Na osnovu uvida u dobijenu dokumentaciju u vezi tehničkog rešenja „Laboratorijski
tehnološki postupak za inkorporaciju karotenoida unutar lipozoma i dokazivanje njihovog
prisustva Infracrvenom spektroskopijom“, autora Dragana Cvetkovića i Milorada Cakića,
podnosim sledeći
IZVEŠTAJ
Predloženo tehničko rešenje pod radnim nazivom „Laboratorijski tehnološki postupak za
inkorporaciju karotenoida unutar lipozoma i dokazivanje njihovog prisustva Infracrvenom
spektroskopijom“ autora Dragana Cvetkovića i Milorada Cakića napisano je na ukupno 18
stranica A4 formata (naslovna stranica, 3 stranice sa administrativnim podacima i 14 stranica opisa
tehničkog rešenja). Tehničko rešenje sadrži 11 slika.
Predmetno tehničko rešenje je sastavljeno od 6 poglavlja i pregleda korišćene literature
(ukupno je navedeno 30 referenci).
Naslovi poglavlja predmetnog tehničkog rešenje su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Literaturni pregled rešenosti problema
Razvoj laboratorijskog tehnološkog postupka (sa 1 podpoglavljem)
Opis laboratorijskog tehnološkog postupka (sa 2 podpoglavlja)
Potrebna oprema i hemikalije
Dokazivanje prisustva karotenoida unutar lipozoma FTIR spektroskopijom
Zaključak
Predmetno tehničko rešenje „Laboratorijski tehnološki postupak za inkorporaciju
karotenoida unutar lipozoma i dokazivanje njihovog prisustva Infracrvenom
spektroskopijom“ pripada oblasti hemijske tehnologije. Prikazani tehnološki postupak je
laboratorijsko rešenje za praćenje prisustva karotenoida unutar multilamelarnih lipozoma
spektroskopskom metodom – FTIR spektroskopijom. Kao fosfolipidna sirovina za produkciju
lipozoma korišćena je smeša fosfolipida Phospholipon® 90 sa najvećim sadržajem fosfatidilholina u
sebi, kao i čisti DOPC fosfolipidi. Postupak je razvijen na laboratorijskom nivou.
U Literaturnom pregledu rešenosti problema je dat uvid u smisao predloženog
tehničkog rešenja sa opisom značaja upotrebe karotenoida kao prirodnih antioksidanata i njihove
inkorporacije unutar lipozoma. Poseban akcenat je na razvoju novih metoda za dokazivanje
stepena inkorporacije i prisustva karotenoida unutar modela biomembrana kao efikasnih nosača
aktivnih supstanci. Naglašene su prednosti FTIR spektroskopije u analizi karotenoida unutar
bioloških mambrana (in vitro).
Poglavlje „Opis laboratorijskog tehnološkog postupka“ daje detaljan opis analze
prisustva karotenoida unutar lipozoma preko FTIR spektroskopije. Dat je prikaz FTIR spektara
samih karotenoida (β-karotena i luteina) i istaknuta su sve spektralna područja koja se koriste u
proučavanju interakcije karotenoida sa fosfolipidima unutar lipozoma. U ovom poglavlju, a u okviru
dva naredna podpoglavlja, date su karakteristike i kompletan hemijski sastav sirovine koja je
korišćena, spisak svih potrebnih hemikalija i opreme, kao i detaljan opis laboratorijskog postupka
za inkorporaciju karotenoida unutar lipozoma.
Poglavlje „Dokazivanje prisustva karotenoida unutar lipozoma FTIR spektroskopijom“
daje detaljanu interpretaciju FTIR spektara (uz ilustraciju) lipozoma sa inkorporisanim
karotenoidima u smislu dokazivanja pozicije karotenoida unutar lipidnih dvoslojeva lipozoma na
osnovu njihovih interakcija sa lipidnim matriksom koji ih okružuje. Takođe, istaknut je dokaz da je
lutein u jačim interakcijama sa molekulima lipida, tj. da je on bolje inkorporisan unutar lipozoma u
poređenju sa β-karotenom.
Predloženi tehnološki postupak „Laboratorijski tehnološki postupak za inkorporaciju
karotenoida unutar lipozoma i dokazivanje njihovog prisustva Infracrvenom
spektroskopijom“ omogućava dokazivanje inkorporisanosti karotenoida unutar multilamelarnih
1
lipozoma napravljenih od fosfolipidne sirovine Phospholipon® 90 i čistih DOPC lipida. Korišćena je
FTIR metoda i ona daje zadovoljavajuće rezultate u pogledu dokazivanja inkorporacije
karotenoida, kao i praćenja efekta koji inkorporisani karotenoidi imaju na fizičke karakteristike
fosfolipidnog dvosloja lipozoma. Takođe, ovom tehnikom je moguće pratiti i efekat membrane i
njenog uređenja na funkciju i osobine samih karotenoida, što je od izuzetnog značaja za dalje
praćenje brzine i efikasnosti oslobađanja farmakološki aktivnih supstanci iz lipozoma.
M I Š LJ E NJ E
Predloženim tehničkim rešenjem „Laboratorijski tehnološki postupak za inkorporaciju
karotenoida unutar lipozoma i dokazivanje njihovog prisustva Infracrvenom
spektroskopijom“ autori su jasno opisali laboratorijski postupak za dokazivanje prisustva
karotenoida unutar lipozoma upotrebom FTIR spektroskopije.
Na osnovu svega iznetog sa zadovoljstvom predlažem da se tehničko rešenje
„Laboratorijski tehnološki postupak za inkorporaciju karotenoida unutar lipozoma i
dokazivanje njihovog prisustva Infracrvenom spektroskopijom“ prihvati kao novi tehnološki
postupak verifikovan na laboratorijskom nivou.
_____________________________________
dr Andrija Šmelcerović, vanred. prof.
Medicinski fakultet, Odsek za farmaciju, Niš
2
Na osnovu uvida u dobijenu dokumentaciju u vezi tehničkog rešenja „Laboratorijski tehnološki
postupak za inkorporaciju karotenoida unutar lipozoma i dokazivanje njihovog prisustva Infracrvenom
spektroskopijom“, autora Dragana Cvetkovića i Milorada Cakića, podnosim sledeći
IZVEŠTAJ
Predloženo tehničko rešenje pod radnim nazivom „Laboratorijski tehnološki postupak za
inkorporaciju karotenoida unutar lipozoma i dokazivanje njihovog prisustva Infracrvenom
spektroskopijom“ autora Dragana Cvetkovića i Milorada Cakića napisano je na ukupno 18 stranica A4
formata (naslovna stranica, 3 stranice sa administrativnim podacima i 14 stranica opisa tehničkog rešenja).
Tehničko rešenje sadrži 11 slika.
Predmetno tehničko rešenje je sastavljeno od 6 poglavlja i pregleda korišćene literature (ukupno je
navedeno 30 referenci).
Naslovi poglavlja predmetnog tehničkog rešenje su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Literaturni pregled rešenosti problema
Razvoj laboratorijskog tehnološkog postupka (sa 1 podpoglavljem)
Opis laboratorijskog tehnološkog postupka (sa 2 podpoglavlja)
Potrebna oprema i hemikalije
Dokazivanje prisustva karotenoida unutar lipozoma FTIR spektroskopijom
Zaključak
Predmetno tehničko rešenje „Laboratorijski tehnološki postupak za inkorporaciju karotenoida
unutar lipozoma i dokazivanje njihovog prisustva Infracrvenom spektroskopijom“ pripada oblasti hemijske
tehnologije. Prikazani tehnološki postupak je laboratorijsko rešenje za praćenje prisustva karotenoida unutar
multilamelarnih lipozoma spektroskopskom metodom – FTIR spektroskopijom. Kao fosfolipidna sirovina za
produkciju lipozoma korišćena je smeša fosfolipida Phospholipon® 90 sa najvećim sadržajem fosfatidilholina
u sebi, kao i čisti DOPC fosfolipidi. Postupak je razvijen na laboratorijskom nivou.
U Literaturnom pregledu rešenosti problema je dat uvid u smisao predloženog tehničkog rešenja
sa opisom značaja upotrebe karotenoida kao prirodnih antioksidanata i njihove inkorporacije unutar
lipozoma. Poseban akcenat je na razvoju novih metoda za dokazivanje stepena inkorporacije i prisustva
karotenoida unutar modela biomembrana kao efikasnih nosača aktivnih supstanci. Naglašene su prednosti
FTIR spektroskopije u analizi karotenoida unutar bioloških mambrana (in vitro).
Poglavlje „Opis laboratorijskog tehnološkog postupka“ daje detaljan opis analze prisustva
karotenoida unutar lipozoma preko FTIR spektroskopije. Dat je prikaz FTIR spektara samih karotenoida (βkarotena i luteina) i istaknuta su sve spektralna područja koja se koriste u proučavanju interakcije
karotenoida sa fosfolipidima unutar lipozoma. U ovom poglavlju, a u okviru dva naredna podpoglavlja, date
su karakteristike i kompletan hemijski sastav sirovine koja je korišćena, spisak svih potrebnih hemikalija i
opreme, kao i detaljan opis laboratorijskog postupka za inkorporaciju karotenoida unutar lipozoma.
Poglavlje „Dokazivanje prisustva karotenoida unutar lipozoma FTIR spektroskopijom“ daje
detaljanu interpretaciju FTIR spektara (uz ilustraciju) lipozoma sa inkorporisanim karotenoidima u smislu
dokazivanja pozicije karotenoida unutar lipidnih dvoslojeva lipozoma na osnovu njihovih interakcija sa
lipidnim matriksom koji ih okružuje. Takođe, istaknut je dokaz da je lutein u jačim interakcijama sa
molekulima lipida, tj. da je on bolje inkorporisan unutar lipozoma u poređenju sa β-karotenom.
Predloženi tehnološki postupak „Laboratorijski tehnološki postupak za inkorporaciju karotenoida
unutar lipozoma i dokazivanje njihovog prisustva Infracrvenom spektroskopijom“ omogućava dokazivanje
inkorporisanosti karotenoida unutar multilamelarnih lipozoma napravljenih od fosfolipidne sirovine
Phospholipon® 90 i čistih DOPC lipida. Korišćena je FTIR metoda i ona daje zadovoljavajuće rezultate u
pogledu dokazivanja inkorporacije karotenoida, kao i praćenja efekta koji inkorporisani karotenoidi imaju na
fizičke karakteristike fosfolipidnog dvosloja lipozoma. Takođe, ovom tehnikom je moguće pratiti i efekat
membrane i njenog uređenja na funkciju i osobine samih karotenoida, što je od izuzetnog značaja za dalje
praćenje brzine i efikasnosti oslobađanja farmakološki aktivnih supstanci iz lipozoma.
1
M I Š LJ E NJ E
Predloženim tehničkim rešenjem „Laboratorijski tehnološki postupak za inkorporaciju karotenoida
unutar lipozoma i dokazivanje njihovog prisustva Infracrvenom spektroskopijom“ autori su jasno opisali
laboratorijski postupak za dokazivanje prisustva karotenoida unutar lipozoma upotrebom FTIR
spektroskopije.
Na osnovu svega iznetog sa zadovoljstvom predlažem da se tehničko rešenje „Laboratorijski
tehnološki postupak za inkorporaciju karotenoida unutar lipozoma i dokazivanje njihovog prisustva
Infracrvenom spektroskopijom“ prihvati kao novi tehnološki postupak verifikovan na laboratorijskom
nivou.
