova na bazi poli(metakrilne kiseline), radikalnom polimerizacijom i
umrežavanjem na povišenoj temperaturi
ƒ sinteza PMAA hidrogelova uz variranje reakcionih parametara: stepena neutalizacije
monomera i koncentracija monomera, umreživača i inicijatora;
ƒ ispitivanje uticaja navedenih reakcionih parametara na strukturne parametre i na
ravnotežni stepen bubrenja dobijenih hideogelova;
ƒ ispitivanje kinetike bubrenja u destilovanoj vodi na 25°C i utvrđivanje modela kinetike;
ƒ ispitivanje uticaja različite gustine umreženja, hidrogelova sintetisanih promenom
različitih parametara sinteze, na kinetiku bubrenja u destilovanoj vodi na 25°C, 35°C i
40°C, kao i na energiju aktivacije bubrenja, perdeksponencijalni faktor i gustinu
raspodele energije aktivacije tokom procesa bubrenja.
B) Sinteza hidrogelova na bazi poli(metakrilne kiseline) u mikrotalasnom polju
ƒ identična ispitivanja dobijenih uzoraka kao pod A.
Osnovni cilj ovog dela istraživanja je ispitivanje mogućnosti uspostavljanja zavisnosti
između svojstava sintetisanih hidrogelova (ravnotežni stepen bubrenja, kinetički parametri
bubrenja), primarnih parametara strukture kserogela (gustina kserogela, srednja molarna masa
između susednih tačaka umreženja, gustina umreženja, veličina pora) i reakcionih parametara
sinteze PMAA, sa ciljem da se ovlada dirigovanom sintezom PMAA hidrogelova.
Dalje, cilj je i ispitivanje mogućnosti modifikovanja hidrogelova poli(metakrilne kiseline)
zeolitima A i ZSM-5, a zatim i utvrđivanje uticaja neorganskog punila na bubrenje, kako klasično
tako i pod dejstvom ultrazvučnog i mikrotalasnog polja:
C) Termička sinteza hidrogelova na bazi poli(metakrilne kiseline) punjenih hidrofilnim zeolitom
A, radikalnom polimerizacijom i umrežavanjem na povišenoj temperaturi
ƒ sinteza PMAA hidrogelova punjenih različitim koncentracijama zeolita A;
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
29
ƒ
ispitivanje uticaja koncentracije zeolita A na strukturne parametre i na ravnotežni stepen
bubrenja dobijenih hideogelova;
ƒ ispitivanje kinetike bubrenja u destilovanoj vodi na 25°C i utvrđivanje modela kinetike.
D) Termička sinteza hidrogelova na bazi poli(metakrilne kiseline) punjenih hidrofobnim zeolitom
ZSM-5, radikalnom polimerizacijom i umrežavanjem na povišenoj temperaturi
ƒ identična ispitivanja dobijenih uzoraka kao pod C.
E) Bubrenje u ultrazvučnom polju
ƒ ispitivanje ponašanja pri bubrenju uzorka sa punilom (zeolit A) i istog uzorka bez punila;
ƒ ispitivanje uticaja temperature destilovane vode (25°C, 35°C i 40°C) na kinetiku bubrenja
u ultrazvučnom polju;
ƒ ispitivanje uticaja frekvencije (40 Hz, 60 Hz i 100 Hz) na kinetiku bubrenja u
ultrazvučnom polju.
F) Bubrenje u mikrotalasnom polju
ƒ ispitivanje ponašanja pri bubrenju uzorka sa punilom (zeolit A) i istog uzorka bez punila;
ƒ ispitivanje uticaja temperature na kinetiku bubrenja u mikrotalasnom polju.
G) Karakterisanje dobijenih uzoraka
5. Metode istraživanja
Da bi se uspešno ostvarili navedeni ciljevi neophodno je primeniti sledeće metode za
sintezu i analizu:
ƒ Klasična metoda termičke sinteze hidrogelova na bazi poli(metakrilne kiseline), kao i
sinteza u mikrotalasnom polju u savremenom mikrotalasnom reaktoru (CEM Discovery)
koji poseduje mogućnost kontrole temperature, čime je pregrevanje, osnovni nedostatak
komercijalnih mikrotalasnih pećnica, prevaziđeno (Fakulutet za Fizičku hemiju BU);
ƒ Ispitivanje ponašanja pri bubrenju u destilovanoj vodi određene temperature, i pod
dejstvom ultrazvučnog i mikrotalasnog polja (gravimetrijski); određivanje modela
kinetike i parametara bubrenja;
ƒ Karakterizacija dobijenih uzoraka:
o infracrvena spektroskopija sa Furijeovom transformacijom (FTIR) – radi
utvrđivanja vrsta uspostavljenih veza (TMF Beograd, Katedra za OH),
o skenirajuća elektronska mikroskopija (SEM) – radi utvrđivanja morfologije
sintetisanih hidrogelova i veličine pora (TMF Beograd, Katedra za NHT),
o diferencijalna skenirajuća kalorimetrija (DSC) – za ispitivanje faznih prelaza
(TMF Beograd, Katedra za FEH),
o ispitivanje mehaničkih svojstava sintetisanih hidrogelova na mehaničkom
spektrometru Rheometrics 605 (TMF Beograd, Katedra za ONH).
6. Očekivani rezultati
S obzirom na veliki kako fundamentalni tako i praktičan značaj pH osetljivih hidrogelova,
razmatranja vezana za njihove strukturne karakteristike i parametre bubrenja i njihovu vezu sa
reakcionim parametrima i mogućnošću primene su predmet mnogih istraživanja .
Uprkos tome, prema dosadašnjim istraživanjima u literaturi nema dovoljno podataka koji
se odnose na ponašanje hidrogelova na bazi umrežene poli(metakrilne kiseline), kao jednih od
predstavnika biokompatibilnih, pH osetljivih hidrogelova sa vrlo značajnom, potencijalnom
upotrebom, pre svega u sistemima za kontrolisano i ciljano otpuštanje lekova, kao i kompozita
PMAA i zeolita. Takođe, radovi o sintezi hidrogelova poli(metakrilne kiseline) u mikrotalasnom
polju i karakterisanju tako dobijenih materijala, prema dosadašnjim saznanjima, nisu objavljivani.
Rezultati u okviru ove disertacije će doprineti proširenju znanja o zavisnostima između parametara
sinteze PMAA hidrogelova i kompozita sa zeolitima A i ZSM-5 i željenih svojstava kserogela i
30
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
pokazati potencijal različitih metoda sinteze hidrogelova na bazi poli(metakrilne kiseline) kao i
dobijenih materijala.
Rezultati istraživanja će se objaviti u međunarodnim naučnim časopisima.
B. BIOGRAFIJA KANDIDATA
Vesna Panić je rođena u Beogradu, 02.03.1982. godine. Osnovnu školu je završila u
Novoj Pazovi kao đak generacije, a gimnaziju u Staroj Pazovi, kao dobitnik diplome Vuk
Karadžić.
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je 2001. godine. Diplomirala je na
katedri za Organsku hemijsku tehnologiju i polimerno inženjerstvo 2006. godine sa prosečnom
ocenom 9.97, odbranivši diplomski rad na temu „Sinteza i svojstva semi-interpenetrirajućih
polimernih mreža na bazi poli(N-izopropilakrilamida) i poli(vinilalkohola)“ sa ocenom 10, a pod
mentorstvom dr Jasne Đonlagić. Dobitnik je pet diploma „Panta S. Tutundžić“ za izuzetan uspeh
na osnovnim studijama i kao student generacije. Takođe, dobitnik je nagrade Srpskog hemijskog
društva za ukupan uspeh postignut tokom osnovnih studija i kao najbolji student Tehnološkometalurškog fakulteta koji je diplomirao u školskoj 2005/2006. godini.
U januaru 2007. godine upisala je doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu
Univerziteta u Beogradu, smer „Hemija i hemijska tehnologija“ i položila sve predviđene ispite,
kao i Završni ispit sa srednjom ocenom 10,00.
Stipendista je Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije od februara
2007. godine na projektu „Sinteza i karakterizacija polimera i polimernih (nano)kompozita
definisane molekulske i nadmolekulske strukture“ (evidencioni broj 142023).
Do sada je objavila jedan rad u vrhunskom međunarodnom časopisu (M21), jedan rad u
međunarodnom časopisu (M23), jedno saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini
(M33) i 2 saopštenja nacionalnog značaja štampana u izvodu (M64).
C. OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI I SAOPŠTENJA
Naučni radovi objavljeni u vrhunskim međunarodnim časopisima (M21)
Vesna V. Panić, Borivoj K. Adnađević, Jelena D. Jovanović, Sava J. Veličković, „The
effects of the synthesis parameters on the xerogels structures and on the swelling parameters of the
poly(methacrylic acid) hydrogels”, Chemical Engineering Journal 2010;156 (1):206-214
Naučni radovi objavljeni u međunarodnim časopisima (M23)
Vesna V. Panić, Jelena D. Jovanović, Borivoj K. Adnađević, Sava J. Veličković, „Effect
of synthesis parameters on poly(methacrylic acid) xerogel structures and equilibrium swelling”,
Russian Journal of Physical Chemistry A 2009; 83(9):1558-1562
Saopštenja sa međunarodnog skupa štampana u celini (M33)
V. Pavlović, J. Jovanović, B. Adnađević, S. Veličković, „Effect of synthesis parameters
on poly(methacrylic acid) xerogel structures and equilibrium swelling”, Physical chemistry 2008,
Vol II , 588-590
Saopštenja sa skupa nacionalnog značaja štampana u izvodu (M64)
Dragana Žugić, Vesna Pavlović, Jasna Đonlagić, „Semi-interpenetrirajuće polimerne
mreže na bazi poli(N-izopropilakrilamida) i poli(vinilalkohola)“, XIV Simpozijum o Hemiji i
Tehnologiji Makromolekula, Vršac (2006), Knjiga izvoda radova str. 14
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
31
V.Pavlović, S.Velicković, D.Knežević, J.Jovanović, B.Adnadjević, „Svojstva hidrogelova
na bazi poli(metakrilne kiseline) punjenih zeolitom A”, K-IPG 2008, 5. KONGRES INŽENJERA
PLASTIČARA I GUMARA, Zrenjanin21-24. oktobar 2008. knjiga izvoda P-08
V.Panić, J.Momić, S.Veličković, B.Adnadjević, J.Jovanović, „Influence of zeolite A on
the properties of hydrogels of methacrylic acid”, COST action MP0701 Workshop , 2010, Novi
Sad, Knjiga izvoda radova, str 23
D. ZAKLJUČAK
Na osnovu svega izloženog, Komisija smatra da je tema doktorske disertacije pod naslovom:
’’ Sinteza i svojstva hidrogelova na bazi metakrilne kiseline modifikovanih zeolitima,, koju je
predložila Vesna Panić, dipl. inž., naučno zasnovana, pa predlaže Nastavno-naučnom veću
Tehnološko–metalurškog fakulteta da je prihvati i da za mentora imenuje dr Savu Veličkovića,
docenta Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu.
U Beogradu, 05.11.2010. godine
ČLANOVI KOMISIJE:
1. Dr Sava Veličković, docent
Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
2. Dr Katarina Jeremić, redovni profesor
Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
3. Dr Borivoj Adnađević, redovni profesor
Fakultet za fizičku hemiju, Beograd
32
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
33
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu koja je održana
01.07.2010. godine imenovani smo za članove Komisije za podnošenje izveštaja o ispunjenosti
uslova za izbor dr Mirjane Rajilić-Stojanović, dipl. inž. tehnologije u naučno-istraživačko zvanje
NAUČNI SARADNIK. O predloženom kandidatu Komisija podnosi sledeći:
IZVEŠTAJ
Biografski podaci
Mirjana D. Rajilić-Stojanović, dipl. inž. tehnologije, rođena je 1978. godine u Sremskoj Mitrovici.
