Amibo d.o.o.
Preduzede za proizvodnju,trgovinu i pružanje usluga
Milutina Miljkovida 88,11222 Beograd,Srbija
Tel./Fax.:+381 11 394 2404,+381 65 859 9604,+381 65 840 8312
E-mail: [email protected] ,Web: www.amibo.net
OMEKŠIVAČ VODE
Uputsvo za upotrebu
Uvod
Voda stalno kruži u prirodi. Jedan deo površinskih voda ispari, pa se u vidu padavina vrada. Zbog
prirodnog sadržaja ugljen dioksida u atmosferi padavine postaju slabo kisele, a samim tim i odlični
rastvarači.
Ovakve padavine rastvaraju materije organskog i neorganskog porekla na površini i u dubljim
slojevima zemlje. Prilikom zagrevanja i prolaska vode kroz cevovod minerali prisutni u vodi (soli
kalcijuma i magnezijuma) izazivaju taloženje kamenca
Sredstvo koje se koristi
Ušteda
na zidovima cevi, a time i smanjenje poprečnog
preseka, zakrčenje cevovoda i samnjenje prenosa
Prašak za veš
60%
Toaletni
sapun
50%
toplote.
Taloženje kamenca se najefikasnije može sprečiti
upotrebom omekšivača vode koji rade po principu
jonoizmenjivača. U ovim uređajima voda prolazi kroz
sloj jonoizmenjivačke smole i pri tome se za smolu
vezuju joni Ca i Mg, a njihovo mesto zauzimaju joni Na
koji ne utiču na tvrdodu vode.
Šampon
Tečnost za pranje posuđa
Sredstvo za mašinsko pranje
posuđa
Sredstvo za univerzalno pranje
Pene za brijanje
Sredstvo za beljenje
Calgon
75%
50%
75%
50%
50%
75%
100%
Ova pojava je posebno štetna kod kotlova, bojlera, mašina za pranje, ovlaživača, aparata za kafu, itd.
Tvrda voda zahteva znatno više deterdženata za pranje Vašeg rublja i posuđa, a efekat nikada nije
tako blistava čistoda čaša, mekoda i belina veša kao upotrebom meke vode.
Amibo d.o.o.
Preduzede za proizvodnju,trgovinu i pružanje usluga
Milutina Miljkovida 88,11222 Beograd,Srbija
Tel./Fax.:+381 11 394 2404,+381 65 859 9604,+381 65 840 8312
E-mail: [email protected] ,Web: www.amibo.net
Amibo d.o.o.
Preduzede za proizvodnju,trgovinu i pružanje usluga
Milutina Miljkovida 88,11222 Beograd,Srbija
Tel./Fax.:+381 11 394 2404,+381 65 859 9604,+381 65 840 8312
E-mail: [email protected] ,Web: www.amibo.net
Princip rada omekšivača
Princip rada automatskog uređaja za omekšavanje vode demo jednostavno opisati.
Omekšavanje vode se vrši uklanjanjem jona kalcijuma i magnezijuma iz vode jer su oni ti koji
stvaraju tvrdodu od koje nastaje kamenac. Prikazademo tu razmeru na slededi način:
Ca²⁺ (u vodi) + Na₂X=CaX+2Na⁺ (u vodi)
Tako se trajno uklanjaju iz vode i kalcijum i magnezijum.
Filter medij koji omekšava vodu je jonoizmenjivačka smola, sintetički polimer (Na₂X) napravljen tako
da na površini ima jone natrijuma koji se razmenjuju sa jonima kalcijuma i magnezijuma iz vode.
Proces traje dokle god na površini smole ima slobodnih jona za razmenu.
Regeneracija aktivne mase omekšivača se vrši pomodu zasidenog rastvora natrijum hlorida tabletirane soli i započinje je automatska upravljačka glava na osnovu zadatih parametara ( broj i
vrsta potrošača) koje definišemo u saradnji s akorisnikom. Tako se regeneracija zadaje po željenoj
potrošnji omekšane vode ili po vremenskom intervalu zavisno od potreba korisnika.
Pošto se posle određene količine omekšane vod ejonska masa zasiti i potrebna joj je regeneracija,
sam proces omekšavanja je periodičan. Nakon izvršene regeneracije površina smole je opet spremna
za razmenu, a regeneracija se može vršiti neograničen broj puta. Radni vek jonoizmenjivačke smole
je u proseku 10 godina.
Kvalitet ulazne vode
Da bi omekšivači na bazi jonske izmene mogli bezbedno d arade, neophodno je da voda ima
određene karakteristike:
Sadržaj taloga
Utrošak KMnO4
Sadržaj gvožđa i mangana
Temperatura
Potrebni mrežni pritisak (radni pritisak)
: max. 2 g/m³
: max. 20 g/m³
: max. 0,3 g7m³
: max. 35°C
: 2.5 – 6 bara
Amibo d.o.o.