_____________________________________
prof. dr Goran Nikolić
Medicinski fakultet, Odsek za farmaciju, Niš
2
Na osnovu uvida u dobijenu dokumentaciju u vezi tehničkog rešenja „Laboratorijski tehnološki
postupak za inkorporaciju izolovanog hlorofilida u lipozome“, autora Sanje Petrović i Jelene
Zvezdanović, podnosim sledeći
IZVEŠTAJ
Predloženo tehničko rešenje pod radnim nazivom „Laboratorijski tehnološki postupak za
inkorporaciju izolovanog hlorofilida u lipozome“, autora Sanje Petrović i Jelene Zvezdanović,
napisano je na ukupno 18 stranica A4 formata (naslovna stranica, 3 stranice sa administrativnim
podacima i 13 stranica opisa tehničkog rešenja). Tehničko rešenje sadrži 10 slika.
Predmetno tehničko rešenje je sastavljeno od 6 poglavlja i pregleda korišćene literature
(ukupno navedeno 25 referenci).
Naslovi poglavlja predmetnog tehničkog rešenje su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Literaturni pregled stanja rešenosti problema
Razvoj laboratorijskog tehnološkog postupka (sa 1 podpoglavljem)
Opis laboratorijskog tehnološkog postupka (sa 2 podpoglavlja)
Potrebna oprema i hemikalije
Dokazivanje prisustva hlorofilida unutar lipozoma
Zaključak
Predmetno tehničko rešenje „Laboratorijski tehnološki postupak za inkorporaciju
izolovanog hlorofilida u lipozome“ pripada oblasti hemijske tehnologije. Ovim tehničkim rešenjem
definisan je postupak za inkorporaciju hlorofilida unutar velikih multilamelarnih i malih
unilamelarnih lipozoma. Kao fosfolipidna sirovina za produkciju lipozoma korišćen je
dipalmitoilfosfatidilholin (DPPC) lipid. Postupak inkorporacije se sastoji od produkcije tankog
filma sastavljenog od DPPC fosfolipida i hlorofila, na zidovima suda isparavanjem rastvarača
(hloroform), hidratacije nastalog filma fosfatnim puferom i sonifikacije. Dokazivanje
inkorporisanosti hlorofilida unutar lipozoma je vršeno spektrofotometrijski, apsorpcionom i
emisionom spektroskopijom. Postupak je razvijen na laboratorijskom nivou.
U Literaturnom pregledu rešenosti problema je dat uvid u smisao predloženog tehničkog
rešenja sa opisom značaja hlorofilida i njihove inkorporacije unutar lipozoma. Poseban akcenat je
na razvoju novih metoda za dokazivanje inkorporacije i prisustva hlorofilida unutar modela
biomembrana kao efikasnih nosača aktivnih supstanci.
U poglavlju „Razvoj laboratorijskog tehnološkog postupka“ dat je detaljan opis postupka
ekstrakcije i hromatografskog dobijanja hlorofilida iz sušenog spanaća.
Poglavlje „Opis laboratorijskog tehnološkog postupka“ daje detaljan opis produkcije
lipozoma, velikih multilamelarnih (MLV) i malih unilamelarnih lipozoma (SUV), i inkorporacije
hlorofilida. U ovom poglavlju, a u okviru dva naredna podpoglavlja, date su karakteristike i
kompletan hemijski sastav sirovine koja je korišćena, spisak svih potrebnih hemikalija i opreme,
kao i detaljan opis laboratorijskog postupka za dobijanje lipozomnih disperzija sa hlorofilidom.
Poglavlje „Dokazivanje prisustva hlorofilida unutar lipozoma“ daje detaljan opis
snimanja i interpretacije apsorpcionih i emisionih spektara (uz ilustraciju), kao i detaljanu analizu
inkorporisanih hlorofilida u smislu dokazivanja pozicije hlorofilida unutar lipidnih dvoslojeva
lipozoma na osnovu njihovih interakcija sa lipidnim matriksom koji ih okružuje.
Predloženi tehnološki postupak „Laboratorijski tehnološki postupak za inkorporaciju
izolovanog hlorofilida u lipozome“, omogućava produkciju lipozoma i dokazivanje
inkorporisanosti hlorofilida unutar multilamelarnih i malih unilamelarnih lipozoma napravljenih od
fosfolipidne sirovine, dipalmitoilfosfatidilholin-a (DPPC). Korišćene, apsoprpciona i emisiona
spektroskopija, su metode koje daju zadovoljavajuće rezultate u pogledu dokazivanja inkorporacije
hlorofilida, kao i praćenja efekta koji inkorporisani pigment imaja na fizičke karakteristike
fosfolipidnog dvosloja lipozoma u pogledu promene njegove fluidnosti.
M I Š LJ E NJ E
Predloženim tehničkim rešenjem „Laboratorijski tehnološki postupak za inkorporaciju
izolovanog hlorofilida u lipozome“, autori su jasno opisli laboratorijski postupak za produkciju i
dokazivanje prisustva hlorofilida unutar lipozoma upotrebom apsorpcione i emisione
spektroskopije.
Na osnovu svega iznetog sa zadovoljstvom predlažem da se tehničko rešenje
„Laboratorijski tehnološki postupak za inkorporaciju izolovanog hlorofilida u lipozome“ prihvati
kao novi tehnološki postupak verifikovan na laboratorijskom nivou.
_____________________________________
dr Andrija Šmelcerović, vanredni profesor
Medicinski fakultet, Niš
Na osnovu uvida u dobijenu dokumentaciju u vezi tehničkog rešenja „Laboratorijski tehnološki
postupak za inkorporaciju izolovanog hlorofilida u lipozome“, autora Sanje Petrović i Jelene
Zvezdanović, podnosim sledeći
IZVEŠTAJ
Predloženo tehničko rešenje pod radnim nazivom „Laboratorijski tehnološki postupak za
inkorporaciju izolovanog hlorofilida u lipozome“, autora Sanje Petrović i Jelene Zvezdanović,
napisano je na ukupno 18 stranica A4 formata (naslovna stranica, 3 stranice sa administrativnim
podacima i 13 stranica opisa tehničkog rešenja). Tehničko rešenje sadrži 10 slika.
Predmetno tehničko rešenje je sastavljeno od 6 poglavlja i pregleda korišćene literature
(ukupno navedeno 25 referenci).
Naslovi poglavlja predmetnog tehničkog rešenje su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Literaturni pregled stanja rešenosti problema
Razvoj laboratorijskog tehnološkog postupka (sa 1 podpoglavljem)
Opis laboratorijskog tehnološkog postupka (sa 2 podpoglavlja)
Potrebna oprema i hemikalije
Dokazivanje prisustva hlorofilida unutar lipozoma
Zaključak
Predmetno tehničko rešenje „Laboratorijski tehnološki postupak za inkorporaciju
izolovanog hlorofilida u lipozome“ pripada oblasti hemijske tehnologije. Ovim tehničkim rešenjem
definisan je postupak za inkorporaciju hlorofilida unutar velikih multilamelarnih i malih
unilamelarnih lipozoma. Kao fosfolipidna sirovina za produkciju lipozoma korišćen je
dipalmitoilfosfatidilholin (DPPC) lipid. Postupak inkorporacije se sastoji od produkcije tankog
filma sastavljenog od DPPC fosfolipida i hlorofila, na zidovima suda isparavanjem rastvarača
(hloroform), hidratacije nastalog filma fosfatnim puferom i sonifikacije. Dokazivanje
inkorporisanosti hlorofilida unutar lipozoma je vršeno spektrofotometrijski, apsorpcionom i
emisionom spektroskopijom. Postupak je razvijen na laboratorijskom nivou.
U Literaturnom pregledu rešenosti problema je dat uvid u smisao predloženog tehničkog
rešenja sa opisom značaja hlorofilida i njihove inkorporacije unutar lipozoma. Poseban akcenat je
na razvoju novih metoda za dokazivanje inkorporacije i prisustva hlorofilida unutar modela
biomembrana kao efikasnih nosača aktivnih supstanci.
U poglavlju „Razvoj laboratorijskog tehnološkog postupka“ dat je detaljan opis postupka
ekstrakcije i hromatografskog dobijanja hlorofilida iz sušenog spanaća.
Poglavlje „Opis laboratorijskog tehnološkog postupka“ daje detaljan opis produkcije
lipozoma, velikih multilamelarnih (MLV) i malih unilamelarnih lipozoma (SUV), i inkorporacije
hlorofilida. U ovom poglavlju, a u okviru dva naredna podpoglavlja, date su karakteristike i
kompletan hemijski sastav sirovine koja je korišćena, spisak svih potrebnih hemikalija i opreme,
kao i detaljan opis laboratorijskog postupka za dobijanje lipozomnih disperzija sa hlorofilidom.
Poglavlje „Dokazivanje prisustva hlorofilida unutar lipozoma“ daje detaljan opis
snimanja i interpretacije apsorpcionih i emisionih spektara (uz ilustraciju), kao i detaljanu analizu
inkorporisanih hlorofilida u smislu dokazivanja pozicije hlorofilida unutar lipidnih dvoslojeva
lipozoma na osnovu njihovih interakcija sa lipidnim matriksom koji ih okružuje.
Predloženi tehnološki postupak „Laboratorijski tehnološki postupak za inkorporaciju
izolovanog hlorofilida u lipozome“, omogućava produkciju lipozoma i dokazivanje
inkorporisanosti hlorofilida unutar multilamelarnih i malih unilamelarnih lipozoma napravljenih od
fosfolipidne sirovine, dipalmitoilfosfatidilholin-a (DPPC). Korišćene, apsoprpciona i emisiona
spektroskopija, su metode koje daju zadovoljavajuće rezultate u pogledu dokazivanja inkorporacije
hlorofilida, kao i praćenja efekta koji inkorporisani pigment imaja na fizičke karakteristike
fosfolipidnog dvosloja lipozoma u pogledu promene njegove fluidnosti.
M I Š LJ E NJ E
Predloženim tehničkim rešenjem „Laboratorijski tehnološki postupak za inkorporaciju
izolovanog hlorofilida u lipozome“, autori su jasno opisli laboratorijski postupak za produkciju i
dokazivanje prisustva hlorofilida unutar lipozoma upotrebom apsorpcione i emisione
spektroskopije.
Na osnovu svega iznetog sa zadovoljstvom predlažem da se tehničko rešenje
„Laboratorijski tehnološki postupak za inkorporaciju izolovanog hlorofilida u lipozome“ prihvati
kao novi tehnološki postupak verifikovan na laboratorijskom nivou.
_____________________________________
Prof. dr Goran Nikolić
Medicinski fakultet, Niš
Uvidom u dostavljenu dokumentaciju za tehničko rešenje pod nazivom:
"Laboratorijski tehnološki postupak dobijanja formulacije za modifikovano
oslobađanje paracetamola iz hidrogelova", koje je urađeno na Tehnološkom
fakultetu u Leskovcu, podnosim sledeći
IZVEŠTAJ
Tehničko rešenje pod nazivom: "Laboratorijski tehnološki postupak
dobijanja formulacije za modifikovano oslobađanje paracetamola iz hidrogelova"
autora Snežane Ilić-Stojanović, Ljubiše Nikolića, Vesne Nikolić, Ivane MladenovićRanisavljvić i Slobodana Stankovića prikazano je na 17 strana A4 formata. Opis rešenja
sa citiranom literaturom (33 literaturnih navoda) prikazan je na 8 strana, grupisanih u 6
poglavlja, a obuhvata 3 tabele i 7 slika. Rešenje sadrži i naslovnu stranu, stranu sa
administrativnim podacima, potvrdu o tehničkom rešenju (2 strane) i sadržaj.