Osnovnu školu i gimnaziju "Ivo Lola Ribar" završila je u Sremskoj Mitrovici. Godine 1996.
upisala je studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. Diplomirala je 27.09.2001.
godine na Katedri za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju sa prosečnom ocenom 9,76,
odbranivši diplomski rad na temu „Sušenje biloški aktivnog preparata u fontansko-fluidizovanom
sloju“ sa ocenom 10. Po završetku redovnih studija, upisala je doktorske studije na Katedri za
mikrobiologiju, Wageningen univerziteta. Doktorsku disertaciju na Wageningen Univerzitetu pod
nazivom „Diversity of the human intestinal microbiota – novel perspectives from high throughput
analyes “ odbranila je 11. juna 2007. godine.
Član je Srpskog hemijskog društva.
Poseduje aktivno znanje engleskog i holandskog jezika, i pasivno znanje nemačkog
jezika.
Naučno-istraživačka delatnost
Kao doktorant bila je angažovana na dva naučno-istraživačka projekta, i to: Commission of the
European Communities, specifically the RTD programs Quality of Life and Management of
Living Resources, QLK1-2000-108, Microbe Diagnostics, coordinated by Michae¨l Blaut (Dife,
Germany) and Wageningen Center for Food Sciences founded C01 project coordinated by Koen
Venema (TNO, The Netherlands).
Pohađala je i stekla diplomu kursa: Safe handling with radioactive materials and sourses
(2002), Larenstein, Velp, The Netherlands; ARB course (2003), Laboratory of Microbiology, The
Netherlands; Ecophysiology of the gastrointestinal tract (2003), VLAG, Wageningen, The
Netherlands; Bioinformatics technology (2003), VLAG, Wageningen, The Netherlands; Food
fermentation (2004), VLAG, Wageningen, The Netherlands; Genetics and physiology of food
associated microorganisms (2004), VLAG, Wageningen, The Netherlands; Organising and
supervising MSc thesis projects (2006), Centa, Wageningen, The Netherlands; Career orientation
(2006), WGS, Wageningen, The Netherlands; Basics Statistics (2008), Wageningen University,
The Netherlands.
Recenzirala je nekoliko radova za časopise međunarodnog značaja (ISME journal and
Applied Microbiology).
Nastavna delatnost
Od školske 2002/2003. godine, učestvuje u izvođenju vežbi na Katedri za mikrobiologiju na
Wageningen univerzitetu iz sledećih predmeta: "Advanced Food Microbiology“ (školska
2002/2003.), "Advanced Practical Course" (2003/2004, 2004/2005 i 2007/2008), „Microbial
Ecology“ (2005/2006).
Mentor je odbranjenih sledećih diplomskih radova
34
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
1. Sebastian Tims: Phylogenetic microarray analysis of the faecal microbiota of irritable bowel
syndrome patients during a probiotic trial (MSc thesis microbiology - MIB-80436), September
2007 – March 2008 (Academic year 2007-2008) Supervisor: Mirjana Rajilic-Stojanovic,
Examiner: Hauke Smidt. Laboratory of Microbiology, Wageningen University, The Netherlands.
2. Elena Biagi: Analysis of the intestinal microbiota composition using the newly developed
diversity microarray – HITChip (MSc thesis Facoltá di Scienze Matematiche, Fisiche e naturali
Corso di Laurea Specialistica in Biotechonolgie Molecolari).Academic year 2005-2006.
Supervisors Mirjana Rajilic-Stojanovic, Hauke Smidt, Exeminer: Patrizia Brigidi. Alma Mater
Studiorum – University of Bologna, Italy.
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI I DRUGI VIDOVI ANGAŽOVANJA U NAUČNOISTRAŽIVAČKOM I STRUČNOM RADU
1. Medjunardne monografije, tematski zbornici, leksikografske i kartografske publikacije
nacionalnog značaja; naučni prevodi i kritička izdanja građe, bibliografske publikacije M10
1.1. Poglavlje u istaknutoj monografiji medjunarodnog značaja ili rad u istaknutom
tematskom zborniku vodećeg medjunarodnog značaja M13
1.1.1. Rajilić-Stojanović M, Zoetendal EG & de Vos WM (2008) The Human Intestinal
Microbiota and Its Impact on Human Health. In: Accessing Uncultivated Microorganisms: from
the Environment to Organisms and Genomes and Back (K. Zengler, eds.) pp. 11-32. ASM Press,
Herndon, VA; ISBN: 978-1-55581-406-9
2. Radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja M20
2.1. Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu M21
2.1.1. Lay C, Rigottier-Gois L, Holmstrøm K, Rajilić M, Vaughan EE, de Vos WM, Collins MD,
Thiel R, Namsolleck P, Blaut M & Doré J. (2005) Colonic microbiota signatures across five
northern European countries. Appl Environ Microbiol 71: 4153-4155; ISSN: 1098-5336
2.1.2. Rajilić-Stojanović M, Smidt H & de Vos WM (2007) Diversity of the human
gastrointestinal microbiota revisited. Environ Microbiol 9: 2125-2136; ISSN: 1462-2912
2.1.3. Kajander K, Myllyluoma E, Rajilić-Stojanović M, Kyrönpalo S, Rasmussen M, Järvenpää
S, Zoetendal EG, de Vos WM, Vapaatalo H & Korpela R (2008) Multispecies probiotic
supplementation alleviates the symptoms of irritable bowel syndrome and stabilises intestinal
microbiota. Aliment Pharmacol Ther 27: 48-57; ISSN: 0269-2813
2.1.4. Zoetendal EG, Rajilić-Stojanović M & de Vos WM. (2008) High throughput diversity and
functionality analysis of gastrointestinal microbiota. Gut 57:1605-15; ISSN: 0017-5749
2.1.5. Kovatcheva-Datchary P, Egert M, Maathuis A, Rajilić-Stojanović M, de Graaf AA, Smidt
H, de Vos WM & Venema K (2009) Linking phylogenetic identities of bacteria to starch
fermentation in an in vitro model of the large intestine by RNA-based stable isotope probing.
Environ Microbiol 11(4): 914-926; ; ISSN: 1462-2912
2.1.6. Rajilić-Stojanović M, HGHJ Heilig, Molenaar D, Kajander K, Surakka A, Smidt H & de
Vos WM (2009) Development and application of the human intestinal tract chip (HITChip), a
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
35
phylogenetic microarray: analysis of universally conserved phylotypes in the abundant microbiota
of young and elderly adults Environ Microbiol 11 (7): 1736–1751; ISSN: 1462-2912
2.2. Rad u međunarodnom časopisu M23
2.2.1. Rajilić-Stojanović M & de Vos WM (2007) Diversity of the human gastrointestinal
microbiota. Agro Food Ind Hi-Tech 18:15-19; ISSN: 1722-6996
2.3. Rad u časopisu van SCI liste
2.3.1. Surakka A, Kajander K, Rajilić-Stojanović M, Karjalainen H, Hatakka K, Vapaatalo H,
Zoetendal EG, de Vos WM, Korpela R & Tynkkynen S (2009) GOS yoghurt facilitated defecation
of elderly subjects and selectively increased the number of bifidobacteria analyzed by fluorescence
in situ hybridisation and novel human intestinal tract microarray. Int J Prob Preb 4 (1): 65-74;
ISSN: 15551431
3. Zbornici međunarodnih naučnih skupova M30
3.1. Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu M34
3.1.1. Rajilić-Stojanović, M., Heilig, H.G.H.J., Zoetendal, E.G., Molenaar, D., de Vos, W.M., and
Smidt, H. (2006) The HITChip- development and application of a diversity microarray for the
human intestinal microbiota. In Microbial Ecology - ISME 11. Vienna, p. A230.
3.1.2. Rajilic-Stojanovic M, Heilig HGHJ, Zoetendal EG, Smidt H, Molenaar D, de Vos WM
(2006) Development and application of HITchip – diversity microarray for the human intestinal
microbiota. 2nd Platform Meeting on Foods for Intestinal Health – GutImpact, consumer needs
and future developments. Tallinn Estonia Page 39. in abstracts book
3.1.3. Rajilic-Stojanovic M, Zoetendal EG, Smidt H & de Vos WM (2006) Development and
application of HITChip- Diversity microarray for the human intestinal microbiota. Cost Action
853 meeting, 19-20 June 2006, Wageningen The Netherlands; page 7 in book of abstracts.
3.1.4 Venema, K; De Graaf, A.A.; Maathuis, A.; Kovatcheva-Datchary, P.; Rajilić-Stojanović,
M.; Smidt, H.; De Vos, W.M. (2007) Omics and Prebiotics SSA 517821 GutImpact 3rd Platform
meeting on Foods for Intestinal Health, 29 - 31 August 2007, Helsinki, Finland; page 5 in book of
abstracts.
3.1.5. Rajilic-Stojanovic M, Heilig GHJ, Zoetendal EG, Smidt H, de Vos WM (2007) High
Throughput Analysis of the Human Intestinal Microbiota in Health and Disease. SSA 517821
GutImpact 3rd Platform meeting on Foods for Intestinal Health, 29 - 31 August 2007, Helsinki,
Finland; page 17 in book of abstracts.
3.1.6. Derrien M, El Aidy S, Rajilic-Stojanovic M, Molenaar D, Levenez F, Zoetendal EG, Dore
J and Kleerebezem M (2008). "Temporal analysis of the small and large intestinal microbiota in
conventionalised mice and correlation with cell proliferation." Darmendag, Wageningen, The
Netherlands
3.1.7. Derrien M, Sahar El Aidy, Rajilic-Stojanovic M, Molenaar D, Levenez F, Zoetendal EG,
Dore J and Kleerebezem M (2009) Spatial and Temporal Analsis of Intestinal Microbiota in
36
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
Conventionalized Germ Free Mice in Correlatin with the Host Responses, Using a HighThroughput Phylogenetic Microarray. Microb Ecol 57(3):566-567 ISSN 0095-3628
3.1.8. Nikkilä J, Salonen A, Rajilic-Stojanovic M, Palava A, de Vos WM (2009) Meta-Analysis
of intestinal microbial communities using microarrays – who is where? 5th Probiotics, Prebiotics
and New Foods Conference, Rome, Italy. Page 52 in abstracts book.
3.1.9. Salonen A, Nikkilä J, Jalanka-Touvinen J, Immonen O, Rajilic-Stojanovic M, Kekkonen R,
Palava A, de Vos WM (2009) Comparisson of DNA extraction methods for human faeces. 5th
Probiotics, Prebiotics and New Foods Conference, Rome, Italy. Page 324 in abstracts book.
4.1. Odbranjena doktorska disertacija M71
4.1.1. Rajilić-Stojanović, M. (2007) Diversity of the human gastrointestinal microbiota: novel
perspectives from high throughput analyses. In Laboratory of microbiology. Wageningen, The
Netherlands: Wageningen, 11. jun 2007.