Preduzede za proizvodnju,trgovinu i pružanje usluga
Milutina Miljkovida 88,11222 Beograd,Srbija
Tel./Fax.:+381 11 394 2404,+381 65 859 9604,+381 65 840 8312
E-mail: [email protected] ,Web: www.amibo.net
Amibo d.o.o.
Preduzede za proizvodnju,trgovinu i pružanje usluga
Milutina Miljkovida 88,11222 Beograd,Srbija
Tel./Fax.:+381 11 394 2404,+381 65 859 9604,+381 65 840 8312
E-mail: [email protected] ,Web: www.amibo.net
Ukoliko uslovi navedeni na prethodnoj strani nisu ispunjeni, jonska masa de se veoma brzo trošiti i u
tom slučaju nede važiti garancija.
Mehaničke nečistode su redovna pojava u vodi koju dobijamo iz vodovoda ili hidrofora. To su
uglavnom sitne čestice koje se odvajaju od cevovoda u instalaciji, korozija, sitne vlaknaste nečistode i
pesak. Takve nečistode jednostavno se uklanjaju ugradnjom mehaničkog filtera neposredno pre
omekšivača.
Kvalitet obrađene vode
Ukupna tvrdoda
pH
Sadržaj soli
: 0,0173 mol/m³ Ca, odnosno ‹0,1 °dH
: 7-8
: Bez promene
Ne postoji nikakvo ograničenje za upotrebu omekšivača u domadinstvu koje koristi vodu iz gradske
distributivne mreže. Ako sirova voda nije kontaminirana onda je i ovako omekšana voda hemijski i
bakteriološki potpuno bezbedna za pide i pripremanje hrane.
Napomena: Omekšivač vode ne može se koristiti za prečišdavanje kontaminiranih izvora vode u cilju
dobijanja pitke vode.
Priključci
Sirova napojna voda (iz mreže)
Mekana voda (obrađena)
Električni priključak
: 1“ unutrašnji navoj
: 1“
: 220 V, 50Hz
Vod otpadne vode može se priključiti samo na otvoreni levkasti tip ili otvoreni sifonski tip. Vod
otpadne vode je u izvedbi od mekog PVC-a, DN ½“. Priključak otpadne vode se može priključiti na
otpadnu mrežu u nivou poda ili na maksimalnoj visini od 0,4 m.
Amibo d.o.o.
Preduzede za proizvodnju,trgovinu i pružanje usluga
Milutina Miljkovida 88,11222 Beograd,Srbija
Tel./Fax.:+381 11 394 2404,+381 65 859 9604,+381 65 840 8312
E-mail: [email protected] ,Web: www.amibo.net
Amibo d.o.o.
Preduzede za proizvodnju,trgovinu i pružanje usluga
Milutina Miljkovida 88,11222 Beograd,Srbija
Tel./Fax.:+381 11 394 2404,+381 65 859 9604,+381 65 840 8312
E-mail: [email protected] ,Web: www.amibo.net
Opšti procesi pri upotrebi
Omekšivač se može koristiti samo u propisanom opsegu pritisaka. Pri radu, upravljački ventil FLECK
mora biti stalno pod naponom. Ispuna mor abiti stalno potopljena. Presek priključaka mora biti
odgovarajudi prema propisanom iz uputstva. Na izlazu ne sme biti prigušenja.
Smeštaj uređaja, priključenje
Smeštaj: Uređaj ne zahteva posebne uslove za temelj, stavlja se na čvrstu vodoravnu betonsku
podlogu. Spoljašnja temperatura ne bi smela d aprelazi 40°C.
Priključci: Posle pozicioniranja moraju se priključiti na odgovarajude odvode i dovode sirove,
omekšane i otpadne vod eu mreži.
Skladištenje uređaja i rad omekšivača
Za skladištenje nema posebnih zahteva sem da sve komponente uređaja moraju biti na
temperaturama između 5° i 40°C, bez direktnog uticaja toplotnog zračenja.
Uređaj kontinualno daje omekšanu vodu. Upravljački ventil sam izvršava povratno ispiranje,
regeneraciju, pranje, dopunu rezervoara za slani rastvor i produkciju omekšane vode i to:
a) Rad (produkcija omekšane vode)
b) Regeneracija
- Povratno ispiranje
- Usisavanje slanog rastvora
- Sporo pranje
- Brzo ispiranje
- Dopuna rezervoara slane vode
Amibo d.o.o.