Oblast na koju se tehničko rešenje odnosi je hemijska tehnologija. Tehničko
rešenje predstavlja tehnološki postupak razvijen na laboratorijskom nivou kojim se
rešava problem dobijanja hidrogelova na bazi N-izopropilakrilamida i njihove primene
kao nosača za modifikovano otpuštanje paracetamola.
Poglavlje Literaturni pregled stanja tehničkog problema u prvom
podpoglavlju daje prikaz svojstava i primene hidrogelova osetljivih na spoljne
stimulanse. U drugom podpoglavlju opisana su fizičko-hemijska svojstva i delovanje
paracetamola sa primerima primene inteligentnih gelova kao nosača paracetamola za
kontrolisano oslobađanje lekovitih supstanci.
Poglavlje Razvoj laboratorijskog tehnološkog postupka je podeljeno na 4
podpoglavlja. Prikazuje opis postupka sinteze hidrogelova kao i spisak neophodnih
hemikalija. Dat je postupak dobijanja kopolimera poli(N-izopropilakrilamid-ko-2hidroksipropilmetakrilata) i homopolimera poli(N-izopropilakrilamida), kao i postupak
za sintezu i prekristalizaciju paracetamola. Naveden je postupak uklapanja
paracetamola u hidrogelove, kao i postupak oslobađanja paracetamola iz hidrogelova
primenom HPLC metode.
U poglavlju Karakterizacija su okarakterisani hidrogelovi metodama
rentgenske difrakcije, diferencijalne skenirajuće kalorimetrije, skenirajuće elektronske
mikroskopije. Ispitano je bubrenja hidrogelova p(NIPAM-HPMet) u in vitro uslovima
čije pH vrednosti simuliraju gastrointestinalni trakt. Karakterizacija kopolimera
p(NIPAM-HPMet)-a sa uklopljenim paracetamolom izvršena je analizom SEM
mikrografa u kserogel stanju.
U poglavlju Ispitivanje modifikovanog oslobađanja paracetamola prikazani
su rezultati uklapanja paracetamola u hidrogelove i ispitivanje oslobađanja
paracetamola in vitro u medijumima različitih pH-vrednosti. Dobijeni rezultati
omogućavaju primenljivost tehničkog rešenja na laboratorijskom nivou, uz mogućnost
daljih ispitivanja na industrijskom nivou.
MIŠLJENJE
U tehničkom rešenju "Laboratorijski tehnološki postupak dobijanja
formulacije za modifikovano oslobađanje paracetamola iz hidrogelova" autori su
jasno i detaljno opisali dobijanje i strukturu hidrogelova na bazi N-izopropilakrilamida
na laboratorijskom nivou, izvršili uklapanje paracetamola i ispitali njihovu primenu kao
nosača za modifikovano otpuštanje leka, tako da se mogu iskoristiti u farmaciji kao
nosači lekovitih supstanci.
Na osnovu pregleda dostavljene dokumentacije i postignutih rezultata smatram
da tehničko rešenje "Laboratorijski tehnološki postupak dobijanja formulacije za
modifikovano oslobađanje paracetamola iz hidrogelova" može biti prihvaćeno kao
novi tehnološki postupak na laboratorijskom nivou.
__________________________
prof. dr Goran Nikolić
Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet
Na osnovu pregleda dostavljene dokumentacije za tehničko rešenje urađeno
na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu, pod nazivom: "Laboratorijski tehnološki
postupak dobijanja formulacije za modifikovano oslobađanje paracetamola iz
hidrogelova", podnosim sledeći
IZVEŠTAJ
Tehničko rešenje pod nazivom nazivom: "Laboratorijski tehnološki
postupak dobijanja formulacije za modifikovano oslobađanje paracetamola iz
hidrogelova", čiji su autori: Snežana Ilić-Stojanović, Ljubiša Nikolić, Vesna Nikolić,
Ivana Mladenović-Ranisavljević i Slobodan Stanković napisano je na 17 strana A4
formata. Sadrži naslovnu stranu, stranu sa administrativnim podacima, potvrdu o
tehničkom rešenju (dve strane), sadržaj, kratak sažetak i opis rešenja na 8 strana.
Pregled literature obuhvata ukupno 33 literaturnih navoda. U opisu rešenja podeljenom
na 6 poglavlja prikazano je 7 slika i 3 tabela.
Tehničko rešenje pripada oblasti hemijske tehnologije i predstavlja tehnološki
postupak kojim se rešava problem primene hidrogelova na bazi N-izopropilakrilamida
kao nosača za modifikovano oslobađanje paracetamola. Postupak sinteze kopolimera
poli(N-izopropilakrilamid-ko-2-hidroksipropilmetakrilata)
i
homopolimera
poli(Nizopropilakrilamida) i postupak uklapanja paracetamola radi ispitivanja modifikovanog
oslobađanja razvijeni su na laboratorijskom nivou i mogu predstavljati osnovu za dalja
ispitivanja i razvoj industrijskih postupaka.
Literaturni pregled stanja tehničkog problema prikazan je u poglavlju 1, gde je u
prvom podpoglavlju prikazan literaturni pregled sa osvrtom na svojstva i primene
hidrogelova osetljivih na spoljne stimulanse. Dat je prikaz prednosti primene u oblasti
farmacije za kontrolisano oslobađanje farmaceutski aktivnih jedinjenja. U drugom
podpoglavlju prikazana su osnovna fizičko-hemijska svojstva paracetamola. Dat je
pregled mogućih hidrogelova kao nosača za kontrolisano otpuštanje paracetamola.
Razvoj laboratorijskog tehnološkog postupka je grupisan u 4 podpoglavlja. Dat
je spisak materijala i opisan postupak sinteze kopolimera poli(N-izopropilakrilamid-ko2-hidroksipropilmetakrilata) i homopolimera poli(N-izopropilakrilamida), kao i postupak
sinteze i prekristalizacije paracetamola. Opisan je postupak uklapanja paracetamola u
hidrogelove, kao i oslobađanja paracetamola iz hidrogelova primenom HPLC metode.
Poglavlje Karakterizacija prikazuje korišćene metode XRD, DSC i SEM za
karakterizaciju hidrogelova i analizu rezultata. Bubrenje hidrogelova p(NIPAM-HPMet)
praćeno je u in vitro uslovima pri pH vrednostima 2,20 i 7,40 koje simuliraju uslove u
gastrointestinalnom traktu. Analizom SEM mikrografa u kserogel stanju izvršena je
karakterizacija kopolimera p(NIPAM-HPMet)-a sa uklopljenim paracetamolom.
Ispitivanje modifikovanog oslobađanja paracetamola predstavlja rezultate
uklapanja paracetamola u hidrogelove i ispitivanje oslobađanja paracetamola in vitro u
medijumima čije su pH vrednosti 2,20 i 7,40 koje simuliraju uslove u
gastrointestinalnom traktu. Rezultati modifikovanog oslobađanja paracetamola
omogućavaju primenljivost tehničkog rešenja na laboratorijskom nivou, uz mogućnost
daljih ispitivanja na industrijskom nivou.
MIŠLJENJE
Predloženim tehničkim rešenjem "Laboratorijski tehnološki postupak
dobijanja formulacije za modifikovano oslobađanje paracetamola iz hidrogelova"
autori detaljno i jasno opisuju postupak sinteze kopolimera poli(N-izopropilakrilamidko-2-hidroksipropilmetakrilata) i homopolimera poli(N-izopropilakrilamida) i analiziraju
primenu kao nosača za modifikovano oslobađanje paracetamola. Prikazani rezultati
ispitivanja strukture hidrogelova i otpuštanja paracetamola u uslovima koji simuliraju
uslove u gastrointestinalnom traktu pokazuju da se mogu primeniti kao efikasniji i
sigurniji nosači farmaceutskih aktivnih jedinjenja, a mogu biti i osnova za razvoj
poluindustrijskih i industrijskih postupaka.
Na osnovu navedenog pregleda dokumentacije i postignutih rezultata
predlažem da se tehničko rešenje "Laboratorijski tehnološki postupak dobijanja
formulacije za modifikovano oslobađanje paracetamola iz hidrogelova" prihvati
kao novi tehnolološki postupak verifikovan na laboratorijskom nivou.
__________________________
dr Andrija Šmelcerović, vanr. prof.
Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet
Na osnovu pregleda dostavljene dokumentacije za tehničko rešenje pod nazivom,
"Laboratorijski tehnološki postupak za pripremu inkluzionih kompleksa
sulfanilamida sa ciklodekstrinima", koje je urađeno na Tehnološkom fakultetu u
Leskovcu, podnosim sledeći
IZVEŠTAJ
Tehničko rešenje pod nazivom "Laboratorijski tehnološki postupak za
pripremu inkluzionih kompleksa sulfanilamida sa ciklodekstrinima" autora
Vesne Nikolić, Ivana Savića, Ane Tačić, Ivane Savić, Dušice Ilić, Ljubiše Nikolića i
Snežane Ilić-Stojanović, napisano je na 19 strana A4 formata. Sadrži naslovnu
stranu, stranu sa administrativnim podacima, potvrdu o tehničkom rešenju (dve
strane), sadržaj, kratak sažetak i opis rešenja na 13 strana. Pregled literature
obuhvata ukupno 21 literaturni navod. U opisu rešenja prikazane su 9 slike i 2
tabele.
Tehničko rešenje pripada oblasti hemijske tehnologije i predstavlja
tehnološki postupak kojim se rešava problem male rastvorljivosti sulfanilamida,
sintetskog antimikrobnog agensa, kompleksiranjem sa β-ciklodekstrinom i 2hidroksipropil-β-ciklodekstrinom molekulskom inkluzijom. Postupak za dobijanje
molekulskih inkluzionih kompleksa sulfanilamid:β-ciklodekstrin i sulfanilamid:2hidroksipropil β-ciklodekstrin razvijen je na laboratorijskom nivou.
Kroz Stanje tehnike prikazan je literaturni pregled koji se odnosi na
sulfanilamid, fizičko-hemijske karakteristike i farmakološku aktivnost, na
cikodekstrine i inkluzione komplekse, kao i prednosti koje pružaju ove
supramolekulske strukture molekulima koji su ugrađeni u šupljine domaćina.
Tehnički problem koji je obuhvaćen ovim tehničkim rešenjem odnosi se na
pripremu molekulskih inluzionih kompleksa sulfanilamid:β-ciklodekstrin i
sulfanilamid:2-hidroksipropil-β-ciklodekstrin
i
povećanje
rastvorljivosti
sulfanilamida u navedenim supramolekulskim strukturama.
Detaljan opis tehničkog rešenja dat je u poglavlju Rezultati i diskusija.
Rezultati analize struktura pripremljenih inkluzionih kompleksa sulfanilamida sa
ciklodekstrinima dobijeni su primenom savremenih instrumentalnih metoda i jasno
ukazuju na postignutu kompleksaciju po tipu inkluzije. Uporedni rezultati o
rastvorljivosti sulfanilamida u kompleksima i u čistom stanju, su pozitivni, što u
potpunosti opravdava primenljivost tehničkog rešenja, ne samo na laboratorijskom
već i na industrijskom nivou.