Citiranost radova
Radovi dr Mirjane Rajilić-Stojanović citirani su ukupno 192 bez autocitatata. U pitanju su
sledeći radovi:
Lay C, Rigottier-Gois L, Holmstrøm K, Rajilić M, Vaughan EE, de Vos WM, Collins MD, Thiel
R, Namsolleck P, Blaut M & Doré J. (2005) Colonic microbiota signatures across five northern
European countries. Appl Environ Microbiol 71: 4153-4155
1. Abell, G.C.J. and A.L. McOrist, Assessment of the diversity and stability of faecal bacteria
from healthy adults using molecular methods. Microbial Ecology in Health and Disease,
2007. 19(4): p. 229-240.
2. Alan, W.W., H.D. Sylvia, J.M.H. Hermie, H. Grietje, W.W. Gjalt, and J.F. Harry, The
species composition of the human intestinal microbiota differs between particleassociated and liquid phase communities. Environmental Microbiology, 2008. 10(12): p.
3275-3283.
3. Balamurugan, R., H.P. Janardhan, S. George, S.P. Chittaranjan, and B.S. Ramakrishna,
Bacterial succession in the colon during childhood and adolescence: molecular studies in
a southern Indian village. Am J Clin Nutr, 2008. 88(6): p. 1643-1647.
4. Bibiloni, R., M. Membrez, and C. Chou, Gut Microbiota, Obesity and Diabetes. . Ann
Nestlé 2009. 67: p. 39-47.
5. Bibiloni, R., P. Tandon, F. Vargas-Voracka, R. Barreto-Zuniga, A. Lupian-Sanchez, M.A.
Rico-Hinojosa, J. Guban, R. Fedorak, and G.W. Tannock, Differential clustering of bowel
biopsy-associated bacterial profiles of specimens collected in Mexico and Canada: what
do these profiles represent? J Med Microbiol, 2008. 57(1): p. 111-117.
6. Broek, L.A.M.v.d., S.W.A. Hinz, G. Beldman, J.-P. Vincken, and A.G.J. Voragen,
Bifidobacterium carbohydrases-their role in breakdown and synthesis of (potential)
prebiotics. Molecular Nutrition & Food Research, 2008. 52(1): p. 146-163.
7. Castillo, M., G. Skene, M. Roca, M. Anguita, I. Badiola, S.H. Duncan, H.J. Flint, and S.M.
Martín-Orúe, Application of 16S rRNA gene-targetted fluorescence in situ hybridization
and restriction fragment length polymorphism to study porcine microbiota along the
gastrointestinal tract in response to different sources of dietary fibre. FEMS Microbiology
Ecology, 2007. 59(1): p. 138-146.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
37
8. Dethlefsen, L., M. McFall-Ngai, and D.A. Relman, An ecological and evolutionary
perspective on human-microbe mutualism and disease. Nature, 2007. 449(7164): p. 811818.
9. Dicksved, J., H. Floistrup, A. Bergstrom, M. Rosenquist, G. Pershagen, A. Scheynius, S.
Roos, J.S. Alm, L. Engstrand, C. Braun-Fahrlander, E. von Mutius, and J.K. Jansson,
Molecular Fingerprinting of the Fecal Microbiota of Children Raised According to
Different Lifestyles. Appl. Environ. Microbiol., 2007. 73(7): p. 2284-2289.
10. Dinoto, A., T.M. Marques, K. Sakamoto, S. Fukiya, J. Watanabe, S. Ito, and A. Yokota,
Population Dynamics of Bifidobacterium Species in Human Feces during Raffinose
Administration Monitored by Fluorescence In Situ Hybridization-Flow Cytometry. Appl.
Environ. Microbiol., 2006. 72(12): p. 7739-7747.
11. Eckburg, Paul B. and David A. Relman, The Role of Microbes in Crohn's Disease.
Clinical Infectious Diseases, 2007. 44(2): p. 256-262.
12. Fava, F., J.A. Lovegrove, K.M. Tuohy, and G.R. Gibson, The potential role of the
intestinal gut microbiota in obesity and the metabolic syndrome Food Science and
Technology Bulletin, 2009. 5(7): p. 71-92.
13. Firmesse, O., A. Mogenet, J.-L. Bresson, G. Corthier, and J.-P. Furet, Lactobacillus
rhamnosus R11 Consumed in a Food Supplement Survived Human Digestive Transit
without Modifying Microbiota Equilibrium as Assessed by Real-Time Polymerase Chain
Reaction. J Mol Microbiol Biotechnol 2008. 14: p. 90-99.
14. Firmesse, O., S. Rabot, L.G. Bermúdez-Humarán, G. Corthier, and J.-P. Furet,
Consumption of Camembert cheese stimulates commensal enterococci in healthy human
intestinal microbiota. FEMS Microbiology Letters, 2007. 276(2): p. 189-192.
15. Gawler, A.H., J.E. Beecher, J. Brandão, N.M. Carroll, L. Falcão, M. Gourmelon, B.
Masterson, B. Nunes, J. Porter, A. Rincé, R. Rodrigues, M. Thorp, J. Martin Walters, and
W.G. Meijer, Validation of host-specific Bacteriodales 16S rRNA genes as markers to
determine the origin of faecal pollution in Atlantic Rim countries of the European Union.
Water Research, 2007. 41(16): p. 3780-3784.
16. Giovanni, L., F. Claudio, and C. Renzo, Late-breaking news from the ldquo4th
International Meeting on Inflammatory Bowel Diseasesrdquo Capri, 2006. Inflammatory
Bowel Diseases, 2007. 13(8): p. 1031-1050.
17. Gore, C., K. Munro, C. Lay, R. Bibiloni, J. Morris, A. Woodcock, A. Custovic, and G.W.
Tannock, Bifidobacterium pseudocatenulatum is associated with atopic eczema: A nested
case-control study investigating the fecal microbiota of infants. Journal of Allergy and
Clinical Immunology, 2008. 121(1): p. 135-140.
18. Gueimonde, M., C. Garrigues, D. van Sinderen, C.G. de los Reyes-Gavilan, and A.
Margolles, Bile-Inducible Efflux Transporter from Bifidobacterium longum NCC2705,
Conferring Bile Resistance. Appl. Environ. Microbiol., 2009. 75(10): p. 3153-3160.
19. Kazimierczak, K.A., K.P. Scott, and S.S.a.G.M.G. Allen I. Laskin, Antibiotics and
Resistance Genes: Influencing the Microbial Ecosystem in the Gut, in Advances in
Applied Microbiology. 2007, Academic Press. p. 269-292.
20. Krogius-Kurikka, L., A. Kassinen, L. Paulin, J. Corander, H. Makivuokko, J. Tuimala, and
A. Palva, Sequence analysis of percent G+C fraction libraries of human faecal bacterial
DNA reveals a high number of Actinobacteria. BMC Microbiology, 2009. 9(1): p. 68.
21. Lan, A., A. Bruneau, C. Philippe, V. Rochet, A. Rouault, C. Hervé, N. Roland, S. Rabot,
and G. Jan, Survival and metabolic activity of selected strains of Propionibacterium
freudenreichii in the gastrointestinal tract of human microbiota-associated rats. British
Journal of Nutrition, 2007. 97(04): p. 714-724.
38
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
22. Leitch, E.C.M., W.W. Alan, H.D. Sylvia, H. Grietje, and J.F. Harry, Selective colonization
of insoluble substrates by human faecal bacteria. Environmental Microbiology, 2007.
9(3): p. 667-679.
23. Louie, T.J., J. Emery, W. Krulicki, B. Byrne, and M. Mah, OPT-80 eliminates Clostridium
difficile and is sparing of Bacteroides species during treatment of C. difficile infection.
Antimicrob. Agents Chemother., 2008: p. AAC.01443-07.
24. Louis, P. and H.J. Flint, Development of a Semiquantitative Degenerate Real-Time PCRBased Assay for Estimation of Numbers of Butyryl-Coenzyme A (CoA) CoA Transferase
Genes in Complex Bacterial Samples. Appl. Environ. Microbiol., 2007. 73(6): p. 20092012.
25. Louis, P., K.P. Scott, S.H. Duncan, and H.J. Flint, Understanding the effects of diet on
bacterial metabolism in the large intestine. Journal of Applied Microbiology, 2007.
102(5): p. 1197-1208.
26. Mah, K.W., V.I.L. Chin, W.S. Wong, C. Lay, G.W. Tannock, L.P. Shek, M.M. Aw, K.Y.
Chua, H.B. Wong, A. Panchalingham, and B.W. Lee, Effect of a Milk Formula
Containing Probiotics on the Fecal Microbiota of Asian Infants at Risk of Atopic
Diseases. Pediatric Research, 2007. 62(6): p. 674-679 10.1203/PDR.0b013e31815991d5.
27. Manson, J.M., M. Rauch, and M.S. Gilmore, The Commensal Microbiology of the
Gastrointestinal Tract, in GI Microbiota and Regulation of the Immune System. 2008. p.
15-28.
28. Marteau, P., Bacterial Flora in Inflammatory Bowel Disease. . Dig Dis, 2009. 27(Suppl.1):
p. 99-103.
29. McKenna, P., C. Hoffmann, N. Minkah, P.P. Aye, A. Lackner, Z. Liu, C.A. Lozupone, M.
Hamady, R. Knight, and F.D. Bushman, The Macaque Gut Microbiome in Health,
Lentiviral Infection, and Chronic Enterocolitis. PLoS Pathog, 2008. 4(2): p. e20.
30. McOrist, A.L., G.C.J. Abell, C. Cooke, and K. Nyland, Bacterial population dynamics and
faecal short-chain fatty acid (SCFA) concentrations in healthy humans. British Journal of
Nutrition, 2008. 100(01): p. 138-146.
31. Mikelsaar, M. and M. Zilmer, Lactobacillus fermentum ME-3, an antimicrobial and
antioxidative probiotic. Microbial Ecology in Health and Disease, 2009. 21(1): p. 1-27.
32. O'Toole, P.W. and M.J. Claesson, Gut microbiota: Changes throughout the lifespan from
infancy to elderly. International Dairy Journal, 2010. 20(4): p. 281-291.
33. O'Toole, P.W. and Jakki C. Cooney, Probiotic Bacteria Influence the Composition and
Function of the Intestinal Microbiota. Interdisciplinary Perspectives on Infectious
Diseases, 2008. 2008: p. Article ID 175285, 9 pages.
34. Ouwehand, A.C., N. Bergsma, R. Parhiala, S. Lahtinen, M. Gueimonde, H. Finne-Soveri,
T. Strandberg, Pitk, Kaisu, and S. Salminen, Bifidobacterium microbiota and parameters
of immune function in elderly subjects. FEMS Immunology & Medical
Microbiology, 2008. 53: p. 18-25.
35. Paliy, O., H. Kenche, F. Abernathy, and S. Michail, High-Throughput Quantitative
Analysis of the Human Intestinal Microbiota with a Phylogenetic Microarray. Appl.
Environ. Microbiol., 2009. 75(11): p. 3572-3579.
36. Radwan, P., K. Radwan-Kwiatek, and B. Skrzydlo-Radomanska, The role of enteric
microflora in inflammatory bowel disease. Prezeglad Gastroenterologiczny, 2009. 4(1): p.
1-6.
37. Ramakrishna, B.S., The Normal Bacterial Flora of the Human Intestine and Its Regulation.
Journal
of
Clinical
Gastroenterology,
2007.
41:
p.
S2-S6
10.1097/MCG.0b013e31802fba68.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
39
38. Saulnier, D.M., S. Kolida, and G.R. Gibson, Microbiology of the Human Intestinal Tract
and Approaches for Its Dietary Modulation. Current Pharmaceutical Design, 2009. 15: p.
1403-1414.