Preduzede za proizvodnju,trgovinu i pružanje usluga
Milutina Miljkovida 88,11222 Beograd,Srbija
Tel./Fax.:+381 11 394 2404,+381 65 859 9604,+381 65 840 8312
E-mail: [email protected] ,Web: www.amibo.net
Amibo d.o.o.
Preduzede za proizvodnju,trgovinu i pružanje usluga
Milutina Miljkovida 88,11222 Beograd,Srbija
Tel./Fax.:+381 11 394 2404,+381 65 859 9604,+381 65 840 8312
E-mail: [email protected] ,Web: www.amibo.net
Instalacija i puštanje u rad
Spajanje na vodovodnu instalaciju treba obaviti u skladu sa tehničkim normama. Pogledati priloženu
šemu. Mesto priključka odrediti tako da optimalno zadovolji potrebe potrošača.
Uređaj se isporučuje spreman za upotrebu. Vremena i količine podešene pre isporuke – upravljački
ventil je isprogramiran.
Po završenom povezivanju na mrežu omekšivač se puni vodom. Tom prilikom treba voditi računa da
ne ostane zaostalog vazduha u koloni i priključnom cevovodu. Procedura punjenja je slededa:
- Uključite upravljački ventil u struju
- Ručno pokrenite prvu etapu regeneracije – POVRATNO ISPIRANJE – pritiskom na dugme
EXTRA CYCLE. Sačekajte 20 – 30 sec da se klip pomeri u radni položaj za ovaj ciklus,
- Isključite upravljački ventil iz električne mrežeda bi zaustavili merenje vremena ovog
ciklusa. Na ovaj način ste omogudili punjenje kolone odozdo na gore i time smanjili
mogudnost zaostajanja mehura vazduha.
- Otvorite ventil ka potrošaču, potom i slavinu na koju dolazi omekšana voda – tako dete
osloboditi put za izlaz vazduha,
- Lagano otvorite ventil preko kojeg se omekšivač snabdeva vodom. Punjenje se mora
obaviti polako.
- Kada vazduh izađei voda počne d akontinuirano teče, zatvorite slavinu. Otvorite ulazni
ventil do kraja i sačekajte 10 minuta, zarad provere spojeva na curnje. Pri neuspeloj
probi treba otkloniti uzorke curenja i ponoviti probu.
- Priručnom posudom sipajte omekšanu vodu u posudu za slani rastvor (zavisno od
uređaja od 10 do 25 litara, tu količinu de upravljači ventil prilikom svake regeneracije
vratiti u posudu za slani rastvor)
Uključite upravljački ventil u struju. Posle 10-tak minuta ventil de
otpočeti novi ciklus u fazi regeneracije – USISAVANJE SLANOG
RASTVORA. Njega de simulirati voda koju ste sipali u prethodnom
koraku. Zabeležite nivo sipane vode. Upravljački ventil de za zadatp
vreme (10tak minuta) usisati vodu iz posude za slani rastvor i po isteku
zadatog vremena predi u novu fazu regeneracije – SPORO ISPIRANJE.
Sporo ispiranje traje cca 20tak minuta.
Amibo d.o.o.
Preduzede za proizvodnju,trgovinu i pružanje usluga
Milutina Miljkovida 88,11222 Beograd,Srbija
Tel./Fax.:+381 11 394 2404,+381 65 859 9604,+381 65 840 8312
E-mail: [email protected] ,Web: www.amibo.net
Amibo d.o.o.
Preduzede za proizvodnju,trgovinu i pružanje usluga
Milutina Miljkovida 88,11222 Beograd,Srbija
Tel./Fax.:+381 11 394 2404,+381 65 859 9604,+381 65 840 8312
E-mail: [email protected] ,Web: www.amibo.net
Naredna faza u regeneraciji je BRZO ISPIRANJE, sa trajanjem od 10 minuta.
Po završetku brzog ispiranja sledi faza DOPUNE POSUDE ZA SLANI RASTVOR. Vreme trajanja cca5 – 7
minuta. Za to vreme upravljački ventil de puniti posudu za slani rastvor. Količina vode koja se vrati
približno je ista količini uzete vode u fazi USISAVANJA SLANOG RASTVORA.
To je ujedno i zadnja faza regeneracije. Po završenom testiranju omekšivača u posudu za slani
rastvor sipati količinu tabletirane soli dovoljnu za 2 – 3 regeneracije. Posle toga uređaj radi bez
nadzora, potrebno je da obratite pažnju na količinu tabletirane soli dovoljne i neophodne za
regeneraciju (po jednoj regeneraciji od 0.9 do 3.2 kg, zavisno od tipa uređaja)
Molimo da se pridržavate uputstva (redosled ai vremena) d abi uređaj uspešno započeo rad.