MIŠLJENJE
U tehničkom rešenju "Laboratorijski tehnološki postupak za pripremu
inkluzionih kompleksa sulfanilamida sa ciklodekstrinima" autori su jasno i
detaljno opisali pripremu molekulskih inkluzionih kompleksa sulfanilamida sa
ciklodekstrinima. Prema prikazanim rezultatima ispitivanja pokazano je da su u
supramolekulskim strukturama postignute veće rastvorljivosti sulfanilamida, tako da
se inkluzioni kompleksi mogu iskoristiti, kako na laboratorijskom, tako i na
industrijskom nivou kao aktivni principi za izradu farmaceutskih formulacija koje bi
bile efikasnije za komercijalnu primenu.
Na osnovu pregleda dostavljene dokumentacije i postignutih rezultata
smatram da tehničko rešenje "Laboratorijski tehnološki postupak za pripremu
inkluzionih kompleksa sulfanilamida sa ciklodekstrinima", može biti prihvaćeno
kao novi tehnološki postupak na laboratorijskom nivou.
-----------------------------Prof. dr Goran Nikolić
Medicinski fakultet, Niš
Uvidom u dostavljenu dokumentaciju za tehničko rešenje pod nazivom,
"Laboratorijski tehnološki postupak za pripremu inkluzionih kompleksa
sulfanilamida sa ciklodekstrinima", koje je urađeno na Tehnološkom fakultetu u
Leskovcu, podnosim sledeći
IZVEŠTAJ
Tehničko rešenje pod nazivom "Laboratorijski tehnološki postupak za
pripremu inkluzionih kompleksa sulfanilamida sa ciklodekstrinima" autora
Vesne Nikolić, Ivana Savića, Ane Tačić, Ivane Savić, Dušice Ilić, Ljubiše Nikolića i
Snežane Ilić-Stojanović, prikazano je na 19 strana A4 formata. Opis rešenja sa
citiranom literaturom (21 literaturni navod) prikazan je na 13 strana i uključuje 2
tabele i 9 slika. Rešenje sadrži i naslovnu stranu, stranu sa administrativnim
podacima, potvrdu o tehničkom rešenju (dve strane), sadržaj i kratak sažetak.
Oblast kojoj pripada tehničko rešenje je hemijska tehnologija. Tehničko
rešenje predstavlja tehnološki postupak kojim se rešava problem male rastvorljivosti
sulfanilamida, važnog sintetskog farmakološki aktivnog agensa, pripremom
kompleksa
sa β-ciklodekstrinom i 2-hidroksipropil-β-ciklodekstrinom
koprecipitacionim metodom. Postupak za dobijanje molekulskih inkluzionih
kompleksa
sulfanilamid:β-ciklodekstrin
i
sulfanilamid:2-hidroksipropil-βciklodekstrin razvijen je na laboratorijskom nivou.
Kroz Stanje tehnike autori su dali literaturni pregled koji se odnosi na
sulfanilamid, njegove fizičko-hemijske karakteristike i farmakološku aktivnost, na
ciklodekstrine i inkluzione komplekse, kao i prednosti koje pružaju ove
supramolekulske strukture molekulima koji su inkludovani u šupljine domaćina.
Tehnički problem koji se rešava u tehničkom rešenju odnosi se na
pripremu molekulskih inluzionih kompleksa sulfanilamid:β-ciklodekstrin i
sulfanilamid:2-hidroksipropil-β-ciklodekstrin
i
povećanje
rastvorljivosti
sulfanilamida u navedenim supramolekulskim strukturama.
U poglavlju Rezultati i diskusija prikazan je detaljan opis tehničkog
rešenja sa svim rezultatima koji su postignuti u rešavanju tehničkog problema.
Savremenim instrumentalnim tehnikama dobijeni su rezultati, koji su detaljno
prikazani, i odnose se na dokaz o postignutoj inkluziji sulfanilamida u šupljine
ciklodekstrina. Komparacijom rezultata o rastvorljivosti sulfanilamida u
pripremljenim kompleksima i čistom stanju, dobijen je pozitivan rezultat, što u
potpunosti opravdava primenljivost tehničkog rešenja, ne samo na laboratorijskom
već i na industrijskom nivou.
MIŠLJENJE
U tehničkom rešenju "Laboratorijski tehnološki postupak za pripremu
inkluzionih kompleksa sulfanilamida sa ciklodekstrinima" autori su jasno i
detaljno opisali pripremu i strukturu molekulskih inkluzionih kompleksa
sulfanilamida sa ciklodekstrinima. Prema prikazanim rezultatima ispitivanja
pokazano je da su u supramolekulskim strukturama postignute veće rastvorljivosti
sulfanilamida tako da se inkluzioni kompleksi mogu iskoristiti, kako na
laboratorijskom, tako i na industrijskom nivou kao aktivni principi za izradu
farmaceutskih formulacija koje bi bile efikasnije i bezbednije za komercijalnu
primenu.
Na osnovu pregleda dostavljene dokumentacije i postignutih rezultata
smatram da tehničko rešenje "Laboratorijski tehnološki postupak za pripremu
inkluzionih kompleksa sulfanilamida sa ciklodekstrinima", može biti prihvaćeno
kao novi tehnološki postupak na laboratorijskom nivou.
--------------------------------dr Andrija Šmelcerović, vanred. prof.
Medicinski fakultet, Niš
Na osnovu uvida u dobijenu dokumentaciju u vezi tehničkog rešenja – nove metode „Identifikacija
bioaktivnih komponenti u ekstraktu lista koprive (Urtica dioica) elektrosprej-jonizacionom masenom
spektrometrijom“, autora Jelene Stanojević, Ljiljane Stanojević i Dragana Cvetkovića, podnosim sledeći
IZVEŠTAJ
Tehničko rešenje – nova metoda pod radnim nazivom „Identifikacija bioaktivnih komponenti u
ekstraktu lista koprive (Urtica dioica) elektrosprej-jonizacionom masenom spektrometrijom“ autora
Jelene Stanojević, Ljiljane Stanojević i Dragana Cvetkovića napisano je na ukupno 16 stranica A4
formata (naslovna stranica, 3 stranice sa administrativnim podacima i 12 stranica opisa tehničkog
rešenja). Tehničko rešenje – nova metoda sadrži 12 slika.
Predmetno tehničko rešenje – nova metoda je sastavljeno od 5 poglavlja i pregleda korišćene
literature (ukupno navedeno 18 reference).
Naslovi poglavlja predmetnog tehničkog rešenje su:
1.
2.
3.
4.
5.
Uvod (sa 1 podpoglavljem)
Pregled metoda i sirovina
Opis laboratorijskih postupaka (sa 2 podpoglavlja)
Identifikacija bioaktivnih komponenti u ekstraktu lista koprive
Zaključak
Tehničko rešenje – nova metoda „Identifikacija bioaktivnih komponenti u ekstraktu lista
koprive (Urtica dioica) elektrosprej-jonizacionom masenom spektrometrijom“ pripada oblasti
hemijske tehnologije. Prikazana metoda je laboratorijsko rešenje za identifikaciju bioaktivnih
komponenti u ekstraktu lista koprive elektrosprej-jonizacionom masenom spektrometrijom (ESI-MS
analizom). Postupak je razvijen na laboratorijskom nivou.
Uvod daje uvid u smisao predloženog tehničkog rešenja – nove metode, ukazivanjem na značaj
upotrebe biljnih ekstrakata kao funkcionalnih sastojaka u hrani, piću i kozmetičkim preparatima, sa
detaljnim opisom sastava i primene koprive, a poseban akcenat je stavljen na farmakološkom dejstvu
pojedinih komponenata (vitamina, minerala, flavonoida...) kojima korišćeni biljni materijal obiluje. U poglavlju Pregled metoda i sirovina je dat literaturni pregled metoda masene spektrometrijske
analize korišćenih za analizu ekstrakata dobijenih iz listova, korena i semena koprive.
Sledeće poglavlje (Opis laboratorijskih postupaka) daje detaljno objašnjenje laboratorijskih
tehnoloških postupaka korišćenih za ekstrakciju i naknadnu ESI-MS analizu bioaktivnih komponenti iz
ekstrakta lista koprive, uključujući opis Tilepape esktrakcije, pripremu uzroraka za analizu, kao i uslove
ekstrakcije i ESI-MS metode i potreban materijal i pribor.
U poglavlju Identifikacija bioaktivnih komponenti u ekstraktu lista koprive su prikazani ESI-MS
i ESI-MS/MS spektri ispitivanog ekstrakta u pozitivnom i negativnom jonizacionom modu. U ekstraktu
je utvrđeno prisustvo 3-O-kafeoilhinske i kafeinske kiseline, kvercetina, skopoletina, serotonina,
acetilholina, betaina, histamina, izoramnetina i hlorofila.
Predloženi tehnološki postupak – nova metoda „Identifikacija bioaktivnih komponenti u
ekstraktu lista koprive (Urtica dioica) elektrosprej-jonizacionom masenom spektrometrijom“
omogućava identifikaciju bioaktivnih komponenti iz ekstrakta lista koprive. Korišćena je ESI-MS, tzv.
„meka” jonizaciona tehnika, kod koje je molekulski (tačnije pseudo molekulski) jon prisutan tako da je
na osnovu njega i karakterističnih fragmenata, a poređenjem sa fragmentacionim šemama, dostupnih u
literaturi, izvršena identifikacija sastavnih komponenata. Ovo je od izuzetnog značaja za dalje
ispitivanje osobina, stabilnosti i ponašanja ekstrakta kao potencijalnog sastojka fitofarmaceutskih
preparata s obzirom na izrazitu farmakološku aktivnost.
M I Š LJ E NJ E
Predloženim tehničkim rešenjem – novom metodom „Identifikacija bioaktivnih
komponenti u ekstraktu lista koprive (Urtica dioica) elektrosprej-jonizacionom masenom
spektrometrijom“ autori su jasno opisali laboratorijski postupak za identifikaciju bioaktivnih
komponenti u ekstraktu dobijenog iz lista koprive ESI-MS analizom.
Na osnovu svega iznetog sa zadovoljstvom predlažem da se tehničko rešenje – nova metoda
„Identifikacija bioaktivnih komponenti u ekstraktu lista koprive (Urtica dioica) elektrosprejjonizacionom masenom spektrometrijom“ prihvati kao novi tehnološki postupak verifikovan na
laboratorijskom nivou.
______________________________
dr Andrija Šmelcerović, vanred. prof.
Medicinski fakultet, Odsek za farmaciju, Niš
Na osnovu uvida u dobijenu dokumentaciju u vezi tehničkog rešenja – nove metode „Identifikacija
bioaktivnih komponenti u ekstraktu lista koprive (Urtica dioica) elektrosprej-jonizacionom
masenom spektrometrijom“, autora Jelene Stanojević, Ljiljane Stanojević i Dragana Cvetkovića,
podnosim sledeći
IZVEŠTAJ
Predloženo tehničko rešenje – nova metoda pod radnim nazivom „Identifikacija
bioaktivnih komponenti u ekstraktu lista koprive (Urtica dioica) elektrosprej-jonizacionom
masenom spektrometrijom“ autora Jelene Stanojević, Ljiljane Stanojević i Dragana Cvetkovića
napisano je na 16 stranica A4 formata (i to: naslovna stranica, 3 stranice sa administrativnim
podacima i 12 stranica opisa tehničkog rešenja). Tehničko rešenje – nova metoda sadrži 12 slika.
Predmetno tehničko rešenje – nova metoda je sastavljeno od 5 poglavlja i pregleda
korišćene literature (ukupno je navedeno 18 referenci).