39. Scheithauer, B.K., M.L. Wos-Oxley, B. Ferslev, H. Jablonowski, and D.H. Pieper,
Characterization of the complex bacterial communities colonizing biliary stents reveals a
host-dependent diversity. ISME J, 2009. 3(7): p. 797-807.
40. Snart, J., R. Bibiloni, T. Grayson, C. Lay, H. Zhang, G.E. Allison, J.K. Laverdiere, F.
Temelli, T. Vasanthan, R. Bell, and G.W. Tannock, Supplementation of the Diet with
High-Viscosity Beta-Glucan Results in Enrichment for Lactobacilli in the Rat Cecum.
Appl. Environ. Microbiol., 2006. 72(3): p. 1925-1931.
41. Tannock, G.W., What immunologists should know about bacterial communities of the
human bowel. Seminars in Immunology, 2007. 19(2): p. 94-105.
42. Tannock, G.W., Molecular analysis of the intestinal microflora in IBD. Mucosal Immunol,
2007. 1(1s): p. S15-S18.
43. Tannock, G.W., The search for disease-associated compositional shifts in bowel bacterial
communities of humans. Trends in Microbiology, 2008. 16(10): p. 488-495.
44. Tannock, G.W., What Pediatricians Need to Know about the Analysis of the Gut
Microbiota, in Probiotics in Pediatric Medicine. 2009. p. 17-28.
45. Thompson-Chagoyán, O.C., J. Maldonado, and A. Gil, Colonization and Impact of
Disease and Other Factors on Intestinal Microbiota Digestive Diseases and Science, 2007.
52(9): p. 2069-2077.
46. Tiihonen, K., A.C. Ouwehand, and N. Rautonen, Human intestinal microbiota and healthy
ageing. Ageing Research Reviews, 2010. 9(2): p. 107-116.
47. Tuohy, K.M., L. Abecia, E.R. Deaville, F. Fava, A. Klinder, and Q. Shen, Post-Genomics
Approaches towards Monitoring Changes within the Microbial Ecology of the Gut, in
Prebiotics and Probiotics Science and Technology. 2009. p. 79-110.
48. Tuohy, K.M., C. Gougoulias, Q. Shen, G. Walton, F. Fava, and P. Ramnani, Studying the
Human Gut Microbiota in the Trans-Omics Era - Focus on Metagenomics and
Metabonomics Current Pharmaceutical Design, 2009. 15(13): p. 1415-1427.
49. Turroni, F., D. van Sinderen, and M. Ventura, Bifidobacteria: from ecology to genomics.
Front Biosci, 2009. 14: p. 4673-4684.
50. Vermeiren, J., T.V.d. Wiele, W. Verstraete, P. Boeckx, and N. Boon, Nitric Oxide
Production by the Human Intestinal Microbiota by Dissimilatory Nitrate Reduction to
Ammonium. Journal of Biomedicine and Biotechnology, 2009. 2009: p. Article ID
284718, 10 pages.
51. Walker, W.A., O. Goulet, L. Morelli, and J.-M. Antoine, Progress in the science of
probiotics: from cellular microbiology and applied immunology to clinical nutrition.
European Journal of Nutrition, 2006. 45(0): p. 1-18.
Rajilić-Stojanović M, Smidt H & de Vos WM (2007) Diversity of the human gastrointestinal
microbiota revisited. Environ Microbiol 9: 2125-2136
52. Alvarez-Martin, P., A. Belen Florez, A. Margolles, G. del Solar, and B. Mayo, Improved
Cloning Vectors for Bifidobacteria, Based on the Bifidobacterium catenulatum pBC1
Replicon. Appl. Environ. Microbiol., 2008. 74(15): p. 4656-4665.
53. Andrew, P.A.O., P.L. Mariana, W. Dieco, O. Stephan, S. Stefan, J.M. Terry, N.T.
Kenneth, and N. Balbina, Halophilic archaea in the human intestinal mucosa.
Environmental Microbiology, 2010: p. doi 10.1111/j.1462-2920.2010.02212.
54. Armougom, F., M. Henry, B. Vialettes, D. Raccah, and D. Raoult1, Monitoring Bacterial
Community of Human Gut Microbiota Reveals an Increase in Lactobacillus in Obese
Patients and Methanogens in Anorexic Patients. PLoS One., 2009. 4(9): p. e7125.
40
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
55. Basit, A.W., M.D. Short, and E.L. McConnell, Microbiota-triggered colonic delivery:
Robustness of the polysaccharide approach in the fed state in man. Journal of Drug
Targeting, 2009. 17(1): p. 64-71.
56. Brugere, J.-F., A. Mihajlovski, M. Missaoui, and P. Peyret, Tools for stools: the challenge
of assessing human intestinal microbiota using molecular diagnostics. Expert Review of
Molecular Diagnostics, 2009. 9: p. 353-365.
57. Burke, A., GI tract hygiene and the social evolution of healthcare. International Journal of
Clinical Practice, 2010. 64(4): p. 420-422.
58. Candela, M., C. Consolandi, M. Severgnini, E. Biagi, B. Castiglioni, B. Vitali, G. De
Bellis, and P. Brigidi, High taxonomic level fingerprint of the human intestinal
microbiota by Ligase Detection Reaction - Universal Array approach. BMC
Microbiology, 2010. 10(1): p. 116.
59. Candela, M., S. Maccaferri, S. Turroni, P. Carnevali, and P. Brigidi, Functional intestinal
microbiome, new frontiers in prebiotic design. International Journal of Food
Microbiology, 2010. 140(2-3): p. 93-101.
60. Capozzi, V. and G. Spano, Horizontal gene transfer in the gut: Is it a risk? Food Research
International, 2009. 42(10): p. 1501-1502.
61. Chiaramonte, F., P. Anglade, F. Baraige, J.-J. Gratadoux, P. Langella, M.-C.
Champomier-Verges, and M. Zagorec, Analysis of Lactobacillus sakei mutants selected
after adaptation to the gastrointestinal tracts of axenic mice. Appl. Environ. Microbiol.,
2010. 76(9): p. 2932-2939.
62. Dahl, W.J., K.E. Hagen, and T.A. Tompkins, Title: Human microbiota and the role of
probiotics. Agro Food Industry Hi-Tech, 2009. 20(3): p. 34-36.
63. Elisabeth, M.B., Composition and function of the human-associated microbiota. Nutrition
Reviews, 2009. 67(s2): p. S164-S171.
64. Han, J., L.C.M. Antunes, B.B. Finlay, and C.H. Borchers, Metabolomics: towards
understanding host-microbe interactions. Future Microbiology, 2010. 5(2): p. 153-161.
65. He, X., Y. Tian, L. Guo, T. Ano, R. Lux, D. Zusman, and W. Shi, In Vitro Communities
Derived from Oral and Gut Microbial Floras Inhibit the Growth of Bacteria of Foreign
Origins. Microbial Ecology, 2010: p. doi 10.1007/s00248-010-9708-4.
66. He, X., Y. Tian, L. Guo, R. Lux, D. Zusman, and W. Shi, Oral-Derived Bacterial Flora
Defends Its Domain by Recognizing and Killing Intruders—A Molecular Analysis Using
Escherichia coli as a Model Intestinal Bacterium. Microbial Ecology, 2010: p. doi
10.1007/s00248-010-9708-4.
67. Huys, G., T. Vanhoutte, and P. Vandamme, Application of Sequence-Dependent
Electrophoresis Fingerprinting in Exploring Biodiversity and Population Dynamics of
Human Intestinal Microbiota: What Can Be Revealed? Interdisciplinary Perspectives on
Infectious Diseases, 2008. 2008: p. Article ID 597603, 26 pages.
68. Ilana, Z.-R. and R. Eugene, Role of microorganisms in the evolution of animals and
plants: the hologenome theory of evolution. FEMS Microbiology Reviews, 2008. 32(5):
p. 723-735.
69. Jacobs, D.M., E. Gaudier, J.v. Duynhoven, and E.E. Vaughan, Non-Digestible Food
Ingredients, Colonic Microbiota and the Impact on Gut Health and Immunity: A Role for
Metabolomics. Current Drug Metabolism, 2009. 10: p. 41-54.
70. Karine, R., M. Mickaël, C. Gérard, M. Véronique, and M. Michel-Yves, Proteomic
investigation of the adaptation of Lactococcus lactis to the mouse digestive tract.
PROTEOMICS, 2008. 8(8): p. 1661-1676.
71. Keijser, B.J.F., E. Zaura, S.M. Huse, J.M.B.M. van der Vossen, F.H.J. Schuren, R.C.
Montijn, J.M. ten Cate, and W. Crielaard, Pyrosequencing analysis of the Oral Microflora
of healthy adults J Dent Res, 2008. 87: p. 1016-1020.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
41
72. Koning, C.J.M., D. Jonkers, H. Smidt, F. Rombouts, H.-J. Pennings, E. Wouters, E.
Stobberingh, and R. Stockbrügger, The effect of a multispecies probiotic on the
composition of the faecal microbiota and bowel habits in chronic obstructive pulmonary
disease patients treated with antibiotics. British Journal of Nutrition, 2009. 103(10): p.
1452-1460.
73. Lahtinen, S. and A. Ouwehand, Mechanisms of Probiotics, in Handbook of probiotics and
prebiotics, S.S. Yuan Kun Lee, Editor. 2009, Wiley-Interscience. p. 377-440.
74. Leser, T.D. and L. lbak, Better living through microbial action: the benefits of the
mammalian gastrointestinal microbiota on the host. Environmental Microbiology, 2009.
11: p. 2194-2206.
75. Lyra, A., T. Rinttilä, J. Nikkilä, L. Krogius-Kurikka, K. Kajander, E. Malinen, J. Mättö, L.
Mäkelä, and A. Palva, Diarrhoea-predominant irritable bowel syndrome distinguishable
by 16S rRNA gene phylotype quantification. World J Gastroenterol, 2008. 15(47): p.
5936–5945.
76. Marzorati, M., S. Possemiers, and W. Verstraete, The use of the SHIME-related
technology platform to assess the efficacy of pre- and probiotics. Agro Food Industry HiTech, 2009. 20(3): p. 50-53.
77. McConnell, E.L., F. Liu, and A.W. Basit, Colonic treatments and targets: issues and
opportunities. Journal of Drug Targeting, 2009. 17(5): p. 335-363.
78. Mihajlovski, A., M. Alric, and J.-F. Brugère, A putative new order of methanogenic
Archaea inhabiting the human gut, as revealed by molecular analyses of the mcrA gene.
Research in Microbiology, 2008. 159(7-8): p. 516-521.
79. Mikelsaar, M. and M. Zilmer, Lactobacillus fermentum ME-3 - an antimicrobial and
antioxidative probiotic. Microbial Ecology in Health and Disease, 2009. 21(1): p. 1-27.
80. Morotomi, M., F. Nagai, H. Sakon, and R. Tanaka, Dialister succinatiphilus sp. nov. and
Barnesiella intestinihominis sp. nov., isolated from human faeces. Int J Syst Evol
Microbiol, 2008. 58(12): p. 2716-2720.
81. Morotomi, M., F. Nagai, H. Sakon, and R. Tanaka, Paraprevotella clara gen. nov., sp. nov.
and Paraprevotella xylaniphila sp. nov., members of the family 'Prevotellaceae' isolated
from human faeces. Int J Syst Evol Microbiol, 2009. 59(8): p. 1895-1900.
82. Morrison, M., P.B. Pope, S.E. Denman, and C.S. McSweeney, Plant biomass degradation
by gut microbiomes: more of the same or something new? Current Opinion in
Biotechnology, 2009. 20(3): p. 358-363.
