Nastavno-naučnom veću
Hemijskog fakulteta
Univerziteta u Beogradu
Na redovnoj sednici Nastavno-naučnog veća Hemijskog fakulteta, Univerziteta u
Beogradu, održanoj 12.06.2014. godine, određeni smo u Komisiju za podnošenje
izveštaja o oceni naučne zasnovanosti i opravdanosti predložene teme Zorana
Miloradovića, diplomiranog hemičara, za izradu magistarskog rada prijavljenog pod
nazivom:
„Karakterizacija invertaze imobilizovane u želatinu”
Na osnovu proučene dokumentacije podnosimo Nastavno-naučnom veću sledeći
IZVEŠTAJ
A. Osnovni podaci o kandidatu
Zoran Miloradović je rođen 02.06.1975. godine u Doboju, BiH. Na Hemijski
fakultet Univerziteta u Beogradu, smer diplomirani hemičar upisan je školske 1993/1994.
Diplomirao je 07.11.2000. godine sa prosečnom ocenom 8,00 u toku studija i ocenom 10
na diplomskom ispitu.
Od 15.05.2001. je zaposlen u Koncernu Bambi a.d. Požarevac. Od 01.07.2010. se
nalazi na radnom mestu menadžerа za bezbednost proizvoda.
B. Obrazloženje teme
1. Naučna oblast: Biohemija
2. Predmet rada
Predmet istraživanja predložene magistarske teze jeste proučavanje različitih
načina imobilizacije zidne invertaze kvasca Saccharomyces cerevisiae, kao i
karakterizacija dobijenog imobilizata. Nosači za imobilizaciju bi bili izabrani tako
da se dobiju imobilizati pogodni za korišćenje u industriji hrane. Imobilizovana
zidna invertaza bi imala primenu u proizvodnji invertnih sirupa, pa bi dobijeni
imobilizati bili okarakterisani i u uslovima realne industrijske proizvodnje.
3. Naučni cilj istraživanja
Naučni cilj ovih istraživanja bio bi dobijanje zidne invertaze povećane specifične
enzimske aktivnosti, imobilizacija u hidrogelovima, karakterizacija imobilizata
zidne invertaze, kao i optimizacija postupaka imobilizovanja (na odabranim
nosačima). Optimizacija reakcionih uslova i odabir polimera za dobijanje
imobilizata, kao i optimizacija hidrolize visokokoncentrovanih rastvora saharoze
(od 40 do 70%) su najznačajniji ciljevi ovog rada.
4. Metode istraživanja
Koristile bi se standardne metode izolovanja (jonoizmenjivačka, hidrofobna
hromatografija i gel filtracija) i karakterizacije enzima iz ćelijskog zida kvasca.
Tokom imobilizacije koristile bi se uobičajene tehnika zarobljavanja enzima u
hidrogelu, njihova stabilizacija i ispitivanje mehaničke i hemijske stabilnosti.
Dobijenim imobilizatima bi se okarakterisali fizički, kinetički, termodinamički i
radni parametri.
5. Aktuelnost problematike u svetu
Imobilizacija enzima i njihova primena u različitim oblastima razvija se već dugi
niz godina sa ciljem dobijanja imobilizata što veće aktivnosti, veće
produktivnosti, kao i stabilnosti. Upotreba imobilizovanih enzima u prehrambenoj
industriji dobija poslednjih godina na značaju, kako zbog veće ekonomske
isplativosti procesa, tako i zbog veće zdravstvene ispravnosti ovako dobijenih
proizvoda. Imobilizovanom invertazom se može dobiti tačno željeni invertni
sirup, sa svojim specifičnim osobinama, od 10 do 95% inverta. Imobilizacijom
invertaze na različitim nosačima danas se u svetu bavi više grupa istraživača.
Zidna invertaza je do sada uspešno imobilizovana samo u jednom hidrogelu, pa bi
razvoj i karakterizacija novih imobilizata sa većom aktivnosti ili stabilnosti dala
veliki doprinos ovoj oblasti. Uz to, koristile bi se domaće sirovine.
6. Očekivani rezultati
Kandidat bi u okviru ovog rada kroz faze izolovanja i imobilizacije zidne
invertaze kvasca Saccharomyces cerevisiae dobio potpuno novi biokatalizator za
invertovanje visokokoncentrovanih šećernih rastvora, okarakterisao dobijene
biokatalizatore u realnim uslovima i uporedio njihove karakteristike, kao i njihovu
produktivnost u uslovima industrijske upotrebe, pri blažim uslovima, što bi dalo i
kvalitetniji finalni proizvod. Izbor hidrogelova za imoblizaciju bio bi ograničen na
one koji se mogu koristiti u proizvodnji hrane.
C. Zaključak
Mišljenja smo da se planirana istraživanja uklapaju u savremene tokove
primenjene biohemije i prehrambene industrije i da će pružiti originalan doprinos teoriji i
praksi, kao i da će otvoriti novi pravac korišćenja specifičnih hidrogelova, ne samo za
imobilizaciju zidne invertaze kvasca Saccharomyces cerevisiae, već i za imobilizovanje
drugih enzima.
U skladu sa procedurom za sticanje akademskih zvanja, Statutom Hemijskog
fakulteta, Univerziteta u Beogradu i drugih zakonskih akata u ovoj oblasti, smatramo da
kandidat ispunjava sve predviđene uslove za odobravanje izrade magistarskog rada.
Na osnovu svega izloženog predlažemo Nastavno-naučnom veću da odobri
Zoranu Miloradoviću, diplomiranom hemičaru, izradu magistarskog rada pod sledećim
naslovom:
„Karakterizacija invertaze imobilizovane u želatinu”
Za mentore se predlažu dr Zoran Vujčić, redovni profesor Hemijskog fakulteta i
Aleksandra Margetić, naučni saradnik IHTM, Centra za hemiju.
Komisija:
______________________________
dr Zoran Vujčić,
redovni profesor Hemijskog fakulteta
______________________________
dr Aleksandra Margetić,
naučni saradnik IHTM-a
_______________________________
dr Marija Gavrović Jankulović,
redovni profesor Hemijskog fakulteta
Download

Nastavno-naučnom veću