Naslovi poglavlja predmetnog tehničkog rešenje su:
1.
2.
3.
4.
5.
Uvod (sa 1 podpoglavljem)
Pregled metoda i sirovina
Opis laboratorijskih postupaka (sa 2 podpoglavlja)
Identifikacija bioaktivnih komponenti u ekstraktu lista koprive
Zaključak
Predmetno tehničko rešenje – nova metoda „Identifikacija bioaktivnih komponenti u
ekstraktu lista koprive (Urtica dioica) elektrosprej-jonizacionom masenom spektrometrijom“ pripada
oblasti hemijske tehnologije. Prikazana metoda je laboratorijsko rešenje za identifikaciju bioaktivnih
komponenti u ekstraktu lista koprive elektrosprej-jonizacionom masenom spektrometrijom-ESI-MS
analizom.
U Uvodu je dat uvid u smisao predloženog tehničkog rešenja – nove metode, ukazivanjem
na značaj upotrebe biljnih ekstrakata kao funkcionalnih sastojaka u hrani, piću i kozmetičkim
preparatima, pri čemu je dat detaljni opis sastava i primene koprive, a poseban akcenat je stavljen
na farmakološkom dejstvu korišćenog biljnog materijala odn. pojedinim komponentama iz grupe
vitamina, minerala, flavonoida, enzima i dr., kao nosiocima ove aktivnosti.
Poglavlje Pregled metoda i sirovina pruža pregled literaturno dostupnih MS metoda
korišćenih za analizu ekstrakata koprive iz listova, korena i semena droge.
Naredno poglavlje daje detaljno objašnjenje laboratorijskih tehnoloških postupaka
korišćenih za ekstrakciju i ESI-MS analizu bioaktivnih komponenti iz ekstrakta lista koprive,
uključujući uslove i sam postupak dobijanja ekstrakta Tilepape esktrakcijom i naknadnom analizom
na masenom spektrometru, kao i potreban materijal i pribor.
U poglavlju Identifikacija bioaktivnih komponenti u ekstraktu lista koprive su prikazani ESIMS i ESI-MS/MS spektri ispitivanog ekstrakta u pozitivnom i negativnom jonizacinom modu. U
ekstraktu je utvrđeno prisustvo 3-O-kafeoilhinske i kafeinske kiseline, kvercetina, skopoletina,
serotonina, acetilholina, betaina, histamina, izoramnetina i hlorofila.
Predloženi tehnološki postupak – nova metoda „Identifikacija bioaktivnih komponenti u
ekstraktu lista koprive (Urtica dioica) elektrosprej-jonizacionom masenom spektrometrijom“
omogućava identifikaciju bioaktivnih komponenti iz ekstrakta lista koprive. Korišćena je ESI-MS
analiza koja daje zadovoljavajuće rezultate u pogledu detekcije i dokazivanja bioaktivnih
komponenti u metanolnom rastvoru ispitivanog ekstrakta. Ovo je od izuzetnog značaja za dalje
ispitivanje osobina, stabilnosti i ponašanja ekstrakta kao potencijalnog sastojka preparata na bazi
lekovitog bilja s obzirom na njegovu izrazitu farmakološku aktivnost.
M I Š LJ E NJ E
Predloženim tehničkim rešenjem – novom metodom „Identifikacija bioaktivnih
komponenti u ekstraktu lista koprive (Urtica dioica) elektrosprej-jonizacionom masenom
spektrometrijom“ autori su jasno opisali laboratorijski postupak za identifikaciju bioaktivnih
komponenti u ekstraktu dobijenog iz lista koprive ESI-MS analizom.
Na osnovu svega iznetog sa zadovoljstvom predlažem da se tehničko rešenje – nova
metoda „Identifikacija bioaktivnih komponenti u ekstraktu lista koprive (Urtica dioica)
elektrosprej-jonizacionom masenom spektrometrijom“ prihvati kao novi tehnološki postupak
verifikovan na laboratorijskom nivou.
prof. dr Goran Nikolić
Medicinski fakultet, Odsek za farmaciju, Niš
_____________________________________
Na osnovu uvida u dobijenu dokumentaciju u vezi tehničkog rešenja - nove metode
„Razvoj HPLC metode za određivanje sadržaja alantoina u ekstraktu korena
gaveza“ autora Vesne Savić, Ljiljane Stanojević, Vesne Nikolić, Ljubiše Nikolića, Dušice
Ilić i Mihajla Stankovića podnosim sledeći
IZVEŠTAJ
Predloženo tehničko rešenje - nova metoda pod radnim naslovom „Razvoj HPLC
metode za određivanje sadržaja alantoina u ekstraktu korena gaveza“ autora Vesne
Savić, Ljiljane Stanojević, Vesne Nikolić, Ljubiše Nikolića, Dušice Ilić i Mihajla Stankovića
napisano je na ukupno 14 stranica A4 formata (naslovna stranica, 3 stranice sa
administrativnim podacima i 10 stranice opisa tehničkog rešenja – nove metode).
Tehničko rešenje sadrži 1 tabelu i 5 slika.
Predmetno tehničko rešenje - nova metoda je sastavljeno od 5 poglavlja i pregleda
korišćene literature (ukupno navedeno 15 reference).
Naslovi poglavlja predmetnog tehničkog rešenja - nove metode su:
1.
Uvod (sa tri podpoglavlja)
2.
Pregled metoda i sirovina
3.
Opis laboratorijskih postupaka (sa dva podpoglavlja)
4.
Određivanje sadržaja alantoina u ekstraktu korena gaveza
5.
Zaključak
Predmetno tehničko rešenje - nova metoda „Razvoj HPLC metode za
određivanje sadržaja alantoina u ekstraktu korena gaveza“ pripada oblasti hemijske
tehnologije. Prikazana metoda je laboratorijsko rešenje za određivanje sadržaja alantoina
u ekstraktima korena gaveza. Postupak je razvijen na laboratorijskom nivou.
U Uvodu je dat literaturni pregled hemijskog sastava i farmakološke aktivnosti
ispitivane biljne vrste, gaveza i uvid u smisao predloženog tehničkog rešenja, sa
posebnim osvrtom na alantoin i primenu i značaj preparata na bazi alantoina u
farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji.
U poglavlju „Pregled metoda i sirovina“ dat je pregled radova za korišćenje
HPLC hromatografske metode u analizi ekstrakata iz korena gaveza kao i farmaceutskh
formulacija sa alantoinom.
Poglavlje „Opis laboratorijskih postupaka“ daje opis potrebnog materijala za
realizovanje laboratorijskog tehnološkog postupka - nove metode i detaljan opis postupka
dobijanja ekstrakata iz korena gaveza i HPLC metode za određivanje sadržaja alantoina u
dobijenom ekstraktu.
U sledećem poglavlju „Određivanje sadržaja alantoina u ekstraktu korena
gaveza” prikazani su rezultati dobijeni primenom opisane metode. Na osnovu
kalibracione krive standarda određen je sadržaj alantoina u ekstraktima dobijenim Soxhlet
ekstrakcijom (za ekstrakte dobijene u toku 15-240 minuta ekstrakcije). Sadržaj alantoina u
vodenom ekstraktu gaveza dobijenom nakon 240 minuta Soxlet ekstrakcije iznosi 8,91
g/100g suvog ekstrakta.
Predloženo tehničko rešenje - nova metoda „Razvoj HPLC metode za
određivanje sadržaja alantoina u ekstraktu korena gaveza“ razvijen je na osnovu
rezultata laboratorijskih ispitivanja ekstrakcije bioaktivnih komponenata iz korena gaveza i
omogućava određivanje sadržaja alantoina u ekstraktu korena gaveza, kao i njegov
sadržaj u korišćenom biljnom materijalu.
M I Š LJ E NJ E
Predloženim tehničkim rešenjem - novom metodom „Razvoj HPLC metode za
određivanje sadržaja alantoina u ekstraktu korena gaveza“ autori su jasno opisali
laboratorijski postupak za određivanje sadržaja alantoina u ekstraktu korena gaveza.
Na osnovu svega iznetog sa zadovoljstvom predlažem da se tehničko rešenje –
nova metoda „Razvoj HPLC metode za određivanje sadržaja alantoina u ekstraktu
korena gaveza“ prihvati kao nova metoda verifikovana na laboratorijskom nivou.
prof. dr Goran Nikolić
Medicinski fakultet, Odsek za farmaciju, Niš
_____________________________________
Na osnovu uvida u dobijenu dokumentaciju u vezi tehničkog rešenja - nove metode
„Razvoj HPLC metode za određivanje sadržaja alantoina u ekstraktu korena
gaveza“ autora Vesne Savić, Ljiljane Stanojević, Vesne Nikolić, Ljubiše Nikolića, Dušice
Ilić i Mihajla Stankovića podnosim sledeći
IZVEŠTAJ
Tehničko rešenje – nova metoda pod radnim nazivom „Razvoj HPLC metode za
određivanje sadržaja alantoina u ekstraktu korena gaveza“ autora Vesne Savić, Ljiljane
Stanojević, Vesne Nikolić, Ljubiše Nikolića, Dušice Ilić i Mihajla Stankovića napisano je
na ukupno 14 strana A4 formata (naslovna strana, 3 strane sa administrativnim podacima i
10 strane opisa tehničkog rešenja – nove metode). Tehničko rešenje sadrži 1 tabelu i 5
slika.
Predmetno tehničko rešenje - nova metoda sastavljeno je od 5 poglavlja i pregleda
korišćene literature (ukupno navedeno 15 reference).
Naslovi poglavlja predmetnog tehničkog rešenja - nove metode su:
1.
Uvod (sa tri podpoglavlja)
2.
Pregled metoda i sirovina
3.
Opis laboratorijskih postupaka (sa dva podpoglavlja)
4.
Određivanje sadržaja alantoina u ekstraktu korena gaveza
5.
Zaključak
Predmetno tehničko rešenje - nova metoda „Razvoj HPLC metode za
određivanje sadržaja alantoina u ekstraktu korena gaveza“ pripada oblasti hemijske
tehnologije. Prikazana metoda predstavlja laboratorijsko rešenje za određivanje sadržaja
alantoina u ekstraktima korena gaveza. Metoda je razvijena na laboratorijskom nivou.
Uvod daje uvid u smisao predloženog tehničkog rešenja – nove metode, literaturni
pregled hemijskog sastava i farmakološke aktivnosti ispitivane biljne vrste, gaveza, sa
posebnim osvrtom na primenu i značaj alantoina u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji.
U poglavlju Pregled metoda i sirovina prikazan je pregled radova za korišćenje
HPLC hromatografske metode u analizi ekstrakata iz gaveza kao i farmaceutskh
formulacija sa alantoinom.
Sledeće poglavlje (Opis laboratorijskih postupaka) daje detaljno objašnjenje
laboratorijskih tehnoloških postupaka korišćenih za ekstrakciju (opis Soxhlet ekstrakcije i
uslova ekstrakcije) i HPLC metodu za određivanje sadržaja alantoina u dobijenom
ekstraktu, uključujući pripremu uzoraka i standarda za HPLC analizu kao i potreban
materijal i pribor.
U poglavlju Određivanje sadržaja alantoina u ekstraktu korena gaveza prikazani
su rezultati dobijeni primenom opisane metode. Sadržaj alantoina u ekstraktu (dobijenom u
različitim vremenskim periodima Soxhlet ekstrakcije) određen je na osnovu kalibracione
krive standarda. Sadržaj alantoina u vodenom ekstraktu gaveza dobijenom posle 240
minuta Soxhlet ekstrakcije iznosi 8,91 g/100 g suvog ekstrakta.