83. Murphy, E., C. Murphy, and L. O'Mahony, Influence of the Gut Microbiota with Ageing,
in Microbiology and Aging:Clinical Manifestations, S.L. Percival, Editor. 2008, Humana
Press. p. 153-173.
84. Nagai, F., M. Morotomi, H. Sakon, and R. Tanaka, Parasutterella excrementihominis gen.
nov., sp. nov., a novel member of the family Alcaligenaceae, isolated from human faeces.
Int J Syst Evol Microbiol, 2009. 59(7): p. 1793-1797.
85. Nam, Y.-D., H.-W. Chang, K.-H. Kim, S. Roh, M.-S. Kim, M.-J. Jung, S.-W. Lee, J.-Y.
Kim, J.-H. Yoon, and J.-W. Bae, Bacterial, archaeal, and eukaryal diversity in the
intestines of Korean people. The Journal of Microbiology, 2008. 46(5): p. 491-501.
86. O'Keefe, S.J.D., Nutrition and colonic health: the critical role of the microbiota. Current
Opinion in Gastroenterology, 2008. 24(1): p. 51-58 10.1097/MOG.0b013e3282f323f3.
87. Oozeer, R., M. Rescigno, R.P. Ross, J. Knol, M. Blaut, A. Khlebnikov, and J. Doré, Gut
health: predictive biomarkers for preventive medicine and development of functional
foods. British Journal of Nutrition, 2010. 103(10): p. 1539-1544.
88. O'Toole, P.W. and J.C. Cooney, Probiotic Bacteria Influence the Composition and
Function of the Intestinal Microbiota. Interdisciplinary Perspectives on Infectious
Diseases, 2008. 2008: p. Article ID 175285, 9 pages.
42
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
89. Pagliaro, G. and M. Battino, The use of probiotics in gastrointestinal diseases.
Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism, 2010: p. doi 10.1007/s12349-0100008-9.
90. Possemiers, S., M. Marzorati, W. Verstraete, and T. Van de Wiele, Bacteria and chocolate:
A successful combination for probiotic delivery. International Journal of Food
Microbiology, 2010. 141(1-2): p. 97-103.
91. Sanchez, E., I. Nadal, E. Donat, C. Ribes-Koninckx, M. Calabuig, and Y. Sanz, Reduced
diversity and increased virulence-gene carriage in intestinal enterobacteria of coeliac
children. BMC Gastroenterology, 2008. 8(1): p. 50.
92. Sanchez, J.I., M. Marzorati, C. Grootaert, M. Baran, V.V. Craeyveld, C.M. Courtin, W.F.
Broekaert, J.A. Delcour, W. Verstraete, and T.V.d. Wiele, Arabinoxylan-oligosaccharides
(AXOS) affect the protein/carbohydrate fermentation balance and microbial population
dynamics of the Simulator of Human Intestinal Microbial Ecosystem. Microbial
Biotechnology, 2009. 2(1): p. 101-113.
93. Scanlan, P.D. and J.R. Marchesi, Micro-eukaryotic diversity of the human distal gut
microbiota: qualitative assessment using culture-dependent and -independent analysis of
faeces. ISME J, 2008. 2(12): p. 1183-1193.
94. Schultz, M., Lindstr, and A.L. m, Rationale for probiotic treatment strategies in
inflammatory bowel disease. Expert Review of Gastroenterology and Hepatology, 2008.
2: p. 337-355.
95. Siqueira, J.F.J. and I.N. Rôças, Diversity of Endodontic Microbiota Revisited. J Dent Res,
2009. 88: p. 969-998.
96. Sousa, T., R. Paterson, V. Moore, A. Carlsson, B. Abrahamsson, and A.W. Basit, The
gastrointestinal microbiota as a site for the biotransformation of drugs. International
Journal of Pharmaceutics, 2008. 363(1-2): p. 1-25.
97. Tamames, J. and V.d. Lorenzo, EnvMine: A text-mining system for the automatic
extraction of contextual information. BMC Bioinformatics 2010. 11: p. 294.
98. Thomas, D.L. and M. Lars, Better living through microbial action: the benefits of the
mammalian gastrointestinal microbiota on the host. Environmental Microbiology, 2009.
11(9): p. 2194-2206.
99. Thornton, R.F., T.F. Kagawa, P.W. O'Toole, and J.C. Cooney, The dissemination of C10
cysteine protease genes in Bacteroides fragilis by mobile genetic elements. BMC
Microbiology, 2010. 10: p. 122.
100. Trosvik, P., K. Rudi, K.O. Strætkvern, K.S. Jakobsen, T. Næs, and N.C. Stenseth, Web
of ecological interactions in an experimental gut microbiota. Environmental
Microbiology, 2010: p. doi 10.1111/j.1462-2920.2010.02236.
101. Turroni, F., E. Foroni, P. Pizzetti, V. Giubellini, A. Ribbera, P. Merusi, P. Cagnasso, B.
Bizzarri, G.L. de'Angelis, F. Shanahan, D. van Sinderen, and M. Ventura, Exploring the
Diversity of the Bifidobacterial Population in the Human Intestinal Tract. Appl. Environ.
Microbiol., 2009. 75(6): p. 1534-1545.
102. Ventura, M., S. O'Flaherty, M.J. Claesson, F. Turroni, T.R. Klaenhammer, D. van
Sinderen, and P.W. O'Toole, Genome-scale analyses of health-promoting bacteria:
probiogenomics. Nat Rev Micro, 2009. 7(1): p. 61-71.
103. Ventura, M., F. Turroni, C. Canchaya, E.E. Vaughan, P.W. O'Toole, and D. van
Sinderen, Microbial diversity in the human intestine and novel insights from
metagenomics. Frontiers in Bioscience, 2009. 14: p. 3214.
104. Walk, S.T. and V.B. Young, Emerging Insights into Antibiotic-Associated Diarrhea and
Clostridium difficile Infection through the Lens of Microbial Ecology. Interdisciplinary
Perspectives on Infectious Diseases, 2008. 2008: p. Article ID 125081, 7 pages.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
43
105. Zhang, H., J.K. DiBaise, A. Zuccolo, D. Kudrna, M. Braidotti, Y. Yu, P. Parameswaran,
M.D. Crowell, R. Wing, B.E. Rittmann, and R. Krajmalnik-Brown, Human gut
microbiota in obesity and after gastric bypass. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2009. 106(7):
p. 2365-2370.
106. Zilber-Rosenberg, I. and E. Rosenberg, Role of microorganisms in the evolution of
animals and plants: the hologenome theory of evolution. FEMS Microbiology Reviews,
2008. 32(5): p. 723-735.
107. Krogius-Kurikka, L., A. Kassinen, L. Paulin, J. Corander, H. Makivuokko, J. Tuimala,
and A. Palva, Sequence analysis of percent G+C fraction libraries of human faecal
bacterial DNA reveals a high number of Actinobacteria. BMC Microbiology, 2009. 9(1):
p. 68.
108. O'Toole, P.W. and M.J. Claesson, Gut microbiota: Changes throughout the lifespan from
infancy to elderly. International Dairy Journal, 2010. 20(4): p. 281-291.
Kajander K, Myllyluoma E, Rajilić-Stojanović M, Kyrönpalo S, Rasmussen M, Järvenpää S,
Zoetendal EG, de Vos WM, Vapaatalo H & Korpela R (2008) Multispecies probiotic
supplementation alleviates the symptoms of irritable bowel syndrome and stabilises intestinal
microbiota. Aliment Pharmacol Ther 27: 48-57
109. Baker, H.C., D.N. Tran, and L.V. Thomas, Health benefits of probiotics for the elderly: a
review. Journal of Foodservice, 2009. 20(5): p. 250-262.
110. Bixquert Jimenez, M., Treatment of irritable bowel syndrome with probiotics. An
etiopathogenic approach at last? REVISTA ESPANOLA DE ENFERMEDADES
DIGESTIVAS, 2009. 101(8): p. 553-564.
111. Bixquert Jiménez, M., Treatment of irritable bowel syndrome with probiotics: An
etiopathogenic approach at last? Revista Española de Enfermedades Digestivas, 2009.
101: p. 553-564.
112. Borja, S., C.G.d.l. REYES-GAVILÁN, M. Abelardo, and G. Miguel, Probiotic fermented
milks: Present and future. International Journal of Dairy Technology, 2009. 62(4): p. 472483.
113. Bradesi, S., J. Herman, and E.A. Mayer, Visceral analgesics: drugs with a great potential
in functional disorders? Current Opinion in Pharmacology, 2008. 8(6): p. 697-703.
114. Brandt, L.J., W.D. Chey, A.E. Foxx-Orenstein, E.M.M. Quigley, L.R. Schiller, P.S.
Schoenfeld, B.M. Spiegel, N.J. Talley, and P. Moayyedi, An Evidence-Based Position
Statement on the Management of Irritable Bowel Syndrome. Am J Gastroenterol, 2009.
104(Suppl. 1): p. S1-S36.
115. Brenner, D.M., M.J. Moeller, W.D. Chey, and P.S. Schoenfeld, The Utility of Probiotics
in the Treatment of Irritable Bowel Syndrome: A Systematic Review. Am J
Gastroenterol, 2009. 104(4): p. 1033-1049.
116. Collado, M.C., E. Isolauri, S. Salminen, and Y. Sanz, The Impact of Probiotic on Gut
Health. Current Drug Metabolism, 2009. 10: p. 68-78.
117. Corr, S.C., C. Hill, C.G.M. Gahan, and L.T. Steve, Chapter 1 Understanding the
Mechanisms by Which Probiotics Inhibit Gastrointestinal Pathogens, in Advances in
Food and Nutrition Research. 2009, Academic Press. p. 1-15.
118. Denis, G., W. Alison, S. Blandine, T. Cristina, and H. Claire, Fermented milk containing
Bifidobacterium lactis DN-173 010 improved self-reported digestive comfort
amongst a general population of adults. A randomized, open-label, controlled, pilot study.
Journal of Digestive Diseases, 2009. 10(1): p. 61-70.
119. Dolin, B.J., Effects of a propietary Bacillus coagulans preparation on symptoms of
diarrhea-predominant irritable bowel syndrome. Methods and Findings in Experimental
and Clinical Pharmacology, 2009. 31(10): p. 655-659.
44
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
120. Faresjo, A., E. Grodzinsky, S. Johansson, M.-A. Wallander, T. Faresjo, and T. Timpka,
Self-Reported Use of Pharmaceuticals Among Patients With Irritable Bowel Syndrome in
Primary Care. Journal of Managed Care Pharmacy, 2008. 14(9): p. 870-877.
121. Faresjö, Å., E. Grodzinsky, S. Johansson, M.-A. Wallander, T. Faresjö, and T. Timpka,
Self-Reported Use of Pharmaceuticals Among Patients With Irritable Bowel Syndrome in
Primary Care. Journal of Managed Care Pharmacy, 2008. 14(9): p. 870-877.
122. Gareth, C.P., B. Jonathan, W. Kevin, and D.S. Jeremy, Gastrointestinal Microbiota in
Irritable Bowel Syndrome: Their Role in Its Pathogenesis and Treatment. The American
Journal of Gastroenterology, 2008. 103(6): p. 1557-1567.
123. Guandalini, S., G. Magazzu, A. Chiaro, V. La Balestra, G. Di Nardo, S. Gopalan, A.
Sibal, C. Romano, R.B. Canani, P. Lionetti, and M. Setty, VSL#3 Improves Symptoms in
Children With Irritable Bowel Syndrome: A Multicenter, Randomized, PlaceboControlled, Double-Blind, Crossover Study. Journal of Pediatric Gastroenterology and
Nutrition, 2010. 51(1): p. 24-30.
