REPUBLIKA SRBIJA
AP VOJVODINA
Zavod za javno zdravlje Pančevo
Pasterova 2, 26000 Pančevo
Broj: 01-414/3
Pančevo, 15.08.2013. godine
Na osnovu članova 20.i 63. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik RS br. 124/12), a
povodom javne nabavke br V-VI/2013 za kupovinu LABORATORIJSKOG MATERIJALA- po
partijama Zavoda za javno zdravlje Pančevo, u otvorenom postupku, objavljujemo pitanja
zainteresovanih lica i odgovore naručioca:
PITANJA 5
Partija I
1. Stavka 1. 4-dimetilaminobenzaldehid
Koje pakovanje se traži?
Traži se pakovanje od 100gr
2. Stavka br. 3 Amonijum acetat
Tražena je supstanca p.a ACS. Po ACS-u je zagarantovana čistoća, za bilo kog proizvođača min
97.0 %. Na tržištu ne postoji Amonijum acetat čistoće 99.8%. Najčistiji Amonijum acetat koji se
može naći na tržištu je 99%.
Molimo Vas da precizirate koji se minimum čistoće zahteva?
Prihvatiće se ponuđeni amonijum acetat čistoće 98%-99% umesto traženog amonijum acetata
čistoće 99,8%
3. Stavka 14. Glicerin
Tražen je 96% glicerin p.a. Na tržištu se može pronaći glicerin p.a kvaliteta
min. 99%. Da li je prihvatljivo ponuditi glicerin min. 99%?
Prihvatljivo je ponuditi glicerin min. 99%
4. Stavka 15. Medicinski alkohol 94-96%
Može li se ponuditi etanol farmakopejskog kvaliteta iste koncentracije?
Da prihvatljivo je
5. Stavka 35. Natrijum hipohlorit 12-15% aktivnog hlora
Tražena hemikalija u tenderskoj dokumentaciji mora da ispunjava uslov da je p.a. kvaliteta i da
ima 12-15% aktivnog hlora. Na tržištu nema ove hemikalije koja ispunjava uslov p.a. kvaliteta, jer
se ona i ne koristi kao analitički reagens već kao donor aktivnog hlora.
Da li je prihvatljivo ponuditi natrijum hipohlorit tražene koncentracije a da nije p.a. kvaliteta?
Da prihvatljivo je
6. Stavka 37. Orto tolidin dihidrohlorid . Traže se pakovanja od 5g. Na tržištu su dostupna
pakovanja od 25g. Da li je prihvatljivo ponuditi jedno pakovanje od 25g?
Da prihvatljivo je u skladu sa izmenom konkursne dokumentacije
7. Stavka 39. Petrol etar . Da li je prihvatljivo ponuditi frakciju 40-65ºC ?:
Da prihvatljivo je
8. Stavka 40. Sulfanilamid. Traži se jedno pakovanje od 250g. Na tržištu je dostupan sulfanil amid
samo jednog proizvođača koji se uklapa u traženu specifikaciju , i to u pakovanjima od 100g.
Da li je prihvatljivo ponuditi 3x100g?
Da prihvatljivo je u skladu sa izmenom konkursne dokumentacije
9. Stavka 44. Titrival KMNO4. Traži se 0.1M. Da li je trebalo da stoji 0.1N?
Proizvodi se KMn O4 0.1M, ali ne u ampulama već u pak. od 1000ml.
Treba da stoji 0,1 N
10. U obrascu specifikacije potreba navedena je kolona Cena po jedinici mere a kao jedinica
mere svuda je naveden komad. Ukoliko se umesto traženog pakovanja od npr. 1000g, ponude
recimo 4 pakovanja od 250g, šta se upisuje u kolonu Cena po jedinici mere da bi bila
Ispoštovana forma : da li cena po komadu – za ponuđeno pakovanje 250 g, ili cena po komadu
za traženo pakovanje od 1000g?
Unosi se cena po jedinici mere za traženo pakovanje
Partija 14.
1. Stavka 5. Za papir navedenih oznaka kao i za ekvivalent , na tržištu su dostupna pakovanja od
100 komada. Da li je prihvatljivo ponuditi jedno pakovanje od 100 komada ?
Da prihvatljivo je u skladu sa izmenom konkursne dokumentacije
Partija 15.
1. Stavka br. 5. Rastvor za kalibraciju konduktometra
Navedena je temperatura od 20ºC na kojoj je rastvor standardizovan. Svi standardni rastvori po
N.I.S.T. –u su standardizovani na 25 ºC.
Da li je prihvatljivo ponuditi rastvor standardizovan na 25 ºC?
Da prihvatljivo je
2. Stavka 6. Standard za mutnoću 20,0 NTU, 100ml
Naveden je kataloški broj Hach 26601-49 ( koji ustvari odgovara pakovanju od 500ml), a traženo
je pakovanje od 100 ml.
Za pakovanje od 100 ml na sajtu proizvođača dat je kataloški broj 26601-42 .
Da li je u specifikaciji trebalo da stoji 26601-42?
Da treba da stoji 26601-42
2
Datum:15.08.2013.
Komisija:
1. Mr sci med dr Jelena Gluvakov, spec. mikrobiologije - član
2. Dragiša Ćalić, dipl.pravnik - član
3. Tamara Đorđević spec sanit hemije-zamenik člana
3
Download

detaljno