Predloženo tehničko rešenje - nova metoda „Razvoj HPLC metode za određivanje
sadržaja alantoina u ekstraktu korena gaveza“ razvijena je na laboratorijskom nivou, na
osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja ekstrakcije bioaktivnih komponenata iz korena
gaveza. Ova metoda omogućava određivanje sadržaja alantoina u ekstraktu korena gaveza,
kao i njegov sadržaj u korišćenom biljnom materijalu.
M I Š LJ E NJ E
Predloženim tehničkim rešenjem - novom metodom „Razvoj HPLC metode za
određivanje sadržaja alantoina u ekstraktu korena gaveza“ autori su jasno opisali
laboratorijski postupak za određivanje sadržaja alantoina u ekstraktu korena gaveza.
Na osnovu svega iznetog sa zadovoljstvom predlažem da se tehničko rešenje –
nova metoda „Razvoj HPLC metode za određivanje sadržaja alantoina u ekstraktu
korena gaveza“ prihvati kao nova metoda verifikovana na laboratorijskom nivou.
dr Andrija Šmelcerović, vanred. prof.
Medicinski fakultet, Odsek za farmaciju, Niš
_____________________________________
Uvidom u dostavljenu dokumentaciju za novu metodu pod nazivom: "LC-MS
metoda za identifikaciju elaginske kiseline u biljnim ekstraktima", koje je urađeno
na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu, podnosim sledeći
IZVEŠTAJ
Nova metoda pod nazivom: "LC-MS metoda za identifikaciju elaginske
kiseline u biljnim ekstraktima" autora dr Snežane Ilić-Stojanović, Saše Savića, prof.
dr Vesne Nikolić, dr Ljubiše Nikolića, vanr. prof., dr Ivane Mladenović-Ranisavljvić i
prof. dr Slobodana Stankovića prikazano je na 13 strana A4 formata. Opis rešenja sa
citiranom literaturom (16 literaturnih navoda) prikazan je na 8 strana, grupisanih u 4
poglavlja, a obuhvata 1 tabelu i 5 slika. Rešenje sadrži i naslovnu stranu, stranu sa
administrativnim podacima, potvrdu o tehničkom rešenju (2 strane) i sadržaj.
Nova metoda definiše jednostavan postupak za preciznu i osetljivu metodu
identifikacije i određivanja sadržaja elaginske kiseline u biljnim ekstraktima, a svrstava
se u oblast hemijske tehnologije.
U uvodnom delu prikazana su svojstva elaginske kiseline, posebno sa aspekta
lekovitosti i antikancerogenog dejstva. Naglašena je potreba da se pronađe nova i brža
metoda za njenu identifikaciju i određivanje.
Poglavlje Opis laboratorijskog tehnološkog postupka podeljeno je na 4
podpoglavlja. Opisan je postupak dobijanja elaginske kiseline iz ploda maline
metodama ultrazvučne i konvencionalne ekstrakcije uz refluks. Razvijena je optimalna
LC-Orbitrap metoda za praćenje sadržaja elaginske kiseline u ekstraktima i opisan
postupak pripreme uzorka za MS analizu.
U poglavlju Identifikacija elaginske kiseline i određivanje sadržaja u biljnim
ekstraktima dat je postupak razvoja i optimizacije nove LC-MS metode upotrebom
standarda elaginske kiseline. Metoda je primenjena za identifikaciju i kvantifikaciju
elaginske kiseline u ekstraktima ploda maline dobijenih primenom različitih tehnika. U
LC-MS hromatogramu standard elaginske kiseline javlja se na retencionom vremenu od
7,01 min sa masom od 337 m/z. Nakon njegove MS fragmentacije dobijena su dva nova
jonska fragmenta na 301 i 257 m/z. Fragmentni jon na 301 m/z predstavlja molekulski
jon elaginske kiseline, dok je fragmentni jon na 257 m/z karakterističan za elaginsku
kiselinu. Na osnovu molekulske mase i MS fragmentacije identifikovano jedinjenje na
retencionom vremenu od 7,01 min predstavlja elaginsku kiselinu sa dva vezana
molekula vode.
Dobijeni rezultati omogućavaju primenljivost nove metode na laboratorijskom
nivou.
MIŠLJENJE
Nova metoda: "LC-MS metoda za identifikaciju elaginske kiseline u biljnim
ekstraktima" detaljno prikazuje jednostavan i precizan postupak za identifikaciju i
kvantifikaciju elaginske kiseline tokom laboratorijske analize u čistom obliku i iz
biljnih ekstrakta.
Na osnovu pregleda dostavljene dokumentacije i postignutih rezultata smatram
da metoda "LC-MS metoda za identifikaciju elaginske kiseline u biljnim
ekstraktima" može biti prihvaćena kao nova metoda na laboratorijskom nivou.
__________________________
prof. dr Goran Nikolić
Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet
Na osnovu pregleda dostavljene dokumentacije za novu metodu
urađenu na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu, pod nazivom: "LC-MS metoda
za identifikaciju elaginske kiseline u biljnim ekstraktima", podnosim sledeći
IZVEŠTAJ
Nova metoda pod nazivom: "LC-MS metoda za identifikaciju
elaginske kiseline u biljnim ekstraktima" čiji su autori: dr Snežana IlićStojanović, Saša Savić, prof. dr Vesna Nikolić, dr Ljubiša Nikolić, vanr. prof., dr
Ivana Mladenović-Ranisavljvić i prof. dr Slobodan Stanković, predstavljena je
na 13 strana A4 formata. Opis metode sa citiranom literaturom (16 literaturnih
navoda) prikazan je na 8 strana, grupisanih u 4 poglavlja, a obuhvata 1 tabelu i
5 slika. Rešenje sadrži i naslovnu stranu, stranu sa administrativnim podacima,
potvrdu o tehničkom rešenju (na dve strane) i sadržaj.
Nova metoda svrstava se u oblast hemijske tehnologije i definiše
jednostavan postupak za tačnu i osetljivu metodu identifikacije i određivanja
sadržaja elaginske kiseline u biljnim ekstraktima.
Uvodni deo daje pregled fizičko-hemijskih svojstva elaginske kiseline,
kao i pregled poznatih metoda za njenu identifikaciju. Istaknuta je potreba da
se pronađe nova efikasnija metoda identifikacije i određivanja.
U poglavlju Opis laboratorijskog tehnološkog postupka postoje 4
podpoglavlja. Dat je opis postupaka ultrazvučne i konvencionalne metode
ekstrakcije uz refluks sa ciljem dobijanja najvećeg sadržaja elaginske kiseline iz
ploda maline. Razvijena je optimalna LC-Orbitrap metoda za praćenje sadržaja
elaginske kiseline u ekstraktima i opisan postupak pripreme uzoraka za MS
analizu.
Poglavlje Identifikacija elaginske kiseline i određivanje sadržaja u biljnim
ekstraktima prikazuje postupak razvoja i optimizacije nove LC-MS metode
upotrebom standarda elaginske kiseline. U LC-MS hromatogramu standard
elaginske kiseline javlja se na retencionom vremenu od 7,01 min sa masom od
337 m/z. Nakon njegove MS fragmentacije dobijena su dva nova jonska
fragmenta na 301 i 257 m/z. Fragmentni jon na 301 m/z predstavlja molekulski
jon elaginske kiseline, dok je fragmentni jon na 257 m/z karakterističan za
elaginsku kiselinu. Na osnovu molekulske mase i MS fragmentacije
identifikovano jedinjenje na retencionom vremenu od 7,01 min predstavlja
elaginsku kiselinu sa dva vezana molekula vode. Metoda je primenjena za
identifikaciju i kvantifikaciju elaginske kiseline u ekstraktima ploda maline
dobijenih primenom različitih tehnika. Na osnovu dobijenih rezultata moguće je
primeniti novu metodu na laboratorijskom nivou.
MIŠLJENJE
U novoj metodi: "LC-MS metoda za identifikaciju elaginske kiseline u
biljnim ekstraktima" autori su jasno i detaljno prikazali jednostavan i precizan
postupak koji se može primeniti za identifikaciju i kvantifikaciju elaginske
kiseline tokom laboratorijske analize u čistom obliku i iz biljnog ekstrakta.
Pregledom dostavljene dokumentacije i postignutih rezultata smatram da
"LC-MS metoda za identifikaciju elaginske kiseline u biljnim ekstraktima"
može biti prihvaćena kao nova metoda na laboratorijskom nivou.
__________________________
dr Andrija Šmelcerović, vanr. prof.
Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet
Na osnovu uvida u primljenu dokumentaciju u vezi tehničkog rešenja - nove metode
pod nazivom „LC-MS metoda za identifikaciju proizvoda u reakciji kvercetina sa
peroksidazom iz rena“, autora Saše Savića i Živomira Petronijevića, podnosim sledeći
IZVEŠTAJ
Tehničko rešenje - nova metoda pod radnim nazivom „LC-MS metoda za
identifikaciju proizvoda u reakciji kvercetina sa peroksidazom iz rena“ autora Saše Savića i
Živomira Petronijevića napisana je na ukupno 13 stranica A4 formata (naslovna stranica, 3
stranice sa administrativnim podacima i 9 stranica opisa tehničkog rešenja - nove metode).
Tehničko rešenje - neova metoda sadrži 5 slike i 2 tabele.
Tehničko rešenje je sastavljeno od 5 poglavlja i navedene korišćene literature ukupno navedeno 25 reference.
Predmetno tehničko - nova metoda se sastoji iz sledećeh naslova:
1.
2.
3.
4.
5.
Uvod
Potrebna oprema i hemikalije
Opis laboratorijskih postupaka (sa 2 podpoglavlja)
Identifikacija proizvoda u reakciji kvercetina sa peroksidazom iz rena i
određivanje količine kvercetina
Zaključak
Tehničko rešenje - nova metoda „LC-MS metoda za identifikaciju proizvoda u
reakciji kvercetina sa peroksidazom iz rena“ pripada oblasti hemijske tehnologije.
Prikazana metoda je laboratorijsko rešenje za identifikaciju proizvoda u reakciji kvercetina
sa peroksidazom iz rena kao i za određivanje sadržaja kvercetina u reakciji. Postupak je
razvijen na laboratorijskom nivou.
U poglavlju „Uvod“ je dat kratak opis strukture flavonoida i kvercetina kao
najvažnijeg predstavnika flavonida. Pored toga, dat je i kratak osvrt o značaju i primeni
flavonoida i kvercetina u svakodnevnom životu kao i o njihovim degradacionim
proizvodima koji su do sada identifikovani. Takođe, dat je uvid u smisao predloženog
tehničkog rešenja - nove metode sa opisom značaja i potrebe za novom metodom za
identifikaciju proizvoda degradacije kvercetina.
Poglavlje „Potrebna oprema i hemikalije“ daje detaljne informacije o supstancama
i priboru koji su korišćeni za potrebe razvoja novog tehnološkog postupka - nove metode.
U poglavlju „Opis laboratorijskih postupaka“ a u okviru dva naredna
podpoglavlja, dat je kompletan opis izvođenja enzimske reakcije degradacije kvercetina
pomoću peroksidaze iz rena. Pored toga, dat je i detaljan opis nove LC-MS metode koja je
korišćena za hromatografsko razdvajanje i identifikaciju proizvoda u reakciji kvercetina i
peroksidaze iz rena.