124. Haller, D., J.-M. Antoine, S. Bengmark, P. Enck, G.T. Rijkers, and I. Lenoir-Wijnkoop,
Guidance for Substantiating the Evidence for Beneficial Effects of Probiotics: Probiotics
in Chronic Inflammatory Bowel Disease and the Functional Disorder Irritable Bowel
Syndrome. J. Nutr., 2010. 140(3): p. 690S-697.
125. Hatakka, K., M. Mutanen, R. Holma, M. Saxelin, and R. Korpela, Lactobacillus
rhamnosus LC705 Together with Propionibacterium freudenreichii ssp shermanii JS
Administered in Capsules Is Ineffective in Lowering Serum Lipids. J Am Coll Nutr,
2008. 27(4): p. 441-447.
126. Heitkemper, M.M. and M.E. Jarrett, Update on Irritable Bowel Syndrome and Gender
Differences. Nutrition in Clinical Practice, 2008. 23(3): p. 275-283.
127. Henriksson, A., A.C. Ouwehand, and G. Leyer, Probiotics that alleviate symptoms of
Functional Bowel Disorders. Australian Journal of Dairy Technology, 2009. 64(1): p.
138-141.
128. Hoveyda, N., C. Heneghan, K. Mahtani, R. Perera, N. Roberts, and P. Glasziou, A
systematic review and meta-analysis: probiotics in the treatment of irritable bowel
syndrome. BMC Gastroenterology, 2009. 9(1): p. 15.
129. Lahtinen, S.J., R.J. Boyle, A. Margolles, R. Frias, and M. Gueimonde, Safety
Assessment of Probiotics, in Prebiotics and Probiotics Science and Technology. 2009. p.
1193-1235.
130. Ligaarden, S., L. Axelsson, K. Naterstad, S. Lydersen, and P. Farup, A candidate
probiotic with unfavourable effects in subjects with irritable bowel syndrome: a
randomised controlled trial. BMC Gastroenterology, 2010. 10(1): p. 16.
131. Mehta, R.H., A.Z. Starr, R.D. Lopes, J.S. Hochman, P. Widimsky, K.S. Pieper, P.W.
Armstrong, C.B. Granger, and A.A.M.I.I. for the, Incidence of and outcomes associated
with ventricular tachycardia or fibrillation in patients undergoing primary percutaneous
coronary intervention. JAMA, 2009. 301(17): p. 1779-1789.
132. Moayyedi, P., A.C. Ford, N.J. Talley, F. Cremonini, A.E. Foxx-Orenstein, L.J. Brandt,
and E.M.M. Quigley, The efficacy of probiotics in the treatment of irritable bowel
syndrome: a systematic review. Gut, 2010. 59(3): p. 325-332.
133. Parkes, G.C., J.D. Sanderson, and K. Whelan, The mechanisms and efficacy of probiotics
in the prevention of Clostridium difficile-associated diarrhoea. The Lancet Infectious
Diseases, 2009. 9(4): p. 237-244.
134. Parkes, G.C., J.D. Sanderson, and K. Whelan, Treating irritable bowel syndrome with
probiotics: the evidence. Proceedings of the Nutrition Society, 2010. 69(02): p. 187-194.
135. Pasca, I., L.A. Marghitas, I. Groza, D. Pusta, R. Morar, T. Oroian, A. Cimpean, L.
Bogdan, I. Morar, D. Dezmirean, M. Cenariu, I. Bogdan, S. Bogdan, and R. Oroian, The
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
45
importance of probiotics administration to sucking pigs. Journal of Food Agriculture &
Environment, 2009. 7(3-4): p. 486-491.
136. Salminen, S., S. Nybom, J. Meriluoto, M.C. Collado, S. Vesterlund, and H. El-Nezami,
Interaction of probiotics and pathogens-benefits to human health? Current Opinion in
Biotechnology, 2010. 21(2): p. 157-167.
137. Spiller, R., Review article: probiotics and prebiotics in irritable bowel syndrome.
Alimentary Pharmacology & Therapeutics, 2008. 28(4): p. 385-396.
138. Storr, M., B. Yüce, C. Andrews, and K. Sharkey, The role of the endocannabinoid
system in the pathophysiology and treatment of irritable bowel syndrome.
Neurogastroenterology & Motility, 2008. 20(8): p. 857-868.
139. Wald, A. and D. Rakel, Behavioral and Complementary Approaches for the Treatment of
Irritable Bowel Syndrome. Nutrition in Clinical Practice, 2008. 23(3): p. 284-292.
140. Weichselbaum, E., Probiotics and health: a review of the evidence. Nutrition Bulletin,
2009. 34(4): p. 340-373.
141. Williams, E.A., J. Stimpson, D. Wang, S. Plummer, I. Garaiova, M. Barker, and B.
Corfe, Clinical trial: a multistrain probiotic preparation significantly reduces symptoms of
irritable bowel syndrome in a double-blind placebo-controlled study. Alimentary
Pharmacology & Therapeutics, 2009. 29(1): p. 97-103.
142. Williams, E.A., J. Stimpson, D. Wang, S. Plummer, I. Garaiova, M.E. Barker, and B.M.
Corfe, Clinical trial: a multistrain probiotic preparation significantly reduces symptoms of
irritable bowel syndrome in a double-blind placebo-controlled study. Alimentary
Pharmacology & Therapeutics, 2009. 29(1): p. 97-103.
143. Zeng, J., Y. Li, X. Zuo, Z. YB, J. Yang, and C. Liu, Clinical trial: effect of active lactic
acid bacteria on mucosal barrier function in patients with diarrhoea-predominant irritable
bowel syndrome. Alimentary Pharmacology & Therapeutics, 2008. 28(8): p. 994-1002.
144. Aragon, G., D. Graham, M. Borum, and D. Doman, Probiotic therapy for irritable bowel
syndrome. Gastroenterol Hepatol (N Y). 2010. 6(1): p. 39-44.
145. Ashraf, M., D. Ted, and M.Q. Eamonn, Irritable bowel syndrome: Role of food in
pathogenesis and management. Journal of Digestive Diseases, 2009. 10(4): p. 237-246.
146. Krogius-Kurikka, L., A. Kassinen, L. Paulin, J. Corander, H. Makivuokko, J. Tuimala,
and A. Palva, Sequence analysis of percent G+C fraction libraries of human faecal
bacterial DNA reveals a high number of Actinobacteria. BMC Microbiology, 2009. 9(1):
p. 68.
147. Huys, G., T. Vanhoutte, and P. Vandamme, Application of Sequence-Dependent
Electrophoresis Fingerprinting in Exploring Biodiversity and Population Dynamics of
Human Intestinal Microbiota: What Can Be Revealed? Interdisciplinary Perspectives on
Infectious Diseases, 2008. 2008: p. Article ID 597603, 26 pages.
148. Lyra, A., T. Rinttilä, J. Nikkilä, L. Krogius-Kurikka, K. Kajander, E. Malinen, J. Mättö,
L. Mäkelä, and A. Palva, Diarrhoea-predominant irritable bowel syndrome
distinguishable by 16S rRNA gene phylotype quantification. World J Gastroenterol,
2008. 15(47): p. 5936–5945.
149. O'Toole, P.W. and J.C. Cooney, Probiotic Bacteria Influence the Composition and
Function of the Intestinal Microbiota. Interdisciplinary Perspectives on Infectious
Diseases, 2008. 2008: p. Article ID 175285, 9 pages.
Zoetendal EG, Rajilić-Stojanović M & de Vos WM. (2008) High throughput diversity and
functionality analysis of gastrointestinal microbiota. Gut 57:1605-15
150. Giovanni, B. and S. Vincenzo, Biomarkers in IBS: when will they replace symptoms for
diagnosis and management? . Gut, 2009. 58: p. 1571-1575.
46
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
151. Grønvold, A.-M.R., T.M. L'Abée-Lund, H. Sørum, E. Skancke, A.C. Yannarell, and R.I.
Mackie, Changes in fecal microbiota of healthy dogs administered amoxicillin. FEMS
Microbiology Ecology, 2010. 71(2): p. 313-326.
152. Janczyk, P., B. Halle, and W.B. Souffrant, Microbial community composition of the crop
and ceca contents of laying hens fed diets supplemented with Chlorella vulgaris. Poult
Sci, 2009. 88(11): p. 2324-2332.
153. Leser, T.D. and L. Mølbak, Better living through microbial action: the benefits of the
mammalian gastrointestinal microbiota on the host. Environmental Microbiology, 2009.
11(9): p. 2194-2206.
154. Martinez, I., G. Wallace, C. Zhang, R. Legge, A.K. Benson, T.P. Carr, E.N. Moriyama,
and J. Walter, Diet-Induced Metabolic Improvements in a Hamster Model of
Hypercholesterolemia Are Strongly Linked to Alterations of the Gut Microbiota. Appl.
Environ. Microbiol., 2009. 75(12): p. 4175-4184.
155. McLaughlin, S.D., A.W. Walker, C. Churcher, S.K. Clark, P.P. Tekkis, M.W. Johnson, J.
Parkhill, P.J. Ciclitira, G. Dougan, R.J. Nicholls, and L. Petrovska, The Bacteriology of
Pouchitis: A Molecular Phylogenetic Analysis Using 16S rRNA Gene Cloning and
Sequencing. Annals of Surgery, 2010. 252(1): p. 90-98 10.1097/SLA.0b013e3181e3dc8b.
156. McSweeney, C., S. Kang, E. Gagen, C. Davis, M. Morrison, and S. Denman, Recent
developments in nucleic acid based techniques for use in rumen manipulation. Revista
Brasileira de Zootecnia, 2009. 38: p. 341-351.
157. Nell, S., S. Suerbaum, and C. Josenhans, The impact of the microbiota on the
pathogenesis of IBD: lessons from mouse infection models. Nat Rev Micro, 2010. 8(8): p.
564-577.
158. Pasteris, S., E. Vera Pingitore, G. Roig Babot, M. Otero, M. Bühler, and M. NaderMacías, Characterization of the beneficial properties of lactobacilli isolated from bullfrog
(Rana catesbeiana) hatchery. Antonie van Leeuwenhoek, 2009. 95(4): p. 373-385.
159. Possemiers, S., C. Grootaert, J. Vermeiren, G. Gross, M. Marzorati, W. Verstraete, and
T.V. de Wiele, The Intestinal Environment in Health and Disease - Recent Insights on the
Potential of Intestinal Bacteria to Influence Human Health. Current Pharmaceutical
Design, 2009. 15: p. 2051-2065.
160. Preidis, G.A. and J. Versalovic, Targeting the Human Microbiome With Antibiotics,
Probiotics, and Prebiotics: Gastroenterology Enters the Metagenomics Era.
Gastroenterology, 2009. 136(6): p. 2015-2031.
161. Resta, S.C., Effects of probiotics and commensals on intestinal epithelial physiology:
implications for nutrient handling. The Journal of Physiology, 2009. 587(17): p. 41694174.
162. Roock, S.d., M.v. Elk, M.E.A.v. Dijk, H.M. Timmerman, G.T. Rijkers, B.J. Prakken,
M.O. Hoekstra, and I.M.d. Kleer, Lactic acid bacteria differ in their ability to induce
functional regulatory T cells in humans. Clinical & Experimental Allergy, 2010. 40(1): p.
103-110.
163. Smid, E.J. and J. Hugenholtz, Functional Genomics for Food Fermentation Processes.
Annual Review of Food Science and Technology 2010. 1(1): p. 497-519.