Kontrola rada omekšivača i održavanje
U interesu dugoročnog i nesmetanog rada omekšivača preporučuje se kontrola slededih parametara
(učestalost kontrole zavisi od inteziteta korišdenja omekšane vode, u slučaju neprekidnog korišdenja
u toku jedne nedelje) :
- Količina soli u prostoru za slani rastvor – ako nema soli nema ni regeneracije, tj. voda je
tvrda,
- Nivo vode u prostoru za slani rstvor – upravljački ventil mora da dopuni prostor za slani
rastvor,
- Ranije naštelovan odeređeni kapacitet – ostatak od regeneracije vidljiv na displeju
upravljačkog ventila,
- Pritisak mereže – vidljiv na manometru,
- Priključci ulaza, izlaza i drenaže moraju biti suvi,
- Uređaj treba održavati čistim.
Pri besprekornom radu ukupna tvrdoda omekšane vode ne prelazi 0.1°dH.
Mogude je podešavanje tvrdode vode tako što de se omekšana voda mešati
s anapojnom vodom u željenom odnosu. U tu svrhu se montira priključni BY
PASS ventil.
Amibo d.o.o.
Preduzede za proizvodnju,trgovinu i pružanje usluga
Milutina Miljkovida 88,11222 Beograd,Srbija
Tel./Fax.:+381 11 394 2404,+381 65 859 9604,+381 65 840 8312
E-mail: [email protected] ,Web: www.amibo.net
Amibo d.o.o.
Preduzede za proizvodnju,trgovinu i pružanje usluga
Milutina Miljkovida 88,11222 Beograd,Srbija
Tel./Fax.:+381 11 394 2404,+381 65 859 9604,+381 65 840 8312
E-mail: [email protected] ,Web: www.amibo.net
Tehnički podaci o omekšivaču
Omekšivač se sastoji od lepo dizajniranog kabineta (kudište uređaja sa poklopcem) u kome je
smešten sank sa jonoizmenjivačkom masom i automatski upravljački ventil.
MODEL
Priključak
Radni pritisak
Najmanji radni pritisak
Protok vode
Kapacitet za izmenu
Potrošnja soli po regeneraciji
Potrošnja vode po regeneraciji
Električna energija
Max. temperatura vode/okoline
Dimenzije uređaja (VxDxŠ)
DN
bar
bar
lit/h
°dH x m³
kg/reg
lit/reg
V/Hz
°C
mm
MIN
1“
2.5 – 6
2.5
280
28
0.9
70
220/50
30/40
310x430x670
MAX
1“
2.5 – 6
2.5
1000
100
3.2
250
220/50
30/40
1300x400x600
Saniranje kvarova
Bilo kakva nepravilnost u radu omekšivača zahteva intervenciju ovlaštenog lica isporučioca.
Garancija
Garancija na isporučenu robu je 12 meseci. Održavanje upravljačkog ventila vrši po potrebi samo
ovlašteno lice. U slučaju održavanja neovlaštenih lica garancija na montiranu opremu ne važi.
Takođe, garancija ne važi u slučaju montaže i puštanja u rad pod uslovima koji nisu propisani.
Amibo d.o.o.
Preduzede za proizvodnju,trgovinu i pružanje usluga
Milutina Miljkovida 88,11222 Beograd,Srbija
Tel./Fax.:+381 11 394 2404,+381 65 859 9604,+381 65 840 8312
E-mail: [email protected] ,Web: www.amibo.net
Amibo d.o.o.
Preduzede za proizvodnju,trgovinu i pružanje usluga
Milutina Miljkovida 88,11222 Beograd,Srbija
Tel./Fax.:+381 11 394 2404,+381 65 859 9604,+381 65 840 8312
E-mail: [email protected] ,Web: www.amibo.net
Sigurnosne mere
Za vreme popravljanja, uređaj ne smiti prod pritiskom i mora biti isključen iz električne mreže. U
slučaju rastavljanja hidrauličkih spojeva pridržavati se uputstva o sigurnosti istih. Rukovanje
uređajem u smislu podešavanja upravljačkog ventila može vršiti samo stručno lice. Ventil iz mreže
treba d aje blizu uređaja radi lakšeg zatvaranja.
Propisani kvalitet hemikalija za regeneraciju
Može se koristiti samo natrijum hlorid (kuhinjska so) u obliku tableta bez prisustva hemijskih i fizičkih
nečistoda. Za upotrebu druge vrste hemikalija neophodna je pismena dozvola proizvođača.
Amibo d.o.o.
Preduzede za proizvodnju,trgovinu i pružanje usluga
Milutina Miljkovida 88,11222 Beograd,Srbija
Tel./Fax.:+381 11 394 2404,+381 65 859 9604,+381 65 840 8312
E-mail: [email protected] ,Web: www.amibo.net
Download

Poštovani gospodine Budimiroviću