Poglavlje „Identifikacija proizvoda u reakciji kvercetina sa peroksidazom iz
rena i određivanje količine kvercetina“ daje detaljnu analizu dobijenih rezultata LC-MS
analize standardnog rastvora kvercetina, a zatim i analizu dobijenih proizvoda u reakciji
između kveretina i peroksidaze iz rena. Pored toga, u ovom poglavlju dat je i rezultat
određivanja zaostale količine kvercetina u reakciji sa peroksidazom.
Predloženi tehnološki postupak - nova metoda „LC-MS metoda za identifikaciju
proizvoda u reakciji kvercetina sa peroksidazom iz rena“ omogućava identifikaciju
proizvoda u reakciji kvercetina sa peroksidazom iz rena, kao i određivanje zaostale
količine kvercetina u reakcionoj smeši. Ovom metodom moguća je efikasna identifikacija
kvercetina ne samo u datoj enzimskoj reakciji već i u drugim vodenim rastvorima.
M I Š LJ E NJ E
Predloženim tehničkim rešenjem - novom metodom „LC-MS metoda za
identifikaciju proizvoda u reakciji kvercetina sa peroksidazom iz rena“ autori su jasno
opisali laboratorijski postupak za identifikaciju proizvoda u reakciji kvercetina sa
peroksidazom kao i za određivanje sadržaja kvercetina u reakcionoj smeši.
Na osnovu svega iznetog sa zadovoljstvom predlažem da se tehničko rešenje nova metoda „LC-MS metoda za identifikaciju proizvoda u reakciji kvercetina sa
peroksidazom iz rena“ prihvati kao nova metoda verifikovana na laboratorijskom nivou.
______________________________
dr Andrija Šmelcerović, vanredni profesor
Medicinski fakultet, Niš
Na osnovu uvida u primljenu dokumentaciju u vezi tehničkog rešenja - nove metode pod
nazivom „LC-MS metoda za identifikaciju proizvoda u reakciji kvercetina sa peroksidazom iz
rena“, autora Saše Savića i Živomira Petronijevića, podnosim sledeći
IZVEŠTAJ
Tehničko rešenje - nova metoda pod radnim nazivom „LC-MS metoda za identifikaciju
proizvoda u reakciji kvercetina sa peroksidazom iz rena“ autora Saše Savića i Živomira
Petronijevića napisana je na ukupno 13 stranica A4 formata (naslovna stranica, 3 stranice sa
administrativnim podacima i 9 stranica opisa tehničkog rešenja - nove metode). Tehničko rešenje nova metoda sadrži ukupno 5 slike i 2 tabele.
Tehničko rešenje - nova metoda je sastavljeno od 5 poglavlja i navedene korišćene literature
- ukupno navedeno 25 reference.
Predmetno tehničko - nova metoda se sastoji iz sledećeh naslova:
•
•
•
•
•
Uvod
Potrebna oprema i hemikalije
Opis laboratorijskih postupaka (sa 2 podpoglavlja)
Identifikacija proizvoda u reakciji kvercetina sa peroksidazom iz rena i određivanje
količine kvercetina
Zaključak
Tehničko rešenje - nova metoda „LC-MS metoda za identifikaciju proizvoda u reakciji
kvercetina sa peroksidazom iz rena“ spada u oblast hemijskih tehnologija. Prikazana metoda
predstavlja laboratorijsko rešenje za identifikaciju nastalih proizvoda u reakciji kvercetina sa
peroksidazom iz rena kao i za određivanje sadržaja kvercetina u reakciji. Postupak je razvijen na
laboratorijskom nivou.
U poglavlju „Uvod“ je dat kratak opis strukture flavonoida i kvercetina kao najvažnijeg
predstavnika flavonida. Pored toga, dat je i kratak osvrt o značaju i primeni flavonoida i kvercetina
u svakodnevnom životu kao i o njihovim degradacionim proizvodima koji su do sada
identifikovani. Takođe, dat je uvid u smisao predloženog tehničkog rešenja - nove metode sa
opisom značaja i potrebe za novom metodom za identifikaciju proizvoda degradacije kvercetina.
U poglavlju „Potrebna oprema i hemikalije“ date su detaljne informacije o korišćenim
supstancama i priboru koji su korišćeni za potrebe razvoja novog tehnološkog postupka - nove
metode.
U poglavlju „Opis laboratorijskih postupaka“ a u okviru dva naredna podpoglavlja, dat je
kompletan opis izvođenja enzimske reakcije degradacije kvercetina pomoću peroksidaze iz rena.
Pored toga, dat je i detaljan opis nove LC-MS metode koja je korišćena za identifikaciju proizvoda
u reakciji kvercetina sa peroksidazom iz rena.
Poglavlje „Identifikacija proizvoda u reakciji kvercetina sa peroksidazom iz rena i
određivanje količine kvercetina“ daje detaljnu analizu dobijenih rezultata za standard kvercetina
korišćenjem LC-MS metode, a zatim i analizu rezultata reakcije kveretina i peroksidaze iz rena.
Pored toga, u ovom poglavlju dat je i podatak o određenoj zaostaloj količini kvercetina u reakciji sa
peroksidazom.
Predloženi tehnološki postupak - nova metoda „LC-MS metoda za identifikaciju proizvoda
u reakciji kvercetina sa peroksidazom iz rena“ omogućava identifikaciju proizvoda u reakciji
kvercetina sa peroksidazom iz rena, kao i određivanje zaostale količine kvercetina u reakcionoj
smeši. Ovom metodom moguća je efikasna identifikacija kvercetina ne samo u datoj enzimskoj
reakciji već i u drugim vodenim rastvorima.
M I Š LJ E NJ E
Predloženim tehničkim rešenjem - novom metodom „LC-MS metoda za identifikaciju
proizvoda u reakciji kvercetina sa peroksidazom iz rena“ autori su jasno opisali laboratorijski
postupak za identifikaciju proizvoda u reakciji kvercetina sa peroksidazom kao i za određivanje
sadržaja kvercetina u reakcionoj smeši.
Na osnovu svega iznetog sa zadovoljstvom predlažem da se tehničko rešenje - nova metoda
„LC-MS metoda za identifikaciju proizvoda u reakciji kvercetina sa peroksidazom iz rena“ prihvati
kao nova metoda verifikovana na laboratorijskom nivou.
______________________________
Prof. dr Goran Nikolić
Medicinski fakultet, Niš
Na osnovu uvida u primljenu dokumentaciju u vezi tehničkog rešenja - nove metode
pod nazivom „Metoda za imobilizaciju peroksidaze iz rena na benzoil celuloznim
nosačima“, autora Saše Savića i Živomira Petronijevića, podnosim sledeći
IZVEŠTAJ
Tehničko rešenje - nova metoda pod radnim nazivom „Metoda za imobilizaciju
peroksidaze iz rena na benzoil celuloznim nosačima“ autora Saše Savića i Živomira
Petronijevića napisana je na ukupno 14 stranica A4 formata (naslovna stranica, 3 stranice
sa administrativnim podacima i 10 stranica opisa tehničkog rešenja - nove metode).
Tehničko rešenje - nova metoda sadrži 4 slike.
Tehničko rešenje je sastavljeno od 5 poglavlja i navedene korišćene literature ukupno navedeno 17 reference.
Predmetno tehničko rešenje- nova metoda se sastoji iz sledećeh naslova:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Uvod
Potrebna oprema i materijal (sa 2 podpoglavlja)
Opis laboratorijskih postupaka (sa 4 podpoglavlja)
Imobilizacija peroksidaze iz rena na benzoil celuloznim nosačima
Zaključak
Literatura
Tehničko rešenje - nova metoda „Metoda za imobilizaciju peroksidaze iz rena na
benzoil celuloznim nosačima“ pripada oblasti hemijske tehnologije. Prikazana metoda je
laboratorijsko rešenje za imobilizaciju peroksidaze iz rena na benzoil celuloznim nosačima
pomoću hidrofobnih interakcija. Postupak je razvijen na laboratorijskom nivou.
U poglavlju „Uvod“ na samom početku je dat kratak osvrt na peroksidazu, a kasnije
su date informacije o nedostacima, značaju i prednostima koje pružaju imobilisani enzimi.
Takođe, dat je uvid u smisao predloženog tehničkog rešenja - nove metode sa opisom
značaja i potrebe za novom metodom za imobilizaciju peroksidaze.
Poglavlje „Potrebna oprema i materijal“ sadrži dva dodatna podpoglavlja u kojima
su date detaljne informacije o supstancama i priboru koji su korišćeni za potrebe razvoja
novog tehnološkog postupka - nove metode.
U poglavlju „Opis laboratorijskih postupaka“ a u okviru četiri naredna
podpoglavlja, dat je kompletan opis sinteze benzoil celuloznih nosača kao i metoda za
određivanje stepena acilovanja sintetisanih nosača. Pored toga, dat je i detaljan opis nove
metode za imobilizaciju peroksidaze iz rena kao i opis metode za određivanje aktivnosti
peroksidaze.
Poglavlje „Imobilizacija peroksidaze iz rena na benzoil celuloznim nosačima“
daje detaljnu analizu dobijenih rezultata ispitivanja stepena acilovanja sintetisanih nosača,
zatim analizu rezultata iz ispitivanja uticaja nosača na aktivnost peroksidaze, kao i analizu
dobijenih rezultata ispitivanja aktivnosti imobilisane peroksidaze na hidrofobnim nosačima.
Predloženi tehnološki postupak - nova metoda „Metoda za imobilizaciju
peroksidaze iz rena na benzoil celuloznim nosačima“ omogućava efikasnu
imobilizaciju peroksidaze iz rena na benzoil celuloznim nosačima pomoću hidrofobnih
interakcija, što pruža mogućnost efikasnije primene peroksidaze u različitim industrijskim
procesima.
M I Š LJ E NJ E
Predloženim tehničkim rešenjem - novom metodom „Metoda za imobilizaciju
peroksidaze iz rena na benzoil celuloznim nosačima“ autori su jasno opisali
laboratorijski postupak za imobilizaciju peroksidaze iz rena na benzoil celuloznim
nosačima pomoću hidrofobnih interakcija.
Na osnovu svega iznetog sa zadovoljstvom predlažem da se tehničko rešenje nova metoda „Metoda za imobilizaciju peroksidaze iz rena na benzoil celuloznim
nosačima“ prihvati kao nova metoda verifikovana na laboratorijskom nivou.
______________________________
dr Andrija Šmelcerović, vanredni profesor
Medicinski fakultet, Niš
Na osnovu uvida u primljenu dokumentaciju u vezi tehničkog rešenja - nove metode pod
nazivom „Metoda za imobilizaciju peroksidaze iz rena na benzoil celuloznim nosačima“, autora
Saše Savića i Živomira Petronijevića, podnosim sledeći
IZVEŠTAJ
Tehničko rešenje - nova metoda pod radnim nazivom „Metoda za imobilizaciju peroksidaze
iz rena na benzoil celuloznim nosačima“ autora Saše Savića i Živomira Petronijevića napisana je na
ukupno 14 stranica A4 formata (naslovna stranica, 3 stranice sa administrativnim podacima i 10
stranica opisa tehničkog rešenja - nove metode). Tehničko rešenje - nova metoda sadrži 4 slike.
Tehničko rešenje je sastavljeno od 5 poglavlja i navedene korišćene literature - ukupno
navedeno 17 reference.