164. Vitali, B., M. Ndagijimana, F. Cruciani, P. Carnevali, M. Candela, M. Guerzoni, and P.
Brigidi, Impact of a synbiotic food on the gut microbial ecology and metabolic profiles.
BMC Microbiology, 2010. 10(1): p. 4.
165. Wagner, M., Single-Cell Ecophysiology of Microbes as Revealed by Raman
Microspectroscopy or Secondary Ion Mass Spectrometry Imaging. Annual Review of
Microbiology, 2009. 63(1): p. 411-429.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
47
166. Walker, W.A., S. Philip, L.S. Benjamin, C. Mitchell, and B. John, State of Research in
Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition: 2010 and Beyond.
Gastroenterology, 2010. 138(2): p. 411-416.e2.
167. Walker, W.A., P. Sherman, B.L. Shneider, M. Cohen, and J. Barnard, State of Research
in Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition: 2010 and Beyond.
Gastroenterology, 2010. 138(2): p. 411-416.
168. Webster, N.S., M.W. Taylor, F. Behnam, S. Lücker, T. Rattei, S. Whalan, M. Horn, and
M. Wagner, Deep sequencing reveals exceptional diversity and modes of transmission for
bacterial sponge symbionts. Environmental Microbiology, 2009: p. doi 10.1111/j.14622920.2009.02065.
169. Krogius-Kurikka, L., A. Kassinen, L. Paulin, J. Corander, H. Makivuokko, J. Tuimala,
and A. Palva, Sequence analysis of percent G+C fraction libraries of human faecal
bacterial DNA reveals a high number of Actinobacteria. BMC Microbiology, 2009. 9(1):
p. 68.
170. O'Toole, P.W. and M.J. Claesson, Gut microbiota: Changes throughout the lifespan from
infancy to elderly. International Dairy Journal, 2010. 20(4): p. 281-291.
171. O'Toole, P.W. and Jakki C. Cooney, Probiotic Bacteria Influence the Composition and
Function of the Intestinal Microbiota. Interdisciplinary Perspectives on Infectious
Diseases, 2008. 2008: p. Article ID 175285, 9 pages.
172. Tiihonen, K., A.C. Ouwehand, and N. Rautonen, Human intestinal microbiota and
healthy ageing. Ageing Research Reviews, 2010. 9(2): p. 107-116.
173. Brugere, J.-F., A. Mihajlovski, M. Missaoui, and P. Peyret, Tools for stools: the
challenge of assessing human intestinal microbiota using molecular diagnostics. Expert
Review of Molecular Diagnostics, 2009. 9: p. 353-365.
174. Oozeer, R., M. Rescigno, R.P. Ross, J. Knol, M. Blaut, A. Khlebnikov, and J. Doré, Gut
health: predictive biomarkers for preventive medicine and development of functional
foods. British Journal of Nutrition, 2010. 103(10): p. 1539-1544.
175. Anne-Mette, R.G., M.L.A.-L. Trine, S. Henning, S. Ellen, C.Y. Anthony, and I.M.
Roderick, Changes in fecal microbiota of healthy dogs administered amoxicillin. FEMS
Microbiology Ecology, 2010. 71(2): p. 313-326.
176. Barbara, G., V. Stanghellini, C. Cremon, R. De Giorgio, L. Fronzoni, M. Serra, and R.
Corinaldesi, Aminosalicylates and Other Anti-Inflammatory Compounds for Irritable
Bowel Syndrome. . Dig Dis, 2009. 27(Suppl.1): p. 115-121.
177. Camp, J.G., M. Kanther, I. Semova, and J.F. Rawls, Patterns and Scales in
Gastrointestinal Microbial Ecology. Gastroenterology, 2009. 136(6): p. 1989-2002.
178. Cremon, C., G. Carini, R. De Giorgio, V. Stanghellini, R. Corinaldesi, and G. Barbara,
Intestinal dysbiosis in irritable bowel syndrome: etiological factor or epiphenomenon?
Expert Review of Molecular Diagnostics, 2010. 10: p. 389-393.
179. Fabrice, A. and R. Didier, Exploring Microbial Diversity Using 16S rRNA HighThroughput Methods. J Comput Sci Syst Biol, 2009. 2: p. 74-92.
180. Freitag, N.E., G.C. Port, and M.D. Miner, Listeria monocytogenes - from saprophyte to
intracellular pathogen. Nature Reviews Microbiology, 2009. 7(9): p. 623-628.
Kovatcheva-Datchary P, Egert M, Maathuis A, Rajilić-Stojanović M, de Graaf AA, Smidt H, de
Vos WM & Venema K (2009) Linking phylogenetic identities of bacteria to starch fermentation in
an in vitro model of the large intestine by RNA-based stable isotope probing. Environ Microbiol
11(4): 914-926
181. Bombach, P., A. Chatzinotas, T.R. Neu, M. Kästner, T. Lueders, and C. Vogt,
Enrichment and characterization of  a sulfate-reducing toluene-degrading microbial
48
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
consortium by combining <i>in situ</i> microcosms and stable isotope probing
techniques. FEMS Microbiology Ecology, 2009. 71(2): p. 237-246.
182. Gutierrez-Zamora, M.-L. and M. Manefield, An appraisal of methods for linking
environmental processes to specific microbial taxa. Reviews in Environmental Science
and Biotechnology, 2010. 9(2): p. 153-185.
Rajilić-Stojanović M, HGHJ Heilig, Molenaar D, Kajander K, Surakka A, Smidt H & de Vos WM
(2009) Development and application of the human intestinal tract chip (HITChip), a phylogenetic
microarray: analysis of universally conserved phylotypes in the abundant microbiota of young and
elderly adults Environ Microbiol 11 (7): 1736–1751
183. Candela, M., C. Consolandi, M. Severgnini, E. Biagi, B. Castiglioni, B. Vitali, G. De
Bellis, and P. Brigidi, High taxonomic level fingerprint of the human intestinal
microbiota by Ligase Detection Reaction - Universal Array approach. BMC
Microbiology, 2010. 10(1): p. 116.
64. Han, J., L.C.M. Antunes, B.B. Finlay, and C.H. Borchers, Metabolomics: towards
understanding host-microbe interactions. Future Microbiology, 2010. 5(2): p. 153-161.
184. Jankovic, I., W. Sybesma, P. Phothirath, E. Ananta, and A. Mercenier, Application of
probiotics in food products-challenges and new approaches. Current Opinion in
Biotechnology, 2010. 21(2): p. 175-181.
185. Kang, S., S.E. Denman, M. Morrison, Z. Yu, J. Dore, M. Leclerc, and C.S. McSweeney,
Dysbiosis of fecal microbiota in Crohn's disease patients as revealed by a custom
phylogenetic microarray. Inflammatory Bowel Diseases, 2010: p. doi 10.1002/ibd.21319
186. Marques, T.M., R. Wall, R.P. Ross, G.F. Fitzgerald, C.A. Ryan, and C. Stanton,
Programming infant gut microbiota: influence of dietary and environmental factors.
Current Opinion in Biotechnology, 2010. 21(2): p. 149-156.
187. O'Toole, P.W. and M.J. Claesson, Gut microbiota: Changes throughout the lifespan from
infancy to elderly. International Dairy Journal, 2010. 20(4): p. 281-291.
188. Roh, S.W., G.C.J. Abell, K.-H. Kim, Y.-D. Nam, and J.-W. Bae, Comparing microarrays
and next-generation sequencing technologies for microbial ecology research. Trends in
Biotechnology, 2010. 28(6): p. 291-299.
189. Thompson, C.L., M.J. Hofer, I.L. Campbell, and A.J. Holmes, Community Dynamics in
the Mouse Gut Microbiota: A Possible Role for IRF9-Regulated Genes in Community
Homeostasis. PLoS ONE, 2010. 5(4): p. e10335.
190. Venema, K., Role of gut microbiota in the control of energy and carbohydrate
metabolism. Curr Opin Clin Nutr Metab Care, 2010. 13(4): p. 432-438.
191. Walton, G.E., Y.N. Lim, Y. Kwan, R. Hannah, and K. Hunter, Prebiotics and probiotics:
potential strategies for reducing travellers' diarrhoea in athletes competing abroad. Food
Science and Technology Bulletin, 2010. 6(9): p. 105-114.
192. Wu, C.H., B. Sercu, L.C. Van De Werfhorst, J. Wong, T.Z. DeSantis, E.L. Brodie, T.C.
Hazen, P.A. Holden, and G.L. Andersen, Characterization of Coastal Urban Watershed
Bacterial Communities Leads to Alternative Community-Based Indicators. PLoS ONE,
2010. 5(6): p. e11285.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
49
Sumarni prikaz dosadašnje naučno-istraživačke aktivnosti
Kategorija rada
Koeficijent
kategorije
Broj radova
u kategoriji
Zbir
8
6
48
5
0
0
3
1
3
1
0
0
0,5
9
4.5
6
1
6
2
0
0
1,5
0
0
0,5
0
0
0,2
0
0
6
3
1
0
6
0
67,5
Naučni rad u vrhunskom međunarodnom
časopisu, M21
Naučni rad u istaknutom međunarodnom
časopisu, M22
Naučni rad u međunarodnom časopisu,
M23
Naučni rad na skupu međunarodnog
značaja, štampan u celini, M33
Naučni rad saopšten na skupu
međunarodnog značaja štampan u izvodu,
M34
Poglavlje u istaknutoj monografiji od
medjunarodnog nacionalnog značaja ili
rad u istaknutom tematskom zborniku
vodećeg medjunarodnog značaja, M14
Naučni rad u vodećim časopisima
nacionalnog značaja, M51
Naučni rad u časopisima nacionalnog
značaja, M52
Naučni rad saopšten na skupu nacionalnog
značaja štampani u celini, M63
Naučni rad saopšten na skupu nacionalnog
značaja štampan u izvodu, M64
Odbranjena doktorska disertacija, M71
Tehničko rešenje, M84
UKUPAN KOEFICIJENT
Uslov za izbor u zvanje naučni saradnik za tehničko-tehnološke i biotehničke nauke, koje
propisuje Pravilnik o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju
naučnoistraživačkih rezultata istraživača (Službeni glasnik RS 38/2008), je da kandidat ima
najmanje 16 poena koji treba da pripadaju kategorijama:
Minimalni kvantitativni zahtevi za sticanje zvanja
naučni saradnik
Ukupno
M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M51≥
M21+M22+M23+M24≥
Minimalni
kvantitativni
zahtevi prema
Pravilniku
16
9
4
Ostvareno
67,5
57
51
ZAKLJUČAK
Dr Mirjana Rajilić-Stojanović je svojim dosadašnjim radom pokazala interesovanje,
kreativnost i sposobnost za naučno-istraživački rad. Rezultati istraživanja koji su prikazani u
okviru doktorske diseratcije i objavljeni u više vrhunskih međunarodnih časopisa i stručnih
skupova značajno su doprineli realizaciji više naučno-istraživačkih projekata, i potvrdili
istraživačku kompetentnost kandidata.
50
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
Na osnovu detaljne analize dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada i ostvarenih rezultata
dr Mirjana Rajilić-Stojanović, Komisija smatra da kandidat ispunjava sve potrebne uslove za izbor
u zvanje naučni saradnik te predlaže Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta
Univerziteta u Beogradu da ovaj izvešta prihvati i isti prosledi odgovarajućoj komisiji Ministarstva
za nauku i tehnološki razvoj na konačno usvajanje.
