USVAJANJEM NOVOG PAKETA IZMENA PRIVREDNO - SISTEMSKIH ZAKONA I
USLED VELIKOG INTERESOVANJA I POTREBE PRIVREDE ZA OVIM VIDOM
POSLOVNE EDUKACIJE I USAVRŠAVANJA
PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA
u saradnji sa
PRIVREDNIM SAVETNIKOM
i
COMMON SENSE GROUP
po sedmi put
raspisuje konkurs za upis na
SPECIJALISTIČKU OBUKU ZA PORESKE SAVETNIKE
Cilj specijalističke obuke je da se obezbedi kvalitetno i efikasno osposobljavanje kadrova za rad na
praktičnoj primeni poreskih propisa.
U toku obuke učesnici će prolaziti kroz intenzivni interaktivni rad, koji će im omogućiti da dobiju
obrazovanje iz poreske materije.
Obuka se realizuje kroz 100 časova praktične i teorijske nastave koja pruža mogućnost za
dobijanje obrazovanja iz oblasti poreskih propisa i poreske administracije, kao i drugih propisa koji su
direktno ili indirektno vezani za poresku materiju.
U okviru obuke, kroz optimalan odnos praktične i teorijske nastave, obradjivaće se evidentiranje,
obračun i plaćanje:
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
POREZ NA DODATU VREDNOST
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA
POREZI NA IMOVINU
POREZ NA DOBIT PREDUZEĆA
POREZI DOPRINOSI I DRUGE NAKNADE NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI
OSTALI JAVNI PRIHODI
FISKALNE KASE
RAČUNOVODSTVO
PRIMENA MSFI U SRBIJI
ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
FRIZIRANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, ZLOUPOTREBE U RAČUNOVODSTVU I NjIHOVO
OTKRIVANJE
CARINE I AKCIZE
LIKVIDACIJA I STATUSNE PROMENE – RAČUNOVODSTVENI I PORESKI ASPEKTI
IZBEGAVANjE DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA
PORESKO PLANIRANjE KAO INSTRUMENT ZA ZAKONSKO SMANjENjE PORESKIH OBAVEZA
HARMONIZACIJA PORESKOG ZAKONODAVSTVA SRBIJE SA PORESKIM PRAVOM EU
Literatura: Obuka će biti propraćena stručnom literaturom.
Program obuke realizuju predavači/eksperti iz oblasti poreskog prava i poreske administracije:
- IRINA STEVANOVIĆ GAVROVIĆ, MR DEJAN DABETIĆ, LJILJANA PETROVIĆ,Ministarstvo
finansija
- DR RATOMIR ĆIROVIĆ, DR MILAN NEGOVANOVIĆ, IVAN ANTIĆ, SNEŽANA ANDŽIĆ, FILIP
ČUBRIĆ I SLOVENKO BRKIĆ, Privredni savetnik
- ALEKSANDAR MILOŠEVIĆ, Sekretarijat za privredu Grada Beograda
- SNEŽANA VELIČKOVIĆ, Privredna komora Beograda
- PROF. DR MIRKO KULIĆ, Megatrend Univerzitet
- PROF. DR HASIBA HRUSTIĆ, Centar za pravna i finansijska istraživanja
-MOMA KIJANOVIĆ, Altis Capital
Kotizacija: 100.000 dinara + PDV, mogućnost plaćanja u 2 mesečne rate.
Početak nastave: 19. oktobar 2012. godine, prijavljivanje do 17. oktobra 2012. godine.
Nastava se održava (petkom od 1630 do 1945) i (subotom od 900 do 1415) u Privrednoj komori
Beograda, sala IV a, Kneza Miloša 12, Beograd.
U cilju održavanja visokog kvaliteta rada, broj polaznika je ograničen. Preuzimanje programa
nakon prijavljivanja: Privredna komora Beograda, Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje
kvaliteta.
Detaljnije informacije možete dobiti preko telefona Privredne komore Beograda na brojeve
-011/ 3625-149 i 064/8760012, kontakt osoba: Snežana Veličković, direktor Centra za
politiku, prestrukturiranje i razvoj
-011/3619 472, kontakt osobe: Barbara Stanišić, direktor Centra za poslovno obrazovanje i
unapređenje kvaliteta i Nenad Kostić, samostalni stručni saradnik 2641-355, lokal: 174.
ekonomsku
Verujemo da ćete prepoznati značaj edukacije u ovoj oblasti.
PREDSEDNIK
PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA
Dr Milan Janković, s.r.
Prilog: Prijava
Download

SPECIJALISTIČKU OBUKU ZA PORESKE SAVETNIKE