Predmetno tehničko rešenje- nova metoda se sastoji iz sledećeh naslova:
•
•
•
•
•
•
Uvod
Potrebna oprema i materijal (sa 2 podpoglavlja)
Opis laboratorijskih postupaka (sa 4 podpoglavlja)
Imobilizacija peroksidaze iz rena na benzoil celuloznim nosačima
Zaključak
Literatura
Tehničko rešenje - nova metoda „Metoda za imobilizaciju peroksidaze iz rena na benzoil
celuloznim nosačima“ pripada oblasti hemijske tehnologije. Prikazana metoda je laboratorijsko
rešenje za imobilizaciju peroksidaze iz rena na benzoil celuloznim nosačima pomoću hidrofobnih
interakcija. Postupak je razvijen na laboratorijskom nivou.
U poglavlju „Uvod“ na samom početku je dat kratak osvrt na peroksidazu, a kasnije su date
informacije o nedostacima, značaju i prednostima koje pružaju imobilisani enzimi. Takođe, dat je
uvid u smisao predloženog tehničkog rešenja - nove metode sa opisom značaja i potrebe za novom
metodom za imobilizaciju peroksidaze.
Poglavlje „Potrebna oprema i materijal“ sadrži dva dodatna podpoglavlja u kojima su date
detaljne informacije o supstancama i priboru koji su korišćeni za potrebe razvoja novog
tehnološkog postupka - nove metode.
U poglavlju „Opis laboratorijskih postupaka“ a u okviru četiri naredna podpoglavlja, dat je
kompletan opis sinteze benzoil celuloznih nosača kao i metoda za određivanje stepena acilovanja
sintetisanih nosača. Pored toga, dat je i detaljan opis nove metode za imobilizaciju peroksidaze iz
rena kao i opis metode za određivanje aktivnosti peroksidaze.
Poglavlje „Imobilizacija peroksidaze iz rena na benzoil celuloznim nosačima“ daje detaljnu
analizu dobijenih rezultata ispitivanja stepena acilovanja sintetisanih nosača, zatim analizu rezultata
iz ispitivanja uticaja nosača na aktivnost peroksidaze, kao i analizu dobijenih rezultata ispitivanja
aktivnosti imobilisane peroksidaze na hidrofobnim nosačima.
Predloženi tehnološki postupak - nova metoda „Metoda za imobilizaciju peroksidaze iz rena
na benzoil celuloznim nosačima“ omogućava efikasnu imobilizaciju peroksidaze iz rena na benzoil
celuloznim nosačima pomoću hidrofobnih interakcija, što pruža mogućnost efikasnije primene
peroksidaze u različitim industrijskim procesima.
M I Š LJ E NJ E
Predloženim tehničkim rešenjem - novom metodom „Metoda za imobilizaciju peroksidaze iz
rena na benzoil celuloznim nosačima“ autori su jasno opisali laboratorijski postupak za
imobilizaciju peroksidaze iz rena na benzoil celuloznim nosačima pomoću hidrofobnih interakcija.
Na osnovu svega iznetog sa zadovoljstvom predlažem da se tehničko rešenje - nova metoda
„Metoda za imobilizaciju peroksidaze iz rena na benzoil celuloznim nosačima“ prihvati kao nova
metoda verifikovana na laboratorijskom nivou.
______________________________
Prof. dr Goran Nikolić
Medicinski fakultet, Niš
Na osnovu uvida u dobijenu dokumentaciju u vezi tehničkog rešenja - nove metode
„Metoda kompleksiranja hlorofila sa bakrom – identifikacija i stabilnost prema UVB
zračenju“, autora Jelene Zvezdanović i Sanje Petrović, podnosim sledeći
IZVEŠTAJ
Predloženo tehničko rešenje - nova metoda pod radnim naslovom „Metoda
kompleksiranja hlorofila sa bakrom – identifikacija i stabilnost prema UVB zračenju “
autora Jelene Zvezdanović i Sanje Petrović, napisano je na ukupno 13 stranica A4 formata
i to: naslovna stranica, 3 stranice sa administrativnim podacima i 9 stranica opisa
tehničkog rešenja. Tehničko rešenje-nova metoda sadrži 5 slika.
Predmetno tehničko rešenje - nova metoda sastavljeno je od 4 poglavlja i pregleda
korišćene literature sa ukupno navedenih referenci – 8.
Naslovi poglavlja predmetnog tehničkog rešenja - nove metode su:
• Uvod
• Pregled metoda i sirovina
• Opis laboratorijskih postupaka (sa tri potpoglavlja)
• Zaključak
Predmetno tehničko rešenje - nova metoda „Metoda kompleksiranja hlorofila sa
bakrom – identifikacija i stabilnost prema UVB zračenju“ pripada oblasti hemijske
tehnologije. Prikazana metoda je laboratorijsko rešenje za sintezu kompleksa hlorofila sa
bakrom metodom supstitucije, kao i za identifikaciju dobijenih kompleksa korišćenjem UVVis i FTIR spektroskopije, kao i elektro-sprej masene spektrometrije. Stabilnost dobijenih
kompleksa prema dejstvu UVB zračenja praćena je UV-Vis spektrofotometrijski. Postupak
je razvijen na laboratorijskom nivou.
U „Uvodu“ je dat uvid u smisao predloženog tehničkog rešenja sa opisom značaja
metode kompleksiranja hlorofila bakrom za farmaceutske i kozmetičke preparate.
Poglavlje „Pregled metoda i sirovina“ daje pregled radova u kojima je razmatrana
metodologija dobijanja kompleksa hlorofila sa bakrom. Takođe, u datom poglavlju je dat
pregled osnovnog potrebnog materijala za realizovanje metode.
Poglavlje „Opis laboratorijskih postupaka“ daje opis potrebnog materijala za
potpuno realizovanje laboratorijskog tehnološkog postupka - nove metode i detaljan opis
postupka dobijanja kompleksa hlorofila sa bakrom kao i metode za praćenje njegove
stabilnosti prema dejstvu UVB zračenja.
Predloženo tehničko rešenje - nova metoda „Metoda kompleksiranja hlorofila sa
bakrom – identifikacija i stabilnost prema UVB zračenju“ je razvijen na laboratorijskom
nivou i omogućava određivanje osnovnih uslova pod kojima se može formirati bioaktivno
jedinjenje, kompleks hlorofila sa bakrom, kao i stabilnost prema dejstu UVB zračenja.
Rezultati UV-Vis spektrofotometrijskog praćenja promena kompleksa hlorofila sa bakrom
pokazali su znatno veću stabilnost kompleksa u odnosu na sam hlorofil, što je od velikog
značaja za njegovu aplikaciju u farmaceutsko-kozmetičkim formulacijama.
M I Š LJ E NJ E
Predloženim tehničkim rešenjem - novom metodom „Metoda kompleksiranja
hlorofila sa bakrom – identifikacija i stabilnost prema UVB zračenju“, autori su jasno
opisali laboratorijski postupak za sintezu supstitucionog kompleksa hlorofila sa bakrom,
kao i postupak praćenja njegove stabilnosti pod dejstvom UVB zračenja.
Na osnovu svega iznetog, sa zadovoljstvom predlažem da se tehničko rešenje
„Metoda kompleksiranja hlorofila sa bakrom – identifikacija i stabilnost prema UVB
zračenju“ prihvati kao nova metoda, verifikovana na laboratorijskom nivou.
______________________________
dr Andrija Šmelcerović, van. prof.
Univerzitet u Nišu
Medicinski fakultet, odsek - FARMACIJA, Niš
Na osnovu uvida u dobijenu dokumentaciju u vezi tehničkog rešenja nove metode „Metoda kompleksiranja hlorofila sa bakrom – identifikacija i
stabilnost prema UVB zračenju“ autora Jelene Zvezdanović i Sanje Petrović,
podnosim sledeći
IZVEŠTAJ
Predloženo tehničko rešenje - nova metoda pod radnim naslovom
„Metoda kompleksiranja hlorofila sa bakrom – identifikacija i stabilnost
prema UVB zračenju“ autora Jelene Zvezdanović i Sanje Petrović, napisano
je na ukupno 13 stranica A4 formata (naslovna stranica, 3 stranice sa
administrativnim podacima i 9 stranica opisa tehničkog rešenja). Tehničko
rešenje-nova metoda sadrži 5 slika.
Predmetno tehničko rešenje - nova metoda sastavljeno je od 4 poglavlja
i pregleda korišćene literature (ukupno navedeno 8 referenci).
Naslovi poglavlja predmetnog tehničkog rešenja - nove metode su:
1.
Uvod
2.
Pregled metoda i sirovina
3.
Opis laboratorijskih postupaka (tri podpoglavlja)
4.
Zaključak
Predmetno tehničko rešenje - nova metoda „Metoda kompleksiranja
hlorofila sa bakrom – identifikacija i stabilnost prema UVB zračenju“
pripada oblasti hemijske tehnologije. Prikazana metoda je laboratorijsko
rešenje za dobijanje kompleksa hlorofila sa bakrom metodom supstitucije, za
identifikaciju dobijenih kompleksa korišćenjem metoda UV-VIS i FTIR
spektroskopije i elektro-sprej masene spektrometrije, pri čemu je stabilnost
dobijenih kompleksa prema dejstvu UVB zračenja praćena UV-VIS
spektrofotometrijski. Postupak je razvijen na laboratorijskom nivou.
U „Uvodu“ je dat uvid u smisao predloženog tehničkog rešenja sa
opisom značaja dobijanja kompleksa hlorofila sa bakrom kao potencijalno
jedinjenje u farmaceutsko-kozmetičkoj industriji za izradu krema.
U poglavlju „Pregled metoda i sirovina“ dat je pregled radova u
kojima s razmatrani načini građenja komleksa hlorofila sa bakrom, kao i
potrebnog materijala za realizovanje date metode.
U poglavlju „Opis laboratorijskih postupaka“ dat je opis potrebnog
materijala za realizovanje laboratorijskog tehnološkog postupka - nove metode
i detaljan opis postupka dobijanja kompleksa hlorofila sa bakrom kao i metode
za praćenje njegove stabilnosti prema dejstvu UVB zračenja.
Predloženo tehničko rešenje - nova metoda „Metoda kompleksiranja
hlorofila sa bakrom – identifikacija i stabilnost prema UVB zračenju“ je
razvijen na laboratorijskom nivou i omogućava određivanje osnovnih uslova
pod kojima se može formirati kompleks hlorofila sa bakrom. Takođe, dat je
uporedni prikaz stabilnosti hlorofila i njegovog supstitucionog kompleksa
prema dejstvu UVB zračenja, što je od značaja za dalju aplikaciju datog
dobijenog derivata hlorofila.
M I Š LJ E NJ E
Predloženim tehničkim rešenjem - novom metodom „Metoda
kompleksiranja hlorofila sa bakrom – identifikacija i stabilnost prema UVB
zračenju“ autori su jasno opisali laboratorijski postupak za dobijanje
supstitucionog kompleksa hlorofila sa bakrom, kao i postupak praćenja njegove
stabilnosti pod dejstvom UVB zračenja.
Na osnovu svega iznetog sa zadovoljstvom predlažem da se tehničko
rešenje „Metoda kompleksiranja hlorofila sa bakrom – identifikacija i
stabilnost prema UVB zračenju“ prihvati kao nova metoda verifikovana na
laboratorijskom nivou.
prof. dr Goran Nikolić
Univerzitet u Nišu
Medicinski fakultet, odsek - FARMACIJA, Niš
___________________________
Download

Tehnološki fakultet u Leskovcu, na sednici Nastavno