U Beogradu, 03.09.2010. godine
Komisija:
Dr Suzana Dimitrijević-Branković, docent TMF-a
Dr Zorica Knežević-Jugović, vand. prof. TMF-a
Dr Marija Glibetić, naučni savetnik u Institutu za Medicinska Istraživanja
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
51
Prilog 5.
Tehnološko-metalurški fakultet
Univerzitet u Beogradu
Karnegijeva 4, Beograd
REZIME IZVEŠTAJA O KANDIDATU ZA STICANJE NAUČNOG ZVANJA
I Opšti podaci o kandidatu
Ime i prezime: Mirjana Rajilić-Stojanović
Godina rođenja: 1978.
JMBG: 0902978895046
Naziv institucije u kojoj je kandidat stalno zaposlen: Mirjana Rajilić-Stojanović PR, Biro za
obradu podataka
Diplomirala: 27.09.
Doktorirala: 11.06.
godina: 2001.
fakultet: TMF
godina: 2007. fakultet: Katedra za Mikrobiologiju, Wageningen
Univerzitet, Holandija
Postojeće naučno zvanje: Naučno zvanje koje se traži: naučni saradnik
Oblast nauke u kojoj se traži zvanje: Tehničko-tehnološke nauke
Grana nauke u kojoj se traži zvanje: Materijali i hemijske tehnologije
Naučna disciplina u kojoj se traži zvanje:
Naziv naučnog matičnog odbora kojem se zahtev upućuje: Matični naučni odbor za materijale
i hemijske tehnologije
II Datum izbora-reizbora u naučno zvanje:
Naučni saradnik: Viši naučni saradnik: III Naučno-istraživački rezultati (prilog 1 i 2 pravilnika):
1.
2.
Monografije, monografske studije, tematski zbornici, leksikografske i
kartografske publikacije međunarodnog značaja (uz donošenje na uvid)
(M10)
broj
vrednost
ukupno
M11 =
M12 =
M13 =
M14 =
1
6
6
M15 =
M16 =
M17 =
M18 =
Radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja (M20):
broj
vrednost
ukupno
M21 =
6
8
48
M22 =
M23 =
1
3
3
52
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
3.
4.
M24 =
M25 =
M26 =
M27 =
M28 =
Zbornici sa međunarodnih naučnih skupova (M30):
broj
vrednost
M31 =
M32 =
M33 =
M34 =
9
0,5
M35 =
M36 =
6.
7.
4.5
Nacionalne monografije, tematski zbornici, leksikografske i kartografske
publikacije nacionalnog značaja; naučni prevodi i kritička izdanja građe,
bibliografske publikacije (M40):
broj
5.
ukupno
vrednost
M41 =
M42 =
M43 =
M44 =
M45 =
M46 =
M47 =
M48 =
M49 =
Časopisi nacionalnog značaja (M50):
broj
vrednost
M51 =
M52 =
M53 =
M54 =
M55 =
Zbornici skupova nacionalnog značaja (M60):
broj
vrednost
M61 =
M62 =
M63 =
M64 =
M65 =
M66 =
Magistarske i doktorske teze, M70
broj
vrednost
M71 =
1
6
M72 =
ukupno
ukupno
ukupno
ukupno
6
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
53
Tehnička i razvojna rešenja, M80
8.
broj
M81 =
M82 =
M83 =
M84 =
M85 =
M86 =
Patenti, autorske izložbe, testovi (M90):
broj
M91 =
M92 =
M93 =
vrednost
ukupno
vrednost
ukupno
IV Kvalitativna ocena naučnog doprinosa (prilog 1 pravilnika):
1.
Pokazatelji uspeha u naučnom radu:
(Nagrade i priznanja za naučni rad dodeljene od strane relevantnih naučnih institucija i
društava; uvodna predavanja na naučnim konferencijama i druga predavanja po pozivu; članstva u
odborima međunarodnih naučnih konferencija; članstva u odborima naučnih društava; članstva u
uređivačkim odborima časopisa, uređivanje monografija, recenzije naučnih radova i projekata)
Dr Mirjana Rajilić-Stojanović je doktorirala uz pohvale (sa ocenom cum laude) kao prva
žena i prvi stranac u istoriji Katedre za mikrobiologiju na Wageningen univerzitetu.
Dr Mirjana Rajilić-Stojanović je dobila nagradu za najbolji poster prezentovan na FEMS
1st congress of European Microbiologists, Ljubljana, Slovenia, 2003 godine.
Dr Mirjana Rajilić-Stojanović je držala predavanje po pozivu na kongresima: Cost Action
853 meeting, 19-20 June 2006, Wageningen The Netherlands, i the First Finnish Gut Day,
November 23, 2007, Helsinki, Finland
Dr Mirjana Rajilić-Stojanović je recenzirala je nekoliko radova za časopise
međunarodnog značaja (ISME journal and Applied Microbiology).
2. Angažovanost u razvoju uslova za naučni rad, obrazovanju i formiranju naučnih kadrova:
(Doprinos razvoju nauke u zemlji; mentorstvo pri izradi master, magistarskih i doktorskih
radova, rukovođenje specijalističkim radovima; pedagoški rad; međunarodna saradnja;
organizacija naučnih skupova)
Dr Mirjana Rajilić-Stojanović od školske 2002/2003. godine, učestvuje u izvođenju vežbi
na Katedri za mikrobiologiju na Wageningen univerzitetu iz sledećih predmeta: "Advanced Food
Microbiology“ (školska 2002/2003.), "Advanced Practical Course" (2003/2004, 2004/2005 i
2007/2008), „Microbial Ecology“ (2005/2006).
Dr Mirjana Rajilić-Stojanović je bila mentor dve master teze i to:
Sebastian Tims: Phylogenetic microarray analysis of the faecal microbiota of irritable bowel
syndrome patients during a probiotic trial (MSc thesis microbiology - MIB-80436), September
2007 – March 2008 (Academic year 2007-2008) Supervisor: Mirjana Rajilic-Stojanovic,
Examiner: Hauke Smidt. Laboratory of Microbiology, Wageningen University, The Netherlands.
Elena Biagi: Analysis of the intestinal microbiota composition using the newly developed diversity
microarray – HITChip (MSc thesis Facoltá di Scienze Matematiche, Fisiche e naturali Corso di
Laurea Specialistica in Biotechonolgie Molecolari).Academic year 2005-2006. Supervisors
Mirjana Rajilic-Stojanovic, Hauke Smidt, Exeminer: Patrizia Brigidi. Alma Mater Studiorum –
University of Bologna, Italy.
54
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
3.
Organizacija naučnog rada:
(Rukovođenje projektima, potprojektima i zadacima; tehnološki projekti, patenti, inovacije i
rezultati primenjeni u praksi; rukovođenje naučnim i stručnim društvima; značajne aktivnosti
u komisijama i telima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj i telima drugih ministarstava
vezanih za naučnu delatnost; rukovođenje naučnim institucijama)
4. Kvalitet naučnih rezultata:
(Uticajnost; parametri kvaliteta časopisa i pozitivna citiranost kandidatovih radova; efektivni
broj radova i broj radova normiran na osnovu broja koautora; stepen samostalnosti i stepen
učešća u realizaciji radova u naučnim centrima u zemlji i inostranstvu; doprinos kandidata
realizaciji koautorskih radova, značaj radova)
Posebno treba izdvojiti poglavlje u monografiji od međunarodnog značaja koju je
štampalo Američko društvo za mikrobiologiju (American Society for Microbiology) na kom je Dr
Mirjana Rajilić-Stojanović prvi od ukupno tri autora. Dalje su značajni 6 radova koji su objavljeni
u vrhunskim međunarodnim časopisima (M21) sa impakt faktorima 9,35; 4,909; 4,357 i 3,801.
Radovi kandidata citirani su 192 puta bez autocitata. Od ukupno objavljenih 8 radova Dr Mirjana
Rajilić-Stojanović je prvi autor na 3 rada. U svim objavljenim radovima prosečan broj autora po
radu je 6,75.
V Ocena Komisije o naučnom doprinosu kandidata sa obrazloženjem:
Dr Mirjana Rajilić-Stojanović je u toku svog dosadašnjeg rada na katedri za
mikrobiologiju na Wageningen univerzitetu pokazala poseban interes za naučno-istraživački rad,
posvećenost, preciznost i upornost u ostvarivanju naučno-istraživačkih ciljeva i rešavanju naučnoistraživačkih problema. Ovo je, kao što se vidi iz priloženog izveštaja, doprinelo postizanju
značajnih rezultata pre svega u oblasti njene doktorske disertacije u oblasti genetike i genetskog
inženjerstva.
U okviru svoje doktorske disertacije kandidat je ostvario naučni doprinos u definisanju
metode za identifikaciju mikroorganizama posebno humane mikroflore gastrointestinalnog trakta
(proizvodnja mikročipa), koja je potpuno inovirana u odnosu na većinu do sada objavljenih.
Rezultati doktorske teze Dr Mirjane Rajilić-Stojanović imaju izuzetan praktičan značaj i primenu u
svim oblastima koje imaju zahteve za rad sa mikroorganizmima i njihovom identifikacijom
(medicina, prehrambena industrija, farmacija, ekološko inženjerstvo). Dr Mirjana RajilićStojanović je svojim naučnim doprinosom definisanja efikasnog načina identifikacije
mikroorganizama i objavljenim radovima u vodećim međunarodnim časopisima sa visokim impakt
faktorima u potpunosti ispunila i prevazišla potrebne kriterijume za izbor u prvo naučno zvanje
naučnog saradnika.
Dr Mirjana Rajilić-Stojanović je u toku rada na katedri za mikrobiologiju na Wageningen
univerzitetu stekla i dragoceno iskustvo u izvodjenju vežbi i nastave iz oblasti mikrobiologije i
genetike.
Na osnovu procene celokupnog naučno-istraživačkog rada, uvida u rad i ostvarene
rezultate, zalaganja kandidata u dosadašnjem radu kako u istraživačkoj delatnosti tako i u edukaciji
i nastavnom radu sa studentima, smatramo da dr Mirjana Rajilić-Stojanović, dipl.inž.tehnologije
ima sve potrebne kvalitete i ispunjava sve uslove za izbor u zvanje u zvanje naučni saradnik.
Predsednik komisije:
Dr Suzana Dimitrijević-Branković, docent. TMF-a
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 18.11.2010.
55
MINIMALNI KVANTITATIVNI ZAHTEVI ZA STICANJE POJEDINAČNIH NAUČNIH
ZVANJA
Za tehničko-tehnološke i biotehničke nauke
Diferencijalni uslovOd prvog izbora u
prethodno zvanje do
izbora u zvanje.....
Naučni saradnik
Viši naučni
saradnik
Naučni savetnik
potrebno je da kanddiat ima najmanje XX poena,
koji treba da pripadaju sledećim kategorijama:
Ukupno
M10+M20+M31+M32+M33
M41+M42+M51 ≥
M21+M22+M23+M24 ≥
Neophodno
16
9
4
Ukupno
M10+M20+M31+M32+M33
M41+M42+M51+M80+M90 ≥
M21+M22+M23+M24+M31+M32 ≥
48
38
Ukupno
M10+M20+M31+M32+M33
M41+M42+M51+M80+M90 ≥
M21+M22+M23+M24+M31+M32≥
70
54
Ostvareno
67,5
57
51
15
26
Za izbor u naučnog savetnika je potrebno da je publikovan jedan rad kategorija M41-45 M51-52
na srpskom jeziku ili jezicima nacionalnih manjina.
Download

pdf,600KB - Tehnološko